__MAIN_TEXT__

Page 1

URTEKO TXOSTENA INFORME ANUAL

2018-2019

ETENGABEKO HOBEKUNTZA MEJORA CONTINUA.


LHren Euskal V Plana /Plan Vasco de FP 6.1 Esparru estrategikoa/Ámbito Estratégico 6.1 Balioak eta erantzukizun sozialaren garapena /Desarrollo de la responsabilidad social y los valores

GARATUTAKO JARDUERAK/ ACCIONES DESARROLLADAS Erantzukizun sozialeko eskakizunak ikastetxeetako kudeaketa-sisteman sartzearen inpaktua eta eskakizun horiek ingurumenaren, lan-arloko segurtasunaren eta zerbitzuaren kalitatearen alorreko eskakizunekin duten lotura identifikatzea/ Identificar el impacto de la integración de los requisitos de responsabilidad social en los sistemas de gestión de los centros y su relación con los requisitos medioambientales, de seguridad laboral y de calidad de los servicios.

ISO 2600 (ESK) araua eta ISO 9001, 14001 eta 45001 arauen arteko trazagarritasuna identifikatu dugu, baita KSI-n jasotzen ez diren eskakizunak/ Hemos identificado la trazabilidad entre la norma ISO 26000 (RSC) y las normas ISO 9001, 14001 y 45001 y los requisitos que aún no se recogen en el SIG


LHren Euskal V Plana /Plan Vasco de FP 6.2 Esparru estrategikoa/Ámbito Estratégico 6.2: Belaunaldi aldaketaren optimizazioa/ Optimización del relevo generacional

GARATUTAKO JARDUERAK /LÍNEAS DE ACTUACIÓN DESARROLLADAS

1. kastetxeetako premia espezifikoetara egokitutako jarduketaplanak egitea/ Diseñar planes de actuación adecuados a las necesidades específicas de los centros 2. Prestakuntza ematea zuzendaritza-talde berriei, beren lanpostu eta funtzio berriekin lotutako funtsezko konpetentziak eskuratzeko./Impartir formación a los nuevos equipos para facilitar la adquisición de competencias clave asociadas a sus puestos y funciones


LHren Euskal V Plana /Plan Vasco de FP 6.4 Esparru estrategikoa/Ámbito Estratégico 6.4 Ikastetxeen prozesuen eraginkortasuna hobetzea Mejora de la eficacia y la eficiencia de los procesos de los centros GARATUTAKO LERROAK/ LÍNEAS DESARROLLADAS

1. Metodo berri efizienteagoak diseinatzea ikastetxeetako premiei erantzuteko/ Diseñar nuevos métodos más eficientes para responder a las necesidades de los centros. 2. Saio monografikoak garatzea Lean tresna desberdinak ezartzen laguntzeko/ Desarrollar talleres monográficos para facilitar la implantación de diferentes herramientas Lean. 3. Nazioarteko proiektuetan parte hartzea Lean kultura ezartzeko./ Participar en proyectos internacionales para la implantación de la cultura Lean.


Ikastetxeetan eragina Impacto en los centros

Belaunaldi aldaketa/ Relevo generacional: 1. Hobbide-EFQM eredua bikaintasun marko bezala mantentzea/ Mantenimiento del modelo HobbideEFQM como marco de excelencia 2. Ziurtagiriak mantentzea/ Mantenimiento de las certificaciones Eraginkortasuna hobetzea/ Mejora de la eficacia y eficiencia Lean hobekuntza planen garapena/ Despliegue de planes de mejora Lean

Profile for Mertxe Alonso

2018-2019 Etengabeko Hobekuntza Txostena  

Etengabeko Hobekuntza arloko 2018-2019ko emaitza nagusiak

2018-2019 Etengabeko Hobekuntza Txostena  

Etengabeko Hobekuntza arloko 2018-2019ko emaitza nagusiak

Advertisement