Oranje- Bevrijdingskrant Beverwijk 2020

Page 1

www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

het leven

www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

4 5 mei 4 5 mei Beverwijk - Wijk aan Zee DeDe intocht bevrijdersinindedeBreestraat. Breestraat. Rechts stadhuis. intochtininmei mei1945 1945van vande de Canadeze Canadeze bevrijders Rechts hethet stadhuis.

Beverwijk - Wijk aan Zee

Voorwoord burgemeester Voorwoord burgemeester

Speciale bevrijdingsbevrij uitgave Verder Verder in in deze deze uitgave uitgave Beste inwoners van Beverwijk, Beste beste inwoners inwoners van van Beverwij Wijk aank, Zee,

beste inwoners van Wijk aan Zee,

Gedenken is herinneren, gedenken is een werkwoord en gedenken heeft te maken met het verleden, toekomst.en Gedenken is Gedenken is herinneren, gedenkenheden is eenen werkwoord gedenken ieders Vrijheid en en vrede zijn datGedenken ook; 75 jaar heeft teverantwoordelij maken met hetkheid. verleden, heden toekomst. is vrede, 75 jaar vrij heid èn 75 jaar ieders verantwoordelij kheid. ieders verantwoordelijkheid. Vrijheid en vrede zijn dat ook; 75 jaar

vrede, 75 jaar vrijheid èn 75 jaar ieders verantwoordelijkheid.

Het lijkt zo vanzelfsprekend, leven in vrede en vrijheid. Maar dat is

het lij niet. Om in onze samenleving devrede vrijheid, samen gaat met Het kt zo vanzelfsprekend, leven in en die vrijheid. Maar dat is tolerantie en acceptatie, te behouden moeten we hard werken. Elke het niet. Om in onze samenleving de vrijheid, die samen gaat met dag moeten we werken aan een samenleving voor iedereen. Deze tolerantie hard zien. werken. Elke moeilijke en tijdacceptatie, waar we nuteinbehouden leven laat moeten dat des we te meer dag moeten we werken aan een samenleving voor iedereen. Deze moeilij ke tijd waar we nu invan leven dat desvan te meer zien. en ook De 75-jarige herdenking de laat bevrij ding Nederland Beverwijk wordt hard getroffen door de aangescherpte maatregelen

De herdenking de bevrijte ding van Nederland en er ook om75-jarige verspreiding van het van coronavirus voorkomen. Toch zal in Beverwij hardook getroffen door de aangescherpte maatregelen Beverwijkkwordt hoe dan stil worden gestaan bij het thema 75 Jaar Vrijheid. Ondanksvan de het moeilij ke omstandigheden is hetToch belangrij om verspreiding coronavirus te voorkomen. zal kerdat in we in onderlinge verbondenheid kunnen denken en thema stil staan 75 Beverwij k hoe dan ook stil worden gestaan bij het 75bij Jaar jaar vrijheid. Ik wilde speciaal aandacht vragen voor debelangrij veteranen en Vrij heid. Ondanks moeilijke omstandigheden is het k dat al die mensen die de verschrikkingen van deze oorlog zelf hebben we in onderlinge verbondenheid kunnen denken en stil staan bij 75 meegemaakt. ook extra kwetsbaar zijnvoor voor de hetveteranen coronavirus. jaar vrijheid. Ik En wil nu speciaal aandacht vragen en al die mensen die de verschrikkingen van deze oorlog zelf hebben Het is enorm jammer dat alle evenementen, activiteiten en tentoonmeegemaakt. En nu ook extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. stellingen die georganiseerd zijn door maatschappelijke organisaties, verenigingen en vrijwilligers niet door gaan. Samen zullen we

Het is enorm jammer datander alle evenementen, activiteiten en Ik tentoonkijken of dit nog op een moment plaats kan vinden. wil hen stellingen die georganiseerd n door maatschappelij kenuorganisain ieder geval bedanken voorzij hun enthousiaste inzet tot toe. ties, verenigingen en vrijwilligers niet door gaan. Samen zullen we kij ken of dit op een ander moment plaats vinden. Ik wil hen En zoals wenog nu nog meer voelen, vrijheid is bijkan zonder. in ieder geval bedanken voor hun enthousiaste inzet tot nu toe. Koester de vrij heid en geef het door! Martij n Smit, En zoals we nu nog meer voelen, vrijheid is bijzonder. Burgemeester van en Beverwij k door! Koester de vrijheid geef het

Martijn Smit, Burgemeester van Beverwijk

Pag. 3

Vlaggenprotocol Vlaggenprotocol in 2020 in 2020

Weliswaar kent ons land geen wet-

Weliswaar kent ons voor land het geen wettelijke voorschriften gebruik telij hetergebruik vankedevoorschriften Nederlandsevoor vlag, is wel een de vlaginstructie. Bij vlag, persoonlij lief van Nederlandse er isk wel en leed mag je een hijsen.k Het een vlaginstructie. Bijvlag persoonlij lief protocol in 2020 schrij ft onder en leed mag je een vlag hijsen.meer Het voor hoeinte2020 vlaggen opft Koningsdag, protocol schrij onder meer Dodenherdenking, dingsdag en voor hoe te vlaggenBevrij op Koningsdag, Veteranendag. Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Veteranendag. Koningsdag, maandag 27 april: de vlag in top met oranje wimpel Koningsdag, maandag 27 april: Dodenherdenking, maandag 4 mei: de tophalf met oranje de vlag hele in dag stok vlagwimpel half stok Dodenherdenking, maandag 4 mei: tot aan zonsondergang de hele dag, vlagdinsdag half stok5tot aan Bevrij dingsdag, mei: zonsondergang vlag in top, géén wimpel Veteranendag, juni: Bevrij dingsdag,zaterdag dinsdag 27 5 mei: vlag in in top, géén wimpel vlag

Pag. 3 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 7 Pag. 9 Pag. Pag. 9 11 Pag. Pag. 11 13 Pag. Pag. 13 15 Pag. 15

Inleiding voorzitter St. 4 mei Beverwijk T-J. Tabak

Inleiding voorzitter St. 4 mei Beverwijk T-J. Tabak Foto-expositie Foto-expositie Joods Namenmonument Joods Namenmonument Oorlog in foto’s Oorlog in foto’s Bevrijding in foto’s Bevrij dingdrie in foto’s Fusillade Beverwijkers Fusillade drie Beverwijkers Herdenkingsmonumenten Herdenkingsmonumenten

Kumaro, kozijnen voor Kumaro, het leven kozijnen voor het leven

Veteranendag, zaterdag 27 juni: Op in deze dagen kan iedereen in vlag top, géén wimpel het koninkrijk de vlag hijsen!

Op deze dagen kan iedereen in het koninkrijk de vlag hijsen!

Koningsdag, 27 april, de verjaardag van Op 4 mei, Dodenherdenking, hangt de vlag half stok. Koning Willem-Alexander (Foto RVD, Martijn Beekman)

Koningsdag, 27 april, de verjaardag van Op 4 mei, Dodenherdenking, hangt de vlag half stok. Koning Willem-Alexander (Foto RVD, Martijn Beekman)

KUNS

KUNSTSTOF KOZIJNEN DEURE DEUREN DAKKA DAKKAPELLEN KUNSTSTOF KOZIJNEN TERRA TERRASOVERKAPPINGEN

KUNSTSTO DEUREN DEUREN

Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109 www DAKKAPELLEN Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - TERRASOVERKAPPINGEN 512 109

Pagina 1

Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 www.kumarokozijnen.nl Maxwellstraat 1, IJmuiden, Pagina 1 Tel. 0255 - 512 109


Beverwijkse Koeriersdienst en Stadspost

koerierswerk

post

en dagelijkse service

Beverwijkse Koeriersdienst & Stadspost Heeft u trouwplannen, een jubileum, een geboorte of een ander evenement dat u graag wilt delen met vrienden of familie?

€0,55

Verstuur dan uw post al voor 55 cent per stuk via Stadspost Beverwijk!

www.stadspostbeverwijk.nl

maand Gehele juni mei en w u een nie it b e g t s kun g a d 1 in

Lisa Tandtechniek is een gediplomeerde specialist in het aanmeten van een volledig kunstgebit, frame-prothese, partiële prothese. Ook voor een kunstgebit op implantaten ben u bij mij aan het juiste adres. Ik sta voor professionaliteit, de beste zorg, hogekwaliteit en persoonlijkheid. Geen wachttijd maak vandaag nog een afspraak.

Wist u dat? U in de meeste gevallen om de 5 jaar een nieuw kunstgebit mag van de verzekering. Een volledig kunstgebit voor 75% uit de basis verzekering word vergoed en als u aanvullend bent verzekerd tot 100%. Zit uw prothese los maar is deze nog niet ouder dan 5 jaar u in aanmerking komt voor een rebasing en dit 90% wordt vergoed vanuit de basis verzekering. Voor meer informatie kijk ook eens op mijn website: www.lisatandtechniek.nl Of maak vrijblijvend een afspraak 06 362 730 64 Beneluxlaan 93 • 1946 • WJ op de grens van Bevenwijk-Heemskerk


www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl www.75jaarvrij heidbeverwij k.nl ‘1940 en 2020, ervaren wat beperking vrijheid betekent’ ‘1940 en 2020, ervaren wat beperking vrijheid betekent’

Een vrolijke en bijzondere tijd. Dat was het 75 jaar geleden in Beverwijk, toen op dinsdag 8 mei 1945 de bevrijders eindelijk ook Beverwijk bereikten en tastbaar werd dat de vrijheid ècht was. Dat iedereen zich weer op straat mocht vertonen, om gezamenlijk het feest van het einde van vijf jaar onderdrukking en uitbuiting Een vrolijke en bijzondere tijd. Dat was het 75 jaar geleden in Beverwijk, toen op te mogen vieren. dinsdag 8 mei 1945 de bevrijders eindelijk ook Beverwijk bereikten en tastbaar werd dat de heid ècht was.zo Dat iedereen zich op fors straat mocht ken en weer te vieren in de weg. vertonen, Ik ben van Dè straat vanvrij Beverwij k stond, onthulom k het feest het einde van onderdrukking uitbuiting navij def jaar oorlog, maar Beverwijen kers die zich len gezamenlij de foto’s, afgeladen vol van met uitgelaten te mogen vieren. inwoners. Het feest begon pas echt toen de oorlogsjaren 1940-1945 aan den lijve herinneren, vertellen dat de ellendige gekort na half twee die middag motoren en ken en te vieren fors in de weg. Ik ben van Dè straat van Beverwijk stond, zo onthulvoelens van toen weer naar boven komen. legerwagens met militairen behorend tot na de oorlog, maar Beverwij kers die zich len de foto’s, afgeladen vol met uitgelaten Gelukkig nu geen oorlog vanaan bommen en de 56ste Britse Heavy Artillerie hettoen Ca- de oorlogsjaren 1940-1945 den lijve inwoners. Het feest begon pas en echt granaten envertellen vervolging, wel de geopnadian Survey Regiment vanaf de Velserdat maar de ellendige kort na half twee die middag motoren en herinneren, dracht om zo veel mogelij k binnen in huis weg de Breestraat opreden. De militairen legerwagens met militairen behorend tot voelens van toen weer naar boven komen. te blijven,nu omgeen geliefden van achter het glas deelden sigaretten en Artillerie handtekeningen uit. Gelukkig oorlog van bommen en de 56ste Britse Heavy en het Cate groeten, elkaar niet aan raken, en om vervolging, maar weltede opnadian Survey Regiment vanaf de Velser- granaten om elkaar op afstand te houden. Zijhuis die Op de de Breestraat trappen van het (inmiddels ge- dracht om zo veel mogelijk binnen in weg opreden. De militairen deblij verschrikkingen vanvan deachter periode sloopte)sigaretten raadhuis op de hoek Breestraatven, om geliefden het1940glas deelden en handtekeningen uit. te 1945 aan den ve hebben meegemaakt, Raadhuisstraat meldde commandant te groeten, omlijelkaar niet aan te raken, zijn elkaar nu voor eerst sinds die verschrikLeeman zich bij van het nieuwe bevoegd gege- om ophet afstand te houden. Zij die Op de trappen het (inmiddels kelij ke tijd gedwongen te blij ven, zag van raadhuis Beverwijk, Wil- de verschrikkingen vanom de thuis periode 1940sloopte) oplocoburgemeester de hoek Breestraathuis en haard verlaten. lem van Dok en de plaatselij ke comman- 1945 aan den niet lijvete hebben meegemaakt, Raadhuisstraat meldde commandant dant vanzich de Binnenlandse dkrachten, Leeman bij het nieuweStrij bevoegd ge- zijn nu voor het eerst sinds die verschrikWatkeeen en bijom zondere is de van onderwij zer k, Theo Luijpen. Het bevrij tijd bizarre gedwongen thuis periode te blijven, zag Beverwij locoburgemeester Wil-- kelij dit waarin wijniet nu te verkeren. dingsfeest kon en haard verlaten.Een tijd met lem van Dok enbeginnen. de plaatselijke comman- huis een coronacrisis waarvan we nu de gedant van de Binnenlandse Strijdkrachten, volgen de en toekomst nogperiode niet kunGroot was zer de Theo opluchting onder nog eenvoor bizarre bijzondere is de onderwij Luijpen. Het de bevrij - Wat nenwaarin overzien, die ons in dit voorjaar, steeds hongerige bevolking: geen angst dit wij maar nu verkeren. Een tijd met dingsfeest kon beginnen. waarin we 75 jaar vrijheid we willen meer voor verraders, gaan en staan waar een coronacrisis waarvan nu herdende geken en voor vieren,de wel een deel nog van de vrijkunheid je wil was (al waren er nog beperkingen), de volgen toekomst niet Groot de opluchting onder de nog beneemt. krant lezen die je bevolking: wilde, nietgeen meerangst op je nen overzien, maar die ons in dit voorjaar, steeds hongerige woorden te gaan letten,engeen meer voor hoeven verraders, staanavondwaar waarin we 75 jaar vrijheid willen herdenDe afgelopen maanden is in Beverwij k en die aangaf je niet meer de op ken en vieren, wel een deel van de vrijheid jeklok wil meer (al waren er nogdat beperkingen), Wijk aan Zee niet stil gezeten om die herstraatlezen mocht Kortom, heidop voor krant diezij jen.wilde, niet vrij meer je beneemt. wonnen vrijheid te vieren en te herdenken. de Beverwij kers die de oorlog woorden hoeven te letten, geenoverleefavondWat het wel heeft gehaald de foto-exden,meer tijd om oorlogsslachtoffers te geafgelopen maanden is inisBeverwij k en klok diede aangaf dat je niet meer op De positie de hal het stadhuis aanherhet denken, om wonden te helen en aan de Wij k aaninZee nietvan stil gezeten om die straat mocht zijn. Kortom, vrijheid voor vrijheidwaar te vieren en tezestig herdenken. de Beverwijte kers die de overleefStationsplein, met ruim foto’s, toekomst denken enoorlog te werken. Het wonnen het wel heeft gehaald de foto-exden, d om de oorlogsslachtoffers te gedie oud-stadsarchivaris Janis van der Linzou tij nog jaren in beslag nemen voor de Wat positie in deverzameld, hal van het een stadhuis het denken, wonden te helen aan de den heeft beeldaan wordt enorme om schade hersteld was.enDe nood waar met ruim zestig foto’s, toekomst te denken enalstewoningen, werken. Het gegeven van die bezetting van Beverwij k. aan elementaire zaken vol- Stationsplein, oud-stadsarchivaris Jan van zou nog voedsel, jaren in beslag nemen Of en hoe we de herdenking vander de LinBedoende schoeisel, aan voor alles de ei- die heeft verzameld, een beeld om wordt enorme schadewas, hersteld Devrij nood verwij kers die door oorlogsgeweld het genlijk gebrek maarwas. er was heid den die bezetting k. aan elementaireop zaken woningen, leven zijnvan gekomen op devan 4deBeverwij mei vorm en perspectief een als beter leven. Envolnu, gegeven en geven, hoe weisde herdenking doende voedsel, schoeisel, alles eigaan nog niet duidelijvan k. de Be75 jaar later, mei 2020, als weaan opnieuw die Of genlij k gebrek was, maar was zien vrijheid vrijheid willen vieren, willenerlaten wat verwijkers die door oorlogsgeweld om het n gekomen op deover 4de bestaat mei vorm en op een beter leven. Waar zijwel duidelijkheid is vrijperspectief heid voor mensen betekent enEn al nu, die leven geven, is nog niet duidelijom k. de vrij75 jaar later, meigedenken 2020, als we dat de 5 mei-bij eenkomsten mensen willen dieopnieuw omwille die van gaan vrij heid willen vieren, willen laten zien wat die vrijheid in de Tweede Wereldoorlog zijn heid te vieren, niet doorgaan. Bijvoorbeeld wel duidelijkheid bestaat bij is vrij heid voor mensen betekent en al die géén dansmarathon op over het Kerkplein gedood, is onze bewegingsvrij heid be- Waar de 5 mei-bij eenkomsten om Theater, de vrijmensen willen gedenkencoronavirus die omwillestaat van dat de Grote Kerk en het Kennemer perkt. Het ronddolend heid te vieren, niet doorgaan. Bij voorbeeld die vrij heid in de Tweede Wereldoorlog zij n bijeenkomsten om de vrijheid te herden- terwijl het dansen in die meidagen van gedood, is onze bewegingsvrijheid be- géén dansmarathon op het Kerkplein bij perkt. Het ronddolend coronavirus staat de Grote Kerk en het Kennemer Theater, bijeenkomsten om de vrijheid te herden- terwijl het dansen in die meidagen van

1945 nu juist de expressie was waarmee de vrijheid uitbundig werd gevierd. Het bevrijdingsvuur uit Wageningen zal ook in Beverwijk niet ontbranden. De expositie 1945 nu juist dehet expressie waarmee Heliomare ‘42, Vlab en was andere expode vrijin heid gevierd. Het sities Wijkuitbundig aan Zee,werd de tentoonstelling bevrij dingsvuur uit Wageningen zal ook in over Onvrijheid in Museum KennemerBeverwij k niet de ontbranden. expositie land, alsmede reis van de De Nachtwacht, Heliomare hetmeimaand Vlab en andere ze zullen in‘42, deze niet teexpozien sities in Wijk aan Zee, de tentoonstelling zijn. De voedseldropping, optredens van over Onvrijheid in Museum Kennemervrijheidskoren, van de speciaal voor dit land, alsmede de reis van de Nachtwacht, jaar geschreven theaterproductie Onderze zullen in deze meimaand niet te zien druk, van het totaaltheater Walter Fein zijn. De voedseldropping, optredens van en de voorstelling ‘Ze heet Hannah’ van vrijheidskoren, van de speciaal voor dit de verhalenvertellers Piet Paree en Frank jaar geschreven theaterproductie OnderEdam,van zijn afgezegd. druk, het totaaltheater Walter Fein en de voorstelling ‘Ze heet Hannah’ van Ouderen uit BeverwijkPiet dieParee de oorlog hebde verhalenvertellers en Frank ben meegemaakt Edam, zijn afgezegd.zouden in de Grote Kerk vertellen over hun ervaring met de bezettinguitenBeverwij over hun van hebvrijOuderen k diegevoel de oorlog heid,meegemaakt helaas ze moeten binnen blijven en ben zouden in de Grote hopelij k horen over we hun Kerk vertellen hunverhalen ervaring later. met De de vrijheidsmaaltij den waar we wilden bezetting en over hun gevoel vantoosvrijten op de vrijze heid, zijn een jaar uitgesteld. heid, helaas moeten binnen blijven en hopelijk horen we hun verhalen later. De Wat een invloed heeft deze met vrij heidsmaaltij den waar wepandemie wilden tooshet op coronavirus opzijons leven. die festiten de vrijheid, n een jaar Al uitgesteld. viteiten, waar zo hard aan gewerkt is, het is zeer maar we kunWat eenbetreurenswaardig, invloed heeft deze pandemie met nencoronavirus zonder. Weop leven in een periode het ons nu leven. Al die festiwaarin het mensenlevens viteiten, waarvirus zo hard aan gewerktaantast is, het of zeer mensenlevens kost. Datmaar is dewe ellende is betreurenswaardig, kunwaarzonder. we meeWe moeten nen levenleren nu inomgaan. een periode waarin het virus mensenlevens aantast Een vervelende bijkost. komstigheid vanellende dit alof mensenlevens Dat is de les iswe datmee we moeten nu, iederleren vooromgaan. zich, ervaren waar wat inperking van vrijheid betekent. Een vervelende bijkomstigheid van dit alTeun-Jan Tabak les is dat we nu, ieder voor zich, ervaren Voorzitter Stichting 4 heid mei Beverwij k wat inperking van vrij betekent. Teun-Jan Tabak Voorzitter Stichting 4 mei Beverwijk

Tenzij de voorschriften van de Rijksoverheid veranderen, kan iedereen de (oorlogs)graven bezoeken.

Proclamatie van de gemeente Beverwijk op 7 mei 1945. (Beeldbank Museum Kennemerland)

Uitgelaten kinderen op de rijbaan in de Breestraat op de dag dat ook Beverwijk werd bevrijd: 8 mei 1945. (Beeldbank Museum Beverwijk)

Colofon Colofon

Uitgelaten kinderen op de rijbaan in de Breestraat op de dag dat ook Beverwijk werd bevrijd: 8 mei 1945. (Beeldbank Museum Beverwijk)

Deze herdenkingskrant is een uitgave van de Stichting 4 mei Beverwijk ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding.

Begraafplaats Duinrust open op 4 mei, Begraafplaats Duinrust open op 4 mei, géén herdenkingen géén herdenkingen Begraafplaats Duinrust aan de Bankenlaan 174 in Beverwijk is tijdens de Dodenherdenking op 4 mei voor het publiek geopend van 10.00 Begraafplaats Duinrust aan de Bankenlaan 174 – 21.00 uur. Een uur langer dan gebruikelijk. Er in Beverwijk is tijdens de Dodenherdenking zijn géén herdenkingen. op 4 mei voor het publiek geopend van 10.00 – 21.00 uur. Een uur langer dan gebruikelijk. Er Tenzij de voorschriften van de Rijksoverheid veranzijn géén herdenkingen. deren, kan iedereen de (oorlogs)graven bezoeken.

Proclamatie van de gemeente Beverwijk op 7 mei 1945. (Beeldbank Museum Kennemerland)

Zo lang maar de voorschriften worden nageleefd: niet in groepen lopen, andere halve meter afstand van elkaar houden. Zo lang maar de voorschriften worden nageleefd: niet in groepen lopen, andere halve meter afstand Op de begraafplaats hangen de vlaggen half stok. van elkaar houden. Bij de oorlogsgraven staan vazen met witte chrysanten. Aan het begin van de avond branden er Op de begraafplaats hangen de vlaggen half stok. fakkels. Ga voor actuele informatie naar www.beBij de oorlogsgraven staan vazen met witte chrygraafplaatsduinrust.nl santen. Aan het begin van de avond branden er fakkels. Ga voor actuele informatie naar www.begraafplaatsduinrust.nl

Deze herdenkingskrant is een uitgave van de Stichting 4 mei Teksten: Beverwij k ter(burgemeester gelegenheid van Beverwij 75 jaar bevrij ding. Martijn Smit k), Wim Spruit (secretaris Stichting 4 mei Beverwijk), Teun-Jan Tabak (voorzitter Stichting 4 Teksten: mei Beverwijk) Martijn Smit (burgemeester van Beverwijk), Wim Spruit (secretaris Stichting mei Beverwijk), Teun-Jan Tabak (voorzitter Stichting 4 Met dank4aan: mei k) MarkBeverwij Haije, Beeldbank Museum Kennemerland, Janet Kleiberg, Jan van der Linden, Wim Moonen, Noord-Hollands Archief, Met dank aan: Ali & Cor Smit-Cara, Stichting Werkgroep Oud-Castricum Mark Haije, Beeldbank Museum Kennemerland, Janet Kleiberg, Jan van der Linden, Wim Moonen, Noord-Hollands Archief, Reacties: Ali & Cor Smit-Cara, Stichting Werkgroep16, Oud-Castricum Stichting 4 mei Beverwij k, Leliestraat 1943 LK Beverwijk (email: 4meibeverwijk@ziggo.nl - website: www.4meibeverwijk.nl) Reacties: Stichting 4 mei k, Leliestraat 16, 1943 LK Beverwijk Samenstelling enBeverwij eindredactie: (email: 4meibeverwijk@ziggo.nl - website: www.4meibeverwijk.nl) Wim Spruit Samenstelling en eindredactie: Opmaak en druk: Wim MDHSpruit Uitgeverij, Postbus 287, 7000 AG Doetinchem Opmaak en druk: Oplage: 20.000 ex. MDH Uitgeverij, Postbus 287, 7000 AG Doetinchem Verspreidingsgebied: Beverwijk en Wijk aan Zee Oplage: 20.000 ex. Alhoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld, kan Verspreidingsgebied: Beverwijk en Wijk aan Zee de Stichting 4 mei Beverwijk niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten. met de grootste zorg is samengesteld, kan Alhoewel deze uitgave de Stichting 4 mei Beverwijk nietStichting verantwoordelij 4 mei k gesteld worden April eventuele 2020 voor fouten. Beverwijk April 2020

Stichting 4 mei Beverwijk

SOLFAST-DUURZAAM montage - zonnepanelen

Voor elk dakelk dedak juiste systemen Voor deZonnepaneel juiste Zonnepaneel systemen wij zijnwij gespecialiseerd in het plaatsen van zijn gespecialiseerd in het plaatsen van zonnepanelen bij particulieren en bij grote zonnepanelen bij particulieren en bij grote organisaties. organisaties .

WIST U DAT WIJ Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan en OOK REPAREREN? wij komen dan langs om met u te bespreken

Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan en wij komen dan wat langsdeom met u te bespreken mogelijkheden zijn. wat de mogelijkheden zijn.

Info@solfast-vandiemen.nl

Info@solfast-vandiemen.nl 06-57443445 Beverwijk06-57443445 – Haarlem – Hillegom -Elsendorp Ebendorf ( Oostenrijk ) Beverwijk - Haarlem - Hillegom - Elsendorp Ebendorf (Oostenrijk) Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid | Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

EN * GR ATIS GOOEUTD SDOEK ZILVER P

ven de € 10,bij reparaties bo * Alleen geldig € 5,- per klant. .v. t.w ek do Max. 1 poets

KERKWEG 48 • HEEMSKERK • T. 0251 - 230 206 WWW.BEERSENKOMENJEWELS.NL

BEERSENKOMENJEWELS

T R O U W R I N G E N • G O U D • Z I LV E R • B R I L J A N T

Pagina 3 Pagina 3


De Centrale Volksbank (CVB) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en werd opgericht op 1 oktober 1920.

Al 100 jaar een vertrouwd gezicht in uw buurt

SB Groep Verzekeringen Parallelweg 2 1948NM Beverwijk T 0251-261050 E info@sbgroep.nl I www.sbgroep.nl

Kumaro, kozijnen voor Kumaro, het leven kozijnen voor het leven

Primera Beverhof • Beverhof 6 • 1941 EC Beverwijk • Tel. 0251 - 21 07 79

Uw Dak is ons vak Valent dakbedekkingen

0653 389 687

KUNSTSTOF KOZIJNEN

KUNSTSTOF KOZIJNEN DEUREN DEUREN DAKKAPELLEN DAKKAPELLEN KUNSTSTOF KOZIJNEN TERRASOVERKAPPINGEN TERRASOVERKAPPINGEN

KUNSTSTOF KOZIJN DEUREN DEUREN DAKKAPELLEN Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109 www.kumarokozijnen.nl DAKKAPELLEN Maxwellstraat 1, IJmuiden, TERRASOVERKAPPIN Tel. 0255 - TERRASOVERKAPPINGEN 512 109 Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109 www.kumarokozijnen.nl Maxwellstraat 1, IJmuiden, Tel. 0255 - 512 109

www.kumarokozijn


www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

Beth Hachaïm Huis van het leven Beth Hachaïm Huis van het leven www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

Met de groei van de Joodse gemeenschap in Beverwijk ontstond de behoefte aan een eigen begraafplaats. Op 12 september 1809 werd er voor dat doel een stuk grond aangekocht aan de Kuikensweg. Dit werd ingericht als een begraafplaats, of zoals de Joden het noemen, Beth Hachaïm, Huis van het leven.

deraan doden De Tweede maakte een abrupt einde aan ontstond deze Rustplaats Met de groeiWereldoorlog van de Joodse gemeenschap in Beverwijk de behoefte een eigen begraafplaats. De rustplaats doden neemt in de Joodse godsdienst een begraafplaats. Op 1809 last van NSB-burgemeester J.B.stuk van GrunsOp 12 september werd er voor dat doel een grond aangekocht aan der de Kuikensweg. bijzondere plaats in. Het graf gezien als een tijdelijk huis, venwerd werdingericht de begraafplaats op 9 novemberof1943 gesloten. Een Dit als een begraafplaats, zoals de Joden het noemen, Beth Hachaïm, Huiswordt van het leven. zinloze actie, omdat vanaf 25 maart 1942 alle Joodse inwoners waarin de overledene wacht op zijn wederopstanding. Naast de De Tweede Wereldoorlog maaktenaar eenAmsterdam. abrupt einde aan deze familienaamder en doden de persoonlijke gegevens, wordt verwezen naar gedwongen waren te evacueren Slechts wei- Rustplaats rustplaats der neemt in de godsdienst een begraafplaats. lastbevrijding van NSB-burgemeester J.B.Beverwijk. van Grunsde afstamming vandoden de overledene. De Joodse meeste zerken vertonen nigen keerden Op na de in 1945 terug naar De De plaats in. Het graf wordtook gezien als een van tijdelijk huis, ven werd waren de begraafplaats op 9 november 1943 gesloten. Een bijzondere naast de Hebreeuwse opschriften de namen de overmeesten in Duitse concentratiekampen vermoord. deinoverledene zijn wederopstanding. de zinloze actie, omdat vanaf 25 maart 1942 alle Joodse inwoners waarin ledenen het Latijn. wacht Bij de op meesten wordt alleen hetNaast jaar van en de persoonlijke wordt verwezen gedwongen evacueren naar Amsterdam.midden Slechtsinweioverlijden vermeld. In de meestegegevens, gevallen volgens de Joodsenaar kaNieuwbouwwaren zorgdeteervoor dat de begraafplaats het familienaam de afstamming van de overledene. De meeste zerken vertonen nigen keerden na de bevrijding in 1945 terug naar Beverwijk. De Beverwijkse woongebied kwam te liggen. De gemeente Bever- lender. Bij een enkeling ook volgens de algemene tijdrekening. De naast de Hebreeuwse opschriften ook de namen van de overmeesten waren in Duitse concentratiekampen vermoord. wijk bood in ruil voor de grond een perceel aan op de Algeme- oudste zerk, helaas gebroken, dateert van 1848. ledenen in het Latijn. Bij de meesten wordt alleen het jaar van ne Begraafplaats Duinrust. Het Opperrabbinaat weigerde: een Elf zerken behoren tot de leden van de priesterstam Cohen. Deze Nieuwbouw zorgde ervoor dat de begraafplaats midden in het overlijden vermeld. In de meeste gevallen volgens de Joodse kaJoodse begraafplaats mag niet geruimd worden. Uiteindelijk zerken worden gesierd met twee zegenende handen: pink, ringBeverwijkse woongebied kwam te liggen. De gemeente Bever- lender. Bij een enkeling ook volgens de algemene tijdrekening. De kwam men in 1950 tot overeenstemming. Op een stuk grond van vinger, middel- en wijsvinger aaneengesloten omhoog gericht en wijk bood in ruil voor de grond een perceel aan op de Algeme- oudste zerk, helaas gebroken, dateert van 1848. 132 m2 werden 52 graven aangelegd. Er waren twee graven ge- de duimen naar binnengericht. Twee zerken zijn van het geslacht ne Begraafplaats Duinrust. Het Opperrabbinaat weigerde: een Elf zerken behoren tot de leden van de priesterstam Cohen. Deze reserveerd voor de stoffelijke overschotten en grafstenen waar- van Aäron, aartsvader van alle priesters. Deze hebben een afJoodse begraafplaats mag niet geruimd worden. Uiteindelijk zerken worden gesierd met twee zegenende handen: pink, ringvan niet meer kon worden nagegaan tot welk graf zij behoorden. beelding van een kan en en kom. Het gebruik van het Hebreeuws kwam men in 1950 tot overeenstemming. Op een stuk grond van vinger, middel- en wijsvinger aaneengesloten omhoog gericht en Het Opperrabbinaat hield toezicht op het herbegraven. Op het in samenhang met Nederlandse opschriften doet enige assimi132 m2 werden 52 graven aangelegd. Er waren twee graven ge- de duimen naar binnengericht. Twee zerken zijn van het geslacht terrein van de voormalige Joodse begraafplaats is een zwembad latie vermoeden tussen de Joodse en christelijke bevolking van reserveerd voor de stoffelijke overschotten en grafstenen waar- van Aäron, aartsvader van alle priesters. Deze hebben een afgebouwd. Op het joodse gedeelte van Duinrust staan 45 grafste- Beverwijk. van niet meer kon worden nagegaan tot welk graf zij behoorden. beelding van een kan en en kom. Het gebruik van het Hebreeuws nenOpperrabbinaat en liggen de resten van ongeveer doden. Op het in samenhang met Nederlandse opschriften doet enige assimiHet hield toezicht op honderd het herbegraven. terrein van de voormalige Joodse begraafplaats is een zwembad latie vermoeden tussen de Joodse en christelijke bevolking van gebouwd. Op het joodse gedeelte van Duinrust staan 45 grafste- Beverwijk. nen en liggen de resten van ongeveer honderd doden.

Steentjes op een Joods graf.

Steentjes als eerbetoon Bij Joodse graven worden steentjes gelegd, als een eerbetoon. Steentjes op een Joods graf. Géén bloemen. Er worden kleine steentjes gelegd, op en op elkaar. Stenen op stenen, die weer en wind kunnen doorstaan. Steentjes als eerbetoon Onvergankelijk als de liefde, eeuwig als het geloof. En als een Bij Joodse graven worden steentjes gelegd, als een eerbetoon. teken dat langs geweest bent. Het verwijderen van de steentjes is Géén bloemen. Er worden kleine steentjes gelegd, op en op schending van het graf. Binnen de wereldwijde Joodse gemeenelkaar. Stenen op stenen, die weer en wind kunnen doorstaan. schap zijn groepen die kaarsen branden in speciale houders op Onvergankelijk als de liefde, eeuwig als het geloof. En als een het graf. Sommigen planten een stukje gras op de graven. Moteken dat langs geweest bent. Het verwijderen van de steentjes is gen zij rusten in vrede en wachten op de verwezenlijking van de schending van het graf. Binnen de wereldwijde Joodse gemeenspreuk: ‘Ik open Uwer graven en laat U uit Uw graven verrijzen, schap zijn groepen die kaarsen branden in speciale houders op Mijn volk en voer U naar het land Israël’. het graf. Sommigen planten een stukje gras op de graven. Mogen zij rusten in vrede en wachten op de verwezenlijking van de spreuk: ‘Ik open Uwer graven en laat U uit Uw graven verrijzen, Mijn volk en voer U naar het land Israël’.

‘Station Beverwijk’ Foto-expositie ‘5 jaar bezetting in Beverwijk’ van Stadsdichter 2002 Janet Kleiberg ‘Station Beverwijk’ Foto-expositie ‘5 jaar bezetting in Beverwijk’ In de aanloop naar de Dodenherdenking en ‘75 jaar bevrijding’ organiseert de Stichting 4 mei Beverwijk een foto-expositie in het Stadhuis op het Stationsplein.

van Stadsdichter De trein schuift uit het2002 tunnellicht de avond in en remtKleiberg schurend tot het vals t.l. van het perron Janet

Altijd gluurt de wind op dit station aan alleschuift kantenuit open verlaten.de avond in De trein het en tunnellicht en remt schurend tot het vals t.l. van het perron ‘k Stap huiverend schik mijn jas en kraag Altijd gluurt de windenop dit station en spoed me langs aan alle kanten opende entrappen verlaten.naar omlaag naar ’t busstation dat even naakt en onbeschut van regen mijmijn wacht. ‘kglanzend Stap huiverend en op schik jas en kraag en spoed me langs de trappen naar omlaag Mijn’tblik springt langs het kleine naar busstation dat even naakt monument en onbeschut van hen die ‘bestemming onbekend’ glanzend vanmet regen op mij wacht. ooit zijn vertrokken met de laatste trein maar hier nooit meer zijn. Mijn blik springt langs teruggekomen het kleine monument van hen die met ‘bestemming onbekend’ Hoe vaak ben ik vertrokken en teruggekeerd ooit zijn vertrokken met de laatste trein jaar in, jaar uit, meer op ditteruggekomen station maar hier nooit zijn. Met kalm besef dat het nu is zoals ‘t moet zijn loopvaak ik naar bus, die net is op het plein. Hoe benmijn ik vertrokken engestopt teruggekeerd jaar in, jaar uit, op dit station Met kalm besef dat het nu is zoals ‘t moet zijn loop ik naar mijn bus, die net gestopt is op het plein.

In aanloop naar deuit Dodenherdenking en ‘75 jaar bevrijEr de is een keus gemaakt het privébezit van oud-stadsarchivaris ding’ organiseert deDe Stichting 4 is mei foto-exJan van der Linden. expositie opBeverwijk donderdageen 5 maart gepositie hetTeun-Jan StadhuisTabak op het(voorzitter Stationsplein. opend in door Stichting 4 mei Beverwijk), nadat ook burgemeester Martijn Smit de aanwezigen harEr is een keus gemaakt uit het privébezit van oud-stadsarchivaris telijkvan welkom heette. De expositie is op donderdag 5 maart geJan der Linden. opend door Teun-Jan Tabak (voorzitter Stichting 4 mei BeverDe foto’s, voorzien van een begeleidende tekst, vertellen hareen wijk), nadat ook burgemeester Martijn Smit de aanwezigen deel welkom van het verhaal telijk heette. van Beverwijk tijdens de periode 1939-1949. Foto’s van de meidagen, het ‘gewone leven’ tijdens de Tweede Wereldoorlog, het verzet, de bevrijding en Nederlands-Indië. De De foto’s, voorzien van een begeleidende tekst, vertellen een foto’s zijn teverhaal bezichtigen gedurende de openingstijden van het deel van het van Beverwijk tijdens de periode 1939-1949. stadhuis. enleven’ vrijdagtijdens van 09.00-16.00 Foto’s vanOp de maandag, meidagen, woensdag het ‘gewone de Tweede uur, op dinsdaghet van 09.00-12.30 uur en op van 09.00Wereldoorlog, verzet, de bevrijding en donderdag Nederlands-Indië. De 20.00 uur. Voor meer informatie: website 4meibeverwijk.nl foto’s zijn te bezichtigen gedurende de openingstijden van het stadhuis. Op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-16.00 uur, op dinsdag van 09.00-12.30 uur en op donderdag van 09.0020.00 uur. Voor meer informatie: website 4meibeverwijk.nl

Mary Duinmeijer-Bos (Stichting Herdenking Deportaties 1944) en stadshistoricus Jan van der Linden.

Mary Duinmeijer-Bos (Stichting Herdenking Deportaties 1944) en stadshistoricus Jan van der Linden.

Voor wie meer weten wil Voor wie meer weten wil Stichting 4 mei Beverwijk: Stichting Razzia 16 april 1944: Oorlogsslachtoffers IJmond: Veteranen: Stichting 4 mei Beverwijk: Gemeente Beverwijk: Stichting Razzia 16 april 1944: Nationaal Comité 4IJmond: en 5 mei: Oorlogsslachtoffers Tweede Wereldoorlog: Veteranen: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945: Gemeente Beverwijk: Verzetsmuseum: Nationaal Comité 4 en 5 mei: Oorlogsgravenstichting: Tweede Wereldoorlog: Instituut voor Oorlogs-, HolocaustNationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945: en Genocidestudies: Verzetsmuseum: Oorlogsgravenstichting: Joods Nederland: Instituut voor Oorlogs-, Holocausten Genocidestudies: Joods Nederland: Oranjevereniging Beverwijk: Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland: Oranjevereniging Beverwijk: Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland:

www.4meibeverwijk.nl www.razziabeverwijk.nl www.oorlogsslachtoffers.nl www.veteranendag.nl www.4meibeverwijk.nl www.beverwijk.nl www.razziabeverwijk.nl www.4en5mei.nl www.oorlogsslachtoffers.nl www.tweedewereldoorlog.nl www.veteranendag.nl www.bevrijdingsmuseum.nl www.beverwijk.nl www.verzetsmuseum.org www.4en5mei.nl www.oorlogsgravenstichting.org www.tweedewereldoorlog.nl www.bevrijdingsmuseum.nl www.niod.nl www.verzetsmuseum.org www.oorlogsgravenstichting.org www.joods.nl www.jonet.nl www.niod.nl www.nik.nl www.joods.nl www.joodsmonument.nl www.jonet.nl www.oranjevereniging-beverwijk.nl www.nik.nl www.joodsmonument.nl www.oranjebond.nl www.oranjevereniging-beverwijk.nl www.oranjebond.nl

BOOTCAMP voor alle niveau’s, en op meerdere locaties!

Burgemeester Martijn Smit spreekt voorafgaand aan de opening van de foto-expositie (Foto’s Leo Tillmans) Burgemeester Martijn Smit spreekt voorafgaand aan de opening van de foto-expositie (Foto’s Leo Tillmans)

V.l.n.r. de ‘lokale politici’ Carli Bilars-Don, Roderick Waijers en Kelly Uiterwijk.

V.l.n.r. de ‘lokale politici’ Carli Bilars-Don, Roderick Waijers en Kelly Uiterwijk.

V.l.n.r. Miep de Wildt-van Overmeeren, Frans van der Hoff, Annie Beliën en Sonja Elfrink.

V.l.n.r. Miep de Wildt-van Overmeeren, Frans van der Hoff, Annie Beliën en Sonja Elfrink.

Duitse militairen verlaten Beverwijk, ook met paard en wagen. (Foto mevr. Sauer-Oosterom)

Vanaf

€ 6,-

Duitse militairen verlaten Beverwijk, ook met paard en wagen. (Foto mevr. Sauer-Oosterom)

OOK MEEDOEN?

S I T A GR FLES PROE

per les

Neem contact op met David van Personal Progress. Kijk op personal-progress.nl of bel 06-14539664 voor meer informatie!

David

Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Pagina 5

Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Pagina 5


EHBO is onze passie Schalkoort Training & Advies biedt EHBO en BHV trainingen in de breedste zin van het woord. Sinds september mogen wij ons Excellent Partner van het Rode Kruis noemen, daar zijn we erg trots op.

Hebt u geen tijd om een volledige EHBO cursus te volgen, maar wilt u wel weten wat te doen bij voorkomende situaties? Wij verzorgen ook een workshop op maat.

Wat we kunnen verzorgen zijn o.a.: BHV opleiding of herhaling, EHBO met reanimatie en AED gebruik, EHBO bij sportletsels, EHBO baby & kind, EHBO senioren, EHBO bij water- of duikongevallen, wandelletsels, EH bij Drank en Drugs en EHBO workshops op maat.

Het is mogelijk om een EHBO workshop als onderdeel van een teambuildingsdag voor uw personeel te organiseren. Leuk om dit dan te combineren met een ( outdoor) activiteit of lunch of diner!

De BHV trainingen kunnen wij ook voor uw bedrijf op maat maken, dan behandelen wij de onderwerpen die u wilt weten of die voor uw bedrijf n.a.v. de RI & E belangrijk zijn. Ook bieden wij de brand en ontruimingsmodule aan, deze wordt verzorgd door ervaren brandinstructeurs.

Hopman ERA Makelaars Castricum Torenstraat 2a, 1901 ED Castricum 0251 - 65 77 00 castricum@hopmanmakelaars.nl

Wilt u meer weten: bel of mail mij: Louise Schalkoort 06-29437224 of louise@schalkoort.net. Er wordt aan een nieuwe website gewerkt! www.schalkoort-advies.nl

De trainingen worden bij ons op locatie, in company bij u in het bedrijf of in kleine groepen bij de cursisten thuis gegeven.

Sportcafé de Walvis wenst iedereen een gezellige

Onze instructeurs zijn ervaren en enthousiast en hebben vaak ook ervaring uit de praktijk. De trainingen zijn interactief, laagdrempelig en worden met een tikkeltje humor gegeven. Het accent ligt op het doen….

Koningsdag!

Louise@schalkoort-advies.nl • www.schalkoort-advies.nl Molenweide 38 • 1902 CH Castricum • 06 29 43 72 24

CODE ORANJE

KONING, KONING, KEIZER, KEIZER, ADMIRAAL.. ADMIRAAL..

Leven zonder spanning? Je moet er niet aan denken!

WIJCKER WIJCKER KENNEN KENNEN WE WE ALLEMAAL! ALLEMAAL!

Blom Elektrotechniek en BlomPlus in Beverwijk houden in ieder geval wel van spanning. Want alles wordt elektrisch! En wat word jij? Bij ons ben je direct welkom als

elektromonteur Mooi werk, vaak bijzondere projecten. wijckerinfra.nl wijckerinfra.nl

wijckergroen.nl wijckergroen.nl

tegelhandelbeverwijk.nl tegelhandelbeverwijk.nl

WIL WILLEM LEM GEF EL GEF ICITEE RD ELIC ITEE RD

Adv5.0.indd 1

21-3-2018 23:53:45

Adv5.0.indd 1

21-3-2018 23:53:45

Oók interessant: stageplaatsen met toekomst. Bij ons verdien je direct én je krijgt baangarantie. We zijn erkend en ook perfect als opleider. Meer info: blomelektrotechniek.nl en blomplus.nl of kom langs in Beverwijk op Wijkermeerweg 25, 088-3920000. info@blomelektrotechniek.nl


www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

Joods Namenmonument op begraafplaats Duinrust Joods Namenmonument op begraafplaats Duinrust www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

Beverwijk krijgt een Joods Namenmonument. Ter nagedachtenis aan de 96 Joodse inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee, die slachtoffer zijn geworden van de Jodenvervolging, wordt in het najaar van 2020 een monument geplaatst Beverwijk krijgt een JoodsDaarop Namenmonument. Ter van nageop begraafplaats Duinrust. staan de namen 96 dachtenis aan de 96 Joodse inwoners van Beverwijk en Wijk mannen, vrouwen en kinderen en de letters N.N.: Nomen aan Zee, die slachtoffer zijn geworden van de JodenvervolNescio, voor de onbekende slachtoffers. ging, wordt in het najaar van 2020 een monument geplaatst op begraafplaats Duinrust. Daarop staan de namen van 96 Het monument zal worden onthuld door rabbijn Shmuel Spiero mannen, vrouwen en kinderen en de letters N.N.: Nomen en burgemeester Martijn Smit. Het monument is er gekomen op Nescio, voor de onbekende slachtoffers. initiatief van stadshistoricus Jan van der Linden en de beheerder van de begraafplaats Mark Haije. Samen met Jacky de Vries en Het monument zal worden onthuld door rabbijn Shmuel Spiero Wim Spruit vormen zij de Werkgroep Joods Namenmonument en burgemeester Martijn Smit. Het monument is er gekomen op Beverwijk, van deJan Stichting mei Beverwijk. initiatief vanonderdeel stadshistoricus van der4 Linden en de beheerder

van de begraafplaats Mark Haije. Samen met Jacky de Vries en Het namenmonument een plek vóór de Namenmonument Joodse graven op Wim Spruit vormen zij krijgt de Werkgroep Joods Duinrust. Het is een van corten stalen plaat, waarop roestvrij stalen Beverwijk, onderdeel de Stichting 4 mei Beverwijk. platen zijn aangebracht, met daarop de namen. Er tegenover staan twee banken. Het Joods Namenmonument is ergraven gekomen Het namenmonument krijgt een plek vóór de Joodse op dankzij subsidie vancorten de gemeente Beverwijk. Eerder was stalen gekoDuinrust. Het is een stalen plaat, waarop roestvrij zen voor onthulling op maart, de omdat op deze datum in platen zijneen aangebracht, met25daarop namen. Er tegenover 1942 twee de bezetter begon met het deporteren van Beverwijkse Jostaan banken. Het Joods Namenmonument is er gekomen den naar Amsterdam. Door de coronacrisis is besloten de onthuldankzij subsidie van de gemeente Beverwijk. Eerder was gekolingvoor uit teeen stellen tot nadere zen onthulling op datum. 25 maart, omdat op deze datum in 1942 de bezetter begon met het deporteren van Beverwijkse JoJan van der Linden zal bij de onthulling een toespraak den naar Amsterdam. Door de coronacrisis is besloten de houden onthulover Beverwijk, na datum. de onthulling spreken burgemeester ling uitJoods te stellen tot nadere Smit en rabbijn Spiero. Muzikaal wordt de bijeenkomst opgeluisterdvan door deLinden Wijk aan musicus David van Aalderen. Zie Jan der zal Zeese bij de onthulling een toespraak houden voorJoods meer informatie website 4meibeverwijk.nl over Beverwijk,dena de onthulling spreken burgemeester Smit en rabbijn Spiero. Muzikaal wordt de bijeenkomst opgeluisSynagoge terd door de Wijk aan Zeese musicus David van Aalderen. Zie De Joodse gemeenschap in Beverwijk kreeg in 1809 een officiële voor meer informatie de website 4meibeverwijk.nl status. De gemeente – in dat jaar telde die 68 Joden – kocht een eigen begraafplaats aan de Kruiskrocht langs de Kuikensweg en Synagoge in 1810 werd het gebouw Spes Mea Deus aan Breestraat aanDe Joodse gemeenschap in Beverwijk kreeg inde 1809 een officiële gekocht ingericht –als Rond verkeerde deeen Jostatus. Deen gemeente in synagoge. dat jaar telde die1815 68 Joden – kocht den in grote (financiële) problemen en slonk het aantal leden. eigen begraafplaats aan de Kruiskrocht langs de KuikenswegEen en bloeide Spes de gemeenschap ende werd met subsidie inkwart 1810eeuw werdlater het gebouw Mea Deus aan Breestraat aanvan de gemeente Beverwijk in 1864 een1815 nieuwe synagoge gegekocht en ingericht als synagoge. Rond verkeerde de Jobouwd, kon(financiële) de begraafplaats worden uitgebreid en werd negen den in grote problemen en slonk het aantal leden. Een jaar later een nieuwe Joodse school gebouwd. Rond 1900 telde kwart eeuw later bloeide de gemeenschap en werd met subsidie de Joodse gemeenschap 130 van de gemeente Beverwijk inleden. 1864 een nieuwe synagoge gebouwd, kon de begraafplaats worden uitgebreid en werd negen jaar later een nieuwe Joodse school gebouwd. Rond 1900 telde de Joodse gemeenschap 130 leden.

Vanaf 1920 nam het aantal Joodse Beverwijkers gestaag af, mede omdat in Velsen een bloeiende gemeente ontstond. AntiJoodse maatregelen van de bezetter in de Tweede Wereldoorlog leidden er toe dat vanaf 25 maart 1942 de Joods stadsgenoten Vanaf 1920 namom hetteaantal Joodse gestaag af, het bevel kregen verhuizen naar Beverwijkers Amsterdam. Daarna werd mede omdat in Velsen een bloeiende gemeente ontstond. Antizij gedeporteerd naar Westerbork en vermoord in de concentraJoodse maatregelen van de bezetter in de Tweede Wereldoorlog tiekampen in Oost-Europa. Enkele tientallen ontsnapten aan de leidden er toe dat vanaf 25 maart 1942 de Joods stadsgenoten deportatie, omdat zij konden onderduiken. Van de gedeporteerhet bevel kregen om te verhuizen naar Amsterdam. Daarna werd den keerden ongeveer dertig personen terug. zij gedeporteerd naar Westerbork en vermoord in de concentratiekampen in Oost-Europa. Enkele tientallen ontsnapten aan de Het interieur van de synagoge werd door de bezetters vernield. deportatie, omdat zij konden onderduiken. Van de gedeporteerHet gebouw is in 1947 verkocht – de gemeente sloot zich aan den keerden ongeveer dertig personen terug. bij die in Haarlem – en later afgebroken. In 1951 werd de Joodse begraafplaats ontruimd en werden stoffelijke restenvernield. overgeHet interieur van de synagoge werdde door de bezetters bracht naar een gedeelte–op Duinrust. De Het gebouw is inspeciaal 1947 verkocht debegraafplaats gemeente sloot zich aan gemeente Beverwijk zorg voor deze bijzondere rustplaats. bij die in Haarlem – endraagt later afgebroken. In 1951 werd de Joodse begraafplaats ontruimd en werden de stoffelijke resten overgebracht naar een speciaal gedeelte op begraafplaats Duinrust. De gemeente Beverwijk draagt zorg voor deze bijzondere rustplaats.

In november 1997 werd, bij de plaats waar de synagoge in de Breestraat stond, een gedenkteken onthuld. Het gedenkteken is een ontwerp van Beverwijker Han Lokhorst. (Foto Jan van der Linden

In november 1997 werd, bij de plaats waar de synagoge in de Breestraat stond, een gedenkteken onthuld. Het gedenkteken is een ontwerp van Beverwijker Han Lokhorst. (Foto Jan van der Linden

De synagoge in de Breestraat, derde pand van links. (Foto Museum Kennemerland) In Wijk aan Zee werd omstreeks 1885 de Stichting Herstellings- en Vacantieoord voor Israëlitische Kinderen opgericht. In de jaren ‘30 van de vorige eeuw kreeg het gebouw de naam Joodsche Zee- en Bosch Kolonie. Ook na de oorlog brachten veel Joodse kinderen hun vakantie door in Wijk aan Zee. Inmiddels is het pand een woonhuis. In(Foto Wijk Museum aan Zee werd omstreeks 1885 de Stichting Herstellings- en Vacantieoord voor Israëlitische Kennemerland) Kinderen opgericht. In de jaren ‘30 van de vorige eeuw kreeg het gebouw de naam Joodsche Zee- en Bosch Kolonie. Ook na de oorlog brachten veel Joodse kinderen hun vakantie door in Wijk aan Zee. Inmiddels is het pand een woonhuis. (Foto Museum Kennemerland)

De synagoge in de Breestraat, derde pand van links. (Foto Museum Kennemerland)

Rabbijn Shmuel Spiero. (Foto N.I.K.) Rabbijn Shmuel Spiero. (Foto N.I.K.)

Koningsdag:

PORTAL-----------Dat past inderdaad niet lekker..Maak er dan maar van: De Joodse graven op begraafplaats Duinrust. Er staan 45 grafstenen. Het aantal doden dat er ligt begraven, is vermoedelijk meer dan honderd. (Foto Jan van der Linden) De Joodse graven op begraafplaats Duinrust. Er staan 45 grafstenen. Het aantal doden dat er ligt begraven, is vermoedelijk meer dan honderd. (Foto Jan van der Linden)

VOEL JE DE KONING TE RIJK! Kinderen tot en met 18 jaar gratis lid

Thuis met de lekkerste Tompouce Alleen op bestel ing! Ophalen van 9.00-11.30

Kibboets Beverwijk in Velsen-Noord. Op deze plek aan de oude Gildenlaan, tussen 1938-begin ’40. (Foto Museum Kennemerland) Kibboets Beverwijk in Velsen-Noord. Op deze plek aan de oude Gildenlaan, tussen 1938-begin ’40. (Foto Museum Kennemerland)

Bestel en: webshop.bakkerijschoone.nl Koningsdag:

Thuis met de lekkerste Tompouce Alleen op bestelling! Ophalen van 9.00-11.30

Bestellen: Bestellen: bel, komwebshop.bakkerijschoone.nl langs of webshop.bakkerijschoone.nl

www.veenshouthandel.nl



Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Spoorsingel 9 (Marlo Terrein) | 1947 LA Beverwijk webshop.bakkerijschoone.nl T: 0251-226899 | webshop.bakkerijschoone.nl Pagina 7

Pagina 7


BIJ 4 4 HOOGLANDE HOOGLANDE BIJ BIJ Burgemeester 4 HOOGLANDE Mooijstraat 29 Castr

Verkoop, reparatie en onderhoud. Burgemeester Mooijstraat 29 Castri Bij inlevering van dez Burgemeester Mooijstraat 29 Castri 1 GRATIS GRILWORST

1 GRATIS GRATIS GRILWORST GRILWORST Geopend 1 1 GRATIS 1 GRILWORST dinsdag t/m vrijdag van 1 GRILWORST GRATIS GRILWORST GRILWORST GRATIS 1 GRATIS GRATIS 1 GRILWORST BIJ 4 HOOGLANDERBURGERS 1 GRATIS GRILWORST 1 GRATIS1GRILWORST BIJ 4 09:00 uur - 18:00 uur. GRATIS GRILWORST 4 HOOGLANDERBURGERS HOOGLANDERBURGERS 1BIJ GRATIS GRILWORST BIJ 4 HOOGLANDERBURGERS HOOGLANDERBURGERS Burgemeester Mooijstraat 29 Castricum 0251652430 Zaterdag van 0:900 - 17:00. 4 BIJ 44 HOOGLANDERBURGERS HOOGLANDERBURGERS GRATIS GRILWORST Burgemeester Mooijstraat 29 Bij inlevering vanCastricum deze bon0251652430 11BIJ GRATIS GRILWORST BIJ BIJ 4 HOOGLANDERBURGERS BIJ 4 HOOGLANDERBURGERS Burgemeester Mooijstraat 29 Castricum 0251652430 1 GRATIS GRILWORST BIJ 4 40251652430 HOOGLANDERBURGERS 14 GRATIS GRATIS GRILWORST HOOGLANDERBURGERS Burgemeester BIJ Mooijstraat 29 Castricum BIJ HOOGLANDERBURGERS 1 GRILWORST Burgemeester Mooijstraat 29 Burgemeester Mooijstraat 29 Castricum 0251652430 Bij inlevering vanCastricum deze bon0251652430 1 GRATIS GRILWORST Burgemeester Mooijstraat 29 Burgemeester Mooijstraat 29 Castricum 0251652430 Bij inlevering vanCastricum deze bon0251652430 BIJ 4 HOOGLANDERBURGERS HOOGLANDERBURGERS inlevering van deze bon Verkoop, reparatie en onderhoud. Burg. Mooijstraat 24 te Castricum Burgemeester Mooijstraat 29 Bij Castricum 0251652430 BIJ BIJ 4 4 HOOGLANDERBURGERS BIJ 4 HOOGLANDERBURGERS BIJ 4 HOOGLANDERBURGERS www.Pilkesfietsen.nl Bij inlevering van deze bon BIJ Burgemeester 4 HOOGLANDERBURGERS Mooijstraat 29 Castricum 0251652430 Burgemeester Mooijstraat 29 Castricum 0251652430 Burgemeester Mooijstraat 29 Castricum 0251652430 Burgemeester Mooijstraat 29 Castricum 0251652430

Burgemeester Mooijstraat 29 Castricum 0251652430 Burgemeester Mooijstraat 29 Castricum 0251652430 Burgemeester Mooijstraat 29 Castricum 0251652430

Burgemeester Mooijstraat 29 Bij inlevering vanCastricum deze bon0251652430 Burgemeester Mooijstraat 29 Castricum 0251652430

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09:00 uur – 18:00 uur. Zaterdag van 09:00 uur – 17.00 uur.

opleidingen enBurg. Mooijstraat 24 te Castricum www.pilkesfietsen.nl massagetherapie 06-21685959 www.dogsinshape.nl

AL ONZE GERECHTEN WORDEN DAGELIJKS VERS BEREID IN EIGEN KEUKEN!

Realisatie MDH Uitgeverij Informaticaweg 2 7007 CP Doetinchem T 0314 - 36 11 30 E info@mdh-uitgeverij.nl I www.mdh-uitgeverij.nl

Colofon:

Wij bezorgen ’s middags en ’s avonds maaltijden in:

Druk: Janssen Pers Verspreiding Axender T 030 - 755 69 30 E kwaliteitsbeheer@axender.nl I www.axender.nl

Beverwijk • Heemskerk • Castricum Uitgeest • Akersloot • Wijk aan Zee Velsen-Noord Wij bezorgen alleen ’s avonds in: IJmuiden • Velserbroek Santpoort • Driehuis Website. www.handgraafmaaltijden.nl Tel. 0251 22 76 93 Email. info@handgraafmaaltijden.nl

Fietsenwinkel van Doorn Beverwijk Fietsenwinkel van Doorn Beverwijk

Sanitair · Gas · Water · CV · Zinkwerk 06 34 266 357

·

aardenburgthijs@gmail.com

Heeft uu ook ook zo’n zo’n zin zin om omweer weerlekker lekker tete Heeft genieten van van het het fietsen fietsen en en het het mooie mooie genieten weer?BijBijFietsenwinkel Fietsenwinkelvan vanDoorn Doornhebben hebben weer? wijeen eengroot grootaanbod aanbodvan vanverschillende verschillende wij (elektrische)fietsen fietsenvan vandedebeste bestemerken, merken, (elektrische) nieuwen en2de 2dehands. hands.Kom Komlangs langsenen ervaar nieuw ervaar het hetgemak gemakvan vaneen eenelektrische elektrischefiets fietszelf! zelf! Weet Weetuuook ookdat datwij wijinindedewerkplaats werkplaatswerken werken zonder zonderafspraak afspraaken endat dat90 90procent procentvan vandede reparaties dezelfdedag dagnog nog klaar reparaties dezelfde klaar zijn?zijn? Voor Voor het vervangen band hebben het vervangen van van eeneen band hebben wij wij zelfs snelste service de regio zelfs de de snelste service van van de regio (vaak (vaak direct, meestal binnen 2 uur) en met direct, meestal binnen 2 uur) en met drie

vestigingen in Beverwijk, Heemskerk en drie vestigingen in Beverwijk, Heemskerk Velserbroek zitten wijwij altijd en Velserbroek zitten altijddicht dicht in in de buurt. Wij Wij zien zienu ugraag graag in één van onze buurt. in één van onze winwinkels kijkt u ookeens eensop oponze onze website: kels en en kijkt u ook www.fietsenwinkelvandoorn.nl! www.fietsenwinkelvandoorn.nl!

Opmerkingen:<br />Vast: Ja Bijzonderheden: Ok Opmerkingen:<br />onder het log plaatsen: Respectvol, betrokken en met hart en ziel. Snel een gezonde maaltijd op tafel? - Voor elk budget een uitvaart

Elke dag, 15 maaltijden vers- bereid in eigen keuken. Elke uitvaart is uniek

- Kosteloos voorgesprek - Ongeacht uw lidmaatschap of verzekering

06 432 794 74

Plantage 140, Beverwijk.

Dag en nacht bereikbaar www.warnaaruitvaartverzorging.nl

de 2regels in een vet lettertype aub. ------------

Snel een gezonde maaltijd op tafel? Elke dag, 15 maaltijden vers bereid in eigen keuken. Plantage 140, Beverwijk


www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

Oorlog & Bevrijding Oorlog & Bevrijding www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

De bezetters verlaten Beverwijk en gaan, onder geallieerde begeleiding op weg naar huis in Duitsland. De foto is genomen op de Velserweg ter hoogte van huize Akerendam. (Fotograaf: mevr. Sauer-Oosterom)

OORLOG OORLOG

De Duitse troepen hebben gecapituleerd en keren huiswaarts richting de Afsluitdijk. De Duitse colonne bevindt zich hier op de Velserweg, nabij het station. De foto is vermoedelijk gemaakt vanaf Hotel Bellevue. Het grasveld op de achtergrond is nu de stationsvijver op de Halve Maan. Rechts ligt huize Akerendam. De Duitse troepen hebben gecapituleerd en keren huiswaarts richting de Afsluitdijk. De Duitse colonne bevindt zich hier op de Velserweg, nabij het station. De foto is vermoedelijk gemaakt vanaf Hotel Bellevue. Het grasveld op de achtergrond is nu de stationsvijver op de Halve Maan. Rechts ligt huize Akerendam.

De aftocht van Duitse militairen op de Alkmaarseweg, bij de Hoflanderweg in Beverwijk.

Leden van het Nederlandse verzet, de Binnenlandse Strijdkrachten, staan hier na de bevrijding opgesteld in de Breestraat voor het stadhuis.

Mei 1945. Een tank van het geallieerde leger, vermoedelijk Canadees, op de Breestraat in de bocht naar de Alkmaarseweg. Het is een zogenoemde vlegeltank om een veilig pad door een mijnenveld te maken. Waarschijnlijk een Crab. (Fotograaf: Gerard Hergarden)

Een rij huizen in de Dierluststraat na een bombardement op donderdag 3 oktober 1940. De straat werd getroffen door een brisantbom, die een Engelse vlieger boven deze wijk liet vallen. Het pand aan het einde van de straat staat aan de Kerkstraat, hoek Alkmaarsweg.

Leden van het Nederlandse verzet, de Binnenlandse Strijdkrachten, staan hier na de bevrijding opgesteld in de Breestraat voor het stadhuis.

Mei 1945. Een tank van het geallieerde leger, vermoedelijk Canadees, op de Breestraat in de bocht naar de Alkmaarseweg. Het is een zogenoemde vlegeltank om een veilig pad door een mijnenveld te maken. Waarschijnlijk een Crab. (Fotograaf: Gerard Hergarden)

De bezetters verlaten Beverwijk en gaan, onder geallieerde begeleiding op weg naar huis in Duitsland. De foto is genomen op de Velserweg ter hoogte van huize Akerendam. (Fotograaf: mevr. SauerOosterom)

In de hongerwinter in 1944 trokken mensen met handkarren naar de ‘noord’ (Kop van NoordHolland) om voedsel te kopen of te ruilen voor waardevolle goederen. Op deze foto zijn de mensen met volle karren weer op weg naar huis. De foto is genomen aan het begin van de Breestraat, nabij de Schans. In de hongerwinter in 1944 trokken mensen met handkarren naar de ‘noord’ (Kop van Noord-Holland) (Fotograaf: Gerard Hergarden) om voedsel te kopen of te ruilen voor waardevolle goederen. Op deze foto zijn de mensen met volle karren weer op weg naar huis. De foto is genomen aan het begin van de Breestraat, nabij de Schans. (Fotograaf: Gerard Hergarden)

De aftocht van Duitse militairen op de Alkmaarseweg, bij de Hoflanderweg in Beverwijk.

Een rij huizen in de Dierluststraat na een bombardement op donderdag 3 oktober 1940. De straat werd getroffen door een brisantbom, die een Engelse vlieger boven deze wijk liet vallen. Het pand aan het einde van de straat staat aan de Kerkstraat, hoek Alkmaarsweg.

De synagoge van de Joodse gemeenschap in Beverwijk aan de Breestraat 115. De foto is gemaakt op 31 augustus 1941, toen Koninginnedag, vanwege de verjaardag van koningin Wilhelmina. De synagoge van de Joodse gemeenschap in De synagoge is beklad met hakenkruizen en Beverwijk aan de Breestraat 115. De foto is gemaakt V-tekens. Na de Tweede Wereldoorlog vestigde op 31 augustus 1941, toen Koninginnedag, vanwege ondernemer F. Hergarden er een rubberfabriek. In de verjaardag van koningin Wilhelmina. oktober 1964 is het pand gesloopt. Op de plek is De synagoge is beklad met hakenkruizen en een ingang van winkelcentrum de Beverhof. V-tekens. Na de Tweede Wereldoorlog vestigde ondernemer F. Hergarden er een rubberfabriek. In oktober 1964 is het pand gesloopt. Op de plek is een Bronnen foto’s: Beeldbank Museumingang Kennemerland van winkelcentrum de Beverhof.

Beverwijk en Noord-Hollands Archief Haarlem

Bronnen foto’s: Beeldbank Museum Kennemerland Beverwijk en Noord-Hollands Archief Haarlem

Cor Smit: ‘Van een Duitser kreeg ik een reep, van de meester een tik’ Cor Smit (9 juli 1934), tot 2004 eigenaar van Elco Smit Wit-

kerij van de familie Niesten aan de Arendsweg 71. Toen kwam

Cor juli 1934), tot 2004 eigenaar van Elco Smit Witéén Smit zoon,(9Joop. goed aan de Boeweg in Beverwijk, is geboren in VelsenNoord. Zij n ouders Dirk Smit en Heintje Cor werkte als uitvoerend monteur bij VanLubbers Vuuren, hadden eerst aannog de één zoon, Joop. Florastraat, later gevestigd aan de Wijk aan Duinerweg in Beverwijk. Daarna werkte hij vijf jaar als servicevertegenwoordiger bij Cor werkte uitvoerend monteur Vuuren, aan de Hoover (eenalsAmerikaanse fabrikantbijinVan witgoed) eneerst vanaf 1963 Florastraat, later gevestigd aan de Hij Wijkbegon aan Duinerweg Beverwerd hij zelfstandig ondernemer. een eigeninbedrij fje wij Daarnaen werkte hij vijin f jaar als servicevertegenwoordiger bij in k. verkoop reparaties witgoed in de serre van zijn woning Hoover (een Amerikaanse fabrikant engoederen vanaf 1963 aan de Rij vordtlaan 17 in Beverwij k. in Hijwitgoed) sloeg zijn op werd zelfstandig begon een eigen bedrijfje in eenhij garage en op ondernemer. 24 juli huurdeHij hij de voormalige banketbakin verkoop en reparaties in witgoed in de serre van zijn woning aan de Rijvordtlaan 17 in Beverwijk. Hij sloeg zijn goederen op in een garage en op 24 juli huurde hij de voormalige banketbak-

kerij van de familie Niesten aan de Arendsweg 71. Toen kwam in een naaiatelier. zijn vrouw Alie (Alida Maria Cana, 5 augustus 1936, Beverwijk) ook in de zaak. Totkwam aan haar k opde 20overkant juni 1958erbij werkte ze Enkele jaren later het huwelij pand aan , voorin eeninnaaiatelier. heen gebruik bij kapper Seelemeijer. In december 1976 pakten Alie en Cor de kans van hun leven: zij kochten de voormalige Enkele jarenaan later het49. pand aan de overkant erbij,openvoorVivo-winkel dekwam Boeweg Op 10 maart een jaar later heen gebruik kapperInSeelemeij er. In de december de deinwinkel zijnbijdeuren. 2004 namen kinderen1976 Milcopaken ten Alie en Cor deenkans hun leven: zij kochten Debora (Debbie) haarvan echtgenoot Martin Schoode devoormalige zaak over. Vivo-winkel degeboren Boewegaan 49. de OpWij 10kerstraatweg maart een jaar163, latertegenopenCor Smit: ‘Ikaan ben de dedewinkel zijn deuren. In 2004begon. namenMij de kinderen Milco en over plek waar bakker Winkel n opa en oma SmitDebora (Debbie) en haar echtgenoot Martin Schoo de zaak over. Cor Smit: ‘Ik ben geboren aan de Wijkerstraatweg 163, tegenover de plek waar bakker Winkel begon. Mijn opa en oma Smit-

n vrouw Alie (Alida Maria Cana, 5 augustus 1936, goed aan de Boeweg in een Beverwij k, is geborenkreeg in VelsenCor Smit: ‘Van Duitser ik zijeen reep, van de meester eenBeverwij tik’k) Noord. Zijn ouders Dirk Smit en Heintje Lubbers hadden nog ook in de zaak. Tot aan haar huwelijk op 20 juni 1958 werkte ze

Uw lokale partner voor alle Oranje Kruis In samenwerkingsverband kan ik trainingen LeEerste Hulp trainingen op locatie vensreddende Handelingen (LEH) en Code 95 EHBO voor u verzorgen. Een zeer gemotiveerde (herhaling en/of Engelstalig ook mogelijk). instructeur die uw cursisten bijschoolt volgens Wilt u een workshop Reanimatie & de laatste richtlijnen, op een actieve en prettige AED, een workshop Eerste Hulp aan manier voor de cursist.

Tijdens zijn militaire dienst was Cor soldaat eerste klasse bij de Koninklijke Luchtmacht. Cor en Alie Smit-Cana Hij begon in de Snijderskazerne in Nijmegen en eindigde trouwden op 20 juni 1958. in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Tijdens zijn militaire dienst was Cor soldaat eerste klasse bij de Koninklijke Luchtmacht. en Alie Smit-Cana Stam woonden in Nauerna de dijk. Maar opa Cor Cor koos er Hij begon in de Snijderskazerne in Nijmegenaan en eindigde 20 gaan juni 1958. in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. op een gegeven moment voor om bij Van Geldertrouwden Papieropte

werken. Hij ging wonen aan de Burgemeester Weertsstraat 37. Stam woonden in Nauerna aan de en dijk. opa Cor koos er Mij n vader Dirk ging er ook werken wijMaar woonden later in de op een gegeven moment om Van Gelder Papier te gaan Corverslaan. Er was meer voor familie inbij Velsen-Noord en Beverwij k. werken. ging wonen aan de Burgemeester Weertsstraat 37. Ze dedenHij van alles. Schepen lossen, hout laden, magazijnbeMijn Mij vader Dirk was gingvooral er ooktewerken enhet wijtreintje woonden later in de heer. n vader vinden in op het palenCorverslaan. Er was meer familieernstig in Velsen-Noord en nog Beverwij park. Mijn moeder was al vroeg ziek. Ze had maark. Ze deden van alles. Schepen lossen, hout laden, magazij nbeéén long. De andere long was weggeteerd. Op de straatweg heer.haar Mijn vader wasde vooral te vinden het treintje op het voor deur, op klinkers werd in zand gestrooid. Datpalenwas park.haar Mijnmakkelij moederker was al vroeg Ze had nog voor lopen. Omernstig haar teziek. ontlasten heb ik maar een ééngewoond long. De bij andere longenwas weggeteerd. straatweg jaar een oom tante in Beverwijk.Op Mijde n broer Joop voor haar deur, op de klinkers werd zand gestrooid. Dat was was ondergebracht bij familie, ook in Beverwijk. Mijn moeder is voor haark makkelij Om haaren teoverleed ontlasteninheb ik een uiteindelij bijna 95 ker jaarlopen. oud geworden verpleegjaar gewoond oom en tante in Beverwijk. Mijn broer Joop huis Heemswijbij k ineen Heemskerk’. was ondergebracht familie, ook in Beverwijk. Mijn moeder is Lees verder op paginabij13. uiteindelijk bijna 95 jaar oud geworden en overleed in verpleeghuis Heemswijk in Heemskerk’. Lees verder op pagina 13.

Zang en musicallessen

Kinderen of een maatwerktraining?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan hoor of lees ik dat graag.

Alice Blaauw-van Zanten • email: asvanzanten@ziggo.nl • mobiel: 06-21593770

www.destemcoach.com harmensjessica@gmail.com

Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Pagina 9

Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Pagina 9


Uw sloper voor de regio IJmond en omstreken! Dijkman sloop- & grondwerken BV Wijkermeerweg 52 • 1948 NW • Beverwijk


www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

Oorlog & Bevrijding Oorlog & Bevrijding www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

Op 4 mei 1949 onthult mevr. G.A.Büllervan der Wal het bevrijdingsmonument op het Westerhoutplein. Samen met oud-verzetsstrijder Theo Luijpen.

Op het land van boer Joor aan de Zeestraat hielden de geallieerden hun kampement. De bevrijders van Beverwijk genoten van een moment rust. Op de achtergrond hun tenten en militaire voertuigen.

Op 4 mei 1949 onthult mevr. G.A.Büller-van der Wal het bevrijdingsmonument op het Westerhoutplein. Samen met oudverzetsstrijder Theo Luijpen.

Op het land van boer Joor aan de Zeestraat hielden de geallieerden hun kampement. De bevrijders van Beverwijk genoten van een moment rust. Op de achtergrond hun tenten en militaire voertuigen.

Er wordt volop naar de bevrijders van Beverwijk gezwaaid. Deze foto is gemaakt in de Breestraat. Er wordt volop naar de bevrijders van Beverwijk gezwaaid. Deze foto is gemaakt in de Breestraat.

Een groep medewerkers van het Rode Kruis met militairen en de burgemeester van Beverwijk H.J.J.Scholtens (vijfde van links). De foto is in 1945 genomen, vlak na de bevrijding, voor het oude Luxor Theater in de Breestraat. Een groep medewerkers van het Rode Kruis met militairen en de burgemeester van Beverwijk H.J.J.Scholtens (vijfde van links). De foto is in 1945 genomen, vlak na de bevrijding, voor het oude Luxor Theater in de Breestraat.

BEVRIJDING BEVRIJDING

De intocht van de geallieerden in een drukbezette Breestraat, voor het stadhuis. Met de vlaggen in top.

De intocht van de geallieerden in een drukbezette Breestraat, voor het stadhuis. Met de vlaggen in top.

Geallieerden, vermoedelijk Canadezen op de hoofdrijbaan van de Breestraat.

Een optocht van straatkinderen in de Zeestraat op 7 september 1945, ter ere van de bevrijding.

Geallieerden, vermoedelijk Canadezen op de hoofdrijbaan van de Breestraat.

Een optocht van straatkinderen in de Zeestraat op 7 september 1945, ter ere van de bevrijding.

Het bevrijdingsdefilé op 8 mei 1945 in de Breestraat.

Het bevrijdingsdefilé op 7 september 1945 op de kruising Breestraat, Velserweg en Koningstraat.

Het bevrijdingsdefilé op 8 mei 1945 in de Breestraat.

Het bevrijdingsdefilé op 7 september 1945 op de kruising Breestraat, Velserweg en Koningstraat.

De heer De Haas uit de Dokter Schuitstraat takelt zijn radio van het dak, waar hij het had verstopt. Hij wilde de radio niet inleveren bijHaas de Duitse bezetter. De foto is De heer De uit de Dokter Schuitstraat gemaakt op 5van meihet 1945 takelt zijn radio dak, waar hij het had

Een praalwagen die deelneemt aan de optocht op 7 september 1945 in Wijk aan Zee. De wagen bevindt zich bij het Julianaplein. Het pand links was een groenteboer, links daarvan bevindt zich Klein Zwitserland, het deel waar nu een snackbar zit. Een praalwagen die deelneemt aan de optocht op 7 september 1945 in Wijk aan Zee. De wagen bevindt zich bijfoto’s: het Julianaplein. Het pand links was een groenteboer, links Beverwijk daarvan bevindt Klein Bronnen Beeldbank Museum Kennemerland enzich Noord-Hollands Archief Haarlem Zwitserland, het deel waar nu een snackbar zit.

verstopt. Hij wilde de radio niet inleveren bij de Duitse bezetter. De foto is gemaakt op 5 mei 1945

De bevrijdingsfeesten op het Julianaplein in Wijk aan Zee op 7 september 1945.

De bevrijdingsfeesten op het Julianaplein in Wijk aan Zee op 7 september 1945.

Bronnen foto’s: Beeldbank Museum Kennemerland Beverwijk en Noord-Hollands Archief Haarlem

Autoservice Peter Verkaik Diensten: • Algemene Periodieke Keuring (APK) • onderhoud en reparaties aan alle merken (bedrijfs)auto’s en campers • schadetaxatie en reparatie

20%korting korting bij bij gebruik 20% gebruikvan van kortingscode: lente2020 kortingscode “sportfondsenbad” Via www.pizzaservice.nl via www.pizzaservice.nl Geldig tm 1 juni 2020

Peter Verkaik

% 06 - 295 021 16 Email: verkaik15@live.nl 1969 NJ Heemskerk Timmerwerf 91

Geldig tm 30 april 2020 Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Pagina 11

Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Pagina 11


Gratis waardebepaling! Plannen om te verkopen? Met Duynwijck Makelaardij bepaalt u samen de juiste strategie om uw woning snel en tegen een mooie prijs te verkopen. De persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat u zorgeloos uw woning kunt verkopen! Gratis en vrijblijvend een waarde­ bepaling of aankoopgesprek? Bel of mail: 06 - 22972474 of info@duynwijckmakelaardij.nl

Persoonlijk Professioneel Deskundig

Bied jij haar een luisterend oor?

Betrouwbaar Scherp tarief

Het wekelijkse telefoontje van de Zilverlijn is voor haar een lichtpunt in de week! De Zilverlijn is een gratis belservice voor ouderen. Vrijwilligers bellen hen voor een goed gesprek of gewoon een gezellig praatje. Ankie kijkt er elke week naar uit. Wil jij ook hét verschil maken in het leven van ouderen door ze elke week te bellen? Meld je dan aan als vrijwilliger: bel 088 344 2000 of ga naar ouderenfonds.nl/zilverlijn.

Ouder worden doe je samen!

 Contactgegevens Duynwijck Makelaardij Zeestraat 33 1942 AK Beverwijk

www.duynwijckmakelaardij.nl

WORD STAMCELDONOR Voor patiënten met o.a. leukemie die een stamceltransplantatie moeten ondergaan betekent een passende donor een laatste kans op leven. Jij kunt die match zijn!

Meld je aan via

STAMCELDONOR.NL


www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

Fusillade Jan Pleeging, Reinier Pletting en Jan Dirk Semeins Fusillade Jan Pleeging, Reinier Pletting en Jan Dirk Semeins www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

Op 12 maart 1945 werden op het Weteringplantsoen in Amsterdam drie Beverwijkers gefusilleerd: Jan Pleeging, Reinier Pletting en Jan Dirk Semeins. Zij maakten deel uit van een groep van dertig personen die op deze plek in de hoofdstad Op 12de maart 1945werden werdendoodgeschoten. op het Weteringplantsoen in Amdoor bezetter Hun dood was een sterdam drie Beverwijkers gefusilleerd: Pleeging, represaille vanwege de aanslag op 11 Jan maart van hetReinier verzet Pletting Jan Wehner, Dirk Semeins. Zij maakten deel uit van een op SD’eren Ernst die daarbij dodelijk werd getroffen. groep van dertig personen die op deze plek in de hoofdstad door de bezetter werden Hunwillekeurige dood was een Als vergelding werden dedoodgeschoten. volgende dag dertig gerepresaille vanwege aanslag op 11 maart van het verzet vangenen uit het Huisdevan Bewaring aan het Kleine-Gartmanop SD’er Ernst Wehner, die daarbij dodelijk werd getroffen. plantsoen in Amsterdam overgebracht naar het Eerste Weteringplantsoen, tegenover het pand. Voor de ogen van honderden Als vergelding werden debevel volgende dag dertig willekeurige geAmsterdammers, die op van de bezetter moesten toekijvangenen uit de hetgevangenen Huis van Bewaring aan het ken, werden geëxecuteerd. DeKleine-Gartmanstoffelijke overplantsoen in Amsterdam overgebracht naar het Eerste Weteringschotten bleven nog lange tijd als waarschuwing liggen, voordat plantsoen, tegenover het pand. Voorafgevoerd. de ogen van honderden ze op een open vrachtwagen werden Amsterdammers, die op bevel van de bezetter moesten toekijken, werden de gevangenen overOp de fusilladeplek staat als geëxecuteerd. eerbetoon aan De de stoffelijke slachtoffers het schotten bleven nog lange tijd als waarschuwing liggen, voordat monument De Gevallen Hoornblazer. Het beeld is een ontwerp ze op een open vrachtwagen werden afgevoerd. van Gerrit Bolhuis, dezelfde beeldhouwer die het Bevrijdingsmonument op het Westerhoutplein in Beverwijk heeft ontworpen. Op fusilladeplek staat is alsop eerbetoon aan de slachtoffers het De de Gevallen Hoornblazer 18 september 1954 onthuld door monument De Gevallen Hoornblazer. beeldOp is de eeneerste ontwerp de burgemeester van Amsterdam, A.J.Het d’ Ailly. gevan Gerrit Bolhuis, beeldhouwer die het2e Bevrijdingsmodenkplaat staat dedezelfde tekst: Fusilladeplaats. In de Wereldoorlog nument op het1945 Westerhoutplein ontworpen. op 12 maart werden hier in 30Beverwijk politieke heeft gevangenen in een De Gevallen Hoornblazer is op 18 september 1954gebracht’. onthuld door represaille-aktie door de Duitse bezetter ter dood Een de burgemeester van Amsterdam, A.J. d’ Ailly. Op de eerste getweede gedenkplaat, die later is toegevoegd, bevat de namen denkplaat staat de tekst: Fusilladeplaats. In de 2e Wereldoorlog van de gefusilleerde gevangenen. op 12 maart 1945 werden hier 30 politieke gevangenen in een represaille-aktie door de Duitse bezetter ter dood gebracht’. Een tweede gedenkplaat, die later is toegevoegd, bevat de namen van de gefusilleerde gevangenen.

De krant de Kennemer Koerier van 27 oktober 1945 over de herbegrafenis. De krant de Kennemer Koerier van 27 oktober 1945 over de herbegrafenis.

Vervolg pagina 9. De Tweede Wereldoorlog is Cor goed bijgebleven. ‘Het waren de maanden voor de oorlog. De tijd van de mobiVervolgIk pagina 9. de militairen over de Wijkerstraatweg lopen. lisatie. hoorde Ze kwamen uit Den Helder en waren op weg naar de GrebDe Tweede Wereldoorlog is Cor goed bijgebleven. beberg. Je hoorde de militairen marcheren, hun paarden, de ‘Het waren degaarkeukens maanden voor oorlog. Dematerieel. tijd van de mobirammelende en de wagens met Het was lisatie. Ik hoorde de militairen over lopen. de cadans, dat ritmische geluid datde meWijkerstraatweg wakker hield. Het was Ze kwamen uit Den Helder en waren op weg naar de Greb‘s nachts twee uur. Samen met mijn oudere broer Joop keek beberg. Je We hoorde de militairen marcheren, hunde paarden, de ik er naar. hadden boven aan de kant van straatweg rammelende gaarkeukens en wagens materieel. Het was een kleine uitbouw. We keken zo op demet weg neer. In School G de cadans, dat me wakker waar ik op dat zat, ritmische zaten ookgeluid Duitse militairen. Hethield. hoofdHet vanwas de ‘s nachts twee uur. Samen met mijn oudere broer Joop keek school, de heer De Wilde, een vrijgezel op leeftijd, zei steeds ik er naar. We hadden kant de straatweg tegen z’n leerlingen datboven we eraan niet de naar toevan mochten. Ik ging een kleine uitbouw. Wevan keken op deeen wegreep. neer.Van In School G er toch heen en kreeg eenzo Duitser De Wilde waar ik op zat, zaten ook Duitse militairen. Het hoofd van de kreeg ik een flinke tik met een rietje. Onze meester, De Graaf, school, de heer DeinWilde, een geweest. vrijgezel op zei steeds was commandant het leger Alsleeftijd, er vliegtuigen botegen leerlingen dat waren, we er niet naar toe mochten. Ik ging ven dez’n school te horen moesten we van hem allemaal er tochde heen engaan kreegzitten. van een een reep. Wilde onder tafel En Duitser wat deed hij? Hij Van gingDe voor het kreeg ik een flinke tik met een rietje. Onze meester, De Graaf, raam staan...’. was commandant in het leger geweest. Als er vliegtuigen boven de school te horen moesten we van allemaal Tijdens de oorlog waswaren, het voor ons tot 1944hem betrekkelijk onder tafel zitten. En watwe deed Hijverlaten ging voor rustig.de Van de gaan Duitsers moesten onshij? huis en het we raam staan...’. gingen naar Nauerna, naar een tante. We leenden een handTijdens de oorlog was het voor ons tot 1944 betrekkelijk rustig. Van de Duitsers moesten we ons huis verlaten en we gingen naar Nauerna, naar een tante. We leenden een hand-

Reinier Pletting is geboren op 28 augustus 1918 in Beverwijk en was postbode. Samen met zijn boezemvriend Jan Dirk Semeins, huisschilder was Reinier lid van de Binnenlandse Strijdkrachten, hij was groepscommandant in zijn woonplaats en hij verspreidde Reinier Pletting geboren opVrij 28 augustus 1918 Beverwijk en onder meer hetisillegale blad Nederland. JaninDirk Semeins, was postbode. met zijn boezemvriend Dirkwas Semeins, geboren op 22 Samen maart 1916 in Wijk aan Zee enJan Duin, evenhuisschilder was Reinier lidbij van Binnenlandse Strijdkrachten, eens groepscommandant dede BS. Jan Pleeging, geboren op hij groepscommandant in zijn en hij verspreidde 12was juli 1896 in Wijk aan Zee en Duinwoonplaats had een tuindersen bollenonder meer het illegale blad Vrij Nederland. Jan Dirk Semeins, bedrijf aan de Creutzberglaan. Zijn bollenschuur was een geheim geboren op 22 maart 1916 in Wijk aan Zee en Duin, was evenwapendepot. Pleeging was lid van de BS. eens groepscommandant bij de BS. Jan Pleeging, geboren op 12 1896werd in Wijk aan Zee en Duin had een en bollenHetjuli drietal tegelijk gearresteerd door de tuindersDuitse politie op 26 bedrijf de en Creutzberglaan. bollenschuur was een geheim februariaan 1945 op de lijst vanZijn ‘Todeskandidaten’ gezet. Omdat wapendepot. Pleeging lid van deen BS. zij hulp verleenden aan was onderduikers Joden.

De herbegrafenis van Reinier Pletting op begraafplaats Duinrust. (Foto Ruud Pletting)

De herbegrafenis van Reinier Pletting op begraafplaats Duinrust. (Foto Ruud Pletting)

Het drietal werdtrouwde tegelijk gearresteerd Duitse politie opbe26 Reinier Pletting op 20 maart door 1940,de dus vlak voor het februari en opinde lijst van ‘Todeskandidaten’ gezet. Omdat gin van 1945 de oorlog, Castricum met Adriana van der Touw. Zijn zij hulpwas verleenden onderduikers Joden. na de executie vrouw zwangeraan in 1942 en bevielen – maanden van haar man – van een levenloos kind: hun zoon, Reinier-Dirk. Reinier Pletting trouwde op 20 maart 1940, dus1946 vlak in voor het beAdriana Pletting-van der Touw stierf op 13 juli Beverwijk gin van de in Castricum met Adriana van der Touw. Zijn en werd 28 oorlog, jaar. vrouw was zwanger in 1942 en beviel – maanden na de executie van haarverzetsstrijders man – van eenzijn levenloos kind: hun zoon, Reinier-Dirk. De drie na de oorlog herbegraven op DuinAdriana der na Touw op 13 juli in Beverwijk rust, op Pletting-van 27 oktober ‘45, eenstierf rouwdienst in 1946 de Grote Kerk op en 28 jaar. hetwerd Kerkplein. De drie verzetsstrijders zijn na de oorlog herbegraven op Duinrust, op 27 oktober ‘45, na een rouwdienst in de Grote Kerk op het Kerkplein.

De huwelijksinzegening van Reinier Pletting en Adriana van der Touw op 20 maart 1940 in de Nederlands Hervormde kerk in Castricum. Het was nog niet toegestaan om foto’s van huwelijksplechtigheden in de kerk te nemen. Bij hoge uitzondering – vanwege de beoogde uitzending van de bruidegom naar Duitsland – werd van de regel afgeweken. Dominee J.N.Seulijn staat achter de bruid. (Foto Stichting Werkgroep Oud-Castricum) De huwelijksinzegening van Reinier Pletting en Adriana van der Touw op 20 maart 1940 in de Nederlands Hervormde kerk in Castricum. Het was nog niet toegestaan om foto’s van huwelijksplechtigheden in de kerk te nemen. Bij hoge uitzondering – vanwege de beoogde uitzending van de bruidegom naar Duitsland – werd van de regel afgeweken. Dominee J.N.Seulijn staat achter de bruid. (Foto Stichting kar van ome Leen om onze spullen mee te nemen. Zelfs de Werkgroep Oud-Castricum)

deuren en ander hout werden uit het huis gesloopt en meegenomen. Later bleek dat m’n vader dat had gedaan om het op te stoken. In de hongerwinter zijn we in Beverwijk bij een kar van Leen om onzegaan spullen meeen telater nemen. Zelfs we de tante in ome de Adrichemstraat wonen kwamen deuren ander hout werden het huis en meeterecht en in de Rijvordtlaan. Vanuit daaruit liepgesloopt ik elke dag naar genomen. bleek dat m’n vaderHet datwas hadeen gedaan het mijn lagereLater school in Velsen-Noord. flinkeom tippel. op te stoken. In de hongerwinter zijn we Ineke in Beverwijk bij een Ik haalde onderweg Piet Vel op en samen Waagmeester. tante in de heen Adrichemstraat gaan wonenen enterug laterover kwamen we We gingen via de Wijkerstraatweg de Westerecht in de Rijvordtlaan. Van daaruit liep ik elke dag naar terhoutweg. Eén keer zijn we – waarom weet ik niet – terugmijn lagere in Velsen-Noord. Het was een flinke tippel. gelopen viaschool de Wijkerstraatweg en net die middag was er een Ik haalde onderweg Piet Velbij opde enWesterhoutweg. samen Ineke Waagmeester. flinke explosie van munitie Op 16 april We gingen heen Wijkerstraatweg en terug over de Wes1944, de dag vanvia dede razzia was mijn broer aan het sporten bij terhoutweg. Eén keer zijn we – waarom weet ik niet terugSchool G. Sportleraar Ter Napel was er die zondag –ook bij. gelopen via de die middag er een een Die woonde in Wijkerstraatweg de Duinvlietstraaten ennet hoorde via via was dat er flinke van munitie bij nam de Westerhoutweg. Opbagage16 april razziaexplosie aan de gang was. Hij mijn broer op de 1944, dag van deen razzia mijn als broer bij dragerde van zijn fiets reedwas zo snel hij aan kon het naarsporten zijn huis. School G. Sportleraar Ter Napel was er die zondag ook bij. De Duitsers hadden namelijk de Duinvlietstraat al doorzocht. Die woonde en hoorde via bij viaonrust dat erelke een Joop werkte in in de datDuinvlietstraat jaar bij Hoogovens en moest razzia aan de gangHij was. Hij oproepen nam mijn voor broertewerkstelling op de bagagekeer onderduiken. kreeg in drager van zijn fiets en reed zo snel als hij kon naar zijn huis. Duitsland. Hij heeft ze altijd genegeerd. Hij bracht ook illegale De Duitsers hadden Duinvlietstraat al doorzocht. blaadjes rond en lagnamelijk een keer,detoen we nog in de AdrichemJoop in dat onder jaar bijhet Hoogovens en water. moest Er bij liepen onrust milielke straatwerkte inwoonden huis in het keer Hij kreeg oproepen voor Hij tewerkstelling in tairenonderduiken. in de straat. Maar hij heeft het gered. is ontkomen. Duitsland. Hij heeft ze altijd genegeerd. Hij bracht ook illegale blaadjes rond en lag een keer, toen we nog in de Adrichemstraat inwoonden onder het huis in het water. Er liepen militairen in de straat. Maar hij heeft het gered. Hij is ontkomen.

Jan Pleeging

Jan Dirk Semeins

Jan Pleeging

Jan Dirk Semeins

De herbegrafenis van Reinier Pletting, Jan Dirk Semeins en Jan Pleeging op 27 oktober 1945. De drie doden worden na de afscheidsdienst in de Grote Kerk overgebracht naar Duinrust, waar zij worden begraven. De herbegrafenis van Reinier Pletting, Jan Dirk Semeins en Jan Pleeging op 27 oktober 1945. De drie doden worden na de afscheidsdienst in de Grote Kerk overgebracht naar Duinrust, waar zij worden begraven.

Gemeenten, dus ook Velsen, kregen na de oorlog een herbouwplicht. In de Zeeuwstraat werden aan beide kanten zes huizen gebouwd. Ook voor ons gezin. Daar heb ik nog zo’n tien jaar gewoond’. Gemeenten, dus ook Velsen, kregen na de oorlog een herbouwplicht. de Zeeuwstraat werden aan beide kanten zes Na de oorlogIndoorliep Cor de ambachtschool in IJmuiden. De huizen gebouwd. richting. Ook voor ons gezin. heb ik nog zo’n elektrotechnische ‘Daarna werdDaar ik loopjongen bij Van tien jaarElektrotechniek, gewoond’. Vuuren toen nog in de Florastraat. Ik werd hakker, met de hand steen uithakken, zodat er leidingen aanNa de oorlog doorliep Cor ambachtschool IJmuiden. De gelegd konden worden. Bijde Van Vuuren ben ikindoorgegroeid. elektrotechnische richting. ‘Daarna werd loopjongen bij Van Mijn laatste grote klus was de aanleg van ik elektra in de nieuwe Vuuren nog in de Florastraat. Ik werd kerk De Elektrotechniek, Opgang aan de toen Zonnebloemlaan. Het kerkgebouw hakker, met de hand steen uithakken, zodat er leidingen aanmaakte jaren later plaats voor een aantal appartementen. In gelegd worden. Bij Van Vuuren ben ik doorgegroeid. de jarenkonden ‘50 werd ik servicevertegenwoordiger voor Hoover, MijnAmerikaanse laatste grote klus wasZij dewaren aanlegde van elektra de nieuwe het merk. eerste metineen volaukerk De Opgang aan de en Zonnebloemlaan. kerkgebouw tomatische wasmachine die moest aan Het de man worden maakte jaren later voor eendoor. aantal In gebracht. Ik ging deplaats hele provincie In appartementen. november ‘65 bede jaren ‘50eigen werdzaak. ik servicevertegenwoordiger Hoover, gon ik m’n Via de Rijvordtlaan en devoor Arendsweg het Amerikaanse merk. Zij waren de eerste Elco met een kwamen Alie en ik terecht aan de Boeweg: SmitvolauWittomatische wasmachine en dieDe moest aandedewerkplaats man worden goed. We deden alles samen. winkel, en gebracht. Ik ging de hele provincie door. In november ‘65 Alie vooral de administratie. Op mijn 64ste verjaardag benbeik gon ik m’n zaak. de ging Rijvordtlaan en kinderen. de Arendsweg gestopt meteigen werken. DeVia zaak naar onze Nog kwamen en Elco ik terecht de Boeweg: Elco Smit altijd is deAlie naam Smit. aan Waarbij Elco de afkorting is Witvan goed. We deden alles samen.(Bron: De winkel, de Velsen-Noord, werkplaats en Elektronische Controledienst’. ‘Het dorp Alie vooral Wim Spruit)de administratie. Op mijn 64ste verjaardag ben ik gestopt met werken. De zaak ging naar onze kinderen. Nog altijd is de naam Elco Smit. Waarbij Elco de afkorting is van Elektronische Controledienst’. (Bron: ‘Het dorp Velsen-Noord, Wim Spruit)

Het ontwerpen, maken herstellen / repareren en restaureren van glas-in-lood, monteren, brandschilderen, isoleren door bijvoorbeeld het plaatsen van isolatieglas. Kortom; van herstellen van een gebroken ruitje tot het maken van grote en kleurrijke ramen voor een kerk. Verkoop van glas in lood materialen. Ruime keuze van glas soorten.

Dorpstraat 2 1901EL Castricum Tel.: 0251 - 65 11 41

www.chineesrestaurantjasmingarden.nl

Dinsdag tot en met Zondag: Reguliersdwarsstraat 12B 16:00 - 22:00 uur BEVERWIJK, Tel: 0251-241255 Specialewww.vanleeuwenglasmontage.nl bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Pagina 13

Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Pagina 13


Gratis

De beste winkelwagenmunt die u kunt wensen De simpelste handelingen zijn voor mensen met een reumatische aandoening niet zo eenvoudig… Voor díe mensen zet ReumaNederland zich in. Op heel veel manieren. En ook met deze (gratis) winkelwagenmunt/sleutelhanger. Ook handig voor mensen zonder reuma die ons werk willen steunen. Vraag de gratis winkelwagenmunt aan op reumanederland.nl/winkelwagenmuntje

Wilt u uw huis kopen of verkopen? Wij staan u bij gedurende het gehele trajact. Tja, dat klinkt eenvoudig. En dat is het ook als u met Prismaat Makelaars werkt! 0251-262060 | www.prismaat.nl

IBAN: NL64ABNA 0433 533 633

Even niet bang zijn omdat mama als een monster tegen je praat Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn. Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen. Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

www.kinderfonds.nl

Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders


www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

Herdenkingsmonumenten in Beverwijk en Wijk aan Zee in Herdenkingsmonumenten Beverwijk en Wijk aan Zee www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl

Kort na de b6+evrijding leefde in Beverwijk al het idee om een herdenkingsmonument in Beverwijk op te richten. De opzet was om een beeld, een monument te plaatsen voor alle omgekomen inwoners, gesneuvelde militairen in dienst van het koninkrijk tussen 1940-1945, vermoorde verzetsstrijders, slachtoffers van de concentratiekampen, dwangarbeiders en andere burgerslachtoffers. Kort na de b6+evrijding leefde in Beverwijk al het idee om een herdenkingsmonument in Beverwijk op te richten. De opzet is op 4 mei 2005 een plaquette aangebracht methet daarop Het om waseen nietbeeld, makkelijk aan geld te te plaatsen komen, zeker voor Eronder was eenom monument voor kort alle omgekomen inwoners, gesneuvelde militairen in dienst van kode eerste 65 overledenen, een initiatief Jan de oorlog was gebrek aan alles. Toch slaagde de bevolking erin de namen ninkrijk tussen 1940-1945, vermoorde verzetsstrijders, slachtoffers van de van concentratiekampen, dwangarbeiders envan andere Schrama van de Stichting Kennemer Delta. Met de jaren is de naom voldoende geld bijeen te krijgen, zodat het mogelijk werd burgerslachtoffers. een beeld cadeau te doen aan de gemeente. De keuze viel op menplaquette uitgebreid. Leerlingen van basisschool De WilgeEronder is op 4 mei 2005 een plaquette aangebracht met daarop Het was niet makkelijk om aan geld te komen, zeker kort voor beeldhouwer Gerrit Bolhuis. Meer problemen gaf het vinden van roos hebben het monument geadopteerd. Op het Kuenenplein namen van de eerste eenonthuld. initiatief Het van moJan de oorlog was gebrek alles. Tochlag slaagde de hand, bevolking is op 9 september 1995 65 het overledenen, Indiëmonument een goede locatie. Hetaan Stationsplein voor de maarerin de de van de Stichting Kennemer Delta. Met jaren is de naom voldoende geld bijeenauto’s te krijgen, zodat hetalsmede mogelijk werd nument ‘Voor orde en vrede, 1945-1962’, een de namenplaquette overlast van geparkeerde werd gevreesd, voor de Schrama uitgebreid. Leerlingen basisschool De Wilgeeen beeld van cadeau te doen Begraafplaats aan de gemeente. De keuze viel op ontworpen door Henk van Bugnum,van herinnert aan negen (later toename het verkeer. Duinrust was korte tijd menplaquette hebben hetmilitairen monument geadopteerd. Op het Kuenenplein beeldhouwer Meerlocatie problemen van roos elf) Beverwijkse in dienst van het koninkrijk die na 1945 in beeld. Die Gerrit viel af,Bolhuis. omdat deze te vergaf vanhet devinden bebouwde op 9 september 1995 het Indiëmonument onthuld. Het moeen sneuvelden in Nederlands-Indië: een zwart natuurstenen plaquetkomgoede lag. locatie. Het Stationsplein lag voor de hand, maar de is en muur. vrede,Vanaf 1945-1962’, een namenplaquette overlast van geparkeerde auto’s werd gevreesd, alsmede voor de nument te in een‘Voor rode orde stenen 2018 herdenken de Stichting ontworpen door Henk van Bugnum, herinnert aan negen (later toename van het verkeer. Begraafplaats Duinrust was korte tijd Het gemeentebestuur besloot uiteindelijk om het Westerhout- Herdenking Deportaties 1944 en de Stichting Indië Monument op Beverwijkse militairen dienst van het die na 1945 inplein beeld. Die af,aan omdat deze locatie ver van bebouwde elf) 4 mei gezamenlijk op het in Stationsplein, bij koninkrijk het beeld Mens-Stadvoor ditviel doel te leggen. En ookte volgens dede beeldhouwer in Nederlands-Indië: een zwart plaquetkom lag.zijn werk op deze locatie, een plantsoen in het pleinge- sneuvelden Leven. Het bronzen beeld is gemaakt doornatuurstenen Annemarie Leenderskwam in een Het rodebeeld stenen Vanafis2018 de Stichting Kusters. de muur. Schoffelaar ook herdenken van haar hand. bied, zeer zeker tot zijn recht. Het beeld stelt een jongeman voor, te Herdenking Deportaties 1944 en de Stichting Indië Monument op Het gemeentebestuur besloot uiteindelijk om het Westerhouteen symbolisch figuur met ontbloot bovenlijf. Boven diens hoofd plein voor dithanden. doel aan tetouwen leggen. zijn En ook volgens de beeldhouwer gebonden De doorgesneden, zijn gelaat is 4 mei gezamenlijk op het Stationsplein, bij het beeld Mens-Stadkwam zijn Het werkmonument op deze locatie, plantsoenopinde het pleingezichtbaar. stelt deeen overwinning dood voor Leven. Het bronzen beeld is gemaakt door Annemarie Leendersbied, zeer zeker van tot zijn Het beeld steltidealen’. een jongeman voor, en het belang de recht. strijd voor ‘zuivere De tekst op Kusters. Het beeld de Schoffelaar is ook van haar hand. een symbolisch figuur met ontbloot bovenlijf. Boven diens hoofd het voetstuk luidt: Aan hen die uit ons midden zegevierden in gebonden De touwen zijn doorgesneden, zijn gelaat is den dood.handen. 1940-1945 Op de avond van vier mei 1949 kon het zichtbaar. Het monument stelt de overwinning op de door dood mevr. voor beeld worden onthuld. De onthulling werd verricht en het belang van de strijd voor ‘zuivere idealen’. De tekst op G.A. Büller-van der Wal. Haar man, dokter L.J. Büller was op 9 het luidt: Aan hen uit ons midden zegevierden in aprilvoetstuk 1944 in hun woning aan die de Vondellaan doodgeschoten door den 1940-1945 Op de avond van vier mei 1949 kon tweedood. Nederlandse SS’ers. Later adopteerden leerlingen vanhet de beeld wordenBethelschool onthuld. De het onthulling werd verricht door mevr. nabijgelegen monument. G.A. Büller-van der Wal. Haar man, dokter L.J. Büller was op 9 april in hun woning aan de Vondellaan doodgeschoten door Een1944 jaar eerder, op 5 mei 1948 werd aan de Wenckebachstraat twee Nederlandsehet SS’ers. Later adopteerden in Velsen-Noord monument onthuld dat leerlingen herinnert van aan de de nabijgelegen Bethelschool het monument. burgerslachtoffers die bij Hoogovens, Mekog en Cemij werkten. Het monument, ontworpen door J.B. Kloos, is een wit betonnen Een jaar eerder, op zes 5 mei 1948 werd aan de Daarop Wenckebachstraat gedenkmuur met bronzen plaquettes. de namen, ingeboorteVelsen-Noord het monument dat herinnert aan de en overlijdensdata van onthuld 69 omgekomen medewerkers. burgerslachtoffers die bij Hoogovens, Mekog en Cemij werkten. Het monument, door J.B. Kloos, is een wit betonnen In Wijk aan Zee,ontworpen bij de strandopgang De Zwaanstraat, staat het gedenkmuur met zes bronzen plaquettes. Daarop de namen, monument van Willem van Kuilenburg ‘Voor onze gevallen dorpsgeboorteen overlijdensdata 69 omgekomen genoten 1940 – 1945’. In hetvan beeld bevindt zich medewerkers. een koker met daarin de lijst met alle namen van de Wijk aan Zeeërs die tijdens In aan Zee, bij de strandopgang De Zwaanstraat, staatstaat het deWijk Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het monument monument van Willem Kuilenburg ‘Voor onze gevallen dorpser sinds 1949. Aan devan muur van het stationsgebouw op het Stagenoten 1940 – 1945’. In het beeld bevindt zich een koker met tionsplein is in 1969 een natuurstenen plaquette onthuld met de daarin namen vanvan de hier Wijk486 aanjongemannen Zeeërs die tijdens tekst: de Oplijst 16 met april alle 1944 werden door de Hetzijn monument staat deTweede bezetterWereldoorlog weggevoerd zijn vanomgekomen. wie velen nooit teruggekeerd. er sinds Aan devan muur stationsgebouw op het StaHet was1949. een initiatief devan heerhet F. Bruijns. tionsplein is in 1969 een natuurstenen plaquette onthuld met de tekst: Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd. Het was een initiatief van de heer F. Bruijns. Het Bevrijdingsmonument op het Westerhoutplein. (Foto: Wim Moonen)

De namenplaquette op de muur van het stationsgebouw, die herinnert aan de razzia van 16 april 1944. (Foto: Jan Schrama)

De namenplaquette op de muur van het stationsgebouw, die herinnert aan de razzia van 16 april 1944. (Foto: Jan Schrama)

Het Indië Monument op het Kuenenplein. (Foto: N.Zoutman)

Het Indië Monument op het Kuenenplein. (Foto: N.Zoutman)

Het Bevrijdingsmonument op het Westerhoutplein. (Foto: Wim Moonen)

Het beeld Mens-Stad-Leven op het Stationsplein, bij de Velserweg. Daar houden de Stichting Indië Monument en de Stichting Herdenking Deportaties 1944 sinds 2018 gezamenlijk een herdenking. (Foto: Peter Duinmeijer) Het beeld Mens-Stad-Leven op het Stationsplein, bij de Velserweg. Daar houden de Stichting Indië Monument en de Stichting Herdenking Deportaties 1944 sinds 2018 gezamenlijk een herdenking. (Foto: Peter Duinmeijer)

De witte muur met namen van de burgerslachtoffers die werkten bij Hoogovens, Mekog en Cemij. (Foto: Persdienst Hoogovens)

Website 75 jaar vrijheid Beverwijk Website 75 jaar vrijheid Beverwijk

De witte muur met namen van de burgerslachtoffers die werkten bij Hoogovens, Mekog en Cemij. (Foto: Persdienst Hoogovens)

Bij de strandopgang De Zwaanstraat (hoek Van Ogtropweg) in Wijk aan Zee staat dit beeld van Willem van Kuilenburg. (Foto: Rob van Kampen)

Bij de strandopgang De Zwaanstraat (hoek Van Ogtropweg) in Wijk aan Zee staat dit beeld van Willem van Kuilenburg. (Foto: Rob van Kampen)

De gemeente Beverwijk heeft de website www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl in het leven geroepen. Op deze website plaatst de gemeente in de persoon van Ellen van Baar en Nicolien de Wildt actuele en historische informatie over 75 jaar bevrijd Beverwijk.

De gemeente Beverwijk heeft de website www.75jaarvrijheidbeverwijk.nl in het leven geroepen. Op deze website plaatst de gemeente in de persoon van Ellen van Baar en Nicolien de Wildt actuele en historische informatie over 75 jaar bevrijd Beverwijk.

Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Pagina 15

Speciale bevrijdingsuitgave Beverwijk & Wijk aan Zee | 75 jaar vrijheid |

Pagina 15


De teams van Livera Heemskerk en Heiloo wensen u sterkte in deze lastige tijden.

‘Een unieke plek in de IJmond’ Het respect voor het leven en de dood komt samen in het prachtig gelegen pand in Beverwijk. Een klein en deskundig team verzorgt op persoonlijke wijze de crematie van uw dierbare. Wij werken samen met alle uitvaartverzorgers uit de regio, ongeacht waar u verzekerd bent.

Zeestraat 214C • 1943 AE Beverwijk T: 0251-226677 • E: info@crematiecentrumwesterhout.nl www.crematiecentrumwesterhout.nl

n m e o a h k c e s r k i j a V ENKELSCHOT

schoenreparatie - sleutelservice - naamborden - tassen - fournituren

Beverhof 2 • Beverwijk • 0251-213229