Caffe Montenegro br. 150

Page 52

TEKST: ANA ĐURKOVIĆ

FOTOGRAFIJE: ALEXANDRA AUBERTIN

UKUSI NAŠEG NEBA ZNUGGLE

i r o d a s a b Am brih ideja

52 CAFFE MONTENEGRO

do

Znuggle proizvodi ručno rađene lutke od vune, vodeći se principima tradicionalne proizvodnje, rada sa prirodnim materijalima i bojama i poštenog plaćanja rada. Lutke koje pravi mali tim iz oblasti katuna oko Berana, imaju zabavni i edukativni karakter a istovremeno su i odličan suvenir iz Crne Gore


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.