E-paper || 16th February-22nd February 2022

Page 1

Vol. No. 216 Wednesday, 16th February 2022 - 22nd February 2022

Price $ 1.00

Editor : Pardeep Bains

±√ Â∂ Ô±’∂È «Ú⁄≈Ò∂ ‹ø◊ Á∆ ¡≈‘‡! ’¬∆ Á∂Ùª È∂ ’∆Ú ”⁄Ø∫ Á±Â≈Ú≈√ ’∆Â∂ ÏøÁ «Ó√∆√≈◊≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)± √ Â∂ Ô± ’ ∂ È «Ú⁄≈Ò∂ ‰≈¡ Ò◊≈Â≈ ÚËÁ≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ‹ø ◊ Á∂ «’È≈∂ ”Â∂ ÷Û∑ ∂ ÁØ Ú ∂ ∫ Á∂ Ù Ò◊≈Â≈ ¡≈‘ÓØ - √≈‘Ó‰∂ ‘π ø Á ∂ Ș ¡≈ ‘∂ ‘È¢ ¡Ó∆’≈ Ú∆ ‹ø ◊ Á∆ √ø Ì ≈ÚÈ≈ ˘ ÒÀ ’∂ Ò◊≈Â≈ «Ï¡≈ÈÏ≈˜∆ ’ «‘≈ ‘À ¢ «¬√ Áœ  ≈È ’¬∆ Á∂ Ù ª È∂ Ô± ’ ∂ È ÂØ ∫ ¡≈͉∂ Á±  ≈Ú≈√ª ÂØ ∫ ’Ó⁄≈∆¡ª ˘ Ú≈Í√ Ïπ Ò ≈ «Ò¡≈ ‘À ¢ «¬√ Áœ  ≈È «Ïà ‡ ∂ È È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ ‘À «’ ± √ «’√∂ Ú∆ √Ó∂ ∫ Ô± ’ ∂ È ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’ √’Á≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ± √ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿π √ Á≈ Ô± ’ ∂ È ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’È Á≈ ’Ø ¬ ∆ «¬≈Á≈ È‘ƒ ‘À ¢ ‘≈Òª«’ Ô± ’ ∂ È ‘ Í≈«√˙∫ ± √ È≈Ò «ÿ«¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ √À « È’ Ï∂ Ò ≈± √ , ¥∆Ó∆¡≈ √Ó∂  ‹≈‹∆¡≈ ”⁄ Â≈«¬È≈ ‘È¢ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ «ÚÁ∂ Ù Óø  ∆ Ó∂ Ò ≈È∆¡≈ ‹Ø Ò ∆ È∂ «’‘≈ «’ ’∆Ú «Úº ⁄ ’À È ∂ ‚ ∆¡È Á±  ≈Ú≈√ ’ø Ó ’≈‹ ˘ Óπ ¡ º Â Ò ’ «‘≈ ‘À ¡Â∂ Ô± ’ ∂ È ∆ Ù«‘ ÒÚ∆Ú «Úº ⁄ ’À È ∂ ‚ ∆¡Èª Á∆ √‘≈«¬Â≈ Ò¬∆ «¬º ’ ¡√Ê≈¬∆ Á¯Â ω≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ’À È ∂ ‚ ∆¡Èª ˘ Ô± ’ ∂ È ¤º ‚ ‰ ¡Â∂ Á∂ Ù Á∆ Ô≈Â≈ ÂØ ∫ Ï⁄‰ Á∆ √Ò≈‘ «Áº  ∆ ◊¬∆ √∆¢ ‹≈Í≈È È∂ Ú∆ ¿π º Ê ∂ Óœ ‹ ± Á ¡≈͉∂ Á±  ÿ Á∂ ’Ó⁄≈∆¡ª Â∂ ¡≈͉∂ È≈◊«’ª ˘ Ú≈Í√ Ïπ Ò ≈¿π ‰ Á≈ ¡≈Á∂ Ù «Áº  ≈ ‘À ¢ ‹≈Í≈È Á∂ Á±  ≈Ú≈√ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿π √ Á∂ «˜¡≈Á≈Â ’Ó⁄≈∆ Ô± ’ ∂ È ¤º ‚ ⁄π º ’ ∂ ‘È¢ ‹≈Í≈È È∂ ¿π º Ê ∂ Óœ ‹ ± Á ¡≈͉∂ √≈∂ È≈◊«’ª ˘ √«ÊÂ∆ «Ú◊ÛÈ ÂØ ∫ Í«‘Òª ÿ Í‰ Ò¬∆ «’‘≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ Á∂ «ÚÁ∂ Ù Óø  ∆ È∂ «’‘≈ «’ ¿π √ È∂ Ô± ’ ∂ È ”⁄ ¡≈͉∂ Á±  ≈Ú≈√ Á≈

‘Ú≈¬∆ ’øÍÈ∆¡ª È∂ ’¬∆ ¿π‚≈‰ª ºÁ ’∆Â∆¡ª

’ø Ó Ïø Á ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ ÚÂÓ≈È ”⁄ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ È∂ ¡≈͉∂ «‚ÍÒØ Ó À ‡ ª ˘ ÒÚ∆Ú ”⁄ ¡√Ê≈¬∆ Á¯Â ”⁄ ÂÏÁ∆Ò ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ È∂ ¡≈͉∂ Á±  ÿ Á∂ ’Ó⁄≈∆¡ª ˘ ¿π Ê Ø ∫ ⁄Ò∂ ‹≈‰ Â∂ ÒÚ∆Ú Í‘π ø ⁄ ‰ Ò¬∆ «’‘≈ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ Í«‘Òª ‘∆ ’∆Ú √«Ê ¡≈͉∂ Á±  ≈Ú≈√ ˘ √Ê≈¬∆ Âœ  ”Â∂ Ïø Á ’È Á≈ ‘π ’ Ó Á∂ ⁄π º ’ ≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ «ÚÁ∂ Ù Óø  ∆ È∂ Ú∆ Ô± ’ ∂ È ”⁄ ¡≈͉≈ Á±  ≈Ú≈√ Óπ ¡ º Â Ò ’ «Áº  ≈ √∆¢ ’À È ∂ ‚ ≈ È∂ ‹ø ◊ Á∂ ıÂ∂ Á∂ Óº Á ∂ È ˜ ÒÚ∆Ú ”⁄ «¬º ’ ¡√Ê≈¬∆ Á¯Â √Ê≈Í ’È Ò¬∆ «’‘≈ ‘À ¢ ¡Ó∆’≈ Í«‘Òª ‘∆ Ô± ’ ∂ È ÂØ ∫ ¡≈͉∂ Á±  ÿ Á∂ «˜¡≈Á≈Â ’Ó⁄≈∆¡ª Â∂ È≈◊«’ª ˘ Ú≈Í√ Ïπ Ò ≈ ⁄π º ’ ≈ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ ¡≈͉∂ È≈◊«’ª ˘ Ú≈-Ú≈ ¡Í∆Ò ’ «‘≈ ‘À «’ ¿π ‘ Ô± ’ ∂ È ÂØ ∫ Ú≈Í√ ¡≈ ‹≈‰¢ ¡Ó∆’≈ È∂ ¡≈͉∂ ’π fi ’Ó⁄≈∆¡ª ˘ Ô± ’ ∂ È Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ’∆Ú ÂØ ∫ ÒÚ∆Ú Ù«‘ ”⁄ ÂÏÁ∆Ò ’ «Áº  ≈ ‘À ¢

±√ È∂ Ô±’∂È È≈Ò Òº◊Á∆ √‘ºÁ ”Â∂ ¡≈͉∂ Ì≈∆ ‘«Ê¡≈ Â∂ ¡À √ -D@@ «Ó˜≈¬∆Òª Ú∆ Â≈«¬È≈ ’∆Â∆¡ª ‘È¢ ¡Ó∆’≈ È∂ ±√ ˘ √ı «⁄Â≈ÚÈ∆ «ÁºÂ∆ ‘À «’ ‹∂’ ¿π√ È∂ Ô±’∂È ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈ ª ±√ ˘ «¬√ Á∂ ÈÂ∆‹∂ Ìπ◊‰∂ ÍÀ‰◊∂¢ «¬√ √ø’‡ Á∂ «Ú⁄’≈, ’¬∆ ͺ ¤ Ó∆ Á∂ Ù ª È∂ Ô± ’ ∂ È Ò¬∆ ¡≈͉∆¡ª ¿π‚≈‰ª ˘ ºÁ ‹ª ÏÁÒ «ÁºÂ≈ ‘À¢ Ô±’∂È È∂ ¡≈͉∆¡ª ¬∂¡Ò≈¬∆Ȫ ˘ Ï∂Ò≈±√ ‹≈‰ ÂØ∫ ÓÈ∑≈ ’ «ÁºÂ≈ ‘À¢ ±√ ”⁄ Í«‘Òª ‘∆ ¯œ‹∆ ¡«Ì¡≈√ ’ ‘∂ ‘È¢ ÈÀÁ˜ÒÀ∫‚ Á∆ ¬∂¡Ò≈¬∆È ’∂¡ÀºÒ¡ÀºÓ È∂ ¡◊Ò∆ √±⁄È≈ º’ Ô±’∂È ‹≈‰ Ú≈Ò∆¡ª ¡≈͉∆¡ª √≈∆¡ª ¿π‚≈‰ª ºÁ ’ «ÁºÂ∆¡ª ‘È¢ ’øÍÈ∆ È∂ Ù«È⁄Ú≈ ˘ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆¢ Ô±’∂È Á∆ «ÚÙ∂Ù ¬∂¡Ò≈¬∆Ș ’øÍÈ∆ √’≈¬∆¡ºÍ È∂ «’‘≈ «’ ÍπÂ◊≈Ò Á∂ ÓÁ∂≈ ÂØ∫ ’∆Ú ‹≈‰ Ú≈Ò∆¡ª ¿π‚≈‰ª ÓØÒÁØÚ≈ Á∆ ≈‹Ë≈È∆ «⁄Ù∆È≈¿± ÚºÒ ÓØÛ «ÁºÂ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È¢ «¬√∂ Á«Ó¡≈È ’ÀÈ∂‚≈ È∂ Ô±’∂È Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ’∆Ú «Ú⁄ √«Ê ¡≈͉∂ Á±Â≈Ú≈√ ˘ ÏøÁ ’ «ÁºÂ≈ ‘À ¡Â∂ ≈‹Á±Âª Â∂ Á±Â≈Ú≈√ Á∂ ÓπÒ≈˜Óª ˘ Ô±’∂È Á∂ ͺ¤Ó∆ «‘º√∂ «Ú⁄ √«Ê ÒÚ∆Ú ”⁄ ¡√Ê≈¬∆ Âœ ”Â∂ Ì∂‹ «ÁºÂ≈ ‘À¢

Ï≈«¬‚È Â∂ Íπ«ÂÈ «Ú⁄≈Ò∂ «¬’ ÿø‡≈ ⁄Ò∆ ◊ºÒÏ≈ ګÙø◊‡È/Ó≈√’Ø- ¡Ó∆’≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‹Ø¡ Ï≈«¬‚È Â∂ ±√ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÚÒ≈Á∆Ó∆ Íπ«ÂÈ È∂ Ôπ’∂È Ó≈ÓÒ∂ Ï≈∂ ÙÈ∆Ú≈ ˘ ÎØÈ Â∂ «¬’ ÿø‡≈ ◊ºÒÏ≈ ’∆Â∆¢ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ Â∂ ¿π√ Á∂ √«‘ÔØ◊∆¡ª È∂ «⁄Â≈ÚÈ∆ «ÁºÂ∆ ‘À «’ ±√ «’√∂ Ú∆ √Ó∂∫ Ôπ’∂È Â∂ ‘ÓÒ≈ ’ √’Á≈ ‘À¢ «¬√∂ Áœ≈È ¡Ó∆’≈ Á∂ ◊ë‘ ÓøÂ≈Ò∂ È∂ Ôπ’∂È «Úº⁄ ¡≈͉∂ √Î≈Â÷≈È∂ Á∂ √‡≈Î ˘ DH ÿø«‡¡ª «Úº⁄ Ôπ’∂È ¤º‚‰ Ò¬∆ ’«‘ «ÁºÂ≈ ‘À¢ Ôπ’∂È Á∆ √‘ºÁ Â∂ ±√ È∂ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ ¡≈͉∂ √À«È’ Â≈«¬È≈ ’∆Â∂ ‘ج∂ ‘È Â∂ ¡Ó∆’≈ È∂ ÷ÁÙ≈ ‹Â≈«¬¡≈ ‘À «’ ±√ «’√∂ Ú∆ √Ó∂∫ Ôπ’∂È Â∂ ‘ÓÒ≈ ’ √’Á≈ ‘À ‹ÁØ∫ «’ ±√ È∂ ‘ÓÒ≈ ’È Á∆ ◊ºÒ Á≈ ÷ø‚È ’∆Â≈ ‘À¢

www.nripost.com

Tel. +1 (905) 452-4548

‡º’ª Ú≈«Ò¡ª ˘ “«√ºË∂ ≈‘” Í≈¿π‰ Ò¬∆ ‡±‚Ø ÚÒØ∫ ¡ÀÓ‹À∫√∆ ¡À’‡ Ò≈◊± ˙‡≈Ú≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’À È ∂ ‚ ∆¡È ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ‹√«‡È ‡± ‚ Ø È∂ √Ø Ó Ú≈ ˘ ¡À Ó ‹À ∫ √∆ ¡À ’ ‡ Ò≈◊± ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ ‡± ‚ Ø Á≈ «¬‘ ’ÁÓ √’≈ ˘ ’Ø « Ú‚-AI Ó‘ªÓ≈∆ Á∆¡ª Í≈Ïø Á ∆¡ª «Úπ º Ë ‡º ’ ⁄≈Ò’ª Áπ ¡ ≈≈ ⁄º Ò ‘∆ È≈’≈Ïø Á ∆ ¡Â∂ «ÚØ Ë Íà Á ÙȪ ˘ √ø Ì ≈Ò‰ Ò¬∆ Ú≈˱ Ù’Â∆¡ª ÁÚ∂ ◊ ≈¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ’À È ∂ ‚ ≈ «Úº ⁄ E@ √≈Òª «Úº ⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ ¡À Ó ‹À ∫ √∆ ¡À ’ ‡ Ò≈◊± ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ ‡± ‚ Ø È∂ Í≈Ò∆ÓÀ ∫ ‡ «‘º Ò ”Â∂ «¬º ’ «È¿± ˜ ’≈ÈÎø √ «Úº ⁄ «’‘≈,““«¬‘ ‘π ‰ √ͺ Ù ‡ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ ’≈˘È ˘ ÍÃ Ì ≈ÚÙ≈Ò∆ „ø ◊ È≈Ò Ò≈◊± ’È Á∆ ÔØ ◊ Â≈ Ò¬∆ ◊ø Ì ∆ ⁄π ‰ œ  ∆¡ª ‘È¢ ¡À Ó ‹À ∫ √∆ ¡À ’ ‡ Á∂ ¡⁄≈È’ Ò≈◊± ‘Ø ‰ È≈Ò Íπ « Ò√ ˘ ¿π ‘ Ȫ Ê≈Úª ”Â∂ «ÚÚ√Ê≈ Ï‘≈Ò ’È Ò¬∆ ÚË∂  ∆ Ù’Â∆¡ª «ÓÒÁ∆¡ª ‘È «‹º Ê ∂ ‹ÈÂ’ «¬’º · ◊À  -’≈˘È∆ ¡Â∂ ÷ÂÈ≈’ ◊Â∆«ÚË∆¡ª «‹Ú∂ ∫ «’ È≈’≈Ïø Á ∆¡ª Á≈ ◊·È ’∆Â≈ ‘Ø Ú ∂ ¢ √’≈ √‘º Á ∆ Òªÿ∂ ¡Â∂ ‘Ú≈¬∆ ¡º « ‚¡ª Ú◊∂ Ó‘º  Úͱ  È ÷∂  ª ˘ Ú∆ ÓÈØ È ∆ ¡Â∂ √π  º « ÷¡Â ’ ‘∆ ‘À ¢ ”” ‡± ‚ Ø È∂ «’‘≈ «’ ¡À Ó ‹À ∫ √∆ ¡À ’ ‡ Ò≈◊± ’È È≈Ò

√’≈ ˘ «¬‘ Ô’∆È∆ ω≈¿π ‰ Á∆ Ú∆ «¬‹≈˜Â «ÓÒ∂ ◊ ∆ «’ ˜±  ∆ √∂ Ú ≈Úª «‹Ú∂ ∫ «’ ‡º ’ ª ˘ ‘‡≈¿π ‰ Ò¬∆ ‡Ø « ¬ø ◊ √∂ Ú ≈Úª Íà Á ≈È ‘Ø ‰ ¢ ‡± ‚ Ø È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ¡À Ó ‹À ∫ √∆ ¡À ’ ‡ ¡≈√∆¡À Ó Í∆ ˘ «Ó™√ÍÒ ¿π Í -«ÈÔÓª ¡Â∂ √± Ï ≈¬∆ ¡Í≈˪ ˘ Ò≈◊± ’È Á∂ ÔØ ◊ ω≈Ú∂ ◊ ≈ «‹º Ê ∂ Ú∆ ÒØ Û ‘Ø Ú ∂ ¢ «¬‘ ’ÁÓ ’À È ∂ ‚ ∆¡Èª ˘ √π  º « ÷¡Â º ÷ ‰, ÒØ ’ ª Á∆¡ª Èœ ’ ∆¡ª Á∆ √π  º « ÷¡≈ ¡Â∂ √≈‚∂ ¡Á≈«¡ª «Úº ⁄ «ÚÙÚ≈√ Ï‘≈Ò ’È Ò¬∆ ‘À ¢

¡Á≈ÒÂ∆ ‘π’Ó Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¡Ó∆’≈-’ÀÈ‚∂ ≈ √‘ºÁ ”Â∂ ‘≈Ò∂ ¡«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‡º’ª Á≈ “◊∂¡” Á∂Ù Á∂ ‘Ø «‘º«√¡ª ”⁄ ¯À«Ò¡≈ «ÚØË «Úø ‚ √ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’Ø « Ú‚-AI ÚÀ ’ √∆È Á∂ ‘π ’ Óª ¡Â∂ ‘Ø  Í≈Ïø Á ∆¡ª Á≈ «ÚØ Ë ’ ‘∂ Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª È∂ ¡Ó∆’≈ ˘ ’À È ∂ ‚ ≈ È≈Ò ‹Ø Û È Ú≈Ò∂ ¡ø Ï À √ ‚ Íπ Ò ÂØ ∫ ¡≈͉∂ Ú≈‘È ‘‡≈ «Áº  ∂ ‘È, ‘≈Òª«’ ≈‹Ë≈È∆ √Ó∂  ’¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È Ù«‘ª «Úº ⁄ Íà Á ÙÈ Â∂ ˜ ‘Ø ‰ ’≈È Íπ Ò Âº ’ Í‘π ø ⁄ ‰≈ ’≈¯∆ Óπ Ù ’Ò ‘À ¢ Íπ Ò ∆√ È∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ È≈‹≈«¬˜ ’Ϙ∂ ‘‡≈¿π ‰ Ò¬∆ ‘Ø  ¡«Ë’≈∆¡ª Á∂ ¡≈¿π ‰ Á∆ ¿π ‚ ∆’ ’ ‘∂ ‘È¢ Ï∆Â∂ «ÁÈ ¡Á≈Ò È∂ «¬√ Íπ Ò ÂØ ∫ ‡º ’ ª ˘ ‘‡≈¿π ‰ Á≈ ‘π ’ Ó «Áº  ≈ √∆¢ (√ÓÏø Ë Â ÷Ïª √¯≈ Èø . 3 ”Â∂ )


MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2022

±√-Ô±’∂È Â‰≈¡

www.nripost.com

«¬‘ Ú∆ ÷≈√

B ±√∆ ÏøÏª È∂ Ï∂Ò≈±√ Á∂ ¡√Ó≈È ”⁄ Ì∆ ¿π‚≈‰ , Ô±’∂È Á∂ È∂Û∂ ÂØ∫ ¶«ÿ¡≈

Ô±’∂È Áπ¡≈Ò∂ ‰≈¡ ÿ‡≈¿π‰ Ò¬∆ ’±‡È∆Â’ ’Ø«ÙÙª ‹≈∆ Ó≈√’Ø (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ± √ È∂ ÙÈ∆Ú≈ ˘ ¡≈͉∂ B Ïø Ï ≈ Ï∂ Ò ≈± √ Á∂ ¡√Ó≈È ”⁄ ¿π ‚ ≈¬∂ ¢ ‡∆Ô± - BB ¡À º Ó C Ïø Ï ≈ ÍÃ Ó ≈‰± ‘ÓÒ∂ ’È Á∂ √Óº Ê ‘È¢ ¡º ‹ ’º Ò ∑ ± √ ∆ ¯œ ‹ ª Ï∂ Ò ≈± √ ∆¡È ¯œ ‹ ª È≈Ò ¡«Ì¡≈√ ’ ‘∆¡ª∫‘È¢ Ï∂ Ò ≈± √ Á∆ Ô± ’ ∂ È È≈Ò √‘º Á √ªfi∆ ‘À ¢ «¬‘ ıÁÙ≈ ‘À «’ ± √ Ï∂ Ò ≈± √ ≈‘ƒ Ô± ’ ∂ È ˘ ÿ∂  «‘≈ ‘À Â∂ ‘ÓÒ∂ Á∂ √Ó∂ ∫ ∫ ’¬∆ ÓØ  ⁄∂ ÷Ø Ò ∑ Á∂ Ú ∂ ◊ ≈¢ Ô± ’ ∂ È Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ’∆Ú Ï∂ Ò ≈± √ ÂØ ∫ ∫ «√Î GE «’Ó∆. Á±  ‘À ¢ ÍÂ≈ Òº ◊ ≈ ‘À «’ ± √ È∂ Á±  -Áπ  ≈‚∂ √≈«¬Ï∂  ∆¡≈ ÂØ ∫ ∫ ¡≈͉∆ ¯œ ‹ ˘ ‘‡≈ ’∂ Á∂ Ù Á∂ ͱ  Ï∆ «‘º √ ∂ ”⁄ Ï∂ Ò ≈± √ Ì∂ ‹ «Áº  ≈ ‘À ¢ «¬√ Â∑ ª Ï∂ Ò ≈± √ ”⁄ ± √ ∆ √À « È’ª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ È≈‡Ø Ï∂ Ò ≈± √ ”⁄ C@,@@@ ± √ ∆ √À « È’ª Á≈ Á≈¡Ú≈ ’Á≈ ‘À , ‹Ø AIIA ÂØ ∫ ∫ Ï≈¡Á √Ì ÂØ ∫ ∫ Úº Ë ‘À ¢ ± √ Â∂ Ï∂ Ò ≈± √ «Ú⁄’≈ ’∆Ï∆ º « ÷¡≈ √Ïø Ë Â∂ √Ófiœ  ∂ ‘È¢ ÍÂ≈ Òº ◊ ≈ ‘À «’ Ô± ’ ∂ È È∂ Û ∂ ¡≈’«‡’ √≈◊ Â∂ ÓÀ ‚ ∆‡∂  ∆¡È √≈◊ ”⁄ Ú∆ ± √ ∆ ‹ø ◊ ∆ Ï∂ Û ∂ ÚË ‘∂ ‘È¢ ¿π º Ê Ø ∫ ∫ «¬‘ ‹ø ◊ ∆ Ï∂ Û ∂ Ï‘π  ‘∆ ÿº ‡ √Ó∂ ”⁄ ’≈Ò∂ √≈◊ ”⁄ Í‘π ø ⁄ √’Á∂ ‘È, «‹√ Á∂ ’ø „ ∂ Ô± ’ ∂ È √«Ê ‘À ¢

ÍÃÓ≈‰± ‘«Ê¡≈ª ˘ ÈÙ‡ ’È ”Â∂ Ô±’∂È ˘ ͤÂ≈Ú≈ √≈Ò AIIA ”⁄ √Ø Ú ∆¡Â Ô± È ∆¡È Á∂ Ìø ◊ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ ∫ Ï≈¡Á ¡≈˜≈Á ‘Ø ∫ Á ”⁄ ¡≈¬∂ Ô± ’ ∂ È ’Ø Ò ¿π √ √Ó∂ ∫ E,@@@ ÍÃ Ó ≈‰± ‘«Ê¡≈ Â∂ ¶Ï∆ Á±  ∆ Á∆¡ª∫ «Ó˜≈¬∆Òª √È¢ ÍÓ≈‰± ‘«Ê¡≈ª Á≈ «¬‘ Ìø ‚ ≈ ¿π √ √Ó∂ ∫ ∫ ± √ Â∂ ¡Ó∆’≈ ÂØ ∫ ∫ Ï≈¡Á √Ì ÂØ ∫ ∫ Úº ‚ ≈ √∆¢ Í ÍÓ≈‰± «ÈÙ√Â∆’È Úº Ò ÚËÁ∂ ‘Ø ¬ ∂ Ô± ’ ∂ È È∂ Ï≈¡Á ”⁄ «¬È∑ ª ÍÃ Ó ≈‰± ‘«Ê¡≈ª ˘ ÈÙ‡ ’ «Áº  ≈¢ ‘π ‰ ‹ÁØ ∫ ∫ ¿π √ ”Â∂ ± √ ∆ ‘ÓÒ∂ Á≈ ıÂ≈ Óø ‚ ≈ «‘≈ ‘À ª ¿π ‘ ¡≈͉∂ Íπ  ≈‰∂ ÎÀ √ Ò∂ ”Â∂ ͤÂ≈ «‘≈ ‘À ¢ Ó≈«‘ª Á≈ Óø È ‰≈ ‘À «’ ‹∂ ’  Ô± ’ ∂ È ’Ø Ò «¬√ √Ó∂ ∫ ∫ ÍÓ≈‰± ‘«Ê¡≈ ‘π ø Á ∂ ª ¿π ‘ «¬√ ˘ Ø ’ ± Ù’Â∆ «Áø Á ∂ Â∂ «Î Ô± ’ ∂ È ± √ Á∂ √≈‘Ó‰∂ Ï≈Ï∆ Á∂ ͺ Ë  ”Â∂ ◊º Ò Ï≈ Á∆ Ó∂ ˜ ”Â∂ ÏÀ · √’Á≈ √∆¢

Îª√ Â∂ ‹ÓÈ∆ Á∂ ¡≈◊±¡ª ÚºÒØ∫ ±√∆ Â∂ ¡Ó∆’∆ È∂Â≈Úª È≈Ò ÓπÒ≈’≈ª; Ï≈«¬‚È Â∂ ͱ«ÂÈ ÚºÒØ∫ «¬’-Á±‹∂ ˘ ÓπÛ «⁄Â≈ÚÈ∆ ’∆Ú- Ô±’∂È Áπ¡≈Ò∂ ω∂ ‰≈¡ ˘ ÿº‡ ’È Ò¬∆ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ’±‡È∆Â’ ÔÂÈ ‹≈∆ ‘È¢ Îª√∆√∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ «¬ÓÀȱ¡Ò ÓÀ’œ∫ Á∂ Ú∆ ’∆Ú Íπº‹‰ Á∂ ¡≈√≈ ‘È «’™«’ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ±√∆ ¡≈◊± È≈Ò Ó≈√’Ø «Ú⁄ ‘ج∆ ¿πÈ∑ª Á∆ ◊ºÒÏ≈ «’√∂ «√∂ È‘ƒ Òº◊ √’∆ ‘À¢ ÓÀ’œ∫ Ô±’∂È Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÚÒ≈Á∆Ó∆ ˜ÀÒ∂∫√’∆ È≈Ò ÓπÒ≈’≈ ’È◊∂ Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂ ±√ Á∆ ¯œ‹ ÚºÒØ∫ Ô±’∂È ”⁄ Á≈÷Ò ‘؉ Á∂ ¡≈√≈ ÚËÁ∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ ±√ Á∂ «¬’ Òº÷ √À«È’ ͱ∆ «Â¡≈∆ È≈Ò Ô±’∂È Á∆ ‘ºÁ ¿πÂ∂ Óœ‹±Á ‘È, Í ±√ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿πÈ∑ª Á≈ Ô±’∂È «Ú⁄ Á≈÷Ò ‘؉ Á≈ ’ج∆ «¬≈Á≈ È‘ƒ ‘À¢ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ±√, ͺ¤Ó Â∂ È≈‡Ø ’ØÒØ∫ ◊≈ø‡∆ Óø◊ «‘≈ ‘À «’ ¿π‘ «÷ºÂ∂ «Ú⁄ ¡≈͉∂ ‘«Ê¡≈ª Á∆ Â≈«¬È≈Â∆ Ø’‰ ¡Â∂ ͱÏ∆ Ô±ØÍ «Ú⁄Ø∫ ¡≈͉∆¡ª ¯œ‹ª ’º„ ÒÀ‰¢ ͺ¤Ó∆ ÓπÒ’ª Á∂ ¡≈◊± «Í¤Ò∂ ’πfi ‘¯«Â¡ª ÂØ∫ «¬√ ¡≈√ È≈Ò ¿πº⁄ ͺË∆ ’±‡È∆Â’ Ú≈Â≈ ”⁄ Òº◊∂ ‘ج∂ ‘È «’ ‰≈¡ ÿ‡∂◊≈ Â∂ ‘ÓÒ≈ Ø«’¡≈ ‹≈ √’∂◊≈¢ ÓÀ’œ∫ È∂ √ØÓÚ≈ ±√ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÚÒ≈Á∆Ó∆ ͱ«ÂÈ È≈Ò ÓπÒ≈’≈ ’∆Â∆ √∆¢ ¿πÈ∑ª ’∆Ï Íø‹ ÿø‡∂ ◊ºÒÏ≈ ’∆Â∆¢ ◊ºÒÏ≈ Ó◊Ø∫ ÁØÚª ¡≈◊±¡ª È∂ «¬√ ◊ºÒ ¿πÂ∂ √«‘ÓÂ∆ ˜≈«‘

’∆Â∆ «’ Ú≈Â≈ ‹≈∆ º÷‰ Á∆ ÒØÛ ‘À, ‘≈Òª«’ ¿πÈ∑ª ¡≈͉∆ ¡√«‘ÓÂ∆ Ú∆ ÷πºÒ∑ ’∂ ˜≈«‘ ’∆Â∆¢ ͱ«ÂÈ È∂ «’‘≈ «’ ¡Ó∆’≈ Â∂ È≈‡Ø È∂ Ó≈√’Ø Á∆¡ª Óø◊ª ¿πÂ∂ ◊œ È‘ƒ ’∆Â≈, Í È≈Ò ‘∆ «’‘≈ «’ ¿π‘ ◊ºÒÏ≈ ‹≈∆ º÷‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘È¢ ͱ«ÂÈ È∂ «¬‘ Ú∆ «⁄Â≈ÚÈ∆ «ÁºÂ∆ √∆ «’ Ô±’∂È ˘ È≈‡Ø Á∂ ÿ∂∂ «Ú⁄ «Ò¡≈¿π‰ È≈Ò ±√ ¡Â∂ È≈‡Ø «Ú⁄≈Ò∂ ‹ø◊ Ú∆ «¤Û √’Á∆ ‘À¢ Îª√∆√∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ È∂ «’‘≈ «’ ¿πÈ∑ª Á∆ ͱ«ÂÈ È≈Ò ·Ø√ Â∂ ‚±øÿ∆ ◊ºÒÏ≈ ‘ج∆ ‘À ‹Ø «’ ‰≈¡ ÿº‡ ’È Á∆¡ª Ùª ¿πÂ∂ ’∂∫Á √∆¢

Ô±’∂È √‘ºÁ ”Â∂ ‰≈¡ «Ú⁄≈Ò∂ ¡Ó∆’≈ È∂ √À∫’Û∂ √À«È’ ÍØÒÀ∫‚ Ì∂‹∂ Îª√, ‹ÓÈ∆ Â∂ ÍØÒÀ∫‚ ÚºÒØ∫ Ô±’∂È Á∆ ‘Ó≈«¬Â Ï≈«¬‚È ÚºÒØ∫ ÍØÒÀ∫‚, ØÓ≈È∆¡≈ ¡Â∂ ‹ÓÈ∆ «Úº⁄ Ú≈˱ ¡Ó∆’∆ √À«È’ Â≈«¬È≈ ’È Á∂ ‘π’Ó ÍØ Ò À ∫ ‚- Ô± ’ ∂ È Á∂ È≈Ò Òº ◊ Á∆ √‘º Á È∂ Û ∂ Áº ÷ ‰∆-ͱ  Ï∆ ÍØ Ò À ∫ ‚ «Ú⁄ ¡º ‹ √À ∫ ’Û∂ ¡Ó∆’∆ √À « È’ Í‘π ø ⁄ ∂ ¢ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‹Ø ¡ Ï≈«¬‚È È∂ Ô± ’ ∂ È ”Â∂ ± √ Á∂ ‘ÓÒ∂ Á∆ √ø Ì ≈ÚÈ≈ «Ú⁄≈Ò∂ ¿π º Ê ∂ AG@@ √À « È’ª ˘ Â≈«¬È≈ ’È Á∂ ‘π ’ Ó «Áº  ∂ ‘È¢ ¡Ó∆’∆ √À È ≈ Á∂ ‹‘≈˜ «Ú⁄ √À « È’ ˜À √ ÚØ ‹À « √˙∫’≈ ‘Ú≈¬∆ ¡º ‚ ∂ ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ∂ ¢ ¿π È ∑ ª Á≈ ’Óª‚ Ó∂ ‹  ‹ÈÒ «¥√‡Ø Î  ‚Ø È ≈‘± ‘À ‹Ø C@ ¡◊√ ˘ ¡¯◊≈«È√Â≈È ¤º ‚ ‰ Ú≈Ò≈ ¡≈ı∆ ¡Ó∆’∆ √À « È’ √∆¢ Ï≈«¬‚È È∂ ÍØ Ò À ∫ ‚, Ø Ó ≈È∆¡≈ ¡Â∂ ‹ÓÈ∆ «Ú⁄ Ú≈˱ ¡Ó∆’∆ √À « È’ Â≈«¬È≈ ’È Á≈ ‘π ’ Ó «Áº  ≈ ‘À ª ‹Ø √«‘ÔØ ◊ ∆¡ª ¡Â∂ Áπ Ù Ó‰ª ÁØ ‘ ª ˘ ± √ Â∂ Ô± ’ ∂ È «Ú⁄≈Ò∂ ÚËÁ∂ ‰≈¡ Á«Ó¡≈È È≈‡Ø Á∂ ͱ  Ï∆ «‘º √ ∂ √Ïø Ë ∆ ¡Ó∆’≈ Á∆ Ú⁄ÈϺ Ë Â≈ «Á÷≈¬∆ ‹≈ √’∂ ¢ ‘¯Â≈ Í«‘Òª Ú∆ ¡Ó∆’≈ Á∂ ‹‘≈˜ ÍØ Ò À ∫ ‚ Á∆ Ô± ’ ∂ È È≈Ò Òº ◊ Á∆ √‘º Á ÂØ ∫ ’∆Ï I@ «’ÒØ Ó ∆‡ Á±  ‘Ú≈¬∆ ¡º ‚ ∂ ”Â∂ ¿π Í ’È ¡Â∂ ‘Ø  √≈Ó≈È ÒÀ ’∂ Í‘π ø ⁄ ∂ √È¢

«¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª Ú∆ ÍØ Ò À ∫ ‚ Á∂ √À « È’ «¬≈’ ¡Â∂ ¡¯◊≈«È√Â≈È «Ú⁄ «ÓÙȪ Áœ  ≈È ¡Ó∆’∆ √À « È’ª È≈Ò «ÓÒ ’∂ ’ø Ó ’ ⁄π º ’ ∂ ‘È¢ È≈‡Ø Á∂ ͱ  Ï∆ ÓÀ ∫ Ï ÍØ Ò À ∫ ‚ Á∆ √‘º Á ± √ ¡Â∂ Ô± ’ ∂ È ÁØ ‘ ª È≈Ò Òº ◊ Á∆ ‘À ¢ ÍØ Ò À ∫ ‚ «Ú⁄ B@AG ÂØ ∫ ’∆Ï D@@@ ¡Ó∆’∆ √À « È’ Â≈«¬È≈ ‘È¢

ÍÀ « √- Îª√, ‹ÓÈ∆ Â∂ ÍØ Ò À ∫ ‚ Á∂ ¡≈◊± ¡ ª È∂ Ô± ’ ∂ È Á∂ ‘º ’ «Ú⁄ ÏØ Ò «Á¡ª «’‘≈ ‘À «’ ¿π ‘ ¿π È ∑ ª Á∆ ıπ Á Óπ ÷ «Â¡≈∆ Á∆ ͱ  ∆ ‘Ó≈«¬Â ’Á∂ ‘È¢ Îª√ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ «¬ÓÀ È ± ¬ ∂ Ò ÓÀ ’ Ø ∫ , ‹ÓÈ∆ Á∂ ⁄ª√Ò ˙ÒÎ Ùπ Ò ˜ Â∂ ÍØ Ò À ∫ ‚ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ¡ªÁ∂ ˜ ‚± ‚ ≈ È∂ «Óø √ ’ ◊Ø Ò ∆Ïø Á ∆ √Ófiœ  ∂ Á∆ ‘Ó≈«¬Â ’∆Â∆ ‘À ¢ «¬È∑ ª √≈∂ Óπ Ò ’ª Á∂ «¬’ ◊π º Í È∂ Ï«ÒÈ «Ú⁄ ‘Ø ¬ ∂ «√ı √ø Ó ∂ Ò È «Ú⁄ «‘º √ ≈ «Ò¡≈ ‘À ¢ Îª√, ‹ÓÈ∆ Â∂ ÍØ Ò À ∫ ‚ Á∂ «¬√ ◊π º Í Á∆ √Ê≈ÍÈ≈ CA √≈Ò Í«‘Òª ·ø „ ∆ ‹ø ◊ Á∂ ÷ÂÓ ‘Ø ‰ ¿π  ∂ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ «√ı √ø Ó ∂ Ò È «Ú⁄ Ô±  Ø Í Ò¬∆ ω∆¡ª ÈÚ∆¡ª ⁄π ‰ œ  ∆¡ª ¿π  ∂ ⁄⁄≈ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ Îª√ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Óπ  ≈Ï’ «¬‘ ÏÀ · ’ Á√≈™Á∆ ‘À «’ Ô±  Ø Í , ± √ ÂØ ∫ Ú⁄ÈϺ Ë Â≈ ⁄≈‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ Ô± ’ ∂ È Ï≈∂ ± √ Â∂ ͺ ¤ Ó∆ ‹◊ «Ú⁄ ‰≈¡ Ï«‰¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ ± √ Á∆ ¯œ ‹ Ô± ’ ∂ È Á∆ √‘º Á ¿π  ∂ ‹Ó∑ ª ‘À ¢

«ÚÁ∂ Ù ∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∆ ⁄∆È I/AA ‘ÓÒ∂ Á∂ Í∆Û ͫÚ≈ª ˘ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ «Úº ⁄ Ú≈Í√∆ Ò¬∆ ÔÂÈ ‹≈∆ G ¡Ï ‚≈Ò Á≈ ¡ºË≈ «‘º√≈ : Ï≈«¬‚È

Í∂ ¬ ∆«⁄ø ◊ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ⁄∆È È∂ Óø ◊ ÒÚ≈ ˘ «’‘≈ «’ ¿π ‘ «ÚÁ∂ Ù ∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∆ ⁄∆È «Úº ⁄ Ú≈Í√∆ Ò¬∆ ‘ √ø Ì Ú ÔÂÈ ’ «‘≈ ‘À Í ¿π ‘ BC ‘˜≈ ÂØ ∫ Úº Ë Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª √‰∂ ‘Ø  Ȫ «ÚÁ∂ Ù ∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∆ Ú≈Í√∆ Ò¬∆ ’Ø ¬ ∆ √Óª √∆Ó≈ ÂÀ ¡ È‘ƒ ’ √’Á≈¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ’Ø « Ú‚-AI Ú∆˜≈ Í≈Ïø Á ∆¡ª ’≈È «¬‘ «Ú«Á¡≈Ê∆ «Í¤Ò∂ ÁØ √≈Òª ÂØ ∫ ⁄∆È È‘ƒ Í √’∂ ‘È Â∂ ¡≈͉∂ - ¡≈͉∂ Á∂ Ù ª «Úº ⁄ π ’ ∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ ⁄∆È Á∂ «ÚÁ∂ Ù Óø  ≈Ò∂ Á∂ Ïπ Ò ≈∂ fi≈‹Ø «Ò«‹¡≈È È∂ «’‘≈ «’ ⁄∆È √’≈ «¬È∑ ª «ÚÁ∂ Ù ∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ Ú≈Í√ ⁄∆È Ïπ Ò ≈¿π ‰ ˘ ’≈Î∆ ¡«‘Ó∆¡Â Á∂ ‘∆ ‘À ¢ ⁄∆È √’≈ È∂ «Í¤Ò∂ ‘ÎÂ∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Á∆ Î∂  ∆ Óœ ’ ∂ Ú∆ BH ‘˜≈ Í≈«’ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∆ ⁄∆È Ú≈Í√∆ Ò¬∆ ’ÁÓ ⁄π º ’ ‰ Á≈ ÌØ √ ≈ «Áº  ≈ √∆¢

Ú≈«Ùø ◊ ‡È (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ È∂ «¬’ ¡«‘Ó Á√Â≈Ú∂ ˜ ”Â∂ Á√Â÷ ’∆Â∂ «‹√ «‘ G ¡Ï ‚≈Ò Á≈ ¡º Ë ≈ «‘º √ ≈ I/AA ‘ÓÒ∂ Á∂ Í∆Û ͫÚ≈ª ˘ «ÓÒ∂ ◊ ≈ ‹Á«’ Ï≈’∆ ÍÀ √ ≈ ¡Î◊≈È∆¡ª ”Â∂ ÷⁄ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ AE ¡◊√ ˘ Â≈«ÒÏ≈È ÚÒØ∫ ¡Î◊≈«È√Â≈È «Ú⁄ ’Ϙ≈ ’ ÒÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡Ó∆’≈ È∂ ¿π √ Á∂ G ¡Ï ‚≈Ò Î∆˜ ’ «Áº  ∂ √È¢ «¬√ È≈Ò √º  ӑ∆È∂ Ï∆‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ú∆ Â≈«ÒÏ≈È Á∆¡ª «Úº  ∆ √Óº « √¡≈Úª Ï’≈ √È¢ Ï≈«¬‚È ’Ø Ò C ≈‘ √∆, Í«‘Ò≈ ¿π ‘ Îø ‚ ˜ ˘ Î∆˜ ’ Á∂ Ú ∂ , Á± ‹ ≈ √≈∂ Îø ‚ Â≈«ÒÏ≈È ‘’± Ó Â ˘ Á∂ «Áº  ∂ ‹≈‰ Â∂ Â∆‹≈ «¬√ ÍÀ√∂ ˘ I/AA Í∆ÛÂ

Í«Ú≈ª ˘ Óπ ¡ ≈Ú˜∂ Ú‹Ø ∫ Á∂ Ú ∂ ¢ «¬‘ √º  ¡Ï ‚≈Ò «¬√ Ú∂ Ò ∂ «È¿± Ô ≈’ Á∂ ÎÀ ‚ Ò «˜Ú ’Ø Ò ‘È¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ¡Ó∆’∆ ¡Á≈Ò Ï≈«¬‚È Íà ٠≈√È Á∆ ¡Í∆Ò ”Â∂ «ÂøÈ Ú≈ √π ‰ Ú≈¬∆ ‡≈Ò ⁄π º ’ ∆ ‘À ¢ Ú≈¬∆‡ ‘≈¿± √ Óπ  ≈«Ï’ ¡Î◊≈È∆ ÒØ ’ ª Á∆ ÓÁÁ Ò¬∆ Îø ‚ ˜ «¬√ Â∑ ª Óπ‘º¬∆¡≈ ’Ú≈¬∂ ‹≈‰◊∂ «’ ÍÀ√∂ Á≈ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ «‘º √ ≈ Â≈«ÒÏ≈È ˘ È≈ «ÓÒ∂ ¢ ¡Ó∆’≈ ”Â∂ ÁÏ≈¡ √∆ «’ ¿π ‘ ¡Î◊≈«È√Â≈È Á∂ D ’Ø Û ÒØ ’ ª Á∆¡ª √Óº « √¡≈Úª Á∂ ‘º Ò Ò¬∆ Îø ‚ ‹≈∆ ’∂ ¢ ¡Ó∆’≈ È∂ «¬‘ √≈Î ’ «Áº  ≈ ‘À «’ Â≈«ÒÏ≈È ˘ ¡≈͉∂ √≈∂ Ú≈¡Á∂ ͱ  ∂ ’È∂ ÍÀ ‰ ◊∂ ÷≈√ Âœ  ”Â∂ ¡œ  ª Â∂ ÒÛ’∆¡ª Á∆¡ª «√º « ÷¡ª È≈Ò √Ïø Ë Â Ó≈ÓÒ∂ ‘º Ò ’∆Â∂ ‹≈‰¢

√≈Ï’≈ Ï∆Ï∆√∆ ͺÂ’≈ ¡À∫‚«¿± ÈœÊ ˘ Â≈«ÒÏ≈È È∂ «’ºÂ≈ ¡◊Ú≈ ¶‚È (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √±  ª Á∂ ¡Èπ √ ≈ √≈Ï’≈ Ï∆Ï∆√∆ ͺ  ’≈ ¡À ∫ ‚«¿± Èœ  Ê Â≈«ÒÏ≈È Áπ ¡ ≈≈ ¡◊Ú≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ «ÚÁ∂ Ù ∆ ÒØ ’ ª «Úº ⁄ Ù≈ÓÒ ‘À ¢ ¡Î◊≈«È√Â≈È Á∂ √≈Ï’≈ ¿π Í ≈Ù‡ÍÂ∆ ¡Óπ º Ò ≈ √≈Ò∂ ‘ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «Í¤Ò∂ ’π fi Ó‘∆«È¡ª «Ú⁄ √Ó± ‘ Úº Ò Ø ∫ ⁄π º ’ ∂ ◊¬∂ I ÒØ ’ ª «Ú⁄ Ï∆Ï∆√∆ Á∂ √≈Ï’≈ ͺ  ’≈ ¡Â∂ √ø Ô π ’ Â ≈Ù‡ Á∂ Óœ ‹ ± Á ≈ Ú’ ¡À ∫ ‚«¿± Èœ  Ê Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘È¢ ¿π ‘ Ȫ È∂ ‡Ú∆‡ ’∆Â≈ «’ Ó∆‚∆¡≈ È≈ ‘Ø ‰ ’≈È, È≈◊«’ª Áπ ¡ ≈≈ ’Ø ¬ ∆ «ÍØ « ‡ø ◊ È≈ ‘Ø ‰ ¡Â∂ «¬º ’ ÁÓ ÿπ º ‡ ‰ Ú≈Ò∂ Ó≈‘œ Ò ’≈È «Ìà ٠‡≈⁄≈, ¡Í≈Ë ¡Â∂ ¡º « ¡≈⁄≈ Á≈ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª ÍÁ≈Î≈Ù È‘ƒ ‘Ø «‘≈ ‘À ¢ ¿π Á ≈‘‰ Ú‹Ø ∫ ͺ ¤ Ó∆ Á∂ Ù ª Á∂ I È≈◊«’ª ˘ ¡◊Ú≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À , «‹È∑ ª «Úº ⁄ Ï∆Ï∆√∆ Á∂ ¡À ∫ ‚«¿± Èœ  Ê ¡Â∂ ◊À ∫ ‚Ø Ó ≈’ À √ ‡Ø  À ∫ ‡ Á∂ Ó≈Ò’ Í∆‡ ‹π Ú ∂ È Ò Ù≈ÓÒ ‘È¢ Â≈«ÒÏ≈È fi± · ∂ ‘È¢ ¡Î◊≈«È√Â≈È Á∂ Ó∆‚∆¡≈ Áπ ¡ ≈≈ Á≈¡«Ú¡ª Á∆ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ «¬º ’ ͺ  ’≈ È∂ ‡Ú∆‡ ’∆Â≈ «’ √≈Ï’≈ Ï∆Ï∆√∆ ͺ  ’≈ ¡À ∫ ‚«¿± Èœ  Ê ˘ Â≈«ÒÏ≈È Áπ ¡ ≈≈ ¡◊Ú≈ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ √±  ª È∂ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆ «’ Â≈«ÒÏ≈È Áπ ¡ ≈≈ ¡◊Ú≈ ’∆Â∂ ◊¬∂

«ÚÁ∂ Ù ∆ ÒØ ’ ª Á∆ «◊‰Â∆ I º ’ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆ ‘À ¢ Â≈«ÒÏ≈È È∂ ¡‹∂ º ’ ’«Ê ¡◊Ú≈ Ï≈∂ ’Ø ¬ ∆ «‡º Í ‰∆ È‘ƒ ’∆Â∆ ‘À ¢ ¡≈͉∆ «Èº ‹ ∆ ÚÀ Ï √≈¬∆‡ ”Â∂ ÍØ √ ‡ ’∆Â∂ «¬º ’ Â≈˜≈ ÈØ ‡ «Úº ⁄ Èœ  Ê È∂ ’¬∆ ¡Î◊≈È Íà ª ª Á∆ ¡≈͉∆ Ô≈Â≈ ¡Â∂ Â≈«ÒÏ≈È È∂  ≈Úª È≈Ò Óπ Ò ≈’≈ Á≈ Ú‰È ’∆Â≈¢¿π √ È∂ «’‘≈ «’ ¡Î◊≈«È√Â≈È «Úº ⁄ ‹∆ÚÈ Á∆ ¡√Ò∆¡Â Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ  ‡ª ÂØ ∫ “«˜¡≈Á≈ ◊π ø fi ÒÁ≈” ‘À ¢ «¬‘ «Ï¡≈È ¿π Á Ø ∫ ¡≈«¬¡≈ ‘À ‹ÁØ ∫ √∆È∆¡ «Ïà « ‡Ù «‚ÍÒØ Ó À ‡ ª È∂ ¡Î◊≈«È√Â≈È «Úº ⁄ “◊ø Ì ∆” Ó≈ÈÚÂ≈Ú≈Á∆ √«ÊÂ∆ ”Â∂ ⁄⁄≈ ’È Ò¬∆ ÍÃ Ó π º ÷ Â≈«ÒÏ≈È∆ ‘√Â∆¡ª È≈Ò Óπ Ò ≈’≈ ’∆Â∆¢Ô± ’ ∂ Â≈«ÒÏ≈È Ù≈√È ˘ Ó≈ÈÂ≈ È‘ƒ «Áø Á ≈ ‘À ‹Ø B@B@ «Úº ⁄ ¡≈‹’ «Áà ٠ª «Ú⁄’≈ √º  ≈ «Úº ⁄ ¡≈¬∆ √∆ «’™«’ ͺ ¤ Ó∆ √À È ≈ ’≈Ïπ Ò ÂØ ∫ Ï≈‘ «È’Ò ◊¬∆ √∆¢√ø Ô π ’ Â ≈Ù‡ Á∂ «ÚÙÚ ÷π  ≈’ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó È∂ «⁄Â≈ÚÈ∆ «Áº  ∆ ‘À «’ ¡Î◊≈«È√Â≈È «Úº ⁄ HG Òº ÷ ÒØ ’ Ìπ º ÷ Ó∆ Á∂ ıÂ∂ «Úº ⁄ ‘È¢ Ô± ’ ∂ È∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò ’≈Ïπ Ò ÂØ ∫ ¡≈͉∂ «‚ÍÒØ Ó À ‡ ª ˘ Ú≈Í√ Ïπ Ò ≈ «Ò¡≈ √∆ Í ¡«Ë’≈∆ ◊º Ò Ï≈ Ҭ∆ ¡Î◊≈«È√Â≈È Í ◊¬∂ ¢

Ô±’∂È «Ú⁄ ‹ø◊ “Í≈◊ÒÍÈ” ‘ØÚ∂◊≈: ÍØÍ Îª«√√

ÍÀ « √- «¬√∂ Áœ  ≈È ÍØ Í Îª«√√ È∂ Ú∆ «’‘≈ «’ Ô± ’ ∂ È «Ú⁄ ‹ø ◊ “Í≈◊ÒÍÈ” ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ Â∂ ¿π È ∑ ª ¡≈√ Íà ◊ ‡≈¬∆ «’ Ô± ’ ∂ È Â∂ ± √ «Ú⁄≈Ò∂ ‰≈¡ √ø Ú ≈Á È≈Ò ÿ‡∂ ◊ ≈¢ Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ ÍØ Í ˘ Óø È ‰ Ú≈Ò∂ Ô± ’ ∂ È «Ú⁄ ’≈¯∆ ‘È Â∂ ¿π º Ê ∂ ’À Ê Ø « Ò’ ⁄⁄ Á∆ Ù≈÷≈ Ú∆ ‘À ¢


Vol. No. 216 Wednesday, 16th February 2022 - 22nd February 2022 Price $ 1.00 Editor : Pardeep Bains www.nripost.com

Tel. +1 (905) 452-4548

‡º ’ -’≈ÎÒ≈ ¡ø Á Ø Ò È: ¡Ó∆’≈-’À È ∂ ‚ ≈ √‘º Á ”Â∂ Ï«‰¡≈ Íπ Ò Óπ Û ÷π º « Ò∑ ¡ ≈ ˙∫‡≈∆˙ Á∂ ÍÃ∆Ó∆¡ ÚºÒØ∫ √±Ï∂ «Úº⁄ ¡ÀÓ‹À∫√∆ Á≈ ¡ÀÒ≈È

«Úø ‚ √ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ √’≈ Úº Ò Ø ∫ ¡Ó∆’∆ √‘º Á Á∂ ¡≈Í≈ Òªÿ∂ Ò¬∆ ‡º ’ ⁄≈Ò’ª ¿π  ∂ AE ‹ÈÚ∆ ÂØ ∫ Ò≈¬∆ ’Ø È ≈ ‡∆’≈’È Á∆ Ù «Úπ º Ë A@ «ÁÈ Í«‘Òª √À ∫ ’Û∂ ‡º ’ ⁄≈Ò’ª Úº Ò Ø ∫ ˙‡Ú≈ «Ú⁄ ¡≈ø « Ì¡≈ «◊¡≈ √ø ÿ Ù «‘ø √ ’ ‘Ø ‰ Òº ◊ ≈ ‘À ¢ ÚÀ È ’± Ú  ¡Â∂ ’À Ò ◊∆ «Ú⁄ Ø √ «Ú÷≈«Ú¡ª Á∂ ÔÂȪ ˘ Ï‘π  ≈ √ÓÊÈ È‘ƒ «Ó«Ò¡≈ Í ˙‡Ú≈ Á∂ ’À Í ∆‡Ò «‘º Ò (√ø √ Á ÌÚÈ) Á∂ ÷∂   Á∆¡ª √Û’ª ¡ø Á Ø Ò È’≈∆¡ª ÚÒØ ∫ Óº Ò ∂ ‹≈‰ ’≈È ¿π º Ê Ø ∫ Á∂ «ÈÚ≈√∆¡ª Á≈ «‹¿± ‰ ≈ Óπ Ù ’Ò ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ ¡Ó∆’≈-’À È ∂ ‚ ≈ √‘º Á ”Â∂ Ï«‰¡≈ √Ì ÂØ ∫ «Ú¡√ Íπ Ò Â’∆ÏÈ «¬’ ‘¯Â∂ º ’ Ïø Á «‘‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª ˘ ‘‡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡À  Ú≈ Á∂  ≈ Óπ Û ÷π º Ò ∑ «◊¡≈¢ ’Ø « Ú‚-AI √Ïø Ë ∆ Í≈Ïø Á ∆¡ª «ıÒ≈¯ Íà Á ÙÈ ’≈È «¬‘ Íπ Ò Ïø Á ’ «Áº  ≈ «◊¡≈ √∆¢ Íπ Ò Á∂ Ó≈Ò’ “‚À ‡ ≈«¬‡ «¬ø ‡ ÈÀ Ù ÈÒ «Ïà ‹ ’ø Í È∆” È∂ «¬’ «Ï¡≈È «Ú⁄ Áº « √¡≈ «’ ¡ø Ï À √ ‚ «Ïà ‹ ‘π ‰ Í±  ∆ Â∑ ª ÷π º Ò ∑ «◊¡≈ ‘À «‹√ È≈Ò ’À È ∂ ‚ ≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∆¡ª ¡Ê«ÚÚ√Ê≈Úª «Ú⁄≈Ò∂ «¬’ Ú≈ Óπ Û ÂØ ∫ Ú‰‹ √≈Ó≈È Á≈ ÍÃ Ú ≈‘ Ùπ  ± ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ Áœ  ≈È Íπ Ò ∆√ È∂ B Á‹È ÂØ ∫ Úº Ë Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª ˘ ÙªÂÓ¬∆ „ø ◊ È≈Ò «‘≈√ «Ú⁄ «Ò¡≈ ¡Â∂ Íπ Ò È∂ Û ∂ G Ú≈‘Ȫ ˘ ‡Ø ¡ ’ ’∂ «¬’ Í≈√∂ ’∆Â≈ ‹Á«’ E Ú≈‘È ’Ϙ∂ «Ú⁄ Ò¬∂ ¢

’ÀÈ∂‚≈-¡Ó∆’≈ √‘ºÁ ”Â∂ ÍÃÁÙÈ ¡‹∂ Ú∆ ‹≈ «Úø ‚ √ - ’Ø « Ú‚-AI «ÚØ Ë ∆ ‡∆’∂ √Ïø Ë ∆ ‘π ’ Óª ¡Â∂ ‘Ø  Í≈Ïø Á ∆¡ª Á≈ «ÚØË ’ ‘∂ ÍÃÁÙÈ’≈∆¡ª È∂ ¡Ó∆’≈ ˘ ’À È ∂ ‚ ≈ È≈Ò ‹Ø Û È Ú≈Ò∂ «¬’ ÍÃ Ó π º ÷ √‘º Á ∆ Íπ Ò ÂØ ∫ Ù«È⁄Ú≈ ˘ ¡≈͉∂ Ú≈‘È ‘‡≈ Ò¬∂ ¢ ‘≈Òª«’, Íπ Ò Âº ’ Í‘π ø ⁄ ¡‹∂ Ú∆ √øÌÚ È‘ƒ ‘À ‹Á«’ ≈‹Ë≈È∆ √‰∂ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ ’¬∆ Ù«‘ª «Ú⁄ Íà Á ÙÈ Â∂ ˜ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢? Íπ Ò ∆√ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Áº « √¡≈ «’ ¿π ‘ È≈‹≈«¬˜ ’Ϙ∂ ˘ ‘‡≈¿π ‰ Ò¬∆ ‘Ø  ÎØ  √ Á∂ Í‘π ø ⁄ ‰ Á≈ «¬ø  ˜≈ ’ ‘∂ ‘È¢ ‚À ‡ ≈«¬‡ ¡Â∂ «Úø ‚ √ ˘ ‹Ø Û È Ú≈Ò∂ “¡ø Ï À √ ‚ «Ïà ‹ ” ”Â∂ ‰≈¡ ¿π Á Ø ∫ ÊØ Û ∑ ≈ ÿº ‡ ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ ’ÀÈ∂‚≈ ÍπÒ∆√ È∂ Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª ˘ ¡≈͉∂ ‡º ’ ‘‡≈¿π ‰ Ò¬∆ ≈˜∆ ’ «Ò¡≈¢ ¿π È ∑ ª «¬√ Ì∆ÛÌ≈Û Ú≈Ò∂ ’œ Ó ªÂ∆ ¥≈«√ø ◊ Á∂ Á≈ıÒ∂ ˘ Ø ’ ‰ Ò¬∆ ‡º ’ ª Á≈ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’∆Â≈ √∆¢ ‘≈Òª«’, Íà Á ÙÈ’≈∆ È∂ Û Ò∂ √Ê≈È ”Â∂ Óπ Û ÂØ ∫ «¬’º   ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª È∂ Ù«È⁄Ú≈ ˘ Á∂  ≈ º ’ ’À È ∂ ‚ ≈ Úº º Ò

Á≈ √Â≈ Ø ’ «Áº  ≈¢ ˙‡Ú≈ «Ú⁄ Íπ Ò ∆√ È∂ Áº « √¡≈ «’ Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË ’∂ D@@@ º ’ ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ‹√«‡√ ‡± ‚ Ø È∂ Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª ˘ ‘‡≈¿π ‰ Ò¬∆ ¯œ ‹ √º Á ‰ Á∆ ¡Í∆Ò ÷≈‹ ’ «Áº  ∆ ‘À ¢ ‡± ‚ Ø Á∂ Á¯Â È∂ Ù«È⁄Ú≈ Á∂  ≈ «¬’ «Ï¡≈È «Ú⁄ «’‘≈, ““ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È∂ ˜Ø  «Áº  ≈ «’ √‘º Á ¥≈«√ø ◊ Ïø Á È‘ƒ «‘ √’Á∆ ¡Â∂ √≈∂ ÏÁÒª ”Â∂ ◊œ  ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ”” Íπ Ò ∆√ È∂ «¬’ «Ï¡≈È ‹≈∆ ’ ’∂ Íà Á ÙÈ ˘ È≈‹≈«¬˜ ’Ϙ≈ Áº « √¡≈ ¡Â∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª ˘ ‘‡≈¿π ‰ Á∆ ÔØ ‹ È≈ Ò≈◊± ’È ÂØ ∫ Í«‘Òª ‘Ø  ÎØ  √ Á∂ Í‘π ø ⁄ ‰ Á≈ «¬ø  ˜≈ ’ ‘∆ ‘À ¢

ÚÀ È ’± Ú /‡ª‡Ø - ’À È ∂ ‚ ≈ «Ú⁄ ‡∆’≈’È ÍÏø Á ∆¡ª Á∂ «ÚØ Ë «Ú⁄ B ‘¯«Â¡ª ÂØ ∫ ⁄º Ò Á∂ ‡º ’ -’≈ÎÒ≈ ¡ø Á Ø Ò È Á∂ «¬’ «‘º √ ∂ Úº Ò Ø ∫ ¶ÿ∂ √Ø Ó Ú≈ ÂØ ∫ Ïø Á ’∆Â∂ ◊¬∂ ¡Ó∆’≈-’À È ∂ ‚ ≈ Óπ º ÷ Òªÿ∂ ˘ ÷π º Ò ∑ Ú ≈¿π ‰ Ò¬∆ ˙∫‡≈∆˙ Á∂ Íà ∆ Ó∆¡ ‚º ◊ ÎØ  ‚ Úº Ò Ø ∫ √± Ï ∂ «Ú⁄ ¡À Ó ‹À ∫ √∆ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ Óœ ’ ∂ Íà ∆ Ó∆¡ Á∂ È≈Ò √œ Ò ∆«√‡ ‹ÈÒ «√ÒÚ∆¡≈ ‹œ È , ¡‡≈È∆ ‹ÈÒ ‚º ◊ ‚œ È ∆ ¡Â∂ ‡ª√ÍØ  ‡ Óø  ∆ ’À  Ø « ÒÈ Óπ Ò Ø È ∆ Ú∆ Óœ ‹ ± Á √È¢ Íà ∆ Ó∆¡ ‚º ◊ ÎØ  ‚ È∂ «’‘≈ «’ √± Ï ∂ «Ú⁄ D@@ √∆∆˜ Ú≈Ò∂ √≈∂ Ù≈‘≈‘ª ”Â∂ ’Ø ¬ ∆ ¡«Ûº ’ ≈ ÏÁ≈Ù ȑƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ ¡Â∂ ’≈˘È ¿π ¶ ÿ‰ Ú≈«Ò¡ª ˘ «¬’ Òº ÷ º ’ Á∂ ‹π  Ó≈È∂ √‰∂ «¬’ √≈Ò Á∆ ’À Á ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆ ¡Â∂ ‚≈¬∆«Úø ◊ Ò≈«¬√À ∫ √ Ú∆ º Á ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂ ¢ ¿π Ë , ˙∫‡≈∆˙ Á∆ ¿π º ⁄ ¡Á≈Ò Á∂ ‹√«‡√ ‹œ Î ∂ ¡ ÓØ  ≈ÚÀ ‡ ˜ È∂ ¡≈‡Ø Ó Ø « ‡Ú ÓÀ È ± Î À ’ ⁄˜ ¡À √ Ø √ ∆¬∂ Ù È Á∆ ͇∆ÙÈ ”Â∂ √π ‰ Ú≈¬∆ ’«Á¡ª Ù≈Ó G Ú‹∂ ÂØ ∫ Í«‘Òª Òªÿ∂ Á∂ √≈∂ ¡«Ûº ’ ∂ ‘‡≈¿π ‰ Á∂ ‘π ’ Ó «Áº  ∂ ‘È¢ Íà ∆ Ó∆¡ È∂ «’‘≈ «’ ‡º ’ ¡ø Á Ø Ò È’≈∆ √«‘‰Ù∆ÒÂ≈ Á∆ ‘º Á Í≈ ’ ⁄π º ’ ∂ ‘È¢ ¿π È ∑ ª Á≈ «¬Ù≈≈ ˙‡Ú≈ «Ú⁄Ò∆ ÿ∂  ≈Ïø Á ∆ ¡Â∂ ¡ø Ï À √ ‚ «Ïà ‹ Á∆¡ª Ø ’ ª Úº Ò √∆¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ Óø ◊ ¿π Ì ≈ ’∂ ÿ Í‰ «Úº ⁄ «√¡≈‰Í ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ Íà ∆ Ó∆¡ È∂ Áº « √¡≈ «’ ¿π ‘ ‹ÒÁ∆ ‘∆ ¡«‹‘≈ ’≈˘È ω≈ ‘∂ ‘È, «‹√ Ó◊Ø ∫ √’≈ Ò¬∆ Ù≈Â∆ ÒØ ’ ª È≈Ò √ıÂ∆ È≈Ò È«‹º · ‰≈ √œ ÷ ≈ ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ Íà ∆ Ó∆¡ È∂ ÌØ √ ≈ Íà ◊ ‡≈«¬¡≈ «’ Òªÿ≈ Ø ’ ‰ Ú≈Ò∂ «√¡≈‰Í «Á÷≈ ’∂ √ıÂ∆ ÂØ ∫ Ï⁄‰◊∂ ¢ ¿π Ë , ˙‡Ú≈ «Ú⁄ Íπ Ò ∆√ Á∆ √ıÂ∆ ’≈È ’≈Î∆ ¡ø Á Ø Ò È’≈∆ Ú≈Í√ ‹≈‰ Òº ◊ ∂ ‘È¢ ÚÀ È ’± Ú , ’À Ò ◊∆ Â∂ «ÚÈ∆ÍÀ º ◊ «Úº ⁄ ¡ø Á Ø Ò È √ÓÊ’ª ˘ ¡≈Ó ÒØ ’ ª Á∂ «ÚØ Ë Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘À ¢ ’∂ ∫ Á Úº Ò Ø ∫ Òªÿ≈ ÷π º Ò ∑ Ú ≈¿π ‰ Ò¬∆ ¡Ó∆’∆ ÓÁÁ Á∆ Í∂ Ù ’Ù Ï≈∂ «’√∂ Ú∆ Â∑ ª Á∆ ’≈Ú≈¬∆ Á∆ ’Ø ¬ ∆ ıÏ Ï≈‘ È‘ƒ ¡≈¬∆ ‘À ¢

¡Ó∆’≈ Á∆ ’ÀÈ∂‚≈ ˘ √Ò≈‘

‡º’ª ÚºÒØ∫ ’∆Â∆ È≈’≈ÏøÁ∆ ÷ÂÓ ’È Ò¬∆ √÷Â∆ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂

‡Ø  ª‡Ø - ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‹Ø¡ Ï≈«¬‚È Á∂ ÍÃÙ≈√È È∂ ’À È ∂ ‚ ∆¡È ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ‹√«‡È ‡± ‚ Ø Á∆ √’≈ ˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ «’ ¿π ‘ ¡≈͉∂ Á∂ Ù «Úº ⁄ ’Ø « Ú‚AI Í≈Ïø Á ∆¡ª Á∂ «ÚØ Ë «Úº ⁄ ‡º ’ È≈’≈ÏøÁ∆ ˘ ÷ÂÓ ’È Ò¬∆ ¡≈͉∆¡ª √ø ÿ ∆ Ù’Â∆¡ª Á∆ ÚÂØ ∫ ’È, «’™«’ √‘º Á Á∂ ÁØ Ú ∂ ∫ Í≈√∂ ¡≈‡Ø ÍÒª‡ª ˘ Ïø Á ’È ‹ª ¿π  Í≈ÁÈ ˘ Ø ’ ‰ Ò¬∆ Ӌϱ  ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ ‡º ’ ª Ú≈«Ò¡ª È∂ «Úø ‚ √, ˙∫‡≈∆˙ ˘ ‚∂ ‡ ≈«¬‡ È≈Ò ‹Ø Û È Ú≈Ò∂ ¡ø Ï À √ ‚ «Ïà ‹ ˘ ”‡º ’ ª Á∂ ’≈ÎÒ∂ ” Á∂ «ÁÈ Ú∆ Ïø Á º ÷ ‰≈ «Í¡≈, «‹√ È≈Ò ÁØ Ú ª Á∂ Ù ª «Ú⁄’≈ ¡≈‡Ø Í≈‡√ ¡Â∂ ‘Ø  ¿π  Í≈Áª Á∆ ¡≈Ú≈‹≈¬∆ «Úº ⁄ «ÚÿÈ «Í¡≈¢

‘≈È Ó≈È ”Â∂ Í≈ÏøÁ∆ Ò≈¬∆ ÚÀ È ’± Ú  ¡Â∂ ’À Ò ◊∆ «Ú⁄«¬’ ‹º ‹ È∂ ‹È«‘º  ͇∆ÙÈ √Ú∆’≈ ’«Á¡ª Ù«‘ «Ú⁄ A@ «ÁȪ Ò¬∆ ‘≈È Ú‹≈¿π ‰ ≈ ’≈˘È Á∆ ¿π ¶ ÿ‰ ’≈ Á∂ «ÁÂ≈ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ «¬‘ Óπ ˜ ≈‘∂ “Î∆‚Ó ’œ È Úœ ¬ ∂ ” Á∂ Ȫ ‘∂ · ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ ≈‹Ë≈È∆ «Ú⁄ Íπ Ò ∆√ È∂ ‘˜≈ª «Ò‡ ¬∆∫ËÈ ˜Ï ’ «Ò¡≈ Â∂ «¬’ Â∂ Ò Á∂ ‡À ∫ ’ ˘ Ú∆ ‘‡≈ «Áº  ≈¢

Óπ˜≈‘≈’≈∆ Ø√ ÍÃÁÙÈ ÏøÁ ’È: ‡±‚Ø ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ‹√«‡È ‡± ‚ Ø È∂ Óπ ˜ ≈‘≈’≈∆¡ª ˘ Ø √ Íà Á ÙÈ Ïø Á ’È Ò¬∆ «’‘≈ ‘À ¢ ‡± ‚ Ø È∂ «’‘≈ «’ ¿π È ∑ ª Úº Ò Ø ∫ ¡Í‰≈¬∂ ‹≈ ‘∂ Âœ  Â∆’∂ ·∆’ È‘ƒ ‘È¢ ‡± ‚ Ø Á∂ ¡≈«Î√ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ Óπ ˜ ≈‘«¡ª ˘ ıÂÓ ’È Ò¬∆ ‡± ‚ Ø ¡Ó∆’≈ Á∂ Èπ Ó ≈«¬ø « Á¡ª È≈Ò Ò ’∂ ‘ ‘∆Ò≈ Ú‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘È¢ «¬‘ Ú∆ Áº « √¡≈ «◊¡≈ «’ ÎÀ ‚ Ò Óø  ∆ Â∂ ¿π º ÿ ∂ ’À È ∂ ‚ ∆¡È ¡«Ë’≈∆ ¡Ó∆’∆ Èπ Ó ≈«¬ø « Á¡ª È≈Ò Ò ’∂ ‡º ’  ’œ È Úœ ¬ ∂ Á∂ Óπ ˜ ≈‘«¡ª ˘ «ÈÔø  « ’È Ï≈∂ «Ú⁄≈ª ’ ‘∂ ‘È¢

A Ó≈⁄ ÂØ∫ ÚÀ’√∆È Í≈√ÍØ‡ ÍÉ≈Ò∆ ˘ ‘‡≈ Á∂Ú∂◊∆ ˙∫‡≈∆˙ √’≈ Ó≈√«’ø◊ Á∆¡ª ˜±ª ˘ º«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Ò≈◊;± ÚË∂◊∆ AB ÂØ∫ AG √≈Ò Á∆ ¿πÓ Ò¬∆ ’Ø«Ú‚-AI ÚÀ’√∆È Ï±√‡ ‚ؘ Ò¬∆ ÔØ◊Â≈ ˙∫‡≈∆˙ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ˙∫‡≈∆˙ √’≈ A Ó≈⁄ ÂØ ∫ ÍÃ Ø « Úø √ Á∂ ‡∆’≈’È Íà ‰ ≈Ò∆ Á∂ √ϱ  ˘ ‘‡≈ ‘∆ ‘À , ‹ÁØ ∫ «’ ¡≈͉∆ ’Ø « Ú‚-AI Óπ Û ÷Ø Ò ∑ ‰ Á∆ ÔØ ‹ È≈ Á∂ Á± ‹ ∂ ÍÛ≈¡ ˘ Ú∆Ú≈ º ’ Â∂ ˜ ’ ‘∆ ‘À ¢ «¬º ’ «È¿± ˜ ∆Ò∆˜ «Úº ⁄ , Íà ª  È∂ «’‘≈ «’ ÚÀ ’ √∆È Í≈√ÍØ  ‡ Íà ‰ ≈Ò∆ ˘ ‘‡≈¿π ‰ Á∂ Ï≈Ú‹± Á , ’≈Ø Ï ≈ ¡Â∂ ‘Ø  √À « ‡ø ◊ ª ‡∆’≈’È Á∂ √ϱ  Á∆ ÒØ Û ˘ ‹≈∆ º ÷ ‰ Á∆ ⁄Ø ‰ ’ √’Á∆¡ª ‘È¢ Ó≈√«’ø ◊ Á∆¡ª ˜±  ª «¬√ √Ó∂ ∫ Ò≈◊± «‘‰◊∆¡ª¢ À √ ‡Ø  À ∫ ‡ª, Ï≈ª, «√È∂ Ó ≈ÿª ¡Â∂ «‹ø Ó ª «Úº ⁄ √≈∆¡ª √Óº Ê ≈ Á∆¡ª √∆Ó≈Úª Ú∆Ú≈ ÂØ ∫ ‘‡≈ «Áº  ∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢ Íà ∆ Ó∆¡ ‚º ◊ ÎØ  ‚ È∂ √Ø Ó Ú≈ √Ú∂  ∂ «¬√ ıÏ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈¢ AG ÎÚ∆ ÂØ ∫ , √Óº Ê ≈ √∆Ó≈Úª ˘ Ï‘π  √≈∆¡ª ¡ø Á ± È ∆ √À « ‡ø ◊ ª ÂØ ∫ ‘‡≈ «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈ «‹º Ê ∂ ‡∆’≈’È Á∂ √ϱ  Á∆ ÒØ Û ‘π ø Á ∆ ‘À , «‹√ «Úº ⁄ À √ ‡Ø  À ∫ ‡, Ï≈ ¡Â∂ ‘Ø  ÌØ ‹ È ¡Á≈∂ , Íà ⁄ ± È «Ú’∂  ≈ √Ó∂  Ù≈«Íø ◊ Ó≈Òª, «‹ø Ó ¡Â∂ ÷∂ ‚ √‘± Ò Âª, Ó± Ú ∆ Ê∆¬∂ ‡ , Ó∆«‡ø ◊ ¡Â∂ ÿ‡È≈ √Ê≈È, ¡‹≈«¬Ï ÿ, ◊À Ò ∆¡ª, «⁄Û∆¡≈ÿ, ’À √ ∆ÈØ , «Ïø ◊ Ø ‘≈Ò ¡Â∂ ‘Ø  ◊∂ « Óø ◊ ¡Á≈∂ Ë≈«Ó’ √∂ Ú ≈Úª, √ø √ ’≈ ¡Â∂

’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ’Ø«Ú‚-AI 3,199,168

’∞Ò Ó≈ÓÒ∂

¡ À ’ « ‡ Ú Ó≈ ÓÒ ∂ 1 3 8 , 1 8 8 √ ∆ «  Ô √/ « ’ z ‡ ∆ ’ Ò 1 , 1 4 0

√Óª Ù≈ÓÒ ‘È¢«¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ˙∫‡≈∆˙ √’≈ È∂ «’‘≈ «’ Ùπ º ’ Ú≈ √Ú∂  ∂ H Ú‹∂ ÂØ ∫ , ÍÃ Ø « Úø Ù ∆¡Ò Ïπ « ’ø ◊ Íà ‰ ≈Ò∆ Á∂ È≈ÒÈ≈Ò Î≈¬∆˜ Ù≈‡ Á≈ ÍÃ Ï ø Ë È ’È Ú≈Ò∆¡ª Î≈Ó∂ √ ∆¡ª ≈‘ƒ Óπ Ò ≈’≈ª Ïπ º ’ ’∆Â∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ª ‘È¢ Á± ‹ ∆ ÷π  ≈’ «ÓÒ‰ ÂØ ∫ AFH «ÁȪ Ï≈¡Á Óπ Ò ≈’≈ª Ïπ º ’ ’∆Â∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ª ‘È¢ √’≈∆ ¡ø ’ Û∂ Áº √ Á∂ ‘È «’ ‘π ‰ Âº ’ ˙ȇ≈∆˙ «Úº ⁄ F,GF@,IAG ÒØ ’ ª ˘ ϱ √ ‡ ‚Ø ˜ «ÓÒ∆ ‘À ¢

BF ˘ ÏÀ∫Í‡È «Úº⁄ ’≈¿±∫√Ò ’À∫Í Ò◊≈Ú∂◊∆ ’≈¿±∫√Ò∂‡ ‹ÈÒ ¡≈Î «¬ø‚∆¡≈ ÏÀ ∫ Í‡È (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)’≈¿± ∫ √Ò∂ ‡ ‹ÈÒ ¡≈Î «¬ø ‚ ∆¡≈, ‡Ø  ª‡Ø Úº Ò Ø ∫ ÏÀ ∫ Í‡È «Úº ⁄ BF ÎÚ∆ ˘ ’≈¿± ∫ √Ò ’À ∫ Í Ò≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «¬√ Áœ  ≈È Í≈√ÍØ  ‡, Ú∆˜≈, ˙√∆¡≈¬∆, Í∆√∆√∆, √À ∫ ‚ √‡∆«Î’∂ ‡ , ¡‡À √ ‡∂ Ù È, Ò≈¬∆Î √‡∆«Î’∂ ‡ ¡≈«Á È≈Ò √Ïø Ë Â ’≈¿± ∫ √Ò Ó≈Ó«Ò¡ª ˘ ‘º Ò ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «¬√ ’À ∫ Í √Ïø Ë ∆ Ú∂  Ú≈ ‘∂ · «Ò÷∂ ¡Èπ √ ≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ BF ÎÚ∆ ˘ ’≈¿± ∫ √Ò ’À ∫ Í È≈È’√ ◊π  Áπ ¡ ≈≈, FD «‡ø Ï Ò∂ È ‚∂ Ò , ÏÀ ∫ ͇È, ˙È ¡À Ò FÚ≈¬∆DÚ∆G «Ú÷∂ √Ú∂  ∂ A@:@@ Ú‹∂ ÂØ ∫ Áπ Í «‘∂ A:C@ Ú‹∂ º ’ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «¬√Á∂ È≈Ò ‘∆ ’≈¿± ∫ √Ò ’À ∫ Í «’√∂ Ú∆ ¶Ó∂ ∫ √Ó∂ ∫ ÂØ ∫ ÍÀ ∫ «‚ø ◊ Ó√«Ò¡ª ˘ ‘º Ò ’È Ò¬∆ ¡≈ÔØ « ‹Â ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ Áœ  ≈È Óœ ’ ∂ ¿π º  ∂ ‘∆ ’≈¿± ∫ √Ò √«Ú√ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’Ú≈¿π ‰ ≈ ˜±  ∆ È‘ƒ ‘À ¢ Í≈√ÍØ  ‡, Ú∆˜≈, ˙√∆¡≈¬∆, Í∆√∆√∆, √À ∫ ‚ √‡∆«Î’∂ ‡ , ¡‡À √ ‡∂ Ù È Â∂ Ò≈¬∆Î √‡∆«Î’∂ ‡ √Ïø Ë ∆ ‘ ͺ ÷ ÂØ ∫ Óπ ’ ø Ó Ò ¡˜∆¡ª ˘ ‘∆ √Ú∆’≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈ Â∂ Î∆√ «√Î ‚À « χ ’≈‚ ≈‘ƒ ‘∆ ÌÚ≈¬∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ «¬‘ «Ë¡≈È º « ÷¡≈ ‹≈Ú∂ «’ Î∆√ ’≈¿± ∫ √Ò ‹ÈÒ ¡≈Î «¬ø ‚ ∆¡≈, ‡Ø  ª‡Ø Á∂ ͺ ÷ ¿π º  ∂ «‚Óª‚

’Ø«Ú‚-AI ’∂√ ∂‚≈ ·∆’ ‘ج∂ 3,025,452 35,528 ÓΩÂ≈∫

‚≈· ≈‘ƒ ‘∆ Ì∆ ‹≈Ú∂ ¢ «ÏÈÀ ’ ≈ª ˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À «’ ¿π ‘ Á√Â≈Ú∂ ˜ ∆ ÒØ Û ª Â∂ «ÈË≈ Î∆√ ˘ √Ófi‰ Ò¬∆ «¬È∑ ª <https://www. cgitoronto.gov.in/> ¡Â∂ <https:// www.blsindia-canada.com/ torontojurisdiction/index.php> «Òø ’ √ ¿π º  ∂ ‹≈‰≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ¡˜∆¡ª ¿π º  ∂ ’ø Ó ¿π √ Ú∂ Ò ∂ ‘∆ Ùπ  ± ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ ‹∂ √≈∂ Á√Â≈Ú∂ ˜ Â∂ Î≈Ó ‹Ó∑ ª ’Ú≈¬∂ ‹≈‰◊∂ ¢ «ÏÈÀ ’ ≈ª ˘ ¿π º  ∂ Á√≈¬∂ ◊¬∂ «Òø ’ √ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò √≈∂ Á√Â≈Ú∂ ˜ ª Á∆ ¡√Ò Â∂ ÎØ ‡ Ø ’ ≈Í∆ Ú∆ ‹Ó∑ ª ’Ú≈¿π ‰ ∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢«’√∂ Ú∆ Á√Â≈Ú∂ ˜ Á∆ √œ Î ‡ ’≈Í∆ √Ú∆’≈∆ È‘ƒ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ ’À ∫ Í «Úº ⁄ «¥Í≈ ’’∂ ’Ø«Ú‚-AI √ÏøË∆ √≈∆¡ª ◊≈¬∆‚Ò≈¬∆Ș Á∆ √ıÂ∆ È≈Ò Í≈Ò‰≈ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ¢

Ô±’∂È ˘ ÒÀ’∂ ’ÀÈ∂‚≈ ÚÒØ∫ ¡≈͉∂ È≈◊«’ª Ò¬∆ ¡À‚Ú≈«¬˜∆ ‹≈∆ ÏÀ ∫ Í‡È (¡À º È ¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ «ÚÁ∂Ù ÓøÂ∆ Ó∂ Ò ≈È∆¡≈ ‹Ø Ò ∆ È∂ «’‘≈ «’ ’∆Ú «Úº ⁄ ’À È ∂ ‚ ∆¡È Á±  ≈Ú≈√ ’ø Ó ’≈‹ ˘ Óπ ¡ º Â Ò ’ «‘≈ ‘À ¡Â∂ Ô± ’ ∂ È ∆ Ù«‘ ÒÚ∆Ú «Úº ⁄ ’À È ∂ ‚ ∆¡Èª Á∆ √‘≈«¬Â≈ Ò¬∆ «¬º ’ ¡√Ê≈¬∆ Á¯Â ω≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ’À È ∂ ‚ ∆¡Èª ˘ Ô± ’ ∂ È ¤º ‚ ‰ ¡Â∂ Á∂ Ù Á∆ Ô≈Â≈ ÂØ ∫ Ï⁄‰ Á∆ √Ò≈‘ «Áº  ∆ ◊¬∆ √∆¢ «ÚÁ∂ Ù Óø  ∆ Ó∂ Ò ≈È∆¡≈ ‹Ø Ò ∆ È∂ «’‘≈ «’ ’À È ∂ ‚ ≈ È∂ Ô± ’ ∂ È Á∆ ≈‹Ë≈È∆ «Úº ⁄ ÚËÁ∂ √π  º « ÷¡≈ ‰≈¡ Á∂ «Ú⁄’≈ Á±  ≈Ú≈√ Á∂ ’ø Ó ’≈‹ ˘ ¡√Ê≈¬∆ Âœ  ”Â∂ Ø ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª √ͺ Ù ‡ ’∆Â≈ «’ Ô± ’ ∂ È «Úº ⁄ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ ’± ‡ È∆Â’ Óœ ‹ ± Á ◊∆ ‹≈∆ ‘∂ ◊ ∆ ¡Â∂ ’À È ∂ ‚ ∆¡È È≈◊«’ ¡√Ê≈¬∆ Á¯Â «Úº ⁄ ’œ ∫ √Ò √∂ Ú ≈Úª Íà ≈ Í ’ √’‰◊∂ ¢ «ÚÁ∂ Ù Óø  ∆ ‹Ø Ò ∆ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ È≈Ò ’œ ∫ √Ò √∂ Ú ≈Úª Íà Á ≈È ’È Á∆ √≈‚∆ √Óº Ê ≈ √∆Ó ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ ’À È ∂ ‚ ∆¡È È≈◊«’ª ˘ Ô± ’ ∂ È Á∆ Ô≈Â≈ ’È ÂØ ∫ Ï⁄‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ¡√ƒ «¬º Ê ∂ Óœ ‹ ± Á ¡≈͉∂ È≈◊«’ª ˘ Ô± ’ ∂ È ¤º ‚ ‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’Á∂ ‘ª¢ ’ÀÈ ∂‚∆¡È «ÚÁ∂Ù ÓøÂ∆ ¡Èπ√ ≈ Ô±’ ∂È «Úº ⁄ √π  º « ÷¡≈ √«ÊÂ∆ «Úº ⁄ √π Ë ≈ ¡Â∂ Á±  ÿ Á∂ ’Ó⁄≈∆¡ª Á∆ √π  º « ÷¡≈ Á∂ ÌØ √ ∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ’∆Ú «Úº⁄ Á±Â≈Ú≈√ Á≈ ’øÓ ÓπÛ Ùπ± ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2022

www.nripost.com

Íß‹≈Ï

’ª◊√ ¡≈¬∆ ª ⁄øÈ∆ ‘ØÚ∂◊≈ Óπº÷ ÓøÂ∆ Â∂ «√ºË± √πÍ Óπº÷ ÓøÂ∆ : ÚÈ∆ «Ïº‡±

’œ‰ ω∂ ◊≈ “ Óπ÷ Óø ∆”

◊πÓ∆ ≈Ó ‘∆Ó Á∆ ÎÒØ Á≈ ⁄؉ ’ÈÀ’ÙÈ, «√¡≈√ ◊Ó≈¬∆ Ú∆¡≈¬∆Í∆ Ï«‰¡≈ ◊π±◊Ã≈Ó ‚∂≈ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‚∂  ≈ √º ⁄ ≈ √œ Á ≈ Óπ ÷ ∆ ◊π  Ó∆ ≈Ó ‘∆Ó Á∂ √π È ≈∆¡≈ (Ø ‘ Â’) ‹∂ Ò ∑ ÂØ ∫ BA «ÁȪ Á∆ ÎÒØ ”Â∂ Ï≈‘ ¡≈™Á∂ ‘∆ «√¡≈√ Â∂ ˜ ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ «‹º Ê ∂ ‚∂  ≈ Óπ ÷ ∆ Á∂ Ï≈‘ ¡≈¿π ‰ È≈Ò Íø ‹ ≈Ï ¡Â∂ ¿π º   Íà Á ∂ Ù Á∆¡ª «ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª «Úº ⁄ Ì≈‹Í≈ ˘ Î≈«¬Á≈ ‘Ø ‰ Á∆ ¿π Ó ∆Á ‘À , ¿π º Ê ∂ ‘∆ ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ¡Â∂ «¬ÈÀ Ò Ø ˘ È‘ƒ Òº ◊ Á≈ «’ Ï≈Ï≈ Á∂ ÎÒØ ”Â∂ Ï≈‘ ¡≈¿π ‰ È≈Ò Ì≈‹Í≈ ˘ ’Ø ¬ ∆ Î≈«¬Á≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «ÎÒ‘≈Ò ’ª◊√ È∂ ‚∂  ≈ Óπ ÷ ∆ Á∆ ÎÒØ ”Â∂ ⁄π º Í Ë≈∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À , «¬‘ Óø È ’∂ «’ ’π fi √∆‡ª ”Â∂ ¿π √ Á∂ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ Ï≈Ï∂ Á≈ ¡≈Ù∆Ú≈Á ÒÀ ‰ ”⁄ √ÎÒ ‘Ø √’Á∂ ‘È¢ «ÎÒ‘≈Ò B √≈ËÚ∆¡ª È≈Ò ÏÒ≈Â’≈, ͺ  ’≈ ¤ÂÍÂ∆ ¡Â∂ ‚∂  ≈ ÍÃ Ï ø Ë ’ ‰‹∆ «√ø ÿ ’ÂÒ ’∂ √ «Úº ⁄ ‹∂ Ò ∑ «Úº ⁄ Ïø Á ◊π  Ó∆ ≈Ó ‘∆Ó ˘ Í«‘Ò∆ Ú≈ BA «ÁȪ Á∆ ¤π º ‡ ∆ «ÓÒ∆ ‘À ¢ Óπ º ÷ Óø  ∆ ÓÈØ ‘  Ò≈Ò, ◊à « ‘ Óø  ∆ ¡«ÈÒ «Úº ‹ ¡Â∂ ‹∂ Ò ∑ Óø  ∆ ‰‹∆ «√ø ÿ ⁄œ ‡ ≈Ò≈ È∂ Íø ‹ ≈‹ª Á∆¡ª «ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª Á∂ Óº Á ∂ È ˜ ‚∂  ≈ Óπ ÷ ∆ ˘ «Áº  ∆ ¤π º ‡ ∆ ˘ Ó«‘˜ «¬Â¯≈’ Óø « È¡≈ ‘À ¢ ¿π ‘ Ó«‘√± √ ’Á∂ ‘È «’ ‚∂  ≈ Óπ ÷ ∆ ˘ «ÓÒ∆ ÎÒØ Á≈ ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ Íø ‹ ≈Ï ¡Â∂ ¿π º   Íà Á ∂ Ù ⁄Ø ‰ ’ÈÀ ’ ÙÈ ˜±  ‘À ¢ ‚∂  ≈ Óπ ÷ ∆ ˘ BE ¡◊√ B@AG ˘ Ø ‘ Â’ Á∆ √π È ≈∆¡≈ ‹∂ Ò ∑ Ì∂ ‹ «Áº  ≈ «◊¡≈ √∆¢

Íø‹≈Ï ¡Â∂ ¿πºÂ ÍÃÁ∂Ù Á∆¡ª ’¬∆ «ÚË≈È √Ì≈ √∆‡ª ”Â∂ ‚∂∂ Á≈ ÍÃÌ≈Ú ‚∂  ≈ Óπ ÷ ∆ ◊π  Ó∆ ≈Ó ‘∆Ó ¡º ‹ ’º Ò ∑ ◊π  ± ◊ à ≈ Ó Á∂ √À ’ ‡ E@ √«Ê ¡≈͉∂ ‚∂  ≈ ⁄⁄≈ ÿ «Úº ⁄ Óœ ‹ ± Á ‘À ¢ ‚∂  ∂ Á∆ DE ÓÀ ∫ Ï∆ ’Ó∂ ‡ ∆ Ò◊≈Â≈ Ï≈Ï∂ Á∂ √ø Í ’ «Úº ⁄ ‘À , ‹Ø Ï≈Ï∂ Á∂ «√¡≈√∆ «¬Ù≈«¡ª Ï≈∂ ‚∂  ≈ ÍÀ  Ø ’ ≈ª ˘ ‹≈‰’≈∆ «Áø Á ∆ ‘À ¢ Íø ‹ ≈Ï Á∂ Ó≈ÒÚ≈ ÷∂   Á∆¡ª ’¬∆ √∆‡ª ¡Â∂ ¿π º   Íà Á ∂ Ù Á∆¡ª B Á‹È Á∂ ’∆Ï «ÚË≈È √Ì≈ √∆‡ª ”Â∂ ‚∂  ∂ Á≈ ÍÃ Ì ≈Ú Óø « È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ ‚∂  ≈ Óπ ÷ ∆ ˘ ◊π  ± ◊ à ≈ Ó «Úº ⁄ ‚∂  ∂ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ «’√∂ ‘Ø  ‚∂  ∂ «Úº ⁄ ‹≈‰ Á∆ «¬‹≈˜Â È‘ƒ ‘À ¢ «¬‘ ¿π √ Á∂ ÎÒØ «Úº ⁄ Ú∆ Á‹ ‘À ¢ «¬√ Ò¬∆ ◊π  ± ◊ à ≈ Ó √≈∆¡ª ◊Â∆«ÚË∆¡ª Á≈ ’∂ ∫ Á Ï«‰¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢

⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’ª◊√ Á∂ √∆È∆¡ ¡≈◊± ≈‘π Ò ◊ªË∆ È∂ ⁄È‹∆ «√ø ÿ ⁄ø È ∆ ˘ Íø ‹ ≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª Ò¬∆ Óπ º ÷ Óø  ∆ Á≈ «⁄‘≈ ¡À Ò ≈È «ÁÂ≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘π ‰ ’ª◊√ Á∂ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï ÚÈ∆ «√ø ÿ «Ïº ‡ ± È∂ «’‘≈ «’ ‹∂ ’  Í≈‡∆ Áπ Ï ≈≈ √º  ≈ ”⁄ ¡≈™Á∆ ‘À ª Íø ‹ ≈Ï ’ª◊√ Á∂ ÍÃ Ë ≈È ÈÚ‹Ø Â «√ø ÿ «√º Ë ± ˘ √π Í  √∆.¡À Ó . Á≈ ¡‘π Á ≈ «ÓÒ∂ ◊ ≈¢ Á¡√Ò ¿π È ∑ ª ˘ ͺ  ’≈ª ÚÒØ ∫ Ò◊≈Â≈ √Ú≈Ò ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ √∆ «’ ’ª◊√ ÚÒØ ∫ Óπ º ÷ Óø  ∆ «⁄‘≈ ¡À Ò ≈È ’È ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÈÚ‹Ø Â ’œ  «√º Ë ± È∂ ‘≈¬∆ ’Ó≈È Á∂ ¯À √ Ò∂ ”Â∂ «Ï¡≈È «ÁÂ≈ √∆ «’ Óπ º ÷ Óø  ∆ «¬’ ÔØ ◊ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ ‘Ø ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ª ÚÈ∆ «Ïº ‡ ± È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ¿π È ∑ ª Á≈ ‘º ’ ‘À ‹∂ ’  ¿π È ∑ ª ˘ ’Ø ¬ ∆

«¬Â≈˜ √∆ ª ¿π È ∑ ª È∂ ˜≈‘ ’ «ÁÂ≈ ‘À «‹√ Ï≈∂ ¿π ‘ ’Ø ¬ ∆ «‡Í‰∆ È‘ƒ ’È∆ ⁄≈‘π ø Á ∂ ¢ ÚÈ∆ «Ïº ‡ ± È∂ «’‘≈ «’ ÈÚ‹Ø Â «√º Ë ± ˘ «¬√ ÂØ ∫ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ «¬Â≈˜ È‘ƒ ‘À «’™«’ ¿π È ∑ ª È∂ ͱ  ∂ «ÁÒ ÂØ ∫ ≈‘π Ò ◊ªË∆ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ‘∆ ⁄È‹∆ «√ø ÿ ⁄ø È ∆ Á∆ Ϫ‘ ÎÛ ’∂ Í≈‡∆ Á∂ ¯À √ Ò∂ Á≈ √Ú≈◊ ’∆Â≈ √∆¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÈÚ‹Ø Â «√º Ë ± È∂ «¬‘ Ú∆ ’«‘ «ÁÂ≈ ‘À «’ Íø ‹ ≈Ï Ó≈‚Ò Ì≈Ú∂ ∫ ÈÚ‹Ø Â «√º Ë ± Á≈ ‘À Í ‘π ‰ ¿π √ ˘ Ò≈◊± ’È≈ ⁄È‹∆ «√ø ÿ ⁄ø È ∆ Á≈ ¯˜ ‘À ¢ «¬√ Á∂ ⁄Ò«Á¡ª ‘∆ ‹ÁØ ∫ ¿π È ∑ ª ˘ «Î Íπ « ¤¡≈ «◊¡≈ «’ ‹∂ ’  ’ª◊√ √’≈ √º  ≈ «Ú⁄ ¡≈¬∆ ª ÈÚ‹Ø Â «√ø ÿ «√º Ë ± ˘ «’‘Û≈ ¡‘π Á ≈ «ÓÒ∂ ◊ ≈ ª ¿π È ∑ ª «’‘≈ “√π Í  √∆.¡À Ó .”¢

Ì≈‹Í≈ È∂ ÍØ√‡ª ”Â∂ Ò≈¬∆ ÓØÁ∆ Á∆ ͺ◊ Ú≈Ò∆ Â√Ú∆ Ú⁄π¡Ò ÀÒ∆ Áœ≈È ÍÃË≈È ÓøÂ∆ È∂ Íø‹≈Ï∆ ”⁄ Ùπ± ’∆Â≈ Ì≈Ù‰

«ÁºÒ∆ Ó≈‚Ò Ò≈◊± ‘؉ È≈Ò Íø‹≈Ï ÏÏ≈Á ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈: Ï≈ÁÒ

´«Ë¡≈‰≈ (¡ÀºÈ ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ Í≈‡∆ È∂ «¬√ Ú≈ Íø ‹ ≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª ”⁄ «√º ÷ ÚØ ‡ ª ˘ ¡≈͉∂ Úº Ò «÷º ⁄ ‰ Ò¬∆ √± Ï ∂ «Úº⁄ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ Á∂ ͺ ◊ Ú≈Ò∂ ÍØ √ ‡ Ò≈¿π ‰ ∂ Ùπ  ± ’ «Áº  ∂ ‘È Âª ‹Ø «√º ÷ ÚØ ‡ ª ˘ «¬‘ Í≈‡∆ ¡≈͉∆ Òº ◊ ∂ ¢ ´«Ë¡≈‰≈ «Ú⁄ Ì≈‹Í≈ È∂ ’¬∆ Ê≈Úª ”Â∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Á∆ ͺ ◊ Ïø È ∑ ’∂ «÷⁄Ú≈¬∆ Â√Ú∆ Ú≈Ò∂ ÍØ √ ‡ Ò≈¬∂ ‘È¢ Ì≈‹Í≈ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Á∂ È≈Ó ”Â∂ ÚØ ‡ ª Óø ◊ ‘∆ ‘À Â∂ ÒØ ’ ª ˘ ÌØ √ ≈ «ÁÚ≈ ‘∆ ‘À «’ Ì≈‹Í≈ Á∆ √’≈ ‘∆ «Ú’≈√ ’Ú≈ √’Á∆ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ’∂ ∫ Á Úº Ò Ø ∫ «Â¡≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ ÷∂  ∆ ’≈˘Èª ’≈È Íø ‹ ≈Ï Á∂ «’√≈È-Ó˜Á±  Ú◊ Úº Ò Ø ∫ Ò◊≈Â≈ Ì≈‹Í≈ Â∂ ÓØ Á ∆ √’≈ Á≈ «ÚØ Ë ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ ‘≈Ò∂ Ú∆ ’∆Â≈

¶Ï∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡’≈Ò∆-Ï√Í≈ ◊º · ‹Ø Û Á∂ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ √≈Ï’≈ Óπº÷ ÓøÂ∆ ÍÃ’≈Ù «√øÿ Ï≈ÁÒ È∂ ¶Ï∆ ‘Ò’∂ «Úº⁄ ⁄؉ Óπ«‘øÓ Ì÷≈¬∆¢ ¿πÈ∑ª ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Úº Ò Ø ∫ Íø ‹ ≈Ï ”⁄ «Áº Ò ∆ Ó≈‚Ò Ò≈◊± ’È Á∂ Ú≈¡«Á¡ª ˘ √±Ï∂ Ï∂‘ºÁ ÿ≈Â’ Áº√«Á¡ª ¡≈«÷¡≈ «’ ‹∂’ Íø‹≈Ï ”⁄ ¿π‘ Ó≈‚Ò ¡≈«¬¡≈ ª Íø‹≈Ï ÏÏ≈Á ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈¢ «Íø‚ ≈‰∆Ú≈Ò≈ ”⁄ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª √Ã∆ Ï≈ÁÒ È∂ «’‘≈ «’ «ÁºÒ∆ Á∂Ù Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ¡Â∂ «¬º’ «Ú’√ ӑ≈È◊ ±Í∆ √±Ï≈ ‘À¢ Íø‹≈Ï ‘˜≈ª «Íø‚ª ¡Â∂ Úº‚∆ «◊‰Â∆ Ù«‘ª ¡Â∂ ’√«Ï¡ª ”Â∂ ¡≈Ë≈« √±Ï≈ ‘À, «‹√ Á∂ ‘ ÷∂Â Á∆¡ª ¡≈ÍØ-¡≈͉∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ¡Â∂ Ó√Ò∂ ‘È¢ Ï≈ÁÒ È∂ Â’ «Áø«Á¡ª «’‘≈ «’ «‹Ú∂∫ Íø‹≈Ï ”⁄ √∂Ó Ï‘π ‘À, «ÁºÒ∆ ”⁄ √∂Ó È‘ƒ ‘À¢ ‘’∆’ ”⁄ «ÁºÒ∆ Á∆¡ª

‹≈ «‘≈ ‘À ¢ Ï∆Â∂ «Áȃ Íø ‹ ≈Ï Á∂ B ÒØ ’ √Ì≈ ‘Ò«’¡ª ”⁄ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ È∂ Ú⁄π ¡ Ò À Ò ∆ ˘ √ø Ï Ø Ë È ’∆Â≈¢ «¬√ Áœ  ≈È ¿π È ∑ ª Íø ‹ ≈Ï∆ ÏØ Ò ∆ «Úº ⁄ ¡≈͉≈ Ì≈Ù‰ Ùπ  ± ’∆Â≈¢ ¿π √ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È∂ «√º ÷ ª Á∆ ’≈¯∆ Â≈∆¯ ’∆Â∆ Â∂ Íø ‹ ≈Ï Íø ‹ ≈Ï∆¡Â ˘ Ï⁄≈¿π ‰ Á∆ ◊º Ò Ú∆ ’‘∆¢ «¬√ Áœ  ≈È ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ È∂ ¤Ø ‡ ∂ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª ˘ Ô≈Á ’∆Â≈ Â∂ ¡ø  ”⁄ √à ∆ Ú≈«‘◊π  ± ‹∆ ’≈ ÷≈Ò√≈, Ú≈«‘◊π  ± ‹∆ ’∆ ¯Â«‘ È≈Ò ¡≈͉≈ Ì≈Ù‰ √Ó≈Í ’∆Â≈¢

˜±  ª-√Óº « √¡≈Úª ¡Â∂ Íø ‹ ≈Ï Á∂ Ó√«Ò¡ª ”⁄ ˜Ó∆È ¡√Ó≈È Á≈ ¯’ ‘À, «‹√ Á∂ Ó≈‚Ò Á∆ ÂπÒÈ≈ «’√∂ ’∆Ó ”Â∂ Íø‹≈Ï È≈Ò È‘ƒ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ «’√∂ Ú∆ Ó≈‚Ò ˘ Á±‹∆ ʪ ”Â∂ ¡≈͉∂ «‘ºÂª È≈Ò Ò≈◊± ’È≈ ¿π√ È≈Ò «÷ÒÚ≈Û ’È Úª◊ ‘À¢ ’ª◊√∆ √ø√Á ÓÀ∫Ï ÍÃÈ∆ ’œ ÚºÒØ∫ Óª Í≈‡∆ È≈ÒØ∫ Í«Ú≈ «Í¡≈≈ ‘؉ Ï≈∂ «Ï¡≈È ˘ √Ã∆ Ï≈ÁÒ È∂ ÓøÁÌ≈◊≈ Áº√«Á¡ª «’‘≈ «’ «‹√ Á∆ «¬‘ √Ø⁄ ‘À, ¿π‘ «¬È√≈È È‘ƒ¢ √Ì ÂØ∫ ˜±∆ Í≈‡∆ ‘πøÁ∆ ‘À¢

¡‡≈∆ ”⁄ Ø‚ ÙØ¡ Áœ≈È Ì◊Úø Ó≈È Á∆ ¡º÷ «Úº⁄ “ÎπºÒ” Úº«‹¡≈ ‹ª ͺÊ! ’πfi √Ó∂∫ Ò¬∆ ÍÃÌ≈«Ú ‘Ø«¬¡≈ ÍÃ⁄≈; ͺÊ Úº‹‰ Á∆ ◊ºÒ “¡≈Í” ¡≈◊± È∂ È’≈∆ ¡ø«ÓÃÂ√/¡‡≈∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡‡≈∆ «Úº⁄ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∂ Óπº÷ ÓøÂ∆ Á∂ ¿πÓ∆ÁÚ≈ Ì◊Úø Ó≈È ÚºÒØ∫ ’º„∂ ‹≈ ‘∂ Ø‚ ÙØ¡ Áœ≈È ¿πÈ∑ª Á∆ ¡º÷ ”Â∂ “ÎπºÒ” Úº«‹¡≈ «‹√ ’≈È ¿πÈ∑ª ˘ ’πfi √Ó∂∫ Ò¬∆ ÍÃ⁄≈ Ø’‰≈ «Í¡≈¢

«ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ ÓπÂ≈Ï’ Ì◊Úø Ó≈È ¡≈͉∆ ’≈ Á∆ ¤ºÂ ”Â∂ ÷Û∑∂ √È Â∂ ÒØ’ ÎπºÒ Ï√≈ ‘∂ √È¢ «¬√ Áœ≈È ¡⁄≈È’ «¬’ ÎπºÒ ¿πÈ∑ª Á∆ ¡º÷ ”Â∂ ¡≈‰ Úº«‹¡≈¢ ¿πÈ∑ª Âπø ¡º÷ ”Â∂ ‘ºÊ º«÷¡≈ ¡Â∂ ’≈ «Úº⁄ ‘∂·ª ÏÀ· ◊¬∂¢ «¬√ ÿ‡È≈ Ó◊Ø∫ ⁄⁄≈ «¤Û ◊¬∆ √∆ «’ «’√∂ ¡‰Í¤≈Â∂

Ì≈‹Í≈ Â∂ «¬√ Á∆¡ª √«‘ÔØ◊∆ Í≈‡∆¡ª «÷Ò≈¯ Óπ«‘øÓ ⁄Ò≈¿π‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È

√øÔπ’ «’√≈È ÓØ⁄∂ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‹Ê∂ÏøÁ∆¡ª ÚºÒØ∫ ÓØÁ∆ Á∆¡ª ÀÒ∆¡ª Á∂ «ÚØË Á≈ √ºÁ≈ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)√ø Ô π ’ Â «’√≈È ÓØ  ⁄∂ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ Íø ‹ ≈Ï Á∆¡ª ‹Ê∂ Ï ø Á ∆¡ª Á∂ ¡≈ÈÒ≈¬∆È Ó∆«‡ø ◊ Ú∆‚∆˙ ’≈ÈÎø « √ø ◊ ≈‘ƒ ‘Ø ¬ ∆¢ «¬√ «Úº ⁄ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Â∂ ’∂ ∫ Á √’≈ Úº Ò Ø ∫ Ú≈¡Á≈«ıÒ≈¯∆ ’È Á∂ È≈Ò-È≈Ò Ò÷∆ÓÍπ  ÷∆∆ ’ª‚ Á∂ Óπ Ò ˜Ó ¡Ù∆Ù «ÓÙ≈ ˘ ˜Ó≈È Á∂ ‰ ”Â∂ Ô± Í ∆ √’≈ Â∂ Íà ٠≈√È Á∆ «È÷∂ Ë ∆ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ «¬√∂ Â∑ ª ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ÓØ Á ∆ Á∆ «Í¤Ò∆ Î∂  ∆ Áœ  ≈È √Û’ ¿π º Í  ËÈ≈ Á∂ ‘∂ «’√≈Ȫ «ıÒ≈¯ Á‹ ’∂ √ ª Ï≈∂ Íø ‹ ≈Ï √’≈ Â∂ Íà ٠≈√È ˘ «⁄Â≈ÚÈ∆ «Áº  ∆ «’ «’√∂ Ú∆ «’√≈È ˘ Íà ∂ Ù ≈È ‹ª «◊à ¯ Â≈ ’È ”Â∂ √ø ÿ Ù ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢√ø Ô π ’ Â «’√≈È ÓØ  ⁄∂ Á∂ ¡≈◊± ‚≈. ÁÙÈ Í≈Ò È∂ Áº « √¡≈ «’ Íø ‹ ≈Ï ¡≈¿π ‰ Ú∂ Ò ∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ Á∆¡ª À Ò ∆¡ª Á≈ ÙªÂÓ¬∆ Â∆’∂ È≈Ò √Û’ª «’È≈∂ ÷Û∑ ’∂ ’≈Ò∆¡ª fiø ‚ ∆¡ª È≈Ò «ÚØ Ë ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ‹∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ Óø È ∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª Óø ◊ ª ˘ √ӪϺ Ë Ò≈◊± ’È Á≈ ¡À Ò ≈È ’Á∂ ‘È Âª «¬‘ «ÚØ Ë Íà Á ÙȪ ˘ ‡≈«Ò¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ Ì≈‹Í≈ Â∂ ¿π √ Á∆¡ª √«‘ÔØ ◊ ∆ ’À Í ‡È ¡Ó«ø Á  «√ø ÿ Á∆ Íø ‹ ≈Ï ÒØ ’ ’ª◊√ ¡Â∂ √π ÷ Á∂ Ú «√ø ÿ „ƒ‚√≈ Á∆ ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò ÁÒ √ø Ô π ’ Â ˘ Ú∆ Ì≈‹Í≈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò √Ï’ «√÷≈¿π ‰ Ò¬∆ ÒØ ’ ª Úº Ò Ø ∫ «¬È∑ ª Á≈ ͱ  È Ï≈¬∆’≈‡ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ¢ «’√≈È ‹Ê∂ Ï ø Á ∆¡ª È∂ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À «’ AD Â∆’ ˘ «Íø ‚ ª «Úº ⁄ Â∂ AF ˘ «‘√∆Ò Íº Ë  ”Â∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ¡Â∂ ’∂ ∫ Á √’≈ Á∂ Íπ  Ò∂ α ’ ∂ ‹≈‰◊∂ ¢ «¬√∂ Áœ  ≈È Ï± ‡ ≈ «√ø ÿ Ïπ  ˜«◊º Ò , ‘Ó∆ «√ø ÿ ’≈Á∆¡ª, «ÈÌÀ «√ø ÿ „π º ‚ ∆’∂ , ’π Ò Úø  «√ø ÿ √ø Ë ± , π Ò Á± «√ø ÿ Ó≈È√≈, ÏÒÁ∂ Ú «√ø ÿ «È‘≈Ò◊Û∑ È∂ «’‘≈ «’ ˜Ó≈È Ó◊Ø ∫ Óπ Ò ˜Ó «ÓÙ≈ Úº Ò Ø ∫ ◊Ú≈‘ª ¡Â∂ º Ê ª ˘ ÍÃ Ì ≈«Ú ’È Á≈ ıÁÙ≈ ‘À ¢ √ÂÈ≈Ó «√ø ÿ Íø È ± Â∂ √± Ï ≈ ‹ÈÒ √’º  

πÒÁ± «√øÿ Á∆ ‹Ê∂ÏøÁ∆ È∂ ⁄؉ª ÂØ∫ Á±∆ ω≈¬∆ Ó≈È√≈- Íø‹≈Ï «’√≈È Ô±È∆¡È È∂ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª Áœ≈È Ó≈ÒÚ≈ ÷∂Â Á∂ ⁄≈ «˜«Ò∑¡ª Ó≈È√≈, Ï«·ø‚≈, √Ã∆ Óπ’Â√ √≈«‘Ï ¡Â∂ ÏÈ≈Ò≈ «Ú⁄ √øÔπ’ √Ó≈‹ ÓØ⁄∂ ÂØ∫ Á± «‘‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ ‘À¢ «¬‘ ÎÀ√Ò≈ Ó≈È√≈ È∂ÛÒ∂ «Íø‚ ’Ø ‡ Òº ¨ «Ú⁄ ‘Ø ¬ ∆ «’√≈Ȫ ¡≈◊±¡ª Á∆ Ó∆«‡ø◊ Áœ≈È «Ò¡≈ «◊¡≈¢ Á±‹∂ Í≈√∂ «¬√ ‹Ê∂ÏøÁ∆ Á∂ √±Ï≈ ÍÃË≈È πÒÁ± «√øÿ È∂ «¯Ò‘≈Ò «¬√ ¯À√Ò∂ ”Â∂ ⁄πºÍ Úº‡∆ ‘ج∆ ‘À¢ «˜Ò∑≈ Ó≈È√≈ Á∂ ÍÃË≈È ≈ÓÎÒ «√øÿ ⁄º’ ¡Ò∆Ù∂, ÏÈ≈Ò≈ «˜Ò∑∂ Á∂ ÍÃË≈È ‹º◊≈ «√øÿ ÏÁ≈, Ï«·ø‚≈ «˜Ò∑∂ Á∂ ÍÃË≈È ◊πÒ≈Ï «√øÿ ≈¬∆¡≈, √Ã∆ Óπ’Â√ √≈«‘Ï «˜Ò∑∂ Á∂ ÍÃË≈È ‹ÈÀÒ «√øÿ ØÛªÚ≈Ò≈ Â∂ ‘Ø ¡≈◊±¡ª È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬È∑ª ⁄≈∂ «˜«Ò∑¡ª Á∂ ¡‘πÁ∂Á≈ª È∂ √Ï√øÓÂ∆ È≈Ò √øÔπ’ √Ó≈‹ ÓØ⁄≈ È≈ÒØ∫ Úº÷ «‘‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ ‘À¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ‹Ê∂ÏøÁ∆ Á∂ ¡≈◊± ‹ª Ú’ «’√∂ Ú∆ Í≈‡∆ ˘ Ú؇ Á∂ √’Á∂ ‘È Í ¿π‘ È≈ ª «’√∂ «√¡≈√∆ Í≈‡∆ Á≈ «‘º√≈ ωÈ◊∂ ¡Â∂ È≈ ‘∆ Ï≈¬∆’≈‡ ’È◊∂¢ ¡≈◊±¡ª È∂ «’‘≈ «’ «’√≈Ȫ-Ó˜Á±ª Á∂ Ó√Ò∂ √øÿÙª È≈Ò ‘∆ ‘ºÒ ’∆Â∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È¢¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ «’√≈È∆ ’˜∂ Óπ¡≈Î ’È, Ï∂π˜◊≈∆ Â∂ ÈÙ∂ ıÂÓ ’È Á∆¡ª Óø◊ª «⁄ª ÂØ∫ Ò‡’Á∆¡ª ¡≈ ‘∆ ‘ª¢ «¬È∑ª Á≈ ‘ºÒ «√Î √øÿÙ ‘∆ ‘À¢ √Ú‰ «√øÿ ÍøË∂ È∂ «’‘≈ «’ ¡≈Ù∆Ù «ÓÙ≈ Á∆ ˜Ó≈È Á∂ Ø √ Ú‹Ø ∫ Íø ‹ ≈Ï Á∂ AC

«˜«Ò∑ ¡ ª «Úº ⁄ ’∂ ∫ Á √’≈ Â∂ È«ø Á  ÓØ Á ∆ Á∂ Íπ  Ò∂ α ’ ∂ ◊¬∂ ¢

«ÚË≈«¬’ Ò≈‚∆ ÓπÛ ’ª◊√ ¤º‚ ’∂ Ì≈‹Í≈ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ Ï‡≈Ò≈ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‘Ò’≈ √Ã∆ ‘◊Ø«ÏøÁÍπ ÂØ∫ ’ª◊√∆ «ÚË≈«¬’ ÏÒ«ÚøÁ «√øÿ Ò≈‚∆ «¬º’ Ú≈ «Î ’ª◊√ ¤º‚ ’∂ Ì≈‹Í≈ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ √≈Ò B@AG «Ú⁄ ’ª◊√ ÚºÒØ∫ «ÚË≈«¬’ ω∂ Ò≈‚∆ Á√øÏ B@BA «Ú⁄ Ì≈‹Í≈ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ◊¬∂ √È¢ ‘ÎÂ≈ Ì Ì≈‹Í≈ ”⁄ «‘‰ Ó◊Ø∫ √∆‡ Á∆ fi≈’ «Ú⁄ ¿π‘ ÓπÛ ’ª◊√ «Ú⁄ Í ¡≈¬∂ √È¢ ‹ÁØ∫ ’ª◊√ ‘≈¬∆ ’Óª‚ È∂ ‘Ò’∂ ÂØ∫ «‡’‡ ÓÈÁ∆Í «√øÿ √‘ØÂ≈ ˘ Á∂ «ÁºÂ∆ ª Ò≈‚∆ AA ÎÚ∆ ˘ ÓπÛ Ì≈‹Í≈ «Ú⁄ ⁄Ò∂ ◊¬∂¢ «¬ºÊ∂ Ì≈‹Í≈ Á∂ ’œÓ∆ √’ºÂ Âπ‰ ⁄πºÿ Á∆ Óœ‹±Á◊∆ «Ú⁄ ¿πÈ∑ª Ì≈‹Í≈ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈¢ Ì≈‹Í≈ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Óœ’∂ Ò≈‚∆ È∂ ÓπÛ Í≈‡∆ Á∆ Â≈∆Î ’∆Â∆¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ Ì≈‹Í≈ Á∂Ù ¡Â∂ Íø‹≈Ï Ò¬∆ «Î’ÓøÁ ‘À¢ ¿πÈ∑ª «¬‘ ¯À√Ò≈ √Ø⁄-√Ófi ’∂ «Ò¡≈ ‘À¢

«Ú¡’Â∆ È∂ Ì◊Úø Ó≈È ”Â∂ ͺÊ √πº«‡¡≈ ‘À Í “¡≈Í” ¡≈◊±¡ª È∂ «¬√ ˘ È’≈«¡≈¢ “¡≈Í” Á∂ √±Ï≈¬∆ Ó∆‚∆¡≈ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÓÀ∫Ï ◊πÌ∂‹ «√øÿ È∂ «’‘≈ «’ ⁄؉ ÍÃ⁄≈ Áœ≈È ÒØ’ª ÚºÒØ∫ ÎπºÒª Á∆ Ú÷≈ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ √∆, «‹√ Áœ≈È ÎπºÒ Á≈ «Í¤Ò≈ ·Ø√ «‘º√≈ ¿πÈ∑ª Á∂

«⁄‘∂ ”Â∂ Òº◊ «◊¡≈¢ Ì◊Úø Ó≈È È∂ «¬Ê∂ ¡‡≈∆ ‘Ò’∂ «Úº⁄ “¡≈Í” ¿πÓ∆ÁÚ≈ ‹√«ÚøÁ «√øÿ, ≈‹≈√ª√∆ ‘Ò’∂ «Úº⁄ ÏÒÁ∂Ú «√øÿ, ¡‹È≈Ò≈ «Úº⁄ ’πÒÁ∆Í «√øÿ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ¡Â∂ Ó‹∆·≈ «Úº⁄ √π÷«‹øÁ ≈‹ «√øÿ Ò≈Ò∆ Ó‹∆·∆¡≈ Á∂ ‘º’ «Úº⁄ ⁄؉ ÍÃ⁄≈ ’∆Â≈ ‘À¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2022

www.nripost.com

Íß‹≈Ï

¡ø«ÓÃÂ√ (ͱÏ∆) ‘≈‡ √∆‡: Ó‹∆·∆¡≈ È∂ «√ºË± ”Â∂ √∂«Ë¡≈ «ÈÙ≈È≈ ’œ‰ ω∂◊≈

ÚºÒ≈ √Ϙ∆ Óø‚∆ Á∆ Ó≈Û∆ ‘≈Ò Á≈ «˜’ ’«Á¡ª ÙÏÁ∆ ‘ÓÒ∂ ’∆Â∂ ¡ø « Óà  √ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡ø « Óà  √ (ͱ  Ï∆) √∆‡ ÂØ ∫ ⁄Ø ‰ ÒÛ ‘∂ ¡’≈Ò∆ ¡≈◊± «Ï’Ó «√ø ÿ Ó‹∆·∆¡≈ È∂ ¡≈͉∂ «ÚØ Ë ∆ ’ª◊√∆ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ Â∂ Íø ‹ ≈Ï ’ª◊√ Á∂ ÍÃ Ë ≈È ÈÚ‹Ø Â «√ø ÿ «√º Ë ± ”Â∂ ÚØ ‡ ª ˘ ◊π ø Ó ≈‘ ’È Á∂ ÁØ Ù Ò◊≈¬∂ ‘È¢ ¿π È ∑ ª È∂ Ó∆‚∆¡≈ È≈Ò ◊º Ò Ï≈ ’«Á¡ª Úº Ò ≈ Á∆ √Ϙ∆ Óø ‚ ∆ Á∆ Ó≈Û∆ ‘≈Ò Á≈ «˜’ ’∆Â≈ ¡Â∂ ÁØ Ù Ò◊≈«¬¡≈ «’ «¬√ Óø ‚ ∆ «Úº ⁄ ÚÍ≈∆¡ª ˘ Ïπ « È¡≈Á∆ √‘± Ò Âª Á∆ ¡‰‘Ø ∫ Á «Úº ⁄ ÚÍ≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘À Â∂ Óø ‚ ∆ «Úº ⁄ «È’≈√∆ ÍÃ Ï ø Ë Ú∆ È‘ƒ ‘È¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ Óø ‚ ∆ Á∂ ÚÍ≈∆ ‡À ’ √ª ≈‘ƒ Íø ‹ ≈Ï Á∆ ¡≈«Ê’Â≈ «Úº ⁄ ’Ø Û ª π Í ¬∂ Í≈ ÔØ ◊ Á≈È Í≈™Á∂ ‘È Í «Î Ú∆ Óø ‚ ∆ «Úº ⁄ √‘± Ò Âª Á∆ ÿ≈‡ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «√º Ë ± Á≈¡Ú≈ ’Á∂ ‘È «’ ¿π È ∑ ª È∂ ¡ø « Óà  √ ͱ  Ï∆ ‘Ò’∂ Á≈ ¡«‹‘≈ «Ú’≈√ ’∆Â≈ ‘À «‹‘Û≈ «’√∂ Ú∆ ‘Ò’∂ Á≈ È‘ƒ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ Ó‹∆·∆¡≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ‘Ò’∂ Á∂ ÒØ ’ Ïπ « È¡≈Á∆ √‘± Ò Âª ˘ Ú∆ Â√ ‘∂ ‘È¢

“ Óπ÷ ÓøÂ ∆”

Íø‹≈Ï Á∆ «√¡≈√ ”⁄ ¡Í≈Ë’ «Í¤Ø’Û Ú≈«Ò¡ª ¡Â∂ ’ØÛÍÂ∆¡ª Á≈ ÁÏÁÏ≈ ¬∂‚∆¡≈ Á∆ «ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ BE Î∆√Á∆ ¿πÓ∆ÁÚ≈ª ”Â∂ ¡Í≈Ë’ ’∂√ Á‹ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)Íø‹≈Ï Á∆ «√¡≈√ «Ú⁄ ¡Í≈Ë’ «Í¤Ø ’ Û Ú≈Ò∂ ¡Â∂ ¡Ó∆ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Á∂ ÚËÁ∂ ÏØ Ò Ï≈Ò∂ È∂ ≈‹È∆Â∆ Á≈ ÈÚª ± Í Í∂ Ù ’∆Â≈ ‘À ¢ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª Á∂ ÓÀ Á ≈È ”⁄ «Èº  ∂ √Óπ º ⁄ ∂ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª Á∂ «’Á≈ Â∂ ¡√≈«√¡ª Á∆ √Ó∆«÷¡≈ ’«Á¡ª Íø ‹ ≈Ï «¬ÒÀ ’ ÙÈ Ú≈⁄ ¡Â∂ ¡À √ Ø √ ∆¬∂ Ù È Î≈ ‚À Ó Ø ¥ À « ‡’ «Î≈Ó˜ (¬∂ ‚ ∆¡≈) È∂ ÷π Ò ≈√≈ ’∆Â≈ ‘À «’ ’π º Ò ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ”⁄Ø ∫ BE Î∆√Á∆ ”Â∂ ¡Í≈Ë’ ’∂ √ Á‹ ‘È¢ ‹Á«’ √≈Ò B@AG Á∆¡ª ⁄Ø ‰ ª Áœ  ≈È «¬‘ «◊‰Â∆ A@ Î∆√Á∆ √∆¢ «¬È∑ ª «Ú⁄ ’ÂÒ, ‹Ï‹È≈‘ Â∂ «¬≈Á≈ ’ÂÒ Ú◊∂ √ø ◊ ∆È Ó≈ÓÒ∂ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘È¢ ¬∂ ‚ ∆¡≈ Á∂ ‡º √ ‡∆ ‹√’∆ «√ø ÿ , Íø ‹ ≈Ï «¬ÒÀ ’ ÙÈ Ú≈⁄ Á∂ Í«Úø Á  «√ø ÿ «’º  ‰≈ ¡Â∂ ‘Íà ∆  «√ø ÿ È∂ Áº « √¡≈ «’ ABGF ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ”⁄Ø ∫ BBH ’œ Ó ∆ Í≈‡∆¡ª Á∂ ‘È, BEF ≈‹ Í≈‡∆¡ª ÂØ ∫ , CDE «‹√‡‚ ◊À  -Ó≈ÈÂ≈ Íà ≈ Í Í≈‡∆¡ª ÂØ ∫ ‘È ¡Â∂ DDG ¿π Ó ∆ÁÚ≈ ¡≈˜≈Á ⁄Ø ‰ ÒÛ ‘∂ ‘È¢ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ IF ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ”⁄Ø ∫ FE (FH Î∆√Á∆), ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∂ AAG ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ”⁄Ø ∫ EH (E@ Î∆√Á∆), Ì≈‹Í≈ Á∂ GA ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ”⁄Ø ∫ BG (CH Î∆√Á∆), ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ (√ø Ô π ’ Â) Á∂ AD ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ”⁄Ø ∫ D (BI Î∆√Á∆), Ï√Í≈ Á∂ B@ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ”⁄Ø ∫ C (AE Î∆√Á∆), ’ª◊√ Á∂ AAG ”⁄Ø ∫ AF (AD Î∆√Á∆) ¡Â∂ Íø ‹ ≈Ï ÒØ ’ ’ª◊√ Í≈‡∆ Á∂ BG «Úº ⁄ Ø ∫ C (AA Î∆√Á∆) ¿πÓ∆ÁÚ≈ª È∂ ¡≈͉∂ ‘Ò¯È≈«Ó¡ª «Úº⁄ ¡≈͉∂ «ıÒ≈¯ ¡Í≈«Ë’ Ó≈ÓÒ∂ Á‹ ‘Ø ‰ Á≈ ÷π Ò ≈√≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ ’π º Ò ABGF ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ”⁄Ø ∫ «¬‘ «◊‰Â∆ CAE (BE Î∆√Á∆) ωÁ∆ ‘À ¢

Íø‹≈Ï Ì≈Ú∂∫ ◊∆Ï, Í ¡Ó∆ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Á∆ «◊‰Â∆ ÚË∆ Íø ‹ ≈Ï Ì≈Ú∂ ∫ ◊∆Ï ‘π ø Á ≈ ‹≈ «‘≈ ‘À Í ¡Ó∆ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Á∆ «◊‰Â∆ ÚËÁ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ⁄Ø ‰ ÓÀ Á ≈È ”⁄ «Èº  ∂ ABGF ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ”⁄Ø ∫ EBA (DA Î∆√Á∆) ’Ø Û ÍÂ∆ ‘È¢ B@AG Á∆¡ª Íø ‹ ≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª «Úº ⁄ AADE ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ”⁄Ø ∫ DBH (CG Î∆√Á∆) ’Ø Û ÍÂ∆ √È¢ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ IF ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ”⁄Ø ∫ HI (IC Î∆√Á∆), ’ª◊√ Á∂ AAG ”⁄Ø ∫ A@G (IB Î∆√Á∆), Ì≈‹Í≈ Á∂ GA ”⁄Ø ∫ F@ (HE Î∆√Á∆), Ï√Í≈ Á∂ B@ ”⁄Ø ∫ AF (H@ Î∆√Á∆), ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ (√ø Ô π ’ Â) Á∂ AD ”⁄Ø ∫ AA (GI Î∆√Á∆), “¡≈Í” Á∂ AAG ”⁄Ø ∫ HA (FI Î∆√Á∆) ¡Â∂ Íø ‹ ≈Ï ÒØ ’ ’ª◊√ Í≈‡∆ Á∂ BG ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª «Úº ⁄ Ø ∫ AF (EI Î∆√Á∆) È∂ A ’Ø Û π Í ¬∂

‹Ø «‹«Â¡ª ˙‘∆ «√’øÁ

√Ì ÂØ∫ ÚºË ‹≈«¬Á≈Á “¡≈Í” ¿πÓ∆ÁÚ≈ ’ØÒ

«√¡≈√ÂÁ≈Ȫ «÷Ò≈¯ ◊øÌ∆ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ ¡ø’Û∂

√Ì ÂØ ∫ Úº Ë ‹≈«¬Á≈Á Ú≈Ò∂ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ Óπ ‘ ≈Ò∆ ÂØ ∫ “¡≈Í” Á∂ ’π Ò Úø  «√ø ÿ BCH ’Ø Û , ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ÍÃ Ë ≈È √π ÷ Ï∆ «√ø ÿ Ï≈ÁÒ B@B ’Ø Û ¡Â∂ Óπ ’ Â√ ÂØ ∫ ’ª◊√ Á∆ ’È ’œ  AEE ’Ø Û Á∂ Ó≈Ò’ ‘È¢ ’∆Ï E ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ ˜∆Ø ‹≈«¬Á≈Á ¡À Ò ≈È∆ ‘À ¢

‹ÈÂ’ Èπ Ó ≈«¬ø Á ∂ ⁄π ‰ ∂ ‹≈‰ Ò¬∆ ÒØ ’ ’⁄«‘∆ «Úº ⁄ ¿π  ∂ «¬È∑ ª «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ «ıÒ≈¯ ◊ø Ì ∆ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ ¡ø ’ Û∂ Á∂ ÷ ∂ ‹≈‰ ª AE ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ ¡œ  ª «Úπ º Ë ¡Í≈Ë È≈Ò √Ïø Ë Â ’∂ √ ‘Ø ‰ Á∆ ◊º Ò ’ϱ Ò ∆ ‘À ¢ «¬È∑ ª AE ”⁄Ø ∫ B ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ ‹Ï-‹È≈‘ (Ë≈≈-CGF) È≈Ò √Ïø Ë Â ’∂ √ ª Á≈ Íà ◊ ‡≈Ú≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬√∂ Â∑ ª D ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ ¡≈͉∂ «ıÒ≈¯ ’ÂÒ (¡≈¬∆Í∆√∆ Ë≈≈C@B) È≈Ò √Ïø Ë Â ’∂ √ ¡À Ò ≈È∂ ‘È ‹ÁØ ∫ «’ CC ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ ¡≈͉∂ «Úπ º Ë «¬≈Á≈ ’ÂÒ Á∂ ’∂ √ ’ϱ Ò ∂ ‘È¢

ÂØ ∫ Úº Ë Á∆ ‹≈«¬Á≈Á Á∂ Ó≈Ò’ ‘Ø ‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À ¢ Íà  ∆ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ ¡œ √  ‹≈«¬Á≈Á D.CA ’Ø Û π Í ¬∂ ‘À ¢ AAG ’ª◊√ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª Á∆ Íà  ∆ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ ¡œ √  ‹≈«¬Á≈Á AC.BG ’Ø Û , ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ IF ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª Á∆ ¡œ √  ‹≈«¬Á≈Á AB.FI ’Ø Û π Í ¬∂ , Ì≈‹Í≈ Á∂ GA ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª Á∆ ¡œ √  ‹≈«¬Á≈Á G.FI ’Ø Û π Í ¬∂ , “¡≈Í” Á∂ AAG ¿πÓ∆ÁÚ≈ª Á∆ ¡œ√ ‹≈«¬Á≈Á G.@C ’ØÛ π Í ¬∂ , ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ (√øÔπ’Â) Á∂ AD ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª Á∆ ¡œ √  ‹≈«¬Á≈Á E.CF ’Ø Û π Í ¬∂ ‘À ¢ Íø ‹ ≈Ï ÒØ ’ ’ª◊√ Í≈‡∆ Á∂ BG ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ’Ø Ò E.BG ’Ø Û π Í ¬∂ Á∆ ¡œ √  ‹≈«¬Á≈Á ¡Â∂ Ï√Í≈ Á∂ B@ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª ’Ø Ò ¡œ √  ‹≈«¬Á≈Á D.BG ’Ø Û π Í ¬∂ ‘À ¢

DI Î∆√Á∆ Àº‚ ¡Ò‡ ‘Ò’∂

⁄؉ª ÒÛ ‘∂ DI ¿πÓ∆ÁÚ≈ ¡ÈÍÛ∑

I@ Ó«‘Ò≈ ¿πÓ∆ÁÚ≈ ⁄؉ ÓÀÁ≈È «Ú⁄

EA Î∆√Á∆ ¿πÓ∆ÁÚ≈ª ÚºÒ ’ØÛª Á∆¡ª Á∂‰Á≈∆¡ª

¬∂ ‚ ∆¡≈ Óπ  ≈Ï’ AAG ‘Ò«’¡ª ”⁄Ø ∫ EG (DI Î∆√Á∆) À º ‚ ¡Ò‡ ‘Ò’∂ ‘È¢ À º ‚ ¡Ò‡ ‘Ò’∂ ¿π ‘ ‘π ø Á ∂ ‘È, «‹º Ê ∂ «Âø È ‹ª «¬√ ÂØ ∫ Úº Ë ⁄Ø ‰ ÒÛ ‘∂ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ ¡≈͉∂ «Úπ º Ë ¡Í≈Ë’ Ó≈Ó«Ò¡ª Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢

Íø ‹ ≈Ï Á∂ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª Á∆ «Úº « Á¡Â ÔØ ◊ Â≈ Á∂ ÷ ∆ ‹≈Ú∂ ª FIE (ED Î∆√Á∆) ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ ¡≈͉∆ «Ú«Á¡’ ÔØ ◊ Â≈ EÚƒ ¡Â∂ ABÚƒ ‹Ó≈ Á∂ «Ú⁄’≈ ¡À Ò ≈È∆ ‘À , ‹ÁØ ∫ «’ DHC (CH Î∆√Á∆) ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ ◊À ‹ ± ¬ ∂ ‡ ‹ª «¬√ ÂØ ∫ Úº Ë Á∆ «Ú«Á¡’ ÔØ ◊ Â≈ ‘Ø ‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬√∂ Â∑ ª BD ¿π Ó ∆ÁÚ≈ «‚ÍÒØ Ó ≈ ‘Ø Ò ‚ ‘È¢ BA ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ «√¯ Í«Û∑ ¡ ≈-«Ò«÷¡≈ Áº « √¡≈ ‘À ¡Â∂ DI ¿π Ó ∆ÁÚ≈ ¡ÈÍÛ∑ ‘È¢

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª ÒÛ ‘∂ CDI (BG Î∆√Á∆) ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ ¡≈͉∆ ¿π Ó  BE ÂØ ∫ D@ √≈Ò Á∂ «Ú⁄’≈ Áº √ ∆ ‘À ¢ ’∆Ï FGA (EC Î∆√Á∆) ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ ¡≈͉∆ ¿π Ó  DA ÂØ ∫ F@ √≈Ò Á∂ «Ú⁄’≈ ¡Â∂ BED (B@ Î∆√Á∆) ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ ¡≈͉∆ ¿π Ó  FA ÂØ ∫ H@ √≈Ò Á∂ «Ú⁄’≈ Áº √ ∆ ‘À ¢ ‹Á«’ B ¿π Ó ∆ÁÚ≈ H@ √≈Ò ÂØ ∫ Úº Ë Á∂ ‘È¢ Ò◊Ì◊ I@ (G Î∆√Á∆) Ó«‘Ò≈ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ ⁄Ø ‰ ÓÀ Á ≈È «Ú⁄ «Èº  ∆¡ª ‘È¢

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª «Ú⁄ «Èº  ∂ FEC (EA Î∆√Á∆) ¿πÓ∆ÁÚ≈ª È∂ ¡≈͉∂ ‘ÒÎÈ≈«Ó¡ª «Úº ⁄ Á∂ ‰ Á≈∆¡ª Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À ¢ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë Á∂ ‰ Á≈∆¡ª Á≈ ¡À Ò ≈È ’È Ú≈Ò∂ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª «Úº ⁄ ’ª◊√ Á∂ ≈‰≈ ◊π  ‹∆ «√ø ÿ GA.GE ’Ø Û , ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ √π ÷ Ï∆ «√ø ÿ Ï≈ÁÒ FF.IE ’Ø Û , “¡≈Í” Á∂ ¡ÓÈ ¡Ø Û ≈ BB.HH ’Ø Û ‘∂ ¢ «‹È∑ ª ¿π Ó ∆ÁÚ≈ª È∂ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë √≈Ò≈È≈ ¡≈ÓÁÈ Áº √ ∆ ‘À , ¿π È ∑ ª «Úº ⁄ ’π Ò Úø  «√ø ÿ AF.CC ’Ø Û , “¡≈Í” Á∂ ¡ÓÈ ¡Ø Û ≈ E.FF ’Ø Û , ’ª◊√ Á∂ ÓÈÍà ∆  «√ø ÿ Ï≈ÁÒ C.AE ’Ø Û ‘È¢

Ì≈‹Í≈ ¿πÓ∆ÁÚ≈ Á∂ ÍÃ⁄≈ Ò¬∆ Í‘πø⁄∂ ‘ø√ ≈‹ ‘ø√ ¡Â∂ ¿πÓ∆ÁÚ≈ ‹◊‹∆ «ÓÒ÷≈ Á≈ «’√≈Ȫ ÚºÒ∫Ø «ÚØË ◊πÁ≈√Íπ

√Á±Ò◊Û∑

±ÍÈ◊ ◊π  Á≈√Íπ  /√Á± Ò ◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «ÚË≈È √Ì≈ ‘Ò’≈ Á∆È≈È◊ ¡Ë∆È ÍÀ ∫ Á∂ ’√Ï≈ Íπ  ≈‰≈ Ù≈Ò≈ «Úº ⁄ Ì≈‹Í≈ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ ∂ ‰ ± ’ÙÔÍ Á∂ ⁄Ø ‰ Íà ⁄ ≈ Ò¬∆ Í‘π ø ⁄ ∂ ÒØ ’ √Ì≈ ÓÀ ∫ Ï ‘ø √ ≈‹ ‘ø √ ¡Â∂ √∆È∆¡ Ì≈‹Í≈ ¡≈◊± ¡ ª Á≈ «’√≈È Ó˜Á±  √ø ÿ Ù ’Ó∂ ‡ ∆ ¡Â∂ ‘Ø  «’√≈È ‹Ê∂ Ï ø Á ∆¡ª Úº Ò Ø ∫ «ÚØ Ë ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «¬√Á∂ È≈Ò ‘∆ ‘Ò’≈ √Á± Ò ◊Û∑ ÂØ ∫ Ì≈‹Í≈ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ ‹◊‹∆ «√ø ÿ «ÓÒ÷≈ ˘ ¡º ‹ ⁄Ø ‰ Íà ⁄ ≈ Áœ  ≈È «Íø ‚ ª «Úº ⁄ «’√≈Ȫ Á∂ «ÚØ Ë Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈¢ ‹ÁØ ∫ ¿π ‘ «Íø ‚ «÷¡≈Ò∆ ⁄«‘Ò≈Ú≈Ò∆, ≈Ó≈Èø Á ∆, ÌÒ≈¬∆’∂ ¡Â∂ ¿π º ‚  Ì◊ ≈Ó ”⁄ Í‘π ø ⁄ ∂ ª «’√≈Ȫ Úº Ò Ø ∫ ¿π √ Á≈ «ÚØ Ë ’∆Â≈ «◊¡≈ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ «ıÒ≈¯ È≈¡∂ Ï ≈˜∆ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ «ÚË≈È √Ì≈ ‘Ò’≈ Á∆È≈È◊ «Ú÷∂ Ó∆«‡ø ◊ Ú≈Ò∆ ʪ ”Â∂ «’√≈È ¡≈◊± ¡ ª È∂ Ì≈‹Í≈ «ıÒ≈¯ È≈¡∂ Ï ≈˜∆ ’∆Â∆¢ «¬√ Áœ  ≈È Ì≈‹Í≈ Ú’ Ú∆ «’√≈Ȫ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ◊¬∂ Â∂ Èœ Ï Â ‘º Ê Ø Í ≈¬∆ º ’ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆¢ Íπ Ò ∆√ ¡Â∂ √π  º « ÷¡≈ ÏÒª È∂ ÁıÒ Á∂ ’∂ ‡’≈¡ ‡≈«Ò¡≈¢ «˜Ò∑ ≈ ÍÃ Ë ≈È «’√≈È Ó˜Á±  ’Ó∂ ‡ ∆ Ï∆Ï∆ Á«Úø Á  ’œ  , ‚≈ ÁÒ‹∆ «√ø ÿ Â∂ √π ÷ «Úø Á  «√ø ÿ ◊Ø ‘  ÍØ ÷  È∂ «’‘≈ «’ Ì≈‹Í≈ «’√≈È ¡Â∂ ¡≈Ó ÒØ ’ ª Á∆ «ÚØ Ë ∆ ‘À ¢ «¬√ Ò¬∆ «’√≈È Ó˜Á±  √ø ÿ Ù ’Ó∂ ‡ ∆ Úº Ò Ø ∫ Ì≈‹Í≈ Á≈ «ÚØ Ë ’È Á≈ ¯À √ Ò≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ˙Ë √Á± Ò ◊Û∑ ”⁄ «¬√ Óœ ’ ∂ ÁØ Ú ∂ ∫ «Ëª ¡≈‘ÓØ - √≈‘Ó‰∂ ‘Ø ◊¬∆¡ª¢ ¿π º ‚  Ì◊ ≈Ó ”⁄ ª ¿π Ó ∆ÁÚ≈ «ÓÒ÷≈ ˘ ¡º ◊ ∂

Úº Ë ‰ ÂØ ∫ Ø ’ «Áº  ≈ «◊¡≈¢ «¬√∂ Áœ  ≈È ‹◊‹∆ «ÓÒ÷≈ È∂ «’‘≈ «’ ’π fi Ù≈Â∆ ¡È√ ¿π √ Á∂ ⁄Ø ‰ Íà ⁄ ≈ ˘ Ø ’ ‘∂ ‘È¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ «¬‘ √Ì ’π fi «ÚØ Ë ∆ Í≈‡∆¡ª ‘∆ ’Ú≈ ‘∆¡ª ‘È¢ Á± √ ∂ Í≈√∂ «’√≈Ȫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÓØ Á ∆ √’≈ Úº Ò Ø ∫ «Ò¡ªÁ∂ ◊¬∂ ÷∂  ∆ ’≈˘Èª ˘ º Á ’Ú≈¿π ‰ Ò¬∆ √ø ÿ Ù Áœ  ≈È G@@ ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ «’√≈È Ù‘∆Á ‘Ø ◊¬∂ √È Â∂ Ù‘∆Á «’√≈Ȫ Ï≈∂ Ì≈‹Í≈ Úº Ò Ø ∫ ¡º ‹ Â’ «¬’ Ú∆ ÙÏÁ Ú∆ È‘ƒ ÏØ « Ò¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ È≈ ‘∆ Óπ ¡ ≈¯∆ Óø ◊ ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ Ò¬∆ ¿π ‘ Ì≈‹Í≈ Á≈ «ÚØ Ë ’Á∂ ‘È¢

“¡≈Í” ÚºÒØ∫ Ì≈‹Í≈ ¡≈◊± ÓÈ«‹øÁ «√øÿ «√√≈ «÷Ò≈¯ «Ù’≈«¬Â

Ù∂÷≈Ú ںÒØ∫ ’ª◊√ ¡Â∂ “¡≈Í” ¿πºÂ∂ «‡’‡ª Ú∂⁄‰ Á∂ ÁØÙ

⁄ø‚∆◊Û∑ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ (¡≈Í) È∂ Ì≈‹Í≈ ¡≈◊± ÓÈ«‹øÁ «√øÿ «√√≈ «ıÒ≈¯ ⁄؉ ÍÀÈÒ ¡Â∂ ÍπÒ∆√ ˘ «Ù’≈«¬Â Á‹ ’Ú≈¬∆ ‘À Â∂ ◊Ò √±⁄È≈ ÎÀÒ≈¿π‰ Á≈ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ ‘À¢ “¡≈Í” Á∆ Íø‹≈Ï «¬’≈¬∆ ÚºÒØ∫ ‹≈∆ «Ï¡≈È ¡Èπ√≈ ÓÈ«‹øÁ «√øÿ «√√≈ È∂ ¡≈͉∂ ‡«Úø‡ ‘À∫‚Ò ”Â∂ ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆ ‘À «’ ’∂‹∆Ú≈Ò È∂ «’‘≈ ‘À «’ Íø‹≈Ï «Úº⁄ “¡≈Í” √’≈ Ï‰È ”Â∂ A@ √≈Ò Íπ≈‰∂ Ú≈‘È È‘ƒ ⁄ºÒ‰ «ÁºÂ∂ ‹≈‰◊∂¢ “¡≈Í” Á∂ «Ï¡≈È ¡Èπ√≈ ¿πÍØ’Â ‹≈‰’≈∆ √‘∆ È‘ƒ ‘À¢ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ È∂ ⁄؉ ’«ÓÙÈ ˘ Ï∂ÈÂ∆ ’∆Â∆ ‘À «’ «√√≈ ˘ «ÈÁ∂Ù «ÁºÂ∂ ‹≈‰ «’ ¿π‘ ‡≈͉∂ ‡«Úº‡ ‘À∫‚Ò ÂØ∫ ¿πÍØ’Â ‹≈‰’≈∆ ‘‡≈ Ò¬∂¢

«‘‹≈Ï «ÚÚ≈Á ˘ ÒÀ ’∂ Ì≈‹Í≈ ¡≈◊±¡ª ˘ ’≈Ò∂ fiø‚∂ «Á÷≈¬∂

+91-73407-19222

± Í È◊- «ÚË≈È √Ì≈ ‘Ò’≈ ± Í È◊ ÂØ ∫ Ì≈‹Í≈ Á∆ «‡’‡ ”Â∂ ⁄Ø ‰ ÒÛ ‘∂ ÿº ‡ «◊‰Â∆ ’«ÓÙÈ Á∂ ⁄∂ ¡ ÓÀ È «¬’Ï≈Ò «√ø ÿ Ò≈ÒÍπ  ≈ Á∆¡ª Óπ Ù ’Òª Úˉ∆¡ª Ùπ  ± ‘Ø ◊¬∆¡ª ‘È¢ Ì≈‹Í≈ Á∂ ’œ Ó ∆ ÍÃ Ë ≈È ‹∂ . Í∆. Ⱥ „ ≈ Úº Ò Ø ∫ ȱ  Íπ  Ï∂ Á ∆ ÷∂   «Úº ⁄ À Ò ∆ ’’∂ Ò≈ÒÍπ  ≈ Á∆ ⁄Ø ‰ Óπ « ‘ø Ó ˘ ‘π Ò ≈≈ Á∂ ‰ Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈ «◊¡≈ Í ± Í È◊ «Úº ⁄ «‘‹≈Ï «ÚÚ≈Á ˘ ÒÀ ’∂ Íø ‹ ≈Ï √‡± ‚ À ∫ ‡√ Ô± È ∆¡È ¡Â∂ Óπ √ «ÒÓ Ì≈¬∆⁄≈∂ Úº Ò Ø ∫ Ø √ À Ò ∆ ’º „ ∆ ◊¬∆ Â∂ ȱ  Íπ  Ï∂ Á ∆ «Úº ⁄ «’Â∆ «’√≈È ÓØ  ⁄∂ Á∂ ¡≈◊± ¡ ª Úº Ò Ø ∫ Ì≈‹Í≈ È∂  ≈Úª ˘ ’≈Ò∂ fiø ‚ ∂ «Ú÷≈¬∂ ◊¬∂ ¢

⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ Í≈‡∆ (Ì≈‹Í≈) Á∂ √∆È∆¡ ¡≈◊± Â∂ ’∂ ∫ Á∆ Óø  ∆ ◊‹∂ ∫ Á «√ø ÿ Ù∂ ÷ ≈Ú È∂ ’ª◊√ ¡Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ (¡≈Í) ”Â∂ «‡’‡ª Ú∂ ⁄ ‰ Á∂ ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ «¬‘ ÁØ Ù «’√∂ Ï≈‘∆ «Ú¡’Â∆ È∂ È‘ƒ, √◊Ø ∫ ¿π È ∑ ª Á∂ ¡≈͉∂ ¡≈◊± ¡ ª È∂ Ò≈¬∂ ‘È¢ ’ª◊√ Á∂ ≈‹ √Ì≈ ÓÀ ∫ Ï ¡Â∂ √≈Ï’≈ √± Ï ≈ ÍÃ Ë ≈È ÙÓÙ∂  «√ø ÿ Á± Ò Ø ∫ Úº Ò Ø ∫ ’ª◊√ ÍÃ Ë ≈È √Ø È ∆¡≈ ◊ªË∆ ˘ «Ò÷∂ ◊¬∂ ͺ   Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áø « Á¡ª Ù∂ ÷ ≈Ú È∂ «’‘≈ «’ ’ª◊√ È∂ «Ìà ٠‡≈⁄≈ Á∂ √≈∂ «’≈‚ ÂØ Û «Áº  ∂ ‘È ¡Â∂ ‘π ‰ «¬√ Á≈ ÍÁ≈Î≈Ù ‘Ø ⁄π º « ’¡≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª “¡≈Í” Ï≈∂ Á∂ «ÎØ ˜ Íπ  «Á‘≈Â∆ ÂØ ∫ Í≈‡∆ Á∂ √≈Ï’≈ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ ¡≈Ù± Ïø ◊ Û Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áø « Á¡ª «’‘≈ «’ ¿π È ∑ ª √‰∂ ‹¶Ë Á∂ “¡≈Í” ¡≈◊± ¡ ª È∂ ≈ÿÚ ⁄º „ ≈ ”Â∂ «‡’‡ª ÏÁÒ∂ ÍÀ √ ∂ ÒÀ ‰ Á∂ ÁØ Ù Ò◊≈¬∂ √È¢

+91-73407-19222


MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2022

ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ

46/5’10”, Widow/Widower Canadian Citizen Sikh Jatt Man. Truck Driver. Ethnic Background: Garhshankar, Punjab. Looking for 37 to 45 yrs old Widow/Widower, Separated or Divorcee Sikh jatt Girl on Any Visa Status from Canada . Interested Families contact on 4169076163. ___________________________(NMB413213431)

32/5’7’’, Unmarried Austrlia Work permit holder good looking Hindu Brahmin Boy. Private Job. Indian background Jalandhar. Looking 25 to 32 years old Unmarried Any Visa status Hindu Brahmin caste no bar Girl from Austrlia , Canada or Newzealand. Interested Families contact on : 416 -907-5405. ___________________________(NMB413107993)

25/5’11’’, good looking Unmarried Sikh Jatt Graduated boy in india, Punjab, Barnala. Looking 21 to 25 years old Unmarried Citizen/PR Jatt Sikh girl from Canada. Interested Families contact on 416 907 0897. ___________________________(NMB413209793)

48/5'4", Widow/Widower good looking Sikh Ramgharia Boy Living in India. Have done Undergraduate and Doing Own Buisness. Looking for 40 to 48 years old Unmarried Citizen/Permanent Resident Sikh Ramgharia Girl from US, Canada or UK. Interested Families contact on : +1416-907-6830. ___________________________(NMB413211352)

39/5'6", Unmarried U.K. Temporary visa holder good looking Sikh Kamboj Boy. Private Job. Indian background Sianiwal Nakodar. Looking 31 to 38 years old Unmarried Citizen, PR or Work permit holder Sikh, Jatt, or Kamboj Girl from Canada. Contact on : 416 -907-5405. ____________________________(NMB413127280)

33/5’9’’, Unmarried Canadian PR Holder Good looking Sikh Rajput Boy in British Colombia. Working as a Transport Professional. Looking for 27 to 34 years old Unmarried Citizen PR Hindu Sikh Caste no bar Girl from Canada. Contact on: (416-907-6163). ____________________________(NMB413156997)

23/6ft., Unmarried good looking Student visa holder Sikh Jatt boy in UK. Looking for 18 to 25 yrs old Unmarried Citizen, PR or Student visa holder Sikh Jatt girl from Canada, USA or UK. Intrested Families Contact on: 416-907-5405. ____________________________(NMB413177093)

26/5'11”,Unmarried good looking Sikh Jatt boy on work permit in Canada. Looking for 21 to 27 yrs old Unmarried Citizen/PR Sikh Jatt girl from Canada. Interested contact on 416-907-5405. ____________________________(NMB413155296)

25/5'8", Unmarried good looking Sikh Kamboj Boy on temporary Visa in USA. Own bussiness. Indian background Chandigarh. Looking 21 to 27 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident or Work permit holder Sikh Caste no bar Girl from Canada. Interested Families contact on : 416 -907-5405. ____________________________(NMB413208357)

32/6'2", Unmarried USA Citizen good looking Graduate Sikh Ravidasia Boy. Own Business. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 27 to 32 yrs old Unmarried Citizen, PR or Work Permit holder Sikh Ravidasia Girl from USA. Interested Families contact on : 416-907-3897. ____________________________(NMB413212894)

39/6'2", Unmarried , good looking Jatt Sikh Boy Living in Ireland. Have Done Bachelors. Working as a Chef. Looking for 30 to 39 years old Unmarried Citizen/PR Jatt Sikh Girl from USA, Canada, Germany or UK. Interested Families contact on : +1416-907-6830. ____________________________(NMB413212600)

33/5'10", Unmarried good looking Sikh Ravidasia Boy in India, Punjab, Ludhiana. Looking 25 to 30 years old unmarried Citizen/Permanent Resident Girl from Sikh Ravidasia family from Canada & United States. Interested Families contact on: 14169070988. ____________________________(NMB413212618)

31/5’7”, Unmarried good looking Canadian PR Masters Hindu Kshatriya Gentleman in Ontario, Ethnic. Indain background from Lucknow, Uttar Pradesh. Having Own Business of Trucking consisting 35 trucks. Looking for 25 to 30 years old Unmarried Hindu Kshatriya, Punjabi Caste no bar girl from Canada orIndia on Any Visa. Interested Families contact on (416) 907-4151. ____________________________(NMB413201808)

51/6’2’’, good looking Divorcee Jatt Sikh born citizen boy in United States. Working as Real Estate Professional. Indian background from Abore. Looking 35 to 51 years old Any Marital Status or Visa status sikh caste no bar family from Canada, United Kingdom or United States. Interested Families contact on 416 907 0897. _____________________________(NMB41322371)

51/5'8", Widow/Widower good looking Sikh Jatt Boy on Temporary Visa in Canada. He is Builder (Renunciation Business with partnership his Brother). Indian background from Hoshiarpur. Looking 40 to 50 years old Widow/ Widower, Separated or Divorcee Citizen/PR Sikh Caste no bar Girl from Canada. Interested Families contact on : 416-907-6830. ____________________________(NMB413212893)

34/5’4’’, Divorcee Canadian PR Holder Good Looking Sikh Jatt boy in Manitoba. Working as a Chef. Looking for 26 to 34 years old Unmarried, Divorce or Widow Citizen/PR Sikh Jatt Girl from CANADA. Interested contact on: (416)-907-4611. ____________________________(NMB413212888)

28/5’11”, Unmarried Canadian Permanent Resident holder Good looking Sikh Jatt Boy. Have done Masters of Mechanical Engineer. Working as a Finance Professional. Looking for 24 to 29 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit holder Sikh Jatt girl from Canada. Interested Families contact on: 4169076163. ___________________________(NMB413213024)

31/5'9", Unmarried,good looking Punjabi Sikh Arora boy in India Moga ,Punjab. Looking 27 to 30 yrs old Unmarried Citizen/PR Girl from Sikh Arora, Khatri, Caste no bar from Australia/Canada. Interested Families contact on: 1 4169070988. ____________________________(NMB41375155)

20/5'7", unmarried good looking Canadian born jatt Sikh boy. Working as a mechanic. Indian background is from Moga. Looking 18 to 20 unmarried good looking jatt Sikh girl having citizenship or student visa in Canada. Interested families contact on 416-907-5948. ___________________________(NMB413211246)

29/6ft.,Unmarried Good looking Sikh Lubana Boy on Work Permit in USA Wisconsin. Own Business. Looking for 25 to 30 yrs old Unmarried Citizen PR Sikh Lubana Girl from USA. Contact: (416-907-6163). ___________________________(NMB413116084)

37/6'1", Unmarried Canadian PR Holder good looking Sikh Boy. Working as Cashier Indian background Amritsar. Looking 29 to 36 years old Unmarried Citizen, PR,Work permit orTemaporay Visa holder Sikh, Jatt , Girl from Canada. Interested Families contact on : 416 -907-5405. ___________________________(NMB413212993) 30/5'5", Unmarried good looking Canadian PR Hindu Punjabi boy Associates degree. Sales Professional. Indian background New Delhi. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen, PR Girl from Canada, USA. Interested Families contact on : 416-907-0988. ___________________________(NMB413177678)

26/6ft., Divorcee Good looking Sikh Jatt boy on Work Permit in Canada. working in Private sector. Looking for 21 to 27 years old Unmarried, Widow/Widower, Divorcee Citizen/PR Sikh jatt girl from canada. Interested contact on 4169076163. ___________________________(NMB413189439)

25/5'10", Unmarried ,good looking Punjabi Jatt Boy in India Jagraon, Punjab. Looking 20 to 26 years old unmarried Citizen/PRJatt Sikh Girl from Australia, Canada or US. Interested contact on : 14169070988. ____________________________(NMB41364223)

27/5'7", Unmarried , good looking Jatt Sikh Boy Living in Australia on Student Visa. Have Persuing Cookery Diploma Working as a Food Delivery. Looking For 21 to 25 years old Unmarried Citizen/ PR, Student Visa holder Jatt Sikh Girl from Australia. Interested Families contact on : +1416-907-6830. ___________________________(NMB413208956)

28/5'11", Unmarried Portugal Work Permit holder good looking Sikh Jatt Boy. Private job. Indian background TaranTaran, Punjab. Looking 23 to 29 years old Unmarried Citizen/Permanent Resident Sikh Jatt Girl from Europe. Contact on : 289 401 1442. ___________________________(NMB413186545)

37/5'6’’, Unmarried Canada Permanent Residence good looking Sikh khatri Boy. Private Job. Indian background Jalandhar, Punjab. Looking 26 to 36 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident, Work permit or Temaporay Student visa holder Sikh Caste no bar Girl from Canada. Interested Families contact on : 416 -907-5405. _____________________________(NMB1005948)

48/5’11’’, good looking Divorcee Hindu jatt Permanent Resident boy in Canada. Indian background from Haryana. Working Private Job. Looking 39 to 48 years old Any Marital or Visa status Sikh/Hindu caste no bar girl from Canada or India. Interested contact on: 416 907 0897. ___________________________(NMB413213037)

29/6'3", Unmarried , good looking Jatt Sikh Boy Living in India. Have Done Masters from USA. Working as a Bank Assistant. Looking for 22 to 29 years old Unmarried Citizen/PR Jatt Sikh Girl from Canada. Interested contact on : +1416-907-6830. ____________________________(NMB41319238)

31/5'4", Unmarried , good looking Australian Citizen Jatt Sikh Boy. Have Done Diploma in construction and Working as a Construction Mananger. Looking for 27 to 31 years old Unmarried Citizen/Permanent Resident Jatt Sikh Girl from Australia. Interested Families contact on : +1416-907-6830. ___________________________(NMB413213337)

25/5'8", Unmarried good looking Punjabi Ghumar Boy in Australia on Student Visa. Indian background Ludihana,Punjab. Looking 23 to 26 yrs old unmarried Citizen, PR/ Work Permit holder SIkh Ghumar Girl from Australia. Families contact on : 14169070988. ___________________________(NMB413167885)

27/5'10", Unmarried Canadian PR holder good looking Bachelors Sikh Amritdhari Boy. Private job . Indian background Faridkot ,Punjab. Looking 24 to 27 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Amritdhari Girl from US. Families contact on : 14169070988. ___________________________(NMB413203812) 29/5'11", Unmarried Canadian Work Permit holder good looking Bachelors Hindu Punjabi Boy. Manager. Indian background Delhi. Looking 24 to 28 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit Hindu Punjabi Girl from Canada. Contact on : 14169070988. ___________________________(NMB413213274)

32/5'8", Unmarried good looking Diploma Hindu Ravidasia Boy in India Nawashahr. Private job . Looking 26 to 33 years old Unmarried Citizen, PR Hindu, Sikh and Any Caste Girl from Canada. Interested Families contact on: (416-907-4611). _______________________(NMB413213265)

32/6ft., Unmarried good looking Hindu Khatri boy in Canada on work permit. Working as Supervisor in automobile company. Indian background Mansa, Punjab. Looking for 26 to 32 years old Unmarried good looking Citizen, PR, Work Permit Hindu Sikh Caste no bar girl from Canada. . Interested Families contact on : 416-907-0988. ___________________________(NMB413187647)

31/5’11’’, Unmarried USA Green Card holder Good looking Jatt Sikh boy. Having Own Business. Looking for 25 to 31 years old Unmarried Citizen/PR/All Visa Status Jatt Sikh Girl from USA, CANADA or INDIA. Interested family contact on: (416)-907-4611. ___________________________(NMB413152057) 36/5'6", Unmarried good lookingSikh Jatt Boy Work Permit in Canada. Trucking Teacher. Indian background from Ludhaina, Punjab. Looking 30 to 37 years old Unmarried, Widow/ Widower, Divorcee Citizen/Permanent Resident Sikh Jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : 416-907-6830. ___________________________(NMB41365165)

28/6'1" Unmarried good looking USA Citizen Jatt Sikh Graduated Boy. Transportation professional. Indian background is from Moga. Looking 24 to 28 years old Unmarried good looking Citzen/PR Jatt Sikh Girl from US. Interested Families contact on : 416-907-6830. ___________________________(NMB413210633)

40/5’6”, Unmarried good looking England Born and Canadian Citizen MD Hindu Kyastha gentleman. Practising Family Medicine from last 7 years. Ethnic Background from New Delhi, India. Looking for 30 to 35 years old Unmarried Hindu Kyastha, Caste No Bar girl from Canada,United States. Interested Families contact on (416) 907-3229. ______________________(NMB413187180)

30/5'4", Unmarried Canadian Citizen good-looking Boy done Master in Data engineering. Hindu Boy. Senior Manager. Indian background Orisha, India. Looking 19 to 31 yrs old Unmarried citizen girl from USA. Interested Families contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413211844) 29/5'9", Unmarried good looking Canadian Citizen Hindu khatri Boy. Serving as accountant . Indian background is Delhi. Looking 25 to 27 unmarried good looking Hindu Girl having Citizenship /PR of Canada. Interested families contact on 416-907-5948. ______________________(NMB413106869)

23/5'10", Unmarried US Green card holder good looking Sikh Lubana Boy. Private Job. Indian background Karnal Hariyana . Looking 20 to 25 years old Unmarried Any Visa Sikh Jatt , Lubana Girl from USA . Interested Families contact on : 289 401 1442. ______________________(NMB413202098)

29/6’3”, Unmarried Good looking Hindu Nai Masters in automobile engg boy in USA on Work Permit, working as a Engineer. Indian background Madhya Pradesh. Looking for 25 to 29 years old Unmarried , Citizen, Permanent Resident, Hindu Caste No Bar girl from USA. Interested Families contact on: 2894011793. ______________________(NMB413211354) 67/5’ 8’’, Widow/Widower Canadian Temporary Visa good looking Indian Background Moga. Looking 50 to 66yrs old Widow/Widower or Divorcee Citizen or PR holder Lady in Any Religion & Caste from Canada . Interested Families contact on : 416-907-4151 ______________________(NMB413211994)

37/5'4", Separated Canadian PR holder good-looking Christian Protestant Boy. Post graduation in Hotel Managment. Chef. Indian background MONGLURU, KARNATKA. Looking 30 to 36 years old divorcee, Widow, Separated, Separated any Visa status first Konkani Girl from Canada . Interested Contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413153841) 23/5'7", Unmarried good looking Hindu Jatt Boy on Student Visa in Canada. Associate degree in Science. Private Job. Indian background Fatehpur, U.P. Looking 20 to 23 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Caste no bar Girl from Canada. Interested Families contact on : 416 907-5405 ______________________(NMB413211043) 27/6ft.,Unmarried good looking USA Citizen Sikh Jatt boy. Own Business. Looking for 22 to 28 years old Unmarried Sikh Jatt girl on Any Visa from Canada or US. Interested Families contact on 416-907-5405 ______________________(NMB413205109)

26/6ft., Unmarried good looking Sikh Ravidasia boy in Canada on Work Permit . Working as Engineer. Indian background Jalandhar, Punjab. Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt or Ravidasia Girl from Canada. Interested contact on :4169070988. ______________________(NMB41359372)

35/5‘7", Divorcee Canadian PR good looking Hindu Rajput Boy. Masters in Computer science. Private Job. Indian background From fatehgarh sahib(Punjab). Looking for 28 to 35 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Hindu, Rajput or Caste no bar Citizen, PR or Work Permit holder girl from Canada. Interested Families Contact on : 289 401 1792. ______________________(NMB413211369) 26/5'6”,Unmarried good looking Canadian PR Sikh Jatt girl. Pharmacist. looking for 25 to 30 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt boy from Canada/United States. Interested Families contact on: 416-907-5405. ______________________(NMB413209811)

35/5'8”,Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu Khatru Boy. Lawyer. Looking for 28 to 34 years old Unmarried, Citizen, Permanent Resident Hindu sikh Caste no Bar girl from Canada, United States. Interested Families contact on 416-907-5405. ______________________(NMB413212140)

www.nripost.com

¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆ ÓÀ‡∆ÓØÈ∆¡Ò 30/5’8”, Unmarried beautiful Masters Hindu Kadva Patel girl in Texas, USA on H1B, Ethnic Background from Gujarat, India. Working as a Software Consultant. Looking for 29 to 35 years old Unmarried Hindu Levapatel, Kadva patel, Vaishnav Vania, Swetatamber Jain, Digamber Jain, Anavil Brahmin , Audchiya Brahmin , Caste no Bar boy from Canada/US on Citizenship, PR or H1B Visa. Interested Families contact on (416) 907-3229. ______________________(NMB413201094) 36/6'2”, Unmarried Canadian Citizen Good looking Sikh Jatt boy. Diploma in Computer Forensics . Working as IT/ Telecom Professional. Indian backgorund Ludhiana Looking for 30 to 36 years Unmarried Citizen, girl from Sikh Jatt family from Canada. Interested Families contact on 204-480-0404 ______________________(NMB413201077)

25/6'2", Unmarried Canadian Citizen good looking Associate Degree Sikh Lubana Boy. Truck owner operater. Indian background Hoshiarpur Tanda. Looking 18 to 23 years old Unmarried Citizen Sikh Lubana. Saini. Kamboj and Jatt Girl from India only. Interested Families contact on : 416 -907-5405 ______________________(NMB413211819)

32/6ft.,Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu Agarwal Boy. Teacher. Looking for 27 to 33 yrs old Unmarried Hindu, Sikh Caste no bar girl from Canada on any Visa. Interested Families contact on 416-907-5405. ______________________(NMB413101364) 29/5’9’’, Unmarried Good looking Jatt Sikh boy in India Rajasthan. Working as Service Advisor in Tele Performance Company. Looking for 25 to 30 years old Unmarried Citizen/PR Sikh Jatt Girl from Canada. Interested family please contact on this number (416-907-6163) ______________________(NMB413205997) 31/5’8’’, Unmarried Good looking Sikh kamboj boy on work permit in Canada British columbia. Private Job. Looking 25 to 31 years old Unmarried PR, Work pemit,Temporaryor Any Visa Sikh Kamboj or Jatt Girl from Canada. Interested family contact on: (416-907-5405 ) ______________________(NMB413160269)

30/5’10”, Unmarried Canadian PR Holder Good looking Sikh Jatt Bachelors of nautical science boy . Private Job. Looking for 25 to 30 years old Unmarried. Any visa status. Sikh Jatt or Caste No Bar girl from Canada. Interested Families contact on 4169076163. ______________________(NMB413174698) 35/5'9", Unmarried good looking Hindu Patel Boy in India Gujarat Vadodara done Diploma in Mechanical. Boiler attenndant. Looking 30 to 36 years old div.,unmarried PR,Citizen Girl from Canada or USA . Interested Families contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413203006)

45/5'9", Unmarried good looking Sikh Jatt boy in Canada on Tourist visa. Private job. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 38 to 45 years old Unmarried, Widow/ Widower,Separated,Divorcee any Visa status Sikh or Hindu Caste no bar Girl from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on :4169070988. ______________________(NMB413203500)

55/5'9”, Divorcee good looking USA Citizen Hindu Khatri Gentleman. Manager. Looking for 50 to 60 years old Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen, PRHindu,sikh Caste no bar girl from Canada/US. Interested Families contact on 416-907-5405 ______________________(NMB413177984) 30,5’11’’, Unmarried Canadian Citizen Good looking Sikh Jatt Boy. Diploma in Engineer. Work as Building Engineer. Looking for 24 to 28 yrs Unmarried Citizen, PR or Work permit girl from Sikh Jatt family from Canada Interested Families contact on 416- 907-5405. ______________________(NMB413164910) 19/5’9’’ Unmarried Good looking Sikh Jatt Boy in Canada on Temporary Visa . Private Job. Looking for 18 to 23 yrs Unmarried Citizen, PR girl from Sikh Jatt family from Canada Interested Families contact on 416- 907-5405. ______________________(NMB413210133)

27/5’11’’, Unmarried Good looking Jatt Sikh Amritdhari boy on work permit in Canada Windsor. Working as a Transport Professional. Looking for 24 to 28 years old Unmarried Citizen Permanent Resident Sikh Amritdhari. Jatt or Gursikh Girl from Canada. Interested family contact on: 416-907-4611. ______________________(NMB413210831) 35/5’11”, Divorcee Canadian Permanent Resident holder Good looking Sikh Jatt Boy have done Master in Electrical comm.Own Business. Looking for 28 to 36 years old Widow/Widower,Separated,Divorcee . Any visa status. Sikh Jatt or Caste No Bar girl from Canada. Interested Families contact on 4169076163. ______________________(NMB1005877)

37/5’4’’, good looking Unmarried Jatt Sikh boy on Work permit in United States. Private Job. Indian background from UP. Looking 30 to 38 years old Unmarried, any visa status, Hindu, Sikh caste no Bar girl from Canada, United States. Interested Families contact on 416 907 0897 ______________________(NMB413202855)

28/5’9’’ Unmarried Good looking Jatt Sikh boy on work permit in USA California. Working as a Transport Professional. Looking for 23 to 34 years old Unmarried Citizen/PR Jatt Sikh Girl from USA or Canada. Interested family contact on : (416)-907-4611. , ______________________(NMB413115880) 27/5'8", Unmarried ,good looking Jatt Sikh Boy in Australia on Temporary Visa. Indian background in Haryana, Looking 25 to 28 years old unmarried Citizen, Permanent Resident Jatt Sikh girl from Australia. Interested Families contact on :(14169070988) ______________________(NMB413210758)

28/5'8", Unmarried US Citizen good looking Masters Sikh Amritdhari Boy. Engineer. Indian background Gurdaspur, Punjab. Looking 24 to 29 years old Unmarried Citizen/Permanent Sikh Amritdhari Girl from USA . Interested Families contact on : 416-907-3897. ______________________(NMB413212548) 31/5’10”, Unmarried Good looking Hindu Kayastha Boy on work permit(H1B) in United States,Masters in Electronics.Working as Engineer (Project) Indian background Haryana .Looking for 25-30 unmarried Citizen, PR, Work permit holder Hindu, Sikh Jain girl from United Sates or Canada. US. Caste no bar. Interested Families contact at (416) 907 5948. ______________________(NMB413198306) 30/5’10”, Unmarried USA PRholder Good looking Sikh Kamboj boy. Having his own business. Looking for 25 to 29 years old Unmarried, Any visa status Sikh Kamboj or Caste no bar Girl from USA. Interested Families contact on: 4169076163. ______________________(NMB413168251)

28/5'11", Unmarried Canadain PR holder good looking Graduate Shwetambar Jain boy. Finance Professional.Indian background Delhi,Punjab. Looking 23 to 29 years old Unmarried Any Visa status Hindu, Sikh, Jain, BuddhistGirl from Canada/United States. Interested Families contact on : 416-907-4611. _________________( N M B 4 1 3 1 8 4 5 4 5 )

29/6ft., Unmarried Canadain PR holder good looking Graduate Jatt sikh boy. Truck Driver . Indian background jalandhar,Punjab. Looking 24 to 30 years old Unmarried Any Visa status Hindu/Sikhgirl from Canada, India or US. Interested Families contact on : 416-907-4611. _________________( N M B 4 1 3 1 5 3 9 6 3 )

33/5'11", Unmarried United Kingdom Citizen holder good looking Graduate Hindu Rajput Boy. Manager. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 28 to 32 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Hindu, Sikh Girl from UK. Interested Families contact on : 416-907-3897. _________________( N M B 4 1 3 1 9 9 9 0 4 ) 66/5'11”,Divorcee Canadian Citizen good looking Sikh Punjabi jatt Man. Looking for 50-66 years old Widow/Widower, Separated, Divorcee Any Visa Status Hindu, Sikh, Christian Lady from Canada and United States. Caste no bar. Interested Families contact on: 289 401 1793. _________________( N M B 4 1 3 1 8 0 3 8 8 )

32/5'7", Unmarried good looking Canadian Citizen Sikh Jatt Boy. Having Own Construction Company and Working as Real Estate Professional. Indian background from Barnala, Punjab . Looking 26 to 32 years old Unmarried Sikh Jatt Girl from Canada on any visa. Interested Families contact on : 416-907-6830. _________________( N M B 4 1 3 1 6 9 1 7 2 )

26/6ft., good looking Unmarried Jatt Sikh boy in india (Ludhiana). Working as Farmer. Looking 22 to 27 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Jatt girl from Canada. Interested Families contact on: 416 907 0897. _________________( N M B 4 1 3 2 0 0 3 7 2 )

26/6'1”,Unmarried good looking Hindu Ror boy on Work Permit in United States. Private Job. looking for 21 to 26 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh/Hindu Caste no Bar girl from United States. Interested Families contact on 416-907-5405. _______________________(NMB413209980)

30/5'8”,Unmarried Canadian PR good looking Hindu Aggarwal boy. Double Masters. Accountant. Looking for 24 to 30 years old Unmarried Hindu Aggarwal, Arora Hindu, Brahmin, Khatri Hindu, Rajput, Gold Smith or Bania girl from Canada & India on any Visa. Interested Families contact on 416-907-5405. _________________( N M B 4 1 3 1 9 2 2 5 8 )

21/6'0”,Unmarried good looking Sikh Jatt boy on workpermit in Australia. Manager. Looking for 18 to 24 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Caste no Bar Girl from Canada or United States. Interested Families contact on: 416-907-5405. _________________( N M B 4 1 3 2 0 3 1 7 5 )

5'9'', Unmarried USA PR holder Good looking Hindu Brahmin Boy. Diploma in ITI. Working as Transportation Professional. Looking for 27 to 34 years unmarried girl from Hindu religion and caste no bar family from Canada or United state on any Visa. Interested Families contact on 416- 907-5405. _________________( N M B 4 1 3 1 4 0 4 8 8 ) 60/5'10", Separated good looking Canadian Citizen Sikh Gentleman. Own Business. Indian background from Delhi. Looking 45 to 55 years old Widow/Widower, Separated, Divorcee girl on any Visa from Sikh Religion and any caste from Canada. Interested Families contact on : 4169076830. _________________( N M B 4 1 3 2 0 6 1 7 8 )

24/6'1" good looking USA Citizen Associates degree Hindu Gold Smith boy. Own Business. Background is from Nawanshahr, Punjab. Looking 22 to 25 years old unmarried Hindu girl on any Visa from Canada, India or US. Intersted families may contact on: 416-907-4611. _________________( N M B 4 1 3 1 9 2 9 2 0 )

34/5’10”, Unmarried Good looking Sikh Ramgharia boy in India (Punjab). Working in a Private sector. Looking for 29 to 34 years old Unmarried, Divorcee, Citizen, PR Sikh Ramgharia or Caste no bar girl from Canada. Interested Families contact on 4169076163. _________________NMB413200089)

28/6ft.,Unmarried Canadian Citizen good looking hindu khatri boy. Software Consultant. Background is from Jalandhar. Looking for 23 to 29 years old unmarried Hindu caste no bar girl from United states,India or Canada. Interested Families contact on 416-907-5405. _________________( N M B 4 1 3 1 9 1 8 3 2 )

28/6'3" Unmarried good looking Canadian citizen jatt Sikh boy. Have own gas stations. Indian background is from Phagwara. Looking 23 to 27 unmarried good looking Canadian born or raised good looking Jatt Sikh girl. Interested families contact on 416-907-5948. _______________________(NMB413210465)

25/6ft., good looking Canadian Citizen Unmarried Jatt Sikh boy. Done Bachelors and having Own Business. Indian background from Haryana. Looking 22 to 25 years Unmarried Citizen, PR, Sikh jatt girl from Canada. Interested Families contact on 416 907 0897. _________________( N M B 4 1 3 2 11 2 3 9 ) 29/5'8”,Unmarried good looking Sikh Jatt boy on Work permit in Canada. Manager. looking for 24 to 30 years old Unmarried, Citizen, PRSikh Jatt girl from Canada. Contact on 416-907-5405. _________________( N M B 4 1 3 2 0 9 9 8 2 )

37/6'2" Unmarried good looking Canadian Citizen jatt Sikh boy. Have own Veterinary clinic. Indian background Bathinda. Looking 29 to 34 unmarried good looking Canadian born or raised Jatt Sikh girl. Contact on 416-907-5948. _________________( N M B 4 1 3 2 0 0 7 5 3 )

34/6ft., Unmarried good looking Bachelors Jatt Sikh Boy on Work Permit in Brunei. Working as Truck Driver. Looking for 28 to 34 years old Unmarried Citizen/PR Jatt Sikh Girl from Canada. Interested contact on :+1416-907-6830. _________________( N M B 4 1 3 2 0 6 3 6 6 )

37/5'4”, Unmarried Good looking Muslim Sunni Boy on Temporary Visa in UK working as a Shopkeeper. Indian Background from Gujarat. Looking for a Citizen or PR holder, Gujarati Muslim girl from 29 to 37 years old in UK, United Stats or Canada. Interested Families contact on: 4169075405. _______________________(NMB413167372) 25/5'5'' Unmarried USA Citizen Good looking Hindu Vaishnav Vania Boy. Bachelors in Real State. Real Estate Professional. Indian Background from Gujarat . Looking Unmarried Citizen, PR holder from Hindu ,Vaishnav Vania or Caste No Bar girl from Canada, USA Interested Families contact on : 416-907-4151. _______________________(NMB413141812)

58/5'10", Divorcee, USA Citizen good looking Jatt Sikh Gentelmam Living in USA. Have Done Bachelors and Working as a Private Job. Looking For 42 to 52 years Widow/Widower, Separated or Divorcee Citizen/Permanent Resident Jatt Sikh Girl from USA. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _______________________(NMB413213226)

26/5'11", Unmarried Canadian Citizen good-looking Hindu Gujarati boy. Done Engineering. Real estate business. Indian background, Jornang, Ahmadabad, Gujarat. Looking 23 to 28 years old, unmarried Citizen, PR Gujarati girl from USA/ Canada. Interested Families contact on : (204) 480-0404. _______________________(NMB413210174) 42/5'5", Unmarried good looking B.com Hindu Khatri Boy in India Phagwara. Own Business. Looking 30 to 38 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated or Divorcee Citizen/ PR Hindu/Sikh Caste No Bar Girl from Canada or United States . Interested Families contact on : +1416-907-3897. _______________________(NMB413206653)

34/5'5", Unmarried good looking B.tech Muslim Sunni Caste Boy in India Bareilly. IT/Telecom Professional. Looking 27 to 35 years old Unmarried Citizen/Permanent Resident Muslim Sunni Girl from Canada or United States. Interested Families contact on : 416-907-3897. ________________________(NMB41397182)

30/5'11", Unmarried Australian Temporary Visa holder good looking Sikh Jatt Boy. Private job . Indian background Nawaseher, Punjab. Looking 24 to 31 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt girl from Australia. Interested Families contact on : +1416-907-3897. _______________________(NMB413123290) 26/6ft.,, Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Amritdhari Bechelors Boy. Working as Engineer in Canada post .Indian background from Chandigarh. Looking 20 to 26 years old Unmarried on Sikh Girl from Canada, India,United States on Any Visa. Interested Families contact on : 416-907-6830. _______________________(NMB413212637)

24/5’11”, Unmarried good looking Sikh Jatt boy in Ludhiana, Punjab, India. Working as a Farmer and having property with good commercial value. Looking for 18 to 25 years old Unmarried Sikh Jatt girl from Canada on Citizenship, PR basis. Interested Families contact on (416) 907-3229. _______________________(NMB413103909) 30/5ft11in Unmarried Good looking Jatt Sikh boy on work permit in USA California. Working as a Transport Professional. Looking for 24 to 32 years old Unmarried Citizen Permanent Resident Sikh Jatt Girl from USA or,CANADA. Interested family contact on: 416-907-6163. ________________________(NMB41383218)

48/6'0", Divorcee Canadian Citizen good looking Sikh Saini Gentlemen. Working as Truck Owner Operator. Indian Background from Jalandhar. Looking for 37 to 44 years old, Unmarried,Widow, Divorcee Sikh Caste no Bar girl on any visa from Canada. Interested Families contact on: 289-401 1793. _________________________(NMB4139192)

26/5'7", Unmarried , good looking Sikh Ramgharia Boy in Canada on Temporaray Visa. Have Done Bachelors and Working in a private sector. Looking For 22 to 26 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Ramgharia Girl from Canada/USA. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _______________________(NMB413208485)

24/5'6”, Unmarried Good looking Hindu Punjabi Boy. Bachelors holder. Working as a Marketing manager on 60 People. Living in India, Chandigarh. Looking for an Educated girl, 22 to 26 years from Canada. Residential status can be Citizen, PR or Work Permit. Interested Families contact on 4169075405. _______________________(NMB413213422) 30/5'6'', Unmarried Good looking Jatt Sikh boy on work permit in Canada BC. Having own Business. Looking for 25 to 36 years old Unmarried, Divorce Citizen Permanent Resident Jatt Sikh Girl from Canada. Interested family contact on: 416-907-6163. _______________________(NMB413213617)

44/5'10", Unmarried good-looking raised boy in USA done Master in IT. Hindu Gujarati boy. IT professional. Indian background Mumbai, Gujarat. Looking 32 to 45 years old unmarried/ divorcee Gujarati/ hindu girl from USA/Canada . Interested Families contact on : (204) 480-0404. _______________________(NMB413184267) 32/5'11" Unmarried good looking Sikh Jatt boy on Work Permit in Canada. Working as Transportational and Real estate Professional. Indian Background from Jalandhar. Looking for 26 to 32 years old, Unmarried, Divorcee Sikh Caste no Bar girl from Canada. Preffering Citizen/PR only. Interested contact on 289-401-1793. _______________________(NMB413214164) 31/5'11", Unmarried good looking Bachelors Sikh punjabi jatt Boy in India Hoshiarpur. Own Business .Looking 25 to 31 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh and first Jatt and than Caste No Bar Girl from US. Interested Families contact on : +1416-907-3897. _______________________(NMB413182633)

30/5'10", Unmarried US Green card holder good looking Sikh Lubana Boy. Transportation Professional. Indian background Mukerian, Punjab. Looking 22 to 30 years old Unmarried Any Visa status Sikh Girl from USA. Interested Families contact on : +1416-907-3897. ________________________(NMB41393808)

24/6'1", Unmarried ,good looking Sikh Jatt Boy in India. Indian background Haryana. Looking 20 to 26 years old unmarried Citizen,Permanent Resident, Student Visa or Work Permit holder Girl from Sikh jatt Family from Canada or India. Interested Families contact on : 14169070988. _______________________(NMB413193816)

37/5'9'', Unmarried United State Work permit holder good looking Sikh Saini boy. Own bussiness. Indian background Navashaher Punjab. Looking 27 to 35 years old Unmarried Citizen/ PR Sikh caste no bar Girl from United States. Interested Families contact on 416-907-5405. _______________________(NMB413175514)

28/5'6”, Unmarried Good looking Muslim Sunni boy, Bachelors holder. Working as a Software Engineer in Pakistan. Background from Islamabad. Looking for Educated 22 to 28 years old Girl from Canada or Pakistan. Residential status can be any. Interested Families contact on 4169075405. _______________________(NMB413214357)

34/5'1'', Divorce Beautiful Sikh Ramgaria Girl Green Card holder in USA Washington. Working in Medical Field. Looking for 33 to 37 years old Unmarried, Divorce, Widow Citizen or Permanent Resident Sikh Ramgaria Boy from USA/CANADA. Interested family please contact on: 416-907-6163. _______________________(NMB413214149)

26/5'6", Unmarried good looking Masters Sikh Nai Girl in India, Punjab, Ludhiana. Working as a Teacher. Looking 27 to 30 years old Unmarried Citizen/Permanent Resident Sikh Nai Boy from Canada. Interested Families contact on : 416-907-6830. _______________________ (NMB413208071)

25/5'1", Unmarried Belgium Citizen good looking Masters in International Politics sikh Girl. Private Job . Indian background Haryana. Looking 26 to 32 years old Unmarried Citizen/ Permanent Resident Sikh Boy from Australia, Belgium, Canada, Luxembourg, Netherlands or United States. Interested Families contact on : 416-907-3897. _______________________(NMB413191781)

29/5'10", Unmarried ,good looking Sikh Ramgharia boy in United Kingdom on Work Permit. Indian background Yamuna nagar Haryana. Looking 22 to 29 years old unmarried Citizen, Permanent Resident, Student Visa,Work Permit Sikh Ramgharia or caste no bar girl from Canada or United States. Interested Families contact on : 14169070988. _______________________(NMB413211313)

30/5'11", Unmarried good looking Bachelors Sikh Jatt Boy PR in Italy. Private Job. Looking 22 to 28 years old Unmarried Citizen or PR Sikh Jatt Girl from Canada/United States. Interested Families contact on : (416)-907-4611. ________________________(NMB41398373)

22/5'11”, Unmarried Sikh Ghumar boy in Stockton, USA on work permit , Ethnic Background from Noormahal, Jalandhar. Working as a Transportation Professional. Looking for 20 to 24 years old Unmarried Hindu/Sikh Girl Citizen/PR. Interested Families contact on 4169076163. _______________________(NMB413202107)

24/5'8", Unmarried , good looking Hindu Brahmin Boy on Work Permit in Newzealand . Have Done Diploma and Working as a Chef . Looking for 21 to 25 years old Unmarried Citizen or Permanent Resident Hindu Brahmin Girl from Newzealand/India. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _______________________(NMB413212907)

28/5'9”, Unmarried USA born citizen , Good looking, Hindu, Leva Patil Boy. Pursuing Doctor of Medicine. Indian Background from Gujarat. Looking for a 25 to 28 years Unmarried Gujarati Girl. Preference will be given to the Born and raised alliances in Unites States. Interested Families contact on 4169075405. _______________________(NMB413194413)

28/5'8'', Unmarried Good looking Hindu Aggarwal boy on Visitor Visa in USA California. Working in Private Sector. Looking for 23 to 29 years old Unmarried Citizen PR Hindu Sikh Girl from USA. Caste does not Matter. Interested contact on: 416-907-6163. _______________________(NMB413213740)

62/5'9”, Divorcee USA Citizen ,Good looking Hindu Kshatriya Gentleman. Retired Pharmacist. Indian background from Andhra Pradesh. Looking for a 48 to 62 years South Indian woman on any Visa in Unites States. Interested Families contact on: 4169075405. _______________________(NMB413201873) 38/5'6'',Unmarried good looking muslim sunni boy on Work Permit in United Kingdom. Looking for 32 to 39 years old UNMARRIED Citizen, Permanent Resident or work permit holder Muslim Girl from United kingdom. Caste no Bar. Interested Families contact on 416-907-5405. _______________________(NMB413213961)

28/6ft., good looking Canadian PR Holder unmarried Jatt Sikh boy. Working as an Engineer. Indian background from kolkata. Looking 24 to 28 years Unmarried Citizen, Permanent Resident Jatt sikh girl from Canada. Interested Families contact on : 416 907 0897. _________________( N M B 4 1 3 2 0 9 9 5 7 )

29/5'8'', Unmarried good looking USA Citizen Hindu Brahman boy has done Bachelors , (BAA). Having his Own Business. Background, Punjab. Looking 24 to 28 years old girl from Hindu religion and caste no Bar. Proposals must be from Canada. Citizen,Permanent Resident only. Interested Families contact on :416-907-4067. _______________________(NMB413212318)

36/5'11", Unmarried Canadian Citizen good looking Bachelors Sikh Jatt Boy .Govt. Job in Toronto. Indian background from Ludhaina. Looking 28 to 34 years old Unmarried Sikh Girl from Canada on any Visa. Interested Families contact on : 416-907-6830. _________________NMB413208352)

42/5'8”, Divrcee Canadian Citizen Masters in marketing management Hindu Arora Man. working as a Manager. Ethnic Background: Delhi, India. Looking for 36 to 40 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated or Divorcee Hindu/ Sikh Girl without baby on Any Visa Status from Canada. Interested contact on 4169076163. _______________________(NMB413205370)

29/5’11”, Unmarried US Immigrant Good looking Jatt Sikh Boy, Running his own Business (Transportation professional). Indian background Talwan, Phillaur. Looking for 24-30 unmarried girl on any visa from Sikh jatt family from US. Interested Families contact on +1(416) 907 5948. _________________( N M B 4 1 3 1 9 8 9 1 2 )

40/5'7'',Unmarried Good looking Sikh Ravidasia gentleman on work permit in Canada Ontario. Working in a Private Sector. Looking for 33 to 38 years old Unmarried, Divorcée Citizen PR Sikh Ravidasia or Caste No Bar girl from CANADA. Interested families contact on: 416-907-6163. ________________________(NMB41374645)

31 /6’2”, Unmarried good looking Bachelors Sikh Khatri boy, born and brought up in Ontario, Canada. Working as a Supervisor at Service Canada in Government Sector. Ethnic Background from Jalandhar, Punjab. Looking for 25 to 30 years old Unmarried Hindu, Sikh Caste No Bar girl from Canada preferably GTA on Citizenship (born or raised). Interested Families contact on (416) 907-3229. _______________________(NMB413139473)

27/6'2", Unmarried good looking Hindu Brahmin Boy in United States on Work permit. Manager. Indian background Ambala Haryana. Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen, Permanent Hindu Brahmin or caste no bar Girl from US. Interested Families contact on 416 -907-5405. _______________________(NMB413204950) 33 /6ft., Unmarried USA Citizen good looking MD Sikh Jatt boy in California. Have done MD in Internal Medicine and working as a Doctor. Ethnic Background from Ludhiana, Punjab. Looking for 24 to 32 years old Unmarried Jatt Sikh girl from USA on Citizenship, PR or H1B. Interested contact on (416) 907-3229. ________________________(NMB41370923)

31/5'5'', Unmarried Good looking Hindu Khatri boy on work permit in USA Florida . Working as a Senior Software Developer. Looking for 25 to 30 years old Unmarried Citizen Permanent Resident Hindu Khatri Girl from USA. Interested familes contact on: 416-907-6163. _______________________(NMB413198412) 27/5'7", Unmarried USA Citizen good looking Sikh Jatt Boy have done in Bachelors in Accounts. Accountant. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen/PR Sikh Jatt Girl from USA. Interested Families contact on : 416-907-3897. _______________________(NMB413155431)

29/5'8", Unmarried good looking Jatt Sikh Boy Living in India, Punjab, Sirhind. Working as a Eyes Doctor. Looking For 26 to 33 years old Unmarried Citizen or Permanent Resident Jatt Sikh Girl from Canada/USA. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _______________________(NMB413213053)

46/6ft., Widow/Widower, good looking Jatt Sikh Gentleman Living in India, Haryana, Yamunanagar. Working as a Private Job. Looking For 38 to 46 years old Unmarried Citizen or PR Jatt Sikh Girl from Canada. Interested Families contact on : +1 416-907-6830. _______________________(NMB413209105)

30/5’11”, Unmarried USA Citizen good looking Bachelors Hindu Brahmin boy. Having his own Business. Background from Punjab. Looking for 24 to 28 years old Unmarried Hindu, Sikh Caste no bar girl from US (preferably from California). Interested Families contact on (416) 907-3229. _________________( N M B 4 1 3 2 0 5 8 8 6 )

46/5'11'', Divorce Canadian Citizen Good looking Hindu Goldsmith Boy. Manager. Looking for 35 to 45 years Widow/widower, Seprated, divorce Citizen, PR girl from Hindu religion and Caste no bar from Canada. Interested Families contact on: 416 907 5405. _________________( N M B 4 1 3 2 0 6 4 6 0 )

5'11'', Unmarried Good looking Sikh Ramgharia Boy in Canada on Work permit. Have done MBA and working as Human Resource Professional. Looking for 23 to 29 years Unmarried, PR, Student visa or Work permit holder Sikh girl from Canada. Caste can be any. Interested Families contact on 416- 907-5405. _________________( N M B 4 1 3 2 1 0 3 3 5 )

26/ 5'8'', good looking Unmarried Muslim, Syad Shia boy on work permit in Canada. Tranportation professional. Background from pakistan. Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen, PR Muslim girl from Canada. Interested Families contact on: 416 907 0897. _________________( N M B 4 1 3 2 11 0 3 0 )

31/5'7'', Unmarried good looking Canadian Citizen Hindu Rajput Boy. Serving as a Truck Driver. Indian background is from Nawashahar, Punjab. Looking 26 to 32 unmarried good looking Hindu Girl on any visa from Canada. Interested families contact on : 416-907-5948. _________________( N M B 4 1 3 1 8 4 7 3 6 )

30/5'6", Unmarried Canadian citizen good-looking Christian Boy. Have done Master in Data Engineering. Software Consultant. Indian background Mumbai, India. Looking 25 to 35 years old any marital or Visa status girl from Canada, GTA first. Interested Families contact on : (204) _________________________NMB413205777)

46/5'7”,Unmarried good looking Sikh Ramgharia boy on work permit in US. Transportation Professional. Looking for 38 to 42 yrs old Unmarried, divorcee Citizen, PR, Work Permit, temporary visa Sikh ramgahria, caste no bar girl from US. Contact on 416-907-5405. _________________( N M B 4 1 3 2 0 4 4 6 5 ) 26/5’5", Unmarried good looking Sikh jatt boy in Canada on Work Permit. Transportation professional. Indian Background is from fatheghar churi, Punjab. Looking for 22 to 26 years old good looking Sikh jatt girl from Canada All visa Accepted. Interested Families contact on .416-907-4611. ________________________(NMB413205470)

# 2355, Derry Road, East Mississauga, Ontario Contact Us : 416-619-0032


MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2022 ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ

29/5'4'' Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Kshatriya Girl . Girl has done Bachelors in B.tech. Software Developer . Background From Delhi, India. Looking for 29 to 35 years old Unmarried Citizen, PR Religion can be any caste no bar Boy from Canada. Interested Families Contact on : 647-907-6163. ______________________(NMB413180572)

32/5ft., Divorcee Canadian Citizen beautiful Graduate Muslim Syed Shia Girl. Working on post of Manager. Looking for 30 to 36 years old Unmarried, Widow\Widower, Divorcee, Separated Boy belonging to Muslim Religion Shia or Sunni Caste on Citizenship, Permanent Residence from Canada, United States. Interested Families contact on : 416 907 6830. ______________________(NMB413185015)

30/5'3'' Unmarried Canadian Citizen Born good looking Sikh Arora Girl. Web Designer Indian background Chandigarh, Punjab. Looking 30 to 35 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-593-0728. ______________________(NMB413179263)

42/5'3", Canadian Born Unmarried beautiful Bachelors Sikh Jatt Girl. Working as Government Employee in ICBC. Looking for 39 TO 44 years old Unmarried, Divorcee belonging to Any Religion Boy on Citizenship from BC, Canada. Contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413169940)

30/5'2", Unmarried beautiful Sikh Jatt Girl from India Punjab, Firozpur. Looking for 28 TO 35 years old Unmarried, Divorcee Sikh Jatt gentelman on Citizenship, Permanent Residence from Canada, United States. Interested Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413187016)

26/5'4", Unmarried Beautiful Sikh, Jatt Girl in India, punjab, Ludhiana. Looking for 25 to 30 years old Unmarried. Religion; Sikh Jatt Citizen, PR Boy from Canada. Interested Families Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413187304)

25/5'8", Unmarried Canadian Citizen good looking USA born Girl from Hindu Brahmin Telugu Family. Business Analyst. Indian background Hyderabad. Looking 25 to 29 years old Unmarried Citizen/PR Boy from Canada/USA and from Hindu Brahmin or Kapu family. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413185680)

32/5'2", Good looking USA Citizen Unmarried Hindu Jain Girl. Software Consultant. India background from Mumbai. Looking 32 to 35 years old Unmarried, Citizen, PR, Work Permit Hindu, Jain Boy from United States. Interested Families contact on 416 907 0897. ______________________(NMB413187174)

44/5'3", Unmarried beautiful Bachelors Gujarati Hindu Patel Girl on Citizenship basis in Canada. Looking for 42 to 50 years old Unmarried Hindu Caste no bar Boy on Citizenship, PR, Work Permit holder from Canada, US. Contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413166138)

30/5'4", Unmarried Beautiful Sikh Punjabi Jatt Girl in United States. Looking for 30 to 32 years old Unmarried Sikh Jatt Punjabi PR holder Boy from United States/ NewYork. Interested Families Contact on : 1289593073. ______________________(NMB413188270)

32/5'3", Unmarried Canadian PR holder beautiful Bachelors Hindu Mauritious Born Girl done bachelors . Working as IT Officer at Scotia Bank. Looking for 32 to 36 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy from Canada. Contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413186257)

31/5’2", Unmarried beautiful Sikh Rajput Girl in Canada on Work permit. Indian background Meerut, UP. Looking for 30 to 36 years old unmarried Hindu & Sikh Boy from Canada or Us on any Visa. Contact on: (416)-907-4611. ______________________(NMB413174135)

38/5ft., Unmarried US Citizen beautiful Bachelors Sikh Ramgarhia Girl. Working as Programmed Co-ordinator in Senior Nutrition Services US. Looking 37 to 40 years old Unmarried Hindu, Sikh Citizenship/PR Boy from Northern California, US. Interested Families contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413146913)

35/5'7", Unmarried Canadian Citizen beautiful Bachelors Punjabi Jatt Girl. Working as Executive. Looking for 32 to 40 years old Unmarried Punjabi Jatt Boy on Citizenship, PR, Work Permit basis from Canada. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413113053)

47/5'5", Unmarried US Born Masters Hindu Jain Lady. Working as Dietician in Hospital. Looking for 45 to 50 years old Unmarried, Divorcee Hindu, Jain, Bengali, Marathi, Gujarati, South Indian Gentleman on Citizenship, PR basis from US, Canada. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413156327)

32/5'4", Unmarried Beautiful Hindu, Prajapati girl in India, punjab, Adampur. Teacher. Looking for 31 to 35 yrs old Unmarried Citizen/ PR Boy from Canada. Caste no bar. Intrested Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413186836)

36/5’4" Unmarried USA Citizen good looking Sikh Punjabi Jatt Masters holders Girl. Manager. Background is from Jalandhar, Punjab. Looking 35 to 40 years old Unmarried any visa status, Sikh Punjabi Jatt boy. Interested contact 416-907-4611. ______________________(NMB41324139)

28/5'4", Unmarried, Canada Work permit holder good looking Masters Sikh Ramgharia Girl. Manager. Indian background Jalandhar . Looking 28 to 32 years old Unmarried, Citizen, PR, Work permit, Sikh, Punjabi Jatt , Ramgharia Boy from Canada. Interested contact on :2895930730. ______________________(NMB413175073)

39/5'5", Unmarried, Canadian Citizen holder good looking Bachelors Hindu Khatri Girl. Lawyer. Indian background New Delhi . Looking 39 to 44 years old Unmarried, Citizen, PR, ,Sikh, Hindu, , Caste No bar Boy from Canada. Interested Families contact on :2895930730. ______________________(NMB413183768)

34/5'4" Divorcee good looking USA Citizen Hindu brahmin Girl . Registered nurse . Indian background is from Hoshiarpur. Looking 32 to 38 unmarried, divorcee Good Looking Hindu Brahmin, Khatri boy Having citizenship, Green card of USA. Intrested Famileis Contact on: 289-293-0731. ______________________(NMB41320908)

29/5'5", Unmarried Canadian Born beautiful Bachelors Sikh-Jatt Girl. Working as Nurse. Looking for 29 to 36 years old Unmarried Sikh Jatt Boy on Citizenship, Permanent Resident from Canada, United States. Interested Families contact on : 416 907 6830. ______________________(NMB413181787) 29/5‘3' Unmarried Canadian PR good looking Sikh Jatt girl has done Diploma in Business management. Doing a private Job in Rodger Company . Background From Karnal, Haryana, India. Looking for 28 to 32 years old Unmarried Citizen, PR, Work Permit Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Contact on : 647-907-6163. ______________________(NMB413159122) 33/5'7", Unmarried Canadian Citizen beautiful Masters Sikh-Jatt Girl. Government Job in Civil Engineering. Looking for 33 to 37 years old Unmarried Sikh- Jatt Boy on Citizenship/PR basis from Canada. Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413171738)

28/5'5'', Canadian work permit holder, Unmarried, Good looking Telugu Vamsha raj Girl done masters in Cloud Computing. Software engineer . Seeking for 26 to 32 years old girl . Religion must be Hindu, Caste No bar. Canada and United States will be preferred. Alliance must be well educated , Qualified and good enough. Only Citizen, Permanent residency and work permit will be preferred. Interested Families contact on : 416 907 5405. __________________________(NMB413174436)

34/5'6", Unmarried beautiful Bachelors Hindu Punjabi Girl from New Delhi (NCR/NCT),India. Working in an Event Company. Looking for 30 to 36 years old Unmarried Hindu Punjabi, Caste No Bar Citizen or PR Boy from Canada. Interested Families contact on : 416 907 3229. __________________________(NMB413185765)

36/5'4"Unmarried,US Citizen holder good looking Masters Sikh Jatt Girl. Private Job. India background Jalandhar. Looking 35 to 40 years old Unmarried, Citizen, PR, Student visa, work permit, Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on : 416-907-4611. ______________________(NMB41324139) 25/5'5", Unmarried good looking Canadian born citizen Girl. Doing Residency from USA. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 24 to 29 years old Unmarried Citizen born Sikh Jatt boy from Canada, US, UK and Australia. Interested Families contact on : 416-907-0988. ______________________(NMB413171468) 26/5'3", Unmarried Canadian PR holder Beautiful Sikh Jatt Girl. Receptionist. Indian background Moga (Punjab). Looking for 27 to 29 years old Unmarried Sikh Jatt , Citizen/ PR Boy from Canada. Interested Families Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413185774)

33/5'9", Divorcee beautiful Sikh Jatt Girl on Temporary Visa in United States. Have done Diploma in Hotel Management. Working as Hotel & Restaurant Professional. Looking for 33 to 40 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Sikh Jatt or Caste no bar Boy on Citizenship, PR from US. Interested Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413179422) 38/5'1", Unmarried Canadian Citizen Beautiful Hindu, Saraswat Brahmins Girl. Working as Carehead professional. Indian background Delhi. Looking 34 to 40 yrs old Unmarried Hindu Saraswat Brahmins Citizen, PR Boy from Canada. Interested Contact on : 12895930731. ______________________(NMB1006421)

26/5’3”,Unmarried Good looking Sikh Arora Assistant Manager Girl on Work Permit in Canada. Diploma in International Business Management. Indian background Ludhiana (Punjab). Looking 26 to 30 years old unmarried citizen/PR Sikh Arora Boy from Canada. Interested contact on: (416)-907-4611. ______________________(NMB413134923)

28/5'4" Unmarried good looking USA Citizen Hindu brahmin Girl. Serving as a manager . Indian background is from Una, Himachal Pradesh. looking 29 to 32 unmarried good looking Hindu Brahmin Boy having citizenship, Green card of USA. Interested families contact on 416 907 5948. ______________________(NMB413186377) 26/5'4", Unmarried Beautiful Sikh Jatt Girl on Work Permit in Canada. Supervisor. Indian background Punjab, Amritsar. Looking for 26 to 29 years old Unmarried Sikh, Jatt Citizen or PR Boy from Canada. Interested Families Contact on 12895930731. ______________________(NMB413184997) 20/5'4", Unmarried, Canada Citizen holder Good looking Bachelor Muslim Sunni Girl. Student. Pakistan background Lahore. Looking 21 to 27 years old Unmarried, Citizen, PR, Muslim, Sunni boy from Canada USA. Interested Families contact on :4169075964. ______________________(NMB413185551)

27/5’7", Unmarried Sikh Jatt beautiful USA Citizen Girl. Doctor. Indian background is from Jalandhar, Punjab. Looking for 27 to 32 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on 164 7478 3324. ______________________(NMB413181493)

33/5'11", Unmarried Canadian Citizen good looking Jatt Sikh Girl have donbe masters in Digital Media. Working as a Professor. Indian background Jalandhar (Punjab). Looking 32 to 37 years old Unmarried. Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 905-891-9946. ______________________(NMB413178469)

33/5'3", Unmarried Canadian Citizen good looking Jatt Sikh Master MA in Political Science Girl. Own Business. Indian background is Hoshiarpur (Punjab). Looking 33 to 35 years old Unmarried. Citizen, PR. Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 905-891-9946. ______________________(NMB413180062)

40/5'7" Unmarried USA Citizen Masters Sikh Jatt Girl. Working as Social Worker. Indian background Ludhiana. Looking 40 to 44 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR Sikh Jatt boy from USA. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413179623)

42/5'4", Unmarried Canadian Citizen good looking Masters CPA Sikh Jatt Girl. Accountant. Indian background from Jagraon (Punjab). Looking 40 to 47 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413178459)

31/5'4" Unmarried Canadian Citizen Doctorate Sikh Jatt Girl. Working as Doctor. Indian background Ludhiana. Looking 36 to 36 years old unmarried Citizen,PR Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413176651) 26/5'4", Unmarried Canadian work Permit holder Doctorate Sikh Mazhbi Girl. Working as Manager. Indian background is Kapurthala (Punjab). Looking 26 to 30 years old unmarried Citizen, PR Qualified Sikh, Hindu any Caste Boy from Canada. Interested contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413129229)

35/5'7", Unmarried Canadian PR holder Sikh Ramgharia Girl. Well educated MCA. Indian background is Ludhiana (Punjab). Looking 35 to 38 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Punjabi Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1794. ______________________(NMB413163957)

26/5'2", Unmarried Sikh Jatt Girl. Masters in MCA. Living in india's Punjab (Gurdaspur). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen, PR Sikh jatt Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1794. ______________________(NMB413160301)

40/5'7", Unmarried USA Citizen Masters Sikh Jatt Girl. Working as Social Worker. Indian background Ludhiana. Looking 40 to 44 years old Unmarried, Divorcee citizen, PR Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413179623)

24/5'8", Unmarried good looking Graduate Sikh Jatt (Amritdhari) Girl on Work permit in Canada. Working in Private sector. Indian background is Faridkot (Punjab). Looking 24 to 26 yrs old unmarried, Citizen, PR Sikh Amritdhari Boy from Canada or US. Contact on 2895690830. ______________________(NMB413182307) 30/5'7", Divorcee Canadian Citizen good looking Bachelors Sikh Jatt Girl. Doing Job in Private Sector. Looking 30 to 34 years old Unmarried, Separated, Divorcee Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt Boy from Canada. Interested contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB41398450)

31/5'10", Divorcee Canadian Citizen good looking Bachelors Sikh Jatt Girl. Sales Professional. Looking 34 to 40 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen or PR Hindu/Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB4137053) 23/5'7", Unmarried good looking Masters Hindu Khatri Girl in India, Punjab, Jalandhar. Has done MBA. Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen, PR Hindu, Sikh Boy from Canada, Ontario. Caste no bar. Contact on 289-401-1794. ______________________(NMB413181871)

28 /5'3" , Unmarried good looking Sikh Saini Doctorate in United States. Working as Researcher. Indian ackground from Ropar, Punjab. Looking 27 to 33 years old Unmarried on Citizen, PR or Work Permit holder Sikh Punjabi JattmSaini Boy from Canada/US. Interested Famlies Contact : (416)-907-6830. ______________________(NMB413195416) 28/5'1", USA J1 Visa holder good looking GIRL. Fellow Physician. Indian background Bangalore Karnatka . Looking 28 to 35 yrs old Unmarried DOC/Physician boy on Any VISA from CANADA. Contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413189094)

30/5'3", Unmarried good looking Jatt Sikh Girl in India, Punjab, Amritsar. Study in B.Ed. in G.N.D.U university Amritsar. Looking for 30 to 35 yrs old Unmarried Sikh Jatt Citizen , PR Boy from Canada, US. Contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413181668) 25/5'3" Unmarried good looking Bachelors Sikh Mazhbi-Majabi Girl on Temporary Visa in Canada. Working in a Private Sector. Looking 25 to 31 years old. Unmarried Citizen, PRSikh Mazhbi-Majabi Boy from Canada, United States. Contact on 416 907 5405. ______________________(NMB413109030)

29/5'5", Unmarried Canadian PR holder good looking (Masters) Computer Science Jatt Sikh Girl. IT/Telecom Professional. Indian background Sangrur, Punjab. Looking 29 to 34 yrs old Unmarried any Visa status Sikh Jatt Boy from Canada, USor India. Contact on : 416 907 5405. ______________________(NMB413184481) 29/5'1", Unmarried good looking Masters Sikh Arora Girl in India, Punjab, Dasuya. Doctor. Looking 29 to 32 years old Unmarried. Citizen, PR Sikh, Hindu boy from Canada Or US. Cast no bar. Interested Families contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB413153668)

31/5'1", Good looking Canadian PR holder Divorcee Jatt Sikh Girl. Working in Private sector. Indian background from TaranTaran. Looking 26 to 35 years old Unmarried, Divorcee, Any visa status Jatt sikh Boy from Canada. Interested contact on 647 722 4766. ______________________(NMB413182044)

29/5'2", Good looking USA Citizen Unmarried Jatt Sikh Girl. Surgeon. Indian background from Jalandhar (Punjab). Looking 28 to 35 years old Unmarried, Citizen Jatt Sikh Boy from US. Interested Contact on 647 722 4766. ______________________(NMB413181490)

32/5'6", Unmarried Good looking Canadian born Jatt Sikh Girl. Serving as Finance Advisor in Scotia Bank. Looking 32 to 37 yrs old unmarried good looking Canadian Born or Raised Jatt Sikh Boy in GTA. Interested contact on 289 593 0731. ______________________(NMB41312113)

31/5'7", Unmarried Canadian PR Holder good looking Hindu Brahmin Girl. Nurse. Indian background is from Punjab. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit holder Hindu Brahmin Boy from Canada. Interested contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413182595)

www.nripost.com

¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆ ÓÀ‡∆ÓØÈ∆¡Ò 36/5'8'', Unmarried Canadian Citizen good looking, Ramgharia Girl has done Bachelors. Serving as a Library Supervisor. indian background is Jalandhar (Punjab). Looking 36 to 42 years old Citizen or PR Sikh Ramgharia Boy from Canada. Contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB41338434)

32/5'5'', Divorcee good looking, Canadian Citizen Hindu Khatri Hindu Girl. Done Masters. Serving as a director. Indian background is Jalandhar (Punjab). Looking 32 to 38 years old Citizen or PRHindu/Sikh Boy from Canada. Caste can be any but first preference Khatri Hindu, Punjabi Jatt, Khatri. Interested contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413182891)

32/5'4'', Unmarried good looking, Hindu Arora Girl in India Punjab , Jalandhar. Done Phd. Teacher. Looking 31 to 35 years old Citizen, PRHindu Arora or Khatri Boy from Canada, US. Interested contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413143274) 29/5’4”,Unmarried Canadian PR holder Good looking Hindu Brahmin Girl has done B.tech /Database Development. IT/Telecom Professional. Indian background is Amritsar (Punjab). Looking for 29 to 32 years old Unmarried Citizen/PR Hindu Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on 2894011793. ______________________(NMB413156119)

27/5'1", Unmarried Canadian citizen good looking Jatt Sikh Graduated Girl. Working as a Self-employed Person. Indian background Jalandhar(Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-593-0740. ______________________(NMB413171180)

32/5’7", Unmarried Sikh jatt Beautiful USA born Girl. Dermatologist.Indian background is from Nawanshahr, Punjab. Looking for 30 to 38 years old Citizen or PR holder Unmarried Well educated boy from Sikh family in USA and Canada. Interested Families contact on 164 7478 3324. ______________________(NMB413179234)

26/5'5", Good looking Unmarried Sikh Saini Girl in India, Hoshiarpur, Punjab. Working as Medical Professional. Looking 26 to 31 years old Unmarried Citizen, PR Sikh By from Canada. Caste no bar. interested Families contact on: 647-722-4766. ______________________(NMB413179337) 30/5'8'', Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu Brahmin Girl. She is Lawyer . Indian background from Punjab (India). Looking for 30 to 33 years old Unmarried Canadian Citizen Hindu Brahmin Boy. Intrested Families contact on : 289-593-0730. ______________________(NMB41392291) 27/5ft., unmarried good Looking Jatt Sikh Girl in Jalandhar, Punjab. Looking 27 to 31 yrs old unmarried Good looking Jatt Sikh Boy having Citizenship, PR, Work permit in Canada . Interested families contact on 289-401-1442. ______________________(NMB413179313)

27/5'6", Unmarried good looking USA Citizen Jatt Sikh Girl. Serving as Health care professional. Indian background is from Ludhiana. Looking 27 to 30 yrs old Unmarried good looking Jatt Sikh Boy having Citizenship, PR in USA. Interested families contact on 289-593-0731. ______________________(NMB413179418)

32/5'3", Divorcee good looking Graduated Citizen Sikh Jatt Girl in USA. Doctor. Indian background is from Jalandhar,Punjab. Looking 31 to 35 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR or Work permit holder Sikh Jatt Boy from United States. Interested Families on (416) 907-0637. contact ______________________(NMB413179005)

32/5'7" Unmarried USA Citizen good looking Jatt Sikh Girl. Working as MD Doctor. Indian background from Nawanshah, Punjab. Looking for 31 to 38 years old, Unmarried Sikh Boy from USA or Canada. Caste no bar. Preferring Citizen, PR & Well educated only. Interested Families contact on 416-619-0252. ______________________(NMB413179234)

25/5'5", Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu Brahmin Girl. Doctor. Looking 25 to 29 yrs old Unmarried Citizen/PR Hindu Boy from Canada. Interested Families contact on: 647 722 7230. _______________________(NMB413136245)

26/5'2", Unmarried Canadian citizen good looking Hindu Brahmin Girl. Bachelors in IT Management. Working as IT/Telecom Professional (Government). Indian background Jalandhar (Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen Brahmin, khatri Hindu Boy from Canada. Contact on : 905-891-9946. _______________________(NMB413166134) 28/5'1", Unmarried good looking USA born Hindu Brahmin Girl. Indian background is from Nathewal. Serving as Health Care professional. Looking 28 to 32 unmarried good looking USA citizen, Green Card holder Hindu Brahmin boy. Interested contact on 289 593 0731. _______________________(NMB413178311)

28/5'2", Unmarried good looking Girl in United States on H1B Visa holder. Done Masters in Data Science & Serving as Data Scientist. Indian background Visakhapatnam. Looking 28 to 32 years old Unmarried Hindu Boy from USA. Only Preference will be given to Citizen, PR or Work Permit holder only. Caste no bar. Interested Families contact on : 289 593 0732. _______________________(NMB413177614)

31/5’2”, Divorcee Canadian PR holder Good looking Tonk Kshatriya Sikh Girl. Working in Private sector. Indian background Punjab (Moga). Looking for 31 to 35 yrs old any Marital Status Citizen, PR, Work permit holder Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada. Interested Families contact on: 2894011442. _______________________(NMB413178457)

30/5'1", Unmarried good looking Masters B.Com & MBA Sikh Ramgharia Girl in India from Chandigarh. Working as a Manager. Looking 29 to 34 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt or Ramgharia Boy from Canada or India. Intrested Families Contact on 6477224766 _______________________(NMB413178462)

28/5'3', Sikh Tonk Kshatriya Unmarried Good looking BCA Girl from Sangrur, Punjab, India. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada. Interested Families contact on 4168406239. _______________________(NMB413178118)

30/5'5", Unmarried good looking Sikh Jatt PR Girl in Canada. Working as a Nurse. Indian background from Faridkot, Punjab. Looking 27 to 33 years old Unmarried any Visa status Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 289 401 1793. _______________________(NMB413176042)

23/5'4", Unmarried good looking Pursuing Masters in Biotechnology Muslim Sunni Citizen Born Girl in USA. Background is from Karachi ( Pakistan ). Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen Muslim Sunni Boy from USA. Interested contact on : 204 480 0404. _______________________(NMB413164232) 29 /5'4'', Unmarried good looking USA Citizen Sikh Saini Bachelors Girl.Working as Medical Professional. Indianbackground is from Hoshiarpur, Punjab. Looking 28 to 32 years old Unmarried Citizen, Permanent Work Permit holder Boy from USA in Sikh Religion and preferring Jatt or Saini. Interested contact on 2044800404. _______________________(NMB413101168)

38/5'3", unmarried good looking Canadian born Sikh Khatri girl. serving as a lawyer. Background is from Gujranwala. Looking 37 to 42 years old unmarried good looking Canadian born or raised Sikh boy from canada.Contact on: 416 740 9718. _______________________(NMB413177802)

30/5’3", Unmarried Sikh Prajapati beautiful Citizen girl in Canada. Teacher. Indian background Jalandhar, Punjab. Looking for 30 to 33 years old unmarried Citizen or PR holder Boy in Sikh families and caste no bar. Interested Families contact on 12897524951. _______________________(NMB413177869)

28/5'4", Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Khatri Girl. Teacher. Looking 27 to 33 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt or Khatri Boy from Canada only. Interested Contact on : 416-840-6239. _______________________(NMB413135735)

39/5’3'', Divorcee good looking Hindu Kshatriya Girl, Double master in Finance & Accounting, on work permit in United state. Indian background from Delhi. Looking for 39 to 45 years old unmarried Boy , Citizen, Permanent Resident from Canada and USA. Religion Sikh or Hindu. Caste no bar. Intrested Contact on 416-830-6113. _______________________(NMB413177756)

33/5'3'', Canadian PR good looking Divorcee Jatt, Sikh girl Working as Truck Driver. India background is from Faridkot. Looking 31 to 36 years old any Marital Status, Citizen, PR Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on 2894011442. _______________________(NMB413178053)

42/5'4", Unmarried good looking Canadian born Sikh Ramgharia Lady. Indian background is from Ludhiana, Punjab. Serving as an Electrician. Looking 42 to 50 Unmarried, Widow/Widower, Divorcee good looking Hindu or Sikh Boy having Citizenship in Canada. Intrested Contact on 416-740-9718. _______________________(NMB413175131)

37/5' 4'', USA Green Card holder, Divorcee , Good looking Telugu Balija Naidu Girl. Bachelor in Computer Science. Working as Software test engineer. Seeking for 35 to 43 years old Hindu Boy Australia, Canada, United Kingdom, India, New Zealand. United States will be preferred. Family must Well Educated. Only Citizen, PR & Work permit will be preferred. Caste no bar. Contact on : 416 840 6239. ________________________(NMB41317688) 25/5'4", Unmarried USA Citizen good looking Hindu Girl. Done MBBS & Pursuing MD. Doctor. Looking 25 to 28 yrs old Unmarried Citizen Hindu Boy from US. Intrested Families Contact on: 647 722 7230. _______________________(NMB413173767)

23/5’2", Unmarried Hindu Khatri beautiful Girl in India Ludhiana, Punjab. Pursuing Msc chemistry. Looking 23 to 26 yrs old unmarried Citizen or PR Hindu/Sikh Boy on any visa. Intrested Families Contact on : 905-891-9946. _______________________(NMB413176658)

36/5’5”, Unmarried Good looking Bachelors B.Tech (CSE) Hindu Aggarwal Girl in USA on Temporary Visa. Working as IT/Telecom Professional. Indian background Chandigarh. Looking 36 to 40 yrs old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy from USA or Canada. Caste no bar .Interested contact on 2894011793. _______________________(NMB413177320)

34/5'4'', unmarried good looking Masters Sikh Saini PR Girl in Canada. Done M Pharmacy. Indian background from Nawanshehar, Punjab. Working in Private Sector. Looking for 33 to 38 years old Unmarried Citizen, Parmanent Resident R or Work permit holder Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Intrested families Contact on : 6477225430. _______________________(NMB413166865)

36/5'6", Unmarried good looking Canadian born Citizen Lawyer Sikh Ramgharia Girl. Working in private sector. Indian background from Ludhiana, Punjab. Looking 34 to 40 years old Unmarried Citizen/Resident Sikh boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 416-840-6239. _______________________(NMB41312251) 31/5ft., Unmarried Good Looking USA Raised Post graduate Jatt Sikh girl. Serving as a Nurse. Indian background from Patiala. Looking 31 to 38 unmarried good Looking well educated Sikh Boy on any visa in USA. Intrested Families Contact on 416 740 9718. _______________________(NMB413177295)

25/5'6", Unmarried Canadian Citizen good looking Bachelors (BBA- Wilfred Laurier) Hindu Brahmin Girl. Working as a financial advisor in Bank. Indian background Delhi. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen boy from Religion Hindu and Caste Brahmin in Canada. Intrested Families may be Contact on : 905-891-9946. _______________________(NMB413177171)

27/5'5'', Unmarried good looking Sikh Jatt Girl. Masters in IT. On work permit in Sydney. Indian background from Chandigarh. Looking for 27 to 31 years old unmarried Citizen, Permanent Resident Jatt Sikh boy from Australia. Intrested Families Contact : 647-722-6520. _______________________(NMB413171783)

30/5'4", Unmarried good looking Masters MBA Jatt Sikh Work Permit Girl in Canada. Working as Cashier in Private Sector. Indian background Amritsar. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen,PR, Student Visa, Work Permit holder Sikh Jatt Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1792. _______________________(NMB413172023)

25/5'5", Unmarried good looking Sikh Jatt Girl. Faridkot, Punjab. Done Masters. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada/USA. Contact on : 289 401 1442. ________________________(NMB413175526) 27/5'2", Unmarried good looking Hindu Rajput Girl. Makhu, Punjab. Done Masters. Working in Banking Sector. Looking 27 to 30 years old Unmarried Citizen, PR, Hindu or Sikh Boy from Canada/USA. Intrested families Contact on : 289 401 1442. _______________________(NMB413176156)

26/5'5'', Unmarried Graduate beautiful Hindu Brahmin Girl on Work permit in Canada. Indian background Punjab Kapurthala . Working in Private sector. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Hindu Brahmin boy from Canada. Interested Families contact on : 6477225430. _______________________(NMB413165716) 27/5'5'', Unmarried good looking Masters, Hindu Scheduled Caste, Work Permit holder Girl in CANADA. Working as a Manager. Indian background is from Gurdaspur , Punjab. Looking for 27 to 31 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit Hindu Scheduled Caste Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-401-1794. _______________________(NMB413170658)

40/5'5'', Divorcee Canadian Citizen Diploma in Pharmacy Lady. Working as a Cashier in store Indian background from Jagraon, Punjab. Looking 38 to 42 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen, PR, Work permit, Student visa holder Hindu/Sikh, Khatri/ Arora/Goldsmith Boy from Canada. Interested Families contact on : 6477225430. _______________________(NMB413171118) 32/5'6'', Good looking Sikh Jatt Girl. Bachelor of Dental Surgery. Working as Assistant Quality Manager in Hospital of Delhi. Seeking for 31 to 35 yrs old Sikh Jatt Boy. Australia, Canada, United Kingdom, India, New Zealand, United States will be preferred and any Visa. Family must be Well educated. Interested contact on : 416 840 6239. _______________________(NMB413153323) 28/5'6'', Unmarried good looking Bachelors girl on Work permit in USA. Working in Architecture company. Indian background Amritsar, Punjab. Looking for 28 to 31 years old Unmarried, Citizen, PR, Hindu boy from USA. Caste no bar. Interested Families contact on : 6477225430. _______________________(NMB413175710)

23/4'11'',Unmarried USA Citizen beautiful Amritdhari Girl. Bachelor's of Arts in Political Science. Working as Legal Assistant in paralegal. Indian background Patiala (Punjab). Looking 24 to 29 years old Unmarried, Citizen, PR, Sikh Jatt, Amritdhari Boy from Canada or USA. Interested contact on : 6477225430. _______________________(NMB413163272)

26 /5'3" Unmarried Canadian Citizen good looking Masters Hindu Brahmin Girl. working as a Human Resources Professional. Indian background is from Andhra Pradesh . Looking 25 to 31 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy from Canada. Caste no bar. Intrested Families Contact on 6477225430. _______________________(NMB413175181)

35/5'4'', Unmarried good looking Hindu Ezhava Girl, Doctorate, MD in Homeopathy. Living in Kerala (INDIA). Working as Assistance professor. Looking for 35 to 39 years old unmarried Boy in India. Religion Hindu and Caste Ezhava. Interested contact on 416 840 6113. _______________________(NMB413174533)

32/5'4", Divorcee Diploma holder good looking Jatt Sikh girl in India From Dasuya Punjab. Working in a private sector. Looking 32 to 38 years old Unmarried ,Divorcee, Citizen, Permanent Resident, Sikh Jatt boy from Canada, US. Interested contact on 289 401 1792. _______________________(NMB413169303)

29/5'3", Unmarried good looking Sikh Jatt Girl , PHD in Zoology, Working as a professor in Pvt. College. Living in Ludhiana, Punjab (India). Looking 29 to 33 years old Unmarried PR/Citizen Sikh JattBoy from Canada/USA/ India. Interested contact on 905 891 9945. _______________________(NMB413148706)

31/5'3" Unmarried good looking Sikh Jatt Girl living in Ludhiana, Punjab. Completed Masters in M.sc IT, Working as a teacher. Looking for 31 to 35 years old Unmarried PR/Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested contact on: 2894011793. _______________________(NMB413152703)

31/5''3" Unmarried good looking Sikh Jatt Girl living in Jalandhar, Punjab. Completed +2. Looking for 31 to 37 years old Unmarried PR/citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Intrested Families Contact on 2894011793. _______________________(NMB413175379)

39/5'3" Divorcee with 2 children Sikh Jatt Girl in Fatehabad, Haryana. Completed High school. Working in Agriculture department. Looking for 39 to 45 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee PR/ Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on 2894011793. _______________________(NMB413174370)

29/5'3", Unmarried Canadian PR holder good looking Masters, Hindu Khatri Beautiful Girl. Working as a Sales professional. Indian background is from Delhi, India. Looking 30 to 35 yrs old Unmarried Citizen or PR Hindu/Sikh boy from Canada. Interested Contact on : 2894011794. _______________________(NMB413175375) 29/5'5", Unmarried Canadian PR holder good looking Bachelors, Sikh Ravidasia Beautiful Girl. Working as Nurse. Indian background is from Ludhiana Punjab. Looking for 29 to 32 years old Unmarried Citizen or Permanent Resident Sikh Ravidasia Boy from USA/ Canada. Interested contact on : 9058919946. ________________________(NMB41317552)

27/5'7", Unmarried good looking Masters, Sikh Jatt Work permit holder Beautiful Girl in Canada. Working as a Nany. Indian background is from Shri GangaNager. Looking for 27 to 33 years old Unmarried Citizen or PR Sikh Jatt Boy from Canada. Intrested Contact on : 2894011794. _______________________(NMB413147519)

44/5'3", Divorcee, good looking Hindu Khatri Australia Citizen Girl. Done Masters in computer Science (MSC). Working as a Govt. Teacher. Looking for 43 to 50 years old Widow/Widower, Divorcee Citizen/ Permanent Resident Hindu Khatri Boy from Australia. Interested contact on : +1416-907-6830. ____________________________(NMB413109898)

35/5'5", Unmarried , good looking Sikh Mazbi Girl Living in India, Punjab, Patiala . Have Done Masters and Working as a Government Employee. Looking For 33 to 36 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh Mazbi Boy from Canada Australia. Interested Families contact on : +1416-907-6830. ___________________________(NMB41317531)

28/5'4", Unmarried, good looking Hindu Khatri Girl. Living in India, Punjab, Ludhiana . Have Done Bachelors (Btech). Working as a Production Manager. Looking for 27 to 30 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Khatri Boy from USA and India. Interested Families contact on : +1416-907-6830. ____________________________(NMB413212244)

36/5'4,Unmarried good looking Hindu khatri girl on Work Permit in USA. Done Masters and Working as Data Analyst. Looking for 34 to 39 years old UNMARRIED Citizen,Permanent Resident Hindu Caste No Bar Boy from USA,CANADA.Interested Families contact on 416-907-5405. __________________________(NMB413162140)

47/5'6", Divorcee good looking Australian Citizen Sikh Jatt Girl. Indian background Hoshiarpur, Punjab. Looking 47 to 55 years old Widow/Widower, Separated or Divorcee Citizen/Permanent Resident Sikh Jatt boy from Australia. Interested Families contact on : 14169070988. _____________________________(NMB41345150)

30/5'3", Unmarried good looking Masters Sikh Kamboj Caste Girl in India Mohali. Lawyer. Looking 30 to 35 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt or Kamboj Boy from Canada/United States. Interested Families contact on : 416-907-3897. __________________________(NMB413147095)

26/5’9’’, good looking USA Citizen Unmarried Sikh Saini girl. Own Business. indian background from Ludhiana. Looking 26 to 31 years old Unmarried Citizen ,Permanent Resident hindu/Sikh boy from United States (Washington).Interested Families contact on: 416 907 0897. _____________________________(NMB41398376)

31/5'4", Unmarried good-looking USA Born Hindu Tamil Girl. Done Master Degree. Sales Manager. Indian background is Chennai, India. Looking for 32 to 35 yrs old Unmarried Born/Raised Tamil Boy from USA. Interested Families contact on : (204) 480-0404. ____________________________(NMB413212768) 30/5ft., Divorcee good looking Sikh Jatt Girl on Work permit in USA. Doing Bsc in Biology. Looking for 30 to 36 years old Divorcee/Unmarried Citizen or PR Sikh Jatt Caste no bar Boy from USA. Interested Families contact on 416-907-5405. ____________________________(NMB413204581)

20/5'4" Unmarried good looking Jatt Sikh girl in India Punjab, Moga. Girl is not able to Speak & Listen. Looking 23 to 28 years old Unmarried good looking Citizen or PR boy from Canada. Preferring any Religion any caste. Contact on : 289 401 1442. ____________________________(NMB413211506)

27/5’7’’, Unmarried Canadian PR Holder Beautiful Sikh Ramgaria Girl in Canada British Columbia . Working as a Sales Professional. Looking for 27 to 32 years old Unmarried all visa status Sikh Ramgaria Boy from CANADA and India. Interested family contact on: (416)-907-4611. ____________________________(NMB413213163)

33 /5’3”, Unmarried beautiful Sikh Jatt Girl. Born and brought up in Ontario, Canada, Ethnic Background from Hoshiarpur, Punjab. Working as a Lawyer. Looking for 32 to 36 years old Unmarried Sikh Jatt, Caste No Bar boy from Canada preferably South Western Ontario on Citizenship, PR basis. Interested Families contact on (416) 907-3229. _____________________________(NMB41396475)

27/5'6’’, Unmarried good looking sikh LUBANA Graduate GIRL. PR in CANADA. Looking for 26 to 30 years old Unmarried Citizen/Permanent Resident Sikh LUBANAN BOY from CANADA. Interested Families contact on 416-907-5405. ____________________________(NMB413201042)

29/5’6", Unmarried good looking Canadian Citizen Sikh Jatt Amritdhari Girl. Have done Masters. Professor. Looking for 27 to 34 years old Unmarried good looking Citizen/PR Amritdhari Boy from Canada/ USA. Interested Families contact on. 416-907-0988. _____________________________(NMB41393743)

31/5’2”, Divorcee beautiful Bachelors (B.com) Sikh Ramgharia girl in Canada on Temporary Visa, Ethnic Background is Delhi, India. Doing Privte Job. Looking for 32 to 36 yrs old Unmarried, Widow/ Widower, Divorcee Sikh Ramgarhia, Caste No bar boy on Citizenship, PR basis. Interested Families contact on.: 4169076163. ____________________________(NMB413213437) 28/5ft., Unmarried good Majhabi girl in Canada on work permit. Pursuing B.Sc Nursing. Indian background Jalandhar, Punjab. Looking for 26 to 31 years old Unmarried good looking Sikh boy from Canada. Interested Families contact on : 416-907-0988. ____________________________(NMB413213292)

35/5'1", Unmarried US Green Card holder good looking Masters in Commerce Sikh jatt Girl. Marketing Professional. Indian background Patiala,Punjab. Looking 35 to 40 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh jatt Boy from USA. Interested Families contact on: 416 907 3897. ____________________________(NMB413187181)

33,5’4" unmarried Good Looking Canadian Citizen Sikh Caste no bar Girl. Doctorate Eye Suregon . Looking for unmarried Canadian Citizen Boy from Sikh family. Interested families contact on 416-907-6830. ____________________________(NMB413165076) 28/5’4”, Divorcee Canadian Citizen beautiful Sikh Punjabi Jatt girl. Diploma in Pharmacy Ethnic Background: Lundhian, Punjab. Doing a Own Business. Looking for 29 to 34 years old Unmarried, Widow/Widower, Divorcee Sikh jatt boy on Citizenship. PR basis. Interested Families contact on 4169076163. ____________________________(NMB413179354)

24/5'1" unmarried good looking Canadian Citizen Hindu Rajput girl. Serving as Registered Nurse. Indian background is from Una. Looking 25 to 28 unmarried good looking Hindu Boy having citizenship, PR or work permit in Canada/USA. Interested contact on 416-907-5948. ____________________________(NMB413203904)

33/5'4", Separated good looking Bachelors Hindu Kayastha Girl on Work Permit in Canada. Health Care Professional. Indian background Barali, UP . Looking 32 to 40 years old Widow/Widower, Separated, Divorcee on Citizen, PRHindu Boy from Canada. Interested Families contact on : 416-907-6830. ____________________________(NMB413212769)

51/5'3'', Canadian Citizen, good looking Hindu, Brahmin Girl. Done bachelors in Psychology. Working as an Associate. Seeking for 52 to 66 years old man Religion and Caste no bar. Australia, Canada, United Kingdom, New Zealand and United States will be preferred. Citizen or P R will be preferred. Interested Families contact on : 416 840 6239. _______________________(NMB413158816)

24/5’5”,Unmarried Good looking Sikh Ghumar Girl in India she is Bachelors, Bathinda (Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen, PR, Sikh Ghumar Boy from Canada or United States. Caste no bar. Interested Families contact on 2894011793. _______________________(NMB413147018)

35/5'7", Unmarried United States Citizen good looking Bachelors Sikh Kamboj Girl. Working as Manager. Looking 34 to 38 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Kamboj , Saini or Jatt Boy from US. Interested Families contact on : 289 401 1793. _______________________(NMB413174347)

29/5'7" Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu khatri girl. Have done Masters and Working as Health Care Professional. Indian Background from Chandigrah. Looking for 29 to 32 years old, Unmarried Hindu boy from Canada. Preffering Citizen, PR only. Interested Families contact on 14169070944. __________________________(NMB413213716)

24/5'2", Divorcee, good looking Hindu Brahmin Graduate Girl in India, Firozpur Punjab. Looking 25 to 30 years old unmarried, Divorcee Citizen or Permanent Resident boy from Hindu Brahmin or caste no bar from Canada & United States. Interested Families contact on : 4169070988. __________________________(NMB413182748)

41/5'2", Widow/Widower , good looking Punjabi Christian Girl in India, Ludhiana, Punjab. Looking 40 to 45 years old Widow/Widower, Separated or Divorcee Citizen/Permanent Resident boy from punjabi Christian family from Canada. Interested Families contact on : 14169070988. __________________________(NMB413207221)

39/5'4", Unmarried good looking Graduate Sikh Jatt Girl in Canada on Visitor Visa. Lawyer. Indian background Ludhiana,Punjab. Looking 35 to 45 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated or Divorcee Citizen/Permanent Resident Sikh Jatt boy from Australia, Canada, or United States. Interested Families contact on : 416-907-4611. ___________________________(NMB41326362)

33/5’5”, Unmarried Bachelors Sikh Jatt girl in BC, Canadian, born and brought up in Canada, Working as a Government Employee. Ethnic Background: Garhshankar, Punjab. Looking for 33 to 37 years old Unmarried Sikh Jatt boy from Canada, preferably BC. The boy must be Canadian born or raised. Interested Families contact on 4169076163. __________________________(NMB413184590)

39/5'6" Unmarried USA Citizen good looking Sikh jatt girl. Have done Masters Working in Private Sector. Indian Background from Nawa Shehar. Looking for 37 to 45 years old, Unmarried, Divorcee Sikh Jatt boy from US,Canada. All visa accepted. Interested Families contact on 289-401-1793. ___________________________(NMB41344810)

39/5'1”, Unmarried USA Raised ,Good looking Muslim Sunni Girl , MBA holder, working as a Auditor. Pakistan Background from Lahore. Looking for an Educated guy , age 29 to 37 years from the same community in United Stats or Canada. Interested Families contact on 4169075405. __________________________(NMB413213846)

39/5'6", Unmarried good looking Bachelors Sikh jatt Caste Girl in India Jalandhar. Looking 38 to 42 years old Unmarried Citizen/Permanent Resident Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897. __________________________(NMB413214142)

34/5'3" Unmarried good looking Sikh Ravidasia PR girl in canada. Working as Nurse. Indian Background from Fatehgarh Sahib, Punjab. Looking for 32 to 38 years old, Unmarried, Divorcee Sikh boy from Canada. All visa accepted. Interested Families contact on 289-401-1793. __________________________(NMB413116292)

27 /5’4”, Unmarried Canadian Citizen beautiful Bachelors Sikh Kamboj girl. Have done Bachelors of Applied Science from University of Toronto. Working as an Engineer. Ethnic Background from Patiala, Punjab. Looking for 26 to 29 years old Unmarried Sikh Arora, Punjabi Jatt, Kamboj, Ramgharia, Khatri boy from Canada, USA, UK on Citizenship, Permanent Residence basis. Interested Families contact on 416-907-4067. ___________________________(NMB41370923)

19/5'7", Unmarried, good looking Sikh Ravidasian Girl. Living in India. Looking for 21 to 27 years old Unmarried Citizen/Permanent Resident Sikh Ravidasian Boy from Canada or USA. Interested Families contact on : +1416-907-6830. __________________________(NMB413180992)

33/5'4", Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Ramgharia Girl. MBA. Working in a Bank. Indian background Delhi. Looking 33 to 38 years old Unmarried Citizen, PR , Work Permit holder Sikh Boy from Canada and Caste no bar. Interested Families contact on : 289 401 1442. _______________________(NMB413174646)

23/5'4", Unmarried USA Citizen good looking Bachelors Sikh Labana Girl. Accountant in India Jalandhar Punjab. Looking 23 to 28 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Labana Boy from United States. Interested Families contact on 289 401 1792. _______________________(NMB413172605)

35/5'4", good looking born Canadian Citizen Hindu Brahmin Girl . Working in Medical Professional. Indian background is from Jalandhar, Punjab. Looking 33 to 38 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy in Canada. Caste no bar. Contact on 204 480 0404. _______________________(NMB413150610)

37/5'2", Canadian Citizen Separated Bachelors good looking Jatt Sikh Girl. Working in Private sector. Indian background Nawanshahr, Punjab. Looking 35 to 42 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee any type of Visa holder Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on 289 401 1792. _______________________(NMB413172655)

# 2355, Derry Road, East Mississauga, Ontario Contact Us : 416-619-0032

Advice to readers

United NRI Post and people associated with it or not responsible for any claims of its advertisers and do not endorse products/services advertised in it. please consult your lawyar before buying through the advertisements published in United NRI Post. We sell space in the paper and claims are those of the advertisers.

- Manager


MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2022

Ì≈Â

www.nripost.com

’È≈‡’ ”⁄ Ô±È∆Ú«√‡∆¡ª Â∂ ’≈Ò‹ AF ÎÚ∆ º’ ÏøÁ, Íπ«Ò√ ˘ √÷Â∆ Ú‰ Á∂ ‘π’Ó «‘‹≈Ï «ÚÚ≈Á ÏÀ ∫ ◊´± / ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)’È≈‡’ √’≈ È∂ «‘‹≈Ï «ÚÚ≈Á ˘ Á∂ ÷ Á∂ ‘Ø ¬ ∂ √± Ï ∂ ”⁄ Ô± È ∆Ú«√‡∆¡ª Â∂ ’≈Ò‹ª Á∆¡ª ¤π º ‡ ∆¡ª ˘ ÚË≈ ’∂ AF ÎÚ∆ º ’ ’ «Áº  ∆¡ª ‘È¢ ’È≈‡’ Á∂ ¿π º ⁄ «√º « ÷¡≈ Óø  ∆ √∆¡À º È ¡’«Ù¡≈ È≈≈«¬‰ È∂ «Ï¡≈È ‹≈∆ ’∆Â≈ «’ «ÎÒ‘≈Ò ¡≈ÈÒ≈¬∆È ’Ò≈√ª ‘∆ Ò◊≈¬∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢ ‘≈Òª«’ ÍÃ∆«÷¡≈Úª

«ÈË≈ «ÓÂ∆¡ª ”Â∂ ‘∆ ‘Ø ‰ ◊∆¡ª¢ «¬ø È ≈ ‘∆ È‘ƒ, √’≈ È∂ √ø Ú ∂ Á ÈÙ∆Ò ÷∂  ª Á∂ Íπ « Ò√ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «Ú«Á¡’ √Ê≈Ȫ Á≈ Áœ  ≈ ’È Ò¬∆ «’‘≈ ‘À ª ‹Ø ’Ø ¬ ∆ ¡‰√π ÷ ≈Úƒ ÿ‡È≈ È≈ Ú≈Í∂ ¢ Íπ « Ò√ Íà ٠≈√È È∂ ÙªÂ∆ ω≈¬∆ º ÷ ‰ Ò¬∆ ¿π ‚ π Í ∆ ”⁄ ÎÒÀ ◊ Ó≈⁄ ’∆Â≈¢ ◊à « ‘ Óø  ∆ ¡≈◊≈ «◊¡≈È∂ ∫ Á È∂ √Ê≈È’ Íà ٠≈√È ˘ √«ÊÂ∆ Á∂ ¡Èπ √ ≈ ’≈Ú≈¬∆ ’È Â∂ «’√∂ Ú∆ ¡‰√π ÷ ≈Úƒ ÿ‡È≈ Á∆ √«ÊÂ∆ «Úº ⁄ ¿π º Í Ø ∫ ¡≈Á∂ Ù ª Á∆ ¿π ‚ ∆’ ’È Á∆ Ï‹≈¬∂ Âπ  ø  ¿π Í ≈¡ ’È Á≈ ¡«Ë’≈ «Áº  ≈ ‘À ¢

’∆ ‘À Ó≈ÓÒ≈

√πÍ∆Ó ’Ø‡ È∂ Âπø √π‰Ú≈¬∆ ÂØ∫ ’∆Â≈ «¬È’≈, «’‘≈- ≈Ù‡∆ ͺË Á≈ ÓπºÁ≈ È≈ ω≈˙ ÈÚƒ «Áº Ò ∆- ’È≈‡’ «‘‹≈Ï Ó≈ÓÒ∂ «Úº ⁄ ’È≈‡’ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ Á∂ ¡ø  «Ó ‘π ’ Ó ˘ ¡º ‹ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ «Úº ⁄ ⁄π ‰ œ  ∆ «Áº  ∆ ◊¬∆¢ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ È∂ «¬√ ͇∆ÙÈ ”Â∂ Âπ  ø  √π ‰ Ú≈¬∆ ’È ÂØ ∫ «¬È’≈ ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ È∂ «’‘≈ «’ ¿π‘ ’È≈‡’ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ Ș º ÷ ‘∆ ‘À ¡Â∂ «ÎÒ‘≈Ò ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ ”⁄ √π ‰ Ú≈¬∆ ’ ‘∆ ‘À ¢ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ È∂ Ú’∆Òª ˘ √Ò≈‘ «Áø Á ∂ ‘Ø ¬ ∂ «’‘≈ «’ «¬√ ˘ ≈Ù‡∆ ͺ Ë  Á≈ Óπ º Á ≈ È≈

ω≈˙ ¡Â∂ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ √‘∆ √Ó∂ ∫ ”Â∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ÁıÒ Á∂ Ú ∂ ◊ ∆¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ «¬’ «Ú«Á¡≈Ê∆ È∂ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ ”⁄ ͇∆ÙÈ Á≈«¬ ’∆Â∆ √∆¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº√ Á∂¬∆¬∂ «’ ’È≈‡’ ‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂ ¡≈Á∂Ù ‹≈∆ ’∆Â≈ √∆ «’ ͇∆ÙÈ ÍÀ ∫ «‚ø ◊ ‘Ø ‰ Â’ «’√∂ Ú∆ √’± Ò ˘ ’≈Ò‹ª «Úº⁄ Ë≈«Ó’ Í«‘≈Ú≈ È≈ Í≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ¢ «¬√ «Úº⁄ √’±Ò ¡Â∂ ’≈Ò‹ Ú∆ ÷Ø Ò ∑ ‰ Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ √∆¢

Óπ√’≈È ˘ ‹Ó∆¡Â ¿πÒ∂Ó≈-¬∂-«‘øÁ Á∂Ú∂◊∆ E Òº÷ πͬ∂ Á≈ «¬È≈Ó

«‘‹≈Ï «ÚÚ≈Á ”⁄ ÓÒ≈Ò≈ Ô±√¯˜¬∆ Á∆ ¡À∫‡∆

√‘≈ÈÍπ  - ‹Ó∆¡Â ¿π Ò ∂ Ó ≈-¬∂ - «‘ø Á Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óœ Ò ≈È≈ Ó«‘Ó± Á ÓÁÈ∆ È∂ ’È≈‡’ Á∂ ’≈Ò‹ ”⁄ «‘‹≈Ï Í«‘ȉ ˘ ÒÀ ’∂ ‘Ø ¬ ∆ Ï«‘√ Á«Ó¡≈È ¡º Ò ∑ ≈ ‘± ¡’Ï Á≈ È≈¡≈ Ò◊≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ «Ú«Á¡≈ʉ Óπ √ ’≈È ÷≈È ˘ ÚË≈¬∆ «Áø Á ∂ ‘Ø ¬ ∂ E Òº ÷ π Í ¬∂ Á∂ È’Á «¬È≈Ó Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À ¢ ’È≈‡’ Á≈ «¬º ’ Ú∆‚∆˙ Ú≈«¬Ò ‘Ø «‘≈ ‘À ¢ «¬√ ”⁄ Ì◊Ú∂ ∫ ͇’∂ Í≈¬∆ ’π fi Èœ ‹ Ú≈È ‹À Ùà ∆ ≈Ó Á∂ È≈¡∂ Ò≈™Á∂ Ș ¡≈ ‘∂ ‘È¢ «ÚØ Ë ”⁄ Óπ √ ’≈È ÷≈È Ïπ  ’≈ Í«‘È ’∂ ¡º Ò ≈‘ ‘± ¡’Ï Á∂ È≈¡∂ Ò◊≈¿π ‰ Òº ◊ Á∆ ‘À ¢ ÁØ Ú ª Í≈«√¡ª∫ ÂØ ∫ ∫ È≈¡∂ Ï ≈˜∆ ‹≈∆ ‘À ¢ Áº « √¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ Óπ √ ’≈È ’È≈‡’ Á∂ ¿π ‚ π Í ∆ Á∂ Ó‘≈ÂÓ≈ ◊ªË∆ ’≈Ò‹ Á∆ «Ú«Á¡≈ʉ ‘À ¢ ’≈Ò‹ ”⁄ «‘‹≈Ï ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Òº ◊ ‰ ÂØ ∫ ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ¿π ‘ «‘‹≈Ï Í≈ ’∂ ’≈Ò‹ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ‹Ó∆¡Â ¿π Ò ∂ Ó ≈-¬∂ - «‘ø Á Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óœ Ò ≈È≈ Ó«‘Ó± Á ÓÁÈ∆ È∂ Óπ √ ’≈È ˘ Íø ‹ Òº ÷ π Í ¬∂ Á≈ «¬È≈Ó Á∂ ‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À ¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆- ’È≈‡’ ”⁄ «‘‹≈Ï «ÚÚ≈Á ÚËÁ≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ‘π ‰ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ÈØÏÒ Íπ  √’≈ ‹∂  ± ¿π º ÿ ∆ Ó«‘Ò≈ ¡«Ë’≈ ’≈’πÈ ÓÒ≈Ò≈ Ô±√¯˜¬∆ Ú∆ ’πºÁ ͬ∆ ‘À ¢ ÓÒ≈Ò≈ È∂ ‡«Úº ‡  ”Â∂ √«ÊÂ∆ ˘ “«Ì¡≈È’” Á√«Á¡ª «¬º ’ ıÏ Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áø Á ∂ ‘Ø ¬ ∂ , È∂ Ì≈Â∆ È∂  ≈Úª ˘ ¡À  ª Á∆ √π  º « ÷¡≈ ˘ Ô’∆È∆ ω≈¿π ‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ Â∂ «’‘≈ Óπ √ «ÒÓ ¡œ  ª ‘≈Ù∆¬∂ ”Â∂ È≈ ‘Ø ‰ ¢ ¿π È ∑ ª È∂ «Ò«÷¡≈, “ÒÛ’∆¡ª∫˘ «‘‹≈Ï Í«‘È ’∂ √’± Ò ‹≈‰ ÂØ ∫ ∫ ÓÈ∑ ≈ ’∆Â≈ ‹≈‰≈ «Ì¡≈È’ ‘À ¢ Ì≈Â∆ È∂  ≈Úª ˘ Óπ √ «ÒÓ ¡œ  ª ˘ ‘≈Ù∆¬∂ ”Â∂ º ÷ ‰≈ Ïø Á ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢

«’√∂ ˘ Ú∆ ÙªÂ∆ Ìø◊ ’È Á∆ «¬‹≈˜Â È‘ƒ : ‘≈¬∆ ’Ø‡ ÏÀ ∫ ◊´± - «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ’È≈‡’ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ È∂ «‘‹≈Ï Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡≈͉∂ ¡ø  «Ó ¡≈Á∂ Ù ”⁄ «’‘≈ ‘À «’ «’√∂ Ú∆ «Ú¡’Â∆ ˘ ËÓ ‹ª Í√ø Á Á∂ Ȫ ”Â∂ √Ó≈«‹’ √ÁÌ≈ÚÈ≈ ˘ Ìø ◊ ’È ¡Â∂ ÙªÂ∆ Ìø ◊ ’È Á∆ «¬‹≈˜Â È‘ƒ «Áº  ∆ ‹≈ √’Á∆¢ ¡Á≈Ò È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº ⁄ √≈∆¡ª ͇∆ÙȪ Á∆ √π ‰ Ú≈¬∆ º ’ √’± Ò ª, ’≈Ò‹ª ¡Â∂ «Ú«Á¡’ ¡Á≈«¡ª «Úº ⁄ ‹Ó≈ª «Úº ⁄ «‘‹≈Ï, Ì◊Ú≈ ◊Ó⁄≈, √’≈¯ ‹ª «’√∂ Ú∆ Â∑ ª Á∂ Ë≈«Ó’ Í«‘≈Ú∂ ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ «Áº  ∆ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ √± Ï ≈ √’≈ ˘ Ú∆ «Úº « Á¡’ ¡Á≈∂ ÷Ø Ò ∑ ‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢

ÏÀ∫◊´± ”⁄ √’±Ò, ’≈Ò‹ Â∂ Úº«Á¡’ √ø√Ê≈Úª Á∂ Ï≈‘ Óπ˜≈‘«¡ª ”Â∂ Í≈ÏøÁ∆

«‘‹≈Ï Á∆ Óø◊ ’È Ú≈Ò∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ fi‡’≈, ⁄∆Î ‹√«‡√ È∂ «’‘≈- Ë≈«Ó’ Í«‘≈Ú∂ ”Â∂ ˜Ø È‘ƒ Á∂ √’Á∂ ÏÀ ∫ ◊´± - ’È≈‡’ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ È∂ √’± Ò ª «Úº ⁄ ‚À º √ ’Ø ‚ Ï≈∂ ≈‹ √’≈ Á∂ «ÈÔÓª ˘ ⁄π ‰ œ  ∆ Á∂ ‰ Ú≈Ò∆¡ª ͇∆ÙȪ Á∆ √π ‰ Ú≈¬∆ √Ø Ó Ú≈ Â’ Óπ Ò ÂÚ∆ ’ «Áº  ∆ ‘À ¢ Ú∆Ú≈ ˘ √π ‰ Ú≈¬∆ Áœ  ≈È ¡Á≈Ò È∂ ’¬∆ Óπ º Á ∂ «Ú⁄≈ ¡Ë∆È º ÷ ∂ ‘È¢ √π ‰ Ú≈¬∆ Áœ  ≈È Í‡∆ÙÈ’Â≈ Á∂ Ú’∆Ò È∂ √’≈ Á∂ ÎÀ √ Ò∂ «÷Ò≈Î ’¬∆ ÁÒ∆Òª «Áº  ∆¡ª¢ ⁄∆¯ ‹√«‡√ «± ≈‹ ¡Ú√Ê∆ È∂ √π ‰ Ú≈¬∆ Ò¬∆ C ‹º ‹ ª Á∆ ÏÀ ∫ ⁄ Á≈ ◊·È ’∆Â≈ √∆, «‹√ «Úº ⁄ ¿π ‘ ÷π Á Ú∆ Ù≈ÓÒ √È¢ ¡º ‹ «¬√ Óπ º Á ∂ È≈Ò √Ïø Ë Â Úº ÷ -Úº ÷ ͇∆ÙȪ ”Â∂ √π ‰ Ú≈¬∆ ’È Ò¬∆ ¿π È ∑ ª Á∂ È≈Ò ‹√«‡√ «¥ÙÈ≈ ¡À √ Á∆’«Ù ¡Â∂ ‹√«‡√ ‹∂ ¡ À Ó ÷≈‹∆ Ú∆ √È¢ ͇∆ÙÈ’Â≈ Úº Ò Ø ∫ Í∂ Ù ‘Ø ¬ ∂ Ú’∆Ò √ø ‹ ∂ ‘∂ ◊ Û∂ È∂ ¡Á≈Ò «Úº ⁄ ÁÒ∆Ò «Áº  ∆ «’ ’È≈‡’ «√º « ÷¡≈ ’≈˘È «Úº ⁄ ÚÁ∆ È≈Ò √Ïø Ë Â ’Ø ¬ ∆ «ÚÙ∂ Ù «ÚÚ√Ê≈ È‘ƒ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿π È ∑ ª Íπ  ≈‰∂ «ÁȪ ˘ Ô≈Á ’«Á¡ª «’‘≈ «’ Í«‘Ò∂ √«Ó¡ª «Úº ⁄ Ú∆ ÚÁ∆ Á≈ ’Ø ¬ ∆ ÍÃ Ï ø Ë È‘ƒ √∆¢

«‘‹≈Ï «ÚÚ≈Á: ÓÀ√± Íπ«Ò√ È∂ Ò◊≈¬∆ ÀÒ∆¡ª, «ÚØË ÍÃÁÙ ”Â∂ Í≈ÏøÁ∆, Ù«‘ ”⁄ Ë≈≈-ADD Ò≈◊± ÓÀ √ ±  (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «‘‹≈Ï «ÚÚ≈Á ˘ ÒÀ ’∂ Á∂ Ù Ì «Úº ⁄ «ÚØ Ë Íà Á ÙÈ ‘Ø ‘∂ ‘È¢ «¬√ Áœ  ≈È «‘‹≈Ï «ÚÚ≈Á Á∂ Óº Á ∂ È ˜, ÓÀ √ ±  Íπ « Ò√ È∂ ’≈˘È «ÚÚ√Ê≈ ω≈¬∆ º ÷ ‰ Ò¬∆ ¡À  Ú≈ Â’ À Ò ∆¡ª Â∂ Íà Á ÙȪ ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ «Áº  ∆ ‘À ¢ È≈Ò ‘∆ Ù«‘ «Úº ⁄ Ë≈≈-ADD Ò≈◊± ’ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «Ó™√ÍÒ Íπ « Ò√ ’«ÓÙÈ ⁄ø Á ◊π Í Â≈ Úº Ò Ø ∫ ‹≈∆ ‘π ’ Óª ¡Èπ √ ≈ «¬‘ ‘π ’ Ó AB ÎÚ∆ (√Ú∂  ∂ F Ú‹∂ ) ÂØ ∫ AC ÎÚ∆ (≈ A@ Ú‹∂ ) Â’ Ò≈◊± ‘∂ ◊ ≈¢ «¬√ Áœ  ≈È «˜Ò∑ ∂ «Úº ⁄ «’√∂ Ú∆ Â∑ ª Á∂ ËÈ∂ ‹ª À Ò ∆¡ª Á∆ «¬‹≈˜Â È‘ƒ «Áº  ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ Á¡√Ò ’È≈‡’ Á∂ ¿π ‚ π Í ∆ «˜Ò∑ ∂ Á∂ √’≈∆ ◊Ò˜ Í∆Ô± ’≈Ò‹ «Úº ⁄ D ÎÚ∆ ˘ «‘‹≈Ï «Úπ º Ë Íà Á ÙÈ Ùπ  ± ‘Ø « ¬¡≈ √∆¢ ‹ÁØ ∫ ’π fi «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈ «’ ¿π È ∑ ª ˘ ’Ò≈√ª «Ú⁄ ‹≈‰ ÂØ ∫ Ø « ’¡≈ «◊¡≈¢ «ÚØ Ë Íà Á ÙȪ Áœ  ≈È ’π fi «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ «¬√ Ó‘∆È∂ Á∂ Ùπ  ± «Úº ⁄ «‘‹≈Ï Í≈¿π ‰ Ú≈Ò∆¡ª Óπ √ «ÒÓ ¡œ  ª Áπ ¡ ≈≈ ’≈Ò‹ «Úº ⁄ Á≈÷Ò ‘Ø ‰ ÂØ ∫ «¬È’≈ ’ «Áº  ≈ «◊¡≈ √∆¢ ‘≈Òª«’ Óø ◊ ÒÚ≈ ˘ ’È≈‡’ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ È∂ Ú∆ ≈‹ «Úº ⁄ «‘‹≈Ï ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ ˘ ⁄π ‰ œ  ∆ Á∂ ‰ Ú≈Ò∆¡ª Úº ÷ -Úº ÷ ͇∆ÙȪ ”Â∂ √π ‰ Ú≈¬∆ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «Ú«Á¡≈Ê∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Â∂ ‹ÈÂ≈ ˘ ÙªÂ∆ ω≈¬∆ º ÷ ‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆¢

«¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ È∂ Ùπ º ’ Ú≈ ˘ ’È≈‡’ ”⁄ «‘‹≈Ï «ÚÚ≈Á È≈Ò ‹π Û ∆¡ª ˜±  ∆ ͇∆ÙȪ ”Â∂ √π ‰ Ú≈¬∆ ’È ÂØ ∫ «¬È’≈ ’ «Áº  ≈ √∆¢ Ì≈ Á∂ ⁄∆¯ ‹√«‡√ ¡À º È Ú∆ ÓÈ≈ Â∂ ‹√«‡√ ¬∂ ¡ À º √ ÏØ Í ø È ≈ Â∂ ‘∂ Ó ≈ ’Ø ‘ Ò∆ Á∂ ÏÀ ∫ ⁄ È∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ „π ’ Ú∂ ∫ √Ó∂ ∫ ”Â∂ «¬√ Óπ º Á ∂ ”Â∂ «Ú⁄≈ ’È◊∂ , «’™«’ ¡√ƒ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ Á∆ √π ‰ Ú≈¬∆ Á∆ «È◊≈È∆ ’ ‘∂ ‘ª Â∂ √≈˘ «¬‘ Ú∆ Á∂ ÷ ‰≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ «’ ’∆ «¬√ Óπ º Á ∂ ”Â∂ √π ‰ Ú≈¬∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢

⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂ ÍÃ⁄≈ Ò¬∆ √Óª √∆Ï∆¡≈¬∆ Á∆ Úº‚∆ ’≈Ú≈¬∆, BH ÏÀ∫’ª È≈Ò BB,HDB ’ØÛ Á∆ ËØ÷≈ËÛ∆ ’È Á≈ ¬∂Ï∆‹∆ «ÙÍÔ≈‚ «Ò.”Â∂ Ó≈ÓÒ≈ Á‹ ÚË≈«¬¡≈; ÍÁÔ≈Â≈ Ò¬∆ ÍÃÚ≈È◊∆ ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ÏÀ∫’ ËØ÷≈ËÛ∆ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº ⁄ √∆Ï∆¡≈¬∆ È∂ ¬∂Ï∆‹∆ «ÙÍÔ≈‚ «ÒÓ«‡‚ ¡Â∂ «¬√ Á∂ ÂÂ’≈Ò∆ ⁄∂¡ÓÀÈ ¡Â∂ ÍÃÏøË «ÈÁ∂Ù’ «Ù∆ ’ÓÒ∂Ù ¡◊Ú≈Ò √‰∂ ‘ØȪ ¡«Ë’≈∆¡ª «ÚπºË √‡∂‡ ÏÀ∫’ ¡≈Î «¬ø‚∆¡≈ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∂ ÏÀ∫’ª Á∂ √Ó±‘ È≈Ò BB,HDB ’ØÛ πͬ∂ ÂØ∫ ÚºË Á∆ ’«Ê ËØ÷≈ËÛ∆ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ √ÏøË∆ ’∂√ Á‹ ’∆Â≈ ‘À¢ √‡∂‡ ÏÀ∫’ È∂ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª H ÈÚøÏ B@AI ˘ «Ù’≈«¬Â Á‹ ’Ú≈¬∆ √∆ «‹√ ”Â∂ √∆Ï∆¡≈¬∆ È∂ AB Ó≈⁄ B@B@ ˘ ’πfi √ͺه∆’È Óø◊∂ √È¢ ÏÀ∫’ È∂ ¿π√∂ √≈Ò ¡◊√ «Úº⁄ «¬º’ Â≈˜≈ «Ù’≈«¬Â Á‹ ’Ú≈¬∆ √∆¢ ‚∂„ √≈Ò ÂØ∫ ÚºË √Ó∂∫ º’ “¤≈‰Ï∆‰” ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á, √∆Ï∆¡≈¬∆ È∂ G ÎÚ∆, B@BB ˘ ¡ÀΡ≈¬∆¡≈ Á‹ ’∆Â∆ √∆¢ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ¬∂Ï∆‹∆ «ÙÍÔ≈‚ ’øÍÈ∆ ˘ BH ÏÀ∫’ª È∂ ’˜≈ √‘±Ò «ÁºÂ∆ √∆¢ Îœ∂∫«√’ ¡≈«‚‡ «Úº⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ «’ B@AB ÂØ∫ B@AG Á«Ó¡≈È ’øÍÈ∆ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ ¡≈Í√∆ «ÓÒ∆Ìπ◊ È≈Ò Î‚ø˜ Á∆ ’«Ê œ ”Â∂ ÁπÚÂØ∫ ’∆Â∆¢

Á¡√Ò ’È≈‡’ Á∂ ¿π‚Í π ∆ «˜Ò∑∂ Á∂ √’≈∆ ◊Ò˜ Í∆Ô± ’≈Ò‹ «Úº⁄ D ÎÚ∆ ˘ «‘‹≈Ï «ÚπºË ÍÃÁÙÈ Ùπ± ‘Ø«¬¡≈ √∆¢ ‹ÁØ∫ ’πfi «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ¿πÈ∑ª ˘ ’Ò≈√ª «Ú⁄ ‹≈‰ ÂØ∫ Ø«’¡≈ «◊¡≈¢ «ÚØË ÍÃÁÙȪ Áœ≈È ’πfi «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ «¬√ Ó‘∆È∂ Á∂ Ùπ± «Úº⁄ «‘‹≈Ï Í≈¿π‰ Ú≈Ò∆¡ª Óπ√«ÒÓ ¡œª Áπ¡≈≈ ’≈Ò‹ «Úº⁄ Á≈÷Ò ‘؉ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √∆¢ ‘≈Òª«’ Óø◊ÒÚ≈ ˘ ’È≈‡’ ‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂ Ú∆ ≈‹ «Úº⁄ «‘‹≈Ï ”Â∂ Í≈ÏøÁ∆ ˘ ⁄π‰œÂ∆ Á∂‰ Ú≈Ò∆¡ª Úº÷-Úº÷ ͇∆ÙȪ ”Â∂ √π‰Ú≈¬∆ ’Á∂ ‘ج∂ «Ú«Á¡≈Ê∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Â∂ ‹ÈÂ≈ ˘ ÙªÂ∆ ω≈¬∆ º÷‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª √πÍ∆Ó ’Ø‡ È∂ Ùπº’Ú≈ ˘ ’È≈‡’ ”⁄ «‘‹≈Ï «ÚÚ≈Á È≈Ò ‹πÛ∆¡ª ˜±∆ ͇∆ÙȪ ”Â∂ √π‰Ú≈¬∆ ’È ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁºÂ≈ √∆¢ Ì≈ Á∂ ⁄∆¯ ‹√«‡√ ¡ÀºÈÚ∆ ÓÈ≈ Â∂ ‹√«‡√ ¬∂¡Àº√ ÏØÍøÈ≈ Â∂ ‘∂Ó≈ ’Ø‘Ò∆ Á∂ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’ ¿π‘ „π’Ú∂∫ √Ó∂∫ ”Â∂ «¬√ ÓπºÁ∂ ”Â∂ «Ú⁄≈ ’È◊∂, «’™«’ ¡√ƒ ‘≈¬∆ ’Ø‡ Á∆ √π‰Ú≈¬∆ Á∆ «È◊≈È∆ ’ ‘∂ ‘ª Â∂ √≈˘ «¬‘ Ú∆ Á∂÷‰≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ ’∆ «¬√ ÓπºÁ∂ ”Â∂ √π‰Ú≈¬∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À¢

ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Á∂Ù Á∂ Íø‹ √±«Ï¡ª «Úº⁄ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª Ò¬∆ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂ ÙÈ∆Ú≈ ˘ ÍÃ⁄≈ Íë’«¡≈ Ò¬∆ ’πfi ≈‘ª Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ‘À¢ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂ «¬È∑ª √±«Ï¡ª «Úº⁄ ’Ø«Ú‚ ’∂√ª Á∆ √‡º‚∆ ’∆Â∆ ‘À «‹√ Ó◊Ø ∫ Íà ⁄ ≈ «Úº ⁄ ’π fi ≈‘ª «ÁºÂ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È¢ ÈÚ∂∫ ‘π’Óª ¡Èπ√≈ ⁄؉ ÍÃ⁄≈ ‘π‰ √Ú∂∂ F Ú‹∂ ÂØ∫ ≈ A@ Ú‹∂ ’∆Â≈ ‹≈ √’∂◊≈ ‹ÁØ∫ «’ Í«‘Òª ⁄؉ ÍÃ⁄≈ ”Â∂ Í≈ÏøÁ∆ ≈ H Ú‹∂ ÂØ∫ √Ú∂∂ H Ú‹∂ (AB ÿø‡∂) Â’ √∆¢ «¬√∂ Áœ≈È ÍÁÔ≈Â≈ Ò¬∆ Ú∆ ÍÃÚ≈ÈÚ∆ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‘À¢ ÀÒ∆¡ª Â∂ ⁄؉ Ó∆«‡ø◊ª Ò¬∆ √ÏøË ʪ ”Â∂ √ÓÊ≈ È≈ÒØ∫ E@ Î∆√Á ÂØ∫ ÚË «Ú¡’Â∆ È‘ƒ ÏÀ· √’‰◊∂ ‹ÁØ∫ «’ Í«‘Òª «¬‘ «ÒÓ‡ C@ Î∆√Á ”Â∂ √∆Ó √∆¢ «¬√ √ÏøË «Úº⁄ ¿πÓ∆ÁÚ≈ª Â∂ Ú؇ª ˘ √±Ï≈¬∆ ¡≈ΠÍÃÏøËÈ ¡Ê≈«‡∆ Á∆¡ª ‘Á≈«¬Âª ˘ Ú∆ Óøȉ≈ ͬ∂◊≈¢ «¬√∂ Â∑ª ÍÀÁÒ Âπ ’∂ ÍÃ⁄≈ ’È Ò¬∆ Ú∆ √±Ï≈¬∆ ¡≈ΠÍÃÏøËÈ ¡Ê≈«‡∆ Á∂ «ÈÁ∂Ùª ˘ Óøȉ≈ ͬ∂◊≈ Â∂ «ÈË≈ Ó≈ÍÁø‚ª ÚË ÒØ’ «¬’·∂ ‘Ø ’∂ ÍÁÔ≈Â≈ È‘ƒ ’ √’‰◊∂¢ ÍÁÔ≈Â≈ Ò¬∆ «˜Ò∑≈ ¡Ê≈«‡∆ ÂØ∫ ÍÃÚ≈È◊∆ ÒÀ‰∆ Ú∆ Ò≈˜Ó∆ ‘À¢

’Ú≈‚ ÂØ∫ ⁄∆È ÍÃ∂Ù≈È È≈ ‘ØÚ∂, ¡√ƒ «÷ºÂ∂ ”⁄ √’≈≈ÂÓ’ ’øÓ ’ª◊∂: ‹ÀÙø’ ÈÚƒ «ÁºÒ∆/ÓÀÒÏØÈ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ì≈ Á∂ «ÚÁ∂Ù ÓøÂ∆ ¡Àº√. ‹ÀÙø’ È∂ “’Ú≈‚” ”Â∂ ⁄∆È Á∂ «ÚØË ˘ ºÁ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ⁄≈ Á∂Ùª Á∆ √ø√Ê≈ “√’≈≈ÂÓ’ ’øÓ” ’∂◊∆ ¡Â∂ «‘øÁ-ÍÃ٪ ÷∂Â ”⁄ √«ÊÂ≈ ¡Â∂ ÷πÙ‘≈Ò∆ Ò¬∆ ÔØ◊Á≈È Í≈¬∂◊∆¢ ‹ÀÙø’ È∂ «’‘≈ «’ “’Ú≈‚” Á∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’È È≈Ò «¬√ Á∆ ÌØ√∂ÔØ◊Â≈ ÿº‡ È‘ƒ ‘ØÚ∂◊∆¢ ‹ÀÙø’ È∂ ’Ú≈‚ ÓÀ∫Ï Á∂Ùª Á∂ «ÚÁ∂Ù ÓøÂ∆¡ª ¡Ó∆’≈ Á∂ ¡À∫‡ØÈ∆ Ï«Òø’È, ‹≈Í≈È Á∂ ÔØÙ∆Ó≈√≈ ‘Ô≈Ù∆ ¡Â∂ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ Á∆ Ó≈«√ ÍÔ≈È∂ Á∂ È≈Ò «‘øÁ-ÍÃ٪ ÷∂Â ˘ ÁÏ≈¡ ÂØ∫ Óπ’ º÷‰ Ò¬∆ √«‘ÔØ◊ ÚË≈¿π‰ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈¢ «‘øÁ-ÍÃ٪ ÷∂Â ”⁄ ⁄∆È Á∂ ‘ÓÒ≈Ú Úº¬∆¬∂ ”Â∂ ¡«√ºË∂ Âœ ”Â∂ √øÁ∂Ù Á∂‰ Ò¬∆ “ÁÏ≈¡” ÙÏÁ Á∆ ÚÂØ∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À¢ ‹ÀÙø’ È∂ «¬ºÊ∂ ¡≈͉∂ ¡≈√‡∂«Ò¡≈¬∆ ‘ÓπÂÏ≈ È≈Ò √ªfi∆ ÍÃÀ√ ’≈ÈÎø√ «Úº⁄ «’‘≈, ““’ºÒ∑ ¡√ƒ ⁄≈∂, ¡√ƒ ÁØÚ∂∫ ¡Â∂ Ï«Òø’È ¡Â∂ ‘Ô≈Ù∆ «¬º’ «ÏøÁ± ”Â∂ √«‘Ó ‘ج∂ «’ ¡√ƒ √’≈≈ÂÓ’ ⁄∆˜ª ’È Ò¬∆ «¬ºÊ∂ ‘ª¢ ¡√ƒ ÷∂Â Á∆ ÙªÂ∆, ÷πÙ‘≈Ò∆ ¡Â∂ √«ÊÂ≈ Ò¬∆ ÔØ◊Á≈È Í≈Úª◊∂¢ √≈‚≈ «¬«Â‘≈√, ’øÓ ¡Â∂ √‡À∫‚ √ͺه ‘À ¡Â∂ Ú≈-Ú≈ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’È È≈Ò «¬√ Á∆ ÌØ√∂ÔØ◊Â≈ ÿº‡ È‘ƒ ‘ØÚ∂◊∆¢””

ÏÀ∫◊´±- ’È≈‡’ ‘≈¬∆ ’Ø‡ Á∂ «√ø◊Ò ÏÀ∫⁄ È∂ «‘‹≈Ï Ó≈ÓÒ∂ ˘ ⁄∆Î ‹√«‡√ ’ØÒ Ì∂‹ «ÁºÂ≈ ‘À Â∂ ¿πÈ∑ª ˘ «¬‘ Úº‚∂ ÏÀ∫⁄ ˘ √œ∫͉ Á∆ Ï∂ÈÂ∆ ’∆Â∆ ‘À¢ «¬√ «ÚÚ≈Á Ï≈∂ √±Ï∂ ”⁄ «√¡≈√∆ ¿πÏ≈Ò Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ √±Ï Á∂ Úº÷-Úº÷ «‘º«√¡ª ”⁄ «‘ø√’ Óπ˜≈‘«¡ª Á∂ ÁØÙ ”⁄ ’¬∆ ÒØ’ª ˘ «◊ïÂ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ ÏÀ∫◊´± ”⁄ √’±Ò, ’≈Ò‹ Â∂ √Ì Â∑ª Á∂ «Úº«Á¡’ ¡Á≈«¡ª Á∂ ¡≈Ò∂ Áπ¡≈Ò∂ Óπ˜≈‘«¡ª ”⁄ ÁØ ‘¯Â∂ Ò¬∆ Ø’ Ò◊≈ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‘À¢ «ÂøÈ «ÁÈ Á∆ ¤πº‡∆ ’≈È √±Ï∂ Á∂ «Úº«Á¡’ ¡Á≈«¡ª Á∂ Ï≈‘ «ÎÒ‘≈Ò √øÈ≈‡≈ ͺ√«¡≈ ‘À¢ ‹Ó≈ ”⁄ «‘‹≈Ï Í≈ ’∂ ¡≈¿π‰ «ıÒ≈¯ ¿π‚πÍ∆ Á∂ √’≈∆ ÍÃ∆ Ô±È∆Ú«√‡∆ (Í∆Ô±) ’≈Ò‹ Á∆¡ª «Ú«Á¡≈ʉª Á∆ ͇∆ÙÈ ”Â∂ √π‰Ú≈¬∆ ’ ‘∂ ‘≈¬∆ ’Ø‡ Á∂ ‹√«‡√ «¥Ù‰ ¡Àº√. Á∆’«Ù È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∂ ⁄∆Î ‹√«‡√ ’ØÒ Ì∂‹ «ÁºÂ≈¢ ¿π‘ Óø◊ÒÚ≈ ˘ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ √π‰Ú≈¬∆ ’ ‘∂ √È¢ ¿πÈ∑ª «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ÂØ∫ «Èº‹∆ √’±Ò Á∂ ’πfi Í«‘¨¡ª Á∂ ÓºÁ∂Ș Óœ«Ò’ Ó‘ºÂÚ Á∂ ’πfi √ø«ÚË≈È’ √Ú≈Ò ÍÀÁ≈ ‘Ø ‘∂ ‘È¢ «¬√ Ò¬∆ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Úº‚∆ ÏÀ∫⁄ ”⁄ √π‰Ú≈¬∆ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2022

www.nripost.com

’ÀÈ∂‚≈-¡Ó∆’≈-‘Ø

¡Ó∆’≈ ”⁄ A.B ’ØÛ ÂØ∫ ÚºË Ïº⁄∂ ‘ج∂ ’ØØÈ≈ Í≈˜∂«‡Ú, «Í¤Ò∂ B ‘Ϋ¡ª ”⁄ AD Òº÷ ÂØ∫ ÚºË Ó≈ÓÒ∂ ¡≈¬∂ √≈‘Ó‰∂ Ú≈«Ùø◊‡È (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)«ÚÙÚ«Ú¡≈Í∆ Ó‘≈Ó≈∆ ’Ø È ≈ Ú≈«¬√ ͱ  ∆ Áπ È ∆¡≈ «Úº ⁄ ÂÏ≈‘∆ Ó⁄≈ «‘≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¡Ó∆’≈ «Ú⁄ ’Ø  Ø È ≈ Á≈ Íà ’ Ø Í π ’ ‰ Á≈ È≈Ó È‘ƒ ÒÀ «‘≈ ‘À ¢ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ Ø ˜ ≈È≈ ‘À  ≈È ’È Ú≈Ò∂ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ‘∂ ‘È, «‹√ «Ú⁄ Ú≈«¬√ Á≈ ÈÚª ± Í ˙Ó∆¥Ø È ¡≈͉∂ «√÷ ”Â∂ ‘À ¢ Á∂ Ù Ì «Úº ⁄ Ú≈«¬√ Á∂ ÈÚ∂ ∫ ± Í ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò Úº Ë ‘∂ ‘È¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆, ¡Ó∆’≈ «Úº ⁄ «¬√ Ú≈«¬√ È≈Ò √ø ’ «Ó ‘Ø ‰ Ú≈Ò∂ Ϻ « ⁄¡ª Á∆ «◊‰Â∆ «ÁÈØ - «ÁÈ Úº Ë Á∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ «‹√ «Úº ⁄ A.B ’Ø Û ÂØ ∫ Úº Ë Ïº ⁄ ∂ ’Ø  Ø È ≈ È≈Ò √ø ’ «Ó Í≈¬∂ ◊¬∂ ‘È¢ «ÍØ  ‡ Á∂ ¡Èπ √ ≈, ¡Ó∆’È ¡’À ‚ Ó∆ ¡≈Î Í∆‚∆¡≈«‡Ã ’ √ (¡≈Í) ¡Â∂ «⁄Ò‚È ‘√ÍÂ≈Ò ¡À √ Ø √ ∆¬∂ Ù È È∂ √Ø Ó Ú≈ ˘ «¬º ’ «ÍØ  ‡ ‹≈∆ ’∆Â∆, «‹√ «Úº ⁄ Áº « √¡≈ «◊¡≈ «’ C ÎÚ∆ Â’ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ ’π º Ò AB «ÓÒ∆¡È (AB,@DB,HG@) Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È¢ Á∂ Ù Ì «Úº ⁄ «ÍØ  ‡ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆¢

Áº÷‰∆ ’Ø∆¡≈ ”⁄ ’ØØÈ≈ Á≈ ’«‘ «√˙Ò- Áº ÷ ‰∆ ’Ø  ∆¡≈ ”⁄ ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ Á≈ ÈÚª ± Í ˙Ó∆¥Ø È Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÎÀ Ò «‘≈ ‘À ¢ Íà ’ Ø Í ¡≈͉∂ «√÷ ”Â∂ ‘À ¢ Ø ˜ ≈È≈ Ó≈ÓÒ∂ Ò◊≈Â≈ Úº Ë ‘∂ ‘È¢ ÈÚ∂ ∫ Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ Ú≈Ë∂ Á∆ «◊‰Â∆ ‘π ‰ ÈÚ∂ ∫ «’≈‚ ͺ Ë  ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆ ‘À ¢ «√‘ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «Áº  ∆¢ «È¿± ˜ ¬∂ ‹ ø √ ∆ «√È‘± ¡ ≈ È∂ ’Ø  ∆¡≈ Ø ◊ «ÈÔø  ‰ ¡Â∂ Ø ’ Ê≈Ó ¬∂ ‹ ø √ ∆ (’∂ ‚ ∆√∆¬∂ ) Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «’‘≈ «’ Á∂ Ù «Úº ⁄ «Í¤Ò∂ BD ÿø « ‡¡ª «Úº ⁄ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ DI,EFG Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È, «‹√ È≈Ò √ø ’ «Ó Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ ’π º Ò «◊‰Â∆ A,ACA,BCI ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ «¬’ «ÁÈ Í«‘Òª CF,GAI ”Â∂ ’Ø  Ø È ≈ Ó≈ÓÒ∂ Á‹ ’∆Â∂ ◊¬∂ √È¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ Á∂ Ù ”⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ Ú≈«¬√ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ DI ‘˜≈ Á∂ ¡ø ’ Û∂ ˘ Í≈ ’ ◊¬∂ ‘È¢

˙Ó∆¥ØÈ Ú∂∆¡À∫‡ Á∂ ’≈È Ó≈Ó«Ò¡ª «Úº⁄ Ú≈Ë≈ «ÍØ  ‡ «Úº ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ú≈«¬√ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úº ⁄ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò Ú≈Ë≈ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ ÈÚ∂ ∫ ± Í ˙Ó∆¥Ø È ’≈È ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ ‹ÈÚ∆ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ ‘π ‰ Â’ ’∆Ï DB Òº ÷ Ϻ « ⁄¡ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È¢ C ÎÚ∆ ˘ ÷ÂÓ ‘Ø ¬ ∂ ‘ÎÂ∂ Áœ  ≈È Ò◊Ì◊ FCB,@@@ Ú≈˱ Ϻ ⁄ ∂ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È¢ «Í¤Ò∂ ÁØ ‘Ϋ¡ª «Úº ⁄ , A.D «ÓÒ∆¡È ÂØ ∫ Úº Ë Ïº ⁄ ∂ ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ È≈Ò √ø ’ «Ó ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ «ÍØ  ‡ «Úº ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ú≈«¬√ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úº ⁄ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò Ú≈Ë≈ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ ÈÚ∂ ∫ ± Í ˙Ó∆¥Ø È ’≈È ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ ‹ÈÚ∆ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ ‘π ‰ Â’ ’∆Ï DB Òº ÷ Ϻ « ⁄¡ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È¢ C ÎÚ∆ ˘ ÷ÂÓ ‘Ø ¬ ∂ ‘ÎÂ∂ Áœ  ≈È Ò◊Ì◊ FCB,@@@ Ú≈˱ Ϻ ⁄ ∂ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È¢ «Í¤Ò∂ ÁØ ‘Ϋ¡ª «Úº ⁄ , A.D «ÓÒ∆¡È ÂØ ∫ Úº Ë Ïº ⁄ ∂ ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ È≈Ò √ø ’ «Ó ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢

BA ÎÚ∆ ÂØ∫ ÷πºÒ∑‰◊∆¡ª ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ Á∆¡ª √‘ºÁª

’Ø  Ø È ≈

‚∂ Ò ‡≈

˙Ó∆¥Ø È

ÁπÈ∆¡≈ Ì ”⁄ ’ØØÈ≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ D@ ’ØÛ ÂØ∫ Í≈ ‘∆ Ô±  Ø Í «Ú⁄ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ ’π Ò Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ͱ  ∆ Áπ È ∆¡≈ ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ È≈Ò ‹± fi ‘∆ ‘À ¢ Ú≈«¬√ Á≈ ’«‘ ¡≈͉∂ «√÷ ”Â∂ ‘À ¢ «¬√ Á∂ ADB,CFD,IIF, Á∂ Í≈ Í‘π ø ⁄ ⁄π º ’ ∆ ‘À ‹Á«’ «¬√ Òº ◊ È≈Ò Ó≈È Ú≈«Ò¡ª Á≈ ¡ø ’ Û≈ A,FEF,CDH È≈Ò ‘∆, ’Ø«Ú‚ AI Á≈ ÈÚª ±Í ‘Ø ⁄π º ’ ≈ ‘À , ˙Ê∂ ‘∆ ‘π ‰ Âº ’ ˙Ó∆¥Ø È ADI Á∂ Ù ª ”⁄ ÎÀ Ò «◊¡≈ ‘À , AA@,DBC,IA ÒØ ’ «¬√ Ò≈◊ «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú≈«¬√ È≈Ò ˘ Ó≈ Á∂ ’∂ ¡≈͉∂ - ¡≈͉∂ «¬ÈÎÀ ’ ‡‚ ÒØ ’ ª Á∆ «◊‰Â∆ ”⁄ «¬’ ÿª ˘ Í ⁄π º ’ ∂ ‘È¢ Ú≈ «Î ÂØ ∫ Ì≈∆ Ú≈Ë≈ Á‹ ’∆Â≈ ‹Á«’ ¬∂ Ù ∆¡≈ ”⁄ ’π Ò «◊¡≈ ‘À ¢ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ Ø ˜ ≈È≈ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ Ó≈ÓÒ∂ «ÚÙÚ Íº Ë  ”Â∂ Ò◊≈Â≈ Úº Ë ADB,CFD,IIF, Á∂ Í≈ Í‘π ø ⁄ ‘∂ ‘È¢ ⁄π º ’ ∆ ‘À ‹Á«’ «¬√ Òº ◊ È≈Ò Áπ È ∆¡≈ Ì ”⁄ ’Ø  Ø È ≈ Ó≈È Ú≈«Ò¡ª Á≈ ¡ø’Û≈ Ú≈«¬√ Á∂ ’π º Ò Ó≈Ó«Ò¡ª A,CAE,BCH ‘Ø ⁄π º ’ ≈ ‘À , ˙Ê∂ ‘∆ ‘π ‰ Á∆ ◊º Ò ’∆¬∂ ª «¬‘ ¡ø ’ Û≈ º ’ II,BHE,FE@ ÒØ ’ «¬√ Ò≈◊ ˘ D@H,AHB,EBC ˘ Í≈ ’ «◊¡≈ Ó≈ Á∂ ’∂ ¡≈͉∂ - ¡≈͉∂ ‘À , ‹ÁØ ∫ «’ Ú≈«¬√ ’≈È Áπ È ∆¡≈ Ì ”⁄ E,HAE,CBC ÂØ ∫ Úº Ë ÒØ ’ ª Á∆ Óœ  ‘Ø ⁄π º ’ ∆ ‘À ¢ ˙Ê∂ ÿª ˘ Í ⁄π º ’ ∂ ‘È¢

’À È Ï≈- ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ È∂ ’Ø  Ø È ≈ Í≈Ïø Á ∆¡ª «Ú⁄ ‘Ø  «„º Ò Á∂ ‰ Á≈ ÎÀ √ Ò≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ «‘Â, BA ÎÚ∆ ÂØ ∫ , ¿π ‘ «ÚÁ∂ Ù ∆ √À Ò ≈È∆ ¡Â∂ ’≈Ø Ï ≈∆ Ô≈Â≈Úª ”Â∂ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ ÒØ ’ Á∂ Ù «Úº ⁄ Á≈÷Ò ‘Ø ‰ ‹≈ ‘∂ ‘È, «‹È∑ ª ˘ ¡≈͉∆ ’Ø  Ø È ≈ ÚÀ ’ √∆È Á∆ ÒØ Û ƒÁ∆ ÷π  ≈’ «ÓÒ ◊¬∆ ‘À ¢ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ È∂ ’Ø  Ø È ≈ È≈Ò È«‹º · ‰ Ò¬∆ Áπ È ∆¡≈ «Ú⁄ √Ì ÂØ ∫ √÷ Í≈Ïø Á ∆¡ª Ò◊≈¬∆¡ª √È¢ «¬È∑ ª È∂ Ó≈⁄ B@B@ «Úº ⁄ ¡≈͉∂ È≈◊«’ª ¡Â∂ √Ê≈È’ «ÈÚ≈√∆¡ª ”Â∂ Ô≈Â≈ Í≈Ïø Á ∆¡ª Ò◊≈¬∆¡ª √È¢ ‹ÁØ ∫ «¬‘ Í≈Ïø Á ∆¡ª «Í¤Ò∂ ÈÚø Ï  «Úº ⁄ «„º Ò «Áº  ∆¡ª ◊¬∆¡ª √È, ª ¡ø  ≈Ù‡∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ¡Â∂ ‘π È Óø Á ’≈«Ó¡ª ˘ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ √À Ò ≈È∆¡ª È≈ÒØ ∫ Í«‘Ò «Áº  ∆ ◊¬∆ √∆¢

Ì≈ ”⁄ «ÚÁ∂ÙØ∫ ¡≈¿π‰ Ú≈«Ò¡ª Á∆ ‘π‰ ¡≈‡∆-Í∆√∆¡≈ ‹ª⁄ È‘ƒ, AD ÎÚ∆ ÂØ∫ Ò≈◊± ‘ج∂ ÈÚ∂∫ «ÁÙ≈-«ÈÁ∂Ù «ÈÁ∂ Ù ª Óπ  ≈Ï’ Ô≈Â∆¡ª ˘ ¡≈◊ÓÈ ÂØ ∫ Ï≈¡Á AD «ÁȪ Ò¬∆ ¡≈͉∆ «√‘ Á∆ ıπ Á «È◊≈È∆ ’È∆ ÍÚ∂ ◊ ∆ Â∂ ‹∂ ’  ’Ø  Ø È ≈ Á∂ Òº ¤ ‰ «Á√Á∂ ‘È Âª ¿π È ∑ ª ˘ ıπ Á ˘ ¡≈¬∆√Ø Ò ∂ ‡ ’È≈ ÍÚ∂ ◊ ≈¢ Á∂ Ù ª Ò¬∆ “¡À ‡ «√’ ‡À ◊ ” Ú∆ ‘‡≈ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬È∑ ª ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ HB Á∂ Ù ª Á∂ Ô≈Â∆¡ª ˘ ÏØ  «‚ø ◊ ≈‘ƒ GB ÿø ‡ ∂ Í«‘Òª ÈÀ ◊ ∂ « ‡Ú ¡≈‡∆-Í∆√∆¡≈ «ÍØ  ‡ Á∆ Ï‹≈¬∂ ͱ  È ‡∆’≈’È Á≈ √‡∆«Î’∂ ‡ ¡ÍÒØ ‚ ’È Á∆ «¬‹≈˜Â ‘À ¢ HB Á∂ Ù ª ”⁄ ¿π ‘ Ù≈ÓÒ ‘È «‹È∑ ª Á≈ Ì≈ È≈Ò ≈Ù‡∆ ͺ Ë  ”Â∂ Ó≈ÈÂ≈ Íà ≈ Í ‹ª ‚ÏÒÔ± ¡ À º ⁄ ˙ ÂØ ∫ Ó≈ÈÂ≈ Íà ≈ Í ‡∆«’¡ª Á∂ ‡∆’≈’È √‡∆«Î’∂ ‡ ª Á∆ ¡≈Í√∆ Ó≈ÈÂ≈ Á≈ √Ófiœ  ≈ ‘À ¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆- ’Ø  Ø È ≈ Á∆ «Ï‘Â ‘π ø Á ∆ √«ÊÂ∆ ’≈È «ÚÁ∂ Ù ÂØ ∫ Ì≈ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ Ô≈Â∆¡ª Ò¬∆ ÈÚ∂ ∫ «ÁÙ≈-«ÈÁ∂ Ù AD ÎÚ∆ ÂØ ∫ Ò≈◊± ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ «¬È∑ ª «ÁÙ≈-«ÈÁ∂ Ù ª Óπ  ≈Ï’ È≈ ª ¿π È ∑ ª ˘ G «ÁȪ Ò¬∆ ’π ¡ ≈ø ‡ ≈¬∆È ‘Ø ‰ Á∆ ÒØ Û ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆ Â∂ È≈ ‘∆ ¡≈◊ÓÈ Á∂ HÚ∂ ∫ «ÁÈ ¡≈‡∆-Í∆√∆¡≈ ‹ª⁄ ’Ú≈¿π ‰ ∆ ÍÚ∂ ◊ ∆¢ ’∂ ∫ Á∆ «√‘ Óø  ∆ ÓÈ√π ÷ Óª‚Ú∆¡≈ È∂ «¬’ ‡Ú∆‡ ’ ’∂ «’‘≈ «’ ¡ø  ≈Ù‡∆ Ô≈Â∆¡ª ”⁄ «√¯ ÁØ ¯∆√Á∆ ÒØ ’ ª Á∆ À ∫ ‚Ó ‹ª⁄ ’≈¬∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ ¬∂ ¡ ÍØ  ‡ ”Â∂ «¬È∑ ª Á≈ ÈÓ± È ≈ ÒÀ ’∂ «¬È∑ ª ˘ ÿ ‹≈‰ «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ √’≈ Á∂ ÈÚ∂ ∫ «ÁÙ≈-

⁄∆È È∂ «’Ó ‹Ø∫◊ ¿πÈ Á∂ ͺ÷ «¬˜≈¬∆Ò ÚºÒØ∫ √∆∆¡≈ Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ÁÓºÙ’ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ”⁄ Ïπ¶Á ’∆Â∆ ¡≈Ú≈˜ «’‘≈- ¿πºÂ∆ ’Ø∆¡≈ È≈Ò Â‰≈¡ ÿº‡ ’∂ ¡Ó∆’≈ √øÔπ’ ≈Ù‡ (¡À º È ¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)⁄∆È È∂ ¡Ó∆’≈ ˘ ¿π º  ∆ ’Ø  ∆¡≈ È≈Ò Â‰≈¡ ÿº ‡ ’È Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘À ¢ √ø Ô π ’ Â ≈Ù‡ ”⁄ ⁄∆È∆ ≈‹Á±  fiª◊ ‹± È È∂ «’‘≈ «’ ¿π º  ∆ ’Ø  ∆¡≈ È≈Ò Â‰≈¡ ÿ‡≈¿π‰ Ò¬∆ ¡Ó∆’≈ ‘Ø «˜¡≈Á≈ «ÚÚ‘≈’ È∆Â∆¡ª ω≈¬∂ ¢ È≈Ò ‘∆ ¿π √ Á∂ ÍÓ≈‰± Â∂ ÏÀ « Ò√«‡’ «Ó˜≈¬∆Ò ÍÃ Ø ◊ ≈Ó ˘ ÒÀ ’∂ ‡’≈¡ Â∂ Í≈Ïø Á ∆¡ª ÂØ ∫ Ï⁄∂ ¢ ⁄∆È∆ ≈‹Á±  È∂ «’‘≈ «’ ‘º Ò «√º Ë ∆ ◊º Ò Ï≈ ”⁄ ‘À Â∂ ‹∂ ’  ¡Ó∆’≈ Á≈ Ï≈«¬‚È Íà ٠≈√È ¿π º  ∆ ’Ø  ∆¡≈ È≈Ò ∂ Û ’≈ Á±  ’È≈ ⁄≈‘π ø Á ≈ ‘À ª ¿π È ∑ ª ˘ «˜¡≈Á≈ ◊ø Ì ∆Â≈ Â∂ Ò⁄∆Ò≈ÍÈ «Á÷≈¿π ‰ ≈ ÍÚ∂ ◊ ≈¢ ¡Ó∆’≈-¿π º  ∆ ’Ø  ∆¡≈ ÍÓ≈‰± «ÚÚ≈Á ”Â∂ ⁄∆È Á∆ ≈«¬ Ï≈∂ Íπ º ¤ ∂ ‹≈‰ ”Â∂ ≈‹Á±  È∂ «’‘≈, “ÓÀ ∫ ‹Ø √Ófi «‘≈ ‘ª ¿π ‘ «¬‘ «’ «¬√ Óπ º Á ∂ Á≈ ‘º Ò ¡Ó∆’≈ ’Ø Ò Óœ ‹ ± Á ‘À ¢ ” «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ⁄∆È Â∂ ± √ Á∂ ¿π º  ∆ ’Ø  ∆¡≈ È≈Ò ÁØ √ Â≈È≈ √Ïø Ë ‘È¢ ÁØ Ú ª Á∂ Ù ª È∂ ‘≈Ò∆¡≈ ”⁄ ¿π º  ∆ ’Ø  ∆¡≈ ”Â∂ ¡Ó∆’≈ Úº Ò Ø ∫ ÈÚ∆¡ª Í≈Ïø Á ∆¡ª Ò≈¿π ‰ Á∂ Íà √ Â≈Ú ˘ √ø Ô π ’ Â ≈Ù‡ √π  º « ÷¡≈ ’œ ∫ √Ò ”⁄ Ø ’ «Áº  ≈ √∆¢

ÔØØÙÒÓ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √∆∆¡≈ Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ÁÓºÙ’ È∂Û∂ «¬˜≈«¬Ò∆ ‘ÓÒ∂ «Úº ⁄ «¬’ √∆«¡≈¬∆ Îœ ‹ ∆ Ó≈«¡≈ «◊¡≈ Â∂ E ‘Ø ˜ıÓ∆ ‘Ø ◊¬∂¢ «¬˜≈«¬Ò∆ Îœ ‹ È∂ «’‘≈ «’ ¡Ï ÓπÒ’ ÚºÒØ∫ ¿πºÂ∆ «¬˜≈¬∆Ò «Úº⁄ ¡À∫‡∆¬∂ ¡ ¥≈¯‡ «Ó˜≈¬∆Ò Á≈ˆ∂ ‹≈‰ Ó◊Ø Ø ∫ ¿π √ È∂ √∆∆¡≈ «Úº ⁄ ’π fi «‡’≈«‰¡ª ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈¢ «¬˜≈«¬Ò È∂ «’‘≈ «’ √∆∆¡≈ Úº Ò Ø ∫ ¤º « ‚¡≈ ≈’∂ ‡ ‘Ú≈ «Úº ⁄ ‘∆ · «◊¡≈ Â∂ «¬˜≈¬∆Ò Á∆ ¬∂ ¡  º « ÷¡≈ Íà ‰ ≈Ò∆ «¬√ ˘ ≈‘ «Úº ⁄ ‘∆ Ø’‰ «Úº⁄ È≈’≈Ó ‘∆¢ ‘≈Òª«’ «¬√ È∂ ¿πºÂ∆ «¬˜≈¬∆Ò «Úº ⁄ ⁄∂  ≈ÚÈ∆ Á≈ ÿπ º ◊ ± ˜±  Ú‹≈ «Áº  ≈ √∆¢ ‘ÓÒ∂ ’’∂ ‘≈Ò Á∆ ÿÛ∆ «’√∂ ‹≈È∆ ‹ª Ó≈Ò∆ Èπ ’ √≈È Á∆ ’ج∆ ıÏ È‘ƒ ‘À¢

«¬˜≈¬∆Ò È∂ «¬’ «Ï¡≈È «Úº ⁄ √∆∆¡≈ Á∂ Ëπ  ¡ø Á 

‘ÓÒ≈ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∆ ◊º Ò ’ϱ Ò ∆ ‘À ¢ «¬˜≈«¬Ò∆ Îœ ‹ È∂ «’‘≈ «’ ¿π √ È∂ ¡À ∫ ‡∆ ¬∂ ¡ ¥≈¯‡ «Ó˜≈¬∆Ò ¤º ‚ ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ ʪ ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈¢ √∆∆¡≈ Á∆ √’≈∆ ıÏ ¬∂‹ø√∆ √È≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬˜≈¬∆Ò È∂ ˜Ó∆È ÂØ ∫ ˜Ó∆È Âº ’ Ó≈ ’Á∆ «Ó˜≈¬∆Ò ˜∆¬∂ ≈‹Ë≈È∆ ÁÓº Ù ’ ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈¢¬∂ ‹ ø √ ∆ È∂ «’‘≈ «’ ‘ÓÒ∂ «Úº ⁄ «¬’ √∆«¡≈¬∆ Îœ‹∆ Ó≈«¡≈ «◊¡≈ Â∂ √π  º « ÷¡≈ ÏÒª Á∂ Íø ‹ ‘Ø  ‹Ú≈È ˜ıÓ∆ ‘Ø ◊¬∂ ¢

¡≈÷ ¬∆≈È Á∆ «Ó˜≈¬∆Ò ÂØ∫ «’™ «⁄ø ‘À ¡Ó∆’≈ ? ÁπϬ∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- B@AE Á∂ ÍÓ≈‰± √ÓfiœÂ∂ ˘ Ï⁄≈¿π‰ Ò¬∆ «Ú¡≈È≈ ”⁄ ¡Ó∆’≈ È≈Ò ◊ºÒÏ≈ Á∆ Ùπ±¡≈ Á∂ «’ «ÁÈ Ï≈¡Á ‘∆ ¬∆≈È È∂ «¬’ ÈÚƒ «Ó˜≈¬∆Ò ÂØ∫ ÍÁ≈ ¿π·≈«¬¡≈ ‘À¢ √’≈∆ ‡∆Ú∆ È∂ ÏπºËÚ≈ ˘ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ «¬√ ÏÀ«Ò√«‡’ «Ó˜≈¬∆Ò Á∆ Ó≈± √ÓºÊ≈ ADE@ «’ÒØÓ∆‡ Áº√∆ ‘À¢ ¬∆≈È Á≈ Á≈¡Ú≈ ‘À «’ ¿π√ ’ØÒ B@@@ «’Ó∆. Ó≈± √ÓºÊ≈ Ú≈Ò∆ ÏÀ«Ò√«‡’ «Ó˜≈¬∆Òª Ú∆ ‘À, ‹Ø «÷ºÂ∂ ”⁄ √«Ê ¡Ó∆’≈ Á∂ ÁØÚª ¯œ‹∆ «‡’≈«‰¡ª Â∂ «¬˜≈¬∆Ò ¡øÁ «’√∂ Ú∆ ‡∆⁄∂ ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈ √’Á∆ ‘À¢ √’≈∆ ‡∆Ú∆ ÓπÂ≈Ï’, “ÈÚƒ «Ó˜≈¬∆Ò Á≈ ÍÃÁÙÈ ¿π√ √Ó∂∫ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘π‰ «¬√Ò≈«Ó’ ÀÚØ«Ò¿±ÙÈ∆ ◊≈‚ ’Ø (¡≈¬∆¡≈‹∆√∆) Á∂ Óπº÷ ¯œ‹∆ È∂Â≈ È∂ «Ó˜≈∆Ò Ï∂√ Á≈ Áœ≈ ’∆Â≈¢ «¬‘ Â∆√∆ Í∆Û∑∆ Á∆ «Ó˜≈¬∆Ò ‘À, «‹√ ˘ ¡≈¬∆¡≈‹∆√∆ È∂ «Ú’«√ ’∆Â≈ ‘À¢ ·Ø√ ¬∆∫ˉ È≈Ò ⁄ºÒ‰ Ú≈Ò∆ ¿πº⁄ ¯Â≈ Ú≈Ò≈ «¬‘ ‘«Ê¡≈ «Ó˜≈¬∆Ò Ù∆Ò‚ ˘ Ì∂Á‰ ”⁄ Ú∆ √ÓºÊ ‘À¢ «¬‘ ÷∂«¬Ï Ù∂’È Á≈ ¿πºÈ Ó≈‚Ò ‘À «‹√ Á≈ Ú˜È ¿π√∂ ÙÃ∂‰∆ Á∆¡ª «Ó˜≈¬∆Òª Á≈ «¬’ «Â‘≈¬∆ ‘À¢” Ô‘±Á∆ Ó≈±ÊÒ ˘ ¡Ï ”⁄ ÷∂«¬Ï «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ ¬∆≈È È∂ ¡≈͉∂ «Ó˜≈¬∆Ò ÍÃØ◊≈Ó ˘ ¡Ó∆’≈, «¬˜≈Ò∆ Â∂ ‘Ø «ÚØË∆ «Ëª «ıÒ≈¯ ¡«‘Ó ’ÁÓ Áº«√¡≈ ‘À¢ ¬∆≈È∆ Ó∆‚∆¡≈ È∂ ¯œ‹ Óπ÷∆ Ó∂‹ ‹ÈÒ Óπ‘øÓÁ Ï≈ÿ∂∆ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «’‘≈, “ÏÀ«Ò√«‡’ «Ó˜≈¬∆Ò ÍÃØ◊≈Ó ‹≈∆ ‘∂◊≈¢” «¬√ Áœ≈È

¿πºÂ∆ ’Ø∆¡≈ È∂ ’∆Â≈ ¡Ó∆’≈ Â’ Ó≈ ’È Ú≈Ò∆ «Ó˜≈¬∆Ò Á∂ ‹Ï∂ Á≈ Á≈¡Ú≈

¬∆≈È Á∂ ¿π º ⁄ √π  º « ÷¡≈ ¡«Ë’≈∆ ¡Ò∆ Ù≈Ó÷≈È∆ È∂ ‡Ú∆‡ ’∆Â≈, “¡Ó∆’∆ √’≈ Á∂ ¯À√Ò∂ Áº√Á∂ ‘È «’ «Ú¡≈È≈ Ú≈Â≈ ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬∆ ¿π√ Á∂Ù ”⁄ ’ج∆ Â≈ÒÓ∂Ò È‘ƒ ‘À ¢ ”’≈«ÏÒ∂ ◊ œ  ‘À «’ √π ø È ∆ Óπ √ ÒÓ≈Ȫ Á∆ «˜¡≈Á≈ ¡≈Ï≈Á∆ Ú≈Ò≈ √≈¿±Á∆ ¡Ï, Ù∆¡≈ ¡≈Ï≈Á∆ Ú≈Ò≈ ¬∆≈È Á≈ «ÚØË∆ ‘À¢ ¿πË, «¬˜≈¬∆Ò È∂ ¬∆≈È Á∂ ÍÓ≈‰± ÍÃØ◊≈Óª ”⁄ ’‡œÂ∆ Á∂ ¿πÁ∂Ù ÂØ∫ ‹≈∆ «Ú¡≈È≈ Ú≈Â≈ Á∂ ¡√ÎÒ ‘؉ ”Â∂ ¯œ‹∆ ’≈Ú≈¬∆ Á∆ «⁄Â≈ÚÈ∆ «ÁºÂ∆ ‘À¢ √≈Ò B@AH ”⁄ ÂÂ’≈Ò∆ ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡øÍ ÍÓ≈‰± √ÓfiœÂ∂ ÂØ∫ «Íº¤∂ ‘‡ ◊¬∂ √È Â∂ Í≈ÏøÁ∆¡ª ˘ ÓπÛ ÂØ∫ Ò≈◊± ’ «ÁºÂ≈ √∆ «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¬∆≈È È∂ √ÓfiœÂ∂ Á∆¡ª Ùª Á∆ ¿π¶ÿ‰≈ ’È∆ Ùπ± ’ «ÁºÂ∆ √∆¢ ‹Ø¡ Ï≈«¬‚È Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á≈ ¡‘πÁ≈ √øÌ≈Ò‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÍÃÀÒ ÂØ∫ ‘π‰ Â’ ¬∆≈È Â∂ ’œÓªÂ∆ Ù’Â∆¡ª «Ú⁄≈Ò∂ ¡º· Áœ Á∆ ◊ºÒÏ≈ ‘Ø ⁄πº’∆ ‘À¢

¿πºÂ∆ ’Ø∆¡≈ È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ ¿π‘ ÍÓ≈‰± ‘«Ê¡≈ Â∂ ¿πºÈ «Ó˜≈¬∆Òª È≈Ò ÒÀ√ «ÚÙÚ Á∂ «◊‰∂-⁄π‰∂ Á∂Ùª ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘À Â∂ ¡Ó∆’≈ Â’ Ó≈ ’È ”⁄ √ÓºÊ «Ó˜≈¬∆Òª Á≈ ÍÃ∆÷‰ ’ ’∂ ÁπÈ∆¡≈ ȱπø «‘Ò≈ √’Á≈ ‘À¢ √øÔπ’ ≈Ù‡ √πº«÷¡≈ ÍÃ∆ÙÁ ÚºÒØ∫ Ò≈◊± Í≈ÏøÁ∆¡ª «Ú⁄≈Ò∂ ¿πºÂ∆ ’Ø∆¡≈ ÚºÒØ∫ ‘≈Ò ”⁄ ’∆Â∂ ◊¬∂ ÏÀ«Ò√«‡’ «Ó˜≈¬∆Òª Á∂ ‹Ï∂ È∂ ’œÓªÂ∆ ͺË ”Â∂ ‰≈¡ ÍÀÁ≈ ’ «ÁºÂ≈ ‘À¢ ‹ÈÚ∆ ”⁄ ‘∆ ¿π√ È∂ G «Ó˜≈¬∆Òª Á∂ ‹Ï∂ ’∆Â∂ ‘È¢ ¿πºÂ∆ ’Ø∆¡≈ Á∂ «ÚÁ∂Ù ÓøÂ≈Ò∂ ÚºÒØ∫ ‹≈∆ «Ï¡≈È ÓπÂ≈Ï’, “ÈÚ∂∫ √≈Ò Á∆ Ùπ±¡≈ ÂØ∫ ‹≈∆ «Ó˜≈¬∆Ò Â‹Ï∂ √≈‚∆ ’≈«ÏÒ∂◊œ ÍÃ≈ÍÂ∆ ‘À Â∂ ‹ø◊ ÂØ∫ Ï⁄≈¡ Á∆ √ÓºÊ≈ ˘ Әϱ ’Á∂ ‘È¢ √≈Ò B@AG ÂØ∫ Ï≈¡Á Í«‘Ò∆ Ú≈ Á≈ˆ∆ ◊¬∆ ÍÓ≈‰± √ÓºÊ≈ √øÍøÈ ‘Ú≈√Ø∫◊-AE «Ó˜≈¬∆Ò ¡Ó∆’≈ Á∂ «’√∂ Ú∆ «‘º√∂ ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈ √’Á∆ ‘À¢ ÁπÈ∆¡≈ ”⁄ B@@ ÂØ∫ ÚºË Á∂Ù ‘È, «‹È∑ª ”⁄Ø∫ «√Î ’πfi ’ØÒ ‘∆ ‘≈¬∆‚ÃØ˜È ÏøÏ, ¡øÂ Ó‘≈Á∆Í ÏÀ«Ò√«‡’ «Ó˜≈¬∆Ò Â∂ ‘≈¬∆Í√Ø«È’ «Ó˜≈¬∆Òª ¿πÍÒÏË ‘È¢”

«√¡≈√∆ «‘ºÂª Ò¬∆ «Úø‡ ˙¶«Í’ Á∆ ÚÂØ∫

⁄∆È-±√ È≈Ò-È≈Ò, Ô±¥∂È Â∂ Â≈«¬Ú≈È «ÚÚ≈Á Úˉ Á≈ Ùº’

Ï∆«‹ø ◊ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡Ó∆’≈ È≈ ÚË ‘∂ ‡’≈¡ Á∂ Áœ  ”⁄ ⁄∆È «Úø ‡  ˙¶«Í’ Á∆ ÚÂØ ∫ ¡≈͉∂ «√¡≈√∆ «‘º  ª Ò¬∆ ’ «‘≈ ‘À ¢ ¿π ‘ ’± ‡ È∆Â∆ ≈‘ƒ ˙¶«Í’ Á∂ ¿π Á ÿ≈‡È √Ó≈Ø ‘ ”⁄ «‘º √ ≈ ÒÀ ‰ ¡≈¬∂ ¡≈◊± ¡ ª È≈Ò È∂ Û Â≈ ÚË≈ «‘≈ ‘À ¢ «¬√∂ «√Ò«√Ò∂ ”⁄ Ùπ º ’ Ú≈ Â∂ Ù«È⁄Ú≈ ˘ ⁄∆È Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ù∆ «‹È«Íø ◊ È∂ ’¬∆ Á∂ Ù ª Á∂ Ó«‘Ó≈È ¡≈◊± ¡ ª È≈Ò ◊º Ò ’∆Â∆¢ ≈Ù‡ÍÂ∆ «‹È«Íø ◊ Ùπ º ’ Ú≈ ˘ «˜¡≈Á≈ √Óª ± √ ∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÚÒ≈«ÁÓ∆ Íπ « ÂÈ Á∂ È≈Ò ‘∂ Â∂ ¿π È ∑ ª È≈Ò Ô± ¥ ∂ È Â∂ Â≈«¬Ú≈È Ó√Ò∂ ”Â∂ «Ú√Ê≈ È≈Ò ⁄⁄≈ ’∆Â∆¢ ÁØ Ú ª Á∂ Ù ª È∂ ¡≈Í√∆ «‘º  ª Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ «¬’ Á± ‹ ∂ Á≈ √≈Ê Á∂ ‰ Á≈ √ø ’ ÒÍ ˜≈«‘ ’∆Â≈¢ √ªfi≈ «Ï¡≈È ‹≈∆ ’ ’∂ ¡√∆«Ó √«‘ÔØ ◊ Á∆ ◊º Ò ’‘∆ ◊¬∆¢ «¬√∂ Á∂ È≈Ò ⁄∆È È∂ È≈‡Ø Á≈ «Ú√Ê≈ È≈ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á≈ «Ï¡≈È «Áº  ≈ Â∂ ± √ È∂ Â≈«¬Ú≈È ˘ ⁄∆È Á≈ «‘º √ ≈ Áº « √¡≈¢ ˜≈«‘ ‘À «’ «¬√ È≈Ò Ô± ¥ ∂ È √ø ’ ‡ ‘Ø  ÚË∂ ◊ ≈ Â∂ Â≈«¬Ú≈È «ÚÚ≈Á ‘Ø  ◊«‘≈ ‘Ø ‰ Á≈ ≈‘ ω∂ ◊ ≈¢ «‹È«Íø ◊ È∂ «Ó√, √Ï∆¡≈, ’˜≈«’√Â≈È, ¿π ˜ Ï∂ « ’√Â≈È Â∂ Âπ  ’Ó∂ « È√Â≈È Á∂ ¡≈◊± ¡ ª È≈Ò Óπ Ò ≈’≈ ’∆Â∆¢ «‹È«Íø ◊ È∂ «¬‘ Óπ Ò ≈’≈ Ï∆«‹ø ◊ Á∂ ◊à ∂ ‡ ‘≈Ò ¡≈Î Á Í∆Íπ Ò ”⁄ ’∆Â∆, ‹Ø ı≈√ Óπ Ò ≈’≈ª Ò¬∆ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ ≈‘ƒ ⁄∆È È∂ «¬È∑ ª ÁØ Ú ª Á∂ Ù ª ˘ ı≈√ ¡«‘Ó∆¡Â Á∂ ‰ Á≈ √ø Á ∂ Ù «Áº  ≈¢ ÁØ √≈Ò ÂØ ∫ ‹≈∆ ’Ø « Ú‚ Ó‘≈Ó≈∆ Á«Ó¡≈È «‹È«Íø ◊ Í«‘Ò∆ Ú≈ ’œ Ó ªÂ∆ ¡≈◊± ¡ ª ˘ «ÓÒ∂ ¢

¡Î∆’≈ ”⁄ √Ø’∂ ’≈È A.BE ’ØÛ ÒØ’ ؇∆ ˘ Â√∂ ’ø Í ≈Ò≈ (Ôπ ◊ ª‚≈) (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √ø Ô π ’ Â ≈Ù‡ Á∂ «ÚÙÚ ÌØ ‹ È ÍÃ Ø ◊ ≈Ó ¡Èπ √ ≈ √Ø ’ ∂ Á∆¡ª √«ÊÂ∆¡ª ’≈È ¡¯∆’≈ Á∂ ‘œ  È ÷∂   «Úº ⁄ ¡ø Á ≈˜È «¬º ’ ’Ø Û Â∆‘ Òº ÷ ÒØ ’ ª ˘ ◊ø Ì ∆ Ìπ º ÷ Ó∆ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘À ¢ √ø √ Ê≈ È∂ ‹≈∆ «¬º ’ «ÍØ  ‡ «Ú⁄ «’‘≈ ‘À «’ √≈Ò AIHA ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬‘ √Ì ÂØ ∫ Ó≈± √Ø ’ ≈ «Í¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á∆ ÒÍ∂ ‡ «Ú⁄ √Ø Ó ≈Ò∆¡≈, «¬ÊØ Í ∆¡≈ ¡Â∂ ’∆È∆¡≈ ¡≈¬∂ ‘È¢ √ø √ Ê≈ È∂ «¬√ ‘≈Ò≈ È≈Ò È«‹º · ‰ Ò¬∆ Îœ  ∆ ÔÂȪ Á≈ √º Á ≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ √Ø ’ ∂ ’≈È Áº ÷ ‰∆ ¡Â∂ Áº ÷ ‰∆-ͺ ¤ Ó∆ «¬ÊØ Í ∆¡≈, Áº ÷ ‰∆ͱ  Ï∆ ¡Â∂ ¿π º  ∆ ’∆È∆¡≈ ¡Â∂ Áº ÷ ‰∆ ¡Â∂ ’∂ ∫ Á∆ √Ø Ó ≈Ò∆¡≈ Á∂ «Á‘≈Â∆ ÷∂   «ÚÙ∂ Ù ’ ’∂ «’√≈È∆ «’º  ∂ È≈Ò ‹π Û ∂ ÒØ ’ ÍÃ Ì ≈«Ú ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2022

¡Ó∆’≈ È∂ ÓÀÈ‘À‡È ”⁄ ÍÂ∆-ÍÂÈ∆ ’ØÒØ∫ ˜Ï ’∆Â∂ C.F ¡Ï ‚≈Ò Á∂ «Ï‡’π¡≈«¬È Ú≈«Ùø ◊ ‡È (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡Ó∆’∆ «È¡ª «ÚÌ≈◊ È∂ Áº « √¡≈ «’ ¿π √ È∂ B@AF Á∂ «Ï‡«ÎÈ∂ ’ √ ‘À ’ È≈Ò ‹π Û ∂ C.F ¡Ï ‚≈Ò (Ò◊Í◊ BF,FD@ ’Ø Û π Í ¬∂ ) ÂØ ∫ Úº Ë Á∂ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È ˜Ï ’∆Â∂ ‘È¢ «ÚÌ≈◊ È∂ ⁄Ø  ∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ ˘ «’Â∂ ÷Í≈¿π‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’È Ú≈Ò∂ «¬’ ‹Ø Û ∂ (ÍÂ∆-ÍÂÈ∆) ˘ ÁØ Ù ∆ ω≈«¬¡≈ ‘À ¢ «¬√ ‹Ø Û ∂ ȱπø Óø◊ÒÚ≈ √Ú∂∂ ÓÀ È ‘À ‡ È ”⁄ «◊à ¯ Â≈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «‚͇∆ ¡‡≈È∆ ‹ÈÒ «Ò√≈ ÓØ È ≈’Ø È∂ Áº « √¡≈ «’ «¬‘ «È¡ª «ÚÌ≈◊ Á∆ ‘π ‰ Â’ Á∆ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ∆ «Úº  ∆ ˜ÏÂ∆ ‘À ¢ «¬’ «Ï¡≈È ”⁄ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ «¬√ ÂØ ∫ √≈¯ ‘π ø Á ≈ ‘À «’ ¡Í≈Ë∆¡ª Ò¬∆ «’Ã Í ‡Ø ’ ø √ ∆ √π  º « ÷¡Â ÍÈ≈‘◊≈‘ È‘ƒ ‘À ¢ ¡◊√ B@AF Á≈ «Ï‡«ÎÈ∂ ’ √ ÏÀ ’ ¡≈͉∂ ¡≈Í ”⁄ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ≈ √∆ Â∂ «¬√ ⁄Ø  ∆ Á∆ ıÏ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿π √ √Ó∂ ∫ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È Á∆ ’∆Ó ”⁄ B@ ¯∆√Á∆ Á∆ «◊≈Ú‡ Á‹ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆¢ «◊à ¯ Â≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‹Ø Û ∂ , «¬Ò≈«¬¡≈ ‚⁄ «Ò⁄∂ √ ‡∆È (CD) Â∂ ¿π È ∑ ª Á∆ CA √≈Ò≈ ÍÂÈ∆ ‘∆Á ÓØ  ◊È ˘ Óø ◊ ÒÚ≈ Áπ Í «‘ Ï≈¡Á ¡Á≈Ò ”⁄ Í∂ Ù ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ¿π È ∑ ª ”Â∂ ⁄Ø  ∆ ’∆Â∂ ◊¬∂ A,AI,GED «Ï‡’π ¡ ≈«¬È ȱ π ø ÷Í≈¿π ‰ Á∆ √≈«˜Ù ⁄‰ Á≈ ÁØ Ù Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «Ï‡«ÎÈ∂ ’ √ ‘À ’ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÁØ ‘˜≈ ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ˆÀ  ¡«Ë’≈« ÒÀ ‰ -Á∂ ‰ ’∆Â∂ ◊¬∂ ¢ «È¡ª «ÚÌ≈◊ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Áº « √¡≈ «’ ¿π √ √Ó∂ ∫ ÒÀ ‰ -Á∂ ‰ Á∆ ’∆Ó «Ï‡’π ¡ ≈«¬È ”⁄ G.A ’Ø Û ‚≈Ò √∆ Í ’ø √ ∆ Á∂ Óπ º Ò ”⁄ Ú≈Ë∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘π ‰ «¬√ Á∆ ’∆Ó D.E ¡Ï ‚≈Ò ÂØ ∫ Úº Ë ‘À ¢ «Ï‡«ÎÈ∂ ’ √ È∂ «¬’ «Ï¡≈È ‹≈∆ ’ ’∂ «’‘≈ «’ ⁄Ø  ∆ ’∆Â∂ ◊¬∂ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È Á∆ Ú≈Í√∆ Á≈ ¡«Ë’≈ √Ê≈«Í ’È Ò¬∆ ¿π ‘ «È¡ª «ÚÌ≈◊ È≈Ò ’ø Ó ’ «‘≈ ‘À ¢

¡Ó∆’≈ “⁄ Ó«‘ø◊≈¬∆ Á∆ Ó≈ fiºÒ ‘∂ ÒØ’, D@ √≈Ò Á∂ ÈÚ∂∫ ¿πº⁄ ͺË “Â∂ Í‘πø⁄‰ Á≈ ¡ÈπÓ≈È «Ó√∆√≈◊≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡Ó∆’≈ “⁄ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á∂ D@ √≈Ò Á∂ ¿π º ⁄ ͺ Ë  “Â∂ Í‘π ø ⁄ ‰ Á≈ ¡Èπ Ó ≈È ‘À ¢ ’¬∆ Ó‘∆«È¡ª ÂØ ∫ Ï‘π  √≈∂ ¡Ê Ù≈√Â∆ ÒØ ’ ª ˘ ÌØ √ ≈ «ÁÚ≈¿π ‰ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’ ‘∂ ‘È «’ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á∆ Á «¬√ √«ÊÂ∆ «Ú⁄ Ï‘π  ∆ Á∂  È‘ƒ «‘‰ Ú≈Ò∆ ‘À ¢ «ÚÙÒ∂ Ù ’ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Ó«‘ø◊ ≈¬∆ Á ¡√Ê≈¬∆ ‘À ¡Â∂ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ «ÁȪ «Úº ⁄ ‘∂ · ª ¡≈ √’Á∆ ‘À ¢ ¡Ó∆’≈ Á≈ ’∂ ∫ Á∆ ÏÀ ∫ ’ ÎÀ ‚ Ò «˜Ú ÚËÁ∆ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ ˘ ÒÀ ’∂ «⁄ø   ‘Ø «‘≈ ‘À ¢ ¡Ó∆’≈ Á∆ ¡Ê«ÚÚ√Ê≈ ’Ø  Ø È ≈ √ø ’ ‡ ÂØ ∫ Ï≈‘ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡≈Ó √«ÊÂ∆ Úº Ò ÚË ‘∆ ‘À Í Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Úˉ ’≈È ÒØ ’ ª Á∆¡ª Óπ Ù ’Òª ÿº ‡ ‘Ø ‰ Á≈ Ȫ È‘ƒ ÒÀ ‘∆¡ª ‘È¢ <¡Ó∆’≈ «Úº ⁄ Áπ º Ë , ◊À √ ‹ª √À ’ ø ‚ ‘À ∫ ‚ ’≈ª ÷∆Á‰ Ú≈Ò∂ ’¬∆ ÒØ ’ ª

«Í¤Ò∂ √≈Ò, ’Ø  Ø È ≈Ú≈«¬√ ’≈È, Ï‘π  √≈∂ ’≈Ø Ï ≈ Ïø Á ‘Ø ◊¬∂ √È ‹ª ’ø Ó Á∂ ÿø ‡ ∂ ÿ‡≈¬∂ ◊¬∂ √È¢ ’Ø  Ø È ≈ √ø ’ ‡ ’≈È ’¬∆ ÒØ ’ ª ˘ ÿ ÏÀ · ‰≈ «Í¡≈¢ ¡Ó∆’∆ Ó≈Ò’ª È∂ B@ «ÓÒ∆¡È Èœ ’ ∆¡ª ◊π ¡ ≈ «Áº  ∆¡ª¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á √’≈ È∂ ¡≈«Ê’Â≈ ˘ √ø Ì ≈Ò‰ Ò¬∆ Ï‘π  √≈≈ ÍÀ √ ≈ ÷⁄ ’∆Â≈, «‹√ ’≈È Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á «Úº ⁄ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‹Ø «Ï‚∂ È È∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ Ù Á∆ ¡Ê«ÚÚ√Ê≈ ˘ ’Ø  Ø È ≈Ú≈«¬√ √ø ’ ‡ ÂØ ∫ Ï⁄≈¿π ‰ Á∂ Ȫ “Â∂ Ò◊Ì◊ B Òº ÷ ’Ø Û ‚≈Ò Á∆ ≈Ù∆ ‹≈∆ ’∆Â∆ √∆¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ó≈⁄ «Úº ⁄ ¡Ó∆’≈ Á∂ «˜¡≈Á≈Â ÒØ ’ ª ˘ AD@@ ‚≈Ò Íà  ∆ Ó‘∆È≈ Á∆ Á È≈Ò ≈‘ «ÓÒ∆ √∆¢ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ Ô±  Í Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ ¡Ó∆’≈ «Úº ⁄ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á∆ Á ÚË∆ ‘À ¢

«¬’ «ÁÈ ”⁄ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ¿π¤≈Ò; ¡ÀÓ≈˜ØÈ Á≈ Ó≈’∆‡ ’ÀÍ AI@ ¡Ï ‚≈Ò ÚË∆¡≈

«Ó√∆√≈◊≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡Ó∆’∆ Ù∂ ¡  Ï≈˜≈ ”⁄ «Í¤Ò∂ B «ÁȪ ”⁄ B «’≈‚ ω∂ ¢ Ú∆Ú≈ ˘ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó Î∂ √ Ïπ ’ Á∆ Í∂  À ∫ ‡ ’ø Í È∆ Ó∂ ‡ ≈ Á≈ Ó≈’∆‡ ’À Í B@@ ¡Ï ‚≈Ò «‚º ◊ «◊¡≈¢ «¬‘ «’√∂ ¡Ó∆’∆ ’ø Í È∆ Á∂ Ó≈’∆‡ ’À Í ”⁄ «¬’ «ÁÈ ”⁄ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ∆ «◊≈Ú‡ √∆¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬’ «ÁÈ Ï≈¡Á Ô≈È∆ «’ Ùπ º ’ Ú≈ ˘ Ú∆ «¬º ’ «¬«Â‘≈√ Ï«‰¡≈¢ ¡À Ó ≈˜Ø È Á≈ Ó≈’∆‡ ’À Í AI@ ¡Ï ‚≈Ò ÚË «◊¡≈¢ «¬‘ «’√∂ ¡Ó∆’∆ ’ø Í È∆ Á∂ Ó≈’∆‡ ’À Í ”⁄ «¬’ «ÁÈ ”⁄ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ≈ ¿π ¤ ≈Ò ‘À ¢ ‘≈Òª«’ ¡À Ó ≈˜Ø È Á∂ Ù∂ ¡ ª Á∆ ’∆Ó ‘≈Ò∂ Ú∆ ¡≈͉∂ «’≈‚ Óπ º Ò C,GCA.DA ‚≈Ò ÂØ ∫ ‘∂ · ª ‘À ¢ ‹π Ò ≈¬∆ B@BA ”⁄ «¬√ ’ø Í È∆ Á∂ Ù∂ ¡ ª Á∆ «¬‘ ’∆Ó √∆¢ Ùπ º ’ Ú≈ ˘ ¡À Ó ≈˜Ø È Á∂ Ù∂ ¡ ª ”⁄ Ì≈∆ ÏÛ∑  È≈Ò ’ø Í È∆ Á≈ Ó≈’∆‡ ’À Í AI@ ¡Ï ‚≈Ò ÚË «◊¡≈¢ «¬√ ’≈È «¬√ Á∂ √ø √ Ê≈Í’ ‹À º Î Ï∂ ‹ Ø √ ‘π ‰ Á± ‹ ∂ Èø Ï  Á∂ √Ì ÂØ ∫ ¡Ó∆ «Ï˜ÈÀ º √ ÓÀ È ‘È¢ ¿π ‘ ‘π ‰ Âº ’ Â∆‹∂ À ∫ ’ ”Â∂ √È¢ ‹À º Î Ï∂ ‹ Ø √ Á∆ ‹≈«¬Á≈Á Ùπ º ’ Ú≈ ˘ A.DA Òº ÷ ’Ø Û π Í ¬∂ ÚË ’∂ AC.GC Òº ÷ ’Ø Û π Í ¬∂ ‘Ø ◊¬∆¢ Í«‘Ò∂ Èø Ï  ”Â∂ ‡À √ Ò≈ Á∂ Ó≈Ò’ ¡À Ò È Ó√’ ‘È¢ ¿π È ∑ ª Á∆ ‹≈«¬Á≈Á AG.IB Òº ÷ ’Ø Û π Í ¬∂ ‘À ¢ «ÏÒ ◊∂ ‡ √ ⁄œ Ê ∂ Èø Ï  ”Â∂ ‘È¢ «¬√ √≈Ò ”⁄ Ó√’ Á∆ ‹≈«¬Á≈Á B.CG Òº ÷ ’Ø Û π Í ¬∂ ÿº ‡ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ‹Á «’ Ï∂ ‹ Ø √ Á∆ ‹≈«¬Á≈Á GE ‘˜≈ ’Ø Û π Í ¬∂ ÿ‡∆ ‘À ¢

◊œÂÓ ¡‚≈È∆ ω∂ ÁπÈ∆¡≈ Á∂ A@Ú∂∫ √Ì ÂØ∫ ¡Ó∆

«Ú¡’Â∆, Óπ’∂Ù ¡øÏ≈È∆ ˘ ¤º«‚¡≈ «Íº¤∂

‘πø‚¬∆ È∂ ‹≈∆ ’∆Â≈ «Ï¡≈È Áº÷‰∆ ’Ø∆¡≈ Á∆ ¡≈‡Ø ’øÍÈ∆ ‘πø‚¬∆ Ó؇ È∂ ’ÙÓ∆ ”Â∂ ¡≈͉∂ Í≈«’√Â≈È∆ Í≈‡È Á∂ “¡‰¡«Ë’≈” ‡Ú∆‡ Ò¬∆ Óπ¡≈Î∆ Óø◊∆ ‘À ¡Â∂ ÍØ√‡ ˘ ‘‡≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ ‘≈Òª«’, ’øÍÈ∆ ˘ «¬√ ÍØ√‡ ”Â∂ Ì≈Â∆ È≈◊«’ª Á∂ Ï≈¬∆’≈‡ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘À¢ ’∂∫Á √’≈ È∂ ’øÍÈ∆ ˘ ‘Ø √ͺه Âœ ”Â∂ Óπ¡≈Î∆ Óø◊‰ Ò¬∆ Ú∆ «’‘≈ ‘À¢ ‘πø‚¬∆ ¡Â∂ «¬√Á∆ √«‘ÔØ◊∆ ’øÍÈ∆ «’¡≈ ’≈ÍØ∂ÙÈ È≈Ò √ÏøË √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ‘À∫‚Ò˜ È∂ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ «Úº⁄ Í≈«’√Â≈È Áπ¡≈≈ ÓÈ≈¬∂ ◊¬∂ “’ÙÓ∆ ¬∂’Â≈ «ÁÚ√” Á∂ √ÏøË «Úº⁄ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ÍÒ∂‡Î≈Óª ”Â∂ ÍØ√‡ª √ªfi∆¡ª ’∆Â∆¡ª √È¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á, Áº÷‰∆ ’Ø∆¡≈ Á∆ ’øÍÈ∆ È∂ ¡ÀÂÚ≈ ˘ «’‘≈ «’ ¿π‘ ¡«‹‘∂ ¡√øÚ∂ÁÈÙ∆Ò √ø⁄≈ Ò¬∆ ˜∆Ø ‡ØÒÀ∫√ È∆Â∆ ‘À ¡Â∂ ’øÍÈ∆ ¡«‹‘∂ «’√∂ Ú∆ «Ú⁄≈ Á∆ √ı «ÈøÁ≈ ’Á∆ ‘À¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¤Ø ‡ ∂ «‹‘∂ ’ÓØ « ‚‡∆ ‡∂ « ‚ø ◊ ÚÍ≈ ˘ Ïø Á ◊≈‘ª, ÷≈Ȫ Â∂ ‘« ¿±  ‹≈ Â’ ÎÀ Ò ∂ «¬’ √Ó± ‘ ”⁄ ÏÁÒ‰ Ú≈Ò∂ Ì≈Â∆ ¡ÏÍÂ∆ ◊œ Â Ó ¡‚≈È∆ ‘π ‰ ¬∂ Ù ∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ ∫ ¡Ó∆ «Ú¡’Â∆ ω ◊¬∂ ‘È¢ ϨÓÏ◊ «ÏÒ∆È∂ ¡ ˜ «¬ø ‚ À ’ √ ¡Èπ √ ≈, ◊œ Â Ó ¡‚≈È∆ Á∆ ’π º Ò ‹≈«¬Á≈Á √Ø Ó Ú≈ ˘ HH.E «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò Â’ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆, ‹Ø Óπ ’ ∂ Ù ¡ø Ï ≈È∆ Á∂ HG.I «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò ÂØ ∫ Úº Ë ‘À ¢ ¡‚≈È∆ «¬√ √≈Ò ¡≈͉∆ «Èº ‹ ∆ √ø Í º  ∆ ”⁄ Ò◊Í◊ AB «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò Á∂ ¿π ¤ ≈Ò È≈Ò Áπ È ∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë √ø Í º  ∆

Á∂‰ È≈Ò Óø◊ ÚË∂◊∆¢ Óø◊ Ò◊≈Â≈ ÚË ‘∆ ‘À¢ «¬‘ ÿ∂¨ ¡≈«Ê’Â≈ Ò¬∆ «¬º’ ⁄ø◊≈ √ø’∂ ‘À¢ ‘≈Òª«’, ◊ÒØÏÒ ’≈’ Óπ√∆Ï «Úº⁄ Ú≈Ë≈ ’È Ò¬∆ Í≈ÏøÁ ‘È¢ «˜Ú ÏÀ∫’ Á∂ ◊ÚÈ È∂ «’‘≈ «’ Ì≈ ÁπÈ∆¡≈ Á∂ Ï≈’∆ Á∂Ùª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ’ØØÈ≈ √«ÊÂ∆ ÂØ∫ ¿πÌÈ Á∂ Úº÷∂ √Â∂ ”Â∂ ‘À¢«¬‘ Úº‚∂ ͺË ”Â∂ ‡∆’≈’È ¡Â∂ Ò◊≈Â≈ «ÚºÂ∆ ¡Â∂ «ÚºÂ∆ √‘≈«¬Â≈ Áπ¡≈≈ √øÌÚ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢

¡À√Ï∆¡≈¬∆ Á∆ «ÍØ‡ È∂ ’∆ «’‘≈? «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª, Ì≈Â∆ √‡∂‡ ÏÀ∫’ (¡À√Ï∆¡≈¬∆) Á∆ «¬º’ «ÍØ‡ ”⁄ Â∂˜∆ È≈Ò ’˜∂ Á∂ Ú≈Ë∂ ¡Â∂ ‹Ó∑ª ”⁄ «◊≈Ú‡ ’≈È Í«‘Ò∆ «¤Ó≈‘∆ ”⁄ √«Ê Áª Â∂ ’˜∂ Á∂ «’≈‚ ͺË º’ Í‘πø⁄‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «˜Ú ÏÀ∫’ ˘ «Ú√ ÀÍØ Á ”⁄ @.B@ ÍÃÂ∆Ù Ú≈Ë∂ Á≈ √πfi≈¡ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √∆¢

¡‚≈È∆ √Ó± ‘ Á∂ ’π fi √± ⁄ ∆Ϻ Ë Ù∂ ¡ ª ”⁄ «Í¤Ò∂ B √≈Òª ”⁄ F@@ Î∆√Á∆ ÂØ ∫ Úº Ë Ú≈Ë≈ Á∂ « ÷¡≈ ‘À ‹Ø ◊à ∆ È ¡À È ‹∆ Â∂ Ïπ « È¡≈Á∆ „ª⁄≈ ÷∂   ”⁄ ¿π È ∑ ª Á∂ ¡≈¿π ‰ È≈Ò ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ Ì≈ B.I «‡Ã Ò ∆¡È ‚≈Ò Á∆ ¡Ê«ÚÚ√Ê≈ ˘ Óπ Û √π  ‹∆ ’È ¡Â∂ B@G@ Â’ Ì≈ Á∂ ’≈ÏÈ ÈÀ º ‡ -˜∆Ø ‡∆⁄∂ ˘ ͱ  ≈ ’È Ò¬∆ ¡º ◊ ∂ ÚË «‘≈ ‘À ¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ Úº ‚ ∂ ’≈Ø Ï ≈∆¡ª Á≈ ◊à ∆ È ¡À È ‹∆ Á∂ ÷∂   Úº Ò «˜¡≈Á≈ «Ë¡≈È ‘À ¢ ÁØ Ú ∂ ∫ Ì≈Â∆ ¡ÏÍÂ∆¡ª, «‹È∑ ª È∂ ‹À « Ú’ ¬∆∫ËÈ ‹ª ’Ø Ò ∂ Á∂ ÚÍ≈ ÂØ ∫ ¡≈͉≈ √≈Ó≈‹ ω≈«¬¡≈ ‘À , ‘π ‰ ◊à ∆ È ¡À È ‹∆ ÍÃ Ø ‹ À ’ ‡ª È≈Ò ¡º ◊ ∂ ÚË ‘∂ ‘È¢ ¡ø Ï ≈È∆ È∂ È«Ú¡≈¿π ‰ ÔØ ◊ ¿±  ‹≈ ”⁄ GF «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò ÷⁄ ’È Á∆ «¬º ’ Úº ‚ ∆ ÔØ ‹ È≈ Á∂ «‘º √ ∂ Ú‹Ø ∫ ¡◊Ò∂ C √≈Òª ”⁄ A@ «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò «ÈÚ∂ Ù ’È Á≈ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¡‚≈È∆ È∂ ¡≈͉∂ √Ó± ‘ ˘ «ÚÙÚ Á≈ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ≈ È«Ú¡≈¿π ‰ ÔØ ◊ -¿±  ‹≈ ¿π  Í≈Á’ ω≈¿π ‰ ”⁄ ÓÁÁ ’È Ò¬∆ B@C@ Â’ ’π º Ò G@ «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò «ÈÚ∂ Ù ’È Á≈ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ ‘À ¢

¡À√Ï∆¡≈¬∆ Á∆ «ÍØ‡ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ √∆ «’ «Ú√ ÀÍØ ∂‡ ˘ ¡ÀÓÍ∆√∆ Á∂ Á≈«¬∂ ÂØ∫ Ï≈‘ B@ ¡Ë≈ ¡ø’ª Á≈ Ú≈Ë≈ ’∆Â≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ª ‹Ø «¬‘ ÈÚ∂∫ √’≈∆ «‚ÏÀ∫⁄ Á∂ ÷∆ÁÁ≈ ÍÃ≈Í ’ √’∂¢ «ÚºÂ∆ √≈Ò B@BBBC Á∂ Ï‹‡ ”⁄ ’∂∫Á √’≈ Á∂ ’πºÒ ’˜∂ ˘ ÚË≈ ’∂ «’≈‚ AD.C Òº÷ ’ØÛ πͬ∂ ’È Á≈ ÍÃ√Â≈Ú ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ ¡◊Ò∂ «ÚºÂ∆ √≈Ò «Úº⁄ ≈‹ª Á∂ È≈Ò ’πºÒ ’˜≈ BC.C Òº÷ ’ØÛ πͬ∂ ‘؉ Á≈ ¡ÈπÓ≈È Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ï‹‡ ”⁄ C.A Òº÷ ’ØÛ πͬ∂ Á∂‰ Á≈ Ú∆ ÍÃ√Â≈Ú ‘À¢ ¡À√Ï∆¡≈¬∆ ◊πºÍ Á∆ Óπº÷ ¡≈«Ê’ √Ò≈‘’≈ √œ«Ó¡≈ ’ªÂ∆ ÿØÙ ¡Èπ√≈, «¬√ Ï‹‡ ”⁄ ÚËÁ∂ ’˜∂ Á∂ È≈Ò-È≈Ò «Ú¡≈‹ Áª ”⁄ Ú≈Ë∂ «Ú⁄’≈ ◊ÒØÏÒ Ïª‚ «¬ø‚À’√ ”⁄ √’≈∆ Ϫ‚ª ˘ Ù≈ÓÒ ’È Á≈ «˜’ È‘ƒ ‘À¢ ÿØÙ Á≈ Óøȉ≈ ‘À «’ «˜Ú ÏÀ∫’ ¡ÀºÓÍ∆√∆ ÂØ∫ Ï≈‘ ∂ÍØ Á ”⁄ @.B@ Î∆√Á∆ Á≈ Ú≈Ë≈ È‘ƒ ’ √’Á≈ «’™«’ ‹Ó∑≈ Áª Úˉ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À «’ ¿πË≈ Áª ˘ Ú∆ Úˉ≈ ÍÚ∂◊≈¢ È‘ƒ ª ÏÀ∫’ª Á≈ Ó≈‹È ÿº‡ ‹≈Ú∂◊≈¢«¬√ «ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ «ÚºÂ∆ √≈Ò B@BA-BB Á∆ Í«‘Ò∆ «¤Ó≈‘∆ ”⁄ ¥À « ‚‡ «’Ú∆ Á∂ √ø’∂ «ÓÒ∂ ‘È¢ ¿π√È∂ ¡º◊∂ «’‘≈ «’ ‹Ó∑ª Áª ”⁄ Ú≈Ë∂ «Úº⁄ ’ج∆ Á∂∆ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ «Úº⁄ Áª ˘ ÚË≈ √’Á∆ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈, ¤Ø‡∆¡ª Ϻ⁄ª Á∆¡ª Áª ¡≈’Ù’ «‘øÁ∆¡ª ‘È¢ «¬√ √«ÊÂ∆ «Úº⁄ ÀÍØ Á ”⁄ Ú≈Ë≈ ’È Á∆ Îœ∆ ÒØÛ ‘À¢

¡ÓÍ≈Ò∆ √Ó≈‡ «√‡∆ «‚ÚÀÒÍ˜ Á∂ ‚≈«¬À’‡ «÷Ò≈¯ DGB ’ØÛ Á∆ ËØ÷≈ËÛ∆ Á≈ ’∂√ Á‹ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’∂ ∫ Á∆ ‹ª⁄ «Ï¿±  Ø (√∆Ï∆¡≈¬∆) √∆Ï∆¡≈¬∆ È∂ ¡≈ÓÍ≈Ò∆ √Ó≈‡ «√‡∆ «‚ÚÀ Ò Í˜ ¡Â∂ ’ø Í È∆ Á∂ ‚≈«¬À ’ ‡ ¡«ÈÒ ’π Ó ≈ ÙÓ≈ √Ó∂  ⁄≈ «Ú¡’Â∆¡ª «ıÒ≈¯ DGB ’Ø Û π Í ¬∂ ÂØ ∫ Úº Ë Á∆ ’«Ê ÏÀ ∫ ’ ËØ ÷ ≈ËÛ∆ Á≈ ’∂ √ Á‹ ’∆Â≈ ‘À ¢ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Ú∆Ú≈ ˘ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «Áº  ∆¢ ’ø Í È∆ È∂ ’«Ê œ  “Â∂ Íπ  ≈‰∂ ’≈ÍØ  ∂ Ù È ÏÀ ∫ ’ (‘π ‰ Ô± È ∆¡È ÏÀ ∫ ’ ¡≈¯ «¬ø ‚ ∆¡≈), ˙∆¡À ∫ ‡Ò ÏÀ ∫ ’ ¡≈¯ ’≈Ó√ (‘π ‰ Íø ‹ ≈Ï ÈÀ Ù ÈÒ ÏÀ ∫ ’) ¡Â∂ Ô± È ∆¡È ÏÀ ∫ ’ ¡≈¯ «¬ø ‚ ∆¡≈ Á∂ ÏÀ ∫ ’ª Á∂ «¬º ’ ’ø √ Ø  ‡∆¡Ó ˘ DGB.BD ’ØÛ πͬ∂ Á≈ Èπ’√≈È Í‘π ø ⁄ ≈«¬¡≈ ‘À ¢ √∆Ï∆¡≈¬∆ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ’≈ÍØ  ∂ Ù È ÏÀ ∫ ’ Á∆ «Ù’≈«¬Â ”Â∂ ¡≈¬∆ ‘À , «‹√ ”⁄ ÁØ Ù Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ ’ø Í È∆ Ùπ  ± ÂØ ∫ ‘∆ Ó≈Û∂ «¬≈Á∂ º ÷ Á∆ √∆, ’ø Í È∆ √Ófiœ  ∂ Á∂ «‘ ϒ≈«¬¡≈ Ìπ ◊ Â≈È ’È ”⁄ «‚Î≈Ò‡ ’È Òº ◊ ∆ ¡Â∂ ¡≈͉∆¡ª «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆¡ª ˘ ͱ  ≈ ’È ”⁄ ¡√ÎÒ ‘∆¢ ¡À Î ¡≈¬∆¡≈ «Úº ⁄ ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À , ““’˜∂ Á∆ ’Ó Á∆ Úø ‚ ÂØ ∫ Ï≈¡Á, ’ø Í È∆ È∂ ‹≈‰Ïπ º fi ’∂ ¿π √ Á∂ Ìπ ◊ Â≈È «Úº ⁄ «‚Î≈Ò‡ ’∆Â≈¢ ’˜≈ ÷≈Â≈ «‚Î≈Ò‡ Á∂ √ø ’ ∂  «Á÷≈¿π ‰ ≈ Ùπ  ± ’ «Áº  ≈ ¡Â∂ ¡ø  «Úº ⁄ «¬º ’ ◊À  -’≈◊π ˜ ≈∆ √ø Í Â∆ Ú‹Ø ∫ Ùà ∂ ‰ ∆Ϻ Ë ’∆Â≈ «◊¡≈¢””

ÍÃ≈Í ’È Ú≈Ò∂ Ú‹Ø∫ ¿πÌ∆ ‘À¢Ï¨ÓÏ◊ «ÏÒ∆È∂ ¡ √ «¬ø ‚ À ’ √ ”⁄ ◊œ Â Ó ¡‚≈È∆ A@Ú∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ ¡Â∂ Óπ ’ ∂ Ù ¡ø Ï ≈È∆ AAÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ ‘À ¢ «¬√ «Úº ⁄ Í«‘Ò∂ Èø Ï  ”Â∂ ¡À Ò È Ó√’ (BCE «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò), Èø Ï  B ”Â∂ ‹ÀÎ Ï∂‹Ø√ (AHC «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò), Â∆‹∂ ÈøÏ ”Â∂ ÏÈ≈‚ ¡Èœ Ò ‡ (AFH «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò), ⁄œ Ê ∂ Èø Ï  ”Â∂ «ÏÒ ◊∂ ‡ √ (ABI «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò), EÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ ÒÀ  ∆ Í∂ ‹ (ABD «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò), FÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ √◊∂ ¬ ∆ «ÏÃ È (AAI «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò), Èø Ï  √º  ”Â∂ Ú≈∂ È ÏÎ∂ (AAE «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò), HÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ √‡∆Ú Ï≈ÒÓ (A@H «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò) ¡Â∂ IÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ ÒÀ  ∆ ¡À Ò ∆√È (II.E «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò) ‘È¢

¡‚≈È∆ √Ó±‘ Á∂ ’πfi √±⁄∆ÏºË Ù∂¡ª ”⁄ «Í¤Ò∂ B √≈Òª ”⁄ F@@ Î∆√Á∆ ÂØ∫ ÚºË Ú≈Ë≈

¡≈Ï∆¡≈¬∆ È∂ «Ú¡≈‹ Áª ˘ ÒÀ ’∂ ’∆Â∂ Úº‚∂ ¡ÀÒ≈È, ¡≈Ó ÒØ’ª Á≈ ’∆Â≈ «÷¡≈Ò

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)Ì≈Â∆ «˜Ú ÏÀ∫’ (¡≈Ï∆¡≈¬∆) ¡≈͉∆ ÓπÁ≈ È∆Â∆ ’Ó∂ ‡ ∆ (¡À º Ó Í∆√∆) Á∆ √Ó∆«÷¡≈ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ «‘≈ ‘À¢ ∂ÍØ ∂‡ ”⁄ ’ج∆ ÏÁÒ≈¡ È‘ƒ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ ˘ D Î∆√Á∆ ”Â∂ Ï’≈ º«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ‘Ø ÍÃÓπº÷ «Ú¡≈‹ Áª «Úº⁄ Ú∆ ’ج∆ ÏÁÒ≈¡ È‘ƒ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ ¡≈Ï∆¡≈¬∆ Á∂ ◊ÚÈ Ù’Â∆’ªÂ Á≈√ È∂ «’‘≈,““Ï‹‡ «Úº⁄ ‹Ø Ú∆ ¡Ò≈‡ÓÀ∫‡ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À, ¿π‘ «Ú’≈√ Á ˘ Â∂˜ ’È «Úº⁄ ÓÁÁ ’∂◊∆¢ ’º⁄∂ Â∂Ò Á∆¡ª ’∆Óª ”Â∂ È∂«Û˙∫ Ș º÷‰ Á∆ ÒØÛ ‘À¢”” Á≈√ È∂ «’‘≈, ““Á∂Ù ”⁄ Ó«‘ø◊≈¬∆ Á ’ø‡ØÒ ”⁄ ‘À¢ Í, «¬‘ ’≈’ √≈‚∂ ¡º◊∂ Úˉ ”⁄ π’≈Ú‡ Í≈ √’Á≈ ‘À¢”” ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ √’≈ Á≈ ͱø‹∆ ÷⁄ ”Â∂ «Ë¡≈È

˘ Òº ◊ Á≈ ‘À «’ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ ‘œ Ò ∆-‘œ Ò ∆ ’≈ϱ «Úº ⁄ ¡≈ ‘∆ ‘À ¢ ¡Ê Ù≈√Â∆ «¬√ ÂØ ∫ ¿π Ò ‡ «Ï¡≈È Á∂ ‘∂ ‘È, ¿π È ∑ ª ˘ ‚ ‘À «’ ¡◊Ò∂ √≈Ò Ú∆ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á∆ ¿π º ⁄ ∆ Á «¬√∂ Â∑ ª ω∆ «‘ √’Á∆ ‘À ¢ «¬√ √Ïø Ë “⁄ ‹≈∆ «¬’ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á∂ ¡ø ’ Û∂ ‘À  ≈È ’È Ú≈Ò∂ ‘Ø ‰ ◊∂ ¡Â∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∆ Âπ Ò È≈ “⁄ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á G.C Î∆√Á∆ “Â∂ Í‘π ø ⁄ √’Á∆ ‘À ¢ ÎÀ ’ ‡√À ‡ Óπ  ≈Ï’, «’ «ÚÌ≈◊ ‹ÈÚ∆ Ò¬∆ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á∂ ¡ø ’ Û∂ ‹≈∆ ’∂ ◊ ≈ ª «¬‘ ¡ø ’ Û∂ Á√ø Ï  Á∂ G.A Á∆ Âπ Ò È≈ “⁄ ÚË≈ ’∂ G.C Î∆√Á∆ «‘ √’Á∂ ‘È¢ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á∆ Ó≈ «√¯ Ì≈ ‘∆ È‘ƒ ¡Ó∆’≈ Ò¬∆ Ú∆ Áπ ÷ Á¬∆ ω∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ ¡Èπ Ó ≈È Ò≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ √≈Ò-Á-√≈Ò ‹ÈÚ∆ Ò¬∆ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á ⁄≈ Á‘≈«’¡ª Á∂ ¿π º ⁄ ͺ Ë  “Â∂ Í‘π ø ⁄ √’Á∆ ‘À ¢

’ØÈ≈ √ø’‡ Á≈ ÍÃÌ≈Ú

‘πø‚¬∆ È∂ ’ÙÓ∆ Ï≈∂ ¡≈͉∂ ‡Ú∆‡ Ò¬∆ Óπ¡≈¯∆ Óø◊∆, «ÚÁ∂Ù ÓøÂ≈Ò∂ ÚºÒØ∫ Áº÷‰∆ ’Ø∆¡≈ Á≈ √¯∆ ÂÒÏ ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Áº÷‰∆ ’Ø∆¡≈ Á∆ ¡≈‡Ø ’øÍÈ∆ ‘πø‚¬∆ Ó؇ È∂ ’ÙÓ∆ Ï≈∂ ¡≈͉∂ ‡Ú∆‡ Ò¬∆ Óπ¡≈Î∆ Óø◊∆ ‘À ¡Â∂ ÍØ√‡ ˘ ‘‡≈ «ÁºÂ≈ ‘À¢ ‘≈Òª«’ ’øÍÈ∆ ˘ «¬√ ÍØ√‡ ’≈È Ì≈Â∆ È≈◊«’ª Á∂ Ï≈¬∆’≈‡ Á∂ √ºÁ∂ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ì≈ √’≈ È∂ «’‘≈ «’ «Í¤Ò∂ «Áȃ Í≈«’√Â≈È Úº Ò Ø ∫ ÓÈ≈¬∂ ◊¬∂ “’ÙÓ∆ «¬’Óπº·Â≈ «ÁÚ√” Á≈ √ÓÊÈ ’È Ú≈Ò∆ Áº÷‰∆ ’Ø∆¡≈ Á∆ ’≈ «ÈÓ≈Â≈ ’øÍÈ∆ ‘πø‚¬∆ ˘ ¡«‹‘≈ ’È ’’∂ Óπ¡≈Î∆ Óø◊‰ Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À¢ «√¯ ’≈Ò Áœ≈È ≈‹ √Ì≈ «Úº⁄ «ÙÚ √ÀÈ≈ Á∆ «Íáø’≈ ⁄ÂπÚ∂Á∆ ÚºÒØ∫ ¿π·≈¬∂ ÓπºÁ∂ Á∂ ‹Ú≈Ï «Úº⁄ √ÁÈ Á∂ È∂Â≈ ¡Â∂ ’∂∫Á∆ ÓøÂ∆ «ÍÔ±Ù ◊Ø«¬Ò È∂ «’‘≈, “«¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ’øÍÈ∆ ’ØÒ ¿π·≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ ’ºÒ∑ ¿π√ ˘ √≈¯-√≈¯ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¿π‘ Óπ¡≈¯∆ Óø◊∂¢” ÚȉÔØ◊ ‘À Í≈«’√Â≈È ‘ √≈Ò Íø‹ ÎÚ∆ ˘ ’ÙÓ∆ «¬’Óπº·Â≈ «ÁÚ√ ÓÈ≈™Á≈ ‘À¢ «‘¿±∫Á¬∆ ’øÍÈ∆ Á∆ Í≈«’√Â≈Ò «¬’≈¬∆ Á∂ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ‘À∫‚Ò È∂ «¬√ Á≈ √ÓÊÈ ’∆Â≈ √∆¢ «¬√ Áœ≈È «ÚÁ∂Ù ÓøÂ≈Ò∂ È∂ Áº÷‰∆ ’Ø∆¡≈ Á∂ √¯∆ ˘ ÂÒÏ ’ «Ò¡≈ ‘À¢

www.nripost.com

ÚÍ≈

«¬√ Â∑ª ’∆Â∆ ËØ÷≈ËÛ∆ ¬∂ ‹ ø √ ∆ È∂ ’ø Í È∆, «¬√Á∂ «Âø È ‚≈«¬À ’ ‡ª ÙÓ≈, «ÙÚ «Íà ¡ ≈ ¡Â∂ ¡‹∂ ’π Ó ≈ ¡Â∂ √‡À ⁄ ± ‡ ∆ ¡≈‚∆‡ ¡«Ó «Óº Â Ò Á∂ «ıÒ≈Î Ó≈ÓÒ≈ Á‹ ’∆Â≈ ‘À ¢ ÙÓ≈, «ÙÚ «Íà ¡ ≈ ¡Â∂ ’π Ó ≈ «¬√ √Ó∂ ∫ ‹∂ Ò ∑ «Úº ⁄ ‘È¢ ÏÀ ∫ ’ È∂ «’‘≈ «’ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ È∂ ’ø Í È∆ Á∂ ÎØ  À ∫ «√’ ¡≈«‚‡ Á≈ ‘π ’ Ó «Áº  ≈ √∆ ¡Â∂ «ÍØ  ‡ «√º Ë ∆ ¡Á≈Ò ˘ √œ ∫ Í∆ ◊¬∆ √∆¢ ÏÀ ∫ ’ È∂ «’‘≈ «’ √‡À ⁄ ± ‡ ∆ ¡≈‚∆‡ (¡«ÓÂ) «Óº Â Ò ¡≈͉∆ «‚¿± ‡ ∆ «ÈÌ≈¿π ‰ «Úº ⁄ ¡√ÎÒ «‘≈ ¡Â∂ ÎØÀ∫«√’ «ÍØ‡ «Úº⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ËØ ÷ ≈ËÛ∆ Á≈ «‘º √ ≈ √∆¢ ÏÀ ∫ ’ª ÂØ ∫ «ÓÒ∂ ÍÀ √ ∂ ˘ ’¬∆ √≈Òª º ’ «ÏȪ «Ú¡≈‹ «Áº  ∂ ¡‰-ÍÃ Ú ≈«È ⁄∆˜ª «‹Ú∂ ∫ «’ ‚≈«¬À ’ ‡ª Á∆ «Èº ‹ ∆ ‹≈«¬Á≈Á ω≈¿π ‰ ≈, ‚≈«¬À ’ ‡ª Á∂ «Èº ‹ ∆ ÷⁄∂ ¡≈«Á Ò¬∆ Ú«Â¡≈ «◊¡≈¢” ÏÀ ∫ ’ È∂ «’‘≈ «’ ’ø Í È∆ È∂ Îø ‚ ª Á∆ Áπ  ÚÂØ ∫ ’∆Â∆, “‚Ó∆” ’ø Í È∆¡ª Á∂ Î˜∆ «Ïº Ò Ï‰≈ ’∂ , ÿº ‡ ’∆Ó ”Â∂ ÎÒÀ ‡ Ú∂ ⁄ ’∂ , Î∂ Ó ≈ ¡Â∂ ¡À Î ‚∆¡≈¬∆ «ÈÔÓª Á∆ ¿π ¶ ÿ‰≈ ’’∂ ¡Â∂ ÓÈ∆ Òª‚«ø ◊ ’’∂ ÏÀ ∫ ’ª ˘ ËØ ÷ ≈ «Áº  ≈¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2022

Ì≈Â-ÚÀ√‡«¬ø‚∆˜ ÚÈ‚∂ √∆∆˜: Ø«‘ Á∆ ’ÍÂ≈È∆ «Úº⁄ Ì≈Â∆ «¥’‡ ‡∆Ó È∂ ω≈«¬¡≈ «’≈‚ Â∆‹≈ Â∂ ¡≈÷∆ ÚÈ‚∂ ÓÀ⁄ IF ÁœÛª È≈Ò «‹«Â¡≈

WWW.NRIPOST.COM

÷∂‚ª

CI √≈Òª «Úº⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ ÚÀ√‡ «¬ø‚∆˜ ˘ ÚÈ‚∂ √∆∆˜ «Ú⁄ C-@ È≈Ò ‘≈«¬¡≈ ’∂¡ÀÒ ≈‘πÒ Â∂ ¡’Ù ͇∂Ò √º‡ Òº◊‰ ’≈È ‡∆B@ ÒÛ∆ ÂØ∫ Ï≈‘, π±≈‹ ¡Â∂ ‘πº‚≈ ˘ «Ó«Ò¡≈ Óœ’≈ Óπ ø Ï ¬∆- Ì≈Â∆ «¥’‡ ‡∆Ó ˘ AF ÎÚ∆ ÂØ ∫ ’Ø Ò ’≈Â≈ Á∂ ¬∆‚È ◊≈‚Ș «Ú⁄ Ùπ  ± ‘Ø ‰ Ú≈Ò∆ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ «ıÒ≈¯ C ÓÀ ⁄ ª Á∆ ‡∆-B@ √∆∆˜ ÂØ ∫ Í«‘Òª fi‡’≈ Òº ◊ ≈ ‘À ¢ ‡∆Ó «¬ø ‚ ∆¡≈ Á∂ ¿π º Í ’ÍÂ≈È ’∂ ¡ À º Ò ≈‘π Ò Â∂ √«Íø È  ¡’Ù ͇∂ Ò √∆∆˜ ”⁄Ø ∫ Ï≈‘ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ π  ±  ≈‹ ◊≈«¬’Ú≈Û Â∂ Á∆Í’ ‘π º ‚ ≈ ¿π È ∑ ª Á∆ ʪ ÒÀ ‰ ◊∂ ¢ ’∂ ¡ À º Ò ≈‘π Ò ˘ Á± ‹ ∂ ÚÈ ‚∂ «Ú⁄ Î∆Ò«‚ø ◊ Áœ  ≈È ‘À Ó √«‡ø ◊ «Ú⁄ «÷⁄≈¡ ¡≈«¬¡≈ √∆¢ «¬√ ’≈È ¿π ‘ Â∆‹∂ ÚÈ ‚∂ «Ú⁄ Ú∆ È‘ƒ ÷∂ ‚ √’∂ ¢ Á± ‹ ∂ Í≈√∂ ¡’Ù «Í¤Ò∂ «Áȃ ’Ø « Ú‚-AI ÂØ ∫ ·∆’ ‘Ø ¬ ∂ ‘È Â∂ ¿π ‘ √º ‡ Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬∆ ÏÀ ∫ ◊´± «Ú⁄ ≈Ù‡∆ «¥’‡ ¡’À ‚ Ó∆ ‹≈‰◊∂ ¢

¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ì≈ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ÷≈Ï ‘∆ Â∂ «√÷Ò∂ C È∂ CC Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «ÙÌ Ì≈Â∆ «¥’‡ ‡∆Ó È∂ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ ˘ Â∆‹∂ Ϻ Ò ∂ Ï ≈˜ Ø « ‘ ÙÓ≈ È∂ AC, «Ù÷ ËÚÈ È∂ Íø  (EF) ¡Â∂ Ùà ∂ ¡ √ ¡¬∆¡ (H@) Áœ Û ª Á∂ Â∂ ¡≈÷∆ ÚÈ‚∂ ÓÀ ⁄ «Ú⁄ IF Áœ Û ª È≈Ò ‘≈ A@ Â∂ «Ú≈‡ ’Ø ‘ Ò∆ ÷≈Â≈ ÷Ø Ò ∑ ∂ ‹ÒÁ∆ ¡≈¿± ‡ ÔØ ◊ Á≈È È≈Ò Ì≈ È∂ E@ ˙Úª «Ú⁄ BFE Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª¢ «Áº  ≈ ‘À ¢ Ì≈ È∂ √∆∆˜ «Ú⁄ CÌ≈ È∂ Í«‘Òª ÷∂ ‚ «Á¡ª BFE @ È≈Ò ‘± ø fi ≈ Î∂  «‹º  ‘≈√Ò ’∆Â∆¢ Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª √∆ Â∂ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ ˘ «¬√ «‹º  È≈Ò Ì≈ È∂ CI √≈Òª «‹º  Ҭ∆ BFF Áœ Û ª ω≈¿π ‰ Á≈ ‡∆⁄≈ «Ú⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ Â∂ «Áº  ≈¢ Ì≈ Á∆¡ª BFE Áœ Û ª Á∂ ÚÈ‚∂ √∆∆˜ «Ú⁄ ’Ò∆È √Ú∆Í Óπ ’ ≈ÏÒ∂ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ ˘ «‹º  Ҭ∆ BFF ’∆Â≈ ‘À ¢ Ì≈ BCG/I (E@) ¡Â∂ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ AIC (DF) Áœ Û ª ω≈¿π ‰ ∆¡ª √È Í «¬‘ ‡∆Ó Ì≈Â∆ «¥’‡ ‡∆Ó È∂ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ AGF (DC.E) ¡Â∂ Ì≈ AGH/D (BH) CG.A ˙Úª ”⁄ AFI Áœ Û ª ”Â∂ ¡≈¿± ‡ ¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á Á∂ È«øÁ ÓØÁ∆ √‡∂ ‚ ∆¡Ó «Ú⁄ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ Á∂ «÷Ò≈Î C ÓÀ ⁄ ª ‘Ø ◊¬∂ ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬È∑ ª ÁØ Ú ª È∂ AA@ ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ IF Áœ Û ª È≈Ò ‘≈ ◊¬∆¢ Â∆‹≈ ÚÈ‚∂ «‹º  ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ì≈ È∂ Á∆ ÚÈ‚∂ √∆∆˜ Á≈ ¡≈÷∆ ÓÀ ⁄ ÷∂ « ‚¡≈¢ «¬√ ÁœÛª Á∆ √ªfi∂Á≈∆ ’∆Â∆¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á √±«¡≈ ÓÀ ⁄ ”⁄ Ì≈Â∆ ’ÍÂ≈È Ø « ‘ ÙÓ≈ È∂ ‡≈√ ’π Ó ≈ Ô≈ÁÚ F Áœ Û ª ω≈ ’∂ ‘∆ ¡≈¿± ‡ ‘Ø ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ ˘ C ÓÀ ⁄ ª Á∆ ÚÈ‚∂ √∆∆˜ ”⁄ «‹ºÂ ’∂ Í«‘Òª ϺÒ∂Ï≈˜∆ ’È Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’∆Â≈¢ «◊¡≈ Í Á∆Í’ È∂ CH Â∂ Ú≈«Ùø ◊ ‡È √π ø Á  ’Ò∆È √Ú∆Í ’ «Áº  ≈ ‘À ¢

√ÍØ‡√ «È¿±˜ ‹≈ȉ Ò¬∆ ‚≈¿±ÈÒØ‚ ’Ø ¡ÀÍÒ∆’∂ÙÈ

Ì≈ È∂ ÚÀ√‡«¬ø‚∆˜ ÂØ∫ Í«‘Ò≈ ÚÈ‚∂ F «Ú’‡ª ¡Â∂ Á±‹≈ ÚÈ‚∂ ”⁄ DD ÁœÛª È≈Ò «‹«Â¡≈

Îπº‡Ï≈Ò ØÈ≈Ò‚Ø Ï«‰¡≈ D@@ «ÓÒ∆¡È «¬ø√‡≈◊Ã≈Ó Î≈ÒØ¡˜ Ú≈Ò≈ Í«‘Ò≈ Ù÷√

√π∂Ù À‰≈ Á∂ «ÍÂ≈ Á≈ ¶Ï∆ «Ú≈‡ ’Ø‘Ò∆ ’Ø‘Ò∆ ÙÓÈ≈’ «’≈‚ ’∆Â≈ ¡≈͉∂ Ȫ «ÏÓ≈∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á∂‘ªÂ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √≈Ï’≈ Ì≈Â∆ «¥’‡ √π  ∂ Ù À ‰ ≈ Á∂ «ÍÂ≈ «ÂÃ Ò Ø ’ ⁄ø Á À ‰ ≈ Á≈ ¶Ï∆ «ÏÓ≈∆ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Á∂ ‘ ªÂ ‘Ø «◊¡≈¢ «ÂÃ Ò Ø ’ ⁄ø Á ‹Ø «’ «¬’ ¯œ ‹ ∆ ¡«Ë’≈∆ √È, È∂ ¿πºÂ ÍÃÁ∂Ù Á∂ ◊≈˜∆¡≈Ï≈Á «Ú⁄ √«Ê ¿π È ∑ ª Á∂ ‹º Á ∆ ÿ «Ú⁄ ¡≈ı∆ √≈‘ Ò¬∂ ¢ Ì≈Â∆ «¥’‡ ‡∆Ó ¡Â∂ ⁄∂ È º ¬ ∆ √π Í  «’ø ◊ ˜ ‡∆Ó «Ú⁄ À ‰ ≈ Á∂ È≈Ò ‡∆Ó ÓÀ ∫ Ï ‘∂ ‘Ì‹È «√ø ÿ È∂ À ‰ ≈ Á∂ «ÍÂ≈ Á∂ Á∂ ‘ ªÂ ”Â∂ ¿π √ È≈Ò Áπ º ÷ ˜≈«‘ ’∆Â≈¢ ‘Ì‹È È∂ ‡«Úº ‡  ”Â∂ «Ò«÷¡≈, ““√π  ∂ Ù À ‰ ≈ Á∂ «ÍÂ≈ Á∂ Á∂ ‘ ªÂ Ï≈∂ √π ‰ ’∂ Ï‘π  Áπ º ÷ ‘Ø « ¬¡≈¢”” ¿π √ È∂ «Úº ¤ Û∆ ± ‘ Á∆ ÙªÂ∆ Ò¬∆ ¡Á≈√ Ú∆ ’∆Â∆¢ «¬√∂ Â∑ ª Ì≈Â∆ ‡∆Ó Á∂ √≈Ï’≈ ˙ÍÈ ◊œ Â Ó ◊ø Ì ∆ È∂ Ú∆ Áπ º ÷ ˜≈«‘ ’∆Â≈¢ ¿π √ È∂ ‡Ú∆‡ ’∆Â≈, ““À ‰ ≈ Á∂ «ÍÂ≈ Á∂ Á∂ ‘ ªÂ Ï≈∂ √π ‰ ’∂ Áπ º ÷ ‘Ø « ¬¡≈¢””

¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á- «Ú≈‡ ’Ø ‘ Ò∆ Á∆ ı≈Ï Ïº Ò ∂ Ï ≈˜∆ Á≈ Ș≈≈ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ «ıÒ≈¯ Â∆‹∂ ÚÈ‚∂ ”⁄ Ú∆ Á∂ ÷ ‰ ˘ «Ó«Ò¡≈ ¡Â∂ «¬√ Ú≈ ¿π √ È∂ ‘º Á Í≈ ’ «Áº  ∆¢ «Í¤Ò∂ B ÓÀ ⁄ ª ”⁄ ¡≈͉∆ ı≈Ï Ïº Ò ∂ Ï ≈˜∆ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡≈ÒØ ⁄ È≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’ ‘∂ ’Ø ‘ Ò∆ ’Ø Ò «¬√ ÓÀ ⁄ ”⁄ Áœ Û ª ω≈¿π ‰ Á≈ Óœ ’ ≈ √∆, Í ¿π È ∑ ª È∂ «¬√ ˘ ˘ ◊Ú≈ «Áº  ≈¢ ’Ø ‘ Ò∆ È∂ «¬√ ÓÀ ⁄ ”⁄ B ◊∂ ∫ Áª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ ˜∆Ø ”Â∂ ¡≈¿± ‡ ‘Ø ’∂ ÍÀ Ú ∂ Ò ∆¡È Í ◊¬∂ ¢ ’Ø ‘ Ò∆ È∂ ¡Ò˜≈∆ ‹Ø √ ∂ Î Á∆ ◊∂ ∫ Á ”Â∂ Ù≈¬∆ ‘Ø Í ˘ ’À ⁄ ÊÓ≈ «Áº  ∆¢ «Ú≈‡ ’Ø ‘ Ò∆ È∂ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ «÷Ò≈Î C ÓÀ ⁄ ª Á∆ ÚÈ‚∂ √∆∆˜ ”⁄ «√Î BF Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª¢ ¿π È ∑ ª C ÓÀ ⁄ ª ”⁄ H,AH Â∂ @ Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª¢ «¬√ √∆∆˜ ”⁄ ¿π È ∑ ª Á≈ √ÚØ Â Ó √’Ø  AH Áœ Û ª √∆¢

¡øÂ≈Ù‡∆ «¥’‡ ”⁄ √Ì ÂØ∫ ÚºË Ú≈ ˜∆Ø ¡≈¿±‡ ‘؉ Ú≈Ò∂ Ì≈Â∆ ϺÒ∂Ï≈˜ CD Ú≈ √«⁄È Â∂ ∫ Áπ Ò ’, CB Ú≈ «Ú≈‡ ’Ø ‘ Ò∆, CA Ú≈ Ú«ø Á  √«‘Ú≈◊, BI Ú≈ √œ  Ú ◊ª◊π Ò ∆ ¡Â∂ BF Ú≈ Ôπ Ú ≈‹ «√ø ÿ ¢

ÚÈ-‚∂¡ ”⁄ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Ú≈ ˜∆Ø ”Â∂ ¡≈¿π‡ ‘؉ Ú≈Ò∂ Ì≈Â∆ ϺÒ∂Ï≈˜ √«⁄È Â∂ ∫ Áπ Ò ’ B@ Ú≈ , Ôπ Ú ≈‹ «√ø ÿ AH Ú≈, √œ  Ú ◊ª◊π Ò ∆ AF Ú≈, «Ú≈‡ ’Ø ‘ Ò∆ AE Ú≈, √π  ∂ Ù À È ≈ ¡Â∂ Ú«ø Á  √«‘Ú≈◊ AD-AD Ú≈¢

«Úø‡ ˙¶«Í’√ Ï∆«‹ø◊ B@BB “⁄ ’ÀÈ∂‚∆¡È «÷‚≈∆¡ª È∂ A √ØÈ √Ó∂ «‹ºÂ∂ AB ˆÓ∂ Ï∆«‹ø ◊ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’À ∫ √ «ÚπºË ‹ø◊ «‹ºÂ‰ Ú≈Ò∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È √ÈØ Ï Ø  «‚ø ◊ «÷‚≈∆ ÓÀ ’ √ ÍÀ  ∂ ‡ È∂ √Ø Ó Ú≈ ˘ √Áπ º Â ˙¶«Í’ Á∂ √ÈØ Ï Ø  «‚ø ◊ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ Á∂ Íπ  Ùª Á∂ √ÒØ Í √‡≈«¬Ò Ú◊ «Ú⁄ √Ø È Â◊Ó≈ «‹º  ’∂ Ú≈Í√∆ Á≈ ‹ÙÈ ÓÈ≈«¬¡≈¢ ÍÀ  ∂ ‡ Á∆ «‹º  Á∆ ı≈√ ◊º Ò ¿π √ Á≈ Á± ‹ ≈ ‹ø Í √∆¢ ‹ÁØ ∫ ¿π ‘ Á± ‹ ∂ «’º ’  (À ∫ Í) ”Â∂ Í‘π ø « ⁄¡≈ ª «√º Ë ≈ ‹≈‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ¿π √ È∂ «¬’ ¡À ∫ ◊Ò «Ò¡≈ ¡Â∂ ¿π ‘ ¡«‹‘≈ ’È Ú≈Ò≈ «¬’Òœ  ≈ Ì≈◊∆Á≈ √∆¢ ¿π ‘ «Î «Íº ¤ ∂ fiπ « ’¡≈ ¡Â∂ ADD@ «‚◊∆ Á≈ «¬’ √«ÍÈ ÒÀ ∫ Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ÒÀ ∫ «‚ø ◊ ’∆Â∆¢ ⁄∆È Á∂ Ô± Ô∆«Óø ◊ È∂ «¬√ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ «Ú⁄ ⁄ªÁ∆ Á≈ ˆÓ≈ «‹º « ¡≈¢˙Ê∂ ‘∆ ’À È ∂ ‚ ≈ Á≈ √‡∆ÚÈ ‚π Ï Ø « ¬√ È∂ Íπ  Ùª Á∂ A,E@@ Ó∆‡ Ù≈‡-‡À ’ √Í∆‚√’∂ « ‡ø ◊ ¬∆ÚÀ ∫ ‡ «Úº ⁄ ⁄ªÁ∆ Á≈ Â◊Ó≈ «‹º « ¡≈¢ ‹Á«’ ‡∆Ó ’À È ∂ ‚ ≈ Îà ∆ √‡≈¬∆Ò √’≈¬∆¡ «Ó’∂ Ò «’ø ◊ √Ï∆ È∂ ¡À  Ú≈ ˘ Ï∆«‹ø ◊ B@BB ˙¶«Í’ «Úø ‡  ◊∂ Ó ˜ Áœ  ≈È Íπ  Ùª Á∂ ÓØ ◊ Ò√ «Úº ⁄ ¡≈͉≈ ⁄ªÁ∆ Á≈ Â◊Ó≈ Íà ≈ Í ’∆Â≈¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ¡œ  ª Á∆ E@@@ Ó∆‡ √Í∆‚ √’∂ « ‡ø ◊ Î≈¬∆ÈÒ Áœ  ≈È «¬˜≈Ï∂ Ò Ú∂ ‚ ÓÀ È È∂ ¬∆ÚÀ ∫ ‡ «Úº ⁄ ⁄ªÁ∆ ¡Â∂ ¡œ  ª Á∆ C@@@ Ó∆‡ Áœ Û «Úº ⁄ ’ª√∆ Á≈ ˆÓ≈ «‹º « ¡≈¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ «¬Ò∆¡‡ ◊à ª «‚È È∂ Ú∆Ú≈ ˘ Íπ  Ùª Á∂ √ÈØ Ï Ø  ‚ ’≈√ “⁄ «¬’ Ø Ó ª⁄’ ÎØ ‡ Ø «Î«ÈÙ “⁄ ⁄ªÁ∆ Á≈ Â◊Ó≈ «‹º « ¡≈¢ ‹Á«’ Ú∆Ú≈ ˘ ‘∆ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ ‹∂ Ó √ ¥≈ÎØ  ‚ È∂ Ï∆«‹ø ◊ «Úø ‡  ˙¶«Í’ “⁄ Íπ  Ùª Á∂ ¡ÒÍ≈¬∆È √ø Ô π ’ Â √’∆«¬ø ◊ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ “⁄ ’ª√∆ Á≈ ˆÓ≈ «‹º « ¡≈¢ ‹Á«’ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ ÓÀ  ∆¡È Ê∂ È œ Ò ‡, Ó∆‘≈ ÎØ ∫ ‡∂ È ¡Â∂ ´¬∆√ «¬«Úø ◊ È∂ ‡∆Ó «Ó’√‚ ¬∂  ∆¡Ò ’ª√∆ Á≈ Â◊Ó≈ «‹º « ¡≈¢’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ √ÈØ Ï Ø  ‚

’Ø√‡≈ ∆’≈ Á∂ «ÚÙÚ ’ºÍ ’π¡≈Ò∆Î≈«¬ Ò¬∆ «ÓÒ∆ A@@ Î∆√Á∆ ÁÙ’≈ ˘ «¬‹≈˜Â Ú≈«Ùø ◊ ‡È (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’À È ∂ ‚ ≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ «Úπ º Ë ¡◊Ò∂ Ó‘∆È∂ ’Ø √ ‡≈ ∆’≈ Á∂ «ÚÙÚ ’º Í Îπ º ‡ Ï≈Ò ’π ¡ ≈Ò∆Î≈«¬ «Ú⁄ CE@@@ Á∆ √Óº Ê ≈ Ú≈Ò∂ √‡∂ ‚ ∆¡Ó «Ú⁄ A@@ Î∆√Á∆ ÁÙ’ª ˘ «¬‹≈˜Â «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ ’Ø √ ‡≈ ∆’≈ Îπ º ‡ Ï≈Ò Ó‘≈√ø ÿ È∂ ˘ «¬‘ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈¢ ’Ø √ ‡≈ ∆’≈ ¡Â∂ ’À È ∂ ‚ ≈ Á≈ ÓÀ ⁄ BD Ó≈⁄ ˘ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ ‹Á«’ C «ÁÈ Ï≈¡Á ¿π √ ˘ ˙Ò √ÒÚ≈‚Ø  È≈Ò ÷∂ ‚ ‰≈ ‘À ¢ ¡Ó∆’≈ È≈Ò Óπ ’ ≈ÏÒ≈ C@ Ó≈⁄ ˘ ‘Ø ‰ ≈ ‘À ¢ AIHF ÂØ ∫ Ï≈¡Á Í«‘Ò∆ Ú≈ «ÚÙÚ ’º Í ÷∂ ‚ ‰ Á∆ Á«‘Ò∆˜ ”Â∂ ÷Û∑ ∂ ’À È ∂ ‚ ≈ ˘ «√Î «¬’ «‹º  Á∆ ˜±   ‘À ¢ ¿π º  , Óº Ë ¡Ó∆’≈ ¡Â∂ ’À  ∂ Ï ∆¡È È≈Ò ⁄Ø ‡ ∆ «Âø È ‡∆Óª «ÚÙÚ ’º Í «Ú⁄ ‹◊∑ ≈ ω≈¿π ‰ ◊∆¡ª ‹Á«’ ⁄œ Ê ∂ √Ê≈È Á∆ ‡∆Ó ‹± È «Ú⁄ ˙Ù∆¡≈È≈ ⁄À ∫ Í∆¡È Á∂ «Úπ º Ë ÍÒ∂ ¡ ¡≈Î ÷∂ ‚ ∂ ◊ ∆¢ ’À È ∂ ‚ ≈ ◊π º Í «Ú⁄ ⁄Ø ‡ ∆ ”Â∂ , ¡Ó∆’≈ Á± ‹ ∂ ¡Â∂ ÓÀ ’ √∆’Ø Â∆‹∂ √Ê≈È ”Â∂ ‘À ¢ ÍÈ≈Ó≈ ⁄œ Ê ∂ ¡Â∂ ’Ø √ ‡≈ ∆’≈ EÚ∂ ∫ √Ê≈È ”Â∂ ‘À ¢

«Ó√∆√≈◊≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Îπ º ‡ Ï≈Ò «÷‚≈∆ «¥√‡∆¡≈ÈØ Ø È ≈Ò‚Ø È∂ ¡≈͉∆ Íà ٠ø √ ≈ Á∆ √± ⁄ ∆ «Ú⁄ «¬’ ‘Ø  Ó∆Ò Íº Ê  ‹Ø Û «Ò¡≈ ‘À ¢ D@@ «ÓÒ∆¡È «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó Î≈ÒØ ¡ ˜ ˘ Í≈ ’È Ú≈Ò≈ Ø È ≈Ò‚Ø Í«‘Ò≈ «Ú¡’Â∆ ω «◊¡≈ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ”Â∂ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë Î≈ÒØ ’∆Â∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ Ú‹Ø ∫ Ø È ≈Ò‚Ø Á∂ ’ÁÓª ”Â∂ ⁄º Ò Á∂ ‘Ø ¬ ∂ , ’≈«¬Ò∆ ‹∂ È  C@H «ÓÒ∆¡È ÂØ ∫ Úº Ë Î≈ÒØ ¡ ˜ Á∂ È≈Ò Á± ‹ ∂ Èø Ï  ”Â∂ ‘À ‹ÁØ ∫ «’ √≈Ê∆ Îπ º ‡ Ï≈Ò Á∂ Ó‘≈È «÷‚≈∆ «Ò˙ÈÒ Ó∂ √ ∆ C@F «ÓÒ∆¡È Î≈ÒØ ¡ ˜ Á∂ È≈Ò Â∆‹∂ Èø Ï  ”Â∂ ‘À ¢ ’∆Ï CG √≈Ò Á∆ ¿π Ó  «Úº ⁄ , Ø È ≈Ò‚Ø π ’ ‰ Á≈ ’Ø ¬ ∆ √ø ’ ∂  ȑƒ «Á÷≈™Á≈¢ «¥√‡∆¡≈ÈØ Ø È ≈Ò‚Ø È∂ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ ‹≈‹∆È≈ Ø ‚ «◊˜ È≈Ò ¡≈͉≈ CGÚª ‹ÈÓ«ÁÈ ÓÈ≈¿π ‰ ÂØ ∫ «¬’ «ÁÈ Ï≈¡Á ‘∆ D@@ «ÓÒ∆¡È Á≈ ¡ø ’ Û≈ Í≈ ’∆Â≈¢ ¡≈͉∆ ÍØ √ ‡ Á∂ È≈Ò ’À Í ÙÈ Á∂ ± Í «Ú⁄ Ø È ≈Ò‚Ø È∂ «Ò«÷¡≈, «˜ø Á ◊∆ «¬’ Ø Ò  ’Ø √ ‡ ‘À ¢ √ı «Ó‘ÈÂ, Â∂ ˜ ¯Â≈, ˜±  ∆ ‡∆⁄∂ , Óø ◊ ª Á∆¡ª ¿π Ó ∆Áª...Í ¡ø  ”⁄, «¬‘ √Ì ’π fi Í«Ú≈, «Í¡≈, «¬Ó≈ÈÁ≈∆, ÁØ √ Â∆, ’Áª-’∆Óª ”Â∂ ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ‹Ø «¬√ √Ì Á∂ ÔØ ◊ ω≈™Á∂ ‘È¢””

’ØØÈ≈ Á∆ Ì∂‡ ⁄Û∑∆ ‡∆-B@ √∆∆˜, ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ Á≈ «È¿±˜∆ÒÀ∫‚ Áœ≈ ºÁ

Ó∂  ∆¬∂ ‡ ≈ ˙‚≈¬∆È È∂ Ú∆ ¡œ  ª Á∂ √ÈØ Ï Ø  ‚ ’≈√ Ò¬∆ ’ª√∆ Á≈ Â◊Ó≈ Íà ≈ Í ’∆Â≈¢ ‡∆Ó ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ √’∆ ‹ø Í  ¡ÒÀ ◊ ˜À ∫ ‚∆¡≈ ¨«‡‡, ÓÀ « Ê¿± √± ’ ¡º Í , ¡Ï∆◊À Ò √‡Ã ∂ ‡ ¡Â∂ ÓÀ ’ ∂ ∫ ‹∆ Ïœ « ¬‚-’ÒØ Ú ˜ È∂ «Ó’√‚ ‡∆Ó ¬∆ÚÀ ∫ ‡ «Úº ⁄ ¡≈͉∂ ’ª√∆ Á∂ Â◊Ó∂ Íà ≈ Í ’∆Â∂ ¢ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆

Ù≈‡ ‡Ã À ’ √Í∆‚ √’∂ ‡  «’Ó Ïœ « ‡È È∂ ¡œ  ª Á∂ E@@ Ó∆‡ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ «Úº ⁄ ’ª√∆ Á≈ Â◊Ó≈ Íà ≈ Í ’∆Â≈¢ Ó≈’ ÓÀ ’ ÓØ « √ È∂ Íπ  Ùª Á∂ √ÈØ Ï Ø  ‚ √ÒØ Í √‡≈«¬Ò ¬∆ÚÀ ∫ ‡ Ò¬∆ ’ª√∆ Á≈ Â◊Ó≈ Íà ≈ Í ’∆Â≈¢

ÚÀ « Òø ◊ ‡È (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’Ø  Ø È ≈ Ó‘≈Ó≈∆ Á≈ ¡√ ¡‹∂ Ú∆ ÷∂ ‚ ”Â∂ ÍÀ «‘≈ ‘À ¢ «¥’‡ ÏØ  ‚ Ú∆ «÷‚≈∆¡ª Á∆ «√‘ ¡Â∂ «¬√ È≈Ò ‹π Û ∆¡ª ⁄∆˜ª ˘ ÒÀ ’∂ √ı ‘À ¢ «¬√ Á≈ ’≈È «¬‘ ‘À «’ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ ¡Â∂ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ «Ú⁄≈Ò∂ ¡◊Ò∂ Ó‘∆È∂ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∆ C ÓÀ ⁄ ª Á∆ ‡∆-B@ «¥’‡ √∆∆˜ ’Ø  Ø È ≈ È≈Ò ‹π Û ∆¡ª √‘º Á ∆ Í≈Ïø Á ∆¡ª ’≈È º Á ’ «Áº  ∆ ◊¬∆ ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ È∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÈÚø Ï  «Ú⁄ ‡∆-B@ «ÚÙÚ ’º Í Á∂ Î≈¬∆ÈÒ «Ú⁄ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ ˘ H «Ú’‡ª È≈Ò ‘≈«¬¡≈ √∆¢ ÁØ Ú ∂ ∫ ‡∆Óª È∂ Í ∆¡ ”⁄ AG ÂØ ∫ B@ Ó≈⁄ º ’ C ÓÀ ⁄ ª Á∆ ‡∆-B@ √∆∆˜ ÷∂ ‚ ‰∆ √∆¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª Ú∆ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ ”⁄ ÷∂ ‚ ∆ ‹≈ ‘∆ √∆∆˜ ”Â∂ √ø ’ ‡ Á∂ Ϻ Á Ò Óø ‚ ≈ ‘∂ ‘È¢ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ÷ÂÓ ‘Ø ¬ ∆ ¡À Ù ∂ ˜ √∆∆˜ Á∂ ÓÀ ⁄ ª ˘ ÒÀ ’∂ Ú∆ ÷ÁÙ≈ √∆¢

¡≈¬∆√∆√∆ ÍπÙ ÚÈ‚∂ ϺÒ∂Ï≈˜∆ À∫«’ø◊: «Ú≈‡ Á±‹∂ ¡≈¬∆√∆√∆ Ó«‘Ò≈ ÚÈ ‚∂ ϺÒ∂Ï≈˜∆ À∫«’ø◊: Â∂ Ø«‘ Â∆‹∂ √Ê≈È ”Â∂, Ï≈Ï ¡≈˜Ó «√÷ ”Â∂ ÓøË≈È≈ ˘ EÚª √Ê≈È, «ÓÂ≈Ò∆ Á±‹∂ ÈøÏ ”Â∂ ’≈«¬Ó ÁπϬ∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ì≈ Á∂ √∆Ó ˙Úª Á∂ Î≈ÓÀ ‡ Á∂ ÈÚ∂ ∫ ’ÍÂ≈È Ø « ‘ ÙÓ≈ ¡≈¬∆√∆√∆ Á∆ ÈÚƒ Íπ  Ù ÚÈ ‚∂ À ∫ «’ø ◊ «Ú⁄ Ϻ Ò ∂ Ï ≈˜ª Á∆ √± ⁄ ∆ «Ú⁄ Â∆‹∂ √Ê≈È ”Â∂ ω∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È Í ¿π È ∑ ª È∂ ‡∆Ó Á∂ √≈Ê∆ «÷‚≈∆ «Ú≈‡ ’Ø ‘ Ò∆ È≈ÒØ ∫ ¯’ ˘ ÿº ‡ ’∆Â≈ ‘À ¢ √≈Ï’≈ ’ÍÂ≈È ’Ø ‘ Ò∆ Á± ‹ ∂ √Ê≈È ”Â∂ ’≈Ï‹ ‘È¢ Ø « ‘ È∂ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ «ıÒ≈¯ C ÓÀ ⁄ ª Á∆ √∆∆˜ Á∂ Í«‘Ò∂ ÚÈ ‚∂ ÓÀ ⁄ «Ú⁄ ¡≈͉∆ ¡Ë √À ∫ ’Û∂ Ú≈Ò∆ Í≈∆ È≈Ò ¡«‘Ó ∂ « ‡ø ◊ ¡ø ’ ‘≈√Ò ’∆Â∂ ¢ ’Ø ‘ Ò∆ Á∂ HBH Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ Ø « ‘ Á∂ H@G ∂ « ‡ø ◊ ¡ø ’ ‘È¢ À ∫ «’ø ◊ «Ú⁄ Í≈«’√Â≈È Á∂ ’ÍÂ≈È Ï≈Ï ¡≈˜Ó «√÷ ”Â∂ ω∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ª «Ú⁄ Â∂ ˜ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ ‹√Íà ∆  Ïπ Ó ≈‘ GÚ∂ ∫ Â∂ ‘¯ÈÓœ Ò ≈ «Ú⁄ «Úø Á  ‹‚∂ ‹ ≈ HÚ∂ ∫ √Ê≈È ”Â∂ ‘È¢

ÁπϬ∆ - Ì≈ Á∆ √Ò≈Ó∆ ϺÒ∂Ï≈˜ √«ÓÃÂ∆ ÓøË≈È≈ B √Ê≈È Á∂ √πË≈ È≈Ò ¡≈¬∆√∆√∆ Ó«‘Ò≈ ÚÈ ‚∂ À∫«’ø◊ «Ú⁄ ϺÒ∂Ï≈˜ª Á∆ √±⁄∆ «Ú⁄ EÚ∂∫ √Ê≈È ”Â∂ Íπº‹ ◊¬∆¢ ¿πÊ∂ ’ÍÂ≈È «ÓÂ≈Ò∆ ≈‹ È∂ ¡≈͉≈ Á±‹≈ √Ê≈È ’≈«¬Ó º«÷¡≈¢ «¬√ ÈÚƒ À∫«’ø◊ √±⁄∆ «Ú⁄ ÓøË≈È≈ Á∂ Ȫ GA@ ∂«‡ø◊ ¡ø’ ‘È ‹Á«’ «ÓÂ≈Ò∆ Á∂ GCH ∂«‡ø◊ ¡ø’ ‘È¢ ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ Á∆ ¬∂«Ò√≈ ‘∆Ò∆ GDB ¡ø’ª È≈Ò √±⁄∆ «Ú⁄ «√÷ ”Â∂ ‘À¢ ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ Á∆¡ª B ‘Ø «÷‚≈Ȫ Ï∂Ê Ó±È∆ (GAI) Â∂ ¡ÀÓ∆ √À‡ÊÚ∂‡ (GAG) ¥ÓÚ≈ Â∆‹∂ Â∂ ⁄œÊ∂ √Ê≈È ”Â∂ ‘È¢ ◊∂∫ÁÏ≈˜ª Á∆ À∫«’ø◊ «Ú⁄ ‹Ï∂’≈ Â∂˜ ◊∂∫ÁÏ≈˜ fi±ÒÈ ◊Ø√Ú≈Ó∆ GBG ∂«‡ø◊ ¡ø’ª È≈Ò Á±‹∂ √Ê≈È ”Â∂ ω∆ ‘ج∆ ‘À ‹Á«’ ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ Á∆ ‹∂√ ‹ØÈ≈√∂È (GGC) È∂ ¡≈͉≈ «√÷Ò≈ √Ê≈È ’≈«¬Ó º«÷¡≈¢ ‘¯ÈÓœÒ≈ «÷‚≈∆¡ª «Ú⁄ Ú∆ À∫«’ø◊ «Ú⁄ «√÷ ”Â∂ ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ Á∆ ¬∂«Ò√∂ ÍÀ∆ ‘À¢ «¬ø◊ÒÀ∫‚ «ıÒ≈¯ C ÓÀ⁄ª Á∆ ÚÈ ‚∂ √∆∆˜ Á∂ Á±‹∂ ÓÀ⁄ «Ú⁄ FD ◊∂∫Áª «Ú⁄ D@ ÁœÛª Á∆ Í≈∆ ÷∂‚‰ È≈Ò ¿πÈ∑ª È∂ G ˙Ú Á∆ ◊∂∫ÁÏ≈˜∆ «Ú⁄ «√¯ AB ÁœÛª Á∂ ’∂ C «Ú’‡ª Ò¬∆¡ª¢ ÓÀ⁄ Ò¬∆ √ÏØÂÓ «÷‚≈È ⁄π‰∂ ‹≈‰ È≈Ò ¿πÈ∑ª ˘ DG ∂«‡ø◊ ¡ø’ª Á≈ ¯≈«¬Á≈ ‘Ø«¬¡≈ «‹√ È≈Ò ¿π‘ «¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∆ ÈÀº‡ √’∆Ú (CF@) ˘ «Íº¤∂ ¤º‚‰ «Ú⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘∆¢ Ì≈ Á∆ Á∆ÍÂ∆ ÙÓ≈ ⁄œÊ∂ (BII ¡ø’) Â∂ fi±ÒÈ ◊Ø√Ú≈Ó∆ (BEA) A@Ú∂∫ √Ê≈È ”Â∂ ’≈«¬Ó ‘È¢


˙Ó Âz∂Ô≈Ï’Ó Ô‹≈ Ó∑∂,

◊∞± «√÷∞ «√÷∞ ◊∞± ‘À ¬∂’Ø ◊∞ ¿∞ÍÁ∂√∞ ⁄Ò≈¬∂® ≈Ó È≈Ó ÓßÂ∞ «‘ÁÀ Á∂ÚÀ È≈È’ «ÓÒ‰∞ √∞Ì≈¬∂®

√∞ÿ‰«ÁÓ Í∞Ù‡∆ ÚËÈÓ... ¿∞Ú≈ ∞’«ÚÓ ÏßËÈ≈ «Óz± ÓØ’Ù∂¡≈∫ Ó≈«ÓzÂ≈∫Ó...

MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2021

www.nripost.com

√≈«‘Ï-¬∂-’Ó≈Ò, √Ïø√Á≈È∆, Á√Ó Í≈ÂÙ≈‘, Ï≈ÁÙ≈‘ ÁÚ∂Ù ËøÈ-ËøÈ √Ã∆ ◊π± ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹∆ √≈«‘Ï-¬∂ - ’Ó≈Ò, √Ïø √ Á≈È∆, Á√Ó Í≈ÂÙ≈‘, Ï≈ÁÙ≈‘ ÁÚ∂ Ù Ëø È -Ëø È √à ∆ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ Á≈ ‹ÈÓ AFFF ¬∆√Ú∆ ͇È≈, «Ï‘≈ «Ú÷∂ IÚ∂ ∫ ◊π  ± Â∂ ˆ Ï‘≈Áπ  ‹∆ Á∂ ÿ Ó≈Â≈ ◊π ‹ ∆ ‹∆ Á∆ ’π º ÷ Ø ∫ ‘Ø « ¬¡≈¢ ◊π  ± ‹∆ Á∂ Ï⁄ÍÈ Á≈ È≈Ó ◊Ø « Ïø Á ≈«¬ √∆¢ ¿π√ √Ó∂∫ Óπ◊Ò Ù≈Ù’ª Á≈ ¡º « ¡≈⁄≈ Ï‘π  ں Ë ⁄π º ’ ≈ √∆¢ «¬√ Ò¬∆ «ÍÂ≈ ◊π  ± Â∂ ◊ Ï‘≈Á ‹∆ È∂ ◊π  ± ‹∆ ˘ ¿π º ⁄ «Úº « Á¡≈ Íà Á ≈È ’Ú≈¿π‰ Á∂ È≈Ò-È≈Ò Ù≈ÙÂ «Úº « Á¡≈ ÂØ ∫ Ú∆ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª ‹≈‰± ’Ú≈«¬¡≈ √∆¢ ◊π  ± √≈«‘Ï ‹∆ È∂ ¡≈͉≈ ‹∆ÚÈ √ªfi∆Ú≈ÒÂ≈ Á∂ ¿π Á ∂ Ù ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ‹∆«Ú¡≈¢ Ï⁄ÍÈ «Úº ⁄ ‹ÁØ ∫ ¿π È ∑ ª Á∆ ¿π Ó  «√¯ Èœ ∫ √≈Ò Á∆ √∆, ª ¿π È ∑ ª È∂ «ÍÂ≈ ◊π  ± Â∂ ◊ Ï‘≈Á ‹∆ ˘ ’ÙÓ∆∆ Íø « ‚ª Á∆ √‘≈«¬Â≈ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á∆ º « ÷¡≈ ’È Ò¬∆ ’π  Ï≈È∆ Á∂ ‰ Ò¬∆ Ì∂ ‹ «Áº  ≈ √∆¢ √à ∆ ◊π  ± Â∂ ◊ Ï‘≈Á ‹∆ Á∆ Ù‘≈Á ÂØ ∫ «Íº ¤ Ø ∫ I √≈Ò Á∆ ¿π Ó  «Ú⁄ ◊π  ± ‹∆ ˘ √à ∆ ◊π  ± È≈È’ ‹Ø  Á∂ A@Ú∂ ∫ Ú≈√ Á∂ ± Í «Úº ⁄ ◊π « ¡≈¬∆ Íà ≈ Í ‘Ø ¬ ∆¢ «√¯ DB √≈Ò Á∆ ¿π Ó  º ’ ¿π È ∑ ª È∂ ◊π  ± È≈È’ Á∂ Ú ‹∆ Á∂ ¡ø Ì ’∆Â∂ «√º ÷ ËÓ Á∂ ¥ªÂ∆’≈∆ Á≈Ù«È’ «√˪ª ˘ Â∆ÏÂ≈ Â∂ ’π Ù ÒÂ≈ È≈Ò «√÷ “Â∂ Í‘π ø ⁄ ≈«¬¡≈¢

◊π± ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹∆ Á≈ ‹∆ÚÈ ’≈Ò ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ Á≈ ‹∆ÚÈ ’≈Ò Ï‘π  ¶Ï≈ È‘ƒ √∆ Í ¿π ‘ ÿ‡È≈Úª È≈Ò «¬ø È ≈ Ìͱ  √∆ «’ ¿π È ∑ ª ˘ Ù≈«¬Á ‘∆ «’Â∂ ¡≈Ó «Ó«Ò¡≈ ‘Ø Ú ∂ ¢ È∂ ’ ∆ ˘ Ï⁄≈¿π ‰ ≈ ¡Â∂ ÏÁ∆ ˘ ÈÙ‡ ’È≈ ¿π È ∑ ª Á∂ ‹∆ÚÈ Á≈ ÓÈØ  Ê √∆¢ «¬√ ÓÈØ  Ê Á∆ ͱ  Â∆ Ò¬∆ ¿π È ∑ ª ˘ «¬√ ◊º Ò Á∆ ÒØ Û Í¬∆ «’ ¿π ‘ ¡≈͉∂ ÍÀ  Ø ’ ≈ª ˘ √À « È’, «¬÷Ò≈’∆ ¡Â∂ ‹˜Ï≈Â∆ Âœ  ”Â∂ «Â¡≈ ’È¢ «¬√ ’Ú≈¬∆ ’’∂ ◊π  ± √≈«‘Ï ‹∆ Á≈ ¿π È ∑ ª √ÌȪ ÒØ ’ ª È≈Ò ‡≈’≈ ‘Ø « ¬¡≈ «‹‘Û∂ ¿π È ∑ ª Á∂ Á∂ Ù Ì≈Â∆ Á∂ ’ø Ó ª-’≈ª ˘ Í√ø Á È‘ƒ ’Á∂ √È¢ «¬√∂ «√º ‡ ∂ Ú‹Ø ∫ ¿π È ∑ ª ˘ Ï‘π  √≈∆¡ª ÒÛ≈¬∆¡ª È≈Ò ‹± fi ‰≈ «Í¡≈¢ Í«‘Ò∆ ÒÛ≈¬∆ Í≈™‡≈ √≈«‘Ï ÂØ ∫ ¤∂ Ó∆Ò ¿π º   Úº Ò Ìø ◊ ≈‰∆ Á∂ √Ê≈È ”Â∂ AFHH¬∆. «Úº ⁄ ‘Ø ¬ ∆¢ «¬‘ Ôπ º Ë √∆∆È◊ Á∂ Ϋ‘Ù≈‘ ¡Â∂ ¿π √ Á∂ √≈∆¡ª «Úº ⁄ Ò«Û¡≈ «◊¡≈ √∆¢ ’Ø ¬ ∆ ‚∂ „ √≈Ò «Íº ¤ Ø ∫ ◊π  ± ‹∆ È∂ ÈÁœ ‰ Á∂ Ôπ º Ë «Úº ⁄ Ì≈◊ «Ò¡≈ ¡Â∂ Ó‘≈È ‘ÓÒ≈Ú ¡Ò¯ ÷ª Á∂ «Úπ º Ë ≈‹≈ Ì∆Ó ⁄ø Á Â∂ ¿π √ Á∂ √≈Ê∆¡ª Á∆ «‹º  Íà ≈ Í ’È «Úº ⁄ √‘≈«¬Â≈ ’∆Â∆¢

÷≈Ò√∂ Á∆ √Ê≈ÍÈ≈ AC ¡Íà À Ò AFII «Ú√≈÷∆ Ú≈Ò∂ «ÁÈ √à ∆ ¡Èø Á Íπ  √≈«‘Ï «Ú÷∂ Ì≈∆ «¬’º · ‘Ø « ¬¡≈¢ «¬√ √Ó∂ ∫ ¡ø « Óà  «Â¡≈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ◊π  ± ‹∆ È∂ «¬’º · «Úº ⁄ Ú≈∆-Ú≈∆ Íø ‹ «√ª Á∆ Óø ◊ ’∆Â∆¢ «¬‘ Óø ◊ Ì≈¬∆ Á«¬¡≈ «√ø ÿ ‹∆, Ì≈¬∆ ËÓ «√ø ÿ ‹∆, Ì≈¬∆ «‘ø Ó Â «√ø ÿ ‹∆, Ì≈¬∆ ÓØ ‘ ’Ó «√ø ÿ ‹∆ ¡Â∂ Ì≈¬∆ √≈«‘Ï «√ø ÿ ‹∆ È∂ ͱ  ∆ ’∆Â∆, «‹È∑ ª ˘ Ï≈¡Á «Úº ⁄ Íø ‹ «Í¡≈«¡ª Á≈ Á‹≈ «Áº  ≈ «◊¡≈¢ «¬√ ¿π Í ø  √≈«¡ª Á∂ È≈Ó Á∂ «Íº ¤ ∂ «√ø ÿ ÙÏÁ Òº « ◊¡≈¢ ¡ø « Óà  ¤’‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘ «√º ÷ ˘ ’∂ √ , ’ø ÿ ≈, ’Û≈, «’Í≈È ¡Â∂ ’º ¤ Á≈ Ë≈∆ ‘Ø ‰ Á∆ ¡≈«◊¡≈ ‘Ø ¬ ∆¢ ◊π  ± ‹∆ È∂ «¬È∑ ª Íø ‹ «Í¡≈«¡ª ˘ ¡ø « Óà  ¤’≈«¬¡≈ «◊¡≈ Â∂ «Î ¡≈Í ¿π È ∑ ª ÂØ ∫ ¡ø « Óà  ¤«’¡≈¢ «¬√∂ Ò¬∆ Îπ  Ó≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À : -

Ú≈‘π Ú≈‘π ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ¡≈Í∂ ◊π  ⁄∂ Ò ≈!!

‹∆ÚÈ ’≈Ò «Ú⁄ Òº◊Ì◊ AD ‹ø◊ª ÒÛÈ∆¡ª √Ï ËÓª Á∆ º « ÷¡≈ ¡Â∂ «ÒÂ≈Û∂ ‘Ø ¬ ∂ ÒØ ’ ª Á∆ º « ÷¡≈ Ò¬∆ ◊π  ± √≈«‘Ï ‹∆ È∂ È≈ «√¯ ¡≈͉≈ ‹∆ÚÈ Ò≈«¬¡≈ √◊Ø ∫ ¿π È ∑ ª È∂ ͱ  ≈ √Ïø √ ËÓ Á∆ º « ÷¡≈ Ò¬∆ Ú≈ «Áº  ≈¢ ◊π  ± ‹∆ ˘ ‹∆ÚÈ ’≈Ò «Ú⁄ Òº ◊ Ì◊ AD ‹ø ◊ ª ÒÛÈ∆¡ª ͬ∆¡ª¢ Í«‘Ò∆ ‹ø ◊ Ìø ◊ ≈‰∆ Á∆ ¡Â∂ ¡≈÷∆ ‹ø ◊ ¿π È ∑ ª È∂ («÷Á≈‰∂ Á∆ „≈Ï)

Óπ ’ Â√ √≈«‘Ï Á∂ √Ê≈È “Â∂ ÒÛ∆¢ ⁄Ó’œ  √≈«‘Ï Á∂ √Ê≈È “Â∂ ¿π È ∑ ª Á∆ ‹ø ◊ Áπ È ∆¡≈ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úº ⁄ Ï∂ « Ó√≈Ò ¡Â∂ Ò≈√≈È∆ √∆¢ ¿π È ∑ ª È∂ Ìπ º ÷ ∂ - Ì≈‰∂ D@ «√ø ÿ ª È≈Ò Ï‘π  ں ‚ ∆ Áπ Ù Ó‰ Á∆ Îœ ‹ Á≈ Óπ ’ ≈ÏÒ≈ ’∆Â≈¢ AG@E ¬∆. «Úº ⁄ «÷Á≈‰∂ Á∆ „≈Ï Á∂ ¡√Ê≈È Â∂ ¿π È ∑ ª È∂ Î∂  Óπ º · ∆ Ì «√ø ÿ ª È≈Ò √‘ø Á Á∆ Óπ ◊ Ò Îœ ‹ Á∂ Áø Á ÷º ‡ ∂ ’∆Â∂ ¢ «¬‘ ÁØ Ú ∂ ‹ø ◊ ª √ø √ ≈ «Ú⁄ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë ¡√ªÚ∆¡ª √È¢ «¬È∑ ª «Ú⁄ ◊π  ± ‹∆ È∂ «√º Ë ’ «Áº  ≈ √∆ «’ «¬º ’ -«¬º ’ «√ø ÿ ¡‰«◊‰Â Áπ Ù Ó‰ª Á≈ ÁÒ∂  ∆ È≈Ò √≈‘Ó‰≈ ’È Á∆ Ù’Â∆ º ÷ Á≈ ‘À ¢

⁄Ó’œ ÂØ∫ ⁄ºÒ ’∂ Ó≈¤∆Ú≈Û∂ Á∆ ËÂ∆ ¿πºÂ∂ Í‘πø⁄∂ √à ∆ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ Á∂ ÁØ Úº ‚ ∂ √≈«‘Ϙ≈Á∂ - Ï≈Ï≈ ¡‹∆ «√ø ÿ ‹∆ ¡Â∂ Ï≈Ï≈ ‹π fi ≈ «√ø ÿ ‹∆ ⁄Ó’œ  Á∆ ‹ø ◊ «Úº ⁄ Ù‘∆Á ‘Ø ¬ ∂ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á∂ ¤Ø ‡ ∂ ÁØ √≈«‘Ϙ≈«Á¡ª Ï≈Ï≈ ‹Ø  ≈Ú «√ø ÿ ‹∆ ¡Â∂ Ï≈Ï≈ Ϋ‘ «√ø ÿ ‹∆ ˘ √«‘ø Á Á∂ √± Ï ∂ Á ≈ È∂ «◊à ¯ Â≈ ’ ’∂ È∆‘ª «Úº ⁄ «⁄‰Ú≈ ’∂ Ù‘∆Á ’ «Áº  ≈¢ Ó≈Â≈ ◊π ‹ ∆ ‹∆ √‘ø Á Á∂ ·ø ‚ ∂ Ïπ  ˜ «Úº ⁄ Ù‘∆Á∆ Í≈ ◊¬∂ ¢ √Ì ’π fi ’π  Ï≈È ‘Ø ‹≈‰ Á∂ Ï≈Ú‹± Á ◊π  ± √≈«‘Ï ‹∆ ¡‚Ø Ò , √«‘‹ ¡Â∂ ⁄Û∑ Á ∆ ’Ò≈ «Ú⁄ ‘∂ ¢ ¿π È ∑ ª Á≈ «ÈÙ≈È≈ Óπ ◊ Òª Á∂ ˜π Ò Ó Á∆¡ª ‹Û∑ ª Íπ º ‡ ‰≈ √∆¢ ⁄Ó’œ  Á∆ ‹ø ◊ «Úº ⁄ Íπ º Â ª ¡Â∂ Ï‘π  √≈∂ «√ø ÿ ª Á∂ Ù‘∆Á ‘Ø ‹≈‰ ¿π Í ø  Íø ‹ «√ø ÿ ª Úº Ò Ø ∫ ◊π  ± ± Í ‘Ø ’∂ ◊π  ÓÂ∂ Áπ ¡ ≈≈ ’∆Â∂ ‘π ’ Óª Á∆ Í≈Ò‰≈ ’«Á¡ª ⁄Ó’œ  ÂØ ∫ ⁄º Ò ’∂ Ó≈¤∆Ú≈Û∂ Á∆ ËÂ∆ ¿π º  ∂ Í‘π ø ⁄ ∂ ¢

“˜¯È≈Ó≈” ‹ª ¯«Â‘ Á∆ «⁄º·∆ √à ∆ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ È∂ Á∆È≈ ’ª◊Û ÂØ ∫ ¡œ  ø ◊ ˜∂ Ï ˘ Ϋ‘ Á≈ ͺ   «Ò«÷¡≈, «‹√ ˘ “˜¯È≈Ó≈” ‹ª ¯«Â‘ Á∆ «⁄º · ∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ «Úº ⁄ ◊π  ± ‹∆ È∂ ¡œ  ø ◊ ˜∂ Ï ˘ «Ò«÷¡≈ «’ “È≈ ± ø Ë≈«Ó’ ‘À ∫ , È≈ Ï‘≈Á ‘À ∫ ¡Â∂ È≈ ⁄ø ◊ ≈ ≈‹È∆Â’ ‘À ∫ ¢ ± ø ’π  ≈È Á∆¡ª √œ ‘ ª ÷≈ ’∂ ÂØ Û ∆¡ª ‘È¢“ ’π  ≈È Á∆ «√º « ÷¡≈ Á∂ ¿π Ò ‡ Ó≈√± Ó Ïº « ⁄¡ª Á≈ ’ÂÒ ’∆Â≈ ‘À ¢ ± ø Í‹≈ È≈Ò Ï∂ «¬È√≈Î∆ ’Á≈ ‘À ∫ ¢ «¬√ Â∑ ª ¿π È ∑ ª È∂ ¡œ  ø ◊ ˜∂ Ï ˘ ËÓ ¡Â∂ ÈÀ « Â’Â≈ Á≈ ¿π Í Á∂ Ù ’∆Â≈ ¡Â∂ È≈Ò ‘∆ «’‘≈ «’ ’∆ ‘Ø « ¬¡≈ ‹∂ Ó∂  ∂ ⁄≈ Ϻ ⁄ ∂ Ó≈∂ ◊¬∂ ‘È Í Â∂  ∂ ˜π Ò Ó Á≈ ‡≈’≈ ’È Ò¬∆ ¡‹∂ Ó∂  ≈ Íø ‹ Úª Íπ º Â  ÷≈Ò√≈ «Â¡≈ ‘À ¢

˜πÒÓ Á≈ ‡≈’≈ ’È Ò¬∆ Ï≈Ï≈ ÏøÁ≈ «√øÿ Ï‘≈Á ˘ Íø‹≈Ï Ì∂«‹¡≈ √Âø Ï  AG@G ¬∆√Ú∆ «Ú⁄ ◊π  ± ‹∆ Áº ÷ ‰ «Ú⁄ Ó‘≈≈Ù‡ Á∂ ȪÁ∂ Û È≈Ó∆ √Ê≈È ”Â∂ ⁄Ò∂ ◊¬∂ , «‹Ê∂ ◊π  ± ‹∆ È∂ Ó≈ËØ Á≈√ ÚÀ  ≈◊∆ ˘ ¡ø « Óà  ¤’≈ ’∂ Ï≈Ï≈ Ïø Á ≈ «√ø ÿ Ï‘≈Á ω≈«¬¡≈ ¡Â∂ ˜π Ò Ó Á≈ ‡≈’≈ ’È Ò¬∆ Íø ‹ ≈Ï Úº Ò Ì∂ « ‹¡≈¢ «¬Ê∂ B «ÚÙÚ≈√ÿ≈Â∆ Í·≈‰ª È∂ ◊π  ± ‹∆ ”Â∂ ¤π  ∂ È≈Ò Ú≈ ’ «Áº  ≈¢ ◊π  ± ‹∆ È∂ ¡≈͉∆ ÂÒÚ≈ È≈Ò «¬’ Í·≈‰ ˘ ª Óœ ’ ∂ ”Â∂ ‘∆ Ó≈ «Áº  ≈, ‹Á«’ Á± ‹ ≈ «√º ÷ ª ‘º Ê Ø ∫ Ó≈«¡≈ «◊¡≈¢ ◊π  ± ‹∆ Á∂ ˜ıÓ ’≈¯∆ ˆ«‘∂ √È Â∂ G ¡’± Ï  AG@H ¬∆√Úƒ ˘ ◊π  ± ‹∆ ‹Ø «  ‹Ø  √Ó≈ ◊¬∂ ¡Â∂ √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï ‹∆ ˘ ◊π  ◊º Á ∆ Á∂ «Áº  ∆¢ ◊π  ± ‹∆ È∂ Ï‘π  √≈∆¡ª Ï≈‰∆¡ª Á∆ ⁄È≈ ’∆Â∆, «‹È∑ ª «Ú⁄ ‹≈Í √≈«‘Ï, √Úº ¬ ∆¬∂ , Ï«⁄º   È≈‡’, Ú≈ √à ∆ Ì◊œ  ∆ ‹∆ ’∆ (⁄ø ‚ ∆ Á∆ Ú≈), ¡’≈Ò ¿π √ «Â, ‹¯È≈Ó≈ Á∂ Ȫ¡ Ú‰ÈÔØ ◊ ‘È¢

⁄ø◊∆ È∆ È≈Ò Í±∆¡ª ‘πøÁ∆¡ª È∂ ¡≈√ª-¿πÓ∆Áª È∆ª È≈Ò Óπ  ≈Áª ÂØ ∫ Ì≈Ú ‘À «’ ⁄ø ◊ ∆¡ª È∆ª È≈Ò √≈‚∆¡ª ¡≈√ª-¿π Ó ∆Áª ͱ  ∆¡ª ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ º ‹ ∆¡ª È∆ª Ú≈Ò∂ ÒØ ’ ¡≈͉∂ ¡≈Ò∂ - Áπ ¡ ≈Ò∂ Á∂ √Ó≈«‹’ ÚÂ≈∂ ˘ ÒØ Û ƒÁ∆¡ª ¡Â∂ Óπº„Ò∆¡ª ÒØÛª È≈Ò «È‘≈Ò ’Á∂ «‘ø Á ∂ ‘È¢ Ó≈Û∆ È∆¡Â «Èÿ≈ Â∂ «È’ø Ó ∆ √Ø ⁄ Á∆ «ÈÙ≈È∆ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ ⁄ø ◊ ∆¡ª È∆ª Ú≈Ò∂ ¡≈◊± √Ó≈‹ ˘ «È÷≈Á∂ Â∂ √ø Ú ≈Á∂ ‘È¢ Ì∆¡ª Â∂ º ‹ ∆¡ª È∆ª Ú≈Ò∂ ÒØ ’ ¡≈͉∂ «ÈÚ≈√ ”Â∂ ¡≈¬∂ ÒØÛÚøÁª ˘ ‘Ó∂ Ù ≈ «ÈÚ≈˜Á∂ ‘È¢ ⁄ø ◊ ∆¡ª È∆ª È≈Ò ‘∆ ⁄ø ◊ ∂ «ÈÔÓ Ï‰Á∂ ‘È¢ «Èø Á ’ Â∂ Ó≈Û∆ È∆¡Â Ú≈Ò∂ Ïø Á ∂ √Ó≈‹ Ò¬∆ ÚË∆¡≈ È‘ƒ ‘π ø Á ∂ ¢ √Ó≈‹ ˘ ÚË∂  ∂ ⁄ø ◊ ∂  ≈ ω≈¿π ‰ Ò¬∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈ ÒØ ’ ª ˘ ¡≈͉∆ È∆Â∆ ¡Â∂ È∆¡Â √≈¯-√π Ê ∆ º ÷ ’∂ ‘ ͺ ÷ Ø ∫ «¬Ó≈ÈÁ≈ ‘Ø ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ‹∂ √≈‚∆ È∆¡Â ”⁄ ‘∆ «’Ë∂ ◊ÛÏÛ ‘À ª «Î √Ó≈‹ Á≈ ÌÒ≈ ‘Ø ‰ ≈ È≈Óπ Ó «’È ‘À ¢ √≈‚∆ È∆¡Â Ù∆Ù∂ Úª◊ √≈¯ Â∂ ‹Ò Úª◊ «ÈÓÒ ‘Ø ‰ ∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢ ÚÂÓ≈È √Ó∂ ∫ Á∆ Óø ◊ ‘À «’ ¡≈͉∆¡ª √≈¯-√π Ê ∆¡ª È∆Â∆¡ª Â∂ È∆ª È≈Ò √Ó≈‹ ”⁄ «Ú⁄∆¬∂ ¢ ¡‹Ø ’ ∂ Ôπ º ◊ Á≈ ÚÂ≈≈ «¬‘Ø «Á÷≈¬∆ «Áø Á ≈ ‘À «’ ⁄ø ◊ ∆¡ª È∆ª-Óπ  ≈Áª Ú≈Ò∂ ÒØ ’ √Á≈

‘ ÷∂   «Ú⁄ √≈‚∂ Ò¬∆ ≈‘ Áπ √ ∂ « ¡ª Úª◊ ‘π ø Á ∂ ‘È¢ ⁄ø ◊ ∆ È∆¡Â Ú≈Ò∂ ÒØ ’ Í≈«¬¡≈-«⁄ø Â È ¡Â∂ ‘Ø  ª Á∆ «Èø Á ≈ È‘ƒ ’Á∂ √◊Ø ∫ ¡≈ÂÓ-«⁄ø Â È ’ ’∂ ¡≈͉≈ ¡Â∂ Á± « ‹¡ª Á≈ ÌÒ≈ ÒØ ⁄ Á∂ ‘È¢ Á± « ‹¡ª Á∆¡ª Ìπ º Ò ª Â∂ ¡œ ◊ π ‰ ª Á≈ ⁄ø ◊ ∆¡ª È∆ª Ú≈Ò∂ Ïø Á ∂ Ï∂ Â π ’ ≈ Ú‰È ’ ’∂ √Óª ı≈Ï È‘ƒ ’Á∂ ¢ √Ó≈‹ «Ú⁄ ⁄ø ◊ ≈ √Ê≈È º ÷ ‰ Ò¬∆ Ùπ º Ë Ïπ º Ë ∆ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ⁄ø ◊ ∆ È∆¡Â Ú∆ ‘Ø ‰ ∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢ Ó≈Û∆ È∆¡Â Ú≈Ò∂ Ïø Á ∂ ÂØ ∫ Úº Ë Ï∂ ¬ ∆Ó≈È ’Ø ¬ ∆ ‘Ø  Òº Ì ‰≈ Óπ Ù ’Ò ‘À ¢ «’√∂ Á∆ Ú∆ √π ø Á  ¡Ó≈È ˘ Á∂ ÷ ’∂ È∆¡Â ı≈Ï È‘ƒ ‘Ø ‰ ∆ ⁄≈‘∆Á∆¢ ⁄∂  ∂ º ÷ Ø , ⁄ø ◊ ∆¡ª Â∂ È∂’ È∆ª Ú≈Ò∂ ÏøÁ∂ ¡√ø Ì Ú ˘ Ú∆ √ø Ì Ú ’ «Ú÷≈™Á∂ ‘È ‹Á«’ ÏÁÈ∆¡Â∆ ’≈È «√∂ ⁄Û∑ ‘∂ ’ø Ó Ú∆ ı≈Ï ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È¢ ’¬∆¡ª ’Ø Ò √Ì ’π fi ‘π ø Á ∂ ‘Ø ¬ ∂ Ú∆ «√¯ ⁄ø ◊ ∆ È∆¡Â Á∆ ’Ó∆ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ «¬√∂ Ò¬∆ ¿π ‘ Ó≈Û∂ ’ø Ó ’È ÂØ ∫ ˜≈ Ú∆ «fi‹’Á∂ È‘ƒ¢ «¬ø ‹ ¿π ‘ ‘Ø  ª Ò¬∆ Óπ √ ∆ÏÂ Ï‰È Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¡≈͉∂ Ò¬∆ Ú∆ º √ ∂ Úº ‡ Á∂ «‘ø Á ∂ ‘È¢ √Ø , ⁄ø ◊ ∆ È∆¡Â Á≈ ‘Ø ‰ ≈ Ï‘π  ˜±  ∆ ‘À ¢ “‹∆‘Á∆ ‘π ø Á ∆ ⁄ø ◊ ∆ È∆ ωÁ≈ ˙‘Á≈ ‘ ’Ø ¬ ∆ Ó∆¢”” ¡≈Ó∆È¢

◊π± «ÚÁ≈√ ‹À¡øÂ∆ ¡º‹, ‹≈‰Ø «¬√ Á≈ Ó‘ºÂÚ Â∂ ‘Ø √Ì ’πfi «‘ø Á ∆ ’À ¶ ‚ ¡Èπ √ ≈ √ø  «ÚÁ≈√ ‹À ¡ ø  ∆ Ó≈ÿ Ó‘∆È∂ Á∆ ͱ  ÈÓ≈Ù∆ ˘ ÓÈ≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «¬√ Â∑ ª AF ÎÚ∆ ˘ √ø  «ÚÁ≈√ ‹À ¡ ø  ∆ ‘À ¢ ‘≈Òª«’, √ø  «ÚÁ≈√ Á∆ ‹ÈÓ Â≈∆÷ ˘ ÒÀ ’∂ «¬«Â‘≈√’≈ª ”⁄ ÓÂÌ∂ Á ‘È¢ ’¬∆ «¬«Â‘≈√’≈ ’«‘ø Á ∂ ‘È «’ √ø  «ÚÁ≈√ Á≈ ‹ÈÓ ACIH ¬∆. ”⁄ ‘Ø « ¬¡≈¢ ¿π º Ê ∂ ‘∆ ’π fi Ó≈«‘ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿π È ∑ ª Á≈ ‹ÈÓ ADHB ¬∆. ”⁄ ‘Ø « ¬¡≈¢ √ø  «ÚÁ≈√ Á∂ «ÍÂ≈ Á≈ Ȫ ÿ± Â∂ Ó≈Â≈ Á≈ Ȫ ÿπ  «Ú«È¡≈ √∆¢ Ï⁄ÍÈ ÂØ ∫ ‘∆ √ø  «ÚÁ≈√ ‘ ’ø Ó Ò◊È Â∂ «Ë¡≈È È≈Ò ’Á∂ √È¢ «ÍÂ≈ ‹∆ Á∂ ’ø Ó ”⁄ ‘Ó∂ Ù ≈ ÓÁÁ ’Á∂ √È¢ ‘ ’Ø ¬ ∆ ¿π È ∑ ª Á∆ «Óº · ∆ ÏØ Ò ∆ Â∂ «Ú‘≈ ÂØ ∫ ÷π Ù «‘ø Á ≈ √∆¢ √ø  «ÚÁ≈√ ‹∆ È∂ √Ó≈‹ «Úº ⁄ ⁄º Ò ‘∂ «ÚÂ’∂ ÂØ ∫ ¿π º Í  ¿π º · ’∂ ’ø Ó ’È Á∆ ’Ø « ÙÙ ’∆Â∆¢ ¿π È ∑ ª È∂ Ì◊Â∆ ¡Â∂ «√ÓÈ ’ ’∂ ÍÃ Ì ± Á∆ ͱ ‹ ≈ ’∆Â∆¢ ¿π ‘ «¬’ √ø  , ’Ú∆ Â∂ º Ï Á∂ Ì◊ √È¢ ¿π È ∑ ª Á∆ ⁄È≈ «Ú⁄ ÙË≈ Â∂ ¡≈ÂÓ «ÏÈÀ Á∆ Ì≈ÚÈ≈ Í≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ √ø  «ÚÁ≈√ ‹∆ È∂ ÒØ ’ ª ˘ ÍÃÓ≈ÂÓ≈ Á∆ ÍÃ≈ÍÂ∆ Ò¬∆ Ì◊Â∆ Á≈ Ó≈◊ ⁄π ‰ È Á∆ √Ò≈‘ «Áº  ∆¢ ¡≈ÂÓ-Ì◊Â∆ Á∂ Ó≈◊ ”Â∂ ⁄º Ò ’∂ √ø  «ÚÁ≈√ ‹∆ È∂ ÍÃ Ó ≈ÂÓ≈ Â∂ Ïà ‘ Ó «◊¡≈È Á∆ Íà ≈ ÍÂ∆ ’∆Â∆¢ ¿π È ∑ ª Á∆¡ª ⁄È≈Úª ÍÃ Ó π º ÷ ‘È¢ ¡º ‹ Ú∆ Ì‹È’∆ÂÈ Áœ  ≈È «ÚÁ≈√ ‹∆ Á∆ Ï≈‰∆ Á≈ ◊≈«¬È ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢

«ÚÁ≈√ ‹∆ È∂ ¡≈͉∆¡ª ⁄È≈Úª ”⁄ ÍÃ Ì ± ◊π ‰ ◊≈‰ ’∆Â≈ ‘À ¢ È≈Ò ‘∆ Ì≈Ù≈ ˘ √Ò Â∂ √«‘‹ º « ÷¡≈ ‘À ¢ «ÚÁ≈√ ‹∆ Á∆ ⁄È≈ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Á∂ «⁄‘∂ ”Â∂ ω∆ «‘ø Á ∆ ‘À ¢ √ø  «ÚÁ≈√ ‹∆ È∂ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª ˘ ’«ÚÂ≈ ≈‘ƒ ÒØ ’ ª √≈‘Ó‰∂ Í∂ Ù ’∆Â≈ ‘À ¢

«ÚÁ≈√ ‹À¡øÂ∆ Á≈ Ó‘ºÂÚ «¬√ «ÁÈ Óø Á ª Â∂ Óº · ª ”⁄ ’∆ÂÈ-Ì‹È Á∂ «ÚÙ∂ Ù ÍÃ Ø ◊ ≈Ó ’Ú≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ ’¬∆ Ê≈¬∆∫ fi≈’∆¡ª ’º „ ∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’¬∆ Ê≈Úª ”Â∂ √º « Ì¡≈⁄≈’ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó Ú∆ ’Ú≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ «¬È∑ ª «Úº ⁄ √ø  «ÚÁ≈√ ‹∆ Á∆ ‹∆ÚÈ∆ «Ï¡≈È ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ÒØ’ √ø ¡Â∂ Ó‘≈ÂÓ≈ «ÚÁ≈√ ‹∆ Á∂ È’Ù∂ ’ÁÓª ”Â∂ ⁄º Ò ‰ Á≈

‡∆⁄≈ º ÷ Á∂ ‘È¢ √«Â√ø ◊ ”⁄ Ì‹È ’∆ÂÈ ”⁄ √ø «ÚÁ≈√ ‹∆ Á∆¡ª ⁄È≈Úª Á≈ ◊≈«¬È ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ ÒØ ’ ÙË≈ È≈Ò √ø  «ÚÁ≈√ ‹∆ ˘ Ù˪‹Ò∆ Ì∂ ‡ ’Á∂ ‘È¢ Ó‘≈È √ø  «ÚÁ≈√ ‹∆ ’Ø « ‡-’Ø « ‡È Íà ‰ ≈Ó¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2022

√≈«¬ß√ ¡À∫‚ ‡À’ÈØÒ∆˜∆

ÏÁ«Ò¡≈ ◊±◊Ò ¥ØÓ Á≈ «‚˜≈¬∆È, ÈÚª ÒØ◊Ø ‹≈∆ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‹∂ ’  Âπ √ ƒ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó Á∆ ÚÂØ ∫ ’Á∂ ‘Ø Âª ‹≈‰ Ò˙ «’ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó Á≈ «‚˜≈¬∆È ÏÁ«Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó Á≈ ÈÚª ÒØ ◊ Ø ‹≈∆ ’ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À¢ ‘≈Òª«’ ÒØ ◊ Ø ”⁄ «˜¡≈Á≈ ÏÁÒ≈¡ È‘ƒ Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ∂ ◊ ≈ ‹∂’ Âπ√ƒ «Ë¡≈È È≈Ò Á∂÷Ø◊∂ ª Âπ‘≈˘ ÍÂ≈ Òº ◊ ∂ ◊ ≈ «’ ÈÚ∂ ∫ ÒØ ◊ Ø ”⁄ ÚË∂  ∂ ⁄Ó’Á≈ ø ◊ ª Á∆ ÚÂØ ∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢ È≈Ò ‘∆, ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó Á∂ ÈÚ∂ ∫ ÒØ ◊ Ø Á≈ È∆Ò≈ ⁄º ’  Úº ‚ ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó Á∂ ÈÚ∂ ∫ ∫ ÒØ ◊ Ø ”⁄ ’Ø ¬ ∆ ÙÀ ‚ Ø È‘ƒ «Á÷≈¬∆ Á∂ Ú ∂ ◊ ∆¢ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó Á≈ ÒØ ◊ Ø H √≈Ò Ï≈¡Á ÏÁ«Ò¡≈ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó ˘ √≈Ò B@@H ”⁄ Òª⁄ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢ ¿π Á Ø ∫ ÂØ ∫ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó Á≈ «‚˜≈¬∆È ’¬∆ Ú≈ ÏÁ«Ò¡≈

‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ ∫Í«‘Òª √≈Ò B@AA Â∂ B@AD ”⁄ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó ÒØ ◊ Ø Á∂ «‚˜≈¬∆È ”⁄ ÏÁÒ≈¡ ’∆Â∂ ‹≈ ⁄π º ’ ∂ ‘È¢ ¥Ø Ó «‚˜≈¬∆È Elvin Hu Ú∂  «Ú¡ª”⁄ ÈÚ∂ ∫ ÏÁÒ≈¡ Á≈ «˜’ ’∆Â≈ ‘À ¢ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó Á∂ «‚˜≈¬∆È ”⁄ ÏÁÒ≈¡ ˘ ¿π È ∑ ª È∂ ’¬∆ ‡Ú∆‡ ’’∂ Áº « √¡≈ ‘À ¢ Elvin Hu Á∂ ¡Èπ √ ≈, ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó Á≈ ÈÚª ¡≈¬∆’È ‹ÒÁ∆ ‘∆ √≈∂ «‚Ú≈¬∆√ª ”Â∂ Ø Ò ¡≈¿± ‡ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª Áº « √¡≈ «’ ’ø Í È∆ È∂ ÈÚª ÒØ ◊ Ø Ï‘π  √Ò Ï‰≈«¬¡≈ ‘À ¢ «¬√ ”⁄ Í¤≈Ú∂ ∫ ∫ ˘ ‘‡≈ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ È≈Ò ‘∆ Ïà ≈ ¬∆‡ ’Ò Á∆ «˜¡≈Á≈ ÚÂØ ∫ ∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ ¡≈Ëπ « È’ Ïà ª ‚ √Ó∆’È È≈Ò Í∂ Ù ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬º ’ ‘Ø  ÏÁÒ≈¡ ”⁄ ’ø Í È∆ È∂ OS-«ÚÙ∂ Ù ’√‡Ó≈¬∆˜‚ «Úø ‚ Ø ˜ , ÓÀ ’ Â∂ iOS «‚Ú≈¬∆√ª Ò¬∆ Google Chrome ”⁄ ’π fi ÏÁÒ≈¡ ’∆Â∂ ‘È¢ «Úø ‚ Ø ˜ A@ ¡Â∂ AA Ò¬∆ ¥Ø Ó ¡≈¬∆’È Á∂ ‡≈√’ Ï≈ ”⁄ ÏÁÒ≈¡ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢

⁄∂Â≈ÚÈ∆! Ì≈ ”⁄ ◊±◊Ò ¥ØÓ Ô±˜√ ”Â∂ √≈¬∆Ï ‘ÓÒ∂ Á≈ ÷Â≈ ’ø ‡ Ø Ò ‘≈√Ò ’ √’Á∂ ‘È¢ «¬√ Ó‘∆È∂ Á∂ Ùπ  ± «Úº ⁄ , ◊± ◊ Ò È∂ ¥Ø Ó IH «Úº ⁄ «¬º ’ Ϻ ◊ «Î’√ ’∆Â≈ √∆¢ ¬∂ ‹ ø √ ∆ È∂ «’‘≈ «’ IH.@.DGEH.H@ ÂØ ∫ Í«‘Òª Á∂ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó Ú˜È ˘ ‘À ’ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢

◊±◊Ò È∂ ‹≈∆ ’∆Â∂ ‘È «Î’√

ÈÚƒ «Áº Ò ∆- Ì≈ √’≈ È∂ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª ˘ ¡Ò‡ «‘‰ Á∆ ⁄∂Â≈ÚÈ∆ ‹≈∆ ’∆Â∆ ‘À¢ Á¡√Ò, «¬ÒÀ’‡Ã≈«È’√ ¡Â∂ √± ⁄ È≈ Â’È≈ÒØ ‹ ∆ Óø  ≈Ò∂ Á∆ Ì≈Â∆ ’ø « Í¿± ‡  ¡À Ó ‹À ∫ √∆ «√ͪ√ ‡∆Ó (CERT-In) È∂ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª ”Â∂ √≈¬∆Ï ‘ÓÒ∂ Á∆ √ø Ì ≈ÚÈ≈ ‹Â≈¬∆ ‘À ¢ CERT-In Á∂ Óπ  ≈Ï’ ¥Ø Ó Ïà ≈ ¿± ˜  ”⁄ ’¬∆ ÷≈Ó∆¡ª Í≈¬∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È, ‹Ø √≈¬∆Ï ‘ÓÒ∂ Ò¬∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈ ‘Ø √’Á∆¡ª ‘È¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ √∆¬∆¡≈‡∆-«¬È Áπ ¡ ≈≈ «¬º ’ ¡À ‚ Ú≈¬∆˜∆ ‹≈∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢

√≈¬∆Ï ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ ’∆ ‘À ’È≈

CERT-In È∂ √≈¬∆Ï ‘Ó«Ò¡ª ÂØ ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ ¥Ø Ó Ïà ≈ ¿± ˜  ˘ Âπ  ø  ¡Í‚∂ ‡ ’È Á∂ «ÈÁ∂ Ù ‹≈∆ ’∆Â∂ ‘È¢ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ ‹∂ ’  ¥Ø Ó Ïà ≈ ¿± ˜  ˘ ¡Í‚∂ ‡ È‘ƒ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À ª ‘À ’  ¡≈«Ï‡∂  ∆ ’Ø ‚ √ Á∆ ÚÂØ ∫ ’’∂ «√√‡Ó ”Â∂

◊± ◊ Ò È∂ ‘≈Ò ‘∆ «Úº ⁄ «Úø ‚ Ø ˜ , ÓÀ ’ Ø √ ¡Â∂ Ò∆È’√ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª Ò¬∆ ¥Ø Ó IH ˘ ‹≈∆ ’È Á∆ ‹ÈÂ’ ÿØ Ù ‰≈ ’∆Â∆ ‘À ¢ ’ø Í È∆ È∂ «’‘≈ «’ ¡Í‚∂ ‡ «Úº ⁄ ’π º Ò BG √π  º « ÷¡≈ «Î’√ Ù≈ÓÒ ‘È¢ ¡Í‚∂ ‡ ‹≈∆ ’Á∂ √Ó∂ ∫ , ◊± ◊ Ò È∂ ÿØ Ù ‰≈ ’∆Â∆ «’ Ϻ ◊ Ú∂  «Ú¡ª ¡Â∂ «Òø ’ ª º ’ Í‘π ø ⁄ ¿π Á Ø ∫ Â’ √∆Ó ‘∂ ◊ ∆ ‹ÁØ ∫ Â’ «˜¡≈Á≈Â ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª ˘ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó Ïà ≈ ¿π ˜  ¡Í‚∂ ‡ È‘ƒ «ÓÒ ‹ªÁ≈¢ ’ø Í È∆ È∂ ¡º ◊ ∂ «’‘≈ «’ ‹∂ ’  Â∆‹∆ Ò≈«¬Ïà ∂  ∆¡ª ¡Â∂ ÍÃ Ø ‹ À ’ ‡ª «Úº ⁄ Óœ ‹ ± Á ‘À ª ¡√ƒ Ϻ ◊ ¡Â∂ «Òø ’ √ Â’ Í‘π ø ⁄ ˘ √∆Ó ’ √’Á∂ ‘ª¢

√≈¬∆Ï ‘Ó«Ò¡ª ÂØ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ï⁄≈¿π‰ Ò¬∆ ’∆ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ’È≈? ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó ÏÀ ’ ◊à ≈ ™‚ «Úº ⁄ ¡≈‡Ø Ó À « ‡’ ¡Í‚∂ ‡ √ Íà ≈ Í ’Á≈ ‘À ¢ ‘≈Òª«’, ‹∂ ’  ¡Í‚∂ ‡ ¿π Í ÒÏË È‘ƒ ‘À , ª ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª ˘ ¥Ø Ó ˘ ‘º Ê ƒ ¡Í‚∂ ‡ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬√ Á∂ Ò¬∆ Ô± ˜ √ ˘ ¥Ø Ó ¡Â∂ «Î ¡Ï≈¿± ‡ ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó ”Â∂ ‹≈‰≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬º ’ Ú≈ Google Chrome ‚≈¿± È ÒØ ‚ ‘Ø ‹≈‰ ”Â∂ , Ïà ≈ ¿± ˜  ˘ Óπ Û -Òª⁄ ’È Á∆ ÒØ Û ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ «¬√ Â∑ ª ◊± ◊ Ò ¥Ø Ó Á≈ Ò∂ ‡ À √ ‡ Ú˜È ͱ  ∆ Â∑ ª È≈Ò «¬ø √ ‡≈Ò ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢

ÁπÈ∆¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ Í≈Ú ÏÀ∫’! «¬ø√‡≈◊Ã≈Ó È∂ ‹≈∆ ’∆Â≈ «¬‘

Ù≈ÈÁ≈ Î∆⁄! ‘π‰ ¡ÀÍ ”Â∂ ÿø«‡¡ª Á∆ È‘ƒ ‘ØÚ∂◊∆ ÏÏ≈Á∆ E ‘˜≈ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÎØÈ ‘؉◊∂ ⁄≈‹, BG@@@@@@mAh ‘À «¬√ Á∆ ’ÀÍ∂«√‡∆ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ⁄∆È Á∂ ‘À ∫ ‚∆ ◊∂ ∫ ◊ È∂ BG,@@@,@@@mAh Á∆ √Óº Ê ≈ Ú≈Ò≈ «¬º ’ «ÚÙ≈Ò Í≈Ú ÏÀ ∫ ’ ω≈«¬¡≈ ‘À ¢ ◊∂ ∫ ◊ È∂ ‹ÈÚ∆ ”⁄ Ô± - «‡¿± Ï ”Â∂ «¬’ Ú∆‚∆˙ ÍØ √ ‡ ’∆Â≈ √∆, «‹√ ”⁄ ¿π √ È∂ Í≈Ú ÏÀ ∫ ’ ω≈¿π ‰ Á∆ Íà « ’«¡≈ Ï≈∂ Áº « √¡≈ √∆¢ ¿π √ È∂ «¬º ’ ’À Í ÙÈ «Ò«÷¡≈ «’ ¡«‹‘≈ Òº ◊ Á≈ ‘À «’ ‘ «’√∂ ’Ø Ò Ó∂  ∂ È≈ÒØ ∫ Úº ‚ ≈ Í≈Ú ÏÀ ∫ ’ ‘À ¢ ÓÀ ∫ «¬√ Ï≈∂ Ï‘π  ÷π Ù È‘ƒ ‘ª¢ «¬√ Ò¬∆ ÓÀ ∫ «¬º ’ BG,@@@,@@@mAh ÍØ  ‡∂ Ï Ò ⁄≈‹ Í≈Ú ÏÀ ∫ ’ ω≈«¬¡≈ ‘À ¢ MySmartPrice Á∆ «¬º ’ «ÍØ  ‡ «Úº ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ◊∂ ∫ ◊ Á≈ ¡ø Á ≈˜≈ ‘À «’ ¿π √ Á∂ Í≈Ú ÏÀ ∫ ’ «Úº ⁄ C,@@@mAh ÏÀ ‡ ∆ Ú≈Ò∂ E,@@@ ÂØ ∫ Úº Ë ¯Ø È ⁄≈‹ ’È Á∆ √Óº Ê ≈ ‘À ¢ «¬ø ‹ ‹≈ÍÁ≈ ‘À «’ ÷Ø ‹ ’Â≈ È∂ «¬º ’ Úº ‚ ∂ ÏÀ ‡ ∆ ÍÀ ’ Á∆ ÚÂØ ∫ ’∆Â∆ ‘À , ‹Ø «¬ÒÀ ’ «‡Ã ’ ’≈ª «Úº ⁄ «Á÷≈¬∆ Á∂ ‰ Ú≈Ò∂ ÍÀ ’ Ú◊≈ ‘À ¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡º ‹ Á∂ √Ó∂ ∫ «Úº ⁄ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó Á∆ ÚÂØ ∫ Ï‘π  ÚË ◊¬∆ ‘À ¢ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ Á∂ «¬√ Ôπ º ◊ ”⁄ ‹∂ ’  ÓÙ‘±  ¡À Í √ Á∆ ◊º Ò ’∆¬∂ ª «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó Á≈ Ȫ ˜±  «Ò¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ Ú‡√¡À Í Á∆ Â∑ ª «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó Ú∆ √Ó∂ ∫ -√Ó∂ ∫ ”Â∂ ¡≈͉∂ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª Ò¬∆ ÈÚ∂ ∫ Î∆⁄ ‹≈∆ ’Á≈ «‘ø Á ≈ ‘À ¢ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó È∂ ¿πÈ∑ª ÒØ’ª Ò¬∆ «¬’ ÷≈√ Î∆⁄ Òª⁄ ’∆Â≈ ‘À ‹Ø «¬ø√‡≈◊Ã≈Ó ”Â∂ «˜¡≈Á≈ √Óª «ÏÂ≈™Á∂ ‘È ¡Â∂ «¬√ Î∆⁄ Á≈ Ȫ “‡∂ ’ ¬∂ Ïà ∂ ’ ” ‘À ¢ ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «¬√ Ï≈∂ . .

«¬ÒÀ’«‡Ã’ √’±‡ ⁄≈‹ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈

ÈÚª “‡∂’ ¬∂ ÏÃ∂’” Î∆⁄

«¬‘ Í≈Ú ÏÀ ∫ ’ E.IxC.I Îπº‡ Ó≈ÍÁ≈ ‘À ¢ «ÚÙ≈Ò Ôø   «¬º ’ √π  º « ÷¡≈ Îà ∂ Ó ÷∂ ‚ Á≈ ‘À ¡Â∂ Ò◊Ì◊ F@ ÍØ  ‡ª ˘ Ù≈ÓÒ ’Á≈ ‘À ¢ «¬‘ «¬√Á∂ ¡≈¿π‡Íπº‡ ⁄≈«‹ø ◊ ’ÈÀ ’ ‡ Áπ¡≈≈ BB@V «¬ÒÀ ’ ‡Ã ∆ ’Ò √ø Ì ≈Ú∆ ÚØ Ò ‡∂ ‹ Á≈ √ÓÊÈ ’ √’Á≈ ‘À ¢ «¬√ Í≈Ú ÏÀ ∫ ’ È≈Ò ‡∆Ú∆, Ú≈«Ùø ◊ ÓÙ∆È Ú◊∆ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ Úº ‚ ∆ «¬ÒÀ ’ ‡Ã ≈ «È’ ⁄∆˜ ⁄Ò≈¬∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À ¡Â∂ «¬º Ê Ø ∫ º ’ «’ «¬ÒÀ ’ «‡Ã ’ √’± ‡  Ú∆ «¬√ ÂØ ∫ ⁄≈‹ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢

«Ï‹Ò∆ È≈ ‘؉ ”Â∂ ÿ «Úº⁄ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À ÚÂØ∫ ◊∂ ∫ ◊ È∂ ¡≈Ú≈‹≈¬∆ Á∆ √œ ÷ Ò¬∆ «‚Ú≈¬∆√ È≈Ò Í‘∆¬∂ ‹π Û ∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ «¬‘ Ó≈’∆‡ «Úº ⁄ ¿π Í ÒÏË √‡À ∫ ‚‚ Í≈Ú ÏÀ ∫ ’ª ÂØ ∫ Ï‘π  ں ÷ ≈ È‘ƒ Òº ◊ Á≈, «√Î Ï‘π  ں ‚ ≈ ‘À ¢ ‘≈Òª«’ √¯ Áœ  ≈È «¬√ ˘ ÒÀ ’∂ ‹≈‰≈ Ï‘π  ں ‚ ≈ ‘À , Í «¬‘ ÿª «Úº ⁄ ¡’√ «Ï‹Ò∆ Ïø Á ‘Ø ‰ Á∆ √Óº « √¡≈ ˘ Ú∆ ‘º Ò ’Á≈ ‘À ¢ «ÚÙ≈Ò Í≈Ú ÏÀ ∫ ’ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈, ◊∂ ∫ ◊ Á≈ Ô± « ‡¿± Ï ⁄À È Ò «¬ÈØ Ú ∂ ‡  Á∂ Ó˜≈’∆¡≈ Ú∆‚∆˙˜ È≈Ò Ì«¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ ◊∂ ∫ ◊ Á∂ Ô± « ‡¿± Ï ÂØ ∫ ÍÂ≈ Òº ◊ Á≈ ‘À «’ ¿π ‘ ‘Ó∂ Ù ≈ ’π fi Úº ÷ ≈ ’È≈ ⁄≈‘π ø Á ≈ ‘À ¢

¡À ‚ Ó ÓØ √ ∂  ∆ È∂ ÈÚø Ï  «Úº ⁄ «¬º ’ ‡Ú∆‡ «Úº ⁄ Áº « √¡≈ √∆ «’ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó È∂ “‡∂ ’ ¬∂ Ïà ∂ ’ ” È≈Ó’ «¬º ’ «ÚÙ∂ Ù Â≈ Á∆ ‹ª⁄ Ùπ  ± ’ «Áº  ∆ ‘À ¢ «¬‘ Î∆⁄ ÷≈√ Âœ  ”Â∂ ¿π È ∑ ª Ô± ˜ ˜ Ò¬∆ ‘À ‹Ø «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ”Â∂ ˜±   ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ √Óª «ÏÂ≈™Á∂ ‘È¢ «¬√ Î∆⁄ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ¿π ‘ ¡≈͉∂ √Ó∂ ∫ Á≈ √‘∆ „ø ◊ È≈Ò ÍÃ Ï ø Ë È ’ √’‰◊∂ ¢ «¬√ Î∆⁄ È≈Ò Ô± ˜  ˘ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ÂØ ∫ «Ó≈¬∆∫‚ «ÓÒ∂ ◊ ≈ «’ ¿π ‘ Ïà ∂ ’ ÒÀ ‰ ¢

«’Ú∂∫ ’øÓ ’∂◊≈ «¬ø√‡≈◊Ã≈Ó Í«‘Òª «¬√ Î∆⁄ ˘ ’π fi ÷≈√ Á∂ Ù ª ”⁄ ‡À √ ‡ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ √∆ Í ‘π ‰ «¬‘ Î∆⁄ Ì≈ √Ó∂  ’¬∆ Á∂ Ù ª Ò¬∆ ‹≈∆ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ «¬‘ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó Á≈ «¬º ’ «Ú’Ò«Í’ Î∆⁄ ‘À «‹√ ˘ Ú‰ Ò¬∆ «¬√˘ ¡À ’ ‡∆Ú∂ ‡ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ‹∂ ’  Âπ √ ƒ «¬√ «ÚÙ∂ Ù Â≈ ˘ ⁄≈¨ ’Á∂ ‘Ø , ª Âπ √ ƒ «¬‘ ⁄π ‰ √’Á∂ ‘Ø «’ «¬ø È ∂ ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ Ï≈¡Á Ïà ∂ ’ ÒÀ ‰ Ò¬∆ Âπ ‘ ≈˘ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ÂØ ∫ ∆Ó≈¬∆∫‚ Á∆ ÒØ Û ‘À ‹ª È‘ƒ¢ Âπ ‘ ≈‚∂ ’Ø Ò A@ «Óø ‡ , B@ «Óø ‡ ¡Â∂ C@ «Óø ‡ Á≈ ¡≈ÍÙÈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó Á≈ Óø È ‰≈ ‘À «’ «¬√ Î∆⁄ È≈Ò Ô± ˜ ˜ ¡≈͉≈ √Óª «¬√ Â∑ ª Úø ‚ √’‰◊∂ «’ ¿π ‘ ¡≈͉∂ ˜±  ∆ ’ø Ó ª ˘ Ș¡ø Á ≈˜ È‘ƒ ’È◊∂ ¡Â∂ «¬√ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ¡À Í ”Â∂ «˜¡≈Á≈ √Óª È‘ƒ «ÏÂ≈¿π ‰ ◊∂ ¢

WWW.NRI POST.COM

‹∂’ Âπ‘≈‚≈ √Ó≈‡ÎØÈ ⁄Ø∆ ‘Ø ‹≈Ú∂ ª Âπø ’Ø «¬‘ ’øÓ, È‘ƒ ª ‘Ø √’Á∂ ‘Ø ÏÒÀ’Ó∂Ò

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‹∂ ’  Âπ ‘ ≈‚≈ √Ó≈‡ÎØ È ⁄Ø  ∆ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ‹ª «’Â∂ ◊π ¡ ≈⁄ ‹ªÁ≈ ‘À , ª ¡√ƒ Ï‘π  Í∂ Ù ≈È ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ª, «’™«’ ¿π ‘ √Ó≈‡ÎØ È È≈ «√Î √≈‚∂ ÓÈØ  ø ‹ È Á≈ √≈ËÈ ‘À , ÏÒ«’ ¡º ‹ -’º Ò ∑ ¡√ƒ √≈∂ √Ó≈‡ÎØ È ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ ÏÀ ∫ «’ø ◊ Â’ √≈∂ «Èº ‹ ∆ ’ø Ó ’Á∂ ‘ª¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ ÎØ È ⁄Ø  ∆ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ’Ø ¬ ∆ Ú∆ Âπ ‘ ≈˘ ÏÒÀ ’ Ó∂ Ò ’ √’Á≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Âπ ‘ ≈‚∂ È≈Ò Úº ‚ ∆ √≈¬∆Ï ËØ ÷ ≈ËÛ∆ Ú◊∆ ÿ‡È≈ Ú∆ Ú≈Í √’Á∆ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ √’≈ ÿ ÏÀ · ∂ ‘∆ ÎØ È ˘ ¡≈ÈÒ≈¬∆È ÏÒ≈’ ’È Á∆ √‘± Ò Â «Áø Á ∆ ‘À ¢ ÎØ È ˘ ÏÒ≈’ ’È ÂØ ∫ Ï≈¡Á, ’Ø ¬ ∆ ‘Ø  ÎØ È Á∆ ÚÂØ ∫ È‘ƒ ’ √’∂ ◊ ≈¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ‹∂ ’  ÎØ È «’Ú ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ª Ô± ˜  ¡≈͉∂ √Ó≈‡ÎØ È ˘ Áπ Ï ≈≈ ¡ÈÏÒ≈’ ’ √’Á≈ ‘À ¢ ª ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «’ ⁄Ø  ∆ ‘Ø ¬ ∂ ¯Ø È ª ˘ «’Ú∂ ∫ ÏÒ≈’ ¡Â∂ ¡ÈÏÒ≈’ ’È≈ ‘À ¢

⁄Ø∆ ‘ج∂ ÎØÈ ˘ «’Ú∂∫ ’È≈ ‘À ÏÒ≈’

√Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª, Âπ ‘ ≈˘ CEIR Á∆ ÚÀ º Ï √≈¬∆‡ ”Â∂ ‹≈‰≈ ÍÚ∂ ◊ ≈¢ «¬º Ê ∂ Âπ ‘ ≈˘ C «Ú’ÒÍ «ÓÒ‰◊∂ ÏÒ≈’/◊π ø « Ó¡≈ ÓØ Ï ≈¬∆Ò, Ï∂ È Â∆ √«ÊÂ∆ Á∆ ‹ª⁄ ’Ø ¡Â∂ ÓØ Ï ≈¬∆Ò ˘ ¡È-ÏÒ≈’ ’Ø ¢

⁄Ø  ∆ ‘Ø ¬ ∂ ÓØ Ï ≈¬∆Ò ˘ ÏÒ≈’ ’È Ò¬∆, Âπ ‘ ≈˘ ÏÒ≈’/◊π ø Ó ‘Ø ¬ ∂ ÓØ Ï ≈¬∆Ò «Ú’ÒÍ ”Â∂ ’«Òº ’ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬º ’ Í∂ ‹ ÷π º Ò ∂ ◊ ≈, «‹√ «Úº ⁄ Âπ ‘ ≈˘ ¡≈͉∂ ÓØ Ï ≈¬∆Ò Á∆ «‚‡∂ Ò ¡À ∫ ‡ ’È∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ ÓØ Ï ≈¬∆Ò Ú∂  Ú∂ «‹Ú∂ ∫ «’ ÓØ Ï ≈¬∆Ò Èø Ï , ¡≈¬∆¡À Ó ¬∆¡≈¬∆ Èø Ï , «‚Ú≈¬∆√ Ïà ª ‚, ’ø Í È∆, ÎØ È ÷∆Á‰ Á≈ ⁄Ò≈È, ÎØ È Á∂ ◊π ¡ ≈⁄‰ Á∆ «ÓÂ∆ Á‹ ’È∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ≈‹, «˜Ò∑ ≈ , ¯Ø È ⁄Ø  ∆ Á≈ ÷∂  , «Ù’≈«¬Â Èø Ï  ÓØ Ï ≈¬∆Ò Ú∂  Ú∂ Ú‹Ø ∫ Á‹ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Íπ « Ò√ «Ù’≈«¬Â Á∆ ’≈Í∆ Ú∆ ¡ÍÒØ ‚ ’È∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ √≈∂ Ú∂  Ú∂ ÌÈ ÂØ ∫ Ï≈¡Á, «¬√˘ ¡ÍÒØ ‚ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Add more «Ù’≈«¬Â ”Â∂ ’«Òº ’ ’Ø , «‹√ ”⁄ ÓØ Ï ≈¬∆Ò Ó≈Ò’ Á≈ Ȫ, ÍÂ≈, ÍÀ È ’≈‚ Á∂ È≈Ò ¡≈Ë≈ ’≈‚, ‚≈¬∆«Úø ◊ Ò≈«¬√À ∫ √ ¡Â∂ ͤ≈‰ Á‹ ’È∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á, Âπ ‘ ≈˘ ¡≈÷∆ Ú≈ ¡≈͉≈ ÓØ Ï ≈¬∆Ò Èø Ï  Á‹ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «Î Âπ ‘ ≈‚∂ Èø Ï  ”Â∂ «¬º ’ OTP Ì∂ « ‹¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÚÀ  ∆«Î’∂ Ù È Íà « ’«¡≈ ͱ  ∆ ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ «¬√ Â∑ ª Î≈¬∆ÈÒ √Ï«Ó‡ ’’∂ ÓØ Ï ≈¬∆Ò ÎØ È ˘ ÏÒ≈’ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢

¯ØÈ ⁄Ø∆ Ò¬∆ FIR «’™ ˜±∆ ‘À?

‹∂ ’  ¯Ø È ⁄Ø  ∆ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À , ª √Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª √Ó≈‡ÎØ È Á∂ Èπ ’ √≈È Á∆ «ÍØ  ‡ Á‹ ’È∆ ‘À ¢ «¬√ ˘ ¡≈ÈÒ≈¬∆È ÓØ ‚ ≈‘ƒ Á‹ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À , ‹Ø ⁄Ø  ∆ ‘Ø ¬ ∂ √Ó≈‡ÎØ È Á≈ ¡À Î ¡≈¬∆¡≈ Èø Ï  «Â¡≈ ’∂ ◊ ≈¢ «¬º ’ Ú≈ ¡À Î ¡≈¬∆¡≈ Á‹ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á, Âπ ‘ ≈˘ ¯Ø È Áπ ¡ ≈≈ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∂ «’√∂ Ú∆ ◊Ò ’ø Ó Ò¬∆ ’≈˘È∆ Âœ  ”Â∂ «˜ø Ó ∂ Ú ≈ È‘ƒ ·«‘≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ Âπ √ ƒ Á±  √ø ⁄ ≈ «ÚÌ≈◊ Á∆ ÚÀ º Ï √≈¬∆‡ ’∂ ∫ Á∆ ¿π Í ’È Í¤≈‰ «‹√‡ (CEIR) ÂØ ∫ ⁄Ø  ∆ ‘Ø ¬ ∂ √Ó≈‡¯Ø È ˘ ÏÒ≈’ ¡Â∂ ¡ÈÏÒ≈’ ’ √’Á∂ ‘Ø ¢ È≈Ò ‘∆ ÎØ È Á∆ ÒØ ’ ∂ Ù È Ú∆ ‡∂ √ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À ¢

WhatsApp ”Â∂ ¡≈‚∆˙ ’≈Ò «’≈‚ Á≈ ¡≈√≈È Â∆’≈

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Whatsapp Á∆ ÚÂØ ∫ «√¯ √ø Á ∂ Ù Ì∂ ‹ ‰ Ò¬∆ ‘∆ È‘ƒ, √◊Ø ∫ Ú≈«¬√ ’≈«Òø ◊ Ò¬∆ Ú∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ‘≈Òª«’ «¬√ ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó ”Â∂ Ú≈«¬√ ’≈Ò «’≈‚ ’È Á∆ √‘± Ò Â ¿π Í ÒÏË È‘ƒ ‘À ¢ Í ¡º ‹ «¬√ ÷Ï «Úº ⁄ ¡√ƒ Âπ ‘ ≈˘ WhatsApp Á∆ «¬º ’ ÷≈√ ⁄≈Ò Ï≈∂ Áº √ ‰ ‹≈ ‘∂ ‘ª, «‹√ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò Âπ √ ƒ WhatsApp Á∆ Ú«¬√ ’≈Ò ˘ ¡≈√≈È∆ È≈Ò «’≈‚ ’ √’Á∂ ‘Ø ¢

WhatsApp Ú«¬√ ’≈Òª ˘ «¬√ Â∑ª «’≈‚ ’Ø

WhatsApp ’≈Òª ˘ «’≈‚ ’È Ò¬∆ ◊± ◊ Ò ÍÒ∂ √‡Ø  ”Â∂ ‹≈˙ ¡Â∂ «’¿± Ï ’≈Ò «’≈‚ ¡À Í ˘ ‚≈¿± È ÒØ ‚ ’Ø ¢ ‘π ‰ ¡À Í ˘ ÷Ø Ò ∑ Ø ¡Â∂ WhatsApp ”Â∂ ‹≈˙ ¡Â∂ ¿π √ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ ˘ ’≈Ò ’Ø «‹√Á∆ ’≈Ò Âπ √ ƒ «’≈‚ ’È≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘Ø ¢ «‹Ú∂ ∫ ‘∆ Âπ √ ƒ ’≈Ò ’Ø ◊ ∂ , «¬‘ ¡À Í Âπ ‘ ≈‚∆ ’≈Ò ˘ ÏÀ ’ ◊à ≈ ™‚ «Úº ⁄ «’≈‚ ’È≈ Ùπ  ± ’ Á∂ Ú ∂ ◊ ≈¢ ‹ÁØ ∫ Âπ √ ƒ ’≈Ò ’º ‡ Á∂ ‘Ø Âª «’≈«‚ø ◊ Ú∆ ¡≈͉∂ ¡≈Í Ïø Á ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ Âπ ‘ ≈˘ ¡À Í Á∂ ÈØ ‡ ∆«Î’∂ Ù È ÍÀ È Ò «Úº ⁄ «’≈‚ ’∆Â∆ ’≈Ò «Á÷≈¬∆ Á∂ Ú ∂ ◊ ∆¢ Âπ ‘ ≈‚∆ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ √≈Ò B@AE «Úº ⁄ Whatsapp È∂ ¡≈͉∂ Ô± ˜ √ Ò¬∆ Ú≈«¬√ ’≈«Òø ◊ Î∆⁄ Í∂ Ù ’∆Â≈ √∆¢ ’ø Í È∆ È∂ «’‘≈ «’ Ú≈«¬√ ’≈«Òø ◊ Î∆⁄ Á∂ ˜∆¬∂ Ô± ˜ √ ‘Ó∂ Ù ≈ ¡≈͉∂ ÁØ √ ª ¡Â∂ Í«Ú≈ Á∂ ÓÀ ∫ Ïª È≈Ò ‹π Û ∂ «‘‰◊∂ ¢ «¬‘ Î∆⁄ ¿π È ∑ ª Ò¬∆ ’≈Î∆ Î≈«¬Á∂ Ó ø Á ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢

«¬ø‡ÈÀ‡ ÂØ∫ «ÏȪ ’¬∆ «‚Ú≈¬∆√ª ”Â∂ ÚÂØ∫

Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ Whatsapp ◊≈‘’ª Ò¬∆ ÈÚ∂ ∫ -ÈÚ∂ ∫ Î∆⁄√ Òª⁄ ’Á≈ «‘ø Á ≈ ‘À ¢ Whatsapp «¬√ √Ó∂ ∫ ÓÒ‡∆-«‚Ú≈¬∆√ Ï∆‡≈ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó Á∂ «‘ ¡≈͉∂ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª ˘ «¬√ «ÚÙ∂ Ù Â≈ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈Â∆ Í‘π ø ⁄ Á∂ «‘≈ ‘À ¢ «¬√ «Úº ⁄ , Âπ √ ƒ ’ø « Í¿± ‡  ¡Â∂ ÒÀ Í ‡≈Í ”Â∂ Whatsapp ÚÀ º Ï Á∂ «‘ ¡≈͉∂ ÷≈Â∂ ˘ ¡À ’ √À √ ’È Á∂ ÔØ ◊ ‘Ø Ú Ø ◊ ∂ Ì≈Ú∂ ∫ ÎØ È «Úº ⁄ «¬ø ‡ ÈÀ ‡ È‘ƒ ‘À ¢ Âπ √ ƒ «√Î D «‚Ú≈¬∆√ª ”Â∂ Òœ ◊ «¬È ’È Á∂ ÔØ ◊ ‘Ø Ú Ø ◊ ∂ ¢ ’ø Í È∆ Á≈ Á≈¡Ú≈ ‘À «’ «¬√ Î∆⁄ ”⁄ ¡À ∫ ‚-‡± - ¡À ∫ ‚ ¡À È «¥ÍÙÈ Ú∆ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ Ô≈È∆ Âπ ‘ ≈‚∆ ⁄À ‡ , Ó∆‚∆¡≈ ¡Â∂ ’≈Ò√ ◊π Í Â «‘‰◊∂ ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2022

«’™ Á∆«Í’≈ Í≈Áπ’؉ È∂ «Í¡≈ ˘ «’‘≈ “ÏØfiÒ”

⁄ø◊≈ «ÙÂ≈ ω≈¿π‰ Ò¬∆ ’‘∆ «¬‘ ÷≈√ ◊ºÒ ÓπøϬ∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)ÚÀ Ò ∂ È ‡≈¬∆È ‚∂ ÂØ ∫ ’π fi «ÁÈ Í«‘Òª ¡Á≈’≈≈ Á∆«Í’≈ Í≈Áπ ’ Ø ‰ Á∆ «ÎÒÓ ◊«‘≈¬∆¡ª «Ò∆˜ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∆ ‘À ¢ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ ¿π ‘ ¡À ’ ‡ «√˪ ⁄Âπ  Ú∂ Á ∆ È≈Ò Ø Ó ª√ ’Á∆ Ș ¡≈Ú∂ ◊ ∆¢ ‘π ‰ ¿π √ È∂ «¬º ’ ⁄ø ◊ ∂ Â∂ «√‘ÂÓø Á «ÙÂ∂ Â∂ «Í¡≈ ”⁄ Ó«‘√± √ ’∆Â∂ ¡Èπ Ì Ú Ï≈∂ ’π fi √π fi ≈¡ Ú∆ √ªfi∂ ’∆Â∂ ‘È¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿π È ∑ ª Áº « √¡≈ «’ ¿π È ∑ ª Ò¬∆ «Í¡≈ «ÚÙÚ≈√, ÁØ √ Â∆ Â∂ Ì≈¬∆⁄≈≈ ‘À ¢ ¿π √ È∂ «’‘≈, “√ø ⁄ ≈ ÓÀ ˘ Òº ◊ Á≈ ‘À «’ «¬º ’ «ÙÂ∂ ”⁄ «¬Ó≈ÈÁ≈ √ø ⁄ ≈ Ï‘π  ӑº Â Ú º ÷ Á≈ ‘À ¢ «¬‘ ˜±  ∆ È‘ƒ ‘À «’

«¬º ’ «ÙÂ∂ ”⁄ ÁØ ÒØ ’ ‘Ó∂ Ù ≈ «¬º ’ Ø Íø È ∂ ”Â∂ ‘Ø ‰ ¢ «¬‘ Ú∆ ˜±  ∆ È‘ƒ ‘À «’ ¿π ‘ ‘ ‹◊∑ ≈ «¬º ’ Á± ‹ ∂ È≈Ò √«‘Ó ‘Ø ‰ Í ÓÀ ˘ Òº ◊ Á≈ ‘À «’ ’π fi ⁄∆˜ª Ï≈∂ Âπ √ ƒ «‹√ Â∑ ª Ó«‘√± √ ’Á∂ ‘Ø , ¿π √ Ï≈∂ «¬Ó≈ÈÁ≈ ‘Ø ‰ ≈ Ï‘π  ˜±  ∆ ‘À ¢ «¬√ Ò¬∆ ÓÀ ∫ ∫√ÓfiÁ∆ ‘ª «’ ⁄ø ◊ ∂ Â∂ «√‘ÂÓø Á «ÙÂ∂ Á∆ ’π ø ‹ ∆ √ø ⁄ ≈ ‘À ¢ ” «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ «¬ø ‡ «Ú¿± ”⁄ ‹ÁØ ∫ ∫ ¿π È ∑ ª ÂØ ∫ Íπ º « ¤¡≈ «◊¡≈ «’ «Í¡≈ ”⁄ «’Ú∂ ∫ ∫ Ó«‘√± √ ‘π ø Á ≈ ‘À ª «¬√ ”Â∂ Íà  ∆«’«¡≈ «Áø Á ∂ ‘Ø ¬ ∂ ¡Á≈’≈≈ È∂ «’‘≈, “«Í¡≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í ”⁄ Ï‘π  Óπ Ù ’Ò Â∂ ◊π ø fi ÒÁ≈ ÙÏÁ ‘À ¢ «’™«’ «Í¡≈ Á≈ ÓÂÒÏ Úº ÷ -Úº ÷ ÒØ ’ ª

“Úª‡‚ ¡ÀÓ¡≈ ’Ø‘Ò∆” «Úº⁄ «Á÷≈¬∆ Á∂Ú∂◊∆ Ùπ̪◊∆ ¡Â∂ ÓπøϬ∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‡∆Ú∆ ÙØ ¡ “Ì≈Ï∆ ‹∆ ÿ Í ‘À ∫ ” «Úº ⁄ ¡ø ◊ ±  ∆ Ì≈Ï∆ Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ ¡Á≈’≈≈ Ùπ Ì ª◊∆ ¡Â∂ ‘π ‰ ¡≈͉∆ Òÿ± «ÎÒÓ “Úª‡‚ ¡À º Ó ¡≈ ’Ø ‘ Ò∆” «Úº ⁄ «¥’‡ Íà ∂ Ó ∆ Á∆ ̱ « Ó’≈ «ÈÌ≈¡ ‘∆ ‘À ¢ ¡≈͉∂ «¬√ «’Á≈ Ï≈∂ ◊ºÒ ’«Á¡ª Ùπ̪◊∆ È∂ «’‘≈, “ÓÀ∫ «¬√ ÷∂‚ Ï≈∂ «˜¡≈Á≈ È‘ƒ ‹≈‰Á∆, Í ‘ª ÓÀ ∫ «¥’‡ Ï≈∂ ıÏª ˜±  ÍÛ∑ Á ∆ «‘ø Á ∆ ‘ª Â∂ «¬√ Â∑ ª ÓÀ ∫ ıπÁ ˘ «¥’‡ Ï≈∂ ¡Í‚∂ ‡ º ÷ Á∆ ‘ª¢ ÓÀ∫ «√¯ «ÚÙÚ ’ºÍ Áœ≈È ‘∆ «¥’‡ ÓÀ⁄ª Á≈ ¡≈Èø Á Ó≈‰Á∆ ‘ª¢ √«⁄È Â∂ ∫ Áπ Ò ’, Ó«‘ø Á  «√ø ÿ ËØ È ∆ ¡Â∂ «Ú≈‡ ’Ø ‘ Ò∆ Ó∂  ∂ Í√ø Á ∆Á≈ «÷‚≈∆ ‘È¢ Ó∂  ∂ Ò¬∆ «¬√ Òÿ± «ÎÒÓ «Úº ⁄ ’ø Ó ’È Á≈ ‹Ï≈ «ÏÒ’π Ò Úº ÷ ≈, ÈÚª Â∂ ÷π Ù ◊Ú≈ √∆¢ ÓÀ ∫ ¡«‹‘≈ ’π fi Í«‘Òª ’Á∂ È‘ƒ √∆ ’∆Â≈¢” √«⁄È ◊π Í Â≈ Úº Ò Ø ∫ «Â¡≈ «¬√ A@ «Óø ‡ Á∆ Òÿ± «ÎÒÓ «Úº ⁄ Ùπ Ì ª◊∆ ¡Â∂ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ “¡È≈«Ó’≈” Á∆ ¡Á≈’≈≈ ¡È∂  ∆ Ú‹≈È∆ Â∂ «ÍÃ Ô ø ’ ≈ Ú∆ «Á÷≈¬∆ Á∂ ‰ ◊∆¡ª¢

www.nripost.com

ÓÈØß‹È

Ò¬∆ Ï‘π  √≈∆¡ª∫Úº ÷ ∆¡ª∫ ⁄∆˜ª ‘È Í «‹º Ê Ø ∫ Â’ Ó∂  ≈ √Ïø Ë ‘À Ó∂  ∂ Ò¬∆ «Í¡≈ «ÚÙÚ≈√, ÁØ √ Â∆ Â∂ Ì≈¬∆⁄≈≈ ‘À ¢ ¡Á≈’≈≈ È∂ ¡º ◊ ∂ «’‘≈, “‹ÁØ ∫ ∫ Âπ √ ƒ AI ‹ª BA √≈Ò Á∂ ‘π ø Á ∂ ‘Ø Âª «Í¡≈ Á∆ Í«Ì≈Ù≈ Ï‘π  ں ÷ ∆ ‘π ø Á ∆ ‘À Â∂ ‹ÁØ ∫ Âπ √ ƒ Úº ‚ ∂ ‘π ø Á ∂ ‘Ø Âª «¬√ Á∆ Í«Ì≈Ù≈ ÏÁÒ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ Á∆«Í’≈ Í≈Áπ ’ Ø ‰ «¬È∑ ƒ «Áȃ Ø Ó ª«‡’ ‚≈Ó≈ «ÎÒÓ ◊«‘≈¬∆¡ª Á∆ «Ò∆˜ Á≈ «¬ø  ˜≈ ’ ‘∆ ‘À , ‹Ø «Í¡≈ Â∂ Óπ Ù ’Ò «٫¡ª Á∆ ◊º Ò ’Á∆ ‘À ¢ «¬‘ «ÎÒÓ AA ÎÚ∆ ˘ ¡Ó∂ ˜ È Íà ≈ ¬∆Ó Ú∆‚∆˙ ”Â∂ «Ò∆˜ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢

√≈≈ ¡Ò∆ ÷≈È «ÎÒÓª Á∆ Ù±«‡ø◊ ”⁄ πºfi∆ Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡Á≈’≈≈ √≈≈ ¡Ò∆ ı≈È, «‹‘Û∆ ¡≈͉∆ ‘≈Ò ‘∆”⁄ «Ò∆˜ ‘Ø ¬ ∆ «¯ÒÓ “¡Âø ◊ ∆ ∂ ” Á∆ Ù≈ÈÁ≈ √ÎÒÂ≈ Á≈ ¡≈Èø Á Ó≈‰ ‘∆ ‘À , ˘ «Í¤Ò∂ ’π fi Ó‘∆«È¡ª ÂØ ∫ Ù± « ‡ø ◊ Ò¬∆ «¬º º ’ √À º ‡ ÂØ ∫ Á± ‹ ∂ ¡Â∂ «¬º ’ Ù«‘ ÂØ ∫ Á± ‹ ∂ Ù«‘ Á«Ó¡≈È ’≈Î∆ ̺ ‹ -Ⱥ · ’È∆ ÍÀ ‘∆ ‘À ¢ √≈≈ ¡Ò∆ ı≈È Ì«Úº ÷ «Úº ⁄ “◊À √ Ò≈¬∆‡” ¡Â∂ Ò’ÙÓ‰ ¿π  ∂ ’  Á∆ «¯ÒÓ, «‹√ Á≈ È≈Ó ‘≈Ò∂ È‘ƒ º « ÷¡≈ «◊¡≈, «Úº ⁄ Ș ¡≈Ú∂ ◊ ∆¢ √±  ª È∂ Áº « √¡≈, ““Ò’ÙÓ‰ ¿π  ∂ ’  Á∆ «¯ÒÓ Á∂ √À º ‡ ÂØ ∫ «¬ø Á œ  ÂØ ∫ Óπ Û È Ó◊Ø ∫ √≈≈ ¡Ò∆ ı≈È Á≈ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó ’≈¯∆ π fi ∂ Ú ∂ ∫ Ú≈Ò≈ ‘À ¢ ÈÚƒ «¯ÒÓ Ùπ  ± ’È ÂØ ∫ Í«‘Òª ¿π ‘ ¡≈͉∂ Í«‘Ò∂ √≈∂ Ïª‚ª È≈Ò Ú⁄ÈϺ Ë Â≈ ͱ  ∆ ’ ‘∆ ‘À ¢ ¿π ‘ √≈≈ «ÁÈ Ïª‚ª Á∆ Ù± « ‡ø ◊ , ‚«Ïø ◊ ¡Â∂ Ø ˜ ≈È≈ Ú’¡≈¿± ‡ ”⁄ π º fi ∆ «‘ø Á ∆ ‘À ¢ ”” √±  ª ¡Èπ √ ≈ ¡Á≈’≈≈ È∂ ¡≈͉∆¡ª ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∆¡ª «¯ÒÓª Á∆ «Â¡≈∆ Ùπ  ± ’ «Áº  ∆ ‘À , «‹È∑ ª Á∆ Ù± « ‡ø ◊ ‹ÒÁ∆ ‘∆ Ùπ  ± ‘Ø ‰ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈, ““¿π ‘ √À º ‡ ”Â∂ ‹≈‰ ÂØ ∫ Í«‘Òª ͱ  ∆ Â∑ ª «Â¡≈ ‘Ø ‰ ≈ ⁄≈‘π ø Á ∆ ‘À ¢ ”” ”⁄

Ó≈‘∆ «◊ºÒ Ì≈‹Í≈ È≈Ò Ùπ± ’∂◊∆ «√¡≈√∆ √¯ Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‘«¡≈‰≈ ¡Â∂ Íø ‹ ≈Ï Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ ”⁄ ‹ÈÓ∆ «ÎÒÓ ¡Á≈’≈≈ Ó≈‘∆ «◊º Ò ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ Á∆ Ï∂ ‡ ∆ Ï⁄≈˙-Ï∂ ‡ ∆ ÍÛ∑ ≈ ˙ Óπ « ‘ø Ó ÂØ ∫ ’≈Î∆ ÍÃ Ì ≈«Ú ‘À ¢ ¿π √ Á≈ Óø È ‰≈ ‘À «’ «¬√ Óπ « ‘ø Ó Á∂ Ò≈◊± ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á È≈ «√¯ Ë∆¡ª Á∆ ‹ÈÓ Á ÚË∆ ‘À , √◊Ø ∫ Ó≈Í∂ Ú∆ ¿π È ∑ ª Á∆ ÍÛ∑ ≈ ¬∆ Íà  ∆ ‹≈◊± ’ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ Ó≈‘∆ «◊º Ò ÓØ Á ∆ Á∆ «¬√ Óπ « ‘ø Ó ÂØ ∫ Íà ∂ «  ‘Ø ’∂ Ì≈‹Í≈ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¡Â∂ «¬√ Í≈‡∆ ”⁄ «‘ ’∂ ≈‹È∆Â∆ ”⁄ ’≈Î∆ Á±  ‹≈‰ Á≈ «¬≈Á≈ º ÷ Á∆ ‘À ¢ Ó≈‘∆ Á≈ Óø È ‰≈ ‘À «’ ≈‹È∆Â∆ «Úº ⁄ ¡≈ ’∂ ’π Û ∆¡ª Ò¬∆ ¿π ‘ √≈∂ ≈‘ ÷Ø Ò ∑ ‰ ≈ ⁄≈‘∂ ◊ ∆, «‹È∑ ª ˘ ¿π È ∑ ª Ò¬∆ ◊Ò √Ófi ’∂ ‚≈«¬¡≈ ‹ª Ïø Á ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Óπ ø « ‚¡ª Úª◊ ¿π ‘ ’π Û ∆¡ª ˘ ‘ Â∑ ª Á∆ ¡≈˜≈Á∆ Á∂ ‰ Á∂ ‘º ’ «Ú⁄ ‘À ¢ AI √≈Òª Á∂ ¡≈͉∂ «ÎÒÓ∆ ’∆¡ ”⁄ Ó≈‘∆ «◊º Ò È∂ C@ ÂØ ∫ Úº Ë «ÎÒÓª ’∆Â∆¡ª ‘È¢ ‘«¡≈‰≈ Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ ÓÈØ ‘  Ò≈Ò È∂ ÁØ «ÁÈ Í«‘Òª ’∂ ∫ Á∆ Óø  ∆ ◊‹∂ ∫ Á Ù∂ ÷ ≈Ú ¡Â∂ ≈‹ √Ì≈ ÓÀ ∫ Ï Áπ Ù Ôø  ◊œ Â Ó Á∆ Óœ ‹ ± Á ◊∆ ”⁄ Ó≈‘∆ «◊º Ò ˘ Ì≈‹Í≈ «Úº ⁄ Ù≈ÓÒ ’∆Â≈ ‘À ¢ ‘«¡≈‰≈ Ì≈‹Í≈ ¡≈◊± Âπ ‰ Ìø ‚ ≈∆ È∂ Ó≈‘∆ «◊º Ò Á∆ Í≈‡∆ ”⁄ ¡À ∫ ‡∆ ’Ú≈¬∆¢Ì≈‹Í≈ Á∂ Ó∆‚∆¡≈ «¬ø ⁄ ≈‹ ‚≈’‡ √ø ‹ ∂ ÙÓ≈ ¡Â∂ √± Ï ≈¬∆ Ïπ Ò ≈∂ √π Á ∂ Ù ’‡≈∆¡≈ È∂ Ó≈‘∆ ˘ Íø ‹ ≈Ï ⁄Ø ‰ ª «Úº ⁄ Íà ⁄ ≈ Ò¬∆ ÓÀ Á ≈È «Úº ⁄ ¿π  ≈«¡≈ ‘À ¢ ‘π ‰ ¿π È ∑ ª Á∆ ’ª⁄Ò-B ÚÀ º Ï √∆∆˜ ¡≈ ‘∆ ‘À ¢ “Á∂ Ú -‚∆” Ú◊∆¡ª Úº ‚ ∆¡ª «ÎÒÓª ”⁄ ’ø Ó ’ ⁄π º ’ ∆ Ó≈‘∆ «◊º Ò Á≈ ¡√Ò∆ Ȫ «ø Í ∆ ’œ  «◊º Ò ‘À ¢ ¿π ‘ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ Á∂ «¬º ’ Íø ‹ ≈Ï∆ Í«Ú≈ È≈Ò √Ïø Ë Â ‘À ¢ Ó≈‘∆ ˘ ¡◊Ò∆¡ª ÒØ ’ √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª Ò¬∆ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ ÂØ ∫ Ì≈‹Í≈ Á∆ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï «’È ÷∂  Á∂ ÏÁÒ Ú‹Ø ∫ Ú∆ Á∂ « ÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ Ó≈‘∆ Í«‘Ò∆ Ú≈ √≈Ò B@@C ”⁄ «ÎÒÓ “‘Ú≈¬∆∫”

Ș ¡≈¬∆ √∆¢ √≈Ò B@@I ”⁄ «Ò∆˜ ‘Ø ¬ ∆ ¡Èπ  ≈◊ ’ÙÔÍ Á∆ «ÎÒÓ “Á∂ Ú ‚∆” ÂØ ∫ ¿π È ∑ ª ˘ ͤ≈‰ «ÓÒ∆¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿π È ∑ ª È∂ “√≈«‘Ï Ï∆Ú∆ ¡œ  ◊À ∫ ◊√‡”, ÁÏø ◊ , Í≈È «√ø ÿ ÂØ Ó , ÁÏø ◊ B, √≈‘Ï Ï∆Ú∆ ¡œ  ◊À ∫ ◊√‡√ «‡Ș, ‹ø ‹ ∆, Ïπ Ò ∂ ‡ ≈‹≈, √≈‘∂ Ï Ï∆Ú∆ ¡œ  ◊À ∫ ◊√‡ C, Áπ  ◊≈ÓÂ∆ ¡Â∂ Á±  ÁÙÈ Ú◊∆¡ª «ÎÒÓª «Úº ⁄ ’ø Ó ’∆Â≈¢ Ó≈‘∆ È∂ Íø ‹ ≈Ï∆ ¡Â∂ Â∂ Ò ◊± «ÎÒÓª «Úº ⁄ Ú∆ ’ø Ó ’∆Â≈ ‘À ¢ ¿π √ È∂ «ÎÒÓ “Á∂ Ú ‚∆” «Úº ⁄ ¡≈͉∆ ¡Á≈’≈∆ Ò¬∆ √≈Ò B@A@ «Úº ⁄ √ÚØ Â Ó ¡«ÌÈ∂  ∆ ¡≈ÒØ ⁄ ’ Ùà ∂ ‰ ∆ ”⁄ «ÎÒÓÎ∂ ¡  ¡Ú≈‚ «‹º « ¡≈ ‘À ¢ Ó≈‘∆ «◊º Ò , «‹√ È∂ ’¬∆ √¥∆È ¡Ú≈‚˜, ÓØ √ ‡ ÍÃ Ø « Ó«√ø ◊ «È¿± ’ Ó Î∆Ó∂ Ò ¡Ú≈‚ «‹º  ∂ ‘È, Á∆ «¬’ C √≈Ò Á∆ Ï∂ ‡ ∆ Ú∂  Ø « È’≈ Ú∆ ‘À ¢

«ÎÒÓ∆ ’∆¡ ≈‹È∆Â∆ ”⁄ π’≈Ú‡ È‘ƒ ω∂◊≈

¡ÀÓ¡À’√ ÍÒ∂¡ Á∆ ÚÀºÏ √∆∆˜ ’ª⁄ÒB AA ÎÚ∆ ˘ «Ò∆˜ ‘Ø ‘∆ ‘À ¢ «¬√ ÚÀ º Ï √∆∆˜ ”⁄ Ó≈‘∆ «◊º Ò ¡À º Ó .Í∆. ω∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ ’ª⁄Ò C «Úº ⁄ Óπ º ÷ Óø  ∆ Á∂ ± Í ”⁄ Ș ¡≈Ú∂ ◊ ∆¢ Ó≈‘∆ «◊º Ò ’ª⁄Ò-B ÂØ ∫ ¡≈͉∂ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï Ï‰È Â∂ Ì≈‹Í≈ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ‰ ˘ ÒÀ ’∂ ’≈Î∆ ¿π  Ù≈«‘ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÓÀ ˘ ¡≈͉≈ «√¡≈√∆ √Î Ï‘π  ‘∆ ÚË∆¡≈ Ș ¡≈ «‘≈ ‘À ¢ ÓÀ ∫ Ë∆¡ª Á∆ «√º « ÷¡≈ Íà  ∆ ÒØ ’ ª ˘ ‹≈◊± ’ ’È≈ ⁄≈‘π ø Á ∆ ‘ª ¡Â∂ «¬√ Ò¬∆ ÓÀ ∫ ’ø Ó Ú∆ ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬‘ Íà ∂  È≈ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Á∆ Ï∂ ‡ ∆ Ï⁄≈˙-Ï∂ ‡ ∆ ÍÛ∑ ≈ ˙ Óπ « ‘ø Ó ÂØ ∫ «ÓÒ∆ ‘À «‹√ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ‘«¡≈‰≈ Á∂ Í≈‰∆Í ÂØ ∫ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ ‘π ‰ ÓÀ ∫ ≈‹È∆Â∆ ”⁄ ͱ  ∆ Â∑ ª Ì≈‹Í≈ ˘ √Ó«Í ‘Ø ◊¬∆ ‘ª¢ Í≈‡∆ «‹º Ê ∂ Ú∆ Ó∂  ∆¡ª √∂ Ú ≈Úª ÒÀ ‰ ≈ ⁄≈‘∂ ◊ ∆, ÓÀ ∫ ¿π √ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘ª ¡Â∂ Ó∂  ∂ «ÎÒÓ∆ ’∆¡ ˘ «¬√ ’ø Ó «Ú⁄ ’Ø ¬ ∆ π ’ ≈Ú‡ È‘ƒ Ï‰È «Á¡ª◊∆¢

«ÎÒÓ “ÏÛ∂ Ó∆¡ª ¤Ø‡∂ Ó∆¡ª” «Úº⁄ Ó∂  ∂ Ò¬∆ Ï‘π  ‘∆ Ó√± Î ∆¡Â Ș ¡≈¿π‰◊∂ ¡’ÙÀ Â∂ ‡≈¬∆◊ Ì«¡≈ «‘≈ “B@BA”: Ú≈«Ó’≈ ◊º Ï ∆ ÓπøϬ∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)«ÈÁ∂ Ù ’ ¡Ò∆ ¡º Ï ≈√ ˜Î Á∆ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ ¡À ’ ÙÈ «ÎÒÓ “ÏÛ∂ Ó∆¡ª ¤Ø ‡ ∂ Ó∆¡ª” ”⁄ ¡À ’ ÙÈ √‡≈ ¡’ÙÀ ’π Ó ≈ ¡Â∂ ‡≈¬∆◊ Ùœ ΠȘ ¡≈¿π ‰ ◊∂ ¢ «¬‘ «ÎÒÓ ¡◊Ò∂ √≈Ò «¥√Ó√ Óœ ’ ∂ «Ò∆˜ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ «¬‘ ¡À Ò ≈È «ÎÒÓ Á∂ «ÈÓ≈Â≈Úª È∂ «¬º ’ Ú∆‚∆˙ ‹≈∆ ’ ’∂ «ÎÒÓ Íà  ∆ «ÁÒ⁄√Í∆ ÍÀ Á ≈ ’ «Áº  ∆ ‘À ¢ «ÈÓ≈Â≈ Ú≈Ù± Ì◊È≈È∆ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬‘ «ÎÒÓ ¿π √ Á∂ «ÁÒ Á∂ Ï‘π  ’∆Ï ‘À «’™«’ «¬√ «Úº ⁄ ÁØ Ó‘≈È ¡Á≈’≈ ¡«Ó ‹∆ ¡Â∂ ◊Ø « Úø Á ≈ È∂ «¬’º « ·¡ª ’ø Ó ’∆Â≈ √∆¢ ¿π È ∑ ª ¡Ò∆ ¡º Ï ≈√ ˜¯ Á∆ Íà √ ø √ ≈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿π ‘ Ï‘π  √π Ò fi∂ ‘Ø ¬ ∂ «ÈÁ∂ Ù ’ ‘È¢ ¿π √ ˘ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ Á∂ ’∂ ÷π Ù ∆ ‘Ø ‘∆ ‘À «’ «ÎÒÓ «Ú⁄ ÏÛ∂ Ó∆¡ª Ú‹Ø ∫ ¡’ÙÀ ’π Ó ≈ Â∂ ¤Ø ‡ ∂ Ó∆¡ª Ú‹Ø ∫ ‡≈¬∆◊ Ùœ Î ’ø Ó ’È◊∂ ¢ Ú≈Ù± Ì◊È≈È∆ Â∂ ͱ ‹ ≈ ¡À ∫ ‡‡∂ È ÓÀ ∫ ‡ «¬‘ «ÎÒÓ ¬∂ ¬ ∂ ˜ À º ‚ Á∂ √«‘ÔØ ◊

È≈Ò «Â¡≈ ’È◊∂ ¢ Ú≈Ù± ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Á∆Í«Ù÷≈ Á∂ Ù Óπ ÷ , ‹À ’ ∆ Ì◊È≈È∆, «‘ÓªÙ± «’ÙÈ Ó«‘≈, ¡Ò∆ ¡º Ï ≈√ ˜Î «ÎÒÓ Á∂ «ÈÓ≈Â≈ ‘È¢ ͱ ‹ ≈ ¡À ∫ ‡‡∂ È ÓÀ ∫ ‡ ÍÃ Ø ‚ ’ÙÈ Áπ ¡ ≈≈ «Â¡≈ «¬‘ «ÎÒÓ Íø ‹ Ì≈Ù≈Úª «‘ø Á ∆, Â∂ Ò ◊± , Â≈«ÓÒ, ’ø È Û ¡Â∂ Ó«Ò¡≈ÒÓ «Úº ⁄ «Ò∆˜ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢

ÓπøϬ∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)¡Á≈’≈≈ Ú≈«Ó’≈ ◊º Ï ∆ ‘π ‰ Âº ’ ’¬∆ Úº ‚ ∂ Íà ≈ ‹À ’ ‡ ’ ⁄π º ’ ∆ ‘À Â∂ ¿π √ Á∂ ’¬∆ Íà ≈ ‹À ’ ‡ «¬√ Ú∂ Ò ∂ ˙‡∆‡∆ ÍÒÀ ‡ Î≈Óª ”Â∂ √¯ÒÂ≈ È≈Ò «Á÷≈¬∂ Ú∆ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ ÍÃ≈¬∆Ó Ú∆‚∆˙˜ ¡≈Î∆Ù∆¡Ò ”Â∂ «ÚÙ≈Ò Ì≈ÁÚ≈‹ Úº Ò Ø ∫ “Ó≈‚È ÒÚ” Á∂ «‘ø Á ∆ ± Í ªÂÈ “ıπ ¯ ∆¡≈” «Úº ⁄ ¡Â∂ ÈÀ º ‡ ΫҒ√ ”Â∂ «Ú’Ó≈«Áº « ¡≈ ÓØ ‡ Ú≈È∆ Á∆ ÚÀ º Ï √∆∆˜ “√‡≈‚√‡” Â∂ ¡ÂπÒ Óœ∫◊∆¡≈ Á∆ ÚÀ º Ï √∆∆˜ “Ó≈¬∆” «Úº ⁄ Ú≈«Ó’≈ È∂ ̱ « Ó’≈Úª ¡Á≈ ’∆Â∆¡ª ‘È¢ Ï∆Â∂ Ú∑ ∂ Ï≈∂ ◊º Ò ’«Á¡ª Ú≈«Ó’≈ È∂ «’‘≈, “B@BA Ó∂  ∂ Ò¬∆ Ï‘π  ‘∆ Ó√± Î ∆¡Â Ì«¡≈ «‘≈ ‘À «‹√ «Úº ⁄ ’Ï∆ ı≈È Á∆ «ÎÒÓ “HC”

¡≈«Ê’ Âø◊∆ ÂØ∫ Í∂Ù≈È Ó‘≈Ì≈ Á∂ “Ì∆Ó” ÍÃÚ∆È ’πÓ≈ Á≈ GD √≈Ò Á∆ ¿πÓ ”⁄ ‘Ø«¬¡≈ Á∂‘ªÂ Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)ÒÂ≈ Óø ◊ ∂ Ù ’ Á∂ Á∂ ‘ ªÂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÓÈØ  ø ‹ È ‹◊ ÂØ ∫ «¬’ ‘Ø  Ïπ  ∆ ıÏ ‘À ¢ Ó‘≈Ì≈ √∆∆¡Ò ”⁄ Ì∆Ó Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ ÍÃ Ú ∆È ’π Ó ≈ Á≈ GD √≈Ò Á∆ ¿π Ó  ”⁄ Á∂ ‘ ªÂ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ ¿π ‘ ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ ÂØ ∫ «ÏÓ≈∆ ¡Â∂ ¡≈«Ê’ Âø ◊ ∆ È≈Ò ‹± fi ‘∂ √È¢ ¿π È ∑ ª ¡≈͉∂ ’º Á ¡Â∂ Әϱ  √∆ Á∂ ÁÓ ”Â∂ ÏÂœ  «÷‚≈∆ ’∆¡ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ’∆Â∆¢ «Î «‘ø Á ∆ «ÎÒÓª Úº Ò π ı ’∆Â≈¢ ¿π È ∑ ª ’¬∆ «ÎÒÓª ”⁄ ÷ÒÈ≈«¬’ Á∆ ̱ « Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆, Í Íà « √º Ë ∆ Ó‘≈Ì≈ ÂØ ∫ «ÓÒ∆, «‹√ «Úº ⁄ ¿π È ∑ ª Ì∆Ó Á∆ ̱ « Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆¢ Ï‘π  ÿº ‡ ÒØ ’ ‹≈‰Á∂ ‘È «’ ÍÃ Ú ∆È ’π Ó ≈ È∂ ¡≈͉∂ ¡Á≈’≈∆ ’∆¡ ”⁄ ¡«ÓÂ≈Ì Ïº ⁄ È ¡Â∂ ‹«Âø Á  Ú◊∂ √π Í √‡≈ª È≈Ò Ú∆ ’ø Ó ’∆Â≈ ‘À ¢ ÍÃ Ú ∆È Á∆ Í«‘Ò∆ «ÎÒÓ AIHA ”⁄ ω∆ “’Ù≈” √∆¢ «¬√∂ √≈Ò ¿π È ∑ ª Á∆ Á± ‹ ∆ «ÎÒÓ “Ó∂  ∆ ¡≈Ú≈˜ √π ‰ Ø ” Ú∆ ¡≈¬∆¢ «¬È∑ ª ÁØ Ú ª «ÎÒÓª ”⁄ ‹«Âø Á  ¿π È ∑ ª Á∂ È≈Ò √È¢ ¿π ‘ ¡«ÓÂ≈Ì Ïº ⁄ È Á∆ √π Í «‘º ‡ «ÎÒÓ “Ù«‘ÈÙ≈‘” ”⁄ Ú∆ ’ø Ó ’ ⁄π º ’ ∂ ‘È¢ ÍÃ Ú ∆È È∂ ⁄≈⁄≈ ⁄œ Ë ∆ √∆∆¡Ò

«Úº ⁄ Ú∆ √≈ϱ Á∆ ̱ « Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ √∆¢ ‡À ’ ¡Â∂ Î∆Ò‚ √ÍØ  ‡√ ”⁄ ’∆¡ ω≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÍÃ Ú ∆È ’π Ó ≈ È∂ G@ Á∂ Á‘≈’∂ Á∂ ¡÷∆ ”⁄ ÙØ ¡ «Ï˜ «Ú⁄ ¡≈͉≈ ’∆¡ Ùπ  ± ’∆Â≈¢ «¬’ «¬ø ‡ «Ú¿± ”⁄ ÍÃ Ú ∆È ’π Ó ≈ È∂ ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ Ï≈Ò∆Úπ º ‚ «ÎÒÓ √≈¬∆È ’È ˘ Ô≈Á ’∆Â≈ ‹ÁØ ∫ ¿π ‘ «¬º ’ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ Ò¬∆ ’ÙÓ∆ «Úº ⁄ √È¢ ÍÃ Ú ∆È ’π Ó ≈ Á∆¡ª ÓÙ‘±  «ÎÒÓª “’«ÙÓ≈ ’π Á  ’≈, Ôπ º Ë , ÏÒÚø  , «√ø ÿ ≈√‰, ıπ Á ◊˜, ÒØ ‘ ≈, ÓØ ‘ º Ï Â ’∂ Áπ Ù Ó‰, «¬Ò≈’≈” ‘È ¢

√≈≈ ¡Ò∆ ÷≈È (‹ÈÓ AB ¡◊√ AIIE) ͇œÁ∆ Í«Ú≈ Á∆ ÓÀ∫Ï ¡Â∂ √À¯ ¡Ò∆ ı≈È ¡Â∂ ¡«ÓÃÂ≈ «√øÿ Á∆ ÍπºÂ∆ ‘À¢ ¿π‘ ÓÈ√± ¡Ò∆ ÷≈È ¡Â∂ ÙÓ∆Ò≈ ‡À◊Ø Á∆ ÍØÂ∆ ‘À¢ ’ضÏ∆¡≈ Ô±È∆Ú«√‡∆ ÂØ∫ ◊ÃÀ‹±¬∂ÙÈ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á √≈≈ È∂ ’∂Á≈È≈Ê (B@AH) È≈Ò ¡≈͉∂ «ÎÒÓ∆ ’∆¡ Á∆ Ùπ±¡≈ ’∆Â∆, «¬√ «ÎÒÓ «Úº⁄ ¿π‘ √π٪ «√øÿ ≈‹Í±Â È≈Ò Óπº÷ ̱«Ó’≈ «Úº⁄ Ș ¡≈¬∆¢

È≈Ò ÓÀ ∫ «‘ø Á ∆ «ÎÒÓª «Úº ⁄ ¡≈͉≈ √¯ Ùπ  ± ’∆Â≈¢ «‚‹∆‡Ò ÍÒÀ ‡ Î≈Ó ‘œ ‡ √‡≈ ”Â∂ Ú∆ ÓÀ ∫ “◊à « ‘‰” √∆∆˜ ’∆Â∆ Â∂ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ÓÀ ∫ Íø ‹ ≈Ï∆ «ÎÒÓª «Úº ⁄ Ú∆ ¡≈͉≈ ’ø Ó ‹≈∆ º « ÷¡≈¢ «¬√ √≈Ò Ó∂  ∂ ’Ø Ò ‘Ø  Ú∆ Úº ‚ ∂ Íà ≈ ‹À ’ ‡ ¡Â∂ ÔØ ‹ È≈Úª ‘È¢ «¬√ Ú∑ ∂ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂ ÈÚ∂ ∫ Íà ≈ ‹À ’ ‡ª «Úº ⁄ ÓÀ ˘ «ÎÒÓ ‹◊ Á∆¡ª ’π fi Ï‘π  ‘∆ ¿π º ÿ ∆¡ª ‘√Â∆¡ª È≈Ò ’ø Ó ’È Á≈ Óœ ’ ≈ «ÓÒ∂ ◊ ≈¢” Ú≈«Ó’≈ È∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ √Á≈ ÂØ ∫ ‘∆ «ÚÙ≈Ò ¡Â∂ «Ú’Ó Á∂ ’ø Ó Á∆ Íà ٠ø √ ’ ‘∆ ‘À Â∂ ¿π È ∑ ª È≈Ò «¬ø È ∂ Úº ‚ ∂ Íà ≈ ‹À ’ ‡ª «Úº ⁄ ’ø Ó ’È Á≈ Óœ ’ ≈ «ÓÒ‰≈ ¿π √ Ò¬∆ Úº ‚ ∆ ◊º Ò ‘À ¢

√ø‹À ÁºÂ ÚºÒØ∫ “ÊÃ∆ ‚≈¬∆ÓÀÈÙÈ ÓØÙÈ «Í’⁄˜” ÍÃØ‚’ÙÈ ‘≈¿±√ Ùπ± Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «ÎÒÓ ¡Á≈’≈ √ø ‹ À Áº  «ÎÒÓ √È¡Â «Úº ⁄ È≈«¬’Ú≈Á Á∂ √π È «‘∆ Ôπ º ◊ ˘ Ú≈Í√ «Ò¡≈¿π ‰ Á∆ ÓÈÙ≈ È≈Ò ÍÃ Ø ‚ ’ÙÈ ‘≈¿± √ “Êà ∆ ‚≈¬∆ÓÀ È ÙÈ ÓØ Ù È «Í’⁄˜” Òª⁄ ’ «‘≈ ‘À ¢ √ø ‹ À È∂ Áº ÷ ‰∆ Ì≈Â∆ «ÎÒÓ “Íπ Ù Í≈” ˘ ‘≈Ò ‘∆ «Úº ⁄ Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ «ÓÒ∆ ’≈ÓÔ≈Ï∆ ¡Â∂ «ÎÒÓ “Ï≈‘± Ï Ò∆” Á∂ «ÈÓ≈Â≈ ¡À º √ ¡À º √ ≈‹≈Óœ Ò ∆ Á∆¡ª «ÎÒÓª Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áø « Á¡ª Ïœ Ò ∆Úπ º ‚ ”⁄Ø ∫ ¡ÒØ Í ‘Ø ◊¬∂ È≈«¬’Ú≈Á Á≈ «˜’ ’∆Â≈¢ ¿π È ∑ ª Áº « √¡≈ «’ Ïœ Ò ∆Úπ º ‚ «Ú⁄ Í«‘Òª È≈«¬’ª ”Â∂ ¡≈Ë≈« «ÎÒÓª ‘π ø Á ∆¡ª √∆ Â∂ ÒØ ’ ¡Á≈’≈ª Á∆ Ï‘≈Á∆ Á∂ «’º √ ∂ √π ‰ ≈™Á∂ √È¢ Áº ÷ ‰∆ Ì≈ Ú≈Ò∂ ‘π ‰ Ú∆ ¡«‹‘∆¡ª «ÎÒÓª Á≈ «ÈÓ≈‰ ’ ‘∂ ‘È Í Ïœ Ò ∆Úπ º ‚ «Úº ⁄ ¡«‹‘≈ È‘ƒ ‘Ø «‘≈¢ √ø ‹ À È∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ «¬√ ˘ √π  ‹∆ ’È Á∆ ’Ø « ÙÙ ’ «‘≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ¡«‹‘≈ √π È «‘∆ Ôπ º ◊ «¬√ Ú∂ Ò ∂ «√Î ‘œ Ò ∆Úπ º ‚ Â∂ Ì≈ Á∆¡ª Áº ÷ ‰∆ «ÎÒÓª «Ú⁄ ‘∆ Óœ ‹ ± Á ‘À ¢ √ø ‹ À «¬√ Ú∂ Ò ∂ «ÎÒÓ “Á Ú«‹È ‡Ã ∆ ” Á≈ «ÈÓ≈‰ ’ ‘∂ ‘È¢

«ÎÒÓ “Í∆¡ÀºÓ È«øÁ ÓØÁ∆” Á∆ ¡Á≈’≈≈ È≈Ò Ú≈Í«¡≈ ÁÁÈ≈’ ’≈ ‘≈Á√≈, Ú≈Ò-Ú≈Ò Ï⁄∆ «’ÙØ∆ Ù‘≈‰∂ Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È ¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)‡∆Ú∆ ¡Â∂ Ï≈Ò∆Úπ º ‚ Á∆ ÓÙ‘±  ¡Á≈’≈≈ «’ÙØ  ∆ Ù‘≈‰∂ Á∂ Íà ٠ø √ ’ª Ò¬∆ Ïπ  ∆ ıÏ ‘À ¢ ¡Á≈’≈≈ Á∆ ’≈ ‘≈Á√∂ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ ‘≈Á√∂ «Úº ⁄ «’ÙØ  ∆ Ù‘≈‰∂ ¡Â∂ ¿π √ Á≈ Í«Ú≈ Ó≈Ó± Ò ∆ Âœ  ”Â∂ Ï«⁄¡≈ ‘À ¢ «’ÙØ  ∆ Ù‘≈‰∂ È∂ Ï≈Ò∆Úπ º ‚ ¡Â∂ Ó≈·∆ «√È∂ Ó ≈ Á∆¡ª ’¬∆ «ÎÒÓª «Úº⁄ ¡≈͉∆ ¡Á≈’≈∆ È≈Ò ÁÙ’ª Á≈ «ÁÒ «‹º  «Ò¡≈ ‘À ¢ ¿π ‘ ÓÙ‘± ‡∆Ú∆ √∆∆¡Ò «¬Ù’ “Ó∂ Ó‹≈Úª ¡Â∂ ◊Ó ‘À «’√∆ ’∂ «Í¡≈” ”⁄ Ș ¡≈ ⁄π º ’ ∆ ‘À ¢ ¡≈͉∆ ’≈ Á∂

‘≈Á√∂ Á∆ ‹≈‰’≈∆ ÷π Á «’ÙØ  ∆ Ù‘≈‰∂ È∂ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ≈‘ƒ «Áº  ∆ ‘À ¢ «’ÙØ  ∆ Ù‘≈‰∂ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ’≈Î∆ ¡À ’ «‡Ú «‘ø Á ∆ ‘À ¢ ¿π ‘ ¡’√ ¡≈͉∂ Íà ٠ø √ ’ª È≈Ò ‹π Û ∂ «‘‰ Ò¬∆ ÷≈√ Â√Ú∆ª ¡Â∂ Ú∆‚∆˙˜ Ù∂ ¡  ’Á∆ «‘ø Á ∆ ‘À ¢ «’ÙØ  ∆ Ù‘≈‰∂ È∂ ¡≈͉∂ ¡«Ë’≈ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ¡’≈¿± ∫ ‡ ”Â∂ «Âø È Â√Ú∆ª Ù∂ ¡  ’∆Â∆¡ª ‘È¢ «¬‘ «Âø È ∂ Â√Ú∆ª ¿π √ Á∆ ’≈ ‘≈Á√∂ Á∆¡ª ‘È¢ Â√Ú∆ª ”⁄ «¬’ ‡º ’ «’ÙØ  Ù‘≈‰∂ Á∆ ’≈ Á∆ √≈¬∆‚ ˘ Èπ ’ √≈È Í‘π ø ⁄ ≈™Á≈ Ș ¡≈ «‘≈ ‘À ¢ «¬È∑ ª Â√Ú∆ª ˘ Ù∂ ¡  ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «’ÙØ  ∆ Ù‘≈‰∂ È∂ ’≈ ‘≈Á√∂ Ï≈∂ Áº « √¡≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª È∂

Â√Ú∆ª Á∂ ’À Í ÙÈ ”⁄ «Ò«÷¡≈, “√≈‚≈ ’≈ ”⁄ ¡À ’ √∆‚À ∫ ‡ ‘Ø «◊¡≈¢ «¬√ ‘≈Á√∂ «Úº ⁄ ’≈ Èπ ’ √≈È∆ ◊¬∆ Í √≈∂ Ú≈Ò-Ú≈Ò Ï⁄ ◊¬∂ ¢ Ì◊Ú≈È Á≈ Ùπ ’  ‘À . ‹≈’Ø ≈÷∂ √≈¬∆¡ª Ó≈ √’∂ È≈ ’Ø ¬ ∂ ¢ ”«’ÙØ  ∆ Ù‘≈‰∂ Á∆ Áπ  ÿ‡È≈◊à √  ’≈ Á∆¡ª Â√Ú∆ª √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò Ú≈«¬Ò ‘Ø ‘∆¡ª ‘È¢ ¡Á≈’≈≈ Á∂ Íà ٠ø √ ’ ¿π √ Á∆¡ª Â√Ú∆ª ”Â∂ Íà  ∆«’«¡≈ Á∂ ‘∂ ‘È¢ ’¬∆ Íà ٠ø √ ’ª È∂ ’π Ó À ∫ ‡ ’’∂ «’ÙØ  ∆ Ù‘≈‰∂ Ò¬∆ ¡≈͉∆ «⁄ø  ≈ Ú∆ ˜≈‘ ’∆Â∆ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ «’ÙØ  ∆ Ù‘≈‰∂ ‡∆Ú∆ √∆∆¡Ò “◊Ó ‘À «’√ ’∂ «Í¡≈” ”⁄ ÌÚ≈È∆ ’≈’± Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¡ ‘∆ ‘À , «‹√ ˘ ÁÙ’ª Úº Ò Ø ∫ ’≈Î∆ Í√ø Á ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ‡∆Ú∆ √∆∆¡Òª ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ «’ÙØ  ∆ Ù‘≈‰∂ È∂ «ÎÒÓª «Úº ⁄ Ú∆ ¡≈͉∆ ¡Á≈’≈∆ Á∂ ‹œ ‘  «Á÷≈¬∂ ‘È¢ ¿π √ È∂ «Ù‚∆ √≈¬∆∫ Ï≈Ï≈, ’Ó≈, Óπ ø Ï ¬∆ ◊œ ‚ Î≈Á, ‘ÎÂ≈ Ïø Á , Ïø Ï ÏÒ≈√‡, Î∂ ¡ , ∂ ‚ : «Á ‚≈’ √≈¬∆‚, √π Í √‡≈ ¡Â∂ Í∆¡À Ó È«ø Á  ÓØ Á ∆ Ú◊∆¡ª ’¬∆ «ÎÒÓª «Úº ⁄ ’ø Ó ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ «’ÙØ  ∆ Ù‘≈‰∂ Ú∆ Ó≈·∆ «√È∂ Ó ≈ Á≈ ÓÙ‘±  «⁄‘≈ «‘ ⁄π º ’ ∆ ‘À ¢ ¿π ‘ Ó≈·∆ «¡À « Ò‡∆ ÙØ ¡ «Ïº ◊ Ïœ √ B Á≈ Ú∆ «‘º √ ≈ «‘ ⁄π º ’ ∆ ‘À ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2021

WWW.NRIPOST.COM

«√‘ ¡Â∂ √∞ßÁÂ≈

«¬‘ E ÎÀ‡ Ï«Èø◊ ‹±√ Â∂˜∆ È≈Ò Ù≈’≈‘≈∆ ‘؉ Á∂ Î≈«¬Á∂ ‹≈‰ ’∂ Âπ√ƒ «‘ ‹≈˙◊∂ ‘À≈È ÿ‡≈™Á∂ È∂ Ì≈, ‚≈¬∆‡ ”⁄ ’Ø Ù≈ÓÒ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ì≈ ÿ‡≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ ÷π  ≈’ «Úº ⁄ Â≈˜∂ ‹± √ ˘ Ù≈ÓÒ ’È≈ «¬º ’ ÈÚƒ Ë≈È≈ ‘À ¢ ¡√ƒ «¬‘ È‘ƒ ’«‘ ‘∂ ‘ª «’ Ì≈ ÿ‡≈¿π ‰ Ò¬∆ Âπ ‘ ≈˘ ÂÒ ÷π  ≈’ ÒÀ ‰ ∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À , Í ¡√ƒ «¬‘ ’«‘‰ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’ ‘∂ ‘ª «’ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò Ì≈ ÿ‡≈¿π ‰ Ò¬∆ Â≈˜∂ ‹± √ ˘ Ú∆ ‚≈¬∆‡ «Úº ⁄ Ù≈ÓÒ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ Â≈˜∂ ‹± √ «Úº ⁄ «Ú‡≈«ÓÈ, ÷«‰‹, Î≈¬∆Ï ¡Â∂ ¡À ∫ ‡∆-¡≈’√∆‚À ∫ ‡√ Ìͱ  ‘π ø Á ∂ ‘È, ‹Ø Âπ ‘ ≈‚∂ ÓÀ ‡ ≈ÏØ « Ò˜Ó ˘ ÚË≈™Á∂ ‘È ¡Â∂ ’À Ò Ø  ∆ ÏÈ ’Á∂ ‘È¢ ª ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª ¡«‹‘∂ E ‹± √ Ï≈∂ «‹È∑ ª ˘ Âπ √ ƒ Ì≈ ÿ‡≈¿π ‰ Ò¬∆ ‚≈¬∆‡ ”⁄ Ù≈ÓÒ ’ √’Á∂ ‘Ø . ..

’∂Ò∂ Á≈ ‹±√ ’∂ Ò ∂ Á∂ ‹± √ Á∆ ÚÂØ ∫ Ì≈ ÿ‡≈¿π ‰ Ò¬∆ √≈Òª ÂØ ∫ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ’∂ Ò ∂ Á≈ ‹± √ Ï≈«¬Ò ¡À « √‚ ˘ ¤π Í ≈™Á≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ «Ú⁄ ’À Ò Ø  ∆ Ï‘π  ÿº ‡ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ «¬‘ Ì≈ ÿ‡≈¿π ‰ Ò¬∆ √Ì ÂØ ∫ ÚË∆¡≈ ‹± √ «Úº ⁄ Ø ∫ «¬º ’ ‘À ¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)Ù≈’≈‘≈∆ ÌØ ‹ È ˘ ¡Í‰≈¿π ‰ ≈ «√‘ÂÓø Á ¡Â∂ ÷π Ù «‘‰ Á≈ √‘∆ Â∆’≈ ‘À ¢ Ù≈’≈‘≈∆ ÷π  ≈’ «¬º ’ √ø Í ±  È ÷π  ≈’ ‘À ¢ «‹√ «Ú⁄ √∆ ˘ Î≈¬∆Ï, «Ú‡≈«ÓÈ, ÎØ « Ò’ ¡À « √‚, ÓÀ ◊ È∆Ù∆¡Ó ¡Â∂ ’¬∆ Î≈¬∆‡Ø ’À Ó ∆’Ò√ Á≈ Ò≈Ì «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ Ù≈’≈‘≈∆ ÒØ ’ ª ˘ ’Ø Ò À √ ‡Ã Ø Ò , ÏÒº ‚ Íà À Ù  ¡Â∂ «ÁÒ Á∆¡ª Ï∆Ó≈∆¡ª Á≈ ÷Â≈ ÿº ‡ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ù≈’≈‘≈∆ ÌØ ‹ È Í⁄‰ ”⁄ ¡≈√≈È ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬√ ˘ Í’≈¿π ‰ «Ú⁄ Ú∆ ÿº ‡ √Óª Òº ◊ Á≈ ‘À ¢ √Ϙ∆¡ª √≈‚∂ «√‘ÂÓø Á ‹∆ÚÈ Ò¬∆ ‘∆ È‘ƒ √◊Ø ∫ Ú≈Â≈ÚÈ Ò¬∆ Ú∆ Ó‘º  Úͱ  È ‘È¢ ¡º ‹ ¡√ƒ Âπ ‘ ≈˘ Ù≈’≈‘≈∆ ‘Ø ‰ Á∂ H Î≈«¬Á∂ Áº √ ‰ ‹≈ ‘∂ ‘ª¢ Âπ ‘ ≈˘ «¬‘ ‹≈‰ ’∂ ‘À  ≈È∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢

Ú Ë≈ ™Á≈ ‘À ¿πÓ

÷∆∂ Á≈ ‹±√

◊≈‹ Á≈ ‹±√ ◊≈‹ «Úº ⁄ ’À Ò Ø  ∆ ÿº ‡ ‘π ø Á ∆ ‘À ¡Â∂ Î≈¬∆Ï Ìͱ  ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬º ’ Úº ‚ ≈ ◊Ò≈√ ◊≈‹ Á≈ ‹± √ Í∆˙, «¬√ È≈Ò Âπ ‘ ≈‚≈ Í∂ ‡ ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ Â’ Ì«¡≈ ‘∂ ◊ ≈¢ ◊≈‹ Á≈ ‹± √ «ÍÂ∂ ‹ ∂ Í≈⁄È ˘ ÚË≈¿π ‰ Ò¬∆ Ú∆ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À , ‹Ø ⁄Ï∆ ˘ √≈ÛÈ «Ú⁄ ÓÁÁ ’Á≈ ‘À , «‹√ È≈Ò Ì≈ ÿ‡≈¿π ‰ «Ú⁄ ÓÁÁ «ÓÒÁ∆ ‘À ¢ ◊≈‹ Á≈ ‹± √ ω≈™Á∂ √Ó∂ ∫ Âπ √ ƒ «¬º ’ √∂ Ï , ¡º Ë ≈ √ø  ≈ ¡Â∂ ÊØ Û ∑ ≈ «‹‘≈ ¡Á’ Ú∆ Í≈ √’Á∂ ‘Ø ¢ «¬‘ ‚∆‡œ ’ √ ‚«ø ’ Âπ ‘ ≈‚∂ √∆ Á∂ √≈∂ ˜«‘∆Ò∂ ÍÁ≈ʪ ˘ Ï≈‘ ’º „ Á∂ Ú ∂ ◊ ≈¢ («‚√’ÒÀ Ó ∂  : Ò∂ ÷ «Úº ⁄ Áº √ ∆ ◊¬∆ √Ò≈‘ ¡Â∂ √π fi ≈¡ «√Î ¡≈Ó ‹≈‰’≈∆ Á∂ ¿π Á ∂ Ù Ò¬∆ ‘È ¡Â∂ «¬‘Ȫ ˘ Í∂ Ù ∂ Ú  ‚≈’‡∆ √Ò≈‘ Ú‹Ø ∫ È‘ƒ «Ò¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ‹∂ ’  Âπ ‘ ≈‚∂ ’Ø ¬ ∆ √Ú≈Ò ‹ª «⁄ø  ≈Úª ‘È Âª ‘Ó∂ Ù ≈ ¡≈͉∂ ‚≈’‡ È≈Ò √Ò≈‘ ’Ø ¢ )

÷∆∂ «Ú⁄ ’À Ò Ø  ∆ ÿº ‡ ‘π ø Á ∆ ‘À «’™«’ «¬√ «Ú⁄ Í≈‰∆ ¡Â∂ Î≈¬∆Ï Á∆ Ó≈Â≈ «˜¡≈Á≈ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ «¬√ ”⁄ Í≈‰∆ ¡Â∂ Î≈¬∆Ï Á∆ Ó≈Â≈ «˜¡≈Á≈ ‘Ø ‰ ’≈È «¬‘ Âπ ‘ ≈‚∂ Í∂ ‡ ˘ ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ Â’ Ì«¡≈ º ÷ Á≈ ‘À ¢

¡ªÚÒ∂ Á≈ ‹±√ ¡ªÚÒ≈ Âπ ‘ ≈‚∆ Í≈⁄È Íà ‰ ≈Ò∆ Ò¬∆ Ï‘π  ÚË∆¡≈ √≈Ï ‘π ø Á ≈ ‘À¢ «¬√ Á≈ ‹±√ Âπ‘≈‚∂ ÓÀ ‡ ≈ÏØ « Ò˜Ó ˘ ÚË≈™Á≈ ‘À ¢ «¬‘ Ì≈ ÍÃ Ï ø Ë È Ò¬∆ Ï‘π  ÚË∆¡≈ ‘À ¡Â∂ ÷≈Ò∆ Í∂ ‡ ÷≈‰ ”Â∂ ÚË∆¡≈ ÈÂ∆‹∂ «Á÷≈™Á≈ ‘À ¢

ω≈¿∞‰ Ò¬∆ √Óµ◊∆ ‚∂ „ ’º Í √Î∂ Á ¿π Ï Ò∂ ‘Ø ¬ ∂ ¤Ø Ò ∂ , ¡º Ë ≈ ’º Í ¤Ø « Ò¡ª Á∆ Á≈Ò, «¬º ’ Úº ‚ ≈ ⁄Ó⁄ ‘∂ Ó‡, ¡º Ë ≈ ’º Í «Îº ’ ∂ Ó÷≈‰∂ , ¡º Ë ≈ ’º Í ’π « ’ø ◊ ¡≈«¬Ò, ⁄≈‡ Ó√≈Ò≈, ÈÓ’, ‘∆ «Ó⁄, ◊Ó Ó√≈Ò≈ ¡Â∂ Ò≈Ò «Ó⁄ ÒØ Û ¡Èπ √ ≈¢

Ì≈ ÿ‡≈¿π ‰ ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ ⁄ÓÛ∆ Â∂ Ú≈Òª Â’, ¡È≈ Á≈ ‹± √ Âπ ‘ ≈‚∂ √∆ Ò¬∆ Ï‘π  Ò≈ÌÁ≈«¬’ ‘À ¢ ¡À ∫ ‡∆¡≈’√∆‚À ∫ ‡√, Íœ Ò ∆Î∂ È Ø Ò ¡Â∂ ’ø ‹ π ◊ ∂ « ‡‚ «ÒÈØ Ò ∂ « È’ ¡À « √‚ È≈Ò Ìͱ  , ¡È≈ Á≈ ‹± √ Ì≈ ÿ‡≈¿π ‰ «Úº ⁄ √‘≈«¬Â≈ ’Á≈ ‘À ¡Â∂ ÓÀ ‡ ≈ÏØ « Ò˜Ó ˘ ÚË≈™Á≈ ‘À ¢

¤Ø«Ò¡ª ˘ F-G ÿø‡∂ Í≈‰∆ «Úº⁄ «Ì™ ’∂ º÷‰ «Íº¤Ø∫ ’πº’ «Úº⁄ Í≈‰∆, ÈÓ’ Â∂ A-B ϱøÁª Â∂Ò Á∆¡ª Í≈ ’∂ H@ Î∆√Á∆ ¿πÏ≈Ò Ò˙¢ ·ø„≈ ‘؉ ¿πºÂ∂ «Ó’√ «Úº⁄ Í∆√ Ò˙¢ ¤Ø«Ò¡ª Á∆ Á≈Ò ˘ ’πº’ «Úº⁄ Í≈‰∆, ÈÓ’ Â∂ ‘ÒÁ∆ Í≈ ’∂ E@ Î∆√Á∆ Í’≈ Ò˙¢ Ó÷≈«‰¡ª ˘ ’Û≈‘∆ «Úº⁄ Ø√‡ ’ ’∂ «Ó’√∆ «Úº⁄ ÁÁ≈ Í∆√ Ò˙¢ Ó‡ª ˘ ¡Òº◊ ÂØ∫ ÁÁ≈ Í∆√ Ò˙¢ ¤Ø«Ò¡ª Á∆ Á≈Ò Â∂ Ó‡ª ˘ Â∂Ò «Úº⁄ ÂÛ’≈ Ò≈ ’∂ √≈∂ Ó√≈Ò∂ Í≈˙¢ ‘∆ «Ó⁄ ˘ Ï∆’ Í∆√ ’∂ Í≈˙¢ «¬º’ Ï≈¿πÒ «Úº⁄ Ó÷≈‰∂ Â∂ ¤ØÒ∂ ÒÀ ’∂ ¤Ø‡∂-¤Ø‡∂ ◊ØÒ∂ ω≈¬∂¢ ¿πÈ∑ª «Úº⁄ Á≈Ò Â∂ Ó‡ Á≈ «ÓÙ‰ ÌØ ¡Â∂ «‡º’∆ Á∆ Ù∂Í «Á˙¢ «¬øfi ‘∆ √≈∆¡ª «‡º’∆¡ª ω≈ ’∂ È≈È√«‡’ ÂÚ∂ ¿πºÂ∂ ÙÀÒØ Î≈¬∆ ’Ø¢ ÁØÚª Í≈«√˙∫ ÂØ∫ √πÈ«‘≈ ‘؉ Á∂ Ï≈¡Á ÈÀÍ«’È ¿πºÂ∂ ’º„Ø ¡Â∂ «Î ◊Ó≈◊Ó ‘∆ ‘∆ ⁄‡‰∆ Â∂ «¬ÓÒ∆ Á∆ ⁄‡È∆ È≈Ò √Ú ’Ø¢

√  Á ∆ ¡ ª ” ⁄ ÓÙ±Ó È≈ «√Î √∆, √◊Ø∫ ⁄Ó Û∆ Á∆ «‚ÍÀÙÈ Ò¬∆ Ú∆ Ï‘π Î≈«¬Á∂ÓøÁ Á∂÷Ì ≈Ò Ò ¬∆ ÏÀ√‡ ÿ∂¨ «‡Í√ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √Á π º Â ‘ «’√∂ ˘ ÈÚƒ Â≈˜◊∆ Á≈ ¡«‘√≈√ «Áø Á ∆ ‘À Í «¬‘ √Óª √≈‚∆ ⁄ÓÛ∆ Ò¬∆ Ï‘π  ÚË∆¡≈ È‘ƒ ‘π ø Á ≈¢ «¬È∑ ª Ó‘∆«È¡ª Áœ  ≈È ÈÓ∆ Á∆ ’Ó∆ ’ ’∂ √≈‚∆ ⁄ÓÛ∆ π ÷ ∆ √π º ÷ ∆ ¡Â∂ ı≈«Ù Ú≈Ò∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À ¢ Í∂ Ù ‘È ’π fi ¡«‹‘∆¡ª Ó≈Ó± Ò ∆ ÿ∂ ¨ ⁄∆˜ª «‹È∑ ª È≈Ò ¡√∆ √Á∆¡ª ”⁄ ¡Í‰∆ ⁄ÓÛ∆ Á∆ Á∂ ÷ Ì≈Ò ’ √’Á∂ ‘ª¢

«Èøϱ ¡Â∂ Ù«‘Á Á≈ «ÓÙ‰ ¡º Ë ∂ «Èø Ï ± «Ú⁄Ø ∫ √ ’º „ Ò¿π ¡Â∂ «¬√ ”⁄ Ù«‘Á «ÓÒ≈ «Á¿π ¢ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª «ÓÒ≈ ’∂ «¬√ ˘ ¡Í‰∂ «⁄‘∂ ¿π  ∂ ± ø Á∂ Îø Ï ∂ È≈Ò Ò≈¿π ¢ A@ «Óø ‡ ª ”⁄ «Í¡≈ «‘‰ «Á¿π ¡Â∂ «Î «¬√ ˘ Í≈‰∆ È≈Ò ËØ ÁÚØ¢ «Èø Ï ± «Ú‡≈«ÓÈ √∆ È≈Ò

Ìͱ  ‘π ø Á ≈ ‘À ‹Á«’ Ù«‘Á ”⁄ ‹Ò‰È≈Ù’ º  ‘π ø Á ∂ ‘È ¡Â∂ «¬‘ ⁄ÓÛ∆ ˘ √Á∆ Á∂ Ó‘∆«È¡ª ”⁄ ÈÓ ¡Â∂ Óπ Ò ≈«¬Ó ÷Á∂ ‘È¢ «¬√ «ÚË∆ ˘ Ú‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ’Ø ¬ ∆ ⁄ø◊∆ ÓØ«¬Ù⁄Ø≈«¬˜ Ò≈¿π ‰ ≈ È≈ Ìπ º Ò Ø ¢

√±‹Óπ÷∆ ‹ª È≈∆¡Ò Á≈ Â∂Ò √±  ‹Óπ ÷ ∆ ‹ª È≈∆¡Ò Á≈ Â∂ Ò ¡Í‰∂ «⁄‘∂ ¿π  ∂ Ò≈¿π ¡Â∂ ¡Í‰∆¡ª ™◊Òª È≈Ò ‘œ Ò ∆ ‘œ Ò ∆ ◊ÛØ¢ Â∂Ò ˘ ’π Á Â∆ Âœ  ”Â∂ ⁄ÓÛ∆ ”⁄ √Ó≈ ÒÀ ‰ «Á¿π ¢ «¬√ ˘ ËØ ‰ Á∆ ’Ø ¬ ∆ ˜±   ȑƒ¢ Âπ √ ∆ √±  ‹∆Óπ ÷ ∆ Á≈ Â∂ Ò ¡Í‰∂ ͱ  ∂ √∆ ¿π  ∂ Ú∆ Ò≈ √’Á∂ ‘Ø ¢ √±  ‹Óπ ÷ ∆ Á≈ Â∂ Ò √Á∆¡ª ”⁄ √π º ’ ∆ ⁄ÓÛ∆ Á≈ «Ï‘Â∆È ‘º Ò ‘À ¢ «¬‘ «Ú‡≈«ÓÈ ¡Â∂ ¯À ‡ ∆ ¡À « √‚ È≈Ò Ìͱ  ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬‘ Âπ ‘ ≈‚∆ ⁄ÓÛ∆ ˘ ÈÓ∆Ôπ ’ Â ¡Â∂ ÈÓ º ÷ ‰ ”⁄ ÓÁÁ ’Á≈ ‘À ¢ ÁØ ‘ ª Â∂ Ò ª ˘ Ú‰ Á≈ √º Ì ÂØ ∫ ⁄ø ◊ ≈ √Óª √œ ‰ ÂØ ∫ Í«‘Òª ‘À ¢

Ù≈’≈‘≈∆ ÌØ‹È ’Ø Ò À √ ‡Ã Ø Ò Óπ ’ Â ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ’Ø Ò À √ ‡Ã Ø Ò ‘ ÓÈπ º ÷ ∆ √À º Ò Á≈ ˜±  ∆ «‘º √ ≈ ‘À ¢ Ù≈’≈‘≈∆¡ª ˘ ÒØ Û ƒÁ≈ ’Ø Ò À √ ‡Ã Ø Ò È≈ «ÓÒ‰ Ï≈∂ «⁄ø  ≈ ’È Á∆ ÒØ Û È‘ƒ ‘À ¢ √∆ Ù≈’≈‘≈∆ ÌØ ‹ Ȫ ÂØ ∫ ÒØ Û ƒÁ≈ √≈≈ ’Ø Ò À √ ‡Ã Ø Ò Ï‰≈ √’Á≈ ‘À ¢ ’Ø  ∆¡≈¬∆ ÷Ø ‹ ’Â≈Úª È∂ Ù≈’≈‘≈∆ ÷π  ≈’ Á∆ Í≈Ò‰≈ ’È Á∂ ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ Á∂ ÍÃ Ì ≈Úª Á∆ ‹ª⁄ ’È ÂØ ∫ Ï≈¡Á, «¬‘ «√º ‡ ≈ ’º « „¡≈ «’ Ù≈’≈‘≈∆ ÒØ ’ ª «Úº ⁄ ⁄Ï∆ ¡Â∂ ’Ø Ò À √ ‡Ã Ø Ò Á≈ ͺ Ë  √ÚÌØ Ù ’ª È≈ÒØ ∫ ÿº ‡ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢

ÿ‡≈¬∂ √‡ÃØ’ ¡Â∂ Ó؇≈Í∂ Á≈ ‹Ø÷Ó

Ù±◊ Á∂ ÷Â∂ ˘ ÿ‡≈¿π‰ «Úº⁄ ÓÁÁ◊≈

ÏÀ Ò ‹∆¡Ó Á∂ Ô± È ∆Ú«√‡∆ ‘√ÍÂ≈Ò ÿÀ ∫ ‡ «‚Í≈‡ÓÀ ∫ ‡ ¡≈¯ Í∆‚∆¡≈«‡Ã ’ √ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Ù≈’≈‘≈∆ ÷π  ≈’ ˘ ¡Í‰≈¿π ‰ ≈ √‡Ã Ø ’ ‹ª ÓØ ‡ ≈Í∂ Á∆ √ø Ì ≈ÚÈ≈ ˘ ÿ‡≈¿π ‰ Á≈ ÚË∆¡≈ Â∆’≈ ‘À ¢

«¬º ’ Ù≈’≈‘≈∆ ÌØ ‹ È Ù± ◊  Á∂ ‹Ø ÷ Ó ˘ ÿ‡≈¿π ‰ «Úº ⁄ ÓÁÁ ’Á≈ ‘À ¢ Ï‘π  √≈∂ Ù≈’≈‘≈∆ ÌØ ‹ È ÏÒº ‚ Ù± ◊  Á∂ ͺ Ë  ˘ √«Ê º ÷ Á∂ ‘È¢ «¬º ’ ¡«Ë¡À È «Úº ⁄ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ù≈’≈‘≈∆ ÒØ ’ ª «Úº ⁄ Ó≈√≈‘≈∆ ÒØ ’ ª Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ ‡≈¬∆Í B ‚≈«¬Ï‡∆˜ ‘Ø ‰ Á≈ ıÂ≈ ¡º Ë ≈ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢

¡È≈ Á≈ ‹±√

ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ ’≈ÏπÒ∆ Ó÷≈‰≈ «‡º’∆

‘≈Òª«’, ’¬∆ ’≈È ‘È, ‹Ø ¿π Ó  ÚË≈¿π ‰ Ò¬∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈ ‘È¢ ¡«‹‘≈ ‘∆ «¬º ’ ’≈È ‘À Ù≈’≈‘≈∆ ÌØ ‹ È ¡ÍÈ≈¿π ‰ ≈¢«‹√ Á∆ Âπ √ ƒ Í≈Ò‰≈ ’ √’Á∂ ‘Ø ¢ «‹ø È ≈ «˜¡≈Á≈ Âπ √ ƒ ÎÒ ¡Â∂ √Ϙ∆¡ª ÷≈˙◊∂ ¢ √∆ «Úº ⁄ ÿº ‡ ˜«‘∆Ò∂ ¡Â∂ √≈«¬‰ ÍÀ Á ≈ ‘π ø Á ∂ ‘È¢

’ØÒ∂√‡ÃØÒ Á∂ ͺË ˘ ’Á≈ ‘À ÿº‡

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‹∂ ’  Âπ ‘ ≈˘ ÓÙ± Ó Í√ø Á ‘À ª ÷π Ù ‘Ø ‹≈˙ «’™«’ «¬‘ È≈ «√Î √∆ Ò¬∆ √◊Ø ∫ Ó≈È«√’ «√‘ («‚ÍÀ Ù È) Ò¬∆ Ú∆ Ï‘π  Î≈«¬Á∂ Ó ø Á ‘À ¢ «¬√ ”⁄ ¡À  ◊Ø « Ê˙È≈¬∆È Èª Á≈ Ù’Â∆Ù≈Ò∆ ¡À ∫ ‡∆¡≈’√∆‚À ∫ ‡ º  ‘π ø Á ≈ ‘À , ‹Ø «‚ÍÀ Ù È Ú◊∆¡ª ÓÈØ « Ú«◊¡≈È’ √Óº « √¡≈Úª ˘ Á±  ’È ”⁄ ÓÁÁ◊≈ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬‘ º Ê ¡Ó∆’∆ «Ú«◊¡≈È∆¡ª Úº Ò Ø ∫ B@@E ÂØ ∫ B@AF Â’ BD,@@@ ÂØ ∫ Úº Ë ¡Ó∆’∆ Ï≈Ò◊ª Á∆ ÷π  ≈’ ¡Â∂ Ó≈È«√’ «√‘ Á≈ ¡«Ë¡À È ’È ÂØ ∫ Ï≈¡Á √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈¢÷Ø ‹ ’Â≈Úª Á∂ ¡Èπ √ ≈, ÓÙ± Ó «‚ÍÀ Ù È Â∂ «⁄ø  ≈ ˘ ÿº ‡ ’È «Úº ⁄ ÓÁÁ◊≈ √≈Ï ‘Ø √’Á≈ ‘À ¢ ÍÀ È «√ÒÚ∂ È ∆¡≈ √‡∂ ‡ Ô± È ∆Ú«√‡∆ Á∂ ‹È «√‘ «Ú«◊¡≈È∆ ‹Ø Ù ± ¡ ≈ Ó√’‡ ¡Èπ √ ≈, ““ÓÙ± Ó «Úº ⁄ ’¬∆ Â∑ ª Á∂ «Ú‡≈«ÓÈ, ÷«‰‹ ¡Â∂ ¡À ∫ ‡∆-¡≈’√∆‚À ∫ ‡ ‘π ø Á ∂ ‘È, ‹Ø «‚ÍÀ Ù È ˘ Ø ’ ‰ «Úº ⁄ ÓÁÁ◊≈ √≈Ï ‘Ø √’Á∂ ‘È¢””

«√‘ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÓÙ±Ó Ó±‚ ˘ Ú∆ º÷Á≈ ‘À «√‘ÂÓøÁ ÷Ø ‹ ’Â≈Úª Óπ  ≈Ï’ «¬√ ”⁄ Óœ ‹ ± Á ¡À  ◊Ø « Ê˙È≈¬∆È Èª Á≈ ¡À ∫ ‡∆¡≈’√∆‚À ∫ ‡ º  Í≈⁄È Âø   Ò¬∆ Î≈«¬Á∂ Ó ø Á ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈, «¬‘ «È¿±  Ø Ò œ ‹ ∆’Ò «√‘ ”Â∂ Ú∆ √’≈≈ÂÓ’ ÍÃ Ì ≈Ú Í≈™Á≈ ‘À «’™«’ «¬√ «Ú⁄ «È¿±  Ø È ‘π ø Á ∂ ‘È ‹Ø «Ú¡’Â∆ Á∂ Ó± ‚ ˘ ÍÃ Ì ≈«Ú ’Á∂ ‘È¢ «¬√ Ò¬∆ ¡≈͉∆ À ◊ ± Ò  ‚≈¬∆‡ ”⁄ Íœ Ù «‡’ º  ª È≈Ò Ìͱ  ÓÙ± Ó Ù≈ÓÒ ’Ø ¢ «√¯ √Ϙ∆¡ª ‘∆ È‘ƒ, √◊Ø ∫ Âπ √ ƒ ÓÙ± Ó ÂØ ∫ √Ú≈«ÁÙ‡ √± Í Ú∆ «Â¡≈ ’ √’Á∂ ‘Ø ¢ «¬√ ˘ ‘ÎÂ∂ ”⁄ «¬’ ‹ª ÁØ Ú≈ ÷≈˙¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ √∆’ Âœ  ”Â∂ «√‘ÂÓø Á º ÷ ‰≈ Ú∆ Ï‘π  ˜±  ∆ ‘À ¢ «‹√ «Úº ⁄ ÔØ ◊ ≈, ’≈‚∆˙ ’√ ¡Â∂ ÓÀ ‚ ∆‡∂ Ù È «ÚÙ∂ ٠̱ « Ó’≈ «ÈÌ≈™Á∂ ‘È¢ ‹∂ ’  Âπ √ ƒ ’π fi È‘ƒ ’ √’Á∂ ª √Ú∂  ∂ √Ú∂  ∂ √±  ‹ ÈÓ√’≈ ’È È≈Ò Ú∆ ’¬∆ Î≈«¬Á∂ ‘π ø Á ∂ ‘È¢ «¬‘ ÷Ø ‹ ’π fi ‘º Á Â’ √º ⁄ ‘À , Í «¬’º Ò ∂ ÓÙ± Ó ÷≈‰ È≈Ò ÓÈØ « Ú«◊¡≈È’ √Óº « √¡≈Úª ÂØ ∫ Ï⁄≈¡ È‘ƒ ‘π ø Á ≈¢ «¬‘Ȫ ˘ ‘º Ò ’È Ò¬∆ ÓÈØ « Ú«◊¡≈È∆ ÂØ ∫ √Ò≈‘ ¡Â∂ «¬Ò≈‹ Á∆ Ú∆ ÒØ Û ‘π ø Á ∆ ‘À ¢

ÓÀ‡≈ÏØ«Ò˜Ó ˘ ‘À √πË≈Á≈ Ù≈’≈‘≈∆ ÌØ ‹ È ¡≈√≈È∆ È≈Ò Í⁄Á≈ ‘À ¢ «¬‘ «Ú¡’Â∆ Á∂ ÓÀ ‡ ≈ÏØ « Ò˜Ó ˘ ·∆’ º ÷ Á≈ ‘À ¢

ÍÀ√∆¡ª Á∆ ‘πøÁ∆ ‘À Ï⁄ ‹∂ ’  Âπ √ ƒ Ù≈’≈‘≈∆ ÷π  ≈’ Á∆ Í≈Ò‰≈ ’Á∂ ‘Ø ¢ «Î Âπ √ ƒ «¬º ’ ⁄ø ◊ ∆ ’Ó Á∆ Ï⁄ ’ ‘∂ ‘Ø ¢ Ù≈’≈‘≈∆ ÌØ ‹ È Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ Ó≈√≈‘≈∆ ÌØ ‹ È «ÏȪ Ùº ’ Ó«‘ø ◊ ≈ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢


«fiÒ-«ÓÒ Â≈∂

MISSISSAUGA • Wednesday • 16.02.2022

WWW.NRI POST.COM

“ Ù œ  ‡ ¬ ∆ ¡  ‚ ¡ œ ¿ π Ò ” ““⁄ƒ ⁄ƒ...‡À∫ ‡À∫...,’ª ’ª...÷¿± ÷¿±...’±...’±....«⁄’ «⁄’ «⁄’...”” Ϻ«⁄˙! ¤πº‡’øÈ≈ ¿πº¨ Ì≈ Á∂ ’¬∆ «‘º « √¡ª «Úº ⁄ Ú∂ « ÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ ˘ ¡ø ◊ à ∂ ˜ ∆ «Ú⁄ Ùœ‡ ¬∆¡‚ ¡œ ¿ π Ò (Short Eared Owl) ¡Â∂ «‘ø Á ∆ «Ú⁄ Ï√≈ ‹ª ¤π º ‡ ’ø È ≈ ¿π º ¨ ’«‘ø Á ∂ ‘È¢ «¬√ ˘ Íø ‹ ≈Ï «Ú⁄ √Âø Ï  ÂØ ∫ ¡ÍÀ Ò Âº ’ √Á∆¡ª Áœ  ≈È ÷π º Ò ∑ ∂ ÿ≈‘ Á∂ ÓÀ Á ≈Ȫ «Úº ⁄ Á∂ « ÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ «¬√ Á∆ ¶Ï≈¬∆ CH √À ∫ ‡∆Ó∆‡ ‘πøÁ∆ ‘À¢ «¬‘ «¬º’ Ó«Ë¡Ó ¡≈’≈ Á≈ ¿π º ¨ ‘À «‹√ Á∂ «√ ”Â∂ ÷ø Ì ª Á∂ ‡π ’ Û∂ ‘π ø Á ∂ ‘È¢ ‹ÁØ ∫ «¬‘ Íø ¤ ∆ ‚Á≈ ‘À ª Ï⁄≈¡ Ò¬∆ ¡≈͉∂ ’ø È ⁄π º ’ ÒÀ ∫ Á≈ ‘À , «¬È∑ ª Á∂ ’ø È ’¬∆ Ú≈ ¤Ø ‡ ∂ «Á÷≈¬∆ «Áø Á ∂ ‘È ¡Â∂ ’Á∆ ’Á∆ «¬‘ «Á÷Á∂ ‘∆ È‘ƒ¢ «¬√ Ò¬∆ «¬√˘ ¤π º ‡ ’ø È ≈ ¿π º ¨ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ Á≈ «√ Úº ‚ ≈, ◊ÁÈ ¤Ø ‡ ∆, ¡º ÷ ª Úº ‚ ∆¡ª ¡Â∂ Í∆Ò∆¡ª, ⁄π ø fi ¤Ø ‡ ∆, Әϱ  ¡Â∂ ’≈Ò∂ ø ◊ Á∆ ¡Â∂ Ï≈’∆ «‘º √ ≈ Í∆Ò≈ ̱  ≈ ø ◊ ≈ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬√ Á≈ ø ◊ ˜Ó∆È, ÿ≈‘ ¡Â∂ ‘Ø  ÏÈ√ÍÂ∆ È≈Ò Ó∂ Ò ÷ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ ˘ ˜Ó∆È ”Â∂ ¡≈√≈È∆ È≈Ò Á∂ ÷ ‰≈ Óπ Ù «’Ò ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ¿π ‘ ˜Ó∆È ”Â∂ ÿ≈‘ ¡Â∂ ‘Ø  ÏÈ√ÍÂ∆ «Ú⁄ ´’ ’∂ ÏÀ · ‹ªÁ∂ ‘È¢ Ó≈Á≈ Íø ¤ ∆ È È≈ÒØ ∫ ¡≈’≈ «Ú⁄ Úº ‚ ∆ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ ¤π º ‡ ’ø È ∂ ¿π º ¨ Á∆ Óπ º ÷ ÷π  ≈’ ¤Ø ‡ ∂ ʉË≈∆ ‹∆Ú «‹Ú∂ ∫ «’ ⁄± ‘ ∂ , ’≈‡Ø , ⁄Ó◊≈ÁÛ, ¤Ø ‡ ∂ √º Í ¡Â∂ ⁄’± ø Á  ‘È¢ ÿ≈‘ Á∂ ÓÀ Á ≈Ȫ «Úº ⁄ ¿π ‘ ÎÒ≈¬∆’À ⁄ , «ÂÒ∆¡, «Í«Í‡√ ¡Â∂ Ò≈’ Ú◊∂ Íø ¤ ∆ Ú∆ ÷ªÁ∂ ‘È¢ «¬‘ Íø ¤ ∆ «˜¡≈Á≈Â ≈ ˘ «Ù’≈ ’Á∂ ‘È¢ «¬È∑ ª ¿π º ¨ Íà ‹ ≈Â∆¡ª Á∆ Íπ ’ ≈ ¿π º ⁄ ∆, Ú≈-Ú≈ ¡Â∂ ‘± . .‘± . .‘± ’’∂ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ Íà ‹ ‰È Á≈ √Óª Ó≈⁄ ÂØ ∫ ‹± È Âº ’ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ Íà ‹ ‰È Á∂ Áœ  ≈È, «¬‘ «¬º ’ √Ó± ‘ «Úº ⁄ «¬’º · ∂ ‘π ø Á ∂ ‘È¢ Ó≈Á≈ ˘ ¡≈’«Ù ’È Ò¬∆, È Íø ¤ ∆ ¡≈Ò∑ ‰ ∂ Á∂ È∂ Û ∂ ¡≈™Á≈ ‘À

¡Â∂ ¡≈͉∂ ÷ø Ì ÎÛ ÒÀ ∫ Á≈ ‘À ¢ Ó≈Á≈ Íø ¤ ∆ Í«‘Òª ‘∆ ¡≈Ò∑ ‰ ≈ ω≈ ÒÀ ∫ Á∆ ‘À ¢ «¬‘ Íø ¤ ∆ ˜Ó∆È ”Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈Ò∑ ‰ ∂ ω≈™Á∂ ‘È¢ ¡≈Ò∑ ‰ ∂ ¡≈Ó Âœ  ”Â∂ fi≈Û∆¡ª ¡Â∂ ¿π º ⁄ ∂ ÿ≈‘ «Úº ⁄ ¤π Í ’∂ ω≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ ¡≈Ò∑ ‰ ≈ ÿ≈‘, ‹ø ◊ Ò∆ ϱ ‡ ∆ ¡Â∂ ÷ø Ì ª Á∆ ÚÂØ ∫ ’’∂ ω≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ Ó≈Á≈ D ÂØ ∫ H «⁄º ‡ ∂ ¡ª‚∂ «Áø Á ∆ ‘À ¢ ¡ª‚∂ «˜¡≈Á≈Â Ó≈Á≈ ÚÒØ ∫ ÍÃ Î π º Ò Â ’∆Â∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ ⁄± ⁄ ∂ B@-C@ «ÁȪ º ’ ÍÃ Î π º Ò Â ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ï≈‘ «È’ÒÁ∂ ‘È ¡Â∂ ⁄≈ ‘¯«Â¡ª Ï≈¡Á ¿π º ‚ ‹ªÁ∂ ‘È¢ ’Á∂ - ’Á≈¬∆∫ «¬‘ ¿π º ¨ ¤Ø ‡ ∂ Íø ¤ ∆¡ª, ƒŸ‰ Ú≈Ò∂ ‹≈ÈÚª ¡Â∂ ’∆Û∂ - Ó’œ « Û¡ª ”Â∂ Ú∆ «Ù’≈ ’Á∂ ‘È¢ «¬√ Íø ¤ ∆ Á∆ «◊‰Â∆ ‘œ Ò ∆-‘œ Ò ∆ ÿ‡Á∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ «¬√ Á∂ ÿ‡‰ Á≈ Óπ º ÷ ’≈È ¯√Òª Â∂ ÚÂ∂ ‹ªÁ∂ ’∆‡È≈Ù’ ‘È¢ «¬‘ Íà ‹ ≈Â∆ ‘œ Ò ∆-‘œ Ò ∆ ıÂ∂ Ú≈Ò∆ Ùà ∂ ‰ ∆ Úº Ò ÚË ‘∆ ‘À ¢ ÷∂  ª Á∂ È∂ Û ∂ «‘ø Á ∂ ⁄± « ‘¡ª ≈‘ƒ ’∆‡È≈Ù’ «¬√ Íø ¤ ∆ Á∂ √∆ «Úº ⁄ ⁄Ò∂ ‹ªÁ∂ ‘È, «‹√ ’≈È «¬‘ Ó ‹ªÁ∂ ‘È¢ ¿π ‘ √π  º « ÷¡Â Ú≈Â≈Ú‰ «Úº ⁄ ¿π ‘ A@ ÂØ ∫ AB √≈Ò Âº ’ ‹∆™Á∂ ‘È¢ ¤π º ‡ ’ø È ∂ ¿π º ¨ Á∆ √Óπ º ⁄ ∆ ¡≈Ï≈Á∆ Á∂ π fi ≈È ˘ ÿ‡Á∆ ‘Ø ¬ ∂ Óø « È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬È∑ ª Á≈ Ì«Úº ÷ ¡º ‹ ÓÈπ º ÷ Á∂ ‘Ê «Ú⁄ ‘À «’ ¿π ‘ «’√≈Ȫ Á∂ «ÓÂ Íø ¤ ∆¡ª ˘ √π  º « ÷¡≈ Á∂ Ú ∂ ¢

Ϻ « ⁄˙! «Íø ‚ Ø ∫ Ï≈‘ «¬º ’ ÏØ ‘ Û Á≈ «ÚÙ≈Ò π º ÷ √∆¢ ÒØ ’ Áº √ Á∂ √È «’ ¿π √ π º ÷ Á∆ ¿π Ó  Íø ‹ ≈‘ √≈Ò ÂØ ∫ Úº Ë √∆¢ ¿π √ ¿π º Í  ÂØ Â ∂ , «⁄Û∆¡ª, ÿπ º ◊ ∆¡ª, ’ϱ  , Ï◊Ò∂ , ’ª, Ò≈Ò∆¡ª, ◊π Ò «‘∆¡ª, Ï≈˜ Â∂ ‘Ø  «’ø È ∂ ‘∆ ‹∆Ú ‹ø  ± «‘ø Á ∂ √È¢ ¿π √ ÏØ ‘ Û ¿π º Í  ’π fi ϪÁ Ú∆ «‘ø Á ∂ √È¢ ’Ø ¬ ∆ √π √ Â≈ «‘≈ ‘π ø Á ≈¢ ’Ø ¬ ∆ «¬º ’ Á± ‹ ∂ ˘ ÎÛÈ Ò¬∆ ¿π √ Á≈ «Íº ¤ ≈ ’ «‘≈ ‘π ø Á ≈¢ ‹≈‰∆ ¤± ‘ -¤π ‘ ≈¬∆ ÷∂ ‚ ‘∂ ‘π ø Á ∂ ¢ ’Ø ¬ ∆ ϪÁ∆ ¡≈͉∂ Ϻ ⁄ ∂ ˘ ˜ÏÁ√Â∆ ¡º ◊ ∂ «Ï·≈ ’∂ ¿π ‘ Á∆¡ª ‹± ø ¡ ª ’º „ ‘∆ ‘π ø Á ∆¢ ‹ÁØ ∫ ’Á∂ ˜ÏÁ√ fiº ÷ Û ‹ª Óƒ‘ ¡≈™Á≈ ª ‹∆Ú‹ø  ± ¡≈ÍØ ¡≈͉∂ ¡≈Ò∑ « ‰¡ª ‹ª ÷Ø Û ª «Úº ⁄ Áπ Ï ’ ‹ªÁ∂ ¢ ϪÁ ‡≈‘«‰¡ª È≈Ò «⁄Í’ ‹ªÁ∂ ¢ ’¬∆ Ú≈∆ ̱ ⁄ ≈Ò Ú∆ ¡≈ ‹ªÁ≈¢ ÏØ ‘ Û ¡≈͉∂ ‹∆Ú-‹ø  ± ‡º Ï  ˘ Ï⁄≈¿π ‰ Ò¬∆ √≈ÚË≈È ‘Ø ‹ªÁ≈¢ ¿π ‘ ËÂ∆ «Úº ⁄ ¡≈͉∆ ‹Û∑ Á∆ ‹’Û ‘Ø  Әϱ  ω≈ «Áø Á ≈¢ ̱ ⁄ ≈Ò Úº ‚ ≈ ‘π ø Á ≈ ª ÏØ ‘ Û Á≈ π º ÷ ’ø Ï ‰ Òº ◊ Á≈¢ ‹∆Ú ‹ø  ± ¡ ª «Úº ⁄ ’π  Ò≈‘‡ Óº ⁄ ‹ªÁ∆, Í ÏØ ‘ Û ¡≈͉∂ «’√∂ Ú∆ ‹∆¡-‹ø  ± Á≈ Èπ ’ √≈È È≈ ‘Ø ‰ «Áø Á ≈¢ ⁄≈‰⁄º ’ ’π fi «ÁȪ ÂØ ∫ ÏØ ‘ Û «Úº ⁄ ÂÏÁ∆Ò∆ ¡≈¿π ‰ Òº ◊ ͬ∆¢ ¿π √ Á∂ ͺ  ∂ √π º ’ ‰ Òº ◊ ͬ∂ ¢ ‡≈‘‰∆¡ª ’Ó˜Ø  ‘Ø ‰ Òº ◊ ∆¡ª¢ ÏØ ‘ Û Á∂ ͺ « ¡ª ”Â∂ «ÍÒº  ‰ ¡≈¿π ‰ Òº ◊ ∆ ª ‹∆Ú ‹ø  ± ¡ ª Á∆ «⁄ø  ≈ ÚË ◊¬∆¢ √≈∂ ‹‰∂ È∂ Û ∂ Â∂ Û ∂ Á∆¡ª ‡≈‘‰∆¡ª ”Â∂ «¬’º · ∂ ‘Ø ◊¬∂ Â∂ ‘º Ò Òº Ì ‰ Òº ◊ ∂ ¢ ÂØ Â ≈ ÏØ « Ò¡≈, ““«¬√ ˘ √Ø ’ ≈ ÍÀ ‰ Òº ◊ «Í¡≈ ¬∂ ¢ ¡≈ͪ ˘ «¬º Ê Ø ∫ Îœ  È «’È≈≈ ’ ÒÀ ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ¬∂ ¢ ”” ’ª ÏØ « Ò¡≈, ““ÓÀ ˘ Ú∆ ‘π ‰ «¬‘ ÏØ ‘ Û ⁄ø Á «ÁȪ Á≈ ‘∆ Ó«‘Ó≈È Òº ◊ Á≈ ¬∂ ¢ ”” ’π fi «⁄Û∆¡ª Á∆ «⁄ø  ≈ ÚË ◊¬∆¢ ÏØ Ò ∆¡ª, ““‘≈¬∂ , √≈‚∂ ÏØ ‡ ª È∂ ª ¡‹∂ ¡º ÷ ª Ú∆ È‘ƒ Íπ º ‡ ∆¡ª...¢ ¡√ƒ «’º Ê ∂ ‹≈Úª◊∆¡ª?”” ◊π Ò «‘∆¡ª ’«‘‰ Òº ◊ ∆¡ª, ““ÌÀ ‰ Ø ∫ , √œ ‘º Ê º √ ≈, «√∂ ”Â∂ ◊ø „ ¢ «‹ø È ∆ ¤∂  ∆ ‘Ø √’Á≈ ¬∂ , √≈˘ «¬‘ ÏØ ‘ Û ¤º ‚ ’∂ ⁄Ò∂ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ¬∂ ¢ ’Ø ¬ ∆ ̱ ⁄ ≈Ò ¡≈ «◊¡≈ ª «¬√ ’Ó˜Ø  π º ÷ È∂ ª ËÛø Ó ’«Á¡ª «‚º ◊ ÍÀ ‰ ≈ ¬∂ ¢ ‘π ‰ «¬√ Á≈ ’∆ «Ú√≈‘?”” «¬º ’ ϪÁ ÏØ « Ò¡≈, ““ËÂ∆ ‘∂ · Ø ∫ Í≈‰∆ Á≈ ͺ Ë  ‘∂ · ª ⁄Ò≈ «◊¡≈ ¬∂ ¢ ÓÀ ˘ Òº ◊ ÁÀ , «¬‘Á∆ ‹Û∑ ’Ó˜Ø  ‘Ø ⁄π º ’ ∆ ¬∂ Â∂ ¿π ‘ Í≈‰∆ º ’ È‘ƒ ‹≈ ‘∆¢ Í≈‰∆ È≈ «ÓÒ‰ ’≈È ‘∆ «¬‘ √π º ’ «‘≈ ¬∂ ¢ «¬‘ ‘π ‰ √≈˘ ¤ª «’Ú∂ ∫ Á∂ Ú ∂ ◊ ≈?””√≈«¡ª È∂ ¯À √ Ò≈ ’∆Â≈ «’ ’Ø ¬ ∆ ‘Ø  «‡’≈‰≈ Òº « Ì¡≈ ‹≈Ú∂ ¢ ’π fi ÂØ « ¡ª ˘ ÍÂ≈ √∆ «’ ¿π √ ÏØ ‘ Û ÂØ ∫ Á±  «Íº Í Ò Á≈ «¬º ’ Úº ‚ ≈ π º ÷ ÷Û∑ ≈ ‘À ¢ √≈∂ ‹«‰¡ª È∂ ¯À √ Ò≈ ’ «Ò¡≈ «’ ¿π ‘ ¿π √ √π º ’ Á∂ ‹≈ ‘∂ ÏØ ‘ Û ˘ ‘¯Â∂ - Á√ «ÁȪ Ï≈¡Á ¤º ‚ ’∂ ⁄Ò∂ ‹≈‰◊∂ ¢ ¿π Á Ø ∫ º ’ ÏØ ‡ ª Á∆¡ª ¡º ÷ ª Ú∆ ÷π º Ò ∑ ‹≈‰◊∆¡ª Â∂ ’π fi

¿π ‚ ≈ Ú∆ ‘Ø ‹≈‰◊∂ ¢ ¿π È ∑ ª «¬‘ Ú∆ «È‰≈ ’∆Â≈ «’ √≈∂ «¬’º · ∂ ‘∆ ‹≈‰◊∂ ¢ ¡≈«ı ÏØ ‘ Û ˘ ¤º ‚ ‰ Ú≈Ò≈ «ÁÈ «Óº « Ê¡≈ «◊¡≈¢ ¿π √ ÏØ ‘ Û ¿π º Í  «¬º ’ ¡«‹‘∆ ÿπ º ◊ ∆ Ú∆ «‘ø Á ∆ √∆ «‹√ Á≈ «¬º ’ Íø ‹ ≈ ‡π º « ‡¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ √∆¢ «¬º ’ «ÁÈ ‹ÁØ ∫ ¿π ‘ Ù«‘ Úø È ∆ ◊¬∆ √∆ ª «¬º ’ ʪ ”Â∂

⁄Ø ◊ ≈ ⁄π ◊ «Á¡ª ¿π √ Á≈ ÍÀ  ⁄≈¬∆È≈ ‚Ø  «Úº ⁄ Î√ «◊¡≈ √∆¢ ÿπ º ◊ ∆ È∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Óπ ’ Â ’≈¿π ‰ Ò¬∆ ͱ  ≈ Â≈‰ Ò≈«¬¡≈¢ Ì≈Ú∂ ∫ ¿π √ È∂ ¶Ó∆ ‹º Á Ø ‹ «‘Á «Íº ¤ Ø ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Óπ ’ Â Âª ’Ú≈ «Ò¡≈, Í «Âº ÷ ∆ ⁄≈¬∆È≈ ‚Ø  È∂ ¿π √ Á≈ Íø ‹ ≈ ’º ‡ «Áº  ≈ √∆¢ ¿π Á Ø ∫ ÂØ ∫ ¿π ‘ ¶◊Û≈ ’∂ Âπ  Á∆ √∆¢ÏØ ‘ Û ÂØ ∫ ’π fi Á±  «¬º ’ ÂÒ≈¡ √∆¢ ¿π ‘ ¿π º Ê ∂ ‹ªÁ∆ Â∂ ¡≈™Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ⁄π ø fi «Úº ⁄ Í≈‰∆ Á∆¡ª ’π fi ϱ ø Á ª Ì «Ò¡≈™Á∆¢ «Î ¿π ‘ ϱ ø Á ª ÏØ ‘ Û Á∆ ‹Û∑ «Úº ⁄ Í≈ «Áø Á ∆¢ ¿π √ ˘ ¡«‹‘≈ ’«Á¡ª ’π fi ‹∆Ú ‹ø  ± ¿π √ Á≈ Ó˜≈’ ¿π ‚ ≈™Á∂ , ““fiº Ò ∆ ÿπ º ◊ ∆¬∂

Fill the Colours & Paste in your Drawing Book

S p ot th e 0 7 D iff er en ces

! ¿± · Á∂ Ó± ø ‘ «Úº ⁄ ˜∆≈ Í≈ ‘∆ ¬∂ ∫ ? Â∂  ∆ ϱ ø Á ϱ ø Á È≈Ò «¬√ ˘ ’∆ Ò≈Ì ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈?”” Í ÿπ º ◊ ∆ ¿π È ∑ ª Á∆¡ª ‡’Ø  ª ˘ «¬º ’ ’ø È Ø √π ‰ ’∂ Á± ‹ ∂ ’ø È Ø ∫ ’º „ «Áø Á ∆¢ ¿π º Ë Ø ∫ ‹ÁØ ∫ «Óº Ê ∂ «ÁÈ ”Â∂ ‹∆Ú ‹ø  ± ¿π √ ÏØ ‘ Û ˘ ¤º ‚ ’∂ Á±  «Íº Í Ò ”Â∂ «‡’≈‰∂ Ò¬∆ ‹≈‰ Òº ◊ ∂ ª ’º ‡ ∂ ‘Ø ¬ ∂ Íø ‹ ∂ Ú≈Ò∆ ÿπ º ◊ ∆ ¿π È ∑ ª ˘ ¿π º ⁄ ∆ ¡≈Ú≈˜ «Úº ⁄ ÏØ Ò ∆, ““¿π ¬ ∂ Ò≈‘‰Â∆˙, Âπ ‘ ≈˘ ÙÓ ¡≈¿π ‰ ∆ ⁄≈‘∆Á∆ ¬∂ ¢ √≈‚∂ «¬√ Á≈Á∂ ÏØ ‘ Û È∂ Âπ ‘ ≈‚∂ Ϙπ  ◊ª º ’ ˘ Í≈Ò ÍØ √ ’∂ Úº ‚ ≈ ’∆Â≈, Âπ ‘ ≈˘ Í≈«Ò¡≈-ÍØ « √¡≈, fiº ÷ Ûª ± ¯ ≈Ȫ ÂØ ∫ Ï⁄≈«¬¡≈¢ ‘π ‰ ‹ÁØ ∫ «¬‘ √π º ’ ‰ Òº ◊ ≈ ¬∂ ª Âπ √ ƒ «¬√ ˘ ¡œ ÷ ∆ ÿÛ∆ «Úº ⁄ ¤º ‚ ’∂ ‹≈ ‘∂ ‘Ø ? ’π fi ª ÙÓ ’Ø ¢ ””Í «’√∂ ‹∆Ú ‹ø  ± È∂ ÿπ º ◊ ∆ Á∆ ÍÚ≈‘ È≈ ’∆Â∆¢ ⁄≈‰⁄º ’ ¡ÈØ ÷ ∆ ÿ‡È≈ Ú≈Í∆¢ ÏØ ‘ Û Á∆¡ª ’± ø Ï Òª Óπ Û Îπ º ‡ ‰∆¡ª Ùπ  ± ‘Ø ◊¬∆¡ª¢ ‡≈‘‰∆¡ª «Úº ⁄ Â≈’ ¡≈¿π ‰ Òº ◊ ∆¢ ÿπ º ◊ ∆ È∂ «¬‘ Ú∂ « ÷¡≈ ª ¿π √ Á∆ ıπ Ù ∆ Á≈ ’Ø ¬ ∆ «‡’≈‰≈ È≈ «‘≈¢ ¿π º Ë Ø ∫ ÏØ ‘ Û ˘ ¤º ‚ ◊¬∂ ‹∆Ú ‹ø  ± ¡ ª º ’ «¬‘ ◊º Ò Íπ º ‹ ∆ ª √≈∂ «¬’ÁÓ «Î ¿π º ‚ ’∂ , Áœ Û ’∂ , ‡Í± √ ∆¡ª Ò◊≈™Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ÏØ ‘ Û Áπ ¡ ≈Ò∂ ¡≈ ‹π Û ∂ ¢ ““‘À ∫ ? ÏØ ‘ Û «Î ‘≈ ‘Ø «‘≈ ¬∂ ? ”” √≈∂ ‹‰∂ ‘À  ≈È ‘Ø ¬ ∂ ¢ ⁄≈‰⁄º ’ ÏØ ‘ Û Á∆ ¡≈Ú≈˜ ¿π È ∑ ª Á∂ ’ø È ƒ ͬ∆, ““‘ª! Ó∂  ∂ «Í¡≈∂ Ϻ « ⁄˙, ¡√Ò «Úº ⁄ ÓÀ ∫ Âπ ‘ ≈‚∆ Íà ∆ «÷¡≈ Ò¬∆ √∆¢ ÓÀ ∫ ’π fi «ÁȪ º ’ ËÂ∆ «Úº ⁄ Ø ∫ Í≈‰∆ ÒÀ ‰ ≈ Ïø Á ’ «Áº  ≈ √∆ «‹√ ’≈È ÓÀ ∫ √π º ’ ‰≈ Ùπ  ± ‘Ø «◊¡≈ √∆¢ Ó∂  ∂ ͺ  ∂ Â∂ ‡≈‘‰∆¡ª Ú∆ √π º ’ ‰ Òº ◊ ͬ∂ √È¢ Í «√Ú≈¬∂ Ó∂  ∆ ÿπ º ◊ ∆ Ë∆ Á∂ , Âπ ‘ ≈‚∂ «Úº ⁄ Ø ∫ «’√∂ È∂ Ú∆ «¬‘ È≈ √Ø « ⁄¡≈ «’ ÓÀ ˘ Ú∆ «‹™Á≈ «‘‰ Ò¬∆ Í≈‰∆ Á∆ ˜±   ‘À ¢ Í Âπ √ ƒ «’√∂ È∂ Ó∂  ∆ ‹Û∑ «Úº ⁄ «¬º ’ ϱ ø Á º ’ È≈ Í≈¬∆¢”” √≈∂ ‹∆Ú ‹ø  ± ⁄π º Í ⁄≈Í √π ‰ ‘∂ √È¢ «Íº Í Ò «Î ÏØ « Ò¡≈, ““ÓÀ ˘ ª Âπ √ ƒ ‘∆ ¡≈ ’∂ Áº √ Á∂ ‘∂ ‘Ø «’ ÓÈπ º ÷ ¡≈͉∂ Ϙπ  ◊ª ˘ «ÏË ¡≈ÙÓª «Úº ⁄ ¤º ‚ «‘≈ ¬∂ , ÿØ ∫ ’º „ «‘≈ ¬∂ , ¿π È ∑ ª Á∆ √ªÌ √ø Ì ≈Ò È‘ƒ ’ «‘≈¢ Í ÓÀ ˘ ¡¯√Ø √ ¬∂ «’ Âπ √ ƒ Ú∆ ÓÀ ˘ √ø ’ ‡ Á∆ ÿÛ∆ «Úº ⁄ ¤º ‚ ’∂ ⁄Ò∂ ◊¬∂ √∆¢ Í Ϻ « ⁄˙, Ó≈Í∂ ’π Ó ≈Í∂ È‘ƒ ‘π ø Á ∂ ¢ Ó∂  ∆¡ª Ï≈‘ª ¡‹∂ Ú∆ Âπ ‘ ≈‚∂ √≈«¡ª Ò¬∆ ÷π º Ò ∑ ∆ ¡ª È∂ ¢ Ó∂  ∆ Ïπ º ’ Ò «Úº ⁄ ¡≈ ‹≈˙...¢”” √≈∂ ‹∆Ú ‹ø  ± ¡ ª Á∂ «√ fiπ ’ ∂ ͬ∂ √È¢ ÏØ ‘ Û È∂ ¡≈͉∂ Úº ‚ ∂ Úº ‚ ∂ ‡≈‘‰∂ «¬√ Â∑ ª ÷Ø Ò ∑ ∂ ‘Ø ¬ ∂ √È «‹Ú∂ ∫ Ï≈‘ª ÷Ø Ò ∑ ∆ ¡ª ‘Ø ‰ ¢ ‹∆Ú ‹ø  ± ¡≈͉∆ ’∆Â∆ ”Â∂ Ù«Óø Á ≈ √È¢ ¿π È ∑ ª È∂ ¡º ◊ ∂ ÂØ ∫ ¡«‹‘∆ ˆÒÂ∆ È≈ ’È Á≈ ÌØ √ ≈ «Áº  ≈¢ ÏØ ‘ Û ”Â∂ Óπ Û Í«‘Òª Úª◊ ¡≈Ú≈˜ª ¡≈ ‘∆¡ª √È, ““⁄ƒ ⁄ƒ...‡À ∫ ‡À ∫ ...,’ª ’ª...÷¿± ÷¿± . ..’± . ..’± . ...«⁄’ «⁄’ «⁄’...¢”” ÏØ ‘ Û Ï‘π  Íà √ ø È √∆¢