E paper || 31st August 2022 – 06th September 2022

Page 1

Vol. No. 244 Wednesday, 31st August 2022-06th Sepetmber 2022 Price $ 1.00 Editor : Pardeep Bains www.nripost.com

Tel. +1 (905) 452-4548

’ÀÈ∂‚≈ ”⁄ ÷≈«Ò√Â≈È ”Â∂ ≈¬∂ÙπÓ≈∆ ’Ú≈¿π‰ Á∆ ⁄≈‡ ÎÒ≈¬∆‡ ≈‘∆ CBD ¡¯ˆ≈È ÙÈ≈Ê∆ Í‘πø⁄∂ ’ÀÈ∂‚≈ «Â¡≈∆ ”⁄ ¡Àº√¡ÀºÎ‹∂; Ì≈Â∆¡ª ÚÒØ∫ √÷ «ÚØË

úàÅòÅ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ê¿ÜÅì ù ò¼ÖðÅ ç¶ô ìäÅÀ¹ä ç¶ ñÂÆ ×ðîÇÖÁÅñÆ ÖÅÇñÃåÅéÆÁ» é¶ ÇìÌà¶é 寺 ìÅÁç ÕËé¶âÅ Çò¼Ú òÆ ðŶô¹îÅðÆ ÕðòÅÀ¹ä çÆÁ» ÇåÁÅðÆÁ» å¶÷ Õð Çç¼åÆÁ» Ôé¢ íÅðå ÓÚ êÅì¿çÆô¹çŠÿ×áé ÇüÖà ëÅð ÜÃÇàà (Á˼ÃÁ˼ëܶ) AH Ãå¿ìð ù ÕËé¶âÅ ÓÚ ÖÅÇñÃåÅé Óå¶ ðŶ ô ¹ î ÅðÆ ÕðòÅÀ¹ ä ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ×¹ðêåò¿å ÇÃ¿Ø ê¿é±, ܯ ÁÕÃð íÅðå ÇÖñÅë ÷ÇÔð À¹×ñçÅ ÔË, ÇÂà Ãî±Ô çÅ î¹ÖÆ ÔË ¢ ÇÂà ÕÅðé ÕË é ¶ â Å çÆ ÇÃÁÅÃå ÕÅëÆ ×ðîÅ ×ÂÆ ÔË Áå¶ íÅðåÆÁ» é¶ ÖÅÇñÃåÅé ìÅð¶

ðŶô¹îÅðÆ çÅ Ãõå Çòð¯è ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂà Üéîå ÿ × Ì Ç Ô Çò¼ Ú Á¼ å òÅçÆ Ã¿ × áé ÇüÖà ëÅð ÜÃÇàà ÕËé¶âÅ Çò¼Ú ðÇÔ¿ç¶ ñ¯Õ» ù ê¹¼Û ðÔÆ ÔË ÕÆ ê¿ÜÅì ù ò¼ÖðÅ ç¶ô ìäÅÇÂÁÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË? ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÇüÖà ëÅð ÜÃÇàÃ é¶ éò¿ìð B@BA Çò¼Ú ÇìÌà¶é Çò¼Ú ðŶô¹îÅðÆ ÕðòÅÀ¹ä çÅ éÅàÕ ÕÆåÅ ÃÆ¢ ÇüÖà ëÅð ÜÃÇàà çÆ ÇÂÃ î¹ Ç Ô¿ î çÅ ÕË é ¶ â Å Çò¼ Ú ðÇÔ¿ ç ¶ íÅðå ê¼ÖÆ Çüֻ ò¼ñ¯º Çå¼ÖÅ Çòð¯è ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ íÅðå ÃðÕÅð é¶ òÆ ÇÂà ðŶô¹îÅðÆ çÅ Ãõå Çòð¯è ÕÆåÅ ÔË¢

Úº‚∂-Úº‚∂ ÍØ√‡ Ò◊≈ ‡º’ ÀÒ∆ ’º„ ‘∂ ◊Ó«÷¡≈Ò∆ ÖÅÇñÃåÅé ê¼ÖÆ ×ðîÇÖÁÅñÆ AH Ãå¿ìð ù ðŶô¹îÅðÆ ÕðÅÀ¹ä 寺 áÆÕ êÇÔñ» ÕËé¶âÅ Çò¼Ú àð¼Õ ðËñÆÁ» Õ¼ã ðÔ¶ Ôé, ò¼â¶-ò¼â¶ ê¯ Ã àð ñ×Å ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà ðŶ ô ¹ î ÅðÆ ÕËé¶âÅ ÃðÕÅð çÆ îñÕÆÁå Áå¶ Ã¿ÚÅÇñå ÕÇîÀ±ÇéàÆ Ã˺àð Çò¼Ú ÕðòÅÂÆ ÜÅò¶×Æ¢

ÕÅì¹ñ/à¯ð»à¯ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- Áë×Åé ôðéÅðæÆÁ» çÆ ÇéÕÅÃÆ ç¶ ÇԼö òܯº, êÅÇÕÃåÅé 寺 CBD ñ¯Õ» ù ñË Õ¶ ÇÂ¼Õ ÜÔÅ÷ ÕËé¶âÆÁé Ã±ì¶ îËéÆà¯ìÅ çÆ ðÅÜèÅéÆ ÇòéÆêË× Çò¼Ú À¹åÇðÁÅ¢ ÖÅîÅ êÌ Ë Ã é¶ ÕË é ¶ â ÆÁé ÇÂîÆ×Ì ¶ ô é ö ò Å çÅ ÔòÅñÅ Çç¿ç¶ ԯ¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ëñÅÂÆà Çò¼Ú ç¹íÅôƶ Áå¶ Ô¯ð ñ¯Õ ôÅîñ Ôé, ÇÜé·» é¶ ÕËé¶âÆÁé ìñ» Áå¶ ÃÇÔï¯×Æ Ã¿ÃæÅò» éÅñ Õ¿î ÕÆåÅ ÃÆ¢Áë×Åé ÃðÕÅð ç¶ åÅÇñìÅé ç¶ Ô¼ æ ¯ º êåé å¯ º ìÅÁç

ëËâðñ ÃðÕÅð é¶ ÕËé¶âÅ Çò¼Ú D@,@@@ Áë×Åé» ù î¹ ó òÃÅÀ¹ ä ñÂÆ òÚéì¼ è åÅ ÜåÅÂÆ ÃÆ¢ ÇÂÔ ÚÅðàð À¹Ã òÚéì¼èåÅ çÅ ÇÂ¼Õ ÇÔ¼ÃÅ ÔË¢ ÇÂîÆ×̶ôé, ðÇëÀ±ÜÆ÷ Á˺â ÇÃàÆ÷éÇôê ÕËé¶âÅ (ÁÅÂÆÁÅðÃÆÃÆ) ç¶ Á¿ Õ ÇóÁ» Áé¹ Ã Åð, ÇéÕÅÃÆ êÌ Ç ÕÇðÁÅ ô¹ ð ± Ô¯ ä å¯ º ìÅÁç AG,FEE Áë×Åé éÅ×ÇðÕ» ù ÕË é ¶ â Å í¶ Ç ÜÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ¢ ÇÂÔ ÇÃñÇÃñÅ Áܶ òÆ ÜÅðÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ÇòíÅ× çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Ô÷Åð» Ô¯ð» ù àð»Ãëð Õðé çÆ Õ¯ Ç ôô ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË ¢ ÖÅîÅ êÌ Ë Ã ç¶ Áé¹ Ã Åð

ÇÂ¼Õ îÅéòåÅòÅçÆ ïåé Áå¶ Áë×Åé» ñÂÆ ÇÂ¼Õ Çòô¶ô ÇÂîÆ×̶ôé ê̯×ðÅî ç¹ Á ÅðÅ, ÇÜé· » é¶ ÃðÕÅð çÅ Ãîðæé ÕÆåÅ ñ×í× AG,F@@ Áë×ÅéÆÁ» çÅ ÕËé¶âÅ Çò¼Ú Ô¹ä å¼Õ ÃòÅ×å ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ Üç¯ º å¯ º åÅÇñìÅé é¶ AE Á×Ãå, B@BA ù Áë×ÅÇéÃåÅé Óå¶ Õì÷Å ÕÆåÅ ÔË ¢ À¹ ç ¯ º 寺, Áë×ÅÇéÃåÅé é¶ ç¹éÆÁÅ çÅ Ãí 寺 ÖðÅì îÅéòåÅòÅçÆ Ã¿ Õ à ç¶ Ç ÖÁÅ ÔË ¢ ñ¼ Ö » ñ¯Õ, ÁÏðå» Áå¶ Õ¹óÆÁ» ì¹ÇéÁÅçÆ ÁÇèÕÅð» ù ×¹ÁÅªç¶ Ô¯Â¶ í¯Üé êÌÅêå Õðé ñÂÆ Ã¿Øðô Õð ðÔ¶ Ôé¢

’Ò≈¬∆Ó∂‡ «ÚÙÒ∂Ù‰: ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ ¡Ê⁄≈∂ ˘ Ó≈÷Ó ”⁄ √‡Ã∆‡ Ȫ «÷¡≈ Ì≈Â∆ ‘Ø √’Á≈ ‘À ACI «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ Èπ’√≈È √ø◊∆Â’≈ ¬∂¡≈ «‘Ó≈È Á∂ Ȫ ”Â∂ úàÅòÅ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÕñÅÂÆî¶à Çòôñ¶ôä Çò¼Ú ÇÂÔ ê¶ôÆÇéׯÂÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË ÇÕ Ôó· , ï Õ ¶ å¶ å± ë Åé» ÕÅðé ÔÅÂÆò¶ Á ÷ åìÅÔ Ô¯ ÜÅä׶ , ÇìñÇâ¿×» å¶ êÅòð ×Çð¼â òÆ é¹ÕÃÅé¶ ÜÅä׶, ÇÜà éÅñ ÕËé¶âÅ ç¶ ÁðæÚÅð¶ ù Á×ñ¶ C@ ÃÅñ» Çò¼Ú ACI ÇìñÆÁé âÅñð çÅ é¹ÕÃÅé Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢ ÁËÕ¹ÁÅéÏÇîÕà ÇÃðñ¶Ö Ô¶á ÇÂÔ Çðê¯ðà Ç¿ÜÆéÆÁÇð¿× å¶ ÁÅðÕÆàËÕÚð öòÅò» î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÕðòÅÀ¹ä òÅñÆ ëðî ÜÆÁ˼ÚâÆ ò¼ñ¯º ÛÅêÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÜÆÁ˼ÚâÆ ç¶ ÕËé¶âÆÁé òÅàð ñÆâ âÏé ÔÏñ˺â é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÇìÌÇàô Õ¯¦ìÆÁÅ Çò¼Ú ìäÆ Ôó·» òð×Æ ÃÇæåÆ ÕÅðé ò¼âÆ ê¼èð À¹¼å¶

ìðìÅçÆ Ô¯ ä çÆÁ» ÃË º Õó¶ Çðê¯ ð à» ÃÅÔîä¶ ÁÅÂÆÁ»¢ ÇÂà Çðê¯ðà Çò¼Ú ÁÅðÇæÕ À¹åêÅçÕåÅ ù êÔ¹¿Úä òÅñ¶ ØÅචçÆ ×¼ñ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ Ü篺 ×¼ñ ÃêñÅÂÆ Ú¶é çÆ ÁŪçÆ ÔË å» ÇÃÃàî

ù ñ¼×ä òÅñ¶ ÞàÕ¶ ìÅð¶ òÆ ×¼ñ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂÔ Çðê¯ðà çðÃŪçÆ ÔË ÇÕ Ô¹ä å¶ ÃÅñ B@E@ çðÇîÁÅé êÅäÆ éÅñ Ãì¿ è å ÕñÅÂÆî¶ à åìÅÔÆ ÕÅðé À¹åêÅçé å¶ ò¿â ÇÃÃàî ù ÕÅëÆ é¹ÕÃÅé Ô¯ò¶×Å¢ ÇÂà éÅñ ÁðæÚÅð¶ ù FD ÇìñÆÁé âÅñð çÅ ØÅàÅ êò¶×Å Ü» À¹åêÅçé Ö¶åð ù @.B ëÆ ÃçÆ çÅ ØÅàÅ Ô¯ò¶×Å¢ ÇÜ¼æ¶ Ã¯Õ¶ êËä éÅñ ÇÃ¼è¶ åÏð À¹¼å¶ Ç¿âÃàðÆÁñ À¹åêÅçé ç¶ ðÅÔ Çò¼Ú ÁÇó¼Õ¶ ÁÅÀ¹ä׶, À¹¼æ¶ ÔÆ Ôó·» å¶ å±ëÅé ÁÅÀ¹ä éÅñ ÇìñÇâ¿×» å¶ îôÆéðÆ ù ÇÃ¼è¶ åÏð À¹¼å¶ é¹ÕÃÅé êÔ¹¿Ú¶×Å¢ ÇÂà éÅñ êÅòð ÃêñÅÂÆ á¼ê Ô¯ ÜÅò¶×Æ å¶ ëËÕàðÆÁ» ì¿ç Ô¯ ÜÅä×ÆÁ»¢

úºàÅðÆú (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- íÅðåÆ Çøñî ÿ×Æå ç¶ îÔÅé ÕñÅÕÅð ¶ÁÅð ðÇÔîÅé ù Ô¹ä ÁÇÜÔÅ ÃéîÅé ÇîÇñÁÅ ÔË, ÇÜà çÆ À¹é·» é¶ Õç¶ ÕñêéÅ òÆ éÔÄ ÕÆåÆ ÃÆ¢ úºàÅðÆú ç¶ ôÇÔð îÅðÖî ÇòÚ Ç¼ Õ ÃàÌ Æ à ïÅéÆ ÇÕ ×ñÆ çÅ éÅî ¶ÁÅð ðÇÔîÅé ç¶ éÅî Óå¶ ð¼ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÿ×ÆåÕÅð ðÇÔîÅé é¶ àòÆà ðÅÔÄ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ Çç¼åÆ¢ À¹é·» é¶ ÇÂà ñÂÆ î¶Áð Áå¶ ÕÏ º Ãñ¶ à Üéðñ Áê± ð òÅ ôÌ Æ òÅÃåò çÅ è¿ é òÅç òÆ ÕÆåÅ ÔË¢ ðÇÔîÅé é¶ àÇò¼àð Óå¶ ô¶Áð ÕÆå¶ é¯à ÓÚ ÇñÇÖÁÅ,ÒÒî˺ ÁÅêäÆ Ç÷¿ç×Æ ÇòÚ ÇÂà çÆ Õç¶ ÕñêéÅ òÆ éÔÄ ÕÆåÆ ÃÆ¢ î˺ îðÖé

ç¶ î¶ Á ð ëðË º Õ ÃÕÅðÇêàÆ, íÅðåÆ ÕÏ º Ãñ¶ à Üéðñ Áê±ðòÅ ôÌÆòÅÃåò Áå¶ ÕËé¶âÅ ç¶ ñ¯Õ» çÅ è¿éòÅçÆ Ô»¢ÓÓ


MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2022

BD √≈Ò≈ Á√Â≈Ë≈∆ ◊πÍÃ∆ «√øÿ È∂ ¡Ó∆’≈ ”⁄ ÚË≈«¬¡≈ «√º÷ª Á≈ Ó≈‰ ÎÒØ∆‚≈ Á∂ «√‡∆ √∂Ó∆ÈØÒ ”⁄ ω∂ Í«‘Ò∂ «√º÷ «‚͇∆ ÙÀ«¯

ëñ¯ðÆâÅ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- çÃåÅðèÅðÆ ×¹ðêÌÆå ÇÃ¿Ø é¶ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ Çüֻ çÅ îÅä òèŶ ÔË¢ BD ÃÅñ ç¶ ×¹ ð êÌ Æ å Çÿ Ø é¶ ëñ¯ ð ÆâÅ ðÅÜ çÆ Ã¶ î Æé¯ ñ ÕŪàÆ Çò¼ Ú êÇÔñ¶ ÇÃ¼Ö ÇâêàÆ ôËÇðø ç¶ òܯº ÃÔ¹¿ Ú¹¼ÕÆ ÔË¢ ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð À¹é·» é¶ ìÆåÆ AI Á×Ãå ù ôËÇðë â¶Çéà ñ¶îÅ ç¹ÁÅðÅ ÁÅêä¶ BC Ô¯ð ÃÅæÆÁ» éÅñ ÇâêàÆ ôËÇðø ò¼Ü¯º Ôñø ÇñÁÅ ÔË¢ ×¹ðêÌÆå ÇÃ¿Ø é¶ Ã¶îÆé¯ñ Ãà¶à ÕÅñÜ ÇòÖ¶ ñÅÁ ÇÂéë¯ðÃî˺à ÁÕËâîÆ å¯º ×ÌËܱ¶ôé ÕÆåÆ ÃÆ¢ ÃÔ¹¿ Ú¹¼Õ ÃîÅ×î çÏðÅé À¹é·» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ öîÆé¯ñ ÕŪàÆ Çò¼Ú öòÅ Õðé ç¶ îÏÕ¶ ñÂÆ è¿éòÅçÆ Ô» Áå¶ ê±ð¶ Ççñ éÅñ ÇÂà éÅñ ܹÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ Ô», å¶ Ü¹ÇóÁÅ ðÔ»×Å¢ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ ×¹ðêÌÆå ÇÃ¿Ø é¶ Ã¶îÆé¯ñ ÕŪàÆ ôËÇðø ç¶ çëåð Çò¼Ú êÇÔñ¶ ÇÂ¼Õ Ç¿àðé òܯº ô¹ð±ÁÅå ÕÆåÆ ÃÆ¢ ÇÃ¼Ö Ã¹ÃÅÇÂàÆ ÁÅø Ã˺àðñ ëñ¯ðÆâÅ é¶ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÜÅðÆ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅù ÁÅêäÆ éÏÜòÅé êÆó·Æ Óå¶ ìÔ¹å îÅä ÔË Ü¯ ÕÇîÀ± Ç éàÆ Çò¼ Ú åð¼ Õ Æ Õð ðÔÆ ÔË Áå¶ ÃÅù ÇçÌ ó ÇòôòÅà ÔË ÇÕ ÃÅðÆÁ» ¶ܿÃÆÁ», çøåð» Áå¶ Ã¿ÃæÅò» ÇÃ¼Ö íÅÂÆÚÅð¶ çÆ é¹îÅÇ¿ç×Æ ÕðçÆÁ» ðÇÔä×ÆÁ»¢

«¬‘ Ú∆ ÷≈√

Ô±’∂È ÔπºË ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈ È∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ Ô±¡ÀºÈ ”⁄ ±√ Á∂ «÷Ò≈Î ’∆Â≈ Ú؇ ÇéÀ±ïÏðÕ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- : ï±Õð¶é Óå¶ Ã¿ï¹Õå ðÅôàð ùð¼ÇÖÁÅ êÌÆôç (ï±Á˼é) ÓÚ BD Á×Ãå ù ÒêÌÇÕÇðÁÅåîÕ ò¯àÓ çÏðÅé íÅðå é¶ êÇÔñÆ òÅð ð±Ã ç¶ ÇÖñÅë ò¯à êÅÂÆ ÔË¢ ÇÂà çÏðÅé, ÿï¹Õå ðÅôàð çÆ AE î˺ìðÆ åÅÕåòð ÿÃæÅ é¶ ï±Õð¶é ç¶ ðÅôàðêåÆ ò¯ñ¯çÆîÆð ÷¶ñ¶éÃÕÆ ù òÆâÆú àËñÆÕÅéëð¿Ã ðÅÔÄ îÆÇà¿× ù ÿì¯èé Õðé ñÂÆ Ã¼çÅ Çç¼åÅ ÃÆ¢ ÇéÀ±÷ ¶ܿÃÆ î¹åÅìÕ ëðòðÆ Çò¼Ú ð±ÃÆ øÏÜÆ ÕÅðòÅÂÆ ô¹ð± Ô¯ä 寺 ìÅÁç ÇÂÔ êÇÔñÆ òÅð ÔË Ü篺 íÅðå é¶ ï±Õð¶é ç¶ î¹¼ç¶ Óå¶ ð±Ã ÇõñÅø ò¯à êÅÂÆ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ Ãî¶å ê¼ÛîÆ ç¶ô» é¶ ð±Ã Óå¶ ÁÅðÇæÕ Áå¶ Ô¯ð êÅì¿çÆÁ» ñ×Å Çç¼åÆÁ» Ôé¢ ÔÅñ»ÇÕ íÅðå é¶ ï±Õð¶é ç¶ ÇÖñÅë îÅÃÕ¯ ç¶ Ôîñ¶ ñÂÆ ð±Ã çÆ ÁÅñ¯ÚéÅ éÔÄ ÕÆåÆ¢ éòÄ Çç¼ñÆ é¶ ð±ÃÆ Áå¶ ï±Õð¶éÆ ê¼Ö» ù òÅð-òÅð Õ±àéÆåÆ Áå¶ ×¼ñìÅå ç¶ ðÅÔ Óå¶ êðåä çŠüçÅ Çç¼åÅ ÔË Áå¶ ç¯ò» ç¶ô» ÇòÚÅñ¶ ÿØðô ù Öåî Õðé ñÂÆ ÃÅð¶ Õ±àéÆåÕ ïåé» ñÂÆ ÁÅêäÅ Ãîðæé òÆ êÌ×à ÕÆåÅ ÔË¢

www.nripost.com

«ÎÒ∆Í∆Ș: √ÓπøÁ∆ ‹‘≈˜ ˘ Òº◊∆ ¡º◊, Ô≈Â∆¡ª È∂ √ÓπøÁ ”⁄ Ó≈∆ ¤≈Ò

Ì≈ Ա¡ÀºÈ¡Àº√√∆ Á≈ ◊À-√Ê≈¬∆ ÓÀ∫Ï å¹ÔÅù ç¼Ã ç¶Âƶ ÇÕ íÅðå ÇÂà Ã ç¯ ÃÅñ ç¶ ÕÅðÜÕÅñ ñÂÆ ï±Á˼éÁ˼ÃÃÆ çÅ ×Ëð-ÃæÅÂÆ î˺ìð ÔË, ÇÜà çÆ ÇîÁÅç çÿìð Çò¼Ú Öåî Ô¯ò¶×Æ¢ ìÆåÆ BD Á×Ãå ù, ï±ÁËéÁËÃÃÆ é¶ ï±Õð¶é çÆ ÁÅ÷ÅçÆ çÆ CAòÄ òð·¶×¿ã Óå¶ F îÔÆé¶ ¦ì¶ ï¹¼è çÅ ÜÅÇÂ÷Å ñËä ñÂÆ ÇÂ¼Õ îÆÇà¿× ÕÆåÆ ÃÆ¢ îÆÇà¿× ô¹ð± Ô¹¿ç¶ ÔÆ Ã¿ï¹Õå ðÅôàð Çò¼Ú ð±ÃÆ ðÅÜç±å òËÃÆñÆ Â¶. é¶ì¶é÷ÆÁÅ é¶ òÆâÆú ÕÅéëð¿Ã ç¹ÁÅðÅ îÆÇà¿× Çò¼Ú ï±Õð¶éÆ ðÅôàðêåÆ çÆ íÅ×ÆçÅðÆ ç¶ Ãì¿è Çò¼Ú ÇÂ¼Õ êÌÇÕÇðÁÅåîÕ ò¯à çÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆ¢

±√ È∂ ’∆Â≈ «ÚØË , ⁄∆È ÚØ«‡ø◊ ÂØ∫ Á± «‘≈ ÇÂà Ãì¿è Çò¼Ú íÅðå Ãî¶å AC ç¶ô» é¶ òÆâÆú ÕÅéëð¿ÇÃ¿× ðÅÔÄ îÆÇà¿× Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ä òÅñ¶ ï±Õð¶é ç¶ ðÅôàðêåÆ ÷¶ñ¶ºÃÕÆ ç¶ Ô¼Õ Çò¼Ú ò¯Çà¿× ÕÆåÆ¢ ÇÜ¼æ¶ ð±Ã é¶ Çòð¯è ÕÆåÅ, À¹æ¶ ÚÆé é¶ Ö¹ç ù ÇÂà êÌÇÕÇðÁŠ寺 ç±ð ð¼ÇÖÁÅ¢ ð±Ã é¶ ÷¶ñ¶ºÃÕÆ çÆ ôî±ñÆÁå Óå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô À¹Ã çÅ Çòð¯è éÔÄ ÕðçÅ, êð ÁÇÜÔÆ ôî±ñÆÁå Çé¼ÜÆ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ð±ÃÆ ðÅÜç±å é¶ì¶é÷ÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô Õ¯ð¯éŠ寺 ìÅÁç ÃÇæåÆ áÆÕ Ô¯ä 寺 ìÅÁç òÆâÆú ÕÅéëð¿ÇÃ¿× ðÅÔÄ ÷¶ñ¶ºÃÕÆ çÆ ôî±ñÆÁå çÅ Çòð¯è Õðç¶ Ôé¢ð±Ã ç¶ ÇÂö ÇÂåðÅ÷ Óå¶, ï±ÁËéÁËÃÃÆ é¶ ÇÂ¼Õ êÌÇÕÇðÁÅåîÕ ò¯Çà¿× ÕðòÅÂÆ ÃÆ, ÇÜà Çò¼Ú íÅðå é¶ ï±Õð¶é ç¶ ðÅôàðêåÆ ù òÆâÆú ÕÅéëð¿ÇÃ¿× Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ä çÅ Ãîðæé ÕÆåÅ ÃÆ¢

îéÆñÅ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ç¼ÖäÆ îéÆñÅ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ì¿çð×ÅÔ ò¼ñ Ü»ç¶ Ã ÇÂ¼Õ ÜÔÅ÷ ù Á¼× ñ¼× ×ÂÆ¢ ñÚéÅ Çîñç¶ ÔÆ ïÅåðÆÁ» ÓÚ çÇÔôå çÅ îÅÔÏñ ìä Ç×ÁÅ¢ ÕÂÆÁ» é¶ å» ÁÅêäÆ ÜÅé ìÚÅÀ¹ä ñÂÆ Ãçð Çò¼Ú òÆ ÛÅñ îÅð Çç¼åÆ¢ ØàéÅ ç¶ Ã ÜÔÅ÷ ÓÚ HG ïÅåðÆ ÃòÅð Ãé¢ Öìð» î¹åÅÇìÕ ØàéÅ BG Á×Ãå çÆ ÔË¢ ÜÔÅ÷ úðÆÁ˺àñ Çî¿â¯ð¯ Ã±ì¶ ç¶ ÕÅñÅêé ?ôÇÔð 寺 ç¼ÖäÆ îéÆñÅ ì¿çð×ÅÔ ò¼ñ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ¢ ì¿çð×ÅÔ å¯º ÕðÆì A ÇÕñ¯îÆàð ç±ð ÜÔÅ÷ ç¶ ç±Ü¶ âË¼Õ å¯º 豿Á» À¹¼áä ñ¼×Å¢ Õ¹Þ ç¶ð ÇòÚ ÔÆ Á¼× çÆÁ» ñêà» À¹¼áä ñ¼×ÆÁ»¢ ÜÔÅ÷ ì¿çð×ÅÔ ç¶ é¶ó¶ ÃÆ Ü篺 ÇÂà ù Á¼× ñ¼× ×ÂÆ¢ ÇëñÆêÆé÷ Õ¯Ãàñ ×Åðâ ÔðÕå Çò¼Ú ÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÃÅÇðÁ» ù ìÚÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂ¼Õ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ, ÓÓÁ˼î/òÆ Â¶ôÆÁÅ ÇëñÆêÆé÷ ÜÔÅ÷ Óå¶ ÚÅñÕ çñ ç¶ CH î˺ìð Áå¶ DI ïÅåðÆ ÃòÅð Ãé¢ ÇÂà Çò¼Ú ؼà¯-ؼà AF ÕÅð» Áå¶ àð¼Õ òÆ ÃòÅð Ãé¢ ÁÃÄ Á¼× ñ¼×ä ç¶ ÕÅðé» çÆ Ü»Ú Õð ðÔ¶ Ô»¢ ÔÅçö ÓÚ ÇÕ¿éÅ é¹ÕÃÅé Ô¯ÇÂÁÅ ÔË, ÇÂà çÆ òÆ Ü»Ú ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ÓÓ ÇÂ¼Õ ïÅåðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅù Öìð ÇîñÆ ÔË ÇÕ â¶Õ 寺 豿Á» ÇéÕñ ÇðÔÅ ÔË¢ ÁÃÄ âð ׶¢ ÔòÅ ìÔ¹å å¶÷ ÃÆ ÇÂà ñÂÆ Á¼× çÆÁ» ñêà» å¶÷Æ éÅñ ëËñ ×ÂÆÁ»¢ ñ¯Õ» é¶ Ãçð Çò¼Ú ÛÅñ» îÅð Õ¶ ÁÅêäÆ ÜÅé ìÚÅÂÆ¢ î˺ òÆ ÁÅêä¶ ì¼ÇÚÁ» ù êÅäÆ Çò¼Ú è¼Õ Çç¼åÅ, Çëð î˺ òÆ ÛÅñ îÅð Çç¼åÆ¢ é¶ó¶ å¼à ð¼ÇÖÁÕ îÏܱç Ãé¢ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÇÕôåÆÁ» òÆ Ãé¢ ÃÅù ÜñçÆ îçç ÇîñÆ¢

Í≈«’√Â≈È ”⁄ ‡πº«‡¡≈ C@ √≈Òª Á≈ «’≈‚, AA@ «˜Ò∑∂ ‘Û∑ª È≈Ò ÂÏ≈‘; ÓÈ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ A@@@ ÂØ∫ Í≈ ÇÂÃñÅîÅìÅç (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- êÅÇÕÃåÅé ÓÚ ÇÂé· Ä ÇçéÄ Ôó·» ÕÅðé ÔÅÔÅÕÅð îÚÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé Çò¼Ú Ôó· ÕÅðé ñ¼Ö» ñ¯Õ êÌíÅÇòå ԯ¶ Ôé¢ ÃÇæåÆ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ç¶ ô Çò¼ Ú Ôó· » ÕÅðé îðé òÅÇñÁ» çÆ Ç×äåÆ A@@@ 寺 òÆ êÅð Õð ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Ô÷Åð» ñ¯Õ ÷ÖîÆ Ü» ì¶Øð ԯ¶ Ôé¢ ðÅôàðÆ ÁÅøå êÌì¿èé ÁæÅðàÆ (ÁËéâÆÁËî¶) ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÇÕÔÅ ÇÕ AD ܱé 寺 Ô¹ä åÕ îÄÔ Áå¶ Ôó·» ÕÅðé ؼà¯-ؼà A,@CC ñ¯Õ» çÆ îÏå Ô¯ Ú¹¼ÕÆ ÔË, ÜçÇÕ A,EBG ñ¯Õ ÷õîÆ Ô¯Â¶ Ôé¢ êÅÇÕÃåÅé ÓÚ ÇêÛñ¶ BD Ø¿ÇàÁ» ÓÚ ÕðÆì AAI ñ¯Õ» çÆ îÏå Ô¯ ×ÂÆ Áå¶ GA ñ¯Õ ÷ÖîÆ Ô¯Â¶ Ôé¢ Á¿ÕÇóÁ» Áé¹ÃÅð ìñ¯ÇÚÃåÅé Çò¼Ú D, Ç×ñÇ×å-ìÅñÇàÃåÅé Çò¼Ú F, ÖËìð êÖå±éÖòÅ Çò¼Ú CA Áå¶ Çÿè Çò¼Ú GF ñ¯Õ» çÆ îÏå Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ ç¼Ã ç¶Âƶ ÇÕ AD ܱé 寺 ìÅÁç êÅÇÕÃåÅé Çò¼Ú

Ôó· é¶ åìÅÔÆ îÚÅÂÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé Çò¼Ú AD ܱé 寺 Ô¹ä å¼Õ C,DEA.E ÇÕñ¯îÆàð ÃóÕ é¹ÕÃÅéÆ ×ÂÆ ÔË Áå¶ ADI ê¹ñ ãÇÔ ×¶ Ôé, ÇÂÃ å¯ º ÇÂñÅòÅ AG@ ç¹ Õ Åé» Í≈«’√Â≈È ”⁄ Ôó·» éÅñ åìÅÔ Ô¯ ×ÂÆÁ» Ôé¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ IDI,HEH Øð Á¿ôÕ Ü» ê±ðÆ åð·» åìÅÔ Ô¯ ׶ Ôé¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ FFB,DDF Øð Á¿ Ç ôÕ åÏð Óå¶ é¹ÕÃÅé¶ ×¶ Ôé Áå¶ BHG,DAB ê±ðÆ åð·» åìÅÔ Ô¯ ׶ Ôé¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ GAI,EEH êô±Á» çÆ òÆ îÏå Ô¯ Ú¹¼ÕÆ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé ç¶ Ø¼à¯-ؼà AA@ Ç÷ñ·¶ Ôó· çÆ ñê¶à Çò¼Ú Ôé, ÇÜé·» Çò¼Ú¯º GB Ç÷ñ·¶ ÁÅêçÅ êÌíÅòå ÁËñÅé¶ ×¶ Ôé¢

‘Û∑ Á≈

’«‘

¡Ó∆’≈ ”⁄ D Ì≈Â∆ ¡œª Îª√∆√∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ”Â∂ «ÚÚ≈Á ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’È Ú≈Ò∆ «◊ïÂ≈ «‡ºÍ‰∆ Ò¬∆ «Ò˜ ‡º√ Á∆ «È÷∂Ë∆ È√Ò∆ ‘ÓÒ∂ Á∆ Ì≈Â∆-¡Ó∆’∆ ‹Ê∂ÏøÁ∆¡ª ÚºÒØ∫ «È÷∂Ë∆ òÅÇô¿×àé (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÁîðÆÕÅ ç¶ àË Õ ÃÅà ÓÚ D íÅðåÆ-ÁîðÆÕÆ ÁÏðå» ç¶ Ãî±Ô çÆ Õ¹¼àîÅð çÆ òÆâÆú ï ô ñ îÆâÆÁÅ Óå¶ òÅÇÂðñ Ô¯ä 寺 ìÅÁç ê¹ñÆÃ é¶ ÇÂÕ ÁÏðå ù Ç×ÌøåÅð ÕÆåÅ ÔË¢ òÆâÆú ÓÚ ÕÇæå åÏð Óå¶ î¹ñ÷î ÁÏðå íÅðåÆ-ÁîðÆÕÆ ÁÏðå» éÅñ ç¹ðÇòòÔÅð ÕðçÆ é÷ð ÁÅ ðÔÆ ÔË Áå¶ íÅðå òÅêà ÜÅä ñÂÆ ÕÇÔ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂÔ ØàéÅ ì¹¼èòÅð ðÅå ù àËÕÃÅÃ ç¶ âñÅà Çò¼Ú êÅðÇÕ¿× çÆ ÔË¢ òÆâÆú ÓÚ î¹ñ÷î ÁÏðå

îËÕÃÆÕé-ÁîðÆÕÆ ÔË Áå¶ íÅðåÆ-ÁîðÆÕÆ ÁÏðå» ç¶ Ãî± Ô Óå¶ ÔîñÅ ÕðçÆ é÷ð ÁÅ ðÔÆ ÔË¢ òÆâÆú Çò¼Ú ÁÏðå ÕÇÔ¿çÆ ÔË,Òî˺ íÅðåÆÁ» éÅñ éøðå ÕðçÆ Ô»¢ ÇÂÔ ÃÅð¶ íÅðåÆ ÁîðÆÕÅ ÇÂà ñÂÆ ÁÅªç¶ Ôé ÇÕªÇÕ À¹ Ô ÇìÔåð Ç÷¿ ç ×Æ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ôé¢Ó ÁÏðå çÆ êÛÅä îË Õ ÃÆÕéÁîðÆÕÆ êñËé¯ çÆ ÁËÃî¶ðÅñâÅ Áêàé òܯº Ô¯ÂÆ ÔË¢íÅðåÆ-ÁîðÆÕÆ Üæ¶ì¿çÆÁ» é¶ àËÕÃà ÓÚ D íÅðåÆ-ÁîðÆÕÆ îÇÔñÅò» ç¶ Ãî±Ô ÇõñÅø ÕÆåÆ ×ÂÆ éÃñÆ Çà¼êäÆ çÆ Çéõ¶èÆ ÕÆåÆ ÔË¢

¦âé (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ìðåÅéÆÁÅ ç¶ êÌ è Åé î¿ å ðÆ ç¶ ÁÔ¹ ç ¶ çÆ çÏ ó ÇòÚ ôÅîñ Çñ÷ àð¼Ã ëð»Ã ç¶ ðÅôàðêåÆ ÇÂîË é ± Á ñ îË Õ ðÏ º ìÅð¶ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÂÕ Ç༠ê äÆ å¯ º ìÅÁç ÇòòÅç» ÇòÚ ÇØð ×ÂÆ ÔË ¢ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ àð¼Ã çÅ íÅðåÆ î±ñ ç¶ ÇðôÆ Ã±éÕ éÅñ Õ¿÷ðò¶Çàò êÅðàÆ ç¶ ÁÅ×± å¶ êÌèÅé î¿åðÆ ç¶ ÁÔ¹ç¶ ñÂÆ î¹ÕÅìñÅ Ú¼ñ ÇðÔÅ ÔË¢ Çòç¶ô î¿åðÆ Çñ÷ ù êÅðàÆ ç¶ ÇÂÕ ÃîÅ×î ÇòÚ Üç ê¹¼ÇÛÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÕÆ ðÅôàðêåÆ îË Õ ðÏ º ÒÇî¼åð Ôé Ü» ç¹ôîäÓ, å» À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶ À¹Ô êÌèÅé î¿åðÆ ìäçÆ ÔË å» îËÕðϺ ù ÒÕ¿î» ç¶ ÁÅèÅð À¹å¶ ç¶Ö¶×Æ, ôìç» ç¶ éÔÄ¢Ó ÜçÇÕ Ã±éÕ é¶ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ ëð»ÃÆÃÆ ðÅôàðêåÆ Òç¯ÃåÓ Ôé¢ Ã±éÕ é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Ü¶

À¹ Ô êÌ è Åé î¿ å ðÆ ìäç¶ Ôé å» ï±Õ¶ ç¶ ï±ðê éÅñ ÇðôÇåÁ» ù éò¶ º ÇÃÇðúº ÕÅÇÂî Õðé׶ ¢ Çòð¯èÆ Çèð ñ¶ìð é¶ àð¼Ã çÆ ÇÂà Çà¼êäÆ ñÂÆ ÇéÖ¶èÆ ÕÆåÆ ÔË¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÒìðåÅéÆÁÅ ç¶ Ãí å¯ º ê¼ Õ ¶ ÃÅæÆ çÆ ì¶Ç¼÷åÆ ÔË¢Ó ðÅôàðêåÆ îËÕðϺ é¶ òÆ êËÇðà ÇòÚ àð¼Ã çÆ Ç༠ê äÆ çÅ ÜòÅì Õ± à éÆåÕ ã¿× éÅñ Çç¼åÅ¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ íÅò¶º Õ¯ÂÆ òÆ ìðåÅéÆÁÅ çÅ ÁÅ×± ìä¶, ìðåÅéÆÁÅ Ôî¶ôÅ ëð»Ã çÅ Çî¼åð ðÔ¶×Å¢ àð¼Ã çÆ ÁÅêäÆ êÅðàÆ ç¶ ÕÂÆ ÁÅ×±Á» é¶ òÆ À¹ à çÆ ÇÂà Ç༠ê äÆ ñÂÆ ÇéÖ¶ è Æ ÕÆåÆ ÔË ¢

ÁπÈ∆¡≈ ”⁄ ¡È≈‹ Á∆ ¡≈ÓÁ Á≈ √Ó∆’È «Ú◊≈Û √’Á∆ ‘À ⁄∆È ”⁄ √Ø’∂ Á∆ ¡≈‘‡, ’¬∆ Á∂Ù ‘Ø √’Á∂ ‘È ÍÃÌ≈«Ú Ӻ’∆ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÚºË ¿πÂÍ≈Á’ ¡Ó∆’≈

éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ç¹éÆÁÅ íð Çò¼Ú ìçñçÅ îÏÃî ÕÂÆ ç¶ô» ñÂÆ Ã¿Õà çÅ ÕÅðé ìäçÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÚÆé ÓÚ å¶÷ ×ðîÆ Áå¶ Ø¼à ìÅÇðô ÕÅðé ïն çÆ ÇÚåÅòéÆ ñ×ÅåÅð Çç¼åÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ÚÆé ç¶ Õ¹Þ Ã±ÇìÁ» ÓÚ òÆ ÇÂà çÅ ÁÃð ÃÅë ÇçÖÅÂÆ ç¶ ÇðÔÅ ÔË¢ ÁÇÜÔ¶ ÓÚ õçôÅ ÜåÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ ÚÆé ÓÚ À¹åêÅçé Øàä éÅñ ç¹éÆÁÅ ÓÚ Ö¹ðÅÕ ÃêñÅÂÆ Óå¶ ÁÃð êË ÃÕçÅ ÔË¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÚÆé ÕäÕ Áå¶ ÚÏñ» ç¶ À¹åêÅçé Çò¼Ú ç¹éÆÁÅ çÅ é¿ìð ÇÂ¼Õ ç¶ô ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ÇÂÔ î¼ÕÆ ç¶ À¹åêÅçé ÇòÚ ç¹éÆÁÅ ÇòÚ ç±Ü¶ é¿ìð Óå¶ ÁŪçÅ ÔË¢ ÚÆé ÓÚ À¹åêÅçé ؼà Ô¯ä çÅ ÇÂÕ ÕÅðé ÇÂÔ òÆ ÔË ÇÕ ÇÂà çÅ ÕÂÆ Û¯à¶ Áå¶ ×ðÆì ç¶ô» Óå¶ òÆ ì¹ðÅ êÌíÅò êË ÃÕçÅ ÔË¢ íÅðå çÆ ×¼ñ Õðƶ å» ç¶ô çÆ ÁÅ÷ÅçÆ å¯º ìÅÁç íÅðå é¶ ÁéÅÜ ç¶ Ö¶åð Çò¼Ú ÁæÅÔ Ã¿íÅòéÅò» ÔÅÃñ ÕÆåÆÁ» Ôé¢ ÔðÆ ´»åÆ ç¶ çÏð Çò¼Ú íÅðå é¶ ÇÂà ֶåð Çò¼Ú ÁÅêä¶ ÁÅê ù ÁÅåî Çéðíð ìäÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂÔÆ ÕÅðé ÔË ÇÕ Á¼Ü ç¹éÆÁÅ íÅðå ò¼ñ Á¼Ö» ì¿ç ÕðÕ¶ éÔÄ ìËá ÃÕçÆ¢ Çòôò Çò¼Ú ÜÅðÆ åÅ÷Å Á¿ÕÇóÁ» Áé¹ÃÅð ÇÜ¼æ¶ íÅðå î¼ÕÆ ç¶ À¹åêÅçé Çò¼Ú Eò¶º ÃæÅé Óå¶ ÔË, À¹¼æ¶ ÔÆ ÚÏñ» Áå¶ ÕäÕ ç¶ À¹åêÅçé Çò¼Ú ç±Ü¶ é¿ìð Óå¶ ÁŪçÅ ÔË¢ ÁÅú ÇÂ¼Õ é÷ð îÅðƶ...

ÃÅñ B@AI ç¶ Á¿ Õ ó¶ çðÃÅªç¶ Ôé ÇÕ ÁîðÆÕÅ (CD.F ÇîñÆÁé àé) Çòôò Çò¼ Ú î¼ Õ Æ çÅ Ãí å¯ º ò¼ è À¹ å êÅçÕ ÃÆ¢ ÇÂÃ å¯ º ìÅÁç ÚÆé (BFA ñ¼ Ö àé), åÆܶ é¿ ì ð Óå¶ ìÌ Å ÷Æñ (A@A.A ñ¼ Ö àé), ÚÏ æ ¶ é¿ ì ð Óå¶ ÁðÜéàÆéÅ (EF.I ñ¼ Ö àé), Eò¶ º é¿ ì ð Óå¶ ï± Õ ð¶ é (CE.F ñ¼ Ö àé), íÅðå Fò¶ º é¿ ì ð Óå¶ îË Õ ÃÆÕ¯ (BG.B ñ¼ Ö àé) ÔË ¢ Ç¿ â ¯ é ¶ ô ÆÁÅ (BB.F ñ¼ Ö àé) Gò¶ º é¿ ì ð Óå¶ , ð¯ î ÅéÆÁÅ (AG.D ñ¼ Ö àé) Hò¶ º é¿ ì ð Óå¶ ÔË ¢ ÇÂà Çò¼ Ú ç± Ü ¶ ç¶ ô Õ¹ ¼ ñ BDE.H ñ¼ Ö àé î¼ Õ Æ çÅ À¹ å êÅçé Õðç¶ Ôé¢

⁄œÒ ¡Â∂ ’‰’ ¿πÂÍ≈ÁÈ ”⁄ ⁄∆È ÓØ‘∆ ÚÏ ñ » ç¶ À¹ å êÅçé ÓÚ ÚÆé BAA.D ñ¼ Ö àé ç¶ À¹ å êÅçé éÅñ êÇÔñ¶ é¿ ì ð Óå¶ ÇðÔÅ¢ ÇÂÃ å¯ º ìÅÁç íÅðå (AGG.F ñ¼ Ö àé), åÆܶ é¿ ì ð Óå¶ Ç¿ â ¯ é ¶ ô ÆÁÅ Áå¶ ì¿ × ñÅç¶ ô (ED.F ñ¼ Ö àé), ÚÏ æ ¶ é¿ ì ð Óå¶ òÆÁåéÅî (DC.E ñ¼ Ö àé), Eò¶ º é¿ ì ð Óå¶ æÅÂÆñË º â (BH.F ñ¼ Ö àé), ÇîÁ»îÅð (BF.C ñ¼ Ö àé) Fò¶ º é¿ ì ð Óå¶ , ÇëñÆêÆé÷ Gò¶ º é¿ ì ð Óå¶ (AH.H îÆàð), Õ¿ ì ¯ â ÆÁÅ (A@.I îÆàð) Hò¶ º é¿ ì ð Óå¶ ¢ ç± Ü ¶ ç¶ ô » é¶ ÇÂà Ãî¶ º çÏ ð Åé Õ¹ ¼ ñ ABD.G ñ¼ Ö àé ÚÏ ñ » çÅ À¹ å êÅçé ÕÆåÅ¢ ÕäÕ ç¶ À¹ å êÅçé çÆ ×¼ ñ Õðƶ å» ÚÆé ACC.F ñ¼ Ö àé ç¶ À¹ å êÅçé éÅñ êÇÔñ¶ é¿ ì ð Óå¶ ÇðÔÅ¢ ÇÂÃ å¯ º ìÅÁç íÅðå A@C.F (ÇîñÆÁé àé) é¿ ì ð Óå¶ , åÆܶ é¿ ì ð Óå¶ ð± à (GD.E ñ¼ Ö àé), ÁîðÆÕÅ ÚÏ æ ¶ é¿ ì ð Óå¶ EB.F ñ¼ Ö àé, ëð»Ã Eò¶ º é¿ ì ð Óå¶ (D@.F ñ¼ Ö àé), ÕË é ¶ â Å Fò¶ º é¿ ì ð Óå¶ (CB.G ñ¼ Ö àé) ÔË ¢ Gò¶ º é¿ ì ð Óå¶ ï± Õ ð¶ é (BF.D ñ¼ Ö àé), êÅÇÕÃåÅé (BD.C ñ¼ Ö àé) Hò¶ º é¿ ì ð Óå¶ ÔË ¢ ÃÅñ B@AI Çò¼ Ú , ç± Ü ¶ ç¶ ô » é¶ Õ¹ ¼ ñ BEA.G ñ¼ Ö àé ÕäÕ çÅ À¹ å êÅçé ÕÆåÅ¢

«¬º’ Á‘≈’∂ ÂØ∫ ÚºË √Ó∂∫ Á∆ √Ì ÂØ∫ «Ì¡≈È’ ’πÁÂ∆ ¡≈¯Â È≈Ò ‹±fi «‘≈ ‘À Í≈«’√Â≈È å¹ÔÅù ç¼Ã ç¶Âƶ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÇÂ¼Õ çÔÅÕ¶ 寺 ò¼è Ã Çò¼Ú ÁÅêäÆ Ãí 寺 ÇíÁÅéÕ Õ¹çðåÆ ÁÅøå éÅñ Ü±Þ ÇðÔÅ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé Çò¼Ú Ôó· é¶ ñ¼Ö» ñ¯Õ» çÆ Ç÷¿ç×Æ ù êÌíÅÇòå ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÜà 寺 ìÅÁç êÅÇÕÃåÅé ÃðÕÅð é¶ ðÅôàðÆ ÁËîðÜ˺ÃÆ çÅ ÁËñÅé Õð Çç¼åÅ ÔË¢ Çðê¯ðà Áé¹ÃÅð Ôó· éÅñ E,GGC,@FC ñ¯Õ êÌíÅÇòå ԯ¶ Ôé¢ À¹é·» ç¶ Á¿çÅ÷¶ î¹åÅìÕ êÅÇÕÃåÅé çÆ CC ÇîñÆÁé 寺 ò¼è ÁÅìÅçÆ Ôó·» éÅñ êÌíÅÇòå Ô¯ÂÆ ÔË¢ ÁæÅðàÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ô¹ä å¼Õ EA,BGE ù ìÚÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË, Ü篺 ÇÕ DIH,DDB ù ðÅÔå ÕËºê» Çò¼Ú ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÁËéâÆÁËî¶ î¹åÅìÕ êÅÇÕÃåÅé ÓÚ ÇÂà ÃÅñ CHH.G ÇîñÆîÆàð ìÅÇðô Ô¯ Â Æ ÔË ¢ ܯ ÇÕ C@ ÃÅñ çÆ ÁÏ Ã å éÅñ¯ º AI@.@G ëÆÃçÆ ò¼è ÔË¢ ìÆåÆ BE Á×Ãå å¼Õ êÅÇÕÃåÅé Çò¼Ú CGE.D ÇîñÆîÆàð îÄÔ ÇêÁÅ ÔË¢

ÈÁ∆¡ª ”⁄ ¿πº⁄ ͺË∆ ‘Û∑ ¡≈¿π‰ Á∆ √øÌ≈ÚÈ≈

ÁËéâÆÁËî¶ é¶ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ îÄÔ î¹¼Ö åÏð Óå¶ ìñ¯ÇÚÃåÅé, Çÿè Áå¶ ê¿ÜÅì ç¶ Õ¹Þ ÇÔ¼ÇÃÁ» ÇòÚ Ô¯ÇÂÁÅ, ìñ¯ÇÚÃåÅé ÇòÚ C@ ÃÅñ çÆ ÁÏÃå 寺 E ×¹äÅ Áå¶ Çÿè ÇòÚ C@ ÃÅñ çÆ ÁÏÃå éÅñ¯º E.G ×¹äÅ ìÅÇðô Ô¯ÂÆ¢ ìÆåÆ BF Á×Ãå ù, êÅÇÕÃåÅé îÏÃî ÇòíÅ× (êÆÁËîâÆ) ç¶ Ôó· ê±ðò Áé¹îÅé ÇòíÅ× (ÁËëÁËëâÆ) é¶ Ú¶åÅòéÆ ÜÅðÆ ÕÆåÆ ÔË¢ Õ¶êÆ Ã±ì¶ ç¶ éÏôÇÔðÅ Çò¼Ú ÃÇæå ÕÅì¹ñ éçÆ ç¶ éÅñ-éÅñ ÕÅì¹ñ Áå¶ Çÿè çÆÁ» ÃÔÅÇÂÕ éçÆÁ» Çò¼Ú À¹¼Ú ê¼èðÆ Ôó· ÁÅÀ¹ä çÆ Ã¿íÅòéÅ ÔË¢


Vol. No. 244 Wednesday, 31st August 2022-06th Sepetmber 2022 Price $ 1.00 Editor : Pardeep Bains www.nripost.com

ÏÀ∆ ”⁄ «√ø◊Ò ◊º‚∆ ˘ Í∂Ù ¡≈¬∂ ‘≈Á√∂ ”⁄ F ‘Ò≈’ ìËðÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ñËÕðÏÃ ç¶ ÇÖâÅðÆ å¯º Õ¯Ú ìä¶ ÇñÀ±Õ òËÃà 寺 ÇÂñÅòÅ ê¿Ü Ô¯ð éÏÜòÅé ÇÖâÅðÆÁ» ç¶ ôÇé¼ Ú ðòÅð ù ñÅêåÅ Ô¯ ä çÆ Çðê¯ ð à ÇîñÆ ÃÆ êð ÇÂé· » ÃÅÇðÁ» ç¶ ìËðÆ, úéàÅðÆú Çò¼Ú Çÿ×ñ ×¼âÆ ù ê¶ô ÁŶ ÔÅçö Çò¼Ú îÅð¶ ÜÅä çÅ ÖçôÅ ÔË¢ ìËðÆ ê¹Çñà ÃðÇòÇÃ÷ (ìÆêÆÁËÃ) ÕÇîÀ±ÇéÕ¶ôé÷ Õ¯ÁÅðâÆé¶àð ÜËé¶à î¶Á÷ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÁËåòÅð åó·Õ¶ B òܶ ìËðÆ ê¹ÇñÃ, îËÕ¶Á ð¯â å¶ ÕÅÀ±ºàÆ ð¯â BG òÅñ¶ ÇÂñÅÕ¶ Çò¼Ú ÔÅçö çÆ Öìð Çîñä 寺 ìÅÁç îÏÕ¶ À¹¼å¶ êÔ¹¿ÚÆ¢ ÇÂà ׼âÆ Çò¼Ú AI-B@ ÃÅñÅ D ñóÇÕÁ» å¶ B ñóÕ¶ ÃòÅð Ãé, ç¶ ñÅêåÅ Ô¯ä çÆ Öìð ÇîñÆ ÃÆ¢ ÔÅçö ç¶ Ãì¿è Çò¼Ú ìÔ¹å ؼà ÜÅäÕÅðÆ ðñÆ÷ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÃàÆ ÁÅë ìËðÆ ò¼ñ¯º ÇÂà ׼ñ çÆ ê¹ôàÆ ÁËåòÅð ç¹êÇÔð ù ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÕ ÇÜÃ æ» À¹¼å¶ ÔÅçÃÅ Ô¯ÇÂÁÅ À¹Ô Õ¿ÃàÌÕôé ê̯ÜËÕà çÅ ÇÔ¼ÃÅ ÃÆ å¶ ¦î¶º Ã 寺 ÔÆ ÇÂà ñ»Ø¶ ù ì¿ç ÕðÕ¶ ð¼ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ê¹Çñà ò¼ñ¯º ÇîÌåÕ» ç¶ é» ÜÅðÆ éÔÄ ÕÆå¶ ×¶ Ôé êð ÇÂé·»

Çò¼Ú¯º ÇÂ¼Õ çÆ êÛÅä ñ¯Õñ ñËÕðÏà ÇÖâÅðÆ å¶ Õ¯Ú ÇñÀ±Õ òËÃà òܯº Ô¯ÂÆ ç¼ÃÆ Ü»çÆ ÔË¢ ÁËåòÅð ù úéàÅðÆú ç¶ êÌÆîÆÁð â¼× ë¯ðâ ò¼ñ¯º ïôñ îÆâÆÁÅ À¹¼å¶ ÇîÌåÕ» ç¶ êÇðòÅð» ñÂÆ ç¹¼Ö çÅ êÌ×àÅòÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢

Ó≈÷Ó: À√‡ØÀ∫‡ ”⁄ ÷≈‰≈ ÷≈‰ Ú≈Ò∂ ’¬∆ ÒØ’ ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ ÌÂ∆ úéàÅðÆú (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)òÆÕË º â À¹ ¼ å ¶ îÅðÖî, úéàÅðÆú ç¶ ðË Ã à¯ ð Ë º à Çò¼Ú ÖÅäÅ ÖÅä òÅñ¶ ÕÂÆ ñ¯Õ» ù ÔÃêåÅñ ÇòÚ íðåÆ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ¢ ÇÂà ØàéŠ寺 ìÅÁç ÇÂà ðËÃà¯ð˺à ù ì¿ç Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔË å¶ îÅîñ¶ çÆ Ü»Ú ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂ¼Õ ÇìÁÅé Çò¼Ú ïÏðÕ ðÆÜé ò¼ñ¯º ÇÂà ׼ ñ çÆ ê¹ ô àÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÕ ÕË Ã ñî¯ ð ÁËòÇéÀ± À¹¼å¶ ÃÇæå ÇâñÅÂÆà ðËÃà¯ð˺à

Á˺â ìÅðìÆÇÕÀ± Çò¼Ú ÖÅäÅ ÖÅä òÅñ¶

ÕÂÆ ñ¯Õ» ç¶ ÇìîÅð êËä çÆÁ» Çðê¯ðà» Çîñä 寺 ìÅÁç îÅîñ¶ çÆ Ü»Ú ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ Áܶ ÇÂÔ êåÅ éÔÄ ñ¼× ÃÇÕÁÅ ÔË ÇÕ ÇÕ¿é¶ ñ¯Õ ÇÂà ØàéÅ Çò¼Ú ÇìîÅð ê¶ å¶ Ü» Çëð ÇÂÔ Ã¼ í ÇÕª òÅêÇðÁÅ¢ÇÜà ÇÕö ò¼ñ¯º BG Ü» BH Á×Ãå ù ÇÂà ðËÃà¯ð˺à Çò¼Ú ÖÅäÅ ÖÅèÅ Ç×ÁÅ å¶ Ü¶ À¹é·» ù ÇÕö åð·» ç¶ ×¿íÆð ñ¼Ûä é÷ð ÁÅ ðÔ¶ Ôé å» À¹é·» ù ëÏðÆ îËâÆÕñ îçç ÔÅÃñ Õðé ñÂÆ ÁÅÇÖÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢

’ÀÈ∂‚≈ ”⁄ ‘˜≈ª ¡øÂ≈Ù‡∆¡ª Á≈ Ì«Úº÷ «¬Ó∆◊Ã∂ÙÈ ÏÀ’Ò≈◊ «Ú⁄ Ϋ√¡≈ úàÅòÅ (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)ÇÂ¼Õ Ô¯ð ÁÕÅçÇîÕ ÃÅñ çÆ ô¹ð±ÁÅå ç¶ ÁÅÃ-êÅÃ, Ô÷Åð» Á¿åððÅôàðÆ ÇòÇçÁÅðæÆ ÇÂÔ À¹âÆÕ Õð ðÔ¶ Ôé ÇÕ ÕÆ À¹Ô ÇòÁÕåÆ×å ÕñÅû ñÂÆ Ãî¶ º ÇÃð ÕË é ¶ â Å ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ ÃÕä׶ Ü» éÔÄ¢ ÇÂîÆ×̶ôé, ðÇëÀ±ÜÆ÷ Áå¶ ÇÃàÆ÷éÇôê ÕË é ¶ â Å (ÁÅÂÆÁÅðÃÆÃÆ) ç¶ åÅ÷Å Á¿ Õ ÇóÁ» Áé¹ Ã Åð, ñ×í× AFI,@@@ ÇòÇçÁÅðæÆ AE Á×Ãå å¼Õ, ÁÅêä¶ Ãà¼âÆ êðÇîà ñÂÆ ÕË é ¶ â ÆÁé êÌ ò Åé×Æ çÆ À¹ â ÆÕ Õð ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂÔ ÁÃêôà ÔË ÇÕ À¹ é · » Çò¼ Ú ¯ º ÇÕ¿ é ¶ ÇìéË Õ Åð Á×ñ¶ îÔÆé¶ ÕñÅû ô¹ ð ± Õðé òÅñ¶ Ãé¢ ëË â ðñ Á¿ Õ ó¶ çðÃÅªç¶ Ôé ÇÕ Ü¹ ñ ÅÂÆ ç¶ Á¿ å å¼ Õ , ìÕÅÇÂÁÅ Á¿åððÅôàðÆ ÇòÇçÁÅðæÆ òÆ÷Å Áð÷ÆÁ» Çò¼ Ú ¯ º CD øÆÃçÆ ÃðÕÅðÆ îÅêç¿ â » ç¶ ÇéðèÅðé éÅñ¯ º êÌ Ç ÕÇðÁÅ Çò¼ Ú Ç÷ÁÅçÅ Ãî» ñË ðÔÆÁ» Ãé¢ ï±ìÆÃÆ ç¶ ì¹ñÅð¶ îËÇæÀ± ðÅîö é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇìÌ Ç àô Õ¯ ¦ ìÆÁÅ ï± é ÆòðÇÃàÆ Çò¼Ú, Á×Ãå å¼Õ, D,@@@ éò¶º Á¿åððÅôàðÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» Çò¼Ú¯º ñ×í× E@@ é¶ Ã¿Õ¶å Çç¼åÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ô òÆ÷Å ê̯ÃËÇÃ¿× Çò¼Ú ç¶ðÆ çÅ Áé¹íò Õð ðÔ¶ Ãé, êð ÇÂÔ Ç×äåÆ ò¼è Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢

Tel. +1 (905) 452-4548 ‡Øª‡Ø Ô±È∆Ú«√‡∆ à¯ð»à¯ ï±éÆòðÇÃàÆ, ܯ ÇÕ ÇÂà êåÞó Çò¼Ú Ç÷ÁÅçÅåð ÇòÁÕåÆ×å ÕñÅû ñÂÆ ÇåÁÅðÆ Õð ðÔÆ ÔË, À¹Ôé» ÃÅð¶ ï¯ × ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù òÆ î¹ñåòÆ Õð ðÔÆ ÔË Ü¯ Ãà¼âÆ êðÇîà Çò¼Ú ç¶ðÆ ÕÅðé ÕËé¶âÅ êÔ¹¿Úä ç¶ ï¯× éÔÄ Ôé¢

ÓÀÈ∆‡ØÏ≈ Ô±È∆Ú«√‡∆ ABE@ ÈÚ∂∫ ’Ó⁄≈∆¡ª Á∆ ÌÂ∆ Ò¬∆ Óπ « ‘ø Ó ⁄Ò≈ «‘≈ ‘À

ÇÕö òÆ Á¿åððÅôàðÆ ÇòÇçÁÅðæÆ ñÂÆ Ü¯ ÁÅêäÅ çÅÖñÅ î¹ñåòÆ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÅ ÔË, Ãî» ÃÆîÅ Ãå¿ìð BG, B@BB å¼Õ òèÅ Çç¼åÆ ÔË,” ÇêÛñÆ Ãî» ÃÆîÅ CA Á×Ãå ÃÆ¢ ëËâðñ ê¼èð Òå¶, Çòç¶ô» å¯ º ÁÏ é ñÅÂÆé êó· ðÔ¶ Á¿ å ððÅôàðÆ ÇòÇçÁÅðæÆ Ü» ܯ CA Á×Ãå, B@BB 寺 ìÅÁç Ãà¼âÆ êðÇîà çÆ Áð÷Æ Üî·» Õðç¶ Ôé, ÁÅêä¶ ê¯ Ã à-×Ì Ë Ü ±  ¶ ô é Õ¿ î ù êÌíÅÇòå ÕÆå¶ Çìé» ÁÅêä¶ ê̯×ðÅî çÅ A@@ ëÆÃçÆ å¼Õ ÁÅéñÅÂÆé ê±ðÅ Õðé ç¶ ï¯× ðÇÔä׶¢ ò¼â¶ ìËÕñÅ× ù Ô¼ñ Õðé ñÂÆ, ÁÅÂÆÁÅðÃÆÃÆ A,BE@ éò¶º ÕðîÚÅðÆÁ» ù êåÞó ç¶ Á¿å å¼Õ ì¯ðâ Òå¶ ÇñÁÅÀ¹ä ñÂÆ íðåÆ çÆ î¹ÇÔ¿î ÚñÅ ÇðÔÅ ÔË¢

îËéÆà¯ìÅ ï±éÆòðÇÃàÆ é¶ ê̯Çò¿ôÆÁñ Áå¶ ëËâðñ ÃðÕÅð» éÅñ ê̯ÃËÇÃ¿× ç¶ Ã Áå¶ ÇòÇçÁÅðæÆ òÆ÷Å Áð÷ÆÁ» ç¶ îÏ Ü ± ç Å ìËÕñÅ× ù Öåî Õðé ìÅð¶ ÇÚ¿ å Åò» òÆ À¹ á ÅÂÆÁ» Ôé¢ ÇÂà ÃÅñ Ô¹ ä å¼ Õ , ÁÅÂÆÁÅðÃÆÃÆ é¶ ñ×í× CF@,@@@ Ãà¼âÆ òÆÇ÷Á» çÆ êÌ Ç ÕÇðÁÅ ÕÆåÆ ÔË , ܯ ÇÕ B@BA çÆ ÇÂö ÇîÁÅç ç¶ î¹ÕÅìñ¶ AG øÆÃçÆ ò¼è ÔË¢

Ú≈‡¨ Ô±È∆Ú«√‡∆ òÅàð¬ ï±éÆòðÇÃàÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ ìÔ¹å ÃÅð¶ Ç¿ÃàÌÕàð À¹é·» ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ñÂÆ ÇÂ¼Õ Çðî¯à ÇòÕñê À¹ ê ñìè ÕðÅÀ¹ ä ׶ ܯ òÆ÷Å ç¶ ð Æ ÕÅðé ÇîÁÅç ç¶ ô¹ð± Çò¼Ú ÕËé¶âÅ éÔÄ êÔ¹¿Ú ÃÕç¶ Ôé¢

«√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Á∆ √«’¿±«‡∆ ÚºË≈ √’Á∆ ‘À ¯∂‚Ò √’≈! úàÅòÅ (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- êìÇñÕ Ã¶ ë àÆ î¿åðÆ îÅðÕ¯ î˺âÆÇÃé¯ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇÃÁÅÃåçÅé» çÆ ÃÇÕÀ±ÇðàÆ òèÅÀ¹ä ç¶ îÅîñ¶ À¹¼å¶ ø¶âðñ ÃðÕÅð ÇòÚÅð Õð ðÔÆ ÔË¢ À¹é·» ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÕÂÆ ÇÃÁÅÃåçÅé» ù ÇÜò¶ º å¿ × êð¶ ô Åé ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË Ü» èîÕÆÁ» Çç¼åÆÁ» Ü»çÆÁ» Ôé À¹ Ô ÜîÔ± ð ÆÁå ù Öåð¶ å¯ º ÇÂñÅòÅ Õ¹ ¼ Þ éÔÄ¢À¹ é · » ÇÂÔ òÆ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÜò¶º ÃÇÕÀ±ÇðàÆ òÅñ¶ ÔÅñÅå ×¹¿ÞñçÅð Ô¹¿ç¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé, ÁÇÜÔ¶ Çò¼Ú åÅêîÅé ù æ¯ó·Å ؼà Õðé çÆ ñ¯ó ÔË¢ ÇÜÕðï¯× ÔË ÇÕ ÁñìðàÅ Çò¼Ú ÇâêàÆ êÌèÅé î¿åðÆ Ç´ÃàÆÁÅ ëðÆñ˺â ù êð¶ôÅé ÕÆå¶ ÜÅä çÅ òÆâÆú ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ¹ä 寺 ìÅÁç ÃðÕÅð ò¼ñ¯º

ÇÃÁÅÃåçÅé» çÆ ÃÇÕÀ±ÇðàÆ òèÅÀ¹ä À¹¼å¶ ÚðÚÅ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂà òÆâÆú Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ÇòÁÕåÆ ×Ì˺â ê̶ðÆ, ÁñìðàÅ ç¶ ÇÃàÆ ÔÅñ Çò¼Ú ëðÆñ˺â å¶ À¹é·» ç¶ ÃàÅë ò¼ñ¯º ÇÂ¼Õ ÁËñ¶ò¶àð Çò¼Ú Úó·é 寺 êÇÔñ» À¹é·» ù ×Åñ» Õ¼ãçÅ å¶ èîÕÆÁ» Çç¿çÅ é÷ð ÁÅ ÇðÔÅ ÔË¢ î˺âÆÇÃé¯ é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ î¿åðÆÁ» ù ÇÂà åð·» å¿× êð¶ôÅé ÕðéÅ å¶ èîÕÆÁ» Çç¼åÅ ÜÅäÅ ê¼ÖêÅå òÅñÅ î¹¼çÅ éÔÄ ÔË¢ ÁÃÄ ò¶Ö ðÔ¶ Ô» ÇÕ îÇÔñÅò», Ô¯ð éÃñ» éÅñ Ãì¿èå ÕËé¶âÆÁé÷ å¶ Ç¿âÆÜÆéà ñ¯Õ» ÇÖñÅë ÇÂà åð·» çÆÁ» ØàéÅò» Çò¼Ú òÅèÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ëðÆñ˺â éÅñ òÅêðÆ ÇÂà åð·» çÆ ØàéÅ çÆ

‡Øª‡Ø ”⁄ Íø‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ Á∂ √Í∆’ ’πÒÂ≈ √øËÚª Á≈ ’∆Â≈ «Èºÿ≈ √Ú≈◊ ௠ð »à¯ (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ê¿ Ü Åì ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ ÃêÆÕð Õ¹ ñ åÅð Çÿ Ø Ã¿ è òÅ çÅ ÁÅî ÁÅçîÆ êÅðàÆ (ÁÅê) ௠ð »à¯ (ÕË é ¶ â Å) ò¦àÆÁð» ò¼ ñ ¯ º Çé¼ Ø Å ÃòÅ×å ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ௠ð »à¯ ¶ Á ðê¯ ð à ç¶ é¶ ó ¶ ÇÂÔ ÃîÅð¯ Ô ÒÁÅêÓ ÕË é ¶ â Å ç¶ ÔðêÌ Æ å Ö¯ à Å, ÕîñÜÆå Çü è ± , ï Ô ä Çÿ Ø ãÆâÃÅ, êÅñ ð¿ è ÅòÅ, âÅ. ×¹ ð çÆê Çÿ Ø ×ð¶ ò Åÿ Áå¶ Ü¼ à Çü è ± ÁÅÇç ç¶ ÃÇÔï¯ × éÅñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÃêÆÕð ÿèò» é¶ íÅòê±ðÕ íÅôé Çò¼Ú Ãî±Ô Õé¶âÆÁéÅ çÅ î¹¼Ö î¿åðÆ í×ò¿å ÇÃ¿Ø îÅé çÆ ÃðÕÅð òñ¯º Ú¯ä» Çò¼Ú ÃÇÔï¯× ñÂÆ è¿éòÅç ÕÆåÅ¢ íð¯ÃÅ Çç¼åÅ ÇÕ ÃðÕÅð å¹ÔÅⶠíð¯Ã¶ å¶ ÖðÆ À¹ ¼ å ð¶ × Æ¢ À¹ Ô é» ÇÕÔÅ ÇÕ ê¿ Ü Åì å¯ º ÕË é ¶ â Å ç¶ ñÂÆ ëñÅÂÆà» ñÂÆ Õ¶ºçð ÃðÕÅð éÅñ êÇÔñ ç¶ ÁèÅð å¶ ×¼ñ Õð¶×Æ¢ ÁËéÁÅðÁÅÂÆÜ çÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ Óå¶ Õ¿î ÕÅð çÅ ÇÜ¿îÅ ÃðÕÅð çÅ Ô¯ò¶×Å¢ îÆâÆÁÅ ò¼ñ¯º ÜôòÆð ôîÆñ ðËâ ÁËëÁËî ð¶âÆú Áå¶ ÔðÚ¿ç ÇÃ¿Ø ìÅÃÆ é¶ Ã¿ì¯èé ÕÆåÅ¢ ìñÇÜ¿çð öÖÅ é¶ ÕËé¶âÅ ç¶ Ã¹î¼Ú¶ îÆâÆÁÅ ò¼ñ¯º ÃêÆÕð ÿèò» çÅ ÕËé¶âÅ Çò¼Ú ÁÅÀ¹ä Óå¶ ÃòÅ×å ÕÆåÅ¢ ÃÔ±ñå» å¯ Ã¼Öä¶ å¶ Ã¶ÖÅ Õñ» á¼áÆ íÅÂÆ

ÃðÕÅðÆ ÔÃêåÅñ çÅ î¹¼çÅ À¹Ôé» ç¶ ÇèÁÅé Çò¼Ú Çòô¶ô åÏð Óå¶ ÇñÁ»çÅ¢ ÁÖÆð å¶ Ã¿ Ú ÅñÕ ÔðêÌ Æ å Ö¯ Ã Å é¶ Ãí çÅ êÔ¹ ¿ Ú ä å¶ Çòö ô åÏ ð Óå¶ è¿ é òÅç ÕÆåÅ¢ ÇÂà îÏ Õ ¶ éÇð¿ ç ð ÃË ä Æ, Á¿ Ç îÌ å êÅñ Çÿ Ø , ÁÅñîÜÆå Çÿ Ø îÅé, ù Ö ÜÆå ìðÅó, ð¹ Ç ê¿ ç ð ×ð¶ ò Åÿ Áå¶ Ã¿ ç Æê ìðÅó ÔÅÇ÷ð Ãé¢

‡Øª‡Ø ”⁄ Íø‹≈Ï ‚∂¡ Ó∂Ò∂ È∂ Íø‹≈Ï Á∆ Ô≈Á Â≈˜≈ ’Ú≈¬∆, Úº‚∆ «◊‰Â∆ ”⁄ Íø‹≈Ï∆¡ª È∂ ’∆Â∆ ÙÓ±Ò∆¡Â ìðË º êàé (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ìðË º êàé ë¶ Á ð ×ðÅÀ± º â ê¿ÜÅì â¶Á î¶ñÅ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÜà Çò¼Ú À¹¼æ¶ ðÇÔ¿ç¶ ê¿ÜÅìÆÁ» é¶ ò¼âÆ Ç×äåÆ ÓÚ ôî±ñÆÁå ÕÆåÆ¢ î¶ñ¶ ÓÚ ÇÜ¼æ¶ Á¿åððÅôàðÆ íÅÂÆÚÅð¶ é¶ ôî±ñÆÁå ÕÆåÆ, À¹¼æ¶ ìÅìÅ é÷îÆ é¶ ñÇÔ¿ç¶ ê¿ÜÅì 寺 ôî±ñÆÁå ÕðÕ¶ ÇÂÇåÔÅà ðÇÚÁÅ¢ ÇÂà îÏ Õ ¶ ê¿ Ü ÅìÆ ×ÅÇÂÕ Õ¯ ð ¶ Á ÅñÅ îÅé,ÃÅÜé ÁçÆì,ìÅéÆ Ã¿è±, çÆê Çã¼ñ¯º, ÜËÃîÆé ܼÃÆ, ¶Á˼à åÅðÆ, ÔÅðâÆ, ì¹¼Õé ܼ à , ×ÆåÅ ìË º Ã, ÔË ð Æ Ã¿ è ± ò¼ Ö -ò¼ Ö ÕñÅÕÅð» é¶ ÁÅêä¶ Á¿ ç Å÷ Çò¼Ú õ±ì ð¿× ì¿Çé·ÁÅ¢ Ãà¶Ü çÆ ÕÅðòÅÂÆ ê¹ôÇê¿çð Ã¿è± é¶ ÇéíÅÂÆ Ü¯ ôñÅØÅï¯× ÃÆ¢ î¶ñ¶ çÆ Ãî¹¼ÚÆ àÆî ò¼ñ¯º î¶ñ¶ Çò¼Ú êÔ¹¿Ú¶ Ãî±Ô êÇðòÅð», ÃêϺÃð÷, î¯àð ÃÅÂÆÕñÕñ», ÜÆê» òÅñ¶ òÆð» Ãî¹¼Ú¶ îÆâƶ Áå¶ò¦àÆÁð» çÅ åÇÔ Ççñ¯º è¿éòÅç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÜé·» ÕðÕ¶ î¶ñÅ ì¶Ô¼ç Ãëñ ÇðÔÅ¢ àÆî î˺ìð ÜÃÇò¿çð Ö¯ÃÅ é¶ ÇÂÕ òÅð Çëð Ãî¹¼Ú¶ íÅÂÆÚÅð¶ çÅ è¿éòÅç ÕÆåÅ¢ ÇÂà îÏÕ¶ êÕÏó¶, Üñ¶ìÆÁ» çÆÁ» ÃàÅñ» ñ×ÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» Ãé¢ ÇÂÔ î¶ñ íÅðåÆ ê¿ÜÅì çÆ ïÅç åÅ÷Å ÕðòÅ Ç×ÁÅ¢

ÃÅðÆÁ» êÅðàÆÁ» ç¶ ÁÅ×±Á» ò¼ñ¯º Çé¿çÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ å¶ ÕÂÆÁ» é¶ å» Ö¹ç éÅñ òÅêðÆÁ» ÇÂà åð·» çÆÁ» ØàéÅò» ìÅð¶ òÆ ç¼ÇÃÁÅ¢ ÇÂà çÏðÅé îÇéÃàð ÁÅë ò¹îé Á˺â Ü˺âð ÇÂÕ¹ÁÅÇñàÆ îÅðÃÆ ñ¶é é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÂÔ Ã¼í üÚî¹¼Ú òÅêð ÇðÔÅ ÔË å¶ À¹é·» ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ À¹Ô êÇÔñ» ÜðéÇñÃà ÃÆ å¶ Çëð üåÅ Çò¼Ú ÁÅÂÆ¢ ç¯ò» Ö¶åð» Çò¼Ú ÔÆ À¹é·» ù å¶ À¹é·» ç¶ êÇðòÅð ù ÕÂÆ åð·» çÆÁ» èîÕÆÁ» ÇîñçÆÁ» ðÔÆÁ» Ôé¢ îÇéÃàð ÁÅë ëËÇîñÆ÷, ÇÚñâðé Á˺â ïôñ ÇâòËñêî˺à ÕðÆéŠׯñâ é¶ òÆ ÇÂà åð·» çÆÁ» èîÕÆÁ» Çîñä å¶ ÃðÕÅð çÆ ÇÚ¿åÅ ù ÜÅÇÂ÷ ç¼ÇÃÁÅ¢À¹é·» ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ìó¶ ç¹Ö òÅñÆ ×¼ñ ÔË

ÇÕ ÃÅù ÕËé¶âÅ òð׶ ç¶ô Çò¼Ú ÇÂà åð·» ç¶ î¹¼ç¶ À¹¼å¶ ×¼ñ ÕðéÆ êË ðÔÆ ÔË¢ ÃÅìÕÅ ÇëôðÆ÷, úôé÷ å¶ ÕËé¶âÆÁé Õ¯Ãà ×Åðâ î¿åðÆ ìðéÅâËà ÜÏðâé é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÔËðÅéÆ òÅñÆ ×¼ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÃÅù ÇÃÁÅÃåçÅé» çÆ ÃÇÕÀ±ÇðàÆ ìÅð¶ ×¼ñ ÕðéÆ êË ðÔÆ ÔË¢ ÇÜÕðï¯× ÔË ÇÕ ÇÂÔ Õ¯ÂÆ éò» î¹¼çÅ éÔÄ ÔË¢ Çê¼Û¶ ÇÜÔ¶ Ô¯ÂÆÁ» ëËâðñ Ú¯ä» Çò¼Ú êÌèÅé î¿åðÆ ÜÃÇàé àð±â¯ ò¼ñ¯º ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ ÇÂ¼Õ Õ˺ê¶é ÂÆò˺à çÏðÅé À¹é·» À¹¼å¶ ì¼ÜðÆ Ã¹¼àÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ ÁËéâÆêÆ ÁÅ×± Ü×îÆå ÇÃ¿Ø À¹¼å¶ òÆ úéàÅðÆú Ú¯ä Õ˺ê¶é çÏ ð Åé î¹ ÷ ÅÔðÅÕÅðÆÁ» ò¼ ñ ¯ º ×ñå ëìåÆÁ» Õ¼ à ÆÁ» ×ÂÆÁ» Ãé¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2022

Íø‹≈Ï

www.nripost.com

◊π± ◊ÃøÊ √≈«‘Ï Á≈ Í«‘Ò≈ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ ÙË≈ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ Â÷ √Ã∆ ͇È≈ √≈«‘Ï Á∂ ‹Ê∂Á≈ ‰‹∆ ◊πÁπ¡≈≈ √Ã∆ ≈Ó√ √≈«‘Ï ÂØ∫ È◊ ’∆ÂÈ √‹≈«¬¡≈; Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ √ø◊ ÈÂÓ√Â’ ‘ج∆ Á¿ Ç îÌ å Ãð (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ×¹ ð ± ×Ì ¿ æ ÃÅÇÔì çÅ êÇÔñÅ êÌ Õ Åô ê¹ ð ì Á¼ Ü Ã¿ × å ò¼ñ¯º ôðèÅê±ðé ã¿× éÅñ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà îÏÕ¶ ô̯îäÆ Õî¶àÆ é¶ Ã¿×å ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ê¹ðÅäÆ Ú¼ñÆ ÁÅ ðÔÆ ðòÅÇÂå î¹åÅìÕ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ðÅîÃð ÃÅÇÔì 寺 ÃÌÆ çðìÅð ÃÅÇÔì å¼Õ é×ð ÕÆðåé ÃÜÅÇÂÁÅ¢ ÇÂà îÏÕ¶ êÅòé Ãð±ê ù ùÇéÔðÆ êÅñÕÆ Çò¼Ú ùô¯Çíå Õð Õ¶ ÿ×åÆ ÜÇæÁ» ò¼ñ¯º ôìç ×ÅÇÂé ÕðÇçÁ» Áå¶ ÜËÕÅÇðÁ» çÆ ×¹¿Ü Çò¼Ú ÃÌÆ çðìÅð ÃÅÇÔì ÇñÁŪçÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà Ãì¿è Çò¼Ú ×¹ðç¹ÁÅðÅ ðÅîÃð, ÇÜ¼æ¶ ×¹ð± ÁðÜé ç¶ò é¶ êÅòé Ãð±ê çÆ Ã¿êÅçéÅ ÕÆåÆ ÃÆ, ÇòÖ¶ ÁÖ¿â êÅá ç¶ í¯× êŶ ׶¢ ÇÂà îÏÕ¶ ÃÌÆ çðìÅð ÃÅÇÔì ç¶ î¹¼Ö ×Ì¿æÆ Ç×ÁÅéÆ Ü×åÅð Çÿ Ø é¶ ò¼ â Æ Ç×äåÆ Çò¼ Ú Ü¹óÆ Ã¿×å ù êÇÔñ¶ êÌÕÅô ê¹ðì çÆÁ» òèÅÂÆÁ» Çç¼åÆÁ»¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ×¹ð± ÁðÜé ç¶ò é¶ AF@D Çò¼Ú ×¹ð± ×Ì¿æ ÃÅÇÔì çÆ Ã¿êÅçéÅ Õð Õ¶ üÚÖ¿â ÔÇðî¿çð ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ êÇÔñÅ êÌÕÅô ÕÆåÅ ÃÆ¢ ìÅìÅ ì¹¼ãÅ ÜÆ ù êÇÔñ¶ ×Ì¿æÆ æÅê Õ¶ öòŠÿíÅñ çÆÁ» öòÅò» Çç¼åÆÁ» å¶ ÃÌÆ ÔÇðî¿çð ÃÅÇÔì çÆ ð¯÷ÅéÅ çÆ îðïÅçÅ ÕÅÇÂî ÕÆåÆ¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ êÇÔñ¶ êÌÕÅô îÏÕ¶ ×¹ð± ÃÅÇÔì ×¹ ð ç¹ Á ÅðÅ ÃÌ Æ ðÅîÃð ÃÅÇÔì å¯ º é×ð ÕÆðåé ç¶ ð± ê Çò¼ Ú êÅòé Ãð± ê ù ÃÌ Æ çðìÅð ÃÅÇÔì ÇñÁŶ Ãé å¶ ×¹ð± ÕÅñ 寺 Á¼Ü å¼Õ ÇÂö êÌ ¿ ê ðÅ Áé¹ Ã Åð é×ð ÕÆðåé ÃÜÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔË ¢ ÇÂà îÏ Õ ¶ çðìÅð ÃÅÇÔì ç¶ î¹ ¼ Ö ×Ì ¿ æ Æ Ç×ÁÅéÆ Ü×åÅð ÇÃ¿Ø å¶ ô̯îäÆ Õî¶àÆ ç¶ êÌ è Åé ÁË â ò¯ Õ ¶ à ÔðÇÜ¿ ç ð Çÿ Ø èÅîÆ é¶ ê¿ Ü ÇêÁÅÇðÁ», ÇéôÅéÚÆ å¶ é×ÅðÚÆ Çÿػ ù ÇÃð¯êÅú í¶à ÕÆ嶢

Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ Ò¬∆ ÍÃÏøË’ ’Ó∂‡∆ ÚÒØ∫ ω≈¬∆ ◊¬∆ E ÓÀ∫Ï∆ ’Ó∂‡∆

ÓØÁ∆ ÚºÒØ∫ ◊π± ◊ÃøÊ √≈«‘Ï Á∂ Í«‘Ò∂ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ ”Â∂ ÚË≈¬∆¡ª éòÄ Çç¼ ñ Æ- êÌ è Åé î¿ å ðÆ éÇð¿ ç ð î¯ ç Æ é¶ ×¹ ð ± ×Ì ¿ æ ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶ êÇÔñ¶ êÌ Õ Åô ê¹ ð ì Óå¶ ñ¯ Õ » ù òèÅÂÆ Çç¼ å Æ¢ êÌ è Åé î¿ å ðÆ é¶ àòÆà ÕÆåÅ,ÒÒÁ¼ Ü ×¹ ð ± ×Ì ¿ æ ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶ êÌ Õ Åô ê¹ ð ì ç¶ ô¹ í îÏ Õ ¶ Óå¶ î¶ ð ¶ ò¼ ñ ¯ º Ôð ÇÕö ÖÅà åÏ ð Óå¶ Çü Ö » ù ñ¼ Ö -ñ¼ Ö òèÅÂÆÁ»¢ÓÓ

Ú¿âÆ×ó· (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- åõå ÃÌÆ êàéÅ ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð ÇÃ¿Ø ÃÅÇÔì Ç×ÁÅéÆ ðäÜÆå ÇÃ¿Ø ×ÏÔð ù ÁÔ¹ç¶ å¯º ÔàÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ Áå¶ À¹é·» 寺 ÃÅðÆÁ» ÃÔ±ñå» òÅêà ñË ñÂÆÁ» ×ÂÆÁ» Ôé¢ åõå ÃÌÆ êàéÅ ÃÅÇÔì ×¹ðç¹ÁÅðÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ ç¶ êÌèÅé ÁòåÅð ÇÃ¿Ø ÇÔå òñ¯º ÜÅðÆ ÇñÖåÆ ê¼åð Áé¹ÃÅð âÅ. ×¹ðÇò¿çð ÇÃ¿Ø ÃîðÅ òñ¯º Çç¼å¶ êËÇÃÁ» çÆ í¶àÅ ç¶ ñ¼×¶ ç¯ô» ÓÚ Üæ¶çÅð ðäÜÆå ÇÃ¿Ø ÃîðÅ çÅ é» ÁÅÀ¹ä ÕÅðé ÃÅð¶ ÁÔ¹ÇçÁ» 寺 ÔàÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂé·» ç¯ô» ÕÅðé ÿ×å» ÇòÚ öñå êÌíÅò ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ¢ îÅîñ¶ çÆ Ü»Ú ñÂÆ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ òñ¯º E î˺ìðÆ Õî¶àÆ ìäÅÂÆ ×ÂÆ ÔË Áå¶ ê¿Ü ÇêÁÅÇðÁ» Á¼×¶ òÆ ÒÜæ¶çÅðÓ ù ê¶ô Ô¯ä ñÂÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ åõå ÃÌÆ êàéÅ ÃÅÇÔì ×¹ðç¹ÁÅðÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ òñ¯º ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÇÕ Ü篺 åÕ À¹Ô Çéðç¯ô ÃÅÇìå éÔÄ Ô¯ Ü»ç¶, À¹ç¯º åÕ åõå ÃÌÆ êàéÅ ÃÅÇÔì 寺 Çîñ¶ ÇÕö òÆ ÁÔ¹ç¶ çÆ òð寺 éÔÄ Õð ÃÕ綢

«’√≈È ÚºÒØ∫ «˜Ò∑≈ ÍÃÏøË’∆ ’øÍÒÀ’√ «√ºË± Ó±√∂Ú≈Ò∂ Á∂ Í«Ú≈ ˘ «¬È√≈¯ «ÁÚ≈¿π‰ Ò¬∆ ÓØÓϺÂ∆ Ó≈⁄ √≈‘Ó‰∂ ÍÃÁÙÈ Áœ≈È ÷πÁ’πÙ∆ ◊πÒ≈Ï∆ √πø‚∆ È≈Ò ‘ج∂ Èπ’√≈È Á≈ Óπ¡≈Ú˜≈ È≈ «ÓÒ‰ ’≈È Ø√ Ú«Ë¡≈

ÓØ◊≈ Á∂ √∆È∆¡ «‚͇∆ Ó∂¡ Íø‹≈Ï Â∂ ‘«¡≈‰≈ ‘≈¬∆ √‰∂ «ÂøÈ ‹‰∂ “¡≈Í” «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ’Ø‡ ÚºÒØ∫ √‘ºÁ∆ ÷∂Âª ÇéÔÅñ ÇÃ¿Ø òÅñÅ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ «Ú⁄ ÷‰È ”Â∂ Ø’ îÆÇâÁÅ)- î¯ × Å çÆ ÇîªÇÃêñ ÕÅðê¯ ð ¶ ô é ç¶ ÃÆéÆÁð ÇâêàÆ î¶Áð êÌòÆé Õ¹îÅð Ãî¶å Çå¿é ÁÅ×± ÁÅî ÁÅçîÆ êÅðàÆ (ÁÅê) Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ ׶ Ôé¢ ÕËìÇéà î¿åðÆ Ú¶åé ÇÃ¿Ø ÜÏó¶îÅÜðÅ å¶ ÇòèÅÇÂÕÅ ÁîéçÆê ÕÏð Áð¯óÅ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶ á ÒÁÅêÓ Çò¼ Ú ôÅîñ Ô¯ ä òÅñ¶ ÃÆéÆÁð ÇâêàÆ î¶Áð êÌòÆé Õ¹îÅð, ÇâêàÆ î¶Áð Áô¯Õ èîÆÜÅ Áå¶ ÇÂ¼Õ ÕϺÃñð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÃðÕÅð çÆÁ» ñ¯ Õ ê¼ Ö Æ éÆåÆÁ» ù ç¶ Ö ÇçÁ» ÒÁÅêÓ Çò¼ Ú ôÅîñ Ô¯  ¶ Ôé¢ ÕË ì Çéà î¿ å ðÆ Ú¶ å é Çÿ Ø

«√øÿ ˘ √≈∂ ¡‘π«Á¡ª ÂØ∫ ‘‡≈«¬¡≈ «◊¡≈

ÜÏ ó ¶ î ÅÜðÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅî ÁÅçîÆ êÅðàÆ ê¿ÜÅì ç¶ ð¿×ñ¶ íÇòÖ ñÂÆ ïåéôÆñ ÔË¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ú¿×¶ ñ¯Õ» çÆ ÁÅîç éÅñ êÅðàÆ î÷ì±å Ô¯ò¶×Æ¢

Ú¿âÆ×ó· (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)ê¿ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆ Õ¯ðà é¶ ÃðÔ¼çÆ Ö¶åð» ÇòÚ Ôð åð·» ç¶ ÜÅÇÂ÷ å¶ éÅÜÅÇÂ÷ Öäé Óå¶ ð¯Õ ñÅ Çç¼åÆ ÔË¢ ÁçÅñå é¶ ÇÂÔ Ô¹Õî ìÆÁËÃÁËë çÆ êàÆôé Óå¶ Ã¹äŶ¢ ìÆÁËÃÁËë é¶ ÁçÅñå Õ¯ñ êÔ¹¿Ú ÕÆåÆ ÃÆ ÇÕ ÃðÔ¼ ç Æ Ö¶ å ð» ÇòÚ ×Ë ð ÕÅùéÆ îÅÂÆÇé¿ × èó¼ñ¶ éÅñ Úñ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂà տî ÇòÚ ñ¼×¶ ÕÅî¶ Çìé» ÇðÔÅÇÂôÆ Ãì±å» 寺 ÇÂæ¶ ðÇÔ ðÔ¶ Ôé å¶ ÇÂæ¶ ðÅå ò¶ñ¶ âð¯é» ðÅÔÄ éôÅ å¶ ÔÇæÁÅð» çÆ åÃÕðÆ ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË¢

«√◊‡ Í∆‰ ÂØ∫ ÓÈ∑≈ ’È ”Â∂ ¡ø«ÓÃÂË≈∆ «√º÷ Á≈ Â∂˜Ë≈ ‘«Ê¡≈ª È≈Ò Úº«„¡≈ ’øÈ Á¿ Ç îÌ å Ãð (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- Á¿ Ç îÌ å Ãð ÓÚ ìÆå¶ Ççé ÇÂ¼Õ Á¿ÇîÌåèÅðÆ ÇÃ¿Ø ç¶ Øð Óå¶ Õ¹Þ ñ¯Õ» ò¼ñ¯º å¶÷èÅð Ô¼ÇæÁÅð» éÅñ ÔîñÅ ÕðÕ¶ Õ¿é ò¼ãä çÅ îÅîñÅ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔË¢ Ü篺 Á¿ÇîÌåèÅðÆ ÇÃ¼Ö é¶ ÇÃ×ðà êÆä òÅÇñÁ» ù ÁÇÜÔÅ Õðé 寺 ð¯ÇÕÁÅ å» À¹é·» é¶ å¶÷èÅð ÔÇæÁÅð» éÅñ Á¿ÇîÌåèÅðÆ ÇÃ¼Ö çÅ Õ¿é ò¼ã Çç¼åÅ¢ îÅîñÅ æÅäŠùñåÅéÇò¿â ÁèÆé ê˺çÆ ÚÏÕÆ Õ¯à Çî¼å ÇÃ¿Ø çÅ ÔË¢ ÇÂà îÅîñ¶ ç¶ Ã¶ì¿è ÓÚ ÷õîÆ ÃÇò¿çð ÇÃ¿Ø ç¶ êÇðòÅðÕ î˺ìð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ìÆå¶ Ççé ×Ì¿æÆ ÃÇò¿çð ÇÃ¿Ø Øð¯º Õ¹Þ ÃÅîÅé ñËä ñÂÆ îÅðÕÆà Ç×ÁÅ å» ÇÂà çÏðÅé À¹Ã ç¶ Øð ç¶ ìÅÔð ÔÆ Õ¹Þ éÏÜòÅé ìËá Õ¶ ÇÃ×ðà êÆ ðÔ¶ ÃÆ¢ ÇÃ×ðà êÆä 寺 îé·Å Õðé Óå¶ À¹Õå éÏÜòÅé» é¶ À¹Ã éÅñ ìçìÕÆ ÕÆåÆ Áå¶ Çëð À¹Ã ù ÜÅé 寺 îÅðé çÆ èîÕÆ Çç¼åÆ¢ ÇÂà 寺 Õ¹Þ Ã 寺 ìÅÁç À¹Õå éÏÜòÅé

““ÁØ Ú ª «Ëª Á∆ «Ù’≈«¬Â ⁄œ ’ ∆ º ’ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆¢ Íπ « Ò√ È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ Ùπ  ± ’ «Áº  ∆ ‘À ¢ Ó≈ÓÒ≈ ¡À  Ú≈ √Ú∂  Á≈ Áº « √¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ◊à ø Ê ∆ √«Úø Á  «√ø ÿ Á≈ ¿π √ Á∂ ◊π ¡ ª„∆ «ÚÙ≈Ò È≈Ò fi◊Û≈ ‘Ø « ¬¡≈ √∆, ‹Ø ÓÀ ‚ ∆’Ò «ÍØ  ‡ ¡≈Ú∂ ◊ ∆, ¿π √ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ’≈Ú≈¬∆ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢”” - «¬ø ⁄ ≈‹, Íπ « Ò√ ⁄œ ’ ∆ ’Ø ‡ Ó∆ «√ø ÿ (¡ø « Óà  √) å¶ ÷ èÅð ÔÇæÁÅð» éÅñ ñË Ã Ô¯ Õ¶ ÁŶ Áå¶ À¹ Ã ç¶ êÇðòÅðÕ îË º ìð» Óå¶ ÔîñÅ Õð Çç¼ å Å¢ ÇÂà çÏ ð Åé Üç¯ º Á¿ Ç îÌ å èÅðÆ ÃÇò¿ ç ð Çÿ Ø Á¼ × ¶ ÁÅÇÂÁÅ å» À¹ é · » é¶ À¹ à Óå¶ ÔîñÅ Õð Õ¶ À¹ à çÅ Õ¿ é ÔÆ ò¼ ã Çç¼ å Å¢ ÇÜÃ å¯ º ìÅÁç Á¿ Ç îÌ å èÅðÆ Çü Ö ÃÇò¿ ç ð Çÿ Ø ù ÷õîÆ ÔÅñå ÇòÚ ÇÃòñ ÔÃêåÅñ ÇòÚ ÇÂñÅÜ ñÂÆ íðåÆ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢

√≈Ï’≈ Óπº÷ ÓøÂ∆ Ï∂¡ø «√øÿ Á∂ ÏπºÂ ”Â∂ ‘Ò’≈ ÂÈ Â≈È Á∂ ÷≈«Ò√Â≈È «˜øÁ≈Ï≈Á Á∂ «Ò÷∂ È≈¡∂ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ ËÓÚ∆ ¡◊È∆‘ØÂ∆ Á≈ Á∂‘ªÂ

ܦèð (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÃæÅéÕ ìÆÁ˼îÃÆ ÚÏÕ Çò¼Ú ñ¼×¶ ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î¿åðÆ îðÔ±î ì¶Á¿å ÇÃ¿Ø ç¶ ì¹¼å ç¹ÁÅñ¶ ñ¼×¶ ôÆô¶ Óå¶ ÇÕö ò¼ñ¯º ÖÅÇñÃåÅé Ç÷¿çÅìÅç ç¶ éÅÁð¶ ÇñÖ Çç¼å¶ ׶¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ Òֶ⻠òåé ê¿ÜÅì çÆÁ»Ó ìÅð¶ î¹¼Ö î¿åðÆ í×ò¿å îÅé ç¶ ñ¼×¶ Ô¯ðÇâ¿× Óå¶ òÆ éÅÁð¶ ÇñÖ¶ ׶ Ãé, ÇÜà ù ê¹ñÆÃ é¶ ÇîàÅ Çç¼åÅ¢ ÇÂÔ ØàéÅ ÁÇÜÔ¶ Ã òÅêðÆ ÔË Ü篺 î¹¼Ö î¿åðÆ í×ò¿å îÅé ܦèð Çò¼Ú Òֶ⻠òåé ê¿ÜÅì çÆÁ»Ó çÅ À¹çØÅàé Õðé ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢ ØàéÅ çÆ Ã±ÚéÅ ÇîñÇçÁ» ÔÆ ê¹ñÆà îÏÕ¶ Óå¶ êÔ¹¿ÚÆ å¶ ôÆôÅ ÃÅø ÕðòÅ Çç¼åÅ¢ ç¼Ãäï¯× ÇÕ ÇÜ¼æ¶ ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î¿åðÆ çÅ ì¹¼å ñ¼×Å Ô¯¯ÇÂÁÅ ÔË À¹¼æ¶ ìÆÁ˼îÃÆ ÚÏÕ Çò¼Ú Ôð ò¶ñ¶ ê¹ñÆà åÅÇÂéÅå ðÇÔ¿çÆ ÔË å¶ ÃÆÃÆàÆòÆ ÕËîð¶ òÆ ñ¼×¶ ԯ¶ Ôé¢ Ô¹ä î¹ñ÷î» çÅ êåÅ ñÅÀ¹ä ñÂÆ ÇÂé·» ÕËîÇðÁ» Ãä¶ ôÇÔð ç¶ Ô¯ð ÃÆÃÆàÆòÆ ÕË î ÇðÁ» çÆ ë¹ à ¶ Ü òÆ Ö¿ Ø ñÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË ¢ Õ¶ º çð ò¼ ñ ¯ º êÅì¿ ç Æô¹ ç Å Üæ¶ì¿çÆ ÒÇüÖà øÅð ÜÃÇàÃÓ ç¶ ÕÅùéÆ ÃñÅÔÕÅð ×¹ðêåò¿å ÇÃ¿Ø ê¿é± é¶ ÇÂà çÆ Ç÷¿î¶òÅðÆ ñ˺ÇçÁ» ÇÂ¼Õ òÆâÆú òÆ ÜÅðÆ ÕÆåÆ ÔË ÇÜà Çò¼Ú ì¹¼å Áå¶ ì¯ðâ Óå¶ Çñõ¶ éÅÁð¶ ÇçÖŶ ׶ Ôé¢ òÆâÆú Çò¼Ú ×¹ðêåò¿å ê¿é± é¶ ì¹¼å Óå¶ ÜÅä òÅñ¶ Õ»×ðÃÆÁ» å¶ ê¿ÜÅì ê¹ñÆà ù Á¿ÜÅî í¹×åä çÆ èîÕÆ òÆ Çç¼åÆ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ê¿é± é¶ CA Á×Ãå ù íÅÂÆ ÇçñÅòð ÇÃ¿Ø ç¶ Ãì¿è Çò¼Ú ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì Óå¶ Ô¯ä òÅñ¶ ÃîÅ×î Ãì¿èÆ òÆ Ã¼çÅ Çç¼åÅ ÔË¢

åðé åÅðé (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÃÆéÆÁð Õ»×ðÃÆ ÁÅ×± Áå¶ ÔñÕÅ åðé åÅðé ç¶ ÃÅìÕÅ ÇòèÅÇÂÕ âÅ. èðîòÆð Á×éÆÔ¯åðÆ (GF) çÅ ç¶ Ô »å Ô¯ Ç×ÁÅ¢ À¹Ô Á¿ÇîÌåÃð ׶ ԯ¶ Ãé Áå¶ À¹é·» çÆ ÛÅåÆ Çò¼ Ú çðç Ô¯ä ÕÅðé îÏå Ô¯ ×ÂÆ¢ ÃÅìÕÅ ÇòèÅÇÂÕ ç¶ êÇðòÅð Çò¼Ú À¹é·» çÆ êåéÆ å¯º ÇÂñÅòÅ ÇÂÕ ñóÕÅ å¶ ÇÂÕ èÆ ÔË¢ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð À¹Ô Ççñ çÆ ÇìîÅðÆ å¯º êÆóå Ãé¢ âÅ. Á×éÆÔ¯åðÆ ç¶ ÇÂÕ Çðôå¶çÅð ÃÅðÇæÕ ôðîÅ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À¹é·» é¶ ÁÅêäÅ ÇÃÁÅÃÆ Ãøð ÁÅêä¶ Ü¼çÆ Çê¿â ô¶ð¯º ç¶ Ãðê¿Ú 寺 ô¹ð± ÕÆåÅ¢ À¹é·» é¶ åðé åÅðé ÇòèÅé ÃíÅ ÔñÕ¶ 寺 ÃÅñ B@AG çÆ Ú¯ä Çò¼Ú ÁÕÅñÆ çñ ç¶ À¹îÆçòÅð ÔðîÆå ÇÃ¿Ø Ã¿è± ù ÔðÅ Õ¶ Ú¯ä ÇܼåÆ ÃÆ¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» À¹Ô ÃÅñ B@@G çÆ Ú¯ä ÔñÕÅ éÏôÇÔðÅ ê¿é±Á» Áå¶ ÃÅñ B@AB çÆ Ú¯ ä åðé åÅðé ÔñÕ¶ å¯ º ÁÕÅñÆ çñ ç¶ À¹ î ÆçòÅð ´îòÅð ðäÜÆå ÇÃ¿Ø ìÌÔîê¹ðÅ Áå¶ ÔðîÆå ÇÃ¿Ø Ã¿è± å¯º ÔÅð ׶ Ãé¢ Öìð ÇñÖ¶ ÜÅä å¼Õ ÃÅìÕÅ ÇòèÅÇÂÕ çÆ ç¶Ô À¹é·» ç¶ Øð éÔÄ ÃÆ ÇñÁ»çÆ ×ÂÆ¢ À¹èð âÅ. Á×éÆÔ¯åðÆ ç¶ ç¶Ô»å çÆ Öìð ùäÇçÁ» ÔÆ Õ»×ðà êÅðàÆ ç¶ òðÕð À¹é·» çÆ åðé åÅðé ÃÇæå ÇðÔÅÇÂô Óå¶ ÇÂÕ¼ á ¶ Ô¯  ¶ å¶ êÇðòÅð éÅñ ÔîçðçÆ çÅ êÌ×àÅòÅ ÕÆåÅ¢

î¹ Õ åÃð (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÇÂæ¯ º ç¶ Ç÷ñ· Å êÌ ì ¿ è ÕÆ Õ¿ ê ñË Õ Ã ç¶ ìÅÔð ÇÕÃÅé» é¶ î¹ÁÅò÷Å éÅ Çîñä 寺 ÇéðÅô Ô¯ Õ¶ êÌçðôé ÕÆåÅ¢ ÇÂà îÏÕ¶ FE ÃÅñÅ ÇÕÃÅé é¶ ÕÇæå åÏð Óå¶ Ö¹çÕ¹ôÆ Õð ñÂÆ¢ Ö¹çÕ¹ôÆ Õðé òÅñ¶ ÇÕÃÅé çÆ êÛÅä ìÇá¿âÅ ç¶ ðŶ Õ¶ Õñ» ç¶ ìñÇò¿çð ÇÃ¿Ø òܯº Ô¯ÂÆ ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÇÕÃÅé ê¿ÜÅì Ö¶å î÷ç±ð ï±éÆÁé å¶ íÅðåÆ ÇÕÃÅé ï±éÆÁé ¶ÕåÅ À¹×ðÅÔ» çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ÇÂռᶠԯ¶¢ ÇÕÃÅé» é¶ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ À¹é·» çÆ éðî¶ çÆ ëÃñ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ×¹ñÅìÆ Ã¹¿âÆ ç¶ Ôîñ¶ ÕÅðé é¹ÕÃÅéÆ ×ÂÆ ÃÆ ÇÜà çÅ À¹é·» ù Ô¹ä åÕ î¹ÁÅò÷Å éÔÄ ÇîÇñÁÅ¢ ê¿ÜÅì Ö¶å î÷ç±ð ï±éÆÁé ç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð ñÛîä ÇÃ¿Ø Ã¶ò¶òÅñÅ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ðŶ Õ¶ Õñ» çÅ ÇÕÃÅé ìñÇò¿çð ÇÃ¿Ø î¹ÁÅò÷Å éÅ Çîñä ÕÅðé ÇéðÅô ÃÆ å¶ ìËºÕ òÅñ¶ À¹Ã ù ÇÕôå ñËä ñÂÆ å¿× Õð ðÔ¶ Ãé¢ À¹Ô ÇêÛñ¶ Õ¹Þ Ã 寺 åäÅÁ ÇòÚ ÃÆ ÇÜà ÕÅðé À¹Ã é¶ Ö¹çÕ¹ôÆ Õð ñÂÆ¢

ÖîÅ䯺 (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ê¿ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕ ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ ç¶ Õåñ 寺 ìÅÁç À¹Ã ç¶ êÇðòÅð ù Ô¹ä å¼Õ ÇÂéÃÅø éÅ Çîñä ç¶ ð¯Ã òܯº ÖîÅ䯺 é÷çÆÕ Çê¿â áÆÕðÆòÅñ Çò¼Ú ùÖìÆð ÇÃ¿Ø Ã¯ÖŠׯÃñ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á éÏÜòÅé» é¶ î¯îì¼åÆ îÅðÚ Õ¼ÇãÁÅ¢ ÇÂà çÏðÅé À¹é·» é¶ ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ ù ôðè»ÜñÆ í¶à ÕÆåÆ¢ ç±ÃðÆ ÕñÅà Çò¼Ú êó·ç¶ ì¼Ú¶ ùÖîéܯå ÇÃ¿Ø ×¯Ãñ é¶ ÇÃ¼è± ò¼ñ¯º ÇñÇÖÁÅ ÒBIEÓ ×Æå ×Å Õ¶ ô¹¼íçÆê ÇÃ¿Ø À¹ðø ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ ù ïÅç ÕÆåÅ¢ ùÖòÆð ÇÃ¿Ø ×¯Ãñ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À¹Ô ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñ çÆ îÏå 寺 ìÅÁç ê¿ÜÅì ç¶ éÏÜòÅé ×ÇÔð¶ Ãçî¶ ÒÚ Ôé¢ ÇÂà îÏ Õ ¶ ù Ö Çò¿ ç ð Çÿ Ø ð¯ Ô ñ, òÇð¿ ç ð Çÿ Ø ×¯ à ñ, ðòÆ Õñ¶ð, Õðé (Ç÷¿îÆçÅðÅ ãÅìÅ), Õðéܯå ÇÃ¿Ø ×¯Ãñ, í¹Çê¿çð ÇÃ¿Ø áÆÕðÆòÅñ, ÜÃòÆð ÇÃ¿Ø áÆÕðÆòÅñ, çîé ìÇñ¿ × , ÃåÇò¿ ç ð Çÿ Ø íóÆ, ÜÇå¿ ç ð ÇÃ¿Ø íóÆ, Ü×òÆð ÇÃ¿Ø Ü¼×Å, ùÖç¶ò ÇÃ¿Ø Õñ¶ð, ô¹íçÆê ÇÃ¿Ø áÆÕðÆòÅñ, ìÅìŠùÖÇò¿çð ÇÿØ, ðØòÆð ÇÿØ, é¿ìðçÅð ñÖòÆð ÇÃ¿Ø å¯º ÇÂñÅòÅ Çê¿â ç¶ Ô¯ð éÏÜòÅé ÔÅ÷ð Ãé¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2022

Í≈«’√Â≈È ÏÀ·∂ ¡ºÂÚ≈Á∆ «øÁ≈ Á∆ ËÓ’∆, «’‘≈- Íπ«Ò√ Ó∂∂ Ïø«Á¡ª ˘ Âø◊ ’È≈ ÏøÁ ’∂, ⁄ø◊≈ È‘ƒ ‘ØÚ∂◊≈ Á¿ Ç îÌ å Ãð (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- Á¿ Ç îÌ å Ãð ç¶ ðäÜÆå ÁËòÆÇéÀ± ÇÂñÅÕ¶ Çò¼Ú Á˼ÃÁÅÂÆ ÇçñìÅ× ÇÃ¿Ø çÆ ÇðÔÅÇÂô ç¶ ìÅÔð Öó·Æ ÕÅð Çò¼Ú ÁÅÂÆÂÆâÆ ñÅÀ¹ä ç¶ îÅîñ¶ Çò¼Ú î¹¼Ö ô¼ÕÆ çÆ Ç×Ì ø åÅðÆ å¯ º ìÅÁç êÅÇÕÃåÅé ìË á ¶ Á¼ å òÅçÆ ÔðÇò¿çð ÇÃ¿Ø À¹ðø Çð¿çÅ é¶ Á¿ÇîÌåÃð ê¹Çñà ù ÂÆî¶ñ ðÅÔÄ èîÕÆ Çç¼åÆ ÔË¢ Öìð î¹åÅìÕ Çð¿ç¶ é¶ î¶ñ ÓÚ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ê¹ Ç ñà ÃÅâ¶ ì¿ Ç çÁ» Áå¶ êÇðòÅð» ù ì¶ ò Ü· Å êÌ ¶ ô Åé Õð ðÔÆ ÔË¢ Çð¿çÅ é¶ î¶ñ ÓÚ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂà ÕÅðòÅÂÆ ÓÚ ôÅîñ ê¹ Çñà ÕðîÚÅðÆ ç¶ ÇáÕÅÇäÁ» Áå¶ Øð» çÅ êåÅ ÜÅäç¶ Ôé¢ Çð¿çÅ é¶ ÕÅðòÅÂÆ ì¿ç Õðé çÆ ÇÚåÅòéÆ Çç¿ÇçÁ» ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Ü¶Õð ÇÂà ù éÅ ð¯ÇÕÁÅ Ç×ÁÅ å» éåÆÜÅ Ú¿×Å éÔÄ ÇéÕñ¶×Å¢ ÇÂÔ î¶ñ ê¹Çñà ù ÇÂ¼Õ ò˼ì ÚËéñ ðÅÔÄ êÌÅêå Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ Çð¿çÅ é¶ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ

ÇÕ ÁËÃÁÅÂÆ ÇçñìÅ×, ÇÜà çÆ ÕÅð Ô¶á ì¿ì Çë¼à ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, é¶ ê¿ÜÅì Çò¼Ú ÖÅóÕ±òÅç çÏðÅé ò¼âÆ Ç×äåÆ Çò¼Ú Çüֻ ù îÅÇðÁÅ ÃÆ¢ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ Ü»Ú çÏðÅé Çð¿çÅ çÅ é» ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÕËé¶âÆÁé ×˺×Ãàð» éÅñ Çîñ Õ¶ Çð¿ ç Å é¶ ÁË ¼ à ÁÅÂÆ çÆ ÕÅð ÓÚ ÁÅÂÆÂÆâÆ ñ×ÅÀ¹ ä çÅ Õ¿î ÕÆåÅ ÃÆ¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» îÂÆ Çò¼Ú À¹Ã é¶ î¯ Ô ÅñÆ Çò¼ Ú ÁÅðêÆÜÆ ìñÅÃà ù Á¿ Ü Åî Çç¼ å Å ÃÆ¢ ÔÅñ»ÇÕ, Çðê¯ðà Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ÃÆéÆÁð ê¹Çñà ÁÇèÕÅðÆ ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ Çð¿çÅ ç¶ ç¯ô ì¶ì¹ÇéÁÅç Ôé¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ê¿ÜÅì ê¹ÇñÃ é¶ «ÇèÁÅäÅ ç¶ ÇÂ¼Õ ô¼ÕÆ ÇòÁÕåÆ ç¶ êÇðòÅðÕ î˺ìð» çÆ òÆ îçç ÕÆåÆ, ܯ ÇÕ ëðÅð ÃÆ¢ ê¹Çñà ÇÕö î¹ñ÷î ç¶ êÇðòÅð ù å¿× éÔÄ ÕðçÆ¢

◊À∫◊√‡ ◊ØÒ‚∆ Ï≈Û ÚÒØ∫ Íø‹≈Ï ‹º◊± Ì◊Ú≈ÈÍπ∆¡≈ ◊À∫◊ Á∂ F ÓÀ∫Ï ’∆Â∂ «◊ïÂ≈ ÍπÒ∆√ Â∂ ‹∂Ò∑ ÓøÂ∆ ˘ ËÓ’∆ Ï«·ø‚≈ ‹∂Ò∑ √πÍ‚À∫‡ Á∂ Úº¬∆¬∂ ”Â∂ «¬Â≈˜ ‹Â≈«¬¡≈ ‘ÀØ«¬È, «Í√ÂœÒ Â∂ I Òº÷ πͬ∂ ‚º◊ ÓÈ∆ Ú∆ ’∆ Ï≈ÓÁ Ú¿ â Æ×ó· /ìÇá¿ â Å- ÕË é ¶ â Å ç¶ ×Ë º ×Ãàð

ׯñâÆ ìðÅó é¶ ê¿ÜÅì ç¶ Ü¶ñ· î¿åðÆ ù èîÕÆ Çç¼åÆ ÔË¢ ç¼ÃäÅ ìäçÅ ÔË ÇÕ ×˺×Ãàð ׯñâÆ ìðÅó ê¿ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕ ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ Ô¼ÇåÁÅ ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ ñ¯óÄçÅ ÔË å¶ ÇÂÔ òÆ ÚðÚÅ Úñ ðÔÆ ÔË ÇÕ ×¯ñâÆ ìðÅó ù ê¿ÜÅì ÇñÁÅÀ¹ä ç¶ ïåé å¶÷ Ô¯ ׶ Ôé¢ ×¯ñâÆ ìðÅó é¶ ë¶Ãì¹¼Õ Óå¶ ê¯Ãà êÅ Õ¶ èîÕÆ Çç¼åÆ ÔË¢ ׯñâÆ ìðÅó é¶ ë¶Ãì¹¼Õ Óå¶ ê¯Ãà ÓÚ ê¿ÜÅì ê¹ñÆà ù ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¶ºçðÆ Ü¶ñ· ìÇá¿âÅ çÅ ÇÂÕ ÃÔÅÇÂÕ Ã¹êðâ˺à ìÇá¿âŠܶñ· Çò¼Ú ì¿ç À¹é·» ç¶ ÃÅæÆÁ» ù å¿× ê̶ôÅé Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ìÇá¿âÅ ÓÚ ÃÅðÜ Ã¿è±, ìÏìÆ îñÔ¯åðÅ å¶ Ü×ð¯ôé Ô¹¿çñ ù å¿× ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ À¹Ã é¶ âÆÜÆêÆ ×Ïðò ïÅçò å¶ Ü¶ñ· î¿åðÆ Ôðܯå ì˺à 寺 î¿× ÕÆåÆ ÇÕ Ü¶ñ· ç¶ ÇâêàÆ Ã¹êðâ˺à ÇÖñÅë ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶ å¶ Ü¶ ÕÅðòÅÂÆ éÔÄ Ô¹¿çÆ å» ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ÃìÕ ÇÃÖÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å¢ À¹é·» ܶñ· î¿åðÆ Ôðܯå ì˺à 寺 î¿× ÕÆåÆ ÇÕ À¹é·» ç¶ íðÅò» çÆ Ü¶ñ· ìçñÆ ÜÅò¶ å¶ ÇâêàÆ Ã¹êðâ˺à ÇÖñÅø ìäçÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶¢ ܶÕð À¹é·» ç¶ íðÅò» çÅ Õ¯ÂÆ é¹ÕÃÅé Ô¯ÇÂÁÅ å» À¹Ã çÆ Ç÷¿î¶òÅðÆ ê¹ñÆà çÆ Ô¯ò¶×Æ¢

Á¿ÇîÌåÃð- ê¿ÜÅì ÇòÚ ÒÁÅêÓ çÆ ÃðÕÅð ÁÅÀ¹ä î×𯺠ÃðÕÅð ò¼ñ¯ éÇôÁ» Óå¶ á¼ñ· êÅÀ¹ä ñÂÆ Ãõå Õçî Ú¹¼Õ¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ îÅé ÃðÕÅð ç¶ ÁÅç¶ ô » Óå¶ ê¹ Ç ñà ò¼ñ¯º Ã±ì¶ Çò¼Ú¯º éôÅ Öåî Õðé ñÂÆ éôÅ åÃÕð» ù ÕÅì± ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂö ÇòÚÅñ¶ Á¿ÇîÌåÃð ê¹ Ç ñÃ ç¶ Ô¼ æ ò¼ â Æ ÕÅîïÅìÆ ñ¼ × Æ ÔË ¢ Á¿ Ç îÌ å Ãð ê¹ Ç ñà ò¼ ñ ¯ º ×Ë º ×Ãàð ܼ × ± í×òÅéê¹ ð ÆÁÅ Ç×ð¯Ô ç¶ F î˺ìð» ù Ç×ÌëåÅð ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂÔé» Ç×ÌëåÅð ÕÆå¶ ×¶ î¹ñ÷î» Õ¯ñ¯º â¶ã ÇÕñ¯ ÔËð¯ÇÂé, E ÇêÃåÏñ Áå¶ I ñ¼Ö ð¹ê¶ çÆ âð¼× îéÆ ìðÅîç ÕÆåÆ ÔË¢ ç¼ÇÃÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ Ç×ÌëåÅð ÕÆå¶ ×¶ î¹ñ÷î» Óå¶ Ô¼ÇåÁÅ ç¶ Çå¿é îÅîñ¶ çðÜ Ôé¢ î¹ñ÷î» Õ¯ñ¯º ê¹¼ÛÇ×¼Û Õðé î×𯺠êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ î¹ñ÷î» é¶ ÔÇæÁÅð» ç¶ ÷¯ð å¶ «¼à-Ö¯Ô çÆÁ» Çå¿é ò¼âÆÁ» òÅðçÅå» ù òÆ Á¿÷Åî Çç¼åÅ ÔË¢

‹∂Ò∑ª ”⁄ Ú∆¡≈¬∆Í∆ √‘±Òª Â∂ Í∆˜∂ «ÓÒ‰ Á∂ «ÁÈ ◊¬∂: ‘‹Ø ÏÀ∫√ Ú¿âÆ×ó· : Ú¿âÆ×ó·: ܶñ·» ÓÚ Ôð òÅð ÚËÇÕ¿× Õðé Ã î¯ìÅÂÆñ Çîñä å¶ âð¼×÷ ç¶ îÅîñ¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅªç¶ ðÇÔ¿ç¶ Ôé ÇÜà 寺 ìÅÁç ñ×ÅåÅð ܶñ· î¿åðÆ Óå¶ Çòð¯èÆ Çèð» ÃòÅñ Ú¹¼ÕçÆÁ» ðÇÔ¿çÆÁ» Ôé ÇÕ Ü¶ñ·» ÓÚ ×˺×Ãàð» Ü» Ô¯ð ÕËçÆÁ» ù òÆÁÅÂÆêÆ àðÆàî˺à Çç¼åÅ Ü»çÅ ÔË¢ ÇÂà ìÅð¶ Ô¹ä Ôðܯå ìËºÃ é¶ ÇÂ¼Õ àòÆà ÕÆåÅ ÔË ÇÕ êÇÔñ» ×˺×Ãàð» ù ܶñ·» Çò¼Ú òÆÁÅÂÆêÆ ÃÔ±ñå» å¶ êÆ÷Å Çîñç¶ Ãé êð Ô¹ä éÔÄ¢ Ô¹ä ܶñ·» ÁÃñ Çò¼Ú ùèÅð Øð ìäé×ÆÁ»¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü篺 寺 î¹¼Ö î¿åðÆ ò¼ñ¯º À¹é·» ù ÇÂÔ îÇÔÕîÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔË, À¹ç¯º 寺 À¹Ô å¶ À¹é·» ç¶ ÁëÃð ÁÅêäÆÁ» öòÅò» êÌåÆ òÚéì¼è Ôé¢ Ô¹ä ܶñ·» ÁÃñ Çò¼Ú ùèÅð Øð ìäé×ÆÁ»¢ ÁÃÄ Ü¶ñ·» ù âð¼×, î¯ìÅÂÆñ å¶ ´ÅÂÆî î¹Õå ÕðÕ¶ ÃÅÔ ñò»×¶¢ Õ¯ÂÆ òÆ ÃÅù ð¯Õ éÔÄ ÃÕçÅ¢ çðÁÃñ Õ¹Þ Ãî» êÇÔñ» ×˺×Ãàð ׯñâÆ ìðÅó 鶶 ïôñ îÆâÆÁÅ Óå¶ ÇÂÕ ê¯Ãà ûÞÅ ÕÆåÅ ÔË À¹Ã ÓÚ ê¿ÜÅì ê¹Çñà ù èîÕÆ ÇçåÆ ÔË¢ ÇÜà 寺 ܶñ· î¿åðÆ é¶ ÇÂà çÅ ÕðÅðÅ ÜòÅì Çç¼åÅ ÔË¢

Íø‹≈Ï √’≈ È∂ Í∂∫‚± «Ú’≈√ È≈Ò √ÏøË ◊ª‡ª ”ÂØ∫ Ø’ ‘‡≈¬∆ Ú¿ â Æ×ó· (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)ê¿ÜÅì ÃðÕÅð é¶ ê¶ºâ± ÇòÕÅà éÅñ Ãì¿ è å ×ð»à» Óå¶ ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ êÅì¿ ç Æ ÔàÅ Çç¼åÆ ÔË¢ Ô¹ä Ã˺Õó¶ ê¿ÚÅÇÂå» ê¶ºâ± ÇòÕÅà ñÂÆ Çîñ¶ ø¿â» ù òðå ÃÕä×ÆÁ»¢ ÒÁÅêÓ ÃðÕÅð é¶ BB îÅðÚ ù Ô¹Õî ÜÅðÆ ÕðÕ¶ 궺ⱠÇòÕÅÃ å¶ ê¿ÚÅÇÂå ÇòíÅ× ç¶ AA åð·» ç¶ ø¿â» çÆ òð寺 Óå¶ ð¯Õ ñ×Å Çç¼åÆ ÃÆ¢ 궺ⱠÇòÕÅÃ å¶ ê¿ÚÅÇÂå îÇÔÕî¶ é¶ À¹ç¯º êÅì¿çÆ ñ×Ŷ ÜÅä Çê¼Û¶ åðÕ Çç¼åÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂé·» ×ð»à» çÆ Ü»Ú ÕðÅÂÆ ÜÅäÆ ÔË¢ Ú¿éÆ ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» å¯º ÁËé êÇÔñ» ÇÂÔ ø¿ â ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ Ãé¢ ê¿ Ü Åì ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ ÃË ô é çÏ ð Åé òÆ ê¿ Ú ÅÇÂåÆ ø¿ â » Óå¶ ñÅÂÆ ð¯Õ çÅ ðÏñÅ ÇêÁÅ ÃÆ¢ 궺ⱠÇòÕÅÃ å¶ ê¿ÚÅÇÂå ÇòíÅ× ç¶ Çòô¶ô ÃÕ¼åð é¶ ðÅÜ íð ç¶ òèÆÕ ÇâêàÆ ÕÇîôéð» (ÇòÕÅÃ) Áå¶ Ç÷ñ· Å ÇòÕÅÃ å¶ ê¿ÚÅÇÂå» ÁøÃð» ù ê¼åð ÜÅðÆ Õð Çç¼åÅ ÔË ÇÕ òð·Å B@BA-

BB çÏðÅé ×ð»à» Óå¶ Ü¯ ð¯Õ ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ ÃÆ, À¹Ô Ô¹ä ÔàÅÂÆ Ü»çÆ ÔË¢ ê¿ÚÅÇÂå ÇòíÅ× åðø¯º Ô¹ä ÁÖÇåÁÅðÆ ×ð»à», ÕË à ñ ë¶ Á ð ×ð»à», Çê¿ â » ÇòÚ åðñ ò¶Ãà îËé¶Üî˺à ÃÕÆî, ïÇñâ ò¶Ãà îËé¶Üî˺à ÃÕÆî, Çê¿â» ÇòÚ ïÅç×ÅðÆ ×¶à À¹ÃÅð¶ ÜÅä Ãì¿èÆ ÃÕÆî çÆÁ» ×ð»à», Çê¿â» ÇòÚ ÇÂ¼Õ ÔÆ ôîôÅéØÅà ìäÅÀ¹ ä , ÂÆÃÅÂÆ Áå¶ î¹ÃÇñî íÅÂÆÚÅð¶ ñÂÆ ÕìÇðÃåÅé ç¶ î¹¼ãñ¶ ÇòÕÅà ñÂÆ Ü×·Å ÁñÅà Õðé Ãì¿èÆ, Çê¿â» ÇòÚ Ã¯ñð ñÅÂÆà» çÆ À¹ÃÅðÆ, ÕÇîÀ±ÇéàÆ Ã˺àð» çÆ À¹ÃÅðÆ Ãì¿èÆ ÁÅÇç ×ð»à» 寺 Ô¹ä êÅì¿çÆ ÔàÅ ñÂÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð 궺ⱠÇòÕÅÃ å¶ ê¿ÚÅÇÂå îÇÔÕî¶ ò¼ñ¯º ÇêÛñ¶ Ã çÏðÅé ðÅÜ íð ÇòÚ À¹¼Ú ÁÇèÕÅðÆÁ» çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ ÇÂé·» ×ð»à» çÆ Ü»Ú òÆ ÕðÅÂÆ ×ÂÆ ÔË¢ À¹Ã ÇòÚ ÕÆ õÅîÆÁ» ÃÅÔîä¶ ÁÅÂÆÁ» Ôé, ç¶ ò¶ðò¶ ÔÅÃñ éÔÄ Ô¯ ÃÕ¶ Ôé¢

√±Ï∂ ”⁄ ‹ÒÁ∆ «Ò¡≈Úª◊∂ ∆¡Ò ¡√‡∂‡ È∆Â∆: ¡ÓÈ ¡ØÛ≈ Ú¿âÆ×ó·(Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- îÕÅé À¹ÃÅðÆ å¶ ôÇÔðÆ ÇòÕÅà î¿åðÆ Áîé Áð¯óÅ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ôÇÔðÆ Ö¶åð» Çò¼Ú ×Ëð-ÕÅùéÆ Áå¶ ì¶åðåÆì¶ ÇòÕÅà ù á¼ñ·ä ñÂÆ Áå¶ ÇÂÕÃÅð ôÇÔðÆ ÇòÕÅà ÜñçÆ ÇòÁÅêÕ ðÆÁñ ÁÃà¶à éÆåÆ ÇñÁ»çÆ ÜÅò¶×Æ¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ðÆÁñ ÁÃà¶à éÆåÆ çÆ ØÅà ÕÅðé Ã±ì¶ çÅ ôÇÔðÆ ÇòÕÅà ì¶åðåÆìÅ ÔË¢ ÕËìÇéà î¿åðÆ é¶ ðÆÁñ ÁÃà¶à ÇâòËñêð» ù íð¯ÃÅ Çç¼åÅ ÇÕ À¹é·» çÆÁ» ÃÅðÆÁ» ÜÅÇÂ÷ î¿×» Óå¶ ÔîçðçÆ éÅñ ÇòÚÅð ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å Áå¶ À¹Ô ÇÂà Ãì¿èÆ î¹¼Ö î¿åðÆ éÅñ ×¼ñìÅå Õðé׶, ܯ ÇÂÃ î¹¼ç¶ çÆ õ¹ç Çé×ðÅéÆ Õð ðÔ¶ Ôé¢ À¹é·» Çâò˼ñêð» ù ÜÅÇÂçÅç õðÆççÅð» ç¶ ÇÔ¼å» çÆ ðÅÖÆ ù ïÕÆéÆ ìäÅÀ¹ä ñÂÆ òÆ ÇÕÔÅ¢ Áîé Áð¯óÅ é¶ ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇêÛñÆÁ» ÃðÕÅð» é¶ ôÇÔðÆ ÇòÕÅÃ ç¶ é» Óå¶ ò¼âÆ ×óìó ÕÆåÆ ÔË, ÇÜà ÕÅðé Ã±ì¶ Çò¼Ú AD,@@@ ç¶ ÕðÆì ×Ëð-ÕÅùéÆ Õñ¯éÆÁ» Ô¯ºç Çò¼Ú ÁÅÂÆÁ» Ôé¢ ÜÅÇÂçÅç çÆ ðÇÜÃà̶ôé ñÂÆ Á˼éúÃÆ ñÅ÷îÆ Õðé ç¶ ÃòÅñ Óå¶ ÕËìÇéà î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÃ î¹¼ç¶ ù òÆ ÜñçÆ Ô¼ñ Õð ÇñÁÅ ÜÅò¶×Å¢

‹º«Ò∑¡ªÚ≈Ò≈ Ï≈◊: ÈÚ∆È∆’È ÂØ∫ √≈Ò Ó◊Ø∫ ‘∆ ‡πº‡∆ Òº’Û Á∆ ∂«Òø◊ Á¿ÇîÌåÃð (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÇÂÇåÔÅÃÕ Ü¼ Ç ñ· Á »òÅñÅ ìÅ× ç¶ éòÆéÆÕðé çÅ ñ×ê× Ç¼ Õ òð· Å î¹ Õ ¿ î ñ Ô¹ ¿ Ç çÁ» ÔÆ Ç¼ æ ¶ ôÔÆçÆ ÃîÅðÕ ò¼ñ Ü»ç¶ ðÅÔ ç¶ ç¯ò¶º êÅö ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ ñ¼ Õ ó çÆ ð¶ Ç ñ¿ × à¹ ¼ à äÆ ô¹ð± Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ êÌèÅé î¿åðÆ éÇð¿çð î¯çÆ é¶ ÇÂ¼Õ ÃÅñ êÇÔñ» ܼÇñ·Á»òÅñÅ ìÅö ç¶ éòÆéÆÕðé çÅ ÁÅéñÅÂÆé À¹çØÅàé ÕÆåÅ ÃÆ¢ ê¹ðÅåé Çç¼Ö ç¶ä ç¶ î¿åò éÅñ ÃîÅðÕ ò¼ñ Ü»ç¶ ðÅÔ ç¶ ç¯ò¶º êÅö ÃàÆñ çÆ ð¶Çñ¿× ÔàÅ Õ¶ ñ¼Õó çÆ éòÄ ð¶Çñ¿× ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ Ô¹ ä ÇÂÔ ñ¼ Õ ó çÆ ð¶ Ç ñ¿ × ÕÂÆ æÅò» 寺 ๼à ×ÂÆ ÔË¢ îÄÔ å¶ è¹¼ê ÕÅðé ÕÂÆ æÅÂƺ ñ¼Õó ù ÇÃªÕ ñ¼× ×ÂÆ ÔË¢ êÌì¿èÕ» é¶ ð¶Çñ¿× çÆ î¹ð¿îå ñÂÆ ÕÅðÆ×ð» ù üÇçÁÅ êð ÕÅðÆ×ð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ñ¼Õó çÆ ð¶Çñ¿×

¦ìÅ Ãî» éÔÄ Ú¼ñ¶×Æ¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÇÂ¼æ¶ ñ¼×Æ ÃàÆñ çÆ ð¶Çñ¿× Ôð åð·» ç¶ îÏÃî Çò¼Ú ¦î¶ Ã å¼Õ Ú¼ñä òÅñÆ ÃÆ¢ À¹ é · » ÇÕÔÅ ÇÕ ÃîÅðÕ ç¶ Ö ä ÁÅªç¶ ïÅåð± ÇÂ¼æ¶ ð¶Çñ¿× çÅ ÁÅÃðÅ ñË Õ¶ ë¯à¯Á» ÇÖÚòÅªç¶ Ôé, ÇÜà ÕÅðé ð¶Çñ¿× Çã¼ñÆ Ô¯ Ü»çÆ ÔË Áå¶ ÇÂÃ ç¶ Çâ¼×ä çÅ ÖåðÅ ìÇäÁÅ ðÇÔ¿çÅ ÔË¢ ÇÂö åð·» Á¿×ð¶÷Æ Ô¹ÕîðÅé Üéðñ âÅÇÂð ò¼ñ¯º ׯñÆ

www.nripost.com

Íø‹≈Ï

ÚñÅÀ¹ä ç¶ Ô¹Õî ç¶ä òÅñÆ æ» ç¹ÁÅñ¶ ÃàÆñ çÆ ð¶Çñ¿× ñ×Å Çç¼ å Æ ×ÂÆ ÔË ¢ ÇÂÃ å¯ º êÇÔñ» Ǽ æ ¶ ì¹ðÜÆ ìäÆ Ô¹¿çÆ ÃÆ, ܯ ÇÂà ÃæÅé ìÅð¶ ÿնå ÕðçÆ ÃÆ êð éòÆéÆÕðé çÏðÅé ÇÂà ì¹ðÜÆ ù ÔàÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ôÔÆçÆ Ö±Ô ç¶ ÇÂÇåÔÅà ìÅð¶ ç¼Ãä òÅñÆ Ü×·Å é¶ó¶ òÆ ÃàÆñ çÆ ð¶Çñ¿× ñÅ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔË¢ ôÔÆçÆ Ö±Ô ç¶ ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ ñ¼×¶ ôÆô¶ çÅ À¹Ô ÇÔ¼ÃÅ, Çܼ毺 ïÅåð± êËö Á¿çð ù¼àç¶ Ãé, ù ñ¼Õó éÅñ ì¿ç Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ Ǽ æ ¶ ç¼ Ã äï¯ × ÔË ÇÕ Ü¼ Ç ñ· Á »òÅñÅ ìÅ× çÆ ôåÅìçÆ îÏÕ¶ Õ¶ºçð ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ÇÂÃ ç¶ éòÆéÆÕðé ñÂÆ ñ×ê× AI.HC Õð¯ó ð¹ê¶ ÖðÚ ÕÆå¶ ×¶ Ãé¢ ÇÂà ÇÂÇåÔÅÃÕ ÃîÅðÕ ç¶ êÌò¶ô ç¹ÁÅð Óå¶ ÕÆå¶ ×¶ ìçñÅÁ çÅ Çòð¯è Ô¯ ÇðÔÅ ÔË¢

Ó±√∂Ú≈Ò≈ ’ÂÒ ’ª‚: Í«Ú≈ ÚºÒØ∫ «¬È√≈¯ Ò¬∆ √Û’ª ”Â∂ ¿πºÂÈ Á≈ √ø’∂ ͫÚ≈ ˘ «√ºË± Ó±√∂Ú≈Ò≈ Á≈ ◊∆ “‹ªÁ∆ Ú≈” «Ò∆˜ ’È ”Â∂ «¬Â≈˜ îÅéÃÅ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)ê¿ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕ ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ ç¶ Õåñ ù BI Á×Ãå ù C îÔÆé¶ Ô¯ä Óå¶ ÇÃ¼è± çÆ î» Úðé ÕÏð é¶ íÅò¹Õ Ô¹¿ÇçÁ» ÁÅêä¶ ê¹¼å ù ïÅç ÕÆåÅ¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Áëïà çÆ ×¼ñ ÔË ÇÕ ÇÜà ÇòÁÕåÆ é¶ ê¿ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕ çÆ Ã¹ ð ¼ Ç ÖÁÅ òÅêà ñË ä çÆ ÜÅäÕÅðÆ ÜéåÕ ÕÆåÆ ÃÆ, À¹Ã ù B îÔÆÇéÁ» ìÅÁç ÔÆ ÃðÕÅð é¶ ò¼â¶ ÁÔ¹ç¶ Óå¶ ÇìáÅ Çç¼åÅ ÔË¢ ÇÂö åð· » Çü è ± çÆ îÏ å çÅ î÷ÅÕ À¹ â ÅÀ¹ ä òÅñ¶ ÇÂ¼Õ ÇòÁÕåÆ ù ÃðÕÅð é¶ òÕÆñ» ç¶ êËéñ Çò¼Ú ôÅîñ ÕÆåÅ Ôˢ籼ܶ êÅö îðÔ±î ×ÅÇÂÕ ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ ç¶ êÇðòÅð é¶ Ã¿×ÆåÕÅð ÃñÆî îðÚ˺à ò¼ñ¯º ×Æå ÒÜ»çÆ òÅðÓ ÇðñÆ÷ ÕÆå¶ ÜÅä Óå¶ ÇÂåðÅ÷ ÜåŪÇçÁ» ÇÂà çÆ ÇðñÆ÷ ð¯Õä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔË¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ×Æå çÅ òêÅðÆÕðé öËðÕÅùéÆ ÔË¢ ÃñÆî îðÚ˺à é¶ ÇÂÔ ×Æå B Ãå¿ìð ù ÇðñÆ÷ Õðé çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔË¢ Çü¼è± î±Ã¶òÅñÅ ç¶ ÇêåÅ ìñÕÏð ÇÃ¿Ø ÇÃ¼è± å¶ åÅÇÂÁÅ ÚîÕÏð ÇÃ¿Ø ÇÃ¼è± é¶ ÇÚåÅòéÆ Çç¼åÆ ÇÕ Ü¶Õð ÇÂÔ ×Æå ÇðñÆ÷ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË å» Ã¿×ÆåÕÅð ÇõñÅø ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ¢

Ó‘±Ó ◊≈«¬’ Á∂ B √≈Ê∆ È≈Ó˜Á; √ø◊∆ ‹◊ Á∆¡ª ‘Ø ‘√Â∆¡ª Á∂ È≈Ó Ú∆ ¡≈ √’Á∂ ‘È √≈‘Ó‰∂ îÅéÃÅ- îðÔ±î ×ÅÇÂÕ ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ ç¶ Õåñ նà Çò¼Ú ê¹ñÆà ò¼ñ¯º ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ êóåÅñ çŠضðÅ Ô¹ä ÿ×Æå Ü×å ò¼ñ ò¼èä ñ¼×Å ÔË¢ ìÆå¶ Ççé îÅéÃÅ ê¹ñÆà ò¼ñ¯º ÇÜé·» E ÜÇäÁ» ÇõñÅø նà çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË, À¹é·» Çò¼Ú ÿ×Æå Ü×å éÅñ ܹóÆÁ» ç¯ ÔÃåÆÁ» òÆ ôÅîñ Ôé, ÇÜé·» çÆ êÛÅä Õ¿òðêÅñ ×ð¶òÅñ å¶ Ü¯åÆ ê¿è¶ð òܯº Ô¯ÂÆ ÔË¢ êÌÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð Õ¿òðêÅñ ×ð¶òÅñ å¶ Ü¯åÆ ê¿è¶ð ´îòÅð Òë¯Õ îÅëÆÁÅÓ Áå¶ Òܼà ñÅÂÆë Ãà±âÆúÓ ÚñÅªç¶ Ôé¢ ç¯ò¶º î¹ñ÷î» Óå¶ ÇÃ¼è± ç¶ Õåñ çÆ ÃÅÇ÷ô Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ä çÅ ô¼Õ ÜåÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÔÅñ»ÇÕ ÇÂà îÅîñ¶ çÅõñ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÚÅðÜôÆà Çò¼Ú ÿ×Æå Ü×å éÅñ ܹó¶ ÇÕö òÆ ÇòÁÕåÆ ç¶ éÅî çÅ Ç÷Õð éÔÄ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

ÏøÏ∆‘≈ ◊À∫◊ Á∂ ÓÈ√±«Ï¡ª Á≈ ÍÂ≈ Ò≈¿π‰ ”⁄ ‹π‡∆ ÍπÒ∆√ îÅéÃÅ- ×ÅÇÂÕ ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ ç¶ Õåñ î×𯺠ì¿ìÆÔÅ ×ð¹¼ê ò¼ñ¯º ñÅð˺à Çìôé¯ÂÆ ×Ëº× å¯º ìçñÅ ñËä çÆ Çç¼åÆ ×ÂÆ èîÕÆ å¯º ìÅÁç Ô¹ä ê¿ÜÅì ê¹ñÆà ì¿ìÆÔÅ ×Ëº× ç¶ îéñÇìÁ» çÆ êóåÅñ Õðé ñ¼×Æ ÔË¢ êåÅ ñ¼Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ îÅîñ¶ Ãì¿èÆ îÅéÃÅ ê¹ñÆà ò¼ñ¯º ùÖêÌÆå ì¹¼ãÅ ù ìÇá¿âŠܶñ· 寺 ê̯âÕôé òÅð¿à Óå¶ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔË å» Ü¯ À¹Ã 寺 ê¹¼Û-êóåÅñ ÕðÕ¶ éò¶º ÇÃð¶ 寺 ÜÅäÕÅðÆ ÇÂÕ¼åð ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕ¶¢ ê¹ñÆÃ ç¶ ÇÂ¼Õ ÁÇèÕÅðÆ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ê¹ñÆà ò¼ñ¯º ùÖêÌÆå ì¹¼ãŠ寺 ñÅð˺à ×Ëº× Çòð¹¼è À¹é·» çÆÁ» ï¯ÜéÅò» Ãì¿èÆ ê¹¼Û-êóåÅñ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ å» Ü¯ Ã±ì¶ Çò¼Ú ×˺×Ãàð» ÇòÚÕÅð éò¶º ÇÃð¶ 寺 ñóÅÂÆ ÁÅð¿í Ô¯ä ù ð¯ÇÕÁÅ ÜÅ ÃÕ¶¢ Õ¶ºçðÆ Ö¹ëÆÁŠ¶ܿÃÆÁ» é¶ ÔÅñ ÔÆ Çò¼Ú ê¿ÜÅì ê¹ñÆà ù ×¹êå ñÚéÅ í¶ÜÆ ÔË, ÇÜà Çò¼Ú ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ì¿ìÆÔÅ ×Ëº× ñÅð˺Ã, ܼױ í×òÅéê¹ðÆÁÅ Áå¶ îéÕÆðå ÁÏñÖ ù îÅðé çÆ ÃÅÇ÷ô ðÚ ÇðÔÅ ÔË¢

Ó≈È√≈ ÍπÒ∆√ ÚºÒØ∫ CF «÷Ò≈¯ ⁄≈‹Ù∆‡ Á≈÷Ò ◊ØÒ‚∆ Ï≈Û √‰∂ «ÚÁ∂Ù ÏÀ·∂ D ‹«‰¡ª ˘ ÓπÒ’ «Ò¡ªÁ≈ ‹≈Ú∂◊≈ îÅéÃÅ- ê¿ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕ ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ çÆ Ô¼ÇåÁÅ ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ ê¿ÜÅì ê¹ñÆà ù ç¯ î¹ñ÷î» ç¶ Çòç¶ô ÓÚ ÇàÕÅÇäÁ» çÆ Ã±Ô ÇîñÆ ÔË¢ ×˺×Ãàð ÃÇÚé æÅêé ç¶ Á÷ðìÅÇÂÜÅé Áå¶ Áéî¯ñ Çìôé¯ÂÆ ç¶ ÕÆéÆÁÅ ÓÚ Ô¯ä çÆ ê¹õåÅ ÜÅäÕÅðÆ Ô¼æ ñ¼×Æ ÔË¢ ç¯ò¶º ×˺×Ãàð ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ çÆ Ô¼ÇåÁŠ寺 êÇÔñ» ÔÆ ëð÷Æ êÅÃê¯ðà» Óå¶ ìÅÔð Úñ¶ ׶ Ãé¢ Ã±åð» î¹åÅìÕ ê¿ÜÅì ê¹ñÆà Áå¶ Çòç¶ô î¿åðÅñÅ ÃÇÚé æÅêé çÆ ÔòÅñ×Æ ç¶ å¶÷Æ éÅñ ïåé Õð ðÔ¶ Ôé¢ Çòç¶ô î¿åðÅñ¶ é¶ ê¿ÜÅì ê¹ñÆà 寺 î¹ñ÷î» ç¶ ò¶ðò¶, ÁêðÅÇèÕ ØàéÅò» ÓÚ ôî±ñÆÁå, Ç×ÌøåÅðÆ òÅð¿à Áå¶ ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ çÆ Ô¼ÇåÁÅ ÓÚ À¹é·» çÆ í±ÇîÕÅ ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ î¿×Æ ÔË¢ À¹èð ×˺×Ãàð ñÅð˺à Çìôé¯ÂÆ ç¶ íðÅ Áéî¯ñ Çìôé¯ÂÆ ù ÕÆéÆÁÅ ÓÚ Ç×ÌøåÅð Õðé çÆÁ» Õ¯Çôô» ÕÆåÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» Ôé¢

¡Á≈Ò ںÒØ∫ ◊∆ “‹ªÁ∆ Ú≈” «Ò∆˜ ’È ”Â∂ Ø’ îðÔ±î ê¿ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕ ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ ç¶ êÇðòÅð ò¼ñ¯º îÅéÃÅ çÆ ÇÂ¼Õ ÁçÅñå Çò¼Ú¯º ×Æå ÒÒÜ»çÆ òÅðÓÓ ù ÇðñÆ÷ Õðé Óå¶ Çò¼Ú Ãà¶Á ñË ñÂÆ ÔË¢ ÇÂÔ Ãà¶Á îÅéÃÅ çÆ ÇÂ¼Õ ÇÃòñ Õ¯ðà é¶ E Ãå¿ìð å¼Õ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ ç¶ åÅÇÂÁÅ ÚîÕÏð ÇÃ¿Ø ÇÃ¼è± é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ êÇðòÅð çÆ ÃÇÔîåÆ å¯º Çìé» Ã¿×ÆåÕÅð ÃñÆî îðÚ˺à é¶ ×Æå B Ãå¿ìð ù ÇðñÆ÷ Õðé çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÃÆ, ÇÜà çÅ êÇðòÅð é¶ Çòð¯è ÕÆåÅ ÃÆ Áå¶ ÇÃ¼è± î±Ã¶òÅñÅ ç¶ îËé¶Üð ì¿àÆ ìËºÃ é¶ îÅéÃÅ çÆ ÁçÅñå 寺 Ãà¶Á ÔÅÃñ Õð ÇñÁÅ ÔË¢ ÇÂö çÏðÅé ÿ×ÆåÕÅð ÃñÆî îðÚ˺à é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô B Ãå¿ìð ù ×Æå ÒÒÜ»çÆ òÅðÓÓ ÇðñÆ÷ éÔÄ Õð¶×Å¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2022

ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ

35/5'8",Unmarried, good looking Sikh Kashyap boy on Work Permit in Canada. Have done bachelors in arts and truck driver . Looking For 28 to 36 years Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen/PR Sikh, Hindu Kashyap, caste no bar girl from Canada or India. Interested Families contact on : 1416-907-6830 _________________________(NMB413207683)

27/6ft., Unmarried Good looking Sikh Jatt boy on work permit in Canada. diploma in business management working as a truck driver . Indian backgorund from fatehgarh sahib Looking for 22-29 years unmarried Citizen PR Sikh Jatt girl from Canada. Interested contact on 647 477 2927 __________________________(NMB41383360)

23/5'7", Unmarried good looking Graduate Hindu Prajapati Gujarati Boy on Student Visa in USA. Pursuing MBA. Indian background Mehsana, Gujarat. Looking 21 to 25 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Caste no Bar from USA. First Preference is Gujarati families and than can be North Indian, South Indian or Marathi as well Interested Families contact on 416 907 0988. _________________________(NMB413231042)

28/5'11", Unmarried Canadian Permanent Resident good looking Hindu Agarwal Boy Bachelors of Nursing . Nurse. Indian background Ambala,Haryana. Looking 22 to 28 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident,Student Visa,Temporary Visa, Work Permit Hindu/Sikh Caste No Bar Girl from Canada or US. Interested Families contact on :(647) 477-2927. ____________________________(NMB413154603)

42/6ft.,Unmarried Good looking Canadian Raised Hindu Brahmin Boy . Indian background is from Amritsar .Serving as a Medical Technician . Looking 34 to 39 unmarried good looking Hindu girl from ontario . Interested families contact on: 647- 477-2927.

32/5'10" Unmarried good looking Sikh Jatt boy on Work Permit in Canada. Having own business of Construction. Indian Background from Jalandhar. Looking for 27 to 32 years old, Unmarried Sikh girl from Canada. Citizen, PR, Work Permit are preferred. Families contact on 416-907-0988. ____________________________(NMB413175994)

38/5’8’’, Unmarried Good looking Sikh Ramgharia boy Citizen in Canada Ontario Working as a Government Employee . Looking for 25 to 33 years old Unmarried Citizen Sikh Girl from,Canada. Interested family please contact on this number 289-790-0539 . ____________________________(NMB413212940) 41/5'8",Unmarried, good looking punjabi jatt Sikh boy Living in India. own business. Looking For 35 to 41 years Unmarried, Divorcee Citizen, Permanent Resident, Sikh, Arora, Punjabi Jatt, Khatri, Ramgharia, girl from Canada, US. Interested Families contact on : +1416-907-6830 ____________________________(NMB413238567)

31/6'1", Unmarried Good looking Hindu,Bania Boy in Canada on Work Permit Bachelors in Hotel Management Working as Chef. Indian Background from Uttarakhand. Looking for 25 to 31 years Unmarried Girl on Citizen,Permanent Resident,Work Permit visa from , Hindu,Sikh family Preferring Cast No bar from Canada ,United States, India. Interested Families contact on 2897900541 ____________________________(NMB413238828)

32/5'7", Div. good-looking Citizen boy in Canada done Master. Engineer. Background KERALA, TRISSURE,INDIA. Looking 26 to 32 years old unmarried/div. girl citizen/PR/any visa from USA/canada from any religion without kids. Interested Families contact on : 647 477 1932. ____________________________(NMB413235596)

30/5'10",Unmarried, good looking handsone boy. Preference will be Canada and United States. . Looking For 25 to 29 years Unmarried, Citizen,Permanent Resident, Jatt Sikh girl . Preference will be Canada and United States. Interested Families contact on : +1416-907-6830 ____________________________(NMB413206969)

31/5'7", Unmarried Canadian Citizen good looking Bachelors Hindu Khatri Boy. Software Consultant . Indian background New Delhi. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen/PR Visa status Hindu Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897 ____________________________(NMB413238817)

20/6'0", Unmarried good looking Bachelors in BBA Sikh Jatt Boy in India Uttarakhand , Jaspur . Looking 20 to 27 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh pujabi jatt Caste Girl from Canada/US. Interested Families contact on : +1416-907-3897 ____________________________(NMB413226982)

31/5'7", Unmarried Canadian Citizen good looking Bachelors Hindu Khatri Boy. Software Consultant . Indian background New Delhi. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen/PR Visa status Hindu Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897 ____________________________(NMB413238817) 20/6ft., Unmarried good looking Bachelors in BBA Sikh jatt Caste Boy in India Uttarakhand , Jaspur . Looking 20 to 27 years old Unmarried Citizen,PR Sikh pujabi jatt Caste Girl from Canada,United States. Interested Families contact on : +1416-907-3897 ____________________________(NMB413226982)

36/5’9”,divorcee good looking Hindu Khatri boy on work permit in USA. Masters. Manager. looking for 2937 years any Marital status Girl on Citizen, PR , from hindu khatri (cast no bar ) family from Canada, USA. Interested Families contact on 647 477 2927 ____________________________(NMB413102381)

26/5'6", Unmarried good-looking Canadian PR Hindu Vaishnav boy done Master. Technical Support Consultant. Background Ahmedabad, India. Looking 22 to 27 years old unmarried girl Citizen/PR/WP from USA/canada from Hindu family should be Gujarati. Families contact on : 647 477 1932. ____________________________(NMB413203439)

36/6ft., Divorcee good looking Canadian PR Sikh Jatt boy. Tranportation Professional. Background baghapurna,moga punjab. Looking 29 to 38 yrs old Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen, permanent residence Sikh Jatt, Girl from Canada Also . Interested Families contact on : 6474772484 ____________________________(NMB413129158)

30/5'9", Unmarried good looking Sikh Jatt Boy on Temporary Visa in Australia. Private Job . Indian background B.P.O bhanagli ( Amritsar). Looking for 25 to 31 years old Unmarried, Citizen,Permanent Resident Sikh Jatt girl from Australia. Interested Families contact on : 289-790-0543 ____________________________(NMB413238929)

30/5'9", Widow/Widower good looking Sikh Jatt boy on Student Visa in Australia working as a Truck Driver . Indian background Mehdipur, Tarn Taran, Punjab. Looking for 25 to 31 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee, Citizen, Permanent Resident,Student Visa, Temporary Visa, Work Permit Sikh Hindu,caste no bar girl from Australia. Interestedcontact on : 289-790-0543 ____________________________(NMB413225995) 29/ 6’1’’, good looking Unmarried Sikh arora boy in canada on work permit. indian background from delhi. working as manager. Looking 25 to 29 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident,Hindu,Sikh girl from caste no bar family in Canada.Interested Families contact on 4169070897. ____________________________(NMB413213034)

24/6ft., Unmarried good looking Sikh Ramgariha Canadian born boy . Bachelors in Arts . Indian background from Ludhiana (Punjab). Looking 22 to 25 years old Unmarried Citizen , PR Sikh cast no bar family from Canada . Contact on : +1416-907-6163 ____________________________(NMB413237678)

24/5'7", Unmarried good looking Sikh Jatt Boy on Temporary Visa in Canada. working as a Private Job . Indian background Ludhiana, Punjab. Looking for22 to 27 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Hindu, caste no bar girl from Canada. Interested Families contact on : 289-790-0543 ____________________________(NMB413239186)

36/5’4’’, Divorcee good looking Canadian Citizen Hindu Khatri boy. Software Consultant. Indian background from Delhi. Looking 29 to 34 years old Any Marital Status, Citizen,Permanent Resident, Hindu, Sikh girl from Canada or United States. Interested Families contact on 647 477 2084 __________________________(NMB41313694)

30/5'9",Unmarried, good looking Jatt Sikh boy on Work Permit in Australia. Have done Masters in Mechanical Engineer. Looking For 23 to 28 years Unmarried Citizen/PR Jatt Sikh girl from Australia. Interested Families contact on : +1416-907-6830 _________________________(NMB413141887)

42/5'6 Divorcee good looking Canadian Citizen Sikh Ramgharia Boy . Government job in income tax department.Looking 32 to 38years old Unmarried, Divorcee Widow/Widower, Separated Any Visa Status Girl from Sikh Ramgharia/Arora/Punjabi Jatt, Khatri Caste from Canada, India, United States. Interested Families contact on 14169070988. _________________________(NMB413230350)

29/5'11”,Unmarried Good looking Sikh kamboj boy on work permit In Canada Bachelors in B.SC Working as a private job . Indian Background from Khanna Looking for 21-29 years Unmarried Citizen, Permanent Resident girl from Sikh family preferring Kamboj (cast no bar) from Canada. Interested Families contact on 647 477 2927 _________________________(NMB413198237)

30/5'7",Unmarried, good looking Jatt Sikh boy on Student Visa in Australia. Doing Diploma of construction. Looking For 24 to 32 years Unmarried Citizen,PR Jatt Sikh girl from Australia. Interested Families contact on : +1416-907-6830 _________________________(NMB413230172)

28/5'7" good looking Jatt Sikh boy on Work Permit in New Zealand. Private Job .Looking 22 to 27 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh Jatt Girl from Australia,New Zealand. Interested Families contact on 14169070988. _________________________(NMB413175176)

28/5'11”, Unmarried UK Born Citizen Good looking Jatt Sikh boy. Honors' Degree. Finance Professional. Indian Background from Barnala. Looking for 2228 years Unmarried Citizen girl , from Jatt Sikh family from UK . Interested Families contact on 647 477 2927 _________________________(NMB413176532)

35/5'9", Unmarried Canadian PR holder good looking Sikh Jatt Boy. Working as Transportation professional. Indian background Ludhiana (Pb). Looking 26 to 29 years old Unmarried, Citizen,PR girl from Sikh Jatt family from Canada . Interested Families contact on : +1(647) 477-3117 __________________________(NMB41366915)

34 /5'9”,Unmarried Good looking Sikh Jatt Boy on work permit In Canada. Private Job. Indian Backgorund from Amritsar. Looking for 28-34 years Unmarried girl Citizen, PR from Sikh, Hindu family Caste no bar from Canada . Interested Families contact on +1 289-790- 0539 _________________________(NMB413139648)

33/5'11", Unmarried good looking Masters Sikh Khatri Boy in India Mohali. Own Business. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen/PR Sikh Caste No Bar Girl from Canada or India. Interested Families contact on : +1416-907-3897 __________________________(NMB41347280)

41/6ft., Innocently Divorced Canadian Citizen good looking Jatt Sikh Gentleman in Ontario, Working as Business Analyst and having many more designations as well. Ethnic background from Ludhiana, Punjab. Looking for 34 to 37 years old Unmarried Sikh Caste No Bar Lady from Australia, Canada,United Kingdom, New Zealand, United States on Any Visa. Interested Families contact on (647) 477-3207 _________________________(NMB413193013) 35/5'9”,Unmarried Good looking Sikh Jatt Boy on Work permit In Canada. Private Job. Indian Backgorund from Moga. Looking for 29 to 36 years Unmarried,Divorcee Citizen or PR Girl from Sikh Jatt family from Canada . Interested Families contact on +1 289-790- 0539 _________________________(NMB413231537)

34/5'8", Divorce Work Permit holder good looking Diploma Muslim Boy From Canada .Indian background Khana,Punjab. Looking 26 to 34 years old Unmarried Muslim Sunni Girl from Canada on any Visa . Interested Families contact on : 416-907-5405 _________________________(NMB413231568)

34/6ft., Unmarried Canadian Permanent Resident holder Good looking Sikh Jatt Boy Master of Mechnical Engineering from UK. Having Own Business. Looking for 28 to 34 years old Unmarried Citizen, PR,Work Permit. Sikh jatt Girl from Canada. Interested Families contact on 4169076163 _________________________(NMB413232278) 23 /5’9’’ Unmarried Good looking Sikh Jatt boy on study visa in United Kingdom. Private job. Indian backgorund from Uttarakhand. Looking for 20-25 years unmarried Sikh jatt Citizen PR girl from Canada. Interested contact on 647 477 2927. ___________________________________(NA)

26/5’5”, Unmarried Canadian Permanent Resident Holder Good looking Sikh Kamboj boy. Builder. Looking for 22 to 25 years old Unmarried Citizen or PR Sikh Kamboj Hindu,Sikh girl from Canada. Interested Families contact on 647 477 2686. _________________________(NMB413156979)

28/5’11’’, good looking Canadian PR Holder Unmarried Sikh Ramgharia boy. Own Business. Indian background from ludhiana. Looking 25 to 28 years old Unmarried Citizen/PR Sikh Ramgharia Girl from Canada. Interested Families contact on 647 477 2084 _________________________(NMB413232312) 29/5’5’’, Unmarried Good looking Jatt Sikh boy on work permit in USA California. Working as a Transport Professional. Looking for 23 to 30 years old Unmarried Citizen Permanent Resident Sikh Jatt Girl from USA or Canada. Interested family Contact on: (4169076163) __________________________(NMB41391621)

30/ 5'10", divorcee Canadian Citizen good looking Hindu Punjabi Boy. Lawyer. Indian background Delhi. Looking for 23 to 30 years old Unmarried/ divorcee girl Citizen, PR, Work Permit from Hindu, Punjabi family from Canada. Interested Families contact on +1289-790-0537 _________________________(NMB413232532)

26/5’11" Unmarried good looking USA Citizen Hindu Rajput Boy. Done Doctorate & Pursuing Post Doctoral in Phd. Background is from Madhya Pradesh India. Looking for 26 to 28 year old Citizen/PR or All visa holder Hindu Rajput/Brahmin girl from USA/ Canada.Interested Families Contact on : (416-907-6163) _________________________(NMB413139289) 36/5’11’’, good looking Australian PR Holder Jatt Sikh boy.Own busniess. Looking 30 to 35 years old Unmarried Citizen,PR, Temporary Visa or Work Permit holder Sikh Jatt Girl from Australia or India. Interested Families contact on 14169070988. _________________________(NMB413232486)

www.nripost.com

¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆ ÓÀ‡∆ÓØÈ∆¡Ò 32/5'7" Unmarried good looking Canadian Citizen Sikh Rajput boy. Working as Real Estate Professionals. Indian Background from Uttrakhand. Looking for 25 to 31 years old, Unmarried Sikh Caste no Bar girl from Canada.All visa accepted. Interested Families contact on 416-907-0988. _________________________(NMB413224886)

47/6’0”, Divorcee Canadian Citizen Good looking Sikh Jatt boy. Own Business. Ethnic Background: Lundhiana, Punjab. Looking for 34 to 37 years old Unmarried,Widow/Widower,Divorcee Citizen, PR Sikh Jatt, girl.Interested Families contact on 4169076163 _________________________(NMB413207769)

29/5’10”, Unmarried Good looking Sikh Jatt boy in India, Punjab, Raikot . working in a Private sector. Looking for 25 to 30 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Jatt, Girl from Canada. Interested Families contact on 4169076163. _________________________(NMB41372568)

30/5'7" Unmarried good looking Sikh Tonk Kshatriya boy in Canada on Work Permit. Working as IT Professional. Indian Background from Bathinda. Looking for 25 to 30 years old, Unmarried Sikh Caste no bar girl from Canada. All visa accepted. Interested Families contact on 416-907-0988. _________________________(NMB413211585) 24/5'7”,Unmarried Good looking Canadian PR Holder Hindu khatri boy. Associates degree in automotive business management. Indian Background from Maharashtra Looking for 22-25 years old unmarried Citizen/PR Hindu khatri Girl from Canada . Caste no bar. Interested Families contact on 647 477 2927 _________________________(NMB413233074)

23/6'1",Unmarried, good looking New Zealand Citizen Jatt Sikh Boy. Looking for 19 to 25 years Unmarried Jatt Sikh Girl on any Visa from India or New Zealand . Interested Families contact on : +1416-907-6830 _________________________(NMB413226001)

38/5’10’’ Divorcee Good looking Jatt Sikh Boy on PR in New Zealand Auckland . Working as a Manager. Looking for 33 to 40 years old Unmarried, Divorcee, Widow Citizen/PR or all visa Status Sikh Jatt Girl from New Zealand/CANADA. Interested family Contact on: (416-907-6163) _________________________(NMB413233165)

42/5'5", Unmarried good-looking Hindu gentleman work permit holder in USA . Private Job. Background Ahemdabad, Gujarat. Looking 36 to 41 years old unmarried/div. any visa girl from Canada/USA from Hindu Religion and any caste. Interested Families contact on : (204) 480-0404. _________________________(NMB413232964)

26/5'6", Unmarried good looking Masters Khatri Hindu Boy on Student Visa in USA. Private Job. Indian background Haryana. Looking 24 to 30 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen/PR/WP Caste no bar Girl from US or Canada. Interested Contact on : (647) 477-2927. _________________________(NMB413233457) 31/5'11", Unmarried good looking Sikh Lubana boy on Work Permit in US. Indian background punjab, Faridkot. Looking for 25 to 30 years old, Unmarried Citizen/PR/WPSikh or Hindu Caste no bar Girl from US. Interested Contact on : 6474772084 _________________________(NMB413233196)

33/5’10”, Unmarried Sikh Jatt Boy on Work Permit in United Kingdom. Builder. Indian background from Nakodar, Punjab. Looking for 27 to 32 years old Unmarried Sikh Jatt Girl on Any Visa from UK or Canada. Interested Families contact on (647) 722-7230 _________________________(NMB413232659) 28/5'4”,Unmarried Good looking Canadian PR sikh boy. Bachelors business management Banker. Indian background from Uttarakhand. Looking for 24-29 years unmarried Citizen PR girl from Sikh or Hindu Religion and caste no bar from Canada. Interested contact on 647 477 2927 _________________________(NMB413232989) 38/6ft., divorcee Good looking Sikh Boy citizen in fiji. Indian Background from Jalandhar Looking for 28-40 years any marital Status Citizen PR Sikh/Hindu Girl from US. Caste no bar.Interested Families contact on 647 477 2927. _________________________(NMB413226307)

36/5'7",Unmarried, good looking Sikh Rajput Boy on Work Permit in Canada. Private Job Looking for 30 to 37 years Unmarried Citizen/ PR Hindu Sikh Girl from Canada. Contact on : +1416-907-6830 _________________________(NMB413159590)

27/5'7", Unmarried Canadian PR holder good looking Sikh Saini Boy. PRIVATE JOB. Indian background Hoshiarpur,Punjab. Looking 22 to 26 years old Unmarried Any Visa status Hindu,Sikh saini caste Girl from Canada. Interested Families contact on: +1416-907-3897 _________________________(NMB413227863)

30/5’2’’ Unmarried Good looking Jatt Sikh boy on work permit in USA California. Working as a Transport Professional. Looking for 24 to 30 years old Unmarried Citizen Permanent Resident Sikh Jatt Girl from USA. Interested family please contact on this number (416-907-6163 ) _________________________(NMB413233511)

31/5’11’’, Unmarried Good looking Jatt Sikh Amritdhari boy on work permit in USA California. Working as a Transport Professional. Looking for 25 to 32 years old Unmarried,Widow/Widower, Separated,Divorcee Citizen Permanent Resident Hindu,Sikh Girl from USA,CANADA.Interested family Contact on: (416-907-6163) _________________________(NMB413233426)

30/5'8”, Unmarried Good looking Sikh, Kamboj Boy in India. Working as Counseler. Indian Background from Amritsar. Looking for 25 to 32 years Unmarried Girl on Any Visa from Sikh family Preferring Kamboj,Punjabi Jatt, Arora,Khatri, Cast No bar from Canada . Interested Families contact on +1 289-790- 0539 _________________________(NMB413223868)

32/5'11”, Innocently Divorced Canadian PR Holder good looking Bachelors boy. Working as a Truck Driver. Ethnic background from Ganganager, Rajasthan. Looking for 27 to 32 years old Unmarried, Widow/Widower Sikh Jatt girl from Canada on Any Visa. Interested families contact on 647 477 2686 _________________________(NMB413204467) 27/ 5'6", Unmarried good looking Sikh Jatt Boy have done MBA and M.COM. Private Job. . Looking for 24 to 27 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh Jatt girl from Canada,United States.Interested Families contact on : 289-790-0543 __________________________(NMB413232276)

28/6ft, unmarried- Handsome Sikh Jatt Boy on Work Permit in Canada. Done post graduation diploma in human resource, working as a asst. manager, Background from Patiala. Looking for an good nature Sikh Caste no Bar girl from 23-28 years, from Canada.Residential status can be Citizen , PR,work permit .Interested Families contact on (416) 907-5405. __________________________(NMB413230053) 29/5'9", Unmarried UK Work Permit good looking Masters Sikh Kamboj Boy. Private Job. Indian background Jalalabaad,Punjab . Looking 23 to 28 years old Unmarried Citizen/PR/,Work Permit, Student Visa Sikh Kamboj Cast No Bar Girl from UK, Canada,Australia. contact on :(647) 477-2927. __________________________(NMB413208343)

26/6'3”, Unmarried American born Amritdhari sikh Boy, Masters in CSE from National University, Accountant. Indian background is Ganganagar, Rajastan. Looking for 23 to 27 years old Unmarried Amritdhari Jatt Sikh ,Girl Visa Status Citizen born and raised. Interested Families contact on 4169076163. __________________________(NMB413234698) 30/5'6", Divorcee good looking Sikh Goldsmith Boy on Work Permit. Working as a Private Job. Indian background Ludhiana. Looking for 25 to 30 years old Divorcee Citizen, Permanent Resident, Sikh, Hindu, caste no bar girl from Canada. Interested Families contact on : 289-790-0543 __________________________(NMB413219675) 29/5’10”, unmarried good looking USA PR boy from Sikh Lubana Family. Running his own business. looking for 24-30 years unmarried on any visa status from sikh lubana family (cast no bar ) from United States. Interested Families contact on 647 477 2927 __________________________(NMB413235827)

29/5'11", Unmarried good looking Hindu,Khatri boy in Canada on Permanent Resident . Masters in wireless technology. Indian background from Jalandhar (Punjab). Looking 24 to 28 years old Unmarried All visa accepted from Hindu/ Sikh caste no bar family from Canada. Interested Families contact on +1416-907-6163 __________________________(NMB413232287) 42/6'1", Divorcee good looking Canadian PR Sikh, Jatt boy. Masters in MBA . Indian background from Patiala (Punjab). Looking 34 to 40 years old Unmarried, Widow, Separated, Divorcee Girl All visa accepted from Sikh Jatt family from Canada . Interested Families contact on : +1 289-790- 0541 __________________________(NMB413231261)

43/6’1’’, Divorcee Canadian Citizen Sikh Jatt, Gentleman diploma in finance , working as a finance professional. Background from Jalandhar. Looking for an Educated girl 35 to 40 years from Canada Residential status can be Citizen/PR. Interested Families contact on (416) 907 -5405 ___________________________(NMB41332057)

60/6ft,,Divorcee Canadian Citizen Sih Jatt Boy. Background from Bathinda ,Punjab. Have done Education In Bachelors. Quality Controller. Looking for 50 to 58 years old Widow/Widower, Separated, Divorcee Hindu Sikh Girl on Permanent Resident, Student Visa,Work Permit from Canada. Interested Families contact on (647) 722-7230 __________________________(NMB413148906)

57/5’6’’, Divorcee USA Citizen Sikh Ravidasia Gentleman. Background from Chandigarh, ,Punjab. Private Job. Looking for 50 to 56 years old Widow/ Widower, Separated, Divorcee religion Sikh Hindu Caste no Bar Girl should be Citizen/Permanent Resident/Temporary/Work Permit holder. Interested Families contact on 6477227230 __________________________(NMB413129860) 26/6'1",Unmarried, good looking Canadian PR Sikh Amritdhari Gursikh Boy have done MSc. Anthropology. Banker. Looking For 23 to 28 years Unmarried, Permanent Resident,Student Visa,Work Permit, Gursikh Girl from Canada, India, United States . Interested Families contact on : +1416-907-6830 __________________________(NMB413222328) 30/5’7”, Unmarried Canadian Citizen Good looking Sikh Jatt boy. Own Business. Ethnic Background: Lundhian, Punjab. Own Business. Looking for 25 to 30 years old Unmarried Sikh jatt, girl on Citizenship . Interested Families contact on 4169076163. __________________________(NMB413231307) 26/5’10’’ unmarried- Handsome Sikh Ravidasia Boy from India, Punjab, Ludhiana. study Doctorate.working in a dental clinic as a practitioner. Looking for an good nature girl 23-29 years, from Canada, USA,Australia. Residential status can be Citizen ,PR. Interested Families contact on 4169075405. __________________________(NMB413229280)

27/5’11’’, Unmarried Canadian Permanent Resident holder good looking Undergraduate Hindu Punjabi Brahmin Boy. Working as a Health Care Professional . Indian background Branala ,Punjab. Looking 22 to 28 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident, Work Permit status Hindu Punjabi Brahmin,Saraswat Brahmins, Caste No Bar girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897 Or 17783441784 __________________________(NMB413162865) 39/6ft., good looking Canadian PR Separated Jatt Sikh boy. Transportation professional. Indian Background Punjab Moga. Looking for 32 to 38 years old any Marital Status,any visa status looking Jatt Sikh Girl In Canada. Interested Families contact on .647 477 2084 __________________________(NMB413234555)

36/5'10", Unmarried good looking Sikh Jatt Boy in India, Punjab, Moga. Farmer. Looking 28 to 36 years old Unmarried,Widow/Widower,Divorcee Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt Girl from Canada. Interested Families contact on :(647) 477-2927. __________________________(NMB413233934) 21/5’11’’, Unmarried Good looking Sikh Ramgharia boy in India Punjab. Working as a own Business . Looking for 18 to 24 years old Unmarried Citizen Permanent Resident Hindu, Sikh Girl from USA and CANADA.. Interested contact on this number (4169076163) __________________________(NMB413234208) 28/5'7", Unmarried good looking Diploma in Computer Applications Sikh Saini Boy in India Gurdaspur . Own Business .Looking 23 to 28 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh and first Saini Caste and than Caste No Bar Girl from Australia,Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897 __________________________(NMB413232286)

27/5'8", Unmarried good looking Hindu, Khatri Hindu boy in Canada on Permanent Resident .Masters in Business Administration. Indian background from Ludhiana (Punjab). Looking 22 to 28 years old Unmarried Citizen/PR/Work Permit Visa accepted from Hindu Cast No Bar family from Canada, United States, India. Interested Families contact on : +1 2897900541 __________________________(NMB413216848)

41/6'2", Unmarried Canadian Born Citizen good looking Bachelors in Pharmacy Sikh Punjabi Jatt Boy. Pharmacist. Indian background Ludhiana,Punjab . Looking 29 to 36 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt Girl from Canada. Contact on :(647) 477-2927. __________________________(NMB413140875) 20/5'7" unmarried good looking Canadian born Jatt Sikh boy. working as a mechanic. Indian background is from Moga. Looking 18 to 20 unmarried good looking jatt Sikh girl having citizenship or student visa in Canada.Interested families contact on 416-907-5948. __________________________(NMB413211246) 25/5'8",Unmarried, good looking Sikh Khatri Boy Living in India. Looking for 21 to 25 years Unmarried, Citizen,Permanent Resident, Hindu, Sikh, Caste no bar Girl from Australia,Canada . Interested Families contact on : +1416-907-6830 __________________________(NMB413233712)

27/6ft., good looking Canadian PR holder Unmarried Jatt Sikh boy . Working ad Technician. Indian Background Punjab ludhiyana. Looking for 23 to 27 years old any Unmarried, Citizen,Permanent Resident Jatt Sikh Girl In Canada. Interested contact on: 647 477 2084 __________________________(NMB413236799)

27/5'11", Unmarried Good looking Canadian PR Sikh, Saini Boy B.tech. Own Business. Indian background from Ropar. Looking for 24 to 28 years Unmarried Girl on Any visa from Sikh family Preferring Saini , Caste No Bar from Canada, United States or India .Interested Families contact on +1 289-790- 0541. __________________________(NMB413231759) 27/6'1", Unmarried Canadian born good looking Sikh Rajput Boy. Masters in behavior therapist . Indian background Jalandhar (Punjab). Looking 24 to 27 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh Rajput, Jatt khatri , Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-6163 __________________________(NMB413237076)

41/5’10’’, good looking ,Divorcee USA Citizen Jatt Sikh boy.Working ad cardiology analyst Indian Background Punjab amritsar. Looking for 31 to 41 years old any Marital Status, any visa status Sikh Girl from caste no bar family In Canada or,India,United States. Interested Families contact on .647 477 2084 ___________________________(NMB41326116) 26/5’11’’, good looking, Unmarried Hindu Brahmin boy in india. pursuing B.com. Looking for 22 to 27 years old any Unmarried, Citizen,Permanent Resident Hindu caste no bar Girl from canada. Interested Families contact on: 647 477 2084 __________________________(NMB413236666)

26/6'2", Unmarried, good looking Sikh Punjabi Jatt Boy have done graduation Living in Germany. Looking for 23 to 26 years old match in Canada. Religion must be Sikh Jatt & Residential Status must be Citizen, Permanent Resident. Interested Contact on 416 907 0944. __________________________(NMB413235681)

27/5’3’’, Unmarried good looking ( Hindu Saraswat Brahmins) Boy Bachelors in Finance & Economics Working in govt sector. Background Hoshiarpur. Looking for any marital status Educated Hindu Caste no Bar girl 20 to 28 years from United States, Australia, Canada, India Residential status any visa. Interested Families contact on (416) 907 5405 __________________________(NMB413236828) 23/5’11’’, unmarried good looking Sikh Lubana boy on Temporary visa in Canada. working in private job. for 21-26 years unmarried Citizen, PR Girl from Sikh lubana family (caste no bar ) from Canada.Interested Families contact on 647 477 2927 __________________________(NMB413237123)

29/5'10", Unmarried good looking Hindu Kashyap Boy have done Bachelors in Physical Therapy. Physiotherapist. Indian background Mumbai,India . Looking 23 to 32 years old Unmarried,Divorcee Citizen,Permanent Resident,Work Permit Hindu,Sikh Cast No Bar Girl from Canada,United States. Interested Families contact on : (647) 477-2927. __________________________(NMB413234701)

36/5’9’’, divorcee, Sikh Jatt Boy on Temporary Visa in Canada. Having own property business . Looking for a Widow/Widower,Separated,Divorce Sikh Jatt Girl from 29 to 36 years, from Canada. Residential status can be Citizenor PR . Interested contact on (416) 907-5405. __________________________(NMB413221317)

31/6ft., Separated,handsome Canadian PR Hindu Agarwal boy. Having own renovation business and own 6 trucks . Looking for a Hindu girl on any Martial status from 25 to 30 years, from Canada Residential status can be Citizen , PR,student visa,work permit . Interested Families contact on (416) 907-5405. __________________________(NMB413115531)

33/5'5", Unmarried, good looking Canadian Citizen Sikh Jatt Boy. Private Job.Looking for 26 to 31 years Citizen or PR Sikh Jatt Girl in Canada. Interested Families Contact on 416 907 0944. __________________________(NMB413235198) 42/5’9’’, Unmarried,handsome boy Sikh Jatt in India, Punjab Patiala have done double MA, having own Immigration business and having much property . Looking for a Hindu,Sikh girl any Unmarried, Separated, Divorcee, from 33 to 43 years, from Canada, US,Australia. Residential status can be Citizen, PR, student visa,work permit. Interested Families contact on: (416) 907-5405. __________________________(NMB413218690)

29/5'11", Innocently divorced good looking Citizen Sikh Jatt boy in Canada. Working as Transportational Professional. Indian Background from Nawanshehar. Looking for 23 to 29 years old, Unmarried, Divorcee Sikh Jatt girl from Canada. All visa accepted. Interested Families contact on: 647 477 2686. __________________________(NMB413224136) 29/5’11’’, good looking ,Canadian Citizen Unmarried Hindu Brahmin boy. Indian Background jalandhar. Looking for 25 to 29 years old Unmarried Citizen/PR Hindu,Sikh Caste no Bar Girl from Canada. Interested Families contact on: 647 477 2084. __________________________(NMB413218830)

48/5'9", Unmarried, good looking Canadian Citizen Sikh Jatt Boy have done BSC in Mechanical Engg. Own Business. Indian background Chandigarh, Punjab Looking for 26 to 37 years old Unmarried, Widow/Widower,Divorcee Girl from Sikh ,Caste no Bar Family from Australia, Canada, UK, India, New Zealand,United States. Any Visa Status will be preferred. Interested Families contact on : 289-790-0543. __________________________(NMB413169928) 30/5'11", Divorcee Germany Citizen good looking Sikh jatt Boy. Own Business. Indian background Batala, Punjab. Looking 25 to 29 yrs old Unmarried Sikh Jatt Girl from India. Interested contact on : 416-907-4067 __________________________(NMB413213810)

33/6'1", Divorcee good looking Sikh Jatt Boy on Student Visa, in Australia Diploma in Bussines Management. Private Job. Indian background Moga Punjab. Looking for 26 to 36 years old Unmarried, Widow, Divorcee Citizen,Permanent Resident Sikh Jatt girl from Australia. Interested Families contact on : 2897900543 _________________________(NMB413231854) 29/5’5’’, Unmarried Good looking Jatt Sikh boy Citizen in USA California. Working as a Technician.Looking for 27 to 30 years old Unmarried Citizen/Permanent Resident and all visa accept jatt Sikh Girl from USA. Interested family please contact on: (4169076163) _____________________________(NMB413238202)

24/6ft., Unmarried Good looking Sikh Amritdhari boy Citizen in canada Alberta. Working as a Enginee . Looking for 22 to 24 years old Unmarried Citizen Permanent Resident Sikh Amritdhari,Gursikh Girl from CANADA.. Interested familycontact on: (416-907-6163) _____________________________(NMB413216119)

30/5’8’’, good looking Canadian PR unmarried Jatt Sikh Boy Pursuing Bachelors. Private Job. Indian background from Patiala. Looking 26 to 30 years old any visa status Jatt Sikh Girl from Canada. Interested Families contact on 416 907 0897. _____________________________(NMB413221504)

64/5’9’’, divorcee good looking Canadian Citizen (Hindu Telugu) ,Gentleman, working as Entertainment Professional,Background from Andhra Pardesh. Looking for an Educated girl from any Religion and from 45 to 55 years from Canada. Residential status can be Citizen/PR/WP or Temporary visa. Interested Families contact on (416) 907 -5405 _____________________________(NMB413149343)

29/6ft., Unmarried good looking Canadian PR Sikh Ramgarhia boy. Done Masters in Project Management. Working as Transportion Professional. Indian Background from Jalandhar. Looking for 24 to 29 years old, Unmarried Sikh girl from Canada. Cast no bar. All visa accepted. Interested Families contact on +1 289-790- 0541 . _____________________________(NMB413216605)

34/5’10" Unmarried good looking Canadian Citizen Sikh Amritdhari boy Bachelors.Private job. Background Ludhiana punjab. Looking 26 to 31 years old Unmarried, Citizen/PR/Work permit/Stuent Visa holder Gursikh,Punjabi Jatt,Amritdhari Girl from Canada also . Interested Families contact on : 6474773207 __________________________(NMB413237816)

33/5’10’’,Unmarried Canadian Citizen Sikh Arora boy.Bachelors,information technology , working as engineer, Indian Backgorund Delhi, Looking for 29-33 years unmarried girl, Citizen or permanenet resident in Canada, from Sikh or hindu family from Canada . Interested Families contact on +1289 790 0537 _____________________________(NMB413236348)

26/6ft., Unmarried good looking Canadian PR Sikh Jatt boy. Education Masters working in Business Analyst. Background Phillaur, Punjab. Looking 23 to 26 yrs old Unmarried, Sikh Jatt Girl from Canada on Any Visa Status. Interested Families contact on : 6474773207 __________________________(NMB413237681)

30/5’11’’ Unmarried Canadian Citizen Sikh Ravidasia Boy. Transportation Professional. looking for 24 to 31 year old Sikh Ravidasia girl on Any Visa from Canada. Interested Families Please contact on 289-790-0539 . _____________________________(NMB413161010)

45/5"8 ”,Divorcee good looking boy on Work Permit in USA. Private Sector. Background Amritsar city punjab. Looking 38-45 years Widow/Widower,Separated, Divorcee Girl on Citizen, PR status Sikh Jatt family from US. Interested Families contact on: 647 477 2927 __________________________(NMB413180394)

22/5’7" Unmarried good looking Sikh Amritdhari boy from Canada on Temporary Visa . working in Private Job. Background Taran Taaran, Punjab. Looking 20 to 23 yrs old Unmarried, Citizen/PR, Gursikh,Punjabi Jatt, Amritdhari Girl from Canada . Interested Families contact on : 6474773207. __________________________(NMB413217997) 28/5’11’’, good looking canadian born citizen Unmarried Sikh lubana boy. indian background from Hoshiarpur. working as Accountant. Looking 22 to 27 years old Unmarried Citizen, Sikh Caste no Bar girl from Canada. Interested Families contact on 416 907 0897 ___________________________(NMB41377277)

31/6’2’’, Unmarried Good looking Jatt Sikh boy PR in USA California. Working as a Quality Manager. Looking for 25 to 32 years old Unmarried Citizen /PRSikh jatt Girl from USA and CANADA.. Interested family contact on: (4169076163) __________________________(NMB413238196)

30/5'10", Unmarried good looking Canadian PR Sikh tonk kshatriya boy,masters, MBA (Finance). Looking for 25 to 30 years old Unmarried Citizen PR, Sikh girl from Canada with indian background . Interested contact on : +289-790-0542 __________________________(NMB413211364)

45/5'10", Unmarried good-looking raised boy in USA done Master in IT. Hindu Gujarati boy. IT professional. Indian background Mumbai, Gujarat. Looking 32 to 45 yrs unmarried/div Gujarati Hindu girl from USA/ Canada. Interested Families contact on : (204) 480-0404. __________________________(NMB413184267) 26/5'6", Unmarried Canadian Citizen Good looking Hindu, Khatri Hindu boy Undergraduation in Mechanical Engineering. Own Business. Indian Background from Delhi. Looking for 21 to 25 yrs Unmarried Hindu/Sikh Girl on Any visa from from Canada /US/India. Preferring Khatri Hindu, Cast No Bar . Interested Families contact on +1 2897900541 __________________________(NMB413220620)

24/6'5",Unmarried, good looking Jatt Sikh boy Living in USA on Work Permit. Doing Govt. Job of Merchant Navy. Looking for 21 to 27 yrs old Unmarried Citizen/ PR jatt Sikh, Girl from USA . Interested Families contact on : +1416-907-6830 _________________________(NMB413237915)

30/6ft., Unmarried good looking Sikh Rajput boy from United States on Work Permit. Education Bachelors. Truck Driver. Indian background from Mumbai. Looking 24 to 30 years old Unmarried Citizen/PR Sikh Rajput Punjabi Jatt Caste no Bar girl from US . Interested Families contact on : 6474773207 __________________________(NMB41378743)

32/5’9”,unmarried good looking Jatt Sikh boy on temporary visa in USA education diploma in business mgt. looking for 26-34 years unmarried on citizen, PR, from Sikh Jatt family from USA. Interested Families contact on: 647 477 2927. _________________________(NMB413228761)

25/5’6’’, Divorcee Sikh Ramdasia Boy on Work Permit in Canada. Own Business Background from Ludhiana, Punjab. Looking for 20 to 27 years old Unmarried/ Divorcee PR or Citizen Sikh Girl. Caste no bar Girl. Interested Families contact on (647) 722-7230 _____________________________(NMB413150212)

31/5'7",Unmarried, good looking Hindu Brahmin Boy Living in India,Punjab,Harchowal. Looking For 24 to 28 years Unmarried Citizen,Permanent Resident Hindu, Brahmin girl from Canada or USA . Interested Families contact on : +1416-907-6830 _____________________________(NMB413237347)

24/5'4",Unmarried, good looking Sikh Ramgharia boy on Temporary Visa in United Kingdom. Own business. Looking For 21 to 25 years Unmarried, Citizen, Permanent Resident, Sikh, Arora, Jatt, Khatri, Ramgharia, girl from United Kingdom . Interested Families contact on : +1416-907-6830 _____________________________(NMB413236617)

36/5’9 ”,Unmarried good looking Jatt Sikh boy on work permit in USA. Truck Owner-Operater. looking for 31-38 years unmarried Citizen, PR Girl from Sikh Jatt family from USA. Interested contact on 647 477 2927 _____________________________(NMB413236533)

33/5'10", Unmarried Canadian Citizen good looking Masters in Mechanical Engineering in Engineer (Mechanical) Hindu Rajput Boy. Engineer (Mechanical). Indian background Delhi,India . Looking 26 to 32 years old Unmarried Hindu,Sikh Cast No Bar Girl on Any Visa from Canada or United States. Interested Families contact on :(647) 477-2927.3 _____________________________(NMB413237095)

33/5'10", Unmarried Good looking Canadian PR Hindu, Brahmin Boy. Bachelors in Hotel Management. Working as Chef Indian background from Ludhiana. Looking for 25 to 33 years Unmarried Girl on Any visa from Hindu, Sikh family Preferring Brahmin , Cast No Bar from Canada. Interested contact on +1 289-790- 0541. _____________________________(NMB413235459)

36/5’9’’, good looking Divorcie Sikh Saini Boy In Canada on work permit .Indian Background Punjab,Phagawara. Looking for 30 to 35 years old Citizen/PR Separated, Divorcee,Widow/Widower, Unmarried good looking Citizen,PR Sikh Girl In Canada. Cast no bar. Interested Families contact on .(416-907-6163) ______________________________(NMB41398417)

25/6'3", Unmarried good looking Sikh Jatt Boy on Student Visa in Australia. Working as a Engineer. Indian background Machhiwara sahib (ludhiana) Looking for 21 to 26 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt Girl from Canada or United States. Interested Families contact on : 289-790-0543 _____________________________(NMB413237384)

36/5'10", Divorcee Canadian Citizen good looking Sikh Jatt, Boy. Transportation Professional. Indian background sanwal ( ludhiana ). Looking for 25 to 36 years old Unmarried, Widow/Widower, Divorcee Sikh Jatt girl from Canada on Any Visa. Interested Families contact on : 289-790-0543 __________________________(NMB413237684)

# 2355, Derry Road, East Mississauga, Ontario Contact Us : 416-619-0032


MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2022 ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ

26/5'2”, Unmarried beautiful Bachelors Citizen Hindu Aggarwal girl in Ontario, Canada.Background from Chandigarh, Punjab. Have done B.Com and Mini MBA. Looking for 26 to 30 yrs old Unmarried Hindu Aggarwal boy from Canada on Citizenship, Permanent Residence. Interested families contact on: 647 477 3207. ______________________(NMB413214792)

30/5'3'' Unmarried Canadian Citizen Born good looking Sikh Arora Girl. Web Designer Indian background Chandigarh, Punjab. Looking 30 to 35 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-593-0728. ______________________(NMB413179263)

22/5'1”, Unmarried beautiful Bachelors Canadian Citizen Sikh Amritdhari girl. Doing final year science in university and aiming at medicine/research field. Indian background from Mumbai, India.Looking for 22 to 26 years old Unmarried Sikh Caste No Bar Boy from Canada, USA, UK on Citizenship. Interested Families contact on: (416)-907-4067. ______________________(NMB413179357) 29/5'4", Unmarried good looking USA Citizen Born Doctorate Sikh Jatt Girl. Doctor. Indian background from Moga. Looking for 29 to 35 years old Unmarried Educated Citizen or Permanent Resident Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on : 647-477-2686. ______________________(NMB413126655)

32/5'5", Unmarried Work Permit holder in Canada, good looking, Sikh Jatt girl. Done GNM, serving in Amazon right now . Indian Background is Barnala. Looking for 30 to 34 years old Unmarried Citizenship or PR holder boy in Canada Only. Religion & Caste must be the same. Interested Families Contact on: (647) 477 2484. ______________________(NMB413161148) 26/5'3", Unmarried Canadian PR holder good looking Diploma Sikh Tonk Kshatriya Girl. Private Job . Indian background Moga,Punjab. Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident, Work Permit Visa status Sikh Boy First Tonk Kshatriya and than jatt caste from USA or Canada in GTA. Interested contact on : +1416-907-3897. ______________________(NMB413199023)

28/5'2”,Unmarried Canadian Citizen good looking SIKH RAMGHARIA Girl. Have done Bachelors. Behavior Therapist. Looking for 27 to 32 years old Unmarried, Citizen, PR,Work Permit Sikh Ramgharia Boy from Canada, USA. Interested Families contact on 416-907-5405. ______________________(NMB413216214) 35/5'4", Unmarried United States born Citizen, good looking Jain Shwetambar girl. Done Masters in Education Administration, working as a Education Project Director. Indian background is Gujarat. Looking for 34 to 38 years old, Unmarried Hindu or Jain & Caste no bar. Boy with Citizen or Green card holder Visa Status in USA only. Interested Families Contact on: 416 907 5405. ______________________(NMB413165695)

31/5,9" good looking Canadian Citizen Sikh, Punjabi Jatt Girl. Indian Background Ludhiana. Looking for 31 to 35 years old Unmarried good looking Sikh Boy in Canada.Cast Sikh Jatt Born in Canada. Interested Families contact on: +14162754749. ______________________(NMB413218004)

34/5'4", Unmarried Good looking Canadian citizen Hindu jatt girl. Serving as an Accountant . Indian background is from Sirsa . Looking 32 to 40 unmarried good looking Hindu boy having any visa in Canada/US. Interested families contact on: 647-477-2927. ______________________(NMB413203397) 28/5'5", Unmarried Good looking canadian PR Sikh Lubana girl. Serving as an Accountant. Indian background is from Mohali . Looking 28 to 33 unmarried good looking sikh boy having Citizenship/PR in canada. Intersted families contact on: 647 477 2484. ______________________(NMB413161148)

23/5'3”, Unmarried Beautiful Citizen Sikh Amritdhari girl in Ontario, Canada, Ethnic background from Hoshiarpur, Punjab. Have done Diploma in Business and Marketing and working as a Data Analyst. Looking for 23 to 28 years old Unmarried Sikh Gursikh, Amritdhari, Caste No Bar well educated boy from Canada, US on Citizenship/PR/Work Permit. Interested Families contact on: 16474994972. ______________________(NMB413218176) 24/5’3’’, Unmarried Beautiful Hindu Arora,Girl in USA on Temporary Visa have done Masters in Business & Accounting, Persuing CPA ,Manager in Own Business. Background from Panchkula, Chandigarh . Looking for an Hindu Caste no Bar Educated Boy, 25 to 29 years from US. Residential status can be Citizen, PR. Interested contact on: 647 722 7230. ______________________(NMB413215827)

35/5’5’’, Divorcee Canadian Citizen beautiful Sikh Jatt Girl, Masters in Business Administrations (MBA) , Accountant in Private company. Background from Moga. Looking 33 to 38 yrs old Sikh Jatt Educated Citizen/PR boy from Canada (GTA). Interested contact on: 647 722 7230. ______________________(NMB413209574) 37/5'6”, Widow/Widower good looking Citizen Hindu Gold Smith Girl in Canada. Indian background Ludhaina ( barnala) . Business Analyst . Looking for 36 to 42 years old Unmarried, Widow/ Widower, Divorcee Hindu, Sikh Caste No Bar Boy from Canada on Citizenship, Permanent Residence, Work Permit. Interested Families contact on: 647 477 2686. ______________________(NMB413218563)

29/5'3", Widow/Widower good looking Sikh Punjabi Jatt Girl in India Sangrur.Looking 28 to 37 years old Unmarried, Widow/Widower, Divorcee Citizen, PR Sikh jatt Boy from Australia, Canada, UK ,New Zealand or US. Interested contact on : +1416-907-3897. ______________________(NMB413177186) 27/5'2",Unmarried good looking Citizen Hindu Khatri girl in Canada. Working as Govt Employee. Indian background from Ambala Cantt. Looking for 27 to 32 yrs old, Unmarried Hindu, Sikh boy from Canada. all visa accepted. Interested contact on: 416-907-0988. ______________________(NMB413218558) 29/5'8" Unmarried good looking Sikh Saini girl in India, Nawa Shehar. Working in Private Company. Looking for 26 to 32 years old, Unmarried Sikh boy from USA, Canada. Preffering Citizen, PR only. Interested Families contact on: 416-907-0988. ______________________(NMB413211490)

39/5'1", Unmarried USA Citizen good-looking Hindu girl Done Master. Manager. Background Gujarat, India. Looking 35 to 45 years old unmarried hindu boy citizen from USA. Interested Families contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413218854)

43/5'4", Widow/Widower good looking Sikh Tonk Kshatriya Girl Living in India Have Done Bachelors. Looking for 40 to 48 years Widow/ Widower, Divorcee Citizen,PR Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada . Interested Families contact on : +1416-907-6830. ______________________(NMB413216476)

42/5'3", Canadian Born Unmarried beautiful Bachelors Sikh Jatt Girl. Working as Government Employee in ICBC. Looking for 39 TO 44 years old Unmarried, Divorcee belonging to Any Religion Boy on Citizenship from BC, Canada. Contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413169940)

30/5'2", Unmarried beautiful Sikh Jatt Girl from India Punjab, Firozpur. Looking for 28 TO 35 years old Unmarried, Divorcee Sikh Jatt gentelman on Citizenship, PR from Canada, United States. Interested Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413187016)

26/5'4", Unmarried Beautiful Sikh, Jatt Girl in India, punjab, Ludhiana. Looking for 25 to 30 years old Unmarried. Religion; Sikh Jatt Citizen, PR Boy from Canada. Interested Families Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413187304)

25/5'8", Unmarried Canadian Citizen good looking USA born Girl from Hindu Brahmin Telugu Family. Business Analyst. Indian background Hyderabad. Looking 25 to 29 years old Unmarried Citizen/PR Boy from Canada/USA and from Hindu Brahmin or Kapu family. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413185680)

32/5'2", Good looking USA Citizen Unmarried Hindu Jain Girl. Software Consultant. India background from Mumbai. Looking 32 to 35 years old Unmarried, Citizen, PR, Work Permit Hindu, Jain Boy from United States. Interested Families contact on 416 907 0897. ______________________(NMB413187174)

44/5'3", Unmarried beautiful Bachelors Gujarati Hindu Patel Girl on Citizenship basis in Canada. Looking for 42 to 50 years old Unmarried Hindu Caste no bar Boy on Citizenship, PR, Work Permit holder from Canada, US. Contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413166138)

30/5'4", Unmarried Beautiful Sikh Punjabi Jatt Girl in United States. Looking for 30 to 32 years old Unmarried Sikh Jatt Punjabi PR holder Boy from United States/ NewYork. Interested Families Contact on : 1289593073. ______________________(NMB413188270)

32/5'3", Unmarried Canadian PR holder beautiful Bachelors Hindu Mauritious Born Girl done bachelors . Working as IT Officer at Scotia Bank. Looking for 32 to 36 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy from Canada. Contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413186257)

31/5’2", Unmarried beautiful Sikh Rajput Girl in Canada on Work permit. Indian background Meerut, UP. Looking for 30 to 36 years old unmarried Hindu & Sikh Boy from Canada or Us on any Visa. Contact on: (416)-907-4611. ______________________(NMB413174135)

38/5ft., Unmarried US Citizen beautiful Bachelors Sikh Ramgarhia Girl. Working as Programmed Coordinator in Senior Nutrition Services US. Looking 37 to 40 years old Unmarried Hindu, Sikh Citizenship/PR Boy from Northern California, US. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413146913)

35/5'7", Unmarried Canadian Citizen beautiful Bachelors Punjabi Jatt Girl. Working as Executive. Looking for 32 to 40 years old Unmarried Punjabi Jatt Boy on Citizenship, PR, Work Permit basis from Canada. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413113053)

47/5'5", Unmarried US Born Masters Hindu Jain Lady. Working as Dietician in Hospital. Looking for 45 to 50 years old Unmarried, Divorcee Hindu, Jain, Bengali, Marathi, Gujarati, South Indian Gentleman on Citizenship, PR basis from US, Canada. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413156327)

32/5'4", Unmarried Beautiful Hindu, Prajapati girl in India, punjab, Adampur. Teacher. Looking for 31 to 35 yrs old Unmarried Citizen/ PR Boy from Canada. Caste no bar. Intrested Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413186836)

36/5’4" Unmarried USA Citizen good looking Sikh Punjabi Jatt Masters holders Girl. Manager. Background is from Jalandhar, Punjab. Looking 35 to 40 years old Unmarried any visa status, Sikh Punjabi Jatt boy. Interested contact 416-907-4611. ______________________(NMB41324139) 28/5'4", Unmarried, Canada Work permit holder good looking Masters Sikh Ramgharia Girl. Manager. Indian background Jalandhar . Looking 28 to 32 years old Unmarried, Citizen, PR, Work permit, Sikh, Punjabi Jatt , Ramgharia Boy from Canada. Interested contact on :2895930730. ______________________(NMB413175073)

39/5'5", Unmarried, Canadian Citizen holder good looking Bachelors Hindu Khatri Girl. Lawyer. Indian background New Delhi . Looking 39 to 44 years old Unmarried, Citizen, PR, ,Sikh, Hindu, , Caste No bar Boy from Canada. Interested Families contact on :2895930730. ______________________(NMB413183768) 34/5'4" Divorcee good looking USA Citizen Hindu brahmin Girl . Registered nurse . Indian background is from Hoshiarpur. Looking 32 to 38 unmarried, divorcee Good Looking Hindu Brahmin, Khatri boy Having citizenship, Green card of USA. Intrested Famileis Contact on: 289-293-0731. ______________________(NMB41320908) 29/5'4'' Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Kshatriya Girl . Girl has done Bachelors in B.tech. Software Developer . Background From Delhi, India. Looking for 29 to 35 years old Unmarried Citizen, PR Religion can be any caste no bar Boy from Canada. Interested Families Contact on : 647-907-6163. ______________________(NMB413180572)

32/5ft., Divorcee Canadian Citizen beautiful Graduate Muslim Syed Shia Girl. Working on post of Manager. Looking for 30 to 36 years old Unmarried, Widow\Widower, Divorcee, Separated Boy belonging to Muslim Religion Shia or Sunni Caste on Citizenship, PR from Canada, United States. Interested contact on : 416 907 6830. ______________________(NMB413185015)

29/5'5", Unmarried Canadian Born beautiful Bachelors Sikh-Jatt Girl. Working as Nurse. Looking for 29 to 36 years old Unmarried Sikh Jatt Boy on Citizenship, Permanent Resident from Canada, United States. Interested Families contact on : 416 907 6830. ______________________(NMB413181787) 29/5‘3' Unmarried Canadian PR good looking Sikh Jatt girl has done Diploma in Business management. Doing a private Job in Rodger Company . Background From Karnal, Haryana, India. Looking for 28 to 32 years old Unmarried Citizen, PR, Work Permit Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Contact on : 647-907-6163. ______________________(NMB413159122) 33/5'7", Unmarried Canadian Citizen beautiful Masters Sikh-Jatt Girl. Government Job in Civil Engineering. Looking for 33 to 37 years old Unmarried Sikh- Jatt Boy on Citizenship/PR basis from Canada. Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413171738) 28/5'5'', Canadian work permit holder, Unmarried, Good looking Telugu Vamsha raj Girl done masters in Cloud Computing. Software engineer . Seeking for 26 to 32 years old girl . Religion must be Hindu, Caste No bar. Canada and United States will be preferred. Alliance must be well educated , Qualified and good enough. Only Citizen, Permanent residency and work permit will be preferred. Interested Families contact on : 416 907 5405. __________________________(NMB413174436)

34/5'6", Unmarried beautiful Bachelors Hindu Punjabi Girl from New Delhi (NCR/NCT),India. Working in an Event Company. Looking for 30 to 36 years old Unmarried Hindu Punjabi, Caste No Bar Citizen or PR Boy from Canada. Interested Families contact on : 416 907 3229. __________________________(NMB413185765)

36/5'4"Unmarried,US Citizen holder good looking Masters Sikh Jatt Girl. Private Job. India background Jalandhar. Looking 35 to 40 years old Unmarried, Citizen, PR, Student visa, work permit, Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on : 416-907-4611. ______________________(NMB41324139) 25/5'5", Unmarried good looking Canadian born citizen Girl. Doing Residency from USA. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 24 to 29 years old Unmarried Citizen born Sikh Jatt boy from Canada, US, UK and Australia. Interested Families contact on : 416-907-0988. ______________________(NMB413171468) 26/5'3", Unmarried Canadian PR holder Beautiful Sikh Jatt Girl. Receptionist. Indian background Moga (Punjab). Looking for 27 to 29 years old Unmarried Sikh Jatt , Citizen/ PR Boy from Canada. Interested Families Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413185774) 33/5'9", Divorcee beautiful Sikh Jatt Girl on Temporary Visa in United States. Have done Diploma in Hotel Management. Working as Hotel & Restaurant Professional. Looking for 33 to 40 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Sikh Jatt or Caste no bar Boy on Citizenship, PR from US. Interested Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413179422) 38/5'1", Unmarried Canadian Citizen Beautiful Hindu, Saraswat Brahmins Girl. Working as Carehead professional. Indian background Delhi. Looking 34 to 40 yrs old Unmarried Hindu Saraswat Brahmins Citizen, PR Boy from Canada. Interested Contact on : 12895930731. ______________________(NMB1006421)

26/5’3”,Unmarried Good looking Sikh Arora Assistant Manager Girl on Work Permit in Canada. Diploma in International Business Management. Indian background Ludhiana (Punjab). Looking 26 to 30 years old unmarried citizen/PR Sikh Arora Boy from Canada. Interested contact on: (416)-907-4611. ______________________(NMB413134923) 28/5'4" Unmarried good looking USA Citizen Hindu brahmin Girl. Serving as a manager . Indian background is from Una, Himachal Pradesh. looking 29 to 32 unmarried good looking Hindu Brahmin Boy having citizenship, Green card of USA. Interested families contact on 416 907 5948. ______________________(NMB413186377) 26/5'4", Unmarried Beautiful Sikh Jatt Girl on Work Permit in Canada. Supervisor. Indian background Punjab, Amritsar. Looking for 26 to 29 years old Unmarried Sikh, Jatt Citizen or PR Boy from Canada. Interested Families Contact on 12895930731. ______________________(NMB413184997) 20/5'4", Unmarried, Canada Citizen holder Good looking Bachelor Muslim Sunni Girl. Student. Pakistan background Lahore. Looking 21 to 27 years old Unmarried, Citizen, PR, Muslim, Sunni boy from Canada USA. Interested Families contact on :4169075964. ______________________(NMB413185551)

27/5’7", Unmarried Sikh Jatt beautiful USA Citizen Girl. Doctor. Indian background is from Jalandhar, Punjab. Looking for 27 to 32 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on 164 7478 3324. ______________________(NMB413181493)

33/5'11", Unmarried Canadian Citizen good looking Jatt Sikh Girl have donbe masters in Digital Media. Working as a Professor. Indian background Jalandhar (Punjab). Looking 32 to 37 years old Unmarried. Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 905-891-9946. ______________________(NMB413178469)

33/5'3", Unmarried Canadian Citizen good looking Jatt Sikh Master MA in Political Science Girl. Own Business. Indian background is Hoshiarpur (Punjab). Looking 33 to 35 years old Unmarried. Citizen, PR. Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 905-891-9946. ______________________(NMB413180062) 40/5'7" Unmarried USA Citizen Masters Sikh Jatt Girl. Working as Social Worker. Indian background Ludhiana. Looking 40 to 44 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR Sikh Jatt boy from USA. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413179623)

42/5'4", Unmarried Canadian Citizen good looking Masters CPA Sikh Jatt Girl. Accountant. Indian background from Jagraon (Punjab). Looking 40 to 47 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413178459)

www.nripost.com

¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆ ÓÀ‡∆ÓØÈ∆¡Ò 31/5'4" Unmarried Canadian Citizen Doctorate Sikh Jatt Girl. Working as Doctor. Indian background Ludhiana. Looking 36 to 36 years old unmarried Citizen,PR Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413176651) 26/5'4", Unmarried Canadian work Permit holder Doctorate Sikh Mazhbi Girl. Working as Manager. Indian background is Kapurthala (Punjab). Looking 26 to 30 years old unmarried Citizen, PR Qualified Sikh, Hindu any Caste Boy from Canada. Interested contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413129229)

35/5'7", Unmarried Canadian PR holder Sikh Ramgharia Girl. Well educated MCA. Indian background is Ludhiana (Punjab). Looking 35 to 38 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Punjabi Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1794. ______________________(NMB413163957)

26/5'2", Unmarried Sikh Jatt Girl. Masters in MCA. Living in india's Punjab (Gurdaspur). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen, PR Sikh jatt Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1794. ______________________(NMB413160301)

40/5'7", Unmarried USA Citizen Masters Sikh Jatt Girl. Working as Social Worker. Indian background Ludhiana. Looking 40 to 44 years old Unmarried, Divorcee citizen, PR Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413179623)

24/5'8", Unmarried good looking Graduate Sikh Jatt (Amritdhari) Girl on Work permit in Canada. Working in Private sector. Indian background is Faridkot (Punjab). Looking 24 to 26 yrs old unmarried, Citizen, PR Sikh Amritdhari Boy from Canada or US. Contact on 2895690830. ______________________(NMB413182307) 30/5'7", Divorcee Canadian Citizen good looking Bachelors Sikh Jatt Girl. Doing Job in Private Sector. Looking 30 to 34 years old Unmarried, Separated, Divorcee Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt Boy from Canada. Interested contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB41398450)

31/5'10", Divorcee Canadian Citizen good looking Bachelors Sikh Jatt Girl. Sales Professional. Looking 34 to 40 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen or PR Hindu/Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB4137053) 23/5'7", Unmarried good looking Masters Hindu Khatri Girl in India, Punjab, Jalandhar. Has done MBA. Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen, PR Hindu, Sikh Boy from Canada, Ontario. Caste no bar. Contact on 289-401-1794. ______________________(NMB413181871)

28 /5'3" , Unmarried good looking Sikh Saini Doctorate in United States. Working as Researcher. Indian ackground from Ropar, Punjab. Looking 27 to 33 years old Unmarried on Citizen, PR or Work Permit holder Sikh Punjabi JattmSaini Boy from Canada/US. Interested Famlies Contact : (416)-907-6830. ______________________(NMB413195416) 28/5'1", USA J1 Visa holder good looking GIRL. Fellow Physician. Indian background Bangalore Karnatka . Looking 28 to 35 yrs old Unmarried DOC/Physician boy on Any VISA from CANADA. Contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413189094)

30/5'3", Unmarried good looking Jatt Sikh Girl in India, Punjab, Amritsar. Study in B.Ed. in G.N.D.U university Amritsar. Looking for 30 to 35 yrs old Unmarried Sikh Jatt Citizen , PR Boy from Canada, US. Contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413181668) 25/5'3" Unmarried good looking Bachelors Sikh Mazhbi-Majabi Girl on Temporary Visa in Canada. Working in a Private Sector. Looking 25 to 31 years old. Unmarried Citizen, PRSikh Mazhbi-Majabi Boy from Canada, United States. Contact on 416 907 5405. ______________________(NMB413109030)

29/5'5", Unmarried Canadian PR holder good looking (Masters) Computer Science Jatt Sikh Girl. IT/Telecom Professional. Indian background Sangrur, Punjab. Looking 29 to 34 yrs old Unmarried any Visa status Sikh Jatt Boy from Canada, USor India. Contact on : 416 907 5405. ______________________(NMB413184481) 29/5'1", Unmarried good looking Masters Sikh Arora Girl in India, Punjab, Dasuya. Doctor. Looking 29 to 32 years old Unmarried. Citizen, PR Sikh, Hindu boy from Canada Or US. Cast no bar. Interested Families contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB413153668)

31/5'1", Good looking Canadian PR holder Divorcee Jatt Sikh Girl. Working in Private sector. Indian background from TaranTaran. Looking 26 to 35 years old Unmarried, Divorcee, Any visa status Jatt sikh Boy from Canada. Interested contact on 647 722 4766. ______________________(NMB413182044)

29/5'2", Good looking USA Citizen Unmarried Jatt Sikh Girl. Surgeon. Indian background from Jalandhar (Punjab). Looking 28 to 35 years old Unmarried, Citizen Jatt Sikh Boy from US. Interested Contact on 647 722 4766. ______________________(NMB413181490)

32/5'6", Unmarried Good looking Canadian born Jatt Sikh Girl. Serving as Finance Advisor in Scotia Bank. Looking 32 to 37 yrs old unmarried good looking Canadian Born or Raised Jatt Sikh Boy in GTA. Interested contact on 289 593 0731. ______________________(NMB41312113)

31/5'7", Unmarried Canadian PR Holder good looking Hindu Brahmin Girl. Nurse. Indian background is from Punjab. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit holder Hindu Brahmin Boy from Canada. Interested contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413182595)

36/5'8'', Unmarried Canadian Citizen good looking, Ramgharia Girl has done Bachelors. Serving as a Library Supervisor. indian background is Jalandhar (Punjab). Looking 36 to 42 years old Citizen or PR Sikh Ramgharia Boy from Canada. Contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB41338434)

32/5'5'', Divorcee good looking, Canadian Citizen Hindu Khatri Hindu Girl. Done Masters. Serving as a director. Indian background is Jalandhar (Punjab). Looking 32 to 38 years old Citizen or PRHindu/Sikh Boy from Canada. Caste can be any but first preference Khatri Hindu, Punjabi Jatt, Khatri. Interested contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413182891)

32/5'4'', Unmarried good looking, Hindu Arora Girl in India Punjab , Jalandhar. Done Phd. Teacher. Looking 31 to 35 years old Citizen, PRHindu Arora or Khatri Boy from Canada, US. Interested contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413143274) 29/5’4”,Unmarried Canadian PR holder Good looking Hindu Brahmin Girl has done B.tech /Database Development. IT/Telecom Professional. Indian background is Amritsar (Punjab). Looking for 29 to 32 years old Unmarried Citizen/PR Hindu Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on 2894011793. ______________________(NMB413156119)

27/5'1", Unmarried Canadian citizen good looking Jatt Sikh Graduated Girl. Working as a Self-employed Person. Indian background Jalandhar(Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-593-0740. ______________________(NMB413171180)

32/5’7", Unmarried Sikh jatt Beautiful USA born Girl. Dermatologist.Indian background is from Nawanshahr, Punjab. Looking for 30 to 38 years old Citizen or PR holder Unmarried Well educated boy from Sikh family in USA and Canada. Interested Families contact on 164 7478 3324. ______________________(NMB413179234)

26/5'5", Good looking Unmarried Sikh Saini Girl in India, Hoshiarpur, Punjab. Working as Medical Professional. Looking 26 to 31 years old Unmarried Citizen, PR Sikh By from Canada. Caste no bar. interested Families contact on: 647-722-4766. ______________________(NMB413179337) 30/5'8'', Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu Brahmin Girl. She is Lawyer . Indian background from Punjab (India). Looking for 30 to 33 years old Unmarried Canadian Citizen Hindu Brahmin Boy. Intrested Families contact on : 289-593-0730. ______________________(NMB41392291)

27/5ft., unmarried good Looking Jatt Sikh Girl in Jalandhar, Punjab. Looking 27 to 31 yrs old unmarried Good looking Jatt Sikh Boy having Citizenship, PR, Work permit in Canada . Interested families contact on 289-401-1442. ______________________(NMB413179313)

27/5'6", Unmarried good looking USA Citizen Jatt Sikh Girl. Serving as Health care professional. Indian background is from Ludhiana. Looking 27 to 30 yrs old Unmarried good looking Jatt Sikh Boy having Citizenship, PR in USA. Interested families contact on 289-593-0731. ______________________(NMB413179418)

32/5'3", Divorcee good looking Graduated Citizen Sikh Jatt Doctor Girl in USA. Indian background is from Jalandhar,Punjab. Looking 31 to 35 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR or Work permit holder Sikh Jatt Boy from US. Interested contact on (416) 907-0637. ______________________(NMB413179005)

32/5'7" Unmarried USA Citizen good looking Jatt Sikh Girl. Working as MD Doctor. Indian background from Nawanshah, Punjab. Looking for 31 to 38 years old, Unmarried Sikh Boy from USA or Canada. Caste no bar. Preferring Citizen, PR & Well educated only. Interested Families contact on 416-619-0252. ______________________(NMB413179234)

25/5'5", Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu Brahmin Girl. Doctor. Looking 25 to 29 yrs old Unmarried Citizen/PR Hindu Boy from Canada. Interested Families contact on: 647 722 7230. _______________________(NMB413136245)

26/5'2", Unmarried Canadian citizen good looking Hindu Brahmin Girl. Bachelors in IT Management. Working as IT/Telecom Professional (Government). Indian background Jalandhar (Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen Brahmin, khatri Hindu Boy from Canada. Contact on : 905-891-9946. _______________________(NMB413166134) 28/5'1", Unmarried good looking USA born Hindu Brahmin Girl. Indian background is from Nathewal. Serving as Health Care professional. Looking 28 to 32 unmarried good looking USA citizen, Green Card holder Hindu Brahmin boy. Interested contact on 289 593 0731. _______________________(NMB413178311)

28/5'2", Unmarried good looking Girl in United States on H1B Visa holder. Done Masters in Data Science & Serving as Data Scientist. Indian background Visakhapatnam. Looking 28 to 32 years old Unmarried Hindu Boy from USA. Only Preference will be given to Citizen, PR or Work Permit holder only. Caste no bar. Interested Families contact on : 289 593 0732. _______________________(NMB413177614)

31/5’2”, Divorcee Canadian PR holder Good looking Tonk Kshatriya Sikh Girl. Working in Private sector. Indian background Punjab (Moga). Looking for 31 to 35 yrs old any Marital Status Citizen, PR, Work permit holder Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada. Interested Families contact on: 2894011442. _______________________(NMB413178457)

30/5'1", Unmarried good looking Masters B.Com & MBA Sikh Ramgharia Girl in India from Chandigarh. Working as a Manager. Looking 29 to 34 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt or Ramgharia Boy from Canada or India. Intrested Families Contact on 6477224766 _______________________(NMB413178462)

28/5'3', Sikh Tonk Kshatriya Unmarried Good looking BCA Girl from Sangrur, Punjab, India. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada. Interested Families contact on 4168406239. _______________________(NMB413178118)

30/5'5", Unmarried good looking Sikh Jatt PR Girl in Canada. Working as a Nurse. Indian background from Faridkot, Punjab. Looking 27 to 33 years old Unmarried any Visa status Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 289 401 1793. _______________________(NMB413176042)

23/5'4", Unmarried good looking Pursuing Masters in Biotechnology Muslim Sunni Citizen Born Girl in USA. Background is from Karachi (Pakistan). Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen Muslim Sunni Boy from USA. Interested contact on : 204 480 0404. _______________________(NMB413164232)

42/5'2" Divorcee good looking Canadian Citizen Hindu Arora Girl having 20 years boy Living with her. Indian Background from Haryana. Looking for 40 to 46 years old, Unmarried, Widow, Separated, Divorcee Boy from Canada, First Preference is GTA and than all over Canada. Preferring Citizen or PR only and from Hindu or Sikh Religion and Caste no bar. It is Must that the boy should be speaking Hindi also. Baby is also accepted. Interested Families contact on 6474772084 ______________________(NMB413234558)

35/5’4”, Divorcee Canadian Permanent Resident holder Sikh Jatt beautiful girl. BDS. Ethnic Background: Moga. Doing a Private Job . Looking for 33 to 38 years old Unmarried,Widow/Widower,Divorcee Sikh Jatt, boy on Citizenship, PR basis. Interested Families contact on 6474772686 ______________________(NMB413210621)

26/5ft4in Beautiful Jatt Sikh Girl From India Punjab. Working as a Nurse . Looking for 26 to 30 years old Unmarried Citizen Permanent Resident Jatt Sikh Boy from CANADA.. Interested contact on: 416-907-6163 ______________________(NMB413232987) 31/ 5'-3", Unmarried good looking Canadian PR Holder Hindu Kshatriya girl,masters, MBA(data analyst).looking for 30 to 35 years old Unmarried Citizen ,PR Hindu boy from Canada. Interested Families contact on : +1289-790-0537 ______________________(NMB413217704) 26/5'6", Unmarried good looking Masters Sikh Ramgharia Girl in India, Punjab,Gurdaspur. Teacher (ILETS Trainer).Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident,Work Permit Sikh Cast No Bar Boy from Canada,Australia. Interested Families contact on :(647) 477-2927. ______________________(NMB413120364)

27/5'3",Unmarried, good looking Hindu Brahmin Girl on Temporary Visa in Australia. Looking For 28 to 32 years Unmarried, Citizen,Permanent Resident, Hindu, Brahmin Caste no bar from USA . Interested Families contact on : +1416-907-6830 ______________________(NMB413190063)

32/5’5’’,unmarried beautiful Canadian Citizen Sikh Jatt Girl have done diploma in community and Justice. Finance Professional. looking for 30-34 years unmarried Citizen PR boy,from Sikh Jatt family from Canada. Interested Families contact on 647 477 2927 ______________________(NMB413219126)

32/5’6" Unmarried Beautiful Canadian PR jatt sikh Girl from BC. She have done Phd in Doctrate. Working as a Doctor. Background is from Mukhtsar Punjab . Looking for Unmarried Citizen Pr Boy from 31 to 34 year in Canada BC areas Only. Interested Families contact on (647 477 2484) ______________________(NMB413198114) 29/5’11’’ Unmarried beautiful Canadian Citizen Sikh Jatt Girl doctorate in DDS. working as a Dentist,Background from Chandigarh. Looking for an Educated boy 31 to 35 years ,from Canada,Residential status can be Citizen,Permanent Resident. Interested Families contact on 4169075405 ______________________(NMB413235226) 26/5’7”, unmarried beautiful Canadian Citizen Hindu khatri girl. Bachelors in finance looking for 27-32 years unmarried Citizen boy, from khatri hindu or Hindu,Sikh family from Canada. Interested Families contact on (416) 907-5405) ______________________(NMB413235197) 30/5’1”, Unmarried Good looking Masters in MSC CHEMISTRY sikh Rajput Girl in India . working as a Teacher. Looking for 30 to 35 years old Unmarried,Citizen,Permanent Resident. Sikh Caste no bar boy from Canada. Interested Families contact on 4169076163 ______________________(NMB413120071) 30/5’5’’,,Unmarried beautiful jatt sikh girl PR in Canada Bachelors,information technology , working as private job.Indian backgorund distt.jalandhar, Looking for 2933 years unmarried Citizen or permanenet resident Boy from Canada and from Jatt sikh Family . Interested Families contact on +1289 790 0537 ______________________(NMB413228495)

31/5'7", Unmarried Singapore Work Permit holder good looking Masters Sikh Jatt Girl. Hr&Administration . Indian background Batala ,Punjab. Looking 32 to 36 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh jatt Boy from Australia,Canada,United States. Interested Families contact on : +1416-907-3897 ______________________(NMB413226962) 33/5’11’’, Unmarried Beautiful Jatt Sikh Girl on Student Visa in USA New Jersey . Working as a Research and Teaching Assistant. Looking for 33 to 37 years old Unmarried Citizen Permanent Resident jatt Sikh Boy from USA. Interested family please contact on this number (416-907-6163) ______________________(NMB41322013)

32/5'6",Unmarried, good looking Sikh kamboj Girl Living in India.Looking For 28 to 35 years Unmarried, Citizen,Permanent Resident, Sikh, kamboj Boy from Australia,Canada,USA. Interested Families contact on : +1416-907-6830 ______________________(NMB413215342) 28/5’6’’, unmarried Beautiful Canadian PR Sikh Jatt girl have done B.sc Nursing. Nurse. Background from Faridkot . Looking for a Sikh Jatt boy, 27-31 years, from Canada .Residential status can be Citizen ,PR . Interested Families contact on (416) 907-5405. ______________________(NMB413217694) 29/5ft.,Unmarried Good looking Canadian PR Sikh,Tonk Kshatriya Girl B.tech. Working as Software Engineer. Indian background from Ferozepur. Looking for 28 to 33 years Unmarried Boy on Citizen, Permanent Resident visa from Sikh family Preferring Tonk Kshatriya , Caste No Bar from Canada, United States. Interested contact on +1 289-790- 0541 ______________________(NMB413222126) 23/5'2", Unmarried good looking BDS Sikh Goldsmith Caste Girl in India Amritsar. Looking 24 to 28 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh Goldsmith Boy from Australia,Canada,New Zealand. Interested Families contact on : +1416-907-3897 ______________________(NMB413216659)

32/5'6", Unmarried good looking Canadian Citize Jatt Sikh girl. Done BBA. Private job. looking for 30 to 35 yrs old Unmarried Citizen PR Jatt Sikh boy from Canada. Interested Families contact on : +1289-790-0537 ______________________(NMB413162051)

39/5’1’’, Widow Beautiful Hindu Reddy Girl ,Bachelors. Working as a Accountant, Background Hyderabad . Looking for any marital status Educated Hindu Reddy boy 38 to 44 years from United States Residential status can be Citizen, Permanent Resident, Interested Families contact on (416) 907 5405 ______________________(NMB413236972) 30/5'08",Unmarried, good looking Canadian PR Sikh arora Girl. Manager. Looking For 30 to 35 years Unmarried, Citizen,Permanent Resident Sikh, caste no bar boy from Canada . Interested Families contact on : +1416-907-6830 ______________________(NMB413220914)

29/5’4’’, good looking Canadian PR Unmarried Jatt Sikh girl. Working ad Software Consultant. Indian Background Punjab ludhiyana. Looking for 27 to 33 years old Unmarried, Citizen,Permanent Resident, work permit Jatt Sikh boy In Canada. Interested Families contact on : 647 477 2084 ______________________(NMB413234390)

37/5’5’’, Unmarried Beautiful Jatt Sikh Lady Citizen in Canada British Columbia.Have a done Masters in Psychology. Working as a Government Employee. Looking for 35 to 40 years old Unmarried Citizen Permanent Resident Sikh jatt Guy from CANADA. Interested family contact on: 647-447-2686 ______________________(NMB413235194) 28/5'7", Unmarried Canadian PR holder good looking Graduate Sikh jatt Girl. Manager. Indian background Amritsar,Punjab. Looking 28 to 31 years old Unmarried Citizen/PR Sikh Jatt Boy from Canada. Interested contact on : +1416-907-3897 ______________________(NMB413236803)

37/5’7’’, Unmarried Canadian Citizen Jatt Sikh Girl.Bachelors in HR. Manager . Looking 34 to 39 years old Unmarried, Divorcee Citizen,Permanent Resident Sikh Caste no Bar Boy from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897 ______________________(NMB413236803) 37/5'4", Unmarried good-looking Hindu girl, H1B holder in USA done Master. Business Developer. Background Mumbai, INDIA. Looking 36 to 43 years old unmarried boy citizen/PR/WP visa from USA from Hindu family & should be vegetarian. Interestedcontact on : (204) 480-0404 ______________________(NMB413235818) 34/5'5",Unmarried good looking Canadian PR Jatt Sikh Girl. Business Analyst. Looking For 33 to 37 years Unmarried, Citizen,Permanent Resident,Jatt Sikh boy from Canada or India . Interested Families contact on : +1416-907-6830 ______________________(NMB413224338)

31/5’5’’, Unmarried Canadian PR beautiful Sikh Tonk kshatriya girl perusing doctor of dental surgery. looking for 30-34 years unmarried citizen PR boy, from sikh tonk kshatriya (general category) family from Canada. Interested Families contact on 647 477 2927 ______________________(NMB413207707) 32/5’8’’, Divorcee Beautiful Sikh Kamboj Girl Citizen in USA Georgia. Working as a Director (Data Analyst). Looking for 32 to 36 years old Divorce , Separated, Widow Citizen Permanent Resident Hindu,Sikh Caste No BAR Boy from USA,CANADA,India. Interested family contact on : 416-907-6163 ______________________(NMB413237447)

28/5’6’’, Unmarried Beautiful Sikh Lubana Girl in India, Punjab,Gurdaspur . Working as a Nurse . Looking for 28 to 33 years old Unmarried Citizen , Permanent Resident Sikh Lubana Boy from CANADA or USA. Interested family contact on: (416)-907-4611 ______________________(NMB413199086) 29/5’4’’Sikh Jatt Girl India, Punjab, Ludhiana.Have done her Masters. Looking for 29 to 34 year old Citizen or PR Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on 289-790-0539 . ______________________(NMB413182064)

30/5’5’’,Unmarried beautiful Canadian PR Jatt sikh girl, masters in Msc Chemistry, Business Administration. Private job. Indian Backgorund, Gurdasapur. Looking for 30-34 years unmarried boy on any visa status in Canada, from Sikh Jatt family. Interested contact on +1289 790 0537 ______________________(NMB413219119) 42/5'2" Divorcee good looking Canadian Citizen Hindu Arora Girl having 20 years boy Living with her. Indian Background from Haryana. Looking for 40 to 46 years old, Unmarried, Widow, Separated, Divorcee Boy from Canada, First Preference is GTA and than all over Canada. Preferring Citizen or PR only and from Hindu or Sikh Religion and Caste no bar. It is Must that the boy should be speaking Hindi also. Baby is also accepted. Interested Families contact on 6474772084 ______________________(NMB413234558)

25/5'3’’ good looking Hindu Girl living in India, Punjab, Jalandhar. Own business of stitching.Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Hindu Caste no Bar boy from United States ,Canada,. Interested Families contact on 14169070988. ______________________(NMB413227733) 38/5'7" Unmarried Citizen good looking Sikh Jatt girl in Netherlands. Working as Govt employee. Indian Background from Hoshiarpur. Looking for 37 to 43 years old, Unmarried, divorcee Citizen/PR/WP boy from Belgium, Canada, Germany, France, Italy, Netherlands, Poland, US. All caste accepted. Preffering only. Interested Families contact on 416-907-0988. ______________________(NMB413166937) 33/5'6" Unmarried Citizen good looking Sikh Jatt girl in Netherlands. Working as Teacher. Indian Background from Hoshiarpur. Looking for 32 to 37 years old, Unmarried,divorcee boy from Belgium, Canada, Germany,France,Italy,Netherlands,Poland,United States. All cast accepted. Preffering Citizen, PR, Work Permit only. Interested Families contact on 416-907-0988. ______________________(NMB413180757)

30/5’4”, Divorcee Beauitiful Sikh Jatt girl India, Madhya Pradesh,Sheopur. Done BA & working as a Private Job. Looking for 30 to 38 years old Widow/Widower, Separated, Divorcee Sikh Caste no Bar Boy from Canada. Interested Families contact on (647) 722-7230 ______________________(NMB413222732) 35/5’3”,Unmarried Beautiful UK Born Citizen Sikh Jatt Girl. Have done Education In Masters in Information Technology and working as a Clerical Official.India Ethnic background from Jalandhar,Punjab. Looking for 35 to 38 years old Unmarried Boy from Sikh Jatt family and from Canada, USA. Preferring Citizen or PR. Interested Families contact on (647) 477-2927 ______________________(NMB413181779) 37/5ft., Unmarried good looking Sikh Prajapati Girl have done Masters. Private Job.. Indian background Chandigarh . Looking 36 to 42 years old Unmarried Any Visa,Status Sikh CAST no bar Boy from Canada or US. Interested Families contact on : 416-907-5405 ______________________(NMB413230487) 29/5'5", Unmarried good looking Sikh Jatt girl in India, Punjab, Ludhiana. Working as Nurse. Looking for 28 to 34 yrs old Unmarried Sikh jatt boy from Canada. Preffering Citizen, PR, Work Permit only. Interested Families contact on 416-907-0988. ______________________(NMB413225929)

32/5’4”, Divorcee Canadian PR holder Good looking Hindu Brahmin Master in masters in Finance girl . working as a Accountant . Looking for 31 to 37 years old Widow/Widower,Separated,Divorcee Citizen/PR/Work Permit holder Hindu/Sikh Caste no bar boy from Canada. Interested Families contact on 4169076163. ______________________(NMB413204946) 25/5’6’’,Unmarried beautiful Jatt Sikh girl on study visa in Canada Bachelors in Nursing. Health care professional. Indian backgorund Moga. Looking for 26-30 years unmarried boy on any visa status in Canada, from Sikh Jatt family. Interested Families contact on +1289 790 0537 ______________________(NMB413219119) 29/5'4", Unmarried Canadian Citizen, good looking Hindu Brahmin girl who has done B.A in Maths, B.Ed & PG Diploma in Human Resource administration working as a Customer service Executive .Indian Background is Rajasthan. Looking for 28 to 33 years old match in Canada or USA . Religion Can be Hindu or Sikh and Caste doesn't have any Constraint. Residential Status must be Citizen or Permanent Resident. Interested Families Contact on 416 907 5405. ______________________(NMB413225158) 29/5’5’’, Good looking divorcee Jatt Sikh girl on Temporary Visa in Canada, working as private job. Indian background from Ludhiana. Looking 28 to 35 years old Unmarried, any Marital Status Citizen/PR Jatt Sikh boy from Canada. Interested Families contact on 6474772084 ______________________(NMB413230262)

29/5’3’’, unmarried beautiful Canadian Citizen Jatt Sikh girl ,bachelors in arts. Teacher. Background from ludhiana. Looking for unmarried educated Sikh Jatt boy 28 to 35 years , from Canada residential status can be Citizen, Permanent resident, holder Interested Families contact on (647) 477 2927 ______________________(NMB413216209) 28/5'3", Unmarried good-looking Canadian Citizen Hindu Patel leva girl done Master. Own Business. Background Gujarat, Mehsana ,INDIA. Looking 28 to 33 years old unmarried gujarti boy Citizen only from canada from Hindu family. Interested Families contact on : 647 477 1932. ______________________(NMB413236957)

36/5'3", Unmarried Canadian Born good looking Bachelors Sikh jatt Girl. Teacher . Indian background Fatehgarh sahib,Punjab. Looking 34 to 38 years old Unmarried Citizen Visa status Sikh and first Punjabi jatt and than Caste No Bar Boy from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897 ______________________(NMB413235813)

33/5’4’’, divorcee beautiful Canadian PR Hindu Brahmin girl, bachelors, B.A dispatch,background gujarat (india)(khambhat). Looking for 33-38 years unmarried,divorcee boy, Citizen or Permanent resident in Canada,United states from hindu family preferring hindu (brahmin)family from Canada, United states . Interested Families contact on +12897900542 ______________________(NMB413237033) 30/5'7", Unmarried good-looking Sikh Jatt citizen girl in USA doing Master. Trauma Nurse. Background Moga, Punjab ,INDIA. Looking 28 to 32 years old unmarried Citizen/PR boy only from Fresno,USA or within 18 miles from jatt sikh family. Interested Families contact on : 647 477 1932. ______________________(NMB413211367) 24/5'3",Unmarried, good looking Canadian PR Sikh Jatt girl. Health Care Professional. Looking For 25 to 30 years Unmarried Citizen, Permanent Resident, Temporary Visa,Work permit Jatt Sikh boy from Canada, India,United States. Interested Families contact on : +1416-907-6830 ______________________(NMB413236110) 37/5’3’’,Unmarried beautiful Canadian Citizen Jatt Sikh girl, doctorate, MD & Residency in Progress. Doctor.background Punjab(Ludhiana). Looking for 37-43 years unmarried boy, Citizen or Permanent resident in United States from Sikh Jatt family. Interested Families contact on +16474771985 ______________________(NMB413236956) 29/5’3’’, Unmarried Beautiful Jatt Sikh Girl PR in Ontario Canada. Working as a Manager. Looking for 29 to 34 years old Unmarried Citizen Permanent Resident and work permit jatt Boy from CANADA . Interested family contact on (647) 477 2484 ______________________(NMB413185503)

36/5'2", Unmarried US Citizen holder good looking Masters in Bussiness management Hindu Khatri Girl. Private Job . Indian background Amritsar,Punjab. Looking 37 to 39 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Visa status Hindu Boy from US. Interested Families contact on +1416-907-3897 ______________________(NMB413239066) 28/ 5'6’’, good looking Unmarried Canadian PR Jatt Sikh girl. working as Dentist. indian background from ludhiyana . Looking 27 to 31 years old Unmarried Citizen/PR Jatt Sikh boy from Canada. Interested Families contact on 416 907 0897 ______________________(NMB413239697)

32/5'4’’ unmarried UK Citizen Hindu (Saraswat Brahmin) girl masters , working as a product manager. Looking for a Hindu boy any Unmarried 32 to 38 years, from united kingdom, Canada,United states, Australia, India ...Residential status can be Citizen/PR/Student/Work Permit or Temporary visa. Interested Families contact on (416) 907-5405. ___________________________(NMB413230281)

30/5’5’’, Divorce Beautiful Jatt Sikh Girl from Phagwara Punjab .Have a done Masters from Business Management. Working as a Private job (Beautician and Parlor). Looking for 30 to 35 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen/ PR Jatt Sikh boy from USA or CANADA. Interested family contact on: (4169076163) ___________________________(NMB413237861)

32/5'6" Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh jatt girl. Working in Private Company. Indian Background from Ludhiana. Looking for 31 to 36 years old, Unmarried Sikh Jatt boy from Canada. Preffering Citizen, PR, Work permit. Interested Families contact on 416-907-0988. ___________________________(NMB413237805)

40/5'1", Unmarried USA Citizen Hindu Kayastha Girl have Done Bachelors (BA IN Economics) Working as a Computer professional Indian background Mumbai. Looking 38 to 40 years old Unmarried any visa Hindu Boy from Canada. USA First Preference IN USA and than CANADA.Interested Families contact on : 416-907-4067 ___________________________(NMB413191258)

33/5'7",Unmarried, good looking Jatt Sikh Girl PR in USA.Have done Masters and doing Govt. job of assistant nurse. Looking 30 to 35 yrs Unmarried, Citizen/PR /WorkPermit jatt Sikh Boy from Canada or USA . Interested Families contact on : +1416-907-6830 ___________________________(NMB413217739) 28/ 5' 2", Unmarried Good looking Sikh,Punjabi Jatt Girl in India Masters in M.A in arts Working as Trainee nurse in India from Punjab,Saidoke Looking for 27 to 34 years Unmarried Boy on Citizen,Permanent Resident,Work Permit visa from , Sikh family Preferring Punjabi Jatt from Canada ,United States. Contact on +2897900541 ___________________________(NMB413237459)

35/5'4", Div. good-looking Hindu H1B holder girl in USA done Master. Software Consultant. Background Gujarat, INDIA. Looking 33 to 43 years old unmarried/div. Boy Citizen/PR/WP visa from USA from Hindu should be well educated without kids. Interested Families contact on : 6474771932 ___________________________(NMB413193246)

28/5'5",Unmarried, good looking punjabi Sikh Ramdasia girl Living in India. Looking For 28 to 34 years Unmarried ,Citizen,Permanent Resident, Sikh Ramdasia boy from Canada, Australia . Interested Families contact on : +1416-907-6830 ___________________________(NMB413226518)

31/5'3", Unmarried good looking, Sikh Jatt Girl in India ( Firozpur/Punjab). BA B/Ed, MA (Punjabi), M.Ed. Working as Teacher. Looking for 31 to 37 years old Unmarried or Divorcee Citizen/Permanent Resident Sikh Jatt boy from Canada or United States. Interested Families contact on : 2897900543 ___________________________(NMB413193335)

# 2355, Derry Road, East Mississauga, Ontario Contact Us : 416619-0032

Advice to readers

United NRI Post and people associated with it or not responsible for any claims of its advertisers and do not endorse products/services advertised in it. please consult your lawyar before buying through the advertisements published in United NRI Post. We sell space in the paper and claims are those of the advertisers.

- Manager


MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2022

www.nripost.com

Ì≈Â

’ª◊√ Á∂ √∆È∆¡ È∂Â≈ ˆπÒ≈Ó ÈÏ∆ ¡≈˜≈Á Ì≈‹Í≈ ¡≈◊± √ØÈ≈Ò∆ ÎØ◊≈‡ Á∆ ◊Ø¡≈ «Úº⁄ Ӝ È∂ “Ì≈∆ ÓÈ” È≈Ò Í≈‡∆ ˘ «’‘≈ “¡Ò«ÚÁ≈”

ÍπÒ∆√ È∂ “ˆÀ’πÁÂ∆ Ӝ” Á≈ ’∂√ Á‹ ’∆Â≈; ÍØ√‡Ó≈‡Ó «ÍØ‡ ÂØ∫ ÍÂ≈ Òº◊∂◊≈ Ӝ Á≈ ¡√Ò ’≈È

«’‘≈- Ì≈‹Í≈ «Úº⁄ È‘ƒ ‘ØÚª◊≈ Ù≈ÓÒ; ≈‘πÒ ◊ªË∆ Á∂ Úº¬∆¬∂ Á∆ ’∆Â∆ «È÷∂Ë∆ éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- Õ»×ðÃ ç¶ ÃÆéÆÁð é¶åÅ å¶ Ü¿î± ÕôîÆð ç¶ ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î¿åðÆ ö¹ñÅî éìÆ ÁÅ÷Åç é¶ Üæ¶ì¿çÕ Ú¯ä» å¯º êÇÔñ» ÇÂÕ ò¼âÅ ÞàÕÅ Çç¿ÇçÁ» êÅðàÆ ç¶ ÃÅð¶ ÁÔ¹ÇçÁ» 寺 ÁÃåÆëÅ ç¶ Çç¼åÅ ÔË Áå¶ À¹é·» ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À¹Ô ìÔ¹å íÅðÆ îé éÅñ ÁÇÜÔÅ Õð ðÔ¶ Ôé¢ êÅðàÆ êÌèÅé ïéÆÁÅ ×»èÆ ù ÇñÖ¶ E ê¿ÇéÁ» ç¶ ê¼åð ÓÚ Çò¼Ú ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅñ Ç¿âÆÁÅ Õ»×ðà Õî¶àÆ (¶ Á ÅÂÆÃÆÃÆ) ù ÚñÅÀ¹ ä òÅñ¶ Õ¹ Þ ñ¯ Õ » ç¶ Õ¿ à ð¯ ñ Ô¶ á ñÆ Õ»×ðÃ é¶ Ç¼ Û Å ôÕåÆ Áå¶ Ãîð¼ æ Å ×¹ Á Å Çç¼åÆ ÔË Áå¶ êÅðàÆ ê±ðÆ åð·» ìðìÅç Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ À¹é·» ñÆâðÇôê Óå¶ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ À¹Ô Òëð÷ÆÓ Á¿çð±éÆ Ú¯ä» ç¶ éÅî Óå¶ êÅðàÆ éÅñ è¯ÖÅ Õð ðÔÆ ÔË¢ ê¼åð ÓÚ ðÅÔ¹ñ ×»èÆ çÅ éÅî ñ˺ÇçÁ» ÁÅ÷Åç é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÒÇðî¯à Õ¿àð¯ñ îÅâñÓ é¶ ï±êƶ ÃðÕÅð ù é¹ÕÃÅé êÔ¹¿ÚÅÇÂÁÅ ÃÆ Áå¶ Ô¹ä ÇÂÔ Õ»×ðà êÅðàÆ ù ãÅÔ ñÅ ÇðÔÅ ÔË¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ ç¶ øËÃñ¶ ðÅÔ¹ñ ×»èÆ ò¼ñ¯º ñ¶ Ü»ç¶

Ôé Ü» Çëð À¹Ã ç¶ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ×Åðâ Áå¶ êƶ ñË ðÔ¶ Ôé¢ Ã¯éÆÁÅ ù ÇñÖ¶ ê¼åð ÓÚ ÁÅ÷Åç é¶ ÇÕÔÅ,ÒÒìçÇÕÃîåÆ éÅñ ðÅÔ¹ñ ×»èÆ ç¶ ÇÃÁÅÃå ÓÚ çÅõñ¶ î×𯺠Áå¶ ÖÅà ÕðÕ¶ B@AC 寺 ìÅÁç Ü篺 À¹Ã ù å¹ÔÅⶠò¼ñ¯º îÆå êÌèÅé Çéï¹Õå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ å» À¹Ã é¶ ÃñÅÔ-îôòð¶ òÅñ¶ ê±ð¶ êÌì¿è ù õåî Õð Çç¼åÅ¢ ÃÅð¶ ÃÆéÆÁð Áå¶ åÜðì¶ÕÅð ÁÅ×±Á» ù Á¼Ö¯ºêð¯Ö¶ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÚÅê¬Ã öËðåÜðì¶ÕÅð éò¶º çðìÅðÆÁ» é¶ êÅðàÆ çÆ ÕîÅé ÿíÅñ ñÂÆ¢ÓÓ À¹ é · » ÇÕÔÅ ÇÕ Õ»×ðÃ é¶ ÕÏ î Æ ê¼ è ð Óå¶ íÅÜêÅ ñÂÆ ê±ðÅ ðÅÔ ÖÅñÆ Õð Çç¼åÅ ÜçÇÕ Ã±ìÅ ê¼èð Óå¶ Ö¶åðÆ êÅðàÆÁ» À¹Ã Óå¶ íÅð± êË ×ÂÆÁ»¢ ÒÇêÛñ¶ H ÃÅñ» ÓÚ ñÆâðÇôê é¶ ÇÂÕ öËð׿ í Æð ÇòÁÕåÆ ù êÅðàÆ Óå¶ æ¯ ê ä çÆ Õ¯ Ç ôô ÕÆåÆ ÇÜà ÕÅðé Õ»×ðà çÅ åÕðÆìé ÃëÅÇÂÁÅ Ô¯ Ú¹¼ÇÕÁÅ ÔË¢Ó ÁÅ÷Åç é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ܯó¯ ïÅåðÅ ô¹ð± Õðé 寺 êÇÔñ» êÅðàÆ ÁÅ×±Á» ù ê±ð¶ ç¶ô ÓÚ ÒÕ»×ðà ܯó¯Ó î¹ÇÔ¿î ô¹ð± ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢

‹øÓ± ’ÙÓ∆ Á≈ «ÚÙ∂Ù Á‹≈ Ï‘≈Ò ’È ‹ÁØ∫ √øÿÙ Á≈ Ú∂Ò≈ ¡≈«¬¡≈ ª ¡≈˜≈Á È∂ ¡√Â∆¯≈ Á∂ «ÁºÂ≈: ’ª◊√ Çç¼ñÆ- Õ»×ðÃ é¶ ÁÅêä¶ é¶åÅ ö¹ñÅî éìÆ ÁÅ÷Åç Á∆ Óø◊ Í≈‡∆ ÓÀÈ∆ÎÀ√‡Ø ”⁄ ‘ØÚ∂◊∆ Ù≈ÓÒ ò¼ñéòÄ ¯ º êÅðàÆ å¯ º ÁÃåÆøÅ ç¶ ä ìÅÁç ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ìÔ¹ å ç¹ Ö çÅÂÆ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ÁÃåÆëÅ À¹ç¯º Çç¼åÅ Ç×ÁÅ Ü篺 Õ»×ðà îÇÔ¿×ÅÂÆ, ì¶ð¹÷×ÅðÆ Áå¶ èð¹òÆÕðé Çòð¹¼è ñó ðÔÆ ÔË¢ Õ»×ðà Üéðñ ÃÕ¼åð ÁÜË îÅÕé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅù å» ÁÅà ÃÆ ÇÕ ×¹ñÅî éìÆ ÁÅ÷Åç òð׶ ÃÆéÆÁð é¶åÅ Çòð¯èÆ Çèð Áå¶ ñ¯Õ» çÆ ÁÅòÅ÷ ù åÅÕå ç¶ä׶¢ êÅðàÆ é¶åÅ ÜËðÅî ðî¶ô é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÒÜÆÁËéÂ¶Ó (×¹ñÅî éìÆ ÁÅ÷Åç) çÅ âÆÁËé¶ Òî¯çÆ-îïÓ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢

’ª◊√ Á∂ ÍÃË≈È Á∆ ⁄؉ AG ¡’±Ï ˘ Â∂ Ú؇ª Á∆ «◊‰Â∆ AI ˘ ÃÅìÕÅ Õ»×ðà ÁÅ×± ×¹ñÅî éìÆ ÁÅ÷Åç é¶ ÁÅêäÆ êÅðàÆ ñ»Ú Õðé çÆ ê±ðÆ ÇåÁÅðÆ Õð ñÂÆ ÔË¢ Ü¿î± ÕôîÆð ÇòÚ ÇÂà çÆ êÇÔñÆ ÇÂÕÅÂÆ ç¯ ÔøÇåÁ» ÇòÚ ÕÅÇÂî ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÁÅ÷Åç ç¶ é¶óñ¶ ÃÇÔï¯×Æ ÜÆ.ÁËî. Ãð±ðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¿î± ÕôîÆð çÆ ê¿Ü Á×Ãå, B@AI 寺 êÇÔñ» òÅñÆ ÃÇæåÆ ìÔÅñ Õðé çÆ î¿× êÅðàÆ ç¶ îËéÆëËÃ௠ÇòÚ Ô¯ò¶×Æ¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÁÅ÷Åç ç¶ Ãîðæé ÇòÚ Ü¿ î ± ÕôîÆð ç¶ ÕÂÆ À¹ ¼ Ø ¶ Õ»×ðÃÆ ÁÅ×± Á » é¶ êÅðàÆ çÆ î¹¼ãñÆ î˺ìðÇôê 寺 ÁÃåÆøÅ ç¶ Çç¼åÅ ÃÆ¢

éòÄ Çç¼ñÆ- Õ»×ðà êÌèÅé çÆ Ú¯ä AG ÁÕå±ìð ù Ô¯ò¶×Æ å¶ ò¯ à » çÆ Ç×äåÆ AI ÁÕå± ì ð ù Ô¯ ò ¶ × Æ¢ ÇÂà ìÅð¶ é¯ à ÆÇëÕ¶ ô é BB Ãå¿ìð ù ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ ñåð» î¹åìÕ Ú¯ä ñÂÆ éÅî÷ç×Æ êÌÇÕÇðÁÅ BD Ãå¿ìð 寺 ô¹ð± Ô¯ò¶×Æ å¶ ÇÂà çÆ ÁÅÖðÆ åðÆÕ C@ Ãå¿ìð Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂÔ øËÃñÅ Õ»×ðà çÆ éÆåÆ ìäÅÀ¹ä òÅñÆ ÇÃõðñÆ Ã¿ÃæÅ Õ»×ðà òðÇÕ¿× Õî¶àÆ (ÃÆâìÇñÀ±ÃÆ) çÆ ÁÅéñÅÂÆé Ô¯ÂÆ îÆÇà¿× Çò¼Ú ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, ÇÜà ÇòÚ êÅðàÆ êÌèÅé çÆ Ú¯ä éÅñ ܹó¶ ê̯×ðÅî ù îé÷±ðÆ Çç¼åÆ ×ÂÆ¢

’ª◊√∆ È∂Â≈ ‹ÀÚ∆ Ù∂«◊ºÒ È∂ Ú∆ Í≈‡∆ ÂØ∫ ¡√Â∆¯≈ «ÁºÂ≈ éòÄ Çç¼ñÆ- éÏÜòÅé Õ»×ðà ÁÅ×± ÜËòÆð ô¶ðÇ×¼ñ é¶ ÇÂÔ çÅÁòÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ êÅðàÆ å¯º ÁÅêäÅ ÁÃåÆëÅ ç¶ Çç¼åÅ ÇÕ Õ»×ðà Çò¼Ú Çé¼ÜÆ ÇÔ¼å» ù êÇÔñ Çç¼åÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË, ÜçÇÕ ÜéåÕ Áå¶ ðÅôàðÆ ÇÔ¼å» ù é÷ðÁ¿çÅ÷ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ô¶ðÇ×¼ñ é¶ ÁÅêäÅ ÁÃåÆøÅ Õ»×ðà çÆ Á¿åÇðî êÌèÅé ïéÆÁÅ ×»èÆ ù í¶ÇÜÁÅ ÔË¢

√π Í ∆Ó ’Ø  ‡ Á∂ ‘π ’ Óª ¿π º  ∂ ‘Ø ¬ ∆ ’≈Ú≈¬∆; √π Í ‡À º ’ ‡«ÚÈ ‡≈Ú AB √«’ø ‡ ”⁄ Â≈Ù Á∂ ͺ « ¡ª Úª◊ „«‘-„∂  ∆ CG@@ «’ÒØ ËÓ≈’≈÷∂˜ √Óº◊∆ Á∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ÚÂØ∫, AE ’ØÛ «Ú⁄ «Ú’∂◊≈ H@ ‘˜≈ ‡È ÓÒÏ≈ é¯ÇÂâÅ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ùêðàË¼Õ Õ¿êéÆ ç¶ öËðÕÅùéÆ ã¿× éÅñ ìä¶ Õ¹åì îÆéÅð (GC îÆàð) 寺 À¹¼Ú¶ ç¯ àÅòð» (A@@ îÆàð) ù Á¼Ü ùêðÆî Õ¯ðà ç¶ Çéðç¶ô» î×𯺠èîÅÕ¶ ÕðÕ¶ ãÇÔ-ã¶ðÆ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ¢ ðË÷Æâ˺àà ÁËïÃƶôé ò¼ñ¯º ÇÂé·» àÅòð» çÆ À¹ÃÅðÆ ÇõñÅø ÁçÅñå ÓÚ ÜÅä ç¶ éϺ ÃÅñ» î×𯺠ÇÂÔ AB ÃÇÕ¿à» ÓÚ ÔÆ åÅô ç¶ ê¼ÇåÁ» ò»× Çî¼àÆ ÓÚ Çîñ ׶¢ é¯ÇÂâÅ ç¶ ÃËÕàð IC ¶ ç¶ ç¯ àÅòð» ÁêËÕà (CB î¿Ç÷ñÅ) Áå¶ ÇÃïÅé (BI î¿Ç÷ñÅ) ù ÒòÅàðëÅñ Ç¿êñ¯÷éÓ åÕéÆÕ çÆ ÃÔÅÇÂåÅ éÅñ â¶Ç×ÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÇÂà ÓÚ CG@@ ÇÕñ¯ èîÅÕÅÖ¶÷ Ãî¼×ðÆ çÆ òð寺 ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ àÇòé àÅòð ç¶ô ÓÚ Ô¹ä å¼Õ ãÅÔ¶ ׶ Ãí 寺 À¹¼Ú¶ ã»Ú¶ Ãé¢ ÇÜò¶º ÔÆ ÇÂîÅðå» îñì¶ ÓÚ åìçÆñ Ô¯ÂÆÁ» å» ÚÅð¶ êÅö è± ó çÅ ×¹ ì Åð ëË ñ Ç×ÁÅ¢ ÇÂé· » àÅòð» é¶ ó ñÆÁ» ÁË î ðÅñâ Õ¯ðà Áå¶ Â¶àÆÁ˼à Çòñ¶Ü ùÃÅÇÂàÆÁ» ç¶ ÕðÆì E Ô÷Åð ñ¯Õ» é¶ èîÅÕ¶ 寺 Õ¹Þ Ãî» êÇÔñ» ÔÆ ÁÅêä¶ Øð ÖÅñÆ Õð Çç¼å¶ Ãé¢ ÕðÆì C Ô÷Åð òÅÔé» Áå¶ AE@ å¯ º Ç÷ÁÅçÅ êÅñå± ÜÅéòð» ù òÆ Ã¹ð¼ÇÖÁå æÅò» Óå¶ ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÁÇèÕÅðÆÁ» î¹ å ÅìÕ àÇòé àÅòð â¶ × ä î×叱 ÇÂÃ å¯ º ÇéÕñä òÅñ¶ EE 寺 H@ Ô÷Åð àé îñì¶ ù ÔàÅÀ¹ä ÓÚ ÕðÆì Çå¿é îÔÆÇéÁ» çÅ Ãî» ñ¼×¶×Å¢ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔé» àÅòð» ù ãÅÔ¹ä ñÂÆ ÕðÆì CG@@ ÇÕñ¯ çÅ ÇòÃë¯àÕ êçÅðæ òðÇåÁÅ Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ Õ¹¼ñ BA èîÅÇÕÁ» éÅñ ÇÂÔ ç¯ àÅòð

ãÅÔ¶ ׶ Ôé¢ ÇÂà çÅ îñìÅ ÕðÆì AE Õð¯ó ð¹ê¶ ÇòÚ Çòն׊ܯ ÇÕ H@ Ô÷Åð àé îñìÅ ÔË¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ Ã¹êðÆî Õ¯ðà é¶ ÁñÅÔÅìÅç ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ øËÃñ¶ ù ìÔÅñ ðÖÇçÁ» CA Á×Ãå, B@BA ù ÇÂÔ àÅòð ãÅÔ¹ä ç¶ Ô¹Õî Çç¼å¶ Ãé¢

fi≈÷ø‚ Á∂ Óπº÷ ÓøÂ∆ ‘∂Óø √Ø∂È ‹øÓ±-’ÙÓ∆ ”⁄ ◊À-√Ê≈È’ Á∆ «ÚË≈È √Ì≈ ÓÀ∫Ï«ÙÍ ºÁ Ú؇ª ˘ Ú؇ Á≈ ¡«Ë’≈ Á∂‰ ”Â∂ «√¡≈√∆ ÁÒª ”⁄ ‘Û’øÍ

ÞÅðÖ¿â (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÞÅðÖ¿ â ç¶ î¹ ¼ Ö î¿åðÆ Ô¶î¿å ïð¶é çÆ îË º ìðÇôê ð¼ ç Õð Çç¼ å Æ ×ÂÆ ÔË ¢ Õ¶ º çðÆ Ú¯ ä ÕÇîôé é¶ ðÅÜêÅñ ù ê¼ å ð í¶ Ç ÜÁÅ ÔË ¢ ÕÇîôé é¶ ÇÂÔ ÇÃëÅÇðô ï ð ¶ é ò¼ ñ ¯ º Ǽ Õ ÖÅé ÁÅêä¶ é» ÕðòÅÀ¹ ä ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ ÕÆåÆ ÔË ¢ ðÅÜêÅñ ðî¶ ô ìË Ã ÕðÆì B òܶ ð»ÚÆ êÔ¹ ¿ Ú ä׶ ¢ ÇÂà ù åÕðÆìé Çå¿ é òܶ å¼ Õ ×÷à Çò¼ Ú êÌ Õ ÅÇôå Õð Çç¼ å Å ÜÅò¶ × Å¢ ìÆܶêÆ çÅ ÇÂñ÷Åî ÔË ÇÕ Ô¶î¿å ïð¶é é¶ Ö¹ç ù Ãà¯é îÅÂÆÇé¿× ñÆ÷ ÁñÅà ÕÆåÆ ÃÆ¢ À¹é·» é¶ ÇÂà ù ÇíÌôà êÌæÅ ç¼ÇÃÁÅ¢ ÇÕªÇÕ Ô¶î¿å Õ¯ñ ðÅÜ î¿åðÆ î¿âñ Çò¼Ú îÅÂÆÇé¿ × -òé î¿ å ðÆ çÅ ÚÅðÜ ÔË ¢ çðÁÃñ ñ Ú éÅ ç¶ ÁÇèÕÅð (ÁÅðàÆÁÅÂÆ) ñÂÆ Õ¿î Õðé òÅñ¶ Çôòô¿Õð ôðîÅ é¶ îÅÂÆÇé¿× عàÅñ¶ çÆ Ü»Ú ÃÆìÆÁÅÂÆ Áå¶ ÂÆâÆ å¯º Õðé çÆ î¿× Õðç¶ Ô¯Â¶ ç¯ ÜéÇÔ¼å êàÆôé» çÅÇÂð ÕÆåÆÁ»

Ãé¢ÇÂÔ ç¯ô ÔË ÇÕ Ô¶î¿å ïð¶é é¶ ÁÅêä¶ ÁÔ¹ç¶ çÆ ç¹ðòð寺 Õð Ãà¯é Õ¹ÁÅðÆ îÅÂÆéà ÁÅêä¶ é» ÁñÅà ÕÆåÆ ¢ ï ð ¶ é êÇðòÅð Óå¶ ô˼ñ Õ¿êéÆ ÓÚ Çéò¶ô ÕðÕ¶ ÜÅÇÂçÅç ÔÅÃñ Õðé çÅ òÆ ç¯ô ÔË¢ÞÅðÖ¿â ÓÚ ÃðÕÅð ÚñÅ ÇðÔÅ ÞÅðÖ¿â î¹ÕåÆ î¯ðÚÅ òÆ Ô¹ä Ô¶î¿å ïð¶é ç¶ ÇòÕñê Óå¶ ÚðÚÅ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ î¿ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ ÃÆÁËî çÅ ÁÔ¹çŠïð¶é êÇðòÅð Õ¯ñ ÔÆ ðÔ¶×Å¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ íÅÜêÅ é¶ Õ¹Þ Ççé êÇÔñ» çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ Ô¶î¿å ÇòÕñê òܯº ÁÅêäÆ êåéÆ ÕñêéŠïð¶é çÅ é» Á¼×¶ Õð ÃÕç¶ Ôé¢

ôÌÆé×ð/Ü¿î± (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÁÅÀ¹ä òÅñÆÁ» ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ÓÚ ×Ëð-ÃæÅéÕ ò¯àð» ù ò¯à çÅ ÁÇèÕÅð ç¶ä Óå¶ ÕôîÆð ç¶ ÇÃÁÅÃÆ çñ» ÓÚ ÔóÕ¿ê îÚ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÁÅðàÆÕñ CG@ ù ÔàÅÀ¹ ä å¯ º ìÅÁç å¯ º ÔÆ ÕôîÆð ç¶ ÇÃÁÅÃÆ çñ» çÆ ÔÅñå ÜéåÅ ÓÚ îÅóÆ ÔË ¢ Ô¹ ä ×Ë ð ÃæÅéÕ éÅ×ÇðÕ» ù ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ÓÚ ò¯à ç¶ ÁÇèÕÅð ù éËôéñ ÕÅéëð˺Ã, êÆâÆêÆ., êÆê¹ñà ÕÅéëð˺à Ãî¶å Ô¯ð êÅðàÆÁ» é¶ ÇÂà ù íÅÜêÅ ò¼ñ¯º ÇåÁÅð ÃÅÇ÷ô ç¼ÇÃÁÅ ÔË¢ êÆêñ÷ âË î ¯ ´ ¶ Ç àÕ êÅðàÆ (êÆâÆêÆ) çÆ êÌ è Åé îÇÔì± ì Å î¹ ë åÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» é¶ éËôéñ ÕÅéëð¿Ã (éËÕ») ç¶ é¶åÅ ëÅð±Õ Áìç¹¼ñÅ ù ÇÂÕ Ãðì-êÅðàÆ ìËáÕ ì¹ñÅÀ¹ä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔË å» Ü¯ Ú¯ä ÕÇîôé ò¼ñ¯º Õ¶ºçð ôÅÇÃå êÌç¶ô ÓÚ Ö¶åð 寺 ìÅÔð ç¶ ñ¯Õ» ù ò¯àð òܯº ðÇÜÃàð Õðé çÆ ÇÂÜÅ÷å ç¶ä ù ñË Õ¶ íÇò¼Ö çÆ ðäéÆåÆ åËÁ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¿î±-ÕôîÆð ç¶ ÁÅî åÏð Óå¶ ðÇÔä òÅñ¶ ìÅÔðÆ ñ¯Õ» ù ù éÏÕðÆÁ», ÇüÇÖÁÅ Ü» ÕÅð¯ìÅð ñÂÆ ò¯àð òܯº ðÇÜÃàð Õðé çÆ ÇÂÜÅ÷å ç¶ä çÅ Õçî Òñ¯Õå¿åð ç¶ åÅì±å ÓÚ ÁÅõðÆ ÇÕ¼ñ á¯ÕäÓ òð×Å ÔË¢

êäÜÆ/Ú¿ â Æ×ó· (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)ÔÇðÁÅäÅ éÅñ Ãì¿èå íÅÜêÅ ÁÅ×± ,ÃÅìÕÅ ÇàÕ àÏÕ ÃàÅð å¶ ÇðÁËÇñàÆ àÆòÆ ô¯Á ÒÇì¼× ìÏÃÓ Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ä òÅñÆ ÁçÅÕÅðŠïéÅñÆ ë¯×Åà (DB) çÆ ìÆå¶ Ã¯îòÅð ç¶ð ðÅå ׯÁÅ Çò¼Ú îÏå Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ Á¿ Ü ¹ é Å ê¹ ñ Æà æÅä¶ ÇòÚ Ò×Ë ð Õ¹ ç ðåÆ îÏ å Ó çŠնà çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÔÅñ»ÇÕ êÇÔñ» çÅÁòÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ îÏå Ççñ çÅ çÏðÅ êËä ÕðÕ¶ Ô¯ÂÆ ÔË¢ ê¹ñÆà ò¼ñ¯º Ãì¿èå ×òÅÔ» ç¶ ÇìÁÅé çðÜ ÕÆå¶ ×¶ Ôé¢ Á¿Ü¹éÅ ê¹ñÆÃ é¶ ê¯ÃàîÅðàî ñÂÆ âÅÕàð» çÅ êËéñ ×Çáå Õðé ñÂÆ ×¯ÁÅ îËâÆÕñ ÕÅñÜ ç¶ ë¯ð˺ÇÃÕ îËâÆÃé ÇòíÅ× ù ê¼åð ÇñÇÖÁÅ ÔË¢

ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ î¹åÅìÕ ë¯×Åà ÁÅêä¶ Õ¹Þ ÃàÅø î˺ìð» éÅñ ïîòÅð ù ÔÆ ×¯ÁÅ ÁÅÂÆ ÃÆ¢ ïéÅñÆ ë¯×Åà é¶ Ã¯îòÅð ðÅå ù ì¶ÚËéÆ çÆ ÇôÕÅÇÂå ÕÆåÆ ÃÆ, ÇÜà î×𯺠À¹Ã ù À¹¼åðÆ ×¯ÁÅ Ç÷ñ·¶ Çò¼Ú Á¿Ü¹éÅ ÃÇæå öºà Á˺æéÆ ÔÃêåÅñ ÇñÁ»çÅ Ç×ÁÅ, ÇÜ¼æ¶ âÅÕàð» é¶ À¹ à ù ÇîÌ å Õ ÁË ñ Åé Çç¼ å Å¢ ê¹ ñ Æà ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÇÔñÆ é÷ð¶ îÏå Ççñ çÅ çÏðÅ êËä ÕðÕ¶ Ô¯ÂÆ ñ¼×çÆ ÔË, êð ÁÃñ ÕÅðé» çÅ êåÅ ê¯ÃàîÅðàî Çðê¯ðà 寺 ñ¼×¶×Å¢ À¹èð ÔÇðÁÅäÅ ç¶ î¹¼Ö î¿åðÆ îé¯ Ô ð ñÅñ, À¹ ê î¹ ¼ Ö î¿ å ðÆ ç¹ ô ï¿ å ÚÏ à ÅñÅ, Õ¹ñçÆê Çìôé¯ÂÆ å¶ Ô¯ðé» íÅÜêÅ ÁÅ×±Á» é¶ àòÆà ÕðÕ¶ ç¹¼Ö çÅ ÇÂ÷ÔÅð ÕÆåÅ ÔË¢

ÎØ◊≈‡ Á∂ Ì≈ Á∆ ◊Ø¡≈ ÍπÒ∆√ ’ØÒ ÍØ√‡Ó≈‡ «ÍØ‡ ”⁄ ÎØ◊≈‡ Á∂ «Ù’≈«¬Â: “Ó∂∆ ÌÀ‰ ˘ ’ÂÒ ’∆Â≈ «◊¡À” √∆ ”Â∂ ’¬∆ √º‡ª Á∂ «ÈÙ≈È êäÜÆ/Ú¿ â Æ×ó· - íÅÜêÅ ÁÅ×± ï é ÅñÆ ë¯×Åà ç¶ íðÅ é¶ ×¯ÁÅ ê¹ñÆà կñ ðÃîÆ ÇôÕÅÇÂå çðÜ ÕðòÅÂÆ ÔË, ÇÜà Çò¼Ú çÅÁòÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ À¹Ã çÆ Ô¼ÇåÁÅ À¹Ã ç¶ ç¯ ÃÅæÆÁ» é¶ ÕÆåÆ ÔË¢ ë¯×Åà ç¶ íðÅ Çð¿Õ± ãÅÕÅ é¶ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ îÏå 寺 Õ¹Þ Ãî» êÇÔñ» ë¯×à é¶ ÁÅêäÆ î», íËä Áå¶ Ô¯ð Çðôå¶çÅð» éÅñ ×¼ ñ ÕÆåÆ ÃÆ, ÇÜà çÏ ð Åé À¹ Ô êÌ ¶ ô Åé ñ¼× ðÔÆ ÃÆ Áå¶ ÁÅêä¶ ç¯ ÃÅæÆÁ» ç¶ ÇõñÅø ÃÆ¢ À¹Ã é¶ ÇÂÔ òÆ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ À¹Ã çÆ îÏå 寺 ìÅÁç ÔÇðÁÅäÅ Çò¼Ú À¹Ã ç¶ ëÅðî ÔÅÀ±Ã 寺 ÃÆÃÆàÆòÆ ÕËîð¶, ñËêàÅê Áå¶ Ô¯ð ÷ð±ðÆ ÚÆ÷» ×ÅÇÂì Ô¯ ×ÂÆÁ»¢ ë¯×Åà ç¶ êÇðòÅðÕ î˺ìð î¿×ñòÅð ðÅå ׯÁÅ å¶ ê¹ñÆà կñ çðÜ ÕðòÅÂÆ ÇôÕÅÇÂå Çò¼Ú çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ë¯×Åà ç¶ B ÃÅæÆÁ» é¶ ×¯ÁÅ Çò¼Ú À¹ÃçÆ Ô¼ÇåÁÅ Õð Çç¼åÆ¢

êäÜÆ/Ú¿âÆ×ó·- ïéÅñÆ ë¯×Åà çÆ îÏå 寺 B Ççé ìÅÁç êÇðòÅð çÆ ÃÇÔîåÆ éÅñ ê¯ÃàîÅðàî Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ¢ ñåð» î¹åÅìÕ ê¯ÃàîÅðà Çðê¯ðà ÓÚ ë¯×Åà ç¶ ÃðÆð Óå¶ ÕÂÆ Ã¼à» ç¶ ÇéôÅé Ôé¢ ×¯ÁÅ ç¶ âÆÜêÆ ÜÃêÅñ ÇÃ¿Ø îÅîñ¶ çÆ Ü»Ú Õð ðÔ¶ Ôé¢ êÇðòÅð é¶ ê¯ÃàîÅðàî êÌÇÕÇðÁÅ çÆ òÆâÆú×ÌÅëÆ Õðé çÆ ôðå ð¼ÖÆ ÃÆ¢ ÇÂà çÏðÅé ׯÁÅ ê¹ñÆÃ ç¶ ÃÆéÆÁð ê¹ñÆà ÁÇèÕÅðÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ DB ÃÅñÅ ÁÅ×± çÆ îÏå éÅñ Ãì¿èå îÅîñ¶ Çò¼Ú íÅðåÆ ç¿âÅòñÆ çÆ èÅðÅ C@B (Õåñ) ܯó Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔË¢

√∆Ï∆¡≈¬∆ ‹ª⁄ Ò¬∆ ◊Ø¡≈ √’≈ ˘ «Ò«÷¡≈ ‹≈¬∂◊≈ ͺÂ: ‘«¡≈‰≈ √’≈ êäÜÆ/Ú¿âÆ×ó·- íÅÜêÅ ÁÅ×± ïéÅñÆ ë¯×Åà çÆ îÏå ìÅð¶ ÃÆìÆÁÅÂÆ å¯º Ü»Ú ÕðòÅÀ¹ä ñÂÆ ÔÇðÁÅäÅ ÃðÕÅð é¶ ×¯ÁÅ ÃðÕÅð ù ê¼åð ÇñÇÖÁÅ ÜÅò¶×Å¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ Ã¯éÅñÆ ë¯×Åà ç¶ êÇðòÅðÕ î˺ìð» é¶ ÇÂà î¿× Ãì¿èÆ ÔÇðÁÅäÅ ç¶ î¹¼Ö î¿åðÆ îé¯Ôð ñÅñ Ö¼àð éÅñ ÇÂæ¶ À¹é·» çÆ ÇðÔÅÇÂô Óå¶ î¹ñÅÕÅå ÕÆåÆ¢ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ î¹¼Ö î¿åðÆ çøåð ò¼ñ¯º Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔË¢ ïéÅñÆ ë¯×Åà çÆ íËä ð¹ê¶ô é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ î¹¼Ö î¿åðÆ Ö¼àð é¶ ÃÆìÆÁÅÂÆ Ü»Ú å¶ ÇÂéÃÅë çÅ íð¯ÃÅ Çç¼åÅ ÔË¢

ÎØ◊≈‡ Á∆ Ӝ Á∂ √ÏøË «Úº⁄ B √«‘ÔØ◊∆ «◊ïÂ≈, «Ó«Ò¡≈ A@ «ÁÈ Á≈ ÍπÒ∆√ «Óª‚ êäÜÆ/Ú¿âÆ×ó·- ׯÁÅ ê¹ñÆÃ é¶ íÅÜêÅ ÁÅ×± å¶ ÔÇðÁÅäÅ òÅÃÆ Ã¯éÅñÆ ë¯×Åà çÆ îÏå ç¶ Ãì¿è Çò¼Ú B ÜÇäÁ» ù Ç×ÌøåÅð ÕÆåÅ ÔË å¶ À¹é·» ç¶ ÇõñÅø Ô¼ÇåÁÅ çŠնà çðÜ ÕÆåÅ ÔË¢ ê¹ñÆà Áé¹ÃÅð î¹ñ÷î» Çò¼Ú ùèÆð ÃÅ×òÅé å¶ Ã¹ÖÇò¿çð òÅÃÆ ôÅîñ Ôé¢ ç¯ò¶º Üä¶ Ã¯éÅñÆ ë¯×Åà ç¶ ÃÇÔï¯×Æ ç¼Ã¶ ׶ Ôé¢ ×¯ÁÅ çÆ ÁçÅñå é¶ Ã¯éÅñÆ ë¯×Åà îÏå îÅîñ¶ ÓÚ î¹ñ÷î ùèÆð ÃÅ×òÅé Áå¶ Ã¹ÖÇò¿çð òÅÃÆ ù A@ Ççé ç¶ ê¹ñÆà Çðî»â Óå¶ í¶Ü Çç¼åÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ׯÁÅ ê¹ñÆÃ é¶ íÅÜêÅ é¶åŠïéÅñÆ ë¯×Åà çÆ îÏå ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ Ç×ÌëåÅð ÕÆå¶ ç¯ î¹ñ÷î» ù ÕÇæå åÏð Óå¶ éôÆñ¶ êçÅðæ» çÆ ÃêñÅÂÆ Õðé òÅñ¶ îôÕ±Õ åÃÕð ù ÇÔðÅÃå ÓÚ ñË ÇñÁÅ¢ ñåð» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯ò» î¹ñ÷î» é¶ ÁÅêä¶ ÇìÁÅé» Çò¼Ú îôÕ±Õ å¯º éôÆñ¶ êçÅðæ ÖðÆçä çÆ ×¼ñ Õì±ñÆ ÃÆ¢ ÇÂà 寺 ìÅÁç ê¹ñÆÃ é¶ ç¼åêÌÃÅç ×ÅúºÕð ù Á¿Ü¹éŠ寺 ÇÔðÅÃå Çò¼Ú ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà çÏðÅé ÇÔðÅÃå Çò¼Ú ñ¶ ÇÂ¼Õ Ô¯ð ÇòÁÕåÆ çÆ êÛÅä ÕðñÆ÷ ðËÃà¯ð˺à ç¶ îÅñÕ ÁËâÇòé é±éà òܯº Ô¯ÂÆ ÔË, ÇÜ¼æ¶ ë¯×Åà BB Á×Ãå ù ç¶ð éÅñ êÅðàÆ Õð ðÔÆ å¶ ìÅÁç Çò¼Ú À¹Ã çÆ í¶åíðÆ îÏå Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ¢

◊Ø¡≈ ÍπÒ∆√ È∂ ÈÙ≈ Â√’ Â∂ ∂√Âª Ó≈Ò’ ˘ Ú∆ «‘≈√ ”⁄ «Ò¡≈


MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2022

Ô±’∂È Á∂ √πÂøÂÂ≈ «ÁÚ√ Óœ’∂ ±√∆ «Ó˜≈¬∆Ò ‘ÓÒ∂ ”⁄ BE ÒØ’ª Á∆ ÓœÂ

ÕÆò (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)-ð±Ã é¶ ï±Õð¶é ç¶ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé Óå¶ ÔîñÅ ÕÆåÅ ÔË, ÇÜà ÓÚ BE ñ¯Õ îÅð¶ ׶ Ôé Áå¶ E@ 寺 ò¼è ñ¯Õ ÷ÖîÆ Ô¯ ׶ Ôé¢ ï±Õð¶é ç¶ ðÅôàðêåÆ ò¯ñ¯çÆîÆð ÷¶ñ˺ÃÕÆ é¶ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ Çç¼åÆ ÔË¢ å¹ÔÅù ç¼Ã ç¶Âƶ ÇÕ BD Á×Ãå (ì¹¼èòÅð) ù ï±Õð¶é çŠùå¿åðåÅ Ççòà òÆ ÃÆ¢ ÇÂà Ççé ï±Õð¶é Óå¶ ð±ÃÆ Ôîñ¶ ù F îÔÆé¶ ê±ð¶ Ô¯ ׶ Ôé¢ ð±ÃÆ Ôîñ¶ ç¶ âð ÕÅðé ÕÆò Çò¼Ú ÁÅ÷ÅçÆ çÅ Üôé éÔÄ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ðÅôàðêåÆ ÷¶ ñ ¶ º ÃÕÆ é¶ ÁÅ÷ÅçÆ Ççòà Óå¶ ð± Ã Æ Ôîñ¶ çÅ õçôÅ êÇÔñ» ÔÆ êÌ × à ÕÆåÅ ÃÆ, ܯ Ã¼Ú ÃÅìå Ô¯ÇÂÁÅ¢ Öìð» î¹ å ÅìÕ ï± Õ ð¶ é ç¶ ðÅôàðêåÆ ò¯ñ¯çÆîÆð ÷¶ñ˺ÃÕÆ é¶ Ã¿ï¹Õå ðÅôàð ùð¼ÇÖÁÅ êÌÆôç ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ (Õ¶ºçðÆ) Çéê̯ê¶å̯òÃÕ Ö¶åð Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé Óå¶ ÇÂ¼Õ ð±ÃÆ Çî÷ÅÂÆñ Ôîñ¶ Çò¼Ú BE ñ¯Õ îÅð¶ ׶ Áå¶ E@ 寺 ò¼è ñ¯Õ ÷ÖîÆ Ô¯ ׶¢ ÿï¹Õå ðÅôàð ùð¼ÇÖÁÅ êÌÆôç ù ÁÅêä¶ òÆâÆú ÿì¯èé Çò¼Ú, ÷¶ñ¶éÃÕÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅÕ¶à ê±ðìÆ ï±Õð¶é Çò¼Ú â¯é¶àÃÕ å¯º ñ×í× ADE ÇÕñ¯ î Æàð (I@ îÆñ) ê¼ Û î Çò¼Ú ÚËêñé¶ ôÇÔð Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ð¶ñ×¼âÆ éÅñ àÕðŠ׶, ÇÜà éÅñ D òÅÔé» ù Á¼× ñ¼× ×ÂÆ¢

‘ÓÒ∂ Á∂ Í¤≈Ú∂∫ ‘∂· Ô±’∂È È∂ ¡≈˜≈Á∆ «Á‘≈Û≈ ÓÈ≈«¬¡≈

òÅÇô¿×àé- ÁîðÆÕÅ ç¶ Çòç¶ôÆ îÅîÇñÁ» ìÅð¶ ÇòíÅ× é¶ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ÇÚåÅòéÆ ÜÅðÆ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ð±Ã ÁÅÀ¹ä òÅñ¶ Ççé» Çò¼Ú ï±Õð¶é ç¶ ì¹ÇéÁÅçÆ ã»ÇÚÁ» Óå¶ Ôîñ¶ Õðé çÆ ÇåÁÅðÆ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ÕÆò Çò¼Ú ÁîðÆÕÆ ç±åÅòÅÃ é¶ ï±Õð¶é ÓÚ ðÇÔ¿ç¶ ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ» ù å¹ð¿å ç¶ô Û¼âä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔË¢ À¹é·» ÇÕÔÅ, ÒÒܶ å¹ÃÄ ÷¯ðçÅð èîÅÕŠù ä ç¶ Ô¯ Ü» ÃÅÇÂðé ò¼ Ü çÅ ÔË å» å¹ ð ¿ å ùð¼ÇÖÁå æ» ñ¼í¯¢ÓÓ

Ô±’∂È Á∂ ¡≈˜≈Á∆ «ÁÚ√ √Ó≈◊Ó ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘ج∂ ‹œ‘È√È

òÅÇô¿ × àé- ìÅÇÂâé êÌ ô ÅÃé ò¼ ñ ¯ º ï±Õð¶é ù ÜñçÆ ÔÆ C Áðì ÁîðÆÕÆ âÅñð çÆ øÏÜÆ ÃÔÅÇÂåÅ Çç¼åÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÇÂÔ ðÅôÆ ï±Õð¶é íÇò¼Ö ÇòÚ ÁÅêäÆ ÃË é Å çÆ ÇÃõñÅÂÆ å¶ À¹ é · » ù ÔÇæÁÅð» éÅñ ñËà Õðé À¹å¶ õðÚ¶×Å¢ ÇÂÕ Çðê¯ðà î¹åÅìÕ ÇÂà êËÕ¶Ü åÇÔå âð¯é å¶ Ô¯ð ÔÇæÁÅð ÇåÁÅð Õðé ç¶ Õ¿àðËÕà Çç¼å¶ ÜÅä׶¢ ï±Õð¶é-ð±Ã Ü¿× ç¶ ¦îÅ ÇÖ¼Ú¶ ÜÅä ç¶ î¼ç¶é÷ð ÁîðÆÕÅ òÆ Ô¹ä ¦îÆ î¹ÇÔ¿î çÆ ÇåÁÅðÆ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ï±ð¯ê ÇòÚ ÁÅÀ¹ ä òÅñ¶ Ãî¶ º ÓÚ Ô¯ ð ÁîðÆÕÆ ÃËÇéÕ åÅÇÂéÅå ÕÆå¶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé¢

îÅÃÕ¯- ð±Ã ç¶ ÚÏæ¶ Ãí 寺 ò¼â¶ ôÇÔð ïÕ¶åðÆéìð× ç¶ ÃÅìÕÅ î¶Áð ù Á¼Ü ç¶ô çÆ øÏÜ ù ìçéÅî Õðé ç¶ ç¯ô Ô¶á Ç×ÌøåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ Õçî ï±Õð¶é Óå¶ ð±ÃÆ Ôîñ¶ çÆ ÇéÖ¶èÆ Õðé òÅÇñÁ» Çòð¹¼è ÕÅðòÅÂÆ ç¶ ÇԼö òܯº Ú¹¼ÇÕÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ê¹ñÆÃ é¶ ÃÅñ B@AC 寺 B@AH å¼Õ î¶Áð ðÔ¶ ï¶ò×éÆ ð¯ÇÂ÷îé (EI) ù À¹Ã ç¶ ÁêÅðàî˺à Áå¶ çøåð çÆ åñÅôÆ ñËä î×𯺠Ç×ÌøåÅð ÕÆåÅ ÔË¢ ð¯ÇÂ÷îé é¶ ê¼åðÕÅð» ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ BD ëðòðÆ ù ð±ÃÆ ëÏÜ ù ï±Õð¶é í¶Ü¶ ÜÅä 寺 ìÅÁç ìäŶ ׶ éò¶º ÕÅùé åÇÔå À¹Ã Óå¶ ÇÂÔ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ç¯ôÆ êŶ ÜÅä Óå¶ À¹Ã ù ê¿Ü ÃÅñ å¼Õ çÆ ÕËç Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ À¹Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ã ù Ü»Ú ñÂÆ îÅÃÕ¯ ÇñÜÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢

Ï≈«¬‚È Íà ٠≈√È ”⁄ AC@ Ì≈Â∆¡Ó∆’∆ ¡«‘Ó ¡‘π«Á¡ª ”Â∂ Â≈«¬È≈ Ï≈«¬‚È ÚºÒØ∫ A@ ‘˜≈ ‚≈Ò º’ Á∂ «Ú«Á¡≈Ê∆ ’˜ ∂ Óπ¡≈¯ ’È Á≈ ¡ÀÒ≈È òÅÇô¿×àé- ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ Ü¯Á ìÅÇÂâé é¶ A@ Ô÷Åð ÁîðÆÕÆ âÅñð å¼ Õ Áå¶ ìÔ¹ å Ç÷ÁÅçÅ Çò¼ å Æ ñ¯ ó òÅÇñÁ» ç¶ A@ Ô÷Åð âÅñð Ô¯ð ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆ Õð÷¶ î¹ÁÅë Õðé çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔË¢ êÌôÅÃé é¶ Á¼Ü ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇüÇÖÁÅ ÇòíÅ× ò¼ñ¯º Õð÷Å î¹ÁÅëÆ òÅñ¶ ï¯× ñÅíêÅåðÆÁ» Ãì¿èÆ ÜÅäÕÅðÆ Á×ñ¶ Ôëå¶ Ã»ÞÆ Õð Çç¼ å Æ ÜÅò¶ × Æ¢ ÇÂÃ ï¯ Ü éÅ åÇÔå êÌåÆ ÃÅñ ABE,@@@ âÅñð 寺 ؼà ÕîÅÂÆ Õðé òÅÇñÁ» ñÂÆ ÔÆ Õð÷¶ î¹ Á Åë Ô¯ä׶¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ìÅÇÂâé ç¶ ÇÂà Õçî çÆ À¹ ç ÅðòÅçÆÁ» Áå¶ ÇðêìÇñÕé» ò¼ñ¯º Çé¿çÅ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ À¹é·» ç¶ ÁÅêä¶ ÃÅæÆ òÆ ÇÂà ù ÇÃÁÅÃÆ åÏð Óå¶ ìÔ¹åÅ ÁÇÔî éÔÄ î¿é ðÔ¶ Ôé¢

⁄∆È È∂ Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ Í≈«’√Â≈È È∂ ‘Û∑ È≈Ò È«‹º·‰ Ò¬∆ ÁπÈ∆¡≈ Ú∆˜≈ ‹≈∆ ’È Á∆ ÔØ‹È≈ ¡ÀÒ≈È∆ ÂØ∫ Óø◊∆ ÓÁÁ, ‘π‰ Â’ HC@ ÒØ’ª Á∆ Ӝ ’≈ØÏ≈∆ Ú∆«˜¡ª ÂØ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø Úº÷Úº÷ ÙÃ∂‰∆¡ª Á∂ Ú∆˜∂ ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂ ‹≈∆

ê¶ÂÆÇÚ¿× (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)ÚÆé é¶ Õð¯ é Å êÅì¿ ç ÆÁ» ÕÅðé Øð» Çò¼ Ú ëö ÃË º Õó¶ íÅðåÆÁ» ù òÆ÷Å ÜÅðÆ Õðé çÆ ï¯ Ü éÅ çÅ ÁË ñ Åé ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂà ï¯ÜéÅ åÇÔå ÕÅð¯ìÅðÆ òÆÇ÷Á» å¯ º ÇÂñÅòÅ Ô¯ ð ò¼ Ö ò¼ Ö ôÌ ¶ ä ÆÁ» ç¶ òÆ÷¶ ÜÅðÆ ÕÆå¶ ÜÅä׶ ¢ ÚÆé ç¶ Çòç¶ ô î¿ å ðÅñ¶ , ¶ Ç ôÁÅÂÆ îÅîÇñÁ» ìÅð¶ ÇòíÅ× ç¶ ÕÅÀ±ºÃñð ÜÆ ðÏº× é¶ àòÆà Õð Õ¶ ÇÕÔÅ, ÒÒíÅðåÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» çÅ ÚÆé Çò¼Ú î¹ó ÃòÅ×å ÔË¢ÓÓ éòÄ Çç¼ñÆ Çò¼Ú ÃÇæå ÚÆéÆ ÃøÅðåõÅé¶ é¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ», ÕÅð¯ìÅðÆÁ» Áå¶ ÚÆé Çò¼Ú Õ¿î Õðé òÅÇñÁ» ç¶ êÇðòÅð» ñÂÆ òÆ÷¶ Ö¯ñ·¶ ÜÅä çÅ ò¶ðò¶ ÃÇÔå ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔË¢

ÇÂÃñÅîÅìÅç (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÕÂÆ ÇÂñÅÇÕÁ» ÓÚ íÅðÆ îÄÔ å¶ Ôó· é¶ åìÅÔÆ îÚÅÂÆ Ô¯ Â Æ ÔË ¢ ìÔ¹ å ÃÅðÆÁ» éçÆÁ» òÇÔ ðÔÆÁ» Ôé¢ ç¶ ô íð Çò¼ Ú Ôó· » ÕÅðé ÕÂÆ åñÅì ð¹ ó · ×¶ Ôé Áå¶ ÕÂÆ ñ¯ Õ » çÆ îÏ å òÆ Ô¯ Ú¹ ¼ Õ Æ ÔË ¢ êÅÇÕÃåÅé ÃðÕÅð é¶ ÇòéÅôÕÅðÆ Ôó· » çÆ ÃÇæåÆ éÅñ éÇܼ á ä ñÂÆ ç¶ ô çÆ îçç ñÂÆ Ç¼ Õ Á¿ å ððÅôàðÆ ÁêÆñ ô¹ ð ± Õðé çÅ ëË Ã ñÅ ÕÆåÅ ÔË , ܯ ÇÕ Ü¹ ñ ÅÂÆ å¯ º ñ×ÅåÅð îÄÔ ÕÅðé ô¹ ð ± Ô¯ Ç ÂÁÅ ÃÆ Áå¶ Ô¹ ä åÕ HC@ ñ¯ Õ » çÆ îÏ å Ô¯ Ú¹ ¼ Õ Æ ÔË ¢ âÅé ÇéÀ± ÷ çÆ Çðê¯ ð à î¹ å ÅìÕ î¿ × ñòÅð ù éËôéñ Çâ÷ÅÃàð îËé¶Üî˺à ÁæÅðàÆ (ÁË ¼ é .âÆ.ÁË ¼ î .¶ . ) ç¹ Á ÅðÅ êÅÇÕÃåÅé ÓÚ Ôó· ÿÕà Óå¶ ÷ð±ðÆ ìÌÆÇë¿× çÏðÅé ÇÂÔ ëËÃñÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÁÃÅèÅðé îÏ é ñ é ìÅÇðô» ÕÅðé Ô¯ÂÆ åìÅÔÆ ù ؼà Õðé ñÂÆ ÃÔÅÇÂåÅ ñÂÆ ç± Ü ¶ ç¶ ô » Óå¶ Çéðíð Õðé å¯ º ÇÂñÅòÅ, êÌ è Åé î¿åðÆ ôÇÔìÅ÷ ôðÆë é¶ òÆ Ôó· êÆóå» çÆ îçç Õðé ñÂÆ ðÅôàð ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕªÇÕ ÃðÕÅð ù êÆóå» ç¶ î¹ó òÃ¶ì¶ ñÂÆ Ã˺Õó¶ Áðì» çÆ ñ¯ó ÔË¢ âÅé ÇéÀ±÷ é¶ ÇÂÕ òÆâÆú ÿç¶ô ÇòÚ êÌèÅé î¿åðÆ ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÇÕÔÅ, îÏܱçÅ ðÅÔå î¹ Ç Ô¿ î ÇòÚ H@ Áðì êÅÇÕÃåÅéÆ ð¹ ê ¶ (êÆÕ¶ÁÅð) çÆ ñ¯ó ÔË Áå¶ é¹ÕÃÅé ù ç±ð

’∂√∆-C@¬∂ ‡À∫’ ¬∂¡¥≈· √π÷ج∆C@ ‹‘≈˜ª ”⁄ ¬∆∫ËÈ Ì∂◊≈

‹ø◊∆ «Â¡≈∆ Ò¬∆ Ô±’∂È Á∆ «ÚºÂ∆ ÓÁÁ ’∂◊≈ ¡Ó∆’≈

±√∆ ¯œ‹ ˘ ÏÁÈ≈Ó ’È Á∂ ÁØÙ ‘∂· √≈Ï’≈ Ó∂¡ «◊ïÂ≈

Á˼î.ÁÅð ð¿×ÅÃòÅîÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ íÅðåÆ-ÁîðÆÕÆ Ã¶òÅ íÅò éÅñ íð¶ ԯ¶ Ôé Áå¶ ÇÂÔ À¹é·» ò¼ñ¯º Çé¼ÜÆ Ö¶åð 寺 ò¼è ÜéåÕ Ö¶åð Çò¼Ú ÇéíÅÂÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» öòÅò» 寺 ÞñÕçÅ ÔË¢ ìÅÇÂâé ç¶ ÃËé¶àð ç¶ Ççé» å¯º ÔÆ À¹Ã çÅ íÅðåÆ íÅÂÆÚÅð¶ éÅñ ÇðôåÅ ÕÅëÆ î÷ì±å ÇðÔÅ ÔË¢ À¹Ã é¶ íÅðåÆ î±ñ çÆ ÕîñÅ ÔËÇðà ù À¹ê ðÅôàðêåÆ Ú¹ä Õ¶ ÇÂÇåÔÅà ÕÅÇÂî ÕÆåÅ ÃÆ¢

AG Á∂Ùª Á∂ ‹ø◊∆ ¡«Ì¡≈√ ’≈È ⁄∆È Ï∂⁄ÀÈ, ‘Ú≈¬∆ Ù’Â∆ Á≈ ‘ØÚ∂◊≈ ÍÃ∆÷‰

Ô±’∂È Á∂ Ïπ«È¡≈Á∆ „ª«⁄¡ª ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Á∆ «Â¡≈∆ ’ «‘À ±√, Âπø Ա’∂È ¤º‚‰ ¡Ó∆’∆ È≈◊«’ : ¡Ó∆’≈

ÕÆò- ð± Ã Æ Çî÷ÅÂÆñ Ôîñ¶ òÅñ¶ Ççé ï± Õ ð¶ é ÁÅêäÅ ÁÅ÷ÅçÆ ÇçÔÅóÅ îéÅ ÇðÔÅ ÃÆ¢ ï± Õ ð¶ é é¶ ÃÅñ AIIA ÇòÚ Ã¯ ò ÆÁå ÿ Ø å¯ º ÁÅêäÆ ÁÅ÷ÅçÆ çÅ ÁË ñ Åé ÕÆåÅ ÃÆ¢ ÕÆò òÅÃÆÁ» çÆ éÄç Ãò¶ ð ¶ ÔòÅÂÆ ÔîÇñÁ» ç¶ ÃÅÇÂðé éÅñ Ö¹ ¼ ñ · Æ ¢ ï±Õð¶éÆ ðÅôàðêåÆ òñ¯çÆîÆð ÷Ëñ¶ºÃÕÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ð±Ã ò¼ñ¯º ÷¯ðçÅð Ôîñ¶ ÕÆå¶ ÜÅä çÅ âð ÔË¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Û¹¼àÆ Ô¯ä ÕÅðé ð±Ã Çî÷ÅÂÆñ» éÅñ Ôîñ¶ Õð ÃÕçÅ ÔË¢ ÷Ëñ¶ºÃÕÆ é¶ ñ¯Õ» ù ÚÏÕà ðÇÔä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔË¢ ðÅôàðêåÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅð¶ ÃÅÇÂðé ÇèÁÅé éÅñ Ã¹ä¶ ÜÅä å¶ ÕðÇëÀ± çÆ êÅñäÅ ÕÆåÆ ÜÅò¶¢ ÕÆò ç¶ Ã˺àðñ Ãչ¶Áð ÇòÚ åìÅÔ Ô¯Â¶ Õ¹Þ ð±ÃÆ àËºÕ å¶ Ô¯ð ÃÅ÷¯ÃÅîÅé ð¼ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÜà ù ç¶Öä ñÂÆ ñ¯Õ ܹóç¶ Ôé¢ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ ê±ð¶ Û¶ îÔÆé¶ êÇÔñ» BD ëðòðÆ ù ð±Ã é¶ ï±Õð¶é Óå¶ Ô¼ñÅ ì¯ÇñÁÅ ÃÆ¢ ÷Ëñ¶ºÃÕÆ é¶ ÁÅ÷ÅçÆ ÇçÔÅó¶ îÏÕ¶ ÇÕÔÅ, ÒBD ëðòðÆ ù ÃÅù ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ å¹ÔÅⶠկñ Õ¯ÂÆ îÏÕÅ éÔÄ ìÇÚÁÅ¢ ÇÂà çÏðÅé ìðåÅéÆÁÅ Ãä¶ Ô¯ð ê¼ÛîÆ ç¶ô» é¶ ï±Õð¶é éÅñ ǼÕܹàåÅ çÅ êÌ×àÅòÅ ÕÆåÅ¢ ÇÂà îÏÕ¶ íÅðå é¶ òÆ ï±Õð¶é ù ÁÅ÷ÅçÆ ÇçÔÅó¶ îÏÕ¶ òèÅÂÆ Çç¼åÆ¢

¦âé- ìðåÅéÆÁÅ ç¶ êÌèÅé î¿åðÆ ì¯Çðà ÜÏÔéÃé ï±Õð¶é ç¶ ÁÅ÷ÅçÆ Ççòà îÏ Õ ¶ ÁÚéÚ¶ å çÏð¶ Óå¶ ï±Õð¶é êÔ¹¿Ú ׶ Áå¶ ð±¹Ã éÅñ Ú¼ñ ðÔÆ À¹Ã çÆ Ü¿× çÏ ð Åé E.D Áðì âÅñð çÆ îçç ç¶ä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ¢ ð±ÃÆ ðÅôàðêåÆ òñÅçÆîÆð ê± Ç åé ç¶ ÒòÇÔôÆ Áå¶ éÅÜÅÇÂ÷ Ôîñ¶Ó 寺 ÁÅêäÆ êÌí±Ã¼åÅ çÆ ð¼ÇÖÁÅ Õð ðÔ¶ ï±Õð¶é ù ìðåÅéÆÁÅ ò¼ñ¯º Çç¼å¶ ÜÅ ðÔ¶ Ãîðæé ñÂÆ òÚéì¼èåÅ ç¹ÔðŪÇçÁ» ÜÏÔéÃé é¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÕ ï±Õð¶é ÒÒÇܼå ÃÕçÅ ÔË Áå¶ Çܼå¶×Å¢ÓÓ çÏð¶ çÏðÅé ì¯Çðà ÜÏÔéÃé é¶ ï±Õð¶é ç¶ ðÅôàðêåÆ òñÅçÆîÆð ÷¶ñ˺ÃÕÆ éÅñ î¹ñÅÕÅå òÆ ÕÆåÆ¢

òÅÇô¿×àé (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ Ü¯Á ìÅÇÂâé é¶ Ô¹ä å¼Õ AC@ íÅðåÆ-ÁîðÆÕÆÁ» ù ÁÅêä¶ êÌ ô ÅÃé Çò¼ Ú ÁÇÔî ÁÔ¹ Ç çÁ» Óå¶ Çéï¹ Õ å ÕÆåÅ ÔË, ܯ ÁîðÆÕÅ çÆ ÁÅìÅçÆ çÅ ÇÂ¼Õ ëÆÃçÆ ÇÔ¼ à ŠìäçÅ ÔË ¢ ÁÇÜÔÅ ÕðÕ¶ À¹ é · » ÇÃðë íÅÂÆÚÅð¶ éÅñ ÁÅêäÅ òÅÁçÅ ÔÆ ê± ð Å ÕÆåÅ ÔË Ãׯ º ⯠é ñâ àð¿ ê Áå¶ ìðÅÕ úìÅîÅ çÅ ÇðÕÅðâ òÆ å¯ ó Çç¼ å Å ÔË ¢ àð¿ ê é¶ H@ Áå¶ úìÅîÅ é¶ F@ íÅðåÆ ÁîðÆÕÆÁ» ù ÁÇÔî ÁÔ¹ Ç çÁ» Óå¶ Çéï¹ Õ å ÕÆåÅ ÃÆ¢ D@ 寺 ò¼è íÅðåÆ-ÁîðÆÕÆ ò¼Ö-ò¼Ö ðÅÜ» Áå¶ Ã¿ØÆ ê¼èð» Óå¶ ò¼Ö-ò¼Ö ÁÔ¹ÇçÁ» Óå¶ Ã¶òÅò» ÇéíÅÁ ðÔ¶ Ôé, ÇÜé·» ÓÚ¯º ÚÅð ÁîðÆÕÆ êÌåÆÇéèÆ ÃíÅ Çò¼Ú åÅÇÂéÅå Ôé¢ ÇÂö åð·» B@ 寺 ò¼è ÁîðÆÕÅ çÆÁ» êÌî¹¼Ö Õ¿êéÆÁ» ÚñÅ ðÔ¶ Ôé¢ ìÅÇÂâé é¶ ÁÅêä¶ êÌ ô ÅÃé ç¶ ñ×ê× ÃÅð¶ ÇòíÅ×» Áå¶ Â¶Ü¿ÃÆÁ» ÓÚ íÅðåÆÁîðÆÕÆÁ» ù Çéï¹ Õ å ÕÆåÅ ÔË ¢ ê± ¿ Ü ÆêåÆ

www.nripost.com

’ÀÈ∂‚≈-¡Ó∆’≈-‘Ø

Õðé ç¶ éÅñ-éÅñ êÆóå» ç¶ î¹ó òÃ¶ì¶ ñÂÆ òÆ Ã˺Õó¶ Áðì» ð¹ê¶ çÆ ñ¯ó ÔË¢ ôðÆë é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» çÆ ÃðÕÅð êÇÔñ» ÔÆ CG.B Áðì êÅÇÕÃåÅéÆ ð¹ê¶ (êÆÕ¶ÁÅð) éÕç ðÅÔå òܯº ò¿â ðÔÆ ÔË, Ü篺 ÇÕ ìÚÅÁ ïåé» ù å¶÷ Õðé ñÂÆ ÁËéâÆÁËî¶ ù E Áðì êÅÇÕÃåÅéÆ ð¹ ê ¶ (êÆÕ¶ Á Åð) "å¹ ð ¿ å " ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶¢ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ôó· êÆóå» ù E,@@@ êÅÇÕÃåÅéÆ ð¹ê¶ (êÆÕ¶ÁÅð) çÆ éÕç ÃÔÅÇÂåÅ Çç¼ å Æ ÜÅ ðÔÆ ÔË ¢ ÁË ¼ é âÆÁË ¼ î ¶ ç¶ Áé¹ÃÅð, Ôó·» Çò¼Ú A,CDH ñ¯Õ ÷ÖîÆ Ô¯Â¶ Ôé ÇÜà éÅñ ç¶ô íð Çò¼Ú Ô÷Åð» ñ¯Õ ì¶Øð Ô¯ ׶ Ôé¢ ìñ¯ÇÚÃåÅé Çò¼Ú Ãí 寺 ò¼è BCB îÏå» Ô¯ÂÆÁ» Ôé, ÇÂà 寺 ìÅÁç Çÿè Çò¼Ú BAF Ôé¢ ÇÂà çÏðÅé, êÅÇÕÃåÅé îÏÃî ÇòíÅ× (êÆÁËîâÆ) é¶ ì¹¼èòÅð 寺 ç¶ô ç¶ ò¼Ö-ò¼Ö ÇÔ¼ÇÃÁ» Çò¼Ú Ô¯ð ìÅÇðô çÆ íÇò¼ÖìÅäÆ ÕÆåÆ ÔË¢

éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)ÁËÕÃðÃÅÂÆ÷ ÇêÚ ìñËÕ H Ãå¿ìð 寺 ÕðòÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ¶Áð ë¯ðà ÁËÕÃðÃÅÂÆ÷ ðÅÇÂñ ÁÅÃà̶ñÆÁÅÂÆ ÔòÅÂÆ ÃËéÅ ç¹ÁÅðÅ ÁÅï¯ÇÜå ÇÂ¼Õ ç¯-ÃÅñÅ ìÔ¹-ðÅôàðÆ ÁÇíÁÅà ÔË¢ ÕðÆì AG 寺 ò¼è ç¶ô» ç¶ ñ×ê× B,E@@ ÕðîÚÅðÆ Áå¶ A@@ ÜÔÅ÷ ÔîñÅòð Çòð¯èÆ ÔòÅÂÆ Áå¶ ð¼ÇÖÁÅåîÕ Çòð¯èÆ ÔòÅÂÆ ï¹¼è ÁÇíÁÅû Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ä׶¢ ÁÅÃà̶ñÆÁÅ ÇÂÃçÅ î¶÷ìÅé ÔË, Áå¶ ÇÂà Çò¼Ú íÅðå 寺 ÇÂñÅòÅ ëð»Ã, ÿï¹Õå Áðì ÁîÆðÅå, Ç¿ â ¯ é ¶ ô ÆÁÅ, ÜðîéÆ, ëð»Ã, ÜÅêÅé, îñ¶ ô ÆÁÅ, ÁîðÆÕÅ, ÇéÀ±÷Æñ˺â, Çÿ×Åê¹ð, Õ¯ðÆÁÅ ×äðÅÜ, ï±Õ¶, ÇëñÆêÆé÷, æÅÂÆñ˺â, ÕËé¶âÅ Áå¶ éÆçðñ˺â ôÅîñ Ôé¢ ÇÂà ÁÇíÁÅà ÕÅðé ÚÆé çÆ ì¶ÚËéÆ òè ×ÂÆ ÔË¢ ÁÅõð ÚÆé ÁÅÃà̶ñÆÁÅ ÇòÚ Ú¼ñ ðÔ¶ øÏÜÆ ÁÇíÁÅà 寺 ÇÕª éÅðÅ÷ ÔË? ÁÅÃà̶ñÆÁÅ ç¶ Çê¼Ú ìñËÕ ÁÇíÁÅà Çò¼Ú A@@ ÜÔÅ÷ Áå¶ BE@@ øÏÜÆ ÜòÅé ôÅîñ Ôé¢ ðÅÇÂñ ÁÅÃà̶ñÆÁé ¶Áð ë¯ðà (ÁÅð¶¶Á˼ë) ÇêÚ ìñË Õ ù ðäéÆåÕ íÅÂÆòÅñ» Áå¶ ÃÇÔï¯ × Æ ÔòÅÂÆ ÃËéÅò» ç¶ éÅñ Á¿åððÅôàðÆ ÁËÕôé ×åÆÇòèÆ ñÂÆ ÁÅêäÅ ÕËêÃà¯é î¿éçÆ ÔË¢

ÁÇíÁÅà çÆ ÖÅà ׼ñ ÇÂÔ Ô¯ò¶×Æ ÇÕ Ã¹Ö¯ÂÆ-C@ ÁËîÕ¶ÁÅÂÆ ÜÔÅ÷ ÕñÅÂÆÕ¹¿âŠ¶Áð ë¯ðà ì¶Ã 寺 À¹âÅä íðé 寺 ìÅÁç ÇÃ¼è¶ ÁÅÃà̶ñÆÁÅ êÔ¹¿Ú ׶ Ôé¢ ÇÂà çÏðÅé íÅðåÆ ÔòÅÂÆ ÃËéÅ ç¶ à˺Õð ¶Áð´Åëà ÁÅÂÆÁËñ-GH ç¹ÁÅðÅ À¹é·» ù Âƺèé çÆ ÃêñÅÂÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÁÅÃàÌ ¶ ñ ÆÁÅ ç¶ âÅðÇòé ¶ Á ð ë¯ ð Ã ì¶ Ã å¯ º Ç¿ â ¯ é ¶ ô ÆÁÅ ç¶ Ã¹ ì »× Â¶ Á ð ì¶Ã ñÂÆ òÅêÃÆ çÆ À¹âÅä ç¶ ô¹ð± Ô¯ä Óå¶ ÁÅÃà̶ñÆÁÅÂÆ ÔòÅÂÆ ÃËéÅ çÅ Õ¶ÃÆ-C@¶ à˺Õð ¶Áð´Åëà ù֯ÂÆ-C@ ÜÔÅ÷ ù å¶ñ íð¶ × Å¢ íÅðåÆ ÔòÅÂÆ ëÏ Ü ÆÁ» ù ÁÅÃàÌ ¶ ñ ÆÁÅ ÜÅä Áå¶ òÅêÃÆ çÏðÅé îñ¶ôÆÁÅ Áå¶ Ç¿â¯é¶ôÆÁÅÂÆ ÔòÅÂÆ ÃËéÅ éÅñ ÁÅêä¶ Áé¹íò û޶ Õðé çÅ îÏÕÅ òÆ Çîñ¶×Å¢ÇÂà øÏÜÆ ÁÇíÁÅÃ é¶ ÚÆé çÆ ì¶ÚËéÆ òèÅ Çç¼åÆ ÃÆ¢ ÇÂà ÁÇíÁÅà Çò¼Ú ôÅîñ AG ç¶ô» éÅñ ÚÆé ç¶ Ãì¿è ìÔ¹å¶ Ú¿×¶ éÔÄ Ôé¢ ÖÅà åÏð Óå¶ ÕòÅâ ç¶ô» ç¶ ôÅîñ Ô¯ä éÅñ ÚÆé ê±ðÆ åð·» éÅñ ޿ܯÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ ëÏÜÆ ÁÇíÁÅà ÁÇÜÔ¶ Ã ÓÚ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË Ü篺 ÚÆé åÅÇÂòÅé çÆ ÃðÔ¼ ç Óå¶ ÁÅêäÅ ëÏ Ü Æ ÁÇíÁÅà Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂÔ ëÏÜÆ ÁÇíÁÅà ÁÅÃà̶ñÆÁÅ ÓÚ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË¢ îÏܱçÅ Ã ÇòÚ ÁÅÃà̶ñÆÁÅ Áå¶ ÚÆé ç¶ Çðôå¶ ÕÅëÆ ÖàÅà ò¼ñ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÁÇÜÔ¶ ÓÚ ÚÆé çÅ ×¹¼ÃÅ ÜÅÇÂ÷ ÔË¢ ÁÇíÁÅà Çê¼Ú ìñËÕ Ôð ç¯ ÃÅñ» Çò¼Ú ÇÂ¼Õ òÅð Ô¹¿çÅ ÔË¢ ÇÂÔ ðÅÇÂñ ÁÅÃà̶ñÆÁé ¶Áð ë¯ðà ç¹ÁÅðÅ ÁÅï¯ÇÜå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ êð Õ¯Çòâ-AI îÔÅîÅðÆ ÕÅðé ÇÂÔ Ü¿×Æ ÁÇíÁÅà D ÃÅñ» ìÅÁç Ô¯ ÇðÔÅ ÔË¢ Ü¿×Æ ÁÇíÁÅà ÁÅî åÏð Óå¶ À¹¼åðÆ ÁÅÃà̶ñÆÁÅ ç¶ âÅðÇòé Áå¶ Çà¿âñ Çò¼Ú Ô¹¿ç¶ Ôé¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2022

’ÀÈ∂‚∆¡Èª Á≈ Â’: ÷≈‰∂ Á∆ ÏÏ≈Á∆ Ø’‰ Ò¬∆ “ÏÀ√‡ «ÏÎØ” Â∆’ ‘‡≈¿π‰∆ ‹±∆ úàÅòÅ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ìÔ¹åÆÁ» ë±â êËÕ¶ÇÜ¿× À¹¼å¶ ÇñÖÆ Çîñä òÅñÆ åðÆÕ, ÇÜà 寺 êÇÔñ» À¹Ã ÖÅä¶ ù òðåä ïÅéÆ ÇÕ ÒìËÃà Çìë¯ðÓ çÆ ÃñÅÔ Çç¼åÆ Ü»çÆ ÔË, ù ÔàÅÀ¹ä ñÂÆ éò¶º ÇÃð¶ 寺 ÷¯ð ñÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÕÂÆ ÕËé¶âÆÁé» çÅ åðÕ ÔË ÇÕ ÇÂà åð·» ç¶ Ã¿Õ¶å» ù ÔàÅÀ¹ä éÅñ ÖÅäÅ ìðìÅç Ô¯ä 寺 ìÚÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ï±ðê Çò¼Ú ÕÂÆ ×ÌÏÃð÷ êÇÔñ» ÔÆ ÁÇÜÔÅ Õð Ú¹¼Õ¶ Ôé, ÕÂÆ À¹é·» ç¶ éÕô¶ Õçî À¹¼å¶ Ú¼ñäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ôé êð ÃòÅñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÕÆ ÕËé¶âÅ Çò¼Ú ÇÂà ù ÃòÆÕÅð ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å? âñÔÅÀ±÷Æ ï±éÆòðÇÃàÆ ÇòÖ¶ ÁË×ðÆ ë±â ÁËéÅÇñÇàÕà ñËì ò¼ñ¯º ÕðòŶ ׶ ÇÂ¼Õ éò¶º Ãðò¶Öä Çò¼Ú ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ ìÔ¹å¶ ÕËé¶âÆÁé ÁÇÜÔÅ Õðé ç¶ ÇÖñÅë Ôé, Çëð íÅò¶º ÇÂà éÅñ ÖÅä¶ çÆ ìðìÅçÆ ØàçÆ Ô¯ò¶¢ Ãðò¶Öä Áé¹ÃÅð FB ëÆ ÃçÆ ÕËé¶âÆÁé

ìËÃà Çìë¯ð åðÆÕ» ù ÔàÅÀ¹ä ç¶ ÇÖñÅë Ôé å¶ ç¯ ÇåÔÅÂÆ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À¹Ô å» ÇÂÃ ç¶ ÇìñÕ¹ñ À¹ñà Ôé¢ Ô¯ðé» AA ëÆ ÃçÆ ñ¯Õ» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À¹é·» ù ÇÂÔ ê¼ÕÅ éÔÄ êåÅ ÇÕ À¹Ô ÇÂÃ ç¶ ÇÖñÅë Ôé Ü» ê¼Ö Çò¼Ú ÜçÇÕ BG ëÆ ÃçÆ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À¹Ô ÁÇÜÔÅ Õðé ç¶ Ô¼Õ Çò¼Ú Ôé¢

‡±‚Ø-ٜҘ È∂ ‡∂‚ ÙØ¡ Áœ≈È «√∂ ⁄Û∑≈¬∆ “‘≈¬∆‚Ø‹È ‚∆Ò” úàÅòÅ (Á˼é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)ÇéÀ±ëÅÀ±ºâñ˺â å¶ ñËìðÅâÏð ç¶ ÃàÆëéÇò¼ñ àÅÀ±é Çò¼Ú ìÆå¶ î¿×ñòÅð ù êÌèÅé î¿åðÆ ÜÃÇàé àð±â¯ å¶ ÜðîéÆ ç¶ Ú»Ãñð úñë ôÏñ÷ é¶ éòÄ ÒÔÅÂÆâð¯ Ü é âÆñÓ À¹ ¼ å ¶ çÃåõå ÕÆ嶢 ÇÂÔ âÆñ ¢ ÇÂà âÆñ 寺 ìÅÁç ÕËé¶âÅ å¶ ÜðîéÆ é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÂà éò¶º ÃîÞÏå¶ å¯º ìÅÁç ÇÂ¼Õ éòÄ ÔÅÂÆâð¯Üé ÃêñÅÂÆ Ú¶é ô¹ð± Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂ¼æ¶ ÔÆ ì¼Ã éÔÄ ÇÂà çÆ êÇÔñÆ âÇñòðÆ ÇÃðë Çå¿é ÃÅñ» Çò¼Ú ÔÆ ÇîñäÆ ô¹ð± Ô¯ ÜÅò¶×Æ¢ÇÂà ÃîÞÏå¶ çÏðÅé ÇÂÔ åËÁ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÕËé¶âÅ ÔÅÂÆâð¯Üé ç¶ À¹åêÅçé ñÂÆ ÇÜ¿î¶òÅð Ô¯ò¶×Å å¶ ÜðîéÆ À¹Ã ù ÁËàñ»ÇàÕ å¯º êÅð ÇñÜÅä ñÂÆ ÇôÇê¿× ×ÇñÁÅð¶ À¹¼å¶ ÇèÁÅé ç¶ò¶×Å¢ ÔÅñ»ÇÕ ÇÂà ÃîÞÏå¶ Çò¼Ú ð±Ã ù ôÅîñ éÔÄ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË êð ÇÂÔ ÃîÞÏåÅ ÁËéðÜÆ ç¶ îÅîñ¶ Çò¼Ú ÁÅåîÇéðíð ìäé ç¶ éÅñ éÅñ ðÅôàðêåÆ òñÅçÆîÆð ê¹Çåé

ù ÇÂÔ Ã¹é¶ÔÅ ç¶ä ñÂÆ òÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ×ñ¯ìñ ÁËéðÜÆ Çò¼Ú ùêðêÅòð ìä¶ ðÇÔä ç¶ À¹é·» ç¶ ç¶ô ç¶ Ççé Ô¹ä ê¹¼×ä òÅñ¶ Ôé¢ ÇÂ¼æ¶ ç¼ÃäÅ ìäçÅ ÔË ÇÕ ÜðîéÆ ÁÅêäÆÁ» ÕñÅÂÆî¶à Ãì¿èÆ òÚéì¼èåÅò» ù ê±ðÅ Õðé å¶ ð±Ã À¹¼å¶ ÁÅêäÆ ÁËéðÜÆ Ãì¿èÆ ÇéðíðåÅ ù ØàÅÀ¹ä ñÂÆ ëÏÇÃñ ÇëÀ±ñ ç¶ ìçñ ù åñÅô ÇðÔÅ ÃÆ¢ ÇÂà çÏ ð Åé Õ¹ ç ðåÆ òÃÆÇñÁ» ç¶ ÇòÕÅà ìÅð¶ î¿ å ðÆ ÜÏ é Åæé ÇòñÇÕ¿ à é é¶ î¿ × ñòÅð ù ÇÂ¼Õ Ç¿àðÇòÀ± Çò¼Ú ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ÃîÞÏ å Å ê¹ Ç åé ò¼ ñ ¯ º ï± Õ ð¶ é À¹ ¼ å ¶ ÕÆåÆ ×ÂÆ Úó·ÅÂÆ ÕÅðé ÔÆ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË¢

Í≈«’ø◊ Í«Ó‡ª ¡Â∂ ∆«È¿± Ò¬∆ ¡≈ÈÒ≈¬∆È ¡ÍÒ≈¬∆ ’ √’‰◊∂ ˙ȇ≈∆¡È ‘π‰ úºàÅðÆú (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- úéàÅðÆÁé Ô¹ä êÅðÇÕ¿ × êðÇîà» ñÂÆ ÁÅéñÅÂÆé ÁêñÅÂÆ Õðé Áå¶ ðÆÇéÀ± Õðé ç¶ ï¯× Ôé¢ Ã±ìÅÂÆ ÃðÕÅð é¶ ÇéÀ±÷ ðÆñÆ÷ Çò¼Ú د ô äÅ Õðç¶ Ô¯  ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁêÅÔÜ ñ¯Õ» çÆ ÃÔÅÇÂåÅ Õðé òÅñ¶ ÇòÁÕåÆ Áå¶ Ã¿ÃæÅò» éòÄ ÁÏéñÅÂÆé êÌÇÕÇðÁÅ ç¶ éåÆܶ òܯ º Ãî» ìÚÅÀ¹ ä ç¶ ï¯ × Ô¯ ä ׶ ¢ “ ê ÇÔñ», êÔ¹ ¿ Ú ï¯ × êÅðÇÕ¿ × êðÇîà ñÂÆ Áð÷Æ ç¶ä òÅñ¶ ñ¯Õ» ù ÇòÁÕåÆ×å åÏð Òå¶ Ü» âÅÕ ç¹ÁÅðÅ Áð÷Æ ç¶ä çÆ ñ¯ó Ô¹¿çÆ ÃÆ ¢ ê̯Çò¿Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ úéàÅðÆú Çò¼Ú ñ×í× GG@,@@@ êÅðÇÕ¿× êðÇîà òð寺 Çò¼Ú Ôé, ÇÜé·» Çò¼Ú¯º BEE,@@@ ç¶ ÕðÆì ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ Ãé¢ ñÅÇÂÃ˺à êñ¶à», âÌÅÂÆòð÷ ñÅÇÂÃ˺Ã, ÔË ñ æ ÕÅðâ Áå¶ úéàÅðÆú ë¯ à ¯ ÕÅðâ òÆ êÌ ¯ Ç ò¿ à çÆ òË ¼ ì ÃÅÂÆà Òå¶ ÁÅéñÅÂÆé Á¼êâ¶à ÕÆå¶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé¢

¡‚≈È∆ ÚºÒØ∫ ¡ÀºÈ‚∆‡∆Ú∆ «Úº⁄ Úº‚∆ «‘º√∂Á≈∆ ÷∆Á‰ Á∆ «Â¡≈∆

éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- íÅðå ç¶ èéÕ¹ì¶ð» ÓÚ¯º ÇÂÕ ×Ïåî ÁâÅéÆ ç¶ Ãî±Ô é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÇéÀ±÷ ÚËéñ Á˼éâÆàÆòÆ çÆ ò¼âÆ ÇԼöçÅðÆ ÖðÆç¶×Å¢ ÁâÅéÆ ×ð¹¼ê é¶ ÃÅñ B@@H@I Çò¼Ú Á˼éâÆàÆòÆ ù BE@ Õð¯ó ð¹ê¶ çÅ Õð÷Å Çç¼åÅ ÃÆ å¶ ×ð¹¼ê Õð÷¶ çÆ ÁÅêäÆ À¹Ã ñËäçÅðÆ ù ÇéÀ±÷ ÚËéñ Õ¿êéÆ çÆ BI.AH ëÆÃç ÇԼöçÅðÆ ÖðÆçä ç¶ ìçñ òܯº òðå ÇðÔÅ ÔË¢ Ãî±Ô é¶ ÇìÁÅé Çò¼Ú ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ã é¶ ÚËéñ çÆ BF ëÆÃç ÇԼöçÅðÆ Ô¯ð ÖðÆçä ñÂÆ Ö¹¼ñ·Æ ê¶ôÕô ÕÆåÆ ÔË¢ À¹èð, Á˼éâÆàÆòÆ é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ BI øÆÃçÆ ÇԼöçÅðÆ õðÆçä ìÅð¶ éÅ å» À¹é·» éÅñ Õ¯ÂÆ ÚðÚÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ Áå¶ éÅ ÔÆ Õ¯ÂÆ é¯Çàà Çç¼åÅ Ç×ÁÅ¢

ÏÀ∫Í‡È «√‡∆ Á∆ ÚË∆’ «‘≈«¬Ù∆ Ô±«È‡ ÍÃÁ≈È ’È Ò¬∆ ˜Ú∆‹ ìð˺êàé (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)ÇÃàÆ ÁÅë ìðË º êàé é¶ Çìñ A@H î¯ ð Ô¯ î ÷, î¯ð Ú¹ÁÅÇÂà ÁËÕà-B@AI Áå¶ ÔÅÀ±ÇÃ¿× ìð˺êàé çÆÁ» ÇÃøÅðô» ç¶ Áé¹Õ±ñ Ô¯ä ñÂÆ ÁÇèÕÅðå ï¯ Ü éÅ Áå¶ ÷¯ Ç é¿ × À¹ ê ñÅÁ Çò¼Ú òèÆÕ ÇðÔÅÇÂôÆ ï±Çéà (¶ÁÅðï±) éÆåÆÁ» ù ñÅ×± Õðé ñÂÆ éÆåÆ ÃîÆÇÖÁÅ ù ê± ð Å Õð ÇñÁÅ ÔË ¢ Çì¼ ñ A@H çÆ êÅñäÅ Õðé ñÂÆ, ÇîªÃêË ñ àÆÁ» ù Ǽ Õ ò¼ Ö ð¶ ÃÔÅÇÂÕ ã»Ú¶ ç¶ Á¿ ç ð òÅè± ÇðÔÅÇÂôÆ ÇÂÕÅÂÆÁ» çÆ ÇÂÜÅ÷å ç¶ ä ñÂÆ ÁÅêäÆÁ» éÆåÆÁ» Çò¼ Ú Ã¯ è Õðé çÆ ñ¯ ó ÔË ¢ éÆåÆ ÃîÆÇÖÁÅ é¶ Ç¼ Õ Çÿ × ñ-ÇâàË Ú â ÔÅÀ±Ã, ÃËîÆ-ÇâàËÚâ ÔÅÀ±Ã, Ü» àÅÀ±éÔÅÀ±Ã ç¶ ÃîÅé ñÅà Òå¶ ÃÔÅÇÂÕ ã»Ú¶ ç¶ Á¿çð òÅè± ÇðÔÅÇÂôÆ ÇÂÕÅÂÆÁ» ñÂÆ Áé¹îåÆÁ» ñÅ×± ÕÆåÆÁ» Ôé¢ Ò¶ Á Åðï± ÷ Ó ñÂÆ ï¯ Ü éÅ ÁË Õ à çÆ êÇðíÅôÅ À¹ Ô é» ÃÔÅÇÂÕ ÇðÔÅÇÂôÆ ÇÂÕÅÂÆÁ» ç¯ ò » Òå¶ ñÅ×± Ô¹¿çÆ ÔË Ü¯ î¹¼Ö ÇðÔÅÇÂô (ÇÜò¶º ÇÕ ì¶Ãî˺à ÁêÅðàî˺à) Áå¶ ò¼Ö-ò¼Ö ÇÂÕÅÂÆÁ» ç¶ Á¿çð îÏܱç Ôé¢ “ç±ÜÆÁÅ ÇÂÕÅÂÆÁ»” ÃÔÅÇÂÕ ï±Çéà» Òå¶ ñÅ×± Ô¹ ¿ ç ÆÁ» ðÇÔä×ÆÁ» ܯ î¹ ¼ Ö ÇéòÅÃ ç¶ Á¿ ç ð Ô¹¿çÆÁ» Ôé, Áå¶ Ò×Åðâé ñàÓ ç¶ éÅñ, Ò¶ÁÅðï±÷Ó çÅ ÇÂ¼Õ ð±ê Ô¯ò¶×Å¢ ÃÅñ B@AE 寺, ÷¯Çé¿× ñ¯ó» Áå¶ êÅì¿çÆÁ»

ç¶ ÁèÆé, ò¼Öð¶, Áðè-Çéðñ¶ê Áå¶ àÅÀ± é ÔÅÀ± à ÇéòÅû Çò¼ Ú ç± Ü ÆÁ» ï± Ç éà» çÆ ÇÂÜÅ÷å Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔË¢ ×Åðâé ñà, ܯ ÇÕ Ç¼ Õ ÃÔÅÇÂÕ ÇÂîÅðå ç¶ Á¿ ç ð ÃÇæå ÃòË-ÇéðÇîå ÇðÔÅÇÂôÆ ÇÂÕÅÂÆÁ» Ôé, ù ÷¯Çé¿× ñ¯ó» Áå¶ êÅì¿çÆÁ» ç¶ ÁèÆé, Á×Ãå B@BB 寺 ÇÂÜÅ÷å Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔË¢ Ò¶ÁÅðï±÷Ó ñÂÆ ÇìñÇâ¿× êðÇîà çÆ ñ¯ó ÔË¢ ÇÂÔé» éÆåÆÁ» çÅ À¹ç¶ô òÅè± ÇðÔÅÇÂôÆ ï± Ç éà» çÆ ÇÃðÜäÅ Çò¼ Ú ÷¯ Ç é¿ × ð¹ÕÅòà» ù ØàÅÀ¹äÅ Áå¶ ÇÃàÆ Çò¼Ú ÇÕëÅÇÂåÆ ÇÕðŶ çÆÁ» ÇðÔÅÇÂô» çÆ

ÃêñÅÂÆ Áå¶ ð¶ºÜ çÅ Ãîðæé ÕðéÅ ÔË¢ Ò¶ÁÅðï±÷Ó, ÇÜà ù òÅè± ÇðÔÅÇÂôÆ ÇÂÕÅÂÆÁ» Ü» ÃÔÅÇÂÕ ÇðÔÅÇÂôÆ ÇÂÕÅÂÆÁ», ÃÔÅÇÂÕ ÁêÅðàî˺à, ×ÌËéÆ ëñËà, ñ¶éò¶ ñà, Ü» Õ¯Ú ÔÅÀ±Ã òÆ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË, ÃòË-Çéðíð ÇðÔÅÇÂôÆ ÇéòÅà ÇÂÕÅÂÆ Ôé¢ ÇÂÔ ê̯ÜËÕà ÔÅÀ¹ÇÃ¿× ìð˺êàé çÆ ÇÂ¼Õ ô¹ð±ÁÅåÆ ÇâñÆòð¶ìñ ÔË, ÇÜÃçÅ À¹ç¶ô À¹îð ç¶ Áé¹Õ±ñ Áå¶ Ã¿ î Çñå ÇðÔÅÇÂô ç¶ êÌ ì ¿ è ù Ãîðæé ç¶ ä Å ÔË Ü¯ ÇÕ ÇÕëÅÇÂåÆ Áå¶ ÃÅÇðÁ» ñÂÆ êÔ¹¿Úï¯× ÔË¢

‘∆ÊØ ‘Ú≈¬∆ ¡º‚∂ ÂØ∫ ¡’±Ï B@BB ÂØ∫ Ó≈⁄ B@BC Á∂ «Ú⁄≈Ò∂ A@@@@ ¿π‚≈‰ª «‘‰◊∆¡ª Óπ¡ºÂÒ ¦âé (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÇìÌ Ç àô ¶ Á ðò¶ ÷ é¶ ÔÆæð¯ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ Ô÷Åð» À¹âÅä» ù ð¼ç Õðé çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ¢ ÇìÌ Ç àô ¶ Á ðò¶ ÷ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À¹Ô ÁÕå±ìð B@BB 寺 îÅðÚ B@BC ç¶ ÇòÚÕÅð ¦âé ç¶ ÔÆæð¯ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ 寺 ñ×í× A@,@@@ Û¯àÆ ç±ðÆ çÆÁ» À¹âÅä» ù î¹ Á ¼ å ñ Õð ç¶ ò ¶ × Æ¢ âÆêƶ çÆ Çðê¯ðà î¹åÅìÕ ÇÂÃ ï¯ Ü éÅ ÕÅðé ¦ìÆ ç± ð Æ çÆÁ» Õ¹ Þ À¹ â Åä» òÆ êÌíÅÇòå Ô¯ä×ÆÁ»¢ ëñË× ÕËðÆÁð ç¶ Áé¹ÃÅð, ÇÂà Õçî çÅ À¹ç¶ô ÃðçÆÁ» ç¶ îÔÆÇéÁ» çÏðÅé Õ˺Ãñ¶ôé Áå¶ ç¶ð òð׶ îÅîÇñÁ» ù ؼà ÕðéÅ ÔË¢ Õ¿êéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÁÕå±ìð ç¶ Á¿å å¼Õ, êÌåÆ Ççé ðÅÀ±ºâ-àÇð¼ê À¹âÅä» Áå¶ ñ×í× FBI À¹ â Åä» ù òÆ ð¼ ç ÕÆåÅ ÜÅäÅ ÔË¢ ¶ÁðñÅÂÆé çÆ ï¯ÜéÅ Û¹¼àÆÁ» ç¶

ÃÆ÷é ÇòÚ Çìé» ð¯Õ ÁÅòÅÜÅÂÆ ç¶ ÕéËÕôé ìäŶ ð¼Öä çÆ ÔË¢ ¶ÁðñÅÂÆé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ç÷ÁÅçÅåð ð¼ç Õðé çÅ ÁËñÅé êÇÔñ» ÔÆ Õð Çç¼åÅ ÜÅò¶×Å, ÇÜà éÅñ ïÅåðÆÁ» ù Ô¯ð À¹âÅä» Óå¶ ÜÅä çÅ ÇòÕñê Çîñ ÃÕ¶×Å¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» òÆ ÇìÌÇàô ¶Áðò¶÷ é¶ ÕðÆì C@,@@@ ëñÅÂÆà» ù ð¼ç ÕÆåÅ ÃÆ¢ ç¼ÇÃÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ ×ðîÆÁ» ç¶ ôËÇâÀ±ñ 寺 BI

www.nripost.com

ÚÍ≈

ÁÕå± ì ð å¼ Õ F@@ å¯ º ò¼ è òÅêÃÆ çÆÁ» À¹âÅä» ð¼ç Ô¯ä×ÆÁ»¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ Á×ñ¶ ÃÅñ îÅðÚ ç¶ Á¿å å¼Õ Ú¼ñä òÅñ¶ ÃðçÆÁ» ç¶ ôÇâÀ± ñ ÓÚ H ëÆÃçÆ çÆ ÕàÏ å Æ ÕÆåÆ ÜÅò¶ × Æ¢ À¹ â Åä» ð¼ç Õðé ç¶ éÅñ, ¶ÁðñÅÂÆé ù àðîÆéñ Óå¶ ïÅåðÆÁ» ç¶ ìËÕñÅ× ù ÃÅø Õðé ñÂÆ ïÅåðÆÁ» ù ؼà ÇàÕà» ò¶Úä çÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ç¼Ã çÂƶ ÇÕ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÔÆæ及 Á ðê¯ ð à é¶ ÃàÅë çÆ ÕîÆ éÅñ éÇܼáä ñÂÆ AB ܹñÅÂÆ å¯º AA Ãå¿ìð å¼Õ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ ïÅåðÆÁ» çÆ Ç×äåÆ êÌåÆ Ççé ÇÂÕ ñ¼Ö å¼Õ ÃÆîå Õðé çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË¢ êð Ô¹ä ÇÂÔ åðÆÕ òèÅ Çç¼ å Æ ×ÂÆ ÔË ¢ ÇÂà ×ðîÆ Çò¼ Ú Ô÷Åð» À¹âÅä» êÇÔñ» ÔÆ ð¼ç Ô¯ Ú¹¼ÕÆÁ» Ôé¢ À¹çï¯× ÃàÅë çÆ ÕîÆ ç¶ ÇòÚÕÅð ÔòÅÂÆ ïÅåðÅ çÆ î¿× ù ê±ðÅ Õðé ñÂÆ Ã¿Øðô Õð ÇðÔÅ ÔË¢

’ÀÈ∂‚∆¡È˜ Á∆ ‡ÀÚÒ ’È Á∆ «¬º¤≈ Á≈ √‘∆ ¡øÁ≈˜≈ Ò≈¿π‰ «Úº⁄ ¡√ÓºÊ ‘∆ ÎÀ‚Ò √’≈ : ’πÂ≈«’√ ÕËñ×ðÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÇÂ¼Õ î˺ìð êÅðñÆÁÅî˺à é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÜà Ã îÔ»îÅðÆ å¯º ìÅÁç êÅì¿çÆÁ» ÔàÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» å» ÁÅî òð×Æ ÇÜ¿ç×Æ ò¼ñ êðåä çÆ ï¯ÜéÅ ìäÅªç¶ Ã ëËâðñ ÃðÕÅð ÕËé¶âÆÁé÷ çÆ àðËòñ Õðé çÆ Ç¼ÛÅ çÅ ÃÔÆ Á¿çÅ÷Å ñÅÀ¹ä Çò¼Ú ÁÃîð¼æ ðÔÆ¢ àð»Ãê¯ðà î¿åðÆ çÆ êÅðñÆÁÅî˺àðÆ ÃÕ¼åð ÁËéÆ Õ¹åðÅÇÕÃ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂé·» ×ðîÆÁ» Çò¼Ú ¶ÁðñÅÂÆé÷ å¶ Â¶Áðê¯ðàà ×ÅÔÕ» ç¶ ÁŶ Ôó· ù ÕÅì± Çò¼Ú ð¼Ö êÅÀ¹ä 寺 ÁÃîð¼æ ðÔ¶¢ ÇÂ¼Õ êÅö àðËòñð÷ çÅ ê±ðÅ ÷¯ð ò¶Öä ù ÇîÇñÁÅ å¶ ç±Ü¶ êÅö ÃàÅë çÆ ØÅà éÅñ ¶ÁðñÅÂÆé÷ å¶ Â¶Áðê¯ðàà ܱÞç¶ é÷ð ÁŶ¢ éåÆܶ òܯº àðËòñð÷ ù ¶Áðê¯ðàÃ, ÖÅà åÏð À¹¼å¶ à¯ð»à¯ ç¶ êÆÁðÃé Ç¿àðéËôéñ ¶Áðê¯ðà, À¹¼å¶ ëñÅÂÆàà ð¼ç Ô¯ä, ÃîÅé Çîñä Çò¼Ú ç¶ð Ô¯ä å¶ ¦îÆÁ» ñÅÂÆé» Çò¼Ú ñ¼×¶ ðÇÔä òð×ÆÁ» Çç¼Õå» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÇêÁÅ¢ ÇêÛñ¶ îÔÆé¶ Çé¼ÕÆ ÇÜÔÆ ×óìóÆ ÕÅðé ÁËðÅÂÆòÕËé ÁËê é¶ A@,B@@ àðËòñð÷ ù A@ Ççé» ñÂÆ Õ¹ÁÅðéàÆé Ô¯ä çÆ ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ ÜçÇÕ À¹é·» ù ÁÇÜÔÅ Õðé çÆ ñ¯ó òÆ éÔÄ ÃÆ¢ Õ¹åðÅÇÕÃ é¶ ÕËñ×ðÆ Çò¼Ú ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÁÅî ÇÜ¿ç×Æ ò¼ñ

êðåä çÅ Á¿çÅ÷Å ñÅÀ¹ä Çò¼Ú ÇÕå¶ éÅ ÇÕå¶ Õ¯ÂÆ í¹¼ñ Ú¹¼Õ Ô¯ ×ÂÆ¢ îÔ»îÅðÆ Çò¼Ú ëö ðÇÔä 寺 ìÅÁç Ü篺 ÔÆ Ö¹¼ñ· ÇîñÆ å» Ôð Õ¯ÂÆ àðËòñ Õðé çÅ ÚÅÔòÅé ÃÆ å¶ À¹Ô òÆ Ç¼կ Ã àðËòñ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÅ ÃÆ¢ À¹é·» ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÃðÕÅð ù òÆ êÇÔñÆ òÅðÆ îÔ»îÅðÆ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÇêÁÅ å¶ ÕÂÆ ÃìÕ òÆ êÇÔñÆ òÅðÆ ÇüÖä ù Çîñ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÜÕðï¯× ÔË ÇÕ ÇêÛñ¶ Ôëå¶ ÔÅÀ±Ã ÁÅë ÕÅîé÷ çÆ Õî¶ à Æ ÃÅÔîä¶ Üç¯ º àð»Ãê¯ ð à î¿ å ðÆ À¹ î ð ÁñØìðÅ ê¶ô ԯ¶ å» À¹é·» ù ¦î¶º Ô¼æÄ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà çÏðÅé Õ¹åðÅÇÕÃ é¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÕ ÕËñ×ðÆ Ç¿àðéËôéñ ¶Áðê¯ðà çÆ îçç Õðé ñÂÆ ÃðÕÅð B ÇîñÆÁé âÅñð ç¶ò¶×Æ¢

Í≈√ÍØ‡ ‘≈√Ò ’È Ò¬∆ ‹∆‡∆¬∂ «Úº⁄ Òº◊ ‘∆¡ª ‘È ¶Ó∆¡ª Ò≈¬∆Ȫ úºàÅðÆú (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- êÅÃê¯ ð àà ñÂÆ ÃðÇòà ÕËé¶âÅ Çò¼Ú ÕÂÆ îÔÆÇéÁ» 寺 ç¶ð Ô¯ ðÔÆ ÔË¢ ÃðÇòà ÕËé¶âÅ ç¶ ìÅÔð Ã˺Õó¶ ñ¯Õ ð¯÷Åé» ñÅÂÆé» Çò¼Ú ñ¼×¶ é÷ð ÁÅªç¶ Ôé¢ ç¹êÇÔð å¼Õ ÕÂÆÁ» ù Øð î¹ó ÜÅä ñÂÆ ÁÅÖ Çç¼åÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕªÇÕ À¹é·» çÆ òÅðÆ ÁÅÀ¹ä çÆ Õ¯ÂÆ À¹îÆç éÔÄ Ô¹¿çÆ¢ Ç¿êñÏÇÂî˺à Á˺â ïôñ ÇâòËñêî˺à ÕËé¶âÅܯ ÇÕ ÃðÇòà ÕËé¶âÅ ç¶ Õ¿îÕÅÜ çÆ Çé×ðÅéÆ ÕðçÅ ÔË, êÅÃê¯ðàà ñÂÆ ÃðÇòà ÕËé¶âÅ Çò¼Ú ÕÂÆ îÔÆÇéÁ» 寺 Ô¯ ðÔÆ ç¶ð ù ÃòÆÕÅðé ñÂÆ ÇåÁÅð Ôé¢ÃðÇòà ÕËé¶âÅ ù À¹îÆç ÔË êÅÃê¯ðà ìË Õ ñÅ× ×ðîÆÁ» ç¶ Á¿ å å¼ Õ Ø¼ à ÜÅò¶ × Å¢Ãå¿ ì ð Çò¼Ú éò» ÃîËÃàð ô¹ð± Ô¯ä ÕÅðé ÕÂÆ Ç¿àðéËôéñ ÇòÇçÁÅðæÆ ÕËé¶âÅ êÔ¹¿Ú ðÔ¶ Ôé¢ ÃðÇòà ÕË é ¶ â Å ò¼ ñ ¯ º ÃÅÇðÁ» ù ÁÅéñÅÂÆé ÁÅêä¶ ÁÇÜÔ¶ çÃåÅò¶÷ ÔÅÃñ Õðé çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË êð Çëð òÆ ÇòÇçÁÅðæÆ ÇéÜÆ åÏð À¹¼å¶ ñÅÂÆé» Çò¼Ú ñ¼× Õ¶ ÇÂÔ çÃåÅò¶÷ ÔÅÃñ Õðé Çò¼Ú ÔÆ íñÅÂÆ î¿éç¶ Ôé¢

√«Ú√ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ ¡≈«Î√ Á∂ Ï≈‘ Ò≈¬∆È «Úº⁄ ÷Û∑∂ ¿π‚∆’ ’Á∂ ‘∂ Í ÈøÏ È‘ƒ ¡≈«¬¡≈ ìð˺êàé, úéàÅðÆú Çò¼Ú ÃðÇòà ÕËé¶âÅ ç¶ ìÅÔð Öó·¶ ÇÂÕ Ç¿àðéËôéñ Ãà±â˺à Ôðîé ÇÃ¿Ø Ü¯ ÇÕ C Ççé êÇÔñ» ÔÆ ÕËé¶âÅ ÁÅÇÂÁÅ ÔË Áå¶ À¹Ã ç¶ éÅñ ÇÂ¼Õ Ô¯ð ñóÕŠܯ ÇÕ Ã¯ôñ Ç¿ô¯ð˺à é¿ìð ñËä ñÂÆ ÃðÇòà ÕËé¶âÅ ç¶ ÁÅÇëÃ ç¶ ìÅÔð ñÅÂÆé Çò¼Ú Öó·¶ À¹âÆÕ Õðç¶ ðÔ¶ êð À¹é·» çÅ é¿ìð éÔÄ ÁÅÇÂÁÅ¢ Ôðîé ÇÃ¿Ø é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ À¹Ô ÇÂ¼Õ Ççé êÇÔñ» òÆ Ãò¶ð¶ AA òܶ ÇÂ¼æ¶ ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ êð ÃÇÕÀ±ÇðàÆ é¶ À¹Ã ù ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ À¹Ô ÚñÅ ÜÅò¶ ÇÕªÇÕ À¹Ã çÆ òÅðÆ éÔÄ ÁÅÀ¹ä òÅñÆ, ÇÂà ñÂÆ À¹Ô Á¼Ü ÇÂ¼Õ òÅðÆ Çëð åó·Õ¶ E òܶ ÇÂ¼æ¶ ÁÅÇÂÁÅ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2022

÷∂‚ª

¬∂Ù∆¡≈ ’ºÍ: Ì≈ È∂ Í≈«’√Â≈È ˘ E «Ú’‡ª È≈Ò ‘≈«¬¡≈ ç¹ìÂÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ¶ôÆÁÅ Õ¼ê ç¶ ÇÂÕ ð¯î»ÚÕ î¹ÕÅìñ¶ Çò¼Ú íÅðå é¶ Á¼Ü ÇÂæ¶ ðòÅÇÂåÆ Çòð¯èÆ êÅÇÕÃåÅé ù E ÇòÕà» éÅñ ÔðÅ Çç¼åÅ¢ íÅðå é¶ êÅÇÕÃåÅé ò¼ñ¯º Çç¼å¶ ADH çÏó» ç¶ Ü¶å± àÆÚ¶ ù AI.D ׶ºç» Çò¼Ú ê±ðÅ Õð ÇñÁÅ¢ ÔÅðÇçÕ é¶ êÇÔñ» ׶ºçìÅ÷Æ ÇòÚ ÁÅêäÆ À¹êï¯Ç×åÅ ÃÅìå Õðç¶ Ô¯Â¶ D úòð» ÇòÚ BE çÏó» ç¶ Õ¶ C ÇòÕà» ñÂÆÁ», ÇÜÃ ç¶ çî Óå¶ íÅðå é¶ êÅÇÕÃåÅé ù AI.E úòð» ÇòÚ ADG çÏó» Óå¶ Ãî¶à Çç¼åÅ¢ ÇÂà 寺 ìÅÁç àÆÚ¶ çÅ Çê¼ÛÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ AG ׶ºç» ÇòÚ ÁÜ¶å± CC çÏó» ìäÅÂÆÁ» å¶ ðÇò¿çð Üâ¶ÜÅ (BI ׶ºç» ÓÚ¶ CE çÏó») ç¶ éÅñ EB çÏó» çÆ Ã»Þ¶çÅðÆ ÕðÕ¶ íÅðå ù Çܼå ÇçòÅÂÆ¢ ÇÂÃç¶ éÅñ ÔÆ íÅðåÆ àÆî é¶ A@ îÔÆé¶ êÇÔñ» àÆ-B@ Çòôò Õ¼ê ÇòÚ ÇîñÆ ÔÅð çÅ ìçñÅ òÆ ñË ÇñÁÅ¢ ÔËÇðà ðÅúë ç¶ ÕðòŶ AIò¶º úòð ÇòÚ ê¿âïÅ ç¶ C ÚÏÇÕÁ» é¶ îËÚ çÅ êÅÃÅ êñà Çç¼åÅ¢ íÅðå ù ÁÅÖðÆ C ׶ºç» ÇòÚ F çÏó» çÆ ñ¯ó ÃÆ å¶ ÔÅðÇçÕ é¶ Ö¼ì¶ Ô¼æ ç¶ ÃÇêéð î¹Ô¿îç éòÅ÷ ù Û¼ÕÅ ñÅ Õ¶ B ׶ºç» ìÅÕÆ ðÇÔ¿ÇçÁ»íÅðå ù Çܼå ÇçòÅÂÆ¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» íÅðå ç¶ Ú¯àÆ´î ç¶ ì¼ñ¶ìÅ÷» é¶ ÇéðÅô ÕÆåÅ¢

Õ¶Á˼ñ ðÅÔ¹ñ ÖÅåÅ òÆ éÔÄ Ö¯ñ· ÃÇÕÁÅ ÜçÇÕ ÕêåÅé ð¯ÇÔå ôðîÅ AH ׶ºç» Óå¶ AB çÏó» ìäÅ Õ¶ ÁÅÀ±à Ô¯ÇÂÁÅ¢ ÇòðÅà Õ¯ÔñÆ é¶ CD ׶ºç» ÇòÚ CE çÏó» ìäÅÂÆÁ» êð ò¼âÆ êÅðÆ ò¼ñ òèç¶ Ô¯Â¶ ×Ëð-Ç÷¿î¶òÅðÅéÅ ôÅà Ö¶â Õ¶ ÁÅÀ±à Ô¯ÇÂÁÅ¢ êÅÇÕÃåÅé ñÂÆ âËÇìÀ± Õð ðÔ¶ éÃÆî ôÅÔ é¶ íÅðåÆ ì¼ñ¶ìÅ÷» ù ÕÅëÆ ê̶ôÅé ÕÆåÅ¢ ÇÂÕ Ã íÅðå çÅ ÃÕ¯ð D ÇòÕà» Óå¶ HI çÏó» Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ, ÇÜà 寺 ìÅÁç Üâ¶ÜÅ å¶ ê¿âïÅ é¶ Ç÷¿î¶òÅðÆ Ã¿íÅñÆ¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» íÅðå é¶ àÅà Çܼå Õ¶ êÅÇÕÃåÅé ù ì¼ñ¶ìÅ÷Æ Õðé ñÂÆ Ã¼çÅ Çç¼åÅ å¶ í¹òé¶ôòð Õ¹îÅð é¶ åÆܶ úòð ÇòÚ ÔÆ ìÅìð ÁÅ÷î (A@) ù ÁÅÀ±à Õð Õ¶ àÆî ù ôÅéçÅð ô¹ð±ÁÅå ÇçòÅÂÆ¢ åÆܶ é¿ìð Óå¶ ÁŶ ëÖð ÷îÅé é¶ ç¯ ÚÏÇÕÁ» ç¶ éÅñ êÅðÆ çÅ

ÁÅ×Å÷ ÕÆåÅ êð ÁÅò¶ô ÖÅé é¶ À¹Ã ù ÇÃðë A@ çÏó» Óå¶ ÇòÕàÕÆêð Ççé¶ô ÕÅðÇåÕ Ô¼æ¯º ÕËÚ ÕðòÅ Õ¶ êËò¶ñÆÁé í¶Ü Çç¼åÅ¢ åÆÜÆ ÇòÕà ñÂÆ DE çÏó» çÆ Ã»Þ¶çÅðÆ Õðé òÅñ¶ î¹Ô¿îç Çð÷òÅé å¶ ÇÂëÇåÖÅð ÁÇÔîç ÔÅðÇçÕ ê¿âïÅ çÆÁ» Û¯àÆÁ» ׶ºç ç¶ ÇôÕÅð ԯ¶¢ Çð÷òÅé é¶ DB ׶ºç» Óå¶ D ÚÏÇÕÁ» å¶ A Û¼Õ¶ çÆ ìçÏñå DC çÏó» çÆ êÅðÆ Ö¶âÆ ÜçÇÕ ÇÂëÇåÖÅð é¶ BB ׶ºç» Óå¶ B ÚÏÕ¶ å¶ A Û¼ÕÅ ñÅªç¶ Ô¯Â¶ BH çÏó» ìäÅÂÆÁ»¢ ÔÅðÇçÕ é¶ Ö¹ôÇçñ ôÅÔ (B) çÆ òÆ ÇòÕà ñÂÆ¢ ÇÂà 寺 ìÅÁç êÅÇÕÃåÅé çÆÁ» ÇòÕà» çÆ ÞóÆ ñ¼× ×ÂÆ¢ í¹òé¶ôòð é¶ ÇÜ¼æ¶ ôÅçÅì ÖÅé (A@), ÁÅÇÃë ÁñÆ (I) å¶ éÃÆî ôÅÔ (@) ù ÁÅÀ±à ÕÆåÅ, À¹¼æ¶ ÔÆ ÁðôçÆê ÇÃ¿Ø é¶ î¹Ô¿îç éòÅ÷ (A) ù êËò¶ñÆÁé í¶ÇÜÁÅ¢ AIò¶º úòð ÇòÚ ôÅçÅì å¶ éÃÆî ù ÁÅÀ±à Õðé 寺 ìÅÁç í¹òé¶ôòð Õ¯ñ ÔËÇàÌÕ çÅ îÏÕÅ ÃÆ êð ôÅÔéòÅ÷ çÔÅéÆ é¶ Û¼ÕÅ ñÅ Õ¶ À¹Ã ù ÇÂÔ À¹êñ¼ìèÆ ÔÅÃñ éÔÄ Õðé Çç¼åÆ¢ ÁðôçÆê é¶ ÁÅÖðÆ úòð çÆÁ» êÇÔñÆÁ» D ׶ºç» Óå¶ AA çÏó» ç¶ä 寺 ìÅÁç çÔÅéÆ (AF) ù ì¯ñâ ÕÆåÅ å¶ êÅÇÕÃåÅé çÆ êÅðÆ ADG çÏó» Óå¶ ÇÃîà ×ÂÆ¢

¬∂Ù∆¡≈ ’ºÍ «¥’‡ ‡±È≈ÓÀ∫‡

BHÚª ¡Ï± Ë≈Ï∆ Ó≈√‡˜ B@BB

Ì≈Â∆ ◊À∫‚ Ó≈√‡ ¡‹πÈ Ô±¬∂¬∆ ˘ ‘≈ ’∂ ‘ª◊’ª◊ Á∆ ¬∂∆◊∂√∆ È∂ «‹º«Â¡≈ «÷Â≈Ï «¥’∂‡ ‡∆Ó È∂ ’∆Â≈ ’π¡≈Ò∆Î≈¬∆ ÁÅì± èÅìÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- íÅðåÆ ×ð˺â îÅÃàð Áðܹé ¶ðÆ׶ÃÆ é¶ òÆðòÅð ù ÇÂ¼æ¶ Ãê¶é ç¶ â¶Çòâ ¶ºàé ×¹ÂÆÜÅð¯ ù ÔðÅ Õ¶ BHò» ÁÅì± èÅìÆ îÅÃàð÷ ôåð¿Ü à±ðéÅî˺à Çܼå ÇñÁÅ¢ AH ÃÅñ ç¶ Áðܹé éÏò¶º å¶ ÁÅõðÆ ×¶ó ÇòÚ ÃêËÇéô ÇÖâÅðÆ ù ÔðÅ Õ¶ G.E Á¿Õ» éÅñ Ü¶å± ðÔ¶¢ À¹é·» ù ÃÅð¶ I ׶ó ÇòÚ ÔÅð çÅ ÃÅÔîäÅ éÔÄ ÕðéÅ ÇêÁÅ å¶ À¹ Ô À¹ ÷ ì¶ Ç ÕÃåÅé ç¶ ÜÅò¯ Ç Öð Çÿ ç Åð¯ ò å¯ º ÇÂÕ Á¿ Õ Á¼ × ¶ ðÔ¶ ¢ ÇÿçÅð¯ò é¶ ÂÆðÅé ç¶ Á˼î ÁîÆé çìÅåÅìŶÂÆ ù ÔðÅ Õ¶ ç±ÜÅ ÃæÅé ÔÅÃñ ÕÆåÅ¢ òÅð¿×ñ ç¶ Áðܹé çÅ ÇêÛñ¶ Ççé» ÇòÚ êÌçðôé ôÅéçÅð ÇðÔÅ ÔË å¶ ÇêÛñ¶ ÇçéÄ íÅðå ÇòÚ Ô¯Â¶ ôåð¿Ü ú¦ÇêÁÅâ å¯ º ìÅÁç À¹ é · » é¶ CE ÂÆÁË ¼ ñ ú ð¶Çà¿× Á¿Õ ÔÅÃñ ÕÆå¶ Ôé¢ ÁÅì± èÅìÆ ÇòÚ Áðܹé é¶ F ìÅ÷ÆÁ» ÇܼåÆÁ» å¶ C ÇòÚ âðÅÁ Ö¶ÇâÁÅ ÇÜà éÅñ À¹Ô ç¹éÆÁÅ ç¶ ÕÂÆ ×ð˺â îÅÃàð» ÇòÚÅñ¶ Ü¶å± ìä Õ¶ ÇéÕñ¶¢ À¹é·» é¶ Ôîòåé ð¯ÇÔå Ç´ôéÅ, çÆê ö é ×¹ ê åÅ, ðÏ ä Õ ÇüèòÅéÆ å¯º ÇÂñÅòÅ ÚÆé ç¶ ÇÃÖðñÅ çðÜÅ ÔÅÃñ ò»×

US Open Tennis Tournament

WWW.NRIPOST.COM

≈Î∂Ò È‚≈Ò, ’Ø’Ø ◊≈Î Â∂ «¬◊≈ √«Ú¡≈Â∂’ È∂ Ô±¥∂È Á∆ ÓÁÁ Ò¬∆ ÍÃÁÙÈ∆ ÓÀ⁄ ”⁄ ’∆Â∆ «Ù’ ÇéÀ±ïÅðÕ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÁîðÆÕÅ çÆ Õ¯Õ¯ ×Åë, Ãê¶é ç¶ ðÅë¶ñ éâÅñ å¶ ÇÂ×Å ÃÇòÁÅå¶Õ Ãî¶å ÕÂÆ Çç¼×Ü àËÇéà ÇÖâÅðÆÁ» é¶ ï±Á˼à úêé 寺 êÇÔñ» ï±Õð¶é ÇòÚ ñ×í× A@ ñ¼Ö âÅñð (ÕðÆì H Õð¯ó ð¹ê¶) çÆ îé¹¼ÖÆ ÃÔÅÇÂåÅ ñÂÆ êÌçðôé îËÚ ÇòÚ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅ¢ ×Åë é¶ éâÅñ å¶ ÃÇòÁÅå¶ Õ ÇõñÅø ÇîÕÃâ âìñ÷ î¹ Õ Åìñ¶ ÇòÚ ÃÅìÕÅ àËÇéà ÃàÅð ÜÅé îËÕ¶éð¯ éÅñ ܯóÆ ìäÅÂÆ ÃÆ¢ ï±Á˼à úêé àËÇéÃ Ã¿Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ àËÇéà êñ¶Ã ëÅð êÆà êÌçðôéÆ îËÚ çÆÁ» ÇàÕà» çÆ ÇòÕðÆ å¯º Ô¯ä òÅñÆ ÃÏ øÆÃçÆ ÁÅîçé ÇÂÕ Á¿åððÅôàðÆ öËð ÃðÕÅðÆ Ã¿×áé ù Çç¼åÆ ×ÂÆ¢ ÇÂà îËÚ ÇòÚ ï±Õð¶é çÆ âÅÇÂéÅ ïÅÃå̶îÃÕÅ å¶ ÕËàðÆéÅ ÜòÅåÃÕÅ, B@BA ï±Á˼à úêé À¹¼ê Ü¶å± ñËñÅ ëðé»âÆ÷, ÕÅðñ¯Ã ÁñÕðÅÜ, îÅðÆÁÅ ÃÕÅðÆ, Ãà¶ëé¯Ã ÇÃåÇÃêÅÃ å¶ Ü¶ÇÃÕÅ ê¶×¹ñÅ é¶ òÆ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅ¢ ÜòÅåÃÕÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î¶ð¶ ç¶ô ù ÇÂ¿é¶ ñ¯Õ ÃÇÔï¯× ç¶ ðÔ¶ Ôé, ÇÂÔ ÕÅëÆ îÅÁé¶ ð¼ÖçÅ

ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ç¯ òÅð çÆ ×ð˺â ÃñËî Ú˺êÆÁé ì¶ñÅð±Ã çÆ ÇòÕ௠ð ÆÁÅ ÁÜÅ𶠺 ÕÅ ù ÇÂà îË Ú å¯ º ìÅÔð Õð Çç¼ å Å Ç×ÁÅ¢ ì¶ñÅð±Ã é¶ ï±Õð¶é Óå¶ Ôîñ¶ ÇòÚ ð±Ã çÆ îçç ÕÆåÆ ÔË¢

Ì≈Â∆ ‡À«È√ «÷‚≈∆ Ô±’∆ ̪Ï∆ ÓÁ √≈È∆¡≈ «Ó˜≈ √º‡ ’≈È ‡±È≈ÓÀ∫‡ ”⁄Ø∫ Ï≈‘ ÇéÀ±ïÅðÕ- íÅðå çÆ èÅÕó «√ø◊Ò˜ ’π¡≈Ò∆Î≈«¬˜ Á∂ Á±‹∂ ◊∂Û ”⁄ àËÇéà ÇÖâÅðé ÃÅéÆÁÅ Çîð÷Å

ÇéÀ±ïÅðÕ- íÅðåÆ àËÇéà ÇÖâÅðÆ ï±ÕÆ í»ìðÆ ï±Á˼à úêé ç¶ îðç Çÿ × ñ÷ Õ¹ Á ÅñÆëÅÇÂð÷ ç¶ ç± Ü ¶ ׶ ó ÇòÚ ê¹ ¼ Ü ×¶ Ôé¢ í»ìðÆ é¶ î¯ñç¯òÅ ç¶ ðÅⱠ¶ñì¯à ù G-F (D), F-D éÅñ ÔðÅÇÂÁÅ¢ Ô¯ð íÅðåÆ ÇÖâÅðÆ ðÅîÕ¹îÅð ðÅîéÅæé å¶ Ã¹Çîå éÅ×ñ êÇÔñÅ ÁÇó¼ Õ Å ÔÆ êÅð éÔÄ Õð ÃÕ¶¢ ðÅîÕ¹îÅð ù ÁîðÆÕÅ ç¶ ìð±é¯ չܹÔÅðŠԼ毺 C-F, E-G éÅñ å¶ Ã¹Çîå ù ÕËé¶âÅ ç¶ òÅöñ ê¯ÃÇêÇÃñ é¶ F-G (B), D-F éÅñ ÔðÅÇÂÁÅ¢

Õ±ÔäÆ çÆ Ã¼à ÕÅðé ÃÅñ ç¶ ÁÅÖðÆ ×Ì˺â ÃñËî ï±. Á˼Ã.úêé B@BB ÇòÚ¯º ìÅÔð Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ ÃÅéÆÁÅ é¶ Ã¯ôñ îÆâÆÁÅ çÅ ð¹Ö Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ, ÒÒî¶ð¶ Õ¯ñ ÇÂÕ ì¹ ð Æ Öìð ÔË ¢ ç¯ Ôëå¶ êÇÔñ» ÕËé¶âÅ ÇòÚ Ö¶âç¶ Ô¯Â¶ î¶ðÆ Õ±ÔäÆ ÇòÚ Ã¼à ñ¼× ×ÂÆ ÃÆ¢ îËù ÁÇÔÃÅà éÔÄ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕ Ã¼à ÇÕ¿éÆ ×¿íÆð ÔË êð î¿çíÅ×Æ ×¼ñ ÃÅÔîä¶ ÁÅÂÆ ÔË¢ Ü»Ú Çðê¯ðà Áé¹ÃÅð î¶ðÅ ÇÂÕ ÇôðÅ (îÅÃê¶ôÆ å¶ Ô¼âÆ ù ܯóé òÅñÅ îÅÃ) ë¼à Ç×ÁÅ ÔË¢ÓÓ ÃÅéÆÁÅ é¶ ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ ï±. Á˼Ã.úêé B@BB À¹Ãç¶ ÕðÆÁð çÅ ÁÅÖðÆ à±ðéÅî˺à Ô¯ò¶×Å å¶ À¹Ô ÇÂà 寺 ìÅÁç àËÇéà ù ÁñÇòçÅ ÕÇÔ ç¶ò¶×Æ êð ÇÂà üà 寺 ìÅÁç À¹Ãç¶ Ã¿ÇéÁÅà çÆ ï¯ÜéÅ ÇòÚ ìçñÅÁ ÁÅÇÂÁÅ ÔË¢

ÚÀ’√∆È Á∂ «ÚØË ’≈È «¬’ ‘Ø ◊À∫‚ √ÒÀÓ ◊π¡≈ √’Á∂ ‘È ÈØÚ≈’ ‹Ø’Ø«Ú’

ÔÅú, ÃðìÆÁÅ ç¶ Â¶ñ¶Õûçð Ç¿ ç ÇÜÕ å¶ ×¹  ÆÜÅð¯ Óå¶ Çܼ å ÔÅÃñ ÕÆåÆ¢ ð±Ã ç¶ ÇÂòܶéÆ å¯îÅô¶òÕÆ, ÜÅðâé òÅé ë¯ðÆÃà å¶ ð¶ ðÅìÃé ÇõñÅø À¹é·» é¶ Á¿Õ ò¿â¶¢ íÅðåÆ ×ð˺â îÅÃàð ÇÖâÅðÆ ÇéÔÅñ ÃðÆé, Á˼ÃêÆ Ã¶å¹ðîé, ÕÅðåÆÕ¶é î¹ðñÆ å¶ ÁÅÇðÁé Ú¯êóÅ å¶ ÇëⶠîÅÃàð ÁÅÇçÇåÁÅ ÃÅî¿å é¶ F.E Á¿Õ ÔÅÃñ ÕÆ嶢 éÆçðñ˺â ç¶ ÜÅðâé òÅé ë¯ðÆÃà é¶ åÆÜÅ ÃæÅé ÔÅÃñ ÕÆåÅ¢ À¹ é · » å¯ º ìÅÁç ÁîðÆÕÅ ç¶ ð¶ ðÅìÃé ðÔ¶¢ ÃðÆé é¶ Fò» ÃæÅé ÔÅÃñ ÕÆåÅ ÜçÇÕ À¹ é · » 寺 ìÅÁç öå¹ðîé, ÃÅî¿å, ÕÅðåÆÕ¶é, î¹ðñÆ å¶ Ú¯êóÅ ÇÃÖðñ¶ A@ ÇòÚ ôÅîñ ðÔ¶¢ ÇÂÕ Ô¯ð íÅðåÆ ×ð˺â îÅÃàð Áðܹ é ÕÇñÁÅä AEò¶ º å¶ åÜðì¶ÕÅð ìÆ ÁÇèìÅé AIò¶º ÃæÅé Óå¶ ðÔ¶¢

ç¹ìÂÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- Ô»×Õ»× é¶ îÃÕà ç¶ Áñ ÁîðÅå Ç´Õà Ãà¶âÆÁî ÇòÚ Ã¿ï¹Õå Áðì ÁîÆðÅå (ï±Â¶ÂÆ) ù H ÇòÕà» éÅñ ÔðÅ Õ¶ ¶ ô ÆÁÅ Õ¼ ê Ç´Õà à±ðéÅî˺à ñÂÆ Õ¹ÁÅñÆëÅÂÆ Õð ÇñÁÅ ÔË , Çܼ æ ¶ À¹ à ù íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ éÅñ ×ð¹¼ê ÒÂ¶Ó Çò¼Ú ð¼ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ Áë×ÅÇéÃåÅé, ì¿ × ñÅç¶ ô Áå¶ ôÌƦÕÅ î¹ÕÅìñ¶ ç¶ ×ð¹¼ê ÒìÆÓ Çò¼Ú Ôé¢ Â¶ôÆÁÅ Õ¼ê Õ¹ Á ÅñÆëÅÇÂð çÅ ëÅÂÆéñ îË Ú ï±Â¶ÂÆ Áå¶ Ô»×Õ»× ñÂÆ ëÅÂÆéñ òð×Å ÃÆ¢ ï±Â¶ÂÆ é¶ êÇÔñ» ì¼ñ¶ìÅ÷Æ Õðç¶ Ô¯Â¶ AI.C úòð» ÓÚ ADG çÏó» ìäÅÂÆÁ»¢ À¹Ã ñÂÆ Ú¹¿â¿×Åê¯ÇÂñ Çð÷òÅé é¶ DI Áå¶ ÷òÅð ëðÆç é¶ DC çÏó» çÅ ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅ¢ Ô»×Õ»× ñÂÆ ÁÇÔÃÅé ÖÅé é¶ BD çÏ ó » ç¶ Õ¶ D ÜçÇÕ ÁÅï±ô ô¹ÕñÅ é¶ C@ çÏó» ç¶ Õ¶ C ÇòÕà» ñÂÆÁ»¢ Ô»×Õ»× é¶ AI.C úòð» ÓÚ B ÇòÕà» Óå¶ ADI çÏ ó » ìäÅ Õ¶ Çܼ å çðÜ ÕÆåÆ¢ Çé÷ÅÕå ÖÅé (CI), ïÅÇÃî î¹ ð å÷Å (EH) Áå¶ ìÅìð ÔïÅå

ÇéÀ±ïÅðÕ- ÃðìÆÁÅ ç¶ é¯òÅÕ Ü¯Õ¯ÇòÕ BI Á×Ãå 寺 Ô¯ä òÅñ¶ ï±Á˼à úêé ÓÚ¯º ìÅÔð ðÇÔ ÃÕç¶ Ôé¢ À¹é·» çÆ ÁÇèÕÅðÕ ò˼ìÃÅÂÆà 寺 ÇÂà åð·» ç¶ Ã¿Õ¶å Çîñ¶ Ôé¢ Ü¯Õ¯ÇòÕ Ü¶ ÁÃñ ÇòÚ ï±Á˼à úêé ÇòÚ ôÅîñ éÔÄ Ô¹¿ç¶ Ôé å» ÇÂà ÃÅñ À¹Ô Ãí 寺 ò¼è ×ð˺â ÃñËî Çܼåä òÅñ¶ ÇÖâÅðÆ éÔÄ ìä ÃÕä׶ å¶ À¹é·» ù ÇÂà ñÂÆ À¹âÆÕ ÕðéÆ êò¶×Æ¢ ܯկÇòÕ é¶ ÇÂà ÃÅñ ܹñÅÂÆ ÇòÚ Çò¿ìñâé çÅ ÇõåÅì Çܼåä ç¶ éÅñ ÔÆ ÁÅêä¶ ÕðÆÁð çÅ BAò» ×ð˺â ÃñËî ÇܼÇåÁÅ ÃÆ å¶ À¹Ô Ãí 寺 ò¼è ×ð˺â ÃñËî Çܼåä ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ Ãê¶é ç¶ ðÅë¶ñ éâÅñ 寺 ÇÂÕ Õçî Çê¼Û¶ Ôé ÇÜé·» ç¶ é» BB ×ð˺â ÃñËî ÇõåÅì Ôé¢ Ü¯Õ¯ÇòÕ é¶ Õ¯Çòâ-AI çÅ àÆÕÅ éÔÄ ñ×òÅÇÂÁÅ ÔË ÇÜà ÕÅðé À¹Ô ÁîðÆÕÅ çÆ ïÅåðÅ éÔÄ Õð ÃÕç¶ Ôé¢ Ü¯Õ¯ÇòÕ ÇÂà ÃÅñ çÆ ô¹ð±ÁÅå ÇòÚ ÁÅÃà̶ñÆÁé úêé ÇòÚ òÆ ÇÔ¼ÃÅ éÔÄ ñË ÃÕ¶ Ãé å¶ À¹é·» é¶ ÇêÛñ¶ ÇçéÄ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ ï±Á˼à úêé ÇòÚ Ö¶âä ù ñË Õ¶ À¹é·» ù ÕÅëÆ À¹îÆç ÔË¢ ë¯ðìà çÆ Çðê¯ðà î¹åÅìÕ ï±Á˼à Ã˺àð ëÅð ÇâÜÆ÷ Õ¿àð¯ñ Á˺â ÇêÌò˺ôé (ÃÆâÆÃÆ) é¶ î¿× ÕÆåÆ ÔË ÇÕ Çòç¶ô 寺 ÁÅÀ¹ä òÅñ¶ ïÅåðÆÁ» ù Õ¯Çòâ-AI àÆÕÅÕðé ÕðòÅÀ¹ä çÅ Ãì±å ÇçÖÅÀ¹äÅ êò¶×Å¢ ÇÂà Çéïî ÕÅðé ÔÆ Ü¯Õ¯ÇòÕ Ç¿âÆÁé ò¶ñ÷ å¶ ÇîÁÅîÆ úêé ÇòÚ éÔÄ Ö¶â ÃÕ¶ Ãé å¶ À¹é·» é¶ ÇêÛñ¶ Ôøå¶ Ô¯Â¶ ÇÃéÇÃéÅàÆ úêé ÇòÚ òÆ ÇÔ¼ÃÅ éÔÄ ÇñÁÅ ÃÆ¢ ÃÆâÆÃÆ é¶ ÇÂà îÔÆé¶ çÆ ô¹ð±ÁÅå ÇòÚ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ Õ¯Çòâ-AI ç¶ Õ¹Þ Çéïî» ÇòÚ Çã¼ñ Çç¼åÆ ÃÆ ÇÜà 寺 ìÅÁç ܯկÇòÕ çÆ ÇéÀ±ïÅðÕ ÇòÚ Ö¶âä çÆ À¹îÆç òè ×ÂÆ ÃÆ¢

¡Ó∆’∆ ËÂ∆ ”Â∂ ¡≈͉≈ Í«‘Ò≈ ‡±È≈ÓÀ∫‡ ÷∂‚ ‘∂ ‚Ø«Ó«È’ «Ê¬∂Ó «‹ºÂ∂ (ÁÜ¶å± CH) é¶ Ô»×Õ»× çÆ Çܼå Çò¼Ú ÁÇÔî í±ÇîÕÅ ÇéíÅÂÆ¢ Ô»×Õ»× é¶ Õ¹ÁÅñÆëÅÇÂð Çò¼Ú ÁÅêä¶ Çå¿é¶ îËÚ ÇÜ¼å¶ Áå¶ F Á¿Õ» éÅñ ñ Ú Æ Çò¼ Ú ÇÃÖð Óå¶ ÇðÔÅ¢ À¹Ã é¶ ç±ÜÆ òÅð ¶ôÆÁÅ Õ¼ê Çò¼Ú æ» ìäÅÂÆ ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» À¹Ô ÃÅñ B@AH Çò¼Ú òÆ ÇÂà î¹ÕÅìñ¶ çÅ ÇÔ¼ÃÅ ÃÆ¢

‚≈«¬Óø‚ Ò∆◊ ”⁄ «‘º√≈ ÒÚ∂◊≈ ˙¶«Í’ ⁄À∫Í∆¡È ‹ÀÚ«ÒÈ ÊÃØ¡ È∆‹ ⁄ØÍÛ≈ éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ú¦ÇêÕ Ú˺êÆÁé ÜËòÇñé æ̯Áð éÆðÜ Ú¯êóÅ ÇêÛñ¶ îÔÆé¶ ñ¼×Æ îÅî±ñÆ Ã¼à 寺 À¹¼íð Ú¹¼ÕÅ ÔË Áå¶ BF Á×Ãå ù ÃÇòà÷ðñ˺â ç¶ ñÏöé Çò¼Ú âÅÇÂî¿â ñÆ× î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ÇÔ¼ÃÅ ñËä ñÂÆ ÇåÁÅð ÔË¢ ñÏöé Çò¼Ú òèÆÁÅ êÌçðôé Ú¯êóÅ çÆ G å¶ H Ãå¿ìð ù Ç÷À±ÇðÖ Çò¼Ú âÅÇÂî¿â ñÆ× ç¶ ëÅÂÆéñ ÓÚ Ü×·Å ïÕÆéÆ ìäÅ ÃÕçÅ ÔË ÇÕªÇÕ Áܶ À¹Ô ñÚÆ Çò¼Ú ÚÏæ¶ ÃæÅé Óå¶ ÔË¢ Ú¯àÆ ç¶ Û¶ ÃæÅé» Óå¶ ðÇÔä òÅñ¶ ÇÖâÅðÆ Ç÷À±ÇðÖ ÓÚ Ô¯ä òÅñ¶ ëÅÂÆéñ Çò¼Ú Ü×·Å ìäÅÀ¹ä׶¢ ñÏöé î¹ÕÅìñ¶ çÅ ÁÅÖðÆ ×¶ó ÔË ÇÜà Çò¼Ú ê¹ðô» ç¶ ÜËòÇñé æ̯Á î¹ÕÅìñ¶ ù ôÅîñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

ÇéÀ±ïÅðÕ- ï±ÁËà úêé B@B@ Çܼåä 寺 ìÅÁç ÁîðÆÕÆ èðåÆ Óå¶ ÁÅêäÅ êÇÔñÅ à±ðéÅî˺à Ö¶â ðÔ¶ â¯ÇîÇéÕ Çæ¶î é¶ Çò¿Ãàé Ãñ¶î úêé ç¶ ç±Ü¶ çÏð Çò¼Ú Ç×Ìׯð ÇçÇîåð¯ò ç¶ ìÅÔð Ô¯ä 寺 ìÅÁç Á×ñ¶ çÏð Çò¼Ú Ü×·Å ìäÅ ñÂÆ ÔË¢ ÇçÇîåð¯ò F@, B-D éÅñ Á¼×¶ Ãé êð ÖðÅì ÇÃÔå ÕÅðé À¹Ô Çê¼Û¶ Ôà ׶¢ Çæ¶î îÅðÚ B@B@ Çò¼Ú ÕðÆÁð çÆ ÃðòÀ¹¼Ú ð˺ÇÕ¿× Çò¼Ú åÆܶ é¿ìð Óå¶ êÔ¹¿Ú ׶ Áå¶ AD îÔÆé¶ êÇÔñ» üܶ ×¹¼à çÆ Ã¼à ñ¼×ä 寺 êÇÔñ» Ú¯àÆ ç¶ E Çò¼Ú ÃÆ¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ îËÕÇÃî ´¶ÃÆ é¶ ÁÅÃà̶ñÆÁÅ ç¶ Ü¶îà âÕòðæ ù F-C, F-C éÅñ ÔðÅ Õ¶ Á×ñ¶ çÏð Çò¼Ú êÌò¶ô ÕÆåÅ¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÃàÆò ÜÅéÃé é¶ îËÕÃÆÕ¯ ç¶ ê¶âð¯ îÅðàÆé¶÷ ù G-F, F-B éÅñ ÔðÅÇÂÁÅ¢ ÜçÇÕ Eò» çðÜÅ êÌÅêå ÇÂàñÆ ç¶ ñ¯ð¶ºÜ¯ î¹Ã¶àÆ ù ç±Ü¶ çÏð Çò¼Ú ëð»Ã ç¶ ÇðÚðâ ×ÅÃÕ¶à é¶ G-F, D-F, F-A éÅñ ÔðÅ Çç¼åÅ¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ëð»Ã ç¶ ÁËâðÆÁé îËééÅÇðé¯ Áå¶ ì¶ºÜÅÇîé ì¯éÜÆ òÆ Á×ñ¶ çÏð Çò¼Ú êÔ¹¿Ú ׶ Ôé¢

√ÍØ‡√ «È¿±˜ Ì≈Â∆ «¥’‡ ‡∆Ó Á∂ ’Ø⁄ ≈‘πÒ ‹≈ȉ Ò¬∆ ‚≈¿±ÈÒØ‚ ’Ø ¡ÀÍÒ∆’∂ÙÈ

ÁÃ≈«ÚÛ ’ØÈ≈ Í≈˜∂«‡Ú éòÄ Çç¼ ñ Æ (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÿ ï ¹ Õ å Áðì ÁîÆðÅå Çò¼Ú Ô¯ä òÅñ¶ ¶ôÆÁÅ Õ¼ê àÆB@ à±ðéÅî˺à Çò¼Ú íÅðåÆ Ú¹äÏåÆ çÆ ô¹ð±ÁÅå 寺 êÇÔñ» ÔÆ Á¼Ü àÆî ù À¹Ã ò¶ñ¶ ò¼âÅ ÞàÕÅ ñ¼×Å Ü篺 íÅðå ç¶ î¹¼Ö Õ¯Ú ðÅÔ¹ñ çÌÅÇòó çÆ Õð¯éÅòÅÇÂðà çÆ Ü»Ú Çðê¯ðà êÅ÷¶Çàò ÁÅ ×ÂÆ¢ Ç¿âÆÁÅ à±â¶ çÆ ÇÂÕ Çðê¯ðà Áé¹ÃÅð Áܶ ÇÂÔ Ãê¼ôà éÔÄ ÔË ÇÕ çÌÅÇòó ÇÂà ÁÇÔî îËÚ ñÂÆ Ã¿ï¹Õå Áðì ÁîÆðÅå ÜÅä׶ Ü» éÔÄ¢ ÔÅñ»ÇÕ, íÅðåÆ Ç´Õà Õ¿àð¯ñ ì¯ðâ é¶ ðÅÔ¹ñ ç¶ Õð¯éÅ êÅ÷¶Çàò Ô¯ä çÆ ê¹ôàÆ éÔÄ ÕÆåÆ ÔË¢

«ÚÙÚ ÏÀ‚«Óø‡È ⁄À∫Í∆¡È«ÙÍ : ‘ÓÚÂÈ Ò’Ù∂ ˘ ‘≈ ’∂ ÍÃ‰Ô ’π¡≈‡ Î≈¬∆ÈÒ ”⁄, √≈«¬È≈ Ï≈‘ Î∆Î≈ È∂ ¡≈¬∆¬∂¡Àº√¡ÀºÎ ÂØ∫ Í≈ÏøÁ∆ ‘‡≈¬∆ à¯ÕÆú (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- íÅðå ç¶ Á˼ÚÁ˼à êÌäï é¶ ôÅéçÅð òÅêÃÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ Ôîòåé å¶ ðÅôàðî¿ â ñ Ö¶ â » ç¶ ÚË º êÆÁé ñÕô¶ öé ù ÔðÅ Õ¶ Çòôò ìËâÇî¿àé Ú˺êÆÁéÇôê ç¶ Õ¹ Á Åðàð ëÅÂÆéñ ÇòÚ êÌ ò ¶ ô Õð ÇñÁÅ¢ ê¹ðô âìñ÷ ÇòÚ èð¹ò ÕÇêñÅ å¶ Á˼îÁÅð Áðܹé å¶ ÃÅåÇòÕÃÅÂÆðÅÜ ð¿ÕÆð˼âÆ å¶ ÇÚðÅ× ô˼àÆ çÆ Ü¯óÆ òÆ ÁÅõðÆ H ÇòÚ ê¹¼Ü ×ÂÆ¢ ú¦ÇêÕ Õ»ÃÆ åî×Å Ü¶å± ÃÅÇÂéÅ é¶ÔòÅñ îÇÔñÅ Çÿ×ñ÷ ç¶ êÌÆ Õ¹ÁÅðàð ëÅÂÆéñ ÇòÚ Ãõå Ú¹äÏåÆ ê¶ô Õðé 寺 ìÅÁç ì¹ÃÅéé úº×ì»ð¹¿×ëÅé Լ毺 ÔÅð Õ¶ ìÅÔð Ô¯ ×ÂÆ¢ êÌäï é¶ ñÕô¶ ÇõñÅø AG-BA, BA-AF, BA-AG éÅñ Çܼå çðÜ ÕÆåÆ¢ ÇÂà Çܼå 寺 ìÅÁç ç¯ò» ÇòÚÅñ¶ Çܼå ÔÅð çÅ ÇðÕÅðâ B-B çÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ Ô¹ä êÌäï çÅ ÃÅÔîäÅ ÚÆé ç¶ ÞÅú ܹé ê¶º× éÅñ Ô¯ò¶×Å¢ ç¯ íÅðåÆ ê¹ðô âìñ÷ ܯóÆÁ» òÆ Õ¹ÁÅðàð ëÅÂÆéñ ÇòÚ ê¹¼Üä ÇòÚ ÕÅîïÅì ðÔÆÁ»¢ Áðܹé å¶ ÕÇêñÅ çÆ öËð çðÜŠܯóÆ é¶ EH Çî¿à åÕ Ú¼ñ¶ ð¯î»ÚÕ î¹ÕÅìñ¶ ÇòÚ Çÿ×Åê¹ð ç¶ àËðÆ ÔÆ å¶ ñ¯Ô ÕÆé ÔÆé Óå¶ AH-BA, BAAE, BA-AF éÅñ Çܼå çðÜ ÕÆåÆ¢ Ô¹ä À¹é·» çÅ ÃÅÔîäÅ Ç¿â¯é¶ôÆÁÅ ç¶ î¹Ô¿îç ÁÃÅé å¶ Ô¶ºâðŠöåÆÁÅòÅé éÅñ Ô¯ò¶×Å¢ ÕÇêñÅ å¶ Áðܹé é¶ ç±Ü¶ ׶ó ÇòÚ Á¼áò» çðÜÅ ÔÅÃñ ÕÆåÅ å¶ ÇêÛñÆ òÅð ç¶ Õ»ÃÆ ç¶ åî׶ Ü¶å± âËéîÅðÕ

ç¶ ÇÕî ¶Ãà±ê å¶ Â¶ºâðà ÃÕÅð±ê ðÅÃî¹Ã¶é ù ÔðÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ ÃÅåÇòÕ å¶ ÇÚðÅ× çÆ Ü¯óÆ é¶ âËéîÅðÕ ç¶ Ü¶êÅ ì¶ å¶ ñÅö î¯ñԶⶠçÆ Ü¯óÆ ù CE Çî¿à ÇòÚ BA-AB, BA-A@ éÅñ ÔðÅ Çç¼åÅ¢ Ô¹ä À¹é·» çÅ î¹ÕÅìñÅ Õ¹ÁÅðàð ëÅÂÆéñ ÇòÚ ÜÅêÅé ç¶ åÅÕ¹ð¯ Ô¯ÕÆ å¶ ï¹×¯ Õ¯ìÅïÅôÆ çÆ ç±ÜÅ çðÜŠܯóÆ éÅñ Ô¯ò¶×Å¢ ÃÅÇÂéÅ ù æÅÂÆñ˺â çÆ Çòð¯èÆ Ô¼æ¯º AG-BA, BA-AF, AC-BA éÅñ ÔÅð ÇîñÆ¢ ÇÂà Çܼå éÅñ ì¹ÃÅéé çÅ ÃÅÇÂéÅ ÇõñÅø Çܼå çÅ ÇðÕÅðâ E-C Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ì¹ÃÅéé é¶ ô¹ð±ÁÅåÆ ×¶î ÇòÚ AA-C çÆ ìó·å ÔÅÃñ Õð ñÂÆ ÇÜà éÅñ ÃÅÇÂéÅ çìÅÁ ÇòÚ ÁÅ ×ÂÆ¢ ÔÅñ»ÇÕ íÅðåÆ ÇÖâÅðÆ é¶ ÇÂà øðÕ ù ؼà Õðç¶ Ô¯Â¶ AG-AI Õð ÇñÁÅ êð æÅÂÆñ˺â çÆ ÇÖâÅðé é¶ ÁÅÃÅéÆ éÅñ êÇÔñÆ ×¶î Çܼå ñÂÆ¢ êÇÔñÆ ×¶î ç¶ Á¿å ÇòÚ òÅêÃÆ é¶ ÃÅÇÂéÅ ù ÁÅåîÇòôòÅà Çç¼åÅ å¶ ÃÅìÕÅ é¿ìð ÇÂÕ ÇÖâÅðé ìÌ¶Õ åÕ AA-G éÅñ Á¼×¶ Ô¯ ×ÂÆ¢ À¹é·» é¶ ÔîñÅòð Ö¶âç¶ Ô¯Â¶ îËÚ ù øËÃñÅÕ¹é ׶î åÕ êÔ¹¿ÚÅ Çç¼åÅ¢ åÆÜÆ ×¶î ÇòÚ ç¯ò» ÇÖâÅðÆÁ» é¶ ÇÂÕ ç±Ü¶ ù Ãõå à¼Õð Çç¼åÆ¢ êð ì¹ÃÅéé é¶ ñËÁ ÔÅÃñ ÕðéÆ ô¹ð± Õð Çç¼åÆ å¶ ê¿Ü Á¿Õ» çÆ ìó·å ìäÅÂÆ¢ ÃÅÇÂéÅ ÔÏñÆÔÏ ñ Æ ê¼ Û óçÆ ðÔÆ å¶ BF ÃÅñ çÆ ì¹ Ã Åéé é¶ G îË Ú ê¹ Á ÅÇ¿ à » éÅñ ÁÅêäÅ Õ¹ÁÅðàð ëÅÂÆéñ ÃæÅé ê¼ÕÅ ÕÆåÅ¢

Ì≈ ¡ø‚-AG «ÚÙÚ ’ºÍ Á∆ ’∂◊≈ Ó∂˜Ï≈È∆

√≈«ڒ Â∂ «⁄≈◊ È∂ ‚ÏÒ˜ ”⁄ Ì≈ Ҭ∆ Í«‘Ò≈ ÂÓ◊≈ ͺ’≈ ’∆Â≈ à¯ÕÆú- ÃàÅð íÅðåÆ ê¹ðô âìñ÷ ܯ ó Æ ÃÅåÇòÕÃÅÂÆðÅÜ ð¿ÕÆð˼âÆ Áå¶ ÇÚðÅ× ôË à Æ é¶ Á¼ Ü ÇÂæ¶ Çòôò ìË â Çî¿ à é ÚË º êÆÁéÇôê ç¶ Õ¹ÁÅðàð ëÅÂÆéñ Çò¼Ú Çòôò çÆ ç±Ü¶ é¿ìð çÆ ÜÅêÅéÆ Ü¯óÆ åÅÕ¹ð¯ Ô¯ÕÆ Áå¶ ï¹×¯ Õ¯ìÅïÅôÆ ù ÔðÅ Õ¶ éò» ÇÂÇåÔÅà ðÇÚÁÅ¢ ÇÂà îÔÆé¶ ç¶ ô¹ð± Çò¼Ú ðÅôàðî¿âñ ֶ⻠Çò¼Ú ïé åî×Å Çܼåä òÅñÆ Çòôò çÆ Gò¶º é¿ìð çÆ íÅðåÆ Ü¯óÆ é¶ ÇõåÅì çÆ çÅÁò¶çÅð Áå¶ ÇêÛñÆ Ú˺êÆÁé ÜÅêÅéÆ Ü¯óÆ ÇõñÅø ôÅéçÅð êÌçôé ÕÆåÅ¢ íÅðå é¶ ÇÂÔ î¹ÕÅìñÅ ÇÂÕ Ø¿à¶ å¶ AE Çî¿à Çò¼Ú BD-BB, AE-BA, BA-AD éÅñ Çܼå Õ¶ ÃËîëÅÂÆéñ Çò¼Ú æ» ê¼ÕÆ ÕÆåÆ¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ êÇÔñÆ òÅð Çòôò Ú˺êÆÁéÇôê ÓÚ ÁÅêä¶ ñÂÆ å×îÅ ê¼ÕÅ ÕÆåÅ¢ Çòôò Ú˺êÆÁéÇôê Çò¼Ú âìñ÷ Çò¼Ú íÅðå çÅ ÇÂÔ ç±ÜÅ åî×Å ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÜòÅñÅ ×¹¼àÅ Áå¶ ÁôòéÆ ê¯é¼êÅ çÆ Ü¯óÆ é¶ B@AA Çò¼Ú îÇÔñÅ âìñ÷ Çò¼Ú Õ»ÃÆ çÅ åöîÅ ÇܼÇåÁÅ ÃÆ¢

ÇÜÀ¹ÇðÖ/éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼éÁÅð ÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ëÆëÅ é¶ ÁÅñ Ç¿ â ÆÁÅ ë¹àìÅñ ëËâð¶ôé (¶ÁÅÂÆÁ˼ëÁ˼ë) Óå¶ ñ×ÅÂÆ êÅì¿çÆ ô¹¼ÕðòÅð ù ÔàÅ Çç¼åÆ ÔË¢ ÇÂÔ ëËÃñÅ À¹Ã Ã ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔË Üç¯ º ù ê ðÆî Õ¯ ð à é¶ êÌ ô ÅÃÕ» çÆ ÃÇîåÆ í¿× Õð Çç¼åÆ ÔË¢ ëÆëÅ ç¶ ÇÂà ëËÃñ¶ éÅñ íÅðå Çò¼Ú îÇÔñÅò» ç¶ Á¿âð-AG Çòôò Õ¼ê çÆ î¶÷ìÅéÆ ñÂÆ ðÃåÅ ÃÅë Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ Çòôò Õ¼ê ç¶ ÇÂÔ î¹ÕÅìñ¶ AA ÁÕå±ìð 寺 C@ ÁÕå±ìð åÕ Ô¯ä׶¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» íÅðå ÃðÕÅð é¶ Â¶ÁÅÂÆÁ˼ëÁ˼ë Óå¶ ëÆëÅ çÆ êÅì¿çÆ ÔàÅÀ¹ä çÆ î¿× ù ÃòÆÕÅð Õð ÇñÁÅ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ åÇÔå íÅðå ÃðÕÅð é¶ ÁËåòÅð ù ùêðÆî Õ¯ðà ÓÚ Áð÷Æ çÅÇÂð ÕðÕ¶ ëÆëÅ çÆ î¿× Áé¹ÃÅð êÌ ô ÅÃÕ» çÆ Õî¶ à Æ (ÃÆú¶ ) ù ÔàÅÀ¹ ä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ¢ íÅðå ÃðÕÅð é¶ ÁÅêäÆ Áð÷Æ Çò¼Ú ëÆëÅ ç¹ÁÅðÅ ÕÆåÆÁ» ÃÅðÆÁ» î¿×» ù ñ×í× ÃòÆÕÅð Õð ÇñÁÅ ÔË, ÇÜà Çò¼Ú ùêðÆî Õ¯ðà ç¹ÁÅðÅ Çéï¹Õå ÃÆú¶ çÆ ÇîÁÅç Öåî ÕðéÅ Áå¶ ÇòÁÕåÆ×å î˺ìð» ù ÇÂñËÕà¯ðñ

ÕÅñÜ Çò¼Ú ò¯à êÅÀ¹ä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ éÅ ç¶äÅ ôÅîñ ÔË¢ÔÅñ»ÇÕ ÇÂà Çò¼Ú ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ìðÖÅÃå êÌèÅé êÌë¹¼ñ êà¶ñ çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ Õî¶àÆ ù ¶ÁÅÂÆÁ˼ëÁ˼ë 寺 ìÅÔð ð¼ÇÖÁÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ Áð÷Æ ç¶ Áé¹ÃÅð êÇÔñ» 寺 Ú¹äÆ ×ÂÆ Ã¿ÃæÅ ù ìÅÔð ð¼ÇÖÁÅ ÜÅò¶×Å Áå¶ Â¶ÁÅÂÆÁËëÁËë ç¶ êÌôÅÃé éÅñ BB Á×Ãå B@BB 寺 êÌíÅòÆ ÔË¢ ÇÂà Çò¼Ú ÃÆú¶ çÆ Õ¯ÂÆ í±ÇîÕÅ éÔÄ Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂà Çò¼Ú ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÃÆú¶ ù BC Á×Ãå, B@BB ç¶ Á¿å å¼Õ ÿÇòèÅé çÅ Á¿åî ÖðóÅ ÇÂà îÅäï¯× ÁçÅñå Çò¼Ú Üî·» ÕðÅÀ¹ä çÆ ñ¯ó ÔË Áå¶ ÃÆú¶ çÆÁ» ôÕåÆÁ» BC Á×Ãå B@BB 寺 Öåî Ô¯ ÜÅä×ÆÁ»¢


˙Ó Âz∂Ô≈Ï’Ó Ô‹≈ Ó∑∂,

◊∞± «√÷∞ «√÷∞ ◊∞± ‘À ¬∂’Ø ◊∞ ¿∞ÍÁ∂√∞ ⁄Ò≈¬∂® ≈Ó È≈Ó ÓßÂ∞ «‘ÁÀ Á∂ÚÀ È≈È’ «ÓÒ‰∞ √∞Ì≈¬∂®

√∞ÿ‰«ÁÓ Í∞Ù‡∆ ÚËÈÓ... ¿∞Ú≈ ∞’«ÚÓ ÏßËÈ≈ «Óz± ÓØ’Ù∂¡≈∫ Ó≈«ÓzÂ≈∫Ó...

MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2022

www.nripost.com

«◊¡≈ÈÚ≈È, «Óº·∂ Â∂ «Èºÿ∂ √πÌ≈¡ Ú≈Ò∂ ◊π± ‘«≈«¬ √≈«‘Ï

‹≈‰Ø √Âø Ï  ”⁄ ’ÁØ ∫ ÓÈ≈¬∂ ‹≈‰◊∂ È≈Â∂ , Á∂ ÷ Ø «¬√ Ó‘∆È∂ Á∂ «Â¿π ‘ ≈ª Á∆ «Ò√‡ √ÂøÏ Ó‘∆È∂ Á≈ Ú «Â¿π‘≈

ÇÃ¼Ö èðî ÃîÅÇÜÕ Ãð¯ÕÅð» òÅñÅ èðî ÔË ¢ ×¹ ð ± ÃÅÇÔìÅé é¶ îé¹ ¼ Ö ç¶ ñ¯ Õ êðñ¯Õ ù ÿòÅðé ñÂÆ ìðÅìð ïåé ÕÆ嶢 êðñ¯Õ ÿòÅðé ñÂÆ À¹é·» ÁÅåÇîÕ ê¼Ö ù î÷ì±å Õðé çÆ ×¼ñ ÕÆåÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ñ¯Õ Ü» ÃîÅÜ ù ÿ ò Åðé ñÂÆ À¹ Ú -ÁÅÚðä å¶ ÃçÇòÔÅð çÆ îÔ¼ååÅ ç¼ÃÆ¢ ×¹ð± ÃÅÇÔìÅé é¶ òÅåÅòðé ù ÔÇðÁÅ-íÇðÁÅ ìäÅ Õ¶ À¹Ã çÆ Ã»í-ÿíÅñ çÅ òÆ ê¼Ö ê±ÇðÁÅ¢ òÅåÅòðé êÌåÆ ñ×ÅÁ ê¼Ö¯º ÃÌÆ ×¹ð¹± ÔÇððÅÇ ÃÅÇÔì çÅ é» ìó¶ Áçì éÅñ ÇñÁÅ Ü»çÅ ÔË¢ Gò¶º êÅåôÅÔ ×¹ð± ÔÇððÅÇ ÃÅÇÔì ÜÆ çÅ Üéî AF ÜéòðÆ AFC@ ù ×¹ð± ÔðׯÇì¿ç ÃÅÇÔì ç¶ ò¼â¶ ëð÷¿ç ìÅìÅ ×¹ðÇç¼åÅ ÜÆ å¶ îÅåÅ ÇéÔÅñ ÕÏð ÜÆ ç¶ ×ÌÇÔ ÃÌÆ ÕÆðåê¹ð ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ Ô¯ÇÂÁÅ¢ Ü篺 ÁÅê H ÃÅñ ç¶ Ãé å» ÁÅê ç¶ ÇêåÅ ìÅìÅ ×¹ ð Çç¼ å Å ÜÆ ×¹ ð ê¹ ð Æ ÇêÁÅéÅ Õð ׶¢ À¹îð ç¶ Á×ñ¶ A@ ÃÅñ ÁÅê é¶ ÁÅêä¶ çÅçÅ ×¹ ð ± Ôðׯ Ç ì¿ ç ÃÅÇÔì çÆ é÷ðÃÅéÆ Ô¶á ÇìåŶ¢ ÇÂà ñÂÆ ÁÅê ç¶ ÇòÁÕåÆåò ÓÚ çÅçÅ ×¹ð± òÅñÆÁ» ÇÃøå» êÌåÆÇì¿ìå Ô¹¿çÆÁ» Ôé¢ ×¹ð± ÔÇððÅÇ ÃÅÇÔì é¶ î¹ãñÆ åÅñÆî íÅÂÆ çð×ÅÔ î¼ñ ÜÆ å¶ ôÃåð ÕñÅ íÅÂÆ ÇìèÆ Ú¿ç ÛÆéÅ êÅïº ×ÌÇÔä ÕÆåÆ¢ ÁÅê é¶ AC-AD ÃÅñ çÆ À¹îð åÕ ôôåð å¶ ôÅÃåð Çò¼ÇçÁÅ ÓÚ î¹ÔÅðå ÔÅÃñ Õð ñÂÆ¢ ×¹ ð ± êÅåôÅÔ Çܼ æ ¶ Ç×ÁÅéòÅé, Çî¼ á ¶ å¶ Çé¼Ø¶ ùíÅÁ òÅñ¶ Ãé, À¹¼æ¶ À¹é·» çÅ ÇÔðçÅ òÆ ìóÅ Õ¯îñ ÃÆ¢ ÇÂÕ òÅð ÁÅê ÕðåÅðê¹ð ç¶ ìÅö ÓÚ ÃËð Õð ðÔ¶ Ãé¢ ÁÅê çÅ ÜÅîÅ ì±ÇàÁ» éÅñ À¹ñÞ Ç×ÁÅ å¶ Õ¹¼Þ ë¹¼ñ àÇÔäÆ éÅñ¯º ๼à Õ¶ Çâ¼× 궢 ๼ච빼ñ» ù ç¶Ö Õ¶ ×¹ð± ÃÅÇÔì ç¶ Õ¯îñ ÇÔðç¶ ù á¶Ã ê¹¼ÜÆ¢ ÇÂ¿é¶ ÇÚð ù ×¹ ð ± Ôðׯ Ç ì¿ ç ÃÅÇÔì òÆ ÁŠ׶ å¶ À¹ ç ÅÃÆ çÅ ÕÅðé ê¹¼ÇÛÁÅ¢ ÁÅê é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Òüڶ êÅåôÅÔ î¶ð¶ Ö¹¼ñ·¶ ÜÅî¶ éÅñ Áó Õ¶ ÇÂÔ ë¹¼ñ ԶỠÇâ¼× ê¶ Ôé¢Ó Fò¶º êÅåôÅÔ é¶ ÇÕÔÅ, Òܶ ÜÅîÅ ò¼âÅ êÇÔéƶ å» Ã¿íñ Õ¶ å¹ðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢Ó À¹êç¶ô Ãêôà ÃÆ ÇÕ Ü¶ Ç÷¿î¶òÅðÆ ò¼âÆ

@A √Âø Ï  Ú∆Ú≈ ÇðôÆ ê¿ÚîÆ, ñÇñåÅ ôôáÆ

éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- Á¿×ð¶÷Æ Õ˦âð ç¶ î¹åÅìÕ ÃÅñ çÅ éÏ ò » îÔÆéÅ Ãå¿ ì ð Õ¼ ñ å¯ º ô¹ ð ± Ô¯ ä ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ¢ ÇÂà ÃÅñ çÅ ò¼ â Å òðå ÇåÀ¹ Ô Åð Ãå¿ ì ð îÔÆé¶ Çò¼ Ú ÁÅÀ¹ ä òÅñÅ ÔË ¢ Ô¹ ä íÅçðêç îÔÆéÅ Ú¼ ñ ÇðÔÅ ÔË Ü¯ A@ Ãå¿ ì ð ù Öåî Ô¯ ò ¶ × Å¢ Ãå¿ ì ð îÔÆé¶ ÓÚ êÇÔñÅ òðå A Ãå¿ ì ð ù ÇðôÆ ê¿ Ú îÆ Óå¶ êË ä òÅñÅ ÔË ¢ ç± Ü ¶ êÅö , ÇÂà îÔÆé¶ Çò¼ Ú ÕÂÆ ò¼ â ¶ ÇåÀ¹ Ô Åð Áå¶ òðå ÇÜò¶ º ×ä¶ ô À¹ å Ãò, Áé¿ å Úå¹ ð çôÆ, ÇêåÌ ± ê¼ Ö éòðÅåðÆ ÁÅÇç Ô¯ ä ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÁÅú ÜÅäç¶ Ô» ÇÕ Ãå¿ ì ð îÔÆé¶ Çò¼ Ú ÇÕÔó¶ - ÇÕÔó¶ î¹ ¼ Ö òðå Áå¶ ÇåÀ¹ Ô Åð ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢

ç¶ ÇÂñÅ÷ éÅñ ÇÃÔåïÅì Ô¯ÇÂÁÅ¢ ñ¯ó êËä Óå¶ ×¹ð± ÃÅÇÔì é¶ çÅðÅ ÇôÕ¯Ô çÆ îçç òÆ ÕÆåÆ¢Ü篺 ÁÏð¿×÷¶ì é¶ ×¹ð± ÃÅÇÔì ù Çç¼ñÆ ì¹ñÅÇÂÁÅ å» ÁÅê é¶ ÁÅêä¶ Ü¶á¶ ê¹¼åð ðÅîðÅÇ ù í¶Ü Çç¼åÅ å¶ ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ ÇÕ ÁÏð¿×÷¶ì ÃÅÔîä¶ Ü¯ òÆ ìÚé Õðé¶ Ôé, À¹Ô ×¹ð± éÅéÕ êÅåôÅÔ ç¶ ÁÅô¶ Áé¹ÃÅð Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé êð ðÅîðÅÇÂ é¶ ìÅçôÅÔ ù õ¹ô Õðé ñÂÆ ð¼ìÆ ìÅäÆ ÓÚ Ô¶ð-ë¶ð ÕðÇçÁ» ÒÇî¼àÆ î¹ÃñîÅé çÆÓ òÅñÆ ê¿ÕåÆ ù ÒÇî¼àÆ ì¶ÂÆîÅé çÆÓ ÕÇÔ Õ¶ ìÅçôÅÔ ù å» õ¹ô Õð ÇñÁÅ êð ×¹ð± éÅéÕ ç¶ Øð éÅñ ÃçÅ òÅÃå¶ éðÅ÷×Æ î¹¼ñ ñË ñÂÆ¢ ×¹ð± ÃÅÇÔì ù ðÅîðÅÇ çÆ ÔðÕå éÅñ ìóÅ ç¹¼Ö Ô¯ÇÂÁÅ¢ À¹é·» øËÃñÅ ÕÆåÅ ÇÕ À¹Ô ÃÅðÆ À¹îð À¹Ã ù î±¿Ô éÔÄ ñÅÀ¹ä׶¢ À¹é·» ×¹ð×¼çÆ çÅ Ô¼ÕçÅð ÁÅêä¶ Û¯à¶ Ãê¹¼åð ÃÌÆ (×¹ð±) ÔÇðÇ´ôé ÜÆ ù ìäÅÇÂÁÅ¢ ×¹ð± ÔÇððÅÇ ÃÅÇÔì çÅ Á¿åî Ãî» ÕÆðåê¹ð ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ìÆÇåÁÅ¢ F ÁÕå±ìð AFFA ÂÆÃòÆ ù ÁÅê ܯåÆ Ü¯å ÃîŠ׶¢

ñðÜ ôôáÆ, ÿåÅé ÃêåîÆ

@D √Âø Ï  ¡À  Ú≈

ôÌÆ ðÅèÅôàîÆ, ÃòÅîÆ ÔÇðçÅà ÜËÁ¿åÆ

@E √Âø Ï  √Ø Ó Ú≈ ÁÇèÁÅêÕ ÇçòÃ

@F √Âø Ï  Óø ◊ ÒÚ≈ êÇðòðåéÆ ÇÂÕÅçôÆ (ÃîÅðà)

@G √Âø Ï  Ïπ º Ë Ú≈

◊‰∂Ù ¿πÂ√Ú B@BB

â¯ñ Ç×ÁÅðÃ, ÜñܹñéÆ ÇÂÕÅçôÆ (òËôéò)

A@ Ççé» çÅ ×äêåÆ À¹åÃò CA Á×Ãå B@BB 寺 ô¹ð± Ô¯ä ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂÔ I Ãå¿ìð B@BB ù Öåî Ô¯ò¶×Å¢

Áé¿å Úå¹ðçôÆ, ×äêåÆ ÇòÃðÜé

«ÍÂñ ͺ÷ B@BB Ô¯ ò ¶ å» åÅÕå çÆ òðå¯ º ï Ú ÃîÞ Õ¶ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË , åÅÕå ÇéÁÅÃÇðÁ» çÅ ÁÅÃðÅ ìäéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ×¹ð± ÔÇððÅÇ ÜÆ é¶ çÅçÅ ×¹ð± ÜÆ ç¶ À¹êç¶ô ù ê¼ñ¶ ì¿é· ÇñÁÅ å¶ ÃÅðÆ ÔïÅåÆ ÇÂà çÆ êÅñäÅ ÕÆåÆ¢ ×¹ð± ÔÇððÅÇ ÃÅÇÔì çÆ ôÅçÆ Áé±ê ôÇÔð (ï± ê Æ) ÇéòÅÃÆ ÃÌ Æ çÇÂÁÅ ðÅî çÆ Ãê¹ ¼ å ðÆ ìÆìÆ Ç´ôéé ÕÏð éÅñ Ô¯ÂÆ¢ ÁÅê ç¶ Øð ç¯ Ãê¹¼åð ÃÌÌÆ ðÅî ðŶ å¶ ÃÌÆ ÔÇðÇ´ôé ÜÆ êËçŠԯ¶¢ ×¹ð± ÔÇðׯÇì¿ç ÜÆ C îÅðÚ AFDD ù ܯåÆ Ü¯å ÃîŠ׶ Ãé¢ H îÅðÚ ù ÃÌÆ ÔÇðî¿çð ÃÅÇÔì ç¶ ×Ì¿æÆ å¶ ìÅìÅ ì¹¼ãÅ ÜÆ ç¶ Ãê¹¼åð íÅÂÆ íÅéÅ ÜÆ é¶ ÔÇððÅÇ ÜÆ ù ×¹ÇðÁÅÂÆ çÅ ÇåñÕ ñ×ÅÇÂÁÅ¢ ÁÅê é¶ ÁÅêä¶ çÅçÅ ×¹ ð ± ò»× Çü Ö » Çò¼ Ú ¯ º ìÆð ðà î¼èî éÔÄ êËä Çç¼åÅ¢ ç¯ Ô÷Åð 寺 ò¼è ÃËÇéÕ ÇÕö òÆ ÁÏÖÆ ØóÆ çÅ ÃÅÔîäÅ Õðé ñÂÆ ÃçÅ Úó·çÆ ÕñÅ ÓÚ ðÇÔ¿ ç ¶ ¢ ÁÅê é¶ ð¯ × ÆÁ» ñÂÆ ÇÂÕ çòÅõÅéÅ òÆ Ö¯ñÇ·ÁÅ, ÇÜ¼æ¶ öðÆì» å¶ ñ¯óò¿ç» ù î¹ ø å çòÅÂÆ Çç¼ å Æ Ü»çÆ¢ î¹ ö ñ ìÅçôÅÔ ôÅÔÜÔÅé çÅ ê¹¼åð çÅðÅ ÇôÕ¯Ô òÆ ÁÅê

@B √Âø Ï  Ùπ º ’ Ú≈

Çêå̱ ê¼Ö Ôð ÃÅñ íÅçðêç îÔÆé¶ çÆ ê±ðéîÅôÆ å¯º ô¹ð± Ô¹¿çÅ ÔË¢ ÇÂà ÃÅñ Çêå̱ ê¼Ö A@ Ãå¿ìð B@BB 寺 ô¹ð± Ô¯ò¶×Å Áå¶ BE Ãå¿ìð B@BB ù ÃîÅêå Ô¯ò¶×Å¢ ÇÂÔ Ãî» Çêåð ç¯ô ç¶ ÖÅåî¶ ñÂÆ À¹¼åî î¿ÇéÁÅ Ü»çÅ ÔË¢

@I √Âø Ï  Ùπ º ’ Ú≈ A@ √Âø Ï  ÙÈ∆Ú≈

Çêå̱ ê¼Ö ô¹ð± Ô¹¿çÅ ÔË, ôðÅè ô¹ð±, ê±ðÇéîÅ çÅ òðå Ô¹¿çÅ ÔË

BA √Âø Ï  Ïπ º Ë Ú≈ Ç¿çðÅ ÇÂÕÅçôÆ

BE √Âø Ï  ¡À  Ú≈

ÈÚ≈Â∆

Çêå̱ Áî¼ÇÃÁÅ, ôðÅè çÆ ÃîÅêåÆ

Ãå¿ìð îÔÆé¶ Çò¼Ú ÇÔ¿ç±Á» çÅ Ãí 寺 ò¼âÅ ÇåÀ¹ÔÅð éòðÅåðÆ BF Ãå¿ìð 寺 ô¹ð± Ô¯ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÜà Çò¼Ú éϺ Ççé î» ç¹ð×Å ç¶ éϺ ð±ê» çÆ ê±ÜÅ ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË¢

éòðÅåðÆ çÆ ô¹ð±ÁÅå, ØàÃæÅêéÅ, îÔÅðÅÜÅ Á×ðöé ÜËÁ¿åÆ

BF √Âø Ï  √Ø Ó Ú≈

’Ú≈ ⁄œÊ AC ¡’±Ï ˘, ‹≈‰Ø ÙπÌ √Óª, ͱ‹≈ «ÚË∆ Â∂ ¡≈√≈È ¿πÍ≈¡ éòÄ Çç¼ ñ Æ (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÕðòÅ ÚÏ æ ç¶ òðå çÅ ÇÔ¿ç± èðî Çò¼Ú Çòô¶ô îÔ¼åò ÔË¢ îÅéåÅò» Áé¹ÃÅð ÇÂÔ òðå ð¼Öä éÅñ êåÆ çÆ ¦ìÆ À¹îð Ô¹¿çÆ ÔË¢ ÇòÁÅÔ¹åÅ ÜÆòé òÆ Ö¹ôÔÅñ ÔË¢ ÁÏðå» ÕðòÅ ÚÏæ çÅ ÇéðÜñÅ òðå ð¼ÖçÆÁ» Ôé å¶ ÚÏæ îÅåÅ çÆ ê±ÜÅ ÕðçÆÁ» Ôé¢ ÇÂà Ççé Ú¿çðîÅ ç¶ çðôé ÕðÕ¶ ÁðØ í¶à Õðé éÅñ òðå Ö¯Çñ·ÁÅ Ü»çÅ ÔË¢ ê¿ Ú »× Áé¹ Ã Åð Ôð ÃÅñ ÕÅðÇåÕ îÔÆé¶ ç¶ Ç´ôé ê¼Ö çÆ Úå¹ðæÆ ÇåæÆ ù ÕðòÅ ÚÏæ çÅ òðå ð¼ÇÖÁÅ Ü»çÅ ÔË¢ ÇÂà òÅð ÇÂÔ òðå AC ÁÕå±ìð Ççé òÆðòÅð ù ð¼ÇÖÁÅ ÜÅò¶×Å¢ ê±ÜÅ çÅ ô¹í Ãî» ôÅî @E.ED å¯ º @G.@C å¼Õ ÔË¢ ÇÂà Ççé Ú¿çðîÅ çÅ Ãî» @H.A@ Çî¿à ÔË¢ ÕðòÅ ÚÏæ çÅ òðå ñðÜ Úó·é ç¶ Ã 寺 ô¹ð± Õ悁ÇÂôéÅé Õð Õ¶ ÇÂà Ççé í×òÅé Çôò, ù¼ÖäŠù¼ÖÆ¢ Ô¼æ Çò¼Ú ׿×ÅÜñ ñË Õ¶ ç¶òÆ êÅðòåÆ, ôÌÆ ×ä¶ô å¶ ç¶òÇåÁ» çÅ ÇÃîðé Õ悁êÅäÆ ù ÇÂ¼Õ ÕÅðåÆÕ¶ï çÆ ê±ÜÅ ÕðéÆ Øó¶ Çò¼Ú êÅ Ççú¢ ÃÅðÅ Ççé òðå ð¼Ö¯¢ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ôÅî ù í×òÅé çÆ ê±ÜÅ Õ悁À¹é·» ù ÇÂÔ òðå ÕÅðÇåÕ îÔÆé¶ ð¯ñÆ, ÁÕôå, ë¹¼ñ, éò¶ÇçÁÅ ÁÅÇç çÆ Úå¹ðæÆ ù îéÅÇÂÁÅ Úó·Åú¢ ÕðòÅ ÚÏæ òðå çÆ ÕæÅ ê󷯢 Ü»çÅ ÔË¢ Ú¿çðîÅ ç¶Öä 寺 Ú¿çðîÅ Úó·é Óå¶ ÁðÇ×ÁÅ Õ悁êåÆ çÆ ìÅÁç ÁÏðå» ÛÅäéÆ Çò¼Ú ÁÅðåÆ Õ悁ÇÂà 寺 ìÅÁç êÅäÆ ñú¢ çÆòÅ ð¼ Ö Õ¶ Ú¿ ç ù ç¶ Ö çÆÁ» ܶ êåÆ-êåéÆ çÅ ÇêÁÅð ؼà Ç×ÁÅ Ôé¢ ÁÏðå» ÁÅêä¶ êåÆ ù ÔË å» ÕðòÅ ÚÏæ ç¶ Ççé AA ׯîåÆ Ú¼Õð ÛÅéäÆ ðÅÔÄ ç¶Ö Õ¶ òðå ñÅñ ð¿× ç¶ Çÿç±ð ç¶ â¼ì¶ ÓÚ ð¼Ö Õ¶ Øð ÓÚ ÇÕå¶ «ÕÅ Õ¶ ð¼Ö¯¢ ÇÂà À¹êÅÁ éÅñ Ôð åð·» Ö¯ñ·çÆÁ» Ôé¢ çÆÁ» êð¶ôÅéÆÁ» ÜñçÆ ç±ð Ô¯ ÜÅä×ÆÁ» å¶ ÇêÁÅð òè¶×Å¢

Ú º÷‰ Á≈ Ë≈«Ó’ «ÚÙÚ≈√

È≈È’, È≈È’ Á∂Ú ‹∆, Ï≈Ï≈ È≈È’ ¡Â∂ È≈È’Ù≈‘ ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ Çüֻ ç¶ êÇÔñ¶ ×¹ð± Ôé¢ ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ç¶ Áé¹ïÅÂÆ À¹é·» ù éÅéÕ, éÅéÕ ç¶ò ÜÆ, ìÅìÅ éÅéÕ Áå¶ éÅéÕôÅÔ ç¶ é»ò» éÅñ ÿì¯Çèå Õðç¶ Ôé¢ ÁÅú ÜÅäç¶ Ô» ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ç¶ ÜÆòé éÅñ ܹóÆÁ» A@ ×¼ñ»... A. ÃÌÆ ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ çÅ Üéî ÕÅðÇåÕ ô¹ÕñÅ ê±ðéÆîÅ ç¶ Ççé Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ Ôð ÃÅñ ÕÅðÇåÕ ê±ðéîÅ ç¶ Ççé éÅéÕ ç¶ò ÜÆ çÅ êÌÕÅô ê¹ðì îéÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔË¢ B. ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ç¶ ÇêåÅ çÅ é» îÇÔåÅ ÕŬ Áå¶ îÅåÅ çÅ é» ÇåÌêåÅ ç¶òÆ ÃÆ¢ éÅéÕ ç¶ò ÜÆ çÆ íËä çÅ é» éÅéÕÆ ÃÆ¢ C. ×¹ð± éÅéÕ ÜÆ ìÚêé 寺 ÔÆ ç¹ÇéÁÅòÆ ÇòÇôÁ» êÌåÆ À¹çÅÃÆé Ô¹¿ç¶ ÃÆ¢ ÇÂà 寺 ìÅÁç, À¹é·» é¶ ÁÅêäÅ ÃÅðÅ Ãî» ÁÅåÇîÕ ÇÚ¿åé Áå¶ ÃÇåÃ¿× ÇòÚ ÇìåÅÀ¹äÅ ô¹ð± ÕÆåÅ¢ D. ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ç¶ ìÚêé çÏðÅé ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÚîåÕÅðÆ ØàéÅò» òÅêðÆÁ», ÇÂÔ ò¶Ö Õ¶ ÇÕ Çê¿â ç¶ ñ¯Õ À¹é·» ù ìÌÔî ôÖÃÆÁå îéä ñ¼×¶¢ E. ×¹ ð ± éÅéÕ ç¶ ò ÜÆ é¶ ìÚêé å¯ º ÔÆ ð± ó · Æ òÅç ç¶ Çòð¹¼è ÿØðô çÆ ô¹ð±ÁÅå ÕÆåÆ¢ À¹Ô êÌ Ú ÅðÕ» ù À¹ é · » çÆÁ» ÕîÆÁ» ìÅð¶ ç¼ Ã ä ñÂÆ ìÔ¹ å ÃÅð¶ åÆðæ Õ¶ º çð» å¶ ÁÅÇÂÁÅ Áå¶ ñ¯Õ» ù Õ¼àóê¿æÆ å¯º ç±ð ðÇÔä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ¢ F. ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ çÅ ÇòÁÅÔ îÅåŠùñ¼ÖäÆ éÅñ ADHG ÇòÚ Ô¯ÇÂÁÅ¢ À¹é·» ç¶ ç¯ ê¹¼åð ÃÆ ÇÜé·» çÅ é» ôÌÆÚ¿ç Áå¶ ñÕôîÆÚ¿ç ÃÆ¢ G. ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ÕÇÔ¿ç¶ ÃÆ ÇÕ ð¼ì ÇÂ¼Õ ÔË

Áå¶ À¹Ã çÆ ê±ÜÅ ç¯ò» ÇÔ¿ç± î¹ÃñîÅé» ç¯ò» ñÂÆ ÔË¢ î±ðåÆ ê±ÜÅ, ìÔ¹-òÚé ù éÅéÕ é¶ ì¶ñ¯óÅ ÇÕÔÅ ÃÆ¢ À¹é·» ç¶ ÇòÚÅð» çÅ ÁÃð ÇÔ¿ç±Á» Áå¶ î¹ÃñîÅé ç¯ò» å¶ ÇêÁÅ¢ H. éÅéÕç¶ò ÜÆ ìÅð¶ ÇÂ¼Õ ÕÔÅäÆ ÕÅøÆ îôÔ±ð ÔË¢ ÇÂ¼Õ òÅð À¹é·» ç¶ ÇêåÅ é¶ ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ù ÕÅð¯ìÅð Õðé ñÂÆ B@ ð¹ÇêÁÅ Çç¼å¶ Áå¶ ÇÕÔÅ- ÇÂé·» B@ ð¹ÇêÁÅ éÅñ ÇÂ¼Õ Ã¼ÚÅ ÃÏçÅ Õ悁éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ÃÏçÅ Õðé ìÅÔð Úñ¶ ׶¢ ðÃå¶ ÇòÚ À¹é·» ù Ã¿å» çÆ ÇÂ¼Õ ÃíÅ ÇîñÆ¢ éÅéÕç¶ò ÜÆ B@ ð¹ê¶ çÅ í¯Üé Ã¿å» ù ÕðòÅ Õ¶ òÅêà êð嶢 ÇêåÅ ÜÆ é¶ ê¹¼ÇÛÁÅ- ÕÆ ÃÏçÅ ñË Õ¶ ÁÅÇÂÁÅ? À¹é·» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕÃÅè±Á» ù í¯Üé ÕðòÅÇÂÁÅ¢ ÇÂÔ ÁÃñ ÃÏçÅ ÔË¢ I. ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êðîÅåîÅ îé¹¼Ö ç¶ Ççñ ÇòÚ ò¼ÃçÅ ÔË, ܶ Ççñ ÇòÚ ì¶ðÇÔîÆ, éøðå, Çé¿ÇçÁÅ, ´¯è ÁÅÇç ÇòÕÅð Ô¯ä å» ÁÇÜÔ¶ îËñ¶ Ççñ ÓÚ êðîÅåîÅ ìËáä ñÂÆ ÇåÁÅð éÔÄ Ô¯ ÃÕ綢 A@. ×¹ð± éÅéÕ ÜÆ ÜÆòé ç¶ ÁÅÖðÆ êóÅÁ ÇòÚ ÕðåÅðê¹ð ÇòÚ òö¢ À¹é·» é¶ BE Ãå¿ìð AECI ù ÁÅêäÅ ç¶Ô ÇåÁÅ× Çç¼åÆ¢ ÁÅêäÆ îÏå 寺 êÇÔñ» À¹é·» é¶ ÁÅêä¶ Ú¶ñ¶ íÅÂÆ ñÅÔäÅ ù ÁÅêäÅ À¹ ¼ å ðÅÇèÕÅðÆ ÁË ñ ÅÇéÁÅ¢ ܯ ìÅÁç Çò¼Ú ×¹ð± Á¿×ç ç¶ò ç¶ é» éÅñ ÜÅä¶ ×¶¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2022

YouTube Shorts ˘ √Ó≈‡¯ØÈ ”⁄ «¬√ Â∑ª ’Ø éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)Ç¿ÃàÅ×ÌÅî çÆÁ» ðÆñ» 寺 ìÅÁç, ï±ÇàÀ±ì é¶ B@BA Çò¼Ú ۯචòÆâÆú÷ ê¶ô ÕÆå¶, À¹ç¯º 寺 ï±ÇàÀ±ì ôÅðàà ìÔ¹å îôÔ±ð ԯ¶ Ôé¢ ÇÂà Óå¶ å¹ÃÄ ÕÅî¶âÆ, ê̶ðäÅ, åÕéÅñ¯ÜÆ Ãî¶å ÃÅðÆÁ» ô̶äÆÁ» Çò¼Ú ۯචòÆâÆú ô¶Áð Õð ÃÕç¶ Ô¯¢ ÇÂÔ Û¯à¶ òÆâÆú ÕÂÆ òÅð ìÔ¹å ðÚéÅåîÕ Ô¹¿ç¶ Ôé Áå¶ ÁÕÃð òÅÇÂðñ Ô¯ Ü»ç¶ Ôé Áå¶ å¹ÃÄ ÇÂÔ Ã¯Ú ðÔ¶ Ô¯ò¯×¶ ÇÕ å¹ÃÄ ÇÂÔé» ï±ÇàÀ±ì ôÅðàà ù ç±Ü¶ êñ¶àëÅðî» Óå¶ ÁÅêä¶ ç¯Ãå» éÅñ ÇÕò¶º ûÞÅ Õð ÃÕç¶ Ô¯¢ ÇÂà ñÂÆ ÇÚ¿åÅ éÅ Õð¯ ÇÕªÇÕ Á¼ Ü ÁÃÄ å¹ Ô Åù ÇçÖÅò»×¶ ÇÕ å¹ Ã Ä ÁÅêä¶ ÁË º âðÅÇÂâ Áå¶ ÁÅÂÆúÁË Ã ÇâòÅÂÆû Óå¶ ï± Ç àÀ± ì ôÅðàà ù ÇÃðø Õ¹Þ ÕÇñ¼Õ» Çò¼Ú ÇÕò¶º âÅÀ±éñ¯â Õð ÃÕç¶ Ô¯ Áå¶ À¹Ôé» ù ÁÅêä¶ ç¯Ãå» éÅñ ûÞÅ Õð ÃÕç¶ Ô¯¢

¡À∫‚≈«¬‚ ”Â∂ Ô±«‡¿±Ï Ù≈‡√ ˘ «¬øfi ’Ø ‚≈¿±ÈÒØ‚

ÇÂ¼æ¶ ìÔ¹å ÃÅð¶ åðÆÕ¶ Ôé ÇÜé·» éÅñ å¹ÃÄ Android Çò¼Ú Youtube Shorts ù ÁÅêä¶ ø¯é Çò¼Ú âÅÀ±éñ¯â Õð ÃÕç¶ Ô¯¢ ÁÃÄ ÇÂÃç¶ ñÂÆ ÇÂ¼Õ òËìÃÅÂÆà çÆ òð寺 Õð»×¶¢ Ãí 寺 êÇÔñ» ÁÅêä¶ Á˺âðÅÇÂâ ÃîÅðàë¯é Óå¶ ï±ÇàÀ±ì ÁËê Ö¯ñ·¯¢ Ô¹ä, Ü篺 Õ¯ÂÆ Youtube Shorts òÆâÆú Ú¼ñ ÇðÔÅ Ô¯ò¶ å» ô¶Áð ìàé Óå¶ ÕÇñ¼Õ Õð¯ Áå¶ Çñ¿Õ ù ÕÅêÆ Õ悁Çëð shortsnoob.com Ö¯ñ·¯¢ Ô¹ä ôÅðàÃ ç¶ Çñ¿Õ ù ÃðÚ ìàé ç¶ Á¼×¶ òÅñ¶ Ö¶åð Çò¼Ú ê¶Ãà Õ悁Çëð ÃðÚ Óå¶ àËê Õ割 Ô¹ ä À¹ Ô Õ¹ Á ÅÇñàÆ Ú¹ ä ¯ ÇÜà Çò¼ Ú å¹ Ã Ä ÇÂÃù âÅÀ± é ñ¯ â ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ Áå¶ ÇÂà Óå¶ àËê Õ悁ÇÂ¼Õ òÅð Ü篺 å¹ÃÄ Õçî» çÆ êÅñäÅ Õðç¶ Ô¯, å» òÆâÆú Ú¼ñäÅ ô¹ð± Ô¯ Ü»çÅ ÔË¢ Ô¹ä ÇÂÃù âÅÀ±éñ¯â Õðé ñÂÆ Çå¿é Çì¿çÆÁ» Óå¶ àËê Õð¯ Áå¶ âÅÀ±éñ¯â Óå¶ ÕÇñ¼Õ Õ悁Թ ä òÆâÆú å¹ Ô ÅⶠÁË º âðÅÇÂâ ÃîÅðàë¯ é ÓÚ Ã¶ ò Ô¯ ÜÅò¶ × Æ¢ ÇÕðêÅ ÕðÕ¶ é¯à Õð¯ ÇÕ å¹ÃÄ ÇÂà ÁËêñÆÕ¶ôé ù êñ¶Ãà¯ð 寺 âÅÀ±éñ¯â ÕðÕ¶ òÆ òðå ÃÕç¶ Ô¯¢

Twitter Ô±˜˜ ˘ ’ «‘À ◊πøÓ≈‘, Òº◊≈ Úº‚∆¡ª ’Ó∆¡ª ¤πÍ≈¿π‰ Á≈ «¬Ò˜≈Ó WWW.NRI POST.COM

√≈«¬ß√ ¡À∫‚ ‡À’ÈØÒ∆˜∆

÷≈Ï ÍÃÁÙÈ ’≈È ’øÍÈ∆ ÂØ∫ Ï≈‘ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √∆ √≈Ï’≈ √πº«÷¡≈ Óπ÷∆ ˘

¡≈¬∆ÎØÈ ”Â∂ Ô±«‡¿±Ï Ù≈‡√ ˘ «¬øfi ’È≈ ‘À ‚≈¿±ÈÒØ‚

å¹ÔÅù iOS ñÂÆ ÇÂ¼Õ ò¼ÖðÆ ò˼ìÃÅÂÆà òðåä çÆ ñ¯ó êò¶×Æ, ÇÕªÇÕ ÇÂÔ å¹ÔÅâÆ Ã´Æé Óå¶ ÇüèÅ âÅÀ±éñ¯â ìàé ÇçÖŶ×Æ¢ å¹ÔÅù ç¼Ã ç¶Âƶ ÇÕ å¹ÃÄ ÇÂÃù Á˺âÌÅÇÂâ ñÂÆ òÆ ÇÂÃå¶îÅñ Õð ÃÕç¶ Ô¯¢ Ãí 寺 êÇÔñ» ÁÅêä¶ iOS ÃîÅðàë¯é Óå¶ Youtube ÁËê Ö¯ñ·¯¢ Ô¹ä, Ü篺 Õ¯ÂÆ Youtube Shorts òÆâÆú Ú¼ñ ÇðÔÅ Ô¯ò¶ å» ô¶Áð ìàé Óå¶ ÕÇñ¼Õ Õð¯ Áå¶ Çñ¿Õ ù ÕÅêÆ Õ悁ÇÂà 寺 ìÅÁç ytshorts.savetube.me úêé Õ悁Çëð Çñ¿Õ ê¶Ãà Õð¯ Áå¶ Get Video Óå¶ àËê Õ悁Çëð âÅÀ±éñ¯â Óå¶ àËê Õ悁ÇÂ¼Õ òÅð Ü篺 å¹ÃÄ ÁÇÜÔÅ Õð ñËºç¶ Ô¯, å» å¹ÃÄ ÇÂ¼Õ êÏê-Á¼ê ç¶Ö¯×¶ ܯ å¹ÔÅù òÆâÆú âÅÀ±éñ¯â Õðé ñÂÆ ÕÔ¶×Å¢ Çëð ç¹ìÅðÅ âÅÀ±éñ¯â Óå¶ àËê Õ悁å¹ÔÅâÅ òÆâÆú Ô¹ä å¹ÔÅⶠiPhone Óå¶ Files ÁËê Çò¼Ú ùð¼ÇÖÁå ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ ÇÂà åð·» å¹ÃÄ Õ¹Þ ÁÅÃÅé Õçî» Çò¼Ú ÁÅêä¶ Á˺âðÏÇÂâ Ü» ÁÅÂÆë¯é Óå¶ ï±ÇàÀ±ì ôÅðàà ù ÁÅÃÅéÆ éÅñ âÅÀ±éñ¯â Õð ÃÕç¶ Ô¯¢

éòÄ Çç¼ ñ Æ (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- îÅÂÆ´¯ìñÅÇ×¿× êñ¶àëÅðî àÇò¼àð ç¶ ÃÅìÕŠùð¼ÇÖÁÅ î¹ÖÆ é¶ Çò·Ãñìñ¯Áð ×òÅÔÆ Çò¼Ú çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ àÇò¼àð é¶ À¹êí¯×åÅò» Áå¶ ï±ÁËà ðË×±ñ¶àð» ù ÁÅêäÆ ÁÅéñÅÂÆé ùð¼ÇÖÁÅ ìÅð¶ ×¹¿îðÅÔ ÕÆåÅ ÔË, ܯ ÁËñé îÃÕ ç¶ ÖðÆççÅðÆ Çì¼à Óå¶ ÁçÅñåÆ ÕÅðòÅÂÆ ù êÌíÅÇòå Õð ÃÕçÅ ÔË¢ ÃÅìÕŠùð¼ÇÖÁÅ î¹ÖÆ êÆàð é¶ òÆ àÇò¼ à ð Óå¶ ëð÷Æ Áå¶ ÃêË î ÖÅÇåÁ» çÆ Ç×äåÆ

ù ؼà Õðé çÅ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÔË¢ å¹ÔÅù ç¼Ã ç¶Âƶ ÇÕ îÃÕ ç¶ êñ¶ à ëÅðî ù ÖðÆçä ñÂÆ À¹Ã çÆ DD ÇìñÆÁé âÅñð çÆ âÆñ ù ð¼ç Õðé çÅ Ãí 寺 ò¼âÅ ÕÅðé ëð÷Æ ÁÕÅÀ± º à ç¼ Ç ÃÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ¢ ÷ËàÕ¯ çÆ îÅðÕÆà òÅÚâÏ×, ÃÇÕúÇðàÆ÷ Á˺â ÁËÕÃÚ¶ºÜ ÕÇîôé ù çÅÇÂð ÕÆåÆ Çðê¯ðà Çò¼Ú, À¹é·» é¶ àÇò¼àð Óå¶ ÒÒñÅêðòÅÔÆ, ÜÅäÕÅðÆ ù ÜÅäì¹¼Þ Õ¶ Û¹êÅÀ¹ä, ðÅôàðÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ Áå¶ ñ¯ Õ å¿ å ð ñÂÆ Öåð¶ Ó Ó çÅ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ¢

å¹ Ô Åù ç¼ Ã ç¶ Â Æ¶ ÇÕ ÃÅìÕŠù ð ¼ Ç ÖÁÅ î¹ Ö Æ êÆàð ù ÖðÅì êÌ ç ðôé ñÂÆ Õ¿ ê éÆ å¯º Õ¼ã Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ À¹é·» é¶ ï±ÁËà ðË × ± ñ ¶ à ð» Áå¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» ù ÇÚåÅòéÆ Çç¼åÆ ÔË ÇÕ Õ¿êéÆ ê¹ðÅä¶ Ãðòð», Õ¿ÇêÀ±àð ÔîÇñÁ» ñÂÆ Õî÷¯ð ÃÅëàò¶Áð Áå¶ Õ¿êéÆ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» ç¹ÁÅðÅ ÔËÇÕ¿× çÆÁ» ÕÂÆ Õ¯Çôô» ù «ÕŪçÆ ÔË¢ ëÅÂÆÇñ¿× Çò¼Ú ÇÂÔ òÆ çÅÁòÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ àÇò¼àð ÃêËî Áå¶ ì¯àà éÅñ ñóé ñÂÆ ÁÅêä¶ À¹êí¯×åÅ ÁèÅð ù òèÅÀ¹ä ù åðÜÆÔ Çç¿çÅ ÔË¢ ÷ËàÕ¯ é¶ êñ¶àëÅðî Áå¶ ÇÂÃç¶ ÃÆÂÆú êðÅ× Á×ðòÅñ Óå¶ ÁÕŪà é¿ìð» Óå¶ ×ñå ÇìÁÅé ÜÅðÆ Õðé çÅ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕªÇÕ ÇÂÔ Õ¿ ê éÆ ç¶ ÁÕà Áå¶ î¹ ¼ ñ »Õä ù é¹ Õ ÃÅé êÔ¹ ¿ Ú Å¶ × Å Ü¶Õð ÃÔÆ ÜÅäÕÅðÆ ÜéåÕ Ô¯ Ü»çÆ ÔË¢ À¹Ôé» çÆ ëÅÂÆÇñ¿× ÇÂÔ çñÆñ Çç¿çÆ ÔË ÇÕ àÇò¼àð ìÔ¹å ÃÅð¶ À¹êí¯×åÅò» çÆ Çðê¯ðà ÕðçÅ ÔË ÇÜé·» å¼Õ ÇòÇ×ÁÅêé ç¹ÁÅðÅ êÔ¹¿ÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË. ÖÅå¶ çÆ ÁÃñ ÿÇÖÁÅ éÔÄ, ÇÂà ñÂÆ ÃêËî ì¯à» çÆ ÁÃñ ÜÅäÕÅðÆ À¹êñìè éÔÄ ÔË¢ å¹ÔÅù ç¼Ã ç¶Âƶ ÇÕ àÇò¼àð é¶ ÁÅêä¶ ÃÅìÕÅ òðÕð Óå¶ êñàòÅð Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÜËàÕ¯ ù ÜéòðÆ ÓÚ ì¶ÁÃð ñÆâðÇôê Áå¶ ÖðÅì êÌçðôé ñÂÆ éÏÕðÆ å¯º Õ¼ã Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ëðî é¶ ÇÂ¼Õ ÇìÁÅé Çò¼Ú ÇÕÔÅ ÇÕ àÇò¼àð Áå¶ ÃÅâÆ ×¯êéÆïåÅ Áå¶ â¶àŠùð¼ÇÖÁÅ ÁÇíÁÅû ìÅð¶ Ô¹ä å¼Õ ܯ òÆ ç¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË À¹Ô ÇÂ¼Õ Þ±áÆ ÕÔÅäÆ ÔË¢

’∆ ◊±◊Ò Âπ‘≈˘ Ú∆ Ì∂‹ «‘≈ Adult Ads? ’∆ ‘À «¬È∑ª È؇∆«Î’∂ÙȪ Á≈ ’≈È, Ú‹∑≈ ‹≈‰ ’∂ ‘Ø ‹≈˙◊∂ ‘À≈È éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÕÆ å¹ÔÅⶠéÅñ Õç¶ ÁÇÜÔÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÕ å¹ÔÅù ïôñ îÆâÆÁÅ ÁÕÅÀ±ºà Áå¶ ×±×ñ Óå¶ Õ¹Þ ÁôñÆñ Ü» Adult é¯àÆÇëÕ¶ôé Çîñ¶ Ô¯ä, ÇÜà éÅñ å¹ÃÄ ÁÃÇÔÜ îÇÔñà ԯ¶ Ô¯ò¯×¶¢ ܶ Ô», å» å¹ÃÄ ÃÔÆ Ü×·Å Óå¶ Ô¯¢ ïôñ îÆâÆÁÅ êñ¶àëÅðî å¶ ×±×ñ ܶ å¹ÔÅù Adult îËÃ¶Ü Ü» é¯àÆÇëÕ¶ôé í¶Ü ÇðÔÅ ÔË å» ÇÂà çÅ ÕÅðé ÇÂé·» çÅ ÁËñׯÇðèî Ô¹¿çÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÁËñׯÇðèî ÖêåÕÅð» ç¶ ÇòÔÅð Áé¹ÃÅð Õ¿î ÕðçÅ ÔË¢ ÇÂà çÅ îåñì ÔË ÇÕ å¹ÃÄ ×±×ñ Óå¶ Ü¯ òÆ ÃðÚ Õð ðÔ¶ Ô¯ Ü» ç¶Ö ðÔ¶ Ô¯, À¹Ã ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ ÔÆ å¹ÔÅù ÇÂôÇåÔÅð ÇçÖŶ Ü»ç¶ Ôé¢Ç¿àðé˼à å¶ Ã¯ôñ îÆâÆÁÅ Á¼Ü-Õ¼ñ· ÃÅâÆ Ç÷¿ç×Æ çÅ ÁÇÔî ÇÔ¼ à Šìä ׶ Ôé¢ ÁÃÄ ÁÅêäÅ Ç÷ÁÅçÅåð Ãî» ÁÅéñÅÂÆé ÇìåÅªç¶ Ô»¢ éòÄ Çðê¯ðà ÓÚ ÇÂÔ òÆ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂÕ íÅðåÆ À¹êí¯×åÅ ÁÅêä¶ ë¯ é Óå¶ ÁÏ Ã åé D å¯ º E Ø¿ à ¶ ÇìåŪçÅ ÔË ¢ ÁÇÜÔ¶ ÓÚ ÁÃÄ ÁÅéñÅÂÆé ÕÆ ÃðÚ Õð ðÔ¶ Ô», ÇÂÔ ÷ð±ðÆ Ô¯ Ü»çÅ ÔË¢ ÇÕªÇÕ å¹ÔÅⶠç¹ÁÅðÅ Ö¯ÜÆ ×ÂÆ Ãî¼×ðÆ å¹ÔÅâÆ Ö¯Ü ÇÃëÅðô çÅ ÁÅèÅð ìä Ü»çÆ ÔË¢ ÇÂÔ ÇÂà ñÂÆ ÔË ÇÕªÇÕ êñ¶àëÅðî çÅ ÁËñׯÇðèî ÁÇÜÔÅ ÔÆ Õ¿î ÕðçÅ ÔË¢

«’Ú∂∫ ’øÓ ’Á≈ ‘À ¡ÀÒ◊Ø«ËÓ? Ôð ï ô ñ îÆâÆÁÅ Áå¶ ìÌÅÀ±ÇÜ¿× êñ¶àëÅðî ÁÅêä¶ ï±÷ð÷ çÆ î¹¼ãñÆ ÜÅäÕÅðÆ Óå¶ é÷ð ð¼Öç¶ Ôé¢ ÇÂà çÅ îåñì ÔË ÇÕ å¹ÃÄ ÕÆ ÃðÚ Õð ðÔ¶ Ô¯ Ü» ÇÕà åð·» çÆ Ãî¼×ðÆ ç¶Ö ðÔ¶ Ô¯, À¹é·» Õ¯ñ ÇÂà çÆ ê± ð Æ ÜÅäÕÅðÆ Ô¹ ¿ ç Æ ÔË ¢ ÇÂÃ ç¶ Áé¹ÃÅð ÔÆ ÇÂé·» êñ¶àëÅðî» ù å¹ Ô Åù é¯ à ÆÇëÕ¶ ô é í¶ Ü äÅ ê˺çÅ ÔË, ÇÕªÇÕ À¹é·» çÅ ÁËñׯÇðèî ÇÂà åð·» ÔÆ Õ¿î ÕðçÅ ÔË¢

«’™ ¡≈™Á∂ ‘È ¡‚Ò‡ È؇∆«Î’∂ÙÈ?

ÕÂÆ ï±÷ð÷ é¶ ÇôÕÅÇÂå ÕÆåÆ ÔË ÇÕ ×±×ñ À¹é·» ù Adult Ãî¼×ðÆ í¶ÜçÅ ÔË¢ ÕÆ ×±×ñ ÜÅäì¹¼Þ Õ¶ å¹ÔÅù ÇÂÔ Ãî¼×ðÆ Ü» ÇÂôÇåÔÅð í¶ÜçÅ ÔË? éÔÄ, ÁÇÜÔÅ ÇÂà ñÂÆ Ô¹¿çÅ ÔË ÇÕªÇÕ å¹ÃÄ ×ñåÆ éÅñ ÇÕö ÁÇÜÔÆ òË ¼ ì ÃÅÂÆà Óå¶ ÕÇñ¼ Õ ÕÆåÅ ÔË Ü¯ Áâñà Õ¿à˺à ê¶ô ÕðçÆ ÔË, ÇÜà ÕÅðé ×±×ñ å¹ÔÅâÆ ÇêÛñÆ ÃðÚ Áé¹ÃÅð å¹ÔÅù ñÚéÅò» í¶ÜçÅ ÔË¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ Ã¯ôñ îÆâÆÁÅ êñ¶àëÅðî òÆ ÇÂà ÁËñׯÇðèî ù ëÅñ¯ Õðç¶ Ôé¢

Gmail ”⁄ √ÍÀÓ ¬∆Ó∂Òª ˘ «¬√ Â∑ª ’ √’Á∂ ‘Ø ÏÒ≈’, «¬ºÊ∂ ‹≈‰Ø ͱ≈ Â∆’≈?

éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÜÆî¶ñ Çòôò ê¼èð Óå¶ Ãí 寺 ò¼è òðåÆ Ü»çÆ ÂÆî¶ñ öòÅ Çò¼Ú¯º Ǽ Õ ÔË ¢ ÔÅñ»ÇÕ, Gmail À¹ ê í¯ × åÅò» ç¶ ÇÂéìÅÕà 寺 ÃêËî ù ìÅÔð ð¼Öä Çò¼Ú îçç Õðé ñÂÆ Çìñà-ÇÂé Çëñàð» ç¶ éÅñ ÁŪçÅ ÔË¢ Çëð òÆ ÇÕö åð·» ÃêËî ÂÆî¶ñ» Ü» ÇëÇô¿× ÂÆî¶ñ» å¹ÔÅâÆ ÇâòÅÂÆà Çò¼Ú ÁŪçÆÁ» Ôé¢ ÇÂà ÃÇæåÆ Çò¼Ú, ÜÆî¶ñ Õ¯ñ ÇÂ¼Õ åðÆÕÅ ÔË ÇÜÃçÆ òð寺 ÕðÇçÁ» À¹êí¯×åÅ ÃêËî Áå¶ ÇëÇô¿× ÂÆî¶ñ çÆ Çðê¯ðà Õð ÃÕç¶ Ôé, éÅñ ÔÆ À¹Ôé» ÖÅÇåÁ» ù ìñÏÕ Õð ÃÕç¶ Ôé ܯ ÖåðéÅÕ ÂÆî¶ñ û޶ Õðç¶ Ôé¢ ÇÂÃ å¯ º ÇÂñÅòÅ, ÜÆî¶ ñ Çò¼ Ú Ç¼ Õ Çòô¶ ô åÅ òÆ ôÅîñ ÔË Ü¯ À¹êí¯×åÅò» ù À¹Ôé» ×±×ñ ÁÕÅÀ±ºàà 寺 ÁéÃìôÅÂÆì Õðé ç¶ ï¯× ìäŪçÆ ÔË Ü¯ À¹Ôé» ù ìÔ¹ å ÃÅðÆÁ» îÅðÕÆÇà¿ × ÂÆî¶ ñ » í¶ Ü ç¶ Ôé¢ ìñÅÕ ÂÆî¶ñ êå¶ å¯º ìÅÁç Õ¯ÂÆ òÆ ÂÆî¶ ñ À¹ ê í¯ × åÅò» ç¶ ÃêË î ë¯ ñ âð» Çò¼Ú âÇñòð ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ¢ éÅñ ÔÆ, Ü篺 å¹ÃÄ ÃêËî çÆ Çðê¯ðà Õðç¶ Ô¯, å» Google ÂÆî¶ñ çÆ ÇÂ¼Õ ÕÅêÆ êÌÅêå Õð¶×Å Áå¶ íÇò¼Ö Çò¼Ú Ô¯ð À¹êí¯×åÅò» ù ÃêËî 寺 ìÚÅÀ¹ä ñÂÆ ÇÂÃçÆ Ü»Ú Õð ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ, ܶÕð å¹ÔÅù ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÃêËî Ü» ô¼ÕÆ ÂÆî¶ñ» Çîñ ðÔÆÁ» Ôé, å» å¹ Ã Ä ÇÂÔé» Õçî» çÆ êÅñäÅ ÕðÕ¶ Gmail Çò¼Ú ÃêËî ÂÆî¶ñ» ù ìñÅÕ Õð ÃÕç¶ Ô¯¢

‚À√’‡≈Í ”Â∂ ‹∆Ó∂Ò «Úº⁄ √ÍÀÓ ¡≈¬∆˙¡À√ ¡ÀÍ ≈‘ƒ ¬∆Ó∂Òª ˘ «’Ú∂∫ ’È≈ ‘À ÏÒ≈’ ‹∆Ó∂Ò «Úº⁄ √ÍÀÓ ¬∆Ó∂Òª Ãí å¯ º êÇÔñ» ÁÅêä¶ Õ¿ Ç êÀ± à ð Óå¶ ÜÆî¶ñ Ö¯ñ·¯¢ Çëð À¹Ã í¶Üä òÅñ¶ çÆ ˘ «’Ú∂∫ ’È≈ ‘À ÏÒ≈’ ÂÆî¶ñ Ö¯ñ·¯ ÇÜà ù å¹ÃÄ ìñÅÕ ÕðéÅ

ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯¢ Çëð À¹¼êð üܶ êÅö C Çì¿çÆÁ» Óå¶ ÕÇñ¼Õ Õð¯ Á¿å Çò¼Ú Block (Sender) Óå¶ ÕÇñ¼Õ Õ悁Á˺âðÅÇÂâ ÁËê ðÅÔÄ ÜÆî¶ñ Çò¼Ú ÃêËî ÂÆî¶ñ» ù ÇÕò¶º ìñÅÕ ÕðéÅ ÔË¢ Ãí 寺 êÇÔñ», ÁÅêä¶ Á˺âðÅÇÂâ ë¯é Ü» àËìñ¶à Óå¶ ÜÆî¶ñ ÁËê Ö¯ñ·¯¢ Çëð À¹Ã í¶Üä òÅñ¶ çÆ ÂÆî¶ñ Ö¯ñ·¯ ÇÜà ù å¹ÃÄ ìñÅÕ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯¢ Çëð À¹¼êð üܶ êÅö Çå¿é Çì¿çÆÁ» Óå¶ ÕÇñ¼Õ Õ悁Çëð Block (Sender) Óå¶ ÕÇñ¼Õ Õð¯¢

Ãí 寺 êÇÔñ» ÁÅêä¶ ë¯é Óå¶ ÜÆî¶ñ ÁËê Ö¯ñ·¯¢ Çëð À¹Ã í¶Üä òÅñ¶ çÆ ÂÆî¶ñ Ö¯ñ·¯ ÇÜà ù å¹ÃÄ ìñÅÕ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯¢ Çëð À¹¼êð üܶ êÅö C Çì¿çÆÁ» Óå¶ ÕÇñ¼Õ Õð¯ Á¿å Çò¼Ú Block (Sender) Óå¶ ÕÇñ¼Õ Õ悁ÜÆî¶ ñ Çò¼ Ú ÃêË î ÂÆî¶ ñ » çÆ Çðê¯ ð à ÇÕò¶ º Õðƶ ¢ Ãí 寺 êÇÔñ» ÁÅêä¶ Õ¿ÇêÀ±àð Ü» î¯ìÅÂÆñ Óå¶ ÜÆî¶ñ Ö¯ñ·¯¢ Ô¹ä À¹Ã í¶Üä òÅñ¶ çÆ ÂÆî¶ñ Ö¯ñ·¯ ÇÜÃçÆ å¹ÃÄ Çðê¯ðà ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯¢ Çëð À¹¼êð üܶ êÅö, Ô¯ð ÇòÕñê Ú¹ä¯ (ܶ å¹ÃÄ Õ¿ÇêÀ±àð çÆ òð寺 Õð ðÔ¶ Ô¯ å» ÇÂà êóÅÁ ù Û¼â¯) Á¿å Çò¼Ú ÃêËî çÆ Çðê¯ðà Õð¯ ù ڹ䯢

Î∂√Ïπº’ «È¿±˜ Î∆‚ ”⁄ Úº‚∆ ◊ÛÏÛ, √ÀÒ∆«ÏÇ∆˜ ÍØ√‡ È≈Ò Ì«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ÍÒ∂‡Î≈Ó RAVI HANDA

GANESH HANDA

éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- Öìð» ÁÅ ðÔÆÁ» Ôé ÇÕ ë¶Ãì¹¼Õ ÇÂà Ã ÁÅêä¶ ÁÜÆì ÁÅÀ±à¶Ü çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ðÔÆ ÔË¢ ï±Á˼à Áå¶ ï±Õ¶ Çò¼Ú Ô÷Åð» À¹êí¯×åÅò» é¶ Çðê¯ðà ÕÆåÆ ÔË ÇÕ À¹ é · » çÆ ÇéÀ± ÷ ëÆâ Çò¼ Ú Õ¹ Þ ×ñå ÔË , ܯ ÇÕ ÁË Ç îéî, ÇìñÆ ÁÅÂÆÇñô å¶ òé âÅÇÂðËÕôé òð×ÆÁ» îôÔ±ð ÔÃåÆÁ» ù í¶ÜÆÁ» ×ÂÆÁ» îôÔ±ð ê¯Ãà» éÅñ ÁÜÆì åÏð Óå¶ íÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÁÅÀ±à¶Ü ÇâàËÕôé ò˼ìÃÅÂÆà DownDetector é¶ íÅðåÆ À¹êí¯×åÅò» çÆÁ» Ã˺Õó¶ Çðê¯ðà» òÆ çðÜ ÕÆåÆÁ» Ôé¢ ÇÕðêÅ ÕðÕ¶ ÇèÁÅé Ççú ÇÕ À¹é·» ù òÆ ÇÂö Ãî¼ÇÃÁÅ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÇêÁÅ ÔË¢ Ü篺 ÇÕ íÅðå Çò¼Ú Çðê¯ðà» Ã˺ÕÇóÁ» Çò¼Ú Ôé, ÁîðÆÕÅ Áå¶ ï±Õ¶ çÆÁ» Çðê¯ðà» Ô÷Åð» Çò¼Ú Ôé¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2021

www.nripost.com

ÓÈØß‹È

ÙË≈ ’ͱ Á∆ «¬’ ÍØ√‡ ¡ÀÓ¡ÀÓ¡À√ Ò∆’ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Âø◊∂ È∂ Ó⁄≈«¬¡≈ «‘Ò’≈ È≈Ò Íؘ Á∂‰ ”Â∂ ‡ÃØÒ ‘ج∆ ¡ø‹Ò∆ ¡ØÛ≈ ìÂÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- Õ¹Þ ÁÇÜÔÆÁ» ÁÇíé¶åðÆÁ» Ôé ܯ ì¯ ñ âéË ¼ Ã å¯ º ÇÂñÅòÅ ðòÅÇÂåÆ «¼ Õ ÓÚ êÌ ô ¿ à ջ å¶ çðôÕ» çÅ Ççñ Çܼå ñ˺çÆÁ» Ôé¢ Ü篺 À¹Ô ÃÅó·Æ Ü» ñà ç¶ éÅñéÅñ î¼æ¶ Óå¶ Çì¿çÆ å¶ Þ¹îÇÕÁ» ÓÚ é÷ð ÁŪçÆ ÔË å» À¹Ô ÁÅêä¶ êÌô¿ÃÕ» ù ÕÅÇÂñ Õð Çç¿çÆ ÔË¢ ÇÂö åð·» Ü篺 êð¿êðÅ×å ÁòåÅð çÆ ×¼ñ ÁŪçÆ ÔË å» ìÅñÆò¹¼â ç¶ îôÔ±ð ÖñéÅÇÂÕ çÆ èÆ å¶ êÿçÆçÅ ÁÇíé¶åðÆ ôðèÅ Õê±ð ù¿çð ÇçÖÅÂÆ Çç¿çÆ ÔË¢ ÔñÕ¶ ð¿× çÆ ÇñêÃÇàÕ, î¼æ¶ Óå¶ Çì¿çÆ Áå¶ î¹¿çðÆ òÅñÆÁ» Þ¹îÇÕÁ» ç¶ éÅñ-éÅñ ÁÅó± ð¿× çŠñà êÇÔé Õ¶ ôðèÅ ìÅñÅ ìÔ¹å Ö±ìñðå ñ¼× ðÔÆ ÔË¢ À¹Ã ç¶ ÇÚÔð¶ Óå¶ ÇÖ¼ñð¶ Þðé¶ çðôÕ» ù ÕÅÇÂñ Õðé ñÂÆ ÕÅëÆ Ôé¢ ôðèÅ Õê±ð ç¶ ÃàÅÂÆñ Áå¶ ëËôé ù Ôð Õ¯ÂÆ êÿç Õð ÇðÔÅ ÔË, ܯ ÇÕ ÃèÅðé 寺 ñà Çò¼Ú ìÔ¹å Ö±ìñðå ñ¼× ðÔÆ ÔË¢ À¹é·» çÆ ÇÂà ê¯Ãà Óå¶ ëËé÷ ç¶ Õ¹î˺àà òÆ ÕÅëÆ ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂÔ áÆÕ ÔË, ôðèÅ Õê±ð ÁÅêä¶ Ôð «¼Õ éÅñ êÌô¿ÃÕ» çÅ Ççñ ÇܼåäÅ Ú¿×Æ åð·» ÜÅäçÆ ÔË å¶ ÁÅêä¶ îéî¯ÔÕ êÌ ç ðôé éÅñ ÃÅÇðÁ» ù êÌ í ÅÇòå ÕðçÆ ÔË ¢ ï ô ñ îÆâÆÁÅ Óå¶ ÖÅà åÏð Óå¶ ÁËÕÇàò ðÇÔä òÅñÆ ôðèÅ ÁÕÃð ÁÅêä¶ ë¯à¯ô±à 寺 êÌô¿ÃÕ» ñÂÆ Õ¹Þ éò» àð˺â ñË Õ¶ ÁŪçÆ ÔË¢ ôðèÅ é¶ Õ± ÁËê Óå¶ ÁÅêäÆ ìÔ¹å ÔÆ Ö±ìñðå ðòÅÇÂåÆ «¼Õ ô¶Áð ÕÆåÆ ÔË¢ À¹Ã ç¶ ÔÅñÆÁÅ ÁòåÅð ù ç¶Öç¶ Ô¯Â¶, À¹Ã çÆ òÅñÅ çÆ ðòÅÇÂåÆ Çç¼Ö Çò¼Ú ù¿çðåÅ çÅ Á¿çÅ÷Å ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Ü¯ å¹ÔÅⶠÇçñ» ù òÆ Çܼå ñò¶×Æ, ÁÃÄ òÅÁçÅ Õðç¶ Ô»¢

¡≈͉∂ ‘ ´º’ È≈Ò ÍÃÙø√’ª Á≈ «ÁÒ «‹ºÂ‰≈ ⁄ø◊∆ Â∑ª ‹≈‰Á∆ ‘À ÙË≈ ’ͱ...

ìÂÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÁçÅÕÅðÅ åÅêÃÆ ê¿é± çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇÔ¿çÆ Çëñî» ç¶ ìÅÂÆÕÅà çÅ Úñé Ô¹ä ÇÂ¼Õ î÷ÅÕ ìä Õ¶ ðÇÔ Ç×ÁÅ ÔË, ÇÜà Çò¼Ú çðôÕ» çÆ ÃîÞ Áå¶ À¹é·» çÅ ê¼Ö Çé×±äÅ Õð Çç¼å¶ ׶ Ôé¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ åÅêÃÆ çÆ Çëñî Òç¯ìÅðÅÓ ÇÃé¶îÅØð» Çò¼Ú ÇðñÆ÷ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË, ÇÜà çÅ Çéðç¶ôé Áé¹ðÅ× Õôïê é¶ ÕÆåÅ ÔË¢ ÁçÅÕÅðÅ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Ô¹ä À¹Ã ù ïôñ îÆâÆÁÅ ðÅÔÄ ëËñÅÂÆÁ» ÜÅä òÅñÆÁ» õìð» å¿× éÔÄ ÕðçÆÁ»¢ ÁçÅÕÅðÅ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË, ÒÜ篺 ìÅÂÆÕÅà òð׶ Ã¼ç¶ ð¯÷ÅéÅ Çîñä ñ¼×ä å» ÇÂé·» çÅ ÁÃð Ô¯äÅ ì¿ç Ô¯ Ü»çÅ ÔË å¶ ÇÂÔ Ã¼ç¶ ì¶ÕÅð Ô¯ Ü»ç¶ Ôé¢ î˺ Çëñî Ü×å Çò¼Ú ÇÕö Ô¯ð ìÅð¶ Õ¹Þ éÔÄ ÕÇÔ ÃÕçÆ, êð î¶ð¶ å¶ Áé¹ðÅ× ñÂÆ Ô¹ä ÇÂÔ Úñé ÇÂ¼Õ î÷ÅÕ ìä Ú¹¼ÇÕÁÅ ÔË¢Ó ÇÂà îÏÕ¶ Çëñî Òç¯ìÅðÅÓ ç¶ B@AH Çò¼Ú ÁÅÂÆ ÃêËÇéô Çëñî ÒÇîðÅÜÓ çÆ éÕñ Ô¯ä çÆÁ» õìð» çÅ Ö¿âé ÕðÇçÁ» ÁçÅÕÅðÅ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÃÅâÆ Çëñî çÆ ÕÔÅäÆ îÅðÚ B@AH Çò¼Ú Á¿Çåî ð±ê ñË Ú¹¼ÕÆ ÃÆ, ÜçÇÕ À¹Õå ÃêËÇéô Çëñî éò¿ìð B@AH Çò¼Ú ÇðñÆ÷ Ô¯ÂÆ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ Òç¯ìÅðÅÓ éÅ å» ÇÂà Çëñî çÆ éÕñ ÔË å¶ éÅ ÔÆ ÇÂà 寺 êÌíÅÇòå ÔË¢Ó

«√¯ ⁄πÒÏπÒ∆ ‘∆ È‘ƒ ÍÁ∂ ”Â∂ «ÚÒ∂È Ú∆ ω ⁄πº’∆ ‘À ’≈‹ØÒ î¹¿ìÂÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ÕÅܯñ À¹Ô ìÅñÆò¹¼â ÁÇíé¶åðÆ ÔË, ÇÜÃ ç¶ êÌô¿ÃÕ Ã´Æé Óå¶ ÁÅªç¶ ÔÆ À¹Ã 寺 é÷ð» éÔÄ ÔàÅ ÃÕ綢 À¹Ã çÆ ÁçÅÕÅðÆ ç¶ éÅñ-éÅñ ñ¯Õ À¹Ã ç¶ Ú¹ñì¹ñ¶ ÃàÅÂÆñ ù òÆ êÿç Õðç¶ Ôé¢ ÕÅÜñ é¶ ÁÅêä¶ ÕðÆÁð ÓÚ ÇÂÕ å¯º òè Õ¶ ÇÂÕ Ã¹êðÇÔ¼à Çëñî» Çç¼åÆÁ»¢ ôÅÔð¹Ö ÖÅé éÅñ À¹é·» çÅ ð¯î»Ã ñ¯Õ» ù Ç¿éÅ êÿç ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ ÁÃñ Ç÷¿ç×Æ ÓÚ òÆ êÌô¿ÃÕ ç¯ò» ù ÇÂռᶠç¶ÖäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ãé¢ ÕÅÜñ çÆ ê̯ëËôéñ Áå¶ Çé¼ÜÆ Ç÷¿ç×Æ éÅñ ܹóÆÁ» Õ¹Þ ÖÅà ׼ñ»... ÕÅܯñ ìÅñÆò¹¼â çÆ Ã¹êðÇÔ¼à ÁçÅÕÅðÅ ÔË¢ À¹é·» é¶ ÁÅêä¶ ÕðÆÁð ÓÚ Ô¹ä åÕ ÇÂÕ å¯º ò¼è ùêðÇÔ¼à Çëñî» Çç¼åÆÁ» Ôé¢ Á¼Ü òÆ Ü篺 ÕÅܯñ êðç¶ Óå¶ ÁŪçÆ ÔË å» çðôÕ À¹Ã ù ç¶Öç¶ ÔÆ ðÇÔ¿ç¶ Ôé¢ êð ÕÆ å¹ÃÄ ÜÅäç¶ Ô¯ ÇÕ ÕÅܯñ ÃÕ±ñ ç¶ Ã 寺 ÔÆ ÁËÕÇà¿× ÕðçÆ ÁÅ ðÔÆ ÔË¢ ÕÅܯñ Ü篺 ÇÃðë AF ÃÅñ çÆ ÃÆ å» À¹Ãé¶ ÁÅêäÆ êÇÔñÆ Çëñî Òì¶Ö¹çÆÓ ÃÅÂÆé ÕÆåÆ ÃÆ¢ À¹é·» ù ÁÅêäÆ êÇÔñÆ ÔÆ Çëñî ÓÚ ÕÅëÆ ÇêÁÅð ÇîÇñÁÅ ÃÆ¢ êð ìÅ÷Æ×ð çÆ ÃëñåŠ寺 ìÅÁç ÕÅÜñ é¶ ÃÕ±ñ Û¼â Çç¼åÅ¢ ܶÕð ôÅÔð¹Ö ÖÅé ìÅñÆò¹¼â ç¶ ð¯î»Ã ç¶ ìÅçôÅÔ Ôé å» ÕÅÜñ ÇÔ¿çÆ ÇÃé¶îÅ çÆ ð¯î»Ã çÆ ðÅäÆ ÔË¢ ôÅÔð¹Ö ÖÅé Áå¶ ÕÅܯñ çÆ Ü¯óÆ é¶ ÓÕíÆ Ö¹ôÆ ÕíÆ ×î, Õ¹Û Õ¹Û Ô¯åÅ ÔË, ìÅ÷Æ×ð, ÇçñòÅñ¶ ç¹ñÔéÆÁÅ ñ¶ ÜŶº×¶ Áå¶ ÇçñòÅñ¶Ó òð×ÆÁ» Çëñî» Çç¼åÆÁ»¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÕÅܯñ é¶ Õçî-çð-Õçî ò¼Ö-ò¼Ö ÇÕðçÅð» éÅñ êÌô¿ÃÕ» çÅ Ççñ ÇܼÇåÁÅ ÔË¢ ÇÃðë ÔÆð¯ÇÂé ÔÆ éÔÄ Ãׯº À¹Ã ù êðç¶ Óå¶ ÖåðéÅÕ ÖñéÅÇÂÕ ç¶ ð±ê ÓÚ òÆ ÕÅëÆ êÿç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ìÏìÆ Ççúñ Áå¶ îéÆôÅ Õ¯ÇÂðÅñÅ çÆ Çëñî Ò×¹êåÓ ÓÚ éË׶Çàò ÇÕðçÅð ÇéíÅÀ¹ä òÅñÆ ÕÅܯñ ù éË׶Çàò ð¯ñ ÓÚ òÆ êÌô¿ÃÕ» çÅ ÕÅëÆ ÇêÁÅð ÇîÇñÁÅ ÔË¢ÕÅܯñ çÆ ê̶î ÕÔÅäÆ ìÔ¹å ÇçñÚÃê Áå¶ ÇëñîÆ ÔË¢ ÕÅܯñ Áå¶ Áܶ ç¶ò×é çÆ êÇÔñÆ î¹ñÅÕÅå ÕÅëÆ éëðå íðÆ ÃÆ¢ ç¯ò¶º êÇÔñÆ òÅð ÓÔÃàñÓ ç¶ Ã˼à Óå¶ Çîñ¶ Ãé¢ ÇÜ¼æ¶ ÕÅܯñ é¶ Ü篺 êÇÔñÆ òÅð Áܶ ç¶ò×é çÅ ÇÚÔðÅ ç¶ÇÖÁÅ å» À¹Ô ÇÂ¼Õ Õ¯é¶ Çò¼Ú ìËáÆ ÃÆ¢ Áܶ ç¶ò×é ù ç¶Ö Õ¶ ÕÅܯñ é¶ ÁÅêä¶ Çéðç¶ôÕ ç¶ ÃÅÔîä¶ A@ Çî¿à åÕ ì¹ðÅÂÆÁ» ÕÆåÆÁ»¢ ÇÂà ñÂÆ Ü篺 Áܶ òÆ ÕÅܯñ ù Çîñ¶ å» À¹é·» ù À¹Ô ìÔ¹å Ô¿ÕÅðÆ ñ¼×Æ¢ ÔÅñ»ÇÕ Ü篺 ç¯Ô» ù ÇÂÕ-ç±Ü¶ çÅ êåÅ ñ¼×Å å» À¹é·» é¶ ÇÂÕ-ç±Ü¶ ù Ççñ ç¶ Çç¼åÅ Áå¶ ÃÅñ AIII ÓÚ ç¯Ô» é¶ ÇòÁÅÔ Õð ÇñÁÅ¢ ç¯ò» ç¶ ç¯ ì¼Ú¶ ÇéÁÅÃÅ Áå¶ ï¹× Ôé¢ ÇÂ¼Õ Ãî» ÃÆ Ü篺 ÕÅܯñ ù Çëñî» çÆ ÇÔ¼à îôÆé î¿ÇéÁÅ Ü»çÅ ÃÆ¢ À¹Ã é¶ Ü¯ òÆ Çëñî ÕÆåÆ À¹Ô ùêðÇÔ¼à Ô¯ò¶×Æ¢ ÕÅܯñ íÅò¶º Ô¹ä Çëñî» ÓÚ Ø¼à é÷ð ÁŪçÆ ÔË êð Á¼Ü òÆ Çëñî» ÓÚ À¹Ã çÆ î¿× ؼà éÔÄ Ô¯ÂÆ ÔË¢ ÕÅܯñ Á¼Ü òÆ ÇÂ¼Õ Çëñî ñÂÆ D 寺 E Õð¯ó ð¹ê¶ çÆ î¯àÆ ëÆà ñ˺çÆ ÔË¢

¡ÈπÍÓ ÷∂ È∂ ¡≈«Ó ÷≈È ˘ Ô≈Á «ÁÚ≈¬∆ Íπ≈‰∆ ◊ÒÂ∆

ç¶ô Óå¶ ÕÆåÆÁ» ê¹ðÅäÆÁ» Çà¼êäÆÁ» çÅ î÷ÅÕ À¹âÅÇÂÁÅ¢ ÃÅñ B@AE ÓÚ ÁÅÇîð é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ô íÅðå ÓÚ Ô¯ ðÔÆÁ» ÚÆ÷» 寺 ÇÚ¿åå Ôé¢ ÁÇíé¶åÅ é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ, ÒÒÜ篺 î˺ Øð Çò¼Ú ÇÕðé éÅñ ×¼ñ ÕðçÅ Ô» å» À¹Ô ÕÇÔ¿çÆ ÔË, ÒÒÕÆ ÃÅù íÅðå Û¼â ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË?ÓÓ ÇÕðé ñÂÆ ÇÂÔ ò¼âÅ ÇìÁÅé ÔË¢ À¹Ô ÁÅêä¶ ì¼Ú¶ ù ñË Õ¶ ÇÚ¿åå ÔË¢ À¹Ô âðçÆ ÔË ÇÕ ÃÅⶠÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ çÅ îÅÔÏñ ÇÕÔ¯

àÅê Áå¶ ÜÆéà êÇÔéÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ Á¿ÜñÆ ç¶ Û¯à¶ ´Ïê àÅê ù ç¶Ö Õ¶ ñ¯Õ ÕÅëÆ ×¹¼Ã¶ ÓÚ ÁŠ׶ Áå¶ À¹é·» ù ÷ìðçÃå à̯ñ ÕðéÅ ô¹ð± Õð Çç¼åÅ¢ ñÅÕ-Á¼ê î¹ÕÅìñ¶ìÅ÷ çÆ ÇÂà òÆâÆú ù ç¶Ö Õ¶ ñ¯Õ» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔ¶ Õ¼êó¶ êÇÔé Õ¶ Çåð¿×Å ñÇÔðÅÀ¹äÅ ÃÅⶠç¶ô ç¶ Þ¿â¶ çÅ ÁêîÅé ÔË¢ å» ÇÕö é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô Çåð¿×Å ÇçÖÅ ÇðÔÅ ÔË Ü» Ö¹ç¢ å» ÇÂ¼Õ ç±Ü¶ é¶ ÇñÇÖÁÅ ÇÕ À¹Ô ÃÅðÆÁ» Ô¼ç» êÅð Õð ðÔÆ ÔË, À¹Ãç¶ Ô¼æ Çò¼Ú Çåð¿×Å ÇìñÕ¹ñ òÆ Ú¿×Å éÔÄ ñ¼× ÇðÔÅ ÔË¢ Á¿ÜñÆ êÇÔñ» ïôñ îÆâÆÁÅ Óå¶ ÃéÃéÆ ÃÆ êð ñÅÕ-Á¼ê ÓÚ ÁÅÀ¹ä 寺 ìÅÁç À¹Ô Øð-Øð îôÔ±ð Ô¯ ×ÂÆ¢ ÇÂ¼æ¶ À¹Ã çÅ é» î¹ é ¼ ò ð ëÅð± Õ Æ éÅñ ܹ Ç óÁÅ ÔË¢ À¹¼æ¶ ÔÆ Ô¹ä Öìð ÁÅ ðÔÆ ÔË ÇÕ Á¿ÜñÆ Üñç ÔÆ ÒÇì¼× ìÏà ÃÆ÷é AFÓ ÓÚ é÷ð ÁÅò¶×Æ¢ ÇÂà Ãì¿èÆ Õ¯ÂÆ ÁÇèÕÅðå ÁËñÅé éÔÄ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ» À¹é·» ç¶ ÒÇì¼× ìÏÃÓ úàÆàÆ Çò¼Ú ÜÅä çÆÁ» Öìð» òÆ ÃÅÔîä¶ ÁÅ ðÔÆÁ» Ãé¢

“√Ó≈‡ «ÍÃÊÚ∆≈‹” Á∆ ¡√¯ÒÂ≈ ÂØ∫ √Øȱ √±Á «È≈Ù

«‘øÁ∆ «ÎÒÓª Á∂ Ï≈¬∆’≈‡ Á≈ ⁄ÒÈ ‘π‰ Ó˜≈’ Ï«‰¡≈: Â≈Í√∆

ìÂÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)ìÅñÆò¹â ç¶ ÇîÃàð êðëËÕôÇéÃà ÁÅÇîð ÖÅé é¶ Çëñî ñÅñ ÇÃ¿Ø Ú¼ãÅ ù ìäÅÀ¹ä Çò¼Ú D ÃÅñ çÅ ¦ìÅ Ãî» ÇñÁÅ¢ ÁçÅÕÅð é¶ Çëñî ù ÇÔ¼à ìäÅÀ¹ä ñÂÆ Ôð ÿíò Õ¯Çôô ÕÆåÆ êð ÇðñÆ÷ 寺 ìÅÁç ñÅñ Çÿ Ø Ú¼ ã Å ìÅÕà ÁÅÇëà Óå¶ Õ¹ Þ ÖÅà ÕîÅñ éÔÄ ÇçÖÅ ÃÕÆ¢ ÇðñÆ÷ 寺 êÇÔñ» Çëñî ù ñË Õ¶ ïôñ îÆâÆÁÅ Óå¶ ìÅÂÆÕÅà çÅ ð¹ÞÅé òÆ ç¶Öä ù ÇîÇñÁÅ¢ ÇÂà ù Çëñî ç¶ ëñÅê Ô¯ä çÅ ò¼âÅ ÕÅðé î¿ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ Ô¹ä ñÅñ ÇÃ¿Ø Ú¼ãÅ çÆ éÅÕÅîÆ Óå¶ ÁçÅÕÅð Áé¹êî Ö¶ð é¶ ÁÅÇîð ÖÅé ù À¹é·» çÆ ê¹ðÅäÆ ×ñåÆ ïÅç ÕðòÅªç¶ Ô¯Â¶ À¹é·» Óå¶ ÇòÁ¿× Õ¼ÇÃÁÅ ÔË¢ ïôñ îÆâÆÁÅ Óå¶ ñÅñ ÇÃ¿Ø Ú¼ãÅ çÅ ìÅÂÆÕÅà À¹ç¯º ô¹ð± Ô¯ÇÂÁÅ Ü篺 ñ¯Õ» é¶ ÁÅÇîð ÖÅé ò¼ñ¯º

ìÂÆ (Á˼éÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- Á¿ÜñÆ Áð¯óÅ ÇêÛñ¶ Õ¹Þ Ççé» å¯º ÕÅëÆ ÚðÚÅ ÓÚ ÔË¢ ÔÅñ ÔÆ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ÁËîÁËîÁËà òÅÇÂðñ Ô¯ Ç ÂÁÅ ÃÆ ÇÜà Çò¼ Ú Ã¯ ô ñ îÆâÆÁÅ Óå¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ ÒÕ¼ÚÅ ìçîÓ ë¶î Á¿ÜñÆ Áð¯óÅ ÔË¢ ÔÅñ»ÇÕ ìÅÁç ÓÚ Á¿ÜñÆ é¶ ÇÂà Ãí ù Þ±á ÕðÅð Çç¼ å Å Áå¶ ç¼ Ç ÃÁÅ ÇÕ À¹ Ô ÁÇÜÔÆ ÇÕö òÆ òÆâÆú ÓÚ éÔÄ ÔË¢ ÇÂà ìÅð¶ ×¼ñ ÕðÇçÁ» À¹Ô ÕÅëÆ íÅò¹Õ òÆ Ô¯ ×ÂÆ¢ Ô¹ ä ÇÂÕ òÅð Çëð À¹Ô ×ñå ÕÅðé» ÕðÕ¶ ïôñ îÆâÆÁÅ Óå¶ òÅÇÂðñ Ô¯ ðÔÆ ÔË¢ ÇÜ¼æ¶ Ôð Õ¯ÂÆ ÁÅ÷ÅçÆ ç¶ GEò¶º ÃÅñ çÅ Üôé îéÅ ÇðÔÅ ÃÆ, Á¿ÜñÆ é¶ òÆ Çåð¿×¶ éÅñ ê¯÷ Çç¼åÅ¢ êð ôÅÇÂç ñ¯ Õ » ù À¹ à çÅ êÇÔðÅòÅ êÿç éÔÄ ÁÅÇÂÁÅ¢ çðÁÃñ, ÇÂà òÆâÆú ÓÚ ÁçÅÕÅðÅ é¶ ù ñË Õ¶ ÚðÚÅ ÓÚ ÔË¢ À¹Ô Þ¿â¶ ç¶ éÅñ ê¯÷ Çç¿çÆ é÷ð ÁÅÂÆ¢ À¹Ã é¶ ´Ïê

ÇÜÔÅ Ô¯ò¶×Å¢ À¹Ô ð¯÷ ÁÖìÅð Ö¯ñ·ä 寺 âðçÆ ÔË¢ÓÓ ÁçÅÕÅð ç¶ ÇÂà ÇìÁÅé Óå¶ ç¶ô ÓÚ ÕÅëÆ Ô¿×ÅîÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢Áé¹êî Ö¶ð é¶ òÆ ÁÅÇîð ù åÅóéÅ ÕÆåÆ ÃÆ Áå¶ ÇÂ¼Õ àòÆà Çò¼Ú ê¹¼ÇÛÁÅ ÃÆ, ÒÒÕÆ å¹ÃÄ ÇÕðé ðÅú ù ê¹¼ÇÛÁÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ô ÇÕà ç¶ô çÅ çÏðÅ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÔË? ÕÆ å¹ÃÄ À¹Ãù ç¼ÇÃÁÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂà ç¶ô é¶ å¹ÔÅù ÁÅÇîð ÖÅé ìäÅÇÂÁÅ ÔË¢ÓÓ Ô¹ä ÁÅÇîð ÖÅé ç¶ ÇÂà ÇìÁÅé çÅ ÔòÅñÅ Çç¿ç¶ ԯ¶ Áé¹êî é¶ Ç¿âÆÁÅ à±â¶ ù ÇÕÔÅ, ÒÒܶÕð å¹ÃÄ êÇÔñ» Õ¹Þ ÇÕÔÅ ÔË, å» ÇÂÔ ïÕÆéÆ åÏð Óå¶ å¹ÔÅù êð¶ôÅé Õð¶×Å¢ ܶ ÇÕö ù ñ×çÅ ÔË ÇÕ À¹Ã ù Õ¯ÂÆ àÌ˺â ô¹ð± ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË å» À¹Ô ÁÇÜÔÅ Õðé ñÂÆ ÁÅ÷Åç ÔË¢ àÇòàð Óå¶ Ôð ð¯÷ éò¶º àð˺â ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢ÓÓ

î¹ ¿ ì ÂÆ (ÁË ¼ é ÁÅðÁÅÂÆ îÆÇâÁÅ)- ìÏ ñ Æò¹ ¼ â ÁçÅÕÅð Ã¯é± Ã±ç ÁÅêäÆ Çøñî ÒÃîðÅà ÇêÌæòÆðÅÜÓ çÆ ÕÅð×¹÷ÅðÆ å¯º ÇéðÅô ÔË êð À¹ Ã é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ Ôð Ǽ Õ ù ÁÅêäÆ ÁÃëñåÅ ÇÖó¶ î¼æ¶ ÃòÆÕÅð ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË Áå¶ À¹Ã 寺 ÇüÇÖÁÅ ñËäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ÇÂÔ Çøñî ¦ØÆ C ܱé ù ÇðñÆ÷ Ô¯ÂÆ ÃÆ Áå¶ ÇÂà Çøñî ù çðôÕ» 寺 Ô¹¿×ÅðÅ éÔÄ ÇîÇñÁÅ¢ ÇêÌæòÆðÅÜ ÚÏÔÅé ç¶ çðìÅðÆ ÕòÆ Ú»ç ìðçÅÂÆ çÆ í± Ç îÕÅ ÇéíÅÀ¹ä òÅñ¶ DI ÃÅñÅ ÁçÅÕÅð é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ À¹ à çÆ Ç¼ Û Å ÃÆ ÇÕ ÇÂÔ Çøñî ÕÅîïÅì Ô¹¿çÆ¢ À¹ Ã é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÂà Çëñî ç¶ ÇéðîÅä ñÂÆ

ÕÅëÆ ÇîÔéå ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ... ÕÅô ÇÂÔ Çëñî Ú¿×Å êÌçðôé Õð ÃÕçÆ¢ Ã¯é± é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÁçÅÕÅð ñÂÆ ÇÂÔ îÔ¼åòê±ðé Ô¹¿çÅ ÔË ÇÕ À¹Ô ÁÅêäÅ A@@ ëÆÃçÆ ç¶ò¶ êð Çøñî çÆ ÃøñåÅ çðôÕ» Óå¶ Çéðíð ÕðçÆ ÔË¢ ܶÕð ÁçÅÕÅð Õ¯ñ¯º Õ¯ÂÆ ÕîÆ ðÇÔ ×ÂÆ ÔË å» Á×ñÆ òÅð À¹Ã ÕîÆ ù ç±ð ÕðÕ¶ ÁÅêäÆ öñåÆ å¯º ÇüÇÖÁÅ ñËäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ÒÃîðÅà ÇêÌæòÆðÅÜÓ AGE Õð¯ ó ð¹ ê ¶ ç¶ ìÜà éÅñ ÇåÁÅð ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ Áå¶ ÇÂà Çøñî é¶ I@ Õð¯ó ð¹ê¶ ÕîŶ Ôé¢ ç¼ÃäÅ ìäçÅ ÔË ÇÕ Õð¯éÅ îÔÅîÅðÆ ò¶ñ¶ Ã¯é± Ã±ç é¶ ×ðÆì» çÆ ð¼Ü Õ¶ îçç ÕÆåÆ ÃÆ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2021

÷ ∆  ∂ Á ∂ « ¤ Ò « ’ ¡ ª Á ≈ Í À ’ ’∆ Âπ‘≈˘ ¡ÀÂÚ≈ Á∆ ≈ ’  Á ≈ ‘ À √ « ’ È Á ∆ « ‡ à ‡ Ó À ∫ ‡ ˘ ȃÁ È‘ƒ ¡≈™Á∆...?

éòÄ Çç¼ñÆ : ÖÆðÅ ×ðîÆ ÓÚ ÇÜ¿éÅ ÇÃÔå ñÂÆ ëÅÇÂç¶î¿ç Ô¹¿çÅ ÔË, úéÅ ÔÆ ÃÇÕé ñÂÆ òÆ ëÅÇÂç¶î¿ç ÔË¢ ÖÆð¶ ÓÚ ÇòàÅÇîé ÃÆ, ÇòàÅÇîé Õ¶, ÕÅêð, îË×éÆôÆÁî, ê¯àÅôÆÁî, î˺×éÆ÷ Áå¶ ÇÃÇñÕÅ ÇÜÔ¶ ÷ð±ðÆ ê¯ôÕ å¼å îÏܱç ðÇÔ¿ç¶ Ôé¢ ×ðîÆ ÓÚ ÇÂÔ ÃÇÕé Áå¶ ìÅñ» ñÂÆ ìÔ¹å ëÅÇÂç¶î¿ç Ô¹¿çÅ ÔË, ÇÂà ÓÚ IE øÆÃçÆ êÅäÆ Ô¹¿çÅ ÔË¢ ×ðîÆ ÓÚ Ã±ðÜ çÆÁ» ÇÕðä» Áå¶ ×ðî ÔòÅò» ÃÇÕé 寺 ÃÅðÅ ÇéõÅð Ö¯ Ô ñË º çÆÁ» Ôé¢ ÖÆðÅ ×ðîÆ ÓÚ ÇÜ¿ é Å ëÅÇÂç¶ î ¿ ç ÔË À¹é¶ ÔÆ ÖÆð¶ ç¶ ÇÛñÕ¶ òÆ ëÅÇÂç¶î¿ç Ôé¢ ÖÆð¶ ç¶ ÇÛñÇÕÁ» çÅ êË Õ ÃÇÕé çÅ àðÆàîË º à ÕðçÅ ÔË ¢ ÇÂÔ âÌ Å ÂÆ ÃÇÕé ñÂÆ ìÔ¹ å ëÅÇÂç¶ î ¿ ç Ô¹¿çÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÚîóÆ ç¶ Ôð êÌÕÅð ç¶ Ã¿´îä ù ç±ð Õðé ÓÚ ÕÅð×ð Ô¹ ¿ ç Å ÔË ¢ ò¼ è çÆ À¹ î ð ç¶ ñ¼ Û ä» ù ؼ à Õðé ñÂÆ ÖÆðÅ ìÔ¹ å ëÅÇÂç¶ î ¿ ç Ô¹ ¿ ç Å ÔË ¢ ÖÆð¶ ç¶ ÇÛñÇÕÁ» çÅ ÇÂÃå¶ î Åñ å¹ Ã Ä ë¶ Ã êË Õ ìäÅ Õ¶ Õð ÃÕç¶ Ô¯ ¢ ÇÂÃù ×ðîÆ ÓÚ ÇÚÔð¶ Óå¶ ñ×ÅÀ¹ ä éÅñ ÇÚÔð¶ Óå¶ á¿ â Õ îÇÔñ à Թ ¿ ç Æ ÔË ¢ éÅñ ÔÆ ÃÇÕé ×ñ¯ Ç Â¿ × òÆ ðÇÔ¿ ç Æ ÔË ¢

«’Ú∂∫ ω≈¬∆¬∂ ÷∆∂ Á∂ «¤Ò’∂ Á≈ Î∂√ ÍÀ’ ÖÆð¶ çÅ ë¶Ã êËÕ ìäÅÀ¹ä ñÂÆ Ãí 寺 êÇÔñ» ÖÆð¶ ù ÇÛ¼ñ ñú¢ Ô¹ä ÇÂÃç¶ ÇÛñÇÕÁ» ù ÇîÕÃÆ ÓÚ êÆà ñú¢ Ô¹ä ÇÂà ê¶Ãà ù ÇÂÕ Õà¯ðÆ ÓÚ ð¼Ö Ççú¢ Ô¹ä ÇÂà ÓÚ B ÚîÚ ôÇÔç êÅú¢ ç¯ò¶º ÚÆ÷» ç¶ ê¶Ãà ù Ú¿×Æ åð·» ÇîñÅú¢ ÇÂÃ寺 ìÅÁç å¹ð¿å ÇÂÃù Õ¹Þ ç¶ð ñÂÆ ëÇð¼Ü ÓÚ ð¼Ö Ççú¢ ÇÂà ê¶Ãà ù ÇÚÔð¶ Óå¶ ñ×Åú Áå¶ æ¯ó·Æ ç¶ð ìÅÁç ÇÚÔðÅ è¯ ñú¢

÷∆∂ Á∂ ÍÀ’ Á∂ Î≈«¬Á∂ ÇÂÔ êËÕ âÅðÕ ÃðÕñ ç±ð Õðé ÓÚ ÇÂÔ ë¶Ã êËÕ ÕîÅñ çÅ ÁÃð ÕðçÅ ÔË¢ ÇÂÃù ñ×ÅÀ¹ä éÅñ Á¼Ö» ç¶ âÅðÕ ÃðÕñ ç±ð Ô¯ ÜÅä׶¢ ÖÆð¶ ç¶ ÇÛñÇÕÁ» 寺 ìÇäÁÅ ë¶Ã êËÕ ÃÇÕé ù ÔÅÂÆâ̶à ð¼ÖçÅ ÔË Áå¶ î¶ñ¶Çéé ç¶ À¹åêÅçé ù Õ¿àð¯ñ Õðé ÓÚ îçç ÕðçÅ ÔË¢ ÇÂà éÅñ àËÇé¿× òÆ ç±ð Ô¹¿çÆ ÔË¢

ÿ «Úº⁄ ’œÎ∆ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ’ √’Á∂ ‘Ø Î∂Ù∆¡Ò éòÄ Çç¼ ñ Æ (ÁË ¼ é .ÁÅð. ÁÅÂÆ. îÆÇâÁÅ)- Ôð ñóÕÆ ÚÅÔ¹ ¿ ç Æ ÔË ÇÕ À¹ à çÆ ÃÇÕé éË Ú ¹ ð ñÆ ×ñ¯ Õ割 ÇÂÃ ç¶ ñÂÆ å¹ Ô ÅâÆ ÃÇÕé ò¼ ñ Ç÷ÁÅçÅ ÇèÁÅé ç¶ä çÆ ÷ð± ð å Ô¹ ¿ ç Æ ÔË ¢ ÃÇÕé çÆ ×¿ ç ×Æ Áå¶ âË ¼ â ÃÇÕé Ã˼ñà ù ìÅÔð Õ¼ãä ç¶

éÅñ ܶ å¹ Ã Ä ÁÅêä¶ ë¶ Ã çÆ âÆê ÕñÄÇÜ¿ × ÕðéÅ ÚÅÔ¹ ¿ ç ¶

Ô¯ å» À¹ Ã ç¶ ñÂÆ ë¶ ô ÆÁñ ÕðéÅ ÇÂ¼Õ òèÆÁÅ

ÁÅÂÆâÆÁÅ ÔË¢ ªÞ å» Ç÷ÁÅçÅåð ÁÏ ð å» êÅðñð ÜÅ Õ¶ ë¶ ô ÆÁñ ÕðòŪçÆÁ» Ôé, êð ÇÂÔ ÕÅëÆ îÇÔ¿ × Å êË º çÅ ÔË ¢ Øð Çò¼ Ú ë¶ ô ÆÁñ ÕðéÅ Ç÷ÁÅçÅ Ú¿ × Å ÔË¢ ܶ å¹ÃÄ ÚÅÔ¯ å» Øð Çò¼ Ú ÕÏ ë Æ çÆ îçç éÅñ ë¶ôÆÁñ Õð ÃÕç¶ Ô¯ ¢ Úñ¯ ÜÅäç¶ Ô» Øð À¹¼å¶ ÕÏëÆ éÅñ ë¶ôÆÁñ Õðé ç¶ ñÂÆ ÕÆ ÕðÆú :

WWW.NRIPOST.COM

«√‘ ¡Â∂ √∞ßÁÂ≈

éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼é.ÁÅð.ÁÅÂÆ. îÆÇâÁÅ)- ê±ð¶ Ôøå¶ Õ¿î Õðé 寺 ìÅÁç Ü篺 òÆÕ˺â ÁŪçÅ ÔË å» Ççñ-ÇçîÅö Çò¼Ú ò¼Ö ÃÕ±é Ô¹¿çÅ ÔË¢ õ±ì ÁÅðÅî, éÄç, êÇðòÅð ç¶ éÅñ Ãî» ×¹÷ÅðéÅ, ع¿îäÅ-ÇëðéÅ êð Ü篺 ÁËåòÅð ðÅå ÇìÃåð¶ À¹¼å¶ Ü»ç¶ Ôé å» éÄç ÔÆ éÔÄ ÁŪçÆ¢ À¹ç¯º À¹Ã Ã ÁÇÜÔÅ ñ¼×çÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ Ãí 寺 õðÅì òÆÕ˺â ÃÆ¢ ÁËåòÅð ðÅå ù éÄç éÅ ÁÅÀ¹äÅ ÕÂÆ ñ¯Õ» ñÂÆ ÁÅî Ô¯ Ü»çÅ ÔˢïîòÅð Ãò¶ð¶ ÇÚóÇÚóÅÔà Áå¶ À±ðÜÅ çÆ ÕîÆ ÇÕªÇÕ ðÅå íð Ú¿×Æ éÄç éÅ ÁÅÀ¹ä ÕÅðé Ô¹¿çÅ ÔË¢ ÇÂà ù ÿⶠÇÂéïîéÆÁÅ ÕÇÔ¿ç¶ Ôé¢ âÅÕàð» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÁéÄçðÅ íÅò ÇÂéïîéÆÁÅ Çò¼Ú ÇòÁÕåÆ ñÂÆ éÄç ÁÅÀ¹ ä Å Ü» ÃÏ ä ç¶ ðÇÔéÅ î¹ ô ÇÕñ Ô¹ ¿ ç Å ÔË ¢ ÁÇÜÔÅ Ô¯ä À¹¼å¶ ÁÅî åÏð À¹¼å¶ Ççé ç¶ Ã éÄç, ùÃåÆ Áå¶ îÅéÇÃÕ Áå¶ ÃðÆðÕ ð±ê 寺 ÇìîÅð Ô¯ä çÆ Ç¼կ ÇÜÔ¶ Áé¹íò ù òèŪçÆ ÔË¢ÇÂ¼Õ ÁÇèÁËé 寺 êåÅ Ú¼ñ çÅ ÔË ÇÕ F@ øÆÃçÆ ÕðîÚÅðÆÁ» ù ÁËåòÅð çÆ ðÅå Ãí 寺 õðÅì éÄç ÁŪçÆ ÔË Áå¶ H@ øÆÃçÆ ñ¯Õ» é¶ ô¹¼ÕðòÅð çÆ ðÅå ù Ãí 寺 Ú¿×Æ éÄç ñËä çÆ ×¼ñ ÕÔÆ ÔË¢ÕÂÆ ÇòÁÕåÆÁ» ù åäÅÁ ÕÅðé éÄç éÔÄ ÁŪçÆ ÔË¢ Ç÷ÁÅçÅ åäÅÁ Ô¯ä ÕÅðé éÄç çÅ Ú¼Õð õðÅì Ô¯ Ü»çÅ ÔË¢ôðÅì Áå¶ ÕËøÆé çÅ Ç÷ÁÅçŠöòé òÆ å¹ÔÅâÆ éÄç ç¶ Ú¼Õð ù Çò×Åó ÃÕçÅ ÔË¢éÄç éÅ ÁÅÀ¹ä ç¶ Çê¼Û¶ ÕÂÆ ÜËÇòÕ ÕÅðé òÆ Ô¯ ÃÕç¶ Ôé¢Ü篺 ÇéïÇîå åÏð ÁÃÄ ÕÃðå éÔÄ Õðç¶ À¹Ã ÕÅðé òÆ îÅéÇÃÕ Áå¶ ÃðÆð ÇòÚ ÕÂÆ Çò×Åó êËçÅ Ô¯ ÃÕç¶ Ôé¢

«¬Ú∂∫ Á± ’Ø ¡ÀÂÚ≈ Á∆ ≈ ¡ÈƒÁ≈ Á∆ Í∂Ù≈È∆ âÅÕàð» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ é¶îÆ Ççé ÚÇðÁÅ çÅ êÅñä ÕðéÅ Áå¶ Ã À¹¼å¶ ÃÏä éÅñ Ú¿×Æ éÄç Çç¿çÅ ÔË¢ ÇéïÇîå ð±ê ÇòÚ ÕÃðå Õ悁Ç÷ÁÅçÅ Áå¶ íÅðÆ í¯Üé éÅ ñò¯¢Ççé Çò¼Ú ÃÏä 寺 ìÚ¯¢ ܶÕð åäÅÁ ç¶ð ðÅå Ü×Å ÇðÔÅ Ô¯ò¶ å» Ã¿×Æå Ã¹ä¯ Ü» Õ¯ÂÆ ÇÕåÅì ê󷯢 ÇÜà ÇÕö ×¼ñ çÆ ÇÚ¿åÅ ÃåŪçÆ Ô¯ò¶ å» À¹Ã ù ÇÂ¼Õ âÅÇÂðÆ ÇòÚ¯º ÇñÖ¯¢ õÅà Õð Õ¶ ÃÏä 寺 êÇÔñÅ î¯ìÅÂÆñ ÜÅ Õ¯ÂÆ ÇÂñ˼ÕàÌÅÇéÕ Ãî¼×ðÆ çÅ ÇÂÃå¶îÅñ éÅ Õð¯¢

ë¶ôÆÁñ çÅ Ãí 寺 êÇÔñÅ ÃàË ê ÔË ÕñÄÇÜ¿ × ¢ ÇÂÔ ÇÚÔð¶ çÆ ×¿ç×Æ, òÅè± å¶ ñ ù ç± ð Õð Õ¶ ÃÇÕé ÕñÆé ÕðçÅ ÔË ¢ ë¶Ã çÆ ÕñÄÇÜ¿× ñÂÆ ÇÂ¼Õ Õà¯ðÆ Çò¼Ú ò¼ â Å ÚîÚ ÇêÇÃÁÅ Ô¯ Ç ÂÁÅ ÕÏ ë Æ êÅÀ± â ð ñú¢ ÇÂà Çò¼Ú B ò¼â¶ ÚîÚ ÁËñ¯ò¶ðÅ Ü˼ñ ÇîñÅú Áå¶ ç¯ò» ÚÆ÷» ù Ú¿×Æ åð·» ÇîÕà Õð ñú¢ ÇÂà Çîôðä ù ÁÅêä¶ ÇÚÔð¶ À¹¼å¶ ñ×Åú Áå¶ ÃðÕ¹ñð î¯ôé Çò¼Ú îÃÅÜ Õ悁B Çî¿à ç¶ ìÅÁç ÇÚÔð¶ ù ÃÅç¶ êÅäÆ éÅñ è¯ ñú¢

’Òƒ«‹ø◊

◊Ó∆¡ª ”⁄ ¡ø « Óà  ‘À Òœ ’ ∆ Á≈ ‹± √ éòÄ Çç¼ñÆ (Á˼é.ÁÅð.ÁÅÂÆ. îÆÇâÁÅ)ìÔ¹å ÃÅð¶ ñ¯Õ ØÆÁÅ (ñÏÕÆ) çÆ Ãì÷Æ ù êÿç éÔÄ Õð綢 ØÆÁÅ çÆ åÅÃÆð á¿âÆ Ô¹¿çÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ÇòÚ ìÔ¹å ÃÅðÅ êÅäÆ Ô¹¿çÅ ÔË¢ ÇÂÔ ×ðîÆÁ» ç¶ îÏÃî ÇòÚ ìÔ¹å ëÅÇÂç¶î¿ç Ô¹¿çÅ ÔË¢ ñÏÕÆ çŠöòé Ãì÷Æ, ÃñÅç, ðÅÇÂåÅ, ñê Ü» Ü±Ã ç¶ åÏð å¶ òÆ ÕÆåÆ ÃÕçÆ ÔË¢ ñÏÕÆ ÇòÚ íðê±ð îÅåðÅ ÇòÚ ÁÅÇÂðé Ô¹¿çÅ ÔË¢ ÇÜé» ñ¯Õ» ÇòÚ Ö±é çÆ îÅåðŠؼà Ô¹¿çÆ ÔË, À¹é·» ù ñÏÕÆ çŠöòé ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂà ÇòÚ ëÅÂÆìð òÆ Ô¹ ¿ ç Å ÔË , ÇÜà ÕÅðé ÇÂÔ ÁÅÃÅéÆ éÅñ Ô÷î Õðé ç¶ ï¯× Ô¹¿çÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ñÏÕÆ ÇòÚ ÇòàÅÇîé ìÆ, ÇòàÅÇîé ÃÆ, ÁÅÇÂðé Áå¶ Ã¯âÆÁî òÆ ñÏ× ÇòÚ êŶ Ü»ç¶ Ôé¢ ñÏÕÆ ÇÃÔå ñÂÆ ÇÕ¿éÆ ëÅÇÂç¶î¿ç Ô¹¿çÆ ÔË¢ ÇÂÔ ÜÅä Õ¶ å¹ÃÄ ÇéôÚå ð±ê ÇòÚ ñÏÕÆ ù ÁÅêäÆ Ö¹ðÅÕ Çò¼Ú ôÅîñ ÕðéÅ êÿç Õð¯×¶¢ õÅÃÕð ñÏÕÆ çŠܱâ ÁÅú ÜÅäç¶ Ô» ñÏÕÆ ç¶ ðÃ ç¶ ëÅÇÂç¶ ... ñÏÕÆ çÆ åÅÃÆð á¿âÆ Ô¹¿çÆ ÔË¢ ܶ å¹ÃÄ ×ðîÆÁ» ç¶ îÏÃî ÇòÚ Ôð ð¯÷ ÖÅñÆ ê¶à Óå¶

ÕñÄÇÜ¿× ç¶ ìÅÁç òÅðÆ ÁŪçÆ ÔË ÃÕðÇì¿× çÆ¢ ÃÕðÇì¿× ì¶ÜÅé ÃÇÕé Õ¯ Ç ôÕÅò» ù ÔàÅÀ¹ ä Áå¶ ÃÇÕé ù ÁËÕÃë¯ñƶà ÕðçÆ ÔË¢ ÇÚÔð¶ ù ÃÕðì Õðé ç¶ ñÂÆ ÇÂ¼Õ Õà¯ðÆ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ò¼âÅ ÚîÚ Ö¿â å¶ A ò¼âÅ ÚîÚ ÕÏëÆ ñú¢ ÇÂà Çò¼Ú B ò¼â¶ ÚîÚ éÅðÆÁñ å¶ñ ÇîñÅú¢ ñ×í× E-F Çî¿à ñÂÆ ÇÂà Çîôðä ù ÇÚÔð¶ À¹¼å¶ ñÅ Õ¶ ÔñÕ¶ Ô¼æ» éÅñ ÃðÕ¹ñð î¯ôé Çò¼Ú ÃÕðì Õ悁ÇÂÔ êÌÇÕÇðÁÅ å¹ÔÅâÆ â˼â ÃÇÕé ù ÔàÅÀ¹ä Çò¼Ú îçç ÕðçÆ ÔË, ÇÜà éÅñ å¹ÔÅâÆ ÃÇÕé éðî å¶ ÚîÕçÅð Ô¯ Ü»çÆ ÔË¢ E Çî¿à ç¶ ìÅÁç ÇÂà ù ÃÅç¶ êÅäÆ éÅñ è¯ ñú¢

√’«Ïø◊

ñÏÕÆ çŠܱà ñËºç¶ Ô¯ å» ÇÂÔ ê¶à ù á¿âÕ Çç¿çÅ ÔË¢ ñÏÕÆ çŠܱà ÇÃðçðç Áå¶ ìçÔ÷îÆ òð×ÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» ù òÆ ç±ð ÕðçÅ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ ÇìÔåð ùÁÅç ñÂÆ å¹ÃÄ ÇÂà ÇòÚ ÁçðÕ çÅ ðà òÆ ÇîñÅ ÃÕç¶ Ô¯¢ À¹Ô ñ¯Õ ÇÜé·» ù ÔÅÂÆ ìñ¼â êÌËôð çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ ÔË À¹Ô ÁÅêäÆ Ö¹ðÅÕ Çò¼Ú ñÏÕÆ ç¶ Ü±Ã ù ôÅîñ Õð ÃÕç¶ Ôé¢ ñÏÕÆ ÇòÚ ê¯àÅôÆÁî êÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔË Ü¯ ìñ¼â êÌËôð ù Õ¿àð¯ñ Õðé ÇòÚ ÕÅð×ð ÔË¢ ܶ å¹ÃÄ ÖÅñÆ Çã¼â ñÏÕÆ çŠܱà êÄç¶ Ô¯, å» ÇÂÔ å¹ÔÅⶠêÅÚé ù ù è ÅðçÅ ÔË¢ Õì÷ Áå¶ ×Ëà çÆ Ãî¼ÇÃÁŠ寺 Û¹àÕÅðÅ ÇçòŪçÅ ÔË¢ Çðê¯ ð à» ç¶ Áé¹ Ã Åð, ñÏÕÆ çÆ Ãì÷Æ éÅñ íÅð ؼà ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ܶ å¹ÃÄ ÇÂà ù ÇÂÕ Ôëå¶ ñÂÆ Ççé ÇòÚ ç¯ òÅð ÁÅêäÆ Ö¹ðÅÕ ÇòÚ ôÅîñ Õðç¶ Ô¯ å» å¹ÃÄ Ø¼à¯ Ø¼à B-C ÇÕñ¯ íÅð ØàÅ ÃÕç¶ Ô¯¢ ñÏÕÆ ÇòÚ ìÔ¹å ÃÅðÅ êÅäÆ Ô¹¿çÅ ÔË Ü¯ ÃðÆð ÇòÚ êÅäÆ çÆ ØÅà ù ê± ð Å ÕðçÅ ÔË ¢ ÇÂà ÇòÚ ëÅÂÆìð òÆ Ô¹¿çÅ ÔË¢ (ÁÃòÆÕÅðé: ÇÂà ñ¶Ö ÇòÚ Çç¼ å Æ ×ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ Áå¶ ÜÅäÕÅðÆ ÁÅî ÜÅäÕÅðÆ Óå¶ ÁèÅðå ÔË ¢ Á˼é.ÁÅð.ÁÅÂÆ. îÆÇâÁÅ ÇÂé·» çÆ ê¹ôàÆ éÔÄ ÕðçÆ¢ ÇÂé·» ù ñÅ×± Õðé 寺 êÇÔñ» Ãì¿èå îÅÔð éÅñ ÿêðÕ Õ割 )

¡≈͉∆ ¡º÷ª Á∆ ÷±Ï√± ωÂ Ò¬∆ ’Ø «¬√ È’Ù∂ Á∆ ÚÂØ∫

√«’È ˘ ÏÃ≈¬∆‡ ¡Â∂ ◊ÒØ«¬ø◊ ω≈¿π‰ Ò¬∆ Î∂√ Ó≈√’ ¡ÍÒ≈¬∆ ’È≈ Ï∂‘ºÁ ˜±∆ ÃÇÕé ù ìÌÅÂÆàð Áå¶ ×ñ¯ÇÂ¿× ìäÅÀ¹ä ñÂÆ ë¶Ã îÅÃÕ ÁêñÅÂÆ ÕðéÅ ì¶Ô¼ç ÷ð±ðÆ ÔË¢ ë¶Ã îÅÃÕ ÃÇÕé ù ÔÅÂÆâ̶à Õðé Çò¼Ú îçç ÕðçÅ ÔË Áå¶ ÃÇÕé ç¶ Ã»Þ¶ ð±ê Çò¼Ú ÇìÔåð ìäÅªç¶ Ôé¢ å¹ÃÄ ÕÏëÆ çÆ îçç éÅñ ÇìÔåðÆé ë¶Ã îÅÃÕ ÇåÁÅð Õð ÃÕç¶ Ô¯¢ ÇÂÃ ç¶ ñÂÆ å¹ÃÄ ÇÂ¼Õ Õà¯ðÆ Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ò¼âÅ ÚîÚ ÕÏëÆ êÅÀ±âð êÅú Áå¶ ÇÂà Çò¼Ú ôÇÔç çÅ ÇÂ¼Õ ò¼âÅ ÚîÚ êÅ Õ¶ Ú¿×Æ åð·» ÇîÕà Õ悁ÇÂà îÅÃÕ ù ÁÅêä¶ ÇÚÔð¶ À¹¼å¶ ñÅú Áå¶ ×¯ñÅÕÅð ×åÆ Çò¼Ú ÔÏñÆ-ÔÏñÆ îÅÇñô Õ悁ÇÂà ù AE Çî¿à ñÂÆ Ã¹¼Õä Ççú¢ ÁÖÆð Çò¼Ú êÅäÆ çÆ îçç éÅñ ÃÇÕé ÕñÆé Õ悁ôÇÔç Çò¼Ú îÅÇÂôÚðÅÂÆÇÜ¿× Â¶Ü¿à Ô¹¿ç¶ Ôé å¶ Ü¶ ÇÂé·» ù ÕÏëÆ ç¶ éÅñ ÇîÕà Õð Õ¶ ÇÚÔð¶ À¹¼å¶ ñ×ÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔË, å» ÇÂÔ ÃÇÕé ù îÅÇÂôÚðÅÂÆ÷ Õðé ç¶ éÅñ-éÅñ À¹Ã çÆ ÚîÕ òÆ ìäÅÂÆ ð¼Öç¶ Ôé¢

Ú«‹«È‡∆ √Ó≈‹ Á∆ «¬º’ ¡Ú√Ê≈ ‘À È≈ ’∆ ‚≈’‡∆ ¡Ú√Ê≈ éòÄ Çç¼ ñ Æ (ÁË ¼ é .ÁÅð.ÁÅÂÆ. îÆÇâÁÅ)ï¯éÆ ç¶ ÔÅÂÆîËé ù å¯óé çÅ Õ¯ÂÆ òèÆÁÅ åðÆÕÅ éÔÄ ÔË ¢ ÇÂÔ Õ¯ Â Æ ÁÇÜÔÅ ëðéÆÚð éÔÄ ÔË ÇÜà ù å¹ÃÄ ÇÕö ÇéôÇÚå Áå¶ ÇçÌó ÇÂðÅç¶ éÅñ å¯óç¶ Ü» Ö¯ñ·ç¶ Ô¯¢ Ô», Õ¹ÁÅðêä Áå¶ ÔÅÂÆîËé ç¶ à¹¼àä ìÅð¶ ÃÇíÁÅÚÅðÕ åÏð Ó å¶ òèÅ-Úó·Å Õ¶ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, êÇÔñÆ òÅð ÿ í ¯ × ìÔ¹ å ÃÅð¶ îðç» ñÂÆ Á¿ è ÇòôòÅà ìä Ü»çÅ ÔË , ÇÜ¿ é Å çÆ ÁÇÜÔÆ êåéÆ çÆ ÕñêéÅ Ô¹¿çÆ ÔË, ÇÜà çÆ òðÇÜÇéàÆ çÆ À¹¦ØäÅ éÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ Ô¯ò¶ å» ÇÕ À¹é·» ù òðÇÜÇéàÆ çÆ À¹¦ØäÅ Õðé çÅ çËòÆ Áé¹íò Ô¯ò¶ ¢ òðÇÜÇéàÆ ù ìÔ¹å Ç÷ÁÅçÅ îÔ¼åò Çç¼ å Å ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ¢ ÃÅⶠíÅðåÆ ÃîÅÜ Çò¼ Ú ðÇÔä ù Õ¹ Á ÅÇðåÅ çŠÿ Õ ¶ å î¿ Ç éÁÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕªÇÕ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ ÇÜé·» Õ¹óÆÁ» çÆ Õ¹ÁÅÇðåÅ éÔÄ ×ÂÆ Ô¹¿çÆ À¹Ôé» çÆ ÔÅÂÆîËé éÔÄ à±àÆ Ô¹¿çÆ ¢ Ô¹ä Ãî» ÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÁÃÄ ÇÂÔ êÛÅäƶ ÇÕ òðÇÜÇéàÆ ÃîÅÜ çÆ ÇÂ¼Õ ÁòÃæÅ ÔË éÅ ÇÕ âÅÕàðÆ ÁòÃæÅ¢ ܻ֯ é¶ ÇçÖÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ÔÅÂÆîËé çÅ Ô¯äÅ Ü» éÅ Ô¯äÅ ÇÕö î¹ÇàÁÅð çÆ òðÇÜÇéàÆ éÅñ Õ¯ÂÆ ñËäÅç¶äÅ éÔÄ ÔË, Áå¶ ÇÂÃ ç¶ Ô¯ä çÅ îåñì ÇÂÔ òÆ éÔÄ ÔË ÇÕ ÇÕö Õ¹ ó Æ çÆ òðÇÜÇéàÆ éÔÄ ×ÂÆ ÔË¢ ÕÂÆ òÅð íÅðÆ ÃðÆðÕ ÇîÔéå çÏðÅé, ÔÅÂÆîËé ๼à Ü»ç¶ Ôé, ÇÜò¶º ÇÕ Ø¯ó¶ çÆ ÃòÅðÆ ÕðéÅ, çðÖå» Ó å¶ Úó· é Å, é¼ Ú äÅ, ÇÜîéÅÃÇàÕ, òðÜÆ ÕðéÅ Ü» ÷¹ìÅéÆ Ã¿í¯× ÕðéÅ, Ü» ï¯éÆ Çò¼Ú ª×ñ ÚñÅÀ¹äÅ ÁÅÇç¢ ÕÂÆ òÅð ÔÅÂÆîËé ù Çìé» ÇÕö ๼àÆ ÇÜéÃÆ ÇÕÇðÁÅ ù ÕÆåÅ ÜŠüÕçÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÇÂ¼Õ ìÔ¹å ò¼âÆ Çîæ ÔË ÇÕ êÇÔñÆ ÇÜéÃÆ Ã¿í¯× çÏðÅé Ôð¶Õ Õ¹óÆ çÆ ï¯éÆ Çò¼Ú õ±é ò׶×Å¢ÇÂÔ Õ¯ÂÆ ÁÇÜÔÆ ÚîóÆ éÔÄ ÔË Ü¯ ÃÅð¶ êÅö é÷ð

éÔÄ ÁŪçÆ¢ ÇÂÔ ÇÂ¼Õ ìÔ¹å ÔÆ êåñÆ Ã˼ñ ÇÞ¼ñÆ ÔË Ü¯ ï¯éÆ å¯º ìÅÔð ÁÅêä¶ ëËÕù Á¿ôÕ Ü» ê±ðÆ åð·» ã¼Õ Çç¿çÆ ÔË¢ ÇÂÔ ÇÂ¼Õ ê¯ðà ÇÞ¼ñÆ Ô¹¿çÆ ÔË ÇÜà ðÅÔÄ îÅÔòÅðÆ çÏ ð Åé õ± é ÇéÕñçÅ ÔË ¢ ÇçñÚÃê ×¼ ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÕÂÆ ÁÏ ð å» Çò¼ Ú ÇÂÔ ÇÞ¼ ñ Æ Üéî 寺 ñË Õ¶ éÔÄ òÅêðçÆ¢ Áå¶ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÁÏðå» Çò¼Ú, ÇÜ¿éÅ Çò¼Ú ÇÂÔ òÅêðçÅ ÔË, ÿí¯× ç¶ êÇÔñ¶ Áé¹íò 寺 êÇÔñ» ÇÂÔ à¹¼à Ü»çÆ ÔË¢ ÔÅÂÆîËé Áå¶ ï¯éÆ Çò¼ÚÕÅð øðÕ ÕðéÅ ñ×í× Áÿíò ÔË, ÚÅÔ¶ å¹ÃÄ ÇÂà ù ÇÕ¿ é Æ òÆ ðÏ ô éÆ Çò¼ Ú ç¶ Ö ¯ ¢ ÿ í ¯ × çÏ ð Åé, ÁÏ ð å çÅ ÃðÆð éð ÃðÆð å¯ º ÇìñÕ¹ ñ ò¼ Ö ðÅ Õ¿î ÕðçÅ ÔË¢ ÇÂÔ îÔ¼åòê±ðé ÔË ÇÕ å¹ÃÄ Ã¿í¯× Õðé 寺 êÇÔñ» ÇÕÇðÁÅò» ù À¹å¶ÇÜå Õð¯ å» Ü¯ ÇðÔÅÁ Õð Õ¶ ï¯éÆ çÅ Á¿çð±éÆ íÅ× Ç×¼ñÅ Ô¯ ÜÅò¶¢ ÇÕö ÁÏðå ç¶ ÃðÆð ç¶ ÇÂð¯ÇàÕ ÷¯é ù Ú¹¿îäÅ, ×ñ¶ ñ×ÅÀ¹äÅ Áå¶ Û±ÔäÅ Ü» À¹Ã ù ê±ðÅ Ãî» ç¶ Õ¶ Ú¿ × ¶ ÿ í ¯ × ñÂÆ ÁÅçðô ÔË ¢ ÿ í ¯ × çÏðÅé ÕÂÆ ÕÅðé» Õð Õ¶ çðç çÅ åÜðìÅ Ô¯ üÕçÅ ÔË¢ Çìé» êÇÔñ» 寺 ÇÂÜÅ÷å ç¶

ÿ «Ú⁄ ‘∆ ω≈¿π ÂøÁ±∆ «⁄’È ÂøÁ±∆ «⁄’È Á∆ √Óº◊∆ çÔÄ A/B Õ¼ê, ìàð A ÇÕÀ±ì, å¶ñ ×ðÆÇÃ¿× ñÂÆ, ÇÚÕé îÃÅñÅ A /B Û¯ à ¶ ÚîÚ, ¬ä ÃòÅç Áé¹ÃÅð, Çé¿ì± çÅ ðà A Û¯ à Æ ÚîÚ, ÁçðÕ ñÃä çÅ ê¶Ãà A ÚîÚ, ñÅñ ÇîðÚ, êÅÀ±âð A ÚîÚ, ÔñçÆ êÅÀ±âð A/B ÚîÚ, ÇÚÕé êÆà D - E Áå¶ ÇêÁÅ÷¢

Ãõå ÿí¯× ÕðéÅ Áå¶ ÇÂÔ òÆ Çìé» ÇÕö Á×ÅÀ± Ö¶â ç¶ ×¹êå Á¿×» ù é¹ÕÃÅé êÔ¹¿ÚŠüÕçÅ ÔË¢ ܶ ÿí¯× çÏðÅé ï¯éÆ ÕÅøÆ Ç×¼ñÆ éÔÄ Ô¹¿çÆ, Áå¶ Ü¶ ìñËâð Çò¼Ú Õ¯ÂÆ ñÅ× ÔË Ü» ÁÏðå ù ñ¶àËÕà տâ¯î 寺 ÁËñðÜÆ ÔË, å» ÇÂÔ ÃÅð¶ ÕÅðé ÿí¯× ÕðÕ¶ çðç çÅ ÕÅðé ìä üÕç¶ Ôé¢ Ü¶ å¹ÃÄ êÇÔñ¶ ÿí¯× çÏðÅé ÔÅÂÆîËé ç¶ à¹ ¼ à ä Õð Õ¶ Ô¯ ä òÅñ¶ çðç éÅñ ÇÚ¿ å å Ô¯, å» Ã¿í¯× 寺 êÇÔñ» ÁÅêäÆ ÁÏðå ÃÅæÆ ù ÇêéàðÆ îË Ã à¹ ð ìé Á÷îÅÀ¹ ä ñÂÆ ÕÔ¯ ÇÕªÇÕ ÇÂÔ ÔËîé ç¶ à¹¼àä ç¶ Öåð¶ ù ؼ à Õð¶ × Å Áå¶ ï¯ é Æ ç¶ ÁÅÃ-êÅà òè¶ ð ¶ å¯º Ç÷ÁÅçÅ êÅäÆ-ÁÅèÅÇðå ÇÚÕé¶ êçÅðæ» çÆ òð寺 Õðé¢ Ã¿í¯× Õðé ç¶ ìÅÁç, ìðø ù ÇÕö ÃÅø Õ¼êó¶ Çò¼Ú ñê¶à¯ Áå¶ ÇÂà ù ï¯éÆ ç¶ î¹ÔÅð¶ Ó å¶ ð¼Ö¯ Ü» ÇÕö ×ðî ÇÂôéÅé çÅ ÃÔÅðÅ ñú¢ åç å¼Õ ç¹ìÅðŠÿí¯× éÅ Õð¯ Üç å¼Õ çðç õåî éÔÄ Ô¯ Ü»çÅ¢ ܶ ÿí¯× ç¶ ìÅÁç å¹ÔÅù òè¶ð¶ õ±é Ü» çðç ÔË, å» ÇÕö ÁÏðå ð¯×-îÅÇÔð (gynaecologist) éÅñ ÿêðÕ Õð¯¢

ω≈¿π‰ Á∆ «ÚË∆ ÇÚÕé ç¶ à¹ Õ ÇóÁ» ÇòÚ ÔñÕ¶ ÁÇÜÔ¶ Õ¼ à ñ×ÅÀ± ¢ ÇÂÔé» À¹¼å¶ Çé¿ì± çÅ ðà ñ×ÅÀ±¢ Ô¹ä ÇÂà ÇòÚ çÔÄ, ñÅñ ÇîðÚ êÅÀ±âð, ÔñçÆ êÅÀ±âð, ÇÚÕé îÃÅñÅ, ÁçðÕ ñÃä çÅ ê¶Ãà êÅ Õ¶ Ú¿×Æ åð» ÇîñÅ ñú¢ îÃÅñ¶ éÅñ ÇîñŶ ׶ ÇÚÕé ù A ؿචñÂÆ øÇðÜ ÇòÚ ð¼Ö Ççú¢ ×˼à À¹¼å¶ èÆîÆ Á¼× À¹¼å¶ ìàð ù ×ðî Õ悁Ü篺 ÇÂÔ ×ðî Ô¯ ÜÅò¶×Å å» ÇÂà ÇòÚ ÇÚÕé êÅ Ççú¢Ü篺 ÇÂÔ ç¯é¯º êÅö 寺 ìðÅÀ¹é Ô¯ ÜÅò¶×Å¢ å» ÇÂà ìÅÔð Õ¼ã ñÀ¹¢ Ô¹ä ÇÂà À¹¼å¶ Çé¿ì± ñ×Å Õ¶ ÇÚÕé ù Ãðò Õð¯¢


«fiÒ-«ÓÒ Â≈∂

MISSISSAUGA • Wednesday • 31.08.2021

‘Black Winged Kite’

ÇÚ¼àÆ Ç¼ñ· Ãí 寺 Û¯àÆ Ç¼ñ· ÔË¢ ÇÂà ù Á¿×ð¶÷Æ ÇòÚ ÒBlack winged kiteÓ Áå¶ ÇÔ¿ ç Æ ÇòÚ ÒÕêÅÃÆ ÚÆñÓ ÕÇÔ¿ ç ¶ Ôé¢ ÇÚ¼ à Æ Ç¼ ñ · ê¿ Ü Åì ÇòÚ ÁÅî ò¶ Ö ä ù ÇîñçÆ ÔË ¢ ÇÂÔ íÅðå 寺 ÇÂñÅòÅ é¶êÅñ Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ òÆ ÇîñçÆ ÔË¢ ÇÂÔ CA 寺 CE Ã˺àÆîÆàð ¦îÆ Ô¹¿çÆ ÔË Áå¶ ÇÂà çÅ íÅð B@@ 寺 BG@ ×ÌÅî Ô¹¿çÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÁÅî åÏð Óå¶ Ãñ¶àÆ Ü» Çڼචð¿× ÇòÚ Ô¹¿çÆ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ î¯ÇãÁ» À¹¼å¶ Ö¿ í ÕÅñ¶ Ô¹ ¿ ç ¶ Ôé¢ ÇÂà çÆÁ» êñÕ» ÕÅñÆÁ» Áå¶ Á¼Ö» çÆÁ» ê¹åñÆÁ» ñÅñ ð¿× çÆÁ» Ô¹¿çÆÁ» Ôé¢ ÇÂÔ ÁÅêä¶ îèð¶ , åðÅô¶ å¶ ×¼ á ¶ ԯ¶ ÃðÆð, ؼà î¹óòÄ Ú¹¿Þ å¶ ð¿× ÕðÕ¶ Ǽñ· éÔÄ ñ¼×çÆ, ìñÇÕ ÇÂà çÅ ÇÚÔðÅ À¹¼¬ òð×Å ñ¼×çÅ ÔË, êð Ü篺 ÇÂÔ À¹âÅðÆ îÅðçÆ ÔË å» ÇÂÔ ÇÂÕ âîð¶ çÅ í¹ñ¶ÖÅ òÆ êŪçÆ ÔË¢ ÇÂà çÆ êÿç ÇÂÕ»å ÚÏÇ×ðç¶ ÇòÚ ÇÕö À¹ ¼ Ú ¶ Ö¿ í ¶ Ü» ÇìÜñÆ çÆÁ» åÅð» Óå¶ ìË á äÅ, ÇÂà çÆ ÁÅçå ÇòÚ ôÅîñ ÔË¢ ÇÂÔ Ã¿Øä¶ òä Ö¶åð» ù êÿç éÔÄ ÕðçÆ¢ ÇÂÃ ç¶ ¦ì¶ ìÅ÷ òð׶ Ö¿í ê±Û ç¶ êÅð ëËñ Ü»ç¶ Ôé¢ ÇÂà çÆ À¹âÅä Û¯àÆ Áå¶ ê±Û Çê¼Û¶ 寺 òð×ÅÕÅð ÇçÖÅÂÆ Çç¿çÆ ÔË¢ ÇÂÔ ÁÅêä¶ ÁÅê ù ÿå¹Çñå ð¼Öä ñÂÆ ÁÅêäÆ ê±Û ù À¹¼êð æ¼ñ¶ ÕðçÆ ðÇÔ¿çÆ ÔË¢ À¹¼âä ò¶ñ¶ Ö¿í» çÆ å¶÷ ëóëóÅÔà 寺 ìÅÁç îÃåÆ éÅñ åðéÅ ÇÂà çÆ ÁÅçå ÔË¢ ÇÂÔ ê¿ÛÆ ÇÕö ù¼Õ¶ ð¹¼Ö Ü» àËñÆë¯é ç¶ Ö¿í¶ À¹¼êð ìËáÅ ÇôÕÅð 寺 êÇÔñ» æ¼ñ¶ Ú¼ñç¶ ÜÆò» çÅ êÌÆÖä ÕðçÅ ÔË, Ü篺 ÇÕö ÇôÕÅð çÆ êÛÅä Ô¯ ÜÅò¶ å» À¹Ã ù ëÏðé ÞêàÅ îÅð Õ¶ ÕÅì± Õð ñ˺çÅ ÔË¢ ÇÂà çÆ Ö¹ðÅÕ ÇòÚ ÇÕðñÆÁ», ÕÆó¶îÕÏó¶ Ü» ðÄ×ä òÅñ¶ ÜÆò ôÅîñ Ôé¢ ÇÂé·» ç¶ êÌÜäé çÅ îÏÃî

‹≈‰’≈∆ í±×¯ÇñÕ ÃÇæåÆ ù î¹¼Ö ð¼ÖÇçÁ» åÕðÆìé ÃÅðÅ ÃÅñ ÔÆ Ú¼ ñ çÅ ðÇÔ¿ ç Å ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ éð å¶ îÅçÅ ò¼ñ¯º Û»çÅð ð¹¼Ö» çÆ Ã¿ØäÆ ÇÞóÆ çÆ úà ÇòÚ Û¯ à ÆÁ» ñ¼ Õ óÆ çÆÁ» àÅÔäÆÁ» éÅñ ÁÅñ·äÅ ìäÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔË¢ îÅçÅ ÇÚ¼àÆ Ç¼ñ· B 寺 F Á¿â¶ Çç¿çÆ ÔË¢ ÇÂé·» ç¶ Á»â¶ ù¿çð êÆñ¶-ÇڼචԹ¿ç¶ Ôé, êð ÇÂé·» Óå¶ ÁÅî åÏð Óå¶ í±ð¶ñÅñ ÿØä¶ è¼ì¶ ò¶Ö¶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé¢ îÅçÅ ò¼ñ¯º Ú±Ç÷Á» ù ÖòÅÀ¹ä çÆ ò¼ â Æ Ç÷¿ î ¶ ò ÅðÆ ÇéíÅÂÆ Ü»çÆ ÔË , êð ÖÅäÅ ÇñÁÅÀ¹ä çÅ êÌì¿è éð ÔÆ ÕðçÅ ÔË¢ ÇÚ¼àÆÁ» Ǽñ·» çÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ñÂÆ Ã¿íÅÇòå õåð¶ ÕÆàéÅôÕ çòÅÂÆÁ» çÆ òðå¯ º Áå¶ êÌ Ü äé ç¶ ÃæÅé» ÇòÚ îé¹¼ÖÆ ×åÆÇòèÆÁ» çÅ òèäÅ ÔË¢ ÁÅÂÆ.ï±.ÃÆ.Á˼é. (Ç¿àðéËôéñ ï±éÆÁé ëÅð Õ¿÷ðò¶ôé ÁÅë é¶Úð) é¶ ÇÂé· » ÇÚ¼ à ÆÁ» Ǽ ñ · » çÆÁ» ÇÕÃî» ù ô̶äÆì¼è ÕÆåÅ ÔË Áå¶ À¹é·» ù Òؼ௠ؼà ÇÚ¿åÅÓ (ñÆÃà ÕéÃðé) òܯº ñÚÆì¼è ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÚ¼àÆÁ» Ǽñ·» é¶ ê¿ÛÆÁ» çÆÁ» ÕÂÆ Ô¯ð ÇÕÃî» ç¶ À¹ ñ à, ÇÕÃÅé» çÆÁ» Ö¶ å Æ ÷îÆé» Áå¶ ìÅ×ìÅéÆ ç¶ òÅè¶ çÅ ëÅÇÂçÅ À¹áÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂà ù Ü¿×ñÆ ÜÆò (ùð¼ÇÖÁÅ) ÁËÕà, AIGB ç¶ ôÇâÀ±ñ-ÚÅð ÇòÚ ð¼Ö Õ¶ ùð¼ÇÖÁå ð¼ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

WWW.NRI POST.COM

“«’√∂ Ú∂ Ò ∂ Áπ Ù Ó‰ Ú∆ ¡≈ ‹≈™Á≈ ‘À ’ø Ó ” ÇÂÕ Çì¼ñÆ ç¶ Çå¿é 쬿×ó¶ Ãé¢ ÇÂÕ Ççé 쬿×ó¶ ÁÅÖä ñ¼×¶, Òî¿îÆ! î¿îÆ Á¼Ü ÃÅâÅ ÖÆð ÖÅä ù ÜÆÁ ÕðçÅ¢Ó Çì¼ñÆ ÕÇÔä ñ¼×Æ, Òì¼ÇÚú! ÖÆð å» î˺ ìäÅ Çç¿çÆ Ô», êð ÖÆð ñÂÆ ç¹¼è ÚÅÔÆçÅ¢ ç¹¼è Çռ毺 ÇñÁÅò»?Ó ì¬¿×ó¶ ÁÅÖä ñ¼×¶, ÒÃÅù éÂÆ êåÅ¢ ÁÃÄ å» ÖÆð ÔÆ ÖÅò»×¶ ¢ Ó Çì¼ ñ Æ ÇòÚÅðÆ ç¹¼è ñ¼íä å¹ð êÂÆ¢ Ö¶å» ÇòÚ ÇÂÕ ò¼âÅ ÇÜÔÅ Øð ÃÆ¢ Çì¼ñÆ À¹Ã Øð ÇòÚ ÚñÆ ×ÂÆ¢ Çì¼ñÆ é¶ ÁÅö êÅö ò¶ÇÖÁÅ å» À¹¼æ¶ Õ¯ÂÆ éÔÄ ÃÆ¢ Çì¼ñÆ ÛÅñ îÅð Õ¶ ðïÂÆ ÇòÚ òó ×ÂÆ¢ ðïÂÆ ÇòÚ Ú¹¼ñ·¶ Óå¶ ç¹¼è ÇêÁÅ ÃÆ¢ ç¹¼è ò¶Ö Çì¼ñÆ ç¶ î±¿Ô ÇòÚ êÅäÆ ÁÅ Ç×ÁÅ¢ Ü篺 À¹Ô êåÆñ¶ ÇòÚ¯º ç¹¼è ñËä ñ¼×Æ å» Øð ç¶ îÅñÕ é¶ Çì¼ñÆ Óå¶ ì¯ðÆ Ã¹¼à Çç¼åÆ¢ Çì¼ñÆ ì¯ðÆ ÇòÚ À¹ñÞ ×ÂÆ Áå¶ À¹Ã é¶ Çì¼ñÆ ù ëó ÇñÁÅ¢ Çì¼ñÆ ÇòÚÅðÆ ÇîÁÅÀ±º ÇîÁÅÀ±º ÕðçÆ ðÇÔ ×ÂÆ¢ À¹ Ã é¶ Çì¼ ñ Æ ù ÇòÔó¶ ÇòÚ Çé¿î éÅñ ì¿é· Çç¼åÅ¢ 쬿×ó¶ ÇòÚÅð¶ Çì¼ñÆ çÆ À¹âÆÕ Õðç¶Õðç¶ ÃϺ ׶¢ Ü篺 À¹é·» çÆ Ãò¶ ð ¶ ÜÅ× Ö¹ ¼ ñ · Æ å» À¹Ô ÁÅêäÆ î» ìÅð¶ Ã¯Ú Õ¶ êð¶ôÅé Ô¯ ׶¢ Çå¿é» 쬿×ÇóÁ» é¶ ÁÅêäÆ î» ù ñ¼íä çÆ ÃñÅÔ ìäÅÂÆ¢ À¹é·» ÃñÅÔ ÕÆåÆ ÇÕ ÇÂÕ ì¬¿×óÅ Øð ÔÆ ðÔ¶×Å, ܶÕð Çê¼Û¯º Çì¼ñÆ î¿îÆ

òÅêà ÁÅÂÆ å» À¹Ô í¼Ü Õ¶ ç±Ü¶ ç¯ò» 쬿 × ÇóÁ» ù ì¹ ñ Å ÇñÁÅò¶ × Å¢ ç¯ ò ¶ º 쬿 × ó¶ Üç¯ º ÁÅêäÆ î» ù ñ¼ í ä ׶ å» À¹ é · » ò¶ Ç ÖÁÅ ÇÕ À¹é·» çÆ î» ù ÇÂÕ Øð ç¶ ÇòÔó¶ ÇòÚ Çé¿î éÅñ ì¿Çé·ÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ Ü篺 À¹Ô ÁÅêäÆ î» Õ¯ñ ÜÅä ñ¼×¶ å» Çì¼ñÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ í¼Ü ÜÅú, å¹ÔÅù òÆ ÇÂ¼æ¶ ÔÆ ì¿é· ç¶ä׶ ÇÂÔ ñ¯Õ¢ ç¯ò¶º 쬿×ó¶ âð Õ¶ í¼Ü ÁŶ¢ À¹¼èð ÇÜÔóŠ쬿×óÅ Øð ÃÆ, À¹Ã ù ìÔ¹å í¹¼Ö ñ¼×Æ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ Ü篺 À¹Ô ÁÅêä¶ Ø𯺠ìÅÔð ÇéÕÇñÁÅ å» À¹Ã ù ÇÂÕ Ú±Ô¶ çÅ ì¼ÚÅ, ÇÜà çÅ

é» éÏù ÃÆ, ÇçÖÅÂÆ Çç¼åÅ¢ À¹Ã é¶ í¼Ü Õ¶ éÏù ù ëó ÇñÁÅ¢ Ü篺 À¹Ô éÏù ù ÖÅä ñ¼×Å å» éÏù åðñ¶ Çî¿éå» Õðé ñ¼×Å Áå¶ ÁÅÖä ñ¼×Å, ÒîË毺 Çìé» î¶ðÆ î¿îÆ ð¯-ð¯ Õ¶ îð ÜÅò¶×Æ¢ îËù Û¼â 綢 îËù ÜÅä ç¶¢Ó éÏù çÆ ×¼ñ ùä Õ¶ 쬿×ó¶ ù ÁÅêäÆ î» çÆ ïÅç ÁÅ ×ÂÆ¢ 쬿×óÅ ÕÇÔä ñ¼×Å, ÒîËù òÆ ìóÆ í¹¼Ö ñ¼×Æ ÔË¢ î¶ðÆ î¿îÆ Õ¼ñ· ôÅî çÆ Øð éÔÄ ÁÅÂÆ¢ î¶ð¶ íðÅ î¿îÆ ù ñ¼íä ñÂÆ ×¶ Ôé¢Ó

쬿×ó¶çÆ ×¼ñ ùä Õ¶ éÏù ÕÇÔä ñ¼×Å, Ò屿 îËù Û¼â 綢 î˺ å¶ð¶ ñÂÆ Õ¹Þ ÖÅä ñÂÆ ÇñÁÅò»×Å¢Ó ì¬¿×ó¶ é¶ åðà Õð Õ¶ éÏù ù Û¼â Çç¼åÅ¢ éÏù é¶ Øð ÁÅ Õ¶ ÁÅêäÆ î¿îÆ ù ÃÅðÆ ×¼ñ ç¼ÃÆ¢ Ú±ÔÆ é¶ ì¬¿×ó¶ ñÂÆ ð¯àÆÁ» êÕÅÂÆÁ»¢ Ú±ÔÆ Áå¶ éÏù 쬿×ó¶ ñÂÆ Ü篺 ð¯àÆ ñË Õ¶ ׶, ç±Ü¶ ç¯ò¶º 쬿×ó¶ òÆ Øð ÁŠ׶ Ãé¢ ç¯ò¶º 쬿×ó¶ êÇÔñ¶ 쬿×ó¶ ù ç¼Ã ðÔ¶ Ãé ÇÕ Çì¼ñÆ î¿îÆ ù ÇÕö é¶ Çé¿î éÅñ ì¿Çé·ÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ éÏù Áå¶ À¹Ã çÆ î¿îÆ é¶ À¹é·» çÆÁ» ÃÅðÆÁ» ×¼ñ» ùä ñÂÆÁ»¢ Ü篺 À¹Ô ð¯àÆ ç¶ä ñÂÆ Á¿çð ׶ å» ç±Ãð¶ ç¯ò¶º 쬿×ó¶ éÏù Áå¶ À¹Ã çÆ î¿îÆ Óå¶ Þêà 궢 êÇÔñ¶ 쬿×ó¶ é¶ À¹é·» ç¯ò» 쬿×ÇóÁ» ù ð¯ÇÕÁÅ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ î¶ ð ¶ ç¯ Ã å Ôé¢ ÇÂé·» ù Û¼â Ççú, êð ç¯ò¶º 쬿×ó¶ î¿éä ñÂÆ ÇåÁÅð éÔÄ Ãé¢ Ú±ÔÆ î¿îÆ ÕÇÔä ñ¼×Æ, Òå¹ÃÄ ÃÅù Û¼â ÇçÀ¹¢ ÁÃÄ å¹ÔÅâÆ î¿îÆ ù ÇñÁÅò»×¶¢Ó ç¯ò¶º 쬿 × ó¶ Ô¼ à ä ñ¼ × ¶ - Òå¹ Ã Ä ÃÅⶠî¿îÆ ù ÇÕò¶º ñË Õ¶ ÁÅú׶? å¹ÃÄ Çê¼ç¶ Ú±Ô¶¢Ó Ú±ÔÆ î¿îÆ ÕÇÔä ñ¼×Æ, Òå¹ÃÄ ÃÅⶠÓå¶ íð¯ÃÅ ð¼Ö¯¢Ó 쬿×ÇóÁ» é¶ Ú±ÔÆ î¿îÆ å¶ éÏù ù Û¼â Çç¼åÅ¢ Ú±ÔÆ î¿îÆ Áå¶ éÏù ç¯ò¶º 쬿×ÇóÁ» éÅñ Çì¼ñÆ î¿îÆ Õ¯ñ Úñ¶ ׶¢ Øð ç¶ îÅñÕ Ã¹¼å¶ ê¶ Ãé¢ Ú±ÔÆ î¿îÆ å¶ éÏù é¶ Çì¼ñÆ çÆ ð¼ÃÆ ÁÅêä¶ Çå¼Ö¶ ç¿ç» éÅñ Õ¹åð Çç¼åÆ¢ Çì¼ñÆ ÁÅ÷Åç Ô¯ ×ÂÆ¢ Ô¹ä Çì¼ñÆ êÇðòÅð, Ú±ÔÆ î¿îÆ Áå¶ éÏù ÃÅð¶ õ¹ô Ãé¢

Fill the Colours & Paste in your Drawing Book

Find 5 Differences between Pictures