Page 1


ควบคุมการผลิตโดย

หจก.ป.เปาอินทร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ มีเดีย 89/285 ม.3 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร/แฟกซ์ 0 2881 6374 E-mail: ppaoinmarketing@gmail.com www.teawthong.com

From Editor บรรณาธิการ

สกลนคร*มุกดาหาร

เหนื่อยใจ...แต่ไหวอยู่ ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา... ท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร ถ้าโกรธกับเพื่อน . . . มองคนไม่มีใครรัก ถ้าเรียนหนักๆ . . . มองคนอดเรียนหนังสือ ถ้างานลำบาก . . . มองคนอดแสดงฝีมือ ถ้าเหนื่อยงั้นหรือ . . . มองคนที่ตายหมดลม ถ้าขี้เกียจนัก . . . มองคนไม่มีโอกาส ถ้างานผิดพลาด . . . มองคนไม่เคยฝึกฝน ถ้ากายพิการ . . . มองคนไม่เคยอดทน ถ้างานรีบรน . . . มองคนไม่มีเวลา ถ้าตังค์ไม่มี . . . มองคน ขอทานข้างถนน ถ้าหนี้สินล้น . . . มองคนแย่งกินกับหมา ถ้าข้าวไม่ดี . . . มองคนไม่มีที่นา ถ้าชีวิตนี้แย่ . . . มองคนที่แย่ยิ่งกว่า อย่ามองแต่ฟ้า . . . ที่สูงเกินตาประจักษ์ ความสุขข้างล่าง . . . มีได้ไม่ยากเย็นนัก เมื่อรู้แล้ว . . . จัก . . . ภาคภูมิชีวิตแห่งตน มีความสุขแบบที่เรามีก็พอ บรรณาธิการบริหาร ตุลาคม 2553

จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว แค่บินไปให้ถึงฝัน เท่านั้นพอ


CONTENS : สารบัญ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน หจก.ป.เปาอินทร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ มีเดีย งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ กำหนดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน

เจ้าของ

พล.ต.ต.อนันต์ เปาอินทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย นายเดชา เทพพุทธางกูร บรรณาธิการบริหาร นายประชา เปาอินทร์ กองบรรณาธิการ นางเบญจมาศ พานจันทร์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวพัทยา เปาอินทร์ หัวหน้าฝ่ายโฆษณา นางสาวศิวาพร เรืองผกา, นางเขมจิรา รายณะสุข, นางมลฤดี คุ้มเณร ฝ่ายโฆษณา นางสาวศิวภา เชียงขันธ์, นางสาวนาตยา โพธิสิงห์, นางสาวภูรดา รายณะสุข, นางสาวกาญจนา โพธิสิงห์, นางสาววัลวดีย์ มงคลภักดิ์, นางสาวณัฐฐา จันทร์ประดับ ฝ่ายข้อมูล นางศิริพร วาดเขียน ฝ่ายบัญชี นางสาวปริศนา โภคทรัพย์ กราฟฟิคดีไซน์ นางสาวนนฑยา ตระกูลอยู่สบาย

จังหวัดสกลนคร

Map ข้อมูลทั่วไป แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม ทำเนียบธุรกิจ

จังหวัดมุกดาหาร

Map ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลท่องเที่ยว ทำเนียบธุรกิจ

11 21 22

28 30 30 47

63 65 65 76


๑๒ เดือน ๗ ดาว ๙ตะวัน มหัศจรรย์เมืองไทยต้องไปสัมผัส

12 เดือน คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ถูกคัดสรรมาแล้วว่าสวยที่สุด... น่าดูที่สุด

ที่จะปรากฏความงามมาให้ดูได้เฉพาะเดือนนั้นๆ เท่านั้น 7 ดาว คือมหัศจรรย์แห่งความสวยงามที่เกิดขึ้นยามค่ำคืนที่น่าสนใจ ที่สุดของเมืองไทย ที่ใครๆ ไม่ควรพลาด 9 ตะวัน คือสุดยอดแห่งปรากฏการณ์ภาคกลางวัน ยามที่ธรรมชาติ ถูกอาบไปด้วยแสงอาทิตย์สรีระของความงดงามจะปรากฏให้เราเห็น

+++12 เดือน+++ มกราคม สุดยอดเส้นทางชมนางพญาเสือโคร่ง จ.เชียงใหม่

ช่วงฤดูหนาวปลายเดือนธันวาคมถึงต้นมกราคมเป็น วันเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งดอกนางพญาเสือโคร่งยามเมือ่ ต้นทิง้ ใบแล้ว พากันออกดอกสะพรัง่ เป็นสีชมพู สวยสดใสคล้ายกับดอกซากุระของญี่ปุ่น จะบานสะพรั่ง ทั้งขุนเขา ฤดูแห่งความโรแมนติกนี้ 1 ปีมีหนเดียว สวยสุดอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ พลาดไม่ได้ปีนี้

บึงสวรรค์ของนกน้ำนับแสนตัว บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์

ช่วงฤดูหนาวราวเดือนมกราคม บึงบอระเพ็ด คือแหล่งดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย ด้วยนกน้ำจำนวน นับแสนตัวจะพากันอพยพ มาอาศัยอยู่บึงน้ำบึงสวรรค์แห่ง สรรพชีวิต บึงบอระเพ็ดยังงดงามด้วยทะเลบัวสีชมพูบาน สะพรั่งในทุกเช้าก่อน 09.00 น.ซึ่งคุณจะไม่เคยพบเห็นได้ในที่อื่นใดสวยงามเท่านี้


กุมภาพันธ์ ชมพูภูคา แหล่งเดียวที่พบเห็นได้บนดอยภูคา จ.น่าน

นี่คือที่เดียวในโลกซึ่งสามารถพบเห็นดอกไม้ชนิดนี้ ชมพูภูคาพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่สุดในโลก ชนิดทีด่ อยภูคา จ.น่าน พันธุไ์ ม้ชนิดนีจ้ งึ หลงเหลืออยูใ่ นโลกเพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ทีป่ ระเทศไทย ในรอบ 1 ปี พันธุไ์ ม้ชนิดนีจ้ ะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวยสดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เท่านั้นต้องไปดู

ถนนดอกไม้ ทองกวาวบานตระการตา จ.พะเยา

เดือนกุมภาพันธ์ฤดูร้อนมาเยือน เส้นทางจาก อ.ดอกคำใต้ไป อ.จุน จ.พะเยาคือเส้นทางสวยที่สุดด้วยดอก ทองกวาวสีส้มจัดบาน 1,000 ต้นตระการตาเสียจนไม่น่าเชื่อว่า จะมีเส้นทางเช่นนี้อยู่จริงในเมืองไทย

มีนาคม ชมทะเลสวยกับถิ่นปลาการ์ตูนที่หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา

หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีปะการัง น้ำตืน้ สวยงามทีส่ ดุ ในประเทศไทย ปลาการ์ตนู และเต่าทะเลทีห่ า ดูได้ยาก นอกจากน้ำทะเลใส หาดทรายขาว ป่าไม้อดุ มสมบูรณ์ทน่ี ย่ี งั เป็นถิน่ ทีอ่ ยูข่ องชาวเล เผ่ามอเก็น เป็นบ้านแสนสวยของปลาการ์ตูนที่พบมากบริเวณช่องเขาขาด นอกจากนี้ที่ เกาะบอน หมู่เกาะสิมิลันซึ่งอยู่ใกล้เคียงยัง เป็นที่ดูกระเบนราหูที่ดีที่สุด

เกาะห้อง มหัศจรรย์ธรรมชาติในป่าเกาะ จ.กระบี่

ในพื้นที่ “ ป่าเกาะ ” ของ จ.กระบี่ เกาะที่สวยที่สุดคือ เกาะห้องซึ่งมีหาดทรายสวยที่สุด ฝูงปลาเยอะที่สุดและทะเล ในมหัศจรรย์ทส่ี ดุ เกาะห้องเป็นเกาะใหญ่หนึง่ ในป่าเกาะ จ.กระบี่ ทีม่ เี กาะอยู่มากมายนับร้อยเกาะ เกาะแห่งนี้มีจุดเด่น ไม่เหมือนใครด้วยชายหาดด้านหน้าเกาะโค้งเกือบ จะเป็นครึ่งวงกลมร่มรื่นด้วยแนว ป่าชายหาดด้านหลัง น้ำทะเลที่นี่เป็นสีเทอคอยส์ และทุกเดือนมีนาคมเกาะแห่งนี้จะเป็น ที่รวมของปลาดาวมากมายที่มาชุมนุมกันน่าอัศจรรย์รวมไปถึงทะเลในทีซ่ อ่ นไว้ซง่ึ มุมมอง อันวิเศษสุดอีกด้านหนึง่ ของเกาะ


เมษายน ตระการตา ลานผีเสื้อในป่าแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ทุกฤดูรอ้ นเมือ่ อากาศร้อนจัดและแหล่งน้ำเริม่ แห้งเหือด บรรดาเหล่าผีเสือ้ กว่า 200 ชนิดจะพากันมาหากินเกลือตามดินโป่ง หรือแหล่งน้ำแฉะๆ มากมาย จนบางครั้งบางทีก็อาจพบการอพยพของฝูงผีเสื้อนับแสนตัว อย่างไม่นา่ เชือ่ นอกจากนีย้ งั เป็นแหล่งดูนกทีส่ ำคัญ มีนกหายากเช่น นกกะลิงเขียดหางหนาม เป็นต้น

สามพันโบกมหัศจรรย์แห่งภูผาใต้มหานทีแม่โขง จ.อุบลราชธานี

ทุกฤดูแล้งเมื่อแม่น้ำโขงลดระดับลง “ โบก ” นับร้อยนับพันทีจ่ มอยูใ่ ต้ทอ้ งน้ำ ก็ผดุ โผล่ขน้ึ กลายมาเป็น ประติมากรรมหินผาน่าพิศวงทีเ่ รียกว่า ” สามพันโบก ” เฉพาะในเดือนเมษายนเท่านั้นที่จะพบ ” แมงกะพรุนน้ำจืด ” โผล่ขึ้นมาตามโบกเหล่านี้ให้เห็นอีกด้วย

พฤษภาคม เที่ยวน้ำหนาวฤดูฝน ไปยลกล้วยไม้ยักษ์เอื้องบุษราคัม จ.เพชรบูรณ์

น้ำหนาว รูจ้ กั กันดีวา่ ป่าเปลีย่ นสีสวยสุดยามต้นฤดูหนาว แต่ใครเล่าจะรูว้ า่ ช่วงต้นฤดูฝนบนภูกมุ่ ข้าวซึง่ มีทงุ่ หญ้าและป่าสนสวยทีส่ ดุ ของน้ำหนาว ทีน่ ่ี มีสิ่งมหัศจรรย์ ซ่อนอยู่ต้องไปดูคือ กล้วยไม้ยักษ์เอื้องบุษราคัม ซึ่งความสูงใหญ่ของมันอาจ สูงได้เกิน 2 เมตรช่อดอกเหลืองอร่ามราวบุษราคัมตามชื่อเรียก

ชมกระทิงฝูง กลางป่าดงพญาเย็น จ.นครราชสีมา

หลังจากฝนแรกเดือนเมษายนผ่านไปหญ้าอ่อน ก็จะแตกใบ นี่คือวันเวลาดีที่สุดที่กระทิงจะออกมาหากิน ตามทุ่งหญ้า โป่งสัตว์และแหล่งน้ำซับ แหล่งดูกระทิงวันนี้ ที่เห็นง่ายที่สุด คือ คลองปลากั้ง เขาแผงม้า จ.นครราชสีมา และตาพระยา ผืนป่า จ.สระแก้ว


มิถุนายน เที่ยวชมผืนพรมทะเลหญ้า เขียวขจีสวยที่สุดในเมืองไทย ทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก

ทุ่งแสลงหลวง เป็นทุ่งหญ้าสะวันนาทุ่งหญ้าสีทองสวย งามมาก เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนราวเดือนมิถุนายน ทุ่งหญ้าแห่งนี้จะเขียวขจีประดุจผืนพรม ธรรมชาติ โดยเฉพาะดอก กระเจียวขาวนับหมืน่ ดอกจะแทงช่อขึน้ จากภายใต้ผนื พรมเขียวขจีน้ี นอกจากนั้น ก็เป็นเส้นทางขี่จักรยานที่มีสภาพธรรมชาติดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทยอยู่

เปราะภูในสายหมอกที่แปกดำ ภูหลวง จ.เลย

มนต์ขลังของฤดูฝนบนภูหลวงนั้นคือสาย หมอกฉ่ำเย็น นี่เป็นวันเวลาของดอกเปราะภูสีชมพูซึ่ง จะพากันบานสะพรั่งทั้งผืนป่า ที่นั่นดอกเปราะภูสีชมพูสวยสด กำลังพากันออกดอกสะพรั่งทั้งผืนป่า มีเวลาสวยที่สุดอยู่แค่ เดือนเดียวพลาดปีนี้ ต้องรออีกปีหนึ่งถึงจะมีโอกาสอีกครั้ง

กรกฎาคม ชมกระเจียวบานในม่านฝนที่เทือกเขาพังเหย จ.ชัยภูมิ

ทุ่งกระเจียว สวยสุดแห่งปีมีได้เฉพาะต้นฤดูฝนบน เขาพังเหยตัง้ แต่เทพสถิต ป่าหินงามไปจนถึงไทรทองแหล่งใหม่ ทีอ่ ยูไ่ ม่ไกล พบว่ามุง่ กระเจียวสวยไม่แพ้กนั ซ่อนอยูส่ สี ดงดงามและดอกใหญ่กว่า โดยเฉพาะ วันที่สายหมอกโปรยปรายให้ภาพงามอัศจรรย์สวยจริงๆ น่าต้องไปดู

ภูหนิ ร่องกล้า มหัศจรรย์ลานหินแตก น้ำตกหมันแดง แหล่งลิน้ มังกรสีชมพู จ.พิษณุโลก

ฤดูฝนบนภูหินร่องกล้าคือวันเวลาวิเศษสุดใน ธรรมชาติ ทั้งพืชพันธุ์นานา โลกของเฟิร์นเขียวขจี และแหล่งกล้วยไม้ลิ้นมังกรสีชมพู น้ำตกหมันแดง อีกหนึ่ง ความงามของภูหินร่องกล้าซึ่งพบกล้วยไม้ลิ้นมังกรสีชมพูและ บีโกเนียสีขาว ขึ้นอยู่หน้าน้ำตกชั้นที่ 5 เป็นสัญลักษณ์ความงามที่พบได้เฉพาะในช่วงเดือน กรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้น


สิงหาคม ชมผาเดียวดายไปดูทุ่งหญ้าข้าวก่ำ เขาใหญ่ ป่าใกล้กรุง จ.นครราชสีมา

ฤดูฝนบนเขาใหญ่มีของดีซ่อนไว้ให้ไปค้นหา คือหน้า ผาเดียวดายแหล่งชมวิวป่าดงพญาเย็นอันยิ่งใหญ่ และโลกแห่งสีสันของหญ้าข้าวก่ำดอกไม้ สีม่วงงามฤดูฝน

ปีนภูดูทะเลดอกไม้ในป่าสนบนภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์

ภูสอยดาวได้ชื่อว่าสวยสุดในเมืองไทย โดยเฉพาะในช่วงกลางฤดูฝนที่ทุ่งดอกหงอนนาคสีม่วง บานสะพรั่งทั่งภู คือภาพความสวยงามของทุ่งหญ้า และ ป่าสนสามใบมุมมองสวยงามแปลกตากว่าที่ใด ในรอบปีมีวัน เวลาที่สวยงามที่สุดคือ ช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งดอกหงอนนาค จะออกดอกสะพรั่งท่ามกลาง ป่าสนทีม่ กั ปกคลุมไปด้วยสายหมอกจนได้ชอ่ื ว่าเป็นทีส่ ดุ ยอดโรแมนติกทีส่ ดุ ทีห่ นึง่ ในเมืองไทย

กันยายน ยลโลกสีเขียวป่าดึกดำบรรพ์โลกล้านปี ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ป่าดึกดำบรรพ์ย้อนยุคราวป่าโลกล้านปีสวยที่สุด คือ ป่าอ่างกาหลวงบนยอดดอยอินทนนท์ ฤดูฝนบนนี้คือวันมหัศจรรย์ธรรมชาติที่คุณต้องไปดู ยอดดอยอินทนนท์ สูงที่สุดในเมืองไทยถึง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งรวม ของพืชพันธุแ์ ละสัตว์ปา่ หายากหลายชนิด โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนซึง่ ผืนป่าอ่างกาหลวงฉ่ำเย็น ไปด้วยสายหมอกจนตามต้นไม้มีมอสเฟิร์น

ไปเฝ้าดูเหยี่ยวอพยพนับแสนตัว จ.ชุมพร

ฤดูอพยพของฝูงนกนานาชนิดจากซีกโลก ภาคเหนือเช่น ไซบีเรีย และประเทศจีน มักจะเริ่มต้น ที่ราวเดือนกันยายนของทุกปี ทุกปีฝูงเหยี่ยวอพยพ เช่น เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ เหยี่ยวต่างสี นกอินทรีเล็กจะพากันบินมาถึง จุดนี้ได้อย่างตรงเวลา น่าตื่นตาตื่นใจนับแสนตัวตลอดฤดู


ตุลาคม ทีส่ ดุ ในเมืองไทย สุดยอดผจญภัยไปล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง จ.น่าน

ลำน้ำว้า ท้าทายนักผจญภัยให้ไปสัมผัส ผืนป่ากว้าง ใหญ่ ลำน้ำสวยใส เหลือแต่ใจว่าคุณพร้อมหรือไม่เพราะ แก่งทีน่ ไ่ี ด้ชอ่ื ว่าโหดทีส่ ดุ ในเมืองไทย นี่คือสุดยอดความประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมในชีวิต

อาณาจักรแห่งสีสันลานดอกไม้ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

บนลานหินทรายผาแต้ม เมื่อปลายฤดูฝนมาถึงเหนือ ลานหินที่ชุ่มฉ่ำ จะกลับกลายเป็นอาณาจักรดอกไม้ สีทองละลานตาได้อย่างน่าประหลาด ทั้งสร้อยสุวรรณารวมถึง ดอกไม้กินแมลงชนิดอื่นให้ออกดอกสวยงามเผื่อล่อแมลงให้มา เป็นเหยื่อให้มันดักจับกินได้อย่างน่าทึ่ง ทะเลแห่งสีสันมวลดอกไม้นี้จะมีอยู่ที่ลานหินเหนือ น้ำตกสร้อยสวรรค์มากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีไม่มีที่ใดงดงามเท่า

พฤศจิกายน ดอยแม่อูคอ ขุนเขาแห่งทุ่งบัวตอง ทะเลดอกไม้สีทอง จ.แม่ฮ่องสอน

เมือ่ ลมหนาวเดือนพฤศจิกายนพัดมา นัน่ เป็นสัญญาณ ธรรมชาติว่าดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอจะพากันออกดอกสะพรั่งทั้งดอยดั่งทะเลดอกไม้สีทอง ดอยแม่อูคออยู่ในเขต อ.ขุนยวม เป็นแหล่งของดอกบัวตองที่สวยงามที่สุดในเมืองไทย เวลา ที่สวยงามที่สุดควรดูในตอนเช้าเมื่อแสงแรกของวันสาดส่อง เพราะสีทองของดอกจะเปล่ง ประกายเป็นทองมากกว่าเวลาอื่นใด

พลับพลึงธารบานเร้นลับ ที่ผืนป่าคลองนาคา จ.ระนอง

พลับพลึงธาร คือ ที่สุดของความเร้นลับ อย่างหนึ่งในผืนป่าคลองนาคา เดือนพฤศจิกายนทุกปี ทั้งคลองนาคาจะเต็มไปด้วยดอกไม้หายากชนิดนี้ ความงาม ของดอกพลับพลึงธารไม้น้ำหายากซึ่งพบที่เดียวในเมืองไทย ในคลองนาคา ซึ่งเดือนพฤศจิกายนคือเดือนที่พลับพลึงธารบานทั้งคลองนาคามากที่สุด


ธันวาคม ท่องป่าปิด ชมเมเปิ้ลเปลี่ยนสีที่ภูกระดึง จ.เลย

เมเปิ้ล เปลี่ยนสีอาจมีอยู่หลายแห่งในเมืองไทย แต่จะ หาทีไ่ หนสวยงามไปกว่าเมเปิล้ ในป่าปิดของภูกระดึงนัน้ ไม่มี ทีน่ ี่ จึงเป็นที่สุดแห่งความงาม ทุกฤดูหนาวเมเปิ้ลจะพากันเปลี่ยนสีของใบเป็นสีแดงสดบ้างก็ ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินเป็นภาพที่งดงามที่สุด

พายเรือลอดถ้ำข้าม 2 อำเภอที่ถ้ำเจ็ดคต แหล่งผจญภัยแห่งใหม่ จ.สตูล

ถ้ำขนาดใหญ่แหล่งผจญภัยด้วย การพายเรือ ลอดถ้ำที่โค้งถึง 7 โค้ง 7 คด งดงามด้วยหินงอกหินย้อย หาดทราย กลายเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่เมืองสตูล ก็ต้อง ถือว่าสุดยอดเพราะพายเรือลอดถ้ำข้ามมาตั้ง 2 อำเภอ ที่เดียว ในเมืองไทยไม่มีที่ไหนทำได้อย่างนี้

+++7 ดาว+++ 1.จองพารา เทศกาลแห่งสีสันวันแห่ปราสาทไม้เกี๊ยะ จ.แม่ฮ่องสอน

เมือ่ ถึงวันออกพรรษาทุกๆ ปีท่ี จ.แม่ฮอ่ งสอน จะมีเทศกาลงานประเพณียิ่งใหญ่ของชาวไต ด้วยการสร้าง ปราสาทไม้เกี๊ยะจุดเทียนประดับไฟนับหมื่นนับแสนดวง งาม เสียจนราวกับเมืองสวรรค์ ในยามค่ำคืนกันทุกบ้านเรือน วัดวาอารามต่างๆ ก็จะจุดผางจุดเทียนสว่างไสว นับเป็นเทศกาลแห่งสีสันวันออกพรรษา ที่หาดูได้ที่นี่ทีเดียวเท่านั้นในเมืองไทย ครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นบุญตาคุณต้องไปดูให้ได้

2.ไหลเรือไฟ เทศกาลจุดไฟลอยน้ำโขง จ.นครพนม

1 ปีมีเพียงครั้งเดียวที่มหานทีแม่โขงยามราตรีจะมี สีสันงามจับตาด้วยการจุดเรือไฟปล่อยลอยไปด้วยแรงศรัทธา ตระการตาด้วยแสงไฟลุกโชติช่วง ทั้งโลกหาดูได้ที่นี่ที่เดียวที่ จ.นครพนม


3.อลังการดาวอยู่บนดิน เทศกาลแห่ดาว จ.สกลนคร

ค่ำคืนวันฉลองเทศกาลคริสต์มาส ไม่มี ทีไ่ หนจะตืน่ ตาตืน่ ใจได้เท่าทีน่ ่ี คนเมืองสกลนครเขาจินตนาการ ดาวบนท้องฟ้าเอามาแห่อยูบ่ นดิน เป็นเทศกาลรืน่ เริงสนุกสนาน กว่าคริต์มาสที่ไหนๆ ในเมืองไทย ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

4.คืนมหัศจรรย์นอนนับดาวที่มอหินขาว เสาหินมหัศจรรย์ จ.ชัยภูมิ

เสาหินยิ่งใหญ่แปลกตากว่าที่ใดในเมืองไทยต้องยก ให้ ” มอหินขาว ” เมืองชัยภูมิ วันฟ้าโปร่งใสใครได้นอนนับดาว ที่นี่จะรู้ว่าพลังมหัศจรรย์เหนือจินตนาการบนฟากฟ้าของดาว ล้านดวงมีจริง

5.อลังการมรดกโลกเมืองเก่าอยุธยา ยามราตรี จ.พระนครศรีอยุธยา

อยุธยาเมืองมรดกโลกอันภาคภูมใิ จของคนไทย ใครก็ อาจเคยไปมาแล้ว แต่ทว่า ยามเมื่อแสงแห่งวันสิ้นไป ราตรีเริ่ม มาเยือน วัดวาอารามซึ่งประดับด้วยแสงไฟ คือความงามล้ำลึก เรืองรอง อยุธยาสวยทีส่ ดุ คือเวลานีพ้ ลาดไม่ได้ ทุกเวลาเมือ่ แสง สุดท้ายแห่งวันสิ้นลงแสงไฟประดับประดา ตามโบราณสถานต่างๆ จะค่อยๆ เจิดจรัสราว เนรมิตให้ราชธานีศรีอยุธยาเรืองรองขึ้นมาอีกครั้งเหมือนอดีตอันรุ่งโรจน์แต่วันวาน

6. ตระการตาพิพิธภัณฑ์มังกรทองล้ำค่า หนึ่งเดียวในเมืองไทย จ.สุพรรณบุรี

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ร วมเผ่ า พั น ธุ์ ค นไทยเชื้ อ สายจี น เมื อ ง สุพรรณบุรนี น้ั ความยิง่ ใหญ่ไม่เหมือนใครคือ สร้างเป็นมังกรยักษ์ โลดแล่นทะยานฟ้า คราเมื่อใกล้ค่ำ มังกรยักษ์ตัวนี้จะกลายร่าง ได้เป็นมังกรทองล้ำค่า ถ้าไม่ไปไม่เห็นไม่รู้ไม่เชื่อ

7.ที่สุดความโรแมนติก พระจันทร์วันเพ็ญขึ้นที่อ่าวประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

หากใครจะถามหาที่สุดความโรแมนติก สถานที่หนึ่ง ซึ่งใครปฏิเสธไม่ได้นั่นคือ อ่าวประจวบฯ พระจันทร์วันเพ็ญที่นี่ คุณจะไม่มวี นั ลืม ถ้าได้ไปเห็นกับตา มีเวลา 2 วันเท่านัน้ ใน 1 เดือน คือ วันขึ้น 15 ค่ำและแรม 1 ค่ำ จันทร์เพ็ญกลางอ่าวแห่งนี้คุณ จะไม่มีวันลืมว่าที่นี่คือสุดยอดโรแมนติกเมืองไทย


+++9 ตะวัน+++ 1. ชมทะเลหมอก 360 องศา ที่ดอยกาดผี จ. เชียงราย

ดอยกาดผี มีดีไม่เหมือนใครทะเลหมอกสวยแต่ดูได้ รอบตัว 360 อาศา ดอยกาดผีแหล่งชมทะเลหมอกใหม่ล่าสุด สวยสุดและมหัศจรรย์ที่สุดของ จ.เชียงราย ซ่อนความงาม อยู่ในเทือกดอยวาวี อ.แม่สรวย เดินทางจากเชียงรายใช้เวลา ราว 3 ชม รถยนต์สามารถขึ้นถึงได้ มุมมองสวยสุดอยู่ด้านตะวันออกเป็นพานอรามาเห็น เทือกเขาสลับซับซ้อน แต่มุมอื่นก็สามารถดูได้รอบตัว

2. เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ที่กว๊านพะเยา จ.พะเยา

เทศกาลเวียนเทียน ที่ไหนๆ ก็มีในเมืองไทย แต่แห่งเดียว ไม่เหมือนใครคือที่ จ.พะเยา เขาลอยเรือเวียนเทียนกันกลางน้ำ โดยเท้าไม่ตดิ ดิน หนึง่ ปีมี 3 หนเท่านัน้ คือ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา กลางกว๊านพะเยา จ.พะเยา ที่นี่มีวัดร้าง โบราณพบไม่นานมานีค้ อื วัดติโลกอาราม ถึงวันเทศกาลเวียนเทียนผูค้ นเมืองนีเ้ ขาเวียนเทียน ไม่เหมือนทีใ่ ดในโลก โดยเมือ่ ดวงอาทิตย์ใกล้ลบั ขอบฟ้าเขาจะนำดอกไม้ธปู เทียนบูชาจุดไฟ สว่างไสว ล่องเรือไปเวียนเทียนบูชาองค์พระปฏิมากลางน้ำ 3 รอบ แห่งเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่

3. ตะวันขึ้นเหนือทะเลหมอก สวยในฝัน ที่ดอยแม่ระเมิง จ.ตาก

ทะเลหมอกสวยสุดเมืองไทยหนึง่ ในนัน้ คือ ดอยแม่ระเมิง จ.ตาก ที่หลายคนว่าเป็นทะเลหมอกในฝัน วันปลายฤดูฝน ต้นหนาว ตะวันเหนือทะเลหมอกทีน่ ม่ี ดี จี นคุณพลาดไม่ได้อกี แล้ว

4. มหัศจรรย์รุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีลอซู จ.ตาก

น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ใครปีนถึงชั้นบนจะพบว่ามีความงามซ่อน อยู่ในวันเวลามหัศจรรย์รุ้งกินน้ำหน้าน้ำตก เห็นได้ทุกเช้า ช่วงฤดูน้ำมาก หากใครปีนขึ้นไปเที่ยวชมบริเวณน้ำตกชั้นบน สุดในเวลาช่วงเช้าก็จะพบว่ามีพลังแห่งแสงที่สาดล่องผ่านละอองน้ำที่ฟุ้งกระจาย กลายเป็น สายน้ำตกงดงามด้วยรุ้งกินน้ำตัวโตที่พาดผ่านอย่างน่าอัศจรรย์


5. วันแห่งพลังดวงอาทิตย์พิศวง ที่ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

1 ปีมี 4 วันเท่านั้นดีที่สุด ที่คนโบราณ คิดสร้างปราสาทหินพนมรุ้งให้มีวันที่ตะวันขึ้นหรือตกลอดช่อง ประตูทั้ง 15 ช่อง ได้ตรงอย่างน่าพิศวงปรากฏการณ์แบบนี้ ชีวิตหนึ่งต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสักครั้ง

6. อัศจรรย์ลำแสงแห่งองศาของความลงตัว ที่ถ้ำพระยานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำพระยานคร นั้นสวยงามไม่เหมือนใคร ในองศา ของแสงที่ลงตัวตามวันเวลาและฤดูกาลนี่คือลำแสงแห่งความ งามอันเป็นทีส่ ดุ ด้วยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระทีน่ ง่ั คูหาคฤหาสน์โดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางถ้ำ ยามที่ย่างเข้าสู่ ฤดูร้อนเวลาราว 11.00 น. ลำแสงแห่งองศาของความลงตัวจะสาดส่องผ่านปล่องเบื้องบน ลงสู่พลับพลาที่ประทับงามราวกับเมืองสวรรค์ ด้วยพลับพลานั้นจะกลายเป็นสีทองสุกสกาว ได้ราวกับทองคำ

7. ชมพระอาทิตย์ตก ทะเลสวยที่สุดเมืองไทย ที่แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต

หนึ่งเดียวมุมมองสวยที่สุดในการ ชมพระอาทิตย์ตก ทะเล และได้รับการประกาศเป็นจุดสำคัญทางดาราศาสตร์จุด หนึ่งของเมืองไทย แม้จะรู้จักกันดีว่านี่คือแหล่งท่องเที่ยวติด อันดับ 1 ของเกาะภูเก็ต แต่แหลมพรหมเทพก็ยงั เป็นสัญลักษณ์ อันมั่นคงที่คนมาภูเก็ตต้องไปดู พระอาทิตย์ตกทะเลผ่านดงตาลและปลายแหลมอันเป็น เอกลักษณ์ วันเวลาพิเศษสุดพลาดไม่ได้

8. สุดยอดมุมมองชมพระอาทิตย์ตกได้จากในถ้ำ ที่ถ้ำพระนาง จ.กระบี่

มุมชมพระอาทิตย์ตกที่วิจิตรพิสดารกว่าที่ใดอยู่ใน ถ้ำพระนาง จ.กระบี่ พระอาทิตย์ตกที่นี่สวยที่สุดต้องมุดเข้าไป ดูออกมาจากในถ้ำ ใครไม่เคยเห็นต้องไปพิสจู น์ พระอาทิตย์ตก ดูจากในถ้ำก็สวยได้ไม่เคยคิด

9. พิสูจน์พลังแสงแห่งมรกต ที่ถ้ำมรกต จ.ตรัง

ทุกวันเวลาในยามบ่ า ยเมื่ อ พลั ง แสงแห่ ง ดวงตะวั น สาดส่องลอดเข้ามาภายในถ้ำทะเลบริเวณปากทางเข้าสูถ่ ำ้ มรกต ด้านในพืน้ น้ำแถบนัน้ ก็พลันเปล่งประกายเป็นสีมรกตได้อย่างไม่นา่ เชือ่


งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2553 วันที่ 19-24 ต.ค. 2553 ด้วยจังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลเมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ได้จดั ให้มี งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนครขึน้ ในห้วงเดือนตุลาคมของทุกปี เพือ่ อนุรกั ษ์ไว้ซง่ึ ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ในปีนี้ การจัดงานตรงกับห้วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 19–23 ตุลาคม 2553

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2553

จัดการแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” การประกวดรำหางนกยูงบนหัวเรือและ การประกวดกองเชียร์ ณ หนองหาร

วันที่ 21 ตุลาคม 2553

จัดการประกวดพานบายศรี การประกวดปราสาทผึ้ง ประยุกต์ - โบราณ พิธีบายศรีสู่ขวัญ งานพาแลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ 22 ตุลาคม 2553

พิธีเปิดงานแห่ปราสาทผึ้งฯ การแห่ปราสาทผึ้งประกอบ แสง สี เสียง ณ ปะรำพิธีหน้าร้าน ชาญอลูมิเนียม ณ บริเวณถนนสุขเกษมระหว่าง สี่แยกนาแก ถึงสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา

วันที่ 23 ตุลาคม 2553

จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2553

ตัง้ แต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จัดเทศกาลของดีของแซบเมืองสกล การสาธิตการทำปราสาทผึง้ กิจกรรมติดดอกเทียน OTOP สวนสนุก และคอนเสิร์ต ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร


กำหนดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วันที่ 19 ตุลาคม 2553 พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” เวลา 09.30 น. เวลา 10.00 น. เวลา 10.45 น. เวลา 11.00 น.

- ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ พร้อมกันที่บริเวณประติมากรรม จังหวัดสกลนคร - อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึน้ ประดิษฐานบุษบก (วงดุรยิ างค์บรรเลงเพลงมหาชัย) - วงดุริยางค์นำขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เคลื่อนขบวนออกจาก ประติมากรรม ไปตามถนนมรรคาลัย เดินตรงเข้าสูส่ วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ - เรือทุกลำพร้อมกันที่หน้ากองอำนวยการบริเวณสนามแข่งเรือยาวฯ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ - คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ ตั้งแถวหน้ากองอำนวยการ - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ - ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เคลื่อนเข้าสู่กองอำนวยการ - อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) - เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ) - พิธกี ร เชิญประธานในพิธเี ปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและประจำแท่นประธาน เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน - พิธีกรเชิญประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี - ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันเรือยาวฯ ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) - พิธีกร เชิญนักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา) - การประกวดรำหางนกยูง (บนหัวเรือ) - การแข่งขันเรือยาว (รอบคัดเลือก)


เวลา 18.00 น. - ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร - “เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล” คอนเสิร์ต **********************************************************************

วันที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. เวลา 12.00 น. เวลา 13.30 น. เวลา 14.00 น. เวลา 15.00 น. เวลา 15.15 น. เวลา 18.00 น.

- การแข่งขันเรือยาวฯ (รอบที่ 2 รอบที่ 3 ทุกประเภท) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ - การแข่งขันเรือพายหาปลา รอบคัดเลือก - การแข่งขันเรือพายหาปลา รอบชิงชนะเลิศ - แข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภท พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” - คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ พร้อมกันทีห่ น้ากองอำนวยการ - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ - พิธีกร เชิญประธานในพิธีประจำแท่นประธานฯ เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน - ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ กล่าวรายงาน - ประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันเรือยาวฯ - เชิญธงชาติลงจากยอดเสา(เปิดเทปเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี) - ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร - “เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล” - คอนเสิร์ต


วันที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 น. - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10,000 รูป ณ บริเวณถนนสุขเกษม ระหว่างประตูทางเข้าศูนย์ราชการถึงสี่แยกธนาคารกสิกรไทย การประกวด พานบายศรี เวลา 08.30 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ ผูเ้ ข้าร่วมการประกวดพานบายศรี และแขกผูม้ เี กียรติ พร้อมกันที่บริเวณสนามมวย ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร เวลา 09.00 น. - การแข่งขันประกวดทำพานบายศรี เวลา 16.00 น. - คุ้มวัดนำปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ มาตั้งโชว์ ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร เวลา 17.00 น. - ประกาศผลการประกวดพานบายศรี เวลา 18.00 น. - ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร - “เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล” /พิธีบายศรี....พิธีบายศรีสู่ขวัญและ งานพาแลง เวลา 18.30 น. - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร เวลา 19.00 น. - ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงานฯ - พิธีกร เชิญประธานในพิธีจุดเทียนในพานบายศรี - พิธีกร เชิญผู้อาวุโสผูกแขนพราหมณ์ - พราหมณ์ทำพิธบี ายศรีสขู่ วัญข้าราชการผูใ้ หญ่และแขกผูม้ เี กียรติทม่ี าร่วมงานฯ - งานพาแลง - การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน - คอนเสิร์ต **********************************************************************

วันที่ 22 ตุลาคม 2553 พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ประจำปี 2553 เวลา 14.00 น. เวลา 14.30 น. เวลา 15.00 น.

- ขบวนนำ ขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ ขบวนชุดการแสดงทุกชุด เข้าประจำจุดทีก่ ำหนดไว้ โดยหัวขบวนเริม่ จากสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา ท้ายขบวนไปตามถนนสุขเกษมไปทางลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 - การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน - คณะกรรมการดำเนินการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ปะรำพิธี บริเวณหน้าร้านชาญอลูมเิ นียมถนนสุขเกษมบริเวณสีแ่ ยกนาแกถึงสามแยก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


เวลา 15.30 น. เวลา 16.00 น. เวลา 18.00 น.

- ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาถึงปะรำพิธีเปิดงานฯ - อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงประดิษฐานทีแ่ ท่นพระบรมสาทิสลักษณ์ (วงดนตรีพน้ื บรรเลงเพลงมหาชัย) - ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงาน (วงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) - ประธานในพิธเี ปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และเชิญประธานทีแ่ ท่นประธาน เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน - ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ กล่าวรายงาน - ประธานมอบโล่เกียรติยศให้ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ประจำปี 2553 (ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง) ตัดริบบิ้นเปิดขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ - เคลือ่ นขบวนแห่ปราสาทผึง้ ฯ ประกอบแสง สี เสียง ไปตามเส้นทางทีก่ ำหนดไว้ เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - พิธีถวายปราสาทผึ้งโบราณ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร/เวลา 18.00 น.... - ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร - “เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล” - ประกาศผลการประกวดปราสาทผึง้ ประยุกต์โบราณ การตกแต่งรถปราสาทผึง้ และขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ณ เวทีมอบรางวัลบริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร - คอนเสิร์ต


วันที่ 23 ตุลาคม 2553 พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เวลา 07.30 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ - ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย - อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล - กล่าวถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ - พระสงฆ์ให้พร - พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต - เสร็จพิธี **********************************************************************

วันที่ 24 ตุลาคม 2553 การแข่งขันวิ่งปราสาทผึ้งมินิมาราธอน เวลา 05.00 น. เวลา 06.00 น.

- นักกีฬารายงานตัว ณ ลานรวมใจไทสกล - ปล่อยตัวนักกีฬา - มอบรางวัลการแข่งขันวิ่งปราสาทผึ้งมินิมาราธอน


SAKON NAKHON สกลนคร Tourism & Business Guide 2010 : วารสารเพื่อการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

จังหวัดสกลนคร “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”


Sakon Nakhon

Tourism & Business Guide 2010

ข้อมูลทั่วไป...จังหวัดสกลนคร สกลนคร เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุหา้ แห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่า เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคที่ขอม มีอำนาจในดินแดนนี้ ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครอง ของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” และเมื่อมาอยู่ในความปกครอง ของไทย ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “เมืองสกลทวาปี” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า เจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปี เป็น “เมืองสกลนคร” ในปัจจุบัน จังหวัดสกลนครยังได้รับ การขนานนามว่าเป็น”แอ่งธรรมะแห่งอีสาน” ดังเห็นหลักฐานได้จากวัดวาอารามเก่าแก่ทม่ี อี ยูม่ ากมาย แสดงถึงความรุง่ เรืองของพระพุทธศาสนาทีม่ มี าตัง้ แต่ครัง้ อดีต เป็นถิน่ กำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ ที่สำคัญเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยหลาย ท่าน อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 647 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสมุ าลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม อำเภอกุดบาด เขื่อนน้ำพุง

ลักษณะเขื่อนเป็นเขื่อนแบบหินทิ้ง แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยาว 1,720 เมตร สูง 40 เมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่าย ให้ประชาชนในเขตจังหวัดสกลนคร และนครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทำพิธีเปิด เขื่อนน้ำพุงเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 บรรยากาศภายในเขื่อนเงียบสงบ เย็นสบาย ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปเขื่อนน้ำพุง อยู่เลยพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ไปประมาณ 30 กิโลเมตร จากตัวเมืองไปตามถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุป์ ระมาณ 37 กิโลเมตร จะอยูท่ างด้านซ้ายมือ 30


Tourism & Business Guide 2010

Sakon Nakhon

อำเภอกุสุมาลย์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปู่มเหศักดิ์ และ พิพิธภัณฑ์ไทยโส้

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สักการะบูชาของชาวไทยโส้ ซึ่งเชื่อว่า เป็นที่สถิตย์ของเทพซึ่งช่วยคุ้มครองชาวไทยโส้ ในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บ สิง่ ของเครือ่ งใช้ของชาวไทยโส้ซง่ึ อพยพมาจากฝัง่ ซ้ายแม่นำ้ โขง มีแผ่นป้าย เขียนข้อความภาษาของชาวไทยโส้เปรียบเทียบกับภาษาไทย ให้เห็นถึง ความแตกต่างของตัวอักษร และสำเนียงการออกเสียง ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปู่มเหศักดิ์ และ พิพิธภัณฑ์ไทยโส้ ตั้งอยู่ บริเวณที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร อยู่ทางด้านขวามือ ตาม เส้นทางสายสกลนคร-นครพนม

อำเภอเจริญศิลป์

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามที่เป็นแหล่งผลิต ศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้ การทอผ้าไหม มีห้อง แสดงการปัน้ เขียนสี แสดงผลิตภัณฑ์ ฝีมอื ในการผลิต ออกแบบสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่นิยมใช้ของไทย ผลิตภัณฑ์ จากศูนย์ได้นำมาจัดแสดงให้ชม และจำหน่ายในงานนิทรรศการทีเ่ กีย่ วกับ สินค้าของที่ระลึกประจำจังหวัด รวมทั้งงานออกร้านในเทศกาลต่างๆ ในต่างจังหวัด และในกรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ทุกวันอังคาร-วันเสาร์ ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อยูใ่ นท้องทีบ่ า้ นกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ เดินทางไปตามเส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 22 ระยะทาง 84 กิโลเมตร ถึงอำเภอสว่างแดนดิน แยกขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2091 และแยกซ้าย เข้าเส้นทางหมายเลข 2280 เป็นเส้นทางสูอ่ ำเภอเจริญศิลป์ ไปอีกประมาณ 23 กิโลเมตร การเดินทาง สะดวกมาก

อำเภอเต่างอย

อุทยานแห่งชาติภูผายล

ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และอำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 825 ตารางกิโลเมตร หรือ 517,850 ไร่ เป็นอุทยานฯ เฉลิมพระเกียรติ 31


Sakon Nakhon

Tourism & Business Guide 2010

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 สภาพป่า ทัว่ ไปเป็นทีร่ าบสูงสลับกับเทือกเขาหินทราย สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา พรรณไม้ทพ่ี บ ได้แก่ ไม้ตะเคียน ตะแบก กะบก สัตว์ปา่ ทีพ่ บได้แก่ เก้ง กวาง หมาไน เป็นต้น สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยหวด เกิดขึน้ จากการสร้างเขือ่ นชลประทานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว บริเวณพลับพลาฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำมีก้อนหินรูปร่างแปลก และยังสามารถมองเห็น น้ำตก 2 สาย ซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยหวด น้ำตกคำสร้าง เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของอุทยานฯ ถ้ายืนบนสันเขื่อนมองลงไปทางทิศใต้จะ สามารถมองเห็นน้ำตกได้ น้ำตกมีความสูง 20 เมตร ตัวน้ำตกอยูห่ า่ งจากทีท่ ำการอุทยานฯ 400 เมตร ภูผายล อยูบ่ นเส้นทางสายอำเภอเต่างอย-ศรีวชิ า แล้วเลีย้ วซ้ายบ้านนาอ่าง-ม่วงคำ เดินทาง เข้าต่อบ้านโพนบก-โพนแพง ไปยังบ้านนาผาง รวมระยะทาง 35 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ มีจุดชมวิวที่สวยงาม บริเวณหน้าผามีรูปเกาะสลักรูปภาพต่างๆ ที่มีอายุประมาณ 3,000 ปี ผาพญาเต่างอย จากทีท่ ำการอุทยานฯ ไปตามถนนเส้นบ้านห้วยหวด-โคกกลาง ไปประมาณ 7 กิโลเมตร จะพบผาพญาเต่างอยอยู่ริมถนน มีลกั ษณะเป็นหินทรายรูปร่างคล้ายเต่างอยกำลัง จะลงน้ำหันหน้าลงสู่ลำน้ำพุง เชื่อกันว่าบริเวณ ใดทีม่ เี ต่างอยแสดงว่าเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามอุดมสมบูรณ์ และเป็นตำนานที่เรียกชื่อบ้านเต่างอย ลานดุสิตา เป็นลานหินซึ่งมีพื้นที่ กว้างขวาง ในราวปลายฤดูฝนจะมีดอกไม้เล็กๆ นานาพรรณขึน้ อยูล่ ะลานตา โดยเฉพาะ ดอกดุสติ า ซึ่งมีสีม่วง และมีดอกกระดุมเงิน สร้อยสุวรรณา เอนอ้า หยาดน้ำค้าง ซึ่งทางอุทยานฯ ได้จัดทำ ทางเดินเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของ ธรรมชาติ โดยไม่เหยียบย่ำไปบนพืชเล็กๆ ที่ สวยงามเหล่านี้ นอกจากนี้ ยั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ได้แก่ ถ้ำหีบภูผานาง ถ้ำเสาวภา อ่างเก็บน้ำ ดงน้อย และถ้ำพระเวทย์ สถานที่พัก ทางอุทยานฯ มีบริการ บ้านพัก พักได้ 10 คน ราคา 1,200 บาท/คืน 32


Tourism & Business Guide 2010

Sakon Nakhon

เต็นท์ พักได้ 2 คน ราคา 400 บาท/คืน และในกรณีที่นักท่องเที่ยว นำเต็นท์ไปเองเสียค่าพื้นที่ 30 บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี อุทยานแห่งชาติภผู ายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260 โทร. (042) 981-057 หรือสอบถาม ข้อมูลที่พักเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. (02) 562-0760 www.dnp.go.th ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูผายล จากอำเภอเมืองสกลนครเดินทาง ไปตามทางหลวงสายสกลนคร-นาแก ประมาณ 14 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอเต่างอย และเดินทางต่อไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ หรือใช้ เส้นทางสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ ไปประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2339 ไปอุทยานฯ อีกประมาณ 35 กิโลเมตร

อำเภอพรรณนานิคม พระธาตุภูเพ็ก

ผู้ที่จะไปนมัสการพระธาตุต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ 491 ขั้น จะถึงองค์พระธาตุซึ่งสร้างอยู่บนยอดเขาภูพาน องค์พระธาตุสร้างด้วย หินทราย อยู่บนฐานศิลาแลง มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ด้านหน้า เชื่อมต่อกับมณฑป รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นที่ 1 สูงประมาณ 1.58 เมตร ชั้นที่ 2 สูงประมาณ 0.70 เมตร ตัวปราสาทสูง 7.67 เมตร ซึ่งยังสร้าง ไม่แล้วเสร็จ ไม่มีหลังคา และยอดปราสาท เพียงแต่ทำขื่อตั้งไว้เท่านั้น พระธาตุภเู พ็กสร้างขึน้ ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพือ่ เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ภายหลัง ดัดแปลงเป็นพุทธศาสนสถานและมีการยกเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ การก่อสร้างไว้ในตำนานพระอุรงั คธาตุ หรือตำนานพระธาตุพนม ซึ่งกล่าวไว้ว่า พระธาตุภูเพ็กสร้างโดยกลุ่มผู้ชายเพื่อแข่งขันกับกลุ่มผู้หญิง 33


Sakon Nakhon

Tourism & Business Guide 2010

ซึ่งสร้างพระธาตุนารายณ์เจงเวงเพื่อรอบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า แต่กลุ่มผู้ชายได้ยุติการ สร้างเมือ่ เห็นดาวเพ็กบนท้องฟ้า ซึง่ เป็นกลลวงของกลุม่ ผูห้ ญิงผูส้ ร้างพระธาตุนารายณ์เจงเวง ปราสาท หลังนี้จึงได้ชื่อว่า ปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ตามชื่อดาว “เพ็ก” ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปพระธาตุภเู พ็ก พระธาตุภเู พ็กตัง้ อยูท่ ต่ี ำบลนาหัวบ่อ บนเส้นทางหลวง สายสกลนคร-อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 22 ห่างจากตัวเมืองสกลนครไปประมาณ 22 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไปอีก 14 กิโลเมตร

วัดคำประมง

อาคารต่างๆ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ วัดนี้เป็น ทีว่ ปิ สั สนาของพระครูสนั ติวรญาณ (หลวงปูส่ มิ พุทธาโร) พระเกจิอาจารย์ ชื่อดังรูปหนึ่งของไทย ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไป ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นคำประมง ตำบลสว่าง เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 22 สายสกลนคร-พรรณานิคมประมาณ 37 กิโลเมตร และเลี้ยว ขวาไปทางอำเภออากาศอำนวยอีกประมาณ 10 กิโลเมตร

อำเภอพังโคน เขื่อนน้ำอูน

เขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนดิน สร้างกั้นลำน้ำอูนซึ่งเป็นสายหนึ่งของ แม่น้ำสงคราม ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาภูพาน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ใน การชลประทาน บรรยากาศเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สภาพ โดยทั่วไปเป็นอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่ รายล้อมด้วยเทือกเขาภูพาน และ ป่าไม้ที่สวยงาม บริเวณใกล้กับสันเขื่อนเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจาก การระบายน้ำออกจากเขื่อน ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปเขื่อนน้ำอูน อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ใช้เส้นทาง สายสกลนคร-อุดรธานี เส้นทางหลวงหมายเลข 22 ก่อนถึงอำเภอพังโคน ประมาณ 5 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าถนนสายพังโคน-วาริชภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 227) เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัดประมาณ 57 กิโลเมตร

อำเภอภูพาน โค้งปิ้งงู

เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 213 (สกลนคร-กาฬสินธุ์) ช่วงที่ผ่านเขตอุทยาน 34


Tourism & Business Guide 2010

แห่งชาติภูพาน เป็นทางที่คดเคี้ยวบนเนินเขา เหมือนงูเลื้อย ริมทางมีหลักกิโลเมตรยักษ์เป็นที่ สังเกต และมีน้ำตกในบริเวณนี้หลายแห่งที่น่า เที่ยวชม อาทิ น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกสามหลั่น น้ำตกสาวไห้

อำเภอเมือง

ชาวภูไท บ้านโนนหอม

อพยพมาจากฝั่ ง ซ้ า ยของแม่ น้ ำ โขง เมื่อประมาณ 100 กว่าปีแล้ว และยังรักษาขนบ ธรรมเนียมประเพณีของชาวภูไทไว้ ติดต่อการแสดง จัดพาแลง (พาแลง หมายถึง การร่วมรับประทาน อาหารเย็นกับชาวภูไท) และการฟ้อนรำของ ชาวภูไทล่วงหน้าที่ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโนนหอม เลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปบ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตาม เส้นทางสกลนคร - นาแก (ทางหลวงหมายเลข 223) ประมาณ 13 กิโลเมตร มีทางแยกขวาอีก ประมาณ 2 กิโลเมตร

Sakon Nakhon เฉียงเหนือ บริเวณสถานที่ตั้งเป็นป่าไม้ร่มรื่น มี ไ ม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ตกแต่ ง ไว้ อ ย่ า งสวยงาม ในระหว่างทีไ่ ม่ได้ประทับอยูท่ พ่ี ระตำหนัก อนุญาต ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าชมได้ทกุ วัน โดยทำหนังสือ ถึงสำนักเลขาธิการพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200 และเมื่อได้ รับหนังสือตอบรับแล้วจึงจะเดินทางไปชมได้ ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปพระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ ตั้งอยู่กลางเทือกเขาภูพาน บนเส้นทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ เส้นทาง หลวงหมายเลข 213 ห่างจากตัวเมืองสกลนคร 13 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไปทางด้านขวามือ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2106

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

เป็นสถานทีป่ ระทับของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ ตลอดจนพระราชวงศ์ ในคราวเสด็จ แปรพระราชฐานเยีย่ มพสกนิกรในภาคตะวันออก 35


Sakon Nakhon

Tourism & Business Guide 2010

พระธาตุดุม

มีปรางค์องค์เดียวสร้างด้วยศิลาแลงสมัยเดียวกับพระธาตุ นารายณ์เจงเวง แต่องค์ปราสาทเล็กกว่ามีเพียงยอดเดียวไม่มฐี านรองรับ พบทับหลังทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศเหนือเป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ นอกจากนี้ยังมีภาพเทวดาทรงพาหนะเหนือหน้ากาลประกอบด้วยสัตว์ ต่างๆ เช่น ช้าง สิงห์ และลายใบไม้ม้วน การกำหนดอายุประมาณ พุทธศตวรรษที่ 16-17 ศิลปะเขมรแบบบาปวน ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปวัดพระธาตุดมุ อยูท่ ว่ี ดั พระธาตุดมุ บ้านธาตุดมุ ตำบลงิว้ ดอน ถนนสาย รพช. ทางไปโรงเรียนพัฒนาศึกษา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 5 กิโลเมตร

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

เป็นพระธาตุประกอบด้วยปรางค์องค์เดียว สร้างด้วยหินทรายบนฐาน ศิลาแลงขนาดใหญ่ สลักลวดลายลงบนเนือ้ หิน มีทบั หลังจำหลักภาพพระกฤษณะ ฆ่าสิงห์ในรูปแบบศิลปะเขมร สมัยบาปวน ลักษณะคล้ายกับ ปราสาทหินของขอมที่ปรากฏหลายแห่งในภาค อีสาน ลวดลายสลักหินบนซุม้ ประตู หน้าต่างยังมี ลักษณะสมบูรณ์ปรากฏชัด ซึง่ เชือ่ กันว่าเป็นฝีมอื ของผู้หญิงสร้างทั้งหมด เพื่อแข่งขันกับผู้ชายที่ สร้างพระธาตุภเู พ็ก รูปแบบและศิลปะสันนิษฐาน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 งานประเพณี ของพระธาตุนารายณ์เจงเวงจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปพระธาตุ นารายณ์เจงเวง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 5 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสกลนคร-อุดรธานี (ทางหลวงหมายเลข 22) ถึงบริเวณบ้านธาตุซึ่ง อยู่ ก่ อ นถึ ง สี่ แ ยกถนนเลี่ ย งเมื อ งเล็ ก น้ อ ยแล้ ว เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 400 เมตร

36


Tourism & Business Guide 2010

Sakon Nakhon

พระธาตุศรีมงคล

ลักษณะเป็นเจดียฐ์ านสีเ่ หลีย่ ม ยอดแหลม ตกแต่งด้วยศิลปกรรม ยุคใหม่ ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยลายปัน้ ดินเผา บริเวณฐานเป็นพุทธประวัติ ของพระพุทธเจ้าสร้างด้วยดินเผาทีส่ ร้างขึน้ ครอบพระธาตุองค์เดิม ซึง่ เป็น ศิลาแลงที่ชำรุด นับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอวาริชภูมิ การคมนาคมสะดวกรถยนต์สามารถเข้าถึงบริเวณวัด ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปพระธาตุศรีมงคล ตัง้ อยูท่ ว่ี ดั พระธาตุ ศรีมงคล ตำบลบ้านธาตุ ริมเส้นทางสายพังโคน-วาริชภูมิ ห่างจากทีว่ า่ การ อำเภอวาริชภูมิ 200 เมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 65 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร

ลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น ภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และ ถือไม้เท้าไว้ในมือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่าน ใช้เมื่อยามมีชีวิต รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ พระอาจารย์ฝน้ั อาจาโร กำเนิดในสกุลสุวรรณรงค์ เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2442 ที่ตำบลบ้านม่วงไข่ อำเภอพรรณานิคม และได้บรรพชาเป็น สามเณรเมื่ออายุ 19 ปี ณ วัดโพนทอง จนอายุครบ 20 ปี จึงอุปสมบท ในพุทธศาสนาฝ่ายมหานิกาย ต่อมาได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ติดตาม พระอาจารย์มั่น ภูริทัต ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม ตามเส้นทางสกลนคร-อุดรธานี เส้นทางหลวงหมายเลข 22 จากสกลนครถึง อำเภอพรรณานิคมประมาณ 37 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวขวาผ่านตัวอำเภอพรรณานิคมไป ประมาณ 2 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ตัวพิพธิ ภัณฑ์มลี กั ษณะการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือน องค์ของพระอาจารย์มน่ั ภูรทิ ตั โต ในท่านัง่ สมาธิ และมีตกู้ ระจกบรรจุอฐั ิ ของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพื้นปูด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่าน 37


Sakon Nakhon

Tourism & Business Guide 2010

ตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กำเนิดในสกุลแก่นแก้ว ที่ตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี และอุปสมบทเมื่ออายุ 22 ปี ที่วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเป็นพระที่ยึดมั่นในปฏิมาธุดงด์กรรมฐานเป็นวัตร มีพระในสายเดียวกับท่านอีกหลายองค์ที่ได้ เข้ามาปฏิบตั ิ และฝึกวิปสั สนากรรมฐานตามแนวของท่าน เช่น หลวงปูฝ่ น้ั อาจาโร หลวงปูข่ าว อาลนาโย หลวงปู่แหวน สุจินต์โน เป็นต้น ต่อมาท่านได้ย้ายจากการธุดงค์กรรมฐานเข้ามาจำพรรษาที่วัดป่า สุทธาวาส และมรณภาพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส การเดินทาง ไปตามถนนสุขเกษมจนถึงศูนย์ราชการจังหวัดมีทางแยกซ้ายไปอีกประมาณ 250 เมตร

ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล

ตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ า้ นนาผาง ตำบลกกปลาซิว ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 38 กิโลเมตร ภูผายลเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ ในบริเวณนั้นมี ภาพแกะสลักบนหน้าผาหินเป็นรูปภาพต่างๆ แสดงชีวิตความเป็นอยู่ ของคนไทยในชุมชนก่อนประวัตศิ าสตร์ ทีใ่ ช้ของแข็งขูดขีดลงบนหน้าผา เช่น ภาพสัตว์ คน ไร่นา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธรรมชาติรอบข้างเป็น ป่าเขาที่สวยงาม ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปดูภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล จากตัวอำเภอเต่างอย ไปตามเส้นทางสายอำเภอเต่างอย-ศรีวชิ าไป 5 กิโลเมตร แวะเข้าสูบ่ า้ นม่วง-นาอ่าง และเดินทางต่อผ่าน บ้านโพนบก-โพนแพง และบ้านนาผางตามลำดับ รวมระยะเส้นทางประมาณ 35 กิโลเมตร ก่อนถึง ภูผายล จากบ้านนาผางขึ้นไปจะเป็นถนนลาดยางจนถึงหน้าผาหิน และมีบันไดขึ้นสู่หน้าผายอดเขา ตามระยะทางสามารถแวะพักตามจุดชมวิว ซึ่งมีก้อนหินทรายตั้งวางเป็นระยะ บางแห่งรูปคล้าย เพิงพัก หรือแท่นที่นั่ง

วัดถ้ำขาม หรือ ภูขาม

ชาวบ้านมักเรียกว่า ภูคำขาม วัดถ้ำขามนี้เดิมเป็นที่ปฏิบัติธรรมของ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้จนถึงประมาณ พ.ศ. 2507 ท่านอาพาธจึงได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพร นอกจากนี้ยังเป็นวัดหนึ่งที่เก็บ อัฐิของพระอาจารย์เทศก์ เทศรังสี ซึ่งมีผู้คนยังเดินทางมาสักการะบูชาอยู่ ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปวัดถ้ำขาม หรือ ภูขาม อยูใ่ นเขตบ้านคำป่า ตั้งอยู่บนภูขาม ซึ่งเป็นเขาลูกหนึ่งบนเทือกเขาภูพาน การเดินทาง ใช้เส้นทางสาย 38


Tourism & Business Guide 2010

Sakon Nakhon

สกลนคร-อุดรธานี เส้นทางหลวงหมายเลข 22 ไปประมาณ 22 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้า ทางเดียวกับพระธาตุภูเพ็กไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อนที่จะตรงขึ้นไปพระธาตุภูเพ็กมี ทางแยกขวาไปประมาณ 30 กิโลเมตร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ตัง้ อยูใ่ นวัดพระธาตุ เชิงชุมวรวิหาร ปลายถนน เจริญเมือง ในเขตเทศบาลเมือง สกลนคร เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์ พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท มีซุ้มประตู 4 ด้าน ข้างในทึบ สร้าง ครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสีพ่ ระองค์ ซึง่ หมายถึง พระกกุสนั ทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม หรือพระศรีอารียเมตตรัย (คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีช่ าวพุทธศาสนิกชน เคารพสักการะบูชาอยู่ทุกวันนี้) สร้างขึ้นเมื่อใด ไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็นปูชนียสถาน สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็น ที่ ป ระดิ ษ ฐานหลวงพ่ อ องค์ แ สนอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร ทุกวันพระ ในตอนค่ำจะมีประชาชนไปบูชากราบไหว้พระธาตุ และหลวงพ่อองค์แสนเป็นจำนวนมาก งานประจำปี ของพระธาตุเชิงชุมจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ขึน้ 9 ค่ำ ถึงวัน ขึน้ 15 ค่ำ เดือนยีข่ องทุกปี (กำหนดตามจันทรคติ)

หนองหาน

เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่มีชื่อเสียง และ กว้างใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีเนื้อที่ ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งรับน้ำตก ของลำห้วยต่างๆ หลายสาย และ ยังเป็นต้นน้ำ ของลำน้ำก่ำซึง่ ไหลลงสูแ่ ม่นำ้ โขงที่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อำนวยประโยชน์ในด้านการ

39


Sakon Nakhon

Tourism & Business Guide 2010

เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนรอบหนองหาน ระดับน้ำในหนองหานลึกประมาณ 3-8 เมตร ในบริเวณหนองหานมีเกาะต่างๆ กว่า 20 เกาะ เช่น เกาะดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะมีวัดร้าง และพระพุทธรูปเก่าแก่ นอกจากนั้น ตามเกาะต่างๆ เหล่านี้จะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่มากมาย เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด บางเกาะได้ สร้างศาลาพักร้อน เช่น เกาะแก้ว เกาะดอนสะคาม และเกาะดอนสะทุง ฯลฯ ซึ่งในเวลากลางวัน สาหร่ายที่อยู่ใต้พื้นน้ำ เมื่อแดดส่องลงในน้ำจะเห็นสาหร่ายเป็นสีทอง

หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค)

40

เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนา คริสต์มากที่สุดในประเทศไทย เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนนับถือศานาคริสต์ ในอดีตประมาณปี พ.ศ.2427 ประชากรชาวท่าแร่เป็นคริตชน อพยพมาจากประเทศเวียตนาม ประมาณ 40 คน อาศัยอยู่ในตัวเมืองสกลนคร และมีบาทหลวงเกโก (มิชชั่นนารีชาวฝรั่งเศส) เป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ แต่เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขี้น กอปรกับ มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน จึงได้ย้าย มาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านท่าแร่ ซี่งเต็มไปด้วย ป่าไม้มีหินลูกรังทั่วไป และคนพื้นเมืองเรียก “หินแฮ่” และยังเป็นที่ตั้งของอัครสังฆมณฑล ท่าแร่ หนองแสง หรือสำนักมิสซังท่าแร่ฯ หมูบ่ า้ นนี้ มีผงั เมืองเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มตารางหมากรุก คล้ายกับ บ้านเมืองในแถบประเทศตะวันตก นอกจากนี้ยัง มีบ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่งดงาม เรียงรายสองข้างทางในถนนสายหลักของหมูบ่ า้ น เป็นจำนวนมาก ดังนัน้ ในทุกๆ วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ชุมชนแห่งนี้จะจัด เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส โดยจัด “ขบวนแห่ดาวคริสต์มาส” ที่ อ.เมือง โดยเชื่อว่า “ดาว” เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จ ลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู ขบวนรถ จะตกแต่ง ด้วยดาวขนาดใหญ่ ประดับประดา


Tourism & Business Guide 2010

Sakon Nakhon

ด้วยดวงไฟวิทยาศาสตร์หลากสีสนั อย่างสวยงาม และจะสือ่ ถึงเรือ่ งราวการประสูตขิ องพระเยซู ในทุกปี จะมีรถดาวเข้าร่วมขบวนประมาณ 200 คัน ชาวบ้านก็จะตกแต่งโคมไฟรูปดาวไว้ที่หน้าบ้าน จากนั้น เป็นการเฉลิมฉลองในหมู่ชาวคริสต์ มีการร้องเพลงประสานเสียง การประกวดร้องเพลงคริสต์มาส มีการจำหน่ายสินค้าและมีมหรสพทัง้ คืน สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ สำนักมิสซังท่าแร่ โทร. (042) 711-272 ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปหมูบ่ า้ นท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค) ตัง้ อยูร่ มิ หนองหาร บนทางหลวง หมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม) ต.ท่าแร่ อ.เมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 21 กม.

อุทยานแห่งชาติภูพาน

ประกาศเป็นอุทยานฯ เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2525 มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตของอำเภอเมือง อำเภอพรรณานิคม อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และอำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกุดบาก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 655 ตารางกิโลเมตร หรือ 415,838 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นภูเขาหินปูน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร และห้วยต่างๆ สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ และ ป่าเบญจพรรณ สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ ค่าง ชะมด ลิงลม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์ พระธาตุภูเพ็ก อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นพระธาตุเก่าแก่สมัยขอมเรืองอำนาจ สร้างด้วย ศิลาแลงในลักษณะของเทวลัย ถ้ำเสรีไทย อยูห่ า่ งจากทีท่ ำการอุทยานฯ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร เป็นถ้ำทีส่ มัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ฝ่ายเสรีไทยได้ใช้เป็นที่สะสมอาวุธ และเสบียง เพราะเป็นทำเลที่เหมาะสม ปกปิดด้วยป่าไม้ ที่เขียวชอุ่ม และบริเวณเดียวกันมีร่องรอยการขุดแต่งเป็นสนามบินลับด้วย เทือกเขาภูพาน เป็นขุนเขาแห่งประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนรู้จักมากที่สุด แต่เป็นดินแดนที่ น้อยคนนักที่ได้ไปสัมผัสความงามธรรมชาติ โดยเฉพาะรอยต่อระหว่างจังหวัดสกลนคร-กาฬสินธุ์ ด้านธรรมชาติ น้ำตกคำหอม และ โค้งปิ้งงู อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 14 กิโลเมตร น้ำตกคำหอมอยู่ ใกล้กับน้ำตกตาดโตน ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพระราชฐาน บริเวณใกล้เคียงกันจะเป็นที่ตั้งของน้ำตกต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกเหวสินธุช์ ยั น้ำตกสามหลัน่ น้ำตกสาวไห้ ผาหินซ้อน อยูท่ า่ มกลางป่าไม้ทร่ี ม่ เย็น และหน้าทางเข้าน้ำตกคำหอม บนถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ เป็นช่วงที่คดเคี้ยวไปมาเหมือนกับ 41


Sakon Nakhon

Tourism & Business Guide 2010

งูเลือ้ ย หรืองูทถ่ี กู ปิง้ ทีม่ ไี หลทางลดหลัน่ ลงมา มีหลักกิโลเมตรทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทยตัง้ อยูร่ มิ ทาง ตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับเป็นทัศนียภาพทีส่ วยงาม การคมนาคมเข้าแหล่งท่องเทีย่ วเหล่านีส้ ะดวก และปลอดภัย สามารถเดินทางเข้าถึงตลอดทั้งปี สำหรับน้ำตกต่างๆ จะมีน้ำเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น ผานางเมิน และลานสาวเอ้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ตามเส้นทางเดินเท้าประมาณ 700 เมตร และ 2 กิโลเมตร ตามลำดับ สองข้างทางจะเป็นป่าพลวงไปตลอดถึงริมหน้าผา ผานางเมิน เป็นลานหินทอดยาวหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมองเห็นธรรมชาติเบื้องล่างได้อย่างชัดเจนสวยงาม เหมาะแก่การตั้งค่ายพักแรม และดูพระอาทิตย์ตก ส่วนด้านล่างหน้าผามีทางเดินไป ลานสาวเอ้ (คำว่า เอ้ เป็นภาษาอีสาน หมายถึง การแต่งตัวมาอวดกัน) ซึง่ เป็นลานหินธรรมชาติทส่ี วยงาม อยูท่ า่ มกลาง ป่าเขา และบริเวณหน้าผาสูงชัน ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม จะได้พบเห็นดอกไม้ขน้ึ สลับสี เป็นทุง่ กว้าง เหมาะสำหรับพักผ่อน ถ่ายภาพ และชมธรรมชาติ ผาเสวย อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะเป็นหน้าผาที่หันหน้าไปทางทิศใต้ ณ ที่แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ และประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงได้ชื่อว่า ผาเสวย มาตั้งแต่บัดนั้น น้ำตกห้วยใหญ่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะเป็นลำน้ำ ที่ยุบตัวลงลดหลั่นเป็นชั้นๆ รายล้อมด้วยสภาพป่าเขาทึบที่ร่มเย็น น้ำตกปรีชาสุขสันต์ ตั้งอยู่ในเทือกเขาภูพาน เขตอำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 24 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี ลักษณะเป็นน้ำตกทีไ่ หลมาตามลานหินลาดเขาลดหลัน่ เป็นชั้น บางช่วงคล้ายสไลเดอร์ มีความยาว 12 เมตร อยู่ท่ามกลางสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ สามารถ ลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย น้ำจะมีมากในฤดูฝน การคมนาคมสะดวก สามารถเข้าถึงตัวน้ำตกได้ตลอดปี สะพานหินธรรมชาติ (ทางผีผา่ น) มีลกั ษณะเป็นสะพานหินทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างหินสองกลุม่ ความกว้างของสะพานประมาณ 1.5 เมตร ยาว 8 เมตร ด้านใต้เป็นเวิ้งถ้ำกว้างใช้เป็นที่หลบแดด หลบฝนได้ นับเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างหนึ่ง นอกจากนีท้ างอุทยานฯ ได้จดั ทำ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สำหรับนักท่องเทีย่ ว เริม่ ตัง้ แต่ บริเวณผานางเมิน ลานสาวเอ้ แก้งขีล้ งิ เขตป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง แล้วกลับสูศ่ นู ย์ศกึ ษาธรรมชาติ อีกครั้ง และตลอดเส้นทางเดินป่ามีจุดสำหรับการศึกษาธรรมชาติในเรื่องของสภาพป่าไม้โดยทั่วไป ของพื้นที่อุทยานฯ เฟิร์น หินทราย มอส และไลเคนส์ ลานสาวเอ้ ต้นไม้เพื่อนรัก เป็นต้น โดยใช้เวลา เดินประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร สถานทีพ่ กั ทางอุทยานฯ มีบริการบ้านพัก จำนวน 6 หลัง พักได้ 5-6 ราคา 500-600 บาท/คืน เรือนแถว พักได้ 16 คน ราคา 1,000 บาท พักได้ 36 คน ราคา 3,000 บาท/คืน เต็นท์ให้เช่า ราคา 50-150 บาท/คืน และในกรณีทน่ี กั ท่องเทีย่ วนำเต็นท์ไปเอง คิดค่าบำรุงสถานที่ ราคา 30 บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง 42


Tourism & Business Guide 2010 จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. (042) 703-044 หรือสอบถามข้อมูลที่พักเพิ่มเติมได้ที่ สำนัก อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. (02) 562-0760 www.dnp.go.th

อำเภอวาริชภูมิ

ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือ ภูผาทอง)

ตัง้ อยูท่ ต่ี ำบลค้อเขียว ห่างจากทีว่ า่ การ อำเภอวาริชภูมิประมาณ 9 กิโลเมตร บริเวณถ้ำ มีลักษณะนำเพิงหินมาดัดแปลงก่อสร้างเพิ่มเติม เป็นศาลาการเปรียญ บริเวณใกล้ถำ้ มีหนิ ธรรมชาติ รูปร่างแปลกๆ มากมาย

Sakon Nakhon อำเภอส่องดาว

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หรือวัดถ้ำพวง และพิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม

พระอุดม สังวรวิสุทธิ สร้างเป็นรูปทรง จตุรมุข 2 ชัน้ ประดับด้วยหินอ่อนทัง้ หลัง ชัน้ ล่าง ตกแต่งเป็นห้องแสดงภาพวาดเกี่ยวกับประวัติ ของพระอาจารย์ตั้งแต่เกิด ส่วน ชั้นบน มีรูปปั้น ของท่านในท่านั่งขัดสมาธิ พร้อมเครื่องสักการะ บูชาที่ตกแต่งสวยงาม และตู้กระจกแสดงเครื่อง อัฐบริขารของท่าน บริเวณใกล้เคียงกันมีถ้ำพวง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมุจรินทร์องค์ใหญ่ และ ยังมีสังเวชนียสถาน 4 ตำบลขนาดใหญ่อยู่ด้วย

อำเภอสว่างแดนดิน ปราสาทบ้านพันนา

ลักษณะของปราสาทมียอดเดียว ฐาน สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สร้างด้วยศิลาแลง บริเวณใกล้กบั ตัวปราสาทมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วย ศิลาแลงเป็นชัน้ ๆ มีนำ้ ขังตลอดปี เชือ่ ว่าสร้างสมัย เดียวกับปราสาทพระธาตุภเู พ็ก ปราสาทบางส่วน ยังคงสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปปราสาท บ้านพันนา ตั้งอยู่ที่บ้านพันนา อยู่ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร ในเส้นทางสาย สกลนคร-อุดรธานี

43


Sakon Nakhon

Tourism & Business Guide 2010

ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หรือวัดถ้ำพวง และพิพิธภัณฑ์ อาจารย์วนั อุตตโม ใช้เส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี เส้นทางหลวงหมายเลข 22 ระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอสว่างแดนดิน เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอส่องดาวไปถึงวงเวียนอนุสาวรีย์ พระเวสสันดรระยะทางอีกประมาณ 27 กิโลเมตร จากอนุสาวรียห์ ากแยกขวาจะไปวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงพิพิธภัณฑ์

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นส่วนของอำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร อำเภอสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสมเด็จ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ 261,875 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ภูเขาที่สูงที่สุดคือ ภูอ่างสอ สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ไผ่หลายชนิด และสมุนไพรชนิดต่างๆ สัตว์ปา่ ทีพ่ บเห็น ได้แก่ หมูปา่ เก้ง กระจง นกชนิดต่าง ๆแหล่งท่องเทีย่ วบนยอดภูผาเหล็กโดยเฉพาะบริเวณหน้าผาต่างๆ หอส่องดาว สามารถใช้รถยนต์ขึ้นไปตามถนน รพช. จากที่ทำการอุทยานฯ ถึงหอส่องดาวระยะทาง 5.5 กิโลเมตร และใช้เส้นทางเดินเท้าสูจ่ ดุ ท่องเทีย่ ว สถานทีน่ า่ สนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ผาสุรยิ นั ต์ เป็นหน้าผาสูงอยูบ่ นยอดเขา สูงสุดของภูผาเหล็ก เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และเป็ น จุ ด ชมพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ในยามเช้ า เป็ น หน้าผาสูงอยู่บนยอดภูผาเหล็กอันเป็นยอดสูงสุด ของเทือกเขาภูพาน มีกอ้ นหินขนาดใหญ่วางพาด อยู่ ริ ม หน้ า ผาที่ ดู เ หมื อ นจะหล่ น ลงไปข้ า งล่ า ง หากยืนบนภูเขาแห่งนี้จะมองเห็นทิวเขาอันสลับ ซับซ้อนของภูพาน และมองเห็นภูผาหัก ภูไม้ ภูซากลาก อยู่ในเขตอำเภอวังสามหมอ ของ จังหวัดอุดรธานีหน้าผาสู งที่อยู่ยอดภูผาเหล็ก สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำห้วยหวด และมองเห็น วิวทิวทัศน์ของจังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่นได้ ภาพเขี ย นก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ผ า ผักหวาน อยูท่ บ่ี า้ นภูตะคาม ตำบลท่าศิลา ห่างจาก ที่ทำการอุทยานฯ 18 กิโลเมตร เป็นภาพเขียน 44


Tourism & Business Guide 2010

Sakon Nakhon

โบราณ มีอายุประมาณ 3,600 ปี อยู่บนก้อนหินใหญ่เป็นภาพลักษณะคล้ายผู้หญิง ยืนเรียงกัน เป็นแถวโดยใช้มือเกาะไหล่กัน ลานอุษาสวรรค์ เป็นบริเวณที่ราบบนยอดภูผาเหล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 1,540 ไร่ มีสภาพ เป็นทุ่งป่าละเมาะ เขา และโขดหิน สลับกับทุ่งหญ้า ดูคล้ายสวนประดิษฐ์ มีดอกไม้ป่าขึ้นมากมาย เช่น สารดอย เอนอ้า ดาวเรืองภูม้าวิ่ง หญ้าข้าวก่ำ กระดุมเงิน ดุสิตา ฯลฯ สุสานไดโนเสาร์ ตัง้ อยูบ่ ริเวณกลางเขาภูผาเหล็ก อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และบริเวณ ชายป่าภูพาน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะเป็นกระดูกสัตว์ที่กลายเป็นหินมีอายุหลาย ล้านปีทับถมกันจำนวนมาก บางส่วนยังฝังอยู่ในหินและดิน บางแห่งเป็นฟอสซิลของพืช เช่น ไม้กลายเป็นหิน หอส่องดาว ตั้งอยู่บนยอดภูผาเหล็กมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้รอบด้าน หอส่องดาวจึงเป็นที่สำหรับศึกษาดวงดาวในเวลากลางคืน สามารถชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกได้ชัดเจนมาก ทางอุทยานฯ มีบริการบ้านพักและบริเวณกางเต็นท์สำหรับนักท่องเทีย่ ว สอบถามรายละเอียด ได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

อำเภออากาศอำนวย วัดใต้ต้นลาน

อยูท่ ต่ ี ำบลไร่หลักทอง เส้นทางสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2448 มีสถาปัตยกรรม ฝีมือช่างท้องถิ่นที่น่าสนใจ ทั้งศาลาการเปรียญไม้เก่าแก่ เสาหงส์คู่ และปูนปั้นรูปยักษ์หน้าอุโบสถ พื้นอุโบสถปูด้วยกระเบื้องกังไสเก่าแก่ของจีน และมีหอไตรกลางน้ำสร้างด้วยไม้สัก

45


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) กลึง-เครื่อง, หัวเครื่องและอุปกรณ์

หมวด ก.

โลหะกิจโรงกลึง โทร. 042-711249 -----------------------------------------------------------------------------------

กระจก-ขายปลีก เก่ง กระจก อลูมิเนียม โทร. 042-732995 ร้านนิวทวีชัยกระจกอลูมิเนียม โทร. 042-732102 ร้านพรชัยอลูมินั่ม โทร. 042-721084 บริษัท สกลนครเกษม จำกัด โทร. 042-733400-3 ร้านสมชัยกระจกอลูมิเนียม โทร. 042-713955 -----------------------------------------------------------------------------------

กระจก-ขายส่งและผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยรุ่งเรืองกิจสกลนคร โทร. 042-712627, 042-732320-1 -----------------------------------------------------------------------------------

กระดาษ-ขายส่งและผู้ผลิต ร้านคลังกระดาษ โทร. 042-712145 -----------------------------------------------------------------------------------

กระดาษชำระ ห้างหุน้ ส่วนจำกัด พีอาร์ ดิสทริบวิ ชัน่ โทร. 042-732707-8 -----------------------------------------------------------------------------------

กระเบื้องเซรามิก-ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ห้างหุน้ ส่วนจำกัดเจริญดีเซรามิค โทร. 042-734101

-----------------------------------------------------------------------------------

กระเบื้องมุงหลังคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครรุ่งเจริญ โทร. 042-743814-5

-----------------------------------------------------------------------------------

กุญแจ-รับทำ ร้านคลังสังฆภัณฑ์ (มิตรชาย 3) โทร. 042-737098 -----------------------------------------------------------------------------------

กลึง-ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา โรงกลึงวิชัย โรงกลึงมนัส กรุงเทพโรงกลึง ไพสิทธิ์การช่างโรงกลึง วิสุทธิ์โรงกลึง เลิศชัยโรงกลึง

โทร. 042-711341, 042-713681 โทร. 042-712621 โทร. 042-712965 โทร. 042-721802 โทร. 042-713907 โทร. 042-713107

กอล์ฟ-สนาม สโมสรกอล์ฟประภาศรี โทร. 042-713342 -----------------------------------------------------------------------------------

ก่อสร้าง-รับเหมาทั่วไป บริษัท กู้ชัย จำกัด โทร. 042-711089 ประยงค์แทรกเตอร์ โทร. 042-711107 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิงชุมสกลนครการโยธา โทร. 042-711759 สามประสานสกล โทร. 042-712892 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลนครการจัดการ 2010 โทร. 042-794090

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคนรักนาย

โทร. 086-2232097

ก่อสร้าง-วัสดุ หจก.ศิริสินก่อสร้าง ร้านสมานชัยวัสดุก่อสร้าง

โทร. 042-724133, 089-7118781 โทร. 042-737439

ห้างหุน้ ส่วนจำกัด สกลไทยเจริญ 2005 โทร. 042-702121 บริษัท คริสเตียนีและนีสเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 042-716724 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวีระยุทธการโยธา โทร. 042-712796 ร้านตี๋ก่อสร้าง โทร. 042-721846 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองทองคำตากล้า โทร. 042-796240 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป สกลก่อสร้าง โทร. 042-747334 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชัยสรรพกิจ โทร. 042-709018 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชญุตม์การโยธา โทร. 042-712959 ห้างหุน้ ส่วนจำกัดสมชายพัฒนาก่อสร้าง โทร. 042-712999 ห้างหุ้นส่วนจำกัดดาวสว่างคอนกรีต (1993) โทร. 042-737194-5 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลอาจหาญ โทร. 042-721982 บริษัท เอสดับเบิลยูเอส 20 คอนสตรัคชั่น จำกัด โทร. 042-734600 -----------------------------------------------------------------------------------

บริษัท โชคพูลผล ซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท จำกัด โทร. 042-715299 คลังไม้สกล โทร. 042-711219 ร้านเจริญชัยการช่าง โทร. 042-711444 ร้านเจริญภัณฑ์ โทร. 042-711415


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) ร้านชัยวิวัฒน์วัสดุก่อสร้าง โทร. 042-711859 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินซินสกลนคร โทร. 042-712990 ร้านตั้งไถ่หมง โทร. 042-711437 ร้านทวีโชค โทร. 042-711306 ร้านไทยวิวัฒน์ โทร. 042-714444 โรงกลึงพัฒนาการช่าง โทร. 042-711683 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองวัฒนาค้าวัสดุ โทร. 042-711772 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลค้าไม้ โทร. 042-732557 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลนครทวีกิจ โทร. 042-711999 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทวีสกลนคร โทร. 042-711287 ร้านแสงชัยพาณิชย์ โทร. 042-711451 ห้างหุน้ ส่วนจำกัดแสงวิบลู ย์วสั ดุกอ่ สร้าง โทร. 042-711547 ร้านทวีชัยพานิช โทร. 042-721073 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม สันติสุข โทร. 042-721089 บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 042-713091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครจิบตง ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง โทร. 042-713434 ร้านไทยเจริญวัสดุภัณฑ์ โทร. 042-721081 ร้านมนัสวัสดุก่อสร้าง โทร. 042-745481 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลตั้งไถ่หมง โทร. 042-712498 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยนตรกิจ โทร. 042-771031 ร้านโชคบุญมาการช่าง โทร. 042-771165 บริษัท สกลโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 042-731202-9 ประเวศน์วัสดุ ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง โทร. 042-717162 ร้านศิริไพศาล โทร. 042-742451 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดชาโปร (2001) โทร. 042-772339 ว ค้าวัสดุ โทร. 042-766014 ร้านเจริญทักษิณก่อสร้าง โทร. 042-709038 ร้านยิ่งไพบูลย์ โทร. 042-711445 ร้านมิตรภาพค้าวัสดุ โทร. 042-712179 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก เจริญคำตากล้าก่อสร้าง โทร. 042-796197 ร้านสนามชัยวัสดุ โทร. 042-737439 -----------------------------------------------------------------------------------

ก่อสร้าง-อุปกรณ์และเครื่องใช้ ร้านไทยอิสาน สินทวีชัย เกรียงไกรฮาร์ดแวร์ ร้านยิ่งทวีพงษ์ ร้านอดิเทพ (ศรีวิชา)

โทร. 042-714858 โทร. 042-734886 โทร. 042-711531 โทร. 042-746243 โทร. 042-163056

การบิน-ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร บริษัท พีบีแอร์ จำกัด โทร. 042-715179-80 -----------------------------------------------------------------------------------

กำเนิดไฟฟ้า-เครื่อง บริษทั ไอเอ็นทีเซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด โทร. 042-733495 -----------------------------------------------------------------------------------

กำเนิดไฟฟ้า-เครื่อง-ให้เช่าและบริการ ร้านบัลลังการไฟฟ้า โทร. 042-711729 -----------------------------------------------------------------------------------

กีฬา-อุปกรณ์-ขายปลีก สยามกีฬา

โทร. 042-732379, 081-5923497

ร้านศรีเจริญ โทร. 042-732847 ร้านสปอร์ตคลับ โทร. 042-716468 ร้านโค้ชสปอร์ต โทร. 042-713083 -----------------------------------------------------------------------------------

เกษตรกรรม-การค้าผลิตผล ร้าน อ รวมชัย โทร. 042-711622 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอึ้งฮั้วเฮงสกล โทร. 042-711109 ร้านฮะฮง โทร. 042-721143 บริษทั อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด โทร. 042-779332 ร้านอึ้งฮุ่งเซ้ง โทร. 042-221261 ร้านบี เอ็น เค พืชผล โทร. 042-771199 บริษัท แม่รวยการเกษตร จำกัด โทร. 042-747434 ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ น พืชผล โทร. 042-721027 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสกลนคร จก โทร. 042-771975 ร้านตงเฮงการเกษตร โทร. 042-712176 บริษัท ฮอร์ทไทย จำกัด โทร. 042-759090 ยงแสงไทย โรงงานอัดปอและมัน โทร. 042-771232-3 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส สกลนคร จก โทร. 042-734181-2 ร้านเอ็งเจริญอาหารสัตว์ โทร. 042-734627 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องดาวพืชผล โทร. 042-786006 ร้าน ต เพิ่มพูล โทร. 042-791017 -----------------------------------------------------------------------------------

เกษตรกรรม-เครื่องจักรกล ร้านไต๋เอี๊ยะ

โทร. 042-721109


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) เกษตรกรรม-วัตถุเคมี

ขนมปัง ขนมอบและเค้ก-ขายส่งและผู้ผลิต

บริษทั ยูนไิ ลฟ์อนิ เตอร์เนชัน่ แนล จำกัด โทร. 042-736139 ร้านชำนาญการเกษตร โทร. 042-771881 ร้านทวีภัณฑ์ โทร. 042-779139 -----------------------------------------------------------------------------------

ร้านสงวนชัย โทร. 042-711571 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โทร. 042-736017-8 ร้านสุกัญญาเบเกอรี่ โทร. 042-712460 -----------------------------------------------------------------------------------

เกษตรกรรม-อุปกรณ์และเครื่องมือ สกลมิลเล่อร์ โทร. 042-711639 ร้านไทยสามัคคี โทร. 042-721026 สหกรณ์โคมนมวาริชภูมิ จก โทร. 042-774231-2 ร้านรวมมิตรการค้ารุ่งวัฒนา โทร. 042-771230 ร้านซินเฮง โทร. 042-712375 ร้านอดิศักดิ์การเกษตร โทร. 042-761188 ร้านแสงสว่างการเกษตร โทร. 042-721686 ร้าน ท การค้า โทร. 042-791143 บริษัท ชัยศิริสกลการเกษตร จำกัด โทร. 042-716353 -----------------------------------------------------------------------------------

แก๊ส-เครื่องใช้ ส สกลค้าแก๊ส โทร. 042-712169 ร้านอุดรธุรกิจ โทร. 042-721076 ร้านคูณทวีศักดิ์การช่าง โทร.042-771566 -----------------------------------------------------------------------------------

แก๊ส-ชนิดบรรจุถัง ร้านขวัญเมืองโอชา โทร. 042-711214 บริษัท ศิริสมบัติแก๊ส จำกัด โทร. 042-721241 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานบรรจุสกลปิโตรเลี่ยม โทร. 042-972040 ร้านสหภัณฑ์แก๊ส โทร. 042-737408 -----------------------------------------------------------------------------------

โกดังหรือคลังสินค้า บริษัท ภาคสิริ จำกัด โทร. 042-791176 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ข. ขนมปัง ขนมอบและเค้ก-ขายปลีก บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุป๊ จำกัด โทร. 042-731134-5 ร้านทศพลไก่ย่าง โทร. 042-712268 จิ๋มเบเกอรี่เฮ้าส์ โทร. 042-830437

ขนส่งด่วน-บริการ บริษทั ก เกียรติชยั พัฒนาขนส่ง จำกัด โทร. 042-733656 -----------------------------------------------------------------------------------

ขนส่งสินค้าทางน้ำ-บริการ บริษัท เอ็นทีซี รับส่งพัสดุ่วน จำกัด โทร. 042-730272 -----------------------------------------------------------------------------------

ขนส่งสินค้าทางบก-บริการ บริษทั สหรุง่ เรืองขนส่ง (2520) จำกัด โทร. 042-736019 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีระสกลขนส่ง โทร. 042-736088-9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อโชคขนส่ง โทร. 042-747289-90

-----------------------------------------------------------------------------------

ของขวัญ ของชำร่วย-ขายปลีก ห้างสุ่ยหยู โทร. 042-711362 ร้านจิวซ่งหมง (ติ่ง) โทร. 042-712836 ร้านวนิดา โทร. 042-711365 ร้านซันสไมล์กิ๊ฟช็อป โทร. 042-711620 ร้านราชาวดี โทร. 042-714689 -----------------------------------------------------------------------------------

ของใช้แล้ว-ผู้ขาย ร้านสกลธุรกิจ โทร. 042-713408 ร้านพิมพ์สุรางค์วัสดุก่อสร้าง โทร. 042-794306 เพชรพิษณุ โทร. 042-772260 อู่สกลเชียงกง โทร. 042-711967 ร้านอรุณโรจน์ โทร. 042-714110 -----------------------------------------------------------------------------------

ของชำและของใช้ประจำวัน-ร้านขาย ร้านเจริญวัฒนา ร้านเจริญโอชา ร้านชัยการค้า ร้านโชควัฒนา ร้านไชโยแมนช็อป ร้านเซ็งพานิช ร้าน ต เซ่งฮวด ร้านตั้งหมงหลี

โทร. 042-711841 โทร. 042-711281 โทร. 042-711685 โทร. 042-711905 โทร. 042-711976 โทร. 042-711101 โทร. 042-711388 โทร. 042-711470


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) ร้านใบเตย โทร. 042-711624 ร้านพงษ์การค้า โทร. 042-711590 ร้านมาลัย โทร. 042-711831 ร้านมิตรเสรี โทร. 042-711221 ร้านวารีรัตน์ โทร. 042-711526 ร้านเท้งพานิช โทร. 042-722058 ร้านเทียมจันทร์ โทร. 042-721029 ร้านไทยรัฐ โทร. 042-721140 พิมาย แซ่ตั้ง โทร. 042-721024 ร้านวิภาภรณ์ โทร. 042-721170 ร้านเจริญลาภ โทร. 042-241656 ร้านรุ่งทวี โทร. 042-712827 ร้านชาญพานิช โทร. 042-721145 ร้านท็อปซุปเปอร์ โทร. 042-744163 ร้านเพ็ญพร โทร. 042-412668 ร้านเตียซุ่นเฮง โทร. 042-771082-3 ร้านสุพรรณเจริญ โทร. 042-721357 ร้านมะลิวัลย์ โทร. 042-712586 ร้านนิตยา โทร. 042-744236 ร้านสิริภัณฑ์ โทร. 042-721371 ร้านเกศนี โทร. 042-721200 ร้านมาลาพาณิชย์ โทร. 042-721283 บริษัท เจี่ยซิงหุ้งฮวด จำกัด โทร. 042-771100-2 ร้านตังเชียง โทร. 042-771265-6 ร้าน ป การค้า โทร. 042-771178 ร้านอำรัตน์ โทร. 042-771210 บริษัท วิมลรัตน์เบียร์ จำกัด โทร. 042-711316 ร้านบุญชวน โทร. 042-791022 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด เตียซินเฮงสกลนคร โทร. 042-732416 ร้านพรประสาท โทร. 042-794018 ร้านยงค์ชัยโอสถ โทร. 042-779013 -----------------------------------------------------------------------------------

ข้าว-ผู้ค้า ร้านเอื้อบัญญัติ ร้านไทยการค้า ร้านรุ่งอรุณ ร้านเจริญชัยพืชผล ห้างหุ้นส่วนจำกัดส่องดาวก่อสร้าง

โทร. 042-711695 โทร. 042-721194 โทร. 042-721037 โทร. 042-709013 โทร. 042-786095

ลานมันชุมทางสมบัติ โทร. 042-784072 ร้านกุสุมาลย์พาณิชย์ โทร. 042-769066 ฉางภูธรพืชผล โทร. 042-721049 ร้านหลักชัย โทร. 042-759009 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ค. ครัว-เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ร้านโชคเพิ่มทรัพย์ โทร. 042-771084 ร้านบรรเจิดเคหะภัณฑ์ โทร. 042-711069 ร้าน ส เจริญพานิช โทร. 042-711819 ร้านยุพินพาณิชย์ โทร. 042-771249 ร้านมงคลพานิช โทร. 042-713130 -----------------------------------------------------------------------------------

คลินิก หมอวันชัยคลีนิค โทร. 042-711442 หมออุดมคลีนิค โทร. 042-721110 หมอโอภาสคลีนิค โทร. 042-712477 คลีนิกหมอสมชาย โทร. 042-721066-7 คลินิกปิยะนันท์ โทร. 042-713177 บริษทั สกล อิมเมจจิง้ เซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 042-714967 สองพี่น้องคลีนิค โทร. 042-711463 หมอนิพนธ์คลีนิค โทร. 042-734474 หมอบุญลือคลีนิค โทร. 042-712136 หมอพรชัยคลีนิค โทร. 042-732565 -----------------------------------------------------------------------------------

คอนกรีต-ผสมเสร็จ บริษัท โชคพูลผลคอนกรีต จำกัด โทร. 042-747254 บริษัท ธนานนท์ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด โทร. 042-148471-3 บริษทั เอส ซี ซุปเปอร์ คอนกรีต จำกัด โทร. 042-737636 ห้างห้นส่วนจำกัดหงษ์แดงกิตติธัช โทร. 042-712060 ร้านบางกอกคอนกรีต โทร. 042-734993 ห้างหุน้ ส่วนจำกัดนพรัตน์กอ่ สร้าง 1993 โทร. 042-737241 -----------------------------------------------------------------------------------

คอมพิวเตอร์-วัสดุและอุปกรณ์ ร้านไทยนานาภัณฑ์ โทร. 042-781287 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด อีทคี อมพิวเตอร์ 2001 โทร. 042-736014


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง-ผู้จำหน่าย

เครื่องแบบ-ขายปลีก

ร้านบิ๊กคอม โทร. 042-721057 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสว่างคอมพิวเตอร์ โทร. 042-722431 ร้านพังโคนอิเล็กโทรนิกส์ โทร. 042-771238 ห้างหุน้ ส่วนจำกัดสกลนคร ไอทีเซ็นเตอร์ โทร. 042-714544 พี บี คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส โทร. 042-733202 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคพลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย โทร. 042-733202 ร้านเอ็มพี คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส โทร. 042-734609 บริษัท ไอที สมาร์ทเซอร์วิส จำกัด โทร. 042-733595 บริษัท แครปเทคโนโลยี จำกัด โทร. 042-736253 ร้านไอคอม โทร. 042-714895 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิคอมพ์ ฟอร์ยู โทร. 042-714941 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนีโอ ไอที โทร. 042-734840 ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮงสกลคลินิก ไอที โทร. 042-713211 คอมแซท อิงค์ โทร. 042-716355 ร้านโอเอซีสไมโครคอม โทร. 042-733631 บริษัท สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด โทร. 042-713766-7 -----------------------------------------------------------------------------------

ร้านเจริญอาภรณ์ โทร. 042-712661 ร้านน้องหญิง (โอวีแอล) โทร. 042-712365 ร้านวันเวย์ โทร. 042-714194 -----------------------------------------------------------------------------------

เครื่องเขียน-ขายปลีก สกลนครศึกษาภัณฑ์

โทร. 042-714800, 089-2779731

สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ โทร. 042-733214 ร้านราชยานยนต์ เครื่องเขียน โทร. 042-771026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครยิ่งเจริญ โทร. 042-711623 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีชัยศึกษาภัณฑ์สกลนคร โทร. 042-712479 ร้านดอกคูน โทร. 042-712399 ร้านวัฒนภัณฑ์ โทร. 042-711396 -----------------------------------------------------------------------------------

เครื่องดื่ม-ผู้บรรจุและจัดจำหน่าย-ขวด กระป๋อง หจก.จิระตั้งเจริญ โทร. 042-711661, 042-711227 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

โทร. 042-711133 โทร. 042-724209

เคมีภัณฑ์-ขายส่งและผู้ผลิต ต้นกล้านานาภัณฑ์ โทร. 042-736277 -----------------------------------------------------------------------------------

เครื่องทำความเย็น สุวัฒน์เครื่องเย็น

โทร. 042-721022

-----------------------------------------------------------------------------------

เครื่องสำอาง-ขายปลีก ร้านเจริญรัตน์ โทร. 042-711217 ร้านฟรีเซีย โทร. 042-712609 ศูนย์คิวเพรส โทร. 042-713647 -----------------------------------------------------------------------------------

เครื่องกรองน้ำ วิทยาเครื่องกรองน้ำ

โทร. 085-7441394

-----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ง. งาน-สำนักงานจัดหา บริษัด จัดหางานบีเอสเคเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โทร. 042-736144 -----------------------------------------------------------------------------------

เงินทุน-ที่ปรึกษา สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จก โทร. 042-711194 สหกรณ์ครูสกลนคร โทร. 042-711556 สหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ รพช โทร. 042-721171 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นท่าแร่พฒ ั นา จก โทร. 042-751167 สหกรณ์การเกษตรพังโคน จก โทร. 042-771256 บริษัท อิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โทร. 042-730430 สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการตรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จก โทร. 042-972030 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จก โทร. 042-714807 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จก โทร. 042-712326


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระมารดานิตตานุเคราะห์ จก โทร. 042-741037 สหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จก โทร. 042-779016 สหกรณ์การเกษตร กรป กลาง นพค จก โทร. 042-764027 สหกรณ์การเกษตรโคกศรีสพุ รรณ จก โทร. 042-766313 สหกรณ์การเกษตรคำตากล้า จก โทร. 042-796069 สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จก โทร. 042-746123 สหกรณ์การเกษตรสว่างแดนดิน จก โทร. 042-722264 สหกรณ์การเกษตรอำเภอส่องดาว จก โทร. 042-786098 สหกรณ์การเกษตรอากาศอำนวย จก โทร. 042-799074 -----------------------------------------------------------------------------------

เงินทุนและหลักทรัพย์-บริษัท บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 042-736147-9 บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทร. 042-715252 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจันทร์เพ็ญ จก โทร. 042-761164 สหกรณ์ครูสว่างแดนดิน จก โทร. 042-721624 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสกลนคร จก โทร. 042-713727 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด จ. จักรเย็บผ้า บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 042-721122 ร้านทรงสมัย โทร. 042-734540 -----------------------------------------------------------------------------------

เช่าซื้อ-บริการ บริษัท บีที เวิลด์ลีส จำกัด โทร. 042-736270 บริษัท ชัวร์ ลิสซิ่ง จำกัด โทร. 042-716551 บริษัท ทิฐิวิสุทธิ จำกัด (มหาชน) โทร. 042-733110 เชนลิสซิ่งสกลนคร โทร. 042-733110 ร้านสินเพิ่มพูนลิสซิ่ง โทร. 042-722122 ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพเจวีลิสซิ่ง โทร. 042-721785 บริษัท เคเคบีสว่างแดนดิน จำกัด โทร. 042-721119 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) โทร. 042-744295-306 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ซ. ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านดวงใจ โทร. 042-721153 ร้านไท้เส็ง โทร. 042-743433 ร้านลอนดอน โทร. 042-771042 ร้านวันซูเปอร์มาร์เก็ต โทร. 042-733263 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โทร. 042-736119 กรีนซูเปอร์มาร์เก็ต โทร. 042-732089 ร้านแสงคำ โทร. 042-771295 บริษัท ตีระมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โทร. 042-732089-90 ร้านธเนศสโตร์ โทร. 042-734393 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ด.

จักรเย็บผ้า-อุปกรณ์และอะไหล่-ขายส่งและผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครสามชัย โทร. 042-711270 ดนตรี-เครื่อง-ขายปลีก ----------------------------------------------------------------------------------- ร้านพัฒนาท่อไอเสีย โทร. 042-712398 จักษุแพทย์ ----------------------------------------------------------------------------------หมอสุเทพ คลีนิคตา โทร. 042-713376 ดอกไม้-ขายปลีกและรับจัด ----------------------------------------------------------------------------------ร้านน้ำฝนดอกไม้สด โทร. 042-730331 ร้านต้อก โทร. 042-713484 หมวด ช. -----------------------------------------------------------------------------------

ดับเพลิง-เครื่องและอุปกรณ์

ชั่ง-เครื่อง ร้านสกลนครเครื่องชั่ง

โทร. 042-711668

ร้านสากลกรุ๊ป

โทร. 042-730900


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) แสงศิลป์ห้องภาพ โทร. 042-784014 ร้านเชอร์รี่โพโต้ฟาสต์ โทร. 042-732301 ร้ า นเชอร์ ร เ ่ ี อ็ ก เพรส โทร. 042-730320 ตัดเสื้อ-ชาย แสงงามโปรคั ล เลอร์ โทร. 042-711425 ร้านแจ๊คเทเลอร์ โทร. 042-711658 โทร. 042-791336 ร้านแชมป์สปอร์ต โทร. 042-712898 ดาราฟิล์ม โฟโต้ อ าร์ ต โทร. 042-721557 ร้านเจนเติ้ลแมน โทร. 042-713938 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ต.

ตัดเสื้อ-หญิง ร้านพี่น้อง โทร. 042-711589 ร้านนิสา ห้องเสื้อ โทร. 042-771351 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ท. ทนายความ

พูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ สนง ทนายความและธุรกิจ โทร. 042-244545 แสงอุปกรณ์ โคราช สาขาสกลนคร โทร. 042-712722 พี ร ะ สนง ทนายความ โทร. 042-779134 ----------------------------------------------------------------------------------ทองบั ว อุ ป บุ ต ร สนง ทนายความ โทร. 042-721247 ตัวแทนจำหน่าย สินค้าครอบคลุม สุ ร ต ั น์ พั ฒ นขจรและเพื อ ่ นสำนั ก กฎหมาย บจก.สกลนิวเวฟ โทร. 042-736214 โทร. 042-771065 ----------------------------------------------------------------------------------- สำนักงานณรงค์ฤทธิ์ทนายความ โทร. 042-791196 ----------------------------------------------------------------------------------หมวด ถ.

ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง

ท่องเที่ยว-สำนักงาน

บริษัท วิมานทัวร์ จำกัด โทร. 042-711689 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด อาทิตย์ทรานสปอร์ต โทร. 042-713205 -----------------------------------------------------------------------------------

ถ่ายภาพทางพาณิชยกิจ

ร้านเดอะแก๊งสตูดิโอ โทร. 042-721167 เซนต์พอลเวจดิ้งสตูดิโอ โทร. 042-771237 ท่อ ปล่อง มิตรไทยสตูดิโอ โทร. 042-737280 โทร. 042-743240-1 ----------------------------------------------------------------------------------- สกลคอนกรีต จก ----------------------------------------------------------------------------------ถ่ายเอกสาร-บริการ ร้านธนวัฒน์ โทร. 042-779003 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด สกลนครเซอร์วสิ โอเอ โทร. 042-715329 โฟกัส ศูนย์ถ่ายเอกสาร โทร. 042-771795 ก๊อปปี้โซน โทร. 042-744140 -----------------------------------------------------------------------------------

ถ่ายรูป-ล้าง อัด ขยาย ฟิล์มและดิจิตอล เกษมคัลเลอร์แล็ป ร้านเชอรี่คัลเลอร์แลป ร้านศิริคัลเลอร์แล็บ แสงสุริยาห้องภาพ ร้านสว่างโฟโต้แล็บ ร้านอุดมคัลเลอร์แล็บ ร้านสหโฟโต้ดิจิตอล ร้านโตโต้

โทร. 042-711438 โทร. 042-711053 โทร. 042-771037-8 โทร. 042-711169 โทร. 042-721237 โทร. 042-771018 โทร. 042-742347 โทร. 042-771037-8

ท่อ-อุปกรณ์และเครื่องใช้

ห้างหุน้ ส่วนจำกัดวิวฒ ั นาสว่างท่ออัดแรง โทร. 042-721116 บริษัท เค เอส เอ็นจิเนียริ่งแอนด์อินเตอร์เทรด จำกัด โทร. 042-713124 ร้านพังโคนโลหะกิจ โทร. 042-771112 -----------------------------------------------------------------------------------

ที่นอน-ขายปลีก ร้านนครพนม โทร. 042-799126 -----------------------------------------------------------------------------------

โทรทัศน์และวิทยุ-ผู้จำหน่าย ร้านศรีทองวิทยุ-โทรทัศน์ ร้านศรีสยามอีเลคโทรนิคส์ ร้านอุดมชัยโทรทัศน์

โทร. 042-711968 โทร. 042-711791 โทร. 042-711185


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) โทรทัศน์และวิทยุ-อุปกรณ์และอะไหล่-ขายส่งและผู้ผลิต วิเศษวิทยุการไฟฟ้า โทร. 042-721184 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ธ. ธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดงมะไฟ โทร. 042-759158 ร้านทาร์ซาน โทร. 042-715123 ธนาคารเพื อ ่ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ร้านไทยวิทยุ โทร. 042-721713 สาขาสกลนคร โทร. 042-712056 ----------------------------------------------------------------------------------- ธนาคารเพื อ ่ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ที่นอน-ขายปลีก สาขาหนองหาน โทร. 042-261219 ร้านนครพนม โทร. 042-799126 ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) ---------------------------------------------------------------------------------- สาขาย่อยเนวต้ามัลติเพล็กซ์สกลนคร โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ โทร. 042-716850-1 หจก.เอ็น.เค.มือถือ โทร. 042-744144, ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) 081-3463123 สาขาย่อยเจริญเมือง โทร. 042-715089 คลีนิค มือถือ โทร. 042-771271 ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) ร้านเอ็กซ์โปร โมบาย โทร. 042-712636 สาขาพังโคน โทร. 042-771121-3 โชคอำนวย โทร. 042-712350 ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) สาขาสกลนคร โทร. 042-711706 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงดาวเทเลคอม โทร. 042-721349 ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) บริษัท สกลนครสื่อสาร จำกัด โทร. 042-713123 สาขาสว่างแดนดิน โทร. 042-721092 บริษทั ซี เอ็ม เซลแอน์เซอร์วสิ จำกัด โทร. 042-732452-3 ธนาคารกรุ ง เทพ จก (มหาชน) ---------------------------------------------------------------------------------- สาขาบิ๊กซีสกลนคร โทร. 042-731370-2 ทอง เงิน-ผู้จำหน่าย ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) ร้านทองโสภาภรณ์ โทร. 042-721186 สาขาพังโคน โทร. 042-771241-3 ห้างทองเมืองพลอย โทร. 042-712865 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) ห้างทองมีถาวร โทร. 042-721011 สาขาสกลนคร โทร. 042-712357 ห้างทองเยาวราช โทร. 042-771161 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) ห้างทองปรารี โทร. 042-712641 สาขาพังโคน โทร. 042-771267 ห้างทองสมใจ โทร. 042-714034 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) ห้างทองยิ่งเจริญ โทร. 042-772164 สาขาสกลนคร โทร. 042-714692 สหภัณฑ์ร้านทอง โทร. 042-722271 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาสกลนคร โทร. 042-732784-6 ทวีชัยร้านทอง โทร. 042-712843 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จก (มหาชน) ฉลองชัยร้านทอง โทร. 042-712505 สาขาสว่างแดนดิน โทร. 042-737685-6 กาญจนมงคลร้านทอง โทร. 042-771182 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) ห้างทองอุไรรัตน์ โทร. 042-799085 สาขาสกลนคร โทร. 042-732784 ห้างทองราชา โทร. 042-732204 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จก (มหาชน) ห้างทองเยาวราช 9999 โทร. 042-713011 สาขาสกลนคร โทร. 042-730557 ห้างทองโชคดี โทร. 042-712331 ธนาคารออมสิน ห้างพรสุวรรณ โทร. 042-771311 สาขาสว่างแดนดิน โทร. 042-721065

โทรทัศน์และวิทยุ-อุปกรณ์และอะไหล่-ซ่อม


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก (มหาชน) น้ำมันเชื้อเพลิง สาขาสกลนคร โทร. 042-713001-2 ห้างหุน้ ส่วนจำกัดเพชรภูพานปิโตรเลียม โทร. 042-708134 ธนาคารธนชาต จก (มหาชน) ---------------------------------------------------------------------------------- สาขาสกลนคร โทร. 042-715767 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หมวด บ. สาขาสว่างแดนดิน โทร. 042-722515-7 ----------------------------------------------------------------------------------- บัญชี-บริการทำ ธุรกิจ-ไฟแนนซ์ สมจันทร์การบัญชี สำนักงาน โทร. 042-160047 หจก.พี เจ มอเตอร์ เรซซิ่ง โทร. 042-715411 สำนักงานสกลพัฒนาการบัญชี โทร. 042-716333 ----------------------------------------------------------------------------------- บริษัท คอมพิวเทคการบัญชี จำกัด โทร. 042-713592 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด น.

เบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์-ขายส่งและผู้ผลิต

นมและผลิตภัณฑ์นม ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัทมาวรรณวิทย์ โทร. 042-730856

ส เจริญการเบาะ โทร. 042-721516 ร้านมาโนชพาณิชย์ โทร. 042-714075 -----------------------------------------------------------------------------------

บ้านและที่ดิน-ผู้จัดสรร

บริษัท แลคตาซอย จำกัด โทร. 042-733103 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแกรนด์ซิตี้ 2003 โทร. 042-744307-8 ----------------------------------------------------------------------------------- บริษัท นาอ้อมบ้านและที่ดิน จำกัด โทร. 042-711608 นาฬิกา ----------------------------------------------------------------------------------ห้างนาฬิกาแสงทอง โทร. 042-714361 บิลเลียด-สถานที่เล่น ชัยศิลป์วิทยุโทรทัศน์ ห้างนาฬิกา โทร. 042-711014 สมาคมการกีฬาชาวท่าแร่ โทร. 042-743587 โชคดีการแว่น ห้างนาฬิกา โทร. 042-712885 สนุกเกอร์พีเอ็น โทร. 042-713667 ร้านสว่างนาฬิกา โทร. 042-721249 ----------------------------------------------------------------------------------ร้านรุ่งเรืองนาฬิกา โทร. 042-721798 แบตเตอรี่-ขายปลีก ร้านเมืองทอง โทร. 042-713567 ร้านฮัวการช่าง โทร. 042-712775 ----------------------------------------------------------------------------------- ร้านชัยรุ่งเรือง โทร. 042-712594 น้ำ-เครื่องกรองและฆ่าเชื้อโรค ร้านขอนแก่นการไฟฟ้า โทร. 042-712598 วิทยาเครื่องกรองน้ำ โทร. 042-714044 ----------------------------------------------------------------------------------เบสท์ วอเตอร์ เซ็นเตอร์ โทร. 042-730985 ----------------------------------------------------------------------------------- หมวด ป.

น้ำแข็ง ศิริยนต์ น้ำแข็งหลอด โรงน้ำแข็ง เกียรติชัยเจริญ ห้างหุน้ ส่วนจำกัดกรเดชน้ำแข็งหลอด โรงน้ำแข็งกรองทิพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิคมกิตติ โรงน้ำแข็งคิงส์สว่าง โรงน้ำแข็งสกลกิจเจริญ ร้าน ช รวมเกษตร

โทร. 042-711512 โทร. 042-771304 โทร. 042-744201 โทร. 042-771227 โทร. 042-789005 โทร. 042-721161 โทร. 042-711102 โทร. 042-712590

ประกันภัย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด โทร. 042-711680 เอ ไอ เอ ประกันชีวิต โทร. 042-733811 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-714700 สำนักงานประกันวินาศภัย (คุณประนอม ประชุมชัย) โทร. 042-248671-2 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด โทร. 042-322775 บริษัท เนชั่นไวด์ประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-712581 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด โทร. 042-712349


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 042-711496 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โทร. 042-736155-6 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด โทร. 042-711124 -----------------------------------------------------------------------------------

ประกันภัย-นายหน้าและที่ปรึกษา

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริมนตรี 1999 โทร. 042-261057 บริษทั สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) โทร. 042-743070 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีเซอร์วิส โทร. 042-779113 -----------------------------------------------------------------------------------

ป้าย ธนพลป้ายสวย โทร. 042-716385 -----------------------------------------------------------------------------------

ป้ายโฆษณา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สกลอิ๊งค์เจ็ต โทร. 042-716218 โทร. 042-721102 ----------------------------------------------------------------------------------- บริษทั ภูม-ิ ทัศน์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 042-712744 บริษัท สมาร์ทอินเมจ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ประตู โทร. 042-736109 วัฒนชัยสแตนเลส โทร. 042-732505 ร้านเพิ่มทอง โทร. 081-6010352 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลราชาโลหะ โทร. 042-733998 ร้านโจ้สติกเกอร์ โทร. 042-713442 ร้านวัฒนกล โทร. 042-711205 ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------ปลวก-บริการกำจัด ห้างหุน้ ส่วนจำกัด อภิเดชกำจัดปลวก โทร. 042-732429 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ผ. ผ้า-ขายปลีก

ปุ๋ย-ขายปลีก

ร้านนวลสมัย โทร. 042-771744 ร้าน ว เจริญพันธ์ โทร. 042-711513 ทองเปลวค้าผ้า โทร. 042-715541 สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จก โทร. 042-781023 ----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------

ปั๊มน้ำมัน หจก.นาทีทองพาณิชย์สกลนคร โทร. 042-791016 หจก.เสงี่ยมบริการ โทร. 042-779080 างหุ้นส่วนจำกัดชัยวัฒน์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชนสกล ห้างหุน้ ส่วนจำกัดสกลขาวสอาดพาณิชย์ ห้างหุน้ ส่วนจำกัด ก เจริญปิโตรเลียม 51 ชุมชนบ้านม่วงปั๊มน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดสร้างค้อบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชนพังโคน บริษัท บางจากภูพาน จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดจินตนาปิโตรเลียม บริษทั ร่วมพัฒนาบริการ (1994) จำกัด ปั๊มทอไหมบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิรมิตรบริการ ห้างหุน้ ส่วนจำกัดชัยเจริญกิมกงบริการ

โทร. 042-711011 โทร. 042-711473 โทร. 042-721016 โทร. 042-796633 โทร. 042-794311 โทร. 042-981092 โทร. 042-771040 โทร. 042-747477 โทร. 042-791015 โทร. 042-981030-3 โทร. 042-771813 โทร. 042-796256 โทร. 042-754028

ผ้าไหม-ขายปลีก ร้านสดศรีไหมไทย โทร. 042-711953 ร้านกฤษฎาไหมไทย โทร. 042-711697 ร้านวิภาพร โทร. 042-712415 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ฝ. ฝ้าเพดาน ร้านสหไทยกรุ๊ป โทร. 042-732491 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด พ. เพชรพลอยและทองรูปพรรณ-ขายปลีก ห้างตราดาวสกล

โทร. 042-711698


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) พิมพ์-โรง

ไฟฟ้า-เครื่องใช้

ร้านอุดมพร

โทร. 042-611081

โรงพิมพ์สกลนครการพิมพ์ สมศักดิ์การพิมพ์

โทร. 042-711335 โทร. 042-711896

ร้านชัชวาลการพิมพ์ โทร. 042-771504 ร้านสว่างแววการพิมพ์ โทร. 042-722411 เอสพี เซอร์วิส โทร. 042-711896 เกื้อกูลการพิมพ์ โทร. 042-732682 โรงพิมพ์ราชยานยนต์ โทร. 042-771559 รุ่งเรืองการพิมพ์ โทร. 042-791275 ร้านรุ่งศิริการพิมพ์ โทร. 042-737404 พรศิริการพิมพ์ โทร. 042-712622 ร้านวัฒนาการพิมพ์ โทร. 042-713019 สกลนครการพิมพ์ โทร. 042-711736 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ฟ. ไฟฟ้า-อุปกรณ์เครื่องใช้-ขายปลีก วงศ์ชัยการไฟฟ้า โทร. 042-771142 ไฮเทค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ไฮเทค ออดิโอ) โทร. 042-711171 ร้านเพชรสยาม โทร. 042-712665 ไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ โทร. 042-734279 สมบูรณ์อีเลคทริค โทร. 042-730901 องอาจ อิเล็คทรอนิคส์ โทร. 042-721860 สยามอีเล็คทริค โทร. 042-714055 ร้านธนทรัพย์ธุรกิจ โทร. 042-771358 ร้านเมืองทองพาณิชย์ โทร. 042-721062 บริษัท แสงสันติ (1994) จำกัด โทร. 042-713544 ร้านชัยยาธุรกิจ โทร. 042-713764 -----------------------------------------------------------------------------------

ไฟฟ้า-อุปกรณ์เครื่องใช้-ขายส่งและผู้ผลิต ร้านอึ้งกุ่ยเฮง วิทยุ-โทรทัศน์ มีจงมีวิทยุ-โทรทัศน์ ศูนย์นาฬิกา ร้านไทยวิทยุ ร้านธนพนธ์อีเลคโทรนิคส์ ร้านแก่นจันทน์พาณิชย์ จิวไท้เส็งการไฟฟ้า

โทร. 042-711105 โทร. 042-712209 โทร. 042-714836 โทร. 042-711291 โทร. 042-779028 โทร. 042-711280

ร้านศูนย์รวมศิลป์นาฬิกาคอมพิวเตอร์ โทร. 042-711596 ร้านสามชัยวิทยุโทรทัศน์ โทร. 042-721021 นาโน ครีเอทีฟ จก บริษัท (สาขาสกลนคร) โทร. 042-713262

ร้านจักรวาลโทรทัศน์

โทร. 042-771316

ไพบูลย์อีเลคโทรนิคส์ โทร. 042-771052-3 ร้านไพศาลโทรทัศน์ โทร. 042-771024 บริษัท เอ็มซีเชน จำกัด โทร. 042-732311 ร้านไพศาลสกล โทร. 042-714915 สนั่นอีเลคโทรนิค โทร. 042-751338 บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) โทร. 042-732172 ร้านลินดาธุรกิจ โทร. 042-743648 บริษัท ลุกซ์ จำกัด โทร. 042-713623 ร้านอุทิศการค้า โทร. 042-794020 ธานินทร์อิเล็คทรอนิคส์ โทร. 042-712079 บริษัท นาโนสแควร์ สกลนคร จำกัด โทร. 042-733900-1 ร้านยืนยงค์การไฟฟ้า โทร. 042-743455 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฒ่าการไฟฟ้า โทร. 042-711750 อมรสยามอิเล็คโทรนิคส์ โทร. 042-714340 -----------------------------------------------------------------------------------

เฟอร์นิเจอร์-ผู้จำหน่าย ร้านไทยเกษมเฟอร์นิเจอร์ ร้านสกลเฟอร์นิเจอร์ ร้านสมเฟอร์นิเจอร์ ร้านกันเอง ร้านโชคทวีเฟอร์นิเจอร์ เอส เค ดี เฟอร์นิเจอร์ ร้านพาต้า แสงดาว ร้านวิจิตรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ร้านนิยมสีไม้ ร้านศักดิ์สิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ ร้านบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ร้านนครเฟอร์นิเจอร์ บริษัท ธนชัยเคหะภัณฑ์ 1997 จำกัด ร้านสยามโฮม ร้านพาต้า ร้านนิวสกลเฟอร์นิเจอร์ ร้านยงยุทธเฟอร์นิเจอร์

โทร. 042-711364 โทร. 042-712832 โทร. 042-711531 โทร. 042-721176 โทร. 042-712866 โทร. 087-7755712 โทร. 042-712635 โทร. 042-730077 โทร. 042-737316 โทร. 042-713141 โทร. 042-786163 โทร. 042-771217 โทร. 042-794137 โทร. 042-733764 โทร. 042-711314 โทร. 042-732484 โทร. 042-730808 โทร. 042-721695


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) ร้านแสงทอง โทร. 042-713194 เจริญเฟอร์นิเจอร์ โทร. 042-714411 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ภ. ภัตตาคาร ร้านอาหารและสวนอาหาร บ้านอีสานคันทรี่เฮ้าส์ โทร. 086-8583201 ร้านครัวอโณทัย โทร. 042-711542 ร้านพอใจ โทร. 042-711767 ร้านมิตรอุปถัมภ์ โทร. 042-711633 เอกชัยร้านอาหาร โทร. 042-712854 จานเปลร้านอาหาร โทร. 042-972020 เครือวัลย์ร้านอาหาร โทร. 042-712233 ร้านมิตรรัก โทร. 042-712685 ร้านไฉนโภชนา โทร. 042-771057 สามเด้ง โทร. 042-712545 ร้านนานาคอฟฟี่ โทร. 042-722394 ร้านวันชัยข้าวมันไก่ โทร. 042-721327 เอ็มเค สุกี้ โทร. 042-731103 ระเบียงน้ำชลบุรีแอนด์ไชยบุรี สวนอาหาร โทร. 042-715189 จันทรสร้านอาหาร โทร. 042-732077 ร้านเนื้อย่างเกาหลี โทร. 042-722150 ร้านบิ๊กบอสคาราโอเกะ โทร. 042-737313 สะบันงาร้านอาหาร โทร. 042-733428 ร้านเจ้าจอม โทร. 042-722239 เต็มคำร้านอาหาร โทร. 042-713643 ร้านปลาเผาคุณเจี้ยบ โทร. 042-743443 หม้อดินสวนอาหาร โทร. 042-722130 ร้านป้างเนื้อย่างเกาหลี โทร. 042-322786 ร้านศักดิ์การยาง โทร. 042-708108 ร้ารนวรพันธุ์ โทร. 042-708027 ร้านน้องอ้อย โทร. 042-708042 ร้านเปลือกไม้ โทร. 042-721887 ร้านโชคชัยโภชนา โทร. 042-712218

หมวด ม. ไม้-ขายปลีก ร้านรุ่งโรจน์ค้าไม้ โทร. 042-741388 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวคำสกลนครก่อสร้าง โทร. 042-711849 ร้านสมบัติเจริญค้าไม้ โทร. 042-290365 -----------------------------------------------------------------------------------

ไม้และไม้แปรรูป ห้างหุน้ ส่วนจำกัดทรัพย์เจริญค้าไม้ 99 โทร. 042-209419 ร้านชัยศิริค้าไม้ โทร. 042-771372 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ย. ยา-ผลิตภัณฑ์ ร้านเกษมโอสถ โทร. 042-711758 ร้านชัยวัฒน์เภสัช โทร. 042-711481 ร้านยิ่งยงโอสถ โทร. 042-711504 ร้านฮ้อชัยเภสัช โทร. 042-711271 ร้านฮะเฮงโอสถ โทร. 042-711441 ร้านเจริญฟาร์มาซี โทร. 042-721117 ร้านสว่างโอสถ โทร. 042-721106 ร้านวิชัยโอสถ โทร. 042-221984 ร้านประครองเภสัช โทร. 042-796025 ร้านแสงจันทร์เภสัช โทร. 042-734691 ร้านสุวิทย์ เวชภัณฑ์ โทร. 042-711340 สมหมายโอสถ โทร. 042-771072 ร้านมงคลเภสัช โทร. 042-766164 ร้านชูชีพฟาร์มาซี โทร. 042-709092 ร้านดอนเขืองโอสถ โทร. 042-729012 ร้านไชยยงโอสถ โทร. 042-737323 ร้านอุดรโอสถ โทร. 042-721385 ร้านสิงห์ทองเภสัช โทร. 042-791399 -----------------------------------------------------------------------------------

ยางรถ-ผู้ขายและจัดจำหน่าย ห้างหุน้ ส่วนจำกัดเกรียงประกิจสกลนคร ร้าน ส การยาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลหล่อย่าง ร้านเต็กเชียง

โทร. 042-711336 โทร. 042-711565 โทร. 042-711582 โทร. 042-241218


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) ห้างหุ้นส่วนจำกัดมณฑลหล่อยาง โทร. 042-290344 ร้านสกลการยาง โทร. 042-712366 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชัยการยาง โทร. 042-715408-9 สกลธนิตย์ เซอร์วิส ค็อกพิท โทร. 042-972168 ร้าน จ เจริญการยาง โทร. 042-737349 -----------------------------------------------------------------------------------

เอเซียมอเตอร์ไบรท์ ร้านนพเจริญยนต์ เขียดเจริญยนต์ อ๊อดยานยนต์ ร้านพิกการช่าง ร้านวิศิษฐ์มอเตอร์

โทร. 042-712177 โทร. 042-737097 โทร. 042-761084 โทร. 042-784084 โทร. 042-741056 โทร. 042-713742

ยางรถ-หล่อดอกยางและซ่อม

หจก.นาทีพาณิชย์สกลนคร

โทร. 042-791016

ร้านอิสานยานยนต์

โทร. 042-711324

ร้าน จ เจริญการยาง โทร. 042-240170 ----------------------------------------------------------------------------------ร้านอุดมเดชการช่าง โทร. 042-759043 รถจักรยานยนต์และรถสกูตเตอร์-อุปกรณ์และอะไหล่ ----------------------------------------------------------------------------------- สุ่มยานยนต์ โทร. 042-711640

หมวด ร.

ร้านเจริญจักรยาน โทร. 042-791038 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลนครยนตรการ โทร. 042-736249 รถจักรยาน ร้านปัญญาเจริญกิจ โทร. 042-741303 ร้านสหจักรยาน โทร. 042-712307 ร้าน ส อะไหล่ โทร. 042-781042 ร้านศักดิ์ชายจักรยาน โทร. 042-771098 ร้านสินทวีการช่าง โทร. 042-709106 ร้านสหซินฮวดจักรยาน โทร. 042-771070-1 ร้านคองการช่าง โทร. 042-766055 ร้าน ต การค้า โทร. 042-711073 ร้านศักดิ์ชัยจักรยาน โทร. 042-721502 ร้านมีชัยจักรยาน โทร. 042-721934 บริษัท รุ่งเรืองอินเตอร์สว่างแดนดิน จำกัด ร้านไพศาลจักรยาน โทร. 042-813047 โทร. 042-721045 ----------------------------------------------------------------------------------- ร้านพิมพา โทร. 042-769105 รถจักรยานยนต์และรถสกูตเตอร์ ร้านแอ๊ดมอเตอร์ โทร. 042-721628 บริษัท ศิริยนต์วัฒนา (1995) จำกัด โทร. 042-711530 ร้านทวีชัยอะไหล่ยนต์ โทร. 042-721722 บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด โทร. 042-769345-6 ร้าน อ เจริญยนต์ โทร. 042-721569 ห้างหุน้ ส่วนจำกัดพังโคนรุง่ เรืองกิจการ โทร. 042-771200-1 ร้านเจริญจักรยาน โทร. 042-791038 ดึกการช่าง โทร. 042-712687 ----------------------------------------------------------------------------------ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิติมอเตอร์ โทร. 042-721368 รถแทรกเตอร์-ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิชาญมอเตอร์กรุ๊ป โทร. 042-759126 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด โทร. 042-730864-5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ มอเตอร์ โทร. 042-715411 ร้านสุชาติอะไหล่ยนต์ โทร. 042-734095 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาญมอเตอร์เซลส์ โทร. 042-716919 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิติแทรกเตอร์ โทร. 042-721369 ห้างหุน้ ส่วนจำกัดวิชาญมอเตอร์เซลส์ โทร. 042-716825-6 ----------------------------------------------------------------------------------รถแทรกเตอร์-อุปกรณ์และอะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลป์นครยานยนต์ โทร. 042-741495 ห้างห้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์แทรคเตอร์ โทร. 042-734904 ต ศิริยนต์วัฒนา ฮอนด้า สกลนคร โทร. 042-715207-9 เอราวัณ 101 แทรคเตอร์ โทร. 042-717155 บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด โทร. 042-721453-4 ----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------

รถจักรยานยนต์และรถสกูตเตอร์-ซ่อม ร้าน ถ ยานยนต์ ร้านเจริญชัยการช่าง ร้านมงคลมอเตอร์ ร้านระพีมอเตอร์

โทร. 042-712678 โทร. 042-771306 โทร. 042-712689 โทร. 042-791552

รถยนต์-เครื่องประดับและตกแต่ง ประดับยนต์สกลไฮเทค โทร. 042-713704, 087-9533359 โชคทวีทรัพย์ แอร์ ซาวด์ ร้านลองประดับยนต์

โทร. 042-734151 โทร. 042-712782


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) นิวราชา แอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 042-712701 ร้านสุขเจริญ โทร. 042-721584 ร้านไฮ ไลท์ ออดิโอ โทร. 042-711682 ร้านบัวคำ-บาจา โทร. 042-711450 ซาวด์ออโต้เทค โทร. 042-713301 รีสอร์ทและสถานที่พักตากอากาศ ร้านอาร์ ที ที เอส อีเลคทรอนิคส์ โทร. 042-714984 เมธีรีสอร์ท โทร. 042-744188 ----------------------------------------------------------------------------------- สิวาศรมรีสอร์ท โทร. 042-743936 รถยนต์-ชิ้นส่วนและอะไหล่-ขายปลีก บริษัท ไร่ภูพานรีสอร์ท จำกัด โทร. 042-981016 หมิงเฮงอะไหล่ยนต์ โทร. 042-711515 โรงแรมไอยรา โทร. 042-730645 วงค์แสงอะไหล่ยนต์ โทร. 042-722425 ชวนธนปัญญารีสอร์ท โทร. 042-737744 วิไลมอเตอร์ โทร. 042-798024 หนองหานวิวรีสอร์ท โทร. 042-751221 ร้านวงศ์วานิช โทร. 042-772256 เทพภูธรรีสอร์ท โทร. 042-759160 อู่ชัยการช่าง โทร. 042-711714 ----------------------------------------------------------------------------------ร้านทรายทอง โทร. 042-771445 โรงพยาบาล ร้านสกลมอเตอร์ โทร. 042-713585 โรงพยาบาลรักษ์สกล โทร. 042-712800 ร้าน อ อะไหล่ยนต์ โทร. 042-791103 รักษ์สกล โรงพยาบาล โทร. 042-712800 ร้านรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ โทร. 042-721127 โรงพยาบาลกุดบาก โทร. 042-784021 ----------------------------------------------------------------------------------โรงพยาบาลเต่างอย โทร. 042-761021 รถยนต์-อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับซ่อม โรงพยาบาลพังโคน โทร. 042-771222 ร้านชูชัยการไฟฟ้า โทร. 042-791079 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบนธนากโร โทร. 042-708012 บริษัท นิสสันสว่างแดนดิน จำกัด โทร. 042-721451 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว โทร. 042-707003-7 ----------------------------------------------------------------------------------โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร โทร. 042-779320 รถยนต์-อู่ซ่อมตัวถังและพ่นสี โรงพยาบาลเจริญศิลป์ โทร. 042-709150 อู่เลิศสกลการช่าง โทร. 042-747226 โทร. 042-766105 ----------------------------------------------------------------------------------- โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ โรงพยาบาลบ้ า นม่ ว ง โทร. 042-794118 รถยนต์ใหม่-ผู้ขาย โรงพยาบาลสกลนคร โทร. 042-711615 บริษัท โตโยต้าสกลนคร (1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด โรงพยาบาลคำตากล้ า โทร. 042-796353 โทร. 042-712715 โรงพยาบาลวาริ ช ภู ม ิ โทร. 042-973751-4 บริษัท สกลเจริญศรี (2003) จำกัด โทร. 042-711110 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน โทร. 042-789015 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด เฮียบหงวนมิลเลอร์ โทร. 042-711702 โรงพยาบาลอากาศอำนวย โทร. 042-799081 บริษัท เอ เจ มอเตอร์ จำกัด โทร. 084-4287276 ----------------------------------------------------------------------------------บริษัท พีอาร์ มอเตอร์ จำกัด โทร. 042-712250 ฟอร์ด สกลนคร โทร. 042-712250 บริษัท พี พี เอส ออโตเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด โทร. 042-734676-7 -----------------------------------------------------------------------------------

รองเท้า-ขายปลีก ร้านสกลเครื่องหนัง ร้านศูนย์รองเท้าสยาม ร้านไทยนิยม (ท็อปชูส์) ร้านแฟ้มสกลนคร ร้านยุทธพล

โทร. 042-712670 โทร. 042-712991 โทร. 042-711063 โทร. 042-733569 โทร. 042-714025

โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

โรงเรียสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วานรนิวาส รร มัธยม โรงเรียนบ้านน้ำพุครุราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลเต่างอย

โทร. 042-791106, 042-794230 โทร. 042-722226 โทร. 042-716423-4 โทร. 042-713566 โทร. 042-791644 โทร. 042-701744 โทร. 042-771218 โทร. 042-761046


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) โรงเรียนอนุบาลนวลมณี

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โรงเรียนบ้านขาวสง่าเจริญวิทย์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว โรงเรียนบ้านหนองฮาง โรงเรียนบ้านหนองทุ่มท่ากระดัน โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง โรงเรียนบ้านม่วงคำ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง โรงเรียนบ้านดงสาร โรงเรียนบ้านหนองกุง โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา โรงเรียนบ้านอีกุด โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โรงเรียนบ้านจำปางดง โรงเรียนเมธาศึกษา โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ โรงเรียนบ้านวังบง โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านแก้ง โรงเรียนบ้านขาม โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ โรงเรียนบ้านแพงน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ โรงเรียนร่มไทรวิทยา โรงเรียนโพธิแสนวิทยา โรงเรียนบ้านหนองกวั่ง โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย โรงเรียนคำยางพิยาคม โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล โรงเรียนบ้านสร้างแป้น โรงเรียนบ้านเพีย

โทร. 042-713574

โทร. 042-701649-50 โทร. 042-702441 โทร. 042-702450 โทร. 042-790668 โทร. 042-702425 โทร. 042-702462 โทร. 042-734327 โทร. 042-759122 โทร. 042-981154 โทร. 042-790687 โทร. 042-790710 โทร. 042-774216 โทร. 042-711192 โทร. 042-715272 โทร. 042-756881 โทร. 042-764199 โทร. 042-779132 โทร. 042-781494 โทร. 042-790625 โทร. 042-790628 โทร. 042-790638 โทร. 042-790675 โทร. 0452-790683 โทร. 042-790685 โทร. 042-799039 โทร. 042-756894 โทร. 042-701187 โทร. 042-703163 โทร. 042-162422 โทร. 042-702392 โทร. 042-981043 โทร. 042-702018 โทร. 042-702201 โทร. 042-702202 โทร. 042-166261-2 โทร. 042-729369 โทร. 042-793125

โรงเรียนบ้านเปือย โรงเรียนบ้านแวง

โทร. 042-722157 โทร. 042-729372

โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า สกลนคร รร เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 042-712489 โรงเรียนเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ โทร. 042-732734 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร โทร. 042-711660 -----------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนพาณิชย์และเลขานุการ โรงเรียนพังโคนพณิชยการเทคโนโลยี โทร. 042-771162 โรงเรียนสกลนครธุรกิจบัณฑิต โทร. 042-744219 โรงเรียนสกลนครเทคโนโลยีพณิชยการ โทร. 042-794584 สันตพล รร เทคนิคพณิชยการ โทร. 042-248070 -----------------------------------------------------------------------------------

โรงแรม-เขตภูมิภาค โรงแรมอิมพีเรียลสกล โทร. 042-713320 ตวงทรัพย์เกสเฮ้าส์ โทร. 042-815576 โรงแรมดุสิต โทร. 042-711198-9 สมเกียรติบังกาโล โทร. 042-711243 โรงแรมอารยะ 1 โทร. 042-711097 ร้านเพรทตี้ โทร. 042-721131 โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ โทร. 042-713338-9 โรงแรมชมดาว แอนด์ รีสอร์ท โทร. 042-722544-5 โรงแรม พี ซี พาเลซ โทร. 042-733911 โรงแรมสว่างจิตต์ โทร. 042-721651 โรงแรมพุทธชาด โทร. 042-771005 โรงแรมหนองคู โทร. 042-721505 โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติค โทร. 042-733771-4 สกลโฮเต็ล โทร. 042-711113 โรงแรมกรองทอง โทร. 042-711235 โรงแรมสมเกียรติ โทร. 042-711740 โรงแรมเพชรสกล โทร. 042-730043-7 -----------------------------------------------------------------------------------

โรงพิมพ์ ร้านอุดมพร

โทร. 042-611081, 086-6363288


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) หมวด ว.

หมวด ส.

แว่นตา-ขายปลีก

สติกเกอร์

บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด โทร. 042-711737 ร้านแว่นท็อปเจริญ โทร. 042-721315 ร้านเซ็นทรัลการแว่น โทร. 042-734630-1 จักรวาลการแว่นห้าง โทร. 042-711676 ร้านเสียงศิลป์ โทร. 042-712083 -----------------------------------------------------------------------------------

ร้านจิตรกรไทย โทร. 042-771152 -----------------------------------------------------------------------------------

ไวน์-ผู้ผลิตและจำหน่าย

สรรพสินค้า-ห้างและร้าน สมจิตต์สโตร์ โทร. 042-711397 บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โทร. 042-731300-21 -----------------------------------------------------------------------------------

มีชัยฟรูทไวน์หจก โทร. 089-2787930 สัตวแพทย์-โรงพยาบาลและคลินิก ----------------------------------------------------------------------------------- คลินิก หมอรักษ์ สัตวแพทย์ โทร. 042-742266 วิศุทธิ์สัตวแพทย์ โทร. 042-712822 หมวด ศ. -----------------------------------------------------------------------------------

สำนักงาน-เครื่องใช้ เศษเหล็กและของเก่า-ผู้ขายและรับซื้อ ร้านมนตรีธุรกิจ โทร. 042-712985 ร้านไทยวัฒนาพืชผล โทร. 042-712382 อรุณโรจน์ ร้านค้าของเก่า โทร. 042-713034 ร้านธรรมชาตินิยม โทร. 042-290187 -----------------------------------------------------------------------------------

ศาสนา-เครื่องอัฐบริขารและของใช้ในพิธี ร้านซ่งหมง ยงค์เจริญภัณฑ์ ร้านแสงไทย ห้างสงวนเจริญธรรมสังฆภัณฑ์ ร้านไชยยงค์ ร้านแก้วสังฆภัณฑ์ ร้านเทียนอันสังฆภัณฑ์ ร้านสกลนครสังฆภัณฑ์ ร้านเจษฎาภัณฑ์ ร้านชัชวาลย์สังฆภัณฑ์ ร้างยงค์ทองสังฆภัณฑ์-โลงศพ ร้านแสงอรุณ ร้านถนอมการค้า

โทร. 042-711100 โทร. 042-711106 โทร. 042-711058 โทร. 042-247907 โทร. 042-771164 โทร. 042-766150 โทร. 042-732717 โทร. 042-711805 โทร. 042-712210 โทร. 042-742248 โทร. 042-791161 โทร. 042-734504 โทร. 042-742275

ร้านเทียมชัย โทร. 042-714175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส โฮมคอมพิวเตอร์ โทร. 042-744114 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลวัฒนะกิจ โทร. 042-711117 -----------------------------------------------------------------------------------

สินค้าออก-ผู้ส่ง บจก.ไทยโกลเด้นซีด

โทร. 042-7462133

บริษทั เอ็กซ์เซลคอมเมอร์เชียล จำกัด โทร. 042-711376 บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โทร. 042-712874-5 -----------------------------------------------------------------------------------

สินค้าอุปโภคบริโภค-ผู้ผลิตและจำหน่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลนิวเวฟ โทร. 042-736214 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวอลดิสทริบิวเตอร์ บริษัท วอลซูเปอร์สโตร์ จำกัด บริษทั พี อาร์ อาร์ ดีสทริบวิ เตอร์ จำกัด บริษทั สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ขอนแก่น เอ็น ดี พี จำกัด ร้านพังโคนพาณิชย์ บริษัท คอนซูเมอร์เฮ้าส์ จำกัด

โทร. 042-715239 โทร. 042-704112 โทร. 042-733905 โทร. 042-731078-97 โทร. 042-715237 โทร. 042-771130 โทร. 042-712711


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) สี-ผู้จำหน่ายและขายปลีก

หัตถกรรมไทย

ร้านประกายการค้า โทร. 042-711260 สามชายพาณิชย์ โทร. 042-771258 โทร. 042-791094 ----------------------------------------------------------------------------------- ร้านสาครพานิชย์ ----------------------------------------------------------------------------------เสริมสวย-อุปกรณ์และเครื่องใช้ ร้านสกลงามพร้อม โทร. 042-733139 ร้านกรรไกรเพชร โทร. 042-713462 ร้านเก้าบิวตี้ โทร. 042-711931 คุณจอห์น บิวตี้ โทร. 042-722539 -----------------------------------------------------------------------------------

เสื้อผ้า-ขายปลีก มอนทานา

โทร. 042-76644, 086-2245222

ร้านดิออร์ โทร. 042-712657 ร้านชัยพาณิชย์ โทร. 042-711728 ร้านเก่งพาณิชย์ โทร. 042-712881 ร้านแพรว โทร. 042-712709 ร้านวรรณา โทร. 042-712335 ร้านสยามแคมป์ โทร. 042-711374 ร้านภารดา โทร. 042-712368 ห้างนาซ่าเจี๋ยน โทร. 042-711129 ร้านรุ่งจรูญ โทร. 042-712630 ร้านเด่นพาณิชย์ โทร. 042-714694 -----------------------------------------------------------------------------------

เสื้อผ้า ตัดเย็บ ติ๊กดีไซน์ หจก.สกลนครยิ่งยง

โทร. 042-771448, 084-9520968 โทร. 042-732571

-----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ห. หนังสือ-ผู้จำหน่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลพิทยา โทร. 042-733078-9 ร้านช่อเอื้องการศึกษา โทร. 042-791375 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 042-731105

เหล็ก

จริงใจค้าเหล็ก โทร. 042-712243 บริษัท อุดมโชคค้าเหล็กไทย จำกัด โทร. 042-932222 ร้านทวีโลหะ โทร. 042-713842 -----------------------------------------------------------------------------------

เหล็ก-ช่างตีและดัด ร้านภูพานการช่าง โทร. 042-784111 -----------------------------------------------------------------------------------

เหล็กสเตนเลส-ผู้ผลิตและจำหน่าย เอ็ม อี ดี การโลหะ โทร. 042-743299 -----------------------------------------------------------------------------------

หลังคา-โครง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เค เม็ททอลซีท โทร. 042-736280 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด อ. อิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือและอุปกรณ์-ซ่อม ร้านบรรจงอิเล็คโทรนิคส์ โทร. 042-791463 -----------------------------------------------------------------------------------

อิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือและอุปกรณ์-ผู้ขาย เจริญชัยอีเล็กโทรนิค โทร. 042-716829 ไพศาลอีเล็คโทรนิคส์ โทร. 042-711333 -----------------------------------------------------------------------------------

แอร์-อุปกรณ์และอะไหล่-ขายปลีก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลแสงอุปกรณ์ โทร. 042-711674 ร้านไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 2000 โทร. 042-771896 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมอแอร์ โทร. 042-771990 ร้านพิทักษ์แอร์ โทร. 086-8557634 -----------------------------------------------------------------------------------

แอร์ขนาดเล็กและชนิดแยกส่วน บริษัท อุดรเครื่องเย็น จำกัด

โทร. 042-204471


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดสกลนคร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอุปกรณ์โคราชคูลลิ่ง อาหาร-ผลิตภัณฑ์ โทร. 042-713353 บริษทั ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โทร. 042-761189 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้านลูกชิ้นหมูยอน้องนิด โทร. 042-712930 โทร. 042-743416 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมษาวัฒนา โทร. 042-711940 ----------------------------------------------------------------------------------- กุนเชียง นวลจันทร์ โทร. 042-713071

แอร์สำหรับรถยนต์

ร้านวิลลี่ แหนมเนือง

โทร. 042-731120

ร้านบัณฑิตมอเตอร์ โทร. 042-711390 สุจติรเนื้อย่าง โทร. 042-722241 ----------------------------------------------------------------------------------- ร้านราชากุ้งทอด โทร. 042-713406 อลูมิเนียม ร้านสหภัณฑ์ลูกชิ้น โทร. 042-721093 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชาอลูเมต โทร. 042-204771 บริษัท วิสุทธิ์สกลนคร (2529) จำกัด โทร. 042-711552 ร้านชาญอลูมิเนียม โทร. 042-712261 ----------------------------------------------------------------------------------ร้านกระจกตั๊กม้อ อโลมินั่ม โทร. 042-711261 อาหารสัตว์-ผู้ขาย นนธนัฏ อลูมินั่ม แอนด์ กลาสต์ โทร. 042-737426 ต สกลโภคภัณฑ์ โทร. 042-711368 ร้านโชคอนันต์ อลูมิเนียม โทร. 042-732181 ร้านอุดมพันธ์ โทร. 042-711642 โชคเจริญ กระจก-อลูมิเนียม โทร. 042-713285 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เกษตรภัณฑ์สกลนคร โทร. 042-713733 อุดมสัตวแพทย์ โทร. 042-721078

ร้านฟาร์มทอง 2002

โทร. 042-733370

บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด โทร. 042-536218 ร้านเพื่อนเกษตร โทร. 042-712631 -----------------------------------------------------------------------------------

อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต-ผู้ให้บริการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด โทร. 042-730040 ร้านเอดีดี เนเบอะฮูด โทร. 042-736037 -----------------------------------------------------------------------------------

ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์แช่แข็ง-ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลวอลล์

โทร. 042-733751-2

บจก.จอมธนา

โทร. 042-736264


MUKDAHAN มุกดาหาร Tourism & Business Guide 2010 : วารสารเพื่อการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ดอกกล้วยไม้

จังหวัดมุกดาหาร “หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”


Tourism & Business Guide 2010

Mukdahan

ข้อมูลทั่วไป...จังหวัดมุกดาหาร ในปลาย สมัยกรุงศรีอยุธยาทางฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงแขวงสวันเขต มีหมู่บ้านชุมชนใหญ่ ชือ่ บ้านหลวงโพนสิน ซึง่ ตัง้ อยูท่ บ่ี ริเวณพระธาตุองิ ฮัง แขวงสวันเขตในปัจจุบนั โดยมีเจ้าจันทรสุรยิ วงศ์ ปกครอง มีบุตรชายชื่อเจ้ากินรี ซึ่งต่อมาได้ข้ามลำน้ำโขงมาฝั่งขวาที่บริเวณปากห้วยมุก สร้างบ้าน แปลงเมืองขึ้น ณ ที่นั้นในปี พ.ศ. 2310 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2313 และตั้งชื่อเมืองว่า “มุกดาหาร” อันเกิดจากศุภนิมิตรที่พบเห็นในขณะที่กำลังสร้างเมือง ชาวเมืองทั่วไปเรียกมุกดาหารว่า เมืองมุก ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ ให้เจ้ากินรีเป็นพระยาจันทรศรีสรุ าช อุปราชามัณฑาตุราช ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองคนแรกของเมืองมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2321 เดิมเมืองมุกดาหาร มีฐานะเป็นเมืองขึน้ การปกครองกับมณฑลอุดร ต่อมาเมือ่ ปี พ.ศ. 2450 มีการปรับปรุงการปกครองมณฑลอุดรเป็นจังหวัด และเมืองมุกดาหารจึงถูกยุบเป็นอำเภอเมืองมุกดาหาร ขึ้นการปกครองกับจังหวัดนครพนม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้ง จังหวัดมุกดาหารขึ้นเป็นจังหวัดที่ 73 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่ 17 ของภาคอีสาน จังหวัด มุกดาหารเป็นประตูดา่ นสำคัญสูก่ ลุม่ ประเทศอินโดจีน มีความสัมพันธ์ฉนั ท์บา้ นพีน่ อ้ งกับแขวงสวันเขต สปป.ลาว มาช้านาน โดยมีแม่น้ำโขงซึ่งมีความยาวถึง 70 กิโลเมตร เป็นเส้นกั้นพรมแดน และมี ความโดดเด่นในด้านชนเผ่าพืน้ เมืองต่างๆ ทีม่ ถี งึ 8 เผ่าได้แก่ เผ่าไทยอีสาน ภูไท ไทยข่า กระโซ่ ไทยย้อ ไทยกะเลิง ไทยแสก และไทยกุลา และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มุกดาหารมีพื้นที่ ประมาณ 4,339.830 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม อำเภอดอนตาล

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

เป็นอุทยานที่มีพื้นที่อยู่บนแนวรอยต่อ 3 จังหวัด คือ อำเภอ นิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน และอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 121 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 144,375 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535 เป็นลำดับที่ 69


Mukdahan

Tourism & Business Guide 2010

75 ของประเทศ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มี สภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีความ งามทางธรรมชาติให้สมั ผัสหลายแบบ เช่น เดินชมทิวทัศน์บนยอดภูเขา ความมหัศจรรย์ ของโขดหิน ชมไม้ดอกบนทุ่งหญ้าช่วง ปลายฤดูฝนและชมดอกบัวธรรมชาติบนยอดเขาที่ชาวท้องถิ่นเรียกว่า “ภูเขาแห่งดอกบัว” สภาพภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสูท่ ศิ ตะวันออกเฉียงใต้ มีความสูงโดยเฉลี่ย 350-450 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง มียอดสูงทีส่ ดุ คือ ภูกระแซะ สูงประมาณ 491 เมตร เทือกเขาเหล่านีเ้ ป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยทม ห้วยก้านเหลือง ซึ่งไหลรวมลงสู่พื้นราบโดยรอบอุทยานฯ ซึ่งประกอบด้วยป่าอันอุดม สมบูรณ์หลายชนิด พืน้ ทีห่ ลายแห่งมีลานหินขนาดใหญ่ ซึง่ ชาวท้องถิน่ เรียกว่า “ดาน” กระจายอยูต่ ามป่า ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งกระจายอยูต่ ามเทือกเขาต่างๆ มีไม้ทม่ี คี า่ ขึน้ อยูห่ ลายชนิด เช่น มะค่าโมง ประดู่แดง พยุง ชิงชัน บริเวณพื้นที่ป่าเหล่านี้ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะ ที่เทือกเขาภูสระดอกบัวซึ่งเป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำ สามารถพบ สัตว์ปา่ ได้หลายชนิด เช่น เก้ง หมูปา่ กระต่ายป่า ลิง บ่าง เม่น กระจง และสัตว์ปกี ประเภทต่างๆ ได้แก่ ไก่ฟ้า ไก่ป่า เป็นต้น บริเวณอุทยานฯ ประกอบด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม ความวิจิตรพิสดารของหินผา มีความเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ตลอดจนร่องรอยของการต่อสูอ้ นั เกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ภูสระบัว ได้แก่ ภูผาแต้ม เป็นหน้าผาประกอบด้วยรูปรอยฝ่ามือและภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัตศิ าสตร์ สันนิษฐานว่าเป็นยุคเดียวกับภาพเขียนสีในถ้ำฝ่ามือแดงของอุทยานแห่งชาติภผู าแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หน้าผามีลกั ษณะคล้ายถ้ำเพราะหินไหลเลือ่ นลงมามีความยาวประมาณ 60 เมตร ภาพเหล่านี้อยู่สูงจากพื้นถ้ำประมาณ 3-5 เมตร เป็นภาพมือและภาพสัญลักษณ์รวม 98 ภาพ ซึ่งมี ลักษณะแตกต่างอย่างน่าสนใจ นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินเท้าใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ผามะเกลือ เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจและชมวิว อยูใ่ กล้บริเวณผาแต้ม มีลกั ษณะเป็นลานหิน ใต้เพิงผาร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ ลานดอกไม้บนภูวดั เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทีม่ ดี อกไม้ เช่น ดอกเอนอ้า ดอกกระดุมเงิน และดอกดุสิตาบนลานหินบริเวณกว้าง อดีตชาวท้องถิ่นใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนา ดอกไม้จะ ออกดอกในช่วงปลายฤดูฝน ภูผาหอม เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากของเทือกเขาภูผาแต้ม ระหว่างทางเดินจะผ่านป่าไผ่ 70


Tourism & Business Guide 2010

Mukdahan

ลานหิน และป่าเต็งรังที่สวยงาม จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ในระยะไกลออกไปทางทิศ ตะวันตก มีความสูงประมาณ 366 เมตร จากระดับน้ำทะเลด้านหลังจะมองเห็นภูหมู ภูแผงม้า ภูไม้ซาง ภูซอง ภูอัครชาด ในยามเย็นตรงจุดนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์อัสดง เพื่อเก็บภาพอันน่า ประทับใจ และพักค้างแรมกันมาก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ภูสระดอกบัว เป็นภูเขาที่มีความสูงประมาณ 423 เมตร บนรอยต่อเขต 3 จังหวัด ที่ยอดภู สระดอกบัวมีแอ่งหินขนาดกว้างประมาณ 2-3 เมตร จำนวน 11 แอ่ง มีน้ำขังตลอดปี มีบัวพันธุ์ต่างๆ ขนาดเล็ก ขึน้ อยูเ่ ต็มสระเมือ่ ออกดอกจะดูสวยงามมาก ชาวบ้านเล่ากันว่ามีบวั ขึน้ อยูอ่ ย่างนีม้ านานแล้ว และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงได้ชื่อว่า “ภูสระดอกบัว” ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 วัน ภูผาแตก หรือชือ่ ทางยุทธศาสตร์วา่ “เนิน 428” ทีน่ ม่ี จี ดุ ชมวิวมีองค์ประกอบทางธรรมชาติ สวยงาม ทางด้านทิศเหนือสามารถมองเห็นทิวเขาของอุทยานแห่งชาติมุกดาหารในระยะไกลได้ ลานหินและป่าเต็งรังแคระ พบได้ทั่วไป และมีอยู่มาก เป็นลานหินกว้างใหญ่ บางแห่ง มีขนาด 20-40 ไร่ สลับกับป่าเต็งรังแคระ บางแห่งเป็นป่าเต็งรังสลับกับป่าหญ้าเพ็ก มองดูสวยงามมาก และพบได้หลายแห่ง เช่น ภูผาหอม หลังภูผาด่าง ภูสระดอกบัว ภูบก ภูหัวนาค เป็นต้น ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ใช้ทางหลวงหมายเลข 2277 (อำเภอเลิงนกทา-อำเภอดอนตาล) อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 22-24 ห่างจากอำเภอเลิงนกทา ประมาณ 28 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอดอนตาลประมาณ 22 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว โทร. (042) 619-076 หรือสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. (02) 562-0760 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00-15.30 น. www.dnp.go.th

อำเภอนิคมคำสร้อย ภูหมู

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่งอีก แห่งหนึง่ ของจังหวัดมุกดาหารมีความสูง 353 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีพน้ื ทีร่ าบบนยอดเขาประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,500 ไร่ เมื่อสมัยก่อนบริเวณนี้มีหมูป่าชุกชุมมาก บนยอดเขามีจุดซึ่งเป็นหน้าผาให้ชมวิว 3 จุด จุดชมวิวที่ 1 อยู่ด้านตะวันออกของที่ทำการ สามารถมองเห็นภูถ้ำเม่น ภูไม้ซาง ภูแผงม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กได้อย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ 2 อยู่ด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นถนนทางขึ้นภูหมู ภูน้อย ภูติ้ว ภูโล้น ภูกะล่อน วัดภูด่านแต้ และเทือกเขาภูพานสลับซับซ้อน 71


Mukdahan จุดชมวิวที่ 3 อยู่บริเวณยอดเขาด้าน ทิศใต้ สามารถมองเห็นภูถำ้ พระและอำเภอเลิงนกทา ในบริเวณนี้ยังมีร่มไม้ใหญ่และลานหินซึ่งเหมาะ แก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปภูหมู ใช้ เส้นทางหมายเลข 212 (มุกดาหาร-เลิงนกทา) ถึง 128-129 แยกซ้ายมือเข้าไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางขึน้ เนินแต่คอ่ นข้างแคบ ทำให้รถใหญ่เข้าไปไม่สะดวก การพักค้างแรมในบ้านพักหรือเต็นท์ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี อุทยานแห่งชาติ ภูสระดอกบัว โทร. (042) 619-076 หรือ ส่วน อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. (02) 562-0760 www.dnp.go.th

Tourism & Business Guide 2010

วัดภูด่านแต้ หรือ วัดพุทธโธธัมมะธะโร

เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ ด้านบนมีความอ่อนช้อยสวยงาม สามารถมองเห็น ได้แต่ไกล บริเวณวัดเป็นหินดานธรรมชาติ มี ประชาชนจากที่ต่างๆ เข้าไปนมัสการและชม ความงามของบริเวณวัดกันอยู่เสมอ ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปวัดภูดา่ นแต้ หรือ วัดพุทธโธธัมมะธะโร ตัง้ อยูร่ มิ ทางหลวง หมายเลข 212 ที่บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย ห่างจากตัวอำเภอเมือง ประมาณ 15 กิโลเมตร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 134 ด้านขวามือ

อำเภอเมือง

การเดิ น ทางไปแขวงสะหวั น นะเขต แขวงสะหวันนะเขด ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตัวเมือง มุกดาหาร นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้ โดยใช้หลักฐานการยื่นขออนุญาตผ่านแดน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) กรณี เ ด็ ก ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ท ำบั ต รประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร 1 ฉบับ กรณีใช้บัตรสีเหลือง ต้องติดรูปถ่าย และให้ทางอำเภอรับรอง ต้องเป็นผูม้ สี ญ ั ชาติไทย การออกใบอนุ ญ าตผ่ า นแดนมี อ ายุ ครัง้ ละ 3 วัน (กรณีขา้ มไปเยีย่ มญาติหรือท่องเทีย่ ว) และครั้งละ 30 วัน (กรณีข้ามไปเพื่อติดต่อธุรกิจ 72


Tourism & Business Guide 2010

Mukdahan

ค้าขาย) ยื่นหลักฐานและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์ ตัง้ แต่เวลา 08.30-14.00 น. วันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 09.30-10.30 น. โทรศัพท์ (042) 611-330 ค่าธรรมเนียมทำบัตรผ่านแดน คนละ 30 บาท ค่าเรือเที่ยวละ 50 บาท ค่าเหยียบแผ่นดิน ฝั่งลาว วันจันทร์-ศุกร์ คนละ 80 บาท วันเสาร์-อาทิตย์ คนละ 130 บาท เวลาเดินเรือ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 13.30 น. 14.30 น. 15.30 น. วันเสาร์ เวลา 10.30 น. 14.30 น. 15.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 10.30 น. 15.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ทเ่ี ทศบาลเมืองมุกดาหาร โทรศัพท์ (042) 611-227 หรือ ท่าเทียบเรือ โดยสาร โทรศัพท์ (042) 614-927 หมายเหตุ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชม สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางวัฒนธรรม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ พระธาตุองิ ฮัง พระธาตุโผ่น และปราสาทเรือนหิน โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมผ่านประตู ค่าใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องวิดีโอ ที่นักท่องเที่ยวนำเข้าไป ซึ่งจะครอบคลุมถึงบุคคลทั่วไปและคนต่างด้าวที่พำนักใน สปป.ลาว แขกของทางการทั้งคนลาวและ ชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ชาวลาวที่ถือสัญชาติต่างประเทศ หากกรณีที่เป็น แขกของทางการลาว จะต้องมีหนังสือแจ้งให้แผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรมของแขวงสะหวันนะเขต ทราบล่วงหน้า

วัดศรีมงคลใต้

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในตัวเมืองมุกดาหาร ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง สร้างขึ้นก่อนตั้งเมืองมุกดาหาร แต่ไม่ปรากฏว่าสร้างใน สมัยใด มีขนาดหน้าตักกว้าง 2.20 เมตร ส่วนสูงเฉพาะองค์ถึงยอด พระเมาลี 2 เมตร ตามตำนานเล่าว่า เมือ่ พ.ศ. 2310 ขณะทีเ่ จ้ากินรีคมุ บ่าวไพร่ถากถางอยูใ่ กล้ตน้ ตาลเจ็ดยอด เมื่อครั้งสร้างเมืองใหม่นั้นได้พบพระพุทธรูปสององค์ องค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน องค์เล็ก เป็นพระพุทธรูปเหล็กอยู่ใต้ต้นโพธิ์ เจ้ากินรีจึงสร้างวัดขึ้นบริเวณนั้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ทั้งสององค์ วันหนึ่งเมื่อพระภิกษุประจำวัดเข้าไปสักการะ ปรากฏว่าไม่พบพระพุทธรูปเหล็ก เมื่อค้นดู รอบๆ บริเวณวัด พบว่าพระพุทธรูปเหล็กไปประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ตามเดิม และจมลงในดินเหลือ แต่ยอดพระเมาลีเป็นที่น่าอัศจรรย์ เจ้ากินรีจึงสร้างแท่นสักการะบูชาไว้ ณ ที่นั้น และถวายนามว่า “พระหลุบเหล็ก” ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ในโบสถ์ เรียกนามว่า “พระเจ้าองค์หลวง” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมุกดาหารนับแต่นั้นมา 73


Mukdahan

Tourism & Business Guide 2010

ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง

ตั้งอยู่ที่บ้านเป้า เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทยที่จัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งแรก ของจังหวัดมุกดาหาร มีการจัดนำเที่ยวแบบผสมผสานกันระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ ธรรมชาติ มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวในหมู่บ้าน นอกจากนั้น ชาวบ้านยังผลิตสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย จักสานไม้ไผ่ ไว้จำหน่ายอีกด้วย สอบถามข้อมูลได้ทก่ี ลุม่ อาชีพทอผ้าไหมบ้านภู ตำบลบ้านเป้า คุณสำหรับ งานไว (ประธานกลุม่ ) โทร. (089) 942-4378 หรือ คุณอุไร อาจวิชัย โทร. (086) 089-6190, (042) 619-022

ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง

ตัง้ อยูบ่ นถนนสำราญชายโขง ริมแม่นำ้ โขง ติดกับท่าด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดมุกดาหาร ศาลแห่งนี้เดิมเป็นศาลไม้ไม่ทราบประวัติความเป็นมา ต่อมา ได้มกี ารบูรณะเป็นศาลคอนกรีต ชาวจังหวัดมุกดาหารถือว่าศาลเจ้าแม่สองนางพีน่ อ้ ง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ชาวจังหวัดมุกดาหารจะจัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองและ เจ้าแม่สองนางพี่น้องพร้อมกัน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 โดยรูปแบบ สะพานเป็นสะพานคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.5 เมตร ความยาวสะพานทั้งสิ้น 2,702 เมตร ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นสงเปือย ตำบลบางไทรใหญ่ ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ เหนือ 7 กิโลเมตร โดยข้ามไปลงที่ บ้านนาแก เมืองคันทะบูลี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวแขวงสะหวันนะเขตไป ทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร

หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

สร้างขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ว้ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี หอแก้วมุกดาหารมีลักษณะเป็นหอคอยรูปทรงกระบอก มีความสูง 65.50 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางตัวแกนหอคอย 6 เมตร ส่วนฐานมีลกั ษณะ เป็นอาคาร 2 ชัน้ ทรงเก้าเหลีย่ มแทนความหมายถึงรัชกาลที่ 9 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เมตร มีทางเข้าออก 3 ทาง ส่วนแกนหอคอยเริม่ ตัง้ แต่ชน้ั 3 ถึงชัน้ 6 สูง 50 เมตร ส่วนหอชมวิวและโดม สูง 15 เมตร บนยอดสูงสุดเป็นทีต่ ง้ั ของ “ลูกแก้วมุกดาหาร”

74


Tourism & Business Guide 2010 มีลักษณะกลมสีขาวหมอกมัว ทำจากประเทศ เยอรมนี มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 เมตร การขึ้นไปชมจะมีลิฟต์และบันไดเวียน อำนวยความสะดวก โดยมีชน้ั สำหรับชมนิทรรศการ และทัศนียภาพรอบด้านในระดับต่างๆ รวม 4 ระดับ คือ ชั้นที่ 1, 2, 6 และ 7 บนชั้นที่ 6 มีกล้องส่อง ทางไกลไว้รอบด้านเพื่อชมทิวทัศน์ในระยะไกล นอกจากจะเห็นเมืองมุกดาหารในมุมสูงแล้ว ยัง สามารถมองเห็นเมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขด ที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน หอแก้วมุกดาหารเปิดทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.00-18.00 น. ค่าข้าชมคนละ 20 บาท

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

Mukdahan ภูผาเทิบ ภูนางหงส์ ภูถำ้ พระ ภูหลักเส และยอดเขา สูงสุดคือ ยอดภูจอมศรี มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 170-420 เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่ เป็นป่าไม้เต็งรัง และป่าเบญจพรรณ และยังเป็น แหล่งกำเนิดของลำห้วยหลายสาย เช่น ห้วยตาเหลือก ห้วยสิงห์ ห้วยเรือ ห้วยมะเล ห้วยช้างชน เป็นต้น แถบบริเวณเชิงเขาเป็นป่าไผ่ขึ้นสลับเป็นแนว หลายบริเวณเป็นหน้าผาสูงและลานหินกว้าง มีหินรูปร่างแปลกๆ มากมาย สถานที่น่าเที่ยวชมภายในอุทยาน แห่งชาติมุกดาหาร ได้แก่ กลุ่มหินเทิบ การเกิดกลุ่มหินเทิบ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ซึง่ เป็นทีม่ าของประติมากรรม

เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 59 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 48.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,312.5 ไร่ ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ ำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอ ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทราย ประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่หลายลูกติดต่อกัน แบบลูกคลื่นและเป็นส่วนปลายสุดของเทือกเขา ภูพาน เทือกเขาเหล่านีว้ างตัวในลักษณะแนวเหนือ-ใต้ ขนานและห่างจากชายฝั่งแม่น้ำโขงประมาณ 4 กิโลเมตร ภายในอุทยานฯ ประกอบด้วย ภูหมากยาง ภูมโน ภูโปร่ง ภูรงั ภูจอมนาง ภูหมากมี่

75


Mukdahan

Tourism & Business Guide 2010

ธรรมชาติเหล่านี้ล้วนเกิดจากการกัดเซาะของฝน น้ำ ลมและแสงแดด ผ่านกาลเวลามาถึง 120-95 ล้านปี ทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีสภาพแตกต่างกันไปดูคล้ายรูปไอพ่น จานบิน เก๋งจีน มงกุฎ หัวจระเข้ และหอยสังข์ ซึง่ ความคงทนของชัน้ หินทีแ่ ตกต่างกันก็เนือ่ งจากการประสานของเนือ้ ทรายแตกต่างกัน หินทรายชั้นบนที่คงทนมีสีเนื้อหินเป็นสีน้ำตาล มีส่วนประกอบที่เป็นซิลิกาและเม็ดกรวดมาก ส่วน หินทรายชั้นต่ำลงมาที่ไม่คงทนมีสีของเนื้อหินเป็นสีขาวจะมีส่วนผสมของคาร์บอเนตมากสภาพของ ธรณีวิทยา บริเวณกลุ่มหินเทิบประกอบด้วยหินชั้นของหมวดหินเสาขัวและกลุ่มหินภูพานของกลุ่ม หินโคราช มีการลำดับชั้นหินอยู่ในมหายุคมีโซโซอิค ประกอบด้วย หินโคลน หินทราย หินทรายแป้ง และหินกรวดมนหนาประมาณ 200 เมตร ลานมุจลินท์ เป็นลานหินเรียบทอดยาวกว้างไกลต่อจากกลุ่มหินเทิบ โดยมีป่าเต็งรังแคระ ล้อมรอบให้ความงดงามกลมกลืนกับธรรมชาติอกี รูปแบบหนึง่ มีพนั ธุไ์ ม้พมุ่ จำพวกข่อยหิน นางฟ้าจำแลง อ้นเหลืองและกระโดนดาน เป็นส่วนประกอบจุดเด่นของที่นี้ที่ไม่ควรมองข้ามคือกลุ่มดอกหญ้าของ สังคมพืชขนาดเล็ก เช่น สร้อยสุวรรณา หยาดน้ำค้าง หนาวเดือนห้า ดาวรวมดวงและดุสิตา ซึ่งจะ ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี ณ กลางลานแห่งนี้ยังสามารถมองเห็น ทัศนียภาพแม่น้ำโขงได้ด้วย น้ำตกวังเดือนห้า เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดจากสายธารทีไ่ หลผ่านลานหินมุจลินท์ ภายใน น้ำตกประกอบไปด้วยแอ่งหิน หุบหิน โขดหิน นักท่องเทีย่ วนิยมไปชมทัศนียภาพและเล่นน้ำตก ในฤดูแล้ง จะมีบ่อน้ำซับไหลหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ และสัตว์ป่า ผาอูฐ หน้าผาแห่งนี้มีประติมากรรม หินรูปร่างคล้ายอูฐทะเลทรายและเป็นจุดชมวิว ทีส่ วยงาม สามารถมองเห็นภูถำ้ พระ ผาผักหวาน และผาขี้หมู ได้อย่างชัดเจน เบื้องล่างของผาอูฐ คือหุบเขากว้างไกลและมีป่าไม้เขียวขจีปกคลุม ภูถ้ำพระ ตามตำนานแหล่งท่องเที่ยว แห่งนี้ สมัยโบราณ เคยมีหมู่บ้านขอมอาศัยอยู่ มาก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานหนีภัยธรรมชาติ จึงนำ พระพุทธรูปทีต่ นบูชาสักการะไปเก็บไว้ทถ่ี ำ้ แห่งนี้ ประกอบไปด้วย พระเงิน พระนาก พระทองคำ พระหยก พระว่านและพระไม้ เป็นจำนวนมาก 76


Tourism & Business Guide 2010

Mukdahan

ปัจจุบัน พระพุทธรูปที่มีค่าสูญหายคงเหลือเฉพาะพระที่แกะสลักด้วยไม้เท่านั้น ณ ตรงนี้ยังมีน้ำตกที่ สวยงามคือ “น้ำตกภูถ้ำพระ” อีกด้วย ผามะนาว เป็นหน้าผาเรียบสูงชันมีนำ้ ตกไหลจากบนหน้าผาลงสูเ่ บือ้ งล่างหล่อเลีย้ งทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ปา่ ให้อดุ มสมบูรณ์ ด้านบนหน้าผาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกลุม่ หินเทิบและแม่นำ้ โขง ได้กว้างไกล ด้านล่างของหน้าผาจะพบความสวยงามของน้ำตก ป่าไม้และสัตว์ป่า สำหรับที่มาของ ชื่อผามะนาว เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีต้นมะนาวป่าขึ้นเป็นจำนวนมาก ถ้ำฝ่ามือแดง นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าภาพเหล่านี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีและเป็น ของมนุษย์สมัยโบราณ แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร 1 (ห้วยสิงห์) ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติมุกดาหารประมาณ 8 กิโลเมตร นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายจุดคือ ผางอยและผาปู่เจ้า ฤดูกาล ท่องเทีย่ วของอุทยานฯคือ ฤดูฝน ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ฤดูหนาว ตัง้ แต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ และฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. (02) 562-0760 www.dnp.go.th ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อยู่ห่าง จากตัวเมืองประมาณ 17 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางมุกดาหาร-ดอนตาล(ทางหลวงหมายเลข 2034) แยกเข้าทางขวามืออีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ หรือ นั่งรถจากกรุงเทพฯ ไปลง ทีส่ ถานีขนส่งมุกดาหาร และต่อรถสองแถว (สีเหลือง) ค่าโดยสารประมาณ 5 บาท ไปลงทีต่ ลาดพรเพชร แล้วต่อรถสองแถวสายมุกดาหาร - ดอนตาล ค่าโดยสารประมาณ 10 บาท ลงที่ปากทางเข้าอุทยาน แห่งชาติภูผาเทิบหรือบอกให้คนขับรถเข้าไปส่งที่อุทยานฯ ก็ได้

อำเภอหนองสูง น้ำตกตาดโตน

ระยะน้ำตกสูง 7 เมตร กว้าง 30 เมตร มีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำได้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวมุกดาหารและชาวจังหวัดใกล้เคียง ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกตาดโตน อยู่ห่าง จากอำเภอหนองสูงไปทางทิศใต้ และอยู่ห่างจากอำเภอคำชะอีไปทาง ทิศตะวันตก ตามถนนสาย 2030 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 67-68 แยกเข้าไปอีกประมาณ 400 เมตร ทางขวามือ

77


Mukdahan

Tourism & Business Guide 2010

อำเภอหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ์

เป็นวัดเก่าแก่อยู่ที่อำเภอหว้านใหญ่ มีโบสถ์เก่าแก่หลังเล็กๆ สร้างขึน้ ปี พ.ศ. 2467 ศิลปะผสมตะวันตก ไทย เวียดนาม ฝรัง่ เศส ภายใน โบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังสมัยโบราณอันวิจิตรสวยงามเรื่องพระเวสสันดรชาดกในตอนต่างๆ ฝีมือช่าง พื้นบ้าน

วัดมโนภิรมย์

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตตำบลชะโนด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้น โดยช่างสถาปัตยกรรมจากนครเวียงจันทน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 เกิดไฟไหม้ วัดเสียหายอย่างมากมาย และได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2454 ทีว่ ดั มีสถาปัตยกรรมทีน่ า่ สนใจ เช่น วิหาร พระอุโบสถ พระพุทธรูป และซุ้มบันไดโบสถ์ที่เก่าแก่และสวยงาม

พระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน

เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก สร้างแบบสถาปัตยกรรม สมัยใหม่ ทีม่ คี วามสวยงามและใหญ่ทส่ ี ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคยได้รบั รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2539 มีหุ่นขี้ผึ้งของนักบุญราศีทั้งเจ็ด ที่อุทิศชีวิตในป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อ พิสูจน์ศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า ทุกๆ ปี ในวันที่ 22 ตุลาคม จะมีพธิ ฉี ลิมฉลองรำรึกถึงการสถาปนาแต่งตัง้ “บุญราศีมรณสักขี” และในวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีรำลึกบุญราศีสองคอน วัดสองคอนมีบริเวณกว้างขวางและ มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและสักการะทุกวันระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. คริสตชนสามารถร่วมพิธีบูชามิสซาได้ในวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. ข้อมูลเพือ่ การเดินทางไปสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน วัดสองคอน ตัง้ อยูท่ ่ี บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ อยูห่ า่ งจากตัวจังหวัดมุกดาหาร 40 กม. จากมุกดาหาร ใช้ทางหลวงหมายเลข 212 (มุกดาหาร-นครพนม) ไปทางนครพนมถึงหลัก กม. ที่ 28 แยกขวาทีบ่ า้ นสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ ตรงไปยังริมแม่นำ้ โขง ประมาณ 12 กม. ตัวโบสถ์คริสต์อยูร่ มิ น้ำ และเป็น Unseen in Thailand II

78


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดมุกดาหาร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) หมวด ก. ก่อสร้าง-อุปกรณ์และเครื่องใช้ ร้านมิตรเสรี

โทร.042-611336

หจก.ชัยมงคลมุกดาหาร

โทร.042-611271

บ้านช่าง โฮม แอนด์ ดีไซน์

โทร.042-612753

บริษัท ปูนเดือนวัสดุ จำกัด โทร.042-633338 ร้านพัชรวิชค้าไม้ โทร.042-637205 มุกดาหาร ซัตเตอร์ส โทร.042-611986 หจก.จึงสงวนวัสดุภัณฑ์ โทร.042-612736 หจก.มุกดาหารวัสดุ โทร.042-614475 ร้านศรีเผยวัสดุก่อสร้าง โทร.042-612904 หจก.ไทยงามวัสดุก่อสร้าง โทร.042-631332 เสริมศักดิ์พานิช โทร.042-635018 บริษัท ริมโขงคอนกรีต จำกัด โทร.042-639247-8 ร้าน พรเจริญก่อสร้าง โทร.042-636147 หจก.เอื้อมพรค้าวัสดุก่อสร้าง โทร.042-612974 หจก.เพชรรวมสาส์น โทร.042-612975 -----------------------------------------------------------------------------------

หจก.ทรัพย์ไพบูลย์ วัสดุก่อสร้าง โทร.042-638416 ร้านพัฒนาก่อสร้าง โทร.042-612264 บริษทั ผลิตภัณฑ์และวัตถุกอ่ สร้าง จำกัด โทร.042-694195-6 หจก.ณลาภก่อสร้าง โทร.042614445 ร้านสมศักดิ์ศรี โทร.042-681044 ร้านศรีเผยวัสดุก่อสร้าง โทร.042-612904 หจก.ไทยงามวัสดุก่อสร้าง โทร.042-6313332 ร้านพรเจริญก่อสร้าง โทร.042-636147 หจก.เอื้อมพรค้าวัสดุก่อสร้าง โทร.042-612974 กระจก-ขายปลีก หจก.แหวนอาภรณ์ก่อสร้าง โทร.042-681036 โทร.042-611922 ----------------------------------------------------------------------------------- ร้านอุดมการช่าง ----------------------------------------------------------------------------------ก่อสร้าง-รับเหมาทั่วไป

แม่น้ำโขงการโยธา หจก โทร.042-611986 บริษัท ไทยสหกิจคอนสตรัคชั่น (1993) จำกัด โทร.042-612222 นิสิตเฟอร์นิเจอร์ โทร.042-611474 บริษัท วิทูภิญโญภาพ จำกัด โทร.042-630896 ร้าน พี เอ็ม เซอร์วิส โทร.042-630346 ----------------------------------------------------------------------------------ก่อสร้าง-วัสดุ หจก.สมบูรณ์วัสดุ โทร.042-611386 ร้าน ก เอี้ยวหลี โทร.042-611023 ร้านชาญชัยการช่าง โทร.042611497 ร้านนำฮวด โทร.042-611204 หจก.มิตรเสรีมุกดาหาร โทร.042-6111336 ร้านยิ้มเซียพาณิชย์ โทร.042-611342 ร้านสมเกียรติ โทร.042-611272

ร้านแสงไทยรุ่งเรือง ร้านใหญ่ ร้านเอี่ยวหลีจั่น ร้านแฮปปี้ โฮม ยงเจริญ บริษัท มุกวัสดุ จำกัด ร้านพัฒนาก่อสร้าง

โทร. 042-611572 โทร.042-611397 โทร.042-612015 โทร.042-611616 โทร.042-611978 โทร.042-614111 โทร.042-612264

หมวด ข. ขนส่งด่วน-บริการ บริษัท ที แอล เอ็นเตอร์ไพรส์ (1991) จำกัด โทร.042-611796 -----------------------------------------------------------------------------------

ขนมปัง-เค้ก ร้านพิศเบเกอรี่ โทร.042-611990 ร้านมิตรไพบูลย์ โทร.042-611261 ร้านบีเบเกอรี่ โทร.042-612490 -----------------------------------------------------------------------------------

ของใช้แล้ว-ผู้ขาย ร้านจิตศรัณ โทร.042-611848 -----------------------------------------------------------------------------------

ข้าว-ผู้ค้า ร้านทวีผล โทร.042-611312 -----------------------------------------------------------------------------------

ข้าว-โรงสี หจก.โรงสี ดาวมุกดา ลิ้มประดิษฐ์ โรงสี หจก.โรงสีลิ้มยงหลี หจก.โรงสีกิมเจ็กชินมุกดาหาร

โทร.042-611169 โทร.042-611119 โทร.042-611240 โทร.042-611667


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดมุกดาหาร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) หมวด ค.

หมวด ง.

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง-ผู้จำหน่าย

ร้าน เอ็มซี คอมพิวเตอร์ โทร.042-632145 ยิ่งใหญ่คอม แอนด์ แอกเซซโซรี ่ โทร.042-612745 ร้านเฉลิมแสนคอมพิวเตอร์ โทร.042-633605 ร้าน เอสเจคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วสิ โทร.042-614841 หจก.อีซี่คอมพิวเทค มุกดาหาร โทร.042-32995-6 หจก.มุกดาหาร ไอที เซ็นเตอร์ โทร.042-633633 -----------------------------------------------------------------------------------

เงินทุน-ที่ปรึกษา

สกรณ์การเกษตรคำชะอี จก. โทร.042-691069 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร จก. โทร.042-633587 บริษัท เอกธนสินทรัพย์ จำกัด โทร.042-614990 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จก. โทร.042-615055 สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จก. โทร.042-601030 เคเบิ้ลทีวี-บริการติดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จก. หจก.เอ็ม ที ซี เคเบิลทีวี โทร.042-630704 โทร.042-632587 หจก.แสงเจริญมุกดาหาร โทร.042-614249 ร้านศักดาธนกิจไฟแนนซ์ โทร.042-611230 หจก.มุกดาหารเคเบิลทีว ี โทร.042-633113 สหกรณ์การเกษตรโนนยาง จก. โทร.042-635465 ----------------------------------------------------------------------------------สหกรณ์นิคมดอนตาล จก. โทร.042-689162 เครื่องเขียน-ขายปลีก สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จก. โทร.042-697227 ร้านยงยุทธ โทร.042-611988 สหกรณ์ ก ารเกษตรดงหลวง จก. โทร.042-697074 ร้านลิ้มเจ็งหลี โทร.042-611361 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดมุกดาร จก. ร้านศึกษาภัณฑ์ มุกดาหาร โทร.042-630125 โทร.042-612443 ร้านหนึ่งมุกดาหาร โทร.042-633001 สหกรณ์ ก ารเกษตรนิ ค มคำสร้ อ ย จก. โทร.042-681074 ร้านรวมสาส์น โทร.042-611320 ----------------------------------------------------------------------------------ร้านยินดี โทร.042-691045 ----------------------------------------------------------------------------------- เงินตราต่างประเทศ-แลกเปลี่ยน ชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร โทร.042-612033 เครื่องมือ ----------------------------------------------------------------------------------ร้านประเสริฐการเกษตร โทร.042-611263 -----------------------------------------------------------------------------------

เครื่องสำอาง-ขายปลีก

ร้านลิ้มประดิษฐ์ โทร.042-611079 -----------------------------------------------------------------------------------

เครื่องสำอาง-ขายโดยตรง

หมวด ช.

เช่าซื้อ-บริการ

บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด โทร.042-615116 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ---------------------------------------------------------------------------------- โทร.042-630096 บริษัท นูทรีเมติคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หมวด ซ. โทร.042-612720 ----------------------------------------------------------------------------------- ซุปเปอร์มาร์เก็ต

เครื่องดื่ม

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขามุกดาหาร

บจก.ป้อมพลัง หจก.มุกดาหารรวมโชค

ห้างศรีสุวรรณพาณิชย์

โทร.042-612728

โทร.042-632858 โทร.042-611585

เทสโก้ โลตัส สาขามุกดาหาร บริษัท ทีบีเอสเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

โทร.042-611182

โทร.042-631506-15 โทร.042-611100 โทร.042-633344


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดมุกดาหาร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) หมวด ด.

ถ่ายเอกสาร-บริการ

เปเปอร์ ก๊อปปี้ โทร.042-614995 ร้านอุดมพร โทร.042-611061 ร้ า นเลิ ศ สิ ร ิ โทร.042-632237 บุษบา ร้านดอกไม้ โทร.042-630215 ร้ า นเทคนิ ค ก๊ อ ปปี ้ โทร.042-632866 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดอกไม้-ขายปลีกและรับจัด

หมวด จ.

จักรเย็บผ้า

หมวด ท.

เวิลด์ จักร โทร.042-630079-80 ทนายความ ----------------------------------------------------------------------------------- บริษัท กฎหมายปณิธาน จำกัด โทร.042-631136 สำนักงาน ชยุต สายเชื้อ โทร.042-612869 หมวด ซ. สำนักงาน นฤนารถทนายความ โทร.042-612861 บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร.042-611525 ซุปเปอร์มาร์เก็ต พญาบุญ สุรยิ าชัยวัฒน์ สนง ทนายความ โทร.042-632756 เทสโก้ โลตัส สาขามุกดาหาร โทร.042-631506-15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ทรายและกรวด

หมวด ด. ดอกไม้-ขายปลีกและรับจัด

บุษบา ร้านดอกไม้ โทร.042-630215 -----------------------------------------------------------------------------------

หจก.ท่าทรายทรัพย์ทรายทอง 2001 โทร.042-639078 หจก.บางทรายธุรกิจ โทร.042-694079 บริษทั ท่าทรายชนันพร มุกดาหาร จำกัด โทร.042-674355 หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร โทร.042-674300 -----------------------------------------------------------------------------------

ทอง เงิน-ผู้จำหน่าย

ร้านง่วนหยู โทร.042-611316 ร้านจิวคึ่งสูน โทร.042-611343 ร้ า นเล่ า กิ น ้ ง้ อ น โทร.042-611380 ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง ห้ า งทองพรเจริ ญ โทร.042-611958 เม้ง เครื่องเย็น โทร.042-630231 ห้ า งทองมุ ก ดาบริ บ ร ู ณ์ โทร.042-612428 เสริมศักดิ์เครื่องเย็นมุกดาหาร โทร.042-630231 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด ต.

หมวด ถ.

ท่องเที่ยว-สำนักงาน มุกดาทัวร์

โทร.042-612916, 081-2617272

สหชัยทัวร์ โทร.042-615171 เอสดี สตูดิโอ แอนด์ ดีไซน์ โทร.042-615100 ที แอนด์ บี ทราเวล โทร.042-630976 ปารีสสตูดิโอ โทร.042-633042 บริษัท ไทยสงวนทัวร์ (1990) จำกัด ร้านคู่รักเวดดิ้งสตูดิโอ โทร.042-631212-3 โทร.042-630793 ----------------------------------------------------------------------------------- หจก.ธารจินดารีสอร์ท โทร.042-694233 ถ่ายรูป-ล้าง อัด ขยาย ฟิล์มสีและดิจิตอล ปภาวดี การท่องเที่ยว โทร.042-633329 ร้านอุดมพร โทร. 042-611081 ----------------------------------------------------------------------------------ร้านสยามโฟโต้เอ็กซ์เพรส โทร.042-612563 โทรศัพท์-บริษัท-องค์การ ร้านฟิล์มทอง แอนด์ วีดีโอ โฟโต้ โทร.042-631061 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) โทร.042-632018-9 สยาม ห้องภาพ โทร.042-697016

ถ่ายภาพทางพาณิชยกิจ


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดมุกดาหาร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์

ร้านคลีนิกมือถือ โทร.042-611745 บริษัท มุกดาหารสื่อสาร จำกัด โทร.042-632045 ซีดีแทรคเมืองใหม่ โทร.042-630750 หจก.ดวงดีจริง โทร.042-611844 ซี ดี แทรค โทร.042-632580 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ธ. ธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จก. (มหาชน) สาขามุกดาหาร โทร.042-611520 ธนาคารกรุงเทพ จก. (มหาชน) สาขามุกดาหาร โทร.042-611554 ธนาคารกรุงไทย จก. (มหาชน) สาขามุกดาหาร โทร.042-633420-1 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขามุกดาหาร โทร.042-631200-1 ธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร โทร.042-611069 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร โทร.042-630324 ธนาคารหลวงไทย จก (มหาชน) สาขามุกดาหาร โทร.042-631367-73 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามุกดาหาร โทร.042-611695 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก (มหาชน) สาขามุกดาหาร โทร.042-611690 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขามุกดาหาร โทร.042-612292 -----------------------------------------------------------------------------------

น้ำบรรจุขวด อ่าวไทย(มุกดาหาร) โรงน้ำแข็งหลอด-น้ำดื่ม โทร.042-674155 -----------------------------------------------------------------------------------

นาฬิกา ร้านนาฬิกา โทร.042-630148 -----------------------------------------------------------------------------------

นาฬิกา-ซ่อม ร้านทันสมัยวิทยุ โทร.042-611051 ปรีดานาฬิกา โทร.042-612635 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด บ. บัญชี-บริการทำ โอ เอ ซี สนง บัญชี โทร.042-674299 สำนักงาน พีระยุทธการบัญชี โทร.042-612749 -----------------------------------------------------------------------------------

เบียร์และเหล้า-ผู้จำหน่าย บริษัท สุเมธพานิช 2005 จำก้ด

โทร.042-611024

มุกดาหารรวมโชค

โทร.042-611585

-----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ป. ประกันภัย

บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด โทร.042-611822 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด โทร.042-631151-2 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด โทร.042-611367 บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด โทร.042-612805 ธุรกิจ-บริการ หจก.พรจามจุรี โทร.042-611050 บริษัท พรประเสริฐ พลัส จำกัด โทร.042-615116 บริ ษ ท ั มิ ต รแท้ ป ระกั น ภั ย จำกั ด โทร.042-614284 ----------------------------------------------------------------------------------บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร.042-615141-8 หมวด น. -----------------------------------------------------------------------------------

นมและผลิตภัณฑ์นม

ปั๊มน้ำมัน

หจก.มุกดาหารดัชมิลล์ โทร.042-614433 นพผดุงบริการ ปั๊มน้ำมัน ----------------------------------------------------------------------------------- สหมิตรบริการ ปั๊มน้ำมัน น้ำแข็ง หจก.วิชิตประภาออยส์ ทิพย์อนามัย โทร.042-612199 หจก.เอสบีปิโตร

โทร.042-611315 โทร.042-611136 โทร.042-681071 โทร.042-630745


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดมุกดาหาร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) ป้ายโฆษณา เจ๊าะแจ๊ะ ป้ายสวย

โทร.042-611894

ต๋อยสกรีน

โทร.042-631448, 081-0540694

ดี-ไซน์ โกแกง ดีไซน์ จิตรกรสตูดิโอ ดิจิตอล ชาตรีภาพยนต์

โทร.042-631177 โทร.042-611560 โทร.042-614616 โทร.042-612984

-----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ผ. ผ้าไหม-ขายส่งและผู้ผลิต

บริษัท รอว์ซิลค์ทีซีโปรดัคส์ จำกัด โทร.042-638541 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด พ. เพชรพลอยและทองรูปพรรณ-ขายปลีก

ห้างทองพรเจริญ 2 โทร.042-632795 -----------------------------------------------------------------------------------

พิมพ์-โรง พิมพ์ดาว

โทร.083-5428414

โรงพิมพ์ งานด่วน โทร.042-611362 หจก.ร่วมใจการพิมพ์ออฟเซท โทร.042-632056 หจก.เอส พี (มุกดาหาร) ออฟเซทการพิมพ์ โทร.042-631165 -----------------------------------------------------------------------------------

เพชรพลอยและทองรูปพรรณ ผู้ผลิต

อัญมณีมุกดาหาร โทร.042-615129 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ฟ. เฟอร์นิเจอร์-ผู้จำหน่าย

ร้านทรงไท ร้านมุกดาเฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์เฟอร์นิเจอร์ แสงดาวเฟอร์นเิ จอร์ (สาขามุกดาหาร) ร้านยงยุทธเฟอร์นิเจอร์ ร้านวัฒนะเฟอร์นิเจอร์

โทร.042-611221 โทร.042-611031 โทร.042-633440 โทร.042-612671 โทร.042-632215 โทร.042-611201

ไฟฟ้า-เครื่องใช้ ร้านธานินทร์วิทยุ โทร.042-611529 ร้านสมศักดิ์ศรี โทร.042-681044 ร้านตั้งหยู่เซ้ง โทร.042-611237 ร้าน สหภัณฑ์ โทร.042-611278 บริษัท ซีซีเอส เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โทร.042-612808 บริษทั พรประเสริฐ ไฮเปอร์มาร์ท จำกัด โทร.042-615116 สมบูรณ์อิเลคโทรนิคส์ โทร.042-632447 หจก.เหลี่ยงเส็งอีเล็คทริคพลาซ่า โทร.042-611162 บริษัท มุกดาหารไฮเทคเซ็นเตอร์ 2000 จำกัด โทร.042-630679 หจก.เมมโมรีคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมูนิเคชั่น โทร.042-613648 ร้านมิตรโกศล โทร.042-632328 ร้านวิเศษไฟฟ้า โทร.042-630676-7 หจก.ใต้ฟ้ามุกดาหาร (1996) โทร.042-633366-7 ร้านโรจน์ไลท์ติ้ง โทร.042-630999 ร้านเหรียญชัย โทร.042-611809 หจก.เทคนิควิทยุ โทร.042-612259 บริษทั ไทยสหกิจมอเตอร์ (1992) จำกัด โทร.042-630596 หจก.เหลี่ยงเส็งมุกดาหาร โทร.042-611224 ร้านไพบูลย์วิทยุ โทร.042-612602 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โทร.042-611515 ร้านสมชายวิทยุ โทร.042-681024 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ภ. ภัตตาคาร ร้านอาหารและสวนอาหาร ต้นกล้าเนื้อย่างเกาหลี โทร.089-4221090, 042-614744 รจนาปลาเผา โทร.089-4506300 ร้านอาหารมุกดาหารริเวอร์ไซด์ โทร.042-611705, 042-612845 ร้านเตี้ยลาบแซ่บ โทร.042-612565 ร้านลำเทียน

โทร.042-611651


ทำเนียบธุรกิจ…จังหวัดมุกดาหาร (แยกตามประเภทกิจการ ก-ฮ) สมประสงค์โภชนา ร้านอาหาร โทร.042-611939 หมวด ศ. ร้านวิมลทอง โทร.042-611135 เอ็ม เค สุกี้ โทร.042-631541 ศาสนา-เครื่องอัฐบริขาร และของใช้ในพิธี ร้าน 999 โทร.081-9758776 ไทยเซ่เฮง โทร.042-611277 ----------------------------------------------------------------------------------- ร้านเอื้อทวี โทร.042-611639 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ม.

ม่าน-ขายปลีก อภิวรรณผ้าม่าน

หมวด ส.

เสริมสวย-ร้าน ----------------------------------------------------------------------------------- มยุรีบิวตี้ซาลอน โทร.042-611344

โทร.044-640660, 089-3230060

สุพัฒน์ ปราณี โทร.042-630028 ร้านเสริมสวย สมจิตร โทร.042-612144 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ย. ยางรถ-ขายส่งและผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกดาการยาง

โทร.042-611063

พงศ์พิทักษ์อะไหล่ยนต์

โทร.042-632272

-----------------------------------------------------------------------------------

หมวด ร.

สินค้าเบ็ดเตล็ด ร้านสมศักดิ์ศรี โทร.042-681044 -----------------------------------------------------------------------------------

เสื้อ-ห้องเสื้อ ภานินี (ห้องเสื้อ)

โทร.089-4173456

-----------------------------------------------------------------------------------

รถยนต์ใหม่-ผู้ขาย บริษทั โตโยต้ามุกดาหาร (1993) จำกัด โทร.042-612193 -----------------------------------------------------------------------------------

หมวด อ.

อลูมิเนียม-ผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาล ร้านสมบูรณ์อลูมิเนียม โทร.042-630111 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล อุดมอลูมิเนียม โทร.042-611314 โทร.042-633301-5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- อุปกรณ์ประดับยนต์-เคาะพ่นสีรถยนต์ สหกิจคาร์แคร์ โทร.042-615355

หมวด ว.

-----------------------------------------------------------------------------------

แว่นตา-ขายส่งและผู้ผลิต

อพาร์ทเม้นท์ ปิติเพลสอพาร์ทเม้นท์

โทร.081-7292999

หมูยอแม่นิล

โทร.081-8727832

บริษัท แว่นบิวตี้ฟูล จำกัด โทร.042-632614 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- อาหารสำเร็จรูป-ของฝาก

วิทยุสื่อสาร-อุปกรณ์ ร้านเอส-มิเตอร์

โทร.042-612794


สกลนครและมุกดาหาร  

สกลนครและมุกดาหาร ที่อยู่ 89/285 หมู่ 3 ต.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 02 881 6878 แฟกซ์ : 02 881 6374 เว็ปไซต์ : ht...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you