Advertisement
The "mehri" user's logo

mehri

اهمیت طراحی سردخانه با توجه به نقش آن در حفظ و حفظ کیفیت کالاهای فاسدشدنی مشخص می شود. بدون آن، صنایعی مانند تولید مواد غذایی و آشامیدنی به دلیل فساد و تخریب محصول متحمل زیان های قابل توجهی خواهند شد. علاوه بر این، تبرید صنعتی نیز نقش مهمی در تضمین ایمنی کالاهای ذخیره شده ایفا می کند، زیرا برخی از محصولات برای جلوگیری از رشد باکتری های مضر به دمای پایین نیاز دارند.

Publications