Page 1

PUBLIKACIJA OŠ VINICA 2010 / 2011

1


OSNOVNA ŠOLA VINICA, Vinica 50, 8344 Vinica Ravnateljica:

mag. Ines Žlogar, prof. soc. ped.

Svetovalna delavka:

Tanja Matkovič, dipl. soc. del.

Računovodja in poslovni sekretar: Zdenka Kajin Administrator:

Ivanka Moravec

Tel.: ravnateljica

(07) 3647 102

Tel.: tajništvo

(07) 3647 100

Fax:

07 3647 103

E-mail:

o-vinica.nm@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ovinicanm/ Številka podračuna: 01217 - 6030648133 Davčna številka:

75824973

Ostale telefonske številke: ZBORNICA (07) 3647 113 KNJIŽNICA (07) 3647 110 SVETOVALNA DELAVKA (07) 3647 111 KUHINJA (07) 3647 112 VRTEC (07) 3647 114 Uradne ure za starše: Vsak delovnik med 7.00 in 14.00 uro

2


NAGOVOR RAVNATELJICE Živimo v sožitju s svojimi vrednotami, vizijo, sposobnostmi in potencialom. (Cherie C. Scott) Spoštovani starši, dragi učenci, cenjeni učitelji! Čas je, da skupaj začnemo še eno šolsko leto. Leto, ki bo obarvano, tako kot doslej, s pridobivanjem novega znanja, z urjenjem veščin in spretnosti, z razvijanjem močnih področij in potencialov posameznika, z medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem. Pa vendarle ne bo to samo še eno šolsko leto. Bo leto novih spoznanj in spoznavanj, neštetih možnosti in priložnosti, sklepanja novih in ohranjanja starih prijateljstev ter poznanstev, osebnostnega zorenja in odraščanja. V tem šolskem letu je začel veljati nov Zakon o šolski prehrani, na osnovi katerega smo izdelali in sprejeli Pravila o šolski prehrani. Prejeli ste jih prvi šolski dan. Skladno s tem se je šolska malica poenotila, tako po vrsti, kakor tudi po ceni. Vsi starši ste prejeli pomoč države v obliki splošne subvencije. Pričakovanja letošnjega leta ostajajo enaka – bodimo prijazni, spoštljivi in strpni drug do drugega, radovedni in aktivni iskalci novega znanja, zadržimo drobec igrivosti in veliko čutnosti v sebi, bodimo ambiciozni, odprti za novosti in komunikativni, pri delu pa pokažimo veliko mero vztrajnosti, doslednosti in natančnosti. Optimistično glejmo na svet in dogodke okoli sebe. Želim, da pokažete razumevanje takrat, ko ne bo šlo vse tako, kot smo si zamislili in želeli, da zaupate zaposlenim na šoli, da sodelujete z nami po svojih najboljših močeh in nenazadnje si želim, da tako starši, kakor tudi učenci, radi prihajate k nam. Pomagali vam bomo takrat, ko boste pomoči potrebni, svetovali takrat, ko boste nasvet potrebovali. Vedno z enim ciljem – omogočiti vašim otrokom in našim učencem čim kvalitetnejšo vzgojo in izobraževanje. Le tako bomo s skupnimi močmi in z lastnim zgledom postopno oblikovali mlade in radovedne posameznike v odgovorne, samostojne in zaupanja vredne odrasle. Da se bomo na šoli vsi prijetno počutili, se letos nadaljuje posodabljanje učilnic in skrb za urejenost šolskih prostorov. Ker je šola stara in dokaj dotrajana, že tečejo priprave za njeno »pomladitev«. V načrtu so menjava strehe, oken in vrat. Postopoma in počasi. Korak za korakom. Skladno z možnostmi. Publikacijo večkrat vzemite v roke in jo preglejte. V njej najdite informacije, ki jih potrebujete. Oblikujemo jo za vas. Namenu bo služila le tako, da bo predstavljala dodatno vez in povezanost med domom in šolo. Skupaj se podajmo na pot in doživimo še eno uspešno šolsko leto.

Ravnateljica OŠ Vinica: mag. Ines Žlogar, prof. soc. ped.

3


VIZIJA ŠOLE »Spoštujmo drugačnost, cenimo različnost. Dajmo vsakemu tisto, kar v danem trenutku najbolj potrebuje. Razvijajmo pozitivne življenjske vrednote, sodelujmo, spoštujmo drug drugega in si zaupajmo. Uspeh zagotovo ne bo izostal. Skupaj ustvarjajmo pogoje za prijetno, sproščeno ter kvalitetno življenje in delo otrok v vrtcu in učencev v šoli. Vodilo pri našem delu mora biti otrok, celovita skrb zanj in za njegov razvoj ter napredek pa naše skupno poslanstvo.« USTANOVITELJ Ustanoviteljica šole je Občina Črnomelj. OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA Osnovna šola Vinica je ena izmed petih osnovnih šol v občini Črnomelj. V letošnjem šolskem letu obiskuje našo šolo 126 učencev, razporejenih v 9 oddelkov. V prvi razred je vključenih 17 otrok. Pouk obiskujejo v prostorih vrtca. Ostali učenci so razporejeni v oddelke na šoli. Poleg rednih oddelkov imamo še štiri skupine podaljšanega bivanja, v katere je prijavljenih 66 učencev 1. in 2. triletja ter 33 učencev 3. triletja. V okviru šole deluje tudi vrtec s tremi oddelki, v katere je razporejenih 49 otrok. Šolski okoliš zajema vasi, ki sodijo v občino Črnomelj: Ogulin, Drenovec, Perudina, Hrast, Stara Lipa, Nova Lipa, Drežnik, Učakovci, Vukovci, Sečje selo, Podklanec, Golek, Sinji Vrh, Damelj, Kot pri Damlju, Daljne Njive, Gorica, Hrib, Bojanci, Zilje, Balkovci, Preloka. 4 učenci dnevno prihajajo v šolo iz sosednje Hrvaške, iz Pribanjcev, Spahićev in Sel Bosiljevskih. V šolo in iz nje se vozijo s šolskim kombijem. Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km ali imajo nevarno pot do šole, zagotavljamo prevoz v šolo in iz nje. S šolskim kombijem opravljamo prevoze na relaciji Vinica – Bojanci – Vinica in Vinica – Hrvaška. Prevoz ostalih šolarjev opravlja podjetje MPOV. OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA Na šoli imamo 16 učilnic, od tega računalniško in gospodinjsko učilnico ter specializirane učilnice za pouk fizike, kemije in tehnike. Sanitarije so primerne tako za mlajše, kakor tudi za starejše učence. Z urejenim avtobusnim postajališčem smo poskrbeli za varnost šolarjev, ki vsak dan pridejo v šolo in odidejo iz nje z organiziranim prevozom. Ureditev parkirišča za zaposlene delavce šole je razbremenilo prostor pred vrtcem ter ga sprostilo za izvajanje rednih gibalnih aktivnosti otrok. Telovadnica z dvema zunanjima igriščema omogoča učencem izvajanje rednih športnih aktivnosti. Poleg sanitarij in garderob, ki se nahajajo v spodnjih prostorih šole, imamo še knjižnico, štiri kabinete, zbornico, prostore, namenjene tajništvu ter kuhinjo z jedilnico. V petih učilnicah prvega in drugega triletja imamo učne kotičke.

4


UPRAVLJANJE ŠOLE Šolo upravljata ravnateljica, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole ter svet šole. Ravnateljica pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo, odgovorna je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, skrbi za sodelovanje šole s starši, obvešča starše o delu šole, odloča o vzgojnih ukrepih, skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,… Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Matjaž Peršič, Silvana Pavšič in Nada Barič), pet predstavnikov šole in vrtca (Anka Vukčevič, Andreja Starešinič, Marjetka Vesel, Marija Starešinič in Ivanka Moravec) ter trije predstavniki staršev (Andreja Mravinec, Mateja Kavšek in Janko Starešinič). Predsednica sveta šole je gospa Anka Vukčevič. Člani sveta šole so izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat zaporedoma. STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. UČITELJSKI ZBOR Učiteljski zbor OŠ Vinica sestavlja 17 učiteljev. Učitelji naše šole dopolnjujejo učno obveznost tako, da opravljajo VI delo na šoli v Starem trgu in v Semiču. Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z VI delom, daje mnenje k LDN, odloča o vzgojnih ukrepih,… SVET STARŠEV V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih posameznega razreda, oziroma skupine vrtca. Na svojih srečanjih izvolijo predsednika sveta staršev. Predstavniki sveta staršev so: Miroslav Hudak (1. R), Mateja Kavšek (2. R), Irena Horvat (3. R), Andreja Mravinec (4. R), Martina Verbanec (5. R), Irena Didovič Balkovec (6. R), Jože Balkovec (7. R), Janko Starešinič (8. R), Zdenka Vrlinič (9. R), Andreja Miketič (skupina Sončki), Barbara Šuštarič (skupina Žogice) in Tina Šikonja (skupina Žabice). Predsednica sveta staršev je gospa Andreja Mravinec. STROKOVNI AKTIVI Na šoli imamo štiri strokovne aktive učiteljev. Namenjeni so poglobljenemu delu na različnih predmetnih področjih, usklajevanju kriterijev ocenjevanja, spremljanju novosti, načrtovanju in usklajevanju dni dejavnosti. Imamo naslednje strokovne aktive: 1. 2. 3. 4.

Strokovni aktiv učiteljev prvega in drugega triletja (vodja Mojca Hudak); Strokovni aktiv učiteljev naravoslovja (matematika, fizika, kemija, biologija, gospodinjstvo, računalništvo, tehnika in tehnologija, naravoslovje, športna vzgoja) (vodja Ticijana Starešinič); Strokovni aktiv učiteljev jezikoslovja in družboslovja (slovenščina, angleščina, nemščina, glasbena vzgoja, geografija, zgodovina, državljanska in domovinska vzgoja ter etika) (vodja Matej Matkovič); Strokovni aktiv učiteljev matematike (učiteljice matematike od 1. do 9. razreda) (vodja Janja Boljar).

SKUPNOST UČENCEV Razredi uveljavljajo svoje pravice in interese preko predstavnikov vključenih v skupnost učencev šole. Vanjo sta vključena po dva učenca od 4. – 9. razreda, izvoljena na razredni uri. Skupnost učencev izvoli parlament učencev. Šolski parlament v šolskem letu 2010/2011 vodi učiteljica Mihaela Romšek Lovrin. Tema letošnjega otroškega parlamenta je MEDIJI ZA BOGATEJŠE OTROŠTVO. 5


PREDMETNIK PREDMETNIK ZA PRVO TRILETJE

PREDMET Slovenščina Likovna vzgoja Glasbena vzgoja Spoznavanje okolja Matematika Športna vzgoja Kulturni dnevi Naravoslovni dnevi Športni dnevi Tehniški dnevi Število predmetov Tedensko št.ur pouka

1. R

2. R

3. R

Št. ur na teden/dni 6 2 2 3 4 3 4 dni 3 dni 5 dni 3 dni 6 20

Št. ur na teden/dni 7 2 2 3 4 3 4 dni 3 dni 5 dni 3 dni 6 21

Št. ur na teden/dni 7 2 2 3 5 3 4 dni 3 dni 5 dni 3 dni 6 22

PREDMETNIK ZA DRUGO TRILETJE

PREDMET Slovenščina Angleščina Likovna vzgoja Glasbena vzgoja Naravoslovje in tehnika Tehnika in tehnologija Družba Geografija Zgodovina Naravoslovje Matematika Športna vzgoja Gospodinjstvo Oddelčna skupnost Kulturni dnevi Naravoslovni dnevi Športni dnevi Tehniški dnevi Število predmetov Tedensko št.ur pouka

4. R

5. R

6. R

Št. ur na teden/dni 5 2 2 1,5 3 / 2 / / / 5 3 / 0,5 3 dni 3 dni 5 dni 4 dni 8 24

Št. ur na teden/dni 5 3 2 1,5 3 / 3 / / / 4 3 1 0,5 3 dni 3 dni 5 dni 4 dni 9 26

Št. ur na teden/dni 5 4 1 1 / 2 / 1 1 2 4 3 1,5 0,5 3 dni 3 dni 5 dni 4 dni 11 26

6


PREDMETNIK ZA TRETJE TRILETJE

PREDMET Slovenščina Angleščina Likovna vzgoja Glasbena vzgoja Geografija Zgodovina Državljanska in domovinska vzgoja ter etika Biologija Kemija Fizika Matematika Športna vzgoja Naravoslovje Tehnika in tehnologija Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2 Izbirni predmet 3 Kulturni dnevi Naravoslovni dnevi Športni dnevi Tehniški dnevi Oddelčna skupnost Število predmetov

7. R

8. R

9. R

Št. ur na teden/dni 4 4 1 1 2 2

Št. ur na teden/dni 3,5 3 1 1 1,5 2

Št. ur na teden/dni 4,5 3 1 1 2 2

1

1

/

/ / / 4 2 3 1 2/1 1 1 3 dni 3 dni 5 dni 4 dni 0,5 13/14

1,5 2 2 4 2 / 1 2/1 1 1 3 dni 3 dni 5 dni 4 dni 0,5 15/16

2 2 2 4 2 / / 2/1 1 1 3 dni 3 dni 5 dni 4 dni 0,5 13/14

7


Učenci 7., 8. in 9. razreda imajo poleg obveznih predmetov še po dve ali tri ure obveznih izbirnih predmetov, ki se ravno tako številsko ocenjujejo. Vsak učenec si je moral izbrati najmanj 2 uri izbirnih predmetov na teden. Za tiste, ki so si izbrali 3 ure izbirnih predmetov tedensko, so morali starši podpisati posebno soglasje. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko delno ali v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, če starši posredujejo šoli pisno vlogo o oprostitvi in priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. V mesecu septembru lahko učenec zamenja skupino pri izbirnem predmetu, vendar le v primeru, da je to izvedljivo glede na njegov urnik in če skupina, v katero se želi vključiti, še ni zasedena. Izbirni predmeti, ki jih v letošnjem šolskem letu izvajamo na naši šoli, so: PREDMET 1. NEMŠČINA I 2. NEMŠČINA II 3. ŠPORT ZA ZDRAVJE 4. IZBRANI ŠPORT NOGOMET

UČITELJ Barbara STUHNE Barbara STUHNE Robert FILAK

ŠT.UR NA TEDEN

RAZREDI

2

7. R

2

8. R

1

9. R

1

7., 8. R

1

7., 8., 9. R

1

7., 8., 9. R

1

7., 8. R

5. GLASBENI PROJEKT 6. OBDELAVA GRADIV – LES 7. SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Robert FILAK Ani JANKOVIČ ŠOBER Marjetka VESEL Marjetka VESEL

8. RASTLINE IN ČLOVEK

Jerneja DRŽAJ

1

7., 9. R

9. STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI

Robert FILAK

1

7., 8., 9. R

8


DNEVI DEJAVNOSTI Med dneve pouka uvrščamo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dneve. KULTURNI DNEVI RAZ. 1. R

2. R

3. R

4. R

5. R

6. - 9. R

1. KD Oktober: Obisk knjižnice v Črnomlju November: Obisk glasbene šole in Špeličeve hiše v Črnomlju November: Obisk glasbene šole in Špeličeve hiše v Črnomlju November: Obisk glasbene šole in Špeličeve hiše v Črnomlju 21. oktober: Ogled mesta Ljubljana

14. september: Avstrijska Koroška; Celovec; grad Ostrovica; Gospa sveta; Minimundus (6. – 8. R); Samostan Stična; grad Turjak; Nova Štifta (frančiškanska cerkev); Ribnica (muzej z delavnico in obisk lončarja) (9. R)

2. KD

3. KD 19. april: Dežela Rdeče kapice

4. KD Kulturne vsebine po urah

Februar: Maškarada

19. april: Dežela Rdeče kapice

Kulturne vsebine po urah

Februar: Izdelava pustne maske

19. april: Dežela Rdeče kapice

Kulturne vsebine po urah

19. april: Dežela Rdeče kapice

Kulturne vsebine po urah

/

19. april: Dežela Rdeče kapice

Kulturne vsebine po urah

/

Kulturne vsebine po urah: Gledališka predstava (Brez ljubezni ni dobrega seksa – december) Slovenski kulturni praznik (4. februar); Korajža velja (marec); Jurjevanje (23. april); Podelitev bralne značke (junij); Proslava ob podelitvi pohval in priznanj (junij).

/

Februar: Maškarada

5. november: Mladinska opera Pastir (CD Ljubljana); Narodna galerija; Šolski muzej (delavnica Lepo vedenje); Tivoli (6. – 9. R)

9


ŠPORTNI DNEVI ŠPORTNI DAN

RAZRED

VSEBINA

1. ŠD

1. – 5. R

POHOD

2. ŠD

1. – 5. R

IGRE NA SNEGU

2., 4., 5. R

ATLETIKA

1., 3. R

PLAVALNI TEČAJ

3. ŠD

ORIENTACIJSKI TEK

5. R 4. ŠD

5. ŠD

ČAS/KRAJ Oktober: Žeželj Januar: Vešenik April: šolsko igrišče Junij: Dolenjske toplice Maj: Izveden v šoli v naravi

2. , 4. R

PLAVANJE

1., 3. R

PLAVALNI TEČAJ

Junij: Dolenjske toplice

5. R

PLAVANJE

Junij: Dolenjske toplice

2., 4. R

IGRE Z ŽOGO

Junij: šolsko igrišče

1., 3. R

PLAVALNI TEČAJ

Junij: Dolenjske toplice

DRUGO IN TRETJE TRILETJE KOLESARSTVO RAFTING

1. ŠD

6. – 9. R

2. ŠD

6. – 9. R

3. ŠD

6. – 9. R

ZIMSKI ŠPORTI

4. ŠD

6. – 9. R

ŠPORTNE IGRE

5. ŠD

6., 7., 9. R

POHOD

ATLETIKA

10

September: Vinica z okolico; Bilpa - Dol Oktober: ŠRC – Loka Črnomelj Januar: Vinica z okolico, smučišče na Beli ali Cerknem April: OŠ Vinica Maj: Smer bo določena naknadno


NARAVOSLOVNI DNEVI RAZ.

1. ND

2. ND

1. R

September: Čebelarska pot – Šokčev dvor

Januar: Kdo sem?

2. R

16. september: Varno v prometu

3. R

18. oktober: Peka kruha nekoč in danes

4. R

September: Čebelarska pot – Šokčev dvor

5. R

September: Čebelarska pot – Šokčev dvor

Maj: Voda – gorski potoček (v šoli v naravi)

Maj: Gozdna učna pot (v šoli v naravi)

6. R

13. oktober: Ob zdravniškem pregledu: Puberteta

Marec: Spoznajmo Prekmurje

April: Sadjarstvo

7. R

Oktober: Gozdna učna pot

April: Kal

8. R

Februar: Ob zdravniškem pregledu: Spolnost

Marec: Spoznajmo Prekmurje Marec: Spoznajmo Prekmurje

Maj: Gozdna druščina (v okviru šole v naravi)

9. R

17. november: Bistra

Marec: Spoznajmo Prekmurje

Maj ali junij: Zaključna ekskurzija

September: Čebelarska pot – Šokčev dvor 20. oktober: Ob zdravniškem pregledu: Gibanje Maj: Ekskurzija po Beli krajini

11

3. ND Februar: Ob zdravniškem pregledu: Zajčkova pot v šolo Maj: Travnik Maj: Ekskurzija po Beli krajini Junij: Travnik


TEHNIŠKI DNEVI RAZ. 1. R 2. R

3. R

4. R

5. R

RAZ. 6. R

7. R

1.TD 18. oktober: Peka kruha nekoč in danes November: Delovanje tehničnih naprav September: Čebelarska pot – Šokčev dvor

2.TD December: Oblikovanje in preoblikovanje snovi December: Izdelava okraskov in krasitev razreda November: Pletarstvo

November: Obdelava lesa

Februar: Izdelava pustne maske

November: Hladilna torba

Maj: Izdelava reliefnega zemljevida (v okviru šole v naravi)

1. TD Oktober: Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto Oktober: Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto

2. TD

3.TD 4.TD Marec: / Gradimo in sestavljamo Marec: / Obdelava gradiv - les April: Ogled šivalnice / in dela na tekočem traku Marec: Maj: Obisk in Elektrika in delavnice v varstveno magneti delovnem centru Maj: Astronomija – Junij: izdelava Kolesarski »rakete« izpit (v okviru šole v naravi) 3. TD

4. TD

17. november: Bistra

December: Novoletna dekoracija

Marec: Kulturna dediščina Prekmurja

17. november: Bistra

December: Novoletna dekoracija

Marec: Kulturna dediščina Prekmurja

8. R

17. november: Bistra

Marec: Kulturna dediščina Prekmurja

Maj: Sijaj sonce (v okviru šole v naravi)

Maj: Zvezdosled (v okviru šole v naravi)

9. R

Oktober: Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto

November: Srednja šola Črnomelj

April: Ohranjanje ljudskega izročila

Maj ali junij: Zaključna ekskurzija

12


OSTALE DEJAVNOSTI ŠOLE / TEČAJI DEJAVNOST

RAZRED

ČAS IZVEDBE V jesenskem času teorija V spomladanskem času – praktična vožnja

KRAJ IZVEDBE

Prometni krožek

5. R

Plavalni tečaj Preverjanje plavanja

3. R

junij

Dolenjske toplice

6. R

junij

Dolenjske toplice

Vinica

PLAV ALNI TEČAJ Ob zaključku prvega vzgojno izobraževalnega obdobja v devetletni osnovni šoli morajo učenci opraviti tečaj plavanja v obsegu 20-ih ur. Šolarji, ki obiskujejo 3. razred, bodo teden dni preživeli v bazenih Dolenjskih toplic, kamor se bodo dnevno vozili. Spremljala jih bosta učiteljica plavanja Andreja Starešinič in športni pedagog Robert Filak. Učenci 1. razreda so vključeni v program Zlati sonček. Petdnevni program učenja plavanja bo potekal v bazenih Dolenjskih toplic pod vodstvom učiteljice plavanja Ticijane Starešinič in športnega pedagoga Roberta Filaka.

ŠOLA V NARAVI: Učenci 5. razreda bodo preživeli naravoslovni teden v šoli v naravi v času od 16. 5. 2011 do 20. 5. 2011 na Slivniškem Pohorju v domu Planinka. Spremljala jih bo razredničarka Mojca Hudak. Učenci 8. razreda pa bodo odpotovali v Mežico in preživeli naravoslovni teden v domu Peca, ravno tako v času od 16. 5. 2011 do 20. 5. 2011. Spremljala jih bo razredničarka Vida Adlešič.

13


INTERESNE DEJAVNOSTI V letošnjem šolskem letu ponujamo učencem naslednje interesne dejavnosti: DEJAVNOST OTROŠKI PEVSKI ZBOR MLADINSKI PEVSKI ZBOR NOGOMET – DEČKI

MENTOR

RAZRED

Ani Jankovič - Šober

1. – 4. R

Ani Jankovič - Šober

5. – 9. R 5. – 7. R

NOGOMET – DEKLICE

Robert Filak

5. – 9. R

BADMINTON

Robert Filak

5. – 7. R 8., 9. R

TO - ob 7. uri ČE – ob 7. uri

ROČNA DELA

Vidica Adlešič

2. – 9. R

PO – ob 7. uri

DRAMSKI KROŽEK

Vidica Adlešič

6. – 9. R

ČE – ob 7. uri

PISANICE

Anka Vukčevič

4. – 9. R

Tečajna oblika

Mihaela Romšek L.

4., 5. R

Anka Vukčevič

2., 3. R

ČE – 7. ura

POSKUSI V KEMIJI

Jerneja Držaj

6. – 8. R

ČE – ob 7. uri

ČEBELARSKI KROŽEK RAČUNALNIŠKI KROŽEK OBLIKOVALNI KROŽEK TAMBURAŠKI KROŽEK

Zunanji mentor

2. – 9. R

Ticijana Starešinič

1. – 3. R

PE – 8. ura Tečajna oblika v novembru

Andreja Starešinič

2. – 5. R

PE – 5. ura

Matej Matkovič Manja Matić Marta Strmec

5. R

PE – 5. ura

4. - 9. R

Med šolskim letom

ŠPORT ZA MLAJŠE

ANGLEŠKA BZ NEMŠKA BZ

DAN, URA PO - 5. ura ČE – 5. ura PO – 7. ura ČE – 7. ura PE – ob 7. uri

Barbara Stuhne Slavistka in razredni učitelji

7., 8. R

Med šolskim letom

1. – 9. R

Med šolskim letom

Jasmina Kobe

1. – 9. R

PO - 6., 7. ali 8. ura

TEHNIŠKI KROŽEK

Marjetka Vesel

6. – 9. R

ČE – 6., 7. ura

PLESNE URICE

Janja Boljar

1. - 3. R

ČE – 6. ura

OTROŠKA FOLKLORA

Mojca Hudak

2. – 5. R

PE - 6. ura

BRALNA ZNAČKA LIKOVNO UMETNIŠKI KROŽEK

14


DEJAVNOST

MENTOR

RAZRED

FOLKLORA

Marija Starešinič

9. R

DAN, URA Od decembra do aprila

NEMŠKE URICE

Barbara Stuhne

4. - 6. R

PO – 7. ura

ANGLEŠKE URICE

Manja Matić

1. – 3. R

ČE – 6. ura

PRAVLJIČNI KROŽEK

Kristina Mihelič

1. – 3. R

SRE – 5. ura

PROMETNI KROŽEK

Mihaela Romšek Lovrin

5. R

Tečajna oblika

MULTIMEDIJA

Matej Matkovič

7. – 9. R

ČE – 7. ura

Posamezno interesno dejavnost bomo izvajali, če bo prijavljenih vsaj 8 učencev.

TEKMOVANJA Učenci bodo imeli možnost tekmovati v znanju iz različnih predmetov na šolski, regijski in državni ravni:                  

slovenščina; matematika; kemija; angleščina; zgodovina; fizika; cicivesela šola; slovenska bralna značka; angleška bralna značka; nemška bralna značka; kenguru (matematika); tekmovanja iz športnega področja; tekmovanje za čiste zobe; Župančičeva frulica; udeležba na likovnih, literarnih in drugih natečajih; pevske revije; tamburaški nastopi; folklora.

15


PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA, UČNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA TER NIVOJSKI POUK Preverjanje in ocenjevanje znanja sta med najobčutljivejšimi elementi pouka. Potekata skozi vse šolsko leto na različne načine – pisno, ustno in praktično v skladu s pravilnikom, predpisanim s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Od 1. do 9. razreda izvajamo notranjo učno diferenciacijo pri vseh predmetih. Fleksibilno učno diferenciacijo bomo uvedli meseca aprila v 4. razredu pri temeljnih predmetih. Učenci bodo enkrat na teden utrjevali ali poglabljali in razširjali svoje znanje v dveh ločenih učnih skupinah. Učenčevo znanje se pri predmetu, za katerega sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu, a le enkrat na dan, vsaj pet delovnih dni prej pa mora biti pisno ocenjevanje napovedano. Učenci 5 delovnih dni pred ocenjevalno konferenco ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, ko gre za ponovitev ocenjevanja pisnih izdelkov. V tem primeru učenci ne smejo pisati pisnih izdelkov tri dni zaporedoma. Če je tretjina ali več izdelkov učencev v oddelku, oziroma polovica ali več izdelkov v učni skupini za izvedbo nivojskega pouka ocenjenih negativno, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni s pozitivno oceno in ponovnega pisnega ocenjevanja ne želijo ponoviti. Učenci 7. in 8. razreda, ki so negativno ocenjeni iz največ dveh predmetov, ob koncu šolskega leta opravljajo popravni izpit v dveh rokih. Tisti, ki so negativno ocenjeni iz več predmetov, razred ponavljajo. Učenci 9. razreda lahko opravljajo tudi več popravnih izpitov. Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja boste prejeli pisno obvestilo o učnem uspehu vašega otroka. V prvem vzgojno izobraževalnem obdobju se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami, v drugem in tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju pa s številčnimi ocenami. Pisno ocenjevanje znanja učitelji vnaprej napovedo in ga vpišejo v dnevnik oddelka ter v mrežni plan ocenjevanja, ki je objavljen na oglasni deski pred zbornico.

16


ŠOLSKI KOLEDAR V šolskem letu 2010 / 2011 bomo skupaj od 1. 9. 2010 do 24. 6. 2011. Šolsko leto traja do 31. avgusta 2011. Realizirali bomo 191 dni pouka, v 9. razredu pa 184 dni. Vzgojno izobraževalno delo se izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih: OBDOBJE Prvo ocenjevalno obdobje Drugo ocenjevalno obdobje

TRAJANJE Od 1. septembra do 31. januarja Od 1. februarja do 15. junija (za 9. R) in do 24. junija (za ostale razrede)

OCENJEVALNE KONFERENCE 24. januarja 2011 10. junij 2011 (velja za 9. razred) 20. junij 2011 (za ostale razrede)

Počitnice: Jesenske: od 25. oktobra do 29. oktobra 2010 Novoletne: od 27. decembra do 31. decembra 2010 Zimske: od 21. februarja do 25. februarja 2011 Prvomajske: od 28. aprila do 29. aprila 2011 Letne počitnice: od 28. junija do 31. avgusta 2011 Prosti dnevi / prazniki: 31. oktober – dan reformacije 1. november – dan spomina na mrtve 25. december – božič 26. december – dan samostojnosti in enotnosti 1., 2. januar – novo leto 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 25. april – velikonočni ponedeljek 27. april – dan upora proti okupatorju 1., 2. maj – praznik dela 25. junij – dan državnosti Delovni soboti: 13. novembra nadomeščamo ponedeljek, 7. februar 2011; 23. aprila nadomeščamo torek, 26. april 2011. Informativni dan Informativni dan, namenjen učencem 9. razreda, bo potekal na vseh srednjih šolah v Sloveniji v petek, 11. in v soboto, 12. februarja 2011. Rokovnik podrobnega poteka aktivnosti poklicne orientacije za učence 9. R boste prejeli predvidoma v sredini meseca oktobra. Poklicno orientacijo v 9. R vodi svetovalna delavka Tanja Matkovič, dipl. soc. del. 17


Popravni izpiti Popravni izpiti za učence 7., 8. in 9. razreda bodo: Prvi rok - med 16. in 29. junijem 2011 za učence 9. razreda, med 27. junijem in 8. julijem 2011 pa za učence 7. in 8. razreda. Drugi rok - med 18. in 31. avgustom 2011. Razdelitev spričeval 15. 06. 2011 – učenci 9. razreda 24. 06. 2011 – učenci ostalih razredov Nacionalno preverjanje znanja NPZ se izvaja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Učenci in starši se v 6. razredu za preverjanje znanja iz slovenščine in matematike ter angleščine odločijo prostovoljno, učenci 9. razreda pa obvezno preverijo znanje iz slovenščine, matematike in enega izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda, ki ga določi minister 1. marca in kar je pogoj za uspešno zaključeno osnovno šolo. 1. septembra 2010 je minister objavil sklep o imenovanju treh predmetov, izmed katerih bo 1. marca določil enega kot tretji predmet NPZ v 9. razredu za posamezno šolo. Določeni predmeti so: geografija, biologija in tuji jezik - angleščina. Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učenca, ki se vpišejo v zaključno spričevalo 9. razreda v obliki točk in odstotkov, vendar ne vplivajo na oblikovanje zaključnih ocen pri posameznih predmetih. Le v primeru omejitve vpisa in v soglasju kandidata ter njegovih staršev bodo dosežki NPZ iz slovenščine in matematike odločali o vpisu v izbrano srednjo šolo, poleg točk, pridobljenih iz zaključenih ocen vseh obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. NPZ se opravlja pisno v rednem ali naknadnem roku ter traja 60 minut. Naknadni rok je namenjen samo tistim učencem 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugega utemeljenega in opravičljivega razloga niso mogli udeležiti NPZ v rednem roku. S koledarjem s podrobnejšimi datumi za izvedbo NPZ-ja boste seznanjeni na roditeljskem sestanku, prejeli pa ga boste tudi v knjižici (velja za 6. in 9. R). Maj – redni rok NPZ za učence 6. in 9. razreda: 4. 5. 2011 (MAT), 6. 5. 2011 (SLO), 9. 5. 2011 (TRETJI PREDMET – 9. R in TJA – 6. R) Maj, junij – naknadni rok NPZ za učence 9. razreda: 30. 5. 2011 (MAT), 31. 5. 2011 (SLO) in 1. 6. 2011 (TRETJI PREDMET). Za nemoten potek in izvedbo NPZ na šoli ter za ustrezno informiranost strokovnih delavcev, staršev in učencev, skrbijo ravnateljica šole, svetovalna delavka, ki je njena namestnica za NPZ ter imenovani nadzorni učitelji in učitelji ocenjevalci.

18


DELAVCI ŠOLE Ravnateljica: mag. Ines Žlogar, prof. soc. ped. Svetovalna delavka: Tanja Matkovič, dipl. soc. del. Računovodja in poslovni sekretar: Zdenka Kajin Administrator: Ivanka Moravec Knjižničarka: Vidica Adlešič UČITELJI V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU RAZRED

RAZREDNIK

1. R

Janja BOLJAR

2. R

Andreja STAREŠINIČ

3. R

Anka VUKČEVIČ

4. R

Mihaela ROMŠEK LOVRIN

5. R

Mojca HUDAK

1. R, OPB 1

Kristina MIHELIČ

PREDMET Vsi predmeti 1. razreda, JV Vsi predmeti 2. razreda Vsi predmeti 3. razreda Vsi predmeti 4. razreda, razen TJ A Vsi predmeti 5. R, razen TJA, GVZ, GOS in ŠVZ ter SLO v 6. R Druga strokovna delavka v 1. R; GVZ v 5. in 6. R; OPB1

19

DOPOLDANSKA GU ČETRTEK ob 7. uri ČETRTEK ob 7. uri ČETRTEK ob 7. uri ČETRTEK ob 7. uri

ČETRTEK ob 7. uri PONEDELJEK, 1. šolska ura


UČITELJI V DRUGEM IN TRETJEM TRILETJU RAZRED

RAZREDNIK

DOPOLDANSKA GU

Marjetka VESEL

PREDMET TIT, GOS, OGL, SPH, OPB1, OPB3, ISP, IUT

6. R 7. R

Jerneja DRŽAJ

BIO, KEM, NAR, RČL, OPB2

ČETRTEK, 1. šolska ura

8. R

Vidica ADLEŠIČ

SLO, KNJIŽNIČARKA

ČETRTEK, 1. šolska ura

9. R

Matej MATKOVIČ

ZGO, GEO, DDE, OPB1

ČETRTEK, 2. šolska ura

/

Ticijana STAREŠINIČ

MAT, FIZ, ISP

PETEK, 2. šolska ura

/

Robert FILAK

ŠVZ, IŠP, ŠZZ, SDP, OPB3

PETEK, 4. šolska ura

/

Manja MATIĆ

TJA, OPB3, JV

ČETRTEK, 3. šolska ura

/

Ani JANKOVIČ ŠOBER

GVZ, GLP, PEVSKI ZBOR

PONEDELJEK, 4. šolska ura

/

Barbara STUHNE

ČETRTEK, 5. šolska ura

/

Tanja MATKOVIČ

NI1, NI2, OPB, JV SVETOVALNA DELAVKA; ISP, OPB1

/

Ines ŽLOGAR

DDE

/

Peter KLUN

Računalnikar

/

Marta STRMEC

TJ A

/

Jasmina KOBE

LVZ, IUT

ČETRTEK ob 7. uri

ČETRTEK ob 7. uri ČETRTEK, 1. šolska ura / ČETRTEK, 2. šolska ura PONEDELJEK, 6. šolska ura

ISP – individualna in skupinska učna pomoč; OPB – oddelek podaljšanega bivanja; JV – jutranje varstvo, IUT – dejavnosti s področja umetnosti ter tehnike in tehnologije Gostujoči učitelji so pri nas: Računalnikar Peter Klun je pri nas vsak ponedeljek od 7.00 do 10.30 ure in ob sredah od 7.00 do 13.30 ure, učiteljica LVZ Jasmina Kobe vsak ponedeljek, učiteljica angleščine Marta Strmec pa ob torkih od 7.00 do 10.35 ure in ob četrtkih od 9.00 do 12.15 ure. 20


OSTALI DELAVCI ŠOLE – TEHNIČNI DELAVCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Zdenka KAJIN – računovodja in poslovni sekretar Vida ŠPEHAR – kuharica Ivanka BLATNIK - kuharica Dušan ŠPEHAR – hišnik Kristina ŠPEHAR – čistilka Ivanka MORAVEC – administrator, čistilka Rozalija STEGNE – čistilka

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Svetovalno delo na šoli in v vrtcu opravlja diplomirana socialna delavka Tanja Matkovič. Delo svetovalne delavke vključuje pomoč in svetovanje otrokom, učencem, staršem, učiteljem in vzgojiteljem ob pojavu najrazličnejših težav. Svetovalna delavka sodeluje z ravnateljico šole pri načrtovanju in analizi vzgojno izobraževalnega dela ter z drugimi strokovnimi delavci šole in vrtca pri reševanju učno vzgojne problematike. Delovna področja svetovalne delavke so: x x x x x x x x x x x x x x

Vpis in sprejem otrok v vrtec in v šolo. Spremljanje prilagajanja otrok na vrtec in šolo. Delo z učno manj uspešnimi učenci. Koordinacija dela pri izbiri izbirnih predmetov. Koordinacija dela pri poteku NPZ. Pomoč strokovnim delavcem pri uvajanju in spremljavi novosti. Priprava in izvedba predavanj in delavnic za učitelje, vzgojitelje in starše. Izdelava pedagoških in statističnih poročil. Reševanje socialne problematike. Skrb za sodelovanje z zunanjimi ustanovami (razvojna ambulanta, posvetovalnica, zdravstvena služba, CSD,…). Koordinacija dela v strokovni skupini za delo z učenci s posebnimi potrebami in z nadarjenimi učenci. Oblikovanje oddelkov podaljšanega bivanja. Sodelovanje na ocenjevalnih in pedagoških konferencah ter strokovnih aktivih učiteljev. Sodelovanje in koordinacija dela pri izvedbi različnih raziskav in projektov.

Svetovalno delavko dobite na šoli vsak dan od 7.00 do 14.00 ure.

21


SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA IN ŠOLA V NARAVI Skladno z Zakonom o šolski prehrani imajo vsi učenci od 15. 6. 2010 možnost in pravico do uveljavljanja splošne subvencije za malico v znesku 0,50 evra, do dodatne subvencije pa so upravičeni samo tisti, katerih dohodek na družinskega člana, zaveden v odločbi o otroškem dodatku, znaša 30 % ali manj. Kosilo subvencioniramo tistim posameznikom, katerih dohodek na družinskega člana, razviden v odločbi o otroškem dodatku ne presega 5%. Na osnovi Zakona o šolski prehrani je svet šole sprejel Pravila o šolski prehrani, ki so objavljena na spletni strani šole, na oglasni deski v avli šole, vsi starši pa ste jih prejeli tudi v pisni obliki prvi šolski dan. Ob vstopu otroka v prvi razred starši s šolo sklenete pogodbo, v kateri se določijo obveznosti šole glede kakovosti prehrane, nadzora, prijave in odjave obrokov ter način plačila. Pogodba se sklene za čas šolanja otroka. Prijavo na šolsko prehrano oddate starši praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto razredniku ali svetovalni delavki. Prijava se vloži na posebnem predpisanem obrazcu. Stroške za prehrano starši poravnate preko položnice, ki jo vsak mesec prinese domov šolar. Starši morajo do 8. ure zjutraj preklicati naročilo za prehrano v službi računovodstva, če bo učenec naslednji dan ali več dni odsoten. Odjava malice za nazaj ni možna. Obroki, odpovedani po navedeni uri, se ne odštevajo in jih morajo starši plačati (več – Pravila o šolski prehrani OŠ Vinica). Starši učencev 5. razreda imajo možnost na podlagi pisne vloge pridobiti regres MŠŠ za šolo v naravi. Vlogo bodo dobili na roditeljskem sestanku, namenjenem predstavitvi šole v naravi, ki bo meseca aprila. Starši izpolnijo vlogo za dodelitev subvencionirane šole v naravi, podpišejo izjavo, s katero dovoljujejo zbiranje osebnih podatkov ter priložijo priloge: fotokopijo celotne zadnje odločbe o otroškem dodatku in o denarni socialni pomoči v primeru, da to pomoč prejemajo. Ravnateljica bo na podlagi izpolnjene vloge in ustreznih prilog odločala o upravičenosti in višini subvencije in vas o rešitvi vloge obvestila še pred odhodom v šolo v naravi.

KNJIŽNICA V šolski knjižnici učence pričakuje knjižničarka Vidica Adlešič. URNIK IZPOSOJE: Z 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

URE 7.00 - 7.45 7.55 – 8.40 8.45 – 9.30 9.50 – 10.35 10.40 – 11.25 11.30 – 12.15 12.30 – 13.15 13.20 – 14.05

PO

* * * *

TO

SRE *

* * * * *

ČE

PE

* *

* * * *

* * * 22

* *


Knjižničarka sodeluje pri pripravi priložnostnih razstav, prireditev, tekmovanj. Učence vzpodbuja k branju ter jih vključuje v slovenski knjižni kviz. Za najmlajše pripravlja in izvaja pravljične ure. V ostalih razredih izvaja Knjižnično informacijska znanja, skladno z vnaprej pripravljenim programom. Pri knjižničarki se lahko učenci naročajo na mladinski tisk. Za informacije, povezane s knjižnim gradivom in učbeniškim skladom, vam je knjižničarka na razpolago na telefonski številki (07) 3647 110. KNJIŽNIČNI RED Šolska knjižnica s knjižnim gradivom zadovoljuje informacijske potrebe učencev in vseh zaposlenih. S svojo dejavnostjo prispeva k informacijskemu opismenjevanju in navajanju na vseživljenjsko učenje. Člani šolske knjižnice so vsi učenci in zaposleni. Storitve v njej so brezplačne. Knjižnica je odprta vsak dan v skladu z urnikom, ki je izobešen na vratih. Knjižno gradivo si lahko učenci izposojajo na dom. Izposojevalna doba je 15 dni, po pretečenem roku si izposojeno gradivo lahko podaljšajo. Priročnike, leksikone in enciklopedije uporabljajo le v knjižnici. Izposojevalni rok za revije je tri dni, CD pa si je možno izposoditi le čez vikend. Skupno moramo skrbeti za knjižno in neknjižno gradivo. Poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestimo z novo enoto. Učenci, spoštujte in upoštevajte red, ki velja v knjižnici: Pred vstopom v knjižnico odloži torbo, ob vstopu pozdravi, hrane in vode ne nosi v knjižnico, govori šepetaje, da ne motiš ostalih obiskovalcev knjižnice. V šolski knjižnici lahko uporabljaš tudi računalnik, povezan z internetom in tiskalnik.

UČBENIŠKI SKLAD Knjižničarka vodi učbeniški sklad. Iz njega si učenci izposojajo učbenike, ki jih potrebujejo v posameznem razredu. Učenci se na učbenike naročijo v juniju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učbenike vrnejo v knjižnico nepoškodovane. Izposojevalnina je za vse učence brezplačna.

BRALNA ZNAČKA Bralna značka motivira učence za obisk šolske knjižnice. Poteka v vseh razredih. Učenci se lahko poleg slovenske prijavijo tudi k nemški in angleški bralni znački. Mentorji so učiteljice razredničarke v prvem in drugem triletju, v tretjem triletju pa učiteljice slovenščine, nemščine in angleščine. Koordinatorica bralne značke je knjižničarka Vidica Adlešič. V 9. razredu prejmejo učenci, ki so brali vseh devet let, knjigo in priznanje, vsi bralci pa ob koncu šolskega leta prejmejo nagrado. 23


SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI Za spremljanje otrokovega šolskega napredka je potrebno redno sodelovanje staršev s šolo. Le tako boste pomagali svojemu šolarju ob pojavu morebitnih težav. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo vedno zadnji delovni četrtek v mesecu. Govorilne ure bodo potekale v času od 14.15 – 16. ure v matičnih učilnicah posameznih razredov, roditeljski sestanki in delavnice pa se bodo vedno pričeli ob 16. uri. Predhodno boste vsakokrat prejeli obvestilo o uri in vsebini roditeljskega sestanka. MESEC September

VSEBINA PRVI RAZREDNI RS (1. – 9. R)

DATUM 23. 9. 2010

Oktober

GOVORILNA URA RAZREDNI RS (2. R)

21. 10. 2010

November

RAZREDNI RS (3., 4., 5., 6. R) GOVORILNA URA

25. 11. 2010

December

GOVORILNA URA RAZREDNI RS (1. R)

23. 12. 2010

Januar

GOVORILNA URA, PISNA OBVESTILA RAZREDNI RS (2., 9.R)

27. 1. 2011

Februar

RAZREDNI RS (1., 3., 6., 7., 8. R) GOVORILNA URA

17. 2. 2011

Marec

GOVORILNA URA

31. 3. 2011

April

GOVORILNA URA RAZREDNI RS (5., 8., 9. R)

21. 4. 2011

Maj

GOVORILNA URA RAZREDNI RS (4., 7. R)

26. 5. 2011

Starši učencev šole in otrok iz vrtca boste 27. januarja prisluhnili predavanju z naslovom Zakaj postajajo otroci vse bolj težavni v izvedbi univ. dipl. psih. Irene Mohorovič iz Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto. Vsak učitelj bo imel enkrat mesečno tudi dopoldansko govorilno uro zadnji delovni teden v mesecu. Urnik dopoldanskih govorilnih ur učiteljev najdete na straneh 18 in 19. 24


JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda ter za ostale razrede. Učence prvega razreda v oddelku JV pričakujejo Janja Boljar (sreda), Manja Matić (ponedeljek in torek) in Barbara Stuhne (četrtek in petek). Poteka vsak dan od 6.45 do 7.45 ure v prostorih 1. razreda. Učenci od 2. – 5. razreda odidejo takoj po prihodu v šolo v svoj razred, kjer jih pričakuje razredničarka. Ostali učenci počakajo v garderobah in avli na prihod dežurnega učitelja. JV za učence od 6. do 9. R se izvaja vsak dan v glasbeni učilnici od 6.45 do 7.45 ure. Odhajanje na igrišče v času pred poukom ni dovoljeno, razen v primeru, da nam to pisno sporočite starši učenca. S tem prevzemate vso odgovornost za otroka ob morebitnih poškodbah. V prvem in drugem triletju imamo 3 skupine podaljšanega bivanja, in sicer za učence 1. razreda ter za učence od 2. do 5. razreda. V 1. R delo v podaljšanem bivanju (OPB1) izvajajo učiteljice Marjetka Vesel (vsak dan 5. uro, razen ob sredah), Kristina Mihelič (vsak dan 6., 7. šolsko uro), Barbara Stuhne (vsak dan 8. uro), Tanja Matkovič (sreda, 5. uro) in Matej Matkovič (petek, 7. uro). Delo poteka v učilnici podaljšanega bivanja. Učence od 2. do 5. razreda v oddelku podaljšanega bivanja (OPB2) pričakuje učiteljica Jerneja Držaj vsak dan 5. in 6. šolsko uro. Delo poteka v učilnici za podaljšano bivanje. Delo v OPB3 za učence od 2. do 5. razreda vodijo Marjetka Vesel, Manja Matić, Tanja Matkovič in Robert Filak v učilnici za slovenščino ali angleščino, skladno s spodnjim razporedom: Ura

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

5.

Matić M.

/

/

Matić M.

Matkovič T.

6.

Matić M.

/

Filak R.

Filak R.

7.

Vesel M.

/ Matić M. Vesel M.

Matić M.

Filak R.

Filak R.

Podaljšano bivanje v prvem in drugem triletju poteka vsak dan od 11.30 – 15. ure. Organiziramo ga za tiste učence, ki čakajo na prevoz domov ali pa jih starši vključijo v skupino zaradi težav pri učenju in pisanju domačih nalog. Učenci v tem času pod nadzorom učitelja delajo domače naloge in se samostojno ali z učiteljevo pomočjo učijo. Takoj po končanem pouku pa je čas za kosilo in sprostitvene dejavnosti. V tretjem triletju imamo eno skupino podaljšanega bivanja, ki vključuje učence od 6. do 9. R v času od 12.30 – 14.10 ure. Izvajajo ga razredni učitelji, skladno s spodnjim razporedom: Ura 6. 7.

PONEDELJEK STAREŠINIČ ANDREJA

TOREK BOLJAR JANJA

SREDA VUKČEVIČ ANKA

ČETRTEK HUDAK MOJCA

Podaljšano bivanje poteka v učilnici za pouk matematike ali kemije. 25

PETEK ROMŠEK LOVRIN MIHAELA


DODATNI IN DOPOLNILNI POUK DODATNI POUK Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Učenci se za obiskovanje dodatnega pouka javijo sami, predlagajo pa jih tudi učitelji. Pri nas izvajamo omenjeni pouk iz slovenščine, angleščine, matematike, fizike, kemije in zgodovine. DODATNI POUK – 1. IN 2. TRILETJE Razred 1. R 2. R 3. R 4. R 5. R

Ure 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Predmet MAT, SLO MAT, SLO MAT, SLO MAT, SLO MAT, SLO

Učitelj BOLJAR J. STAREŠINIČ A. VUKČEVIČ A. ROMŠEK L. M. HUDAK M.

Urnik PO – 5.šolska ura SRE – 5. šolska ura PO – 5. šolska ura PE – 5. šolska ura SRE – ob 7. uri

DODATNI POUK – 2. IN 3.TRILETJE Razred 7., 8., 9. R

Ure 1

Predmet SLO

Učitelj ADLEŠIČ V.

Urnik ČE, PE – ob 7. uri

8., 9. R

0,5

TJ A

STRMEC M.

TO – ob 7. uri

8., 9. R 6. - 9. R 8., 9. R

0,5

DRŽAJ J.

PO – ob 7.uri

1

KEM MAT FI Z

STAREŠINIČ T.

SRE – ob 7. uri

7. - 9. R

0,5

ZGO

MATKOVIČ M.

ČE – ob 7. uri

DOPOLNILNI POUK Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Poteka pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina. V 1. in 2. triletju ga izvajamo po ali pred poukom. DOPOLNILNI POUK – 1. IN 2. TRILETJE Razred 1. R 2. R 3. R 4. R 5. R

Ure 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Predmet MAT, SLO MAT, SLO MAT, SLO MAT, SLO MAT, SLO

Učitelj BOLJAR J. STAREŠINIČ A. VUKČEVIČ A. ROMŠEK LOVRIN M. HUDAK M. 26

Urnik PO – 5.šolska ura SRE – 5. šolska ura PO – 5. šolska ura PO – 5. šolska ura SRE – ob 7. uri


DOPOLNILNI POUK – 2. IN 3. TRILETJE Razred

Ure

Predmet

Učitelj

Urnik

8., 9. R

0,5

TJ A

STRMEC M.

TO – ob 7. uri

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA UČNA POMOČ Individualno in skupinsko pomoč učencem pri učenju (ISP) izvaja v obsegu 2,5 PU na teden (88 ur letno) svetovalna delavka Tanja Matkovič za učence od 2. do 5. razreda. URNIK ISP-ja Razred 4. R 5. R 2., 3. R

Urnik sreda, 2. šolska ura četrtek, 5. šolska ura torek, 2. šolska ura

Ure 1 1 0,5

Z nadarjenimi učenci bosta v okviru ISP-ja delali v obsegu 2 ur na teden, oziroma 70 ur letno Ticijana Starešinič in Marjetka Vesel. V skupino je trenutno vključenih 7 učencev od 5. do 9. razreda. Identifikacijo bomo izvedli v sodelovanju s Posvetovalnico za učence in starše Novo mesto meseca decembra. Letos bomo ure namenili ustvarjalnim dejavnostim (35 ur) in naravoslovju (35 ur). Koordinatorica dela z nadarjenimi učenci je svetovalna delavka Tanja Matkovič. Ustvarjalne dejavosti bodo potekale ob petkih 6. in 7. šolsko uro od 31. januarja 2011 dalje. Naravoslovne vsebine bodo na urniku ob četrtkih 6. šolsko uro.

DODATNA STROKOVNA POMOČ Učno pomoč učencem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo (DSP) ali prilagojene oblike in metode dela, izvajajo učitelji posameznih predmetov 2. in 3. triletja (slovenščina, angleščina, matematika), razredne učiteljice, surdopedagoginja in specialna pedagoginja. Pomoč izvajamo znotraj razreda v času pouka ali izven – pred in po pouku. Izvajalci pomoči redno sodelujemo z vsemi učitelji, ki učence poučujejo, z razredniki, s svetovalno delavko in ravnateljico, vključeni pa smo tudi v strokovni tim, ki skrbi za nemoten potek in učinkovito izvedbo pomoči. Urnik dela specialne pedagoginje vam bomo sporočili naknadno, ko bo pričela sodelovati z nami. Surdopedagoginja Helena Bartol Rus je pri nas ob torkih 5. in 6. šolsko uro ter ob četrtkih 5. šolsko uro.

27


ŠOLSKA PREHRANA Učenci se lahko naročijo na malico, kosilo in popoldansko malico. Učenci 1. razreda, ki so vključeni v oddelek jutranjega varstva, imajo možnost v šoli tudi zajtrkovati. Zaželjeno je, da vsak učenec v šoli prejme en obrok dnevno. V kuhinji učence vsak dan pričakata kuharici Vida Špehar in Ivanka Blatnik. Vsi učenci malico pojedo v glavnem odmoru od 9.30 do 9.50. Čas za kosilo je med 11.50 in 12.30, za popoldansko malico pa med 12.15 in 12.30. Stroške za prehrano starši poravnate preko položnice, ki jo vsak mesec prinese domov šolar. Do 8. ure zjutraj je potrebno preklicati naročilo za prehrano v službi računovodstva, če bo učenec naslednji ali več dni odsoten. Odjava malice za nazaj ni možna. ZDRAVSTVENO VARSTVO Zdravniški pregledi za učence so razporejeni po datumih, ki jih pripravijo v Zdravstvenem domu Črnomelj znotraj Šolske ambulante. Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda bodo organizirani sistematski zdravstveni pregledi. Učenci 1. in 8. razreda bodo cepljeni, opravili pa bodo tudi pregled sluha. Ravno tako so organizirani zobozdravstveni pregledi za učence. V 1. in 2. triletju poteka zobozdravstvena preventiva – učenje pravilnega čiščenja in nege zob, ki jo vodi gospa Iris Pavičić. Za zdravje vaših otrok bosta tudi v šolskem letu 2010 / 2011 skrbeli zdravnica dr. Mojca Tomc in zobozdravnica dr. Anita Galić.

ŠOLSKI ZVONEC Na šoli imamo organiziran pouk le v dopoldanskem času. DOPOLDAN Predura

7.00 – 7.45

ODMORI

1.ura

7.55 – 8.40

1. odmor

2.ura 3.ura 4.ura

8.45 – 9.30 9.50 – 10.35 10.40 – 11.25

2. odmor 3. odmor 4. odmor

5.ura 6.ura 7.ura

11.30 – 12.15 12.30 – 13.15 13.20 – 14.05

5. odmor 6. odmor

28

8.40 – 8.45 M ALICA 9.30 – 9.50 10.35 – 10.40 11.25 – 11.30 POPOLDANSKA M. 12.15 – 12.30 13.15 – 13.20 KONEC POUKA


VARNA POT V ŠOLO Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po levi strani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Posebej prvošolčka večkrat pospremite do šole in ga poučite o nevarnostih na cesti. Pokažite mu, kje in kako naj prečka cesto. Učenci prvega razreda naj okoli vratu nosijo rumeno rutico. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo tudi svetla odbojna telesa – kresničko. Starši ste odgovorni za varno pot otroka od doma do avtobusnega postajališča in obratno, zato pospremite učence do 7. leta starosti ali pa jim zagotovite varno spremstvo.

PREVOZI Prevozi so organizirani po voznem redu avtobusov podjetja MPOV ter s šolskim kombijem, s katerim opravljamo prevoze otrok na relaciji do Bojancev in v sosednjo Hrvaško. Vozni red je usklajen s koncem pouka. PROGA Hrib Sinji Vrh Kot pri Damlju Damelj Vukovci

ODHOD ZJUTRAJ 6.20 6.25 6.35 6.38 6.40

PRIHOD V ŠOLO

ODHOD DOMOV

6.55

Učakovci Spodnja Preloka Preloka Balkovci Zi l j e Podklanec Stara Lipa Nova Lipa Drežnik Hrast Drenovec

6.43 6.40 6.45 6.48 6.50 6.55

6.50

14.10 14.10 12.45 (s trga) 14.10

Bojanci Prevoz otrok s Hrvaške Gornji Podklanec

6.20 6.23 6.25 6.30 6.35

14.10 12.30 14.10

7.00 7.25 7.28 7.30 7.35 7.38

6.40

6.50

12.30 14.10 14.10

7.05 7.20

7.15 7.25

13.20 14.10

6.40

29

7.42


AKTIVNOSTI IN UKREPI ŠOLE ZA Z AGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV V šoli izvajamo različne aktivnosti, s katerimi zagotavljamo varnost učencev in preprečujemo nasilje. Razredi in skupine učencev so oblikovane skladno z veljavnimi normativi in standardi. Na športnih, kulturnih, naravoslovnih in tehniških dnevih, tečajih plavanja, smučanja in kolesarjenja ter v šoli v naravi zagotovimo ustrezno število spremljevalcev. Za varnost otrok je poskrbljeno tudi v času jutranjega varstva in podaljšanega bivanja ter med šolskimi odmori, saj imamo razporejene dežurne učitelje. Tudi učila, oprema in naprave so varne za izvajanje šolskih dejavnosti. Učencem zagotavljamo ustrezno opremo, kadar sodelujejo pri urejanju šole in njene okolice. Sanitarno higienske pogoje dosegamo z rednim čiščenjem in vzdrževanjem prostorov. Poskrbljeno je tudi za požarno varnost. Delavci šole redno opravljajo sistematične zdravniške preglede.

POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE Ob koncu šolskega leta želimo učence nagraditi za prizadevno in uspešno delo pri učenju, v interesnih dejavnostih, za delo v razredu in za športne dosežke. Ravnateljica na slovesnosti ob zaključku šolskega leta podeli učencem pohvale, priznanja in knjige. Posamezni učenci naše šole lahko prejmejo: 

POHVALO na koncu šolskega leta;

POHVALO mentorjev in ostalih učiteljev;

KNJIGO – nagrado za osvojeno bralno značko v vseh letih osnovnega šolanja;

KNJIGO – nagrado za prizadevno delo;

PRIZNANJE – za izjemne športne dosežke;

POKAL za najboljšega športnika/športnico na šoli.

30


OŠ Vinica si pridržuje pravico do spremembe dejavnosti, navedene v Publikaciji v primeru objektivnih okoliščin. Izdajateljica: OŠ Vinica, september 2010 Publikacijo sta sestavili: Ines Žlogar in Vidica Adlešič Naklada: 160 izvodov

31

Publikacija 2010  

publikacija OŠ Vinica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you