Lluis Pau & Martorell - Bohigas - Mackay - Capdevila - Gual 1968 - 2010

Page 1

30 38 19 15 28 LluísPau & Josep pMartorell.OriolBohigas.DavidMackay.OriolCap pdevila.FrancescGual escenografies escenografías scenographies

dissenys diseños designs 1968-2010

exposicions exposiciones exhibitions

LluísPau & Martorell•Bohigas•Mackay•Capdevila•Gual

interiors interiores interiors

exercicis de ejercicios de exercises by

Ayguadé, Josep Bagà, Xicu Cabanyes, Josep Lluís Canosa, Paco Carballo, Tomàs Cortada, Josep Maria Civit, Pere Comas, i Lluís Juan Dalda, Núria Duran, Jaume Fàbrega, Enric Jardí, Amancio Macià, Pilar Mangrané, Carles Martí, Jordi Matas, Josep y MariaLluís Mir, Toni Miserach, Jeroni Moner, Catalina Mora, Jordi Morera, Joaquim Nolla, Aina Obiols, Berta Obiols, Xavier Oliver, Esteve & Palmada, Raimon Planells, Miquel Puig, Albert Puigdomènech, Josep Riera, Joaquim Romans, Enric Sabaté, Emili Sànchez,

Enric Satué, Alfons Tost, Marc Valls, Lluís Vilà, la complicitat fotogràfica de: / la complicidad fotográfica de:/ the photographic complicity of: Joan Alberich, Fernando Alda, Joan Argelés, A.L. Baltanas, Miquel Bargalló, Eugeni Bofill, Eloi Bonjoch, Xavier Butinyà, Raimon Camprubí, Lluís Casals, Albert Casanovas, Francesc Català-Roca, Toni Catany, CB foto, Tony Coll, Joan Comalat, Ramon Cornadó, Juan de la Cruz, Díez-Solano, John Donat, Núria Duran, Pepe Encinas, La Fotogràfica, Fris, M. Garcia, Josep Gri, Ferran Gris, Joaquín Guijarro, Manolo Laguillo, Lourdes Legorreta, Llupac, Duccio Malagamba, Mobles 114, Jordi Morera, Joan Mundó, Lluís Olcins, Lluís Pau, Eugeni Pons, J.V. Pou, Raimon Ramis, Relluc, Mònica Roselló, Pilar Sada, A. Saludes, Pepo Segura, Albert Sierra, STI, Francesc Tarrats, Rafael Vargas, Pere Vivas, i les col•laboracions, participacions i opinions de:/ y las colaboraciones, participaciones y opiniones de:/ and the collaboration, participation and opinions from: Albert Abulí, Xavier Alaman, Higini Arau, Esteve Ariza, Carles Bàguena, José Mª Baquero, Àngel Barco, Rosa Bartolí, Jordi Bertran, Maria Bohigas, Pere Bohigas, Dolors Bramón, Robert Brufau, Kiku Busquets, Clara Buxeda, Conxita Camps, Mario Calavera, Pia Capdevila, Juli Capella, Àlex Casas, Xavier Casas, Josep Mª Castells, Carme Casterà, Joan Comalat, Clara Cornudella, Joaquim Cuscó, Julie Dalgier, Lluís Duart, Patrizia Falcone, Alessandra Faraone, Joan Gómez, Anna Górriz, Ferran Gris, Pedro V. Ibáñez, Núria Jardí, Anna Mª Labayen, Marta López, Maria Luna, Marta Mackay, Josep Marqués, Carles Martí, Adolf Martínez, Laia Martorell, Alan Mee, Jordi Mestre, Chiara Mocci, Pere Mora, Francesc Mullerat, Claire Nelson, Carles Olmo, Joan Ovejero, Joan Ovejero E., Montse Padrós, Rafael Panadés, Jordi Pau, Sara Pau, Xavier Pau, Oriol Prats, Ramon Prats, Miquel Puig, Albert Puigdomènech, Cristina dibuixos imatges SD-MC de 256 Mb lupa Puga, Maricarmen Quesada, Nati Ramos, Carme Ribadulla, Enric Ribadulla, Judit Romeu, Maria Romeu, Asun Rubio, Joan dibujos imágenes lupa SD-MC de 256 Mb Ramon Rubio, Joana Sánchez, Roser Solanic, Joan Ramon Soldevila, Enric Steegmann, Marisol Teva, Graham Thomson, drawings images magnifying glass SD-MC of 256 Mb Enric Torrent, Sílvia Torrus, Josep Urdeix, Pilar Val, Miquel Verdaguer, Sònia Viaplana, Carles Vilà, Àlex Zaragoza. w Aquests 5 quaderns estan dedicats als amics-amics, creadors compromesos, que m’han deixat darrerament: Lluís Güell, pintor-escultor-creador (1945-2005). Josep Riera, arquitecte-políticpensador (1950-2008). Lluís Vilà, pintor-escultor-creador (1952-2010). Lluís Vilà va veure la maqueta d’aquest llibre el passat 28 de març, 3 dies abans d’anar-se’n; em va dir que li agradava. En Josep Riera feia temps que m’insistia perquè m’esforcés a posar ordre en un llibre. A en Lluís Güell, era jo qui el provocava perquè sacrifiqués part del seu intempestiu temps creatiu per fer repàs de la seva obra traduïda en un llibre. Mai no sabré del tot el què he après dels tres, banyolins!, catalans!, i sobretot còmplices de múltiples aventures creatives compromeses. També estan dedicats als meus pares, mestres, socis, arquitectes i amics Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay, sense els quals bona part del que il·lustren aquests 5 quaderns no hauria nascut mai. Lluís Pau 2010 Estos 5 cuadernos están dedicados a mis amigos-amigos, creadores comprometidos, que me han dejado últimamente: Lluís Güell, pintor-escultor-creador(1945-2005). Josep Riera, arquitectopolítico-pensador (1950-2008). Lluís Vilà, pintor-escultor-creador (1952-2010). Lluís Vilà vio la maqueta de este libro el pasado 28 de marzo, 3 días antes de irse; y me dijo que le gustaba. Josep Riera hacía tiempo que me insistía para que me esforzase en poner orden en un libro. A Lluís Güell, era yo quién le provocaba para que sacrificase parte de su intempestivo tiempo creativo para hacer un repaso de su obra traducida en un libro. Nunca sabré del todo lo que he aprendido de los tres, bañolenses!, catalanes!, y sobretodo cómplices de múltiples aventuras creativas comprometidas. También están dedicados a mis padres, maestros, socios, arquitectos y amigos Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay, sin los cuales gran parte de lo ilustrado en estos 5 cuadernos no hubiera nacido nunca. Lluís Pau 2010 These five notebooks are dedicated to my friends-friends, committed creators, who recently left me: Lluís Güell, painter-sculptor-creator (1945-2005). Josep Riera, architect-politician-thinker (1950-2008). Lluís Vilà, painter-sculptor-creator (1952-2010). Lluís Vilà saw the model of this book last 28th of March, 3 days before leaving us; and told me that he liked it. Josep Riera had long insisted me that I should put order in shape of a book. It was me who urged Lluís Güell to sacrifice part of his ungodly creative time to review his creative work translated into a book. I’ll never know how much I learned from them, these three banyolins!, Catalans! and, above all, accomplices of multiple compromised creative adventures. These notebooks are also dedicated to my parents, teachers, partners, architects and friends Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay, without whom much of what is illustrated in these five notebooks would never have been born. Lluís Pau 2010

Abreviatures per als crèdits / Abreviaturas para los créditos / Abbreviations for the credits A Autor, Arquitecte, Dissenyador, Museògraf, Escenògraf, Director Artístic Autor, Arquitecto, Diseñador, Museógrafo, Escenógrafo, Director Artístico Author, Architect, Designer, Museographer, Scenographer, Artistic Director B Pintor, Escultor, Arquitecte, Enginyer, Aparellador, Dissenyador, Coreògraf, Coautor parcial. Pintor, Escultor, Arquitecto, Ingeniero, Aparejador, Diseñador, Coreógrafo, Coautor parcial. Painter, Sculptor, Architect, Engineer, Tech. Architect, Designer, Choreographer, Partial coautor. C Dissenyador gràfic, tipogràfic, publicista Diseñador gráfico, tipográfico, publicista Graphic designer, typographic, publicist D Il•lustrador, Dissenyador d’imatges infogràfiques Ilustrador, Diseñador de imágenes infográficas Illustrator, Infographic image designer E Cineasta, creatiu d’animació, vídeo, multimèdia Cineasta, creativo de animación, video, multimedia Filmmaker, animation, video, multimedia creative F Coreògraf, Estilista Coreógrafo, Estilista Choreographer, Stylist G Il•luminador ambiental i escenogràfic Iluminador ambiental y escenográfico Scenographic and environmental lightning designer H Compositor, Músic, Intèrpret Compositor, Músico, Intérprete Composer, Musician, Performer I Cuiner, Xef, Restaurador, Perfumer Cocinero, Chef, Restaurador, Perfumero Cook, Chef, Restaurateur, Perfumer J Arquitecte o Arquitectura de l’espai preexistent Arquitecto o Arquitectura del espacio preexistente Architect or Architecture of the pre-existing space K Fotògraf del reportatge Fotógrafo del reportaje Illustrated report photographer α Guionista, Comissari, Curador, Conservador, Redactor Guionista, Comisario, Curador, Conservador, Redactor Scriptwriter, Commissioner, Curator, Keeper, Editor β Investigador, Assessor, Consultor, Coordinador, Corrector Investigador, Asesor, Consultor, Coordinador, Corrector Researcher, Advisor, Consultant, Coordinator, Proofreader γ Pintor, Escultor, Poeta, Escriptor, Compositor, Músic, Científic, Arquitecte, Dissenyador, Fotògraf, Cinematògraf, Presentador, Periodista (subjecte del contingut expositiu i/o de l’espectacle). Pintor, Escultor, Poeta, Escritor, Compositor, Músico, Científico, Arquitecto, Diseñador, Fotógrafo, Cinematógrafo, Presentador, Periodista (sujeto del contenido expositivo y/o del espectáculo). Painter, Sculptor, Poet, Writer, Composer, Musician, Scientist, Architect, Designer, Photographer, Cinematographer, Host, Journalist (subject of the expositive content and/or of the show). δ Productor, Organitzador, Client, Patrocinador Productor, Organizador, Cliente, Patrocinador Producer, Organizer, Client, Sponsor  Projecte en col•laboració amb i/o LlP/JM/OB/DM/OC/FG/ Proyecto en colaboración con y/o LlP/JM/OB/DM/OC/FG/ Project in collaboration with and/or LlP/JM/OB/DM/OC/FG  Obres premiades o projecte guanyador/ Obras premiadas o proyecto ganador/ Awarded works or winning project  Projecte no realitzat/ Proyecto no realizado/ Project not completed

269 784 1 Índex dels quaderns i de la memòria SD Índice de los cuadernos y de la memoria SD Notebooks and SD memory index

1

Altres monografies amb projectes de l’Estudi IDP. Interiors Disseny P. M. B. M. Otras monografías con proyectos del Estudi IDP. Interiors Disseny P. M. B. M. Other monographs with projects of Estudi IDP. Interiors Disseny P. M. B. M.

1.00: 1.01-1.30 : 30 Interiors Interiors d’ús públic / Interiores de uso público / Interiors of public use 2.00: 2.01-2.38 : 38 Exposicions Museologies, Museografies i Exposicions / Museologías, Museografías y Exposiciones / Museologies, Museographies and Exhibitions 3.00: 3.01-3.19 : 19 Escenografies Escenografies i Muntatges / Escenografías y Montajes / Scenographies and Installations

On Diseño nº49, 1983 Josep Martorell Oriol Bohigas David Mackay Lluís Pau. Interiores Diseños

Design Journal Art Center Inc., 70-9, KalwolDong,YongsanKu, Seoul, Korea nº24, 1990 Lluís Pau i Corominas

Diseño Interior nº8, 1991 Diez años de exposiciones

On Diseño nº141, 1993 MBM. Josep Martorell Oriol Bohigas David Mackay Albert Puigdomènech Lluís Pau

4.00: 4.01-4.15 : 15 Dissenys Dissenys, Sistemes, Franquícies, Senyalització / Diseños, Sistemas, Franquicias, Señalización / Designs, Systems, Franchises, Signposting

Real Space. Diseño Interior The Architecture nº67, 1998 of Martorell, Lluís Pau. Bohigas, Mackay, 25 años en ésto Puigdomènech. Anatxu Philip Drew Zabalbeascoa Editorial Wasmuth, 1993 La realidad del espacio. La arquitectura de Martorell, Bohigas, Mackay y Puigdomènech Philip Drew Editorial Gustavo Gili 1993

Vía Interiorismo nº7, 2006 Lluís Pau. La democratización de los sentidos Bàrbara Barrera

MBM. 1993-2006 Obras y Proyectos Works and Projects Editorial RBA 2006

5.00: 5.01-5.28 : 28 Exercicis Exercicis: Dibuix, Pintura, Escultura, Disseny i composicions gràfiques, Fotografia, Fotomuntatges i Accions / Ejercicios: Dibujo, Pintura, Escultura, Diseño y composiciones gráficas, Fotografía, Fotomontajes y Acciones / Exercises: Drawings, Paintings, Sculpture, Design and graphic compositions, Photography, Photomontage and Actions

Els originals d’aquests 5 quaderns es van entregar a Gràfiques Ortells el 15 de març de 2010, després de 9 mesos de recerca, selecció i composició / Los originales de estos 5 cuadernos se entregaron Gràfiques Ortells el 15 de marzo de 2010, tras 9 meses de búsqueda, selección y composición / The originals of these 5 notebooks were delivered to Gràfiques Ortells on March 15th 2010, after 9 months of search, selection and composition. Primera edició de 1000 exemplars – Estudi IDP / Primera edición de 1000 ejemplares – Estudi IDP / First edition of 1000 copies – Estudi IDP D.L. B-18565-2010 mod.1: 09-2010 © Dels projectes, dibuixos i plànols, Lluís Pau & Martorell • Bohigas • Mackay. Estudi IDP 2010, alguns drets reservats. Tots aquests continguts estan subjectes a la llicència de reconeixement no comercial i compartir igual. La llicència corresponent està disponible a: http://creativecommons. org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ © De los proyectos, dibujos y planos sus autores, algunos derechos reservados. Todos estos contenidos están sujetos a la licencia de reconocimiento no comercial y compartir igual. La licencia correspondiente está disponible en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ © Of the projects, drawings and plans, their authors, some rights reserved. All these contents are subject to the attribution, non commercial and share alike licence. The corresponding licence is available at: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ © de les cites de text, els seus autors, tots els drets reservats / © de las citas de texto, sus autores, todos los derechos reservados / © of the quotations, their authors, all rights reserved. © dels reportatges fotogràfics, els seus autors, tots els drets reservats / © de los reportajes fotográficos, sus autores, todos los derechos reservados / © of the illustrated reports, their authors, all rights reserved.

En preparació: / En preparación:/ In preparation: Quadern 6.00/ Cuaderno 6.00/ Notebook 6.00 Ramons1, Marrons, Il•lusions /Ramones1, Marrones, Ilusiones/ Ramons1, Browns, Illusions Primers apunts per a un lèxic2 “etimorf”3 / Primeros apuntes para un léxico2 “etimorfe”3/ First notes for an “etymorphous”3 lexicon2 Projectes en construcció / Proyectos en construcción / Projects under construction

Metro L9- Barcelona

Metro L9- Barcelona

MNAT- Tarragona

Lluís Vilà a Puntals d’Art- Banyoles

1 Ramons de Sant Ramon nonat per a projectes no nascuts / Ramones de San Ramón nonato para proyectos no nacidos / Ramons after Saint Raymond nonnatus for unborn projects 2 Lèxic: adj. m. [FL] Diccionari, vocabulari específic del grec, hebreu o llatí (DLLC) / Léxico: adj. m. [FL] Diccionario, vocabulario específico del griego, hebreo o latín (DLLC) / Lexicon: adj. m. [FL] Greek, Hebrew or Latin specific dictionary or vocabulary (DLLC) 3 Etimorf: Etimo-morf // Etimo del grec Eτυμος: Verdader // Morf del grec μορφ-: amorf; morfema // Form del llatí: forma; figura; imatge; bella forma / Etimorfe: Etimo-morf // Etimo del griego Eτυμος: Verdadero // Morfe del griego μορφ-: amorfo; morfema // Form del latín: forma; figura; imagen; bella forma / Etymorphous: Etimo-morf // Etimo from the Greek Eτυμος: True // Morf from the Greek μορφ-: amorphous; morpheme // Form from the Latin: shape; figure; image; beautiful form


“Digital workbook pelut”: Llibre digital format per una portada i contraportada amb texts, cinc quaderns amb imatges, una lupa, una memòria SD, uns reciclats peluts i una goma elàstica que ho lliga tot plegat. Per visualitzar-lo a l’instant: www.mbmarquitectes.cat/estudi_IDP.php

La portada i la contraportada La portada conté un títol de 453 paraules (2.697 caràcters tipogràfics), L’ Índex, Les abreviatures, Altres monografies, Quaderns en preparació, Copyright/Creative Commons i Dedicatòries. La contraportada conté les biografies, el manual d’ús, la lupa acrílica i la memòria SD de 256 Mb amb el llibre gravat. Els cinc quaderns: 1. Interiors, 2. Exposicions, 3. Escenografies, 4. Dissenys, 5. Exercicis Els quaderns contenen 269 dibuixos i 784 imatges de 130 projectes ordenats en cinc apartats temàtics. Les cinc contraportades contenen cites i texts relacionats amb la creativitat, el pensament i el poder del vocabulari de les formes. Sinopsi Aquest llibre es va idear des del principi en clau digital, tant des del punt de vista editorial, funcional, tecnològic i creatiu, com per les infinites expectatives de comunicació, divulgació i difusió que ofereixen les xarxes per actualitzar permanentment la informació, així com per compartir coneixement i creativitat d’igual a igual (Creative Commons). El disseny del pautat és en format DIN horitzontal per tal d’aprofitar tot el camp visual de les pantalles d’ordinadors, de monitors, de telèfons mòbils o de qualsevol aparell digital amb un software per llegir imatges en jpg.També per oferir als lectors-miradors la possibilitat de seleccionar i modificar la grandària de les imatges i texts en funció de les seves preferències; amb independència que es rebi via targeta SD, link o web. Amb aquestes expectatives digitals es va fixar la grandària i resolució de les imatges i de les tipografies. Prèviament s’havien seleccionat els projectes en funció de la nostra valoració, però considerant, sobretot, la capacitat dels dibuixos i de les imatges del nostre arxiu per il•lustrar, sense explicacions escrites, les idees essencials que havien originat les respostes de disseny; és a dir, només a través de les virtuts comunicatives del vocabulari de les formes. L’edició impresa es va considerar secundària. No, sense una certa ironia crítica cap a publicacions amb tipografies il•legibles, vam incorporar-hi una lupa xinesa, gairebé inútil. Per tant, el llibre imprès “Digital workbook pelut” s’ha de considerar només com una petita guia de butxaca o, si es vol, com l’estoig de regal per embolicar una sàvia memòria SD, també xinesa; com un objecte d’objectes, però, sobretot, com un petit llibre d’un format còmode per portar a la butxaca i regalar, sense protocols, a aquell@ amicg@ que ja gairebé només reconeixes a través de les xarxes i que un bon dia hom retroba en la fantàstica i imprevisible vida comú del carrer, de compartir “d’igual a igual”, sense xarxes per entremig, amb tots els sentits a flor de pell, amb petó. Lluís Pau 2010 Característiques de la 1a. edició impresa 1000 exemplars numerats i dedicats / 188 gr. Els originals es van lliurar a l’ impressor el 15 de març del 2010. El llibre imprès i enquadernat és del 22 de juny del 2010. El “Digital workbook pelut” complet és del 20 de juliol del 2010 La coberta i contracoberta són de format DIN-A6, estan impreses en quadricromia, vernís mat i tinta serigràfica fluorescent sobre dues cares d’un full DIN-A3 de paper offset de 110 gr. Els quaderns són de format DIN-A6 i estan impresos en quadricromia i vernís acrílic setinat sobre dues cares de tres fulls de 1000x700 mm de paper estucat semimat de 135 gr. La lupa i la seva funda són de PVC transparent i fan 60x93 mm La targeta flaix SD de 256 Mb fa 32x24 mm. La goma elàstica és de cautxú verd i fa 120x10 mm. Característiques de la targeta SD Els fitxers digitals es van lliurar el 9 de juny del 2010. Les targetes SD gravades són del 15 de juny del 2010 L’edició digital està formada per 247 imatges jpg en format horitzontal. La gravació està bloquejada i ocupa 239 Mb de les 256 Mb de la targeta SD que forma part de l’edició impresa del llibre “Digital workbook pelut”.

Per mirar el llibre amb més agilitat, us recomanem que graveu la targeta SD en el vostre ordinador. Característiques de l’edició digital “on line” Els arxiu digitals es van corregir i actualitzar per darrera vegada el 15 de desembre del 2010 L’edició digital “on line”, actualitzada permanentment, està formada per 252 imatges jpg del llibre, més 44 jpg del “makingoff”, també en format horitzontal. El llibre “on line” es pot visualitzar a l’instant clicant www.mbmarquitectes.cat/estudi_IDP.php. També es pot descarregar aquí ( temps aprox.:15 min.) o demanar-lo a lluispau@mbmarquitectes.cat. Idiomes Català, castellà i anglès simultanis en totes les informacions escrites, excepte en els titular de les pàgines amb imatges i noms propis, en què només es fa servir l’idioma original. Crèdits Idea, recerca, selecció i disseny: Lluís Pau-Estudi IDP. Maquetació, restauració, configuració dels fitxers digitals i “making off”: Carles Vilà, Ferran Gris, Esteve Ariza, Sílvia Torrus, Estudi IDP. Full de notes i punts de llibre peluts de papers impresos aprofitats de l’estudi: Estudi IDP. Correccions i traduccions lingüístiques: Maria Luna. Assessorament i consells editorials, gràfics i informàtics: Maria Bohigas, Jaume Boix, Juli Capella, Quim Cuscó, Ignasi Labastida U.B., Carles Martí , Ramon Prats, Miquel Puig, Graham Thomson i amicg@s. Impressió: Gràfiques Ortells Barcelona Spain. Producció i gravació digital MSD: Customdrives Xina. Lupa acrílica: Sanse Xina. Goma elàstica: Bandex Alacant Spain.

“Digital workbook pelut”(“Digital workbook peludo”): Libro digital formado por una portada y contraportada con textos, cinco cuadernos con imágenes, una lupa, una memoria SD, unos reciclados peludos y una goma elástica que lo une todo. Para visualizarlo al instante: www.mbmarquitectes.cat/estudi_IDP.php

La portada y la contraportada La portada contiene un título de 453 palabras (2.697 caracteres tipográficos), El Índice, Las abreviaturas, Otras monografías, Cuadernos en preparación, Copyright/Creative Commons y Dedicatorias. La contraportada contiene las biografías, el manual de uso, la lupa acrílica y la memoria SD de 256 Mb con el libro grabado. Los cinco cuadernos: 1. Interiores, 2. Exposiciones, 3. Escenografías, 4. Diseños, 5. Ejercicios Los cuadernos contienen 269 dibujos y 784 imágenes de 130 proyectos ordenados en cinco apartados temáticos.Las cinco contraportadas contienen citas y textos relacionados con la creatividad, el pensamiento y el poder del vocabulario de las formas. Sinopsis Este libro fue ideado desde el principio en clave digital, tanto desde el punto de vista editorial, funcional, tecnológico y creativo, como por las infinitas expectativas de comunicación, divulgación y difusión que ofrecen las redes para actualizar permanentemente la información, así como para compartir conocimiento y creatividad de igual a igual (Creative Commons). El diseño del pautado es en formato DIN horizontal a fin de aprovechar todo el campo visual de las pantallas de ordenador, de monitores, de teléfonos móviles o de cualquier aparato digital con un software para leer imágenes en jpg. También para ofrecer a los lectores-miradores la posibilidad de seleccionar y modificar el tamaño de las imágenes y textos en función de sus preferencias; con independencia que se reciba vía tarjeta SD, link o web. Con estas expectativas digitales se fijó el tamaño y resolución de las imágenes y de las tipografías. Previamente, se habían seleccionado los proyectos en función de nuestra valoración, pero considerando, sobretodo, la capacidad de los dibujos y las imágenes de nuestro archivo para ilustrar, sin explicaciones escritas, las ideas esenciales que habían originado las respuestas de diseño; es decir, sólo a través de las virtudes comunicativas del vocabulario de las formas. La edición impresa se consideró secundaria. No, sin cierta ironía crítica hacia publicaciones con tipografías ilegibles, incorporamos una lupa china, casi inútil. Por tanto, el libro impreso “Digital workbook pelut” debe considerarse sólo como una pequeña guía de bolsillo o, si se desea, como el estuche de regalo para envolver una sabia memoria SD, también china; como un objeto de objetos, pero, sobretodo, como


un pequeño libro de formato cómodo para llevar en el bolsillo y regalar, sin protocolos, a aquel/la amig@ que ya casi sólo reconoces a través de la red y que un buen día se reencuentra en la fantástica e imprevisible vida común de la calle, de compartir de”igual a igual”, sin redes de por medio, con todos los sentidos a flor de piel, con beso. Lluís Pau 2010 Características de la 1ª edición impresa 1000 ejemplares numerados y dedicados / 188 gr. El original se entregó al impresor el 15 de marzo de 2010. El libro impreso y encuadernado es del 22 de junio de 2010. El “Digital workbook pelut” completo es del 15 de diciembre de 2010 La cubierta y contracubierta son de formato DIN-A6, están impresas en cuatricromía, barniz mate y tinta serigráfica fluorescente sobre dos caras de una hoja DIN-A3 de papel offset de 110 gr. Los cuadernos son de formato DIN-A6 y están impresos en cuatricromía y barniz acrílico satinado sobre dos caras de tres hojas de 1000x700 mm. de papel estucado semimate de 135 gr. La lupa y su funda son de PVC transparente y miden 60x93 mm. La tarjeta flash SD de 256 Mb mide 32x24 mm. La goma elástica es de caucho verde y mide 120x10 mm. Características de la edición digital en tarjeta SD Los archivos digitales se entregaron el 9 de junio de 2010. Las tarjetas SD grabadas son del 15 de junio de 2010 La edición digital está formada por 247 imágenes jpg en formato horizontal. La grabación está bloqueada y ocupa 239 Mb de las 256 Mb de la tarjeta SD que forma parte de la edición impresa del libro “Digital workbook pelut” (“Digital workbook peludo”). Para ver el libro digital con más agilidad os recomendamos que grabéis la tarjeta SD en vuestro ordenador. Características de la edición digital “on line” Los archivos digitales se corrigieron y se actualizaron por última vez el 15 de noviembre de 2010 La edición digital “on line” actualizada permanentemente está formada por 252 imágenes jpg del libro, más 44 del “making off”, también en formato horizontal. El libro “on line” se puede visualizar al instante clicando www.mbmarquitectes.cat/estudi_IDP.php. También se puede descargar aquí (tiempo aprox.: 15 min.) o pedirlo a lluispau@mbmarquitectes.cat. Idiomas Catalán, castellano e inglés simultáneos en todas las informaciones escritas, excepto en los titulares de las páginas con imágenes y nombres propios, donde sólo se emplea el idioma original. Créditos Idea, investigación, selección y diseño: Lluís Pau-Estudi IDP. Maquetación, restauración, configuración de los archivos digitales y “making off”: Carles Vilà, Ferran Gris, Esteve Ariza, Sílvia Torrus, Estudi IDP. Hoja de notas y puntos de libro peludos de papeles impresos aprovechados del estudio: Estudi IDP. Correcciones y traducciones lingüísticas: Maria Luna. Asesoramiento y consejos editoriales, gráficos e informáticos: Maria Bohigas, Jaume Boix, Juli Capella, Quim Cuscó, Ignasi Labastida U.B., Carles Martí, Ramon Prats, Miquel Puig, Graham Thomson y amig@s. Impresión: Gràfiques Ortells Barcelona Spain. Producción y grabación digital MSD: Customdrives China. Lupa acrílica: Sanse China. Goma elástica: Bandex Alicante Spain.

“Digital workbook pelut” (“Hairy digital workbook”): Digital book composed of a cover and a back cover with five texts, five notebooks with images,a magnifying glass, an SD memory, some hairy recycled and an elastic band to tie it all together. To display it instantly: www.mbmarquitectes.cat/estudi_IDP.php

The cover and the back cover The cover contains a 453 word title (2.697 typographic characters), the Index, the Abbreviations, Other monographs, Notebooks in preparation, Copyright/Creative Commons and Dedications. The back cover contains the biographies, the user manual, the acrylic magnifying glass and the 256 Mb SD memory with the book recorded. The five notebooks: 1. Interiors, 2. Exhibitions, 3. Scenographies, 4. Designs, 5. Exercises The notebooks contain 269 drawings and 784 images of 130 projects ordered in five thematic sections. The five back covers contain quotations and texts related to the creativity, the thought and the power of the vocabulary of shapes. Synopsys Since the beginning, this book was thought digitally, both from the publishing, functional, technological and creative perspective, as per the infinite communicative and diffusion expectations offered by networks,

in order to update permanently the information as well as to spread knowledge and creativity from peer to peer (Creative Commons). It was designed in horizontal DIN format in order to take advantage of the whole visual field of monitors, mobile phones or any digital device with software capable of reading jpg images. Likewise, it intends to offer the reader-observer the chance to choose and modify image and text sizes according to their preferences; regardless of what you receive, SD card, link or web. With these digital expectations, the size and resolution of images and typographies was set. Previously, we selected the projects according to our evaluation, but considering, mostly, the capacity of the drawings and images in our archive to illustrate, with no written explanation, the main ideas that generated the design responses; that is, only by means of the communicative virtues of the vocabulary of shapes. The printed edition was considered secondary. Not, without a certain critical irony towards unreadable typographies, we added an almost useless Chinese magnifying glass. Thus, the printed “Digital workbook pelut” must be considered only as a small pocket guide, or, if you wish, as the presentation case to wrap a wise SD memory card, also Chinese; as an object of objects, but, mostly, as a small book in a handy format to be kept in a pocket and to be given, with no conventions, to that friend that you almost only recognize through the network and that one day you meet again in the fantastic and unpredictable common life of the street, to be shared from “peer to peer”, with no networks in between, with all the senses, with a kiss. Lluís Pau 2010 1st printed edition features 1000 numbered and dedicated copies / 188 gr. The originals were delivered to the printer on 15th March 2010. The printed and bound book dates from 22nd June 2010. The full “Digital workbook pelut” dates from 20th July 2010 The cover and the back cover have a DIN-A6 format, are printed in four-color printing, matt varnish and phosphorescent serigraphic ink over two sides of a 110 gr. DIN-A3 offset paper sheet. The notebooks have DIN-A6 format and are printed in four-color printing and satin acrylic varnish over two sides of three 135 gr. semi-matt 1000x700 mm coated paper sheets. The magnifying glass and its case are made of transparent PVC and are 60x93 mm. The 256 Mb SD flash card is 32x24 mm. The elastic band is made of green rubber and is 120x10 mm. SD card features The digital files were delivered on 9th June 2010. Recorded SD cards date from 15th June 2010 The digital edition is made of 247 jpg images in horizontal format. The recording is blocked and fills 239 Mb out of the 256 Mb on the SD card that belongs to the printed edition of “Digital workbook pelut” (“Hairy digital workbook”). To watch the digital book faster, we recommend you to save the SD card in your computer. Online digital edition features The digital files were corrected and updated for the last time on 15th December 2010 The online digital edition, which is permanently updated, is made of 252 jpg images of the book, plus 44 jpg of the “making off”,also in horizontal format. The online book can be displayed at www.mbmarquitectes.cat/estudi_IDP.php. The online book can be downloaded here (approx. time: 15 min.) or requested at lluispau@mbmarquitectes.cat. Languages Simultaneous Catalan, Spanish and English on all written information, except on headers of pages with images and proper names, in which only the original language is used. Credits Idea, research, selection and design: Lluís Pau-Estudi IDP. DTP, restoration, digital files setup and making off: Carles Vilà, Ferran Gris, Esteve Ariza, Sílvia Torrus, Estudi IDP. Printed papers for note sheet and hairy bookmark taken from the studio: Estudi IDP. Linguistic review and translation: Maria Luna. Publishing, graphic and IT advice and counseling: Maria Bohigas, Jaume Boix, Juli Capella, Quim Cuscó, Ignasi Labastida U.B., Carles Martí, Ramon Prats, Miquel Puig, Graham Thomson and friends. Printing: Gràfiques Ortells Barcelona Spain. SD card digital production and recording: Customdrives China. Acrylic magnifying glass: Sanse China. Elastic band: Bandex Alicante Spain.


Estudi IDP Plaça Reial, 18 2n 1a Barcelona (Espanya) t:933176012 f:933177266 idp@mbmarquitectes.cat www.mbmarquitectes.cat És un estudi de disseny fundat l’any 1978 pels arquitectes d’MBM, Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay i el dissenyador Lluís Pau. De 1992 fins 1996 s’hi va incorporar Albert Puigdomènech com a arquitecte d’MBM. El 2000 també s’hi van incorporar Oriol Capdevila i Francesc Gual com a arquitectes d’MBM. El disseny d’interiors, exposicions, museologies, museografies, escenografies i muntatges així com el disseny de productes, sistemes, franquícies i senyalització són les disciplines pròpies de l’activitat professional de l’Estudi IDP. Les seves obres han participat en exposicions individuals i col•lectives, s’han publicat en llibres i revistes i han obtingut els reconeixements següents: Senyalització dels Monuments històrico-artístics de Girona (en col.): Projecte guanyador 1981. Senyalització urbana de Catalunya (en col.). Menció honorifica en el “2nd International Colour Design Prize 1983/84” del Design Center Stuttgart. Selecció ADI-FAD 1984 i Selecció ADI-FAD 1986. Biblioteca de Can Sumarro (Hospitalet). Selecció premis FAD 83 d’Arquitectura i Interiorisme i Premi Formica 84 pel disseny del mobiliari per a la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Botiga “La Tenda Animació”: Finalista premis FAD 84 d’Arquitectura i interiorisme. Addicional-Banyoles: Selecció premis FAD 89 d’Arquitectura i Interiorisme. Exposició “200 anys dels Drets Humans”: Selecció premis FAD 89 d’Arquitectura i Interiorisme. Moble composable ABAC, prestatgeria 232CV, tamboret NU-TA, jardinera NU-FLO: Selecció premis Delta ADI-FAD. Presentació de Canal+ a Barcelona: Premi FAD 1990 d’Interiors efímers i Gran premi FAD 1990 d’Interiorisme. Oficines Uría & Menéndez: Finalista dels premis FAD 91 d’Arquitectura i Interiorisme. Rehabilitació de la Casa Pedreño de Cartagena per a Caja de Murcia: Menció “II premio de calidad en Edificación de la Región de Murcia 2006”. Gala dels Premis ADGFAD 92: Laus de plata 93 i Premi FAD 93 d’Arquitectura i Interiorisme. Exposició “Dennis Hopper. Bad Heart. Fotografia i pintura 1961-1993”: Finalista premis FAD 93 i Laus de Bronze 93. Exposició “Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 1960-1963”: Premi Laus Excel•lència 96 i Finalista dels premis FAD 06 d’Arquitectura i Interiorisme. Exposició “Obres Mestres del Museu Episcopal de Vic”: Premi d’Interiorisme de la 1a Biennal d’Arquitectura de les Comarques Centrals i premi d’Interiorisme del Patronat de la Ciutat de Vic 1999. Fòrum del FAD al Convent dels Àngels: Projecte guanyador 1999. Exposició “Gaudí. Recerca de la Forma”: Premi FAD 03 d’Arquitectura i Interiorisme. Estació de Metro Liceu. Barcelona: Projecte guanyador 2005. Ampliació del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona: Projecte guanyador 2008. Es un estudio de diseño fundado en 1978 por los arquitectos de MBM, Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay y el diseñador Lluís Pau. De 1992 hasta 1996 se incorporó Albert Puigdomènech como arquitecto de MBM. En 2000 también se incorporaron Oriol Capdevila y Francesc Gual como arquitectos de MBM. El diseño de interiores, exposiciones, museologías, museografías, escenografías y montajes, así como el diseño de productos, sistemas, franquicias y señalización son las disciplinas propias de la actividad profesional de Estudi IDP. Sus obras han participado en exposiciones individuales y colectivas, se han publicado en libros y revistas y han obtenido los reconocimientos siguientes: Señalización de los Monumentos histórico-artísticos de Girona (en col.): Proyecto ganador 1981. Señalización urbana de Catalunya (en col.). Mención honorífica en el “2nd International Colour Design Prize 1983/84” del Design Center Stuttgart, Selección ADI-FAD 1984 y Selección ADI-FAD 1986. Biblioteca de Can Sumarro (Hospitalet). Selección premios FAD 83 de Arquitectura e Interiorismo y Premio Formica 84 por el diseño del mobiliario para la Red de Bibliotecas de la Generalitat de Catalunya. Tienda “La Tenda Animació”: Finalista premios FAD 84 de Arquitectura e Interiorismo. Addicional-Banyoles: Selección premios FAD 89 de Arquitectura e Interiorismo. Exposición “200 años de Derechos Humanos”: Selección premios FAD 89 de Arquitectura e Interiorismo. Mueble componible ABAC, estantería 232CV, taburete NU-TA, jardinera NU-FLO: Selección premios Delta ADI-FAD Presentación de Canal+ en Barcelona: Premio FAD 1990 de Interiores efímeros y Gran premio FAD 1990 de Interiorismo. Oficinas Uría & Menéndez: Finalista de los premios FAD 91 de Arquitectura e Interiorismo. Rehabilitación de la Casa Pedreño de Cartagena para Caja de Murcia: Mención “II premio de calidad en Edificación de la Región de Murcia 2006”. Gala de los Premios ADGFAD 92: Laus de plata 93 y Premio FAD 93 de Arquitectura e Interiorismo. Exposición “Dennis Hopper. Bad Heart. Fotografía y pintura 1961-1993”: Finalista premios FAD 93 y Laus de Bronce 93. Exposición “Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

1960-1963”: Premio Laus Excelencia 96 y Finalista de los premios FAD 06 de Arquitectura e Interiorismo. Exposición “Obras Maestras del Museo Episcopal de Vic”: Premio de Interiorismo de la 1ª Bienal de Arquitectura de las Comarcas Centrales y Premio de Interiorismo del Patronat de la Ciutat de Vic 1999. Fòrum del FAD en el Convent dels Àngels: Proyecto ganador 1999. Exposición “Gaudí. Búsqueda de la Forma”: Premio FAD 2003 de Arquitectura e Interiorismo. Estación de metro Liceu. Barcelona: Proyecto ganador 2005. Ampliación del Museo Arqueológico Nacional de Tarragona: Proyecto ganador 2008. This is a design study founded on 1978 by the MBM architects, Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay and the designer Lluís Pau. From 1992 to 1996, Albert Puigdomènech joined as MBM architect. On 2000 joined also Oriol Capdevila and Francesc Gual as MBM architects. The interior design, exhibitions, museologies, museographies, scenographies and installations, as well as product design, systems, franchises and signposting are the disciplines included in the professional activity of Estudi IDP. Its works participated in individual and collective exhibitions, are published in books and magazines and received the following awards: Signposting of the Historic-artistic monuments of Girona (in col.): Winning project 1981. Urban signposting of Catalunya (in col.). Special mention in the “2nd International Colour Design Prize 1983/84” from the Design Center Stuttgart, ADI-FAD Selection 1984 and ADI-FAD Selection 1986. Can Sumarro Library (Hospitalet). Selection for FAD 83 Awards for Architecture & Interior Design. Formica 84 Award for the furniture design of the Network of Libraries from Generalitat de Catalunya. “La Tenda Animació” Shop: Finalist in FAD 84 Awards for Architecture & Interior Design. Addicional-Banyoles: Selection for FAD 89 Awards for Architecture & Interior Design. Exhibition “200 years of Humans Rights”: Selection for FAD 89 Awards for Architecture & Interior Design. Composable furniture ABAC, 232CV bookshelves, NU-TA stool, NU-FLO Jardinière: Selection in Delta ADI-FAD Awards. Canal+ Presentation in Barcelona: FAD 1990 Award for Ephemeral Spaces and Grand FAD 1990 Award for Interior Design. Uría & Menéndez Offices: Finalist in FAD 91 Awards for Architecture & Interior Design. Casa Pedreño Rehabilitation, in Cartagena, for Caja de Murcia: “II Prize for quality in Building of the Region of Murcia 2006” Mention. ADGFAD 92 Awards Ceremony: Silver Laus 93 Award and FAD 93 Award for Architecture & Interior Design. Exhibition “Dennis Hopper. Bad Heart. Pictures and paintings. 1961-1993”: Finalist in FAD 93 Awards and Bronze Laus 93. Exhibition “Barcelona’s Contemporary Art Museum 1960-1963”: Laus Excellence 96 Award and Finalist in FAD 06 Awards for Architecture & Interior Design. Exhibition “Masterpieces. Vic Episcopal Museum”: Interior Design Award in the “1st Biennal d’Arquitectura de les Comarques Centrals” and Interior Design Award from Patronat de la Ciutat de Vic 1999. Fòrum del FAD in Convent dels Àngels: Winning project 1999. Exhibition “Gaudí. Searching for the shape”: FAD 03 Award for Architecture & Interior Design. Liceu underground station. Barcelona: Winning project 2005. Extension of the National Archaeological Museum of Tarragona: Winning project 2008. Lluís Pau Castellfollit de la Roca-Catalunya, 1950. (Espanya / España / Spain) Dissenyador / Diseñador / Designer FAD, ADP, CODIC, BEDA lluispau@mbmarquitectes.cat Segon premi de dibuix; segon i tercer premi de pintura, cat. provincial juvenil A. Girona, 1968. Inicia els estudis de disseny a Barcelona, 1968. Projecte guanyador per un disseny en acer inox PHOENIX. Bilbao, 1970. Dissenyador per l’Escola de Disseny EINA, 1971. Jurat dels premis FAD 69, 70 i 92 d’Arquitectura i Interiorisme, 1970-7193. Audiovisual “Imagen del Diseño en España” pel Congrés de Disseny ICSID. Eivissa (en col.), 1971. Cofundador del Grup de Cultura i Art.TINT1 (del pintor Pigem a “Informació d’Art Concepte”), Banyoles, 1971-73. Estudi sobre els paradigmes de l’arquitectura colonial i autòctona a El Aaiún del Sàhara Oriental (en col.), 1972-76. Cofundador del Grup TINT-2: Cicle de 4 manifestacions sobre el Kitsch. Banyoles, 1974-76. S’incorpora com a dissenyador a l’estudi MBM de Martorell, Bohigas i Mackay, 1973. Membre de les juntes ADI-FAD, IN-FAD i del FAD, 1976-80-83 / 85-90. Fundació de l’Estudi IDP: Interiors, Disseny, Lluís Pau, Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay, 1978. Cofundador i dissenyador de la revista mensual “El Bagant”. Banyoles, 1981-83. Membre de la comissió “Pel Museu d’Art Contemporani dels Països Catalans” Banyoles, 1981-82. Membre del consell d’administració PROSOLBA-Societat pro Jocs Olímpics de Banyoles, 1988-93. Cofundador i dissenyador de la productora de disseny COLUR, 19891993. Coautor dels quaderns per a la Senyalització Urbana de Catalunya, 1983-85. Jurat dels premis Sebastià Guash, 1990; dels premis Ciutat de Barcelona, 1991; de la XIII Biennal de Ceràmica d’Esplugues, 2004; dels Premis Saloni, 2005 i dels Premis CODIC, 2005. Medalla “Santiago Marco” del CODIC a la trajectòria,1999. Amic d’Eina, 2002. Activitat docent a l’escola EINA i màsters. Articles sobre exposicions, senyalització i publicitat urbana, creativitat i art.

Segundo premio de dibujo; segundo y tercer premio de pintura, cat. provincial juvenil A. Girona, 1968. Inicia los estudios de diseño en Barcelona, 1968. Proyecto ganador por un diseño en acero inox PHOENIX. Bilbao, 1970. Diseñador para la Escuela de Diseño EINA, 1971. Jurado de los premios FAD 69, 70 y 92 de Arquitectura e Interiorismo, 1970-71-93. Audiovisual “Imagen del Diseño en España” para el Congreso de Diseño ICSID. Ibiza (en col.), 1971. Cofundador del Grupo de Cultura y Arte TINT-1 (del pintor Pigem a “Información de Arte Concepto”), Banyoles, 1971-73. Estudio sobre los paradigmas de la arquitectura colonial y autóctona en El Aaiun del Sahara Oriental (en col.), 1972-76. Cofundador del Grupo TINT-2: Ciclo de 4 manifestaciones sobre el Kitsch. Banyoles, 1974-76. Se incorpora como diseñador al estudio MBM de Martorell, Bohigas y Mackay, 1973. Miembro de las juntas ADI-FAD, INFAD y del FAD, 1976-80-83 / 85-90. Fundación de Estudi IDP: Interiores, Diseño, Lluís Pau, Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay, 1978. Cofundador y diseñador de la revista mensual “El Bagant”. Banyoles, 1981-83. Miembro de la comisión “Por el Museo de Arte Contemporáneo de los Países Catalanes” Banyoles, 1981-82. Miembro del consejo de administración PROSOLBA-Sociedad pro Juegos Olímpicos de Banyoles, 1988-93. Cofundador y diseñador de la productora de diseño COLUR, 1989-1993. Coautor de los cuadernos para la Señalización Urbana de Catalunya, 1983-85. Jurado de los premios Sebastià Guash, 1990; de los premios Ciudad de Barcelona, 1991; de la XIII Bienal de Cerámica de Esplugues, 2004; de los Premios Saloni, 2005 y de los Premios CODIC, 2005. Medalla “Santiago Marco” del CODIC a la trayectoria, 1999. Amigo de Eina, 2002. Actividad docente en la escuela EINA y masters. Artículos sobre exposiciones, señalización y publicidad urbana, creatividad y arte. Second award in drawing; second and third award in painting, provincial junior A cat. Girona, 1968. Begins to study design in Barcelona, 1968. PHOENIX stainless steel design, winning project. Bilbao, 1970. Designer for the Design School EINA, 1971. FAD 69, 70 & 92 Awards Jury for Architecture & Interior Design, 197071-93. Audiovisual “Image of Design in Spain” for the ICSID Congress of Design. Ibiza (in col.), 1971. Co-founder of the Cultural and Art Group. TINT-1 (from painter Pigem to “Concept Art Information”), Banyoles. 197173. Study on the paradigms of colonial and native architecture in Eastern Sahara Laayoune (in col.), 1972-76. Co-Founder of Group TINT-2: 4-demonstrations Cycle on kitsch. Banyoles, 1974-76. He joined Martorell, Bohigas and Mackay’s MBM as a designer, 1973. Member of the ADI-FAD, IN-FAD and FAD boards, 1976-80-83 / 85-90. Foundation of Estudi IDP: Interiors, Design, Lluís Pau, Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay, 1978. Co-founder and designer of the monthly magazine “El Bagant”. Banyoles, 1981-83. “For Catalonia’s Contemporary Art Museum” Commission Member, Banyoles, 1981-82. PROSOLBA-Society in favour of Banyoles Olympic Games Board member, 1988-93. Co-founder and designer of COLUR design producer, 1989-1993. Co-author of the notebooks for the Urban Signposting of Catalonia, 1983-85. Sebastià Guash Awards Jury, 1990; Ciutat de Barcelona Awards, 1991; XIII Biennale of Ceramics from Esplugues Awards, 2004; Saloni Awards, 2005 and CODIC Awards, 2005. CODIC “Santiago Marco” Medal to the career, 1999. Amic d’Eina, 2002. Teaching in EINA school and masters. Articles on exhibitions, signposting and urban advertising, creativity and art. Josep Martorell Barcelona-Catalunya ,1925. (Espanya / España / Spain) Arquitecte / Arquitecto / Architect COAC, ADIFAD jmartorell@mbmarquitectes.cat Arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, 1951. Funda amb Oriol Bohigas l’estudi d’arquitectura MB, 1951. Cofundador del Grup R, 1951. Membre de l’Oficina Tècnica de la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona, 1951-56. Comissari de la Delegació Diocesana d’Escoltisme, 1957-58. Diplomat en Urbanisme per l’Institut d’Estudis d’Administració Local, 1961. Funda amb Oriol Bohigas i David Mackay l’estudi d’arquitectura MBM, 1962. Doctor Arquitecte, 1963. Comissari General de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 1963-72. President de la Comissió de Cultura del Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, 1968-1970. Vocal de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, 1970-1974. Membre de la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona, 1970-81. Medalla d’Or al Mèrit Artístic de la Ciutat de Barcelona, 1979. President del Congrés d’Arquitectura de Catalunya, 1980. Membre de la Comissió de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, 1981-83. Membre del Comitè assessor de l’Editorial Gustavo Gili, 1981. Director d’Arquitectura i Urbanisme de la Vila Olímpica de Barcelona, 1987-90. President del XIX Congrés de la Unió Internacional d’Arquitectes (UIA), 1996. President de la Fundació Ribermusica de Barcelona, 2007. Activitat docent en universitats i com a conferenciant. Autor d’articles sobre educació, política i religió, i dels llibres següents:

“La immigració a Catalunya” (en col.), 1968. “Temas de arquitectura escolar. la evolución de la tipología escolar en Cataluña” (en col.), 1972. “Guia d’Arquitectura de Menorca”, 1977 (Premi “Fundació Güell” de l’Institut d’Estudis Catalans, 1978). “Vet aquí el que penso”, Volum I, 2008. “Vet aquí el que penso”, Volum II, 2009. Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, 1951. Funda con Oriol Bohigas el estudio de arquitectura MB, 1951. Cofundador del Grupo R, 1951. Miembro de la Oficina Técnica de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona, 1951-56. Comisario de la Delegación Diocesana de Escultismo, 1957-58. Diplomado en Urbanismo por el Instituto de Estudios de Administración Local, 1961. Funda con Oriol Bohigas y David Mackay el estudio de arquitectura MBM, 1962. Doctor Arquitecto, 1963. Comisario General de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 1963-72. Presidente de la Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya, 1968-1970. Vocal de la Comisión de Urbanismo de Barcelona, 1970-1974. Miembro de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona, 1970-81. Medalla de Oro al Mérito Artístico de la Ciudad de Barcelona, 1979. Presidente del Congreso de Arquitectura de Catalunya, 1980. Miembro de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, 1981-83. Miembro del Comité Asesor de la Editorial Gustavo Gili, 1981. Director de Arquitectura y Urbanismo de la Vila Olímpica de Barcelona, 1987-90. Presidente del XIX Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), 1996. Presidente de la Fundació Ribermusica de Barcelona, 2007. Actividad docente en universidades y como conferenciante. Autor de artículos sobre educación política y religión, así como de los libros siguientes: “La inmigración en Cataluña” (en col.), 1968. “Temas de arquitectura escolar: la evolución de la tipología escolar en Cataluña” (en col.), 1972. “Guía de Arquitectura de Menorca”, 1977 (Premio “Fundació Güell” del Institut d’Estudis Catalans, 1978). “Vet aquí el que penso”, Volumen I, 2008. “Vet aquí el que penso”, Volumen II, 2009. Architect by the School of Architecture of Barcelona, 1951. Founder with Oriol Bohigas of the architecture study MB, 1951. Co-founder of Grup R, 1951. Technical Office Member of the Provincial Urban Planning Commission of Barcelona, 1951-56. Commissioner of the Scout Diocesan Delegation, 1957-58. Technical Diploma in Urban Planning by the Institut d’Estudis d’Administració Local, 1961. Founder with Oriol Bohigas and David Mackay of the architecture study MBM, 1962. Doctor in Architecture, 1963. General Commissioner of Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 196372. President of the Cultural Commission of the Official Architecture Association of Catalonia, 1968-1970. Spokesman for the Urban Planning Commission of Barcelona, 1970-1974. Member of the Provincial Town Planning Commission of Barcelona, 1970-81. City of Barcelona Gold Medal to the Artistic Merit, 1979. President of the Architecture Congress of Catalonia, 1980. Member of Barcelona’s Architectural Heritage Commission from Generalitat de Catalunya, 1981-83. Editorial Gustavo Gili Advisory Committee Member, 1981. Architecture and Town Planning Director for the Olympic Village in Barcelona, 1987-90. President of the XIX International Union of Architects Congress (UIA), 1996. President of Fundació Ribermusica of Barcelona, 2007. Teacher in universities and lecturer. Author of articles on education, politics and religion, as well as of the following books: “La immigració a Catalunya” (in col.), 1968. “Temas de arquitectura escolar: la evolución de la tipología escolar en Cataluña” (in col.), 1972. “Guía d’Arquitectura de Menorca”, 1977 (“Fundació Güell” Award from Institut d’Estudis Catalans, 1978). “Vet aquí el que penso”, Volume I, 2008. “Vet aquí el que penso”, Volume II, 2009. Oriol Bohigas Barcelona-Catalunya,1925. (Espanya / España / Spain) Arquitecte / Arquitecto / Architect COAC, ADIFAD obohigas@mbmarquitectes.cat Arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, 1951. Funda amb Josep Martorell l’estudi d’arquitectura MB, 1951. Cofundador del Grup R, 1951. Jurat 9a Triennal de Milà, 1957. Diplomat en Urbanisme, Institut d’Estudis d’Administració Local, 1961. Funda amb Josep Martorell i David Mackay l’estudi d’arquitectura MBM, 1962. Doctor Arquitecte, 1963. Professor de l’ETSAB, 1964-66. Catedràtic de Composició de l’ETSAB, 1971. Director de l’Oficina pel Desenvolupament de Prefabricats Serpersen a Espanya, 1972. Membre del Consell de Redacció de la revista “Arquitecturas Bis”, 1974. President d’Edicions 62, 1975-99. Membre del Comitè Directiu de la revista “Lotus Internacional”, 1975. Director de l’ETSAB, 1977-80. Delegat dels Serveis d’Urbanisme de Barcelona, 1980-84. Acadèmic de la Nazionale di San Luca de Roma, 1981. President de la Fundació Joan Miró, 1981-88. Membre de la


Fondation Européene des Sciences, des Arts et de la Culture, 1983. Jurat dels premis Príncipe de Asturias, 1984-87. Medalla d’Or al Mèrit Artístic de Barcelona, 1986. Membre Honorífic del Col•legi d’Arquitectes de Bulgària, 1987. Medalla d’Urbanisme de l’Académie d’Architecture de París, 1988. Premi Sikkens de Rotterdam, 1989. Membre Honorari de Die Bund Deutscher Architekten BDA de Bonn, 1990. Medalla d’Or d’Arquitectura del Consejo Superior de Arquitectos de España, 1990. Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, 1991. Foreign Member de la Royal Swedish Academy of Engineering Sciences d’Estocolm, 1991. Membre de l’Académie d’Architecture de París, 1991. Conseller de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, 1991-94. Doctor Honoris Causae per la Universitat de Darmstadt, 1992. Premi Volker Stevin Innovatienprijs, Barcelona/Rotterdam, 1992. Membre Honorari de The American Institute of Architects de Washington, 1993. Catedràtic Emèrit per la Universitat Politècnica de Barcelona, 1995. Doctor Honoris Causae per la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander, 1995. Membre del Jurat dels Premis Ciutat de Barcelona, 1996. Membre Honorari del Royal Institute of British Architects de Londres, 1996. Premi Ciutat de Barcelona a la projecció internacional, 1999. Medalla d’Or del Royal Institute of British Architects a la Ciutat de Barcelona i a Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos, Oriol Bohigas i José A. Acebillo, 1999. President de l’Ateneu Barcelonès des del 2003. Medalla d’Or del Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona, 2004. Premi ArpaFIL d’Arquitectura de Guadalajara (Mèxic), 2004. Medalla Narcís Monturiol al Progrés Científic i Tecnològic de la Generalitat de Catalunya, 2005. Medalla a la “Lealtad Republicana” de la Asociación Manuel Azaña, 2005. Medalla President Macià de la Generalitat de Catalunya, 2006. Medalla d’Or del Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, 2007. Premio Nacional de Arquitectura 2006 del Ministeri d’Habitatge, 2008. Autor de diversos articles i dels llibres següents: “Barcelona entre el Pla Cerdà i el barraquisme”, 1963. “L’Arquitectura Modernista”, 1968 (Premi del Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya). “Les Escoles Tècniques Superiors i l’estructura professional”, 1968. “Contra una arquitectura adjetivada”, 1969. “L’Arquitectura espanyola en la Segona República”, 1970 (Premi “Puig i Cadafalch” del COAC). “Polèmica d’arquitectura catalana”, 1970. “Reseña y catálogo de la arquitectura Modernista”, 1972. “Proceso y erótica del diseño”, 1972. “Once arquitectos”, 1976. “Catalunya, arquitectura i urbanisme durant la República”, 1978. “Reconstrucció de Barcelona”, 1984. “Combat d’incerteses. Dietari de Records”, 1989. “Dit o fet. Dietari de records II”, 1992. “Gràcies i desgràcies culturals de Barcelona”, 1993. “El Present des del Futur. Epistolari Públic (19941995)”. “Del dubte a la revolució. Epistolari públic 1995-1997”, 1998. “Cartes de la Baralla. Epistolari públic sobre cultura i política”, 2003. “Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad”, 2004. “Epistolario 1951-1994”, 2005. Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, 1951. Funda con Josep Martorell el estudio de arquitectura MB, 1951. Cofundador del Grupo R, 1951. Jurado de la 9ª Trienal de Milán, 1957. Diplomado en Urbanismo, Instituto de Estudios de Administración Local, 1961. Funda con Josep Martorell y David Mackay el estudio de arquitectura MBM, 1962. Doctor Arquitecto, 1963. Profesor de la ETSAB, 1964-66. Catedrático de Composición de la ETSAB, 1971. Director de la Oficina para el Desarrollo de Prefabricados Serpersen en España, 1972. Miembro del Consejo de Redacción de la revista “Arquitecturas Bis”, 1974. Presidente de Edicions 62, 1975-99. Miembro del Comité Directivo de la revista “Lotus Internacional”, 1975. Director de la ETSAB, 1977-80. Delegado de los Servicios de Urbanismo de Barcelona, 1980-84. Académico de la Nazionale di San Luca de Roma, 1981. Presidente de la Fundación Joan Miró, 1981-88. Miembro de la Fondation Européene des Sciences, des Arts et de la Culture, 1983. Jurado de los premios Príncipe de Asturias, 1984-87. Medalla de Oro al Mérito Artístico de Barcelona, 1986. Miembro Honorífico del Colegio de Arquitectos de Bulgaria, 1987. Medalla de Urbanismo de la Académie d’Architecture de París, 1988. Premio Sikkens de Rotterdam, 1989. Miembro Honorario de Die Bund Deutscher Architekten BDA de Bonn, 1990. Medalla de Oro de Arquitectura del Consejo Superior de Arquitectos de España, 1990. Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, 1991. Foreign Member de la Royal Swedish Academy of Engineering Sciences d’Estocolm, 1991. Miembro de la Académie d’Architecture de París, 1991. Regidor de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, 1991-94. Doctor Honoris Causae por la Universidad de Darmstadt, 1992. Premio Volker Stevin Innovatienprijs, Barcelona/Rotterdam, 1992. Miembro Honorario de The American Institute of Architects de Washington, 1993. Catedrático Emérito por la Universitat Politècnica de Barcelona, 1995. Doctor Honoris Causae por la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander, 1995. Miembro del Jurado de los Premios Ciudad de Barcelona, 1996. Miembro Honorario del Royal Institute of British Architects de Londres, 1996. Premio Ciudad de Barcelona a la proyección internacional, 1999. Medalla de Oro del Royal Institute of British Architects a la Ciudad de Barcelona y a Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos, Oriol Bohigas y José A. Acebillo, 1999. Presidente del Ateneu Barcelonès desde 2003. Medalla de Oro del Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona, 2004. Premio ArpaFIL de Arquitectura de Guadalajara (México), 2004. Medalla

Narcís Monturiol al Progreso Científico y Tecnológico de la Generalitat de Catalunya, 2005 Medalla a la “Lealtad Republicana” de la Asociación Manuel Azaña, 2005. Medalla President Macià de la Generalitat de Catalunya, 2006. Medalla de Oro del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya, 2007. Premio Nacional de Arquitectura 2006 del Ministerio de la Vivienda, 2008. Autor de varios artículos y de los libros siguientes: “Barcelona entre el Plan Cerdà y el barraquismo”, 1963. “La Arquitectura Modernista”, 1968 (Premio del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya). “Las Escuelas Técnicas Superiores y la estructura profesional”, 1968. “Contra una arquitectura adjetivada”, 1969. “La Arquitectura española en la Segunda República”, 1970 (Premio “Puig i Cadafalch” del COAC). “Polémica de arquitectura catalana”, 1970. “Reseña y catálogo de la arquitectura Modernista”, 1972. “Proceso y erótica del diseño”, 1972. “Once arquitectos”, 1976. “Catalunya, arquitectura i urbanisme durant la República”, 1978. “Reconstrucció de Barcelona”, 1984. “Desde los años inciertos”, 1989. “Entusiasmos compartidos y batallas sin cuartel”, 1992. “Gràcies i desgràcies culturals de Barcelona”, 1993. “El Present des del Futur. Epistolari Públic (1994-1995)”. “Del dubte a la revolució. Epistolari públic 1995-1997”, 1998. “Cartes de la Baralla. Epistolari públic sobre cultura i política”, 2003. “Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad”, 2004. “Epistolario 1951-1994”, 2005. Architect by the School of Architecture of Barcelona, 1951. Founder with Josep Martorell of the architecture study MB, 1951. Co-founder of Grup R, 1951. 9th Triennial of Milan Jury, 1957. Technical Diploma in Town Planning by the Institut d’Estudis d’Administració Local, 1961. Founder with Josep Martorell and David Mackay of the architecture study MBM, 1962. Doctor in Architecture, 1963. Senior Lecturer in ETSAB, 1964-66. Composition Professor in ETSAB, 1971. Director of Serpersen’s Prefabricated Development Office in Spain, 1972. “Arquitecturas Bis” magazine Editorial Board Member, 1974. President of Edicions 62, 1975-99. “Lotus Internacional” magazine Board Member, 1975. Director of ETSAB, 1977-80. Delegate of Town Planning Services in Barcelona, 1980-84. Nazionale di San Luca di Roma Academic Member, 1981. President of Fundació Joan Miró, 1981-88. Fondation Européene des Sciences, des Arts et de la Culture Member, 1983. Príncipe de Asturias Awards Jury, 1984-87. City of Barcelona Gold Medal to the Artistic Merit, 1986. Honorific Member of the Bulgarian Architects Association, 1987. Town Planning Medal from Académie d’Architecture in Paris, 1988. Sikkens Award from Rotterdam, 1989. Honorary Member of Die Bund Deutscher Architekten BDA in Bonn, 1990. Architecture Gold Medal from the Spanish Superior Board of Architects, 1990. Creu de Sant Jordi Award from Generalitat de Catalunya, 1991. Foreign Member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Stockholm, 1991. Member of Académie d’Architecture of Paris, 1991. Culture Alderman in Barcelona City Council, 1991-94. Doctor Honoris Causae by the University of Darmstadt, 1992. Volker Stevin Innovatienprijs Award, Barcelona/ Rotterdam, 1992. Honorary Member of The American Institute of Architects of Washington, 1993. Professor emeritus by the Universitat Politècnica de Barcelona, 1995. Doctor Honoris Causae by the University Menéndez y Pelayo of Santander, 1995. Ciutat de Barcelona Awards Jury Member, 1996. London Royal Institute of British Architects Honorary Member, 1996. Ciutat de Barcelona Award to the international projection, 1999. Gold Medal from the Royal Institute of British Architects to the City of Barcelona and Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos, Oriol Bohigas and José A. Acebillo, 1999. President of Ateneu Barcelonès since 2003. Gold Medal from Cercle Artístic de Sant Lluc in Barcelona, 2004. Guadalajara (Mexico) ArpaFIL Architecture Award, 2004. Narcís Monturiol Medal to the Scientific and Technological Progress from Generalitat de Catalunya, 2005. Medal to the “Republican Loyalty” from Manuel Azaña Association, 2005. President Macià Medal from Generalitat de Catalunya, 2006. Gold Medal from the Official Architects Association of Catalonia, 2007. Spanish National Award on Architecture 2006 from the Spanish Ministry of Housing, 2008. Author of several articles and the following books: “Barcelona entre el Pla Cerdà i el barraquisme”, 1963. “L’Arquitectura Modernista”, 1968 (COAC Award). “Les Escoles Tècniques Superiors i l’estructura professional”, 1968. “Contra una arquitectura adjetivada”, 1969. “L’Arquitectura espanyola en la Segona República”, 1970 (COAC “Puig i Cadafalch” Award). “Polèmica d’arquitectura catalana”, 1970. “Reseña y catálogo de la arquitectura Modernista”, 1972. “Proceso y erótica del diseño”, 1972. “Once arquitectos”, 1976. “Catalunya, arquitectura i urbanisme durant la República”, 1978. “Reconstrucció de Barcelona”, 1984. “Combat d’incerteses. Dietari de Records”, 1989. “Dit o fet. Dietari de records II”, 1992. “Gràcies i desgràcies culturals de Barcelona”, 1993. “El Present des del Futur. Epistolari Públic (1994-1995)”. “Del dubte a la revolució. Epistolari públic 1995-1997”, 1998. “Cartes de la Baralla. Epistolari públic sobre cultura i política”, 2003. “Against the Urban Incontinence: Moral Reconsideration of the Architecture and the City”, 2004. “Epistolario 1951-1994”, 2005.

David Mackay Eastbourne-Sussex, 1933. (Anglaterra / Inglaterra / England) Arquitecte / Arquitecto / Architect COAC dmackay@mbmarquitectes.cat Premi R.I.B.A. d’assaig, 1949. Arquitecte per la Northern Polytechnic, 1958. Premi “Andrew N. Prentice” de R.I.B.A., 1960. Funda amb Josep Martorell i Oriol Bohigas l’estudi d’arquitectura MBM, 1962. Contributing Editor de World Architecture, 1964-67. Arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, 1966. Consultor de l’Enciclopèdia “Contemporary Architects” de Nova York, 1979. Director del “Foreign Studies Progam” de la Catholic University of America, 1981-82 i 1984-86. Jurat de la 3a International Biennale of Architecture de Cracovia, 1989. Jurat de la “Championship of the architectural schools Promat Competition” de Frankfurt, 1990. Membre del Stadtforum de Berlín, 1991-95. Jurat del Temple Bar a Dublín, 1991. Membre del Comitè d’Urbanisme pel Senat de Berlín, 1992. Membre de la Comissió Europea per a la revisió de l’Educació de l’Arquitectura i l’Urbanisme. Peer Group Review. York, Anglaterra, 1994. Jurat per l’Hospital Homeopàtic de Glasgow, 1995. Membre Honorari de The Bund Deutscher Architekten de Bonn, 1996. Membre permanent del “The Core Advisory Panel to English Partnerships”, 1998. Membre assessor de l’Ajuntament de Dublín, 2001. Honorary Fellowship del RIAI (Royal Institute of the Architects of Ireland), 2002. President del Plymouth Design Panel, 2004. Doctor Honoris Causae de les Arts. Universitat de Plymouth, 2004. Honorary Fellow de The Royal Incorporation of the Architects a Escòcia, 2005. Autor de diversos articles i dels següents llibres: “De la revolució espartaquista al pavelló de Barcelona”, 1968 (Premi “Puig i Cadafalch” del COAC), “Contradictions in living environment”, 1971. “Wohnungsbau im Wandel”, 1977 (Seleccionat pel Consell Alemany de l’Art del Llibre entre els millors 50 llibres de l’any). “La casa unifamiliar. The modern house”, 1984. “Modern architecture in Barcelona (1854-1939)”, 1985. “A vision for Plymouth”, 2004. “Català de retruc”, 2005. “A life in cities. An architectural Autobiography”, 2009. Premio R.I.B.A. de ensayo, 1949. Arquitecto por la Northern Polytechnic, 1958. Premio “Andrew N. Prentice” de R.I.B.A., 1960. Funda con Josep Martorell y Oriol Bohigas el estudio de arquitectura MBM, 1962. Contributing Editor de World Architecture, 1964-67. Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, 1966. Consultor de la Enciclopedia “Contemporary Architects” de New York, 1979. Director del “Foreign Studies Progam” de la Catholic University of America, 1981-82 y 1984-86. Jurado de la 3ª International Biennale of Architecture de Cracovia, 1989. Jurado de la “Championship of the architectural schools Promat Competition” de Frankfurt, 1990. Miembro del Stadtforum de Berlín, 1991-95. Jurado del Temple Bar en Dublín, 1991. Miembro del Comité de Urbanismo por el Senado de Berlín, 1992. Miembro de la Comisión Europea para la revisión de la Educación de la Arquitectura y el Urbanismo. Peer Group Review. York, Inglaterra, 1994. Jurado para el Hospital Homeopático de Glasgow, 1995. Miembro Honorario de The Bund Deutscher Architekten de Bonn, 1996. Miembro permanente del “The Core Advisory Panel to English Partnerships”, 1998. Miembro asesor del Ayuntamiento de Dublín, 2001. Honorary Fellowship del RIAI (Royal Institute of the Architects of Ireland), 2002. Presidente del Plymouth Design Panel, 2004. Doctor Honoris Causae de las Artes. Universidad de Plymouth, 2004. Honorary Fellow de The Royal Incorporation of the Architects de Escocia, 2005. Autor de varios artículos y de los libros siguientes: “De la revolución espartaquista al pabellón de Barcelona”, 1968 (Premio “Puig i Cadafalch” del COAC), “Contradictions in living environment”, 1971. “Wohnungsbau im Wandel”, 1977 (Seleccionado por el Consejo Alemán del Arte del Libro entre los mejores 50 libros del año). “La casa unifamiliar. The modern house”, 1984. “Modern architecture in Barcelona (1854-1939)”, 1985. “A vision for Plymouth”, 2004. “Català de retruc”, 2005. “A life in cities. An architectural Autobiography”, 2009. R.I.B.A. Essay Award, 1949. Architect by Northern Polytechnic, 1958. R.I.B.A. “Andrew N. Prentice” Award, 1960. Founder with Josep Martorell and Oriol Bohigas of the architecture study MBM, 1962. World Architecture Contributing Editor,1964-67. Architect by the School of Architecture of Barcelona, 1966. “Contemporary Architects” encyclopaedia advisor, New York, 1979. Director of “Foreign Studies Program” in the Catholic University of America, 1981-82 and 1984-86. 3rd International Biennale of Architecture of Cracow Jury, 1989. “Championship of the architectural schools Promat Competition” Jury, Frankfurt, 1990. Stadtforum Member, Berlin, 1991-95. Temple Bar Jury, Dublin, 1991. Urban Planning Committee Member for the Senate of Berlin, 1992. Member of the European Committee for the revision of the Architecture and Urban Planning Education. Peer Group Review. York, England, 1994. Jury for Glasgow Homeopathic Hospital,

1995. Honorary Member of The Bund Deutscher Architekten, Bonn, 1996. Permanent Member of The Core Advisory Panel to English Partnerships, 1998. Advisory Member of Dublin City Hall, 2001. Honorary Fellowship of RIAI (Royal Institute of the Architects of Ireland), 2002. Chairman of the Plymouth Design Panel, 2004. Doctor Honoris Causae of the Arts. University of Plymouth, 2004. Honorary Fellow of The Royal Incorporation of the Architects, Scotland, 2005. Author of several articles and of the following books: “De la revolució espartaquista al pavelló de Barcelona”, 1968 (COAC “Puig i Cadafalch” Award), “Contradictions in living environment”, 1971. “Wohnungsbau im Wandel”, 1977 (Selected by the German Council of Book Art as one of the fifty best books of the year). “La casa unifamiliar. The modern house”, 1984. “Modern architecture in Barcelona (1854-1939)”, 1985. “A vision for Plymouth”, 2004. “Català de retruc”, 2005. “A life in cities. An architectural Autobiography”, 2009. Oriol Capdevila Barcelona-Catalunya, 1955. (Espanya / España / Spain) Arquitecte / Arquitecto / Architect COAC ocapdevila@mbmarquitectes.cat Arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, 1982. Despatx propi d’Arquitectura i Interiorisme, 1982-90. S’incorpora com a cap de projectes al despatx MBM, 1990-99. Soci arquitecte d’MBM, 2000. Ponent al “Seafronts” de Siracusa, 2001. Festival d’Arquitectura de Parma, 2004-05. Ponent a la Seu de l’INU de Venècia, 2004. Ponent al Stu Lab-Area Stu Stazione a Parma, 2006-07. Ponent a EIRE “Expo Italia Real Estate” a Milà, 2008. Ponent a Urbanpromo a Venècia, 2008 i 2009. Ponent a “Spazi nel vuoto – convegno internazionale sul rapporto tra spazi storici e industriali e azioni performative”, 2008. Jurat del concurs internacional “Riqualificazione urbana dell’Area Nord Ovest di Parma”, 2009. Ponent de “Piano Strategico Messina 2020” a Messina, 2009. Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, 1982. Despacho propio de Arquitectura e Interiorismo, 1982-90. Se incorpora como jefe de proyectos al despacho MBM, 1990-99. Socio arquitecto de MBM, 2000. Ponente en el “Seafronts” de Siracusa, 2001. Festival de Arquitectura de Parma, 2004-05. Ponente en la Sede del INU de Venecia, 2004. Ponente en Stu Lab-Area Stu Stazione de Parma, 200607. Ponente en EIRE “Expo Italia Real Estate” de Milán, 2008. Ponente en Urbanpromo de Venecia, 2008 y 2009. Ponente en “Spazi nel vuoto – convegno internazionale sul rapporto tra spazi storici e industriali e azioni performative”, 2008. Jurado del concurso internacional “Riqualificazione urbana dell’Area Nord Ovest di Parma”, 2009. Ponente en “Piano Strategico Messina 2020” de Messina, 2009. Architect by the School of Architecture of Barcelona, 1982. Architecture & Interior Design study, 1982-90. Joins MBM as Project Manager, 1990-99. MBM Associate architect, 2000. Speaker in “Seafronts”, Siracusa, 2001. Parma Architecture Festival, 2004-05. Speaker at the INU headquarters in Venice, 2004. Speaker at Stu Lab-Area Stu Stazione, Parma, 2006-07. Speaker at EIRE “Expo Italia Real Estate”, Milan, 2008. Speaker at Urbanpromo, Venice, 2008 and 2009. Speaker at “Spazi nel vuoto – convegno internazionale sul rapporto tra spazi storici e industriali e azioni performative”, 2008. Jury in the international competition “Riqualificazione urbana dell’Area Nord Ovest di Parma”, 2009. Speaker at “Piano Strategico Messina 2020”, Messina, 2009. Francesc Gual Barcelona-Catalunya, 1958. (Espanya / España / Spain) Arquitecte / Arquitecto / Architect COAC fgual@mbmarquitectes.cat Arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, 1989. S’incorpora com a estudiant al despatx MBM 1981. Cap de projectes d’MBM, 1990-99. Soci arquitecte d’MBM, 2000. Ponent a Hertogenbosch. Holanda, 2004. Ponent a Norwich.Gran Bretanya, 2000. Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, 1989. Se incorpora como estudiante al despacho MBM, 1981. Jefe de proyectos de MBM, 1990-99. Socio arquitecto de MBM, 2000. Ponente en Hertogenbosch. Holanda, 2004. Ponente en Norwich, Gran Bretaña, 2000. Architect by the School of Architecture of Barcelona, 1989. Joins MBM as a student, 1981. MBM Project Manager, 1990-99. MBM Associate architect, 2000. Speaker in Hertogenbosch. The Netherlands, 2004. Speaker in Norwich, Great Britain, 2000.


Lupa acrílica: Lent per veure més gran textos, dibuixos i fotos impreses analògicament. Lupa acrílica: Lente para ver más grande textos, dibujos y fotos impresas analógicamente. Magnifying glass: Lens for watching analogically printed texts, drawings and photographs larger.


Memòria flash flash SD: Petit dispositiu d’emmagatzematge que utilitza la memòria flaix per a guardar i veure a qualsevol mida la informació gravada digitalment. Memoria flash SD: Pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza la memoria flash para guardar y ver a cualquier tamaño la información grabada digitalmente. SD Memory card: Small storage device that employs flash memory to save and see at any size digitally recorded information.Interiors d’ús públic / Interiores de uso público / Interiors of public use: Selecció cronològica / Selección cronológica / Chronologic selection: 1.01-02 1976-77 c. Tuset, 8 Barcelona 1.01-02 1978-79 rbla. de Mataró, 32-36 Mataró 1.03-04 1977-78 rbla. Catalunya, 89 Barcelona 1.05-06 1979-80 pg. de la Bonanova, 47 Barcelona 1.05-06 1979-83 c. Barcelona, 138 Hospitalet de Ll.

1.03-04 1980-81 pg. Lluís Companys, 1 Barcelona 1.09-10 1982-88 av. Països Catalans, 33 Esplugues de Ll.

1.07-08 1983-84 c. Pau Claris, 120 Barcelona

1.07-08 1985-86 pg. Marítim, 1-2 Lloret de Mar

001 Oficines de direcció Miquel Costas i Miquel Oficinas de dirección Miquel Costas y Miquel Miquel Costas & Miquel Direction Offices Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A C.B. foto K Miquel Costas i Miquel δ 002 Agència bancària Caixa Catalunya Agencia bancaria Caixa Catalunya Caixa Catalunya Bank Agency Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A MBM Arquitectes J Català Roca K Caixa Catalunya δ 003 Oficines V.C.A.E. Advocats Oficinas V.C.A.E. Abogados V.C.A.E. Lawyers Offices Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A C.B. Foto K V.C.A.E. δ 004 Sala d’actes i Club del Col·legi de Metges Sala de Actos y Club del Colegio de Médicos Medical Association Club and Conference room Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A Raimon Ramis K Col·legi de Metges de Barcelona δ 005 Biblioteca de Can Sumarro 14-013 Biblioteca de Can Sumarro Can Sumarro Library Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A MBM Arquitectes J Lluís Casals K Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura δ U Selecció Premis FAD 83 d’Arquitectura i Interiorisme 006 Col·legi de Procuradors de Barcelona Colegio de Procuradores de Barcelona Attorney Association Offices of Barcelona Estudi IDP-Lluís Pau A C.B. Foto K Col·legi de Procuradors de Barcelona δ 007 Sala d’actes i degustacions Nestlé Sala de actos y degustaciones Nestlé Nestlé Conference room and tasting room Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A MBM Arquitectes J Lluís Casals K Nestlé δ U Selecció Premis FAD 87 d’Arquitectura i Interiorisme 008 La Tenda Animació La Tienda Animación Animació Shop Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A Lluís Casals K La Tenda δ U Finalista Premis FAD 84 d’Arquitectura i Interiorisme 009 Oficina d’Informació Turística de Lloret de Mar Oficina de Información Turística de Lloret de Mar Lloret de Mar Tourist Information Office Estudi IDP-Lluís Pau A Josep Cardona B Félix de Azúa (XIX) J Lluís Casals K Ajuntament de Lloret δ

1.09-10 1986-92 pl. Icue Casa Pedreño Cartagena 1.11-12 1988-89 c. Álvarez de Castro, 7 Banyoles

1.11-12 1988-90 c. Sant Esteve, 29 Olot 1.13-14 1987-90 pg. de la Marina Sur,7 Puerto Vallarta México 1.15-16 1990-… av. Diagonal, 514 Barcelona

1.15-16 1993-95 c. Pere Alsius 12 Banyoles 1.13-14 1992-96 c. Nou Vial, s/n Ordino Andorra 1.21-22 1994-95 pl. Perpinyà, 21 Banyoles 1.23-24 1996-97 c. Peu de la Creu, 2 Barcelona

010 Auditori, Centre Cultural i Oficina de Caja Murcia 14-009 Auditorio, Centro Cultural y Oficina de Caja Murcia Auditorium, Cultural Centre and Caja Murcia Office Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A Mancha Escobar (XIX)/MBM Arquitectes J Juan de la Cruz K Caja Murcia δ U Mención Premios de Rehabilitación de la Región de Murcia 011 Addicional. Botiga de mobles Addicional. Tienda de muebles Addicional. Furniture shop Estudi IDP-Lluís Pau A Lluís Vilà B Josep Gri K Addicional δ U Selecció Premis FAD 89 d’Arquitectura i Interiorisme 012 Addicional. Botiga de mobles Addicional. Tienda de muebles Addicional. Furniture shop Estudi IDP-Lluís Pau A Lluís Vilà B Josep Gri K Addicional δ 013 Hotel Puerto Vallarta. Melià Sol 14-008 Hotel Puerto Vallarta. Melià Sol Puerto Vallarta Hotel. Melià Sol Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A MBM Arquitectes J Lourdes Legorreta K Grupo Sol δ 014 Oficines Uría & Menéndez Oficinas Uría & Menéndez Uría & Menéndez Offices Estudi IDP-Lluís Pau A Correa-Milà J Lluís Casals K Uría & Menéndez δ U Finalista Premis FAD 91 d’Arquitectura i Interiorisme 015 Centre de les Arts Escèniques de Banyoles ¹ Centro de Artes Escénicas de Banyoles Scenic arts centre of Banyoles Estudi IDP-Lluís Pau A Núria Duran C Jeroni Moner J Eugeni Pons K Ajuntament de Banyoles δ 016 Centre Cívic i Esportiu d’Ordino Centro Cívico y Deportivo de Ordino Ordino Sports and Civic Center Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A MBM Arquitectes J Lluís Casals K Comú d’Ordino δ 017 Cafè-Bar 29 Café-Bar 29 Café-Bar 29 Estudi IDP-Lluís Pau A Miquel Puig C Llupac K Josep Mª Puig, Lorda Pau δ 018 Grup Editorial Edicions 62 Grupo Editorial Edicions 62 Edicions 62 Publishing group Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A Lluís Casals K Pich-Aguilera J Grup 62 δ


1.17-18 1998-01 c. Llacuna, 162 Barcelona 1.17-18 1999-01 rbla. Prim, 1 Barcelona

1.19-20 2000-03 Parc del Migdia Girona 1.21-22 1999-2001 pl. dels Àngels, 5 Barcelona

1.19-20 2002-03 c. Llacuna, 162 Barcelona 1.29-30 2003-05 La Pedrera pg. de Gràcia, 92 Barcelona 1.25-26 2004-05 c. Diputació, 276 Barcelona 1.23-24 2005-07 pl. Dr. Rovira, 4 Banyoles 1.27-28 2005 c. Portaferrissa, 1 Barcelona

019 Barcelona Activa. Ciutat del Coneixement/Barcelona Negocis Barcelona Activa. Ciudad del Conocimiento/Barcelona Negocios Barcelona Activa. City of Knowledge/Barcelona Business Estudi IDP-Lluís Pau A Enric Satué C Lauro-Soteras J Joan Mundó / Llupac K Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona δ 020 Fòrum Nord. Centre de desenvolupament empresarial 15-024 Fòrum Nord. Centro de desarrollo empresarial Fòrum Nord. Business development centre Estudi IDP-Lluís Pau A Enric Satué / Lluís Ayguadé C Benedito-Mateos J Joan Mundó K Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona δ 021 Cafè Restaurant Parc del Migdia Café Restaurante Parque del Migdia Parc del Migdia Café-Restaurant Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A MBM Arquitectes J Lluís Casals / Llupac K Ecobar Girona δ 022 Fòrum dels Àngels del FAD Fòrum dels Àngels del FAD FAD Fòrum dels Àngels Estudi IDP-Lluís Pau A Nau gòtica (XV) Clotet-Aparició J Ducho Malagamba K Foment de les Arts Decoratives / Foment de les Arts i el Disseny δ U Projecte guanyador 023 Porta 22: Espai de Noves Ocupacions Porta 22: Espacio de Nuevas Ocupaciones Porta 22: New Jobs Space Estudi IDP-Lluís Pau A Berenguer-Roldan J Joan Mundó / Llupac K Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona δ 024 L’Entresòl de la Pedrera Entresuelo de la Pedrera Mezzanine floor from La Pedrera Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A Antoni Gaudí J Rafael Vargas K Caixa Catalunya δ 025 Oficina d’Òmnium Cultural Oficina de Òmnium Cultural Omnium Cultural Offices Estudi IDP-Lluís Pau A STI K Òmnium Cultural δ 026 Assessoria Pagès Asesoría Pagès Pagès Consulting Estudi IDP-Lluís Pau A Llupac K Assessoria Pagès δ 027 Punt de Difusió del Patrimoni de Catalunya Punto de Difusión del Patrimonio de Catalunya Heritage of Catalonia Information Point Estudi IDP-Lluís Pau A Marc Valls C Mas i Dordal (XVIII) J Albert Sierra K Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura δ

1.27-28 2005-09 rbla. de les Flors L3 del Metro Barcelona 1.29-30 2005-09 La Pedrera pg. de Gràcia, 92 Barcelona 1.25-26 2007-10 Moll de Barcelona, s/n World Trade Center Barcelona

028 Estació Liceu. Metro L3 Estación Liceu. Metro L3 Liceu underground station. L3 Martorell-Bohigas-Mackay-Capdevila-Gual-Lluís Pau A Miquel Puig C Eloi Bonjoch K Trasport Metropolità de Barcelona (TMB) δ 029 Auditori Caixa Catalunya i Sala Gaudí 14-011 Auditorio Caixa Catalunya y Sala Gaudí Caixa Catalunya Auditorium and Gaudí Room Martorell-Bohigas-Mackay-Capdevila-Gual-Lluís Pau A Antoni Gaudí J Rafael Vargas K Caixa Catalunya δ 030 Oficines del Port de Barcelona Oficinas del Puerto de Barcelona Barcelona Port Authority Offices Estudi IDP-Lluís Pau A Miquel Puig C Ieoh Ming Pei J Llupac-Fegris K World Trade Center de Barcelona δ


What is important now is to recover our senses. We must learn to see more, to hear more, to feel more. (1964) (...) Style is the principle of decision in a work of art, the signature of the artist’s will. And as the human will is capable of an indefinite number of stances, there are an indefinite number of possible styles for works of art.(...) (1965) (...)

Susan Sontag in the book “Against interpretation” 1969

El que ara importa és recuperar els nostres sentits. Hem d’aprendre a veure més, a escoltar més, a sentir més (1964) (...) L’estil és el principi de decisió en una obra d’art, la signatura de la voluntat de l’artista. I com que la voluntat humana és capaç d’un número indefinit de posicions, existeix un número indefinit de possibles estils d’obres d’art (...) (1965) (...)

Susan Sontag en el llibre “Contra la interpretació” 1969

Lo que ahora importa es recuperar nuestros sentidos. Debemos aprender a ver más, a oír más, a sentir más (1964) (...) El estilo es el principio de decisión en una obra de arte, la firma de la voluntad del artista. Y como la voluntad humana es capaz de un número indefinido de posiciones, existe un número indefinido de posibles estilos para las obras de arte (...) (1965) (...)

Susan Sontag en el libro “Contra la interpretación”, editado por Seix Barral, D.L. B-20019-1969

Frases de Susan Sontag citades en l’article “Rigorosament Incert. Algunes imprevisibles, científiques i apassionants aventures de la creativitat”. Lluís Pau. Revista Proyecto Contact núm. 45-2008 Frases de Susan Sontag citadas en el artículo “Rigurosamente Incierto. Algunas imprevisibles, científicas y apasionantes aventuras de la creatividad”. Lluís Pau. Revista Proyecto Contact nº 45-2008 Susan Sontag’s sentences quoted in the article “Strictly Uncertain. Some unpredictable, scientific and exciting adventures of creativity.” Lluís Pau. Proyecto Contact Magazine no. 45-2008Museologies, Museografies i Exposicions / Museologías, Museografías y Exposiciones / Museologies, Museographies and Exhibitions Selecció cronològica / Selección cronológica / Chronologic selection: 2.01-02 1971 Llotja Caja Provincial Granollers

2.03-04 1974-76 Llotja del Tint Banyoles

2.05-06 1976-77 Llotja del Tint Banyoles Sala Fidel Aguilar Girona Sala del COAC. Tarragona 2.05-06 1983 Centro Cultural de la Villa Madrid

2.07-08 1984 Palau Moja Barcelona

2.07-08 1985-87 Hayward Gallery London Palau de la Virreina Barcelona

001 1a Mostra Internacional d’Art. Homenatge a Joan Miró 12-017 ¹ 1a Muestra Internacional de Arte. Homenaje a Joan Miró 1st International Art Exhibition. Homage to Joan Miró 002 Primer Concurs d’Art Jove a Granollers ¹ Primer Concurso de Arte Joven en Granollers First Young Art Competition in Granollers Escola Eina: Pilar Magrané/Catalina Mora/Jordi Morera/Lluís Pau A Jordi Morera K Alexandre Cirici Pellicer/Dietrich Mahlow/Gillo Dorfles/ Julie Lawson/Jean C.Lambert/ José Ma. Moreno Galván/ Tomás Llorens α Albert Ràfols Casamada β Tint 2. Cicle de 4 manifestacions sobre el Kitsch 1. Kitsch domèstic “Un pis de la província de Girona” 1. Kitsch doméstico “Un piso de la provincia de Gerona” 1. Domestic Kitsch “A flat in Girona’s province” 003 2. Cromolitografia religiosa. Dolça imatge del culte domèstic 15-008 ¹ 2. Cromolitografía religiosa. Dulce imagen del culto doméstico 2. Religious Chromolithography. Sweet image of domestic worship 004 3. Terrissa negra. De com la cultura burgesa ha convertit ¹ la terrissa en “ceràmica popular” 15-008 3. Terracota negra. De cómo la cultura burguesa ha convertido la terracota en “cerámica popular” 3. Black pottery. How bourgeois culture has turned pottery into “popular ceramics” Grup Tint-2: Xicu Cabanyes, Pere Comas, Tomàs Cortada, Jaume Fàbrega, Jeroni Moner, Esteve Palmada, Raimon Planells, Josep Riera, Lluís Vilà, Lluís Pau. A/α Llotja del Tint (XV) J Llupac K 005 El Aaiún 1939-1973 ¹ Formació d’una ciutat espanyola al Sàhara Occidental 15-009 El Aaiun 1939-1973 Formación de una ciudad española en el Sáhara Occidental Laayoune 1939-1973 Formation of a Spanish city in Western Sahara Juan Luis Dalda/Carles Martí/Lluís Pau A/α/K 006 Catalunya en l’Espanya Moderna, 1714-1983 Cataluña en la España Moderna, 1714-1983 Catalonia in Modern Spain, 1714-1983 Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A Mir-Nolla C Manolo Laguillo-Llupac K Pilar Sada, Marta Gustà, Domènech Miquel α Departament de Presidència. Generalitat de Catalunya δ 007 El cartell en les Institucions de la Catalunya Autònoma El cartel en las Instituciones de la Cataluña Autónoma Posters in the Institutions of the Autonomous Catalonia Estudi IDP-Lluís Pau A Mas i Dordal (XVIII) J Lluís Casals K Casimir Martí-Pilar Sada α Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya δ 008 Homenatge a Barcelona. La Ciutat i el seu Art 1888-1936 Homenaje a Barcelona. La Ciudad y su Arte 1888-1936 Homage to Barcelona. The City and its art 1888-1936 Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A Mir-Nolla C John Donat-Lluís Casals K Marilyn Mc Cully, Eloïsa Sendra α Arts Council of Great Britain/Generalitat de Catalunya/Ajuntament de Barcelona δ U Selecció Premis FAD 87

2.09-10 1986 Sala dels Cònsols La Llotja Barcelona

2.11-12 1986 Centro de Arte Reina Sofía Madrid 2.17-18 1987-88 Necrópolis Paleocristiana Tarragona Biblioteca Nacional Madrid Museo Arqueológico Mérida MAC Barcelona 2.09-10 1988 Palau Rius i Taulet Fira de Barcelona Barcelona 2.15-16 1989 Parlament de Catalunya Parc de la Ciutadella Barcelona 2.13-14 1992 Plaza del Futuro Expo’92 Sevilla

2.13-14 1993 Arquerías de los Nuevos Ministerios Madrid Fundació Miró Barcelona

009 La Llotja i l’Economia catalana Del Consolat del Mar a la Cambra de Comerç La Llotja y la Economía catalana Del Consulado del Mar a la Cámara de Comercio La Llotja and the Catalan Economy From Consolat del Mar to Chamber of Comerce Estudi IDP-Lluís Pau A Cunyat-Ferrando C Nau gòtica (XV) J Lluís Casals-Manolo Laguillo-Llupac K Pilar Sada α Cambra de Comerç de Barcelona δ 010 Miró Escultor Miró Escultor Miró Sculptor Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A Diego Lara C Lluís Casals K José de Hermosilla, Francesco Sabatini J Gloria Moure α Joan Miró γ Centro de Arte Reina Sofía δ 011 Tarraco. Objecte i Imatge Tarraco. Objeto e Imagen Tarraco. Object and Image Estudi IDP-Lluís Pau A Arxiu MNAT/M. García-F. Tarrats K Museu Nacional Arqueològic de Tarragona α Toni Catany, Joan Fontcuberta, Ferran Freixa, Jordi Guillumet, Manolo Laguillo, Pito Lotova, Humberto Rivas, America Sánchez, Manuel Serra, Manel Úbeda, Mariano Zurzunaga γ Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura δ U Selecció Premis FAD 87 012 Barcelona, 100 anys de Fires Barcelona, 100 años de Ferias Barcelona, 100 years of Fairs Estudi IDP-Lluís Pau A Enric Satué C Lluís Casals, Josep Gri K Pep Bonet J Pilar Sada, Marta Gustà, Montserrat Recasens α Fira de Barcelona δ 013 200 anys de Drets Humans 200 años de Derechos Humanos 200 years of Humans Rights Estudi IDP-Lluís Pau A Marc Valls C Próspero de Verboom (XVIII) J Lluís Casals K Francesc de Carreras α Parlament de Catalunya δ U Selecció Premis FAD 89 014 L’Univers: de l’Infinit a l’Infinit El Universo: del Infinito al Infinito The Universe: from Infinite to Infinite Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A J.M. Mir C MBM Arquitectes/Peter Rice/Jaume Freixa J Fernando Alda K Juan León-División de Exposiciones Expo’92 α Enrique González, Jorge Wagensberg β Exposición Universal de Sevilla ’92 δ 015 MBM Arquitectura. Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay, Albert Puigdomènech, Lluís Pau 15-024 Diàlegs amb la construcció, l’entorn i la societat MBM Arquitectura. Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay, Albert Puigdomènech, Lluís Pau Diálogos con la construcción, el entorno y la sociedad MBM Arquitectura. Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay, Albert Puigdomènech, Lluís Pau Dialogues with construction, surroundings and society Martorell-Bohigas-Mackay-Puigdomènech-Lluís Pau A A.L. Baltanas-Fris K Ministerio de Obras Públicas y Transportes-Fundació Miró-MBM δ


2.17-18 1993 Frontó Colón Rambla St. Mònica Barcelona

2.33-34 1993 Museu de Granollers Granollers

2.33-34 1994 Universitat Pompeu Fabra Barcelona 2.15-16 1995-96 Tinglado del Port Tarragona Museo Arqueológico Mèrida Musée Saint-Raymond Toulouse Il Acquario Roma

2.11-12 1996 MACBA Barcelona

2.19-20 1996 Necròpolis Paleocristiana Tarragona

016 Dennis Hopper. Bad Heart. Fotografies i pintures 1961-1993 Dennis Hopper. Bad Heart. Fotografías y pinturas 1961-1993 Dennis Hopper. Bad Herat. Pictures and paintings 1961-1993 Estudi IDP-Lluís Pau A Enric Satué B Farriol-Soler J Coll-Bargalló, Pepe Encinas K Jordi Balló α Dennis Hopper γ Universidad Pompeu Fabra δ U Finalista Premis FAD 93 U Premi Laus de Bronze 1993 017 6 Artistes amb Miró 12-001 6 Artistas con Miró 6 Artists with Miró Estudi IDP-Lluís Pau A Bosch-Botey-Cuspinera J Maria Permanyer, Joan Illa α Rafael Bartolozzi, Jordi Benito, Josep Guinovart, Albert Ràfols Casamada, Josep Uclés, Vicenç Viaplana γ Museu de Granollers δ 018 Retrats Ibèrics de Bigas Luna Retratos Ibéricos de Bigas Luna Iberian Portraits of Bigas Luna Estudi IDP-Lluís Pau A Benedito-Mateos J Coll-Bargalló K Jordi Balló α Bigas Luna γ Universitat Pompeu Fabra δ 019 La Mirada de Roma. Retrats romans de les províncies occidentals de l’Imperi Romà als museus de Mèrida, Toulouse i Tarragona La Mirada de Roma. Retratos romanos de las provincias occidentales Tarragona del Imperio Romano en los museos de Mérida, Toulouse y Tarragona The Roman Look. Roman portraits from the western provinces of the Mérida Roman Empire in Mérida, Toulouse and Tarragona Museums Estudi IDP-Lluís Pau A Josep M. Mir C Arxiu MNAT/R. Cornadó-Llupac K Daniel Cazes, Eva M. Koppel, Trinidad Nogales, Pilar Sada, Francesc Tarrats α Museu Nacional Arqueològic de Tarragona/ Museo Nacional de Arte Romano de Mérida/ Musée Saint-Raimond de Toulouse δ 020 “Museu d’Art Contemporani de Barcelona” 1960-1963 Exposició commemorativa “Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona” 1960-1963 Exposición conmemorativa “Barcelona Museum of Contemporary Art” 1960-1963 Commemorative Exhibition Estudi IDP-Lluís Pau A Richard Meier J CB Foto K Josep M. Muñoz α Museu d’Art Contemporani de Barcelona. MACBA δ U Finalista Premi FAD’96 d’Arquitectura i Interiorisme U Premi Laus Excel·lència 1996 021 El Món de la Mort. Síntesi Prefigurativa del Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona El Mundo de la Muerte. Síntesis Prefigurativa del Museo y Necrópolis Paleocristianos de Tarragona The World of Death. Prefigurative synthesis of Tarragona’s Paleochristian Necropolis and Museum Estudi IDP-Lluís Pau A Josep Zazurca J Arxiu MNAT/A. Saludes-R. Cornadó K Marc Valls C Francesc Tarrats-Pilar Sada-Jaume Massó α Museu Nacional Arqueològic de Tarragona δ

2.21-22 1997 Sala Gòtica Hospital de la Santa Creu Vic

022 Obres Mestres. Museu Episcopal de Vic Obras Maestras. Museo Episcopal de Vic Masterpieces. Vic Episcopal Museum Estudi IDP-Lluís Pau A Eumogràfic C Raimon Camprubí K Eulàlia Jardí, Santiago Alcolea, Miquel Gros, Joan Rosàs, J. M. Trullent α Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya/ Ajuntament de Vic/Bisbat de Vic δ U Premi d’Interiorisme 1999. 1a Biennal d’arquitectura del Bages-Berguedà-Osona U Premi d’Interiorisme 1999 de la Ciutat Antiga de Vic 2.19-20 023 Barcelona-Madrid 1897-1997. Sintonies i Distàncies 1997 Barcelona-Madrid 1897-1997. Sintonías y Distancias CCCB Barcelona-Madrid 1897-1997. Understanding and distance Estudi IDP-Lluís Pau A Barcelona Miquel Puig C Eugeni Pons K Xavier Bru de Sala, Javier Tusell, Martí Peran α Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona CCCB δ 2.21-22 024 Prooemium. 1997 Mostra de les col·leccions d’Art del Museu Diocesà de Lleida Església Romànica Prooemium. de Sant Martí Muestra de las colecciones de Arte del Museo Diocesano de Lleida Lleida Prooemiun. Exhibition of the art collection from Museu Diocesà de Lleida Estudi IDP-Lluís Pau A EADE C Església romànica SX J Eugeni Pons, MLLDC: J.V.Pou K Mn. Jesús Tarragona-Ximo Company-Imma Lorés-Montse Macià-Jesús Navarro α Generalitat de Catalunya/Bisbat de Lleida/Ajuntament de Lleida δ 2.23-24 025 “Escolta, Espanya”. Catalunya i la crisis del 98 1998 “Escolta, Espanya”. Cataluña y la crisis del 98 Museu d’Història de Catalunya “Escolta, Espanya”. Catalonia and the crisis of the 98 Barcelona Estudi IDP-Lluís Pau A Josep M. Mir, Miquel Puig C Pepo Segura K Vicenç Villatoro α Angel Duarte, Jusèp Boya, Jordi Maluquer, Josep Termes β Museu d’Història de Catalunya δ 2.23-24 026 Montserrat. Cinc cents anys de publicacions. 1499-1999 1999 Montserrat. Quinientos años de publicaciones. 1499-1999 Museu d’Història de Catalunya Montserrat. Five hundred years of publications. 1499-1999 Barcelona Estudi IDP-Lluís Pau A Miquel Puig C Pepo Segura K Josep Massot α Museu d’Història de Catalunya δ 2.25-26 027 Museu de Ceràmica Popular. Fundació Martí Castro Museo de Cerámica Popular. Fundación Martí Castro 1997-2001 Popular Pottery Museum. Martí Castro Foundation Museu de Ceràmica Estudi IDP-Lluís Pau A Sant Jordi d’Alfama L’Ametlla de Mar Àlex Ferrer C Santiago Padrés J Joan Alberich K Emili Torner, Martí Salavedra α Fundació Martí Castro δ 2.31-32 028 Pandèmia: Com afrontar la sida 2002 Pandemia: Cómo afrontar el sida MACBA Pandemic: Facing AIDS Estudi IDP-Lluís Pau A FAD Barcelona Llupac K Rory Kennedy, Nan Richardson α Pandemicfacingaids δ


2.29-30 029 Gaudí. La recerca de la forma 1 2-032 / 3-015 / 5-027 2002-07 Gaudí. La búsqueda de la forma Saló del Tinell. Barcelona Gaudí. Searching for the shape Casa Botines. León Estudi IDP-MBM-Lluís Pau A Nuova Borsa. Genova Josep Bagá B Rafael Vargas-Lluís Olcins K Enric Sabaté G Museu d’Art Cont. Tokio Daniel Giralt Miracle – Josep Gómez – Claudi Alsina α Inst. Tomie Ohtake. Sao Paulo Josep Lluís González-Albert Casals-Carles Buxadé-Joan MargaritJordi Bonet-Mark C. Burry-Jordi Coll-Jordi Faulí- Gemma VidalCastel dell’Ovo. Nàpols MOCA. Shangai Joan Font β Ajuntament de Barcelona / SEACEX δ Museo de la Capital. Pekin U Premi FAD 2003 d’Arquitectura i Interiorisme 2.27-28 030 Picasso caricaturitzat 2003 Picasso caricaturizado Museo Picasso Picasso caricatured Estudi IDP-Lluís Pau A Barcelona Relluc, SL C/K Marie-Noëlle Delorme – Maria Teresa Ocaña α Pablo Picasso γ 2.25-26 031 Museu del Monestir de Sant Cugat 2003-10 Museo del Monasterio de Sant Cugat Museu de Sant Cugat Sant Cugat Monastery Museum Monestir de Sant Cugat Estudi IDP-Lluís Pau A Sant Cugat Miquel Puig C Eloi Bonjoch, Llupac, MSC K Lluís Campins, Marina Miquel, Lluís Pau, Alba Rodríguez, Àngels Soler α Ajuntament de Sant Cugat del Vallès δ 2.29-30 032 100% Disseny Català;100 llibres,100 cadires,100 sabates 12-029/ 2003-04 100% Diseño Catalán;100 libros,100 sillas,100 zapatos 3-015/ Rotebühlplatz 100% Catalan Design;100 books,100 chairs,100 shoes 5-027 Stuttgart Estudi IDP-Lluís Pau A Vanderbilt Hall V Miquel Puig C Llupac K New York Lali Serra, Raquel Pelta, Josep M.Fort, Antonio Alvarado α Centenari del FAD-Any del Disseny 2003/Institut Ramón Llull δ 2.31-32 033 El Primer Eros. Àfrica, Amèrica i Oceania 2004 El Primer Eros. África, América y Oceanía Palau de la Virreina The First Eros. Africa, America and Oceania Fòrum 2004 Estudi IDP-Lluís Pau A Barcelona Jordi Ortiz, Patxi Solà C , Llupac K Victoria Combalia α Ajuntament de Barcelona-Fòrum 2004/ICUB/MHC δ 2.27-28 034 Grup Tint-2 (1974-1976): Entre la pràctica paraartística, 15-028 ¹ l’anàlisi crítica, el desvetllament sociocultural i la lluita ideològica 2004 Llotja del Tint Grupo Tint-2 (1974-1976): Entre la práctica paraartística, Banyoles el análisis critico, el desvelamiento sociocultural y la lucha ideológica Grup Tint-2 (1974-1976): Between paraartistic practice, analytical criticism, socio-cultural awakening and ideological fight Estudi IDP-Lluís Pau/Josep Riera A Llupac K Narcís Selles / Jordi Font α Ajuntament de Banyoles δ 2.37-38 035 Periple Mediterrani. Les col·leccions del nord d’Àfrica 2005 i de l’Orient Mitjà del Musée Saint-Raymond MNAT Periplo Mediterráneo. Las colecciones del norte de África Tarragona y de Oriente Medio del Musée Saint-Raymond MAC Mediterranean tour. The collections from the north of Africa Barcelona and Middle East in Musée Saint-Raymond Estudi IDP / Lluís Pau A Marc Valls C Arxiu MNAT/R. Cornadó, Llupac K Llotja del Tint (XV) J MNAT α MNAT / Musée des Antiqcues de Toulouse δ

2.35-36 2005 Biblioteca de Catalunya Barcelona

2.35-36 2006 Musée Saint-Raymond Toulouse

2.37-38 2009 CCCB Barcelona

036 El Quixot. Un heroi de paper. Els papers d’un heroi El Quijote. Un héroe de papel. Los papeles de un héroe The Quixote. A paper hero. The roles of the hero Estudi IDP / Lluís Pau A Miquel Puig C Llupac K Joana Escobedo α Miguel Cervantes γ Biblioteca de Catalunya δ 037 Tarraco. Capital de la Hispània Citerior Tarraco. Capital de la Hispania Citerior Tarraco. Capital of Citerior Hispania Estudi IDP / Lluís Pau A Marc Valls, Pascal Perron C Arxiu MNAT/F.Tarrats-P.Sala-Llupac K Francesc Tarrats, Pilar Sada, Josep Anton Remolà, Ester Ramon, Pascal Capus, Daniel Cazes α Musée Saint-Raymond de ToulouseMuseu Nacional Arqueològic de Tarragona δ 038 Il·luminacions. Catalunya Visionària Iluminaciones. Cataluña Visionaria Illuminations. Visionary Catalonia Estudi IDP / Lluís Pau A Aina Obiols, Berta Obiols C La Fotogràfica-Llupac-Fegris K Pilar Parcerisas α Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) δCiudad colonial

Ciudad aut贸ctonaCòdex Teodosià, XII (Cita de l’àmbit “El mite trencat” en l’exposició “La Mirada de Roma” 1 2-019) Código Teodosiano, XII (Cita en el ámbito “El mito roto” en la exposición “La Mirada de Roma” 1 2-019) Codex Theodosianus, XII (Quote of “The broken myth” in the exhibition “Roman Sight” 1 2-019)

“Si encara queda dempeus alguna estàtua en temples i santuaris i ha rebut o rep algun tipus de culte per part dels pagans, que sigui arrencada del seu emplaçament” “Si aún queda en pie alguna estatua en templos y santuarios y ha recibido o recibe algún tipo de culto por parte de paganos, que sea arrancada de su emplazamiento” “If there is still some standing statue in temples and shrines and has received or receives any kind of pagan worship, it shall be uprooted from its location”Escenografies i Muntatges / Escenografías y Montajes / Scenographies and Installations Selecció cronològica / Selección cronológica / Chronologic selection: 3.01-02 1968 pl. de St.Pere Banyoles 3.03-04 1971 Fira de Mostres Barcelona 3.01-02 1978 pl. St.Domènech pl. de Correus Girona 3.05-06 1988 Teatre Tívoli Barcelona 3.07-08 1990 Palau de la Metal·lúrgia Fira de Barcelona Barcelona 3.09-10 1990 Palau Sant Jordi Barcelona

3.07-08 1992 Palau núm. 4 Fira de Barcelona Barcelona 3.11-12 1993 Sala Oval Palau Nacional MNAC Barcelona 3.11-12 1993 Sala Oval Palau Nacional MNAC Barcelona 3.16 1994 Barcelona

001 Pessebre vivent. Pesebre viviente. Live Crib Lluís Pau A Llupac K Parròquia de Sant Pere δ 002 Estand Pipsa. Estand Pipsa. Pipsa Stand ¹ Jordi Morera-Catalina Mora-Lluís Pau A Jordi Morera K Pipsa δ 003 Destí digne d’una Llotja indigna Destino digno de una Lonja indigna Decent destiny of an indecent Guild Lluís Pau A Revista Presència núm. 516 δ 004 Clausura del Festival de Cine de Barcelona Clausura del Festival de Cine de Barcelona Barcelona Film Festival Closing ceremony Estudi IDP-Lluís Pau A Xavier Oliver, Ramon Ramis F Josep M.Civit G Xavier Parera, Josep M. Pou H Madorell i Rius J Josep Gri K Festival de Cine de Barcelona δ 005 1a Mostra Internacional de Disseny MID 90 13-007 1ª Muestra Internacional de Diseño MID 90 1st International Design Exhibition MID 90 Estudi IDP-Lluís Pau A Llopart-SolerJ Lluís Casals K Fira de Mostres / Revista ON δ 006 Presentació de Canal Plus a Barcelona Presentación de Canal Plus en Barcelona Canal Plus Presentation in Barcelona Estudi IDP-Lluís Pau A Ferran Adrià-Juli Soler I Arata Isozaki J Bargalló-Coll K Carles Francino γ Canal Plus-Radio Barcelona/Núria Garcésδ U Premi FAD 1990 d’Interiorisme Efímer U Gran Premi FAD 1990 d’Interiorisme 007 2a Mostra Internacional de Disseny MID 92 13-005 2ª Muestra Internacional de Diseño MID 92 2nd International Design Exhibition MID 92 Estudi IDP-Lluís Pau A Lluís Casals K Fira de Mostres / Revista ON δ 008 Gala Premis Laus 92 13-011 Gala Premios Laus 92 Laus Ceremony Awards 92 Estudi IDP-Lluís Pau A El Portinyol I Catà-Cendoya/Gae Aulenti J Bargalló-Coll K Teresa Gimpera-Agustí Fernández γ ADG / FAD δ U Premi Laus Plata 1993 U Premi FAD 1993 d’Arquitectura i Interiorisme 009 Gala Premis Ondas 93. 1954 – 1993. 40 aniversari 13-013 Gala Premios Ondas 93. 1954-1993. 40 aniversario Ondas Ceremony Awards 93. 1954-1993. 40th anniversary Estudi IDP-Lluís Pau A Catà-Cerdoya/ Gae Aulenti J Bargalló-Coll K Xavier Sardà-Maribel Verdú-Lisa Stansfield-Los Secretos-Marco MassiniVíctor-Complices-Bryan Adams-Chris Rea-Manolo TenaGloria Estefan γ Radio Barcelona-Cadena Ser / Canal Plus δ 010 35 Aniversari de Barbie. 35 Aniversario de Barbie. Barbie’s 35th Anniversary Lluís Pau A Mattel δ

3.13-14 1995 Drassanes Reials Museu Marítim Barcelona

011 Gala Premis Laus 94 13-008 Gala Premios Laus 94 Laus Ceremony Awards 94 Estudi IDP-Lluís Pau A Ferrer-Gener (XIV) J Bargalló-Coll K ADG / FAD δ 3.13-14 012 Estand Universitat Pompeu Fabra 1995 Estand Universitat Pompeu Fabra Saló de l’Ensanyament Universitat Pompeu Fabra Stand Fira de Barcelona Estudi IDP-Lluís Pau A Barcelona Fris K Universitat Pompeu Fabra δ 3.05-06 013 Gala Premis Ondas 95 13-009 1995 Gala Premios Ondas 95 Ondas Ceremony Awards 95 Teatre Tívoli Barcelona Estudi IDP-Lluís Pau A Madorell i Rius J Bargalló-Coll K Iñaki Gabilondo-Gemma Nierga γ Radio Barcelona-Cadena Ser / Canal Plus δ 3.09-10 014 Recepció de la Mercè 97. Recepción de la Mercè 97. 1997 La Mercè Reception 97 Palau Sant Jordi Estudi IDP-Lluís Pau A Anella Olímpica Majó-Gaig-Miracle-Paradís-Via Venneto-Escribà-Rovira I Barcelona Arata Isozaki J Bargallo-Coll K Ajuntament de Barcelona δ U Selecció Premis FAD 97 d’Arquitectura i Interiorisme 3.15 015 Mur guerxat de Gaudí: Concurs de Paletes 12-029 / 5-027 ¹ Muro ondulado de Gaudí: Concurso de Paletas Plaça Major Banyoles Gaudí’s wavy wall: Bricklayers Competition Joaquim Romans, Lluís Pau A/α Joan Font, Genís Àvila, Josep Gómez, Gemma Vidal β 3.03-04 016 Barcelona Interiors 03. Barcelona Interiores 03. Barcelona Interiors 03 ¹ Estudi IDP-Lluís Pau A 2003 Construmat Emili Sánchez B Fira de Barcelona Llupac K Barcelona CODIB/Any del Disseny 2003 δ 3.15-16 017 Imatge exterior, sanejament i senyalització del Hall. 2004 Apunts per a un abecedari dels llenguatges escènics Teatre Nacional de Catalunya Imagen exterior, saneamiento y señalización del Hall. Barcelona Apuntes para un abecedario de los lenguajes escénicos External Image, Hall sanitation and signposting. Notes for an alphabet of stage languages Estudi IDP-LluísPau A America Sánchez, Jordi Casas C Ricardo Bofill J Llupac K Teatre Nacional de Catalunya δ 3.17-18 018 125è Aniversari de la Col·locació de la primera pedra de la 2007 Sagrada Família c. Mallorca 125 Aniversario de la Colocación de la primera piedra de la Sagrada Família Sagrada Familia Barcelona 125th Anniversary of the Lay of the Foundation stone of Sagrada Familia Estudi IDP-Lluís Pau A Enric Jardí C Eloi Bonjoch K Antoni Gaudí J Fina Parès α Junta del Temple de la Sagrada Família δ 3.17-18 019 Gala Centenari Uralita 1907-2007 ¹ Gala Centenario Uralita 1907-2007 2007 Uralita Centenary Gala 1907-2007 c. Goya Estudi IDP-Lluís Pau/SOM-Paco Carballo, Amancio Maciá A/α Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid Yeti B Creative Technology London D Ferran Adrià-Paco Rancero I Madrid Joaquín Guijarro, Llupac K Sara Baras γ Grupo Uralita δ

serrells de la catifa/ flecos de la alfombra/ carpet’s fringe015 Mur guerxat de GaudĂ­ N2-029/ 5-027 Concurs de paletes pl. Major Banyoles 2002

*
LLuís el Piadós/ Luís el Piadoso/ Louis the Pious de Raban Maur. S. XI De laudibus Sanctae Crucis, S.XI. B.Interuniveritaire (medicine).Montpeller Ampliació fotogràfica en l’ambit “La regla de Sant Benet” del Museu Monestir de Sant Cugat 1 2-031 Ampliación fotográfica en el ámbito “La regla de Sant Benito” del Museo Monasterio de Sant Cugat 1 2-031 Enlargement from “The Rule of Saint Benedict” Sant Cugat Monastery Museum 1 2-031

“És possible que d’aquí a molts anys, la gent parli del S.XX com l’època en què es va produir el pas d’una cultura fonamentada en la paraula escrita a una dominada per l’imatge i l’ element visual” (...)

Enric Bou en el llibre “La crisis de la paraula. Antologia de la poesia visual” de Joaquim Molas i Enric Bou, editat per Edicions 62, 2003, ISBN: 84-297-53553-2

“Es posible que dentro de muchos años, la gente hable del S. XX como la época en que se produjo el paso de una cultura fundamentada en la palabra escrita a una dominada por la imagen y el elemento visual” (...)

Enric Bou en el libro “La crisis de la palabra. Antología de la poesía visual” de Joaquim Molas y Enric Bou, editado por Edicions 62, 2003 ISBN: 84-297-53553-2

“It is possible that in the future, people will talk about the 20th century as the time when the change from a culture based on the written word to another commanded by the image and the visual element happened” (...)

Enric Bou in the book “The Crisis of the word.” Visual poetry anthology” by Joaquim Molas and Enric Bou, published by Edicions 62, 2003 ISBN: 84-297-53553-2Dissenys, sistemes i franquícies / Diseños, sistemas y franquicias / Designs, systems and franchises: Selecció cronològica / Selección cronológica / Chronologic selection:

Senyalització i Franquícies / Señalización y Franquicias / Signposting and Franchises Selecció cronològica / Selección cronológica / Chronologic selection:

4.01-02 1971

4.11-12 1980-85

001 Mòdul Inflable Múltiple - Penetrable ¹ Módulo Inflable Múltiple - Penetrable V Multiple Inflatable Module - Penetrable Jordi Morera-Lluís Pau A 4.07-08 002 Àbac: sèrie composable 1977-90 Àbac: serie componible Àbac: composable series Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A U Selecció Premis Delta de l’ADI-FAD 4.03-04 003 Tamboret Nu-ta. 1987-92 Taburete Nu-ta. Nu-ta Stool. Estudi IDP-Lluís Pau A Mobles 114 δ U Selecció Premis Delta de l’ADI-FAD 4.03-04 004 Jardinera Nu-flo 1988-92 Jardinera Nu-flo Nuflo Jardinière Estudi IDP-Lluís Pau A U Selecció Premis Delta de l’ADI-FAD 4.07-08 005 232 CV 1987-90 232 CV 232 CV Estudi IDP-Lluís Pau A U Selecció Premis Delta de l’ADI-FAD 4.06 006 Làmpada Do-Jo-Co 1988-89 Lámpara Do-Jo-Co Do-Jo-Co Lamp Estudi IDP-Lluís Pau A 4.06 007 Làmpada Pla 1991-92 Lámpara Pla Pla Lamp Estudi IDP-Lluís Pau A 4.05 008 Làmpada Iguana 11-013 1989-90 Lámpara Iguana Casa Pedreño Iguana Lamp Cartagena Estudi IDP-Lluís Pau A 4.05 009 Làmpada Icue 11-010 1991-92 Lámpara Icue Hotel Puerto Vallarta. Melià Sol Icue Lamp México Estudi IDP-LluísPau A 4.01-02 010 Guardó Premis Ciutat de Barcelona 99 V Galardón Premios Ciudad de Barcelona 99 1999 Barcelona Ciudad de Barcelona 99 Award Lluís Pau A/α Ajuntament de Barcelona. ICUB δ 4.09-10 011 Butaca Alimasac 11-029 2006-08 Butaca Alimasac Alimasac Armchair Estudi IDP-Lluís Pau A Rafael Vargas K Indústries Figueras δ

1983 1984

1985

4.13-14 1981-84

4.09-10 1988-89

4.13-14 2004-10

012 Imatge gràfica i suports per a la senyalització urbana i ¹ interurbana de Catalunya Imagen gráfica y soportes para la señalización urbana e interurbana de Catalunya Graphics and supports for urban and interurban signposting in Catalonia J.L. Canosa-Núria Duran-Jordi Matas-Lluís Pau-Estudi IDP A Generalitat de Catalunya: Consell de Disseny, Diputació de Girona, Federació de Municipis de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Tarragona, Diputació de Lleida, Corporació Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Associació Catalana de Municipis δ Quaderns. Cuadernos. Notebooks 1: Imagen Gráfica de la Señalización Exterior. 1983 (ISBN 84-393.0151.0) Josep Lluís Canosa-Núria Duran-Jordi Matas-Lluís Pau A 2: Soportes y Anclajes para la Señalización Exterior. 1984 (ISBN 84-393-0358-0) Josep Lluís-Canosa-Núria Duran-Jordi Matas-Lluís Pau A Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona Corporació Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis δ U Projecte guanyador (Núria Duran-Lluís Pau) U Selecció Premis Delta 84 ADI-FAD U Menció honorífica Farb-Design Intern. Stuttgart 3: Señalización “in situ” para Exteriores. 1985 (ISBN 84-393-0636-9) Lluís Pau A U Selecció Premis Delta 86 ADI/FAD 013 Imatge i Disseny de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya 11-005 Imagen y Diseño de la Red de Bibliotecas de la Generalitat de Catalunya Image and Design of the Network of Libraries from Generalitat de Catalunya Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A Toni Miserach C Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya δ U Premio Fórmica 84 por el diseño del mobiliario 014 Franquícia Seat-Volkswagen-Audi/ Catalunya Motor Franquicia Seat-Volkswagen-Audi/Catalunya Motor Seat-Volskwagen-Audi Franchise/Catalonia Motor Martorell-Bohigas-Mackay-Lluís Pau A Lluís Casals K SEAT δ 015 Senyalització per a la Memòria Històrica de Barcelona ¹ Señalización para la Memoria Histórica de Barcelona Signposting for Barcelona Historical Memory Núria Duran/Lluís Pau - Estudi IDP A Ajuntament de Barcelona. ICUB δ

Mà f. Part terminal del braç, que comprèn el carp, el metacarp i els dits, quan, com en l’home i en els simis, el dit gros es pot oposar perfectament als quatre dits (...) D.L.C. n.f. (lat. manum) Órgano del cuerpo humano, unido a la extremidad del brazo, que comprende desde la muñeca hasta la punta de los dedos. (...) G.E.L. Símbolo de actividad y de poder (...) Tomar la mano de otra persona, u ofrecerla, o hacerlo con ambas, es señal de franqueza y amistad, de ofrecimiento o de perdón (...) El lenguaje de las manos y de los dedos en casi todas las culturas tiene alguna importancia como medio de comunicación y de expresión. E.S. Anar amb el cor a la mà / Parlar amb el cor a la mà Demanar la mà / Posar la mà al foc Rentar-se’n les mans / Tenir mà esquerra

Cable electroluminiscent Cable. m.(...) Conjunt de fils conductors, sovint recoberts d’aïllant i protegits per una coberta comuna, que serveixen per a transmetre un corrent o senyal elèctric D.L.C Electricidad n.f.(de eléctrico). Manifestación de una forma de energía asociada a cargas eléctricas, en reposo o en movimiento (...) G.E.L. Electricitat: f. Agent físic, subjecte a una llei de conservació de càrrega, que constitueix una forma d’energia (...) D.L.C Electroluminiscència: f. Luminiscència que presenten certs sòlids sota l’acció d’un camp elèctric (...) D.L.C.

Mà d’obra / De primera mà / De pròpia mà

La meva actitud com a dissenyador m’ha portat a proposar un objecte de dos elements d’ús corrent amb la pretensió d’iniciar l’atenció dels sentits amb una imatge àgil, atractiva i fàcil de llegir, gairebé inequívoca, a través del vocabulari més elemental i assimilable del llenguatge de les formes. Però també amb l’esperança d’estimular, des de la complicitat dels intercanvis, una darrera lectura més lliure, independent, suggeridora, creativa i oberta a la interpretació, tal i com es manifesta l’actual cultura contemporània del coneixement. Per postura professional i perquè considero que un guardó per simbolitzar els reconeixements d’una institució pública a unes trajectòries d’investigació, experimentació i creativitat, no es pot sintetitzar en una peça he defugit les vies per crear una obra escultòrica amb l’aspiració d’assolir valors propis de l’art però també he defugit els recursos compositius per una especulació volumètrica com expressió plàstica particular a través d’una lectura individual ensimismada, d’uns pensaments, emocions o sensacions, d’interpretacions contextuals; d’unes afinitats ideològiques o ,fins i tot, d’unes complicitats sentimentals.

Un objecte de dos elements: Una mà articulada de 250 mm i un cable flexible electroluminiscent de 10.000 mm Una mà de fusta de badoll 12” Wooden hand i un cable de p.v.c. transparent Ly Tec Tm Wire

La mà és un dels òrgans del cos humà que al llarg de la història de les cultures més ha aplegat diferents i controvertits valors que omplen de contingut tant la simbologia popular, social, política i religiosa com la ritual, folklòrica, comunicacional, sensual o científica; per això es pot llegir també

El cable electroluminiscent és un conductor per transmetre energia però també es pot llegir:

com a símbol d’activitat

com a emissor d’una activitat luminiscent expansiva

com una de les extremitats més polivalent del cos humà per formalitzar els impulsos conscients del cervell

com a símbol d’energia

Una mà de fusta clara agafant un feix de cables luminiscents

com expressió d’un moviment permanent

Una mà ensenyant una font d’energia

com a conducte transmissor d’una font energètica

Una mà que recull un guardó a la llum de la investigació, experimentació i creativitat

com il•lustració de les aportacions de la ciència per dinamitzar l’evolució col•lectiva

com una de les eines amb més recursos per il•lustrar les accions de la voluntat

com a símbol de la diversitat evolutiva del coneixement per il•luminar les vies de les idees

com un dels emissors més expressius del pensament per transmetre missatges

com a manifestació d’un servei al permanent creixement social del pensament, la investigació, la comunicació i la creativitat

com l’extensió més visible del perfil humà per expressar afectes, sentiments, passions, confluències però també divergències, enfrontaments i hipocresies en definitiva com el suport del cos humà més universal del llenguatge visual per ensenyar i aprendre

Un objecte de dos elements:

La mà i la llum com expressió de diàleg entre el treball i les idees entre la energia del treball i els estímuls de les idees entre la disciplina de la feina i les aportacions del pensament entre la noblesa del treball i el valor de les idees entre la tècnica i la ciència entre la precisió científica de la investigació i la recerca creativa de la experimentació.

Alternatives plàstiques i/o visuals de materials i formes. Mà dels guardonats Mà de cada un dels guardonats amb fosa de bronze treta d’un motlle irrecuperable de silicona. Mà simbòlica Reproducció en bronze d’una Mà significativa per el seu interès creatiu i/o patrimonial de Barcelona, per l’autoria, pel seu valor escultòric o per la seva incidència en la memòria col•lectiva. Mà d’autor Mà d’autor signada per un escultor contemporani reconegut Propostes temàtiques i/o cultural de difusió i imatge La Mà de Barcelona Títol pels guardons dels premis Ciutat de Barcelona/ Nom Propi dels premis/ Identificació escrita, formal, visual i oral dels Premis Les Mans de Barcelona Títol per un cicle d’exposicions temàtiquesw/ Base argumental per la constitució d’un arxiu contemporani, les conseqüents investigacions, col•loquis, difusions, etc.(Plinius Junior Epistulae)

(dita popular catalana)

(Mies van der Rohe)

Cites per al monogràfic “La senyalització pública i el seu entorn”. Articles: “Menys és més. Senyalització exterior. La supervivència d’un servei públic” i “Les vergonyes de la senyalització i altres històries...” de Lluís Pau. Revista del FAD núm. 10-1999 Citas para el monográfico “La señalización pública y su entorno”. Artículos: “Menos es más. Señalización exterior. La supervivencia de un servicio público“ y ”Las vergüenzas de la señalización y otras historias ... “ de Lluís Pau. Revista del FAD nº 10-1999 Quotes for the monograph “Public signposting and its environment.” Articles: “Less is more. Outdoor Signposting. The survival of a public service“ and ”Signposting shame and other stories ... “ Lluís Pau. Journal of FAD No. 10-1999Exercicis / Ejercicios / Exercises: Selecció cronològica / Selección cronológica / Chronologic selection:

1978 Banyoles

5.01-02 1965-67

5.09 1979 Banyoles

5.01-02 1965-67 5.03 1970 Bilbao 5.04 1969 Banyoles 5.03 1970 Banyoles 5.07 1972 Banyoles 5.05-06 1971-1973 Banyoles 5.05-06 1974-76 Banyoles 5.06 1976 Banyoles 5.08 1974 5.07 1974 Banyoles 5.04 1976 Banyoles 5.08 1976 5.10 1977 Banyoles 5.10

001 Dibuix. Dibujo. Drawing Lluís Pau A U 2n Premi de dibuix juvenil provincial-cat.A-Girona 68 002 Pintura. Pintura. Painting U Lluís Pau A U 2n i 3r Premi de pintura juvenil provincial-cat.A-Girona 68 003 Escultura. Escultura. Sculpture Lluís Pau A U Projecte guanyador d’escultura en acerinox Phoenix-Bilbao 70 004 Nadal 69. Navidad 69. Christmas 69 Portada de revista. Portada de revista. Magazine front page Lluís Pau A Revista Horizontes δ 005 3 dies de Festa Major. 3 días de Fiesta Mayor. 3 days of Festivities Portada de revista. Portada de revista. Magazine front page Lluís Pau A Revista Horizontes δ 006 Travessia de l’Estany. Travesía del Lago. Lake crossing Programa. Programa. Programme Lluís Pau A Club Natació Banyoles δ 007 Tint-1: Exposicions. Tint-1: Exposiciones. Tint-1: Exhibitions Cartells i Programes. Carteles y Programas. Posters and Programmes Lluís Pau A Grup Tint-1 α 008 Tint-2: Cicle de 4 Manifestacions. Tint-2: Ciclo de 4 Manifestaciones. Tint-2: 4-demonstrations Cycle Cartells i Dossiers. Carteles y Dossieres. Posters and Files 12-003/ 2-004 Lluís Pau A Grup Tint-2 α 009 El Aaiún 1939-1973. El Aaiun 1939-1973. Laayoune 1939-1973 ¹ Cartell de l’exposició. Cartel de la exposición. Exhibition poster 12-005 Juan Lluís Dalda, Carles Martí, Lluís Pau A/α 010 Loud Crash ¹ Coberta de single. Cubierta de single. Single cover Lluís Pau A Lluís Vilà B Xavier Butinyà, Joan Comalat K Loud Crash δ 011 Lluís Vilà Cartell d’exposició. Cartel de la exposición. Exhibition poster Lluís Pau A Lluís Vilà B 012 Prehistòria de la Comarca de Banyoles. Prehistoria de la Comarca de Banyoles. Prehistory of the Banyoles area Cartell de l’exposició. Cartel de la exposición. Exhibition poster Lluís Pau A Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles δ 013 Cançons de lladre. Canciones de ladrón. Thief’s songs. Coberta de long play. Cubierta de long play. Long play cover Lluís Pau A Toni Catany K Fermí Reixach γ EDIGSA δ 014 Exigim. Exigimos. We demand Cartell polític. Cartel político. Political poster Núria Duran, Lluís Pau A Comissió d’informació i control de Banyoles i Porqueres δ 015 Futbol i repressió. Mundials Futbol 78 Argentina. Fútbol y represión.Mundiales Fútbol 78 Argentina. Football and repression. Argentina 78 Football World Cup.

5.04 1979 Banyoles 5.10 1979 Banyoles 5.13 1981 Banyoles 5.13 1981 Banyoles 5.11-12 1981-83 Banyoles

5.09 1983 Banyoles 5.14 1989-1993 Banyoles 5.16 1993 Madrid Barcelona 5.13-14 1999 Fòrum Nord Barcelona 5.18 2000 5.17 2002

5.15 2005 Llotja del Tint Banyoles

Portada de Revista. Portada de Revista. Magazine front page Lluís Pau A Revista Arrel δ 016 Festes d’agost. Fiestas de agosto. August festivities Cartell i programa. Cartel y programa. Poster and programme Lluís Pau A Ajuntament de Banyoles δ 017 Quaternari. Cuaternario. Quaternary Cartell. Cartel. Poster Lluís Pau A Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles δ 018 PSC. Eleccions Generals 79. Elecciones Generales 79. General elections 79 ¹ Coberta de llibre. Cubierta de libro. Book cover Núria Duran, Lluís Pau A PSC de Girona δ 019 Plànol-Guia de Banyoles. Mapa-Guía de Banyoles. Banyoles Map-Guide ¹ Cartell-Guia. Cartel-Guía. Poster-Guide Núria Duran, Lluís Pau A Jaume Boix α Ajuntament de Banyoles δ 020 Festes de St. Martirià. Fiestas de St. Martirià. St. Martirià festivities ¹ Cartell. Cartel. Poster Núria Duran, Lluís Pau A Ajuntament de Banyoles δ 021 Revista El Bagan. Revista El Bagan. El Bagan Magazine ¹ Imatge, composició i portades. Imagen, composición y portada. Image, composition and front page Núria Duran, Lluís Pau A Jaume Boix, Jaume Ribera, Francesc Feliu, Antoni Freixa, Tomàs Garrofé,Jeroni Moner, Pere Noguer, Esteve Palmada, Lluís Pau, Martirià Pujolàs, Joan Solana α Revista El Bagan δ UPremi Tassis Torrent de Premsa local i comarcal 022 PSUC. Eleccions 83. Elecciones 83. 83 Elections Cartell polític. Cartel político. Political poster Lluís Pau A PSUC Banyoles δ 023 COLUR. Productora de disseny. Productora de diseño. Design producer Marca i catàlegs. Marca y catálogos. Brand and catalogues Lluís Vilà, Lluís Pau A / α 024 MBM Arquitectura-Diàlegs. Arquitectura-Diálogos. Architecture-Dialogues Cartell d’exposició. Cartel de la exposición. Exhibition poster 12-015 Lluís Pau A MBM α Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Fundació Miró δ 025 Evolució. Evolución. Evolution Mural lluminós. Mural luminoso. Wall light 11-020 Lluís Pau A/α Francesc Fàbregas β Barcelona Activa δ 026 Diccionari particular amb A. Diccionario particular con A. Particular Dictionary with A. Cartell. Cartel. Poster Lluís Pau A/α 027 La Fibra de Gaudí. La Fibra de Gaudí. The Fiber of Gaudí Cartell íntim per a l’exposició “Gaudí, la recerca de la forma”. Cartel íntimo para la exposición “Gaudí, la recerca de la forma”. Intimate poster for the exhibition “Gaudí, la recerca de la forma” 12-029 Lluís Pau A/α 028 GRUP TINT-2 (1974-1976) ¹ Lones exposició. Lonas exposición. Canvas for exhibition 12-034 Josep Riera, Lluís Pau A Narcís Sellers, Jordi Font α Ajuntament de Banyoles δ

009 El Aaiun 1939-1973 N2-005 Cartell general: 970x680.Cartell local: 415x315 Banyoles 1976

*
secció B

secció ió A

A B

nivell +103

N

nivell +97

nivell +94

Avantprojecte de l’Escola Eina de Disseny i Art que van idear l’any 1970 els meus pares, mestres, socis, arquitectes i amics Josep Martorell, Oriol Bohigas i David Mackay, mentre hi estudiava amb els professors:/ Anteproyecto de la Escuela Eina de Diseño y Arte que idearon el año 1970 mis padres, maestros, socios, arquitectos y amigos Josep Martorell, Oriol Bohigas y David Mackay, mientras estudiaba con los profesores:/ Preliminary plan of Eina Design and Art School devised in 1970 by my parents, teachers, partners, architects and friends Josep Martorell, Oriol Bohigas and David Mackay, while I studied with the teachers: Pep Alemany, Joan Antoni Blanc, Eduard Bonet, Pep Bonet, Josep M. Carandell, Alexandre Cirici Pellicer, Cristian Cirici, Jordi Gali, Maria Girona, J. Grau Garriga, Romà Gubern, Silvia Gubern, Josep Guinovart, Pili Mangrané, Lelis Marqués , Toni Miserachs, Xavier Miserachs, Jordi Morera, Juan Carlos Perez Sánchez (América Sánchez), Domènec Peraferrer, Enric Poblet, Albert Ràfols Casamada, Enric Steegmann, Xavier Sust, Jordi Solé Tura, Yves Zimmernann. Gràcies a tots ells/ Grácias a todos ellos/ Thanks to them all Lluís Pau, 15 de març de 2010Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.