SPUI 33

Page 1

SPUI Uva alumni magazine 02 / 2010

33

l og e n i w u u ni e k i s het m m e r nu a d r e sop derager d Geef uw mening op onderzoek.uva.nl/alumni en maak kans op een ipad

alumnionderzoek

Emeritus Swaab werkt door

p 19

BREIN EN COGNITIE UVA-ONDERZOEK BESLISGEDRAG: HOE IMPULSIEF ZIJN WE ?

restauratiekunde: medaille met drie kanten

p 10


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.