Wednesday, 27th April 2022 - 03rd June 2022

Page 1

Vol. No. 226 W e d n e s d a y, 2 7 t h A p r i l 2 0 2 2 - 0 3 R D J u n e 2 0 2 2

’ÀÈ∂‚≈ ÍÛÈ ¡≈¬∂ Íø‹≈Ï∆ «Ú«Á¡≈Ê∆ È∂ ‘≈Ò≈ª ÂØ∫ Âø◊ ¡≈’∂ ’∆Â∆ ÷πÁ’Ù∆

Price $ 1.00

Editor : Pardeep Bains

www.nripost.com

Tel. +1 (905) 452-4548

’ÀÈ∂‚≈ «Ú¡≈Í∆ ÓØ√‡-Úª‡∂‚ √±⁄∆ Í≈«’√Â≈È: ’≈⁄∆ Ô±È∆Ú«√‡∆ ’øÍÒÀ’√ «¬ÓÀȱ¡Ò ÓÀ’œ∫ «Î ÂØ∫ ω∂ Îê√ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ «Úº⁄ È≈Ó˜Á BE «Úº⁄Ø∫ AB ‡Øª‡Ø Á∂ ”⁄ ËÓ≈’≈, C ⁄∆È∆ È≈◊«’ª √‰∂ E Ӝª ËÓ≈’∂ Á∆ √∆√∆‡∆Ú∆ Îπ‡∂‹ ¡≈¬∆ √≈‘Ó‰∂, Ïπ’∂ ”⁄ ¡≈¬∆ Ó«‘Ò≈ È∂ «ÁºÂ≈ √∆ ¡ø‹≈Ó

¿πȇ≈∆˙ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’À È ∂ ‚ ≈ ”⁄ Íø ‹ ≈Ï∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Ò¬∆ Áπ ÷ Á≈¬∆ ÷Ï √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘À ¢ Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ Úº ÷ -Úº ÷ ’≈È≈ ’’∂ ’À È À ‚ ≈ ⁄ Ò◊≈Â≈ ¡ø  ≈Ù‡∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡≈ Á∆¡ª Óœ  ≈ ‘Ø ‘∆¡≈ ‘È Í «¬√˘ Ø ’ ‰ Á≈ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ ·Ø √ ‘º Ò È‘∆ ’«„¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ Ó¬∆ B@AI ”⁄ ’À È ∂ ‚ ≈ ÍÛ≈¬∆ Ò¬∆ Íø ‹ ≈Ï Á∂ «Íø ‚ ÿº ◊ ≈ «‹Ò∑ ≈ Í«‡¡≈Ò≈ ÂØ ∫ ¡≈¬∂ Èœ ‹ Ú≈È ¡ÙÁ∆Í ÚÓ≈ Íπ º Â  ≈‹ ’π Ó ≈ ÚÓ≈ Úº Ò Ø ¶ÿ∂ Ù«È⁄Ú≈ ÷π Á ’π Ù ∆ ’ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ Á≈ ¡ø  ’ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Èœ ‹ Ú≈È ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ ¿π È ‡≈∆˙ È≈Ò √ÏøË ’ÀÓÏÃ∆¡È ’≈Ò˜ ”⁄ «Ú«Á¡≈Ê∆ Á∂ Âœ  Â∂ ¡≈«¬¡≈ √∆¢ «Óà  ’Èœ ‹ Ú≈È Ï≈∂ ÍÂ≈ Òº « ◊¡≈ ‘À «’ ¿π ‘ «‹ø Á ◊∆¡≈ Á∆¡ª Úº ÷ -Úº ÷ Óπ Ù ’Ò≈ ’≈È «‚Íà À Ù È Á≈ «Ù’≈ ‘Ø «◊¡≈ √∆ «‹√ ’≈È ¿π √ ˘ ÷π Á ’π Ù ∆ Ú◊≈ ’ÁÓ ⁄π º ’ ‰≈ «Í¡≈¢ ¡ÙÁ∆Í Á∂ ÁØ √  ¿π √ Á∆ «Óà  ’Á∂ ‘ ˘ Íø ‹ ≈Ï Ú≈Í√ Ì∂ ‹ ‰ Á≈ ÍÃ Ï ø Ë ’ ‘∂ ‘È¢

‡Øª‡Ø (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)’À È ∂ ‚ ≈«Ú¡≈Í∆ ÓØ √ ‡-Úª‡∂ ‚ √± ⁄ ∆ «Úº ⁄ È≈Ó˜Á BE «Úº ⁄ Ø ∫ AB Ùº ’ ∆¡ª Á∂ √Ïø Ë ‡Ø  ª‡Ø È≈Ò ‘È, «‹√ «Úº ⁄ «¬º ’ √≈Ò B@BA Á∆ ÿ≈Â’ ◊Ø Ò ∆Ï≈∆ Á∂ Ùº ’ ∆ ˘ BE@,@@@ ‚≈Ò Á∂ «¬È≈Ó Ú‹Ø ∫ Ù≈ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ Í«‘Ò∆ Ú≈, Á∂ Ù «Ú¡≈Í∆ “Ï∆ ˙È Á ´’¡≈¿± ‡ ” (ÏØ Ò Ø ) Ô≈È∆ «’ √≈ÚË≈È ‘Ø ÍÃ Ø ◊ ≈Ó È∂ ’ÂÒª, ’ÂÒª Á∆ ’Ø « ÙÙ ‹ª ÓÈπ º ÷ ∆ Â√’∆ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª Ò¬∆ ÒØ Û ƒÁ∂ BE Ùº ’ ∆¡ª Á∆ √± ⁄ ∆ «¬’º · ∆ ’∆Â∆¢ √±⁄∆ «Ú⁄ ÈøÏ «¬’ Ùº’∆ «Ú¡’Â∆ ¡«ÏÒ≈˜∆˜ Óπ ‘ ø Ó Á (CB) ‘À , «‹√ ”Â∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò √’≈ÏØ  Ø ÏØ √ ‡È Í∆˜≈ Á∆ Í≈«’ø ◊ «Ú⁄ ¥∂ ◊ ÓÀ ’ ‚Ø È Ò‚ (DC) ˘ ◊Ø Ò ∆ Ó≈È Á≈ ÁØ Ù ‘À ¢ Ò◊Ì◊ D √≈Òª Á∆ ’≈Ú≈¬∆ «Úº ⁄ ,

ÒÀ ∫ ◊ÒØ « ¬√ È∂ «’‘≈ «’ ÏØ Ò Ø ÍÃ Ø ◊ ≈Ó È∂ AH ÒØ Û ƒÁ∂ Í≈‡∆¡ª Á∂ È≈Ó ¡Â∂ ͤ≈‰ ’∆Â∆ ‘À ¢ «¬√ Áœ  ≈È G ˘ «◊à ΠÂ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ √± ⁄ ∆ «Úº ⁄ ‘Ø  È≈Ó ‡œ Ó ∆ ¡À È ◊Ø (√≈Ò B@AE «Úº ⁄ √Ò √‘≈Á∂ ˙ ˘ ⁄≈’± Ó≈ ’∂ Ó≈ «Áº  ≈ √∆), ‹Ï∆Ò ¡À Ò Ó∆ (√≈Ò B@BA «Úº ⁄ ∆‹À ∫ ‡ Í≈’ «Úº ⁄ ·≈‰∂ Ó∂ Á∆ ◊Ø Ò ∆ Ó≈ ’∂ ‘º « ¡≈), ¬∂ « ¡È ÿ√∂ Ó È∂ Ù (¿π º  ∆ Ô≈’ «Úº ⁄ √≈Ò B@BA «Úº ⁄ «¬º ’ ¡º ◊ ˜È∆ Á≈ ÁØ Ù ∆ «‹√ «Úº ⁄ «⁄Óø ‚ «‘º Ò Á∂ Ù‘Ô≈ √Î≈∆¡È Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆), «¬ÓÀ È π ¡ Ò ≈√È (√≈Ò B@BA «Úº ⁄ «¬º ’ ‘«Ê¡≈Ïø Á ´º ‡ Á≈ ÁØ Ù ∆ «‹º Ê ∂ ¬∂ ‡ ∆¡À º Ó ”⁄ ÍÀ √ ∂ ÌÈ Ú≈Ò∂ ’Ó⁄≈∆¡ª ˘ Ïø Á ± ’ Á∆ ÈØ ’ ”Â∂ Ïø « È∑ ¡ ≈ ¡Â∂ ’π º « ‡¡≈), Óπ ‘ ø Ó Á ‘√È ¡Â∂ ‘Ï∆Ò ‘√È ‹Ø «’ √≈Ò B@BA «Úº ⁄ ◊Ø Ò ∆Ï≈∆ «Úº ⁄ ‘Ø ¬ ∆ Óœ  Ҭ∆ ÒØ Û ƒÁ∂ Ù≈ÓÒ ‘È¢

’≈⁄∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)’≈⁄∆ Ô± È ∆Ú«√‡∆ ’ø Í ÒÀ ’ √ ¡ø Á  ÚÀ È ËÓ≈’∂ «Úº ⁄ C ⁄∆È∆ È≈◊«’ª √Ó∂  E «Ú¡’Â∆¡ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ ’¬∆ ‘Ø  ˜ıÓ∆ ‘Ø ◊¬∂ ¢ «¬√ ¡≈ÂÓÿ≈Â∆ ‘ÓÒ∂ Á∆ √∆√∆‡∆Ú∆ Îπ ‡ ∂ ‹ Ú∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘À , «‹√ «Úº ⁄ Á∂ « ÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ «’Ú∂ ∫ Ó«‘Ò≈ È∂ ÷π Á ˘ Ïø Ï È≈Ò ¿π ‚ ≈ «Ò¡≈¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ¡≈ÂÓÿ≈Â∆ ËÓ≈’∂ Á∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆ ÏÒØ ⁄ «ÒÏ∂ Ù È ¡≈Ó∆ (Ï∆¡À Ò ¬∂ ) Á∆ Ó‹∆Á «Ïà ◊ ∂ ‚ È∂ Ò¬∆ ¡Â∂ Ó«‘Ò≈ ‘ÓÒ≈Ú Á∆ Â√Ú∆ Ú∆ √ªfi∆ ’∆Â∆ ‘À ¢ «ÍØ  ‡ª Óπ  ≈Ï’ «¬‘ ËÓ≈’≈ ’≈⁄∆ Ô±È∆Ú«√‡∆ Á∂ ’ȫο± Ù ∆¡√ «¬ø √ ‡∆«⁄¿± ‡ È∂ Û ∂ «¬’ ÚÀ È «Ú⁄ ‘Ø « ¬¡≈¢ ËÓ≈’∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ï⁄≈¡ ¡Â∂ √π  º « ÷¡≈ ¬∂ ‹ ø √ ∆¡ª Óœ ’ ∂ ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆¡ª¢ √±  ª È∂ Áº « √¡≈ «’ ÚÀ È «Úº ⁄ G-H «Ú¡’Â∆ √Ú≈ √È¢ «¬√∂ «Ú⁄≈Ò∂

Ô± È ∆Ú«√‡∆ ”Â∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘ÓÒ∂ Á∆ √∆√∆‡∆Ú∆ Îπ ‡ ∂ ‹ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘À ¢ «¬√ ÿ‡È≈ ˘ «¬’ Ïπ  ’≈ Í«‘È∆ ¡œ   È∂ ¡ø ‹ ≈Ó «Áº  ≈, ‹Ø ⁄∆È∆ È≈◊«’ª Á∆ Ϻ √ Á≈ «¬ø  ˜≈ ’ ‘∆ √∆¢ «‹Ú∂ ∫ ‘∆ Ϻ √ ¿π √ Á∂ È∂ Û ∂ Í‘π ø ⁄ ∆ ¿π √ È∂ ¡Í‰∂ ¡≈Í ˘ ¿π ‚ ≈ «Ò¡≈¢ Íπ « Ò√ Óπ  ≈Ï’ Ó≈∂ ◊¬∂ E ÒØ ’ ª ”⁄ C ⁄∆È Á∆¡ª Ó«‘Ò≈ ÍÃ Ø Î À √  Ù≈ÓÒ ‘È¢ ⁄œÊ≈ ¿π‘Ȫ Á≈ Í≈«’√Â≈È∆ ‚≈¬∆Ú ‘À ¡Â∂ EÚª ◊≈‚ ‘À ¢ Èœ ‹ Ú≈È ¡œ   ÙÀ  ∆ ÏÒØ ⁄ ¿π  Î ÏÓ√ Á∆ Â√Ú∆ √ªfi∆ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ Ï∆¡À Ò ¬∂ È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ «¬‘ Í«‘Ò∆ Ú≈ ‘À ‹ÁØ ∫ ‘ÓÒ∂ «Úº ⁄ «¬º ’ Ó«‘Ò≈ ¡≈ÂÓÿ≈Â∆ ‘ÓÒ≈Ú Á≈ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’∆Â≈ «◊¡≈¢ Ï∆¡À Ò ¬∂ È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ «¬º ’ Ó«‘Ò≈ ¡≈ÂÓÿ≈Â∆ ‘ÓÒ≈Ú Á≈ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’’∂ ÏÒØ ⁄ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úº ⁄ «¬º ’ ÈÚª ¡«Ë¡≈¬∂ ‹π Û «◊¡≈ ‘À ¢

ÍÀ « √ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Îà ª √ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ «¬ÓÀ È ± ¡ Ò ÓÀ ’ œ ∫ Óπ Û Á∂ Ù Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ⁄π ‰ Ò¬∂ ◊¬∂ ¢ ¿π È ∑ ª È∂ ¡≈͉∆ «ÚØ Ë ∆ ¡≈◊± Ó∆È Ò∂ ÍÀ È ˘ √ı ‡º ’  «Áº  ∆¢ ÓÀ ’ œ ∫ Á∆ «‹º  Á∂ È≈Ò ‘∆ Îà ª √ Á∂ √«‘ÔØ ◊ ∆¡ª È∂ ≈‘ ӫ‘√± √ ’∆Â∆ «’ Ô± ’ ∂ È ”⁄ «¤Û∆ ‹ø ◊ «Ú⁄≈Ò∂ ÍÓ≈‰± Ù’Â∆ √ø Í ø È Á∂ Ù ¡≈͉∂ π ı «Úº ⁄ ’Ø ¬ ∆ ÏÁÒ≈¡ È‘ƒ ’∂ ◊ ≈ Â∂ Ô±  Í∆ √ø ÿ Â∂ È≈‡Ø Á∆¡ª ’Ø « ÙÙª Á≈ √ÓÊÈ ‹≈∆ º ÷ ∂ ◊ ≈¢ ÓÀ ’ œ ∫ È∂ «¬’ Ú≈ «Î ÂØ ∫ ≈Ù‡ÍÂ∆ ⁄π ‰ ∂ ‹≈‰ ”Â∂ Á∂ Ù Á∆ ‹ÈÂ≈ ˘ “Ëø È Ú≈Á” «’‘≈ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª ˘ E ‘Ø  √≈Òª Ò¬∆ √º  ≈ √œ ∫ ͉ Ú≈Ò∂ ÒØ ’ ª Á∆ Íà ٠ø √ ≈ ’∆Â∆¢ ÓÀ ’ œ ∫ È∂ ¿π È ∑ ª ÒØ ’ ª Á≈ Ú∆ Ëø È Ú≈Á ’∆Â≈ «‹È∑ ª È∂ È≈ «√¯ ¿π È ∑ ª Á∂ «Ú⁄≈ª ÂØ ∫ ÍÃ Ì ≈«Ú ‘Ø ’∂ ÏÒ«’ «ÚØ Ë ∆ ¡≈◊± Ò∂ ÍÀ È ˘ √º  ≈ ÂØ ∫ Á±  º ÷ ‰ Ò¬∆ ¿π È ∑ ª ˘ ÚØ ‡ Í≈¬∆¢ ⁄Ø ‰ ª «Úº ⁄ «‹º  Á‹ ’È Ó◊Ø ∫ ¿π ‘ ¡À « ÎÒ ‡≈Ú ‘∂ · ª «¬’ √Ê≈È ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ∂ , «‹º Ê ∂ ¿π È ∑ ª Á∂ √ÓÊ’ Óœ ‹ ± Á √È¢ ¿π Ë , Ì≈ Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ È∂ «¬ÓÀ È π ¡ Ò ÓÀ ’ œ ∫ ˘ Óπ Û Îà ª √ Á≈ ≈Ù‡ÍÂ∆ ⁄π ‰ ∂ ‹≈‰ ”Â∂ ÚË≈¬∆ «Áº  ∆ ¡Â∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ Ì≈ Â∂ Îà ª √ «Ú⁄≈Ò∂ ‰È∆Â’ √ªfi∂ Á ≈∆ ˘ Әϱ  ’È Ò¬∆ ÓÀ ’ œ ∫ Á∂ È≈Ò ’ø Ó ’È Ú≈√Â∂ ¿π  Ù≈«‘ ‘È¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022

www.nripost.com

«¬‘ Ú∆ ÷≈√

Í≈«’√Â≈È √’≈ È∂ Ù≈‘Ï≈˜ Ù∆¯ Â∂ ‘Øª Á∂ Ȫ “ÈØ ÎÒ≈¬∆” √±⁄∆ ”⁄Ø∫ ‘‡≈¬∂ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)Í≈«’√Â≈È Á∆ ÈÚƒ √’≈ È∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Ù≈‘Ï≈˜ Ù∆¯ ¡Â∂ ‘Ø  ’¬∆ Úº ‚ ∆¡ª Ùı√∆¡Âª Á∂ Ȫ “ÈØ ÎÒ≈¬∆” √± ⁄ ∆ ”⁄Ø ∫ ‘‡≈ «Áº  ∂ ‘È¢ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ Óø  ∆ Óø ‚ Ò Á∆ Í«‘Ò∆ Ó∆«‡ø ◊ «Úº ⁄ ◊à « ‘ Óø  ∆ ≈‰≈ √È≈¿π º Ò ∑ ≈ ˘ ¡À ◊ «˜‡ ’ø‡ØÒ «Ò√‡ (¬∆√∆ ¡À º Ò ) Á∆ √Ó∆«÷¡≈ ’È Ò¬∆ ¡«Ë’≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢ «¬√ √± ⁄ ∆ «Úº ⁄ ¿π È ∑ ª «Ú¡’Â∆¡ª Á∂ Ȫ ‘È «‹È∑ ª ˘ Á∂ Ù ÍÃË≈È ÓøÂ∆ Ù≈‘Ï≈˜ Ù∆¯, ¿πÈ∑ª Á∆ ÍÂÈ∆ Èπ√ ¤º ‚ ‰ Á∆ «¬‹≈˜Â È‘ƒ Ù≈‘Ï≈˜, ÌÂ∆‹∆ Ó∆¡Ó ÈÚ≈˜, √≈Ï’≈ ÍÃË≈È ‘À ¢ ıÏ ¡Èπ √ ≈, ◊à « ‘ ÓøÂ∆ Ù≈«‘Á ÷≈’≈È ¡ºÏ≈√∆, ¿πÈ∑ª Á∂ ÍπºÂ ¡ÏÁπºÒ≈ Óø  ≈Ò∂ È∂ ¬∆√∆¡À º Ò ”⁄Ø ∫ ÷≈’≈È ¡Â∂ «ÚºÂ ÓøÂ∆ «Ó¯Â≈‘ «¬√Ó≈¬∆Ò¢ ¿π È ∑ ª È≈Úª ˘ ‘‡≈¿π ‰ Ò¬∆ ÈØ ‡ ∆«Î’∂ ٠Ȫ ‹≈∆ ’È≈ Ùπ  ± ’ «Áº  ∆¡ª ‘È, ‹Ø «ÏÈ≈ «’√∂ ·Ø √ ’≈È ÂØ ∫ AB@ «ÁȪ ÂØ ∫ √± ⁄ ∆ «Úº ⁄ √È¢ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Ù≈‘Ï≈˜ Ù∆¯, ¿π È ∑ ª Á∆ ÍÂÈ∆ Èπ √  Ù≈‘Ï≈˜, ÌÂ∆‹∆ Ó∆¡Ó ÈÚ≈˜, √≈Ï’≈ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Ù≈«‘Á ÷≈’≈È ¡º Ï ≈√∆, ¿π È ∑ ª Á∂ Íπ º Â  ¡ÏÁπ º Ò ≈ ÷≈’≈È ¡Â∂ «Úº  Óø  ∆ «Ó¯Â≈‘ «¬√Ó≈¬∆Ò ˘ «ÏÈ≈ «’√∂ ¡«Ûº ’ ∂ ÂØ ∫ Á∂ Ù ÂØ ∫ Ï≈‘ ‹≈‰ Á∆ «¬‹≈˜Â Á∂ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ √È≈¿π º Ò ∑ ≈ È∂ «’‘≈ √∆ «’ «√¡≈√∆ ÏÁÒ≈÷Ø  ∆ Ò¬∆ ¬∆√∆¡À º Ò «Úº ⁄ Ȫ Í≈¬∂ ◊¬∂ ¢ ¬∆√∆¡À º Ò ’≈Ò∆ √± ⁄ ∆ «Úº ⁄ D,HFC «Ú¡’Â∆¡ª ¡Â∂ ¡√Ê≈¬∆ ’œ Ó ∆ ͤ≈‰ √± ⁄ ∆ (Í∆¡À º È ¡≈¬∆¡À º Ò ) «Úº ⁄ C@,@@@ «Ú¡’Â∆ Ù≈ÓÒ ‘È¢ Óø  ∆ È∂ «’‘≈ √∆,““‘ª, ¬∆√∆¡À º Ò «ÈÔÓª «Úº ⁄ √Ø Ë ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À , «‹√ È≈Ò «√º Ë ∂ Âœ  ”Â∂ C,E@@ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ Î≈«¬Á≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢””

√≈Ï’≈ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ ÈÚ≈˜ Ù∆Î ˘ ÓπÒ’ Í‰ Ò¬∆ Í≈√ÍØ‡ ‹≈∆ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á- Í≈«’√Â≈È Á∂ √≈Ï’≈ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ÈÚ≈˜ Ù∆Î (GB) ˘ ÏÂ≈È∆¡≈ ÂØ ∫ ¡≈͉∂ Óπ Ò ’ Í≈«’√Â≈È Í‰ Ò¬∆ Í≈√ÍØ  ‡ ‹≈∆ ’ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «Âø È Ú≈ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ‘∂ ÈÚ≈˜ Ù∆¯ ÏÂ≈È∆¡≈ «Úº ⁄ «¬Ò≈‹ ’Ú≈ ‘∂ ‘È¢ ÈÚ≈˜ Ù∆Î «ıÒ≈¯ √≈Ï’≈ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ «¬Ó≈È ı≈È Á∆ √’≈ Úº Ò Ø ∫ «Ìà ٠‡≈⁄≈ Á∂ ’¬∆ Ó≈ÓÒ∂ Ùπ  ± ’∆Â∂ ◊¬∂ √È¢ ÈÚ≈˜ Ù∆Î ÈÚø Ï  B@AI «Úº ⁄ Ò≈‘œ  ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ Úº Ò Ø ∫ ¿π È ∑ ª ˘ «¬Ò≈‹ Ò¬∆ ⁄≈ ‘¯«Â¡ª Ú≈√Â∂ «ÚÁ∂ Ù ‹≈‰ Á∆ ¡≈«◊¡≈ «Áº  ∂ ‹≈‰ Ó◊Ø ∫ ¶‚È ◊¬∂ √È ¡Â∂ ‘≈Ò∂ ¿π º Ê ∂ ‘∆ ‘È¢ ¡÷Ï≈ “«Á ¡À ’ √Íà À º √ «‡Ã « Ï¿± È ” È∂ Áº « √¡≈ «’ ÈÚ≈˜ Ù∆¯ ˘ ¿π È ∑ ª Á∂ ¤Ø ‡ ∂ Ì≈ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÈÚ∂ ∫ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Ù≈‘Ï≈˜ Ù∆¯ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ √’≈ È∂ Í≈√ÍØ  ‡ ‹≈∆ ’∆Â≈ ‘À ¢ “‹∆˙ «È¿± ˜ ” È∂ Áº « √¡≈,““Í≈√ÍØ  ‡ Á∆ √«ÊÂ∆ “√Ë≈È” ‘À ¡Â∂ “ÂÂ’≈Ò Ùà ∂ ‰ ∆” «Úº ⁄ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ””

A

Ù≈‘Ï≈˜ Ù∆Î ÚºÒØ∫ ±√ È≈Ò È∂ÛÂ≈ ω≈¿π‰ Á∂ ÔÂÈ, ≈Ù‡ÍÂ∆ ͱ«ÂÈ ˘ «Ò«÷¡≈ ◊πÍ ͺÂ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á«¬Ó≈È ÷≈È ˘ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ Á∂ ¡‘π Á ∂ ÂØ ∫ ‘‡≈¿π ‰ «Ú⁄ ¿π È ∑ ª Á∆ ± √ Ô≈Â≈ Á≈ Úº ‚ ≈ Ø Ò √∆¢ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ‘π‰ ÍÃË≈È Óø  ∆ Ù≈‘Ï≈˜ Ù∆Πω ⁄π º ’ ∂ ‘È Í ¿π ‘ Ú∆ ± √ È≈Ò È∂ Û Â≈ ω≈¿π ‰ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’ ‘∂ ‘È¢ «¬‘ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À «’ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Ù≈‘Ï≈˜ Ù∆Î È∂ ± √ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÚÒ≈Á∆Ó∆ ͱ « ÂÈ ˘ ◊π Í Â Íº   «Ò÷ ’∂ «’‘≈ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È ¿π È ∑ ª È≈Ò √Ïø Ë √π Ë ≈È≈ ⁄≈‘π ø Á ≈ ‘À ¢ Áº √ ‰≈ ωÁ≈ ‘À «’ «¬Ó≈È ÷≈È È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ √∆ «’ ¡Ó∆’≈ Á∆ Ó˜∆ «ıÒ≈¯ ¿π È ∑ ª Á∆ Ó≈√’Ø Ô≈Â≈ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Á∂ ¡‘π Á ∂ ÂØ ∫ «ÚÁ≈¬∆ Á≈ ’≈È Ï‰∆ ‘À ¢

2

Í≈«’√Â≈È Â∂ ¡Î◊≈«È√Â≈È Á«Ó¡≈È Â‰≈¡ Ú«Ë¡≈ ’≈Ïπ Ò - Í≈«’√Â≈È Â∂ ¡Î◊≈«È√Â≈È Á∆ Â≈«ÒÏ≈È ‘’±Ó Á«Ó¡≈È Â‰≈¡ ÚËÁ≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ÁØ Ú ª Á∂Ùª Á∂ √‘ºÁ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø  ’¬∆ «ÚÚ≈Á ‘È¢ Í≈«’√Â≈È∆ Îœ ‹ È∂ ¡Î◊≈«È√Â≈È «Ú⁄ Óœ ‹ ± Á «‘∆’ ¬∂ Â≈«ÒÏ≈È Í≈«’√Â≈È Á∂ ’¬∆ «‡’≈«‰¡ª ”Â∂ ‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ∂ ’∆Â∂ ‘È¢ ¡Î◊≈«È√Â≈È Á∆ Â≈«ÒÏ≈È √’≈ È∂ «¬√ Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂ ‰ Á∆ ËÓ’∆ «Áº  ∆ ‘À ¢

3 (A) Ô± ’ ∂ È Á∆ ‘º Á È≈Ò Òº ◊ Á∂ ± √ ∆ Â∂ Ò «‚º Í ± «Úº ⁄ ¡º ◊ Òº ◊ ∆; Úº ‚ ∂ ͺ Ë  ”Â∂ Èπ ’ √≈È ‘Ø ‰ Á≈ ÷ÁÙ≈¢ (B) Ô± ’ ∂ È Á∂ ÒÚ∆Ú ∂ Ò Ú∂ √‡∂ Ù È ”Â∂ «Ó˜≈«¬Ò È≈Ò ‘ÓÒ∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘Ø « ¬¡≈ ËÓ≈’≈¢ (C) ± √ ∆ ¯œ ‹ ª Úº Ò Ø ∫ Ô± ’ ∂ È Á∂ Ó≈∆˙ÍØ Ò ”⁄ √‡∆Ò ÍÒª‡ ”Â∂ ’∆Â∆ ◊¬∆ Ïø Ï ≈∆¢

Ì≈ ”⁄ ¡ºÂÚ≈Á ÎÀÒ≈¿π‰ Ò¬∆ ÓÁº«√¡ª Á∆ ÚÂØ∫ ’ «‘≈ Í≈«’√Â≈È √Ã∆¶’≈: «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ÚºÒØ∫ ÍÃË≈È ’ÙÓ∆ ÓπºÁ∂ ”Â∂ Ú∆ ‘Ø«¬¡≈ ¡«‘Ó ÷πÒ≈√≈ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ì≈ «Úº⁄ Í≈«’√Â≈È ÚºÒ Ø∫ √ͪ√ ’∆Â∂ ◊¬∂ Á«‘ÙÂ◊Á∆ Ï≈∂ «¬º ’ Úº ‚ ≈ ÷π Ò ≈√≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ Ï≈Ò‡∆ÓØ  ÍØ √ ‡-¡À ◊ ˜≈Ó∆È Á∆ «ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ Í≈«’√Â≈È Úº Ò Ø ∫ Ì≈ «Úº ⁄ ¡ºÂÚ≈Á ÎÀÒ≈¿π‰ Ò¬∆ ÓÁº « √¡ª Á∆ ÚÂØ ∫ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ’∆Ï D@ ‘˜≈ ÂØ ∫ Úº Ë ÓÁº « √¡ª «Ú⁄ √≈Ò≈È≈ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ¡º  Ú≈Á Á∂ √Ï’ ÍÛ∑ ≈ ¬∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ «ÍØ  ‡ ”⁄ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È ”⁄ ‹Ø Ú∆ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ω ‹≈Ú∂ Í ¿π ‘ Îœ ‹ Á∂ √Â∂ ˘ ¤º ‚ ’∂ ’Ø ¬ ∆ ÈÚª

√Â≈ È‘ƒ ¡Í‰≈ √’Á≈¢ «¬‘ º Ê Í≈«’√Â≈È Á∂ ÈÚ∂ ∫ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Ù≈‘Ï≈˜ Á∂ ‘≈Ò ‘∆ Á∂ «Ï¡≈È ÂØ ∫ √≈Ï ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ ¿π Ê Ø ∫ Á≈ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ¯œ ‹ Á∂ È’Ù∂ - ’ÁÓª ”Â∂ ’ÙÓ∆ Á∂ ◊π º √ ∂ Á≈ È≈¡≈ Ò◊≈¬∂ «ÏȪ ¡º ◊ ∂ È‘ƒ ÚË √’Á≈¢ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Á∂ ‘≈Ò∆¡≈ «Ï¡≈È È∂ «¬‘ √ø ’ ∂  «Áº  ≈ ‘À «’ Á∂ Ù Á∆ ’ÙÓ∆ È∆Â∆ ˘ ¯œ ‹ ⁄Ò≈™Á∆ ‘À ¡Â∂ √’≈ ÏÁÒ‰ È≈Ò Ì≈ È≈Ò ¿π √ Á∂ √Ïø Ë È‘ƒ √π Ë ‰◊∂ ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ Ù≈‘Ï≈˜ È∂ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ «’‘≈ √∆ «’ “¡√ƒ Ì≈ È≈Ò ⁄ø ◊ ∂ √Ïø Ë ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘ª Í ’ÙÓ∆ «ÚÚ≈Á Á≈ ‘º Ò ‘Ø ‰ º ’ √Ê≈¬∆ ÙªÂ∆ √ø Ì Ú È‘ƒ ‘À ¢

⁄∆È Ú∆ ⁄≈‘πøÁ≈ ‘À ’∆ ‘œÒ∆ ÎÂ≈ È≈Ò ‹≈∆ ‘∂ ’ÙÓ∆ «ÚÚ≈Á «ÍØ  ‡ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ Í≈«’ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ˘ «¬‘ √Ì ’π fi ¯œ ‹ ∆ ‹ÈÀ Ò ª Á∂ √≈‘Ó‰∂ ⁄ø ◊ ≈ ÍÃ Ì ≈Ú Ï‰≈¿π ‰ Ò¬∆ ’È≈ ÍÀ ∫ Á≈ ‘À ¢ Ó‘º  Úͱ  È ◊º Ò «¬‘ ‘À «’ ’ÙÓ∆ ÓπºÁ≈ Ì≈ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄’≈ √Ì ÂØ ∫ Íπ  ≈‰∆ √Óº « √¡≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘ √Ì ¿π Á Ø ∫ Ùπ  ± ‘Ø « ¬¡≈ ‹ÁØ ∫ ’ÙÓ∆ Á∂ Ù≈√’ª ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á∂ ÒØ ’ ª È∂ Ì≈ Á≈ √ÓÊÈ ’∆Â≈, ‹ÁØ ∫ ¡≈˜≈Á∆ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÁØ Ú ª Á∂ Ù ª «Ú⁄’≈ «¡≈√ª Á∆ Úø ‚ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ √∆¢Ï≈Ò‡∆ÓØ  ÍØ √ ‡-¡À ◊ ˜≈Ó∆È Á∆ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ È≈ «√Î Í≈«’√Â≈È √◊Ø ∫ ¿π √ Á≈ «¬’Òœ  ≈ √«‘ÔØ ◊ ∆ ⁄∆È Ú∆ ⁄≈‘π ø Á ≈ ‘À «’ ’ÙÓ∆ «ÚÚ≈Á ‘œ Ò ∆ ÎÂ≈ È≈Ò ‹≈∆ ‘∂ ¢ «¬‘ Ì≈ ˘ ¡≈͉∆ ͺ ¤ Ó∆ √‘º Á ”Â∂ «Ú¡√ º ÷ ∂ ◊ ≈ ¡Â∂ «Âº Ï Â «Úº ⁄ ’«Ó¿± « È√‡ Í≈‡∆ Á∆¡ª ¡ÈÀ « Â’ ¡Â∂ ◊À  -’≈˘È∆ ’≈Ú≈¬∆¡ª ÂØ ∫ Ú∆ «Ë¡≈È Ì‡’≈¬∂ ◊ ≈¢

Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ Í≈«’√Â≈È ÍÛ∑È Ò¬∆ È≈ ‹≈‰ Á∆ √Ò≈‘ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ô± È ∆Ú«√‡∆ ◊à ª ‡√ ’«ÓÙÈ (Ô± ‹ ∆√∆) ¡Â∂ ¡≈Ò «¬ø ‚ ∆¡≈ ’œ ∫ √Ò Î≈ ‡À ’ È∆’Ò ¡À ‹ ± ’ ∂ Ù È (¬∂ ¡ ≈¬∆√∆‡∆¬∆) È∂ Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ Í≈«’√Â≈È Á∂ «’√∂ Ú∆ ’≈Ò‹ ‹ª «Ú«Á¡’ √ø √ Ê≈ «Úº ⁄ Á≈÷Ò≈ È≈ ÒÀ ‰ Á∆ Â≈’∆Á ’«Á¡ª Úº ‚ ∆ «⁄Â≈ÚÈ∆ «Áº  ∆¢ «¬º ’ √ªfi∆ √Ò≈‘ ‹≈∆ ’«Á¡ª «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ «’‘≈ «◊¡≈ «’ ¡«‹‘≈ ’È ”Â∂ ¿π ‘ «¬√ Á∂ Ù «Úº ⁄ Èœ ’ ∆ ‹ª ¿π º ⁄ «√º « ÷¡≈ ‘≈√Ò ’È Á∂ ÔØ ◊ È‘ƒ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ ‘≈Òª«’ ¿π È ∑ ª √ͺ Ù ‡ ’∆Â≈ «’ «‹‘Û∂ ÒØ ’ Í≈«’√Â≈È ÂØ ∫ Ì≈ ¡≈¬∂ ‘È, ¿π È ∑ ª ˘ ¤Ø ‡ «Áº  ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ ⁄∆È∆ √ø √ Ê≈Úª «Úº ⁄ Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ¿π º ⁄ «√º « ÷¡≈ Íà ≈ Í ’È ÂØ ∫ Ï⁄‰ Á∆ ⁄∂  ≈ÚÈ∆ Á∂ ‰ Ò¬∆ «¬º ’ Ó‘∆È∂ Á∂ ¡ø Á  Ô± ‹ ∆√∆ ¡Â∂ ¬∂ ¡ ≈¬∆√∆‡∆¬∆ Úº Ò Ø ∫ √ø Ô π ’ Â Âœ  ”Â∂ «¬‘ √Ò≈‘

‹≈∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À¢ «¬√ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À, ““√≈∂ («Ú«Á¡≈Ê∆¡ª) ˘ ¿π º ⁄ «√º « ÷¡≈ Ò¬∆ Í≈«’√Â≈È È≈ ‹≈‰ Á∆ √Ò≈‘ «Áº  ∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ Ì≈Â∆ È≈◊«’ ‹ª Ì≈Â∆ Ó±Ò Á≈ «ÚÁ∂Ù∆ È≈◊«’ (˙¡≈¬∆√∆) ‹∂ ’  Í≈«’√Â≈È Á∂ «’√∂ Ú∆ ’≈Ò‹ ‹ª «Ú«Á¡’ √ø √ Ê≈ «Úº ⁄ Á≈÷Ò≈ ÒÀ ∫ Á≈ ‘À ª ¿π‘ Í≈«’√Â≈È∆ √‡∆«Î’∂ ‡ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ Ì≈ «Úº ⁄ Èœ ’ ∆ ‹ª ¿π º ⁄ «√º«÷¡≈ Ò¬∆ ÔØ◊ È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢”” «¬√ «Úº ⁄ ¡º ◊ ∂ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À , “‘≈Òª«’, «ÚÁ∂ Ù ∆ È≈◊«’ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á∂ Ϻ ⁄ ∂ , «‹È∑ ª È∂ Í≈«’√Â≈È «Úº ⁄ «√º « ÷¡≈ Íà ≈ Í ’∆Â∆ ‘À ¡Â∂ Ì≈ ں Ò Ø ∫ È≈◊«’Â≈ «Áº  ∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À , ¿π ‘ Ì≈ «Ú⁄ π ˜ ◊≈ ‘≈√Ò ’È Ò¬∆ ÔØ ◊ ‘Ø ‰ ◊∂ , ÏÙÂ∂ ◊à « ‘ Óø  ≈Ò≈ ÂØ ∫ √π  º « ÷¡≈ ÓȘ±  ∆ «ÓÒ∂ ¢ ”

«Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ÒÀ ’∂ Ì≈ Á∂ ÎÀ√Ò∂ ÂØ∫ ‘À≈È Í≈«’√Â≈È «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á- Í≈«’√Â≈È «Úº ⁄ Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∆ ¿π º ⁄ «√º « ÷¡≈ ˘ ÒÀ ’∂ Ì≈ √’≈ ÚÒØ ∫ ‹≈∆ ÈÚƒ ¡À ‚ Ú≈¬∆˜∆ ˘ ÒÀ ’ ∂ Í≈«’√Â≈È Í±  ∆ Â∑ ª ‘À  ≈È ‘À ¢ Í≈«’ «ÚÁ∂ Ù ÁÎÂ È∂ Ô± ‹ ∆√∆ ¡Â∂ ¬∂ ¡ ≈¬∆√∆‡∆¬∆ Áπ ¡ ≈≈ Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ Í≈«’√Â≈È «Úº ⁄ ÍÛ∑ ≈ ¬∆ È≈ ’È Á∆ √ªfi∆ √Ò≈‘ Á∆ «Èø Á ≈ ’∆Â∆ ¡Â∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ Ì≈ ÂØ ∫ √ͺ Ù ‡∆’È Óø « ◊¡≈¢ Í≈«’√Â≈È ‘≈¬∆ ’«ÓÙÈ (¡À ⁄ ¬∆√∆) Á∂ «¬º ’ ¡«Ë’≈∆ È∂ ¡≈͉≈ È≈Ó ◊π Í Â º ÷ ‰ Á∆ Ù ”Â∂ Áº « √¡≈ «’ ’ÙÓ∆ Á∂ «Ú«Á¡≈Ê∆ «¬º Ê Ø ∫ Á∆¡ª ’π fi Ô± È ∆Ú«√‡∆¡ª «Úº ⁄ ÍÛ∑ ‘∂ ‘È, Í √≈‚∂ ’Ø Ò ’Ø ¬ ∆ √ø Ô π ’ Â ‚∂ ‡ ≈ È‘ƒ ‘À ¢ Í∆‡∆¡≈¬∆ Áπ ¡ ≈≈ «Ú¡’Â∆◊ Ա È ∆Ú«√‡∆¡ª ÂØ ∫ Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∂ ¡ø ’ Û∂ Íà ≈ Í ’È Á∂ ÔÂÈ ‘π ‰ Â’ √ÎÒ È‘ƒ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ Ò≈‘œ  √«Ê Íø ‹ ≈Ï Ô± È ∆Ú«√‡∆ Á∂ «¬’ ¡«Ë’≈∆ È∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ ¡‹∂ Ú∆ «¬‘ Á∂ ÷ ‰ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’ ‘∂ ‘È «’ ’∆ Ì≈ ÂØ ∫ ’Ø ¬ ∆ «Ú«Á¡≈Ê∆ Ô± È ∆Ú«√‡∆ «Ú⁄ Á≈÷Ò ‘π ø Á ≈ ‘À ‹ª È‘ƒ¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª B@AI ”⁄ Ô± ‹ ∆√∆ È∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ ’Ϙ∂ Ú≈Ò∂ ’ÙÓ∆ ”⁄ √ø √ Ê≈Úª ”⁄ ÍÛ∑ ≈ ¬∆ ’È Á∂ «÷Ò≈Î ¡À ‚ Ú≈¬∆˜∆ ‹≈∆ ’∆Â∆ √∆¢

÷≈«Ò√Â≈È∆¡ª ˘ ÏÁ≈Ù ȑƒ ’ª◊∂: ÏØ«√ ‹œ‘È√È

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ÏÂ≈È∆¡≈ Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ÏØ « √ ‹œ ‘ È√È Á≈ B «ÁÈ≈ Ì≈ Áœ  ≈ √Ó≈Í ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ ¿π ‘ Áœ  ∂ Á∂ ¡≈÷∆ «ÁÈ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ Íπ º ‹ ∂ ¢ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ È≈Ò ◊º Ò Ï≈ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿π ‘ Ó∆‚∆¡≈ Á∂ ± Ï ± ‘Ø ¬ ∂ ¢ ÏØ « √ ‹œ ‘ È√È ÂØ ∫ ‹ÁØ ∫ Ó∆‚∆¡≈ È∂ ÏÂ≈È∆¡≈ «Ú⁄ ÷≈«Ò√Â≈È∆¡ª Á∆ Óœ ‹ ± Á ◊∆ ”Â∂ √Ú≈Ò ’∆Â≈ ª ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ¿π ‘ √ÍÙ‡ ’È≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘È «’ ¿π ‘ ’º ‡ ÛÍø Ê ∆¡ª ‹ª ¡«ÂÚ≈Á∆¡ª ˘ «’√∂ Ú∆ ‘≈Ò «Ú⁄ ÏÁ≈Ù ȑƒ ’È◊∂ ¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∂ ‘º Ò Ò¬∆ ÏÂ≈È∆¡≈ È∂ ¡À ∫ ‡∆ ‡À  Ø « √‡ ‡≈√’ ÎØ  √ ω≈¬∆ ‘À ¢ «‘¿± Ó È ≈¬∆‡√ Á∂ Óπ º Á ∂ ”Â∂ ÁØ Ú ∂ ∫ Á∂ Ù «¬’ Á± ‹ ∂ È≈Ò √ø Í ’ «Ú⁄ ‘È¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ Ì◊œ Û ∂ È∆Ú ÓØ Á ∆ Â∂ «Ú‹À Ó≈Ò∆¡≈ ˘ Ì≈ ‘Ú≈Ò∂ ’È Ò¬∆ ¿π È ∑ ª Á∆ √’≈ È∂ ÓȘ±  ∆ Á∂ «Áº  ∆ ‘À Í Ó≈ÓÒ≈ ’≈˘È∆ ¿π Ò fi‰ª «Ú⁄ Ϋ√¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢

ÓøÂ∆ Á∆ «‘≈«¬Ù Á≈ «ÿ≈˙ ’Ø ¶ ÏØ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √à ∆ ¶’≈ «Úº ⁄ √’≈ «ÚØ Ë ∆ Íà Á ÙȪ ˘ Ùπ  ± ‘Ø ¬ ∂ AF «ÁÈ ‘Ø ◊¬∂ ‘È ¡Â∂ «¬√ Áœ  ≈È BE ¡Íà À Ò ˘ «¬ºÊ∂ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ Á∆ «‘≈«¬Ù Á≈ «Ú«Á¡≈Ê∆ Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª È∂ «ÿ≈˙ ’∆Â≈¢ «¬ø ‡  Ô± È ∆Ú«√‡∆ √‡± ‚ À ∫ ‡√ ÎÀ ‚ ∂ Ù È (¡≈¬∆Ô± ¡ À º √ ¡À º Î ) Á∂ ‘˜≈ª «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ «Ú‹À  Ó≈ ÓÚ≈Â≈ «Úº ⁄ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Á∆ «‘≈«¬Ù Á∂ Ï≈‘ È≈¡∂ Ï ≈˜∆ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ Á∂ « ÷¡≈ «◊¡≈¢ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆¡ª Â√Ú∆ª «Úº ⁄ Úº ‚ ∆ «◊‰Â∆ «Ú«Á¡≈Ê∆ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Á∆ √’≈∆ «‘≈«¬Ù Á∆ ⁄≈Á∆Ú≈∆ ’Ø Ò Íà Á ÙÈ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «Á÷∂ ¢ Íà Á ÙÈ’≈∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ◊Ø ‡ Ï≈Ô≈ ≈‹Í’√∂ ¡Â∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Ó«‘ø Á ≈ ≈‹Í’√∂ Á∂ ¡√Â∆Î∂ Á∆ Óø ◊ ’ ‘∂ √È¢ ’π fi Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª È∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Á∆ «‘≈«¬Ù Á∆¡ª ’ø Ë ª ”Â∂ “≈‹Í’√∂ , ÿ ‹≈˙” «Ò÷ «Áº  ≈¢ √à ∆ ¶’≈ «Úº ⁄ I ¡ÍÀ Ò ÂØ ∫ ‘˜≈ª Íà Á ÙÈ’≈∆ √Û’ª ”Â∂ ¿π  ∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ Á∂ Ù «Úº ⁄ Ó≈Û∂ ¡≈«Ê’ ‘≈Ò≈ ‘È ¡Â∂ √’≈ ’Ø Ò ˜±  ∆ ¿π  Í≈Áª Á∆ Á≈ÓÁ Ò¬∆ ËÈ È‘ƒ Ï«⁄¡≈ ‘À ¢ ˜±  ∆ Ú√ª Á∆¡ª ’∆Óª ¡≈√Ó≈È Âº ’ Í‘π ø ⁄ ⁄π º ’ ∆¡ª ‘È ¡Â∂ ÍÀ ‡ Ø Ò , ‚∆˜Ò, ◊À √ , ÁÚ≈¬∆¡ª ¡Â∂ «Ï‹Ò∆ Á∆ Ì≈∆ ÿ≈‡ ‘À ¢


Vol. No. 226 W e dn e s d a y, 2 7 t h A p r i l 2 0 2 2 - 0 3 r d J u n e 2 0 2 2 Price $ 1.00 Editor : Pardeep Bains www.nripost.com

’À È ∂ ‚ ∆¡È ‘«Ê¡≈Ïø Á ÏÒ «Úº ⁄ ’º‡ÛÍøÊ∆¡ª Á∆ ÿπ√ÍÀ·: ¡È∆Â≈ ¡≈ÈøÁ ˙‡≈Ú≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ º « ÷¡≈ Óø  ∆ ¡È∆Â≈ ¡≈Èø Á È∂ Ï∆Â∂ «ÁÈ∆ ‹≈∆ «¬º’ «ÍØ‡ «Ú⁄ «’‘≈ «’ ’ÀÈ∂‚∆¡È ‘«Ê¡≈ÏøÁ ÏÒ ¯œ‹ «Úº⁄ ÿπ√ÍÀ· ’È Ú≈Ò∂ ◊Ø∂ ¡«ÂÚ≈Á∆¡ª ¡Â∂ ’º ‡ ÛÍø Ê ∆ ¡«ÂÚ≈Á∆¡ª ˘ Ø ’ ‰ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á∆ ͤ≈‰ ’È Ò¬∆ ’Ø ¬ ∆ ’ÁÓ È‘ƒ ⁄π º ’ ‘∂ ‘È¢ «¬‘ «ÍØ  ‡ ‘«Ê¡≈Ïø Á ÏÒª Á∂ √∂ Ú ≈Óπ ’ Â ÓÀ ∫ Ïª Á∆ «¬º ’ ’Ó∂ ‡ ∆ Áπ ¡ ≈≈ Úº ÷ Úº ÷ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ «¬º ’ √≈Ò Á∆ ¶Ó∆ √Ó∆«÷¡≈ ”Â∂ ¡Ë≈ ‘À , «‹√ È∂ ’π fi ¯œ ‹ ∆ ’Ó⁄≈∆¡ª ¡Â∂ «‘ø √ ’ ’º ‡ ÛÍø Ê ∆¡ª ¡Â∂ ȯ ÎÀ Ò ≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ √Ó± ‘ ª «Ú⁄’≈ √Ïø Ë ª Á∆¡ª ’¬∆ ÿ‡È≈Úª ˘ Á∂ « ÷¡≈ √∆¢ «ÍØ  ‡ «Úº ⁄ ¯œ ‹ «Úº ⁄ ’º ‡ ÛÍø Ê ∆¡ª Á∆ Ùº ’ ∆ Óœ ‹ ± Á ◊∆ ˘ “ÚË ‘∂ ÈÀ « Â’, √Ó≈«‹’ ¡Â∂ √ø ⁄ ≈ÒÈ Óπ º Á ∂ ” Ú‹Ø ∫ Á√≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ √Ò≈‘’≈ ’Ó∂ ‡ ∆ Á∆¡ª √Ò≈‘ª «Úº ⁄ º « ÷¡≈ ÏÒª Á∂ √≈∂ Óπ ÷ ∆¡ª Ò¬∆ «√º « ÷¡≈ ¡Â∂ «√÷Ò≈¬∆ Á∆ ˜±   ”Â∂ Ò◊≈Â≈ ˜Ø  «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ¡≈Èø Á È∂ «’‘≈ «’ √’≈ È∂ ¯œ ‹ Á∆ √ø √ «¥Â∆ ˘ ÏÁÒ‰ «Ú⁄ ÓÁÁ Ò¬∆ Úº ‚ ∆ ≈Ù∆ «ÈË≈ ’∆Â∆ ‘À Í «’√∂ ÷≈√ ÈÚ∂ ∫ ’ÁÓ Á≈ «˜’ È‘ƒ ’∆Â≈ «◊¡≈¢

““¯œ ‹ ˘ «Èº ‹ Â≈ È≈Ò ‹π Û ∂ Óπ º « Á¡ª ˘ √ø Â π « Ò ’È Á∆ ÒØ Û ‘À ¡Â∂ ‹Ú≈Ȫ Á∆¡ª √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ÍØ √ ‡ª Á∆ «È◊≈È∆ ’È Ò¬∆ ÚË∂  ∂ ⁄œ ’ √ «‘‰ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ ¯œ ‹ «Úº ⁄ ◊Ø  ∂ √À « È’ª Á∆ «◊‰Â∆ GA Î∆√Á∆ Á∂ ’∆Ï ‘À , ‹Á«’ Ó± Ò «ÈÚ≈√∆¡ª ¡Â∂ ¡œ  ª Á∆ «◊‰Â∆ Ï‘π  ÿº ‡ ‘À ¢ ”” - ‹ÈÒ Ú∂ È ¡≈«¬∂ (⁄∆Î ¡≈Î «‚ÎÀ ∫ √ √‡≈Î)

Èœ’∆ Á∂ «¬Ù«Â‘≈ Á∂ ’∂ Èœ‹Ú≈È ’πÛ∆¡ª ”Â∂ «‹È√∆ ‘ÓÒ∂ ’È Á∂ ÁØÙ ”⁄ Ì≈Â∆ Ó±Ò Á≈ È≈◊«’ «◊ïÂ≈

ÏÀ ∫ Í‡È (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ï∆Â∂ «ÁÈ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ Í∆Ò Íπ Ò √ Úº Ò Ø ∫ ÏÀ ∫ Í‡È Á∂ «¬’ Ì≈Â∆ Ó± Ò Á∂ ÁÒ«‹ø Á  Î◊± Û ≈ (DF) ˘ «◊à ¯ Â≈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ √Ê≈È’ Íπ « Ò√ Úº Ò Ø ∫ ¿π √ ”Â∂ Èœ ’ ∆ Á∂ ¡≈ÈÒ≈¬∆È «¬Ù«Â‘≈ Á∂ ’∂ Èœ ‹ Ú≈È ’π Û ∆¡ª ˘ ÿ∂ √º Á «‹È√∆ ‘ÓÒ∂ ’È Á∂ ÁØ Ù Ò◊≈¬∂ ◊¬∂ ‘È¢ «¬‘ ÿ‡È≈Úª ¶ÿ∆ BH ¡Â∂ BI Ó≈⁄ Á∆¡ª ‘È ¡Â∂ Í∆Û∑  ’π Û ∆¡ª Á∆ ¿π Ó  B@ √≈Ò Á∂ Ò◊Ì◊ ‘À ¢ ’«Êº  ÁØ Ù ∆ ”Â∂ ÁØ Ù Òº ◊ ∂ ‘È «’ ¿π ‘ ¡≈ÈÒ≈¬∆È «¬Ù«Â‘≈ Á∂ ’∂ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ ÏÀ ∫ Í‡È «Ú⁄ ¡≈͉∆ «‘≈«¬Ù ‹Ø ”Â∂ ’π Û ∆¡≈ ˘ ’ø Ó Ò¬∆ Ïπ Ò ≈™Á≈ √∆ ¡Â∂ ¿π √ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿π √ Úº Ò Ø ∫ «‹È√∆ ‘ÓÒ∂ ’∆Â∂ ◊¬∂ √È¢ Íπ Ò √ Óπ  ≈Ï’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ‘Ø  Ú∆ Í∆Û ‘Ø √’Á∆¡ª ‘È ¡Â∂ ‹ª⁄ ‹≈∆ ‘À ¢ ÁØ Ù ∆ Á∆ ÏÀ ∫ Í‡È Á∂ ’Ø  ‡ «Ú⁄ A ‹± È ˘ Í∂ Ù ∆ ‘À ¢

Tel. +1 (905) 452-4548

Î∆‚Ó ’œÈÚœ¬∂: ’ÀÈ∂‚≈ √’≈ ’Ú≈¬∂◊∆ ¡ÀÓ‹ø√∆ ¡À’‡ Á∆ ‹ª⁄ Ò¬∆ ¡≈˜≈Á≈È≈ ‹ÈÂ’ «¬È’π¡≈∆ ˙‡≈Ú≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’À È ∂ ‚ ≈ √’≈ Úº Ò Ø ∫ ¡À Ó ‹ø √ ∆ ¡À ’ ‡ Á∆ ÚÂØ ∫ Á≈ ͺ ÷ ͱ  «Á¡ª ‘Ø « ¬¡ª ÎÀ ‚ Ò Óø  ∆¡ª Úº Ò Ø ∫ «¬√ √≈Ò Á∂ Ùπ  ± «Úº ⁄ Î∆‚Ó ’œ È Úœ ¬ ∂ Úº Ò Ø ∫ ’À È ∂ ‚ ∆¡È √‘º Á ª ¿π º  ∂ Ò≈¬∂ ◊¬∂ ÏÒ≈’∂ ˜ ˘ ıÂÓ ’È Ò¬∆ «Ò¡ªÁ∂ ◊¬∂ ¡À Ó ‹ø √ ∆ ¡À ’ ‡ Á∆ ‹ª⁄ Ò¬∆ √Ø Ó Ú≈ ˘ ¡≈˜≈Á≈È≈ ‹ÈÂ’ «¬È’π ¡ ≈∆ ’Ú≈¿π ‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «¬«Â‘≈√ «Úº ⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈∆ AD ÎÚ∆ ˘ «ÒÏÒ √’≈ È∂ «¬√ ¡À ’ ‡ «‘ ¡À Ó ‹ø √ ∆ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á √‘º Á ª ¿π º  ∂ Ò≈¬∂ ◊¬∂ ÏÒ≈’∂ ˜ ˘ ‘‡≈¿π ‰ Ò¬∆ Íπ « Ò√ ˘ ¡≈˜∆ Âœ  ¿π º  ∂ Ú≈˱ Ù’Â∆¡ª Á∂ «Áº  ∆¡ª ◊¬∆¡ª Â∂ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ Î∆‚Ó ’œ È Úœ ¬ ∂ «Úº ⁄ Ù≈ÓÒ ’π º fi «Ú¡’Â∆¡ª Á∂ ÷≈Â∂ Î∆˜ ’È Á∂ ‘π ’ Ó Ú∆ ÏÀ ∫ ’ª ˘ Á∂ «Áº  ∂ ◊¬∂ ¢ «¬√ ¡À Ó ‹ø √ ∆ ¡À ’ ‡ Á∂ ¡À Ò ≈È ÂØ ∫ Ï≈¡Á Íπ « Ò√ ˘ ‘≈√Ò ‘Ø ¬ ∆¡ª ¡≈˜∆ Ù’Â∆¡ª Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ √∆ «’ Óπ ˜ ≈‘≈’≈∆¡ª Â∂ ¿π È ∑ ª Á∂ √ÓÊ’ª ˘ E@@@ ‚≈Ò º ’ Á∂ ‹π  Ó≈È∂ ‹ª Íø ‹ √≈Ò Á∆ ’À Á Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ √’Á≈ √∆¢ ÍÏ«Ò’ √∂ Î ‡∆ Óø  ∆ Ó≈’Ø ÓÀ ∫ ‚∆«√ÈØ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬‘ ÎÀ √ Ò≈ Ï‘π  ‘∆ ˜±  ∆ √∆, ¡«‹‘≈ ’È≈ «ÏÒ’π Ò ·∆’

Ø«Òø◊ Êø‚ ¬∆ÚÀ∫‡ Á∂ È≈Ò «Ú√«ÂàÔØ‹È≈ ‘∆ È«‹º·∂◊∆ ˙‡≈Ú≈ Íπ«Ò√

«’Î

√∆¢ ¡À Ó ‹ø √ ∆ ¡À ’ ‡ «‘ «¬‘ ÍÃ Ï ø Ë ‘À «’ √’≈ «¬√ ¡À ’ ‡ ˘ Ò≈◊± ’È ÂØ ∫ F@ «ÁȪ Á∂ ¡ø Á  ‹ª⁄ ’Ú≈ √’Á∆ ‘À ¢ «‹√ «‘ «¬‘ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À «’ «‹È∑ ª ‘≈Ò≈ «Úº ⁄ ¡À Ó ‹ø √ ∆ ¡À Ò ≈È∆ ◊¬∆ ’∆ ¿π ‘ √‘∆ √È? ¡Â∂ ’∆ ¿π È ∑ ª ‘≈Ò≈ È≈Ò «√º fi ‰ Ò¬∆ «‹‘Û∂ Ó≈ÍÁø ‚ ¡Í‰≈¬∂ ◊¬∂ ¿π ‘ √‘∆ √È? «¬√ ’≈˘È «‘ ‹ª⁄ Á≈ ¡À Ò ≈È ’È Ò¬∆ √’≈ ’Ø Ò √Ø Ó Ú≈ Á≈ «ÁÈ ¡≈÷∆ «ÁÈ √∆¢ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ‹√«‡È ‡± ‚ Ø Úº Ò Ø ∫ ˙ȇ≈∆˙ ¡Í∆Ò ’Ø  ‡ Á∂ ‹º ‹ Í≈Ò ¡À √ ± Ò Ø ˘ «¬È’π ¡ ≈∆ ’«ÓÙÈ Ê≈«Í¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ± Ò Ø ˘ ‘π ‰ B@ ÎÚ∆, B@BC º ’ ÎÀ ‚ Ò √’≈ ˘ «¬ø ◊ «ÒÙ Â∂ ÎÀ ∫ ⁄ «Úº ⁄ Î≈¬∆ÈÒ «ÍØ  ‡ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’Ú≈¿π ‰ ∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢

’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ’Ø«Ú‚-AI

’∞Ò ’∂√ 3,706,887 ÓΩÂ≈∫ 38,847

N/A

ÈÚ∂∫ Ó≈ÓÒ∂

˙‡≈Ú≈ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ˙‡≈Ú≈ ÍπÒ√ È∂ «’‘≈ «’ ¿πÈ∑ª È∂ Ø«Òø◊ Êø‚ ¬∆ÚÀ∫‡ È≈Ò È«‹º·‰ Ò¬∆ «¬º’ «Ú√«ÂàÔØ‹È≈ ω≈¬∆ ‘À¢ ’ÀÈ∂‚≈ Á∆ ≈‹Ë≈È∆ «Úº⁄ «¬º’ ÔØ‹È≈ÏºË Ó؇√≈¬∆’Ò ’≈¯Ò∂ ˜∆¬∂ «ÚØË ÍÃÁÙÈ, ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ Ú∆’¡À∫‚ Ò¬∆ «ÈË≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬’ √Ó≈⁄≈ ¬∂‹ø√∆ Á∆ «ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ ˙‡≈Ú≈ ÍπÒ√ È∂ «’‘≈ «’ ÍÃÁÙÈ’≈∆¡ª ˘ ‚≈¿±È‡≈¿±È ’Ø «Úº⁄ ‹≈‰ Á∆ «¬‹≈˜Â È‘ƒ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆, «‹√ «Úº⁄ Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ «‘ºÒ ¡Â∂ ÈÀÙÈÒ Ú≈ ÓÀÓØ∆¡Ò Á∂ È∂Û∂ Á∂ ÷∂Â Ù≈ÓÒ ‘È ¡Â∂ «¬‘ È∆Â∆ √≈∂ ÍÃÁÙȪ, ÀÒ∆¡ª ¡Â∂ √Ó≈◊Óª ”Â∂ Ò≈◊± ‘πøÁ∆ ‘À¢ Ø«Òø◊ Êø‚

’≈ÎÒ∂ Á∂ ÍÃ Ï ø Ë ’ È∂ «¬ÚÀ∫‡ Á∆ ÚÀÏ√≈¬∆‡ ”Â∂ Áº « √¡≈ «’ Ùπ º ’ Ú≈ Ù≈Ó F Ú‹∂ Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ «‘ºÒ Ò¬∆ «¬º’ ÀÒ∆ ¡Â∂ Ó≈⁄ ÂÀ¡ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ ÙÈ∆Ú≈ ˘ ‘؉ Ú≈Ò∂ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó «Úº ⁄ ÈÀ Ù ÈÒ Ú≈ ÓÀ Ó Ø  ∆¡Ò «Ú÷∂ ÚÀ‡Ș Î≈ Î∆‚Ó √«Ú√, ‚≈¿±È‡≈¿±È ˙‡≈Ú≈ Ò¬∆ «¬º’ Ï≈¬∆’ ØÒ ¡Â∂ Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ «‘ºÒ ”Â∂ «¬º’ ÀÒ∆ ¡Â∂ Ó≈⁄ Ù≈ÓÒ ‘ØÚ∂◊≈¢ ÍπÒ√ È∂ «’‘≈ «’

¡√ƒ √≈∂ Íà Á ÙȪ, «ÚØË ÍÃÁÙȪ, √Ó≈◊Óª ¡Â∂ À Ò ∆¡ª È≈Ò È«‹º·‰ Á∆ ͱ∆ «Â¡≈∆ ’ Ò¬∆ ‘À ¢ ¡√ƒ ¡√π  º « ÷¡Â ‹ª ◊À-’≈˘È∆ √«ÊÂ∆¡ª Á∆ «¬‹≈˜Â È‘ƒ Á∂Úª◊∂¢ «’√∂ Ú∆ √Ó≈◊Ó Á∂ ¡≈ÔØ‹’ √Ó≈◊Óª ÂØ∫ Í«‘Òª, Áœ≈È ¡Â∂ Ï≈¡Á «Úº⁄ ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª ’≈Ú≈¬∆¡ª Ò¬∆ ‹Ú≈ÏÁ∂‘ ·«‘≈¬∂ ‹≈‰◊∂¢

‹≈‰’≈∆ ÓπÂ≈Ï’ ÍπÒ√ «¬È∑ª √≈∆¡ª ÿ‡È≈Úª È≈Ò √øÏø«Ë ¡≈ÈÒ≈¬∆È ¡Â∂ ˙ÍÈ √Ø√ «‡ºÍ‰∆ Á∆ «È◊≈È∆ ’ Á∆ ‘∂◊∆¢ ËÓ’∆ Á∂‰ Ú≈Ò∂ ‹ª ‚≈¿π‰ Ú≈Ò∂ «ÚÚ‘≈ Á∆ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ ÿ‡È≈ Á∂ √ͺه ’≈Ȫ Ï≈∂ “Ø«Òø◊ Êø‚ ¡œ‡Ú≈” ÚÀºÏ√≈¬∆‡ ”Â∂ ’ج∆ ‹≈‰’≈∆ È‘ƒ ‘À¢«¬√ √Ó≈◊Ó «Úº⁄ A,@@@ Ó؇√≈¬∆’Òª ¡Â∂ ‘Ø Ú≈‘Ȫ Á∂ Ì≈◊ ÒÀ‰ Á∆ ¿πÓ∆Á ‘À¢‹ÈÚ∆ ¡Â∂ ÎÚ∆ Á∂ ¡÷∆ «Úº⁄ ‚≈¿±È‡≈¿±È ˙‡≈Ú≈ C ‘¯«Â¡ª Ò¬∆ «¬º’ ‡º’ ’≈¯Ò∂ Á∂ «ÚØË Áœ≈È ’Ϙ∂ «Ú⁄ ÒÀ «Ò¡≈ «◊¡≈ √∆, «‹√ Á∂ ÈÂ∆‹∂ Ú‹Ø∫ ‹ÈÂ’ ¡≈Á∂Ù ‹≈∆ ’È≈ ¡ÀÓ‹À∫√∆ ω ◊¬∆ √∆¢

¡À ’ « ‡ Ú Ó ≈ Ó Ò ∂ 236, 096

√ ∆ «  Ô √ / «’ z ‡ ∆’ Ò 4 7 1 ·∆’ ‘ج∂

3,431,944

‹±È «Úº⁄ «Ú¡≈˜ Áª ¡ºË≈ Î∆ √Á∆ Ò∂Ï ¡À’ÙÈ ’≈È ‡Øª‡Ø Á∂ Ô±È∆¡È Ú≈Ë≈ √’Á≈ ÏÀ∫’ ¡≈Î ’ÀÈ∂‚≈ √‡∂ÙÈ ”Â∂ ‘ÛÂ≈Ò, ◊Ø Ïº√ √∂Ú≈ ·ºÍ

˙‡≈Ú≈ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ÏÀ ∫ ’ ¡≈Î ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ ◊ÚÈ ÚºÒØ∫ «¬‘ √ø’∂ «Áº  ≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ‹±È «Úº ⁄ «Ú¡≈˜ Áª «Úº ⁄ ¡º Ë ≈ Î∆ √Á∆ ¡ø’ Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ ¡«‹‘≈ Ó«‘ø◊≈¬∆ Á∆ Á ˘ ’≈ϱ «Úº ⁄ º ÷ ‰ Ò¬∆ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ÁØ ‘ÎÂ∂ Í«‘Òª √À ∫ ‡Ò ÏÀ ∫ ’ È∂ ¡≈͉∆ «Ú¡≈˜ Áª «Úº ⁄ ¡º Ë ≈ ¡ø ’ ÂØ ∫ «¬º ’ Î∆ √Á∆ º ’ Ú≈Ë≈ ’∆Â≈ √∆¢ ¿π √ √Ó∂ ∫ ‘∆ ÏÀ ∫ ’ Úº Ò Ø ∫ «Ú¡≈˜ Áª «Úº ⁄ ‘Ø  Ú≈Ë≈ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∆ ⁄∂  ≈ÚÈ∆ Á∂ «Áº  ∆ ◊¬∆ √∆¢ ÓÀ ’ ÒÓ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ÏÀ ∫ ’ Úº Ò Ø ∫ ‹± È «Úº ⁄ ¡º Ë ≈ Î∆ √Á∆ ¡ø ’ È≈Ò «Ú¡≈˜ Áª «Úº ⁄ Ú≈Ë≈ ’È

Ï≈∂ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ Ó≈⁄ «Úº ⁄ ’À È ∂ ‚ ≈ «Úº ⁄ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á «ÂøÈ Á‘≈«’¡ª «Úº ⁄ √º Ì ÂØ ∫ Úº Ë F∑ G Î∆ √Á∆ Í≈¬∆ ◊¬∆¢ «¬‘ ‹ÈÚ∆ «Úº ⁄ √À ∫ ‡Ò ÏÀ ∫ ’ Úº Ò Ø ∫ Í∂ Ù ’∆Â∆ ◊¬∆ ¡≈͉∆ Óœ È À ‡ ∆ «ÍØ  ‡ «Úº ⁄ Í∂ Ù ’∆Â∂ ◊¬∂ «’¡≈√ È≈ÒØ ∫ «’Â∂ «‹¡≈Á≈ √∆¢ ÓÀ ’ ÒÓ È∂ «¬‘ Ú∆ ¡≈«÷¡≈ «’ ± √ Úº Ò Ø ∫ Ô± ’ ∂ È ¿π º  ∂ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘ÓÒ∂ ’≈È ¡À È ‹∆ Â∂ ‘Ø  Ȫ Ú√ª Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ ’≈Î∆ Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ «¬√ È≈Ò ◊ÒØ Ï Ò √ÍÒ≈¬∆ ⁄∂ È ˜ «Úº ⁄ Ú∆ Ú≈Ë≈ ‘Ø ‰ Á≈ ÷ÁÙ≈ ‘À ¢ Í ¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ ’∆Óª ¿π º  ∂ ÿ∂ ¨ ÁÏ≈¡ Ú∆ ÍÀ «‘≈ ‘À ¢

˙‡≈Ú≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‡Ø  ª‡Ø Á∂ Ô± È ∆¡È √‡∂ Ù È ÂØ∫ ⁄ºÒ ‘∂ Ò∂Ï ¡À’ÙÈ ’≈È Ò◊≈Â≈ ⁄œ Ê ∂ «ÁÈ ◊Ø Ïº√ √∂Ú≈ ˘ ‘Ø ‡ª«˜‡ ‘ºÏª ÚºÒ ÓØ « Û¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ «¬ø ‡ ÈÀ Ù ÈÒ ÏÃÁ‘πº‚ ¡≈Î «¬ÒÀ ’ ‡Ã ∆ ’Ò Ú’˜ Á∂ IE ’≈«Ó¡ª È∂ «Í¤Ò∂ ÏπºËÚ≈ ˘ Ô± È ∆¡È ¡Â∂ ‡Ø  ª‡Ø ‡Ó∆ÈÒ ∂ Ò Ú∂ «Ú⁄’≈ √Ófiœ  ∂ “Â∂ Í‘π ø ⁄ ‰ «Úº ⁄ ¡√ÎÒ «‘‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘ÛÂ≈Ò ’ «Áº  ∆ √∆¢ ‘ÛÂ≈Ò∆ ’Ó⁄≈∆ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ √Ì ÂØ ∫ «Ú¡√ ‡ª«˜‡ ‘º Ï ”Â∂ «√◊ÈÒ ¡Â∂ √ø ⁄ ≈ ’Ó⁄≈∆ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ‡Ã ∂ È Ó± Ú ÓÀ ∫ ‡ ‚≈«¬À ’ ‡ ‘È¢ ‡ª«˜‡ ¬∂ ‹ ø √ ∆ ÓÀ ‡ Ã Ø « Òø ’ √ Á∂ Ïπ Ò ≈∂ √π « È¡≈ ’π ’ √Ú≈‚∆¡≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Íà Á ÙÈ’≈∆ «¬’º · ∂ ‘Ø ¬ ∂ ¡Â∂ ‡Ó∆ÈÒ Âº ’ ◊Ø Ïº √ ª Á∆ Í‘π ø ⁄ “Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ «Áº  ∆¢ ¿π √ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Íà Á ÙÈ ∂ Ò √∂ Ú ≈ ˘ ÍÃ Ì ≈«Ú ȑƒ ’ «‘≈ ‘À ¢

Ó‘ªÓ≈∆ √ÏøË∆ ’πºfi √‘ºÁ∆ Í≈ÏøÁ∆¡ª «Úº⁄ «„ºÒ, Ô≈Â∆¡ª Ò¬∆ Ó≈√’ ¡‹∂ Ú∆ ˜±∆ ¡À≈¬∆Ú’ÀÈ ¡ÀÍ ¿πºÂ∂ Ô≈Â∆¡ª ˘ ÌÈ∆ ‘ØÚ∂◊∆ Ô≈Â≈ √ÏøË∆ √≈∆ ‹≈‰’≈∆

˙‡≈Ú≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ï∆Â∂ √Ø Ó Ú≈ ÂØ ∫ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆¡ª Ó‘ªÓ≈∆ √Ïø Ë ∆ ’π º fi √‘º Á ∆ Í≈Ïø Á ∆¡ª «Úº ⁄ «„º Ò «Áº  ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ «¬‘ «„º Ò ¿π È ∑ ª ÒØ ’ ª Ò¬∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆ «‹‘Û∂ ͱ  ∆ Â∑ ª ÚÀ ’ √∆È∂ Ù È ’Ú≈ ⁄π º ’ ∂ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ Ϻ « ⁄¡ª Ò¬∆ Ú∆ «„º Ò «Áº  ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆, «Î Ì≈Ú∂ ∫ ¿π È ∑ ª Á≈ ÚÀ ’ √∆È∂ Ù È √‡∂ ‡ √ ’π º fi Ú∆ ‘Ø Ú ∂ ¢ ÍÏ«Ò’ ‘À Ò Ê ¬∂ ‹ ø √ ∆ ¡≈Î ’À È ∂ ‚ ≈ (Í∆¡À ⁄ ¬∂ √ ∆) È∂ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «’ «¬º ’ Úº ‚ ∆ ÂÏÁ∆Ò∆ «¬‘ ‘À «’ «‹‘Û∂ Ϻ « ⁄¡ª È∂ ÚÀ ’ √∆È∂ Ù È È‘ƒ ’Ú≈¬∆ ‹ª ¡ø Ù ’ Âœ  ¿π º  ∂ ÚÀ ’ √∆È∂ Ù È ’Ú≈ ⁄π º ’ ∂ Ϻ ⁄ ∂ Íø ‹ √≈Ò ÂØ ∫ AA √≈Ò Á∂ ‘È Â∂ ¿π ‘ ¡≈͉∂ ͱ  ∆ ÚÀ’√∆È∂ÙÈ ’Ú≈ ⁄πº’∂ Ó≈«Í¡ª ‹ª

◊≈‹∆¡È˜ È≈Ò ‘È Âª ¿π È ∑ ª ˘ ’À È ∂ ‚ ≈ «Úº ⁄ Á≈÷Ò ‘Ø ‰ Ò¬∆ Íà ∆ -¡À ∫ ‡∆ ’Ø « Ú‚AI ‡À √ ‡ Óπ ’ ø Ó Ò ’È Á∆ ÒØ Û È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ Í∆¡À ⁄ ¬∂ √ ∆ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ AB √≈Ò Â∂ «¬√ ÂØ ∫ Úº Ë ¿π Ó  Á∂ ¡ø Ù ’ ÚÀ ’ √∆È∂ « ‡‚ ‹ª ÚÀ’√∆È∂ÙÈ È≈ ’Ú≈¿π‰ Ú≈Ò∂ ‡À Ú Ò˜ Ò¬∆ Íà ∆ -¡À ∫ ‡∆ ‡À √ ‡√ ¡‹∂ Ú∆ ’Ú≈¿π ‰ ∂ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ Íø ‹ √≈Ò ÂØ ∫ ÿº ‡ ¿π Ó  Á∂ Ϻ « ⁄¡ª ˘ ¡À ∫ ‡∆ ¿π º  ∂ ’Ø « Ú‚-AI ‡À √ ‡ Á∆ ÈÀ ◊ ∂ « ‡Ú «ÍØ  ‡ «Á÷≈¿π ‰ Á∆ ÒØ Û È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ ͱ  ∆ Â∑ ª ÚÀ ’ √∆È∂ Ù È ’Ú≈ ⁄π º ’ ∂ Ô≈Â∆¡ª ˘ AD «ÁȪ Ò¬∆ Ó≈√’ Í≈¿π ‰ , ’ª‡À ’ ‡√ Á∆ «Ò√‡ º ÷ ‰ ‹ª ’Ø « Ú‚-AI Òº ¤ ‰ª Á∆ «ÍØ  ‡ º ÷ ‰ Á∆ ÒØ Û È‘ƒ

√≈∂ ‡À Ú Ò˜ ˘ ’À È ∂ ‚ ≈ Í‘π ø ⁄ ‰ ÂØ ∫ GB ÿø « ‡¡ª Á∂ ¡ø Á -¡ø Á  ‹ª ‹‘≈˜ ⁄Û∑ È ‹ª ’± ˜ «Ùº Í ¿π º  ∂ ⁄Û∑ È ÂØ ∫ Í«‘Òª ¡≈͉∆ ‡À Ú Ò √Ïø Ë ∆ √≈∆ ‹≈‰’≈∆ ¡À  ≈¬∆Ú’À È ¡À Í ¿π º  ∂ ÌÈ∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ ͱ  ∆ Â∑ ª ÚÀ ’ √∆È∂ Ù È ’Ú≈ ⁄π º ’ ∂ ‡À Ú Ò˜, «‹‘Û∂ ¡«‹‘≈ ’È «Úº ⁄ ¡√ÎÒ «‘ø Á ∂ ‘È, ˘ ͱ  ∆ ÚÀ ’ √∆È∂ Ù È ’Ú≈ ⁄π º ’ ∂ Ô≈Â∆¡ª Ú≈Ò∆¡ª ¤Ø ‡ ª È‘ƒ «ÓÒ‰◊∆¡ª, ¿π È ∑ ª ˘ ÍÏ«Ò’ ‘À Ò Ê Úº Ò Ø ∫ ’∆Â∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ √Ú≈Ò ‹Ú≈Ï Ò¬∆ Ï≈‚ ¿π º  ∂ Á∂  Òº ◊ √’Á∆ ‘À Â∂ ¿π È ∑ ª ˘ ‹π  Ó≈È∂ Á∂ È≈Ò È≈Ò ‘Ø  Â∑ ª Á∆ ’≈Ú≈¬∆ Á≈ √≈‘Ó‰≈ Ú∆ ’È≈ ÍÀ √’Á≈ ‘À ¢ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ ¬∂ ¡ ÍØ  ‡√ Ô≈Â∆¡ª Á≈ ’Ø « Ú‚AI ‡À √ ‡ ’ √’Á∂ ‘È Í √≈≈ «Ë¡≈È D Óπ º ÷ ’À È ∂ ‚ ∆¡È ¬∂ ¡ ÍØ  ‡√ ÚÀ È ’± Ú , ’À Ò ◊∆, ‡Ø  ª‡Ø Â∂ Óª‡∆¡Ò ¿π º  ∂ ’∂ ∫ Á« ‘∂ ◊ ≈¢ «¬º ’ Ó≈ÍÁø ‚ «‹√ ˘ ÏÁ«Ò¡≈ È‘ƒ ‹≈ «‘≈ ¿π ‘ «¬‘ ‘À «’ «’√∂ Ú∆ Â∑ ª Á∂ ÚÀ’√∆È∂ÙÈ √‡∂‡√ Á∂ Ï≈Ú‹±Á √≈∂ Ô≈Â∆¡ª˘ Ó≈√’ Í≈ ’∂ º ÷ ‰∂ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022

www.nripost.com

Íß‹≈Ï

IÚ∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ √Ã∆ ◊π± Â∂◊ Ï‘≈Á √≈«‘Ï Á∂ D@@ √≈Ò≈ “ÏÛ Á≈ ◊π‚º ≈” Ï«‰¡≈ Óπ÷º ÓøÂ∆ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ Óœ’∂ √Ã∆ ÁÏ≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ √‹≈¬∂ ◊¬∂ ‹Òœ¡ Íø‹≈Ï ⁄≈Ï∆ Á∂ ’∂ ¤º‚ «ÁøÁ∂ : «√ºË± ¡ø « Óà  √ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ÙÃ Ø Ó ‰∆ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ ÍÃ Ï ø Ë ’ ’Ó∂ ‡ ∆ ÚÒØ ∫ IÚ∂ ∫ Í≈ÂÙ≈‘ √à ∆ ◊π  ± Â∂ ◊ Ï‘≈Á √≈«‘Ï Á∂ D@@ √≈Ò≈ Íà ’ ≈Ù Íπ  Ï ÙÂ≈ÏÁ∆ Ú∑ ∂ Á∆ √ø Í ±  ÈÂ≈ ¡Â∂ D@AÚ∂ ∫ Íà ’ ≈Ù Íπ  Ï Óœ ’ ∂ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ «ÚÙ≈Ò ◊π  Ó«Â √Ó≈◊Ó Áœ  ≈È «√º ÷ Ó√«Ò¡ª Á≈ Âπ   ‘º Ò ’È Ò¬∆ Ì≈ √’≈ ˘ √ø ‹ ∆Á≈ ‘Ø ‰ Á≈ √π È ∂ ‘ ≈ «ÁÂ≈ «◊¡≈¢ «¬√ Óœ ’ ∂ ‹Ê∂ Á ≈ «◊. ‘Íà ∆  «√ø ÿ È∂ «’‘≈ «’ √à ∆ ◊π  ± Â∂ ◊ Ï‘≈Á √≈«‘Ï Á∆ Ù‘≈Á Á≈ Óø Â Ú ‘ «¬’ ˘ ¡Í‰≈ «¬Ù‡ ͱ ‹ ‰ Á≈ ¡«Ë’≈ «ÁÚ≈¿π ‰ ≈ √∆, Íà ø  ± ¡º ‹ Ì≈ ¡ø Á  ◊π  ± √≈«‘Ï Á∆ √Ø ⁄ ÂØ ∫ ¿π Ò ‡ ‹≈ ’∂ ÿº ‡ «◊‰Â∆¡ª Á∆¡ª ËÓ Ó≈ÈÂ≈Úª ˘ ÁÏ≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ «√º ÷ Ó√Ò∂ ‘º Ò È‘ƒ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ¢ √ø È AIDG Á∆ Á∂ Ù Úø ‚ ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ ‘π ‰ Â’ «√º ÷ ª È≈Ò ’∆Â∂ Ú≈¡Á∂ ͱ  ∂ È‘ƒ ‘Ø ¬ ∂ ¡Â∂ «¬√∂ ’ ’∂ ‘∆ «√º ÷ ª ¡ø Á  Ï∂ « ÚÙÚ≈√∆ Á≈ Ó≈‘œ Ò ‘À ¢ ’∂ ∫ Á Á∆ √’≈ ˘ Á∂ Ù Úø ‚ ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ «√º ÷ ª È≈Ò ’∆Â∂ ‘ Ú≈¡Á∂ ˘ ͱ  ≈ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À , ª ‹Ø «ÚÙÚ≈√ Ï‘≈Ò∆ ‘Ø √’∂ ¢ ˙Ê∂ ‘∆ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ √à ∆ Óø ‹ ∆ √≈«‘Ï Á∆Ú≈È ‘≈Ò «Ú÷∂ √‹≈¬∂ ¢ ‹Á«’ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ ◊π  ± ’∂ Ó«‘Ò «Ú÷∂ √à ∆ ¡÷ø ‚ Í≈· √≈«‘Ï Á∂ ÌØ ◊ Í≈¬∂ ◊¬∂ ¡Â∂ √º ⁄ ÷ø ‚ √à ∆ ‘«Óø Á  √≈«‘Ï «Ú÷∂ ÂØ Ù ≈÷≈È≈ Á∆¡ª Ï∂ Ù ’∆ÓÂ∆ √π ø Á  Ú√ª Á∂ √π ø Á  ‹Òœ ¡ √‹≈¬∂ ◊¬∂ ¢ «¬√ Óœ ’ ∂ «◊¡≈È∆ ‹◊Â≈ «√ø ÿ , ÁÓÁÓ∆ ‡’√≈Ò Á∂ Óπ ÷ ∆ Ï≈Ï≈ ‘È≈Ó «√ø ÿ ÷≈Ò√≈, «ÏË∆ ⁄ø Á √ø Í Ã Á ≈ Á∂ Óπ ÷ ∆ Ï≈Ï≈ ¡ÚÂ≈ «√ø ÿ √π  «√ø ÿ , ÂÈ≈ ÁÒ Á∂ Óπ ÷ ∆ Ï≈Ï≈ «È‘≈Ò «√ø ÿ ‘∆¡ª Ú∂ Ò ª, ÙÃ Ø Ó ‰∆ ’Ó∂ ‡ ∆ Á∂ ‹ÈÒ √’º   ‹Ê∂ Á ≈ ’ÈÀ Ò «√ø ÿ Íø ‹ Ø Ò ∆, Ï≈Ï≈ Â∂ ‹ ≈ «√ø ÿ ÷π ‚ ≈ ’π  ≈Ò≈ «ÈÓÒ∂ Â∂ Ï≈Ï≈ ◊π  «Á¡≈Ò «√ø ÿ ‡ª‚∂ Ú≈«Ò¡ª ¡≈«Á ‘≈˜∆ Ì∆¢

Î∂ «Ï¡≈È ÂØ∫ ÍÒ‡∂, ÏØÒ∂-Ì◊Úø Ó≈È “ÏÛ Á≈ ◊πº‚≈” ȃ Ó∂≈ Ì≈ ¡À...

Óπº÷ ÓøÂ∆ È∂ √Ã∆ ◊π± Â∂◊ Ï‘≈Á ‹∆ Á∂ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ Óœ’∂ ÒØ’ª ˘ «ÁÂ∆¡ª ÚË≈¬∆¡ª ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ - Íø ‹ ≈Ï Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  Ó≈È È∂ Ú∆Ú≈ ˘ «√º ÷ ª Á∂ IÚ∂ ∫ ◊π  ± √à ∆ ◊π  ± Â∂ ◊ Ï‘≈Á ‹∆ Á∂ Íà ’ ≈Ù Íπ  Ï Óœ ’ ∂ ÒØ ’ ª ˘ ÚË≈¬∆ «ÁÂ∆¢ «¬√ Í«Úº   Óœ ’ ∂ Ì◊Úø  Ó≈È È∂ È∂ Û Ò∂ «¬«Â‘≈√’ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ √à ∆ È≈Ì≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ Óº Ê ≈ ‡∂ « ’¡≈, «‹Ê∂ √à ∆ ◊π  ± Â∂ ◊ Ï‘≈Á ‹∆ Á≈ Í≈ÚÈ √∆√ ¿π È ∑ ª Á∂ ¡«ÈÈ √∂ Ú ’ «√º ÷ Ï≈Ï≈ ‹∆ÚÈ «√ø ÿ ‹∆ (Ì≈¬∆ ‹À  ≈ ‹∆) ÒÀ ’∂ ¡≈¬∂ √È, «¬√ ¡√Ê≈È ”Â∂ ¿π È ∑ ª ˘ √à ∆ ¡Èø Á Íπ  √≈«‘Ï ˘ ‹ªÁ∂ √Ó∂ ∫ ◊π  ± √≈«‘Ï Á∂ «¬’ Ϙπ  ◊ ÙË≈¨ Óπ √ ÒÓ≈È √ø  Β∆ Á◊≈‘∆

√≈‘ È∂ π ’ ‰ Ò¬∆ Ï∂ È Â∆ ’∆Â∆ √∆¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ¡Í‰∂ ∆’≈‚ ’∆Â∂ Ú∆‚∆¿π √ø Á ∂ Ù «Ú⁄ Óπ º ÷ Óø  ∆ È∂ ÒØ ’ ª ˘ “«‘ø Á Á∆ ⁄≈Á” Áπ ¡ ≈≈ «ÁÂ∂ √Ï«Ú¡≈Í∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ , Ë≈Ó’ ¡≈˜≈Á∆, √Ϻ  Á∂ ÌÒ∂ ¡Â∂ Ó≈ÈÚÂ≈ Á∆ ⁄Û∑ Á ∆’Ò≈ Á∂ √Á∆Ú∆ √ø Á ∂ Ù ”Â∂ ⁄º Ò ‰ Á≈ √º Á ≈ «ÁÂ≈¢ √à ∆ ◊π  ± Â∂ ◊ Ï‘≈Á √≈«‘Ï ‹∆ Á∂ ‹∆ÚÈ ¡Â∂ ¯Ò√¯∂ ”Â∂ ⁄≈ȉ≈ Í≈™«Á¡ª Ì◊Úø  Ó≈È È∂ «’‘≈ «’ Ï⁄ÍÈ ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ Ù‘≈Á Íà ≈ Í ’È Â’ Ó≈ÈÚÂ≈ ¡Â∂ Ë≈Ó’ √«‘‰Ù∆ÒÂ≈ Á∆ ı≈Â ◊π  ± ‹∆ Á∆ Ò≈√≈È∆ ’π  Ï≈È∆ «‘ø Á ∆ Áπ È ∆¡≈ Â’ Íà ∂  È≈ √Ø Â Ï‰∆ ‘∂ ◊ ∆¢

⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’ª◊√∆ ¡≈◊± ÈÚ‹Ø Â «√ø ÿ «√º Ë π ± È∂ Íø ‹ ≈Ï Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  Ó≈È ˘ “ÏÛ Á≈ ◊π º ‚ ≈” ’≈ «Áø « Á¡ª «ÚØ Ë ∆ «Ë Á∂ ÁØ Ù ≈ ˘ √‘∆ ·«‘≈™«Á¡ª ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈ «’ «Áº Ò ∆ ÂØ ∫ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ (¡≈Í) Ò∆‚«ÙÍ √± Ï ∂ «Úº ⁄ √’≈ ⁄Ò≈ ‘∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ Ó≈È √’≈ ¡≈¿π ‰ Ï≈¡Á Íø ‹ ≈Ï «Úº ⁄ ’≈˘È «ÚÚ√Ê≈ «Úº ⁄ “Ì≈∆ «Èÿ≈” ¡≈«¬¡≈ ‘À ¡Â∂ Ï∆Â∂ «¬’ Ó‘∆È∂ «Úº ⁄ D@ «Ú¡’Â∆¡ª Á∆ ‘º « ¡≈ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ «√º Ë ± È∂ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ ÈÚÂ∂ ‹ ⁄∆Ó≈ ¡Â∂ ¡ÙÚÈ∆ Ù∂ ÷ Û∆ È≈Ò Íø ‹ ≈Ï Á∂ ≈‹Í≈Ò ÏÈÚ≈∆ Ò≈Ò Íπ  Ø « ‘ È≈Ò Óπ Ò ≈’≈ ’∆Â∆ ¡Â∂ √± Ï ∂ «Úº ⁄ ’≈˘È «ÚÚ√Ê≈ √‰∂ ‘Ø  Ȫ Óπ º « Á¡ª Ï≈∂ ◊º Ò Ï≈ ’∆Â∆¢ ¿π È ∑ ª ͺ  ’≈ª ˘ Áº « √¡≈, ““’∆ ¿π √ (Ì◊Úø  Ó≈È) ˘ Íø ‹ ≈Ï Á∆ «⁄ø  ≈ ‘À ? Ì◊Úø  Ó≈È ÏÛ Á≈ ◊π º ‚ ≈ ω∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È, «‹Èª ˘ ⁄≈Ï∆ Á∂ ’∂ ¤º ‚ «Áø Á ∂ ‘À ¢ Íø ‹ ≈Ï Á≈ Óπ º ÷ Óø  ∆ ¡‰÷∆Ò≈ ‘Ø ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À , «‹√ ˘ ‚Ø  È≈Ò È≈ ⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ¢ ’Ø ¬ ∆ ÷∂ ‚ ÷∂ ‚ «‘≈ ‘À Í ’Ø ¬ ∆ ‘Ø  ÏØ Ò «‘≈ ‘À Â∂ Ⱥ ⁄ «‘≈ ‘À ¢ ”” «√º Ë ± È∂ ¡«Úø Á ’∂ ‹ ∆Ú≈Ò ”Â∂ «ÈÙ≈È √∂ Ë «Á¡ª «’‘≈ «’ ‹Ø «Ú¡’Â∆ «Áº Ò ∆ «Úº ⁄ ÏÀ · ’∂ ÷∂ ‚ ÷∂ ‚ «‘≈ ‘À ¿π ‘ È’≈ÏÍØ Ù ‘À ¡Â∂ ¿π ‘

Ï∂ È ’≈Ï ‘Ø «‘≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ Íø ‹ ≈Ï Íπ « Ò√ Á∆ ÒØ Û √± Ï ∂ Á∆ √π  º « ÷¡≈ Ò¬∆ ‘À Í Íø ‹ ≈Ï Á∆ Íπ « Ò√ ¡«Úø Á ’∂ ‹ ∆Ú≈Ò «÷Ò≈¯ ÏØ Ò ‰ Ú≈Ò∂ ‹Ø √º ⁄ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ⁄π º ’ Á∂ ‘È,¿π È ∑ ª ”Â∂ Í⁄∂ Á∂ ‘∆ ‘À ¢ ˙Ê∂ ‘∆ Íø ‹ ≈Ï Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ ˘ “ÏÛ Á≈ ◊π º ‚ ≈” ’«‘‰ ÂØ ∫ ¡◊Ò∂ ‘∆ «ÁÈ «√º Ë ± È∂ ¡≈͉∂ «Ï¡≈È ÂØ ∫ ÍÒ‡Á∂ ‘Ø ¬ ∂ Ì◊Úø  «√ø ÿ Ó≈È ˘ ¤Ø ‡ ≈ Ì≈ ¡Â∂ «¬Ó≈ÈÁ≈ ¡≈ÁÓ∆ Áº « √¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿π È ∑ ª ˜Ø  Á∂ ’∂ «’‘≈ «’ ’ª◊√ ˘ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Áπ Ï ≈≈ ω≈¿π ‰ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ «√º Ë ± Á∆ «¬‘ «‡º Í ‰∆ ’∂ ‹ ∆Ú≈Ò «÷Ò≈Î ’«Ê “ÌÛ’≈¿± «Ï¡≈È” ˘ ÒÀ ’∂ Íø ‹ ≈Ï Íπ Ò √ Á∂ √≈Ï’≈ “¡≈Í” È∂  ≈ ’π Ó ≈ «ÚÙÚ≈√ ¡Â∂ ’ª◊√ È∂  ≈ ¡Ò’≈ ÒªÏ≈ Á∂ «ÈÚ≈√ ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ‰ ÂØ ∫ «¬’ «ÁÈ Ï≈¡Á ¡≈¬∆ ‘À ¢ ÁØ Ú ª ¡≈◊± ¡ ª ˘ BF ¡Íà À Ò ˘ Íπ º ¤ «◊º ¤ Ò¬∆ ÂÒÏ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢

Íø‹≈Ï √’≈ ¡Â∂ ⁄ø‚∆◊Û∑ ÍÃÙ≈√È ÚºÒØ∫ Íø‹≈Ï Á∂ “Í≈‰∆ Á∆ «¬º’ Ú∆ ϱøÁ” Ï≈‘ È‘ƒ ‹≈‰ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆: “¡≈Í” Ó≈√’ Í≈¿π‰ Á∆ ‹≈∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘Á≈«¬Â «ÚØË∆ Í≈‡∆¡ª ÚºÒØ∫ Í≈‰∆ Á∂ ÓπºÁ∂ ”Â∂ ¯ÀÒ≈¬∂ ‹≈ ‘∂ fi±· ÂØ∫ √π⁄∂ «‘‰ Íø‹≈Ï Ú≈√∆: ‚≈. √øÈ∆ ¡≈‘¨Ú≈Ò∆¡≈ ⁄ø‚∆◊Û∑ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Íø‹≈Ï «Ú⁄ Ú∆ ‘π‰ ‘«¡≈‰≈, ⁄ø‚∆◊Û∑ Â∂ ’πºfi ‘Ø ≈‹ª «Ú⁄ ’ØØÈ≈ Ó≈ÓÒ∂ ÓπÛ Úˉ ’≈È Ó≈√’ Í«‘ȉ Ò¬∆ ‹≈∆ ¡À‚Ú≈¬∆˜∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘π‰ Íø‹≈Ï √’≈ È∂ Ú∆ ÒØ’ª ˘ ¡«‘«Â¡≈Â∆ Ú‹Ø∫ Ó≈√’ Í≈¿π‰ Á∆ ‘Á≈«¬Â ‹≈∆ ’ «ÁÂ∆ ‘À Õ Íø‹≈Ï Á∂ ◊ë‘ «ÚÌ≈◊ Á∂ ÍÃÓπº÷ √’ºÂ ¡Èπ≈◊ ÚÓ≈ È∂ Ó≈√’ √ÏøË∆ ¡À‚Ú≈«¬˜∆ Á∂ ‘π’Ó ‹≈∆ ’∆Â∂ ‘È Õ Ì≈Ú∂∫ ‘≈Ò∂ Ó≈√’ È≈ Í≈¿π‰ ” Â∂ ⁄Ò≈È Âª È‘ƒ ‘؉◊∂ Í Ì∆Û Ú≈Ò∆¡ª Â∂ ‘Ø ‹ÈÂ’ Ê≈Úª ¿πÍ ’ØØÈ≈ Á∂ ıÂ∂ Á∂ ÓºÁ∂Ș Ó≈√’ Í≈¿π‰ Á∆ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À Õ ‹≈∆ ‘π’Óª ¡Èπ√≈ Ì∆Û Ú≈Ò∆¡ª Â∂ ‹ÈÂ’ Ê≈Úª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ï√ª, ◊º‚∆¡ª «Ú⁄ √¯ ’È √Ó∂∫, Ù≈«Íø◊ Ó≈Ò˜, «√È∂Ó≈, Á¯Âª ¡Â∂ √’±Òª Á∂ ’Ò≈√ ±Óª «Ú⁄ Ó≈√’ Í≈¿π‰ Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬√ √ÏøË∆ √Ó±‘ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «ÈÁ∂Ù Ì∂‹∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√∂ «Ú⁄≈Ò∂ ’πfi √±«Ï¡ª ¡Â∂ ’∂∫Á Ù≈√ ÍÃÁ∂Ùª «Úº⁄ ÚºË ‘∂ ’ØÈ≈ ’∂√ª Á∂ ÓºÁ∂Ș ¡À‚Ú≈¬∆˜∆ ‹≈∆ ’«Á¡ª Ù«‘ Ú≈√∆¡ª ˘ Ì∆Û-Ì≈Û Ú≈Ò∂ «¬Ò≈«’¡ª «Úº⁄ Ó≈√’ Í«‘ȉ Á∆ √Ò≈‘ «ÁºÂ∆ ‘À¢ ÍÃÙ≈√È È∂ ÍÏ«Ò’ ‡ª√ÍØ‡ (Ϻ√ª, ∂Ò ◊º‚∆¡ª ¡Â∂ ‡À’√∆¡ª) «Úº⁄ √¯ Áœ≈È, «√È∂Ó≈ÿª, Ù≈«Íø◊ Ó≈Ò˜, «‚Í≈‡ÓÀ∫‡Ò √‡Øª, ’Ò≈√±Ó, Á¯Âª ¡Â∂ «¬È‚Ø «¬’º·ª «Úº⁄ Ó≈√’ Í≈¿π‰≈ Ô’∆È∆ ω≈¿π‰ Ò¬∆ «’‘≈ ‘À¢

⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ (¡≈Í) Íø ‹ ≈Ï È∂ √± Ï ≈ Ú≈√∆¡ª ˘ «ÚÙÚ≈Ù «ÁÚ≈«¬¡≈ «’ Íø ‹ ≈Ï Á∂ Í≈‰∆ Á∆ «¬º ’ Ú∆ ϱ ø Á Ï≈‘ È‘ƒ ‹≈‰ «Áº  ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆, Ì≈Ú∂ ∫ «¬√ Á∂ Ò¬∆ Í≈‡∆ ˘ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ ’π  Ï≈È∆ «’™ È≈ ’È∆ ÍÚ∂ ¢ «¬‘ Á≈¡Ú≈ ’«Á¡ª “¡≈Í” Á∂ Ïπ Ò ≈∂ ‚≈. √ø È ∆ «√ø ÿ ¡≈‘¨Ú≈Ò∆¡≈ È∂ «’‘≈ «’ Íø ‹ ≈Ï ”⁄ ˜Ó∆È Á∆ «√ø ⁄ ≈¬∆ Ò¬∆ ¡Â∂ ÒØ ’ ª Á∂ Í∆‰ÔØ ◊ Í≈‰∆ Á∆ Í«‘Òª ‘∆ Ï‘π  ں ‚ ∆ ÿ≈‡ ω∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À , «¬√ Ò¬∆ Íø ‹ ≈Ï Á∂ ÒØ ’ ª Á∆¡ª ÒØ Û ª ͱ  ∆¡ª ’È∆¡ª “¡≈Í” √’≈ Á∆ Úº ‚ ∆ ¡Â∂ ¡«‘Ó «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆ ‘À ¢ ‚≈. √ø È ∆ «√ø ÿ ¡≈‘¨Ú≈Ò∆¡≈ È∂ «’‘≈,““Íø ‹ ≈Ï Á∂ ÒØ ’ ª Úº Ò Ø ∫ «È’≈∂ «√¡≈√∆ ¡≈◊± ‹≈‰Ïπ º fi ’∂ Í≈‰∆ Á∂ Óπ º Á ∂ ”Â∂ ‘Ø ¤ ∆ ≈‹È∆Â∆ ’ ‘∂ ‘È, ‹ÁØ ∫ «’ Óπ º ÷

«’√≈Ȫ «÷Ò≈¯ ‹≈∆ Ú≈ø‡ª ”Â∂ Ø’ Ò≈¿π‰≈ Ó≈È √’≈ Á≈ √π⁄º‹≈ ¯À√Ò≈: «ÚË≈«¬’ Á‘∆¡≈ ⁄ø‚∆◊Û∑ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ (¡≈Í) Á∂ «¯Ø ˜ Íπ  («Á‘≈Â∆) ÂØ∫ «ÚË≈«¬’ ‹È∆Ù Á‘∆¡≈ È∂ Íø ‹ ≈Ï √’≈ Úº Ò Ø ∫ «’√≈Ȫ Á∂ «◊à ¯ Â≈∆ Ú≈ø ‡ ª ”Â∂ Ø ’ Ò≈¿π ‰ Á∂ ¯À √ Ò∂ Á≈ √Ú≈◊ ’∆Â≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ˘ √π ⁄ º ‹ ≈ Â∂ «’√≈È Íº ÷ ∆ ¯À √ Ò≈ ’≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ Íø ‹ ≈Ï Á∂ «Úº  Â∂ ÔØ ‹ È≈ ¡Â∂ √«‘’≈Â≈ Óø  ∆ ‘Í≈Ò «√ø ÿ ⁄∆Ó≈ È∂ Ï∆Â∂ ’º Ò ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ √∆ «’ Íø ‹ ≈Ï √’≈ ’‹≈ È≈ ÓØ Û È Ú≈Ò∂ «’√≈Ȫ Á∂ «◊à ¯ Â≈∆ Ú≈ø ‡ º Á ’∂ ◊ ∆ ¡Â∂ «’√∂ Ú∆ «’√≈È ˘ «◊à ¯ Â≈∆ È‘ƒ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ Íø ‹ ≈Ï √’≈ «’√≈Ȫ Á∂ È≈Ò ‘À , «¬√ Ò¬∆ «’√≈Ȫ Á∆ «◊à ¯ Â≈∆ Á≈ ’Ø ¬ ∆ √Ú≈Ò ‘∆ ÍÀ Á ≈ È‘ƒ ‘π ø Á ≈¢«ÚË≈«¬’ ‹È∆Ù Á‘∆¡≈ È∂ ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈ «’ «’√≈Ȫ Á∆¡ª «◊à ¯ Â≈∆¡ª Ò¬∆ ‹≈∆ ‘Ø ¬ ∂ Úø ‡ ª Ò¬∆ «Í¤Ò∆ ’ª◊√ √’≈ «˜ø Ó ∂ Ú ≈ ‘À , «’™«’ ’ª◊√ È∂ «’√≈Ȫ Á≈ ’˜≈ Óπ ¡ ≈¯ ’È Á≈ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ √∆¢ Í ’ª◊√ √’≈ È∂ «’√≈Ȫ ˘ ËØ ı ≈ «Áø « Á¡ª ’‹≈ Óπ ¡ ≈¯ È≈ ’∆Â≈, √◊Ø ∫ Ï∆Â∂ √≈Ò Á√ø Ï  Ó‘∆È∂ ”⁄ ’‹≈ È≈ ÓØ Û È Ú≈Ò∂ «’√≈Ȫ Á∂ «◊à ¯ Â≈∆ Ú≈ø ‡ ‹≈∆ ’ «Áº  ∂ √È¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ √ø Ï ø Ë Â «ÚÌ≈◊ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ ’ª◊√ √’≈ Ú∂ Ò ∂ ‹≈∆ ‘Ø ¬ ∂ Ú≈ø ‡ ª ˘ ‘∆ Áπ Ï ≈≈ ‹≈∆ ’ «Áº  ≈, «‹√ ’≈È ‘∂ · Ò∂ ͺ Ë  ”Â∂ «’√≈Ȫ «ıÒ≈¯ ’≈Ú≈¬∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ Í ‹ÁØ ∫ ‘∆ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  Ó≈È ˘ «’√≈Ȫ Á∆ «◊à ¯ Â≈∆ ¡Â∂ ‹≈∆ Ú≈ø ‡ ª Ï≈∂ ÍÂ≈ ⁄º « Ò¡≈ ª ¿π È ∑ ª Âπ  ø  «’√≈Ȫ Á∆¡ª «◊à ¯ Â≈∆¡ª ”Â∂ Ø ’ Ò≈¿π ‰ Á∂ ¡≈Á∂ Ù ‹≈∆ ’ «Áº  ∂ √È¢ «‹Èª Á≈ √Ú≈◊ ’∆Â≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ «ÚË≈«¬’ È∂ «’‘≈ «’ «Í¤Ò∆¡ª ¡’≈Ò∆ ÁÒ , Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ Í≈‡∆ ¡Â∂ ’ª◊√ Á∆¡ª √’≈ª È∂ «’√≈Ȫ Á∆ ‘≈Ò ı≈Ï ’∆Â∆ ‘À ¡Â∂ ¿π È ∑ ª ˘ ’‹∂ Á∂ ‹≈Ò «Úº ⁄ Î√≈«¬¡≈ ‘À ¢ «¬Èª «Ú≈«¬Â∆ Í≈‡∆¡ª

È∂ «’√≈Ȫ È≈Ò Úº ‚ ∂ Úº ‚ ∂ fi± · ∂ Ú≈¡Á∂ ’∆Â∂ , Í √’≈ Ï‰È ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÷∂  ∆ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬∆ ’Ø ¬ ∆ ·Ø √ ’ÁÓ È‘ƒ ⁄π º ’ ∂ ¢ «ÚË≈«¬’ Á‘∆¡≈ È∂ Íø ‹ ≈Ï √’≈ Úº Ò Ø ∫ «’√≈Ȫ ˘ ’‹∂ Á∂ ‹≈Ò ÂØ ∫ Ï≈‘ ’º „ ‰ Ò¬∆ ÈÚƒ È∆Â∆ ω≈¿π ‰ Á∂ ¯À √ Ò∂ Á∆ Ú∆ √≈‘È≈ ’∆Â∆¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  Ó≈È Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ Íø ‹ ≈Ï √’≈ ⁄ø ◊ ∆ ÷∂  ∆Ï≈Û∆ È∆Â∆ «Ò¡≈ ’∂ «’√≈Ȫ ˘ ’‹∂ Á∂ ‹≈Ò ÂØ ∫ Ï≈‘ ’º „ ∂ ◊ ∆ ¡Â∂ ÷∂  ∆ ˘ Óπ È ≈¯∂ Ô Ø ◊ ω≈¬∂ ◊ ∆¢

√≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ «√Ó‹∆ ÏÀ∫√ √Ó∂ G «÷Ò≈Î ¡Í≈«Ë’ Ó≈ÓÒ≈ Á‹

‹Ê∂Á≈ È∂ ’∂∫Á √’≈ ˘ Ô≈Á ’Ú≈«¬¡≈ ÏøÁ∆ «√øÿª ˘ «‘≈¡ ’È Á≈ Ú≈¡Á≈

⁄ø‚∆◊Û∑ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‹Ï ˜È≈‘ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡Á≈Ò ÚÒØ ∫ Ì◊œ Û ≈ ’≈ «Áº  ∂ ‹≈‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ´«Ë¡≈‰≈ Íπ«Ò√ Úº Ò Ø ∫ ÒØ ’ «¬È√≈¯ Í≈‡∆ Á∂ Óπ ÷ ∆ ¡Â∂ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ «√Ó‹∆ «√ø ÿ ÏÀ ∫ √ √Ó∂  D «Ú¡’Â∆¡ª «ıÒ≈¯ ¡Í≈«Ë’ Ó≈ÓÒ≈ Á‹ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬‘ ’≈Ú≈¬∆ ¡Á≈Ò ”⁄ Í∂ Ù È≈ ‘Ø ‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢ È≈Ó˜Á ÁØ Ù ∆¡ª ”⁄ B ¡œ  ª ¡Â∂ «ÚË≈«¬’ ÏÀ ∫ √ Á∂ B Ì≈ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘È¢ Íπ « Ò√ ÚÒØ ∫ «¬‘Ȫ √≈«¡ª ˘ Ë≈≈

AGD(¬∂ ) «‘ È≈Ó˜Á ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Á¡√Ò AB ¡Íà À Ò ˘ ‘ج∆ √π‰Ú≈¬∆ Áœ≈È ¡Á≈Ò È∂ ¡≈ÂÓ È◊ ‘Ò’∂ ÂØ ∫ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ «√Ó‹∆ «√ø ÿ ÏÀ ∫ √ ¡Â∂ ¿π ‘ Ȫ Á∂ √≈Ê∆¡ª ˘ I Ó‘∆È∂ Íπ  ≈‰∂ ‹Ï ˜È≈‘ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Ì◊œ Û ≈ ’≈ «Áº  ≈ √∆¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª H ¡Íà À Ò ˘ ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ Á∆¡ª ‘Á≈«¬Âª Á∆ ¿π ¶ ÿ‰≈ Á∂ «¬’ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ‘Ø ¬ ∆ √π‰Ú≈¬∆ Áœ≈È √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ «√Ó‹∆ «√ø ÿ ÏÀ ∫ √ ˘ «Ú⁄ ¡Á≈Ò ÚÒØ ∫ Ì◊œ Û ≈ ’≈ «Áº  ≈ «◊¡≈¢

«’√≈Ȫ È≈Ò ’∆Â∂ Ú≈¡«Á¡ª ÂØ∫ «Íº¤∂ ‘‡‰ Òº◊∆ Íø‹≈Ï √’≈: √øÔπ’ ÓØ⁄≈ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ - √ø Ô π ’ Â √Ó≈‹ ÓØ  ⁄∂ (¡À º √ ¡À √ ¡À º Ó ) È∂ ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈ «’ Íø ‹ ≈Ï √’≈ «’√≈Ȫ √Ó∂  √± Ï ∂ Á∂ ÒØ ’ ª È≈Ò ’∆Â∂ Ú≈¡≈«Á¡≈ ÂØ ∫ «Íº ¤ ∂ ‘‡ ‘∆ ‘À ¢ √’≈ Úº Ò Ø ∫ Íø ‹ ≈Ï Á∆ ÷∂  ∆ ¡Â∂ «’√≈È∆ Á∂ Óπ º Á ∂ ¡º ÷ Ø ∫ ÍØ ÷ ∂ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ ͺ  ’≈ª È≈Ò ◊º Ò Ï≈ ’«Á¡ª ÓØ  ⁄∂ Á∂ ¡≈◊± ÍÃ Ø . ÓÈ‹∆ «√ø ÿ È∂ «’‘≈ «’ Íø ‹ ≈Ï Á∂ ÒØ ’ ª È∂ ÏÛ∂ ⁄≈Úª Â∂ ¿πÓ∆Áª È≈Ò “«¬’ Óœ’≈ ’∂‹∆Ú≈Ò ˘” «Áº  ≈ Í ¿π È ∑ ª ‘º Ê ¡‹∂ º ’ «È≈Ù≈ ‘∆ Òº ◊ ∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ Íø ‹ ≈Ï √’≈ ◊Ó∆ ’≈È ’‰’ Á∂ fi≈Û ˘ ͬ∆ Ó≈ Á≈ Óπ ¡ ≈Ú˜≈ ¡À Ò ≈ȉ ÂØ ∫ ’Â≈ ‘∆ ‘À ¢ ’«˜¡ª ÂØ ∫ ≈‘ Á∂ ‰ Á∆ ‹◊∑ ≈ «’√≈Ȫ ˘ ’˜∂ Ú≈Í√ ’È Ò¬∆ ËÓ’∆¡ª «Áº  ∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ‘È¢ «’√≈È ¡≈◊± È∂ «’‘≈ «’ Íø ‹ ≈Ï ˘ «Áº Ò ∆ Ó≈‚Ò Á∆ ‹◊∑ ≈ ’∂  Ò≈ √’≈ ÂØ ∫ «√º ÷ ‰ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢

⁄ø‚∆◊Û∑ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √Ã∆ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Á∂ ’≈‹’≈∆ ‹Ê∂Á≈ «◊¡≈È∆ ‘ÍÃ∆ «√øÿ È∂ Ú∆‚∆˙ ‹≈∆ ’ ’∂ ’∂∫Á √’≈ ˘ «¬‘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘À «’ √’≈ ÏøÁ∆ «√øÿª ¡Â∂ «√º÷ Ó√Ò∂ ‘ºÒ ’È ˘ ÒÀ ’∂ ’∆Â≈ ¡Í‰≈ Ú≈¡Á≈ ͱ≈ ’∂¢ ‹Ê∂Á≈ È∂ «’‘≈ «’ Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ Í≈‡∆ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ ’∂∫Á √’≈ ˘ ¡≈˜≈Á∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á «√º÷ ’œÓ È≈Ò ’∆Â∂ ◊¬∂ √≈∂ Ú≈¡«Á¡ª ˘ ͱ≈ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ ¿πÈ∑ª ’∂∫Á∆ ◊ë‘ ÓøÂ∆ ¡«Ó Ù≈‘ È≈Ò ÓπÒ≈’≈ ⁄؉ª Áœ≈È ‘ج∆ √∆ ‹ÁØ∫ ¿π‘ ¡ø«ÓÃÂ√ ¡≈¬∂ √∆ Â∂ ¿π√ √Ó∂∫ Ú∆ ¿π‘Ȫ È∂ «¬‘ √≈∂ Ú≈¡Á∂ Ô≈Á ’Ú≈¬∂ √È¢ ¿π‘Ȫ «’‘≈ «’ AB ÈÚøÏ B@AI ˘ ÏøÁ∆ «√øÿª Á∆ «‘≈¬∆ √ÏøË∆ Ì≈ √’≈ ÚÒØ∫ È؇∆«Î’∂ÙÈ ‹≈∆ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ «‹√ «Ú⁄ √’≈ È∂ √±«Ï¡ª ˘ √˜≈ ͱ∆ ’ ⁄πº’∂ ÏøÁ∆ «√øÿª Á∆ «‘≈¬∆ Ò¬∆ «’‘≈ √∆ Í ¿π‘Ȫ ˘ ¡‹∂ º’ «‘≈¡ È‘ƒ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ¿π‘Ȫ «’‘≈ «’ Ì≈¬∆ ÏÒÚø «√øÿ ≈‹Ø¡≈‰≈, ÍÃØ Á«ÚøÁÍ≈Ò «√øÿ ÌπºÒ, Ì≈¬∆ ◊πÁ∆Í «√øÿ ÷∂Û≈, ‹◊Â≈ «√øÿ ‘Ú≈≈ √Ó∂ ¡È∂’ª «√øÿ ¶Ï∆¡ª √‹≈Úª Ìπ◊‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ‹∂Ò∑ª ”⁄ «‘‰ Ò¬∆ Ӌϱ ‘È¢ ‘π‰ ¿π‘Ȫ ˘ Âπø «‘≈¡ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ ¿πȪ «’‘≈ «’ √’≈ ˘ «√º÷ª Á∂ Ó√«Ò¡ª «Ú⁄ «Èº‹∆ «ÁÒ⁄√Í∆ ÒÀ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À Â∂ ¿π‘Ȫ Á∂ Ó√«Ò¡ª ˘ Í«‘Ò Á∂ ¡Ë≈ ”Â∂ ‘ºÒ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢

Óø  ∆ Ì◊Úø  Ó≈È Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ “¡≈Í” √’≈ √ͺ Ù ‡ ’ ⁄π º ’ ∆ ‘À «’ Í≈‰∆ √Ó∂  Íø ‹ ≈Ï Á∂ √≈∂ Óπ º « Á¡ª ”Â∂ Íø ‹ ≈Ï √’≈ «ÁÃ Û Â≈ È≈Ò Í«‘≈ Á∂ Ú ∂ ◊ ∆ ¡Â∂ Íø ‹ ≈Ï Á∂ ‘º ’ ª Á∆ ≈÷∆ «√Á’«ÁÒ∆ È≈Ò ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢”” ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ Íø ‹ ≈Ï ’Ø Ò Í≈‰∆ Á∆ «¬º ’ Ú∆ Ú≈˱ ϱ ø Á È‘ƒ ‘À , √◊Ø ∫ √± Ï ∂ Á∆ ÷∂  ∆Ï≈Û∆ Ò¬∆ ÒØ Û ƒÁ∂ Í≈‰∆ Á∆ ÿ≈‡ ω ◊¬∆ ‘À ¡Â∂ ËÂ∆ ‘∂ · Ò≈ Í≈‰∆ Í∆‰ÔØ ◊ È‘ƒ «‘≈¢ «¬√ Ò¬∆ Íø ‹ ≈Ï √’≈ ÈÚ∆¡ª È∆Â∆¡ª Ò≈◊± ’’∂ ËÂ∆ ‘∂ · Ò≈ Í≈‰∆ Ï⁄≈¿π ‰ Á∆¡ª ’Ø « ÙÙª ’ ‘∆ ‘À ¢ ÈÁ∆¡ª, È«‘ª ¡Â∂ È≈«Ò¡ª Á∂ Á± « Ù ‘Ø ¬ ∂ Í≈‰∆ ˘ √≈¯ ’È ¡Â∂ ÚÂØ ∫ ”⁄ «Ò¡≈¿π ‰ Ò¬∆ ÔÂÈ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ ¡≈‘¨Ú≈Ò∆¡≈ È∂ «’‘≈ «’ È≈ √≈‚∂ ’Ø Ò «√ø ⁄ ≈¬∆ Ò¬∆ ⁄ø ◊ ≈ Í≈‰∆ ‘À ¡Â∂ È≈ ‘∆ ÒØ ’ ª Á∂ Í∆‰ Ò¬∆ Ùπ º Ë

Í≈‰∆ ‘À , «’√ Â∑ ª «’√∂ ˘ Í≈‰∆ Á∂ Á¬∆¬∂ ? «‹‘Û∂ ÒØ ’ Í≈‰∆ Á∂ Óπ º Á ∂ ”Â∂ “¡≈Í” ¡Â∂ Íø ‹ ≈Ï √’≈ ˘ √Ú≈Ò ’ ‘∂ ‘È, ¿π ‘ ¡≈͉≈ ͺ ÷ ª ÒØ ’ ª ¡º ◊ ∂ º ÷ ‰¢ ¿π È ∑ ª ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ, Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ Í≈‡∆ ¡Â∂ ’ª◊√ Á∆ √ı ¡ÒØ ⁄ È≈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ «¬Èª Í≈‡∆¡ª Á∆¡ª √’≈ª Ú∂ Ò ∂ ‘∆ Íø ‹ ≈Ï Á∂ ‘º ’ ª ˘ ´º « ‡¡≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ Íø ‹ ≈Ï Á∆ ÏÏ≈Á∆ Á∂ Óπ º Á ∂ ÷Û∑ ∂ ’∆Â∂ ◊¬∂ , √◊Ø ∫ Í≈‰∆ √Ó∂  Íø ‹ ≈Ï∆ Ì≈Ù≈ «‹‘∂ ¡«‘Ó Óπ º Á ∂ ’ª◊√ ¡Â∂ ¡’≈Ò∆ Â∂ Ì≈‹Í≈ √’≈ª Ú∂ Ò ∂ ıÂÈ≈’ ± Í ¡÷«Â¡≈ ’ ◊¬∂ √È¢ ‚≈. √ø È ∆ È∂ Íø ‹ ≈Ï Ú≈√∆¡ª ˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ «’ «ÚØ Ë ∆ Í≈‡∆¡ª Úº Ò Ø ∫ Í≈‰∆ Á∂ Óπ º Á ∂ ”Â∂ ¯À Ò ≈¬∂ ‹≈ ‘∂ fi± · ÂØ ∫ √π ⁄ ∂  «‘‰, «’™«’ “¡≈Í” Á∆ Íø ‹ ≈Ï √’≈ ¡Â∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  Ó≈È «’√∂ Ú∆ ’∆Ó ”Â∂ Íø ‹ ≈Ï Á≈ Í≈‰∆ Ï≈‘ È‘ƒ ‹≈‰ Á∂ ‰ ◊∂ ¢ Íø ‹ ≈Ï Á∂ ‘º ’ ª Ò¬∆ «‹‘Û∆ Ú∆ ’π  Ï≈È∆ Á∆ ÒØ Û Í¬∆ “¡≈Í” Á∆ √’≈ ¡Â∂ √Óπ º ⁄ ∆ Ò∆‚«ÙÍ ‘ ’π  Ï≈È∆ Á∂ Ú ∂ ◊ ∆¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022

www.nripost.com

Íß‹≈Ï

‚∆‹∆Í∆ Â∂ ‚∆¡≈¬∆‹∆ ”Â∂ ‘ØÚ∂◊∆ √÷ ’≈Ú≈¬∆ Íø‹≈Ï ”⁄ ‘ ؘ C@@ «Ú¡’Â∆ ‘πøÁ∂ ‘È ¡Ú≈≈ ’πº«Â¡ª Á≈ «Ù’≈ √≈Ï’≈ ¡ÀºÈ‚∆Í∆¡Àº√ ¡Â∂ «ÌÃÙ‡≈⁄≈ Ø’± ¡À’‡ «‘ ’∂√ Á‹ ’È Á∆ «ÓÒ∆ ÓȘ±∆

√ø ◊ ±  (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √Ê≈È’ «˜Ò∑ ≈ Íà ٠≈√È ÚÒØ ∫ «˜Ò∑ ∂ ¡ø Á  «‘‰ Ú≈Ò∂ ’π º « ¡ª Á∂ Ùœ ’ ∆È Ó≈Ò’ª ˘ ıÏÁ≈ ’«Á¡ª ’π º « ¡ª Á∆¡ª ’π fi ıÂÈ≈’ È√Òª «‹Ú∂ ∫ «Í‡Ïπ º Ò , Ì≈Â∆ Ïπ Ò ∆ ‹ª Í≈«’√Â≈È∆ Ïπ Ò ∆ «’√Ó È≈Ò √Ïø Ë Â È√Òª ˘ ÿ º ÷ ‰, Í≈Ò‰ ÍØ Ù ‰ Ú∂ ⁄ ‰-Úº ‡ ‰ ‹ª Ï∆«‚ø ◊ ’È ”Â∂ ’≈˘È∆ Ïø « ÁÙ Ò◊≈ «ÁÂ∆ ‘À Í «¬‘ Ú∆ √º ⁄ ‘À «’ √≈‚∂ √± Ï ∂ Á≈ Íà ٠≈√È «¬È∑ ª ’≈˘È∆ Ïø Á Ùª ˘ ‘Ó∂ Ù ≈ ± ‡ ∆È Á≈ Ó√Ò≈ ’«‘ ’∂ Ï∂ « Ë¡≈È≈ «‹‘≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À «’™«’ ¿π È ∑ ª ’Ø Ò «¬È∑ ª ’≈˘Èª Á∆ Í≈Ò‰≈ ’Ú≈¿π ‰ «‘ ’Ø ¬ ∆ √ÍÀ Ù Ò ¯Ø  √ ‹ª ‘Ø  √’≈∆ ¡ÓÒ≈ ÎÀ Ò ≈ Óœ ‹ ± Á ‘∆ È‘ƒ «‹√ È≈Ò ¿π ‘ ’≈˘È Á∆ Í≈Ò‰≈ ’Ú≈¿π ‰ Á∂ ÔØ ◊ ‘Ø ‹≈‰Õ «‹Ê∂ ÒØ ’ ª ˘ ¡≈Ú≈≈ ’π º Â ∂ ¡’√ ’º ‡ «Áø Á ∂ ‘È ¿π Ê ∂ ’π º « ¡ª Á∂ Ùœ ’ ∆È ÒØ ’ ª ÚÒØ ∫ ¡Í‰∂ ÿª «Ú⁄ Í≈Ò∂ - ÍÒØ √ ∂ Í≈Ò± ’π º Â ∂ Ú∆ ¡≈Ú≈≈ ’π º « ¡ª È≈ÒØ ∫ ÿº ‡ È‘ƒ ¡Â∂ «¬‘ Ú∆ ’º ‡ ‰ «Ú⁄ Ï≈Ï Á≈ ÔØ ◊ Á≈È Í≈™Á∂ ‘ÈÕ √≈Ò B@AH Á∂ ¡ø ’ «Û¡ª Óπ  ≈Ï’, «¬√ √≈Ò Áœ  ≈È A.AC Òº ÷ «Ú¡’Â∆ ¡Ú≈≈ ¡Â∂ ÿ∂ ¨ ’π º « ¡ª Áπ ¡ ≈≈ ’º ‡ ∂ ◊¬∂ ¡Â∂ √≈Ò B@AG Áœ  ≈È «¬‘ «◊‰Â∆ A.AB Òº ÷ Á∂ ’∆Ï √∆Õ Íø ‹ ≈Ï ¡ø Á  «¬’ ÓØ ‡ ∂ «‹‘∂ ¡ø Á ≈˜∂ Óπ  ≈Ï’ ‘ Ø ˜ C@@ «Ú¡’Â∆ ¡≈Ú≈≈ ’π º « ¡ª Áπ ¡ ≈≈ ’º ‡ ∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ¡≈Ú≈≈ ’π º « ¡ª Á∆ ÓÁÓ Ùπ Ó ≈∆ Óπ  ≈Ï’ √≈Ò B@AB Áœ  ≈È «¬È∑ ª Á∆ «◊‰Â∆ D.GG Òº ÷ Áº √ ∆ ◊¬∆ √∆ Í Óœ ‹ ± Á ≈ √Ó∂ ∫ Áœ  ≈È «¬È∑ ª Á∆ «◊‰Â∆ Â’∆ÏÈ E Òº ÷ Á∂ ’∆Ï Áº √ ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À Õ

Ì≈ ”⁄ ÁπÈ∆¡ª Á∂ √ºÌ ÂØ∫ ÚºË Ô≈È∆ ’∆ C@ «ÓÒ∆¡È ¡≈Ú≈≈ ’πºÂ∂ Óœ‹±Á ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ (¡≈Í) Á∆ «ÚË≈«¬’≈ √Ï‹∆ ’œ  Ó≈‰± ’ ∂ È∂ Ï∆Â∂ «Áȃ Íø ‹ ≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ «Ú⁄ ÏØ Ò «Á¡ª √± Ï ≈ √’≈ ˘ Íø ‹ ≈Ï «Ú⁄ ’π º « ¡ª Á∆¡ª ıÂÈ≈’ «’√Óª Í≈Ò‰ Ú≈Ò∂ ’π º « ¡ª Á∂ Ùœ ’ ∆Ȫ ¿π Í  ’≈˘È∆ «Ù’ø ‹ ≈ ’√‰ Á∆ √Ò≈‘ «ÁÂ∆ ‘À Â≈«’ ¡≈Ó ‹ÈÂ≈ ’π º « ¡ª Á∂ Íà ’ Ø Í ÂØ ∫ Ï⁄ √’∂ Õ «ÚË≈«¬’≈ È∂ ’π º « ¡ª Á≈ «¬‘ ◊ø Ì ∆ Óπ º Á ≈ «ÚË≈È √Ì≈ ¡ø Á  ¿π · ≈™«Á¡ª «¬‘ Ú∆ Áº « √¡≈ «’ ’π º « ¡ª ÚÒØ ∫ Úº „ ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂

’π º Ò «Ú¡’Â∆¡ª «Ú⁄Ø ∫ ¡º Ë ∂ ÂØ ∫ Úº Ë Ïº ⁄ ∂ ‘π ø Á ∂ ‘È «‹‘Û∂ «˜¡≈Á≈ ÈØ ⁄ ∂ ‹≈‰ ‹ª «˜¡≈Á≈ Úº „ -‡π º ’ ’∆Â∂ ‹≈‰ È≈Ò ¡Í‰∂ ÍÚ≈ª ˘ «Ú¤Ø Û ≈ Á∂ «Áø Á ∂ ‘ÈÕ È∆ÁÒÀ ∫ ‚ Áπ È ∆¡ª Á≈ «¬’º Ò ≈ ¡«‹‘≈ Á∂ Ù ‘À «‹Ê∂ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ ¡≈Ú≈≈ ’π º Â ≈ È‘ƒ Í «‹‘Û∂ ÒØ ’ ’π º « ¡ª Á∂ Ùœ ’ ∆È ‘È ¿π ‘ ¡Í‰≈ ’π º Â ≈ ¡Í‰∂ ÿ Á∂ ¡ø Á  ‘∆ ÷Á∂ ‘È Í Á± ‹ ∂ Í≈√∂ Ì≈ Áπ È ∆¡ª Á≈ «¬’º Ò ≈ ¡«‹‘≈ Á∂ Ù ‘À «‹Ê∂ Áπ È ∆¡ª Á∂ √º Ì ÂØ ∫ Úº Ë Ô≈È∆ C@ «ÓÒ∆¡È ¡≈Ú≈≈ ’π º Â ∂ Óœ ‹ ± Á ‘ÈÕ

√ø ◊ ±  (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Íø ‹ ≈Ï Á∂ B √≈Ï’≈ ¡«Ë’≈∆¡ª «Úπ º Ë ¡À º È ‚∆Í∆¡À º √ Â∂ «Ìà ٠‡≈⁄≈ Ø ’ ± ¡À ’ ‡ «‘ ’∂ √ Á‹ ’È Á∆ ÓȘ±  ∆ «Áº  ∆ ‘À ¢ Á¡√Ò √≈Ï’≈ ‚∆¡≈¬∆‹∆ Ò÷«Óø Á  «√ø ÿ ‹≈÷Û Â∂ ‚∆‹∆Í∆ √π ÷ Á∂ Ú «√ø ÿ √º ◊ ± ”Â∂ ÁØ Ù ‘À «’ ‹Ø «ÎØ ˜ Íπ  ˜∂ Ò ∑ «Ú⁄ ’À Á ∆¡ª ÂØ ∫ ÈÙ∆Ò∂ ÍÁ≈Ê «ÓÒ Á∂ √È ¿π ‘ Ȫ Á≈ «¬‘Ȫ ÁØ √≈Ï’≈ ¡¯√ª È∂ ¡≈͉∂ ͺ Ë  ¿π  ∂ ‘∆ «ÈÏ∂ Û ≈ ’ «Áº  ≈ √∆ Â∂ «¬√ Á∆ ‹≈‰’≈∆ ¿π º ⁄ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ È‘ƒ «Áº  ∆¢ «¬‘Ȫ ÁØ È ª ¡¯√ª «÷Ò≈¯ Íø ‹ ≈Ï «Ï¿±  Ø ¡≈¯ «¬ÈÚÀ √ ‡∆◊∂ Ù È Á∆ ‹ª⁄ Ó◊Ø ∫ ’∂ √ Á‹ ’È Á∆ ÍÃ Ú ≈È◊∆ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ ‹ª⁄ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ ’À Á ∆¡ª ÂØ ∫ ÈÙ∆Ò∂ ÍÁ≈Ê Â∂ ÓØ Ï ≈¬∆Ò «ÓÒ‰ Á∂ BDA Ó≈ÓÒ∂ √È Í Ò÷«Óø Á  ‹≈÷Û Â∂ √π ÷ Á∂ Ú √º ◊ ± È∂ ’«Ê œ  ”Â∂ «√¯ «¬’ Ó≈ÓÒ∂ Ï≈∂ ‘∆ ‹≈‰’≈∆ ¿π º ⁄ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ Ì∂ ‹ ∆ √∆¢ «¬‘ Ó≈ÓÒ∂ B@@E-B@AA º ’ Á∂ ‘È ‹Á ¿π ‘ «ÎØ ˜ Íπ  ‹∂ Ò ∑ «Ú⁄ √π Í ‚À ∫ ‡ Ú‹Ø ∫ Â≈«¬È≈ √È¢ «ÎØ ˜ Íπ  «√‡∆ ¡À º √ ¡À ⁄ ˙ ◊π  Íà ∆  «√ø ÿ È∂ «’‘≈ «’ «Ù’≈«¬Â’Â≈ ’Ó‹∆ «√ø ÿ Ìπ º Ò  Úº Ò Ø ∫ ÈÚƒ «Ù’≈«¬Â «ÓÒ‰ ”Â∂ ’∂ √ «Ú⁄ ¡◊Ò∆ ’≈Ú≈¬∆ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ Ìπ º Ò  «ÎØ ˜ Íπ  ‹∂ Ò ∑ «Ú⁄ √‘≈«¬’ ‹∂ Ò ∑ √π Í ‚À ∫ ‡ Â≈«¬È≈ ‘∂ ‘È¢ ¿π ‘ «¬√ ’∂ √ Á≈ ’¬∆ √≈Òª ÂØ ∫ «Íº ¤ ≈ ’ «‘≈ ‘À Â∂ «¬√ Ú∂ Ò ∂ ´«Ë¡≈‰≈ Á∆ ‹∂ Ò ∑ «Ú⁄ √‘≈«¬’ √π Í ‚À ∫ ‡ ‘À ¢ √≈Ï’≈ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ ¡≈͉∂ Ï⁄≈¡ «Ú⁄ «¬‘ «Ï¡≈È «Áº  ≈ «’ ¿π È ∑ ª

Úº Ò Ø ∫ ‹∂ Ò ∑ √π Í ‚À ∫ ‡ ˘ ‹∂ Ò ∑ ÓÀ È ± ¡ Ò Óπ  ≈Ï’ «ÓÒ∂ ¡«Ë’≈ª Óπ  ≈Ï’ ‘∆ ¡À º Î ¡≈¬∆¡≈ Á‹ ’È ‹ª ‹∂ Ò ∑ «Ú⁄ ‘∆ ’Ø ¬ ∆ √˜≈ Ò≈¿π ‰ ‹ª «⁄Â≈ÚÈ∆ Á∂ ‰ Á∆ «√Î≈Ù ’∆Â∆ √∆¢ Ò÷«Óø Á  ‹≈÷Û È∂ «’‘≈, “’À ∫ Á∆¡ª ÂØ ∫ ÎÛ∂ ÍÁ≈ʪ Á∆ Ó≈Â≈ «¬ø È ∆ «˜¡≈Á≈ È‘ƒ √∆ «’ ¿π È ∑ ª «ıÒ≈¯ ¡Í≈«Ë’ ’∂ √ Á‹ ’∆Â∂ ‹ªÁ∂ ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ‹ª⁄ ¡«Ë’≈∆ Úº Ò Ø ∫ ¿π È ∑ ª Á∆ √π ‰ Ú≈¬∆ È‘ƒ ’∆Â∆ ◊¬∆ ¡Â∂ ’≈Ú≈¬∆ ͺ ÷ Í≈Â∆ ¡Â∂ «¬º ’ Í≈√Û √∆¢ ‹≈÷Û Óπ  ≈Ï’, “‹ª⁄ ¡«Ë’≈∆ È∂ √≈˘ «√Î «¬º ’ Ú≈ BB ÎÚ∆ ˘ Ïπ Ò ≈«¬¡≈ √∆¢ ¡√ƒ ¿π È ∑ ª ÂØ ∫ ¡◊Ò∆ Â∆’ Óø ◊ ∆ √∆ ª «’ ¡√ƒ Á‘≈’∂ ÂØ ∫ Úº Ë Íπ  ≈‰∂ Ó≈Ó«Ò¡ª Á≈ «’≈‚ ‘≈√Ò ’’∂ ¡≈͉∂ ‹Ú≈Ï «Â¡≈ ’ √’∆¬∂ Í √≈˘ Áπ Ï ≈≈ È‘ƒ Ïπ Ò ≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ ¡√ƒ ‹ª⁄ ¡Â∂ ‚∆‹∆Í∆ Á∆¡ª «√Î≈Ùª Ï≈∂ «√¯ Âπ ‘ ≈‚∂ ÂØ ∫ √π ‰ ‘∂ ‘ª¢ «¬√ √Ïø Ë ∆ ͺ ÷ ‹≈‰È Ò¬∆ √≈Ï’≈ ‚∆¡≈¬∆‹∆ √π ÷ Á∂ Ú «√ø ÿ √º ◊ ± È≈Ò √ø Í ’ È‘ƒ ‘Ø √«’¡≈¢ ‘≈Òª«’, ‹≈÷Û È∂ √º ◊ ± Á≈ Ï⁄≈¡ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ È∂ Ó ª Óπ  ≈Ï’ √’≈∆ ¡«Ë’≈∆ Á∆ √∂ Ú ≈Óπ ’ Â∆ Á∂ «Âø È √≈Òª Ó◊Ø ∫ ¿π √ «ıÒ≈¯ ’≈Ú≈¬∆ È‘ƒ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆¢ ¿π È ∑ ª Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ ¿π È ∑ ª ˘ «ÎØ ˜ Íπ  Íπ « Ò√ Úº Ò Ø ∫ ¡‹∂ º ’ √ø Ó È È‘ƒ Ì∂ ‹ ∂ ◊¬∂ ¢ ‹Á«’ ‹ª⁄ «Ï¿±  Ø Á∂ ¡≈¬∆‹∆ ◊œ Â Ó ⁄∆Ó≈ È∂ ‹ª⁄ «ÍØ  ‡ «Ú⁄ «’‘≈ «’ ¿π ’  ¡«Ë’≈∆ ‹ª⁄ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ È‘ƒ ‘Ø ¬ ∂ ¢

‹ÈÒ Ú◊ Ò¬∆ «¬ºÊ∂ Î√∂◊≈ ÓπΠ«Ï‹Ò∆ Á≈ Í∂⁄! ÂÀ¡ √∆Ó≈ √ø√Á ÓÀ∫Ï ÚÈ∆ «Ïº‡± È∂ ’∂‹∆Ú≈Ò ”Â∂ √≈«Ë¡≈ «ÈÙ≈È≈, ’«‘ «ÁºÂ∆ «¬‘ Úº‚∆ ◊ºÒ ÂØ∫ «¬º’ Ú∆ Ô±«È‡ ÚºË «Ï‹Ò∆ α’∆ ª ÌÈ≈ ÍÚ∂◊≈ ͱ≈ «ÏºÒ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Íø ‹ ≈Ï ”⁄ C@@ Ô± « ȇ Íà  ∆ Ó‘∆È≈ Óπ Î Â «Ï‹Ò∆ ”Â∂ º ÷ ∆ Ù ˘ ÒÀ ’∂ «ÚØ Ë ∆¡ª Úº Ò Ø ∫ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ (¡≈Í) Á≈ Ò◊≈Â≈ «ÚØ Ë ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ √’≈ È∂ C@@ Ô± « ȇ Ó‘∆È≈ «Ï‹Ò∆ Óπ Î Â ’È Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À Â∂ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ’«‘ «Áº  ≈ ‘À «’ ‹∂ ’  A Ô± « ȇ Ú∆ Úº Ë ‘Ø ¬ ∆ ª ‹ÈÒ Ú◊ ˘ ͱ  ≈ «Ïº Ò ¡Á≈ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬√ Ò¬∆ ‹∂ ’  B Ó‘∆«È¡ª Á∂ F@A Ô± « ȇ ‘π ø Á ∂ ‘È Âª ͱ  ≈ «Ïº Ò ÌÈ≈ ͬ∂ ◊ ≈¢ √’≈ Úº Ò Ø ∫ º ÷ ∆ Ù «Úº ⁄ √Óº « √¡≈ «¬‘ ‘À «’ ‹∂ ’  ¡À √ √∆, Ï∆√∆, Î∆‚Ó Î≈¬∆‡ Â∂ Ï∆Í∆¡À Ò Í«Ú≈ª È∂ B Ó‘∆«È¡ª «Úº ⁄ F@@ Ô± « ȇ ÂØ ∫ Úº Ë «Ï‹Ò∆ ÷⁄ ’∆Â∆ ‘À , ª ¿π È ∑ ª ˘ «√¯ ¿π ‘ ∆ Ú≈˱ «Ï‹Ò∆ Á∂ «Ïº Ò ¡Á≈ ’È∂ ÍÀ ‰ ◊∂ Í ‹ÈÒ Ú◊ ˘ ÒÀ ’∂ «ÚØ Ë ∆ «Ë Úº Ò Ø ∫ √’≈ Á∆ Ù Á∆ «È÷∂ Ë ∆ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª Á≈ ÁØ Ù ‘À «’ ‹∂ ’  F@@ Ô± « ȇ ÂØ ∫ Úº Ë Ì≈Ú A Ô± « ȇ Ú≈˱ «Ï‹Ò∆ ÷⁄ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ª «√¯ F@A Ô± « ȇ Á≈ ‘∆ «Ïº Ò Á∂ ‰ ≈ ÍÚ∂ ◊ ≈¢

‹ÈÒ Ú◊ È≈Ò Ï∂«¬È√≈Î∆ ’≈ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ Ú∆ «¬√ Óπ º Á ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ’≈Î∆ «ÚÚ≈Á «¤«Û¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ’π fi ÒØ ’ «¬√ ˘ ‹ÈÒ Ú◊ È≈Ò Ï∂ « ¬È√≈Î∆ ’≈ Á∂ ‘∂ ‘È¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ’π fi ÒØ ’ ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Í«‘Ò∆ Ú≈ ‹ÈÒ Ú◊ ˘ F@@ Ô± « ȇ Óπ Î Â «Ï‹Ò∆ «ÓÒ ‘∆ ‘À ¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ «ÚØ Ë ’È Á∆ Ï‹≈¬∂ «Ï‹Ò∆ Á∆ Ϻ ⁄  ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢ √’≈ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ‘ ÿ ˘ F@@ Ô± « ȇ Óπ Î Â «Ï‹Ò∆ «Áº  ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ ™‹ Íø ‹ ≈Ï «Úº ⁄ ’¬∆ ÿ ¡«‹‘∂ ‘È, «‹º Ê ∂ Úº ÷ -Úº ÷ È≈Úª ‘∂ · ’π È À ’ ÙÈ ‘È¢ «¬’ ÿ Á∂ √≈∂ ’π È À ’ ÙȪ ”Â∂ F@@ Ô± « ȇ Óπ Î Â «Ï‹Ò∆ «ÓÒ∂ ◊ ∆ ‹ª È‘ƒ «¬√ ”Â∂ √Ú≈Ò ‘À ¢ √’≈ È∂ «¬√ Ï≈∂ ’π fi Ú∆ √ͺ Ù ‡ È‘ƒ ’∆Â≈ ‘À ¢

«Ï‹Ò∆ ÓøÂ∆ È∂ Áº√∆¡ª F@@ Ô±«È‡ Óπ¯Â ÒÀ‰ Á∆¡ª Ùª... Íø ‹ ≈Ï «Úº ⁄ ÈÚƒ ω∆ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ (¡≈Í) √’≈ È∂ ⁄Ø ‰ ª ÂØ ∫ Í«‘Òª Î∆ «Ï‹Ò∆ Á∂ ‰ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ √∆¢ Ï∂ Ù ’ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  Ó≈È Úº Ò Ø ∫ «¬º ’ ‹π Ò ≈¬∆ ÂØ ∫ F@@ Ô± « ȇ Óπ ¯ Â «Ï‹Ò∆ Á∂ ‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ’ «Áº  ≈ √∆¢ Í «’√˘ «¬‘ √‘± Ò Â «ÓÒ∂ ◊ ∆ Â∂ «’√˘ È‘ƒ, «¬√ Ï≈∂ ÒØ ’ ª Á∂ ÓȪ «Úº ⁄ ’¬∆ Â∑ ª Ìø Ï Ò̱ √ ∂ √È ¢ Í ‘π ‰ Íø ‹ ≈Ï Á∂ «Ï‹Ò∆ Óø  ∆ ‘Ì‹È «√ø ÿ È∂ «¬√ Ï≈∂ ÷π º Ò ’∂ √ͺ Ù ‡∆’È «Áº  ≈ ‘À ¢ «Ï‹Ò∆ Óø  ∆ È∂ Áº « √¡≈ «’ ‹∂ ’  ¡Èπ √ ± « ⁄ ‹≈Â∆ (¡À º √ √∆), ͺ ¤ Û∆ Ùà ∂ ‰ ∆ (Ï∆√∆), ¡Â∂ ◊∆Ï∆ ∂ ÷ ≈ ÂØ ∫ ‘∂ · ª (Ï∆Í∆¡À º Ò ) Ùà ∂ ‰ ∆¡ª Á∂ ÒØ ’ F@@ Ô± « ȇ ÂØ ∫ Úº Ë «Ï‹Ò∆ ÷⁄ ’Á∂ ‘È, ª «¬‘ Ò◊˜∆ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ ’∆ ¡≈Ó Ú◊ Á∂ «¬º ’ ¡≈Ó, ◊∆Ï Í«Ú≈ Ò¬∆ F@@ Ô± « ȇ Óπ ¯ Â «Ï‹Ò∆ ’≈¯∆ ‘À ¢ «¬‘ √’∆Ó A ‹π Ò ≈¬∆ ÂØ ∫ Ò≈◊± ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ Óø  ∆ È∂ ¡º ◊ ∂ «’‘≈ «’ «‹È∑ ª ÒØ ’ ª ’Ø Ò ¡À º √ √∆), (˙)Ï∆√∆ ¡Â∂ Ï∆Í∆¡À º Ò Í«Ú≈ª È≈Ò

√Ïø Ë Â A «’ÒØ Ú ≈‡ Á≈ ’π È À ’ ÙÈ ‘À , ‹∂ ’  ¿π È ∑ ª Á≈ «Ïº Ò F@@ Ô± « ȇ ÂØ ∫ Úº Ë ‘À , ª Ú≈˱ Ô± « ȇ Ò¬∆ ‘∆ Ìπ ◊ Â≈È ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ Í ‹∂ ’  ¡Èπ √ ± « ⁄ ‹≈Â∆ Á∂ «’√∂ «Ú¡’Â∆ ’Ø Ò A «’ÒØ Ú ≈‡ ÂØ ∫ Úº Ë Á≈ ’π È À ’ ÙÈ ‘À , ª ¿π √ ˘ ͱ  ≈ «Ïº Ò ¡Á≈ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹∂ ’  Á± ‹ ∆ Ùà ∂ ‰ ∆ Á≈ A Ô± « ȇ Ú∆ «˜¡≈Á≈ ¡≈™Á≈ ‘À ª F@A Ô± « ȇ Á≈ «Ïº Ò ÌÈ≈ ÍÚ∂ ◊ ≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Úº ‚ ∂ ’π È À ’ ÙÈ ”Â∂ ‹∂ ’  «¬√ Ùà ∂ ‰ ∆ Á∂ «’√∂ «Ú¡’Â∆ Á≈ «Ïº Ò «¬√ ÂØ ∫ Úº Ë ¡≈™Á≈ ‘À ª ¿π √ Á≈ ͱ  ≈ Ìπ ◊ Â≈È ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ « ‹‘Û∂ ÒØ ’ «¬È’Ó ‡À ’ √ ¡Á≈ ’Á∂ ‘È, ¿π È ∑ ª ˘ Ú∆ «¬√∂ Â∑ ª Úº Ë Ô± « ȇ «Ïº Ò ¡Á≈ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬√ Áœ  ≈È «‹‘Û∂ Í«Ú≈ «¬º ’ «Ï‹Ò∆ Ó∆‡ Ú≈Ò∂ Ï‘π Ó ø « ˜Ò≈ ÿª «Úº ⁄ «‘ø Á ∂ ‘È, ¿π È ∑ ª ˘ Ú∆ Óπ ¯ Â «Ï‹Ò∆ √’∆Ó ÂØ ∫ Ï≈‘ º « ÷¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «¬‘ Í«Ú≈ «¬√ √’∆Ó Á≈ Ò≈Ì ÒÀ ‰ «Úº ⁄ ¡√Óº Ê ‘Ø ‰ ◊∂ «’™«’ «¬º ’ «Ï«Òø ◊ ⁄º ’  «Úº ⁄ ¿π È ∑ ª Á∆ ÷Í F@@ Ô± « ȇ ÂØ ∫ Úº Ë ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢

‹≈÷Û ’«‘ √’Á∂ ‘È ’ª◊√ ˘ Ì◊Úø Ó≈È È∂ «¬’ ‘Ø Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ ͱ≈, Íπ«Ò√ ¡Ò«ÚÁ≈, ’≈È Áº√Ø ÈØ«‡√ ”Â∂ “⁄πºÍ” Úº‡∆ ÓπÒ≈˜Óª Á∂ Í«Ú≈ª ˘ «¬’ ’ØÛ πͬ∂ Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’ª◊√ Í≈‡∆ Úº Ò Ø ∫ ‹≈∆ ’≈È Áº√Ø ÈØ«‡√ Á≈ √≈Ï’≈ √± Ï ≈ ÍÃ Ë ≈È √π È ∆Ò ‹≈÷Û ’ª◊√ È∂ ’Ø ¬ ∆ ‹Ú≈Ï È‘ƒ «Áº  ≈ ‘À ¢ ‹≈÷Û È∂ √Ø Ó Ú≈ Â’ ‹Ú≈Ï Á∂ ‰ ≈ √∆ Í ¿π ‘ ‹Ú≈Ï È‘ƒ Á∂ ‘∂ ‘È ¢ Óø « È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ ‹≈÷Û Í≈‡∆ Á∂ «Í¤Ò∂ ÎÀ √ «Ò¡ª ÂØ ∫ «¬ø È ∂ «È≈Ù ‘È «’ ¿π ‘ ’ª◊√ ˘ ¡Ò«ÚÁ≈ ’«‘ √’Á∂ ‘È¢ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ «¬º ’ -ÁØ «ÁȪ «Úº ⁄ ‹≈÷Û Íπ ‹ ∆ÙÈ √ͺ Ù ‡ ’È◊∂ ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ‹≈÷Û Úº Ò Ø ∫ ‹Ú≈Ï È≈ Á∂ ‰ ’≈È ’ª◊√ Í≈‡∆ Á∆¡ª Óπ Ù ’Òª Úº Ë ◊¬∆¡ª ‘È «’™«’ ‹ª ª ¿π ‘ √≈Ï’≈ √± Ï ≈ ÍÃ Ë ≈È ˘ Áπ Ï ≈≈ ÈØ « ‡√ ‹≈∆ ’∂ ◊ ∆ ‹ª ¡Èπ √ ≈√È∆ ’≈Ú≈¬∆ ’’∂ ¿π √ ˘ Óπ ¡ º Â Ò ’ Á∂ Ú ∂ ◊ ∆¢ ¡«‹‘∂ «Ú⁄ Í≈‡∆ ˘ ÎÀ √ Ò≈ ÒÀ ‰ ≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ’ª◊√ Á∂ √± Ï ≈ «¬ø ⁄ ≈‹ ‘∆Ù ⁄œ Ë ∆ Á∆ «Ù’≈«¬Â ”Â∂ ’ª◊√ ¡Èπ √ ≈√È∆ ’Ó∂ ‡ ∆ È∂ √π È ∆Ò ‹≈÷Û ˘ ’≈È Áº √ Ø ÈØ « ‡√ ‹≈∆ ’∆Â≈ √∆¢ AA ¡ÍÀ Ò ˘ ‹≈∆ ÈØ « ‡√ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¿π √ È∂ Íø ‹ ≈Ï «Ú⁄ «ÚË≈«¬’ ÁÒ Á≈ ¡≈◊± ⁄π ‰ È Ú∂ Ò ∂ Í≈‡∆ Á∂ ¡≈◊± «÷Ò≈Î ¡ÍÓ≈È‹È’ √ÏÁ≈ÚÒ∆ ÚÂ∆ ¡Â∂ «Î’± Ó≈È«√’Â≈ ¡Í‰≈¬∆¢ «‹√ Â∂ Í≈‡∆ È∂ ¿π È ∑ ª ˘ G «ÁȪ ”⁄ ‹Ú≈Ï Á∂ ‰ Ò¬∆ «’‘≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ‹≈÷Û È∂ √º  «ÁȪ Á∆ «Ó¡≈Á ÷ÂÓ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ú∆ Í≈‡∆ Á∂ ÈØ « ‡√ Á≈ ‹Ú≈Ï È‘ƒ «Áº  ≈¢ Óø « È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ ‹≈÷Û ‘π ‰ ’ª◊√ Í≈‡∆ «Úº ⁄ «‘‰ Á∂ Ó± ‚ «Ú⁄ È‘ƒ ‘È¢ «¬√∂ Ò¬∆ ¿π È ∑ ª Í≈‡∆ ˘ ’Ø ¬ ∆ ‹Ú≈Ï È‘ƒ «Áº  ≈ ‘À ¢ √◊Ó «√¡≈√ ÂØ ∫ √ø « È¡≈√ ÒÀ ⁄π º ’ ∂ ‹≈÷Û ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ ÂØ ∫ Í≈‡∆ ÂØ ∫ È≈÷π √ ‘È¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª √π È ∆Ò ‹≈÷Û ÏÂœ  Óπ ÷ ∆ ’À Í ‡È ¡Ó«ø Á  «√ø ÿ Á∂ ÎÀ √ «Ò¡ª √Ïø Ë ∆ ¡≈͉∆ «ÍØ  ‡ Í≈‡∆ ‘≈¬∆’Óª‚ ˘ Ì∂ ‹ Á∂ ‘∂ Í ‘≈¬∆’Óª‚ È∂ ’Á∂ Ú∆ «¬√ Úº Ò «Ë¡≈È È‘ƒ «Áº  ≈¢

⁄ø‚∆◊Û∑ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «¬º’ «¬«Â‘≈√’ ÎÀ√Ò∂ «Úº ⁄ , Íø ‹ ≈Ï Á∂ Óπ º ÷ ÓøÂ∆ Ì◊Úø Ó≈È È∂ ÏπºËÚ≈ ˘ «‚¿±‡∆ Áœ≈È ÓœÂ ‘؉ Á∆ √± «Úº⁄ Íø‹≈Ï Íπ«Ò√ Á∂ ‹Ú≈È Á∂ Í«Ú≈ ˘ A ’ØÛ πͬ∂ ¡À’√-◊Ã∂Ù∆¡≈ ≈Ù∆ Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ‘À¢ Óπº÷ ÓøÂ∆ «¬ºÊ∂ Íø‹≈Ï Íπ«Ò√ Â’È≈ÒØ‹∆ ÍÒ∂‡Î≈Ó Á∆ ÚÂØ∫ ’Á∂ ‘ج∂ Íø‹≈Ï Íπ«Ò√ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª ¡Â∂ ’Ó⁄≈∆¡ª ˘ √øÏØ«Ë ’ ‘∂ √È¢ Ó∆«‡ø◊ «Úº⁄ Óπº÷ √’ºÂ ¡«ÈπË «ÂÚ≈∆, Óπº÷ ÓøÂ∆ Á∂ ÚË∆’ Óπº÷ √’ºÂ ¬∂. Ú∂‰± ÍÃ√≈Á, ÍÃÓπº÷ √’ºÂ ◊ë‘ ¡Èπ≈◊ ÚÓ≈ ¡Â∂ Íπ«Ò√ ‚≈«¬À’‡ ‹ÈÒ (‚∆‹∆Í∆) Íø‹≈Ï Ú∆’∂ Ì≈Ú≈ Ú∆ ‘≈˜ √È¢ √≈∂ À∫’ª Á∂ BC@@@ ÂØ∫ Úº Ë Íπ « Ò√ Óπ Ò ≈˜Óª ˘ √ø Ï Ø Ë È

’«Á¡ª Óπº÷ ÓøÂ∆ È∂ ¿πÈ∑ª ˘ ◊À∫◊√‡ª, È«Ù¡ª, ¡ºÂÚ≈Á, ◊À-’≈˘È∆ Ó≈¬∆«Èø ◊ ¡Â∂ «Ìà ٠‡≈⁄≈ «ÚπºË ˜∆Ø ‡≈ÒÀ∫√ ¡Í‰≈¿π ‰ Á∂ «ÈÁ∂ Ù «ÁºÂ∂¢ ÷≈√ Âœ ”Â∂, Íø‹≈Ï Íπ«Ò√ Áπ¡≈≈ ≈‹ Íπ«Ò√ ‘Àº‚’π¡≈‡, √≈∂ «˜Ò∑≈ Íπ«Ò√ ÁÎÂª, Íπ«Ò√ √‡∂ÙȪ, «√÷Ò≈¬∆ ’∂ ∫ Áª, √ÍÀ Ù Ò ‡≈√’ ÎØ√ (¡Àº√‡∆¡ÀºÎ ) ÁÎÂ, «¬ø‡ÀÒ∆‹À∫√ «Ú÷∂ √Ê≈«Í ’∆Â∂ ◊¬∂ ICC Ú∆‚∆˙ ’≈ÈÎø«√ø◊ (Ú∆√∆) √Ê≈Ȫ ÂØ∫ √≈∂ À∫’ Á∂ Íπ«Ò√ ’Ó⁄≈∆ «¬√ Ó∆«‡ø◊ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘ج∂¢ Á¯Â, √ªfi ’∂∫Á, Úº÷-Úº÷ ‘«Ê¡≈ÏøÁ χ≈Ò∆¡Èª ¡Â∂ ∂ÒÚ∂ Íπ«Ò√¢ Íø‹≈Ï «Úº⁄ «¬‘ Í«‘Ò∆ Ú≈ ‘À ‹ÁØ∫ Óπº÷ ÓøÂ∆ È∂ Íπ«Ò√ ÓπÒ≈˜Óª Á∂ «¬øÈ∂ Úº‚∂ «¬’º· ˘ √øÏØËÈ ’∆Â≈¢

¡Ó«øÁ «√øÿ ≈‹≈ Ú«Ûø◊ È∂ Íø‹≈Ï ’ª◊√ Á∂ ÍÃË≈È Ú‹Ø∫ ¡‘πÁ≈ √øÌ≈«Ò¡≈, Ì≈ ̱ى ¡≈Ù± È∂ Ú∆ ⁄πº’∆ √‘πø

´«Ë¡≈‰≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)«ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª ”⁄ «ÓÒ∆ ‘≈ ¡Â∂ Í≈‡∆ ”⁄ ⁄º Ò ‘∆ ËÛ∂ Ï ø Á ∆ ˘ Ø ’ ‰ Ò¬∆ ’ª◊√ ‘≈¬∆’Óª‚ È∂ Ó∆‚∆¡≈ ”⁄ «Ï¡≈ÈÏ≈˜∆ ’È Ú≈Ò∂ ¡≈◊± ¡ ª Á∂ Ó± ø ‘ ”Â∂ ͺ ‡ ∆ Ïø È ∑ «Áº  ∆ ‘À ¢ ‘π ‰ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ ’ª◊√∆ ¡≈◊± Ó∆‚∆¡≈ √≈‘Ó‰∂ ÁØ Ù È‘ƒ Ò◊≈ √’∂ ◊ ≈¢ Í≈‡∆ «ÚØ Ë ∆ «Ï¡≈È Á∂ ‰ Ú≈«Ò¡ª Ï≈∂ Í≈‡∆ Á∂ ¡«Ë’≈ ¡≈◊± ‘∆ ◊º Ò ’È◊∂ ¢ ‘≈¬∆’Óª‚ Á∂ «¬√ ‘π ’ Ó Á≈ ¡√ ‘π ‰ «Á÷≈¬∆ Á∂ «‘≈ ‘À ¢ ´«Ë¡≈‰≈ ÂØ ∫ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï ÚÈ∆ «√ø ÿ «Ïº ‡ ± ¡≈͉∆ ‘∆ Í≈‡∆ Á∂ ¡≈◊± ¡ ª ˘ ’‡«‘∂ «Úº ⁄ ÷Û∑ ≈ ’È «Úº ⁄ √Ì ÂØ ∫ ¡º ◊ ∂ «‘ø Á ∂ ‘È¢ ‘π ‰ ¿π È ∑ ª È∂ Ú∆ Í≈‡∆ Á∂ «ÈÁ∂ Ù ª ”Â∂ ¡≈͉≈ Ó± ø ‘ Ïø Á ’ «Ò¡≈ ‘À ¢ ‘π ‰ ¿π ‘ ÈÚ‹Ø Â «√ø ÿ «√º Ë ± ¡Â∂ √π È ∆Ò ‹≈÷Û «÷Ò≈Î ÏØ Ò ‰ ÂØ ∫ Ú∆ ◊π  ∂ ˜ ’ ‘∂ ‘È¢ «Ïº ‡ ± È∂ √ͺ Ù ‡ ’∆Â≈ «’ ‘≈¬∆’Óª‚ È∂ ‘π ‰ ¡≈͉∂ ¡≈◊± ¡ ª ˘ ËÛ∂ Ï ø Á ∆ ˘ Ø ’ ‰

Ò¬∆ «Ï¡≈ÈÏ≈˜∆ È≈ ’È Á∆ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ ‘À ¢ «Ïº ‡ ± È∂ «’‘≈ «’ ‘‹∂ ¿π ‘ Ó≈È

√’≈ ˘ ’π fi È‘ƒ ’«‘‰≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ «’™«’ ¿π ‘ Ȫ Á∆ √’≈ ˘ √º  ≈ «Ú⁄ ¡≈¬∂ A Ó‘∆È≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ‹ÁØ ∫ ÁØ Ó‘∆È∂ ‘Ø ◊¬∂ ¿π Á Ø ∫ «¬√ Á≈ «‘√≈Ï ÒÀ ‰ ◊∂ ¢ ‘π ‰ “¡≈Í” Á∆ √’≈ ‘À Ì≈Ú∂ ∫ ¿π ‘ C Òº ÷ ’Ø Û Á≈ «‘√≈Ï ’È ⁄≈‘∂ ¿π ‘ A Òº ÷ ’Ø Û Á≈ «‘√≈Ï ’È «‹√Á≈ Ó˜∆ «‘√≈Ï ’È¢ “¡≈Í” «Ú⁄ I@ ¯∆√Á ÒØ ’ ª ’ª◊√¡’≈Ò∆ ÁÒ «Ú⁄Ø ∫ ‘È¢ «¬‘Ȫ ’Ø Ò ÈÚª

’∆ ‘À ? Ϻ ⁄  ÌÚÈ «Ú÷∂ ‘Ø ¬ ∆ Ó∆«‡ø ◊ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‹ÁØ ∫ ÚÈ∆ «√ø ÿ «Ïº ‡ ± ˘ Íπ º « ¤¡≈ «◊¡≈ «’ √± Ï ≈ ÍÃ Ë ≈È ¡Ó«ø Á  «√ø ÿ ≈‹≈ Ú«Ûø ◊ ¡Â∂ ’≈‹’≈∆ ÍÃ Ë ≈È Ì≈ ̱ Ù ‰ ¡≈Ù± «¬È∑ ƒ «Áȃ Í≈‡∆ ¡≈◊± ¡ ª ˘ «ÓÒ ‘∂ ‘È¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ÈÚ‹Ø Â «√ø ÿ «√º Ë ± Ò◊≈Â≈ Í≈‡∆ ¡≈◊± ¡ ª ˘ «ÓÒ ‘∂ ‘È¢ «¬√ È≈Ò Í≈‡∆ «Úº ⁄ ‘Ø  ËÛ∂ Ï ø Á ∆ È‘ƒ ÚË∂ ◊ ∆¢ «¬√ ”Â∂ «Ïº ‡ ± È∂ √ͺ Ù ‡ «’‘≈ «’ ¿π ‘ ÈÚ‹Ø Â «√ø ÿ «√º Ë ± Ï≈∂ ’Ø ¬ ∆ ◊º Ò È‘ƒ ’È◊∂ ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ √π È ∆Ò ‹≈÷Û ˘ ÈØ « ‡√ «Áº  ∂ ‹≈‰ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á≈ ‹Ú≈Ï È≈ «Áº  ∂ ‹≈‰ ”Â∂ Ú∆ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ «¬‘ Í≈‡∆ Á≈ ¡ø Á ± È ∆ Ó≈ÓÒ≈ ‘À ¢ «¬√ ”Â∂ Ú∆ ¿π ‘ Ó∆‚∆¡≈ È≈Ò ◊º Ò È‘ƒ ’È◊∂ ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ «¬È∑ ª √≈∆¡ª ◊º Ò ª ”Â∂ Í≈‡∆ Á∂ ¡«Ë’≈ ÒØ ’ ‘∆ ◊º Ò ’È◊∂ ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ≈‹≈ Ú«Ûø ◊ ¡Â∂ Ì≈ ̱ Ù ‰ ¡≈Ù± Á∆ «ÈÔπ ’ Â∆ ‘≈¬∆’Óª‚ Úº Ò Ø ∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À , ¿π ‘ ͱ  ∂ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ ’ ‘∂ ‘È¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022

ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ

31/5’11’’, good looking USA Citizen Unmarried Jatt Sikh Boy have done Bachelors in Software Engg. Software Consultant. Indian background from gurdaspur. Looking 26 to 30 yrs old Citizen, PR jatt Sikh girl from Canada,United States. Interested Families contact on: 416 907 0897. _________________________(NMB413204715)

29/5'7", Unmarried good looking CandianCitizen Hindu, Punjabi Boy B.Com. Finance Professional. Looking 24 to 29 yrs old Unmarried Citizen,PR, Girl from Hindu/ Punjabi and upper caste from Canada. Interested contact on : +1416-907-6163. _________________________(NMB413187543)

28/5’10’’, good looking Unmarried Candian PR Hindu khatri Boy. Indian Background is from Phagwara. Looking for 24 to 27 yrs old Unmarried all visa good looking Hindu girl in Canada.caste no bar. Interested Families contact on .416-907-6930. _________________________(NMB413189334)

28/6’2’’, Unmarried Good looking Sikh Jatt Boy in India, Punjab, Fatehgarh. Private Job. Looking for 23 to 30 yrs old Citizen or PR Sikh Jatt Girl from Canada/US. Residential status can be Citizen or PR Interested Families contact on 416-907-4151 _________________________(NMB413222746)

33/5'9", Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Ramgharia Boy. Msc. IT. Software Consultant. Indian background Mohali, Punjab. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Visa status Sikh Punjabi Jatt,Ramgharia Girl from Canada. Interested contact on : +1416-907-3897. __________________________(NMB41323611)

47/5’6’’, widower good looking (Hindu Yadav), Boy on Work Permit in USA. Bachelor in Science & PG Diploma in CS. Working in private sector, Background from Visakhapatnam. Looking for Educated 35 to 44 yrs Citizen/PR Girl from US. Intrested Contact on (416) 907-5405. _________________________(NMB413196640)

32/5’10", Unmarried good looking Hindu Arora boy Citizen in BC Canada. Graduate in Business Administration. Working in private firm . Background is from Faridkot Punjab. Looking 25 to 30 year old Hindu/Sikh Citizen girl from Canada/UK/US. Interested contact on: 416-907-6163. _________________________(NMB413221647) 31/5'07",Unmarried good looking Jatt Sikh boy Living in India, Punjab, Moga. Farmer.Looking For 25 to 30 years old Unmarried Citizen/PR Jatt Sikh Ramgharia Saini girl from Canada/United State. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413219266)

30/ 5’8’’ good looking Canadian PR unmarried Jatt Sikh Boy Pursuing his Bachelors. Private Job. Indian background from patilala. Looking 26 to 30 years old any visa status jatt Sikh girl from Canada. Interested Families contact on: 416 907 0897. _________________________(NMB413221504)

27/5'9", Unmarried good looking Sikh Saini Boy in US on Work Permit. Diploma in Hotel Management. Indian background Hoshiyarpur (Pb). Looking 25 to 31 years old Unmarried Citizen or PR Sikh/ Saini Girl from USA Caste no bar. Interested Families contact on : +1416-907-6163. _________________________(NMB413177955) 24/ 5’9’’, Unmarried Good looking Christian Boy on Work Permit in Canada. Diploma in Business finance Running own Restraunt. Background from Shahkot (Jalandhar). Looking for Educated 20 to 26 yrs old Citizen/PRGirl from Canada. Interested Families contact on: (647)722-7230. _________________________(NMB413193570)

43/5’3’’, Widower good looking USA Citizen Sikh Jatt Boy working in a private sector , Background from Ludhiana, Looking for an Educated Sikh or Hindu Caste no Bar girl, 35 to 44 years from US Residential status can be any. Interested contact on: (647) 477 2484. _________________________(NMB413219812) 28/5'9", Unmarried, Canadian PR, good looking Sikh Khatri Boy. Bachelors in Computer Application working as Computer specialist. Indian Background is Ludhiana (Pb). Looking 24 to 30 yrs old Any Visa Status Hindu or Sikh Unmarried girl in Canada/United States. Caste doesn't matter. Interested Contact on: (647) 477 2484. _________________________(NMB413186893) 24/5'10" Unmarried, United States Work Permit holder good looking Hindu Patel Leva Boy. Bachelors in Information Technology. Working as Software Developer. Running own business too. Indian Background is from Gujarat. Looking for 22 to 26 yrs old Unmarried Hindu girl in United States.Caste doesn't have any Constraint. Citizen and Green card holder are Preferred. Interested Contact on 416 907 5405. _________________________(NMB413221285) 32/5'10",Unmarried good looking Jatt Sikh Boy Living in India, Punjab, Barnala. Have done Bachelors. Own business of Ice Cream Manufacturing. Looking For 25 to 33 years Unmarried Citizen,Permanent Resident Jatt Sikh girl from CANADA . Interested Families contact on : +1416-907-6830 __________________________(NMB41372451)

27/5'5",Unmarried good looking Jatt Sikh Boy Living in India. Looking 23 to 28 years Unmarried Citizen/PRJatt Sikh Girl from Australia/Canada/ US. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413220661)

28/5'10", Unmarried good looking sikh Punjabi Jatt Boy in Canada on Temparory Visa . Diploma in Electro Mechenical Indian Background Kapurthala . Looking 22 to 29 yrs old Unmarried Citizen/PR Hindu,Sikh Cast no bar Girl from Canada. Interested Families contact on : 416 -907-5405. _________________________(NMB413103471)

32/5'10", Unmarried good looking Sikh Jatt boy on Work Permit in Canada. Own Construction business. Indian Background from Jalandhar. Looking for 27 to 32 years old, Unmarried Sikh girl from Canada. Citizen, PR, Work Permit are preferred. Interested Families contact on 416-907-0988. _________________________(NMB413175994)

33/5’8’’, good looking Canadian Citizen unmarried Muslim Sunni boy. Background from Pakistan. working as Electric Engineer. Looking 26 to 31 yrs old Citizen/ PR Hindu/Muslim/Sikh girl from Canada. Contact on 416 907 0897. __________________________(NMB41322198)

26/5'4", Unmarried good-looking USA raised citizen hindu telugu boy done Bachelor. Software engineer. Background Hyderabad, India. Looking 21 to 26 years old unmarried USA citizen girl Hindu telugu 1st. Interested Families contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413107617)

34/5'7",Unmarried good looking USA Citizen Hindu Jat Boy. Have done Bachelors.Doing private job. Looking 26 to 35 yrs Unmarried Citizen, PR,Work permit holder Hindu Jatt girl from USA, India. Interested Families contact on : +1416-907-6830 _________________________(NMB413221509) 31/5'10",Divorcee good looking Jatt Sikh Boy Living in Uk on work Permit. Have done Diploma of Business management. Looking for 26 to 33 years Unmarried, Widow/Widower,Divorcee Citizen, Permanent Resident, work permit Jatt Sikh Amritdhari girl from Uk. Interestedcontact on : +1416-907-6830 _________________________(NMB413221804) 29/5'3", Unmarried good looking Hindu Brahmin Boy Living in India,Orissa,Sorala. Working as mechanical Engineer in private company. Looking 24 to 30 yrs Unmarried Citizen/PR any caste Hindu Brahmin Girl from Canada/Germany/United Kingdom/New Zealand or US. Interested contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413183910)

34/ 5'8",Divorcee good looking Hindu Brahmin Boy Living in India, New Delhi. own busines in Ayurvedic Medicine Company. Looking 29 to 36 yrs Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee, Permanent Resident Hindu Brahmin and Sikh Girl any caste from Canada/US. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413158788) 40/5’10’’, good looking Unmarried Sikh Ramgharia Amritdhari Boy on Temporary Visa in Canada. Indian Background is from Ludhiana. Looking for 34 to 40 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee All visa good looking Amritdhari Sikh Girl In Canada, USA, UK, Australia. Interested Families contact on .416-907-0988 . _________________________(NMB413211370)

22/5'7", Unmarried good looking sikh Punjabi Jatt Boy from Cyprus on Temparary visa. Indian Background Ludhaina . Looking 19 to 24 years old Unmarried Citizen/PT/Work permit holder Hindu or sikh Girl from Canada. Interested Families contact on : 416 -907-5405 _________________________(NMB413218564)

26/6'1",Unmarried good looking Sikh MazhbiMajabi Boy Living in India, Punjab, Kartarpur. working in punjab police post as a constable. Looking for 24 to 29 years Unmarried Citizen, PR Sikh Mazhbi-Majabi, Ramdasia, Ravidasia, Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413216298)

33/5'8”, Unmarried Sikh Lubana boy in Cincinnati, USA on Work Permit, Ethnic Background from Tanda (Hoshiarpur). Working as a Transportation Professional. Looking 29 to 35 yrs old Unmarried Sikh Girl Visa Status Citizen/PR/ Work permit. Interested Families contact on: 16474994972. _________________________(NMB413114965)

25/6'1", Unmarried good looking Candian Born Citizen Sikh, Kamboj Boy. Bachelors in Science (Honours). Own Business. Indian background Amritsar (Pb). Looking 22 to 26 years old Unmarried Citizen (born/raised) Sikh Caste no Bar Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-6163. _________________________(NMB413222215)

30/5'9",Unmarried good looking Hindu Rajput Boy Living in UK on Temporary Visa. Looking for 25 to 30 yrs Unmarried Citizen/PR Girl from UK. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413158789)

35/6ft., Unmarried Good looking USA Born Citizen Sikh Jatt Boy Masters in Theater , Working as Production professional in Private company. Looking for an Educated girl, 25 to 31 years from US. Residential status can be Citizen or PR . Interested Families contact on (416) 907-0897. __________________________(NMB41331186)

38/6’3’’, divorcee good looking Canadian Citizen Sikh Jatt Boy Diploma in career development professional, working in government sector, Background from Kapurthala. Looking for an Educated Sikh Jatt girl 28 to 38 years old from Canada. Residential status can be Citizen, PR or work permit Holder. Interested contact on (416) 907 -5405. _________________________(NMB413220709)

39/5’10’’, Unmarried Canadian PR good looking Christian (Protestant) Boy Diploma in mechanics, working in private sector, Background from Africa. Looking for Educated 29 to 38 yrs old Citizen, PR or Work permit holder Christian girl from Canada. Interested Families contact on: (416) 907 -5405 _________________________(NMB413175511) 34/5'7", Unmarried good looking Sikh Jatt Boy in Canada on Work Permit . Bachelors in Arts. Own Business. Indian background Barnala (Punjab ). Looking 30 to 34 years old Unmarried,Divorcee Citizen,PR, Girl from Sikh jatt family from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-6163 _________________________(NMB413222600) 37/5’11’’,good looking Divorcee Work Permit Holder Jatt Sikh Boy in canada. Indian Background is from Moga. Looking 30 to 39 yrs old Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen, PR, Work Permit holder good looking Sikh Girl in Canada. Caste no Bar. Interested contact on .416-907-0988 . _________________________(NMB413199193)

32/5’7’’, Unmarried Good looking Jatt Sikh boy on work permit in CANADA Brampton. Working as a Transport Professional. Looking 27 to 33 yrs old Unmarried Citizen/PR Sikh Jatt Girl from CANADA. Interested family contact on : 416-907-6163. __________________________(NMB41395193)

33/6ft., Unmarried good looking Sikh Jatt Boy from Canada on Work permit. Masters in M.B.A Business Analyst. Indian Background Bathinda . Looking 27 to 33 years old Unmarried Citizen,PR Work permit, Temporary, Student visa holder Sikh Jatt Girl from Canada & India also. Interested Families contact on : 416 907-5405. _________________________(NMB413207956)

53/5'7",Widow/Widower good looking Hindu Khatri Gentleman Living in Australia. Have Done Masters and working as a Government employee. Looking for 40 to 50 years Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee, Citizen/PR Hindu caste no bar girl from Australia, Canada, NewZealand, US or India. Interested contact on : 1416-907-6830 _________________________(NMB413220359) 20/6'2", Unmarried good looking sikh Punjabi Jatt Boy from Canada on Student visa . Diploma in Hospitality Managment Indian Background Moga . Looking 20 to 24 years old Unmarried Citizen, PR, work permit,Sikh Caste no bar Girl from Canada. Interested contact on : 416 -907-5405. _________________________(NMB413220449)

36/5’6’’, Unmarried good looking USA Citizen Hindu Patel Leva Boys Bachelors in a Computer Engineering, running his own business, Background from Gujarat. Looking for 25 to 36 yrs old Educated Citizen, PR or Work permit holder Hindu/Sikh/Jain girl from USA. Caste can be any. Interested Families contact on: (416) 907-5405. _________________________(NMB413135805)

54/5’9’’, divorcee good looking Sikh Jatt Gentleman, masters in Msc.IT. Own business, Background from United kingdom. Looking for Educated 36 to 44 yrs old Sikh Jatt Citizen , PR or Work permit holder girl from United Kingdom, Canada or India. Interested Families contact on: (416) 907-5405. _________________________(NMB413222585)

35/5'9", Unmarried good-looking Hindu PR boy in Canada done Master. Consultant. Background Tamilnadu, Chennai, India. Looking 27 to 32 years old unmarried/div. Canada Citizen/PR/WP any religion or caste girl. Interested Families contact on : (204) 480-0404 _________________________(NMB413221055)

26/5'5", Unmarried good looking Hindu/Arora Boy in Canada on Work Permit. PGDC in computer software (Lampton collage) . Indian background Phagwara (Pb). Looking for 23 to 27 yrs old Unmarried Citizen or PR Hindu Arora Girl from Canada. Interested contact on +1416-907-6163. _________________________(NMB413190623)

www.nripost.com

¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆ ÓÀ‡∆ÓØÈ∆¡Ò 47/5'7", Divorce good looking USA Citizen Sikh Jatt Gentleman. Contractor. Indian Background Ludhiana . Looking 35 to 40 years old Unmarried, Divorcee, Widow/widower or Seprated Citizen, permanent residence , Work permit or Temporary Visa holder Sikh Jatt Girl from United States as well as from Canada. Intersted families : 416 -907-5405. _________________________(NMB413214643)

30/5'4",Unmarried good-looking Hindu boy on Work permit in Austraila done Bachelor. Business Analyst. Background Visakhapatnam, India. Looking 24 to 29 yrs old unmarried Any Caste Citizen or PR Hindu girl from Canada/Aus/UK/USA. Interested Families contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413189033)

29,5'8", Unmarried good looking Sikh Ramgharia Boy Living in India, Punjab, Hoshiarpur. own Business of Car Accessories. Looking 25 to 30 yrs Unmarried Citizen, Permanent Resident Ramgharia Sikh Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413222402)

35/5'10", Unmarried good looking Hindu Brahmin Boy Living in India, Gujarat, Barodra. Software Consultant. Looking For 31 to 36 years Unmarried Citizen, Permanent Resident Hindu , Sikh any caste Girl from Canada,United Kingdom, United States. Interested. Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413222105)

41/5’7’’, Divorcee Good looking Hindu, Aggarwal Boy on Work Permit in Canada, Private Job. Background from Ludhiana (India). Looking 33 to 42 yrsold Hindu/ Sikh Caste no bar Citizen/PR Girl from Canada or US.Interested Families contact on 416-907-4151 _________________________(NMB413222837) 29/5’7’’, Unmarried Good looking Sikh Lubana boy work permit in USA Indiana. Own Transportation Business. Looking for 25 to 32 yrs old Unmarried Citizen Permanent Resident and all visa accepted Sikh Girl from USA,CANADA. Interested family contact on: 416-907-6163 _________________________(NMB413207466)

29/5’8’’, Unmarried Good looking Canadian PR Sikh Jatt Boy, Diploma in Civil Engineering , Working as Project cordinator in construction company. Background from Jalandhar. Looking for 24 to 31 yrs old Educated Citizen,PR,Student Visa or Work Permit holder Sikh Caste no Bar girl from Canada/United States. Interested Families contact on: (647)722-7230. _________________________(NMB413121938) 34/6ft., Separated good looking Canadian PR Hindu Kashyap boy.Masters in Economics. Indian background Amritsar (Punjab). Looking 29 to 34 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen, PR, Girl from Hindu, Kashyap family from Canada . Interested Families contact on : +1416-907-6163 _________________________(NMB413207469)

29/5’11’’, unmarried good looking Sikh Lubana Boy on work Permit in USA, working in private sector. Background from kapurthala. Looking Educated 22 to 29 yrs old Citizen , PR or Work permit holder Sikh Caste no Bar girl from US. Interested Families contact on: (647) 477 2484 _________________________(NMB413111605)

26/5'8" Unmarried good looking USA Citizen Sikh Jatt Boy. Bachlors CPA have Own Bussiness Indian Background Karnal . Looking 22 to 27 years old Unmarried, Citizen,PR, Work permit, Temporary or Student Visa holder Sikh Jatt Girl from United States as well in Canada & India also. Interested Families contact on : 416 -907-5405. _________________________(NMB413211641)

27/5'8",Unmarried, good looking Hindu Rajput Boy Living in USA on Work Permit. Done Masters. Doing Private job as a engineer. Looking for 23 to 27 yrs old Unmarried CitizenPR Hindu Rajput girl from US. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413221462)

42/5’8", Unmrried, good looking punjabi Jatt Sikh Boy Living in India. Own busines in immigraLooking 34 to 40 yrs tion office. Unmarried,Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen or Permanent Resident Jatt Sikh Girl from Canada or United States. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413218690)

42/5’8", Unmrried, good looking Jatt Sikh Boy Citizen in United Kingdom. Own busines. Looking 34 to 42 yrs old Unmarried,Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen/PR/Temporary Visa or Work Permit holder Jatt Sikh, Christian Girl from United Kingdom, India. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413215124)

27/5’10”, Unmarried Good looking Muslim Sunni boy on Work permit in United States. Masters in MBA. Working as Manager. Indian background Bihar, Patna. Looking for 23 to 27 unmarried Citizen,PR holder girl from Muslim sunni from United States. Interested Families contact on +1(647) 477-2927 _________________________(NMB413220367) 25/5'8", Unmarried canadian Work Permit Holder good looking Graduate Sikh saini Boy. Private Job. Indian background Hoshiarpur Punjab. Looking 22 to 27 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897. _________________________(NMB413223015)

28/6ft., good looking unmarried jatt Sikh born citizen boy on in United States. indian background from kolkata (amritsar) Looking 25 to 28 years jatt Sikh Citizen girl from United States. Interested Families contact on 416 907 0897. _________________________(NMB413123659)

28/ 5'4", Unmarried good looking Candian Citizen Sikh Ramgharia boy. Bachelors in Justice studies. Indian background Hoshiyarpur (Pb). Looking 23 to 28 years old Unmarried Citizen/PR girl from Sikh Ramgharia Family from Canada . Interested Families contact on : +1416-907-6163. _________________________(NMB413223090) 24/5’11’’,Unmarried Good looking Sikh Ramgharia boy on Student Visa in USA Georgia. Working as Manager in Private Firm. Background is from Amritsar Punjab. Looking for Citizen PR girl from 21 to 26 year in Sikh family from Canada & USA. Caste No Bar. Interested family contact on: (416-907-6163) _________________________(NMB413220382)

35/5’10’’, good looking Unmarried Jatt Sikh boy on Work Permit in Canada. Private Job.Indian Background Jammu. Looking for 30 to 34 years old Unmarried Citizen, PR good looking Sikh Caste no bar girl In Canada. Interested Families contact on : 416-907-0988. _________________________(NMB413107310) 30/5'11", Unmarried good looking Sikh Jatt boy in India Muktsar (Punjab). Looking 24 to 29 years old Unmarried Citizen,PR girl from Sikh/ jatt family from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-6163. _________________________(NMB413199406)

22/5’11’’, Unmarried Good looking Hindu Rajput boy on Work Permit in CANADA . Working as a Transport Professional. BackgroundKapurthala Punjab. Looking for 18 to 23 years old Unmarried Citizen PR Hindu Sikh Girl from CANADA. Contact on: (647) 477 2484. _________________________(NMB413158420)

33/5’10", Unmrried, good looking punjabi jatt Sikh Boy on in New Zealand. India bacground in Gurdaspur Punjab. Looking For 26 to 31 years Unmarried punjabi jatt Sikh Girl on any visa from New Zealand, Australia, India. Interested Families contact on : +1 416-907-6830. _________________________(NMB413201751)

33/5'11" Unmarried Good Looking USA Work Permit Holder Sikh Tonk Kshatriya Boy USA .Working as a Truck owner operator .Indian Background from Kapurthala. Looking 28 to 34 unmarried good looking Sikh girl having Citizenship,PR in Canada,USA. caste no bar . Interested families contact on : 416-907-6163. _________________________(NMB413155830)

30/6’2’’, Unmarried good looking Canadian citizen Unmarried Sikh Amritdhari boy . indian background from jammu. working in private sector. Looking 24 to 28 years old Unmarried any visa status, Sikh Amritdhari girl from Canada. Interested Families contact on: 416 907 0897. _________________________(NMB413201189)

34/5’7’’, good looking divorcee Sikh Ahluwalia gentleman on Permanent Resident in canada having 10 years old baby girl whose living with him. indian background from chandhigarh. runing his Own Business. Looking 29 to 32 years old lady with any Marital Status, Citizen, Permanent Resident, Work Permit, Sikh from Canada. (Baby prefer also). Interested Families contact on: 416 907 0897. __________________________(NMB41388976)

26/6'1", Unmarried good looking Canadian PR holder Sikh Arora, Boy. Masters in Supply Chain Management. Indian background Janakpuri (Delhi). Looking 22 to 27 years old Unmarried girl from sikh family on any visa from Canada , India. Interested Families contact on : +1416-907-6163. _________________________(NMB413220444) 34/5’9’’, Unmarried Good looking Sikh Ramdasia boy on work permit in Canada . Working in a Private Firm . Looking for 25 to 36 years old Unmarried Citizen Permanent Resident Sikh Ramdasia Girl from CANADA , Caste No bar. Interested family contact on: +1 416-907-6163. __________________________(NMB41371619)

29/6’2’’, good looking unmarried jatt Sikh boy on Permanent Resident in canada. indian background from ludhiana. Working as Software Consultant. Looking 24 to 29 years old Citizen,Permanent Resident,Work Permit, jatt Sikh girl from Canada. Interested Families contact on: 416 907 0897. _________________________(NMB413200366)

44/5’11’’, good looking Divorcee Work Permit holder Ramghria sikh Boy in Canada. Indian Background Chandigarh. Looking for 35 to 43 yrs old unmarried, Widow/Widower, Divorcee Citizen/PR good looking Sikh;Hindu Girl in Canada,USA or Australia. Interested Families contact on : 416-907-0988. _________________________(NMB413128484)

28/6'2",Unmarried, good looking Sikh Lubana Boy on work permit in Canada. Bachelors Working in private sector . Looking For 23 to 27 years Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh Lubana and Jatt Sikh Girl from Canada,United State. Interested Families contact on : +1 416-907-6830. ____________________________(NMB413206895)

28/5’8", Unmrried, good looking punjabi jatt Sikh Boy in Australia. India background in Tarn Taran Amritsar. Punjab. Looking For 24 to 28 years Unmarried Citizen,Permanent Resident,Work Permit, punjabi jatt Sikh Girl from Australia, India. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413208141)

35/5'11" Unmarried good looking Sikh,Ramgharia Boy from UAE on Work Permit . Diploma in electrical Indian Background Turan taran . Looking 28 to 34 years old Unmarried status Sikh Ramgharia Girl on any visa from Canada ,United States,Australia, United Kingdom as well . Interested Families contact on : 416-907-5405. _________________________(NMB413210210)

38/6ft., Unmarried good looking Sikh,Punjabi Jatt Boy in canada on Citizen . Diploma in Computer tech. Indian background Phagwara (Punjab). Looking 32 to 38 years old Unmarried Divorce Citizen or PR, Cast no bar SikhJatt Girl from US. Interested Families contact on : +1416-907-6163. _________________________(NMB413152670)

42/5’9”, Divorcee Good looking Muslim Sunni man . Working in Private sector. Looking for 35 to 50 yrs old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen/PR Hindu, Muslim, Sikh or Christian Caste no Bar Sunni Girl from Canada. Interested Families contact on{ 647 477 2686. _________________________(NMB413206094)

42/5'8”, Divorcee Sikh Jatt Man Bachelors in Mechanical Engineering Canada, Ethnic Background from Ludhiana, Jalandhar. Working as Transportation Pofessional. Looking for 35 to 41 yrs old Widow/Widower, Separated, Divorcee Sikh Girl Any Visa Status. C ontact on: 4169076163. _________________________(NMB413114992) 28/5'10”, Unmarried Sikh Mazhbi-Majabi boy Bachelors in B.Com, LLB India , Ethnic Background from Amritsar. Working as a Lawyer. Looking for 24 to 28 years old Unmarried Sikh Mazhbi- Majabi Citizen/PR holder Girl. Interested Families contact on: 4169076163. _________________________(NMB413192570)

22/5'10", Unmarried Canadian Work Permit holder good looking Graduate Sikh Jatt Boy. Private Job . Indian background Moga ,Punjab. Looking 21 to 24 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident, Visa status Sikh jatt Boy from US . Interested Families contact on : +1416-907-3897. _________________________(NMB413215671)

24/5'10", unmarried USA Born Good Looking Sikh Saini Boy . Running his in own Business. Indian background is from Hoshiarpur . Looking 20 to 24 unmarried good Looking USA citizen Sikh girl. Interested contact on 647-477-2927. _________________________(NMB413220897)

24/5'8" Unmarried good looking sikh Kamboj Cast Boy from Canada on Student visa . Bechlors in BA, Marketing Executive Indian Background Hussainshawala Ferozpur . Looking 22 to 26 yrs old Unmarried Citizen, PR or Work permit holder Sikh Cast no bar Girl from Canada. Interested Families contact on : 416-907-5405 _________________________(NMB413219583)

29/6'1", Unmarried good looking Sikh ,Rajput Boy in US on PR .Diploma in Lab Technician . Indian background Phagwara (Punjab ). Looking 22 to 28 yrs old Unmarried Citizen,PR, girl from Sikh/ Rajput from US . Interested contact on : +1416-907-6163. _________________________(NMB413221114)

30/5’6’’, good looking Unmarried Student Visa Holder Hindu Brahmin girl incanada .Indian Background from Moga. Looking for 30 to 33 years old Unmarried Citizen ,PR good looking Hindu Brahmin boy In canada. Interested Families contact on .416-907-0988 . _________________________(NMB413142090)

29/5'8", Unmarried good-looking Muslim Sunni PR boy in USA Bachelors .Working as Engineer. Background Bangladesh, India. Looking 18 to 25 years old unmarried Muslim Sunni girl Citizen/PR visa from USA. Contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413197069)

41/5’8’’, good looking Divorcee (from paper marriage) jatt Sikh boy on Permanent Resident in canada. indian background from jalandhar. working as private job. Looking 35 to 42 years old ant Marital Status, any visa, jatt Sikh girl from Canada. Interested Families contact on: 416 907 0897. __________________________(NMB41310262) 28/5'10", Unmarried US Citizen good looking Bussines management Sikh jatt Boy. Manager. Indian background Doaba Area. Looking 23 to 28 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Visa status sikh jatt girl from US. Interested Families contact on : +1416-907-3897. _________________________(NMB413221284)

36/6’1’’, good looking Unmarried Temporary Visa Holder Tonk Kshatriya Sikh Boy in canada .Indian Background From Punjab Jagraon. Looking for 29 to 36 years old Unmarried Citizen ,PR good looking Sikh Girl in Canada. Interested Families contact on: 416-907-0988. ___________________________(NMB1004244)

26/5'9”, Unmarried good looking Canadian Citizen Turbaned Sikh Punjabi Jatt boy , Ethnic background from Kapurthala, Punjab. Diploma in Mechanical Engineering .Working as a Mechanical Engineer. Looking for 23 to 26 years old Unmarried Sikh Gursikh,Punjabi Jatt girl from Canada on Citizenship, PR holder . Interested families contact on (647) 477-3207. _________________________(NMB413216460)

39/5’9’’, Unmarried good looking Hindu Brahmin Boy, M.Sc. Computer Science,working in private sector Background from Tamil Nadu. Looking for 30 to 39 years old Educated Citizen/PR girl from US. Interested contact on (416) 907-5405. ________________________( NMB413220695)

23/5’8", Unmrried, good looking punjabi jatt Sikh Boy Living in India. Looking For 23 to 27 years Unmarried Citizen,Permanent Resident, punjabi jatt Sikh,Ramgharia,Saini Girl from Australia, Canada,New Zealand,United States.Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413219914)

39/5'9", Unmarried UK Temporary Visa holder good looking Hindu Gold Smith Boy. Private Job. Indian background Ludhiana,Punjab. Looking 33 to 39 yrs old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen,Permanent Resident Visa status Hindu,Sikh Girl from Canada,United Kingdom, India . Interested contact on : +1416-907-3897 _________________________(NMB413165597) 27/5’9’’ good looking unmarried Sikh Amritdhari Bachelors holder boy on Permanent Resident in canada. Indian background from Fatehgarh Sahib. Looking 23 to 28 years old Citizen, PR Sikh Gursikh, Amritdhari girl from Canada. Interested Families contact on: 416 907 0897. _________________________(NMB413221266)

32/5’7’’, good looking Unmarried Work Permit Visa Holder Jat Hindu Boy inUSA .Indian Background From Mathura. Looking for 25 to 31 years old Unmarried Citizen ,PR good looking Hindu Girl in USA,CANADA,UK. Cast no bar. Interested Families contact on : 416-907-0988. _________________________(NMB413213971)

26/5'11",Unmarried, good looking Jatt Sikh Boy Living in India. Have Done Bachelors and doing own buisness of hotels. Looking For 24 to 28 years Unmarried Citizen, Permanent Resident Jatt Sikh Girl from Canada,United State . Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413150744) 28/5'7",Unmarried good looking Jatt Sikh Boy Living in Australia. Have done diploma of buisness management and automative techlonogy and Doing Private job. Looking For 24 to 28 years Unmarried Citizen/PR Jatt Sikh, Ramgharia, Saini girl from Australia . Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413209028)

26/5'11", Unmarried good looking Sikh ,Saini Boy in canada on Work Permit. Diploma in Mechanical engineering. Indian background Hoshiyarpur (Punjab). Looking 22 to 27 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit holder Girl from Sikh saini Caste no bar family from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-6163. _________________________(NMB413220697)

31/5'10" Unmarried good looking sikh Cast Khatri Boy from Canada on Work permit visa . Bechlors in Btech ,Private job Indian Background Tarun taran. Looking 25 to 32 years old Unmarried Citizen/PR/Work permit/Student Visa holder Sikh Cast no bar Girl from Canada. Interested Families contact on : 416 -907-5405. _________________________(NMB413221480)

35/5'6", Unmarried, Canadian PR holder, good looking Hindu Padmashali Boy. Masters in Electrical & Computer Engineering ,working as a Software Engineer. Indian background from Andhra Pradesh. Looking for 23 to 26 years old Unmarried Citizen PR or Work permit holder girl from Hindu family in Canada or United States. Interested Families Contact on: 416 907 5405. _________________________(NMB413209756)

33/5'6", Divorcee, good looking Sikh Khatri Boy Living in US Masters in Industrial Engineering. Working as Director . Looking For 26 to 32 years Citizen,Permanent Resident Sikh Khatri and Jatt Sikh Girl of any marital status from Canada,United State. Interested contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413214091)

27/5'11", Unmarried good looking Jatt Sikh Boy Living in Australia Diploma in Business management . Working as a Truck Driver. Looking 22 to 28 years Unmarried citizen,PR holder Jatt Sikh Girl from Australia. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413195312)

36/5'6", Unmarried good looking Sikh Ramgharia Namdhari Boy in India Ludhiana. Working as a Engineer. Looking 28 to 35 years old Unmarried Citizen, PR Sikh and first Ramgharia Caste and than Jatt sikh Girl from Canada,United States . Interested Families contact on : +1416-907-3897. _________________________(NMB413137456)

32/6'1" Unmarried Canadian PR holder good looking Hindu goldsmith Boy . Diploma ITI Indian Background Ludhiana. Looking 27 to 32 years old Unmarried Citizen, PR , work permit holder Hindu, sikh Caste no bar Girl from Canada . Interested Families contact on : 416 -907-5405. _________________________(NMB413217711)

24/5’8’’, good looking Unmarried Permanent Resident Ravidassia Sikh boy in canada .Indian Background is from Jalandhar. Looking for 18 to 24 years old Unmarried All Visa good looking Sikh, Hindu,Muslim Girl In canada,USA. Cast no Bar. Interestedcontact on: 416-907-0988. _________________________(NMB413141314)

30/6’2’’ unmarried Canadian born good looking jatt Sikh boy . indian background from amritsar. Running his own Business. Looking 24 to 30 years old Unmarried any visa status, jatt Sikh girl from Canada, US. Interested contact on: 416 907 0897. _________________________(NMB413138654)

40/5'9", Unmarried good-looking Hindu boy work permit holder in Singapore. Did Master in MBA. Working as a Sales Manager. Background Mumbai, India. Looking 30 to 38 years old unmarried Citizen PR hindu/christian girl from USA/ Canada. Interested Families contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413191721)

29/5'8", Unmarried ,good looking Punjabi Jatt sikh boy on work permit in Canada. working as Contractor. Looking 24 to 31 years old unmarried Citizen,PR holder Girl of punjabi jatt , Khatri, Ramgharia Sikh girl from canada. Interested Families contact on :14169070988. _________________________(NMB413213629)

35/5'4", Unmarried good-looking Muslim sunni born citizen girl in USA done MD . Research Coordinator.Background Bangladesh. Looking 35 to 39 years old unmarried Muslim sunni Doctor boy any visa from USA. Interested Families contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413107617)

28/5'9", Unmarried good-looking Sikh boy in US on work permit Did Bachelors.Wokring as a Manager. Indian Background Amritsar, Punjab,. Looking 23 to 31 years old unmarried hindu/sikh girl any visa from United State . Interested contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413218325)

29/5'11",Divorcee, good looking Sikh Goldsmith Boy India. Bachelors . Running his own business. Looking for 24 to 30 years Unmarried,Divorcee Citizen,Permanent Resident Sikh Goldsmith and Jatt Sikh Girl from Australia,Canada,United State. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413213905)

27/5'10", Unmarried Canadian PR holder goodlooking Hindu kamma PR boy. Master in. IT Working as a IT Professional. Background Andhra Pardesh, Chittoor, India. Looking 23 to 27 yrs old unmarried any religion girl any visa from Canada should be doctor/real eastate professional. Interested Families contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413190508)

34/5'9”, Unmarried Good looking Sikh,Jatt PR Boy, Bachelors,Transportation Professional in Canada Background from Jagroen,Punjab (INDIA). Looking for a Girl, 28 to 33 years from Canada. Residential status can be any visa Interested Families contact on 416-907-4151. _________________________(NMB413218571)

38/5'9”, Divorcee Good looking Sikh Rajput Boy on Work permit in UK. Undergraduate, Private Job. Indian Background from Amritsar, Punjab (INDIA). Looking for a Boy, 30 to 36 years from UK,Canada. Residential status can be any visa. Interested Families contact on: 416-907-4151. _________________________(NMB413150557)

29/5’8’’, Unmarried Good looking Jatt Sikh boy on Student Visa in Canada . Working as a Associate Manager . Looking for 25 to 30 years old Unmarried Citizen Permanent Resident and work Permit Jatt Sikh Girl from USA,Canada & India. Interested familyb Contact: 416-907-6163. _________________________(NMB413217146)

29/6ft., Unmarried good looking Sikh Ramgarhia PR boy in Canada. Masters in Project Management. Working as Transportational Professional. Indian Background from Jalandhar. Looking for 24 to 29 years old, Unmarried Sikh girl from Canada. Caste no bar on any visa . Interested contact on 416-907-0988. _________________________(NMB413216050)

31/6'1", Unmarried good-looking Hindu brahmin boy on work permit in USA and citizen in Canada. Did MD. Working as a Family doctor.Background Kolkata, WB, India. Looking 24 to 30 years old unmarried Hindu brahmin girl citizen/PR visa from Canada/USA. Interested contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413212632)

46/5’7’’, Divorce Good looking Hindu Brahmin Boy in India’s Gujarat. Working as a Engineer. Looking for 37 to 46 years old Unmarried, Divorce,Widow Citizen PR Hindu Sikh Lady from USA, CANADA. Interested family Contact on: 416-907-6163. _________________________(NMB413219585)

40/6'1", Divorcee, good looking Jatt Sikh Boy Living in Canada. Doing OWN Business of Transportation. Looking for 25 to 40 years Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen, Permanent Resident Jatt Sikh Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413219614)

25/5'11" Unmarried good looking citizen Sikh Lubana boy in Canada. Working as IT Professional. Indian background from Jalandhar. Looking for 20 to 26 yrs old Unmarried Sikh girl from Canada. All visa accepted. Interested Families contact on 416-907-0988. _________________________(NMB413218020)

29/6’3’’ Unmarried Good looking Sikh Ravidasia boy Citizen in Canada Ontario . Working as a Commercial Real Estate Professional. Looking for 24 to 29 years old Unmarried Citizen Hindu, Sikh Girl from, CANADA. Contact on: (647) 477 2484. _________________________(NMB413189593)

26/5’11”, Unmarried USA Citizen Good looking Bachelors of Software Engineering jatt sikh boy . working as a Software Consultant. Looking for 22 to 26 years old Unmarried, Jatt sikh. Religion Sikh Jatt girl from USA. Interested Families contact on: 4169076830. _________________________(NMB413206206)

42/5'8”, Divorcee USA Citizen Good looking Hindu, Punjabi Nai Boy,Own Business Background from New-Delhi (India). Looking for a Hindu Sikh Caste no Bar Girl, 30 to 38 years from United States,Canada. Residential status can be any visa Interested contact on: 416-907-4151. _________________________(NMB413217452)

30/5’7”, Unmarried Good looking Hindu Brahmin Boy on Permanent Resident in Canada. Working as service Desk Analysist in JD Power. Indian background New Delhi. Looking for 24-29 unmarried, Citizen, PR, girl from Hindu Brahmin family from Canada. Interested Families contact on: +1 416-907-0988. _________________________(NMB413218466) 32/6'2", Unmarried good-looking Sikh work permit holder boy in UAE . Truck Mechanic. Background Nakodar, Punjab, India. Looking 26 to 32 years old unmarried Sikh girl citizen/PR from Canada. Interested Families contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413216468)

27/5’11’’, good looking Unmarried Sikh lubana born citizen boy in canada. indian background from Hoshiarpur. working as Accountant. Looking 22 to 27 years old Unmarried Citizen, Sikh girl from caste no bar family in Canada. Interested Families contact on 416 907 0897. __________________________(NMB41377277)

# 2355, Derry Road, East Mississauga, Ontario Contact Us : 416-619-0032


MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022 ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ

26/5'2”, Unmarried beautiful Bachelors Citizen Hindu Aggarwal girl in Ontario, Canada.Background from Chandigarh, Punjab. Have done B.Com and Mini MBA. Looking for 26 to 30 yrs old Unmarried Hindu Aggarwal boy from Canada on Citizenship, Permanent Residence. Interested families contact on: 647 477 3207. ______________________(NMB413214792)

30/5'3'' Unmarried Canadian Citizen Born good looking Sikh Arora Girl. Web Designer Indian background Chandigarh, Punjab. Looking 30 to 35 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-593-0728. ______________________(NMB413179263)

22/5'1”, Unmarried beautiful Bachelors Canadian Citizen Sikh Amritdhari girl. Doing final year science in university and aiming at medicine/research field. Indian background from Mumbai, India.Looking for 22 to 26 years old Unmarried Sikh Caste No Bar Boy from Canada, USA, UK on Citizenship. Interested Families contact on: (416)-907-4067. ______________________(NMB413179357) DB/E'B'', ’ÀÈ∂‚∆¡È ‡À∫Í∂∆ Ú∆˜≈ ‘ØÒ‚ √πøÁ ’πøÚ≈∆ √π«È¡≈ «√º÷ Ó≈√‡˜ ’πÛ∆¢ ÍÃ≈¬∆Ú∂‡ Èœ’∆¢ Ì≈Â∆ «Í¤Ø ’ Û, ´«Ë¡≈‰≈ ÂØ ∫ Ò¬∆ CI ÂØ ∫ DF √≈Ò Á∂ ’πøÚ≈∂/ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ’ÀÈ∂‚∆¡È È≈◊«’/Í∆¡≈ «√º÷ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ¢ ⁄≈‘Ú≈È Í«Ú≈ √øÍ’ ’Ø: FDG-HHH F@@@. ______________________(NMB41342599)

32/5'5", Unmarried Work Permit holder in Canada, good looking, Sikh Jatt girl. Done GNM, serving in Amazon right now . Indian Background is Barnala. Looking for 30 to 34 years old Unmarried Citizenship or PR holder boy in Canada Only. Religion & Caste must be the same. Interested Families Contact on: (647) 477 2484. ______________________(NMB413161148) 26/5'3", Unmarried Canadian PR holder good looking Diploma Sikh Tonk Kshatriya Girl. Private Job . Indian background Moga,Punjab. Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident, Work Permit Visa status Sikh Boy First Tonk Kshatriya and than jatt caste from USA or Canada in GTA. Interested contact on : +1416-907-3897. ______________________(NMB413199023)

28/5'2”,Unmarried Canadian Citizen good looking SIKH RAMGHARIA Girl. Have done Bachelors. Behavior Therapist. Looking for 27 to 32 years old Unmarried, Citizen, PR,Work Permit Sikh Ramgharia Boy from Canada, USA. Interested Families contact on 416-907-5405. ______________________(NMB413216214) 35/5'4", Unmarried United States born Citizen, good looking Jain Shwetambar girl. Done Masters in Education Administration, working as a Education Project Director. Indian background is Gujarat. Looking for 34 to 38 years old, Unmarried Hindu or Jain & Caste no bar. Boy with Citizen or Green card holder Visa Status in USA only. Interested Families Contact on: 416 907 5405. ______________________(NMB413165695)

31/5,9" good looking Canadian Citizen Sikh, Punjabi Jatt Girl. Indian Background Ludhiana. Looking for 31 to 35 years old Unmarried good looking Sikh Boy in Canada.Cast Sikh Jatt Born in Canada. Interested Families contact on: +14162754749. ______________________(NMB413218004)

34/5'4", Unmarried Good looking Canadian citizen Hindu jatt girl. Serving as an Accountant . Indian background is from Sirsa . Looking 32 to 40 unmarried good looking Hindu boy having any visa in Canada/US. Interested families contact on: 647-477-2927. ______________________(NMB413203397) 28/5'5", Unmarried Good looking canadian PR Sikh Lubana girl. Serving as an Accountant. Indian background is from Mohali . Looking 28 to 33 unmarried good looking sikh boy having Citizenship/PR in canada. Intersted families contact on: 647 477 2484. ______________________(NMB413161148)

23/5'3”, Unmarried Beautiful Citizen Sikh Amritdhari girl in Ontario, Canada, Ethnic background from Hoshiarpur, Punjab. Have done Diploma in Business and Marketing and working as a Data Analyst. Looking for 23 to 28 years old Unmarried Sikh Gursikh, Amritdhari, Caste No Bar well educated boy from Canada, US on Citizenship/PR/Work Permit. Interested Families contact on: 16474994972. ______________________(NMB413218176) 24/5’3’’, Unmarried Beautiful Hindu Arora,Girl in USA on Temporary Visa have done Masters in Business & Accounting, Persuing CPA ,Manager in Own Business. Background from Panchkula, Chandigarh . Looking for an Hindu Caste no Bar Educated Boy, 25 to 29 years from US. Residential status can be Citizen, PR. Interested contact on: 647 722 7230. ______________________(NMB413215827)

35/5’5’’, Divorcee Canadian Citizen beautiful Sikh Jatt Girl, Masters in Business Administrations (MBA) , Accountant in Private company. Background from Moga. Looking 33 to 38 yrs old Sikh Jatt Educated Citizen/PR boy from Canada (GTA). Interested contact on: 647 722 7230. ______________________(NMB413209574) 37/5'6”, Widow/Widower good looking Citizen Hindu Gold Smith Girl in Canada. Indian background Ludhaina ( barnala) . Business Analyst . Looking for 36 to 42 years old Unmarried, Widow/ Widower, Divorcee Hindu, Sikh Caste No Bar Boy from Canada on Citizenship, Permanent Residence, Work Permit. Interested Families contact on: 647 477 2686. ______________________(NMB413218563)

29/5'3", Widow/Widower good looking Sikh Punjabi Jatt Girl in India Sangrur.Looking 28 to 37 years old Unmarried, Widow/Widower, Divorcee Citizen, PR Sikh jatt Boy from Australia, Canada, UK ,New Zealand or US. Interested contact on : +1416-907-3897. ______________________(NMB413177186) 27/5'2",Unmarried good looking Citizen Hindu Khatri girl in Canada. Working as Govt Employee. Indian background from Ambala Cantt. Looking for 27 to 32 yrs old, Unmarried Hindu, Sikh boy from Canada. all visa accepted. Interested contact on: 416-907-0988. ______________________(NMB413218558) 29/5'8" Unmarried good looking Sikh Saini girl in India, Nawa Shehar. Working in Private Company. Looking for 26 to 32 years old, Unmarried Sikh boy from USA, Canada. Preffering Citizen, PR only. Interested Families contact on: 416-907-0988. ______________________(NMB413211490)

39/5'1", Unmarried USA Citizen good-looking Hindu girl Done Master. Manager. Background Gujarat, India. Looking 35 to 45 years old unmarried hindu boy citizen from USA. Interested Families contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413218854)

43/5'4", Widow/Widower good looking Sikh Tonk Kshatriya Girl Living in India Have Done Bachelors. Looking for 40 to 48 years Widow/ Widower, Divorcee Citizen,PR Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada . Interested Families contact on : +1416-907-6830. ______________________(NMB413216476)

42/5'3", Canadian Born Unmarried beautiful Bachelors Sikh Jatt Girl. Working as Government Employee in ICBC. Looking for 39 TO 44 years old Unmarried, Divorcee belonging to Any Religion Boy on Citizenship from BC, Canada. Contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413169940)

30/5'2", Unmarried beautiful Sikh Jatt Girl from India Punjab, Firozpur. Looking for 28 TO 35 years old Unmarried, Divorcee Sikh Jatt gentelman on Citizenship, PR from Canada, United States. Interested Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413187016)

26/5'4", Unmarried Beautiful Sikh, Jatt Girl in India, punjab, Ludhiana. Looking for 25 to 30 years old Unmarried. Religion; Sikh Jatt Citizen, PR Boy from Canada. Interested Families Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413187304)

25/5'8", Unmarried Canadian Citizen good looking USA born Girl from Hindu Brahmin Telugu Family. Business Analyst. Indian background Hyderabad. Looking 25 to 29 years old Unmarried Citizen/PR Boy from Canada/USA and from Hindu Brahmin or Kapu family. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413185680)

32/5'2", Good looking USA Citizen Unmarried Hindu Jain Girl. Software Consultant. India background from Mumbai. Looking 32 to 35 years old Unmarried, Citizen, PR, Work Permit Hindu, Jain Boy from United States. Interested Families contact on 416 907 0897. ______________________(NMB413187174)

44/5'3", Unmarried beautiful Bachelors Gujarati Hindu Patel Girl on Citizenship basis in Canada. Looking for 42 to 50 years old Unmarried Hindu Caste no bar Boy on Citizenship, PR, Work Permit holder from Canada, US. Contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413166138)

30/5'4", Unmarried Beautiful Sikh Punjabi Jatt Girl in United States. Looking for 30 to 32 years old Unmarried Sikh Jatt Punjabi PR holder Boy from United States/ NewYork. Interested Families Contact on : 1289593073. ______________________(NMB413188270)

32/5'3", Unmarried Canadian PR holder beautiful Bachelors Hindu Mauritious Born Girl done bachelors . Working as IT Officer at Scotia Bank. Looking for 32 to 36 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy from Canada. Contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413186257)

31/5’2", Unmarried beautiful Sikh Rajput Girl in Canada on Work permit. Indian background Meerut, UP. Looking for 30 to 36 years old unmarried Hindu & Sikh Boy from Canada or Us on any Visa. Contact on: (416)-907-4611. ______________________(NMB413174135)

38/5ft., Unmarried US Citizen beautiful Bachelors Sikh Ramgarhia Girl. Working as Programmed Coordinator in Senior Nutrition Services US. Looking 37 to 40 years old Unmarried Hindu, Sikh Citizenship/PR Boy from Northern California, US. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413146913)

35/5'7", Unmarried Canadian Citizen beautiful Bachelors Punjabi Jatt Girl. Working as Executive. Looking for 32 to 40 years old Unmarried Punjabi Jatt Boy on Citizenship, PR, Work Permit basis from Canada. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413113053)

47/5'5", Unmarried US Born Masters Hindu Jain Lady. Working as Dietician in Hospital. Looking for 45 to 50 years old Unmarried, Divorcee Hindu, Jain, Bengali, Marathi, Gujarati, South Indian Gentleman on Citizenship, PR basis from US, Canada. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413156327)

32/5'4", Unmarried Beautiful Hindu, Prajapati girl in India, punjab, Adampur. Teacher. Looking for 31 to 35 yrs old Unmarried Citizen/ PR Boy from Canada. Caste no bar. Intrested Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413186836)

36/5’4" Unmarried USA Citizen good looking Sikh Punjabi Jatt Masters holders Girl. Manager. Background is from Jalandhar, Punjab. Looking 35 to 40 years old Unmarried any visa status, Sikh Punjabi Jatt boy. Interested contact 416-907-4611. ______________________(NMB41324139) 28/5'4", Unmarried, Canada Work permit holder good looking Masters Sikh Ramgharia Girl. Manager. Indian background Jalandhar . Looking 28 to 32 years old Unmarried, Citizen, PR, Work permit, Sikh, Punjabi Jatt , Ramgharia Boy from Canada. Interested contact on :2895930730. ______________________(NMB413175073)

39/5'5", Unmarried, Canadian Citizen holder good looking Bachelors Hindu Khatri Girl. Lawyer. Indian background New Delhi . Looking 39 to 44 years old Unmarried, Citizen, PR, ,Sikh, Hindu, , Caste No bar Boy from Canada. Interested Families contact on :2895930730. ______________________(NMB413183768) 34/5'4" Divorcee good looking USA Citizen Hindu brahmin Girl . Registered nurse . Indian background is from Hoshiarpur. Looking 32 to 38 unmarried, divorcee Good Looking Hindu Brahmin, Khatri boy Having citizenship, Green card of USA. Intrested Famileis Contact on: 289-293-0731. ______________________(NMB41320908) 29/5'4'' Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Kshatriya Girl . Girl has done Bachelors in B.tech. Software Developer . Background From Delhi, India. Looking for 29 to 35 years old Unmarried Citizen, PR Religion can be any caste no bar Boy from Canada. Interested Families Contact on : 647-907-6163. ______________________(NMB413180572)

32/5ft., Divorcee Canadian Citizen beautiful Graduate Muslim Syed Shia Girl. Working on post of Manager. Looking for 30 to 36 years old Unmarried, Widow\Widower, Divorcee, Separated Boy belonging to Muslim Religion Shia or Sunni Caste on Citizenship, PR from Canada, United States. Interested contact on : 416 907 6830. ______________________(NMB413185015)

29/5'5", Unmarried Canadian Born beautiful Bachelors Sikh-Jatt Girl. Working as Nurse. Looking for 29 to 36 years old Unmarried Sikh Jatt Boy on Citizenship, Permanent Resident from Canada, United States. Interested Families contact on : 416 907 6830. ______________________(NMB413181787) 29/5‘3' Unmarried Canadian PR good looking Sikh Jatt girl has done Diploma in Business management. Doing a private Job in Rodger Company . Background From Karnal, Haryana, India. Looking for 28 to 32 years old Unmarried Citizen, PR, Work Permit Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Contact on : 647-907-6163. ______________________(NMB413159122) 33/5'7", Unmarried Canadian Citizen beautiful Masters Sikh-Jatt Girl. Government Job in Civil Engineering. Looking for 33 to 37 years old Unmarried Sikh- Jatt Boy on Citizenship/PR basis from Canada. Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413171738) 28/5'5'', Canadian work permit holder, Unmarried, Good looking Telugu Vamsha raj Girl done masters in Cloud Computing. Software engineer . Seeking for 26 to 32 years old girl . Religion must be Hindu, Caste No bar. Canada and United States will be preferred. Alliance must be well educated , Qualified and good enough. Only Citizen, Permanent residency and work permit will be preferred. Interested Families contact on : 416 907 5405. __________________________(NMB413174436)

34/5'6", Unmarried beautiful Bachelors Hindu Punjabi Girl from New Delhi (NCR/NCT),India. Working in an Event Company. Looking for 30 to 36 years old Unmarried Hindu Punjabi, Caste No Bar Citizen or PR Boy from Canada. Interested Families contact on : 416 907 3229. __________________________(NMB413185765)

36/5'4"Unmarried,US Citizen holder good looking Masters Sikh Jatt Girl. Private Job. India background Jalandhar. Looking 35 to 40 years old Unmarried, Citizen, PR, Student visa, work permit, Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on : 416-907-4611. ______________________(NMB41324139) 25/5'5", Unmarried good looking Canadian born citizen Girl. Doing Residency from USA. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 24 to 29 years old Unmarried Citizen born Sikh Jatt boy from Canada, US, UK and Australia. Interested Families contact on : 416-907-0988. ______________________(NMB413171468) 26/5'3", Unmarried Canadian PR holder Beautiful Sikh Jatt Girl. Receptionist. Indian background Moga (Punjab). Looking for 27 to 29 years old Unmarried Sikh Jatt , Citizen/ PR Boy from Canada. Interested Families Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413185774) 33/5'9", Divorcee beautiful Sikh Jatt Girl on Temporary Visa in United States. Have done Diploma in Hotel Management. Working as Hotel & Restaurant Professional. Looking for 33 to 40 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Sikh Jatt or Caste no bar Boy on Citizenship, PR from US. Interested Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413179422) 38/5'1", Unmarried Canadian Citizen Beautiful Hindu, Saraswat Brahmins Girl. Working as Carehead professional. Indian background Delhi. Looking 34 to 40 yrs old Unmarried Hindu Saraswat Brahmins Citizen, PR Boy from Canada. Interested Contact on : 12895930731. ______________________(NMB1006421)

26/5’3”,Unmarried Good looking Sikh Arora Assistant Manager Girl on Work Permit in Canada. Diploma in International Business Management. Indian background Ludhiana (Punjab). Looking 26 to 30 years old unmarried citizen/PR Sikh Arora Boy from Canada. Interested contact on: (416)-907-4611. ______________________(NMB413134923) 28/5'4" Unmarried good looking USA Citizen Hindu brahmin Girl. Serving as a manager . Indian background is from Una, Himachal Pradesh. looking 29 to 32 unmarried good looking Hindu Brahmin Boy having citizenship, Green card of USA. Interested families contact on 416 907 5948. ______________________(NMB413186377) 26/5'4", Unmarried Beautiful Sikh Jatt Girl on Work Permit in Canada. Supervisor. Indian background Punjab, Amritsar. Looking for 26 to 29 years old Unmarried Sikh, Jatt Citizen or PR Boy from Canada. Interested Families Contact on 12895930731. ______________________(NMB413184997) 20/5'4", Unmarried, Canada Citizen holder Good looking Bachelor Muslim Sunni Girl. Student. Pakistan background Lahore. Looking 21 to 27 years old Unmarried, Citizen, PR, Muslim, Sunni boy from Canada USA. Interested Families contact on :4169075964. ______________________(NMB413185551)

27/5’7", Unmarried Sikh Jatt beautiful USA Citizen Girl. Doctor. Indian background is from Jalandhar, Punjab. Looking for 27 to 32 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on 164 7478 3324. ______________________(NMB413181493)

33/5'11", Unmarried Canadian Citizen good looking Jatt Sikh Girl have donbe masters in Digital Media. Working as a Professor. Indian background Jalandhar (Punjab). Looking 32 to 37 years old Unmarried. Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 905-891-9946. ______________________(NMB413178469)

33/5'3", Unmarried Canadian Citizen good looking Jatt Sikh Master MA in Political Science Girl. Own Business. Indian background is Hoshiarpur (Punjab). Looking 33 to 35 years old Unmarried. Citizen, PR. Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 905-891-9946. ______________________(NMB413180062) 40/5'7" Unmarried USA Citizen Masters Sikh Jatt Girl. Working as Social Worker. Indian background Ludhiana. Looking 40 to 44 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR Sikh Jatt boy from USA. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413179623)

42/5'4", Unmarried Canadian Citizen good looking Masters CPA Sikh Jatt Girl. Accountant. Indian background from Jagraon (Punjab). Looking 40 to 47 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413178459)

www.nripost.com

¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆ ÓÀ‡∆ÓØÈ∆¡Ò 31/5'4" Unmarried Canadian Citizen Doctorate Sikh Jatt Girl. Working as Doctor. Indian background Ludhiana. Looking 36 to 36 years old unmarried Citizen,PR Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413176651) 26/5'4", Unmarried Canadian work Permit holder Doctorate Sikh Mazhbi Girl. Working as Manager. Indian background is Kapurthala (Punjab). Looking 26 to 30 years old unmarried Citizen, PR Qualified Sikh, Hindu any Caste Boy from Canada. Interested contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413129229)

35/5'7", Unmarried Canadian PR holder Sikh Ramgharia Girl. Well educated MCA. Indian background is Ludhiana (Punjab). Looking 35 to 38 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Punjabi Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1794. ______________________(NMB413163957)

26/5'2", Unmarried Sikh Jatt Girl. Masters in MCA. Living in india's Punjab (Gurdaspur). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen, PR Sikh jatt Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1794. ______________________(NMB413160301)

40/5'7", Unmarried USA Citizen Masters Sikh Jatt Girl. Working as Social Worker. Indian background Ludhiana. Looking 40 to 44 years old Unmarried, Divorcee citizen, PR Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413179623)

24/5'8", Unmarried good looking Graduate Sikh Jatt (Amritdhari) Girl on Work permit in Canada. Working in Private sector. Indian background is Faridkot (Punjab). Looking 24 to 26 yrs old unmarried, Citizen, PR Sikh Amritdhari Boy from Canada or US. Contact on 2895690830. ______________________(NMB413182307) 30/5'7", Divorcee Canadian Citizen good looking Bachelors Sikh Jatt Girl. Doing Job in Private Sector. Looking 30 to 34 years old Unmarried, Separated, Divorcee Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt Boy from Canada. Interested contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB41398450)

31/5'10", Divorcee Canadian Citizen good looking Bachelors Sikh Jatt Girl. Sales Professional. Looking 34 to 40 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen or PR Hindu/Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB4137053) 23/5'7", Unmarried good looking Masters Hindu Khatri Girl in India, Punjab, Jalandhar. Has done MBA. Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen, PR Hindu, Sikh Boy from Canada, Ontario. Caste no bar. Contact on 289-401-1794. ______________________(NMB413181871)

28 /5'3" , Unmarried good looking Sikh Saini Doctorate in United States. Working as Researcher. Indian ackground from Ropar, Punjab. Looking 27 to 33 years old Unmarried on Citizen, PR or Work Permit holder Sikh Punjabi JattmSaini Boy from Canada/US. Interested Famlies Contact : (416)-907-6830. ______________________(NMB413195416) 28/5'1", USA J1 Visa holder good looking GIRL. Fellow Physician. Indian background Bangalore Karnatka . Looking 28 to 35 yrs old Unmarried DOC/Physician boy on Any VISA from CANADA. Contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413189094)

30/5'3", Unmarried good looking Jatt Sikh Girl in India, Punjab, Amritsar. Study in B.Ed. in G.N.D.U university Amritsar. Looking for 30 to 35 yrs old Unmarried Sikh Jatt Citizen , PR Boy from Canada, US. Contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413181668) 25/5'3" Unmarried good looking Bachelors Sikh Mazhbi-Majabi Girl on Temporary Visa in Canada. Working in a Private Sector. Looking 25 to 31 years old. Unmarried Citizen, PRSikh Mazhbi-Majabi Boy from Canada, United States. Contact on 416 907 5405. ______________________(NMB413109030)

29/5'5", Unmarried Canadian PR holder good looking (Masters) Computer Science Jatt Sikh Girl. IT/Telecom Professional. Indian background Sangrur, Punjab. Looking 29 to 34 yrs old Unmarried any Visa status Sikh Jatt Boy from Canada, USor India. Contact on : 416 907 5405. ______________________(NMB413184481) 29/5'1", Unmarried good looking Masters Sikh Arora Girl in India, Punjab, Dasuya. Doctor. Looking 29 to 32 years old Unmarried. Citizen, PR Sikh, Hindu boy from Canada Or US. Cast no bar. Interested Families contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB413153668)

31/5'1", Good looking Canadian PR holder Divorcee Jatt Sikh Girl. Working in Private sector. Indian background from TaranTaran. Looking 26 to 35 years old Unmarried, Divorcee, Any visa status Jatt sikh Boy from Canada. Interested contact on 647 722 4766. ______________________(NMB413182044)

29/5'2", Good looking USA Citizen Unmarried Jatt Sikh Girl. Surgeon. Indian background from Jalandhar (Punjab). Looking 28 to 35 years old Unmarried, Citizen Jatt Sikh Boy from US. Interested Contact on 647 722 4766. ______________________(NMB413181490)

32/5'6", Unmarried Good looking Canadian born Jatt Sikh Girl. Serving as Finance Advisor in Scotia Bank. Looking 32 to 37 yrs old unmarried good looking Canadian Born or Raised Jatt Sikh Boy in GTA. Interested contact on 289 593 0731. ______________________(NMB41312113)

31/5'7", Unmarried Canadian PR Holder good looking Hindu Brahmin Girl. Nurse. Indian background is from Punjab. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit holder Hindu Brahmin Boy from Canada. Interested contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413182595)

36/5'8'', Unmarried Canadian Citizen good looking, Ramgharia Girl has done Bachelors. Serving as a Library Supervisor. indian background is Jalandhar (Punjab). Looking 36 to 42 years old Citizen or PR Sikh Ramgharia Boy from Canada. Contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB41338434)

32/5'5'', Divorcee good looking, Canadian Citizen Hindu Khatri Hindu Girl. Done Masters. Serving as a director. Indian background is Jalandhar (Punjab). Looking 32 to 38 years old Citizen or PRHindu/Sikh Boy from Canada. Caste can be any but first preference Khatri Hindu, Punjabi Jatt, Khatri. Interested contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413182891)

32/5'4'', Unmarried good looking, Hindu Arora Girl in India Punjab , Jalandhar. Done Phd. Teacher. Looking 31 to 35 years old Citizen, PRHindu Arora or Khatri Boy from Canada, US. Interested contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413143274) 29/5’4”,Unmarried Canadian PR holder Good looking Hindu Brahmin Girl has done B.tech /Database Development. IT/Telecom Professional. Indian background is Amritsar (Punjab). Looking for 29 to 32 years old Unmarried Citizen/PR Hindu Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on 2894011793. ______________________(NMB413156119)

27/5'1", Unmarried Canadian citizen good looking Jatt Sikh Graduated Girl. Working as a Self-employed Person. Indian background Jalandhar(Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-593-0740. ______________________(NMB413171180)

32/5’7", Unmarried Sikh jatt Beautiful USA born Girl. Dermatologist.Indian background is from Nawanshahr, Punjab. Looking for 30 to 38 years old Citizen or PR holder Unmarried Well educated boy from Sikh family in USA and Canada. Interested Families contact on 164 7478 3324. ______________________(NMB413179234)

26/5'5", Good looking Unmarried Sikh Saini Girl in India, Hoshiarpur, Punjab. Working as Medical Professional. Looking 26 to 31 years old Unmarried Citizen, PR Sikh By from Canada. Caste no bar. interested Families contact on: 647-722-4766. ______________________(NMB413179337) 30/5'8'', Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu Brahmin Girl. She is Lawyer . Indian background from Punjab (India). Looking for 30 to 33 years old Unmarried Canadian Citizen Hindu Brahmin Boy. Intrested Families contact on : 289-593-0730. ______________________(NMB41392291)

27/5ft., unmarried good Looking Jatt Sikh Girl in Jalandhar, Punjab. Looking 27 to 31 yrs old unmarried Good looking Jatt Sikh Boy having Citizenship, PR, Work permit in Canada . Interested families contact on 289-401-1442. ______________________(NMB413179313)

27/5'6", Unmarried good looking USA Citizen Jatt Sikh Girl. Serving as Health care professional. Indian background is from Ludhiana. Looking 27 to 30 yrs old Unmarried good looking Jatt Sikh Boy having Citizenship, PR in USA. Interested families contact on 289-593-0731. ______________________(NMB413179418)

32/5'3", Divorcee good looking Graduated Citizen Sikh Jatt Doctor Girl in USA. Indian background is from Jalandhar,Punjab. Looking 31 to 35 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR or Work permit holder Sikh Jatt Boy from US. Interested contact on (416) 907-0637. ______________________(NMB413179005)

32/5'7" Unmarried USA Citizen good looking Jatt Sikh Girl. Working as MD Doctor. Indian background from Nawanshah, Punjab. Looking for 31 to 38 years old, Unmarried Sikh Boy from USA or Canada. Caste no bar. Preferring Citizen, PR & Well educated only. Interested Families contact on 416-619-0252. ______________________(NMB413179234)

25/5'5", Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu Brahmin Girl. Doctor. Looking 25 to 29 yrs old Unmarried Citizen/PR Hindu Boy from Canada. Interested Families contact on: 647 722 7230. _______________________(NMB413136245)

26/5'2", Unmarried Canadian citizen good looking Hindu Brahmin Girl. Bachelors in IT Management. Working as IT/Telecom Professional (Government). Indian background Jalandhar (Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen Brahmin, khatri Hindu Boy from Canada. Contact on : 905-891-9946. _______________________(NMB413166134) 28/5'1", Unmarried good looking USA born Hindu Brahmin Girl. Indian background is from Nathewal. Serving as Health Care professional. Looking 28 to 32 unmarried good looking USA citizen, Green Card holder Hindu Brahmin boy. Interested contact on 289 593 0731. _______________________(NMB413178311)

28/5'2", Unmarried good looking Girl in United States on H1B Visa holder. Done Masters in Data Science & Serving as Data Scientist. Indian background Visakhapatnam. Looking 28 to 32 years old Unmarried Hindu Boy from USA. Only Preference will be given to Citizen, PR or Work Permit holder only. Caste no bar. Interested Families contact on : 289 593 0732. _______________________(NMB413177614)

31/5’2”, Divorcee Canadian PR holder Good looking Tonk Kshatriya Sikh Girl. Working in Private sector. Indian background Punjab (Moga). Looking for 31 to 35 yrs old any Marital Status Citizen, PR, Work permit holder Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada. Interested Families contact on: 2894011442. _______________________(NMB413178457)

30/5'1", Unmarried good looking Masters B.Com & MBA Sikh Ramgharia Girl in India from Chandigarh. Working as a Manager. Looking 29 to 34 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt or Ramgharia Boy from Canada or India. Intrested Families Contact on 6477224766 _______________________(NMB413178462)

28/5'3', Sikh Tonk Kshatriya Unmarried Good looking BCA Girl from Sangrur, Punjab, India. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada. Interested Families contact on 4168406239. _______________________(NMB413178118)

30/5'5", Unmarried good looking Sikh Jatt PR Girl in Canada. Working as a Nurse. Indian background from Faridkot, Punjab. Looking 27 to 33 years old Unmarried any Visa status Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 289 401 1793. _______________________(NMB413176042)

23/5'4", Unmarried good looking Pursuing Masters in Biotechnology Muslim Sunni Citizen Born Girl in USA. Background is from Karachi (Pakistan). Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen Muslim Sunni Boy from USA. Interested contact on : 204 480 0404. _______________________(NMB413164232)

29 /5'4'', Unmarried good looking USA Citizen Sikh Saini Bachelors Girl.Working as Medical Professional. Indianbackground is from Hoshiarpur, Punjab. Looking 28 to 32 years old Unmarried Citizen, Permanent Work Permit holder Boy from USA in Sikh Religion and preferring Jatt or Saini. Interested contact on 2044800404. _______________________(NMB413101168)

38/5'3", unmarried good looking Canadian born Sikh Khatri girl. serving as a lawyer. Background is from Gujranwala. Looking 37 to 42 years old unmarried good looking Canadian born or raised Sikh boy from canada.Contact on: 416 740 9718. _______________________(NMB413177802)

30/5’3", Unmarried Sikh Prajapati beautiful Citizen girl in Canada. Teacher. Indian background Jalandhar, Punjab. Looking for 30 to 33 years old unmarried Citizen or PR holder Boy in Sikh families and caste no bar. Interested Families contact on 12897524951. _______________________(NMB413177869)

28/5'4", Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Khatri Girl. Teacher. Looking 27 to 33 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt or Khatri Boy from Canada only. Interested Contact on : 416-840-6239. _______________________(NMB413135735)

39/5’3'', Divorcee good looking Hindu Kshatriya Girl, Double master in Finance & Accounting, on work permit in United state. Indian background from Delhi. Looking for 39 to 45 years old unmarried Boy , Citizen, Permanent Resident from Canada and USA. Religion Sikh or Hindu. Caste no bar. Intrested Contact on 416-830-6113. _______________________(NMB413177756)

33/5'3'', Canadian PR good looking Divorcee Jatt, Sikh girl Working as Truck Driver. India background is from Faridkot. Looking 31 to 36 years old any Marital Status, Citizen, PR Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on 2894011442. _______________________(NMB413178053)

42/5'4", Unmarried good looking Canadian born Sikh Ramgharia Lady. Indian background is from Ludhiana, Punjab. Serving as an Electrician. Looking 42 to 50 Unmarried, Widow/Widower, Divorcee good looking Hindu or Sikh Boy having Citizenship in Canada. Intrested Contact on 416-740-9718. _______________________(NMB413175131)

37/5' 4'', USA Green Card holder, Divorcee , Good looking Telugu Balija Naidu Girl. Bachelor in Computer Science. Working as Software test engineer. Seeking for 35 to 43 years old Hindu Boy Australia, Canada, United Kingdom, India, New Zealand. United States will be preferred. Family must Well Educated. Only Citizen, PR & Work permit will be preferred. Caste no bar. Contact on : 416 840 6239. ________________________(NMB41317688) 25/5'4", Unmarried USA Citizen good looking Hindu Girl. Done MBBS & Pursuing MD. Doctor. Looking 25 to 28 yrs old Unmarried Citizen Hindu Boy from US. Intrested Families Contact on: 647 722 7230. _______________________(NMB413173767) 23/5’2", Unmarried Hindu Khatri beautiful Girl in India Ludhiana, Punjab. Pursuing Msc chemistry. Looking 23 to 26 yrs old unmarried Citizen or PR Hindu/Sikh Boy on any visa. Intrested Families Contact on : 905-891-9946. _______________________(NMB413176658)

27/5'2", Unmarried good looking Hindu Rajput Girl. Makhu, Punjab. Done Masters. Working in Banking Sector. Looking 27 to 30 years old Unmarried Citizen, PR, Hindu or Sikh Boy from Canada/USA. Intrested families Contact on : 289 401 1442. _______________________(NMB413176156)

26/5'5'', Unmarried Graduate beautiful Hindu Brahmin Girl on Work permit in Canada. Indian background Punjab Kapurthala . Working in Private sector. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Hindu Brahmin boy from Canada. Interested Families contact on : 6477225430. _______________________(NMB413165716) 27/5'5'', Unmarried good looking Masters, Hindu Scheduled Caste, Work Permit holder Girl in CANADA. Working as a Manager. Indian background is from Gurdaspur , Punjab. Looking for 27 to 31 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit Hindu Scheduled Caste Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-401-1794. _______________________(NMB413170658)

40/5'5'', Divorcee Canadian Citizen Diploma in Pharmacy Lady. Working as a Cashier in store Indian background from Jagraon, Punjab. Looking 38 to 42 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen, PR, Work permit, Student visa holder Hindu/Sikh, Khatri/ Arora/Goldsmith Boy from Canada. Interested Families contact on : 6477225430. _______________________(NMB413171118) 32/5'6'', Good looking Sikh Jatt Girl. Bachelor of Dental Surgery. Working as Assistant Quality Manager in Hospital of Delhi. Seeking for 31 to 35 yrs old Sikh Jatt Boy. Australia, Canada, United Kingdom, India, New Zealand, United States will be preferred and any Visa. Family must be Well educated. Interested contact on : 416 840 6239. _______________________(NMB413153323) 28/5'6'', Unmarried good looking Bachelors girl on Work permit in USA. Working in Architecture company. Indian background Amritsar, Punjab. Looking for 28 to 31 years old Unmarried, Citizen, PR, Hindu boy from USA. Caste no bar. Interested Families contact on : 6477225430. _______________________(NMB413175710)

23/4'11'',Unmarried USA Citizen beautiful Amritdhari Girl. Bachelor's of Arts in Political Science. Working as Legal Assistant in paralegal. Indian background Patiala (Punjab). Looking 24 to 29 years old Unmarried, Citizen, PR, Sikh Jatt, Amritdhari Boy from Canada or USA. Interested contact on : 6477225430. _______________________(NMB413163272)

26/5'3" Unmarried Canadian Citizen good looking Masters Hindu Brahmin Girl. working as a Human Resources Professional. Indian background is from Andhra Pradesh . Looking 25 to 31 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy from Canada. Caste no bar. Intrested Families Contact on 6477225430. _______________________(NMB413175181)

35/5'4'', Unmarried good looking Hindu Ezhava Girl, Doctorate, MD in Homeopathy. Living in Kerala (INDIA). Working as Assistance professor. Looking for 35 to 39 years old unmarried Boy in India. Religion Hindu and Caste Ezhava. Interested contact on 416 840 6113. _______________________(NMB413174533)

32/5'4", Divorcee Diploma holder good looking Jatt Sikh girl in India From Dasuya Punjab. Working in a private sector. Looking 32 to 38 years old Unmarried ,Divorcee, Citizen, Permanent Resident, Sikh Jatt boy from Canada, US. Interested contact on 289 401 1792. _______________________(NMB413169303)

29/5'3", Unmarried good looking Sikh Jatt Girl , PHD in Zoology, Working as a professor in Pvt. College. Living in Ludhiana, Punjab (India). Looking 29 to 33 years old Unmarried PR/Citizen Sikh JattBoy from Canada/USA/ India. Interested contact on 905 891 9945. _______________________(NMB413148706)

31/5'3" Unmarried good looking Sikh Jatt Girl living in Ludhiana, Punjab. Completed Masters in M.sc IT, Working as a teacher. Looking for 31 to 35 years old Unmarried PR/Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested contact on: 2894011793. _______________________(NMB413152703)

31/5''3" Unmarried good looking Sikh Jatt Girl living in Jalandhar, Punjab. Completed +2. Looking for 31 to 37 years old Unmarried PR/citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Intrested Families Contact on 2894011793. _______________________(NMB413175379)

39/5'3" Divorcee with 2 children Sikh Jatt Girl in Fatehabad, Haryana. Completed High school. Working in Agriculture department. Looking for 39 to 45 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee PR/ Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on 2894011793. _______________________(NMB413174370)

29/5'3", Unmarried Canadian PR holder good looking Masters, Hindu Khatri Beautiful Girl. Working as a Sales professional. Indian background is from Delhi, India. Looking 30 to 35 yrs old Unmarried Citizen or PR Hindu/Sikh boy from Canada. Interested Contact on : 2894011794. _______________________(NMB413175375) 29/5'5", Unmarried Canadian PR holder good looking Bachelors, Sikh Ravidasia Beautiful Girl. Working as Nurse. Indian background is from Ludhiana Punjab. Looking for 29 to 32 years old Unmarried Citizen or Permanent Resident Sikh Ravidasia Boy from USA/ Canada. Interested contact on : 9058919946. ________________________(NMB41317552)

27/5'7", Unmarried good looking Masters, Sikh Jatt Work permit holder Beautiful Girl in Canada. Working as a Nany. Indian background is from Shri GangaNager. Looking for 27 to 33 years old Unmarried Citizen or PR Sikh Jatt Boy from Canada. Intrested Contact on : 2894011794. _______________________(NMB413147519)

32/5'6", Unmarried ,good looking Punjabi Jatt Girl in India,Ludhiana,Punjab. Looking 30 to 36 years old unmarried Citizen,Permanent Resident boy from Sikh Jatt family from USA & Canada. Interested Families contact on : 14169070988. ______________________(NMB413204519) 28/5' 02", unmarried, good looking Jatt Sikh Girl Living in USA on Student Visa. Have Done MBBS and doing study in MD field. Looking For 28 to 33 years Unmarried Citizen,Permanent Resident Jatt Sikh Boy from United States Interested Families contact on : +1416-907-6830 ______________________(NMB413192023) 27/5'6" unmarried Good looking Canadian citizen Hindu Khatri Girl . Working as an HR counsellor . Indian background from Delhi . Looking 28 to 32 unmarried Good looking Hindu,Sikh boy having citizenship,PR in canada . Interested families contact on: 647-477-2927. ______________________(NMB413218180)

28/5’7’’, Unmarried Good looking US citizen Sikh Jatt Girl, Working as a Project Manager. Background from Hoshiarpur,Punjab. Looking for a 28 to 31 yrs unmarried boy from Sikh jatt family on any visa from US. Interested Families contact on 416-907-4151 ______________________(NMB413217177) 29/5"11 good looking Devorcee citizen,PR jatt sikh girl in canada. Indian Background Punjab ludhiana. Looking for 29 to 36 yrs old Unmarried, Devorcee Citizen ,PR goodlooking Sikh jatt boy In canada. Interested contact on: 416-907-0897. ______________________(NMB413220107)

47/5'1", Divorcee good looking Masters Hindu Aggarwal Caste Girl in Maharashtra Mumbai. Fashion Designer. Looking 43 to 50 yrs old Widow/ Widower, Divorcee Citizen/PR Hindu and first Aggarwal Caste and than Caste No Bar Girl from Australia/ Canada/ US. Interested Families contact on : +1416-907-3897. ______________________(NMB413219948)

30/5'5", Unmarried good looking Masters Hindu Aggarwal Caste Girl in Punjab Ludhiana. Consultant. Looking 27 to 35 years old Unmarried Citizen/PR holder Hindu and first Gour Brahmin then Caste No Bar Girl from Canada/US. Interested Families contact on : +1416-907-3897. ______________________(NMB413156590) 35/5'6" Unmarried good looking Hindu Bhramin Girl from Canada on Permanent Residence visa . Master in MBA Indian Background kaputhala . Looking 35 to 37 years old Unmarried Citizen, permanent residence status , work permit , Hindu Cast no bar Boy from Canada/US as well . Interested Families contact on : 416 -907-5405. ______________________(NMB413212451)

42/5"5, Divorcee beautiful Hindu Padmashali, Masters in commerce. Working as a Accountant . Background from Hyderabad. Looking for an Educated Boy, 38 to 50 years from Sydney. Australia Residential status can be Citizen or PR. Interested Families contact on: (647) 722-4766. ______________________(NMB413158034) 41/5’4’’, beautiful Hindu Brahmin, Masters in Arts. Working as Govt. teacher. Indian Background from Ludhina(Punjab). Looking for Educated 41 to 46 yrs old Citizen/PR Boy from Canada.Interested Families contact on: (647)-722-4766. ______________________(NMB413162863)

31/5'8" Unmarried good looking Canadian PR holder Sikh Jatt gril . Working as RN. Indian Background from Ludhiana. Looking for 29 to 38 years old, Unmarried Sikh Jatt boy from Canada. Preffering Citizen, PR, Work Permit only. Interested Families contact on 416-907-0988. ________________________(NMB413182626) 31/5’6’’, divorcee US citizen Sikh jatt girl . Working as a Dentist.Indian background from jalandhar, Punjab. Looking for 30-40 years old divorcee sikh jatt boy from united states on Citizenship, Permanent Residence. Interested families contact on 647-478-3329. ______________________(NMB413217730)

25/5'4",Unmarried good looking Masters Sikh Amritdhari Girl in India Bathinda. Looking 25 to 29 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Gursikh, Amritdhari Boy from Canada, United States. Interested contact on : +1416-907-3897. ______________________(NMB413219836)

57/5’3”,Divorcee Good looking US Citizen Christian Protestant woman. Diploma in Nursing. Working as Nurse. Indian background Malpur, Punjab. Looking for 55-62 yrs old Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen, PR gentleman from Hindu,Sikh,Christian family caster no bar from Canada, United States. Interested Families contact on +1(647) 477 2927. ______________________(NMB413184275)

33/5’3”, Unmarried Good looking Hindu Khatri Girl on work permit in United Kingdom.Masters in MBA from US.Working as Finance professional. Indian background New Delhi. Looking for 32-37 unmarried Citizen, PR Boy from Hindu family caster no bar from United Kingdom, Canada, United States. Interested Families contact on +1(647) 477 2007. ______________________(NMB413221650) 29/5"7 good looking Unmarried Jatt sikh girl in Punjab Fatehgarh Sahib (India). Looking for 29 to 36 years old Unmarried,Widow/Widower,Divorcee Citizen, PR good looking sikh boy In Canada.Cast No Bar. Interested contact on .416-907-0988 . ______________________(NMB413218599) 29/5'7", Unmarried Canadian Citizen good looking Masters Sikh Khatri Girl .Pharmacist. Indian background Moga,Punjab. Looking 29 to 31 years old Unmarried Citizen Sikh Boy from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897. ______________________(NMB413221699)

36/5’4" Unmarried Beautiful Canadian Citizen jatt sikh Girl in ottwa Ontario, Done CA. Working as a Director in a Fedral Government. Background is from Jalandhar Punjab. Looking for Unmarried Citizen Pr Boy from 35 to 39 year in Jatt sikh family from Canada. Interested Families contact on: 416-907-6163. ______________________(NMB41320114)

29/5'2", Unmarried good looking Canadian PR Sikh Ramgariha girl. Bachelors in Computer Science. Indian background Jalandhar (Pb). Looking 29 to 33 years old Unmarried Any Visa from Sikh/ Cast no bar Boy from Canada . Interested Families contact on : +1416-907-6163. ______________________(NMB413221053) 41/5'4", Divorcee good looking Sikh Jatt girl in Canada on Temporary Visa . Bachelors in Computer Science. Indian background tarantarn (Punjab ). Looking 40 to 44 years old Unmarried,Widower, Divorcee, Citizen, PR Boy from Sikh Jatt family from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-6163. ______________________(NMB413221980)

34/5’7”, Unmarried Good looking US Citizen Sikh Jatt Girl.Bachelors in Political science .Working as Legal Professional .Indian background Ludhiana Punjab. Looking for 33-39 unmarried Citizen born or raised gentleman from Sikh jatt family from US. Interested Families contact on : +1(647) 477 2927. ______________________(NMB413181222) 41/5'5", Widow/Widower good looking Sikh Sethi Girl Living in India Have Done Bachelors and doing own business of beauty. Looking for 40 to 50 years Unmarried,Widow/Widower Citizen/PR caste no bar Boy from Canada. Interested contact on : +1416-907-6830. ______________________(NMB413111934) 33/5'5", Unmarried good-looking hindu brahmin girl on work permit in USA done Master. Data scientist. Background Kanpur, UP , India. Looking 30 to 35 years old unmarried USA Citizen/PR Hindu brahmin boy. Interested contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413210452)

39/5’6’’, good looking Divorcee Candian PR Sikh Amritdhari Girl. Private Job. Indian Background Amritsar. Looking for 38 to 43 years old Unmarried Citizen ,PR good looking Sikh Amritdhari boy in Canada. Interested Families contact on: 416-907-0988 . ______________________(NMB413214154)

34/5'3", Innocent Divorcee good looking Canadian Citizen Sikh Jatt girl. Working as Lawyer. Indian Background from Ludhiana. Looking for 34 to 39 years old, Unmarried Citizen Sikh boy from Canada. Sikh jatt, Sikh Saini, Ramgarhia are preferred. Interested Families contact on: 416-907-0988. ______________________(NMB413222373) 23/5'3", Unmarried good-looking Canadian PR Jain girl done Bachelor. Accountant. Background Ludhiana, Punjab, India. Looking 23 to 30 years old unmarried Canada Citizen/PR/WP hindu/Jain boy any caste. Interested contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413217183)

28/5'3",Divorcee good looking Jatt Sikh Girl Living in India, Punjab, Mohali. Doing bsc in fashion designer and working as a pollywood costume designer. Looking for 30 to 40 years Widow/ Widower/ Divorcee Citizen or P R Jatt Sikh boy from Australia, Canada, New Zealand,United States. Interested Families contact on : +1416-907-6830. ______________________(NMB413211830) 37/5’6’’, good looking Unmarried Jatt sikh girl in Chandigarh india. B.Com. Looking for 37 to 41 yrs old Unmarried,Widow/Widower,Divorcee Citizen, PR good looking Jatt sikh boy In canada. Interested Families contact on: 416-907-0988 . ______________________(NMB413221965)

32/5’2’’ good looking Divorcee Canadian PR Hindu Brahmin girl. Have done Masters. Private Job. Indian Background is from Chandigarh. Looking for 32 to 36 years old Unmarried,Divorcee Citizen ,PR good looking Hindu,Sikh Caste no Bar boy from Canada. Interested Families contact on: 416-907-0988 . ______________________(NMB413212749) 28/5’4’’, Unmarried beautiful Hindu girl in India, Punjab, Jalandhar. Bachelors in BDS , Working as Dentist. Background from Jalandhar. Looking for an Educated boy 27 to 33 years from Canada. Residential status can be Citizen/PR/Work Permit. Interested Families contact on: (647)722-7230. ______________________(NMB413221816)

39/5'3”, Divorcee Good looking Sikh Punjabi Jatt Girl High school, disability to hear. Background from Jalandhar. Looking 37 to 45 yrs old Educated Canadian Citizen/PR. Interested Families contact on:16474994972. ______________________(NMB413222598) 45/5'7", Widow good looking Sikh ,Punjabi Jatt girl in Canada on Temporary Visa. Indian background Chamkor Sahib (Punjab ). Looking 45 to 50 years old Widower, Divorcee Citizen,PR, BOY from Sikh/ Jatt family from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-6163. ________________________(NMB413219215) # 2355, Derry Road, East Mississauga, Ontario Contact Us : 416-619-0032

Advice to readers

United NRI Post and people associated with it or not responsible for any claims of its advertisers and do not endorse products/services advertised in it. please consult your lawyar before buying through the advertisements published in United NRI Post. We sell space in the paper and claims are those of the advertisers.

- Manager


MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022

www.nripost.com

Ì≈Â

‹‘ª◊∆Íπ∆ ”⁄ ‘˘Ó≈È ‹ÔøÂ∆ Á∂ Óœ’∂ IÚ∂∫ «√º÷ ◊π± ◊π± Â∂◊ Ï‘≈Á È∂ ‹¨√ Áœ≈È ‘ج∆ «‘ø√≈, AD ÒØ’ «◊ÃÎÂ≈ ’º‡ÛÚ≈Á «÷Ò≈¯ Ù‘∆Á∆ «ÁºÂ∆: ÓØÁ∆ D@ @ Ú∂∫ ÍÃ’ ≈Ù Íπ Ï Ú∑ ∂ Áœ ≈È ÓπÒ ’ ˘ ’∆ Â≈ √ø ÏØ Ë È, «√º ’≈ Â∂ ‚ ≈’ « ‡ ’‡ ’∆ Â≈ ‹≈ ∆

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‘˘Ó≈È ‹Ôø  ∆ Á∂ Óœ ’ ∂ ”Â∂ ÙÈ∆Ú≈ ˘ «Áº Ò ∆ Á∂ ‹‘ª◊∆Íπ  ∆ ”⁄ «‘ø √ ≈ ‘Ø ¬ ∆¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº ⁄ Íπ « Ò√ È∂ AD Óπ Ò ˜Óª ˘ «◊à ¯ Â≈ ’∆Â≈ ‘À , ‹ÁØ ∫ «’ A@ ÒØ ’ «‘≈√ «Úº ⁄ ‘È¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ Íπ « Ò√ È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡À º Î ¡≈¬∆¡≈ Á‹ ’∆Â∆ ‘À «’ ‹¨√ ÙªÂ∆ͱ  Ú’ ⁄º Ò «‘≈ √∆¢ ‹ÁØ ∫ «¬‘ ‹¨√ ‹≈Ó≈ Ó√«‹Á Á∂ È∂ Û ∂ Í‘π ø « ⁄¡≈ ª ’π fi ÒØ ’ ¿π º Ê ∂ ¡≈ ◊¬∂ ¡Â∂ ‹¨√ «Úº ⁄ Ù≈ÓÒ ÒØ ’ ª È≈Ò Ï«‘√ ’È Òº ◊ ∂ ¢ Áº « √¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ «‘ø √ ≈ «¬º Ê Ø ∫ Ùπ  ± ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ Íπ « Ò√ È∂ ‹¨√ ”Â∂ ◊Ø Ò ∆Ï≈∆ ’È Ú≈Ò∂ ÁØ Ù ∆ ˘ «◊à ΠÂ≈ ’ «Ò¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ‘«Ê¡≈ Ú∆ Ï≈ÓÁ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ Íπ « Ò√ «¬ø √ ÍÀ ’ ‡ ≈‹∆Ú ø ‹ È È∂ ¡À º Î ¡≈¬∆¡≈ «Úº ⁄ Áº « √¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ ‹‘ª◊∆Íπ  ∆ «¬Ò≈’∂ «Úº ⁄ ‘˘Ó≈È ‹Ôø  ∆ ÓÈ≈¿π ‰ Ò¬∆ «‘ø Á ± Ì≈¬∆⁄≈∂ Úº Ò Ø ∫ ‹¨√ ’º « „¡≈ ‹≈ «‘≈ √∆¢ ¿π Á Ø ∫ Óπ √ «ÒÓ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ ’∆Ï D-E ÒØ ’ ¡≈¬∂ ¡Â∂ ‹¨√ ’º „ ‘∂ ÒØ ’ ª È≈Ò Ï«‘√ ’È Òº ◊ ∂ ¢ Ï«‘√ ÚËÁ∂ ‘∆ ÁØ Ú ª «Ëª ÚÒØ ∫ ͺ Ê Ï≈˜∆ Ùπ  ± ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ ‹¨√ «Úº ⁄ Ì◊ÁÛ Óº ⁄ ◊¬∆¢ ¡À º Î ¡≈¬∆¡≈ «Úº ⁄ Áº « √¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ Íπ « Ò√ È∂ ÁØ Ú ª «Ëª ˘ ÍÊ≈¡ Ø ’ ‰ ¡Â∂ ÙªÂ∆ ω≈¬∆ º ÷ ‰ Ò¬∆ ÓÈ≈ ’∂ Úº ÷ ’ «Áº  ≈ Í ’π fi Á∂ 

Ì∆Û ÚºÒØ∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ Íπ«Ò√ ”Â∂ ◊ØÒ∆Ï≈∆ ¡Â∂ ÍÊ≈¡ Íπ « Ò√ Úº Ò Ø ∫ Á‹ ’Ú≈¬∆ ◊¬∆ ¡À º Î ¡≈¬∆¡≈ «Úº ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ì∆Û Úº Ò Ø ∫ Íπ « Ò√ ”Â∂ ◊Ø Ò ∆Ï≈∆ ¡Â∂ ÍÊ≈¡ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «¬√ «Úº ⁄ ¡À º √ ¡≈¬∆ ÓÀ Á ≈Ò≈Ò Á∂ ÷º Ï ∂ ‘º Ê «Úº ⁄ ◊Ø Ò ∆ Òº ◊ ∆ ‘À ¢ ‹ÁØ ∫ «’ F-G Íπ « Ò√ Ú≈Ò∂ ¡Â∂ «¬º ’ ¡≈Ó «Ú¡’Â∆ Á∂ Ú∆ ◊ø Ì ∆ √º ‡ ª Òº ◊ ∆¡ª¢ «¬ø È ≈ ‘∆ È‘ƒ, Áø ◊ ≈’≈∆ Ì∆Û È∂ «¬º ’ √’± ‡ ∆ ˘ ¡º ◊ Ò◊≈ «Áº  ∆¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ D-E Ú≈‘Ȫ Á∆ Ìø È ÂØ Û ’∆Â∆ ◊¬∆¢ Ï≈¡Á ÁØ Ú ª «Ëª Úº Ò Ø ∫ Óπ Û È≈¡∂ Ï ≈˜∆ ¡Â∂ ÍÊ≈¡ Ùπ  ± ‘Ø «◊¡≈¢ √«ÊÂ∆ ˘ √ø Ì ≈Ò‰ Ò¬∆ √∆È∆¡ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ ÒØ ’ ª ˘ Ú≈-Ú≈ ÙªÂ∆ ω≈¬∂ º ÷ ‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆¢ Í «¬º ’ «Ë ÚÒØ ∫ Ò◊≈Â≈ ͺ Ê Ï≈˜∆ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ √∆¢ √«ÊÂ∆ ˘ ’≈ϱ ’È Ò¬∆ D@-E@ ¡º Ê ± ◊À √ Á∂ ◊Ø Ò ∂ Ú∆ Á≈◊∂ ◊¬∂ ¡Â∂ Ì∆Û ˘ «÷ø ‚ ≈«¬¡≈ «◊¡≈¢

Ùº’∆ ˘ ÎÛÈ ◊¬∆ Íπ«Ò√ ‡∆Ó ”Â∂ ÓπÛ ÍÊ≈¡, «¬º’ ÓπÒ≈˜Ó ˜÷Ó∆ ÈÚƒ «Áº Ò ∆- «Áº Ò ∆ Á∂ ‹‘ª◊∆Íπ  ∆ ”⁄ ÙÈ∆Ú≈ Ù≈Ó ‘˘Ó≈È Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ”Â∂ ‘Ø ¬ ∆ «‘ø √ ≈ ÂØ ∫ Ï≈¡Á √Ø Ó Ú≈ Áπ Í «‘ ˘ ’π fi ÒØ ’ ª È∂ Óπ Û ÍÊ≈¡ ’∆Â≈¢ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ  ‡ª ¡Èπ √ ≈ ‹‘ª◊∆Íπ  ∆ «‘ø √ ≈ Ó≈ÓÒ∂ «Úº ⁄ Ùº ’ ∆ ˘ ÎÛÈ ◊¬∆ Íπ « Ò√ ‡∆Ó ”Â∂ ÍÊ≈¡ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «¬√ Áœ  ≈È «¬’ ¡«Ë’≈∆ Ú∆ ‹÷Ó∆ ‘Ø «◊¡≈¢ Á¡√Ò, Ó«‘Ò≈ Íπ « Ò√ ’Ó⁄≈∆¡ª Á∆ «¬º ’ ‡∆Ó «‘ø √ ≈ «Úº ⁄ Ù≈ÓÒ Ó«‘Ò≈ Óπ ˜ ‹Óª ˘ «‘≈√ «Úº ⁄ ÒÀ ‰ ‹≈ ‘∆ √∆¢ «¬√ Áœ  ≈È ’π fi ÒØ ’ ª È∂ ‡∆Ó ”Â∂ ÍÊ≈¡ ’ «Áº  ≈¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ‘π ‰ ‘œ Ò ∆-‘œ Ò ∆ «¬º Ê ∂ ÙªÂ∆ √Ê≈«Í ‘Ø ‘∆ ‘À ¢ ‘≈Òª«’, «¬‘«Â¡≈Â Ú‹Ø ∫ «Áº Ò ∆ Íπ « Ò√ È∂ «ÎÒ‘≈Ò Íπ « Ò√ ÏÒ Á∆ Â≈«¬È≈Â∆ ˘ ‹≈∆ º ÷ ‰ Á≈ ÎÀ √ Ò≈ ’∆Â≈ ‘À ¢

«¯’± «‘ø√≈◊Ã√ «¬Ò≈’∂ ”⁄ «È◊Ó È∂ È≈‹≈«¬˜ ’Ϙ∂ ‘‡≈¿π‰ Á≈ ‘Ú≈Ò≈ Á∂ ’∂ ’∆Â∆ ’≈Ú≈¬∆, √πÍ∆Ó ’Ø‡ Á∂ Á÷Ò È≈Òπ«’¡≈ Ïπ҂ؘ

ÈÚƒ «Áº Ò ∆- «¯’± «‘ø √ ≈ È≈Ò ◊à √  ‘∂ «Áº Ò ∆ Á∂ ‹‘ª◊∆Íπ  «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ ¡º ‹ √Ú∂  ∂ È≈‹≈«¬˜ ’Ϙ∂ ‘‡≈¿π ‰ Á∆ Óπ « ‘ø Ó Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò ’¬∆ ͺ ’ ∆¡ª Â∂ ¡≈˜∆ Áπ ’ ≈Ȫ ”Â∂ Ïπ Ò ‚Ø ˜  ⁄Ò≈ «Áº  ≈ «◊¡≈¢ «¬√ Óœ ’ ∂ ’¬∆ ’ø ’ ∆‡ Á∂ Â∂ ’¬∆ ’º ⁄ ∂ „ª⁄∂ „«‘„∂  ∆ ’ «Áº  ∂ ◊¬∂ ¢ «¬‘ „ª⁄∂ Ó√«‹Á Á∂ È∂ Û ∂ √«Ê √È¢ «¬‘ ’≈Ú≈¬∆ ¿π º  -ͺ ¤ Ó «Áº Ò ∆ È◊ «È◊Ó È∂ ¡ÓÒ «Ú⁄ «Ò¡ªÁ∆ ‘À «‹√ ¿π  ∂ Ì≈‹Í≈ ’≈Ϙ ‘À ¢ ÂØ Û -Ìø È ∑ Á∆ «¬√ ’≈Ú≈¬∆ ˘ Ø ’ ‰ Ò¬∆ Ó◊Ø ∫ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ ˘ ÁØ Ú≈ ÁıÒ Á∂ ‰ ≈ «Í¡≈¢ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ È∂ ‹‘ª◊∆Íπ  ∆ ’Ϙ∂ „≈‘π ‰ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡◊Ò∂ ‘π ’ Óª º ’ √«ÊÂ∆ «‹™ Á∆ «Â™ ω≈¬∆ º ÷ ‰ Á∂ ‘π ’ Ó «Áº  ∂ ‘È¢ ’π fi √Ê≈È’ ÒØ ’ ª È∂ «’‘≈ «’ Í«‘Ò∆ Ú≈ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡

Á∂ ‘π ’ Ó ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ «¬’ ÿø ‡ ∂ Ï≈¡Á º ’ Ú∆ Ïπ Ò ‚Ø ˜  ⁄º Ò Á≈ «‘≈¢ «¬√ ”Â∂ «È◊Ó Á∂ «¬’ ¡«Ë’≈∆ È∂ «’‘≈ «’ ¿π È ∑ ª ˘ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ ÂØ ∫ «Ò÷Â∆ ¡≈Á∂ Ù È‘ƒ «ÓÒ∂ √È¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª «√ıÒ∆ ¡Á≈Ò È∂ ‹Ó∆¡Â ¿π Ò ∂ Ó ≈-¬∂ - «‘ø Á Úº Ò Ø ∫ Á≈«¬ ͇∆ÙÈ Á≈ ÈØ « ‡√ ÒÀ ’∂ Áπ ’ ≈Ȫ „≈‘π ‰ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ˘ Ø ’ ‰ Á∂ ‘π ’ Ó ‹≈∆ ’∆Â∂ ¢ ¿π º  ∆ «Áº Ò ∆ È◊ «È◊Ó È∂ ‹‘ª◊∆ Ó√«‹Á Á∂ √≈‘Ó‰∂ Á‹È ÂØ ∫ Úº Ë Áπ ’ ≈Ȫ ÂØ Û «Áº  ∆¡ª¢ Ó√«‹Á Á≈ Ï≈‘∆ ◊∂ ‡ Ú∆ ÂØ Û «Áº  ≈ «◊¡≈¢ ’∆Ï AE@@ Íπ Ò ∆√ Óπ Ò ≈˜Óª Á∆ ‘≈˜∆ «Ú⁄ «¬Ò≈’∂ «Úº ⁄ Óœ ‹ ± Á «È◊Ó Á∆¡ª AD ‡∆Óª È∂ I Ïπ Ò ‚Ø ˜  ’≈Ú≈¬∆ Ò¬∆ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’∆Â∂ ¢ «¬‘ √Ú∂  ∂ ’∆Ï √≈„∂ I Ú‹∂ Ùπ  ± ‘Ø ¬ ∆ Â∂ AB Ú‹∂ º ’ ⁄º Ò Á∆ ‘∆¢

ÓØÁ∆ ‹∆! “ȯ Á∂ Ïπ҂ؘ” ÏøÁ ’Ø, Á∂Ù ‹‘ª◊∆Íπ∆ «‘ø√≈ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ «¬º’Ø Í«Ú≈ Á∂ E ‹∆¡ «◊ïÂ≈ «Áº Ò ∆- «Áº Ò ∆ Á∂ ‹‘ª◊∆Íπ  ∆ ”⁄ ’π fi «ÁÈ Í«‘Òª ‘˘Ó≈È ’ØÒ «√¯ H «ÁȪ Á≈ ’ØÒ≈ Ìø‚≈: ≈‘πÒ ‹À¡ÈÚƒ ø  ∆ Á∆ ÙØ Ì ≈ Ô≈Â≈ Áœ  ≈È ‘Ø ¬ ∆ «‘ø √ ≈ Á∂ √Ïø Ë «Úº ⁄ «Áº Ò ∆ ÈÚƒ «Áº Ò ∆- ’ª◊√ Á∂ √≈Ï’≈ ÍÃ Ë ≈È ≈‘π Ò ◊ªË∆ È∂ «Áº Ò ∆ ¡Â∂ Óº Ë Íà Á ∂ Ù Á∂ «‘ø √ ≈ ÍÃ Ì ≈«Ú «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄ Ïπ Ò ‚Ø ˜  ⁄Ò≈¿π ‰ Ò¬∆ √’≈ ”Â∂ «ÈÙ≈È≈ √≈«Ë¡≈ ¡Â∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ ˘ “ȯ Á∂ Ïπ Ò ‚Ø ˜ ª” ˘ Ø ’ ‰ ¡Â∂ ¿±  ‹≈ ÍÒª‡ Ï⁄≈¿π ‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆¢ ¿π È ∑ ª ıÏ √ªfi∆ ’«Á¡ª Á∂ Ù «Úº ⁄ ’Ø Ò ∂ Á∆ ’«Ê ÿ≈‡ Á≈ Óπ º Á ≈ ¿π · ≈«¬¡≈, «‹√ «Úº ⁄ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À «’ Í≈Ú ÍÒª‡ª «Úº ⁄ ’Ø Ò ∂ Á∂ Ìø ‚ ≈ ıÂÓ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ ’ª◊√ È∂  ≈ È∂ ‡Ú∆‡ ’∆Â≈,““’∆Ï H √≈Òª ”⁄ Úº ‚ ∆¡ª-Úº ‚ ∆¡ª ◊º Ò ª ’È Á≈ ÈÂ∆‹≈ ‘À «’ «√¯ H «ÁȪ Á∂ ’Ø Ò ≈ Ìø ‚ ≈ Ï⁄∂ ‘È¢ ÓØ Á ∆ ‹∆, Óø Á ∆ È∂ Û ∂ ‘À ¢ «Ï‹Ò∆ ’º ‡ ª ’≈È ¤Ø ‡ ∂ ¿π Á ÔØ ◊ Ó ‹≈‰◊∂ , «‹√ È≈Ò ‘Ø  Èœ ’ ∆¡ª ⁄Ò∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢ ȯ Á∂ Ïπ Ò ‚Ø ˜  Ïø Á ’Ø , «Ï‹Ò∆ ÿ ⁄≈¨ ’Ø ¢ ””

Íπ Ò ∆√ È∂ «¬º ’ ‘∆ Í«Ú≈ Á∂ Íø ‹ ÒØ ’ ª ˘ «◊à ¯ Â≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ «◊à ¯ Â≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ Óπ Ò ˜Óª Á∆ ͤ≈‰ √π ’ ∂ È √’≈, ¿π √ Á∂ Ì≈ √π  ∂ Ù √’≈, √π ’ ∂ È Á∂ ÁØ Íπ º Â ª È∆‹ Â∂ √±  ‹ ¡Â∂ √π ’ ∂ È Á∂ ‹∆‹≈ √π ‹ ∆Â Ú‹Ø ∫ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ Íπ Ò ∆√ È∂ √π ’ ∂ È Á∂ È≈Ï≈Ò◊ Íπ º Â  ˘ Ú∆ «‘≈√ «Úº ⁄ ÒÀ «Ò¡≈ ‘À ¢ Íπ Ò ∆√ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ÂØ ∫ Ï≈¡Á √π ’ ∂ È Á∆ ÍÂÈ∆ Áπ  ◊≈ √’≈ È∂ Áº « √¡≈, “Ó∂  ∂ ÍÂ∆, ‹∆‹≈, «Âø È Íπ º Â ª Â∂ Ó∂  ∂ Ì≈ ˘ Íπ Ò ∆√ È∂ «◊à ¯ Â≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ ¿π ‘ √≈∂ Ï∂ ’ √±  ‘È¢ ¿π ‘ ÙØ Ì ≈ Ô≈Â≈ Áœ  ≈È º Ê ”Â∂ √Ú≈ √È¢ ¿π È ∑ ª ”Â∂ ÍÊ≈¡ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ Ó∂  ∂ ÍÂ∆ ”Â∂ «¬º ‡ √π º ‡ ∆ ◊¬∆¢ ¿π √ Á∂ Ì≈ Á∂ «√ ”Â∂ ◊ø Ì ∆ √º ‡ ª Òº ◊ ∆¡ª Í «¬√ Á∂ Ï≈Ú‹± Á ¿π È ∑ ª ‘˘Ó≈È Á∆ Ó±  Â∆ ˘ Ï⁄≈ «Ò¡≈¢” Áπ  ◊≈ È∂ Áº « √¡≈ «’ ¿π √ Á≈ Ï∂ ‡ ≈ ABÚƒ ‹Ó≈ «Úº ⁄ ÍÛ∑ Á ≈ ‘À ¢ ¿π √ Á∆ ÏØ  ‚ Á∆ Íà ∆ «÷¡≈ ‘À ¢ ‹∂ ’  ¿π √ ˘ «‘≈¡ È≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ª ¿π √ Á∆ «˜ø Á ◊∆ ÏÏ≈Á ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢

ÙØÌ≈ Ô≈Â≈Úª ”Â∂ ‘ÓÒ∂ “◊ø◊≈ ÔÓπÈ∆ «‘˜∆Ï” Á∂ «÷Ò≈¯: «◊∆≈‹ ’«‡‘≈ («Ï‘≈)- ’∂∫Á∆ ÓøÂ∆ «◊∆≈‹ «√øÿ È∂ «’‘≈ «’ ‘≈Ò ‘∆ «Úº⁄ Á∂Ù Ì ”⁄ ’¬∆ Ê≈Úª ”Â∂ ≈Ó ÈœÓ∆ Á∆¡ª ÙØÌ≈ Ô≈Â≈Úª ”Â∂ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ “◊ø◊≈ ÔÓπÈ∆ «‘˜∆Ï” (Ì≈ Á∂ √ªfi∂ √º«Ì¡≈⁄≈) Á∂ ¿πÒ‡ ‘È¢ «◊∆≈‹ È∂ ’«‡‘≈ Á∂ √’‡ ‘≈¿±√ ”⁄ ¶ÿ∆ Á∂ ≈ ͺÂ’≈ª ˘ «’‘≈ «’ Í≈«’√Â≈È ”⁄ «‘øÁ± Â’∆ÏÈ ÷ÂÓ ‘Ø ‘∂ ‘È ¡Â∂ ¿πºÊ∂ ÓøÁª Á∆ Úº‚∂ ͺË ”Â∂ ÂÏ≈‘∆ ‘ج∆ Í Ì≈ ”⁄ ¡≈˜≈Á∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÈÚ∆¡ª Ó√«‹Áª Á∂ «ÈÓ≈‰ ”Â∂ ’ج∆ «¬Â≈˜ È‘ƒ ’∆Â≈ «◊¡≈ ¡Â∂ Á∂Ù ”⁄ Óπ√ÒÓ≈Ȫ Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ ’¬∆ ◊π‰≈ ÚË∆ ‘À¢ ¿πÈ∑ª «⁄Â≈ÚÈ∆ «ÁºÂ∆ «’ ‘π‰ √Ï Á≈ ÏøÈ∑ ‡πº‡ «‘≈ ‘À¢ ¿πÈ∑ª ¬∂¡≈¬∆¡ÀºÓ¡≈¬∆¡ÀºÓ Óπ÷∆ ¡√Á±Á∆È ˙ÚÀ√∆ Â∂ “«‹È≈‘ Á∂ ‚∆¡ÀºÈ¬∂ Ú≈Ò∂ ËÓ «Èͺ÷ È∂Â≈Úª” Á∆¡ª ¿πÈ∑ª «‡ºÍ‰∆¡ª ”Â∂ «¬‘ «Ï¡≈È «ÁºÂ≈ «‹È∑ª ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ √∆ «’ «‘øÁ±¡ª ˘ Ë≈«Ó’ ‹Ò√∂ ’„Á∂ √Ó∂∫ «Î’± ÌÛ’≈‘‡ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ Óπ√«ÒÓ Ï‘π-«◊‰Â∆ Ú≈Ò∂ «¬Ò≈«’¡ª ”⁄ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï⁄‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈, “«¬√ Á∂Ù ”⁄ È‘ƒ ª ≈Ó ÈœÓ∆ Á∆ ÙØÌ≈ Ô≈Â≈ «’ºÊ∂ ’º„ª◊∂? Í≈«’√Â≈È, Ïø◊Ò≈Á∂Ù Â∂ ¡¯◊≈«È√Â≈È ”⁄ ‹∂’ «’√∂ ‘Ø ËÓ Á∆¡ª ÙØÌ≈ Ô≈Â≈Úª ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘πøÁ≈ ª ≈‘πÒ ◊ªË∆ Â∂ Ò≈¨ ÍÃ√≈Á Ô≈ÁÚ Ú◊∂ È∂Â≈ ¡≈͉∂ «√¡≈√∆ √À-√Í≈‡∂ Ò¬∆ √Û’ª ”Â∂ ¿πÂ ¡≈™Á∂¢” «Ï‘≈ Á∂ Ï∂◊±√≈¬∂ ÂØ∫ √ø√Á ÓÀ∫Ï È∂ «ÁºÒ∆ Á∂ ‹‘ª◊∆Íπ ”⁄ Ú≈Í∆ ÿ‡È≈ Â∂ ’È≈‡’ Á∂ ‘πÏÒ∆ ”⁄ ÍπÒ∆√ ¡«Ë’≈∆¡ª ”Â∂ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ Ú◊∆¡ª ÿ‡È≈Úª ”Â∂ Ú∆ È≈≈˜◊∆ ˜≈«‘ ’∆Â∆¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ È∂ IÚ∂ ∫ «√º ÷ ◊π  ± ◊π  ± Â∂ ◊ Ï‘≈Á ‹∆ Á∂ D@@ Ú∂ ∫ Íà ’ ≈Ù Íπ  Ï Ú∑ ∂ ”Â∂ Ú∆Ú≈ ˘ Ò≈Ò «’Ò∂ ÂØ ∫ Óπ Ò ’ ˘ √ø Ï Ø Ë È ’∆Â≈¢ ¿π È ∑ ª ¡≈͉≈ Ì≈Ù‰ “ÏØ Ò ∂ √Ø «È‘≈Ò” Á∂ ‹À ’ ≈∂ È≈Ò Ùπ  ± ’∆Â≈¢ ¿π È ∑ ª Á∂ Ù Ú≈√∆¡ª Â∂ Áπ È ∆¡ª Á∂ ‘Ø  Ȫ Óπ Ò ’ª «Úº ⁄ «‘ø Á ∂ «√º ÷ ª ˘ Íà ’ ≈Ù Íπ  Ï Á∆ ÚË≈¬∆ «Áº  ∆¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈,““◊π  ± Â∂ ◊ Ï‘≈Á ‹∆ È∂ ’º ‡ ÛÚ≈Á «ıÒ≈¯ ’π  Ï≈È∆ «Áº  ∆¢ ¿π È ∑ ª Á∆ ’π  Ï≈È∆ È∂ Ì≈ Á∆¡ª ’¬∆ Í∆Û∑ ∆ ¡ª ˘ ¡≈͉∂ √º « Ì¡≈⁄≈ Á∆ «¬º ˜ Â, Ó≈‰-√ÈÓ≈È Á∆ ≈÷∆ Ò¬∆ «‹¿π ± ‰ ¡Â∂ ÓÈ Á∆ Íà ∂  È≈ «Áº  ∆ ‘À ¢ ◊π  ± ¡ ª Á∂ «◊¡≈È È≈Ò Óπ Ò ’ Á≈ ‘ ’Ø È ≈ œ Ù È ‘À ¢ ¿π È ∑ ª ˘ ÷π Ù ∆ ‘À «’ Ì≈ ◊π  ± ¡ ª Úº Ò Ø ∫ «Á÷≈¬∆ ≈‘ ”Â∂ ⁄Ò «‘≈ ‘À ¢ ¡œ  ø ◊ ˜∂ Ï √≈‚∂ «ÚÙÚ≈√ ˘ „≈‘ È‘ƒ √«’¡≈¢ ÈÚƒ √Ø ⁄ , Ò◊≈Â≈ √ı «Ó‘È ¡Â∂ √œ Î∆√Á∆ √Ó͉ ¡º ‹ Ú∆ «√º ÷ √Ó≈‹ Á∆ ͤ≈‰ ‘À ¢ ”” < ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ √≈˘ «¬’ ¡«‹‘≈ Ì≈ ω≈¿π ‰ ≈ ‘À «‹√ Á∆ Â≈’ ͱ  ∆ Áπ È ∆¡≈ Á∂ ÷ ∂ , ‹Ø «ÚÙÚ ˘ ÈÚƒ¡ª Ïπ ¶ Á∆¡ª ”Â∂ ÒÀ ’∂ ‹≈¬∂ ¢ Ì≈ «’√∂ √Ó≈‹ ¡Â∂ Óπ Ò ’ Ò¬∆ ıÂ≈ È‘ƒ ‘À ¢ ¡º ‹ Ú∆ ¡√ƒ Íπ ±  ∆ ÁÈ∆¡ª Á∆ ÌÒ≈¬∆ Ï≈∂ √Ø ⁄ Á∂ ‘ª¢ √≈‚∆ √’≈ «√º ÷ Ú≈«¬Â È≈Ò ‹π Û ∆¡ª Ë≈«Ó’ Ê≈Úª ˘ ‹Ø Û È Ò¬∆ Ò◊≈Â≈ ÔÂÈ ’ ‘∆ ‘À ¢ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ È∂ «’‘≈ «’ Ì≈ ̱ Ó ∆ «√Î «¬’ Óπ Ò ’ ‘∆ È‘ƒ √◊Ø ∫ «¬‘ √≈‚∆ Ó‘≈È «Ú≈√ ¡Â∂ Ú≈«¬Â ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ «¬Ê∂ ÙÏÁ √π ‰ ’∂ ¿π È ∑ ª ˘ Ï‘π  √’± È «Ó«Ò¡≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ¡√ƒ «ÓÒ ’∂ Óπ Ò ’ ˘ «Ú’≈√ Á∂ «√÷ ”Â∂ ÒÀ ’∂ ‹≈Úª◊∂ ¢ ¿π È ∑ ª ÒØ ’ ª ˘ Óπ Ò ’ Ò¬∆ √Ó«Í ‘Ø ‰ Â∂ Óπ Ò ’ ˘ Ïπ ¶ Á∆¡ª ”Â∂ «Ò‹≈‰ Ò¬∆ «ÓÒ ’∂ ’ø Ó ’È Á≈ √π È ∂ ‘ ≈ «Áº  ≈¢

√Û’ ‘≈Á√∂ ”⁄ Í«Ú≈ Ì≈ ”⁄ ’ØØÈ≈ Á∂ ÚËÁ∂ Ó≈Ó«Ò¡ª ”Â∂ Ó≈«‘ª È∂ ‹Â≈¬∆ «⁄øÂ≈, Á∂ AA ÓÀ∫Ïª Á∆ Ӝ BD ÿø«‡¡ª Áœ≈È BCH@ ÈÚ∂∫ Ó≈ÓÒ∂; EF Ӝª ‹ÀÍππ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)≈‹√Ê≈È Á∂ fiπ È fiπ È ± «˜Ò∑ ∂ «Ú⁄ √Û’ «’È≈∂ ÷Û∑ ∂ ‡Ã À ’ ‡-‡Ã ≈ Ò∆ «Ú⁄ ‹∆Í Úº ‹ ‰ ’≈È Í«Ú≈ Á∂ AA ÓÀ ∫ Ïª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆¢ ‘≈Á√∂ «Ú⁄ √º  ‘Ø  ˜ıÓ∆ Ú∆ ‘Ø ◊¬∂ ¢ Í∆Û «¬’ «ÙÂ∂ Á ≈ Á∆¡ª ¡ø « ÂÓ √Óª ’ ’∂ Í ‘∂ √È¢ ‘≈Á√≈ Áπ Í «‘∂ ’∆Ï «¬’ Ú‹∂ fiπ È fiπ È ± ◊π Û ≈ ’œ Ó ∆ Ó≈◊ ”Â∂ ‘Ø « ¬¡≈¢ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«øÁ ÓØÁ∆, Óπº÷ ÓøÂ∆ ¡ÙØ’ ◊«‘ÒØ Â , ≈Ù‡ÍÂ∆ ≈Ó È≈Ê ’Ø « Úø Á È∂ ‘≈Á√∂ ¿π  ∂ Áπ º ÷ Íà ◊ ‡ ’∆Â≈ ‘À ¢ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È∂ «Ò∆¯ Îø ‚ «Ú⁄Ø ∫ «Óà  ’ª Á∂ Ú≈«√ª ˘ ÁØ - ÁØ Òº ÷ π Í ¬∂ Á∂ ‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À ¢ ˜ıÓ∆¡ª ˘ E@-E@ ‘˜≈ π Í ¬∂ «Áº  ∂ ‹≈‰◊∂ ¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Á∂ Ù «Úº ⁄ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ ÚËÁ∂ Ó≈ÓÒ∂ «¬º ’ Ú≈ «Î «⁄ø  ≈ ÚË≈ ‘∂ ‘È¢ «√‘ Óø  ≈Ò∂ È∂ Áº « √¡≈ «’ «Í¤Ò∂ BD ÿø « ‡¡ª «Úº ⁄ «¬º ’ «ÁÈ ”⁄ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ B,CH@ ÈÚ∂ ∫ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È¢ «¬‘ Ò◊≈Â≈ Á± ‹ ≈ «ÁÈ ‘À ‹ÁØ ∫ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ B ‘˜≈ ÂØ ∫ Úº Ë Ó≈ÓÒ∂ Á‹ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘È¢ Ì≈ «Úº ⁄ ÈÚ∂ ∫ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π ‰ È≈Ò Á∂ Ù «Úº ⁄ ‘π ‰ Âº ’ ’Ø È ≈ Ó∆˜ª Á∆ «◊‰Â∆ Úº Ë ’∂ D,C@,DI,IGD ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ ’∂ ∫ Á∆ «√‘ Óø  ≈Ò∂ Úº Ò Ø ∫ ‹≈∆ ¡ø ’ «Û¡ª ¡Èπ √ ≈ Ú≈«¬√ ’≈È EF ‘Ø  Óœ  ª ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ì≈ «Úº ⁄ ÓÈ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ Úº Ë ’∂ E,BB,@FB ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ ÚËÁ∂ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ «Ú⁄’≈ ’∂ ∫ Á √’≈ ≈‹ √’≈ª ˘ Ò◊≈Â≈ ⁄œ ’ √ «‘‰ Á∂ «ÈÁ∂ Ù Á∂ ‘∆ ‘À ¢ √’≈ √«ÊÂ∆ ”Â∂ Ò◊≈Â≈ Ș º ÷ ‘∆ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ‘π ‰ «√‘ Ó≈«‘ È∂ «¬√ √Ïø Ë ∆ ¡≈͉∆ ≈¬∂ «Áº  ∆ ‘À ¢ «√‘ Ó≈«‘ ‚≈’‡ È∆Ø ‹ ’π Ó ≈ «ÓÙ≈ È∂ «Áº Ò ∆-¡À È √∆¡≈ «Úº ⁄ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ Úº Ë ‘∂ Ó≈Ó«Ò¡ª Ï≈∂ «⁄ø  ≈ ˜≈‘ ’∆Â∆ ‘À ¢ ‘≈Òª«’ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ «¬√ ˘ ⁄œ Ê ∆ Ò«‘ ’«‘‰≈ ‹ÒÁÏ≈˜∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022

www.nripost.com

’ÀÈ∂‚≈-¡Ó∆’≈-‘Ø

ÁπÈ∆¡≈ ”⁄ ÈÚ∂∫ ÓØ⁄∂ ”Â∂ «Î Ú«Ë¡≈ ‰≈¡ ±√-Ô±’∂È ‹ø◊- «¬º’ «ÁÈ ”⁄ ±√ È∂ Á≈◊∂ A ‘˜≈ ◊ØÒ∂, √‡∆Ò ÎÀ’‡∆ ”⁄ «ÿ∂ BE@@ Ô±’∂È∆ √À«È’; ‘«Ê¡≈ √πº‡‰ ÂØ∫ ’∆Â≈ «¬È’≈ «¬˜≈¬∆Ò ”Â∂ ÎÒ√Â∆È «Ú⁄≈Ò∂ ◊≈˜≈ √‘ºÁ ”Â∂ ◊ØÒ∆Ï≈∆, ÂØÛ∆ ‹ø◊ÏøÁ∆

’∆Ú (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ÓÀ  ∆ÍØ Ò «Ú÷∂ ‘«Ê¡≈ º ÷ ‰ Á∆ Á± ‹ ∆ √Óª √∆Ó≈ «Úº ⁄ Ú∆ Ï∆Â∂ «ÁÈ ˘ ’π fi È‘ƒ ‘Ø « ¬¡≈¢ ¡‹Ø Ú √‡Ò √‡∆Ò ÎÀ ’ ‡∆ «Ú⁄ ÒÛ ‘∂ Ô± ’ ∂ È ∆ «√Í≈‘∆ ¡Â∂ ÒÛ≈’∂ ¡≈͉∂ ‘«Ê¡≈ √π º ‡ ‰ Ò¬∆ «Â¡≈ È‘ƒ √È¢ ÎÀ ’ ‡∆ Á≈ ÿ∂  ≈˙ ± √ ∆ ¯œ ‹ È∂ «¬È∑ ª Îœ ‹ ∆¡ª ¡Â∂ ÒÛ≈«’¡ª ˘ ¡≈ÂÓ √Ó͉ ’Ø ‹ª ÓØ Á≈ √ø Á ∂ Ù «Áº  ≈ ‘À Í ¿π ‘ ‘«Ê¡≈ √π º ‡ ‰ Ò¬∆ «Â¡≈ È‘ƒ ‘È¢ ÎÀ ’ ‡∆ Á∂ ¡‘≈Â∂ «Úº ⁄ ’¬∆ ‘˜≈ È≈◊«’ Ú∆ ‘È¢ √ø Ô π ’ Â ≈Ù‡ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ± √ ∆ ÏÒª Á∂ ‘ÓÒ∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ô± ’ ∂ È ¤º ‚ ‰ Ú≈Ò∂ ÒØ ’ ª Á∆ «◊‰Â∆ E Òº ÷ ˘ Í≈ ’ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬È∑ ª ◊∆Ï ÒØ ’ ª Á∆ ¡º Ë ∆ «◊‰Â∆ Ϻ ⁄ ∂ ‘È¢ ’∆Ï H ‘¯«Â¡ª ÂØ ∫ ⁄º Ò ‘∂ ‘Ó«Ò¡ª Á∆ Â∆ÏÂ≈ «ÁÈØ ∫ -«ÁÈ ÚËÁ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À , «‹√ ’≈È √ø ’ ‡ Úˉ Á≈ ıÁÙ≈ ‘À ¢

√ø Ô π ’ Â ≈‹, «Ïà ‡ ∂ È , Îª√ ¡Â∂ ’À È ∂ ‚ ≈ È∂ ͱ  Ï∆ Ô± ’ ∂ È «Úº ⁄ ± √ ∆ ‘Ó«Ò¡ª Á≈ Óπ ’ ≈ÏÒ≈ ’È Ò¬∆ Ô± ’ ∂ È ˘ Ú≈˱ ‘«Ê¡≈ª Á∆ √‘≈«¬Â≈ Á≈ ÌØ √ ≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ ¡Ó∆’∆ √’≈ È∂ ’π fi «ÁȪ «Úº ⁄ ÈÚƒ Îœ ‹ ∆ √‘≈«¬Â≈ Á≈ ¡À Ò ≈È ’È Á≈ √ø ’ ∂  «Áº  ≈ ‘À ¢ ± √ ∆ ‡À ∫ ’ª ¡Â∂ ÂØ Í ÷≈È∂ È∂ «¬º ’ «ÁÈ «Úº ⁄ «¬º ’ ‘˜≈ ÂØ ∫ Úº Ë ◊Ø Ò ∂ Á≈◊∂ ‘È¢ ± √ ∆ Îœ ‹ È∂ Ô± ’ ∂ È Á∂ Úº ÷ -Úº ÷ Ù«‘ª «Úº ⁄ «Í¤Ò∂ BD ÿø « ‡¡ª «Úº ⁄ A,@EC ◊Ø Ò ∂ ¡Â∂ GC ‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ∂ ’∆Â∂ ‘È¢ Í Óπ º ÷ «ÈÙ≈È≈ ͱ  Ï∆ Ô± ’ ∂ È Á∂ ‚Ø ∫ √’ ¡Â∂ ´‘ª√’ ÷∂   ‘∂ ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈, «Ó˜≈¬∆Ò ‘ÓÒ∂ Ô± ’ ∂ È Á∆ √’≈ ÓÀ  ∆ÍØ Ò «Úº ⁄ Î√∆¡ª ¡œ  ª, Ϻ « ⁄¡ª ¡Â∂ ‘Ø  ª ˘ Ï⁄≈¿π ‰ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª ˘ ˜ÍØ « ˜∆¡≈ Í‘π ø ⁄ ≈¿π ‰ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’ ‘∆ ‘À ¢ Í «¬√ «È’≈√∆ ”Â∂ ± √ ∆ Îœ ‹ Á∆¡ª ¡≈͉∆¡ª Ùª ‘È¢

±√∆ ¯œ‹ ÚºÒØ∫ ÎÀ’‡∆ ”Â∂ Ïø’ Ï√‡ ÏøϪ Á∆ Ï≈«Ù

’πfi ÿø«‡¡ª Ò¬∆ ÓÁÁ Óø◊∆

± √ ∆ º « ÷¡≈ Óø  ≈Ò∂ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ˜÷Ó∆ √À « È’ª ¡Â∂ ÒÛ≈«’¡ª ˘ ¡≈ÂÓ √Ó͉ Á∆ √«ÊÂ∆ ”Â∂ √‘± Ò Âª Íà Á ≈È ’∆Â∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢ √Ó͉ ’È ”Â∂ ‘∆ ¿π È ∑ ª ˘ ÁÚ≈¬∆¡ª ¡Â∂ ÓÀ ‚ ∆’Ò √‘± Ò Âª «Áº  ∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢ Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ ÓÀ  ∆ÍØ Ò Á∂ ’∆Ï AB Ú◊ «’ÒØ Ó ∆‡ Á∂ ÷∂   ”⁄ ÎÀ Ò ∆ ¡‹Ø Ú √‡Ò √‡∆Ò ÎÀ ’ ‡∆ ”⁄ Óœ ‹ ± Á ’∆Ï „≈¬∆ ‘˜≈ Îœ ‹ ∆ ¡Â∂ ÒÛ≈’∂ √π  ø ◊ ª ≈‘ƒ ± √ ∆ Îœ ‹ È≈Ò ‹± fi ‘∂ ‘È¢ «¬º Ê ∂ ’¬∆ ‘˜≈ È≈◊«’ª Á∂ ‘Ø ‰ Á∆ Ú∆ ÷Ï ‘À ¢ ÓÀ  ∆ÍØ Ò Á∂ «¬√ «¬Ò≈’∂ ”⁄ ± √ ∆ ¯œ ‹ Á∂ √ı «ÚØ Ë Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘À , ‘Ø  Ê≈Úª ”Â∂ «¬√ È∂ ’Ϙ≈ ’ «Ò¡≈ ‘À ¢

± √ ∆ ¯œ ‹ È≈Ò ÒÛ ‘∆ ¡˜Ø Ú À ‹ ∆ÓÀ ∫ ‡ Á∂ «‚͇∆ ’Óª‚ Ó∂ ‹  √∂  ‘∆ ÚØ Ò ∆È≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ± √ ∆ Îœ ‹ ÎÀ ’ ‡∆ ’ø Í ≈¿± ∫ ‚ ”Â∂ Ì≈∆ Ïø Ï ≈∆ ’ ‘∆ ‘À ¢ ¿π √ È∂ ¿π º Ê ∂ Á∂ ‘√ÍÂ≈Ò ˘ Ú∆ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈ ‘À ¢ «¬√ ‘√ÍÂ≈Ò «Úº ⁄ C@@ Á∂ ’∆Ï ˜ıÓ∆ Ó∆˜ ¡Â∂ ¡≈Ó È≈◊«’ ‘È¢ ¿π È ∑ ª Á≈ «¬Ò≈‹ √∆Ó √‘± Ò Âª È≈Ò ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ’Óª‚ È∂ ’œ Ó ªÂ∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ ¡Â∂ ÍØ Í Îª«√√ ˘ ¿π √ Á∆ ‹≈È Ï⁄≈¿π ‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘À ¢ Áº « √¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ‘π ‰ ÎÀ ’ ‡∆ «Úº ⁄ Óœ ‹ ± Á ÒØ ’ ª ’Ø Ò ’π fi «ÁÈ ‹ª ’π fi ÿø ‡ ∂ ‘∆ Ï⁄∂ ‘È¢

±√∆ Îœ‹ √Ì ÂØ∫ ÚºË Ú«‘Ù∆ „ø◊ È≈Ò ¤∂Û ‘∆ ‘À ‹ø◊: ÚÒØÁØÓ∆ ˜∂Ò∂À∫√’∆

±√ ÚºÒØ∫ ÒÚ∆Ú ”Â∂ ’∆Â∂ ‘ÓÒ∂ ”⁄ G ‘Ò≈’

Ô± ’ ∂ È Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÚÒØ Á Ø Ó ∆ ˜∂ Ò ∂ À ∫ √’∆ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ± √ ∆ Îœ ‹ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë Ú«‘Ù∆ „ø ◊ È≈Ò ‹ø ◊ ¤∂ Û ‘∆ ‘À ¢ ¿π ‘ «‹º  ‰ Ò¬∆ ‘ Â∆’∂ Ú ‘∆ ‘À , «ÈÁØ Ù È≈◊«’ª ˘ Ó≈ ‘∆ ‘À ¡Â∂ ‹ÈÂ’ √‘± Ò Âª ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈ ‘∆ ‘À ¢ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë ÏÏ≈Á∆ ÓÀ  ∆ÍØ Ò «Úº ⁄ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ ¿π º Ê ∂ ± √ ∆ Îœ ‹ √‡∆Ò ÎÀ ’ ‡∆ ÂØ ∫ «ÚØ Ë ÷ÂÓ ’È Ò¬∆ Ïø ’ -Ï√‡ Ïø Ï ª Á∆ ÚÂØ ∫ ’ ‘∆ ‘À ¢ ‹ÁØ ∫ «’ ± √ Á≈ Á≈¡Ú≈ ‘À «’ ¿π ‘ Ô± ’ ∂ È Á∆ Îœ ‹ ∆ √Óº Ê ≈ ˘ ÈÙ‡ ’ «‘≈ ‘À ¢ «¬√ Áœ  ≈È Ô±  Í∆¡È Ô± È ∆¡È Á∂ ÍÃ Ë ≈È ⁄≈Ò√ «ÓÙ∂ Ò ≈Ù‡ÍÂ∆ ˜∂ Ò ∂ È √’∆ ˘ «ÓÒ‰ Ò¬∆ ’∆Ú Í‘π ø ⁄ ∂ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª ˘ Ô± ’ ∂ È È≈Ò ÒÛ≈¬∆ «Úº ⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ‰ Á≈ ÌØ √ ≈ «Áº  ≈¢

’∆Ú- ͺ ¤ Ó∆ Ô± ’ ∂ È Á∂ ÒÚ∆Ú Ù«‘ «Úº ⁄ «Ó˜≈¬∆Ò ‘Ó«Ò¡ª ’≈È ‘Ø ¬ ∂ ’¬∆ ËÓ≈«’¡ª «Úº ⁄ ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ G ‹«‰¡ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ H ‘Ø  ˜ıÓ∆ ‘Ø ◊¬∂ ¢ ËÓ≈«’¡ª Ó◊Ø ∫ ÒÚ∆Ú ”Â∂ √ø ÿ ‰∂ , ’≈Ò∂ ˱ ø ¬ ∂ ∫ Á∂ ◊π Ï ≈ ¿π º · ‘∂ √È¢ ± √ ∆ ‘ÓÒ∂ ’≈È ÒÚ∆Ú ¡Â∂ ͺ ¤ Ó∆ Ô± ’ ∂ È Á∂ Ï≈’∆ «‘º √ ∂ Á∂ Ù Á∂ ‘Ø  «‘º « √¡ª Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ ÿº ‡ ÍÃ Ì ≈«Ú ‘Ø ¬ ∂ ‘È ¡Â∂ ¡‹∂ º ’ «¬√ Ù«‘ ˘ √π  º « ÷¡Â ¡≈√≈ √Ê≈È Óø « È¡≈ ‹ªÁ≈ «‘≈ ‘À ¢ ¯œ ‹ ∆ «ÚÙÒ∂ Ù ’ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ± √ Úº Ò Ø ∫ Ô± ’ ∂ È Á∂ ± √ ∆ Ì≈Ù≈ Ú≈Ò∂ ͱ  Ï∆ ¿π Á ÔØ « ◊’ ÷∂   ‚Ø È Ï√ «Úº ⁄ «¬º ’ Úº ‚ ∂ ˜Ó∆È∆ ‘ÓÒ∂ ˘ Ø ’ ‰ Á∂ Ó’√Á È≈Ò ¡Â∂ ¿π √ Á∆ √Óº Ê ≈ ˘ ÿº ‡ ’È Ò¬∆ Ô± ’ ∂ È «Úº ⁄ ¡√Ò≈ ’≈ı≈«È¡ª, ∂ Ò Ú∂ ¡Â∂ ‘Ø  Ïπ « È¡≈Á∆ „ª«⁄¡ª ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ Á∂ Ù Á∂ Úº ÷ -Úº ÷ «‘º « √¡ª «Úº ⁄ «Ó˜≈¬∆Ò ¡Â∂ ≈’∂ ‡ Á≈ˆ∂ ◊¬∂ ‘È¢

«¬’ Ú≈ Î∂ ÁπÈ∆¡≈ ”Â∂ Óø‚≈¿π‰ Ò◊≈ “’ØØÈ≈ √ø’‡”, Á∂÷‰ ˘ «ÓÒ «‘≈ ‘À ÈÚ∂∫ Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ Ú≈Ë≈ ÚÀ « Òø ◊ ‡È/«√˙Ò/Ï∆«‹ø ◊ /’π ¡ ≈Ò≈¶Íπ  (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)ͱ  ∆ Áπ È ∆¡≈ ”⁄ ◊ÒØ Ï Ò Ó‘≈Ó≈∆ ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ Á∆¡ª ’¬∆ «Ì¡≈È’ Ò«‘ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘À ¢ «¬√ Áœ  ≈È Ú≈«¬√ Á∂ ÈÚ∂ ∫ Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ ’Ó∆ ¡≈¿π ‰ ’≈È ÒØ ’ ª È∂ √π º ÷ Á≈ √≈‘ «Ò¡≈ ‘À Í «¬’ Ú≈ «Î Áπ È ∆¡≈ ”Â∂ ’Ø  Ø È ≈ Á≈ √ø ’ ‡ Óø ‚ ≈¿π ‰ Òº ◊ ≈ ‘À ¢ Ô≈È∆ «’ Áπ È ∆¡≈Ì ”⁄ ’Ø  Ø È ≈ Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ ¡⁄≈È’ «¬’ Ú≈ Î∂  ”ÂØ ∫ Ú≈Ë≈ Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ «‘≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ Óº Á ∂ È ˜ ’∆ Á∂ Ù ª «Ú⁄ Ò≈’‚≈¿± È Á∂ È≈Ò-È≈Ò «Î ÂØ ∫ Ó≈√’ Í«‘ȉ Á∆ «⁄Â≈ÚÈ∆ ‹≈∆ ’ Úº ÷ -Úº ÷ Â∑ ª Á∆¡ª Í≈Ïø Á ∆¡ª Óπ Û ÂØ ∫ Ò≈◊∆¡≈ ‹≈ ‘∆¡ª ‘È¢ Áº ÷ ‰∆ ’Ø  ∆¡≈ «Úº ⁄ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «¬º ’ Ú≈ «Î Ï∂ ’ ≈ϱ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ ¿π º Ê ∂ ‘∆ «√‘ Óø  ≈Ò∂ Óπ  ≈Ï’ «Í¤Ò∂ BD ÿø « ‡¡ª ”⁄ IC,@@A ÈÚ∂ ∫ ’Ø  Ø È ≈ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È¢ ¡«Ë’≈∆¡ª Á∂ ¡Èπ √ ≈, ‘π ‰ ÒØ ’ ª «Úº ⁄ ’Ø  Ø È ≈ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÎÀ Ò «‘≈ ‘À , «‹√ ’≈È √ø ’ Ó‰ Á∆ ’π º Ò «◊‰Â∆ AF,C@E,GEB ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ √’≈ È∂ ’Ø  Ø È ≈ ‡À √ «‡ø ◊ Ú∆ ÚË≈ «Áº  ∆ ‘À ¢ ÈÚ∂ ∫ ’∂ √ ª «Úº ⁄ Ø ∫ AH «ÚÁ∂ Ù ª ÂØ ∫ ¡≈¬∂ ÒØ ’ ª «Úº ⁄ Í≈¬∂ ◊¬∂ ‘È, ‹ÁØ ∫ «’ ◊ø Ì ∆ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úº ⁄ √ø ’ «Ó Ó∆˜ª Á∆ «◊‰Â∆ «Í¤Ò∂ «ÁÈ Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ B@ ÂØ ∫ ÿº ‡ ’∂ HIC «‘ ◊¬∆ ‘À ¢ Á± ‹ ∂ Í≈√∂ , BD ÿø « ‡¡ª «Úº ⁄ B@C ÒØ ’ ª Á∂ ÓÈ Á∆ Íπ Ù ‡∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À , «‹√ È≈Ò ÓÈ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ BA,@IB ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢

Áº÷‰∆ ’Ø∆¡≈ ”⁄ IC@@A ÈÚ∂∫ Ó≈ÓÒ∂, B@C ÒØ’ª Á∆ ÓœÂ

˙Ë, ⁄∆È Á∂ Ù«‘ Ùø ÿ ≈¬∆ «Úº ⁄ ’Ø « Ú‚-AI ’≈È H ‘Ø  ÒØ ’ ª Á∆ Óœ  ÂØ ∫ Ï≈¡Á ͱ  Ï∆ Ó‘ªÈ◊ «Úº ⁄ ÓÈ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ Úº Ë ’∂ BE ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ ⁄∆È Á∂ ≈Ù‡∆ «√‘ ’«ÓÙÈ Á∂ ¡«Ë’≈ ¡ø ’ «Û¡ª Á∂ ¡Èπ √ ≈, ⁄∆È «Úº ⁄ ÈÚ∂ ∫ “˙Ó∆’Ø È ” ± Í Á∂ AI,C@@ ÂØ ∫ Úº Ë ÈÚ∂ ∫ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È¢ ¡ø ’ «Û¡ª Á∂ ¡Èπ √ ≈, Á√ø Ï  B@AI «Úº ⁄ ’Ø « Ú‚-AI Á≈ Í«‘Ò≈ ’∂ √ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Á∂ Ù «Úº ⁄ √ø ’ Ó‰ ’≈È ’π º Ò D,FFC ÒØ ’ ª Á∆ Óœ  ‘Ø ⁄π º ’ ∆ ‘À ¢ Ï∆Â∂ «ÁÈ ⁄∆È «Úº ⁄ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ AI,CHB ÈÚ∂ ∫ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ , «‹È∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ «˜¡≈Á≈Â Ùø ÿ ≈¬∆ «Úº ⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ¢ «¬È∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ B,HC@ ÒØ ’ ª «Úº ⁄ √ø ’ Ó‰ Á∂ ’Ø ¬ ∆ Òº ¤ ‰ È‘ƒ √È, Í ¿π È ∑ ª ˘ Ú∆ ‘Ø  Ó∆˜ª Á∂ È≈Ò ‘√ÍÂ≈Òª «Úº ⁄ ‘∆ «¬Ò≈‹ ’≈¿π ‰ ≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ’«ÓÙÈ Á∆ «ÍØ  ‡ ¡Èπ √ ≈ Ùø ÿ ≈¬∆ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ AG ‘Ø  √± Ï ≈¬∆ ÷∂  ª «Úº ⁄ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ ÈÚ∂ ∫ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È, «‹È∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ IE ¿π º  -ͱ  Ï∆ √± Ï ∂ «‹«ÒÈ «Úº ⁄ ¡Â∂ «¬º ’ Ï∆«‹ø ◊ «Úº ⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À ¢ Á∂ Ù «Ú⁄ Ïπ º Ë Ú≈ º ’ CA,DBA ÒØ ’ ª Á≈ ‘√ÍÂ≈Òª «Úº ⁄ ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ Á∆ Ò≈◊ Á≈ «¬Ò≈‹ ⁄º Ò «‘≈ ‘À ¢

⁄∆È Á∂ Ùøÿ≈¬∆ ”⁄ AIC@@ ÈÚ∂∫ Ó≈ÓÒ∂, H ÒØ’ª Á∆ ÓœÂ

«¬√∂ «Ú⁄≈Ò∂ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ «Úº ⁄ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ AA,BAG ÈÚ∂ ∫ Ì≈¬∆⁄≈’ Ó≈ÓÒ∂ Á‹ ’∆Â∂ ◊¬∂ ¢ Á∂ Ù Á∂ «√‘ Óø  ≈Ò∂ È∂ «¬º ’ «Ï¡≈È «Úº ⁄ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «Áº  ∆¢ Óø  ≈Ò∂ Á∂ ¡Èπ √ ≈ ÈÚ∂ ∫ Ì≈¬∆⁄≈’ Ò≈◊ª «Úº ⁄ Ø ∫ , GFB √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ∂ Ù«‘ ¡≈’ÒÀ ∫ ‚ «Úº ⁄ Í≈¬∂ ◊¬∂ √È¢ Óø  ≈Ò∂ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ Á∆ √‘º Á ”Â∂ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ F@ ÈÚ∂ ∫ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ¢ ÚÂÓ≈È «Úº ⁄ , EDG Ó∆˜ ‘√ÍÂ≈Òª «Úº ⁄ «¬Ò≈‹ ¡Ë∆È ‘È, «‹È∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ AD «¬ø ‡ À ∫ «√Ú ’∂ ¡  Ô± « ȇª «Úº ⁄ Ù≈ÓÒ ‘È¢ Óø  ≈Ò∂ È∂ ’Ø « Ú‚-AI ÂØ ∫ AI ‘Ø  Óœ  ª Á∆ Ú∆ «ÍØ  ‡ ’∆Â∆ ‘À ¢ Óø  ≈Ò∂ È∂ ’Ø « Ú‚-AI ÂØ ∫ AH ‘Ø  Óœ  ª Á∆ Ú∆ «ÍØ  ‡ ’∆Â∆ ‘À ¢ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ È∂ Á∂ Ù «Úº ⁄ Ó‘≈Ó≈∆ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ ‘π ‰ Âº ’ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ HEH,EGF Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∂ ’∂ √ Á‹ ’∆Â∂ ‘È¢

«È¿±˜∆ÒÀ∫‚ «Úº⁄ AABAG ÈÚ∂∫ Ó≈ÓÒ∂ ,AH Ӝª ÓÒ∂Ù∆¡≈ ”⁄ FIFH ÈÚ∂∫ Ó≈ÓÒ∂, AF ÒØ’ª Á∆ ÓœÂ

«¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ÓÒ∂ Ù ∆¡≈ ’Ø « Ú‚-AI È∂ ÂÏ≈‘∆ Ó⁄≈ «Áº  ∆ ‘À ¢ «√‘ Óø  ≈Ò∂ Á∂ ¡Èπ √ ≈, ÓÒ∂ Ù ∆¡≈ «Úº ⁄ Ïπ º Ë Ú≈ ¡º Ë ∆ ≈ º ’ F,IFH ÈÚ∂ ∫ ’Ø « Ú‚ √ø ’ Ó‰ Á∆ «ÍØ  ‡ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À , «‹√ È≈Ò Á∂ Ù «Úº ⁄ ’Ø « Ú‚ -AI Ò≈◊ª Á∆ ’π º Ò ≈Ù‡∆ √ø « ÷¡≈ D,D@I,B@B ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Á∂ Ù «Úº ⁄ Óœ  ª Á∆ Á «Úº ⁄ Ú∆ Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ Óø  ≈Ò∂ È∂ «’‘≈ ‘À «’ AF ÈÚ∆¡ª Óœ  ª Á‹ ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È, «‹√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÓÈ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ CE,DFE ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢

«ÚÙÚ ÍºË ”Â∂ ’ØÈ≈ ’∂√ª Â∂ Ӝª Á∆ «◊‰Â∆ ”⁄ ’Ó∆ ¡≈¬∆ Ï«ÒÈ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡≈ÒÓ∆ «√‘ √ø√Ê≈ (‚Ï«Ò¿±¡Àº⁄˙) Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «ÚÙÚ ÍºË ”Â∂ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ ”⁄ ’Ø«Ú‚- AI Á∂ ÈÚ∂∫ ’∂√ª Á∆ «◊‰Â∆ ”⁄ Ò◊Í◊ «¬º’-⁄œÊ≈¬∆ ’Ó∆ Á‹ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À Â∂ ’∂√ª Á∆ «◊‰Â∆ ÿ‡‰ Á≈ «¬‘ πfi≈È Ó≈⁄ Á∂ ¡÷∆ ÂØ∫ ‘π‰ º’ ‹≈∆ ‘À¢ √øÔπ’ ≈Ù‡ Á∆ «√‘ √ø√Ê≈ È∂ «¬º’ ‘¯Â≈Ú≈∆ «ÍØ‡ «Úº⁄ «’‘≈ «’ Ò◊Í◊ AA ÂØ∫ AG ¡ÍÀÒ Á∂ «Ú⁄’≈ Ò◊Í◊ E.EI Òº÷ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‹Ø «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ È≈ÒØ∫ BD ¯∆√Á∆ º’ ÿº‡ √È¢ ÈÚ∂∫ ’∂√ª Á∆ «◊‰Â∆ BA ¯∆√Á∆ º’ ÿ‡ ’∂ AH,BAE º’ «‘ ◊¬∆ ‘À¢ √ø√Ê≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬È∑ª πfi≈Ȫ Á∆ «Ú¡≈«÷¡≈ √≈ÚË≈È∆ͱÚ’ „ø◊ È≈Ò ’∆Â∆ ‹≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À «’™«’ ’πfi ÓπÒ’ ’Ø«Ú‚-AI √ÏøË∆ ¡≈͉∂ ‡À√«‡ø◊ „ø◊ª ”⁄ ÏÁÒ≈¡ «Ò¡≈ ‘∂ ‘È, «‹√Á∂ ÈÂ∆‹∂ Ú‹Ø∫ «‹ºÊ∂ √Óπº⁄∂ ͺË ”Â∂ ÿº‡ ‡À√«‡ø◊ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À, ¿πºÊ∂ ÈÂ∆‹∂ Ú‹Ø∫ ’∂√ª Á∆ «◊‰Â∆ Ú∆ ÿº‡ ¡≈ ‘∆ ‘À¢ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ Áº÷‰∆ ’Ø∆¡≈ «Úº⁄ ’Ø«Ú‚- AI Á∂ ’∂√ª Á∆ √Ì ÂØ∫ ÚºË «◊‰Â∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆, «‹ºÊ∂ IGB,@@@ ÂØ∫ ÚºË ’∂√ «ÓÒ∂, «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Îª√ Â∂ ‹ÓÈ∆ «Úº⁄ ¥ÓÚ≈ HBG,@@@ Â∂ GFI,@@@ ’∂√ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂¢’ØÈ≈ ’≈È √Ì ÂØ∫ ÚºË ÓœÂª ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ Á‹ ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª, «‹ºÊ∂ «¬√ Ó‘≈Ó≈∆ ’≈È C,@GF ÒØ’ª Á∆ ‹≈È ⁄Ò∆ ◊¬∆ ‹Á«’ ±√ Â∂ Áº÷‰∆ ’Ø∆¡≈ «Úº⁄ ¥ÓÚ≈ A,GHD Â∂ A,FGA ÒØ’ª Á∆ Ӝ ‘Ø ◊¬∆¢ √Óπº⁄∂ Âœ ”Â∂ ‘π‰ º’ «‹ºÊ∂ ’Ø«Ú‚- AI Á∂ E@.B ’ØÛ ÂØ∫ ÚºË ’∂√ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ⁄πº’∂ ‘È, ¿πºÊ∂ «¬√ Ó‘≈Ó≈∆ ’≈È Ò◊Í◊ FB Òº÷ ÒØ’ª Á∆ Ӝ ‘Ø ⁄πº’∆ ‘À¢

Ô∂±ÙÒÓ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ◊≈˜≈ √‘º Á ”Â∂ Ï∆Â∂ «ÁÈ∆ ÂÛ’∂ «¬˜≈«¬Ò∆ ‘Ú≈¬∆ ¯œ ‹ ¡Â∂ ÎÒ√Â∆È∆ ¡º  Ú≈Á∆¡ª «Ú⁄≈Ò∂ ◊Ø Ò ∆Ï≈∆ ‘ج∆¢ Ô∂±ÙÒÓ Á∂ √Ì ÂØ∫ √ø Ú ∂ Á ÈÙ∆Ò Í«Úº   √Ê≈È ”Â∂ «Î ÂØ ∫ fiÛͪ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬‘ ÿ‡È≈ Ú≈Í∆ ‘À ¢ «¬√ √Ó∂ ∫ ◊≈˜≈ Ôπ º Ë Úª◊ ‘∆ «¬˜≈¬∆Ò ¡Â∂ ÎÒ√Â∆È «Ú⁄’≈ ‰≈¡ Ú«Ë¡≈ ‘À ¢ «¬˜≈¬∆Ò ¡Â∂ ÎÒ√Â∆È «Ú⁄’≈ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ú∆ «¬√∂ Â∑ ª Á≈ ‰≈¡ ÍÀ Á ≈ ‘Ø « ¬¡≈ √∆¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò AA «ÁȪ Á∆ ‹ø ◊ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬˜≈¬∆Ò ¡Â∂ ÎÒ√Â∆È «Ú⁄≈Ò∂ «¬‘ Úº ‚ ∆ ÒÛ≈¬∆ ‘À ¢ ÷Ïª Óπ  ≈Ï’ ◊≈˜≈ Á∂ ÓØ  ⁄∂ ”Â∂ ‘Ø ¬ ∆ «¬√ ÒÛ≈¬∆ È∂ Ô± ’ ∂ È Ôπ º Ë ÂØ ∫ ¡º ◊ ∂ ¡ÙªÂ∆ Á≈ ÈÚª ÓØ  ⁄≈ Ùπ  ± ‘Ø ‰ Á≈ ÷ÁÙ≈

ÍÀ Á ≈ ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ «¬√ ‘ÎÂ∂ ◊≈˜≈ ÂØ ∫ «¬˜≈¬∆Ò ”Â∂ ≈’∂ ‡ Á≈◊∂ ‹≈‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬’ Ó‘∆«È¡ª ÂØ ∫ ⁄º Ò ∆ ‹ø ◊ Ïø Á ∆ ‡π º ‡ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬‘ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «ÎÒ√Â∆È∆ ¡º  Ú≈Á∆¡ª È∂ ÂÛ’∂ ◊≈˜≈ ͺ ‡ ∆ ÂØ ∫ «¬˜≈¬∆Ò Úº Ò ÁØ ≈’∂ ‡ Á≈◊∂ ¢ «¬È∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ «¬º ’ ≈’∂ ‡ «¬˜≈¬∆Ò Á∂ Ù«‘ √‚∂  Ø ‡ «Úº ⁄ «‚º « ◊¡≈, ‹ÁØ ∫ «’ Á± ‹ ≈ ‡∆⁄∂ º ’ Í‘π ø ⁄ ‰ «Úº ⁄ ¡√ÎÒ «‘≈ ¡Â∂ ◊≈˜≈ «Úº ⁄

‘∆ «‚º«◊¡≈¢ ÎÒ√Â∆È∆ ¡º  Ú≈Á∆¡ª Áπ ¡ ≈≈ ≈’∂ ‡ ‘ÓÒ∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Áº ÷ ‰∆ «¬˜≈¬∆Ò «Úº ⁄ √≈«¬È ◊± ø « ‹¡≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬˜≈«¬Ò∆ ‘Ú≈¬∆ Îœ ‹ Á∂ ‹‘≈˜ª È∂ ‹Ú≈Ï∆ ’≈Ú≈¬∆ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘Ó≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª ”⁄ ¡º  Ú≈Á∆¡ª Á∂ «‡’≈«‰¡ª ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈¢ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «¬˜≈¬∆Ò∆ ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ª È∂ ÂÛ’∂ ◊≈˜≈ ͺ ‡ ∆ ”Â∂ ‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈, «‹√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ˱ ø ¬ ∂ ∫ Á∂ ◊π Ï ≈ Á∂ ÷ ∂ ◊¬∂ ¢ «¬˜≈«¬Ò∆ ‘Ú≈¬∆ Îœ ‹ Úº Ò Ø ∫ ‹≈∆ «Ï¡≈È Óπ  ≈Ï’ «¬√ ‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ∂ È∂ ¡º  Ú≈Á∆¡ª Á∂ «‡’≈‰∂ ¡Â∂ √π  ø ◊ Á∂ √Â∂ ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈, «‹√ «Ú⁄ ≈’∂ ‡ ω≈¿π ‰ Ò¬∆ √≈«¬‰ º ÷ ∂ ‘Ø ¬ ∂ √È¢ «¬˜≈«¬Ò∆ ‹‘≈˜ª È∂ ‘Ó≈√ Á∂ «¬’ ‘Ø  «‡’≈‰∂ ˘ Ú∆ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈¢

¡Î◊≈«È√Â≈È «Úº⁄ ÒÛ∆Ú≈ ÏøÏ ËÓ≈«’¡ª «Úº⁄ AA ‘Ò≈’, D@ ˜÷Ó∆ ’≈Ïπ Ò (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡Î◊≈«È√Â≈È «Úº ⁄ Ú∆Ú≈ ˘ ‘Ø ¬ ∂ ÒÛ∆Ú≈ Ïø Ï ËÓ≈«’¡ª «Úº ⁄ ÿº ‡ Ø ÿº ‡ AA «Ú¡’Â∆¡ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆ Â∂ D@ ‘Ø  ˜ıÓ∆ ‘Ø ◊¬∂ ¢ Íπ Ò ∆√ ¡Èπ √ ≈ «¬√Ò≈«Ó’ √‡∂ ‡ (¡≈¬∆¡À √ ) È∂ Ó˜≈ ¬∂ Ù∆Á Ó√«‹Á «Úº ⁄ ‘Ø ¬ ∂ ËÓ≈’∂ Á∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆ Ò¬∆ ‘À ¢ ‘≈Òª«’, ‘π ‰ Â’ «˜¡≈Á≈Â ËÓ≈’∂ ÿº ‡ «◊‰Â∆ Ù∆¡≈ Óπ √ «ÒÓ «Î’∂ ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈ ’∂ ’∆Â∂ ◊¬∂ ¢ ËÓ≈’∂ ’È Á≈ Â∆’≈ «¬√Ò≈«Ó’ √‡∂ ‡ È≈Ò √Ïø Ë Â √ø ◊ ·È «¬√Ò≈«Ó’ √‡∂ ‡ «¬È ÷π  √≈È ÍÃ Ø « Úø √ Á∂ Â∆’∂ Ú◊≈ ‘À ¢ ¿π º  ∆ Ó˜≈ ¬∂ Ù∆Î ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ ‚≈’‡ ÿÚ√± Á ∆È ¡ÈÚ∆ È∂ Áº « √¡≈ «’ ¿π º  ∆ Ó˜≈ ¬∂ Ù∆Î «Úº ⁄ ⁄≈ ËÓ≈’∂ ‘Ø ¬ ∂ «‹È∑ ª «Úº ⁄ AA ÈÓ≈˜∆¡ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆, ‹ÁØ ∫ D@ ‘Ø  ˜ıÓ∆ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢«¬’ ËÓ≈’≈ ÁØ ’ È √√«‹Á «Úº ⁄ ÈÓ≈˜ Áœ  ≈È ‘Ø « ¬¡≈¢ ¿π Ë , √Ú∂  ∂ ≈‹Ë≈È∆ ’≈Ïπ Ò «Úº ⁄ √Û’ «’È≈∂ ‘Ø ¬ ∂

√’±Ò È∂Û∂ Ú∆ ‘ج∂ ÏøÏ ËÓ≈’∂, F «Ú«Á¡≈Ê∆ Ó≈∂ Â∂ AG ˜÷Ó∆ ˙Ë, ¡¯◊≈«È√Â≈È Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ’≈Ïπ Ò «Ú⁄ AI ¡Íà À Ò ˘ «Ú«Á¡’ ¡Á≈«¡ª ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈ ’∆Â∂ Ïø Ï ËÓ≈«’¡ª «Ú⁄ ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ F «Ú«Á¡≈Ê∆ Ó≈∂ ◊¬∂ Â∂ AG ˜ıÓ∆ ‘Ø ◊¬∂ ¢ ÓÈ Ú≈«Ò¡ª ”⁄ «Ú«Á¡≈Ê∆ Ú∆ Ù≈Ó ‘È¢ < «¬‘ ËÓ≈’∂ ’≈Ïπ Ò Á∂ È∂ Û ∂ ÁÙÂ-¬∂ - Ï≈⁄∆ «Úº ⁄ ¡ÏÁπ Ò ‘∆Ó Ù‘∆Á ‘≈¬∆ √’± Ò ¡Â∂ «¬º ’ «Ú«Á¡’ ’∂ ∫ Á Á∂ ¡ø Á  ‘Ø ¬ ∂ «‹º Ê ∂ Íà ∆ «÷¡≈Úª ⁄º Ò ‘∆¡ª √È¢

ËÓ≈’∂ «Úº ⁄ B Ϻ ⁄ ∂ ˜ıÓ∆ ‘Ø ◊¬∂ ¢ Â∆‹≈ ËÓ≈’≈ ¿π º  ∆ ’π ø Á ± ‹ √± Ï ∂ «Úº ⁄ ‘Ø « ¬¡≈¢ ¡≈¬∆¡À √ ’∂ √≈Ò B@AD ÂØ ∫ Óπ Ò ’ «Úº ⁄ √◊Ó ‘À Â∂ «¬√ ˘ √º  ≈ ”Â∂ ’≈Ϙ≈ Â≈«ÒÏ≈È Ò¬∆ Úº ‚ ∆ ⁄π ‰ œ  ∆ Óø « È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢

√Ã∆¶’≈: ÍπÒ∆√ Â∂ ÒØ’ª «Ú⁄≈Ò∂ fiÛÍ ”⁄ «¬’ ÓœÂ, AB ˜÷Ó∆ ’Ø ¶ ÏØ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Óπ Ò ’ Á∂ «¬«Â‘≈√ Á∂ √Ì ÂØ ∫ Ó≈Û∂ ¡≈«Ê’ √ø ’ ‡ «Ú⁄ «ÿ∂ √à ∆ ¶’≈ Á∂ Áº ÷ ‰-ͺ ¤ Ó∆ «¬Ò≈’∂ ≈ÓÏπ ’ ≈È≈ ”⁄ Íπ Ò ∆√ Úº Ò Ø ∫ √’≈ «ÚØ Ë ∆ Óπ ˜ ≈‘≈’≈∆¡ª ”Â∂ ⁄Ò≈¬∆ ◊¬∆ ◊Ø Ò ∆ È≈Ò «¬’ «Ú¡’Â∆ Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆ Â∂ AB ‘Ø  κ ‡ Û ‘Ø ◊¬∂ ¢ Ù«‘ Ú≈√∆ Â∂ Ò ’∆Óª «Ú⁄ Ú≈Ë∂ Á≈ «ÚØ Ë ’ ‘∂ √È¢ «¬√∂ Áœ  ≈È ¿π È ∑ ª Á∆ Íπ Ò ∆√ È≈Ò fiÛÍ ‘Ø ◊¬∆¢ Ú∂  «Ú¡ª Óπ  ≈Ï’ Úº ‚ ∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ ÒØ ’ Ø √ ˜≈«‘ ’È Ò¬∆ √Û’ª ¿π  ∂ «È’Ò∂ √È¢ ‹ÈÂ’ Ê≈Úª ¿π  ∂ Ú∆ ÒØ ’ ª Á∆ Úº ‚ ∆ Ì∆Û ‹π Û ∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ Íπ Ò ∆√ È∂ Áº « √¡≈ «’ Óπ ˜ ≈‘≈’≈∆¡ª È∂ ≈ÓÏπ ’ ≈È≈ «Ú⁄ ∂ Ò Í‡Û∆ ‹≈Ó ’ «Áº  ∆ √∆¢ ‹Á ¿π È ∑ ª ˘ ͇Û∆ ÷≈Ò∆ ’È Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ ª ¿π È ∑ ª Íπ Ò ∆√ Á∂ ͺ Ê  Ó≈È∂ Ùπ  ± ’ «Áº  ∂ ¢ Íπ Ò ∆√ Á∂ Â‹Ó≈È «È‘≈Ò ÊÒ‚π Ú ≈ È∂ Áº « √¡≈ «’ ÒØ ’ ª ˘ «⁄Â≈ÚÈ∆ Ú∆ «Áº  ∆ ◊¬∆ Í ¿π È ∑ ª «¬’ Â∂ Ò ‡À ∫ ’ Â∂ Êà ∆ -Ú∆Ò∑  ˘ ¡º ◊ Ò≈¿π ‰ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’È∆ Ùπ  ± ’ «Áº  ∆¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ Íπ Ò ∆√ È∂ Ì∆Û ˘ «÷ø ‚ ≈¿π ‰ Ò¬∆ Í«‘Òª ¡º Ê ± ◊À √ ÚÂ∆ Í √«ÊÂ∆ ’≈ϱ ‘∂ · È‘ƒ ’∆Â∆ ‹≈ √’∆¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022

Ó≈⁄ «Úº⁄ Ó«‘ø◊≈¬∆ Á∆ √≈Ò≈È≈ Á F.G ÈÚ∂∫ ∆¡Ò ¡√‡∂‡ «ÈÔÓª ˘ ¯∆√Á∆ º ’ Í‘π ø ⁄ ∆: √‡À « ‡√«‡’√ ’À È ∂ ‚ ≈ Í∂Ù ’∂◊∆ ˙ȇ≈∆˙ √’≈ «Ó√∆√≈◊≈ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)√‡À « ‡√«‡’√ ’À È ∂ ‚ ≈ È∂ «’‘≈ «’ Ó≈⁄ «Úº ⁄ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á∆ √≈Ò≈È≈ Á F.G ¯∆√Á∆ º ’ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆, ‹Ø «’ ‹ÈÚ∆ AIIA ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÷ÍÂ’≈ Óπ º Ò √± ⁄ ’ª’ «Úº ⁄ √≈Ò-Á-√≈Ò Á≈ √Ì ÂØ ∫ Â∂ ˜ Ú≈Ë≈ ‘À ¢ ÎÚ∆ ”⁄ E.G Î∆√Á∆ Á∂ Ú≈Ë∂ Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ «Úº ⁄ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ Ó≈⁄ «Úº ⁄ Ú≈Ë∂ Á≈ Ï‘π  ≈ ’≈È Íø Í ª Á∆¡ª ¿π º ⁄ ∆¡ª ’∆Óª √È «’™«’ «¬º ’ √≈Ò Í«‘Òª Á∂ «¬√∂ Ó‘∆È∂ Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ ◊À √ Ø Ò ∆È Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ CI.H Íà  ∆Ù Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈ √∆¢ √‡À « ‡√«‡’√ ’À È ∂ ‚ ≈ È∂ «’‘≈ «’ ÷ÍÂ’≈ Óπ º Ò √± ⁄ ’ª’ √≈Ò-Á-√≈Ò E.E ¯∆√Á∆ Úº Ë ‘π ø Á ≈ ‹∂ ’  «¬√ È∂ ¡≈͉∆ ◊‰È≈ ÂØ ∫ ◊À √ Ø Ò ∆È ˘ Ï≈‘ º « ÷¡≈ ‘π ø Á ≈¢ ¬∂ ‹ ø √ ∆ È∂ «’‘≈ «’ Ó’≈È Ó≈Ò’ª Á∆ ÂÏÁ∆Ò∆ Á∆ Ò≈◊Â, «‹√ «Úº ⁄ ÈÚ∂ ∫ ÿª Á∆¡ª ’∆Óª Ù≈ÓÒ ‘È, Ó≈⁄ «Úº ⁄ √≈ÒÁ-√≈Ò AB.I ¯∆√Á∆ ÚË∆¡ª ‘È¢ ’«¡≈È∂ Á∆¡ª Áπ ’ ≈Ȫ Á∆¡ª ’∆Óª √≈ÒÁ-√≈Ò H.G ¯∆√Á∆ ÚË∆¡ª, Ó≈⁄ B@@I ÂØ ∫ Ï≈¡Á √Ì ÂØ ∫ Â∂ ˜ √≈Ò≈È≈ Á, ÎÚ∆ AIHC ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‚∂ ¡ ∆ ¡Â∂ ¡ø ‚ ∂ Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë √≈Ò≈È≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈¢

www.nripost.com

ÚÍ≈

’øÓ ¿πºÂ∂ ˜º÷Ó∆ ‘؉ Ú≈Ò∂ Ú’˜ Ò¬∆ Óπ¡≈Ú˜∂ «Úº⁄ Ú≈Ë≈ ’∂◊∆ ˙ȇ≈∆˙ √’≈ ÍÒ≈È Ò¬∆ √’≈ «¬º’ «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò º’ ¡ÀÒ≈È √’Á∆ ‘À √’≈: Óœ∫‡∆ ÓÀ’Èœ‡È

F.G Í≈√Â≈ ¡Â∂ ¡È≈‹ ’∆Óª «Úº⁄ Ú≈Ë∂ Ò¬∆ Ô±’∂È-±√ ‹ø◊ «˜øÓ∂Ú≈ Ô± ’ ∂ È ¿π º  ∂ ± √ Á∂ ‘ÓÒ∂ ˘ Í≈√Â≈ ¡Â∂ ¡È≈‹ Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ Ú≈Ë∂ Ò¬∆ Ú∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈ ·«‘≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆, ‹Ø «’ ‹± È AII@ ÂØ ∫ Ï≈¡Á √Ì ÂØ ∫ Â∂ ˜ √Ò≈È≈ ¯Â≈ È≈Ò Úº Ë «‘≈ √∆¢ ± √ ¡Â∂ Ô± ’ ∂ È Óπ º ÷ ’‰’ «ÈÔ≈Â’ ‘È¢ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á∆ ÚËÁ∆ Á È∂ ¡Ê Ù≈√Â∆¡ª ¡Â∂ ’∂ ∫ Á∆ ÏÀ ∫ ’ª ˘ ‚≈ «Áº  ≈ ‘À , ¡«‹‘∂ √ø ’ ∂  ª Á∂ «Ú⁄’≈ «’ ’À È ∂ ‚ ∆¡È ÒØ ’ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á∂ ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ º ’ ¿π º ⁄ ∂ «‘‰ Á∆ ¿π Ó ∆Á ’È Òº ◊ ∂ ‘È¢

«Ó√∆√≈◊≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ˙ȇ≈∆˙ √’≈ ÈÚ∂ ∫ ∆¡Ò ¡√‡∂ ‡ «ÈÔÓª ˘ Í∂ Ù ’ ‘∆ ‘À ‹Ø ÿ Ú∂ ⁄ ‰ Ú≈«Ò¡ª ˘ ¡≈͉∆ ‹≈«¬Á≈Á ”Â∂ ÏØ Ò ∆¡ª √ªfi∆¡ª ’È ¡Â∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ Ú≈Ò∆¡ª Í∂ Ù ’Ùª Á∂ Ú∂  «Ú¡ª Á≈ ÷π Ò ≈√≈ ’È Á∆ «¬‹≈˜Â Á∂ ‰ ◊∂ ¢ «‹Ú∂ ∫ «’ «√√‡Ó ‘π ‰ ÷Û∑ ≈ ‘À , ¿π ‘ «Ú¡’Â∆ ‹Ø «’√∂ ÿ ”Â∂ Í∂ Ù ’Ù ’È≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘È, ¡«‹‘≈ ¡ø È ∑ ∂ Ú ≈‘ ’Á∂ ‘È, «¬‘ ‹≈‰∂ «ÏȪ «’ ¿π È ∑ ª Á∂ Íà  ∆ÔØ ◊ ∆ Íπ º ¤ ∆ ◊¬∆ ’∆Ó ÂØ ∫ Úº Ë «’ø È ∆ Í∂ Ù ’Ù ’ ‘∂ ‘È¢ ÈÚª «ÈÔÓ «Ú’∂  ≈Úª ˘ “«¬º ’ ÷π º Ò ∆ Í∂ Ù ’Ù Íà « ’«¡≈ Á∆ ⁄Ø ‰ ” ’È Á≈ «Ú’ÒÍ Á∂ Ú ∂ ◊ ≈¢ √’≈ ¡Â∂ ÷ÍÂ’≈ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ Óø  ∆ œ √ Ø Ó ≈ÈØ È∂ «¬º ’ «Ï¡≈È «Úº ⁄ «’‘≈ «’ «Ú’∂  ≈ ‘π ‰ Ïø Á ‹ª Ú≈«¬Â∆ Í∂ Ù ’Ù Íà ‰ ≈Ò∆ Áπ ¡ ≈≈ ¡≈͉∆ ‹≈«¬Á≈Á Ú∂ ⁄ ‰ º ’ √∆«Ó ȑƒ «‘‰◊∂ ¢

«Ó√∆√≈◊≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)˙ȇ≈∆˙ √’≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿π ‘ ’ø Ó ¿π º  ∂ ˜ıÓ∆ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∂ Ú’˜ Ò¬∆ Óπ ¡ ≈Ú˜∂ «Úº ⁄ Ú≈Ë≈ ’∂ ◊ ∆¢ Í «¬‘ Íà √ Â≈«Ú ÂÏÁ∆Ò∆ ÍÃ Ø « Úø Ù ∆¡Ò ⁄Ø ‰ ª ÂØ ∫ Í«‘Òª ÍÃ Ì ≈Ú∆ È‘ƒ ‘Ø √’∂ ◊ ∆¢ ÍÃ Ø ◊ À « √Ú ’ø˜Ú∂«‡Úª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿π‘ Ú’ÍÒ∂ √ √∂ Î ‡∆ «¬ø Ù Ø  À ∫ √ ÏØ  ‚ ˘ «ÈÁ∂ Ù Á∂ ‘∂ ‘È «’ ¿π ‘ «¬È∑ ª Ú’˜ Á∆¡ª ¡«‹‘∆¡ª ¡Á≈«¬◊∆¡ª «Úº ⁄ Ú≈Ë≈ ’È Ò¬∆ ÍÒÀ È Í∂ Ù ’∂ ¢ ˜ıÓ∆ Ú’˜ ˘ «¬√ √Ó∂ ∫ «’√∂ ‘≈Á√∂ ÂØ ∫ Í«‘Òª HE Î∆√Á∆ ÂÈ÷≈‘ «ÓÒÁ∆ ‘À Â∂ ÎØ  ‚ √’≈ «¬√ ˘ I@ Î∆√Á∆ ’È Ï≈∂ ÔØ ‹ È≈ ω≈ ‘∆ ‘À ¢ Ò∂ Ï  Óø  ∆ Óœ ∫ ‡∆ ÓÀ ’ Èœ ‡ È È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬√ ÍÒ≈È Ò¬∆ √’≈ «¬º ’ «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò º ’ ¡À Ò ≈È √’Á∆ ‘À «’™«’ ‚Ï«Ò¿± ¡ À √ ¡≈¬∆Ï∆ ’Ø Ò Ú≈˱ Îø ‚ ͬ∂ ‘È¢¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ ‘ «’√∂ ˘ ÍÃ Ì ≈«Ú ’ ‘∆ ‘À Â∂

Ú’˜ ˘ √‘∆ Óπ ¡ ≈Ú˜≈ «ÓÒ‰≈ ‘∆ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À , ¿π ‘ «¬√ Á∂ ͱ  ∂ ‘º ’ Á≈ ‘È¢ «‹’ÔØ ◊ ‘À «’ «¬√ ÈÚƒ Óπ ¡ ≈Ú˜≈ Á ˘ «Ò¡≈¿π ‰ Ò¬∆ «ÚË≈È’ √Ø Ë ˜±  ∆ ‘À ¢ √’≈ Á≈ «¬‘ Ú∆ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿π ‘ «¬‘ √Ø Ë √≈Ò Á∂ ¡ø  «Úº ⁄ «Ò¡≈Ú∂ ◊ ∆¢ «¬√ Ò¬∆ ‹∂ ’ø ˜ Ú∂ « ‡Ú Óπ Û √º  ≈ ¿π º  ∂ ’≈Ï‹ ‘π ø Á ∂ ‘È Âª Ú’˜ ˘ «¬‘ Ú«Ë¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ Óπ ¡ ≈Ú˜≈ √≈Ò B@BC «Úº ⁄ «ÓÒ‰≈ Ùπ  ± ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢

«Ò≈«¬ø√ Á≈ ‘ØÚ∂◊≈ ‘π‰ ‹≈È∆ √øÁ∆Í ÷Ø√Ò≈ ÎÀÙÈ «¥Í‡Ø’ø√∆ «ÈÚ∂Ù’ª ˘ Òº◊∆ Úº‚∆ ’ø«Í¿±‡ «√√‡Ó ⁄ ◊ÛÏÛ∆, ‡∆‡∆¡≈ Á∂ ’Ó⁄≈∆¡ª Á∂ ‘ÛÂ≈Ò ‘≈¿±√, EA Î∆√Á∆ «‘º√∂Á≈∆ Á≈ ‘Ø«¬¡≈ √ÓfiœÂ≈ √º‡, ‘À’ª È∂ ⁄Ø∆ ’∆Â∂ AH ’ØØÛ ‚≈Ò Í∆¡√È ¬∂¡ÍØ‡ ¿πºÂ∂ ¿πºÂ∂ ‹≈‰ È≈Ò √«ÊÂ∆ ’≈Î∆ ‚ªÚ≈‚ØÒ Î√∆¡ª ’¬∆ ÎÒ≈¬∆‡ª

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «Ò≈«¬ø √ Ïà ª ‚√ «ÒÓ«‡‚ (¡≈Ï∆¡À º Ò ) È∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ «¬º ’ ¡‰Áº √ ∆ ’Ó Ò¬∆ ÍÃ Ó π º ÷ ÎÀ Ù È ‘≈¿± √ ¡Ï± ‹≈È∆ √ø Á ∆Í ÷Ø √ Ò≈ (¬∂ ‹ ∂ ¡ À º √ ’∂ ) «Úº ⁄ EA Î∆√Á∆ «‘º √ ∂ Á ≈∆ ‘≈√Ò ’∂ ◊ ∆¢ «Ò≈«¬ø √ ◊π º Í Á∆ ÎÓ ¡≈Ï∆¡ÀºÒ È∂ ¬∂ ‹ ∂ ¡ À º √ ’∂ «Úº ⁄ «ÈÚ∂ Ù ’È Ò¬∆ «¬º’ «ÈÙ⁄ √Ófiœ  ∂ ”Â∂ Á√Â÷ ’∆Â∂ ‘È ‹ª ª ¡≈͉∂ Áπ¡≈≈ ‹ª «¬√Á∂ √«‘ÔØ ◊ ∆¡ª Áπ ¡ ≈≈, ÁØ Ú ª ’ø Í È∆¡ª Á∂ «¬º ’ √ªfi∂ «Ï¡≈È Á∂ ¡Èπ √ ≈¢ «¬√ «Úº ⁄ «’‘≈, ““‰È∆Â’ √ªfi∂ Á ≈∆ Á≈ ¿π Á ∂ Ù Ì≈ ¡Â∂ Áπ È ∆¡≈ Ì «Úº ⁄ CE √≈Ò Íπ  ≈‰∆ ‡À ’ √‡≈¬∆Ò ’ø Í È∆ Á∆¡ª «Ú’≈√ ÔØ ‹ È≈Úª ˘ Â∂ ˜ ’È≈ ‘À ¢ ¡Ï± ‹≈È∆ ¡Â∂ √ø Á ∆Í ÷Ø √ Ò≈ Ïà ª ‚ Á∂ «‚˜≈¬∆È ¡Â∂ ⁄È≈ÂÓ’ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’Á∂ «‘‰◊∂ ¢ ”” ¡≈Ï∆¡À º Ò «Ò≈«¬ø √ «‡∂ Ò ÚÀ ∫ ⁄√ «Ò«Ó‡∂ ‚ (¡≈¡≈Ú∆¡À º Ò ) Á∆ √‘≈«¬’ ’ø Í È∆ ‘À ¢ «Ï¡≈È «Úº ⁄ «’‘≈,““«¬√ ÈÚƒ √ªfi∂ Á ≈∆ Á∂ È≈Ò, Ïà ª ‚ Ù≈ÈÁ≈ Ì≈Â∆ ’≈∆◊ª ˘ ⁄À ∫ Í∆¡È ω≈¿π ‰ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á∆ Ù≈ÈÁ≈ ’≈∆◊∆ ˘ «ÚÙÚ Íº Ë  ”Â∂ «Ò¡≈¿π ‰ Ò¬∆ Ú⁄ÈϺ Ë ‘À ¢ «¬‘ ÈÚª ÎØ ’ √ Áπ È ∆¡≈ Ì «Úº ⁄ Óπ ’ ≈ÏÒ≈ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ Ì≈ Á∂ √Ì ÂØ ∫ ÚË∆¡≈ Ïà ª ‚ ˘ «¬º ’ «ÈÓ≈Â≈ Á∂ ± Í «Úº ⁄ √Ê≈«Í ’È Ò¬∆ «Ò¡≈¬∂ ◊ ≈¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)«¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ «Úº ⁄ «ÈÚ∂ Ù ’È Ú≈Ò∂ «ÈÚ∂ Ù ’ª ˘ «¬º ’ ‘Ø  fi‡’≈ Òº ◊ ≈ ‘À ¢ ‘À ’ ª È∂ √≈¬∆Ï ¥≈¬∆Ó ≈‘ƒ ¿π √ ÂØ ∫ AH@ «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò ⁄Ø  ∆ ’∆Â∂ ¢ «¬‘ ⁄Ø  ∆ Ï∆È√‡≈Ò’ Î≈Ó˜ È≈Ó’ «Ú’∂ ∫ Á∆«¥Â «Úº  (‚∆ Î≈¬∆) ÍÃ Ø ‹ À ’ ‡ «Úº ⁄ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ Ï∂ ¡ ø √ ‡≈Ò’ «Úº ⁄ Ô± ˜  ˘ «¬È≈Ó «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ «¬‘ ¿π Á Ø ∫ ‘π ø Á ≈ ‘À ‹ÁØ ∫ ¿π ‘ Îø ‚ ª ˘ ’∂ ∫ Á∆ Îø « ‚ø ◊ ͱ Ò «Úº ⁄ Í≈™Á≈ ‘À ¢ «¬√ «Úº ⁄ «¬º ’ ‡Ø ’ È A ‚≈Ò Á∂ Ï≈Ï ‘À ¢ Ú‹ Á∆ «ÍØ  ‡ Á∂ ¡Èπ √ ≈ Ï∆È√‡≈Ò ⁄Ø  ∆ Á∆ ‹ª⁄ ’ «‘≈ ‘À ¡Â∂ ‹ÒÁ∆ ‘∆ «¬√ Ï≈∂ ’π fi ¡À Ò ≈È ’∂ ◊ ≈¢ ’ø Í È∆ È∂ ‡Ú∆‡ ”⁄ «’‘≈ «’ ‘À ’ ª È∂ ’ø Í È∆ Á∂ «√√‡Ó ˘ ÂØ Û ’∂ «¬‘ ⁄Ø  ∆ ’∆Â∆ ‘À ¢ «˜¡≈Á≈Â ‚À ¯ ∆ ÍÃ Ø ‡ Ø ’ Ø Ò «¬º ’ «’√Ó Á∂ «√√‡Ó ”Â∂ ’ø Ó ’Á∂ ‘È¢ ÏÒ≈’⁄∂ È «ÚÙÒ∂ Ù ‰ ’ø Í È∆ ÍÀ ’ Ù∆Ò‚ È∂ √Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª «¬√ √≈¬∆Ï ‘ÓÒ∂ ˘ Ϋۡ≈¢

Íø‹≈Ï ”⁄ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∆ ‘À «¬º’ ‘Ø “«⁄º‡∆ ¥ªÂ∆”... ⁄ø‚∆◊Û∑/¡ÈøÁ Ù«‘(◊π‹≈Â) Íø ‹ ≈Ï Á∂ F@@@ «Íø ‚ ª ˘ ’Ú (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Íø ‹ ≈Ï Á∂ «’√≈Ȫ ˘ ’ ‘∂ ‘È AA «ÓÒ’ ÍÒª‡ «Úº  ∆ √ø ’ ‡ ÂØ ∫ ¿π Ì ≈È ¡Â∂ Íø ‹ ≈Ï ˘ «¬º ’ ‘Ø  I@@ ’Ø Û π Í ¬∂ Á∆ «Úº  ∆ «⁄º ‡ ∆ ¥ªÂ∆ Á∂ ÓØ ‘ ∆ Ú‹Ø ∫ Í∂ Ù ’È Á∂ Óº Á ∂ È ˜ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’Ú≈¬∂ ◊ ≈ ¡À È ‚∆‚∆Ï∆ ≈Ù‡∆ ‚∂ ¡ ∆ «Ú’≈√ ÏØ  ‚ (¡À È ‚∆‚∆Ï∆) Á∂ Óπ º ÷ Á¯Â, ¡Èø Á Ù«‘, ◊π ‹ ≈ «Ú÷∂ √± Ï ∂ Á∂ AB ‘Ø  «ÓÒ’ ÍÒª‡ ÍÙ± Í≈Ò‰, ‚∂ ¡ ∆ «Ú’≈√ ¡Â∂ Óº ¤ ∆ Í≈Ò‰ ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂ √Ê≈Í Óø  ∆ ’π Ò Á∆Í Ë≈Ò∆Ú≈Ò È≈Ò ¶Ó∆¡ª «Ú⁄≈ A@ Òº ÷ Ò∆‡ Ú≈˱ Áπ º Ë Á∆ ⁄⁄≈Úª ’È ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡À È ‚∆‚∆Ï∆ Á∂ ⁄∂ ¡ ÓÀ È ÓÈ∆Ù Ù≈‘ È∂ «’‘≈ «’ Íø ‹ ≈Ï √’≈ ÷∆Á ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆ Ø ˜ ≈È≈ ˘ √± Ï ∂ «Úº ⁄ Ò◊Ì◊ I@@ ’Ø Û π Í ¬∂ Á∆ Ò≈◊ ÒØ Û ƒÁ∆ Â’È∆’∆ Ú≈Ò∂ AB «ÓÒ’ ÍÒª‡ª ˘ √Ê≈Í ’È Ò¬∆ «Úº  ∆ √‘≈«¬Â≈ ¡Â∂ ͱ  È Â’È∆’∆ √«‘ÔØ ◊ √‘≈«¬Â≈ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ’Ú≈¬∂ ◊ ≈ Ó∆«‡ø ◊ ª Áœ  ≈È ‘Ø ¬ ∆ «Ú⁄≈ ⁄⁄≈ Ï≈∂ ¡À È ‚∆‚∆Ï∆ ‹≈‰’≈∆ «Áø « Á¡ª ’π Ò Á∆Í Ë≈Ò∆Ú≈Ò È∂ ‘È, «¬√ ’ÁÓ È≈Ò Íø ‹ ≈Ï «Úº ⁄ «ÓÒ’ ÍÒª‡ª Á∆ «◊‰Â∆ BC Áº « √¡≈ «’ ¡À È ‚∆‚∆Ï∆, Íø ‹ ≈Ï √’≈ ˘ «Úº  ∆ ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆ ¡Â∂ √± Ï ∂ Á∂ ’π º Ò AB,@@@ «Íø ‚ ª ˘ ’Ú ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ √‘≈«¬Â≈ ¡Â∂ ÒØ Û ƒÁ∆ Â’È∆’∆ √‘≈«¬Â≈ «¬√ È≈Ò Ø ˜ ≈È≈ A@ Òº ÷ Ò∆‡ Ú≈˱ Áπ º Ë Á∆ ÷∆Á ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’≈¿π ‰ Ò¬∆ Íø ‹ ≈Ï √’≈ È≈Ò «ÓÒ Ë≈Ò∆Ú≈Ò È∂ Áº « √¡≈ «’ «¬√ √‘≈«¬Â≈ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Íà Á ± Ù ‰ ’∂ ’ø Ó ’∂ ◊ ≈¢ Íø ‹ ≈Ï Á∂ ÍÙ± Í≈Ò‰ ¡Â∂ ‚∂ ¡ ≈∆ Á∆ √Óº « √¡≈ È≈Ò È«‹º · ‰ ¡Â∂ ‚∂ ¡ ∆ «’√≈Ȫ ˘ «Ú’≈√ Óø  ∆ È∂ ¡º ◊ ∂ «’‘≈ «’ ¡À º È ‚∆¡≈¡≈¬∆ √√Â∆ Î∆‚ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’Ú≈¿π ‰ Ò¬∆ Íø ‹ ≈Ï √’≈ Á∆ Â‹ “Â∂ ‚∂ ¡ ∆ Î≈«Óø ◊ √Ïø Ë ∆ «√º « ÷Ò≈¬∆ ÚÒØ∫ ◊ø◊≈È◊ ¡Â∂ ’ØÒ‘≈Íπ «Ú÷∂ Á∂ ‰ Ò¬∆, ¡À È ‚∆‚∆Ï∆ È∂ Íø ‹ ≈Ï «Úº ⁄ ¡«‹‘∆ √ÎÒÂ≈ͱ  Ú’ ⁄º Ò ‘∂ B ÍÒª‡ª Á∆ Â‹ ”Â∂ √ø √ Ê≈ √Ê≈Í ’È Ò¬∆ ͱ  È √«‘ÔØ ◊ Á≈ ÌØ √ ≈ ¡ø « Óà  √ «Ú÷∂ H@ ’Ø Û π Í ¬∂ Á∂ ¡Èπ Ó ≈«È Ú∆ «Áº  ≈ ‘À ¢ Óø  ∆ È∂ √± Ï ∂ Á∆ «Ï‘Â∆ Ú≈Ò∂ «¬‘Ȫ ÷⁄∂ Ú≈Ò≈ ‡Ø ‡ Ò «Ó’√‚ ≈ÙÈ ÍÒª‡ ÍÃ Ø ‹ À ’ ‡ª Á∆ √Ê≈ÍÈ≈ Ò¬∆ √‘≈«¬Â≈ ¡Â∂ ͱ  È (‡∆¡ÀÓ¡≈) √Ê≈Í ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ √«‘ÔØ ◊ Á≈ ÌØ √ ≈ Á∂ ‰ Ò¬∆ ¡À È ‚∆‚∆Ï∆ Á∂ ⁄∂ ¡ ÓÀ È ¡À È ‚∆‚∆Ï∆ «¬√ Ò¬∆ ‘ ÒØ Û ƒÁ∆ √‘≈«¬Â≈ Á≈ Ëø È Ú≈Á ’∆Â≈ ‘À ¢ Íà Á ≈È ’∂ ◊ ≈ ¡Â∂ «¬√ È≈Ò Î√Ò∆ «‘ø Á Óø  ∆ Ë≈Ò∆Ú≈Ò È∂ «’‘≈,““√± Ï ∂ Á∂ F,@@@ «Íø ‚ ª ÷± ø ‘ Á ˘ √≈ÛÈ Á∆ √Óº « √¡≈ Ú∆ ‘º Ò ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢”” ˘ ’Ú ’È Ò¬∆ Í«‘Òª ‘∆ AA «ÓÒ’ ÍÒª‡ Óœ ‹ ± Á

Ì≈ ”⁄ ÊØ’ Ó«‘ø◊≈¬∆ Á D Ó‘∆«È¡ª Á∂ «√÷Ò∂ ͺË ”Â∂ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ± √ -Ô± ’ ∂ È ‹ø ◊ ’’∂ ¡≈ÒÓ∆ ͺ Ë  ”Â∂ √ÍÒ≈¬∆ ⁄∂ È «Úº ⁄ ͬ∂ ¡«Ûº ’ ∂ ’’∂ ’º ⁄ ∂ Â∂ Ò Â∂ ‘Ø  Ȫ Ú√ª Á∆¡ª ’∆Óª ¡√Ó≈È∆ Íπ º ‹ ‰ È≈Ò ÊØ’ ’∆Óª ”Â∂ ¡≈Ë≈« ӫ‘ø ◊ ≈¬∆ Á Ó≈⁄ Ó‘∆È∂ AD.EE Î∆√Á ”Â∂ Íπ º ‹ ◊¬∆ ‘À ¢ «Í¤Ò∂ D Ó‘∆«È¡ª «Úº ⁄ «¬‘ «√÷Ò≈ ͺ Ë  ‘À ¢ «¬È∑ ª ÚË∆¡ª ’∆Óª ˘ ’≈ϱ ‘∂ · «Ò¡≈¿π ‰ Ò¬∆ Ì≈Â∆ «˜Ú ÏÀ ∫ ’ (¡≈Ï∆¡≈¬∆) ˘ È∆Â∆◊ «Ú¡≈‹ Áª ÚË≈¿π ‰ Ò¬∆ Ӌϱ  ‘Ø ‰ ≈ ÍÀ √’Á≈ ‘À ¢ ÎÚ∆ Ó‘∆È∂ ÊØ ’ ’∆Ó √± ⁄ ’ ¡ø ’ ¡Ë≈« ӫ‘ø ◊ ≈¬∆ AC.AA Î∆√Á √∆ ‹ÁØ ∫ «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ó≈⁄ Ó‘∆È∂ «¬‘ ¡ø ’ Û≈ G.HI Î∆√Á √∆¢ ¡ÍÀ Ò B@BA ÂØ ∫ «Í¤Ò∂ AB Ó‘∆«È¡ª Áœ  ≈È ÊØ ’ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Ò◊≈Â≈ ÁØ ‘ ∂ ¡ø ’ Û∂ «Úº ⁄ ‘∆ ‘À ¢ ÈÚø Ï  B@BA «Úº ⁄ AD.HG Î∆√Á È≈Ò «¬‘ ¡≈͉∂ «√÷Ò∂ ͺ Ë  ”Â∂ √∆¢ Ú‰‹ Â∂ √È¡Â Óø  ≈Ò∂ Úº Ò Ø ∫ ‹≈∆ ¡ø ’ «Û¡ª Óπ  ≈Ï’ ÎÚ∆ Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ Ó≈⁄ B@BB «Úº ⁄ ÊØ ’ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ «Úº ⁄ ¿π ¤ ≈Ò ”⁄ ’º ⁄ ∂ Â∂ Ò Á∆¡ª ’∆Óª Á≈ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ≈ ÔØ ◊ Á≈È ‘À ¢ «¬√ Ó◊Ø ∫ ¬∆∫ˉ Â∂ Óπ º „ Ò∆¡ª Ú√ª Á≈ Èø Ï  ¡≈™Á≈ ‘À ¢ Ó≈⁄ Ó‘∆È∂ Áœ  ≈È ’‰’, ⁄œ Ò , ¡≈¨, Áπ º Ë , ¡ª‚∂ , Ó∆‡ Â∂ Óº ¤ ∆ Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ √≈Ë≈È «‹‘≈ Ú≈Ë≈ Ú∂ ÷ ‰ ˘ «Ó«Ò¡≈

‹ÁØ ∫ «’ Ó‘∆È≈ Á Ó‘∆È≈ √Ϙ∆¡ª Â∂ Á≈Òª Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ ’π fi ÈÓ≈¬∆ ‘∆¢ Ó≈⁄ Ó‘∆È∂ ÷π  ≈’∆ Ú√ª Á∆ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á H.@F Î∆√Á ‘∆ ‹ÁØ ∫ «’ ÎÚ∆ «Úº ⁄ «¬‘ ¡ø ’ Û≈ H.AI Î∆√Á √∆¢ «¬√∂ Â∑ ª ÎÚ∆ «Úº ⁄ BF.IC Î∆√Á Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ Ó≈⁄ Ó‘∆È∂ √Ϙ∆¡ª È≈Ò ‹π Û ∆ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ AI.HH Î∆√Á √∆¢ Óø  ≈Ò∂ È∂ «¬’ «Ï¡≈È «Úº ⁄ «’‘≈, ““Ó≈⁄ Ó‘∆È∂ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á Úˉ Á≈ Óπ º „ Ò≈ ’≈È ’º ⁄ ∂ Â∂ Ò Â∂ ’π Á Â∆ ◊À √ , «ÓÈÒ Â∂ Ò , Ïπ « È¡≈Á∆ Ë≈ª ¡≈«Á Á∆ ± √ -Ô± ’ ∂ È ‹ø ◊ ’’∂ ¡≈ÒÓ∆ ͺ Ë  ”Â∂ √ÍÒ≈¬∆ ¡√¡ø Á ≈˜ ‘Ø ‰ ’’∂ ÚË∆¡ª ’∆Óª ‘È¢”” √Ó∆«÷¡≈ ¡Ë∆È Ó‘∆È∂ «Úº ⁄ ¿π  Í≈ÁÈ Ú√ª Á∆ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á ÎÚ∆ «Úº ⁄ I.HD Î∆√Á Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ A@.GA Î∆√Á √∆¢ «¬√∂ Â∑ ª ¬∆∫ˉ Â∂ «Ï‹Ò∆ Á∆ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á CD.EB Î∆√Á ‘∆¢ ‘≈Òª«’ ÎÚ∆ «Úº ⁄ «¬‘ ¡ø ’ Û≈ CA.E@ Î∆√Á √∆¢ ’º ⁄ ∂ Â∂ Ò Á∆ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ HC.EF Î∆√Á √∆¢ ¡≈¬∆√∆¡≈¬∂ Á∆ Óπ π º ÷ ¡ÊÙ≈√Â∆ ¡≈«ÁÂ∆ È≈«¬ È∂ «’‘≈ «’ Á∂ Ù «Úº ⁄ ¡À  ’ƒ Óœ È √± È ¡≈Ó Úª◊ «‘‰ È≈Ò Ú∆ Ú√ª Á∆¡ª Íà ⁄ ± È ’∆Óª ÿ‡‰ Á∂ Ï‘π  ÿº ‡ ¡≈√≈ ‘È¢ ÷≈‰ Ú≈Ò∂ Â∂ Ò Á∆¡ª ’∆Óª Ò◊≈Â≈ ÷π  ≈’∆ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ ÚË≈ ‘∆¡ª ‘È¢ ¡≈Ï∆¡≈¬∆ È∂ «Í¤Ò∂ «Áȃ È∆Â∆◊ «Ú¡≈‹ Áª «Úº ⁄ Î∂  ÏÁÒ ÂØ ∫ «¬È’≈ ’ «Áº  ≈ √∆¢

˙‡≈Ú≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √È«Úø ◊ ¬∂ ¡ Ò≈¬∆Ș Á∂ ’ø « Í¿± ‡  «√√‡Ó «Úº ⁄ ‘Ø ¬ ∆ «’√∂ ◊ÛÏÛ∆ ’≈È Í∆¡√È ¬∂ ¡ ÍØ  ‡ ¿π º  ∂ ’¬∆ ÎÒ≈¬∆‡ª Î√ ◊¬∆¡ª¢ «¬º ’ «Ï¡≈È «Úº ⁄ ¬∂ ¡ Ò≈¬∆È È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ÈÀ º ‡ Ú’ «Úº ⁄ ¡≈¬∆ «’√∂ ◊ÛÏÛ ’≈È ⁄À º ’ «¬È Â∂ ÏØ  «‚ø ◊ Î∆⁄˜ «Úº ⁄ «Áº ’  ¡≈ ‘∆ ‘À ¢ «¬√ ’≈È ’¬∆ Ô≈Â∆ ¬∂ ¡ ÍØ  ‡ ¿π º  ∂ ‘∆ Î√ ’∂ «‘ ◊¬∂ ¢ «Ï¡≈È «Úº ⁄ ¡≈«÷¡≈ «◊¡≈ «’ «¬√ √«ÊÂ∆ Á≈ √≈‚∂ ◊≈‘’ª ¿π º  ∂ ¡√ ÍÀ «‘≈ ‘À ¿π √ Á≈ √≈˘ Áπ º ÷ ‘À ¢ ¬∂ ¡ Ò≈¬∆È Úº Ò Ø ∫ «¬‘ Ú∆ ¡≈«÷¡≈ «◊¡≈ «’ ¡√ƒ ‹ÒÁ ÂØ ∫ ‹ÒÁ «¬√ Ó√Ò∂ ˘ ‘º Ò ’È Á∆ ’Ø « ÙÙ ’ ‘∂ ‘ª ª «’ ¡√ƒ ¡≈͉∂ ÍÀ √ À ∫ ‹˜ ˘ √Ó∂ ∫ «√ √∂ Ú ≈Úª Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’Ú≈ √’∆¬∂ ¢

‡Ø  ª‡Ø (¡À º È ¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡º Ë ∆ ≈ ˘ Ô±È∆¡È √‡∂ÙÈ Á∂ «¬ÒÀ’«‡Ã’ Ú’˜ Á∂ ‘ÛÂ≈Ò ¿π º  ∂ ‹≈‰ È≈Ò ◊Ø ‡Ã∂È «Úº⁄ √Î ’È Ú≈«Ò¡ª ˘ Á∂  Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ √’Á≈ ‘À ¢ ≈ƒ AB:@A ¿π º  ∂ IE ‡Ø  ª‡Ø ‡Ó∆ÈÒ˜ ∂ Ò Ú∂ ¡ (‡∆‡∆¡≈) Á∂ ’Ó⁄≈∆¡ª Á∂ ‘ÛÂ≈Ò ¿π º  ∂ ‹≈‰ È≈Ò √«ÊÂ∆ ’≈Î∆ ‚ªÚ≈‚Ø Ò ‘Ø ⁄π º ’ ∆ ‘À ¢ ÓÀ ‡ Ø «Òø ’ √ Á∆ Â˜Ó≈È ¡À È ÓÀ  ∆ ¡≈«¬«’ø ˜ È∂ «¬º ’ «Ï¡≈È ‹≈∆ ’’∂ ¡≈«÷¡≈ «’ √≈˘ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À «’ √Ó∆ Âœ  ¿π º  ∂ ‡∆‡∆¡≈ Ô± È ∆¡È Á∂ ÓÀ ∫ Ï ‘ÛÂ≈Ò ¿π º  ∂ ⁄Ò∂ ◊¬∂ ‘È¢ ¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ «¬√ √Ïø Ë «Úº ⁄ Ò∂ Ï  «‚√ÍÙÈ ’œ ∫ ‡∆‹À ∫ √∆ ÍÒÀ È ˘ Ò≈◊± ’ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ √≈˘ ͱ  ∆ ¡≈√ ‘À «’ ◊Ø Â∂ Ô± È ≈¬∆«‡‚ Í≈√Ò ¡À ’ √Íà À º √ ˘ Ï‘π  ≈ Èπ ’ √≈È È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ ‹∂ «’√∂ «’√Ó Á∆ Á∂  ‹ª ‡∂ È º Á ‘Ø ‰ Á∆ ’Ø ¬ ∆ ‹≈‰’≈∆ «ÓÒ∂ ◊ ∆ ª ¿π ‘ Îœ  ∆ ¡≈͉∂ ◊≈‘’ª ˘ «Áº  ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ √‡Ã ≈ ¬∆’ ¿π º  ∂ ◊¬∂ Ú’˜ √‡∂ Ù È ¿π º  ∂ «√◊ÈÒ˜ Â∂ ’«Ó¿± « È’∂ Ù È Ó∂ È ‡∂ È À ∫ √ Á≈ ’ø Ó Á∂ ÷ Á∂ √È¢ ¿π ‘ Ô± È ∆¡È √‡∂ Ù È ∂ Ò ’œ  ∆‚Ø  ¿π º  ∂ ◊º ‚ ∆¡ª Á≈ ’ø ‡ Ø Ò Ú∆ √ªÌÁ∂ √È¢ «¬‘ Ú∆ ¡≈√ Íà ◊ ‡≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ‘À «’ «¬√ ‘ÛÂ≈Ò È≈Ò ‡∆‡∆√∆ √ÏÚ∂ ¡ √«Ú√ ÍÃ Ì ≈«Ú ‘Ø ‰ Á∆ Ú∆ ’Ø ¬ ∆ √ø Ì ≈ÚÈ≈ È‘ƒ¢ ‘ÛÂ≈Ò∆ Ú’˜ «¬ø ‡ ÈÀ Ù ÈÒ Ïà Á ‘π º ‚ ¡≈Î «¬ÒÀ ’ ‡Ã ∆ ’Ò Ú’˜ Ô± È ∆¡È Á∂ ÓÀ ∫ Ï˜ ‘È Â∂ ¿π ‘ Á√ø Ï  B@AI ÂØ ∫ «ÏȪ ’ª‡À ’ ‡ Á∂ √È¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022

¡≈¬∆Í∆¡ÀÒ-B@BB: ◊π‹≈ ‡≈Í ”Â∂ ‘ÀÁ≈Ï≈Á Á±‹∂ √Ê≈È ”Â∂ Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «¬ø ‚ ∆¡È Íà ∆ Ó∆¡ Ò∆◊ (¡≈¬∆Í∆¡À Ò )-B@BB Á∂ AEÚ∂ ∫ √∆˜È «Úº ⁄ √≈∆¡ª ‡∆Óª È∂ G ‹ª «¬√ ÂØ ∫ Úº Ë ÓÀ ⁄ ÷∂ ‚ ∂ ‘È¢ ˙Ê∂ ‘∆ A@ ‡∆Óª «Ú⁄≈Ò∂ ‡≈Î∆ ‘≈√Ò ’È Á∆ ÒÛ≈¬∆ ‘π ‰ ‘œ Ò ∆-‘œ Ò ∆ Ø Ó ª⁄’ ‘π ø Á ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ √≈∆¡ª ‡∆Óª Á≈ «‹º  Á≈ ÷≈Â≈ ÷π º Ò ∑ «◊¡≈ ‘À Í Óπ ø Ï ¬∆ ˘ ¡‹∂ Ú∆ Í«‘Ò∆ «‹º  Á≈ «¬ø  ˜≈ ‘À ¢ ◊π ‹ ≈ Á∆ ‡∆Ó G ÓÀ ⁄ ª ”⁄ F «‹º  ª È≈Ò AB ¡ø ’ ª È≈Ò Í«‘Ò∂ √Ê≈È ”Â∂ Ï’≈ ‘À ¢ Á± ‹ ∂ √Ê≈È ”Â∂ Ò◊≈Â≈ E «‹º  ª Á‹ ’È ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘À Á ≈Ï≈Á È∂ A@ ¡ø ’ ª È≈Ò √Ê≈È Ï‰≈ «Ò¡≈ ‘À ¢ Â∆‹∂ √Ê≈È Á∆ ◊º Ò ’∆¬∂ ª ≈‹√Ê≈È Á∆ ‡∆Ó A@ ¡ø ’ ª È≈Ò Ï’≈ ‘À ¢ ‘À Á ≈Ï≈Á «÷Ò≈Î «ÓÒ∆ ‘≈ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡≈√∆Ï∆ Á∆ ‡∆Ó ⁄œ Ê ∂ √Ê≈È ”Â∂ «÷√’ ◊¬∆ ‘À ¢ EÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ Ò÷È¿± Á∆ ‡∆Ó ‘À , «‹√ È∂ G ”⁄Ø ∫ D ÓÀ ⁄ «‹º  ∂ ‘È¢ «Áº Ò ∆ Á∆ ‡∆Ó F ¡ø ’ ª È≈Ò FÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ Ò◊≈Â≈ D ‘≈ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È Ú≈Ò∆ ’Ø Ò ’≈Â≈ Á∆ ‡∆Ó GÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ «÷√’ ◊¬∆ ‘À ¢ ‡∆Ó È∂ H ÓÀ ⁄ ª ”⁄Ø ∫ «√Î C ÓÀ ⁄ «‹º  ∂ ‘È¢ ‹Á«’ HÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ Íø ‹ ≈Ï «’ø ◊ ˜ Á∆ ‡∆Ó ‘À , ‹Ø Ò◊≈Â≈ B ÓÀ ⁄ ‘≈ ⁄π º ’ ∆ ‘À ¢ ‡∆Ó Á∂ ÷≈Â∂ ”⁄ F ¡ø ’ ‘È¢ ⁄∂ È ¬∆ ¡Â∂ Óπ ø Ï ¬∆ Á∆ ‡∆Ó ¥ÓÚ≈ IÚ∂ ∫ ¡Â∂ A@Ú∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ ‘À ¢ ⁄∂ È ¬∆ È∂ B ÓÀ ⁄ «‹º  ∂ ‘È ‹Á«’ ¡≈¬∆Í∆¡À Ò «¬«Â‘≈√ Á∆ √Ì ÂØ ∫ √¯Ò ‡∆Ó Óπ ø Ï ¬∆ ‘π ‰ Âº ’ ¡≈͉∂ ¡ø ’ ª Á≈ ı≈Â≈ È‘ƒ ÷Ø Ò ∑ √’∆ ‘À ¢

WWW.NRIPOST.COM

÷∂‚ª

⁄؇∆ ”Â∂ C Ì≈Â∆ ◊∂∫ÁÏ≈˜ ¡≈¬∆Í∆¡À Ò Á∂ AEÚ∂ ∫ √∆˜È ”⁄ ‘π ‰ Â’ Á∂ ÓÀ ⁄ ª ”⁄ Ϻ Ò ∂ ¡Â∂ ◊∂ ∫ Á Á≈ ˜ÏÁ√ ¿π  Ù≈‘ Á∂ ÷ ‰ ˘ «Ó«Ò¡≈ ‘À ¢ «¬√ √∆˜È «Úº ⁄ , ‘ Ú≈ Á∆ Â∑ ª «¬√ Ú≈ Ú∆ ÍÍÒ ’À Í Ò¬∆ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ª «Ú⁄≈Ò∂ Óπ ’ ≈ÏÒ≈ ‘À ¢ «ÎÒ‘≈Ò «¬√ √± ⁄ ∆ ”⁄ √«ÍÈ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ª Á≈ ÁÏÁÏ≈ ‘À ¢ Ì≈Â∆ √«ÍÈ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ Ôπ ‹ Ú∂ ∫ Á ⁄≈‘Ò «ÎÒ‘≈Ò «¬√ √± ⁄ ∆ ”⁄ ⁄Ø ‡ ∆ ”Â∂ ’≈Ϙ ‘À ¢ ¿π √ È∂ G ÓÀ ⁄ ª ”⁄ ¡≈͉∆¡ª «Ú’‡ª Á∆ «◊‰Â∆ AH ’ Ò¬∆ ‘À ¡Â∂ ‘π ‰ Èø Ï  «¬’ ¡Â∂ Á± ‹ ∂ Èø Ï  ”Â∂ C «Ú’‡ª Á≈ Î’ ‘À ‹Ø «ÁÈ-Ï-«ÁÈ ÚËÁ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ Á± ‹ ∂ Èø Ï  ”Â∂ Ò◊≈Â≈ E ÓÀ ⁄ «‹º  ‰ Ú≈Ò∂ ‘À Á ≈Ï≈Á Á∂ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ ‡∆. ȇ≈‹È Á∂ ÷≈Â∂ ”⁄ G ÓÀ ⁄ ª ”⁄ AE «Ú’‡ª ‘È¢ ⁄≈‘Ò È≈Ò ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜∆ Ò¬∆ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ ’π Ò Á∆Í Ô≈ÁÚ Â∆‹∂ Èø Ï  ”Â∂ «÷√’ ◊¬∂ ‘È¢ ¿π √ È∂ ‘π ‰ G ÓÀ ⁄ ª ”⁄ AC «Ú’‡ª ‘≈√Ò ’ Ò¬∆¡ª ‘È¢ ‹Á«’ ‚Ú∂ È Ïà ≈ ÚØ AB «Ú’‡ª ÒÀ ’∂ ⁄œ Ê ∂ Èø Ï  ”Â∂ «÷√’ ◊¬∂ ‘È¢ «Áº Ò ∆ Á∂ Â∂ ˜ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ ÷Ò∆Ò ¡«‘ÓÁ EÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ ‘È¢ ¿π √ Á∂ ÷≈Â∂ «Úº ⁄ F ÓÀ ⁄ ª «Úº ⁄ AA «Ú’‡ª ‘È¢ ¡Ú∂ Ù ÷≈È FÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ «÷√’ ◊¬∂ ‘È¢ ¿π √ Á∂ ÷≈Â∂ ”⁄ AA «Ú’‡ª ‘È ¡Â∂ G ÓÀ ⁄ ÷∂ ‚ ∂ ‘È¢ ‘√≈ø ◊ ≈ ¡Â∂ ¿π Ó ∂ Ù Ô≈ÁÚ AA-AA «Ú’‡ª ÒÀ ’∂ GÚ∂ ∫ ¡Â∂ HÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ ‘È¢ ’Ø Ò ’≈Â≈ Á∂ ¡ªÁ∂ √∂ Ò È∂ «¬√ √± ⁄ ∆ ”⁄ IÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ ‹◊∑ ≈ ω≈¬∆ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ A@Ú∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ Íø ‹ ≈Ï Á∂ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ ≈‘π Ò ⁄≈‘ ‘È, «‹È∑ ª È∂ G ÓÀ ⁄ ª ”⁄ A@ «Ú’‡ª ‘≈√Ò ’∆Â∆¡ª ‘È¢

¡≈¬∆Í∆¡ÀºÒ- B@BB ÍØ«¬ø‡√ ‡∂ÏÒ

¡≈∂∫‹ ’ÀÍ: ≈‹√Ê≈È ≈«¬Ò˜ Á∂ «Ú√Î؇’ ϺÒ∂Ï≈˜ ‹Ø√ χÒ ÁœÛ «Úº⁄ √Ì ÂØ∫ ¡º◊∂ ¡≈¬∆Í∆¡À Ò «Úº ⁄ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë Áœ Û ª ω≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ «÷‚≈∆ ’Ø Ò ¡≈∂ ∫ ‹ ’À Í «‘ø Á ∆ ‘À ¢ «¬√ √Ó∂ ∫ ’¬∆ Ϻ Ò ∂ Ï ≈˜ Ù≈ÈÁ≈ Íà Á ÙÈ ’’∂ Á«‘Ù ÍÀ Á ≈ ’ ‘∂ ‘È¢ ¡≈¬∆Í∆¡À Ò -B@BB ”⁄ ≈‹√Ê≈È ≈«¬Ò˜ Á∂ «Ú√ÎØ ‡ ’ Ϻ Ò ∂ Ï ≈˜ ‹Ø √ χÒ ¡≈∂ ∫ ‹ ’À Í Á∆ Áœ Û «Úº ⁄ √Ì ÂØ ∫ ¡º ◊ ∂ ‘È¢ ‘π ‰ Âº ’ Á∆ «Ï‘Â∆È Ïº Ò ∂ Ï ≈˜∆ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ¿π √ È∂ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ ”⁄ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë BGB Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª ‘È¢ «ÎÒ‘≈Ò ¡≈∂ ∫ ‹ ’À Í Ï‡Ò ’Ø Ò ‘À ¢ Ò÷È¿± Á∂ ’ÍÂ≈È ’∂ ¡ À Ò ≈‘π Ò √± ⁄ ∆ «Úº ⁄ Á± ‹ ∂ Èø Ï  ”Â∂ ‘È¢ ’∂ ¡ À Ò ≈‘π Ò È∂ ‘π ‰ Âº ’ BCE Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª ‘È¢ «¬√ √∆˜È Á∆ √Ì ÂØ ∫ √ÎÒ ‡∆Ó ◊π ‹ ≈ ‡≈¬∆‡È√ Á∂ ’ÍÂ≈È ‘≈«Á’ Íø ‚ Ô≈ E ÓÀ ⁄ ª ”⁄ BBH Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª ‘È¢ ¿π ‘ «¬√ √± ⁄ ∆ ”⁄ Â∆‹∂ √Ê≈È ”Â∂ ‘À ¢ ⁄∂ È ¬∆ Á∂ Èœ ‹ Ú≈È «÷‚≈∆ «ÙÚÓ Á± Ï ∂ È∂ «¬√ √∆˜È ”⁄ ‘π ‰ Âº ’ Ù≈ÈÁ≈ Íà Á ÙÈ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ BBF Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª ‘È¢ ¿π ‘ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë Áœ Û ª ω≈¿π ‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ⁄œ Ê ∂ √Ê≈È ”Â∂ Í‘π ø ⁄ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ Ú≈ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ ”⁄ ¡≈͉∆ ± Î ≈È∆ Ϻ Ò ∂ Ï ≈˜∆ È≈Ò √π  ÷∆¡ª Ï‡Ø  È Ú≈Ò∂ Íø ‹ ≈Ï «’ø ◊ ˜ Á∂ «÷‚≈∆ «Ò¡≈Ó «Ò«Úø ◊ √‡Ø È Ú∆ ¡≈∂ ∫ ‹ ’À Í Á∂ Á≈¡Ú∂ Á ≈ª ”⁄Ø ∫ «¬’ ‘È¢ ‘π ‰ Âº ’ ¿π ‘ BBD Áœ Û ª ω≈ ⁄π º ’ ∂ ‘È¢ ¿π ‘ √± ⁄ ∆ ”⁄ EÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ ‘À ¢

«Ú˜‚È ÚºÒØ∫ ⁄π‰∂ E √ÚØÂÓ «¥’‡ª «Úº⁄ √π È ∆Ò ’π Ó ≈ È∂ Á± ‹ ∆ Ú≈ ¬∂ « Ù¡≈¬∆ ¡øÙ± Ó«Ò’ ¡Â∂ ≈«Ë’≈ ˘ ⁄ªÁ∆ ÏπÓ≈‘ Â∂ Ø«‘ ÙπÓ≈ ⁄À∫Í∆¡È«ÙÍ «Ú⁄ Â◊Ó≈ «‹º«Â¡≈

¬∂Ù∆¡È ’πÙÂ∆ ⁄À∫Í∆¡È«ÙÍ: Ú∆ Á‘∆¡≈ ÚºÒØ∫ √ØÈ ÂˆÓ∂ Á∆ ‘À«‡Ã’ ¿π Ò ≈ÈÏ≈‡ (Óø ◊ Ø Ò ∆¡≈), (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ì≈Â∆ Í«‘ÒÚ≈È Ú∆ ’π Ó ≈ Á‘∆¡≈ È∂ «¬º Ê ∂ ’˜≈ı√Â≈È Á∂ ı ’≈Ò˜≈È «ıÒ≈¯ ÁÏÁÏ∂ Ú≈Ò≈ Íà Á ÙÈ ’«Á¡ª Î≈¬∆ÈÒ «Úº ⁄ Â’È∆’∆ ¡≈Ë≈ ”Â∂ «‹º  Á‹ ’«Á¡ª ¬∂ « Ù¡≈¬∆ ⁄À ∫ Í∆¡È«ÙÍ ”⁄ Ò◊≈Â≈ Â∆√≈ √Ø È ÂˆÓ≈ ¡≈͉∂ È≈Ó ’∆Â≈ ‘À ¢ ‡Ø ’ ∆˙ ˙¶«Í’ «Úº⁄ ⁄ªÁ∆ Á≈ ˆÓ≈ ‹∂  ± Ú∆ È∂ ¡≈͉∂ √≈∂ Óπ ’ ≈Ï«Ò¡ª Áœ  ≈È Ùπ  ± «Úº ⁄ Ò∆‚ ◊π ¡ ≈ Ò¬∆ √∆, Í ¿π √ È∂ Ù≈ÈÁ≈ „ø ◊ È≈Ò Ú≈Í√∆ ’«Á¡ª Íπ  Ù Î∆√‡≈¬∆Ò Óπ ’ ≈ÏÒ∂ «Úº ⁄ √≈∂ «ÚØ Ë ∆¡ª ˘ «⁄º  ’ «Áº  ≈¢ «¬‘ ¿π √ Á≈ √À Ù È Á≈ Á± √ ≈ Î≈¬∆ÈÒ √∆¢ √Ø È ∆Í Á∂ È«‘∆ «Íø ‚ Á∂ Ú√È∆’ Ú∆ È∂ «¬º ’ Ú≈ «Î ¡≈͉∆ √∆’ √Óº Ê ≈ ¡Â∂ ‰È∆Â∆ Á≈ «Ï‘Â∆È ÈÓ± È ≈ Í∂ Ù ’«Á¡ª Íπ  Ùª Á∂ EG «’ÒØ Î∆√‡≈¬∆Ò «Úº ⁄ Í«‘Òª ‹≈Í≈È Á∂ «’π Â Ø ¡≈¬∆ ˘ ‘≈«¬¡≈ ¡Â∂ «Î Óø ◊ Ø Ò ∆¡≈ Á∂ ‹≈È≈Ï≈˜≈ ˜ø Á ≈ÈÏπ ‚ ”Â∂ AB-E È≈Ò Ù≈ÈÁ≈ «‹º  Á‹ ’ ’∂ Î≈¬∆ÈÒ «Úº ⁄ ʪ ω≈¬∆ Î≈¬∆ÈÒ «Úº ⁄ ’≈Ò˜≈È È∂ Ú∆ ”Â∂ ÁÏÁÏ≈ ω≈¬∆ º « ÷¡≈ ¡Â∂ ¿π √ ˘ ’≈Î∆ √Ó∂ ∫ º ’ ’Ø ¬ ∆ ¡ø ’ È‘ƒ ÒÀ ‰ «Áº  ≈¢ «Î Ú∆ È∂ «Ï‘Â∆È Â’È∆’ Á∆ ÏÁœ Ò Â Óπ ’ ≈ÏÒ∂ «Úº ⁄ ÁÏÁÏ≈ ω≈¿π ‰ ≈ Ùπ  ± ’ «Áº  ≈¢ ¿π √ È∂ Ò◊≈Â≈ ¡ø ’ ‘≈√Ò ’∆Â∂ ¡Â∂ «¬√ Áœ  ≈È ÷π Á ˘ ’≈Ò˜≈È Á∂ ‘ÓÒ∂ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ú∆ Ï⁄≈«¬¡≈¢ «¬√ Â∑ ª «¬‘ Óπ ’ ≈ÏÒ≈ Á± ‹ ∂ ◊∂ Û Á∂ Ùπ  ± «Úº ⁄ ‘∆ ıÂÓ ‘Ø «◊¡≈¢ Ì≈ È∂ «¬√ √≈Ò ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ Á≈ Í«‘Ò≈ √Ø È ÂˆÓ≈ «‹º  «Ò¡≈ ‘À ¢ Ú∆ È∂ «Áº Ò ∆ «Úº ⁄ B@B@ √À Ù È «Úº ⁄ ¡Â∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò ¡ÒÓ≈‡∆ «Úº ⁄ Ú∆ √Ø È ÂˆÓ≈ «‹º « ¡≈ √∆¢

Ï∂‡∂ Á∆ Ӝ ’≈È ÓÀ⁄ È‘ƒ ÷∂‚‰◊∂ ØÈ≈Ò‚Ø ÓÀ È ⁄À √ ‡ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)¿πºÿ∂ Îπ‡Ï≈Ò «÷‚≈∆ «¥√«‡¡≈ÈØ Ø È ≈Ò‚Ø ¡≈͉∂ ÈÚ‹ø Ó ∂ ‹Ø Û ∂ Ϻ « ⁄¡ª «Ú⁄Ø ∫ «¬’ Á∆ Óœ  Á∂ ’≈È ÓÀ È ⁄À √ ‡ Ô± È ≈¬∆«‡‚ Úº Ò Ø ∫ «ÒÚͱ Ò «ıÒ≈¯ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∂ ÓÀ ⁄ «Ú⁄ È‘ƒ ÷∂ ‚ ‰◊∂ ¢ Ô± È ≈¬∆«‡‚ È∂ «Ï¡≈È «Ú⁄ «’‘≈ «’ Í«Ú≈ √Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª ‘À Â∂ ¿π ‘ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ È≈Ò «‘‰≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘È¢ «¬√ Ò¬∆ Ø È ≈Ò‚Ø ¡À È Î∆Ò‚ «Ú⁄ ÓÀ ⁄ È‘ƒ ÷∂ ‚ ‰◊∂ ¢ ’Òº Ï È∂ Ø È ≈Ò‚Ø Á∂ Í«Ú≈ Á∆ «Èº ‹ Â≈ ω≈¬∂ º ÷ ‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆¢ Ø È ≈Ò‚Ø È∂ Ϻ ⁄ ∂ Á∆ Óª Á∆ Á∂ ÷ Ì≈Ò Ò¬∆ ‚≈’‡ª Â∂ È√ª Á∆ Ëø È Ú≈Á Ú∆ ’∆Â≈ ‘À ¢

¬∂ Ù ∆¡È ’π Ù Â∆ ⁄À ∫ Í∆¡È«ÙÍ ”⁄ Ì≈ Á∆¡ª ¡ø Ù ± Ó«Ò’ ¡Â∂ ≈«Ë’≈ ˘ ⁄ªÁ∆ Á∂ Â◊«Ó¡ª È≈Ò √Ï ’È≈ «Í¡≈ ‘À ¢ ¿π Ë  ÓÈ∆Ù≈ È∂ ’ª√∂ Á≈ Â◊Ó≈ «‹º « ¡≈ ‘À ¢ ¡ø Ù ± È∂ EG «’ÒØ ◊ à ≈ Ó ¡Â∂ ≈«Ë’≈ È∂ FE «’ÒØ ◊ à ≈ Ó Ì≈ Ú◊ ”⁄ Â◊Ó∂ «‹º  ∂ ‘È ‹Á«’ ÓÈ∆Ù≈ ˘ FB «’ÒØ ◊ à ≈ Ó Ú◊ ”⁄ ’ª√∂ Á≈ Â◊Ó≈ «Ó«Ò¡≈ ‘À ¢ ¡ø Ù ± ˘ ‹≈Í≈È Á∆ √π ◊ π Ó ∆ √’±  ≈¬∆ È∂ Î≈¬∆ÈÒ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ ”⁄ ‘≈«¬¡≈¢ ¿π Ë  √Ú≈Â∆ «Ùø Á ∂ EC «’ÒØ ◊ à ≈ Ó Ì≈ Ú◊ ”⁄ ¡≈͉∂ ÁØ Ú ∂ ∫ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ ‘≈È Ó◊Ø ∫ Â◊Ó∂ Á∆ Áœ Û ”⁄Ø ∫ Ï≈‘ ‘Ø ◊¬∆ √∆¢

√«Â≈ Â∂ √πÙÓ≈ ˘ ’ª√∆ Á∂ ˆÓ∂ «Í¤Ò∆ Ú≈ Á∆ ⁄À ∫ Í∆¡È √«Â≈ ÓØ  ¡≈͉≈ √Ì ÂØ ∫ ÚË∆¡≈ Íà Á ÙÈ È≈ √’‰ ’È Á∂ Ï≈Ú‹± Á ¡º ‹ «¬º Ê ∂ ¬∂ « Ù¡≈¬∆ ’π Ù Â∆ ⁄À ∫ Í∆¡È«ÙÍ «Úº ⁄ ’ª√∆ ˆÓ≈ «‹º  ‰ ”⁄ √¯Ò ‘∆ ‹Á«’ √π Ù Ó≈ Ùœ ’ ∆È È∂ Ú∆ ’ª√∆ Á≈ ˆÓ≈ ‘≈√Ò ’∆Â≈¢ «ÚÙÚ ⁄À ∫ Í∆¡È«ÙÍ B@BA Á∆ ’ª√∆ ˆÓ≈ ‹∂  ± √«Â≈ È∂ EI «’º Ò Ø Ì≈ Ú◊ «Úº ⁄ ÁØ ‘≈ª ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡≈ı∆ ÁØ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ «‹º  ’∂ ⁄ø ◊ ∆ Ú≈Í√∆ ’∆Â∆¢ «¬√∂ Â∑ ª √π Ù Ó≈ È∂ EE «’º Ò Ø Ì≈ Ú◊ «Úº ⁄ ’ª√∆ Á≈ ˆÓ≈ «‹º « ¡≈¢ ÓÈ∆Ù≈ Ú∆ E@ «’º Ò Ø Ì≈ Ú◊ «Úº ⁄ ’ª√∆ ˆÓ∂ Á∆ Áœ Û «Úº ⁄ Ù≈ÓÒ √∆ Í ¿π ‘ ˆÓ∂ Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ «Úº ⁄ ¿π ˜ Ï∂ « ’√Â≈È Á∆ ‹À √ «ÓÈ «¬Ó≈«¬Ú≈ ÂØ ∫ ‘≈ ◊¬∆¢ ‘Ø  Í«‘ÒÚ≈Ȫ ”⁄Ø ∫ √Ø « È’≈ ‘π º ‚ ≈ (FH «’º Ò Ø ) ¡Â∂ √π Á ∂ Ù ’π Ó ≈∆ (GF «’º Ò Ø ) ˆÓ∂ Ú≈Ò∂ ◊∂ Û «Úº ⁄ È‘ƒ Í‘π ø ⁄ √’∆¡ª¢

¶‚È (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ì≈Â∆ «¥’‡ ‡∆Ó Á∂ ’ÍÂ≈È Ø « ‘ ÙÓ≈ ¡Â∂ Â∂ ˜ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ ‹√Íà ∆  Ïπ Ó ≈‘ ˘ «Ú˜‚È Á∂ B@BB ¡ø ’ «Úº ⁄ “«¥’‡ ¡≈Î Á∆ Ô∆¡” ⁄π ‰ ∂ ◊¬∂ Íø ‹ «÷‚≈∆¡ª ”⁄ Ù≈ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬È∑ ª ÁØ Ú ª ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ √± π ⁄ ∆ «Úº ⁄ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ Á∂ ‚∂ Ú Ø È ’œ È Ú∂ ¡ , «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚ Á∂ Â∂ ˜ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ ˙Ò∆ œ « ÏÈ√È ¡Â∂ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ Á∆ Ó«‘Ò≈ «¥’‡ ‚∂ È Ú≈È È∆’∂  ’ Á≈ Ȫ Ù≈ÓÒ ‘À ¢ «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚ Á∂ ‹Ø ¡ ± ‡ ˘ √≈Ò Á≈ “ÓØ ‘ ∆ «¥’‡” ⁄π « ‰¡≈ «◊¡≈ ‘À ‹Á«’ Áº ÷ ‰∆ ¡¯∆’≈ Ó«‘Ò≈ ‡∆Ó Á∆ Ϻ Ò ∂ Ï ≈˜ ÒÀ ˜ Ò∆ Ò∆ “ÓØ ‘ ∆ Ó«‘Ò≈ «¥’‡” ⁄π ‰ ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Í≈«’√Â≈È Á∂ «Ú’‡ ’∆Í Ϻ Ò ∂ Ï ≈˜ Óπ ‘ ø Ó Á «˜Ú≈È ˘ “ÓØ ‘ ∆ ‡∆-B@ «¥’‡” ⁄π « ‰¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Ïπ Ó ≈‘ È∂ «Í¤Ò∂ √À Ù È «Úº ⁄ «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚ Áœ  ∂ Áœ  ≈È Ù≈ÈÁ≈ Íà Á ÙÈ ’∆Â≈ √∆¢ ‹Á«’ Ø « ‘ È∂ ⁄≈ ‡À √ ‡ ÓÀ ⁄ ª «Úº ⁄ EB.EG Á∆ ¡œ √  È≈Ò CFH Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª √È¢ ¿π √ È∂ ˙ÚÒ «Úº ⁄ ABG Áœ Û ª Á∆ Í≈∆ ÷∂ ‚ ∆ √∆¢ ‹Ø ¡ ± ‡ È∂ «Í¤Ò∂ ’À ¶ ‚ √≈Ò ”⁄ A,G@H Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª √È, «‹‘Û≈ «¬º ’ √≈Ò «Úº ⁄ Â∆‹≈ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë ‡À √ ‡ Áœ Û ª Á≈ «’≈‚ ‘À ¢

ÁπÈ∆¡≈ Á∆ √≈Ï’≈ ÈøÏ «¬’ ‡À«È√ «÷‚≈È Ó≈∆¡≈ Ù≈≈ÍØÚ≈ Á∂ ÿ ◊±ø‹‰◊∆¡ª «’Ò’≈∆¡ª Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ¡≈͉∂ Íà ٠ø √ ’ª È≈Ò ¡≈͉∆¡ª ÈÚ∆¡ª Ú∆‚∆˙˜ ¡Â∂ Â√Ú∆ª Ù∂ ¡  ’Á∆ «‘ø Á ∆ ‘À ¢ Ó≈∆¡≈ Ù≈≈ÍØ Ú ≈ ‡À « È√ Á∆ Áπ È ∆¡≈ Á≈ «¬º ’ Úº ‚ ≈ È≈Ó ‘À ¢ Ù≈≈ÍØ Ú ≈ È∂ AG √≈Ò Á∆ ¿π Ó  «Úº ⁄ B@@D «Úº ⁄ «Úø Ï Ò‚È «Úº ⁄ ¡≈͉≈ Í«‘Ò≈ ◊à À ∫ ‚ √ÒÀ Ó «÷Â≈Ï «‹º « ¡≈ ¡Â∂ B@AB «Úº ⁄ ÎÀ ∫ ⁄ ˙ÍÈ «Úº ⁄ ’∆¡ √ÒÀ Ó «‹º  Ú∆ ͱ  ∆ ’∆Â∆ √∆¢ Ó≈∆¡≈ Ù≈≈ÍØ Ú ≈ È∂ √≈Ò B@B@ «Úº ⁄ ‡À « È√ ’Ø  ‡ ÂØ ∫ √ø « È¡≈√ ÒÀ ‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ √∆¢ Ù≈≈ÍØ Ú ≈ È∂ E Ú≈ ◊à À ∫ ‚ √ÒÀ Ó «÷Â≈Ï «‹º « ¡≈ ‘À ¢ Ó≈∆¡≈ Ù≈≈ÍØ Ú ≈ È∂ Á√ø Ï  B@B@ «Úº ⁄ «Ïà « ‡Ù ’Ø Û ÍÂ∆ ¡ÒÀ ◊ ˜À ∫ ‚ «◊Ò’∂ √ È≈Ò Óø ◊ ‰∆ ’∆Â∆ √∆¢ ÷Ïª Óπ  ≈Ï’ «◊Ò’∂ √ Á∂ «Íà ø √ ‘À  ∆ È≈Ò «ÙÂ∂ ’≈Î∆ ⁄ø ◊ ∂ ‘È¢ ¿π ‘ «Íà ø √ «ÚÒ∆¡Ó ¡Â∂ ’∂ ‡ «Ó‚Ò‡È Á∂ «Ú¡≈‘ «Úº ⁄ Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø ∫ Ù≈ÓÒ ‘Ø ¬ ∂ √È¢

Ò≈√ ¬∂ ∫ ‹Ò√ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Áπ È ∆¡≈ Á∆ √≈Ï’≈ Èø Ï  ÚÈ ‡À « È√ «÷‚≈È Ó≈∆¡≈ Ù≈≈ÍØ Ú ≈ È∂ ¡≈͉∂ CEÚ∂ ∫ ‹ÈÓ «ÁÈ Óœ ’ ∂ ”Â∂ «¬‘ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «’ ¿π ‘ ¡≈͉∂ Í«‘Ò∂ Ϻ ⁄ ∂ ˘ ‹ÈÓ Á∂ ‰ Ú≈Ò∆ ‘À ¢ ± √ Á∆ E Ú≈ Á∆ ◊À ∫ ‚ √ÒÀ Ó ⁄À ∫ Í∆¡È, «‹√ È∂ B@B@ «Úº ⁄ ÷∂ ‚ ÂØ ∫ √ø « È¡≈√ ÒÀ «Ò¡≈ √∆, È∂ ¡≈͉∂ DB Òº ÷ Îœ Ò Ø ¡ ˜ È≈Ò «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ”Â∂ «¬‘ ÷Ï √ªfi∆ ’∆Â∆¢ ¿π √ È∂ Ï∆⁄ ”Â∂ ÷Û∂ ‘Ø ’∂ Óπ √ ’≈™Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ¡≈͉∆ ÎØ ‡ Ø Ù∂ ¡  ’∆Â∆ ‘À ¢ Á√ø Ï  «Úº ⁄ Ù≈≈ÍØ Ú ≈ Â∂ ÏÂ≈ÈÚ∆ ’≈Ø Ï ≈∆ ¡ÒÀ ◊ ˜À ∫ ‚ «◊Ò’√ È∂ ÷π Ò ≈√≈ ’∆Â≈ √∆ «’ ¿π È ∑ ª È∂ Óø ◊ ‰∆ ’ Ò¬∆ ‘À ¢ Ù≈≈ÍØ Ú ≈ ¡Ó∆’≈ «Úº ⁄ «‘ø Á ∆ ‘À ¢ CE √≈Ò≈ √≈Ï’≈ «ÚÙÚ Èø Ï -A ‡À « È√ √‡≈ Ó≈∆¡≈ Ù≈≈ÍØ Ú ≈ √Ø Ù Ò

√Ï∆¡≈ ˙ÍÈ ‡À«È√ ‡±È≈ÓÀ∫‡

¡ªÁ∂ ±ÏÒ∂Ú Ï«‰¡≈ ⁄À∫Í∆¡È, Î≈¬∆ÈÒ «Úº⁄ ⁄؇∆ Á∆ À∫«’ø◊ Á∂ «÷‚≈∆ ÈØÚ≈’ ‹Ø’Ø«Ú⁄ ˘ ‘≈«¬¡≈ Ï∂ Ò ◊à ∂ ‚ (¡À º È ¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)¡ªÁ∂ ±ÏÒ∂Ú È∂ ÈØ Ú ≈’ ‹Ø ’ Ø « Ú⁄ ˘ FB, F-G (D), F-@ È≈Ò ‘≈ ’∂ √Ï∆¡≈ ˙ÍÈ ‡À « È√ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ Á≈ «ıÂ≈Ï «‹ºÂ «Ò¡≈¢ «¬‘ «¬√ √À Ù È «Úº ⁄ ¿π √ Á≈ Â∆√≈ «ıÂ≈Ï ‘À ¢ Á± ‹ ≈ Á‹≈ Íà ≈ Í ± √ ∆ «÷‚≈∆ È∂ ⁄Ø ‡ ∆ Á∆ À ∫ «’ø ◊ Á∂ «÷‚≈∆ ‹Ø’Ø«Ú⁄ ˘ √≈Ò B@BB ”⁄ Í«‘Ò≈ «ıÂ≈Ï «‹ºÂ‰ ÂØ∫ Ø « ’¡≈¢ ± Ï Ò∂ Ú È∂ «¬‘ ÓÀ ⁄ B ÿø ‡ ∂ BD «Óø ‡ «Úº ⁄ «‹º « ¡≈¢ BD √≈Ò≈ ± √ ∆ «÷‚≈∆ ± Ï Ò∂ Ú È∂ Á± ‹ ≈ √À º ‡ ‡≈¬∆Ïà ∂ ’  ”⁄ ◊π ¡ ≈¿π ‰ Á∂ Ï≈¡Á Â∆‹∂ √À º ‡ ”⁄ Ù≈ÈÁ≈ ÷∂ ‚ «Á÷≈¬∆ Â∂ ‹Ø ’ Ø « Ú⁄ ˘ «¬’ Ú∆ ◊∂ Ó È‘ƒ «‹º  ‰ «Áº  ∆¢ ± Ï Ò∂ Ú ÂØ ∫

Ì≈Â∆ Í«‘ÒÚ≈Ȫ Ò¬∆ «¬ºÊ∂ ¬∂«Ù¡≈¬∆ ’πÙÂ∆ ⁄À∫Í∆¡È«ÙÍ «Ú⁄ Ô≈Á◊≈∆ «ÁÈ «‘≈¢ Ì≈ Á∂ Íø ‹ ◊à ∆ ’Ø Ø Ó È Í«‘ÒÚ≈Ȫ «Ú⁄Ø ∫ √π È ∆Ò ’π Ó ≈ √‰∂ «Âø È È∂ ’ª√∆ Á∂ Â◊Ó∂ «‹º  ∂ ¢ √π È ∆Ò È∂ Á± ‹ ∆ Ú≈ ¬∂ « Ù¡≈¬∆ ⁄À ∫ Í∆¡È«ÙÍ «Ú⁄ Â◊Ó≈ «‹º « ¡≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ¿π È ∑ ª B@B@ «Ú⁄ HG «’ÒØ ◊ à ≈ Ó Ú◊ «Ú⁄ «÷Â≈Ï «‹º « ¡≈ √∆¢ BC √≈Ò Á∂ √π È ∆Ò È∂ Óø ◊ Ø Ò ∆¡≈ Á∂ Ï≈ÂÏ≈Ô ´‡Ï≈«¬ «ıÒ≈¯ ’ª√∆ Á∂ Â◊Ó∂ Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ Á∂ Ù±  «Ú⁄ ‘∆ E-@ È≈Ò Ò∆‚ ‘≈√Ò ’ Ò¬∆ Â∂ ¡ø  º ’ Â’È∆’∆ √Óº Ê ≈ Á∂ ¡Ë≈ ”Â∂ «‹º  Á‹ ’∆Â∆¢ √π È ∆Ò ˘ √À Ó ∆Î≈¬∆ÈÒ «Ú⁄ ¿π ˜ Ï∂ « ’√Â≈È Á∂ Í«‘ÒÚ≈È «Úπ º Ë Â’È∆’∆ ¡Ë≈ ¿π  ∂ ‘≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈¢

√ÍØ‡√ «È¿±˜ ‹≈ȉ Ò¬∆ ‚≈¿±ÈÒØ‚ ’Ø ¡ÀÍÒ∆’∂ÙÈ

“÷∂ÒØ «¬ø‚∆¡≈ Ô±È∆Ú«√‡∆ ◊∂Ó˜” Á≈ ¿πÁÿ≈‡È

F-B, F-G (D), F-@ A@ √≈Ò Úº ‚ ∂ ‹Ø ’ Ø « Ú⁄ È∂ ¡≈͉∂ ÿ∂ ¨ Ù«‘ ”⁄ ÷∂ ‚ ∂ ‹≈ ‘∂ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ Á∂ Î≈¬∆ÈÒ ”⁄ Íπ º ‹ ‰ Ò¬∆ ¡≈͉∂ «Âø È Ø ∫ ÓÀ ⁄ ”⁄ «Íº ¤ ÛÈ Á∂ Ï≈¡Á Ú≈Í√∆ ’∆Â∆ √∆ Í ± √ ∆ «÷‚≈∆ È∂ ¿π È ∑ ª ˘ ¡«‹‘≈ Óœ ’ ≈ È‘ƒ «Áº  ≈¢

Ïø◊¨π± (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¿πÍ ≈Ù‡ÍÂ∆ ¡ÀÓ. ÚÀ∫’¬∆¡≈ È≈«¬‚± È∂ BE ¡ÍÃÀÒ ˘ «¬ºÊ∂ “÷∂ÒØ «¬ø‚∆¡≈ Ô±È∆Ú«√‡∆ ◊∂Ó˜” Á≈ ¿πÁÿ≈‡È ’∆Â≈¢ «¬√ Óœ’∂ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ È«øÁ ÓØÁ∆ È∂ «¬’ «’≈‚ ’∆Â∂ √øÁ∂Ù «Ú⁄ «’‘≈ «’ ÷∂‚ Ù’Â∆ Á∂Ù Á∆ Â≈’ «Ú⁄ ÔØ◊Á≈È Á∂ ‘∆ ‘À¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ÷∂‚ª «Ú⁄ ͤ≈‰ Ì≈ Á∆ ͤ≈‰ ω ‘∆ ‘À¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò ‘؉ Ú≈Ò∆¡ª «¬‘ ÷∂‚ª ’Ø«Ú‚ Ó‘≈Ó≈∆ ’≈È È‘ƒ ‘Ø √’∆¡ª √È¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ √¯ÒÂ≈ Ò¬∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ √Ó͉ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò ÷∂‚‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ «¬√ Óœ’∂ È≈«¬‚± È∂ «’‘≈ «’ √ÚÁ∂Ù∆ ÷∂‚ª ˘ Â‹∆‘ «ÁºÂ∆ ‹≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢

ABÚƒ ‘≈’∆ «¬ø‚∆¡≈ ’œÓ∆ √Ï ‹±È∆¡ Ó«‘Ò≈ ‘≈’∆ Ò¬∆ √π÷Ú∆ ’œ ’∂◊∆ Íø‹≈Ï Á∆ ’ÍÂ≈È∆

‹¶Ë (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «¬ø Î ≈Ò Á∂ ÓÀ ∫ Ï ˙¶Í∆¡È ÏÒ«Úø Á  «√ø ÿ Ùø Ó ∆ ¡Èπ √ ≈ AA ÂØ ∫ BB Ó¬∆ (ÓÈ∆Íπ) ¡Â∂ Íø ‹ ≈Ï ‘≈’∆ ‡∆Ó «Ú⁄ ¥ÓÚ≈ Â≈«ÙÏ≈, Â’ «¬øÎ≈Ò ÌØ Í ≈Ò (Óº Ë Íà Á ∂ Ù ) √π ÷ Íà ∆  ’ͱ  , ‹√Ò∆È ’œ  , ÍÚÈÁ∆Í ’œ  , (ÓÈ∆Íπ  ) «Ú⁄ ‘Ø ‰ «Ú÷∂ √π  ± ‘Ø ‰ Ú≈Ò∆ ‹À « √’Á∆Í ’ͱ  , ¡ÓÈÍà ∆  ’œ  , «’ÈÍà ∆  Ú≈Ò∆ ABÚƒ ‘≈’∆ ABÚƒ ‘≈’∆ «¬ø ‚ ∆¡≈ ’œ  , Ò÷Ú∆ ’œ  , ‘‹Ø  ’œ  (¿π Í ’ÍÂ≈È) «¬ø ‚ ∆¡≈ ’œ Ó ∆ √Ï ’œ Ó ∆ √Ï ‹± È ∆¡ √π ÷ Íà ∆  ’œ  , Ò÷«Úø Á  ’œ  , √π ÷ «Úø Á  ’œ  , ‹±È∆¡ Ó«‘Ò≈ Ó«‘Ò≈ √‘≈’∆ √≈È∆¡≈, ◊π  ‹∆ ’œ  , ÓÈÁ∆Í ’œ  , ‘Ò∆È ‘≈’∆ ⁄À ∫ Í∆¡È«ÙÍ ⁄À ∫ Í∆¡È«ÙÍ «Ú⁄ ’œ  ¡Â∂ √π ÷ Ó∆ ’ø Ï Ø ‹ ˘ Ù«ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈ Ì≈◊ ÒÀ‰ Ò¬∆ Ì≈◊ ÒÀ‰ Ú≈Ò∆ ‘À ‹ÁØ ∫ «’ √π ÷ Á∆Í ’œ  , «ÈÓÒ ‹∆ ’œ  , Íø ‹ ≈Ï Á∆ ‘≈’∆ Íø ‹ ≈Ï ‘≈’∆ ‡∆Ó Á∆ ’ÓÒÁ∆Í ’œ  ¡Â∂ ÍÃ Ì Á∆Í ’œ  ˘ √‡À ∫ ‚ Ï≈¬∆ ‡∆Ó Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ √π÷Ú∆ ’œ «÷‚≈Ȫ ⁄π ‰ ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È¢ √π ÷ Ú∆ ’œ  ’∂ ◊ ∆ ’ÍÂ≈È∆ ’∂ ◊ ∆¢ Ì≈ «Ú⁄ ‘≈’∆ Á∆ «√Óœ  √ø √ Ê≈ ‘≈’∆ ‹ÁØ ∫ √π  ‹∆ ‘≈’∆ √π √ ≈«¬‡∆, ‹¶Ë Á∆ ‘≈’∆ «¬ø ‚ ∆¡≈ ÚÒØ ∫ ‘≈’∆ Íø ‹ ≈Ï ˘ Óπ ¡ º Â Ò ’È ¿π Í ø  ¡’À ‚ Ó∆ Á∆ «÷‚≈È ‘‹Ø  ’œ  Íø ‹ ≈Ï ‡∆Ó Á∆ «ÈÔπ ’ Â ’∆Â∆ ‘≈’∆ Íø ‹ ≈Ï Á∆ ¡À ‚ ‘º ’ ’Ó∂ ‡ ∆ ¿π Í ’ÍÂ≈È ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢


˙Ó Âz∂Ô≈Ï’Ó Ô‹≈ Ó∑∂,

◊∞± «√÷∞ «√÷∞ ◊∞± ‘À ¬∂’Ø ◊∞ ¿∞ÍÁ∂√∞ ⁄Ò≈¬∂® ≈Ó È≈Ó ÓßÂ∞ «‘ÁÀ Á∂ÚÀ È≈È’ «ÓÒ‰∞ √∞Ì≈¬∂®

√∞ÿ‰«ÁÓ Í∞Ù‡∆ ÚËÈÓ... ¿∞Ú≈ ∞’«ÚÓ ÏßËÈ≈ «Óz± ÓØ’Ù∂¡≈∫ Ó≈«ÓzÂ≈∫Ó...

MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022

www.nripost.com

’øË «⁄ºÂª ”⁄ ◊π± ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹∆ Á∂ Ï≈Ò͉ È≈Ò √Ïø«Ë ¡’√ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Óº Ë ’≈Ò «Ú⁄ «√º ÷ ◊π  ± √≈«‘Ï≈È Á∂ ‹∆ÚÈ, «√º « ÷¡≈Úª ¡Â∂ ¿π Í Á∂ Ù ª Ï≈∂ ‹≈ȉ Á∆ «¬º ¤ ≈ Ú‹Ø ∫ ’ø Ë ª ¿π º  ∂ «⁄º  ª Á∂ ¡ø ’ ‰ Á≈ ¡≈◊≈˜ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ Ì≈Ú∂ ∫ ’ø Ë «⁄º  ª Á≈ Óπ º ÷ «ÚÙ≈ ◊π  ± È≈È’ Á∂ Ú ‹∆ Á∂ ‹ÈÓ √≈÷∆¡ª ˘ «⁄º  ‰≈ ‘∆ «‘≈ ‘À Í «Î Ú∆ ’¬∆ ◊π  Áπ ¡ ≈«¡ª Á∆¡ª ’ø Ë ª ¿π º  ∂ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ Á∂ ‹∆ÚÈ È≈Ò √Ïø « Ë «⁄º   «ÓÒÁ∂ ‘È, «‹È∑ ª Á∆ «◊‰Â∆ Óπ ’ ≈ÏÒÂÈ ÿº ‡ ‘À ¢ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ È≈Ò √Ïø « Ë «˜¡≈Á≈Â ’ø Ë «⁄º   ◊π  Áπ ¡ ≈≈ Ï≈Ï≈ Ï’≈Ò≈ √≈«‘Ï, ¡ø « Óà  √ Á∆¡ª ’ø Ë ª ¿π º  ∂ «⁄º  ∂ ‘∆ «ÓÒÁ∂ ‘È¢ Ï≈Ï≈ Ï’≈Ò≈ «Ú÷∂ ’π fi ’ø Ë «⁄º   ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ Á∂ Ï≈Ò͉ È≈Ò √Ïø « Ë ‘È¢ «¬’ «⁄º   Í∆ ¡≈«ÎÁ∆È Ò÷Èœ  ∆ È≈Ò Óπ Ò ≈’≈ Á≈ ‘À ¢ «¬’ Ú≈ Ï≈Ò ◊Ø « Ïø Á ¡Èø Á Íπ  ˘ ‹ªÁ∂ Ò÷Èœ  «Ú⁄ π ’ Á∂ ‘È¢ «‹º Ê ∂ Í∆ ¡≈«ÎÁ∆È Ò÷Èœ  ∆ ◊π  ± √≈«‘Ï ˘ Ï≈Òª È≈Ò ÷∂ ‚ Á≈ ‘Ø « ¬¡≈ Ú∂ ÷ ’∂ π ’ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «⁄º   «Ú⁄ Í∆ ¡≈«ÎÁ∆È Ï≈Ò ◊Ø « Ïø Á ≈¬∂ ¡º ◊ ∂ ◊Ø « ‚¡ª Ì≈ ‘Ø ’∂ , ‘º Ê ‹Ø Û ∆, «√ «ÈÚ≈¬∆ ÏÀ · ≈ ‘À ¢ ¿π √ È∂ ‘∂ ø ◊ Á≈ «¬’ ¶Ó≈ ⁄Ø ◊ ≈ Í«‘«È¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¡Â∂ «√ ¿π º Í  «¬’ Óπ √ «ÒÓ ¶Ï∆ ‡Ø Í ∆¢ ¿π √ Á∆ ¶Ó∆ √¯À Á Á≈Û∑ ∆ ‘À ¢ «⁄º   «Ú⁄ ’‘≈ Í≈Ò’∆ Á∂ Ò≈◊∂ ÷Û∑ ∂ ‘È¢ √ÍÙ‡ ‘À «’ ¡≈«ÎÁ∆È «¬√ Í≈Ò’∆ «Ú⁄ ÏÀ · ’∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À ¢ √≈‘Ó‰∂ Ï≈Ò ◊Ø « Ïø Á √º ‹ ∂ ‘º Ê «Ú⁄ Â∆ ÎÛ∆ Í∆ ¿π º  ∂ Ș «‡’≈¬∆ ÷Û∑ ∂ ‘È¢ «⁄º   «Ú⁄ ◊π  ± √≈«‘Ï Á∂ «Íº ¤ ∂ Ï≈Ò √≈Ê∆ ÷∂ ‚ Á∂ Ș ¡≈ ‘∂ ‘È¢ ◊π  ± √≈«‘Ï È∂ «¬’ ¤Ø ‡ ∆ «’Í≈È Í≈¬∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ ͺ ◊ Û∆ ¿π º Í  Ïø È ∑ ∂ «¬’ Óπ ’ ‡ «Ú⁄ Òº ◊ ∆ ’Ò◊∆ fi≈Òª Ó≈ ‘∆ ‘À ¢

“⁄Ø‹∆ ÍÃ∆ÂÓ Á∂ «È≈Ò∂ ’œÂ’” “⁄Ø ‹ ∆ Íà ∆ ÂÓ Á∂ «È≈Ò∂ ’œ  ’” È≈Ó∆ «⁄º   «Ú⁄ ◊π  ± √≈«‘Ï Í‘≈Ûª ¿π º  ∂ Ù∂  Á≈ «Ù’≈ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «⁄º  ∂ ‘È¢ ◊π  ± √≈«‘Ï «¬’ ÿØ Û ∂ ”Â∂ √Ú≈ ‘È¢ ÿØ Û ∂ Á∂ «Í¤Ò∂ ÁØ Ú ∂ ∫ ÍÀ  ˜Ó∆È ”Â∂ ‘È Â∂ ¡◊Ò∂ ÍÀ  ‘Ú≈ «Ú⁄ ‘È¢ «¬√ Â∑ ª ’’∂ «⁄º  ’≈ È∂ ÿØ Û ∂ Á∆ ◊Â∆ Á√≈¬∆ ‘À ¢ ◊π  ± √≈«‘Ï Á∂ ÍÀ  ª «Ú⁄ Í≈‰∆ Á∆ «¬’ Ë≈≈ Ú«‘ ‘∆ ‘À ¢ ◊π  ± √≈«‘Ï È∂ ÷º Ï ∂ ‘º Ê ÿØ Û ∂ Á∆ Ò◊≈Ó ÎÛ∆ ‘À ¡Â∂ √º ‹ ∂ ‘º Ê «Ú⁄ ¿π È ∑ ª È∂ «¬’ ¶Ï≈ È∂ ˜ ≈ Ϋۡ≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ ¡º « ◊˙∫ «¬’ Ϻ Ï  Ù∂  Á‘≈ÛÁ≈ ‘Ø « ¬¡≈ ◊π  ± √≈«‘Ï ¿π º  ∂ ‘ÓÒ≈Ú ‘Ø «‘≈ ‘À ¢ ◊π  ± √≈«‘Ï Á≈ È∂ ˜ ≈ Ù∂  Á∆

Ëœ ‰ Â’ Í‘π ø ⁄ ⁄π º ’ ≈ ‘À Í ‘≈Ò∂ ¿π ‘ «˜ø Á ≈ ‘À ¢ ◊π  ± √≈«‘Ï Á∂ ÷º Ï ∂ ÓØ „ ∂ ¿π º  ∂ ’Ó≈È Ò‡’ «‘≈ ‘À ¢ Áπ Ï ≈≈ ω≈«¬¡≈ «⁄º   √‘∆ ͺ Ë  Á≈ ‘À , ȯ≈√ È≈Ò «ÏÒ’π Ò È‘ƒ «⁄º  «¡≈ «◊¡≈¢ Íø ‹ «Í¡≈«¡ª ˘ ¡ø « Óà  ¤’≈¬∂ ‹≈‰ Á∂ «ÚÙ∂ ˘ ÒÀ ’∂ «¬’ Ï‘π  ı± Ï √±   Â∂ ÍÃ Ì ≈ÚÙ≈Ò∆ ’ø Ë «⁄º   «¬º Ê ∂ Șƒ ÍÀ ∫ Á≈ ‘À ¢ «⁄º   «Ú⁄ ◊π  ± √≈«‘Ï «¬’ Ï≈‡∂ «Ú⁄ ¡ø « Óà  «Â¡≈ ’È Ò¬∆ ‹Ò «Ú⁄ ¤Ø ‡ ∆ «’Í≈È Î∂  ‘∂ ‘È¢ Ó≈Â≈ √≈«‘Ï Á∂ Ú ª fiØ Ò ∆ Ì ’∂ ÍÂ≈√∂ ÒÀ ’∂ ¿π È ∑ ª Á∂ √ÈÓπ º ÷ ‘≈˜ ‘È¢ ◊π  ± √≈«‘Ï Úº Ò Ø ∫ √∆√ Óø ◊ ∂ ‹≈‰ ”Â∂ √Ó≈◊Ó ”⁄Ø ∫ ¿π º · ’∂ ¡≈¬∂ Íø ‹ «Í¡≈∂ ◊ˇ «Ú⁄ ͺ Ò ≈ Í≈¬∆, ‘º Ê ‹Ø Û ’∂ ’Â≈ «Ú⁄ ÷ø ‚ ∂ Ï≈‡∂ Á∆ Í≈‘π Ò ÒÀ ‰ Ò¬∆ ÷Û∑∂ ‘È, «‹È∑ª Úº‚∆ «’Í≈È Ë≈È ’ Ò¬∆ ‘À ¢ ◊π  ± √≈«‘Ï Á∂ «Íº ¤ ∂ «¬’ «√º ÷ √∂ Ú ’ ⁄¿π  ÒÀ ’∂ ÷Û∑ ≈ ‘À ¢ «¬’ Ú≈ ⁄Ó’œ  ÂØ ∫ ¡≈¿π « Á¡ª ◊π  ± √≈«‘Ï Ó≈¤∆Ú≈Û∂ Á∂ «¬’ Ï≈ˆ «Ú⁄ ·«‘Á∂ ‘È Âª Ï≈ˆ Á∂ Ó≈Ò’ ˆÈ∆ ÷ª ¡Â∂ ÈÏ∆ ÷ª ◊π  ± √≈«‘Ï Á∂ ÁÙȪ Ò¬∆ ¡≈¿π Á ∂ ‘È¢ «⁄º   «Ú⁄ ◊π  ± √≈«‘Ï Á∂ √≈‘Ó‰∂ ◊È∆ ÷ª ¡Â∂ ÈÏ∆ ÷ª ÁØ Ú ∂ ∫ Ì≈ ‘º Ê ‹Ø Û ’∂ ÏÀ · ∂ ‘È¢ «¬Ê∂ ω∂ ‘Ø  Ȫ ’ø Ë «⁄º  ª «Ú⁄ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ ˘ ‹ø ◊ -¬∂ - ÓÀ Á ≈È «Ú⁄ ‹œ ‘  «Á÷≈¿π « Á¡ª «⁄º  «¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ≈‹≈ Ì∆Ó ⁄ø Á √Ó∂  ͑≈Û∆ ≈«‹¡ª «Úπ º Ë Ìø ◊ ≈‰∆ Á∆ ‹ø ◊ «Ú⁄ ⁄≈∂ Í‘≈Û∆ ≈‹∂ Ó≈∂ ◊¬∂ √È¢ Ôπ º Ë «Ú⁄ Í∆ Ïπ º Ë ± Ù≈‘ Á∂ ÁØ Ï∂ ‡ ∂ Ù‘∆Á ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È Âª ¿π ‘ ◊π  ± √≈«‘Ï ˘ «ÓÒ‰ ¡≈¿π Á ≈ ‘À ¢ «⁄º   «Ú⁄ ◊π  ± √≈«‘Ï ‹ø ◊ Á∂ ÓÀ Á ≈È È≈Ò Ò◊≈¬∂ «¬’ Âø Ï ± Á∂ Ï≈‘ ÷Û∑ ∂ ‘È ¡Â∂ Í∆ Ïπ º Ë ± Ù≈‘ ‹ø ◊ ∆ Íπ Ù ≈’ Í«‘È∆ «ÚÔØ ◊ «Ú⁄ ◊π  ± √≈«‘Ï ¡º ◊ ∂ ‘º Ê ‹Ø Û ’∂ ◊Ø « ‚¡ª Ì≈ ÏÀ · ≈ Ï∂ « ‡¡ª Á∂ Ù‘∆Á ‘Ø ‰ Á∆ ıÏ Áº √ «‘≈ ‘À ¢ ◊π  ± √≈«‘Ï √º ‹ ≈ ‘º Ê Ïπ º Ë ± Ù≈‘ Á∂ «√ ¿π º Í  º ÷ Á∂ ‘Ø ¬ ∂ , ¿π √ ˘ ¡≈Ù∆Ú≈Á «Áø Á ∂ , ¿π √ Á≈ Áπ º ÷ Úø ‚ ≈ ‘∂

‘È¢ «Íº ¤ ∂ «¬’ √∂ Ú ’ ◊π  ± √≈«‘Ï Á∂ «√ ¿π º  ∂ ⁄¿π  fiπ Ò ≈ «‘≈ ‘À ¢ Âø Ï ± Á∂ «Íº ¤ Ò∂ Í≈√∂ Ïπ º Ë ± Ù≈‘ Á∂ ÁØ Ú ∂ ∫ Ù‘∆Á Íπ º Â ª Á∂ «Óà  ’ √∆ ͬ∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢

“√√≈ ÈÁ∆ Í≈ ’È Ú≈Ò∂ «⁄ºÂ” √√≈ ÈÁ∆ Í≈ ’È Ú≈Ò∂ «⁄º   «Ú⁄ ◊π  ± √≈«‘Ï ÿØ Û ∂ ¿π º  ∂ √Ú≈ ‘Ø ’∂ ÈÁ∆ Í≈ ’ ‘∂ ‘È¢ ¿π È ∑ ª Á∂ ÿØ Û ∂ Á∂ «Íº ¤ Ò∂ ÁØ ÍÀ  «’È≈∂ ˘ ¤± ‘ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ¡◊Ò∂ ÍÀ  ‘Ú≈ «Ú⁄ ‘È¢ ◊π  ± √≈«‘Ï È∂ ÷º Ï ∂ ‘º Ê È≈Ò ÿØ Û ∂ Á∆¡ª Ò◊≈Óª ÎÛ∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª

‘È ¡Â∂ √º ‹ ∂ ‘º Ê «Ú⁄ ÎÛ∆ Èø ◊ ∆ «’Í≈È ‘Ú≈ «Ú⁄ Ò«‘≈ ‘∆ ‘À ¢ ÿØ « Û¡ª ¿π º Í  √Ú≈ ◊π  ± √≈«‘Ï Á∂ ÁØ Ú ∂ ∫ Úº ‚ ∂ √≈«‘Ϙ≈Á∂ ÈÁ∆ Í≈ ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ‘È¢ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ √√≈ ÈÁ∆ Í≈ ’«Á¡ª «√º ÷ ª ˘ ’≈Î∆ Èπ ’ √≈È ‘Ø « ¬¡≈ √∆¢ ¡◊Ò∂ «⁄º   «Ú⁄ Ó≈‘∆ ‘Ò’≈≈ ◊π  ± √≈«‘Ï Á∂ ¤Ø ‡ ∂ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ˜Ø  ≈Ú «√ø ÿ ¡Â∂ ¯Â«‘ «√ø ÿ Á∆ «˜ø Á ≈ È∆‘ª «Ú⁄ Ù‘∆Á ’ «Áº  ∂ ‹≈‰ Á∆ ıÏ √π ‰ ≈ «‘≈ ‘À ¢ ◊π  ± √≈«‘Ï Â∆ È≈Ò ˜Ó∆È ¿π º  ∂ «¬’ «Â‰’∂ ˘ ͺ π ‡ «Á¡ª ¡≈÷Á∂ ‘È «’ ¬∂ √ ∂ Â∑ ª ˜≈«ÒÓ Óπ ◊ Òª ˘ ¬∂ Ê Ø ∫ Íπ º ‡ «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ‘Ø  Ȫ ’ø Ë «⁄º  ª «Ú⁄ ◊π  ± √≈«‘Ï Á∂ ÁØ ¤Ø ‡ ∂ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ¡Â∂ Ó≈Â≈ ◊π ‹ ∆ ˘ ◊ø ◊ ± Ïà ≈ ‘Ó‰ ÿØ Û ∂ ”Â∂ «Ï·≈ ’∂ ÿ ÒÀ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ Úº ‚ ∂

Ì◊Ú≈È ÙÃ∆ ≈Ó Á∂ √Ì ÂØ∫ Úº‚∂ Ì◊Â, Ï‹ø◊ÏÒ∆ √≈‚≈ ÓÈ Úº‚≈ ⁄ø⁄Ò ‘˘Ó≈È ‹∆ ˘ ÷πÙ ’È Á∂ ¡≈√≈È Í ⁄ÓÂ’≈∆ Â∆’∂ ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‘ ’Ø ¬ ∆ ‘˘Ó≈È ‹∆ Ó‘≈≈‹ ˘ ÷π Ù ’È≈ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á≈ ¡≈Ù∆Ú≈Á ÒÀ ‰ ≈ ⁄≈‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ÷À  , ‘˘Ó≈È ‹∆ ˘ ÷π Ù ’È≈ Ï‘π  ¡≈√≈È ‘À ¢ ¿π ‘ ‹ÒÁ∆ ‘∆ ÷π Ù ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È¢ «¬º Ê ∂ ÍÛ∑ Ø Ï‹ø ◊ ÏÒ∆ ˘ ÷π Ù ’È Á∂ ’π fi Ï‘π  ‘∆ ¡≈√≈È, Í ⁄ÓÂ’≈∆ Â∆’∂ ¢ ¡≈«Ê’ Âø ◊ ∆ ‹ª «Ú¡≈‘ «Úº ⁄ Á∂  ∆ Á∆ √Óº « √¡≈ ¡≈¬∆ ‘À ¢ ¡«‹‘∆¡ª √≈∆¡ª √Óº « √¡≈Úª Á≈ ‘º Ò ’∂ Ú Ò ‘˘Ó≈È ‹∆ ‘∆ ’ √’Á∂ ‘È¢ ‘˘Ó≈È ‹∆ Á∂ «¬‘ E Èπ√÷∂ ¡˜Ó≈˙ ª √ø Ì Ú ‘À ¢ ‘˘Ó≈È ‹∆ Âπ‘≈‚≈ ˜± √≈Ê Á∂ ‰ ◊∂ ¡Â∂ Âπ ‘ ≈‚∂ ’Ø Ò ¿π‘ √Ì ’πfi ‘ØÚ∂◊≈ «‹√Á∆ Âπ√ƒ «¬º¤≈ º ÷ Á∂ ‘Ø . .. Í∆ÍÒ Á∂ π º ÷ ˘ ‹Ò ⁄Û∑ ≈ ˙ ¡Â∂ G ⁄º ’  Ò◊≈˙¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «Íº Í Ò Á∂ ‘∂ · ª ÏÀ · ’∂ ‘˘Ó≈È ⁄≈Ò∆√≈ Á≈ Í≈· ’Ø ¢ ‘˘Ó≈È ‹∆ ˘ «√ø Á ±  ¡Â∂ Â∂ Ò ⁄Û∑ ≈ ˙¢ «‹√ Â∑ ª «Ú¡≈‘π  ≈ ¡œ  ª ¡≈͉∂ ÍÂ∆ ‹ª Ì◊Ú≈È Á∆ ¶Ï∆ ¿π Ó  Ò¬∆ ¡Á≈√ ’È Ò¬∆ «√øÁ± Ò◊≈™Á∆¡ª ‘È, ¿π √ ∂ Â∑ ª ‘˘Ó≈È ‹∆ Ú∆ ¡≈͉∂ Ì◊Ú≈È Ùà ∆ ≈Ó Ò¬∆ √≈∂ √∆ ”Â∂ «√ø Á ±  Ò◊≈™Á∂ ‘È¢ Í∆ÍÒ Á∆¡ª AA ͺ  ∆¡ª ”Â∂ Ùà ∆ ≈Ó Á≈ È≈Ó «Ò÷Ø , «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬È∑ ª ͺ « ¡ª Á∆ Ó≈Ò≈ ω≈˙, «‹√ ”Â∂ ≈Ó ‹À Ùà ∆ ≈Ó «Ò«÷¡≈ ‘Ø Ú ∂ ¢ ‘˘Ó≈È Óø Á  ”⁄ ‹≈ ’∂ Ï‹ø ◊ ÏÒ∆ ˘ «¬‘ Ó≈Ò≈ ⁄Û∑ ≈ ˙¢ «¬√ ¿π Í ≈¡ ˘ «¬√ Â∑ ª ’Á∂ ‘Ø ¢ Âπ ‘ ≈˘ ’π fi √Ó∂ ∫ «Úº ⁄ √’≈≈ÂÓ’ ÈÂ∆‹∂ «ÓÒ‰◊∂ ¢ «’√∂ Ú∆ ‘˘Ó≈È Óø Á  «Úº ⁄ ‹≈˙ ¡Â∂ ¡≈͉∂ È≈Ò È≈∆¡Ò ÒÀ ‹≈˙¢ Óø Á  ”⁄ G Ú≈ «√ ”Â∂ È≈∆¡Ò Ó≈Ø ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘˘Ó≈È ‹∆ Á∂ √≈‘Ó‰∂ «¬√ È≈∆¡Ò ˘ ÂØ Û «Á˙¢ «¬√ ¿π Í ≈¡ È≈Ò Âπ ‘ ≈‚∆¡ª √≈∆¡ª π ’ ≈Ú‡ª Á±  ‘Ø ‹≈‰◊∆¡ª¢ ÙÈ∆Ú≈ ≈ ˘ ‘˘Ó≈È ‹∆ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ⁄≈ Ó± ø ‘ Ú≈Ò≈ Á∆Ú≈ º ÷ Ø ¢ «¬‘ Ï‘π  ¤Ø ‡ ≈ Í ⁄ÓÂ’≈∆ ¿π Í ≈¡ ‘À ¢ ¡«‹‘≈ «ÈÔ«Ó ± Í È≈Ò ’È È≈Ò Âπ ‘ ≈‚∂ Í«Ú≈ Á∆¡ª √≈∆¡ª √Óº « √¡≈Úª ÷ÂÓ ‘Ø ‹≈‰◊∆¡ª¢

√≈‚∂ Áπ º ÷ ª Á≈ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ≈ ’≈È «¬‘ ‘À «’ ¡√ƒ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ «Ú⁄ √Á≈ ¿π È ∑ ª ⁄∆˜ª Á∂ «Íº ¤ ∂ ̺ ‹ Á∂ «‘ø Á ∂ ‘ª «‹È∑ ª Á∆ ‘’∆’ «Ú⁄ √≈˘ ÒØ Û ‘∆ È‘ƒ ‘π ø Á ∆¢ ‹Ø ’π fi ’Ø Ò ‘À , ¿π √ ˘ ÿº ‡ Ó‘º Â Ú «Áø Á ∂ ‘ª Í ‹Ø È‘ƒ ‘À , ¿π √ Ï≈∂ √Ø ⁄ -√Ø ⁄ ’∂ Áπ ÷ ∆ «‘ø Á ∂ ‘ª¢ È≈Ò ‘∆ ¡º ‹ ‹Ø Ú∆ Íπ  Ù≈Ê ‹ª ’Ó ’Á∂ ‘ª, ¿π √ ˘ Ò≈Ì‘≈È∆ Á∂ Â≈˜± ”Â∂ ÂØ Ò Á∂ ‘ª¢ «¬√ È≈Ò √≈‚∆ Ïπ º Ë ∆ «Ú⁄ √Ú≈ÊÍπ ‰ ≈ ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ ’¬∆ Ú≈ ¡√ƒ ¡≈͉∆ ¡ø  -¡≈ÂÓ≈ Á∆ ¡≈Ú≈˜ Ú∆ È‘ƒ √π ‰ Á∂ ¡Â∂ ¿π ‘ √Ì ’π fi ’ ÏÀ · Á∂ ‘ª «‹√ ˘ √≈‚∆ ¡ø  -¡≈ÂÓ≈ √Ú∆’≈ È‘ƒ ’Á∆ ‹ª ˆÒ Óø È Á∆ ‘À ¢ √π º ÷ ‘≈√Ò ’È≈ ‘À , ‘’∆’∆ √ÎÒÂ≈ ‘≈√Ò ’È∆ ‘À ¡Â∂ ıπ Ù ∆ Íà ≈ Í ’È∆ ‘À ª ¡≈͉∂ ¡ø  ÓÈ Á∆ ◊º Ò √π ‰ Ø ¡Â∂ ¿π ‘ ∆ ’Ø «‹√ ˘ ÓÈ ·∆’ √ÓfiÁ≈ ‘À ¢ √ø √ ≈’ ‹∆ÚÈ «Ú⁄ ¡√ƒ Â∑ ª Â∑ ª Á∂ Ò≈Ò⁄ª ¡Â∂ ı≈«‘Ùª È≈Ò «ÿ∂ «‘ø Á ∂ ‘ª¢ √≈‚∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ ÓØ ‘ -Ó≈«¬¡≈ Á≈ ‹≈Ò «Ú«¤¡≈ «‘ø Á ≈ ‘À ¢ Ìœ « Â’ Ú√ª Á∆ «÷º ⁄ «¬ø È ∆ Â∂ ˜ ‘π ø Á ∆ ‘À «’ ¡√ƒ «Èø   ¿π È ∑ ª Á≈ Ìø ‚ ≈ ’Á∂ ‹ªÁ∂ ‘ª¢ «¬ø È ≈ ‘∆ È‘ƒ, ¿π È ∑ ª Ú√ª Íà  ∆ √≈‚∆ «÷º ⁄ ‚± ø ÿ ∆ ‘π ø Á ∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «¬‘∆ «÷º ⁄ √≈‚∂ Áπ º ÷ ª Á≈ ’≈È ‘À ¢ √≈‚≈ ÓÈ Úº ‚ ≈ ⁄ø ⁄ Ò ‘À ¢ ¿π ‘ «Èº  ÈÚ∆¡ª-ÈÚ∆¡ª Óø ◊ ª ’Á≈ «‘ø Á ≈ ‘À ¢ «¬È∑ ª Óø ◊ ª Á≈ ’Á∂ ¡ø  ȑƒ ‘π ø Á ≈¢ «¬’ Óø ◊ ͱ  ∆ ‘Ø ¬ ∆ È‘ƒ «’ Á± ‹ ∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ¡√ƒ «¬‘ ’Á∂ È‘ƒ √Ø ⁄ Á∂ «’ «‹√ Á∆ √≈˘ ˜±   ȑƒ ‘À , ¿π √ ˘ ¡√ƒ «¬’º   ’Á∂ ‘ª ª ¿π √ «Ú¡’Â∆ Á≈ ‘º ’ Ó≈Á∂ ‘ª «‹√ ˘ ¿π √ Á∆ ˜±   ‘À ¢ ¡√ƒ ˜±  ª Á≈ Á≈«¬≈ Ï‘π  ÚË≈ ⁄π º ’ ∂ ‘ª¢ ÷≈«‘Ùª ͱ  ∆¡ª È≈ ‘Ø ‰ ”Â∂ ¡√ƒ Ï‘π  Áπ ÷ ∆ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ª¢ «‹º Ê ∂ „∂  ‘π ø Á ≈ ‘À ¿π º Ê ∂ ¡≈͉∂ - ¡≈Í ‘∆ ‡Ø ¡ ≈ ω ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «‹º Ê ∂ Ó«‘Ò ÷Û∑ ≈ ‘π ø Á ≈ ‘À , ¿π º Ê ∂ Ô’∆ÈÈ Ï‘π  √≈∆¡ª fiœ Í Û∆¡ª ‘Ø ∫ Á «Ú⁄ ¡≈™Á∆¡ª ‘È¢ √ø ◊ à « ‘ Á≈ ¡Ê ‘∆ ‘À Á± ‹ ∂ ˘ ¿π √ ÂØ ∫ «ÚÚ≈ ’È≈¢ ‹Ó∑ ≈ ’È Á∆ «ÏÂ∆ ÿ≈‡ Á∆ ‹È’ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ «¬‘∆ Áπ º ÷ ª Á≈ ‹ÈÓ-√Ê≈È ‘À ¢ Âπ √ ƒ ÂÈ ¡Â∂ ÓÈ ÂØ ∫ «√‘ÂÓø Á ‘Ø Âª Íø ‹ ∂ «¬ø Á ∆¡ª Á≈ √π º ÷ ÌØ ◊ Á∂ ‘Ø ¢ «¬√ Ò¬∆ ÓÈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÂÈ ˘ «√‘ÂÓø Á º ÷ ‰ Á≈ ÔÂÈ Ú∆ Áπ º ÷ ÂØ ∫ Óπ ’ Â∆ Á≈ Â’Û≈ Ó≈«Ë¡Ó ‘À ¢

√≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Úº Ò Ø ∫ ‹ø ◊ Á∂ ÓÀ Á ≈È «Ú⁄ ‹œ ‘  «Á÷≈¿π ‰ Á≈ Ú∆ «¬’ ’ø Ë «⁄º   «¬Ê∂ «⁄º  «¡≈ «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ∂ Ò ◊º ‚ ∆ Ú≈Ò∂ √≈’≈ Íø ‹ ≈ √≈«‘Ï, √≈’≈ ÈÈ’≈‰≈ √≈«‘Ï Á∂ Ó≈«Ó’ «⁄º   Ú∆ ◊π  Áπ ¡ ≈∂ Á∆¡ª ’ø Ë ª ¿π º  ∂ «⁄º  ∂ ◊¬∂ √È, «‹È∑ ª ˘ Áπ Ï ≈≈ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ √≈«‘Ï Á∂ Óπ º ÷ ¿π Í ≈√È≈ ◊à « ‘ Á∆ ¤º  ¿π º  ∂ Ï‘π  ı± Ï √±   Ⱥ ’ ≈Ù∆ ’∆Â∆ ‘Ø ¬ ∆ «ÓÒÁ∆ ‘À ¢ Ⱥ ’ ≈Ù∆ Á∂ È≈Ò «¬’ «⁄º   «Ú⁄ ◊π  ± Â∂ ◊ Ï‘≈Á ‹∆ Á∂ «Áº Ò ∆ «Ú÷∂ «√ ’ÒÓ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∆ ÿ‡È≈ «Á÷≈¬∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√∂ «⁄ºÂ «Ú⁄ Ì≈¬∆ «Á¡≈Ò≈ ˘ ¿π º Ï ÒÁ∆ Á∂ ˆ «Ú⁄ ¡Â∂ ÓÂ∆ Á≈√ ˘ ¡≈∂ È≈Ò ⁄∆∂ ‹≈‰ Á∂ ’π ‰ ≈Ó¬∆ «⁄º   Ú∆ ‘È¢ «¬’ ‘Ø  «⁄º   «Ú⁄ ◊π  ± Â∂ˆ Ï‘≈Á ‹∆ Á∂ ÁÏ≈ «Ú⁄ ’ÙÓ∆∆ Íø « ‚ Ϋ¡≈Á ÒÀ ’∂ ¡≈¬∂ ‘È¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ◊π  ± Â∂ ˆ Ï‘≈Á ‹∆ Úº Ò Ø ∫ ÌØ  ∂ «Ú⁄ Âͺ « √¡≈ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á≈ «¬’ ’ø Ë «⁄º   ¬∂ Ê ∂ «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ «⁄º   «Ú⁄ Óº ÷ ‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ ◊π  ± √≈«‘Ï ¡º ◊ ∂ Íø ‹ ÓØ ‘ ª º÷ ’∂ ‘ºÊ ‹ØÛ ’∂ ◊Ø«‚¡ª Ì≈ ÏÀ · ≈ «Á÷≈«¬¡≈ ‘À ¢ «¬’ ‘Ø  ’ø Ë «⁄º   «Ú⁄ Óº ÷ ‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ ÌØ  ∂ Á∂ Ïø Á ÁÚ≈˜∂ ¡º ◊ ∂ ‘º Ê ‹Ø Û ∆ ÷Û∑ ≈ ‘À ¢

“«˜¡≈Á≈Â ’øË «⁄ºÂª «Ú⁄ ◊π± ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹∆ ˘ ÿØÛ∂ ¿πºÍ √Ú≈ Â∂ È≈Ò ÍÀÁÒ Íø‹ «√º÷ª È≈Ò «¬’ ’πºÂ≈ Ú∆ Âπ«¡≈ ‹ªÁ≈ «⁄ºÂ«¡≈” «˜¡≈Á≈Â ’ø Ë «⁄º  ª «Ú⁄ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ ˘ ÿØ Û ∂ ¿π º Í  √Ú≈ Â∂ È≈Ò ÍÀ Á Ò Íø ‹ «√º ÷ ª È≈Ò «¬’ ’π º Â ≈ Ú∆ Âπ « ¡≈ ‹ªÁ≈ «⁄º  «¡≈ ‘π ø Á ≈

‘À ¢ ¡«‹‘≈ «¬’ ’ø Ë «⁄º   √≈’≈ È∆Ò≈ Â≈≈ ÂØ ∫ Í«‘Òª √à ∆ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Á∆ «¬’ ’ø Ë ¿π º Í  «⁄º  «¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ √∆¢ «˜Ò∑ ≈ ‘π « Ù¡≈Íπ  Á∂ ≈Ó‡‡Ú≈Ò∆ Á∂ ÏÀ  ≈◊∆ Óø Á  «Ú⁄ Ú∆ «¬‘Ø «‹‘≈ ‘∆ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ Á≈ ’ø Ë «⁄º   «⁄º  «¡≈ «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ Ì≈¬∆ Ê≈È «√ø ÿ «Ú÷∂ ω∂ «¬’ ‘Ø  ’ø Ë «⁄º   ”⁄ ◊π  ± √≈«‘Ï ⁄≈ «Í¡≈«¡ª ˘ Óπ ı ≈«ÂÏ ‘È ¡Â∂ Íø ‹ Úª «Í¡≈≈ Ì≈¬∆ ¿π È ∑ ª Á∂ «Íº ¤ ∂ ⁄¿π  Á∆ ‡«‘Ò √∂ Ú ≈ ’ «‘≈ ‘À ¢ √ø  «√Í≈‘∆ Á∂ «Ïø Ï Ú≈Ò∂ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ ˘ «¬√ «⁄ºÂ «Ú⁄ ◊ØÒ Âº’∆¬∂ Á∂ √‘≈∂ ÏÀ·∂ «⁄ºÂ«¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ◊π  ± √≈«‘Ï Á∆ «¡≈Â∆ Á∂ «⁄º  ‰ «Ú⁄ ’Ò◊∆, ÂÒÚ≈, „≈Ò, Â’º Ù , Â∆-’Ó≈È, Ï≈‹ ¡Â∂ ÿØ Û ∂ ¡≈«Á ÂØ ∫ «ÏȪ ¿π È ∑ ª Á∂ «⁄º   Á≈ Â√º Ú π  ¡Ë±  ≈ ‘À ¢ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ Á∂ «Ïø Ï ˘ ‹ÁØ ∫ ¡√ƒ ¡’√Á∂ ‘ª ª «¬’ ÌÚª ‹π ¡ ≈È ‹π º √ ≈, «√Í≈‘∆ Ú≈Ò∆ Íπ Ù ≈’ Í«‘È∆, ͺ ◊ Û∆ ¿π º  ∂ ‘∆«¡ª-‹Û∑ ∆ ’Òˆ∆, ‘º Ê «Ú⁄ «⁄º ‡ ≈ Ï≈˜ ¡Â∂ È∆Ò∂ ÿØ Û ∂ ¿π º  ∂ √Ú≈ ± Í «Ú⁄ «⁄º  «Ú¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «⁄º  ª «Ú⁄Ò∆ Íπ Ù ≈’ ÂØ ∫ ª √ÍÙ‡ ‘À «’ ¿π ‘ Ì ¿π Ó  Á∂ «√Í≈‘∆ ‘È¢ ͺ ◊ Û∆ ¿π º  ∂ √π Ù Ø « Ì ’Ò◊∆ «Úº ⁄ Ò∂ ‹Û∑ ∂ ‘∆∂ «◊¡≈È, Әϱ  ∆ ¡Â∂ Áœ Ò Â Á∂ «⁄ø È ∑ / Íà  ∆’ ‘È¢ √‹∆ ‘Ø ¬ ∆ ’Òˆ∆ ≈‹ ‹Ø ◊ Á∆ Ò÷≈«¬’ ‘À ¢ Ï≈‹ «È√ø Á ∂ ‘ Â≈’Â, Ù’Â∆, ¡Â∂ Ï∆Â≈ Á≈ Íà  ∆’ ‘À , ¿π º Ê ∂ «⁄º ‡ ≈ ø ◊ Í«Úº  Â≈, ¡ÓÈ ¡Â∂ Ù’Â∆ ˘ Á√≈¿π Á ≈ ‘À ¢ ÿØ Û ≈ Â∂ ˜ ¯Â≈, Ï‘≈Á∆, «È‚Â≈ ¡Â∂ Ù’Â∆ Á≈ ÓØ « ‡Î ‘À ¡Â∂ ¿π √ Á≈ È∆Ò≈ ø ◊ ¡Ê≈‘ ¡≈’≈Ù∆ ‚± ø « ÿ¡≈¬∆¡ª Á≈ Íà  ∆’ ‘À ¢ «¬√ Â∑ ª «¬‘ √≈∂ «⁄ø È ∑ , Íà  ∆’, ÓØ « ‡¯ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ Á∂ «Ïø Ï ˘ «¬’ ÁÒ∂  , √±  Ï∆, Ù’Â∆Ú≈È ¡Â∂ ¡Ê≈‘ «ÚÙ≈ÒÂ≈ Ú≈Ò≈ «◊¡ÈÚ≈È √ø  «√Í≈‘∆ ω≈¿π Á ∂ ‘È¢ √Ø «¬È∑ ª ’ø Ë «⁄º  ª «Ú⁄ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ Á∆ «¡≈Â∆ «¬’ √ø  ¡Â∂ «√Í≈‘∆ Ú‹Ø ∫ ¿π º Ì Á∆ ‘À Í «¬È∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ «√Í≈‘∆ Á≈ ÏÁÒÚª ± Í Êª-Íπ  -ʪ «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ Ù≈«¬Á «¬√ Á≈ ’≈È «¬‘ ‘À «’ ◊π  ± √≈«‘Ï È∂ ’≈Î∆ √Óª Óπ ˆ Òª È≈Ò ÒÛ≈¬∆¡ª ÒÛ«Á¡ª ◊π ˜ ≈«¡≈¢«¬√∂ ’’∂ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ Ï≈Ï≈ Ï’≈Ò≈ «Ú⁄ ω∂ «¬È∑ ª ’ø Ë «⁄º  ª Á≈ «˜¡≈Á≈Â «ÚÙ≈ ◊π  ± √≈«‘Ï Á∆¡ª Óπ ˆ Òª È≈Ò ÒÛ∆¡ª ÒÛ≈¬∆¡ª ‘∆ ‘À ¢ ÁÙ’ Á∆ √‘± Ò Â Ú≈√Â∂ «⁄º  ª ”⁄ ÒÛ≈¬∆¡ª Á≈ «ÚÚ‰ ’¬∆ ‹◊∑ ≈ ◊π  Óπ ÷ ∆ ”⁄ Ú∆ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ¢


‘π‰ ¡À∫‚≈«¬‚ Ô±˜ Ú∆ ÏÁÒ √’Á∂ ‘È Ú∑‡√¡ÀÍ ⁄À‡ Ê∆Ó ◊±◊Ò Á≈ “√«Úº⁄ ‡± ¡À∫‚≈«¬‚” ¡ÀÍ Òª⁄, iOS ÂØ∫ ¡À∫‚≈«¬‚ ”Â∂ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ’ √’Ø◊∂ «Ù· MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ÓÀ √ ∂ « ‹ø ◊ ¡À Í WhatsApp Á∆ ÚÂØ ∫ Áπ È ∆¡≈ Ì Á∂ Òº ÷ ª ÒØ ’ ’Á∂ ‘È¢ «¬‘ ¡≈͉∂ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª Á∂ ¡Èπ Ì Ú ˘ «Ï‘Â ω≈¿π ‰ Ò¬∆ ‘ Ø ˜ ’π fi ÏÁÒ≈¡ ’Á≈ «‘ø Á ≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈, «¬‘ ¡≈͉∂ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª Ò¬∆ ¡À Í ˘ ¡≈≈ÓÁ≈«¬’ ω≈¿π ‰ Á∆ ’Ø « ÙÙ Ú∆ ’Á≈ ‘À ¡Â∂ ÈÚ∂ ∫ Î∆⁄√ ˘ Í∂ Ù ’Á≈ «‘ø Á ≈ ‘À ¢ ¡º ‹ ¡√ƒ ¡«‹‘∂ ‘∆ «¬º ’ Î∆⁄ Ï≈∂ ◊º Ò ’ª◊∂ ¢ Ú∑ ‡ √¡À Í ⁄À ‡ Ê∆Ó Î∆⁄ «√Î ¡À ∫ ‚≈«¬‚ «‚Ú≈¬∆√ª ”Â∂ ¿π Í ÒÏË ‘À ¢ ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «¬‘ Î∆⁄ «’Ú∂ ∫ ’ø Ó ’Á≈ ‘À ¢ ‘≈Òª«’ Ê∆Óª ˘ «√√‡Ó √À « ‡ø ◊ ª Á∆ ÚÂØ ∫ ’’∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ⁄π « ‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À , Í Android «‚Ú≈¬∆√ª ”Â∂ WhatsApp ⁄À ‡ Ê∆Ó ”Â∂ ’π fi «Ú’ÒÍ Ú∆ ¿π Í ÒÏË ‘È¢

«¬øfi ÏÁÒ‰≈ ‘À Ê∆Ó ˘ Ú∑ ‡ √¡À Í ⁄À ‡ Ê∆Ó Ùπ  ± ’È ÂØ ∫ Í«‘Òª, ¡≈͉∂ ¡À ∫ ‚≈«¬‚ «‚Ú≈¬∆√ ”Â∂ WhatsApp ÷Ø Ò ∑ Ø ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «‚Ú≈¬∆√ Á∆ √’∆È Á∂ ¿π º Í  √º ‹ ∂ ’Ø È ∂ ”⁄ Óœ ‹ ± Á Êà ∆ -‚≈‡ Ï‡È ”Â∂ ‡À Í ’Ø ¢ «Î ÓÀ « È¿± ¡≈ÍÙÈ ”Â∂ ‹≈˙ ¡Â∂ √À « ‡ø ◊ ˜ ¡≈ÍÙÈ ”Â∂ ’«Òº ’ ’Ø ¢ «Î ⁄À ‡ «Ú’ÒÍ ”Â∂ ‡À Í ’Ø ¢ «¬º Ê ∂ «‚√ÍÒ∂ ¡ √À ’ ÙÈ «Úº ⁄ «¬º ’ ‡À Í Ê∆Ó ‘À ¢ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ ¡≈͉∆ ˜±   Á∂ ¡Èπ √ ≈ «Áº  ∂ «Ú’Òͪ «Úº ⁄ Óœ ‹ ± Á Ê∆Ó Á∆ ⁄Ø ‰ ’ √’Á∂ ‘È¢ «¬º Ê ∂ «Áº  ∂ ◊¬∂ «Âø È «Ú’Òͪ «Úº ⁄ Ø ∫ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ ⁄π ‰ Ø ¡Â∂ “˙’∂ ” Ï‡È ”Â∂ ’«Òº ’ ’Ø ¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ Ú‡√¡À Í ⁄À ‡ Ê∆Ó ”⁄ «Âø È ¡≈ÍÙÈ «Áº  ∂ ◊¬∂ ‘È, «‹√ ”⁄ ‚œ  ’, Ò≈¬∆‡ ¡Â∂ «√√‡Ó «‚Î≈Ò‡ Ù≈ÓÒ ‘È¢

ÈÚƒ «ÚÙ∂ÙÂ≈ «’Ú∂∫ ’øÓ ’∂◊∆

WABetaInfo Á∆ «¬º ’ Â≈˜≈ «ÍØ  ‡ Á∂ ¡Èπ √ ≈, ÓÀ ‡ ≈Ó≈Ò’∆¡Â Ú≈Ò≈ ÓÀ √ ∂ « ‹ø ◊ ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó «¬º ’ «ÚÙ∂ Ù Â≈ ”Â∂ ’ø Ó ’ «‘≈ ‘À «‹º Ê ∂ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ ’π fi √ø Í ’ª Ò¬∆ ¡≈͉∆ "¡≈÷∆ Ú≈ Á∂ « ÷¡≈” √«ÊÂ∆ ˘ ´’≈¿π ‰ Á∂ ÔØ ◊ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ ÈÚ∆ÈÂÓ WhatsApp Ï∆‡≈ iOS ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª Ò¬∆ WhatsApp Áπ ¡ ≈≈ ‹≈∆ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À , ‹Ø «¬√ √Ó∂ ∫ ‡À √ «‡ø ◊ ÍÛ≈¡ «Úº ⁄ ‘À ¢ «¬‘ «ÚÙ∂ Ù Â≈ ¡À Í Á∆ “Í≈¬∆Ú∂ √ ∆” √À « ‡ø ◊ ª Á∂ «‘ ’ø Ó ’∂ ◊ ∆¢ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª ˘ ‘π ‰ ∂ “Ò≈√‡ √∆È” «Ú’ÒÍ ”Â∂ ‹≈‰≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ¡Â∂ Âπ √ ƒ «Âø È «Ú’Òͪ «Úº ⁄ Ø ∫ ’Ø ¬ ∆ «¬º ’ «Ú’ÒÍ ⁄π ‰ √’Á∂ ‘Ø ¢ «¬√ «Úº ⁄ “Everyone, My Contact, My Contact Except, No Body”

´’≈ √’‰◊∂ Last Seen √‡∂‡√

ÈÚƒ «ÁºÒ∆- ¿πÍÌØ◊Â≈ Á∆ ◊ØÍÈ∆ÔÂ≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ WhatsApp Ï‘π √πº«÷¡Â ‘À¢ Ú∑‡√¡ÀÍ ⁄À‡ ¡À∫‚ ‡± ¡À∫‚ «¬È«¥ÍÙÈ ¡≈Ë≈« ‘À¢ Í «¬√ Á∂ Ï≈Ú‹±Á, ’øÍÈ∆ Áπ¡≈≈ ‘ Â∑ª Á∂ √πº«÷¡≈ «ÚÙ∂ÙÂ≈Úª ÍÃÁ≈È ’∆Â∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘È, ‹Ø ¿πÍÌØ◊Â≈ Á∆ √πº«÷¡≈ ˘ ÚË≈¿π‰ Á≈ ’øÓ ’Á∆¡ª ‘È¢ Âπ‘≈˘ Áº√ Á∂¬∆¬∂ «’ WhatsApp È∂ ‘≈Ò ‘∆ «Úº⁄ ¡≈͉∂ ¿πÍÌØ◊Â≈Úª Ò¬∆ ’«Ó¿±«È‡∆˜, «¬ÓØ‹∆ ÍÃÂ∆«’«¡≈ ¡Â∂ ‘Ø Ï‘π √≈∂ Î∆⁄√ ˘ Í∂Ù ’∆Â≈ ‘À¢ «¬√ ¡ÀÍ∆√Ø‚ «Úº⁄ ’πfi ÈÚ∂∫ ÍÃ≈¬∆Ú∂√∆ Î∆⁄ Á≈ È≈Ó ‹Ø«Û¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ Á¡√Ò WhatsApp ‹ÒÁ ‘∆ ’πfi ÈÚ∂∫ Î∆⁄ Òª⁄ ’ √’Á≈ ‘À¢ «¬√ «Úº⁄ “¡≈÷∆ Ú≈ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈” √«ÊÂ∆ ˘ ÷≈√ √øÍ’ª Â’ √∆Ó ’È Ò¬∆ «¬º’ ÈÚƒ «ÚÙ∂ÙÂ≈ Ù≈ÓÒ ‘À¢ «¬‘ «ÚÙ∂ÙÂ≈ ¡ÀÍ Á∆ “Í≈¬∆Ú∂√∆” √À«‡ø◊ Á∂ «‘ ’øÓ ’Á∆ ‘À¢

«Ú’ÒÍ Ù≈ÓÒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ‹∂ ’  Âπ √ ƒ È‘ƒ ⁄≈‘π ø Á ∂ «’ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ Âπ ‘ ≈‚≈ ¡≈÷∆ Ú≈ Á∂ « ÷¡≈ «◊¡≈ √‡∂ ‡ √ È≈ Á∂ ÷ ∂ , ª Âπ √ ƒ Nobody «Ú’ÒÍ ˘ ⁄π ‰ √’Ø ◊ ∂ ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ó≈¬∆ ’ª‡À ’ ‡, ‘ ’Ø ¬ ∆ Ú◊∂ «Ú’ÒÍ ¿π Í ÒÏË ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ú∑ ‡ √¡À Í ÍÃ Ø Î ≈¬∆Ò ÎØ ‡ Ø ¡Â∂ ¡Ï≈¿± ‡ Ú◊∂ Î∆⁄√ «ÓÒ‰◊∂ ¢ Ú∑ ‡ √¡À Í ÍÃ Ø Î ≈¬∆Ò ÎØ ‡ Ø Î∆⁄ Á∂ È≈Ò, ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ «¬‘ ÎÀ √ Ò≈ ’ √’‰◊∂ «’ ¿π È ∑ ª Á∆ WhatsApp ÍÃ Ø Î ≈¬∆Ò Â√Ú∆ ’œ ‰ Á∂ ÷ √’Á≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ Ò¬∆ Ô± ˜ ˜ WhatsApp Settings > About > Privacy > Last See / Profile Photo ˘ ¡À ’ √À √ ’ √’‰◊∂ ¢ «¬√∂ Â∑ ª , Âπ √ ƒ «¬√ Ï≈∂ Í‘π ø ⁄ ’È Á∂ ÔØ ◊ ‘Ø Ú Ø ◊ ∂ ¢

«ÏȪ ÎØÈ Á∂ «√ºË≈ √Ó≈‡ ◊Ò≈√ ‡«Ú‡ Ϩ Ô±˜˜ ˘ «ÓÒ∂◊∆ È≈Ò Ì∂‹ √’Ø◊∂ WhatsApp ÓÀ√∂‹ ‡Ú∆‡ ¡À«‚‡ ’È Á∆ ¡≈ÍÙÈ, ‹≈‰Ø «’Ú∂∫ ’∂◊∆ ’øÓ

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «’√∂ √Ó∂ ∫ , √Ó≈‡ Ú≈⁄ ÂØ ∫ ’≈Ò ’È≈ ¡Â∂ √ø Á ∂ Ù Ì∂ ‹ ‰≈ «¬º ’ ¡‹± Ï ≈ Óø « È¡≈ ‹ªÁ≈ √∆¢ Í ‘π ‰ √Ó≈‡ Ú≈⁄ È≈Ò ’≈«Òø ◊ ¡Â∂ ÓÀ √ ∂ ‹ ’È≈ ¡≈Ó ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ ‡À ’ È≈ÒØ ‹ ∆ Á∆ Áπ È ∆¡≈ «Úº ⁄ Ò◊≈Â≈ ÏÁÒ≈¡ ¡≈ ‘∂ ‘È¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ ‘π ‰ √Ó≈‡ Ú≈⁄ ÂØ ∫ ’≈«Òø ◊ ¡Â∂ ÓÀ √ ∂ ‹ ’È Á≈ Áœ  Íπ  ≈‰≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ ‹ÒÁ ‘∆ ÒØ ’ √Ó≈‡ ¡À È ’ª È≈Ò ¿π ‘ √≈∂ ’ø Ó ’Á∂ Ș ¡≈¿π ‰ ◊∂ , ‹Ø √Ó≈‡ÎØ È È≈Ò √ø Ì Ú ‘È¢ ¡«‹‘∆¡ª ÷Ïª ‘È «’ ‹ÒÁ∆ ‘∆ Âπ √ ƒ √Ó≈‡ Ú≈⁄ È≈Ò «¬ø ‡ À ’ ‡ ’ √’Ø ◊ ∂ ¢ È≈Ò ‘∆, Âπ√ƒ √Ó≈‡ Ú≈⁄ ÂØ∫ Ú‡√¡À Í √π È ∂ ‘ ∂ Ì∂ ‹ ‰ Á∂ ÔØ ◊ ‘Ø Ú Ø ◊ ∂ ¢

Î∂√Ïπº’ Ò¬∆ ¡≈Ú∂◊≈ ÷≈√ Î∆⁄

XDA «‚ÚÀÒÍ√ Á∆ «ÍØ  ‡ Á∂ ¡Èπ √ ≈, ∂ - ÏÀ È √‡Ø  ∆˜ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ ‹ÒÁ∆ ‘∆ ¡≈͉∂ √Ó≈‡ ◊Ò≈√ ÂØ∫ WhatsApp √ø Á ∂ Ù Ì∂ ‹ ‰ Á∂ ÔØ ◊ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ «¬√ Á∂ Ò¬∆ «’√∂ √Ó≈‡ÎØ È Á∆ ˜±   ȑƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ ¬∂ Í ∆’∂ ‡Ã ∂ ‚ ‚≈¿π È Á∂ ¡Èπ √ ≈, Ú‡√¡À Í ¡À ∫ ‚≈«¬‚

¡À Í ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª ˘ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ ’π fi «ÁȪ «Úº ⁄ «¬‘ «ÚÙ∂ Ù Â≈ «ÓÒ∂ ◊ ∆¢ ‘≈Òª«’, R a y - B a n St o r i e s √ Ó ≈  ‡ ◊Ò≈√ª Ò¬∆ Facebook √‘≈«¬’ «ÚÙ∂ Ù Â≈ «ÚÙ∂ Ù RayBan √‡Ø  ∆˜ √Ó≈‡ ◊Ò≈√ª Ò¬∆ Ò≈’ ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ Ú‡√¡À Í Ï∆‡≈ B.BB.I.AC Á∂ Ò∂ ‡ À √ ‡ ¡Í‚∂ ‡ ≈‘ƒ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ Î∆⁄√ Á∆ ‹≈‰’≈∆ «ÓÒ∆ ‘À ¢ ’π fi Ô± ˜ √ ˘ ‹≈‰’≈∆ «ÓÒ∆ ‘À «’ Î∂ √ Ïπ º ’ ¡«√√‡À ∫ ‡ ˘ ÷≈√ Âœ ”Â∂ Í«‘ȉÔØ◊ Ò≈¬∆È Ò¬∆ Í∂ Ù ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢

√Ó≈‡ ◊Ò≈√ ¿πÍÌØ◊Â≈Úª ˘ ’∆ ‘ØÚ∂◊≈ Î≈«¬Á≈ ∂-ÏÀÈ √‡Ø∆˜ Ô±˜√ √Ó≈‡ ◊Ò≈√ Á∂ Ó≈¬∆¥Ø Î Ø È ≈‘ƒ «ÈÁ∂Ù Á∂ √’‰◊∂¢ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ «’Â∂ Ú∆ ÍÀ Á Ò ⁄º Ò Á∂ ‘Ø ¬ ∂ Ú∆ √Ó≈‡ ◊Ò≈√ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò Ú≈«¬√ ’Óª‚ Á∂ ’∂ ’≈«Òø◊ ¡Â∂ ÓÀ√∂«‹ø◊ ’ √’‰◊∂ ¢ Áº √ Á¬∆¬∂ «’ «¬È‘≈¿± √ Ú‡√¡À Í Î∆⁄ Ò¬∆ √ÍØ  ‡ Ó∂ ‡ ≈ ÂØ ∫ Î∂ √ Ïπ º ’ ¡«√√‡À ∫ ‡ Á∂ ˜∆¬∂ Ê‚ Í≈‡∆ √«Ú√ ≈‘ƒ «Áº  ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ Ò∆’ ‘Ø ¬ ∆ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ √Ó≈‡ ◊Ò≈√ ˘ ¬∆-«√Ó √ÍØ  ‡ «Áº  ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢

WWW.NRI POST.COM

√≈«¬ß√ ¡À∫‚ ‡À’ÈØÒ∆˜∆

ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‡«Ú‡ ˘ Ó≈¬∆¥Ø Ï Ò≈«◊ø ◊ ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó ”Â∂ ¡≈͉∂ Ô± ˜ √ ˘ ¡≈͉∂ ‡Ú∆‡ ¡À « ‚‡ ’È Á∂ Â∆’∂ ”Â∂ ’ø Ó ’Á∂ Á∂ « ÷¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Î∆⁄ ˘ √Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª ‡«Úº ‡  ÚÀ º Ï «¬ø ‡ Î∂ √ ”Â∂ Á∂ « ÷¡≈ «◊¡≈ √∆, ¡Â∂ Ì«Úº ÷ «Úº ⁄ ¡À ∫ ‚≈«¬‚ ¡Â∂ ¡≈¬∆˙¡À √ ¡À Í √ Ò¬∆ Ø Ò ¡≈¿± ‡ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ Ô± ˜ √ ’¬∆ √≈Òª ÂØ ∫ «¬√ Î∆⁄ Á∆ Óø ◊ ’ ‘∂ ‘È¢ ‡«Úº ‡  È∂ Í«‘Òª ‘∆ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆ ‘À «’ ¿π ‘ Í«‘Òª ‘∆ «¬’ ¡À « ‚‡ Ï‡È ”Â∂ ’ø Ó ’ «‘≈ ‘À ‹Ø ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ Ó‘∆«È¡ª «Úº ⁄ ‡«Úº ‡  Ϩ Ô± ˜ ˜ Ò¬∆ Ø Ò ¡≈¿± ‡ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ‡«Úº ‡  Ò¬∆ ¡À « ‚‡ Ï‡È ˘ ÚÀ º Ï «¬ø ‡ Î∂ √ ”Â∂ √Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª «‚ÚÀ Ò Í ¡Ò∂ √ À ∫ ‚Ø Í≈´˜∆ Úº Ò Ø ∫ Á∂ « ÷¡≈ «◊¡≈ √∆, «‹√ È∂ ‡«Úº ‡  ”Â∂ Î∆⁄ Á∂ √¥∆ÈÙ≈‡ √ªfi∂ ’∆Â∂ √È¢ «¬’ ‡Ú∆‡ ÍØ √ ‡ ’È ÂØ ∫ Ï≈¡Á, ‡Ú∆‡ «ÚÙÒ∂ Ù ‰ Á∂ ¡ø Á  Êà ∆ -‚œ ‡ ÓÀ « È¿± ”⁄ «¬’ ¡À « ‚‡ ‡Ú∆‡ «Ú’ÒÍ Óœ ‹ ± Á ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ Í´˜∆ Úº Ò Ø ∫ √ªfi∂ ’∆Â∂ ◊¬∂ √¥∆ÈÙœ ‡ ¡Èπ √ ≈, Ï‡È ˘ ÁÏ≈¿π ‰ È≈Ò «¬’ ’ø Í Ø ˜  «Úø ‚ Ø √≈‘Ó‰∂ ¡≈Ú∂ ◊ ∆ «‹√ «Ú⁄ ‡Ú∆‡ ˘ ¡À « ‚‡ ’È (‹ª Óπ Û «Ò÷‰) Á∆ √Óº Ê ≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆, «¬‘ ¡≈Ó ‡Ú∆‡ Ï‡È Á∆ Ï‹≈¬∂ «¬º ’ È∆Ò≈ ¡Í‚∂ ‡ Ï‡È ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ‘≈Òª«’ «¬‘ ÈÚª ¡À « ‚‡ Ï‡È Á∂ ÷ ∂ ‹≈‰ Á∆ Í«‘Ò∆ ¿π Á ≈‘È ‘À ¡Â∂ √ø Ì ≈ÚÈ≈ ‘À «’ «¬‘ Î∆⁄ «Ú’√ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ ¡Â∂ «Ú’≈√ Áœ  ≈È ÏÁÒ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «ÎÒ‘≈Ò «¬‘ √ͺ Ù ‡ È‘ƒ ‘À «’ ‡Ú∆‡ ˘ ¡À « ‚‡ ’È Ò¬∆ Ô± ˜ √ ˘ «’ø È ≈ √Óª «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ‡«Ú‡ È∂ E ¡Íà À Ò ˘ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆ √∆ «’ ¿π ‘ ‡Ú∆‡√ ˘ ¡À « ‚‡ ’È Á∆ √Óº Ê ≈ ”Â∂ ’ø Ó ’ «‘≈ ‘À , ‹Ø ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ Ó‘∆«È¡ª ”⁄ ‡«Úº ‡  Ϩ ’√‡Ó˜ Ò¬∆ ¿π Í ÒÏË ‘Ø Ú ∂ ¢ √«Ú√ È∂ √Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª A ¡Íà À Ò ˘ ¡À « ‚‡ Ï‡È Ï≈∂ ‡Ú∆‡ ’∆Â≈ √∆ «‹√ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ √∆ ¿π ‘ Î∆⁄ ”Â∂ ’ø Ó ’ ‘∆ ‘À ¢ «¬√ Ó‘∆È∂ Á∂ Ùπ  ± ”⁄ ‡∂ √ Ò≈ Á∂ √∆¬∆˙ ¡À Ò Ø È Ó√’, «‹√ È∂ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ’ø Í È∆ ˘ ÷∆Á‰ Ò¬∆ $DC «ÏÒ∆¡È (Ò◊Í◊ C,BH,BE@ ’Ø Û π Í ¬∂ ) Á∆ ÏØ Ò ∆ Ò◊≈¬∆ √∆, È∂ ‡«Úº ‡  ”Â∂ «¬’ ÍØ Ò ÍØ √ ‡ ’∆Â∆, «‹√ «Úº ⁄ Íπ º « ¤¡≈ «◊¡≈ «’ ’∆ ‡«Úº ‡  ˘ «¬’ ¡À « ‚‡ Ï‡È Íà ≈ Í ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢

Óπ’∂Ù ¡øÏ≈È∆ ’ØÒ ‘À Ì≈ Á∆ √Ì ÂØ∫ Ó«‘ø◊∆ Rolls Royce ’≈, AC.AD ’ØÛ πͬ∂ ‘À ’∆ÓÂ

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ◊± ◊ Ò È∂ Ï‘π  ‘∆ ◊π Í Â Â∆’∂ È≈Ò “√«Úº ⁄ ‡± ¡À ∫ ‚≈«¬‚” ¡À Í Òª⁄ ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬√ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò Ô± ˜  iOS ÂØ ∫ ¡À ∫ ‚à ≈ «¬‚ ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó ”Â∂ √«Ú⁄ ’ √’‰◊∂ ¢ «√º Ë ∂ ÙÏÁª ”⁄, Âπ √ ƒ «ÏȪ «’√∂ Í∂ Ù ≈È∆ Á∂ iOS ¡Ë≈ ¡≈¬∆ÎØ È ÂØ ∫ ¡À ∫ ‚≈«¬‚ ¡Ë≈ «‚Ú≈¬∆√ ”⁄ «Ù· ’È Á∂ ÔØ ◊ ‘Ø Ú Ø ◊ ∂ ¢ ÓÂÒÏ Ô± ˜ ˜ “√«Úº ⁄ ‡± ¡À ∫ ‚≈«¬‚” ¡À Í Ú≈«¬ÒÀ º √ Â∆’∂ È≈Ò ’ø Ó ’Á≈ ‘À , «‹√ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À «’ ÁØ Ú ª ÎØ È ª ˘ ’∂ Ï Ò È≈Ò ’ÈÀ ’ ‡ ’È Á∆ ’Ø ¬ ∆ ÒØ Û È‘ƒ ‘À ¢ ItoEGoogle Á∆ «ÍØ  ‡ Á∂ Óπ  ≈Ï’, «¬√ ˘ ‚≈«¬À ’ ‡ «Òø ’ ≈‘ƒ ¡À ’ √À √ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢

‚≈«¬À’‡ «Òø’ ≈‘ƒ Android ÂØ∫ iOS ”Â∂ ÏÁÒ‰ Ò¬∆ ¿πÍÒÏË iOS ¡ÀÍ ”Â∂ ‹≈˙ ’ √’Ø◊∂ ¡À’√À√

√Ó≈‡ÎØ È Ô± ˜ ˜ Ò¬∆ iOS ÂØ ∫ Android ”Â∂ √«Ú⁄ ’È≈ ‘Ó∂ Ù ≈ Óπ Ù ’Ò ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ¡≈¬∆ÎØ È ÂØ ∫ ¡À ∫ ‚≈«¬‚ ”⁄ ‚∂ ‡ ≈ Á∆ È’Ò ’È≈ «¬º ’ ◊π ø fi ÒÁ≈ Íà « ’«¡≈ ‘À , «‹√ ”⁄ ◊± ◊ Ò ‚≈¬∆Ú ”Â∂ ‚∂ ‡ ≈ Á≈ ÏÀ ’ ¡º Í ÒÀ ‰ ≈ Â∂ «Î «¬√˘ ‘º Ê ƒ √‡Ø  ’È≈ Ù≈ÓÒ ‘À ¢ Í ◊± ◊ Ò È∂ Ô± ˜ ˜ Ò¬∆ ¡À ∫ ‚≈«¬‚ AB ¡Í‚∂ ‡ ≈‘ƒ ¡≈¬∆˙¡À √ ÂØ ∫ ¡À ∫ ‚≈«¬‚ ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó ”Â∂ √ø Í ’, ¡À Í √ Â∂ Ó∆‚∆¡≈ Î≈¬∆Òª ˘ ‡Ã ª √Î ’È≈ ¡≈√≈È Ï‰≈ «Áº  ≈ ‘À ¢

¡À Í Ò ’Ø Ò Í«‘Òª ÂØ ∫ ‘∆ ¡À ∫ ‚œ « ¬‚ «‚Ú≈¬∆√ª Ò¬∆ “Ó± Ú ‡± ¡≈¬∆˙¡À √ ” È≈Ó Á∆ «¬º ’ ¡À Í ‘À ‹Ø ¡À ∫ ‚œ « ¬‚ ÂØ ∫ ¡≈¬∆˙¡À √ «Úº ⁄ √«Ú⁄ ’È Ò¬∆ ‘À ¢ ¡À Í √ ˘ «¬º ’ «‚Ú≈¬∆√ ÂØ ∫ Á± ‹ ∂ «‚Ú≈¬∆√ ”⁄ ’≈Í∆ ’È Ò¬∆ «¬º ’ Ò≈¬∆‡«Èø ◊ USB ’∂ Ï Ò Á∆ ÒØ Û ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ ¡À Í Ô± ˜ ˜ ˘ Áº √ ∂ ◊ ≈ «’ ‚≈‡≈ ‡Ã ª √Î ÂØ ∫ Ï≈¡Á iMessage ˘ «’Ú∂ ∫ Ïø Á ’È≈ ‘À ¢ < «¬√ ”⁄ ¡≈¬∆ÎØ È ”Â∂ ÒØ ’ Ò √‡Ø  ’∆Â∆¡ª ÎØ ‡ Ø ¡ ª Â∂ Ú∆‚∆˙˜ ˘ ¡À Í Á∆ ÚÂØ ∫ ’’∂ ¡À ∫ ‚≈«¬‚ «‚Ú≈¬∆√ ”Â∂ ‡ª√Î ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ ¡ø  ”⁄, ¡À Í ¡≈¬∆’Ò≈¿π ‚ ‚∂ ‡ ≈ ˘ ◊± ◊ Ò ‚≈¬∆Ú «Úº ⁄ ‡Ã ª √Î ’È Ò¬∆ «¬º ’ Ï∂ È Â∆ Ì∂ ‹ ∂ ◊ ≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á, Ï∂ È Â∆ Ï‡È ”Â∂ ’«Òº ’ ’È ”Â∂ , ¡À Í Ïà ≈ ¿π ˜  ˘ ÷Ø Ò ∑ ∂ ◊ ≈, ‹Ø ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª ˘ iCloud √ÍØ  ‡ Í∂ ‹ ”Â∂ ÒÀ ‹≈Ú∂ ◊ ≈, «‹º Ê ∂ Ô± ˜ ˜ ◊± ◊ Ò ‚≈¬∆Ú ”Â∂ ‚∂ ‡ ≈ ‡Ã ª √Î Á∆ Ï∂ È Â∆ ’ √’Á∂ ‘È¢

◊±◊Ò Á∆ Find My Device ¡ÀÍ ÒºÌ∂◊∆ ⁄Ø∆ ‘ج∂ ¯ØÈ

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡’√ ¯Ø È ⁄Ø  ∆ ‘Ø ‰ Á∆¡ª ıÏª ¡≈™Á∆¡ª «‘ø Á ∆¡ª ‘È¢ ⁄Ø  ∆ ‘Ø ¬ ∂ ¯Ø È ˘ Òº Ì ‰ Ò¬∆ √’≈ Úº Ò Ø ∫ ÓÁÁ «Áº  ∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «¬√ Á∂ Ò¬∆ ’∂ ∫ Á √’≈ È∂ «¬º ’ ÚÀ º Ï √≈¬∆‡ Ùπ  ± ’∆Â∆ ‘À ¢ Í ‹∂ ’  Âπ √ ƒ Âπ  ø  ÍÃ Ì ≈Ú È≈Ò ÎØ È Á∆ ÷Ø ‹ ’È≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘Ø , «Î ◊± ◊ Ò Á∆ ¡À Í Find My Device «¬√ ’ø Ó «Úº ⁄ Âπ ‘ ≈‚∆ ÓÁÁ ’ √’Á∆ ‘À ¢ «¬‘ ¡À Í ⁄Ø  ∆ ‘Ø ¬ ∂ ¯Ø È ˘ ‹ÒÁ∆ Òº Ì ‰ «Úº ⁄ ÓÁÁ ’Á≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹∂ ’  ÎØ È «’Â∂ «‚º ◊ «◊¡≈ ‘À ª Î≈¬∆∫‚ Ó≈¬∆ «‚Ú≈¬∆√ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ÎØ È Á∆ Óœ ‹ ± Á ≈ ÒØ ’ ∂ Ù È ‡∂ √ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À ¢ ‹∂ ’  Âπ ‘ ≈‚≈ ¯Ø È ⁄Ø  ∆ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À , ª √Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª Âπ ‘ ≈˘ Google Find My Device ¡À Í ˘ «’√∂ ‘Ø  √Ó≈‡ÎØ È ”Â∂ ‚≈¿± È ÒØ ‚ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ◊± ◊ Ò

Î≈¬∆∫‚ Ó≈¬∆ «‚Ú≈¬∆√ ¡À Í ˘ ˙ÍÈ ’Ø ¢ «Î ⁄Ø  ∆ ‘Ø ¬ ∂ ÎØ È ”Â∂ Òœ ◊ «¬È ’Ø ◊± ◊ Ò Î≈¬∆∫‚ Ó≈¬∆ «‚Ú≈¬∆√ ¡À Í ”⁄ ‹∆Ó∂ Ò ”⁄ Òœ ◊ «¬È ’Ø ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ⁄Ø  ∆ ‘Ø ¬ ∂ ¯Ø È Á∆ Ò≈¬∆Ú ÒØ ’ ∂ Ù È Á≈ ÍÂ≈ Òº ◊ ‹≈Ú∂ ◊ ≈, «‹√ È≈Ò ¯Ø È ˘ ‡Ã À ’ ’∆Â≈ ‹≈ √’∂ ◊ ≈¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ Âπ ‘ ≈˘ ¯Ø È Á∆ ÏÀ ‡ ∆ Á∆ «’ø È ∆ Íà  ∆Ù Ï⁄∆ ‘À , Ï≈∂ Ú∆ ‹≈‰’≈∆ «ÓÒ∂ ◊ ∆¢ «¬√Á∂ Google Find My Device ¡À Í , Play Sound, Secure Device ¡Â∂ ERASE Device «Úº ⁄ «Âø È ‘Ø  «Ú’ÒÍ «Áº  ∂ ◊¬∂ ‘È¢ Âπ √ ƒ ÍÒ∂ √≈¿± ∫ ‚ ¡≈ÍÙÈ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ÎØ È Á∆ ÿø ‡ ∆ Ú‹≈ √’Á∂ ‘Ø ¢ «Î «’™ È≈ ¯Ø È ˘ √≈¬∆ÒÀ ∫ ‡ ’ «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ¢ È≈Ò ‘∆, √«’˙ «‚Ú≈¬∆√ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò, Âπ √ ƒ ⁄Ø  ˘ √π È ∂ ‘ ≈ Ì∂ ‹ √’Á∂ ‘Ø ¡Â∂ ¿π √ ˘ ¯Ø È Ì∂ ‹ ‰ Ò¬∆ ’«‘ √’Á∂ ‘Ø ¢ Â∆‹≈ «Ú’ÒÍ «¬∂ ˜ «‚Ú≈¬∆√ ‘À , «‹√ ÂØ ∫ ÎØ È Á∂ Ó‘º  Úͱ  È Á√Â≈Ú∂ ˜ ¡Â∂ ÎØ Ò ‚ª ˘ «‚Ò∆‡ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢

Find My Device ¡ÀÍ ˘ «’Ú∂∫ ‚≈¿±ÈÒØ‚ ’∆¬∂

◊± ◊ Ò Î≈¬∆∫‚ Ó≈¬∆ «‚Ú≈¬∆√ ¡À Í ◊± ◊ Ò ÍÒ∂ ¡ √‡Ø  ”Â∂ ¿π Í ÒÏË ‘À , «‹º Ê Ø ∫ ¡À Í ˘ ÎØ È ”Â∂ ‚≈¿± È ÒØ ‚ ¡Â∂ «¬ø √ ‡≈Ò ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ «¬‘ «√Î A.HMB ¡À Í ‘À ¢ «‹√ ˘ A@@ «ÓÒ∆¡È ÂØ ∫ Úº Ë Ú≈ ‚≈¿± È ÒØ ‚ ’∆Â≈ ‹≈ ⁄π º ’ ≈ ‘À ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022 Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‰Ï∆ ’ͱ  ¡Â∂ ¡≈Ò∆¡≈ ̺ ‡ Á∂ «Ú¡≈‘ Íà  ∆ ÒØ ’ ª Á≈ ¿π  Ù≈‘ ‘≈Ò∂ Ú∆ Ï’≈ ‘À ¢ «’‘≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ ÈÚ-«Ú¡≈‘π  ≈ ‹Ø Û ≈ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ «Úº ⁄ ¡≈͉≈ ‘È∆Ó± È ÓÈ≈¬∂ ◊ ≈¢ «Ú¡≈‘ Á∆¡ª Â√Ú∆ª ¡≈Ò∆¡≈ ¡Â∂ ‘Ø  ª Úº Ò Ø ∫ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ √ªfi∆¡ª ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È, «‹È∑ ª È∂ «¬ø ‡ ÈÀ º ‡ ”Â∂ ± Î ≈È «Ò¡≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ ˙Ê∂ ‘∆ «Ú¡≈‘ Ï≈Á ‰Ï∆ ¡≈Ò∆¡≈ Á∂ «Ú¡≈‘ Á∆¡ª Â√Ú∆ª ¡º ‹ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ Ò◊≈Â≈ ¤≈¬∆¡ª ‘∆¡ª¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ¡≈Ò∆¡≈ ̺ ‡ ¡Â∂ ‰Ï∆ ’ͱ  È∂ «Ú¡≈‘ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡≈͉∂ ÁØ √ ª Ò¬∆ Ù≈ÈÁ≈ «√À Í ÙÈ Í≈‡∆ «’º  ∆¢ «‹√ Á∆ Ó∂ ˜ Ï≈È∆ ¿π È ∑ ª È∂ ÙÈ∆Ú≈ ˘ ¡≈͉∂ ÿ Ú≈√± ”⁄ ’∆Â∆¢ «Ú¡≈‘ Á∆ Â∑ ª «√À Í ÙÈ Ú∆ Ï∂ ‘ º Á «Èº ‹ ∆ √∆, «‹√ ”⁄ Í«Ú≈’ ÓÀ ∫ Ïª ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’π fi ’∆Ï∆ ÁØ √ ª È∂ «Ù’ ’∆Â∆¢ Í≈‡∆ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘π‰ «¬√ Á∆¡ª ¡øÁ±È∆ Â√Ú∆ª √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆¡ª ‘È¢ «‹√ ”⁄ ÈÚƒ «Ú¡≈‘∆ ‹ØÛ∆ ¡Â∂ ’ͱ ÌÀ‰ª ÷±Ï Ó√Â∆ ’Á∆¡ª Ș ¡≈ ‘∆¡ª ‘È¢ «√À Í ÙÈ Í≈‡∆ ”⁄ Í«Ú≈’ ÓÀ ∫ Ï √Ø È ∆ ≈˜Á≈È, Ù≈‘∆È Ìº‡, È∆± ’ͱ, «Ë ∆Ó ≈ ’ Í ± √≈‘È∆, Ì √≈‘È∆, ’«ÙÓ≈ ’ͱ  , ¡≈Ë≈ ‹ÀÈ ¡Â∂ ¡Ó≈È ‹À È Óœ ‹ ± Á √È¢ «¬È∑ ª ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ù≈‘π ÷ ÷≈È, ◊œ  ∆ ÷≈È, ’È ‹œ ‘ , ¡‹π È ’ͱ  , ÓÒ≈«¬’≈ ¡ØÛ≈, ¡Ô≈È Óπ÷‹∆, ÙÚ∂Â≈ Ϻ⁄È, Ù’πÈ Ïº  ≈, Ø « ‘ ËÚÈ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á∆ ÍÂÈ∆ ‹≈‘ÈÚ∆, ÒÚ ø ‹ È ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á∆

ÓÈØß‹È

www.nripost.com

‰Ï∆-¡≈Ò∆¡≈ Áº÷‰∆ ¡Î∆’≈ ”⁄ ÓÈ≈¿π‰◊∂ ‘È∆Ó±È

ÍÂÈ∆ ¡Ò∆Ù≈ ÚÀ Á , ¡≈«Á«Â¡≈ ≈¬∂ ’ͱ  , ¡≈«Á«Â¡≈ √∆Ò¢ «¬ø ‚ √‡∆ ÂØ∫ ‹±ÈØ ⁄Ø Í Û≈, Íà ∆ ÂÓ ⁄º ’ ÚÂ∆ Ú∆ Í≈‡∆ Á≈ «‘º √ ≈ ω∂ ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022

WWW.NRIPOST.COM

«√‘ ¡Â∂ √∞ßÁÂ≈

“¡ÀÈ‹∆ Á≈ Í≈Ú ‘≈¿±√ ‘πøÁ≈ ‘À ’∂Ò≈” ¡ÀÒØÚ∂≈ «⁄‘∂ Á∆ ⁄ÓÛ∆ Á∆ ¿πÍ∆ Í ˘ ÚË≈™Á≈ ‘À «¬«Ó¿±«È‡∆ ⁄Ó’Á≈ ω≈™∫‰ Ò¬∆ ‘À ¯≈«¬Á∂ÓøÁ ‘À ¢ «¬‘ ◊π ‰ ¿π È ∑ ª ˘ Í≈⁄È Ò¬∆ √Ì ÂØ ∫ ÚË∆¡≈ ÎÒ Ï‰≈™Á≈ ‘À ¢

’∂ Ò ∂ ”⁄ «Ú‡≈«ÓÈ “√∆” Á∆ Ú∆ ⁄ø ◊ ∆ Ó≈Â≈ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ «Ú‡≈«ÓÈ “√∆” «¬º ’ Íœ Ù «‡’ º  ‘À ‹Ø «¬«Ó¿± « ȇ∆ ω≈¿π ‰ Ò¬∆ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢

√‡ÃØ’ Á∂ ÷Â∂ ˘ ’Á≈ ‘À ÿº‡ ÓÀ ◊ È∆Ù∆¡Ó ¡Â∂ ÍØ ‡ ≈Ù∆¡Ó Á≈ √Ø Â ‘Ø ‰ ’’∂ ’∂ Ò ≈ √‡Ã Ø ’ Á∂ ıÂ∂ ˘ ÿ‡≈ √’Á≈ ‘À ¢

√ÈÀ’ Ò¬∆ √Ì ÂØ∫ ÚË∆¡≈ Әϱ ω≈™Á≈ ‘À ‘º‚∆¡ª ˘

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)’∂ Ò ≈ «ÁÚ√ Ô≈È∆ ’∂ Ò ≈ «ÁÚ√ ‘ √≈Ò ¡Íà À Ò Á∂ Â∆‹∂ ¡À  Ú≈ ˘ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ √≈Ò «¬‘ B@ ¡Íà À Ò ˘ ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ «ÁÈ Á≈ ¿π Á ∂ Ù «¬√ Íœ Ù «‡’ ÎÒ Á∂ ◊π ‰ ª Ï≈∂ ‹≈◊± ’ Â≈ ÎÀ Ò ≈¿π ‰ ≈ ‘À ¢ √∂ Ú È È≈Ò Ì≈ Úˉ Á∆ ◊Ò Ë≈È≈ ’≈È ’∂ Ò ∂ ˘ ¡’√ ÷π  ≈’ ÂØ ∫ Ï≈‘ º « ÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ ‘≈Òª«’, ’∂ Ò ∂ «Ú⁄ È≈ «√Î ’À Ò Ø  ∆ ÿº ‡ ‘π ø Á ∆ ‘À , √◊Ø ∫ «¬√ «Ú⁄ ⁄Ï∆ Ú∆ ÿº ‡ ‘π ø Á ∆ ‘À , Í «¬‘ Î≈¬∆Ï «Ú⁄ Ú∆ Ìͱ  ‘π ø Á ∂ ‘È, ‹Ø ÓÀ ‡ ≈ÏØ « Ò˜Ó ˘ ÚË≈¿π ‰ Á≈ ’ø Ó ’Á∂ ‘È¢ ‹∂ ’  Âπ √ ƒ Ú∆ ’∂ Ò ∂ Á∂ Ùœ ’ ∆È ‘Ø , Í Ì≈ Úˉ Á∂ ‚ ’≈È È‘ƒ ÷ªÁ∂ ª ¡≈˙ Âπ ‘ ≈˘ «¬√ Á∂ ¡‰«◊‰Â Î≈«¬«Á¡ª Ï≈∂ Áº √ Á∂ ‘ª...

‹ÁØ ∫ Âπ √ ƒ ÷≈‰∂ Á∂ «Ú⁄’≈ Ìπ º ÷ Ó«‘√± √ ’Á∂ ‘Ø Âª Âπ √ ƒ ’∂ Ò ∂ ˘ √ÈÀ ’ Ú‹Ø ∫ ÷≈ √’Á∂ ‘Ø ¢ «¬√ Á∆ √Ó± Á ∆ ‹ª Ù∂ ’ Ú∆ ω≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ ’∂ Ò ≈ Âπ  ø  ¿±  ‹≈ Á∂ ‰ Á≈ ’ø Ó Ú∆ ’Á≈ ‘À ¢

’∂Ò∂ ”⁄ Óœ‹±Á ÓÀ◊È∆Ù∆¡Ó ¡Â∂ ÍØ ‡ ≈Ù∆¡Ó Á∆ Ó≈Â≈ «¬√ ˘ ‘º ‚ ∆¡ª Ò¬∆ Î≈«¬Á∂ Ó ø Á ÎÒ Ï‰≈™Á∆ ‘À ¢

‚≈«¬Ï‡∆˜ Á∂ Ó∆˜ª Ò¬∆ Ú∆ ⁄ø◊≈

’∂ Ò ∂ «Úº ⁄ «√‘ÂÓø Á Î≈¬∆Ï ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬√ ÎÒ Á≈ √∂ Ú È ’È È≈Ò ’Ø Ò À √ ‡Ã Ø Ò ˘ ÍÃ Ì ≈ÚÙ≈Ò∆ „ø ◊ È≈Ò ’ø ‡ Ø Ò ’È ”⁄ ÓÁÁ «ÓÒ √’Á∆ ‘À ¢

‹∂ ’  Âπ √ ƒ ÏÒº ‚ Ù± ◊  Á∂ ͺ Ë  ˘ ’ø ‡ Ø Ò ”⁄ º ÷ ‰≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘Ø Âª ’∂ Ò ≈ ÷≈˙¢ ÷Ø ‹ ”⁄ Á∂ « ÷¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ ’∂ Ò ∂ ”⁄ Óœ ‹ ± Á Î≈¬∆Ï «¬È√π « ÒÈ ¡Â∂ ÏÒº ‚ Ù± ◊  Á∂ ͺ Ë  ˘ ’ø ‡ Ø Ò ’È ”⁄ ’≈◊ √≈Ï ‘π ø Á ≈ ‘À ¢

«ÁÒ Á∆ «√‘ ˘ ‘À √πË≈Á≈ ’∂ Ò ∂ «Úº ⁄ ’Ø Ò À √ ‡Ã Ø Ò ÍÃ Ï ø Ë È ¡Â∂ Ù± ◊  ’ø ‡ Ø Ò Ú◊∂ ◊π ‰ Ú∆ ‘π ø Á ∂ ‘È, ‹Ø «¬√ ÎÒ ˘ «ÁÒ Á∆ «√‘ Ҭ∆ Ú∆ ÚË∆¡≈ ω≈™Á∂ ‘È¢

ÓÁÁ ’Á≈ ‘À Í≈⁄È «Úº⁄ ’∂ Ò ≈ Î≈¬∆Ï Á≈ «¬º ’ Ìͱ  √Ø Â ‘À ¡Â∂ Óπ º ÷ Âœ  ”Â∂ Í≈‰∆ È≈Ò Ï«‰¡≈ ‘π ø Á ≈

’ØÒÀ√‡ÃØÒ ’ø‡ØÒ ’È «Úº⁄ ÓÁÁ◊≈

÷≈‰≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ È≈Ò ÒÀ ‹≈‰≈ ¡≈√≈È Ì≈Ú∂ ∫ ÿ «Úº ⁄ ÷≈Ë≈ ‹≈Ú∂ ‹ª Âπ ‘ ≈‚∂ È≈Ò «Ò¡≈ ‹≈Ú∂ , Âπ ‘ ≈˘ ’∂ Ò ∂ Ò¬∆ «¬º ’ ÷≈√ ‚º Ï ≈ ‹ª ⁄≈’± º ÷ ‰ Á∆ ÒØ Û È‘ƒ ‘À ¢ Ï√ «¬√˘ ÏÀ ◊ «Úº ⁄ Í≈˙ ¡Â∂ «¬√˘ «’√∂ Ú∆ √Ó∂ ∫ ÷≈˙¢

¡øÂÛ∆¡ª Á∆ «√‘ Á≈ ’Á≈ ‘À √ÓÊÈ ’∂ Ò ∂ Î≈¬∆Ï ¡Â∂ ÍÃ Ø Ï ≈«¬˙«‡’√ Á≈ «¬º’ √Ø ‘È¢ «¬‘ ◊π‰ «¬√ ˘ ¡øÂÛ∆¡ª Á∆ «√‘ Ҭ∆ √Ì ÂØ ∫ ÚË∆¡≈ ÎÒ Ï‰≈™Á≈ ‘À ¢

◊Ó∆¡ª ”⁄ √πº’∂ Ó∂«Ú¡ª Á≈ ’Ø √∂ÚÈ, «√‘ Ҭ∆ ‘È Ï‘π Î≈«¬Á∂ÓøÁ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ◊Ó∆¡ª Á∂ Óœ √ Ó «Úº ⁄ «√‘ÂÓø Á «‘‰ Ò¬∆ ¡≈͉∆ ÷π  ≈’ Á≈ ÷≈√ «Ë¡≈È º ÷ ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ‘≈Òª«’ «˜¡≈Á≈Â ÒØ ’ ◊Ó∆¡ª ”⁄ √π º ’ ∂ Ó∂ Ú ∂ Á≈ √∂ Ú È È‘ƒ ’Á∂ ‘È¢ Í Óœ √ Ó ’Ø ¬ ∆ Ú∆ ‘Ø Ú ∂ , √∆ ˘ «√‘ÂÓø Á º ÷ ‰ Ò¬∆ √π º ’ ∂ Ó∂ Ú ∂ ÷≈‰≈ ˜±  ∆ ‘À ¢ √π º ’ ∂ Ó∂ Ú ∂ ‹ª Ó∂ Ú ∂ «√‘ Ҭ∆ Ï‘π  Î≈«¬Á∂ Ó ø Á ‘π ø Á ∂ ‘È¢ ◊Ó∆¡ª ”⁄ √π º ’ ∂ Ó∂ Ú ∂ Á≈ «√ºË≈ √∂ÚÈ ’È≈ ÊØÛ∑≈ Óπ Ù «’Ò ‘π ø Á ≈ ‘À , «¬√ Ò¬∆ ◊Ó∆¡ª ”⁄ «¬√ Á≈ √∂ Ú È ’È Á≈ Â∆’≈ ÊØ Û ∑ ≈ Úº ÷ ≈ ‘À ¢ √π º ’ ∂ Ó∂ Ú ∂ Á≈ √Ú≈Á Ï‘π  ◊Ó ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ ◊Ó Óœ √ Ó «Ú⁄ «¬√ Á≈ √∂ Ú È ’È È≈Ò √∆ «Ú⁄ «˜¡≈Á≈ ◊Ó∆ ÍÀ Á ≈ ‘Ø √’Á∆ ‘À ¢ ◊Ó∆¡ª «Úº ⁄ √π º ’ ∂ Ó∂ Ú ∂ ˘ «Ìº ‹ ’∂ ‘∆ ÷≈Ë≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ ¡≈Ó Âœ  ”Â∂ √Á∆¡ª Á∂ Óœ √ Ó ”⁄ ÏÁ≈Ó Á≈ «˜¡≈Á≈ √∂ Ú È ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ ‹∂ ’  ◊Ó∆¡ª ”⁄ Ú∆ ÏÁ≈Ó Á≈ √∂ Ú È ’È≈ ‘À ª «¬√ ˘ «Ì˙ ’∂ ÷≈˙¢ ÏÁ≈Ó ˘ ≈ Ì Í≈‰∆ ”⁄ «Ì˙ ’∂ º ÷ Ø ¡Â∂ √Ú∂  ∂ ÏÁ≈Ó Á∆ «¤º Ò ¿π  ≈ ’∂ ÷≈˙¢ «¬√ È≈Ò ◊Ó∆¡ª ”⁄ √∆ ˘ ’Ø ¬ ∆ Èπ ’ √≈È È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ √œ ◊ ∆ «√‘ Ҭ∆ Ï‘π  Î≈«¬Á∂ Ó ø Á ‘π ø Á ∆

‘À ¢ Ϙ≈ ”⁄ √œ ◊ ∆ Á∆¡ª ’¬∆ «’√Óª ¿π Í ÒÏË ‘È, «‹È∑ ª ”⁄ Ò≈Ò «’Ù«ÓÙ, ’≈Ò∆ √œ ◊ ∆ Ù≈ÓÒ ‘À ¢ ‘Ø  √π º ’ ∂ Ó∂ « Ú¡ª Úª◊ √œ ◊ ∆ Á≈ √Ú≈Á Ú∆ ◊Ó ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬√ Ò¬∆ «¬√ Á≈ √∂ Ú È ’È ÂØ ∫ Í«‘Òª «¬√ ˘ ’π fi Á∂  Í≈‰∆ ”⁄ «Ì◊˙ ’∂ º ÷ Ø ¢ «’Ù«ÓÙ Ô≈È∆ «’ Ó‰’≈ √∆ Á∂ ‘∆ÓØ ◊ ÒØ « ÏÈ ˘ ÚË≈¿π ‰ «Úº ⁄ ÓÁÁ ’Á∆

‘À ¢ ◊Ó∆¡ª Á∂ Óœ √ Ó ”⁄ √π º ’ ∂ ¡ø ◊ ±  ‘∆ ÷≈˙¢ «’Ù«ÓÙ ÓÁª Ò¬∆ Ú∆ Î≈«¬Á∂ Ó ø Á ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ «’Ù«ÓÙ «Úº ⁄ ¡≈«¬È, Î≈¬∆Ï Ú◊∂ ’¬∆ ◊π ‰ ‘π ø Á ∂ ‘È¢ ¡÷؇ ”⁄ ¡≈«¬È, ’À Ò Ù∆¡Ó, ’≈Í Ú◊∂ ’¬∆ ◊π ‰ ‘π ø Á ∂ ‘È¢ ¡÷Ø ‡ Á≈ ¡√ Ï‘π  ◊Ó ‘π ø Á ≈ ‘À , ‹∂ ’  Âπ √ ƒ ◊Ó∆¡ª ”⁄ ¡÷Ø ‡ ÷≈‰≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘Ø Âª «¬√ ˘ ≈ Ì «Ì˙ ’∂ º ÷ Ø ¡Â∂ «Î √Ú∂  ∂ «¬√ ˘ ÷≈˙¢ ¡ø ‹ ∆ ¡È∆Ó∆¡≈ ˘ ·∆’ ’Á≈ ‘À ¢ «¬√ ˘ ≈ Ì Í≈‰∆ ”⁄ «Ì˙ ’∂ º ÷ Ø ¡Â∂ «Î ¡◊Ò∂ «ÁÈ ÷≈˙¢ «¬‘ Í≈⁄È Âø   ˘ Ú∆ ·∆’ º ÷ Á≈ ‘À ¢ «¬√ «Úº ⁄ «˜ø ’ , ÓÀ ∫ ◊È∆˜, ¡≈«¬È ¡Â∂ ÓÀ ◊ È∆Ù∆¡Ó Ú◊∂ ’¬∆ Íœ Ù «‡’ º  ‘π ø Á ∂ ‘È¢ «¬√ Á≈ √∂ Ú È √‘∆ Ó≈Â≈ ”⁄ ‘∆ ’Ø ¢

◊Ó∆¡ª ”⁄ ◊Ì ¡Ú√Ê≈ Áœ≈È ÚË √’Á∆¡ª ‘È ⁄π‰œÂ∆¡ª, «¬√ Â∑ª º÷Ø ¡≈͉≈ «Ë¡≈È... «˜¡≈Á≈ Í≈‰∆ Í∆˙

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ◊Ó∆ Á≈ Óœ √ Ó Ùπ  ± ‘π ø Á ∂ ‘∆ ’¬∆ √Óº « √¡≈Úª ‘Ø ‰ Òº ◊ Á∆¡ª ‘È¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ «¬‘ Óœ√Ó ◊ÌÚÂ∆ ¡œ   Ҭ∆ Úº ‚ ∆ ⁄π ‰ œ  ∆ ÒÀ ’∂ ¡≈™Á≈ ‘À¢ ◊Ó∆¡ª Á∂ Óœ √ Ó ”⁄ ¡œ  ª ˘ Ìπ º ÷ , ◊À √ , ¡À √ ∆«‚‡∆, ¿π Ò ‡∆ Ú◊∆¡ª ’¬∆ √Óº « √¡≈Úª ‘Ø ‰ Òº ◊ Á∆¡ª ‘È¢ ◊Ì ¡Ú√Ê≈ Áœ  ≈È ¡œ  ª «Úº⁄ Ï‘π √≈∂ ‘≈ÓØ È √ ÏÁÒ ‹ªÁ∂ ‘È, «‹√ ’≈È ¿π È ∑ ª Á≈ «ÚÚ‘≈ «⁄Û«⁄Û≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ¢ ª ¡≈˙ ¡º ‹ ‹≈‰Á∂ ‘ª ’πfi ¡«‹‘∂ Â∆«’¡ª Ï≈∂ «‹È∑ ª Á∆ ÓÁÁ È≈Ò Âπ √ ƒ ¡≈͉≈ «Ë¡≈È º ÷ √’Á∂ ‘Ø ¢

◊Ó∆¡ª Á∂ Óœ √ Ó «Úº ⁄ √∆ «Úº ⁄ Í≈‰∆ Á∆ ’Ó∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «‹√ ’≈È ⁄º ’  ¡≈¿π ‰ ≈, ¿π Ò ‡∆ ¡≈¿π ‰ ≈ Ú◊∆¡ª ’¬∆ √Óº « √¡≈Úª ‘Ø ‰ Òº ◊ Á∆¡ª ‘È¢ «¬È∑ ª √Óº « √¡≈Úª ÂØ ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ ◊ÌÚÂ∆ ¡œ  ª ˘ «ÁÈ Ì Ò◊≈Â≈ Í≈‰∆ ̓Á∂ «‘‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ √∆ ”⁄ Í≈‰∆ Á∆ ’Ó∆ ˘ ͱ  ≈ ’È Ò¬∆ Âπ √ ƒ È≈∆¡Ò Í≈‰∆, ¡ªÚÒ∂ Á≈ ‹± √ ¡≈«Á ‘Ø  Ú∆ ’¬∆ Â∑ ª Á∂ «‚à ø ’ √ Í∆ √’Á∂ ‘Ø ¢

ÌØ‹È Á≈ «Ë¡≈È º÷Ø ◊Ó∆¡ª Á∂ Óœ √ Ó «Úº ⁄ ◊ÌÚÂ∆ ¡œ   ˘ ¡≈͉∆ ÷π  ≈’ Á≈ ÷≈√ «Ë¡≈È º ÷ ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ‹ø ’ α ‚ ¡Â∂ Â∂ Ò Ú≈Ò∆¡ª ⁄∆˜ª ÷≈‰ ÂØ ∫ Í‘∂ ˜ ’Ø ¢ ◊ÌÚÂ∆ ¡œ  ª ˘ ¡≈͉∂ ÌØ ‹ È «Úº ⁄ Óœ √ Ó∆ √Ϙ∆¡ª ¡Â∂ ÎÒª Á∆ ÚÂØ ∫ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢ ‹Ø Âπ ‘ ≈‚∂ √∆ ˘ «√‘ÂÓø Á º ÷ ‰ «Úº ⁄ ÓÁÁ ’Á∂ ‘È¢

ͱ∆ ȃÁ Ò˙ ◊ÌÚÂ∆ ¡œ   Ҭ∆ ¡≈͉∆ ȃÁ ͱ  ∆ ’È∆ Ï‘π  ˜±  ∆ ‘À ¢ ¡«‹‘≈ ’È È≈Ò ¡œ   ˘ ¿±  ‹≈ «ÓÒÁ∆ ‘À ¢ ‹∂ ’  Âπ √ ƒ Áπ Í «‘ ˘ Ê’≈Ú‡ Ó«‘√± √ ’ ‘∂ ‘Ø , ª Âπ √ ƒ ’π fi √Ó∂ ∫ Ò¬∆ Í≈Ú ÈÀ Í ÒÀ √’Á∂ ‘Ø ¢ Í≈Ú ÈÀ Í Á∂ Ï‘π  √≈∂ Î≈«¬Á∂ ‘È, «¬‘ «¬º ’ ¡œ   ˘ Â≈˜◊∆ ¡Â∂ ¿±  ‹≈Ú≈È Ó«‘√± √ ’Á∂ ‘È¢

‘Ò’∂ ’ºÍÛ∂ Í«‘ÈØ «„º Ò ∂ - «Î«‡ø ◊ ‘Ò’∂ ’º Í Û∂ Í«‘ȉ È≈Ò Âπ ‘ ≈‚∂ √∆ ˘ ‘Ú≈ Á≈ ¡«‘√≈√ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ◊Ó∆¡ª Á∂ Óœ √ Ó «Úº ⁄ ◊ÌÚÂ∆ ¡œ   ˘ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ Í√∆È≈ ¡≈ √’Á≈ ‘À ¢ ¡«‹‘∆ √«ÊÂ∆ «Úº ⁄ «ÁÈ «Úº ⁄ B ‹ª C Ú≈ «¬ÙÈ≈È ’Ø ¡Â∂ ’º Í Û∂ ÏÁÒØ ¢ ¡«‹‘≈ ’È È≈Ò Âπ ‘ ≈˘ ’≈Î∆ ≈‘ «ÓÒ∂ ◊ ∆¢

√‘∆ π‡∆È Á∆ Í≈Ò‰≈ ’Ø ◊Ì ¡Ú√Ê≈ Áœ  ≈È «¬‘ ˜±  ∆ ‘À «’ ¡œ  ª ¡≈͉∆ Ø ˜ ≈È≈ Á∆ π ‡ ∆È Á≈ ÷≈√ «Ë¡≈È º ÷ ‰¢ «¬√ Áœ  ≈È ¡œ  ª Á∂ √∆ ”⁄ È≈ «√Î √∆’ √◊Ø ∫ Ó≈È«√’ Âœ  ”Â∂ Ú∆ ’¬∆ ÏÁÒ≈¡ ¡≈™Á∂ ‘È¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ ¡œ   ˘ «ÁÈ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ ≈ ˘ √œ ‰ Â’ ¤Ø ‡ ∆¡ª-Úº ‚ ∆¡ª ⁄∆˜ª Á≈ ÷≈√ «Ë¡≈È º ÷ ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢

’√ ‹ª ÔØ◊≈ ’Ø ◊ÌÚÂ∆ ¡œ  ª Ò¬∆ ’√ ϑπ  Î≈«¬Á∂ Ó ø Á Óø È ∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «¬‘ ¡œ   Á∂ È≈Ò-È≈Ò Ïº ⁄ ∂ Ò¬∆ Ú∆ «Îº ‡ ‘À ¢ ’√ È≈Ò ¡œ   Á≈ ÓÈ ÙªÂ «‘ø Á ≈ ‘À ¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)¡œ  ª ¡Í‰∂ «⁄‘∂ Á∂ «È÷≈ ˘ ÒÀ ’∂ ¡’√ Íà ∂ Ù ≈È «‘ø Á ∆¡ª ‘È «‹√ Ò¬∆ ¿π ‘ ’¬∆ Â∑ ª Á∆¡ª ’∆Óª Á∆ ÚÂØ ∫ ’Á∆¡ª ‘È Í ’Ø ¬ ∆ ¯≈«¬Á≈ È‘ƒ ‘π ø Á ≈¢ «˜¡≈Á≈ ¥∆Óª Á∆ ÚÂØ ∫ È≈Ò «⁄‘∂ Á∆ ⁄ÓÛ∆ ı≈Ï ‘Ø ‰ Á≈ ‚ «‘ø Á ≈ ‘À , «¬√ Ò¬∆ ¡º ‹ ¡√ƒ Âπ ‘ ≈˘ «¬√ Íà ∂ Ù ≈È∆ ÂØ ∫ «È‹≈ «ÁÚ≈¿π ‰ Ò¬∆ ÿ∂¨ Èπ√«ı¡ª Ï≈∂ Á√ª◊∂ ¢ «¬‘ ◊º Ò Âª √≈∂ ‘∆ ‹≈‰Á∂ ‘ª «’ ¡À Ò Ø Ú ∂  ≈ «⁄‘∂ Á∆ ⁄ÓÛ∆ Ò¬∆ Ï‘π  ¯≈«¬Á∂ Ó ø Á ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ ¡À Ò Ø Ú ∂  ≈ ⁄ÓÛ∆ Á∆¡ª ’¬∆ √Óº « √¡≈Úª Ò¬∆ Ï‘π  ⁄ø ◊ ∆ ¡Â∂ ’π Á Â∆ Á≈ ‘À ¢ ‹∂ ’  Âπ ‘ ≈‚∂ «⁄‘∂ ÂØ ∫ ÚËÁ∆ ¿π Ó  Á∂ Òº ¤ ‰ Ș ¡≈¿π ‰ Òº ◊ ∂ ‘È Âª Âπ ‘ ≈˘ ‘π ‰ ÂØ∫ ‘∆ ¡À Ò Ø Ú ∂  ≈ (’Ú≈ ◊øÁÒ) Á∆ ÚÂØ∫ Ùπ± ’ Á∂‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢ ¡ÀÒØÚ∂≈

(’Ú≈ ◊ø Á Ò) «⁄‘∂ ”Â∂ ͬ∂ Á≈ˆ-˺ Ï ∂ , «’º Ò , ’º ‡ ‹≈‰≈, «⁄‘∂ ”Â∂ fiπ  Û∆¡ª ‘Ø ‹≈‰ ”Â∂ «¬È∑ ª √≈∆¡ª Íà ∂ Ù ≈È∆¡ª ÂØ ∫ ¤π ‡ ’≈≈ «ÁÚ≈™Á≈ ‘À ¢ ‘≈Òª«’ «¬‘ ˜±  ∆ È‘ƒ «’ ‘ «¬’ Á∆ ⁄ÓÛ∆ «¬√ ˘ ¿π √ ± Í «Ú⁄ √Ú∆’≈ ’∂ ¢ «¬√ Ò¬∆ ¡À Ò Ø Ú ∂  ≈ Á∆ ÚÂØ ∫ ’È ÂØ ∫ Í«‘Òª «’√∂ ‚≈’‡ Á∆ √Ò≈‘ ˜±  ÒÚØ ‹ª «Î ÍÀ ⁄ ‡À √ ‡ ’ ’∂ Ú∂ ÷ Ò¿π¢ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ ’π Á Â∆ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹± Á «¬‘

Âπ ‘ ≈‚∆ ⁄ÓÛ∆ ”Â∂ ¡Èπ ’ ± Ò È≈ ÏÀ · ∂ ¢ ¡À Ò Ø Ú ∂  ≈ ⁄ÓÛ∆ Á∆ ¿π Í ∆ Í ”Â∂ Óœ ‹ ± Á ◊ø Á ◊∆ ˘ √≈¯ ’È Á≈ ’ø Ó ’Á≈ ‘À «‹√ È≈Ò «⁄‘∂ ”Â∂ «È÷≈ ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ Ò¬∆ Âπ √ ƒ ¡À Ò Ø Ú ∂  ≈ (’Ú≈ ◊ø Á Ò) ˘ ’º ‡ ’∂ ¿π √ Á∂ ◊π º Á ∂ Á∆ ÚÂØ ∫ ’ √’Á∂ ‘Ø ¢ ¡À Ò Ø Ú ∂  ≈ «Ú⁄ ¡À ∫ ‡∆-Ó≈¬∆¥Ø Ï Ò ◊π ‰ Í≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ Á∆ «¬‘ ı± Ï ∆ ‘À «’ «¬‘ «’º Ò ¤≈¬∆¡ª ÂØ ∫ ≈‘ «ÁÚ≈¿π ‰ ”⁄ Ï‘π  ’≈◊ √≈Ï ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬√ Ò¬∆ ¡À Ò Ø Ú ∂  ≈ Á∆ ÚÂØ ∫ È≈Ò Âπ ‘ ≈‚∂ «⁄‘∂ ”Â∂ «’º Ò ¤≈¬∆¡ª Á∆ √Óº « √¡≈ ’≈ϱ «Ú⁄ ‘∂◊∆¢ Á≈ˆ-˺«Ï¡ª Ò¬∆-‹∂ ’  Âπ ‘ ≈‚∂ «⁄‘∂ ”Â∂ Á≈ˆ ‘À , ª ¡À Ò Ø Ú ∂  ≈ Á∆ Ø ˜ ≈È≈ ÚÂØ ∫ Âπ ‘ ≈‚∂ Ò¬∆ ¯≈«¬Á∂ Ó ø Á ‘∂ ◊ ∆¢ «¬√ È≈Ò «⁄‘∂ ”Â∂ ¡‰⁄≈‘∂ Á≈ˆ-˺ Ï ∂ Á±  ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È¢ ⁄ÓÛ∆ ˘ ÈÓ∆ Á∂‰ Ò¬∆ ¡À Ò Ø Ú ∂  ≈ ⁄ÓÛ∆ ˘ ÍØ Ù ‰ Á∂ ‰ Á≈ ’ø Ó ’Á≈ ‘À ¢ «’√∂ Ú∆ «’√Ó Á∆ ⁄ÓÛ∆ Ú≈Ò∂ ÒØ ’ «¬√ Á∆ ÚÂØ ∫ ’ √’Á∂ ‘È, ÏÙÂ∂ Âπ‘≈˘ «¬√ ÂØ∫ ¡À Ò ‹∆ È≈ ‘Ø Ú ∂ ¢

«ÓÙ∆ ◊Ò∂ Á∆ ÷≈Ù √‰∂ ’¬∆ √Óº«√¡≈Úª ÂØ∫ «ÁÚ≈™Á∆ ‘À «È‹≈ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ◊π ‰ ª Á∂ ı˜≈È∂ È≈Ò Ìͱ  «ÓÙ∆ Á∆ ÚÂØ ∫ ‘ ÿ ”⁄ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ «Óº · ∆ ‘Ø ‰ Á∂ È≈Ò-È≈Ò «ÓÙ∆ «Ú⁄ ¡«‹‘∂ ◊π ‰ ‘π ø Á ∂ ‘È,‹Ø «√‘ Ҭ∆ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ Ò≈‘∂ Ú ø Á ‘È¢ «ÓÙ∆ Á≈ √º Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ≈ Ò≈Ì «¬‘ ‘À «’ «¬√ È≈Ò Ô≈ÁÁ≈Ù ÚËÁ∆ ‘À ¢ «¬‘ √∆ ˘ ·ø „ ≈ ÷Á∆ ‘À ¢ «Ó√∆ ÷≈‰ È≈Ò,◊Ò∂ Á∆ ÷≈Ù ¡Â∂ ÷ª√∆ Ú◊∆¡ª Â’Ò∆¯ª ÂØ ∫ ≈‘ «ÓÒÁ∆ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ◊Ò≈ ı≈Ï ‘Ø ‰ Á∆ √±   «Ú⁄ ‘π ø Á ∂ Â∂ ˜ ÁÁ ÂØ ∫ Ú∆ ≈‘ «ÓÒÁ∆ ‘À ¢ ¡º ‹ ¡√∆ Âπ ‘ ≈˘ Á√ª◊∂ «ÓÙ∆ ÷≈‰ È≈Ò ‘Ø ‰ Ú≈Ò∂ ¯≈«¬«Á¡ª Ï≈∂ Áº √ Á∂ ‘ª ¢ ÷ª√∆ ‹ª ◊Ò≈ ı≈Ï ‘Ø ‰ Ú≈Ò∆ ‘≈Ò «Ú⁄ «ÓÙ∆ Á∆ ÚÂØ ∫ ’È≈ Ò≈Ì’≈∆ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ ◊Ò≈ ı≈Ï ‘Ø ‰ ”Â∂ ‹Ø ◊Ò∂ «Ú⁄ Â∂ ˜ ÁÁ ‘π ø Á ≈ ‘À «¬‘ ¿π √ ÂØ ∫ Ú∆ ≈‘ «Áø Á ∆ ‘À ¢ ÷ª√∆ ¡≈¿π ‰ ”Â∂ Ø ◊ ∆ ˘ «ÓÙ∆ Á≈ ‡π ’ Û∂ ⁄π √ ‰ Ò¬∆ «Á¿π «‹√ È≈Ò ÊØ Û ∑ ∆ ‘∆ Á∂  «Ú⁄ ÷ª√∆ Á±  ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ «ÓÙ∆ «Ú⁄ «Ó·≈√

¡Â∂ ·ø „ ’ ÁØ ‘ ª Á∂ ‘∆ ◊π ‰ ‘π ø Á ∂ ‘È¢ «¬√ Ò¬∆ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ ◊Ó∆ «Ú⁄ ÙÏ «Ú⁄ «¬√ ˘ ÿØ Ò ’∂ Í∆‰ È≈Ò ¨ Òº ◊ ‰ ÂØ ∫ Ï⁄≈¡ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬√ È≈Ò √∆ «Ú⁄ √α  Â∆ Á≈ ¡«‘√≈√ ‘π ø Á ≈ ‘À ¡Â∂ ’º fi Á∂  Ò¬∆ ◊Ó∆ ÂØ ∫ ≈‘ «ÓÒÁ∆ ‘À «’™«’ «¬‘ ◊¨’Ø ˜ Á∂ ± Í «Ú⁄ √∆ ˘ ¿±  ‹≈ «Áø Á ∆ ‘À ¢ Ó± ø ‘ «Ú⁄ ¤≈Ò∂ ‘Ø ‰ ”Â∂ «ÓÙ∆ ˘ «¬Ò≈«¬⁄∆ È≈Ò «ÓÒ≈ ’∂ Í∂ √ ‡ ω≈ Ò¿π ¢ < «¬√ Í∂ √ ‡ ˘ Ó± ø ‘ Á∂ ¤≈«Ò¡ª ”Â∂ Ò◊≈¿π ¢ «¬√ È≈Ò ¤≈Ò∂ ·∆’ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È¢ È’√∆ Îπ º ‡ ‰ ”Â∂ «ÓÙ∆ ˘ Í≈‰∆ «Ú⁄ «ÓÒ≈ ’∂ √π ø ÿ ‰ È≈Ò ¡≈≈Ó «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ ’∂ √  ¡Â∂ «ÓÙ∆ «ÓÒ∂ ’Ø √ ∂ Áπ º Ë Á∆ ÚÂØ ∫ ’È È≈Ò √∆ ˘ ¿±  ‹≈ «ÓÒÁ∆ ‘À «‹√ È≈Ò √∆ «Ú⁄ ‘∆ÓØ ◊ ÒØ « ÏÈ Á∆ Ó≈Â≈ ÚËÁ∆ ‘À ¢ Óº ÷ ‰ ¡Â∂ «ÓÙ∆ ˘ Ï≈Ï Ó≈Â≈ «Ú⁄ «ÓÒ≈ ’∂ Ò◊≈¿π ‰ È≈Ò Ú∆ ‘º Ê ≈ ÍÀ  ª Á∆ ‹ÒÈ Á±  ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À


«fiÒ-«ÓÒ Â≈∂

MISSISSAUGA • Wednesday • 27.04.2022

WWW.NRI POST.COM

“Òœ∫◊ ‡∂Ò‚ ◊Ã≈√ Ú≈ÏÒ”

““ÍπºÂ ! ‘π‰ ÓÀ∫ ’Á∂ Ú∆ È‘ƒ ʺ’ª◊≈””

Ϻ « ⁄˙! Á«¡≈¬∆ √∂  Û∑ ∆ «‹√ ˘ ¡ø ◊ ∂ ˜ ∆ «Úº ⁄ “π Î √-ÚÀ ∫ ‡‚ Íà ∆ È∆¡≈ ‹ª Òœ ∫ ◊ ‡∂ Ò ‚ ◊à ≈ √ Ú≈ÏÒ” (The Rufous-Vented Prinia or Long-Tailed Grass Warbler) ’«‘ø Á ∂ ‘È¢ «¬‘ Íø ¤ ∆ «√¯ Ì≈ «Úº ⁄ Íø ‹ ≈Ï Á∂ ‘∆’∂ , «ÎØ ˜ Íπ  , ¯∆Á’Ø ‡ , ‹¶Ë ¡Â∂ Ø Í Û È≈Ò Òº ◊ Á∂ ÓÀ Á ≈È∆ ÷∂  ª, Í≈«’√Â≈È ¡Â∂ È∂ Í ≈Ò «Úº ⁄ «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ «¬‘ ÙÓ∆Ò≈ Íø ¤ ∆ ‘À ‹Ø √ø ÿ ‰∆ ÏÈ√ÍÂ∆ ˘ Â‹∆‘ «Áø Á ≈ ‘À ¢ «¬‘ Úº ‚ ∆¡ª ÈÁ∆¡ª ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á∆¡ª √‘≈«¬’ ÈÁ∆¡ª ‹ª ÁÒÁÒª Á∂ È∂ Û ∂ - Â∂ Û ∂ ’¬∆ «’√Óª Á∂ ¶Ï∂ ÿ≈‘ Á∂ ÓÀ Á ≈Ȫ «‹Ú∂ ∫ «’ √’ø ‚ ∂ ¡Â∂ ÈÛ∂ Á∂ ÓÀ Á ≈Ȫ «Úº ⁄ Ú≈√ ’Á∂ ‘È¢ Á«¡≈¬∆ √∂  Û∑ ∆ ¡œ √ ÂÈ AG √À ∫ ‡∆Ó∆‡ ¶Ï∆ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ «¬√ Á∂ «¬º ’ ◊± Û ∑ ∆ ∂ ÷ ≈ Óº Ê ∂ ÂØ ∫ Ùπ  ± ‘π ø Á ∆ ‘À ¡Â∂ «Íº · ”Â∂ ¡≈ ’∂ «Îº ’ ∆ ÍÀ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «¬√ Á≈ ‘∂ · Ò≈ «‘º √ ≈ «⁄º ‡ ∂ ø ◊ Á≈ ‘π ø Á ≈ ‘À ¡Â∂ Í≈«√¡ª ÂØ ∫ ◊± Û ∑ ∂ ̱  ∂ ø ◊ Á∆¡ª Ë≈∆¡ª ‘π ø Á ∆¡ª ‘È¢ ÷ø Ì ª Á∆¡ª Ò≈¬∆Ȫ ÊØ Û ∑ ∂ «‹‘∂ ’≈Ò∂ ø◊ Á∆¡ª Ó‡ÓÀÒ∆¡ª «‹‘∆¡ª ‘π ø Á ∆¡ª ‘È¢ «¬√ √∂  Û∑ ∆ Íà ‹ ≈Â∆ Á∂ ÷ø Ì ¤Ø ‡ ∂ ‘π ø Á ∂ ‘È, Í ¶Ï∆ ͱ ¤ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ «¬È∑ ª Á∂ ¿π º ‚ Á∂ √Ó∂ ∫ ÷ø Ì √Ò∂ ‡ ∆-̱  ∂ «Á÷≈¬∆ «Áø Á ∂ ‘È, «¬È∑ ª Á∆ ͱ ø ¤ H.G ÂØ ∫ AA.E √À ∫ ‡∆Ó∆‡ ¶Ï∆ ¡Â∂ Әϱ  ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ ¡º ÷ ª

̱  ∆¡ª ‘π ø Á ∆¡ª ‘È, Òº  ª Ó≈√ ø ◊ ∆¡ª ‹ª «Îº ’ ∆¡ª ̱  ∆¡ª ‘π ø Á ∆¡ª ‘È¢«¬‘ Óπ º ÷ Âœ  ”Â∂ ¡«‹‘∆¡ª Ê≈Úª ”Â∂ «‘‰ Ú≈Ò≈ Íø ¤ ∆ ‘À , «‹º Ê ∂ ¶Ï∆ ÿ≈‘ ‹ª fi≈Û∆¡ª ‘Ø ‰ «‹È∑ ª «Úº ⁄ «¬‘ ¡≈√≈È∆ È≈Ò «Á÷≈¬∆ È‘ƒ «Áø Á ∂ ¢ ◊À  -Íà ‹ ‰È Ú∂ Ò ∂ Íø ¤ ∆ ¤Ø ‡ ∂ fiπ ø ‚ ω≈ ’∂ «‘ø Á ∂ ‘È¢ «¬‘ Íø ¤ ∆ ÿ≈‘ «Úº ⁄ ÿº ‡ ÏÀ · ‰≈ Í√ø Á ’Á≈ ‘À ¢ ¡≈͉∂ √Â∂ «Úº ⁄ ¤≈Òª Ó≈Á≈ ‘À ¡Â∂ ‹Ø « Û¡ª «Úº ⁄ ’∆Û∂ ÷ªÁ≈ ‘À ¢ «¬‘ ¡≈Ó Âœ  ”Â∂ ¡≈͉∆ ͱ ø ¤ ˘ ÊØ Û ∑ ≈ «‹‘≈ ¡’Û≈ ’∂ º ÷ Á≈ ‘À ¢ Íà ‹ ‰È Á∂ Óœ √ Ó «Úº ⁄ «¬√ ˘ Òº Ì ‰≈ √Ì ÂØ ∫ ¡≈√≈È ‘π ø Á ≈ ‘À , «’™«’ «¬√ ˘ √Ú∂  ¡Â∂ Ù≈Ó ˘ ◊≈™Á≈ √π « ‰¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ Á«¡ ≈¬∆ √∂Û∑∆ Á≈ ¡ ≈Ò ∑‰≈ ω≈¿π ‰ Á≈ √Óª ÎÚ∆ ÂØ ∫ ‹π Ò ≈¬∆ º ’ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬‘ √’ø ‚ ∂ ‹ª ÈÛ∂ È≈Ò ’º Í Á∆ Â∑ ª ¡≈Ò∑ ‰ ≈ ω≈™Á≈ ‘À ¢ Ó≈Á≈ ¡≈Ò∑ ‰ ∂ «Úº ⁄ ÁØ ÂØ ∫ «Âø È ¡ª‚∂ «Áø Á ∆ ‘À ¢ È Ó≈Á≈ ÁØ Ú ∂ ∫ «ÓÒ ’∂ ⁄± « ⁄¡ª Á∆ Á∂ ÷ Ì≈Ò ’Á∂ ‘È¢ Á«¡≈¬∆ √∂  Û∑ ∆ Á∆ «◊‰Â∆ Â∂ ˜ ¯Â≈ È≈Ò ÿ‡Á∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ÓÈπ º ÷ Úº Ò Ø ∫ √’ø ‚ ∂ ˘ Úº « „¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ‹Ø «’ «¬È∑ ª Á≈ ÓÈÌ≈™Á≈ «ÈÚ≈√ √Ê≈È ‘À ¢ «Íø ‚ ª «Úº ⁄ ¤º Í Ûª Â∂ „≈Ϫ ˘ ıÂÓ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ √≈˘ «¬È∑ ª ˘ Ï⁄≈¿π ‰ Ò¬∆ ‹≈◊± ’ ‘Ø ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢

Ϻ « ⁄˙! «Íø ‚ Á∂ Ï≈‘Ú≈ «¬º ’ ÷∂  «Úº ⁄ ⁄± « ‘¡ª Á∆¡ª Ï‘π  √≈∆¡ª ÷π º ‚ ª √È¢ ¿π º Ê ∂ ¿π ‘ Óœ ‹ ª È≈Ò «‘ø Á ∂ √È¢ ¿π È ∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ ?«¬º ’ ⁄± ‘ ∂ Á≈ Ȫ Ø ¨ √∆¢ ¿π √ Á∆ ÍÂÈ∆ Á≈ Ȫ ÿπ ‰ ∆ √∆¢ ¿π È ∑ ª Á∂ ÁØ Ïº ⁄ ∂ √È ⁄π ø ˘ Â∂ Óπ ø ˘ ¢ Ø ¨ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ È≈Ò ÷π º ‚ «Úº ⁄ «‘ø Á ≈ √∆¢ ‹ÁØ ∫ Ú∆ ¿π ‘ ÷π º ‚ «Úº ⁄ Ø ∫ Ï≈‘ «È’ÒÁ≈ ª ¿π ‘ ÿ «Úº ⁄ ÷≈‰? Ò¬∆ ÈÚ∆¡ª ÂØ ∫ ÈÚ∆¡ª ⁄∆˜ª ÒÀ ’∂ ¡≈™Á≈¢ ’Á∂ Óº ’ ∆ Á∆ ÁØ Ë ≈-¤º Ò ∆? Â∂ ’Á∂ Âª Â∂ ÷∆∂ ¢ ¯Òª «Úº ⁄ ’Á∂ ‹≈ÓÈ, ¡Ó± Á ¢ ¿π ‘ Óœ √ Ó Óπ  ≈Ï’ ÷≈‰? Á∆¡ª ⁄∆˜ª ÒÀ ’∂ ¡≈™Á≈¢ ÿπ ‰ ∆? ª «Ú‘Ò∆ ‘Ø ’∂ ‘∆ ÷∂  «Úº ⁄ ‹ªÁ∆ «’™«’ ¿π ‘ Í«‘Òª ÿ Á∆ √≈¯ √¯≈¬∆ ’Á∆¢ ¿π ‘ ¡≈͉∂ Ϻ « ⁄¡ª ˘ Ú∆ √¯≈¬∆ º ÷ ‰ Ò¬∆ ’«‘ø Á ∆¢ ÁØ Ú ∂ ∫ Ϻ ⁄ ∂ ¡≈͉∆ Óø Ó ∆ Á≈ ’«‘‰≈ Óø È Á∂ ¢ ¿π ‘ ¿π √ È≈Ò √¯≈¬∆ Ú∆ ’Ú≈™Á∂ ¢ ÿπ ‰ ∆ ˘ Ï√ «¬√ ◊º Ò Á∆ «⁄ø  ≈ √∆ «’ Ø ¨ ˘ «’Ú∂ ∫ √Ófi≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ¢ Ø ¨ Ì≈Ú∂ ∫ ÿ «Úº ⁄ Â∑ ª Â∑ ª Á∆¡ª ⁄∆˜ª «Ò¡≈ ’∂ ıπ Ù ’Á≈, Í ¿π √ Á∆ «¬º ’ ◊ø Á ∆ ¡≈Á ’≈È ¿π ‘ Í∂ Ù ≈È ‘Ø ‹ªÁ∂ ¢ ¿π √ Á∆ ◊ø Á ∆ ¡≈Á «¬‘ √∆ «’ «‹º Ê ∂ Ú∆ ¿π ‘ ’Ø ¬ ∆ ⁄∆˜ ÷ªÁ≈ ª ¿π º Ê ∂ ‘∆ ’⁄≈ √π º ‡ «Áø Á ≈¢ ¿π º Ê ∂ ‘∆ ÏÀ · ’∂ Óƒ◊‰ª ’ «Áø Á ≈ ¡Â∂ ¿π º Ê ∂ ‘∆ «ÍÙ≈Ï ’ «Áø Á ≈¢ ÿπ ‰ ∆ ¡Â∂ Ϻ ⁄ ∂ «¬‘? Á∂ ÷ ’∂ Ï‘π  Áπ ÷ ∆ ‘π ø Á ∂ ¢ «¬º ’ «ÁÈ Ø ¨ √Ú∂  ∂ ‘∆ ÷≈‰ Á∆¡ª ⁄∆˜ª ÒÀ ‰ ⁄Ò≈ «◊¡≈¢ ÿπ ‰ ∆ È∂ ⁄π ø ˘ Óπø˘ ˘ È≈Ò Ò◊≈ «Ò¡≈ Â∂ √¯≈¬∆ ’È∆ Ùπ  ± ’ «Áº  ∆¢ ¿π‘ ¡‹∂ √¯≈¬∆ ’ ‘∂ √È «’ ⁄π ø ˘ ? È∂ ¡≈͉∆ Óø Ó ∆ ˘ «’‘≈, ““Óø Ó ∆ ¡≈ͪ √¯≈¬∆ ’Á∂ ‘ª, Í Í≈Í≈ ¡≈ ’∂ ◊ø Á Í≈ «Áø Á ∂ È∂ ¢ ”” ““«¬‘ ¿π È ∑ ª Á∆ Ï‘π  ◊ø Á ∆ ¡≈Á ‘À ¢ ”” Óπ ø ˘ ÏØ « Ò¡≈¢ ÿπ ‰ ∆ ⁄π º Í √∆¢ ¿π ‘ Ϻ « ⁄¡ª √≈‘Ó‰∂ Ø ¨ ˘ ’π fi È‘ƒ ’«‘‰≈ ⁄≈‘π ø Á ∆ √∆¢ «Î ¿π √ È∂ ’π º fi √Ø ⁄ ’∂ Ϻ « ⁄¡ª ˘ «’‘≈, ““Ï∂ ‡ ∂ , Âπ ‘ ≈‚∂ Í≈Í≈ √Ú∂  ∂ ‘∆ ¡≈͉∂ Ò¬∆ ’π º fi È≈ ’π º fi ÷≈‰ Ò¬∆ ÒÀ ’∂ ¡≈™Á∂ È∂ ¢ «Î ¿π ‘ ʺ ’ ‹ªÁ∂ È∂ ¢ «¬√ ’’∂ ¿π È ∑ ª ˘ √¯≈¬∆ º ÷ ‰∆ ¡œ ÷ ∆ Òº ◊ Á∆ ‘À ¢ ⁄π ø ˘ Â∂ Óπ ø ˘ ’π fi È≈ ÏØ Ò ∂ ¢ ¿π ‘ ¡≈͉∆ Óø Ó ∆ Á∆ ◊º Ò √π ‰ ’∂ ¿π √ È≈Ò √«‘Ó ‘Ø ◊¬∂ ¢ «Î ⁄π ø ˘ È∂ Óπ ø ˘ ˘ «’‘≈, ““¡≈ͪ ˘ Ú∆ ’Ø ¬ ∆ ’ø Ó ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ¡≈ͪ Ú∆ ’π fi ÷≈‰ Ú≈√Â∂ «Ò¡≈«¬¡≈ ’∆¬∂ ¢ ”” ““‘ª, ¡≈ͪ Óø Ó ∆ ˘ Íπ º ¤

’∂ ⁄º Ò ª◊∂ ¢ ”” ““Óø Ó ∆, ¡º ‹ ¡√ƒ ’π fi «Ò¡≈¬∆¬∂ ÷≈‰ ˘¢”” ⁄π ø ˘ È∂ Íπ º « ¤¡≈¢ ““Âπ √ ƒ ⁄Ò∂ ‹≈«¬˙, Í «Ïº Ò ∆-’π º Â ∂ ÂØ ∫ ¡≈͉≈ Ï⁄≈¡ º « ÷˙¢ «¬‘ ¡≈͉∂ Áπ Ù Ó‰ È∂ ¢ «¬‘ Âπ ‘ ≈‚∂ ¿π º  ∂ Á∂ ÷ Á∂ ‘∆ fi͇ ÍÀ ‰ ◊∂ Â∂ ?Âπ ‘ ≈˘ ÷≈ ‹≈‰◊∂ ¢ ”” ““Óø Ó ∆, ¡≈ͪ «¬È∑ ª Á≈ ’∆ «Ú◊≈«Û¡≈ ¬∂ ? ”” ““«¬‘ Ó≈√÷Ø  ∂ È∂ ¢ «¬ø È ∑ ª ˘ Ó≈√ ÷≈‰≈ Í√ø Á ¡À ¢ ”” ““Óø Ó ∆, ’π º Â ≈ Â∂ «Ïº Ò ∆ Ø ‡ ∆ Ú∆ ÷≈ ÒÀ ∫ Á∂ È∂ Â∂ Áπ º Ë Ú∆? Í∆ ÒÀ ∫ Á∂ È∂ ¢ ”” ““«¬‘ ª ·∆’ ¡À , Í √≈«¡ª ˘ Áπ º Ë Â∂ Ø ‡ ∆ È‘ƒ «ÓÒÁ∆¢”” ““·∆’ ¡À ¢ ¡√ƒ ¡≈͉≈ ?«÷¡≈Ò º ÷ ª◊∂ ¢ ”” ⁄π ø ˘ Â∂ Óπ ø ˘ Ï≈‘ ⁄Ò∂ ◊¬∂ ¢ ÁØ Ú ∂ ∫ ¡≈Ò≈ Áπ ¡ ≈Ò≈ Á∂ ÷ ’∂ Ó± ø ◊ ∆ Á∂ ÷∂  «Úº ⁄ ⁄Ò∂ ◊¬∂ ¢ Ó± ø ◊ ∆ √ø ÿ ‰∆ Ï∆‹∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ ¿π º Ê ∂ «’√∂ Ú∆ ‹∆Ú ‹ø  ± Á∂ ¤π Í ∂ ‘Ø ‰ Á≈ ÍÂ≈ È‘ƒ Òº ◊ Á≈ √∆¢ Ó± ø ◊ ∆ Á∂ ϱ « ‡¡ª ”Â∂ Òº ◊ ∆¡ª ÎÒ∆¡ª Á∂ ÷ ? ’∂ ¿π È ∑ ª Á∂ Ó± ø ‘ «Úº ⁄ Í≈‰∆ ¡≈ «◊¡≈¢ ⁄π ø ˘ È∂ Óπ ø ˘

˘ «’‘≈, ““«’ø È ∆¡ª √Ø ‘ ‰∆¡ª ÎÒ∆¡ª Òº ◊ ∆¡ª È∂ ¢ ”” ““‘ª Ï‘π  √Ø ‘ ‰∆¡ª È∂ ¢ ”” ““‘ª ¡≈ͪ ˜±  ÷≈Úª◊∂ ¢ ”” «‹™ ‘∆ ⁄π ø ˘ ÷∂  «Úº ⁄ ÚÛÈ Òº ◊ ≈ ª ¿π √ È∂ Óπ ø ˘ ˘ «’‘≈, ““Ú∆∂ , «¬º Ê ∂ ª ËÂ∆ «◊º Ò ∆ ¡À , Ò◊ÁÀ «’√∂ È∂ «ÍÙ≈Ï ’∆Â≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ ”” ““«¬º Ê ∂ Í≈‰∆ Òº « ◊¡≈ ‘Ø « ¬¡À ¢ ”” ““Î∂  ¡≈͉∂ ÍÀ  ◊ø Á ∂ ‘Ø ‹≈‰◊∂ ¢ ”” ““¡≈ͪ ÿ ‹≈‰ Ú∂ Ò ∂ ÍÀ  ËØ ’∂ ‹≈Úª◊∂ ¢ «Ó‘È ÂØ ∫ Ï◊À  ’ø Ó È‘ƒ ‘π ø Á ≈¢ ‹∂ ’  ¡≈ͪ ¬∂ Ê ∂ ‘∆ ÷Û∑ ∂ ‘∂ ª ÎÒ∆¡ª ¡≈͉∂ ¡≈Í ¡≈͉∂ ’Ø Ò È‘ƒ ¡≈¿π ‰ ◊∆¡ª¢ ¡≈ͪ «¬È∑ ª Á≈ √Ú≈Á È‘ƒ Á∂ ÷ ? √’ª◊∂ ¢ ”” ÁØ Ú ∂ ∫ Ì≈ Ó± ø ◊ ∆ Á∂ ÷∂  «Úº ⁄ ÚÛ ’∂ ÎÒ∆¡ª ÷≈‰ Òº ◊ ∂ ¢ ‹ÁØ ∫ ¿π ‘ º ‹ ◊¬∂ ª ⁄π ø ˘ È∂ Óπ ø ˘ ˘ «’‘≈, ““¡≈ͪ ’π fi ÎÒ∆¡ª Óø Ó ∆ Â∂ Í≈Í≈ Ú≈√Â∂ Ú∆? ÒÀ ⁄º Ò ∆¬∂ ¢ ”” ““·∆’ ¡À

Fill the Colours & Paste in your Drawing Book

S Sp po ot t t th he e 1 10 0 D Di if ff fe er re en nc ce es s

Ú∆∂ ¢ ”” ÁØ Ú ∂ ∫ ÎÒ∆¡ª ÂØ Û È Òº ◊ ? ͬ∂ ¢ ⁄π ø ˘ È∂ Óπ ø ˘ ˘ «’‘≈, ““¡≈ͪ «¬º Ê ∂ ‘∆ «ÍÙ≈Ï ’’∂ ‹≈Úª◊∂ ¢ «’Â∂ Í≈Í≈ Úª◊ ¡≈͉≈ «ÍÙ≈Ï ÿ ‹ª«Á¡ª ‘∆ È≈ «È’Ò ‹≈Ú∂ ¢ Óƒ◊‰ª Ú∆ «¬º Ê ∂ ‘∆ ’ ’∂ ‹≈Úª◊∂ ¢ ÍÀ  Ú∆ √≈¯ ’ª◊∂ ¢ ¡≈͉∆ Óø Ó ∆ ˘ √¯≈¬∆ ’È∆ ¡œ ÷ ∆ ‘À ¢ ”” ¿π ‘ ¡‹∂ ◊º Ò ª ’ ‘∆ ‘∂ √È «’ Íœ « Á¡ª «Úº ⁄ Ø ∫ √√ ?Á∆ ¡≈Ú≈˜ ¡≈¬∆¢ Óπ ø ˘ ‚ «◊¡≈¢ ⁄π ø ˘ È∂ ¿π √ ˘ √Ófi≈«¬¡≈ «’ ‚È Á∆ ÒØ Û È‘ƒ¢ «¬‘ ª ’Ø ¬ ∆ ¡≈͉∂ Úª◊ ‘∆ Í∂ ‡ ÌÈ ¡≈«¬¡≈ ‘À ¢ ⁄π ø ˘ Â∂ Óπ ø ˘ ˘ Ï≈‘ ◊¬∂ Á∂  ‘Ø ◊¬∆ √∆¢ ÿπ ‰ ∆ ¿π È ∑ ª ˘ ÷π º ‚ Á∂ Ï≈‘ ÏÀ · ∆ ¿π ‚ ∆’ ‘∆ √∆¢ «¬ø È ∂ ˘ Ø ¨ ? ¡≈ «◊¡≈¢ ¿π √ È∂ ÿπ ‰ ∆ ˘ Íπ º « ¤¡≈, ““’∆ ◊º Ò , ± ø Ï≈‘ «’™ ÏÀ · ∆ ‘À ∫ ?”” ““Ϻ « ⁄¡ª ˘ ¿π ‚ ∆’Á∆ ‘ª¢ ¿π ‘ ÷∂  ◊¬∂ ‘È¢”” ““± ø ¿π È ∑ ª Á∆ «⁄ø  ≈ È≈ ’¢ ¿π ‘ ¡≈™Á∂ ‘∆ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ ”” ““Âπ ‘ ≈˘ «’Ú∂ ∫ ÍÂÀ ? ”” ““¿π ‘ ¿π º Ê ∂ ÎÒ∆¡ª Ú∆ ÷ªÁ∂ √∆ Â∂ ◊º Ò ª Ú∆ ’Á∂ √È¢”” ““Âπ √ ƒ ¿π È ∑ ª ˘ Ïπ Ò ≈«¬¡≈ È‘ƒ?”” ““È‘ƒ! ÓÀ ∫ ¿π È ∑ ª ˘ ‹≈‰ Ïπ º fi ’∂ È∑ ƒ Ïπ Ò ≈«¬¡≈¢ ÓÀ ∫ ¿π È ∑ ª Á∆¡ª ◊º Ò ª √π ‰ Á≈ √∆¢ ¡º ‹ ÓÀ ∫ ¿π È ∑ ª ÂØ ∫ Ï‘π  ’π fi «√º « ÷¡≈¢”” Ø ¨ Á∆ ◊º Ò √π ‰ ’∂ ÿπ ‰ ∆? ⁄π º Í ’ ◊¬∆¢ ¿π ‘ ÓÈ «Úº ⁄ √Ø ⁄ ‰ Òº ◊ ∆ «’ ÍÂ≈ È‘ƒ Ϻ ⁄ ∂ «’‘Ø «‹‘∆¡ª ◊º Ò ª ’Á∂ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ «Î ¿π √ È∂ Ø ¨ ˘ «’‘≈, ““Âπ √ ƒ ¡ø Á  ‹≈ ’∂ ¡≈≈Ó ’Ø ¢ ÓÀ ∫ ¿π È ∑ ª Á∂ È≈Ò ¡≈Úª◊∆¢”” Ø ¨ ¡ø Á  ⁄Ò≈ «◊¡≈¢ Ó± ø ◊ ∆ Á∆¡ª ÎÒ∆¡ª ¿π √ È∂ «¬º ’ Í≈√∂ º ÷ «Áº  ∆¡ª Â∂ «Î ¡≈͉∆ √¯≈¬∆ ’ ’∂ ¡ø Á  «Ú¤∂ ◊º Á ∂ ”Â∂ ÏÀ · «◊¡≈¢ «¬ø È ∂ ˘ ⁄π ø ˘ Â∂ Óπ ø ˘ Ú∆ ¡≈ ◊¬∂ ¢ ““Ï‘π  Á∂  Ò≈ «Áº  ∆ ?Âπ √ ƒ?”” ÿπ ‰ ∆ È∂ Íπ º « ¤¡≈¢ ““Óø Ó ∆, ¡√ƒ «ÍÙ≈Ï Â∂ Óƒ◊‰ª Ï≈‘ ‘∆ ’’∂ ¡≈¬∂ ‘ª ª «’ ¡≈͉∂ ÿ ◊ø Á È≈ ÍÚ∂ ¢ ”” «Î ¿π ‘ √≈∂ ¡ø Á  ⁄Ò∂ ◊¬∂ ¢ ÿπ ‰ ∆ È∂ Á∂ « ÷¡≈ ª Ø ¨ È∂ √≈∆¡ª ÎÒ∆¡ª ʪ ”Â∂ «‡’≈¬∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª √È¢ ¿π ‘ ¡≈͉∂ √∆ ˘ Ú∆ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª √≈¯ ’’∂ ‘∆ ◊º Á ∂ ”Â∂ Ò∂ « ‡¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ √∆¢ ¡º ‹ ¿π √ È∂ È≈ Óƒ◊‰ª ’∆Â∆¡ª È≈ ‘∆ «ÍÙ≈Ï¢ Ø ¨ ˘ Á∂ ÷ ’∂ Ϻ « ⁄¡ª È∂ Íπ º « ¤¡≈, ““Í≈Í≈, ¡º ‹ Âπ √ ƒ ʺ ’ ∂ È∑ ƒ ?”” ““«’™ Íπ º Â , ʺ ’ ‰≈ «’™ ¡À ∫ ?”” ““È‘ƒ, «‹√ «ÁÈ Âπ √ ƒ ʺ ’ ∂ ‘π ø Á ∂ ˙, ¿π √ «ÁÈ ‘∆ Âπ √ ƒ ÿ∂ «ÍÙ≈Ï Â∂ Óƒ◊‰ª ’Á∂ ˙¢”” Ϻ « ⁄¡ª Á∆ ◊º Ò √π ‰ ’∂ ÿπ ‰ ∆? È∂ ȃڃ Í≈ Ò¬∆¢ Ø ¨ ˘ Ú∆ ¡≈͉∆ ˆÒÂ∆ Á≈ ¡«‘√≈√ ‘Ø « ¬¡≈¢ ¿π √ È∂ Ϻ « ⁄¡ª ˘ «’‘≈, ““Íπ º Â , ‘π ‰ ÓÀ ∫ ’Á∂ Ú∆ È‘ƒ ʺ ’ ª◊≈¢””