__MAIN_TEXT__

Page 1

15


«72=1Ê-$.2683(51È0ė7 -$&.8$&26(67$/2"

352&(66%$5*+Ò7Ê03Ĺ(58â,/, .9Ł/,3(6$&+8$67(-1ė 8ä21ė072ĆÊ1ė.'2-,1(- 95$&Ê06('21(:<25.8 9<Ĺ(â,7%/Ê=.29é&+2'1Ê.21)/,.7 )$.7,&.<1(1Ê-(17$.

&+$

-$&.8/,',7$'<8ä0$- 32/,7,.<'2670ė/%<61$72Ć,7 ),/020,.(¶63/$&(

52=+/Ê'1,6(.2/(0 6(0&+2'Ê9â,&+1, ,=5$(/1(1Ê-(120 .21)/,.7$32/,7,.$

9Èä1ė" 352Ć"

16


0,.(¶63/$&(± 72-(235$9',&.é,=5$(/ 721(-/(3âÊ=%/Ê=.é+29é&+2'8

17


0Łä87,6(+1$7,.$0(5$0$1$ 1Èâ%$50$1-26+8$=5291$ '2'ė/$/),/02928â.2/8935$=( =1È0(6(2'0$/,Ć.$=-(58=$/e0$

=5291$-6(008'2+2',/%<7 +1('1$'(0128'1(6.$ -26+829,Ĺ(.18$=Ê75$6( 0Łä(7(6(-Ê7

7$.-È=58âÊ0 78/(7(1.8 .'<6(+20Łä(â =(37$7"

-$&.872+/(-($9, 1Èâ9<+$=29$Ć

932+2'ė $9,729(=0(

327Ĺ(%8-87$.< $872$Ĺ,',Ć(

%(1=Ê1$2%ė'3/$7Ê0-È 672'2/$5Ł1$'(1 &2ĹÊ.Èâ"

72=1Ê'2%Ĺ( .'<&+&(â =$ĆÊ7"

32=Ê7ĹÊ 1(ä6(3867Ê0( '21$7ÈĆ(1Ê 90,.(¶63/$&(

5È'%<&+ =,=5$(/(9,'ė/ 9Ê&0Èâ1È3$' .$09<5$=,7"

%<'/Ê01$+2Ĺ( 1$6(9(581(&+&(â =$-(7.(01ė" -$61ė

3/$7Ê 32=Ê7ĹÊ 9<5$=Ê0( .72%ė -(72-(120 0$/(-3ĹÊ9ė6 1$.23&,$/( 7(19é+/(' Ć/29ėĆ(

18


52=+2'1ė%<60ė/1$72Ć,7 52=+29256'20,1,48( %</$3591Ê.2+2-6(0 '20,.(¶63/$&(1$-$/ -(72)5$1&28=.$.5È61È

72=1Ê 6.9ė/(

1$),/0 20,.(¶63/$&( 1$='5$9Ê

086Ê0%ėä(7 0,/8-87ė )5$1

)5$190,.(¶63/$&( 0/89Ê9â,&+1,$1*/,&.< )$-1/,', 9é%251È08=,.$

89$ä8-82),/089(67</8Ä5($/ :25/'³=0791$3$'/2%<7ė ä(2%/Ê=.é09é&+2'ė1$.21(& 1$72ĆÊ0(1ė&29(6(/é+2" 0ė1Ê06,/(7(1.81$3Ł92'1Ê '$780

19

Profile for Radek Medal

Mike's Place  

Grafický román MIKE’S PLACE je originálním ztvárněním a výpovědí o skutečné tragické události z 30. dubna 2003, která změnila životy mnoha l...

Mike's Place  

Grafický román MIKE’S PLACE je originálním ztvárněním a výpovědí o skutečné tragické události z 30. dubna 2003, která změnila životy mnoha l...

Advertisement