E paper || 30th March – 05th April 2022.

Page 1

Vol. No. 222 W e dn e s d a y, 3 0 t h M a r c h 2 0 2 2 - 0 5 t h A p r i l 2 0 2 2

¡º‹ ÂØ∫ ˙ȇ≈∆˙ «Úº⁄ I √À∫‡ ÍÃÂ∆ Ò∆‡ ÿ‡‰◊∆¡ª ◊À√ ’∆Óª ˙ȇ≈∆˙ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)‡Ø  ª‡Ø √Ó∂  «˜¡≈Á≈Â ˙ȇ≈∆˙ «Úº ⁄ ◊À √ Á∆¡ª ’∆Óª Ïπ º Ë Ú≈ ˘ I √À ∫ ‡ Íà  ∆ Ò∆‡ ÿº ‡ ‹≈‰◊∆¡ª¢ ÓÀ ’ ‡∆◊ È∂ «’‘≈ «’ Ïπ º Ë Ú≈ ˘ ’∆Óª ⁄∆È Á∂ ÈÚ∆ÈÂÓ ’Ø « Ú‚ Ò≈’‚≈¿π È ¿π º  ∂ Â∂ Ò Á∆ Óø ◊ Á∂ ’≈È ÿ‡‰◊∆¡ª¢ ◊À √ «Ú˜≈‚‚≈‡√∆¬∂ Á∂ ¡Èπ √ ≈, ÈÚ∆ÈÂÓ Ì«Úº ÷ Ï≈‰∆¡ª Á√≈™Á∆¡ª ‘È «’ «’⁄È, «È¡≈◊≈, «’ø ◊ √‡È, «Ó√∆√≈◊≈, ÏÀ ∫ ͇È, «Úø ‚ √ √Ó∂  «˜¡≈Á≈Â ˙ȇ≈∆˙ «Úº ⁄ ’∆Óª «Úº ⁄ Èœ ∫ √À ∫ ‡ Á∆ «◊≈Ú‡ ¡≈Ú∂ ◊ ∆¢ Óª‡∆¡Ò «Úº ⁄ ’∆Óª «Úº ⁄ I √À ∫ ‡ ¡Â∂ «’¿± « Ï’ «√‡∆ «Úº ⁄ A@ √À ∫ ‡ º ’ Á∆ «◊≈Ú‡ Á∆ ¿π Ó ∆Á ‘À ¢ ◊à ∂ ‡  ‡Ø  ª‡Ø ÷∂   «Úº ⁄ ¡◊Ò∂ CH ÿø « ‡¡ª «Úº ⁄ ’∆Óª ˘ AFD.I ‚≈Ò Íà  ∆ Ò∆‡ º ’ ‘∂ · ª È≈Ò, D √À ∫ ‡ Á∆ «◊≈Ú‡ Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ∂ ◊ ∆¢

Editor : Pardeep Bains

www.nripost.com

Tel. +1 (905) 452-4548

Áº÷‰∆ ˙ȇ≈∆˙ ”⁄ Ï‚ Ψ ÎÀÒ‰ Á≈ ÷Á√≈ ˙ȇ≈∆˙ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’À È ∂ ‚ ∆¡È α ‚ «¬ø √ ÍÀ ’ ÙÈ ¬∂ ‹ ø √ ∆ (√∆¡À º Î ¡≈¬∆¬∂ ) Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Áº ÷ ‰∆ ˙ȇ≈∆˙ «Úº ⁄ «¬º ’ ÍØ Ò ‡∆ Î≈Ó «Úº ⁄ Ï‚ Ψ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ Áº ÷ ‰∆ ˙ȇ≈∆˙ «Úº ⁄ «¬º ’ ÍØ Ò ‡∆ Î≈Ó «Úº ⁄ Ï‚ Ψ Í≈¬∂ ‹≈È ÂØ ∫ Ï≈¡Á √∆¡À º Î ¡≈¬∆¬∂ È∂ Î≈Ó ˘ ¡≈͉∂ ¡Ë∆È ÒÀ ∫ Á∆¡ª √÷ ’π ¡ ≈ø ‡ ∆È √Ê≈Í ’ «Áº  ≈ ‘À ‹Á«’ È∂ Û Ò∂ ÷∂  ª ”⁄ ¿π º ⁄ ‹À « Ú’ √π  º « ÷¡≈ Á∆ «√¯≈«Ù «’º  ∆ ‘À ¢ ¬∂ ‹ ø √ ∆ È∂ ÍØ Ò ‡∆ Î≈Ó «Úº ⁄ ¬∂ Ú ∆¡È Ψ Á∂ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ ‹≈√∆Ó ¡À º ⁄ E¡À º È A √‡Ã ∂ È Á∆ Óœ ‹ ± Á ◊∆ Á∆ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆ ‘À ‹Ø ‹ø ◊ Ò∆ Íø ¤ ∆¡ª «Úº ⁄ Áπ È ∆¡≈ Ì «Úº ⁄ ÎÀ Ò «‘≈ ‘À ¢ Áº √ ‰≈ ‹±  ∆ ‘À «’ ‘≈Ò ‘∆ Á∂

±√-Ôπ’∂È Á«Ó¡≈È Âπ’∆ «Úº⁄ Í«‘Ò∆ ¡≈‘ÓØ √≈‘Ó‰∆ ◊ºÒÏ≈ Ùπ±, ‹ø◊ ÏøÁ ’È Á∆ √øÌ≈ÚÈ≈ ’∆Ú (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ±√ Â∂ Ôπ’∂È Á«Ó¡≈È Óø◊ÒÚ≈ ˘ Âπ’∆ «Úº⁄ Í«‘Ò∆ ¡≈‘ÓØ √≈‘Ó‰∆ ◊ºÒÏ≈ Ùπ± ‘ج∆¢ «¬√ ◊ºÒÏ≈ È≈Ò ÁØÚª ÓπÒ’ª «Ú⁄≈Ò∂ ‹ø◊ ıÂÓ ’È Á∆ √øÌ≈ÚÈ≈ ÍÀÁ≈ ‘ج∆ ‘À¢ «¬√Â≈ÈÏπÒ «Úº⁄ Ó∆«‡ø◊ ÂØ∫ Í«‘Òª Ô±’∂È∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÚØÒØÁ∆Ó∆ ˜∂Ò∂∫√’∆ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ±√ Á∆ Óø◊ ¡Èπ√≈ ¿πÈ∑ª Á≈ Á∂√ «Èͺ÷Â≈ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ‘À¢ ¿πÈ∑ª «¬‘ Ú∆ ¡≈«÷¡≈ «’ ¿π‘ ͱÏ∆ ∆‹È ‚œÈÏ≈√ ¿πºÂ∂ √ÓfiœÂ≈ ’È Ò¬∆ Ú∆ «Â¡≈ ‘È¢ «¬√ Â∑ª Á∆¡ª «‡ºÍ‰∆¡ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ˘ ‘πÒ≈≈ «ÓÒ √’Á≈ ‘À¢ Í ¿πÈ∑ª «¬‘ Ú∆ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬√ √Ó∂∫ ‹ÁØ∫ Ú≈Â≈’≈ ◊ºÒÏ≈ Ҭ∆ ‹π‡∂ ‘È Âª ¡«‹‘∂ «Úº⁄ Ú∆ ‹ø◊ ‹≈∆ ‘À Â∂ ͺ¤Ó∆ Ô±’∂È «Úº⁄ «¬º’ Â∂Ò ‚∆ͱ ¿πºÂ∂ ¡Â∂ √≈¿±Ê «Úº⁄ √’≈∆ «¬Ó≈ ¿πºÂ∂ ±√∆ Îœ‹ ÚºÒØ∫ ‘ÓÒ≈ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈¢ «¬√ Áœ≈È Âπ’∆ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ À√∂Í Â«ÔºÍ ¡‚Ø◊È È∂ ÁØÚª «Ëª ˘ ÙªÂ∆

Price $ 1.00

Ï’≈ º÷‰ Â∂ √øÿÙ ˘ ·ºÒ∑ Í≈¿π‰ Á∆ «¬«Â‘≈√’ «‹øÓ∂Ú≈∆ «ÈÌ≈¿π‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆¢ ¡‚Ø◊È È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ‹∂ ‹ø◊ÏøÁ∆ ’ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘À ª ¿π√ «Úº⁄ ’ج∆ ‘∂·∆ È‘ƒ ‘ØÚ∂◊∆ √◊Ø∫ «÷ºÂ∂ «Úº⁄ ÙªÂ∆ ‘∆ Ï‘≈Ò ‘ØÚ∂◊∆¢ «¬√ √øÿÙ ˘ ‹≈∆ º÷‰ È≈Ò «’√∂ Á≈ ÌÒ≈ È‘ƒ ‘؉ Ú≈Ò≈¢ «¬√ ◊ºÒÏ≈ «Úº⁄ ÁØÚª Á∂Ùª Á∂ ÚÎÁ √Ó∂ ⁄ÀÒ√∆ Îπº‡Ï≈Ò ’ÒºÏ Á∂ Ó≈Ò’ ØÓÈ ¡ÀÏ≈ÓØ«Ú⁄ Ú∆ ‘≈˜ √È¢

Ó‘∆«È¡ª «Úº ⁄ ÈØ Ú ≈ √’Ø Ù ∆¡≈ ¡Â∂ «È¿± Î ≈¿± ∫ ‚ÒÀ ∫ ‚ ¡Â∂ ÒÀ Ï ≈‚Ø  «Úº ⁄ ÚÍ≈’ ¡Â∂ ◊À  -ÚÍ≈’ Î≈Óª «Úº ⁄ Íà ’ Ø Í ÎÀ « Ò¡≈ ‘À ¢ «¬È∑ ª ‘∆ È‘ƒ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂, ¬∂‹ø√∆ È∂ Ú≈‡¨, ˙ȇ≈∆˙, ÷∂   «Úº ⁄ «¬º ’ ‹ø ◊ Ò∆ Ò≈Ò-ͱ ¤ Ú≈Ò∂ Ï≈˜ «Úº ⁄ ¬∂ Ú ∆¡È Ψ Á∆ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆¢ ˙ȇ≈∆˙ Á∂ ÷∂  ∆Ï≈Û∆, ÌØ ‹ È ¡Â∂ Í∂ ∫ ‚± Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ Óø  ≈Ò∂ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ √‘∆ „ø ◊ È≈Ò √ø Ì ≈Ò‰ ¡Â∂ ÷≈‰≈ ω≈¿π ‰ Ú∂ Ò ∂ Ï‚ Ψ ÌØ ‹ È √π  º « ÷¡≈ Ò¬∆ ıÂ≈ È‘ƒ ‘À ¢ Óø  ≈Ò∂ Á≈ «¬‘ Ú∆ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¬∂ Ú ∆¡È «¬ÈΨ¡À ∫ ˜≈ «√‘ÂÓø Á ÒØ ’ ª Ò¬∆ ‹ÈÂ’ «√‘ Á∆ Ó‘º  Úͱ  È «⁄ø  ≈ È‘ƒ ‘À ‹Ø √ø ’ «Ó Íø ¤ ∆¡ª Á∂ «ÈÔÓ √ø Í ’ «Úº ⁄ È‘ƒ ‘È¢

‡Øª‡Ø «⁄Û∆¡≈ÿ È∂ Íø¤∆¡ª ˘ ’∆Â≈ «Íø‹≈ ÏøÁ ‡Ø  ª‡Ø - «¬√∂ «Ú⁄≈Ò∂ Áº ÷ ‰∆ ˙ȇ≈∆˙ ¡Â∂ ¡À ‡ Òª«‡’ Íà ª ª «Úº ⁄ ‘≈Ò ‘∆ «Úº ⁄ Í≈¬∂ ◊¬∂ “Ï‘π  «˜¡≈Á≈ ¡Â∂ Â∂ ‹ ∆ È≈Ò ÎÀ Ò ‰ Ú≈Ò∂ “‹≈√∆Ó ¡À Ú ∆¡È Ψ” ÂØ ∫ ‡Ø  ª‡Ø «⁄Û∆¡≈ÿ È∂ Íø ¤ ∆¡ª ˘ Ï⁄≈¿π ‰ Ò¬∆ Íø ¤ ∆¡ª ˘ «Íø ‹ «¡ª «Ú⁄ Ïø Á ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ «⁄Û∆¡≈ÿ È∂ Óø ◊ ÒÚ≈ ˘ «¬√ Á∆ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆¢ «⁄Û∆¡≈ÿ È∂ «¬º ’ «Ï¡≈È «Úº ⁄ «’‘≈,““¡√ƒ ¡≈͉∂ Íø ¤ ∆¡ª ˘ ¬∂ Ú ∆¡È «¬ÈΨ¡À ∫ ˜≈ ÂØ ∫ Ï⁄≈¿π ‰ Ò¬∆ √◊Ó ’ÁÓ ⁄π º ’ ‘∂ ‘ª «‹√Á∆ Íπ Ù ‡∆ Áº ÷ ‰∆ ˙ȇ≈∆˙ «Úº ⁄ «¬º ’ ‹ø ◊ Ò∆ Íø ¤ ∆ «Úº ⁄ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ «⁄Û∆¡≈ÿ Á∂ √‡≈Î Á∆ «Íø ‹ ≈ º ’ Í‘π ø ⁄ ˘ √∆Ó ’’∂ , ¡√ƒ ¿π È ∑ ª ˘ «’√∂ Ú∆ ◊ø Á ◊∆ ÂØ ∫ Ï⁄≈™Á∂ ‘ª ‹Ø «⁄Û∆¡≈ÿ Á∂ Ï≈‘Ø ∫ ¡≈ √’Á∆ ‘À ¢ ””

¡ÀÈ¡≈¡≈¬∆˜ Á∆ √‘±Ò Ҭ∆ ≈‹ Á∂ ‘ «˜Ò∑∂ ”⁄ ÈØ‚Ò ¡¯√ Ò◊≈¬∂◊∆ Íø‹≈Ï √’≈ ⁄ø‚∆◊Û∑ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)¡ÀÈ¡≈¡≈¬∆ Ó≈ÓÒ∂ ÓøÂ∆ Íø‹≈Ï ’πÒÁ∆Í «√øÿ Ë≈Ò∆Ú≈Ò È∂ «¬ºÊ∂ Áº«√¡≈ «’ «ÚÁ∂Ùª ”⁄ Ú√Á∂ Íø‹≈Ï∆¡ª Á∆¡ª «Ù’≈«¬Âª Á∂ ‘ºÒ Ò¬∆ √±Ï∂ Á∂ √≈∂ «˜«Ò∑¡ª ”⁄ ÈØ‚Ò ¡¯√ Ò◊≈¬∂ ‹≈‰◊∂ ‹Ø «Èº‹∆ Âœ ”Â∂ ¡ÀÈ¡≈¡≈¬∆˜ Á∆ √‘±Ò Ҭ∆ ÍÃÙ≈√È È≈Ò Â≈ÒÓ∂Ò ’È◊∂¢ ÍÚ≈√∆ Ì≈Â∆ Ó≈ÓÒ∂ «ÚÌ≈◊ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª Â∂ ¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆. ’«ÓÙÈ Á∂ ÓÀ∫Ïª È≈Ò «¬º’ ¡«‘Ó Ó∆«‡ø◊ Áœ≈È ’Àϫȇ ÓøÂ∆ È∂ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ «’ ÈØ‚Ò ¡¯√ª Á∆ Â≈«¬È≈Â∆ ͱ∂ Í≈ÁÙ∆ „ø◊ È≈Ò ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ¡Â∂ √ÏøË «‚͇∆ ’«ÓÙÈ «ÈÔÓ œ ”Â∂ ÈØ‚Ò ¡¯√ª Á∆ ’≈◊π˜≈∆ Ï≈∂ ∆«Ú¿± Ó∆«‡ø◊ ’È◊∂¢ Ë≈Ò∆Ú≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ¿πÈ∑ª ÚºÒØ∫ «ÚÌ≈◊ Á∂ «ÚÙ∂Ù Óπº÷ √’ºÂ ˘ «¬√ √ÏøË∆ ÒØÛƒÁ∆¡ª ‘Á≈«¬Âª ‹≈∆ ’∆Â∆¡ª ‹≈ ⁄πº’∆¡ª ‘È¢Ë≈Ò∆Ú≈Ò È∂

«’‘≈ «’ «ÚÁ∂Ùª ”⁄ Ú√Á∂ Íø‹≈Ï∆¡ª È≈Ò √Ïø Ë Â ’∂ √ ª Á∂ √ӪϺ Ë ÈÏ∂ Û ∂ Ò¬∆ ¡ø«ÓÃÂ√, Í«‡¡≈Ò≈, ´«Ë¡≈‰≈ Â∂ Ï«·ø‚≈ «Ú÷∂ √ÍÀÙÒ ¡Á≈Òª √Ê≈«Í ’∆Â∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢ ¿πȪ «’‘≈ «’ «¬√ √ÏøË∆ ’≈Ú≈¬∆ Ùπ± ’È Ò¬∆ «ÚÌ≈◊∆ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ ‹≈ ⁄πº’∆ ‘À ¡Â∂ ‹ÒÁ ÂØ∫ ‹ÒÁ «¬√ √ÏøË∆ ˜Ó∆È∆ ͺË ”Â∂ ’≈Ú≈¬∆ Ùπ± ’Ú≈ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ ’Àϫȇ ÓøÂ∆ ’πÒÁ∆Í «√øÿ Ë≈Ò∆Ú≈Ò È∂ Áº«√¡≈ «’ ÈØ‚Ò ¡¯√ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √±Ï≈ √’≈ ÚºÒØ∫ «ÚÁ∂Ùª ”⁄ Ú√Á∂ Íø‹≈Ï∆¡ª Á∆¡ª ’∂∫Á √’≈ Â∂ ¡øÏÀ√∆ È≈Ò √ÏøË ÓπÙ«’Òª Á∂ ‘ºÒ Ò¬∆ Ú∆ ÒØÛƒÁ∂ ’ÁÓ ⁄πº’∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ ¿πȪ «’‘≈ «’ ÒØÛ ÍÀ‰ ”Â∂ ¿π‘ ÷πÁ ’∂∫Á √’≈ È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’È◊∂ ª ‹Ø ¡ÀÈ¡≈¡≈¬∆˜ ˘ ¡≈͉∂ Á∂Ù Í‰ Óœ’∂ «’√∂ Ú∆ √Óº«√¡≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ È≈ ’È≈ ÍÚ∂¢ ¿πȪ «’‘≈

«’ «¬√Á∂ È≈Ò ‘∆ Úº÷-Úº÷ ÷∂Âª ”⁄ È≈Ó‰≈ ÷º‡‰ Ú≈Ò∂ ¡ÀÈ¡≈¡≈¬∆˜ Á≈ Íø‹≈Ï √’≈ ÚºÒØ∫ √ÈÓ≈È Ú∆ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¿πȪ Áº«√¡≈ «’ «ÚÁ∂Ùª ”⁄ Ú√Á∂ √≈∂ Íø‹≈Ï∆¡ª Á≈ «Íø‚ Ú≈«¬˜ Ú∂Ú≈ «¬’º·≈ ’È Ò¬∆ Í∂∫‚± «Ú’≈√ Â∂ Íø⁄≈«¬Â «ÚÌ≈◊ È≈Ò Â≈ÒÓ∂Ò ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ’πÒÁ∆Í «√øÿ Ë≈Ò∆Ú≈Ò È∂ √Ó±‘ ¡ÀÈ¡≈¡≈¬∆˜ ˘ Ú∆ √ºÁ≈ «ÁºÂ≈ «’ ¡≈ÍØ-¡≈͉∂ ‹ºÁ∆ «Íø‚ª ”⁄ √Ó≈«‹’ Â∂ «‡’≈¿± «Ú’≈√ Ò¬∆ ¡º◊∂ ¡≈¿π‰ ª ‹Ø √±Ï∂ ”⁄ ÒØÛƒÁ∂ √πË≈ª ˘ ¡ÓÒ∆ ‹≈Ó≈ Í«‘È≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂¢ ¿πȪ «¬‘ Ú∆ ÌØ√≈ «ÁºÂ≈ «’ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ Íø‹≈Ï √’≈ ͱ∂ Í≈ÁÙ∆ „ø◊ È≈Ò √±Ï∂ Á∂ √Úͺ÷∆ «Ú’≈√ Ò¬∆ ͱ∆ Ú≈‘ Ò≈Ú∂◊∆¢ «ÚÁ∂Ùª ”⁄ Ú√Á∂ Íø‹≈Ï∆¡ª È≈Ò √ÏøË ’∂√ª Á∂ √ÓªÏºË ÈÏ∂Û∂ Ò¬∆ ¡ø«ÓÃÂ√, Í«‡¡≈Ò≈, ´«Ë¡≈‰≈ Â∂ Ï«·ø‚≈ «Ú÷∂ √Ê≈«Í ’∆Â∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª √ÍÀÙÒ ¡Á≈Òª...


MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2022

www.nripost.com

«¬‘ Ú∆ ÷≈√

Áº÷‰∆ ’Ø∆¡≈ ”⁄ ’ØØÈ≈ Ú≈«¬√ Á≈ ‚! BD ÿø«‡¡ª ”⁄ C Òº÷ ÂØ∫ ÚºË Ó≈ÓÒ∂, CIC Ӝª √Ì ÂØ∫ ÚºË √ø’«Ó «¬ø⁄∆˙È «ÈÚ≈√∆

«√˙Ò (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Áº ÷ ‰∆ ’Ø  ∆¡≈ «Úº ⁄ ’Ø  Ø È ≈ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ ¯Â≈ Ï∂ ’ ≈ϱ ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ «Í¤Ò∂ BD ÿø « ‡¡ª «Úº ⁄ «¬º Ê ∂ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ C,CI,EAD ÈÚ∂ ∫ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È¢ «√‘ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Áº « √¡≈ «’ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ ’π º Ò Ó≈ÓÒ∂ ‘π ‰ Úº Ë ’∂ AA,AF,BBCB ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ BD ÿø « ‡¡ª «Úº ⁄ CIC Ó∆˜ª Á∆ Óœ  Ú∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ ÓÈ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ‘π ‰ AD,BID ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ ≈‘ Á∆ ◊º Ò «¬‘ ‘À «’ Ò◊≈Â≈ B «ÁȪ Â’ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ D Òº ÷ ÂØ ∫ ÿº ‡ ‘∂ ¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª Ï∆Â∂ «ÁÈ∆ C,IE,EHI ’Ø  Ø È ≈ Ó∆˜ ’Ø  Ø È ≈ Í≈¬∂ ◊¬∂ √È, ‹ÁØ ∫ «’ Ïπ º Ë Ú≈ ˘ D Òº ÷ ÂØ ∫ Úº Ë Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ √È¢ ’Ø  ∆¡≈ Ø ◊ «ÈÔø  ‰ ¡Â∂ Ø ’ Ê≈Ó ¬∂ ‹ ø √ ∆ È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «Áº  ∆ ‘À ¢

«ÍØ  ‡ Á∂ ¡Èπ √ ≈, √ø ’ «Óª «Úº ⁄ Ø ∫ FF,IDA «√˙Ò Á∂ Ú√È∆’ ‘È¢ ¿π √ ∂ √Ó∂ ∫ , ◊ÔØ ∫ ◊◊∆ Íà ª  ¡Â∂ ͺ ¤ Ó∆ Ïø Á ◊≈‘ Ù«‘ «¬ø ⁄ ∆˙È «Úº ⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ ÈÚ∂ ∫ √ø ’ «Ó ÒØ ’ ª Á∆ «◊‰Â∆ ¥ÓÚ≈ HG,G@C ¡Â∂ BA,GGC √∆¢ «⁄ø  ≈ Á∆ ◊º Ò ‘À «’ ◊À  -Ó‘≈È◊ ÷∂  ª «Úº ⁄ Ú∆ «¬‘ Ú≈«¬√ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÎÀ Ò «‘≈ ‘À ¢ ◊À  -ͱ ø ‹ ∆ ÷∂  ª «Úº ⁄ ÈÚ∂ ∫ ’∂ √ ª Á∆ «◊‰Â∆ A,FC,@FH ‹ª DH Íà  ∆Ù √∆¢ ÈÚ∂ ∫ Ó∆˜ª «Úº ⁄ BI «ÚÁ∂ Ù ∆ ‘È¢ «ÚÁ∂ Ù ∆ √ø ’ «Óª Á∆ «◊‰Â∆ ‘π ‰ C@,HDH ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ◊ø Ì ∆ ‘≈Ò Ú≈Ò∂ Ó∆˜ª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË∆ ‘À ¢ ¡«‹‘∂ D ‘Ø  Ó∆˜ «ÓÒ∂ ‘È¢ «¬È∑ ª Á∆ ’π º Ò «◊‰Â∆ ‘π ‰ A,@HE ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ Óœ  Á ‘π ‰ @.AC Î∆√Á∆ ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ Áœ  ≈È, Áº ÷ ‰∆ ’Ø  ∆¡≈ «Úº ⁄ HF.G Íà  ∆Ù ÒØ ’ ª Á≈ ͱ  ∆ Â∑ ª ‡∆’≈’È ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ D,DD,FG,HAB ÒØ ’ ª Á≈ ‡∆’≈’È ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ È≈Ò ‘∆, ’π º Ò DD,ICH,FIG ÒØ ’ ª ˘ ÚÀ ’ √∆È Á∆¡ª ÷π  ≈’ª «Áº  ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ FC.D Î∆√Á∆ ÒØ ’ ª ˘ ϱ √ ‡ ‚Ø ˜ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢

Ô±Í∆ Á∂Ùª È∂ ’ØØÈ≈ Á∂ ¿πÍ≈¡ ˘ ◊øÌ∆Â≈ È≈Ò È‘ƒ «Ò¡≈, «¬√ Ò¬∆ ÚºË ‘∂ ‘È ’∂√ : ‚ÏÒÔ±¡Àº⁄˙

Ú≈«Ùø ◊ ‡È : Áπ È ∆¡≈ Ì ”⁄ «¬’ Ú≈ «Î ÂØ ∫ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ÚËÁ∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ «ÚÙÚ «√‘ √ø ◊ ·È (‚ÏÒÔ± ¡ À º ⁄ ˙) È∂ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ ÚËÁ∂ Ó≈Ó«Ò¡ª ”Â∂ «⁄ø  ≈ ˜≈‘ ’∆Â∆ ‘À ¢ ‚ÏÒÔ± ¡ À º ⁄ ˙ È∂ «’‘≈ «’ ‹ÓÈ∆, Îª√, «¬‡Ò∆ ¡Â∂ «Ïà ‡ ∂ È √Ó∂  ’¬∆ Ô±  Í∆ Á∂ Ù ª È∂ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ ¿π Í ≈¡ ˘ ◊ø Ì ∆Â≈ È≈Ò È‘ƒ «Ò¡≈ ‘À ¢ «¬√ Ò¬∆ «¬º ’ Ú≈ «Î Ó≈ÓÒ∂ Úº Ë ‘∂ ‘È¢

‹ÓÈ∆ ”⁄ ’ØØÈ≈ Á∂ C Òº÷ ÈÚ∂∫ Ó≈ÓÒ∂ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ‹ÁØ ∫ ÂØ ∫ √’≈ È∂ Îª√ «Úº ⁄ «Í¤Ò∂ √Ø Ó Ú≈ ˘ «˜¡≈Á≈Â ’Ø  Ø È ≈ Í≈Ïø Á ∆¡ª ˘ ıÂÓ ’∆Â≈ ‘À , ‘¯Â∂ «Úº ⁄ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úº ⁄ «¬º ’ «Â‘≈¬∆ ÂØ ∫ Úº Ë Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ ‹ÓÈ∆ ”⁄ Ï∆Â∂ «ÁÈ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ Ò◊Ì◊ C@@,@@@ ÈÚ∂ ∫ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È¢ √’≈ È∂ «¬√ ‘ÎÂ∂ ’Ø  Ø È ≈ Í≈Ïø Á ∆¡ª ‘‡≈ «Áº  ∆¡ª ‘È¢ ‘≈Òª«’, «˜¡≈Á≈Â ‹ÓÈ ≈‹ «‹È∑ ª ’Ø Ò ’Ø  Ø È Ú≈«¬√ ¿π Í ≈Úª ˘ Ò≈◊± ’È Á∆ ¡≈˜≈Á∆ ‘À , È∂ ¡‹∂ Ú∆ Í≈Ïø Á ∆¡ª Ï’≈ º ÷ ∆¡ª ‘È¢

¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ ÚºÒØ∫ Ì≈ ˘ BH ’ØÛ ‚≈Ò Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È «Ïà √ ÏÈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ √’œ ‡ Óœ  ∆√È È∂ Ì≈Â-¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ Ú⁄π ¡ Ò √ø Ó ∂ Ò È Áœ  ≈È Ì≈ È≈Ò Úº ‚ ∂ ͺ Ë  ”Â∂ √«‘ÔØ ◊ ÚË≈¿π ‰ ¡Â∂ Áπ Ú º Ò ∂ √Ïø Ë ª «Úº ⁄ Әϱ  ∆ «Ò¡≈¿π ‰ Ò¬∆ BH ’Ø Û (BH@ «ÓÒ∆¡È) ‚≈Ò Á∂ «ÈÚ∂ Ù ÍÀ ’ ‹ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À ¢ Óœ  ∆√È È∂ «’‘≈, ÁØ ‘ ª Óπ Ò ’ª È∂ º « ÷¡≈, √Óπ ø Á ∆ √«‘ÔØ ◊ , «Ú«◊¡≈È, Â’È≈ÒØ ‹ ∆ ¡Â∂ √Úº ¤ ¿±  ‹≈ ı∂  ª «Úº ⁄ ’≈¯∆ √«‘ÔØ ◊ ’∆Â≈ ‘À ¡Â∂ Ó‘≈Ó≈∆ Ó◊Ø ∫ «¬√ ÂØ ∫ ¿π Ì È «Úº ⁄ Ú∆ ¡√ƒ «¬’º · ∂ ’ø Ó ’ª◊∂ ¢ ”” ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ È∂ Áπ Ú º Ò ∂ ‰È∆Â’ ÷Ø ‹ Îø ‚ ˘ ÚË≈¿π ‰ Ò¬∆ A.GB ’Ø Û (AG.B «ÓÒ∆¡È) ‚≈Ò, √Úº¤ ¿πÁÔØ◊ «Ú«◊¡≈È, ÷«‰‹ª, ¿±  ‹≈ ÷Ø ‹ , ¿π  Í≈ÁÈ ¡Â∂ ÚÍ≈∆’È ”Â∂ √«‘ÔØ ◊ Ò¬∆ C.EG ’Ø Û (CE.G

«ÓÒ∆¡È) ‚≈Ò ¡Â∂ Ì≈ È≈Ò Íπ Ò ≈Û ÷Ø ‹ √«‘ÔØ ◊ Ò¬∆ B.EB ’Ø Û (BE.B «ÓÒ∆¡È) ‚≈Ò «ÈÚ∂ Ù ’È Ò¬∆ Ú∆ Ú⁄ÈϺ Ë Â≈ Íà ◊ ‡≈¬∆ ‘À ¢ ÁØ Ú ª Á∂ Ù ª Á«Ó¡≈È «Úº « Á¡’, ÚÍ≈ ¡Â∂ Í∂ Ù ∂ Ú  ÔØ ◊ Â≈Úª Á∆ √ªfi∆ Ó≈ÈÂ≈ Ò¬∆ ‡≈√’ ÎØ  √ ω≈¿π ‰ Á≈ Ú∆ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «√º«÷¡≈ Â∂ ÔπÚ≈ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ ’≈‹’≈∆ Óø  ∆ √‡± ¡ ‡ œ Ï ‡ Óπ  ≈Ï’, «¬‘ ‡≈√’ ¯Ø  √ ÁØ Ú ª Á∂ Ù ª Á∂ ◊à À ‹ ± ¬ ∂ ‡ ª ˘ ¡≈͉∆¡ª ÔØ ◊ Â≈Úª «Á÷≈¿π ‰ Ò¬∆ ≈‘ ͺ Ë ≈ ’∂ ◊ ∆¢ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ Á∂ ÚÍ≈ Óø  ∆ ‚À È ‡∂ ‘ ≈È È∂ Ì≈Â∆ ¡≈«Ê’ ‰È∆Â∆-B@CE Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ «¬º Ê ∂ Ï‘π  ∂ Ì≈Â∆ ¿π º ⁄ -«√º « ÷¡≈ Íà ≈ Í ‘È ¡Â∂ Ï‘π  √≈∂ ¡«‘Ó ı∂  ª «Úº ⁄ ¡≈͉≈ ÔØ ◊ Á≈È Í≈ ‘∂ ‘È¢

Ô∂  ± Ù ÒÓ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «¬˜≈¬∆Ò Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ÈÎÂ≈Ò∆ ÏÀ È ∂ ‡ È∂ «’‘≈ «’ ¿π‘ ÁØÚª Á∂Ùª Á«Ó¡≈È ’± ‡ È∆Â’ √Ïø Ë ª Á∆ √Ê≈ÍÈ≈ Á∆ C@Úƒ Ú∑ ∂ ◊ ø „ Óœ ’ ∂ ¡Íà  À Ò Á∂ Í«‘Ò∂ ‘¯Â∂ Ì≈ Á≈ Áœ  ≈ ’È◊∂ ¢ ÏÀ È ∂ ‡ È∂ «’‘≈, ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ Á∂ √º Á ∂ ”Â∂ Ì≈ Á∆ ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ ¡«Ë’≈’ Ô≈Â≈ ˘ ÒÀ ’∂ ÓÀ ∫ ¿πÂÙ≈«‘ ‘ª¢ È≈Ò «ÓÒ ’∂ ¡√ƒ ÁØ Ú ª Á∂ Ù ª Á∂ √Ïø Ë ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡◊Ú≈¬∆ ’È≈ ‹≈∆ º ÷ ª◊∂ ¢ ÏÀ È ∂ ‡ È∂ «’‘≈ «’ ÓØ Á ∆ È∂ Ì≈ Â∂ «¬˜≈¬∆Ò Á∂ √Ïø Ë ª ”⁄ ÈÚƒ Ùπ  ± ¡ ≈ ’∆Â∆ ‘À ¢ «¬√ Á≈ «¬«Â‘≈√’

Â≈¬∆Í∂ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ô± ’ ∂ È ”Â∂ ± √ ∆ ‘ÓÒ∂ ’≈È ⁄∆È Á≈ ÓÈØ Ï Ò ÚËÁ≈ Ș ¡≈ «‘≈ ‘À ¢ ’∆Ï B ⁄∆È∆ ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ ¡Â∂ B Ïø Ï ≈ Ï∆Â∂ «ÁÈ∆ Â≈¬∆Ú≈È Á∂ ‘Ú≈¬∆ º«÷¡≈ ÷∂Â «Úº⁄ Á≈÷Ò ‘ج∂¢ Â≈¬∆Ú≈È Á∂ º « ÷¡≈ Óø  ≈Ò∂ È∂ «’‘≈ «’ ⁄∆È Á∂ Ù∂ È Ôª◊ ‹∂ - AA ¡Â∂ Ù∂ È Ôª◊ ‹∂ AF ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ª Á∂ È≈Ò B «Ù¡≈È ¡À º ⁄ -F Ïø Ï ≈ È∂ Â≈¬∆Ú≈È Á∂ ‘Ú≈¬∆ º«÷¡≈ ÷∂Â ”⁄ ÿπ√ÍÀ· ’∆Â∆¢ Â≈¬∆Ú≈È È∂ ¿π √ ˘ ⁄∆È Úº Ò Ø ∫ Ú≈Ú≈ ’∆Â∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ¡«‹‘∆¡ª ’≈Ú≈¬∆¡ª Ï≈∂ ⁄∂  ≈ÚÈ∆ «Áº  ∆ ‘À ¢ Â≈¬∆Ú≈È Á∂ «ÚÁ∂ Ù Óø  ∆ ‹Ø √ ∂ Î Ú± È∂ ⁄∆È ˘ ¡ø  ≈Ù‡∆ «ÚÚ√Ê≈ ˘ ÏÁÒ‰ Á∂ «÷Ò≈Î ⁄∂  ≈ÚÈ∆ «Áº  ∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª È∂ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ Á∂ √’≈¬∆ «È¿± ˜ ˘ «Áº  ∂ «¬ø ‡ «Ú¿± ”⁄ «’‘≈ «’ ⁄∆È ¡ø  ≈Ù‡∆ «ÚÚ√Ê≈ ˘ ÏÁÒ‰≈ ⁄≈‘π ø Á ≈ ‘À ¡Â∂ Â≈¬∆Ú≈È Á∂ È≈Ò-È≈Ò «¬ø ‚ Ø - ÍÀ √ ∆«Î’ ”⁄ ¡≈͉∆ Â≈È≈Ù≈‘∆ Íà ‰ ≈Ò∆ ÎÀ Ò ≈¿π ‰ ≈ ⁄≈‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ ‹∂ ’  ⁄∆È∆ ‘ÓÒ∂ ’≈È Â≈¬∆Ú≈È «‚º ◊ Á≈ ‘À ª Ï≈’∆ ÷∂   ÍÃ Ì ≈«Ú ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ ¡√ƒ Â≈¬∆Ú≈È Á∆ ÍÃ Ì ± √ º  ≈ Á∆ º « ÷¡≈ Ò¬∆ ÒÛª◊∂ ¢ Â≈¬∆Ú≈È Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á∂

Ïπ Ò ≈∂ ˜∂ Ú ∆¡ ⁄ª◊ È∂ ⁄∆È ˘ Ì≈Â-Íà ٠ªÂ ÷∂   «Úº ⁄ ÙªÂ∆ ¡Â∂ √«ÊÂ≈ ω≈¬∆ º ÷ ‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ Â≈¬∆Ú≈È ‹Ò‚Ó± ¡Â∂ «‘ø Á -Íà ٠ªÂ ÷∂   «Úº ⁄ ÙªÂ∆ ¡Â∂ √«ÊÂ≈ √≈∂ ÷∂  ∆ Á∂ Ù ª Á∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‹Ø «Ï‚∂ È ¡≈͉∂ ⁄∆È∆ ‘Óπ  Ï≈ Ù∆ «‹È«Íø ◊ ˘ «¬√ Óπ º Á ∂ ”Â∂ ⁄∂  ≈ÚÈ∆ Á∂ ⁄π º ’ ∂ ‘È¢ ‘≈Ò ‘∆ «Úº ⁄ «¬º ’ ‡À Ò ∆ÎØ È ◊º Ò Ï≈ «Úº ⁄ , «Ï‚∂ È È∂ Â≈¬∆Ú≈È Íà  ∆ ¡≈͉∆ Ú⁄ÈϺËÂ≈ ˘ Áπ‘≈«¬¡≈ ¡Â∂ Â≈¬∆Ú≈È ‹Ò‚Ó± ¡ ª «Úº ⁄ ÙªÂ∆ ¡Â∂ √«ÊÂ≈ ω≈¬∆ º ÷ ‰ Á∂ Ó‘º Â Ú ¿π º  ∂ ˜Ø  «Áº  ≈¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆, Ò◊Ì◊ I@ Íà  ∆Ù ‹≈Í≈È∆¡ª È∂ ‹≈Í≈È Á∆ √π  º « ÷¡≈ Ò¬∆ √ø Ì ≈«Ú ÷«¡ª ¡Â∂ Â≈¬∆Ú≈È ”Â∂ ⁄∆È∆ ‘ÓÒ∂ Á∆ √ø Ì ≈ÚÈ≈ Ï≈∂ «¬º ’ √Ú∂ ÷ ‰ «Úº ⁄ «⁄ø  ≈ Íà ◊ ‡ ’∆Â∆ ‘À ¢ ‹≈Í≈È∆ ¡÷Ï≈ ÓÀ È ∆⁄∆ «ÙÓϱ È ¡Â∂ √À ∫ ‡ Î≈ √Ø Ù Ò «√⁄ Áπ ¡ ≈≈ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ √Ú∂ ÷ ‰ ¡Èπ √ ≈, DF Íà  ∆Ù ¿π º  Á≈Â≈Úª È∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ ‹≈Í≈È Á∆ √π  º « ÷¡≈ ˘ ⁄∆È ÂØ ∫ ÷Â∂ ˘ ÒÀ ’∂ «⁄ø   ‘È¢ «¬√ √Ú∂ ÷ ‰ «Úº ⁄ A,@D@ ‹≈Í≈È∆ ÒØ ’ ª È∂ «‘º √ ≈ «Ò¡≈¢

⁄∆È ”⁄ ‘≈Á√≈◊Ã√ ‘ج∂ ‹‘≈˜ Á≈ ÏÒÀ’ Ï≈’√ «Ó«Ò¡≈

Í≈«’√Â≈È: ¡◊Ú≈ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ È≈’≈Ó ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á «‘øÁ± ÒÛ’∆ Á∆ ◊ØÒ∆ Ó≈ ’∂ ‘º«Â¡≈

‹‘≈˜ ”⁄ √Ú≈ ACC Ô≈Â∆¡ª ”⁄Ø∫ ’ج∆ Ú∆ È‘ƒ √∆ Ï«⁄¡≈ «˜øÁ≈ Ï∆«‹ø◊ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ï∆Â∂ «ÁÈ∆ ⁄∆È Á∆¡ª Í‘≈Û∆¡ª È≈Ò ‡’≈ ’∂ ‘≈Á√≈◊Ã√ ‘ج∂ ‹‘≈˜ Á≈ “ÏÒÀ’ Ï≈’√” «ÓÒ «◊¡≈ ‘À ¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ ¡Èπ√≈ ⁄∆È È∂ «’‘≈ ‘À «’ ‘≈Ò ‘∆ «Úº⁄ ‘≈Á√≈◊Ã√ ‘ج∂ ‹‘≈˜ Á∂ B “ÏÒÀ’ Ï≈’√” «ÓÒ∂ ‘È «‹È∑ª «Úº⁄Ø∫ «¬º’ Ï‘π ‘∆ ÷√Â≈ ‘≈Ò «Úº⁄ «Ó«Ò¡≈ ‘À¢ ⁄∆È∆ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «’‘≈ «’ «’≈‚ «¬øÈ≈ ÷≈Ï ‘Ø «◊¡≈ √∆ «’ ¿π‘ «¬‘ È‘ƒ Áº√ √’∂ «’ «¬‘ “ÎÒ≈¬∆‡ ‚≈‡≈ «’≈‚” √∆ ‹ª

“’≈’«Í‡ Ú≈«¬√ «’≈‚”¢ Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ ◊π ¡ ª◊√∆ ”⁄ ‘≈Á√≈◊Ã√ ‘ج∂ ‹‘≈˜ ”⁄ ACC Ô≈Â∆ √Ú≈ √È¢‹≈‰’≈∆ ÓπÂ≈Ï’ «¬‘ “⁄≈¬∆È≈ ¬∆√‡È” ¬∂ ¡ Ò≈¬∆È Á≈ “ÏØ « ¬ø ◊ GCG” ‹‘≈˜ √∆, ‹Ø ‡∂∫◊ ’≈¿±∫‡∆ Á∂ ÚπfiØ¿± Ù«‘ È∂Û∂ ‘≈Á√≈◊Ã√ ‘Ø «◊¡≈ √∆¢ Áº√ Á∂¬∆¬∂ «’ B-«¬ø‹‰ Ú≈Ò≈ ÏØ«¬ø◊ GCG ¤Ø‡∆¡ª ¡Â∂ Á«Ó¡≈È∆ Á±∆ Á∆¡ª ¿π‚≈‰ª Ò¬∆ ÁπÈ∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ Íë√ºË ‹‘≈˜ª «Úº⁄Ø∫ «¬º’ ‘À¢ ⁄≈¬∆È≈ ¬∆√‡È GCG-H@@ ¡Â∂ GCG ¡ÀºÓ¬∂¬∂’√ √Ó∂ ’¬∆ Â∑ª Á∂ ¡≈Ó ‹‘≈˜ª Á≈ √ø⁄≈ÒÈ ’Á≈ ‘À¢

ÒÛ’∆¡ª Á∆ ¿πº⁄ «√º«÷¡≈ ”Â∂ Ò≈¬∆ Í≈ÏøÁ∆, FÚƒ ‹Ó≈ ÂØ∫ ¿πºÍ Á∂ √’±Òª ”⁄ «Ú«Á¡≈ʉª Á∂ Á≈÷Ò∂ Á∆ È‘ƒ ‘ØÚ∂◊∆ «¬‹≈˜Â ’≈ÏπÒ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡Î◊≈«È√Â≈È Á∂ ÈÚ∂ ∫ ¡’≈Á«Ó’ √À Ù È Á∂ Í«‘Ò∂ ‘∆ «ÁÈ, Â≈«ÒÏ≈È È∂ ÒÛ’∆¡ª Ò¬∆ ¿π º ⁄ «√º « ÷¡≈ ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ ’∂ ¡øÂ≈Ù‡∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∆¡ª «¬º ¤ ≈Úª ¡Â∂ Ú≈¡«Á¡ª ˘ ·π ’ ≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ Â≈«ÒÏ≈È Á∂ «¬’ ¡«Ë’≈∆ È∂ «’‘≈ «’ ÈÚ∂ ∫ ‘π ’ Ó Â«‘ FÚƒ ‹Ó≈ ÂØ ∫ ¿π Í  Á∆¡ª ’π Û ∆¡ª ˘ √’± Ò ª «Ú⁄ Á≈ıÒ ‘Ø ‰ Á∆ «¬‹≈˜Â È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ Â≈«ÒÏ≈È È∂ ¡Â∆ «Úº ⁄ ¡ø  ≈Ù‡∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ ˘ Ú≈-Ú≈ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ ‘À «’ ¿π ‘ ¡œ  ª ¡Â∂ ÒÛ’∆¡ª Á∂ ¡«Ë’≈ª ˘ ÿº ‡ È‘ƒ ’∂◊≈¢ ¡øÂ≈Ù‡∆ Ì≈¬∆⁄≈≈ Â≈«ÒÏ≈È ˘ ‹ÒÁ∆ √’± Ò ÷Ø Ò ∑ ‰ ¡Â∂ ¡œ  ª ˘ ¿π È ∑ ª Á∂ ‹ÈÂ’ ¡«Ë’≈ª ÂØ ∫ Úªfi∂ È≈ ’È Á∆ ¡Í∆Ò ’ «‘≈ ‘À ¢ «¬√ ‘ÎÂ∂ Á∂ Ùπ  ± «Úº ⁄ , ¡Î◊≈«È√Â≈È Á∂ «√º « ÷¡≈ Óø  ≈Ò∂ È∂ «¬º ’ «Ï¡≈È ‹≈∆ ’’∂ √≈∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ √’±Ò ‹≈‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ √∆¢

Â≈«ÒÏ≈È È∂ «¬‘ ÎÀ√Ò≈ «Íø‚ Ú≈√∆¡ª Á∂ Óø « È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ ÁÏ≈¡ ‘∂· «Ò¡≈ Â≈«ÒÏ≈È Ò∆‚«ÙÍ È∂ «¬‘ ÎÀ √ Ò≈ Í∂ ∫ ‚± ¡Â∂ ’Ï≈«¬Ò∆ ÷∂  ª «Úº ⁄ ¡≈͉∂ √ÓÊ’ª Á∂ ÁÏ≈¡ «Úº ⁄ «Ò¡≈ ‘À ¢ ÒØ’ «‹ºÊ∂ ÒÛ’∆¡ª ˘ √’± Ò ª «Úº ⁄ Ì∂ ‹ ‰ Ò¬∆ «Â¡≈ È‘ƒ ‘È¢ Â≈«ÒÏ≈È ¡≈͉≈ ¡≈Ë≈ ◊π¡≈¿π‰ Á∂ ‚ ÂØ∫ ¿πÈ∑ª Á∆ È≈≈˜◊∆ È‘ƒ ÒÀ ‰ ≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ¢

ÒÛ’∆¡ª Á∆ ¿πº⁄ «√º«÷¡≈ Á∂ ‘º’ «Úº⁄ Úº‚∆ ¡≈Ï≈Á∆ ‘≈ÙÓ∆ È∂ Óø « È¡≈ «’ ’≈Ïπ Ò √Ó∂  Á∂ Ù Á∂ Ù«‘∆ «‘º « √¡ª «Úº ⁄ ÒØ ’ ÒÛ’∆¡ª Ò¬∆ ¿π º ⁄ «√º « ÷¡≈ Á∂ ‘º ’ «Úº ⁄ ‘È, ‘≈Òª«’ Í∂ ∫ ‚± ÷∂  ª «Úº ⁄ ÷ÛØ Â ‘À ¢ ÷≈√ Âœ  ”Â∂ ÍÙ± È ª Á∂ ÍÃ Ì ≈Ú Ú≈Ò∂ ÷∂  ª «Úº ⁄ ¢ «˜¡≈Á≈Â Â≈«ÒÏ≈È Ú≈«¬Â∆ Âœ  ”Â∂ ÍÙ± È ‘È¢ «¬º Ê Ø ∫ º ’ «’ √≈Ò AIIF ÂØ ∫ B@@A º ’ ¡≈͉∂ «Í¤Ò∂ Ù≈√È Áœ  ≈È, Â≈«ÒÏ≈È È∂ ÒÛ’∆¡ª Á∆ «√º « ÷¡≈ ¡Â∂ ¡œ  ª Á∆¡ª Èœ ’ ∆¡ª ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ «Áº  ∆ √∆¢

«¬˜≈¬∆Ò Á∂ Í∆¡ÀºÓ ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ Ì≈ Ô≈Â≈ ˘ ÒÀ ’∂ ¿πÂÙ≈«‘Â, ÁØÚª Á∂Ùª ˘ ÒÀ ’∂ ’‘∆ Úº‚∆ ◊ºÒ

È‘ƒ π’ ‘∆ Â≈¬∆Ú≈È∆ ÷∂Â ”⁄ ⁄∆È∆ ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ª Á∆ ÿπ√ÍÀ·, Â≈¬∆Ú≈È È∂ «ÁºÂ∆ ⁄∂Â≈ÚÈ∆

’≈⁄∆ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Í≈«’√Â≈È Á∂ Áº ÷ ‰∆ «√ø Ë √± Ï ∂ «Ú⁄ «¬’ AH √≈Ò≈ «‘ø Á ± ÒÛ’∆ ˘ ¡◊Ú≈ Á∆ ’Ø « ÙÙ È≈’≈Ó ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ◊Ø Ò ∆ Ó≈ «Áº  ∆ ◊¬∆¢ Ó∆‚∆¡≈ ”⁄ ¡≈¬∆ «¬’ ÷Ï ”⁄ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «Áº  ∆ ◊¬∆¢ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ  ‡ ¡Èπ √ ≈ ͱ ‹ ≈ È∂ √π º ’ ±  Á∂ Ø ‘ ∆ ”⁄ ¡◊Ú≈’≈ª Á≈ «ÚØ Ë ’∆Â≈, «‹√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿π √ ˘ √Û’ Á∂ «Ú⁄’≈ ◊Ø Ò ∆ Ó≈ «Áº  ∆ ◊¬∆¢ √π º ’ ±  «˜Ò∑ ∂ Á∂ ¡À √ Í∆ È∂ Áº « √¡≈ «’ ͱ ‹ ≈ Á∆ ‘º « ¡≈ Á∂ Óπ º ÷ Óπ Ò ˜Ó Ú≈«‘Á ÏıÙ ÒÙ≈∆ ˘ «◊à ¯ Â≈ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ¿π √ Á∂ ’Ø Ò Ø ∫ ‘«Ê¡≈ Ú∆ ˜Ï ’ Ò¬∂ ◊¬∂ ‘È¢ ¿π ‘ Ȫ Áº « √¡≈ «’ ¡≈Ø Í ∆ ͱ ‹ ≈ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿π ‰ ≈ ⁄≈‘π ø Á ≈ √∆¢ ͱ ‹ ≈ Á∂ «ÍÂ≈ È∂ «’‘≈- ÁØ Ù ∆ «Í¤Ò∂ ’¬∆ Ó‘∆«È¡ª ÂØ ∫ ¿π ‘ Ȫ Á∆ Ï∂ ‡ ∆ ˘ Í∂ Ù ≈È ’ «‘≈ √∆¢ ¿π ‘ ’¬∆ Ú≈ ˜ÏÁ√Â∆ ÿ ”⁄ Á≈÷Ò Ú∆ ‘Ø « ¬¡≈¢ ¿π ‘ Ȫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿π ‘ Ȫ

¡øÂ≈Ù‡∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ È≈Ò «Î Ú≈¡Á∂ ÂØ∫ Óπ’«¡≈ Â≈«ÒÏ≈È

È∂ Íπ « Ò√ ÂØ ∫ √π  º « ÷¡≈ Ú∆ Óø ◊ ∆ Í Íπ « Ò√ È∂ √π  º « ÷¡≈ È‘ƒ «ÁºÂ∆¢ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á «ÙÂ∂ Á ≈ª È∂ Ò≈Ù ˘ ÈÀ Ù ÈÒ ‘≈¬∆Ú∂ ¡ ”Â∂ º ÷ ’∂ Ø √ Íà Á ÙÈ Ú∆ ’∆Â≈¢ «‹√ ’≈È ‘≈¬∆Ú∂ ¡ ’∆Ï B ÿø ‡ ∂ ‹≈Ó «‘≈¢ «ÍØ  ‡ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ‘ √≈Ò ÿº‡ «◊‰Â∆ Ì≈«¬⁄≈«¡ª È≈Ò √ÏøË ¡œ  ª, ÷≈√ ’’∂ «√ø Ë «Ú⁄, Ë≈«Ó’ ’º ‡ ÛÍø Ê ∆¡ª Áπ ¡ ≈≈ ¡◊Ú≈ ¡Â∂ ˜ÏÁ√Â∆ ËÓ Í«ÚÂÈ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÿº ‡ «◊‰Â∆ Ì≈¬∆⁄≈«¡ª ˘ ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ ÂØ ∫ ˜ÏÁ√Â∆ «Ú¡≈‘ ¡Â∂ ËÓ Í«ÚÂÈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘À ¢

Ó‘º Â Ú ‘À ¢ √≈‚∆¡ª ÁØ ¡ÈØ ÷ ∆¡ª √ø √ «¥Â∆¡ª Á«Ó¡≈È √Ïø Ë Ï‘π  ◊«‘≈ ‘À ¢ «¬‘ ¡≈Í√∆ ÙÒ≈ÿ≈ Â∂ √≈Ê’ √«‘ÔØ◊ª ”Â∂ ¡Ë≈ ‘À¢ Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò ‹± È ”⁄ «¬˜≈¬∆Ò Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ω∂ ÏÀ È ∂ ‡ Á∆ «¬‘ Í«‘Ò∆ Ì≈ Ô≈Â≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ «¬√ Ô≈Â≈ Á≈ ¿π Á ∂ Ù ÁØ Ú ª Á∂ Ù ª Á«Ó¡≈È «¬ÈØÚ∂ÙÈ Â∂ Â’È∆’∆, √π  º « ÷¡≈ Â∂ √≈¬∆Ï Â∂ ÷∂  ∆Ï≈Û∆ Â∂ Íœ ‰ Í≈‰∆ ÂÏÁ∆Ò∆ Á∂ ÷∂  ª ”⁄ √«‘ÔØ ◊ ˘ ÚË≈Ú≈ Á∂ ‰ ≈ ‘À ¢ ÏÀ È ∂ ‡ B ¡Íà À Ò ÂØ ∫ E ¡Íà À Ò Â’ Ì≈ Ô≈Â≈ ”Â∂ «‘‰◊∂ ¢ «¬˜≈¬∆Ò∆ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Á∂ «ÚÁ∂ Ù Ó∆‚∆¡≈ √Ò≈‘’≈ È∂ «¬’

«Ï¡≈È ”⁄ «’‘≈, ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ÓØ Á ∆ Á∂ √º Á ∂ ”Â∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ÏÀ È ∂ ‡ Ù«È⁄Ú≈ ˘ Ì≈ Á∆ ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ ¡«Ë’≈’ Ô≈Â≈ ’È◊∂ ¢ «Ï¡≈È ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ÁØ Ú ª ¡≈◊± ¡ ª Á∆ Í«‘Ò∆ Óπ Ò ≈’≈ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÈÚø Ï  ”⁄ ◊Ò≈√◊Ø ”⁄ √ø Ô π ’ Â ≈Ù‡ Íœ ‰ Í≈‰∆ ÂÏÁ∆Ò∆ √ø Ó ∂ Ò È (’Ø Í BF) ÂØ ∫ Úº ÷ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ «¬√ Áœ  ≈È ÁØ Ú ª ¡≈◊± ¡ ª È∂ Áπ Ú º Ò ∂ √Ïø Ë ª Á∆ √Ó∆«÷¡≈ ’È ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿π º ⁄ Â’È∆’∆ Â∂ «¬ÈØ Ú ∂ Ù È Á∂ ÷∂   ”⁄ √«‘ÔØ ◊ ÚË≈¿π ‰ ”Â∂ «Ú⁄≈ª Á≈ ¡Á≈È Íà Á ≈È ’∆Â≈¢ ¡≈͉∆ Ô≈Â≈ Áœ  ≈È ÏÀ È ∂ ‡ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ÓØ Á ∆ Â∂ √∆È∆¡ √’≈∆ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «ÓÒ‰◊∂ ¢ ¿π ‘ Ì≈ ”⁄ «‘ ‘∂ Ô‘± Á ∆ «¯’∂ Á∂ ÒØ ’ ª È≈Ò Ú∆ Óπ Ò ≈’≈ ’È◊∂ ¢ ÏÀ È ∂ ‡ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ’«‘ ⁄π º ’ ∂ ‘È «’ Ì≈ Â∂ «¬˜≈¬∆Ò Á∂ √Ïø Ë «ÁÒ È≈Ò ‹π Û ∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢


Vol. No. 222 W e dn e s d a y, 3 0 t h M a r c h 2 0 2 2 - 0 5 t h A p r i l 2 0 2 2 Price $ 1.00 Editor : Pardeep Bains www.nripost.com

Tel. +1 (905) 452-4548

ÏÀ ∫ ͇È: ÿ «Ú⁄ Òº ◊ ∆ ¡º ◊ , ÍÂ∆- ⁄≈¬∆Ò‚ ’∂¡ Î∆√: ˙ȇ≈∆˙ È∂ ’∆Â∆ ÎÀ‚Ò ¿π Ó Á≈˜ ‘Ø ⁄π º ’ ∂ √∆¡À Î -AH ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ª ÍÂÈ∆ ¡Â∂ C Ó≈√± Ó Ïº « ⁄¡ª Á∆ Óœ  √’≈ È≈Ò A@.B «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò Á∆ ‚∆Ò Á∆ ʪ ÒÀ ‰ ◊∂ ÈÚ∂ ∫ ¡À Î -CE ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ ÏÀ ∫ Í‡È (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ï∆Â∂ «ÁÈ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ Ù«‘ ÏÀ ∫ Í‡È ”⁄ «¬’ ÿ «Ú⁄ ¡º ◊ Òº ◊ ‰ È≈Ò «¬’Ø Í«Ú≈ E ‹∆¡ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆¢ Í∆Ò ∆˜ÈÒ Íπ « Ò√ ¡Èπ √ ≈ √Ú∂  ∂ B Ú‹∂ ÂØ ∫ Í«‘Òª ’À È ∂ ‚ ∆ Ø ‚ ¡Â∂ √À ∫ ‚ÒÚπ º ‚ Í≈’Ú∂ ¬∆√‡ ÷∂   «Ú⁄ Ù± ‡  ¡À Ú ∆«È¿± Á∂ È∂ Û ∂ ’Ø È ∂ √ ‡Ø ◊ ≈ ‚≈¬∆Ú ”Â∂ «¬’ ÿ «Ú⁄ ¡º ◊ Òº ◊ ‰ Á∆ √± ⁄ È≈ «ÓÒ∆ √∆¢ «¬√ ‘≈Á√∂ «Ú⁄ ÍÂ∆-ÍÂÈ∆ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á∂ C Ó≈√± Ó Ïº « ⁄¡ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆¢ ‘≈Á√∂ Á∆ ‹≈‰’≈∆ «ÓÒ‰ Ó◊Ø ∫ √Ê≈È’ Íπ « Ò√ ¡Â∂ ¯≈«¬ «Ïà ◊ ∂ ‚ Á∂ Óπ Ò ≈˜Ó Óœ ’ ∂ ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ∂ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª ˘ ÿ «Ú⁄Ø ∫ E ÒØ ’ ª Á∆¡ª Ò≈Ùª Ï≈ÓÁ ‘Ø ¬ ∆¡ª¢ «Óà  ’ª Á∆ ͤ≈‰ Ș∆ ¡Ò∆ (BH) ¡Â∂ ∂ Ú ∂ È ¡Ò∆-˙‚∆¡≈ (BI) ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á∂ Ϻ « ⁄¡ª ÒÀ Ò ≈ ¡Ò∆-˙‚∆¡≈, ‹À ‚ ∂ È ¡Ò∆-˙‚∆¡≈ ¡Â∂ ¡≈Ò∆¡≈ ¡Ò∆-˙‚∆¡≈ Ú‹Ø ∫ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ ‘≈Á√∂ «Ú⁄ Ó≈∂ ◊¬∂ Ϻ « ⁄¡ª Á∆ ¿π Ó  G, H ¡Â∂ A@ √≈Ò Á∂ ’∆Ï Áº √ ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ‹√«‡È ‡± ‚ Ø ¡Â∂ ÏÀ ∫ Í‡È Á∂ Ó∂ ¡  ÍÀ ‡ «’ Ïà ≈ ¿± È È∂ «¬√ ‘≈Á√∂ ”Â∂ Áπ º ÷ Á≈ Íà ◊ ‡≈Ú≈ ’∆Â≈¢ ¿π È ∑ ª «¬º ’ ‡Ú∆‡ ˜∆¬∂ «’‘≈,““Ó∂  ∆¡ª Íà ≈ ÊÈ≈Úª ¡Â∂ √ø Ú ∂ Á È≈ «Óà  ’ª Á∂ Í«Ú≈ ¡Â∂ ÁØ √ ª È≈Ò ‘È ‹Ø ÏÀ ∫ Í‡È «Úº ⁄ «¬√ «Ì¡≈È’ ¡º ◊ ‘≈Á√∂ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢””

˙ȇ≈∆˙ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)˙ȇ≈∆˙ È∂ ÎÀ ‚ Ò √’≈ È≈Ò A@.B «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò Á∆ ‚∆Ò ’∆Â∆¢ «¬√ È≈Ò «¬√ √≈Ò Á∂ ¡ø  º ’ ÍÃ Ø « Úø √ «Úº ⁄ ⁄≈¬∆Ò‚ ’∂ ¡  Î∆√ «Úº ⁄ Úº ‚ ∆ ’‡œ  ∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ ’π fi √±  ª È∂ ¡≈͉≈ Ȫ ◊π Í Â º ÷ ‰ Á∆ Ù ¿π º  ∂ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ‹√«‡È ‡± ‚ Ø Â∂ Íà ∆ Ó∆¡ ‚º ◊ ÎØ  ‚ ◊à ∂ ‡  ‡Ø  ª‡Ø ¬∂  ∆¡≈ «Úº ⁄ «¬√ ‚∆Ò Á≈ ¡À Ò ≈È ’È◊∂ ¢ √≈Ò B@BF Á∂ ¡ø  º ’ ⁄≈¬∆Ò‚ ’∂ ¡  Î∆√ ˘ ¡œ √ ÂÈ A@ ‚≈Ò º ’ ’È Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Úº Ò Ø ∫ ’∆Â∂ Ú≈¡Á∂ ˘ ͱ  ≈ ’È Ò¬∆ ˙ȇ≈∆˙ Ú≈Ò∆ ‚∆Ò ¡≈÷∆ ’Û∆ √∆¢ «¬√ ‚∆Ò Á∂ «‘º √ ∂ Ú‹Ø ∫ Á√ø Ï  Á∂ ¡ø  º ’ ˙ȇ≈∆˙ ¡œ √  Î∆√ «Úº ⁄ E@ Î∆ √Á∆ Á∆ ’‡œ  ∆ ’∂ ◊ ≈, E √≈Ò ıÂÓ ‘Ø ‰ ¿π º  ∂ ⁄≈¬∆Ò‚ ’∂ ¡  «Úº ⁄ HF,@@@ ÈÚƒ¡ª ʪڪ «Â¡≈ ’∂ ◊ ≈, ⁄≈¬∆Ò‚ ’∂ ¡  Ú’˜ Ò¬∆ ÿº ‡ ÂØ ∫ ÿº ‡ ¿π ‹  ÿø ‡ ∂ Á∂ AH ‚≈Ò Â∂ √π Í Ú≈¬∆˜˜ Ò¬∆ ÿø ‡ ∂ Á∂ B@ ‚≈Ò ’∂ ◊ ≈¢ «¬È∑ ª ̺ « ¡ª «Úº ⁄ ‘ √≈Ò Íà  ∆ ÿø ‡ ≈

A ‚≈Ò Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ ‹ÁØ ∫ º ’ «¬‘ ̺  ∂ BE ‚≈Ò Íà  ∆ ÿø ‡ ª º ’ È‘ƒ Í‘π ø ⁄ ‹ªÁ∂ ¢ ⁄≈¬∆Ò‚ ’∂ ¡  Ú≈Ò∆¡ª ʪڪ Ò≈«¬√ø √ Ùπ Á ≈ ‘Ø ‰ ∆¡ª ⁄≈‘∆Á∆¡ª ‘È Â∂ Â‹∆‘ ÍÏ«Ò’ Â∂ ◊À  Óπ È ≈Î∂ Ú≈Ò∆¡ª ʪڪ ˘ «Áº  ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆ Í «¬√ √Ófiœ  ∂ «‘ Íà ≈ ¬∆Ú∂ ‡ Â∂ Óπ È ≈Î≈ ’Ó≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ √À∫‡ª ˘ ¡‰◊œ«Ò¡≈ È‘ƒ ¤º«‚¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ˙ȇ≈∆˙ Á∆¡ª EÚª «‘º √ ≈ ⁄≈¬∆Ò‚ ’∂ ¡  ʪڪ Íà ≈ ¬∆Ú∂ ‡ ‘È Â∂ Óπ È ≈Î≈ ’Ó≈¿π ‰ Ò¬∆ ’≈ÍØ  ∂ ٠Ȫ Úº Ò Ø ∫ ⁄Ò≈¬∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ‘È¢ ÍÃ Ø « Úø √ «Úº ⁄ √º Ì ÂØ ∫ Úº Ë ⁄≈¬∆Ò‚ ’∂ ¡  Î∆√ Ú∆ Ú√± Ò ∆ ‹ªÁ∆ ‘∆ ‘À ¢

˙ȇ≈∆˙ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)¿π Ó Á≈˜ ‘Ø ⁄π º ’ ∂ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ √∆¡À Î -AH ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ª Á∆ ʪ ÈÚ∂ ∫ ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ ÷∆Á‰ Á∆ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ Á‘≈’∂ ÂØ ∫ ⁄º Ò ∆ ¡≈ ‘∆ ÷Ø ‹ Óπ º ’ ◊¬∆ Òº ◊ Á∆ ‘À ¢ √Ø Ó Ú≈ ˘ «ÒÏÒ √’≈ È∂ «¬‘ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «’ ¿π ‘ ¡Ó∆’∆ ’ø Í È∆ Ò≈’‘∆‚ Ó≈«‡È ÂØ ∫ ¡À Î -CE ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ ÷∆Á‰ Ò¬∆ Î≈¬∆ÈÒ ◊º Ò Ï≈ ’È ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ «¬√ ‚∆Ò ˘ «√∂ ⁄Û∑ È «Úº ⁄ Ì≈Ú∂ ∫ ¡‹∂ ‡≈¬∆Ó Òº ◊ ∂ ◊ ≈ Í ’¬∆ √Ú≈Ò ‘È «‹È∑ ª Á∂ ¡‹∂ º ’ ‹Ú≈Ï ‘≈√Ò È‘ƒ ‘Ø √’∂ ‘È «‹Ú∂ ∫ «’ «¬È∑ ª ‹‘≈˜ª Á∆ ’∆Ó ’∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆? «¬‘ ’À È ∂ ‚ ≈ ’ÁØ ∫ ¡≈¿π ‰ ∂ Ùπ  ± ‘Ø ‰ ◊∂ ? ’∆ «Í¤Ò∂ AB √≈Òª Á∆ Ï«‘√ Â∂ Á∂  ∆ ‹≈«¬˜ √∆? ÍÃ Ø  «’˙ÓÀ ∫ ‡ Óø  ∆ «ÎÒØ Ó À È ≈ Â≈√∆ Â∂ º « ÷¡≈ Óø  ∆ ¡È∆Â≈ ¡≈Èø Á È∂ «¬º ’ «È¿± ˜ ’≈ÈÎø √ Áœ  ≈È «¬‘ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆ «’ Ò≈’‘∆‚ Ó≈«‡È Á∂ ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ª È∂ √Ú∆‚È Á∂ √≈Ï «◊Ã Í È ˘ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ «Úº ⁄ «Ù«’√‡ Á∂ ’∂ ¡≈͉∆ ʪ ͺ ’ ∆ ’∆Â∆ ‘À ¢

’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ √∆¡À Î -AH ˘ ÏÁÒ∆ ’È Ò¬∆ HH ÈÚ∂ ∫ ¡À Î -CE ÷∆Á‰ Ú≈√Â∂ «¬√ ‘ÎÂ∂ √’≈ «¬√ ’ø Í È∆ È≈Ò √Ó∆ ◊º Ò Ï≈ √π  ± ’∂ ◊ ∆¢ Ó≈«‘ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬√ ◊º Ò Ï≈ ˘ «√∂ ⁄Û∑ È «Úº ⁄ √º  ӑ∆È∂ Á≈ √Óª Òº ◊ √’Á≈ ‘À Â∂ «¬√ √≈Ò Á∂ ¡ø  º ’ ‹‘≈˜ª Á∆ ÷∆Á Á≈ «¬‘ ’ª‡À ’ ‡ «√∂ ⁄Û∑ √’Á≈ ‘À ¢ Â≈√∆ Â∂ ¡≈Èø Á È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ‹∂ Ò≈’‘∆‚ Ó≈«‡È È≈Ò ◊º Ò Ï≈ «√∂ È‘ƒ ⁄Û∑ Á ∆ ª «◊Ã Í È Á∂ ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ ÷∆Á‰ Ò¬∆ √’≈ √≈Ï È≈Ò Ú∆ ◊º Ò Ï≈ ’ √’Á∆ ‘À ¢

’πfi ‘≈¬∆Ú∂ √À’ÙȪ ”Â∂ AA@ «’Ó∆ ÍÃÂ∆ ÿø‡≈ √Í∆‚ «Ò«Ó‡ √Àº‡ ’∂◊∆ ˙ȇ≈∆˙ √’≈

¡ÀÓÍ∆Í∆ À∫‚∆ «‘Ò∆¡ ˘ “ÎÃ∆‚Ó ’≈ÎÒ∂” Á∂ ÁØÙª «Úº⁄ «◊ÃÎÂ≈∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’∆Â≈ «◊¡≈ «‘≈ G ¡ÍÃÀÒ ˘ ‹≈∆ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈

˙ȇ≈∆˙ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ˙ȇ≈∆˙ √’≈ È∂ ͱ  ∂ √± Ï ∂ «Úº ⁄ ‘≈¬∆Ú∂ ¡ Á∂ ’π fi ÷∂  ª ”Â∂ √Í∆‚ ÚË≈¿π ‰ Ò¬∆ √≈Ò B@AI «Úº ⁄ «¬º ’ Í≈«¬Ò‡ ÍÃ Ø ‹ À ’ ‡ Ùπ  ± ’∆Â≈ √∆, ¡Â∂ ’À È ∂ ‚ ∆¡È Íà À √ ˘ ÍÂ≈ Òº ◊ ≈ ‘À «’ ¿π ‘ √Í∆‚ «Ò«Ó‡˜ ‘π ‰ BB ¡Íà À Ò Âº ’ √Ê≈¬∆ ‘Ø ‹≈‰◊∆¡ª¢ ¡≈Ú≈‹≈¬∆ Óø  ∆ ’À  Ø Ò ∆È ÓÒØ È ∆ È∂ «¬º ’ «Ï¡≈È «Úº ⁄ «’‘≈ «’ ‘≈¬∆ √Í∆‚ ˘ ¡Èπ ’ ± Ò ’È Á∆ ÔØ ◊ Â≈ Á∂ ¡Ë≈ Â∂ ‘≈¬∆Ú∂ ¡ Á∂ Ì≈◊ª ˘ «Ë¡≈È È≈Ò ⁄π « ‰¡≈ «◊¡≈¢ «¬‘ ‘À « ÓÒ‡È ÂØ ∫ √∂ ∫ ‡ ’À Ê ∆Ș º ’ Ó‘≈≈‰∆

˙ȇ≈∆˙ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)˙ȇ≈∆˙ Á∂ ¡À º Ó Í∆Í∆ À ∫ ‚∆ «‘Ò∆¡ ˘ “Îà ∆ ‚Ó ’≈ÎÒ∂ ” ÚÒØ ∫ ‚≈¿± È ‡≈¿± È ˙‡≈Ú≈ ”Â∂ ’Ϙ≈ ’ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº ⁄ ¿π √ Á∆ Ì≈◊∆Á≈∆ Á∂ √Ïø Ë «Úº ⁄ ¡≈ÂÓ √Ó͉ ’È ¿π Í ø  ¡Í≈«Ë’ ÁØ Ù Ò◊≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ùª Á∂ È≈Ò «‘≈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ «‘Ò∆¡ (FD) √Ø Ó Ú≈ √Ú∂  ∂ ˙‡≈Ú≈ Íπ « Ò√ ‘À º ‚ ’π ¡ ≈‡ Í‘π ø « ⁄¡≈ ¡Â∂ Íπ « Ò√ ¡º ◊ ∂ ¡≈ÂÓ √Ó͉ ’ «Áº  ≈¢ ¿π √ ”Â∂ ÙªÂ∆ ¡«Ë’≈∆ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’È √Ó∂  I ÁØ Ù Ò◊≈¬∂ ◊¬∂ ‘È¢ ˙Ê∂ ‘∆ «‘Ò∆¡ ˘ CE,@@@ ‚≈Ò Á∂ Ϫ‚ ¡Â∂ “Îà ∆ ‚Ó ’≈ÎÒ∂ ” ¡Â∂ ’Ø « Ú‚-AI Ó≈√’ ¡Â∂ ÚÀ ’ √∆È Á∂ ¡≈Á∂ Ù ª Ï≈∂ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ÍØ √ ‡ È≈ ’È Á∆¡ª √÷ Ùª Á∂ È≈Ò

¡À«Ò˜≈ÏÀÊ Ú∂¡, ¶‚È ÂØ∫ √≈È∆¡≈ º ’ ‘≈¬∆Ú∂ ¡ - D@B, ˙‡≈Ú≈ ÂØ ∫ «’¿± « Ï’ √‘º Á º ’ ‘≈¬∆Ú∂ ¡ - DAG, ¡Â∂ È≈Ò ‘∆ ’≈È≈‡≈ ÷∂   ÂØ ∫ ¡È«Íà ¡  º ’ , «Úø ‚ √ ÂØ ∫ «‡ÒÏ∆ º ’ ‘≈¬∆Ú∂ ¡ D@A, ¡Â∂ «È¿±Ó≈’∂‡ ÂØ∫ Úπ º ‚ Ï≈¬∆È Âº ’ ‘≈¬∆Ú∂ ¡ - D@D ”Â∂ Ò≈◊± ‘π ø Á ≈ ‘À ¢

«‘≈ ’ «Áº  ≈ «◊¡≈¢ Á√‰≈ ‹±  ∆ ‘À «’ «‘Ò∆¡ ˘ Óπ ÷ ÂØ  Â∂ B Ó≈Ó«Ò¡ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘À , «¬º ’ ‹ÈÂ’ ¡«Ë’≈∆ Á∂ ’ø Ó «Úº ⁄ π ’ ≈Ú‡ Í≈¿π ‰ ≈, Ù≈Â∆ √Ò≈‘ Á∂ ‰ ≈ ¡Â∂ E,@@@ ‚≈Ò ÂØ ∫ Úº Ë ‹≈«¬Á≈Á «Úº ⁄ π ’ ≈Ú‡ Í≈¿π ‰ ≈¢ ¿π √ ”Â∂ ÙªÂ∆ ¡«Ë’≈∆ Á∆ ÓÁÁ ’È Ú≈Ò∂

«Ú¡’Â∆ ˘ Ø’‰, ÙªÂ∆ ‹ª ‹ÈÂ’ ¡«Ë’≈∆ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’È ¡Â∂ ¡‰-¡«Ë’≈ ¡Í≈Ë Á∆ √Ò≈‘ Á∂ ‰ Á≈ Ú∆ ÁØ Ù ‘À ¢ ‘∆ ÂØ∫ Ï≈Á ÒÀÈ≈’-Îª‡∂ÈÀ’«’ø ◊ √‡È Ò¬∆ ¡À Ó Í∆Í∆ «‘Ò∆¡ È∂ Íπ « Ò√ √‡∂ Ù È Á∂ Ï≈‘ ͺ  ’≈ª ˘ Áº « √¡≈ «’ Íπ « Ò√ È∂ ¿π √ ˘ ¡À  Ú≈ √Ú∂  ∂ Ïπ Ò ≈«¬¡≈ ¡Â∂ ÁØ Ù ª Ï≈∂ Áº « √¡≈¢ «‘Ò∆¡ È∂ «’‘≈,““¡√ƒ ‹≈‰Á∂ ‘ª «’ ¿π ‘ √≈∂ Ó∂  ∂ «ÚØ Ë ∆ «Ú⁄≈ª È≈Ò √Ïø Ë Â ‘È ‹Ø ÓÀ “Î∆‚Ó ’≈ÎÒ∂ ” «Úº ⁄ , ‡º ’ ª Á∂ «ÚØ Ë «Úº ⁄ ¡’√ Íà ◊ ‡ ’∆Â∂ √È¢”” «‘Ò∆¡ ˘ «¬√ Ó‘∆È∂ Á∂ Ùπ  ± «Úº ⁄ ‡«Úº ‡  Á∆ ’Ø « Ú‚-AI ÚÀ ’ √∆È Á∆ ◊Ò √± ⁄ È≈ È∆Â∆ Á∆ ¿π ¶ ÿ‰≈ ’È Ò¬∆ ‡«Úº ‡  ÂØ ∫ Óπ ¡ º Â Ò ’ «Áº  ≈ «◊¡≈ √∆¢

’ÀÈ∂‚≈ Á≈ ÎÀ‚Ò Ï‹‡ : ÎÃ∆ÒÀ∫‚ ˙ȇ≈∆˙ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¿πÍ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ ¡Â∂ «ÚºÂ ÓøÂ∆ «¥√‡∆¡≈ ÎÃ∆ÒÀ∫‚ È∂ BI Ó≈⁄ ˘ ÍÃÙÈ ’≈Ò Áœ≈È Ï‹‡ Á∆ «ÓÂ∆ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈¢ ’Ø«Ú‚-AI Ó‘ªÓ≈∆ Á∂ B √≈Òª «Úº⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡Èª ˘ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ Ï‹‡ Ï≈∂ Ï‘π ¿πÓ∆Áª ‘È¢ ‹ÁØ∫ ÎÃ∆ÒÀ∫‚ È∂ ¡≈÷∆ Ú≈ Á√øÏ B@BA «Úº⁄ «¬º’ «ÚºÂ∆ ¡Í‚∂‡ Í∂Ù ’∆Â≈ √∆, ª ’ÀÈ∂‚∆¡È ¡Ê⁄≈∂ ¡Â∂ Ó«‘ø◊≈¬∆ Ò¬∆ Ì«Úº÷Ï≈‰∆¡ª Ó‘ªÓ≈∆ Á∆ ÚºË ‘∆ ˙Ó≈¬∆’ØÈ Ò«‘ Áπ¡≈≈ Ï‘π «˜¡≈Á≈ ÏÁÒ ◊¬∆¡ª √È¢ ¿π√ ͱÚ ¡ÈπÓ≈È È∂ √πfi≈¡ «ÁºÂ≈ √∆ «’ B@BB Á∂ ¡÷∆ º’ Ó«‘ø◊≈¬∆ ¡≈͉∂ ÁØ ÍÃÂ∆Ù Á∂ ‡∆⁄∂ “Â∂ Ú≈Í√ ¡≈ √’Á∆ ‘À¢ √‡À«‡√«‡’√ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ ¡ø’«Û¡ª ¡Èπ√≈, ÎÚ∆ «Úº⁄ Ó«‘ø◊≈¬∆ E.G ÍÃÂ∆Ù “Â∂ √∆, «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈, Ô±’∂È «Úº⁄ ±√ Á∆ ÒÛ≈¬∆ ¡≈«Ê’ ¡«ÈÙ«⁄ÂÂ≈ ˘ ÚË≈ ‘∆ ‘À ¡Â∂ √ÍÒ≈¬∆ ÒÛ∆ Á∂ Úº‚∂ √øÿÙª ˘ ÚË≈ ‘∆ ‘À¢◊À√ Á∆ ’∆Ó ‘≈Ò ‘∆ Á∂ ‘¯«Â¡ª «Úº⁄ «’≈‚ ¿πº⁄ ͺË “Â∂ Í‘πø⁄ ◊¬∆ ‘À «’™«’ «ÚÚ≈Á Á∂ ÓºÁ∂Ș Â∂Ò Á∆¡ª ’∆Óª «Úº⁄ ¿π¤≈Ò ¡≈«¬¡≈ ‘À¢

±√∆ Îœ«√Ò «Î¿±Ò Á∆ ‹± ÷ÂÓ ’È Ò¬∆ Â∂Ò Â∂ ◊À√ Á≈ ؘ≈È≈ C@@@@@ ÏÀÒ ¿πÂÍ≈ÁÈ ÚË≈¬∂◊≈ ’ÀÈ∂‚≈ ˙ȇ≈∆˙ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)± √ ∆ Îœ « √Ò «Î¿± Ò Á∆ ‹±   ÷ÂÓ ’È Ò¬∆ «¬√ √≈Ò Á∂ ¡ø  º ’ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ ¿π  Í≈Á’ Ø ˜ ≈È≈ Â∂ Ò Â∂ ◊À √ ¿π  Í≈ÁÈ «Úº ⁄ C@@,@@@ ÏÀ  Ò Á≈ Ú≈Ë≈ ’ √’Á∂ ‘È¢ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ ÈÀ ⁄ ±  Ò «√Ø  «√˜ Óø  ∆ ‹œ È ≈ÊÈ «ÚÒ«’ø √ È È∂ «Áº  ∆¢ ÍÀ « √ «Úº ⁄ «¬ø ‡ ÈÀ Ù ÈÒ ¡À È ‹∆ ¬∂ ‹ ø √ ∆ Ó∆«‡ø ◊ Á∂ ¡ø  «Úº ⁄ ◊º Ò ’«Á¡ª «ÚÒ«’ø √ È È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬√ Á≈ ÁØ «Â‘≈¬∆ Â∂ Ò ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ Â∂ Ï≈’∆ ÈÀ ⁄ ±  Ò ◊À √ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ «ÚÒ«’ø √ È È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ Ô±  Í∆ ÁØ √  Â∂ √«‘ÔØ ◊ ∆ «¬√ √Ó∂ ∫ ¡À È ‹∆ √«’¿± « ‡∆ √ø ’ ‡ «Úº ⁄ Ø ∫ ¶ÿ ‘∂ ‘È «‹√ ’≈È «¬ø ‚ √‡∆, ÓØ « Ï«Ò‡∆ Â∂ ÿª ˘ «Èº ÿ ≈ º ÷ ‰ ¿π º  ∂ ¡√ ÍÀ √’Á≈ ‘À ¢ «¬√ √ø ’ ‡ ˘ ıÂÓ ’È≈ Ï‘π  ˜±  ∆ ‘À ¢ Ô± ’ ∂ È ¿π º  ∂ ’∆Â∆ ◊¬∆ ⁄Û∑ ≈ ¬∆ ÏÁÒ∂ ± √ ˘ √˜≈ Á∂ ‰ Á∂ «¬≈Á∂ È≈Ò Ò≈¬∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ¡≈«Ê’ Í≈Ïø Á ∆¡ª Á∂ «‘º √ ∂ Ú‹Ø ∫ ͺ ¤ Ó∆ Á∂ Ù Ú∆ ± √ Á∂ Â∂ Ò Â∂ ◊À √ ¿π º  ∂ «’√∂ «’√Ó Á∆ «ÈÌÂ≈ ˘ ıÂÓ ’È Á∆ ’Ø « ÙÙ ’ ‘∂ ‘È¢ ’À È ∂ ‚ ≈ Â∂ ¡Ó∆’≈ ¡«‹‘≈ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ’ √’Á∂ ‘È «’™«’ ¿π ‘ Â∂ Ò Â∂ ◊À √ Á≈ Ï‘π  ÿº ‡ «¬ø Í Ø  ‡ ’Á∂ ‘È¢ Í Ô±  Í «¬º ’ ⁄œ Ê ≈¬∆ Â∂ Ò √ÍÒ≈¬∆ Â∂ D@ Î∆ √Á∆ ◊À √ Á∆

√ÍÒ≈¬∆ Ò¬∆ ± √ ¿π º  ∂ «ÈÌ ’Á≈ ‘À ¢ «¬º Ê ∂ Áº √ ‰≈ ωÁ≈ ‘À «’ Ô±  Í ˘ «√º Ë ∂ Âœ  ¿π º  ∂ Â∂ Ò Â∂ ◊À √ √ÍÒ≈¬∆ ’È Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ≈ ’Ø Ò «¬ÈÎ≈√‡Ã ’ ⁄ Á∆ ÿ≈‡ ‘À ¢ Í «¬‘ Í«‘Òª ÂØ ∫ ‘∆ ͬ∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª Í≈¬∆ÍÒ≈¬∆Ș ≈‘ƒ Â∂ Ò Â∂ ◊À √ ¡Ó∆’≈ ≈‘ƒ Ì∂ ‹ √’Á≈ ‘À ¢ ¡Ó∆’≈ «¬√ ◊º Ò Ò¬∆ √«‘Ó ‘À «’ ¿π ‘ Í«‘Òª «¬‘ Â∂ Ò ’º ⁄ ∂ ‹ª «Î≈¬∆È‚ ± Í «Úº ⁄ ÓÀ ’ «√’Ø Á∆ ÷≈Û∆ Ì∂ ‹ ∂ ◊ ≈ Â∂ «Î ¿π ‘ Â∂ Ò Â∂ ◊À √ Ô±  Í ˘ ¡À ’ √ÍØ  ‡ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ¡≈«¬Ò√À ∫ ‚˜, «Î√’Ò ¡À ∫ ‚ «¬’Èœ « Ó’ Í≈«Ò√∆ Îœ  Á≈ ’À È ∂ ‚ ∆¡È ¡À √ Ø « √¬∂ Ù È ¡≈Î ÍÀ ‡ Ø Ò ∆¡Ó ÍÃ Ø « ‚¿± √ ˜, ‹Ø «’ Á∂ Ù Á∂ √º Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ∂ Â∂ Ò ¿π  Í≈Á’ª Á∆ Èπ Ó ≈«¬ø Á ◊∆ ’Á∆ ‘À , Á∂ Ú≈¬∆√ Íà À ˜ ∆‚À ∫ ‡ ÏÀ È Ï± È È È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬‘ Í≈¬∆ÍÒ≈¬∆Ș Í«‘Òª ‘∆ Ì∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª ‘È¢ ¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ «¬ø ‚ √‡∆ ’Ø Ò Â∂ Ò Â∂ ◊À √ Á∂ ¿π  Í≈ÁÈ «Úº ⁄ Ú≈Ë≈ ’È Á∆ √Óº Ê ≈ ‘À Í «ÚÒ«’ø √ È Úº Ò Ø ∫ Í∂ Ù ’∆Â∂ ◊¬∂ ¡ø ’ Û∂ ‘≈√Ò ’È≈ «Ï‘Â ‘≈Ò≈ «Úº ⁄ Óπ Ó «’È ‘À ¢ Ï± È È È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ Óœ ‹ ± Á ≈ ¡À È ‹∆ √ÍÒ≈¬∆ √ø ’ ‡ «Úº ⁄ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ ÊØ Û ∑ ∂ √Ó∂ ∫ Ò¬∆ «ÈÌ≈¬∆ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ ̱ « Ó’≈ Ú≈√Â∂ ÎÀ ‚ Ò √’≈ Á∆ «¬º ¤ ≈ Á≈ ¿π ‘ √«Â’≈ ’Á∂ ‘È Í ¡◊ª‘ ¶Ó∂ ∫ √Ó∂ ∫ Ò¬∆ ’∆ ω∂ ◊ ≈? ¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ «¬√ ’≈Ø Ï ≈ «Úº ⁄ «ÈÚ∂ Ù ’È Ú≈Ò∆ ’«Ó¿± « ȇ∆ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ «¬√ «Ú⁄≈ ¡Â∂ «’√∂ Â∑ ª Á∂ ◊Ã Ø Ê ÍÒÀ È È≈Ò √«‘Ó È≈ ‘Ø Ú ∂ ¢

«ÒÏÒ ¡≈◊± ‚ÀÒ ‚±’≈ ÚºÒØ∫ ÿº‡ ÂØ∫ ÿº‡ ¿π‹ª AF ‚≈Ò ÍÃÂ∆ ÿø‡≈ Á∂‰ Á≈ Ú≈¡Á≈

’ÀÈ∂‚≈ √’≈ È∂ «Ó¡ªÓ≈ Îœ‹∆ Ù≈√È ˘ ‘«Ê¡≈ √ÍÒ≈¬∆ ’È Ú≈«Ò¡ª ”Â∂ Òº◊∆¡ª Í≈ÏøÁ∆¡ª

˙ȇ≈∆˙ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ˙ȇ≈∆˙ Á∆ «ÒÏÒ Í≈‡∆ Á∂ ¡≈◊± √‡∆ÚÈ ‚À Ò ‚± ’ ≈ Úº Ò Ø ∫ «¬‘ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ ‹∂ ‹± È «Úº ⁄ ‘Ø ‰ ‹≈ ‘∆¡ª ÍÃ Ø « Úø Ù ∆¡Ò ⁄Ø ‰ ª «Úº ⁄ ¿π È ∑ ª Á∆ Í≈‡∆ √º  ≈ «Úº ⁄ ¡≈™Á∆ ‘À ª ¿π ‘ ∆‹ÈÒ ÿº ‡ ÂØ ∫ ÿº ‡ ¿π ‹ ª AF ‚≈Ò Íà  ∆ ÿø ‡ ≈ ’È◊∂ ¡Â∂ A@ Í∂ ‚ «√º ’ ‚∂ ˜ Á∂ ‰ Ú≈Ò∂ ’≈Ø Ï ≈ª ˘ Óπ ¡ ≈Ú˜≈ Ú∆ Á∂ ‰ ◊∂ ¢ Í≈‡∆ ÓÀ ∫ Ïª ˘ ٫Ⱥ ⁄ Ú≈ ˘ «Áº  ∂ ◊¬∂ «¬√ Ì≈Ù‰ «Úº ⁄ ‚À Ò ‚± ’ ≈ È∂ «¬√ Â∑ ª Á∂ Ú≈¡«Á¡ª Á∆ fiÛ∆ Ò≈ «Áº  ∆¢ «¬√ ¬∆ÚÀ ∫ ‡ ˘ «ÒÏÒª Á≈ ⁄Ø ‰ ª È≈Ò √Ïø Ë Â Í«‘Ò≈ ’À ∫ Í∂ È ¬∆ÚÀ ∫ ‡ Áº « √¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «¬‘ Ú∆ ¡≈«÷¡≈ «’ ‘π ‰ √Óª ¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ú’˜ ˘ ¿π È ∑ ª Á∂ ’ø Ó ’≈ ÏÁÒ∂ ¡√Ò «‘Î≈˜Â Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’Ú≈¬∆ ‹≈Ú∂ ¢ ¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ √≈‚≈ ¡Ê⁄≈≈ ÏÁÒ «◊¡≈ ‘À Â∂ ’ø Ó ’È Á∂ ÈÚ∂ ∫ Â∆’∂ ıÂÓ È‘ƒ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ ¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ ¡√ƒ ’ø Ó ’≈‹∆ ÒØ ’ ª Â∂ Ú’˜ Ò¬∆ ’ø Ó ’È Á∂ ˜Ï∂ ˘ «Ï‘Â ω≈¿π ‰ ≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘ª¢√π  ± ¡ ≈ Ҭ∆ ¡√ƒ ¿π ‹ ª AE ‚≈Ò Íà  ∆ ÿø ‡ ∂ ÂØ ∫ AF ‚≈Ò Íà  ∆ ÿø ‡ ≈ ’ª◊∂ ¢ «¬√ Áœ  ≈È ¡À È ‚∆Í∆ È∂ Ú∆ ÿº ‡ ÂØ ∫ ÿº ‡ ¿π ‹ ª Í«‘Ò∆ ¡’± Ï  º ’ AF ‚≈Ò Íà  ∆ ÿø ‡ ≈ ’È ¡Â∂ Úº Ë ÂØ ∫ Úº Ë ¿π ‹ ª ‡Ø  ª‡Ø «Úº ⁄ BB ‚≈Ò Íà  ∆ ÿø ‡ ≈ ’È Á≈ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈¢

˙ȇ≈∆˙ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ «ÒÏÒ √’≈ È∂ √÷ ’≈Ú≈¬∆ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «Ó¡ªÓ≈ Á∂ Îœ ‹ ∆ Ù≈√È ˘ ‘«Ê¡≈ √ÍÒ≈¬∆ Ò¬∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈ «Ú¡’Â∆¡ª ¡Â∂ √ø √ Ê≈Úª ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ «Áº  ∆ ‘À ¢ ◊ÒØ Ï Ò ¡Î∂ ¡ ˜ ’À È ∂ ‚ ≈ È∂ «¬º ’ «Ï¡≈È «Úº ⁄ «’‘≈ «’ «¬ø È ≈ ‘∆ È‘ƒ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¡Ó∆’≈ ¡Â∂ «Ïà ‡ ∂ È È∂ Ú∆ ¡«‹‘∂ √ø ◊ ·Èª ¡Â∂ ‘«Ê¡≈ª Á∂ ‚∆Òª ”Â∂ ͱ  ∆ Â∑ ª Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈¿π ‰ Á≈ ÎÀ √ Ò≈ ’∆Â≈ ‘À , ‹Ø «Ó¡ªÓ≈ Á∂ Îœ ‹ ∆ Ù≈√È Á∆ ÓÁÁ ’ ‘∂ ‘È¢ ◊ÒØ Ï Ò ¡Î∂ ¡ ˜ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ «Ï¡≈È «Úº ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ’À È ∂ ‚ ≈ «Ó¡ªÓ≈ «Úº ⁄ Îœ ‹ ∆ Ù≈√È Ò¬∆ ‘«Ê¡≈ª ¡Â∂ Îœ ‹ ∆ √≈˜Ø - √≈Ó≈È Á∆ ÷∆Á ¡Â∂ √ÍÒ≈¬∆ Á∂ È≈ÒÈ≈Ò ’Óª‚ Ò¬∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈ «Ú¡’Â∆¡ª ¡Â∂ √ø √ Ê≈Úª «Úπ º Ë «ÚÙ∂ Ù ¡≈«Ê’ ¿π Í ≈¡ (ÏÓ≈) «ÈÔÓª Á∂ ¡Ë∆È ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ’À È ∂ ‚ ∆¡È ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «’‘≈ «’ ¿π È ∑ ª È∂ ¡Ó∆’≈ ¡Â∂ «Ïà ‡ ∂ È Á∆¡ª √’≈ª È≈Ò «¬√ ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈¿π ‰ Á≈ ÎÀ √ Ò≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ «Ó¡ªÓ≈ ”⁄ «Í¤Ò∂ √≈Ò A ÎÚ∆ B@BA ˘ Â÷Â≈ÍÒ‡ ‘Ø « ¬¡≈ √∆¢ «¬º ’ √≈Ò ÂØ ∫ Úº Ë √Óª Ï∆ ‹≈‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ¿π º Ê ∂ Á∆ √«ÊÂ∆ «Úº ⁄ ’Ø ¬ ∆ ÏÁÒ≈¡ È‘ƒ ¡≈«¬¡≈ ‘À ¢ ““’ÀÈ∂‚≈ «Ó¡ªÓ≈ Á∂ ÒØ’ª È≈Ò ÷Û∑≈ ‘À¢ «‹øÈ≈ «⁄ «¬‘ Ù≈√È ÓÈπº÷∆ ‹∆ÚÈ Ò¬∆ ¡≈͉∆ Ï∂«‘Ó∆ È≈Ò ¡‰Á∂÷∆ ‹≈∆ º÷∂◊≈, ¡√ƒ ⁄πºÍ È‘ƒ «‘ √’Á∂ ¡Â∂ È≈ ‘∆ ‘ª◊∂¢ ¡øÂ≈Ù‡∆ Ì≈¬∆⁄≈≈ «Ó¡ªÓ≈ Á∆ Îœ‹ ”Â∂ ¡≈͉∂ ‘∆ ÒØ’ª ”Â∂ ‘Ø ‘∂ ‹≈ÈÒ∂Ú≈ ‘Ó«Ò¡ª ˘ ÷ÂÓ ’È Ò¬∆ ‘Ø ÁÏ≈¡ ω≈¬∂¢”” - Ó∂Ò≈È∆¡≈ ‹ØÒ∆, «ÚÁ∂Ù ÓøÂ∆ (’ÀÈ∂‚≈ )


MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2022

www.nripost.com

Íß‹≈Ï

Óπº÷ ÓøÂ∆ Ì◊Úø Ó≈È ÚÒØ∫ “«ÌÃÙ‡≈⁄≈ Ø’± ‘ÀÒÍÒ≈¬∆È” ÈøÏ Ó≈È √’≈ ˘ Ì≈ √’≈ Á≈ fi‡’≈! IE@AB @@B@@ ‹≈∆, ‘π√ÀÈ∆Ú≈Ò≈”⁄ Ù‘∆Áª ˘ «ÁºÂ∆ Ù˪‹Ò∆ Íø‹≈Ï ”⁄ ‘π‰ È‘ƒ «ÓÒ∂◊∆ C@@ Ô±«È‡ Óπ¯Â «Ï‹Ò∆! Íø‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ «Úº⁄ Ò◊‰◊∂ Ù‘∆Á Ì◊ «√øÿ, ‚≈. Ï∆¡≈ ¡øÏ∂‚’ ¡Â∂ Ó‘≈≈‹≈ ‰‹∆ «√øÿ Á∂ ÏπºÂ «¯Ø ˜ Íπ  /⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)Íø ‹ ≈Ï Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  «√ø ÿ Ó≈È È∂ BC Ó≈⁄ ˘ Ù‘∆Á Ì◊ «√ø ÿ , ≈‹◊π  ± ¡Â∂ √π ÷ Á∂ Ú Á∂ Ù‘∆Á∆ «Á‘≈Û∂ ”Â∂ “«Ìà ٠‡≈⁄≈ Ø ’ ± ” ‘À Ò ÍÒ≈¬∆È Èø Ï  IE@AB @@B@@ ‹≈∆ ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª Íø ‹ ≈Ï∆¡ª ˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘À «’ ‘À Ò ÍÒ≈¬∆È Èø Ï  ”Â∂ «√¯ «ÙÚ Á∆ Óø ◊ ’È Ú≈Ò∂ ¡«Ë’≈∆¡ª Â∂ ’Ó⁄≈∆¡ª Á∆ Ú∆‚∆˙ ‹ª ¡≈‚∆˙ Ì∂ ‹ ∆ ‹≈Ú∂ ¢ Íø ‹ ≈Ï √’≈ Á≈ √∆È∆¡ ¡«Ë’≈∆ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ ’∂ ◊ ≈ ¡Â∂ ωÁ∆ ’≈Ú≈¬∆ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ ˙Ê∂ ‘∆ Íø ‹ ≈Ï Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  Ó≈È È∂ «¬Ê∂ ‘π √ À È ∆Ú≈Ò≈ «Ú÷∂ Ù‘∆Á-¬∂ - ¡≈˜Ó Ì◊ «√ø ÿ , ≈‹◊π  ± , √π ÷ Á∂ Ú Â∂ Ï∆’∂ Áº  ˘ ÙË≈ Á∂ Îπ º Ò Ì∂ ‡ ’∆Â∂ ¢ «¬√ Óœ ’ ∂ ¿π È ∑ ª Á∂ È≈Ò «˜Ò∑ ∂ Á∂ ⁄≈Ø ∫ «ÚË≈«¬’ √È¢ Óπ º ÷ Óø  ∆ È∂ Ù‘∆Áª Á∆ «¬√ Í«Úº   ËÂ∆ ‘π √ À È ∆Ú≈Ò≈ ÂØ ∫ Ó‘∆È∂ «Ú⁄ «ÙÚÂ÷Ø  ∆ ˘ Óπ ’ ø Ó Ò ± Í «Ú⁄ Ⱥ Ê Í≈¿π ‰ Á≈ ¡«‘Á «Ò¡≈¢ Ì◊Úø  Ó≈È È∂ «’‘≈ «’ ¿π È ∑ ª Á∆ √’≈ Èœ ‹ Ú≈Ȫ ˘ √’≈∆ Èœ ’ ∆¡ª Á∂ ‰ ¡Â∂ ’º ⁄ ∂ Óπ Ò ≈˜Óª ˘ ͺ ’ ∂ ’È Á∆ Íà « ’«¡≈ ˘ ¡ÓÒ∆ ± Í Á∂ ‰

C Ó‘∆È∂ ”⁄ HE,@@@ ÍÃ∆Í∂‚ Ó∆‡ È≈ Ò≈¬∂ ª È‘ƒ «ÓÒ∂◊≈ «Ï‹Ò∆ Îø‚: Ì≈ √’≈

√Ó∂  ÒØ ’ ª Á∂ «‘º  «Ú⁄ ‘Ø  Ú∆ ’¬∆ ¯À √ Ò∂ ÒÀ ‰ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ Óπ º ÷ Óø  ∆ È∂ «Ú˜‡ Ïπ º ’ «Ú⁄ ¡≈͉∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª Íà ◊ ‡ ’«Á¡ª «Ò«÷¡≈,“¡º ‹ Ù‘∆Á-¬∂ - ¡≈˜Ó √Á≈ Ì◊ «√ø ÿ ,≈‹◊π  ± ¡Â∂ √π ÷ Á∂ Ú Á∆¡ª √Ó≈˪ ”Â∂ Óº Ê ≈ ‡∂ ’ ’∂ Ï‘π  √’± È «Ó«Ò¡≈¢ ¡º ‹ ¿π È ∑ ª Á∆ √π Í «È¡ª Á∆ ¡≈˜≈Á∆ ˘ ÿ-ÿ Í‘π ø ⁄ ≈¿π ‰ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ «¬‘Ø ¡Á≈√ ‘À «’ Ù‘∆Áª Á∆ ¡≈ÂÓ≈ ¡Â∂ ÍÓ≈ÂÓ≈ √≈˘ √Óº  ¡Â∂ ÏÒ ÏıÙ∂ ¢ ”

Ì◊Úø Ó≈È ÚºÒØ∫ ÓØÁ∆ È≈Ò ÓπÒ≈’≈Â, ≈‹ Ò¬∆ «ÚÙ∂Ù ÍÀ’∂‹ Á∆ Óø◊ ÈÚƒ «Áº Ò ∆- Íø ‹ ≈Ï Á≈ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ï‰È Ï≈¡Á Ì◊Úø  Ó≈È BD Ó≈⁄ ˘ Í«‘Ò∆ Ú≈ «¬Ê∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ ˘ «ÓÒ∂ ¢ Óπ Ò ≈’≈ Ó◊Ø ∫ Íø ‹ ≈Ï Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ È∂ «’‘≈ «’ √± Ï ∂ Á∆ ¡≈«Ê’ ‘≈Ò ÷≈Ï ‘À Â∂ «Úº  ∆ √«ÊÂ∆ ˘ √π Ë ≈È Ò¬∆ B √≈Òª Ò¬∆ Íà  ∆ √≈Ò E@@@@ ’Ø Û π Í ¬∂ Á∂ «ÚÙ∂ Ù ÍÀ ’ ∂ ‹ Á∆ Óø ◊ ’∆Â∆ ‘À Õ ¿π È ∑ ª Óø « È¡≈ «’ ’œ Ó ∆ √π  º « ÷¡≈ Ò¬∆ Íø ‹ ≈Ï ˘ ’∂ ∫ Á Á∂ √«‘ÔØ ◊ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ «¬√ Áœ  ≈È Ù≈Ó ˘ Íø ‹ ≈Ï Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Úº Ò Ø ∫ «Áº Ò ∆ Á∂ ‘Óπ  Ï≈ Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ (¡≈Í) Á∂ ’ÈÚ∆È ¡«Úø Á ’∂ ‹ ∆Ú≈Ò È≈Ò ¿π È ∑ ª Á∂ ÿ ‹≈ ’∂ Óπ Ò ≈’≈ Ú∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ¢

Ì◊Ú ø Ó≈ È Ú ºÒØ ∫ BC Ó≈⁄ ˘ ≈‹ «Úº⁄ ¤π º‡∆ Á≈ ¡À Ò≈È ⁄ø‚∆◊Û∑- Íø‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ «Úº⁄ ≈‹ Á∂ Óπº÷ ÓøÂ∆ Ì◊Úø «√øÿ Ó≈È È∂ Ù‘∆Á Ì◊ «√øÿ, ‚≈. Ì∆Ó ≈˙ ¡øÏ∂‚’ ¡Â∂ Ó‘≈≈‹≈ ‰‹∆ «√øÿ Á≈ ÏπºÂ Ò◊≈¿π‰ Ò¬∆ √ªfi∂ Âœ ”Â∂ ÍÃÚ≈È◊∆ Á∂ «ÁºÂ∆ ‘À¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿πÈ∑ª Ù‘∆Á-¬∂-¡≈˜Ó Ì◊ «√øÿ, ≈‹ ◊π± ¡Â∂ √π÷Á∂Ú Á∂ Ù‘∆Á∆ «Á‘≈Û∂ ”Â∂ BC Ó≈⁄ ˘ ¤πº‡∆ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢

“¡≈Í” √’≈ È∂ Íø⁄≈«¬Âª ˘ ÍÀ√∂ Ú‰ ÂØ∫ Ø«’¡≈ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ - Íø ‹ ≈Ï Á∂ «Á‘≈Â∆ «Ú’≈√ Â∂ Íø ⁄ ≈«¬Â «ÚÌ≈◊ È∂ √≈∆¡ª ◊≈Ó Íø ⁄ ≈«¬Âª ˘ ◊ª‡ª Á∆ ÚÂØ ∫ ’È ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ «Áº  ∆ ‘À ¢ «ÚÌ≈◊ Úº Ò Ø ∫ ‹≈∆ ͺ   ≈‘ƒ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ «Íø ‚ ª «Úº ⁄ «Ú’≈√ ’≈‹ª Ò¬∆ «Úº  ∆ √≈Ò B@BA-B@@B Áœ  ≈È AA Óø  ڪ Ò¬∆ «‹‘Û∆¡ª ◊ª‡ª ‹≈∆ ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª √È, ¿π È ∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ ‹Ø ı˜≈È∂ «Úº ⁄ Ø ∫ È‘ƒ ’„Ú≈¬∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È, ˘ ÷⁄ È‘ƒ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ’ª◊√ √’≈ Úº Ò Ø ∫ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª ÂØ ∫ Í«‘Òª «Íø ‚ ª ¡Â∂ Ù«‘ª ˘ ÊØ ’ ”⁄ ◊ª‡ª Úø ‚ ∆¡ª ◊¬∆¡ª √È¢ √’≈ Úº Ò Ø ∫ ◊ª‡ª Á∆ Úø ‚ Á≈ ’ø Ó ¡’± Ï ,

ÈÚø Ï  ¡Â∂ Á√ø Ï  Ó‘∆«È¡ª Áœ  ≈È ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢ «¬√ Ò¬∆ «Íø ‚ ª «Úº ⁄ «˜¡≈Á≈Â ’ø Ó «√∂ ‘∆ È‘ƒ ⁄Û∑ √’∂ ¢ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∆ √’≈ ’Ø Ò «¬√ Â∑ ª Á∆¡ª «Ù’≈«¬Âª Ú∆ Í‘π ø ⁄ ‰ Òº ◊ ∆¡ª ‘È «’ ’ª◊√ Á∂ ¡≈◊± ¡ ª È∂ ◊ª‡ª «Úº ⁄ Ø ∫ ÓØ ‡ ∂ «‘º √ ∂ ”⁄ ‘∂  -Î∂  ’∆Â∆ √∆¢ √±  ª Óπ  ≈Ï’ √’≈ Úº Ò Ø ∫ ◊ª‡ª Á∆ ÚÂØ ∫ √Ïø Ë ∆ «’≈‚ «¬’º   ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ª ‹Ø Áπ  ÚÂØ ∫ √Ïø Ë ∆ º Ê «¬’º · ∂ ’’∂ ÍÛÂ≈Ò ’≈¬∆ ‹≈ √’∂ ¢ √±  ª È∂ «’‘≈ «’ ’ª◊√ Ù≈√È Á∂ ¡ø « ÂÓ ¤∂ Ó‘∆«È¡ª Áœ  ≈È B@ ’Ø Û π Í ¬∂ Íà  ∆ «ÚË≈È √Ì≈ ‘Ò’≈ ◊ª‡ ‹≈∆ ’’∂ «ÚË≈«¬’ª ¡Â∂ ‘Ò’≈

Èπ’√≈È∆ ¯√Ò Á∂ Óπ¡≈Ú˜∂ Ò¬∆ «’√≈Ȫ ÚºÒØ∫ Ø√ ÍÃÁÙÈ

Î√Òª Á∂ Èπ’√≈È Á≈ Óπ¡≈Ú˜≈ Í«‘Òª, «◊Á≈Ú∆ Ï≈¡Á ”⁄: Ì◊Úø Ó≈È ÌÚ≈È∆◊Û∑ ( ¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- BH Ó≈⁄ ˘ «Òø ’ √Û’ª ¡Â∂ ◊Û∂ Ó ≈∆ ’≈È Èπ ’ √≈È∆¡ª ◊¬∆¡ª ¯√Òª Á∂ Óπ ¡ ≈Ú˜∂ Ò¬∆ Ì≈Â∆ «’√≈È Ô± È ∆¡È ¿π ◊ ≈‘ª Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂ · «¬º Ê ∂ ¡À √ ‚∆¡À Ó Á¯Â ¡º ◊ ∂ Ø √ Íà Á ÙÈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «¬√ Óœ ’ ∂ Ô± È ∆¡È Á∂ ÏÒ≈’ ¡≈◊± ◊π  ⁄∂  «√ø ÿ ̺ ‡ ∆Ú≈Ò ’Òª, ’π Ò Á∆Í «√ø ÿ Ò≈‚∆ Ï÷Ø Í ∆ ¡Â∂ ‹Ø Ë ª «√ø ÿ ÈÁ≈ÓÍπ  È∂ «’‘≈ «’ «Íø ‚ ̺ ‡ ∆Ú≈Ò ’Òª ÂØ ∫ ’«Í¡≈Ò ¡Â∂ «Íø ‚ Ï÷Ø Í ∆ ÂØ ∫ ÷∂  ª Ú≈Ò∂ ÿª º ’ «Òø ’ √Û’ª ω≈¿π ‰ √Ïø Ë ∆ ‡À ∫ ‚ ‘Ø ’∂ ÍÀ √ ∂ ÌÈ Á∂ Ï≈Ú‹± Á Ó«‘’Ó∂ Úº Ò Ø ∫ «¬‘ «Òø ’ √Û’ª Á≈ ’ø Ó Ùπ  ± È‘ƒ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «¬√∂ Â∑ ª «Íø ‚ ÈÁ≈ÓÍπ  «Ú÷∂ ◊Û∂ Ó ≈∆ È≈Ò fiØ È ∂ Á∆ ¯√Ò Á≈ Óπ ¡ ≈Ú˜≈ ¡‹∂ º ’ È‘ƒ «Ó«Ò¡≈¢ «¬√∂ Áœ  ≈È Â«‘√∆ÒÁ≈ ‘«√ÓÈ «√ø ÿ È∂ «’√≈Ȫ Á∆¡ª Óø ◊ ª √Ïø Ë ∆ ’≈Ú≈¬∆ Á≈ ÌØ √ ≈ «Áº  ≈¢ Ó≈È√≈- ’π Á Â∆ ¡≈¯Âª È≈Ò ÏÏ≈Á ‘π ø Á ∆¡ª Î√Òª ’≈È ¡≈«Ê’ Âœ  ”Â∂ Ïπ  ∆ Â∑ ª fiø Ï ∂ ‹ªÁ∂ «’√≈Ȫ Á∂ «‘º  «Ú⁄ Úº ‚ ≈ ÎÀ √ Ò≈ ÒÀ ∫ «Á¡ª Íø ‹ ≈Ï Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  Ó≈È È∂ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «’ Ì«Úº ÷ «Ú⁄ ¡«‹‘∂ «’√∂ Ú∆ Èπ ’ √≈È Ò¬∆ «’√≈Ȫ ˘ Âπ  ø  Óπ ¡ ≈Ú˜≈ Á∂ ’∂ «◊Á≈Ú∆ Á∆ Íà « ’«¡≈ Ï≈¡Á «Ú⁄ Óπ ’ ø Ó Ò ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ «¬º Ê ∂ ◊π Ò ≈Ï∆ √π ø ‚ ∆ Á∂ ‘ÓÒ∂ ’≈È ÈÓ≈ Èπ ’ √≈È∂ AE ÈÓ≈ «’√≈Ȫ ˘ Óπ ¡ ≈Ú˜∂ Á∂ ⁄À º ’ Úø ‚ ‰ Óœ ’ ∂ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ √Ó≈◊Ó Áœ  ≈È Óπ º ÷ Óø  ∆ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ Ï‘π  Óø Á Ì≈◊∆ ◊º Ò ‘À «’ Î√Òª Á∆ ÏÏ≈Á∆ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «’√≈Ȫ ˘ Óπ ¡ ≈Ú˜≈ ÒÀ ‰ Ò¬∆ Ú∆ ◊π ø fi ÒÁ≈ Íà « ’«¡≈ «Ú⁄Ø ∫ ◊π ˜ È≈ ÍÀ ∫ Á≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ «Áº Ò ∆ Á∆ “¡≈Í” √’≈ Úº Ò Ø ∫ Í«‘Òª ‘∆ «¬‘ Íà « ’«¡≈ ¡Í‰≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ‘À , «‹º Ê ∂ «’√≈Ȫ ˘ ’π Á Â∆ ¡≈¯Â

È≈Ò Èπ ’ √≈È∆ Î√Ò Á≈ Óπ ¡ ≈Ú˜≈ Á∂ ’∂ ¿π √ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «◊Á≈Ú∆ ’Ú≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ Ó≈ÒÚ≈ ͺ ‡ ∆ «Úº ⁄ «⁄º ‡ ∆ Óº ÷ ∆ ¡Â∂ ◊π Ò ≈Ï∆ √π ø ‚ ∆ È≈Ò Ïπ  ∆ Â∑ ª Èπ ’ √≈È∆ ◊¬∆ ÈÓ∂ Á∆ Î√Ò Ò¬∆ «’√≈Ȫ ˘ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ ÿ‡∆¡≈ Ï∆‹ ¡Â∂ ’∆‡È≈Ù’ª ˘ «˜ø Ó ∂ Ú ≈ ·«‘≈™«Á¡ª ¿π È ∑ ª «¬√ Á∆ Óπ ’ ø Ó Ò ‹ª⁄ ’Ú≈ ’∂ «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆ ÂÀ ¡ ’È ¡Â∂ ÁØ Ù ∆¡ª «ıÒ≈¯ „π º ’ Úƒ ’≈Ú≈¬∆ ’È Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈¢ «¬√ Óœ ’ ∂ «√‘ Óø  ∆ ‚≈. «Ú‹À «√ø ◊ Ò≈, Ïπ „ Ò≈‚≈ ÂØ ∫ «ÚË≈«¬’ «Íà ø √ ∆ÍÒ Ïπ º Ë ≈Ó, √Á± Ò ◊Û∑ ÂØ ∫ «ÚË≈«¬’ ◊π  Íà ∆  «√ø ÿ ωªÚ≈Ò∆, Óœ Û ÂØ ∫ «ÚË≈«¬’ √π ÷ Ú∆ «√ø ÿ Ó≈¬∆√÷≈È≈ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Óπ º ÷ Óø  ∆ Á∂ «ÚÙ∂ Ù ÍÃ Ó π º ÷ √’º   ’ÓÒ «’ÙØ  Ô≈ÁÚ, «‚͇∆ ’«ÓÙÈ Ó«‘ø Á  Í≈Ò ¡Â∂ ¡À º √ ¡À º √ Í∆ Á∆Í’ Í≈«’ Ú∆ Óœ ‹ ± Á √È¢

√≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ª ÚºÒØ∫ ÍÀÈÙÈ ’º‡∂ ‹≈‰ Á≈ «ÚØË Óø ‚ ∆ ¡«‘ÓÁ◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «¬º ’ ÂØ ∫ Úº Ë ÍÀ È ÙȪ ÒÀ ‘∂ Úº ÷ -Úº ÷ «√¡≈√∆ Í≈‡∆¡ª È≈Ò √Ïø Ë Â √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ª ˘ “¡≈Í” √’≈ Úº Ò Ø ∫ «√¯ «¬º ’ ‡Ó Á∆ ÍÀ È ÙÈ Á∆ √‘± Ò Â Á∂ ‰ Á≈ ¯À √ Ò≈ ◊Ò∂ ÂØ ∫ ‘∂ · ª È‘ƒ ¿π   «‘≈ ‘À ¢ ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ (√ø Ô π ’ Â) Á∂ ¡≈◊± ¡Â∂ ÁØ Ú≈ «ÚË≈«¬’ ‘∂ √≈Ï’≈ Óø  ∆ ‹◊Á∆Ù «√ø ÿ ◊⁄≈ È∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  Ó≈È Úº Ò Ø ∫ ’∆Â∂ ◊¬∂ ¡À Ò ≈È ˘ ¡‰-¡«Ë’≈ «Ï¡≈È ’≈ «Áº  ≈¢ ¿π È ∑ ª Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ √ø « ÚË≈È Á∆ Ë≈≈ BA ¡Èπ √ ≈ ÍÀ È ÙÈ «¬º ’ Óœ « Ò’ ¡«Ë’≈ ‘À ¡Â∂ Ë≈≈ C@@¬∂ ≈‘ƒ «¬√ ˘ ’Ó≈¬∆ ◊¬∆ √ø Í Â∆ Óø « È¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á∆ ¡Á≈«¬◊∆ «Úº ⁄ √ø « ÚË≈È’ „ø ◊ È≈Ò ‘∆ ÂÏÁ∆Ò∆ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À ¢ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Úº Ò Ø ∫ ÁØ Ú≈ «ÚË≈«¬’ ‘∂

ÁÙÈ «√ø ÿ «ÙÚ≈Ò’ È∂ ÁÒ∆Ò «Áº  ∆ «’ «’√∂ Ú∆ «ÚË≈«¬’ Á∂ √Ó≈‹ «Úº ⁄ «Ú⁄È Ú∂ Ò ∂ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∂ ÷⁄∂ ¿π √ Á∆ «ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ Èπ Ó ≈«¬ø Á ◊∆ √Ó∂ ∫ Á∂ «√º Ë ∂ ¡Èπ Í ≈ «Úº ⁄ ‘π ø Á ∂ ‘È¢ ¿π È ∑ ª Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ «√¡≈√∆ ‹∆ÚÈ Áœ  ≈È ÒØ ’ ª Á∆ ¡≈˙ Ì◊ ¡Â∂ Ù◊È ¡≈«Á Á∂ ‰ Ò¬∆ ¿π È ∑ ª ˘ ¡≈͉∆ √ø Í Â∆ Á≈ Úº ‚ ≈ «‘º √ ≈ Ú∂ ⁄ ‰≈ «Í¡≈ ‘À ¡Â∂ √Ó≈‹ ˘ √Óª Á∂ ‰ ’ ’∂ Í«Ú≈ Á≈ ÚÍ≈ Ú∆ ·º Í ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ Á± ‹ ∂ Í≈√∂ Ì≈Â∆ Ôπ Ú ≈ ÓØ  ⁄≈ Á∂ √≈Ï’≈ √± Ï ≈ ÍÃ Ë ≈È ¡≈Ù± Â Ø Ù «ÚÈ≈«¬’ È∂ «’‘≈ «’ ÍÀ È ÙȪ √Ïø Ë ∆ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ √ø « ÚË≈È’ ¯À √ Ò≈ Ò≈◊± ’È ÂØ ∫ Í«‘Òª √’≈ ˘ √≈∆¡ª «√¡≈√∆ Í≈‡∆¡ª Á∂ Èπ Ó ≈«¬ø « Á¡ª Á∆ Ó∆«‡ø ◊ √º Á ’∂ «Ú⁄≈ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢

«¬ø ⁄ ≈‹ª Á∂ ‘Ú≈Ò∂ B ‘˜≈ ’Ø Û π Í ¬∂ Á∆ ≈Ù∆ Íø ⁄ ≈«¬Âª ≈‘ƒ ı⁄ ’È Á≈ Ïø Á Ø Ï √ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢ √∆È∆¡ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «’‘≈ «’ ◊ª‡ª Ò¬∆ «Áº  ∂ ◊¬∂ «¬√ ÍÀ √ ∂ Á≈ Úº ‚ ≈ «‘º √ ≈ ’˜∂ Á∂ ± Í «Úº ⁄ √’≈ È∂ ‘≈√Ò ’∆Â≈ √∆¢ ’À Í ‡È ¡Ó«ø Á  «√ø ÿ Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ ‘π ø « Á¡ª ÍÀ √ ∂ Úø ‚ ‰ Ò¬∆ “Íø ‹ ≈Ï «ÈÓ≈‰ ÔØ ‹ È≈” Á≈ È≈Ó «Áº  ≈ «◊¡≈ √∆¢ ¿π √ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ⁄È‹∆ «√ø ÿ ⁄ø È ∆ Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ï‰È ÂØ ∫ Ï≈¡Á ı˜≈È∂ Á∂ Ó± ø ‘ ÷Ø Ò ∑ «Áº  ∂ ◊¬∂ √È¢ «Á‘≈Â∆ «Ú’≈√ Â∂ Íø ⁄ ≈«¬Â «ÚÌ≈◊ Úº Ò Ø ∫ ‹≈∆ ͺ   ≈‘ƒ ‹Ø ‘Ú≈Ò≈ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ¢

⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Íø ‹ ≈Ï ⁄ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  «√ø ÿ Ó≈È Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ Íø ‹ ≈Ï ”⁄ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ (¡≈Í) Á∂ √º  ≈ ”⁄ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á C@@ Ô±«È‡ Óπ¯Â «Ï‹Ò∆ Á∂ √π ¯ È∂ ÒÀ ‘∂ Íø‹≈Ï∆¡ª Á∆¡ª ¿π Ó ∆Áª ”Â∂ Í≈‰∆ «ÎÁ≈ «Á÷≈¬∆ Á∂ «‘≈ ‘À ¢ «‹º Ê ∂ “¡≈Í” Á∆ √’≈ Úº Ò Ø ∫ √º  ≈ “⁄ ¡ø  ∂ ≈‹ Á∂ ÒØ ’ ª ˘ C@@ Ô± « ȇ Óπ ¯ Â «Ï‹Ò∆ Á∂ ‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆, ¿π º Ê ∂ ‘∆ ‘π ‰ ’∂ ∫ Á √’≈ È∂ √± Ï ≈ √’≈ ˘ «¬’ «⁄º · ∆ «Ò÷ ’∂ C Ó‘∆«È¡ª ¡ø Á  HE,@@@ Íà ∆ Í∂ ‚ Ó∆‡ Ò≈¿π ‰ Á∂ √ı ‘π ’ Ó ‹≈∆ ’∆Â∂ ‘È¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ’∂ ∫ Á Úº Ò Ø ∫ «Ï‹Ò∆ √π Ë ≈ª Ò¬∆ «Áº  ∂ ‹ªÁ∂ Îø ‚ Ú∆ Ø ’ ‰ Á∆ «⁄Â≈ÚÈ∆ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ Íø ‹ ≈Ï Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  Ó≈È Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ √’≈ ˘ ’∂ ∫ Á √’≈ È∂ fi‡’≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ ’∂ ∫ Á È∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ ˘ HE ‘˜≈ √Ó≈‡ Íà ∆ -Í∂ ‚ Ó∆‡ Ò≈¿π ‰ Ò¬∆ «’‘≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ Ò¬∆ C Ó‘∆È∂ Á≈ √Óª «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ‹∂ Ó∆‡ È≈ Ò≈¬∂ ◊¬∂ ª ’∂ ∫ Á È∂ «Ï‹Ò∆ √π Ë ≈ Îø ‚

Ø ’ ‰ Á∆ «⁄Â≈ÚÈ∆ «Áº  ∆ ‘À ¢ «¬√ È≈Ò ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∂ ‘ ÿ ˘ C@@ Ô± « ȇ «Ï‹Ò∆ Á∂ ‰ Á∂ Á≈¡Ú∂ ˘ fi‡’≈ Òº ◊ ≈ ‘À ¢ Íø ‹ ≈Ï √’≈ È∂ ’∂ ∫ Á ˘ A@ Ó≈⁄ ˘ «⁄º · ∆ «Ò÷∆ √∆, «‹√ Á∂ ‹Ú≈Ï «Úº⁄ ÓØÁ∆ √’≈ È∂ «¬‘ «⁄Â≈ÚÈ∆ «Áº  ∆ ‘À ¢ ’∂ ∫ Á √’≈ ÚºÒØ∫ Á∂Ù Ì «Úº⁄ ÍÃ∆Í∂ ‚ «Ï‹Ò∆ Ó∆‡ Ò≈¬∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ «¬√ Á≈ AE Î∆√Á∆ ÷⁄≈ ’∂ ∫ Á √’≈ ⁄π º ’ ‘∆ ‘À ¢ ’∂ ∫ Á √’≈ È∂ B@BC º ’ BE ’Ø Û Ó∆‡ Ò≈¿π ‰ Á≈ ‡≈◊∂ ‡ «÷¡≈ ‘À ¢ Íø ‹ ≈Ï Á∂ «Ò‘≈˜ È≈Ò «¬‘ Ú∆ Óπ Ù ’Ò ‘À «’ «¬Ê∂ «’√≈Ȫ ˘ «Ï‹Ò∆ Îà ∆ «Áº  ∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ Á± ‹ ∂ Í≈√∂ C@@ Ô± « ȇ ÿª ˘ Îà ∆ Á∂ ‰ ∆ ‘À ª «Î Íà ∆ Í∂ ‚ Ó∆‡ Á∆ ÔØ ‹ È≈ ˘ «’Ú∂ ∫ ¡ø ‹ ≈Ó «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈? «¬√ «Úº ⁄ ÒØ ’ ª ˘ «Ï‹Ò∆ Ò¬∆ Ó∆‡ ˘ ÓØÏ≈¬∆Ò Úª◊ «⁄≈‹ ’Ú≈¿π ‰ ≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ’∂ ∫ Á «¬√ Á∂ «Íº ¤ ∂ «Ï‹Ò∆ ⁄Ø  ∆ Ø ’ ‰ Á≈ Â’ Á∂ «‘≈ ‘À ¢ «¬√ «Úº ⁄ «ÁÒ⁄√Í ◊º Ò «¬‘ ‘À «’ ‘π ‰ Íø ‹ ≈Ï √’≈ ’∆ ‹Ú≈Ï «Áø Á ∆ ‘À ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2022

Íß‹≈Ï

www.nripost.com

Ó≈È √’≈ ¡º◊∂ ¡≈«¬¡≈ «Ï‹Ò∆ √ø’‡, ÍÃ≈¬∆Ú∂‡ ÊÓÒ ÍÒª‡ª ”⁄ B ÂØ∫ C «ÁȪ Á≈ ’ØÒ≈ Ï«⁄¡≈

Íø‹≈Ï-‘«¡≈‰≈ Á∂ «’√≈Ȫ ÚºÒØ∫ ’∂∫Á √’≈ «÷Ò≈¯ Ø√ Óπ˜≈‘≈

⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ «ÁȪ «Úº ⁄ Íø ‹ ≈Ï ◊ø Ì ∆ «Ï‹Ò∆ √ø ’ ‡ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’ √’Á≈ ‘À ¢ «¬√ Á≈ ’≈È ‘À «Ï‹Ò∆ Á∆ ÿº ‡ ͱ  Â∆ Â∂ Úº Ë ÒØ Û ¢ ÿº ‡ «Ï‹Ò∆ ‘Ø ‰ Á≈ Úº ‚ ≈ ’≈È ’Ø Ò ∂ Á∆ ’Ó∆ ‘À ‹Ø ’Ø Ò ∂ Á∆¡ª ÚË∆¡ª ’∆Óª ’≈È Áº √ ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ √± Ï ∂ Á∂ C Íà ≈ ¬∆Ú∂ ‡ ÊÓÒ ÍÒª‡ª «Úº ⁄ «√¯ B ÂØ ∫ C «ÁȪ Á≈ ’Ø Ò ≈ Ï«⁄¡≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ √’≈∆ ÊÓÒ ÍÒª‡ª «Úº ⁄ √Óº Ê ≈ ¡Èπ √ ≈ «Ï‹Ò∆ ÍÀ Á ≈ È‘ƒ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ Íø ‹ ≈Ï Á∆ ÈÚƒ “¡≈Í” √’≈ ”⁄ ‘Ò⁄Ò Ó⁄ ◊¬∆ ‘À ¢ ‘≈Ò≈ «Ú◊ÛÁ∂ Á∂ ÷ Íø ‹ ≈Ï √’≈ È∂ ¡«Ë’≈∆¡ª Á∆ ‡∆Ó fi≈÷ø ‚ Ì∂ ‹ ∆ ‘À ¢ ª ‹Ø ¿π º Ê ∂ ’Ø Ò ∂ Á∆ √ÍÒ≈¬∆ Ô’∆È∆ ’∆Â∆ ‹≈ √’∂ ¢ √±  ª Óπ  ≈Ï’ √Ø Ó Ú≈ º ’ ÂÒÚø ‚ ∆ √≈ÏØ ¡Â∂ ‹∆Ú∆’∂ «Ú÷∂ ’Ø Ò ∂ Á≈ √‡≈’ Ó«‘˜ A ÂØ ∫ B «ÁȪ Ò¬∆ ‘À , ‹Á«’ ≈‹Íπ  ≈ ÊÓÒ ÍÒª‡ «Úº ⁄ «¬‘ D «ÁȪ Ò¬∆ ‘∆ Ï«⁄¡≈ ‘À ¢ ≈‹ Á∂ Ò«‘≈ Óπ ‘ º Ï Â ¡Â∂ Ø Í Û ÊÓÒ ÍÒª‡ª «Úº ⁄ ’Ø Ò ∂ Á≈ Ìø ‚ ≈ AB ÂØ ∫ AD «ÁȪ Ò¬∆ ‘À ¢ ‹Á«’ BI Ó≈⁄ º ’ ’Ø Ò ∂ Á∆ ÿ≈‡ ’≈È ÂÒÚø ‚ ∆ √≈ÏØ Á∂ Ô± « ȇ ¡º Ë ∆ √Óº Ê ≈ ”Â∂ ⁄º Ò ‘∂ ‘È¢ ‹∆Ú∆’∂ Á∆ «¬º ’ Ô± « ȇ ’Ø Ò ∂ Á∆ ÿ≈‡ ’≈È Ïø Á ‘À ¢ ≈‹Íπ  ≈ ÊÓÒ Á≈ «¬º ’ Ô± « ȇ Ú∆ Â’È∆’∆ Èπ ’ √ ’≈È Ïø Á «Í¡≈ ‘À ¢ Ò«‘≈ Óπ ‘ º Ï Â «Ú÷∂ √≈∂ D Ô± « ȇ ¡Â∂ Ø Í Û ÊÓÒ «Ú÷∂ D «Úº ⁄ Ø ∫ C Ô± « ȇ ’ø Ó ’ ‘∂ ‘È¢ «‹º Ê ∂ «¬‘ «’√≈Ȫ √Ó∂  ¡≈Ó ÒØ ’ ª Ò¬∆ «⁄ø  ≈ Á≈ «ÚÙ≈ ‘À ¿π º Ê ∂ «¬‘ Íø ‹ ≈Ï Á∆ ÈÚƒ ω∆ ¡≈Ó

È◊ (Óπ‘≈Ò∆), ¡À√¬∂¡À√ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Íø ‹ ≈Ï ¡Â∂ ‘«¡≈‰≈ Á∆¡ª Úº÷-Úº÷ «’√≈È ‹Ê∂ Ï ø Á ∆¡ª (⁄Ø ‰ ÒÛÈ Ú≈Ò∆¡ª «’√≈È ‹Ê∂ Ï ø Á ∆¡ª ˘ ¤º ‚ ’∂ ) Á∂ ÍÃ Ó π º ÷ ¡≈◊± ¡ ª Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂ · «’√≈Ȫ È∂ ¡º ‹ Óπ ‘ ≈Ò∆ «Ú⁄ ’∂ ∫ Á √’≈ «ıÒ≈¯ √± Ï ≈ ͺ Ë ∆ Ø √ Óπ ˜ ≈‘≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ”Â∂ Ú≈¡Á≈«ıÒ≈¯∆ Á≈ ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈¢ Íø ‹ ≈Ï Â∂ ‘«¡≈‰≈ Á∂ «’√≈È Ïº √ ª ¡Â∂ ‡À ’ ‡-‡≈Ò∆¡ª «Úº ⁄ ‹À ’ ≈∂ ¤º ‚ Á∂ ‘Ø ¬ ∂ Óπ ‘ ≈Ò∆ Á∂ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ ¡ø Ï √≈«‘Ï Á∂ Ï≈‘ Íπ º ‚ ≈ ◊≈¿± ∫ ‚ «Úº ⁄ Í‘π ø ⁄ ‰∂ Ùπ  ± ‘Ø ◊¬∂ √∆ ¡Â∂ Áπ Í «‘ º ’ «’√≈Ȫ Á∆ Úº ‚ ∆ Ì∆Û ‹Ó∑ ª ‘Ø ◊¬∆¢ Úº ÷ -Úº ÷ Ïπ Ò ≈«¡ª È∂ ’∂ ∫ Á √’≈ ˘ º ‹ ’∂ Ìø « ‚¡≈¢ ‘≈Òª«’ «’√≈Ȫ Úº Ò Ø ∫ ‡À ’ ‡ Ó≈⁄ ’º „ ‰ Á∆ Ú∆ ◊º Ò ’‘∆ ‹≈ ‘∆ √∆ Í ¿π ‘ ≈‹Í≈Òª ˘ Óø ◊ ͺ   Á∂ ’∂ ∂ ‘∆ Ú≈Í√ Óπ Û ◊¬∂ ¢ «’√≈Ȫ Á∂ ËÈ∂ ”Â∂ Ì≈÷Û≈ «Ï¡≈√ ÓÀ È ∂ ‹ ÓÀ ∫ ‡ ÏØ  ‚ «Úº ⁄ Íø ‹ ≈Ï Á≈ ’Ø ‡ ≈ ıÂÓ ’È Á≈ Ó≈ÓÒ≈ Ú∆ ◊± ø « ‹¡≈ ‹ÁØ ∫ «’ ‹Ê∂ Á ≈ ÏÒÁ∂ Ú «√ø ÿ «√√≈ È∂ «ÚÚ≈Á Íπ √ Â’ª Á≈ Óπ º Á ≈ ⁄π º « ’¡≈¢ «¬√ Áœ  ≈È «’√≈È ¡≈◊± ≈’∂ Ù «‡’À  , ‚≈. ÁÙÈ Í≈Ò «√ø ÿ , ‘«ø Á  «√ø ÿ Òº ÷ Ø Ú ≈Ò, ‹◊‹∆ «√ø ÿ ‚º Ò ∂ Ú ≈Ò, ◊π « ø Á  «√ø ÿ Ìø ◊ ± , √π ÷ Í≈Ò Á¯, √π ÷ Á∂ Ú «√ø ÿ , ’ø Ú Ò‹∆ «√ø ÿ Ï≈Ï≈, ◊π  ÏıÙ «√ø ÿ ÏÈ≈Ò≈, √π  ‹∆ «√ø ÿ α Ò , ‹Ø « ◊ø Á  «√ø ÿ ÈÀ ‰ , ◊π  È≈Ó «√ø ÿ √ø Ë ± , ÍÃ Ù Ø Â Ó «√ø ÿ , √π ÷ «‹ø Á  «√ø ÿ ÷Ø √ ≈, ÏÒÁ∂ Ú «√ø ÿ ˜∆≈ √Ó∂  D@ ÓÀ ∫ Ï∆ Ú¯Á È∂ Íø ‹ ≈Ï Â∂ ‘«¡≈‰≈ Á∂ ≈‹Í≈Òª È≈Ò Óπ Ò ≈’≈ ’ ’∂ ¿π È ∑ ª ˘ «’√≈È∆ Óø ◊ ª √Ïø Ë ∆ Á∂ Ù Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ≈Ó È≈Ê ’Ø « Úø Á Á∂ È≈Ó «Ò÷∂ Óø ◊ ͺ   «Áº  ∂ ¢ «’√≈È ¡≈◊± ¡ ª È∂ «’‘≈ «’ ÷∂  ∆ ’≈˘È Ú≈Í√∆ √Ó∂ ∫ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ È∂ ¡À Ó ¡À º √ Í∆ √Ó∂  ‘Ø  ‹≈«¬˜ Óø ◊ ª ‹ÒÁ∆ ÍÃ Ú ≈È ’È Á≈ ÌØ √ ≈ «Áº  ≈ √∆ Í «’√≈Ȫ È≈Ò ’∆Â∂ Ú≈¡Á∂ ‘π ‰ Âº ’ ͱ  ∂ È‘ƒ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘È «‹√ ’≈È «’√≈Ȫ «Úº ⁄ Ì≈∆ Ø √ Í≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª Óø ◊ ª È≈ Óø È ∆¡ª ‹≈‰ ”Â∂ Óπ Û √ø ÿ Ù «Úº „ ‰ Á∆ «⁄Â≈ÚÈ∆ «Áº  ∆¢ Ïπ Ò ≈«¡ª È∂ «Áº Ò ∆ ¡ø Á Ø Ò È Áœ  ≈È «’√≈Ȫ «Úπ º Ë Á‹ ’∆Â∂ ’∂ √ Âπ  ø  Ú≈Í√ ÒÀ ‰ , Ù‘∆Á «’√≈Ȫ Á∂ Í«Ú≈ª ˘ Óπ ¡ ≈Ú˜≈ Á∂ ‰ , Ò÷∆ÓÍπ  ÷∆∆ ’ÂÒ ’ª‚ Ò¬∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈ ’∂ ∫ Á∆ ≈‹ Óø  ∆ Á∂ Íπ º Â  √Ó∂  ‘Ø  Ȫ √Ïø Ë Âª ˘ √ı √‹≈Úª «ÁÚ≈¿π ‰ ¡Â∂ ¡‹À «ÓÙ≈ ˘ Óø  ∆ Óø ‚ Ò ”⁄Ø ∫ Ïı≈√ ’È √Ó∂  √Ú≈Ó∆È≈ÊÈ ’Ó∂ ‡ ∆ Á∆¡ª «√¯≈Ùª ¡Èπ√ ≈ ¡ÀÓ ¡Àº√ Í∆ ÂÀ¡ ’’∂ ¯√Òª Á∆ ı∆Á Ò¬∆ ◊≈ø ‡ ∆ ’≈˘È ω≈¿π ‰ Á∆ Óø ◊ ’∆Â∆¢ ¿π Í ø  «’√≈È ¡≈◊± ¡ ª Á∆ ≈‹Í≈Ò È≈Ò ÏÛ∂ √π ÷ ≈Ú∂ ∫ Ó≈‘œ Ò «Úº ⁄ Óπ Ò ≈’≈ ‘Ø ¬ ∆ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª È∂ «’√≈Ȫ Á∆ ◊º Ò √π ‰ È ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÌØ √ ≈ «Áº  ≈ «’ ¿π ‘ ‹ÒÁ∆ ‘∆ «’√≈Ȫ Á≈ Óø ◊ ͺ   ≈Ù‡ÍÂ∆ ˘ Ì∂ ‹ Á∂ ‰ ◊∂ ¢

¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Ò¬∆ «¬º ’ Í«‘Ò∆ Úº ‚ ∆ ⁄π ‰ œ  ∆ Ú∆ ‘À ¢ ı≈√ Âœ  ”Â∂ «Íø ‚ ª «Úº ⁄ ÒØ ’ ª ˘ «Ï‹Ò∆ ’º ‡ ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘À ¢ «Íø ‚ ª «Úº ⁄ ÷∂  ∆ ÓØ ‡ ª Ò¬∆ ÒØ Û ƒÁ∆ «Ï‹Ò∆ È‘ƒ «ÓÒ ‘∆ Â∂ ¡‰-¡À Ò ≈È∂ ’º ‡ Òº ◊ ‘∂ ‘È¢ ´«Ë¡≈‰≈ «Úº ⁄ «’√≈Ȫ È∂ Ùπ º ’ Ú≈ ˘ «¬√ √ø Ï ø Ë «Úº ⁄ ËÈ≈ Ú∆ Ò◊≈«¬¡≈ √∆¢ «Ï‹Ò∆ ¡«Ë’≈∆¡ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬√ √≈Ò Ó≈⁄ Ó‘∆È∂ «Ï‹Ò∆ Á∆ Óø ◊ ◊Ó∆ ‹ÒÁ∆ ‘Ø ‰ ’≈È A@@@ ÓÀ ◊ ≈Ú≈‡ Úº Ë ◊¬∆ ‘À ¢ √± Ï ∂ «Úº ⁄ BD Òº ÷ Ô± « ȇ Á∆ ÿ≈‡ È≈Ò AEHC Òº ÷ Ô± « ȇ «Ï‹Ò∆ √ÍÒ≈¬∆ «ÓÒ ‘∆ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Í≈Ú ¡À ’ √⁄∂ ∫ ‹ ”Â∂ «Ú’∆ Ò¬∆ ¿π Í ÒÏË «Ï‹Ò∆ Á∆¡ª Áª «Í¤Ò∂ Ò◊Ì◊ C ‘¯«Â¡ª «Úº ⁄ D ◊π ‰ ª Úº Ë ◊¬∆¡ª ‘È¢

«Ï‹Ò∆ √ø’‡: ’∂∫Á È∂ ’ØÒ≈ √ÍÒ≈¬∆ ÂØ∫ ͺÒ≈ fi≈«Û¡≈ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ - ’∂ ∫ Á √’≈ È∂ Íø ‹ ≈Ï ˘ ’Ø Ò ∂ Á∆ „π º ’ Úƒ √ÍÒ≈¬∆ Á∂ ‰ ÂØ ∫ ͺ Ò ≈ fi≈Û «Ò¡≈ ‘À ¡Â∂ «ÚÁ∂ Ù ∆ ’Ø Ò ≈ ÒÀ ‰ Á≈ ÓÙÚ≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ Ì≈ √’≈ Á∂ «Ï‹Ò∆ Óø  ≈Ò∂ È∂ Íø ‹ ≈Ï √‰∂ √≈∆¡ª √± Ï ≈ √’≈ª ˘ BF Ó≈⁄ ˘ ͺ   «Ò÷ ’∂ √ͺ Ù ‡ ’∆Â≈ ‘À «’ ‘ √± Ï ∂ ˘ ’Ø Ò ∂ Á∆ ’Ó∆ Á∂ «Ò‘≈˜ È≈Ò È‘ƒ √◊Ø ∫ ¡Èπ Í ≈ Óπ  ≈Ï’ √ÍÒ≈¬∆ «Áº  ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ «¬√ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À «’ ’Ø Ò ≈ ıÂÓ ‘Ø ‰ ”Â∂ ’∂ ∫ Á ÂØ ∫ «¬√ Á∆ Ú≈˱ √ÍÒ≈¬∆ È‘ƒ «ÓÒ √’∂ ◊ ∆¢ Íø ‹ ≈Ï ˘ ‘π ‰ «ÚÁ∂ Ù ∆ ’Ø Ò ∂ Á∆ √ÍÒ≈¬∆ ”Â∂ «ÈÌ ‘Ø ‰ ≈ ÍÚ∂ ◊ ≈¢

√Ófiœ«Â¡ª ÓπÂ≈Ï’ «Ï‹Ò∆ √ÍÒ≈¬∆ ‘≈√Ò ’È Á∆ ‘Á≈«¬Â «Ï‹Ò∆ Óø  ≈Ò∂ È∂ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ ‘À «’ Íà ≈ ¬∆Ú∂ ‡ ÊÓÒª È≈Ò ‹Ø «Ï‹Ò∆ √Ófiœ  ∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È, ¿π È ∑ ª Óπ  ≈Ï’ «Ï‹Ò∆ √ÍÒ≈¬∆ ‘≈√Ò ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ¡Â∂ «’√∂ Íà ≈ ¬∆Ú∂ ‡ ÊÓÒ Úº Ò Ø ∫ √Ófiœ  ∂ ”Â∂ ÷≈ È≈ ¿π º  È Á∆ √±   «Ú⁄ ¿π √ «ıÒ≈¯ ¡◊Ò∆ ’≈Ú≈¬∆ «Úº „ ∆ ‹≈Ú∂ ¢ Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ Íø ‹ ≈Ï ˘ ‡≈‡≈ Óπ ø Á ≈ ÍÒª‡ ÂØ ∫ Ú∆ DGE ÓÀ ◊ ≈Ú≈‡ «Ï‹Ò∆ √ÍÒ≈¬∆ «ÓÒÁ∆ √∆, ‹Ø ‘π ‰ Ïø Á ͬ∆ ‘À ¢ ’∂ ∫ Á È∂ «¬√ ÍÒª‡ ˘ ¤Ø ‡ «Áº  ∆ ‘À «‹√ ÂØ ∫ «Ï‹Ò∆ √ÍÒ≈¬∆ ÒÀ ‰ Ò¬∆ ωÁ≈ Ì≈¡ Á∂ ‰ Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À ¢

‘≈ Á∆ √Ó∆«÷¡≈ Ò¬∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ È∂ √Ï-’Ó∂‡∆ ω≈¬∆ ⁄ø‚∆◊Û∑ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ÙÃØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ È∂ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª ”⁄ ‘ج∆ ‘≈ Á∆ √Ó∆«÷¡≈ ¡Â∂ ÓøÊÈ Ò¬∆ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ «¬’Ï≈Ò «√øÿ fi±øÁ≈ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂· AC ÓÀ∫Ï∆ √Ï-’Ó∂‡∆ ω≈¬∆ ‘À¢ «¬‘ ’Ó∂‡∆ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª «Úº⁄ Í≈‡∆ Á∆ ‘≈ Á∂ ’≈Ȫ Ï≈∂ Î∆‚ÏÀ’ ÒÚ∂◊∆¢ √Ï-’Ó∂‡∆ ω≈¿π‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ Í≈‡∆ Á∆ AF ÓÀ∫Ï∆ ¿πº⁄ ’Ó∂‡∆ Á∆ Ó∆«‡ø◊ «Úº⁄ «Ò¡≈ «◊¡≈, «‹√ Á∆ ÍÃË≈È◊∆ ÍÃ∂Ó «√øÿ ⁄øÁ±Ó≈‹≈ È∂ ’∆Â∆¢ Í≈‡∆ Á∂ √∆È∆¡ Ó∆ ÍÃË≈È ‚≈. ÁÒ‹∆ «√øÿ ⁄∆Ó≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ √Ï-’Ó∂‡∆ ÁØ ‘Ϋ¡ª «Úº⁄ ¡≈͉∆ «ÍØ‡ ¿πº⁄ ’Ó∂‡∆ ˘ √œ∫Í∂◊∆¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ √Ï-’Ó∂‡∆ ˘ ‘∂·Ò∂ ͺË º’ Í≈‡∆ Ú’ª Â∂ √Ó≈‹ Á∂ Úº÷ Úº÷ Ú◊ª ÂØ∫ Î∆‚ÏÀ’ ÒÀ‰ Á∆ «˜øÓ∂Ú≈∆ √œ∫Í∆ ◊¬∆ ‘À, «‹√ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ÒØÛƒÁ∆¡ª ÂÏÁ∆Ò∆¡ª ’∆Â∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢

““√’≈ ’Ø Ò ∂ Á∆ ’Ó∆ ÂØ ∫ ‹≈‰± ‘À ¢ ¿π È ∑ ª È∂ «’‘≈ «’ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ fi≈÷ø‚ ’ØÒ≈ ı≈È Á∆ √«ÊÂ∆ Á∂ ÷ ‰ Ò¬∆ Ì∂ « ‹¡≈ «◊¡≈ ‘À ª ‹Ø √«ÊÂ∆ ˘ ’≈ϱ «Úº ⁄ «Ò¡ªÁ≈ ‹≈ √’∂¢ ¿πÈ∑ª È∂ Áº « √¡≈ «’ ◊Ó∆¡ª ¡Â∂ fiØ È ∂ Á∂ √∆˜È «Úº⁄ «Ï‹Ò∆ Á∆ Óø◊ ÚË∂◊∆¢ √± Ï ∂ ¡ø Á  Íà ∆ Í∂ ‚ Ó∆‡ Ò◊≈¿π ‰ √ÏøË∆ Íø‹≈Ï √’≈ ’ج∆ ‹ÒÁÏ≈˜∆ È‘ƒ ’∂ ◊ ∆, √◊Ø ∫ «¬√ √Ïø Ë ∆ √± Ï ∂ Á∂ ÒØ ’ ª, √ø √ Ê≈Úª Â∂ Ô± È ∆¡Èª ¡≈«Á Á∂ Èπ Ó ≈«¬ø « Á¡ª È≈Ò ÓÙÚ≈ ’ ’∂ ‘∆ ’Ø ¬ ∆ ÎÀ √ Ò≈ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢”” - ‘Ì‹È «√øÿ , «Ï‹Ò∆ Óø ∆

¡Àº√’∂¡ÀÓ Á∆ CA Ó≈⁄ ˘ ‘؉ Ú≈Ò∆ Ó∆«‡ø◊ ÓπÒÂÚ∆ ⁄ø‚∆◊Û∑ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √øÔπ’ «’√≈È ÓØ⁄≈ (¡Àº√’∂¡ÀÓ) Á∂ ¡≈◊± ¡Â∂ ¡≈Ò «¬ø‚∆¡≈ «’√≈È ÎÀ‚∂ÙÈ Á∂ ÍÃË≈È ÍÃ∂Ó «√øÿ Ìø◊± È∂ Áº«√¡≈ «’ ¡Àº√’∂¡ÀÓ Á∆ CA Ó≈⁄ ˘ ⁄ø‚∆◊Û∑ «Ú÷∂ ‘؉ Ú≈Ò∆ ’œÓ∆ ͺË Á∆ Ó∆«‡ø◊ ’πfi ‹Ê∂ÏøÁ’ ’≈Ȫ ’’∂ ÓπÒÂÚ∆ ’ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‘À¢ ¡◊Ò∆ Â∆’ Á≈ ¡ÀÒ≈È Ï≈¡Á «Úº⁄ √≈∆¡ª ‹Ê∂ÏøÁ∆¡ª È≈Ò √Ò≈‘ ’’∂ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈¢

Ï∆’∂ Ô ± (≈‹∂ Ú ≈Ò) ÂØ ∫ È≈≈˜ ’ª◊√, ¡’≈Ò∆ ÁÒ Â∂ Ì≈‹Í≈ ‘ºÊØ∫ ≈‹ √Ì≈ Á∆ «’√≈Ȫ È∂ ÈÚƒ Ô±È∆¡È ω≈¬∆ ÈπÓ≈«¬øÁ◊∆ ÷πº√∆, “¡≈Í“ ¡≈◊± «ÏȪ Óπ’≈ÏÒ≈ ‹∂± * «ÏøÁ «√øÿ ◊ØÒ∂Ú≈Ò≈ ˘ “’œÓ∆ «’√≈È Ô±È∆¡È” Á≈ ÍÃË≈È Ê≈«Í¡≈

¯∆Á’Ø ‡ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ì≈Â∆ «’√≈È Ô± È ∆¡È (Ï∆’∂ Ô ± - ≈‹∂ Ú ≈Ò) ÂØ ∫ È≈≈˜ «’√≈È ¡≈◊± ¡ ª È∂ «¬º ’ ÈÚƒ ‹Ê∂ Ï ø Á ∆ ’≈«¬Ó ’∆Â∆ ‘À ¢ «¬º Ê Ø ∫ Á∆ ¡È≈‹ Óø ‚ ∆ «Úº ⁄ Ï∆’∂ Ô ± (≈‹∂ Ú ≈Ò) ˘ ¤º ‚ ’∂ ¡≈¬∂ ¡≈◊± ¡ ª Â∂ Ú’ª Á≈ «¬’º · ‘Ø « ¬¡≈, «‹√ «Úº ⁄ √º  «˜«Ò∑ ¡ ª Á∂ «’√≈È ¡≈◊± ¡ ª È∂ «‘º √ ≈ «Ò¡≈¢ ≈‹∂ Ú ≈Ò ËÛ∂ ˘ ¤º ‚ ’∂ ¡≈¬∂ «’√≈Ȫ È∂ ’œ Ó ∆ «’√≈È Ô± È ∆¡È È≈Ó Á∆ ÈÚƒ ‹Ê∂ Ï ø Á ∆ Á≈ ◊·È ’ ’∂ «Ïø Á  «√ø ÿ ◊Ø Ò ∂ Ú ≈Ò≈ ˘ «¬√ Ô± È ∆¡È Á≈ √± Ï ≈ ÍÃ Ë ≈È «ÈÔπ ’ Â ’∆Â≈ ‘À ¢ ÍÃ Ë ≈È «ÈÔπ ’ Â ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «Ïø Á  «√ø ÿ ◊Ø Ò ∂ Ú ≈Ò≈ È∂ ¡≈͉∂ √ø Ï Ø Ë È Áœ  ≈È «’‘≈ «’ ¿π ‘ ÏÒÏ∆ «√ø ÿ ≈‹∂ Ú ≈Ò Á∆ ̱ « Ó’≈ ‹ª ¡◊Ú≈¬∆ ”Â∂ «’√∂ Ú∆ Â∑ ª Á∆ Âœ ‘ Ó ȑƒ Ò≈¿π ‰ ≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ «’√≈È∆ «‘º  ª Á∆ ≈÷∆ Ò¬∆ ÈÚƒ ‹Ê∂ Ï ø Á ∆ Á≈ ◊·È ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ ¤∂  ∆ ‘∆ «˜Ò∑ ≈ ͺ Ë ∆ «¬’≈¬∆¡ª Ú∆ «Â¡≈ ’∆Â∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢ ¡º ‹ Á∂ √Ó≈◊Ó «Úº ⁄ E@@ ÂØ ∫ Úº Ë «’√≈Ȫ È∂ «‘º √ ≈ «Ò¡≈ ¡Â∂ √≈«¡ª È∂ √Ï√ø Ó Â∆ È≈Ò «Ïø Á  «√ø ÿ ◊Ø Ò ∂ Ú ≈Ò≈ ˘ ÈÚƒ ‹Ê∂ Ï ø Á ∆ Á≈ ÍÃ Ë ≈È ¡À Ò ≈«È¡≈¢ Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ ’π fi «ÁÈ Í«‘Òª ‘∆ √À ∫ ’Û∂ «’√≈Ȫ È∂ Ï∆’∂ Ô ± (≈‹∂ Ú ≈Ò) ÂØ ∫ ¡√Â∆Î≈ Á∂ «Áº  ≈ √∆¢ ≈‹∂ Ú ≈Ò ËÛ∂ Úº Ò Ø ∫ Íø ‹ ≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª ÒÛÈ Á∂ ÎÀ ? √Ò∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «È≈Ù ‘Ø ¬ ∂ ¡≈◊± ¡ ª È∂ Í≈‡∆ ˘ ¡Ò«ÚÁ≈ ’«‘ «Áº  ≈ √∆ ¡Â∂ «¬È∑ ª ¡≈◊± ¡ ª È∂ ÈÚƒ «’√≈È Ô± È ∆¡È Á≈ ◊·È ’∆Â≈ ‘À ¢

⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)Íø‹≈Ï Á∆¡ª C Ú≈«¬Â∆ Í≈‡∆¡ª ’ª◊√, ÙÃØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ ˘ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ‘ج∆¡ª «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª Áœ≈È «ÓÒ∆ ’≈∆ ‘≈ Á∂ «√º‡∂ Ú‹Ø∫ «ÂøÈØ∫ Í≈‡∆¡ª ‘ºÊØ∫ Íø‹≈Ï «Úº⁄Ø∫ ≈‹ √Ì≈ Á∆ ÈπÓ≈«¬øÁ◊∆ Ú∆ ÷πº√ ◊¬∆ ‘À¢ ≈‹ √Ì≈ Á∆¡ª E √∆‡ª ”Â∂ B «ÁÈ Í«‘Òª ‘∆ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ (¡≈Í) Á∂ E ¡≈◊± Íø‹≈Ï «Úº⁄ Í≈‡∆ Á∂ √«‘ «¬ø⁄≈‹ ≈ÿÚ ⁄º„≈, √≈Ï’≈ «¥’‡ ‘Ì‹È «√øÿ, ¡≈¬∆¡≈¬∆‡∆ «ÁºÒ∆ Á∂ ¡«√√‡À∫‡ ÍÃØÎÀ√ √øÁ∆Í Í≈·’, ÒÚÒ∆ ÍÃØÎÀÙÈÒ Ô±È∆Ú«√‡∆ Á∂ ⁄ª√Ò ¡ÙØ’ «ÓºÂÒ ¡Â∂ Íø‹≈Ï Á∂ ¿πÁÔØ◊ÍÂ∆ √ø‹∆Ú ¡ØÛ≈ ˘ «ÏȪ Óπ’≈ÏÒ≈ ‹∂± ’≈ Á∂ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √∆¢ √±Ï∂ «Úº⁄ ≈Ù‡ÍÂ∆ ≈‹ Á∂ ÷≈ÂÓ∂ Ó◊Ø∫ √≈Ò AIIB, AIIG, B@@B, B@@G ¡Â∂ B@AB «Úº⁄ ‘ج∆¡ª «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª Áœ≈È ’ª◊√, ÙÃØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ ÚºÒØ∫ Íø‹≈Ï ÂØ∫ ¡≈͉∂ ÈπÓ≈«¬øÁ∂ ≈‹ √Ì≈ ”⁄ Ì∂‹∂ ◊¬∂ √È ‹Á«’ B@AG Á∆¡ª ⁄؉ª Áœ≈È B@ √∆‡ª Ú≈Ò∆ “¡≈Í” ˘ Ì≈Ú∂∫ «’ «¬º’ ÓÀ∫Ï Íø‹≈Ï ÂØ∫ ≈‹ √Ì≈ Ì∂‹‰ Á≈ Óœ’≈ «ÓÒ √’Á≈ √∆ Í B@AF «Úº⁄ ≈‹ √Ì≈ ÓÀ∫Ïª Á∆ ⁄؉ ‘Ø ⁄πº’∆ ‘؉ ’≈È E √≈Òª Áœ≈È Íø‹≈Ï «Úº⁄ ≈‹ √Ì≈ Á∆ ⁄؉ È‘ƒ ’Ú≈¬∆ ◊¬∆, «’™«’ B@AF «Úº⁄ ⁄π‰∂ ÓÀ∫Ïª Á≈ ’≈‹’≈Ò B@BB «Úº⁄ ÷ÂÓ ‘؉≈ √∆¢ √±Ï∂ Á∆¡ª ‘≈Ò∆¡≈ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª Á≈ ¡ÓÒ ıÂÓ ‘πø«Á¡ª ‘∆ ≈‹ √Ì≈ Á∆¡ª ⁄؉ª ¡≈ ◊¬∆¡ª ¡Â∂ Íø‹Ø∫ √∆‡ª IB «ÚË≈«¬’ª Ú≈Ò∆ “¡≈Í” Á∆ fiØÒ∆ ÍÀ ◊¬∆¡ª¢ √±Ï∂ «Úº⁄Ø∫ B ‘Ø ≈‹ √Ì≈ Á∂ ÓÀ∫Ïª ¡ø«Ï’≈ √ØÈ∆ ¡Â∂ È∂Ù ◊π‹≈Ò È∂ «¬√∂ √≈Ò ‹πÒ≈¬∆ Ó‘∆È∂ √∂Ú≈Óπ’ ‘؉≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘ B √∆‡ª Ú∆ “¡≈Í” Á∆ fiØÒ∆ ‘∆ ÍÀ‰∆¡ª ‘È¢ «¬√ È≈Ò “¡≈Í Á∂ Íø‹≈Ï ÂØ∫ G ÓÀ∫Ï ¡Â∂ «ÁºÒ∆ ÂØ∫ C ÓÀ∫Ï ‹≈‰ È≈Ò ≈‹ √Ì≈ «Úº⁄ Í≈‡∆ Á∂ ÓÀ∫Ïª Á∆ «◊‰Â∆ A@ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆¢ Íø‹≈Ï Á∆ √ºÂ≈ ”Â∂ Ì≈Ú∂∫ «’ ’ª◊√ ¡Â∂ ¡’≈Ò∆ Ú≈Ø-Ú≈∆ ’≈Ϙ ‘πøÁ∂ ‘∂ ‘È Í «ÚË≈È √Ì≈ Á∆¡ª √∆‡ª Á∂ ¡Ë≈ ”Â∂ ÁØ‘ª Í≈‡∆¡ª È≈Ò Ì≈‹Í≈ ˘ Ú∆ √±Ï∂ ÂØ∫ ≈‹ √Ì≈ Ò¬∆ ÓÀ∫Ï Ì∂‹‰ Á≈ Óœ’≈ «ÓÒ ‹ªÁ≈ √∆¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ˘ «˜¡≈Á≈ Úº‚∆ √º‡ Úº‹∆ ‘À¢ «¬√ Í≈‡∆ Á∂ ÒØ’ √Ì≈ «Úº⁄ Ú∆ B ‘∆ ÈπÓ≈«¬øÁ∂ ‘È¢ ’ª◊√ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ Á∆ ÈπÓ≈«¬øÁ◊∆ ’È Ú≈Ò∂ ª ‘ØȪ √±«Ï¡ª Á∂ ≈‹ √Ì≈ ÓÀ∫Ï Ú∆ ‘È Í ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á≈ ÈπÓ≈«¬øÁ≈ ’ج∆ È‘ƒ «‘≈¢ Íø‹≈Ï ÂØ∫ «¬√ √≈Ò ≈‹ √Ì≈ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ “¡≈Í” Á∂ ¡≈◊±¡ª Á∆ √∂Ú≈Óπ’Â∆ B@BH «Úº⁄ ‘ØÚ∂◊∆ ¡Â∂ ¡«‹‘∆ √«ÊÂ∆ «Úº⁄ B@BG Á∆¡ª «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª ”⁄ ‹∂’ ’ª◊√, ¡’≈Ò∆ ÁÒ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ ⁄ø◊∆ ’≈◊π˜≈∆ «Á÷≈¿π‰◊∂, ª ‘∆ ≈‹ √Ì≈ ”⁄ ¿πÈ∑ª Á≈ ÷≈Â≈ ÷πºÒ∑ √’∂◊≈¢

Í«‡¡≈Ò≈ ‹∂Ò∑ Á∂ √πÍ‚À∫‡ Á∆ Â≈«¬È≈Â∆ È∂ ÷Û∑∂ ’∆Â∂ √Ú≈Ò øË≈Ú≈, Ï≈‹Ú≈ Â∂ Í◊‡ «√øÿ È∂ ‡Ú∆‡ ’’∂ ‹Â≈«¬¡≈ «¬Â≈˜ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ / Í«‡¡≈Ò≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ÈÚ∂ ∫ ‹∂ Ò ∑ Óø  ∆ ‘‹Ø  «√ø ÿ ÏÀ ∫ √ ÚÒØ ∫ Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ Á∂ ’∆Ï∆ ‘∂ √π º ⁄ ≈ «√ø ÿ ‹Ø «’ ‹∂ Ò ∑ «Úº ⁄ ÌÒ≈¬∆ ¡«Ë’≈∆ √È, ˘ Í«‡¡≈Ò≈ ‹∂ Ò ∑ Á≈ √π Í ‚À ∫ ‡ Ò≈¬∂ ‹≈‰ Ó◊Ø ∫ “¡≈Í” √’≈ Á∆ «’«’∆ ‘Ø ‰ Òº ◊ ∆ ‘À ¢ ‹∂ Ò ∑ Óø  ∆ Úº Ò Ø ∫ √π Ë ≈ «‘º  ⁄π º « ’¡≈ ’ÁÓ ‘π ‰ Ó«‘ø ◊ ≈ ÍÀ «‘≈ ‘À ¢ ı≈√ ’’∂ ’ª◊√∆ ¡≈◊± ¡ ª È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ √’≈ ˘ ’‡«‘∂ «Úº ⁄ ÷Û∑ ≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬‘ ¯À √ Ò≈ ‹ÈÂ’ ‘Ø ‰ Ó◊Ø ∫ ‘∆ ÈÚ∂ ∫ ‹∂ Ò ∑ √π Í ‚À ∫ ‡ Á∆¡ª Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ È≈Ò Â√Ú∆ª ÈÙ ‘Ø ‘∆¡ª ‘È ¡Â∂ ıπ Á √π º ⁄ ≈ «√ø ÿ È∂ Ú∆ Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ È≈Ò ¡≈͉∆ È∂ Û Â≈ ’ϱ Ò ∆ ‘À ¢ √≈Ï’≈ ◊à « ‘ Óø  ∆ √π ÷ «‹ø Á  «√ø ÿ ø Ë ≈Ú≈ È∂ ‡Ú∆‡ ’’∂ «’‘≈, ““‹∂ Ò ∑ «ÚÌ≈◊ Úº Ò Ø ∫ «‹√ «Ú¡’Â∆ ˘ ⁄≈‹Ù∆‡ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆, ¿π √ «Ú¡’Â∆ ˘ Í«‡¡≈Ò≈ ‹∂ Ò ∑ Á≈ √π Í ‚À ∫ ‡ Ò≈ «Áº  ≈, «‹√ Á∆ Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ È≈Ò È∂ Û Â≈ ‘À ¢ ”” «¬√∂ Â∑ ª √≈Ï’≈ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï Â∂ «ÚË≈«¬’ Íà  ≈Í «√ø ÿ Ï≈‹Ú≈ È∂ «¬º ’ ‡Ú∆‡ ’’∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ì◊Úø  Ó≈È ˘ «’‘≈, ““Ó≈È ˘ Íø ‹ ≈Ï Á∂ ÒØ ’ ª È∂ ÏÁÒ≈¡ Ò¬∆ ⁄π « ‰¡≈ √∆¢ «⁄ø  ≈ Ú≈Ò∆ ◊º Ò ‘À «’ ‹Ø «Ú¡’Â∆ ‹ÈÂ’ Âœ  ”Â∂ Ï≈ÁÒª È≈Ò ¡≈͉∆ È∂ Û Â≈ Á∆ ◊º Ò ¡≈÷ «‘≈ ‘À , ¿π √ ˘ ¿π √ ‹∂ Ò ∑ Á≈ √π Í ‚À ∫ ‡ Ò≈ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À , «‹º Ê ∂ Ó‹∆·∆¡≈ Ïø Á ‘À ¢ ”” √≈Ï’≈ «√º « ÷¡≈ Óø  ∆ ¡Â∂ «ÚË≈«¬’ Í◊‡ «√ø ÿ È∂ Ú∆ ‡Ú∆‡ ’’∂ «’‘≈, ““¡«Úø Á ’∂ ‹ ∆Ú≈Ò ¡Â∂ Ì◊Úø  Ó≈È Áº √ √’Á∂ ‘È «’ Ï≈ÁÒª Á∂ È∂ Û Ò∂ √π º ⁄ ≈ «√ø ÿ ˘ ‹∂ Ò ∑ √π Í ‚À ∫ ‡ «’™ Ò≈«¬¡≈ «‹º Ê ∂ Ó‹∆·∆¡≈ Ïø Á ‘À ¢ ’∆ «¬‘ Ï≈ÁÒª È≈Ò «’√∂ Â’∆Ï Á≈ «‘º √ ≈ ‘À ¢ ’∆ «¬‘ ÏÁÒ≈¡ ‘À ‹Ø Íø ‹ ≈Ï ⁄≈‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ””

Ï’≈«¬¡≈ Óø◊ª ͱ∆¡ª È≈ ‘؉ ”Â∂ ÓπÛ √øÿÙ Á∆ «⁄Â≈ÚÈ∆

¿π◊≈‘ª ÚºÒØ∫ √È¡Â∆ Ó˜Á±ª Á∆ Á∂Ù «Ú¡≈Í∆ ‘ÛÂ≈Ò Á∆ ‘Ó≈«¬Â ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ - √ø Ô π ’ Â «’√≈È ÓØ  ⁄∂ Á∂ ÎÀ √ Ò∂ Óπ  ≈Ï’ Ì≈Â∆ «’√≈È Ô± È ∆¡È (¬∂ ’ Â≈-¿π ◊ ≈‘ª) Úº Ò Ø ∫ «’ ’≈˘Èª «Úº ⁄ Ó˜Á±  «ÚØ Ë ∆ √Ø Ë ª ’∆Â∂ ‹≈‰ ’ ’∂ ’∂ ∫ Á √’≈ «Úπ º Ë √È¡Â∆ Ó˜Á±  ª Úº Ò Ø ∫ BH Â∂ BI Ó≈⁄ ˘ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ Á∂ Ù «Ú¡≈Í∆ ‘ÛÂ≈Ò Á∆ ‘Ó≈«¬Â ’È Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ‹Ê∂ Ï ø Á ∆ Á∂ ÍÃ Ë ≈È ‹Ø « ◊ø Á  «√ø ÿ ¿π ◊ ≈‘ª Â∂ ‹ÈÒ √’º   √π ÷ Á∂ Ú «√ø ÿ ’Ø ’ ∆ ’Òª È∂ «’‘≈ «’ ‹Ê∂ Ï ø Á ∆ Á∂ «ÚÙÒ∂ Ù ‰ Óπ  ≈Ï’ «ÚÙÚ ÚÍ≈ √ø √ Ê≈ Á∆¡ª √≈Ó≈‹ ͺ ÷ ∆ «Èº ‹ ∆’È Á∆¡ª È∆Â∆¡ª Á∂ ÂÏ≈‘’π È ¡√ «’√≈Ȫ Â∂ Ó˜Á±  ª √Ó∂  √≈∂ «’Â∆¡ª ”Â∂ ÍÀ ‘∂ ‘È¢ ¿π È ∑ ª Áº « √¡≈ «’ ‹Ê∂ Ï ø Á ’ ’≈‹ ÷∂   Ú≈Ò∂ Íø ‹ ≈Ï Á∂ AH «˜«Ò∑ ¡ ª «Úº ⁄ ‘ÛÂ≈Ò∆ Ó˜Á±  ª Úº Ò Ø ∫ ’∆Â∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ Ø √ Íà Á ÙȪ «Úº ⁄ «’√≈È Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢

«’√≈È ’‰’ Á≈ «¬’ Ú∆ Á≈‰≈ ÿº‡ Ì≈¡ ”Â∂ È≈ Ú∂⁄‰: «‡’À ¡À√¬∂¡À√ È◊ (Óπ‘≈Ò∆)- √øÔπ’ ’«ÓÙÈ ÓØ⁄≈ Á∂ ¡≈◊± ≈’∂Ù «‡’À È∂ «¬º Ê ∂ ͺ  ’≈ª È≈Ò ◊º Ò Ï≈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ «’√≈È ¡≈͉∆ ’‰’ Á≈ «¬º’ Ú∆ Á≈‰≈ ÿº‡ ∂‡ ”Â∂ È≈ Ú∂⁄‰ √◊Ø∫ ͱ≈ Ì≈¡ ÒÀ‰ Ò¬∆ √’≈∆ ı∆Á ¬∂ ‹ ø √ ∆¡ª ”Â∂ ˜Ø  Í≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ «’√≈È∆ √øÿÙ Áœ≈È Ò÷∆ÓÍπ ÿ‡È≈ Ò¬∆ «˜øÓ∂Ú≈ Ì≈‹Í≈ ¡≈◊±¡ª ¡Â∂ ‘ØȪ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ ’≈˘È ÓπÂ≈Ï’ √˜≈Úª «ÁÚ≈¿π‰ ¡Â∂ Í∆Ûª ˘ «¬È√≈¯ «ÁÚ≈¿π‰ º’ √øÿÙ ‹≈∆ ‘∂◊≈¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ’∂∫Á∆ ≈‹ ÓøÂ∆ ¡‹À «ÓÙ≈ ˘ ÓøÂ∆ Óø‚Ò ”⁄Ø∫ Ïı≈√ ’Ú≈¿π‰ Ò¬∆ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ ”Â∂ ÁÏ≈¡ Í≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «’√≈È ¡≈◊± È∂ «’‘≈ «’ ¿πºÂ ÍÃÁ∂Ù «Úº⁄ «Î ÂØ∫ ÔØ◊∆ √’≈ ‘Ø∫Á «Úº⁄ ¡≈ ⁄πº’∆ ‘À ¡Â∂ ¡◊Ò∂ «ÁȪ «Úº⁄ Ô±Í∆ Á∂ Óπº÷ ÓøÂ∆ È≈Ò «ÓÒ ’∂ «¬√ Ó√Ò∂ Á≈ √Ê≈¬∆ ‘ºÒ ’º„‰ Ò¬∆ ˜Ø Í≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¿πÈ∑ª «’√≈Ȫ ˘ √Ó∂∫ Á∆¡ª √’≈ª ÂØ∫ «¬È√≈¯ Óø◊‰ ¡Â∂ ¡ÀºÓ¡Àº√Í∆ √ÏøË∆ √øÿÙ Ò¬∆ «Â¡≈ «‘‰ Ò¬∆ ÍÃ∂« ’∆Â≈¢≈’∂Ù «‡’À È∂ «’‘≈ «’ «’√≈È∆ ¡øÁØÒÈ Áœ≈È Ù‘∆Á ‘ج∂ GCD «’√≈Ȫ Á∂ Í∆Û ͫÚ≈ª ˘ Óπº÷ ÓøÂ∆ Ì◊Úø Ó≈È Á∆ √’≈ ÚºË ÂØ∫ ÚºË Óπ¡≈Ú˜≈ Á∂Ú∂¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ «√º÷ «¬«Â‘≈√ È≈Ò ¤∂Û¤≈Û «’√∂ Ú∆ √± «Úº⁄ ÏÁ≈Ù ȑƒ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ «¬√ Á∆ «‹øÈ∆ «ÈøÁ≈ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ¿π‘ ÿº‡ ‘À¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2022

ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ

32 /5'4”, Unmarried good looking Sikh Lubana boy on Work Permit in United States .having own Buisness .background from Punjab Mukeriya . Looking for 25 to 32 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Sikh Caste No Bar girl from Canada, United States on Citizenship, Permanent Residence, Work Permit. Interested Families contact on (647) 477-3207. _________________________(NMB413106108)

30/6ft., good looking Unmarried Sikh Goldsmith boy in Canada Temporary Visa indian background from ludhiyana. working as Private Job. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident, Work Permit Sikh girl from caste no bar family in Canada. Interested Families contact on 416 907 0897. _________________________(NMB413217033)

27/5’8”, Unmarried Good looking Sikh Ramdasia Boy on Work Permit in USA. Working as Truck Owner-Operater. Indian background Kapurthala, Punjab. Looking for 22-26 unmarried, Citizen, PR, girl from Sikh Ramdasia family from US. Interested Families contact on +1 416-907-0988. __________________________(NMB41320980)

32/5'6" Separated Good looking Canadian born Hindu khatri boy . serving as CPA . Looking 25 to 31 unmarried , divorcee good looking girl from USA , Canada having citizenship,PR. Interested families contact on 647-477-2927. _________________________(NMB413216235)

25/5'11" Unmarried good looking Canadian Citizen Sikh Lubana boy. Working as IT Professional. Indian Background from Jalandhar. Looking for 20 to 26 years old, Unmarried Sikh girl from Canada. All visa accepted. Interested Families contact on 416-907-0988. _________________________(NMB413218020)

27/6ft.,, Unmarried good looking Candian PR Hindu Khatri Boy. Have Done Diploma in business management and doing private job . Looking For 23 to 27 years Unmarried Hindu Khatri, Brahman Girl from India. Interested Families contact on : +1416-907-6830 _________________________(NMB413217664)

23/5'9", Unmarried good-looking Hindu Citizen boy in USA done Master. Software Engineer. Background Anand, Gujarat, India. Looking 20 to 23 years old unmarried hindu gujarati any visa girl from medical field from USA/ India/ Canada. Interested Families contact on : (204) 480-0404 _________________________(NMB413178048)

32/5’10’’, Unmarried Canadian Citizen Good looking Sikh Kamboj Boy, Associates degree in Media ,Own Business in Media & Maarketing and Reak Estate Professional. Background from Jalandhar . Looking for an Educated girl from Sikh Religion and Kamboj, Jatt and Saini caste from, 27 to 32 years from Canada (GTA). Residential status can be Citizen , PR. Interested Families contact on (647)722-7230 __________________________(NMB41399662) 28/5'11" unmarried good looking Canadian born jatt Sikh boy. have own business . Indian background is from Nakodar. Looking 24 to 28 unmarried good looking Canadian born or raised jatt Sikh girl in Canada. Interested families contact on 647-477-2927. _________________________(NMB413204828)

30/5'9”, Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh saini boy. Looking for 25 to 29 years old Unmarried, Citizen, Permanent Resident, Work Permit, Student visa Sikh saini or caste no bar girl from Canada, USA. Interested Families contact on 416-907-5405. _________________________(NMB413218140) 25/5'10’’, Unmarried good looking Sikh Ramdasia boy Living in India. Have Done Bachelors in non medical and doing own business of shop . Looking For 21 to 26 years Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh Ramdasia girl from Canada Interested Families contact on : +1416-907-6830 _________________________(NMB413213928)

28/6'2", Unmarried ,good looking Jatt sikh Boy in India. Indian background village Rayya disit Amritsar Punjab. Looking 23 to 30 years old unmarried Citizen,Permanent Resident Girl of jatt Sikh family from Australia, Canada, UK, India, New Zealand, United States Interested Families contact on : 14169070988 _________________________(NMB413217369)

39/5'11", Divorcee,good looking hindu Khatri boy living in New Zealand. Indian background from Barnala distt Sangrur Punjab. Looking for 30 to 38 years Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen,Permanent Resident, Student Visa,Temporary Visa,Work Permit Girl from Sikh, Hindu and from Australia, Canada, India, New Zealand & United States. Interested Families contact on : 14169070988 _________________________(NMB413206342) 30/5'8", Unmarried Canadian Citizen good looking Graduate Sikh Jatt Boy. Manager . Indian background Taran taran,Punjab. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh Jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897 _________________________(NMB413163742)

36/6'0”, Unmarried Good looking Sikh, Jatt Boy,Own Business in India Hoshiarpur, Punjab (India). Looking for a Girl, 30 to 35 years from Canada,United States, NewZealand. Residential status can be Citizen,PR Interested Families contact on 416-907-4151 __________________________(NMB41330688)

38/ 5"6, Unmarried Good looking Sikh Punjabi Jatt Boy in USA on Temporary Visa. Have done Diploma in Mechanical , Working as Dispatcher. Background from Malerkot pind Cheema . Looking for an Educated Sikh jatt girl, 30 to 38 years from United States . Residential status can be Citizen/PR . Interested Families contact on (647)722-7230 _________________________(NMB413218164)

34/5'8", Divorcee, Canadian PR holder, good looking Hindu Patel Kadva Boy. Done B.E.Computer Engineering, working as an Engineer. Indian background is Gujarat. Looking for 29 to 35 years old any Marital Status Hindu & Caste must be Leva Patil, Patel Kadva, Patel Leva, Patel Desai, Vaishnav Vania, Patel Citizen, Permanent Resident, Temporary Visa,Work Permit Visa Status girl in Canada or United States. Interested Families Contact on 416 907 5405. _________________________(NMB413218312) 33 /5'10”, Unmarried good looking Citizen Jatt Sikh boy in Ontario, Canada, Ethnic background from Moga, Punjab. Have done Diploma in Networking Engineering and working as a Software Consultant. Looking for 27 to 33 years old Unmarried Sikh Punjabi Jatt,Ramgharia girl from Canada on Citizenship, Permanent Residence. Interested Families contact on:416 907 5405. _________________________(NMB413183661)

23/6'1", Unmarried good looking Jatt Sikh Boy Living in Canada on Temporary Visa. Have Done Diploma in business Mgt . Private job. Looking for 18 to 25 years Unmarried Citizen, PRJatt Sikh Girl from Canada. Interested Families contact on : 1416-907-6830. _________________________(NMB413205145) 24/5’8’’, good looking Unmarried jatt Sikh born Citizen boy in canada. indian background from moga. working as Truck OwnerOperater. Looking 23 to 28 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident jatt Sikh girl from Canada,United States Interested Families contact on: 416 907 0897. _________________________(NMB413217033) 37/5'11”, Separated good looking Citizen Sikh Rajput boy in Ontario, Canada, Ethnic background from Moga, Punjab. Have done Diploma in Electronics and working as a Transportation Professional. Looking for 31 to 34 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated,Divorcee Sikh Rajput, Caste No Bar girl from Canada on Citizenship, Permanent Residence. Interested Families contact on: (647) 477-2927. _________________________(NMB413217556)

37/6ft., Unmarried good looking Sikh Jatt boy on Work Permit in Canada. Working as Real Estate Professional. Indian Background from Mansa. Looking for 30 to 37 years old, Unmarried, Divorcee girl from Canada. Caste no bar. Preffering Citizen, PR, Work permit Interested Families contact on 416-907-0988. __________________________(NMB41312099) 32/5'6" Unmarried, Canadian Citizen, good looking Hindu Kashyap guy who has done bachelors in Computer Science ,working as a Lead Developer. Indian Background Is From Gujarat. Looking for 27 to 31 years old Unmarried girl in Canada or United States. Religion Hindu & Caste Can be any . Only Citizen,PR Visa Status are preferred. Interested Families Contact on: 416 907 5405. _________________________(NMB413218298)

38/5'7”, Unmarried good looking Citizen Hindu Khatri boy in Ontario, Canada, Ethnic background from Karnal, Haryana. Have done Doctrate in Family Medicine and working as a Doctor. Looking for 30 to 35 years old Unmarried Hindu, Sikh Khatri, Caste No Bar well educated girl from Canada, United States on Citizenship, PR or Work Permit. Interested Families contact on :164 749 94972. _________________________(NMB413218178)

25/5'8", Unmarried good looking Bachelors Hindu Kayastha Boy Citizen Born in Canada. Indian background From Bangalore & Delhi . Engineer. Looking 20 to 24 years old Unmarried on Citizen, PR Hindu Girl from USA/ Canada/ India/ Bangladesh . Interested Families contact on : 647-477-2686. _________________________(NMB413218323)

25/5'7", Unmarried good looking Diploma in Microsoft Sikh Amritdhari Boy in India Amritsar. Software Consultant. Looking 20 to 24 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh Arora, Gursikh, Amritdhari Girl from Canada, United States . Interested Families contact on : +1416-907-3897. _________________________(NMB413106655)

33/5'11", Unmarried Canadian PR holder good looking Graduate Hindu Rajput Boy. IT / Telecom Professional . Indian background Ujjain (MP). Looking 27 to 32 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident, Work Permit Visa status Hindu First Rajput, and than caste no Bar Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897. _________________________(NMB413218561)

29/6’3’’ Unmarried Good looking Sikh Ravidasia boy Citizen in Canada Ontario . Working as a Commercial Real Estate Professional. Looking for 24 to 29 years old Unmarried Citizen Hindu ,Sikh Girl from, CANADA.. Interested family contact on: (647) 477 2484. _________________________(NMB413189593) 26/5’11”, Unmarried USA Citizen Good looking Bachelors of Software Engineering jatt sikh boy . working as a Software Consultant. Looking for 22 to 26 years old Unmarried, Jatt sikh. Religion Sikh Jatt girl from USA. Interested Families contact on: 4169076830. _________________________(NMB413206206) 42/5'8”, Divorcee USA Citizen Good looking Hindu, Punjabi Nai Boy,Own Business Background from New-Delhi (India). Looking for a Hindu Sikh Caste no Bar Girl, 30 to 38 years from United States,Canada. Residential status can be any visa Interested Families contact on: 416-907-4151. _________________________(NMB413217452)

30/5’7”, Unmarried Good looking Hindu Brahmin Boy on Permanent Resident in Canada. Working as service Desk Analysist in JD Power. Indian background New Delhi. Looking for 24-29 unmarried, Citizen, PR, girl from Hindu Brahmin family from Canada. Interested Families contact on: +1 416-907-0988. _________________________(NMB413218466)

32/6'2", Unmarried good-looking Sikh work permit holder boy in UAE . Truck Mechanic. Background Nakodar, Punjab, India. Looking 26 to 32 years old unmarried Sikh girl citizen/PR from Canada. Interested Families contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413216468)

27/5’11’’, good looking Unmarried Sikh lubana born citizen boy in canada. indian background from Hoshiarpur. working as Accountant. Looking 22 to 27 years old Unmarried Citizen, Sikh girl from caste no bar family in Canada. Interested Families contact on 416 907 0897. __________________________(NMB41377277)

39/5'7”, Unmarried good looking Masters Citizen Hindu Brahmin boy in Ontario, Canada, Ethnic background from Jalandhar, Punjab. Have done M.Com and International Baccalaureate (IB). Managing his Own business consisting of 2 storage businesses, 1 plazza and other properties. Looking for 32 to 36 years old Unmarried Hindu Caste No Bar well educated girl from Canada on Citizenship, Permanent Residence. Interested Families contact on: 16474994972. ____________________________(NMB100680)

40/ 6’3’’, Unmarried USA Citizen Good looking hindu Boy Masters in JD ,Law in private firm. Looking for an Educated Hindu Sikh girl, 33 to 39 years from United States. Residential status can be Citizen , PR . Interested Families contact on: (647)722-7230. _________________________(NMB413213291) 36/5'11”, divorcee good looking PR Sikh jatt boy in Chilliwack, British Columbia Ethnic background from Ludhiana,Punjab. Have done Diploma in Electronics, Working as a Transportation Professional. Looking for 30 to 35 years old Unmarried, Separated, Divorcee Sikh, punjabi jatt girl from Canada on Citizenship, PR, Work permit. Interested Families contact on (647) 477-2927. _________________________(NMB413217643)

27/5’11’’, Unmarried Good looking Jatt Sikh boy PR in Canada Brampton. Working as a Transport Professional. Looking for 23 to 27 years old Unmarried Citizen Permanent Resident & All visa status Sikh Jatt Girl from CANADA. Interested Contact on: 647 477 2484. _________________________(NMB413113664)

www.nripost.com

¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆ ÓÀ‡∆ÓØÈ∆¡Ò 33/5'7", Unmarried good looking Sikh Rajput Boy in India Ludhiana. private job. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh, Hindu. First Rajput than Caste no bar Girl from Australia, Canada, UK, New Zealand, United States. Interested Families contact on : +1416-907-3897. _________________________(NMB413177549)

31/5’3”, Unmarried Good looking Sikh khatri Boy on Permanent Resident in Canada. Working as Security Guard. Indian background Chandigarh, Punjab.Looking for 25-30 unmarried, Citizen, PR, Student visa,temporary visa, Work permit girl from sikh, Khatri family from Canada. Interested Families contact on: +1 416-907-0988. _________________________(NMB413218819) 28/5'10", Unmarried ,good looking Jatt sikh Boy in india Ludiana Punjab. Looking 23 to 30 years old unmarried, Divorcee Citizen, PR Girl of Jatt Sikh from Canada Interested Families contact on : 14169070988. _________________________(NMB413217349)

30/5'9", Unmarried ,good looking Jatt Sikh Boy in India Sangrur Punjab. Looking 25 to 31 years old unmarried Citizen, Permanent Resident Girl from Jatt Sikh family from Canada, US. Interested Families contact on : 14169070988 _________________________(NMB413217169) 33/5'6", Unmarried good looking Sikh jatt Boy in India Mohali. Own Bussiness .Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh and first jatt and than Caste No Bar Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897. __________________________(NMB41398510)

31/5’6’’, Divorcee Good Looking Sikh Saini boy in UK on Work Permit . Diploma , ACCA--ACCOUNTANT. Own Business. Indian background JALANDHAR CITY , GOLDEN AVENUE. Looking Unmarried, Separated, Divorcee, Citizen, Permanent Resident, Student Visa,Work Permit GIRL From Sikh Jatt or Saini Caste from Canada,United Kingdom,United States Intrested Families Contact on : 416-907-4151. _________________________(NMB413215024) 27/6ft,, Unmrried, good looking Sikh MazhbiMajabi Boy on Work Permit in Germany. working as a manager. Looking For 25 to 30 years Unmarried Citizen, Permanent Resident, Sikh caste no bar Girl from Canada and United States. Interested Families contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413215371)

29 /5’5”, Unmarried good looking Sikh Lubana boy in England, UK on Temporary Visa. Working as Contractor Ethnic Background from Hoshiarpur, Punjab, India. Looking for 25 to 30 years old Unmarried Hindu, Sikh Caste No Bar girl from UK on Citizenship, Permanent Residence basis. Interested Families contact on (416) 907-3229. _________________________(NMB413156206)

53/5'9”, Divorcee Good looking Sikh Jatt Man. Double MBA.Own Bussiness in Canada Background from Shri Ganga Nagar Rajasthan (INDIA). Looking for an Educated Woman ,35 to 40 years on any Visa from Australia, Canada, United Kingdom,India,New Zealand,United States. Interested contact on 416-907-4151. _________________________(NMB413208941)

33/5'5", Divorcee good looking Masters Hindu Gold Smith Boy in India Varanasi. Teacher. Looking 27 to 30 years old Unmarried, Widow/Widower,Separated,Divorcee Citizen,Permanent Resident Hindu,Sikh Caste No Bar Girl from Australia,Canada,United Kingdom, India, New Zealand,United States. Interested Families contact on : +1416-907-3897. _________________________(NMB413162897) 30/ 6ft 0in good looking Unmarried Jatt Sikh born Citizen Boy in United States. Working as Technician. Indian background from Phagwara. Looking 26 to 32 years old Unmarried any visa status,Sikh caste no bar girl from Canada, United States. Interested Families contact on 416 907 0897. _________________________(NMB413215016) 26/6'3", Unmarried Canadian Citizen good looking Graduate Sikh Jatt Boy. Own Business. Indian background Patiala,Punjab. Looking 23 to 26 years old Unmarried Citizen Sikh jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : +1647 477 2635. ________________________(NMB413215434)

26/5'7", Unmarried US Work Permit holder good looking Masters in IT Hindu Khatri Boy. java developer . Indian background Chandhigarh, Punjab. Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident,Work Permit Hindu girl from USA. Interested Families contact on : +1647 477 2635 _________________________(NMB413215473) 31/5'8", Unmarried Canadian Citizen, good looking, Hindu Kashyap Boy has done Business administration degree and serving as Sales Associates. Background Is From Bangladesh. Looking for 24 to 30 years old Unmarried girl with any Visa in anywhere across the world. But First preference would be GTA Area,Unites States and India, Religion must be Hindu and Caste Can be any. Interested Families Contact on 416 907 5405. _________________________(NMB413213836)

30/5'7", Unmarried, good looking Jatt Sikh Boy on work Permit in Canada. Have Done Bachelors and Working as a private sector. Looking For 24 to 30 years Unmarried, Divorcee Citizen, Permanent Resident Jatt Sikh Girl from USA,Canada. Interested Families contact on : +1416-907-6830 __________________________(NMB41386424)

28/5'8’’, Unmarried, good looking, Hindu Aggarwal boy ,holding Student Visa in USA, Pursuing MBA, has started his own Startup . Indian background is from Telangana. Looking for 21 to 38 years old Unmarried , Citizen or PR girl in the Unites States or Canada. Religion must be Hindu and Caste Can be any. Interested Families Contact on 416 907 5405. _________________________(NMB413213302) 30/5'8" Unmarried good looking Sikh Jatt boy in India,Ludhiana, Punjab. Have done Dipoma in IT. Working in Private Company. Looking for 26 to 31 years old, Unmarried, Divorcee good looking Citizen, PR Sikh Jatt girl from Canada. Interested Families contact on 416-907-0988. _________________________(NMB413214489)

40/5'7", Unmarried good looking Canadian Citizen Hindu Brahmin Graduated Boy. Dispatch. Indian background From Maharashtra. Looking 34 to 37 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Hindu, Sikh Girl from Canada. Interested Families contact on : 647-477-2686. _________________________(NMB413207931) 36/6ft.,Unmarried good looking Canadian Citizen Jatt Sikh boy. have done Bsc.it and Working as a HR Counselor . Background is from Ludhiana Punjab. Looking for 28 to 34 year Unmarried Citizen Permanent Resident Jatt Sikh Girl from CANADA. Interested family contact on: 416-907-6163. ___________________________(NMB4138778)

34/6'2”, Unmarried Good looking Hindu Jat Boy, Masters (Mechanical Engg), Hotel Manager in United States. Indian background Ambala, Harayana (INDIA) .Looking for an Educated girl from 26 to 32 years from United States on any visa. Interested contact on 416-907-4151. _________________________(-------------------------)

34/5'5", Unmarried good-looking USA Citizen Hindu Kayastha bengali boy done Bachelor. Working in an Army . Indian background kolkata, west bengal, India. Looking 27 to 32 years old unmarried Hindu/any caste girl from USA, Canada. Interested Families contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413215838) 34/5'9", Unmarried good looking Hindu Arora Boy in Australia on Temporary Visa. Indian background in Ludiana Punjab. Looking 26 to 35 years old unmarried ,Divorcee Citizen,Permanent Resident Girl of Hindu,Sikh Religon any Caste from Australia,Canada. Interested Families contact on :14169070988 _________________________(NMB413118682) 36/6’4’’,good looking Canadian Citizen Unmarried Jatt Sikh boy.working as Government Employee. Indian background from Fathergarh sahib (Punjab). Looking for 27 to 33 years old Unmarried born Citizen, Sikh Caste no bar girl from Canada. Interested Families contact on 416 907 0897 _________________________(NMB413187447) 25/5'6", Unmarried Good looking Sikh Tonk kshatriya boy in India, Bathinda, Punjab .private job. Looking 20 to 25 years Old unmarried Citizen ,PR Sikh caste no bar girl from Canada, United States intrested family contact on : 416-907-5405. _________________________(NMB413213714) 30/5’11’, Unmarried good looking Sikh Ravidasia Boy on work permit in Montreal CANADA have done diploma in Hotel And Management. Indian Background From Nawan Shehar . Looking for 24 to 32 years old unmarried Girl, from HIndu or Sikh Religion and Caste can be any and Preferring Citizen, PR, work permit or Student Visa from Canada. Interested contact on…+1647 477 2635. _________________________(NMB413161473)

44/5’8”, Divorce Good looking Canadian Citizen Jatt Sikh Boy. Transportation Professional. Indian background Ludhiana .Looking for 35 to 41 unmarried or divorcee Citizen, PR, Work Permit holder girl from Sikh /Hindu first Sikh jatt Caste and than Caste No Bar Girl from Canada/ United States Interested Families contact on +1(4388363396.) _________________________(NMB413216104) 30/5’10”, Unmarried Canadian Citizen Good looking sikh Jatt boy .Transportation Professional. Looking for 25 to 30 years old Unmarried, Any visa status Sikh jatt girl from Canada. Interested Families contact on :647 4772686. _________________________(NMB413130341)

42/5'11", Div. good-looking USA Citizen Muslim sunni boy in done Bachelor. Own Business. Pakistan background Lahore-Pakistan. Looking 27 to 38 years old unmarried/div. Muslim/any caste girl from USA on any Visa. Interested Families contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413120116) 48/5'8" Unmarried good looking USA citizen SIKH khatri Boy . serving as an Engineer. Looking 37 to 42 unmarried good looking Hindu, sikh Caste no Bar Girl having any visa in Canada,USA. Intersted families contact on 416-907-5948. _________________________(NMB413214933)

33/5'11",Unmarried good looking Masters Sikh Jatt Boy in United Kingdom on Temporary Visa. Private Job. Looking 27 to 31 years old Unmarried Citizen/PR Sikh Jatt Girl from United Kingdom. Interested Families contact on : +1416-907-3897. __________________________(NMB41378442)

24/ 6ft., Unmarried Good looking Sikh kamboj Boy on Work Permit in Canada. Diploma in Business Managment. Private Job. Indian background from Seon Majra (Haryana) . Looking for 20 to 24 years Citizen PR Hindu or Sikh Caste no Bar girl from 20 to 24 years from Canada . Residential status can be PR, Citizen . Interested Families contact on 416-907-6163. _________________________(NMB413187836)

27/5'8”, Unmarried Good looking Canadian PR Sikh Jatt, Graduated Boy.Private Job. Background from Jagraon(Punjab) . Looking from, 21 to 24 years Sikh Jatt girl from Canada India. Residential status can be PR, Student Visa. Interested contact on 416-907-6163. _________________________(NMB413189771)

25/5'8”, Unmarried Good looking Sikh Lubana Boy in USA on Work Permit Honours Degree holder.Own bussniess Background from Tanda umar(Punjab) . Looking for 22 to 24 years old Unmarried Citizen PR Sikh Caste no Bar Girl from USA. Interested Families contact on 416-907-6163. ______________________(NMB413214841) 35/5'6”, Divorcee Good looking Sikh Jatt Boy on Work Permit in Canada. working as a Customer Support Professional Background from Amritsar . Looking for ,28 to 35 years old Unmarried Hindu Sikh Caste no Bar girl from Canada Residential status can be any. Interested Families contact on 416-907-6163. _________________________(NMB413209988)

31/5'11" Unmarried good looking Canadian Citizen Sikh Ramgarhia boy. Working as Engineer. Indian Background from Kapurthala. Looking for 26 to 32 years old, Unmarried Sikh Caste no Bar girl from Canada. All visa accepted. Interested contact on 416-907-0988. _________________________(NMB413212546) 28/5'8", Unmarried United States raised Citizen, good looking, Hindu Kshatriya guy , who has done MBA, working as a Civil Engineer .Indian Background Is From Odisha. Looking for 23 to 29 years old Unmarried Citizen, girl in the same Country. Religion must be Hindu and Cast can be any. Interested Families Contact on 416 907 5405. _________________________(NMB413212756)

35/5’8’’, Unmarried Good looking Jatt Sikh boy in India,Ludhian, Punjab. Looking for 27 to 34 yrs old Unmarried, Divorcee Citizen Permanent Resident Sikh Jatt Girl from CANADA.. Interested family contact on: 416-907-6163. _________________________(NMB413215971)

28/6'2”, Unmarried Good looking Sikh, Jatt Boy in United Kingdom Background on Temporary Visa. Background from Hoshiarpur, Punjab (INDIA). Looking for 23 to 30 years old Unmarried Citizen PR Sikh Jatt Girl from United Kingdom or Canada. Interested Families contact on 416-907-4151. _________________________(NMB413215742)

34/6'2”, Unmarried Good looking Hindu Jat Boy In USA on Work Permit Masters (Mechanical Engg). Manager. Background from Ambala, Harayana (INDIA) .Looking for 26 to 32 years old Unmarried Citizen PR Girl from Any Religon and any Caste from United States. Interested Families contact on 416-907-4151. _________________________(NMB413210834)

29/5'10", Unmarried good looking Bachelors Hindu Goldsmith Boy in India Maler Kotla . Own Business. Looking 24 to 30 years old Unmarried Citizen/Permanent Resident Hindu or Sikh. First Goldsmith than Caste no Bar Girl from Australia, Canada, United Kingdom, New Zealand, United States. Interested Families contact on : +1416-907-3897 _________________________(NMB413215607) 25/5'8",Unmarried Ukraine Permanent Resident holder good looking Graduate Sikh jatt Boy. Own Business . Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 22 to 26 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident,Work Permit Sikh Jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897 _________________________(NMB413214970) 31/5,7"Unmarried Canadian,PR good looking Sikh Amritdhari Boy. Own Business. Looking for 25 to 31 years old Unmarried good looking Amrithdhari Gursikh Girl In Canada All visa Accepted Cast no bar. Interested Families contact on .647- 477- 2484 . _________________________(NMB413195689)

29/6ft., Divorcee good looking Sikh Jatt boy in Canada on work permit.Private Job. Looking for 26 to 31 yrs old Citizen ,PR Unmarried, Divorcee, Widow, Separated good looking jatt Sikh Girl In Canada. Interested contact on .416-907-0988. _________________________(NMB413207951)

34/5,9"Divorcee good looking Sikh Jatt boy in India Punjab Kapurthala. Looking for 26 to 33 years old Citizen Unmarried,Divorcee, Widow, Separated good looking Jatt Sikh Girl In US Interested Families contact on .416-907-0988. _________________________(NMB413214822)

37/5’7”, Unmarried UK citizen Good looking Hindu Brahmin Boy. Working as CNC machine operator. Indian background Bhogpur, Jalandhar, PB.Looking for 32-37 unmarried,divorcee without any child Citizen, PR, girl from Hindu,sikh caster no bar from Canada. Interested Families contact on +1(416) 907-5405. _________________________(NMB413206302) 27/6'0", Unmarried US Work Permit holder good looking Sikh Rajput Boy. Indian background Nawanshahr,Punjab. Looking 23 to 28 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Visa status Sikh Caste No Bar Girl from United States . Interested Families contact on : +1416-907-8097. _________________________(NMB413166349)

34/6'2", Unmarried good looking Masters Hindu Scheduled Caste Boy in India Jagraon . Health Care Professional .Looking 26 to 33 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Hindu and first Schedule Caste and than Caste No Bar Girl from Canada or United States. Interested Families contact on : +1416-907-3897. _________________________(NMB413174389)

34/5'10", Unmarried Uk Citizen good looking Bachelors Sikh Ramgharia Boy. Own Business. Indian background Jalandhar, Punjab. Looking 28 to 33 years old Unmarried Any Visa status Sikh first Ramgharia than Caste no Bar Girl from Australia, Canada, UK, New Zealand, US. Interested contact on : +1416-907-3897. _________________________(NMB413216909)

34/5’11’’, good looking Divorcee Sikh Khatri boy in Canada on Student Visa. Private job. background from bareli. Looking 27 to 35 years old any Marital Status, Citizen, Permanent Resident, Sikh caste no bar girl from Canada, Interested Families contact on 416 907 0897. _________________________(NMB413217538)

37/5’11’’, good looking Unmarried jatt Sikh boy India Patiala, Punjab. working as private job. Looking 32 to 39 years old Unmarried Citizen, PR, Jatt Sikh girl from Canada, Interested Families contact on 416 907 0897. _________________________(NMB413216598)

29/5'9", Unmarried ,good looking Punjabi saini boy in Australia on Temporary Visa. Indian background nagal dam Punjab. Looking 25 to 31 years old unmarried Widow/ Widower, Divorcee Citizen,Permanent Resident Girl from Hindu, Sikh Caste No Bar family from Australia, Canada, New Zealand. Interested Families contact on : 14169070988 _________________________(NMB413201096)

33/5'11", Separated good looking Jatt Sikh Boy Living in united kingdom. Working as a Construction Supervisor. Looking 26 to 33 yrs Unmarried Citizen, PRJatt Sikh Girl from UK, Canada US . Interested contact on : 1416-907-6830. _________________________(NMB413162494)

29/6'2' unmarried Good Looking USA Born jatt Sikh boy. Own business of Trucking. Indian background is from Amritsar. Looking 18 to 23 unmarried good looking jatt Sikh girl from Canada, United Kingdom,India,New Zealand, United States. Interested contact on 647-477-2927. _________________________(NMB413217303)

33/5'7”, Innocently Divorced good looking Citizen Sikh Jatt boy in BC, Canada born and brought up in Canada. Background from Jalandhar, Punjab.Done Diploma in Networking. Working asTruck Driver. Looking 28 to 32 yrs old Unmarried, Divorcee Sikh Jatt girl from Canada on Citizenship, Pemanent Residence, Work permit. Interested Contact on (647) 477-3207. _________________________(NMB413217317) 30/5'9", Unmarried good-looking Hindu boy raised in USA done MSc. Data Scientist. Background Gujarat, India. Looking 24 to 30 years old unmarried Hindu sindhi/any caste& any visa beautiful girl from USA. Interested contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413217049)

28/5'10", Unmarried good looking Hindu Khatri Boy Living in India. Have Done Bachelors and Doing OWN Business of Property . Looking for 22 to 27 years Unmarried Citizen, Permanent Resident Hindu Khatri Girl from Canada United States . Interested Families contact on: +1416-907-6830. _________________________(NMB413216296)

25/5'6", Unmarried ,good looking sikh Kamboj Boy in New Zealand.IT Telecom Professional Indian background Sultanpur lodhi district Kapurthala Punjab .Looking 21 to 25 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Girl from Sikh Kamboj family from New Zealand. Interested Families contact on : 14169070988. _________________________(NMB413171028) 31/5'7", Unmarried ,good looking sikh Khatri Boy in india. Own business Contractor . Looking 25 to 31 years old unmarried & Divorcee Citizen,Permanent Resident Girl Sikh Jatt,Khatri from Canada,United States. Interested Families contact on : 14169070988. _________________________(NMB413216263)

30/6ft., Unmarried good looking Masters Sikh jatt Boy in India Bathinda. Own Business . Looking 25 to 30 years old Unmarried Sikh and first Jatt and than Caste No Bar Girl from India. Interested Families contact on : +1416-907-3897. _________________________(NMB413185736) 40/5'9”,Unmarried good looking KHATRI HINDU CITIZEN boy in SWEDEN. Have done LLB. looking for 35 to 41 years old Unmarried, Citizen,Permanent Resident HINDU,Sikh caste no bar girl from Canada.Interested Families contact on 416-907-5405. _________________________(NMB413202099)

29/5’9’’, Unmarried Good looking Jatt Sikh boy in Rupnagar Punjab .Own Business. Looking for 24 to 30 years old Unmarried all visa Accepted Jatt Sikh Girl from USA,CANADA. Interested contact on: 416-907-6163. _________________________(NMB413217190) 29/5'6, Unmarried good looking Sikh Amritdhari Boy in New Zealand on Work Permit. Have Done Diploma in computer science and working as a account manager in it company . Looking For 22 to 30 years Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Amritdhari Girl from Australia, Newzealand. Interested Families contact on : +1416-907-6830 _________________________(NMB413162144)

31/6ft. , Unmarried good looking Bachelors Sikh Jatt Boy in India Ludhiana. Private job. Looking 25 to 31 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh jatt Girl from Canada, United States. Interested Families contact on : +1416-907-3897 __________________________(NMB41321057)

28/5'11", Unmarried, good looking, Hindu Brahmin (Manglik) Boy in Canada on Temporary Visa, who has done BCA, serving as a Truck Driver .Indian Background Is From Nakodar. Looking for 22 to 28 years old Unmarried , Citizenship or PR holder girl in Canada . Religion must be Hindu and Sikh, Cast isn't the constraint. Interested Families Contact on 416-907-4067. _________________________(NMB413108972)

48/5'10" Divorcee Canadian Citizen Good looking graduated Hindu Brahmin guy of Canada.working as a logistic controller .looking for 38 to 48 years old girl with any Visa Status, Religion and caste doesn't matter .Interested families contact on 416 907 5405. _________________________(NMB413127014)

31/5'10”,Unmarried good looking SIKH RAMGHARIA boy PR in Canada. Engineer. looking for 25 to 30 years old Unmarried,any visa Status Sikh caste no bar girl from Canada,USA.Interested Families contact on 416-907-5405. _________________________(NMB413178498)

41/5’8’’, Unmarried Good looking Jatt Sikh GentleMen in Nawa Shahar Punjab . Working as a Manager . Looking for 35 to 43 years old Unmarried ,Divorcee Citizen Permanent Resident Jatt Sikh Lady from USA,CANADA. Interested Families contact on : 4169076163. _________________________(NMB413217545)

32/5'10", Divorcee, good looking Jatt Sikh USA Citizen Boy Living . Have Done Bachelors and Transportation Professional. Looking For 26 to 31 years Unmarried, Divorcee Citizen, Permanent Resident Jatt Sikh Girl from USA, Canada. Interested Families contact on : +1416-907-6830 _________________________(NMB413214777)

40/5'10”, Divorcee USA Green card holder , Masters in electrical engineering Hindu Khatri Boy, Background Amritsar, Punjab. Having his Own Business. Looking for 35 to 40 years old Unmarried, Widow/ Widower/Divorcee Hindu/Sikh, Girl without baby on Any Visa Status. Interested Families contact on 4169076163. _________________________(NMB413179231)

33/5’11"Unmarried good looking Sikh Jatt boy in US on work permit. Have done Masters and Working as Engineer. Looking for 26 to 31 years old Unmarried Citizen,PR good looking Jatt Sikh Girl In USA. Interested Families contact on .416-907-0988. _________________________(NMB413151721) 28/5,11", Unmarried good looking Sikh Jatt boy in India, Ludhiana Punjab. Working as Pharmacist. Looking for 24 to 28 years old Unmarried good looking sikh Jatt Citizen,PR. girl from Canada. Interested Families contact on: 416-907-4611. _________________________(NMB413206985) 38/5,11", Divorcee good looking USA Citizen Hindu boy. Working as pilot. Looking for 32 to 38 years old Unmarried,Divorcee good looking Hindu girl from US All visa Accepted. Interested Families contact on .416-907-4611 _________________________(NMB413168394)

29/5,11", Unmarried good looking Sikh Jatt boy on Work Permit in Canada. Working as Plumber. Looking for 25 to 28 years old Unmarried, good looking Citizen PR Jatt sikh girl from Canada. Interested Families contact on: 416-907-4611. _________________________(NMB413207962)

27/5'10", Unmarried good-looking H1B visa holder Hindu Marathi boy in USA. Done Master in data engineering. Data Engineer. Indian background Maharashtra, India. Looking 25 to 28 years old unmarried hindu girl, any visa status from USA/ Canada. Interested Families contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413214636)

25/6ft., Unmarried New Zealand Work Permit holder good looking Diploma holder Sikh jatt Boy. Manager. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 18 to 26 years old Unmarried Citizen, PR,Work Permit Sikh jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897. _________________________(NMB413129132) 32/5’9’’,Unmarried good looking Canadian PR Sikh Jatt boy. Looking for 26 to 33 years old Unmarried good looking Jatt Sikh Girl In Canada all visa accepted. Interested Families contact on .416-907-0988. _________________________(NMB413179948) 29/5'4", unmarried, good looking Sikh Ramdasia Boy Living in India, Mohali, Punjab. Having own business . Looking For 25 to 28 years Unmarried Citizen/PR Sikh Ramdasia, punjabi jatt Girl from Canada. Interested contact on : +1416-907-6830. _________________________(NMB413165821)

39/5’11’’ , Separated United State Temporary Visa Good Looking Sikh Jatt Boy. Truck Owner-Operater. Indian background Jalandhar (Nakoder). Looking Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen, PR,Work Permit from Hindu or Sikh Religion and Caste no Bar girl from Canada or United States Interested contact on : 416-907-4151. _________________________(NMB413163945) 34/5'7",Unmarried good looking Sikh sudhan Boy from Jammu kashmir, India . Running his own bussiness . Looking 27 to 33 years old Unmarried Permanent Resident,Work permit sikh Caste no bar Girl from Canada . Interested Families contact on : 416 907-5405 _________________________(NMB413214817)

36/5'5", Unmarried good-looking USA Citizen Hindu Nepali boy. Software Engineer. Indian background Kathmandu, Nepal. Looking 25 to 30 years old unmarried/ Nepali hindu girl from USA/Canada/Anywhere . Interested Families contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413112527)

29/5'10", Unmarried , good looking Jatt Sikh Boy PR in Canada . Have Done BBA In Marketing From Surrey Now Working as a Sales Manager. Looking For 23 to 28 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident,Student Visa, Work Permitt Jatt Sikh Girl from Canada . Interested Families contact on : +1416-907-6830. ___________________________(NMB41358019)

# 2355, Derry Road, East Mississauga, Ontario Contact Us : 416-619-0032


MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2022 ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ

26/5'2”, Unmarried beautiful Bachelors Citizen Hindu Aggarwal girl in Ontario, Canada.Background from Chandigarh, Punjab. Have done B.Com and Mini MBA. Looking for 26 to 30 yrs old Unmarried Hindu Aggarwal boy from Canada on Citizenship, Permanent Residence. Interested families contact on: 647 477 3207. ______________________(NMB413214792)

30/5'3'' Unmarried Canadian Citizen Born good looking Sikh Arora Girl. Web Designer Indian background Chandigarh, Punjab. Looking 30 to 35 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-593-0728. ______________________(NMB413179263)

30/5'3’’, Unmarried good looking Jatt Sikh Girl Living in India, Taran Tarn, Punjab. Have Done Bachelors and working as a Nurse in Civil Hospital. Looking 29 to 33 years Unmarried Citizen, PRJatt Sikh Boy from Canada. Interested Families contact on : 416-907-6830. ______________________(NMB413216486)

22/5'1”, Unmarried beautiful Bachelors Canadian Citizen Sikh Amritdhari girl. Doing final year science in university and aiming at medicine/research field. Indian background from Mumbai, India.Looking for 22 to 26 years old Unmarried Sikh Caste No Bar Boy from Canada, USA, UK on Citizenship. Interested Families contact on: (416)-907-4067. ______________________(NMB413179357)

32/5'5", Unmarried Work Permit holder in Canada, good looking, Sikh Jatt girl. Done GNM, serving in Amazon right now . Indian Background is Barnala. Looking for 30 to 34 years old Unmarried Citizenship or PR holder boy in Canada Only. Religion & Caste must be the same. Interested Families Contact on: (647) 477 2484. ______________________(NMB413161148) 26/5'3", Unmarried Canadian PR holder good looking Diploma Sikh Tonk Kshatriya Girl. Private Job . Indian background Moga,Punjab. Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident, Work Permit Visa status Sikh Boy First Tonk Kshatriya and than jatt caste from USA or Canada in GTA. Interested contact on : +1416-907-3897. ______________________(NMB413199023)

28/5'2”,Unmarried Canadian Citizen good looking SIKH RAMGHARIA Girl. Have done Bachelors. Behavior Therapist. Looking for 27 to 32 years old Unmarried, Citizen, PR,Work Permit Sikh Ramgharia Boy from Canada, USA. Interested Families contact on 416-907-5405. ______________________(NMB413216214) 35/5'4", Unmarried United States born Citizen, good looking Jain Shwetambar girl. Done Masters in Education Administration, working as a Education Project Director. Indian background is Gujarat. Looking for 34 to 38 years old, Unmarried Hindu or Jain & Caste no bar. Boy with Citizen or Green card holder Visa Status in USA only. Interested Families Contact on: 416 907 5405. ______________________(NMB413165695)

31/5,9" good looking Canadian Citizen Sikh, Punjabi Jatt Girl. Indian Background Ludhiana. Looking for 31 to 35 years old Unmarried good looking Sikh Boy in Canada.Cast Sikh Jatt Born in Canada. Interested Families contact on: +14162754749. ______________________(NMB413218004)

34/5'4", Unmarried Good looking Canadian citizen Hindu jatt girl. Serving as an Accountant . Indian background is from Sirsa . Looking 32 to 40 unmarried good looking Hindu boy having any visa in Canada/US. Interested families contact on: 647-477-2927. ______________________(NMB413203397) 28/5'5", Unmarried Good looking canadian PR Sikh Lubana girl. Serving as an Accountant. Indian background is from Mohali . Looking 28 to 33 unmarried good looking sikh boy having Citizenship/PR in canada. Intersted families contact on: 647 477 2484. ______________________(NMB413161148)

23/5'3”, Unmarried Beautiful Citizen Sikh Amritdhari girl in Ontario, Canada, Ethnic background from Hoshiarpur, Punjab. Have done Diploma in Business and Marketing and working as a Data Analyst. Looking for 23 to 28 years old Unmarried Sikh Gursikh, Amritdhari, Caste No Bar well educated boy from Canada, US on Citizenship/PR/Work Permit. Interested Families contact on: 16474994972. ______________________(NMB413218176) 24/5’3’’, Unmarried Beautiful Hindu Arora,Girl in USA on Temporary Visa have done Masters in Business & Accounting, Persuing CPA ,Manager in Own Business. Background from Panchkula, Chandigarh . Looking for an Hindu Caste no Bar Educated Boy, 25 to 29 years from US. Residential status can be Citizen, PR. Interested contact on: 647 722 7230. ______________________(NMB413215827)

35/5’5’’, Divorcee Canadian Citizen beautiful Sikh Jatt Girl, Masters in Business Administrations (MBA) , Accountant in Private company. Background from Moga. Looking 33 to 38 yrs old Sikh Jatt Educated Citizen/PR boy from Canada (GTA). Interested contact on: 647 722 7230. ______________________(NMB413209574) 37/5'6”, Widow/Widower good looking Citizen Hindu Gold Smith Girl in Canada. Indian background Ludhaina ( barnala) . Business Analyst . Looking for 36 to 42 years old Unmarried, Widow/ Widower, Divorcee Hindu, Sikh Caste No Bar Boy from Canada on Citizenship, Permanent Residence, Work Permit. Interested Families contact on: 647 477 2686. ______________________(NMB413218563)

29/5'3", Widow/Widower good looking Sikh Punjabi Jatt Girl in India Sangrur.Looking 28 to 37 years old Unmarried, Widow/Widower, Divorcee Citizen, PR Sikh jatt Boy from Australia, Canada, UK ,New Zealand or US. Interested contact on : +1416-907-3897. ______________________(NMB413177186) 27/5'2",Unmarried good looking Citizen Hindu Khatri girl in Canada. Working as Govt Employee. Indian background from Ambala Cantt. Looking for 27 to 32 yrs old, Unmarried Hindu, Sikh boy from Canada. all visa accepted. Interested contact on: 416-907-0988. ______________________(NMB413218558) 29/5'8" Unmarried good looking Sikh Saini girl in India, Nawa Shehar. Working in Private Company. Looking for 26 to 32 years old, Unmarried Sikh boy from USA, Canada. Preffering Citizen, PR only. Interested Families contact on: 416-907-0988. ______________________(NMB413211490)

39/5'1", Unmarried USA Citizen good-looking Hindu girl Done Master. Manager. Background Gujarat, India. Looking 35 to 45 years old unmarried hindu boy citizen from USA. Interested Families contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413218854)

43/5'4", Widow/Widower good looking Sikh Tonk Kshatriya Girl Living in India Have Done Bachelors. Looking for 40 to 48 years Widow/ Widower, Divorcee Citizen,PR Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada . Interested Families contact on : +1416-907-6830. ______________________(NMB413216476)

42/5'3", Canadian Born Unmarried beautiful Bachelors Sikh Jatt Girl. Working as Government Employee in ICBC. Looking for 39 TO 44 years old Unmarried, Divorcee belonging to Any Religion Boy on Citizenship from BC, Canada. Contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413169940)

30/5'2", Unmarried beautiful Sikh Jatt Girl from India Punjab, Firozpur. Looking for 28 TO 35 years old Unmarried, Divorcee Sikh Jatt gentelman on Citizenship, PR from Canada, United States. Interested Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413187016)

26/5'4", Unmarried Beautiful Sikh, Jatt Girl in India, punjab, Ludhiana. Looking for 25 to 30 years old Unmarried. Religion; Sikh Jatt Citizen, PR Boy from Canada. Interested Families Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413187304)

25/5'8", Unmarried Canadian Citizen good looking USA born Girl from Hindu Brahmin Telugu Family. Business Analyst. Indian background Hyderabad. Looking 25 to 29 years old Unmarried Citizen/PR Boy from Canada/USA and from Hindu Brahmin or Kapu family. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413185680)

32/5'2", Good looking USA Citizen Unmarried Hindu Jain Girl. Software Consultant. India background from Mumbai. Looking 32 to 35 years old Unmarried, Citizen, PR, Work Permit Hindu, Jain Boy from United States. Interested Families contact on 416 907 0897. ______________________(NMB413187174)

44/5'3", Unmarried beautiful Bachelors Gujarati Hindu Patel Girl on Citizenship basis in Canada. Looking for 42 to 50 years old Unmarried Hindu Caste no bar Boy on Citizenship, PR, Work Permit holder from Canada, US. Contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413166138)

30/5'4", Unmarried Beautiful Sikh Punjabi Jatt Girl in United States. Looking for 30 to 32 years old Unmarried Sikh Jatt Punjabi PR holder Boy from United States/ NewYork. Interested Families Contact on : 1289593073. ______________________(NMB413188270)

32/5'3", Unmarried Canadian PR holder beautiful Bachelors Hindu Mauritious Born Girl done bachelors . Working as IT Officer at Scotia Bank. Looking for 32 to 36 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy from Canada. Contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413186257)

31/5’2", Unmarried beautiful Sikh Rajput Girl in Canada on Work permit. Indian background Meerut, UP. Looking for 30 to 36 years old unmarried Hindu & Sikh Boy from Canada or Us on any Visa. Contact on: (416)-907-4611. ______________________(NMB413174135)

38/5ft., Unmarried US Citizen beautiful Bachelors Sikh Ramgarhia Girl. Working as Programmed Coordinator in Senior Nutrition Services US. Looking 37 to 40 years old Unmarried Hindu, Sikh Citizenship/PR Boy from Northern California, US. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413146913)

35/5'7", Unmarried Canadian Citizen beautiful Bachelors Punjabi Jatt Girl. Working as Executive. Looking for 32 to 40 years old Unmarried Punjabi Jatt Boy on Citizenship, PR, Work Permit basis from Canada. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413113053)

47/5'5", Unmarried US Born Masters Hindu Jain Lady. Working as Dietician in Hospital. Looking for 45 to 50 years old Unmarried, Divorcee Hindu, Jain, Bengali, Marathi, Gujarati, South Indian Gentleman on Citizenship, PR basis from US, Canada. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413156327)

32/5'4", Unmarried Beautiful Hindu, Prajapati girl in India, punjab, Adampur. Teacher. Looking for 31 to 35 yrs old Unmarried Citizen/ PR Boy from Canada. Caste no bar. Intrested Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413186836)

36/5’4" Unmarried USA Citizen good looking Sikh Punjabi Jatt Masters holders Girl. Manager. Background is from Jalandhar, Punjab. Looking 35 to 40 years old Unmarried any visa status, Sikh Punjabi Jatt boy. Interested contact 416-907-4611. ______________________(NMB41324139) 28/5'4", Unmarried, Canada Work permit holder good looking Masters Sikh Ramgharia Girl. Manager. Indian background Jalandhar . Looking 28 to 32 years old Unmarried, Citizen, PR, Work permit, Sikh, Punjabi Jatt , Ramgharia Boy from Canada. Interested contact on :2895930730. ______________________(NMB413175073)

39/5'5", Unmarried, Canadian Citizen holder good looking Bachelors Hindu Khatri Girl. Lawyer. Indian background New Delhi . Looking 39 to 44 years old Unmarried, Citizen, PR, ,Sikh, Hindu, , Caste No bar Boy from Canada. Interested Families contact on :2895930730. ______________________(NMB413183768) 34/5'4" Divorcee good looking USA Citizen Hindu brahmin Girl . Registered nurse . Indian background is from Hoshiarpur. Looking 32 to 38 unmarried, divorcee Good Looking Hindu Brahmin, Khatri boy Having citizenship, Green card of USA. Intrested Famileis Contact on: 289-293-0731. ______________________(NMB41320908) 29/5'4'' Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Kshatriya Girl . Girl has done Bachelors in B.tech. Software Developer . Background From Delhi, India. Looking for 29 to 35 years old Unmarried Citizen, PR Religion can be any caste no bar Boy from Canada. Interested Families Contact on : 647-907-6163. ______________________(NMB413180572)

32/5ft., Divorcee Canadian Citizen beautiful Graduate Muslim Syed Shia Girl. Working on post of Manager. Looking for 30 to 36 years old Unmarried, Widow\Widower, Divorcee, Separated Boy belonging to Muslim Religion Shia or Sunni Caste on Citizenship, PR from Canada, United States. Interested contact on : 416 907 6830. ______________________(NMB413185015)

29/5'5", Unmarried Canadian Born beautiful Bachelors Sikh-Jatt Girl. Working as Nurse. Looking for 29 to 36 years old Unmarried Sikh Jatt Boy on Citizenship, Permanent Resident from Canada, United States. Interested Families contact on : 416 907 6830. ______________________(NMB413181787) 29/5‘3' Unmarried Canadian PR good looking Sikh Jatt girl has done Diploma in Business management. Doing a private Job in Rodger Company . Background From Karnal, Haryana, India. Looking for 28 to 32 years old Unmarried Citizen, PR, Work Permit Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Contact on : 647-907-6163. ______________________(NMB413159122) 33/5'7", Unmarried Canadian Citizen beautiful Masters Sikh-Jatt Girl. Government Job in Civil Engineering. Looking for 33 to 37 years old Unmarried Sikh- Jatt Boy on Citizenship/PR basis from Canada. Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413171738) 28/5'5'', Canadian work permit holder, Unmarried, Good looking Telugu Vamsha raj Girl done masters in Cloud Computing. Software engineer . Seeking for 26 to 32 years old girl . Religion must be Hindu, Caste No bar. Canada and United States will be preferred. Alliance must be well educated , Qualified and good enough. Only Citizen, Permanent residency and work permit will be preferred. Interested Families contact on : 416 907 5405. __________________________(NMB413174436)

34/5'6", Unmarried beautiful Bachelors Hindu Punjabi Girl from New Delhi (NCR/NCT),India. Working in an Event Company. Looking for 30 to 36 years old Unmarried Hindu Punjabi, Caste No Bar Citizen or PR Boy from Canada. Interested Families contact on : 416 907 3229. __________________________(NMB413185765)

36/5'4"Unmarried,US Citizen holder good looking Masters Sikh Jatt Girl. Private Job. India background Jalandhar. Looking 35 to 40 years old Unmarried, Citizen, PR, Student visa, work permit, Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on : 416-907-4611. ______________________(NMB41324139) 25/5'5", Unmarried good looking Canadian born citizen Girl. Doing Residency from USA. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 24 to 29 years old Unmarried Citizen born Sikh Jatt boy from Canada, US, UK and Australia. Interested Families contact on : 416-907-0988. ______________________(NMB413171468) 26/5'3", Unmarried Canadian PR holder Beautiful Sikh Jatt Girl. Receptionist. Indian background Moga (Punjab). Looking for 27 to 29 years old Unmarried Sikh Jatt , Citizen/ PR Boy from Canada. Interested Families Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413185774) 33/5'9", Divorcee beautiful Sikh Jatt Girl on Temporary Visa in United States. Have done Diploma in Hotel Management. Working as Hotel & Restaurant Professional. Looking for 33 to 40 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Sikh Jatt or Caste no bar Boy on Citizenship, PR from US. Interested Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413179422) 38/5'1", Unmarried Canadian Citizen Beautiful Hindu, Saraswat Brahmins Girl. Working as Carehead professional. Indian background Delhi. Looking 34 to 40 yrs old Unmarried Hindu Saraswat Brahmins Citizen, PR Boy from Canada. Interested Contact on : 12895930731. ______________________(NMB1006421)

26/5’3”,Unmarried Good looking Sikh Arora Assistant Manager Girl on Work Permit in Canada. Diploma in International Business Management. Indian background Ludhiana (Punjab). Looking 26 to 30 years old unmarried citizen/PR Sikh Arora Boy from Canada. Interested contact on: (416)-907-4611. ______________________(NMB413134923) 28/5'4" Unmarried good looking USA Citizen Hindu brahmin Girl. Serving as a manager . Indian background is from Una, Himachal Pradesh. looking 29 to 32 unmarried good looking Hindu Brahmin Boy having citizenship, Green card of USA. Interested families contact on 416 907 5948. ______________________(NMB413186377) 26/5'4", Unmarried Beautiful Sikh Jatt Girl on Work Permit in Canada. Supervisor. Indian background Punjab, Amritsar. Looking for 26 to 29 years old Unmarried Sikh, Jatt Citizen or PR Boy from Canada. Interested Families Contact on 12895930731. ______________________(NMB413184997) 20/5'4", Unmarried, Canada Citizen holder Good looking Bachelor Muslim Sunni Girl. Student. Pakistan background Lahore. Looking 21 to 27 years old Unmarried, Citizen, PR, Muslim, Sunni boy from Canada USA. Interested Families contact on :4169075964. ______________________(NMB413185551)

27/5’7", Unmarried Sikh Jatt beautiful USA Citizen Girl. Doctor. Indian background is from Jalandhar, Punjab. Looking for 27 to 32 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on 164 7478 3324. ______________________(NMB413181493)

33/5'11", Unmarried Canadian Citizen good looking Jatt Sikh Girl have donbe masters in Digital Media. Working as a Professor. Indian background Jalandhar (Punjab). Looking 32 to 37 years old Unmarried. Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 905-891-9946. ______________________(NMB413178469)

33/5'3", Unmarried Canadian Citizen good looking Jatt Sikh Master MA in Political Science Girl. Own Business. Indian background is Hoshiarpur (Punjab). Looking 33 to 35 years old Unmarried. Citizen, PR. Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 905-891-9946. ______________________(NMB413180062) 40/5'7" Unmarried USA Citizen Masters Sikh Jatt Girl. Working as Social Worker. Indian background Ludhiana. Looking 40 to 44 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR Sikh Jatt boy from USA. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413179623)

42/5'4", Unmarried Canadian Citizen good looking Masters CPA Sikh Jatt Girl. Accountant. Indian background from Jagraon (Punjab). Looking 40 to 47 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413178459)

www.nripost.com

¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆ ÓÀ‡∆ÓØÈ∆¡Ò 31/5'4" Unmarried Canadian Citizen Doctorate Sikh Jatt Girl. Working as Doctor. Indian background Ludhiana. Looking 36 to 36 years old unmarried Citizen,PR Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413176651) 26/5'4", Unmarried Canadian work Permit holder Doctorate Sikh Mazhbi Girl. Working as Manager. Indian background is Kapurthala (Punjab). Looking 26 to 30 years old unmarried Citizen, PR Qualified Sikh, Hindu any Caste Boy from Canada. Interested contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413129229)

35/5'7", Unmarried Canadian PR holder Sikh Ramgharia Girl. Well educated MCA. Indian background is Ludhiana (Punjab). Looking 35 to 38 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Punjabi Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1794. ______________________(NMB413163957)

26/5'2", Unmarried Sikh Jatt Girl. Masters in MCA. Living in india's Punjab (Gurdaspur). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen, PR Sikh jatt Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1794. ______________________(NMB413160301)

40/5'7", Unmarried USA Citizen Masters Sikh Jatt Girl. Working as Social Worker. Indian background Ludhiana. Looking 40 to 44 years old Unmarried, Divorcee citizen, PR Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413179623)

24/5'8", Unmarried good looking Graduate Sikh Jatt (Amritdhari) Girl on Work permit in Canada. Working in Private sector. Indian background is Faridkot (Punjab). Looking 24 to 26 yrs old unmarried, Citizen, PR Sikh Amritdhari Boy from Canada or US. Contact on 2895690830. ______________________(NMB413182307) 30/5'7", Divorcee Canadian Citizen good looking Bachelors Sikh Jatt Girl. Doing Job in Private Sector. Looking 30 to 34 years old Unmarried, Separated, Divorcee Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt Boy from Canada. Interested contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB41398450)

31/5'10", Divorcee Canadian Citizen good looking Bachelors Sikh Jatt Girl. Sales Professional. Looking 34 to 40 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen or PR Hindu/Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB4137053) 23/5'7", Unmarried good looking Masters Hindu Khatri Girl in India, Punjab, Jalandhar. Has done MBA. Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen, PR Hindu, Sikh Boy from Canada, Ontario. Caste no bar. Contact on 289-401-1794. ______________________(NMB413181871)

28 /5'3" , Unmarried good looking Sikh Saini Doctorate in United States. Working as Researcher. Indian ackground from Ropar, Punjab. Looking 27 to 33 years old Unmarried on Citizen, PR or Work Permit holder Sikh Punjabi JattmSaini Boy from Canada/US. Interested Famlies Contact : (416)-907-6830. ______________________(NMB413195416) 28/5'1", USA J1 Visa holder good looking GIRL. Fellow Physician. Indian background Bangalore Karnatka . Looking 28 to 35 yrs old Unmarried DOC/Physician boy on Any VISA from CANADA. Contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413189094)

30/5'3", Unmarried good looking Jatt Sikh Girl in India, Punjab, Amritsar. Study in B.Ed. in G.N.D.U university Amritsar. Looking for 30 to 35 yrs old Unmarried Sikh Jatt Citizen , PR Boy from Canada, US. Contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413181668) 25/5'3" Unmarried good looking Bachelors Sikh Mazhbi-Majabi Girl on Temporary Visa in Canada. Working in a Private Sector. Looking 25 to 31 years old. Unmarried Citizen, PRSikh Mazhbi-Majabi Boy from Canada, United States. Contact on 416 907 5405. ______________________(NMB413109030)

29/5'5", Unmarried Canadian PR holder good looking (Masters) Computer Science Jatt Sikh Girl. IT/Telecom Professional. Indian background Sangrur, Punjab. Looking 29 to 34 yrs old Unmarried any Visa status Sikh Jatt Boy from Canada, USor India. Contact on : 416 907 5405. ______________________(NMB413184481) 29/5'1", Unmarried good looking Masters Sikh Arora Girl in India, Punjab, Dasuya. Doctor. Looking 29 to 32 years old Unmarried. Citizen, PR Sikh, Hindu boy from Canada Or US. Cast no bar. Interested Families contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB413153668)

31/5'1", Good looking Canadian PR holder Divorcee Jatt Sikh Girl. Working in Private sector. Indian background from TaranTaran. Looking 26 to 35 years old Unmarried, Divorcee, Any visa status Jatt sikh Boy from Canada. Interested contact on 647 722 4766. ______________________(NMB413182044)

29/5'2", Good looking USA Citizen Unmarried Jatt Sikh Girl. Surgeon. Indian background from Jalandhar (Punjab). Looking 28 to 35 years old Unmarried, Citizen Jatt Sikh Boy from US. Interested Contact on 647 722 4766. ______________________(NMB413181490)

32/5'6", Unmarried Good looking Canadian born Jatt Sikh Girl. Serving as Finance Advisor in Scotia Bank. Looking 32 to 37 yrs old unmarried good looking Canadian Born or Raised Jatt Sikh Boy in GTA. Interested contact on 289 593 0731. ______________________(NMB41312113)

31/5'7", Unmarried Canadian PR Holder good looking Hindu Brahmin Girl. Nurse. Indian background is from Punjab. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit holder Hindu Brahmin Boy from Canada. Interested contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413182595)

36/5'8'', Unmarried Canadian Citizen good looking, Ramgharia Girl has done Bachelors. Serving as a Library Supervisor. indian background is Jalandhar (Punjab). Looking 36 to 42 years old Citizen or PR Sikh Ramgharia Boy from Canada. Contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB41338434)

32/5'5'', Divorcee good looking, Canadian Citizen Hindu Khatri Hindu Girl. Done Masters. Serving as a director. Indian background is Jalandhar (Punjab). Looking 32 to 38 years old Citizen or PRHindu/Sikh Boy from Canada. Caste can be any but first preference Khatri Hindu, Punjabi Jatt, Khatri. Interested contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413182891)

32/5'4'', Unmarried good looking, Hindu Arora Girl in India Punjab , Jalandhar. Done Phd. Teacher. Looking 31 to 35 years old Citizen, PRHindu Arora or Khatri Boy from Canada, US. Interested contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413143274) 29/5’4”,Unmarried Canadian PR holder Good looking Hindu Brahmin Girl has done B.tech /Database Development. IT/Telecom Professional. Indian background is Amritsar (Punjab). Looking for 29 to 32 years old Unmarried Citizen/PR Hindu Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on 2894011793. ______________________(NMB413156119)

27/5'1", Unmarried Canadian citizen good looking Jatt Sikh Graduated Girl. Working as a Self-employed Person. Indian background Jalandhar(Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-593-0740. ______________________(NMB413171180)

32/5’7", Unmarried Sikh jatt Beautiful USA born Girl. Dermatologist.Indian background is from Nawanshahr, Punjab. Looking for 30 to 38 years old Citizen or PR holder Unmarried Well educated boy from Sikh family in USA and Canada. Interested Families contact on 164 7478 3324. ______________________(NMB413179234)

26/5'5", Good looking Unmarried Sikh Saini Girl in India, Hoshiarpur, Punjab. Working as Medical Professional. Looking 26 to 31 years old Unmarried Citizen, PR Sikh By from Canada. Caste no bar. interested Families contact on: 647-722-4766. ______________________(NMB413179337) 30/5'8'', Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu Brahmin Girl. She is Lawyer . Indian background from Punjab (India). Looking for 30 to 33 years old Unmarried Canadian Citizen Hindu Brahmin Boy. Intrested Families contact on : 289-593-0730. ______________________(NMB41392291)

27/5ft., unmarried good Looking Jatt Sikh Girl in Jalandhar, Punjab. Looking 27 to 31 yrs old unmarried Good looking Jatt Sikh Boy having Citizenship, PR, Work permit in Canada . Interested families contact on 289-401-1442. ______________________(NMB413179313)

27/5'6", Unmarried good looking USA Citizen Jatt Sikh Girl. Serving as Health care professional. Indian background is from Ludhiana. Looking 27 to 30 yrs old Unmarried good looking Jatt Sikh Boy having Citizenship, PR in USA. Interested families contact on 289-593-0731. ______________________(NMB413179418)

32/5'3", Divorcee good looking Graduated Citizen Sikh Jatt Doctor Girl in USA. Indian background is from Jalandhar,Punjab. Looking 31 to 35 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR or Work permit holder Sikh Jatt Boy from US. Interested contact on (416) 907-0637. ______________________(NMB413179005)

32/5'7" Unmarried USA Citizen good looking Jatt Sikh Girl. Working as MD Doctor. Indian background from Nawanshah, Punjab. Looking for 31 to 38 years old, Unmarried Sikh Boy from USA or Canada. Caste no bar. Preferring Citizen, PR & Well educated only. Interested Families contact on 416-619-0252. ______________________(NMB413179234)

25/5'5", Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu Brahmin Girl. Doctor. Looking 25 to 29 yrs old Unmarried Citizen/PR Hindu Boy from Canada. Interested Families contact on: 647 722 7230. _______________________(NMB413136245)

26/5'2", Unmarried Canadian citizen good looking Hindu Brahmin Girl. Bachelors in IT Management. Working as IT/Telecom Professional (Government). Indian background Jalandhar (Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen Brahmin, khatri Hindu Boy from Canada. Contact on : 905-891-9946. _______________________(NMB413166134) 28/5'1", Unmarried good looking USA born Hindu Brahmin Girl. Indian background is from Nathewal. Serving as Health Care professional. Looking 28 to 32 unmarried good looking USA citizen, Green Card holder Hindu Brahmin boy. Interested contact on 289 593 0731. _______________________(NMB413178311)

28/5'2", Unmarried good looking Girl in United States on H1B Visa holder. Done Masters in Data Science & Serving as Data Scientist. Indian background Visakhapatnam. Looking 28 to 32 years old Unmarried Hindu Boy from USA. Only Preference will be given to Citizen, PR or Work Permit holder only. Caste no bar. Interested Families contact on : 289 593 0732. _______________________(NMB413177614)

31/5’2”, Divorcee Canadian PR holder Good looking Tonk Kshatriya Sikh Girl. Working in Private sector. Indian background Punjab (Moga). Looking for 31 to 35 yrs old any Marital Status Citizen, PR, Work permit holder Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada. Interested Families contact on: 2894011442. _______________________(NMB413178457)

30/5'1", Unmarried good looking Masters B.Com & MBA Sikh Ramgharia Girl in India from Chandigarh. Working as a Manager. Looking 29 to 34 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt or Ramgharia Boy from Canada or India. Intrested Families Contact on 6477224766 _______________________(NMB413178462)

28/5'3', Sikh Tonk Kshatriya Unmarried Good looking BCA Girl from Sangrur, Punjab, India. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada. Interested Families contact on 4168406239. _______________________(NMB413178118)

30/5'5", Unmarried good looking Sikh Jatt PR Girl in Canada. Working as a Nurse. Indian background from Faridkot, Punjab. Looking 27 to 33 years old Unmarried any Visa status Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 289 401 1793. _______________________(NMB413176042)

23/5'4", Unmarried good looking Pursuing Masters in Biotechnology Muslim Sunni Citizen Born Girl in USA. Background is from Karachi (Pakistan). Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen Muslim Sunni Boy from USA. Interested contact on : 204 480 0404. _______________________(NMB413164232)

29 /5'4'', Unmarried good looking USA Citizen Sikh Saini Bachelors Girl.Working as Medical Professional. Indianbackground is from Hoshiarpur, Punjab. Looking 28 to 32 years old Unmarried Citizen, Permanent Work Permit holder Boy from USA in Sikh Religion and preferring Jatt or Saini. Interested contact on 2044800404. _______________________(NMB413101168)

38/5'3", unmarried good looking Canadian born Sikh Khatri girl. serving as a lawyer. Background is from Gujranwala. Looking 37 to 42 years old unmarried good looking Canadian born or raised Sikh boy from canada.Contact on: 416 740 9718. _______________________(NMB413177802)

30/5’3", Unmarried Sikh Prajapati beautiful Citizen girl in Canada. Teacher. Indian background Jalandhar, Punjab. Looking for 30 to 33 years old unmarried Citizen or PR holder Boy in Sikh families and caste no bar. Interested Families contact on 12897524951. _______________________(NMB413177869)

28/5'4", Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Khatri Girl. Teacher. Looking 27 to 33 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt or Khatri Boy from Canada only. Interested Contact on : 416-840-6239. _______________________(NMB413135735)

39/5’3'', Divorcee good looking Hindu Kshatriya Girl, Double master in Finance & Accounting, on work permit in United state. Indian background from Delhi. Looking for 39 to 45 years old unmarried Boy , Citizen, Permanent Resident from Canada and USA. Religion Sikh or Hindu. Caste no bar. Intrested Contact on 416-830-6113. _______________________(NMB413177756)

33/5'3'', Canadian PR good looking Divorcee Jatt, Sikh girl Working as Truck Driver. India background is from Faridkot. Looking 31 to 36 years old any Marital Status, Citizen, PR Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on 2894011442. _______________________(NMB413178053)

42/5'4", Unmarried good looking Canadian born Sikh Ramgharia Lady. Indian background is from Ludhiana, Punjab. Serving as an Electrician. Looking 42 to 50 Unmarried, Widow/Widower, Divorcee good looking Hindu or Sikh Boy having Citizenship in Canada. Intrested Contact on 416-740-9718. _______________________(NMB413175131)

37/5' 4'', USA Green Card holder, Divorcee , Good looking Telugu Balija Naidu Girl. Bachelor in Computer Science. Working as Software test engineer. Seeking for 35 to 43 years old Hindu Boy Australia, Canada, United Kingdom, India, New Zealand. United States will be preferred. Family must Well Educated. Only Citizen, PR & Work permit will be preferred. Caste no bar. Contact on : 416 840 6239. ________________________(NMB41317688) 25/5'4", Unmarried USA Citizen good looking Hindu Girl. Done MBBS & Pursuing MD. Doctor. Looking 25 to 28 yrs old Unmarried Citizen Hindu Boy from US. Intrested Families Contact on: 647 722 7230. _______________________(NMB413173767) 23/5’2", Unmarried Hindu Khatri beautiful Girl in India Ludhiana, Punjab. Pursuing Msc chemistry. Looking 23 to 26 yrs old unmarried Citizen or PR Hindu/Sikh Boy on any visa. Intrested Families Contact on : 905-891-9946. _______________________(NMB413176658)

36/5’5”, Unmarried Good looking Bachelors B.Tech (CSE) Hindu Aggarwal Girl in USA on Temporary Visa. Working as IT/Telecom Professional. Indian background Chandigarh. Looking 36 to 40 yrs old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy from USA or Canada. Caste no bar .Interested contact on 2894011793. _______________________(NMB413177320)

34/5'4'', unmarried good looking Masters Sikh Saini PR Girl in Canada. Done M Pharmacy. Indian background from Nawanshehar, Punjab. Working in Private Sector. Looking for 33 to 38 years old Unmarried Citizen, Parmanent Resident R or Work permit holder Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Intrested families Contact on : 6477225430. _______________________(NMB413166865)

36/5'6", Unmarried good looking Canadian born Citizen Lawyer Sikh Ramgharia Girl. Working in private sector. Indian background from Ludhiana, Punjab. Looking 34 to 40 years old Unmarried Citizen/Resident Sikh boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 416-840-6239. _______________________(NMB41312251) 31/5ft., Unmarried Good Looking USA Raised Post graduate Jatt Sikh girl. Serving as a Nurse. Indian background from Patiala. Looking 31 to 38 unmarried good Looking well educated Sikh Boy on any visa in USA. Intrested Families Contact on 416 740 9718. _______________________(NMB413177295)

25/5'6", Unmarried Canadian Citizen good looking Bachelors (BBA- Wilfred Laurier) Hindu Brahmin Girl. Working as a financial advisor in Bank. Indian background Delhi. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen boy from Religion Hindu and Caste Brahmin in Canada. Intrested Families may be Contact on : 905-891-9946. _______________________(NMB413177171)

27/5'5'', Unmarried good looking Sikh Jatt Girl. Masters in IT. On work permit in Sydney. Indian background from Chandigarh. Looking for 27 to 31 years old unmarried Citizen, Permanent Resident Jatt Sikh boy from Australia. Intrested Families Contact : 647-722-6520. _______________________(NMB413171783)

30/5'4", Unmarried good looking Masters MBA Jatt Sikh Work Permit Girl in Canada. Working as Cashier in Private Sector. Indian background Amritsar. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen,PR, Student Visa, Work Permit holder Sikh Jatt Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1792. _______________________(NMB413172023)

25/5'5", Unmarried good looking Sikh Jatt Girl. Faridkot, Punjab. Done Masters. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada/USA. Intrested Families Contact on : 289 401 1442. ________________________(NMB413175526)

27/5'2", Unmarried good looking Hindu Rajput Girl. Makhu, Punjab. Done Masters. Working in Banking Sector. Looking 27 to 30 years old Unmarried Citizen, PR, Hindu or Sikh Boy from Canada/USA. Intrested families Contact on : 289 401 1442. _______________________(NMB413176156)

26/5'5'', Unmarried Graduate beautiful Hindu Brahmin Girl on Work permit in Canada. Indian background Punjab Kapurthala . Working in Private sector. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Hindu Brahmin boy from Canada. Interested Families contact on : 6477225430. _______________________(NMB413165716)

27/5'5'', Unmarried good looking Masters, Hindu Scheduled Caste, Work Permit holder Girl in CANADA. Working as a Manager. Indian background is from Gurdaspur , Punjab. Looking for 27 to 31 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit Hindu Scheduled Caste Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-401-1794. _______________________(NMB413170658)

40/5'5'', Divorcee Canadian Citizen Diploma in Pharmacy Lady. Working as a Cashier in store Indian background from Jagraon, Punjab. Looking 38 to 42 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen, PR, Work permit, Student visa holder Hindu/Sikh, Khatri/ Arora/Goldsmith Boy from Canada. Interested Families contact on : 6477225430. _______________________(NMB413171118) 32/5'6'', Good looking Sikh Jatt Girl. Bachelor of Dental Surgery. Working as Assistant Quality Manager in Hospital of Delhi. Seeking for 31 to 35 yrs old Sikh Jatt Boy. Australia, Canada, United Kingdom, India, New Zealand, United States will be preferred and any Visa. Family must be Well educated. Interested contact on : 416 840 6239. _______________________(NMB413153323) 28/5'6'', Unmarried good looking Bachelors girl on Work permit in USA. Working in Architecture company. Indian background Amritsar, Punjab. Looking for 28 to 31 years old Unmarried, Citizen, PR, Hindu boy from USA. Caste no bar. Interested Families contact on : 6477225430. _______________________(NMB413175710)

23/4'11'',Unmarried USA Citizen beautiful Amritdhari Girl. Bachelor's of Arts in Political Science. Working as Legal Assistant in paralegal. Indian background Patiala (Punjab). Looking 24 to 29 years old Unmarried, Citizen, PR, Sikh Jatt, Amritdhari Boy from Canada or USA. Interested contact on : 6477225430. _______________________(NMB413163272)

26/5'3" Unmarried Canadian Citizen good looking Masters Hindu Brahmin Girl. working as a Human Resources Professional. Indian background is from Andhra Pradesh . Looking 25 to 31 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy from Canada. Caste no bar. Intrested Families Contact on 6477225430. _______________________(NMB413175181)

35/5'4'', Unmarried good looking Hindu Ezhava Girl, Doctorate, MD in Homeopathy. Living in Kerala (INDIA). Working as Assistance professor. Looking for 35 to 39 years old unmarried Boy in India. Religion Hindu and Caste Ezhava. Interested contact on 416 840 6113. _______________________(NMB413174533)

32/5'4", Divorcee Diploma holder good looking Jatt Sikh girl in India From Dasuya Punjab. Working in a private sector. Looking 32 to 38 years old Unmarried ,Divorcee, Citizen, Permanent Resident, Sikh Jatt boy from Canada, US. Interested contact on 289 401 1792. _______________________(NMB413169303)

29/5'3", Unmarried good looking Sikh Jatt Girl , PHD in Zoology, Working as a professor in Pvt. College. Living in Ludhiana, Punjab (India). Looking 29 to 33 years old Unmarried PR/Citizen Sikh JattBoy from Canada/USA/ India. Interested contact on 905 891 9945. _______________________(NMB413148706)

31/5'3" Unmarried good looking Sikh Jatt Girl living in Ludhiana, Punjab. Completed Masters in M.sc IT, Working as a teacher. Looking for 31 to 35 years old Unmarried PR/Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested contact on: 2894011793. _______________________(NMB413152703)

31/5''3" Unmarried good looking Sikh Jatt Girl living in Jalandhar, Punjab. Completed +2. Looking for 31 to 37 years old Unmarried PR/citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Intrested Families Contact on 2894011793. _______________________(NMB413175379)

39/5'3" Divorcee with 2 children Sikh Jatt Girl in Fatehabad, Haryana. Completed High school. Working in Agriculture department. Looking for 39 to 45 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee PR/ Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on 2894011793. _______________________(NMB413174370)

29/5'3", Unmarried Canadian PR holder good looking Masters, Hindu Khatri Beautiful Girl. Working as a Sales professional. Indian background is from Delhi, India. Looking 30 to 35 yrs old Unmarried Citizen or PR Hindu/Sikh boy from Canada. Interested Contact on : 2894011794. _______________________(NMB413175375) 29/5'5", Unmarried Canadian PR holder good looking Bachelors, Sikh Ravidasia Beautiful Girl. Working as Nurse. Indian background is from Ludhiana Punjab. Looking for 29 to 32 years old Unmarried Citizen or Permanent Resident Sikh Ravidasia Boy from USA/ Canada. Interested contact on : 9058919946. ________________________(NMB41317552)

27/5'7", Unmarried good looking Masters, Sikh Jatt Work permit holder Beautiful Girl in Canada. Working as a Nany. Indian background is from Shri GangaNager. Looking for 27 to 33 years old Unmarried Citizen or PR Sikh Jatt Boy from Canada. Intrested Contact on : 2894011794. _______________________(NMB413147519)

32/5'6", Unmarried ,good looking Punjabi Jatt Girl in India,Ludhiana,Punjab. Looking 30 to 36 years old unmarried Citizen,Permanent Resident boy from Sikh Jatt family from USA & Canada. Interested Families contact on : 14169070988. ______________________(NMB413204519) 28/5' 02", unmarried, good looking Jatt Sikh Girl Living in USA on Student Visa. Have Done MBBS and doing study in MD field. Looking For 28 to 33 years Unmarried Citizen,Permanent Resident Jatt Sikh Boy from United States Interested Families contact on : +1416-907-6830 ______________________(NMB413192023)

28/5’5", Unmarried good looking Sikh Jatt Girl in India, Ludhiana, Punjab . Looking for 28 to 33 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident good looking Jatt Sikh Boy in USA, Interested Families contact on .416-907-0988. ______________________(NMB413204464) 38/5'1", Unmarried good looking Canadian PR Hindu Khatri Girl Masters in Software Engineering. Software Consultant .Looking 38 to 41 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Hindu,Sikh Caste No Bar Boy from Canada, United States. Interested Families contact on : +1416-907-3897. ______________________(NMB413196366)

30/5’ '4", Unmarried Raised Canadian Citizen, good looking Muslim Sunni girl. Serving as Corporate Lawyer since 2020 . Background isLahore Pakistan. Looking for 30 to 34 years old Unmarried, Citizenship or Permanent Resident holder Boy , should be well established from Canada only, Religion must be Muslim Caste Sunni. Interested Families Contact on: 416 907 5405. ______________________(NMB413186269)

35/5'4", Unmarried Raised Canadian Citizen, good looking, Muslim Sunni girl ,Serving as a Clerical Official. Background Is From Guyana . Looking for 34 to 41 years old Unmarried, Citizenship Permanent Resident or Work Permit holder Boy should be well established from Canada or United States , Religion must be Muslim Caste Sunni. Interested Contact on 416 907 5405 ______________________(NMB413202256) 44/5'5", Unmarried good-looking Hindu Gujarati Girl Citizen girl in England done MBA. . Banking.Indian background Gujarat, India. Looking 40 to 48 years old unmarried Hindu Gujarati Boy from England, London. Interested Families contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413150803)

31/5’2’’, Unmarried Beautiful Hindu Arora Girl in India Punjab . Working as a Manager . Looking for 31 to 35 yrs old Unmarried, Citizen Permanent Resident Hindu Arora Boy from USA,CANADA. Caste No Bar. Interested family contact on: 416-907-6163. ______________________(NMB413214394) 28/5'8’’, Unmarried good lokking Jatt Sikh USA Citizen girl.serving as a Animated Graphic designer. Indian background is from amritsar .Looking 29 to 32 unmarried Good looking well ecucated Hindu, sikh boy having any visa in USA . Intersted families contact on 416-907-5948. ______________________(NMB413110356)

36/5'5”, Divorcee USA born, Masters in MBA Jatt Sikh Girl. Working as a psychiatrist. Ethnic Background: Jagraon, Punjab. Looking for 36 to 40 years old Unmarried,Widow/Widower,Divorcee Jatt Sikh Boy without baby on Visa Status Citizen born and raised. Interested Families contact on 4169076163. ______________________(NMB413198901)

28/5’5"Unmarried good looking Sikh Jatt Girl in India, Punjab, Ludhiana. Have done Masters. Looking for 28 to 33 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident good looking jatt Sikh Boy In USA. Interested Families contact on: 416-907-0988. ______________________(NMB413204464) 29/5'2" Unmarried Ireland Work Permit holder good looking MBA For Ireland Sikh Ramgharia Girl. Private Job. Indian background Fridabad,Punjab. Looking 30 to 35 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh Boy from Canada,UK or US. Interested Families contact on : +1416-907-3897 ______________________(NMB413213950)

27/5'3’’,Unmarried good looking HINDU BRAHMIN GIRL in India, Karnal (Haryana). looking for 26 To 32 yrs old Unmarried Citizen,Permanent Resident HINDU/SIKH Caste no bar Boy from USA,CANADA. Interested Families contact on 416-907-5405. ______________________(NMB413186248)

61/5'1", Widow good looking Shwetambar Jain woman, on Visitor visa in United states. Homemaker. Background is from Gujarat. Looking 55 to 67 years old unmarried, Widower, Separated, Divorcee, Citizenship or Permanent Resident holder man from United States only, Religion must be Hindu or Jain. Interested Families Contact on 416 907 5405. ______________________(NMB413214361)

32/5'4", Unmarried good looking Canadian PR Masters Sikh Girl. Own Buisness. Indian background from Haryana ( Yamuna Nagar). Looking 31 to 35 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident, Work Permit Sikh Arora Hindu, Khatri Hindu, Arora, Punjabi Jatt, Khatri Boy from Canada . Interested Families contact on : 416-907-6830. ______________________(NMB41336519) 34/5’6’’, good looking Unmarried Canadian PR Hindu Khatri girl done Masters. Private Job. Indian background from Ludhiana. Looking 33 to 37 years old Unmarried Citizen,PR, Work Permit holder, Hindu,Sikh boy caste no bar family from Canada, United States. Interested Families contact on :416 907 0897. ______________________(NMB413214833)

44/5'5", Unmarried good-looking MBA Citizen Hindu Gujarati girl in England. Banking. Looking 40 to 48 yrs old unmarried Hindu Gujarati Boy from England/ London. Interested Families contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413150803) 22/5'5", Unmarried good-looking USA Citizen Hindu telugu Arya Vysya Girl. Doing MD. Indian background Hyderabad, India. Looking 24 to 28 years old unmarried Hindu telugu Arya Vysya Boy from USA/India/Canada. Interested Families contact on : (204) 480-0404 ______________________(NMB413215014) 48/5'6" Widow/widower good looking Canadian Citizen sikh Jatt Girl . Private Job Indian Background Moga Punjab . Looking 48 to 54 years old Divorce Widow/ Widower Citizen, PR Sikh Cast no bar Boy from Canada . Interested Families contact on : 416-907-5405 ______________________(NMB413202333) 44/5'3", Unmarried beautiful Bachelors Gujarati Hindu Patel Lady on Citizenship basis in Canada. Looking for 42 to 50 years old Unmarried Hindu Caste No Bar Gentleman on Citizenship, Permanent Residence, Work Permit from Canada, US. Interested Families contact on : 416 907 3229 ______________________(NMB413166138) 32/5'3", Unmarried, good looking Jatt Sikh Girl Living in Australia on Work Permit. Private Job. Looking For 31 to 38 years Unmarried,Divorcee Citizen,PR Jatt Sikh Boy from Australia. Interested Families contact on : +1416-907-6830. ______________________(NMB413180339)

# 2355, Derry Road, East Mississauga, Ontario Contact Us : 416-619-0032

Advice to readers

United NRI Post and people associated with it or not responsible for any claims of its advertisers and do not endorse products/services advertised in it. please consult your lawyar before buying through the advertisements published in United NRI Post. We sell space in the paper and claims are those of the advertisers.

- Manager


MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2022

ͺ¤Ó∆ Ïø◊≈Ò: «ÂÃ‰Ó±Ò È∂Â≈ Á∆ ‘º«Â¡≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÌÛ’∆ «‘ø√≈, H ÒØ’ «˜øÁ≈ √Û∂

’Ø Ò ’Ø Â ≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ͺ ¤ Ó∆ Ïø ◊ ≈Ò Á∂ Ï≈◊π  ∆ «Íø ‚ «Úº ⁄ ‡∆¡À Ó √∆ È∂  ≈ Ì≈Á± Ù∂ ÷ Á∂ ’ÂÒ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ◊π º √ ∂ «Úº ⁄ ¡≈¬∂ ÒØ ’ ª È∂ Á‹Èª ÿª ”⁄ ¡º ◊ Ò◊≈ «Áº  ∆, «‹√ «Úº ⁄ H ÒØ ’ «˜ø Á ≈ √Û ◊¬∂ ¢ ˙Ê∂ ‘∆ ÿ‡È≈ Áœ  ≈È «¬º ’ ‘∆ ÿ «Úº ⁄ Ø ∫ G Ò≈Ùª Ï≈ÓÁ ‘Ø ¬ ∆¡ª¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ ͺ ¤ Ó∆ Ïø ◊ ≈Ò Á∂ Ï∆̱ Ó Á∂ ≈ÓÍπ  ‘≈‡ ”⁄ Ï∆Â∂ Óø ◊ ÒÚ≈ ˘ ‡∆¡À º Ó √∆ È∂  ≈ Á∆ ‘º « ¡≈ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «‘ø √ ≈ ÌÛ’ ◊¬∆¢ «¬º Ê ∂ Ì∆Û È∂ A@-AB ÿª Á∂ ÁÚ≈˜∂ Ïø Á ’ ’∂ ¡º ◊ Ò≈ «Áº  ∆¢ ¡º ◊ ”⁄ H ÒØ ’ ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆¢ Áº « √¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ ≈ÓÍπ  ‘≈‡ Á∂ ÏÙ≈Ò ◊à ≈ Ó Íø ⁄ ≈«¬Â Á∂ ¿π Í ÍÃ Ë ≈È Ì≈Á± Ù∂ ÷ Á∆ ‘º « ¡≈ Á≈ ÏÁÒ≈ ÒÀ ‰ Ò¬∆ «¬√ ÿ‡È≈ ˘ ¡ø ‹ ≈Ó «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ÿ‡È≈ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Î≈«¬ «Ïà ◊ ∂ ‚ Óœ ’ ∂ ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆¢ «¬ø È ≈ ‘∆ È‘ƒ ‚∆¡À Ó √Ó∂  Ï∆̱ Ó Á∂ √≈∂ Úº ‚ ∂ ¡«Ë’≈∆ Ú∆ Óœ ’ ∂ ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ◊¬∂ ‘È¢

√∆Ï∆¡≈¬∆ Á∆ B@ ÓÀ∫Ï∆ ‡∆Ó Ï∆Ì±Ó Á∂ «Íø‚ Íπº‹∆ ≈ÓÍπ  ‘≈‡ (ͺ ¤ Ó∆ Ïø ◊ ≈Ò)- ’∂ ∫ Á∆ ‹ª⁄ «Ï¿±  Ø (√∆Ï∆¡≈¬∆) Á∆ ‡∆Ó Íº ¤ Ó∆ Ïø◊≈Ò Á∂ Ï∆̱ Ó «˜Ò∑ ∂ Á∂ ÏØ◊≈±¬∆ «Íø‚ Í‘πø⁄∆ ¡Â∂ «‘ø√’ ÿ‡È≈ Á∆ ‹ª⁄ Ùπ  ± ’ «Áº  ∆, «‹√ «Úº ⁄ H ÒØ ’ ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆ √∆¢ BA Ó≈⁄ ˘ ¡‰Í¤≈Â∂ ÒØ ’ ª È∂ «Íø ‚ Á∂ A@ ÿª ˘ ¡º ◊ Ò◊≈ «Áº  ∆ √∆, «‹√ È≈Ò ¡œ  ª ¡Â∂ Ϻ « ⁄¡ª √Ó∂  ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ H ÒØ ’ ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆ √∆¢ ’∆Ï B@ ÓÀ ∫ Ïª Ú≈Ò∆ √∆Ï∆¡≈¬∆ Á∆ ‡∆Ó ÿ Á∂ ¡ø Á  ◊¬∆, «‹º Ê ∂ √Û ’∂ Ó≈∂ ◊¬∂ G ÒØ ’ ª Á∆¡ª Ò≈Ùª Ï≈ÓÁ ‘Ø ¬ ∆¡ª √È¢

www.nripost.com

Ì≈Â

Ì≈ ”⁄ ÓπÛ ÍÀ Í√≈È Òº◊≈ ’ØØÈ≈, DA@@ Ӝª Â∂ AFF@ ÈÚ∂∫ ’∂√

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ì≈ ”⁄ ’Ø  Ø È ≈ È∂ Óπ Û ÍÀ  Í√≈È∂ Ùπ  ± ’ «Áº  ∂ ‘È¢ «‹√ Á∂ ⁄Ò«Á¡ª √ø ’ Ó‰ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ ¯Â≈ Ò◊≈Â≈ ‘œ Ò ∆ ‘Ø ‰ Á«Ó¡≈È «Í¤Ò∂ BD ÿø « ‡¡ª ”⁄ «¬√ Á∆ ÒÍ∂ ‡ ”⁄ ¡≈ ’∂ DA@@ Ó∆˜ª È∂ ÁÓ ÂØ « Û¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘π ‰ ’π º Ò ÓÈ Ú≈«Ò¡ª Á≈ ¡ø ’ Û≈ E Òº ÷ B@ ‘˜≈ HEE º ’ Í‘π ø ⁄ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬‘ «◊‰Â∆ «Í¤Ò∂ ’π fi «ÁȪ ÂØ ∫ A@@ ÂØ ∫ ÿº ‡ √∆¢ ’∂ ∫ Á∆ «√‘ Óø  ≈Ò≈ ÚÒØ ∫ ‹≈∆ ¡ø ’ «Û¡ª ¡Èπ √ ≈, Á∂ Ù ”⁄ «¬’ «ÁÈ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ A,FF@ ÈÚ∂ ∫ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Á∂ Ù ”⁄ Í∆Ûª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË ’∂ D,C@,AH,@CB ‘Ø ◊¬∆¢ ¿π º Ê ∂ ‘∆ «¬Ò≈‹ ¡Ë∆È Ó∆˜ª Á∆ «◊‰Â∆ ÿº ‡ ’∂ B@ ‘˜≈ ÂØ ∫ ÿº ‡ ’∂ AF,GDA ‘Ø ◊¬∆ ‘À , ‹Ø G@B «ÁȪ ”⁄ √Ì ÂØ ∫ ÿº ‡ ‘À ¡Â∂ ’π º Ò Ó≈Ó«Ò¡ª Á≈ @.@D Î∆√Á∆ ‘À ¢ ≈Ù‡∆ ͺ Ë  ”Â∂ ’Ø  Ø È ≈ ÂØ ∫ ·∆’ ‘Ø ‰ Á∆ Á IH.GE Î∆√Á∆ ‘À ¢ ‹Á«’ ≈Ù‡∆ ͺ Ë  ”Â∂ ’Ø  Ø È ≈ ÂØ ∫ «√‘ÂÓø Á ‘Ø ‰ Á∆ Á IH.GE Î∆√Á∆ ‘À ¢

Ó≈√’ Í«‘ȉ ÂØ∫ È‘ƒ ‘‡∂◊∆ Ø’, CA Ó≈⁄ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≈’∆ Ø’ª ÷ÂÓ ÈÚƒ «Áº Ò ∆- ’∂ ∫ Á∆ ◊à « ‘ Óø  ≈Ò∂ È∂ ’Ø È ≈Ú≈«¬√ Á∂ ÿ‡Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª Ó◊Ø ∫ CA Ó≈⁄ ÂØ ∫ Ï≈¡Á √≈∂ «¬‘«Â¡≈Â∆ ’ÁÓ ıÂÓ ’È Á≈ ¯À √ Ò≈ «Ò¡≈ ‘À ¢ ™‹ ’∂ ∫ Á È∂ √ͺ Ù ‡ ’∆Â≈ ‘À «’ ÒØ ’ ª ˘ Ò≈◊ ÂØ ∫ Ï⁄≈¡ Ò¬∆ Ó≈√’ Í«‘ȉ≈ ¡Â∂ ‘º Ê ª Á∆ √¯≈¬∆ Ò¬∆ ‹≈∆ «ÈÁ∂ Ù ª Á∆ Í≈Ò‰≈ ’È∆ ÍÚ∂ ◊ ∆¢ Óø  ≈Ò∂ È∂ «’‘≈ «’ Ó≈√’ Í«‘ȉ ¡Â∂ ‘º Ê ª Á∆ √¯≈¬∆ ÂØ ∫ ¤Ø ‡ Ú≈Ò∆¡ª «ÍØ  ‡ª fi± · ∆¡ª ‘È¢

√πÍ∆Ó ’Ø‡ ÚºÒØ∫ ͇∆ÙȪ ”Â∂ «‘‹≈Ï «ÚÚ≈Á Âπø √π‰Ú≈¬∆ ÂØ∫ «¬È’≈ «’‘≈- Ó≈ÓÒ∂ ˘ È≈ ω≈˙ √È√È∆÷∂‹ «‘‹≈Ï Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ‹º‹ ˘ ËÓ’∆ Á∂‰ Ú≈Ò∂ ˘ Â≈«ÓÒÈ≈‚± ÂØ∫ «Ò¡≈¬∆ ’È≈‡’ Íπ«Ò√

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ È∂ ’È≈‡’ √’± Ò ª-’≈Ò‹ª ”⁄ «‘‹≈Ï ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¤∂  ∆ √π ‰ Ú≈¬∆ ÂØ ∫ «¬È’≈ ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ «¬’ «Ú«Á¡≈Ê∆ Úº Ò Ø ∫ ¿π Á Ø ∫ ¿π · ≈«¬¡≈ «◊¡≈, ‹ÁØ ∫ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ È∂ ¿π √ Á∆ ͇∆ÙÈ ÷≈«‹ ’ «Áº  ∆ √∆¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ «Ú«Á¡≈Ê∆ Á∂ Ú’∆Ò ’≈Ó È∂ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∆¡ª Íà ∆ «÷¡≈Úª Á∆ ¡Í∆Ò ’«Á¡ª ‹ÒÁ∆ √π ‰ Ú≈¬∆ Á∆ Óø ◊ ’∆Â∆ √∆¢ ¡Á≈Ò È∂ ’≈Ó ˘ ·’≈ Ò≈™«Á¡ª «’‘≈ «’ «¬√ Á≈ Íà ∆ «÷¡≈ È≈Ò ’Ø ¬ ∆ ÒÀ ‰ ≈-Á∂ ‰ ≈ È‘ƒ ‘À ¡Â∂ Ó≈ÓÒ∂ ˘ √È√È∆÷∂ ‹ È≈ ω≈¿π ‰ Á≈ Ú∆ «ÈÁ∂ Ù «Áº  ≈ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ Á∂ ¯À √ Ò∂ ÂØ ∫ ¡√ø  π Ù ‡ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ Á≈ ÁÚ≈˜≈ ÷Û’≈«¬¡≈ √∆¢ ‘≈Òª«’ ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ √∆ «’ ¿π ‘ ‘Ø Ò ∆ Á∆¡ª ¤π º ‡ ∆¡ª ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘∆ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ √π ‰ Ú≈¬∆ ’∂ ◊ ∆¢ ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ¿π √ ’Ø Ò ¡‹∂ ‘Ø  «ÚÙ∂ Ù Ó≈ÓÒ∂ Ï≈’∆ ‘È¢

’∆ ‘À Ó≈ÓÒ≈ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ’È≈‡’ «Ú⁄ «‘‹≈Ï Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ¿π Á Ø ∫ Ùπ π  ± ‘Ø « ¬¡≈, ‹ÁØ ∫ ¿π Û º Í ∆ «˜Ò∑ ∂ Á∂ √’≈∆ ’≈Ò‹ Á∂ «Íà ø √ ∆ÍÒ È∂ «Ú«Á¡≈ʉª ˘ «‘‹≈Ï Í«‘ȉ ÂØ ∫ Ø ’ «Áº  ≈ Â∂ ’≈Ò‹ ”⁄ Á≈ıÒ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ú∆ «¬È’≈ ’ «Áº  ≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ’¬∆ «Ú«Á¡≈ʉª È∂ ’È≈‡’ ‘≈¬∆’Ø  ‡ ”⁄ ͇∆ÙÈ Á≈«¬ ’∆Â∆ Í ¡Á≈Ò È∂ ͇∆ÙÈ ÷≈«‹ ’ «Áº  ∆¢ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ È∂ ¡≈͉∂ ¯À √ Ò∂ «Ú⁄ «’‘≈ «’ «‘‹≈Ï ËÓ Á≈ Ò≈‹Ó∆ «‘º √ ≈ È‘ƒ ‘À ¡Â∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ÚÁ∆ Á≈ Í≈Ò‰ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢

ÏÀ ∫ ◊´± - «‘‹≈Ï Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ ¯À √ Ò≈ Á∂ ‰ Ú≈Ò∂ ’È≈‡’ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ Á∂ ‹º ‹ ª ˘ ËÓ’∆ Á∂ ‰ Á∂ Á± ‹ ∂ Óπ Ò ˜Ó ‹Ó≈È Óπ ‘ ø Ó Á ¿π √ Ó≈È∆ ˘ ÏÀ ∫ ◊´± Íπ « Ò√ Ùπ º ’ Ú≈ ˘ Â≈«ÓÒÈ≈‚± ÂØ ∫ ’È≈‡’ ÒÀ ’∂ ¡≈¬∆¢ Íπ « Ò√ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª «’ ‘Ø  Óπ Ò ˜Ó ’Ø Ú ¬∆ «‘ÓÂπ º Ò ∑ ≈ ˘ Ú∆ ÒÀ ’∂ ¡≈¬∆ √∆¢ ÁØ Ú ∂ ∫ «¬√Ò≈«Ó’ Ë≈«Ó’ √ø ◊ ·È Â≈«ÓÒÈ≈‚± Âœ ‘ ∆Á ‹Ó≈ (‡∆¡À º È ‹∆) Á∂ ÓÀ ∫ Ï ‘È¢ Â≈«ÓÒÈ≈‚± Íπ « Ò√ È∂ ’«Ê œ  ”Â∂ «‘ÓÂπ º Ò ∑ ≈ ˘ «Âπ È ∂ Ò Ú∂ Ò ∆ ÂØ ∫ ¡Â∂ ¿π √ Ó≈È∆ ˘ Âø ‹ ≈Úπ  ÂØ ∫ «◊¯Â≈ ’∆Â≈ √∆¢ «¬’ Ú∆‚∆˙ Ú≈«¬Ò ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Óπ Ò ˜Ó ˘ «◊¯Â≈ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ Ú∆‚∆˙ ”⁄ «‘ÓÂπ º Ò ∑ ≈ ‘ È∂ «‘‹≈Ï Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¯À √ Ò≈ √π ‰ ≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ ‹º ‹ ª ˘ ’«Ê œ  ”Â∂ ‹≈ÈØ ∫ Ó≈È Á∆ ËÓ’∆ «Áº  ∆ √∆¢ Ú∆‚∆˙ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ «¬’ Ú’∆Ò √π Ë ≈ ’‡Ú≈ È∂ ÏÀ ∫ ◊´± ”⁄ Íπ « Ò√ ”⁄ «Ù’≈«¬Â Á‹ ’Ú≈¬∆ √∆ Â∂ Óπ Ò ˜Ó «ıÒ≈¯ ’≈Ú≈¬∆ Á∆ Óø ◊ ’∆Â∆ √∆¢ ’È≈‡’ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ È∂ «Úº « Á¡’ ¡Á≈«¡ª ”⁄ «‘‹≈Ï ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ ˘ ⁄π ‰ œ  ∆ Á∂ ‰ Ú≈Ò∆¡ª Úº ÷ -Úº ÷ ͇∆ÙȪ ÷≈‹ ’ «Áº  ∆¡ª √È¢

‘ÀÁ≈Ï≈Á ”⁄ ’Ï≈Û Á∂ ◊πÁ≈Ó ”⁄ ¡º◊ Òº◊‰ ’≈È AA ÍÃÚ≈√∆ ’≈«Ó¡ª Á∆ ÓœÂ

ÍÃË≈È ÓøÂ∆ Â∂ Óπº÷ ÓøÂ∆ È∂ «ÓÃÂ’ª Á∂ Ú≈«√ª Ò¬∆ Ó≈Ò∆ ÓÁÁ ¡ÀÒ≈È∆

«˜Ò∑ ∂ È≈Ò √Ïø Ë Â √È¢ ¿π ‘ ◊π Á ≈Ó Á∂ ¿π º Í  ω≈¬∂ ‘Ø ¬ ∂ «¬’ ’Ó∂ «Ú⁄ √œ ∫ ‘∂ √È¢ ◊π Á ≈Ó Ù«‘ Á∂ ÌØ ¬ ∆◊π Û ≈ ÷∂   «Ú⁄ ‘À ¢ ¡º ◊ Ïπ fi ≈¿± ¡ÓÒ∂ ˘ ÿ‡È≈ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ √π Ú º ÷ Â∂ ’∆Ï C.EE ”Â∂ «ÓÒ∆ Â∂ ◊º ‚ ∆¡ª Óœ ’ ∂ ¿π  ∂ Ì∂ ‹ ∆¡ª ◊¬∆¡ª¢ ¡º ◊ ¿π  ∂ ’∆Ï √º  ڋ∂ ’≈ϱ Í≈«¬¡≈ ‹≈ √«’¡≈¢ Óπ º „ Ò∆ ‹ª⁄ «Ú⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À «’ ¡º ◊ ʺ Ò ∂ ◊π Á ≈Ó «Ú⁄ Òº ◊ ∆ Â∂ ¿π Í  ’Ó∂ º ’ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆¢ Ú’ª È∂ ¿π º Ê Ø ∫ Ï⁄ «È’Ò‰ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’∆Â∆ Í ◊«‘≈ ˱ ø ¡ ª √π ø ÿ ‰ ’≈È ¿π ‘ Ï∂ ‘ Ø Ù ‘Ø ◊¬∂ ¢ «¬’ ¡«Ë’≈∆ È∂ Áº « √¡≈ «’ Óœ ’ ∂ Á≈ Ó≈‘œ Ò Ï∂ ‘ º Á ÁÁÈ≈’ √∆ «’™«’ Ò≈Ùª ͤ≈‰∆¡ª º ’ È‘ƒ ‹≈ ‘∆¡ª¢ ¿π È ∑ ª Áº « √¡≈ «’ Á∂ ‘ ª «¬’-Á± ‹ ∂ ¿π  ∂ „∂  ∆ ‘Ø ¬ ∆¡ª ͬ∆¡ª √È «‹Ú∂ ∫ «’ ¿π ‘ «¬’º · ∂ Ï∂ ‘ Ø Ù ‘Ø ’∂ «¬’-Á± ‹ ∂ ¿π  ∂ «‚º ◊ ͬ∂ ‘Ø ‰ ¢

Íπ Ò ∆√ Â∂ Íà ٠≈√È Úº Ò Ø ∫ ¡º ◊ Òº ◊ ‰ Á∂ ’≈Ȫ Ï≈∂ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ‘À Á ≈Ï≈Á Á∂ Íπ Ò ∆√ ’«ÓÙÈ √∆.Ú∆. ¡≈Èø Á È∂ Áº « √¡≈ «’ «Óà  ’ BC-CE √≈Ò ¿π Ó  Ú◊ Á∂ ‘È¢ ’Ï≈Û Á∂ ◊π Á ≈Ó «Ú⁄ Íπ  ≈‰∆¡ª ¡ıÏ≈ª, ÏØ Â Òª Â∂ ‘Ø  √≈Ó≈È «Í¡≈ √∆¢ «Â¶◊≈È≈ Á∂ ’¬∆ Óø  ∆¡ª Â∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Óœ ’ ∂ Á≈ Áœ  ≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ Úº Ò Ø ∫ «Óà  ’ª Á∂ Ú≈«√ª Ò¬∆ B-B Òº ÷ π Í ¬∂ ¡Â∂ «Â¶◊≈È≈ Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ ’∂ . ⁄ø Á Ù∂ ÷  ≈˙ Úº Ò Ø ∫ E-E Òº ÷ π Í ¬∂ Á∆ ÓÁÁ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «Â¶◊≈È≈ √’≈ Á∂ ‘ ª ˘ «Ï‘≈ Ì∂ ‹ ‰ Á∂ ÍÃ Ï ø Ë ’ ‘∆ ‘À ¢

‘À Á ≈Ï≈Á (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «Ï‘≈ È≈Ò √Ïø Ë Â «◊¡≈ª ÍÚ≈√∆ ’≈Ó∂ «¬º Ê ∂ «¬’ ’Ï≈Û Á∂ ◊π Á ≈Ó «Ú⁄ ¡º ◊ Òº ◊ ‰ ’≈È Ó≈∂ ◊¬∂ ‘È¢ ¡º ◊ Òº ◊ ‰ Á∆ «¬‘ ÿ‡È≈ ¡º ‹ √π Ú º ÷ Â∂ Ú≈Í∆¢ «Óà  ’ª Á∆ ÙÈ≈ı ‚∆¡À È ¬∂ ‡À √ ‡ ≈‘ƒ ‘∆ ‘Ø √’‰ Á∆ √ø Ì ≈ÚÈ≈ ‘À «’™«’ Á∂ ‘ ª Ïπ  ∆ Â∑ ª √Û ◊¬∆¡ª ‘È¢ Ú∂  «Ú¡ª Óπ  ≈Ï’ ◊π Á ≈Ó «Ú⁄ ¡º ◊ ÂØ ∫ Ï⁄≈¡ Á∂ „π º ’ Ú∂ ∫ ÍÃ Ï ø Ë È‘ƒ √È Â∂ ¡ø Á  Óœ ‹ ± Á «¬’Ø - «¬’ Íœ Û ∆ ¿π È ∑ ª Á∂ Ï⁄ «È’Ò‰ Ò¬∆ ’≈¯∆ √≈«Ï ȑƒ ‘Ø ¬ ∆¢ ‘≈Òª«’ «¬’ «Ú¡’Â∆ ’Ó∂ «Ú⁄Ø ∫ Ï≈‘ ¤≈Ò Ó≈È «Ú⁄ √¯Ò ‘Ø «◊¡≈¢ ≈Ù‡ÍÂ∆ ≈Ó È≈Ê ’Ø « Úø Á , ¿π Í ≈Ù‡ÍÂ∆ ¡À Ó . ÚÀ ∫ ’¬∆¡≈ È≈«¬‚± , ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆, «Â¶◊≈È≈ Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ ’∂ . ⁄ø Á Ù∂ ÷  ≈˙ È∂ ÿ‡È≈ ¿π  ∂ ‚± ø ÿ ≈ Áπ º ÷ ˜≈«‘ ’∆Â≈ ‘À ¢

ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Â∂ ≈˙ È∂ Í∆Ûª Ò¬∆ ¡À ’ √-◊à ∂ Ù ∆¡≈ ◊ª‡ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À ¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ «Óà  ’ «Ï‘≈ Á∂ ¤Í≈

ÔØ◊∆ ”⁄ Ô±Í∆, ¿πºÂ≈÷ø‚ ”⁄ Ë≈Ó∆ ¡Â∂ ◊Ø¡≈ ”⁄ √≈Úø ω∂ «‘‰◊∂ Óπº÷ ÓøÂ∆, ¡ÀºÈ.«Ï∂È «√øÿ Á∂ ‘ºÊ ÓÈ∆Íπ Á∆ ’Ó≈È

Ò÷È¿±/Á∂‘≈Á±È/͉‹∆/« ¬øÎ≈Ò (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)-Ò÷È¿± Á∂ ¡‡Ò «Ï‘≈∆ Ú≈‹Í≈¬∆ ¬∂’≈È≈ √‡∂ ‚ ∆¡Ó «Úº ⁄ ‘Ø ¬ ∂ √‘π ø ⁄π º ’ √Ó≈◊Ó «Úº⁄ ÔØ◊∆ ¡≈«Á«Â¡≈È≈Ê È∂ Á± ‹ ∆ Ú≈ ¿π º   Íà Á ∂ Ù Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ú‹Ø ∫ √‘π ø ⁄π º ’ ∆¢ ≈‹Í≈Ò ¡≈Èø Á ∆Ï∂ È Í‡∂ Ò È∂ ÔØ ◊ ∆ ˘ ¡‘π Á ∂ Á∆ √‘π ø ⁄π ’ ≈¬∆¢ √’≈ ”⁄ ¿π Í Óπ º ÷ Óø  ∆ ’∂ Ù Ú Íà √ ≈Á Óœ « ¡≈ ¡Â∂ ¿π Í Óπ º ÷ Óø  ∆ Ïà ‹ ∂ Ù Í≈·’ È∂ Ú∆ √‘π ø ⁄π º ’ ∆¢ √‘π ø ⁄π º ’ √Ó≈◊Ó «Úº ⁄ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆, Ì≈‹Í≈ ÍÃ Ë ≈È ‹◊ Íà ’ ≈٠Ⱥ „ ≈, ◊à « ‘ Óø  ∆ ¡«Ó Ù≈‘ ¡Â∂ º«÷¡≈ ÓøÂ∆ ≈‹È≈Ê «√ø ÿ Ù≈ÓÒ ‘Ø ¬ ∂ ¢ ‹Á«’ ‡À « Î’ «Ú⁄ Î√‰ ’≈È ¿π Ó ≈ Ì≈Â∆ ÔØ◊∆ √’≈ Á∂ √‘πø ⁄πº’ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ Ù≈ÓÒ È≈ ‘Ø √’∆¢ ¿π  ≈÷ø ‚ «Úº ⁄ Ì≈‹Í≈ ˘

Ò◊≈Â≈ Á± ‹ ∆ Ú≈ √º  ≈ «ÓÒ‰ Ó◊Ø ∫ Íπ Ù ’ «√ø ÿ Ë≈Ó∆ ‘∆ √± Ï ∂ «Úº ⁄ ¡◊Ò∆ √’≈ Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ «¬º Ê ∂ Ì≈‹Í≈ Á∂ √± Ï ≈¬∆ Á¯Â «Úº ⁄ «È◊≈È Â∂ º « ÷¡≈ Óø  ∆ ≈‹È≈Ê «√ø ÿ ¡Â∂ √‘≈«¬’ «È◊≈È Â∂ «ÚÁ∂Ù ≈‹ Óø  ∆ Ó∆È≈’Ù∆ Ò∂ ÷ ∆ Á∆ Óœ ‹ ± Á ◊∆ «Úº ⁄ ‘Ø ¬ ∆ Ì≈‹Í≈ «ÚË≈«¬’ ÁÒ Á∆ Ó∆«‡ø ◊ «Úº ⁄ Ë≈Ó∆ ˘ √Ï√ø Ó Â∆ È≈Ò «¬√ Á≈ È∂  ≈ ⁄π « ‰¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ¿π º  ≈÷ø ‚ «Ú⁄ Ë≈Ó∆ ⁄Ø ‰ ‘≈ ◊¬∂ √È Í Ì≈‹Í≈ ˘ «‹º  «ÁÚ≈¿π ‰ ’≈È ¿π È ∑ ª ˘ Óπ Û Óπ º ÷ Óø  ∆ Á≈ ¡‘π Á ∂ √ø Ì ≈«Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ≈‹È≈Ê «√ø ÿ È∂ «’‘≈ «’ Ì≈‹Í≈ È∂ Ë≈Ó∆ «Ú⁄ Áπ Ï ≈≈ ÌØ √ ≈ «¬√ Ò¬∆ ‹Â≈«¬¡≈ ‘À «’ «’™«’ ¿π ‘ √’≈ ⁄Ò≈¿π ‰ ≈ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª ‹≈‰Á∂ ‘È¢

◊Ø ¡ ≈ ”⁄ ÍÃ Ó Ø Á √≈Úø  ˘ Óπ º ÷ Óø  ∆ ω≈¬∆ º ÷ ‰ Á≈ ¯À √ Ò≈ «Ò¡≈ ‘À ¢ ÍÃ Ó Ø Á √≈Úø  ˘ Ì≈‹Í≈ «ÚË≈«¬’ ÁÒ È∂ ¡≈͉≈ ¡≈◊± ⁄π ‰ «Ò¡≈¢ «¬√ Â∑ ª Ò◊≈Â≈ Á± ‹ ∆ Ú≈ ¿π È ∑ ª Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ï‰È Á≈ ≈‘ ͺ Ë ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ Ì≈‹Í≈ È∂ ◊Ø ¡ ≈ Ò¬∆ È∂ ∫ Á «√ø ÿ ÂØ Ó  Â∂ ¡À Ò . Óπ  ± ◊ È ˘ ¡Ï˜Ú ω≈«¬¡≈ √∆¢ ⁄Ø ‰ «¬ø ⁄ ≈‹ Á∂ Ú ∂ ∫ Á ÎÛÈÚ∆√ ˘ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆¢ ¿π È ∑ ª ≈‹Í≈Ò ’Ø Ò √’≈ ω≈¿π ‰ Á≈ Á≈¡Ú≈ Í∂ Ù ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ ¡À º È . «Ï∂ È «√ø ÿ È∂ Ú∆ ÓÈ∆Íπ  Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Ú‹Ø ∫ ‘Ò¯ «Ò¡≈¢ ¿π È ∑ ª Á∂ È≈Ò E «ÚË≈«¬’ª È∂ ’À Ï «È‡ Óø  ∆ Ú‹Ø ∫ √‘π ø ⁄π º ’ ∆¢ «Ï∂ È «√ø ÿ Ò◊≈Â≈ Á± ‹ ∆ Ú≈ ÓÈ∆Íπ  Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ ω∂ ‘È¢ «¬√ Áœ  ≈È ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ È∂ «Ï∂ È «√ø ÿ ˘ Óπ º ÷ Óø  ∆ Á≈ ¡‘π Á ≈ √ø Ì ≈Ò‰ ”Â∂ ÚË≈¬∆ «Áº  ∆ ‘À ¢ ¿πºÂ ÍÃÁ∂Ù Á∂ Óπº÷ ÓøÂ∆ ÔØ◊∆ ¡«Áº«Â¡≈È≈Ê Á∂ √‘πø ⁄πº’ √Ó≈◊Ó ”⁄ Ù≈ÓÒ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ È«øÁ ÓØÁ∆ ¡Â∂ ‘Ø ¡≈◊±¢

ÍÀ≈√∆‡≈ÓØÒ √‰∂ H@@ ˜±∆ ÁÚ≈¬∆¡ª A ¡ÍÃÀÒ ÂØ∫ Ì≈ ”⁄ ÍÀ‡ØÒ Â∂ ‚∆˜Ò Á∆¡ª ’∆Óª «ÁȪ ”⁄ ⁄œÊ∆ Ú≈ ÚË∂ Ì≈¡ ‘؉◊∆¡ª Ó«‘ø◊∆¡ª, A@.G Î∆√Á∆ Úˉ◊∆¡ª ’∆Óª ”⁄ EÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ó‘≈Ó≈∆ Á∂ ¡œ ÷ ∂ Áœ  ”⁄Ø ∫ Ï≈‘ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘π‰ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ ˘ Ó«‘ø ◊ ∆¡ª ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆ Ó≈ fiº Ò ‰∆ ÍÀ ‘∆ ‘À ¢ Â≈˜≈ ÷Ï «¬‘ ‘À «’ ÍÀ  ≈√∆‡≈ÓØ Ò √Ó∂  H@@ ˜±  ∆ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆¡ª ’∆Óª A ¡Íà À Ò ÂØ ∫ A@.G Î∆√Á∆ Úˉ◊∆¡ª¢ ÈÀ Ù ÈÒ Î≈Ó≈«√¿± ‡ ∆’Ò Íà ≈ ¬∆«√ø ◊ ¡Ê≈‡∆ ¡≈Î «¬ø ‚ ∆¡≈ È∂ Ùπ º ’ Ú≈ ˘ «¬√ √≈Ò Á∂ ÊØ ’ Óπ º Ò √± ⁄ ’ª’ (‚ÏÒÔ± Í ∆¡≈¬∆) «Úº ⁄ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ A@.G Î∆√Á∆ ÏÁÒ≈¡ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈¢ «¬√ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À «’ ¡≈Ó «ÏÓ≈∆¡ª Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬∆ ÚÂ∆¡ª ‹≈‰ Ú≈Ò∆¡ª √Ì ÂØ ∫ ˜±  ∆ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆ ≈Ù‡∆ √± ⁄ ∆ «Úº ⁄ Ù≈ÓÒ Ò◊Ì◊ H@@ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆¡ª ’∆Óª ÚË ◊¬∆¡ª ‘È¢

Ó«‘ø◊∆¡ª ‘؉◊∆¡ª «¬‘ ÁÚ≈¬∆¡ª Ïπ ÷ ≈, «¬ÈÎÀ ’ ÙÈ, «ÁÒ Á∂ Ø ◊ , ‘≈¬∆ ÏÒº ‚ Íà À Ù , ⁄ÓÛ∆ Ø ◊ ¡Â∂ ¡È∆Ó∆¡≈ Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬∆ ÚÂ∆¡ª ‹≈‰ Ú≈Ò∆¡ª ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆¡ª ’∆Óª Úˉ◊∆¡ª¢ «¬√ «Úº ⁄ ÍÀ  ≈√∆‡≈ÓØ Ò , Î∆ÈØ Ï ≈Ï∆‡Ø È , Î∂ È ∆‡Ø « ¬È √Ø ‚ ∆¡Ó, ¡˜∆ÊØ Ó ≈¬∆«√È, «√ÍÃ Ø Î ÒØ ’ √√∆È ≈¬∆‚Ã Ø ’ ÒØ  ≈¬∆‚ ¡Â∂ ÓÀ ‡ Ã Ø È ∆‚≈˜Ø Ò Ú◊∆¡ª ÁÚ≈¬∆¡ª Ù≈ÓÒ ‘È¢

Ó∆«‚¡≈)- Ì≈ ”⁄ ÙÈ∆Ú≈ ˘ ÍÀ‡ØÒ ¡Â∂ ‚∆˜Ò Á∆¡ª ’∆Óª ”⁄ H@-H@ ÍÀ√∂ ÍÃÂ∆ «Ò‡ Á≈ Ú≈Ë≈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ Â∂Ò ’øÍÈ∆¡ª ’º⁄∂ Ó≈Ò Á∆¡ª ’∆Óª ”⁄ Ú≈Ë∂ Á≈ ÏØfi ÷ÍÂ’≈ª ”Â∂ Í≈ ‘∆¡ª ‘È, «‹√ ’≈È «Í¤Ò∂ E «ÁȪ ”⁄ ⁄œÊ∆ Ú≈ Ô≈È∆ «’ ’πÒ C.B@ πͬ∂ ’∆Óª ”⁄ Ú≈Ë≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ ≈Ù‡∆ ≈‹Ë≈È∆ «ÁºÒ∆ ”⁄ ÍÀ‡ØÒ Á∆ ’∆Ó ‘π‰ IG.HA πͬ∂ ÂØ∫ ÚË ’∂ IH.FA πͬ∂ ÍÃÂ∆ «Ò‡ ¡Â∂ ‚∆˜Ò Á∆ ’∆Ó HI.@G πͬ∂ ÂØ∫ ÚË ’∂ HI.HG πͬ∂ ÍÃÂ∆ «Ò‡ ‘Ø ◊¬∆ ‘À¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2022

www.nripost.com

’ÀÈ∂‚≈-¡Ó∆’≈-‘Ø

±√-Ô±’∂È ‹ø◊: ±√∆ ¯œ‹ È∂ ⁄È∆‘∆Ú «Úº⁄ ÍπÒ ¿π‚≈«¬¡≈; ⁄ÈØ«ÏÒ ÍÓ≈‰± ÍÒª‡ Á∆ ÒÀÏ≈‡∆ ÈÙ‡ ÒÚ∆Ú (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ± √ ∆ ¯œ ‹ È∂ ⁄È∆‘∆Ú Ù«‘ ˘ ‹ªÁ∂ Íπ Ò ˘ Ïø Ï ª È≈Ò ¿π ‚ ≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ «ıº  ∂ Á∂ ◊ÚÈ «Ú¡≈⁄∂ Ù Ò≈Ú ⁄≈˙√ È∂ «’‘≈ «’ Íπ Ò ≈‘ƒ ¡≈Ó ÒØ ’ ª ˘ √π  º « ÷¡Â «‡’≈«‰¡ª ”Â∂ ’º « „¡≈ ‹≈ «‘≈ √∆ ¡Â∂ ¿π Ê Ø ∫ ‘∆ Ó≈ÈÚ∆ √‘≈«¬Â≈ Í‘π ø ⁄ ≈¬∆ ‹≈ ‘∆ √∆¢ «¬‘ Íπ Ò ‚À √ È≈ Á«¡≈ ”Â∂ Ï«‰¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ √∆ ‹Ø Ô± ’ ∂ È Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ’∆Ú ˘ ‹Ø Û Á≈ √∆¢ ⁄È∆‘∆Ú Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «’‘≈ «’ Ù«‘ ”⁄ «Ï‹Ò∆ ¡Â∂ Í≈‰∆ È‘ƒ ‘À ¢ ¿π Ë  ’∆Ú ”⁄ Úº ‚ ∂ ËÓ≈’∂ √π ‰ ∂ ◊¬∂ ¢ ± √ ∆ ¯œ ‹ È∂ ⁄ÈØ « ÏÒ ÍÓ≈‰± ÍÒª‡ Á∆ ÒÀ Ï ≈‡∆ ˘ ÈÙ‡ ’ «Áº  ≈ ‘À ‹Ø ∂ ‚ ∆˙¡À ’ «‡Ú «‘ø Á ÷± ø ‘ Á Á∂ ÍÃ Ï ø Ë È ”⁄ √π Ë ≈ Á≈ ’ø Ó ’Á∆ √∆¢ ± √ ∆ ¯œ ‹ È∂ «Í¤Ò∂ Ó‘∆È∂ ‹ø ◊ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ”⁄ ‘∆ «¬√ ÍÒª‡ ”Â∂ ’Ϙ≈ ’ «Ò¡≈ √∆¢ Ô± ’ ∂ È ∆ ¬∂ ‹ ø √ ∆ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ÒÀ Ï ≈‡∆ Ô±  Ø Í ∆¡È ’«ÓÙÈ Á∆ √‘≈«¬Â≈ È≈Ò F@ Òº ÷ Ô±  Ø ”⁄ B@AE ”⁄ ÷Ø Ò ∑ ∆ ◊¬∆ √∆¢ «¬√ Áœ  ≈È ± √ Á∂ Â‹Ó≈È Á«Óº  ∆ ÍÀ √ ’Ø Ú È∂ Ô± ’ ∂ È ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Ø ’ ‰ ÂØ ∫ «¬È’≈ ’∆Â≈ ‘À ¢

Ó≈«¿πÍØÒ: Ê∆¬∂‡ ”Â∂ ‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ≈ Áœ≈È ‘ج∆¡ª √È C@@ Ӝª ÷≈’∆Ú- Ô± ’ ∂ È Á∂ Ù«‘ Ó≈«¿π Í Ø Ò Á∆ √’≈ È∂ «’‘≈ «’ ’π fi «ÁÈ Í«‘Òª «¬º ’ Ê∆¬∂ ‡  ”Â∂ ’∆Â∂ ◊¬∂ ± √ ∆ ‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ∂ ”⁄ C@@ Óœ  ª ‘Ø ¬ ∆¡ª √È¢ ± √ Á∂ ‘ÓÒ∂ ÂØ ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ Úº ‚ ∆ «◊‰Â∆ ”⁄ ÒØ ’ ª È∂ «¬√ Ê∆¬∂ ‡  ”⁄ ÍÈ≈‘ Ò¬∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ ‡À Ò ∆◊à ≈ Ó ⁄À È Ò ”Â∂ Íà  º ÷ ÁÙ∆¡ª Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò √Ê≈È’ √’≈ È∂ Áº « √¡≈ «’ «Óà  ’ª Á∆ «◊‰Â∆ Â’∆ÏÈ C@@ √∆¢ «¬√ «¬Ó≈ «Úº ⁄ AC@@ ÒØ ’ ª È∂ ÍÈ≈‘ Ò¬∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢

´‘ª√’ Á∂ IC ¯∆√Á∆ ÷∂Â ”Â∂ ’Ϙ≈ ˙Ë ± √ ∆ º « ÷¡≈ Óø  ≈Ò∂ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ´‘ª√’ Á∂ IC ¯∆√Á∆ ÷∂   ”Â∂ ¿π √ Á∆ ¯œ ‹ Á≈ ’Ϙ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ ´‘ª√’ ͱ  Ï∆ Ô± ’ ∂ È Á≈ ¿π ‘ «‘º √ ≈ ‘À «‹√ Á∂ «¬’ ‡π ’ Û∂ ”Â∂ ± √ √ÓÊ’ Ï≈ˆ∆¡ª Á≈ B@AD ÂØ ∫ ’Ϙ≈ √∆¢ º « ÷¡≈ Óø  ≈Ò∂ È∂ Ô± ’ ∂ È ‹ø ◊ «Ú⁄ ¡≈͉∂ A,CEA ¯œ ‹ ∆¡ª Á∂ Ó≈∂ ‹≈‰ ¡Â∂ C,HBE Á∂ Ó≈∂ ‹≈‰ Á∆ ◊º Ò ’‘∆ ‘À , ‹Á«’ Ô± ’ ∂ È Á≈ Á≈¡Ú≈ ’∆Ï AF ‘˜≈ ± √ ∆ ¯œ ‹ ∆¡ª ˘ Ó≈È Á≈ ‘À ¢

Â∆‹∆ √ø√≈ ‹ø◊ Á∆ ¡≈‘‡, ±√ È∂ √≈«¬‰’ ‘«Ê¡≈ª Á∆ ÚÂØ∫ ’∆Â∆ ª ¿π√ Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂Ú∂◊≈ È≈‡Ø Ïº √ Ò˜- Ô± ’ ∂ È ‹ø ◊ ”⁄ È≈‡Ø Á∆ ̱ « Ó’≈ Á∂ √Ïø Ë ”⁄ ¡Ó∆’≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‹Ø ¡ Ï≈«¬‚È È∂ Ó‘º  Úͱ  È ◊º Ò ’‘∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ‹ø ◊ ”⁄ ± √ ‹∂ ’  √≈«¬‰’ ‘«Ê¡≈ª Á∆ ÚÂØ∫ ’Á≈ ‘À ª È≈‡Ø ¿π √ Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂ Ú ∂ ◊ ≈¢ ± √ ∆ ‘ÓÒ≈ «‹√ ͺ Ë  Á≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈, È≈‡Ø ¿π √ ∂ ͺ Ë  Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂ Ú ∂ ◊ ≈¢ Ï≈«¬‚È È∂ «¬‘ ◊º Ò È≈‡Ø √«Ó‡ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’Ú≈¬∆ ÍÃÀº√ ’≈ÈÎø√ ”⁄ ’‘∆¢ ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á≈ «¬‘ «Ï¡≈È È≈‡Ø √«Ó‡ ”⁄ ω∆ ¿π √ ¡≈Ó ≈«¬ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡≈«¬¡≈ ‘À «‹√ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ √∆ «’ Ô± ’ ∂ È ‹ø ◊ ”⁄ ‹ø ◊ ∆ √ø ◊ ·È «√º Ë ∂ Âœ  ”Â∂ Ù≈ÓÒ È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢

‹Ø«¬ Ï≈«¬‚È Ô±’∂È Á∆ √‘ºÁ È∂Û∂ Íπº‹∂ ∂ ‹ ‹Ø - ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‹Ø « ¬ Ï≈«¬‚È «¬√ Ú∂ Ò ∂ Ô± ’ ∂ È Á∆ √‘º Á ÂØ ∫ A@@ «’ÒØ Ó ∆‡ Á±  ÍØ Ò À ∫ ‚ Á∂ Ù«‘ ∂ ‹ ‹Ø Íπ º ‹ ∂ ¢ ¿π ‘ Ïº √ Ò˜ ÂØ ∫ «√º Ë ≈ ÍØ Ò À ∫ ‚ Íπ º ‹ ∂ ¢ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ï≈«¬‚È È∂ ÍØÒ À∫‚ «Úº⁄ Ô±’ ∂È ∆ ‹ø◊ ∆ ÙÈ≈Ê∆¡ª Á∆ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ÓÁÁ Á≈ ‹≈«¬˜≈ «Ò¡≈¢ ¿π È ∑ ª ¿π Ê ∂ Â≈«¬È≈ ¡Ó∆’∆ Îœ ‹ ∆¡ª È≈Ò Ú∆ ◊º Ò Ï≈ ’∆Â∆ Â∂ ¿π È ∑ ª È≈Ò «ÓÒ ’∂ ÷≈‰≈ ÷≈Ë≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ÍØ Ò À ∫ ‚ «Úº ⁄ Ï≈«¬‚È Á≈ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó Á∂  ∆ È≈Ò Ùπ  ± ‘Ø « ¬¡≈ «’™«’ ≈Ù‡ÍÂ∆ ¡ªÁ∂ ˜ ˘ ÒÀ ’∂ ‹≈ ‘∂ ‹‘≈˜ ˘ Ú≈Í√ ÓØ Û «Áº  ≈ «◊¡≈ √∆¢

¡Ó∆’≈ A Òº÷ Ô±’∂È∆ ÙÈ≈Ê∆¡ª ˘ ÍÈ≈‘ Á∂‰ Ò¬∆ «Â¡≈ Ú≈«Ùø ◊ ‡È- ¡Ó∆’∆ ¡«Ë’≈∆ È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘À «’ ¿π È ∑ ª Á≈ Óπ Ò ’ «¬º ’ Òº ÷ Ô± ’ ∂ È ∆ ÙÈ≈Ê∆¡ª ˘ ÍÈ≈‘ Á∂ ‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘À ¢ ± √ Úº Ò Ø ∫ ’∆Â∂ ‘ÓÒ∂ ’’∂ ‘π ‰ Âº ’ CE Òº ÷ ÒØ ’ Ô± ’ ∂ È ¤º ‚ ⁄π º ’ ∂ ‘È¢

‚ØÈÏ≈√ Â∂ ¥∆Ó∆¡≈ «Ú⁄≈Ò∂ √Â≈ Ï«‰¡≈ ‚Ø È Ï≈√ ÂØ ∫ ¥∆Ó∆¡≈ ˘ ‹Ø Û È Á∆ ’Ø « ÙÙ ”⁄ Òº ◊ ∆ ± √ ∆ ¯œ ‹ ˘ ¡≈͉∂ Ó’√Á ”⁄ ¡ø « Ù’ √ÎÒÂ≈ «ÓÒ ◊¬∆ ‘À ¢ ± √ Á∂ ’Ϙ∂ Ú≈Ò∂ ÁØ Ú ∂ ∫ «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄≈Ò∂ ˜Ó∆È∆ √Â≈ ω≈¿π ‰ «Ú⁄ ¿π ‘ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ ◊º Ò Á∆ Íπ Ù ‡∆ Ô± ’ ∂ È √’≈ È∂ ’∆Â∆ ‘À ¢ ÁØ Ú ∂ ∫ «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄≈Ò∂ Ó≈∆ÍØ Ò Ù«‘ ‘À «‹√ ”Â∂ ’Ϙ∂ Ò¬∆ Ï∆Â∂ C ‘¯«Â¡ª ÂØ ∫ √ø ÿ Ù ⁄º Ò «‘≈ ‘À ¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ± √ ∆ ‘Ó«Ò¡ª Á∂ ’≈È Ó≈∆ÍØ Ò Á∆ ÁÙ≈ ‘Ø  ı≈Ï ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ ÷≈’∆Ú Â∂ ⁄≈È∆‘∆Ú Ù«‘ª ”⁄ ‹∆ÚÈ ˘ ÒÀ ’∂ √ø ’ ‡ Ú«Ë¡≈ ‘À ¢ «¬√ «Ú⁄≈Ò∂ ’≈Ò≈ √≈◊ ”⁄ Î√∂ AE Á∂ Ù ª Á∂ FG Ó≈ÒÚ≈‘’ ‹‘≈˜ª ˘ √π  º « ÷¡Â «È’≈√∆ Á≈ √Â≈ Á∂ ‰ Ò¬∆ ± √ È∂ ÓÂ≈ º « ÷¡≈ ‘À ¢

ÍØÒÀ∫‚ È∂ DE ±√∆¡ª ˘ ‹≈√±√∆ Á∂ ÁØÙ ‘∂· ÓπÒ’ ”⁄Ø∫ ’º«„¡≈ Ú≈√≈- ÍØ Ò À ∫ ‚ È∂ DE ± √ ∆¡ª ˘ ‹≈√± √ ∆ ’È Á∂ ÁØ Ù ‘∂ · Óπ Ò ’ ”⁄Ø ∫ ’º „ «Áº  ≈ ‘À ¢ «¬È∑ ª ıπ ¯ ∆¡≈ ¡«Ë’≈∆¡ª Á∆ ͤ≈‰ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆ ‹Ø ’± ‡ È∆Â’ π  Ï∂ Á≈ Î≈«¬Á≈ ÒÀ ∫ «Á¡ª Óπ Ò ’ ”⁄ π ’ ∂ ‘Ø ¬ ∂ √È¢ ÍØ Ò À ∫ ‚ Á∆ ¡ø Á ± È ∆ √π  º « ÷¡≈ ¬∂ ‹ ø √ ∆ È∂ «ÚÁ∂ Ù Óø  ≈Ò∂ ˘ «¬È∑ ª ± √ ∆¡ª ˘ Îœ  ∆ ’º „ ‰ Á∆ Óø ◊ ’∆Â∆ √∆ «’™«’ «¬‘ ÍØ Ò À ∫ ‚ Á∆ √π  º « ÷¡≈ Ò¬∆ ıÂ≈ Óø È ∂ ◊¬∂ √È¢ ¬∂ ‹ ø √ ∆ È∂ ÍØ Ò À ∫ ‚ Á∂ «¬’ È≈◊«’ ˘ Ú∆ ± √ Ò¬∆ ‹≈√± √ ∆ ’È Á∂ Ùº ’ ‘∂ · «‘≈√ ”⁄ «Ò¡≈ ‘À ¢ Ùº ’ ∆ «Ú¡’Â∆ Ú≈√≈ Á∂ «‹√‡∆ Á¯Â ”⁄ ’ø Ó ’Á≈ √∆ ¡Â∂ ¿π √ Á∆ Ù«‘ Á∂ Íπ  ≈º Â Ú «ÚÌ≈◊ º ’ Í‘π ø ⁄ √∆¢

±√ È∂ Ô±’∂È Á∂ √Ì ÂØ∫ Úº‚∂ «Ó«Ò‡∆ «Î¿±Ò √‡Ø∂‹ √≈¬∆‡ ˘ ’∆Â≈ ÂÏ≈‘ Ô±’∂È Á∂ ◊π¡ª„∆ ÓπÒ’ª «Úº⁄ ÙÈ≈Ê∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ CE Òº÷ Á∂ ’∆Ï

È≈‡Ø È∂ ⁄∆È ˘ «ÁºÂ∆ √ͺه «⁄Â≈ÚÈ∆, «’‘≈±√ «÷Ò≈¯ Ú«‘Ù∆ ‹ø◊ Á∆ ’Ø «ÈøÁ≈, Ï≈’∆ ÁπÈ∆¡≈ Á∂ È≈Ò ‘ØÚØ Ù≈ÓÒ

Ó≈√’Ø (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ± √ È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘À «’ ¿π √ È∂ ‘ÓÒ∂ «Úº ⁄ Ô± ’ ∂ È Á∆ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ∆ Îœ ‹ ∆ ÍÀ  ª Á∆ √‡Ø  ∂ ‹ √≈¬∆‡ ˘ ÂÏ≈‘ ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ ± √ È∂ «¬√ ˘ Úº ‚ ∆ √ÎÒÂ≈ Áº « √¡≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ± √ È∂ Ô± ’ ∂ È Á∂ «Ó˜≈¬∆Ò «‚ͱ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’’∂ ¿π √ ˘ ÈÙ‡ ’ «Áº  ≈ √∆¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ± √ ¡Â∂ Ô± ’ ∂ È «Ú⁄≈Ò∂ ‹ø ◊ ˘ «¬º ’ Ó‘∆È≈ Ï∆ ⁄π º ’ ≈ ‘À ¢ «¬√ Áœ  ≈È ± √ È∂ Ô± ’ ∂ È Á∂ Úº ‚ ∂ «‘º √ ∂ ”Â∂ ¡≈͉∆ ÂÏ≈‘∆ Á∂ «ÈÙ≈È ¤º ‚ ∂ ‘È¢ ÷Ïª Óπ  ≈Ï’ Ô± ’ ∂ È È∂ «’‘≈ ‘À «’ ’∆Ï A@@,@@@ ÒØ ’ Ó∆¿π Í Ø Ò «Úº ⁄ Í≈‰∆ ¡Â∂ ÌØ ‹ È ÂØ ∫ «ÏȪ Î√∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ «¬º Ê ∂ ± √ È∂ ˜Ø  Á≈ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ± √ È∂ BD ÎÚ∆ ˘ Ô± ’ ∂ È ”Â∂ ‘ÓÒ≈ Ùπ  ± ’ «Áº  ≈ √∆¢ ¿π √ È∂ Ùπ  ± ¡ ≈Â∆ ‘Ó«Ò¡ª Ò¬∆ ¡≈͉∂ ÂØ Í ÷≈È∂ ˘ ÓÀ Á ≈È «Ú⁄ ¿π  ≈«¡≈ √∆, Í ¿π √ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ± √ È∂ ‘≈¬∆Í√Ø « È’ «Ó˜≈¬∆Òª ¡Â∂ ‘Ú≈¬∆ ‘Ó«Ò¡ª ≈‘ƒ Ô± ’ ∂ È ”Â∂ ˜ÏÁ√ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈¢ «¬È∑ ª ‘Ó«Ò¡ª ’≈È Ô± ’ ∂ È Á∂ ◊π ¡ ª„∆ Óπ Ò ’ª «Úº ⁄ ÙÈ≈Ê∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ CE Òº ÷ º ’ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆ ‘À ¢ √ø Ô π ’ Â ≈Ù‡ ¿π Ê Ø ∫ Á∆ √«ÊÂ∆ ˘ ÒÀ ’∂ Ò◊≈Â≈ «⁄ø  ≈ Íà ◊ ‡ ’ «‘≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¡Ó∆’≈ Ò◊≈Â≈ ± √ ˘ «⁄Â≈ÚÈ∆ Á∂ «‘≈ ‘À ¢ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ¡Ó∆’≈ È∂ ± √ ”Â∂ ‘Ø  √÷ Í≈Ïø Á ∆¡ª Ò◊≈¬∆¡ª ‘È¢

Ïº√Ò˜- ±√ ¡Â∂ Ô± ’ ∂ È «Ú⁄≈Ò∂ ‹ø ◊ ˘ «¬’ Ó‘∆È≈ Ï≈’∆ ‘À ¢ «¬√ Áœ  ≈È ÍØ Ò À ∫ ‚ Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ÏÃ√∂Ò˜ ”⁄ È≈‡Ø √ø Ó ∂ Ò È ‘Ø «‘≈ ‘À ¢ «¬√ ’≈ÈÎø √ «Úº ⁄ ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ «Ï‚∂ È Ú∆ «‘º √ ≈ ÒÀ ‘∂ ‘È¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ È≈‡Ø Á∂ √’º   ‹ÈÒ ‹∂ ∫ √ √‡Ø Ò ‡∂ È Ï◊ È∂ «¬√ √ø Ó ∂ Ò È ”⁄ «’‘≈ «’ ⁄∆È ˘ √≈‚≈ √ø Á ∂ Ù Ï≈’∆ Áπ È ∆¡≈ È≈Ò ‹π Û È ¡Â∂ ± √ «ıÒ≈¯ Ï∂  «‘Ó∆ È≈Ò ‹ø ◊ Á∆ «Èø Á ≈ ’È Á≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ± √ ˘ ¿π È ∑ ª ˘ È≈ ª «Úº  ∆ ¡Â∂ È≈ ‘∆ Îœ ‹ ∆ Âœ  ”Â∂ √ÓÊÈ Á∂ ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ √‡Ø Ò ‡∂ È Ï◊ È∂ «’‘≈ «’ È≈‡Ø √«‘ÔØ ◊ ∆ ¡«‹‘∂ ‘Ó«Ò¡ª Á≈ Óπ ’ ≈ÏÒ≈ ’È Ò¬∆ Ô± ’ ∂ È ˘ ‘«Ê¡≈ª Á∆ √ÍÒ≈¬∆ ’È Ò¬∆ √«‘Ó ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ ¡√ƒ ¡≈͉∂ √≈«¬‰’, ‹À « Ú’ ¡Â∂ ÍÃ Ó ≈‰± º « ÷¡≈ º  ª ˘ √◊Ó ’ «Ò¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ¡√ƒ «⁄ø   ‘ª «’™«’ ± √ È≈‡Ø Á∂ Ï‘≈È∂ Ô± ’ ∂ È «Úº ⁄ ¡«‹‘≈ ’È Ò¬∆ ‹À « Ú’ ‘ÓÒ∂ Á∆ «Â¡≈∆ ’ √’Á≈ ‘À ¢ ‹∂ ’  ¡«‹‘≈ ‘π ø Á ≈ ‘À , ª «¬‘ √ø ÿ Ù Á∆ Íà « ’Â∆ ˘ ÏÁÒ Á∂ Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬√ Á≈ ¡√ È≈ «√Î Ô± ’ ∂ È √◊Ø ∫ È≈‡Ø Á∂ Ù ª ”Â∂ Ú∆ ÍÚ∂ ◊ ≈¢

ÍÃË≈È ÓøÂ∆ «¬Ó≈È ÷≈È «÷Ò≈¯ Ï∂ÌØ√◊∆ ÓÂ≈ Í∂Ù ’∆Â∂ «ÏȪ ÈÀÙÈÒ ¡√À∫ÏÒ∆ Á≈ √ÀÙÈ ÓπÒÂÚ∆ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Í≈«’√Â≈È Á∆ ÈÀ Ù ÈÒ ¡√À ∫ ÏÒ∆ Á≈ ¡«‘Ó √À Ù È ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ «¬Ó≈È ı≈È «ıÒ≈¯ Ï∂ Ì Ø √ ◊∆ ÓÂ≈ Í∂ Ù ’∆Â∂ «ÏȪ ‘∆ ÓπÒÂÚ∆ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈¢ «¬√ Áœ≈È «ÚØË∆ «Ë Á∂ √ø√Á ÓÀ∫Ïª È∂ ˜ØÁ≈ ÍÃÁÙÈ ’∆Â≈¢ ÈÀÙÈÒ ¡√À∫ÏÒ∆ Á∂ √Í∆’ ¡√Á ’À√ È∂ «’‘≈ «’ Í≈«’√Â≈È Â«‘∆’¬∂-«¬È√≈¯ Á∂ √ø√Á ÓÀ∫Ï ıÔ≈Ò ˜Ó≈È

Á∆ Ӝ ’≈È √ÀÙÈ ¡◊Ò∂ ‘π’Óª º’ ÓπÒÂÚ∆ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ ÈÀÙÈÒ ¡√À∫ÏÒ∆ «Úº⁄ «ÚØË∆ «Ë Á∂ È∂Â≈ Ù≈‘Ï≈˜ Ù∆¯, Í≈«’√Â≈È Í∆ÍÒ˜ Í≈‡∆ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ «ÏÒ≈ÚÒ Ìπ º ‡ Ø , √«‘-ÍÃ Ë ≈È ¡≈«√¯ ¡Ò∆ ˜Á≈∆ ¡Â∂ «ÚØË∆ «Ë Á∂ ’¬∆ ÍÃÌ≈ÚÙ≈Ò∆ √ø√Á ÓÀ∫Ï Ï‘π¿π‚∆’ √ÀÙÈ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Ò¬∆ √ø√Á «Úº⁄ Óœ‹±Á √È¢

‹ÒÁ∆ ‘∆ ⁄؉ª ‘؉ Á∆ √øÌ≈ÚÈ≈ ω∆ «¬√ Áœ≈È Í≈«’√Â≈È Á∂ ÓøÂ∆ ÎÚ≈Á ⁄œË∆ È∂ «’‘≈ ‘À «’ Á∂Ù «Úº⁄ ‹ÒÁ∆ ‘∆ ⁄؉ª ‘Ø √’Á∆¡ª ‘È¢ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ Áœ≈È ¿πÈ∑ª «’‘≈ √∆ «’ Á∂Ù «Úº⁄ ‹ÒÁ∆ ‘∆ ¡≈Ó ⁄؉ª ‘Ø √’Á∆¡ª ‘È¢ ¿πÈ∑ª ÓπÂ≈Ï’ «ÚØË∆ «Ë «¬√ Ò¬∆ «Â¡≈ È‘ƒ ‘À¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ √ÁÈ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ Ùπ± ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Òª «ÚØË∆ «Ë È∂ «’‘≈ «’ ¿π‘ «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∆ √«ÊÂ∆ Ò¬∆ ͱ∆ Â∑ª «Â¡≈ ‘À¢

’∆ ‘À Ó≈ÓÒ≈ ◊œÂÒÏ ‘À «’ «ÚØË∆ «Ë È∂ «¬Ó≈È ı≈È «ıÒ≈¯ Ï∂ÌØ√◊∆ ÓÂ∂ ”Â∂ ⁄⁄≈ ’È Ò¬∆ H Ó≈⁄ ˘ ¡≈͉≈ ͺ÷ º«÷¡≈ √∆¢ ÈÀÙÈÒ ¡√À∫ÏÒ∆ Á∆¡ª CDB √∆‡ª ‘È¢ «¬Ó≈È ÷≈È ˘ «¬√ Ï∂ÌØ√◊∆ ÓÂ∂ ˘ «‹ºÂ‰ Ò¬∆ AGB ÓÀ∫Ïª Á∂ √ÓÊÈ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ‘≈Òª«’, «¬Ó≈È ÷≈È Á≈ ÁØÙ ‘À «’ «ÚØË∆ «Ë ¿πÈ∑ª ˘ √ºÂ≈ ÂØ∫ ‘‡≈¿π‰ Ò¬∆ √ø√Á ÓÀ∫Ïª Á≈ ÚÍ≈ ’ ‘∆ ‘À¢ Âπ‘≈˘ Áº√ Á∂¬∆¬∂ «’ «¬Ó≈È ÷≈È Á∆ Í≈‡∆ Í≈«’√Â≈È Â«‘∆’-¬∂-«¬È√≈Î Á∂ ’¬∆ ÓÀ∫Ï Ú∆ «¬√ √Ó∂∫ «¬Ó≈È ÷≈È ÂØ∫ È≈≈˜ ‘È ¡Â∂ «ÚØË∆ «Ë Á∆ ¡≈Ú≈˜ «Úº⁄ ¡≈͉∆ ¡≈Ú≈˜ Ïπ¶Á ’ ‘∂ ‘È¢ «¬È∑ª √ø√Á ÓÀ∫Ïª È∂ «ÚØË∆ «Ë Á∂ ‘ºÊ Әϱ ’È Ò¬∆ Ï∂ÌØ√◊∆ ÓÂ∂ Á∂ √ÓÊÈ «Ú⁄ Ú؇ Í≈¿π‰ Á∆ ÷πºÒ∑ ’∂ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘À¢ Í≈«’√Â≈È Á∂ ⁄∆¯ ‹√«‡√ È∂ Ú∆Ú≈ ˘ «’‘≈ «’ «¬Ó≈È ı≈È «ıÒ≈¯ Ï∂ÌØ√◊∆ ÓÂ∂ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ Áœ≈È ÓÀ∫Ïª ÚºÒØ∫ Í≈¬∆¡ª ◊¬∆¡ª Ú؇ª Á∆ «◊‰Â∆ È≈ ’È≈ «È≈Á Á∂ Ï≈Ï ‘ØÚ∂◊≈¢ Á±‹∂ Í≈√∂ √Óπº⁄∆ «ÚØË∆ «Ë «¬√ Ï∂ÌØ√◊∆ ÓÂ∂ ÂØ∫ ’≈Î∆ √øÂπÙ‡ ‘À¢ ¿πÈ∑ª ˘ ͱ∆ ¿πÓ∆Á ‘À «’ ¿π‘ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ «¬Ó≈È ÷≈È ˘ ’π√∆ ÂØ∫ ‘‡≈¿π‰ ”⁄ √ÎÒ ‘؉◊∂¢

Ô±’∂È «Úº⁄ ±√ Á∂ G ÂØ∫ AE ‘˜≈ √À«È’ Ó≈∂ ◊¬∂: È≈‡Ø ’∆Ú- È≈‡Ø È∂ «¬º Ê ∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ Ô± ’ ∂ È «Úº ⁄ «Í¤Ò∂ D ‘¯«Â¡ª ÂØ ∫ ‹≈∆ ÒÛ≈¬∆ «Úº ⁄ ± √ Îœ ‹ Á∂ G ‘˜≈ ÂØ ∫ AE‘˜≈ ‹Ú≈È Ó≈∂ ◊¬∂ ‘È¢ «¬√ Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ ± √ È∂ ¡¯◊≈«È√Â≈È «Úº ⁄ A@ √≈Ò Í«‘Òª ‘Ø ¬ ∂ Ôπ º Ë Áœ  ≈È Ò◊Ì◊ AE ‘˜≈ √À « È’ ◊π ¡ ≈ «Áº  ∂ √∆¢ ¿π º  ∆ ¡À ‡ Òª«‡’ √ø ÿ ∆ √ø ◊ ·È (È≈‡Ø ) Á∂ «¬º ’ √∆È∆¡ ¯œ ‹ ∆ ¡«Ë’≈∆ È∂ Áº « √¡≈ «’ ◊º · ‹Ø Û Á≈ «¬‘ ¡Èπ Ó ≈È Ô± ’ ∂ È Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª ÂØ ∫ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ ¡Â∂ ÷π º Ò ∑ ∂ √Ø Â ª ÂØ ∫ Íà ≈ Í ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª ÷π ¯ ∆¡≈ √± ⁄ È≈Úª ”Â∂ ¡≈Ë≈« ‘À , «‹√ ˘ ± √ Úº Ò Ø ∫ ‹≈‰Ïπ º fi ’∂ ‹≈∆ È‘ƒ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈¢ ¡«Ë’≈∆ È∂ È≈‡Ø Úº Ò Ø ∫ ÂÀ ¡ ’∆Â∂ ◊¬∂ «ÈÔÓª «‘ ¡≈͉∆ ͤ≈‰ È≈ Áº √ ‰ Á∆ Ù ”Â∂ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «Áº  ∆ ‘À ¢ Ô± ’ ∂ È È∂ ¡≈͉∂ ¯œ ‹ ∆ Èπ ’ √≈È Ï≈∂ Ï‘π  ÿº ‡ ‹≈‰’≈∆ √ªfi∆ ’∆Â∆ ‘À Í ≈Ù‡ÍÂ∆ ÚØ Ø Ò Ø Á ∆Ó ˜∂ Ò À ∫ √’∆ È∂ Ò◊Ì◊ ÁØ ‘¯Â∂ Í«‘Òª «’‘≈ √∆ «’ ’∆Ï AC@@ Ô± ’ ∂ È ∆ ¯œ ‹ ∆ «¬√ ÒÛ≈¬∆ Á∆ Ì∂ ‡ ⁄Û∑ ⁄π º ’ ∂ ‘È¢

Ô±’∂È Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ È∂ ÒØ’ª ÂØ∫ ÓÁÁ Óø◊∆

Ô±¡ÀºÈ √πº«÷¡≈ Í«ÙÁ ”⁄ Í≈√ È‘ƒ ‘Ø«¬¡≈ ±√∆ ÓÂ≈, Ì≈ √‰∂ AC Á∂Ùª È∂ ÚØ«‡ø◊ ”⁄ «‘º√≈ È≈ «Ò¡≈

’∆Ú- Ô± ’ ∂ È Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÚÒ≈Á∆Ó∆ ˜∂ Ò À ∫ √’∆ È∂ √ø √ ≈ Ì Á∂ ÒØ ’ ª ÂØ ∫ ‹ø ◊ Á∂ fiø Ï ∂ ¡≈͉∂ Á∂Ù Ò¬∆ √ÓÊÈ ‹π ‡ ≈¿π ‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘À ¢ Ô± ’ ∂ È ”Â∂ ± √ Á∂ ‘ÓÒ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‹Ø ¡ Ï≈«¬‚È ¡Â∂ Á± ‹ ∂ Á∂ Ù ª Á∂ ¡≈◊± È≈‡Ø ÓÀ ∫ Ïª È≈Ò Ó∆«‡ø ◊ ’È Ú≈Ò∂ ‘È¢ ˜∂ Ò À ∫ √’∆ È∂ «¬º ’ Ú∆‚∆˙ √π È ∂ ‘ ∂ «Úº ⁄ ÒØ ’ ª ˘ √º Á ≈ «Áº  ≈, ““¡≈͉∂ ⁄π  ≈«‘¡ª, ¡≈͉∆¡ª ◊Ò∆¡ª ”Â∂ «È’Ò ¡≈˙¢ ¡≈͉∆ √Óº Ê ≈ «Á÷≈˙ ¡Â∂ ¡≈Ú≈˜ Ïπ ¶ Á ’Ø ¢ ””

√ø Ô π ’ Â ≈Ù‡- √ø Ô π ’ Â ≈Ù‡ √π  º « ÷¡≈ Í«ÙÁ «Úº ⁄ ¿π ‘ ± √ ∆ ÓÂ≈ Í≈√ È‘ƒ ‘Ø « ¬¡≈, «‹√ «Úº ⁄ Ô± ’ ∂ È Á∆¡ª ÚËÁ∆¡ª Ó≈ÈÚ∆ ÒØ Û ª ˘ √Ú∆’≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ Í ± √ ∆ ‘ÓÒ∂ Á≈ ’Ø ¬ ∆ «˜’ È‘ƒ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢ ± √ ˘ ÓÂ≈ Í≈√ ’È Ò¬∆ AE ÓÀ ∫ Ï∆ √π  º « ÷¡≈ Í«ÙÁ «Úº ⁄ ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ I ÚØ ‡ ª Á∆ ÒØ Û √∆ Â∂ È≈Ò ‘∆ «¬‘ Ú∆ ˜±  ∆ √∆ «’ D ‘Ø  √Ê≈¬∆ ÓÀ ∫ Ï≈ ¡Ó∆’≈, ÏÂ≈È∆¡≈, Îª√ ¡Â∂ ⁄∆È «Úº ⁄ Ø ∫ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ “Ú∆‡Ø ” Á∆ ÚÂØ ∫ ’∂ ¢ ‘≈Òª«’ ± √ ˘ «√Î ¡≈͉∂ √«‘ÔØ ◊ ∆ ⁄∆È Á≈ √ÓÊÈ «Ó«Ò¡≈, ‹ÁØ ∫ «’ Ì≈ √Ó∂  AC ‘Ø  ’œ ∫ √Ò ÓÀ ∫ Ïª È∂ ÚØ « ‡ø ◊ «Úº ⁄ «‘º √ ≈ È‘ƒ «Ò¡≈¢ «¬√ ˘ ± √ Á∆ Úº ‚ ∆ ¡√ÎÒÂ≈ Ú‹Ø ∫ Á∂ « ÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ Ô±’∂È Á∆ ÏøÁ◊≈‘ Ï∂‚∆¡ª√ ’ ¿πºÂ∂ «¬º’ √ÓπøÁ∆ ‹‘≈˜ ˘ Òº◊∆ ¡º◊¢ Ô±’∂È È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘À «’ «¬‘ ±√ Á≈ ‹‘≈˜ ‘À¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2022

www.nripost.com

ÚÍ≈

Ì≈ ”⁄ Ó«‘ø◊≈¬∆ Á∆ Â∆‘∆ Ó≈ ˙ȇ≈∆˙ √’≈ ¬∆Ú∆ ⁄≈‹ª Ò¬∆ √±Ï∂ ÏÁÒ ◊¬∂ Ó≈±Â∆ √π˜±’∆ Á∂ ¡ÀºÓ‚∆ ”Â∂ √∆¬∆˙, A ¡ÍÃÀÒ ÂØ∫ ÍÀ‡ØÒ, ‚∆˜Ò Â∂ ¡ÀºÒÍ∆‹∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Úº⁄ ’∂◊∆ IA «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ «ÈÚ∂Ù «‘√≈Ù∆ Â≈’∂Ô±⁄∆ √øÌ≈Ò‰◊∂ ’Ó≈È ‘π‰ √∆¡ÀºÈ‹∆ Á∆¡ª ’∆Óª ”⁄ Ú≈Ë≈

˙ȇ≈∆˙ (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ˙ȇ≈∆˙ Á∆ √’≈ È∂ ÿØ Ù ‰≈ ’∆Â∆ «’ ¿π ‘ ¡≈≈Ó √‡≈ͪ, ‘≈’∆ ¡÷≈Û∂ , ’≈ͱ Ò Ò≈‡√ ¡Â∂ Í≈’ª «Úº ⁄ ¬∆Ú∆ ⁄≈‹ Ò◊≈¿π‰ Ò¬∆ IA «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ «ÈÚ∂ Ù ’∂ ◊ ∆¢ «¬‘ ¡√ÍÙ‡ ‘À «’ «¬‘ ⁄≈‹ «’º Ê ∂ ‹≈‰◊∂ ‹ª ͱ  ∂ √± Ï ∂ «Úº ⁄ Îø ‚ «’Ú∂ ∫ Úø ‚ ∂ ‹≈‰◊∂ ¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ «¬√∂ ÿØ Ù ‰≈ «Úº ⁄ , √± Ï ∂ È∂ ±  Ò ’ÈÀ ’ ‡∆«Ú‡∆ Îø ‚ Á≈ Ú∆ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈¢ «¬‘ Îø ‚ ◊à ≈ Ó∆‰ È◊ Í≈«Ò’≈Úª ˘ ¡≈͉∂ Ì≈¬∆⁄≈∂ «Úº ⁄ ¬∆Ú∆ ⁄≈‹ª Á≈ √ÓÊÈ ’È Ò¬∆ √± Ï ≈¬∆ Îø « ‚ø ◊ Ò¬∆ ¡˜∆ Á∂ ‰ Á∆ «¬‹≈˜Â Á∂ Ú ∂ ◊ ≈¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó Á∂ Ú∂  Ú∂ Ï≈¡Á «Úº ⁄ ¡≈¿π ‰ ◊∂ , «‹√ «Úº ⁄ «¬‘ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘À «’ Îø ‚ «Úº ⁄ «’ø È ≈ ÍÀ √ ≈ ‘À ¡Â∂ Ì≈¬∆⁄≈∂ «’Ú∂ ∫ ¡˜∆ Á∂ √’Á∂ ‘È¢ √’≈ È∂ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆ «’ √’≈ Íà ª  Ҭ∆ «¬ÒÀ ’ «‡Ã ’ ¡Â∂ ÿº ‡ -«È’≈√ Í«ÚÂÈ Ò¬∆ ’≈Ø Ï ≈∆ Ó≈Ó«Ò¡ª Á≈ √ÓÊÈ ’∂ ◊ ∆¢ «¬√ «Úº ⁄ ˙ȇ≈∆˙ ÍÏ«Ò’ √«Ú√ ÎÒ∆‡ ¡Â∂ ◊Ø ‡ª«˜‡ ÈÀ º ‡ Ú’ ÁØ Ú ∂ ∫ Ù≈ÓÒ ‘È¢

Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ÍÃ Ø ◊ À « √Ú ’ø ˜ Ú∂ « ‡Úª Á∂ √º  ≈ √ø Ì ≈Ò‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬‘ ˙ȇ≈∆˙ √’≈ Á≈ ¬∆Ú∆ ⁄≈‹ª «Úº ⁄ Í«‘Ò≈ «ÈÚ∂ Ù ‘À ¢ ’∆Ï C √≈Ò ÂØ ∫ Úº Ë Í«‘Òª, ’ø ˜ Ú∂ « ‡Úª È∂ ¬∆Ú∆ ¤Ø ‡ ª ˘ º Á ’ «Áº  ≈ ¡Â∂ √± Ï ∂ «Úº ⁄ ¬∆Ú∆ Ú≈«¬«ø ◊ ˘ Ù≈ÓÒ ’È Ò¬∆ ÈÚ∂ ∫ «ÏÒ‚ª Á∆ ÒØ Û ˘ ÷ÂÓ ’ «Áº  ≈¢ Íà ∆ Ó∆¡ ‚º ◊ ÎØ  ‚ ¡Â∂ ¿π √ Á∆ Í≈‡∆ ‹± È «Úº ⁄ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∆¡ª ⁄Ø ‰ ª Ò¬∆ «Â¡≈∆ ’ ‘∂ ‘È¢ √≈∂ ÷≈«Â¡ª Áπ ¡ ≈≈, ¬∆Ú∆ ◊Ø Á ÒÀ ‰ ¡Â∂ ¿π  Í≈ÁÈ ⁄Ø ‰ ª Áœ  ≈È ◊Ó «ÚÙ∂ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ ¿π È ∑ ª Á∆ Í≈‡∆ «¬’Òœ  ∆ ÍÃ Ó π º ÷ √± Ï ≈¬∆ Í≈‡∆ ‘À ‹Ø ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∆¡ª ⁄Ø ‰ ª «Úº ⁄ √± Ï ∂ Ò¬∆ ¬∆Ú∆ ¤Ø ‡ ª ˘ Óπ Û ÂØ ∫ Ò≈◊± ’È Á∆ ÔØ ‹ È≈ È‘ƒ ω≈ ‘∆ ‘À ¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Á∂ Ù Á∆ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ∆ ’≈ «ÈÓ≈Â≈ ’ø Í È∆ Ó≈±  ∆ √π ˜ ± ’ ∆ «¬ø ‚ ∆¡≈ (¡À º Ó ¡À º √ ¡≈¬∆) È∂ «‘√≈Ù∆ ⁄≈’∂ Ô ± ⁄ ∆ ˘ ¡≈͉≈ ÈÚª ÓÀ È ∂ « ‹ø ◊ ‚≈«¬À ’ ‡ Â∂ Óπ º ÷ ’≈‹’≈∆ ¡«Ë’≈∆ (√∆¬∆˙) «ÈÔπ ’ Â ’∆Â≈ ‘À ¢ ¿π ‘ «¬’ ¡Íà À Ò ÂØ ∫ ’ø Ó ’≈‹ √ø Ì ≈Ò‰◊∂ ¢ ’ø Í È∆ Á∂ Óœ ‹ ± Á ≈ Óπ ÷ ∆ ’∂ « È⁄∆ ¡≈Ô± ’ ≈Ú≈ Á≈ ’≈‹’≈Ò CA Ó≈⁄, B@BB ˘ ͱ  ≈ ‘Ø «‘≈ ‘À ¢ ‘≈Òª«’ ¿π ‘ √Âø Ï  Á∂ ¡ø  ’ ’≈‹’≈∆ Ú≈¬∆√ ⁄∂ ¡ ÓÀ È Á∂ Âœ  ”Â∂ ’ø Í È∆ Á∂ ͱ  È’≈Ò∆ ‚≈«¬À ’ ‡ Á∂ Âœ  ”Â∂ ‹π Û ∂ «‘‰◊∂ ¢ Â≈’∂ Ô ± ⁄ ∆ Á∆ «ÈÔπ ’ Â∆ ”Â∂ ‘≈Ò∂ Ù∂ ¡ Ë≈’ª Á∆ ÓȘ±  ∆ Ò¬∆ ‹≈‰∆ ‘À ¢ ¿π ‘ √≈Ò AIHF ”⁄ √π ˜ ± ’ ∆ ÓØ ‡  ’≈ÍØ  ∂ Ù È (¡À º √ ¡À º Ó √∆) È≈Ò ‹π Û ∂ √È¢ ¿π ‘ ‹π Ò ≈¬∆, B@AI ÂØ ∫ ‘∆ ’ø Í È∆ Á∂ ‚≈«¬À ’ ‡ Óø ‚ Ò Á≈ «‘º √ ≈ √È Â∂ ¡Íà À Ò , B@BA ÂØ ∫ ‹π ¡ ≈«¬ø ‡ ÓÀ È ∂ « ‹ø ◊ ‚≈«¬À ’ ‡ Á∂ Âœ  ”Â∂ ’ø Ó ’ ‘∂ √È¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ÍÀ ‡ Ø Ò ¡Â∂ ‚∆˜Ò Á∆¡ª ’∆Óª ”⁄ BB ¡Â∂ BC Ó≈⁄ ˘ Ô≈È∆ «’ Ò◊≈Â≈ B «ÁÈ H@-H@ ÍÀ √ ∂ Íà  ∆ «Ò‡ Á≈ Ú≈Ë≈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ‹ÁØ ∫ «’ ÿ∂ ¨ √Ø ¬ ∆ ◊À √ Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ E@ π Í ¬∂ Íà  ∆ «√¶‚ Á≈ «¬˜≈Î≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ’œ Ó ∆ ≈‹Ë≈È∆ «Áº Ò ∆ «Úº ⁄ ÍÀ ‡ Ø Ò Á∆ ’∆Ó IG.@A π Í ¬∂ Íà  ∆ «Ò‡ ‘Ø ◊¬∆ Â∂ ‚∆˜Ò Á∆ ’∆Ó HH.BG π Í ¬∂ Íà  ∆ «Ò‡ ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ ’œ Ó ∆ ≈‹Ë≈È∆ «Úº ⁄ AD.B «’ÒØ ◊ à ≈ Ó Á∂ ◊À  -√Ï«√‚∆ Ú≈Ò∂ ¡À º Ò Í∆‹∆ «√¶‚ Á∆ ’∆Ó ‘π ‰ IDI.E@ π Í ¬∂ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ Íø ‹ ≈‹ª Á∆¡ª ¡√À ∫ ÏÒ∆ ⁄Ø ‰ ª Á∂ Óº Á ∂ È ˜ «Í¤Ò∂ √≈„∂ ⁄≈ Ó‘∆«È¡ª Áœ  ≈È «¬‘ Â∂ Ò ’∆Óª «Úº ⁄ Í«‘Ò≈ Ú≈Ë≈ ‘À ¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò D ÈÚø Ï  ÂØ ∫ Â∂ Ò ’∆Óª √«Ê √È¢ ‹π Ò ≈¬∆ Â∂ F ¡’± Ï  B@BA Á∂ ¡√∂ Á«Ó¡≈È ÿ∂ ¨ ◊À √ «√¶‚ Á∆ ’∆Ó A@@ π Í ¬∂ Íà  ∆ «√¶‚ º ’ ÚË∆ √∆¢ ‘≈Òª«’ ¿π Á Ø ∫ «ÚØ Ë ’’∂ √’≈ È∂ ’∆Óª ”Â∂ Ș√≈È∆ Á∂ Ó≈«√’ ¡ÓÒ ˘ Ø ’ «Áº  ≈ √∆¢ ’∂ ∫ Á √’≈ È∂ ¡À º Ò Í∆‹∆ ”Â∂ «ÓÒÁ∆ «√º Ë ∆ √Ï«√‚∆ Ó¬∆ B@B@ «Úº ⁄ Ïø Á ’ «Áº  ∆ √∆¢ Â∂ Ò ’∆Óª «Úº ⁄ Ú≈Ë∂

È≈Ò Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ ‘Ø  Úˉ Á∂ ¡≈√≈ ‘È¢ ÍÀ ‡ Ø Ò , ‚∆˜Ò ¡Â∂ ¡À º Ò Í∆‹∆ Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ Ú≈Ë∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «Áº Ò ∆ «Úº ⁄ BD Ó≈⁄ ˘ √∆¡À º È ‹∆ ¡Â∂ Í≈¬∆Í Ú≈Ò∆ √Ø ¬ ∆ ◊À √ Í∆¡À º È ‹∆ Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ Ú∆ A π Í ¬∂ Á≈ Ú≈Ë≈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ≈Ù‡∆ ≈‹Ë≈È∆ ÷∂   «Áº Ò ∆ «Úº ⁄ √∆¡À º È ‹∆ Á∆ ’∆Ó ‘π ‰ EI.@A π Í ¬∂ Íà  ∆ «’ÒØ ◊ à ≈ Ó ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ Ó‘∆È∂ «Úº ⁄ «¬‘ Â∆‹∆ Ú≈ √∆¡À º È ‹∆ Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢

«¥Í‡Ø’πø√∆ ÂØ∫ Á± ̺‹ ‘∂ ‘È ÒØ’! Á±‹∂ ‘¯Â∂ Ú∆ ‹≈∆ «‘≈ ¡≈¿±‡ÎÒØ «¬√ «’√Ó Á∆ ∆‡∂√ Òº◊Á∆ ‘À Â‹∆‘∆: «Ó’∂Ò ÓØ⁄

«È¿± Ô ≈’ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «¥Í‡Ø ’ π  ø √ ∆ «ÈÚ∂ Ù ¿π  Í≈Áª ¡Â∂ Îø ‚ ª È∂ Ò◊≈Â≈ Á± ‹ ∂ ‘ÎÂ∂ Ùπ º Ë ¡≈¿± ‡ ÎÒØ Á∂ « ÷¡≈¢ «¬‘ √Ø Ó Ú≈ ˘ «‚‹∆‡Ò √ø Í Â∆ ÓÀ È ∂ ‹  ’π ¡ ≈«¬ÈÙ∂ ¡ ˜ Áπ ¡ ≈≈ «¬º ’ «ÍØ  ‡ «Úº ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ √∆¢ «¬‘ «ÈÔÓ ¡Â∂ ± √ -Ô± ’ ∂ È √ø ÿ Ù Á∂ ’≈È √ø Ì ≈«Ú ÍÂÈ Á∆¡ª «⁄ø  ≈Úª Á∂ «Ú⁄’≈ ¡≈«¬¡≈ ‘À ¢ Ï∆Â∆ AH Ó≈⁄ ˘ ÷ÂÓ ‘Ø ¬ ∂ ‘ÎÂ∂ ”⁄ DG «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ Ùπ º Ë ¡≈¿± ‡ ÎÒØ Á∂ « ÷¡≈ «◊¡≈ ‹ÁØ ∫ «’ «Í¤Ò∂ ‘ÎÂ∂ AA@ «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò √∆¢ «Í¤Ò∂ B ‘¯«Â¡ª ÂØ ∫ Í«‘Òª «‚‹∆‡Ò √ø Í Â∆ «ÈÚ∂ Ù ¿π  Í≈Áª «Úº ⁄ Ò◊≈Â≈ √º  ‘¯«Â¡ª Ò¬∆ ÍÃ Ú ≈‘ Á∂ « ÷¡≈ «◊¡≈ √∆¢«¥Í‡Ø ˘ «ÈÔø « Âà  ’È Ò¬∆ ⁄º Ò ‘∂ ÔÂȪ Á∂ «Ú⁄’≈ ¡≈¿± ‡ ÎÒØ Á∂ « ÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ «ÍØ  ‡ Á√≈™Á∆ ‘À «’ «Ï‡’Ø « ¬È È∂ «¬√ ‘ÎÂ∂ CC «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ≈ ¡≈¿± ‡ ÎÒØ Á∂ « ÷¡≈, «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª «’ «¬√ È∂ G@ «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ ¡≈¿± ‡ ÎÒØ Á∂ « ÷¡≈¢ ‘≈Òª«’ √≈Ò-Á-√≈Ò ÍÃ Ú ≈‘ √’≈≈ÂÓ’ √∆, FC «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò ”Â∂ ¢ √Ø Ó Ú≈ ˘ «Ï‡’Ø « ¬È @.E Î∆√Á∆ ÿº ‡ ’∂ DA,@DG ‚≈Ò ”Â∂ √∆¢ Ï∆Â∆ BD ÎÚ∆ ˘ ‹ÁØ ∫ ± √ È∂ Ô± ’ ∂ È ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈ √∆, ¿π Á Ø ∫ ÂØ ∫ «Ï‡’Ø « ¬È È∂ ¡≈͉∂ ¡ø  -«ÁÈ ‘∂ · Ò∂ ͺ Ë  ÂØ ∫ Ò◊Ì◊ AH Î∆√Á∆ Á≈ Ú≈Ë≈ ’∆Â≈ ‘À ¢

«‚‹∆‡Ò √ø Í Â∆ ‘À ‹ Îø‚ ¬∂¡≈’∂ CF Á∂ ’≈‹’≈∆ «ÈÁ∂Ù’ «Ó’∂ Ò ÓØ  ⁄ È∂ «’‘≈ «’ Ì≈Ú∂ ∫ «’ DB,@@@ ‚≈Ò ˘ ¤± ‘ ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘ÎÂ∂ Á∂ Áœ  ≈È «Ï‡’Ø « ¬È ‘∂ · ª ¡≈ «◊¡≈, «Î Ú∆ «¬‘ D@,@@@ ‚≈Ò ÂØ ∫ ¿π º Í  ‘¯Â∂ ˘ Ïø Á ’È «Úº ⁄ ’≈ÓÔ≈Ï «‘≈¢ ¿π √ È∂ ¡º ◊ ∂ «’‘≈ «’ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ «Úº ⁄ «¬º ’ Ó‘º  Úͱ  È Ú≈Ë∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬√ «’√Ó Á∆ ∆‡∂ √ Â‹∆‘∆ Òº ◊ Á∆ ‘À ¡Â∂ «’√∂ ÷≈√ ̱ ≈‹È∆«Â’ ‹ª ÓÀ ’ Ø ÷Ïª Ò¬∆ È’≈≈ÂÓ’ Íà  ∆«¥¡≈ Ú‹Ø ∫ È‘ƒ Á∂ « ÷¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ¬∂ Ê ∂  ∂ Ó -¡Ë≈« ¿π  Í≈Áª È∂ «Í¤Ò∂ ‘ÎÂ∂ AG «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ ¡≈¿± ‡ ÎÒØ Á∂ « ÷¡≈, «Í¤Ò∂ ‘ÎÂ∂ È≈ÒØ ∫ ÿº ‡ , «‹√ «Úº ⁄ E@ «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ ¡≈¿± ‡ ÎÒØ Á∂ « ÷¡≈ «◊¡≈¢ «ÚÙÒ∂Ù’ª È∂ «’‘≈ «’ ¬∆Ê«¡Ó È’≈≈ÂÓ’ «ÈÚ∂ Ù ’ Ì≈ÚÈ≈Úª È≈Ò ◊à √  ‘À ¢ «¬√ È∂ √≈Ò Á √≈Ò AEA «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ ¡≈¿± ‡ ÎÒØ Á∂ « ÷¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ ¿π Ò ‡, «ÍÒ, ÍØ Ò ’≈‚Ø ‡ ¡Â∂ √Ø Ò ≈È≈ Ú◊∂ ‘Ø  ¡Ò‡’Ø « ¬Èª È∂ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ «Úº ⁄ ÍÃ Ú ≈‘ Á∂ « ÷¡≈ ‘À ¢

’∆ ‘À «¥Í‡Ø’ø√∆? «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ ¡√Ò «Úº ⁄ «¬º ’ Óπ Á ≈ È‘ƒ ‘À ¢ «¬‘ Óπ º Ò Á≈ Ìø ‚ ≈ ‘À, ‹Ø ¬∂È«¥ÍÙÈ Áπ¡≈≈ √π  º « ÷¡Â ‘À ¢ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ «Èº ‹ ∆ Âœ  ”Â∂ ÓÒ’∆¡Â ‘À ¢ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ ¡À ‚ Úª√‚ ÏÒ≈’⁄À È Â’È≈ÒØ ‹ ∆ Á∆ ÚÂØ ∫ ’’∂ ω≈¬∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ Á≈ √≈≈ ’≈Ø Ï ≈ ¡≈ÈÒ≈¬∆È Ó≈«Ë¡Ó ≈‘ƒ ‘∆ ‘πøÁ≈ ‘À¢ «˜¡≈Á≈Â Á∂ Ù ª «Úº ⁄ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ ¡‹∂ Ú∆ «ÈÔø « Âà  ȑƒ ‘À ¢ «¬√ ”Â∂ √’≈ Á≈ ’Ø ¬ ∆ ’ø ‡ Ø Ò È‘ƒ ‘À ¢ Ì≈ «Úº ⁄ Ú∆ «¬√˘ ’∂ ∫ Á∆ ÏÀ ∫ ’ Áπ ¡ ≈≈ Ó≈ÈÂ≈ Íà ≈ Í ȑƒ ‘À ¢ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ ω≈¿π ‰ Á∆ Íà « ’«¡≈ ˘ Ó≈¬∆«Èø ◊ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ «¥Í‡Ø ÷≈√ ÚÍ≈’ ÍÒ∂ ‡ Î≈Óª ÂØ ∫ ÷∆Á∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «¬√˘ «¬º ’ «¥Í‡Ø ◊ à ≈ «Î’ Ú≈«Ò‡ «Úº ⁄ º « ÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√Á∂ Ò¬∆ «’√∂ ÏÀ∫’ Á∆ ÒØÛ È‘ƒ ‘À¢ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ «Úº ⁄ ’∆Â∂ «ÈÚ∂ Ù ª ˘ «¥Í‡Ø ¬ ∂ √ ∂ ‡ √ Ú∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢

√≈Ò B@BE Â’ Ì≈ √’≈ Á≈ BB@ ÈÚ∂∫ ¬∂¡ÍØ‡ ω≈¿π‰ Á≈ ‡∆⁄≈: ‹ÔØ«Â«Áº«Â¡≈ «√øË∆¡≈ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ì≈ √’≈ Á∂ ‘Ú≈Ï≈˜∆ Óø  ∆ ‹ÔØ « Â«Áº « ¡≈ «√ø Ë ∆¡≈ È∂ Í≈Ò∆ÓÀ ∫ ‡ ˘ Áº « √¡≈ «’ √≈Ò B@BE Â’ √’≈ È∂ BB@ ÈÚ∂ ∫ ¬∂ ¡ ÍØ  ‡ ω≈¿π ‰ Á≈ ‡∆⁄≈ º « ÷¡≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ’Ø  Ø È ≈ Á∆¡ª ⁄π ‰ œ  ∆¡ª Á∂ Ï≈Ú‹± Á Á∂ Ù «Úº ⁄ ÁØ ‘Ú≈Ï≈˜∆ ’ø Í È∆¡ª ¡º ◊ ∂ ¡≈¿π ‰ ˘ «Â¡≈ ‘È¢ «¬È∑ ª «Úº ⁄ ¡‹∂ Ïø Á ͬ∆ ˜À ‡ ¬∂ ¡ Ú∂ ˜ ¡Â∂ Òª«⁄ø ◊ Ò¬∆ «Â¡≈ ¡≈’≈√≈ Ù≈ÓÒ ‘È¢ ¬∂ ¡ ÍØ  ‡ ω≈¿π ‰ Ò¬∆ Îø ‚ Á∆ Óø ◊ ¿π º  ∂ ⁄⁄≈ Áœ  ≈È‹ÔØ « Â«Áº « ¡≈ «√ø Ë ∆¡≈ È∂ «’‘≈ «’ Á∂ Ù «Úº ⁄ G ¬∂ ¡ ÍØ  ‡ª ¿π º  ∂ Ï≈«¬˙ÓÀ « ‡Ã ’ Á∂ ˜∆¬∂ ⁄À ’ -«¬È-√∂ Ú ≈ Ùπ  ± ’∆Â∆ ‹≈¬∂ ◊ ∆, «‹√ È≈Ò ⁄À ’ -«¬È «Úº ⁄ ¡º Ë ∂ ÿø ‡ ∂ Á∆ Ï⁄ ‘Ø √’∂ ◊ ∆¢ «Áº Ò ∆, Ïø ◊ Òœ  , ’Ø Ò ’≈Â≈ ¡Â∂ ‘À Á ≈Ï≈Á Á∂ È≈Ò Íπ ‰ ∂ , «Ú‹À Ú ≈Û≈ ¡Â∂ Ú≈≈‰√∆ «Úº ⁄ Ú∆«¬‘ √∂ Ú ≈ Ùπ  ± ’∆Â∆ ‹≈¬∂ ◊ ∆¢ «√ø Ë ∆¡≈ Á∂ ¡Èπ √ ≈ Ï∆Â∂ G «ÁȪ «Úº ⁄ Ø ˜ ≈È≈ C.HB Òº ÷ ÒØ ’ ª È∂ ‘Ú≈¬∆ Ô≈Â≈ ’∆Â∆ ‘À ¢ √≈Ò B@BC-BD Â’ √≈Ò≈È≈ D@ ’Ø Û ÒØ ’ ª Á∂ ‘Ú≈¬∆ Ô≈Â≈ ’È Á∆ ¿π Ó ∆Á ‘À ¢ ¡◊Ò∂ B-C √≈Òª «Úº ⁄ ‘Ú≈¬∆ ÷∂   «Úº ⁄ ’∆Ï «¬º ’ Òº ÷ ’Ø Û π Í ¬∂ Á≈ «ÈÚ∂ Ù ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ˙Â∂ ‘ ‘∆ F ¬∂ ¡ ÍØ  ‡ Á∂ ÓÀ È ± Î À ’ ⁄«ø ◊ Á∂ ÁØ Ù Ï≈∂ «√ø Ë ∆¡≈ È∂ «’‘≈ «’ ¬∂ ¡ ÍØ  ‡ ˘ «√Î Ò∆˜ ¿π º  ∂ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ √≈Ò≈È≈ EE@ ’Ø Û Á∆ ¡≈ÓÁÈ ¡≈ ‘∆ ‘À ¢ «√ø Ë ∆¡≈ È∂ ¬∂ ¡  «¬ø ‚ ∆¡≈ Á∆ «Ú’∆ ¡Â∂ ¡≈«Ê’ ± Í ÂØ ∫ ÷≈Ï ‘≈Ò≈ Á∂ Ò¬∆ ¿π   ͱ  Ï∆ Ô± Í∆ ¬∂ √’≈ Á∆ È∆Â∆ ˘ «˜ø Ó ∂ Ú ≈ ·«‘≈«¬¡≈¢

Ô±’∂È-±√ ‹ø◊: ’∆Ï «¬º’ Ó‘∆È∂ º’ ÏøÁ ‘∂ ¡≈¡ÀȬ∆¡ÀÒ ’øÍÈ∆ ¡«ÈÒ ¡øÏ≈È∆ Á∂ ±√∆ Ù∂¡ Ï≈˜≈ ”⁄ √∆Ó ͺË ¿πºÂ∂ ’≈ØÏ≈ Ùπ± ‘ºÊØ∫ «È’Ò∆ , «È«÷Ò Ó⁄À∫‡ ‘À ÷∆ÁÁ≈!

Ó≈√’Ø (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ô± ’ ∂ È ¿π º  ∂ ± √ Á∂ ‘ÓÒ∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ’∆Ï «¬º ’ Ó‘∆È∂ º ’ Ïø Á ‘∂ ± √ ∆ Ù∂ ¡  Ï≈˜≈ È∂ ’¬∆ Í≈Ïø Á ∆¡ª Á∂ «Ú⁄’≈ Ï∆Â∂ «ÁÈ∆ √∆Ó ͺ Ë  ¿π º  ∂ ’≈Ø Ï ≈ ’È≈ Ùπ  ± ’ «Áº  ≈¢ Ô± ’ ∂ È «Úπ º Ë Îœ ‹ ∆ ’≈Ú≈¬∆ Ùπ  ± ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «Í¤Ò∂ Ó‘∆È∂ ± √ ∆ √‡≈’ Ó≈’∆‡ «Úº ⁄ Ì≈∆ «Ú’∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ ͺ ¤ Ó∆ Á∂ Ù ª Áπ ¡ ≈≈ Úº ÷ -Úº ÷ Í≈Ïø Á ∆¡ª Ò◊≈¿π ‰ Á∆ ¿π Ó ∆Á «Úº ⁄ «ÈÚ∂ Ù ’ª È∂ ± √ ∆ √‡≈’ Ó≈’∆‡ ÂØ ∫ Ï≈‘ «È’Ò‰ ˘ Â‹∆‘ «Áº  ∆¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á BF «ÁȪ º ’ ’≈Ø Ï ≈ Ïø Á «‘≈¢ ± √ ∆ √‡≈’ Ó≈’∆‡ «Úº ⁄ ÚÍ≈ Óπ Û Ùπ  ± ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ú∆, ◊À ˜ ÍÃ Ø Ó ¡Â∂ Ø √ È∂ Î ‡ Ú◊∆¡ª «Áº ◊ ‹ª ’ø Í È∆¡ª «Úº ⁄ «√Î ÊØ Û ∑ ∂ «‹‘∂ ÒÀ ‰ -Á∂ ‰ ‘Ø ¬ ∂ ¢ Ó≈√’Ø ¡À ’ √⁄∂ ∫ ‹ Á≈ √± ⁄ ’ª’ ¡À Ó ˙¡À ’ √ ÚÍ≈ Á∂ Í«‘Ò∂ «Óø ‡ «Úº ⁄ H Íà  ∆Ù º ’ ⁄Û∑ «◊¡≈¢ «ÚÁ∂ Ù ∆ «ÈÚ∂ Ù ’ «¬º Ê ∂ Ú∂ ⁄ È‘ƒ √’Á∂ ‘È ¡Â∂ ÚÍ≈∆¡ª ˘ Ú∆ Ù≈‡ √∂ « Òø ◊ Á∆ ÓÈ≈‘∆ ‘À ¢ «¬√ ’≈È ± √ ÂØ ∫ Ï≈‘ «ÈÚ∂ Ù ’ª ”Â∂ ’≈Ø Ï ≈ Óπ Û Ùπ  ± ‘Ø ‰ Á≈ Ï‘π  ÿº ‡ ¡√ Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ∂ ◊ ≈¢ ¡À º Ó ¡À º √ √∆¡≈¬∆ «¬ø ’ . È∂ ± √ ∆ √‡≈’ Ó≈’∆‡ ˘ «ÈÚ∂ Ù Ò¬∆ ¡ÔØ ◊ ’≈ «Áº  ≈ ‘À ¡Â∂ «¬√˘ ◊ÒØ Ï Ò √± ⁄ ’ª’ Á∆ √± ⁄ ∆ ÂØ ∫ Ú∆ ‘‡≈ «Áº  ≈ ‘À ¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «’√∂ √Ó∂ ∫ Á∂ Ù Á∂ Â∆‹∂ √Ì ÂØ ∫ ¡Ó∆ «Ú¡’Â∆ ‘∂ ¡«ÈÒ ¡ø Ï ≈È∆ ˘ Úº ‚ ≈ fi‡’≈ Òº ◊ ≈ ‘À ¢ Á∂ Ù Á∆ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ∆ Íà ≈ ¬∆Ú∂ ‡ «ÙÍÔ≈‚ ω≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ ’øÍÈ∆ «Ò≈«¬ø√ È∂ÚÒ ¡À∫‚ «¬ø‹∆È∆¡«ø◊ «ÒÓ«‡‚ (¡≈¡À È ¬∆¡À Ò ) ¡«ÈÒ ¡ø Ï ≈È∆ Á∂ ‘º Ê Ø ∫ «È’Ò ◊¬∆ ‘À ¢ ¡«ÈÒ ¡ø Ï ≈È∆ ¡≈͉∆ ’ø Í È∆ ˘ Ï⁄≈¿π ‰ Á∆ ͱ  ∆ ’Ø « ÙÙ ’ ‘∂ √È ¡Â∂ «¬√ Á∂ Ò¬∆ ¿π È ∑ ª È∂ ¡≈÷∆ √Ó∂ ∫ ”Â∂ À ˜ Ø « Ò¿± Ù È ÍÒ≈È Ú∆ Í∂ Ù ’∆Â≈ √∆¢ Í «¬√ ÍÒ≈È ˘ «‰Á≈«Â¡ª È∂ º Á ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ ’ø Í È∆ ”Â∂ ¡À √ Ï∆¡≈¬∆ ¡Â∂ Ô± È ∆¡È ÏÀ ∫ ’ √Ó∂  ‘Ø  ÏÀ ∫ ’ª Á∂ AB,DBI ’Ø Û π Í ¬∂ Ï’≈«¬¡≈ ‘È¢ «¬’ «È¿± ˜ ⁄À È Ò È∂ √±  ª Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «’‘≈ «’ «È«÷Ò Ó⁄À ∫ ‡ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ ‘∂ ˜ Ò Ó’À ∫ ‡≈¬∆Ò-√Ú≈È ¡À È ‹∆ ’ø √ Ø  ‡∆¡Ó È∂ «Ò≈«¬ø √ È∂ Ú Ò Á∆ Áœ Û «‹º  Ҭ∆ ‘À ¢ Ò◊Ì◊ IE Íà  ∆Ù «‰Á≈«Â¡ª È∂ «¬√ ’ø √ Ø  ‡∆¡Ó Á∂ ‘º ’ «Úº ⁄ ÚØ ‡ «Áº  ∆¢ ’ø Í È∆ Á∂ À ˜ Ø « Ò¿± Ù È ÍÃ Ø Î À Ù ÈÒ ‹ÒÁ∆ ‘∆ «¬√ Ò¬∆ ¡À º È √∆¡À º Ò ‡∆ ÂØ ∫ ÓȘ±  ∆ ÒÀ ‰ ◊∂ ¢ ¿π √ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Á∆Ú≈Ò∆¡≈ ‘Ø ¬ ∆ ’ø Í È∆ ˘ «¬√ ’ø √ Ø  ‡∆¡Ó ˘ √œ ∫ Í «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢

CC Òº÷ ˘ Í≈ ’ √’ÁÀ «Ï‡’π¡≈«¬È , «Í¤Ò∂ BD ÿø«‡¡ª ”⁄ ’∆Ï B Î∆√Á∆ Ú«Ë¡≈ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ - «Ï‡’π ¡ ≈«¬È Á∆ ’∆Ó BC Ó≈⁄ B@BB ˘ Áπ Í «‘ A Ú‹∂ Á∂ ’∆Ï CC,EA,C@@ π Í ¬∂ ‘Ø √’Á∆ ‘À ¢ Á¡√Ò, ’π ¡ ≈«¬È‚∆√∆¬∂ ’ √ Á∂ ¡Èπ √ ≈, «Ï‡’Ø « ¬È Á∆ Óœ ‹ ± Á ≈ ’∆Ó BB Ó≈⁄ ˘ Áπ Í «‘ A Ú‹∂ Á∂ ’∆Ï CB,H@,AEC.GD π Í ¬∂ √∆, «‹√ «Úº ⁄ «Í¤Ò∂ BD ÿø « ‡¡ª «Úº ⁄ B.AFI Î∆√Á∆ Á∆ ¤≈Ò Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ∆¢ ‹∂ ’  «¬‘ ¯Â≈ «¬√∂ Â∑ ª ‹≈∆ ‘∆ ª ÌÒ’∂ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È Á∆ ’∆Ó CC Òº ÷ ÂØ ∫ Í≈ Á∂ ÷ ∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À ¢ «Í¤Ò∂ BD ÿø « ‡¡ª «Úº ⁄ , «Ï‡’π ¡ ≈«¬È CC,E@,E@@.@@ π Í ¬∂ Á∂ ¿π º ⁄ ͺ Ë  ¡Â∂ CA,H@,E@@.II π Í ¬∂ Á∂ ‘∂ · Ò∂ ͺ Ë  ”Â∂ ⁄Ò≈ «◊¡≈ ‘À ¢

«Ï‡’π¡≈«¬È ’∆ ‘À, «’√È∂ ω≈«¬¡≈; «’Ú∂∫ ’Á≈ ‘À ’øÓ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ Á∆ «¬º ’ «’√Ó ‘À ¢ «¬√ ˘ ¡À È «¥ÍÙÈ È≈Ò Ú∆ «Â¡≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Âπ √ ƒ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È ˘ ¤± ‘ È‘ƒ √’Á∂ ¢ «¬‘ «‚‹∆‡Ò ± Í «Úº ⁄ ‘À ¢ «¬‘ «¥Í‡Ø ◊ à ≈ Î∆ È≈Ò √ø ⁄ ≈«Ò ¡Â∂ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Óø « È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È ˘ √≈Ò B@@H «Úº ⁄ ‹≈Í≈È Á∂ √ÂØ Ù ∆ È≈’≈ÓØ ‡ Ø È∂ Í∂ Ù ’∆Â≈ √∆¢ «Î, B@@I «Úº ⁄ «¬√ Á≈ Íà ⁄ ÒÈ Ùπ  ± ‘Ø « ¬¡≈¢ ‘π ‰ «¬‘ √Ì ÂØ ∫ Íà « √º Ë «¥Í‡Ø ’ π  ø √ ∆ ‘À ¢ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È ˘ «¥Í‡Ø ÷≈√ ÚÍ≈’ ÍÒ∂ ‡ Î≈Óª ≈‘ƒ ÷∆«Á¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√Á∂ Ò¬∆, ’Ø ¬ ∆ Ú∆ «Ú¡’Â∆ ÏÀ ∫ ’ ÷≈Â∂ ÂØ ∫ Ìπ ◊ Â≈È ’ √’Á≈ ‘À ¡Â∂ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È Á∆ ’Ó ◊≈‘’ Á∂ «¥Í‡Ø ◊ à ≈ «Î’ Ú≈Ò∂ ‡ «Úº ⁄ ‹Ó∑ ≈ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ¿π ‘ Ȫ ˘ «¥Í‡Ø ÷≈√ ÚÍ≈’ ÍÒ∂ ‡ Î≈Óª Áπ ¡ ≈≈ Ú∆ Ú∂ « ⁄¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ Ú∂ ⁄ ∂ ‹≈‰ ”Â∂ Âπ ‘ ≈‚∂ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È Á∆ Óœ ‹ ± Á ≈ ’∆Ó Á∂ ¡≈Ë≈ 'Â∂ ÍÀ √ ∂ Âπ ‘ ≈‚∂ ÏÀ ∫ ’ ÷≈Â∂ «Úº ⁄ Ú≈Í√ ’ «Áº  ∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ ’π ¡ ≈«¬È‚∆√∆¬∂ ’ √, Ú˜∆¬∂ ’ √, ’π ¡ ≈«¬È√«Úº ⁄ ’π Ï ∂  ¡Â∂ Ô± È Ø ’ π ¡ ≈«¬È Ì≈ «Úº ⁄ «¥Í‡Ø ÚÍ≈ Ò¬∆ ’≈¯∆ Íà « √º Ë ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó ‘È¢ «¬º Ê ∂ Âπ √ ƒ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È ÷∆Á ¡Â∂ Ú∂ ⁄ √’Á∂ ‘Ø ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2022

WWW.NRIPOST.COM

÷∂‚ª

¡≈¬∆√∆√∆ Ó«‘Ò≈ «¥’‡ «ÚÙÚ ’ºÍ B@BB

¡ÙÒ∂¬∆ Ï≈‡∆ ÚºÒØ∫ BE √≈Ò Á∆ ¿πÓ ”⁄ ‡À«È√ ÂØ∫ √ø«È¡≈√ Á. ¡Î∆’≈ ¡≈÷∆ D ”⁄ ‹◊∑≈ ω≈¿π‰ «Ïà √ Ï∂ È (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ Á∆ ‡À « È√ √‡≈ ¡ÙÒ∂ ¬ ∆ Ï≈‡∆ È∂ Â∆‹≈ ◊À ∫ ‚ √ÒÀ Ó «‹º  ‰ Á∂ B Ó‘∆«È¡ª Á∂ ¡ø Á  Ïπ º Ë Ú≈ Ô≈È∆ «’ BC Ó≈⁄ ˘ ‡À « È√ ÂØ ∫ √ø « È¡≈√ ÒÀ «Ò¡≈¢ Ï≈‡∆ Á∆ ¿π Ó  «√¯ BE √≈Ò ‘À ¡Â∂ ¿π √ È∂ ¡≈ÒÓ∆ Á‹≈Ïø Á ∆ ”⁄ Í«‘Ò∂ √Ê≈È ”Â∂ «‘ø « Á¡ª «¬‘ ¯À √ Ò≈ ’’∂ √≈«¡ª ˘ ‘À  ≈È∆ ”⁄ Í≈ «Áº  ≈¢ Èø Ï  «¬’ À ∫ «’ø ◊ ”Â∂ «‘ø « Á¡ª √ø « È¡≈√ ÒÀ ‰ Ú≈Ò∆ ¿π ‘ Á± ‹ ∆ «÷‚≈È Ï‰ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ‹√«‡È ‘À « ÈÈ È∂ Ó¬∆ B@@H ”⁄ Èø Ï  «¬’ ”Â∂ «‘ø « Á¡ª ‡À « È√ ˘ ¡Ò«ÚÁ≈ «’‘≈ √∆¢ Ï≈‡∆ È∂ ¡≈͉∂ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ”Â∂ F «Óø ‡ Á≈ Ú∆‚∆˙ Í≈ ’∂ √ø « È¡≈√ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈¢ ¿π √ È∂ «’‘≈,““ÓÀ ∫ Ï‘π  ÷π Ù ‘ª ¡Â∂ ÓÀ ∫ «¬√ Ò¬∆ ͱ  ∆ Â∑ ª «Â¡≈ ‘ª¢ ÓÀ ∫ «¬√ √Ó∂ ∫ «√¯ ¡≈͉∂ «ÁÒ Á∆ √π ‰ ‘∆ ‘ª ¡Â∂ ÓÀ ∫ ‹≈‰Á∆ ‘ª «’ «¬‘ √‘∆ ¯À √ Ò≈ ‘À ¢ ”” Ï≈‡∆ È∂ «’‘≈ «’ ‘π ‰ ‘Ø  √π ¯ «È¡ª ˘ ͱ  ≈ ’È Á≈ √Óª ¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ‡À « È√ «÷‚≈È Á∆ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÈÚø Ï  ”⁄ ◊Ø Ò Î ◊À  ∆ «’«√’ È≈Ò Óø ◊ ‰∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ Ï≈‡∆ È∂ ¡≈͉∆ √≈Ï’≈ ‹Ø Û ∆Á≈ ’∂ √ ∆ ‚∂ Ò ≈’Ú≈ È≈Ò «¬’ ◊À  √Ó∆ ◊º Ò Ï≈ Áœ  ≈È «’‘≈ √∆,““«¬‘ Í«‘Ò∆ Ú≈ ‘À ‹ÁØ ∫ ÓÀ ∫ ¡√Ò∆¡Â ”⁄ ‹ÈÂ’ Âœ  ”Â∂ «¬‘ ◊º Ò ¡≈÷∆ ‘À ¢ Ó∂  ∂ ¡ø Á  ¿π ‘ Ù∆’ Â≈’Â, ¿π ‘ «¬º ¤ ≈Ù’Â∆ ¡Â∂ ¿π ‘ √≈∆¡ª ◊º Ò ª È‘ƒ ‘È ‹Ø «√÷Ò∂ ͺ Ë  ”Â∂ ÷π Á ˘ ⁄π ‰ œ  ∆ Á∂ ‰ Ò¬∆ ÒØ Û ƒÁ∆¡ª ‘π ø Á ∆¡ª ‘È¢”” «¬‘ Í«‘Ò≈ Óœ ’ ≈ È‘ƒ ‘À ‹ÁØ ∫ Ï≈‡∆ È∂ ‡À « È√ ˘ ¡Ò«ÚÁ≈ ¡≈«÷¡≈ ‘À ¢ ¿π ‘ B@AA ”⁄ AE √≈Ò Á∆ ¿π Ó  ”⁄ «Úø Ï Ò‚È ‹± È ∆¡ ⁄À ∫ Í∆¡È ω∆ √∆ Í B@AD ”⁄ Ê’≈È, ÁÏ≈¡ ¡Â∂ ¶Ï∆ Á±  ∆ Á∂ √¯ª ’≈È ¿π ‘ B √≈Ò Âº ’ ‡À « È√ ÂØ ∫ Á±  ‘∆¢ ¿π ‘ «¬√ Áœ  ≈È ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ ”⁄ «¥’‡ ÷∂ ‚ ‰ Òº ◊ ͬ∆ √∆ Í Ï≈¡Á ”⁄ «Î ¿π √ È∂ À ’ ∂ ‡ ÎÛ «Ò¡≈ √∆¢

«¬’ «÷‚≈∆ È‘ƒ ÏÒ«’ «¬’ «Ú¡’Â∆ Ú‹Ø ∫ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ Á≈ ¡◊Ò≈ ¡«Ë¡≈¬∂ Ùπ  ± ’È ˘ ÒÀ ’∂ Ø Ó ª⁄ ‘ª¢ √Ó≈‹ Â∂ ı≈√ Âœ  ”Â∂ ‘Ø  √ÚÁ∂ Ù ∆ ¡≈√‡Ã ∂ « Ò¡≈¬∆ ÒØ ’ ª ˘ √∂ Ú ≈ Á∂ ‰ «Ú⁄ Úº Ë «ÁÒ⁄√Í∆ º ÷ ª◊∆¢ «¬‘ «√¯ «¬’ ‡∆⁄≈ Â∂ Ó∂  ≈ √π Í È≈ ‘À , «‹√ ÷∂ ‚ È∂ ÓÀ ˘ «¬ø È ≈ ’π fi «Áº  ≈ ‘À , ¿π √ ˘ Ú≈Í√ Á∂ ‰ «Ú⁄ √Óº Ê ‘Ø ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ˜≈‘ ‘À «’ Èœ ‹ Ú≈È ’π Û ∆¡ª Â∂ ‹± È ∆¡ «¬’ ¡«‹‘≈ ÷∂   ‘À «‹√ «Ú⁄ ÓÀ ˘ ¡√Ò «Ú⁄ «ÁÒ⁄√Í∆ ‘À ¢ ÓÀ ∫ ¿π Ó ∆Á ’ ‘∆ ‘ª «’ ÓÀ ∫ «’√∂ Â∑ ª ÔØ ◊ Á≈È Á∂ √’ª◊∆¢”” - ¡ÙÒ∂ ¬ ∆ Ï≈‡∆

““ÓÀ ∫

√≈«¬È≈ È∂‘Ú≈Ò √«Ú√ ˙ÍÈ ”⁄Ø∫ Ï≈‘ Ï≈√∂Ò (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ì≈Â∆ ÏÀ‚«Óø‡È «÷‚≈È √≈«¬È≈ È∂‘Ú≈Ò Ùπ  ± ¡ ≈Â∆ ÏÛ∑  Á∂ Ï≈Ú‹± Á «¬º Ê ∂ Ó«‘Ò≈ «√ø ◊ Ò˜ Á∂ Á± ‹ ∂ ◊∂ Û «Ú⁄ ÓÒ∂ Ù ∆¡≈ Á∆ «’√Ø È ≈ √∂ Ò Ú≈Áπ  ∂ ‘º Ê Ø ∫ ‘≈ ’∂ √«Ú√ ˙ÍÈ ”⁄Ø ∫ Ï≈‘ ‘Ø ◊¬∆¢ «ÚÙÚ À ∫ «’ø ◊ «Ú⁄ BCÚ∂ ∫ Èø Ï  Á∆ Ì≈Â∆ «÷‚≈È È∂ Í«‘Ò∆ ◊∂ Ó «‹º  ∆ Í ¿π ‘ ¡≈͉∆ ÒÀ ¡ ’≈«¬Ó È‘ƒ º ÷ √’∆ Â∂ FDÚƒ À ∫ «’ø ◊ Á∆ ¡≈͉∆ «ÚØ Ë ∆ «÷‚≈È ‘º Ê Ø ∫ BA-AG, AC-BA, AC-BA È≈Ò ‘≈ ◊¬∆¢

√ÍØ‡√ «È¿±˜ ‹≈ȉ Ò¬∆ ‚≈¿±ÈÒØ‚ ’Ø ¡ÀÍÒ∆’∂ÙÈ

⁄∆È Á∂ D ‚ÏÒ˜ «÷‚≈∆¡ª ”Â∂ Í≈ÏøÁ∆ ’π ¡ ≈Ò≈¶Íπ  - «ÚÙÚ ÏÀ ‚ «Óø ‡ È Ó‘≈√ø ÿ (Ï∆‚ÏÒÔ± ¡ À º Î ) È∂ ⁄∆È Á∂ D ÓÁ ‚ÏÒ˜ «÷‚≈∆¡ª ”Â∂ B@AH ⁄∆È ˙ÍÈ Áœ  ≈È ◊Ú«Èø ◊ Ï≈‚∆ Á∂ ˜≈ÏÂ∂ Á≈ ¿π ¶ ÿ‰ ’È ”Â∂ C Ó‘∆È∂ Á∆ Í≈Ïø Á ∆ Ò≈ «Áº  ∆ ‘À ¢ ⁄∆È ˙ÍÈ Á∂ ¿π º Í ‹∂  ± ‘∂ ‘∆ ‹∆ «Âø ◊ Â∂ Â≈È «’¡ª◊ ¿π È ∑ ª «÷‚≈∆¡ª «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘È «‹È∑ ª ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò≈¬∆ ◊¬∆ ‘À ¢ ¿π Ê ∂ Ò∆ ‹π È ‘π ¬ ∆ Â∂ «Ò¿± Ô± ⁄∂ È ”Â∂ Ú∆ Í≈Ïø Á ∆ Òº ◊ ∆ ‘À ¢ Ò∆ ‹π È ‘≈Òª«’ ÷∂ ‚ ÂØ ∫ √ø « È¡≈√ ÒÀ ⁄π º ’ ∂ ‘È¢

”⁄ ’ÓÔ≈Ï, Ì≈ Á∆¡ª ÚË∆¡ª ÓπÙ’Òª

07 07 00 +1.283 14 06 04 01 +0.092 09 07 03 03 -0.885 07 ÓÀ⁄ «‹ºÂ∂ ‘≈∂ ÈÀº‡È ∂‡ ¡ø’

ÓÀ⁄ «‹ºÂ∂ ‘≈∂ ÈÀº‡È ∂‡ ¡ø’

06 03 03 +0.778 06

ÓÀ⁄ «‹ºÂ∂ ‘≈∂ ÈÀº‡È ∂‡ ¡ø’

06 03 03 +0.768 06

ÓÀ⁄ «‹ºÂ∂ ‘≈∂ ÈÀº‡È ∂‡ ¡ø’

ÓÀ⁄ «‹ºÂ∂ ‘≈∂ ÈÀº‡È ∂‡ ¡ø’

06 02 04 -0.229 04 06 01 05 +0.809 02 06 01 05 -1.280 02 ÓÀ⁄ «‹ºÂ∂ ‘≈∂ ÈÀº‡È ∂‡ ¡ø’

ÓÀ⁄ «‹ºÂ∂ ‘≈∂ ÈÀº‡È ∂‡ ¡ø’

Ú∂«Òø◊‡È (¡ÀºÈ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)«È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ «Ú⁄ ⁄Ò ‘∂ ¡≈¬∆√∆√∆ Ó«‘Ò≈ «¥’‡ «ÚÙÚ ’º Í B@BB Á∂ √À Ó ∆Î≈¬∆ÈÒ ”⁄ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ Á∆ Ó«‘Ò≈ ‡∆Ó Í‘π ø ⁄ ◊¬∆ ‘À ¢ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ ¡≈ı∆ D ”⁄ ‹◊∑ ≈ ω≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ Á± ‹ ∆ ‡∆Ó ‘À ¢ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ ¡Â∂ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ «Ú⁄≈Ò∂ ÷∂ « ‚¡≈ ‹≈ «‘≈ ÓÀ ⁄ Óƒ‘ ’≈È º Á ’ «Áº  ≈ «◊¡≈, «‹√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÁØ Ú ª ‡∆Óª ˘ A-A ¡ø ’ È≈Ò √Ï ’È≈ «Í¡≈¢ «¬√ ÓÀ ⁄ ”⁄ «√¯ A@.E ˙Ú ‘∆ ÷∂ ‚ ∂ ‹≈ √’∂ ¢ ‹ÁØ ∫ ÓÀ ⁄ Ø « ’¡≈ «◊¡≈ ª Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ FA Áœ Û ª Á∂ √’Ø  ”Â∂ D «Ú’‡ª ◊π ¡ ≈ ’∂ √ø ÿ Ù ’ «‘≈ √∆¢ «¬√ ÓÀ ⁄ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ F ”⁄Ø ∫ D ÓÀ ⁄ «‹º  ’∂ I ¡ø ’ ª È≈Ò √À Ó ∆Î≈¬∆ÈÒ ”⁄ Á≈ıÒ ‘Ø «◊¡≈ ‘À , ¿π Ê ∂ ‘∆ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ Á∆ ‡∆Ó G ÓÀ ⁄ ª ”⁄ C «‹º  ª È≈Ò G ¡ø ’ ª È≈Ò Â∆‹∂ √Ê≈È ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆ ‘À ¢ Ì≈Â∆ ‡∆Ó Á∂ «¬√ √Ó∂ ∫ F ÓÀ ⁄ ª «Ú⁄ C «‹º  ª

ÓÀ⁄ «‹ºÂ∂ ‘≈∂ ÈÀº‡È ∂‡ ¡ø’

È≈Ò F ¡ø ’ ‘È¢ ‡∆Ó È∂ ¡≈͉∂ Í«‘Ò∂ ÓÀ ⁄ «Ú⁄ Í≈«’√Â≈È ˘ A@G Áœ Û ª È≈Ò ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ ˘ AEE Áœ Û ª È≈Ò ¡Â∂ Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù ˘ AA@ Áœ Û ª È≈Ò ‘≈«¬¡≈ √∆, ‹ÁØ ∫ «’ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈, «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚ ¡Â∂ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ ÂØ ∫ ‘≈ ◊¬∆ √∆¢ ‘π ‰ ‹∂ «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚ ¡Â∂ Ì≈ Á∆ ‡∆Ó ¡≈͉≈ ÓÀ ⁄ ‘≈ ‹ªÁ∆ ‘À ª «¬√ Á≈ «√º Ë ≈ ¯≈«¬Á≈ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ ˘ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ Ì≈ «¬√ √Ó∂ ∫ ¡ø ’ √± ⁄ ∆ ”⁄ EÚ∂ ∫ Èø Ï  ”Â∂ ‘À ¡Â∂ BG Ó≈⁄ ˘ Ì≈ ¡Â∂ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ ÷∂ « ‚¡≈ ‹≈‰ Ú≈Ò≈ ÓÀ ⁄ Ì≈ Ҭ∆ ’≈¯∆ ¡«‘Ó ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ ‹∂ ‡∆Ó «‹º  Á∆ ‘À ª ¿π √ ˘ H ¡ø ’ «ÓÒ‰◊∂ ¢ ‹∂ «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚ Á∆ ‡∆Ó BG Ó≈⁄ ˘ Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù È≈Ò ‘Ø ‰ Ú≈Ò≈ ¡≈͉≈ ÓÀ ⁄ «‹º  ‹ªÁ∆ ‘À ª ¿π √ Á∂ Ú∆ H ¡ø ’ ‘Ø ‹≈‰◊∂ ¡Â∂ «Î ¡≈ı∆ D ”⁄ ‹≈‰ Á≈ ÎÀ √ Ò≈ ÈÀ º ‡ È ∂ ‡ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ Í«‘Òª ‘∆ √À Ó ∆Î≈¬∆ÈÒ ”⁄ Í‘π ø ⁄ ⁄π º « ’¡≈ ‘À ¡Â∂ ‘π ‰ Â’ ¡≈͉∂ √≈∂ ÓÀ ⁄ «‹º  ⁄π º « ’¡≈ ‘À ¢

BD √≈Ò Ï≈¡Á ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ Á∆ Í≈«’√Â≈È «Úº⁄ «‹ºÂ; Ϋ‡‹ È∂ È‚≈Ò Á≈ ‹∂± ºÊ Ø’ ’∂ «‹º«Â¡≈ Í≈«’√Â≈È ˘ ¡≈÷∆ ‡À √ ‡ ”⁄ ‘≈ ’∂ √∆∆˜ «‹º  ∆ «÷Â≈Ï, È‚≈Ò Á∆ «¬‘ «¬√ √≈Ò Í«‘Ò∆ ‘≈ «¬ø ‚ ∆¡È ÚÀ Ò ˜ (¡Ó∆’≈), (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‡∂ Ò  Ϋ‡‹ È∂ «◊º ‡ ∂ Á∆ √º ‡ Á∂ Ï≈Ú‹± Á √ÍÀ « ÈÙ «Áº ◊ ‹ ‡À « È√ «÷‚≈∆ ≈Î∂ Ò È‚≈Ò Á∆ B@ ÓÀ ⁄ ª ÂØ ∫ ⁄º Ò ∆ ¡≈ ‘∆ ‹∂  ± Óπ « ‘ø Ó ¡À  Ú≈ ˘ «¬º Ê ∂ Ø ’ ’∂ «¬ø ‚ ∆¡È Ú∂ Ò ˜ Ï∆¡À º È Í∆ Í∆Ï≈√ ˙ÍÈ ‡À « È√ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ Á≈ «ıÂ≈Ï «‹º « ¡≈¢ Ϋ‡‹ ”Â∂ √º ‡ ’≈È ÓÀ ⁄ ÂØ ∫ ‘‡‰ Á≈ ÁÏ≈¡ √∆¢ ¿π È ∑ ª Á∂ ’Ø ⁄ È∂ ¿π È ∑ ª ˘ ‹Ø ı Ó È≈ ÒÀ ‰ Á∆ √Ò≈‘ «Áº  ∆ √∆ Í ¡Ó∆’≈ Á∂ «¬√ «÷‚≈∆ È∂ ‘≈ È≈ Óø È ∆ Â∂ √ÍÀ « ÈÙ «Áº ◊ ‹ ˘ F-C, G-E (F) È≈Ò ‘≈ ’∂ «ıÂ≈Ï ¡≈͉∂ Ȫ ’∆Â≈¢ «’≈‚ BA ◊À ∫ ‚ √ÒÀ Ó «‹º  ⁄π º ’ ∂ È‚≈Ò Á∆ «¬‘ «¬√ √≈Ò Í«‘Ò∆ ‘≈ ‘À ¢ ¿π ‘ «¬√ «Ú⁄≈Ò∂ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡È ˙ÍÈ Á≈ «ıÂ≈Ï «‹º  ’∂ B@ Ú≈ Á∂ ◊À ∫ ‚ √ÒÀ Ó ‹∂  ± √Ï∆¡≈ Á∂ ÈØ Ú ≈’ ‹Ø ’ Ø « Ú’ Â∂ √«Ú‡˜ÒÀ ∫ ‚ Á∂ Ó‘≈È ‡À « È√ «÷‚≈∆ Ø ‹  ÎÀ ‚  ˘ «Íº ¤ ∂ ¤º ‚ ’∂ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë ◊À ∫ ‚ √ÒÀ Ó «√ø ◊ Ò˜ «ıÂ≈Ï «‹º  ‰ Ú≈Ò∂ ÓÁ «÷‚≈∆ ω∂ √È¢ Ϋ‡‹ √À Ó ∆Î≈¬∆ÈÒ «Ú⁄ GÚª Á‹≈ ‘≈√Ò ¡ªÁ∂ ± Ï Ò∂ Ú «ıÒ≈¯ ÓÀ ⁄ Áœ  ≈È ‘‡ ◊¬∂ √È¢ È‚≈Ò Ú∆ «ÏÓ≈

Ò≈‘œ  (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ È∂ Í≈«’√Â≈È ˘ BE Ó≈⁄ ˘ Â∆‹∂ Â∂ ¡≈ı∆ «¥’‡ ‡À √ ‡ ÓÀ ⁄ «Ú⁄ AAE Áœ Û ª È≈Ò ‘≈«¬¡≈¢ «¬√ Â∑ ª ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ È∂ «¬‘ √∆∆˜ A-@ È≈Ò «‹º  Ҭ∆¢ Ó∂ ˜ Ï≈È ‡∆Ó Á± ‹ ∆ Í≈∆ «Ú⁄ BCE Áœ Û ª ω≈ ’∂ ¡≈¿± ‡ ‘Ø ◊¬∆¢ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈-Í≈«’√Â≈È «Ú⁄≈Ò∂ AIIH ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÷∂ ‚ ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À «¬‘ Í«‘Ò∆ ‡À √ ‡ √∆∆˜ √∆ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ È∂ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ BD √≈Ò Ï≈¡Á «‹º  Á‹ ’∆Â∆ ‘À ¢ ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ È∂ ¡≈͉∆ Á± ‹ ∆ Í≈∆ C «Ú’‡ª ”Â∂ BBG Áœ Û ª ¿π  ∂ ‘∆ ¡À Ò ≈È «Áº  ∆ √∆ Â∂ Í≈«’√Â≈È ˘ CEA Áœ Û ª Á≈ ‡∆⁄≈ «Áº  ≈ √∆¢ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ È∂ Í«‘Ò∆ Í≈∆ «Ú⁄ CIA Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª √È ‹Á«’ Í≈«’√Â≈È BFH Áœ Û ª ‘∆ ω≈ √«’¡≈ √∆¢ «¬√ Â∑ ª ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ ˘ ABC Áœ Û ª Á∆ Ò∆‚ «ÓÒ ◊¬∆ √∆¢

√È Â∂ ¿π È ∑ ª È∂ Î≈¬∆ÈÒ Áœ  ≈È B Ú≈ “ÓÀ ‚ ∆’Ò ‡≈¬∆Ó ¡≈¿± ‡ ” «Ò¡≈ √∆¢ ¿π È ∑ ª ˘ √≈‘ ÒÀ ‰ «Ú⁄ Í∂ Ù ≈È∆ ‘Ø ‘∆ √∆¢

Ù∂È Ú≈È ˘ Í«Ú≈ ¡Â∂ ÁØ√ª È∂ «ÁºÂ∆ ¡ø«ÂÓ «ÚÁ≈«¬◊∆

ÓÀ Ò ÏÈ, (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¿π º ÿ ∂ «¥’‡ Ù∂ È Ú≈È Á≈ Í«Ú≈ ¡Â∂ ÁØ √  ¿π √ ˘ ¡ø « ÂÓ «ÚÁ≈«¬◊∆ Á∂ ‰ Ò¬∆ «¬Ê∂ ◊à « ‘ È◊ ”⁄ «Èº ‹ ∆ ¡ø « ÂÓ √√’≈ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ¬ ∂ ¢ Ú≈È Á∂ C Ϻ ⁄ ∂ , Ó≈Í∂ ¡Â∂ ÁØ √  ¿π È ∑ ª H@ «Ú¡’Â∆¡ª ”⁄ Ù≈ÓÒ √È ‹Ø

¡À  Ú≈ ˘ «¬√ Ó‘≈È «¥’‡ ˘ ¡ø « ÂÓ «ÚÁ≈«¬◊∆ Á∂ ‰ Ò¬∆ Í‘π ø ⁄ ∂ √È¢ ¿π È ∑ ª Á∂ ÁØ √ ª ”⁄ √≈Ï’≈ «¥’‡ Ó≈’ ‡∂ Ò , ¡À Ò È Ï≈‚ ¡Â∂ «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚ Á∂ √≈Ï’≈ ’ÍÂ≈È Ó≈¬∆’Ò Ú≈È Ú∆ ‘≈˜ √È¢ Ú≈È Á≈ D Ó≈⁄ ˘ Áº ÷ ‰∆ Ê≈¬∆ÒÀ ∫ ‚ Á∂ √Ó± ¬ ∆ ‡≈ͱ ”Â∂ ¤π º ‡ ∆¡ª ÓÈ≈¿π ‰ Áœ  ≈È Á∂ ‘ ªÂ ‘Ø « ¬¡≈ √∆¢ ÍØ √ ‡Ó≈‡Ó «ÍØ  ‡ ”⁄ ¿π È ∑ ª Á∆ Óœ  «ÁÒ Á≈ Áœ  ≈ ÍÀ ‰ ’≈È ‘Ø ¬ ∆ Áº √ ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬’ ‘¯Â∂ Í«‘Òª ‘∆ ¿π È ∑ ª Á∆ Á∂ ‘ Ê≈¬∆ÒÀ ∫ ‚ Á∂ ÏÀ ∫ ’≈’ ÂØ ∫ ÓÀ Ò ÏÈ «Ò¡ªÁ∆ ◊¬∆ √∆¢ ÓÀ Ò ÏÈ «¥’‡ ÓÀ Á ≈È ”Â∂ C@ Ó≈⁄ ˘ √’≈∆ √ÈÓ≈Ȫ È≈Ò Ú≈È ˘ ¡ø « ÂÓ «ÚÁ≈«¬◊∆ «Áº  ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆ «‹√ ”⁄ ¡≈Ó ÒØ ’ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘Ø √’‰◊∂ ¢ ÓÀ Á ≈È Á∂ «¬’ √‡À ∫ ‚ Á≈ È≈Ó Ú≈È Á∂ √ÈÓ≈È ”⁄ ¿π È ∑ ª Á∂ È≈Ó ”Â∂ º « ÷¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢

Ïø◊Ò≈Á∂Ù È∂ Áº÷‰∆ ¡Î∆’≈ ˘ ‘≈ ’∂ «¬«Â‘≈√ «√«‹¡≈

I «Ú’‡ª È≈Ò ‘≈ ’∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ «¬º’ ؘ≈ ÒÛ∆ ¡≈͉∂ È≈Ó ’∆Â∆ √À ∫ ⁄±  ∆¡È, (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù Á∆ «¥’‡ ‡∆Ó È∂ Â∆‹≈ ¡Â∂ ¡≈ı∆ «¬º ’ Ø ˜ ≈ ÓÀ ⁄ I «Ú’‡ª È≈Ò «‹º  ’∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ «¬º ’ Ø ˜ ≈ «¥’‡ ÒÛ∆ «Úº ⁄ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ ˘ ‘≈ «Áº  ≈¢ Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù È∂ Í«‘Òª Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ Á∆ ͱ  ∆ ‡∆Ó ˘ AED Áœ Û ª Â∂ ¡≈¿± ‡ ’ «Áº  ≈ ¡Â∂ «Î BF.C ˙Úª «Úº ⁄ «¬º ’ «Ú’‡ ◊π ¡ ≈ ’∂ «¬√ ‡∆⁄∂ ˘ ‘≈√Ò ’ «Ò¡≈¢ Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù È∂ ÒÛ∆ B-A È≈Ò ¡≈͉∂ È≈Ó ’∆Â∆¢ Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù Ò¬∆ ’ÍÂ≈È Â≈«ÓÓ «¬’Ï≈Ò È∂ È≈Ï≈Á HG Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª Â∂ ˜ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ Â√’∆È ¡«‘ÓÁ È∂ CE Áœ Û ª Á∂ ’∂ E «Ú’‡ª Ò¬∆¡ª √È¢ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ Ò¬∆ √Ò≈Ó∆ Ϻ Ò ∂ Ï ≈˜ ‹≈È∂ Ó È ÓÒ≈È È∂ √Í ÂØ ∫ Úº Ë CI Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª¢ Â≈«ÓÓ ¡Â∂ «Ò‡È Á≈√ È∂ Í«‘Ò∆ «Ú’‡ Ò¬∆ ABG Áœ Û ª ‹Ø Û ∆¡ª¢

ËØÈ∆ È∂ ⁄∂Ⱥ¬∆ √πÍ«’ø◊˜ Á∆ ’ÍÂ≈È∆ ¤º‚∆, «ÚøÁ ‹‚∂‹≈ Á∂ ‘ºÊ ‡∆Ó Á∆ ’Ó≈È ⁄∂ È º ¬ ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ⁄∂ È º ¬ ∆ √π Í «’ø ◊ ˜ (√∆¡À º √ ’∂ ) ˘ D «ıÂ≈Ï «ÁÚ≈¿π ‰ ¡Â∂ Íø ‹ Ú≈ ¿π Í ‹∂  ± ω≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ Ó«‘ø Á  «√ø ÿ ËØ È ∆ È∂ ٫Ⱥ ⁄ Ú≈ ÂØ ∫ Ùπ  ± ‘Ø ‘∆ ¡≈¬∆Í∆¡À º Ò ÂØ ∫ Í«‘Òª «¬√ ÎÀ ∫ ⁄≈¬∆˜∆ Á∆ ’ÍÂ≈È∆ ¤º ‚ «Áº  ∆¢ ‘π ‰ «¬√ ‡∆Ó Á∆ ’Ó≈È «Úø Á  ‹‚∂ ‹ ≈ ˘ √œ ∫ Í∆ ◊¬∆ ‘À ¢ √∆¡À º √ ’∂ È∂ ¡≈͉∂ √ø ÷ ∂ Í «Ï¡≈È «Úº ⁄ «’‘≈ «’ D@ √≈Ò Á∂ ËØ È ∆ «¬√ √À Ù È «Úº ⁄ ÎÀ ∫ ⁄≈¬∆˜∆ Á∆ Èπ Ó ≈«¬ø Á ◊∆ ’Á∂ «‘‰◊∂ ¢ ËØ È ∆ B@@H «Úº ⁄ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ Ùπ  ± ‘Ø ‰ ÂØ ∫ ‘∆ √∆¡À º √ ’∂ Á∂ ’ÍÂ≈È ‘È¢ «¬√ Áœ  ≈È ¿π È ∑ ª È∂ «√¯ B √≈Ò √∆¡À º √ ’∂ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ È‘ƒ ’∆Â∆ «’™«’ ¿π Á Ø ∫ √Í≈‡ «Î’«√ø ◊ Ó≈ÓÒ∂ ’≈È ‡∆Ó ”Â∂ B √≈Ò Á∆ Í≈Ïø Á ∆ Òº ◊ ∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢


˙Ó Âz∂Ô≈Ï’Ó Ô‹≈ Ó∑∂,

◊∞± «√÷∞ «√÷∞ ◊∞± ‘À ¬∂’Ø ◊∞ ¿∞ÍÁ∂√∞ ⁄Ò≈¬∂® ≈Ó È≈Ó ÓßÂ∞ «‘ÁÀ Á∂ÚÀ È≈È’ «ÓÒ‰∞ √∞Ì≈¬∂®

√∞ÿ‰«ÁÓ Í∞Ù‡∆ ÚËÈÓ... ¿∞Ú≈ ∞’«ÚÓ ÏßËÈ≈ «Óz± ÓØ’Ù∂¡≈∫ Ó≈«ÓzÂ≈∫Ó...

MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2021

www.nripost.com

Íø‹≈Ï∆ Á∂ «√Óœ Ù≈«¬ Â∂ ¯’∆ ÙÃØÓ‰∆ ’Ú∆ Ù∂÷ Ï≈Ï≈ ¯∆Á ‹∆ Ù∂ ı Ï≈Ï≈ ¯∆Á ‹∆ √± ¯ ∆ ’≈«ÚË≈≈ Á∂ ‘∆ ÙÃ Ø Ó ‰∆ ’Ú∆ È‘ƒ √◊Ø ∫ Íø ‹ ≈Ï∆ Á∂ Ú∆ «√Óœ  Ù≈«¬ Â∂ ¯’∆ ‘È¢ ¡≈Í ‹∆ Á∂ D ÙÏÁ (ÁØ ≈◊ ¡≈√≈ Â∂ ÁØ ≈◊ √± ‘ ∆ ”⁄) Â∂ AAB √ÒØ ’ √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï ”⁄ Á‹ ‘È¢ ¡≈Í ‹∆ Á≈ ‹ÈÓ AAGC ¬∆√Ú∆ ”⁄ ‘Ø « ¬¡≈¢ ¡≈Í ‹∆ È∂ Ó≈ÈÚ ’«Ò¡≈‰ «‘º  ¤Ø ‡ ∆ ¿π Ó  ”⁄ ‘∆ ’≈‹ ¡≈ø Ì «Áº  ≈¢ Ë≈«Ó’ «Ú⁄≈ª Ú≈Ò∆ Ó≈Â≈ È∂ ¡≈Í ‹∆ ˘ º Ï ∆ Ó≈◊ ”Â∂ ÂØ  È Ò¬∆ Ï‘π  ں ‚ ∆ ̱ « Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆¢ ¡≈Í ‹∆ Á∆ Ï≈‰∆ Á≈ ¡«Ë¡À È ’È ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÍÂ≈ Òº ◊ Á≈ ‘À «’ ¿π È ∑ ª Á≈ ‹∆ÚÈ ÏÛ≈ ‘∆ √≈Á≈, «ÈÓÒ Â∂ ‹∆Ú≈ÂÓ≈ ˘ Ó≈◊-ÁÙÈ Íà Á ≈È ’È Ú≈Ò≈ ‘À ¢

¡≈ÁÙ √Ó≈‹ Ò¬∆ √πÈ∂‘≈ Ï≈Ï≈ ¯∆Á ‹∆ Á∆ Ï≈‰∆ Á≈ √Ó≈«‹’ Ș∆¬∂ ÂØ ∫ Óπ Ò ª’‰ ’∆¬∂ ª ÍÂ≈ Òº ◊ Á≈ ‘À «’ ¡º Ò ∑ ≈ Á∂ ¡≈Ù’ Ù∂ ı ¯∆Á ‹∆ È∂ ¡≈͉∆ ⁄È≈ ≈‘ƒ ‹Ø Í≈ÚÈ ¿π Í Á∂ Ù «Áº  ≈, ¿π √ Á∆ √≈«Ê’Â≈ Ï∂ Ù º ’ ABÚƒ √Á∆ ¬∆√Ú∆ Á∂ √Ó≈«‹’ ‹∆ÚÈ ”⁄ Ú∆ Ï‘π  ¡Ê Ìͱ  ‘À Í ¡‹Ø ’ ∂ Ì≈Â∆ √Ó≈‹ ”⁄ ¿π È ∑ ª Á∆ Ï≈‰∆ «Ú⁄Ò∂ ¿π Í Á∂ Ù Á∆ ’∆Ó ϑπ Ó π º Ò ∆ ‘À ¢ ¡≈Í ‹∆ È∂ ¡≈͉∂ Ï≈‰∆-√ø √ ≈ ”⁄ ÓÈπ º ÷ ˘ ¿π √ Á∆ È≈ÙÚ≈È ‘Ø ∫ Á ÂØ ∫ ⁄∂  ø È ’≈«¬¡≈ ‘À Â∂ ¿π √ ÍÃ Ì ± È≈Ò «¬º ’ «⁄º  ‘Ø ’∂ ¿π √ Á∆ ÁÀ Ú ∆ ‹Ø  ˘ ‘∂ ’ ÏÙ ”⁄Ø ∫ ͤ≈‰È Ò¬∆ «’‘≈ ‘À , «‹√ È∂ ÓÈπ º ÷ ˘ ¡«‹‘≈ Ú‹± Á «Áº  ≈ ‘À «‹√ ˘ Íà ≈ Í ’È Ò¬∆ Á∂ Ú Â∂ Ú∆ Â√Á∂ ‘È¢ ¡≈Í ‹∆ Á∆ √Óπ º ⁄ ∆ Ï≈‰∆ «ÈÓÂ≈, √Ï, √ø Â Ø ÷ , √ÁÌ≈ÚÈ≈, ÍÃ Ì ± - Ì◊Â∆ Â∂ √º ⁄ ≈¬∆ Á≈ ¿π Í Á∂ Ù «Áø Á ∆ ‘À ¢ «¬‘ √Óπ º ⁄ ∂ ◊π ‰ «’√∂ Ú∆ ¡≈ÁÙ √Ó≈‹ Ò¬∆ Ï‘π  ˜±  ∆ ‘π ø Á ∂ ‘È¢

Ì≈¬∆⁄≈∂ Á≈ √øÁ∂Ù ¯∆Á √≈«‘Ï È∂ «‹º Ê ∂ Ïπ  ∂ Á≈ ÌÒ≈ ’È Ò¬∆ «’‘≈, ¿π º Ê ∂ È≈Ò ‘∆ ÓÈπ º ÷ ˘ ¡«‹‘∂ ¡œ ◊ π ‰ «Â¡≈◊‰ Á≈ Îπ  Ó≈È ’∆Â≈, «‹È∑ ª ˘ ¡ÓÒ ”⁄ «Ò¡≈¿π ‰ È≈Ò ‹∆Ú¡≈ÂÓ≈ ˘ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ÁÏ≈ ”⁄ Ù«Óø Á ≈ ‘Ø ‰ ≈ ÍÀ ∫ Á≈ ‘À ¢ ¡≈Í ‹∆ Á≈ √ÒØ ’ ‘À : Î∆Á≈ «‹È∆ ’ø Ó ∆ È≈«‘ ◊π ‰ ¢ Â∂ ’ø Ó Û∂ «Ú√≈«£ ÓÂπ √«Óø Á ≈ Ê∆Ú‘∆¢ √ª¬∆ ÁÀ ÁÏ≈«£ Ï≈Ï≈ ¯∆Á ‹∆ È∂ fi± · ∆ Áπ È ∆¡≈ Á∂ ÓØ ‘ ‹≈Ò ÂØ ∫ «ÈÒ∂ Í «‘‰ Â∂ «¬È√≈È∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ ˘ Әϱ  ’È Ò¬∆ ʪ- ʪ ”Â∂ ¡≈͉∆ Ï≈‰∆ ”⁄ «˜’ ’∆Â≈ ‘À ¢ Íà ‹ Ú«Ò ¡≈ÂÓ≈ ¿π ‘ ∆ ‘π ø Á ∆ ‘À , ‹Ø ¡≈͉∆ Áπ « È¡≈Ú∆ ‘’∆’ ˘ ͤ≈‰ ’∂ ÓÈπ º ÷ Ó≈Â È≈Ò √È∂ ‘ Ì«¡≈ ‹∆ÚÈ Ï√ ’Á∆ ‘À Â∂ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ Í∆Û∑ ∆ Ò¬∆ ⁄≈ȉ Óπ È ≈≈ ω ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ¡«‹‘∆ ¡≈ÂÓ≈ ¿π ‘ “√Úπ ” „± ø ‚ Á∆ ‘À «‹º Ê Ø ∫ ’Ø ¬ ∆ “Úº Ê π ” Íà ≈ Í ‘Ø √’∂ «’™«’ º Ï È∂ «‹√ ’≈‹ Ò¬∆ ‹∆Ú¡≈ÂÓ≈ ËÂ∆ ”Â∂ Ì∂ ‹ ∆ ‘π ø Á ∆ ‘À , ¿π √ Á≈ “Ò∂ ÷ ≈” ¿π √ Úº Ò Ø ∫ ˜±  «Ò¡≈ ‹≈‰≈ ‘À ¢ «¬√∂ ’≈È ¯∆Á √≈«‘Ï È∂ “π ÷ ª Á∆ ‹∆ª«Á” ˘ √≈‘Ú∂ ∫ º ÷ ’∂ √Ï √ø Â Ø ÷ Ú≈Ò≈ ‹∆ÚÈ «‹¿± ‰ Ò¬∆ ¡≈«÷¡≈ ‘À ¢ √ø Â Ø ÷ Â∂ «ÈÓÂ≈ Ú∆ «¬√ Â∑ ª Á∆ «’ : Î∆Á≈ ‹Ø ÂÀ Ó≈«È Óπ ’ ∆¡≈¢ «ÂÈ≈ È Ó≈∂ ÿπ ø « Ó£ ¡≈ÍÈÛÀ ÿ« ‹≈¬∆¡À ¢ ÍÀ  «ÂÈ≈ Á∂ ⁄π ø « Ó£

Ó≈Â≈ ÙÃ∆ «⁄øÂÍπÈ∆ Ó∂Ò≈ B ÂØ∫ A@ ¡ÍÃÀÒ Âº’ ¿± È ≈ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «⁄ø  Íπ  È∆ ⁄À   ÈÚ≈Â∆ Ó∂ Ò ≈ Ó≈Â≈ Ùà ∆ «⁄ø  Íπ  È∆ «Ú÷∂ B ÂØ ∫ A@ ¡Íà À Ò Âº ’ ⁄∂  ≈ ÈÚ≈Â∆ Ó∂ Ò ≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ¡À √ ‚∆¡À Ó ¡ø Ï Ó∂ Ò ≈ ¡«Ë’≈∆ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ ‚∆¡À √ Í∆ ¡ø Ï ˘ Íπ Ò ∆√ Ó∂ Ò ≈ ¡Î√ «ÈÔπ ’ Â ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ ÚË∆’ «‚͇∆ ’«ÓÙÈ ‚≈. ¡«Ó ’π Ó ≈ ÙÓ≈ È∂ Ó∂ Ò ∂ Á∂ √¯Ò ¡≈ÔØ ‹ È Ò¬∆ «⁄ø  Íπ  È∆ √ÁÈ «Ú÷∂ º ÷ ∆ Ó∆«‡ø ◊ Á∆ ÍÃ Ë ≈È◊∆ ’«Á¡ª «Áº  ∆Õ

D √À’‡ª «Úº⁄ Úø«‚¡≈ Ó∂Ò≈ ‚≈. ¡«Ó È∂ Áº « √¡≈ «’ Ó∂ Ò ∂ Áœ  ≈È ¡ÓÈ-’≈˘È ω≈¬∆ º ÷ ‰ Ò¬∆ Ó∂ Ò ∂ Á∂ ÷∂   ˘ D √À ’ ‡ª «Úº ⁄ Úø « ‚¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ √À ’ ‡ A- «ÙÚ Óø Á  ÌÚª ÂØ ∫ Ó∆◊± ÏÀ  ∆¡, √À ’ ‡ B- «Ó◊± , «⁄ø  Íπ  È∆ √ÁÈ ÂØ ∫ Íπ  ≈‰≈ Ϻ √ √‡À ∫ ‚ ¡Â∂ ÂÒÚ≈Û≈ Ï≈¬∆Í≈√, √À ’ ‡ C- ‚∆¡À Î ¡À Ó ‚∆, ‘√ÍÂ≈Ò, √Ó≈ÈØ Ò ∆ ÏÀ  ∆¡ ÂØ ∫ Â≈Ò≈Ï ¡Â∂ √À ’ ‡ DÓø Á  ÁÙÈ √ÊÒ, Óπ ø ‚ È √ÊÒ, «Ò·, Ϙ≈ ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ Ùø Ì ± ÏÀ  ∆¡ ˘¢ √π  º « ÷¡≈ ÍÃ Ï ø Ë ª ˘ √ø Ì ≈Ò‰ Ò¬∆ Ò◊Í◊ DE@ Íπ « Ò√ Óπ Ò ≈˜Ó ¡Â∂ ‘Ø Ó ◊≈‚ Â≈«¬È≈ ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂ ¢ ÙË≈¨¡ª Á∆ √π  º « ÷¡≈ Á∂ Óº Á ∂ È ˜ Ó∂ Ò ∂ Áœ  ≈È Óø Á  ”⁄ È≈∆¡Ò ⁄Û∑ ≈ ¿π ‰ ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ ‘∂ ◊ ∆¢ Óø Á  Á∂ Óπ º ÷ ◊∂ ‡ ¡º ◊ ∂ ‚∆¡À Î ¡À Ó ‚∆ Ú≈Ò∆ ʪ ”Â∂ Ò≈¬∆È «Úº ⁄ ÷Û∑ ∂ Ô≈Â∆¡ª ÂØ ∫ È≈∆¡Ò «¬’º · ∂ ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂ ¢ „Ø Ò Ú‹≈¿π ‰ ”Â∂ Ú∆ Í≈Ïø Á ∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢

ÁÙÈ Í⁄∆ C Ê≈Úª ”Â∂ ‘ØÚ∂◊∆ ¿πÍÒÏË ÙË≈¨¡ª Ò¬∆ ÁÙÈ Í⁄∆ Ò≈˜Ó∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ «¬‘ Í⁄∆ «⁄ø  Íπ  È∆ √ÁÈ, ÈÚ∂ ∫ Ϻ √ √‡À ∫ ‚ ¡Â∂ Ùø Ì ± ÏÀ  ∆¡ ÂØ ∫ Íà ≈ Í ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À ¢ ÙË≈¨¡ª ˘ ¡À Ó ‹À ∫ √∆ ÓÀ ‚ ∆’Ò √‘± Ò Âª Ô’∆È∆ ω≈¿π ‰ Ò¬∆ «⁄ø  Íπ  È∆ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú÷∂ BD ÿø ‡ ∂ G «ÁÈ √∂ Ú ≈Úª Íà Á ≈È ’∆Â∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢

√Û’ «’È≈∂ È‘ƒ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂◊≈ ¶◊ ÚË∆’ «‚͇∆ ’«ÓÙÈ ‚≈. ¡«Ó ’π Ó ≈ È∂ ‹Ò Ù’Â∆ «ÚÌ≈◊ ˘ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ «’ Ó∂ Ò ∂ Áœ  ≈È Í∆‰ Ú≈Ò∂ Í≈‰∆ Á∆ √ÍÒ≈¬∆ ˘ Ô’∆È∆ ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ¢ Ó∂ Ò ∂ Áœ  ≈È ÍÒ≈√«‡’ Á∆ ÚÂØ ∫ ˘ Ø ’ ‰ Ò¬∆ ‚∆¡À Î ¡À √ √∆ ¿± È ≈ Á∆ ‡∆Ó ˘ Ó∂ Ò ≈ ÷∂   Á≈ «È∆÷‰ ’È Á∆ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ ◊¬∆ ª ‹Ø ÍØ Ò ∆Ê∆È Á∆ ÚÂØ ∫ ˘ Ø « ’¡≈ ‹≈ √’∂ ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ √≈¬∂ «Úº ⁄ ¶◊ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ √Û’ «’È≈∂ ¶◊ Ò◊≈¿π ‰ ”Â∂ ͱ  È Í≈Ïø Á ∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆ ª ‹Ø «’√∂ Ú∆ ¡‰√π ÷ ≈Úƒ ÿ‡È≈ ÂØ ∫ Ï«⁄¡≈ ‹≈ √’∂ ¢ Ì∆÷ Óø ◊ ‰ ÂØ ∫ Ø ’ ‰ Ò¬∆ Óø « Á Á∂ ◊∂ ‡ Èø . A ¡Â∂ B, ´«Ë¡≈‰≈ √ª ¡Â∂ «Ò· Á∂ È∂ Û ∂ Íπ « Ò√ Óπ Ò ≈˜Ó ¡Â∂ ‘Ø Ó ◊≈‚ Â≈«¬È≈ «‘‰◊∂ ¢ Ó∂ Ò ∂ Áœ  ≈È Áπ ’ ≈ÈÁ≈ª Á∆ «‹ø Ó ∂ Ú ≈∆ √ÓfiÁ∂ ‘Ø ¬ ∂ Óø ◊ «Â¡ª ˘ ¡≈͉∆¡ª Áπ ’ ≈Ȫ ¡º ◊ ∂ È≈ π ’ ‰ «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ¢

“√Ó∂∫ Á≈ Í‘∆¡≈ Ï‘π ÏÒÚ≈È” ’≈Ò ⁄º’ ¡Ê≈ √Ó∂∫ Á≈ Í‘∆¡≈ Ï‘π ÏÒÚ≈È ‘πøÁ≈ ‘À¢ «¬√ Á∂ ¡º◊∂ √Ì Ù’Â∆¡ª ÈÂÓ√Â’ ‘È¢ «¬‘ ¿π‘ ‘’∆’∆ Ë≈≈ ‘À «‹√ «Ú⁄ ¡√ƒ «¬«Â‘≈√ ˘ Á∂÷ √’Á∂ ‘ª, ÚÂÓ≈È ˘ Ó«‘√±√ ’ √’Á∂ ‘ª ¡Â∂ Ì«Úº÷ Á∆ ’ÒÍÈ≈ ˘ ø◊ Á∂ √’Á∂ ‘ª¢ ’≈Ò ⁄º’ Á∆ ◊Â∆ ¡ÁÌπ ‘πøÁ∆ ‘À¢ ‹Ø «¬√ ◊Â∆ Á≈ √ÈÓ≈È ’È≈ «√º÷ «◊¡≈, ¿π‘ ¿πºÈÂ∆ Á≈ «√ı Í≈ «◊¡≈¢ «‹√ È∂ «¬√ ◊Â∆ Á∆ ¡‰Á∂÷∆ ’∆Â∆, ¿π‘ √≈ÂÒ «Ú⁄ √Ó≈ «◊¡≈¢ ’≈Ò ”Â∂ ÍπÙ≈Ê Á∆ ◊≈Ê≈ «Ò÷‰ Ú≈Ò∂ √Á≈ Ò¬∆ ͱ‹È∆’ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È¢ ¿πÈ∑ª Á≈ ‹√ Ôπ◊ª-Ôπ◊ªÂª Â’ Ï’≈ «‘øÁ≈ ‘À¢ √Ó∂∫ Á≈ √Ï-√øÂØ÷ È≈Ò √Á¿πÍÔØ◊ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ ¡√ƒ ¡≈͉∂ ’≈‹-÷∂Â «Ú⁄ Ó≈«‘ ‘πøÁ∂ ⁄Ò∂ ‹ªÁ∂ ‘ª¢ ’≈Ò-⁄º ’  Á∆ ¡‰Á∂ ÷ ∆ √≈‚∂ Ì«Úº ÷ ˘ ¡øË’≈ È≈Ò Ì «ÁøÁ∆ ‘À¢ ¡√ƒ ¿πÂÙ≈‘ Á∆ ◊Â∆ ˘ ¿πÁØ∫ ‘∆ ÎÛ √’Á∂ ‘ª ‹Á √Ó∂∫ Á∂ È≈Ò ’ÁÓÂ≈Ò ’∆¬∂¢ ¿π√ Á∂ Ó‘ºÂÚ ˘ √Ófi∆¬∂¢ √Ó∂∫ ˘ ÈÙ‡ ’È Ú≈Ò≈ ¡√Ò «Ú⁄ ¡≈͉∂ Ì«Úº÷ ˘ ÈÙ‡ ’ «‘≈ ‘πøÁ≈ ‘À¢

√Óª ‘∆ ‘À ‹Ø √≈‚∂ Ì«Úº÷ Á≈ «ÈÓ≈Â≈ ‘À¢ √Óª ¡Â∂ «Ó‘È Á∆ ‹π◊ÒÏøÁ∆ √≈˘ √ÎÒÂ≈ Á∂ «√ı Â’ Í‘πø⁄≈™Á∆ ‘À¢ «‹È∑ª È∂ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ «Ú⁄ √Ó∂∫ ˘ ¡«‘Ó∆¡Â «ÁºÂ∆ ‘À, √Ó∂∫ È∂ ¿πÈ∑ª Á∂ ‹∆ÚÈ ˘ ¡«‘Ó Ï‰≈ «ÁºÂ≈ ‘À¢ √Ó∂∫ ˘ ¡≈͉≈ ¡≈Á٠ω≈¿π‰ Ú≈Ò∂ √Óª ¡≈¿π‰ ”Â∂ √Ó≈‹ ¡Â∂ ≈Ù‡ Á∂ ≈‘ÈπÓ≈ ¡Â∂ ¡≈Á٠ω ‹ªÁ∂ ‘È¢ «Ú¡’Â∆ Á∆ Ùı√∆¡Â Á∂ «ÈÓ≈‰ «Ú⁄ √Ó∂ ∫ Á∂ «◊¡≈È Á≈ ÏÛ≈ Ó‘ºÂÚ ‘À¢ √Ó∂∫ Á≈ ‘’∆’∆ «◊¡≈È √≈˘ √≈Ê’ ÍÃ∂È≈ «ÁøÁ≈ ‘À¢ ¿π‘ ÍÃ∂È≈ ‘∆ Ù’Â∆ ω ’∂ √≈‚∂ ’øÓª ˘ √πºÿÛ Ï‰≈™Á∆ ‘À¢ √Ó∂∫ Á≈ «◊¡≈È ‘∆ ’ÂºÚ «◊¡≈È Ò¬∆ ÍÃ∂« ’Á≈ ‘À¢ ‹Á √≈˘ ¡≈͉∂ ’ºڪ Á≈ «◊¡≈È ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À, ¿πÁØ∫ ¡√ƒ «ÈÍπøÈÂ≈ ÚºÒ Úˉ Òº◊Á∂ ‘ª¢ √≈˘ ıπÁ √ÓªÏºË ‘؉ Á≈ √ø√’≈ ÍÀÁ≈ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ «¬‘ √ø√’≈ √≈˘ ‹∆ÚÈ «Ú⁄ ÈÚ∂∫ Óπ’≈Ó ÍÃÁ≈È ’Á≈ ‘À¢ √Ó∂∫ Á∆ ◊Â∆ È≈Ò ’ÁÓÂ≈Ò ’Á∂ ‘ج∂ √≈˘ ¡’ÒÓøÁ∆ Ú≈Ò≈ «ÚÚ‘≈ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ «¬‘∆ «ÚÚ‘≈’ ¡’ÒÓøÁ∆ √≈‚∂ √Ïͺ÷∆ «Ú’≈√ Á≈ ≈‘ Әϱ ’∂◊∆¢

Ӝ Á≈ ‚ ¯∆Á ‹∆ È∂ Ï∂ Ù º ’ ʪ-ʪ ”Â∂ ¡≈͉∆ Ï≈‰∆ ”⁄ ÓÈπ º ÷ ˘ Óœ  Á≈ ‚ «Áº  ≈ ‘À Í «¬‘ Ó«‘˜ «¬√ Ò¬∆ «’ ‹∆Ú ¡≈͉∆ ‘Ø ∫ Á Á∆ ÔÊ≈Ê’Â≈ ˘ √Ófi ’∂ ¡«‹‘∂ ◊π ‰ Ë≈È ’∂ , «‹√ È≈Ò ¿π √ Á≈ «¬‘ ÒØ ’ ª √π ‘ ∂ Ò ≈ ‘Ø Ú ∂ ‘∆ √◊Ø ∫ ¿π √ Á≈ ÍÒØ ’ Ú∆ √π ø Á  ω ‹≈Ú∂ ¢ Ï∂ Ù º ’ ‹∆Ú “⁄≈∂ ’± ø ‡ ª” „± ø ‚ ’∂ Á∂ ÷ ÒÚ∂ Í √Á∆Ú∆ Âœ  ”Â∂ “«‘‰ «’Ê≈¿± ∫ ” Íà ≈ Í ‘Ø ‰ ∆ ¡√ø Ì Ú ‘À , «Î «’™ È≈ ÍÃ Ì ± - «√ÓÈ ”⁄ ‹π « Û¡≈ ‹≈Ú∂ Â∂ ‹Ø Âπ ‘ ≈‚∂ È≈Ò Ïπ  ≈¬∆ ’Á≈ ‘À , ¿π √ Á≈ Ú∆ ÌÒ≈ ‘∆ √Ø « ⁄¡≈ ‹≈Ú∂ ¢ ¡≈Í ‹∆ Á≈ ÏÛ≈ ÓÈØ « Ú«◊¡≈«È’ Îπ  Ó≈È ‘À : Î∆Á≈ Ïπ  ∂ Á≈ ÌÒ≈ ’«¢ ◊π √ ≈ Ó«È È ‘„≈«¬£ Á∂ ‘ ∆ Ø ◊ È Ò◊¬∆¢ ÍÒÀ √Ìπ «’¤π Í≈«¬£

¡‹Ø’∂ √Ó∂∫ ”⁄ ‘Ø Ú∆ Ù«‘Á ÂØ∫ «Óº·∆ Ï≈‰∆ √Á∆ ¬∆√Ú∆ Á∂ √Ó≈‹ ÍÃ√ø«◊’ È∂ «√º«÷¡≈Úª ”⁄ ABÚƒ-ACÚƒ Ï∂ Ù π Ó ≈ Ïπ  ≈¬∆¡ª ÿ ’ ⁄π º ’ ∆¡ª ¯∆Á √≈«‘Ï Á∆ Ï≈‰∆ ”⁄ ÏÛ≈ ¡«‘Ó Èπ ’ Â≈ Í∂ Ù ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À , ‹Ø ÏÛ≈ ‘∆ «Ú«◊¡≈È’ «’√Ó Á≈ ‘À ¢ ‹∂ √Ó≈‹ Á≈ ‘ Ùı√ ¡≈͉∂ ◊π ‰ ª Â∂ ¡œ ◊ π ‰ ª Á≈ «È∆÷‰ ’È≈ «√º ÷ ÒÚ∂ ª «È√ø Á ∂ ‘ ÓÈπ º ÷ ∆ √Ó≈‹ ¡≈ÁÙ √Ó≈‹ ω √’Á≈ ‘À ¢ ‘∂ ’ Íà ≈ ‰∆ Á∆ Íà « ’Â∆ ‘À «’ ¿π ‘ Á± « ‹¡ª Á∂ ¡œ ◊ π ‰ ‘∆ Á∂ ÷ Á≈ ‘À , ¡≈͉∆ Í∆Û∑ ∆ ‘∂ · √Ø ‡ ≈ Ó≈È Á∆ ÷∂ ⁄ Ò È‘ƒ ’Á≈¢ ¯∆Á ‹∆ È∂ «¬√ Ì≈Úͱ   √ÒØ ’ ≈‘ƒ ÏÛ≈ Â≈«’’ ¿π Í Á∂ Ù ’∆Â≈... Î∆Á≈ ‹∂ ± ¡’«Ò ÒÂ∆Îπ ¢ ’≈Ò∂ «Ò÷π È Ò∂ ÷ π £ ¡≈ÍÈÛÀ «◊∆Ú≈È Ó«‘¢ «√« È∆Úª ’« Á∂ ÷ π £ ¿π ’  ⁄⁄≈ Á∂ √ø Á Ì ”⁄ ’«‘ √’Á∂ ‘ª «’ ¯∆Á Ï≈‰∆ ÏÛ∆ √Ò, √ͺ Ù ‡ Â∂ ¡Ê Ìͱ  ÙÀ Ò ∆ ”⁄ «Ò÷∆ ◊¬∆ Íø ‹ ≈Ï∆ √≈«‘ Á∆ ÍÃ Ê Ó Ï≈‰∆ ‘À , «‹√ ≈‘ƒ ¯∆Á ‹∆ È∂ ÓÈπ º ÷ ˘ Áπ È ∆¡≈ Á∆ È≈ÙÚ≈ÈÂ≈ ÂØ ∫ ‹≈‰± ’Ú≈™«Á¡ª Â∂ ¡≈Í√∆ «Í¡≈ Á≈ √π È ∂ ‘ ≈ «Áø « Á¡ª √Ó≈‹ ˘ ¡≈Á٠ω≈¿π ‰ «‘º  √ÁÌ≈ÚÈ≈, «ÈÓÂ≈, ‘Ò∆Ó∆ Â∂ √Ï √ø Â Ø ÷ «‹‘∂ ◊π ‰ ª ˘ Ë≈È ’È Ò¬∆ Íà ∂ « ¡≈ ‘À ¢ «¬‘ ◊π ‰ ABÚƒ-ACÚƒ √Á∆ Á∂ √Ó≈‹ ”⁄ ª √≈«Ê’ ‘À ‘∆ √È Í ¡‹Ø ’ ∂ BAÚƒ √Á∆ Á∂ Ì≈Â∆ Â∂ Íø ‹ ≈Ï∆ √Ó≈‹ Á∂ ÒØ ’ ª Ò¬∆ «¬È∑ ª Á∆ Ó‘º  Â≈ ‘Ø  Ú∆ Úº Ë ‘À «’™«’ ¡‹Ø ’ ∂ ÓÈπ º ÷ ”⁄Ø ∫ √Ï √ø Â Ø ÷ Â∂ Ì≈¬∆⁄≈≈ ÏÛ∆ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ıÂÓ ‘Ø «‘≈ ‘À ¢ «Ú«◊¡≈È’ Âº ’ ∆, ÓØ Ï ≈¬∆Ò Â∂ «¬ø ‡ ÈÀ º ‡ ¡≈«Á È∂ √Ó≈«‹’ «٫¡ª ˘ Â≈Í∆‚Ø ’ «Áº  ≈ ‘À ¢

√È¢ ÓÈπº÷-ÓÈπº÷ Á≈ ÚÀ∆ ‘Ø ⁄πº’≈ √∆¢ «‘øÁ±¡ª ˘ ÂÒÚ≈ Á∂ ˜Ø  È≈Ò Óπ √ ÒÓ≈È Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ √∆ Â∂ ¿π È ∑ ª ˘ √Ó≈‹ ”⁄ «˜¡≈Á≈ Ó≈‰ √«Â’≈ Ú∆ Íà ≈ Í ȑƒ √∆¢ Ï∂ Ù º ’ Ï≈Ï≈ ¯∆Á ‹∆ È∂ Ù¬∆ Óπ √ ÒÓ≈È ‘Ø ‰ Á∂ È≈Â∂ √¬∆ ¡√± Ò ª Á∆ Í≈Ïø Á Èπ Ó ≈ «˜ø Á ◊∆ Ï√ ’È Ò¬∆ ¿π Í Á∂ Ù ’∆Â≈ Â∂ ¡≈͉∂ ËÓ Á∆ Ï«‘ϱ Á ∆ Ò¬∆ Ú∆ ’≈‹Ù∆Ò ‘∂ Í «’Â∂ Ú∆ ¡«‹‘≈ «¬«Â‘≈√’ ‘Ú≈Ò≈ È‘ƒ «ÓÒÁ≈ «’ ¿π È ∑ ª È∂ «’√∂ «‘ø Á ± ˘ ‹Ï∆ Óπ √ ÒÓ≈È Ï‰È Ò¬∆ ˜Ø  «Áº  ≈ ‘Ø Ú ∂ √◊Ø ∫ «’‘≈ «¬‘ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ‹Ø ’ø Ó Óπ √ ÒÓ≈È∆ ÂÒÚ≈ √œ √≈Òª ”⁄ È≈ ’ √’∆, ¿π ‘ ’ø Ó Ï≈Ï≈ ¯∆Á ‹∆ Á∆ Ù«‘Á ÂØ ∫ «Óº · ∆ Ï≈‰∆ È∂ ’π fi √≈Òª ”⁄ ‘∆ ’ «Ú÷≈«¬¡≈ Ì≈Ú «’ ¯∆Á √≈«‘Ï Á∆ Ï≈‰∆ Á∆ «Ó·≈√ Â∂ ¿π √ «Ú⁄Ò≈ √Ï «Ú¡≈Í∆ ¿π Í Á∂ Ù ˆ∆Ï «‘ø Á ± ¡ ª ˘ ÏÛ∆ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ¡≈͉∂ Úº Ò «÷º ⁄ ‰ Òº ◊ ≈¢ «¬√ Â∑ ª Ï≈Ï≈ ¯∆Á ’∂ Ú Ò Óπ √ ÒÓ≈Ȫ Á≈ Óπ  ÙÁ È≈ ‘Ø ’∂ √Óπ º ⁄ ∆ ÒØ ’ ≈¬∆ Á≈ Ó≈◊ÁÙ’ ω «◊¡≈¢ ¡≈˙ ¯∆Á Ï≈‰∆ «Ú⁄Ò∆ Ì≈ÚÈ≈ ˘ ¡≈͉∆ ¡ø   ¡≈ÂÓ≈ ”⁄ Ú√≈¬∆¬∂ Â∂ «ÏȪ «’√∂ «Ìø È Ì∂ Á ÂØ ∫ «¬’ Á± ‹ ∂ Á∆ ’Á ’È≈ «√º ÷ ∆¬∂ ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2022

WWW.NRI POST.COM

Instagram È∂ ‹ØÛ∂ B ÈÚ∂∫ Î∆⁄, ÍÃØÎ≈¬∆Ò ”Â∂ ’ø‡ØÒ ’ √’؉◊∂ Î∆‚ Â∂ ÍØ√‡

√≈«¬ß√ ¡À∫‚ ‡À’ÈØÒ∆˜∆

±√-Ô±’∂È ‹ø◊: ±√ È∂ «ÁºÂ≈ ◊±◊Ò ˘ ‹Ú≈Ï, ÏøÁ ’∆Â∆ ◊±◊Ò «È¿±˜ √«Ú√ Ó≈√’Ø (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ± √ Â∂ Ô± ’ ∂ È «Ú⁄’≈ ‹ø ◊ ‹≈∆ ‘À ¢ «¬‘ ‹ø ◊ ˜Ó∆È, √Â∑ ≈ Â∂ √Óπ ø Á  ”Â∂ ÒÛ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ Í «‚‹∆‡Ò ÓØ ‚ ≈‘ƒ «¬º ’ Úº ÷ ∆ ‹ø ◊ ÒÛ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ «‹º Ê ∂ Ô± ’ ∂ È Á∆ ÓÁÁ Ò¬∆ ¡Ó∆’∆ Â’È∆’∆ ’ø Í È∆¡ª ÓÀ Á ≈È ”⁄ ¿π  ∆¡ª ‘È¢ ¿π È ∑ ª Á∂ «‘º √ ∂ ”Â∂ ± √ «Ú⁄ ¿π È ∑ ª Á∆ √∂ Ú ≈ Á≈ Á≈«¬≈ √∆Ó ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ± √ Á∆ ÂÎØ ∫ ÏÁÒ∂ Ú‹Ø ∫ ͺ ¤ Ó∆ Á∂ Ù ª Á∆¡ª Â’È∆’∆ ’ø Í È∆¡ª ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈¿π ‰ Á≈ ’ø Ó ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ «¬√ ’Û∆ ”⁄ ± √ È∂ ◊± ◊ Ò «È¿± ˜ √«Ú√ ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ «Áº  ∆ ‘À ¢ ± √ Á≈ ÁØ Ù ‘À «’ ◊± ◊ Ò Ô± ’ ∂ È Ôπ º Ë Ï≈∂ Î˜∆ ÷Ïª ÎÀ Ò ≈ «‘≈ ‘À ¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ± √ È∂ ‘≈Ò ‘∆ «Úº ⁄ «¬º ’ ÈÚª ’≈˘È Í∂ Ù ’∆Â≈ ‘À , «‹√ Á∂ ¡Èπ √ ≈ ± √ ∆ Îœ ‹ ˘ ÏÁÈ≈Ó ’È Ú≈Ò∆ «’√∂ Ú∆ ÿ‡È≈ Á∆ «ÍØ  ‡ ’È≈ ¡Í≈Ë Óø « È¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢

◊±◊Ò ”Â∂ fi±·∆¡ª ÷Ïª ÎÀÒ≈¿π‰ Á≈ ÁØÙ Á¡√Ò ‘≈Ò ‘∆ «Úº ⁄ ◊± ◊ Ò È∂ ¡≈͉∂ Ú∆‚∆˙ √‡Ã ∆ «Óø ◊ ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó Youtube ”Â∂ ± √ ∆ «Ú«◊¡≈ÍÈ ’≈Ø Ï ≈ ˘ Ïø Á ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ «‹√ Á∂ ‹Ú≈Ï ”⁄ ± √ È∂ ◊± ◊ Ò «È¿± ˜ √«Ú√ ˘ Ïø Á ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ ◊± ◊ Ò «È¿± ˜ ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈¿π ‰ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ± √ Á∂ √ø ⁄ ≈ À ◊ ± Ò ∂ ‡  Áπ ¡ ≈≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢ À ◊ ± Ò ∂ ‡  È∂ ◊± ◊ Ò √∂ Ú ≈ ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈¿π ‰ Á∆ ÁÒ∆Ò «Áø Á ∂ ‘Ø ¬ ∂ «’‘≈ «’ ◊± ◊ Ò Íà ≈ Í∂ ◊ ø ‚ ≈ Ôπ º Ë Ì≈Ú Ô± ’ ∂ È ”⁄ ± √ ∆ Îœ ‹ ∆ ’≈Ú≈¬∆ Ï≈∂ fi± · ∆ ÷Ï ÎÀ Ò ≈¿π ‰ Á≈ ’ø Ó ’ «‘≈ ‘À

·«‘≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ’¬∆ ‘Ø ¡Ó∆’∆ Â’È∆’∆ ’øÍÈ∆¡ª ˘ ÁØÙ∆ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ± √ È∂ Î∂ √ Ïπ º ’ ¡Â∂ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ”Â∂ Ú∆ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ «Áº  ∆ √∆¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ± √ È∂ «Í¤Ò∂ «Áȃ Ó≈¬∆¥Ø ÏÒ≈«◊ø ◊ √≈¬∆‡ ‡«Ú‡ ”Â∂ Ú∆ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ «Áº  ∆ √∆¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’π fi ‘Ø  ’ø Í È∆¡ª Ú∆ ± √ Á∂ «ÈÙ≈È∂ ”Â∂ ‘È¢

Ó≈√’Ø (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Instagram È∂ ¡≈͉∂ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ ¡Èπ Ì Ú ˘ ‘Ø  «Ï‘Â ω≈¿π ‰ Ò¬∆ ÁØ ÈÚ∂ ∫ Î∆⁄ Ù≈ÓÒ ’∆Â∂ ‘È, «¬√ ”⁄ Î∂Ú∂‡ ¡Â∂ Î≈ÒØ«¬ø◊ ¡≈ÍÙÈ√ ˘ ‹Ø « Û¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª Á∆ ÓÁÁ È≈Ò, ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ ¡≈͉∆ Î∆‚ ˘ Á∂ ÷ ∂ ‹≈‰ Á∂ Â∆’∂ ˘ «ÈÔø  « ’È Á∂ ÔØ ◊ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó Á∂ √∆¬∆˙ ¡À ‚ Ó ÓØ √ ∂  ∆ È∂ ÏÒ≈◊ ÍØ √ ‡ ≈‘ƒ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «Áº  ∆¢

ÓÈÍ√øÁ √±⁄∆ «Úº⁄ ‹ØÛ √’Á∂ ‘È E@ Â’ ÷≈Â∂ ÓÈÍ√ø Á ¡Â∂ ¡Èπ √  B «Ú’ÒÍ ‘È ‹Ø ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª Ò¬∆ ‹ÒÁ∆ «¬‘ Á∂ ÷ ‰ Ò¬∆ «’ ¿π ‘ Ȫ Á∆ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë «ÁÒ⁄√Í∆ ’∆ ‘À ¢ «¬√ Á∂ ˜∆¬∂ , ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ ¡≈͉∂ ÁØ √ ª ¡Â∂ ÍÃ Ì ≈Ú’ª Á∂ ÷≈«Â¡ª ”Â∂ ÓÈÍ√ø Á ¡Â∂ Î≈ÒØ « ¬ø ◊ Á∆ ⁄Ø ‰ ’ √’Á∂ ‘È¢ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ ¡≈͉∆ ÓÈÍ√ø Á √± ⁄ ∆ «Úº ⁄ E@ Â’ ÷≈Â∂ ‹Ø Û √’Á∂ ‘È ¡Â∂ «¬√ ˘ «’√∂ Ú∆ √Ó∂ ∫ ÏÁÒ √’Á∂ ‘È¢ Á± « ‹¡ª ˘ «¬‘ È‘ƒ ÍÂ≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ «’ ¿π È ∑ ª ˘ √± ⁄ ∆ «Úº ⁄ Ø ∫ ’ÁØ ∫ ‹Ø « Û¡≈ ‹ª ‘‡≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ¿π ‘ ÓÈÍ√ø Á ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ Á∆ Î∆‚ «Úº ⁄ «¬º ’ √‡≈ ¡≈¬∆’È Áπ ¡ ≈≈ «Á÷≈¬∂ ‹≈‰◊∂ ¢

Á∂÷ √’Ø◊∂ ¡≈͉∂ ‘∂·Ò∂ ÒØ’ª Á∆¡ª ÍØ√‡ª ‹ª Î∆‚ª ˘ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿π ‘ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª ˘ ‹Ø Á∂ ÷ Á∂ ‘È ¿π √ ”Â∂ ÚË∂  ∂ «Ú’ÒÍ ¡Â∂ «ÈÔø  ‰ Á∂ ‰ Ò¬∆ ÓÈÍ√ø Á ¡Â∂ Í≈Ò‰≈ Ú◊∆¡ª «ÚÙ∂ Ù Â≈Úª ˘ ω≈¿π ‰ ≈ ‹≈∆ º ÷ ∂ ◊ ≈¢ «¬√ Á∂ ˜∆¬∂ , ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ Úº Ë ÂØ ∫ Úº Ë √Ó∂ ∫ Ò¬∆ ¡≈͉∆ Í√ø Á ∆Á≈ √± ⁄ ∆ «Úº ⁄ Ù≈ÓÒ ÁØ √ ª ¡Â∂ ÍÃ Ì ≈Ú’ª Á∆ Î∆‚ Á∂ ÷ √’Á∂ ‘È¢ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó Î∆‚ ¿π È ∑ ª ÒØ ’ ª Á∆¡ª Ú∂ ÷ ‰ÔØ ◊ ÎØ ‡ Ø ¡ ª ¡Â∂ Ú∆‚∆˙ ‘È «‹È∑ ª Á≈ ¿π ‘ ¡Èπ √ ‰ ’Á∂ ‘È ‹ª ÍØ √ ‡ª Á≈ √π fi ≈¡ «Áø Á ∂ ‘È¢ «¬È∑ ª ≈‘ƒ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈ Á∆ π ⁄ ∆ ¡Èπ √ ≈ «√¯≈Ùª Íà ≈ Í ’∆Â∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢ «¬È∑ ª Á∂ ˜∆¬∂ , Âπ √ ƒ «‹ø È ∆ ‹ÒÁ∆ ‘Ø √’∂ ¡≈͉∂ ‘∂ · Ò∂ ÒØ ’ ª Á∆¡ª ÍØ √ ‡ª ‹ª Î∆‚ª ˘ Á∂ ÷ √’Ø ◊ ∂ ¢

‡≈‡≈ ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ ¡≈‡ØÓÀ«‡’ ’≈ ALTROZ DCA Ì≈ ”⁄ Òª⁄

«¬‘ ‘؉◊∆¡ª «ÚÙ∂ÙÂ≈Úª

«¬√ Á∆¡ª «ÚÙ∂ Ù Â≈Úª Á∆ ◊º Ò ’∆¬∂ ª, ALTROZ DCA «Úº ⁄ Íà ∆ Ó∆¡Ó ÒÀ Á  √∆‡ª, ¡≈‡Ø ‘À º ‚ ÒÀ ∫ Í√, ‘ÓÈ G-«¬ø ⁄ ‡º ⁄ √’∆È, G-«¬ø ⁄ TFT «‚‹∆‡Ò ’Òº √ ‡, ∆¡ ¬∂ √ ∆ ÚÀ ∫ ‡√ ¡Â∂ iRA ’ÈÀ ’ ‡‚ ’≈ Â’È≈ÒØ ‹ ∆ Ú◊∆¡ª Ï‘π  √≈∆¡ª ¿π º È Â «ÚÙ∂ Ù Â≈Úª Íà ≈ Í ‘Ø ‰ ◊∆¡ª¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡≈‡Ø ‚À √ ’ Ì≈ Á∂ ÍÃ Ó π º ÷ ¡≈‡Ø Ó Ø « ‡Ú Ïà ª ‚ ‡≈‡≈ ÓØ ‡ ˜ È∂ H.A Òº ÷ π Í ¬∂ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈Â∆ ’∆Ó ”Â∂ Ï‘π - Íà  ∆ ¡Ò‡Ø ˜ «‚¿± Ò ’Ò⁄ ¡≈‡Ø Ó À « ‡’ (DCA) ˘ Òª⁄ ’∆Â≈¢ ‡≈‡≈ ¡Ò‡Ø ˜ (ALTROZ DCA) «¬º ’ ¡À ‚ Úª√‚ «‚¿± Ò ’Ò⁄ ‡Ã ª √«ÓÙÈ ‘À , «‹√ ˘ ÷≈√ Âœ  ”Â∂ Ì≈Â∆ ÷ÍÂ’≈ª Ò¬∆ «Â¡≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ALTROZ DCA DE «¬º ’ Í∂ ‡ À ∫ ‡ ÈÚƒ ‡À ’ È≈ÒØ ‹ ∆ ‘À ¡Â∂ «¬º ’ ÍÒÀ È ∂ ‡ ∆ ◊∂ ¡  «√√‡Ó È≈Ò Áπ È ∆¡≈ Á≈ Í«‘Ò≈ DCT (‚π ¡ Ò-’Ò⁄ ‡Ã ª √«ÓÙÈ) ‘À ¢ Ì≈ Á∂ Íà ∆ Ó∆¡Ó ¡Â∂ √Ì ÂØ ∫ √π  º « ÷¡Â ‘À ⁄ ÏÀ ’ Á≈ DCA Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ ’¬∆ √À ◊ ÓÀ ∫ ‡Í«‘Ò∆ «ÚÙ∂ Ù Â≈Úª È≈Ò ÒÀ √ ‘À ¢ «¬√ ’≈ «Úº ⁄ , Âπ ‘ ≈˘ ¡À ’ «‡Ú ’± « Òø ◊ ‡À ’ È≈ÒØ ‹ ∆, ÓÙ∆È Ò«Èø ◊ , «Ù· Ï≈¬∂ Ú≈«¬ ‡À ’ È≈ÒØ ‹ ∆, √ÚÀ ‘∆«Òø ◊ Ó’À « È˜Ó ¡Â∂ ¡≈‡Ø Í≈’ Ò≈’ «√√‡Ó Á∂ È≈Ò ÚÀ º ‡ ’Ò⁄ Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ∂ ◊ ≈¢ ALTROZ DCA ˘ A.BL Revotron ÍÀ ‡ Ø Ò «¬ø ‹ ‰ È≈Ò Ó∂ Ò ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «¬‘ ⁄Ø ‡ ∆ Á∂ ⁄≈ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡√ - XM, XT, XZ ¡Â∂ XZ «Úº ⁄ ¿π Í ÒÏË ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢

Gmail ”Â∂ Ì∂‹Ø Secerete ÓÀ√∂‹, «’√∂ ˘ È‘ƒ Òº◊∂◊≈ ÍÂ≈, ‹≈‰Ø «’Ú∂∫? B Â∆«’¡ª È≈Ò Ì∂‹∂ ‹ªÁ∂ ‘È ‹∆Ó∂Ò ÓÀ√∂‹

‹∆Ó∂ Ò ÂØ ∫ ◊π Í Â Â∆’∂ È≈Ò ÓÀ √ ∂ ‹ Ì∂ ‹ ‰ Ò¬∆ ÁØ Â∑ ª Á∂ ÏÁÒ «Áº  ∂ ◊¬∂ ‘È¢ «¬È∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ «¬’ ÏÁÒ CC ‘À , ‹ÁØ ∫ «’ Á± ‹ ≈ ÏÁÒ BCC ‘À ¢ «¬È∑ ª ÁØ Ú ª Á∆¡ª «ÚÙ∂ Ù Â≈Úª Á∆ ÚÂØ ∫ Ï≈∂ Ï‘π  ÿº ‡ ÒØ ’ ‹≈‰Á∂ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ ¡√Ò «Úº ⁄ √∆√∆ Á≈ ÓÂÒÏ ’≈ÏÈ ’≈Í∆ ‘π ø Á ≈ ‘À , ‹ÁØ ∫ «’ Ï∆√∆√∆ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À ÏÒ≈¬∆∫‚ ’≈ÏÈ ’≈Í∆ Í ÁØ Ú ª Á∆ ÚÂØ ∫ «Ú⁄ Úº ‚ ≈ ¡ø   ‘À ¢

«’Ú∂∫ Ì∂‹∆¬∂ ◊πÍ Â∆’∂ È≈Ò ‹∆Ó∂Ò ÓÀ√∂‹ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡√ƒ ‘ Ø ˜ ‹∆Ó∂ Ò √∂ Ú ≈ Á∆ ÚÂØ ∫ ’Á∂ ‘ª¢ ‹∂ Âπ √ ƒ ¡À ∫ ‚≈«¬‚ √Ó≈‡ÎØ È Ô± ˜  ‘Ø Âª Âπ √ ƒ ‹∆Ó∂ Ò Á∆ ÚÂØ ∫ ˜±  ’∆Â∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ ‹∆Ó∂ Ò Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ A ¡Íà À Ò B@@D ˘ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ «Í¤Ò∂ AH √≈Òª ”⁄ ‹∆Ó∂ Ò √«Ú√ ”⁄ ’¬∆ Î∆⁄˜ «Áº  ∂ ◊¬∂ ‘È, ‹Ø Âπ ‘ ≈‚∂ Ø ˜ ≈È≈ Á∂ ’ø Ó ˘ √œ ÷ ≈ ω≈ √’Á∂ ‘È¢ ‹∆Ó∂ Ò ”⁄ ’¬∆ √∆¥∂ ‡ Î∆⁄˜ ‘È, ‹Ø Ï‘π  ÿº ‡ ÒØ ’ ‹≈‰Á∂ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ ‹≈‰Á∂ ‘ª «’ «’√ Â∑ ª ’¬∆ ÒØ ’ ª ˘ ◊π Í Â Â∆’∂ È≈Ò ÓÀ √ ∂ ‹ Ì∂ « ‹¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À , «‹√ È≈Ò «’√∂ ˘ ÍÂ≈ ‘∆ È≈ Òº ◊ ∂ «’ ¿π È ∑ ª È≈Ò «’ø È ∂ ÒØ ’ ª ˘ «¬‘ ÓÀ √ ∂ ‹ Ì∂ « ‹¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢

Óø È ÒÚØ «’ Âπ √ ƒ A@ ÒØ ’ ª ˘ ‹∆Ó∂ Ò ÓÀ √ ∂ ‹ Ì∂ ‹ ‰≈ ‘À ª Âπ ‘ ≈˘ Íà ≈ «¬Ó∆ √À ∫ ‚ Á∂ Âœ  ”Â∂ «¬’ «Ú¡’Â∆ ˘ To ÍÙÈ ”⁄ º ÷ ‰≈ ÍÚ∂ ◊ ≈, ‹ÁØ ∫ «’ «Âø È ÒØ ’ ª ˘ ¨Í «Ú⁄ º ÷ ‰≈ ‘À , ¿π È ∑ ª ˘ CC ¡≈ÍÙÈ ”⁄ ‹Ø Û È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ‹∂ F ÒØ ’ ª ˘ ◊π Í Â Â∆’∂ È≈Ò ÓÀ √ ∂ ‹ Ì∂ ‹ ‰≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘Ø , ª ¿π È ∑ ª ˘ Ï∆√∆√∆ ÏÁÒ «Ú⁄ º ÷ ‰≈ ÍÀ ∫ Á≈ ‘À ¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ ‹ÁØ ∫ «¬‘ ÓÀ √ ∂ ‹ «¬È∑ ª √≈∂ A@ ÒØ ’ ª Â’ Í‘π ø ⁄ ‹≈Ú∂ ◊ ≈ ª To ¡Â∂ CC ¡≈ÍÙÈ Á∂ ÒØ ’ ª ˘ «¬’-Á± ‹ ∂ Ï≈∂ ÍÂ≈ Òº ◊ ‹≈Ú∂ ◊ ≈ «’ «¬‘ ÓÀ √ ∂ ‹ ¿π È ∑ ª D ÒØ ’ ª ˘ Ì∂ « ‹¡≈ «◊¡≈ ‘À , ‹ÁØ ∫ «’ ¿π È ∑ ª D ÒØ ’ ª ˘ «¬‘ È‘ƒ ÍÂ≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ «’ F ÒØ ’ ª ˘ Ú≈˱ √π È ∂ ‘ ≈ Ì∂ « ‹¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢

Î∂√Ïπº’ Á≈ «Îº’≈ «Í¡≈ ‹≈Á±, A@ √≈Òª ”⁄ I@ ¯∆√Á∆ ÿ«‡¡≈ ¥∂˜, ‹≈‰Ø Ú‹∑≈ «¬√ Ú‹∑≈ ’’∂ ÿ«‡¡≈ Î∂√Ïπº’ ¥∂‹ Ó∂ ‡ ≈ Á∂ √∆¬∆˙ Ó≈’ ˜π ’ Ï◊ È∂ ÎÚ∆ ”⁄ «’‘≈ √∆ «’ «‡’‡≈’ ’≈È Î∂ √ Ïπ º ’ Ô± ˜ ˜ Á∆ «◊‰Â∆ ÿ‡ ‘∆ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ¡‹Ø ’ ∂ Áœ  ”⁄ Ù≈‡ Ú∆‚∆˙ ¡À Í √ Á∆ Óø ◊ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ ‘À ¢ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ ∆Ò˜ ˘ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ¡Â∂ Ú∑ ‡ √¡À Í Á∂ Ó≈Ò’ Ó∂ ‡ ≈ ÂØ ∫ «‡’‡≈’ Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ «Ú⁄ ÎØ ‡ Ø ¡Â∂ Ú∆‚∆˙ Ù∂ ¡ «ø ◊ ¡À Í ”Â∂ Í∂ Ù ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Î∂ √ Ïπ º ’ «’√∂ √Ó∂ ∫ √Ì ÂØ ∫ Í√ø Á ∆Á≈ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó √∆ Í «Í¤Ò∂ ’π fi √≈Òª ”⁄ Î∂ √ Ïπ º ’ ˘ Í√ø Á ’È Ú≈Ò∂ Ô± ˜ ˜ Á∆ «◊‰Â∆ ”⁄ ’Ó∆ ¡≈ ‘∆ ‘À ¢ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ  ‡ª ¡Èπ √ ≈ «Í¤Ò∂ A@ √≈Òª ”⁄ Î∂ √ Ïπ º ’ √⁄ ”⁄ HG ¯∆√Á∆ Â’ «◊≈Ú‡ ¡≈¬∆ ‘À ¢ «¬’ «ÍØ  ‡ ¡Èπ √ ≈ ’¬∆ ÈÚ∂ ∫ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ÍÒ∂ ‡ Î≈Óª Á∆ Ú‹∑ ≈ ? ’’∂ «ÚÙÚ Íº Ë  ”Â∂ Î∂ √ Ïπ º ’ √⁄ «Ú⁄ ’Ó∆ ¡≈¬∆ ‘À ¢ ’∆Ï C@ √≈Ò ÂØ ∫ ÿº ‡ ¿π Ó  Á∂ Èœ ‹ Ú≈Ȫ ˘ Í√ø Á È‘ƒ Î∂ √ Ïπ º ’ ÷Ø ‹ ”⁄ ÍÂ≈ Òº « ◊¡≈ ‘À «’ Î∂ √ Ïπ º ’ ”Â∂ C@ √≈Ò ÂØ ∫ ÿº ‡ ¿π Ó  Á∂ Ô± ˜ ˜ Á∆¡ª ◊Â∆«ÚË∆¡ª «Ú⁄ ’Ó∆ ¡≈¬∆ ‘À ¢ Î∂ √ Ïπ º ’ ¡≈͉∂ Ó∂ ‡ ≈ ∆Ïà ª ‚ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ú∆ Èœ ‹ Ú≈È ÷ÍÂ’≈ª ˘ ¡≈͉∂ È≈Ò ‹Ø Û ’∂ È≈ º ÷ √«’¡≈¢ «ÍØ  ‡ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ B@BA Á∆ Â∆‹∆ «ÂÓ≈‘∆ ”⁄ A.IC «ÏÒ∆¡È Ø ˜ ≈È≈ Ô± ˜ ˜ Á∆ «◊‰Â∆ ⁄œ Ê ∆ «ÂÓ≈‘∆ ”⁄ ÿ‡ ’∂ A.IBI «ÏÒ∆¡È ”Â∂ ¡≈ ◊¬∆¢

¡ÀÍÒ ¡Í‚∂‡ ω∆ Óπ√∆Ï √≈Ò B@BA «Ú⁄ ¡À Í Ò Úº Ò Ø ∫ ¡≈¬∆˙¡À º √ ÓØ Ï ≈¬∆Ò ˙Í∂ « ‡ø ◊ «√√‡Ó Á∂ ¡À ‚ ∆ÙÈ AD.E «‘ ¡À Í ‡Ã À « ’ø ◊ ‡Ã ª √Í∂  À ∫ √∆ Î∆⁄ Í∂ Ù ’∆Â≈ «◊¡≈, ‹Ø «’ Î∂ √ Ïπ º ’ √ø ’ ‡ Ò¬∆ ‹«ø Ó ∂ Ú ≈ ‘À ¢ Î∂ √ Ïπ º ’ Á∂ ÿ‡Á∂ ¥∂ ˜ ’≈È Î∂ √ Ïπ º ’ ˘ «¬Ù«Â‘≈ ÒÀ ‰ ”⁄ Í∂ Ù ≈È∆ ¡≈ ‘∆ ‘À ¢ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ Î∂ √ Ïπ º ’ ˘ ¡À ‚ À Ú ∆«È¿± ”⁄ A@ ¡Ï ‚≈Ò Á≈ Èπ ’ √≈È ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ «¬‘ ¡ø ’ Û≈ √≈Ò B@BA Á∂ Ó≈Ò∆¬∂ Á≈ Ò◊Ì◊ I ¯∆√Á∆ ‘À Â∂ √≈Ò≈È≈ ’Ó≈¬∆ Á≈ «¬’ ⁄œ Ê ≈¬∆ «‘º √ ≈ Ú∆¢

ø◊ Á∆ ¡≈ÍÙÈ

Altroz DCA ’¬∆ «ÚÙ∂Ù «ÚÙ∂ÙÂ≈Úª È≈Ò ÒÀ√ ‘À¢ ALTROZ DCA ˘ «ÏÒ’π Ò ÈÚ∂ ∫ ˙Í∂  ≈ Ϩ ø ◊ «Úº ⁄ Òª⁄ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡Ò‡Ø ˜ ‚∆√∆¬∂ ‚≈¿± È ‡≈¿± È À º ‚ , ¡≈’∂ ‚ ◊à ∂ , ¡À Ú ∂ « È¿± Ú∑ ≈ ¬∆‡ ¡Â∂ ‘≈Ï Ϩ ’Ò ¡≈ÍÙÈ ”⁄ Ú∆ ¿π Í ÒÏË ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢

Ì≈Â∆ ◊≈‘’ª Ò¬∆ ω≈¬∆ ◊¬∆ Tata ALTROZ

Òª⁄ Á∂ Áœ  ≈È, ≈‹È ¡ø Ï ≈, Ú≈¬∆√ Íà À ˜ ∆‚À ∫ ‡ (√∂ Ò ˜, Ó≈’∆«‡ø ◊ ¡Â∂ ’√‡Ó ’∂ ¡ , ‡≈‡≈ ÓØ ‡ ˜ ÍÀ √ ∂ ∫ ‹ Ú‘∆’Ò˜ «Ò«Ó‡∂ ‚ ) È∂ «’‘≈, ““¡√ƒ Ï‘π  ¿π ‚ ∆’∆ ‹≈ ‘∆ ¡Ò‡Ø ˜ ‚∆√∆¬∂ ˘ Òª⁄ ’È Ò¬∆ ¿π  Ù≈«‘ ‘ª, ‹Ø «ÚÙÚ Íº Ë ∆ ¡≈‡Ø Ó À « ‡’ ‡Ã ª √«ÓÙÈ È≈Ò ‹π « Û¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ «¬‘ Ì≈Â∆ ◊≈‘’ª Ò¬∆ «Â¡≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ¡Ò‡Ø ˜ ‚∆√∆¬∂ Ò¬∆ Ïπ « ’ø ◊ Ùπ  ± ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡√ƒ Ï‘π  ¿π  Ù≈‘‹È’ √ø « ÷¡≈Úª Á∂ ◊Ú≈‘ ‘ª¢”” ¿π √ È∂ ¡º ◊ ∂ «’‘≈ «’ A.BE Òº ÷ ÂØ ∫ Úº Ë ÷π Ù ◊≈‘’ª Á∂ È≈Ò, Tata ALTROZ ˘ ◊≈‘’ª Úº Ò Ø ∫ ÌÚª ‘π ø ◊ ≈≈ «Ó«Ò¡≈ ‘À ¢ «¬√ È∂ «¬√ «‘º √ ∂ «Úº ⁄ ’π fi Ó≈ÍÁø ‚ «ÈË≈ ’∆Â∂ ‘È¢ Altroz DCA Á≈ ‹Ø Û √≈‚∂ ¿π  Í≈Á ÍØ  ‡ÎØ Ò ∆˙ ˘ Әϱ  ’∂ ◊ ≈, √≈‚∆ Ó≈’∆‡ «‘º √ ∂ Á ≈∆ ˘ ÚË≈¿π ‰ «Úº ⁄ ÓÁÁ ’∂ ◊ ≈ ¡Â∂ ¡≈‡Ø Ó À « ‡’√ «Úº ⁄ ◊Ø Ò ‚ √‡À ∫ ‚‚”” √À º ‡ ’È Ò¬∆ √≈‚∆ √ÎÒÂ≈ Á∆ ’‘≈‰∆ ˘ ¡º ◊ ∂ ÚË≈¬∂ ◊ ≈¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2022

Birthday Special «¬º ’ ’œ Î ∆ È∂ ÏÁÒ «Áº  ∆ ¡Á≈’≈≈ Á∆ «’√Ó Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ï≈Ò∆Úπ º ‚ ¡Á≈’≈≈ ’ø ◊ È≈ ‰œ  «ÎÒÓª «Úº ⁄ ¡≈͉∆ ÷≈√ ¡Â∂ Úº ÷ ∆ ¡Á≈’≈∆ Ò¬∆ ‹≈‰∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª È∂ ‘π ‰ Â’ Ï≈Ò∆Úπ º ‚ ˘ ’¬∆ Ù≈ÈÁ≈ «ÎÒÓª «Áº  ∆¡ª ‘È¢ ’ø ◊ È≈ ‰œ  Á≈ ‹ÈÓ BC Ó≈⁄ AIHG ˘ «‘Ó≈⁄Ò Íà Á ∂ Ù Á∂ Óø ‚ ∆ «˜Ò∑ ∂ «Úº ⁄ ‘Ø « ¬¡≈ √∆¢ ¿π √ È∂ ¡≈͉∆ √≈∆ ÍÛ∑ ≈ ¬∆ «‘Ó≈⁄Ò ÂØ ∫ ’∆Â∆¢ ’ø ◊ È≈ ‰œ  Á∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ √È «’ ¿π ‘ «Ú«◊¡≈È Á∆ ÍÛ∑ ≈ ¬∆ ’’∂ ‚≈’‡ ω∂ , Í ¡«ÌÈ∂  ∆ ¡Á≈’≈∆ ˘ ¡º ◊ ∂ ÚË≈¿π ‰ Ò¬∆ «ÁÃ Û √∆¢«¬‘∆ ’≈È √∆ «’ ’ø ◊ È≈ ‰œ  È∂ AF √≈Ò Á∆ ¿π Ó  «Úº ⁄ ¡À ’ «‡ø ◊ ’È Ò¬∆ ¡≈͉≈ ÿ ¤º ‚ «Áº  ≈ √∆¢ ’ø ◊ È≈ È∂ «¬’ «¬ø ‡ «Ú¿± Áœ  ≈È Áº « √¡≈ √∆ «’ ¿π √ Á∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ √È «’ ¿π ‘ ‚≈’‡ ω∂ Í ¿π ‘ ABÚƒ ‹Ó≈ ”⁄ ‘∆ Î∂ Ò ‘Ø ◊¬∆¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿π √ Á≈ ¡≈͉∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ È≈Ò fi◊Û≈ ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ ¿π ‘ «Áº Ò ∆ ¡≈ ◊¬∆¢ ’ø ◊ È≈ AF √≈Ò Á∆ ¿π Ó  ”⁄ «Áº Ò ∆ Í‘π ø ⁄ ∆ ¡Â∂ «Î Ó≈‚Ò Ï‰ ◊¬∆¢ ¡À ’ «‡ø ◊ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ’ø ◊ È≈ ‰œ  È∂ Ê∆¬∂ ‡  «Úº ⁄ ’∆Â∆ √∆¢ ¿π √ È∂ ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ Ò¬∆ Ê∆¬∂ ‡  Ò¬∆ ’ø Ó ’∆Â≈¢ √‡Ã ◊ Ò Á∂ Áœ  ”⁄ ’ø ◊ È≈ ‰œ  ˘ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ ÂØ ∫ ¡≈«Ê’ ÓÁÁ È≈ «ÓÒ‰ ’≈È «√Î Ø ‡ ∆ Â∂ ¡⁄≈ ÷≈ ’∂ «ÁÈ ’º ‡ ‰∂ ͬ∂ ¢ ¿π √ Á∂ «ÍÂ≈ È‘ƒ ⁄≈‘π ø Á ∂ √È «’ ’ø ◊ È≈ «ÎÒÓª «Úº ⁄ ’ø Ó ’∂ ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÁØ ‘ ª Á∂ «ÙÂ∂ ”⁄ ÷‡≈√ ¡≈ ◊¬∆¢ √≈Ò B@@G ”⁄ ’ø ◊ È≈ Á∆ Â∆‹∆ «ÎÒÓ “Ò≈¬∆Î «¬È ¬∂ ÓÀ ‡ Ø ” ¡≈¬∆ √∆¢ «¬√ «ÎÒÓ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ’ø ◊ È≈ Á∂ Í«Ú≈ Ú≈«Ò¡ª È∂ ¿π √ È≈Ò «Î ÂØ ∫ ◊º Ò ’È∆ Ùπ  ± ’ «Áº  ∆¢ ’ø ◊ È≈ ‰œ  ˘ Ï≈Ò∆Úπ º ‚ «Úº ⁄ ¡≈͉≈ Í«‘Ò≈ Ïà ∂ ’ √≈Ò B@@F «Úº ⁄ «¬Ó≈È ‘≈ÙÓ∆ Á∆ «ÎÒÓ ◊À ∫ ◊√‡ È≈Ò «Ó«Ò¡≈ √∆¢ «ÎÒÓ Á∂ «ÈÁ∂ Ù ’ ¡Èπ  ≈◊ Ï≈√± È∂ ’ø ◊ È≈ ‰œ  ˘ «ÎÒÓ «Úº ⁄ ’ø Ó ’È Á≈ Óœ ’ ≈ «Áº  ≈ √∆¢ ÚÀ Ï √≈¬∆‡ Á∂ Óπ  ≈Ï’, ¡Èπ  ≈◊ Ï≈√± È∂ √Âø Ï  B@@E «Úº ⁄ ’ø ◊ È≈ ˘ «¬º ’ ’À Î ∂ «Úº ⁄ ’œ Î ∆ ̓«Á¡ª Á∂ « ÷¡≈ √∆¢ ¿π ‘ ¿π √ ÂØ ∫ Ï‘π  ÍÃ Ì ≈«Ú ‘Ø « ¬¡≈ √∆, ¡Â∂ ¿π È ∑ ª È∂ ¡ø  «Úº ⁄ ¿π √ ˘ ¡≈͉∆ «ÎÒÓ “◊À ∫ ◊√‡” «Úº ⁄ Óπ º ÷ ̱ « Ó’≈ Ò¬∆ √≈¬∆È ’ «Ò¡≈¢ Í«‘Ò∆ ‘∆ «ÎÒÓ «Úº ⁄ ’ø◊È≈ ‰œÂ È∂ ¡≈͉∆ ¡Á≈’≈∆ È≈Ò ÁÙ’ª Á≈ «ÁÒ «‹ºÂ «Ò¡≈ √∆¢ «ÎÒÓ “◊À ∫ ◊√‡” «√È∂ Ó ≈ÿª ”⁄ «‘º ‡ √≈Ï ‘Ø ¬ ∆¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ’ø ◊ È≈ ‰œ  È∂ “ÎÀ Ù È, Âȱ ÚÀ ‚ √ Óȱ , ’π ¬ ∆È, «¥Ù, Âȱ ÚÀ ‚ √ Óȱ «‡È√, Ó‰∆’«È’≈ ¡Â∂ Íø◊≈” Ú◊∆¡ª ’¬∆ Ù≈ÈÁ≈ «ÎÒÓª «Úº ⁄ ’ø Ó ’∆Â≈ ‘À ¢ ¿π √ È∂ ¡≈͉∂ ÁÓ ”Â∂ ’¬∆ «‘º ‡ «ÎÒÓª «Áº  ∆¡ª ‘È ¡Â∂ ≈Ù‡∆ Íπ  √’≈, ÍÁÓ Ùà ∆ Ú◊∂ Úº ‚ ∂ Íπ  √’≈ «‹º  ∂ ‘È¢ ¿π √ È∂ “ÎÀ Ù È, ’π ¬ ∆È, Âȱ ÚÀ ‚ √ Óȱ «‡Ș, Ó‰∆’«È’≈ ¡Â∂ Íø ◊ ≈” Ò¬∆ ≈Ù‡∆ Íπ  √’≈ «‹º  ∂ ‘È¢ «ÎÒÓª ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈, ’ø ◊ È≈ ‰œ  √Ó≈«‹’ ¡Â∂ ≈‹È∆«Â’ Óπ º « Á¡ª ”Â∂ ¡≈͉∆ ≈¬∂ ˜≈‘ ’È Ò¬∆ ‹≈‰∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «ÎÒÓ «¬ø ‚ √‡∆ ”⁄ ÷≈√ ‹◊∑ ≈ ω≈ ⁄π º ’ ∆ ’ø ◊ È≈ Á∂ Ù È≈Ò ‹π Û ∂ ‘Ø  Óπ º « Á¡ª ”Â∂ Ú∆ ÷π º Ò ∑ ’∂ ÏØ Ò Á∆ ‘À ¢ ¡≈͉∆ «Ï¡≈ÈÏ≈˜∆ ’≈È ¿π ‘ ’¬∆ Ú≈ «ÚÚ≈Áª «Úº ⁄ Ú∆ «ÿ ⁄π º ’ ∆ ‘À ¢

‘πÓ≈ È∂ “Ó‘≈≈È∆-B” Á∆ Ù±«‡ø◊ Óπ’øÓÒ ’∆Â∆ ÓπøϬ∆ (¡ÀºÈ¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)Ïœ Ò ∆Úπ º ‚ ¡Á≈’≈≈ ‘πÓ≈ ’πÀÙ∆ È∂ √Ø È ∆«ÒÚ Á∆ √∆∆˜ “Ó‘≈≈È∆” Á∂ Á± √ ∂ √∆˜È Á∆ Ù± « ‡ø ◊ Óπ ’ ø Ó Ò ’ Ò¬∆ ‘À ¢ «¬√ √∆∆˜ Á∆ Ù± « ‡ø ◊ ÌØ Í ≈Ò, ‘Ø Ù ø ◊ ≈Ï≈Á ¡Â∂ ‹ø Ó ± Â∂ ’ÙÓ∆ «Úº ⁄ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢ ¡Á≈’≈≈ È∂ «’‘≈, “‹ø Ó ± «Úº ⁄ Ì≈Ú∂ ∫ Ï‘π  ÊØ Û ∑ ∂ «Áà ٠«¯ÒÓ≈¬∂ ◊¬∂ ‘È, Í «¬‘ ’‘≈‰∆ «Úº ⁄ Ï‘π  ӑº Â Ú º ÷ Á∂ ‘È¢ √∆∆˜ Á≈ √∆˜È-B Úº ‚ ≈, «ÚÙ≈Ò Â∂ Ø Ó ª⁄’ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢” √∆∆˜ Á∂ Í«‘Ò∂ √∆˜È «Úº ⁄ ‘π Ó ≈ ’π  À Ù ∆ È∂ «¬º ’ Í∂ ∫ ‚± ¡œ   ≈È∆ Ì≈Â∆ Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈«¬¡≈ √∆, «‹√ ˘ «Ï‘≈ Á∆ Óπ º ÷ Óø  ∆ ⁄π ‰ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ √π Ì ≈Ù ’ͱ  Á∆ «¬√ √∆∆˜ Á∂ Í«‘Ò∂ √∆˜È Á≈ «ÈÁ∂ Ù È ’È ÙÓ≈ È∂ ’∆Â≈ √∆, «‹√ «Úº ⁄ √Ø ‘ Ó Ù≈‘, ¡«Ó «√¡≈Ò, ’È∆ ’π √ Â∆, «ÚÈ∆ ’π Ó ≈ ¡Â∂ «¬È≈Óπ Ò ‘º ’ È∂ Ú∆ ¡«‘Ó Ì± « Ó’≈Úª «ÈÌ≈¬∆¡ª ‘È¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ¡Á≈’≈≈ ¡≈ı∆ Ú≈ √ø ‹ À Ò∆Ò≈ Ìø √ ≈Ò∆ Á∆ «¯ÒÓ “◊ø◊±Ï≈¬∆ ’≈·∆¡≈Ú≈Û∆” «Úº⁄ «Á÷≈¬∆ «Áº  ∆ √∆¢

www.nripost.com

ÓÈØß‹È

Ú∆ √≈Ú’ Á∆ Ï≈«¬˙«Í’ ”⁄ Óπº÷ «’Á≈ «ÈÌ≈¿π‰◊∂ ‰Á∆Í ‘πº‚≈ Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √Á≈ Ì◊ «√ø ÿ Á∂ Ù‘∆Á∆ «Á‘≈Û∂ ”Â∂ Ï≈Ò∆Úπ º ‚ ÂØ ∫ «¬º ’ ¡«‘Ó ıÏ ¡≈ ‘∆ ‘À ¢ ¡«ÌÈ∂  ≈ ‰Á∆Í ‘π º ‚ ≈ ¡≈˜≈Á∆ ÿπ Ò ≈‡∆¬∂ Ú∆ √≈Ú’ Á∆ Ï≈«¬˙«Í’ “√ÚÂø   Ú∆ √≈Ú’” «Úº ⁄ Óπ º ÷ ̱ « Ó’≈ «ÈÌ≈ ‘∂ ‘È¢ «ÎÒÓ Á≈ «ÈÁ∂ Ù È Ó‘∂ Ù Óª‹∂ ’  ’ ‘∂ ‘È ‹Á«’ «ÈÓ≈Â≈ ¡≈Èø Á Íø « ‚ ¡Â∂ √ø Á ∆Í «√ø ÿ ‘È¢ ‰Á∆Í È∂ «¬√ «’Á≈ ”⁄ ¡≈͉∂ ´º ’ Á∆ Í«‘Ò∆ fiÒ’ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ Ù∂ ¡  ’∆Â∆ ‘À ¢ Ï≈«¬˙«Í’ «ÎÒÓ Ú∆ √≈Ú’ Á∂ ‹∆ÚÈ Á∆¡ª ÍÃ Ó π º ÷ ÿ‡È≈Úª ˘ ’Ú ’∂ ◊ ∆¢ «¬√ Á∆ Ù± « ‡ø ◊ «¬√ √≈Ò ‹± È ”⁄ Ùπ  ± ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ «ÎÒÓ Á∆ Ù± « ‡ø ◊ ¶‚È, Ó‘≈≈Ù‡ ¡Â∂ ¡ø ‚ ∂ Ó ≈È ¡Â∂ «È’Ø Ï ≈ ‡≈ͱ Á∂ Úº ÷ Úº ÷ √Ê≈Ȫ ”Â∂ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ «¬√ Ø Ò Ò¬∆ ⁄π ‰ ∂ ‹≈‰ ”Â∂ ‰Á∆Í ‘π º ‚ ≈ È∂ «’‘≈,““Ï‘π  √≈∂ ‘∆Ø ‘È «‹È∑ ª È∂ √≈˘ ¡≈˜≈Á∆ «ÁÚ≈¿π ‰ ”⁄ ¡≈͉∆ ̱ « Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ ‘À ¢ ‘≈Òª«’, √≈«¡ª ˘ ¿π È ∑ ª Á≈ ‘º ’ È‘ƒ «Ó«Ò¡≈ ‘À ¢ «ÚÈ≈«¬’ Á≈ÓØ Á  √≈Ú’ «¬‘Ȫ ¡‰◊œ Ò ∂ È≈«¬’ª «Úº ⁄ Ø ∫ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë ◊Ò √Ó«fi¡≈ ¡Â∂ ÍÃ Ì ≈ÚÙ≈Ò∆ ‘À ¡Â∂ ¿π √ Á∆ ’‘≈‰∆ ˜±  Áº √ ∆ ‹≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢ √πÂøÂ Ú∆ √≈Ú’ Ò¬∆ “√Ï‹∆” ÂØ ∫ Ï≈¡Á √ø Á ∆Í È≈Ò ’ø Ó ’’∂ ÓÀ ˘ Ï‘π  ÷π Ù ∆ «ÓÒÁ∆ ‘À ¢ «¬√ ˘ ͱ  ≈ ’È≈ «¬º ’ ⁄π ‰ œ  ∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢””

√ÒÓ≈È ÷≈È ˘ √øÓÈ, ‘π‰ ¡Á≈Ò ”⁄ ‘؉◊∂ Í∂Ù Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «ÎÒÓª ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ï≈Ò∆Úπ º ‚ ¡«ÌÈ∂  ≈ √ÒÓ≈È ÷≈È Ú∆ «ÚÚ≈Áª ”⁄ «‘‰ ’≈È ’≈Î∆ ⁄⁄≈ ”⁄ ‘∂ ‘È¢ ¿π ‘ ’¬∆ Ú≈ «ÚÚ≈Áª ”⁄ «ÿ ⁄π º ’ ∂ ‘È¢ ‘π ‰ Óπ ø Ï ¬∆ Á∆ «¬º ’ ¡Á≈Ò È∂ √ÒÓ≈È ÷≈È ˘ √ø Ó È Ì∂ « ‹¡≈ ‘À ¢ «Áº ◊ ‹ ¡Á≈’≈ ”Â∂ «¬’ ͺ  ’≈ È≈Ò Áπ  «ÚÚ‘≈ ’È Á≈ ÁØ Ù ‘À ¢ «‹√ ’≈È ¡Á≈Ò È∂ √ÒÓ≈È ÷≈È ˘ √ø Ó È Ì∂ ‹ ’∂ Í∂ Ù ‘Ø ‰ Ò¬∆ «’‘≈ ‘À ¢ ıÏ Óπ  ≈Ï’ Óπ ø Ï ¬∆ Á∆ «¬’ ÓÀ « ‹√‡Ã ∂ ‡ ¡Á≈Ò È∂ √ÒÓ≈È ÷≈È ˘ E ¡Íà À Ò Â’ ¡Á≈Ò ”⁄ Í∂ Ù ‘Ø ‰ Ò¬∆ √ø Ó È ‹≈∆ ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬‘ √ø Ó È ¿π √ ˘ «Âø È √≈Ò Í«‘Òª Á∂ «¬º ’ Ó≈ÓÒ∂ «Úº ⁄ Ì∂ « ‹¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ͺ  ’≈ ¡ÙØ ’ ͪ‚∂ È∂ √≈Ò B@AI ”⁄ √ÒÓ≈È ÷≈È «÷Ò≈Î Ó≈ÓÒ≈ Á‹ ’Ú≈«¬¡≈ ‘À ¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¿π È ∑ ª È∂ ¡Á≈’≈ ”Â∂ ¿π È ∑ ª È≈Ò Áπ  «ÚÚ‘≈ ’È Á≈ ÁØ Ù Ò◊≈«¬¡≈ ‘À ¢ ¡ø Ë ∂  ∆ Á∆ ÓÀ « ‹√‡Ã ∂ ‡ ¡Á≈Ò È∂ ¡≈¬∆Í∆√∆ Á∆ Ë≈≈ E@D ¡Â∂ E@F Á∂ «‘ √ÒÓ≈È ÷≈È

˘ √ø Ó È ‹≈∆ ’∆Â≈ ‘À ¢ Á± ‹ ∂ Í≈√∂ «‘È «Ù’≈ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ √ÒÓ≈È ÷≈È ˘ √Ø Ó Ú≈ ˘ ≈‹√Ê≈È ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ ÂØ ∫ Úº ‚ ∆ ≈‘ «ÓÒ∆ ‘À ¢ ‘π ‰ «‘Ȫ Á∂ «Ù’≈ Ó≈ÓÒ∂ È≈Ò √Ïø Ë Â «Âø È Í‡∆ÙȪ Á∆ √π ‰ Ú≈¬∆ √À Ù È ’Ø  ‡ Á∆ Ï‹≈¬∂ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ «Úº ⁄ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ ‘≈¬∆’Ø  ‡ ”⁄ √ÒÓ≈È Á∆ ‡ª√Î ͇∆ÙÈ ”Â∂ ‘≈¬∆’Ø  ‡ √≈∂ Ó≈Ó«Ò¡ª ”Â∂ √π ‰ Ú≈¬∆ ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø «◊¡≈¢ √ÒÓ≈È È∂ ‘≈¬∆’Ø  ‡ ”⁄ ÍÀ ∫ «‚ø ◊ ¡Í∆Ò ˘ ‡ª√Î ’È Ò¬∆ √À Ù È ’Ø  ‡ ”⁄ ͇∆ÙÈ Á≈«¬ ’∆Â∆ √∆¢ √π ‰ Ú≈¬∆ Áœ  ≈È √ÒÓ≈È Á∆ ÌÀ ‰ ¡ÒÚ∆≈ ¡Á≈Ò ”⁄ Óœ ‹ ± Á √∆¢ ’ª’≈‰∆ «Íø ‚ Á∂ Ï≈‘∆ «¬Ò≈’∂ ”⁄ ÁØ ’≈Ò∂ «‘È Á∂ «Ù’≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ‘∂ · Ò∆ ¡Á≈Ò È∂ √ÒÓ≈È ÷≈È ˘ ÁØ Ù ∆ ’≈ «Áø Á ∂ ‘Ø ¬ ∂ E √≈Ò Á∆ √˜≈ √π ‰ ≈¬∆ ‘À ¢ √ÒÓ≈È ˘ ¡≈Ó˜ ¡À ’ ‡ ”⁄ Ï∆ ’ «Áº  ≈ «◊¡≈ √∆¢ ≈‹ √’≈ È∂ √À Ù È ¡Á≈Ò «Úº ⁄ Íø ‹ √≈Ò Á∆ √˜≈ ¡Â∂ ¡√Ò≈ ¡À ’ ‡ «Úº ⁄ √ÒÓ≈È ˘ Ï∆ ’∆Â∂ ‹≈‰ «ıÒ≈¯ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ «¬’ «Ú¡’Â∆ ͱ È Ó⁄ø Á È∂ Ú∆ √ÒÓ≈È «÷Ò≈Π͇∆ÙÈ Á≈«¬ ’∆Â∆ ‘À ¢ «¬È∑ ª √≈∂ ’∂ √ ª Á∆ √π ‰ Ú≈¬∆ √À Ù È ’Ø  ‡ «Úº ⁄ ⁄º Ò ‘∆ √∆¢ ≈‹ √’≈ È∂ ’≈Ò∂ «‘È «Ù’≈ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡Á≈’≈ √À Î ¡Ò∆ ÷≈È, ¡«ÌÈ∂  ∆¡ª È∆ÒÓ, º Ï ± ¡Â∂ √Ø È ≈Ò∆ ˘ Ï∆ ’∆Â∂ ‹≈‰ «Úπ º Ë ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ ”⁄ ͇∆ÙÈ Á≈«¬ ’∆Â∆ ‘À ¢ √ÒÓ≈È Á∆ ÂÎØ ∫ «¬√ √Ïø Ë ∆ ‘≈¬∆’Ø  ‡ ”⁄ ͇∆ÙÈ Á≈«¬ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆¢ «¬√ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ «¬√ È≈Ò ‹π Û ∂ √≈∂ Ó≈ÓÒ∂ «¬’ Á± ‹ ∂ È≈Ò ‹π Û ∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ ‘≈¬∆’Ø  ‡ ”⁄ «¬È∑ ª Á∆ «¬’º · ∂ √π ‰ Ú≈¬∆ ‘Ø ‰ ∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ √’≈∆ ͺ ÷ ÂØ ∫ ‹Ú≈Ï Í∂ Ù È≈ ‘Ø ‰ ’≈È √π ‰ Ú≈¬∆ Ò◊≈Â≈ ‡≈ÒÁ∆ ‹≈ ‘∆ √∆¢

‹≈Í≈È∆ «¯ÒÓ ≈‘ƒ ˙‡∆‡∆ ÍÒÀ‡Î≈Ó ¿πºÂ∂ ÍÀ Ë∂◊∆ ’∆È≈ ’ͱ Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ïœ Ò ∆Úπ º ‚ ¡Á≈’≈≈ ’∆È≈ ’ͱ  ı≈È ‹≈Í≈È∆ Ò∂ ÷ ’ ’∆◊Ø «‘◊≈«ÙÈØ Á∂ È≈ÚÒ “«Á ‚∆ÚØ Ù È ¡≈Î √√ÍÀ ’ ‡ ¡À ’ √” ¿π º  ∂ Ï‰È Ú≈Ò∆ «¯ÒÓ ≈‘ƒ «‚‹∆‡Ò ÍÒÀ ‡ Î≈Ó ”Â∂ ÍÀ  ËÈ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ «¬‘ «¬’ ’ÂÒ Á∆ ‘º √ Ó¬∆ ’‘≈‰∆ ‘À ¢ «ÎÒ‘≈Ò «¯ÒÓ Á≈ È≈Ó È‘ƒ º « ÷¡≈ «◊¡≈ Í «¬√ Á≈ «ÈÁ∂ Ù È √≈Ò B@AB «Úº ⁄ ¡≈¬∆ «¯ÒÓ “’‘≈È∆” ¡Â∂ √≈Ò B@AH ”⁄ ¡≈¬∆ «¯ÒÓ “ÏÁÒ≈” Á≈ «ÈÁ∂ Ù ’ √π ‹ Ø ¬ ∂ ÿØ Ù ’ «‘≈ ‘À ¢ ’∆È≈ È∂ ¡≈«÷¡≈, ““ÓÀ ∫ «¬√ Ù≈ÈÁ≈ Íà ≈ ‹À ’ ‡ ”Â∂ ’ø Ó Ùπ  ± ’È Á∆ ¿π ‚ ∆’ È‘ƒ ’ √’Á∆¢ «¬‘ «¯ÒÓ ‘ ͺ ÷ Ø ∫ Óπ ’ ø Ó Ò ‘À : «¯ÒÓ Á∆ ’‘≈‰∆ Ù≈ÈÁ≈, «ÈÁ∂ Ù ’ Á±  ¡ø Á ∂ Ù ¡Â∂ «¯ÒÓ Á∆ ‡∆Ó «Úº ⁄ ‘π È Óø Á Ùı√∆¡Âª Ù≈ÓÒ ‘È¢ «¬‘ «‚‹∆‡Ò √¯ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ‘À ¡Â∂ ÓÀ ∫ Áπ È ∆¡≈ Á∆ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë «Ú’‰ Ú≈Ò∆ «’Â≈Ï Á∂ ÁÙ’ª º ’ Í‘π ø ⁄ ‰ Á∆ ‘Ø  ¿π ‚ ∆’ È‘ƒ ’ √’Á∆¢”” «‘◊≈«ÙÈØ Á∆ ‚Á‡À ’ «‡Ú ◊ÒÀ Ò ∆˙ √∆∆˜ Á∂ Â∆‹∂ È≈ÚÒ “«Á «‚ÚØ Ù È ¡≈Î √√ÍÀ ’ ‡ ¡À ’ √” ˘ ¿π √ Á∆ √Ì ÂØ ∫ ¿π Â Ó ⁄È≈ Óø « È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ «Ò÷ È∂ «‘◊≈«ÙÈØ ˘ “È≈˙’∆ Íπ  √’≈” «ÁÚ≈«¬¡≈, ‹Ø ‹≈Í≈È Á≈ Úº ‚ ≈ √≈«‘Â’ √ÈÓ≈È ‘À ¢ «¬√ È≈ÚÒ È∂ Úº ’ ≈∆ “‘Ø È ’≈’± «Ó√‡∆” Íπ  √’≈ Ú∆ «‹º « ¡≈ ‘À ¢ «¯ÒÓ Ï≈∂ ◊º Ò ’«Á¡ª ÿØ Ù È∂ «’‘≈, ““‚∆ÚØ Ù È” Ù≈«¬Á √Ì ÂØ ∫ ÚË∆¡≈ Íà ∂ Ó ’‘≈‰∆ ‘À , ‹Ø ÓÀ ∫ ÍÛ∑ ∆ ‘À ¢ «¬√ È≈ÚÒ ”Â∂ «¯ÒÓ Ï‰È≈ Ï‘π  Ó≈‰ Ú≈Ò∆ ◊º Ò ‘À ¢ ‘Ø  ª ‘Ø  ÓÀ ˘ «¬√ «¯ÒÓ ”⁄ ’∆È≈, ‹À Á ∆Í ¡Â∂ «Ú‹À È≈Ò ’ø Ó ’È Á≈ Óœ ’ ≈ «Ó«Ò¡≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Úº Ë ÌÒ≈ Ïø Á ≈ ‘Ø  ’∆ Óø ◊ √’Á≈ ‘À ? ””

Box Office B@@ ’ØÛ Á∂ ’ÒºÏ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Collection ‹≈ ‘∆ ‘À “«Á ’ÙÓ∆ Î≈¬∆Ò˜” Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- “«Á ’ÙÓ∆ Î≈¬∆Ò˜” È∂ Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ Á± ‹ ∂ ¡À  Ú≈ Á∆ ’Ó≈¬∆ ’∆Â∆ ‘À ¢ ‘π ‰ Âº ’ Á∂ √≈∂ «’≈‚ª ˘ ÂØ Û Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «ÎÒÓ È∂ ÈÚª «’≈‚ ω≈«¬¡≈ ‘À ¢ ’π º Ò «ÓÒ≈ ’∂ «¬‘ «ÎÒÓ ‹ÒÁ ‘∆ B@@ ’Ø Û Á∂ ’Òº Ï ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ‰ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ «¬√ «ÎÒÓ Á∂ «ÈÓ≈Â≈Úª ˘ ¿π Ó ∆Á È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆ «’ «ÎÒÓ È∂ A@ «ÁȪ ”⁄ Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ ‹Ø fiø ‚ ≈ ◊º ‚ «Áº  ≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ “«Á ’ÙÓ∆ Î≈¬∆Ò˜” Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡’ÙÀ ’π Ó ≈ Á∆ Ϻ ⁄ È Íª‚∂ Ú∆ «Îº ’ ∆ ÍÀ ◊¬∆ ‘À ¢ ’ÙÓ∆ Î≈¬∆Ò˜

È∂ A@Ú∂ ∫ «ÁÈ Ô≈È∆ ¡À  Ú≈ ˘ ˜ÏÁ√ Íà Á ÙÈ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ’∆Ï C@ ’Ø Û Á∆ ’Ó≈¬∆ ’∆Â∆ ‘À ¢ «¬‘ «¬º ’ «ÁÈ «Úº ⁄ ‘π ‰ Âº ’ Á∆ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë ’Ó≈¬∆ ‘À ¢ «ÁÒ⁄√Í ◊º Ò «¬‘ ‘À «’ «¬√Á∆ ’Ó≈¬∆ Í«‘Ò∂ «ÁÈ Á∆ ’π Ò À ’ ÙÈ ÂØ ∫ I ◊π ‰ ≈ «˜¡≈Á≈ ‘À ¢ ‘π ‰ ‹∂ ’  «ÎÒÓ C@@ ’Ø Û Á∂ ’Òº Ï ”⁄ ¡À ∫ ‡∆ ’ ÒÀ ∫ Á∆ ‘À ª «’√∂ ˘ ‘À  ≈È∆ È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ «¬‘ ÙÈ∆Ú≈ Á∂ BD.H@ ’Ø Û ÂØ ∫ Úº ‚ ∆ ¤≈Ò ‘À ¢ ’ÙÓ∆ Î≈¬∆Ò˜ È∂ ‘π ‰ Ì≈Â∆ Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ ’π º Ò AGA ’Ø Û ÂØ ∫ Úº Ë Á∆ ’Ó≈¬∆ ’∆Â∆ ‘À ¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ «ÎÒÓ È∂ “Áø ◊ Ò ¡Â∂ Ï≈‘± Ï Ò∆” Á∂ ‘π ‰ Âº ’ Á∂ «’≈‚ ÂØ Û «Áº  ∂ ‘È¢ AE ’Ø Û Á∂ Ï‹‡ ”⁄ ω∆ «ÚÚ∂ ’ ¡◊È∆‘Ø Â ∆ Á∆ «¬√ «ÎÒÓ È∂ ‘π ‰ Âº ’ AGA ’Ø Û ÂØ ∫ Úº Ë Á∆ ’Ó≈¬∆ ’ Ò¬∆ ‘À ¢

¡≈Ò∆¡≈ ̺‡ Á∆ «ÎÒÓ “◊ø◊±Ï≈¬∆ ’≈·∆¡≈Ú≈Û∆” È∂ ÚÒ‚ Ú≈¬∆‚ Í≈¬∆¡ª ËÓ≈Òª, ’Ó≈¬∂ A@H ’ØÛ Óπ ø Ï ¬∆- ¡≈Ò∆¡≈ ̺ ‡ Á∆ «ÎÒÓ ◊ø ◊ ± Ï ≈¬∆ ’≈·∆¡≈Ú≈Û∆ ˘ «Ò∆˜ ‘Ø ¬ ∂ «¬’ ‘ÎÂ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ √ø ‹ ∂ Ò∆Ò≈ Ìø √ ≈Ò∆ Úº Ò Ø ∫ «ÈÁ∂ Ù Â «¬√ «ÎÒÓ È∂ ÚÒ‚ Ú≈¬∆‚ A@H ’Ø Û Á≈ ¡ø ’ Û≈ Í≈ ’ «Ò¡≈ ‘À ¢ ¡≈Ò∆¡≈ ̺ ‡ Á∆ «¬‘ «ÎÒÓ Á∂ Ù ¡Â∂ ͱ  ∆ Áπ È ∆¡≈ ”⁄ ËÓ≈Òª Í≈ ‘∆ ‘À ¢ «ÎÒÓ Í«‘Ò∂ «ÁÈ ÂØ ∫ ‘∆ Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ ⁄ø ◊ ≈ Íà Á ÙÈ ’ ‘∆ ‘À ¡Â∂ ÈÚƒ¡ª «ÎÒÓª Á∂ «Ò∆˜ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ¿π ‘ fiπ ’ ‰ ˘ «Â¡≈ È‘ƒ ‘À ¢ ÷À  , ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ «ÁȪ ”⁄ ¡≈Ò∆¡≈ ̺ ‡ Á∆ «¬√ «ÎÒÓ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ’¬∆ π ’ ≈Ú‡ª ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∆¡ª ‘È¢ “«Á ÏÀ ‡ ÓÀ È ” ¡Â∂ ¡«ÓÂ≈Ì Ïº ⁄ È Á∆ “fiπ ø ‚ ” È∂ «√È∂ Ó ≈ÿª Á√Â’ Á∂ «Áº  ∆ ‘À Í Í ¡≈Ò∆¡≈ Á∆ «ÎÒÓ Á≈ ‹≈Á± ¡‹∂ Ú∆ ÿ«‡¡≈ È‘ƒ ‘À ¢ Ú∆’À ∫ ‚ ÂØ ∫ Ï≈¡Á √Ì ’π fi √ͺ Ù ‡ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ ¡Â∂ ÍÃ Ì ≈√ Á∆ “≈Ë∂ «Ù¡≈Ó” Ú∆ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ ‘Ϋ¡ª ”⁄ «Ò∆˜ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∆ ‘À ¢ ¡◊Ò∂ ‘ÎÂ∂ ‘∆ ¡’Ù∂ ’π Ó ≈ Á∆ Ï‘π - ¿π ‚ ∆«’ «ÎÒÓ Ïº ⁄ È Íª‚∂ ” Ú∆ «Ò∆˜ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘À ¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ «ÁȪ “⁄ ¡≈Ò∆¡≈ ̺ ‡ Á∆ «ÎÒÓ Ò¬∆ Óπ Ù «’Òª ÷Û∑ ∆ ¡ª ‘Ø ‰ ∆¡ª ÂÀ ¡ ‘È¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2021

⁄ÓÛ∆ Á∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ˘ Á± ’ √πøÁ ω≈™Á∂ ‘È ‡Ó≈‡ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)‡Ó≈‡ «Úº ⁄ Ò≈¬∆’Ø Í ∂ È Á∆ Ó≈Â≈ «˜¡≈Á≈ ‘π ø Á ∆ ‘À «‹√ ’≈È «¬‘ ⁄ÓÛ∆ Á∆¡ª √Óº « √¡≈Úª ˘ Á±  ’ ’∂ ¿π √ ˘ √π ø Á  ω≈™Á∂ ‘È¢ «¬√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ «¬‘ ⁄ÓÛ∆ ˘ ⁄Ó’Á≈, ◊Ø  ≈ Â∂ fiπ  Û∆¡ª ˘ Ú∆ ÿº ‡ ’Á∂ ‘È¢ «¬‘ Âπ ‘ ≈‚∂ Ú≈Òª Á∂ Ò¬∆ Ú∆ «¬º ’ ⁄ø ◊ ∂ ’ø ‚ ∆ÙÈ Á≈ ’ø Ó ’Á∂ ‘È ¡Â∂ «¬È∑ ª ˘ ÈÓ ¡Â∂ ⁄Ó’Á≈ ω≈™Á∂ ‘È¢

’¬∆ «Ï¿± ‡ ∆ ¡À ’ √Í‡√ Óø È Á∂ ‘È «’ ‹Ø ÒØ ’ «Âø È Ó‘∆È∂ «Úº ⁄ ÿº ‡ ÂØ ∫ ÿº ‡ D-E ‡∂ Ï Ò √ͱ È ‡Ó≈‡ Á∂ Í∂ √ ‡ Á≈ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’Á∂ ‘È ¿π È ∑ ª ˘ ’π Á Â∆ ± Í ÂØ ∫ Ëπ º Í È≈Ò √ÛÈ ÂØ ∫ ¤π ‡ ’≈≈ «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ ‹∂ Âπ ‘ ≈‚∆ Ú∆ √«’È Ëπ º Í «Úº ⁄ √ÛÈ Á∆ √Óº « √¡≈ ‘À ª Âπ √ ƒ Ú∆ ‡Ó≈‡ Á≈ √ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’ √’Á∂ ‘Ø ¢

Á± ’Á≈ ‘À ‚À∫‚Î «˜¡≈Á≈Â ÒØ ’ ª Á∂ Ú≈Òª Á∆ √Óº « √¡≈ ‘À ‚À ∫ ‚΢ ‡Ó≈‡ «¬√ ˘ Á±  ’È «Úº ⁄ ÓÁÁ ’Á≈ ‘À ¢ Âπ ‘ ≈˘ «√Î ‡Ó≈‡ Á≈ ◊π º Á ≈ ¡≈͉∂ «√ ¿π º  ∂ ◊ÛÈ≈ ‘À ¡Â∂ Ϻ √ ¡√ Á∂ ÷ Ø ¢ ⁄ø ◊ ∂ ÈÂ∆«‹¡ª Ò¬∆ «¬√ ˘ ‘ÎÂ∂ «Úº ⁄ «¬º ’ ‹ª ÁØ  Ú≈ Ò◊≈˙¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)Ó√≈Ò∂ Á ≈ ⁄‡‰∆ ω≈¿π ‰ Ò¬∆ Ú«Â¡≈ ‹≈‰ Ú≈Ò≈ ËÈ∆¡≈ √π ø Á Â≈ ÚË≈¿π ‰ Ò¬∆ Î≈«¬Á∂ Ó ø Á ‘Ø √’Á≈ ‘À ? ‘ª ‹∆, √Ø ¬ ∆ «Úº ⁄ Ú«Â¡≈ ‹≈‰ Ú≈Ò≈ «¬‘ ËÈ∆¡≈ ¡√Ò «Úº ⁄ ’¬∆ ◊π ‰ ª È≈Ò Ìͱ  ‘π ø Á ≈ ‘À , ‹Ø ⁄ÓÛ∆ Á∆ Á∂ ÷ Ì≈Ò Ò¬∆ Ï‘π  Î≈«¬Á∂ Ó ø Á ‘À ¢ ËÈ∆¡≈ Á∆¡ª ͺ  ∆¡ª Á∆ ÚÂØ ∫ ⁄ÓÛ∆ ˘ ÈÓ ¡Â∂ ⁄Ó’Á≈ ω≈¿π ‰ Ò¬∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «¬‘ ⁄ÓÛ∆ Â∂ «’º Ò ª Â∂ ¤≈¬∆¡ª ˘ Ú∆ Á±  º ÷ √’Á≈ ‘À ¢ ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «⁄‘∂ Á∆ ⁄ÓÛ∆ ˘ Á≈◊ «‘ ω≈¿π ‰ Ò¬∆ ¡√ƒ ËÈ∆¬∂ Á∆ ÚÂØ ∫ «’Ú∂ ∫ ’ √’Á∂ ‘ª¢

‡Ó≈‡ «√‘ ͺ ÷ Ø ∫ «Ï‘Â ‘Ø ‰ Á∂ È≈Ò ‘∆ «¬‘ √«’È ¿π º  ∂ Ú∆ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ ¡√Ò «Úº ⁄ «¬‘ √º ⁄ ‘À , ‹∂ Âπ √ ƒ Ø ˜ ‡Ó≈‡ ‹± √ Ò˙ ‹ª ‡Ó≈‡ ˘ ¡≈͉∆ √«’È ¿π º  ∂ ◊ÛØ Âª ’π fi «ÁȪ «Úº ⁄ Âπ √ ƒ √«’È «Úº ⁄ «È÷≈ Ó«‘√± √ ’Ø ◊ ∂ ¢

√«’È ˘ ω≈¬∂ ’ØÓÒ ‹∂ Âπ √ ƒ √«’È ˘ Óπ Ò ≈«¬Ó ω≈¿π ‰ ≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘Ø Âª ‡Ó≈‡ Á≈ √ Ù«‘Á «Úº ⁄ «ÓÒ≈ ’∂ «¬√ Á≈ Í∂ √ ‡ ω≈ Ò˙¢ «¬√ Á∂ Í∂ √ ‡ ˘ «⁄‘∂ ¿π º  ∂ Ò≈˙ ¡Â∂ AE «Óø ‡ º ÷ Ø ¢ Ï≈¡Á «Úº ⁄ √≈Î Í≈‰∆ È≈Ò ËØ Ò˙¢ «¬√ È≈Ò Âπ ‘ ≈˘ Óπ Ò ≈«¬Ó ¡Â∂ ⁄Ó’Á∆ √«’È «ÓÒ∂ ◊ ∆¢

√«’È Á∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ÂØ∫ ¤π‡’≈≈ ‡Ó≈‡ Á∂ Ï∆‹ Á≈ Â∂ Ò √«’È Á∆ Ï‘π  √≈∆¡ª Íà ∂ Ù ≈È∆¡ª ˘ Á±  ’Á≈ ‘À ¢ ‡Ó≈‡ª «Úº ⁄ ’¬∆ º  ‘π ø Á ∂ ‘È, ‹Ø «’ ¿π Ó  Á∂ ¡√ ˘ ÿº ‡ ’Á∂ ‘È ¡Â∂ È≈Ò ‘∆ Î∆ À ‚ ∆’Ò√ È≈Ò Ú∆ ÒÛÁ∂ ‘È¢ ‡Ó≈‡ Á≈ Â∂ Ò √Ø  ≈«√√ ¡Â∂ ¡À ’ «‹Ó≈ ÿº ‡ ’È Ò¬∆ Ú∆ ’≈◊ ‘À ¢ «¬‘ ‚º Ò √«’È ˘ Ú∆ ·∆’ ’Á≈ ‘À ¢

‡Ó≈‡ «Úº ⁄ «Ú‡≈«ÓÈ √∆ ‘π ø Á ≈ ‘À «¬√ Ò¬∆ «¬‘ Óπ ‘ ≈√∂ Á±  ’È «Úº ⁄ ’≈◊ ‘À ¢ ‹∂ Âπ ‘ ≈˘ Óπ ‘ ≈«√¡ª Á∆ √Óº « √¡≈ ‘À ª ‡Ó≈‡ ˘ «¤º Ò ’∂ «¬√ ˘ Ó√Ò Ò˙ ¡Â∂ «¬√ Á≈ ◊π º Á ≈ «⁄‘∂ ¿π º  ∂ Ò≈˙ ¡Â∂ √π ’ ≈ Ò˙¢ «Î Í≈‰∆ È≈Ò ËØ Ò˙¢ ’π fi «ÁȪ º ’ ¡«‹‘≈ ’È È≈Ò Óπ ‘ ≈√∂ ¤± - Óø   ‘Ø ‹≈‰◊∂ ¢

√Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª ËÈ∆¬∂ ˘ √≈Î ’ ’∂ ¿π √ ˘ ‘Ò’≈ «‹‘≈ Í∆√ Ò˙¢ «¬º ’ ’‡Ø  ∆ «Úº ⁄ Í∆«√¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ËÈ∆¡≈, «Èø Ï ± Á≈ √ Â∂ Ù«‘Á «ÓÒ≈ ’∂ «⁄‘∂ ˘ ‘Ò’∂ ‘º Ê ª È≈Ò ◊ÛØ ¢ ÁØ ÂØ ∫ «Âø È «Óø ‡ Ï≈¡Á ’Ø √ ∂ Í≈‰∆ È≈Ò «⁄‘≈ ËØ Ò˙¢ Ó∆ ‘Ø ¬ ∆ ⁄ÓÛ∆ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ¿π   ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ «¬√ È≈Ò ‘∆ ’≈Ò∂ Á≈◊ Á∆ √Óº « √¡≈ Ú∆ ÿº ‡ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ ËÈ∆¬∂ Á∆ Ï∆‹ª ˘ «¬º ’ ’‡Ø  ∆ Í≈‰∆ «Úº ⁄ ≈ ˘ «Ì™ ’∂ º ÷ Ø ¡Â∂ √Ú∂  ∂ «¬√ Í≈‰∆ ˘ «ÎÒ‡ ’ ’∂ «¬º ’ √Í∂ ¡ Á∆ ÏØ Â Ò «Úº ⁄ Ì Ò˙¢ ËÈ∆¬∂ Á∂ Ï∆‹ª «Úº ⁄ ¡À ∫ ‡∆¡≈’√∆‚À ∫ ‡ Ìͱ  Ó≈Â≈ «Úº ⁄ «ÓÒ ‹ªÁ∂ ‘È «‹√ È≈Ò ⁄ÓÛ∆ ˘ ’¬∆ Â∑ ª È≈Ò Î≈«¬Á≈ «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ «¬º ’ Óπ º · ∆ ËÈ∆¬∂ Á∆¡ª ͺ  ∆¡ª ÒÀ ’∂ ¿π È ∑ ª ˘ Í≈‰∆ «Úº ⁄ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª √≈Î ’ Ò˙¢ ͺ « ¡ª ˘ «Ó’√ «Úº ⁄ Í≈ ’∂ Áπ º Ë Á∆ ÓÁÁ È≈Ò Í∆√ Ò˙¢ «¬√ Í∂ √ ‡ ˘ ’‡Ø  ∆ «Úº ⁄ ’º „ Ò˙ Â∂ «¬√ «Úº ⁄ Ù«‘Á «ÓÒ≈ ’∂ Í∂ √ ‡ ω≈ Ò˙¢ «¬√ ˘ ¡≈͉∂ «⁄‘∂ ¿π º  ∂ Ò≈˙ ¡Â∂ AE «Óø ‡ Ï≈¡Á «⁄‘≈ ËØ Ò˙¢ «¬‘ «⁄‘∂ Á∆ Ó∆ ‘Ø ¬ ∆ ⁄ÓÛ∆ ‘‡≈ ’∂ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª √≈Î ’Á≈ ¡Â∂ «⁄‘∂ ¿π º  ∂ ⁄Ó’ ¡≈™Á∆ ‘À ¢ ËÈ∆¬∂ Á∂ Ï∆‹ª Á≈ Î∂ √ ÍÀ ’ ω≈¿π ‰ Ò¬∆ «Ìº ‹ ∂ ‘Ø ¬ ∂ ËÈ∆¬∂ Á∂ Ï∆‹ª ˘ Í∆√ ’∂ «¬º ’ ’‡Ø  ∆ «Úº ⁄ ¡À Ò Ø Ú ∂  ≈ ‹À Ò È≈Ò «Ó’√ ’Ø ¢ «¬√ ˘ ¡≈͉∂ «⁄‘∂ ¿π º  ∂ AE «Óø ‡ Ò¬∆ Ò◊≈˙ ¡Â∂ «Î ’Ø √ ∂ Í≈‰∆ È≈Ò ËØ Ò˙¢

È≈∆¡Ò Ú≈Ò∂ ⁄œÒ

ØÓ «¤Áª ˘ ’Á≈ ‘À √≈Î Ø Ó ¤∂ ’ √≈Î ’È Ò¬∆ Âπ √ ƒ «¬º ’ ‡∂ Ï Ò √ͱ È Í≈‰∆ «Úº ⁄ ‡Ó≈‡ Á∂ √ Á∆¡ª «Âø È -⁄≈ ϱ ø Á ª «ÓÒ≈ ’∂ ± ø È≈Ò Ò≈ √’Á∂ ‘Ø ¢ Âπ ‘ ≈˘ ¡≈͉∆ √«’È ˘ «¬√ «ÓÙ‰ È≈Ò ‘œ Ò ∆‘œ Ò ∆ Ó√≈‹ ’È≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ˘ «⁄‘∂ ¿π º  ∂ A@-AE «Óø ‡ º ’ º ÷ ‰≈ ‘À ¢ ‹∂ Âπ √ ƒ Ø ˜ ≈È≈ ¡«‹‘≈ ’Á∂ ‘Ø Âª √«’È Á∂ «¤Áª Á≈ ¡≈’≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í ÿº ‡ ‘Ø ‹≈¬∂ ◊ ≈¢

‘∂¡ ’ø‚∆ÙÈ Á∆ «˜¡≈Á≈ ÚÂØ∫ È≈Ò Ú≈Ò ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È ÷≈Ï, ‹≈‰Ø ˙Ú ’ø‚∆Ù«Èø◊ ÂØ∫ Ï⁄‰ Á≈ Â∆’≈ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ◊Ó∆¡ª Á∂ Óœ √ Ó «Úº ⁄ √≈‚∂ Ú≈Òª ˘ ÷≈√ Á∂ ÷ Ì≈Ò Á∆ ÒØ Û ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ Á¡√Ò, ‹ÁØ ∫ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ Í√∆È≈ ¡≈™Á≈ ‘À , ª ¡√ƒ ¿π È ∑ ª ˘ √≈¯ ’È Ò¬∆ Ø ˜ ≈È≈ ÙÀ ∫ ͱ Á∆ ÚÂØ ∫ ’È≈ Ùπ  ± ’ «Áø Á ∂ ‘ª¢? «¬√ ’≈È Ú≈Òª Á≈ ’π Á Â∆ Â∂ Ò ÿ‡‰≈ Ùπ  ± ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ Ú≈Ò √π º ’ ∂ ¡Â∂ π º ÷ ∂ ‘Ø ‰ Òº ◊ Á∂ ‘È¢ ¡«‹‘∆ √«ÊÂ∆ «Úº ⁄ , ’¬∆ Ú≈ ¡√ƒ Ú≈Òª ˘ Íà ∆ ‹ª ÍØ √ ‡ ’ø ‚ ∆Ù«Èø ◊ ’È≈ «Ï‘Â √ÓfiÁ∂ ‘ª¢ Ú≈Òª ˘ ’ø ‚ ∆ÙÈ ’È≈ Ï‘π  ˜±  ∆ ‘À Í ‹∂ ’  Âπ √ ƒ Ú≈Òª ”⁄ ˙Ú ’ø ‚ ∆Ù«Èø ◊ Á∆ ÚÂØ ∫ ’ ‘∂ ‘Ø Âª «¬√ È≈Ò Ú≈Òª ”⁄ ‘Ø  Â∑ ª Á∆¡ª √Óº « √¡≈Úª ÍÀ Á ≈ ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢

˙Ú ’ø‚∆ÙÈ Á∂ Òº¤‰ Ú≈Òª «Úº ⁄ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ ’ø ‚ ∆ÙÈ Á∆ ÚÂØ ∫ ’È È≈Ò Ú≈Ò Ï‘π  «˜¡≈Á≈ «⁄Í’ ‹ªÁ∂ ‘È¢ Ú≈Òª Á∆ Ó≈Â≈ ÿº ‡ ‹ªÁ∆ ‘À ¡Â∂ Ú≈Ò Ì≈∆ ‘Ø ‰ ’≈È ‘∂ ¡  √‡≈¬∆«Òø ◊ ’È≈ Óπ Ù ’Ò ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ¢ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ ’ø ‚ ∆ÙÈ Á∆ ÚÂØ ∫ ’È È≈Ò Ú≈Òª ˘ √ø Ì ≈Ò‰≈ Ï‘π  Óπ Ù ’Ò ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ ◊à √ ∆ÈÀ º √ ‹ª «⁄’È≈¬∆ «Á÷≈¬∆ «Áø Á ∆ ‘À ¢

Ú≈Ò ’ø‚∆ÙÈ ’È Á≈ √‘∆ Â∆’≈ ‹ÁØ ∫ Ú∆ Âπ √ ƒ ¡≈͉∂ Ú≈Òª ˘ ÙÀ ∫ ͱ ’Ø , ‘ Ú≈ «¬√ ˘ ’ø ‚ ∆ÙÈ ’È≈ Ô’∆È∆ ω≈˙¢ ’ø ‚ ∆ÙÈ ˘ Ú≈Òª ”Â∂ «¬’ ÂØ ∫ ÁØ «Óø ‡ Ò¬∆ Òº ◊ ≈ «‘‰ «Á˙¢ ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ º ’ Ú≈Òª «Úº ⁄ ’ø ‚ ∆ÙÈ «‘‰ ’≈È Ú≈Ò Â∂ Ò Ú≈Ò∂ ‘Ø √’Á∂ ‘È¢ ’ø ‚ ∆ÙÈ Ú≈Òª ”Â∂ Ò◊≈˙ È≈ «’ «√’ Á∆ ⁄ÓÛ∆ ”Â∂ ¢

˙Ú ’ø‚∆Ù«Èø◊ ÂØ∫ Ú≈Òª ˘ «’Ú∂∫ ’È≈ ‘À ·∆’ ‹∂’ Ú≈Òª ”Â∂ Ú≈˱ ’ø‚∆ÙÈ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ √πº’‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á, Ú≈Òª ”Â∂ «⁄’È≈¬∆ «Á÷≈¬∆ «ÁøÁ∆ ‘À, ª ¿πºÊ∂ ‚Ã≈¬∆ ÙÀ∫ͱ Á∆ ÚÂØ∫ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À¢ Ó‘∆È∂ «Úº⁄ «¬º’ Ú≈ ¡ÀÍÒ √≈¬∆‚ «ÚÈ∂◊ È≈Ò Ú≈Òª ˘ ËØÚØ¢ «¬√ Á∂ Ò¬∆ ¡ºË≈ ’ºÍ ¡ÀÍÒ √≈¬∆‚ «ÚÈ∂◊ ”⁄ C ’ºÍ Í≈‰∆ «ÓÒ≈˙ ¡Â∂ «¬√ È≈Ò Ú≈Òª ˘ ËØ Ò˙¢ Ú≈Òª Á∆ ÿ‰Â≈ Ú≈Í√ «Ò¡≈¿π‰ Ò¬∆ Âπ√ƒ ÍÃ؇∆È ‡Ã∆‡ÓÀ∫‡ ’ √’Á∂ ‘Ø¢‹∂’ «˜¡≈Á≈ ’ø‚∆Ù«Èø◊ ’≈È Ú≈Ò «⁄Í«⁄Í∂ Ó«‘√±√ ‘Ø ‘∂ ‘È Âª «¬’ Ó◊ ”⁄ Í≈‰∆ ¡Â∂ «Èøϱ «È⁄ØÛ Ò˙ ¡Â∂ «¬√ È≈Ò «◊ºÒ∂ Ú≈Òª ˘ ËØ Ò˙¢

Ó∂’¡ºÍ Áœ≈È È≈ ’Ø «¬‘ D ˆÒÂ∆¡ª, ´º’ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆ ÷≈Ï ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È ¡≈¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ó∂ ’ ¡º Í ’È È≈Ò È≈ «√¯ Âπ √ ƒ √π ø Á  ¡Â∂ ¡≈’Ù’ ω √’Á∂ ‘Ø , √◊Ø ∫ «¬√ ≈‘ƒ Âπ √ ƒ ¡≈͉∆ ⁄È≈ÂÓ’Â≈ Ú∆ «Á÷≈ √’Á∂ ‘Ø ¢ «¬ø È ≈ ‘∆ È‘ƒ Ó∂ ’ ¡º Í ’È È≈Ò Âπ √ ƒ ÷π Á ˘ ÷π Ù ¡Â∂ «Í¡≈≈ Ó«‘√± √ ’Á∂ ‘Ø ¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ ⁄≈‘∂ Âπ ‘ ≈‚∆ ¿π Ó  B@ √≈Ò ‘Ø Ú ∂ ‹ª F@ √≈Ò, Ó∂ ’ ¡º Í Âπ ‘ ≈‚∆ «˜ø Á ◊∆ Á≈ ¡«Èº ÷ ÛÚª ¡ø ◊ ω ‹ªÁ≈ ‘À ¢ Í ‹∂ ’  Âπ √ ƒ «¬√ Ó∂ ’ ¡º Í ˘ ◊Ò Â∆’∂ È≈Ò ’ ‘∂ ‘Ø , ª ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ «¬√ ’≈È Âπ ‘ ≈‚∆ √«’È Âπ ‘ ≈‚∆ ¿π Ó  ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ÓÀ « ⁄˙ «Á÷≈¬∆ Á∂ ‰ Òº ◊ ∂ ¢ ª ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «’ Ó∂ ’ ¡º Í Áœ  ≈È «’‘Û∆¡ª ◊ÒÂ∆¡ª ’≈È Âπ √ ƒ Ïπ º „ ∂ Òº ◊ √’Á∂ ‘Ø ¢

÷πÙ’ √«’È ¿πºÂ∂ È≈ ’Ø Ó∂’¡ºÍ

«ÒÍ√«‡’ Á∆ ◊Ò Ù∂‚

‹∂ ’  Âπ ‘ ≈‚∆ √«’È ÷π Ù ’ ‘À ¡Â∂ Âπ √ ƒ ÷π Ù ’ √«’º È ”Â∂ Ó∂ ’ ¡º Í ’Á∂ ‘Ø , ª «¬‘ Ó∂ ’ ¡º Í √«’È ˘ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ‹˜Ï ’ ÒÚ∂ ◊ ≈ ¡Â∂ Âπ ‘ ≈‚∆ √«’È ”Â∂ fiπ  Û∆¡ª Ï‰È Òº ◊ ‹≈‰◊∆¡ª¢ ¡«‹‘∆ √«ÊÂ∆ «Úº ⁄ , «¬‘ ˜±  ∆ ‘À «’ Âπ √ ƒ Í«‘Òª ¡≈͉∆ √«’È ˘ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª ÍØ Ù ‰ «Á˙¢ ‹∂ ’  √ø Ì Ú ‘Ø Ú ∂ , ª ≈ ˘ ‘∆ ‚∆Í È««Ùø ◊ ’∆Ó Á∆ ÚÂØ ∫ ’Ø ¢

«ÒÍ√«‡’ Á∂ ’π fi Ù∂ ‚ ‘È ‹Ø Âπ ‘ ≈‚∆ √«’È Á∂ ¡Èπ ’ ± Ò È‘ƒ ‘π ø Á ∂ ‘È ¡Â∂ «¬È∑ ª ˘ Ò◊≈¿π ‰ È≈Ò Âπ √ ƒ ÚË∂  ∂ ÓÀ « ⁄˙ «Á÷≈¬∆ Á∂ √’Á∂ ‘Ø ¢ ¿π Á ≈‘È Ò¬∆, ‹∂ ’  Âπ √ ƒ Í∆Ò∂ , Ò≈Ò ¡Â∂ ‹≈ÓÈ∆ Ù∂ ‚ Á∆ «ÒÍ√«‡’ Ò◊≈ ‘∂ ‘Ø «‹√ «Úº ⁄ «ÈÒ∆ Ôª ‹≈ÓÈ∆ ø ◊  ȑƒ ‘À , ª «¬‘ Ù∂ ‚ Âπ ‘ ≈‚∆ «Áº ÷ ˘ Ïπ º „ ≈ «Á÷≈ √’Á∂ ‘È¢

Ï‘π  «˜¡≈Á≈ Î≈¿± ∫ ‚∂ Ù È Á∆ ÚÂØ ∫ È≈ ’ Ø

«ÒÍ√«‡’ Á∆ Â∑ ª ‘∆ ¡º ÷ ª Á≈ Ó∂ ’ ¡º Í Ú∆ Âπ ‘ ≈˘ Ïπ º „ ≈ «Á÷≈ √’Á≈ ‘À ¢ ¡«‹‘∆ √«ÊÂ∆ «Úº ⁄ , ◊Ò ¡≈¬∆ ÙÀ ‚ Ø Ù∂ ‚ ˜ Á∆ ⁄Ø ‰ ’È ÂØ ∫ Ï⁄Ø ¢ ’¬∆ Ú≈ √ÓØ ’ ∆ ¡≈¬∆ Ó∂ ’ ¡º Í Ú∆ ¿π Ó  Á∂ ÍÃ Ì ≈Ú ˘ ÚË≈™Á≈ ‘À ¢ ‹∂ ’  Âπ √ ƒ ¡º ÷ ª Á∂ ¡≈Ò∂ - Áπ ¡ ≈Ò∂ ◊± Û ∑ ∂ ø ◊ Á∂ ¡≈¬∆ ÙÀ ‚ Ø Á∆ ÚÂØ ∫ ’ ‘∂ ‘Ø , ª «¬‘ Âπ ‘ ≈˘ Ïπ º „ ≈ «Á÷≈ √’Á≈ ‘À ¢ «Ï‘Â ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ ‹∂ ’  Âπ √ ƒ ¡≈¬∆ Ó∂ ’ ¡Í ”⁄ «√Î ÈÀ ⁄ π  Ò Ù∂ ‚ √ Á∆ ÚÂØ ∫ ’Ø ¢

Î≈¿± ∫ ‚∂ Ù È Á∆ «˜¡≈Á≈ ÚÂØ ∫ ’È È≈Ò Ú∆ Âπ ‘ ≈‚∆ ¿π Ó  ÚË √’Á∆ ‘À ¢ ‹∂ ’  Âπ √ ƒ ¡≈͉∂ «⁄‘∂ ”Â∂ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ Î≈¿± ∫ ‚∂ Ù È Ò◊≈™Á∂ ‘Ø , ª «¬√ È≈Ò √«’È fiπ  Û∆¡ª Ì∆ Â∂ ¥À ’ ∆ «Á÷≈¬∆ «Áø Á ∆ ‘À ¡Â∂ ’π fi ‘∆ √Ó∂ ∫ «Úº ⁄ «⁄‘∂ ”Â∂ Î≈¬∆È Ò≈¬∆Ȫ Ï‰È Òº ◊ Á∆¡ª ‘È¢

«⁄‘∂ Á∆ √πøÁÂ≈ ÚË≈¿π‰ Ò¬∆ Î≈«¬Á∂ÓøÁ ‘Ø √’Á≈ ‘À ËÈ∆¡≈

⁄ÓÛ∆ Á∆ ø◊ «È÷≈∂

Óπ‘≈«√¡ª ˘ ’Á≈ ‘À ÿº‡

√Û∆ ⁄ÓÛ∆ ˘ ·ø„’ Í‘πø⁄≈¬∂

WWW.NRIPOST.COM

«√‘ ¡Â∂ √∞ßÁÂ≈

¡º÷ª Á∂ ¡≈Ò∂ Áπ¡≈Ò∂ ø◊ª Á∆ ⁄؉

√Óµ◊∆

ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ «¬’ ÏÂÈ Ò˙¢ «¬√ «Ú⁄ Í≈‰∆ ¿π Ï ≈ÒØ ¢ «¬√ «Ú⁄ ⁄œ Ò , Â∂ Ò , «Èø Ï ± Á≈ √ ¡Â∂ «¬’ ⁄π ‡ ’∆ ÈÓ’ Í≈˙¢ «¬√ ˘ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª Ò≈˙ ¡Â∂ Í’≈˙¢ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª ͺ ’ ‹≈‰ ”Â∂ Í≈‰∆ Ï≈‘ ’º „ Ø ¡Â∂ «¬’ Í≈√∂ º ÷ «Á˙¢ ‘π ‰ «¬’ ’Û≈‘∆ «Ú⁄ Â∂ Ò ◊Ó ’Ø ¢ «¬√ «Ú⁄ «‘ø ◊ , ‹∆≈, √∑ Ø ∫ ¡Â∂ √≈ϱ  Ò≈Ò «Ó⁄ Í≈˙¢ «¬√ ˘ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª Ò≈˙¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡Á’ Ò√‰ Á≈ Í∂ √ ‡ ¡Â∂ ‘∆ «Ó⁄ Í≈˙¢ «¬√ ˘ A-B «Óø ‡ Ò¬∆ Í’≈˙ ¡Â∂ «Î ’º ⁄ ∆ Ó± ø ◊ ÎÒ∆ ¡Â∂ ’≈‹± Í≈˙¢ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª «Ó’√ ’Ø ¡Â∂ √π È «‘∆ ̱  ≈ ‘Ø ‰ º ’ Í’≈˙¢ ‘π ‰ «¬√ «Ú⁄ Í∆«√¡≈ È≈∆¡Ò Í≈˙ ¡Â∂ «¬√ ˘ E-A@ «Óø ‡ Ò¬∆ Ìπ ø È Ø ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿π Ï ≈Ò∂ ⁄œ Ò Í≈˙¢ ‘π ‰ «¬√ «Ú⁄ √π ¡ ≈Á ¡Èπ √ ≈ ÈÓ’ Í≈˙ ¡Â∂ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª Ò≈˙¢

⁄œ Ò - A ’º Í , Â∂ Ò - A ⁄º Ó ⁄, «Èø Ï ± Á≈ √- A ⁄º Ó ⁄, Â∂ Ò - A ⁄º Ó ⁄, ‹∆≈- A/B ⁄º Ó ⁄, √∑ Ø ∫ Á∂ Ï∆‹- A/B ⁄º Ó ⁄, √≈Ïπ  Ò≈Ò «Ó⁄, ’∆ ͺ  ≈, «‘ø ◊ - A/B ⁄º Ó ⁄, ‘∆ «Ó⁄- D ‹ª E, ¡Á’ Ò√‰ Á≈ Í∂ √ ‡- A ⁄º Ó ⁄, Ìπ ø È ∆ ‘Ø ¬ ∆ Ó± ø ◊ ÎÒ∆- BE ◊à ≈ Ó, ’≈‹± - BE ◊à ≈ Ó, ◊∂ ‡ ‚ ’Ø ’ ȇ- DE ◊à ≈ Ó, Í∆«√¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ È≈∆¡Ò ¡Â∂ √π ¡ ≈Á ¡Èπ √ ≈ ÈÓ’¢


«fiÒ-«ÓÒ Â≈∂

MISSISSAUGA • Wednesday • 30.03.2022

‘Sarus Crane’

Ϻ « ⁄˙! √≈√ √ø √ ≈ Á≈ ¿π º ‚ ‰ Ú≈Ò≈ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ≈ Íø ¤ ∆ ‘À ¢ «¬√ ˘ ¡ø ◊ ∂ ˜ ∆ «Ú⁄ ‘Sarus Crane’ ¡Â∂ «‘ø Á ∆ «Ú⁄ ’œ ∫ ⁄ Ú∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ Íø ¤ ∆ Á∆¡ª ’π fi ‘Ø  «ÚÙ∂ Ù Â≈Úª «¬√ ˘ «ÚÙ∂ Ù Ó‘º Â Ú «Áø Á ∆¡ª ‘È¢ ¿π º   Íà Á ∂ Ù Á≈ «¬‘ ≈‹ Íø¤∆ Óπº÷ Âœ ”Â∂ ◊ø◊≈ Á∂ ÓÀÁ≈È∆ ÷∂  ª, Ì≈ Á∂ ¿π º  ∆ ¡Â∂ ¿π º   ͱ  Ï∆ «‘º « √¡ª ¡Â∂ «¬√∂ Â∑ ª Á∂ Ó≈‘œ Ò Á∂ ‘Ø  Ȫ «‘º«√¡ª «Ú⁄ Ú∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ Ì≈ «Ú⁄ «ÓÒ‰ Ú≈Ò∂ √≈√ «¬º Ê Ø ∫ Á∂ √Ê≈¬∆ Íø ¤ ∆ ‘È ¡Â∂ «¬º Ê Ø ∫ Á∂ ̱ ◊ Ø « Ò’ ÷∂   «Ú⁄ ‘∆ «‘‰≈ Í√ø Á ’Á∂ ‘È¢ √≈√ Á≈ Ì≈ F.CE «’ÒØ ◊ à ≈ Ó Â’, ¶Ï≈¬∆ AGF √À ∫ ‡∆Ó∆‡ ¡Â∂ ÷ø Ì BE@ √À ∫ ‡∆Ó∆‡ Â’ ‘π ø Á ∂ ‘È¢ È ¡Â∂ Ó≈Á≈ √≈√ «Ú⁄ ’Ø ¬ ∆ ¡«‹‘≈ «ÚÒº÷‰ ¯’ Ș È‘ƒ ¡≈™Á≈, Í ‹Ø « Û¡ª «Ú⁄ Ó≈Á≈, È Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ ¤Ø ‡ ∂ √∆ ’≈È ¡≈√≈È∆ È≈Ò Í¤≈‰∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À ¢ √≈√ ’∂ È Á≈ Óπ º ÷ «ÈÚ≈√ √Ê≈È ÈÓ ËÂ∆¡ª (ÚÀ º ‡ ÒÀ ∫ ‚˜), ‘Û∑ Ú≈Ò∆¡ª ÁÒÁÒ Ú≈Ò∆¡ª Ê≈Úª, ¤º Í Ûª, fi∆Òª, «„º ◊ ª Ú≈Ò∆¡ª ˜Ó∆Ȫ ¡Â∂ Óπ º ÷ Âœ  ”Â∂ fiØ È ∂ Á∂ ÷∂  ¡≈«Á ‘È¢ «¬‘ Óπ º ÷ Âœ  ”Â∂ B ÂØ ∫ E Á∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ «‘ø Á ∂ ‘È¢ «¬‘ ’¬∆ ϱ ‡ ∆¡ª Á∆¡ª ◊ø „ ∆¡ª, ’± ø Ï Òª, ‘∆¡ª √Ϙ∆¡ª ¡Â∂ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’∆Û∂ , ÿØ ◊ ∂ , «√º Í ∆¡ª, ‚º ‚ ± , ¤Ø ‡ ∂ √º Í ¡Â∂ ’Á∂ ’Á∂ Óº ¤ ∆ Ú∆ ÷ªÁ∂ ‘È¢ È Â∂ Ó≈Á≈ «¬’ Ú≈ ‹Ø Û ≈ ω≈ ÒÀ ∫ Á∂ ‘È, «Î ¿π ‘ √≈∆ ¿π Ó  «¬’º · ∂ «‘ø Á ∂ ‘È¢ «¬‘ ¡≈Ó «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ‹∂ ’  «¬’ √≈Ê∆ Á∆ Óœ  ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À ª Á± √ ≈ «¬’º Ò ≈ «‘ø Á ≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª Á∂ Íà ‹ ‰È Á≈ Óœ √ Ó Óπ º ÷ Âœ  ”Â∂ Ï√≈Â∆ Óœ √ Ó ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª Á≈ «Í¡≈ ‚ª√ È≈Ò Ùπ  ± ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ‚ª√ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ÂØ ∫ Í«‘Òª «¬‘ Íø ¤ ∆ ¡≈͉∆ ⁄π ø fi ˘ ¡√Ó≈È Úº Ò ÓØ Û ’∂ «ÚÙ∂ Ù «Âº ÷ ∆¡ª ¡≈Ú≈˜ª ’º „ Á∂ ‘È¢ Ó≈Á≈ «¬√ ¡≈Ú≈˜ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ’Á∆ ‘À ¢ ¡≈Ú≈˜ Á∂ √Ó∂ ∫ È ¡≈͉∆ ⁄π ø fi ¡Â∂ ◊ÁÈ ˘ «√º Ë ≈ ¡√Ó≈È Úº Ò º ÷ Á≈ ‘À ¡Â∂ ÷ø Ì ÎÀ Ò ≈™Á≈ ‘À ¢ Ó≈Á≈ «√¯ ◊ÁÈ ¡Â∂ ⁄π ø fi ˘ «√º Ë ∆ º ÷ Á∆ ‘À ¡Â∂ ¡≈Ú≈˜ ◊± ø ‹ Á∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª

Á∂ «Í¡≈ Á≈ «¬‘ ‚ª√ ¡≈’Ù’ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ¿π ‘ Úº ÷ Ø Úº ÷ ∂ Â∆«’¡ª È≈Ò ÷ø Ì ÎÀ Ò ≈ ’∂ ¡≈͉∆ ‹◊∑ ≈ ”Â∂ ¤≈Òª Ó≈È ¡Â∂ ÊØ Û ∑ ∆ Á±  ∆ Ò¬∆ ⁄º ’  Ò◊≈¿π ‰ ¡Â∂ ¤Ø ‡ ∂ ÿ≈‘ ¡Â∂ Òº ’ Û Á∆ ¿π ¤ ≈Ò ≈‘ƒ «¬√ ˘ ͱ  ≈ ’Á∂ ‘È¢ √≈√ ¡≈͉≈ ¡≈Ò∑ ‰ ≈ Í≈‰∆ È≈Ò Ì∂ Ë≈È Á∂ ÷∂  ª «Ú⁄’≈, «’√∂ ÿ≈‘ Ú≈Ò∂ Ïø È ∑ ”Â∂ ‹ª ÁÒÁÒ «Ú⁄ «’√∂ ÊØ Û ∑ ∆ ¿π º ⁄ ∆ ʪ ”Â∂ ’º ÷ ª, ’≈«È¡ª, √π º ’ ∆¡ª ¤Ø ‡ ∆¡ª «¤‡∆¡ª È≈Ò Ï‰≈™Á≈ ‘À ¢ Ó≈Á≈ «¬’ √Ó∂ ∫ «Ú⁄ ÁØ ÂØ ∫ «Âø È ¡ª‚∂ «Áø Á ∆ ‘À ¢ «¬È∑ ª ¡ª«‚¡ª ”Â∂ È ¡Â∂ Ó≈Á≈ Ï≈∆-Ï≈∆ ÏÀ · Á∂ ‘È¢ È √≈√ Óπ º ÷ Âœ  ”Â∂ √π  º « ÷¡≈ Á∆ ̱ « Ó’≈ ¡Á≈ ’Á≈ ‘À ¢ Ò◊Í◊ «¬’ Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á Ϻ ⁄ ∂ ¡ª«‚¡ª «Ú⁄Ø ∫ Ï≈‘ «È’ÒÁ∂ ‘È¢ Ϻ ⁄ ∂ Ï≈‘ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á √≈√ ¿π È ∑ ª Á≈ D-E ‘¯«Â¡ª Ò¬∆ ’Ø Ó Ò ‹Ûª, ’∆«Û¡ª ¡Â∂ ¡È≈‹ È≈Ò Í≈Ò‰ ÍØ Ù ‰ ’Á∂ ‘È¢«¬√ Ú∂Ò∂ √≈√ ’∂ÙØÍπ ÙøÌ (◊π  Á≈√Íπ  ) «Ú÷∂ Á∂ « ÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ √≈√ Á≈ Ú∂  Ú≈ ÒØ ’ ◊≈Ê≈Úª ¡Â∂ ÒØ ’ ◊∆ª «Ú⁄ Ú∆ «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ √≈√ ˘ √≈‚∂ Á∂ Ù «Ú⁄ ͱ  ∆ √π  º « ÷¡≈ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ ˘ ‹ø ◊ Ò∆ ‹∆Ú (√π  º « ÷¡≈) ¡À ’ ‡, AIGB ¡Èπ √ ≈ ¡À ’ ‡ Á∆ √± ⁄ ∆ ⁄≈ «Ú⁄ º « ÷¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢

WWW.NRI POST.COM

“Íø¤∆¡ª «Úº⁄ ¡‹∂ Ú∆ ¬∂’Â≈, Í ÓÈπº÷ ¬∂’Â≈ ÂØ∫ Á±” Ϻ « ⁄˙! «¬º ’ ÿ «Úº ⁄ ’¬∆ «⁄Û∂ Â∂ «⁄Û∆¡ª «‘ø Á ∂ √È¢ ÿ Á∆ ¤º  ◊≈‚ª Â∂ ’Û∆¡ª (Ϻ  ∂ ) Â∂ ‡≈¬∆Òª Á∆ ω∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ ¿π ‘ √≈∂ «¬’º · ∂ ıπ Ù ∆-ıπ Ù ∆ «‘ ‘∂ √È¢ «¬È∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ B «⁄Û∆¡ª ¡ø ‹ ± Â∂ Óø ‹ ± Á∆ ¡≈Í√ «Úº ⁄ ı± Ï ÁØ √ Â∆ √∆¢ ¡ø ‹ ± Á≈ √∆ ÍÂÒ≈ ‹ÁØ ∫ «’ Óø ‹ ± Á≈ Ì≈∆¢ ÁØ Ú ∂ ∫ «¬’º · ∆¡ª ⁄Ø ◊ ≈ ⁄π ◊ ‰ ‹ªÁ∆¡ª¢ ’¬∆ Ú≈ ‹ÁØ ∫ ¿π È ∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ «’√∂ «¬º ’ Á∂ Ϻ ⁄ ∂ ¤Ø ‡ ∂ ‘π ø Á ∂ ª ¿π ‘ «¬º ’ Á± ‹ ∂ Á∆ ÓÁÁ ’Á∆¡ª¢ ‹∂ ’  ¡ø ‹ ± Á∂ Ϻ ⁄ ∂ ¤Ø ‡ ∂ ‘π ø Á ∂ ª Óø ‹ ± ¿π √ ˘ ¡≈Ò∑ ‰ ∂ «Úº ⁄ ‘∆ Á≈‰∂ «Ò¡≈ ’∂ Á∂ «Áø Á ∆¢ ‹∂ ’  Óø ‹ ± Á∂ Ϻ ⁄ ∂ ¤Ø ‡ ∂ ‘π ø Á ∂ ª ¡ø ‹ ± ¿π √ Ú≈√Â∂ ’π fi È≈ ’π fi ÷≈‰ ˘ «Ò¡≈™Á∆¢ «¬º ’ «ÁÈ ÁØ Ú ∂ ∫ ¡≈Í√ «Úº ⁄ ÏÀ · ’∂ ◊º Ò ª ’È Òº ◊ ∆¡ª¢ ¡ø ‹ ± È∂ Óø ‹ ± ˘ «’‘≈, ““ÌÀ ‰ ∂ ¢ ¡≈͉∆ «◊‰Â∆ «ÁÈØ - «ÁÈ ÿ‡ ‘∆ ‘À ¢ ”” ““‘ª! ÌÀ ‰ ∂ Ï‘π  ‘∆ Ó≈Û∆ ◊º Ò ‘À ¢ ”” Óø ‹ ± ÏØ Ò ∆¢ ““± ø ’∆ √Ø ⁄ Á∆ ¡À ∫ «¬‘Á∂ Ï≈∂ ? ”” ¡ø ‹ ± È∂ Íπ º « ¤¡≈¢ ““√Ø ⁄ ‰≈ ª ’∆ ¡À ? «¬‘ ª «Á√Á≈ ¬∆ ¡À ¢ ÓÈπ º ÷ Á≈ Ò≈Ò⁄ ÚË «◊¡≈¢ «¬‘ Ò≈Ò⁄ Á∆ ͱ  Â∆ Ò¬∆ ¡≈͉∆ ‘À √ ∆¡Â Ú∆ «Ó‡≈ √’Á≈ ‘À ¢ ”” Óø ‹ ± ÏØ Ò ∆¢ ““‘ª, «¬‘∆ ◊º Ò ¡À ¢ «¬‘ ¬∂ √ Í≈√∂ «Ë¡≈È ‘∆ È‘ƒ «Áø Á ≈ Ϭ∆ ¡≈͉∆ «◊‰Â∆ ÿ‡ ‘∆ ‘À ¢ ’¬∆ Ê≈Úª ”Â∂ ª Ò◊Ì◊ ıÂÓ ‘∆ ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ ”” ¡ø ‹ ± È∂ ¿π Á ≈√ ‘Ø ’∂ «’‘≈¢ ““‘Ø  ª ‘Ø  ¢ «¬‘ ª ¡≈͉∂ ÍÀ  ƒ Ú∆ ’π ‘ ≈Û≈ Ó≈± ¢ «Èº  ‘∆ ’π Á  È≈Ò ¤∂ Û ¤≈Û¢ ÍÓ≈‰± Ïø Ï Ï‰≈ Ò∂ ¢ «¬‘ ’Á∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ⁄º Ò Í¬∂ ª Î∂  Á∂ ÷ ƒ ͤÂ≈™Á≈¢”” Óø ‹ ± È∂ ◊π º √ ∂ «Úº ⁄ «’‘≈¢ ““⁄º Ò ¤º ‚ Í∑ ª ¢ «’™ ¡≈͉≈ ÏÒº‚ ÍÃÀºÙ ÚË≈™Á∆ ¡À ∫ ¢ ¡À Ú ∂ ∫ ‘Ø  Óø ‹ ∂ ”Â∂ ÍÀ ‹≈Ú∂ ∫ ◊∆¢ ¡≈͉≈ «’‘Û≈ «’√∂ È∂ «¬Ò≈‹ ’ÈÀ ¢ ””

¡ø ‹ ± È∂ «’‘≈¢ «Î ¿π È ∑ ª È∂ «¬√ ◊º Ò ÂØ ∫ ¡≈͉≈ «Ë¡≈È ‘‡≈¿π ‰ Ò¬∆ ‘Ø  ◊º Ò ª ’È∆¡ª Ùπ  ± ’ «Áº  ∆¡ª¢ «Î ¿π ‘ ¡≈͉∂ √≈Ê∆¡ª («⁄Û∂ -«⁄Û∆¡ª) Á∆¡ª ◊º Ò ª ’È Òº ◊ ∆¡ª ““Á∂ ÷ ÌÀ ‰ ∂ , √Ø ˘ «’º ‚ ≈ ‘π « Ù¡≈ ¡À ? ”” «Óø ‡ ª «Úº ⁄ ¬∆ ¡≈Ò∑ ‰ ≈ «Â¡≈ ’ ÒÀ ∫ ÁÀ ¢ ̺ ‹ -̺ ‹ ’∂ «Ò¡≈™ÁÀ ÿ≈‘ α √ ¢”” ““‘ª, Í ÓØ ˘ ª Á≈‰∂ Ú∆ «Óø Á Ø ÂØ ∫ Óø ◊ Ú≈¿± ¢ ’Á∂ ’Ø ¬ ∆ ’ø Ó È‘ƒ ’Á≈¢”” ““‘ª! ÌÀ ‰ ∂ «’√Ó Á∆¡ª ÷∂ ‚ ª È∂ ¢ ”” ’«‘ ’∂ ÁØ Ú ∂ ∫ ¡≈͉≈ Ó± ‚ ÏÁÒ‰ Ò¬∆ ¿π º ‚ ‰ Òº ◊ ∆¡ª¢ ¿π ‘ ’Á∂ «¬º Ë  ¿π ‚ ≈∆ Ó≈Á∆¡ª Â∂ ’Á∂ ¿π º Ë ¢ «Î ¿π ‘ ÿ ¡≈ ◊¬∆¡ª¢ ◊Ó∆ Ï‘π  √∆¢ ¿π ‘ ÿ Á∂ Ï≈‘ ͬ∆ «Óº ‡ ∆ «Úº ⁄ È‘≈¿π ‰ Òº ◊ ∆¡ª¢ ÁØ Ú ª ˘ È‘≈™Á∂ Á∂ ÷ ’∂ ÿ Á∆ Ó≈Ò’‰ ∆± È∂ «’‘≈, ““Òº ◊ ÁÀ , ¡º ‹ ª Óƒ‘ ¡≈¿± ¢ ”” ““«’Ú∂ ∫ Óø Ó ∆?”” ÓÈÓØ ‘ È È∂ ¡≈͉∆ ÓøÓ∆ ˘ Íπº«¤¡≈¢ ““«⁄Û∆¡ª «Óº ‡ ∆ «Úº ⁄ È‘≈™Á∆¡ª È∂¢”” ““¡º ¤ ≈, «¬‘Á∂ È≈Ò Óƒ‘ Ú∆ ¡≈ ‹ªÁÀ ¢ ”” ““Íπ  ≈‰∂ «ÚÙÚ≈√ È∂ Ï∂ ‡ ∂ ¢ ’¬∆ Ú≈ ◊º Ò √º ⁄ ∆ ‘Ø ‹ªÁ∆

‘À ¢ ”” «⁄Û∆¡ª ˘ ◊º Ò √π ‰ ◊¬∆¢ ¿π È ∑ ª ˘ ◊º Ò √π ‰ ’∂ Ï‘π  ıπ Ù ∆ ‘Ø ¬ ∆¢ ¿π ‘ ıπÙ∆ «Úº⁄ Ù≈ª ’È Òº◊∆¡ª¢ ¿π‘ «¬º’ Á±‹∆ È≈Ò ÿπÒÁ∆¡ª ‹ª «Î Ù≈ ’’∂ «¬º’ Á±‹∆ ˘ ¤∂Û ’∂ ̺‹Á∆¡ª¢ «¬√ Â∑ª Òº ◊ Á≈ √∆ «‹Ú∂ ∫ ¿π ‘ ÎÛÈÎÛ≈¬∆ ÷∂ ‚ ‘∆¡ª ‘Ø ‰ ¢ «¬√ Â∑ ª ’Á∂ ’Á∂ Óø ‹ ± «¬º ’ Í≈¬∆Í «Úº ⁄ «‚º ◊ ͬ∆¢ «¬‘ Í≈¬∆Í ¶Ó∆ ÷Û∑ ∆ ’∆Â∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ Óø ‹ ± È∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í Ï≈‘ «È’Ò‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆, Í ¿π ‘ «È’Ò È≈ √’∆¢ «¬ø È ∆ ¿π º ⁄ ∆ ¿π ‚ ≈∆ ¿π √ Á∂ Ú√ «Úº ⁄ È‘ƒ

√∆¢ ¡ø ‹ ± ¿π Á ≈√ ‘Ø ◊¬∆ Â∂ Óø ‹ ± Ø ‰ Òº ◊ ͬ∆¢ ““Ø È≈ Óø ‹ ± ¢ ÓÀ ∫ ’Ø ¬ ∆ «¬ø  ˜≈Ó ’Á∆ ‘ª¢”” ¡ø ‹ ± È∂ Óø ‹ ± ˘ ‘œ √ Ò≈ «Áº  ≈¢ «¬‘ ’«‘ ’∂ ¿π ‘ ’Ø ¬ ∆ ÍÂÒ∆ º √ ∆ ‹ª ’Ø ¬ ∆ Әϱ  Ë≈◊≈ Òº Ì ‰

Fill the Colours & Paste in your Drawing Book

S p o t t h e 0 7 D i ff e r e n c e s

⁄Ò∆ ◊¬∆¢ ÿ

Á∂ Ï≈‘ «¬º ’ Í≈√∂ ’Ï≈Û «Í¡≈ √∆¢ ¿π√ «Úº ⁄ ‘Ø  √≈Ó≈È ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Óø ‹ ∂ Á∂ √±  Á∆¡ª º √ ∆¡ª Ú∆ √È¢ ¿π È ∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ ¿π √ È∂ «¬º ’ ¶Ó∆ º√ ∆ ¡≈͉∆ ⁄πøfi È≈Ò ’º„ ∆ Â∂ «¬º ’ «√∂ ÂØ ∫ ÎÛ ’∂ ÒÀ ¡≈¬∆¢ ¿π √ È∂ Í≈¬∆Í ”Â∂ ÏÀ · ’∂ «¬º ’ «√≈ Í≈¬∆Í Á∂ ¡ø Á  √π º ‡ «Áº  ≈ ª «’ ¿π √ ˘ Óø ‹ ± Ó± ø ‘ «Úº ⁄ Í≈ ÒÚ∂ ¢ «¬º ’ «√∂ ˘ ¿π √ È∂ ¡≈͉∂ Ó± ø ‘ «Úº ⁄ ÎÛ «Ò¡≈¢ ÁØ Ú ª È∂ Ï‘π  ’Ø « ÙÙ ’∆Â∆, Í √ÎÒ È≈ ‘Ø ¬ ∆¡ª «’™«’ Óø ‹ ± Ì≈∆ √∆¢¡ø ‹ ± ¿π Á ≈√ ‘Ø ◊¬∆¢ «ÁÈ «¤Í «‘≈ √∆¢ Íø ¤ ∆ ¡≈͉∂ ¡≈Ò∑ « ‰¡ª ˘ ‹≈ ‘∂ √È¢ ¿π º Ë  ¡ø ‹ ± Â∂ Óø ‹ ± ˘ ¡≈͉∂ ¡≈Ò∑ « ‰¡ª «Úº ⁄ È≈ Á∂ ÷ ’∂ Á± « ‹¡ª ˘ «⁄ø  ≈ ‘Ø ◊¬∆¢ ¿π ‘ ÁØ Ú ª Á∆ Ì≈Ò ’È Òº ◊ ∂ ¢ ¡≈«÷ Í≈¬∆Í ”Â∂ ÏÀ · ∆ ¡ø ‹ ± ˘ Á∂ ÷ ’∂ √Ø ˘ È∂ Íπ º « ¤¡≈, ““¡ø ‹ ± ’∆ ◊º Ò ‘Ø ◊¬∆?”” ““Óø ‹ ± Í≈¬∆Í «Úº ⁄ Î√ ◊¬∆¢”” ““¡≈¿π , √≈∂ Ò ’∂ ‘ø Ì Ò≈ Ó≈∆¬∂ Â∂ Óø ‹ ± ˘ Ï≈‘ ’º „ ∆¬∂ ¢ ”” √≈«¡ª È∂ Ò ’∂ º √ ∆ ˘ «÷º « ⁄¡≈ Â∂ Óø ‹ ± Ï≈‘ ¡≈ ◊¬∆¢ √≈∂ «⁄Û∂ - «⁄Û∆¡ª ıπ Ù √È¢ ÿ Á≈ Ó≈Ò’ «¬√ Ș≈∂ ˘ Á∂ ÷ ’∂ ‘À  ≈È √∆ «’ Íø ¤ ∆¡ª «Úº ⁄ ¡‹∂ Ú∆ ¬∂ ’ Â≈ ‘À , Í ÓÈπ º ÷ ¬∂ ’ Â≈ ÂØ ∫ Á±  ‘À ¢