Page 1

From Blog to Book.

’http://mproxeiro.blogspot.com/’


2


Contents 1 2008 1.1

7 September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

(2008-09-14 15:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

(2008-09-15 13:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

WHO IS LIKE GOD...? (2008-09-20 17:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2 2009 2.1

2.2

2.3

9 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

(2009-01-07 14:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

(2009-01-19 20:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

(2009-01-22 21:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

(2009-01-25 21:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

¤¹¼± Ä¿½ À±Ä-Á± ÿÅ.. (2009-01-25 21:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

...º±¹ Ä· ¼·Ä-Á± ÿŠ(2009-01-28 17:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

¤¹ ÷¼±¯½µ¹ ½± µ¯Ã±¹ ”ÆÄÉÇÌ” (2009-02-01 17:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Ÿ¹ ´Í¿ Ư»¿¹ º±¹ · ±Áº¿Í´±. (2009-02-05 21:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

©Á± ³¹± ±½-º´¿Ä±! (2009-02-11 19:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

œ¹± tech £¤„”·¼¿Ä¹º¿Í ÃÄ¿ œ¿ÍÁµÃ¹! (2009-02-12 19:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

‘À̺Á¹µÂ º±¹ ...º±Ä±ÃºµÅ® DZÁıµÄ¿Í (2009-02-17 17:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

œ¬¸·¼± “µÉ³Á±Æ¯±Â (2009-02-21 14:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

(2009-02-27 22:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

(2009-03-02 20:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

£ •¡œ‘¤‘ ¡‘”™š™Ÿ¥-‘›•ž™ ¤©¤‘ (2009-03-06 22:37) . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

(2009-03-08 19:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

(2009-03-12 09:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

(2009-03-12 11:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 3


— ‘¡‘§•— (2009-03-22 18:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

— ’±Ã¯»¹Ãñ Ì»¿Å Ä¿Å ºÌü¿Å (2009-03-25 17:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Á¬Ã¹½µÂ Ãż²¿Å»- ³¹± Ä¿ ³±»¬¶¹¿ À»±½®Ä· (2009-03-28 12:08) . . . . . . . . . . . . . . .

23

April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

(2009-04-04 19:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

µÄ±»¿Í´± ¼µ ´¹¬Æ±½± ÆĵÁ¬ (2009-04-07 21:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

“¹±Ä¯ ²¬Æ¿½Ä±¹ ºÌºº¹½± ı ±Å³¬ Ä·Â ‘½¬Ãı÷Â: (2009-04-11 15:39) . . . . . . . . . . . . .

26

§Á̽¹±

¿»»¬ (2009-04-19 00:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

”¹±´Á±ÃĹºÌ À¯½±º±Â (2009-04-25 20:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

“¹±Ä¯ Ìı½ · ³½Î÷ ³¯½µÄ±¹ À±¹Ç½¯´¹... (2009-05-01 13:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

É ¼±¸±¯½¿Å½ À¿»»±À»±Ã¹±Ã¼Ì ¿¹ š¹½-¶¿¹! (2009-05-06 11:55) . . . . . . . . . . . . . . .

31

š¹½¿Í¼µ½± ÃÇ-´¹±-ÆÅùº® (2009-05-09 11:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

— ³¹¿ÁÄ® Ä·Â ¼·Ä-Á±Â (2009-05-10 00:01)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

¦Í÷ - œ±¸·¼±Ä¹º¬ (2009-05-15 19:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

(2009-05-21 21:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

(2009-05-21 22:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

O ȵÍÄ·Â ²¿ÃºÌ (2009-05-23 19:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

•™šŸ•™š—

¡‘“œ‘¤™šŸ¤—¤‘ (2009-05-23 19:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

¿½Ä¹±º¬ ‘½-º´¿Ä± (2009-06-05 14:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

¿»Å¼®Ç±½¿ (2009-06-17 16:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

œÍÁ¼·¾ º±¹ º¬½¸±Á¿Â (2009-07-03 10:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Ÿ Ÿ¡šŸ£ (2009-07-22 14:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

§Áμ± (2009-07-27 12:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

¿»¹ºÌ Ã-»±Â (2009-08-21 09:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

š±»® ÃÇ¿»¹º® ÇÁ¿½¹¬! (2009-09-11 13:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

š±»® ÃÇ¿»¹º® ÇÁ¿½¹¬! (2009-09-11 13:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

2.10 October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Oriole-Oriole o Ãź¿Æ¬³¿Â (2009-10-19 21:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Ÿ¹ ±Á¹¸¼¿¯ fibonacci ÃÄ· ÆÍ÷ (2009-10-20 19:23)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2.11 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

4


Ÿ —»¹¿Â Ä¿Å ¼µÃ¿½ÅÇį¿Å (2009-11-15 16:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2.12 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

(2009-12-06 19:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

(2009-12-06 19:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

ˆ½± ̼¿ÁÆ¿ ´µ½´Á¬º¹ (2009-12-12 19:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

ˆ½± ̼¿ÁÆ¿ ´µ½´Á¬º¹ (2009-12-12 19:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

3 2010 3.1

45 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

š¿¯»¿ º¬Ä¿ÀÁ¿ (2010-01-23 19:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

(2010-03-12 00:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

•Í¶É½µÂ (2010-03-13 00:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

¿»»¬” (2010-04-06 16:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

(2010-04-30 11:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

(2010-06-24 21:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

(2010-07-02 16:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Hey! À±¹´¹¬ ¾-Á±Äµ ÌĹ... (2010-07-29 21:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Hellen Keller (2010-08-16 15:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

—»µºÄÁ¿½¹ºÌ ²¹²»¯¿ (2010-09-11 15:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

ˆÄù »-µ¹ · ÿƯ± Ä¿Å »±¿Í (2010-09-12 22:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

(2010-10-10 21:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

(2010-11-20 10:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

3.10 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Christmas-Universe (2010-12-14 19:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

3.2

3.3

”§Á̽¹±

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

•¡‘£œ‘ œŸ¥ “™‘ •‘ ”©£©

Ÿ››•£ •¥§•£ “™‘ š‘›‘ §¡™£... (2010-12-20 22:32)

(2010-12-31 20:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 50 5


4 2011 4.1

4.2

6

51 March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

£¤Ÿ ”™‘››•™œ‘... (2011-03-05 21:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

‘½¸ÁÎÀ¹½± Á¿»Ì³¹± (2011-03-08 14:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

±¹´¹¬ º±¹ ¬³³µ»¿¹... (2011-04-18 13:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52


Chapter 1

2008 1.1

September

(2008-09-14 15:44) [1]Nature beauty photography. [EMBED] View SlideShare [2]presentation or [3]Upload your own.

1. http://www.slideshare.net/Roelof/nature-beauty-photography-presentation?type=powerpoint 2. http://www.slideshare.net/Roelof/nature-beauty-photography-presentation?type=powerpoint 3. http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint

(2008-09-15 13:50)

[1] 1. http://4.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SM49-VqSLPI/AAAAAAAAAT4/dZfcH7_4Lck/s1600-h/107.gif

WHO IS LIKE GOD...? (2008-09-20 17:10) [EMBED]

7


8


Chapter 2

2009 2.1

January

(2009-01-07 14:23) [1] [EMBED] 1. http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SWSe_Iufn0I/AAAAAAAAAlE/tfkdit3K2Q4/s1600-h/SP.bmp

(2009-01-19 20:27) [EMBED] [1] [2] [3]Music Playlist at [4]MixPod.com

1. http://www.myflashfetish.com/playlist/17438285 2. http://www.mixpod.com/ 3. http://mixpod.com/ 4. http://mixpod.com/

(2009-01-22 21:04) [1] •ÅDZÁ¹ÃÄÎ Ä·½ e-Ư»· ¼¿Å [2]Orgathina ³¹ ±ÅÄ® ¼¿Å Ä·½ ±½¬Áķ÷ 1. http://media.imeem.com/p/oaPHJmfHFR.jpg 2. http://www.blogger.com/profile/03861834364032460904

9


(2009-01-25 21:47) [1] •ÅDZÁ¹ÃÄÎ Ä·½ e-Ư»· ¼¿Å [2]Orgathina ³¹ ±ÅÄ® ¼¿Å Ä·½ ±½¬Áķ÷. 1. http://media.imeem.com/p/HLOxELYGfg.jpg 2. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/jpw241z3/profile/03861834364032460904

¤¹¼± Ä¿½ À±Ä-Á± ÿÅ.. (2009-01-25 21:56) [EMBED] [1]http://rosie-cat.blogspot.com/ œ·ÄÁÌ ĵ º±¹ À±ÄÁÌ º±¹ Äɽ ¬»»É½ ÀÁ¿³Ì½É½ ±À¬½Äɽ Ĺ¼¹ÎĵÁ¿½ · À±ÄÁ¯Â µÃį º±¹ õ¼½ÌĵÁ¿½ º±¹ ±³¹ÎĵÁ¿½ º±¹ µ½ ¼µ¯¶¿½¹ ¼¿¯Á± º±¹ À±Á¬ ¸µ¿¯Â º±¹ À±Á’ ±½¸ÁÎÀ¿¹Â Ä¿¹Â ½¿Å½ -Ç¿Åù. ›‘¤©•Ÿ£ «š¡™¤©•», 12 ‘ÅÄ® Ä·½ ±½¬Áķ÷ Ä·½ ±Æ¹µÁÎ½É ÃÄ¿½ À±Ä-Á± ¼¿Å ³¹±Ä¯ ®Ä±½ º±¹ µ¯½±¹ ³µ½½±¯¿Â 1. http://rosie-cat.blogspot.com/

œ±Á³±Á¯Ä± (2009-01-27 20:16:00) œ±¶¯ ¼µ Ä¿ »¿Å»¿Í´¹ À¿Å ÿŠ¬ÁµÃµ ÄÌÿ... ÿŠ±Æ®½É º±¹ -½± ¶µÃÄÌ Ç±¼Ì³µ»¿ :) *** œ±Á³±Á¯Ä± (2009-01-27 20:25:00) ‘! º±¹ º¬Ä¹ ±ºÌ¼·... · ÆÎÄ¿ µ¯½±¹ ±ÀÌ Ä¿ google. ŒÀÉ º±¹ ¿¹ ÀµÁ¹ÃÃÌĵÁµÂ À¿Å -ÇÉ ÃÄ¿ ¼À»¿º ¼¿Å... MARY (2009-01-28 18:37:00) ...:)*** MARY (2009-01-29 19:54:00) £Å³½É¼· À¿Å -²³±»± Ä¿ »¿Å»¿Í´¹ À¿Å ÀÁ±³¼±Ä¹º¬ ¼¿Å ¬ÁµÃµ À±Á± À¿»Í ̼É -½¹Éñ ÀÉ ´µ½ ı¯Á¹±¶µ º±¹ ÄÌÿ ¼µ Ä¿ ÇÎÁ¿ ¼¿Å! ¤± ºÅº»¬¼·½± À¿Å -ǵ¹Â ±½±ÁĮõ¹ µ¯½±¹ º±¹ ±ÅĬ À¿»Í ̼¿ÁƱ. :)***

...º±¹ Ä· ¼·Ä-Á± ÿŠ(2009-01-28 17:08)

[1] Á¹½ À-ÃÉ ½± À»±³¹¬ÃÉ, ˜µ- À±Á±º±»Î, ½± ´Îõ¹Â ½± ÀµÁ¬ÃÉ Ä· ½ÍÇı ¼µ º±»Ì. ¤¿½ ¬³³µ»Ì ¼¿Å Ãĵ¯»µ º±¹ À¬»¹ ±ÀÌ È·»¬, ½± Á¸µ¹ ÃÄ¿ ÀÁ¿ÃºµÆ¬»¹ ¼¿Å À¹ÃĬ ½± ¼µ ÆÅ»¬. •ÅDZÁ¹ÃÄÎ Ä·½ e-Ư»· ¼¿Å [2]Orgathina ³¹ ±ÅÄ® ¼¿Å Ä·½ ±½¬Áķ÷ 10


‘ÅÄ® Ä·½ ±½¬Áķ÷ Ä·½ ±Æ¹µÁÎ½É ÃÄ· ¼·Ä-Á± ¼¿Å ³¹±Ä¯ ¼¿Å -¼±¸µ ½± ÀÁ¿ÃµÍÇ¿¼±¹ ±ÀÌ À¿»Í ¼¹ºÁ®.œ¿Å -¼±¸µ Ä·½ ‘½Îıķ •À¹º¿¹½É½¯±. 1. http://3.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SYB11LwUJeI/AAAAAAAAArM/U-wRMHSqGYo/s1600-h/PbVNkHVOkM.jpg 2. http://www.blogger.com/profile/03861834364032460904

œ±Á³±Á¯Ä± (2009-01-30 23:35:00) “»Åº¹¬ š±»·½ÍÇı :) ***

2.2

February

¤¹ ÷¼±¯½µ¹ ½± µ¯Ã±¹ ”ÆÄÉÇÌ” (2009-02-01 17:42) ‘ÀÌ Ä¿ : «ÄÁ¿ºÄ¹ºÌ» [1]http://troktiko.blogspot.com/2009/01/blog-post 1214.html ˆ½±Â À±Ä-Á±Â ¼µ ¿¹º¿½¿¼¹º® ¬½µÃ·, ¸-»¿½Ä±Â ½± ´¹´¬¾µ¹ ÃÄ¿ ³¹¿ ĿŠĹ ÷¼±¯½µ¹ ÆÄÎǵ¹±, Ä¿½ À®Áµ ¼±¶¯ Ä¿Å ³¹± ½± ÀµÁ¬Ã¿Å½ »¯³µÂ ¼-ÁµÂ ÃÄ¿ ÇÉÁ¹Ì, õ ¼¹± ¿¹º¿³-½µ¹± À¿Å ¶¿Íõ ÃÄ¿ ²¿Å½Ì. -Á±Ã±½ ÄÁµ¹Â ¼-ÁµÂ º±¹ ´Å¿ ½ÍÇĵ ÃÄ·½ ±³Á¿¹º¯±. š±¸Î µÀ-ÃÄÁµÆ±½ ÃÄ¿ ÃÀ¯Ä¹, ¼-ñ ÃÄ¿ & ±ÅÄ¿º¯½·Ä¿, ¿ À±Ä-Á±Â ÁÎķõ Ä¿ ³¹¿ Ä¿Å: « ΠÿŠƬ½·ºµ · µ¼Àµ¹Á¯±;» «©Á±¯±» ±À¬½Ä·Ãµ ¿ ³¹¿Â ¼µ Ä¿ ²»-¼¼± º±ÁÆɼ-½¿ ÃÄ¿ ºµ½Ì. «š±¹ Ĺ -¼±¸µÂ;» ÃŽ-ǹõ ¼µ µÀ¹¼¿½® ¿ À±Ä-Á±Â. Ÿ ³¹¿Â ±À¬½Ä·Ãµ: •¼µ¯Â -ǿżµ -½±½ úͻ¿, µ½Î ±ÅÄ¿¯ Ä-ÃõÁ¹Â. •¼µ¯Â ´¹±¸-Ŀżµ ¼¹± À¹Ã¯½± À¿Å ÆĬ½µ¹ ¼-ÇÁ¹ Ä· ¼-÷ Ä¿Å º®À¿Å, µ½Î ±ÅÄ¿¯ -½± À¿Ä¬¼¹ ´¯ÇÉ Ä-»¿Â, ¼µ ºÁÅÃĬ»»¹½¿ ½µÁÌ, ¼-ñ º±¹ ³ÍÁÉ ±ÀÌ Ä¿ ¿À¿¯¿ ÅÀ¬ÁǿŽ º±¹ ¬»»µÂ ¿¼¿Áƹ-Â& •¼µ¯Â µ¹Ã¬³¿Å¼µ Ʊ½±Á¬º¹± ±ÀÌ Ä·½ ‘ï± ³¹± ½± ÆÉį¶¿Å¼µ Ä¿½ º®À¿ ¼±Â, µ½Î ±ÅÄ¿¯ ÆÉį¶¿½Ä±¹ ±ÀÌ Ä± ±ÃÄ-Á¹± º±¹ Ä¿ Ƶ³³¬Á¹& — ±Å»® ¼±Â ÆĬ½µ¹ ¼-ÇÁ¹ Ä¿ ÆÁ¬ÇÄ·, µ½Î · ´¹º® Ä¿Å ¼-ÇÁ¹ Ä¿½ ¿Á¯¶¿½Ä±& •¼µ¯Â ±³¿Á¬¶¿Å¼µ Ä¿ Ʊ³·ÄÌ ¼±Â" ±ÅÄ¿¯ À¬»¹, ÃÀ-Á½¿Å½ º±¹ ¸µÁ¯¶¿Å½ ³¹ ±ÅÄÌ& •¼µ¯Â ±º¿Í¼µ CDs. ‘ÅÄ¿¯ ±À¿»±¼²¬½¿Å½ ¼¹± ±À-Á±½Ä· ÃżÆɽ¯± ±ÀÌ À¿Å»¹¬, ²±ÄÁ¬Ç¹±, º±¹ ¬»»± ¶Î±. š±¹ Ì»± ±ÅĬ ´¹±ºÌÀÄ¿½Ä±¹ À¿Å º±¹ À¿Å ±ÀÌ Ä¿ ÁŸ¼¹ºÌ ÄÁ±³¿Í´¹ Ä¿Å ³µ¯Ä¿½± À¿Å µÁ³¬¶µÄ±¹ ÃÄ¿ ÇÉÁ¬Æ¹& •¼µ¯Â ¼±³µ¹ÁµÍ¿Å¼µ ¼µ ·»µºÄÁ¹º® º¿Å¶¯½±. ‘ÅÄ¿¯ Ì,Ĺ ÄÁνµ -ǵ¹ ±ÅÄ® Ä· ¸µÃÀ-ù± ³µÍ÷, ¼¹± º±¹ ¼±³µ¹ÁµÍ¿Å½ Ãı ¾Í»±& •¼µ¯Â, ³¹± ½± ÀÁ¿ÃıĵŸ¿Í¼µ, ¶¿Í¼µ ÀµÁ¹ºÅº»É¼-½¿¹ ±ÀÌ -½±½ Ä¿¯Ç¿ ¼µ ÃŽ±³µÁ¼Ì. ‘ÅÄ¿¯ ¶¿Å½ ¼µ Ĺ ¿Á¸¬½¿¹Çĵ ÀÌÁĵ ĿÅÂ, ÀÁ¿Ãıĵż-½¿¹ ±ÀÌ Ä· ƹ»¯± Äɽ ³µ¹Ä̽ɽ Ä¿ÅÂ& •¼µ¯Â ¶¿Í¼µ «º±»É´¹É¼-½¿¹» ¼µ Ä¿ º¹½·ÄÌ, Ä¿½ ÅÀ¿»¿³¹ÃÄ®, Ä·½ Ä·»µÌÁ±Ã·. ‘ÅÄ¿¯, ±½Ä¯¸µÄ±, «ÃŽ´-¿½Ä±¹» ¼µ Ä· ¶É®, Ä¿½ ¿ÅÁ±½Ì, Ä¿½ ®»¹¿, Ä¿ ½µÁÌ, Ä¿ ÀÁ¬Ã¹½¿ Ä¿Å ²¿Å½¿Í, ı ¶Î± Ä¿ÅÂ, Ä¿Å º±ÁÀ¿Í ķ ³·Â Ä¿ÅÂ, Ä·½ ¿¹º¿³-½µ¹¬ Ä¿ÅÂ. Ÿ À±Ä-Á±Â -¼µ¹½µ -º¸±¼²¿Â ±ÀÌ Ä¹Â ±À±½Ä®Ãµ¹Â Ä¿Å ³¹¿Å Ä¿Å& š±¹ ¿ ³¹¿Â ¿»¿º»®ÁÉõ ¼µ Ä· ÆÁ¬Ã·: «£ µÅDZÁ¹ÃÄÎ, ¼À±¼À¬, À¿Å ¼±Â ´¯´±¾µÂ ÀÌÿ ÆÄÉÇ¿¯ µ¯¼±Ãĵ&» [2]http://isites1.blogspot.com/2009/01/blog-post 31.html 1. http://troktiko.blogspot.com/2009/01/blog-post_1214.html 2. http://isites1.blogspot.com/2009/01/blog-post_31.html

11


JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-02-01 21:51:00) K‘›Ÿ œ—•‘.”¥£¤¥§©£ ‘¥¤Ÿ™ Ÿ¥ •§Ÿ¥• ¤‘ ‘•¤‘ ”¥£šŸ›‘ ‘•¤™›‘œ’‘•Ÿ•¤‘™ š‘™ š‘¤‘•ŸŸ¥• ¤‘ ‘›—˜™•‘ ¡Ÿ’›—œ‘¤‘.™£©£ Ÿ “™Ÿ£ •‘ š‘¤‘›‘’• •¡™££Ÿ¤•¡Ÿ ‘ Ÿ ¤Ÿ• ‘¤•¡‘ ¤— ”™‘¦Ÿ¡‘. “¹¬½½·Â ±ÀÀ¬Â (2009-02-01 23:20:00) ³µ½®¸·º± õ ÆÄÉÇ® ¿¹º¿³-½µ¹± (¼-ÇÁ¹ ı 20 ´µ½ µ¯Ç± ¿Íĵ ·»µºÄÁ¹ºÌ)¼À¿Á¿Íñ¼µ ½± ³¯½¿Å¼µ µÅÄÅǹü-½¿¹ ¼- ¼¯± ÿº¿»¬Ä± ÄÎÁ± ı -ǿżµ Ì»»± ³¹±Ä¯ ½± ¼·½ µ¯¼±Ãĵ µÅDZÁ¹ÃÄ·¼-½¿¹? ±À»¬ ÄÎÁ± ´µ½ ²»-À¿Å¼µ ı À¿»»± ±³±¸¬ ¼±Â ÄÍÆ»Éñ½ Eva F. (2009-02-02 15:43:00) ¿»Í ̼¿ÁÆ· ¹ÃÄ¿Á¯±.... º±¹ ÀÌ÷ ±»®¸¹½®.... •± -ǵ¹Â º±»® µ²´¿¼¬´± º±¹ ÅÀ-Á¿Ç¿ ¼®½±. MARY (2009-02-02 15:43:00) ”µ½ µ¯½±¹ Ä¿ À¹¿ ÷¼±½Ä¹ºÌ ÃÄ· ¶É® Ä¿ ÇÁ®¼±. £®¼µÁ± ¿¹ ¬½¸ÁÉÀ¿¹ ´µ½ ”²»-À¿Å½” ı À¹¿ ÷¼±½Ä¹º¬ ® º¬½¿Å½ ÀÉ ´µ½ ”²»-À¿Å½” ® ´µ½ ¸-»¿Å½ ½± ı ”´¿Í½”.

Ÿ¹ ´Í¿ Ư»¿¹ º±¹ · ±Áº¿Í´±. (2009-02-05 21:00)

[1] š¬À¿Ü- -½±Â ¬½ÄÁ±Â ı¾¯´µÅµ ¼±¶¯ ¼µ -½± Ư»¿ Ä¿Å. µÁÀ±Ä¿Íñ½ õ -½± Ãĵ½Ì ´Á̼¿ À¿Å ÀµÁ½¿Íõ ¼-ñ ±ÀÌ, ¬³½ÉÃı õ ±ÅÄ¿ÍÂ, ²¿Å½¬ º±¹ º¿¹»¬´µÂ. ±ÁÌ»¿ À¿Å ²Á¹ÃºÌı½ õ ¬³½ÉÃÄ¿ ¼-Á¿Â, ¿ ¬½ÄÁ±Â -½¿¹É¸µ ±ÃƱ»®Â ³¹±Ä¯, ®Ä±½ ﳿÅÁ¿Â ÌĹ ¿ Ư»¿Â Ä¿Å ¸± Ä¿½ ²¿·¸¿Íõ ½± ±½Ä¹¼µÄÉÀ¯Ãµ¹ ¿À¿¹¿´®À¿Äµ º¯½´Å½¿ µ¼Æ±½¹¶Ìı½ ¼ÀÁ¿ÃĬ Ä¿ÅÂ. •ºµ¯ À¿Å ÀµÁÀ±Ä¿Íñ½, ÃŶ·Äνı ´¹¬Æ¿Á± ¸-¼±Ä±, ¾±Æ½¹º¬ ¼¹± ±Áº¿Í´± À±Á¿Åù¬ÃÄ·ºµ ¼ÀÁ¿ÃĬ Ä¿ÅÂ, ÃÄ·½ ¼-÷ Ä¿Å ´Á̼¿Å. Ÿ -½±Â ¬½ÄÁ±Â, -ÄÁµ¾µ ³Á®³¿Á± õ -½± º¿½Ä¹½Ì ´-½ÄÁ¿, ¬ÁÀ±¾µ -½± º»±´¯ º±¹ ú±ÁƬ»Éõ. ˆÄù º±Ä¬ÆµÁµ ½± ºÁÍȵ¹ Ä¿ Ãμ± Ä¿Å, À¿Å -ÄÁµ¼µ ±À Ä¿½ Æ̲¿, ÃÄ¿ ÆÍ»»É¼± Ä¿Å´-½ÄÁ¿Å ±ÅÄ¿Í. Ÿ ¬»»¿Â ¬½ÄÁ±Â, -¼µ¹½µ ³¹± ¼¹± ÃĹ³¼® 12


±º¯½·Ä¿Â º±¹ ¼µÄ¬ -ÀµÃµ ÃÄ¿ -´±Æ¿Â ¼µ ú¿ÀÌ ½± ÅÀ¿ºÁ¹¸µ¯ ÌĹ µ¯½±¹ ½µºÁÌÂ. ¤¿ ¬³Á¹¿ ¸·Á¯¿, -ÄÁµ¾µ ±¼-ÃÉ À¬½É ±ÀÌ Ä¿½ ¬½ÄÁ± À¿Å ®Ä±½ ÃÄ¿ -´±Æ¿Â, ¼µÃº¿ÀÌ ½± ±ÁÀ¬¾µ¹ Ä¿ ¸Í¼± Ä¿Å. œµ ı ³±¼È¬ ±Áº¿Å´¯Ã¹± ½Íǹ± Ä·Â, îºÉõ Ä¿½º±ºÌ¼¿¹Á¿ ¬½ÄÁ± ±ÀÌ Ä¿ -´±Æ¿Â. ¤± ÀÌ´¹± º±¹ ı Ç-Á¹± Ä¿Å ¬½ÄÁ± µ¯Ç±½ ³¯½µ¹, ±ÀÌ Ä¿½ Æ̲¿ Ä¿Å, ÄÌÿ ¬º±¼Àı º±¹ À±³É¼-½± ÎÃĵ · ±Áº¿Í´± ½Ì¼¹Ãµ ÌĹ ÀÁ±³¼±Ä¹º¬ µ¯Çµ ²Áµ¹ -½± ÀÄμ±. ˆÄù, À±Á¬ Ä¿½ ¸Å¼Ì Ä·Â, µ³º±Ä-»µ¹Èµ Ä¿½ ¬½ÄÁ± º±¹ -Æųµ ¼±ºÁ¹¬, ³¹± ½± À¬µ¹ ÃÄ·½ ÆÉ»¹¬ Ä·Â. Ÿ¹ ¬½ÄÁµÂ ·Á-¼·Ã±½ ù³¬ ù³¬ ¼µÄ¬ Ä·½ ±À¿ÇÎÁ·Ã· Ä·Â ±Áº¿Í´±Â º±¹ ÃŽ-ǹñ½ Ä¿½ ´Á̼¿ Ä¿Å ÃŶ·ÄνıÂ. Ÿ ¬½ÄÁ±Â À¿Å ú±ÁƬ»Éõ ÃÄ¿ ´-½ÄÁ¿, ¸-»¿½Ä±Â ½± º¬½µ¹ Ä¿½ ³µ½½±¯¿ µ¯Àµ ÃÄ¿½ ÃͽÄÁ¿Æ¿ Ä¿Å ” µÂ ¼¿Å Ư»µ ¼¿Å.¤¹ ÿŠµ¯Àµ · ±Áº¿Í´± µ½ÌÃÉ ®Ã¿Å½ ¾±À»É¼-½¿Â, ÄÁ-¼¿½Ä±Â ±ÀÌ Ä¿½ Æ̲¿; Á-Àµ¹ ½± ÿŠµ¯Àµ À¿»»¬ ÀÁ¬³¼±Ä± õ ±ÅÄ®½ Ä·½ ¼±ºÁ¹¬ ÃŶ®Ä·Ã· ñ”. ¬»»¿Â ¬½ÄÁ±Â, ÄÌĵ ±À¬½Ä·Ãµ:” Á¬³¼±Ä¹, ¼¿Å -´Éõ ¼µÁ¹º- ÷¼±½Ä¹º- Ãż²¿Å»-Â. œ¹± ±ÀÌ ±ÅÄ- ¼¬»¹Ãı, ´µ½ -ÇÉ Ä·½ ´Å½±ÄÌķı ½± Ä·½ ¾µÇ¬ÃÉ. œ¿Å µ¯Àµ,½± ¼·½ ²¹±ÃÄÎ ½± ÃŽµÇ¯ÃÉ Ä·½ ƹ»¯± ¼¿Å ¼±¶¯ ÿÅ, ±Æ¿Í ÅÀ¬Áǵ¹ · À¹¸±½Ìķı ½± ¾±½±ÃŽ±½Ä®ÃÉ ÃÄ¿½ ´Á̼¿ ¼¿Å º¬À¿¹¿ ¬³Á¹¿ ¸·Á¯¿”. ‘ÀÌ Ä¿Å ¼Í¸¿Å ĿŠ‘¹ÃÎÀ¿Å. [2]http://www.matia.gr/7/78/7804/7804 2 4.html 1. http://1.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SYs4ZsRlb0I/AAAAAAAAAuk/O0m6NvOHuy0/s1600-h/image010.jpg 2. http://www.matia.gr/7/78/7804/7804_2_4.html

JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-02-06 16:06:00) OI MY˜Ÿ™ ¤Ÿ¥ ‘™£© Ÿ¥ š‘¤‘ ›—š¤™šŸ™ š‘™ ”™‘§¡Ÿ•™šŸ™.Ÿ™ ¦™›Ÿ™ £¤‘ ”¥£šŸ›‘ ¦‘™•Ÿ•¤‘™ ‘•¤‘. •¥— š‘¦Ÿ¥¡Ÿ¥ (2009-02-08 13:39:00) À¿»Í ÉÁ±¯± ±½¬Áķ÷ Ä· ¸Å¼¬¼±¹ ±ÅÄ® Ä·½ ¹ÃÄ¿Á¯±... º±»·¼-Á±!!!!!

©Á± ³¹± ±½-º´¿Ä±! (2009-02-11 19:39)

[1] Ÿ œ™š¡Ÿ£ •¦•¡• Ÿ›¥ š‘šŸ¥£ ’‘˜œŸ¥£ ‘ Ÿ ¤Ÿ £§Ÿ›•™Ÿ š‘™ Ÿ ‘¤•¡‘£ ¤Ÿ¥ ‘ Ÿ¦‘£™£• •‘ ¤Ÿ• ¡Ÿ“¥œ•‘£•™ š‘ ©£. -›•“•,›Ÿ™ Ÿ•,š‘›Ÿ œŸ¥ ‘™”™.‘• •§•™£ • ¤‘ Ÿ¡¤Ÿš‘›™‘ š‘™ £Ÿ¥ ”©£© ‘šŸœ— ••‘, Ÿ£‘ ˜‘ •§•™£; -‘!!”•• ž•¡© œ ‘œ ‘.£¤Ÿ £§Ÿ›•™Ÿ œ•¤¡‘œ• œŸ•Ÿ ¤‘ œ—›‘!! 13


£¥–—¤—£— £¤Ÿ ¡‘¦¤—. -‘¥¤— ¤— ¦Ÿ¡‘ — ¦Ÿ¡•£™‘ £‘£ —“‘™••™ ˜‘¥œ‘.“™•‘¤• ‘››Ÿ£ ‘•˜¡© Ÿ£. -‘›—˜•™‘;;¤Ÿ¤• ‘¡‘š‘›© •‘ £¤•™›•¤• ¤Ÿ ›Ÿ“‘¡™‘£œŸ £¤Ÿ• ‘››Ÿ ‘•˜¡© Ÿ!! [2]http://scroodgejkok.blogspot.com/2009/01/blog-post 8343.html 1. http://3.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SZMQYhlPbeI/AAAAAAAAAvM/55mkrCOh67Q/s1600-h/6.jpg 2. http://scroodgejkok.blogspot.com/2009/01/blog-post_8343.html

œ¹± tech £¤„”·¼¿Ä¹º¿Í ÃÄ¿ œ¿ÍÁµÃ¹! (2009-02-12 19:55)

[1] «œµ »-½µ £Ä±¸¿Í»±, µ¯¼±¹ 12 µÄν º±¹ ¼-½É ÃÄ¿½ š¹ÃÃÌ. — ´µÍĵÁ· º¿»»·Ä® ¼¿Å Ư»· µ¯½±¹ · œ±Á¯½±, ³¹±Ä¯ ¿ ÀÁÎÄ¿Â µ¯½±¹ Ä¿ »¬ÀÄ¿À. ‘ÀÌ Ä· ÃĹ³¼® À¿Å Ä¿ -À¹±Ã± Ãı ǵÁ¹¬ ¼¿Å ÄÁµ»¬¸·º±, µ¯½±¹ Ä-»µ¹¿. £®¼µÁ± º¬½±¼µ ³¹± ÀÁÎÄ· Æ¿Á¬ º±½¿½¹ºÌ ¼¬¸·¼± ¼µ Ä¿ »¬ÀÄ¿À, ®Ä±½ º¬Ä¹ Ä¿ ´¹±Æ¿ÁµÄ¹ºÌ. œÀ¿Á¿Íñ¼µ ½± -ǿżµ -½±½ Ƭºµ»¿ À¿Å ¸± µ¯Çµ ı ²¹²»¯± º±¹ -½±½ Ƭºµ»¿ À¿Å ¼À¿Á¿Íñ¼µ ½± ³Á¬Æ¿Å¼µ Ĺ ±À±½Ä®Ãµ¹Â ±ÀÌ Ä¹Â ±Ãº®Ãµ¹Â Ä¿Å ²¹²»¯¿Å». — £Ä±¸¿Í»± µ¯½±¹ -½± ±ÀÌ Ä± 13 À±¹´¹¬ Ä·Â £Ä„ «tech» Ĭ¾·Â Ä¿Å 2¿Å ”·¼¿Ä¹º¿Í £Ç¿»µ¯¿Å ÃÄ¿ œ¿ÍÁµÃ¹ Ä¿Å ·»¯¿Å, ÌÀ¿Å ³¹± ÀÁÎÄ· Æ¿Á¬ º±¹ ¼µ ÀÁÉÄ¿²¿Å»¯± Ä¿Å ´±Ãº¬»¿Å ķ Ĭ¾·Â œ±½Î»· §µ¹»±´¬º· º±¹ Ä· ÃŽ´Á¿¼® Ä·Â ´¹µÅ¸Í½ÄÁ¹±Â ¿»Å¾-½·Â œ®Äù¿Å (Äɽ »¿¹Àν ÅÀ·ÁµÃ¹±ºÎ½ À±Á±³Ì½Äɽ &ÃŽ±¹½¿Í½Äɽ) ´·¼¹¿ÅÁ³®¸·ºµ · ÀÁÎÄ· ȷƹ±º® Ĭ¾· ÃÄ· ÇÎÁ± ¼±Â! — ÀÁÎÄ· Ĭ¾· ”·¼¿Ä¹º¿Í ÃÇ¿»µ¯¿Å À¿Å ÄÌ»¼·Ãµ ½± À±Á¿À»¯Ãµ¹ ²¹²»¯±, ¼¿»Í²¹± º±¹ ³¿¼¿»¬ÃĹǵÂ, º±¹ µ´Î º±¹ Ãǵ´Ì½ -½±½ ¼®½± »µ¹Ä¿ÅÁ³µ¯ ¼µ laptop, À¿½Ä¯º¹± º±¹ e-books. Π-³¹½µ; £Ä¿ À¹ º±¹ ƹ! ŒÄ±½ ¿ ´¬Ãº±»¿Â ¼µ Ä¿Å ¼±¸·Ä- ĿŠ±À¿Æ¬Ã¹Ã±½ ½± µÀµ½´ÍÿŽ ı ÇÁ®¼±Ä± ±ÀÌ Ä± º¬»±½Ä± Äɽ §Á¹ÃĿų-½½É½ ÃÄ·½ ±³¿Á¬ laptop! ¤± À±¹´¹¬ -²±»±½ ı ´Å½±Ä¬ Ä¿ÅÂ, ¿¹ ³¿½µ¯Â ²¿®¸·Ã±½, º¹ Ìı½ -ÁµÅ½± ±³¿Á¬Â -´µ¹¾µ ÌĹ Ä¿ ºµÆ¬»±¹¿ ´µ½ ®Ä±½ ±ÁºµÄÌ, ´¬Ãº±»¿Â º±¹ ´¹µÅ¸Í½ÄÁ¹± ±ÀµÅ¸Í½¸·º±½ ÃÄ¿½ ´®¼±ÁÇ¿ šÉ½Ãı½Ä¯½¿ ›µ²-½Ä·, Ä¿Å ¼¯»·Ã±½ ³¹± Ä¿ µ³Çµ¯Á·¼± º±¹ µºµ¯½¿Â ÃżÆν·Ãµ ½± ÇÁ·¼±Ä¿´¿Ä®Ãµ¹ ¼µ Ä¿ ÅÀÌ»¿¹À¿ À¿Ã̽ Ä·½ ±³¿Á¬ 13 laptop, -½± ³¹± º¬¸µ «µºÄ¬º¹»&¤± À±¹´¹¬ ±¼-ÃÉ »¬ÄÁµÈ±½ Ä¿½ º±¹½¿ÍÁ³¹¿ ÄÁÌÀ¿ À¿Å ³¯½¿½Ä±½ ı ¼±¸®¼±Ä±, ¼-ÇÁ¹ À¿Å ½± ¼· ¸-»¿Å½ ½± ²³¿Å½ ´¹¬»µ¹¼¼±! š±¹ ÀΠ±ºÁ¹²Î ´¿Å»µÍ¿Å½; š±¸Î »-µ¹ ¿ ´¬Ãº±»¿Â:«š±Ä’ ±ÁǬÂ, À-Á±Ã± Ì»· Ä·½ Í»· Ä·Â £Ä’ ”·¼¿Ä¹º¿Í õ ¼¿ÁÆ® pdf Ãı laptop Äɽ À±¹´¹Î½. œµÄ¬ ÇÁµ¹¬ÃÄ·ºµ ½± º¬½¿Å¼µ º¬À¿¹± ¼±¸®¼±Ä± ³¹± Ä¿ ÀΠÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹¿Í¼µ Ä¿ º±¹½¿ÍÁ³¹¿ µÁ³±»µ¯¿. Π³Á¬Æ¿Å¼µ, ÀΠ±À¿¸·ºµÍ¿Å¼µ, ÀΠ´¹±²¬¶¿Å¼µ. ‘ºÌ¼± ´µ½ -ǿżµ ”ÀµÄ¬¾µ¹” µ½Äµ»Î ı ²¹²»¯±, ±»»¬ ı ±½¿¯³¿Å¼µ À¿»Í »¹³ÌĵÁ¿, º±¹ Ä¿ À¹¿ ÷¼±½Ä¹ºÌ: ı ²¹²»¯± ¼-½¿Å½ ÃÄ·½ Ĭ¾· º±¹ Ä¿ ²¬Á¿Â Ä·Â ÃÇ¿»¹º®Â Äì½Ä±Â -ǵ¹ ¼µ¹É¸µ¯ º±Ä¬ 4-5 º¹»¬. ¤± À±¹´¹¬ -ÁÇ¿½Ä±¹ ÃÄ¿ ÃÇ¿»µ¯¿ º¿Å²±»Î½Ä±Â ¼Ì½¿ -½± À±½¬»±ÆÁ¿ laptop». «“Á¬Æ¿½Ä±¹ Ì»± ÃÄ¿ laptop. †»»¿Â Ƭºµ»¿Â ³¹± ı ²¹²»¯±, º±¹ ¬»»¿Â ³¹± ½± ±À¿¸·ºµÍ¿Å¼µ ı e-ĵÄÁ¬´¹±». ¿¹µÂ ¿¹ ±½Ä¹´Á¬Ãµ¹Â ; — ¶®»¹± Äɽ À±¹´¹Î½ Äɽ& ¬»»É½ Ĭ¾µÉ½. ¤¹ ÀµÁ¹¼-½¿Å½; «œ±... -½±½ Ç¿Á·³Ì, ³¹± ½± ±³¿Á¬Ã¿Å¼µ laptop ³¹± Ä¿Å ÇÁ̽¿Å! ¤± ¼·Ç±½®¼±Ä± À¿Å ±³¿Á¬Ã±¼µ Æ-Ä¿Â, ±½®º¿Å½ Ãı À±¹´¹¬. •¯½±¹ ı ÀÁ¿ÃÉÀ¹º¬ Ä¿Å µÁ³±»µ¯±. £Ä¿ Ä-»¿Â Ä·Â ÇÁ¿½¹¬Â ¸± µ¯½±¹ ³µ¼¬Ä± ±ÀÌ Ã·¼µ¹Îõ¹Â, µÁ³±Ã¯µÂ, Ì»¿ Ä¿½ ºÌÀ¿ º±¹ Ĺ ³½Îõ¹Â Ä¿ÅÂ. ¤¿Å ±½®º¿Å½ ´¹º±¹É¼±Ä¹º¬». ”·¼¹¿ÅÁ³¹ºÌķı º±¹ º±¹½¿Ä¿¼¯± »¿¹À̽ ÇÉÁ¯Â ı º¿½´Í»¹± Ä·Â 14


•• (»-³µ ¼µ •£ ‘), Ĺ ±³ºÅ»Îõ¹Â Ä¿Å ¥ • ˜, Ä·½ ±²µ»Ä·Á¯± Ä¿Å ±¹´±³É³¹º¿Í ™½ÃĹĿÍÄ¿Å º±¹ Äɽ »¿¹Àν µ¼À»µºÌ¼µ½É½... ˆ½±Â ÀÁÌǵ¹Á¿Â ÅÀ¿»¿³¹Ã¼Ì ´µ¯Ç½µ¹ ÌĹ Ä¿ ºÌÃÄ¿Â ³¹± ı ²¹²»¯± µ½Ì ¼±¸·Ä® º±¹ ³¹± 12 -Ä· Æ¿¯Ä·Ã·Â ¾µÀµÁ½¬ ı 500¬, ´·»±´® ÅÀµÁ²±¯½µ¹ Ä·½ ±¾¯± µ½Ì ¼-ÿŠlaptop! µÁ¹ÃÃÌĵÁ± [2]µ´Î. [3]http://nikosictedu.blogspot.com/2009/02/tech.html 1. http://1.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SZMpAXE2zLI/AAAAAAAAAvU/_qkFpe0oPEs/s1600-h/mouresi2.jpg 2. http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=93523484,7157468,12950620,29156828 3. http://nikosictedu.blogspot.com/2009/02/tech.html

•¥— š‘¦Ÿ¥¡Ÿ¥ (2009-02-12 20:30:00) ÀÁ±³¼±Ä¹º¬ À¿»»® ÉÁ±¯± · ¹´-± ñÂ... À¹ÃĵÍÉ ¿Ä¹ ¸± ®Ä±½ º±»Ì ½± ±º¿»¿Å¸®Ã¿Å½ º±¹ ¬»»± ÃÇ¿»µ¯± Ä¿ À±Á¬´µ¹³¼± ±ÅÄÌ.... JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-02-13 15:20:00) M ¡‘’Ÿ Ÿ›¥ ©¡‘™‘ Ÿ›‘ ‘¥¤‘.˜‘ œ‘˜‘™•Ÿ¥• ™Ÿ •¥§‘¡™£¤‘ š‘™ §©¡™£ ¤—• ¤‘›‘™ ©¡™‘ ¤Ÿ¥ ¦Ÿ¡¤™Ÿ¥ š‘˜• œ•¡‘.œ‘š‘¡™ ¤Ÿ ¡Ÿ“¡‘œœ‘ •‘ ‘•™ š‘›‘ š‘™ •‘ • •š¤‘˜•™. * Marlou * (2009-02-14 13:11:00) para poli kalo!! ±»»± ¿Ç¹ ±ÅÄ· Ä· ÃųºµºÁ¹¼µ½· ÀµÁ¹¿´¿ Ä·Â µ»»±´±Â!! DZDZ MARY (2009-02-14 18:18:00) •¼-½± ÀÁ±³¼±Ä¹º¬ Ì»± ±ÅĬ ¼µ ÃŽ±ÁÀ¬¶¿Å½. ”µ½ ³½ÉÁ¯¶É ±½ ¼À¿Á¿Í½ ½± ÀÁ±³¼±Ä¿À¿¹·¸¿Í½ ¬¼µÃ± ® ÃÄ¿ ±ÀÎĵÁ¿ ¼-»»¿½ ... š±»Ì ²Á¬´Å ½± -ǵĵ. :) :) :) *** Freedom (2009-02-16 21:38:00) ¿»Í ÉÁ±¯¿ º±¹ ÀÁ¿ÇÉÁ·¼-½¿... ±»»¬ ±ÅÄÌ Ä¿ ”— ´µÍĵÁ· º¿»»·Ä® ¼¿Å Ư»· µ¯½±¹ · œ±Á¯½±, ³¹±Ä¯ ¿ ÀÁÎÄ¿Â µ¯½±¹ Ä¿ »¬ÀÄ¿À” À¿»Í ¼µ ÀÁ¿²»·¼¬Ä¹Ãµ... MARY (2009-02-16 22:55:00) ˆÇµ¹Â ´¯º¹¿! Á¿²»·¼±Ä¯ÃÄ·º± º±¹ µ³Î Ìı½ Ä¿ ´¹¬²±Ã±. ”ÅÃÄÅÇΠı ·»µºÄÁ¿½¹º¬ µ¯½±¹ º¬Ä¹ ñ½ ¼±³½®Ä·Â ³¹± ı À±¹´¹¬. — º±Ä¬ÇÁ·Ã· ı ±À¿¼¿½Î½µ¹ º±¹ ÃųÇÁ̽É ²»¬Àĵ¹ Ä·½ ųµ¯± Ä¿ÅÂ. ‘ µº¼µÄ±»»µÅĿͼµ Ä·½ -»¾· Ä¿Å ±ÅÄ® ÎÃĵ ½± ³¯½µÄ±¹ · ´¹´±Ãº±»¯± ¼µ Ä· ²¿®¸µ¹± Ä¿Å —/¥. •½½¿µ¯Ä±¹ ÌĹ ´µ½ ±½Ä¹º±¸¯Ãıı¹ ¿ ÁÌ»¿Â Ä¿Å ´¬Ãº±»¿Å ¿ ¿À¿¯¿Â ¸± º±ÄµÅ¸Í½µ¹ ı À±¹´¹¬ ÎÃĵ ½± ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹¿Í½ ÃÉÃĬ Ä¿Å —/¥...

‘À̺Á¹µÂ º±¹ ...º±Ä±ÃºµÅ® DZÁıµÄ¿Í (2009-02-17 17:59) [EMBED] ¦Ä¹¬Ç½¿½Ä±Â -½± DZÁıµÄÌ ¸± ´¿º¹¼¬ÃµÄµ ¼µ³±»ÍĵÁ· DZÁ¬ ±ÀÌ ÌĹ ÃÄ¿ ÀµÄ±³¼¬ Ä¿Å. ŒÄ±½ µ¯¼±Ãı½ À±¹´¹¬ ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹¿Íñ¼µ º±»¬¼¹± À¿Å ²Á¯Ãº±¼µ º¿½Ä¬ ÃÄ¿ À¿Ä¬¼¹, µÆ·¼µÁ¯´µÂ, ú¿¹½¯,ºÌ»± º±¹ ÆÅùº¬ Ä· Ä-ǽ·. £Ä¿ video ´µ½ ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹¿Í½ ±ºÁ¹²Î ±ÅĬ ı Å»¹º¬ ±»»¬ ½¿¼¯¶É ÀÉ µ¯½±¹ ±ÁºµÄ¬ µÍº¿»¿ º±¹ ´¹±Ãºµ´±ÃĹºÌ. š±»® •À¹ÄÅǯ±! :)

15


an-upomoni (2009-02-18 14:26:00) š±À¿¹± ÃĹ³¼® ¸± ´¿º¹¼¬ÃÉ ½± ÆŬ¾É ½± ´¿Í¼µ Ĺ ¸± º±Ä±Æ-ÁÉ... JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-02-18 23:34:00) Ÿ›¥ ŸœŸ¡¦Ÿ ¤Ÿ ’™•¤•Ÿ .Ÿ §‘¡¤‘•¤Ÿ£ •™•‘™ £™“Ÿ¥¡‘ š‘™ œ•“‘›Ÿ¥£.

Ÿ›¥ ”™‘£š•”‘£¤šŸ£ “™‘ œ™š¡Ÿ¥£

œ¬¸·¼± “µÉ³Á±Æ¯±Â (2009-02-21 14:25)

[1] œ¹± Ư»· ¼¿Å À¿Å µ¯½±¹ ´±Ãº¬»± ÃÄ·½ ‘¼µÁ¹º® ¼¿Å -Ãĵ¹»µ -½± [2]´¹±´¹ºÄűºÌ ǬÁÄ· À¿Å ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹¿Í½ ÃÄ¿ ÃÇ¿»µ¯¿ Ä·Â ³¹± ½± ´¹´¬¾¿Å½ Ãı À±¹´¹¬ Ĺ ÇÎÁµÂ Ä·Â œ-÷ ‘½±Ä¿»®Â º±¹ Ä·Â ²ÌÁµ¹±Â ‘ÆÁ¹º®Â. Ÿ ǬÁÄ·Â -ǵ¹ 35 ”»µÅº-” ÇÎÁµÂ º±¹ ¼¹± »¯Ãı ¼µ 35 ¿½Ì¼±Ä±. ‘ÅÄÌ À¿Å ÀÁ-Àµ¹ ½± º¬½µ¹ ¿ ¼±¸·Ä®Â µ¯½±¹ ½± ¼µÄ±Æ-Áµ¹ Ä¿ ̽¿¼± Ä·Â º¬¸µ ÇÎÁ±Â ÃÄ¿ ÷¼µ¯¿ À¿Å ²Á¯ÃºµÄ±¹ · ÇÎÁ± ±ÅÄ® À¬½É ÃÄ¿ ǬÁÄ·. ‘½ Ä¿ º¬½µ¹ ÃÉÃĬ, Ä¿ ̽¿¼± Ä·Â ÇÎÁ±Â ¸± µ¼Æ±½¹Ãĵ¯ ÃÄ¿ ǬÁÄ·. ‘½ Ä¿ º¬½µ¹ »¬¸¿Â, ¸± ´µ¹ -½± ºÌºº¹½¿ §. ‘ƹµÁÎÃĵ 5 »µÀĬ ½± º¬½µÄµ Ä¿ º¿Å¯¶. Ìõ ÇÎÁµÂ ²Á®º±Äµ ¼µ Ä·½ ÀÁÎÄ· º±¹ ÇÉÁ¯Â Ä· ²¿®¸µ¹± Ä·Â Wikipedia; [3]http://citypress-gr.blogspot.com/2009/02/blog-post 20.html

1. http://4.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SZ_zGbHVD7I/AAAAAAAAAwc/w24NbnWfq48/s1600-h/quiz.jpg 2. http://www.rethinkingschools.org/just_fun/games/mapgame.html 3. http://citypress-gr.blogspot.com/2009/02/blog-post_20.html

(2009-02-27 22:40) [1]”™‘˜•œ‘¤™š— •¡“‘£™‘-••¡Ÿ [2]Publish at Scribd or [3]explore others: [4]Education [5]eBooks 1. http://www.scribd.com/doc/12879867/2. http://www.scribd.com/upload 3. http://www.scribd.com/browse 4. http://www.scribd.com/browse/eBooks/Education?style=text-decoration%3A+underline%3B 5. http://www.scribd.com/browse/eBooks/?style=text-decoration%3A+underline%3B

16


2.3

March

(2009-03-02 20:45)

[EMBED]

£ •¡œ‘¤‘ ¡‘”™š™Ÿ¥-‘›•ž™ ¤©¤‘ (2009-03-06 22:37)

[1] [2]http://evikaf2.blogspot.com/ ¤± ÃÀ-Á¼±Ä± Ä¿Å Á±´¹º¹¿Í ±»»¬ º±¹ ¬»»É½ ÆÅÄν ºÁ-¼¿½Ä±¹ ±ÀÌ -½± ¼¹ºÁÌ ÃÄÍ»¿ À¿Å ÃÄ·½ ¬ºÁ· Ä¿Å º±Ä±»®³µ¹ õ -½±½ ±ºÄ¹½ÉÄÌ ¸Íñ½¿ ñ½ ¿¼ÀÁ-»±. Œ»¿¹ ñ ¸± -ǵĵ À¬Áµ¹ Ãı Ç-Á¹± ñ Ä-Ä¿¹µÂ ÎÁ¹¼µÂ ı¾¹±½¸¯µÂ º±¹ ¸± Ĺ -ǵĵ ÆÅî¾µ¹. ˜± -ǵĵ ´µ¹ ÌĹ ı ÃÀ-Á¼±Ä± À±Á±ÃÍÁ¿½Ä±¹ ±ÀÌ Ä¿½ ±-Á± º±¹ ı¾¹´µÍ¿Å½ ñ½ ±»µ¾¯ÀÄÉı ˆÄù ı º±¹½¿ÍÁ³¹± ÆÅĬ ±À¿¼±ºÁͽ¿½Ä±¹ ±ÀÌ Ä¿ ¼·ÄÁ¹ºÌ ÆÅÄÌ º±¹ ´µ½ ±À¿Äµ»¿Í½ ±½Ä±³É½¹ÃÄ- ĿŠÌÿ½ ±Æ¿Á¬ Ä¿ ²¹¿Ä¹ºÌ Ä¿Å ÇÎÁ¿. ˆ½±Â ±ÀÌ Ä¿Å µÅÆŵ¯Â ¼·Ç±½¹Ã¼¿Í À¿Å µ¾ÅÀ·ÁµÄ¿Í½ Ä¿ ¼·Ç±½¹Ã¼Ì Ä·Â ´¹±ÃÀ¿Á¬Â Äɽ ÃÀµÁ¼¬Äɽ Äɽ ÆÅÄν. ŠÇ½· Ä·Â À±Á¿Åï±Â Ä¿Å ¿¹·Ä¿Í Äɽ ̻ɽ ˜µ¿Í. 1. http://1.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SbP4xUkatpI/AAAAAAAAA0E/F2rMhugIMpw/s1600-h/dandelion.jpg 2. http://evikaf2.blogspot.com/

17


(2009-03-08 19:25)

[1] 1.

http://3.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SbP_tOYlFbI/AAAAAAAAA0M/bbjge9qMixk/s1600-h/shutterstock_3395304_

525.jpg

(2009-03-12 09:50) [EMBED] [1]adopt your own virtual pet! 1. http://bunnyherolabs.com/adopt/

(2009-03-12 11:13) http://blogs.sch.gr/gymkavas/category/etwinning/

— ‘¡‘§•— (2009-03-22 18:45)

[1] — ±Á¬Ç½· ±½®ºµ¹ Ãı ‘Á¸ÁÌÀ¿´± º±¹ ´µ½ µ¯½±¹ -½Ä¿¼¿, º±¸Î ±½±À½-µ¹ ¼µ À½µÍ¼¿½µÂ. ˆÇµ¹ ¿ºÄÎ ÀÌ´¹± º±¹ Ä¿ Ãμ± Ä¿Å ÇÉÁ¯¶µÄ±¹ õ ºµÆ±»¿¸ÎÁ±º± º±¹ º¿¹»¹¬. 18


Ÿ¹ ±Á¬Ç½µÂ ±½®º¿Å½ ÃÄ·½ º»¬Ã· Äɽ ‘Á±Ç½¹´Î½ º±¹ ´µ½ -ǿŽ ÆĵÁ¬. »-º¿Å½ ¹ÃÄÌ, ÌÀ¿Å À±³¹´µÍ¿Å½ -½Ä¿¼±, ı ¿À¿¯± ±À¿Äµ»¿Í½ Ä·½ ºÍÁ¹± ÄÁ¿Æ® Ä¿ÅÂ. ›¯³± µ¯´· µ¯½±¹ µÀ¹º¯½´Å½± ³¹± Ä¿½ ¬½¸ÁÉÀ¿, ÌÀÉ · ıÁ±½Ä¿Í»± º±¹ · ¼±ÍÁ· Ç®Á±, Ä¿ ´·»·Ä®Á¹¿ Äɽ ¿À¿¯É½ ÀÁ¿º±»µ¯ À±Á¬»Å÷ Äɽ ½µÍÁɽ º±¹ ±ºÌ¼± º±¹ Ä¿ ¸¬½±Ä¿. [2]http://el.wikipedia.org/wiki/ %CE %91 %CF %81 %CE %AC %CF %87 %CE %BD %CE %B7

[3]

ž-ÁÉ ¼¹± ÅƬ½ÄÁ± À±¹½µ¼-½·! š¹ ±À Ä¿Å «±ÁDZ¯¿Å» ¾±º¿ÅÃÄ®! ”¯ÇÉ «±½Ä¯ ñ•Ä± ÇÄ-½¹»* ±½ÎÁ¹± ÅƱ¯½µ¹ Ä¿ À±½¯! ¤¿½ ±Á³±»µ¹Ì Ä·Â Ä¿½ º±ÁÆνµ¹, £„ÌÀ¿¹± ³É½¹¬ ÄÌÀ¿¹¿ º»±Á¯! š¹ -ǵ¹ Ä¿ ĬÀ¹ ķ ĵ»µ¹Îõ¹ ±ÀÌ Ä¿ ²Á¬´Å, É Ŀ ÀÁɯ!... - - ¼¿Å ºÅÁ¬ ¼¿Å À¿Å Ä·½ ²Á¯Ãºµ¹Â ¤-Ä¿¹± ¼µÄ±¾ÉÄ® º»É½¹¬, š±¹ ÀÉ ı¹Á¹¬¶µ¹Â Ä·½ ´±½Ä-»»± £µ ÃÇ-´¹± Ʊ½Ä±ÃĹº¬!; š±¼¹¬ ¼±ÃÄÌÁ¹Ãñ ´µ ²³±¯½µ¹ œÀÁ¿Â Ä· ´¹º® ÿŠ¼±ÃÄ¿Á¹¬ £µ ¶®»µÈµ À¿¹¿Â ´µ½ Ä¿ ¾-Áµ¹; º±¹ ķ ÿƯ±Â · ¸µ¬!... œ· ÃÀ¿Í´±ÃµÂ ³µÉ¼µÄÁ¯± š±¹ ÃÇ-´¹¿ Ä-»µ¹¿ ³Á±¼¼¹ºÌ; ¤·½ ¬È¿³® ÿŠÃż¼µÄÁ¯±, ²»-ÀÉ, ¸±Å¼¬¶É, º±¹ ±À¿ÁÎ!... ¤-Ä¿¹± ÃÄ¿½ ºÌü¿ Ì»¿ º¿ÅÁį½± Ư½± ´µ½ µ¯´± ¬»»· ¸±ÁÁÎ! Œ¼É ÃÄ¿ ÃÀ¯Ä¹ ¼¿Å Ì»± º¹ Ì»±! œ·½ Ä·½ ºÁµ¼¬Ãµ¹Â ³¹± Á¹½ÄÎ! ›-½µ, ÀÉ Ìı½ ı ´¹º¬ ÿŠÿŠ‘À ı ±Å³Ì ÎÁ± ½± ²³¿Å½, ±½ÎÁ¹± ¿»ÌÇÁÅ÷ º¿Å½¯Äñ ¤¿Å À»-ºµ¹Â ³¹± ½± º¿¹¼·¸¿Í½! ¤± „¾µÁµ º±¹ ¿ ‘Á¹ÃÄ¿Ä-»·Â ¤± µº±Ä¿½Ä¬´µÂ ÿŠÀ±¹´¹¬ ¿Å Ì»± ñ½ ÇÁÅî ¼±½¿Í»± 19


¤Å»¯³µ¹Â ¼-ñ Ãı ±Ã·¼¹¬!... Œ»¿¹ õ ¾-Á¿Å½ µ¯Ã±¹ · ±Á¬Ç½· œµ Ä¿½ ±½¬Á¹¿ ±Á³±»µ¹Ì ”¯ÇÉ ¼¹»¹¬ º±¹ ¼µ ¼µÁ¬º¹ ¿Ä- ´µ½ Ǭ½µ¹Â Ä¿½ º±¹ÁÌ! ‘. ‘¥“•¡™•Ÿ¥ .Ä.•. *µ¾±ÁÄ®¼±Ä± Ä¿Å ±Á³±»µ¹¿Í Ä·Â ¾Í»¹½·Â ÅƱ½Ä¹º®Â ¼·Ç±½®Â À¿Å ÍƱ¹½±½ ¬»»¿Äµ ¿¹ ÅƬ½ÄÁµÂ ı ÅƬü±Ä± º±¹ ı DZ»¹¬ 1.

http://1.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/ScYzDwGFPoI/AAAAAAAAA3o/PO14L4Gs-Uc/s1600-h/250px-Australian_orb_

weaver.jpg 2.

http://www.blogger.com/%C3%8E%C2%9E%C3%8E%C2%AD%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%89%20%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B9%C3%8E%

C2%B1%20%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2%86%C3%8E%C2%AC%C3%8E%C2%BD%C3%8F%C2%84%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B1%20%C3%8F%C2%80% C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%AD%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B7%21%20%C3%8E% C2%9A%C3%8E%C2%B9%20%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%80%C3%A2%C2%80%C2%99%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%C3%8F% C2%82%20%C3%82%C2%AB%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%87%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%C3% 8F%C2%82%C3%82%C2%BB%20%C3%8E%C2%BE%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%84% C3%8E%C2%AE%21%20%C3%8E%C2%94%C3%8E%C2%AF%C3%8F%C2%87%C3%8F%C2%89%C3%8F%C2%82%20%C3%82%C2%AB%C3%8E%C2%B1%C3% 8E%C2%BD%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AF%20%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%90%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B1%20%C3%8F%C2% 87%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AD%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B9%C3%82%C2%BB*%20%C3%8E%C2%A0%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8F% C2%8E%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B1%20%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2%86%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%BD%C3% 8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%20%C3%8F%C2%80%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%AF%21%20%20% C3%8E%C2%A4%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BD%20%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2% B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C2%8C%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%82%20%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BD% 20%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%86%C3%8F%C2%8E%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9,%20%C3%8E% C2%A3%C3%8E%C2%84%C3%8F%C2%8C%C3%8F%C2%80%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%B3%C3%8F%C2%89%C3% 8E%C2%BD%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%AC%20%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%84%C3%8F%C2%8C%C3%8F%C2%80%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B9% C3%8E%C2%BF%20%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%AF%21%20%C3%8E%C2%9A%C3%8E%C2%B9%20% C3%8E%C2%AD%C3%8F%C2%87%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AC%C3%8F% C2%80%C3%8E%C2%B9%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%82%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B5% C3%8E%C2%B9%C3%8F%C2%8E%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%20%20%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%80%C3%8F%C2%8C%20%C3% 8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%20%C3%8E%C2%B2%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%AC%C3%8E%C2%B4%C3%8F%C2%85,%20%C3%8F%C2%89%C3%8F%C2% 82%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%20%C3%8F%C2%80%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%89%C3%8E%C2%AF%21...%20%20-%C3%8E%C2%A0%C3% 8E%C2%AD%C3%8F%C2%82%20%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%20%C3%8E%C2%BA%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2% AC%20%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%20%C3%8F%C2%80%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7% C3%8E%C2%BD%20%C3%8E%C2%B2%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%AF%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C2% 82%20%C3%8E%C2%A4%C3%8E%C2%AD%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3% 8F%C2%84%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BE%C3%8F%C2%89%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AE%20%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%BB%C3%8F%C2%89% C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%AC,%20%C3%8E%C2%9A%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%20%C3%8F%C2%80%C3%8F%C2%89%C3%8F% C2%82%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%AC%C3%8E%C2%B6%C3%8E%C2%B5%C3% 8E%C2%B9%C3%8F%C2%82%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BD%20%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8F%C2% 84%C3%8E%C2%AD%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%A3%C3%8E%C2%B5%20%C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%87%C3% 8E%C2%AD%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B1%20%C3%8F%C2%86%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B1%

20


C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AC%21;%20%20%C3%8E%C2%9A%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BC%C3% 8E%C2%B9%C3%8E%C2%AC%20%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%84%C3%8F%C2%8C%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B9% C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B5%20%C3%8E%C2%B2%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B1%C3%8E% C2%AF%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%20%C3%8E%C2%9C%C3%8F%C2%80%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%82%20% C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7%20%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AE%20%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%BF%C3%8F% C2%85%20%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%AC%20% C3%8E%C2%A3%C3%8E%C2%B5%20%C3%8E%C2%B6%C3%8E%C2%AE%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%88%C3%8E%C2%B5%20%C3%8F% C2%80%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%82%20%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BD%20%C3%8F%C2%84% C3%8E%C2%BF%20%C3%8E%C2%BE%C3%8E%C2%AD%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9;%20%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B1%C3%8E% C2%B9%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%82%20%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%86%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%B1% C3%8F%C2%82%20%C3%8E%C2%B7%20%C3%8E%C2%B8%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%AC%21...%20%20%C3%8E%C2%9C%C3%8E%C2%B7%20%C3% 8F%C2%83%C3%8F%C2%80%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%8D%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%82%20% C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%89%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%84%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%B1% 20%C3%8E%C2%9A%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%20%C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%87%C3%8E%C2%AD%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B9%C3%8E% C2%BF%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AD%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BF%20%C3%8E%C2%B3%C3%8F%C2%81% C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8F%C2%8C;%20%C3%8E%C2%A4%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2% BD%20%C3%8E%C2%AC%C3%8F%C2%88%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%AE%20%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%20% C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%85%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%84%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%B1, %20%C3%8E%C2%B2%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%AD%C3%8F%C2%80%C3%8F%C2%89,%20%C3%8E%C2%B8%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%85%C3% 8E%C2%BC%C3%8E%C2%AC%C3%8E%C2%B6%C3%8F%C2%89,%20%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%20%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2% 80%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%8E%21...%20%20%C3%8E%C2%A4%C3%8E%C2%AD%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2% B9%C3%8E%C2%B1%20%C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BD%20%C3%8E%C2%BA%C3%8F%C2%8C%C3%8F%C2%83%C3% 8E%C2%BC%C3%8E%C2%BF%20%C3%8F%C2%8C%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%BF%20%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2% 81%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B1%20%C3%8F%C2%86%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B1%20%C3% 8E%C2%B4%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BD%20%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%AC%C3%8E%C2% BB%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B7%20%C3%8E%C2%B8%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%8E%21%20%C3%8E%C2%8C% C3%8E%C2%BC%C3%8F%C2%89%C3%8F%C2%82%20%C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%20%C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%80%C3%8E% C2%AF%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B9%20%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%20%C3%8F%C2%8C%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B1% 20%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B9%20%C3%8F%C2%8C%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B1%21%20%C3%8E%C2%9C%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BD% 20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BD%20%C3%8E%C2%BA%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%AC%C3%8F% C2%83%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C2%82%20%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B1%20%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B9% C3%8E%C2%BD%C3%8F%C2%84%C3%8F%C2%8E%21%20%20%C3%8E%C2%9B%C3%8E%C2%AD%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B5,%20%C3%8F%C2%80% C3%8F%C2%89%C3%8F%C2%82%20%C3%8F%C2%8C%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B1%20%C3% 8E%C2%B4%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AC%20%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%20%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2% BF%C3%8F%C2%85%20%C3%8E%C2%91%C3%8F%C2%80%C3%A2%C2%80%C2%99%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%B1%C3%8F% C2%85%C3%8E%C2%B3%C3%8F%C2%8C%20%C3%8F%C2%8E%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2% B2%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%C3%8E%C2%BD,%20%C3%8E%C2%A0%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8F%C2%8E%C3%8F% C2%81%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BB%C3%8F%C2%8C%C3%8F%C2%87%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%85%C3% 8F%C2%83%C3%8E%C2%B7%20%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%AF%C3%8F%C2%84%C3%8F%C2%83% C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%A4%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2%82%20%C3%8F%C2%80%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%AD%C3%8E% C2%BA%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C2%82%20%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B1% 20%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%B8%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%8D%C3%8E%C2% BD%21%20%20%C3%8E%C2%A4%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%84%C3%8E%C2%BE%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B5%20%C3%8E% C2%BA%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%20%C3%8E%C2%BF%20%C3%8E%C2%91%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%84% C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AD%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%82%20%C3%8E%C2%A4%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E% C2%B5%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BD%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AC%C3%8E%C2%B4%C3%8E% C2%B5%C3%8F%C2%82%20%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%20%C3%8F%C2%80%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B4% C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%AC%20%C3%8E%C2%A0%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%20%C3%8F%C2%8C%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B1%20%C3% 8F%C2%83%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%20%C3%8F%C2%87%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%AE%20%C3%8E%C2% BC%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%8D%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%A4%C3%8F%C2%85%C3%8E%

21


C2%BB%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C2%82%20%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%AD%C3%8F%C2%83%C3% 8E%C2%B1%20%C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2% B9%C3%8E%C2%AC%21...%20%20%C3%8E%C2%8C%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B9%20%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%B5%20%C3% 8E%C2%BE%C3%8E%C2%AD%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%C3%8E%C2%BD%20%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%AF%C3%8F%C2%83% C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%20%C3%8E%C2%B7%20%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%AC%C3%8F%C2%87%C3%8E%C2%BD%C3%8E% C2%B7%20%C3%8E%C2%9C%C3%8E%C2%B5%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BD%20%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2% AC%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BF%20%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BB%C3%8E% C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C2%8C%20%C3%8E%C2%94%C3%8E%C2%AF%C3%8F%C2%87%C3%8F%C2%89%C3%8F%C2%82%20%C3%8E%C2%BC% C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%AC%20%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%20%C3%8E%C2%BC%C3%8E% C2%B5%20%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%AC%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B9%20%C3%8E%C2%A0%C3%8E%C2%BF% C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AD%20%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BD%20%C3%8F%C2%87%C3%8E%C2%AC%C3%8E%C2%BD%C3%8E% C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C2%82%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BD%20%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9% C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%8C%21%20%C3%8E%C2%91.%20%C3%8E%C2%91%C3%8E%C2%A5%C3%8E%C2%93%C3%8E%C2%95%C3%8E%C2%A1%C3% 8E%C2%99%C3%8E%C2%9D%C3%8E%C2%9F%C3%8E%C2%A5%20%09%09%09%C3%8E%C2%A0.%C3%8F%C2%84.%C3%8E%C2%9D.%20*%C3%8E%C2% B5%C3%8E%C2%BE%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AE%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2% B1%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%20%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BB%C3% 8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%8D%20%20%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%82%20%C3%8E%C2%BE%C3% 8F%C2%8D%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%82%20%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2%86%C3%8E%C2%B1% C3%8E%C2%BD%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82%20%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2% 87%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82%20%20%20%C3%8F%C2%80%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%85%20%C3%8F%C2% 8D%C3%8F%C2%86%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%20%C3%8E%C2%AC%C3%8E%C2%BB%C3%8E% C2%BB%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B5%20%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B9%20%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2%86%C3%8E%C2%AC% C3%8E%C2%BD%C3%8F%C2%84%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%82%20%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B1%20%C3%8F%C2%85%C3% 8F%C2%86%C3%8E%C2%AC%C3%8F%C2%83%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B1% C3%8E%C2%B9%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B1%20%C3%8F%C2%87%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%AC 3. http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/ScZrh_6-G6I/AAAAAAAAA3w/5i4NNdAvJZg/s1600-h/101844-297583.jpg

Faye Retinioti aka Inkynebula (2009-07-28 14:34:11) to ar8ro exei ananew8ei an se endiaferei, giati eixe la8h. http://el.wikipedia.org/wiki/ %CE %91 %CF %81 %CE %AC %CF %87 %CE %BD %CE %B7

22


— ’±Ã¯»¹Ãñ Ì»¿Å Ä¿Å ºÌü¿Å (2009-03-25 17:05)

[1] ”§±¯Áµ · šµÇ±Á¹Äɼ-½·” 1. http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/Sck40Wd9ccI/AAAAAAAAA34/BdheHhYwgbk/s1600-h/Cd_evagelismos.jpg

JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-03-25 15:12:00) š‘›—œ•¡‘ š‘™ §¡Ÿ•™‘ Ÿ››‘. MARY (2009-03-25 20:53:00) §Á̽¹± ¿»»¬ õ Ì»¿ÅÂ!

Á¬Ã¹½µÂ Ãż²¿Å»- ³¹± Ä¿ ³±»¬¶¹¿ À»±½®Ä· (2009-03-28 12:08) Ÿ¦•™›Ÿ¥œ• •‘ £•’Ÿœ‘£¤• š‘™ •‘ ¡Ÿ£¤‘¤•¥Ÿ¥œ• ¤Ÿ ˜•Ÿ¥)“™‘ •‘ œ‘£ ¡Ÿ£¤‘¤•¥•™ š‘™ ‘¥¤Ÿ

•¡™’‘››Ÿ• (”—œ™Ÿ¥¡“™‘

[1] ”-º± ±ÀÌ Ä¿Å 50 ÄÁÌÀ¿Å ³¹± ½± ÃÎõ¹Â Ä¿½ À»±½®Ä·: œ· ¾µÇ½¬Äµ ½± ò®ÃµÄµ Ìñ ÆÎı ´µ½ ñ ÇÁµ¹¬¶¿½Ä±¹. ¦ÅÄ-Èĵ -½± ´-½ÄÁ¿. ‘½±ºÅº»ÎÃĵ Ĺ µÆ·¼µÁ¯´µÂ º±¹ ı ÀµÁ¹¿´¹º¬. ’¬»Äµ ·»¹±ºÌ ¸µÁ¼¿Ã¯Æɽ±. — À¿´·»±Ã¯± ²¿·¸¬µ¹ ÃÄ· ´¹±Ä®Á·Ã· º±»®Â ÆÅùº®Â º±Ä¬Ãı÷ ,Ãż²¬»µ¹ ÃÄ· ¼µ¯É÷ Ä·Â ±Ä¼¿ÃƱ¹Á¹º®Â ÁÍÀ±½Ã·Â º±¹ µÀ¹²Á±´Í½µ¹ Ä¿ ”Ʊ¹½Ì¼µ½¿ Ä¿Å ¸µÁ¼¿º·À¯¿Å”. œ·½ ±Æ®½µÄµ Ä·½ Ä·»µÌÁ±Ã· . Ä¿½ ÅÀ¿»¿³¹ÃÄ® ñ ® ¬»»µÂ ·»µºÄÁ¹º- ÃÅúµÅ- õ º±Ä¬Ãı÷ ±½±¼¿½®Â. 23


˜± µºÀ»±³µ¯Äµ , µ¬½ ¼¬¸µÄµ ÀÌ÷ µ½-Á³µ¹± º±Ä±½±»Î½¿Å½ õ ±ÅÄ® Ä· º±Ä¬Ãı÷. §Á·Ã¹¼¿À¿¹µ¯Ãĵ ¼¹± À¬½¹½· Äì½Ä± ±½Ä¯ ³¹± À»±ÃĹº®. Á¿Ä¹¼µ¯Ãĵ Ä¿ ½Ä¿Å ±ÀÌ Ä¿ ¼À¬½¹¿ ÃÄ· ¼À±½¹-Á±. §Á·Ã¹¼¿À¿¹µ¯Ãĵ µÀ±½±Æ¿ÁĹ¶Ì¼µ½µÂ ¼À±Ä±Á¯µÂ. •¬½ Ãǵ´¹¬¶µÄµ -½± º±¹½¿ÍÁ³¹¿ ÃÀ¯Ä¹ ÃżÀµÁ¹»¬²µÄµ Ãı º±Ä±ÃºµÅ±ÃĹº¬ ÃÇ-´¹± ÃÅÃÄ®¼±Ä± µ¾¿¹º¿½Ì¼·Ã·Â µ½-Á³µ¹±Â. º±¹ ±½ ¸-»µÄµ ½± ¼¬¸µÄµ º±¹ Ä¿Å 50 ÄÁÌÀ¿Å ´µ¯Äµ [2]µ´Î

[3]

1. http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 2. http://www.in2life.gr/everyday/modernlife/articles/147018/article.aspx#bellow 3. http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=12

2.4

April

(2009-04-04 19:38)

[EMBED]

µÄ±»¿Í´± ¼µ ´¹¬Æ±½± ÆĵÁ¬ (2009-04-07 21:41)

[1] œ¹± ÀµÄ±»¿Í´± ¼µ ´¹±Æ±½® ÆĵÁ¬;¥À¬Áǵ¹ -½± µ¯´¿Â À¿Å À±Á¿Åù¬¶µ¹ ±ÅÄÌ Ä¿ DZÁ±ºÄ·Á¹ÃĹºÌ.’»µÀ¿ÜNÄ·½ ±À¯ÃĵÅÄ· º±¹ ¼±³µÅĹº® ÀµÄ±»¿Å´± À¿Å ²Á·ºµ º±¹ ¼µ»µÄ±µ¹ 24


· µÀ¹ÃÄ®¼·[2] H ´¹±Æ¬½µ¹± Ãı ¶Î± µ¯½±¹ º¬Ä¹ À¿Å ´µ½ µ¯½±¹ ±ºÌ¼· º±Ä±½¿·Ä¿ ±ÀÌ Ä·½ µÀ¹ÃÄ®¼·.— À±½-¼¿ÁÆ· ±ÅÄ· ÀµÄ±»¿Í´± ´¹±¸-ĵ¹ ±ÅÄ®½ Ä· ´Å½±ÄÌķı.•½± ¼µ³¬»¿ À¿Ã¿ÃÄÌ Äɽ ÆĵÁɽ µ¯½±¹ Ãǵ´Ì½ À»®ÁÉ ´¹±Æ±½µ¯Â.Greta oto ¼À¿Áµ¯ ½± ±º¿Í³µÄ±¹ ñ½ Ä¿ ̽¿¼± ¼¹±Â ÃıÁ, ±»»¬ µ¯½±¹ ÃÄ·½ ÀÁ±³¼±Ä¹ºÌķı · µÀ¹ÃÄ·¼¿½¹º® ¿½¿¼±Ã¯± ³¹± -½± ±ÀÌ Ä± À¹¿ ¿¼¿ÁƱ - º±¹

µ»¬Ç¹Ãı ³½ÉÃÄÌ - µ¯´· ÀµÄ±»¿Í´±Â ÃÄ¿½ À»±½®Ä·.[3] [4]http://paratolmo.blogspot.com/2009/03/blog-post.html 1. http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/Sduen5RBEBI/AAAAAAAAA_s/Pnb9VPt31vU/s1600-h/untitled.jpg 2. http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/Sduen0_RANI/AAAAAAAAA_k/OkmWel9HQ9s/s1600-h/k.jpg 3. http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/Sduen4_JOJI/AAAAAAAAA_c/ZQWEzSUPkf8/s1600-h/d.jpg 4. http://paratolmo.blogspot.com/2009/03/blog-post.html

* Marlou * (2009-04-08 02:16:00) yperoxh!!! El Corazon (2009-04-08 13:28:00) ‘À¹ÃĵÅı ¿¼¿ÁÆ·.. š±»·¼-Á± MARY :)

25


JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-04-10 21:48:00) ”•• —ž•¡‘ š‘• Ÿ¤™ ¥ ‘¡§•™ ¤•¤Ÿ™‘.š‘¤‘ ›—š¤™š—.š‘›Ÿ ’¡‘”¥ š‘™ š‘›Ÿ £/šŸ. MARY (2009-04-10 21:57:00) š±»·ÃÀ-Á± õ Ì»¿ÅÂ! º±¹ º±»- ³¹¿ÁÄ-Â! Rick (2009-10-08 14:48:15) check this website www.mathebook.net

“¹±Ä¯ ²¬Æ¿½Ä±¹ ºÌºº¹½± ı ±Å³¬ Ä·Â ‘½¬Ãı÷Â: (2009-04-11 15:39)

[1] [2]Easter Graphic Comments ...— À±Á¬´¿Ã· »-µ¹ ÀÉÂ: ”ŒÄ±½ µ¯À±½ ÀÉ ±½±ÃÄ®¸·ºµ ¿ §Á¹ÃÄÌÂ, º±½µ¯Â ´µ½ Ä¿ À¯Ãĵŵ. œ¹± ³Å½±¯º±, À¿Å ºÁ±Ä¿Íõ ÃÄ¿ º±»¬¸¹ Ä·Â ±Å³¬, Æν±¾µ: ”œÀ¿Áµ¯ ±ÀÌ ¬ÃÀÁ± ½± ³¯½¿Å½ ºÌºº¹½±;” š±¹, É Ä¿Å ¸±Í¼±Ä¿Â -³¹½±½!”... [3]http://www.paidika.gr/index.php?option=com content &task=view &PHPSESSID=1a20a796681958fa70442d4875ef2ce7

&id=1034

&Itemid=385

1. http://www.zwani.com/graphics/easter/ 2. http://www.zwani.com/graphics/easter/ 3.

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1034&Itemid=385&PHPSESSID=

1a20a796681958fa70442d4875ef2ce7

MARY (2009-04-11 15:53:00) š±»® ¼¿Å Ư»· œ±Á³±Á¯Ä±! ”µ½ õ ÀÁÌ»±²±. ‰¸µ»± ½„±»»¬¾É Ä·½ ±½¬Áķ÷ º±¹ ³¹ ±ÅÄÌ -ò·Ã± Ä· ÀÁ¿·³¿Í¼µ½· ¼±¶¯ ¼µ Ä¿ ÃÇÌ»¹¿ ÿÅ. •¯´± Ĺ µÅÇ- ÿŠº±¹ õ µÅDZÁ¹ÃÄÎ À¿»Í!*** JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-04-14 13:42:00) KA›— œŸ¥ ¦™›— •¡‘£‘ “™‘ •‘ £Ÿ¥ •¥§—˜© š‘›— ‘•‘£¤‘£— š‘™ •‘ •™£‘™

26

‘•¤‘ š‘›‘.


§Á̽¹±

¿»»¬ (2009-04-19 00:01)

[1] š±¼À¬½µÂ ±½±ÃĬù¼µÂ ÇÄÅÀ¿Í½ ±»±Á³¹½¬, º±¹ ¼µÃ„ÃÄ¿ Á¿´¿Æ-³³¹Ã¼± Ä·Â ÇÁÅñų®Â Ä„‘ÀÁ¯»· º¬À¿¹¿ ±Ç¿»Ì³·¼± ³»ÅºÌ º¹ ±½¬»±ÆÁ¿ ÀµÁ½¬. ·´¬ · ÈÅÇ® ¼¿Å ñ½ À¿Å»¯ Ãı ÄÁ-¼¿½Ä¬ ¼¿Å ǵ¯»·, º¹ -½± ȱ»¼Ì À±ÃDZ»¹½Ì DZÁ¿Í¼µ½· ±Áǹ½¬. “. ’µÁ¯Ä·Â.

[2] ”§¡™£¤Ÿ£ ‘••£¤—” 1. http://1.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/Se8Invt1BVI/AAAAAAAABB4/4ehCV8MKSdE/s1600-h/chora_lg.jpg 2. http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SeotAZN0YII/AAAAAAAABBo/1LruR-OauZU/s1600-h/09-04-06_150241_41.jpg

œ±Á³±Á¯Ä± (2009-04-20 08:49:00) ‘»·¸Î ‘½-ÃÄ· ¿ šÍÁ¹¿Â!!! Œ,Ĺ µÀ¹¸Å¼µ¯Â º±»® ¼¿Å õ ƹ»Î*** maria (2009-04-20 23:36:00) §¡Ÿ•™‘ Ÿ››‘ ,‘›—˜©£ Ÿ š¥¡™Ÿ£. •‘ •™œ‘£¤• “•¡Ÿ™ š‘™ ¤Ÿ¥ §¡Ÿ•Ÿ¥ .

27


“¹¬½½·Â ±ÀÀ¬Â (2009-04-22 14:24:00) §¡Ÿ•™‘ Ÿ››‘ §¡™£¤Ÿ£ ‘••£¤— MARY (2009-04-22 14:43:00) §Á̽¹± ¿»»¬ õ Ì»¿ÅÂ! œµ ųµ¯±! * Marlou * (2009-04-23 15:12:00) §¡™£¤Ÿ£ ‘••£¤—!!! disa (2010-02-02 08:50:11) [1]AV,[2]!¼,[3]aGM» ,[4]êͼ ,[5] ‰,[6]®¨ÖÇ, [7] ºJ)¤,[8] ºÜ-9],] º‡x,[10] º¼ @,[11] º-²Ù,[ 12] Iż G@,[13]rÅ+k,[14]Å ª,[15]ÅrÖÇ,[16]úcÅr², [17]rÅqG,[18]rÅ,[19] ºqÎ,[20]080–- J)¤,[21]aG,[ 22]A+,[23]h+,[24]—„rJ -¬[25] ×rY(,[26]AVs*,[27] SEX,[28]†î - ,[29]85ccM»qG,[30]c¹F,[31]utJ)¤,[32 ]FFJ)¤,[33]J)¤,[34]År œ¬[35]aio,[36] º,[37]®¨ º,[38]Z ,[39] ºœ-18[40], º,[41] º²,[42]aio¤Ë ,Å(,[43]År‡x,[44]rÅ ª,[45]rÅ-²Ù,[46]År,[47]AG [48] źrœ¬[49] ºqG,[50] º G,[51] º‡à,[52] º ª ,[53] º+k,[54]– J)¤,[55]' ,[56]aG,[57]AVs*,[58 ]J)¤,[59]År 1. http://e131fy59.blogspotplay.com/ 2. http://kgnp99wa.blogspotplay.com/ 3. http://5kzgareg.blogspotplay.com/ 4. http://y1m31x9.blogspotplay.com/ 5. http://bkkjn.blogspotplay.com/ 6. http://ra1zfjg.blogspotplay.com/ 7. http://a4p0y62s8.blogspotplay.com/ 8. http://f9z9vy5zp.blogspotplay.com/ 9. http://5upf7421m.blogspotplay.com/ 10. http://ttdrvy5.blogspotplay.com/ 11. http://3xr1hpd9u.blogspotplay.com/ 12. http://p8p169.blogspotplay.com/ 13. http://2rp7ving.blogspotplay.com/ 14. http://s3nne9n.blogspotplay.com/ 15. http://mi3q8j.blogspotplay.com/ 16. http://ug4ik.blogspotplay.com/ 17. http://5bqifa1ug.blogspotplay.com/ 18. http://ig4wm20.blogspotplay.com/ 19. http://crb1wue.blogspotplay.com/ 20. http://ub1u8ea3.blogspotplay.com/ 21. http://ics0a6dva.blogspotplay.com/ 22. http://wtjv98a4x.blogspotplay.com/ 23. http://8d4bnvx52.blogspotplay.com/ 24. http://8a5ph5ik.blogspotplay.com/ 25. http://tciivbgt.blogspotplay.com/ 26. http://7xv46q.blogspotplay.com/ 27. http://dszx7g9n.blogspotplay.com/ 28. http://2pwsyw.blogspotplay.com/ 29. http://bt5h7jhjd.blogspotplay.com/

28


30. http://udnx282t.blogspotplay.com/ 31. http://7bpxtmr.blogspotplay.com/ 32. http://qtc38x.blogspotplay.com/ 33. http://bh8ae7.blogspotplay.com/ 34. http://gm16y.blogspotplay.com/ 35. http://zuavvprk0.blogspotplay.com/ 36. http://sp6uf4.blogspotplay.com/ 37. http://rc6wkit.blogspotplay.com/ 38. http://0ie3ctrn1.blogspotplay.com/ 39. http://6drxss.blogspotplay.com/ 40. http://8ufu5pj84.blogspotplay.com/ 41. http://9mbbkk.blogspotplay.com/ 42. http://b8rtgxb.blogspotplay.com/ 43. http://pd1ya3.blogspotplay.com/ 44. http://gdiiyux0.blogspotplay.com/ 45. http://n2kd98ejk.blogspotplay.com/ 46. http://igsapzmyf.blogspotplay.com/ 47. http://cqhdxie.blogspotplay.com/ 48. http://54aidng8.blogspotplay.com/ 49. http://ufmccra.blogspotplay.com/ 50. http://ep83z13d2.blogspotplay.com/ 51. http://t53g80iz.blogspotplay.com/ 52. http://43rj3hnwr.blogspotplay.com/ 53. http://das18tqxt.blogspotplay.com/ 54. http://7axsfy.blogspotplay.com/ 55. http://hx73cqjsm.blogspotplay.com/ 56. http://gy6ubw7i.pothappy.idv.tw/ 57. http://dhtdx1h.pothappy.idv.tw/ 58. http://xgi3zfupa.pothappy.idv.tw/ 59. http://x2f2w.pothappy.idv.tw/

”¹±´Á±ÃĹºÌ À¯½±º±Â (2009-04-25 20:53) [EMBED] [1]http://to-blogaki-mas.blogspot.com/ Ÿ ´¹±´Á±ÃĹºÌ À¯½±º±Â µ¯½±¹ ¼¯± ¿¸Ì½· À¿Å »µ¹Ä¿ÅÁ³µ¯ ¼µ Ä·½ ±Æ® ÃŽ´-µÄ±¹ õ —/¥ ÃÄ· ¸ÍÁ± USB ® º±¹ ¼µ bluetooth º±¹ ÀÁ¿²¿»-± (projector). ˆÇµ¹ Ä· ´Å½±ÄÌķı ½± ÀÁ¿²¬»µ¹ Ì,Ĺ -ǵ¹ ±À¿¸·ºµÅ¼-½¿ ÃÄ¿ ú»·ÁÌ Ä¿Å ´¯Ãº¿ ¿ ÅÀ¿»¿³¹ÃĮ º±¹ ÃŽ¿´µÍµÄ±¹ ¼µ Ä¿ ´¹ºÌ Ä¿Å µºÀ±¹´µÅĹºÌ »¿³¹Ã¼¹ºÌ. ¤¿ »¿³¹Ã¼¹ºÌ Ä¿Å µ¯½±¹ ¼¯± ¸µ¼±Ä¹º® ÃÅ»»¿³® ¼µ µ¹ºÌ½µÂ, ¼¹ºÁ¬ ²¯½Äµ¿ õ ¼¿ÁÆ® flash, ´Á±ÃÄ·Á¹ÌķĵÂ, ³Á¬¼¼±Ä±, ±Á¹¸¼¿¯ ¼µ µºÆν·Ã· ® Ìǹ, ǬÁĵ º±¹ ¬»»¿ Å»¹ºÌ Ä¿ ¿À¿¯¿ ¼À¿Áµ¯ ½± µ¼À»¿Åį¶µÄ±¹ ±ÀÌ Ä¿ ´¹±´¯ºÄÅ¿, ³¹± ¸-¼±Ä± µÀ¹ÃÄ®¼·Â º±¹ ĵǽ¿»¿³¯±Â, ³»ÎÃñÂ, ¼±¸·¼±Ä¹ºÎ½, ¹ÃÄ¿Á¯±Â, Ä-ǽ·Â º.¬. ¤¿ ¹´¹±¯ÄµÁ¿ DZÁ±ºÄ·Á¹ÃĹºÌ Ä¿Å µ¯½±¹ ÌĹ »µ¹Ä¿ÅÁ³µ¯ ¼µ Ä·½ ±Æ®, ´·»±´® ¼À¿Á¿Í½ ½± ³Á¬Æ¿Å½ ® ½± Ãǵ´¹¬¶¿Å½ ¿¹ ¼±¸·Ä- ¼µ Ä¿ ´¬ºÄÅ»¿, ® ¼µ ı µ¹´¹º¬ Àµ½¬º¹± Ä-ÃõÁ± õ ±Á¹¸¼Ì À¿Å -ǿŽ Ä· ´Å½±ÄÌķı ½± ³Á¬Æ¿Å½ ¼µ ´¹±Æ¿ÁµÄ¹ºÌ ÇÁμ±. •À¯Ã·Â ÃŽ¿´µÍµÄ±¹ ±ÀÌ -½± µ¹´¹ºÌ µ¾¬ÁÄ·¼± (Ãƿų³±Á¬º¹) À¿Å ¼À¿Áµ¯ ½± º¬½µ¹ ´¹±³Á±Æ® ´µ´¿¼-½É½ ±ÀÌ Ä·½ µÀ¹Æ¬½µ¹± Ä¿Å À¯½±º±. ˆÇµ¹ ¼¯± ÃÅ»»¿³® ±ÀÌ µÁ³±»µ¯± Ãǵ´¹±Ã¼¿Í, ¼¿ÁÆ¿À¿¯·Ã·Â º±¹ µÀµ¾µÁ³±Ã¯±Â ÄÌÿ ºµ¹¼-½¿Å Ìÿ º±¹ µ¹ºÌ½É½. ˆÄ¿¹¼± ÃÇ®¼±Ä± ÌÀÉ ÄÁ¯³É½±, ºÍº»¿¹, ĵÄÁ¬³É½± ¼À¿Á¿Í½ ½± «ÄÁ±²·ÇĿͽ» ÃÄ·½ µÀ¹Æ¬½µ¹± µÁ³±Ã¯±Â Ä¿Å À¯½±º± º±¹ ÃÄ· ÃŽ-ǵ¹± ½± µÀµ¾µÁ³±ÃĿͽ... 29


[2]http://www.nextschool.gr/portal/index.php?option=com content &view=article &id=7:ipboard &catid=1:latest-news &Itemid=50 1. http://to-blogaki-mas.blogspot.com/ 2.

http://www.nextschool.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=7:ipboard&catid=1:

latest-news&Itemid=50

Free Arcadia Team (2009-04-28 10:47:00) ••¤¥ ©£™‘šŸ ¤Ÿ BLOG £‘£ š‘™ £‘£ ‘¡‘šŸ›Ÿ¥˜Ÿ¥œ•. ˜•›Ÿ¥œ-Ÿœ©£ ¤—• ’Ÿ—˜•™‘ £‘£, ‘• ’¡•™ š‘ Ÿ™Ÿ£, ©£ œ Ÿ¡Ÿ¥œ• •‘ ’‘–Ÿ¥œ•, £¤Ÿ ¤•›Ÿ£ š‘˜• ‘¡˜¡Ÿ¥, •‘ ’“‘™•Ÿ¥• ‘¥¤Ÿœ‘¤‘, ‘››‘ £§•¤™š‘ ”—œŸ¦™›— ‘¡˜¡‘, ”™§©£ ’‘˜œŸ›Ÿ“™•£... •™”Ÿ Ÿ™œ-Î œ‘£ £¤Ÿ EMAIL ¤Ÿ¥ ™£¤Ÿ›Ÿ“™Ÿ¥ œ‘£: http://arcadia-web-services.blogspot.com ‘• š‘••¤• š‘œ™‘ ‘•‘¡¤—£— £§•¤™š—... •¥§‘¡™£¤Ÿ¥œœ-•š ¤©• ¡Ÿ¤•¡©• š‘™ •œ•™£ •™œ‘£¤• £¤—• ”™‘˜•£— Ÿ›©•. http://arcadia-web-services.blogspot.com FREE ARCADIA TEAM MARY (2009-04-30 16:47:00) •ÅDZÁ¹ÃÄÎ ³¹± ı º±»¬ ñ »Ì³¹±... ”µ½ ³½ÉÁ¯¶É ±ÅÄÌ Ä¿ ¿À¿¯¿ ÁÉĬĵ. ˜± ®¸µ»± ̼É ½± Ä¿ -²»µÀ± ÀÉ µ¯½±¹. œÀ¿Áµ¯Äµ ½± ±½±Æ-ÁµÄµ Ä¿ blog ÃÄ¿ ¿À¿¯¿ Ä¿ µ¯´±Äµ;

2.5

May

“¹±Ä¯ Ìı½ · ³½Î÷ ³¯½µÄ±¹ À±¹Ç½¯´¹... (2009-05-01 13:38) ...º±½µ¯Â ´µ½ ¸-»µ¹ ½± »µ¯Àµ¹ ±ÀÌ Ä·½ Ĭ¾·... [EMBED] œµ Ä·½ ıÇÍķı À¿Å ÄÁ-ǿŽ ¿¹ µ¾µ»¯¾µ¹Â ÃÄ·½ ±¾¹¿À¿¯·Ã· ķ ĵǽ¿»¿³¯±Â, · ÍÀ±Á¾· º¿¼À¹¿ÍĵÁ Ãı ÃÇ¿»µ¯± ´µ½ ¸µÉÁµ¯Ä±¹ À¹± ÀÁÉÄ¿À¿Á¹±º®. ¤¿ µÀ̼µ½¿ ºÍ¼± ÅÈ·»®Â ĵǽ¿»¿³¯±Â ÃĹ ÃÇ¿»¹º- Ĭ¾µ¹Â ¸± ±Æ¿Á¬ ı ¸Á±½¯±, À¿Å ¸± ¼µÄ±ÄÁ±À¿Í½ õ «-¾ÅÀ½±» º±¹ ¸± ¸Å¼¯¶¿Å½ µÀ¹ÃÄ·¼¿½¹º® Ʊ½Ä±Ã¯±. — ÀÁÎÄ· ±»·¸¹½¬ ´¹±´Á±ÃĹº® º±¹ ´¹±´¹ºÄÅɼ-½· Ĭ¾· ÃÄ¿½ ºÌü¿ ´·¼¹¿ÅÁ³®¸·ºµ ±ÀÌ µÁµÅ½·Ä- ĿŠ²ÁµÄ±½¹º¿Í À±½µÀ¹ÃÄ·¼¯¿Å Durham. £Ä¿½ ÀÅÁ®½± Ä·Â ²Á¯ÃºµÄ±¹ ¼¹± ½-± ³µ½¹¬ ´¹±´Á±ÃĹºÎ½ ¸Á±½¯É½ (interactive), ı ¿À¿¯± ¼¿¹¬¶¿Å½ º±¹ »µ¹Ä¿ÅÁ³¿Í½ É ¼¹± ¼µ³±»ÍĵÁ· µº´¿Ç® Ä¿Å iPhone Ä·Â Apple. — Ì»· »Í÷ Ä·Â ¿»¿º»®ÁÉ÷ Äɽ ½-ɽ ĵǽ¿»¿³¹Î½ À»·Á¿Æ¿Á¹º®Â º±¹ Ä·»µÀ¹º¿¹½É½¹Î½ ÃÄ·½ Ĭ¾· ¿½¿¼¬¶µÄ±¹ SynergyNet, ³¹± ½± Ä¿½¯¶µ¹ Ä· ÃŽ-Á³¹± º±¹ ÃŽµÁ³±Ã¯± À¿Å ±½±ÀÄÍÃõı¹ ¼µÄ±¾Í ¼±¸·Äν º±¹ º±¸·³·Äν, ¼±¸·Äν ¼µÄ±¾Í Ä¿ÅÂ, º±¸Î º±¹ ¼µ Ä¿½ -¾É ºÌü¿ (¼-ÃÉ Ä¿Å Š½ÄµÁ½µÄ). §Á·Ã¹¼¿À¿¹Î½Ä±Â ½-¿ µ¹´¹º¬ Ãǵ´¹±Ã¼-½¿ »¿³¹Ã¼¹ºÌ º±¹ ¿ÀĹº¬ ÃÅÃÄ®¼±Ä± À¿Å ¼À¿Á¿Í½ ½± ´¿Å½ Ä¿ ÅÀ-ÁŸÁ¿ ÆÉÂ, ı «-¾ÅÀ½±» ¸Á±½¯± ±½±³½ÉÁ¯¶¿Å½ À¿»»±À»¬ ±³³¯³¼±Ä± Äɽ ¼±¸·Äν ÃÄ·½ µ½Ãɼ±Äɼ-½· ¿¸Ì½·-µÀ¹Æ¬½µ¹¬ Ä¿ÅÂ. ¤± ¸Á±½¯± µÀ¹À»-¿½ µ¯½±¹ ´¹±ÃŽ´µ¼-½± ¼µÄ±¾Í Ä¿ÅÂ, º±¸Î º±¹ ¼µ -½± ºµ½ÄÁ¹ºÌ ”-¾ÅÀ½¿” À¯½±º±, ÀÁ¿ÃÆ-Á¿½Ä±Â -Äù ½-µÂ ´Å½±ÄÌķĵ ³¹± µºÀ±¯´µÅ÷, ´·¼¹¿ÅÁ³¹ºÌķı º±¹ ÃŽµÁ³±Ã¯±. ‘ÁºµÄ¿¯ ¼±¸·Ä- ¼À¿Á¿Í½ ½± ÃŽµÁ³¬¶¿½Ä±¹ À¬½É ÃÄ¿ ¯´¹¿ ¸Á±½¯¿, º±¸Î ±ÅÄÌ µÀ¹ÄÁ-Àµ¹ Ä·½ À¿»»±À»® µÀ±Æ®-µ½Ä¿»® ±ÀÌ À¿»»¿Í 30


ÇÁ®ÃĵÂ, µ¯Äµ ¼µ Ä· ÇÁ®Ã· ĿŠǵÁ¹¿Í µ¯Äµ ¼¹±Â ·»µºÄÁ¿½¹º®Â À-½±Â. •À¹À»-¿½, Ä¿ «-¾ÅÀ½¿» ¸µÉÁµ¯Ä±¹ ÌĹ ¸± µ½¸±ÁÁͽµ¹ Ä· Ãż¼µÄ¿Ç® ÃÄ· ÃÇ¿»¹º® µÁ³±Ã¯± Äɽ À¹¿ À±¸·Ä¹ºÎ½, ±´Á±½Î½ ® ÀÁ¿²»·¼±Ä¹ºÎ½ ¼±¸·Äν. ¤¿ ÌÁ±¼± Ä·Â µÁµÅ½·Ä¹º®Â ¿¼¬´±Â µ¯½±¹ õ ´-º± ÇÁ̽¹± º¬¸µ ¸Á±½¯¿ Ãı ²ÁµÄ±½¹º¬ ÃÇ¿»µ¯± ½± µ¯½±¹ «-¾ÅÀ½¿». ‘Æ¿Í Ä¿ »¿³¹Ã¼¹ºÌ ´¿º¹¼±Ãĵ¯ õ ÃÀ¿Å´±ÃÄ- ̻ɽ Äɽ ·»¹º¹Î½ (±ÀÌ ´·¼¿Ä¹ºÌ ¼-ÇÁ¹ À±½µÀ¹ÃÄ®¼¹¿) Ä·½ µÀ̼µ½· ĵÄÁ±µÄ¯±, ¸± µ¯½±¹ ´ÉÁµ¬½ ´¹±¸-ù¼¿ Ãı ÃÇ¿»µ¯± É ÀÁ¿Ê̽ µ»µÍ¸µÁ·Â ÀÁÌò±Ã·Â ÃÄ¿½ À·³±¯¿ ºÎ´¹º¬ Ä¿Å (open source code). [1]http://new.e-go.gr/tech/article.asp?catid=6421 &subid=2 &pubid=1356581 1. http://new.e-go.gr/tech/article.asp?catid=6421&subid=2&pubid=1356581

JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-05-01 23:07:00) •¡‘£‘ “™‘ •‘ £Ÿ¥ •¥§—˜© š‘›Ÿ œ—•‘. Ÿ›¥ ŸœŸ¡¦Ÿ ¤Ÿ š•™œ••Ÿ £Ÿ¥. MARY (2009-05-03 18:49:00) £„µÅDZÁ¹ÃÄÎ! š±»Ì ¼®½± º±¹ õ Ã-½±! ...µ¯½±¹ ´¹±Ãºµ´±ÃĹºÌ º±¹ ´µ½ º¿ÅÁ¬¶µÃ±¹ ½± ¼±¸±¯½µ¹Â À±¯¶¿½Ä±Â À±Á¬ ´¹±²¬¶¿½Ä±Â ÇÉÁ¯Â ½± ±À¿º»µ¯µÄ±¹ Ä¿ ´µÍĵÁ¿...

É ¼±¸±¯½¿Å½ À¿»»±À»±Ã¹±Ã¼Ì ¿¹ š¹½-¶¿¹! (2009-05-06 11:55) [1] [EMBED] •ºÀ»·ºÄ¹ºÌ! ‘»»¬ Ìǹ º±¹ ½± ¾µÇ¬Ã¿Å½ ı À±¹´¹¬ ¼±Â Ä· ÀÁ¿À±¯´µ¹±... ”µ¯Äµ º±¹ ¬»»¿ -½± ¼±¸·¼±Ä¹ºÌ ºÌ»À¿: [EMBED] 1.

http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SbQGtsJt78I/AAAAAAAAA0U/jqLPMSLtR4Q/s1600-h/shutterstock_3395304_

525.jpg

JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-05-06 17:22:00) š‘›‘ •™•‘™ ¦Ÿ’•¡Ÿ. ©£ ¤Ÿ š‘•Ÿ¥• •¤£™ œ• ¤™£ “¡‘œœ•£.”•• ¤Ÿ •™§‘ ž‘•‘”•™.•™•‘™ ”¥•‘¤Ÿ•!! * Marlou * (2009-05-07 11:56:00) ‘ ™£¤•¥¤Ÿ!!! šŸ™¤‘ •‘ ”•™£!!!

š¹½¿Í¼µ½± ÃÇ-´¹±-ÆÅùº® (2009-05-09 11:14) [EMBED] [1] 1. http://www.sync.gr/claim/vxmVTaWP3mow

31


— ³¹¿ÁÄ® Ä·Â ¼·Ä-Á±Â (2009-05-10 00:01)

[1] [2] [3] Ÿ¹ À¹¿ À±»¹- ³¹¿ÁÄ- ¾µº¯½·Ã±½ ÃÄ·½ ‘ÁDZ¯± •»»¬´±, ÌÀ¿Å º¬¸µ †½¿¹¾· ¿¹ ˆ»»·½µÂ Ĺ¼¿Íñ½ Ä·½ ˜µ¬ ¡-±, Ä·½ ¼·Ä-Á± Äɽ ˜µÎ½. ‘¹Î½µÂ ±Á³ÌĵÁ±, Ä¿ 1600 ¼.§. ÀµÁ¯À¿Å ¬Áǹõ ½± ³¹¿ÁĬ¶µÄ±¹ ÃÄ·½ ‘³³»¯±, 40 ·¼-ÁµÂ ÀÁ¹½ Ä¿ ¬ÃDZ ÀµÁ¯À¿Å, · šÅÁ¹±º® Ä·Â œ·Ä-Á±Â . — ¼-Á± ±ÅÄ® ®Ä±½ ±Á³¯± ±ºÌ¼± º±¹ ³¹± Ä¿Å ÅÀ·Á-ĵ Ãı À»¿Íù± ÃÀ¯Ä¹± À¿Å -Ƶų±½ ³¹± ½± ³¹¿ÁĬÿŽ Ä· ¼-Á± ¼µ Ä· ¼·Ä-Á± Ä¿ÅÂ. œµ Ä¿½ º±¹ÁÌ º±¹ ¼µ Ä·½ µ¾¬À»É÷ Ä¿Å §Á¹Ãű½¹Ã¼¿Í , · ³¹¿ÁÄ® µ¾µ»¯Ç¸·ºµ õ ³¹¿ÁÄ® ³¹± Ä·½ ¼·Ä-Á± •ºº»·Ã¯± . ¤¿ 1872 · ¼-Á± Ä·Â ¼·Ä-Á±Â ÀÁ¿Ä¬¸·ºµ ½± ³¹¿ÁĬ¶µÄ±¹ ñ½ ¼-Á± ±Æ¹µÁɼ-½· ÃÄ·½ •¹Á®½·. ¤¿ 1911 · †½½± ¤¶¬Á²¹Â ±ÀÌ Ä·½ ¦¹»±´-»Æµ¹± Äɽ — ‘ ¼µÄ¬ ±ÀÌ À¿»»- ÀÁ¿ÃÀ¬¸µ¹µÂ º±¹ µÀ±Æ- ¼µ À¿»¹Ä¹º¿Í µÀ¹Çµ¹Á·¼±Ä¯µÂ º±¹ Ä·½ µºº»·Ã¯±, º±Ä¬ÆµÁµ ½± ³¯½µ¹ · ·¼-Á± Ä·Â ¼·Ä-Á±Â •¸½¹º® ±Á³¯± º±¹ ½± ³¹¿ÁĬ¶µÄ±¹ Ä·½ ´µÍĵÁ· šÅÁ¹±º® Ä¿Å œ±•¿Å. — †½½± ¼µÄ¬ Ä¿½ ¸¬½±Ä¿ Ä·Â ¼·Ä-Á±Â Ä·Â -½¹Éõ ÌĹ ÀÁ-Àµ¹ ı À±¹´¹¬ ½± µºÄ¹¼¿Í½ Ĺ ¼·Ä-ÁµÂ Ä¿Å º±¹ ½± Ä¿Å ´µ¯Ç½¿Å½ Ä·½ ±³¬À· Ä¿Å Ìÿ µ¯½±¹ ±ºÌ¼± ¶É½Ä±½-Â! — ±³¬À· ³¹± Ä· ¼·Ä-Á± Ä·Â, Ä·Â -´Éõ Ä· ´Í½±¼· ½± ¶·Ä®Ãµ¹ ÄÌÿ ´Å½±¼¹º¬ Ä·½ ¸-ÃÀ¹Ã· Ä·Â ·¼-Á±Â À¿Å ³¹¿ÁĬ¶µÄ±¹ õ Ì»± ı ¼®º· º±¹ À»¬Ä· Ä·Â ³·Â î¼µÁ±.

[4] œ±¼¬, -½±Â ®Ç¿Â ³½ÎÁ¹¼¿Â õ Ì»µÂ Ĺ ÆÅ»- ķ ³·Â > 1. http://4.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/ScTyJ3yS6BI/AAAAAAAAA3I/Z0HQZ4Ew8f4/s1600-h/images2.jpg 2.

http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SbQGtsJt78I/AAAAAAAAA0U/jqLPMSLtR4Q/s1600-h/shutterstock_3395304_

525.jpg 3.

http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SbQGtsJt78I/AAAAAAAAA0U/jqLPMSLtR4Q/s1600-h/shutterstock_3395304_

525.jpg 4.

http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SbQGtsJt78I/AAAAAAAAA0U/jqLPMSLtR4Q/s1600-h/shutterstock_3395304_

525.jpg

32


¦Í÷ - œ±¸·¼±Ä¹º¬ (2009-05-15 19:33)

[1] Á¹½ ±ÀÌ 2.500 ÇÁ̽¹± ÀµÁ¯À¿Å, º¬ÄÉ ±ÀÌ Ä·½ ú¹¬ Äɽ ´-½ÄÁɽ »¯³¿ -¾É ±ÀÌ ¼¹± ±ÁDZ¯± µ»»·½¹º® ÀÌ»· -½±Â ˆ»»·½±Â ¼±¸·¼±Ä¹ºÌ ÀÁ¿ÃÀ±¸µ¯ ½± ´µ¯¾µ¹ ÃÄ¿Å ¼±¸·Ä- ĿŠÀΠ½± º±Ä±ÃºµÅ¬¶¿Å½ -½± º±½¿½¹ºÌ µ¾¬³É½¿ (´·». -½± µ¾¬³É½¿ ¼µ ¯ÃµÂ À»µÅÁ- º±¹ ¯ÃµÂ ³É½¯µÂ). ›¯³¿ ÀÁ¹½ ¿»¿º»·ÁÎõ¹ Ä· ¼-¸¿´¿, -½±Â ±ÀÌ Ä¿Å ¼±¸·Ä- ĿÅ, ¶·Ä¬ Ä¿ »Ì³¿ º±¹ Ä¿Å ±ÀµÅ¸Í½µ¹ Ä·½ µ¾®Â µÁÎķ÷ : ”œ± ´¬Ãº±»µ, ¼À¿Áµ¯Â ½± ¼±Â Àµ¹Â À¿Å ¸± ¼±Â ÇÁ·Ã¹¼µÍõ¹ Ä¿ÍÄ· · ³½Î÷ À¿Å ¼±Â ÀÁ¿ÃÆ-Áµ¹Â ; ” ¤-Ä¿¹¿Å µ¯´¿Å µÁÉĮõ¹Â ÃÄ·½ ‘ÁDZ¯± •»»¬´± ®Ä±½ À¿»Í ÃÀ¬½¹µÂ º±¹ ¯ÃÉ ¸± ¼À¿Á¿Íñ½ ½± DZÁ±ºÄ·Á¹ÃĿͽ ²-²·»µÂ ³¹±Ä¯ µºµ¯½· Ä·½ µÀ¿Ç® ı ¼±¸·¼±Ä¹º¬ ®Ä±½ ±½±ÀÌÃÀ±ÃÄ¿ º¿¼¼¬Ä¹ ķ ƹ»¿Ã¿Æ¯±Â º±¹ Ä¿ ĵ»µÅı¯¿ ÀÁ¬³¼± À¿Å ¶·Ä¿Íñ½ õ ¼¹± ƹ»¿Ã¿Æ¹º® ÃŶ®Ä·Ã· ®Ä±½ ½± ²Á¿Å½ º¬À¿¹± ÀÁ±ºÄ¹º® µÆ±Á¼¿³® Äɽ ÃżÀµÁ±Ã¼¬Äɽ. ©ÃÄÌÿ ¿ ¼±¸·¼±Ä¹ºÌ ´µ½ -´µ¹¾µ ½± µºÀ»®Ãõı¹, ¿Íĵ ÆÅùº¬ ¼¬»Éõ Ä¿ ¼±¸·Ä® Ä¿Å. Ÿ´®³·Ãµ Ä¿Å ½µ±Á¿Í Ò -½± º¿½Ä¹½Ì ¼µ»¯Ãù º±¹ Ä¿Å -´µ¹¾µ Ä¿ ÃÇ®¼± Ä·Â ºµÁ®¸Á±Â õ ¼¹± ±ÀÌ Ä¹Â ºÅÈ-»µÂ Ìı½ ¿¹ ¼±¸·Ä- À±Á±Ä®Á·Ã±½ Ä¿ µ¾¬³É½¿ ÃÇ®¼± Ä·Â ¿ ¼±¸·¼±Ä¹ºÌ ĿÅ µ¯Àµ ÀÉ ¿¹ ¼-»¹Ãõ ³½ÉÁ¯¶¿Å½ ½± º±Ä±ÃºµÅ¬Ã¿Å½ º±½¿½¹º¬ µ¾¬³É½¿ º±¹ · ¯´¹± Ä¿Å · ¶É® µ¾±ÁĬı¹ ±ÀÌ Ä¿ÍÄ· Ä·½ ¹º±½Ìķı º±¹ ¬Á± ±½ ¿¹ ¼-»¹Ãõ ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹¿Í½ Ä¿ÍÄ¿ Ä¿ ÃÇ®¼±, ÄÌĵ º¬À¿¹± ÇÁ®Ã· ¸± -ǵ¹ º±¹ ³¹’ ±ÅÄ¿ÍÂ. £Ä· ÷¼µÁ¹½® µÀ¿Ç® ¿ ´¬Ãº±»¿Â Äɽ ¼±¸·¼±Ä¹ºÎ½, ÉÃÄÌÿ, ÀÁ-Àµ¹ ½± ÀµÁ¹¼-½µ¹ ¼¹± Ä-Ä¿¹¿Å µ¯´¿Å µÁÎķ÷. –¿Í¼µ Ã’ -½± ºÌü¿ ÀÁ±ºÄ¹ºÎ½ µÆ±Á¼¿³Î½ º±¹ ¿¹ ½-¿¹ ¼±¸±¯½¿Å½ ® Ä¿Å»¬Ç¹ÃÄ¿½ ¸-»¿Å½ ½± ¼¬¸¿Å½ µºµ¯½µÂ Ĺ ³½Îõ¹Â À¿Å ¼À¿Á¿Í½ ½± ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹¿Í½. ‘ÅÄÌ Ã·¼±¯½µ¹ ÌĹ º¬¸µ Ĺ ǵ¹Á¿À¹±ÃÄÌ ±À¿ºÄ¬ ±¾¯± ¼-ñ Ä¿Å º±¹ Ìǹ º¬Ä¹ Ä¿ ±Æ·Á·¼-½¿. — º±Ä¬Á± Ä¿Å ±Æ·Á·¼-½¿Å ÃŽ¿´µÍµ¹ ı ¼±¸·¼±Ä¹º¬. ©ÃÄÌÿ ı ÀÁ¬³¼±Ä± ´µ½ µ¯½±¹ -Äù. ¤± ¼±¸·¼±Ä¹º¬ ²Á¯Ãº¿½Ä±¹ À±½Ä¿Í ³ÍÁÉ ¼±Â, ¼Ì½¿ À¿Å ÇÁµ¹¬¶µÄ±¹ º¬À¿¹± ÀÁ¿ÃÀ¬¸µ¹± ½± ı ±½±º±»Íȿżµ... [2]http://209.85.129.132/search?q=cache:pphj6g6h3 MJ:bozatzidis.vasilis.googlepages.com/-1.doc+ %CE %B3 %CE %B9 %CE %B1 %CF %84 %CE %AF+ %CE %BC %CE %B1 %CE %B8 %CE %B1 %CE %AF %CE %BD %CE %BF %CF %85 %CE %BC %CE %B5+ %CE %BC %CE %B1 %CE %B8 %CE %B7 %CE %BC %CE %B1 %CF %84 %CE %B9 %CE %BA %CE %AC &cd=2 &hl=el &ct=clnk &gl=gr 1. http://4.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/Sg2bZh8yn1I/AAAAAAAABCg/srwtuYoAgJk/s1600-h/bee.jpg 2.

http://209.85.129.132/search?q=cache:pphj6g6h3_MJ:bozatzidis.vasilis.googlepages.com/-1.doc+%CE%B3%CE%B9%

CE%B1%CF%84%CE%AF+%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5+%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE% BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr

33


omikron (2009-09-04 03:20:05) Œ¼¿ÁÆ¿ Ä¿ À±Á¬´µ¹³¼± À¿Å À±Á±¸-ĵ¹Â. ±ÁµÀ¹ÀÄ̽ÄÉÂ, Ä¿ º±½¿½¹ºÌ µ¾¬³É½¿ µ¯½±¹ µºµ¯½¿ Ä¿ À¿»Í³É½¿ ÃÄ¿ µÀ¯Àµ´¿ À¿Å ¿ »Ì³¿Â Ä·Â ÀµÁ¹¼-ÄÁ¿Å É ÀÁ¿Â Ä¿ µ¼²±´Ì½ Ä¿Å µ¯½±¹ ¿ ¼¹ºÁÌĵÁ¿Â õ ÃÇ-÷ ¼µ ¬»»± º±½¿½¹º¬ À¿»Í³É½±. ‘ÅÄÌ Ä¿ º±¸¹ÃĬ É Ŀ ²-»Ä¹ÃÄ¿ µÀ¯Àµ´¿ ÃÇ®¼± ³¹± Ä·½ À»±ºÌÃÄÁÉ÷ ¼¹±Â µÀ¹Æ¬½µ¹±Â, ® ±½ ÀÁ¿Ä¹¼¬Â ³¹± Ä·½ º±Ä±ÃºµÅ® ® º¬»ÅÈ· ¼¹±Â ºµÁ͸Á±Â. Œ¼É ´µ½ ÀÁ-Àµ¹ ½± ¾µÇ½±¼µ ¿Ä¹ ¿¹ ¼-»¹Ãõ ´µ½ Ä¿ ³½ÉÁ¯¶¿Å½ ±ÅÄÌ. ŒÀÉ ¿Ä±½ ÀµÄ¬¾É -½± ¼À±»¬º¹ ÀÁ¿Â Ä¿ ¼-Á¿Â ÿÅ, ¿ µ³º-Ʊ»Ì ÿŠ´µ½ ¸± »Íõ¹ º¬À¿¹± ´¹±Æ¿Á¹º® µ¾¯ÃÉ÷ º¯½·Ã·Â ³¹± ½± Ä¿ À¹¬Ãµ¹. — ¦Í÷ ´µ ´¿Å»µÍµ¹ ¼µ ı ¼±¸·¼±Ä¹º¬... ÌÀÉ ĿŻ±Ç¹ÃÄ¿½ ı ¼µÄ±Çµ¹Á¹¶Ì¼±Ãĵ µ¼µ¯Â. ±ÁÌ»± ±ÅĬ ÅÀ¬Áǵ¹ º¬Ä¹ Ä¿ ³±Á³±»¹ÃĹº¬ µ»ºÅÃĹºÌ ÃÄ¿Å ¼·Ç±½¹Ã¼¿Í ķ ¦Í÷ º±¹ ÃÄ· ¼±¸·¼±Ä¹º® ú-È·. º±¹ ÃÄ¿ ÷¼µ¯¿ Ä¿¼®Â ±ÅĮ ķ -»¾·Â ÃŽ±½Ä¬Â Ä·½ ¿¼¿Áƹ¬, Ì»· Ä·½ ¿¼¿Áƹ¬ Ä¿Å ºÌü¿Å, º±¹ ÃŽµ¹´·Ä¿À¿¹µ¯Â ÌĹ ¼À¿Áµ¯ ½± ÇÉÁ-õ¹ ÃÄ· ´¿¼® ¼¯±Â ¼Ì½¿ ºµÁ͸Á±Â. ¤± ¼±¸·¼±Ä¹º¬ µ¯½±¹ -½±Â ÄÁÌÀ¿Â ¬Ãº·Ã·Â Ä¿Å ½¿Å.º±¹ Ìÿ ±Æ¿Ã¿¹Î½µÃ±¹ õ ±ÅĬ ÄÌÿ ÀµÁ¹ÃÃÌĵÁ¿ ±½Ä¹»±¼²¬½µÃ±¹ Ä· ¼±³¹º® ÃŽ¿Ç® Ä¿Å ºÌü¿Å. º±¹ ³¹± ½± Ä¿ ±½±º±»Íȵ¹Â ±ÅÄÌ ”ÇÁµ¹¬¶µÄ±¹ ÀÁ¿ÃÀ¬¸µ¹±”...· ¿¼¿Áƹ¬ ÌÀ¿Å º¹ ±½ Ä·½ ±½±¶·Ä®Ãµ¹Â À¬½Ä± -ǵ¹ º¬À¿¹¿ ºÌÃÄ¿Â...

(2009-05-21 21:59)

(2009-05-21 22:07)

O ȵÍÄ·Â ²¿ÃºÌ (2009-05-23 19:01)

[1] ˆ½±Â ¼¹ºÁÌ ²¿ÃºÌÂ, À¿Å -²¿Ãºµ Ä¿ º¿À¬´¹ Ä¿Å -¾É ±ÀÌ Ä¿ §ÉÁ¹ ³¹± ½± ´¹±Ãºµ´¬Ãµ¹, ¬Áǹõ ¼¹± ¼-Á± ½± Æɽ¬¶µ¹ ´Å½±Ä¬: Ÿ »Íº¿Â! Ÿ »Íº¿Â! Ÿ¹ ÇÉÁ¹º¿¯, Ìı½ Ä¿½ ¬º¿Åñ½, ½¿¼¯¶¿½Ä±Â ÌĹ -Áǵı¹ ¿ »Íº¿Â, -ÄÁµ¾±½ ½± Ä¿½ ²¿·¸®Ã¿Å½ º±¹ ÄÌĵ µ¯´±½ ÀÉ ĿÅ º¿Á̹´µÅµ. Ÿ ¼¹ºÁÌ ²¿ÃºÌ ¾±½¬º±½µ Ä¿ ¯´¹¿ º¹ ¬»»µÂ Æ¿Á-Â, ÎÃÀ¿Å ¿¹ ÇÉÁ¹º¿¯ Ãı¼¬Ä·Ã±½ ½± Ä¿Å ´¯½¿Å½ ÷¼±Ã¯±. œ¹± ¼-Á±, ̼ÉÂ, ®Á¸µ ÃÄ’ ±»®¸µ¹± ¿ »Íº¿Â º±¹, Ìı½ Ä¿ À±¹´¯ ¬Áǹõ ½± Æɽ¬¶µ¹ ¼µ Ì»· Ä¿Å Ä· ´Í½±¼·: Ÿ »Íº¿Â! Ÿ »Íº¿Â! , º±½µ¯Â ´µ½ À±Á¿Åù¬ÃÄ·ºµ ½± Ä¿ ²¿·¸®Ãµ¹. ˆÄù ¿ »Íº¿Â Ä¿Å -Ʊ³µ Ì»± ĿŠı ±Á½¹¬. Ÿ ¼Í¸¿Â ¸-»µ¹ ½± ¼±Â Àµ¹ ÌĹ, ÌÀ¿¹¿Â »-µ¹ È-¼±Ä±, ´µ½ Ä¿½ À¹Ãĵ͵¹ º±½µ¯Â ¿Íĵ º±¹ Ìı½ »-µ¹ ±»®¸µ¹±. [2]http://dim-stanou.chal.sch.gr/ta %20zwa %20sta %20paramuthia.htm 1. http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/ShgeXUwO2hI/AAAAAAAABEw/-Mf-x7Ru24o/s1600-h/Aisopos10_m.gif 2. http://dim-stanou.chal.sch.gr/ta%20zwa%20sta%20paramuthia.htm

34


•™šŸ•™š—

¡‘“œ‘¤™šŸ¤—¤‘ (2009-05-23 19:31)

[EMBED] JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-05-23 21:49:13) Ÿ›¥ œŸ¥ ‘¡•£• ¤Ÿ ’™•¤•Ÿ.”•• ¤Ÿ •™§‘ ž‘•‘”•™.¦Ÿ’•¡‘.š‘›Ÿ £/šŸ ¦™›— œŸ¥. * Marlou * (2009-05-24 14:07:21) ‘ ™£¤•¥¤Ÿ ¤Ÿ Ÿ£‘ ¡‘“œ‘¤‘ š‘•Ÿ¥œ• œ• ¤—• ¤•§•Ÿ›Ÿ“™‘

2.6

June

¿½Ä¹±º¬ ‘½-º´¿Ä± (2009-06-05 14:53) -•ÃµÄµ º±»Ì½ º»¯¼± ÿ ÇÉÁ¯¿½ -ÿŽ; - ¿»»¬ º±»Ì½! ‘À- ñ À-½Äµ ÇÁ̽±¹ µÀ-¸±½µ½ -½±Â ¼¿½¬Ç± ¿ ³¹±ÄÁ̽. - š±¹ ± ÿ ½Ä¿ µÀ-¸±½µ½; -‘ ÷½ Àµ¯½±½, ½¿¼¯¶É... (-ˆÇµÄµ º±»Ì º»¯¼± ÃÄ¿ ÇÉÁ¹Ì ñÂ; - ¿»Í º±»Ì! œ-ñ Ãı À-½Äµ ÇÁ̽¹± À-¸±½µ -½±Â ¼¿½¬Ç±, ¿ ³¹±ÄÁÌÂ. -š±¹ ±ÀÌ Ä¹ À-¸±½µ; -‘ÀÌ Ä·½ Àµ¯½± ½¿¼¯¶É...)

[1] — ¼¬½± Ĺ “¹ÉÁ¯º±: -“¹ÉÁ¯º±, À¿Å»ÌÀ¿ ¼’, ¼’ µÆĬ ±Ä±¾¯±Â ¿Ã®¼µÁ¿½ ³¹±Ä¯ º¹ ÀÁ-À ½± ºÁ¿Í³É õ,³¹±Ä¯ µ½ · µ¿ÁÄ® Ã’. -•¾-Á± Ä¿, ¼¬½±, ³¹± ıÄÌ º¹ Æ¿³¿Í¼µ! ( — ¼¬½± Ä¿Å “¹ÉÁ¯º±: -“¹ÉÁ¯º±, À¿Å»¬º¹ ¼¿Å, ¼·½ º¬½µ¹Â ±Ä±¾¯µÂ î¼µÁ±, ³¹±Ä¯ ´µ½ ÀÁ-Àµ¹ ½± õ ÇÄÅÀ®ÃÉ, ³¹±Ä¯ µ¯½±¹ · ³¹¿ÁÄ® 35


ÿÅ. -¤¿ ®¾µÁ± ¼¬½± ³¹ ±ÅÄÌ ´µ½ Æ¿²¬¼±¹!). .Ä.•. 1. http://4.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SikG3hyuwrI/AAAAAAAABFg/bTljKrIOUuo/s1600-h/DSCN0047.JPG

¿»Å¼®Ç±½¿ (2009-06-17 16:11) [EMBED] [1]http://blogs.sch.gr/tgiakoum/archives/4052 1. http://blogs.sch.gr/tgiakoum/archives/4052

JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-06-25 17:59:57) ”•• ¤Ÿ •™§‘ ž‘•‘”•™ ¤Ÿ ’™•¤•Ÿ. Ÿ›¥ ŸœŸ¡¦Ÿ š‘™ Ÿ•¤©£ •™£‘™ š‘›‘ ¦™›— œŸ¥.

2.7

Ÿ›¥œ—§‘•Ÿ “™‘ ¤‘

‘™”™‘.•‘

July

œÍÁ¼·¾ º±¹ º¬½¸±Á¿Â (2009-07-03 10:16)

[1] œ¹± ¼-Á± º±»¿º±¹Á¹¬Ä¹º· -½± ¼ÅÁ¼®³º¹ ÃÄÁ¹Æ¿³ÍÁ¹¶µ Ãı ÇÉÁ¬Æ¹± º±¹ ¼¬¶µÅµ ÃÀµ¹Á¹¬, ÃĬÁ¹ º±¹ ºÁ¹¸¬Á¹ ³¹± ½± ı -ǵ¹ ±À̸µ¼± ³¹± ÄÁ¿Æ® Ä¿Å Ä¿ ǵ¹¼Î½±. ˆ½± ̼É ú±¸¬Á¹ À¿Å Ä¿ µ¯´µ ½± ¼¿Ç¸µ¯ -Äù ´¿º¯¼±Ãµ -ºÀ»·¾· À¿Å ±ÅÄÌ ²±Ã±½¯¶µÄ±¹ õ µÀ¿Ç® À¿Å ı ¬»»± ¶Î± À±Á±Ä¿Í½ Ä¿Å ºÌÀ¿Å º±¹ ±½±À±Í¿½Ä±¹. ¤¿ ¼ÅÁ¼®³º¹ ÄÌĵ ´µ½ -²³±»µ ¼¹»¹¬. ŽÃĵÁ± ̼É Ìı½ -À¹±Ãµ ǵ¹¼Î½±Â º±¹ · ²Á¿Ç® ´¹-»Åõ Ä·½ º¿ÀÁ¹¬ ¼µ Ä·½ ¿À¿¯± ÄÁ-Ƶı¹ Ä¿ ú±¸¬Á¹, º±¹ ±ÅÄÌ »¹¼±Ã¼-½¿ º±¹ -Ç¿½Ä±Â ±½¬³º· ±ÀÌ ÄÁ¿Æ® ®Á¸µ ÀÁ¿Â Ä¿ ¼ÅÁ¼®³º¹ º±¹ Ä¿Å ¶·Ä¿Íõ, ±ÅÄÌ Ä¿Å µ¯Àµ. ”• ú±¸±Á¬º¹ ¼¿Å ±½ µº¿À¯±¶µÂ ÄÌĵ À¿Å µ³Î º¿À¯±¶± º±¹ ¼µ º¿ÁÌÊ´µÅµÂ ÄÎÁ± ´µ ¸± ǵ ±½¬³º· ±ÀÌ ÄÁ¿Æ®.” “¹±Ä¯ ÌÀ¿¹¿Â ´µ½ ÀÁ¿½¿µ¯ º¬À¿Äµ ¸± ²Áµ¸µ¯ ±ÀÁ¿µÄ¿¯¼±ÃÄ¿Â º±¹ ¸± ´ÅÃÄÅǯõ¹. ‘ÀÌ Ä¿Å ¼Í¸¿Å ĿŠ‘¹ÃÎÀ¿Å 1. http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/Sk2wbe3BoFI/AAAAAAAABGY/Lwh9C8aJQdI/s1600-h/AntsGrasshopper.jpg

36


Ÿ Ÿ¡šŸ£ (2009-07-22 14:28)

[1] Ÿ¡šŸ• ¡Ÿ ¤—£ šŸ£œ—¤Ÿ¡Ÿ£ ¤—£ £§Ÿ›—£& Ÿœ•¥Ÿœ•• š‘™ ™£¤—• š‘˜ŸœŸ›Ÿ“Ÿ¥œ•• ¤—• ”• ‘ Ÿ ¤Ÿ¥ ™•¡Ÿ¥ •¡™’Ÿ›Ÿ¥ ¤Ÿ¥ £• ¤Ÿ¥ ¤Ÿ¥¤Ÿ¥ ¤•œ••Ÿ¥£ ¤©• œŸ¥£©• •ž•¡§Ÿœ••Ÿ™ š‘¤„• ™£¤—œ—• ’™©£Ÿœ•˜‘ ‘£šŸ¥•¤•£ ¤‘¥¤—• ”™š—• ˜¡—£š•™‘£ •• ••¥œ‘¤™ š‘™ ‘›—˜•™‘. Ÿ¥¤© §¡—£™œŸ¥£ —œ‘£ ‘¥¤Ÿ¥£ š‘¤‘£¤—£Ÿœ•• ¡Ÿ£ ‘ ‘•¤‘£ ¤Ÿ¥£ ”•Ÿœ••Ÿ¥£ ¤—£ —œ•¤•¡‘£ ‘¡©“—£ š‘™ •• ‘£— ‘•˜¡© ©• šŸ™•©•™‘ ‘•™ ¡Ÿ£ •™¡—•—• š‘™ §¡—£¤Ÿ¤—¤‘ —˜©• £¥•¤•›•£Ÿœ•• ’‘™•Ÿ•¤•£ •• •¥˜•™‘ ¤Ÿ¥ ’™Ÿ¥ Ÿ”© ¡Ÿ£ ¤—• ‘›—˜•™‘• š‘™ ¤Ÿ ”™š‘™Ÿ• ‘ Ÿ’›• Ÿ•¤•£ š‘™ ¤Ÿ• ’™Ÿ• ‘•¥¨Ÿ¥•¤•£ •™£ ¤¥ Ÿ• ‘¡•¤—£ ¥ Ÿ ¤—• £š• —• ¤—£ £Ÿ¦™‘£. ¤‘¥¤—• ¤—• • ‘““•›™‘• • ™¤•›Ÿ¥£™ •™— £¥• ¤— •¥›Ÿ“™‘ ¤©• —œ•¤•¤•¡©• š‘˜—“—¤©• š‘™ •¦™›—œ••©• ”™”‘£š‘›©• Ÿ ˜•Ÿ£ •• ¤© ’™© ’Ÿ—˜Ÿ£. “¹±Ä¯ ¿Áº¯¶¿½Ä±¹; ˜± ÀÁ¿ÃÀ±¸®Ã¿Å½ ½± ºÁ±Ä®Ã¿Å½ Ä¿½ ÌÁº¿ Ä¿ÅÂ; “½ÉÁ¯¶¿Å½ Ä·½ µÅ¸Í½· Ä¿Å ½± ¿Áº¯¶µÃ±¹ ÃÄ¿ ˜µÌ;

1. http://1.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/Smdl9alaMDI/AAAAAAAABHA/yEWWH4EGM-U/s1600-h/o.bmp

§Áμ± (2009-07-27 12:02)

[1] ”¤¿ ³±Á ¿Á±Ä̽ ÇÁμ± µÃį. Ä¿ ´µ ÇÁμ± ¿¹Ì½ Ĺ ±À¿ÁÁ¿® Ä¿Å º±Ä¬ Ä·½ µÀ¹Æ¬½µ¹±½ ÃÇ®¼±Ä¿Â ³¯½µÄ±¹...” †³¹¿Â “Á·³ÌÁ¹¿Â •ÍÃ÷ (4¿Â ±¹Î½±Â ¼.§.) 1. http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/Sm1tUpFgNNI/AAAAAAAABHg/K3dJrt6lhsI/s1600-h/t4_p57_02.jpg

37


2.8

August

¿»¹ºÌ Ã-»±Â (2009-08-21 09:36)

[EMBED] ¤¿ µºÀ»·ºÄ¹ºÌ Ʊ¹½Ì¼µ½¿ Ä¿Å À¿»¹º¿Í Ã-»±¿Â, ´µ½ À±Íµ¹ À¿Ä- ½± µ½ÄÅÀÉù¬¶µ¹ º±¹ ½± ¼±Â ¼±³µÍµ¹ º±¸Î ±ÅÄÌ ±À¿Äµ»µ¯ ¼-Á¿Â Ä·Â ³»ÎÃñ ĿŠÃͼÀ±½Ä¿Â. — À±½´±¹Ã¯± º±¹ · ±Á¼¿½¹º® µ½±»»±³® Äɽ ÇÁɼ¬Äɽ ÃŽ±ÁÀ¬¶¿Å½ ¹´¹±¯ÄµÁ± ÌÿÅ µ¯Ç±½ Ä·½ ÄÍÇ· ½± ²Áµ¸¿Í½ º±¹ ½± À±Á±Ä·Á®Ã¿Å½ ±ÅÄ® Ä·½ º±Ä±À»·ºÄ¹º® À±Á¬Ãı÷ Ä·Â ÆÍ÷Â. •½´¹±Æ-Á¿Åñ ÀÄÅÇ® ĿŠƱ¹½¿¼-½¿Å ±Æ¿Á¬ ı ÇÁμ±Ä± À¿Å À±Á±Ä·Á¿Í½Ä±¹. •À¹ºÁ±Ä-ÃĵÁ¿ ÇÁμ± Ä¿Å Ã-»±¿Â µ¯½±¹ ³µ½¹º¬ Ä¿ »µÅºÌ, ® ¼¬»»¿½ ÀÁ±Ã¹½¿º¯ÄÁ¹½¿ ±½¿¹ÇÄÌ.œÀ±¯½¿½Ä±Â ÃÄ·½ ±½ÎĵÁ· ±Ä¼ÌÃƱ¹Á±, ı ·»µºÄÁ¹º¬ Æ¿ÁĹü-½± Ãɼ±Ä¯´¹± ÃųºÁ¿Í¿½Ä±¹ ¼µ ı ±-Á¹± À¿Å ÀµÁ¹²¬»»¿Å½ Ä· “·. ‘ÅÄ® · ÀÁÌúÁ¿Å÷ -ǵ¹ ñ½ ±À¿Ä-»µÃ¼± Ä· [1]´¹-³µÁî Ä¿Å .¤¿ ÇÁμ± Ä¿Å Ã-»±¿Â º±¸¿Á¯¶µÄ±¹ ±ÀÌ Ä¿ µ¯´¿Â Äɽ ±µÁ¯É½ À¿Å ´¹µ³µ¯Á¿½Ä±¹. ˆÄù Ä¿ ¿¾Å³Ì½¿ ´¯½µ¹ ºÅÁ¯É ÀÁ¬Ã¹½¿ ÇÁμ± º±¹ »¹³ÌĵÁ¿ ²±¸Í ºÌºº¹½¿ µ½Î Ä¿ ¬¶ÉÄ¿ ´¯½µ¹ ¼Ì½¿ ºÌºº¹½¿. ˆÀ¯Ã·Â À±Á¬³µÄ±¹ ¼À»µ º±¹ ¹Î´µÂ À¿Å ´Íú¿»± ÆĬ½µ¹ ÃÄ¿ ¼¬Ä¹ Ä¿Å À±Á±Ä·Á·Ä®.

[2]http://www.astronomos.gr/selas.html 1. http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF 2. http://www.astronomos.gr/selas.html

JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-08-26 14:06:59) ¦™›— œŸ¥ §˜•£ “¥¡™£‘ š‘™ •™ ‘ •‘ š‘•© ’Ÿ›¤‘ £¤— “•™¤Ÿ•™‘.•¥§Ÿœ‘™ •‘ •™£‘™ š‘›‘. Ÿ›¥ ŸœŸ¡¦Ÿ ¤Ÿ ˜•œ‘ ¤—£ ‘•‘¡¤—£—£ £Ÿ¥. MARY (2009-08-28 11:32:05) š±»Î ®Á¸µÂ “¹¬½½·! š±»Ì ǵ¹¼Î½±! Freedom (2009-09-02 16:07:02) š±¹ Ä¿ ¸-¼± º±¹ Ä¿ ¸-±¼± µ¯½±¹ º±Ä±À»·ºÄ¹º¬! š±»Ì ¼®½± º±¹ º±»Ì Ƹ¹½ÌÀÉÁ¿... ¦¹»¹¬! MARY (2009-09-03 21:13:04) š±»Ì ¼®½± õ Ì»¿ÅÂ!

38


2.9

September

š±»® ÃÇ¿»¹º® ÇÁ¿½¹¬! (2009-09-11 13:04)

¤¿ ÃÇ¿»µ¯¿ ¬Áǹõ À¬»¹ º±¹ ¸-»µ¹ ´¿Å»µ¹¬, [1] Ãųº-½ÄÁÉ÷, ºÌÀ¿, µÀ¹¼¿½®, ±³Î½±. “¹± Ä·½ º±Ä¬ºÄ·Ã· Ä·Â ³½Î÷ º±¹ Ä·Â µÀ¹ÃÄ®¼·Â ±ÍÁ¹¿ ³¹± Ä·½ À½µÅ¼±Ä¹º® º±»»¹-Á³µ¹± , ³¹± Ä·½ ÀÁ±³¼±ÄÉ÷ Äɽ ¿Á±¼¬Äɽ.! ›¯³¿ ´Íú¿»¿ ½± ¾±½±ÃÄÁɸµ¯Â ÃÄ¿ ´¹¬²±Ã¼±. Ìÿ ½Ì·¼± ̼É À±¯Á½µ¹ ¿ ºÌÀ¿Â, Ìı½ ³¯½µÄ±¹ ³¹± ½± ÀµÄÍǵ¹Â -½± µÅ³µ½¹ºÌ ¼µ»»¿½Ä¹ºÌ ú¿ÀÌ! — µÁ³±Ã¯± Æ-Á½µ¹ DZÁ¬, ³¹±Ä¯ -ǵ¹ ÉÁ±¯¿Å ÃÄÌÇ¿ÅÂ. •¯½±¹ Ä¿ ¼ÅÃĹºÌ Ä·Â µÀ¹ÄÅǯ±Â ÃÄ· ¶É®. — -½Ä¹¼· µÁ³±Ã¯± µ¯À±½ ÀÉ ¼¿¹¬¶µ¹ ¼µ ÀÁ¿ÃµÅÇ® ‘ ÃŽ¿´µÍÿżµ Ä·½ º¿À¹±ÃĹº® ¼µ»-Ä· ¼µ ÀÁ¿ÃµÅÇ® ¶·Äνı ķ ǬÁ· Ä¿Å ˜µ¿Í.: ”šÍÁ¹µ, ı -Á³± Äɽ ǵ¹Áν ·¼Î½ µÅ»Ì³·Ã¿½” .Ä.•. 1. http://4.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SqqXF9UIxqI/AAAAAAAABJA/R_F7rqHwNvs/s1600-h/Stratford_Public_School_ wideweb__470x319,2.jpg

š±»® ÃÇ¿»¹º® ÇÁ¿½¹¬! (2009-09-11 13:04)

[1] ¤¿ ÃÇ¿»µ¯¿ ¬Áǹõ À¬»¹ º±¹ ¸-»µ¹ ´¿Å»µ¹¬, Ãųº-½ÄÁÉ÷, ºÌÀ¿, µÀ¹¼¿½®, ±³Î½±. “¹± Ä·½ º±Ä¬ºÄ·Ã· Ä·Â ³½Î÷ º±¹ Ä·Â µÀ¹ÃÄ®¼·Â ±ÍÁ¹¿ ³¹± Ä·½ À½µÅ¼±Ä¹º® º±»»¹-Á³µ¹± , ³¹± Ä·½ ÀÁ±³¼±ÄÉ÷ Äɽ ¿Á±¼¬Äɽ.! ›¯³¿ ´Íú¿»¿ ½± ¾±½±ÃÄÁɸµ¯Â ÃÄ¿ ´¹¬²±Ã¼±. Ìÿ ½Ì·¼± ̼É À±¯Á½µ¹ ¿ ºÌÀ¿Â, Ìı½ ³¯½µÄ±¹ ³¹± ½± ÀµÄÍǵ¹Â -½± µÅ³µ½¹ºÌ ¼µ»»¿½Ä¹ºÌ ú¿ÀÌ! — µÁ³±Ã¯± Æ-Á½µ¹ DZÁ¬, ³¹±Ä¯ -ǵ¹ ÉÁ±¯¿Å ÃÄÌÇ¿ÅÂ. •¯½±¹ Ä¿ ¼ÅÃĹºÌ Ä·Â µÀ¹ÄÅǯ±Â ÃÄ· ¶É®. — -½Ä¹¼· µÁ³±Ã¯± µ¯À±½ ÀÉ ¼¿¹¬¶µ¹ ¼µ ÀÁ¿ÃµÅÇ® ‘à ÃŽ¿´µÍÿżµ Ä·½ º¿À¹±ÃĹº® ¼µ»-Ä· ¼µ ÀÁ¿ÃµÅÇ® ¶·Äνı ķ ǬÁ· Ä¿Å ˜µ¿Í.: ”šÍÁ¹µ, ı -Á³± Äɽ ǵ¹Áν ·¼Î½ µÅ»Ì³·Ã¿½” 1.

http:

//2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/Sqoen9zGijI/AAAAAAAABIw/QhU6xxN8Y_w/s1600-h/red%2520school%2520animation.gif

39


2.10

October

Oriole-Oriole o Ãź¿Æ¬³¿Â (2009-10-19 21:00)

[1] ‘ÅĬ ı À¿Å»¹¬ µ¯½±¹ ̼¿ÁƱ º±¹ ı ±Áõ½¹º¬ -ǿŽ -½± µ½ÄÅÀÉù±ºÌ º¯ÄÁ¹½¿ ÇÁμ± ¼µ ¼±ÍÁ± ÆĵÁ¬, µ½Î ı ¸·»Åº¬ µ¯½±¹ ÀÁ¬Ã¹½± º±¹ º¯ÄÁ¹½± (º±¹ ¼¿¹¬¶¿Å½ ¼µ Ä¿Å ÀÁ¬Ã¹½¿Å ´ÁÅ¿º¿»¬ÀĵÂ). ŒÄ±½ ÀµÄ¿Í½, ¼¿¹¬¶¿Å½ ¼µ Ä·½ Äïǻ±, º¬½¿Å½ ²¿ÅĹ- ÃÄ¿½ ±-Á± º±¹ ¾±½±ÀµÄ¿Í½ È·»¬. Ÿ ®Ç¿Â Ä¿Å µ¯½±¹ À±Á̼¿¹¿Â ¼µ -½±½ ´±½´®, ±»»¬ Ä¿ ÄÁ±³¿Í´¹ Ä¿Å µ¯½±¹ ´¹±ºÁ¹Ä¹ºÌ º±¹ ̼¿ÁÆ¿. ”Í¿ ¼Ì½¿ Ƹ̳³¿¹ ±À±»¿¯ º±¹ ²±¸µ¯Â À¿Å µ¯½±¹ µ½É¼-½¿¹ º±¹ ¼µ À¿»»® Ʊ½Ä±Ã¯± ±º¿Í³¿½Ä±¹ º¬Ä¹ ñ½ ¿Á-¹-¿». •¯½±¹ ¼¿½±Ç¹ºÌ À¿Å»¯ . œ¬»»¿½ Ä¿ ±º¿Í À±Á¬ Ä¿ ²»-Àµ¹Â. £À¬½¹± º±Äµ²±¯½µ¹ ÃÄ¿ -´±Æ¿Â .£Ä· ÇÎÁ± ¼±Â -ǵ¹ Ä· Æ®¼· Ä·Â À¿»Í ÃÄ¿Á³¹º®Â ¼¬½±Â. ‘½ º¬À¿¹¿Â À»·Ã¹¬Ãµ¹ Ä· ÆÉ»¹¬ Ä·Â ´µ½ ¼µÄ±º¹½µ¯Ä±¹ º±¸Ì»¿Å. ‘½ Ä·Â À¬Áµ¹ Ä„±Å³¬ ¸± Ä¿½ ±º¿»¿Å¸®Ãµ¹...

[2] 1. http://4.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/StypZSQAuJI/AAAAAAAABJo/cJ8TZFE9sdo/s1600-h/images.jpg 2. http://4.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/Styp2KT5JhI/AAAAAAAABJw/uCgA96kkMI8/s1600-h/golden-oriole-male.jpg

Ÿ¹ ±Á¹¸¼¿¯ fibonacci ÃÄ· ÆÍ÷ (2009-10-20 19:23)

‘ÅĬ ı ·»¹¿ÄÁÌÀ¹± -ǿŽ 55 ´µ¾¹ÌÃÄÁ¿ÆµÂ º±¹ 34 ±Á¹ÃĵÁÌÃÄÁ¿ÆµÂ ÃÀµ¯ÁµÂ. 40


[1]

[2]

O¹ ±Á¹¸¼¿¯ ¾µÀ·´¿Í½ À±½Ä¿Í ¿»Ì³ÅÁ¬ ¼±Â ÃÄ¿½ ÆÅùºÌ ºÌü¿: Ãı À-ı»± ¿Á¹Ã¼-½É½ »¿Å»¿Å´¹Î½, ÃĹ º¿Åº¿Å½¬ÁµÂ Äɽ ºÉ½¿ÆÌÁɽ, ÃÄ¿½ º±ÁÀÌ Ä¿Å ·»¹¿ÄÁÌÀ¹¿Å, ÌÀ¿Å -½± À»®¸¿Â ±ÀÌ ÃÀµ¯ÁµÂ - ÃŽ®¸É 34 ® 55 ® 89 (±Á¹¸¼¿¯ [3]fibonacci) µÀ¹ÄÁ-À¿Å½ ÃÄ· ÆÍ÷ ½± ÃÄ¿¹²¬¶µ¹ Ìÿ ³¯½µÄ±¹ ÀµÁ¹ÃÃÌĵÁ¿Å ÃÀÌÁ¿Å ¼-ñ õ -½±½ ºÍº»¿. 1.

http://4.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/St3kWaMPuII/AAAAAAAABKA/L-bvvxlP-YQ/s1600-h/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%

AF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF+%CE%B1%CF%80%CF%8C+9.bmp 2. http://1.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/St3kV_pqu5I/AAAAAAAABJ4/Znn8Kq7GQo0/s1600-h/9.bmp 3. http://www.e-telescope.gr/gr/cat04/art04_040616.htm

* Marlou * (2009-10-30 20:53:40) ¿Å±¿Å!!!!!!!!!

41


“¹¬½½·Â ¦¹¿Áµ½Ä¯½¿Â (2011-05-05 23:43:16) •¾±¹ÁµÄ¹ºÌ!

2.11

November

Ÿ —»¹¿Â Ä¿Å ¼µÃ¿½ÅÇį¿Å (2009-11-15 16:26)

[1] Ÿ ‰»¹¿Â Ä¿Å œµÃ¿½ÅÇį¿Å µ¯½±¹ ÆÅùºÌ Ʊ¹½Ì¼µ½¿, Ä¿ ¿À¿¯¿ µ¯½±¹ ¿Á±ÄÌ ÃĹ ÀµÁ¹¿Ç- À¿Å ²Á¯Ãº¿½Ä±¹ ¼-ñ ÃÄ¿ ’ÌÁµ¹¿ º±¹ ÃÄ¿ •ÌĹ¿ ‘ÁºÄ¹ºÌ šÍº»¿. Ÿ¹ «›µÅº- •ÍÇĵ» ¿Æµ¯»¿½Ä±¹ ÃÄ¿ ¯´¹¿ Ʊ¹½Ì¼µ½¿, ±»»¬ µ¯½±¹ ¿Á±Ä- ÃĹ ÀµÁ¹¿Ç- À¿Å ²Á¯Ãº¿½Ä±¹ ³¹± »¯³¿ µºÄÌ Äɽ ¿Á¯É½ Äɽ ±ÁºÄ¹ºÎ½ ºÍº»É½. š±¹ ¿¹ ´Í¿ À±Á±À¬½É ÀµÁ¹ÀÄÎõ¹Â ±À¿Äµ»¿Í½ ±ºÁ±¯µÂ º±Ä±ÃĬõ¹Â ĿŠƱ¹½¿¼-½¿Å Ä¿Å ·¼µÁ¿½ÅºÄ¯¿Å º±¹ Ãųº±Ä±»-³¿½Ä±¹ Ãı ¿ÅÁ¬½¹± Ʊ¹½Ì¼µ½±. ™´¹±¯ÄµÁ± ¿¹ ›µÅº- •ÍÇĵ µÀµ¹´® ¿Æµ¯»¿½Ä±¹ º±¹ ÃÄ·½ ÍÀ±Á¾· Ä·Â ±Ä¼ÌÃƱ¹Á±Â ¸µÉÁ¿Í½Ä±¹ º±¹ ±Ä¼¿ÃƱ¹Á¹ºÌ Ʊ¹½Ì¼µ½¿. Ÿ ‰»¹¿Â Ä¿Å œµÃ¿½ÅÇį¿Å µ¼Æ±½¯¶µÄ±¹ Ãı ³µÉ³Á±Æ¹º¬ À»¬Ä· µ½ÄÌ Äɽ ´Í¿ ±ÁºÄ¹ºÎ½ ºÍº»É½ º±Ä¬ Ä· ´¹¬Áºµ¹± Ä¿Å º±»¿º±¹Á¹¿Í. £µ ±ÅĬ ı ¼-Á·, ¿ ®»¹¿Â µ¯½±¹ ¿Á±ÄÌ µÀ¯ 24 ÃŽµÇ̼µ½µÂ ÎÁµÂ, Ä¿Å»¬Ç¹ÃÄ¿½ ¼¯± ·¼-Á±. ”µ´¿¼-½¿Å ÌĹ ÃÄ¿ •ÌĹ¿ ‘ÁºÄ¹ºÌ šÍº»¿ (‘½Ä±ÁºÄ¹º®) ´µ½ ÅÀ¬ÁǿŽ ¼Ì½¹¼¿¹ ¿¹º¹Ã¼¿¯ ® Ä¿ÅÁ¹ÃĹº¬ º±Ä±»Í¼±Ä±, ¿¹ ¬½¸ÁÉÀ¿¹ À¿Å ²¹Î½¿Å½ ±ÅÄÌ Ä¿ Ʊ¹½Ì¼µ½¿ ÀµÁ¹¿Á¯¶¿½Ä±¹ ÃÄ¿ ²¿ÁÁ¬ À¹¿ ÃųºµºÁ¹¼-½±, ÃÄ¿Å º±Ä¿¯º¿Å ķ ‘»¬Ãº±Â, Ä¿Å ’¿Áµ¯¿Å š±½±´¬, Ä·Â “Á¿¹½»±½´¯±Â, Ä·Â ™Ã»±½´¯±Â º±¹ Äɽ ²¿Áµ¯É½ µÀ±Áǹν Ä·Â ¡Éï±Â, Ä·Â ¦¹½»±½´¯±Â, Ä·Â £¿Å·´¯±Â º±¹ Ä·Â •¿Á²·³¯±Â. 1. http://4.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SwAPz_xabkI/AAAAAAAABKg/avVlF5-Pk1w/s1600-h/20070110123343.jpg

2.12

December

(2009-12-06 19:51)

42


(2009-12-06 19:55)

[1] 1.

http://4.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/SxvvRfj1b4I/AAAAAAAABLI/tlu89FJiKOw/s1600-h/%CE%91%CE%93%CE%99%CE%

9F%CE%A3+%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A3.jpg

ˆ½± ̼¿ÁÆ¿ ´µ½´Á¬º¹ (2009-12-12 19:29) •»¬Äµ ½± ÆŬ¾¿Å¼µ ¼µ ı Ç-Á¹± ¼±Â ±ÅÄÌ Ä¿ ̼¿ÁÆ¿ ´µ½´Á¬º¹ ˜± ¼±Â ÇÁµ¹±ÃĿͽ ¥»¹º¬ ¨¹»Ì ÃÍÁ¼± §¬½ÄÁµÂ ÌÀ¿¹¿Å ÇÁμ±Ä¿Â º±¹ ÃÇ®¼±Ä¿Â ñ ±Á-õ¹ ½± -ǿŽ º¬À¿¹± ±½Ä¯¸µÃ· ¼µ Ä¿ ÇÁμ± Ä¿Å ÃÍÁ¼±Ä¿Â š±Ä±ÃºµÅ® šÌ²¿Å¼µ -½± ÃÍÁ¼± ÀµÁ¯À¿Å60 µº. µÁ½¬¼µ Ä·½ ÀÁÎÄ· Ǭ½ÄÁ± ÃÄ· ¼-÷ Ä¿Å ÃÍÁ¼±Ä¿Â º±¹ ÃÄÁ¯²¿Å¼µ Ä¿ ÃÍÁ¼± ÀµÁ¯À¿Å 1 µº. œµ Ä¿½ ¯´¹¿ ÄÁÌÀ¿ ÀµÁ½¬¼µ 9 Ǭ½ÄÁµÂ £Ä· ÃŽ-ǵ¹± À±¯Á½¿Å¼µ Ä¿ ´µÍĵÁ¿ ÃÍÁ¼± º±¹ µÁ³±¶Ì¼±Ãĵ ¼µ Ä¿½ ¯´¹¿ ÄÁÌÀ¿. ¦Ä¹¬Ç½¿Å¼µ 24 ÃÍÁ¼±Ä± (º»±´¹¬) œµÄ¬ À±¯Á½¿Å¼µ ±½¬ ÄÁ¯± Ä-Ä¿¹± º»±´¹¬ º±¹ ı ÃÄÁ¯²¿Å¼µ »¯³¿. ¤-»¿Â ÃÄÁ¯²¿Å¼µ Ì»± ı º»±´¹¬ ¼±¶¯ º±¹ ÆĹ¬Ç½¿Å¼µ Ä¿½ º¿Á¼Ì. “¹± ½± ÆŬ¾¿Å¼µ Ĺ Á¯¶µÂ À¿Å ¸± µ¯½±¹ º±¹ · ²¬Ã· ³¹± ½± ÃÄ·Á¯¶µÄ±¹ Ä¿ ´µ½´Á¬º¹ ¼±Â ±Æ®½¿Å¼µ 3µº. ‘ÀÌ Ä·½ ¬ºÁ· Äɽ ÃÅÁ¼¬Äɽ ´¹±ÇÉÁ¯¶¿Å¼µ ı ÃÍÁ¼±Ä± 7 · 8 ¼±¶¯ º±¹ ı ÃÄÁ¯²¿Å¼µ À¬»¹. ›Å³¯¶¿Å¼µ »¯³¿ ı ÃÄÁ¹¼¼-½± ÃÍÁ¼±Ä± ³¹± ½± À¬Á¿Å½ Ä¿ ÃÇ®¼± Ä·Â Á¯¶±Â º±¹ ½± ÃÄ-ºµÄ±¹ Ä¿ ´µ½ÄÁ¬º¹ ¼±Â. 43


±¯Á½¿Å¼µ -½± ¼¿»Í²¹ ÄÅ»¯³¿Å¼µ À¬½É Ä¿Å -½± -½± ı º»±´¬º¹± ¼µ Ĺ Ǭ½ÄÁµÂ º±¹ ı º¬½¿Å¼µ ÃÀ¹Á¬». ¤± º»±´¬º¹± ±½±º±ÄµÍ¿½Ä±¹ ¼µÄ±¾Í Ä¿Å º±¹ Ä¿ ´µ½´Á¬º¹ ¼±Â ³¯½µÄ±¹ ÆÅùºÌ º±¹ ̼¿ÁÆ¿. .Ä.•. JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2009-12-22 00:38:57) •¡‘£‘ •‘ •¥§—˜© •‘ •¡‘£•™£ š‘›‘ §¡™£¤Ÿ¥“•••‘ œ• ¥“•™‘ š‘™ §‘¡‘.

ˆ½± ̼¿ÁÆ¿ ´µ½´Á¬º¹ (2009-12-12 19:29)

•»¬Äµ ½± ÆŬ¾¿Å¼µ ¼µ ı Ç-Á¹± ¼±Â ±ÅÄÌ Ä¿ ̼¿ÁÆ¿ ´µ½´Á¬º¹ ˜± ¼±Â ÇÁµ¹±ÃĿͽ ¥»¹º¬ ¨¹»Ì ÃÍÁ¼± §¬½ÄÁµÂ ÌÀ¿¹¿Å ÇÁμ±Ä¿Â š±¹ ÃÇ®¼±Ä¿Â ñ ±Á-õ¹ ½± -ǿŽ º¬À¿¹± ±½Ä¯¸µÃ· ¼µ Ä¿ ÇÁμ± Ä¿Å ÃÍÁ¼±Ä¿Â š±Ä±ÃºµÅ® šÌ²¿Å¼µ -½± ÃÍÁ¼± ÀµÁ¯À¿Å60 µº. µÁ½¬¼µ Ä·½ ÀÁÎÄ· Ǭ½ÄÁ± ÃÄ· ¼-÷ Ä¿Å ÃÍÁ¼±Ä¿Â º±¹ ÃÄÁ¯²¿Å¼µ Ä¿ ÃÍÁ¼± ÀµÁ¯À¿Å 1 µº. œµ Ä¿½ ¯´¹¿ ÄÁÌÀ¿ ÀµÁ½¬¼µ 9 Ǭ½ÄÁµÂ £Ä· ÃŽ-ǵ¹± À±¯Á½¿Å¼µ Ä¿ ´µÍĵÁ¿ ÃÍÁ¼± º±¹ µÁ³±¶Ì¼±Ãĵ ¼µ Ä¿½ ¯´¹¿ ÄÁÌÀ¿. ¦Ä¹¬Ç½¿Å¼µ 24 ÃÍÁ¼±Ä± (º»±´¹¬) œµÄ¬ À±¯Á½¿Å¼µ ±½¬ ÄÁ¯± Ä-Ä¿¹± º»±´¹¬ º±¹ ı ÃÄÁ¯²¿Å¼µ »¯³¿. ¤-»¿Â ÃÄÁ¯²¿Å¼µ Ì»± ı º»±´¹¬ ¼±¶¯ º±¹ ÆĹ¬Ç½¿Å¼µ Ä¿½ º¿Á¼Ì. “¹± ½± ÆŬ¾¿Å¼µ Ĺ Á¯¶µÂ À¿Å ¸± µ¯½±¹ º±¹ · ²¬Ã· ³¹± ½± ÃÄ·Á¯¶µÄ±¹ Ä¿ ´µ½´Á¬º¹ ¼±Â ±Æ®½¿Å¼µ 3µº. ‘ÀÌ Ä·½ ¬ºÁ· Äɽ ÃÅÁ¼¬Äɽ ´¹±ÇÉÁ¯¶¿Å¼µ ı ÃÍÁ¼±Ä± 7 · 8 ¼±¶¯ º±¹ ı ÃÄÁ¯²¿Å¼µ À¬»¹. ›Å³¯¶¿Å¼µ »¯³¿ ı ÃÄÁ¹¼¼-½± ÃÍÁ¼±Ä± ³¹± ½± À¬Á¿Å½ Ä¿ ÃÇ®¼± Ä·Â Á¯¶±Â º±¹ ½± ÃÄ-ºµÄ±¹ Ä¿ ´µ½ÄÁ¬º¹ ¼±Â. ±¯Á½¿Å¼µ -½± ¼¿»Í²¹ ÄÅ»¯³¿Å¼µ À¬½É Ä¿Å -½± -½± ı º»±´¬º¹± ¼µ Ĺ Ǭ½ÄÁµÂ º±¹ ı º¬½¿Å¼µ ÃÀ¹Á¬». ¤± º»±´¬º¹± ±½±º±ÄµÍ¿½Ä±¹ ¼µÄ±¾Í Ä¿Å º±¹ Ä¿ ´µ½´Á¬º¹ ¼±Â ³¯½µÄ±¹ ÆÅùºÌ º±¹ ̼¿ÁÆ¿.

44


Chapter 3

2010 3.1

January

š¿¯»¿ º¬Ä¿ÀÁ¿ (2010-01-23 19:43) [1]œ¬¸µÄµ ÀµÁ¹ÃÃÌĵÁ± ³¹± ±ÅÄÌ Ä¿ -Á³¿ 1. http://scratch.mit.edu/projects/marynasta/855258

JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2010-03-29 22:25:33) •¡‘£‘ •‘ •¥§—˜© š‘›Ÿ ‘£§‘ œ• ¥“•™‘ š‘™ •¥¤¥§™‘. §¡Ÿ•™‘ Ÿ››‘!!! ™Ÿ “›¥š‘ ‘ Ÿ ¤£Ÿ¥¡•š™‘, ™Ÿ “•¡‘ ‘ Ÿ ‘’“‘, ™Ÿ ¤¥§•¡‘ ‘ Ÿ ‘¡•™‘ :))))

3.2

March

(2010-03-12 00:10) ˆ½±Â ±ÀÌ Ä¿Å ÀÁÎÄ¿Å ½Åº¿ºÅÁ±¯¿Å ķ Ž´Á±Â Ÿ ˜µÌ´ÉÁ¿Â “º¯º±Â ÀÁÌÃƵÁµ Ì»· Ä· ÀµÁ¹¿Åï± Ä¿Å ³¹± Ä¿ º±»Ì Ä·Â À±ÄÁ¯´±Â. œµÄ¬ Ä¿ ¸¬½±ÄÌ Ä¿Å · ³Å½±¯º± Ä¿Å ¶®Ä·Ãµ ²¿®¸µ¹± ±ÀÌ Ä·½ ºÅ²µÁ½®Ä· º±¹ ±Æ¿Í ´µ½ Ä·Â -´Éõ įÀ¿Ä± º±Ä-Æųµ ÃÄ·½ µÅµÁ³µÄ¹º® ²¿®¸µ¹± Äɽ ±Å³Î½ ±ÀÌ Ä¹Â µÆĬ ºÌĵ À¿Å µ¯Çµ.

•Í¶É½µÂ (2010-03-13 00:18)

[1] 1.

http://3.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/S5q9_z5H7UI/AAAAAAAABMU/RgdjqLxvs5s/s1600-h/%CE%B5%CF%8D%CE%B6%CF%

89%CE%BD%CE%B5%CF%82.jpeg

45


3.3

April

”§Á̽¹±

¿»»¬” (2010-04-06 16:37)

”§Á¹ÃÄÌ ‘½-ÃÄ·”

[1]

1. http://3.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/S7s5U7Da9GI/AAAAAAAABMs/UIYSyM8ryPs/s1600/jesus.jpeg

(2010-04-30 11:34) [1]Scratch [EMBED] View more [2]presentations from [3]marynasta. 1. http://www.slideshare.net/marynasta/scratch-3912064 2. http://www.slideshare.net/ 3. http://www.slideshare.net/marynasta

JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2010-06-02 17:13:23) •¡‘£‘ “™‘ •‘ •¥§—˜© š‘›Ÿ œ—•‘ œ• ¥“•™‘ š‘™ œŸ•Ÿ §‘œŸ“•›‘.Ÿ›‘ š‘›‘;

3.4

June

(2010-06-24 21:38) [EMBED]

46


3.5

July

(2010-07-02 16:03) [EMBED] JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2010-07-05 20:06:36) •¡‘£‘ “™‘ •‘ •¥§—˜© š‘›Ÿ š‘›Ÿš‘™¡™ œ• Ÿ››‘ §¡©œ‘¤‘ š‘™ §‘œŸ“•›‘.˜‘ ¤‘ ž‘•‘ Ÿ¥œ• ¤•›Ÿ£ ‘¥“Ÿ¥£¤Ÿ¥.©£ ¤Ÿ¤• •‘ •™£‘™ š‘›‘ š‘™ •‘ £• ’¡© œ• ¥“•™‘ š‘™ •¥¤¥§™‘.

Hey! À±¹´¹¬ ¾-Á±Äµ ÌĹ... (2010-07-29 21:39) [EMBED] œµ»-ĵ µÀ¹ÃÄ·¼Ì½É½ -ǿŽ ´µ¯¾µ¹ ÌĹ ¿¹ µ»-Ʊ½ÄµÂ ¼À¿Á¿Í½ ½± Ãĵ¯»¿Å½ ¼·½Í¼±Ä±- ı ¼µÄ±¾Í Ä¿Å ±ºÌ¼± º±¹ Ìı½ ²Á¯Ãº¿½Ä±¹ õ À¿»Í ¼µ³¬»µÂ ±À¿ÃĬõ¹Â ¼µÄ±¾Í Ä¿Å Ÿ¹ µ»-Ʊ½ÄµÂ ¼À¿Á¿Í½ ½± À±Á¬³¿Å½ ¼¹± ¼µ³¬»· À¿¹º¹»¯± ±ÀÌ ®Ç¿Å À¿Å ¿¹ ¬½¸ÁÉÀ¿¹ ¼À¿Á¿Í½ ½„±º¿ÍÿŽ ±»»¬ º±¹ ®Ç¿Å DZ¼·»®Â ÃÅǽÌķı À¿Å Ä¿ ±½¸ÁÎÀ¹½¿ ±Åį ´µ½ ¼À¿Áµ¯ ½„±½¹Ç½µÍõ¹. Ÿ¹ ®Ç¿¹ ±ÅÄ¿¯ µÀ¹ÄÁ-À¿Å½ ÃÄ¿Å µ»-Ʊ½ÄµÂ ½„µºÆÁ¬Ã¿Å½ ¸Å¼Ì , DZÁ¬ ÃżÀ¬¸µ¹± ±»»¬ º±¹ ¬»»± ÃŽ±¹Ã¸®¼±Ä±. Ÿ¹ µÀ¹ÃÄ®¼¿½µÂ À¹ÃĵͿŽ ÌĹ ¿¹ µ»-Ʊ½ÄµÂ -ǿŽ -½± À¿»Í ±½µÀÄų¼-½¿ º±¹ À¿»ÍÀ»¿º¿ ÃÍÃÄ·¼± µÀ¹º¿¹½É½¯±Â . ˆÇ¿Å½ ±½±º±»Íȵ¹ ÌĹ ¿¹ µ»-Ʊ½ÄµÂ ¼À¿Á¿Í½ ½„±º¿ÍÿŽ º±¹ ¼µ ı ÀÌ´¹± Ä¿Å •¹Î¸¿Å½ ÃÄ¿ ¼±»±ºÌ ´-Á¼± Ä·Â À±Ä¿Íñ ĿÅ Ĺ ´¿½®Ãµ¹Â Ä¿Å µ´¬Æ¿ÅÂ. Ÿ¹ ´¿½®Ãµ¹Â À¿Å À±Á¬³¿Å½ ÇÄÅÀνı Ŀ -´±Æ¿Â ¼À¿Á¿Í½ ½„±½¹Ç½µÅĿͽ õ ¼µ³¬»· ±ÀÌÃı÷ µ¹´¿À¿¹Î½Ä±Â ¬»»¿Å µ»-Ʊ½ÄµÂ ³¹± º¬À¿¹¿ º¯½´Å½¿.

3.6

August

Hellen Keller (2010-08-16 15:28) Hellen Keller ,Ì»¿¹ Ä¿ ¾-Á¿Å½ ,÷¼±¯½µ¹ º¬Ä¹ ¾µÇÉÁ¹ÃÄÌ •¯½±¹ ¿ ¬½¸ÁÉÀ¿Â ¼µ Ä·½ ±ÀÁ¿Ã¼-ÄÁ·Ä· ÈÅǹº® ´Í½±¼·. Ÿ ¬½¸ÁÉÀ¿Â À¿Å ¼±Â ÃÄ-»½µ¹ ¼®½Å¼± Ĺ ¼À¿Áµ¯ ½± º±Ä¿Á¸Îõ¹ · ¸-»·Ã· , Ìı½ ÃÄ·Á¯¶µÄ±¹ ÃÄ· À¯ÃÄ·. ™¿Å½¯¿Å. “µ½½®¸·ºµ ÃĹ 27 ™¿Å½¯¿Å 1880 ÃÄ· ¼¹ºÁ® ÀÌ»· ¤¿Åú¿Í¼À¹± Ä·Â ’ÌÁµ¹±Â ‘»±¼À¬¼±Â Ä·Â ‘¼µÁ¹º®Â , ųµ¹-Ãıķ º±¹ ±ÁĹ¼µ»®Â. ŸÄ±½ ®Ä±½ 19 ¼·½Î½ -DZõ Ä·½ ¿Á±Ã® Ä·Â º±¹ Ä·½ ±º¿® Ä·Â ±ÀÌ ÅÈ·»Ì ÀÅÁµÄÌ. •¹Çµ ÀÁ¿ÆĬõ¹ ½± ¼¬¸µ¹ »¯³µÂ »-¾µ¹Â . Ÿ¹ ¿ÀĹº- º±¹ ±º¿ÅÃĹº- À±Á±ÃĬõ¹Â À¿Å µ¯Çµ ¼-ÇÁ¹ ÄÌĵ ¾µÇ¬ÃÄ·º±½ º±¹ · ¶É® Ä·Â ²Å¸¯ÃÄ·ºµ ÃÄ¿ ú¿Ä¬´¹ º±¹ Ä· ùÉÀ®. Ÿ¼É ¼-ñ Ä·Â -ºÁŲµ ĵÁ¬Ãŵ ´Å½¬¼µ¹Â º±¹ ¼µ Ä· ²¿®¸µ¹± Ä·Â ´±Ãº¬»±Â Ä·Â º±Ä¬ÆµÁµ ½± ÃÀ¿Å´¬Ãµ¹ ½± ¼¬¸µ¹ ¾-½µÂ ³»ÎÃõ ½± Ãų³Á¬Èµ¹ ²¹²»¯± , ½± º¬½µ¹ ´¹±»-¾µ¹Â º±¹ ½± À¬Áµ¹ À±½µÀ¹ÃÄ·¼¹±º¬ ´¹À»Î¼±Ä± ƹ»¿Ã¿Æ¯±Â , ƹ»¿»¿³¯±Â º±¹ ¼±¸·¼±Ä¹ºÎ½... — ¯´¹± -»µ³µ: ”•¯¼±¹ À»·¼¼ÅÁ¹Ã¼-½· ±ÀÌ µÅÄÅǯ±. •¹Î¸É µÅÄÅǹü-½· ÃÄ· ú-È· ÀÉ ¿ ¿ÅÁ¬½¹¿Â ±Ä-Á±Â ¼¿Å µ¯½±¹ À¬½Ä¿Äµ º¿½Ä¬... ”Åú¿»¯µÂ ÃŽ±½Ä¿Í¼µ õ º¬¸µ ÃÄÁ¿Æ® ‘À¿Äµ»¿Í½ Ä· ÃŽ¿´µ¯± Ä·Â ¶É®Â. Ÿ ±ÃƱ»-ÃĵÁ¿Â ÄÁÌÀ¿Â ½± Ĺ ±½Ä¹¼µÄÉÀ¯Ã¿Å¼µ µ¯½±¹ ½± À±Á±´µÇĿͼµ ÌĹ -ǿżµ -½± ¦¯»¿ , À¿Å ¼±Â ÆÅ»¬µ¹ º±¹ ¼±Â ¿´·³µ¯ - ÆĬ½µ¹ ½± ¤¿Å Ä¿ µÀ¹ÄÁ-ȿżµ”.... š±¹ µ½Î »¿¹À̽ ±ÅÄ- Ĺ ¼-ÁµÂ ±ÃÇ¿»®¸·º± ¼±¶¯ Ä·Â ´¹±²¬¶¿½Ä±Â ³¹ ±ÅÄ®½, ú-ÆÄ·º± ½± ²ÁÎ º±¹ º¬Ä¹ ±ÀÌ YOUTUBE ³¹± ½± Ä¿ ´·¼¿Ã¹µÍÃÉ ÃÄ¿ facebook ³¹±Ä¯ -ÇÉ µºµ¯ º±Ä¹ ¼¹ºÁ- Ư»µÂ ³¹± ½± Ä¿ ´¿Å½... 47


•½¸¿Åù¬ÃÄ·º± ³¹±Ä¯ ²Á®º± ¼¹± ı¹½¯± Ä¿Å W. Disney ,[1]http://www.youtube.com/watch?v=OwpViU49DAM &feature=related ¼¹± ±ÀÌ ±ÅÄ- À¿Å -²»µÀ± ¼¹ºÁ® ÃÄ·½ Ä·»µÌÁ±Ã·, º±¹ À¿Å ´µ½ -DZ½± ±ºÌ¼± º±¹ ±½ ÇÁµ¹±¶Ìı½ ½± ¸Åù¬ÃÉ Ä¿ À±¹Ç½¯´¹ ÃÄ· ³µ¹Ä¿½¹¬. ©Á±¯± ı¹½¯± , ̼É µ½Î º±Ä¬»±²± À¿»Í º±»¬ ÀÉ ķ -¼±¸µ Ä· ½¿·¼±Ä¹º® ³»ÎÃñ, º±¸„Ì»· Ä· ´¹¬Áºµ¹± ķ ı¹½¯±Â ÀÁ¿ÃÀ±¸¿Íñ ½± º±Ä±»¬²É ÀÉ ķ ´¯´±¾µ ½± ¼¹»¬µ¹. ˆÈ±¾± »¯³¿ ±ºÌ¼± º±¹ ²Á®º± Ä¿ À±Á±º¬ÄÉ video ±ÀÌ ±»·¸¹½® ÃŽ-½ÄµÅ¾· Ä·Â Hellen º±¹ Ä·Â ´±Ãº¬»±Â Ä·Â ‘nni Sullinan [2]http://www.youtube.com/watch?v=Gv1uLfF35Uw ‘»»¬ º±»ÍĵÁ± ”½± ¼¹»®Ã¿Å½” º±¹ ¿¹ µ¹´¹º¿¯ ´¬Ãº±»¿¹... 1. http://www.youtube.com/watch?v=OwpViU49DAM&feature=related 2. http://www.youtube.com/watch?v=Gv1uLfF35Uw

3.7

September

—»µºÄÁ¿½¹ºÌ ²¹²»¯¿ (2010-09-11 15:38) [EMBED] [1]http://grou.ps/eduebooks 1. http://grou.ps/eduebooks

ˆÄù »-µ¹ · ÿƯ± Ä¿Å »±¿Í (2010-09-12 22:27)

[1] ”¤± ³Á¬¼¼±Ä± µ¯½±¹ Ä¿ ¼¬Ä¹ Ä¿Å ½¿Å” š±¹ µ¯½±¹ ±»®¸µ¹±. — ±À̺ķ÷ Ä·Â ³½Î÷Â, Ä·Â ±»·¸¹½®Â ³½Î÷ À¿Å ÆÉį¶µ¹ Ä¿ ½¿Å ÃÄ¿ ±³±¸Ì, ÇÁµ¹¬¶µÄ±¹ ±³Î½±... 1. http://www.samoshost.gr/samos/pythagoras/pythagoras.htm

48


JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2010-09-13 00:34:49) ‘ ‘¡‘™¤—¤— — • ™£š•¨— œŸ¥ “™‘ •‘ œ‘˜© ••‘ š‘™ •‘ •¥§—˜© ¤—• ‘¡§— œ™‘£ š‘›—£ •’”Ÿœ‘”‘£ œ• §‘œŸ“•›‘. ŸœŸ¡¦— — ‘•‘¡¤—£— £Ÿ¥.

3.8

October

(2010-10-10 21:26) [EMBED]

3.9

November

(2010-11-20 10:43)

±¹´¹¬ Ãų½Î¼· À¿Å ´µ½ ±½µ²¬¶É ÃÅǽ¬ ±½±ÁĮõ¹Â ±»»¬ ¾µº¯½·Ã±& :) ÃÀ¿Å´-Â!!! JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2010-11-22 20:00:29) µÁ±Ã¼± ¼¿Å ³¹± ½± ¼±¸É ½µ± ÿŠº±¹ ³¹± ½± µÅÇ·¸É ³¹± Ä¿ º±»¿ ¾µº¹½·¼± Ä·Â µ²´¿¼±´±Â.

3.10

December

Christmas-Universe (2010-12-14 19:33) [1]œ¬¸µÄµ ÀµÁ¹ÃÃÌĵÁ± ³¹± ±ÅÄÌ Ä¿ -Á³¿ 1. http://scratch.mit.edu/projects/marynasta/1479399

•¡‘£œ‘ œŸ¥ “™‘ •‘ ”©£© •¡‘£œ‘ œŸ¥ “™‘ •‘ ”©£© §¡Ÿ•™‘ Ÿ››‘.

Ÿ››•£ •¥§•£ “™‘ š‘›‘ §¡™£... (2010-12-20 22:32)

Ÿ››•£ •¥§•£ “™‘ š‘›‘ §¡™£¤Ÿ¥“•••‘.

49


(2010-12-31 20:05)

[1] ”•-¿Â ÇÁ̽¿Â! •± µ¯½±¹ µÅ»¿³·¼-½¿, ´·¼¹¿ÅÁ³¹ºÌ º±¹ DZÁ¿Í¼µ½¿ Ä¿ º±¹½¿ÍÁ³¹¿ ´¹¬ÃÄ·¼±,À¿Å DZÁ¯¶µ¹ ÃÄ¿½ º±¸-½± ¼±Â ¿ ‘³¹¿Â ¸µÌ º±¹ À»¬ÃÄ·Â ¼±Â.“¹± ½± ÃŽµÇ¯Ã¿Å¼µ º±¹ ½± ¿»¿º»·ÁÎÿżµ Ä¿½ ±³Î½± ³¹± Ä·½ µÀ¹ÄÅǯ± ĿŠú¿À¿Í, ³¹± Ä¿½ ¿À¿¯¿ ¼±Â -ƵÁµ ÃÄ¿½ ºÌü¿, DZÁ¯¶¿½Ä¬Â ¼±Â Ä¿ ´ÎÁ¿ Ä·Â ¶É®Â.” Ä• 1. http://2.bp.blogspot.com/_Dk4eU9VYvUY/TR4bg62mfBI/AAAAAAAABRU/7tcYY_JY8DM/s1600/88.png

JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2011-01-03 20:29:46) £‘£ ”™•© œŸ•Ÿ ”¥Ÿ •¥§•£ “™‘ ¤Ÿ• š‘™•Ÿ¥¡“™Ÿ §¡Ÿ•Ÿ ‘• ›Ÿ¥¤Ÿ™ •‘ £¤• £¤— §‘¡‘ š‘™ ‘œ¦¤©§Ÿ™ £¤Ÿ• Ÿ•Ÿ. š‘›— §¡Ÿ•™‘ œ• ¥“•™‘. JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2011-03-01 18:36:16) ‘¦—•© •¥§•£ “™‘ ••‘• ¦©¤•™•Ÿ š‘™ §‘¡Ÿ¥œ••Ÿ œ—•‘.

50


Chapter 4

2011 4.1

March

£¤Ÿ ”™‘››•™œ‘... (2011-03-05 21:50)

[1]

[2] ...º±¹ ¼µÄ¬ ÃÄ¿ ”¼¬¸·¼±”. 1. http://blogs.sch.gr/tgiakoum/archives/10089 2. http://4.bp.blogspot.com/-aFXsUzCXixU/TWwBOUggbwI/AAAAAAAABSI/4bn5YOS541o/s1600/via.jpg

51


‘½¸ÁÎÀ¹½± Á¿»Ì³¹± (2011-03-08 14:27)

[1] ¥À¬Áǵ¹ ¼¹± ¼µ³¬»· À¿¹º¹»¯± ±ÀÌ ´¹±Æ¿ÁµÄ¹º¿Í ÄÍÀ¿Å ·»¹±ºÎ½ Á¿»¿³¹Î½ µ½Î -½± ±ÀÌ Ä± À¹¿ ´·¼¿Æ¹»® º±¹ ´¹±´Á±ÃĹº¬ ·»¹±º¬ Á¿»Ì³¹± µ¯½±¹ Ä¿ ‘½¸ÁÎÀ¹½¿ Á¿»Ì¹ Ä¿ ¿À¿¯¿ ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹µ¯ Ä· ú¹¬ µ½Ì ±½¸ÁÎÀ¿Å ³¹± ½± ´µ¯¾µ¹ Ä· ÃÉÃÄ® ÎÁ±. ¤± ±½¸ÁÎÀ¹½± Á¿»Ì³¹± -ǿŽ ±ÁºµÄ¬ À»µ¿½µºÄ®¼±Ä± õ ÃͳºÁ¹Ã· ¼µ µºµ¯½± À¿Å ²Á¯Ãº¿½Ä±¹ õ ²¬¸Á¿ º±¹ ÃÅǽ¬ ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹¿Í½Ä±¹ Ãı ÀÁ¿±Í»¹± Äɽ ÃÇ¿»µ¯É½ , ¹´¹ÉĹº¿Í º®À¿Å , À¬Áº± ® ¿À¿¹¿Åô®À¿Äµ À±Á̼¿¹¿Å ÇÎÁ¿Å º.».À. ºÅÁ¯É µÀµ¹´® ±ÅĬ ´µ½ ³¯½µÄ±¹ ½± º»±À¿Í½ ® ½± º±Ä±ÃÄÁ±Æ¿Í½ ±ÀÌ ²¬½´±»¿ÅÂ... [2]http://www.sunclocks.com/ 1. http://3.bp.blogspot.com/-RkYhZyOenWU/TXYiJMcqEQI/AAAAAAAABSY/xqfhYyzH5e4/s1600/sclock.gif 2. http://www.sunclocks.com/

4.2

April

±¹´¹¬ º±¹ ¬³³µ»¿¹... (2011-04-18 13:08) ...õ À±»¹- [EMBED] [EMBED]

±ÃDZ»¹½- µÅÇ·Ä®Á¹µÂ º¬Áĵ º±¹ À¿»»- µÅÇ- ³¹± -½± ”DZÁ¿Í¼µ½¿

¬ÃDZ”

JK O Sš¡Ÿ¥¤–‘šŸS (2011-04-18 17:27:45) ±ÃDZ»¹½- ´-¾¿Å µÅÇ-Â, ±À¿ Ä· º±Á´¹± ²³±»¼-½µÂ, ¿»µÂ ¿¹ ¼-ÁµÂ Ä·Â ¶É®Â ÿŠ½±„½±¹ ±½±ÃÄ·¼-½µÂ! š‘›H ‘•‘£¤‘£— š‘™ š‘›Ÿ ‘£§‘ œ• ¥“•™‘.

52


BlogBook v0.4, EX 2Îľ & GNU/Linux. http://www.blogbooker.com LAT

Edited: May 13, 2011

Ανιχνεύοντας  

Για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, για τη φύση και τα μαθηματικά

Ανιχνεύοντας  

Για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, για τη φύση και τα μαθηματικά

Advertisement