Menasha Corporation Code of Ethics - Punjabi

Page 1

ਸਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨਾ

ਨੈਤਿਕ ਿ ਾ ਅ ਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤ ਿ ਿ ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ ਾ ਬ ਿ ਾ
ਅਸੀੀਂ PowerBehind Possible ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ®। ਅਸੀੀਂ ਵਿਸ਼ਿਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕਜੋਕੁਝ ਿੀ ਸੀੰਭਿ ਹੈ,ਉਸੀਦੇ ਵਿੱਛੇ ਸੀਾਡੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸੀ ਹੈ,ਅਤੇਸੀਾਡੇਫੈਸੀਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸੀਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂਹੁੰਦੀਆਂਹਨ। ਮੇਨਾਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਖ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਜਰਸ਼ਜਤਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਿਾਿਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਡੀ. ਸਜਮੱਥ ਦੀ ਜਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਅਕਤੀਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨੈ ਜਤਕਤਾ ਦੇ ਜਸਖਰਲੀਆਂ ਜਮਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਜਖਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਮਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਿੀ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈ ਜਤਕ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਲਾਉਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਨਾਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈ ਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਆਚਰਣ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ- ਸਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਣਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੈਜਨਕਜਕ ਜਰਆਿਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਜਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਹਰ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। ਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਕ ਜਕਸੇ ਸਜਥਤੀ ਨਾਲ ਜਕਿ ਜਨਪਟਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਾਮੀਲ ਿਾਂ ਨੈ ਜਤਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਚੰਤਾਿਾਂ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਜਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੇਨਾਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਿ ਭਰੋਸਾ ਅਰਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿ ਸ਼ੁਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਿਾਦ। ਨੈ ਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ Power Behind Possible® ਨੂੰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਨਾਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਦੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂਿਾਸਿੇ ਭਿਦੀਏ, ਡੋਨਾਲਡ ਸੀ. ਸ਼ਪਰਡ ਿੇਮਸ ਐਮ. ਕੋਟੇਕ
ਭੂਮਿਕਾ 1 ਸਿਾਨ ਅਵਸਰ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 3 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ- ਿੁਕਤ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 5 ਿਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਿਜ਼ਦੂਰੀ 6 ਮਸਹਤ, ਸੁਰੱਮਖਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 7 ਨਸ਼ਾ-ਿੁਕਤ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 9 ਿਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 10 ਈਿੇਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤ 11 ਮਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ 13 ਮਹੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ 14 ਤੋਹਫ਼ 15 ਮਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਵਰੋਧੀ 16 ਮਸਆਸੀ ਸਰਗਰਿੀਆਂ 17 ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ 19 ਮਰਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਿੀਡੀਆ ਪੁੱਛਮਗੱਛਾਂ 20 ਮਿੰਤਾ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ 21
ਤਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
1 ਭੂਮਿਕਾ ਨੈ ਮਤਕ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮਸਰਫ ਿੇਨਾਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸਿਮਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, “ਕੰਪਨੀ,” “ਅਸਾਂ,” “ਅਸੀਂ,” ਅਤੇ “ਸਾਡਾ”) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨਯਿ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇ ਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਹਿੇਸ਼ਾ ਸਰਵਉਿ ਨੈ ਮਤਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਿੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈ ਮਤਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਵਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ("ਕੋਡ") ਨੂੰ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਵਜ ਵਰਮਤਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕ ਇਸ ਮਵਿ ਮਵਿਾਰੇ ਗਏ ਕਨੂੰਨ, ਅਮਧਮਨਯਿ, ਅਤੇ ਨੈ ਮਤਕ ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਿੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਮਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮਕਸੇ ਕਰਿਿਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹਰ ਉਸ ਸਮਥਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਜਸਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਮਕਸੇ ਕਰਿਿਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਜਸ ਵਾਸਤੇ ਨੈ ਮਤਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਤ ਉ ਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਸ਼ਾਖ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਮਵਸ਼ਵਾਸ਼, ਅਖੰਡਤਾ, ਮਜਿੇਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਮਵਿ ਸਨਿਾਨ ਦੇ ਆਿ ਮਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਝਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ। ਨੈ ਮਤਕ ਮਵਵਹਾਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਪਰਮਤਸ਼ਠਾ ਮਗਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਮਸ਼ਤ ਕਰਨ ਮਵਿ ਿਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਰਮਤਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਭਮਵੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਿੇਨਾਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਵਸ਼ਵ ਭਰ ਮਵਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਵਸਤਮਰਤ ਿਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ (ਵਰਤਿਾਨ ਸਿ ਮਵਿ ਿੀਨਾਸ਼ਾ ਮਵਿ ਿੌਜੂਦ ਹਨ)। ਸਾਰੇ ਕਰਿਿਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਿ ਦੇ ਹਰ ਪਮਹਲੂ ਮਵਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਿਝਣ, ਅਤੇ ਮਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਿੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਰਿਿਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਿੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਿੇਨਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿ ਮਸਰ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਿੇਵਾਰ ਹਨ। ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਤਜ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਮਨਿਨਮਲਖਤ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਤਾਿੀਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਕਰਿਿਾਰੀ ਦੀ ਮਜਿੇਵਾਰੀ ਹੈ: • ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਮਕਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ • ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ • ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰਨਾ • ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਮਵਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ • ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਮਵਿ ਿਦਦ ਕਰਨਾ
2 ਉਹ ਕਰਿਿਾਰੀ ਜੋ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਜਸ ਮਵਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਿੀਆਂ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਲਈ ਿੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਿਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵਿ ਮਸਖਲਾਈ ਪਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਾਿੀਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਰਿ ਤਿਚ ਕੀ ਕੀਿਾ ਜਾਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਿੀਆਂ ਦੀ ਮਵਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੇਸ਼ਾ-ਬਦਲਦੀ ਪਮਵਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਝਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵਰਤ ਹ ਿੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਮਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮਵਸ਼ਸ਼ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਕਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੀਰ ਸਿਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਿਨਮਲਖਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ: ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ? • ਕੀ ਿੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮਕ ਿੇਰਾ ਆਿਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? • ਕੀ ਿੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮਕ ਿੇਰਾ ਮਵਵਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ? • ਕੀ ਿੈਨੂੰ ਿਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮਕ ਸਮਹਕਰਿੀਆਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਸ਼ਅਰਹੋਲਡਰਾਂ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿੇਰੇ ਮਵਵਹਾਰ ਦੀ ਸਿੀਮਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? • ਕੀ ਿ ਅਦਾਲਤ ਮਵਿ ਆਪਣੇ ਿਾਲ-ਿਲਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸਮਹਜ ਿਮਹਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਦ ਤਕ ਇਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਮਵਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ "ਹਾਂ" ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦ ਤਕ ਇਹ ਮਵਵਹਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਸ਼਼ੱਕ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਿੁਹਾਡਾ ਕਰ਼ੱਿਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਮਵਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕ, ਪਮਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮਕਸੇ ਮਜਿੇਵਾਰ ਿੈਨੇਜਰ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਿਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਮਨਧ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਮਕਸੇ ਸੰਭਾਮਵਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੁੰਿਨਾਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 866-338-3834 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ। ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਖਮਤਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਫਸ ਤ ਸਲਾਹ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੇਨਾਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਨਾਲ 920-751-2025 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮਲਖਤੀ ਪੁੱਛਮਗੱਛਾਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਿੇਨਾਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1645 ਬਰਗਸਟੋਿ ਰੋਡ PO ਬਾਕਸ 367 ਨੀਨਾਹ, ਮਵਸਕੌਨਮਸਨ 54957-0367

ਸਿਾਨ ਅਵਸਰ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

3
ਕੰਪਨੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ, ਪਾਂਤ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਜਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਿੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਜਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਵਿ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਹੈ ਮਜਸ ਮਵਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੰਗ, ਉਿਰ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਿ, ਕੌਿੀ ਿੂਲ, ਮਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਮਲੰਗੀ ਪਛਾਣ, ਅਪੰਗਤਾ, ਵੈਟਰਨ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਮਖਅਤ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਮਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਮਕਆਂ, ਿਦਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਕੰਪਨੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਮਖਅਤ ਕੀਤੇ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਮਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਵਿ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਕਸਿ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਧਾਂਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਮਲਆਂ, ਮਜਨਾਂ ਮਵਿ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਮਸਖਲਾਈ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ; ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਲਾਭ; ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਕੰਿ ਮਵਿ ਕਟੌਤੀਆਂ; ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਾਪਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮਨਰਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ । ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗਤਾ ਪਾਪਤ ਮਵਅਕਤੀ ਮਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਿਿਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਮਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਸਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸੇ ਆਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਕਸੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮਕਸੇ ਿੈਨੇਜਰ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਿਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਮਨਧ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਅਮਜਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਮਵਮਵਧਤਾ, ਸਿਾਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਨਿਾਨ ਨੂੰ ਅਮਹਿੀਅਤ ਮਦੰਦਾ ਹੈ। • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਮਧਤ ਕਸੌਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੋਣ, ਮਜਵ ਮਕ ਿਮਰਟ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਤਜ਼ਰਬਾ, ਮਸਮਖਆ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। • ਮਗਆਤ ਭੇਦਭਾਵ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਧਿਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤਾਮਰਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਮਿਤ ਆਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਮਿਤ ਕਰੋ। ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ

ਸਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨਾ

4
ਬਾਈਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਹਕਰਿੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਮਣਆ ਮਕ ਬਾਈਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੀਆ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਵਿਾਮਰਆ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕਉਮਕ ਹਾਇਮਰੰਗ ਿੈਨੇਜਰ ਬਰਾਈਸ ਦੀ ਮਲੰਗੀ ਪਛਾਣ ਤ ਅਸ ਮਹਜ ਸੀ। ਬਾਈਸ ਆਪਣੀ ਕਪਨੀ ਤਿਖੇ ਮਨੁਖੀ ਿਸੀਲੇ ਤਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੀਤਨਧੀ ਨੂ ਆਪਣੀ ਤਚਿੰਿਾ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਿੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿੀਮਖਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਮਕ ਮਬਨੈਕਾਰ ਮਜਸ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਮਹਲਾਂ ਕਾਲਜ ਤ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਗਜੂਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਟਾਇਰਿੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂ ਤਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅਗੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ,
ਦੇ
ਿ
ਨ ਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਿ
ਤਕ
ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤਕ ਕਪਨੀ ਉਮਰ
ਆਧਾਰ '
ਫ਼ਰਕ
ਇਹ
ਪਤਰਪਕ ਕਾਤਮਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਿ ਸਾਰਾ ਿਜ਼ਰਬਾ ਅਿ ਤਗਆਨ ਹੁਦਾ
5
ਟੀਿ-ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਮਜਹੇ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਧਿਕਾਊ ਮਨੱਜੀ ਮਵਵਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਕਸਿਾਂ ਤ ਿੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਮਵਧਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਿੁਕਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਰਾਨਾ ਕੰਿਕਾਜ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਿ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਅਮਜਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਮਜੱਥੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਤ ਉ ਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਜਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਈ ਆਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਭੇਦਭਾਵ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਧਿਕਾਉਣ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਹਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜਵ ਮਕ ਮਵਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਸਪਲਾਈਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨਕ। • ਹਰੇਕ ਕਰਿਿਾਰੀ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਧਿਕਾਉਣ ਤ ਿੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਵਿ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰ ਦਾ ਸਨਿਾਨ ਕਰੋ। • ਅਣਿਾਮਹਆ ਮਵਵਹਾਰ – ਿਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ, ਜਾਂ ਮਦ੍ਰ ਸ਼ਟਾਂਤਕ ਹੋਵੇ – ਜੋ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੱਮਖਅਤ ਕੀਤੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜਵ ਮਕ ਮਲੰਗ, ਉਿਰ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਿ, ਕੌਿੀ ਿੂਲ, ਮਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਮਲੰਗੀ ਪਛਾਣ, ਅਪੰਗਤਾ, ਬਜ਼ਰਗ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਮਖਅਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਵਸ਼ਸ਼ਤਾ – ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਨਾਹੀ ਹੈ। • ਅਪਿਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੀਰਕ ਹਿਲਾ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਿਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੜਬੜ, ਮਜਸ ਮਵਿ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਦੀ ਆ • ਮਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਜਸ ਮਵਿ ਅਣਿਾਹੇ ਮਜਨਸੀ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਮਜਨਸੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਜ਼ਬਾਨੀ, ਜਾਂ ਮਦ੍ਰ ਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮਵਵਹਾਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ (ਪਰ ਸੂਿੀ ਏਥ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਭੇਦਭਾਵ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਧਿਕਾਉਣ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸੈਮਟੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਭੌਮਤਕ ਸੁਮਵਧਾਵਾਂ, ਸਗ ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਿੀਮਟੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ ਿਾਗਿ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਤਿਹਾਰਕ
ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ ਕਾਈ ਇੱਕ ਸਮਹ-ਕਰਿਿਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਿਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਰਿਿਾਰੀ। ਕਾਈ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਕਾਰਿਾਈ ਿਾਸਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਿਾਈਜ਼ਰ ਨੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਪਛਲੇ ਹਫ ਤੇ, ਅਲੇ ਜੈਂਡਰੋ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਸੁਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗਮੜਆ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਅਲੇ ਜੈਂਡਰੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਮਕਹਾ, ਤਾਂ ਸੁਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਹਾ ਮਕ ਉਹ ਇਹ ਸੁਮਨਸ਼ਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਕ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਹਤਿੰਦ ਗੁਣਾਂ ਮਵਿ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇ। ਅਲੇ ਜੈਂਡਰੋ, ਤਜਸ ਨੂ ਸੁਸਨ ਦੀ ਿਰਕੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਗੀ, ਨੇ ਸੁਸਨ ਨੂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਦ਼ੱਤਸਆ ਤਕ ਤਿਿਹਾਰ ਬਦ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸੁਸਨ ਦੇ ਤਿਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਮਨੁਖੀ ਿਸੀਤਲਆਂ ਦੇ ਪਿੀਤਨਧ ਨੂ ਿੀ ਕੀਿੀ। ਪੋਰਟੀਆ ਬਰੇਕਰੂਿ ਮਵਿ ਇੱਕ ਿੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੂਹ ਦੁਆਰਾ ਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰ ਿ ਬਰੇਕ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਿਾਨਜਨਕ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਨੂ ਤਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਸਤਹ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ- ਿੁਕਤ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ

ਿਾਰਕ-ਅੱਪ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਖੇਤਰ ਮਵਿਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਕ ਸਪਲਾਈਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ E-Verify ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸਮਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਗਲਬਾਿ

6 ਿਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਅਮਜਹੇ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਦ੍ਰ ੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਿਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਿਜ਼ਦੂਰੀ (ਬਾਲ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿੇਤ) ਤ ਿੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਮਵਸ਼ਵ ਭਰ ਮਵਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਿੀਆਂ ਮਵਿ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਕਸਿ ਦੀ ਿਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਮਵਸ਼ਸ਼ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਮਜਹੇ ਕਾਰਜ ਮਵਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਮਵਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਹੈ ਮਜਸ ਮਵਿ ਿਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਨ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਮਵਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਸਪਲਾਈਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਮਧਰਾਂ ਨਾਲ ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਰਸ਼ਮਤਆਂ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਨ ਿਜ਼ਦੂਰੀ (ਬਾਲ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿੇਤ) ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਮਵਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਵਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਮਜਤ ਆਿਰਣ ਮਵਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਨ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਕਮਰਆਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀ; ਗੁਲਾਿ ਿਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਬਰਨ ਿਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੰਧਨਬੱਧ ਸੇਵਾ, ਬਾਲ ਿਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਾਂ ਅਨੈ ਮਤਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਸ਼ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ; ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਯਾਤਰਾ, ਜਾਂ ਇਿੀਗਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ; ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਮਵਿ ਗੁੰਿਰਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮਵਿ ਮਕਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਮਵਿ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਮਜੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਮਹਤ ਵਰਮਜਤ ਮਕਸੇ ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਮਜਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰਸ਼ਤੇ ਮਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਖਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈ ਮਤਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਿਿ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੁਆਵਜ਼ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਮਵਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤ ਪ ਮਹਲਾਂ ਬਾਲ ਮਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਿਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਿਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ ਮਰਿਸਮਟਨ ਇੱਕ ਨਵ ਅਸਥਾਈ ਮਕਰਤ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਧਆਨ ਮਦੰਦੀ ਹੈ ਮਕ ਅਸਥਾਈ ਮਕਰਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਵੱਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਿ ਪ ਤਹਲਾਂ, ਤਰਿਸਤਟਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਿਾ ' ਿ ਕੁਝ ਿਧੀਕ ਤਪਛੋਕੜ ਸਬਧੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਰਿਸਟੀਨ ਕਾਨੂ ਨੀ ਤਿਭਾਗ ਨੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਚਿੰਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸੂਤਚਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੇਮਵਨ ਉਿੀਦ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਗਰਿੀਆਂ ਮਵਿ ਆਪਣੀ ਸੁਮਵਧਾ ਮਵਖੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਮਕ ਡਾਈ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੇਤਿਨ ਆਪਣੀ ਸੁਤਿਧਾ ਿਾਸਿ ਮਨੁ ਖੀ ਿਸੀਲੇ ਤਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੀਤਨਧੀ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਰ ਇਹ ਤਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂਨੀ ਤਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਕਪਨੀ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਨੌਕਰੀ ' ਿ ਰ ਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਿੇ, ਜੇ ਅ ਤਜਹਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਕਪਨੀ ਨੂ ਕੋਈ ਕਨੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਹਣਸ਼ੀਲਿਾ

ਸੁਰੱਮਖਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ

7 ਮਸਹਤ,
ਮਵਸ਼ਵ ਭਰ ਮਵਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਸਹਤ, ਸੁਰੱਮਖਆ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਧਮਨਯਿ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਾਿੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਮਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਖਆ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਮਖਅਤ ਤਰੀਮਕਆਂ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਹਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਹੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਕਸਿਾਂ ਅਤੇ ਮਹੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਿਕੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮਟਕਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਮਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਮਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। • ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਰਿਾਣ ਪਮਕਮਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਮਵਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ, ਆਿ ਜਨਤਾ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਖਤਮਰਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। • ਕੰਿ ਨਾਲ ਸਬੰਮਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪਮਕਮਰਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। • ਰਮਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਵੇਸਟ), ਮਨਕਾਸਾਂ, ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਵਧੀਆਂ ਮਵਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। • ਕੇਵਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮਹਰੀਲੀਆਂ ਸਿੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਿੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਿੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਨਿਾਨ ਕਰੋ। ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
8 • ਸਾਈਟ-ਦੂਮਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਿਮਦਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦਿ ਉਠਾਓ। • ਕੰਿ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਮਥਆਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। • ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਕੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਮਖਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਮਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਅਮਧਮਨਯਿਾਂ, ਅਤੇ ਮਰਕਾਰਡ-ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤ ਬ ਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਖਆ ਮਵਿ ਇੱਕ ਉਦਯੋਮਗਕ ਲੀਡਰ ਵਜ ਿਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ ਫਾਮਤਿਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਇਨਵਾਇਰਨਿੈਂਟਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਮਕਮਰਆ ਮਵਿ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਮਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਵੇਸਟ) ਦੀ ਿੋਆ-ਿੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾ ਿਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਿ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਮਜਨਾਂ ਮਵਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਫਾਤਿਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇਣ ਿ ਪ ਤਹਲਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਕਇਹ ਇਕ ਤਜ਼ਿੰਮੇਿਾਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਿ ਕਾਨੂ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਫਰਮ ਹੈ। ਿਮਲਕ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਮਹਮਸਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਵਿ ਿੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਿ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ ਮਕਉਮਕ ਗਰੈਂਡਰ' ਤੇ ਸੁਰੱਮਖਆ ਗਾਰਡ ਿੌਜੂਦ ਹੈ। ਿਮਲਕ ਦਾ ਿੰਨਣਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸੁਰੱਮਖਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਮਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਮਖਆ ਐਨਕਾਂ ਪਮਹਨੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਤਕ ਮਤਲਕ ਦਾ ਤਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਹੈ ਤਕ ਸੁਰ਼ੱਤਖਆ ਗਾਰਡ ਨੂ ਹਟਾਉਣਾ ਉਸਨੂ ਪੁਰਤਜ਼ਆਂ ਨੂ ਬੇਹਿਰ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕਨੂਨੀ ਅਤਧਤਨਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਿ ਰ ਼ੱਤਖਆ ਕਰਨ ਿਾਸਿ ਖੁਦ ਅਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਗਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂ ਥਾਂ ਤਸਰ ਛਡ ਤਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ-ਿੁਕਤ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ

9
ਨਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ – ਿਾਹੇ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ – ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਮਖਆ,ਮਸਹਤ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਸਦ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਿਾਰਤ ਮਵਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ( ਮਜਸ ਮਵਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਗਾਂਜਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਸਬੰਮਧਤ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮਵਿ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਮਬਨਾਂ) ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਿ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿਾਰਤ ਮਵਿ ਰਮਹਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ-ਿੁਕਤ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਨੀਤੀ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਵਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਅਤੇ ਿਮਹਿਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। • ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਵਰਤ (ਨਸ਼ ੀਲੀ ਦਵਾਈ/ਅਲਕੋਹਲ) ਦੇ ਿਾਿਮਲਆਂ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਦੁਰ ਮਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਸਹਤ, ਸੁਰੱਮਖਆ, ਕੰਿ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਮਵਿ ਪਾਉਦੀ ਹੈ। • ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਮਹਤ ਕੰਿ 'ਤੇ ਨਾ ਆਓ ( ਮਜਸ ਮਵਿ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਾਂਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਿਾਹੇ ਸਬੰਮਧਤ ਅਮਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਮਵਿ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ)। • ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿ ਨੂੰ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। • ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਾਪਤ ਸਿਾਗਿ ਮਜੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੀ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਰਮਵੰਗ ਨੂੰ ਿਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਿਾਿਮਲਆਂ ਮਵਿ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮਿਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵਿ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਉਿਰ ਤ ਘੱਟ ਉ ਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਸਰਵ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਾਗਿਾਂ ਿੌਕੇ ਨਸ਼ ਮਵਿ ਧੁੱਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੱਦ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਣ-ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ਦਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਮਜਹੀ ਵਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਮਵਿ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਵਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸੱਧਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ ਐਸ਼ਲੇ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਤ ਵੱਧ ਓਵਰ-ਦ-ਕਾਊਟਰ ਕੈਫੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਿਕਾਜ਼ੀ ਮਦਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸੁਿੇਤ ਅਤੇ ਮਧਆਨ-ਕੇਂਦਮਰਤ ਬਣੇ ਰਮਹਣ ਮਵਿ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸ਼ਲੇ, ਅਸੁਰ਼ੱਤਖਅਿ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਿ ਿਜਿੀਜ਼ ਸ਼ਦਾ ਦਿਾਈਆਂ ਤਿਚ ਤਸ਼ੱਧਾ ਕਾਊਟਰ ਿ ਤਮਲਣ-ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਅਿ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ਉਸ ਖਿਰੇ ਦਾ ਅਤਹਸਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਜਸ ਤਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਅਿ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਨੂ ਿਜਿੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਿਾ ਪਗਰਾਮ (EmployeeAssistance Program) ਕੋਲ ਇਕ ਸਭਾਿੀ ਨਸ਼ ਦੀ ਲਿ ਦੀ ਸਮ਼ੱਤਸਆ ਿਾਸਿ ਮਦਦ ਮ ਗਦੀ ਹੈ। ਦਾਵੋਂਟੇ, ਮਜਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਾਪਤ ਇੱਕ ਸੂਟ ਮਵਿ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸਿਾਗਿ ਮਵਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਮਵਿ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਹ-ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਿੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿੌਕੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਸਦਾ ਮਵਵਹਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਿੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡੇਿੋਨਟੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ' ਿ ਜਾਣ ਅ ਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪ ਿ ਨੂ ਸੀਮਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ।

ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਿਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਲਕੀਅਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਗਰਾਿਾਂ ਮਵਿ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਨਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਮਵਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਸਿ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬੱਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਿਰੀ ਿਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਗਰਾਿ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿਦਾ

10 ਿਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿਾਮਲਕਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਿੁੱਲਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੱਮਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ, ਸਿੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਹ-ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਨਾਂ ਨੂੰ "ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ" ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਮਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। • ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੌਮਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ( ਮਜਵ ਮਕ ਪੇਟੈਂਟ, ਟਰੇਡਿਾਰਕ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭੇਦ) ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੀ ਵਰਮਤਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। • ਸੂਿਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਿ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਜਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਦੇ ਵੀਗੈਰ-ਕੰਪਨੀ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰਿਿਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਮਖਆ ਵਾਸਤੇ ਮਜਿੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਤੇ; ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਖਾਮਤਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। • ਕਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਅਗਾਊ ਮਲਖਤੀ ਸਮਹਿਤੀ ਤ ਮਬਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਵੀਗਾਹਕ, ਸਪਲਾਈਰ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਮਧਰ ਦੀ ਬੌਮਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। • ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਿਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਿਾਰੀਆਂ ਮਵਿ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਪਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤ ਪ ਮਹਲਾਂ ਜਾਂ ਮਦਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ( ਿਾਹੇ ਉਹ ਔਨਸਾਈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਿੋਟ) ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਪ ਮਹਲਾਂ ਲੌਗ ਆਫ ਕਰੋ। • ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਿਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਭੇਜਦੇ ਸਿ ਡੇਟਾ ਏਨਮਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਮਖਆ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੋਜਾਂ, ਮਸਸਟਿ ਮਡਜ਼ਾਈਨ, ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਧੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਿਿਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮਵਿ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਜਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਿਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਮਜਿੇਵਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਮਵਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
ਮਿਕਾਇਲਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਮਸਖਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਕਰਿਿਾਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਫਤਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਮਵਿ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਿ ਤ ਬਾਅਦ ਮਕਸੇ ਿੁਲਾਕਾਤ ਤ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਮਕਾਇਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ਇਕ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੇ ਅਦਰ ਬਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਾਧੂ ਪਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਿਰੀ,
ਸਾਫਟਵੇਅਰ
ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ
ਇੱਕ
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ,
ਹੈ। ਅਮਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤਕ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਪਗਰਾਮ ਤਿਕਸਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਸੀ ਅਿ ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅ ਿ ਸਾਡੀ ਕਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਅਿ ਇਹ ਤਕ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਪਗਰਾਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਾਰਗੋਟ ਦਾ ਸਮਹਕਰਿੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ-ਰੋਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਹੰਦਾ ਹੈ, ਮਕਉਮਕ ਸਮਹਕਰਿੀ ਇੱਕ ਪਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਿ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ ਮਜਸ ਲਈ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਗੋਟ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਤਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਪੇ-ਰੋਲ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਤਿਚ ਗੁਪਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਿ ਇਹ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ਆਪਣੇ ਤਸਸਟਮ ਐਕਸੈਸ ਖਾਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
11 ਈਿੇਲ,
ਦੀ ਵਰਤ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟਰੋਮਨਕ ਡੇਟਾ, ਸੰਿਾਰ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਭੇਮਜਆ ਜਾਂ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੂਿਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਿਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀ ਮਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਮਵਿ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਿੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਿਾਰ ਸਾਜ਼-ਸਾਿਾਨ ਦੀ ਿਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵਿ ਕੰਮਪਊਟਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਈਿੇਲ, ਵੋਆਇਸਿੇਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ਨ, ਅਤੇ ਟੈਬਲੈੱਟ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਿਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਦੀ ਮਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵਿ ਸਾਰੇ ਸੰਿਾਰ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤ ਸ਼ ਾਿਲ ਹੈ। • ਜਾਇਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮਪਊਟਰਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਈਿੇਲ, ਅਤੇ ਵੋਆਇਸ ਿੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਮਨੱਜੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਮਖਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਿ ਮਵਿ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਿਾਹੀਦਾ। • ਮਹੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਮਵਰੋਧੀ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਿਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੂਿਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਸਟਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਵਰਮਜਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। • ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਜਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਪਊਟਰਾਂ ਉਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਮਜਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਿਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਮਦਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਾਿਮਲਆਂ ਮਵਿ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ

• ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਮਬਨਾਂ ਮਕਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਇਲੈਕਟਾਮਨਕ ਪਗਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਪਊਟਰ ਮਵਿ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪ ਮਹਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ, ਮਕਉਮਕ ਉਹ ਕੰਮਪਊਟਰ ਵਾਇਰਸਾਂ, ਰੈਨਸਿਵੇਅਰ, ਜਾਂ ਿਾਲਵੇਅਰ ਲਈ ਸਰੋਤ ਸਿੱਗਰੀ ਵਜ ਕੰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

12
ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ ਲੂਸੀਆ ਆਪਣੇ ਬੱਮਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮਵਖੇ ਇੱਕ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਸਿਾਗਿ ਦਾ ਇਸ਼ਮਤਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਈ ਸੌ ਫਲਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਪ੍ਰੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਾਰਕੀਮਟੰਗ ਿੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ, ਲੂਸੀਆ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਾ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਿਾਰਤ ਮਵਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਪ੍ਰੰਟਰ ਹਨ ਮਜੱਥੇ ਉਹ ਕੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੂਸੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਇਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਫਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਪ੍ਰੰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੂਸੀਆ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਫਲਾਇਰਾਂ ਨੂ ਬਣਾਉਣ ਅਿ ਤਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਫਾਈਲਾਂ ਅਿ ਤਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਿਰਿ ਕਰਨਾ ਕ ਪਨੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਿਰਿ ਦੀ ਨੀ ਿੀ (ਅਿ ਸ ਭਾਤਿਿ ਿੌਰ ' ਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਨੂ ਨਾਂ) ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਿ ਨ ਿੀਜੇ ਿਜ ਕਮ ਦੇ ਘਿੰਤਟਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਤਪ ਊਟਰ, ਫਾਈਲਾਂ, ਅਿ ਤਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਿਰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋਅ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨੱਜੀ ਕੰਮਪਊਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਗਰਾਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿ ਹੈ ਜੋ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਮਵਿ ਆਪਣਾ ਕੰਿ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਅ ਆਪਣੇ ਕਮ ਦੇ ਕਿੰਤਪ ਊਟਰ ' ਿ ਸਾਫਟ ਿੇਅਰ ਸਥਾਪਿ ਕਰਨ ਿ ਪ ਤਹਲਾਂ ਆਈਟੀ ਤਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂ ਦ਼ੱਤਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਨੂਨੀ ਹੋਿੇਗਾ ਪਰ, ਉਸਦੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਨਾਲ, ਕਪਨੀ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਿੇਗੀ।

ਮਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ

ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ

13
ਸਟੀਕ ਮਵੱਤੀ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਮਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਿ ਮਰਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜਿੇਵਾਰੀ ਹੈ। • ਸਾਰੇ ਖਾਮਤਆਂ, ਮਕਤਾਬਾਂ, ਅਤੇ ਮਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ, ਵਾਜਬ, ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਯੋਗ ਵਰਣਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ। • ਕਦੇ ਵੀ ਮਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲ ਪਟਡ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕਾਓ ਜਾਂ ਛੁਪਾਓ। • ਿੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਿੁੱਖ ਮਵੱਤੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਲਖਤੀ ਅਖਮਤਆਰ ਤ ਮਬਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ "ਔਫ-ਬੁੱਕ" ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ। • ਮਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤ ਬਾਹਰ ਕੇਵਲ ਿੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਿੁੱਖ ਮਵੱਤੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਉਮਿਤ ਅਗੇਤਰੇ ਅਖਮਤਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। • ਮਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਰਿਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
ਿੈਟ, ਜੋ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਮਵਿ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੈਲ ਮਰਪੋਰਟ ਤ ਕੁਝ ਮਵਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਡੈਟੇ ਨੂੰ ਿਾਰਿ ਮਰਪੋਰਟ ਮਵਿ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਤਿਾਹੀ ਮਵਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੁਝਾਅ ਮਦੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਜੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਮਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੈਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਿੁਲਾਂਕਣ ਖਤਰੇ ਮਵਿ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਕ ਬੇਨਿੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕਪਨੀ ਦੇ ਤਨਯਮਾਂ ਅਿ ਕਨੂਨ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਨਿੀ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। Mei ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਤ ਇੱਕ ਈ ਿੇਲ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰ ਮਦੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਿੇਲ ਮਵਿ ਮਕਹਾ ਮਗਆ ਹੈ ਮਕ ਜੇ Mei ਮਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਲੋਨ ਮਵਆਜ ਦਰ ਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। Mei ਤਿ਼ੱਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ਿਦ ਿ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਜਦ ਿ਼ੱਕ ਉਹ ਕਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤਿ਼ੱਿੀ ਅਫਸਰ ਿ ਅਖਤਿਆਰ ਪਾਪਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਅਿ ਲੋਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅ ਿ ਈਮੇਲ ਪ ਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨ ਹੀਂ ਕਰਦੀ। Mei ਤਿ਼ੱਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ਏਨਤਰਿਪਟ ਕੀਿੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ

ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ

14
ਸਾਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੇਪਰ ਸਪਲਾਇਰ ਮਵਖੇ ਮਵਕਰੀ ਮਵਿ ਕੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ, ਜੋ ਮਕ ਖਰੀਦ ਮਵਭਾਗ ਮਵਿ ਕੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਿੰਗ ਮਵਿ ਹਾਲ ਹੀ ਮਵਿ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਨਵ ਪੇਪਰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ
ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਣਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਕ ਉਸਦੀ
ਦੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਵਿ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂ ਸੂਤਚਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਕਸੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਪਲਾਈਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਿਰਾਂ ਿਪਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ' ਿ ਆਧਾ ਤਰਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਿ ਇਹ ਤਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ' ਿ ਤਿਚਾਰ ਕੀਿ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਪ ਿਨੀ ਦੀ ਕਪਨੀ ਨੂ ਤਿਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਤਹ਼ੱਿਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਹਾਨ ਇੱਕ ਸੰਭਾਮਵਤ ਗਾਹਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਵਕਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਲਾਈਡਾਂ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਮਵਿਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਸਲਾਈਡਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤਿਚ, ਜੋਹਾਨ ਕੇਿਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਉਿਪਾਦਾਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਤਿਚ ਕਪਨੀ ਦੇ ਉਿਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੀਕ, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਕਸੇ ਿਰਿਮਾਨ ਜਾਂ ਸਭਾਿੀ ਗਾਹਕ ਨੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਿਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਿ ਤਬਆਨ ਦੇਣਾ ਕਨੂਨ ਅਿ ਜ਼ਾਬਿ ਦੀ ਉਲ ਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਰਹੀ
ਪਤਨੀ
ਮਵਕਰੀ ਤ ਲੈਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ
ਆਸਾਨੀ
ਮਵਸ਼ਵ ਭਰ ਮਵਿ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ-ਮਵਹਾਰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵਉਿ ਨੈ ਮਤਕ ਿਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਰਿਿਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਸਤਮਵਕ ਜਾਂ ਮਗਆਤ ਮਹੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮਕ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਮਧਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਨਾ ਮਕ ਮਨੱਜੀ ਮਹੱਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਸ਼ਮਤਆਂ 'ਤੇ। • ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਮਿਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਓ। • ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਮਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦਓ। • ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ- ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ। • ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੇ-ਸਿ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਿੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਮਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਿਨਜ਼ਰੀ ਤ ਮਬਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ ( ਮਜਸ ਮਵਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। • ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਮਸੱਧਾ ਮਵੱਤੀ ਮਹੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਵ ਮਕ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਮਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ, ਮਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਗਾਹਕ, ਜਾਂ ਸਪਲਾਈਰ ਮਵਿ । ਨੋਟ: ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਵਿ 5% ਜਾਂ ਇਸਤ ਘੱਟ ਮਵਆਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
15 ਤੋਹਫ਼ ਇਹ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਵਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਰਸ਼ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ, ਨੈ ਮਤਕ, ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੋਣ। ਮਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਮਵਿ ਤੋਹਫ਼ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਿੁਸ਼ਮਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵੀਮਰਿਤੀ ਮਹੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਮਦੱਖ ਦੀ ਮਸਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਤ ਮਿਲੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਤੋਹਮਫ਼ਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵਿ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਧਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਵਾਜਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਮਹੱਤਾਂ ਮਵਿ ਹੈ। ਅਮਜਹੇ ਿਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸੰਿਾਲਨ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਉਮਿਤ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ ਜਾਂ ਿਨੋਰੰਜਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਮਵਿ ਵਧੀਆ ਮਨਰਣੇ ਅਤੇ ਸੰਜਿ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ਮਕਉਮਕ ਇਹ ਸਰਗਰਿੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅਣਉਮਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਵਜ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਿ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। • ਕੋਈ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਿਨੋਰੰਜਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਪ ਮਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਕ ਕੀਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਮਵਅਕਤੀ ਤੋਹਫ਼ ਜਾਂ ਿਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਮਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨਰਣੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵਿ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਧਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ। • ਤੋਹਮਫ਼ਆਂ ਨੂੰ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ: (1) ਮਕਸੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਵਸ਼ਸ਼ ਸਿਾਗਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵਿ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਿੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਜਾਂ (2) ਤੋਹਫ਼ਾ ਪਿਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿੁੱਲ ਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਿੇਨਾਂ)। ਤੋਹਫ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਕਦ ਜਾਂ ਨਕਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ। • ਕਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਨਾਲ ਅਗਾਊ ਸਲਾਹ ਿਸ਼ਵਰੇ ਤ ਮਬਨਾਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਿੁੱਲਵਾਨ ਿੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ ਮਿਲੋ, ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਵਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਮਹੰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟੀਕਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਮਲੋ ਨੇ ਿੋਹਫ਼ੇ ਨੂ ਠੁਕਰਾ ਤਦ਼ੱਿਾ। ਕਪਨੀ ਦੀ ਨੀਿੀ ਮਹ਼ੱਿਿਪੂਰਨ ਮੁਲ ਦੇ ਿੋਹਤਫ਼ਆਂ ਜਾਂ ਿੋਹਤਫ਼ਆਂ ਦੀ ਆਤਗਆ ਨਹੀਂ ਤਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਕ ਨਕਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁਦੇ ਹਨ, ਅਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਭਤਿਖ ਤਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿੋਹਫ਼ੇ ਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿਿ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੀ ਸ਼ਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਿੱਧਿ ਕੀਿਤ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਸ਼ਾ ਿੋਹਫ਼ੇ ਨੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਕਉਤਕ ਇਹ ਮਹ਼ੱਿਿਪੂਰਣ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਿ ਛੁ ਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਬਧ ਤਿਚ ਤਦ਼ੱਿਾ ਤਗਆ ਸੀ। ਈਥਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਜਸ ਸ਼ਮਹਰ ਮਵਿ ਉਹ ਰਮਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿੁੜ-ਵਰਤ ਯੋਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨ ਵ ਮਵਕਰੇਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਿੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਸ਼ਮਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਹਰ ਦੇ ਿੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਿਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਥਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਜਨ ਇਕ ਸਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇਣ ਿ ਪ ਤਹਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਾਨੂਨੀ ਤਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ

16 ਮਵਸ਼ਵਾਸ਼-ਮਵਰੋਧੀ ਐਟੀ ਟਰੱਸਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਵਉਮਤਆ ਮਗਆ ਹੈ ਮਕ ਿੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭਗਤ ਤ ਿੁਕਤ ਰਹੇ। ਮਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਵਰੋਧੀ ਿੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਕ ਮਕਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਣਉਮਿਤ ਹਨ ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਿਾਂਿ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੰਡੀਕਰਨ, ਮਵਕਰੀਆਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਿਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਪਤੀਆਂ ਮਵਿ ਕੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਵਸ਼ਵਾਸ਼ਮਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਅਮਧਮਨਯਿ ਲੋੜਾਂ ਤ ਮਵਸ਼ਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਿੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਮਗਕ ਮਿਆਰ-ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਮਵਿ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। • ਜ਼ਰਦਾਰ ਿੰਗ ਨਾਲ ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਮਰਏ ਮਕਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। • ਕੀਿਤਾਂ, ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਵੰਡਨਾਂ, ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਵਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮਕਸੇ ਿਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਾਲ ਮਵਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਿਝੋ – ਰਸਿੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਿੀਂ – ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਵਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਮਰਆਂ ਮਵਿ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਮਿਤ ਕਰੋ। • ਉਜ਼ਰ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਗ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਿੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸੇ ਮਵਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਮਰਆਂ ਮਵਿ ਸ਼ਾਿਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਿ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਿ (ਰਸਿੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਿੀਂ) ਦੀ ਸਿੀਮਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨਾ ਮਜਸ ਮਵਿ ਕੋਈ ਕਰਿਿਾਰੀ ਗੈਰ-ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ "ਕੋਈ ਕੰਿ 'ਤੇ ਨਹੀਂ" ਦੀਆਂ ਮਵਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ। • ਮਨਵੇਕਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਮਵਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਕੀਿਤਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਸ਼ ਬਾਰੇ ਮਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਾਲ ਮਕਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿ ਬਾਬਤ ਮਕਸੇ ਮਵਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਮਰਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
ਿੇਨ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਸ਼ਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਵਿਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਾਰ ਮਵਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੂਹ ਮਵਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰਿਿ ਮਵਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਵਕਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਵਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਿੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਨ ਇਸ ਤਬਿੰਦੂ ' ਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਅਿ ਕਾਨੂਨੀ ਤਿਭਾਗ ਨੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲੇਨਾ, ਜੋ ਮਕ ਿਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮਵਭਾਗ ਮਵਿ ਹੈ, ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਿੁਸ਼ਮਕਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਦੋਸਤ ਸੁਝਾਅ ਮਦੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤ ਕਰ ਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਹਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪ ਮਹਲਾਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਵਿ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਮਵਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਹਿਤ ਹਨ। ਐਲੇਨਾ ਸੁਝਾਅ ' ਿ ਤਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਤਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਿ ਿੁਰਿੰਿ ਸਪਰਕ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਕਾਨੂਨੀ ਤਿਭਾਗ ਨੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
17
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਮਿਤ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਮਤਕ ਪਮਕਮਰਆ ਮਵਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੱਜੀ ਸਿ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਿਾਰੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਮਜਹੇ ਮਵਵਹਾਰ ਮਵਿ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੋਵੇ ਮਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜਨੀਮਤਕ ਦਫਤਰ ਲਈ ਮਕਸੇ ਮਵਸ਼ਸ਼ ਉਿੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਵਿ, ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ)। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। • ਮਸਆਸੀ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਜਾ ਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਨਜ਼ਰੀ ਤ ਮਬਨਾਂ ਆਮਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। • ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਕਰਿਿਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂਮਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਿੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਥਨ ਮਵਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮਰਤ ਕਰਨ। • ਰਾਜਨੀਤਕਜਾਂ ਆਰਮਥਕ ਬਾਈਕਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਵਿ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਕਨੂੰਨੀ ਮਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਸਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜਹੜੇ ਕਰਿਿਾਰੀ ਮਕਸੇ ਬਾਈਕਾਟ ਮਵਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
ਮਸਆਸੀ ਸਰਗਰਿੀਆਂ
18
ਟੋਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਮਨੱਜੀ ਰਾਜਨੀਮਤਕ ਮਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਨਜ਼ਏਲਾ ਮਵਿ ਬਣੇ ਮਹਮਸਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਹੰਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਮਵਿ ਮਲਮਖਆ ਹੈ ਮਕ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਜਹੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਹੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤ ਨ ਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਟੋਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਕ ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਕਨੂਨ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿ ਗਏ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅ ਿ ਿੁਰਿੰਿ ਕਾਨੂਨੀ ਤਿਭਾਗ ਨੂ ਪ੍ਰਸਤਥਿੀ ਬਾਰੇ ਸੂਤਚਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਦੀਆ ਦੀ ਭੈਣ, ਜੋ ਰਾਜ-ਮਵਆਪੀ ਰਾਜਨੀਮਤਕ ਦਫਤਰ ਲਈ ਿੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਿ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਿੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਫਲਾਇਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਮਹੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਦੀਆ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਤਦ਼ੱਿਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤਕ ਕਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ' ਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੀਜ਼ ਾਂ ਦੀ ਿਿੰਡ ਕਪਨੀ ਦੀ ਨੀਿੀ ਦੇ ਤਿਰੁਧ ਹੈ।
ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ

ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ

ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ

ਕੈਂਡੇਸ ਇੱਕ ਰਾਤ ਘਰ ਮਵਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਮਫੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਿੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਟੱਪਣੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਮਜਸ ਮਵਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਵਕਰੀ ਅੰਕਮੜਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਰਫ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਕੈਂਡੇਸ ਪੋਸ ਤਟਿੰਗ ' ਿ ਤਟ਼ੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ

19 ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ, ਬਲੌਗਾਂ, ਿੈਟ ਰੂਿਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਿਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਿੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਾਨ ਹੈ। ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਿੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਉਹਨਾਂ ਿਾਿਮਲਆਂ ਜਾਂ ਮਦ੍ਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮਵਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਤੀਮਨਧਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਿਾਰ ਮਵਭਾਗ ਤ ਮਨਕਲਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। • ਮਕਸੇ ਮਨੱਜੀ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ, ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਤ ਉ ਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਮਜਨਾਂ ਮਵਿ ਗੁਪਤਤਾ, ਭੇਦਭਾਵ-ਮਵਰੋਧੀ, ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ-ਮਵਰੋਧੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਮਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਿੀ ਏਥ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨੱਜੀ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। • ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਮਧਕਾਰ ਤ ਮਬਨਾਂ ਮਕਸੇਮਨੱਜੀ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੌਮਧਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਮਜਵ ਮਕ ਟਡਿਾਰਕ, ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। • ਬਦਨਾਿੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਅਪਿਾਨਜਨਕ ਸਿੱਗਰੀ ਤ ਬ ਿ
ਹੈ ਤਕਉਤਕ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ਅਤਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿ ਮ ਨਾ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਡੇਸ ਪੋਸ ਤਟਿੰਗ ' ਿ ਤਟ਼ੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਕਉਤਕ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ਅਤਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿ ਮ ਨਾ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੀਰ ਅਕਸਰ ਉਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨਯਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਦਨ, ਇੱਕ ਅਮਜਹੇ ਮਵਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ, ਮਜਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਾਜਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਮਵਿ ਮਵਵਾਦਪੂਰਨ ਿਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਕ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਫੋਰਿ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਜਸਦੀ ਉਹ ਵਰਤ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਨੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਬੀਰ ਨੇ ਇਕ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜੋਤੜਆ ਤਜਸ ਤਿਚ ਤਲਤਖਆ ਹੈ, "ਇਸ ਪੋਸਟ ਤਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਤਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਅਿ ਇਹ ਉਸ ਕ ਪਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਜਸ ਲਈ ਮ ਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਸਬੀਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੋਈ ਿੀ ਗਾਹਕ ਜੋ ਪੋਸਟ ਨੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤਕ ਉਹ ਕਪਨੀ ਦੀ ਿਰਫ ਤਬਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤਰਹਾ ਹੈ।
20
ਿੇਨਾਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਨਊਜ਼ ਿੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਿਾਰ ਪੋਗਾਿ ਨਾਲ ਸੰਿਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਲਸੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਕ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕਵ ਅਤੇ ਕਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ। • ਿੀਡੀਆ ਪੁੱਛਮਗੱਛ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਟਕਾਣੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਿੈਨੇਜਰ/ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਿਾਰ ਮਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਿੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਿੈਨੇਜਰ/ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਿੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਮਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਖਮਤਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। • ਸੰਕਟਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਸਮਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਮਧਤ ਸੰਿਾਰਾਂ, ਮਜਵ ਮਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮਕਸੇ ਸੁਮਵਧਾ ਮਵਖੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਫਤ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਉਦਯੋਮਗਕ ਹਾਦਸੇ ਮਵਿ ਮਕਸੇ ਕਰਿਿਾਰੀ ਦੀ ਸੱਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਮਟਕਾਣੇ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪਮਕਮਰਆਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੰਿਾਰ ਪਮਕਮਰਆਵਾਂ (ਜੋ ਮਕਸੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਿੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਕਰਨ 'ਤੇ ਮਧਆਨ ਕੇਂਦਮਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ)
ਸਹੀਚੋਣਾਂਕਰਨਾ ਅਲੈਕਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਿੀ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮਰਪੋਰਟਰ ਦਾ ਫ਼ਨ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਿਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਸੁਮਣਆ ਹੈ ਮਕ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਲੈਕਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਿ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਚਾਰ ਤਿਭਾਗ ਤਿਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਮਰਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਿੀਡੀਆ ਪੁੱਛਮਗੱਛਾਂ
ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਿੈਨੇਜਰ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਿਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਮਨਧ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੰਮਕਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਮਕਸੇ ਸੰਭਾਮਵਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੁੰਿਨਾਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, 866-338-3834 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਮਦਓ। ਿੇਨਾਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਨਾਲ 920-751-2025 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮਲਖਤੀ ਪੁੱਛਮਗੱਛਾਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਵਭਾਗ ਿੇਨਾਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1645 ਬਰਗਸਟੋਿ ਰੋਡ PO ਬਾਕਸ 367 ਨੀਨਾਹ, WI 54957-0367
ਤਚਿੰਿਾਦੀਤਰਪੋਰਟਕਰਨਾ
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.