PREDSTAVITEV APLIKACIJE Raziskuj - Odkrivaj - Uživaj

Page 1

Poskrbite FUzNa! HAVE EVEN MORE še več zabave!

J A IV Ž U J A IV R K D O RAZISKUJ ovalce zabava, je aplikacija, ki vaše obisk. kadarkoli si tega zaželijo leto, v vsakem vremenu. 24 ur na dan, 365 dni na

– ENJOY EXPLORE – DISCOVER your visitors is an app that entertains whenever they want. a year, 24 hours a day, 365 days s. in any weather condition


SKRITI ZAKLAD

Za kaj gre?

WHAT IS IT ABOUT?

Aplikacija se uporablja na vaši že obstoječi tematski ali učni poti. Obiskovalec hodi po poti in išče posebne markacije, ki jih odčitava z mobilnim telefonom. Vsaka najdena markacija odkrije en del digitalne razglednice. Cilj vsake poti je sestavljena digitalna razglednica.

The application is used on your existing thematic or learning path. Visitors walk along the path and look for special codes (blazes) which can be read / scanned with their smart phones. Each code found reveals one part of a digital postcard. The goal of each trail is to put together the digital postcard.


Za koga?

WHO IS IT FOR?

Aplikacija je dodatna in zabavna ponudba za: • turistične točke, zavode, društva (tematske in učne poti), • planinska društva (planinske poti), • muzeje, parke, • mestna središča, • živalske vrtove, • šole, • turistične kmetije, • kampe, • team buildinge, • iskalce skritih zakladov, • in vse, ki imajo aktivne obiskovalce. »Preprosta aplikacija z integracijo mavričnih kod nam je močno dvignila zanimanje za naše tematske poti. Nizek strošek investicije, ampak velika dodana vrednost za današnji čas.« ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO RADOVLJICA

The application is an additional fun offer for: • tourist spots, institutes, different societies (thematic and learning trails) • mountaineering societies (mountain trails) • museum, parks • town centres • zoos • schools • tourist farms • campsites • team buildings • seekers of hidden treasures • and anyone else who hosts active visitors »A simple application with the integration of rainbow codes has greatly raised the interest for our thematic trails. Low investment costs, but great added value for the present time.« THE RADOVLJICA PUBLIC INSTITUTE FOR TOURISM AND CULTURE


bave 7 korakovVIdSIoTORSzTOaHA VE FUN UR YO R FO S EP 7 ST v vaših obiskovalce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Naložijo aplikacijo. Izberejo regijo oz. produkt. Poiščejo vaše mesto in tematsko pot. Poiščejo izhodišče za začetek poti. Iščejo mavrične markacije in skenirajo QR kode. Sestavljajo digitalno razglednico. Uživajo, raziskujejo in nabirajo lepe spomine.

1. They download the application. 2. They choose the region or product. 3. They search for your town and thematic trail. 4. They find the starting point of the trail. 5. They look for rainbow codes and scan the QR codes. 6. They put together the digital postcard. 7. They enjoy, explore and collect beautiful memories.


Obiskovalec v aplikaciji iz seznama izbere mesto, v katerem se nahaja, in poišče vaš tematski produkt. Gre na izhodiščno točko, poišče prvo mavrično markacijo s QR kodo ter začne z raziskovanjem in iskanjem mavričnih markacij. In the application, the visitors select the location from the list and find your thematic product. They find the starting point, find the first rainbow code with a QR code and begin to explore and look for rainbow codes.

Aplikacija popestri ivanje raziskovanje in odkr močjo skritih kotičkov. S po bo pametnega telefona e veliko motivacija za iskanj di večja, beleži pa se tu o porabljen čas za vsak tematsko pot. es The application mak ering exploring and discov e hidden corners mor of a interesting. The use greater smart phone means ing and motivation for search spent for recording the time each thematic trail.

»Otroci so veliko bolj motivirani za raziskovanje in hojo po tematskih poteh, označenih z mavričnimi markacijami, saj iščejo, sodelujejo in zdravo tekmujejo.« DRUŽINA POHODNIKOV

»Children are much more motivated to explore and walk along thematic trails, marked with rainbow codes as they search, cooperate and compete enthusiastically.« A FAMILY OF HIKERS


: o ij c a k li p a o š a n 3 razlogi za ONS TO CHOOSE OUR APPLICATION: 3 REAS

1. Dodana vrednost vaši poti. 2. Motivacijski naboj za iskanje. 3. Aktivno raziskovanje z igrifikacijo.

1. Added value to your path. 2. Greater motivation for the search. 3. Active exploration with gamification.

Naročite pOFaYOkURetDESTINATION! IFICATION ORDER A PACK - GAM acije! in t s e d e š a v o ij c a za igrifik Vsak paket vključuje določeno število markacij s QR kodami, generiranje tematske poti oz. produkta v bazo aplikacije in grafično postavitev digitalne razglednice. QR kode v izbranem paketu vam pošljemo v elektronski obliki in jih natisnete sami. Lahko pa za doplačilo naročite tudi tisk QR kod na UV obstojne nalepke in podložne ploščice za markacije, katere enostavno privijačite ali nalepite na željeno mesto. Each package includes a certain number of QR code markings, the generation of a thematic trail or product into an application database and the graphic layout of a digital postcard. We will send you the QR codes in the selected package electronically, so you will be able to print them. Alternatively, you can order a printout of the QR codes on UV-resistant stickers and plates for the markings which can be easily screwed or glued to the desired location.


PAKETI

PACKAGES

PAKET PACKAGE

MINI

MIDI

MAXI

Vpis v bazo aplikacije Application database entry

Generiranje QR kod QR code generation

Enoletni zakup imena v aplikaciji z možnostjo podaljšanja A one-year lease for in-app roaming with the possibility of renewal.

Promocijski material Promotional material

Št. mavričnih markacij pripravljenih za tisk No. of rainbow markings, ready for printing

5

10

15

Št. menjav digitalne razglednice med letom No. of digital postcard exchanges during the year

0

1

4

Svetovanje glede integracije v produkt Product integration consulting

99 €

149 € 199 €

Želite unikaten in personaliziran produkt?

Would you like to have a unique and personalised product?

Pripravimo vam lahko tudi individualen paket z unikatno zgodbo s celostno grafično podobo.

We can also prepare an individual package with a unique story that comes complete with a graphic image.

Bodite drugačni in izvirni!

Be different and original!


KONTAKT/CONTACT: Matej Pagon +386 41 767 282 matej@pagonsport.si www.veseli-zakladko.si

Download on the Download on the Available on theAvailable on the

App Store App StoreGoogle Play Google Play


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.