Page 1

Memisa Info NR 98 JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2013

FOTO: LIEVE BLANCQUAERT

Samveoon r het

leven

Dankjewel P2 Kleine projecten, grote impact P8 Uw geld is goed besteed P14

NL-info-0805.indd 1

6/08/13 15:30


DANKJEWEL! Beste sympathisant,

Surf naar

Tegen 21 november willen we 30.000 online-handtekeningen verzamelen in de strijd tegen moedersterfte. Daar zijn we absoluut nog niet. Onderteken daarom vandaag nog onze petitie tegen moedersterfte op www.mijnmamamoment.be. Motiveer ook uw vrienden en kennissen om deze actie te steunen. Met enkele muisklikken helpt u Memisa de enorme moedersterfte in het Zuiden op de agenda te plaatsen.

Wij hebben dringend uw handtekening nodig!

Al 25 jaar zet Memisa zich in om mensen in het Zuiden toegang te geven tot een goede gezondheidszorg. Daarbij hebben we steeds een bijzondere aandacht gehad voor de allerarmsten. Als ngo met historische wortels in het missiewerk hechten we veel belang aan sociale rechtvaardigheid en gelijke rechten voor iedere mens. Mededogen en solidariteit vormen dan ook de basiselementen van het engagement van onze organisatie. Dit engagement vertalen we dankzij onze sympathisanten, vrijwilligers, medewerkers en partners in projecten die miljoenen mensen ten goede komen. Hun trouwe steun heeft ons gesterkt om tijdens de moeilijke momenten te blijven doorzetten om onze ambitieuze missie te realiseren. Ook op uw hulp konden we daarbij rekenen. Hiervoor wens ik mijn diepste waardering uit te spreken. Ik nodig u daarom graag uit om samen met ons het glas te komen heffen op het verleden ĂŠn de toekomst van Memisa tijdens ons jubileumconcert en verjaardagsfeest eind november. Met dankbare groet,

Frank De Paepe Algemeen Directeur Memisa

2 MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 2

6/08/13 15:30


8

4

Kleine projecten

25 jaar

samorehen t

grote impact

leven vo

Vrijwilligers en sympathisanten van hier, en partners uit het Zuiden, getuigen over wat Memisa voor hen betekent.

10 Sourgabila vraagt uw steun

Regelmatig steunen we eenmalig projecten die een grote impact hebben op de bevolking.

12 Dorpsontwikkeling in India

14 Uw geld is goed besteed

15

strijd tegen

moedersterfte Jaarlijks verliezen 1 miljoen kinderen in het Zuiden hun mama. Het kan anders. Help ons moedersterfte terug te dringen.

15 Ontdek onze alternatieve geboortelijst

MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 3

3

6/08/13 15:30


25 jaar  samen voor  het leven In 1988 ontstond Memisa België vanuit een vraag van Memisa in Nederland (vandaag Cordaid Memisa). Beide organisaties hebben nauw contact met elkaar, maar opereerden vanaf het begin volledig onafhankelijk. In de voetsporen van … In de voorbije 100 jaar zijn duizenden Belgen naar Congo getrokken. Zusters, missionarissen, artsen en verpleegkundigen hebben er getimmerd - soms ook letterlijk - aan de uitbouw van een degelijke medische gezondheidszorg. Het door hen ontwikkelde netwerk van dispensaria en hospitalen vormt vandaag nog steeds de basis van de medische infrastructuur in Congo. Naar een nieuwe realiteit De situatie is drastisch gewijzigd. Congolese artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen nemen de fakkel over. Ze doen hun best, dat kan iedereen getuigen die in het land geweest is. Maar ze moeten werken in dramatische omstandigheden: verouderde infrastructuur, gebrekkig medisch materiaal, een schrijnend tekort aan medicijnen, slecht betaalde artsen en verpleegkundigen… Op een eigentijdse manier biedt Memisa een toekomst aan de allerarmsten, in de voetsporen van de vele landgenoten voor ons. Het werk van de voorbije generaties kunnen we toch niet zomaar verloren laten gaan? Samenwerking Memisa heeft in 25 jaar heel wat kennis en expertise opgebouwd. Haar aanpak wordt vandaag ook buiten Congo sterk gewaardeerd door lokale partners en overheden. Alleen al in 2012 hebben we microprojecten ondersteund in 20 Afrikaanse landen en ook in India, Haïti en de Filipijnen.

“In onze materniteit bevallen gemiddeld 50 vrouwen per maand. Maar we worden geconfronteerd met een zeer grote sterfte tijdens en kort na de bevalling. Vroeger moesten we afwachten en lijdzaam toezien. Al jaren voert Memisa samen met ons de strijd. Dankzij een regelmatige aanvoer van medicijnen en medisch materiaal, maar ook extra opleidingen en continu overleg, lijken we aan de winnende hand.” Ibangu, hoofd van de materniteit van Kasongo Lunda

4 MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 4

6/08/13 15:30


“Door de aanlevering van medisch materiaal en instrumenten voor het operatiekwartier kunnen wij hier in het ziekenhuis St Joseph van Bangabola omgaan met dringende interventies en spoedgevallen. Dit omdat Memisa ons sinds 2002 steunt bij de aanschaf van het nodige chirurgische materiaal. Tijdens het ‘hoogseizoen’, als ik deze term mag gebruiken, kunnen wij 14 tot 17 mensen per dag opereren. Hier zijn de noodgevallen nog niet bijgerekend, en die hebben we voortdurend (keizersnede, ingeklemde breuk, buikvliesontsteking ten gevolge van darmperforatie voornamelijk bij tyfuspatiënten, enz.). Bovendien is het mede door de inbreng van Memisa dat de meest essentiële medicamenten steeds beschikbaar zijn. Dit dankzij de kredietlijnen bij CDR CAMENE (Centre de Distribution Regional in Kinshasa).” Dr. Kwir Kasita

“De aanwezigheid van Memisa is van groot belang. Dankzij de tuss enkomst van Memisa krijgen dubbel zoveel patiënten de nodige zorgen. De omstandigheden waarin gewerkt wordt verbeteren beetje bij beetje. En de bevolking is heel positief over deze vooruitgang, dat blijkt uit onz e peilingen.” Dr. Julien Cheruga, coördinato r Memisa Evenaarsprovincie op werkbezoek in Bangabola.

quipe te Boboto-e ie s ia s u o th n nd De e de duwbote het op een van o d or gostroom via de Con rde om in moeilijke ied vaa oorlogsgeb heden medicijnen en omstandig iaal van en naar de ) ater medisch m cie te brengen. (2001 in v o r Evenaarsp MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 5

5

6/08/13 15:30


over de n reportage ik op ‘Eén’ ee g za halige n sc n de ei le kl “Jaren ge emisa. De M n va n ke wer orm aan. manier van spreekt me en ak np aa te e als en doelgerich n organisati werk voor ee al or vo , Vrijwilligers en do el leuk om te je e di en Memisa is he ng alle kleine di omdat je voor rd wordt.” ee doet gewaard Johan

Pater Gerard Deprez is al 21 jaar actief als voltijdse vrijwilliger bij Memisa en van onschatbare waarde voor de organisatie. In Pakistan, waar hij 25 jaar als missionaris gewoond en gewerkt heeft, kwam Gerard voor het eerst in contact met Memisa. De bekommernis om basisgezondheidszorg voor de allerarmsten was toen al bij hem aanwezig: “Een gezonde arme persoon kan nog werken. Het ergste wat deze persoon kan overkomen is ziek of gewond raken. Dan wordt men hulpeloos. We moeten daarom voorkomen dat mensen ziek worden en de zieken en gewonden de nodige hulp bieden.” In 1992, toen Gerard terug naar België kwam, werd hij door Memisa als medewerker gevraagd. Al die jaren heeft hij meegewerkt aan diverse acties voor fondsenwerving, sensibilisatie en logistieke ondersteuning van Memisa. Het organiseren van expo’s, kunstbeurzen, en zelfs volledige vluchtelingenkampen in meerdere Belgische steden, Gerard heeft het allemaal gedaan. Hij denkt bovendien niet aan stoppen: “Als ik ergens aan begin doe ik dat voor de volle 100%, altijd, dag en nacht. Ik blijf bij Memisa tot ik niet meer kan of ze me buiten zwieren (lacht).”

6 MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 6

Helpende handen gezocht Op 21 november 2013 organiseren we Gospel for Life in de Basiliek van Koekelberg (zie backcover). We zijn op zoek naar extra helpende handen om ons enkele uurtjes bij te staan bij de catering, de logistiek, de promotie en de assistentie van de koristen en muzikanten. In ruil kan je het gospelconcert gratis bijwonen. Contact: Communicatiedienst Memisa op 02 454 15 47 of mailen naar communicatie@memisa.be

“Werken in een gezo ndheidszone die ondersteund wo rdt door Memisa is een ware leerscho ol. Na 3 jaar opleiding als dokter in het ziekenhuis van Gemena, kende ik het reilen en zeilen van een zieke nhuis eigenlijk niet (en zoiets leer je ook niet op de universiteit). Door Me misa heb ik alles geleerd: beheer van de stock van medicamenten, hoe een vlotte en continue werking va n het ziekenhuis opzetten, hoe een die nst organiseren met nauwelijks midd elen, het besturen van een volledige ge zondheidszone enz. Het is in Mbay a (waar Memisa actief is) dat ik gelee rd heb hoe om te gaan met het finan ciële beheer van een ziekenhuis.” Dr. Godefroid AKAY A

6/08/13 15:30


“Ik heb twee kinderen op de wereld gezet. Het was twee keer spannend, maar omringd door alle zorg en liefde voelde ik mij als een prinses op een roze wolk. In Congo staan zwangere vrouwen haast letterlijk met één been in het graf. Ik reisde samen met regisseur en cameraman Joeri Vlekken naar Kasongo-Lunda. We bleven er een week in het ziekenhuis en bezochten enkele gezondheidscentra. Daar zag ik ook de impact van Memisa’s steun en hoe die de patiënten rechtstreeks ten goede komt.” Lieve Blancquaert

“Operaties in ons ziekenhuis, vooral keizersnedes, kunnen nu veel veiliger worden uitgevoerd. Een grote winst voor de moeders en baby’s! Het project heeft hiermee een directe bijdrage geleverd aan het terugdringen van de moeder- en kindsterfte in dit deel van Afrika. Wij willen u namens het management en personeel van het ziekenhuis en de gehele gemeenschap in Lumezi hartelijk bedanken voor uw hulp.” Laura Héman (Lumezi, Zambia)

Project Vluchtelingenkamp voor schoolkinderen. De kampen waren voorzien voor 200 ‘vluchtelingen’ en bleven 1 à 2 weken staan. Er werden duizenden kinderen geconfronteerd met de vluchtelingenproblematiek, ze konden fysiek ondervinden hoe een vluchteling zich voelde. Foto: vluchtelingenkamp in Oudenaarde met CM (1998)

r hier nog erge “De situatie is lde de id m ge . Het dan in de stad per dag. 2 à 0,3 euro inkomen is 0, zich rgen kan men Medische zo internaven. Zonder niet veroorlo isa, zoals van Mem tionale steun, n fe en zwaar getrof zouden wij de van rde inwoners getraumatisee ten n hun lot moe dit gebied aa overlaten.” -Kivu

rpleger, Zuid

Séraphin, ve

MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 7

7

6/08/13 15:30


Dossier ojecten micropr

“Het is ongelooflijk hartverwarmend om te zien wat onze hulp met uw steun teweeg brengt.” Marie-Christine Swennen, projectverantwoordelijke Memisa

Huwelijksjubileum, groot verjaardagsfeest, op pensioen… waarom niet aan familie en vrienden vragen om een microproject van Memisa te steunen? In overleg stellen wij u een project voor dat bij u past en wij helpen u met ‘fondsen werven’ voor het project: we zorgen dat u over een foldertje met uitleg over het project beschikt (gedrukt of digitaal) dat u bij de uitnodiging kunt voegen of meesturen met de e-mail.

Kleine projecten met een grote impact Memisa kiest vanuit haar missie voor medische hulp aan de allerarmsten in het Zuiden. Daarom kunnen wij de steunaanvragen vanuit ‘vergeten’ gemeenschappen niet naast ons neerleggen. Memisa is vaak hun laatste hoop. De aanvragen om hulp worden door onze eigen mensen, of onze contacten ter plaatse, onderzocht op haalbaarheid en impact voor de lokale bevolking. Per jaar slagen we er in om, met de steun van onze schenkers, een 100-tal projecten te steunen waar geen enkele andere medische organisatie of overheid aandacht voor heeft. De microprojecten worden 100% uit eigen middelen betaald dankzij giften van onze donateurs. De financiering van microprojecten wordt steeds moeilijker. Enkel met uw massale steun kunnen wij die o zo belangrijke kleine initiatieven blijven steunen!

IBAN BE92 3100 9000 0023 BIC BBRUBEBB fiscaal attest vanaf 40 euro op jaarbasis

Interesse? Contacteer Kris Van Kerkhoven, 02 454 15 40 of kris.van.kerkhoven@memisa.be

8 MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 8

6/08/13 15:30


Enkele succesvolle microprojecten die we met de steun van onze donateurs hebben kunnen realiseren:

Muskietennetten voor weeskinderen in Ahera (Kenya)

in betere omstandigheden een kind ter wereld kunnen brengen.

Ahera ligt in een gebied waar een hoog risico bestaat op malaria. Jonge kinderen zijn extra gevoelig. Winnie Owitti van het Ebenezer Life Center in Ahera vroeg steun voor de aankoop van muskietennetten en muggengaas. Ze leidt een opvangtehuis voor 500 wezen en 57 straatkinderen. Veel kinderen werden ziek, sommige heel zwaar, en de medische kosten werden onbetaalbaar. De steun van Memisa voor de aankoop was dan ook meer dan welkom.

Daarnaast was er ook een groot probleem met veraf gelegen gezondheidsposten. Sommige posten liggen tot 80 km ver. Een moto was dan ook een noodzaak om die te kunnen bezoeken en de gezondheidscentra te bevoorraden en te helpen.

Zonnepanelen en een moto voor Soyah (Guinee)

In samenwerking met het ‘Centrum voor het bevorderen van de gezondheid van KanguMayumbe’ (een initiatief van Dr. Jacques Courtejoie) konden we dit jaar medische handboeken bezorgen aan 11 Congolese gezondheidszones: Bwamanda, Budjala, KasongoLunda, Yasa Bonga, Popokabaka, Banga Bola, Feshi, Ipamu, Panzi, Mosango en Drodro. De bibliotheken van de referentiehospitalen en andere medisch-technische instellingen krijgen ook medische handleidingen. Ook een school in Madagascar (Fianarantsoa) staat op de lijst.

Vorig jaar ontving Memisa een dringende steunaanvraag van Barry Bouliwel, verantwoordelijke van het gezondheidscentrum Mamou Soyah in Guinee Conakry. Het gezondheidscentrum had geen elektriciteit: nachtelijke bevallingen in het centrum gebeurden bij kaarslicht. Bij complicaties was het voor het verplegend personeel onmogelijk om de bevallende mama’s goed te helpen. Soms met dramatische gevolgen. Er werd steun gevraagd voor de installatie van zonnepanelen, waardoor vrouwen

Medische handboeken voor 11 gezondheidszones (DR Congo) en een school in Madagascar

MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 9

9

6/08/13 15:30


Voor deze micropr en� t c e j o r p Kleine pact grote im

Noodkreet uit Sourgoubila (Burkina Faso) In het hart van de gemeente Sourgoubila bevindt zich het gezondheidscentrum dat moet instaan voor de medische zorgen voor ongeveer 10.000 inwoners. In theorie, want veel is er niet voorhanden. Zowat alles ontbreekt. Zwaar zieken kunnen nauwelijks geholpen worden, voor zwangere vrouwen met complicaties is het centrum niet uitgerust enz. De mensen in de regio leven van de schrale opbrengsten van landbouw en veeteelt. De verkoop van hun oogst levert net genoeg geld op om te overleven. De gemeenschap is bijlange niet in staat om te investeren in medisch materiaal. Daarom heeft de gemeente een dringende noodoproep aan Memisa gericht. Er is heel wat nodig: 2 kinderweegschalen, 4 kits klein chirurgisch materiaal en 4 kits voor keizersnedes, 1 onderzoeks- en 2 verlostafels, 1 sterilisator, 10 matrassen enz. Er is ook een startvoorraad medicijnen nodig om de meest urgente problemen te bestrijden. Sourgoubila is een groot landelijk gebied met afgelegen dorpen. Zonder moto is het bijna onmogelijk om tot bij de patiënten te geraken of om in de dorpen aan preventie te doen. We hebben een gedetailleerd dossier van Sourgoubila ontvangen. Met de nodige investeringen kunnen zij een grote stap voorwaarts zetten. Memisa is op zoek naar 5.325 euro om dit project te steunen.

Wij hopen op uw st  Generator voor elektriciteit

Benodigde steun: 8.857 euro In het ziekenhuis van Likuni in Malawi ontbreken de financiële middelen voor de installatie en de brandstof voor de generator, noodzakelijk om in het donker te kunnen opereren. Zuster Agnes Lungu, Franciscaanse missiezuster, heeft Memisa om dringende steun gevraagd.  Zonnepanelen en medisch

materiaal Benodigde steun: 8.800 euro Zuster Angélique Wolang Kande, regionaal verantwoordelijke voor de Salesiaanse zusters in Bandundu in DR Congo, vraagt dringend steun voor de aankoop van zonnepanelen en medisch materiaal zoals een operatielamp en een mechanische aspirator voor de operatiezaal. Door het gebrek aan materiaal en elektriciteit is de kwaliteit van de medische zorgen in het ziekenhuis van Missay ondermaats.  Moto voor Oost-Congo

Benodigde steun: 6.250 euro Zuster Marie Madeleine Bofoe, actief in Oost-Congo, heeft dringend 2 moto’s nodig om de 2 ziekenhuizen, de 3 gezondheidsposten en de 14 gezondheidscentra met elkaar te verbinden. Memisa zou graag 1 moto financieren. 10 MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 10

6/08/13 15:30


croprojecten hopen wij op uw steun.

uw steun voor deze microprojecten  Medisch materiaal dispensarium

Benodigde steun: 4.000 euro In maart 2013 vond er in de Centraal Afrikaanse Republiek een staatsgreep plaats. Het dispensarium in het stadje St. Martin de Porres werd geplunderd. Zuster Brigitte Bissa, verantwoordelijk voor het dispensarium, vraagt aan Memisa hulp voor de herinrichting en de aankoop van nieuw medisch materiaal. Het verplegend personeel kan met de beperkte middelen die ze momenteel heeft de plaatselijke bevolking niet de nodige zorgen toedienen.  Aankoop medicijnen en medisch materiaal

materniteit Benodigde steun: 6.500 euro Het gezondheidscentrum in Kola in DR Congo vraagt bij monde van Daniel Mpanzu, directeur van Caritas Matadi, financiële steun voor de aankoop van medicijnen en medische materiaal voor de nieuw gebouwde materniteit. Memisa besloot dit project in de provincie Bas-Congo te steunen.  Bedden, matrassen enz. voor materniteit

Benodigde steun: 5.105 euro Goed nieuws! In 2012 werd in Peyiri in Burkina Faso een nieuwe materniteit gebouwd door de lokale gemeenschap. Deze materniteit heeft echter nog geen bedden, matrassen, medisch materiaal enz. Het gebied waar deze materniteit zich bevindt, heeft 5.202 inwoners. Memisa zal deze materniteit steunen zodat zij het meest dringende medische materiaal kunnen aankopen.

 Bouw medisch centrum

Benodigde steun: 9.700 euro Déogratias Banzirumuhito, pater Dominicaan, uit Burundi vraagt hulp aan Memisa bij de bouw van een nieuw medisch centrum. Een organisatie uit Canada is gestart met de bouw. Zij zijn vroegtijdig vertrokken waardoor het gebouw niet klaar is. De gemeenschap en de verantwoordelijke ingenieur willen dit project graag verder zetten en vragen Memisa om financiële steun voor het gebruiksklaar maken van het gebouw. 112.000 mensen zijn afhankelijk van dit gezondheidscentrum.  284 brillen

Benodigde steun: 1.240 euro Antoine Wele, oogspecialist in DR Congo, vraagt steun voor de aankoop van brillen. In de 7 gezondheidszones waar hij actief is hebben vele patiënten te lijden onder een slecht zicht. Met de steun van Memisa kunnen er 248 brillen aangekocht worden om evenveel mensen te helpen. Wenst u één van deze projecten te steunen, contacteer ons dan gerust. Contact: Communicatiedienst Memisa op 02 454 15 57 of mailen naar communicatie@memisa.be

Ieder gift, hoe groot of klein ook, telt!

IBAN BE92 3100 9000 0023 BIC BBRUBEBB fiscaal attest vanaf 40 euro op jaarbasis

MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 11

11

6/08/13 15:31


l Succesvoerken samenw

IIMK: Dorpsontwikkeling op het Indische platteland Memisa heeft een partnerschap met het Instituut voor Indische Moeders en Kinderen (IIMK). Deze vzw ondersteunt en begeleidt dorpsontwikkelings- en gezondheidsprojecten op het Indische platteland. Verschillende projecten in West-Bengalen, Sikkim en Meghalaya worden op die manier gesteund. Memisa werkt in India in hetzelfde gebied en met dezelfde partners als het IIMK. Ook de missies sluiten bij elkaar aan. Een partnerschap kon daarom niet uitblijven. IIMK voorziet in haar projecten medische zorgen voor de mensen in afgelegen dorpen. Landelijke hulpposten verzorgen infecties, huidziekten en andere aandoeningen veroorzaakt door ondervoeding en door een gebrek aan hygiëne en zuiver water. Wanneer het nodig is verwijzen deze posten de patiënten door naar grotere centra. Er vinden ook op regelmatige basis inentingscampagnes plaats. Door bovendien speciale aandacht te schenken aan gendergelijkheid, onderwijs en hygiëne kan het IIMK indirect een positieve invloed uitoefenen op de gezondheid van de bevolking.

· Het IIMK legt sterk de nadruk op gendergelijkheid. Hierbij wordt gestreefd naar een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. IIMK probeert met haar projecten een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Dit doen ze door vrouwen te informeren over gezinsplanning, hun rechten, enz. Verder ligt er een sterke focus op goede zwangerschapsbegeleiding. Op die manier wordt moeder- en kindersterfte teruggedrongen. Vrouwen worden ook aangespoord om samen via een microkrediet in hun eigen levensonderhoud te voorzien. · Een ander actiepunt van IIMK is de voorziening van onderwijs. Ze ondersteunen lagere scholen waar dat nodig is. Ook zorgen zij voor bijlessen om de kinderen uit arme gezinnen te helpen. · Ten slotte besteedt IIMK in haar projecten aandacht aan basishygiëne. Mensen worden gesensibiliseerd over het belang van zuiver water. Er wordt ook volop geïnvesteerd in sanitaire voorzieningen en zuiver water.

12 MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 12

6/08/13 15:31


Asha Kiran: een kleinschalig ziekenhuis voor basisgezondheidszorg Ondanks de sterke groei van de economie in India leeft de meerderheid van de bevolking er in armoede. Vooral op het platteland ontbreken de elementaire medische zorgen waar ieder recht op heeft. Gezien de hoge kindersterfte en het hoge aantal kinderen die door ondervoeding en bijhorende infectieziekten groeistoornissen ontwikkelen, was er dringend nood aan een klein ziekenhuis met nadruk op moeder- en kindzorg. De bouwwerken zijn gestart in maart 2008.

Projecten samen met derden

De nv Santana neemt de bouwkosten voor haar rekening en doet beroep op Memisa, voor haar medische expertise. Het project Asha Kiran (Straal van Hoop) voorziet in de bouw van: · een polikliniek met een klein laboratorium en een ruimte voor de radiografie en echografie; · een kraamkliniek en een operatieafdeling; · een ‘recovery’-zaal van acht bedden voor kersverse moeders en geopereerde patiënten; · meerdere patiëntenkamers.

Steun Asha Kiran

Memisa staat ook in voor de omkadering van medische projecten die haar worden toevertrouwd door derden (privépersonen, verenigingen, bedrijven). IIMK en Asha Kiran zijn twee voorbeelden van dergelijke samenwerkingen. Samenwerking tussen 3de en 4de pijler is mogelijk!

MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 13

13

6/08/13 15:31


Uw geld is goed besteed Memisa gaat op een transparante, efficiënte en correcte wijze om met de beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door Crowe Horwath Callens, Pirenne en Theunissen & C°. Daarnaast voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) op regelmatige basis controles uit. Memisa onderschrijft de code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Balans Activa Vastliggend Vlottende activa Overlopende rekeningen Totaal der Activa

2012 106.950 9.448.688 9.294 9.564.932

2011 128.311 7.330.045 13.154 7.471.510

Passiva Eigen middelen Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen Totaal der Passiva

2012 5.927.341 1.290.386 2.347.205 9.564.932

2011 4.043.476 3.401.534 26.500 7.471.510

Inkomsten Subsidies Fondsenwerving Andere opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten Financiële opbrengsten Totaal

2012 5.204.404 1.903.270 170.253 14.749 135.183 7.427.860

2011 5.843.339 2.533.790 139.024 2.621 126.327 8.645.101

Uitgaven Projecten Communicatie/Fondsenwerving Werkingskosten Financiële kosten Uitzonderlijke kosten Totaal Toevoeging aan de bestemde fondsen Saldo

2012 5.460.983 219.648 520.494 87.176 316 6.288.616 600.000

2011 7.376.184 222.970 827.792 78.914 1.581 8.507.441

539.243

137.660

Resultatenrekening

Jaarverslag

2012 U kunt het jaarverslag met daarin het Maatschappelijk en Milieuverslag en het gedetailleerde Financieel Overzicht raadplegen op onze website. Op eenvoudig verzoek wordt u een exemplaar toegestuurd. Contact: Kris Van Kerkhoven, kris.van.kerkhoven@memisa.be of T 02 454 15 40 SAMEN VOOR HET

LEVEN

Onze medische projecten in het Zuiden vertegenwoordigen 87,5% van ons jaarlijks budget (circa 8,4 miljoen euro). Deze projecten kunnen worden onderverdeeld in drie pijlers: · structurele meerjarenprogramma’s 63% · noodhulp en wederopbouw 4% · microprojecten op eigen fondsen 10%, supplementaire projecten 2% en projecten met steun van derden (gelibelleerde projecten) 8% · project in Congo Brazzaville in samenwerking met Cordaid 10% · andere projecten 3%

Onze microprojecten situeren zich vooral in Afrika. Mauritanië Tsjaad Rwanda

Mali

Kameroen Burundi

Madagascar

Guinee

Ivoorkust

Burkina-Faso

Centraal Afrikaanse Republiek Kenya

Tanzania

Zambia

Togo

Benin

Niger

Congo Brazzaville

Zimbabwe

Zuid-Afrika

DR Congo

14 MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 14

6/08/13 15:31


Steun onze strijd tegen moedersterfte Sinds 2009 voert Memisa strijd tegen moedersterfte. Dat doen we zowel in het Zuiden (door onze projecten) als in het Noorden (sensibilisering). Van alle millenniumdoelstellingen is er rond moedersterfte het minste vooruitgang geboekt.

De pijnlijke feiten op een rij: · Ongeveer elke twee minuten sterft ergens ter wereld een vrouw ten gevolge van complicaties tijdens zwangerschap of bevalling. Wereldwijd sterven hierdoor dagelijks 800 vrouwen. Van hen woont 99% in ontwikkelingslanden. · Jaarlijks verliezen 1 miljoen kinderen hun moeder door moedersterfte. · 10 à 15 miljoen vrouwen lijden aan langdurige verwikkelingen of zelfs aan een blijvende handicap door moeilijkheden tijdens zwangerschap of bevalling. De oorzaken van moedersterfte zijn gekend. In 80% van de gevallen gaat het over directe oorzaken zoals ernstige bloedingen, infecties, hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging en bevallingen met complicaties. Malaria, cardiovasculaire aandoeningen en HIV/aids zijn de belangrijkste indirecte doodsoorzaken. Door een snel en efficiënt medisch ingrijpen kan moedersterfte sterk teruggedrongen worden.

UW FINANCIËLE STEUN MAAKT HET VERSCHIL

met € 25

betaalt u de prenatale consultaties van 5 moeders

met € 142 bezorgt u een materniteit een kit met spuiten, naalden, hechtingsmateriaal enz. met € 40

betaalt u een levensreddende keizersnede

met € 805

betaalt u een bevallingstafel

Word jij binnenkort mama of papa? Dan is onze alternatieve geboortelijst misschien wel iets voor jou! “We hebben voor de geboorte van ons dochtertje Natalia geen traditionele geboortelijst in een winkel gelegd. In plaats daarvan hebben we iedereen gevraagd een bijdrage te storten voor een project van Memisa in Benin. … Memisa hield ons op de hoogte van de ontvangen giften en van de vooruitgang van het project. … We zijn blij dat

we samen met onze vrienden de situatie in dit gezondheidscentrum hebben kunnen verbeteren.” Veronika en Wim, de fiere ouders van Victoria en Natalia Gedetailleerde info en andere getuigenissen vindt u op www.memisa.be/geboortelijst

MEMISA INFO

NL-info-0805.indd 15

15

6/08/13 15:31


Verjaardagsfeest Memisa 29 november 2013 - van 13u tot 17u Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel Reservering verplicht via www.memisa.be/memisa25 of per brief. · Partners uit het Zuiden brengen boeiende en pakkende verhalen · Retrospectieve tentoonstelling over de geschiedenis van Memisa · Leuke animatie · Slotactie mijnmamamoment.be

Aanbevolen door De Standaard Een beklijvend vierdelig naslagwerk over de grootste massamoordenaars uit de recente geschiedenis

Het eerste deel beschrijft in detail hoe malaria terreur zaait in het Zuiden: 6 nieuwe besmettingen per seconde, 1.800 dodelijke slachtoffers per dag, vooral jonge kinderen. Nochtans kan iedereen van malaria genezen.

Ethisch Fondsenwerven Memisa onderschrijft de code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (EF) en van de koepel 11.11.11.

NL-info-0805.indd 16

for Life

Gospelconcert 21 november 2013 - 20u. Basiliek van Koekelberg Toegang: 20 euro Tickets te verkrijgen via - Memisa: 02 454 15 40 of info@memisa.be - www.memisa.be/gospel4life Een geweldig klankspektakel in een magnifieke setting. Tientallen koristen geven onder professionele begeleiding het beste van zichzelf. De opbrengst is ten voordele van de projecten van Memisa.

Geef ons uw stem en help ons aan GRATIS advertentieruimte Elk jaar wordt De Standaard Solidariteitsprijs georganiseerd. De beste advertenties worden in de krant gepubliceerd. Uit de 120 inzendingen worden er 24 weerhouden, en daar is Memisa er één van. Ze verschijnen vanaf 15 juli in De Standaard. Wie wint, krijgt 3 keer gratis een volle pagina advertentie.

Verrast om de malariamug in dit rijtje massamoordenaars te zien?

De remedies zijn gekend, maar wie gaat ze toepassen? Daarvoor is een voldoende ontwikkeld netwerk van medische centra nodig. Dàt is ons actieterrein. We investeren in materiaal en in mensen. Ook in de meest afgelegen dorpen. We werken schouder aan schouder met lokale artsen en verpleegkundigen. En we ervaren dat we zo malaria kunnen terugdringen!

Gospel

www.memisa.be

Fout adres? Geef Memisa een seintje per e-mail of per telefoon als u fouten ontdekt in uw adres of ons tijdschrift in veelvoud ontvangt. Dank voor uw medewerking. Memisa Info is een uitgave van Memisa België vzw, Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek (Dilbeek), T 02 454 15 40, F 02 569 03 45 info@memisa.be, www.memisa.be

6/08/13 15:31

Memisa Info: Samen voor het leven  

Speciale editie naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Memisa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you