09 Gastronomia

Page 1

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL
FERROL-ORTEGAL

Edita: Plan de Dinamización de Produto turístico Ferrol-Ortegal Deseña: Item-Aga Fotografía: Arquivo PDPT Ferrol-Ortegal Arquivo Item-Aga Ovidio Aldegunde Dep. Legal: C 307-2009


GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL

5

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL Reunidas nestas dúas comarcas temos todas as características que dan fama desde o punto de vista gastronómico a toda Galicia: materias primas de calidade e excelente cociña. Nesta zona, adquiren especial relevancia os percebes dunha costa esgrevia e fér til, a saborosísima ameixa das Pías, as centolas das Rías Altas e peixes de primeirísima calidade, como o sargo, a robaliza ou a dourada. Da terra, as hor talizas, entre as cales salientamos o pemento do Couto ou os grelos de Cerdido, e as carnes, como a afamada tenreira da Capelada, criada en semiliberdade. En definitiva, é este o destino ideal para degustar unha mostra da cociña do máis alto nivel, tanto en restaurantes e marisquerías como nas pequenas tabernas ou mesóns típicos. Ademais, a hostalería da zona ten un recoñecido prestixio pola importancia dada ao viño como un elemento de gran relevancia no gozo dos exquisitos pratos que farán as delicias dos padais máis esixentes.

Reunidas en estas dos comarcas tenemos todas las características que dan fama desde el punto de vista gastronómico a toda Galicia: materias primas de calidad y excelente cocina. En esta zona, adquieren especial relevancia los percebes de una costa abrupta y fértil, la sabrosísima almeja de As Pías, las centollas de las Rías Altas y pescados de primerísima calidad, como el sargo, el rodaballo o la dorada. De la tierra, las hortalizas, entre las cuales destacamos el pimiento de O Couto o los grelos de Cerdido, y las carnes, como la afamada ternera de A Capelada, criada en semilibertad. En definitiva, es éste el destino ideal para degustar una muestra de la cocina del más alto nivel, tanto en restaurantes y marisquerías como en las pequeñas tabernas o mesones típicos. Además, la hostelería de la zona tiene un reconocido prestigio por la importancia dada al vino como un elemento de gran relevancia en el disfrute de los exquisitos platos que harán las delicias de los paladares más exigentes.

These two regions offer all the characteristics that have earned Galicia its well-deserved place on the culinary map: top quality produce and mouth-watering dishes. The rugged and rich coastline produces magnificent goose barnacles, the exquisite As Pías clams, the spider crabs that live in the Rías Altas area and magnificent fish, such as bream, turbot or gilthead. The fer tile land produces excellent vegetables including O Couto peppers and the turnip greens of Cerdido, as well as succulent meats such as the famous semi-free range A Capelada veal. In short, this is the ideal destination for visitors that wish to sample truly exquisite culinary delights, making their choice between restaurants and specialised seafood restaurants, and small taverns or traditional inns. The region’s restaurants and taverns are also renowned for the superb wines they offer to accompany the mouth-watering dishes that are guaranteed to delight even the most demanding of palates.


6

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL

Neste territorio non faltan os eventos gastronómicos nos que os produtos son protagonistas, destacando entre eles os que nomeamos a seguir.

En este territorio no faltan los eventos gastronómicos en los que los productos son protagonistas, destacando entre ellos los que nombramos a continuación.

The region also plays host to a wide number of culinary events that extol the virtues of its superb produce, several of which are listed below.

FESTAS GASTRONÓMICAS

FIESTAS GASTRONÓMICAS

CULINARY FESTIVALS

En Ferrol-Ortegal, o mesmo que en toda Galicia, calquera festa é gastronomía, pero enumeramos aquí algunhas das especificamente dedicadas aos produtos da boa mesa.

En Ferrol-Ortegal, al igual que en toda Galicia, cualquier fiesta es gastronomía, pero enumeramos aquí algunas de las específicamente dedicadas a los productos de la buena mesa.

Día do Arroz con leite (Ferrol). O 7 de xaneiro, día de S. Xiao, ofrécese a degustación popular desta sobremesa típica ferrolá no Cantón de Molíns.

Día del Arroz con leche (Ferrol). El 7 de enero, día de S. Julián, se ofrece la degustación popular de este postre típico ferrolano en el Cantón de Molíns.

As in the rest of Galicia, food and drink play an essential role in any celebration held in the Ferrol-Ortegal region, although here you will find those that are dedicated specifically to culinary delights.

Feira do Mel de Moeche (Moeche). No mes de febreiro. Nesta feira pódense adquirir e degustar todo tipo de produtos apícolas e os elaborados con estes.

Feria de la Miel de Moeche (Moeche). En el mes de febrero. En esta feria se pueden adquirir y degustar todo tipo de productos apícolas y los elaborados con éstos.

Rice Pudding Day (Ferrol). 7 January, San Julián’s Day. Cantón de Molíns hosts a tasting session for this traditional Ferrol dessert. Moeche Honey Fair (Moeche). February. Here visitors can taste and buy all types of beekeeping products and produce.


GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL

7

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL Feira do Grelo (Cerdido). Mes de marzo. Nela é o grelo de Galicia o protagonista indiscutible, preparado de múltiples formas e dando vida a moi diversos pratos de cociña tradicional e de nova cociña.

Feria del Grelo (Cerdido). Mes de marzo. En ella es el grelo de Galicia el protagonista indiscutible, preparado de múltiples formas y dando vida a muy diversos platos de cocina tradicional y de nueva cocina.

Festa da Chanfaina (Igrexafeita, San Sadurniño). Mes de marzo. Festa de degustación gastronómica deste embutido de porco típico desta parroquia de San Sadurniño.

Fiesta de la chanfaina (Igrexafeita, San Sadurniño). Mes de Marzo. Fiesta de degustación gastronómica de este embutido de cerdo típico de esta parroquia de San Sadurniño.

Chanfaina Festival (Igrexafeita, San Sadurniño). March. A culinary festival where visitors can taste the cured pork meat that is one of the hallmarks of this parish situated in the borough of San Sadurniño.

Feira das Cereixas na parroquia da Barqueira (Cerdido). Primeiros días de xullo. Feira monográfica dedicada ás cereixas.

Feria de las cerezas en la parroquia de A Barqueira (Cerdido). Primeros días de julio. Feria monográfica dedicada a las cerezas.

Cherry Fair in the parish of A Barqueira (Cerdido). Early July. A traditional event dedicated to cherries.

Fevino (Ferrol). En torno ao mes de marzo, no Recinto Feiral de Punta Arnela celébrase unha exitosa feira bianual do viño, na que se pode gozar da degustación dos mellores caldos.

Fevino (Ferrol). En torno al mes de marzo, en el Recinto Ferial de Punta Arnela se celebra una exitosa feria bianual del vino, en la que se puede disfrutar de la degustación de los mejores caldos.

Fevino (Ferrol). Once every two years, during the month of March, the Punta Arnela Exhibition Site plays host to an immensely popular wine festival, where visitors can savour the very best wines.

Festa do Polbo (Mugardos). Celébrase nos días das festas de verán en xullo, no porto. Nela prepárase o polbo de varias formas pero

Fiesta del Pulpo (Mugardos). Se celebra en los días de las fiestas de verano en julio, en el puerto. En ella se prepara el pulpo de varias

Octopus Festival (Mugardos). This event is held in the port during the summer festival in July. Octopus is prepared in a variety of ways,

Turnip Greens Fair (Cerdido). March. An event dedicated to Galician turnip greens, prepared in different ways and featured in a wide range of traditional dishes and nouvelle cuisine.GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL

9

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL moi especialmente á mugardesa, xenuíno desta vila mariñeira.

formas pero muy especialmente a la mugardesa, genuino de esta villa marinera.

but the most famous of all is the ‘Mugardos style octopus’, a speciality of this seafaring town.

Festa do Pemento do Couto (Narón). Tradicionalmente o último domingo de xullo. Nesta festa, poderemos degustar os recoñecidos pementos do Couto, deliciosos pementos sen sorpresa picante.

Fiesta del Pimiento de O Couto (Narón). Tradicionalmente el último domingo de julio. En esta fiesta, podremos degustar los reconocidos pimientos de O Couto, deliciosos pimientos sin sorpresa picante.

O Couto Pepper Festival (Narón). Traditionally held on the last Sunday in July, visitors to this festival can sample the famous pimientos de O Couto, delicious small green peppers that are guaranteed not to burn your tongue.

Festa da Ameixa (Mugardos). Celébrase a finais do mes de xullo e consiste nunha degustación gastronómica do aprezado molusco, nas súas diferentes modalidades.

Fiesta de la Almeja (Mugardos). Se celebra a finales del mes de julio y consiste en una degustación gastronómica del apreciado molusco, en sus diferentes modalidades.

Clam Festival (Mugardos). Held in late July, visitors can taste this highly prized mollusc, prepared in a variety of ways.

Festa do Percebe (Cedeira). Celebrada a finais de xullo, aínda que a data pode variar. Desenvólvese no porto de Cedeira no ámbito das festas do mar. Na degustación, que se realiza nunha gran carpa, poden saborearse, ademais dos percebes, outros produtos do mar: navallas, camaróns, polbo...

Fiesta del Percebe (Cedeira). Celebrada a finales de julio, aunque la fecha puede variar. Se desarrolla en el puerto de Cedeira en el ámbito de las fiestas del mar. En la degustación, que se realiza en una gran carpa, pueden saborearse, además de los percebes, otros productos del mar: navajas, camarones, pulpo...

Goose Barnacle Festival (Cedeira). Held at the end of July, although the exact date may vary. It takes place in the Port of Cedeira, against the backdrop of the Sea Festival. A large marquee is set up, where visitors can savour not only the mouth-watering goose barnacles, but also a wide range of seafood such as jacknife clams, shrimps and octopus.

Festa da Sardiña Lañada e da Caldeirada de Raia (Cariño): Fin de semana variable de

Fiesta de la Sardina Lañada y de la Caldeirada de Raya (Cariño): Fin de semana

Lañada Sardine and Skate Casserole Festival (Cariño): A weekend event heldGASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL

11

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL finais de xullo. Exaltación da coñecida especialidade cariñesa de sardiñas.

variable de finales de julio. Exaltación de la conocida especialidad cariñesa de sardinas.

in late July to promote Cariño’s famous sardines.

Oenach Céltico (Narón). Normalmente o último domingo de agosto. Recreación dunha festa mitolóxica de orixe celta. Xantar popular a base de produtos derivados do porco celta. Pódese gozar tamén coa reconstrución da lenda da noite do castro de Eiravedra, a representación de obras teatrais e diversas actuacións musicais.

Oenach Céltico (Narón). Normalmente el último domingo de agosto. Recreación de una fiesta mitológica de origen celta. Comida popular a base de productos derivados del cerdo celta. Se puede disfrutar también con la reconstrucción de la leyenda de la noche del castro de Eiravedra, la representación de obras teatrales y diversas actuaciones musicales.

Celtic Oenach (Narón). Normally held on the last Sunday in August, this event recreates a mythological festival of Celtic origin, and includes a meal based on Celtic pork dishes. Visitors will also enjoy the recreation of the legend of the Night of the Fortified Settlement of Eiravedra, plays and a range of musical performances.

Festa do Pan de Neda (Neda). O primeiro domingo de setembro nas inmediacións do recinto feiral de Albarón. A festa pretende enaltecer unha tradición artesanal que desde hai séculos identifica este municipio, e na que máis dunha ducia de panaderías participan na organización e produción do pan para a degustación. Inclúe tamén un concurso de empanadas, de confeitaría caseira... e tamén se pode degustar un menú creado para a ocasión.

Fiesta del Pan de Neda (Neda). El primer domingo de septiembre en las inmediaciones del recinto ferial de Albarón. La fiesta pretende enaltecer una tradición artesanal que desde hace siglos identifica este municipio, y en la que más de una docena de panaderías participan en la organización y producción del pan para la degustación. Incluye también un concurso de empanadas, de confitería casera... y también se puede degustar un menú creado para la ocasión.

Neda Bread Festival (Neda). Held on the first Sunday in September in the area around the Albarón Fair and Exhibition Ground. The aim of this festival is to promote an activity that is one of the hallmarks of this borough. More than a dozen bakeries are involved in the organisation and production of bread for this event. Activities include pie and homemade cakes contest… and visitors may also taste a menu created specifically for the occasion.


12

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL

Festa da Coquina (Valdoviño). O primeiro domingo de setembro; é unha festa gastronómica en torno ao molusco tamén coñecido na zona como navalla, que se desenvolve nas inmediacións da praia do Rodo.

Fiesta de la Coquina (Valdoviño). El primer domingo de septiembre; es una fiesta gastronómica en torno al molusco también conocido en la zona como navaja, que se desarrolla en las inmediaciones de la playa do Rodo.

Coquina Festival (Valdoviño). Held on the first Sunday in September, this culinary festival extols the virtues of this variety of clam, which is farmed on the beaches around Ruedo and is also known as the razor or jacknife clam.

Feira monográfica do Mel (Cerdido). No mes de outubro. Nesta feira atopamos mel e todo tipo de produtos do campo da mellor calidade.

Feria monográfica de la Miel (Cerdido). En el mes de octubre. En esta feria encontramos miel y todo tipo de productos del campo de la mejor calidad.

Honey Fair (Cerdido). October. At this fair visitors can stroll around the stalls selling honey and top quality farm produce.

Festa “do Lisco” (As Somozas). Primera quincena de outubro. Prato baseado na panceta fritida que fai as delicias dos comensais.

Fiesta “do Lisco” (As Somozas). Primera quincena de octubre. Plato basado en la panceta frita que hace las delicias de los comensales.

‘Lisco’ Festival (As Somozas). The first fortnight in October. A dish based on belly pork that is guaranteed to delight visitors’ taste buds.

Feira da Castaña (Cerdido). Feria celebrada o 1º domingo do mes de novembro (con carácter anual) en horario de 8:00 a 15:00 horas, dedicada as castañas, con numerosos postos de venda, ademais doutros produtos.

Feria de la Castaña (Cerdido). Feria celebrada el 1º domingo del mes de noviembre (con carácter anual) en horario de 8:00 a 15:00 horas, dedicada a las castañas, con numerosos puestos de venta, además de otros productos

Chestnut Festival (Cerdido). This annual event takes place on the first Sunday in November from 8 a.m. to 3 p.m. Visitors will be able to taste and purchase chestnuts and other produce from the numerous stalls set up on the site.


GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL

13

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL Feira do Mel (Ortigueira). En novembro, o día de S. Martiño poderemos asistir a esta tradicional feira para mercar e probar a variedade de produtos naturais que alí se mostran.

Feria de la Miel (Ortigueira). En noviembre, el día de S. Martín podremos asistir a esta tradicional feria para comprar y probar la variedad de productos naturales que allí se muestran.

Honey Fair (Ortigueira). Held in November, on San Martín’s Day, this traditional fair offers visitors the chance to taste and acquire the wide range of natural produce on display.

Festa do marisco do Barqueiro (Mañón). Decembro, ponte da Constitución.

Fiesta del marisco de O Barqueiro (Mañón). Diciembre, puente de la Constitución.

O Barqueiro Shellfish Fair (Mañón). Held in December on the Constitution Day holiday.

OS NOSOS PRODUTOS

NUESTROS PRODUCTOS

OUR PRODUCE

Galicia é terra de bo comer, de produtos de gran calidade e elaborada cociña, e FerrolOr tegal non podía ser unha excepción. Nesta zona do nor te atopamos todos os produtos gastronómicos que dan fama a Galicia, carnes, peixes e mariscos excelentes, pero ademais é unha enorme despensa de exquisiteces culinarias propias que satisfán os padais máis esixentes. Estes son os principais produtos gastronómicos que só atopará no noso territorio.

Galicia es tierra de buen comer, de productos de gran calidad y elaborada cocina y FerrolOrtegal no podía ser una excepción. En esta zona del norte encontramos todos los productos gastronómicos que dan fama a Galicia, carnes, pescados y mariscos excelentes, pero además es una enorme despensa de exquisiteces culinarias propias que satisfacen a los paladares más exigentes. Estos son los principales productos gastronómicos que sólo encontrará en nuestro territorio.

Galicia is a land that is famed for its mouth-watering cuisine made from top quality produce, and the magnificent dishes prepared in the Ferrol-Ortegal region are no exception. Indeed, this northern region is home to all the ingredients that Galicia is renowned for - its succulent meats, fish and shellfish – but it also a vast pantry offering its own culinary delights that are guaranteed to satisfy even the most demanding palates. Here you will find a description of the principal culinary products that can only be found in our region.GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL

15

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL MARISCOS Salientamos os berberechos, as minchas e as ameixas (fina, babosa e rubia) das nosas rías, entre elas a “ameixa das Pías”, de gran valor culinario, a coquina de Valdoviño. É indiscutible tamén o especial sabor dos nosos centolos, capturados cunha arte de fondo, o miño, así como as vieiras e as ostras.

MARISCOS Destacamos los berberechos, los bígaros y las almejas (fina, babosa y rubia) de nuestras rías, entre ellas la “almeja de As Pías”, de gran valor culinario, la coquina de Valdoviño. Es indiscutible también el especial sabor de nuestros centollos, capturados con un arte de fondo, el miño, así como las vieiras y ostras.

PERCEBES É un molusco que se pega ás rochas en augas moi batidas e forma colonias moi numerosas. A costa abrupta de Ferrol-Ortegal e o seu mar bravo son o sitio ideal onde degustalo.

PERCEBES Es un molusco que se pega a las rocas en aguas muy batidas y forma colonias muy numerosas. La costa abrupta de Ferrol-Ortegal y su mar bravo son el sitio ideal donde degustarlo.

PEMENTOS DO COUTO (D.O.) Pequenos pementos de sabor doce moi aprezados na comarca. Imprescindibles en calquera tapeo. (Non pican debido á ausencia de capsicina). A zona de produción coincide coa de acondicionamento e envasado, estando constituída pola totalidade da comarca coruñesa de Ferrol, integrada polos seguintes municipios: Ferrol, Narón, Valdoviño, Cedeira,

PIMIENTOS DO COUTO (D.O.) Pequeños pimientos de sabor dulce muy apreciados en la comarca. Imprescindibles en cualquier tapeo. (No pican debido a la ausencia de capsicina). La zona de producción coincide con la de acondicionamiento y envasado, estando constituida por la totalidad de la comarca coruñesa de Ferrol, integrada por los siguientes municipios: Ferrol, Narón, Valdoviño, Cedeira, Moeche, As So-

SHELLFISH Delicacies include the cockles, periwinkles and grooved, carpet and banded carpet shell clams farmed in our tidal estuaries. Particularly worthy of mention are the ‘As Pías clams’, a culinary delight, and the Coquina or jacknife clams of Valdoviño. Our spider crabs - caught using a sea bottom fishing method known as ‘miño’-, scallops and oysters also have a deliciously unique flavour. GOOSE BARNACLES This mollusc clings tenaciously in large colonies to rocks that are relentlessly pounded by the waves. The rugged Ferrol-Ortegal coastline and its rough seas are the ideal place to savour this delicacy. O COUTO PEPPERS (D.O.) These small, sweet peppers are considered to be a true delicacy in this region and an absolute must on any tapas menu. (The absence of capsicum seeds means that they are not hot in the mouth). These delicious peppers are grown, prepared and packed throughout the Ferrol region, in the following municipalities: Ferrol,GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL

17

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL Moeche, As Somozas, San Sadurniño, Neda, Fene, Mugardos e Ares. O nome da denominación, “O Couto”, é un nome xeográfico que se corresponde co lugar onde se localiza o mosteiro coñecido popularmente por ese mesmo nome, ao que se vencella o comezo da selección e cultivo destes pementos.

mozas, San Sadurniño, Neda, Fene, Mugardos y Ares. El nombre de la denominación, “O Couto”, es un nombre geográfico que se corresponde con el lugar donde se ubica el monasterio conocido popularmente por ese mismo nombre, al que se vincula el inicio de la selección y cultivo de estos pimientos.

Narón, Valdoviño, Cedeira, Moeche, As Somozas, San Sadurniño, Neda, Fene, Mugardos and Ares. The ‘O Couto’ designation of origin comes from the area that is the site of a monastery known locally by the same name, and where it is thought that these peppers were originally selected and grown.

POLBO Á MUGARDESA Produto do mar de Ferrol-Ortegal cociñado ao estilo deste concello, facendo unha especie de guiso.

PULPO A LA MUGARDESA Producto del mar de Ferrol-Ortegal cocinado al estilo de este ayuntamiento, haciendo una especie de guiso.

MUGARDOS STYLE OCTOPUS Caught off the coasts of the Ferrol-Ortegal region, the octopus is prepared in a kind of casserole in accordance with the borough’s traditional recipe.

PAN DE NEDA Pan de gran fama no territorio Ferrol-Ortegal, elaborado polas panaderías de Neda e que conta cun sabor especial, grazas á súa excepcional materia prima e ás augas do río Belelle.

PAN DE NEDA Pan de gran fama en el territorio Ferrol-Ortegal, elaborado por las panaderías de Neda y que cuenta con un sabor especial, gracias a su excepcional materia prima y a las aguas del río Belelle.

NEDA BREAD Renowned throughout the Ferrol-Ortegal region, this bread, produced in the bakeries of Neda, has a unique flavour, thanks to the exceptional ingredients and the water from the River Belelle.

TENREIRA DA CAPELADA O mérito desta carne reside en que procede de gando criado a base de pasto e leite, sen ningún tipo de penso ou hormonas.

TERNERA DE LA CAPELADA El mérito de esta carne reside en que procede de ganado criado a base de pasto y leche, sin ningún tipo de pienso u hormonas.

LA CAPELADA VEAL This succulent meat comes from cattle that are raised on milk and pasture, and are not fed any type of feed or hormones.


18

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL

GRELO DE CERDIDO Grelo cultivado neste concello, dun exquisito padal, que axuda a promocionalo cunha feira gastronómica.

GRELO DE CERDIDO Grelo cultivado en este ayuntamiento, de un exquisito paladar, que ayuda a promocionarlo con una feria gastronómica.

CERDIDO TURNIP GREENS Delicious turnip greens grown in this borough, which organises a culinary festival to promote this fresh, natural product.

MEL DE SAN SADURNIÑO E MOECHE Mel recollido nos concellos de San Sadurniño e Moeche, nun hábitat de bosques de carballos, castiñeiros, breixo, silveiras, kiwis e flores silvestres.

MIEL DE SAN SADURNIÑO Y MOECHE Miel recogida en los concellos de San Sadurniño y Moeche, en un hábitat de bosques de robles, castaños, brezo, zarzamoras, kiwis y flores silvestres.

SAN SADURNIÑO AND MOECHE HONEY Honey gathered in the boroughs of San Sadurniño and Moeche, in natural landscapes of oak and chestnut woods, heather, blackberry bushes, kiwi trees and wild flowers.

QUEIXO DE MOECHE Diversas variedades de queixo galego elaborado neste concello. Salienta o queixo de tetilla (D.O.P.), e está elaborado con leite procedente de gando de raza frisona, pardo alpina e rubia galega, alimentado exclusivamente con pastos galegos.

QUESO DE MOECHE Diversas variedades de queso gallego elaborado en este ayuntamiento. Destaca el queso de tetilla (D.O.P.), y está elaborado con leche procedente de ganado de raza frisona, pardo alpina y rubia gallega, alimentado exclusivamente con pastos gallegos.

MOECHE CHEESE A number of Galician cheeses are produced in this borough. Particularly worthy of mention is the ‘tetilla’ cheese (PDO), made using milk from Friesian, Swiss Brown and Galician Blond breeds, raised exclusively on Galician pastureland.

CONSERVAS DE CARIÑO No concello de Cariño, o destino Ferrol-Ortegal conta con varias conserveiras, algunhas artesanais, cuxos produtos, de extrema calidade, é indispensable consumir na visita ao territorio.

CONSERVAS DE CARIÑO En el ayuntamiento de Cariño, el destino FerrolOrtegal cuenta con varias conserveras, algunas artesanales, cuyos productos, de extrema calidad, es indispensable consumir en la visita al territorio.

CARIÑO CANNED FOODS Ferrol-Ortegal has several canning factories situated in the borough of Cariño, including several cottage industries, which produce top quality foods that every visitor to the region should taste.


GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL

19

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL Conservas La Pureza: Conservas de peixe elaboradas artesanalmente: bonito, atún, peixe agulla, sardiñas, bacallau, congro, polbo...

Conservas La Pureza: Conservas de pescado elaboradas artesanalmente: bonito, atún, aguja, sardinas, bacalao, congrio, pulpo...

Conservas La Pureza: canned fish products made using traditional methods: bonito, tuna, silver marlin, sardines, cod, conger eel, octopus, etc.

Conservas Amieiro: Conservas vexetais elaboradas artesanalmente. Teñen marmeladas de varios sabores, entre os que destacan a marmelada de amoras silvestres, a de kiwi, ou de mazá con noces. Tamén comercializan conservas vexetais como feixóns, grelos ou salsa de tomate.

Conservas Amieiro: Conservas vegetales elaboradas artesanalmente. Tienen mermeladas de varios sabores, entre los que destacan la mermelada de moras silvestres, la de kiwi, o de manzana con nueces. También comercializan conservas vegetales como judías, grelos o salsa de tomate.

Conservas Amieiro: tinned vegetables produced using traditional methods such as green beans, turnip greens and tomato sauce, as well as jams and preserves in a range of flavours, including wild blackberry, kiwi and apple with nuts.

Conservas Modesto Carrodeguas: As conservas desta empresa son o resultado dunha longa tradición familiar de conserveiros iniciaran a súa andaina no sector en Espasante (Ortigueira) no ano 1902. Conservas de diversos produtos: agullas, atún, xurelos, cabala, berberechos, sardiñas…

Conservas Modesto Carrodeguas: Las conservas de esta empresa son el resultado de una larga tradición familiar de conserveros que habían iniciado su singladura en el sector en Espasante (Ortigueira) en el año 1902. Conservas de diversos productos: agujas, atún, chicharrillos, caballa, berberechos, sardinas…

Conservas A’Xefa: Conservas de cabala, sardiñas, atún e chicharro, entre outras, son fabricadas nesta pequena conserveira.

Conservas A’Xefa: Conservas de caballa, sardinillas, atún y chicharro, entre otras, son fabricadas en esta pequeña conservera.

Conservas Modesto Carrodeguas: This company benefits from the skill and know-how acquired by several generations of a family business that started in Espesante (Ortigueira) back in 1902. It produces a range of canned foods including silver merlin, tuna, mackerel, horse mackerel, cockles, sardines, etc. Conservas A’Xefa: Canned mackerel, baby sardines, tuna and horse mackerel are just a few of the delicacies produced by this small canning factory.


20

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL

BICOS DE FERROL Pasteis típicos da celebración de “As Pepitas” onde as rondallas cantan ás mulleres ferrolás a véspera de San Xosé, elaborados pola Escola de hostalería de Pontedeume. Os Bicos teñen forma de corazón e están confeccionados cun biscoito de cacao, recheo con crema de laranxa, con cobertura de chocolate negro, decorado con chocolate branco e unha peroliña de azucre.

BICOS DE FERROL Pasteles típicos de la celebración de “Las Pepitas” en donde las rondallas cantan a las mujeres ferrolanas la víspera de San José, elaborados por la Escuela de hostelería de Pontedeume. Los Bicos tienen forma de corazón y están confeccionados con un bizcocho de cacao, relleno con crema de naranja, con cobertura de chocolate negro, decorado con chocolate blanco y una perlita de azúcar.

PASTELÓN DE CEDEIRA É a empanada típica de Cedeira, moi follada e xa sexa de carne, peixe ou marisco está realmente exquisita.

PASTELÓN DE CEDEIRA Es la empanada típica de Cedeira, muy hojaldrada y ya sea de carne, pescado o marisco está realmente exquisita.

BICOS DE FERROL (FERROL KISSES) Traditional sponge cakes baked by the students at Pontedeume Catering School for the celebration known as ‘Las Pepitas’, when musical groups known as ‘rondallas’ stroll around the streets, singing the praises and extolling the beauty of the women of Ferrol on the eve of San José. The ‘bicos’ or ‘kisses’ are heart-shaped chocolate sponge cakes filled with orange cream and covered with dark chocolate and decorated with white chocolate and a sugar drop. PASTELÓN DE CEDEIRA (CEDEIRA PIE) Cedeira’s traditional pie, made with puff pastry and filled with meat, fish or shellfish, is truly delicious.


GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL

21

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL

DATOS ÚTILES

DATOS ÚTILES

USEFUL INFORMATION

Lagosta/lumbrigante: 30 minutos Centolo/boi: 25 minutos Nécoras: 10 minutos Cigalas: 5 minutos Camaróns/percebes: 1 fervor Berberechos/mexillóns: 1 fervor

Langosta/lubricante 30 minutos Centollo/buey 25 minutos Nécoras 10 minutos Cigalas 5 minutos Camarones/percebes 1 hervor Berberechos/mejillones 1 hervor

Lobster/European lobster 30 minutes Spider/ox crab 25 minutes Velvet swimming crabs 10 minutes Norway lobsters 5 minutes Shrimps/goose barnacles Bring to the boil Cockles/mussels Bring to the boil

Neste destino combínase a rica variedade de materia prima do mar e da terra coas súas diferentes preparacións, velaí vai unha mostra.

En este destino se combina la extensa variedad de materia prima del mar y de la tierra con sus diferentes preparaciones, he aquí una muestra.

This region offers a selection of mouth-watering dishes that combine the very finest produce of the sea and land. Here you will find just a few examples.

COCIÑA OS NOSOS PRATOS TRADICIONAIS

COCINA NUESTROS PLATOS TRADICIONALES

PREPARE OUR TRADITIONAL DISHES

POLBO Á MUGARDESA Ingredientes (para 4 persoas): 2 kg de polbo, 4 patacas, 1 pemento verde, 1 cebola grande, 2 ou 3 tomates pelados, aceite, vinagre, sal gordo, ½ culleriña de pementón picante, ½ culleriña de pementón doce e 3 dentes de allo.

PULPO A LA MUGARDESA Ingredientes (para 4 personas): 2 kg de pulpo, 4 patatas, 1 pimiento verde, 1 cebolla grande, 2 ó 3 tomates pelados, aceite, vinagre, sal gorda, ½ cucharadita de pimentón picante, ½ cucharadita de pimentón dulce y 3 dientes de ajo.

MUGARDOS STYLE OCTOPUS Ingredients (serves 4): 2 kg of octopus, 4 potatoes, 1 green pepper, 1 large onion, 2 or 3 peeled tomatoes, oil, vinegar, sea salt, ½ teaspoon of cayenne pepper, ½ teaspoon of paprika and three cloves of garlic.

TEMPOS DE COCCIÓN DO MARISCO (aprox.)

TIEMPOS DE COCCIÓN DEL MARISCO (aprox.)

SHELLFISH COOKING TIMES (approx.)


22

GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL GASTRONOMÍA EN FERROL-ORTEGAL | GASTRONOMY IN FERROL-ORTEGAL

Preparación Nunha ola de cobre con 2 litros de auga fervendo introdúcese e quítase o polbo tres veces. (Deste xeito quedará máis tenro e non se perderán as ventosas dos tentáculos). Unha vez dentro déixase cocer, a lume forte, durante 40 minutos. Pasado este tempo resérvase a súa auga, que se utilizará para elaborar a salsa. Pélanse e pártense en anacos as patacas e cócense en parte da auga que reservamos. Despois engádese sal. Picamos a cebola e bótase nunha tixola con aceite. Cando estea ben pochada incorpóranse o pemento e o tomate en anaquiños. Ao cabo de 15 minutos engásenselle 2 ou 3 culleróns da auga da cocción do polbo. Colócanse as patacas nunha prata fonda e o polbo en anacos no centro. Inmediatamente engadimos sal. Sofrítense os allos e á parte mestúranse o pementón doce e o picante. Cando os allos estean dourados, engádese un cullerón de auga da cocción e despois a mestura de pementón. De forma opcional pódese utilizar tamén un pouco de vinagre. A salsa obtida vértese enriba do polbo.

Preparación En una olla de cobre con 2 litros de agua hirviendo se introduce y se saca el pulpo tres veces. (De esta forma quedará más tierno y no se perderán las ventosas de los tentáculos). Una vez dentro se le deja cocer, a fuego fuerte, durante 40 minutos. Pasado este tiempo se reserva su agua, que se utilizará para elaborar la salsa. Se pelan, se trocean las patatas y se cuecen en parte del agua que reservamos. Luego se les añade sal. Picamos la cebolla y se agrega a una sartén con aceite. Cuando esté bien pochada se incorporan el pimiento y el tomate troceados. Al cabo de 15 minutos se añaden 2 ó 3 cucharones del agua de la cocción del pulpo. Se colocan las patatas en una fuente honda y el pulpo troceado en el centro. Inmediatamente añadimos sal. Se sofríen los ajos y aparte se mezclan el pimentón dulce y el picante. Cuando los ajos estén dorados, se añade un cucharón de agua de la cocción y después la mezcla de pimentón. De forma opcional se puede utilizar también un poco de vinagre. La salsa obtenida se vierte encima del pulpo.

Preparation Dip the octopus three times into a copper pot filled with 2 litres of boiling water (this will make it softer and ensure that the suckers will not fall off the tentacles). Then leave it to cook on a low heat for 40 minutes. Strain off and save the water, which will be used to make the sauce. Peel and chop the potatoes and boil them in the same water. Then add salt. Chop the onion and place in a frying pan with oil. When the onion is soft, add the chopped pepper and tomatoes. Leave for 15 minutes before adding 2 or 3 tablespoons of the water used to boil the octopus. Place the potatoes in a deep dish with the chopped octopus in the middle. Immediately add salt. Fry the garlic and mix the paprika and cayenne pepper together. When the garlic is golden, add a tablespoon of the water and then the mixed paprika and cayenne pepper. You may also add a splash of vinegar. Then pour the sauce over the octopus.www.turismoferrolortegal.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.