Ecodesign2015 katalogi

Page 1

2009 2010 2015 2011 2012 2013


ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


EcoDesign Exhibition 2015 Kuraattori / Curator: Simo Heikkilä Näyttelykalusteiden suunnittelu / Designer of the exhibition furniture: Aalto University of Arts, Design and Architecture Näyttelykalusteiden valmistus / Producer of the exhibition furniture: UPM Järjestäjä ja tuottaja / Organizer and producer: Mainostoimisto Valo Oy Näyttelykatalogi / Exhibition catalog Suunnittelu ja tuotanto / Design and production: Mainostoimisto Valo Oy / Jari Pirhonen, Linda Tavio, Jesse Repo Kansi / Cover: Jari Pirhonen © Mainostoimisto Valo Oy

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


EcoDesign-näyttely 2015 Seitsemäs EcoDesign-näyttely nähdään Habitare-messujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa 9.–13.9.2015. Mainostoimisto Valo toimii EcoDesign-näyttelyn tuottajana ja järjestäjänä yhdessä Messukeskuksen kanssa. kaisuja tai hahmomalleja. Näyttelyssä mukana olleista töistä osa on päätynyt tuotantoon joko sellaisenaan tai jatkokehityksen kautta. Suunnittelijoille osallistuminen näyttelyyn on maksutonta, mikä on tärkeä funktio, jolla mahdollistetaan esimerkiksi alan opiskelijoiden osallistuminen. Vuoden 2015 kuraattoriksi on kutsuttu ansioitunut ja palkittu suunnittelija, professori Simo Heikkilä ja hänen johdollaan näyttelyyn valikoitui 30 työtä. EcoDesign-näyttelyissä palkitut suunnittelijat on esitelty näyttelyluettelon loppuosassa.

EcoDesign-näyttelyn teemat 2015 Jari Pirhonen, tuottaja, Mainostoimisto Valo Oy KANSAINVÄLINEN EcoDesign-näyttely on vuosittain järjestettävä kutsunäyttely, joka esittelee nimensä mukaisesti ekologista muotoilua. Osallistujiksi näyttelyyn kutsutaan muotoilijoita, jotka tekevät ennakkoon annetun teeman mukaan ehdotuksen. Mukaan näyttelyyn valitaan kuraattorin toimesta noin 35 parhaiten näyttelyn teemaa ja kriteerejä noudattavaa työtä. Näyttelyn teemat vaihtuvat, pääpainon ollessa huonekaluihin, sisustukseen ja asumiseen liittyvissä aiheissa. Vuosien varrella näyttelyyn on osallistunut suunnittelijoita yli 600, 26 eri maasta. Suurin osa näyttelyissä esillä olleista töistä on täysin uniikkeja, näyttelyä varten suunniteltuja rat-

• Sisutukseen liittyvä tuote käyttäen raaka-aineena PEFC-ser tifioitua puuta ja Gradaa (UPM), lämpömuovattavaa puumateriaalia. Puumateriaalin näyttelyyn valituille Grada-töille toimitti UPM. • Ulkovalaisin piha-ja puutarhakäyttöön perustuen ekologisiin materiaaleihin ja energiatehokkaaseen LED-teknologiaan. • Kotipuutarhan kasvualusta hyötykasveille sisälle tai sijoitettavaksi esimerkiksi parvekkeelle, huomioiden myös ympärivuotisen käytön. • Liikuteltava pyörillä varustettu tarjoiluvaunu esimerkiksi kahvin ja teen myyntiin toimistoissa, näyttelyissä, messuilla sekä pop-up toimintaan sisällä tai ulkona.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA


EcoDesign exhibition 2015 The 7th EcoDesign exhibition takes place in conjunction with the Habitare Fair at the Exhibition Centre during 9 – 13.9.2015. The EcoDesign exhibition is produced by Mainostoimisto Valo and organised jointly with the Helsinki Exhibition and Convention Centre (Messukeskus). THIS INTERNATIONAL EXHIBITION is an annual presentation of ecological design by invited professionals, who create design items on a predetermined theme. Out of these, the curator of the exhibition chooses some 35 designs that best comply with the theme and the criteria of the exhibition. The themes (of the exhibition) vary from year to year with the main emphasis on topics such as the home, furniture, and interior decorating. Over the years, over 600 designers from 26 different countries have participated in the exhibition. Most of the exhibits seen (in the exhibition) are unique solutions or models designed especially for the exhibition. Some of the designs have found their way into production directly, some others through further design development. Participation in the exhibition is free for the designers, an impor tant element making it possible, for example, for the students of the field to take part. The curator invited for the 2015 exhibition is a distinguished and award-winning designer, professor Simo Heikkilä, who has supervised the selection of 30 design items for the exhibition. A list of prize-winning designers from the previous exhibitions is given at the end of the catalogue.

(UPM), thermo-formable wood material. The wood material for Grada design items selected for the exhibition is provided by UPM.

EcoDesign exhibition 2015 themes

The EcoDesign idea

• Interior decorating product using as raw material PEFC cer tified wood and Grada

EcoDesign wants to draw attention to the environmental effects of the manufacture and

• Light fitting for outdoor and garden use based on ecological materials and energy efficient LED technology. • A home garden cultivation base for indoors or the balcony, including possible round-theyear use. • A serving trolley to be used for sale, for example, of tea or coffee in offices, at fairs and exhibitions, inside and outside pop-up catering. The curator Simo Heikkilä has chosen approximately 10 items of each theme for the exhibition. Premises for the designs, apart from top standard planning, include the choice of materials, manufacturing process, packaging and logistics, use and durability, serviceability and recyclability in the most ecological way possible – the designers take into account the entire life cycle of the product. We hope that the raw materials used for the items presented for selection are ethically produced and, where possible, certified or that they reach ecological targets throughout.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


Kuraattori Simo Heikkilän johdolla näyttelyyn valikoitui noin 10 työtä kustakin teemasta. Lähtökohtana suunnittelulle on huippumuotoilun lisäksi mahdollisimman ekologinen valmistus, materiaalivalinnat, valmistusprosessi, pakkaus ja logistiikka, käyttö, kestävyys ja huollettavuus sekä kierrätettävyys – elinkaari otetaan kokonaisuudessaan huomioon. Toivomuksemme on, että ehdotuksessa käytettävät raaka-aineet ja materiaalit ovat eettisesti tuotettuja sekä mahdollisesti sertifioituja tai, että ne vastaavat kaikilta osin ekologisia tavoitteita.

EcoDesign-näyttelyn tarkoitus EcoDesignin tarkoituksena on kiinnittää huomio asumiseen liittyvien kalusteiden ja materiaalien valmistamisen ja käytön ympäristövaikutuksiin.Tuotteen ympäristönäkökohtien kannalta keskeisimmät valinnat tehdään suunnitteluvaiheessa, koska silloin päätetään materiaalivalinnoista ja tehdään muita tuotteen kestävyyteen ja kierrätettävyyteen vaikuttavia ratkaisuja. Muotoilulla vaikutetaan oleellisesti myös huonekalun käyttöikään. Suunnittelijat ovat avainasemassa, koska heidän kautta ympäristön kannalta mahdollisimman hyviä tuotteita tulee markkinoille enenevässä määrin. Näyttely toimii linkkinä suunnittelijoiden ja mahdollisten valmistajien välillä. Useat suunnittelijat ovatkin löytäneet valmistajan työllensä näyttelyn kautta. Näyttely pyrkii herättämään keskustelua kuluttajien, valmistajien, jälleenmyyjien, julkisten tahojen ja median keskuudessa sekä kiinnittämään huomiota ekologisiin valintoihin. Hyvä suunnittelu ja design pidentävät tuotteen elinkaarta.

Messusäätiö ja PEFC Suomi palkitsevat

täyttää parhaiten EcoDesign-näyttelyn kriteerit, palkinto voidaan jakaa useamman suunnittelijan kesken. Samassa yhteydessä PEFC Suomi jakaa oman palkinnon sertifioitua puuta parhaiten soveltavalle työlle. Palkintona on Fiskarin Laatupuu Oy:n laadukasta puutavaraa 1500 euron arvosta.

Palkintorahaa on jaettu EcoDesign-näyttelyissä 32 500 euroa Vuosina 2010-2014 Messusäätiö on palkinnut suunnittelijoita EcoDesign-näyttelyissä.Tunnustuspalkinnot on jaettu töille, jotka parhaiten vastaavat näyttelyn teemaa ja kriteerejä.Tämän lisäksi näyttelyn yhteistyökumppanit ovat palkinneet suunnittelijoita. Vuosien 2010 ja 2011 pääyhteistyökumppani Sampo Pankki Private Banking jakoi yhteensä 4 000 euroa. Pääyhteistyökumppani Lexus Finland jakoi vuosina 2013 ja 2014 yhteensä 3 500 euroa.

Yhteistyökumppanit EcoDesign-näyttelyn yhteistyökumppaneita 2015 ovat PEFC Suomi, Toyota Auto Finland, Motiva Oy, ISKU Oy, WWF Suomi, UPM, Fiskarin Laatupuu Oy ja tämän lisäksi näyttelyä tukee Otto A. Malmin lahjoitusrahasto. Toivomme, että omalla pienellä panoksellamme olemme voineet edistää kestävää kehitystä. Peace, love and save the Planet! Kunnioittavasti,

Jari Pirhonen Tuottaja

Näyttelyn avajaisissa 9.9. palkitaan Suomen Messusäätiön myöntämällä 5000 euron tunnustuspalkinnolla suunnittelija, jonka tuote

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


the use of furnishings and materials in (home living and) interior decoration. From the environmental point of view of a product, the basic choices are made at the planning stage because, at that stage, decisions are taken on the selection of materials and other solutions, which have an effect on the durability and recyclability of the product. Design has an essential impact on the life cycle of a piece of furniture. Designers hold a key position because through their work the markets are able to offer more and more products of an environmental standard as good as possible. The exhibition serves as a link between designers and possible manufacturers. It has indeed helped many designers to find a manufacturer for their creations. The exhibition strives to inspire discussion among consumers, manufacturers, retail dealers, the public domain and the media as well as to draw attention to ecological choices. Good planning and design add to the life cycle of the product.

comply with the theme and the criteria of the exhibition. In addition, designers have been accorded prizes by co-operation partners of the exhibition. The main partner of 2010 and 2011 Sampo Pankki Private Banking distributed EUR4000 in total. Main co-operation partner Lexus Finland, in the years 2013 and 2014, gave awards totalling EUR3500.

Awards by the Finnish Fair Foundation and PEFC Finland

Jari Pirhonen

At the opening of the exhibition on September 9, 2015 a recognition award of EUR5000 is bestowed to a designer whose product best fulfils the criteria of the EcoDesign exhibition. The award can be shared among several designers. At the same time, PEFC Finland awards its own prize for a product for the best use of certified wood. The prize consists of quality wood to the value of EUR1500 by Fiskarin Laatupuu Oy.

Expert co-operation partners in 2015 Co-operation par tners of the EcoDesign exhibition are PEFC Finland, Toyota Auto Finland, Motiva Oy, ISKU Oy, WWF Finland, UPM, Fiskarin Laatupuu Oy, and support for the exhibition also comes from Otto A Malmi Foundation. We hope that our small contribution helps to promote sustainable development. Peace, love and save the planet! With compliments Producer

EcoDesign exhibitions have granted awards to the value of EUR32 500 During the years 2010 – 2014, designers at the EcoDesign exhibitions have been rewarded by the Finnish Fair Foundation. Recognition awards have been given to products that best

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


Roger Leguen / WWF

Kun ostat trooppista puuta, muista orankia TROOPPISEN puun suosio sisustuksessa ja puutarhakalusteissa kasvaa edelleen, sillä sademetsien puulajeista saadaan kaunista, kovaa ja kosteuden kestävää materiaalia. Eksoottisista puulajeista valmistetun kahvipöydän, puutarhatuolin tai parketin vuoksi on kuitenkin ehkä kaadettu pala korvaamatonta sademetsää. SADEMETSIEN LAITTOMAT HAKKUUT ovat vakava ongelma Etelä- ja Väli-Amerikassa, Keski-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. -Laittomat hakkuut uhkaavat lajistollisesti erittäin rikkaita ja luonnoltaan ainutlaatuisia sademetsiä, kertoo WWF Suomen metsä-asiantuntija Panu Kunttu. Onneksi nykyään puuta ja puutuotteita EU:n markkinoille tuovat tahot velvoitetaan selvittämään ja luotettavasti osoittamaan puutuotteidensa laillinen alkuperä kansainväliseen ns. FLEGT-sopimukseen perustuen.

Mitä minä voin tehdä Sademetsän ystävän ei kannata hankkia muita kuin FSC-sertifioituja puutuotteita. Puun laillisuus ei aina takaa, että metsä josta puu tulee, olisi vastuullisesti hoidettu. Metsä-lainsäädännön taso näet vaihtelee voimakkaasti eri maissa.

Maailmanlaajuinen ympäristöjärjestö WWF pitää FSC-järjestelmää (Forest Stewardship Council) tällä hetkellä parhaana metsiensertifiointijärjestelmänä. FSC:n ympäristökriteerit takaavat esimerkiksi, että metsienänhoidossa ja -käsittelyssä suojellaan luonnon monimuotoisuutta sekä vesistöjä, maaperää ja herkkiä ekosysteemejä. Lisäksi FSC ottaa huomioon metsien käsittelyssä Metsissä alueella eläviä uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja.huomioidaan. Lisäksi FSC-sertifiointi velvoittaa huolehtimaan työntekijöiden työturvallisuudesta ja oikeudenmukaisesta korvauksesta ja edistämään paikallisväestön sosiaalista asemaa ja oikeuksia.

Suoja orankien pesä- ja ruokapuille WWF Suomi työskentelee Indonesiassa Borneon saarella useiden metsäyhtiöiden kanssa JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


Jimmy Syahirsyah / WWF

When buying tropical timber, keep the orangutans in mind The popularity of tropical timber in home decor and garden furniture continues to rise because tropical timber is a beautiful but hard material that withstands moistness. However, an irreplaceable piece of rainforest might have been chopped down to manufacture a coffee table, garden chair or parquet floor from exotic timber. THE ILLEGAL LOGGING OF RAINFORESTS is a serious issue in South and Central America, Central Africa and Southeast Asia. - Illegal logging is a threat to rainforests with their rich biodiversity and unique nature, says Panu Kunttu, forest expert at WWF Finland. Fortunately from now on, parties importing timber and wooden products into the EU market must reliably define and indicate the legal origin of their wooden products based on the international FLEGT Agreement.

What can I do It is not advisable for friends of rainforests to buy any other than FSC-certified wood. However, iIt’s good to be sure that the timber comes from a credibly certified forest. The legality of the timber doesn’t always guarantee

that the forest the timber is from is responsibly managed, as the level of forest legislation varies greatly between different countries. The global environmental organisation WWF regards endorses the Forest Stewardship Council or FSC system certification scheme as the best forest cer tification system. The environmental standards of FSC guaranteesafeguard, among other things, the protection of the biodiversity of nature as well as bodies of water, soil and delicate vulnerable ecosystems. The habitats of endangered and rare animal and plant species living in the forests are also taken into consideration in forest management plans. In addition, the FSC certification obliges the companies to take care of the occupational safety of its employees as well as to ensure that they receive fair compensation for their work.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


FSC-sertifioinnin edistämiseksi. Arvokkaiden sademetsäalueiden ympäristössä toimivat metsäyhtiöt ovat sertifiointiprosessin myötä ottaneet käyttöön monipuolisempia hakkuutapoja ja sitoutuneet suojelemaan uhanalaisia orankeja ja metsänorsuja. - FSC-sertifioidussa metsässä mm. orankien pesä- ja ruokapuut jätetään rauhaan ja norsujen vaellusreitit merkitään karttaan riittävien suojavyöhykkeiden ympäröiminä, Panu Kunttu kertoo. Michèle Dépraz / WWF

FSC-tuotteita hyvin saatavilla suomessa FSC-sertifioituja puutuotteita on hyvin saatavilla Suomessakin.Yleisimpiä tuotteita lienevät erilaiset puutarhakalusteet, mutta markkinoille on saapunut myös FSC-ser tifioitua puuta käyttäviä keittiöfirmoja. Myös FSC-sertifioitua parkettia löytyy ihan tavallisistakin sisustuskaupoista. Jos pohdit puisen keittiötason hankintaa tai suunnittelet laittavasi uuden parkettilattian, muista kysyä myyjältä FSC-sertifioitua vaihtoehtoa, kehottaa Panu Kunttu. - Indonesialaiset kollegamme ovat useaan otteeseen kertoneet, että yhtiöiden kiinnostus FSC-ser tifiointia kohtaan johtuu pitkälti eurooppalaisesta kysynnästä. Jos siis ostamme FSC-ser tifioitua parkettia tai keittiönkaappeja täällä Suomessa, voimme edistää orankien suojelua Borneolla. Suomalaista FSC-puuta markkinoilla Kotimaistakin puuta saa FSC-sertifioituna, sillä kansallinen standardi on ollut voimassa yli kaksi vuottajo useamman vuoden. Suomessa toimivista metsäteollisuusyrityksistä UPM ja Metsä Group ovat ser tifioineet metsiään FSC:llä. Suomen FSC-standardi on käännetty myös ruotsin kielelle ja Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistys on kiinnostunut edistämään ryhmäsertifiointia alueellaan.

WWF neuvoo kodin ostoksissa WWF:n julkaisema Sademetsäystävällinen koti –opas kodin puuostoksiin auttaa kuluttajia sademetsäystävällisen kodin rakentamisessa ja sisustamisessa. Oppaassa kerrotaan tiivistetysti, mitä puulajeja vastuullisen kuluttajan kannattaa suosia, ja mitä puutuotteisiin liittyvät nimet tarkoittavat.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


using FSC certified timber have recently entered the market. FSC certified parquet can be found from everyday home décor shops. - If you are planning on acquiring a wooden kitchen worktop or putting in a new parquet floor, remember to ask the salesperson for an FSC certified alternative, suggests Panu Kunttu. - Our Indonesian colleagues have told us on many occasions how the companies’ interest in FSC certification is caused largely by European demand. It means if we buy FSC certified parquet or kitchen cupboards here in Finland, we can promote the preservation of orangutans out there in Borneo. Fletcher & Baylis / WWF-Indonesia

The certification also requires the company to promote the social status and rights of the local population.

Preserve the nesting and feeding trees of the orangutans WWF Finland works with several forest companies on the island of Borneo in Indonesia to promote the FSC cer tification. Forest companies operating in the valuable rainforest areas have implemented more diverse logging methods and committed to the preservation of endangered orangutans and forest elephants with the certification process. - In a FSC certified forest, the nesting and feeding trees of orangutans, for example, are left alone, and elephant trails are marked on a forest management plansmap with sufficient protective zones surrounding them, tells Panu Kunttu.

Finnish FSC timber already in the market The Finnish national FSC standard came into effect two few years ago. Forest companies UPM and Metsä Group, which are operating in Finland, have both FSC certified part of their forests.The translation of the Finnish FSC standard into Swedish has been completed, and the Åland Association of Forest Owners is interested in promoting group certification in its operating area.

WWF advises you on what to buy for the home The Rainforest-friendly Home Guide for shopping for wooden products is published by WWF, and its goal is to help consumers to build and furnish a rainforest-friendly home. The guide concisely explains what kind of timber a responsible consumer should choose and what the names related to wooden products mean.

FSC products available well in Finland FSC certified wooden products are available in Finland, too.The most common products may be garden furniture, but kitchen companies

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


Ympäristönäkökohdat huomioon ottava suunnittelu EKOSUUNNITTELUSSA ympäristönäkökohdat otetaan huomioon tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sen tavoitteena on pienentää tuotteen valmistuksen ja käytön haitallisia ympäristövaikutuksia. Tutkijat, tuotekehittäjät, suunnittelijat ja muotoilijat ovat kaikki tärkeässä roolissa, kun etsitään toimivia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Suunnittelutyön merkitys

Ekosuunnittelun hyödyt

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN huomioiminen on otettava mukaan jo heti suunnittelutyön käynnistyessä. Ekosuunnittelun käytännön toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tuoteketjun erilaisten toimijoiden kesken koko suunnitteluprosessin ajan. Raaka-aineiden ja materiaalien valinta on keskeistä, kun tarkastellaan tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Ympäristönäkökohdat voidaan yhdistää osaksi tuotteen suunnittelu- ja kehittämisprosessia eri keinoin. Valitun suunnitteluratkaisun tulee aina luoda tasapaino eri näkökohtien välille; käyttötarkoitus, tekniset vaatimukset, laatu, suorituskyky, liiketoiminnan riskit, taloudelliset ja ympäristölliset näkökohdat.

Kun uutta tuotetta lanseerataan markkinoille, sen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat paremmin tiedossa kuin suunnittelutyön käynnistyessä. Tuotteet, joilla on vain vähän haitallisia vaikutuksia ympäristöönsä edistävät yrityksen kilpailukykyä. Samanaikaisesti, kun huomioidaan ympäristönäkökohdat, on mahdollista myös pienentää tuotannon valmistuskustannuksia. Yrityksen julkisuuskuva kohenee, kun tieto ja ymmärrys tuotteiden valmistuksesta ja niihin käytetyistä raaka-aineista ja materiaaleista lisääntyy.Yrityksen parantunut kilpailukyky lisää myös rahoittajien ja sijoittajien kiinnostusta yritykseen.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA


Enviromentally sound design IN ECODESIGN, environmental aspects are taken into account in all stages of a product’s life cycle. Ecodesign aims to reduce the harmful environmental impacts of the product’s manufacture and use. Researchers, product developers and designers play a key role in discovering functioning, eco-friendly solutions.

The significance of design work ENVIRONMENTAL IMPACTS must be taken into account from the very start of the design work.The practical implementation of ecodesign requires close co-operation between various actors in the product chain throughout the design process. The selection of raw and other materials is crucial when examining the product’s environmental impacts over its life cycle. Environmental impacts can also be combined as part of the product’s design and development process by various means. The selected design solution must always create a balance between various aspects: purpose of use, technical requirements, quality, performance, business risks, and the economic and environmental aspects.

Benefits of ecodesign When launching a new product on the market, the environmental impacts throughout its life cycle are better known than at the start of the design work. Products that have only few harmful impacts on their environment enhance the company’s competitiveness. It is also possible to reduce manufacturing costs while taking environmental aspects into account. The company’s public image improves with increased knowledge and understanding of the manufacturing process of the products

and the raw and other materials used on them. Enhanced competitiveness also increases the interest of financiers and investors in the company. The effort to reduce the product’s harmful environmental impacts challenges researchers and designers to seek new solutions in order to gain the best possible end result in terms of the environment. However, often the benefits of taking environmental aspects into account in product design will not be revealed until in long-term reviews.

Taking environmental aspects into account in manufacturing The choices made during the design stage have a big influence on the environmental impacts of the product. Therefore, in many companies, environmentally sound design has been included in the company’s environmental management system. When product design is launched, the product’s purpose of use and its functional and performance-related requirements are defined, and the laws and regulations that apply to the product are also established. The international ISO 14006 standard presents a systemic and structured operating model for carrying out and applying ecodesign in an organisation.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


Pyrkimys tuotteen haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseen haastaa tutkijat ja suunnittelijat etsimään uusia ratkaisuja, jotta ympäristön kannalta saavutettaisiin paras mahdollinen lopputulos. Hyödyt ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta tuotesuunnittelussa tulevat kuitenkin usein esille vasta pitkän aikavälin tarkasteluissa.

tiedonannon mukaan Vihreillä Tuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joiden tuotannossa käytetään resursseja muita samaan luokkaan kuuluvia tuotteita tehokkaammin ja jotka aiheuttavat vähemmän ympäristöhaittoja koko elinkaarensa aikana aina raaka-aineiden hankkimisesta tuotteiden valmistukseen, jakeluun, käyttöön sekä käytöstä poistamiseen.

Ympäristönäkökohtien huomioiminen valmistuksessa

Elinkaariajattelun edistäminen Suomessa

Suunnitteluvaiheen valinnoilla on suuri merkitys tuotteen ympäristövaikutuksiin. Monissa yrityksissä ympäristönäkökohdat huomioon ottava suunnittelu onkin sisällytetty yrityksen ympäristöjärjestelmään. Tuotesuunnittelun käynnistyessä määritellään tuotteelle sen käyttötarkoitus sekä toiminnalliset ja suorituskykyä koskevat vaatimukset, lisäksi selvitetään tuotetta koskevat lait ja viranomaismääräykset. Kansainvälisessä ISO 14006 standardissa esitetään organisaatioille järjestelmällinen ja jäsentynyt toimintamalli ekosuunnittelun toteuttamiseen ja soveltamiseen.

Suomessa on käynnistynyt vuonna 2011 yhteistyöverkosto edistämään käytännön elinkaariajattelun toteutuksia tuotteiden ja toimintojen suunnittelussa. TUORE osaamisverkosto on tarkoitettu yrityksille ja asiantuntijaorganisaatioille, jotka haluavat lisätä tuoteketjujen hallintaan liittyvää osaamista.Tuotteen elinkaaren arviointi sisältää koko tuoteketjun materia- ja energiavirtojen vaikutusten selvittämisen. www.tuoreverkosto.fi

EU edistää resurssitehokkaita ratkaisuja Keväällä 2013 komissio julkaisi tiedonannon tavoitteena edistää Vihreitä Tuotteita (Single Market for Green products, SMGP). Komission

www.motiva.fi

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


Raaka-aineiden hallinta Extraction of raw materials

Valmistus Manufacturing

Pakkaus ja jakelu Packaging and distribution

Ekosuunnittelussa ympäristölähtökohdat otetaan huomioon tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa In ecodesign, the enviroment aspects are considered in every phase of product’s life cycle

Käytön jälkeinen käsittely Final disposal Tuotteen käyttö Product use EU promotes resource-efficient solutions

Promoting life cycle thinking in Finland

In spring 2013, the European Commission published a Communication with an objective of promoting Green Products (Single Market for Green products, SMGP). According to the Commission’s Communication, Green Products can be defined as those that use resources more efficiently and cause less environmental damage along their life cycle, from the extraction of raw materials, to their production, distribution, use, up to the end of life, compared to other similar products of the same category.

In 2011, a co-operation network to promote the implementation of practical life cycle thinking in the design of products and operations was launched in Finland. The TUORE Expert Network is meant for companies and expert organisations that want to increase their competence related to the management of product chains. The life cycle survey of the product includes an assessment of the impacts of material and energy flows throughout the product’s life cycle. www.tuoreverkosto.fi

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


Suunnittelijoiden Ekoanalyysi   Designer’s Eco analysis SEURAAVILTA SIVUILTA löydät suunnittelijoiden omat ekoanalyysit. Suunnittelijat ovat itse saaneet antaa tuotteilleen ekoarvosanat koskien seuraavia suunnittelun ja valmistuksen vaiheita:

Ennakointi ja suunnittelu

ON THE FOLLOWING PAGES there is the designer’s own eco analysis. The designers have been asked to grade the eco friendliness of their product as regards to the following aspects in the design and production stages:

Foresight, planning and design

Materiaalivalinnat

Selection of materials

Valmistusprosessi

Production process

Pakkaus ja logistiikka Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Kierrätettävyys

Package and logistics Use, durability and maintainability Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


Suunnittelijat / Designers Aalto, Kaija 1–2 Anttila, Tapio 3–4 Furukawa, Jun & Sato, Yuka /Atelier Yocto 5–6 Harni, Pekka 7–8 Haverinen, Elina 9–10 Helavuo, Samuli & Väre, Laura 11–12 Holén, Nanni 13–14 Holmberg, Kaarle 15–20 Huhtakangas, Laura 21–22 Kukkapuro, Yrjö 23–24 Jansson, Sebastian 25–26 Kärki, Anne 27–28 Naamanka, Samuli & Ihanus, Mika 29–30 Nyman, Kasper 31–32 Paakkanen, Mikko 33–34 Porras, Meri-Tuuli 35–36 Pått, Irina 37–38 Siltanen, Jaakko & Sandberg, Matti 39–42 Soini, Hinni 43–44 Suvila, Fanni 45–46 Särökaari, Hanna 47–50 Taskinen, Ahti 51–52 Takahashi, Yuka 53–54 Tuominen, Terhi & Patel, Jitan V. 55–56 Ulvio, Elina 57–58 Uski, Maiju 59–60

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


Kaija Aalto

Chikako Harada

Suomi Finland

MALVA  Malva on hylly pienille esineille. Hyllyn muotoilu on keveä ja yllätyksellinen. Hylly on suunniteltu niin, että se voidaan kiinnittää seinälle joko vaaka- tai pystysuoraan. Lisäksi hyllyä voidaan käyttää myös pöydän tai lipaston päällä. Hyllyyn tarvittavien kappaleiden muoto on sellainen, ettei materiaalihävikkiä juurikaan tule. Hyllyn kaarevat Grada-vanerista taivutetut palat ovat samanmuotoiset, joten ne voidaan tehdä samalla muotilla. Puu materiaalina on helppohoitoista ja kestävää. Hyllyn materiaalit voidaan kierrättää. • Materiaalit: UPM Grada, sekä sertifioitu vaneri. MALVA  is a shelf for small items. The design of the shelf is light and surprising. The shelf can be mounted either horizontally or vertically on the wall. It can be placed on top of a table as well. There will be hardly any wastage of material, because of the shape of the pieces used. Curved bent pieces, made from Grada plywood have the same shape, and can therefore be made with the same mold. Wood is a durable material and easy to maintain. The materials of the shelf are recyclable. • Materials: UPM Grada and certified plywood.

1

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

2


Tapio Anttila

Suomi Finland

ITU  Ulkovalaisin on ensimmäinen ulkokäyttöön suunniteltu viilurakenteinen valaisin. Käyttöiän päässä valaisimen runko voidaan kierrättää energiajätteenä ja muut osat voidaan kierrättää muun kodinelektroniikan tapaan. Itu on ilmeeltään poikkeuksellisen kevyt ja sulavalinjainen. Sen elävä profiili häivyttää roudan väistämättäkin aiheuttamat asennon muutokset suhteessa maan pintaan. Ulkovalaisinjärjestelmä mahdollistaa verkkovirran lisäksi eri uusiutuvien, paikalliskäyttöisten energiamuotojen käytön. Aurinkopaneeli tai tuuligeneraattori kytkeytyy järjestelmään täydentävänä elementtinä kohteen vaatimukset huomioiden. Käytettävyyttä tuovat valaisinkohtainen liiketunnistus ja talojärjestelmiin kytkettävyys. • Valmistus: Nordic Hysteria. ITU  Outdoor lighting system consists of a beautifully shaped stick suitable for floor installations with remote control box.The body of the light is carbon neutral, and completely recyclable at the end of its life-cycle. The shape of the body cleverly hides the effect of ground frost, inescapable in the Nordic hemisphere. The system is designed so, that the use of renewable energy sources is made easy: in addition to regular network power, locally produced solar- and wind energy can be connected to the system. System can be set to detect movement, ambient lighting and pre-set programs. • Manufacturer: Nordic Hysteria.

3

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

4


Jun Furukawa & Yuka Sato /Atelier Yocto

Japani Japan

GROW Tämä on huonekalu työkaluna, millä kannamme ja järjestämme kasveja missä vain huoneiden välillä tai ulkona, tarjotaksemme niille kunnollisen ympäristön sekä valoa. Käyttämällä näitä pinoutuvia koreja, voimme perehtyä kasveihin ja saada nautintoa kommunikoimalla niiden kanssa päivittäisessä elämässä. Jokaisessa korissa on kahva, joka muodostaa tilan kasveille korien välissä niitä pinotessa. Korit on helppo irrottaa toisistaan ja taas pinota uudelleen. Korit on valmistettu vanerista, joka on PEFC- ja FSC -sertifioitua ja se on maalattu maitomaalilla. Kahva on massiivipuuta, koriin kiinnitettävät tarjottimet ovat alumiinia ja valinnainen teline korien kohottamiseen on terästä, jotka voidaan kierrättää. Korit voidaan pakata kokoamattomina kuljetusta varten. • Koko: 600 x 220 x 500 (Kokonaiskorkeus 1530 mm). • Materiaali: vaneri, alumiini, teräs. • Viimeistely: maitomaali, pellavasiemen öljy. GROW This is furniture as a tool, in which we carry and arrange plants wherever between rooms and outside to provide enough light and proper environment for them. We can feel a familiarity in plants and get pleasure to communicate with them in daily life by using these stacking baskets. Each basket has a handle that creates a space for plants between the baskets when stacking them. It is easy to take the baskets apart and to stack them together again. The baskets are made of plywood, which is PEFC and FSC certified and painted by milk paint. Handle is solid wood, trays to be attached to the basket are aluminum, and the optional stand to rift up the baskets is steel, which are recyclable.The baskets can be flat-packed for transportation. • Size: 600 × 220 × 500 (total height 1530 mm). • Material: Plywood, Aluminum, Steel. • Finish: Milk-paint, Linseed oil.

5

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

6


Pekka Harni

Suomi Finland

LOUNGE CHAIR Tämä kevyt nojatuoli soveltuu yhtä hyvin koteihin, kuin julkisiin tiloihinkin. Se voi toimia vaikkapa takkahuoneen tai olohuoneen istuimena, sekä aulatilojen kalusteena. Tuoli koostuu kolmesta pääosasta: laminoidusta UPM Grada kuppi-osasta, teräksestä valmistetusta jalka-osista ja villahuopaisesta verhoilusta. Istuinkuppi ja jalkaosat kiinnittyvät toisiinsa kolmella ruuvilla, ja ne voidaan helposti kasata tai purkaa ja pinota varastointia ja kuljetusta varten. Tuolin kaikki vähät materiaalit ovat ekologisia ja kierrätettäviä ja kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. • Päämitat: leveys: 76 cm, syvyys: 78 cm, korkeus: 76 cm, istuinosan korkeus (edessä): 37 cm. • Materiaalit: Istuinkuppi: kuumana muotoon puristettu UPM Grada, pintakäsiteltynä Osmo-vaha. • Istuinkupin kiinnityshela: muotoon puristettu peltilätkä ja joustava kumibrikka, kolme ruuvia. • Jalkaosat: taivutettu terästanko, halkaisija 9 mm; jalan yläpäässä paksumpi kiinnitysosa, jossa kartioitu teräsbrikka; jalan alapäässä sorvattu alumiinihela ja kuminippeli. • Verhoilu: 5 mm paksu luonnonvalkoinen 100 %:n villahuopa + mahdollinen lisäpehmuste istuinosan alla, istuinkupin huopaverhoilu on muotoiltu höyryn avulla lopulliseen muotoonsa. LOUNGE CHAIR This light lounge chair fits well, not only in home environment, but also to public places. It can be used in living rooms, in front of fire places, in lobbies etc. The chair consist of three main parts: an UPM-Grada “plywood” laminated seat cup, legs made out of steel, and an upholstery cover out of wool felt. Seat cup and legs are fixed with three screws and they can easily be assembled or taken apart and piled for storing and transportation. All the few materials used for this lounge chair are ecological and recyclable and the principles of sustainable development are realised in all the stages of its life cycle. • Dimentions: width: 76 cm, depth: 78 cm, height: 76 cm. • Hight of the seat part (in front): 37 cm. • Materials: Seat cup: hot molded UPM-grada “plywood” painted with Osmo wax. • Fixing elements of the seat cup: round sheet metal ring, layer of flexible rubber and three screws. • Leg parts: bent steeltube, diameter 9 mm. • Upholstery: 5mm thick natural white 100 % woolen felt + additional upholstery under the seat cover molded with steam to the final shape.

7

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

8


Elina Haverinen

Suomi Finland

KANTTI VILJELYLAATIKKO  Kaupunkiviljely on lisännyt runsaasti suosiotaan viime vuosien aikana, ja viljelyksiä voidaan perustaa viljelylaatikoiden avulla lähes minne tahansa. Hyötykasvien viljelyllä on runsaasti positiivisia, ekologisia ja eettisiä vaikutuksia. Kantti on ulkokäyttöön tarkoitettu kompakti viljelylaatikko, joka on muuntautuva ja helppo käyttää. Se on suunniteltu toimimaan pienissä tiloissa, kulmissa, eri muotoisilla kasvatusalueilla ja vertikaalisessa viljelyssä. Vertikaalisella viljelyllä voidaan lisätä kasvatusalaa silloin, kun tilaa on vähän horisontaalisesti. Muunneltavuuden ansiosta se soveltuu myös ruukkukasvatukseen sekä kasvusyvyydeltään erilaisten ja tukea tarvitsevien kasvien kasvatukseen. Viljelylaatikon yksinkertainen estetiikka sopii viljelyn maanläheiseen ja rauhoittavaan henkeen, ja korostaa viljeltävien kasvien rehevyyttä ja elinvoimaa. Viljelylaatikko on ekologinen sekä yksinkertaisuudessaan että käyttötarkoituksessaan. Sen avulla voidaan tuottaa ekologista lähiruokaa ja hyötykäyttää joutoalueita. Tuote on turvallinen syötävien kasvien viljelyyn. Materiaali on PEFC- ja laatusertifioitua, logistiikkaketju lyhyt ja huolto ympäristöystävällistä. Yksinkertaisuuden ja materiaalin ansiosta se on myös erittäin helppo uusiokäyttää ja kierrättää. KANTTI GARDENING BOX  Gardening and urban farming has become very popular. With gardening boxes small farming areas can be set almost everywhere. Kantti is a gardening box for outdoor gardening and urban farming. It is designed to be adaptive and suitable for small spaces, corners, vertical farming and different shapes of gardening areas. Plants with different growing depths, need of support and grown in pots can be set to an unified composition. It is ready-to-use and easy to handle.The simplicity of aesthetics goes hand in hand with the smoothing and down-to-earth spirit and essence of gardening, and highlights the beauty of grown plants. Kantti gardening box is ecological in its simplicity and in its function. Urban agriculture provides ecological local food and uses waste space. Material has a PEFC and quality certification, logistic chain is efficient and maintenance doesn’t have impact on the environment. It is safe for cultivation of edible plants. Due to its simplicity and material it is also very easy to recycle.

9

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

10


Samuli Helavuo & Laura Väre

Suomi Finland

KasVa  KasVa on kompakti kasvivalo joka on suunniteltu sisäkäyttöön. Siitä on modifioitavissa myös ulkokäyttöön sopiva versio. Voit asettaa yhden tai useamman valaisimen vapaasti minkälaiseen ruukkuun tahansa. KasVa-kasvivalon runko koostuu kahdesta osasta. Toinen on puuta ja toinen komposiittia. Ruukkuun upotettava komposiittiosa kestää hyvin kosteutta ja puinen osa antaa valaisimelle miellyttävän esteettisen ilmeen. Komposiittiosia vaihtamalla valon korkeutta voi muuttaa kasville sopivaksi. Suunnitteilla on ainakin kaksi eri korkeutta. Konseptin yksinkertainen valmistettavuus ja materiaalivalinnat antavat KasVa-kasvivalolle ekologisesti kestävät lähtökohdat. • Materiaalit: UPM Grada ja komposiitti. •Valonlähteenä LED. •Mitat: korkeus: 400 mm – 600 mm, leveys: 70 mm –100 mm. KasVa  KasVa is a compact plant light that is designed for indoor use. KasVa is also customizable for outdoor use. You can set one or more lamps freely into any pot you like. KasVa plant light frame consists of two parts.The other is wooden, and the other is made of composite. The composite immersed in a pot is highly resistant to moisture and the wooden part gives the luminaire pleasing apperance. By changing the composite parts you can adjust the height and the amount of light to suit the plants needs. At least two different heights will be available. Concept’s simple manufacturability and material choices provide ecologically sustainable possibilities. •Materials: UPM Grada and composite. •Light source: LED. •Dimensions: height 400 mm – 600 mm, width: 70 mm –100 mm.

11

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

12


Nanni Holén

Ruotsi Sweden

O TAKKIKOUKKU  Gradasta (UPM) valmistettu takkikoukku, joka on materiaalivalinnan vuoksi ekologinen. Materiaali valikoitui sitä silmällä pitäen, että se on ympäristöystävällinen ja sillä on ainutlaatuiset muovattavuus-ominaisuudet, mikä mahdollistaa tuotteen massatuotannon ilman suurempaa materiaalihävikkiä.Tarkoitus on, että pakatessa tuote pinotaan tilaa säästävästi toinen toistaan vasten. O COAT HOOK  A coat hook made of Grada (UPM), ecological due to the choice of material, which is selected in a view where it is environment friendly and has unique forming qualities which allow the product to be mass produced without greater materials waste. The aim is that the product will be stacked in each other when they are packaged to save space.

13

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

14


Kaarle Holmberg

Suomi Finland

VALAISINPOLLARI  Tuote on suunniteltu katu- ja piharakentamisen tarpeisiin. Käyttö esimerkiksi kadun ajonestopollarina, portin pilarina tai katu- ja piha-alueiden valaisimena. Pollari muodostuu pinottavista kivikuutioista, joiden sisällä on kanava johdotukselle, ja kierrätyslasista valmistetuista Led-valaisimista. Kotimainen kivi irrotetaan kalliosta energiaa säästäen: kalliota ei räjäytetä, vaan kivi irrotetaan kalliosta ympäristöä ja energiaa säästäen louhimolla. Näin syntyvän sivukiven määrä pienenee huomattavasti ja tehtaalle kuljetuksessa säästetään energiaa perinteiseen valmistustapaan verrattuna. Led-valaisin valmistetaan kierrätetystä lasista johon asennetaan muotissa Led-valonlähde. Tuote pakataan osina ja kootaan asennuspaikalla. Käyttö on helppoa ja valmistusmateriaalit ovat kestäviä ja huoltovarmoja. Materiaali voidaan tarvittaessa kierrättää esim. reunuskivenä piha- ja katurakentamisessa. • Protovalmistus: OK-graniitti. • Kivilaji: graniitti Arctic Pearl. LIGHT BOLLARD The street bollard with Led lighting is of basic design and construction for specialized uses such as a road blocker, street bollard, yard lighting etc. The stone elements are cut to measure from the rock quarry, then transported to the factory for finishing. This method saves the material and energy in transportation and manufacturing. The Led lighting elements are made of recycled glass material. The elements of the product are put together at the construction site. All the elements are recyclable for future use, for example as border stones of a garden path or curbs. • Proto: OK-graniitti. • Stone material: Finnish granite, Arctic Pearl.

15

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

16


Kaarle Holmberg

Suomi Finland

LASTENTUOLI (KESKIKORKEA) Tuolisarja on suunniteltu päiväkotikäyttöön. Tuoli koostuu sertifioidusta puusta valmistetuista viilupuristeista. Taivutuksessa käytetään UPM Grada levymateriaalia. Valmistusprosessi säästää huomattavasti energiaa ja materiaali on helposti kierrätettävissä energiaksi. Koska tuotteessa on vähän osia, säästyy työstössäkin energiaa. UPM Grada ei sisällä formaldehydia tai muita terveydelle haitallisia aineita. Tarkoituksenani oli suunnitella eri ikäkausille sopiva edullinen lastenkalustesarja, jonka design soveltuu kaikkiin tiloihin vähäeleisenä, mutta silti omaperäisenä. Selkänoja ja istuinpuriste päällystetään puristusprosessissa kulutusta kestävällä ja helposti puhdistettavalla laminaatilla. Pinnoitteen väri valitaan kohteeseen sopivaksi. Tuolisarja on pinottava ja kootaan valmiiksi työstetyistä osista, joten sen pakkaus vie vähän tilaa varastoinnissa, kuljetuksessa ja käyttökohteessa. • Protovalmistus: UPM ja Alastek, 3D Annika Bengts. CHILDRENS CHAIR (MEDIUM HIGH CHAIR) The chair collection is designed for nursery schools. The chair is made of certificated wooden components using UPM Grada material. The manufacturing process is efficient and all the wood material can be recycled for future energy generation. Because the product has only a few parts there is little raw material waste. Since UPM Grada has no formaldehyde or other poisonous substances, the product is safe for children to use. My purpose was to design a chair collection for children at different age. The simple forms give the generic product an original appearance and ensures it fits in all nursery school interiors. The stackable chairs are flatpack reducing packaging, storage and transportation space. • Proto: UPM and Alastek, 3D illustration Annika Bengts.

17

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

18


Kaarle Holmberg

Suomi Finland

KORKEA TUOLI Tuolisarja on suunniteltu päiväkotikäyttöön. Korkea tuoli toimii myös syöttötuolina, kun siihen lisätään etutuki ja säädettävä jalkatuki. Tuolin suunnittelussa ja mitoituksessa on huomioitu turvastandardit. Se on myös helppo pitää puhtaana, koska siinä ei ole koloja, reikiä tai uria. Tuolin selkänoja ja jalat on valmistettu PEFC sertifioidusta UPM Grada -levymateriaalista ja istuinosa on koivua. Selkäosa voidaan päällystää taivutusprosessissa valmiiksi kulutusta kestävällä ja helposti puhdistettavalla laminaattipinnoitteella. UPM Grada lämpömuovausmenetelmä on energiaa säästävä. Levymateriaali ei sisällä lainkaan formaldehydia eikä muita lasten terveydelle haitallisia aineita. Tuolin osien työstö on helppoa. Koska tuote muodostuu yhteen ruuvatuista komponenteista, on sen osien uusiminen vaivatonta. Käyttöiän päätyttyä osat voidaan kierrättää päästöttömäksi energiaksi. • Protovalmistus UPM ja Petteri Häkkinen. • 3D-mallinnus Annika Bengts. HIGH CHAIR This chair is designed for nursery schools. By adding the front support and adjustable step component the chair can also be used as a feeding chair. The ergonomic design follows the EU safety standards and maintenance is easy due to simple forms. The back rest is made from PEFC-certified UPM Grada material and the seat and leg elements of certified Finnish birch. The UPM Grada thermoplastic process saves energy and the material is free of poisonous substances. The components can be recycled for energy generation. • Prototype: UPM and Petteri Häkkinen. • 3D illustration: Annika Bengts.

19

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

20


Laura Huhtakangas

Suomi Finland

PILLERI VALAISIN Pilleri on ulkokäyttöön soveltuva valaisin, jonka päämateriaalit ovat vanhat lasipullot ja -purkit, sekä betoni. Lasi on kosteuden ja kuumuuden kestävää ja sopii näin erinomaisesti ulkotiloihin. Betonin etuihin kuuluu kestävyyden lisäksi palamattomuus, se ei homehdu ja se on valmistettu yleisistä luonnon raaka-aineista. Valaisimen valmistuksessa yksittäisten työvaiheiden määrä on pyritty minimoimaan. Valaisin on muodoltaan kompakti jolloin myös kuljetus on vaivatonta. Materiaaleina lasi ja betoni ovat molemmat kierrätettävissä tuotteen elinkaaren päättyessä. PILLERI LAMP Pilleri is suitable for outdoor use. Main materials are old glass bottles and cans and concrete. Glass is water and thermal resistant and therefore suitable for outdoors. Concretes advantages along with durability are non-flammability, it does not gather mould and it is made of common raw materials. In production different work phases are reduced to minimum. Shape of the lamp is compact which makes logistics easy. Glass and concrete are both recyclable in the end of the products lifespan.

21

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

22


Yrjö Kukkapuro

Aki-Pekka Sinikoski

Suomi Finland

CNC 15 -NOJATUOLI Tuoli on yleiskäyttöinen nojatuoli asuinympäristöön. Soveltuu myös kotitoimistoon. • Materiaalit ja valmistus: koivuvaneri, pintakäsittely akryylimaali. • CNC työstö: Korvenrannan puusepäntehdas, Järvelä. • Elementtirakenne parantaa varastointia, kuljetusta, kokoonpanoa ja huoltoa. CNC 15 CHAIR  CNC 15 Chair is multipurpose easy chair also for modern office. • Materials: Birch plywood, acrylic paint. • CNC machining: Korvenrannan puusepäntehdas, Järvelä. • Element construction helps to storage, transportation and maintenance.

23

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

24


Sebastian Jansson

Suomi Finland

TREGREN STILLEBEN - SISÄPUUTARHA  Olemme huomioineet ekologisuutta jakamalla tuotteen elinkaaren kolmeen eri vaiheeseen: 1. Valmistus ja kuljetus, 2. Käyttö ja käyttöikä, 3. Kierrätys. Tämän olemme tehneet siksi että ekologisuuden vaatimukset ovat hyvinkin erilaiset elinkaaren eri vaiheissa. Olemme pyrkineet minimoimaan tuotteeseen liittyvän hiilijalanjäljen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Valmistuksessa olemme suosineet puhtaita luonnonmateriaaleja, kuten puuta, ja savea. Jopa muoviosat sisältävä 50% puukuitua. Tuote on koottava ja olemme panostaneet tuotearkkitehtuurissa kompaktiin kuljetettavuuteen. Teknologian ja komponenttien valinnassa olemme panostaneet pitkäikäisyyteen ja mahdollisimman pieneen energiankulutukseen. LED valaistuksessa käytetään valoa kohdentavia linssejä, joiden avulla voimme käyttää pienempitehoisia LED-valoja ja näin säästää jopa 50% sähkönkulutuksessa. Valittujen komponenttien valintakriteerinä on vähintään viiden vuoden käyttöikä. Suurin luonnon resurssien säästö tulee siitä että hyötykasveja voi kasvattaa kotona vuoden ympäri ilman hävikkiä ja minimaalisella tuotantoketjulla. Tämä verrattuna heikosti eristettyihin kasvihuoneisiin josta hyötykasvit normaalisti kuljetetaan satojen kilometrien päähän tukkuihin ja edelleen vähittäistavarakauppoihin. TREGREN STILLEBEN INDOOR GARDEN   We have approached ecology by splitting up the product lifecycle into three phases: 1. Production and distribution, 2. Maintainance and lifetime 3. Recycling. We have done this division since the ecological demands are very diverse during the products lifetime. Within all of these phases we have strived to minimize the product’s carbon footprint. We have favoured pure natural material in the production, such as wood and clay. Even the plastic parts contains 50% wooden fibre. The product is assembled from separate parts, and compact shipping has been one of the biggest drivers for developing the product architecture. Selecting the technologic components we have invested in longevity and small energy consumption. A criteria for selection has been a guaranteed lifetime of minimum five years. The biggest savings of resources is achieved though lossless home growing of plants all year round with minimal production chain.This contrary to vaguely isolated greenhouses from where plants are transported even hundreds of kilometers to wholesales and further to retail markets.

25

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

26


Anne Kärki

Suomi Finland

PAANU Paanu tilajakaja avautuu katsojalle neljästä kulmasta eri tavoin. Tilajakajan taivutetuilla pinnoilla valon ja varjon leikki toteutuu kauniisti. Se heittää myös kiinnostavia varjokuvioita lattiapintaan. Paanu jakaa tilaa, antaen kuitenkin aavistuksen siitä mitä jakajan toisella puolen on. Pintaviilun avulla voidaan tilajakajan väriin ja tunnelmaan vaikuttaa. Huovan ollessa pintamateriaalina saadaan tilajakajasta akustoiva elementti.Tilajakaja sopii hyvin sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin. Paanu tilajakajan valmistusmateriaalina on ainoastaan Grada-vaneri sekä pintaviilut. Tilajakaja on tuotannon suhteen erittäin ekologinen, sillä valmistuksen ohessa ei synny juuri ollenkaan hukkamateriaalia. Myöskään kokoonpanoon ei tarvita metalli- ym. osia: Grada-vanerista taivutetut jalkaosat on kiinnitetty tilajakajaan liimaamalla. Tuote on kokonsa puolesta skaalattavissa tarpeen mukaan. Myös ripustettava versio on mahdollista toteuttaa. Käyttöikänsä lopulla Paanu tilajakaja on mahdollista hävittää polttamalla tai kompostoimalla. Näyttelyssä olevissa tilajakajissa pintakäsittelynä on puuvaha. •  Valmistusmateriaali: puu, ei kokoonpano-osia muista materiaaleista. • Hävittäminen: poltto tai kompostointi PAANU Paanu space divider appears different ways to the viewer from the four corners of the divider. Light and shadows are playing beautifully on its surface. It also throws interesting shadow patterns on the floor surface. Paanu divides the space, however, giving a hint of what is on the other side. The surface veneer can be used to change the color and atmosphere. Felt as a surface material makes the divider an acoustic element. The space divider goes well both in private and public spaces. Paanu space divider is solely made of wood: Grada plywood and surface veneer. During the manufacturing process very little waste material occurs and so the production process is very environmental friendly. Similarly, the assembly does not require any metal parts. The bent legs made out of Grada plywood are attached by glue to the divider.The product size can be scaled as needed. Also suspended version is available. At the end of the product’s life cycle, Paanu space divider can be disposed of by combustion or composting. • Material: wood, no assembly parts of another material. • Disposal: combustion/composting

27

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

28


Samuli Naamanka & Mika Ihanus

Suomi Finland www.formainterpanel.com

FORMA INTERPANELS  Forma Interpanel on tilojen akustiikan hallintaan kehitetty esteettisesti korkeatasoinen tuotemallisto. Paneeleilla voidaan hajottaa, ohjata, suunnata sekä vaimentaa ääntä. Konsepti on tarkoitettu julkisten tilojen arkkitehtuurin välineeksi ja työkaluksi – luomaan mielenkiintoisempaa ja parempaa ympäristöä. Tavoitteenamme on mahdollistaa arkkitehtien ja suunnittelijoiden näkemyksen mukainen toteutus. Tuotteitamme voi räätälöidä, ja jokaisen projektin lopputulos on ainutlaatuinen. Tuotteemme luo parempaa laatua rakennettuun ympäristöön. Forma Interpanel -järjestelmällä saadaan rakennettua tilasta audiovisuaalinen kokonaisuus ja tilojen akustiikan hallinnan ohella luomme esteettisen yhteisvaikutelman kokonaisuudelle. Vakiomalliston lisäksi tuotamme palvelukonseptin, josta suunnittelija voi tilata kohteeseen räätälöidyn tuotteen. Esimerkiksi pääsuunnittelija ja akustiikan ammattilainen voivat suunnitella tuotteet kanssamme yhteistyössä. Forma Interpanel -pilotoinnissa esitellään ja tuotteistetaan sisätiloihin soveltuvaa paneelimallistoa. EcoDesign-näyttelyssä esitellään mallistoa toteutettuna muotopuristeina UPM:n Gradasta. FORMA INTERPANELS  Forma Interpanel is made to control interior acoustics and create an aesthetically high-quality outcome. The panels can spread, direct, aim and dampen sound. The concept is intended as a tool for the architecture of public spaces - to create more interesting and better environments. Our goal is to enable cooperation between architects and designers and create a better-quality built environment. Our products can be customized to allow for a unique outcome for every project. Our panel system creates a complete audio-visual package where acoustics are in harmony with aesthetics. In addition to the standard collection, we provide consulting services to provide architects and acoustic designers with a customized product. Forma Interpanel presents products for use as indoor acoustic panels. For EcoDesign, they are made of UPM Grada - a thermoformable wood product.

29

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

30


Kasper Nyman

Suomi Finland www.officekn.fi

MONO Grada materiaalina on jo itsessään ekologinen vaihtoehto. Mono tuolissa yhdistyy materiaalin tuomat uudet mahdollisuudet ja tuotannollinen tehokkuus. Tuotteen nimi MONO viitta tämän tuotantoon jossa yhdellä muotilla voidaan valmistaa kaikki kolme eri tuoli kokoa lounge, normaali ja baarijakkara. Grada materiaalia käyttäessä tuolin aihiot voidaan sijoittaa levylle hyvin tiheään jotta materiaalin käyttö maksimoidaan. Istuimen rakenne on ainoastaan mahdollinen UPM Grada materiaalilla, ja muoto mahdollistaa myös kauttaaltaan ohuen ainevahvuuden, joka myös lyhentää tuotantoaikaa vähentäen energian kulutusta. MONO tuolia myy ja markkinoi Tanskalainen WOUD. UPM Grada istuin / Massiivi Tammi • Mitat: Pikkutuoli: 450 x 450 x 785 • Lounge: 540 x 580 x 670 • Barjakkara: 460 x 435 x 870 / 770 MONO Grada material is in itself an ecological alternative. Mono chair combines the new possibilities brought by the material and production efficiency. Product name MONO refers of this production where, with one mold you can produce all three-chair sizes lounge, normal and stool. The seat structure is only possible with UPM Grada material and the shape allows for a thin material thickness trough out, which in turn shortens the production time and reducing energy consumption. MONO chairs are sold and marketed by Danish company WOUD A / S. UPM Grada seat / Solid Oak • Dimensions: Small chair: 450 x 450 x 785 • Lounge: 540 x 580 x 670 • Bar stool: 460 x 435 x 870 / 770

31

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

32


Mikko Paakkanen

Suomi Finland

NOMAD-KETTIÖ  Tämä polkupyörän perässä liikkuva keittiö mahdollistaa ruoan valmistamisen missä vain. Tuotteen jokaisessa rakenne- ja materiaalivalinnassa on pyritty ottamaan huomioon tuotteen elinkaari ja ekologiset arvot. Kaikki materiaalit on mahdollista erotella ja tuotteen korjaaminen on mahdollista. Kettiössä on lähes kaikki tarpeellinen ruoan valmistukseen, myös astiat ja aterimet kuuden hengen ruokailuun. Mukana kulkee pakasteet, tuoreet raaka-aineet ja juomavesi. Keittiössä on Siemensin 6kw nestekaasuliesi, jossa on myös wok-alusta. Tällä liedellä valmistaa isojakin määriä ruokaa vaivattomasti. Katuruokaa paikallisista raaka-aineista! • Materiaalit: UPM-Grada, koivu, teräs, messinki, pronssi, lasi ja keramiikka. • Sponsorit: UPM, Siemens, Iittala, Saas instruments ja Shock Therapy. NOMAD-KITCHEN  This kitchen, which is attached to a bicycle, makes cooking possible anywhere. The ecological values have been a part in every choice of structure and material in the making of this product.The materials can be separated and are reparable. Almost everything necessary for cooking is included, also tableware for six persons. It also carries frozen food, fresh food and drinking water. A Siemens 6kw gas stove with wok adapter is included, which makes it possible to feed massive amounts of people. Street food from the best, local ingredients! • Materials: UPM-Grada, birch, steel, brass, bronze, glass and ceramic. • Sponsors: UPM, Siemens, Iittala, Saas instruments and Shock Therapy.

33

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

34


Meri-Tuuli Porras

Teemu Laasasenaho

Suomi Finland

KAARRE Kaarre on kodin ympäristöön suunniteltu säilytyskalustesarja. Se on suunniteltu arjen käytettävyyden ehdoilla modernin arkkitehtuurin viitekehykseen ja mukautuu käyttäjänsä tarpeiden mukaan erilaisten vaihdettavien osiensa ansiosta. Kaarre on ilmeeltään graafinen, jossa toistuvat perusmuodot: ympyrä ja nelikulmio. Sen ulkomuoto on pelkistetty ja vaikutelma selkeä. Lähtökohtana suunnittelulle oli tehdä helposti valmistettava, kuljetettava ja koottava tuote. Sarjan kaikki osat ovat huollettavissa ja kierrätettävissä. Valmistuksessa on hyödynnetty UPM Grada -vaneria jonka käyttö on perusteltua, sillä se korvaisi monimutkaisen muotopuristeen ja näin ollen vähentäisi huomattavasti tuotannon eri vaiheita, kustannuksia ja virhemarginaalia. Myös ympäristölle haitalliset formaldehydipäästöt ovat suhteessa pienemmät Grada-vaneria hyödynnettäessä. Kaikki puumateriaalit ovat FSC- ja PEFC-sertifioitua puuta. Puu on pintakäsitelty luontoystävällisellä vahalla. • Materiaalit: UPM Grada -vaneri, FSC- ja PEFC sertifioitu puu, maalattu teräs, peililasi. KAARRE Kaarre is a storing furniture collection, which is designed for the home environment. Collection was designed to suppor t usability of everyday life in framework of modern architecture and adapts when needed by changing different objects. Looks of Kaarre is graphic where basic forms are repeated: circle and square. Impression is plain and clear. Starting point for the design was to make easily made, transportable and collapsible product. All the parts of collection are possible to maintain and recycle. UPM Grada plywood has been used in the production which utilization is justifiable because Grada would replace complicated form pressing and then would decrease remarkably points of production, costs and margins of error. Also environmentally harmful formaldehyde emissions are lower by using Grada plywood. All the wood materials are FSC- and PEFC- certified wood. Wood has been finished using nature friendly wax. • Materials: UPM Grada plywood, FSC- and PEFC sertified wood, painted steel, mirror glas.

35

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

36


Irina Pått

Anne Nisula

Suomi Finland

PIZZA BOX 1A KÖYSIVALAISIN ULKOTERASSIKÄYTTÖÖN Kartion muotoinen varjostin, litistettynä 1 cm paksu, mahtuu pizzalaatikkotyyppiseen pakkaukseen, josta valaisimen nimi juontaa. Piensarjainen riippuvalaisin, jonka kokoa voi muuttaa, josta on olemassa myös seinämalli. Raaka-aineena käytettän esim. käytöstä poistettua veneköyttä. Köysi on kyllästetty Tervapellalla ja ympäristöystävällisellä polyesteriseoksella. Sidonta hamppunarulla. Valaisimen raaka-aineina voidaan käyttää myös muita ekologisia materiaaleja. Valaisimessa on LED-valosydän. LED-valomoduuli rakennettiin kierrätettyyn sillipurkkiin. LED-moduuli on värilämpötilaltaan 4000K. Moduulin teho 7W vastaa 60W hehkulampun valomäärää. Valosydämen valmistus: INNOJOK. Valaisinta valmistetaan piensarjoina esimerkiksi Inva-työpajoissa tai kehitysmaaprojekteissa. Valaisin ripustetaan katosta koukkuun ja sähköjohto laitetaan pistorasiaan. Varjostimen korjaus hamppunarulla. LED-valolla on pitkä elinkaari. Valaisimen kestävyys on erittäin hyvä. Elinkaaren lopussa varjostin voidaan laittaa sekajäte-polttoon. Lasi-,metalli- ja sähköosat erikseen kierrätykseen. Valaisimen koko: halkaisija 55 cm, korkeus 35 cm, paino 2,5 kg. TERRACE LIGHT PIZZA BOX 1A ROPELIGHT The cone shaped shade is only 1 cm high when compressed. It will fit into a Pizza shaped box, from which the name derives. A ceiling lamp to be made as a small scale production. Size can vary. Can also be made as a wall lamp. As raw material e.g. old boat ropes can be used. The rope is impregnated with a mixture of tar and flax seed oil and a polyester liquid. Binding with hemp thread. Also other ecological materials can be used. The LED module has been built into a used glass container. The color temperature of the LED is 4 000 K. The effect is 7,7 W and corresponds to the light of a 60 W light bulb. The LED module is made by INNOJOK. The lamp can be made in small series e.g. as foreign aid projects. The lamp can be hanged from the ceiling and connected to an electricity output. Repair of the shade with hemp thread. The LED light is expected to function for approx. 25 000 h. The construction is very durable. After use the shade can go into the mixed waste stream to be burnt to energy. Glass-, metal- and electricity parts into separate waste streams. The size of the lamp: diameter 55 cm, height 35 cm, weight 2,5 kg.

37

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


Jarkko Översti

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

38


Jaakko Siltanen & Matti Sandberg

Heikki Kuusela

Suomi Finland www.papurino.com

KÄÄNTÖ-VALAISIN Valaisimen runko on suojattu Suomessa perinteisesti käytetyllä puun hiiltämisellä (Aasiassa shou sugi ban). Hiiltäminen lisää lahonkestoa ja suojaa puuta säältä, sekä tuholaisilta. Puun käsittely hiiltämällä ilman kemikaaleja tekee siitä ekologisen vaihtoehdon muille pintakäsittelymenetelmille. Materiaalina puu sitoo hiilidioksidia ja on kierrätettävä ja uusiutuva. Puu hankitaan, valmistetaan ja käsitellään paikallisesti Hämeenlinnassa. Puuntyöstöstä irtoava lastu poltetaan energiatehokkaasti puusepänverstaan läheisyydessä sijaitsevassa pienvoimalassa ja siirretään kaukolämpöverkkoon. Kääntö-valaisin syntyi tarpeesta valmistaa liikuteltava valaisin ulos. Kääntö toimii itsensä katkaisijana, joka sulkeutuu ja menee päälle kääntämällä valaisin eri asentoon. KÄÄNTÖ LIGHT The light’s frame is reinforced by wood charring (known in Asia as shou sugi ban), a method commonly used in Finland. Charring the wood makes it more resistant to decay, and protects it from weather conditions and pests. Treating wood by charring it, without chemicals, is a more ecological alternative than other methods of wood finishing. Wood binds carbon dioxide, and is a recyclable and renewable material.The wood is acquired, manufactured, and treated locally in Hämeenlinna. The wood waste left over is burned in a small-scale power plant near the workshop, where the energy is efficiently transferred into the heating network. The Kääntö light was created to provide a portable outdoor light. Kääntö functions as its own light switch. It can be switched on and off by rotating it to a different position.

39

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

40


Jaakko Siltanen & Matti Sandberg

Heikki Kuusela

Suomi Finland www.papurino.com

LEIKKAUS-VALAISIN Valaisimen runko on suojattu Suomessa perinteisesti käytetyllä puun hiiltämisellä (Aasiassa shou sugi ban). Hiiltäminen lisää lahonkestoa ja suojaa puuta säältä, sekä tuholaisilta. Puun käsittely hiiltämällä ilman kemikaaleja tekee siitä ekologisen vaihtoehdon muille pintakäsittelymenetelmille. Materiaalina puu sitoo hiilidioksidia ja on kierrätettävä ja uusiutuva. Puu hankitaan, valmistetaan ja käsitellään paikallisesti Hämeenlinnassa. Puuntyöstöstä irtoava lastu poltetaan energiatehokkaasti puusepänverstaan läheisyydessä sijaitsevassa pienvoimalassa ja siirretään kaukolämpöverkkoon. Leikkaus -valaisin on suunniteltu niin, että sitä on mahdollista lyhentää sopivan mittaiseksi jos käyttötarkoitus tai -paikka myöhemmin muuttuu. LEIKKAUS LIGHT The light’s body is reinforced by wood charring (known in Asia as shou sugi ban), a method commonly used in Finland. Charring the wood makes it more resistant to decay, and protects it from weather conditions and pests. Treating wood by charring it, without chemicals, is a more ecological alternative than other methods of wood finishing. Wood binds carbon dioxide, and is a recyclable and renewable material.The wood is acquired, manufactured, and treated locally in Hämeenlinna. The wood waste left over is burned in a small-scale power plant near the workshop, where the energy is efficiently transferred into the heating network. The Leikkaus light is designed so that it can be shortened to fit different uses and places.

41

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

42


Hinni Soini

Suomi Finland www.studiohh.fi

KAUSI – MODULAARINEN KASVATUSASTIASTO Suomen luontoon kuuluvat neljä vuodenaikaa, jotka sekä innostavat että rajaavat mahdollisuuksiamme hyödyntää itse kasvatettuja kasveja. KAUSI-sarja tuo esille vuoden aikojen hyödyntämisen monipuolisuutta ikkunalautapuutarhassa, ja pyrkii anonyymin muotokielensä kautta mahdollisimman monipuoliseen käyttöön. Sarja koostuu eri kokoisista lasipurkeista, metallisista kansi- ja jatkopalaosista sekä rasterialustoista. Käyttötapoja ja -sovelluksia on melkeinpä rajattomasti osien yhdisteltävyyden ansiosta; lähtien lasiosan käytöstä maljakkona ja päättyen monikerroksisiin idätysastioihin. Rasterialustoja voidaan käyttää versojen ja taimien tukipintoina sekä siivilänä huuhdottaessa ituja tai kuivattaessa siemeniä. Kannet ja jatkopalat mahdollistavat lasiosien sulkemisen, jolloin purkkeihin voidaan luoda oma ekosysteemi, jossa mm. vesi ja ravinteet kiertävät. KAUSI-sarja keskittyy ajatuksellisesti ilman multaa tehtävään kasvatukseen, vesiviljelyyn, vaikka ei suljekaan pois mullan käyttöä. Vesiviljely sopii paremmin allergikoille ja siinä vältetään monia kasvitauteja, homeita ja ei-haluttuja tuholaisia. KAUSI-sarja ei rajaa käyttöä vain hyötykasveihin, vaan pyrkii myös tuomaan kasveja osaksi sisustusta – pelkkä kasvun seuraaminen tai leikkokukkien kauneudesta nauttiminen ovat toisinaan paikallaan. KAUSI  – MODULAR SET OF GLASS CONTAINERS Four seasons are strong part of Finnish nature, which both inspire and define the possibilities to grow plants. KAUSI-series highlights the versatility of seasonal growing possibilities in indoor garden, and attempt to versatile use through an anonymous design. The series consists of different-sized jars, metal covers, connector parts and grids. Uses and applications are almost unlimited due to the connector parts; from the use of the glass part as a vase for flowers to multi-storey sprouters. Grids can be used as supports to seedlings and sprouts and as sieve rinsing sprouts or drying seeds. Covers and connector parts allow the glass jars to be closed to create its own ecosystem, with among other things its own water and nutrients circulate. KAUSI-series focuses on growing plants without soil, hydroponics, even though it doesn’t block the possibility of the use of soil. Hydroponics is more suitable for people with allergies and it avoids many plant diseases, molds and unwanted pests. KAUSI-series does not limit the use of only for the useful plants, but also aims to bring the plants into the interior – monitoring the growth of the plant or just enjoying the beauty of cut flowers has its place.

43

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

44


Fanni Suvila

Suomi Finland

TIKKU-TUOLI  Tikku-tuoli on suunniteltu lähtökohdista, jotka ovat johtaneet tuotteeseen, joka kestää sekä materiaaleiltaan että estetiikaltaan aikaa. Halusin suunnitella tuolin, joka olisi jykevä mutta kevyt, leikkisä mutta vakavasti otettava.Tikku-tuolin tulisi olla raikas tuulahdus sisustuksessa, ei raskas suuren suuri kaluste. Tuoli on tehty Helsingistä kaadetusta saarnista paikallisella puusepänverstaalla. Lisäksi istuinosa on UPM:n Grada-vaneria, joka on täysin kierrätettävissä oleva materiaali. Se, että materiaalia ei tarvitse tilata ja kuljettaa pitkiä matkoja on mielestäni tärkeää sillä voin hyödyntää yhtälailla Suomessa jo kasvavaa puutavaraa.Tuoli on kevyt joten kuljetus onnistuu helposti ja asiakas voi kantaa tuolin itse. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettyjä, muoviosia ei tuolissa tai pakkausmateriaaleissa ole. Merkittävin vaihe, joka huomioi kestävän kehityksen, on tuolin valmistus.Tuolin osat toistuvat ja ovat helposti valmistettavissa. Pintakäsittelynä toimii saippuointi, joka on hauskin vaihe koska tuoli ikäänkuin pestään saippualla.Tämä pintakäsittely antaa puulle luonnollisen ja kevyen suojan ilman kemikaaleja. Näin puu tummuu luonnostaan ja kulumisen estetiikkaa voi seurata vuosien saatossa kun tuolia käytetään. TIKKU-CHAIR  Tikku-chair is designed in a way that its materials and appearance will last time. I wanted to design a chair which is steady but light, playful yet serious. This chair is meant to be breath of fresh air in the interior design not a heavy piece of furniture. The chair is made from Ash wood from Helsinki with local craftsmanship. The seat is made out of UPM Grada plywood, which is completely recyclable. I think it is important to use local wood material. Tikku is light, so transportation is easy and the customer can carry it home. The packaging consists of recycled paper and cardboard. The most important aspect of sustainability in this chair is the building process. The parts are simple to make and the surface of the wood is washed with soap - an old fashioned way of surface finish, which allows the wood to darken with age.

45

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

46


Hanna Särökaari

Suomi Finland

KERÄ  Kerä on graafinen kokonaisuus, joka koostuu yksinkertaisista muodoista.Tämä elementti sopii niin parvekkeelle, terassille kuin sisätiloihinkin. Amppeli sopii eri kasveille eri käyttötarkoituksen mukaan. Köynnöskasvit pystyvät kiipeämään kehää pitkin kasvaessaan ylöspäin. KERÄ-amppelia on kahta eri kokoa: iso ja pieni. Suuremman amppelin halkaisija on 58 cm ja pienemmän 35 cm. Amppelit voidaan valmistaa kierrätetystä teräksestä. Ideana on, että koko tuote on samaa materiaalia, jolloin myös tuotteen elinkaaren päätyttyä se on helppo kierrättää. Tuotteen käyttöä ei ole rajattu ja se sopii ympärivuotiseen käyttöön. Tuotetta on helppo hoitaa ja se on kestävä. • Mitat: 14 cm x 58 cm /12 cm x 35 cm. • Materiaali: teräs. KERÄ  Kerä is a graphic element consisting of simple forms. You can use it outdoors as well as indoors. You can grow different kind of plants in it. Kerä is a hanging basket and you can find it in two different sizes. It is made out of recycled steel. Only one material is used in the product, that makes recycling simpler. The product is made to use around the year. It is easy to take care and durable. • Dimentions: 14 cm x 58 cm /12 x 35 cm. • Material: steel.

47

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

48


Hanna Särökaari

Suomi Finland

SIILO  Siilo on keittiön tasolla pidettäväksi suunniteltu bioastia, joka on lähellä silloin kun sitä tarvitaan. Se on kätevän kokoinen, vie vain vähän tilaa keittiössä ja sopii erilaisiin ympäristöihin. Astiaa voi käyttää biopussin kanssa tai ilman. Siilo on suunniteltu pieniin keittiöihin, joissa kokataan paljon. Se on käyttäjäystävällisempi kuin tavanomainen allaskaapin jätesanko. Se on käden ulottuvilla ja helposti liikuteltavissa.Tyhjentäminen ja pussin vaihto on helppoa. Astiaan pääsee ilmaa kannen aukoista, ja suodatin pitää hajut ja banaanikärpäset poissa. Siilo mahdollistaa ja tekee kodin biojätteen hävittämisestä helpompaa ja vaikuttaa positiivisesti kierrätysintoon. Siilo valmistetaan kulutusta kestäväksi ja se on helppo puhdistaa. Tuotteen elinkaaren lopussa se on helppo kierrättää kokonaisuudessaan. • Mitat: halkaisija 20 cm, korkeus 20 cm. • Materiaali: Teräs, Grada. SIILO  Siilo is a biowaste bin that you can keep on your counter top. It is there when you need it. The size of the Siilo is handy, and you can use it with or without a bio trashbag. Siilo is designed for small kitchens. It is much more user friendly and accessible than your normal waste bin. Siilo is always there and you can easily carry it with you. It enables easy recycling and courages people to recycle. It is made of environmentally friendly materials, it is easy to clean and it is fully recyclable in the end of the life cycle. • Dimensions: diameter 20 cm, height: 20 cm. • Materials: Steel, Grada.

49

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

50


Ahti Taskinen

Suomi Finland

TAIMI-HYLLY Taimi-hylly voidaan kuljettaa kokoon taitettuna ja avata käyttöön kuin klaffituoli. Viiteen rei’itettyyn hyllytasoon mahtuu lukuisia istutusruukkuja. Hyllyjen väliin jää taimille riittävästi kasvutilaa. Kasvukauden päätyttyä Taimi -hyllyn voi taittaa kokoon ja varastoida tai asettaa siihen muita esineitä. Tuotteen materiaali on 15 mm:n ekologinen vaneri, joka työstetään CNC -jyrsimellä. Yhdestä levystä (1250 x 2450 mm) saadaan kaksi korkeaa (1558 mm) ja yksi matala (1206 mm) taimihylly, joiden leveys on 598 mm. Lisäksi tarvitaan metallitappeja saranoiksi ja vanerisuikaleita kiinnitysruuveineen hyllyjen kannattamiseen. Taimi-hylly vie erittäin vähän tilaa niin kuljetuksessa kuin varastossa. Hylly on myös suhteellisen kevyt, joten sen voi napata kainaloonsa ja viedä haluamaansa paikkaan. Loppuun käytetty tuote voidaan hävittää polttamalla. • Tuotteen suunnittelu ja valokuvaus: Ahti Taskinen, sisustusarkkitehti SIO. • Valmistaja: Koristepuu. TAIMI SEEDLING SHELF TAIMI seedling shelf is collapsible. It is transported in a flat parcel and opened like a folding chair. In the five perforated shelves you can put the seedling pots. Between the shelves there is a lot of growing space for the plants. After growing season the shelf can be folded and put into storage space or used for other things. The material of the shelf is 15 mm ecological plywood, which is cut with a CNC machine. From one sheet of plywood (1250 x 2450 mm) you get two high shelves (1558 mm) and a low one (1206 mm). Widths of the shelves are 598 mm. In addition you need metal pegs, which are used as hinges and strips of plywood with fastening screws to support the shelves. The shelf is treated with Osmo wax. The product takes very little space both in stocking and transporting. The seedling shelf is rather light to carry, so you can catch it under your armpit. A worn out shelf can be burned. • Design Ahti Taskinen, Interior Architect SIO. • Manufacturer: Koristepuu.

51

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

52


Yuka Takahashi

Japani / Suomi Japan / Finland

MUUNNELTAVA PUUTARHAVALAISIN-JÄRJESTELMÄ ERITYISELLÄ LÄPIKUULTAVALLA KERAMIIKALLA Tämä puutarhavalaisin sarja muunneltavine varjostinelementteineen on valmistettu uudenlaisesta innovatiivisesta valoa läpäisevästä keraamisesta materiaalista. Varjostimet koostuvat viidestä modulaarisesta elementistä, joista voidaan koota eri muotoisia valaisimia. Nämä osat on suunniteltu keraamiikkatuotantoon sopiviksi ja ne voidaan valmistaa joko dreijaamalla tai valamalla. Pienikokoiset moduloidut osat ovat edullisia, koska ne voivat täyttää keramiikka-uunin tehokkaammin ja niiden varastoiminen vaatii vähemmän tilaa. Tämä transparentti, valoa läpäisevä keramiikkamateriaali on kehitetty ja patentoitu Shigarakin keramiikka-alueella Japanissa.Tällä massalla on ainutlaatuinen, muista keraamisista materiaaleista poikkeava, valoa läpäisevä ominaisuus. Vaikka tämän saven vedenimemiskyky on 0 %, se ei murru kosteissa oloissa, jäätyessään tai kuivuessaan. Siksi se kestää myös suomalaiset ympäristö-olosuhteet. FLEXIBLE GARDEN LIGHTING SYSTEM WITH SPECIAL TRANSLUCENT CERAMIC My proposal is a garden lighting system with a flexible lampshade structure made out of the brand-new innovative material, Translucent Ceramic. The shades are composed of the five modular units that can create various shapes. These units are designed to be suitable for ceramic production and can be made by either throwing or molding. Modular parts are smaller in size therefore efficient to produce, filling a kiln effectively and can be stored in a smaller space. Translucent ceramic is developed and patented by Shigaraki, a producing district of ceramic in Japan. Originally, ceramics don’t allow light to pass through, however, this clay has a special quality, which allows light to pass through even if it is thick. This clay’s water absorption rate is 0 % thus it doesn’t break by humidity, freezing or drying. So, it’s durable against Finnish exterior condition. • Design and prototype: Yuka Takahashi / Harni-Takahashi Ltd. • Ceramic shades made by Yoshihisa Okuda / SOUHOUGAMA. • This project is supported by Finnish Cultural Foundation.

53

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

54


Terhi Tuominen & Jitan V. Patel

SINGOLO-PÖYTÄVALAISIN  Muotokieli: Singolo on yhdestä UPM Grada -levystä muotoon taivutettu pöytävalaisin. Muodon yksinkertainen, kaunis ‘flow’ kulkee valaisimen läpi kuvusta jalustaan asti. Epäsymmetrinen muoto antaa valaisimelle raikkaan luonteen. Minimalistinen muotokieli tekee valaisimen soveltuvaksi monenlaisiin ympäristöihin ja sisustuksiin. Tausta: Valaisin on suunniteltu hyödyntämään valmistajien teollisessa tuotannossa alati syntyviä tuotteiden ylijäämäpaloja. Tehdasvierailuilla olemme havahtuneet tähän ongelmaan, miten arvokkaita standardikokoisia hukkapaloja voisi hyödyntää.Tämän pohjalta syntyi Singolo, yhdestä hukkalevystä työstettävä ja muotoon taivutettava valaisinperhekonsepti, joka jo materiaaliltaan hukkamateriaalia hyödyntäen on ekologinen tuote sekä arvokas ratkaisu valmistajalle. Kun valonlähteeksi valitaan vielä LED-ratkaisut, on tuotteen energiankulutus myös erittäin ekologinen ja nykyaikainen. Valmistus: Valaisimen muoto mahdollistaa eri materiaalien käytön. Valmistuksessa pystytään hyödyntämään valmistajan eri materiaalien offcut--jäännöseriä, mikä tekee valaisimen valmistuksesta erityisen ekologisen. SINGOLO TABLE LIGHT  Form: Singolo is made of one UPM Grada sheet bent in the form of a table lamp. The simple, beautiful ’flow’ of the form continues throughout the lamp from the top to the base. The asymmetrical shape gives the luminaire a fresh character. A minimalist design approach makes the luminaire suitable for a wide range of environments and interiors. Background: The luminaire is designed to utilize the manufacturers surplus material from production. During factory visits we noticed how there are plentiful standard size material off-cuts some manufactures are left with, this woke us up to the problem of how valuable off-cuts could be utilized. This was the beginning of how Singolo came to be. Therefore it is ecological by the product’s intention in not to use new pieces of material for making it - it is an environmentally-friendly product as well as a valuable solution to the manufacturer. When the selected light source is LED – the energy consumption of the product is also very ecological and contemporary. Manufacture: The luminaire’s form allows the use of different materials. The production can utilize offcuts of different materials from manufacturing, which therefore makes its production specifically ecological.

55

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

56


Elina Ulvio

Aino Huhtaniemi

Suomi Finland

FRAME – SÄÄDETTÄVÄ KASVIHYLLYJÄRJESTELMÄ VALAISIMELLA Frame-hyllykössä yhdistyy valaistus ja kasvualusta kodin hyötykasveille. Seinälle asennettuna se säästää tilaa ja toimii taulumaisena sisustuselementtinä. Pystysuuntaiseen eturunkoon upotettu led-nauha valaisee ja ravitsee hyllykön kasvit, maalaten samalla eläväisiä varjoja seinäpintaan. Tilan- ja energiansäästötarpeisiin suunniteltu hyllykkö on pystysuuntaisesti säädettävissä ja kannustaa oma-aloitteiseen ekologisuuteen. FRAME – ADJUSTABLE SHELVES WITH LIGHT The Frame shelf combinds the lighting and a platform for indoor gardening. Being wall-mounted it saves space and works as a canvaslike interior element. The led strip attached inside the frontal frame lights and nurishes the plants, creating lively shadows on the surface of the wall behind. Designed to make the most of limited space and energy, the vertically amountable shelves encourage ecological initiative.

57

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

58


Maiju Uski

Heidi Siitonen

Suomi Finland www.maijuuski.com

PALAT  On tarjoiluvaunu ja keittiön käyttöesineistö kotiympäristöön ja ravintolamaailmaan. Kokonaisuus käsittää astiat ja tarjottimet ruoan valmistamiseen ja tarjoiluun sekä tarjoiluvaunun, johon esineet soveltuvat moduulimitoituksella.Tarjoiluvaunu toimii sekä keittiön apu- ja työtasona että tarjottavien kuljetuksessa keittiöstä ruokailutilaan.Yhdessä esineistö palvelee ruokailutapahtuman eri vaiheita. Esineistön materiaalit on valittu käyttötarkoituksen mukaan, kukin materiaali ja esineen koko palvelee tiettyä funktiota; puiset leikkuulaudat ruoan valmisteluun ja tarjoiluun, keraamiset alustat ruoan tarjoiluun ja annoslautasiksi, vuolukivialustat pitämään tarjottavat kuumana tai kylmänä sekä valurautalevyt ruoanlaittoon.Tarjoiluvaunun runko on metallia, jolloin se on tarpeeksi tukeva mutta rakenteeltaan kevyen oloinen. Tasot ovat puuta, mikä pehmentää vaunun ilmettä ja vaimentaa kuljetettavien esineiden aiheuttamaa ääntä.Valittujen materiaalien sopivuus käyttötarkoitukseen tekee kalusteesta ja esineistä pitkäikäisiä. Myös viimeistelty ja yksinkertainen muotokieli tekevät kokonaisuudesta aikaa kestävän. Eniten kuluvia osia kuten leikkuulautoja voi huoltaa ja rungon metalli- ja puuosat ovat irrotettavissa. Kestävyys ja huollettavuus henkivät ekologisuutta ja asettuvat kertakäyttökulttuuria vastaan. Eri osat pystytään tekemään ja tuottamaan lähellä. PALAT  Is a serving trolley and tableware objects designed for home interior and restaurants. The trolley serves as a working surface in the kitchen environment and helps to serve the food from the kitchen to the dining area. The tableware items can be used in the different stages of cooking and serving. Every material serves a certain function, wooden cutting boards for preparation and serving, ceramic plates for serving, soapstone platters to keep the food hot or cold and cast ironware for cooking. The metal frame gives the trolley sturdiness and wooden tops help reduce the sound of moving tableware. Thoughtful and simple design and using suitable materials for every purpose makes the items long-lasting. The parts that wear out during use such as the cutting boards can easily be maintained and the trolleys metal and wooden parts can be disassembled. Durability and maintainability makes the piece sustainable.

59

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


Chikako Harada

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

60


Suuret kiitokset! Many thanks! KIITOS! Näin laajan ja vaativan näyttelyprojektin toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman osaavia ja asialle omistautuneita yhteistyökumppaneita. Meillä on ollut onni saada avuksemme yrityksiä ja yhteisöjä sekä ennen kaikkea ihmisiä, jotka ovat omaksuneet kestävän kehityksen olennaiseksi osaksi toimintakulttuuriaan: PEFC Suomi,Toyota Auto Finland, Fiskarin Laatupuu Oy, Motiva Oy, WWF Suomi, ISKU Oy, UPM sekä Otto A. Malmin lahjoitusrahasto. Kiitämme ja arvostamme suuresti kuraattoriamme Simo Heikkilää hänen tekemästään työstä näyttelyn hyväksi, Messukeskusta kaikesta panostuksesta ja tuesta, sekä siitä että näyttely sai arvoisensa puitteet. Erityinen kiitos koko Habitare-tiimille, sekä Suomen Messusäätiölle suunnittelijoille myönnettävästä palkinnosta. Kiitämme lämpimästi EcoDesign-näyttelyn tuomaristoa Simo Heikkilä, Riitta Lempiläinen, Kaisa Blomstedt, Håkan Långstedt sekä Juha Uppa. SUPER KIITOS ennen kaikkea näyttelyn neljään teemaan ennakkoluulottomasti tarttuneille ja aiheeseen hyvin luovasti sekä analyyttisesti perehtyneille eturivin suunnittelijoille. Inspiraation tulokset ovat nähtävissä seitsemännessä EcoDesign-näyttelyssä, jossa on esillä innovatiivisia ratkaisuja ekologisista tarjoilukärryistä, Grada-sisustusesineistä, ulkovalaisimista ja kasvatusalustoista. THANK YOU! As extentive and demanding exhibition as this would not be possible without knowledgeable and dedicated cooperating partners. We have been lucky to have with us a great group of companies and organisations and before all people who have established sustainability as an essential part of their operating culture: PEFC Finland,Toyota Auto Finland, Fiskarin Laatupuu Oy, Motiva Oy, WWF Finland, ISKU Oy, UPM and Otto A. Malm Foundation. We thank and very much appreciate our curator Simo Heikkilä for his work for this exhibition, Messukeskus for all their effort and support and for giving the exhibition a worthy setting. We would like to thank the whole Habitare team and also The Finnish Fair Foundation for the prize granted to the designers. Warm thank you EcoDesign jury: Simo Heikkilä, Riitta Lempiläinen, Kaisa Blomstedt, Håkan Långstedt and Juha Uppa. A GREAT BIG THANK YOU for the frontline designers who grasped the four themes of the exhibition without prejudice and with great creativity and analytical skills. The results of the inspiration can be seen in the seventh EcoDesign Exhibition, which showcases innovative visions of ecological serving trolleys, Grada interior decoration items, home garden cultivations and outdoor lightings

61

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

62


2010

2011

2012

63

Samuli Naamanka (Finland) was awarded EUR2000; Henrik Enbom (Finland), Heath Nash (South Africa) and the architect Julien De Smedt (Belgium) were awarded EUR1000 each. The prize shared among the designers was donated by the Finnish Fair Foundation. The main partner of the exhibition, Sampo Bank Private Banking, granted Beyond the Ordinary prize of EUR 2000 to Tapio Anttila (Finland). Two awards were granted at the Habitare’s EcoDesign special exhibition. The Finnish Fair Foundation granted a EUR5000 recognition award, which was shared among three designers. Tapio Anttila (Finland) and Björn Dahlström (Sweden) both received EUR2000 and Eeva Lithovius (Finland) received EUR1000. The main partner of the exhibition, Sampo Bank Private Banking, granted the Beyond the Ordinary prize of EUR2000 to the designer duo Elina and Klaus Aalto (Finland). The guest of honour, German Industrial designer Konstantin Grcic was Chair of jury. Three designers were awarded at the 2012 EcoDesign special exhibition at the Habitare fair. James Irvine (UK/Italy), Rudi Merz (Finland) and Sebastian Sandelin (Finland) shared the EUR5000 prize donated by the Finnish Fair Foundation. The winners were chosen by curator Kristiina Lassus who acted as the Chair of jury.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015


2013

2014

The Finnish Fair Foundation’s prize of EUR5000 was shared among Ludi Architects (Russia) EUR3000, Rudi Merz (Finland) EUR1000 and Tero Kuitunen & Bros (Finland) EUR1000.The main partner of the exhibition, Lexus Finland, granted the Lexus Creating Amazing award of EUR1500 to Timo Ripatti (Finland).The winners were chosen by curator Toshiyuki Kita. The Finnish Fair Foundation’s prize of EUR5000 was shared among five designers Mikko Paakkanen (Finland), Rudi Merz (Finland), Esa Vesmanen (Finland), Juri Karinen (Finland) and Kari Leppälä (Finland) each of the winning designers received EUR1000. Main partner Lexus Finland granted Lexus Creating Amazing award EUR2000 to Simo Serpola (Finland) and Shogo Tamura (Japan). Curator Marco Casagrande acted as chair of jury.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 9 –13.9.2015 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 9 –13 SEPTEMBER 2015

64


PEFC Vastuullisesti metsästä

PEFC edistää kestävää metsien hoitoa Suomessa ja kansainvälisesti. “Isku ja koko toimitusketju ovat sitoutuneet kestävään metsien hoitoon ja laillisen puumateriaalin käyttöön. PEFC-järjestelmän avulla varmistamme käyttämämme puun kestävän alkuperän. Meillä Iskussa tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että varmistamme jokaisen tuolin puisen käsinojan tai pöydän viilun alkuperän.”

Hanna Eskola, laatu- ja ympäristöjohtaja, Isku-Yhtymä Oy

www.pefc.fi

© Isku Interior Oy


Vastuullinen valinta PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa, eli noin 260 miljoonaa hehtaaria PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifioituja metsiä löytyy kymmenistä eri maista. Vaatimukset PEFC-sertifioinnissa kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. PEFC-sertifioinnin voi tunnistaa tuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotetta koskevissa asiakirjoissa olevasta PEFC-merkistä. Lisätietoja www.pefc.fi

PEFC:n hyväksymät kansalliset järjestelmät PEFC:n jäsenorganisaatio, jonka järjestelmä on valmisteilla

PEFC members with endorsed systems PEFC members with systems not endorsed yet

The Responsible Choice PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is an international forest certification system promoting ecologically, socially and economically sustainable forestry throughout the world. Approximately ten percent of the world’s forests are certified and of these two thirds - about 260 million hectares - to PEFC standards. PEFC certified forests are found in tens of different countries. To meet PEFC certification requirements forest management must satisfy standards with regard to biodiversity, forest health and maintenance as well as recreational use. PEFC certified products, their packaging and documentation can be recognized through the PEFC logo. For more information, please visit www.pefc.orgIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.