me studio - updates summer '14

Page 1

image • identity • inspiration

1


http://bit.ly/13a3Glz

Ideas that travel In the early summer of 2013 we created the visual identity for newly launched international agency Nomads. The name was the inspiration for a system of icons, patterns and vibrant colours that can be used to create an endless series of ‘tribal patterns’ to show how everyone is connected (all of the business cards fit together as one huge tapestry). We are currently working on interiors & wayfinding for all the newly opened offices worldwide.

2

Begin zomer 2013 werden wij benaderd om de visuele identiteit te verzorgen voor een nog te lanceren nieuw internationaal bureau Nomads. De naam fungeerde als inspiratie voor een serie iconen, patronen en levendige kleuren dat ingezet kan worden om een eindeloze reeks ‘tribal’ patronen te creëeren. De patronen tonen de verbanden tussen alle leden van de stam (bijv. alle visitekaarten sluiten op elkaar aan om een grote netwerk samen te verbeelden). Wij zijn momenteel bezig met een project voor het interieur ontwerp & signering van alle onlangs geopend kantoren wereldwijd.


21st century tribal patterns

3


Ruud Baan, Erwin Olaf, Joris Jan Bos, Narayana Sewnandan, Bart Oomes, Tom van Heel

4 After almost 12 productive years, our relationship with the Dutch National Ballet has come to an end. Shown here are a number of the campaign posters we designed & art-directed for them, together with an amazing group of people whom I would like to thank for a fun time & a body of work we can all be proud of. One of the last posters ‘Corps’ (next page, created together with Erwin Olaf) was awarded the Mart. Spruijt Dutch Theater Poster Award 2013; a great way to exit the stage on a high note... Na bijna twaalf, zeer productieve, jaren is onze relatie met het Nationale Ballet ten einde gekomen. Hier afgebeeld is een selectie van de campagne affiches waar we ontwerp en art direction voor gedaan hebben, in samenwerking met een fantastische groep mensen. Ik wil ze bedanken voor een toffe tijd en een portfolio waar we allemaal trots op kunnen zijn. Eén van de laatste affiches ‘Corps’ (rechter pagina gemaakt samen met Erwin Olaf) heeft de Mart. Spruijt TheaterAfficheprijs 2013 gewonnen, een mooie manier om het toneel in stijl te verlaten...


http://wiki.theaterencyclopedie.nl/wiki/TheaterAffichePrijs

5


November 2008

6


December 2013

7


8


this article was commissioned by Antalis Paper for the 2012 design event Papier Hier, at which I was a speaker

Tactility See this: the ‘Cortical Homunculus’ an amusing name and a fascinating depiction (or is it an infographic?) of the relationship between the body and the mind, or rather a kind of google maps of the senses. I stumbled upon it via Wikipedia in search of a definition of the term tactile. Exactly what does it mean?. Funnily enough Wikipedia didn’t have an answer, although i did find this piece: Touch (in the tactile sense) is the ability of an organism to perceive (or acknowledge) pressure. This senses’ ability to perceive is called feeling.

Visitors, students and journalists always seem to be most preoccupied with those parts of my work that could be deemed to be ‘tactile’. Whichever way you look at it; it is definitely a phenomenon that is ‘in the air’ right now, of which more later. Although when it comes to tactility, much like other trendy terms (such as infographics) there really is nothing new under the sun. Take for example, the renowned *‘boek van ptt’ created by Piet Zwart in 1938. He, in turn, was strongly influenced by the russian avant-garde and everything that was ‘in flux’ in the art world at that time. His book is, for me, a rare and admirable example of how a playful mind plus an urge to experiment can lead to innovation.

Right, exactly… Soon afterwards I realised that ‘Papier Hier’ is organised by a paper distributor. Antalis, a company that is highly connected to the term ‘tactile’. So I politely decided to look it up in an old (lovely, stale-smelling) dictionary printed on 60 grams rough uncoated stock and there it was; brief, clear and understandable: “tactile: tangible, touchable” aha… I see Tactile design. On the one hand a rather fashionable term in design circles since the past say 3, 4, 5, or 6 years. Also a term that has kept design book publishers pretty busy. In my opinion it is a term that can be rather broadly interpreted. Certainly in a field like design that is so susceptible to the winds of change, fresh ideas / visions and the latest ‘new black’. Full disclosure: I am a designer and much of my own work also gets described (by others) in that fashion.

On the other hand the considerable interest in tactility, haptic design, revival of old & forgotten techniques and handmade work is a logical and easily explained shift in this digital age. Screens are playing a greater and greater role in how people come into contact with design. Separated from each other by a thin sheet of glass, perhaps we are aching more than ever for a tangible environment. Not just for rather shabby visual metaphors like fake e-book pages that ‘turn’ or cameras bereft of moving parts that say ‘click’ when you shoot. We are searching for authenticity and tangible experiences, to once again use the whole spectrum of our senses. The world is becoming more complex and movement in one direction inevitably leads to movement occurring in the opposite sense. What i have noticed personally is that the younger generation (the so-called digital natives) are the most fanatical when it comes to finding new forms of expression beyond

me studio, 24 aug. ’12

Misschien gaat tactiliteit wat dat betreft niet enkel over voelen, maar ook over invoelen. Hoe iets ontstaat, wat het betekent, over ons empatisch vermogen en hoe we elkaar de dingen vertellen en geven die ertoe doen. Dat zou mooi zijn.

Hoewel er bij tactiliteit, net als andere modische begrippen (bijv. infographics) helemaal niks nieuws onder de zon is. Kijk eens bijvoorbeeld naar het befaamde *‘boek van ptt’ van Piet Zwart uit 1938. Op zijn beurt was Zwart beïnvloed door de Russische avantgarde en alles wat er ‘bewoog’ in die tijd. Zijn boek is voor mij een zeldzaam en bewonderenswaardig voorbeeld van hoe speelsheid van geest en creatieve experimenteerdrift tot vernieuwing leidt.

‘hands on’- fysiek, handgemaakt, zintuiglijk het proces blootleggen/onthullen, lak aan perfectie of geliktheid speelsheid, tijdelijkheid eerlijker werk, individueler werk meerdere dimensies benutten, meer diepgang realistischer, authentieker- benaderbaar, aanraakbaar menselijkheid en onvolmaaktheid vieren… niet schuwen Hand in eigen boezem, ik ben ontwerper en mijn eigen werk wordt vaak (door anderen) zo beschreven. Bezoekers, studenten en journalisten vallen altijd het meest op dat deel van mijn projecten dat tactiel genoemd mag worden. Het is beslist een fenomeen dat hoe dan ook ‘in de lucht hangt’, waarover later meer.

Enkele begrippen die mij te binnen schieten als ik aan het woord tactiel denk:

Tactiel ontwerp. Aan de ene kant een nogal modisch begrip in ontwerpkringen sinds een jaar of 3-4-5-6. En eentje waar uitgevers van designboeken hun handen vol aan hebben. Het begrip is mijn inziens behoorlijk ruim te interpreteren, zeker in het ontwerpvak dat zo onderhevig is aan de waan van de dag, veranderende visies en smaak.

“tactiel: tastbaar, voelbaar” aha… dat dus.

Pasgeboren baby’s zijn eventjes (bijna) blind en worden door instinct aangewezen op de andere zintuigen: tast, reuk en gehoor. Het zit kortom in onze natuur. Andere manieren om me uit te drukken en nieuwe processen te omarmen heeft in ieder geval, in mijn eigen werk en leven, geleid tot een speelser, onzekerder en spannendere ervaring. Voor mij is het nooit een kwestie geweest van afkeer van de computer, in tegendeel zelfs. Meer een kwestie van alle opties tot je beschikking hebben en deze dan ook benutten.

Even later bedacht ik me dat ‘Papier Hier’ een initiatief is van een papierleverancier. Antalis, een bedrijf dat bijzonder verbonden is met de term tactiel. Dus toch maar netjes ook meteen in een oud (heerlijk, muf ruikend) woordenboek, op ruw ongestreken 60 grams papier, opgezocht en daar stond het; kort, duidelijk en begrijpelijk:

Ja , precies.

We zoeken naar echtheid en voelbare ervaringen, om het hele spectrum aan zintuigen weer te mogen gebruiken. De wereld wordt steeds complexer en waar beweging is ontstaat tegenbeweging. Wat mij erg opvalt is dat juist de jonge generatie (de zogenaamde digital natives) het meest fanatiek op zoek is naar nieuwe vormen van expressie, dan louter het ‘digitale’. Opvallend en zeer interessant vind ik deze constatering wel. De tastzin (of aanrakingszin) is het vermogen van een organisme om aanraking of druk waar te nemen. Waarnemen met dit zintuig heet voelen.

Zie hier de ‘Cortical Homunculus’ een grappige naam en een fascinerende verbeelding (of is het een infographic?) van de verhouding tussen het lichaam en de hersenen, oftewel een soort ‘Google maps’ van je zintuigen. Die kwam ik tegen via Wikipedia, op zoek naar een definitie van het woord ‘tactiel’… Wat is het precies? Gek genoeg bood Wikipedia geen uitkomst, wel vond ik het volgende fragment:

Tactiliteit

Aan de andere kant is de aanzienlijke interesse in tactiliteit, haptic design, oude technieken en handwerk een heel logisch en verklaarbaar fenomeen in deze digitale tijd. Beeldschermen bepalen in steeds grotere mate hoe de mens in contact komt met design. Gescheiden van elkaar, door een dunne glasplaat, hunkeren we misschien stiekem, meer dan ooit, naar een tastbare omgeving. Niet alleen naar armoedige visuele metaforen zoals ‘fake’ e-book paginahoekjes die omslaan, of camera’s ontdaan van bewegende delen die dan toch ‘klik’ zeggen als je schiet…

www.mestudio.info/2012/11/19/here/

merely their (native) digital one. A noteworthy and highly interesting observation to my mind. Newborn babies are fleetingly (almost) blind and instinctively forced into using the remaining senses: taste, smell and sound. In other words, it’s in our nature. Embracing other methods to express myself & learning new processes has at least in my own case lead to a richer, more playful, uncertain and exciting range of experiences. It has never been a question of being anti-computer, quite the opposite. Rather a question of making sure i have all of the available options at my disposal and making sure i employ them too. Terms that come to mind when considering the word ‘tactile’: • hands on, physical, sensory • revealing & dissecting the process, a disregard for perfection • playfulness, temporary • more honest and individual work • employing more dimensions, more depth • more realistic, authentic, approachable, touchable • celebrate humanity and imperfection instead of fearing them Perhaps tactility isn’t just a question of touch but rather about our ability to ‘feel’. How something comes about, what it represents, our capacity for empathy and how we explain and share the things that matter with each other. That would certainly feel good. me studio, 24th aug. ’12

* http://www.mestudio.info/2008/01/13/het-boek-van-ptt/

9


A famous Mandela in Amsterdam image, we used for the flags.

10


http://bit.ly/1cVIyDZ

15th December 2013 Whilst he was being buried under the hot South African sun, Nelson Mandela was being colourfully celebrated in the biting cold winter around Amsterdams’ Leidseplein and the famous balcony of the Stadsschouwburg where he stood in 1990 following his release from prison. Me Studio was commissioned (in collaboration with Xsaga) to design the identity and city dressing for this very special one-off event. We all worked at unprecented speed to get everything ready on time for the special day. Terwijl hij begraven werd onder de brandend Zuid Afrikaanse zon, werd Nelson Mandela kleurrijk herdacht en gevierd in de snijdend winterse kou van Leidseplein en het balkon van de Stadsschouwburg waar hij ooit in 1990 stond te zwaaien, na zijn vrijlating uit de gevangenis. Me Studio kreeg de opdracht (in samenwerking met Xsaga) om de identiteit en aankleding voor dit bijzondere evenement te verzorgen. Alle betrokkenen werkten in record tempo om alles op tijd af te hebben.

11


12


13


The world’s leading pop & jazz orchestra The Metropole Orkest has played with some of the biggest names in the music business and won two Grammy awards (plus no less than 16 nominations) along the way. In 2013 the orchestra began the change from being a state-subsidised organisation to a dynamic, independent brand and needed a new identity to mark this new start. This is what me studio created, together with them during the past year. Amongst other exciting projects, we are currently designing their first iOS7 app. Het Metropole Orkest heeft opgetreden met een aantal van de grootste namen in de muziekwereld en heeft twee Grammy Awards gewonnen (plus niet minder dan zestien nominaties). In 2013 begon het orkest aan de transistie van gesubsidieerd organisatie tot onafhankelijk, dynamisch merk en waren op zoek naar een nieuwe identiteit om de frisse start te onderstrepen. Dit is wat we samen met hun hebben gemaakt in het afgelopen jaar. Naast andere spannende projecten zijn we momenteel bezig met het ontwerp van hun allereerst iOS7 app.

14


15


Probably the biggest logo application we have made for a client so far...

16

Waarschijnlijk de grootste toepassing van een logo dat we tot dusver hebben gedaan voor een klant...


make the logo bigger, please...

17


the new ‘hard to miss’ company car

The truck was spotted crossing that famous Beatles zebra crossing at Abbey Road in London earlier this year. The orchestra was making recordings with British ‘rising star’ Laura Mvula for her new album. De vrachtwagen is gespot eerder dit jaar bij het beroemde Beatles zebrapad bij Abbey Road, Londen. Het orkest was op bezoek om opnames te maken, samen met de Britse ‘rising star’ Laura Mvula voor haar nieuw album.

18


image • identity • inspiration

19


20

Viewpoint Films & israeli filmmaker Nirit Peled approached us, in late 2013, to create a poster for her intimate documentary film about the link between Amsterdam football club Ajax and the Jewish identity. Filmmmaakster Nirit Peled en Viewpoint Films vroeg ons, eind 2013, om een affiche te maken voor haar intieme documentaire over de relatie tussen Amsterdamse voetbalclub Ajax en de Joodse identiteit.


image • identity • inspiration

1+1=3 An intimate identity for a small ‘coaching and training’ company, made in 2013. I + T is run by two ladies who use their combined expertise to provide clients with insights into their own process, weaknesses and abilities. Created with coloured Japanese ‘washi’ tape, the logo portrays a basic and universal truth. Two minds are better than one. Een kleine identiteit for een ‘coaching & training’ bedrijf, gemaakt in 2013. I + T wordt gerund door twee dames die hun gezamenlijke expertise inzetten om klanten inzicht te bieden in hun eigen processen, zwaktes en kunde. Gemaakt met kleurrijk japanse ‘washi' plakband, het logo verbeeldt een simpele en universele waarheid; twee weten meer dan één.

21


FotoFestival Naarden 2011 - 2013 - 2015 An overview of our identity for the bi-annual open-air photo festival. We created a custom stencil font as the visual link between each edition’s identity. Een overzicht van de identiteit die we ontwikkelden voor het tweejaarlijkse FotoFestival Naarden. Wij maakten een custom sjabloon font om de reeks festivals visueel aan elkaar te koppelen.

22


'work in progress' for the 2015 edition

Brothers and Sisters A series of posters for theater group Slapelozen (Sleepless) in Amsterdam conceived and created together with photographer Léon Hendrickx. The first four posters (Mothers & Sons, Fathers & Daughters etc.) are simply cropped from one larger image we created. The fifth & final play: Family will use the whole image to complete the set. Working on a tight budget can often lead to a much more creative solution. Een affiche reeks voor theatergroep Slapelozen samen bedacht en gemaakt met fotograaf Léon Hendrickx. De eerste vier affiches (Moeders & Zonen, Broers & Zussen etc.) zijn simpelweg uitsnedes van één groot beeld dat we maakten. Voor Familie Nederland: het vijfde en laatse stuk, gebruikten we gewoon het hele beeld om de set compleet te maken. Een beperkt budget kan soms leiden tot een veel creatievere oplossing.

23


24


for more books see www.behance.net/mestudio

25


a selection of posters from 2010 to 2013

26

Dutch designer Willem Sandberg once famously said that posters should always be red. We applied this idea to a (very low-budget) project for a series of posters for the Amsterdam Music Theater from 2010-2013. Create a strong series with limited means*... which was the clients brief.

* all photography used was ‘stock’ imagery provided by the dance/opera companies

Ontwerper Willem Sandberg zei ooit dat posters altijd rood dienen te zijn. Een gedachte die wij letterlijk ter harte namen voor deze (zeer low-budget) opdracht om affichtes te maken voor Het Muziektheater Amsterdam tussen 2010 en 2013. Maak een sterk herkenbare serie met beperkte middelen*... precies zoals in de briefing stond.


the average time a person spends looking at a poster = less than three seconds...

27


http://bit.ly/1owhFNr

28


hot off the press: see page 31


launch campaign images: Aïsha Zijpveld A brand that speaks it’s mind We recently created the logo, identity, packaging, product branding and website for an ambitious, new eyewear company with a radical vision. Suzy Glam creates its own collection of handmade frames and the brand has been a big hit since the launch in early 2013, with exciting new plans for the future. Suzy Glam says stay focussed. Een merk met een mening We maakten onlangs de identiteit, logo, verpakking, product typografie en website voor een ambitieus nieuw brillen merk met een radicale visie. Suzy Glam maakt een eigen handvervaardigde collectie en het merk is een groot succes geweest sinds de introductie een jaar geleden en heeft grootse toekomst plannen. Suzy Glam zegt blijf scherp.

30


Wet things

KInetic typography

The latest edition of our multiple award-winning ‘things’ childrens books was a rather special one. An unusual plastic book with waterproof pages featuring (as the title implies) all kinds of ‘wet things’. The series won the ‘Best Dutch Book Design’ award in 2009 and (twice) in 2010. The whole series has sold in excess of 25,000 copies so far; which I’m told, is a lot for such a small country.

We have worked on a number of ‘moving type’ and animation projects in the past few years; including a short TV commercial for Heineken, created entirely using steel pins and stop-motion photography. Curious? check it out here: http://bit.ly/13nrrHY & here for more animation: behance.net/mestudio

Stag hockey - collection 2014 We were commissioned to restyle a complete hockey stick collection for Dutch brand ‘Stag’ last year (in collaboration with ‘Buutvrij’). A new experience for us and a lot of fun to do. In total we made 54 designs and new logos for various categories in the 2014 collection.

Say it with flowers

Stag hockey - collectie 2014

Natte dingen

We kregen vorig jaar de opdracht om een grote reeks hockey sticks te restylen voor het Nederlands merk ‘Stag’ (in samenwerking met ‘Buutvrij’). Dit was een leuke nieuw ervaring voor ons; in totaal maakten we 54 stick dessins en nieuwe logos voor diverse categoriëen sticks in de collectie voor 2014.

De laatste uitgave in de prijswinnende serie ‘dingen’ kinderboeken is nogal bijzonder te noemen. Een waterafstotend exemplaar met (zoals de titel verraad) allerlei ‘natte dingen’. De reeks is bekroond met de ‘best verzorgde boeken’ in 2009 en (tweemaal) in 2010. Tot op heden zijn er meer dan 25.000 exemplaren verkocht, wat schijnbaar best goed is voor Nederlandse begrippen.

Following the ‘ink drop’ stamp (shown above) in 2008; we were comissioned by PostNL to create a series of four ‘flower’ stamps for the business market. The final result involved a lot of paper-folding and time spent studying origami techniques, see the preliminary sketch work and the final result here: http://bit.ly/HcdM8n

Kinetische typografie

Zeg het met bloemen

Making music We are currently creating an identity for recently launched sound studio ‘LAB3’ in Amsterdam. Shown above is the logo and sine wave patterns which will be applied througout the (offline & online) identity. Muziek maken Wij zijn bezig met een identiteit voor onlangs geopende geluidsstudio 'LAB3' in Amsterdam. Hierboven afgebeeld is het logo en de ‘sinus golven’ die overal in de identiteit terug zullen keren (online & offline). Shown above are some of the most recent books and magazines featuring our work. A few of the most noteworthy titles, amongst others: Hierboven afgebeeld zijn enkele exemplaren van de meest recente boeken en tijdschriften waarin werk van me studio is verschenen. Een aantal titels zijn o.a. als volgt:

In vervolg op de ‘inkt druppel’ zegel die we ontwierpen voor PostNL in 2008 (zie bovenin) kregen we de opdracht om een serie van vier ‘bloemen’ zegels te maken voor de zakelijke markt. Er is tamelijk veel onderzoekstijd gestoken in papier vouw en origami technieken. Zie allerlei schetsen en het resultaat hier http://bit.ly/HcdM8n

We hebben gewerkt aan diverse bewegende typo en animatie projecten in de afgelopen jaren, waaronder een TV commercial voor Heineken, geheel gecreëerd met kleine spelden en stop-motion fotografie. Nieuwsgierig? check de film hier: http://bit.ly/13nrrHY en nog meer animatie: behance.net/mestudio link dump: http://wiki.theaterencyclopedie.nl/ wiki/Mart.Spruijt_Theaterafficheprijs www.postersinamsterdam.com/interview_martin_pyper.html www.bestverzorgdeboeken.nl/nl/ archief/selecties/2009 & /2010 http://archief.fontanel.nl/ special/50-jaar-nationale-ballet/ King for a day We were recently approached (in collaboration with Xsaga) to create the identity and city dressing for the first official visit of the new Dutch king, Willem-Alexander to the nearby town of Amstelveen. We still haven’t had time to publish the project online so here is a quick impression. The event was televised live and involved some of the largest pieces we have ever made.

Type Object - B. Brownie, Artpower Logo - M. Evamy, Lawrence King Los Logos 4, 5, 6 + 7 - Gestalten Logotype - M. Evamy, Lawrence King Typoholic - Victionary How to use type - Lawrence King Graphic magazine - ‘books’ issue #19 3D Type - Lawrence King for more info: www.mestudio.info/me/

Wij werden onlangs benaderd (samen met Xsaga) om de identiteit en ‘city dressing’ te verzorgen voor het eerste officële Koningsdag bezoek van Willem Alexander aan Amstelveen. Er is nog geen tijd geweest om het online te publiceren, dus hierbij alvast een korte indruk. Het evenement werd 26 April live uitgezonden op televisie en bevatte een aantal van de grootste dingen die we ooit gemaakt hebben.

31


http://24.media.tumblr.com/tumblr_m48ci3MbXD1qcric5o1_500.png

32

Martin Pyper is a British designer who has lived in The Netherlands since 1989. He operates both inside the Dutch design scene as a local, yet he has retained the observing eye and fresh perspective of the foreign outsider. Me studio’s work always comprises a mix of three things: image, identity and inspiration. His work is commissioned by a broad range of clients: from cultural clients such as the theater companies, publishers and film production companies to large brands such as Vodafone, Philips, PostNL, Heineken, MTV and Nike. His posters for the Dutch National Ballet are already legendary: a feast for the eyes on the streets of Amsterdam. Last but not least, Pyper is an ever-seeing eye, scouting design inspiration from surprising sources, which he publishes tirelessly on his blog. His work has been added to the permanent collection of the Stedelijk Museum for modern art in Amsterdam. Pyper is a guest teacher at various design schools, among which the Design Academy Eindhoven, where he is best known for his hands-on approach, kind yet firm motivation and effective inspiration, drawing unexpected talents from students with surprising results. - Anne Miltenburg, 2013

eternal gratitude / eeuwige dank: letterbox: Koggestraat 9M 1012 TA Amsterdam NL coffee: Lijnbaansgracht 136 1016 VV Amsterdam NL online: +31 (0)652 - 337 117 mestudio_skype mestudio.info mestudio.info/me/

my beautiful family (Femke, Keet + Luuk) Léon Hendrickx, Sandra Eikelenboom, Ted Brandsen, Ruud Baan, Erwin Olaf, Lukas Göbel, Eugene Bay, Sophie Konijnebelt, Feiko Koster & Eduard Planting, Julius Vermeulen, Nathalie Faber, Matthijs Immink, Maarten Vermeulen, Tatiana en Walter, Pieter Hunfeld, Gusta Winnubst, Suzanne Klemm, Erik Olde Hanhof, Myra Driessen, David Snellenberg, David Warner, Jarr Geerligs, Fontanel, Annelies & Netteke, all my wonderful interns (Polina, Joris, Uwe, Dylan), Carlos Vijgelandzoon, Tara Fallaux, Nirit Peled, Monique van de Berg, Patrick Roubroeks, Jacques Vereecken, Jacques Koeweiden, André Thijssen, Nandine van Kamerbeek, Eric Wie, Peter Hammelinck, Peter van Deursen, Steve & Ian, Peter Saville and finally Els van der Plas for reminding me that for some people it is ‘just business’.

facebook.com/mestudioface twitter.com/me_studio linkedin.com/in/mestudio behance.net/mestudio typographicposters.com/me-studio/ cargocollective.com/mestudio vimeo.com/mestudio fb.com/facemestudio (the other me) © me studio - summer 2014

To request a unique me press pack (or extra newspaper copies) please send me an e-mail at: see front cover >>


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.