Page 1

Eesti Metsatööstuse Liit Moodne metsa- ja puidutööstus Eeldused ja oskused Ametid ja haridus


Eesti Metsatööstuse Liit Moodne metsaja puidutööstus M

etsa ja puiduga seonduv haridus

valdkond vajab pidevalt häid töötajaid

ning õpitud ametid on olnud

mitmesugustele huvitavatele ametikoh-

Eestile aegade jooksul väga olulised,

tadele nii metsas, tootmises kui ka

sest need põhinevad kodumaise

kaubanduses.

metsaressursi majandamisel, töötle-

E

Tööd ja tegemist jätkub alates

misel ja tarbimisel. Läbi ajaloo on

metsast kuni lõpptarbijani välja. Metsa

esti Metsatööstuse Liit (EMTL) on

Tööandjate Keskliidu liige. Alates 2002.

metsa- ja puidutööstus toonud riiki

on vaja kasvatada ja majandada, puit

valdavalt puidu- ja metsatööstu-

aastast on EMTL Euroopa Puidutöös-

raha välisturgudelt ning kohalikust

töödelda ning lõpuks tooted turule

sega seotud ettevõtteid ühendav mitte-

tuste Konföderatsiooni CEI-Bois liige,

puidust valmistatud toodetel on oluline

tuua. Seega leiavad meie sektoris

tulundusühing, mis asutati 1996. aastal.

alates 2004. aastast Euroopa Vineeri-

osa meie igapäevaelus.

rakendust väga erinevate teadmiste,

Liitu kuulub 51 ettevõtet, sealhulgas

tootjate Liidu FEIC liige.

kolm erialast haridust andvat õppeasu-

Praeguseks on Eestis välja

oskuste ja iseloomuomadustega

arenenud väga moodne, uuenduslik

inimesed. Selleks, et olla hea spetsia-

Erametsaomanike Liiduga, Eesti Metsa-

ning nüüdisaegne metsa- ja puidu-

list ja töötaja, tuleb omandada tead-

seltsiga, Metsakeskusega, Eesti Rohe-

tööstus. Meil on kindel positsioon nii

misi, ning selleks, et õppimine oleks

vuse eesmärk on esindada ja kaitsta

lise Liikumisega, Euroopa Saeveskite

sise- kui ka välisturul, metsa- ja puidu-

tulemuslik, on omakorda tark hankida

oma liikmeskonna huve ning aidata

Liiduga, Euroopa Vineeritootjate Assot-

sektoris on väga mitmekesised

praktilist töökogemust.

kaasa metsatööstuse väljaarendami-

siatsiooniga, Soome ja Rootsi Metsa-

õppimis- ja töötamisvõimalused. See

Metsatööstus ootab teid!

seks vajalike seadusandlike ja majan-

tööstuste Liiduga ning Euroopa Komis-

duslike tingimuste loomisele.

joni delegatsiooniga Eestis.

tust. Eesti Metsatööstuse Liidu tege-

Eesti Metsatööstuse Liit on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti

EMTLil on koostöökontakt Eesti

www.emtl.ee

Ott Otsmann Eesti Metsatööstuse Liidu juht

3


Eesti Metsatööstuse Liit

Eesti metsa- ja puidutööstus P

uit on Eesti ainus taastuv ja loodussõbralik tooraine, mida

Mets kasvab aastakümneid. Seega Eesti metsanduse ja metsa-

kasutatakse suurtes mahtudes nii

tööstuse tulevik sõltub palju täna

tööstuses kui ka energeetikas. Puidul

vastuvõetavatest otsustest. Praegu

baseeruv tööstus on Eesti majanduse

tehtud otsused saavad aga tulla vaid

üks olulisemaid harusid ning see

haritud spetsialistidelt, keda on

annab suurima panuse väliskauban-

võimalik koolitada meie koduses

dusbilansi tasakaalustamisse. Puit on

Eestis. Meie metsaalane haridus on

ka Eesti perspektiivseim biokütus.

maailmatasemel ning selle omandanud

Eestimaa elanike seotus metsaga

on võimelised avama uksi nii riigi-

on olnud traditsiooniliselt tugev. Mets

siseses tööstuses kui ka väljaspool

on keskkonna lahutamatu osa, milles

riiki.

inimene veedab suure osa oma

Et metsatööstuse areng oleks

igapäevaelust ja puhkeajast. Mets

jätkusuutlik, toetab riik metsandust

kajastub sagedasti nii Eesti kunstis,

haridussüsteemi täiustamise, kasvava

folklooris kui ka keeles, tõestades

metsa mõõtmisstandardite paranda-

sellega oma suurt tähtsust kohalikus

mise ning nii ümar- kui ka saematerja-

kultuuripärandis. Samuti on metsan-

lide mõõtmis- ja kvaliteedistandardite

dusel märkimisväärne osa Eesti majan-

väljatöötamise kaudu. Metsandusalast

duses, kindlustades elanikkonda

koolitust arendatakse vastavalt koha-

tööhõivega ja pakkudes samas

liku tööstuse vajadustele, õppe-

metsaga seotud toodangut ja teenu-

asutuste programmide väljatöötamisse

seid nii siseturul tarbimiseks kui ka

kaasatakse metsatööstuse esindajaid

väliskaubanduses.

ning luuakse võimalusi õppetöö ning

Metsa- ja puidutööstuse arengu suunajaks on avatud turumajandus

praktika ühendamiseks. Ka investeeringute planeerimisel

ning vaba konkurents. Riigi metsa-

on riigil oluline roll – ettevõtjatel aida-

poliitika on keskendunud erasektorile

takse leida operatiivset teavet ümar-

soodsa keskkonna loomisele, mis

puidu varumise võimaluste ning puidu

omakorda soodustab regionaalset

töötlemise ja puidutoodete kauban-

arengut, tugevdab Eesti majandust

duse kohta.

ning takistab monopolide teket.

4

5


Eesti Metsatööstuse Liit

Kõrgtehnoloogiline tööstusharu

Marek Kase Stora Enso Metsa juht

Metsa- ja puidutööstusest on saanud vägagi kõrgtehnoloogiline tööstusharu. Et käia kaasas tehnoloogia arenguga, ootab metsatööstus eelkõige kiire õppimisvõimega ja hea erialase väljaõppega inimesi – seda nii metsas kui ka tootmises, kus protsesse juhivad arvutid – alates raietehnikast, kus kogutakse esmased mõõtmisandmed, kuni valmistoodete pakendamise ning kliendile saatmiseni. Metsatööstusettevõtted hoiavad alati silmad lahti kõrge kvalifikatsiooni ja motivatsiooniga töötajate suhtes. Tegemist on väga pikkade traditsioonidega tööstusharuga, kus aastakümnete jooksul kogunenud teadmised ning traditsioonid loevad oluliselt rohkem kui pelgad numbrid. Seega peaks noor metsatööstushuviline

M

etsandusvaldkonnas töötamise

oskus korraldada logistikat, tunda

pluss on kindlasti töö looduses

turundust ja ärisuhtlemist. Metsandus-

sugugi palju aega möödas, kui metsa käidi

ja loodusliku materjaliga. Metsandus-

ettevõtja töö eeldab väga head organi-

tegemas kirvega, kuid praeguseks juhivad

töötaja edukuse eeldus on metsa ja eri

seerimisvõimet, riskijulgust, iseseisvust,

protsessi nüüdisaegsed infosüsteemid.

metsatüüpide tundmine, teadmised

vastutus- ja koostöövõimet ning head

Seega ennekõike peaks noor olema õppi-

metsamajandusest, puittoorme varu-

matemaatilist võimekust. Näiteks

mishimuline ja avatud.

misest ja tehnoloogiast ning metsa-

harvesterioperaator peab oskama

uuendamisviisidest. Samuti on oluline

käsitseda harvesterit, tundma masina-

arvestama ennekõike elukestva õppe ning pideva enesetäiendamisega. Sellest ei ole

6

Eeldused ja oskused

7


Eesti Metsatööstuse Liit

Metsatööstuse ameteid: ehitust ning seadmete ja süsteemide

Metsandusvaldkonnas on tavaks

Metsandusettevõtja on praktiliste

seks spetsiaalset hüdrotõstukiga kokku-

töötamise põhimõtteid. Lisaks on olulise

tõsiasi, et omandatud ameti piirest liigu-

metsatöö oskustega metsandusspetsialist,

veomasinat, forvarderit. Forvarderioperaator

tähtsusega metsatüüpide ja puiduvaru-

takse edasi alles pärast põhjalikku

kes organiseerib ja/või teeb metsa rajamise,

juhib forvarderit raielangil, tõstab sorti-

mistehnoloogiate tundmine, oskus

kogemuste ja vilumuse omandamist.

hooldamise ja puiduvarumisega seotud töid.

mendid koormasse, veab kogutud koorma

kavandada oma tööd ning tunda

Kõigepealt õpitakse töö põhjalikult

töövõtteid hooldus-, uuendus- ja lage-

selgeks ning siis saab ka edasisele

Puidukaubanduse spetsialisti põhi-

raietel. Töö eeldab otsustusvõimet,

erialasele karjäärile mõelda. Võib öelda,

tegevus on puidutööstus- või puidukauban-

Metsakorraldaja on metsandusliku

iseseisvust, vastutusvõimet, liigutuste

et kes kord on metsa- ja puidualaga

dusettevõtte varustamine toorainega ja/või

kõrg- või keskeriharidusega metsandustöö-

täpsust ja sujuvust, kiirust, head koordi-

kokku puutunud, see sinna ka jääb,

toodangu ning materjalipartiide komplektee-

taja, kes on sooritanud eksami ja katsetöö

natsiooni, koormustaluvust, ruumilist

sest ala on huvitav ja mitmekülgne.

rimine, ladustamine, väljastamine ja müük.

metsakorraldustööde teoorias ja praktikas.

kujutlusvõimet, visuaalset mälu ja kont-

Puidukaubanduse spetsialisti töö põhineb

Metsakorraldaja peamised tööülesanded on

sentreerumisvõimet.

puittoorme, metsa- ja puidutööstustoodete

metsamajanduskavade koostamine,

ning -tehnoloogia tundmisel, turundusel,

metsanduslik nõustamine, metsa turuväär-

ärisuhtlemisel, logistika korraldamisel ning

tuse hindamine, metsavarude inventuur ning

tootearenduse põhimõtete kujundamisel.

vääriselupaikade inventeerimine.

laoplatsile ja virnastab selle.

Oluline osa tema töös on suhtlemine klientidega – müügipakkumiste tegemine ja läbi-

Metsaülem on metsandusliku kõrgharidu-

rääkimised, uute klientide hankimine ja

sega metsandustöötaja, kelle tööülesanded

püsikliendisuhete hoidmine.

on korraldada metskonna igapäevatööd ja teha järelevalvet, sh suhelda lepingupartneri-

Harvesterioperaator on metsandus-

tega ja sõlmida lepinguid, nõustada eramet-

töötaja, kes töötab raietöödel, kasutades

saomanikke, korraldada metsade majanda-

puidu varumiseks pardaarvuti kaasabil juhi-

mist metskonna piires, valmistada ette ja

tavat raiemasinat, harvesterit. Ta juhib

organiseerida raieid, korraldada metsade

harvesterit raielangil, valib langetatavad

uuendamist.

puud, langetab, laasib ja järkab need nõutava kvaliteediga sortimentideks,

Metsanduse spetsialist on metsan-

tagades optimaalse majandusliku tulemi

dusliku kõrg- või keskeriharidusega riigitee-

ning metsade ökoloogilise ja majandusliku

nistuja, kelle ametikoha peamine eesmärk

kestvuse.

on jälgida metsaseadusest tulenevate riiklike kohustuste täitmist.

Forvarderioperaator on metsandus-

8

töötaja, kes töötab metsamaterjalide kokku-

Metsnik ehk metsandustehnik on

veol, kasutades raielangil valmistatud sorti-

metsandustöötaja, kes juhib metsandus-

mentide kogumiseks ja langilt äravedami-

ettevõttes, metsandusüksuses või puidu-

9


Eesti Metsatööstuse Liit

nõuete täitmist, pingetaluvust, täpsust ning

teta töö ning kuivatuskvaliteedi. Operaator

tähelepanelikkust.

tegeleb kuivatites kasutatavate seadmete jooksva hooldusega ning osaleb vajadusel

Saeliini operaator on saeveski oskus-

seadmete remondis. Töö nõuab saetöös-

tööline, kes juhib palkide saematerjaliks

tuse tooraine ja toodangu ning tootmis-

lahtilõikamise protsessi: installeerib

protsesside tundmist, süvateadmisi kuiva-

saekava, käivitab ning häälestab liini, jälgib

tusprotsessi ning saetööstuse põhitoo-

tööprotsessi ning toodangu kvaliteeti

dangu kvaliteedist, töökeskkonnale esita-

alates palkide sissevõtust kuni saematerjali

tavate nõuete täitmist, pingetaluvust,

sorteerimiseni. Saeliini operaatori tööüles-

täpsust ning tähelepanelikkust.

annete hulka kuuluvad tööd saemasina tehnohooldel ja remondil. Saeliini operaa-

Saematerjalide järeltöötlemis-

tori töö nõuab head toorme kvaliteedi ning

liini operaator on oskustööline, kelle

saematerjalide liigi ning kvaliteedi tundmist,

tööülesanneteks on saematerjalide kalib-

töökeskkonnale esitatavate nõuete täit-

reerimine, optimeerimine, sõrmjätkamine,

mist, pingetaluvust, täpsust ning tähele-

hööveldamine ja/või liimimine. Operaator

panelikkust.

seadistab puidupinke vastavalt materjali profiilile ja mõõtmetele, sooritab tööoperatsioone neil pinkidel ning loeb tööjooniseid.

varumisettevõttes tehtavaid töid. Ta

Raietööline on oskustööline, kes teeb

operaator on oskustööline, kes, kasu-

Saematerjalide järeltöötlemisliini operaatori

kavandab, organiseerib, juhendab ja võtab

puiduvarumise ja metsakasvatusega

tades saeveski või järeltöötlemisettevõtte

töö nõuab toorme ning toodangu kvaliteedi

vastu metsa rajamise, hooldamise, puidu-

seotud raietöid. Sealjuures järgib ta

sorteerimisliini juhtimisseadmeid, sorteerib

ja toodetavate materjalide kasutusvaldkon-

varumise ja metsahindamise ning -korral-

raielangi ülestöötamise tehnoloogiat ning

kas kuivatatud või kuivatamata saemater-

dade tundmist, töökeskkonnale esitatavate

dusega seotud töid, võtab arvele ülestöö-

loob metsamaterjalide kokkuvedajatele

jali erinevatesse kvaliteedi- ja dimensiooni-

nõuete täitmist, pingetaluvust, täpsust ning

tatud sortimendid ning peab arvestust

optimaalsed töötingimused.

klassidesse ning salvestab sorteerimis-

tähelepanelikkust.

laoseisude üle. Metsandustehnik suhtleb

10

Saematerjalide sorteerimisliini

andmed. Operaator jälgib lahtilõikussead-

klientide ja tööettevõtjatega ning tegeleb

Ümarmetsamaterjali sorteerimis-

metelt sorteerimisele tuleva materjali kvali-

Vineeri- ja spoonitootmises leiavad

transpordikorraldusega.

liini operaator on oskustööline, kes,

teeti, sorteerimisliini korrasolekut ning vaja-

tööd puidupingitöötajad. Spoonitootja

kasutades sorteerimisliini juhtimissead-

dusel kõrvaldab tõrked. Saematerjalide

tööülesannete hulka kuuluvad spooni trei-

Metsur on metsandustöötaja, kes teeb

meid, sorteerib materjali erinevatesse

sorteerimisliini operaatori töö nõuab

mine, sorteerimine, jätkamine, õmblemine,

metsa rajamise, hooldamise ja puidu varu-

kvaliteedi- ja dimensiooniklassidesse ning

saematerjalide liigi ning kvaliteedi tundmist,

paikamine ja mõõtulõikamine. Vineerival-

misega seotud töid. Ta teeb metsalange-

määrab kindlaks materjali koguse.

töökeskkonnale esitatavate nõuete täit-

mistaja ülesanneteks on vineeri ladumine,

tustöid, konserveerib ja puhastab

Operaator tegeleb ümarmetsamaterjali

mist, pingetaluvust, täpsust ning tähele-

pressimine, mõõtulõikamine, lihvimine,

raielanke, istutab langetatud puude

laoplatsil teostatavate tööde korraldami-

panelikkust.

pakkimine ja ka järeltöötlemine. Töö eeldab

asemele uusi ning kannab hoolt selle eest,

sega ning teeb koostööd toormelao tõstu-

et metsa läbivad teed oleksid sõidetavad

kijuhtidega. Töö nõuab saetööstuse toor-

Puidukuivati operaator on oskustöö-

toodangu kvaliteedi tundmist ning tööohu-

ning et talvel oleks metsloomadele välja

aine ja toodangu ning tootmisprotsessi

line, kes korraldab saematerjalipartiide

tusnõuete järgimist.

pandud söögipoolist.

tundmist, töökeskkonnale esitatavate

kuivatamist, tagades puidukuivatite häire-

tootmisprotsessi tundmist, toorme ja

11


Eesti Metsatööstuse Liit

Haridus E

Eesti Maaülikool www.emu.ee Metsandust saab õppida kolmel

estlased on alati olnud metsarahvas. Mets on meid kaitsnud,

mets on meile andnud toidu ja peaaegu kõik muu eluks vajaliku. Mets on olnud pikka aega ka Eesti krooni kattevaraks. Ka metsandusalast hari-

tasemel: • metsanduse bakalaureusekraad (3 aastat) • metsamajanduse või metsatööstuse magistrikraad (2 aastat) • metsanduse doktorikraad

dust on Eestis pakutud juba pikki aastaid nii kõrghariduse, rakendus-

Metsamajanduse eriala lõpetanu

kõrghariduse kui ka kutsehariduse

tunneb metsade kasvu ja arengu seadus-

tasemel. Eestis tegutsevatest õppe-

pärasusi, teab säästliku kasutamise ja

asutustest leiab huviline kogu metsas

looduslähedase majandamise aluseid ning

vajaminevate oskuste pagasi.

oskab hinnata metsa ressursse. Õpitakse sutustehnoloogiaid ja metsamasinaid, logis-

metsakaitse ja metsade seisund, dendro-

tikat, puidu omadusi ja kasutamist eri tööstus-

erineva kvalifikatsiooni ja haridusega

loogia ja maailma metsad, ulukimajandus,

harudes, puidutöötlemistehnoloogiaid ja

töötajaid lisaks traditsioonilistele

metsapatoloogia, metsanduslik modelleeri-

-masinaid.

metsanduslikele töökohtadele. Väga

mine, looduse kaugseire, metsakasvatuse

Lõpetanud leiavad tööd metsavarumis-,

oluline osa on tehnikat tundvatel spet-

erikursus, metsade uuendamine jt.

puidutöötlemis- või kaubandusettevõtete

sialistidel (automaatikud, elektrikud,

Lõpetajad leiavad tööd metskondades

juhina või spetsialistina, konsultandina, projek-

mehaanikud), müügimeestel, raamatu-

(Riigimetsa Majandamise Keskus) metsa-

teerijana, metskondades metsaülemana või

pidajatel jne. Kokkuvõtvalt võib öelda,

ülemana või tema abina ja metsnikuna,

tema abina ja metsnikuna. Keskkonnaminis-

et metsandussektor pakub tööd väga

Keskkonnaministeeriumis ja selle all-

teeriumis ja selle allasutustes (Metsakaitse- ja

laia valikuga erinevate oskuste ja tead-

asutustes (Metsakaitse- ja Metsauuendus-

Metsauuenduskeskus, Keskkonnaamet,

mistega inimestele.

keskus, Keskkonnaamet, Keskkonna-

Keskkonnainspektsioon jm) metsanduse spet-

inspektsioon jm) metsanduse spetsialistina,

sialistina, samuti saeveskites, erametsa ja

Tallinna Tehnikaülikool

vajatakse kõrgharidusega spetsialiste,

puidu töötlemise või kaubastamise ette-

metsakorraldusettevõtetes.

www.ttu.ee/

kes tunneksid põhjalikult nüüdisaeg-

võtte juhina, metsanduse konsultandina,

seid metsamasinaid ja metsakasutus-

projekteerijana jt.

Kõrgharidust on võimalik omandada • tasuta (riigi finantseeritaval õppekohal) • tasuliselt (päevases või kaugõppes)

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS on

Õppeaeg • bakalaureuseõppes 3 aastat (kaugõppes 4 aastat) • magistriõppes 2 aastat

võimaluseks siduda oma tulevik inimese

Puidu efektiivseks kasutamiseks

tehnoloogiaid, puidu omadusi ja töötle-

12

Valik õpetatavaid aineid • loodusressursside andmebaasid • metsa ja puidu mõõtmine • puiduteadus • metsaraietööd ja -masinad • saetööstuse tehnoloogia • puidutöötlemine • ehitiste raalprojekteerimine • palkmajade ehitus • puidukütte tehnoloogia • metsalogistika • puidukaubandus

erialaaineid, nagu metsatakseerimine,

kaasaegses ettevõttes vajatakse

Tänapäevases metsatööstuses ja

mistehnoloogiaid, puiduenergeetikat ja

Metsatööstuse eriala lõpetanu tunneb

-kaubandust. On oluline, et ka alaga

Eesti metsafondi, oskab hinnata metsares-

seotud tehnikaspetsialistid oleksid

sursse ja prognoosida nende arengut ning

pidevalt kursis tööstuse arengu ja

teab metsaseadusi. Ta tunneb põhjalikult

kasvuga, mis võimaldab meie töös-

metsamajandustööde mehhaniseerimist,

tusel luua innovatiivseid eeliseid.

tänapäevaseid loodussõbralikke metsaka-

võimalik õppida puidutöötlemist. Materjalitehnoloogia õppekava järgi õppides on üheks spetsialiseerumise poolt aastatuhandeid kasutatud ja hinnatud materjaliga – puiduga. Puidu- ja mööblitehnoloogid tunnevad

13


Eesti Metsatööstuse Liit

14

puiduliike, teavad puidu omadusi ja on

Pärnu Kutsehariduskeskus

võimelised valmistama puittooteid ja mööblit,

www.hariduskeskus.ee

kasutades kõige kaasaegsemaid seadmeid. PÄRNU KUTSEHARIDUSKESKUSES on Luua Metsakool

võimalik õppida metsamajandust. Õppetöö

www.luua.edu.ee

kestab keskhariduse baasil 2 aastat, põhihariduse baasil 4 aastat. Eriala lõpetanu võib

LUUA METSAKOOLIS on võimalik õppida

asuda tööle metsnikuna, raietöölisena,

järgmisi metsandusvaldkonna erialasid (lisaks

metsatehnika hooldus- ja müügimehena,

koolilõputunnistusele on võimalik taotleda ka

forvarderijuhina. Samuti tuleb ta toime talu-

kutsetunnistust): • Metsamajandus. Õppetöö kestab keskhariduse baasil 2,5 aastat. Õpitakse metsa kasvatamist, kaitset, metsavalvet ning arvepidamist metsa- ja puiduvarude üle. • Puidukaubandus. Õppetöö kestab keskhariduse baasil 2,5 aastat. Puidukaubanduse eriala lõpetanu oskab sooritada metsa- ja saematerjalide ning kasvava metsa ostu- ja müügitehinguid nii kodu kui ka välismaal. Lõpetanud leiavad tööd puiduvarumisfirmades, metsandusfirmades, ketassaekaatrites, puidukaubandusettevõtetes või vahendusfirmades ja eraettevõtjatena. • Harvesterioperaator. Õppetöö kestab keskhariduse baasil 1 aasta. Harvesterioperaator on otsitud töömees puiduvarumisega tegelevates ettevõtetes, töötades pardaarvuti ja hüdromanipulaatoriga varustatud metsamasinaga. • Forvarderioperaator. Õppetöö kestab keskhariduse baasil 1 aasta. Forvarderioperaator on otsitud töömees puiduvarumisega tegelevates ettevõtetes, töötades pardaarvuti ja hüdromanipulaatoriga varustatud metsamasinaga. • Metsandusettevõtja. Õppetöö kestab põhihariduse baasil 4 aastat, mille jooksul omandatakse lisaks metsandusalastele teadmistele ka praktilise metsatöö vilumused ja ettevõtluse alused.

metsa majandamisega. Õpitakse metsauuendamist, metsakasvatust, metsakaitset,

Töövõimalused ja palk M

etsandusettevõtjad töötavad

Metsakorraldajatele pakuvad töö-

enamasti füüsilisest isikust ettevõt-

väljavaateid metsakorraldusega tegelevad

jana, eraettevõtjana või tööjuhina metsan-

eraettevõtted. Samuti võivad nad töötada

mist, puitkauba tundmist, mootorsaage ja

dusettevõttes. Puidukaubanduse spetsia-

füüsilisest isikust ettevõtjana või eraettevõt-

raietöid, metsamasinaid jne. Kaugõppes on

listid töötavad puiduvarumisfirmades,

jana. Metsaülemana või tema abina leiab

õppetöö korraldatud nädalaste sessiooni-

metsandusfirmades, puidu- ja metsatöös-

tööd kas riiklikes (Riigimetsa Majandamise

dena. Õppetöö toimub Tihemetsas.

tusettevõtetes, puidukaubandus- või

Keskus) või erametskondades.

taimlamajandust, jahindust, metsatakseeri-

vahendusettevõtetes, eraettevõtjatena ja Võrumaa Kutsehariduskeskus

mööblitööstusettevõtetes. Harvesteriope-

Metsanduse spetsialistid töötavad põhiliselt

www.vkhk.ee

raatorid ja forvarderioperaatorid võivad

Keskkonnaministeeriumis ja selle all-

töötada puiduvarumisfirmades, füüsilisest

asutustes (Metsakaitse- ja Metsauuendus-

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSES

isikust ettevõtjana või eraettevõtjana. Saelii-

keskus, Keskkonnaamet, Keskkonnains-

saab õppida puidutöötlemise tehnoloogiat

nide ning sorteerimis- ja järeltöötlusliinide

pektsioon jm). Metsnikud, metsurid ja

(rakenduskõrgharidus, õppeaeg 3,5 aastat)

operaatorid töötavad reeglina saeveskites

raietöölised töötavad riiklikes või eramets-

ja tisleriametit (põhihariduse baasil,

ja teistes metsa- ja puidutööstusettevõ-

kondades, metsandusettevõtetes, metsan-

õppeaeg 3 aastat.)

tetes.

dusüksustes ja puiduvarumisfirmades.

Tartu Kutsehariduskeskus

Levinuim tasustamisviis metsa-

www.khk.tartu.ee

majanduses ja metsatööstuses on põhipalk, millele lisandub

TARTU KUTSEHARIDUSKESKUSES saab

tulemustasu, kuid paljud selle

õppida puidupingitööliseks ja tisleriks.

valdkonna töötajad (metsandusettevõtjad, metsakorraldajad)

Metsandustöötajate täiendusõpet

tegelevad ettevõtjatena või

korraldavad Eesti Maaülikooli avatud ülikool,

pakuvad oma teenust füüsilisest

metsandus- ja maaehitusinstituut ning Luua

isikust ettevõtjana (raietöölised,

Metsanduskooli täiendusõppe osakond.

metsamasinate operaatorid).

Metsatööstuse kutsealade ja kutsete omista-

Pakutakse täiendus-

mise kohta saab infot Eesti metsatööstuse

koolitust ja auto kasutamise

Liidu kodulehelt www.emtl.ee.

võimalust, kui töö on liikuv.

15


Väljaandja Tööandjate Keskliit www. tooandjad.ee Teostus Menu Kirjastus www.menuk.ee Fotod: Scanpix, Eesti Metsatööstuse Liit Trükis valmis Euroopa Sotsiaalfondi toel

Metsaliit  

Metsaliitu voldik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you