Page 1

Hét magazine voor 50-plussers!

+

vijftig indekijker

Prijs € 2,20 27e jaargang nr 2 April / mei 2013 www.indekijker.nl


,UXECRUISESVAN3ELECT6OYAGES $AAGSE$UITSESTEDENCRUISE 3WITZERLAND))++++ 6ANDIMEITMZOMEI

$AG   

vanaf

NU OOK FIETSEN!

499,p.p.

:ININEENCITYTRIPNAAR$UITSLAND$EZECRUISE COMBINEERTDELEUKSTESTEDENVANDE2IJN(IERKUNT UHEERLIJKSHOPPEN CULTUURSNUIVENENSMULLENVAN $UITSELEKKERNIJEN5KUNTDEZESTEDENNUOOKSPORTIEF ONTDEKKENTIJDENSONZElETSEXCURSIESMETLOKALEGIDSEN

0LAATS .IJMEGEN +EULEN +EULEN+OBLENZ +OBLENZ $àSSELDORF .IJMEGEN

s$RINKEEN+ÚLSCHINEENVANDEAUTHENTIEKE@"RAUHËUSERIN+EULEN s/NTDEKDEVELEWINKELSINDEBEROEMDE+ONINGSALLEEVAN$àSSELDORF s-AAKEENPRACHTIGElETSTOCHTOVERDE2HEINRADWEGVAN,INZNAAR+OBLENZ s"EKLIMDE%HRENBREITSTEIN"URCHTVOOREENPRACHTIGUITZICHTOVER2IJNEN-OEZEL s:IEDEINDRUKWEKKENDEACHITECTUURVANDE2IJNMETROPOLENVANAFHETWATER

 $AAGSE$ONAUCRUISE 3ERENITY++++ VERTREKMEI JULIENAUGUSTUS

$AG 0LAATS $AG"US.,NAARHOTEL IN$UITSLAND $AG0ASSAU INSCHEPING $AG-ELK $AG7ENEN $AG"UDAPEST

vanaf

999,-2 persoon HALVE PRIJS p.p.

e

op 12 mei!

%RISGEENROMANTISCHERECRUISETEBEDENKENDANDE KLASSIEKE$ONAUCRUISE)NEENREGIOWAARVORSTEN EEUWENLANGINWEELDELEEFDENENARTIESTENALS-OZART EN3TRAUSSMEESTERWERKENSCHREVENMAAKTUEEN TIJDREISDOORDE%UROPESEGESCHIEDENIS

s/NTDEKLANDENENHOOFDSTEDENTIJDENSCRUISE s"EZOEKHETINDRUKWEKKENDEKLOOSTERVAN-ELK s7OONEENKLASSIEKCONCERTBIJINDEMUZIEKHOOFDSTADVAN%UROPA7ENEN s'AMEEOPAVONTUURNAARDE(ONGAARSE0UZSTA s'ENIETVANEENVANDEMOOISTEUITZICHTENVAN%UROPAIN"UDAPEST

6OORINFORMATIEENRESERVERINGEN

"EL 

$AG 0LAATS $AG"UDAPEST $AG"RATISLAVA $AG$àRNSTEIN $AG0ASSAU ONTSCHEPINGEN NAARHOTELIN $UITSLAND $AG!ANKOMST.,

INFO SELECT VOYAGESNLWWWSELECT VOYAGESNL


Nederland houdt van de Oranjes Op haar laatste avond als staatshoofd van Nederland, op 29 april 2013, heeft Koningin Beatrix vele gasten uitgenodigd voor een diner in het Rijksmuseum in Amsterdam. Nederland neemt een dag later officieel afscheid van een Koningin die begaan was met het volk. 33 jaar regeerde zij het land. Met mooie momenten, gelukkige momenten, maar ook met diverse trieste periodes. Als staatshoofd gaf Beatrix geen krimp, maar als moeder en echtgenoot werd diverse keren een beroep gedaan op haar incasseringsvermogen. En dat geldt eigenlijk voor alle generaties van het koninklijk huis. Al vanaf Koningin Emma moeten er altijd weer brandjes worden geblust die de monarchie zouden kunnen bedreigen. Geloof, liefde, geld, ontrouw. Eigenlijk alle zaken die ook voor een doorsnee generatie of gezin uit Nederland kunnen gelden. Alleen perikelen rond het Koningshuis worden natuurlijk onder een vergrootglas gelegd…. Een aantal spraakmakende, ontroerende en ernstige gebeurtenissen op een rijtje.

Zoals de zaak rond de vader van Maxima, Jorge Zorreguieta, die nog steeds zeer gevoelig ligt. Als minister van landbouw in Argentinië heeft hij zijn steentje bijgedragen aan de Junta (militaire dictatuur) van

Foto: RVD

ren werd opgerakeld toen bekend werd dat kroonprins Willem-Alexander en Máxima een relatie hadden. Zorreguieta hield vol als burger niet op de hoogte te zijn geweest van deze schending van mensenrechten. De Nederlandse regering generaal Jorge Videla. De legercomman- besloot een onderzoek in te stellen naar dant werd verantwoordelijk gehouden de handel en wandel van de Argentijn. voor de dood van 30.000 mensen en bijna Vastgesteld werd dat Zorreguieta, net als iedereen sluit uit dat de vader van veel van zijn landgenoten, op de hoogte Maxima daar niets van heeft geweten. Na moet zijn geweest. Duidelijk werd wel de staatsgreep van generaal Jorge Videla dat hij persoonlijk niet betrokken was bij op 24 maart 1976 werd Zorreguieta onde vele misdaden tegen de mensheid. derstaatssecretaris van Landbouw. Vanaf Zelfs Máxima sprak openlijk uit dat haar maart 1979 tot maart 1981 was hij staats- vader er niets van afwist. Vanwege zijn secretaris van Landbouw en Veeteelt. Hij omstreden verleden was Jorge Zorrehad hiermee leiding over de belangrijkste guieta bijvoorbeeld niet welkom bij offieconomische sector van het land. Toen in ciële Nederlandse staatsaangelegenheden, 1981 Videla werd vervangen door genezoals de bruiloft van Willem-Alexander raal Roberto Viola trad ook Zorreguieta af en Máxima. Hij zal ook niet van de partij als staatssecretaris. zijn als Willem-Alexander als Koning wordt ingehuldigd. De bewindslieden onder het regime van Videla werden vervolgd vanwege de Prins Hendrik schendingen van de mensenrechten, maar Dan waren de escapades van Prins Hendomdat Zorreguieta aan het einde van het rik(Hertog Hendrik van Mecklenburgregime geen politieke functie meer verSchwerin) een stuk onschuldiger. Hij vulde, bleef hij buiten schot. Het gebeutrouwde met Wilhelmina, maar vormde zo’n 30 jaar later een groot gevaar voor de monarchie door zijn buitenechtelijke avonturen en zijn buitengewone uitgavenpatroon. De keuze van een juiste partner als gemaal van de Koningin bleek uiteindelijk toch ook hier weer lastig. Net zoals later Prins Claus en Máxima eerst veel discussies opriepen. Maar zij hebben de harten van de Nederlanders naderhand toch kunnen veroveren. Terwijl Prins Bernard als de ideale partij voor Juliana werd gezien, iedereen ook gunstig stemde, maar later door dubieuze praktijken ernstig in opspraak kwam. Zo kwam Prins Hendrik ook binnen, de ideale echtgenoot voor Wilhelmina. Althans, dat dacht iedereen. Bourgondiër Hendrik joeg er miljoenen guldens door en produceerde volgens de hardnekkige verhalen diverse onechte kinderen.

Lees verder op pagina 4

3


Vervolg van pagina 3

4

Nu onvoorstelbaar dat zulke verhalen voor de meeste Nederlanders onbekend bleven. Het Koningshuis was destijds allerminst onomstreden. Hendrik, die de jacht als grootste passie had, kreeg van zijn verliefde vrouw Wilhelmina een jaarloon van 100.000 gulden, maar dat bleek lang niet genoeg…. Officiële functies mocht Hendrik niet bekleden, hij had geen eigen geld. De Duitser verveelde zich stierlijk. Nu werden er ook geen hoge eisen aan Hendrik gesteld, maar een nakomeling moest er natuurlijk wel komen. De monarchie moest immers blijven bestaan. Wilhelmina’s zwangerschappen eindigden aanvankelijk in miskramen. Maar in 1909 was het raak, Juliana kwam op de wereld. Wilhelmina en Hendrik waren op dat moment een gelukkig stel. Maar er ontstonden steeds meer haarscheurtjes. Hendrik leende geld bij iedereen en had torenhoge schulden. Omdat Wilhelmina niet alleen Hendriks jaarloon, maar ook alle schulden uit eigen vermogen bekostigde, was dit enorme financiële echec geen staatszaak. De pers was in die tijd nog tandeloos en na het overlijden van Hendrik in 1934 was de rust in het Koningshuis wedergekeerd.

Foto: Anton Corbijn (© RVD)

gens de naam door te geven aan de premier. Premier Cals zat in een lastig parket. Na herhaaldelijk aandringen en klemmende verzoeken krijgt hij eindelijk de ‘cv’ van de kandidaat-verloofde. In later bekend geworden aantekeningen Prins Claus merkt Cals op dat hij ‘zeer verontrust’ is Claus bewandelde de omgekeerde weg. door het vermoeden dan de nationaliteit Kritisch bekeken bij binnenkomst en van de vriend, Duits is. De foto staat de daarna in de harten van de Nederlanders volgende dag groot in de Daily Express. gesloten. Het is 1965 als de geruchten Een slim opzetje van de Telegraaf om steeds groter worden. Beatrix zou een Duitse vriend hebben en gezien die natio- daarna als eerste Nederlandse krant denaliteit, lag dit zeer gevoelig bij vele Ne- zelfde foto te kunnen plaatsen. De naam derlanders. Zaterdag 1 mei 1965 kwam de wordt nu snel publiek bekend. Bild Zeizaak in een stroomversnelling toen de be- tung heeft hem via de foto achterhaald. roemde foto van fotograaf John de Rooy De internationale telexen verspreiden het werd geschoten. Hij drukte af op het mo- bericht: de vriend van prinses Beatrix ment dat prinses Beatrix innig arm in arm heet Claus von Amsberg. Premier Cals liep met een onbekende man. De foto was doet antecedentenonderzoek en de gegevens stemmen iedereen positief. Claus gelukt, maar verscheen nog niet in de was: rustig, noordelijk koel, zeer bekrant. Waarom niet? Niemand had ook maar enig idee wie die man nu daadwer- heerst, plichtbewust, betrouwbaar, loyaal, hoffelijk, voortvarend, vriendelijk – en zo kelijk was. Navraag bij premier Cals en gaat het nog geruime tijd door. Het duurt vice-premier Biesheuvel leerde dat ook dan ook niet lang of de verloving van het zij geen idee hadden wie deze nieuwe vriend was. Publicatie werd dus nog afge- paar wordt bekendgemaakt. 28 juni 1965 zal het toekomstige paar op televisie verraden. Prinses Beatrix weigerde vervol-

schijnen. In die uitzending ziet Nederland twee verliefde mensen die elkaars hand vasthouden. Bijna ogenblikkelijk valt het Nederlandse volk voor de charmante en nette Duitser. Op 10 maart 1966 trouwt het stel en ruim een jaar later, op 29 april 1967, is er heuglijk nieuws. Na 116 jaar komt er weer een Koning. Twee weken later geboren dan gepland en via de keizerssnede gehaald, maar Nederland vierde massaal feest. Zijn naam: Willem Alexander Claus George Ferdinand.

De Troonswisseling Het programma rond de troonswisseling begint al op 29 april met een formeel diner. Koningin Beatrix nodigt op haar laatste avond als staatshoofd onder andere vorstelijke en buitenlandse missies en familieleden uit voor het diner in het Rijksmuseum in Amsterdam. Op 30 april gaat de abdicatie (troonsafstand) van de Koningin plaatsvinden tussen 10.00 uur en 10.30 uur in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam. De directeur van het Kabinet der Koningin leest dan de Akte van Abdicatie voor, die door de Ko-


ningin wordt bekrachtigd. Aansluitend verschijnen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima direct op het balkon van het paleis, samen met de WillemAlexanders moeder die vanaf dat moment weer prinses Beatrix heet. Na een toespraak van de prinses en de Koning wordt het Wilhelmus gespeeld, waarna ook de drie jonge prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane zich laten zien. Amalia wordt op 30 april de eerste in lijn van de troonopvolging en draagt vanaf dan de titel Prinses van Oranje.

feestelijk programma aangeboden. De dag wordt vanaf 21.00 uur afgesloten met een feest met de premier als gastheer.

Koninginnedag zou dit jaar in die gemeenten worden gevierd, maar vanwege de troonsafstand van Koningin Beatrix en de inhuldiging van Willem-Alexander op 30 Koningsdag april krijgt deze dag een ander karakter. Koninginnedag heet vanaf volgend jaar Koning Willem-Alexander en Koningin Koningsdag en wordt dan voortaan gevierd Máxima blijven met hun gezin voorlopig op 27 april, de verjaardag van prins en toe- op de Eikenhorst in Wassenaar wonen. Ze komstig Koning Willem-Alexander. De al- verhuizen later, op een ‘gepast moment’, lereerste Koningsdag wordt echter niet naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. gehouden op 27 april, maar de dag ervoor. Koningin Beatrix zal zich op een gegeven 27 april valt volgend jaar namelijk op een moment als prinses terugtrekken op Kaszondag. Amstelveen en De Rijp hebben in teel Drakensteyn bij Lage Vuursche. Wan2014 de primeur van de eerste Koningsdag. neer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Inhuldiging Om 13.30 uur opent de Vergadering der Staten-Generaal. Twintig minuten later vertrekt prinses Beatrix naar De Nieuwe Kerk, gevolgd door de Koning. Daar wordt de Koning tussen 14.00 uur en 15.30 ingehuldigd met onder meer een toespraak en een eedaflegging. Na de inhuldiging gaan de Koning en het gevolg weer naar het Koninklijk Paleis Amsterdam voor een officiële receptie. Om 19.30 uur verschijnen de kersverse Koning en Koningin bij het EYE Filmmuseum, waar ze via een videoverbinding met Ahoy Rotterdam naar het Koningslied zullen luisteren. Vanaf daar maken ze samen met hun drie dochters een vaartocht over het IJ. Ze krijgen langs de vaarroute op verschillende locaties een Foto: RVD

ONS KONINKRIJK DOOR DE JAREN HEEN-NEDERLAND EN DE ORANJES Deze 3 dvd-box bevat een selectie van de mooiste en meest indrukwekkende afleveringen over Nederland en het koningshuis uit de kwalitatieve televisieserie Andere Tijden. Dit is een zeer goed bekeken Nederlands televisieprogramma die ingaat op historische gebeurtenissen die de wereld hebben gevormd zoals we deze nu kennen. Deze dvd-box bevat een selectie van de mooiste en meest indrukwekkende afleveringen over Nederland en het Koningshuis uit de televisieserie Andere Tijden. Deze serie, die in 2001 de Nipkowschijf won, wordt wekelijks uitgezonden door VPRO en NPS, en behandelt historische onderwerpen aan de hand van de actualiteit. Op deze dvd-box staan de volgende afleveringen: • Prins Hendrik als bedrijfsrisico • Frits Thors en de prinsesjes • De kwestie Irene • De Bilderbergconferentie van 1954 • Huwelijksreis Juliana en Bernhard • Verloving van Beatrix en Claus • De geboorte van Willem-Alexander • De zaak Zorreguieta (I)• De zaak Zorreguieta (II) • Beatrix en de avant-garde • Juliana en Bernhard in de West.

Vijftig+ in de kijker Lezers Actie Maak kans op de 3dvd-box Ons Koninkrijk door de jaren heen – Stuur uw naam, adres en telefoonnummer onder vermelding van ‘Ons koninkrijk door de jaren heen ‘ naar: Vijftig+ in de Kijker Postbus 53 1700 AB Heerhugowaard.

5


Koninklijke parels

Bron: René Brus “De juwelen van het huis Oranje-Nassau”

6

Parels en parelsieraden waren in vroeger tijden zeer kostbaar en enkel voorbehouden aan de rijken der aarde. De exclusiviteit van deze verborgen schatten van de zee zorgde voor een zeer hoge aanschafprijs. Uit die tijd is het nog dat een verdwaalde zandkorrel in een oester zorgde voor een creatie van een natuurlijke parel. De parels, opgebouwd uit laagjes parelmoer werden opgedoken in de Grote oceaan, dit niet geheel zonder gevaar, de kans om werkelijk een parel te vinden was 1 op 5000. Dit verklaart de hoge aanschafprijs en onbereikbaarheid van parels- en parelsieraden voor het gewone volk.

Koningskroon met parels Prinsessen lieten zich graag vereeuwigen op doek, natuurlijk werden de mooiste en meest bijzondere parelsieraden uit de juwelenkist gehaald om te dragen tijdens het poseren. Op veel schilderijen tonen de dames ivoorwitte, champagne en goudkleurige parelcolliers en oorbellen. De parels werden niet alleen gedragen door de vrouwelijke leden van een koningshuis, Koning Willem II liet zijn koningskroon ontwerpen met maar liefst 72 parels (gemaakt van bolvormig koper en witvisschubben). Deze kroon die ondanks de geringe waarde wordt bewaard in een kluis, is inmiddels 5 keer gebruikt voor een inhuldiging. De kroon en de andere juwelen worden tijdens een inhuldiging geplaatst op rood fluwelen kussens en niet meer gedragen door de koning. De basis voor de Nederlandse kroon is een met edelstenen bezette gouden hoofdband, hierop zitten gouden fleurons en daartussen parels op gouden pieken, de kroon is gevoerd met rood fluweel. Koningin Beatrix droeg tijdens haar kroning in 1980 een tiara met parels, de oorsprong van deze tiara gaat terug naar de eerste helft van de 19e eeuw toen Sopie van Wurttemberg trouwde met toenmalig kroonprins Willem III. De laatste die de tiara droeg was Prinses Maxima tijdens het staatsbezoek aan Brunei.

Erfgoed De Nederlandse koninklijke familie is al sinds jaar en dag liefhebber van mooie parelsieraden, voornamelijk voorzien van de hoogste kwaliteit Zuidzeeparels (afkomstig uit de oester Pinctada maxima ), gecombineerd met diamant en geel- of witgoud. Zij hebben werkelijk prachtige modellen in de collectie, een groot deel ingebracht door de Russiche Tsarendochter Anna Pawlowna, vrouw van koning Willem II, die helaas door een brand in 1820 haar druppelvormige pareloorhangers in as zag opgaan. Daarnaast hebben de dames ook veel mooie persoonlijke pareljuwelen. Dat parels en sieraden te mooi zijn om in de juwelenkist te laten zitten beseffen de huidige prinsessen van de Oranje familie maar al te goed. Juist omdat parels zo puur en tijdloos zijn passen ze steeds in het huidige modebeeld. De grote hoeveelheid Regalia waaronder de familiejuwelen vallen zou worden geerfd door Juliana's dochters, hierdoor zou de kans bestaan dat er stukken zouden verdwijnen uit de familie. Om de eeuwenoude collectie compleet te houden richtte Koningin Juliana in 1962 De Stichting Regalia op die belast werd met beheren van de juwelen. Inmiddels is er een andere Stichting verantwoordelijk voor deze prachtjuwelen waar, alle leden van de familie terecht kunnen voor het 'lenen' van sieraden uit de collectie. Als je goed oplet kun je ontdekken dat prinsessen dezelfde sieraden dragen bij verschillende gelegenheden.

Moderne Parels Koningin Beatrix is geregeld te zien met parelsieraden. We kennen haar gouden Zuidzeeparelcollier met bijpassende oorhangers en ze heeft een luxe 3-rij snoer van multicolor parels in ivoorwit, zalmroze en lavendel.

Foto: Erwin Olaf (RVD)

Een echte trendsetter op het gebied van parels is toch wel prinses Maxima, naast haar keuze voor prachtige sieraden van zwarte Tahitiparels is ze ook vaak te zien met haar bekende ivoorwitte oorhangers van Zuidzeeparels en diamant, al dan niet vergezeld van haar bijpassende Zuidzee parelcollier met diamanten bolsluiting (zoals te zien op de voorpagina). De elegante parelsieraden van prinses Maxima vormen een inspiratiebron voor vele vrouwen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane interesse krijgen in de sieraden van de Oranje familie. Ook zij zullen vast de pure schoonheid van parels en parelsieraden gaan ontdekken. Geschreven door Francis Hage, eigenaresse Pure & Timeless parelsieraden

In het Klederdracht- en Visserijmuseum vindt u alles over klederdracht en cultuur van Bunschoten-Spakenburg. De collectie omvat meer dan 120 poppen, die de historie en tradities uit de klederdracht laten zien. Daarnaast worden er zo'n 20 modellen tentoongesteld van botters. Geopend van ma t/m vrij van 10.00 tot 17.00 uur. Kerkstraat 20 Bunschoten, tel. 033 - 398 46 34 www.kenvmuseum.nl reservering@kenvmuseum.nl


DE STEENKOLENMIJN VALKENBURG UNIEK IN EUROPA Toen opa Caselli in 1917 het Steenkolenmijn Museum oprichtte als eerbetoon aan de kompels die dag en nacht soms kilometers ondergronds het zwarte goud dolven had hij er geen vermoeden van dat zijn museum 96 jaar later uitgegroeid zou zijn tot Europa's mooiste attractie.

Het steenkolenmijn museum is echt een parel in het mooie Limburgse heuvellandschap, tot in de kleinste details ontdek je het leven ondergronds, levensecht onder begeleiding van mensen die vroeger zelf in de mijnen hebben gewerkt als kompel. Het is een complete belevenis voor opa, oma, kinde)HERSURGXFHHUWDOWLMGGDJHOLMNVYHUV ren en kleinkinderen.

(HQ)HERNURNHWZRUGWQyyLWLQJHYURUHQ 'DDURPLV)HERGHOHNNHUVWH

Meer informatie: www.steenkolenmijn.nl of 043 - 6012491

– Ons nieuw koningspaar der Nederlanden –

koningin Máxima en koning Willem-Alexander! Sint-Janskerk Gouda, nu ook met AUDIOTOUR Wandel in uw eigen tempo langs de beroemde gebrandschilderde glazen van de langste kerk van Nederland en geniet er extra van met de audiotour. Kinderen kunnen zelf op ontdekkingstocht gaan met de speciale kindertour. (De tour voor volwassenen is in de Nederlandse en Engelse taal.) Rondleidingen van groepen door deskundige gidsen op afspraak. E-mail: info@goudseglazen.nl Toegangsprijzen De toegangsprijs voor de SintJanskerk is voor volwassenen € 4,50; Senioren € 4,00; en voor groepen € 3,50 p.p. Voor studenten € 2,50; voor kinderen van 5 t/m 12 jaar € 1,Audiotour € 2,- p.p. Kindertour € 1,- p.p. Nieuw: Combikaart: kerk + Museum Gouda + kopje koffie € 9,Detail glas 1. “De vrijheid van consciëntie”, geschonken door de Staten van Holland. Ontwerper Joachim Wtewael, glazenier Adriaen Gerritsz. de Vrije, 1595 - 1600. Adres Achter de Kerk 16 2801 JX Gouda Telefoon 0182 - 51 41 19 of 51 26 84

Openingstijden De Sint-Janskerk is open van maandag tot en met zaterdag van 1 maart tot 1 november van 9-17 uur, overige maanden van 10-16 uur. Op zondag, Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Website

www.sintjan.com

 Koninklijke herinneringstukken t.g.v. de kroning van koningin Máxima en koning Willem-Alexander! Hoogwaardige gekleurde email techniek op originele 2 €uromunten! Gelimiteerde oplage: slechts 5.000 stuks wereldwijd!Ø 25,75 mm

slechts

€per9,90 stuk

Ja, levert u mij a.u.b. de volgende startuitgiften en maandelijks een verdere uitgifte uit de desbetreffende collectie vrijblijvend op zicht. Ik heb bij iedere levering een 14 dagen teruggaverecht! (Levering excl. € 3,95 verzendkostenaandeel – porto, verpakking, verzekering!)

1. π 2 €uromunt met gekleurde email techniek “Koningin Máxima“ voor slechts € 9,90! 2. π 2 €uromunt met gekleurde email techniek “Koning Willem-Alexander“ voor slechts € 9,90! 3. π De nieuwste speciale 2 €uromunt uit Nederland “Troonopvolging koningin Beatrix Willem-Alexander“ in ruil voor € 2,-! (in ruil 1x leverbaar!) ❏M ❏V Naam

Voornaam ❏ V

Adres/Nr.

Geboortedatum

Postcode/Plaats

Telefoon

Vertrouwensgarantie: Natuurlijk kunt u uw opdracht op ieder moment zonder problemen opzeggen. Brief, e-mail, fax of telefoontje is voldoende. Handtekening

kdi/985

A.u.b. invullen en opsturen aan:

SRH B.V. • Postbus 60220 • 1320 AG ALMERE Fax: 0 36 - 7 11 35 72 • service@srh-ltd.nl

RUIL

€ 2,-

7


Van de tak op de hak 8

Het Internationaal Klompenmuseum in Eelde (Dr.) wordt gezien als het museum met de belangrijkste collectie klompen van de wereld. Ieder jaar stellen medewerkers van het museum een nieuwe expositie samen. Van de tak op de hak is het thema van de expositie voor 2013. De hak Bij klompen gaat de aandacht meestal uit naar de voorzijde: de vorm, kleur en versiering van de kap en de punt. In 2013 laten we zien dat met name diverse buitenlandse klompen voorzien zijn van fraaie hakken. Ook in de volkskunst wordt bij de klomp veel aandacht gegeven aan de vorm en positie van de hak. Natuurlijk staan ook Nederlandse klom-

pen in de expositie evenals Europese klompen.

Bruidskompen In deze expositie nemen de bijzondere klompen met de lange scherpe punt, uit het dal van Bethmale in de Franse Pyreneeën, ook een prominente plaats in. Het zijn oorspronkelijk bruidsklompen. Pascal Jusot, een Franse klompenmaker, maakt ook nu nog handmatig deze klompen.

De legende van deze klompen van Bethmale. In de IXe eeuw vallen de Moren vanuit Spanje de Franse Pyreneeën binnen. Ze bezetten de vallei van Bethmale. De zoon van het hoofd van de Moren wordt verliefd op Escarlis, het mooiste meisje van de vallei, die echter al verloofd is met de herder Darnert, een gemzenjager. De Moren schaken het meisje en trekken de bergen over naar Spanje. Darnert zint op wraak en …. In het Klompenmuseum hoort u hoe het verhaal afloopt.

Laat u verrassen Het Internationale Klompenmuseum

opent in 1990 haar deuren, met de collectie van de laatste twee klompenmakers van Eelde, Eiso en Egbert Wietzes. De collectie groeit nog steeds door giften en aankopen en bestaat nu uit meer dan 2.500 klompen en houten schoeisel uit plusminus 40 verschillende landen. Bezoekers van het museum staan ieder jaar weer versteld van de grote verscheidenheid van de tentoongestelde klompen. Klompen voor het werk, klompen voor de sier, kunstige klompen en kunstklompen, het museum heeft ze allemaal! Breng ook een bezoek aan dit museum en laat u verrassen!

Adres: Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde Telefoon (050) 3091181 Voor openingstijden, toegangsprijzen en arrangementen kijk op de website www.klompenmuseum.nl

Het leukste Bakkerijmuseum voor jong en oud! Wat een leuk en lekker museum… www.bakkerijmuseum.nl

Koninklijke expositie in Amsterdam Op slechts 650 meter van het Koninklijk Paleis op de Dam te Amsterdam is in Hotel Pulitzer een Koninklijke Expositie te bewonderen. De naderende abdicatie van de Koningin is de uitgelezen gelegenheid voor een bezoek aan deze expositie ter eren van Koningin Beatrix. Tot en met 31 mei 2013 is de Art Gallery van Hotel Pulitzer geheel gewijd aan de huidige Koningin. De Koninklijke expositie bestaat uit een unieke collectie kunstwerken van Koningin Beatrix. Onder de kunstenaars bevinden zich onder anderen Gera Zoet, Charlene van den Eng, Emelie Jegerings en Ankie van Lier. Elk geëxposeerd kunstwerk wordt opgenomen in een speciale kaartenserie met informatie over het kunstwerk. De expositie is 7 dagen per week, 24 uur per dag te bekijken in Hotel Pulitzer.

Nederlands Bakkerijmuseum Kerkhofstraat 13 8051 GG Hattem Telefoon 038 - 444 1715


Daniel Friebe brengt het complete verhaal over de carrière van Eddy Merckx Daniel Friebe, een van de meest bekende en ervaren Britse wielerjournalisten, brengt het complete verhaal van een buitengewoon atleet, Eddy Merckx. Friebe volgde alle grote wedstrijden op de internationale profkalender, waaronder tien keer de Tour. Zijn expertise, research en interviews maken van dit boek het ultieme verhaal over de carrière van Eddy Merckx. Het tijdperk van Merckx werd bevolkt door opmerkelijke figuren die in een andere periode legenden zouden zijn geworden. Daniel Friebe interviewde Felice Gimondi, Roger De Vlaeminck, Freddy Maertens, Bernard Thévenet, Raymond Poulidor, Walter Godefroot en vele andere van Merckx' slachtoffers die in detail de successen en muizenissen van de Kannibaal oprakelen. Op die manier ontleedt hij in een gebalde, eigenzinnige taal het mysterie rond deze unieke atleet. ISBN: 978 94 014 0447 1

Het boek naar de gelijknamige BBC-serie Inclusief een app met bewegende beelden!

Afrika, Oog in oog met het onbekende Een unieke expeditie naar de meest extreme gebieden van dit mysterieuze continent. Nergens ter wereld is het ruiger, ongerepter, gevaarlijker – en tegelijkertijd ook adembenemend mooi – dan in dit mysterieuze continent. Dit prachtige boek vormt een spectaculaire reis door Afrika's vijf unieke gebieden: De Kalahari, de savanne, Congo, Kaap de Goede Hoop en de Sahara. Aanschouw nieuwe dieren en nieuw gedrag en leer Afrika van een andere kant kennen. Arenden die reusachtige vleermuizen vangen, apen die op antilopen jagen en een zenuwslopende giraffenstrijd zijn slechts enkele voorbeelden van de spectaculaire verhalen en beelden uit het boek, waarmee de lezer uitgedaagd wordt om zijn ideeën over dit continent bij te stellen. Afrika is een prachtige reis door een uitgestrekt en zeer divers continent en een niet te missen aanvulling op de BBC-serie. VOORINTEKENACTIE: Bestel het boek nu en ontvang € 5,- korting! Bestel het boek voordat deze in juni verschijnt, en betaal € 29,95 in plaats van € 34,95. Ga naar www.tirionnatuur.nl of naar www.eo.nl/shop om het boek te bestellen.

Met een voorwoord van de legendarische David Attenborough

Afrika, oog in oog met het onbekende Michael Bright • Gebonden, 336 pagina’s Verschijning: Juni 2013 • Adviesprijs: € 34,95 ISBN 978 90 5210 907 7 • Tirion Natuur

9


IN MEMORIAM HERMAN EMMINK 10

‘KOPPIE GOED, SCHOTELTJE MINDER’ DOOR SHISHIR BESTEBREUR “Dag Herman, hoe is het met je?” vroeg ik elke week als ik bij hem langs ging in het verpleeghuis in Laren, “Koppie goed, schoteltje minder,” was dan zijn standaard antwoord. Zijn fysieke gezondheid was de laatste jaren achteruit gegaan.

In 2005 ontmoette ik Herman Emmink, nadat hij zijn koffer bij mijn collega in de auto had laten liggen na de opname van een Johnny Jordaan special. Aangezien ik in Hilversum woon en Herman destijds ook, was het aan mij de taak de koffer bij hem terug te bezorgen. Voor ik het wist zat ik uitbreid bij hem op de koffie en spraken we honderduit over de radio- en de televisiejaren van Herman. Ik wilde beslist meer van hem weten en vroeg keurig doch brutaal, of ik op een later moment nog eens langs mocht komen. Er ontstond een vriend-

Foto: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

schap met de presentator van ‘Wie van de drie’ op de buis en ‘Muzikaal Onthaal’ op de radio. En natuurlijk was hij nog altijd de vertolker van het lied ‘Tulpen uit Amsterdam.’ In die acht jaar waren er vele bezoekjes en uitstapjes, maar vooral ook tientallen ansichtkaarten van zijn hand, voorzien van vrolijke kwinkslagen! Ik woonde in die tijd praktisch bij hem om de hoek en kreeg zodoende standaard een kaart met de aanhef ‘Beste bijna-buurman.’ In 2005 was hij nog redelijk actief en verzorgde zelfs af en toe een optreden. Toen hij een optreden had op Vlieland, vroeg hij mij of ik hem naar Zwolle wilde brengen. Vandaar uit zou hij de trein nemen naar Harlingen. Het enige punt was, dat hij om vijf uur ‘ochtends in Zwolle moest zijn en ik dus om vier uur ’s ochtends op moest. Omdat ik bang was me te verslapen, had ik hem op zijn hart

Foto: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

gedrukt, dat hij mij echt om vier ’s ochtends uit bed moest bellen. Die ochtend, ik was toch op tijd wakker, ging klokslag vier uur de telefoon “Met Herman Emmink, ben je er klaar voor?”

Wat mij vooral bij blijft is de herinnering aan de vrolijke gesprekken en zijn aanstekelijke lach. Tal van anekdotes en bijzondere uitspraken passeerden de revue. Aan de Zangeres Zonder Naam vroeg hij altijd: “Zing je nog iets van je ellende in driekwartsmaat?” Toen hij namens een kijker van ‘Wie van de drie’ de vraag aan Albert Mol stelde: “Waarom heb je zo’n lelijk gebit?” zei Mol ad rem terug: “Omdat ik zo lekker eet.” Als we het over een artiest hadden die al jaren geleden was gestorven, antwoordde hij standaard op de vraag hoe lang het geleden was: “Die komt bijna alweer terug.” Al was Herman al jaren niet meer op de buis, toch werd hij nog regelmatig herkend en riep een man op de markt hem ooit toe: “U was zo’n gezellige ouwehoer.” Als de televisie of radio hem nog eens wist te vinden voor een interview zei hij tegen me:


11

Foto: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

“Ze hebben opa weer een keer opgegraven.” Hij bleef zijn publiek altijd trouw, want, zo stelde hij, “Daar heb ik altijd van gegeten en nog met beleg ook.”

Bij elk bezoek stak hij je enthousiast de hand toe, moest er worden geproost met de glaasjes Bitter Lemon en waren er altijd de balletjes gehakt met mosterd. Als

ik hem laat thuis bracht na een bezoek, dronken we vaak pakjes chocolademelk waarbij hij er dan aan toevoegde: “Zo, nu gaan we het op een zuipen zetten bij Emmink!” Zijn Amsterdamse humor, opgeruimde karakter en gastvrijheid zorgde ervoor, dat hij een grote trouwe kring vrienden en collega’s om hem heen had.

Vorig jaar besloot hij zijn huis te gaan verkopen en langzaam verdeelde hij zelf de spullen. De prachtige plakboeken van zijn lange mooie carrière mocht ik hebben. In de plakboeken zie je pas wat Herman in zijn leven allemaal heeft gedaan. Ik zie hem als artiest op cruiseschepen, onderweg naar verre oorden om tijdens de reis aan boord het gezelschap te amuseren. Zijn er foto’s van optredens met artiesten zoals Johnny Kraaijkamp, Milly Scott, Annie Palmen, Conny Vink en vele grote orkesten. Maar ook een debuterende Jos Brink zie je voorbijkomen. Voor mij zijn de plakboeken van onschatbare waarde en geven deze een prachtig beeld van zijn artiestenleven. Op 25 maart jl. heb ik afscheid genomen van een gentleman-presentator, een kundig omroeper, een getalenteerde zanger, maar bovenal een lieve vriend. Herman, ik zal je missen.

Shishir Bestebreur Lente, 2013.


Speciaal voor de lezer van Vijftig+ in de Kijker De 3 cd van Rob de Nijs - Mijn favoriete liedjes

Via bol.com van € 12,99 voor

€ 10,99

Voer deze speciale code in bij het afrekenen op Bol.com:

ROBDENIJS-KORTING En krijg 2 euro korting op deze unieke uitgave!

Speciaal voor zijn fans heeft Rob de Nijs zelf een 3CD samengesteld met zijn favoriete liedjes uit de afgelopen 51 jaar. Het album Rob is een compilatie van hits, zeldzame opnamen en ballades. Deze 3CD is onlosmakelijk verbonden aan hoogtepunten in zijn loopbaan of hem herinneren aan een bijzonder moment in zijn leven. Het gaat van het eerste begin met ‘Ritme Van De Regen’ tot aan zijn meest recente CD ‘Eindelijk Vrij’. Zo wil hij zijn fans een beeld bieden van de artiest die hij tijdens de eerste 51 jaar van zijn carrière was. Het is een heel persoonlijke selectie geworden van Rob's favoriete liedjes.


Rob de Nijs ook op zijn zeventigste nog een actieve zanger die zingt! Rob de Nijs bereikte afgelopen kerst, de leeftijd van zeventig jaar. Maar achter de geraniums zit de zanger van Ritme van de regen, Malle Babbe en Het werd zomer, bepaald niet.

Met zijn deelname aan het programma ‘De beste zangers van Nederland,’ een reeks concerten in Nederland en België dit jaar en de nieuwe single ‘Een Zanger Die Zingt’ bewijst De Nijs dat hij nog steeds actief is. De single staat op de in maart uitgebrachte cd ‘Mijn favoriete liedjes’. Deze unieke 3 cd heeft Rob de Nijs speciaal voor zijn fans samengesteld. De cd wordt promotioneel ondersteund door de muziekzender 192 TV, die in 2011 het levenslicht zag. Initiatiefnemer Bert van Breda maakte speciaal, naar aanleiding van de nieuwe cd, een programma rondom Rob de Nijs die dieper ingaat op de keuze van zijn favoriete liedjes.

Rob de Nijs werd geboren als zoon van een rijschoolhouder, die op achtjarige leeftijd begon met accordeonlessen. Via de cabaretschool van Bob Bouber, leerde hij in het voorjaar van 1960 de muzikanten Jan de Hont, Hans de Hont, Roel Vredeveld en Henny van Pinxteren kennen, die met hun band ‘The Apron Strings’ op zoek waren naar een nieuw zangtalent. De Nijs werd aangenomen en de naam

werd omgedoopt tot ‘Robby and The Apron Strings.’ Hoewel de band succes boekte met onder meer een optreden in het voorprogramma van Peter Kraus, gingen Rob en de band in 1962 weer uit elkaar. Samen met zijn broer Bert begint hij de band ‘Rob de Nijs en de Lords.’ Door deelname aan een talentenjacht won de band de eerste prijs: een platencontract. Na een eerste geflopte single, kwam het liedje ‘Ritme van de regen’ uit, wat meteen een grote hit werd. De single verkocht honderdduizend exemplaren. Vanaf dat moment komt de carrière van Rob in een stroomversnelling. Er komt een Rob

de Nijs tv-show bij de VARA met de tienersterren Trea Dobbs, Ria Valk en Marijke Merckens, muzikale rollen in de succes tv-series ‘Oebele’ en ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer’ en zelfs een rol in de musical Salvation. Ook al is Rob, dan inmiddels gebroken met The Lords, solo blijft hij een grote ster. Het is bij de musical Salvation, waar hij in contact komt met Lennaert Nijgh met wie hij besluit liedjes te gaan schrijven. Die samenwerking legt hem geen windeieren, want hits als Jan Klaassen de trompetter, Malle Babbe en Dag zuster Ursula volgen. De rest is, zoals zo vaak gezegd, geschiedenis. Vele gouden albums, hits zoals Banger Hart en een lintje in 2000 volgen.

Dit jaar is De Nijs één van de vaste deelnemers van het programma ‘De beste zangers van Nederland’ waarin hij wederom laat zien wat een geweldige performer hij is. Met het album ‘Mijn favoriete liedjes’ blikt Rob de Nijs terug op zijn 51 jarige carrière. Maar met het inplannen van een nieuwe cd in het najaar van 2013, denkt hij bepaald niet aan stoppen.

13


Ontdek de Drentse Hooglanden

Vanuit Het Hart van Drenthe

14

Voor u ges Ontdek de Drentse Hooglanden

www.hethartvandrenthe.nl 0593 - 346 454 www.italianresidence.nl, voor de mooiste privé villa’s, agriturismo’s, en vakantiehuizen door heel Italië. Ik heb elke regio en alle accommodaties persoonlijk bezocht, binnen 24 uur een vrijblijvend aanbod op maat. Email: mariannemoerdijk@italianresidence.nl

Geografisch gezien zijn de Drentse Hooglanden de werkelijk hoger gelegen landen van Drenthe. Getuige de vele Hooglanders die er in de natuur rondlopen doet het gebied zijn naam eer aan. Of u nu per fiets of wandelend deze prachtige dieren passeert ze maken een enorme indruk. De Drentse Hooglanden is rijk aan dagbestedingen en bezienswaardigheden. Er wordt veel georganiseerd in de diverse dorpen. Bungalowpark Het Hart van Drenthe ligt in het centrum van deze geweldige provincie en regio. Meer dan 1.000 kilometer fietspaden, wandelroutes zijn binnen handbereik. Bekijk de belevingskaart om te bepalen wat u wilt gaan doen. Geniet van de gastvrijheid die de Drentse Hooglanden u biedt. Kijk voor meer informatie op www.hethartvandrenthe.nl

Hotel Restaurant

De Wapser Herberg Unieke locatie (in Drenthe), Diverse leuke arrangementen.

v.a. €99,-

Wapserherberg.nl • 0521-551278

Het Rustige Heuveltje

VAKANTIE MET EEN HOOFDLETTER “V” OP VAKANTIECENTRUM DE HERTENWEI

Gelegen in de Brabantse Kempen, vlakbij België, Efteling en Beekse Bergen. ANWB-beoordeling: 4½ ster! Kamperen (ACSI/ANWB-Card,55+korting). Huuraccommodaties voor 2 t/m 20 personen. Horecavoorzieningen en gratis binnen- en buitenbad.

Wellenseind 7-9, 5094 EG Lage Mierde. Tel. 013-5091295. www.hertenwei.nl !

!

"

! #

Pelgrimshuis Casa Nova Gerestaureerd en gerenoveerd in 2010

Pastoor Rabouplein 5, 6564 BP Nijmegen 024 - 322 14 25 www.pelgrimshuiscasanova.nl 3 overnachtingen, vol pension € 120,-p.p.

MIRANDA PAVILJOEN www.mirandapaviljoen.nl

Meer info

www.steenkolenmijn.nl


selecteerd

Familiehotel Inkelshoes

15

Met een smakelijke Mezze wordt ieder moment een feestje.

Midden in het prachtige Limburgse Heuvelland komt u heerlijk tot rust. Meer info op www.inkelshoes.nl! Heeft u vragen? Bel 043-4551742 of mail naar info@inkelshoes.nl

Een Mezze zijn kleine wereldgerechtjes die vroeger werden bedoeld om de dorst op te wekken. Tegenwoordig gebruiken we Mezze als borrelhapjes, tussendoortjes of als voorgerecht. En gecombineerd zelfs als complete maaltijd. Kortom, alle ruimte voor je fantasie! Mezze begint met Maza Voor een heerlijke en gevarieerde Mezze zijn de mediterrane specialiteiten van Maza een perfect uitgangspunt. Maza heeft heerlijke falafel, hoemoes, salades en sauzen. Verse ingrediënten, bijzondere kruiden en specerijen en traditionele bereidingswijzen zorgen voor een unieke smaak. En al onze producten zijn vegetarisch, kosher, halal en in Nederland gemaakt.

Hoemoes Lekkere salade gemaakt volgens een authentiek recept. Vers bereid met de beste ambachtelijk gekookte Turkse kikkererwten, een vleugje verse knoflook en de fijnste Ethiopische sesam. Lekker op een toastje, op brood of in combinatie met andere salades.

Baba Anoesch Heerlijke salade van op houtskool gegrilde verse aubergine, romige mayonaise en een vleugje Spaanse peper. Lekker om te dippen of om op brood te smeren.

;[df[h\[Yj[c_nlWdBkn["Hkij[d 7Yj_l_j[_j[dWWdZ[P[[kmi[akij$$$ Bkn[WffWhj[c[dj[d [8h[[ [ 8k_j[dfbWWji>[jL[[hi[8h[[

Hopman de Rijklaan 2 4354 NS Vrouwenpolder Tel.: (+31) (0)118-593133 info@breezandvakanties.nl

mmm$l[[hi[Xh[[$db #

$

%%&

Falafel Vers bereide vegetarische balletjes gemaakt van kikkererwten, spinazie, ui, verse knoflook en kruiden. Heerlijk in een pitabroodje met sla en tomaat of als vleesvervanger in een maaltijd of in een salade.

%

!

Nog meer proeven? Kijk voor de lekkerste recepten op: www.maza.nl. Op www.facebook.com/ MasMasMaza houden we je op de hoogte van onze activiteiten, waaronder de proeverijen die we met grote regelmaat organiseren.

"

Zweetlucht voorgoed voorbij! R

° Neemt de zweetlucht volledig weg. ° Werking tot 5 dagen. ° Reduceert het zweten. ° Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

www.syneo.nl proefdiervrij

Hotel Holunderhof Zettersfeldstraße 36 9900 Lienz www.hotelholunderhof.nl

“Uw adres voor de perfecte vakantie in Oostenrijk”

*HQLHWHQYDQUXVWHQUXLPWH ([FOXVLHYHDUUDQJHPHQWHQ 81,(. 3HUVRRQOLMNGRRURQVEH]RFKW =HOIUHVHUYHUHQRI.DVWHOHQjOD&DUWH

^^^RHZ[LLSV]LYUHJO[PUNLUUS

Allergie of ademhalingsproblemen?

Geeft verlichting middels een speciale zoutkamer advertentievoorbeeld: VIJFTIG IN DE KIJKER 1e behandeling gratis! Westzijde 33-37, 1506 EB Zaandam Tel 075 - 7600026, www.haloclinic.nl


e d n e m e n e b m e d a n e e t d GaiaZOO bie r u tu a n n e r ie d n a v ld were

De Zuid-Limburgse dierentuin ek werd vanwege een nieuw en uni dierentuinconcept door het publiek gekozen tot

ZOO

is Gaia

mooiste dierentuin van Nederland!

Elke dag van het jaar geopend vanaf 10.00 uur | Dentgenbachweg 105 Kerkrade | 045 567 60 70 | info@GaiaZOO.nl

GaiaZOO.nl


Wandelen in Tubbergen

De gemeente Tubbergen telt ruim 20.000 inwoners, verdeeld over de kernen Albergen, Fleringen, Geesteren, Harbrinkhoek-Mariaparochie, Reutum, Langeveen, Manderveen Tubbergen en Vasse. Haarle , Hezingen en Mander vormen afzonderlijke buurtschappen.

Tubbergen ademt de sfeer van traditie en Twentse gezelligheid. Te midden van essen, bossen en door houtwallen omzoomde akkers en weiden lijkt het soms of de tijd even heeft stilgestaan. Eeuwenoude Saksische boerderijen en vakwerkschuren houden de rijke Twentse historie levendig. De vele fiets-, wandel- en ruiterpaden die de gemeente rijk is, voeren u langs schitterende natuurgebieden. verbonden. Mooie paden worden aangelegd, nieuwe natuurgebieden vrijgemaakt Wandelgemeente 2011 en ingericht. Bronnen en beken worden Bent u fervent wandel- en natuurliefheb- hersteld en toegankelijk gemaakt. ber? Maak dan eens kennis met de unieke, veelzijdige gemeente Tubbergen. Adembenemend mooi! In het voorjaar van 2011 is de gemeente Landschappelijk heeft de gemeente TubTubbergen door ‘Te Voet’, de wandelbergen veel te bieden. Een karakteristiek krant van Nederland, uitgeroepen tot essenlandschap met door bos en houtwalWandelgemeente van het Jaar 2011. De len omzoomde akkers en weiden. Krongemeente biedt de wandelaar een groot kelende, heldere beekjes, heidevelden en aantal wandelroutes door de prachtige verstilde vennen vormen een schilderachomgeving. Gemeente Tubbergen scoort tig decor. En temidden van al dat natuurschoon draaien de raderen van wind- en hoog op het gebied van onverharde watermolens hun tijdloze ritme en liggen paden, bewegwijzering, routecontrole, eeuwenoude Saksische boerderijen en themaroutes, informatie, bereikbaarheid en voorzieningen bij wandelpaden. vakwerkschuren. Prachtige fiets- en wandelroutes leiden door een paradijselijk geOntdekkingsreis bied waar u zich steeds weer kan laten Wandelen of fietsen in Noordoost-Twente verrassen door het prachtige natuuris een ontdekkingsreis en wordt steeds schoon en de vele bezienswaardigheden. mooier. Vanuit onder andere Tubbergen Hier hoort u de stilte. Vaak zorgen alleen wordt u meegevoerd langs beekjes, kwel- de wind, voorbijvliegende insecten, dievijvers, heuvels, heide en boerderijen. ren in de wei of een kerkklok in de verte Wie goed kijkt, ziet eikenbos, jeneverbes- voor enig gerucht. Dé plek om optimaal struiken, akkerviltkruid en ogentroost. te genieten van de gemeente Tubbergen. Buiten ontdekt u een gevarieerd landschap met zeldzame planten en verschilRecreëren lende soorten vogels en zoogdieren. In de gemeente zijn volop vakantie- en reBinnen kunt u op verschillende plaatsen creatiemogelijkheden. Mooie hotels, het culturele erfgoed van het landschap prachtig gesitueerde campings, bed & brebezichtigen. Natuur en bezienswaardigakfasts of boerderijlodges bieden u diheden worden steeds sterker met elkaar verse mogelijkheden om voor een paar

17

dagen óf een hele vakantie te kiezen voor dit schitterende gebied in Noordoost Twente. En, na een stevige wandeling of een heerlijke fietstocht door dit deel van het Twentse land is het goed toeven op de vele terrasjes van de cafés en restaurants die de negen dorpen van onze gemeente rijk zijn. Kortom, er is keuze genoeg is voor de toerist in de gemeente Tubbergen.

Nationaal Landschap Noordoost-Twente

De gemeente Tubbergen hoort samen met de gemeente Losser, Dinkelland en Oldenzaal tot het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Dit gebied is een uniek stukje Nederland dat door de Rijksoverheid is aangewezen als Nationaal Landschap. Een prachtig gebied dat geprezen wordt door vele wandelaars en fietsers, maar ondanks haar populariteit nog steeds geldt als een oase van stilte tussen cultuurhistorische elementen.

Informatie:

VVV gemeente Tubbergen Raadhuisplein 4, 7651 CV Tubbergen Website: www.vvvtubbergen.nl Email: info@vvvtubbergen.nl Telefoon: 0546-624852 Openingstijden: ma. t/m vrij: 10.00 uur tot 16.30 uur en za: 10.00 uur tot 12.00 uur.


Russische Jaarmarkt? Rusland op zijn Best? 26 Mei 2013 in Best

18

De Stichting organiseert voor de 7e maal de tweejaarlijkse Jaarmarkt ‘Rusland op zijn Best’, in u raadt het al, Best. (Noord Brabant). Een altijd drukbezochte dag Rusland in Nederland met alles op het gebied van ‘Rusland’. Optredens door Russische artiesten, lezingen, bedrijvenstands, Russisch eten etc. Het evenement is bekend door geheel Nederland en ondertussen ook in België.

Door de sponsors, waaronder Vijftig+ in de Kijker is het altijd mogelijk geweest geen entreegeld van de bezoekers te vragen. Ook hebben we altijd een bedrag kunnen overhandigen aan een goed doel. 2013 staat in het teken van de viering van de goede betrekkingen tussen Nederland en Rusland. Als Stichting "Rusland op zijn Best” hebben we ons van harte aangesloten bij de landelijke initiatieven.

Lokatie: Zalencentrum Prinsenhof Hoofdstraat 43, Best Aanvang 12.00 uur, einde: 17.00 uur Entree: gratis Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze site www.ruslandopzijnbest.nl

Voor reacties 2013@ruslandopzijnbest.nl of per telefoon: 06-23067897

Baltische landen Rusland Oekraïne Georgië 2013

Armenië Rusl and s Balt isch e

land en s Oek raïn e

s Geo rgië s Arm enië

Al 27 jaar dé specialist

Vraag nu de gratis brochure aan!

telefoon: 020 – 2012777 | e-mail: info@bolsjoj.nl | internet: www.bolsjoj.nl


Voorjaar 2013

Het zachte lentezonnetje, de bloemen, lekker buiten zijn… In Nederland is de mooiste tijd van het jaar zonder twijfel de lente. Een heerlijke manier om optimaal van het voorjaar te genieten, is het maken van een riviercruise. Deze unieke vorm van vakantie combineert de luxe en het comfort van een hotel of resort met het avontuur van een rondreis. Cruisen over de rivier is een bijzondere beleving en wordt door steeds meer reizigers ontdekt. Speciaal voor lezers van Vijftig+ in de kijker heeft luxe cruisemaatschappij Select Voyages nu een aantal spetterende aanbiedingen!* *(Zie advertentie op bladzijde 2 van dit blad).

Waarom een riviercruise mijn ideale vakantie is...

Weet u waar deze foto is genomen?

Een riviercruise combineert alles wat je van een uitstekende vakantie verwacht. Met je varende hotel doorkruis je complete landen en zie je de meest interessante steden en plaatsen. Niets geen gesleep met koffers van hotel naar hotel en telkens andere gezichten, maar gewoon het comfort van je eigen schip met een bemanning die altijd voor je klaar staat. Aan boord word je heerlijk verwend en kom je helemaal tot rust. Maar je kunt ook heel actief zijn. Dat is het leuke; je haalt er zelf uit wat je wilt. Zo kun je meedoen aan interessante excursies, maar ook makkelijk zelfstandig de bestemmingen bezoeken, omdat je bijna altijd midden in het centrum van een plaats ligt. Maar het meest bijzondere aan deze vorm van vakantie is voor mij nog altijd de ambiance en de intieme sfeer. Je leert makkelijk andere mensen kennen en vaak ontstaan er hechte vriendschappen tijdens een reis. Ja, voor mij is een riviercruise echt het summum van vakantie. Ed van Dijk – Rotterdam Ervaren cruisereiziger

WIN EEN GRATIS CRUISE! GRATIS CRUISEGIDS!

Doe mee en win een GRATIS CRUISE! Deze foto is genomen in:

Rüdesheim Würzburg

Koblenz Straatsburg

Select Voyages 2013 Cruiseprogramma

W! ! EU UW NI NIE u na nau

Do e Do iek ieke UnUn es! ! Cruis ises Cru

Vraag er snel een aan op www.select-voyages.nl of bel 0481-451615

Naam: ................................................................................................................................ Adres: ................................................................................................................................ Postcode/woonplaats: ...................................................................................................... Emailadres:........................................................................................................................

e riviercruisen! Ervaar het nieuw

Stuur uw antwoord op naar: Select Voyages, Antwoordnummer 7519, 6680 ZX Bemmel, en maak kans op een gratis cruise voor twee personen! (t.w.v. € 398).


Tunesië: land van thalassother 20

Onlangs zijn we de Hollandse kou, wind en regen ontvlucht en besloten we het aangename `klimaat van Tunesië op te zoeken. Gedurende een weekbezochten we noord Tunesië en genoten daar van de cultuur, thalassotherapie, wellnessen de vele golfbanen die het land te bieden heeft. Het land is druk bezig zich te herstellen na de Arabische lente, de Tunesische dictator werd in januari 2011 verdreven na een volksopstand. De vriendelijke bevolking werkt hard aan de wederopbouw en zien graag de toeristen terug komen. Tunesië is veilig, ontspannen en afwisselend door zee, groene golfbanen en woestijn. En het is er rustig, doordat (nog) weinig toeristen het land aan doen, ook zijn de prijzen er laag. Kortom een ideaal vakantieland. SidiBouSaid We vlogen in ongeveer twee en half uur van Amsterdam naar de hoofdstad Tunis. Op het vliegveld konden we heel goed een auto huren bij één van de vele internationale verhuurbedrijven. De wegen zijn over het algemeen goed en de benzine is goedkoop. Binnen 15 minuten arriveerden we in het schilderachtig dorpje SidiBou Said. Dit kunstenaarsdorpje staat bekend om zijn witte huizen met blauwe deuren, vensters en ijzeren rasters. De kleur wit beschermt je tegen de hitte, de kleur blauw verjaagt de insecten. SidiBou Said ligt aan de Golf van Tunis en heeft een aantal sfeervolle boetiekhotels. Dit zijn traditionele Arabische huizen omge- zwembad, hammam en terras. We hebben overnacht in het charmant en sfeervol toverd tot elegante hotels, met buitenhotel, Dar Saïd. www.darsaid.com.tn In SidiBou Said bevinden zich een aantal zeer goede restaurants, waar de Tunesische gerechten met veel passie worden bereid, hierbij worden bijpassende (vooral Tunesische) wijnen geserveerd. De gunstige temperatuur zorgen ervoor dat de Tunesische rode en witte wijnen wereldwijd erg geliefd zijn en worden veel geëxporteerd. Door de lange kustlijn is het vanzelfsprekend dat er veel vis en schelpdieren op het menu staan. Maar ook lam en gevogelte, vaak geserveerd met couscous en vele verse groenten.

Om Tunesische cultuur te proeven kun je het Baron d’Erlanger Museum bezoeken. Het woonhuis van deze bijzondere kun-

stenaar, geboren in 1872 in Parijs is opengesteld voor het publiek. Vanwege zijn zwakke gezondheid was de baron naar het milde zeeklimaat van SidiBou Said verhuisd. Hier hield hij zich bezig met musiceren, dichten en schilderen.Het huis is ingericht met veel smaak en elegantie onder invloed van Arabische - Andalusische architectuur. Het bezit een grote collectie muziekinstrumenten uit de gehele wereld.

Sousse Onderweg naar ons volgende hotel in Monastir hebben we een stop gemaakt in het oude centrum van Sousse, ook wel de ‘Parel van de Sahel’ genoemd. De schilderachtige oude medina (stadscentrum) is een authentiek decor van eeuwen terug met vele winkeltjes. Het is de moeite waard om er door heen te lopen.


rapie, golf en gastronomie 21

Het bezoeken van een Moors cafeetje, waar alleen de mannelijke bevolking bijeenkomt om waterpijp te roken en muntthee te drinken heeft een gemoedelijke en plezierige sfeer. Als westerse vrouw werd ik aller-hartelijk ontvangen, nadat ik gevraagd had of ik er een kop thee mocht drinken. De bevolking wil graag met je praten, zijn nieuwsgierig waar je vandaan komt en wat je van hun land vindt. Emotioneel vertellen ze over de revolutie en hoe graag ze het land weer willen opbouwen en de toeristen weer willen ontvangen.

Monastir In hotel Royal ElyssaMonastir, hebben we een aantal dagen genoten van de verschillende thalasso en spa mogelijkheden en de mooi aangelegde golfbanen. www.royalelyssa.com. In dit moderne design hotel komen veel Franse toeristen, om voor een aantal dagen te genieten van de luxe van het hotel. Tunesië is een oase voor golfliefhebbers, vooral door de ideale weersomstandigheden in voor-, najaar en winter. Het heeft een uitstekende

Thalassotherapie Thalassotherapie heeft een positieve werking bij o.a. huidziekten, spier en gewrichtsklachten en problemen met de luchtwegen. Het wordt meestal gegeven in een direct aan zee gelegen kuuroord en er wordt gebruik gemaakt van vers, verwarmd en onbehandeld zeewater. Elementen uit de zee, zoals koper, ijzer Tunis en chroom worden via de huid opgenoHelemaal uitgerust reden we weer terug naar Tunis. De Franse invloed ishier dui- men en hebben zo een vitaliserende en geneeskrachtige werking. De behandelindelijk zichtbaar, vele brede lanen met grote koloniale gebouwen in art nouveau gen worden gegeven op verschillende stijl. Via de oude stadspoort ‘Bab el Bahr’ manieren, het baden in dit zeewater, lichaamspakkingen met zeewier-, zeeliepen we de medinain, een chaotisch algen en zeemodder en via straaldouches doolhof van nauwe straatjes met schitteen hydromassages. Tunesië heeft na rende moskeeën enmedersa’s (Koranscholen). Overal wordt handel gedreven. Frankrijk het grootste thalasso aanbod Je kunt er van alles kopen van kruiden tot van de wereld. leer, prachtige handgeknoopte tapijten, De unieke combinatie van islamitische een handgemaakte fez (rode of zwarte cultuur en een Europese stijl maakt Tunevilten hoedje) en sieraden. sië tot een afwisselend land, waarvan de Iedere bedrijfstak of ambacht heeft zijn bevolking erg gastvrij is. En met een temeigen wijk of straat. peratuur die maar zelden onder de 20 graNet buiten de stad hebben we onze laatste den komt, is het land het gehele jaar een ideaal vakantieland. Ik heb erg genoten vakantiedag doorgebracht in het luxe hotel The Residence Tunis. In dit smaak- en raad iedereen aan om Tunesië weer vol ingericht hotel hebben we gebruik ge- opnieuw te ontdekken. maakt van dethalasso en spa faciliteiten. De officiële website van het Tunesisch Voordien kregen we een korte medische Nationaal Verkeersbureau voor meer tips keuring van een arts. Dit is een service is www.ontdektunesie.nl van het hotel. naam in het internationale circuit en wordt gewaardeerd door zowel professionals als amateurs. Lidmaatschap van een club is niet nodig en alles, van golfclubs tot en met caddies, is voor redelijke prijzen te huur in vergelijking met Nederland.


BOEK MET VERTREKGARANTIE! 10 DAGEN HET GROENE HART VAN SLOVENIË

V.A. SLECHT S

10 DAGEN PORTOROZ SLOVENIË

479,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN • 2 overnachtingen Zuid-Duitsland • 7 overnachtingen in **** Sport Hotel in Otocec, comfortabele kamer met douche en toilet • Gehele reis o.b.v. halfpension • Excursies met bus (excl. entreegeld) • Comfortclass touringcar • Goed verzorgd afscheidsbuffet

S

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN • 2 nachten in Z-Duitsland, comfortabele kamer met douche en toilet • 7 nachten in Portoroz, comfortabele kamer met douche en toilet • Ontbijt en 3-gangendiner • Comfortclass touringcar • Excursies met bus (excl. entreegeld) • Parkeer- en Tolgelden • Goed verzorgd afscheidsbuffet

Vertrekdata: 13 mei / 10 juni / 8 juli / enz.

10 DAGEN VRSAR ISTRIË

V.A. SLECHT

Vertrekdata: 22 april / 6, 20 mei / 3, 17 juni / 1, 15 juli / enz.

V.A. SLECHT S

10 DAGEN TOSCANE / U UMBRIË

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN • 2 overnachtingen in Duitsland • 7 overnachtingen in een goed middenklasse hotel, comfortabele kamer, bad/ douche, toilet • Gehele reis o.b.v. halfpension • Excursies met bus (excl. entreegeld) • Comfortclass touringcar • Goed verzorgd afscheidsbuffet

V.A. SLECHT S

499,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN • 2 nachten in Z-Duitsland • 7 nachten in het comfortabele hotel Ali Sul Lag, comfortabele kamer met douche en toilet • Verzorging o.b.v. halfpension • Excursies met bus (excl. entreegeld) • Comfortclass touringcar • Goed verzorgd afscheidsbuffet

Vertrekdata: 22, 29 april / 13, 27 mei / 10, 24 juni / 8, 22 juli / enz.

bolderman.nl Bij Bolderman aanbetalen niet verplicht!

Vertrekdata: 15, 29 april / 13, 27 mei / 10, 24 juni / enz.

Gratis brochure

(0318) 58 09 58 www.bolderman.nl


Mini-Petunia en Pentas zorgen voor zinderende zomer

Balkon- en Terrasplant van het Jaar 2013 23

Zodra het weer het toelaat, kun je lekker veel tijd doorbrengen op je balkon of terras. Met uitbundig bloeiende planten creĂŤer je daar een zomerse sfeer waar je vrolijk van wordt. Deze zomer mogen de Balkon- en Terrasplant van het Jaar niet ontbreken; mini-Petunia en Pentas zorgen voor een zinderende zomer!

een op-en-top zomerse uitstraling, bloeien het hele buitenseizoen vrolijk door en zijn eenvoudig te verzorgen. Wat wil je nog meer?

Mini-Petunia: zomerpret op je balkon Door de fraaie hangvorm oogt de miniPetunia (Calibrachoa) als een waterval van vrolijke, kleine bloemetjes. Deze balkontopper weet niet van ophouden; de Op-en-top zomer hele zomer kun je genieten van de bloeDe mini-Petunia en Pentas zijn tot Balmenweelde. De Balkonplant van het Jaar kon- en Terrasplant van het Jaar 2013 ver- verdient dan ook zeker een plekje in je kozen door een jury van groendeskundibuitenkamer. Hij laat zich makkelijk gen. Waarom deze planten? De mini-Pecombineren in verschillende stijlen - van tunia en Pentas hebben volgens de jury stijlvol klassiek tot bont bohemien.

Pentas: stralende terraskanjer Wie eenmaal kennis heeft gemaakt met de Pentas, vergeet 'm niet meer. Deze stoere terraskanjer bloeit de hele zomer lang met sierlijke bloemtuiltjes in stralende kleuren. Met Pentas op stam kun je spelen met hoogteverschillen, waardoor je terras een levendige uitstraling krijgt. De Terrasplant van het Jaar laat zich goed combineren met andere zomerbloeiers, bijvoorbeeld rond de voet van de plant. Een leuk extraatje: vlinders zijn dol op de rijk bloeiende Pentas! Meer tips en informatie vind je op www.mooiwatplantendoen.nl/tuinbloeiers.


Noord Italië, Toscane of Kroatië 24

met de AutoSlaap Trein, ook voor motorrijders en fietsers Zonder file naar de zon? Met de AutoSlaap Trein begint uw vakantie in Den Bosch. Met de AutoSlaap Trein naar N-Italië, Toscane en Slovenië/Kroatië Natuurlijk wilt u dat uw vakantie begint zodra u uw koffers heeft ingepakt. Dat kan! Neem de AutoSlaap Trein voor bestemmingen aan de Côte d’Azur, Noord Italië, Toscane, Slovenië en Kroatië. Uw auto, motor of fiets reist mee op de trein terwijl u geniet van een boek en een drankje aan boord. Vermijd files, stress en tolwegen en kom uitgerust aan na het ontbijt.

®

AutoSlaapTrein.nl 015 213 36 36

TE HUUR 30.000 vakantiehuizen in heel Europa!

Gezinscamping De Duinhoeve ligt op 1 km van het strand en is dé bestemming voor een fijne vakantie, voorzien van alle gemakken. Zo zijn er diverse toiletgebouwen, is er een restaurant met snackbar, een supermarkt en een wasserette Er zijn verschillende speelplaatsen over het hele terrein. In het voor en naseizoen kunt genieten van de rust en de mooie natuur om ons heen. Naast de genoemde voorzieningen hebben we ook jaar-, en seizoenplaatsen. Nieuw! Wij verhuren nu ook compleet ingerichte chalets Komt u in 2013 genieten van ons compleet nieuw en modern toiletgebouw, voorzien van alle gemakken inclusief sauna!

Gezinscamping

De Du Duiinhoeve Burgh-Haamstede - Zeeland

Voordelig kamperen in het laagseizoen met de CampingCard ACSI! Gezinscamping De Duinhoeve is één van de campings waar u van harte welkom bent met uw CampingCard ACSI. Op vertoon van uw pas kampeert u in het laagseizoen voor slechts € 16 per nacht! Kamperen in het laagseizoen wordt zo wel heel aantrekkelijk.

Kortin

gskaar

gse het laa t voor

izoen

2010

Gezinscamping ‘De Duinhoeve’

VAKANTIEHUIZEN

Kijk voor het totale aanbod op www.NOVASOL.nl

Maireweg 7 • 4328 GR Burgh-Haamstede Telefoon: 0111 - 651562 • Website: www.deduinhoeve.nl E-mail: info@deduinhoeve.nl

Kijk voor informatie op www.deduinhoeve.nl • 0111 - 651562


Met de AutoSlaap Trein comfortabel naar de Italiaanse of Kroatische zon

Wil u op ontspannen wijze op vakantie met de auto naar Italië, Slovenië of Kroatië dan is de AutoSlaap Trein een uitstekend alternatief.

Geen vakantiestress, files, overvolle tankstations en lange wachttijden voor tunnels maar veilig en comfortabel reizen met de auto op de trein. Aan boord van de AutoSlaap Trein kiest uzelf uw comfort. Er is keuze uit verschillende soorten slaapcoupés zoals de comfortabele 2 persoonscoupé, ideaal voor stellen, de 4 of 6 persoons familie coupés of u kiest voor een slaapplaats op indeling. De autoSlaap Trein is geen luxe trein maar het AutoSlaap Trein team biedt u een uitstekende service. De sfeer aan boord is ongedwongen en relaxed. Uw steward begeleidt u tijdens de reis en bij hem of haar kunt u een hapje en een drankje bestellen. De warme coupé maaltijd en het ontbijt zijn

bij de prijs inbegrepen en voor een toeslag kunt u reserveren voor het 3 gangen menu in het rijdende restaurant waar u onder het genot van een goed glas wijn geniet van een panoramisch uitzicht.

Den Bosch naar de bestemmingen Alessandria in Noord-Italië en Livorno in Toscane of Koper in Slovenië.

Op de website www.autoslaaptrein.nl vindt u alle informatie over de autoslaap’s Avonds maakt de steward uw coupé ge- trein en de actuele aanbiedingen zoals het reed voor de nacht en reist u slapend ver- gratis meenemen van de auto op een der terwijl de kilometers onder u groot aantal data. doorvliegen. Op vakantie met de eigen auto was nog De autoSlaap Treinen vertrekken wekenooit zo comfortabel, wij begroeten u lijks vanaf 26 april op vrijdagmiddag van graag aan boord!

‘Je geeft veel en je krijgt nog meer terug’ Ria van Santen over haar vrijwilligerswerk tijdens ouderenvakanties Ria van Santen is vakantievrijwilliger van Allegoeds Vakanties. Samen met andere vrijwilligers begeleidt ze oudere gasten tijdens hun verblijf. Ria: “Ik was altijd werkzaam op kantoor en had geen ervaring in de zorg. De eerste keer dat ik iemand moest wassen leverde me wel wat schroom op. Ik waste die gast met mijn ogen dicht. Na drie dagen was dat gelukkig over. Toen wist ik ook: ‘dit wil ik vaker doen’.” Op de vraag waarom Ria vrijwilliger is bij Allegoeds Vakanties antwoordt ze: “In de vakanties van Allegoeds heerst er altijd een warme sfeer. Op dag één ben je allemaal vreemden voor elkaar en op de laatste dag ken je iedereen. Ik voel me dan net een groot gezin.” Er wordt tijdens de vakanties heel wat afgelachen. Ria doet

haar best om de gasten een prettige en ontspannen tijd te bieden. Ze licht toe: “Ik probeer daarmee zo goed mogelijk rekening te houden met de gasten. Met elkaar doen we leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld creatieve workshops, ochtendgymnastiek of een verwenmiddag. Het mooie aan de vakanties is dat je er zoveel van terug krijgt. Mensen zijn enthousiast en dankbaar! Je krijgt veel eer van je werk en zolang mensen vinden dat ik wat voor ze kan betekenen, doe ik dat graag. Dat vind ik mijn plicht als medemens. Als je het onderling als vrijwilligers goed hebt en je ziet de gasten genieten, dan kan een vakantie toch niet meer stuk?!

www.allegoedsvakanties.nl

Allegoeds / Ria van Santen begeleidt een gast tijdens een vakantie.

25


26

De fleurigste attractie van Nederland: De Orchideeën Hoeve met Vlinder Vallei en Lorituin, 25.000 m2 tropenflora en fauna onder één dak

dinsdag 3 t/m vrijdag 6 september 2013

4 dagen fietsen door het mooiste gebied van Nederland

Voor overnachtingen tijdens de Vechtdal fietsvierdaagse kunt u terecht bij: Camping ‘t Veld; thuis in het Vechtdal. Gemoedelijk kamperen in Rheeze, ANWB 41/2 ster, overdekt zwembad wifi, cai, minishop, horeca, verwarmd sanitair, vis- en roeivijver, indoor speeltuin, animatie. Camping ’t Veld Grote Beltenweg 15, 7794 RA Rheeze, Tel: 0523 262286 info@campingtveld.nl www.campingtveld.nl

k oo tu ? e do ee m Arrangementen: complete camping-, bungalowof hotelarrangementen al vanaf € 130,Meer informatie: www.vechtdalfietsvierdaagse.nl info@ vechtdalfietsvierdaagse.nl

Routes: Î 40 km

Î 60

km

Vakantiepark De Kleine Belties Rheezerweg 79, 7771 TD Hardenberg Tel: 0523 - 261 303 camping@dekleinebelties.nl www.dekleinebelties.nl

Verhuur van luxe chalets, stacaravans en bungalows. Wij hebben kampeerplaatsen met privé sanitair.

Recreatiecentrum Bergzicht Dalmsholterweg 4 8147 RB GIETHMEN (OMMEN) 0529-451208 www.bergzicht.nl info@bergzicht.nl

Een schitterende omgeving voor fietsen of wandelen: een ontdekking in ontspannen!

Bezoek de grootste tropische tuinen van Europa en reis van werelddeel naar werelddeel in de Orchideeën Hoeve. Ontdek een wereld vol natuurlijke kleuren en geuren uit Midden-Amerika, Australië en Azië. Geheel overdekt, rolstoeltoegankelijk en kindvriendelijk. Lezersactie: ■ Orchideeëntuin ■ Nieuw: papegaaitjes voeren ■ Tropisch regenwoud ■ Flowershoppen ■ Vlindertuin ■ Sfeervol serre restaurant ■ Nu 25% korting op de entree ■ Geldig t/m 31 december 2013 ■ Max. 4 pers. per bon

Ervaar verre werelddelen heel dichtbij! Het hele jaar 7 dagen per week geopend!

Openingstijden ma t/m zat van 9.00 tot 18.00 uur zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur Nieuwjaarsdag gesloten De Orchideeën Hoeve Oosterringweg 34 8315 PV LUTTELGEEST Tel. (0527) 20 28 75 e-mail: info@orchideeenhoeve.nl www.orchideeenhoeve.nl


Wandel pareltjes ‘Leve de Jonker!’ klonk het als Ferdinand Folef von Innhausen und kniphausen de herberg betrad onder het gemeentehuis, waar hij resideerde als burgemeester van Leek en Marum. Folef stond namelijk bekend als een vrolijk, levenslustig mens die er wel één (of meer…) lustte. Minder gek was de Dolle Jonker, zoals hij werd genoemd, op zijn familie. Zo dwong hij zijn zuster en zwager te verhuizen naar de stad Groningen en toen hij zich weer eens flink aan zijn favoriete drankje Barceloni had gelaafd, vernielde hij op een avond de complete galerij familieportretten…

Verderop komen we over de terreinen van het Iwema steenhuis, het enige nog resterende steenhuis in Groningen. De familie Iwema die er oorspronkelijk woonde, hoorde niet tot de Groninger adel; de reden waarom het steenhuis nooit is uitgegroeid tot een borg. De eeuwenoude boerderij, rond 1400 gebouwd, werd in 1851 gekocht door de familie De Boer, wiens nazaten er nog steeds wonen. Zij hebben het huis en de omliggende landerijen verkocht aan het Groninger Zijn naam leeft nog altijd voort in de Jonbuurten vanuit de bossen in noord-Drenthe Landschap dat de tuin achter het huis rond de kersvaart, een strak kanaal dat hij eind neen Zuidoost-Friesland. voor de paddenstoe- laatste eeuwwisseling flink heeft opgeknapt. er is een schelpenpad aangelegd, de grootste gentiende eeuw liet graven voor de afvoer lenzoeker is dit bos vooral in de herfst een rode beuk van de provincie Groningen is van turf. Het is ook de naam van een dorp paradijs. aangepakt en de bestaande hoogstam fruitvanwaar we starten voor een wandeling door een fraai stukje Groningen, op de We wandelen verder richting Zevenhuizen, boomgaard is aangevuld met allerhande oude maar slaan vlak voor het dorp af, terug rich- fruitrassen. Met prachtig namen als ‘Zijden grens met Friesland en Drenthe. hempje’, ‘Groninger kroon’ en ‘Winschoter ting Jonkersvaart. onderweg fraaie tuinen. Kaarsrecht die Jonkersvaart, zoals alles hier. We volgen de vaart en naderen Zevenhuizen Glorie’. De wegen, de weides en zelfs het pad door nu van de andere kant. Maar weer slaan we nanninga’s Bos. Met naaldbomen van meer het dorp over en volgen een lang, recht pad We wandelen langs lange, smalle percelen, die worden gescheiden door houtsingels. Ze dan honderd jaar oud en grote hoogteverwaar we eigenlijk niet meer langs mogen dienden oorspronkelijk als veekering, maar schillen. Het oostelijk deel van het bos ligt (zie routebeschrijving). We ‘sluipen’ liefst 3 meter hoger dan de rest van het bos, daarom stilletjes langs een soort uitdragerij zijn ook heel belangrijk als schuilplaats voor dat halverwege de 19e eeuw werd aangewaar allerlei curiosa te bewonderen zijn en talloze vogels en zoogdieren, zoals het reetje legd door de familie niemeyer. Het werd ge- een fokcentrum voor landgeiten. Door krui- dat ons beloert om daarna snel weer onzichtbaar tussen de bosschages te verdwijnen. bruikt voor de productie van hout. nu laat sing met buitenlandse rassen stond de nemen het dode hout gewoon liggen. Daarderlandse Landgeit in de jaren vijftig op het door krijgen insecten en planten de kans punt van uitsterven. Door een goed fokpro- We stappen een stukje door nuis en passeren zich in het 27 hectare grote bos te vestigen. gramma zijn er nu weer ongeveer 2000 gei- o.a. de Coendersborch dat wordt gerenoveerd. Het landhuis was ooit in gebruik als Die weer dienen als voedsel voor veel bos- ten en 200 bokken ingeschreven in het buitenverblijf van Ludolph Coenders, een vogels waaronder de fluiter en het goudstamboek van de Landelijke Fokkersclub raadsman in de stad Groningen. Hij begon haantje. ook de das komt af en toe even nederlandse Landgeiten. met turfwinning en liet als het veen was afgegraven de grond beplanten met bomen voor de houtteelt. Bij het naastgelegen landbouw-en streekmuseum ‘t rieuw, slaan we af terug naar de Jonkersvaart. Het museum bestaat uit gereedschappen, werktuigen en gebruiksvoorwerpen zoals die in de vorige eeuw werden gebruikt in het boerenbedrijf. De Dolle Jonker zou er ongetwijfeld trots op zijn geweest en een glas Barceloni hebben geheven. Uit het boek Wandel pareltjes. 45 Bourgondische wandelingen door Mooi Nederland ISBN 978-94-9078-335-8 Auteur Joop Duijs

27


28

Een unieke beleving!

Langs het voormalige Zuiderzee eiland Schokland.

Hoe vrij waren de kinderen van adel? Hoe dacht men over opvoeden door de eeuwen heen? Kom naar de themarondleiding - vanaf 9 mei 2013 -

Kind in een Kasteel,

de kunst van het opvoeden

Bekijk de fraaie kinderportretten, het antieke speelgoed en luister naar de familieverhalen in Slot Zuylen!

Wellicht kent u de turbulente geschiedenis van Schokland, het voormalige eiland in de Zuiderzee. Hoe Middeleeuwse boeren het veen ontgonnen, maar daarmee het water over zich afriepen. En hoe vervolgens dat water de mensen terugdreef op een smal strookje land, totdat alleen nog evacuatie overbleef als optie. Uiteindelijk is Schokland als symbool voor de dappere strijd van de Nederlanders tegen het water uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed.

Dag van het Kasteel (20 mei) Tuindagen (25 en 26 mei)

Filosofenkoppen (vanaf 6 juni) Midzomer tuindiner (23 juni)

Rondleidingen di - do en weekenden

Tournooiveld 1 3611 AS Oud-Zuilen (Utrecht) 030-2440255 www.slotzuylen.nl

Arrangementenbureau Natuurlijk Schokland biedt u tal van mogelijkheden om uw verblijf op Schokland zo aangenaam mogelijk te maken.

Het medisch toerisme in Turkije is sterk in opkomst; de kwaliteit van de geboden zorg is er hoog, de prijzen liggen gemiddeld 50% lager dan in West-Europa en er zijn doorgaans geen wachttijden. Implantaatreizen Alanya, gevestigd in Baarn, bemiddelt en verzorgt voor medische en tandheelkundige behandelingen de Nederlandse begeleiding gedurende het hele traject.

Of het nu gaat om kronen, een brug of om implantaten.De praktijk heeft twee behandelkamers die met de modernste apparatuur zijn ingericht. Alle behandelingen worden met materialen naar Europese standaard uitgevoerd. U kunt gebruik maken van de jarenlange ervaring van deze tandarts/implantoloog op het gebied van tandheelkunde en implantologie. U profiteert van de laatste technieken en methodes. De tandarts is gespecialiseerd in cosmetische esthetische gebitsrenovatie, hij kan als geen ander uw nieuwe gebit laten harmoniëren met uw gezicht, waardoor het geheel natuurlijk en puur oogt.

Ook de samenwerking met de kliniek Anadolu Hastanesi (één van de modernste privéklinieken in Turkije) biedt de patiënt vele mogelijkheden zoals; cosmetische behandelingen en operaties, een total-body scan, haartransplantatie, IVF/ICSI en nierdialyse.

Voor alle behandelingen wordt u bijgestaan door een zeer ervaren Nederlandse gastvrouw. Het vervoer tussen het hotel en de kliniek wordt voor u geregeld en alle benodigde afspraken worden gemaakt.

The Travel Club Fleur en Manuela kunnen uw reis verzorgen naar Alanya en het verblijf. De reis kan volledig op maat worden samengesteld. Implantaatreizen Alanya staat voor kwaliteit, persoonlijke aandacht en service.

www.natuurlijk-schokland.nl Tel: 0527651121

Kijk voor uitgebreide informatie op www.implantaatreizenalanya.nl of neem vrijblijvend contact op met Edith Brouwer: 06-24657615 of info@implantaatreizenalanya.nl


Lezers schrijven

Het dilemma van een 50 jarige Het was 2006. Ik was werkzaam als leidinggevende in een commercieel bedrijf, in een echte mannenwereld. Het speelde al een tijdje dat ik het er niet meer zo naar mijn zin had. Ik had in mijn hoofd om te gaan studeren en wist ook meteen wat voor studie dit moest zijn. Mijn droom was om één van de betere relatietherapeuten van Nederland te worden. De opleiding zit in Utrecht. Ik heb een gesprek met de directeur aangevraagd om toegelaten te worden tot deze HBO opleiding. Het was een zeer prettig gesprek en ik kon meteen de week erop al beginnen aan mijn eerste collegedag. Ik voelde mij best zenuwachtig, maar toen ik daar eenmaal was, met zo’n 100 studenten in de collegezaal zat, waren de zenuwen weg. Wat ik heb ervaren, als je het niet meer gewend bent om te studeren, je er helemaal moet inkomen. Dat heeft een maand of 3 geduurd. De opleiding is Sociale Wetenschappen en die bestaat uit 4 jaar studie, colleges en trainingsweekenden.

zelfs zo, dat ik zelf niet echt met emoties kon omgaan. Met emoties van anderen wel, maar niet die van mezelf. Want dan moest ik mezelf kwetsbaar opstellen en daar was ik erg bang voor. Vooral de trainingsweekenden waren voor mij erg zwaar. Iedere keer kwam er weer een andere emotie naar boven, die ik graag wilde verwerken. Na elk weekend moesDe Persoonlijke Groei en Ontwikkeling is ten wij een verslag maken. Uiteindelijk is het eerste jaar klaar en dan wordt je beeen zeer belangrijk onderwerp, waarin oordeeld door de twee trainers. Dan lees alle aandacht zal zijn voor de hulpverleje het volgende: Wat een reis hebt jij gener en voor zijn/haar manier van in het leven staan. Als men een hulpverlener wil maakt. De weg van hoofd naar hart en naar buik, ten slotte ervaren dat deze drie worden of anderen mensen wil bijstaan elkaar beïnvloeden en versterken. Dat de bij levensvragen en levensproblematiek, reis niet over geplaveide snelwegen ging, dan is het zeer belangrijk dat deze hulpmaar veel hobbelige binnendoor weggeverlener kennis heeft over de eigen persoonlijkheid en hiermee ook kan omgaan. tjes kende, weerhield je er niet van om Je weet dat het eerste jaar een heel zwaar door te gaan. We hebben bewondering voor de wijze waarop je leerde te vertroujaar kan gaan worden. Zwaar in die zin, wen op je interne kompas (daar kan geen dat jij als persoon door de molen gaat. navigatiesysteem tegenop). Maar toen Dan weet je ook dat het wel emotioneel jouw innerlijke mist optrok, was het voor kan gaan worden. In mijn geval was het

jou duidelijk wat je te doen had. Het was heel erg mooi, ook voor ons, om dat proces te mogen volgen en te zien hoe plots, veel puzzelstukjes, op hun plaats vielen. Hierna heb ik nog 3 jaar colleges en trainingsweekenden gehad. Het zijn soms indringende weken geweest, maar sinds oktober 2012 ben ik afgestudeerd!

Maar het meest belangrijke in je leven is dat het niet uit maakt hoe oud je bent en dat je in jezelf blijft geloven. Want dan kan je ten alle tijden je dromen waar maken. Op dit moment ben ik bezig mijn eigen praktijk op te zetten. Ik wil mezelf vestigen als relatietherapeut. Wat ik vooral voor ogen heb is, dat ik ieder jaar een aanvullende opleiding ga doen. Dit, omdat ik feeling wil blijven houden met mijn vak. Coachingspraktijk voor iedereen Manja Rooswinkel-Luikel www.coachmanja.nl

Lezers schrijven Heeft u ook een leuk verhaal? Stuur het naar Vijftig+ in de Kijker Postbus 53 1700 AB Heerhugowaard. Of stuur een e-mail naar redactie@indekijker.nl onder vermelding van ‘Lezers schrijven’.

29


,"#/01#2,',% 3--//2%#,,#) 30

 

 -**#1(#0)200#,

#1 )200#, "1 +00##/1

+"#$& "# $& "% + $#$& " )# $"!%$ +$"'" +& %$!$# ! '#$#$ 

 47

+""$&" + "#$%$"% "$+"$#! ! ""%+ & "%$ $%# ! '"!

  34

 --$"01#2,)200#,

#'*'%6, !-+$-/1 #*

+ !$$"& " & '!# $#!$ #!"+&  ""  +&"#$ !#" ! &"' #$%

MAGGIE

tom

--/##, 5'1&-2"',% 5-,"#/ /2%)*!&1#,

+ " $#$"$"% $+ $' $#$ ")# $"!%$ + "$& "$ # $%%"*$ %+ " #$ $#$"

 30

 /%-,-+'0!&# ##$1 24 #,"#,01#2, 3#/01#* / /2%5'(, 3#/"'#,"#/201 +($"#$% ""%

 2+ / #,"#,)200#,

Voor informatie Telefoon: 020-6846226 Email: defa.europe@defa.nl of kijk op www.defa.nl

 -/"-0# '101#2,

95  30

--/1-1*# -,10.,,',%

+ *##$% +""$&" +"#$"&#! + #$%$ + #

  34

 ,1-+'0!& '%'1)200#,

##/ 5'1!-+$-/1 +',"#/ )*!&1#,

+ " $#! # %"#"% + """$ %& "%+($"  "$&+ '#$ 

 95 35

 % !%# $ !   % !  " " % ! $ ! &

billy

pauline

AND

Op al onze gezondheidskussens 2 jaar garantie

michael

SMITH courtenay connolly collins gambon The award winning comedy from Director Dustin Hoffman

A Film by

Dustin Hoffman

Met Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline Collins, Michael Gambon

four friends looking for a little harmony

“A must-see for all ages� Good Housekeeping

“‘Heartwarming and uplifting�

Tweevoudig Oscarwinnaar Dustin Hoffman (Rain Man, Kramer vs. Kramer) debuteert als regisseur met de hartverwarmende komedie Quartet.

John Suchet - Classic FM

In een bejaardentehuis voor musici wordt het jaarlijkse concert voorbereid ter ere van wijlen Guiseppe Verdi’s verjaardag, de beroemde Italiaanse componist. De komst van Jean (Maggie Smith), ex-vrouw van een van de bewoners, zorgt voor een hoop opschudding. Jean gedraagt zich als een echte diva, maar ze weigert mee te zingen. Toch zal de voorstelling door moeten gaan‌

9 mei in de bioscoop


Nooit te oud

De licht dementerende Marius Koolman wordt opgenomen in Zorgcentrum Voorstaete omdat hij niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen. Hij is eigenzinnig en laat zich er niet zomaar betuttelen door het Hoofd Zorg, die het liefst heeft dat alle bewoners zich gedeisd houden. Onder invloed van Marius komen de bewoners in opstand en nemen ze hun leven weer in eigen hand.

31

‘Nooit te oud’ is een film met humor, maar geen komedie pur sang. Een zekere lichtheid mag het hebben, die onderhuids kan schuren en schrijnen. Het is ook een dramatisch verhaal over de levensduur van de liefde en het huwelijk.

Het verhaal brengt, onnadrukkelijk, thema’s van deze tijd naar voren: Zorg, vergrijzing, bezuinigingen, alzheimer, etc. Het is een verhaal over mensen. Oudere, vitale, warmbloedige mannen en vrouwen die nog steeds mens blijken te zijn en die zich niet laten afschrijven en opsluiten.

‘Nooit te oud’ wordt vertolkt door een groep geweldige acteurs op leeftijd. Marius Koolman (Aart Staartjes) is de hoofd-

rol, hij brengt alle lijnen bij elkaar, is de initiator en leider van het verzet tegen de onderdrukkende zorgmanager Marleen Blok (Georgina Verbaan).

De hoofdlijn is de ontwikkeling van de oude personages, die in het begin passief, zelfs soms lethargisch zijn. Ze hebben zich geschikt in hun situatie, ze hebben

zich er schijnbaar bij neergelegd. Maar als Marius ten tonele verschijnt en het vuur in hun ontsteekt, komen ze langzaam maar zeker in beweging en hervinden hun kracht, de een meer de ander minder. De opstand geeft hun het besef dat ze meer kunnen dan ze dachten. Marius geeft de ingeslapen relatie tussen Gerda en Jan (Kitty Courbois en Bram van der Vlugt) een impuls zodat ze weer terugvinden waar het over gaat in een huwelijk: Liefde. Marius geeft ook Cor (Ad van Kempen) een zetje, zodat hij de begroting onder ogen neemt en op zoek gaat naar oplossingen en alternatieven in de bezuinigingswoede. Gebruik en stimuleer het talent en de ervaring van ouderen, in plaats van ze op een stoel te zetten voor het raam achter de sanseveria’s en te laten wachten op de dood. Laat ze zoveel mogelijk over hun eigen leven beschikken, daar zijn ze oud en wijs genoeg voor.

De film ‘Nooit te Oud’ is zaterdag 27 april, 20.20 uur te zien bij Omroep MAX met Aart Staartjes, Kitty Courbois, Bram van der Vlugt, Petra Laseur, Ad van Kempen, Hero Muller, Georgina Verbaan, Kasper van Kooten, Caro Lenssen. Regie: Pollo de Pimentel, scenario: Karin van der Meer.


Nooit te oud voor vakantie!

32

Het leven is als een boeket bloemen. ‘De vele verschillende ervaringen in het leven vergelijk ik wel eens met een boeket bloemen. Elke nieuwe ervaring staat voor een andere bloem. Als je terugkijkt op je leven ontstaat zo een groot boeket. En omdat ik het leuk vind mijn ervaringen met anderen te delen, heb ik van mijn boeket de ‘De film van je leven’ laten maken’, vertelt Solvejg Dunnewolt (1934).

‘In dit filmdocument komen opeens dingen naar boven waar je zelf niet eens meer aan dacht. Door de vragen van de interviewer ga je laatjes opentrekken waarin de mooiste herinneringen zitten. Zonder dat je je dat vooraf realiseert is dat heel verrijkend. Je realiseert je dat je heel wat hebt meegemaakt en ook het nodige hebt gepresteerd. Daar sta je eigenlijk nooit zo bij stil. Dat geeft enerzijds een warm gevoel en anderzijds energie voor de tijd die nog voor je ligt’.

‘Je kunt je verhaal ook opschrijven, maar de beelden geven een extra dimensie. Zeker voor mijn kinderen en kleinkinderen is dit een mooie nalatenschap. Maar ook voor mijzelf was het bijzonder mezelf in beeld te zien. Ik kreeg mijn eigenwaarde terug. Door een zwaar auto ongeluk, had ik vier pennen in mijn nek, en daarmee het gevoel dat ik heel stijf was. Dat beeld bleek dus helemaal niet te kloppen. Een hele opluchting was dat!’

Op zoek naar kleinschalige vakanties met begeleiding voor ouderen? Bel dan voor onze gratis vakantiebrochure: (0318) 48 51 83

www.allegoedsvakanties.nl Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds

BLIJ VERDRIETIG OPGELUCHT BOOS WOEST wat je verhaal ook is, jouw verhaal telt DOE MEE!

www.patientenwetenbeter.nl

‘Ik kan het iedereen aanraden om je levensverhaal eens aan een ander te vertellen. In de vorm van een film hoef je zelf niet al je herinneringen naar boven te halen. Dat gaat vanzelf door de vragen van de interviewer. Dat voelt heel prettig aan. Ook het filmen op je favoriete plaatsen of waar je geboren en getogen bent is geweldig en maakt dit levensdocument onvergetelijk.’

De levensfilm van Solvejg Dunnewolt duurt 50 minuten en is gefilmd in haar fysiotherapie praktijk, waar zij nog dagelijks werkt, in haar tuin en bij haar weekend huisje. Een korte impressie is te zien op de website van Lucky Dutch Films. www.luckydutch.nl Heeft u interesse uw eigen levensverhaal op te tekenen? Wilt u meer weten in een vrijblijvend gesprek? Bel Dick Kits, tel 0613 – 136767.

De Vecht Cloud is een rondvaartboot uitstekend geschikt voor rondvaarten bij minder goed weer, waarmee vaartochten gemaakt kunnen worden over de prachtige rivier De Vecht, ook voor feesten en party’s. Rolstoeltoegankelijk , 27 buitenzitplaatsen en 54 binnenzitplaatsen. Rederij De Vecht, Diependaalsedijk 1b, 3601GH Maarssen Tel: 0346 - 56 98 96, Tel: 035 - 582 33 09 info@rondvaartenvecht.nl www.rondvaartenvecht.nl


MAATREGELEN VOOR LAGERE ZORGBIJDRAGE AWBZ

Veel ouderen zijn geschrokken van het nieuws dat vanaf 2013 een hogere eigen bijdrage moet worden betaald voor zorg- en ziektekosten. Uit een enquête van Netwerk Notarissen blijkt dat veel van hen snel tot actie zijn overgegaan. Het gaat vooral om ouderen die nog niet in een zorg- of verpleeginstelling zitten. Zij maken testamenten en doen schenkingen om hun vermogen, waarover de zorgbijdrage wordt berekend, te verkleinen. Ouderen hopen daarmee in de toekomst een lagere eigen bijdrage te hoeven betalen.

Ontwijkgedrag Toen de nieuwe maatregelen van de AWBZ aan de Tweede Kamer werden voorgesteld zei de regering nauwelijks ontwijkgedrag te verwachten. De nieuwe maatregelen zijn nog geen drie maanden oud maar toch bezoeken veel ouderen een notaris om hun vermogen te verlagen, blijkt uit een enquête onder 84 van de 160 bij Netwerk Notarissen aangesloten notariskantoren. Maar liefst één op de tien cliënten die bij de Netwerknotaris komt, komt voor advies over verlaging van het vermogen voor de AWBZ. Van die cliënten heeft 1 op de 4 cliënten vóór 1 maart bij de notaris maatregelen genomen voor die verlaging. Dat zijn vooral ouderen die nog niet in een AWBZ-instelling wonen.

gings- of verpleeghuis) krijgt men maandelijks een rekening. Daarbij wordt niet alleen het ink-omen meegeteld maar ook het vermogen. Het gaat om het vermogen dat voor de inkomstenbelasting aangegeven wordt in box 3 (de box van sparen en beleggen). Voor de zorg- bijdrage wordt met 12% van het vermogen gerekend.

Berekening Voor de zorgbijdrage voor intramurale zorg (dit is het verblijf in een verzor-

Testamenten en schenkingen Veel ouderen kiezen ervoor hun vermogen te verminderen zodat er minder AWBZ-zorgkosten hoeven te worden betaald. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het maken van een testament of door het doen van schenkingen. In een testament kan een zogenaamde 'AWBZ-clausule' worden opgenomen. Hiermee komt de erfenis bij de kinderen terecht als de overgebleven ouder in een AWBZ-instelling terecht komt. Deze maatregel heeft overigens pas effect als één van de partners is overleden.

Nouwen Notarissen Noorderparklaan 22 2662 DJ Bergschenhoek Telefoon 010 - 285 86 86 nouwen.alg@nouwen-notarissen.nl www.nouwen-notarissen.nl

Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen Melkpad 28 1217 KD Hilversum Telefoon 035 - 624 73 67 notarissen@vhsnotarissen.nl www.vhsnotarissen.nl

Argonautenweg 17-B 3054 RP Rotterdam Telefoon 010 - 285 86 86 nouwen.alg@nouwen-notarissen.nl www.nouwen-notarissen.nl

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen Nieuwe Ginnekenstraat 30 4811 NS Breda Telefoon 076 - 522 27 00 info@cclnotarissen.nl www.cclnotarissen.nl

Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen Velmolenweg 145 5404 LB Uden Telefoon 0413 - 26 29 26 uden@notarissenudenveghel.nl NCB-laan 1 5462 GA Veghel Telefoon 0413 - 377 477 veghel@notarissenudenveghel.nl www.notarissenudenveghel.nl

Door te schenken, bijvoorbeeld aan de kinderen, kan het vermogen verkleind worden. Ouders mogen jaarlijks een bedrag van ruim 5.000 euro belastingvrij aan kinderen schenken. Netwerk Notarissen adviseren de ouders er rekening mee te houden dat als je geld aan de kinderen cash schenkt je de zeggenschap over je bezit kwijt bent. Ouderen kiezen er daarom vaak voor te schenken op papier of schenkingen op te stellen die je terug kunt draaien.

Krans Helmig Stuijt Notarissen en Advocatuur Van Eedenstraat 20 2012 EM Haarlem Telefoon 023 - 531 93 98 notarissen@khs.nl www.khs.nl

de Kort van Tuijl notarissen Stationsstraat 5 5038 EA Tilburg Telefoon 013 - 549 49 49 tilburg@dekortvantuijl.nl www.dekortvantuijl.nl Ketelhavenstraat 49 5045 NG Tilburg Telefoon 013 - 549 49 19 reeshof@dekortvantuijl.nl www.dekortvantuijl.nl Schoorstraat 5 5071 RA Udenhout Telefoon 013 - 549 49 39 udenhout@dekortvantuijl.nl www.dekortvantuijl.nl

33


34

ISBN 978 90 5905 109 6 256 pagina’s | Prijs: €22,95

Meer informatie: www.visualsteps.nl/ samsungsenioren

De Samsung Galaxy Tab is een van de populairste tablets op het moment. Beschikt u over een Samsung Galaxy Tab 1, 2 of Note, maar kent u nog niet alle fijne kneepjes van deze tablet, dan is deze titel interessant voor u. De Samsung Galaxy Tab of Note is geschikt voor allerlei doeleinden. Bijvoorbeeld e-mailen, surfen op internet, notities maken, een route uitstippelen of een agenda bijhouden. Op de tablet staan standaard apps (programma’s) voor bijvoorbeeld het werken met foto’s, video en muziek. Daarnaast kunt u in de Play Store zoeken naar vele gratis en betaalde apps. Te denken valt hierbij aan spelletjes, puzzels, kranten, tijdschriften, fitnessoefeningen en fotobewerkingsapps? U kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een app verkrijgbaar. Met behulp van dit boek leert u de belangrijkste opties en functies van dit veelzijdige tablet kennen.

Een greep uit de onderwerpen: bediening van de Samsung Galaxy Tab en Note | verbinding maken met Wi-Fi en mobiele datanetwerk | surfen en e-mailen | Dit boek is verkrijgbaar bij apps voor allerlei toepassingen gebruiken | apps downloaden en installeren | iedere (internet)boekhandel foto’s, video en muziek in Nederland en via uw leiding bij doos had d www.visualsteps.nl n a h e jk li e Word lid van de grati www.visualst s Visual Steps-nieuwbrief : eps.nl/nieuwsb rief

duide al in d Mist u eeny Tab, die eigenlijkhierbij gevonden! x Gala deze Samsung itten? Dan heeft u z n te mo e

Voor al uw juridisch advies: Mevrouw mr. T.C. TEN ROUWELAAR - ADVOCAAT Specialisaties: Personen- en Familierecht, Strafrecht Postbus 71880, 1008 EB AMSTERDAM Telefoon: 0648930346, Fax: 0203790244 E-mail: info@rouwelaar-advocaat.nl

©Visual Steps B.V. Voor alle gegevens in deze advertentie geldt: wijzigingen voorbehouden.

Samsung Galaxy Tab voor senioren

Geschikt voor de Samsung Galaxy Tab 1, 2 en Note


Samsung Galaxy Tab voor senioren De Samsung Galaxy Tab is een van de populairste tablets die op dit moment wordt verkocht. Maar wat is een Samsung Galaxy Tab nu eigenlijk? Het is een plat scherm (tablet) ter grootte van een schrijflei, met allerlei mogelijkheden. U kunt er bijvoorbeeld mee surfen op internet, e-mailberichten versturen, spelletjes spelen, kranten en boeken lezen, eenvoudig foto’s bewerken, muziek beluisteren en filmpjes bekijken. Het grote voordeel van dit multimedia apparaat is dat het veel lichter is dan een computer of laptop en u kunt de Samsung Galaxy Tab overal mee naar toe nemen. computer. Op veel plaatsen kunt u gratis gebruikmaken van een Wi-Fi verbinding, bijvoorbeeld in een hotel. Bovendien internet u dan via een breedbandverbinding die meestal sneller is dan 3G. 3G is internet via een mobiel datanetwerk. Dat is handig op plekken waar geen Wi-Fi beschikbaar is. Voor 3G moet u een klein kaartje (microsimkaart) hebben waarmee u data inkoopt bij een van de vele aanbieders, zoals KPN. Sinds kort is op sommige plaatsen in Nederland ook 4G beschikbaar. Deze verbinding biedt door de hogere snelheid meer mogelijkheden en werkt hetzelfde als 3G.

Android met alle apps. Wat dacht u van recepten, horoscopen, fitnessoefeningen of voorleesverhalen? U kunt het zo gek niet bedenken of het is te vinden in de Play Store. Ook kunt u gebruikmaken van het programma Samsung Kies waarmee u muziek, films en video’s op uw Samsung Galaxy Tab kunt overzetten. Hiervoor heeft u wel een computer nodig.

Lijst met apps

Play Store

Aan de slag met uw Samsung Galaxy Tab De Samsung Galaxy Tab is een gemakkelijk te bedienen apparaat. Wilt u graag wat hulp, dan is het boek Samsung Galaxy Populair Tab voor senioren van uitgeverij Visual De populariteit van de tablets van SamSteps een absolute aanrader. In dit boek sung is niet verwonderlijk. U kunt eenwordt stap voor stap uitgelegd hoe u bijVerschillende versies voudig surfen, e-mailen, uw agenda voorbeeld een account voor e-mail instelt, De tablets van Samsung zijn verkrijgbaar bijhouden, muziek beluisteren, spelletjes verbinding met internet maakt via Wi-Fi in twee versies. De Galaxy Note en Tab 2. spelen, boeken, kranten en tijdschriften en het mobiele datanetwerk, apps downloOp beide apparaten kunt u de eerder gelezen, enzovoorts. Dit doet u met behulp adt, foto’s en video’s maakt en bewerkt en noemde opties en functies gebruiken. De van apps. Dit zijn de programma’s die op muziek op uw Tab zet en beluistert. Elke Note beschikt echter over een pennetje de Tab staan. Naast de standaard apps die stap wordt met behulp van een schermafwaarmee u tekeningen en aantekeningen op de Samsung Galaxy Tab staan, kunt u beelding uitgelegd. Wilt u meer informatie kunt maken en op de Note kunt u bijvoor- vele gratis en betaalde apps toevoegen via over deze titel? Neem dan een kijkje op beeld twee schermen naast elkaar weerge- de Play Store. Dit is de webwinkel van www.visualsteps.nl/samsungsenioren ven. Aan deze extra functies hangt uiteraard ook een duurder prijskaartje. De Tab 2 is ook verkrijgbaar in een kleinere uitvoering. Het scherm is dan 7 inch in plaats van 10 inch.

Er zijn Samsung Galaxy Tabs beschikbaar die alleen geschikt zijn voor Wi-Fi, 3G/4G of beide. Met Wi-Fi maakt u bijvoorbeeld verbinding met het internet via een bestaande verbinding op uw vaste

35


De Courbois-parel 'doorgeef' theaterprijs

36

Dinsdag 26 februari ontving Halina Reijn uit handen van Kitty Courbois de Courbois-parel. De 'doorgeef' theaterprijs werd in 2010 in het leven geroepen bij het vijftigjarige jubileum van Kitty Courbois. Met de Courbois-parel wordt een actrice geëerd die gedurende een jarenlange carrière zowel op de theaterplanken, als in de film- en televisiewereld een onuitwisbare indruk heeft gemaakt bij een groot publiek. Kitty Courbois: 'Drie jaar geleden kreeg ik de Courbois-parel uitgereikt. Een nieuwe toneelprijs, naar mij vernoemd. Een prijs met een opdracht ook. Deze prijs moest ik door gaan geven aan een actrice die naar mijn idee de prijs verdiende. Direct toen ik de prijs kreeg schoot er een naam, een actrice, door mijn hoofd. ZIJ, ja ZIJ, moest de parel krijgen. De dagen, maanden, jaren daarna heb ik de naam van die actrice uit mijn hoofd gezet. Ik wilde niet impulsief tot mijn keus komen. Ik wantrouwde mijn gevoel. Het was een serieuze opdracht die ik had gekregen, en daar wilde ik serieus over nadenken. Ik ben voorstellingen gaan kijken met mijn parel in het achterhoofd. Heb actrices gezien én gewogen. Ik heb ook nagedacht over wat ik belangrijk vind in het theater. Wat is mooi? Wat is goed? Het is simpel. Ik houd van toneel dat me raakt. Theater dat ik geloof. Ik wil niet hoeven denken. Ik wil voelen. Ik wil iets beleven. Ik wil lachen. Het mag nooit netjes zijn. Liever stout. Ik houd van actrices (en acteurs!) met die instelling. Die direct zijn. Die zich iedere avond weer storten op hun rol. Op hun medespelers. Actrices die leven. En hun publiek laten meebe-leven. De actrice die mijn parel gaat dragen leeft, repeteert en speelt zo. Vol overtuiging. Direct uit het hart. Als een wilde kat. Ze speelde prachtige rollen. Raakte toeschouwers in het theater, televisie en in de bioscoop. Ik had het kunnen weten. Het was mijn eerste impuls, mijn gevoel drie jaar geleden dat me al de weg wees naar de actrice die ik nu de Courbois-parel ga geven.'

In een 19de-eeuws Frans kistje van glas, ligt de broche met de parel op een bedje van lapjes stof van kostuums die Cour-

bois zelf ooit gedragen heeft: van een stukje plissé jurk uit Andromache en Richard III, een reepje uit het korset van The massacre at Paris, een lapje uit het overhemd van Naar Damascus tot een stukje uit de jurk die ze tijdens Zomertrilogie droeg.

De Courbois-parel is een specimen van een zeldzame soort: de doorgeefprijs, waarbij de winnaar of drager zelf mag bepalen wanneer en aan wie hij of zij de prijs overdraagt. Halina Reijn is de eerste actrice die, na Courbois zelf, de parel in ontvangst neemt.

Foto: Anne Reinke


“ Door een paar simpele aanpassingen werd mijn energierekening een stuk lager” Geld besparen op de vaste lasten is in menig huishouden aan de orde van de dag. Veel Nederlanders zoeken naar manieren om minder uit te geven aan hun huis, de boodschappen en kleding. Ook de energierekening is zo’n uitgave die een flinke hap uit de huishoudpot neemt. Toch blijkt dat Nederlanders geen idee hebben van hun eigen energieverbruik. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat 93% niet weet wat de verschillende apparaten in het huishouden aan energie kosten. Veel mensen willen graag besparen op de energiekosten, maar weten niet precies hoe. Energiemaatschappij Essent komt daarom met E-inzicht, waarbij iedereen met behulp van speciale ‘slimme’ stekkers zijn eigen stroomverbruik eenvoudig onder de loep kan nemen. Henk (67) uit Swifterbant ging ermee aan de slag. Vijftig+ in de Kijker sprak met hem. De straat waar Henk woont, is deelnemer van het Klimaatstraatfeest van de HIER klimaatcampagne. HIER is een initiatief van ruim dertig maatschappelijke organisaties die heel Nederland willen betrekken bij de oplossing van het klimaatprobleem. Essent is partner van HIER.

Denkt u wel eens na over uw energieverbruik? Ja, uiteraard! Want uiteindelijk moet je de energie die je verbruikt zelf betalen. En daarbij is het goed om ook aan het milieu en de uitstoot te denken. Veel mensen vinden energieverbruik een ingewikkeld onderwerp. Hoe zit dat bij u? Ik kan me dat wel een beetje voorstellen, maar ik ben erachter gekomen dat het echt

leuk en leerzaam is om ermee bezig te zijn. Nu ligt mijn achtergrond in elektrotechniek, dat helpt wel. Maar om met je energieverbruik aan de slag te gaan, hoef je echt geen technicus te zijn. Voordat mijn vrouw en ik met E-inzicht aan de slag zijn gegaan, hebben we in ons huishouden altijd al rekening gehouden met het energieverbruik. We hebben bijvoorbeeld alle lampen vervangen door spaarlampen, maar we hebben in onze nieuwe keuken ook apparatuur met de AAAstatus genomen. Dit bespaart enorm veel energie! Een nieuwe keuken is niet voor iedereen weggelegd. Zijn er zaken die iedereen kan toepassen? Het klinkt voor de hand liggend, maar ook kleine dingen maken op jaarbasis veel verschil, zoals het koffiezetapparaat uitzetten en de lampen uitdoen. Met E-inzicht kun je precies uitrekenen wat je op jaarbasis aan energiekosten per apparaat kwijt bent. Hierdoor krijg je meer grip op de energierekening. Neem bijvoorbeeld de oplader van mijn mobiele telefoon, als ik deze na gebruik uit het stopcontact haal, scheelt me dat ongeveer zeven euro per jaar. Welke apparaten heeft u zelf onder de loep genomen? Ik heb mijn televisiegroep getest: de radio, televisie en dvd-speler. Door een stekkertje te plaatsen tussen apparaten en het stopcontact, kon ik precies zien wat het verbruik en de kosten waren. Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar het stand-by verbruik. Dat is overdag toch nog vier watt, bijna acht euro per jaar. Ook heb ik het espressoapparaat getest, deze verbruikt alleen bij het opwarmen al 3500 watt. Zo kun je dus je hele huis onder loep nemen. Ik heb direct actie ondernomen

om te voorkomen dat er geen apparatuur meer op stand-by staat. En als ik veel visite krijg, zet ik een pot koffie in plaats van een paar kopjes. Wat zijn de belangrijkste adviezen die u wilt meegeven aan de lezers van Vijftig+ in de Kijker? Vervang verouderde apparaten op tijd. Als de financiën het toelaten is het vaak slim om niet te wachten tot een apparaat kapot gaat. Met een simpele rekensom kun je nagaan hoe lang het duurt voordat je de investering van een nieuw apparaat hebt terugverdiend. Daarnaast wil ik iedereen meegeven dat het loont om in het dagelijks leven bewuster met kleine apparatuur en het licht om te gaan. Alle kleine beetjes helpen! Energiebespaar top 5 van Essent 1 Vervang energievreters tijdig. Door de aanschaf van energiezuinige apparaten en het uitschakelen van de standbyfunctie kan tot 50% (zo’n € 400 per jaar) op stroomverbruik bespaard worden. 2 Plaats een stekkerdoos met schakelaar. Stand-by blijft apparatuur zoals een televisie energie verbruiken. Met een stekkerdoos kunt u met een druk op de knop alle aangesloten apparatuur helemaal uitzetten. 3 Draai de verwarming ’s nachts niet geheel terug. Zo hoeft de cv-ketel 's ochtends niet zo hard te draaien om op de gewenste temperatuur te komen. 4 Maak gebruik van een vooraf te programmeren thermostaat. Bijvoorbeeld een klokthermostaat of de E-thermostaat. Zo kunt u nooit vergeten om de thermostaat uit te schakelen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk deze op afstand te bedienen. 5 Gebruik een spaar- of ledlamp in de ruimtes waar u constant verlichting nodig heeft. Een goede spaarlamp gebruikt minstens 5 keer minder energie dan een gloeilamp. Bij een ledlamp is dat zelfs minstens 10 keer minder!

37


Kort verhaal van GER CROESE

38

Overwerk...

Het was vrijdag aan het eind van de dag, de deur van het bedrijf was gesloten en het personeel naar huis. Toen Sean het kantoortje van Kelly binnenkwam, keek ze opgewekt omhoog van een stapel mappen en wees naar een grote witte doos op haar bureau. “Ik heb de shoarmaschotels gehaald. Goed idee van je Sean…”

"Van de lucht krijg ik al trek," grijnsde Sean. “Ik ook,” vond Kelly. Ze had op het bu-reau twee borden neergezet, met daarnaast servetten en bestek. Hij nam tegenover haar plaats. "Er had eigenlijk een kaars bij gemoeten," lachte ze vrolijk. Kelly plaatste de gerechten tussen hen in en wees met haar slanke vinger naar de meegeleverde bakjes. “De salade… en onze Knoflooksaus…” "Wat kan jij toch lekker koken," vond Sean. "Ja, ik ben erg handig met de telefoon." Kelly stond op en kwam met een gemaakt beleefde blik naast hem staan. "Wat wil meneer drinken? Uw vaste drank? Cola?" "Dat vind ik zo prettig van een vast restaurant," zei Sean.

"U bedoelt?" Ze keek hem met grote, vragende ogen aan. "Dat ze daar weten wat je drinkt," vervolgde Sean. "Ja, wij kennen onze klanten!" antwoordde Kelly. Ze liep naar een van de archiefkasten en kwam terug met een paar flessen, Kelly vulde zijn glas met Cola en het andere met Spa, daarna ging ze tegenover hem zitten. Terwijl ze shoarmareepjes aan haar vork prikte, wees ze naar de stapel ordermappen. “We verdienen het wel om eerst lekker te eten, want dat wordt straks hard werken…”

“Moet dat allemaal af?” “We zien wel…” Ze keek naar zijn glas Cola. ”Drink je dat altijd of ook nog wat anders?” “Nee, ik houd het altijd hierop…” “Wat grappig, een man die niet drinkt! Dat was met mijn Ex wel anders. Maar dat was niet eens het ergste… de vuile hoerenloper…” Ze haalde haar schouders op: ”Gelukkig is dat voorbij, ik heb er weer zin in. En de drukkerij loop goed Sean, met jou als bedrijfsleider…”

Hij glimlachte verrast. “Dank je, Kelly…” “Alleen moet je niet zo smakken tijdens het eten…” "Smak ik echt?" “Welnee!” Ze lachte plagend. “Zeg, wil je me het bakje knoflooksaus even aangeven…? Het lijkt

(vervolg)

net of je alles voor jezelf wil houden…” "Die saus smaakt zo lekker op dat vlees," vond Sean. Hij had al een paar keer wat uit het bakje geschept en het stond vlak naast zijn bord. Hij kwam overeind en tilde het bakje op. "U zegt het maar, mevrouw! Deze kelner helpt u graag!" Hij hield het bakje boven haar bord en stak de lepel er in om de saus er uit te scheppen. Opeens glipte het vette bakje uit zijn vingers, kwam met de zijkant op haar bord, wankelde daar heel even en viel toen over de rand van de tafel... Versteend zag Sean het bakje verdwijnen en hij staarde Kelly verbijsterd aan. Deze keek net zo ongelovig naar hem en bewoog enkele seconden niet. "Is..." vroeg Sean aarzelend.

"JA!" antwoordde Kelly. "Het bakje ligt op mijn schoot! En het ligt Omgekeerd! Met de bodem boven... Op mijn witte broek... Ik voel de saus er uit lopen… Wat een vreselijk... vies gevoel!" Verbijsterd staarde Sean haar aan. "Ga je me nu vermoorden?" Ze knikte bevestigend. "Maar dat doe ik pas straks, als ik uit de narigheid ben." Kelly schoof naar achteren en met een heel vies gezicht viste ze het bakje omhoog tussen duim en wijsvinger, daarna liet ze het op de tafel vallen. Er zat niet veel meer in…

"Ik moet je helpen," steunde Sean en rende om het bureau heen. De ramp was nog erger dan hij gedacht had. De vette saus lag verspreid over haar schoot, op de meest intieme plek die hij zich kon voorstellen. Samen staarden ze naar de smurrie... "Daar zul je voor boeten," sprak Kelly dreigend. “Wat doen we er aan, Sean Parker?" De saus lag niet op een plaats dat hij het wel even met een servet kon wegvegen. "In sommige films likken mannen dat er wel even af..." probeerde hij luchtig. "Dat zijn waarschijnlijk Pornofilms, meneer is opvallend goed op de hoogte... Nee, grapjas, bedenk maar wat anders!" Ze had een paar servetten naar zich toe getrokken en was met een ontzettend vies gezicht begonnen de smurrie van haar benen af te

vegen. "Ik zal die broek toch uit moeten doen! Haal een stofjas uit de drukkerij, dan trek ik die wel zolang aan..."

Sean knikte en rende haastig weg. In de drukkerij greep hij een stofjas van de muur en stoof weer naar boven. Hijgend liep klopte hij op de deur van haar kantoor. "Kom maar binnen," riep ze. Kelly zat weer achter haar bureau en op het eerste ge-zicht viel het niet op dat ze haar pantalon had uitgetrokken. Ze kwam overeind en pakte de stofjas van hem aan. Onder de slippen van haar blouse zag hij een glimp van zwartblauwe lingerie met kant en een paar stevige, goedgevormde benen. "Ik ga wel even weg en wacht in de gang," zei Sean galant en wilde weer weglopen. "Blijf maar," mompelde Kelly. “Ga maar in de hoek staan en wacht tot ik zeg dat je je mag omdraaien…” Hij bleef met zijn rug naar haar staan.

"Ik heb die jas aan..." klonk het een paar tellen later. “Keer je maar om schurk!” Sean draaide zich weer om. Hij zag dat ze de stofjas aan had en weer achter haar bureau zat. "Nou, laten we maar beginnen. Ik wil toch echt die stapel weg werken." "Het was erg onhandig van me," begon Sean. "Ik schaam me dood!"

"Ja, het is goed, Sean! Ik vond het erg leuk! Nou, zoals je ziet, heb ik de tafel vast afgeruimd. Het eten wat er over was, heb ik weggegooid, dan kan ik dat tenminste niet meer in mijn schoot geworpen krijgen..." Hij kwam tegenover haar zitten en ze schoof hem de bovenste map toe. "Hoeveel kleuren?" vroeg ze en wees naar de omschrijving, "staat nergens vermeld! En moet er niet een toeslag bij voor het mengen...?" …Een paar uur later legde Kelly zuchtend de laatst map weg. "We stoppen er mee, Sean. Ik kan hier voorlopig wel mee voort en maak het morgen wel af!" Hij stond aarzelend op. "Wil je nog wat drinken?" vroeg ze. Sean keek haar aan: "Wil je dat echt wel? Ik dacht dat ik het grondig bij je had verpest!"

"Daar zul je voor boeten"


Het Nationale Toneel presenteert: Het stenen bruidsbed Naar de roman van Harry Mulisch Van een beroemde roman naar een toneelvoorstelling. Het is de specialiteit van regisseur Johan Doesburg. Vorig seizoen was zijn voorstelling De prooi een doorslaand succes. Nu is hij terug met Het stenen bruidsbed van Harry Mulisch, hét verhaal over daders en slachtoffers in tijden van oorlog.

Elf jaar na de oorlog bezoekt Norman Corinth het vernietigde Dresden weer. Daar wordt hij geconfronteerd met de slachtoffers van zijn daad, die destijds zo rechtvaardig leek: Dresden plat bombarderen en daarmee Hitler-Duitsland de genadeslag toebrengen. Maar als deze mensen slachtoffer zijn van het bombardement, wat maakt dat dan van hem? Vervolg van pagina 38

"Ach, ik had het kunnen verwachten van zo’n onbehouwen, wilde kerel,” knikte Kelly gemeen. "En ik geloof zelfs in enige opzet..." Ze stond op en liep met een plagend lachje naar de archiefkast. Hij keek haar vol aandacht na, het was een heel bijzonder gezicht... De zo keurige Kelly op haar hoge hakken, gekleed in een verschoten beige stofjas die tot aan haar knieën kwam, met daaronder een paar mooie, stevige benen... Kelly kwam terug en zette voor zichzelf een fles Amaretto op tafel. "Cola?" vroeg ze liefjes aan hem. Hij knikte: ”Graag…” Ze boog voorover boog om zijn glas in te schenken, de eenvoudige sluiting van de stofjas schoof opzei en verleende hem een gul uitzicht op haar stevige dijen en een broekje van diepblauw kant. Kelly reikte hem zijn glas Cola aan en liet zich naast hem zakken op de rand van het bureau. Ze keek hem hoofdschuddend aan: "Wat een bijzondere avond, meneer Parker! Je maakt het wel spannend!" De stofjas hing los om haar heen en liet veel te veel van haar mooie benen zien... De sfeer was zo heerlijk ongedwongen... "Jij krijgt van mij een nieuwe broek," zei Sean schor. "Ja,

Van 28 mei tot en met 15 juni in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag Van 14 september tot en met 9 november door het hele land in theaters www.nationaletoneel.nl/het-stenenbruidsbed

Met Jeroen Spitzenberger, Tamar van den Dop, Stefan de Walle, Antoinette Jelgersma, Pieter van der Sman, Sallie Harmsen, Vincent Linthorst en Bram Suijker Regie Johan Doesburg In het Letterkundig Museum in Den Haag wordt op 2 juni een tentoonstelling geopend over Harry Mulisch en Het stenen bruidsbed.

ik heb wel wat van je tegoed," lachte ze instemmend. "Heb je een idee wat die broek kost? Als ik het vertel geloof je het nooit! Laat maar.” “Wat kan ik doen om het goed te maken…?” informeerde hij. Ze schudde vrolijk haar hoofd: ”Malle kerel! Ik kan er wel om lachen! Geef me maar een zoen, dan ben ik het vergeten.” Opgelucht kwam hij overeind en boog over haar heen. Haar mooi opgemaakte ogen keken naar hem op en hij rook haar zacht geurende parfum… Voorzichtig gaf hij een kusje op haar wang

Foto: Carli Hermѐs @Unit CMA

Johan Doesburg: “Mulisch schreef over een thema dat nog niemand had aangeraakt. Hoofdpersoon Norman Corinth is overwinnaar én slachtoffer tegelijkertijd. Mulisch nuanceert het stereotiepe beeld van dader en slachtoffer. Niemand komt ongeschonden terug uit een oorlog.”

39

Het Nationale Toneel brengt Het stenen bruidsbed met o.a. Jeroen Spitzenberger

en vroeg aarzelend. “Is dit wel genoeg? Niet twee?” “Het is inderdaad wel erg weinig en dit is wel een heel zuinig kusje. Doe dat nog maar eens over…” Voorzichtig keek hij in haar ogen en ze knikte instemmend… Hun lippen naderden elkaar en zacht fluisterde haar stem: “En ik wil graag een paar flinke stevige…” Warme lippen op mijn mond, van een schoonheid donkerblond… Zachte armen om mij heen, ik ben niet langer alleen…

GER CROESE is een schrijver van Romantische Avonturenverhalen. Van hem zijn inmiddels acht verhalen verschenen. Hij gaat niet over een nacht ijs en werkt uitgebreid aan de documentatie. Veel locaties, achtergronden en historische feiten uit zijn verhalen bestaan echt. Hij schrijft over gewone mensen, de gebeurtenissen kunnen iedereen overkomen, maar het is ook mogelijk dat ze inderdaad hebben plaats gevonden. De boeken van GER CROESE zijn te vinden op de website van AKO, BRUNA of HEMA.


UITGELICHT 40

fotograaf: Bart Heijne

Familieboerderij ‘onder de linde’ is een romantische boerderij voor het houden van reünies, verjaardagen ouders en grootouders Voor de maanden november 2013 t/m maart 2014 10% korting bij boekingen via Vijftig+ in de kijker! Voor reserveringen zie onze website www.boerderijodlinde.nl Boerderij "onder de linde" Joerelaan 1, 9261 XD Eastermar www.boerderijodlinde.nl

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, KNNV

Haal meer natuur in je tuin met de KNNV!

De natuur begint al op je eigen drempel. Je hoeft er niet ver voor weg. Met kleine aanpassingen haal je natuur naar jouw tuin of balkon. Met een klimplant, voederplek of schuilplaats in de tuin kiest een zanglijster, salamander, vlinder of egel jouw tuin tot of balkon tot vaste stek. Ga dit jaar samen met de KNNV aan de slag.

Nieuwe leden ontvangen in 2013 gratis het leuke boekje: “Tuinieren voor (wilde) dieren”.

De KNNV, vereniging voor Veldbiologie. is een vereniging van en voor natuurliefhebbers. Met 50 actieve afdelingen verspreid over het land, biedt de KNNV iedere natuurliefhebber wat wils. Vogels, wilde planten of libellen: we organiseren lezingen en excursies en trekken er graag samen op uit om de natuur te zien en beleven. Informatie: www.knnv.nl


UITGELICHT 41

ATELIER CAPELLETES (Onno & Marion TENERIFE-zuiden. Luxe appartementen, suites en Penthouses te huur.

Gezellige accordeonmuziek

Riant gelegen, direkt aan zee. met vliegveld service (TFS.sur).

Op elke lokatie, ook bij u thuis! Onversterkt of versterkt met ritme en zang. Voor een uurtje of hele avond

v.a. € 250,- per week voor 2 personen TEL. 0034-922-730557 G.S.M. 0034-610612899 www.Atlantic-view.de

Bel 06-53330407 www.VokkoBrugge.nl

Henke) bieden u een volledig verzorgde vakantie in Andalusië waarbij u vrijblijvend kunt deelnemen aan de cursus schilderen/ tekenen, foto shooting en culturele excursies of een combinatie kunt maken van dit alles. Uw verblijf is in een gezellig familie hotel in Benarrabá, het groene hart van de Serranía de Ronda. Ook kunt u zich laten portretteren door Marion Henke. Onze websites: www.hbenarraba.es en www.marionhenke.com Telefonisch: Onno Henke: 00 34 952 15 00 89 e-mail: ateliercapelletes@hotmail.com

WONINGONTRUIMING OP MAAT

TWENTE omg. Ootmarsum ■

HOOR

batterijen.nl dat is voordelig! www. HOORbatterijen.nl

Vier luxe appartementen 1- 10 pers in saksische stijl. Met uniek vrij uitzicht! Inpandig royaal zwembad met sauna enz. Gehele accommodatie is ook te huur voor uw vrienden- en/of familieweekend.

www.debeekzijde.nl • 0541-680810

IS DIT UW PIN? Kijk waar u hem zou willen plaatsen

Reis naar IJsland en de Færøer Eilanden op uw manier. Met uw eigen auto, motor, camper? Het is uw eigen keuze. Twee fantastische landen in één reis, twee totaal verschillende culturen. Waarom wachten? Ga voor speciale aanbiedingen naar smyril-line.nl. Of neem voor meer informatie contact op met Troll Travel via 078-619 85 25 of info@smyril-line.nl

• • • • • •

SENIORENVERHUIZING WONINGONTRUIMING BEZEMSCHONE OPLEVERING SCHOONMAAK VLOERVERWIJDERING LANDELIJKE DEKKING

www.woningontruiming-regionaal.nl

T: 071 - 589 51 35


UITGELICHT

Welkom bij Noorwegen Vakantieland

42

Na vele jaren Noorwegen bezocht te hebben emigreerde een Nederlands stel naar dit prachtige land om daar een hotel te beginnen. Vele ervaringen rijker en 8 jaar later loopt hun Kjølen Hotell naar verwachting en is inmiddels ook een reislabel gestart: Noorwegen Vakantieland. Noorwegen Vakantieland beoogt het organiseren van zowel individuele als groepsreizen naar Noorwegen tegen een betaalbare prijs. Er worden zowel zomer- als winterreizen georganiseerd.

!" #"!$$%"& '

(

Vanaf nu verkrijgbaar:

JDM XHEOS

Rijden met AM Rijbewijs

Kijk op www.jdmmobiel.nl Vakantie bij Nederlanders in Italië

B&B met uitgebreid ontbijt en Appartementen. Grote tuin, rustig en centraal gelegen. Culturele hoogtepunten en fraaie natuur in het Groene Hart van Italië. Steden als Siena, Assisi, Perugia en Cortona. Romantische arrangementen en kookworkshops.

ITALIE IS MOOI, UMBRIE/TOSCANE ZIJN MOOIER! www.VillaPellegrino.com Tel: 0039 075 826860

Eén van de populairdere reizen is de zomer-excursiereis. Deze reis kenmerkt zich door een aangenaam tempo met voldoende tijd om bezienswaardigheden te bezoeken. Geen extreem volgestopt reisprogramma, maar een verantwoorde doorsnee van hoogtepunten in Noorwegen. Ook heeft u voldoende eigen vrijheid; reisleiding is aanwezig, maar het is niet de typische reisleiding die u door een stad moet volgen. Voor u de bus verlaat wordt u geïnformeerd en kunt u vervolgens op eigen gelegenheid en in eigen tempo de bezienswaardigheid of stad bezoeken. De reisleiding blijft uiteraard in de buurt. Samen en toch heel individueel! Noorwegen Vakantieland houdt ook niet van onprettige verrassingen achteraf. In

de reissom zijn nagenoeg alle kosten opgenomen, inclusief entreegelden van bezienswaardigheden. En in enkele reizen zijn zelfs nagenoeg alle maaltijden inbegrepen! Ook rekent Noorwegen Vakantieland geen boekingskosten. Zo weet u altijd vooraf waar u aan toe bent!

Voor zowel individuele als groepsreizen bent u welkom bij ons. Bent u nieuwsgierig geworden, bezoekt u dan eens de website: www.noorwegenvakantieland.nl

Informatie over het Kjølen Hotell vindt u op de website: www.kjolenhotell.no/nl U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 0047-62455100 (Nederlands gesproken).


UITGELICHT FAMILIEVAKANTIE IN TWENTE

43

Erve Kleilutte is een kindvriendelijk en kleinschalig park. Wij ontvangen u graag in een van onze negen vakantiehuizen; Variërend in grootte van 6 tot 24 personen. Alle huizen zijn compleet ingericht en voorzien van o.a. een gezellige veranda en ruime eigen tuin.

SFEERVOLLE LIVE-MUSIC niet overheersend, tijdens (50+) feestje of evenement. Voor info + referenties www.pjknape.nl Tel: 06-22247455 Voor 4 uur € 375,-

Dompel jezelf onder in de schoonste lucht van Frankrijk!

Zesdaagse ‘wandelspecial’ vanuit twee locaties in de Auvergne.

WWW.KLEILUTTE.NL Tel. 0547-381819

www.wandelen-in-frankrijk.nl

Ga toch fietsen !

Beleef natuur, cultuur en geschiedenis in het hart van Duitsland

Beleef een prachtige zeilavontuur op de Waddenzee op een comfortabel historisch zeilschip. We bezoeken de eilanden en genieten van de natuur. Een kok verzorgt de maaltijden voor de maximaal 14 gasten. U overnacht aan boord in een 2-persoons hut. Zeilervaring is niet nodig, de bemanning vaart het schip, u màg meehelpen!

Periode: 25 t/m 30 augustus, all in prijs € 395,Info: www.spesmea.nl of bel K. Bosch 06-51550902

Fietsen langs het IJzeren Gordijn? Wijnproeven met de fiets?

De Oldendieverhof is gelegen aan de rand van het dorpje Diever en is een ideale familie accommodatie voor kleinere groepen tot ca. 24 personen die een weekend, midweek of langere periode heerlijk willen genieten van de geweldige omgeving. In en rond Diever vindt u alles wat Drenthe zo geliefd maakt: bos, heide, hunebedden, volop recreatiemogelijkheden en een schitterend gebied om eindeloos te fietsen en te wandelen.

www.gatochfietsen.eu

Voor meer informatie 0521-594846, www.oldendieverhof.nl of info@oldendieverhof.nl

Voor comfortabele hotel- en appartementsreizen in het mooie, vriendelijke en rustige hart van Duitsland:

Rijbewijskeuringen Medische keuringen

UÊ xääÊÃÌ>˜`Ǔ>ÀŽÌŽÀ>“i˜ UÊ £°ÓxäÊgratisÊ«>ÀŽiiÀ«>>ÌÃi˜ UÊ Ê1ˆÌ}iLÀiˆ`iʅœÀiV> UÊÊ i˜ÊÜiÀi`Êۜ e

«Àœ`ÕVÌi˜

Ieder g& zaterda g zonda

*>«i˜`œÀ«‡1ÌÀiV…Ì Àœi˜iܜÕ`Ãi`ˆŽÊÈ

ÊÊ/>>ÌÃi˜`ˆŽÊ£]ÊÎxÓnÊ 

ÜÜÜ°ÕÌÀiV…ÌÃiL>â>>À°˜

Regelzorg Rijbewijskeuringen Snel, prettig en voordelig geregeld. Ook bij u in de buurt. Bel voor de dichtstbijzijnde locatie naar ons landelijk afsprakenbureau 088 23 23 300 of kijk op de website www.regelzorg.nl en maak gemakkelijk online zelf uw afspraak.


Kijkertjes

44

Te koop

• Alles van Piet Wijn gevraagd. 020-6119029

• z.g.a.n. Solarium Philips HB 861, t.e.a.b. 070-3874275

• Gevraagd boekjes van Barbara Cartland. T.e.a.b. 020-6323867. ’s Avonds

• Diverse soorten vogels, ook papagaaien en diverse kooien. 072-5401940

• Ik zoek dat mooie lied v/h Engels naar Nederlands: Beautiful Dreamer, gezongen door Nelson Eddy of Bing Crosby. Mevr. Y.L. Lentze. van Adrichemweg 151, 3042 RL Rotterdam

• 144 telefoonkaarten t.e.a.b. 0515-418743 • Giant elektrische fiets Lafree Twist, 5 ½ jaar oud, accu weinig gebruikt, staat altijd binnen. Prijs: 500 euro. Tel. 020-6423144

• Gevraagd alles wat met het Begijnhof (A’dam) te maken heeft. 020-6228789

• Mijn verzameling bestaat uit boekenleegers/bladwijzers; wie helpt mij die uit te breiden? Dank bij voorbaat. 0341-258659

• Verzamelaar vraagt oude Zwart/wit ansichtkaartjes van de provincie Groningen. 0599416369

Verkoop van wollen en jaegerondergoed, wollen sokken en pantoffels. Ook verkoop van brei en sokkenwol. Voor meer info kunt u bellen of mailen. Tel: 0591 - 513 556. E mail: info@winterlok.nl www.winterlok.nl

• Weduwnaar, 64 jaar z.k.m. gelovige vrouw voor serieuze relatie om samen lief en leed te delen. Interesse: romantiek, natuur of geVrouw, 74 jaar, wil graag corresponderen zellig thuis te zijn. Bezit auto en woon in met dames en heren. Hopelijk komen er dan Gelderland.W. van der Wal 055-3664842 leuke vriendschappen uit. In afwachting van het telefoontje. 026-3216272 Diversen Vrouw, 70+, zoekt vriend om samen leuke dingen te doen. In afwachting van het tele• Willy Magnetica: goochelaar, foontje. 06-39320964 www.willymagnetica.nl. Tel. 0598-451918 Leuke vlotte man, 70 jaar zoekt leuke vrouwen om mee te corresponderen, leeftijd on- • Postzegels voor het goede doel. Al zijn ze belangrijk. 06-86185633 allemaal hetzelfde bv. Kerstzegels of briefkaarten, ook boortjes (diamant) v.d. tanOmgeving 070, sportieve dame, 69 jaar darts die gebruikt zijn. Suze van Coesant, zoekt vriend voor een mand. Frankrijk v.d. Bekkampstraat 14, 7496 AJ Hengevelde zomer. Lengte boven de 1.80, veels. Interesse, jij ook? Br.o.nr. of tel.nr. 06-28149955 Vriendschap en relatie

Te koop gevraagd • Gezocht: oude ansichtkaarten Zwartsluis + oude Schepen gebouwd in Zwartsluis Apelo de Goede. 038-9519890

WOLLETJEWINTERLOK

Plaats uw Kijkertje nu ook gratis op www.indekijker.nl , ik wil graag een gratis ‘Kijkertje’ plaatsen.

Naam:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoon:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uw bericht:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04-13

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar: Uitgeverij Maypress, T.a.v. Kijkertje, Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard

"

Ja


Colofon Uitgave van: Uitgeverij Maypress Postbus 53 1700 AB Heerhugowaard Telefoon 072-5715013 Fax 072-5715214 Email maypress@maypress.nl Website: www.indekijker.nl Aan dit nummer werkten mee: Maayke Riemsma, Stefan Riemsma, Nico Ridder, Ilonka Luikel, Peter Knaap, Ron Weinbrecher, Shishir Bestebreur, Manja RooswinkelLuikel, Mirjam Preusterink.

45

Ik geef vijftig+ inde kijker Cadeau aan:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Foto voorpagina: Frank van Beek (© RVD)

Telefoon: Foto’s: Maypress, RVD, Anton Corbijn, Erwin Olaf, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Anne Reinke, Carli Hermѐs, Bart Heijne, Shutterstock e.a. Vormgeving: Uitgeverij Maypress

JA, ik neem een abonnement

Abonnementenservice: Telefoon 072 - 57 150 13

Naam:

Verschijning: 6 keer per jaar

Adres:

Volgende nummer: Juni 2013

Postcode:

Woonplaats:

Datum:

Handtekening:

Artikelen of delen daarvan alsmede illustraties en advertenties mogen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen. Auteursrechten voorbehouden aan de uitgever. Hoewel dit magazine met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van de gegevens in dit magazine.

Heeft u een Twitter account? Volg dan de laatste berichten van Vijftig+ in de Kijker op Twitter Volg @Vijftig_Plus

Ik wil het blad abonnement voor € 9,90 per jaar ❒ Ik wil per acceptgiro betalen ❒ Ik wil per automatische incasso betalen Hierbij machtig ik Vijftig+ in de kijker om jaarlijks € 9,90 van mijn rekening af te schrijven.

Mijn rekeningnummer:

Ik betaal € 9,90 per jaar. Automatische incasso is alleen mogelijk voor abonnementen binnen Nederland. Wanneer u het niet eens bent met de afschrijving van een machtiging is het mogelijk om binnen een maand uw bank- of giroafschrijving terug te boeken.


een postzegel is niet nodig

Ik wil een abonnement op Vijftig+ in de kijker geven voor één jaar. Naam:

46 Adres:

+

vijftig

Postcode:

indekijker

Woonplaats:

Antwoordnummer 606 Handtekening:

❒ ❒

1700 VB Heerhugowaard

betaling per acceptgiro Hierbij machtig ik Vijftig+ in de kijker om éénmalig € 9,90 van mijn rekening af te schrijven.

1700VB606

Mijn rekeningnummer:

04-13

een postzegel is niet nodig

+

vijftig

QR Code Een plaatje zoals hierboven wordt een “QRcode” genoemd. Het geeft het web-adres weer, of een HTML-pagina. Deze QR codes zijn te scannen met de meeste smartphones. Hiervoor is wel een camera op de telefoon noodzakelijk. Software om de code te lezen is vaak op de telefoons aanwezig (iPhone & Nokia) of simpel en gratis te downloaden (Android).

indekijker

Vijftig+ in de kijker verschijnt 6 maal per jaar, in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december. Voor aanmeldingen, adres- en naamswijzigingen kunt mailen naar info@indekijker.nl t.a.v. de abonnementen administratie of bellen naar 072-5715013 In 2013 zijn de abonnementskosten voor Vijftig+ in de kijker voor Nederland € 9.90 en voor België € 10,90. Andere landen op aanvraag. Prijs voor losse nummers € 2,20. Een abonnement gaat in vanaf het moment dat u zich opgeeft met een antwoordkaart, telefoontje of via www.indekijker.nl

Vijftig+ In de Kijker Antwoordnummer 606 1700 VB Heerhugowaard 1700VB606

Vijftig+ in de kijker stuurt een acceptgiro of schrijft het bedrag af als u automatisch wilt betalen. Na betaling gaat het abonnement in per de eerst volgende editie. Verlenging geschiedt automatisch tenzij u 2 maanden voor de vervaldatum van het abonnement schriftelijk opzegt. Vijftig+ in de kijker, Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard.

04-13

Cadeau abonnementen worden afgesloten voor de periode van één jaar. Verlenging is altijd mogelijk.


Ooit een beer op zalm zien vissen?

Boek oek nu deze speciale 3 weekse vissende beren special en geniet van al het moois wat Dit is uw kans! B West heeft.. Inclusief gratis Beren excursie! W est Canada te bieden heeft Speciaal voor u als lezer van de V Vijftig+ ijftig+ in de Kijker hebben we 2 data geselecteer geselecteerd d met een leuke aanbieding. Deze Vissende Vissende Beren Beren Camper Special is inclusief: t t t t t t t

Transat Retourvlucht met Air

19 dagen Camperhuur

2 nachten hotel Vancouver Vancouver 2000 km vrij Kampeeruitrusting Klaarzetkosten Verzekeringen V erzekeringen Routesuggesties Rustic Campgr Campground ound Gids

vv.a. .a. â‚Ź 1499,1499,p.p. op basis van 2 personen

Wilt u meer informatie? Maak dan een afspraak op ons kantoor in Baarn, kijk op www.gocanada.nl www.gocanada.nl of bel ons op 035 - 750 32 25

CAMPERREIZEN | GROEPSREIZEN | MAA MAATWERK TWERK | WINTERSPORT WINTERSPOR | VLIEGTICKETS | AUTOVERHUUR | RONDREIZEN | ACCOMMODATIE TIE


“Een laatste rustplaats in de natuur� Op een prachtige locatie tussen Arnhem en Ede, aan de rand van Nationaal Park de Hoge Veluwe, ligt natuurbegraafplaats Heidepol. Wie deze plek bezoekt, wordt geraakt door haar natuurschoon. Hier vindt men de ruimte voor rust en bezinning. Op natuurbegraafplaats Heidepol krijgt iedereen de vrijheid om zelf een plek uit te zoeken die bij hem of haar past, onder een mooie oude boom of juist midden in het open veld. Alles kan vooraf worden vastgelegd. Een graf op Heidepol heeft eeuwig durende grafrust. Dit geeft zekerheid voor de toekomst en er zijn geen zorgen voor nabestaanden over het verlengen van grafrechten. Het is een prachtig alternatief voor zowel traditioneel begraven als cremeren. Een ieder die op een natuurlijke manier begraven wil worden, is welkom. Bezoek voor meer informatie onze website of kom eens langs op Heidepol.

Harderwijkerweg 37, 6816 VA Arnhem www.heidepol.nl/indekijker | 026 711 22 10

04 13 vijftig in de kijker magazine  

50+ magazine voor de actieve 50 plusser met in deze editie ondermeer: Van Koningin naar Koning, recepten, reizen en een heleboel extra leesp...

Advertisement