__MAIN_TEXT__

Page 1

10 ლარის ზევით შენაძენზე თბილისის მასშტაბით საკურიერო მომსახურება არის უფასო საქართველოს სხვა რეგიონებში წიგნის საფასურს დაემატება ფოსტის მომსახურენის ღირებულება

გამომცემლობა "წიგნი+ერი" მის: ქ. თბილისი, ც.დადიანის N7 www.tsignieri.ge ელ-ფოსტა:Tsignieri@yahoo.com https://www.facebook.com/tsignieripublishing/ 571 13 12 11


Cveni Rirsebani – wigni 1

სიახლის მაძიებელ ქართველს თუ არა-ქართველს ვთავაზობთ სამეცნიერო-პოპულარული ენით დაწერილ, გემოვნებით შერჩეული საილუსტრაციო მასალითა და სიახლეებით გაჯერებულ მრავალტომეულს – “ჩვენი ღირსებანი”. იმედი გვაქვს, მკითხველი დიდ სიამოვნებას მიიღებს “ჩვენი ღირსებანის” კითხვისას, რადგან აქაა წარმოდგენილი ძველისა და ახლის მრავალსაუკუნოვანი გადაძახილი.

Ffasi:

magari garekani 180 gv.; Bb6 formati ISBN 978-9941-9598-2-0

23,95

18,00 lari


Cveni Rirsebani – wigni 3

“ჩვენი ღირსებანის” მესამე წიგნი მკითხველს გააცნობს საქართველოს ფლორის წითელი წიგნისა და წითელი ნუსხის მნიშვნელოვან, გამორჩეულ, მაღალი კონსერვაციის მქონე ვიწროლოკალური გავრცელების იშვიათ, ენდემურ და რელიქტურ სახეობებს, მათ ბიოეკოლოგიურ თავისებურებებს, განვითარების ძირითად პარამეტრებს, ზრდის დინამიკას, ხელოვნური მოშენების ტექნოლოგიას, გამოყენებას, რიცხოვნობის შემცირების მიზეზებსა და პრევენციულ მეთოდებს, რომლებიც მოწოდებულია მათი გადარჩენისთვის. აღწერილია საქართველოში ფართოდ გავრცელებული საჭმელი და შხამიანი სოკოების მორფოლოგიური ნიშნები; დახასიათებულია მათი კვებითი და სამკურნალო თვისებები. აქვე მკითხველი გაეცნობა `ქართულ ტყეს~, როგორც განსაკუთრებულ ფენომენს. გამოცემა მდიდარია ძვირფასი, უნიკალური ილუსტრაციებით, რომელთა ხილვაც სხვაგან გაგიძნელდებათ.

magari garekani 166 gv.; Bb6 formati

Ffasi:

23,95

18,00 lari


Cveni Rirsebani – wigni 5

magari garekani 240 gv.; Bb6 formati

რა ხდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე მილიონობით წლის წინ? რა ბუნებრივმა პირობებმა შეუწყო ხელი ჩვენს ქვეყანაში უძველესი ადამიანების სამოსახლოთა გაჩენას? განა აქ, ჩვენში, დაიდებდა ბინას დედამიწის ერთ- ერთი უძველესი ადამიანი, მისი არსებობისათვის განსაკუთრებით ხელსაყრელი პირობები რომ არ ყოფილიყო? დმანისურმა უნიკალურმა აღმოჩენამ ხომ ფეხზე დააყენა მთელი სამ ყარო! უძველესი ადამიანის ქვედა ყბის პოვნამ ორჯერ დააძველა პირველი ევროპელის ასაკი. და, აი, მსოფლიო მეცნი ერული აზრის ერთსულოვანი დასკვნა: პირველი ევროპელი ქართველი იყო! რა წიაღისეულის მფლობელია საქართველო, როგორ ყალიბდებოდა ხანგრძლივი გეოლოგიური დროის განმავლობაში ქვეყნის წიაღი, რა მინერალებით მდიდრდებოდა და რა კანონზომიერებით ვრცელდებოდა ამა თუ იმ კუთხეში ბუნების ისეთი ფასდაუდებელი სიმდიდრეები, როგორიცაა: მტკნარი მიწისქვეშა, მინერალური და თერმული წყლები, სამკურნალო ტალახი, იშვიათი და ძვირფასი ლითონები, სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი ქვები… როგორ იყენებდნენ მათ ჩვენი წინაპრები და როგორ მოვიხმართ ახლა ამ და სხვა მრავალი ამოუწურავი ბუნებრივი რესურსების ჯადოსნურ სამყაროს, რომელიც საქართველოს მიწის წიაღშია ჩაბუდებული? აი, საკითხები, რომლებმაც უნდა დააინტერესოს საქართველოს ბედ- იღბალსა და მომავალზე მზრუნველი ყოველი ადამიანი.

Ffasi:

23,95

18,00 lari


Cveni Rirsebani – wigni 9 მეცხრე ტომი მოიცავს ქართულ ხალხურ მედიცინას !!! ხალხური საბუნებისმეტყველო–სამედიცინო შეხედულებანი,რწმენა–წარმოდგენები დაავადებათა შესახებ,დაავადებათა პრევენციის ხალხური ტრადიციები,მკურნალობის ხალხური საშუალებები და მეთოდები,ნევროფსიქიკური დაავადებანი და მათი მკურნალობა,ბავშვთა ინფექციური დაავადებათა მოვლისა და მკურნალობის წესები,ხალხური მედიცინის პრაქტიკოსები,ბიოეთიკის ხალხური ტრადიციები,სამკურნალო მცენარეები .

Ffasi:

magari garekani 252 gv.; Bb6 formati

23,95

18,00 lari


Cveni Rirsebani – wigni 11

qarTuli sabrZolo xelovneba albaT gagCeniaT kiTxva: rogor ibrZodnen Cveni winaprebi, ra SeiaraReba hqondaT, brZolis rogor meTodebsa da teqnikas flobdnen anu, ukeT rom vTqvaT, ras warmoadgenda qarTuli sabrZolo xelovneba ? wignSi mkiTxveli gaecnoba Sua saukuneebis ZiriTadi sabrZolo iaraRis, mSvildisa da xmlis qarTuli saxeobebis gamorCeul Tvisebebs. aRmoaCens, rom qvis sasrol iaraRTa mravalferovnebiT saqarTvelos badali ar hyavs msoflioDSi. XI tomSi Sesulia saintereso informacia qarTuli Widaobis, muSti-krivis, xridolis Sesaxeb. gavigebT vin arian qarTveli amorZalebi. aRwerilia qarTvelTa mier gadaxdili brZolebi, sadac Cans Cveni samxedro xelovnebis upiratesobani sxva sabrZolo sistemebTan SedarebiT. calke Tavi eTmoba sabrZolo eTikuri normebis qarTuli kodeqsis “kacis kacobis wesebis” zogierTi saintereso aspeqtis ganxilvas.

Ffasi:

magari garekani 180 gv.; Bb6 formati

23,95

18,00 lari


Mm a l e . . . “sikvdliTan dialogi” es aris 23 wlis biWis – vako darCias filosofiuri naSromi (romani-pirovnuli zrda-filosofia). wignis mTavari gmiri – sikvdili, mzad aris aCuqos bolo dialogi yvela im adamians, visi wayvanis droc mova. is cdilobs miliarodbiT adamianSi, miliardobiT warTmeul sicocxleSi i povos erTi, gansakuTrebuli da ganumeorebeli pirovneba, adamiani, romelic yvelasgan gansxvavdeba, romelic aravis ar hgavs.


qarTvelTa laSqroba sparseTsa da xorasanSi

Ddimitri SveliZe wignSi Seswavlili da warmoCenilia 1210 wels, Tamar mefis brZanebiT ganxorcielebuli laSqroba, romelic moewyo CrdiloeT iranis teritoriaze. ratom, ra mizniT, vis winaaRmdeg ganxorcielda es uprecendentod Soreuli laSqroba; mxolod qarTveli mematiane gviyveba am daujerebel ambavs Tu ucxoeli avtorebic gvidastureben? Dda kidev: XII-XIII saukuneebis saqarTvelos winsvla samxreT-aRmosavleTis mimarTulebiT, ganxilulia azerbaijenis saaTabagoSi, erayis selCukTa sasultnosa da xvarazmSahebis saxelmwifoSi mimdinare politikuri procesebis fonze.

Ffasi:

rbili garekani 128 gv.; Aa5 formati

10,00 8,00 lari


M mama gabrieli – pirvelTa Soris ukanaskneli wignSi gaecnobiT mraval axal, jer argagonil ambavs, romelTa Soris gansakuTrebuli adgili ukavia mama gabrielis umcros dasTan, qalbaton evgeniasTan saubris Canawers. E es keTilmorwmune mandilosani ufro axlos gvamcnobs wmindans, romelmac me-20 saukunis qaosiT damZimebul dedaqalaqSi udabnoseburi mdumareba moiwyo, salosis gvirgvini daidga da ukiduresad damdablebulma erSi asketurad icxovra.

Ffasi:

magari garekani 176 gv.; Aa5 formati

14,50

12,00 lari


Mmiwamiuyreli samare

mariam Wi paSvili “miwamiuyreli samare” moTxrobebis krebulia, sadac Sesulia 5 moTxroba. TiTqos am moTxrobebs saerTo araferi aqvT, radgan gansxvavebul ambebze mogviTxrobs: qarTuli cixis realobaze, mitovebul da gamqral grZnobaze, mistikur saxlsa da moCvenebebze, gansawmedelze, samoTxisa da jojoxeTis arseboba-arasebobaze, maqciebze da a.S. raRa Tqma unda, emociebic gansxvavebulia, zogi saSiSi da mistikuria, zogi sevdiani. zogic Rimils moggvriT, Tumca TiToeul moTxrobaSi, sxvadasxva xerxiTa da ambiTaa gadmocemuli samyaros udidesi problema – adamiani. Mmravlismetyveli sityvaa adamiani da Zalian cotas SeuZlia am “wodebis” Rirseulad tareba sicocxlis bolomde!..

Ffasi:

rbili garekani 228 gv.; Aa5 formati

12,00 10,00 lari


Mmalaqitis zardaxSa (uraluri Tqmulebebi)

pavle baJovi Ppavle petres Ze baJovi daibada 1879 wels, 28 ianvars uralSi, sisertis spilenZsadnobi qarxnis ostatis ojaxSi. dDeda cnobili moxelsaqme, mamanis qsovis ostati iyo. saRamoobiT qarxnis moxuci daraji vasili xmelinini – papa “sliSko” soflis ymawvilebs Tqmulebebs uyveboda zRaprul gvelebze, alebze, spilenZis mTis qalbatonze, did mcuravze da sxva. Qqalbatoni – “malaqitnica”, xalxis rwmeniT, malaqitis sabadoebis mfarveli iyo. mMoxuci darajis zRaprebma patara ymawvilis sulze didi STabeWdileba moaxdina. 15 wlis manZilze igi saskolo adrdadegebis dros mogzaurobda mSobliur mxareSi da xalxis yofa-cxovrebas akvirdeboda, iwerda folklolur masalebs. 1924 wels pavle baJovma pirvelad dawera avtobiografiuli wigni – “uraluri ambebi”, 1943 wels ki mieniWa meore xarisxis saxelmwifo premia wignisTvis – “malaqitis zardaxSa”. Mmisi nawarmoebebis mixedviT daidga baleti, gadaRebulia mxatvruli filmebi. Targmnilia mraval enaze.

Ffasi: magari garekani 454 gv.; a5 formati

30,00 18,00 lari


brwyinvale varskvlavis maZiebelni (or tomad) mixeil kekliZe მიხეილ კეკელიძის ისტორიული რომანი დიდი ქართველი მწერლისა და სამშობლოსათვის თავდადებული მოღვაწის სულხან-საბა ორბელიანის მრავალტანჯულ ცხოვრებას ასახავს. პარალელურად ავტორი ნათლად გვიხატავს მე-17 საუკუნის მეორე ნახევრისა და მე-18 საუკუნის პირველი მეოთხედის (საბას თანადროული პერიოდის) საქართველოს, ქართველი ხალხის გმირულ ბრძოლას ქვეყნის ერთიანობისა და თავისუფლებისათვის.

Ffasi: TiTo tomi 15,00 12,00 lari

magari garekani 296 gv.; a5 formati


Ffsiqologiuri praqtika skolamdeli asakis bavSvebTan

Mmanana nargiziSvili-miqaZe • • • •

koreqciul-ganmaviTarebeli meTodebi fsiqovarjiSebi fsiqologiuri etiudebi TamaSebi

wignSi “fsiqologiuri praqtika skolamdeli asakis bavSvebTan” warmodgenilia fsiqologiur kvlevaTa meTodebi da testebi bavSvBTa kognituri unarebis, TviTSefasebis. TviTcnobierebis, nebisyofis, emociebis, komunikaciuri unarebis da sxva fsiqologiuri procesebis sakvlevad; aseve, mocemulia fsiqokoreqciuli muSaobis mimarTulebebi, fsiqologiurpedagogiur mecadineobaTa programa, mecadineobaTa Tematuri gegmebi, testi-meTodikebi, fsiqovarjiSebi, fsiqologiuri etiudebi fsiqo-koreqciisTvis.

Ffasi:

rbili garekani 154 gv.; Aa4 formati

20, 90 15,00 lari


Mmevenaxeoba-meRvineobis enciklopediuri leqsikoni Mmevenaxeoba-meRvineobis enciklopediuri leqsikoni pirveli qarTulenovani krebulia, romelSic erT mTlianobaSia warmodgenili Cveni erovnuli dargebis tradiciuli memkvidreoba da zednaSeni Tanamedrove mecnieruli Sroma. Ppirvelad SexvdebiT saqarTvelos zogierTi kuTxis Rvinoebis, Tu yurZnis sxva produqtTa damzadebis miviwyebul teqnologiebs da maT aRmniSvnel aseulobiT termins. Lleqsikons erTvis 584 qarTuli adgilobrivi da seleqciuri vazis jiSis aRwera da msoflioSi aRiarebuli jiSebis SezRuduli nusxa, TavianTi enologiuri Rirsebebis CvenebiT. naSromi waadgeba mevenaxeoba-meRvineobis dargebis specialistebs, mecnierebs, umaRlesi da saSualo specialuri saswavleblebis pedagogebsa da studentebs, meurneebsa da fermerebs, daxmarebas gauwevs enaTmecnierebs, eTnografebs, leqsikologebs, istorikosebs da am dargebis mexotbe mkiTxvels.

Ffasi:

magari garekani 504 gv.; a4 formati

64,50

45,00 lari


ojaxuri garemo

axalgazrda ojaxis enciklopedia წინამდებარე წიგნი, პირველ რიგში, განკუთვნილია ახალდაქორწინებულთათვის. თუმცა, ჩვენი ფიქრით, იგი დააინტერესებს იმ ახალგაზრდებსაც, რომლებიც უახლოეს მომავალში აპირებენ ოჯახის შექმნას. გამოცემა დაეხმარება იმათაც, ვინც უკვე დაიგროვა გარკვეული გამოცდილება ოჯახური ცხოვრებისა, კერძოდ კი, ახალდაქორწინებულთა მშობლებსა და ნათესავებს,რომელთა თანადგომა ძალიან სჭირდებათ ახალგაზრდებს,რადგან მათ თავდაპირველად უჭირთ ოჯახურ ცხოვრებაში ორიენტირება გამოუცდელობის გამო. ახალგაზრდა წყვილისათვის ამ წიგნზე უკეთესი საჩუქარი ძნელად თუ მოიძებნება, რადგან ეს არის წიგნი-ცნობარი, რომლის საშუალებით ნებისმიერ დროს შეიძლება საჭირო ინფორმაციის მიღება. წიგნის თითოეული განყოფილება ლაკონური და იმავდროულად ინფორმაციულად დატვირთულია; ყველა საკითხი დალაგებულია შინაარსისა და მნიშვნელობის მიხედვით, რაც წიგნის მთლიანობაში აღქმას და გამოყენებას აადვილებს.

Ffasi:

magari garekani 300 gv.; a4 formati

50, 00 30,00 lari


qarTuli ena, damwerloba, xelnawerebi

ზurab WumburiZe ამ წიგში მკითხველი გაეცნობა ქართული ხელნაწერების საინტერესო და საცოდნელად სასარგებლო თავგადასავას, ამ ხელნაწერების მნიშვნელობას ჩვენი კულტურისათვის, მათი მოამაგეების საქმიანობას. წინამდებარე გამოცემას დაემატა რამდენიმე თავი, გასწორდა კორექტული და სხვა სახის შეცდომები. ქართული ხელნაწერების შესწავლის ისტორია ამ წიგნში მოთხრობილია XXI საუკუნის დასაწყისამდე. აქედან იწყება ახალი ეპოქა, რომელიც, იმედია, ახალ წარმატებებს მოუტანს მთელი მსოფლიოს მშვიდობისმოყვარე ხალხებს და მათ შორის ჩვენს ხალხსაც.

Ffasi:

magari garekani 269 gv.; a4 formati

44,95

35,00 lari


vaJa-fSavelas moTxrobebi

(rusudan fetviaSvilis ilustraciebiT) გამომცემლობა „წიგნი+ერის“ ორენოვანი ( ქართულინგლისური ) გამოცემა – ვაჟა-ფშაველას მოთხრობები დასურათებულია ცნობილი ქართველი მხატვრის – რუსუდან ფეტვიაშვილის მიერ, თარგმანი ეკუთვნის ასევე ცნობილ მთარგმნელებს – ლალი ჯოხაძეს, ირინა პეტროვასა და ლეილა გამსახურდიას. მოთხრობების კრებულში შესულია დიდი ქართველი მწერლის ათი საუკეთესო ნაწარმოები. გამოცემა მდიდრული, ელიტურია და დააკმაყოფილებს ყველა დახვეწილი გემოვნების მკითხველს. წიგნი ბრწყინვალე საჩუქარია ნებისმიერი ( ქართველი თუ არაქართველი ) პიროვნებისათვის.

Ffasi: magari garekani 150 gv.;

30,00

25,00 lari


solomon nergaZe •

emigrantis Canawerebi

•

omidan omamde da Semdeg

Ffasi: TiTo wigni 15,00 10,00 lari


saqarTvelos pirveli premieris noe ramiSvilis mkvleloba

Ggela sulaZe wignSi aRwerilia saqarTvelos pirveli premier-ministris noe ramiSvilis mkvlelobis specoperacia. wignis avtoria Tadarigis polkovniki gela sulaZe. igi Sinagan saqmeTa saministros arqivSi dacul dRemde gauxmaurebel dokumentebze, piradad moZiebul cnobebsa da emigrantul literaturaze dayrdnobiT, sabWoTa xelisuflebis mier ganxorcielebuli specoperaciis aqamde ucnob faqtebze mogviTxrobs. wigni gaTvlilia sazogadoebis farTo fenebisTvis. is gansakuTrebiT mniSvnelovani unda iyos saqarTvelos uaxlesi istoriisa da sabWoTa specsamsaxurebis TematikiT dainteresebul ABmkvlevarTaTvis.

Ffasi:

rbili garekani 292 gv.; Aa5 formati

15,00 10,00 lari


siyvarulis jalaTi

irvin ialomi Aamerikeli fsiqoTerapevtis irvin ialomis gaxmaurebul bestselerSi, fsiqoTerapiis saswaulebia aRwerili. aT novelaSi, avtori mogviTxrobs suicidis surviliT Sepyrobili pacientis SemTxvevas, romelic sicocxlis surviliT aRivso, rogor daubrunda ojaxsa da sazogadoebas cxovrebaze xelaRebuli Svilmkvdari deda, rogor iqca lamaz, tanwerweta qalad qonisa da xorcis grova irvin ialomis wigni mkiTxvels Tavis TavSi uimedobisa da pasiurobis mizezebs aRmoaCeninebs da gamarjvebuli adamianis azrovnebis gamomuSavebaSi daexmareba!

Ffasi:

rbili garekani 400 gv.; Aa5 formati

19,95

14,00 lari


SiSis ZiriTadi formebi

Ffric rimani vis ar ganucdia SiSi axloblebTan urTierTobisas, SiSi imisa, rom darCe mitovebuli? SiSi ucnobi momavlis, sikvdilis winaSe? rimani uwodebs maT SiSis oTx ZiriTad formas, romelTa safuZvelzec warmogvidgens ti pologias priovnebis oTxi saxasiaTo ti piT. Gganixilavs TiToeuli xasiaTis mimarTebas siyvarulTan da agresiasTan, cxovrebiseul warsulTan da gvTavazobs uamrav niSandobliv magaliTs. wigns fsiqoTerapiuli efeqti aqvs. igi dagexmarebaT daamrcxoT uiRbloba, ganiviTaroT sakomunikacio unari da sakuTar TavTan da garSemomyofebTan harmoniaSi icxovroT. Ppopularuli eniT dawerili da klasikad qceuli es fsiqologiuri naSromi, msoflios mraval enazea Targmnili. igi saqarTveloSi gamosvlisTanave yvelaze gayidvadi wignebis xuTeulSi moxvda.

Ffasi:

rbili garekani 332 gv.; Aa5 formati

.

15,00

12,00 lari


ra unda icodnen mSoblebma TavianTi vaJiSvilebis Sesaxeb

lLu dekurtinsi “dedikos biWi Tu supermeni� germaneli fsiqoTerapevtisa da misi kolegebis dakvirvebasa da analizzea dafuZnebuli, romlebic wignSi statiebis saxiTaa Tavmoyrili. Aavtorebi vaJebis aRzrdasTan dakavSirebiT arsebul stereoti pebs amsxvreven, gvesaubrebian bavSvebis emociur samyaroze, exebian mraval sakiTxs, romlebsac mSoblebisagan arasaTanado yuradReba eTmoba. EevropaSi es wigni mozardebis problemebze momuSave fsiqologebis damxmare saxelmZRvanelo masalaa. igi mniSvnelovan daxmarebas uwevs baRis da skolis pedagogebs da aseve mSoblebs gardatexis asakSi Svilebis fqiso-emociuri mdgomareobis sworad Sefasebasa da maTTan Tavis aridebaSi.

Ffasi:

rbili garekani 224 gv.; Aa5 formati

11,50 8,00 lari


Ddinamiuri saubris xelovneba

hartvig ekerti, andreas kambaxi Cven yoveldRiurad gviwevs biznespartniorebsa da klientebTan molaparakebebis warmoeba xelSekrulebis dadebis mizniT. Aaseve Cven axloblebTan gviwevs urTierTobebis garkveva da konfliqtebis ganmuxtva. socialuri samsaxurebis TanamSromlebTan gadasaxadisa Tu jarimis Taobaze gviwevs kamaTi. rogor vawarmooT saubari, raTa sasurvel Sedegs mivaRwioT? “dinamiuri saubris xelovneba� gaswavliT, swori SekiTxvebis dasmas, Tanamosaubris motivebis amocnobas da masze uzustes reagirebas. Ddebatebis gaazrebuli warmoeba saqmesac waadgeba da axali SesaZleblobebis horizontsac gagifarTovebT. hHartvig ekerti da andreas kambaxi cocxali situaciebis magaliTze ganmartaven imas, Tu rogor mimdinareobs amgvari dinamikuri saubari, rogor aviciloT Tavidan zedmeti Sexla-Semoxla da gaugebroba. Ees wigni aucileblad unda waikiTxos yvelam, visac surs, saubris xelovnebaSi gaiwafos!

Ffasi: magari garekani 218 gv.; Aa5 formati

19,95

14,00 lari


ase swavloben bavSvebi laparaks

Hvalburga briuge, katarina mosi yuradRebiani mSobeli xarT ? gaxarebT axali unarebi, romlebsac Tqveni Svili zrdasTan erTad iZens ? rodisme dafiqrebulxarT Tqveni Svilis ganviTarebis problemebze ? Ees wigni dagexmarebaT sworad SeafasoT Tqveni bavSvis enisa da metyvelebis SesaZleblobebi da masSi arsebuli ganviTarebis defeqtebi droulad aRmoaCinoT. wigni enobrivi ganviTarebis darRvevis asacileblad saukeTeso saprevencio saSualebaa. “ase swavlobenbavSvebi laparaks� ara mxolod mSoblebisTvis aucilebeli wignia, aramed igi logopedebis damxmare saxelmZRvanelocaa.

Ffasi:

rbili garekani 104 gv.; Aa5 formati

10,00 8,00 lari


saqarTvelos Tevzebi

wigni inglisur da qarTul enebzea. igi pirveli Semajamebeli naSromia saqarTvelos mtknari wylisa da Savi zRvis Tevzebis Sesaxeb. naSromSi sistematuri TanmimdevrobiT warmodgenilia TiToeuli taqsonis suraTi, maxasiaTeblebi, geografiuli gavrceleba da konservaciuli statusi. wigni saqarTvelos erovnul muzeumSi dacul orsaukunovan ixtiologiur koleqciebsa (1700 eqsponati) da avtorTa mravalwlovan kvlevebs eydrnoba. Gganxilulia Tevzebis 168 saxeoba, maT Soris 61 mtknari wylis binadaria, 77 zRvis binadari, xolo 30 gamsvlelia. 13 maTgani Setanilia “saqarTvelos wiTel wignSi�.

Ffasi:

magari garekani 180 gv.; b4 formati

23,95 14,00 lari


lela gelavas poeturi krebuli

miaxloeba namdvilTan

Ffasi:

14,95 10,00 lari


magari garekani 126 gv.; b4 formati Mmsoflios yvela qveyanaSi ibadebian da izrdebian bavSvebi. maT, sul sxvadasxva enaze molaparakeT, aerTianebT erTi sanukvari da saocnebo ram – zRapari. Aba, rogor ar dainteresdes patara mkiTxveli eskimosuri Tagunas saocari “mogzaurobiT”, an rusi gogonas zRapruli TavgadasavliT, romelic ჭaSi Cavarda, anda koreuli beRuras bediT – bavSvi gaigebs, Tu ratom daxtis beRura miwaze da veRar dadis

Ffasi:

16,95 14,00 lari orive wigni = 25,00 lari Ees wigni saukeTeso saCuqaria Cveni patara mkiTxvelisaTvis. vis an ras ar Sexvdeba igi mis furclebze: meTevzis moxerxebul Svils, sulel mgels, cnobismoyvare zRarbunas, mkvexara Tagunas, gulad biWunas, gonier kurdRels, borot loms, keTil oboba bobos da mraval sxvas. Wigni cnobili sabavSvo mxatvris – neli oqrobiriZis naxatebiTaa dasuraTebuli.

magari garekani 164 gv.; b4 formati

Ffasi:

16,95 14,00 lari


საბავშვო წიგნები ნანა ბაქრაძე - სამყარო ზღაპრებში

Ffasi:

10,00 7,00 lari

ლუარა ჭანტურია - სხვა მზის ქვეყანაში

18,00 14,00 lari ლუარა ჭანტურია - ლექსები

10,00 7,00 lari


გამომცემლობა „წიგნი+ერი“ მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის

Profile for Mariam Mdinaradze

გამომცემლობა "წიგნი+ერი" ვირტუალური ფესტივალისთვის  

გამომცემლობა "წიგნი+ერი" წელსაც გთავაზობთ ფასდაკლებას თქვენთვის საყვარელ წიგნებზე. ჩვენს კატალოგში შეხვდებით უამრავ სიახლეს და ბევრ საინტერე...

გამომცემლობა "წიგნი+ერი" ვირტუალური ფესტივალისთვის  

გამომცემლობა "წიგნი+ერი" წელსაც გთავაზობთ ფასდაკლებას თქვენთვის საყვარელ წიგნებზე. ჩვენს კატალოგში შეხვდებით უამრავ სიახლეს და ბევრ საინტერე...

Advertisement