Page 1

ETA BERICHT --

Nieuwsbrief van de Evangelische Theologische Academie

Jubileumeditie 25 jaar ETA

Jaargang 10, april 2010, volgnr. 15


Gefeliciteerd!

De ETA ontving van onderstaande organisaties een felicitatiebericht en een sponsorbijdrage. Mede door hun support is dit boekje tot stand gekomen. Bedankt!

www.ets-cursus.nl

www.coaching-works.nl

Bed & Breakfast De Hoogt 14 2977 LA Goudriaan Accomodatie voor max. 14 personen

www.boerderijdeverwondering.nl

EX IT

www.insideoutpublishers.nl

Praktijk voor

Psycho Pastorale Begeleiding

uitstappen om opnieuw te beginnen...

Vissersdijk Beneden 70 3319 GW Dordrecht 06-48491320

www.stichtingexit.nl

www.euryale.nl

www.manna-vandaag.nl

www.niag.nl


Voorwoord | 25 jaar ETA

Voor u ligt een uitgave van het ETA-Bericht, een informatiebulletin dat belangstellenden informeert over het reilen en zeilen van de Evangelische Theologische Academie. Dit keer gaat het om een wel heel bijzondere uitgave: een terugblik van 25 jaar. In deze editie worden ervaringen gedeeld door bestuursleden, medewerkers, docenten en studenten uit verleden en heden. Waarom zo’n speciale editie? In het bijbelboek Jozua, hoofdstuk 4, wordt melding gemaakt van een gedenkteken bestaande uit stenen afkomstig uit de Jordaan. Het gedenkteken heeft als doel de toekomstige generatie te laten zien hoe God in het verleden op krachtige wijze heeft gehandeld ten gunste van Zijn volk, “opdat alle volken op aarde zullen beseffen, dat de HERE de Almachtige God is en zij allen Hem zullen vereren” (vers 24). Dit boekje wil op soortgelijke wijze een momentum zijn, waarin Gods goedheid en grootheid zichtbaar wordt ter bemoediging voor de toekomst; dat het een stimulans mag zijn voor de lezer de Heer te dienen en voor Zijn Koninkrijk te arbeiden. De ervaring leert dat God door gewone mensen buitengewone dingen in mensenharten kan doen door de krachtige werking van Zijn Heilige Geest. Zo wil de ETA terugkijken en vanuit de opgedane ervaring de toekomst vertrouwensvol tegemoet zien, strevend naar zo goed mogelijk Bijbelonderwijs voor zoveel mogelijk mensen. De samenwerking met de Evangelische Bijbelscholen (E.B.S.), die in hethuidige 25e jaar van de ETA gestalte heeft gekregen, kan hierbij betekenisvol blijken te zijn. Het geeft een extra impuls aan velen de rijkdom van het Woord van God te mogen laten zien, opdat velen Hem (beter) leren kennen en Zijn Koninkrijk gebouwd mag worden, tot eer van de Koning, onze Heiland en Heer Jezus Christus. Mocht u als lezer willen reageren op dit boekje, dan nodigen we u uit contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. We informeren u graag over de aard van ons werk. Besluit ik dit voorwoord met mijn dank uit te spreken, in het algemeen aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de inhoud van dit boekje en in het bijzonder aan Marianne Visser en Jesse van Nes voor hun inzet ter realisering van deze jubileum editie van het ETA-Bericht.

drs. Cees van Nes Directeur

Colofon n n

Eindredactie: drs. Cees van Nes Hoofdredactie: drs. Marianne Visser Vormgeving & opmaak: Jesse van Nes, MA

n

Oplage: 1000 stuks.

n

Colofon St. Evangelische Theologische Academie, Zonnebloemstraat 4, 3333 SW Zwijndrecht. Tel.: 078-6190037 / Fax: 078-6128472 E-mail: info@eta.nl / Website: www.eta.nl ING banknummer: 605798 K.v.K., Rotterdam: S 4113114


ETA bestuur aan het woord...

v.l.n.r.: Kees van der Eerden, Selma van de Pols, Gerrit van Ginkel, Jaap Visser, Bas Pellikaan Dienstverlenende instelling 25 jaar geleden werd de Evangelische Theologische Academie (ETA) opgericht voor mannen en vrouwen die grondiger kennis van de Bijbel willen verwerven. Met dank kunnen we nu terugzien en met David instemmen: “Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer” (Psalm 145:1). Dankzij deze God kon een kleine opleiding Theologie op HBO niveau uitgroeien naar haar huidige omvang. Enerzijds is haar bestaansgeschiedenis als ongesubsidieerde instelling niet makkelijk geweest. Anderzijds heeft haar overheidsonafhankelijke positie de ETA in staat gesteld een kwaliteit van bijbels onderwijs te bieden die aansluit bij de behoeften: volwassenen die graag naast een baan en/of gezin een theologische opleiding willen volgen. Met die kennis en vorming is men beter in staat de opdracht

van Jezus Christus te vervullen door God, persoonlijk, in Zijn Gemeente en in de maatschappij te dienen. Gefundeerd op de Bijbel, het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende woord van God zag en ziet de ETA zichzelf als een dienstverlenende instelling: dienstverlenend aan God en zijn Gemeente. Daarin heeft zij toenemende bekendheid en erkenning verkregen. De studie in deeltijd wordt als zwaar ervaren. Maar door zelfdiscipline en de stimulerende inzet van medewerkers en docenten wist menig student de studie met succes af te ronden. De nieuwste onderwijstechnieken helpen de student de studie efficiënt te volgen, zelfs op grote afstand elders in de wereld. Inmiddels werden vele studenten bekwaamd en geroepen tot leidinggevende verantwoordelijkheden in kerken en christelijke organisaties. Niet

zelden ontstaat een duurzame relatie tussen studenten die na afronding van de studie blijft voortbestaan. Een 25 jarig jubileum is dan ook een blij weerzien. Juist in onze tijd ziet de ETA, als onafhankelijk interkerkelijk instituut met evangelische signatuur, zich geroepen om mensen te bekwamen het blijde Evangelie van Jezus Christus uit te dragen. Die opdracht mogen we, afhankelijk van Hem, vervullen tot het moment van Zijn beloofde wederkomst. Dan zal Hij niet alleen heerschappij voeren in mensenharten, maar ook zichtbaar heersen over heel de wereld. Hij, de Koning, komt! Hij zal plaatsnemen op de troon van David. Met die zekerheid mag de ETA uitzien naar de toekomst. Prijst Hem! drs. ing. G. van Ginkel (voorzitter)


Professionalisering Visie en werk van de ETA vind ik van fundamenteel belang voor de Christelijke gemeenten van Nederland. Ik hecht zeer aan professionalisering van gemeentewerk, zodat gelovigen opgebouwd worden, in plaats van “het bos ingestuurd” worden. Hieraan mag ik graag mijn steentje bijdragen. dhr. C.J.M. van der Eerden (penningmeester) Beter onderbouwde visie Het was tijdens de jaren dat ik in een ziekenhuis in Zuid-Afrika werkte, dat ik mij bewust werd van onvoldoende kennis om met allerlei geloofsvragen en ethische kwesties bevredigend om te kunnen gaan. Dat maakte dat ik mij voornam om eenmaal terug in Nederland me serieus te gaan verdiepen in de Bijbel en de theologie, om een beter onderbouwde visie te krijgen op de Here God, de Here Jezus, de Heilige Geest, de mens, de schepping en het (christelijk) leven. Een advertentie van de ETA prikkelde mijn nieuwsgierigheid en zodoende schreef ik mij in. Het is niet zo dat ik na deze zes jaar nu een antwoord heb op alle vragen, maar ik ben wel gegroeid in mijn geloof en heb een visie ontwikkeld op een bijbels Godsbeeld en mensbeeld. In mijn huidige werk als huisarts kan ik dat toepassen bij ethische kwesties als de waarde van het leven, omgaan met ziekte en lijden en bij

stervens-begeleiding. Ook binnen de kerkelijke gemeente komen de via de ETA studie verkregen kennis en inzichten me goed van pas. drs. S.T.N. van der Pols (secretaris) Identiteit en bestaansrecht Zoeken naar identiteit is een dynamisch gebeuren waar veel Nederlandse jongeren zich mee bezighouden. De Bron voor normen en waarden, de Bijbel, is door velen losgelaten. De huidige tijd kenmerkt zich door het zoeken naar zingeving maar niet meer vanuit Bijbelse bron. Het is dan weinig meer dan een langzaam verdwijnend cultuurgoed, en maakt geen deel meer uit van het hart en van principiële keuzes. Ook binnen de christelijke wereld merken we onzekerheid over die waarden. Hoe moeten ze worden vorm gegeven? Welke plaats krijgen ze in mijn leven? Wat betekent het vasthouden aan die waarden en normen in mijn dagelijks leven? Hoe kan ik tegenwicht geven aan de veel gehoorde twijfels over het christendom? Temidden van die ontstane onzekerheid en verwarring wil de ETA graag steun en richting bieden met een duidelijk op de Bijbel gericht studieprogramma. Centraal in het studieaanbod staan de Bijbelvakken. Het uitgebreid kennis nemen van de inhoud van vele bijbelboeken draagt daarmee

bij aan de “hervorming van ons denken”. Het is uiteindelijk Gods Woord dat het Licht is op ons pad. Vanuit bestuur en directie zijn we er dan ook diep van overtuigd dat we een substantiële bijdrage kunnen leveren aan een levende christelijke identiteit die de Bijbel als bron heeft. dhr. J.J. Visser Verantwoord verdiepen Eind jaren '80 ben ik met de ETA gestart. Ik was student van het eerste uur. De vier jaren dat ik student ben geweest hebben me gevormd en bagage meegegeven die ik vooral heb kunnen gebruiken in de plaatselijke gemeente in Zwijndrecht. Daarnaast werkzaam in het onderwijs is de opgedane kennis me vaak van pas gekomen in de omgang met jonge mensen maar ook zeker in de gesprekken met collega's. Ik ben blij met een opleiding als de ETA. Naast je gezin, werk, gemeenteleven is er de mogelijkheid je kennis over en van de bijbel te vergroten en je op een verantwoorde manier te verdiepen in de bijbel. Tevens komen ook achtergronden en allerlei relevante thema's aan de orde. Sinds een half jaar mag ik deel uitmaken van het bestuur. Ik zie het als een voorrecht mee te mogen denken bij dit belangrijke werk. dhr. B. Pellikaan


ETA medewerkers over elkaar...

Erik over Nathan: Onze collega Nathan is een godvruchtig mens; een ware theoloog en wetenschapper. Ook wel het geweten van de school. Bewaakt met stelligheid het academisch niveau van onze opleidingen. Hij deinst dan ook niet terug om onze studenten daar op te wijzen. Het huwelijk met Elisabeth heeft hem zichtbaar goed gedaan en heeft hem als mens completer gemaakt. Kan gedetail-leerd vertellen wat hem bezighoudt en wil daar dan ook graag de aandacht voor hebben. Humor is bij Nathan zeker aanwezig. Daarmee past hij goed in het ETAteam en daarom ook zijn de gezamenlijke koffie- en vergadermomenten heel waardevol! Dat er naast een proefschrift van zijn hand nog maar veel nummers van Marturia onder zijn bezielende leiding mogen verschijnen! Marianne over Jan: Bescheiden, rustig, met de nodige humor, een open houding, geïnteresseerd, bevlogen en nauwkeurig verricht Jan Kranendonk zijn werkzaamheden bij de ETA. Studenten zullen hem vooral kennen als de man die les geeft in de vakken Koningen en Profeten, Intertestamentaire periode, Handelingen, Algemene brieven en ‘Rondreis door de Bijbel’. ETA-medewerkers kennen hem, als het om het werk gaat, als de man achter hun loonstrookjes, als

diegene die de boekhouding doet (betalingen, incasso’s etc.) en waar je terecht kunt met al je vragen inzake de financiën. Het bestuur kent en waardeert hem als de man achter de begroting. Kortom: Jan is, naast docent, belast met de financiën. Naast de 2,5 dagen dat Jan bij de ETA werkt is hij ook actief als kerkelijk werker in twee PKN-gemeenten in ’s Gravendeel, spreekt hij regelmatig, mag hij graag hardlopen en geniet hij van het luisteren naar goede muziek. Nathan over Cees Sinds jaar en dag is Cees van Nes de gevierde directeur van de ETA. Als een moderne Odysseus loodste hij het ETAschip langs sirenen en andere beproevingen. Zoals 'de kleine kapitein' van Paul Biegel stond hij standvastig aan het stuur van de 'Nooitlek' en navigeerde op de bakens van geloof, hoop en liefde. Zo laveerde hij gedreven en vaardig de ETA over een periode van 25 jaar van de werf 'Van Aanvang' naar de haven van een volwaardige HBO-Bacheloropleiding. En mocht Cees uitgevaren zijn, dan zal hij het stuur hopelijk kunnen overdragen aan een even kundig meester, een nieuwe 'kleine Kapitein' die op gelijkaardige wijze als Cees zijn stuurmanskunsten zal vertonen. Dit alles brengt voor het voetlicht dat Cees wel in relatieve zin, maar niet in absolute zin onmisbaar is. Die eer valt alleen te beurt aan onze Here God, de grote Kapitein die absoluut onmisbaar is. Soli Deo Gloria!

Cees over Henriëtte Henriëtte heeft aan de wieg gestaan van de school. In de startfase is ze betrokken geweest bij het opzetten van het curriculum en in de periode februari tot en met juni 1985 heeft ze de vakken Genesis en Inleiding Hebreeuws gedoceerd. Hierna is zij onafgebroken administratief en docerend aan de ETA verbonden gebleven (dus meer dan 25 jaar!). Haar contacten met studenten en docenten zijn veelvuldig geweest (het aantal mailtjes in die jaren zal zonder te overdrijven in de duizenden lopen); de lesroosters voor alle locaties voor alle opleidingen komen alle uit haar hand voort. Daarnaast heeft ze in de loop van de tijd dertien modulen voor de ETA geschreven. De afgelopen vijf jaar heeft ze haar aandacht voor het Oude Testament geleidelijk aan verlegd richting het pastoraat en heeft ze samen met Hermineke de opleiding Pastorale Hulpverlening in de steigers gezet en qua inhoud en vorm gestalte gegeven. Jan over Erik Erik is binnen de ETA vooral actief in de sfeer van de Praktische Theologie, bij vakken als Huwelijk en Echtscheiding, Gemeentebeheer, Conflicthantering, Gesprekstechniek en Bijbelstudiemethoden. Jarenlang is hij coördinator van het praktijkleergedeelte geweest en de laatste jaren ook groot animator van de Kaderopleiding. Kortom: iemand


die (mede door zijn voorgangerschap) dichtbij de gemeentepraktijk staat en dat in zijn werk bij de ETA meeneemt. Binnen het ETA-team is Erik is de man met (bij vlagen hilarische) humor, die te midden van alle theologische ernst ook voor een vrolijke noot kan zorgen en breed georiënteerd is, ook in de wereld van sport en cultuur. Verder is hij een echte netwerker, die er plezier in heeft mensen en organisaties aan elkaar te verbinden en te zoeken naar win-win-situaties. Onder de ETA-medewerkers is Erik zonder twijfel de grootste Bourgondiër en globetrotter, perfect in staat om het nuttige met het aangename te verenigen. Illustratief daarvoor is zijn aanstaande vertrek naar Down Under, waardoor we hem (helaas) als prettige collega moeten gaan missen. Hermineke over Nel Nel is als een spin in het web. Zonder spin heeft het web geen functie meer. Zonder Nel zou de ETA niet kunnen draaien. De olie in de machine, het hout in de kachel, de secretaresse op kantoor. Dat is Nel! Je hoort haar wanneer je belt (zélfs buiten de kantooruren). Je treft haar vaak wanneer je mailt, wanneer je vragen hebt over allerhande praktische zaken of wanneer je iets bestelt uit de webshop. Nel is een gouden kracht, optimistisch, vrolijk, vol werklust. Tenminste….als september weer voorbij is. De start van het nieuwe

seizoen vindt Nel nét iets minder leuk. Rode wangen, stoom uit de oren. Ze houdt van goed, zorgvuldig, maar absoluut niet van stress. Én…ze houdt van leuke dingen, de vrolijke noot, gezelligheid. Steevast vraagt ze op vrijdag: ”En…ga je nog wat leuks doen dit weekend?” Met de maandagse variant: “Nog wat leuks gedaan?” Een heerlijke collega! Elze-Marie over Jesse Jesse is groot geworden met de ETA. Dat kan ook niet anders als je samen opgroeit in één huis... Als vijftienjarige is Jesse het ETA-werk ingerold. Jesse was namelijk erg handig met de computer en bleek mooie advertenties voor de ETA te kunnen ontwerpen. Dat was een uitkomst! In de jaren die volgden, ontwikkelde hij zich tot vraagbaak en hulp voor alles wat maar met ICT te maken heeft. Jesse is degene die raad weet met eigenlijk alle apparaten die op kantoor staan. Als je hem roept, komt hij je helpen en denkt hij meteen mee over inhoudelijke zaken. Zo weet hij van alles binnen de ETA het nodige. Daarnaast is Jesse verantwoordelijk voor de PR van de ETA (en van de ETS). Hij doet weloverwogen en creatieve voorstellen om meer bekendheid te geven aan de opleidingen. Je kunt dus ook wel zeggen, dat de ETA groot geworden is met Jesse.

Henriëtte over Henk De medewerker die het minst gesignaleerd wordt op het kantoor is Henk ten Voorde. Hij woont wat verder van Zwijndrecht vandaan en werkt alweer 4 jaar een dag in de week voor de ETA vanuit zijn eigen woonplaats. Zijn grote passie is het vak Liturgiek en de studenten zullen dat vast gemerkt hebben in zijn lessen. Samen met het vak Homiletiek zijn dat twee stevige peilers waar Henk de ETA mee dient en verankert op een stevig Bijbel-getrouw fundament. Henk is een gewaardeerd collega die op de hoogtijdagen (lees vergaderingen) altijd aanwezig is en zijn eigen geluid en inbreng heeft. Nel over Elze-Marie Zij is de jongste telg (letterlijk en figuurlijk!) van het ETADreamteam. Zoals reeds bekend uit diverse berichtgevingen en persberichten heeft de ETA tegenwoordig de administratie van de EBS op haar schouders, u snapt dat de ad-ministratie van een school met tussen 800 en 900 studenten niet zomaar onder het bestaande team verdeeld kan worden (dit zal ieders bord doen overlopen). Er werd gezocht naar een nieuwe kracht. En gevonden! Een leuke jonge meid, de jeugd heeft immers de toekomst en brengt een frisse wind door ons altijd gezellig kantoor. 1 februari 2010 werd zij in het diepe gegooid en mocht zich


Overzicht huidige opleidingen en leslocaties

DEELTIJDONDERWIJS n 5-jarige opleiding Bachelor Theologie n 2-jarige opleiding Bijbelse Theologie n 2-jarige opleiding Systematische Theologie n 1-jarige Kaderopleiding voor leidinggevenden n 2-jarige HBO-Master opleiding ‘De vroege Kerk’ n 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening n 1-jarige cursus Rondreis door de Bijbel n Bijbeltalen of andere afzonderlijke vakken GESTRUCTUREERD AFSTANDSONDERWIJS n 5-jarige opleiding Bachelor Theologie; Niveau A of niveau B n 2-jarige opleiding Bijbelse Theologie; Niveau A of niveau B

Drachten

(sinds 2005)

Steenwijk Alkmaar

(sinds 2000)

(2010?)

Deventer Rotterdam

(sinds 2009)

(voorheen Barendrecht en Vlaardingen; sinds 1984)

Zwijndrecht

(sinds 1998)

AFSTANDSONDERWIJS n Afzonderlijke vakken; Niveau A

Vervolg als Opleidingscoördinator gaan profileren. Na een inwerkperiode met collega Jesse zal zij er binnenkort klaar voor zijn en er 100% voor gaan om de EBS in goede banen te leiden. Met het huidige studentenaantal en mogelijke groei, zal zij zich daarmee met 4 kantoordagen zeker niet vervelen! Henk over Marianne Hoewel Marianne eigenlijk pas afgelopen jaar bij de ETA in dienst is gekomen, is ze nu al niet meer weg te denken bij de ETA. Zonder haar zou het gestructureerd afstandsonderwijs geen coördinator hebben,

zouden studenten geen toetsen kunnen maken en zou u dit boekje niet in handen hebben gehad. En alsof dit al niet genoeg is, geeft ze ook nog als docent op inspirerende wijze haar (door de ETA-studie verkregen) kennis door aan nieuwe studenten. Behalve zo nu en dan een ‘zuchtje,’ klaagt Marianne nooit en verzet ze twee keer zoveel werk als anderen in dezelfde tijd. Met Marianne in het team kan de ETA op weg naar haar 50-jarig bestaan! Jesse over Hermineke Hermineke weet het voor elkaar te krijgen het leven op een boerderij, het verzorgen van een bed-en-

breakfast, een baan als gymlerares op een middelbare school en het werk als psychopastorale hulpverleenster te combineren met een baan bij de ETA. Eigenlijk zegt deze opsomming al genoeg over Hermineke. Ze bruist van de energie en doet alles vol overgave. Samen met Henriëtte is ze verantwoordelijk voor de Opleiding Pastorale Hulp-verlening. Op het kantoor werkt haar enthousiasme aanstekelijk. Als docent weet ze dit enthousiasme ook aan de ETA-studenten over te brengen. Niet voor niets is ze daarom een zeer gewaardeerd docent. En omdat ze nog jong is, kan de ETA er met haar komende jaren nog volop tegenaan!


Ik word geen dominee!

dr. Ben Wentsel, oud-docent

Cees van Nes, mijn achterneef vroeg mij of hij bij mij, Ben Wentsel, predikant in Den Haag-West, stage kon lopen. Toen hij terugkwam van een pastoraal bezoek zei hij mij: 'oom Ben, ik word geen dominee, ik ben niet geschikt voor zulke pastorale bezoeken!'. Ik vroeg hem wat hij na zijn opleiding in Londen afgemaakt te hebben dan zou gaan doen. Hij zei mij dat hij een academie ging oprichten voor theologische studie. Ik zette hierbij enige vraagtekens, maar gaf hem het voordeel van de twijfel. En zie het is hem gelukt, samen met HenriĂŤtte, die heel bekwaam haar aandeel hieraan heeft. Na enige tijd kreeg ik het verzoek lessen aan de ETA te geven, wat ik deed ongeveer in de jaren rond 2000. Ik deed dit met genoegen. Wat een wonder dat jongeren die de HEER liefhebben hun energie en intellect wijden aan Hem, de bijbel en zijn dienst. Aan Bijbelacademies vormen geloof en wetenschap een eenheid. Ik liet vooraf een lied zingen over het onderwerp en sprak een gebed uit. Wie over de Allerhoogste spreekt moet eerst tot Hem bidden om goed over Hem te kunnen spreken. Academies hebben nog een voordeel. Faculteiten - ze zijn er bijna niet meer - wijden veel studie aan Hebreeuws en Grieks en andere vakken maar ze leren de jongeren niet om te evangeliseren en mensen voor Jezus te winnen. Ik werkte con amore mee omdat ik in de ETA een instrument zie in Gods hand om de geloofsafval in Nederland tegen te gaan met de wapenen van geloof en wetenschap. Zelf nader ik nu mijn 81ste jaar. Ik wens de leiding en medewerkers van de ETA toe dat zij ook de volgende vijfentwintig jaar Gods gunst mogen genieten en zegen op hun werk mogen zien tot vorming van vele jongeren, tot opbouw van Gods Kerk in deze landen en tot zijn glorie!

JAAROVERZICHT 1984/1985 - 2009/2010 >>>


Op zoek naar vaste grond

Aanvang ETA studie in 1999 en afstuderen in dit ETA jubeljaar! In mij was het verlangen gewekt om op zoek te gaan naar vaste grond en stevige bodem. Een fundament bouwen, niet alleen door eigen verworven inzichten, maar gevormd en gedragen door eerlijke, authentieke en gerichte theologische kennis. Zoveel geleerd, ontdekt, en ontvangen. Een nieuwe dans, een nieuw lied, een nieuw vak, wandelen over het water! 25 Jaar ETA, gefeliciteerd en dankjewel. Saskia de Jong-Rijke, student

“Volgt er na elke periode een week vrij? Effe uitpuffe van de examens en tijd voor nakijken?” Bron: brief van Hans Grootveld aan John Bartelings (1985)

1984-1985 Op 20 december 1984 staat in de plaatselijke huisaan-huis krant van Barendrecht dat de Avondbijbelschool Emmaüs per februari van start zal gaan. De initiatiefnemers hierachter zijn: John Bartelings, Corine Bartelings, Hans Grootveld, Cees van Nes en Henriëtte van Nes. John, Hans en Cees vormen hiervan samen de schoolleiding. Bijbelschool Emmaüs is onderdeel van de Stichting Trinity College of the Bible and Trinity Theological Seminary, een instituut van de Soutern Baptists in Indiana (V.S.).

Het doel van Emmaüs is om 'het Evangelie van Jezus Christus, de Bijbelse leerstellingen en de daarmee samenhangende vakken te verkondigen aan een wereld in nood'. Zij richt zich vooral op in de Randstad wonende volwassenen die vanwege hun werkzaamheden, familie of financiën, niet in staat zijn om fulltime aan een universiteit of H.B.O.-opleiding te gaan studeren. In een interview met Koers (mei 1985) zegt John dat de Bijbelschool geestelijk-theologisch omschreven kan worden als 'conservatiefevangelisch of bijbelgetrouw-evangelisch'.


Als een spons Gods woord opzuigen

ds. Henk van den Heuvel gastdocent en predikant van de Christelijke Gereformeerde Zuidhovenkerk te Dordrecht

Via onze zoon heb ik kennis gemaakt met de ETA en met het studiemateriaal. Ik ben enthousiast over de inhoud van de Bijbelse theologie die een Bijbelgetrouwe basis vormt om als christen te (leren) genieten van Jezus' gave én opgave om 'zout der aarde' én 'licht der wereld' te zijn (Matt.5:13v). Ik kreeg gelegenheid mijn enthousiasme actief in te zetten. Ik heb colleges gegeven bij de modules Koningen en Profeten, inleiding ethiek en spiritualiteit. Het nadenken over én leven met God, die zich heeft geopenbaard in zijn Zoon, Jezus Christus is het hart van mijn leven en werk! Zijn Geest vormt en leidt mijn leven. Ik merk elke keer weer dat het overdragen van die (spirituele) kennis studenten motiveert en stimuleert nog bewuster de Schriftstudie ter hand te nemen. Ik beleef mede daardoor veel vreugde aan het lesgeven en aan mijn contacten met de studenten die als een spons de rijkdom van de God van het Woord én van het Woord van God opzuigen.

1985-1986 Mede door het enthousiasme van de studenten besluiten de initiatiefnemers om de Bijbelschool te continueren, wat gebeurt onder de naam Evangelische Theologische Academie (E.Th.A.). Een Academie die, volgens een blauwe Engelstalige informatiebrochure, toegewijd is aan ' … quality christian education'. De hoogte van het collegegeld wordt in elke brochure met de hand ingevuld. Zo hoeven de brochures niet elk jaar opnieuw gedrukt te worden. Bij de E.Th.A. zijn zowel studenten welkom die vrijblijvend de avonden willen bijwonen, als studenten die zich voor tenminste 1 jaar (= 9 maanden) willen binden en de studieperiode met een soort examen willen afsluiten. Een student heeft de keuze uit maar liefst 6 verschillende diploma's waar hij voor kan gaan, namelijk: § Bachelor of Arts (B.A.) in Biblical studies without Hebrew and Greek (4 years)

§ Bachelor of Theology (B.Th.) with Hebrew and Greek. Emphasis on Theology in thesis and assignments (4 years) § Bachelor van Divinity (B.D.) with Hebrew and Greek. Emphasis on Pastoral Theology in thesis and assignments (4 years) § Diploma in Theology (4 years) § Diploma (3 years) § Certificate (1 & 2 years) Elke lesavond begint met een uur Bijbelse talen. Gelukkig kan Grieks schriftelijk gedaan worden, zodat al deze 35 uren aan Hebreeuws besteed kunnen worden. Samen met veel zelfstudie, liefst dagelijks, moet het volgens docent Hebreeuws Frans Koopmans dan mogelijk zijn om in het 3e leerjaar van de Evangelische Theologische Faculteit (E.T.F.) in te stromen.


Die intelligente mensen bleken heel normaal te zijn

Drie jaar geleden werd ik benaderd om als gast in Steenwijk en Drachten te spreken over mijn verleden als zwarte heks tijdens het vak wereldreligies. Oei, de schrik sloeg me om het hart, wat moest ik nou bij die intelligente mensen, wat kon ik ze nou meegeven? Maar wat een ochtend zeg, grandioos! Die intelligente mensen bleken hele normale mensen te zijn die met veel aandacht en respect luisterden. Wat ik als erg mooi heb ervaren is dat aan het eind van de ochtend voor mijn man (die altijd met mij mee gaat als ik spreek) en mij werd gebeden voor onze bediening. Dat bemoedigde erg, zo werkt het dus aan twee kanten! Elly Loos, gastdocent

1986 -1987 Voor het eerst geeft de E.Th.A. nu ook een Nederlandstalige informatiebrochure uit. In het voorwoord staat o.a. “Het aanvragen van deze prospectus hoort waarschijnlijk bij uw voornemen om zich verder te bekwamen tot de dienst van de Heer. Dringend vraag ik u om op zorgvuldige wijze elk door u aangeschreven instituut te evalueren. Daar u de

rest van uw leven beïnvloed zult worden door het instituut van uw keuze, is het kiezen van de juiste onderwijsinstelling een belangrijke zaak.” In het curriculum vinden wijzigingen plaats, waardoor het onder voorbehoud bekend gemaakte onderstaande 4-jarig studieschema ontstaat.

Jaar A

uur

Jaar B

uur

Jaar C

uur

Jaar D

uur

Pentateuch EigenlijkeTheologie Dienst in de Gemeente

20 16 12

Dichterlijke boeken Evangelistiek/ Christelijk gezin Sekten / Niet-Chr. Godsdiensten

20

Koningen en profeten 1 Antropologie/ Soteriologie Zielszorg

20

Paulus brieven 2 Christologie Kerkgesch./ Oecumene

20 16 12

Evangelie van Johannes Ecclesiologie Hermeneutiek 1

20

20

20 16

16 12

Post-ballingschap Didaktiek/ Pedagogiek Psychologie

Handelingen

20

Hermeneutiek 2 Ethiek

16 8

Koningen en profeten 2 Missiologie Communicatie/ Homiletiek Paulus brieven 1 Bibliologie RoomsKatholicisme

20 16 8

Algemene brieven Eschatologie Filosofie

20 16 8

Historische boeken Apologetiek Moderne Theologie

Synoptici Pneumatologie Bijbelse Archeologie Totaal

20 16 12

20 16 8 140

Totaal

16 12

16 12

140

Totaal

16 12

140

Totaal

12

140


Levensstijl

Met het verlangen om meer voor Gods Koninkrijk te betekenen begon ik 5 jaar geleden aan de opleiding. Ik wist niet wat me overkwam. Ik kreeg zoveel nieuwe en fantastische informatie te horen en te verwerken dat ik een ding heel zeker wist: dit kon en mocht ik niet voor mezelf houden, maar moest ik gaan uitdelen. Zo komt het dat ik af en toe preek en een onderwijzende taak heb binnen het leerhuis dat we sindsdien met enkele mensen in eigen gemeente hebben opgezet. De ETA is een 'hele aparte' opleiding. Je kunt het wat mij betreft niet zien als een 'project' met een begin en eindpunt; ik zou het veelmeer een soort van levensstijl willen noemen. Ik heb meerdere momenten gekend waarbij ik dacht: “Als ik nu deze module af heb, zal ik dan weer opnieuw beginnen?” waarbij je uiteraard wel weet dat het zo niet werkt, maar dat er een tijd komt om 'uit te vliegen en zelfstandig te worden', maar toch.

“Gezien het veelvuldig copieren bij Albert Heijn, Torro, op school, enz. is aanschaf van een (nieuw) copieerapparaat geen luxe” Bron: agenda vergadering (1987)

Klaas Wielenga, student

1987-1988 De L.H.N.O. “De Baerne” aan de Buitenlandse Baan 1 te Barendrecht is de nieuwe leslocatie. Naast de reguliere lessen verzorgt de E.Th.A. dit collegejaar ook drie seminars: 'Pastoraat, counseling en demonie' door J. de Vriese, 'Demonie' door Dr. W.C. van Dam en 'Bijbelstudiemethodiek' door Dr. Th. J.W. Kunst. De eisen waaraan de eindscriptie moet voldoen worden vastgesteld. Zo dient de scriptie getypt te worden (regelafstand 1,5) op A-4 papier. En de linkerkantlijn van de gehele scriptie moet tenminste

2 cm. bedragen (i.v.m. perforatie voor en door de E.Th.A.). Het schrijven van een eindscriptie gebeurt onder begeleiding van een eindscriptiebegeleider. Omdat sommige begeleiders niet als docent aan de E.Th.A. verbonden zijn, moet de student zelf voor een vergoeding zorgen. “Gezien de tijd en kosten die adviseren, lezen en corrigeren e.d. met zich meebrengen, wordt als richtlijn gegeven voor de vergoeding minimaal een bedrag van honderd gulden.”


Verschillende leerstijlen

We begonnen na de zomer van 1988 te studeren aan de ETA. In 1 klaslokaal in Barendrecht pasten alle studenten van verschillende jaargangen goed bij elkaar. Wij beiden hadden een heel verschillende manier van studeren. Ineke zorgde dat ze alles ruim op tijd af had, terwijl Leen meer iemand was van het laatste moment. Maar één keer bleek dat het best handig is, als je kunt afwisselen tussen verschillende leerstijlen. In het vierde jaar, het laatste dat wij lessen volgden, werd onze oudste dochter geboren. Dat betekende vooral voor Ineke dat er minder tijd voor studeren overbleef. Toen naderde er een tentamen voor het vak OT. Enkele dagen tevoren wilde Ineke het uitstellen. Uiteindelijk liet ze zich overhalen om het tentamen dan maar op de manier van Leen voor te bereiden. Ze leerde een uittreksel van 1 A-4 dat hij maakte, verder niets. En viel dat even mee: het werd nog een 7.

“persoonlijk erger ik mij nog steeds aan de “h” in E.Th.A; hij typt ook niet.” Bron: notitie M.J. de Haan (1989)

“Theologisch avondonderwijs veronderstelt gemotiveerde studenten die beseffen dat ze enkele jaren intensief met studie bezig zullen zijn, naast gezin en/of werk.” Bron: informatiefolder (1989)

Leen en Ineke Stehouwer, oud-studenten

1988-1989 Door het geplande vertrek van John in juni 1989 naar Canada komen plannen om de E.Th.A. los te koppelen van de Stichting 'Trinity College of the Bible' in een stroomversnelling. Zo komt Vera van Dijk in november 1988 de school versterken als administratief medewerkster. Het correspondentie-adres van de E.Th.A. is niet langer meer 'de Zeeg', maar verandert in het woonadres van familie Van Nes, Piet Heynstraat 29. En men zoekt naar bestuursleden die noodzakelijk zijn, nu de E.Th.A. als zelfstandige stichting verder wil. Gelukkig zijn de heer G. van Ginkel, mevrouw M. Koopmans-van Klaveren (afgestudeerde E.Th.A-studenen) en mevrouw A.J.J.

Bol-Sluurman bereid om in het bestuur plaats te nemen. Ook Cees en Hans maken, naast hun zitting in de schoolleiding, deel uit van het bestuur. Op 23 juni 1989 worden de papieren bij de notaris getekend; de stichting E.Th.A. is een feit. Een stichting waarvan de studenten volgens conrector Cees worden gekenmerkt door verscheidenheid aan achtergronden en doelen. Iets wat niet alleen typerend, maar ook verrijkend is, als hij denkt aan de onderlinge gesprekken (ETHA-info zomer 1989). De mogelijkheid om een Engels diploma (B.A., B.Th. en B.D.) te halen is voor nieuwe studenten niet meer mogelijk.


Eerste diploma uitreiking

1989-1990 Op 14 september, bij de opening van het collegejaar, krijgen de heer G. van Ginkel en de heer M.J. de Haan als eerste studenten een E.Th.A.-diploma uitgereikt. Twee weken daarvoor heeft Martien Jan de Haan plaats genomen in de schoolleiding. Eén van zijn activiteiten is het maken van PR-materiaal. Dit resulteert o.a. in een poster met de tekst: 'Een baan … Een gezin … En dan ook nog een bijbelschool doen? Dat kan! Bij de ETA.' Dat de 'h' uit de afkorting E.Th.A. is verdwenen, komt door het nieuwe logo, ontworpen door de heer M. Kalden. Het kruis dat centraal staat in het logo, geeft

het centraal staande theologische uitgangspunt van de ETA weer, namelijk het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus. Dat door het verdwijnen van de 'h' een associatie gemaakt kan worden met de Baskische afscheidingsbeweging, is wat de schoolleiding betreft geen probleem. Voor FL.1,- per bladzijde typewerk verrichten Anneke en Mijndert van de Beek de nodige typewerkzaamheden voor de ETA.


Studeren, op mijn leeftijd?!

In eerste instantie had ik bezwaren om te gaan studeren: te moeilijk, op mijn leeftijd nog een dergelijk zware studie, geen tijd en zo meer. Maar ik ben het toch gaan proberen. En zo startte ik in 1998 in Zwijndrecht de studie. Terugkijkend op deze jaren kan ik met heel mijn hart zeggen dat ik er geen moment spijt van heb gehad. De goede en open sfeer, niet alleen onder de studenten, maar ook bij de docenten hebben voor een groot deel bijgedragen aan het slagen van mijn studie. Veel verschillen in geloofsovertuigingen en leer passeerden de revue maar altijd werd met respect en een open houding naar elkaar geluisterd en soms ook flink gediscussieerd. Maggie van Namen, oud-student

Ontvangsten: Fl. 17.500 Uitgaven Fl. 8.500 Bron: begroting (1990)

“De vakken worden verzorgd door bekende en minder bekende (doch niet minder bekwame) docenten uit verschillende kerkelijke en evangelische richtingen.” Bron: informatiefolder (1989)

1990-1991 Aan het begin van dit collegejaar starten de lessen onverwachts op een nieuwe locatie, namelijk op Chr. sgm. Beneden-Maas (L.D.S. dependance) aan de Buys Ballotlaan 25 te Vlaardingen. Voor FL. 850,kunnen de inmiddels 19 studenten weer volop genieten van een jaar lang intensieve studie. Martien Jan erkent in de informatiebrochure van dit collegejaar dat studeren aan de ETA een bijzonder zware opgave is naast een normale dagtaak. Anderzijds is het, zijns inziens, 'beslist de moeite waard voor iedere gelovige die actief wil meewerken in de dienst van de Heer'. Om redenen van persoonlijke aard stopt Hans met zijn werkzaamheden bij de ETA. Cees neemt het rectorschap van hem over. Henriëtte is inmiddels volop bezig als projectleidster ETA-afstandsonderwijs. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar Vlaardingen te komen,

kunnen met ingang van dit collegejaar ook geheel via afstandsonderwijs de ETA-opleiding volgen. De cursussen Pentateuch, Historische boeken, Dichterlijke boeken, Eigenlijke Theologie en Psychologie liggen verzendklaar. Andere cursussen zijn in voorbereiding, en voor sommige wordt nog gezocht naar een bekwaam docent/schrijver. Als een student alle (te verschijnen) ETA cursussen met een voldoende afrondt, kan hij een diploma theologie op H.B.O.-niveau behalen. Naast de reguliere lessen geeft de ETA een tweetal cursussen. De cursus 'Evangelisatie Explosie' omvat 5 lesdagdelen die worden afgesloten met 'een niet al te moeilijk schriftelijk en mondeling examen.' In maart en april zijn er twee avonden rondom het thema 'Huwelijk en echtscheiding' o.l.v. dhr. A.H.J. van Roode.


Stevig fundament gelegd

drs. Martien Jan de Haan docent en oud- medewerker

“Mijn naam is Martien Jan de Haan, oud-student, oud-schoolleider, oud-docent… Hoewel oud-… Sinds kort kan ik het toch niet weer laten om af en toe weer een les te geven. Vanaf het allereerste moment ben ik betrokken geweest bij de ETA. Ik was er zelfs bij toen er nog 'proeflessen' werden gegeven. Oorspronkelijk was de opdracht: 'één jaar Bijbelschool', maar ik raakte al snel geboeid door wat er in de lessen aan de orde werd gesteld. Nadat ik mijn opleiding bij de ETA had afgerond, heb ik zelfs nog diverse andere opleidingsinstituten van binnen gezien. Zij hebben echter nooit de betekenis kunnen evenaren, die de ETA voor mij heeft gehad. Het was een geweldige tijd! De ETA onderscheidt zich van andere opleidingen door haar sterke gerichtheid op Gods Woord. Door de hele opleiding heen wil zij studenten met de Bijbel vertrouwd maken. Inleidingsvragen, hoofdlijnen, probleemgebieden, bijbeltalen en systematische vakken. Ik overdrijf niet als ik zeg dat het ETA-programma mij een stevig fundament voor mijn geloof heeft gegeven. Een fundament dat gelukkig in tact bleef toen ik op plaatsen kwam, waar hierop flink wat druk werd uitgeoefend. Met veel plezier kijk ik terug op de samenwerking met Cees en Henriëtte van Nes. Waar ik mij vaak afvroeg of het allemaal wel de moeite waard was, vonden zij altijd dat wij moesten doorgaan. Zij hebben gelijk gehad. Van een school die jarenlang moeite moest doen om een handjevol studenten te interesseren, is de ETA nu uitgegroeid tot een opleidingsinstituut met diverse dependances en studierichtingen. Het niveau van het onderwijs doet niet onder voor dat van een hogeschool of universiteit. Met haar vijfentwintig jaren is de ETA volwassen geworden en daarvoor mogen we dankbaar zijn.”

1991-1992 De automatisering van de financiële administratie komt dit jaar rond. Dit scheelt een hoop werk voor de schoolleiding, die nog steeds uit enkel vrijwilligers bestaat. Samen met het bestuur onderzoekt de schoolleiding mogelijkheden om studenten, naast hun theoretische opleiding, ook op het praktische vlak ervaring te laten opdoen. Bedoeling is om met name binnen de eigen gemeente/kerk stageopdrachten te verrichten.

Voor het afstandsonderwijs komen de cursussen Koningen en profeten 1 en 2, Antropologie, Ecclesiologie en Intertestamentaire periode beschikbaar. Studenten die nog tijd over hebben, kunnen met andere belangstellenden nog deelnemen aan de cursussen 'Pastoraat en demonie' door Dr. W.C. van Dam, 'Pastoraat en de Bijbel' door J. de Vriese en 'Exegese Methodiek' door drs. A.W. Zwiep.


Het maakt je nederig

Waarom ik begonnen ben met de studie? Honger. Naar God. Naar verdieping van kennen. Naar verbreding van kennis. En ik kan zeggen dat de opleiding enorm heeft bijgedragen aan mijn persoonlijk geestelijke ontwikkeling. Je bouwt een gedegen denkkader op dat geleidelijk meer kleur en invulling krijgt. Maar belangrijker nog: studeren maakt je nederig en brengt verwondering. Dat komt door die onmogelijke paradox: hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je slechts iets weet. Kortom: doordat je studeert weet je en begrijp je relatief gezien steeds minder. Heel bemoedigend. Maar de docent vindt het prachtig. “Dit houdt je dicht bij de Heer. Het maakt je bereid om te leren. Het bewaart je voor zelfgenoegzaamheid.” En dat is precies wat ik wil!

“Tenslotte. Het schrijven van deze nieuwsbrief kost relatief weinig inspanning. Maar de juiste beslissingen nemen (door bestuur en schoolleiding), de juiste initiatieven nemen, de juiste middelen aanschaffen, de juiste docenten vinden, de juiste … vult u maar in, dat kost de echte inspanning. Wilt u alstublieft het ETA-werk in gebed aan onze Heer opdrachten, zodat het een geestelijk werk blijft dat zijn vrucht zal opleveren te bestemder tijd?” Bron: ETA-Bericht (1993)

Theo van de Heuvel, student

1992-1993 Bert van der Molen, een oud-student, komt de schoolleiding op pro-Deo basis versterken als praktijkcoördinator. De totale studiebelasting van de stage bedraagt 800 uur in het eerste jaar, te verdelen over 80 praktijkopdrachten van elk ca. 10 uur. In een brief aan Cees zegt Bert hierover: “Ik weet niet of de '800 uur'-vermelding niet te zeer af kan schrikken, maar eerlijkheidshalve moet dit volgens mij wel worden vermeld.” Gelukkig blijkt na enkele maanden ervaring dat niet elke activiteit 10 uur tijd vraagt. Studenten die de ETA via het afstandsonderwijs volgen, kunnen nu voor het eerst tentamens afleggen in hun eigen woonplaats. In Vlaardingen mag nog wel, maar hoeft dus niet meer.

De ETA moedigt iedere student van het afstandsonderwijs aan om aan het einde van een module een tentamen af te leggen. Reden: “Dit verschaft een doel om naar toe te werken en stimuleert op de weg daar naartoe. Het tentamen als “stok achter de deur” zal velen helpen om gedisciplineerd met het Woord van God bezig te zijn. Het is hét ruggensteuntje dat velen zo op prijs stellen.” (uit infobrochure van het AO). Op 1 maart 1993 verhuist de familie Van Nes met oog op de groeiende werkzaamheden van de ETA naar de Piet Heynstraat 53. Dit huis biedt ruimte voor eigen ETA-ruimtes.


Het resultaat mag er zijn

Ooit ben ik in het jaar 2000 begonnen met studeren aan de ETA in Vlaardingen. Zo terugdenkend, zie ik nog Cees van Nes voor me, die met omfloerste ogen deelde wat het Woord van God met hem deed. Ook kan ik mij de heer Van Wentsel herinneren, bij wie de les altijd moest beginnen met een goed Joods gezang. We moesten er allemaal bij staan en uit volle borst meezingen. De leuke, maar ook moeilijke lessen Hebreeuws van de heer Koopmans zijn mij bijgebleven. Zo leuk als je ineens door hebt hoe dat Hebreeuws eigenlijk 'werkt.' Ik heb veel gelachen tijdens de lessen, maar ook hard moeten werken. Het resultaat mag er echter zijn. Mijn geloofsleven heeft tijdens mijn studiejaren een enorme groei doorgemaakt. Ik ben nog meer onder de indruk geraakt van Gods grootheid en liefde voor ons mensen. In mijn gemeente en in een verzorgingstehuis mag ik nu regelmatig het Woord van God brengen en ben ik actief in het kringenwerk en pastoraat. Verder ga ik alweer het tweede jaar in als corrector bij de ETA. Interessant om te zien hoe andere studenten bezig zijn met hun studie. Miranda Peek, oud-student

1993-1994 Het bestuur en schoolleiding zijn druk bezig met het bij de overheid ingediende verzoek om erkend te worden als niet-bekostigde instelling voor hoger beroepsonderwijs. Ook zijn er ideeĂŤn om een eerstegraads lerarenopleiding theologie aan te gaan bieden. Studenten die dat willen, moeten dan nog een 2-jarige kopstudie na de 4-jarige opleiding volgen. Verder worden het stage-reglement en het eindscriptiereglement opnieuw onder de loep genomen en aangepast. Die aanpassingen zijn ook

wel nodig, want de praktijk heeft uitgewezen dat de stage een forse extra belasting voor de studenten betekent. Ook ronden niet eens meer alle studenten hun studie af met een eindscriptie. En zij die dat wel doen, lukt het vaak met heel veel moeite. Ook studenten van het afstandsonderwijs kunnen vanaf nu kiezen voor het praktijkleergedeelte. Voor de vakken Hermeneutiek, Eschatologie en Soteriologie zijn nu ook modulen verkrijgbaar.


Weinig verschil leraar en leerling

dr. G. Bos docent

Ik dacht dat ik na mijn emeritaat feitelijk ongemerkt mijn weg ging in Zeeland, in het kleine dorpje Serooskerke. En toen was er ineens een telefoontje vanuit Zwijndrecht met het verzoek een module te schrijven voor het vak moderne theologie. En ‌..ze hadden ook nog een docent nodig. Mijn verwondering was groot. De reactie van de andere kant: nooit van de ETA gehoord? Maar mij kent u wel, want ik was in Leuven student bij u. Vandaar. Inmiddels heb ik al heel wat studenten ontmoet. Die ontmoetingen waren altijd weer heel plezierig en inspirerend. En toen ik 'gedwongen' werd handleidingen voor de studie op papier te zetten, betekende dat ook voor mij dat ik verbanden ging zien en lijnen kon trekken die tevoren niet zo duidelijk waren. Er is niet zoveel verschil tussen leraar en leerling: we moeten allen altijd weer in de leer bij de grote Meester. En Hij brengt ons terug bij de Schriften die van Hem en zijn werk getuigen. En dat heb ik proberen over te brengen op de bijeenkomsten met de studenten.

1994-1995 Mede als gevolg van de aanvraag van overheidserkenning wordt het studieprogramma gewijzigd van 4 naar 6 jaar. Met die nieuwe opzet wil de ETA bereiken dat de studiebelasting, die bijna niet meer in vier studiejaren is onder te brengen, en die de student soms onder zware druk zet, evenwichtiger wordt verdeeld. De ETA is immers gericht op christenen die een theologische opleiding willen combineren met hun baan en/of gezinsleven. Dat kan en mag niet worden verstoord door een overladen programma. In dit jaar viert de ETA ook haar 10-jarig bestaan. Het geplande lustrum op 10 juni 1994, met als thema 'verleden, heden en toekomst', gaat echter niet door, i.v.m. de vele extra werkzaamheden die de aanvraag van de overheidserkenning met zich meebrengt. Intern wordt het 10-jarig bestaan wel herdacht. Aan het einde van dit collegejaar geeft de overheid een negatieve uitslag m.b.t. de nagestreefde erkenning. De overheid erkent dat de ETA inderdaad

als HBO-school gezien kan worden qua niveau, maar de opleiding is te weinig beroepsvormend. Bestuur en schoolleiding besluiten daarop om af te zien van voortzetting van de aanvraag voor overheidserkenning. Ze besluiten het accent te blijven leggen op de oorspronkelijke betekenis van de ETA, namelijk het op academische wijze opbouwen van het geloof van geĂŻnteresseerde gemeenteleden die in hun dagelijks (gemeente) leven effectiever willen functioneren t.b.v. Gods Koninkrijk. Zonder overheidserkenning kan de ETA nadruk blijven leggen op vooral de Bijbelse vakken, heeft ze vrijheid in het zelf bepalen van de relatief lage collegegelden, en kunnen de diverse vrijwilligers die nu werkzaam zijn bij de ETA daar ook blijven werken. Voor studenten hoeft deze beslissing geen bezwaar te zijn, omdat de ervaring heeft geleerd dat afgestudeerde ETA studenten terecht kunnen in gemeentewerk, bij een vervolgopleiding of in het godsdienstonderwijs.


Voorganger geworden

Ontvangsten: Fl. 26.750 Uitgaven Fl. 25.600 Bron: begroting (1995)

Op mijn 30ste pakte ik de theologiestudie op. Naast mijn drukke full-time baan in het bedrijfsleven en naast mijn gezin met opgroeiende kinderen leek afstandsonderwijs de enige mogelijkheid om mij gestructureerd op dit niveau met theologie bezig te houden. 9 jaar lang ging bijna al mijn vrije tijd op aan studeren. Mijn kinderen zeiden destijds wel eens: “Papa zit altijd in de zwarte stoel te lezen het witte boek.� En daar zit best wel een kern van waarheid in, want doorzettingsvermogen en een ijzeren discipline zijn essentieel voor deze studie, zeker als het gaat om afstandsonderwijs, waarbij je geen contact met klasgenoten of docenten hebt. Dat wat begon uit eigen interesse, mondde uit in het voorgangerschap. Met heel veel plezier denk ik terug aan de tijd van studeren, tentamens maken bij een oudste thuis en de spanning van het wachten op het behaalde cijfer. Ik heb veel geleerd over en uit Gods Woord. De studie heeft mijn leven dan ook in vele opzichten verrijkt. Johan Gankema, oud-student

1995-1996 Dit collegejaar begint met enkele veranderingen in het bestuur en de schoolleiding. Cees treedt per 1 augustus 1995, als eerste, (parttime) in loondienst bij de ETA. Zijn bestuursfunctie legt hij om deze reden neer. Bert stapt, i.v.m. een nieuwe baan elders in het land, uit de schoolleiding. Wel gaat hij deel uitmaken van het bestuur. De heer C. Bezemer gaat, kosteloos, de personeelsadministratie voor de ETA behartigen. Nu overheidserkenning krijgen niet is gelukt, wordt

serieus nagedacht over fuseren met andere opleidingen. Al deze verkenningen lopen echter op niets uit. Voor het eerst worden er certificaten uitgereikt aan studenten die via het afstandsonderwijs alle modulen van het Oude Testament hebben afgerond. Het gaat om vier mensen: mevrouw H.C.J. Wortelboer-Sok en de heren A. Snijder, M. van der Linden en H.J. Heuvelink.


De ETA als bommenlegger

De ETA als bommenleggers kennen we via de media. Maar in mijn geval heeft de ETA ook een bom gelegd, namelijk onder mijn (geloofs)leven. Heel dichtbij, heel direct en……heel positief. Er is geschud aan alle zelfopgebouwde zekerheden, er is gebouwd aan m'n zelfbeeld, ik ben gaan groeien zoals de Heer het heeft bedoeld. Door de studie moest ik nadenken over alles wat ik zo gewoon vond, en waar ik eigenlijk geen eigen mening over had. Tja, dan gebeuren er bijzondere dingen. Er is me wel eens verweten dat ik me heb laten hersenspoelen door de ETA en dat ik wel weer 'gewoon' zou gaan doen als m'n studie afgelopen zou zijn. Ik heb de rijkdom van Gods Woord ontdekt en wil daaruit leven, dat noem ik geen hersenspoelen. Dat is thuiskomen! Ik heb ontdekt wie ik zelf ben en er zijn kwaliteiten van mezelf tot bloei gekomen die diep verborgen lagen. Dat is pas 'gewoon'. Ik ben blij met de ETA als bommenlegger, deze 'ontploffing' in m'n leven had ik niet willen missen! Arja Huisman, student

“Vrucht van ons werk is lang niet altijd zichtbaar. Meer dan eens is studie een lange termijn visie.” Bron: ETA-Bericht (1996)

“Wanneer iemand mij vandaag zou vragen, of het volgen van deze opleiding aan te bevelen is, zou ik niet direct positief kunnen antwoorden. Je moet er een beetje gek voor zijn … Het kost je een belangrijk deel, zo niet alles, van je sociale contacten … Het vraagt een hoge investering van tijd, energie en geld en soms wat gezondheid … Bron: toespraak van Leendert Post op 12,5 jarig jubileum (1998)

“Het wordt ons haast kwalijk genomen dat we niet meer de publiciteit zoeken, want, zo zegt men, veel meer mensen zouden moeten weten over de goede inhoud en kwaliteit van de lessen en de modulen van de ETA, je hebt er zoveel aan.” Bron: ETA-Bericht (1996)

1996-1997 Nu fuseren geen optie blijkt te zijn, bekijken bestuur en schoolleiding in hoeverre er sprake kan zijn van

samenwerking met de E.T.H. in Veenendaal en de E.T.F. in Heverlee.


‘Andere kleur?’

Theo van Kouteren oud-student en oud-bestuurslid

De ETA is voor mij een dierbare herinnering, met veel bijzondere dingen. Maar wat me nog heel erg op het netvlies staat is het laatste jaar voor de diplomering. Ik was druk bezig met het schrijven van mijn eindscriptie. Mijn scriptie begeleider was de heer Zwiep. Elke keer wanneer ik een verbeterde versie van mijn scriptie opstuurde naar hem kwam het met rode pen becommentarieerde opmerkingen terug. Dat betekende elke keer weer opnieuw er aan werken. Elke keer weer opnieuw er mee worstelen. En dat ging maar door. Op een keer kreeg ik mijn scriptie weer rood omlijnt terug. Geïrriteerd als ik was verbeterde ik het opnieuw, met veel moeite, en schreef ik de vraag er onder of hij geen andere kleuren had. Je raad het al, ik kreeg het terug -moest opnieuw verbeterd worden – maar nu blauw omlijnt en de vraag er onder 'zo goed'? We hebben er thuis veel plezier om gehad en nog steeds is bij ons de vraag, wanneer iets keer op keer herhaald moet worden, 'andere kleur'?

1997-1998 Dit jaar start met vier nieuwe studiemogelijkheden: een 6-jarige HBO-opleiding, 2 jaar Bijbelse Theologie, 2 jaar Praktische Theologie en 2 jaar Systematische Theologie. Tevens blijft het mogelijk om Hebreeuws of Grieks te studeren of via afstandsonderwijs te studeren. De nieuwe opleidingen zijn met name bedoeld voor vorming en ondersteuning van het midden- en hoofdkader van gemeentes en kerken, omdat heel gericht gekozen kan worden voor onderwijs op bepaalde gebieden, zoals praktische vakken, Oude en Nieuwe Testament of systematische theologie. Theo van Kouteren, oud student van de ETA, neemt de plaats van Bert over in het bestuur. Bram Borg komt als vrijwilliger de school assisteren. Op 4 april 1998 wordt in Vlaardingen het 12,5 jubileum gevierd. Naast een informeel gedeelte, is er

een korte terugblik en vooruitblik, samenzang, een meditatief moment door Frans Koopmans, een diploma-uitreiking en een lezing van Rolf van Roode over 'Evangelie en communicatie'.


Een mannetje met een snor

Hermineke Vonk, BA oud-student 1999-2005 en medewerker sinds 2004

Het is heilzaam, bemoedigend, hartverwarmend om van tijd tot tijd over je schouder terug te kijken. Het markeert de mijlpaaltjes en bevestigt dat de Heer Zijn weg met je loopt….'dankzij'…en soms ook 'ondanks'…. Het was een weloverwogen, pragmatische keuze om bij de ETA binnen te stappen. Ik zocht een cursus op niveau, niet te ver weg en niet op zaterdag. De tweejarige opleiding Bijbelse Theologie paste in dit plaatje en zo stapte ik ruim 10 jaar geleden de muffe Vonkenberg te Zwijndrecht binnen. Aarzelend schoof ik aan in een ruimte met kunstbloempjes op de tafels en een mannetje met een snor vooraan in het lokaal. Dat bleek de directeur te zijn. “Welkom!” Zes jaar later trok ik voor het laatst als student de deur dicht. Alles wat de ETA te bieden had, had ik doorlopen, een geestelijke dimensie in mijn leven erbij en een diploma rijker . De impact van de ETA op mijn leven is groot. Een diploma is een weergave van de rijkdom die in mijn hoofd een plek heeft gekregen, maar de rijkdom van mijn hart is vele malen groter en in geen enkel cijfer uit te drukken. Door de (mensen van de) ETA heeft de Heer zich in mijn hart genesteld, de relatie met Hem is op geweldige wijze verdiept, mijn passie voor Hem vergroot, mijn interesse verbreed. De oud- en nieuwtestamentische vakken met Henriëtte en Cees lieten de Bijbel tot leven komen. Gesprekstechniek bij Dolf van Roode was onvergetelijk. Ook pneumatologie met Willem Ouweneel, waarbij we in de les heel concreet voor elkaar om genezing gebeden hebben, heeft indruk op me gemaakt. Mijn tijd bij de ETA is onlosmakelijk verbonden met mijn medestudenten; we hebben elkaar er doorheen gesleept. Genoten van ons tweewekelijks patatje. Ik dank de Heer met een diepe, diepe dankbaarheid voor deze opleiding die zo'n impact op mijn leven heeft gehad. Wat een voorrecht om nu deze rijke zegen door te geven.

1998-1999 Ook in Zwijndrecht is het nu mogelijk om deeltijdonderwijs te volgen. Dagonderwijs (deeltijd) wordt overwogen, maar uiteindelijk wordt de keus gemaakt om één keer in de 14 dagen op vrijdagmiddag en –avond les te geven. De lessen vinden plaats in 'De Vonkenberg' aan de Stoop van Zwijndrechtstraat 2. Deze opleiding begint met 19 studenten die beginnen met Bijbelse Theologie. In dit collegejaar hebben nog nooit zoveel studenten aan de bestudering van de Bijbelse grondtalen deelgenomen. En nog nooit hebben zoveel studenten

dit met een positief resultaat afgerond. De gelijkschakeling tussen deeltijdonderwijs en afstandsonderwijs, waar al jaren aan in stilte aan is gewerkt, is nu een feit. Met ingang van 1 januari kunnen studenten zowel op A-niveau (alleen tentamens) als op B-niveau (tentamens en opdrachten) studeren. Studenten kunnen hierdoor gemakkelijker van de ene vorm van onderwijs overstappen naar de andere. Per 1 februari 1999 treedt ook Henriëtte (parttime) in loondienst bij de ETA.


Ik durf nu te preken

De stap om te gaan studeren nam ik maar niet totdat ik mij met mijn rug tegen de muur voelde en een email stuurde naar de ETA. In een voor mij emotionele periode kreeg ik een nuchter antwoord van Cees van Nes om a.s. zaterdag maar te komen meedraaien dan kon ik dit jaar nog instromen. Dat heb ik gedaan en na een geweldige zaterdag ben ik 'nooit' meer weggegaan. De berg huiswerk die ik naast mijn bedrijfsvoering nog moest uitvoeren had ik niet altijd af om een tentamen af te ronden maar het resulteerde wel in veel diepere inzichten en kennis. Door de studie durf ik nu te preken, iets wat ik altijd ver van mij hield. Om mij heen zag ik mede-studenten veranderen van weinig belangstelling voor gemeentewerk tot toegewijde gemeentewerkers! Gert van der Top, oud-student

Overzicht 6-jarige opleiding: BT Inleiding in de Bijbel Inleiding in de theologie Pentateuch Historische boeken De dichterlijke boeken Koningen en Profeten A + B Boeken van na de ballingschap Intertestamentaire periode EvangeliĂŤn Handelingen Paulinische brieven De algemene brieven & Openbaring Hermeneutiek 1 & 2

ST Eigenlijke theologie Christologie & Soteriologie Pneumatologie Bibliologie Antropologie & kosmologie Ecclesiologie Missiologie Eschatologie Kerkgeschiedenis 1 & 2 Filosofie Moderne theologie

PT Gemeentebeheer Nederlandse kerkgeschiedenis Spiritualiteit Groepsdynamica Apologetiek Wereldreligies Godsdienstsociologie Conflicthantering Liturgiek Evangelistiek Pastoraat Symboliek Gesprekstechniek Gemeentestichting/ opbouw Bijbelstudiemethoden Homiletiek Inleiding in de ethiek Psychologie Kinder-, tiener- en jeugdwerk Huwelijk en echtscheiding

Overige vakken Specialisatie Eindscriptie Praktijk 01 Praktijk 02 Praktijk 03

Bijbelse talen Inleiding Grieks Inleiding Hebreeuws Grieks 2 Hebreeuws 2

1999-2000 De werkzaamheden van met name Bram hebben er toe geleid dat dit jaar alle modulen van het afstandsonderwijs de door Martien Jan ontworpen nieuwe lay-out krijgen. Het aloude 'courier' lettertype heeft plaats gemaakt voor een moderner lettertype. Dit maakt het studiemateriaal toegankelijker voor de student. Door het smallere tekstgedeelte kan de

student zich op geconcentreerde wijze sneller de stof eigen maken. Tevens is er nu ruimte om er kanttekeningen bij te schrijven. Martien Jan verkent de mogelijkheden van internet voor de ETA. Gedacht wordt aan een digitale PRstudiegids en onderwijs via het internet.


Een wereld gaat open

“Je kunt het gevoel krijgen dat je flink door elkaar wordt geschud” en “hoe meer je te weten komt, hoe meer je gaat beseffen hoe weinig je weet”. Dit zijn twee uitspraken van twee docenten bij de ETA. En ze hebben gelijk. En dan begin je aan je studie…..Er gaat een wereld voor je open. Alleen al tijdens de colleges waar je samen bent met allemaal geestverwanten die, net als jij, het verlangen hebben om meer van Gods Woord te leren. Alleen dat is al de moeite waard. En tijdens de verschillende vakken leer je ongelofelijk veel nieuwe dingen. Dit is dan ook de reden dat ik, ondanks een hele moeilijke periode in mijn leven, telkens weer uitkijk naar een ETAzaterdag waarop er weer iets verandert in je kijk op de Bijbel en je eigen geloof en vertrouwen in God!

“Voor ons ligt een zomervakantieperiode. Mag ik u een tip geven? Geniet bewust en dankbaar van deze niet-studie periode! Geniet van (eventuele) partner en kinderen, en verwen beiden flink. Dit geldt ook voor vrienden, familieleden ed. Compenseer hen, in zoverre mogelijk, voor de tijd, aandacht, energie die u hen op bepaalde momenten tijdens het collegejaar niet kon geven vanwege uw ETAverplichtingen. Beloon diegenen die door hun inspanningen (tijd, zorg ed) u de mogelijkheid gaven te kunnen studeren!” Bron: brief aan studenten (2001)

Wim van Driel, student

2000-2001 Vanaf dit collegejaar is het mogelijk om ook in Steenwijk lessen te volgen, in multicultureel centrum “De Meenthe”. De openingsbijeenkomst is niet groots, maar eenvoudig. De reden hiervoor is 'dat de ETA de nadruk legt op onderwijs en niet op franje', aldus Cees in zijn toespraak. Marco van Putten krijgt als eerste in Nederland een certificaat van de ETA uitgereikt. Riet van Nes (geen familie van Cees en Henriëtte) treedt toe tot het bestuur. Daarmee voldoet de ETA qua (oneven) aantallen voor het eerst aan de statuten van de stichting. Per 1 november 2000 komt Martien Jan officieel als parttimer in dienst van de ETA. De ETA gaat dit jaar de lucht in, op www.eta.nl.com. Tevens kunnen studenten lid worden van het virtuele kantoor 'ETA Zwijndrecht', waardoor studenten

elkaar kunnen ondersteunen en met elkaar kunnen communiceren via het internet. De studiegids is ook op CD-rom verkrijgbaar. Naast het verzorgen van colleges wil de ETA haar dienstverlening aan de studenten uitbreiden, door het organiseren van (internationale) reizen die een bijdrage kunnen leveren aan de verdieping van de studie. Zo is het de bedoeling om in het voorjaar van 2002 een reis naar Israël te ondernemen, met het accent op het bestuderen van Jeruzalem en op een bezoek aan het meer van Galilea en de daarbij gelegen plaatsen. Uiteindelijk gaat deze reis niet door i.v.m. de gebeurtenissen in de V.S. en Israël (11 september).


‘Zaterdags gesloten, zondags geopend’

Vóór de ETA verliep de omgang met de Heer binnen de structuur zoals mij was geleerd binnen de gemeente waar ik bij hoor: houdt afstand, weet wie God is en wie jezelf bent. Bij de ETA-lessen Spiritualiteit kreeg ik echter te maken met vrijheid van omgang, waarin ik mij niet zo erg thuis voelde. De leesstof echter bij de lessen heeft mij toen geholpen losser te komen van mijzelf; mij ook niet meer te schamen voor mijzelf en zonder reserves over te geven aan de omgang met de Heer. Als gevolg daarvan heeft zich kennelijk ook de praktijk van Woordbediening voltrokken. Sinds 2006 ga ik geregeld voor in gemeentelijke samenkomst van allerlei signatuur. Dit is geweldig verrijkend voor mijn geloofs- en geestelijke leven, vooral door de contacten met anderen. Een anekdote: bij de eerste les liturgiek of gemeentebeheer, gebeurde het bij de voorstelronde, dat ik meldde tot de Vergadering te behoren. Hierop kwam de vervolgvraag "open vergadering of gesloten vergadering?". Helaas drong het begrip "eerbied voor eigen nest" te laat tot mij door en flapte ik er uit: "Zaterdags gesloten, zondags geopend". Wat hebben ze toen gedacht in de groep: "Mooie winkel daar bij jullie!" Zo zie je, haastige spoed…….! Haitze Wiersma, student

2001-2002 Het collegegeld is dit jaar verhoogd naar € 650,-. De reden hiervoor moet vooral gezocht worden in de verhoging van de kosten die de ETA zelf ervaart, zoals de verhoging van de brandstofprijs (dit collegejaar reizen ETA-docenten van de drie locaties meer dan 25.000 km) en de verhoging van de papierprijs (met zo'n 100.000 kopieën per jaar een niet onbelangrijke

begrotingspost). Op 28 december 2001 vieren Cees en Henriëtte hun 25-jarig huwelijksfeest. De avond bestaat uit samenzang, solo's en instrumentale muziek, verzorgd door gemeenteleden van het jubilerende bruidspaar en door ETA-studenten. Henk ten Voorde verzorgt het meditatieve moment.


“Ik merk dat er binnen de evangelische signatuur nog steeds een groot wantrouwen bestaat tegenover theologen. Kortgeleden hoorde ik bijvoorbeeld een prediker betogen dat Petrus slechts een eenvoudige, domme visser was geweest, die enkel dankzij het geweldige werk van de Heilige Geest de Petrus-brieven had kunnen schrijven. De moraal van zijn verhaal was: ga vooral niet studeren, maar laat je leiden door de Geest. Met gekromde tenen heb ik de preek aangehoord. Wat een dwaasheid!” Bron: artikel van Cees in CAMA Magazine over ‘Kennis versus Geest’ (2002)

2002-2003 Aan de hand van het thema “Mijn droom voor de toekomst van de ETA is … “ geven bestuur en medewerkers een aanzet tot een beleidsplan 20032008 met als hoofdgebieden: a) De ETA maakt waar wat ze belooft; b) De ETA heeft een balans tussen werkkracht en werklast; c) De ETA realiseert nieuwe ontwikkelingen; d) De ETA groeit en e) De ETA is een begrip. Naast de deeltijdopleiding en het afstandsonderwijs gaat de ETA nu ook gemeenteonderwijs geven in gemeente 'Eljakim' te Dordrecht. Met dit onderwijs wil de ETA het (te vormen) pastorale team daar leren om zelfstandig en op verantwoorde wijze met de Bijbel om te gaan en pastoraat te bedrijven. Ook wordt in Amsterdam bij stichting ‘Tot Heils des Volks', in samenwerking met de eigen functionarissen, een trainingsprogramma opgezet voor de stafleden van hun jeugdhotels en het vrouwenopvangcentrum 'Ruchama'. Dit onderwijs

vindt plaats van juni 2003 tot juli 2004. Voor het eerst vinden er partnerdagen plaats. Door het zelf laten volgen van colleges wil de ETA aan de partners laten zien waarom studenten zo enthousiast met hun studie bezig zijn. Zo probeert zij enig begrip te kweken voor de 'afwezigheid' van de studerende partner tijdens zijn/haar studie. Op personeelsgebied verandert er het een en ander. Zo komen Nathan Witkamp en Erik Groeneveld als parttimers in dienst. Bram trekt zich terug als vrijwilliger i.v.m. gezondheidsredenen. Martien Jan zegt zijn baan bij de ETA op i.v.m. een baanswisseling. De geplande Paulusreis van 29 april t/m 6 mei 2003 gaat, i.v.m. te weinig aanmeldingen, niet door. Aan het einde van het collegejaar stromen voor het eerst ETA-studenten door naar de E.T.H. in Veenendaal.


De eerste vrouw in het bestuur

Anneke Bol - Sluurman Oud-bestuurslid en voorzitter van 1989-2004

De ETA bestond nog niet zo lang, toen Cees en Henriëtte mij vol trots hun nieuwe folder lieten zien. Op de voorkant een aantal enthousiast ogende personen die de aantrekkingskracht van de ETA moesten verbeelden. Mijn primaire reactie was: 'Waarom staan er alleen mannen op dat plaatje?'. Deze opmerking werd voor hen de aanleiding om mij als vrouw (!) te vragen in het bestuur zitting te nemen. De volwassen geworden ETA viert nu haar 25 jarig bestaan. Proficiat! Een gelegenheid om te vieren en te herdenken. Twee punten wil ik graag noemen. Ten eerste dat we God dankbaar mogen zijn dat de ETA deze mijlpaal heeft bereikt. Er is een periode geweest dat het de vraag was of de ETA kon blijven bestaan. Het belangrijkste agendapunt was: Wat is het bestaansrecht van de ETA? Het waren de jaren dat er te weinig studenten waren in verhouding tot het vele werk en tot de beschikbare financiën. Een vicieuze cirkel waar we iedere keer in gevangen zaten. We meenden dat het Gods weg was om door te gaan met de ETA, ondanks de praktische problemen. En het werk is gezegend: het aantal studenten groeide, er konden meer medewerkers aangesteld worden en de financiën gingen iets beter. Wat telt is het resultaat: Door te onderrichten vanuit Gods Woord was en is de ETA tot zegen voor de geestelijke groei en het geestelijk welzijn van velen. Ten tweede wil ik de trouw noemen van de mensen die - vóór en achter de schermen - bij de ETA betrokken zijn. Met name Cees en Henriëtte. Zij hebben, met hun gezin, de vele jaren het werk (voort)gedragen. Als we weer eens vast kwamen te zitten in de genoemde vicieuze cirkel waren het altijd Cees en Henriëtte die een stap in het geloof zetten en de cirkel doorbraken. Zij leverden dan in, werkten nog harder en namen persoonlijk risico's. Daarom is 25 jaar ETA een dankzegging waard, dank aan God, aan Cees en Henriëtte, de medewerkers, docenten, het bestuur en aan alle anderen die zich hiervoor inzetten. En wat het huidige PR materiaal betreft heb ik alleen maar complimenten!!

2003-2004 Anneke Bol, één van de oprichters van stichting ETA, en Riet van Nes treden af als bestuurslid. Selma van der Pols, oud-ETA-student, Jan Kranendonk, ook oud-student en Jaap Visser, oud-docent, treden toe. Per 1 januari 2004 komt Nel Hellenthal-Engelsma in dienst van de ETA. Jesse van Nes wordt vrijwilliger. De locatie in Zwijndrecht verhuist naar het Develsteincollege aan de Burgemeester Jansenlaan 33. In de Kerk van de Nazarener te Dordrecht verzorgt de

ETA dit jaar cursussen. Ook in de CAMA Parousia gemeente in Zoetermeer gaat een theologische studiegroep o.l.v. ETA-student Annemarie Fernhout van start. De bedoeling is dat men via het gangbare zesjarige studieprogramma van de ETA toewerkt naar een HBO-diploma, binnen de eigen kerkelijke setting. “De kracht van het systeem zit vooral in het element van het samen optrekken”, aldus Annemarie Fernhout in een plaatselijk persbericht.


Voorrecht

Een bijzondere eer vind ik het om op de ETA over de Islam te mogen lesgeven. Het is een voorrecht om samen met een groep zeer gemotiveerde studenten te gaan nadenken over wat de God van de Bijbel zo uniek maakt en hoe je Hem zo relevant en begrijpelijk mogelijk aan Moslims voor kunt stellen. Mijn lessen zijn altijd een uitdaging om naar jezelf, naar jouw God en naar Moslims met een nieuwe bril te kijken. Bijzonder boeiend vind ik het om het schandaal en de schoonheid van het evangelie te aanschouwen als voor de eerste keer, door de ogen van een Moslim. Het is altijd een verbazingwekkende tocht die uiteindelijk de liefde voor onze medemens en voor onze wonderlijke God doet groeien.

“Er is groei in menig opzicht. Belangrijker is de vraag: is er ook geestelijke groei bereikt? Als we luisteren naar onze studenten kunnen we deze vraag niet anders dan be-amen. Studenten zijn persoonlijk gevormd door het verkregen onderwijs en zo gegroeid in hun geloof. Anders gezegd, vanuit het oogpunt van Gods Koninkrijk lijkt het ons toe dat de arbeid niet tevergeefs is geweest.� Bron: terugblik Cees op 20 jaar ETA (2005)

Fabianne Rietdijk, gastdocent

2004-2005 Het onderwijs dat de ETA verzorgt in verschillende gemeenten groeit. Zo wordt er dit jaar onderwijs gegeven in Zoetermeer, Papendrecht, Dordrecht, Amsterdam/Heeten en vanaf maart ook in Drachten. Jesse van Nes, Henk ten Voorde en Hermineke Vonk komen als medewerkers in loondienst. In Zwijndrecht wordt proefgedraaid met het koppelen van ouderejaars aan eerstejaars studenten. Achterliggende gedachte is dat de ouderejaars de nieuwelingen een klein beetje wegwijs kunnen maken in het hele ETA gebeuren op de locatie zelf, en misschien ook in de studie (de manier van studeren, het plannen van de studie etc.). De kleur groen (de kleur van het leven) doet zijn intrede bij de ETA. De nieuwe website en folders hebben groen als basiskleur. Ook de witte

studiemappen worden vervangen door kleurrijke (groenachtige) exemplaren. Zelfs de inhoud van de mappen krijgt geleidelijk aan meer kleur. Daar waar mogelijk worden illustraties en dergelijke in kleur uitgevoerd. Op 18 juni 2005 is er in Goudriaan, op de boerderij van de familie Vonk, een feestelijke bijeenkomst als afronding van het collegejaar en ter viering van het 20-jarige bestaan van de ETA. Voor het eerst ontmoeten studenten (en docenten) van de drie locaties elkaar.


Op niveau

Na mijn HBO-theologie wilde ik "op niveau" mijn studie in praktijk brengen. Ik vind het fijn om les te geven, cursisten te prikkelen en te vormen. Bovendien is dit de enige plek waar ik mijn theologische "ei'' en mijn behoefte aan filosofische bespiegelingen kwijt kan. Een prettige ‘uitlaatklep’!

“Het spreekwoord zegt: ‘Na regen komt zonneschijn’. Welnu, de zon gaat weer schijnen: na een periode zonder ETAstudie (regen) mag u weer gaan beginnen (zonneschijn!).” Bron: uitnodigingsbrief (2005)

Agnes van den Broek, gastdocent

2005-2006 Nieuw op de locatie Zwijndrecht is de nieuwe 3-jarige opleiding Kort-HBO Pastoraal werker. Het doel van deze opleiding is: a) Veel kennis opdoen van de Bijbel en deze kennis op verantwoorde wijze in het pastoraat weten toe te passen; b) Brede kennis opdoen van pastoraat georiënteerde en aanverwante vakken en deze kennis op vaardige wijze weten in te zetten in de pastorale situatie; c) Niet alleen theoretische kennis weten te verwerven, maar ook in de praktijk aantoonbaar maken geschikt en bekwaam te zijn om als pastoraal werker te kunnen functioneren. Na een proefperiode in het vorige collegejaar, start nu in Drachten, in het gebouw van de Vrije Baptistengemeente Bethel, een 5-jarige opleiding Bijbelse Theologie en Praktische Theologie (inclusief talen; exclusief praktijkleergedeelte). Aan de heer J.W. de Reus wordt als eerste het 6-jarige ETA-diploma uitgereikt. Op 25 februari 2006 wordt het nieuwe ETA-kantoor officieel geopend. Vanaf de oprichting is de ETA altijd 'aan huis' geweest, maar vanaf 1 april worden alle (administratieve) werkzaamheden vanuit een zelfstandig onderkomen uitgevoerd. Dit nieuwe

onderkomen bevat 5 werkruimten, 7 werkplaatsen, vergadermogelijkheid en een repro- en opslagruimte. Het is gelegen aan de Zonnebloemstraat 2 en 4 te Zwijndrecht. Ter ere van de 50ste verjaardag van Henriëtte komt het dagboek 'Geestelijk leven' uit. Het is de eerste officiële ETApublicatie, buiten alle ETAmodulen. Meer dan 50 ETAbetrokkenen (bestuursleden, docenten, medewerkers, studenten) schrijven mee aan het ETA-dagboek. Het begint bij Genesis en eindigt bij Openbaring; zo komen alle Bijbelboeken enkele dagen van het jaar aan bod. ETA-student Karin Bezemer geeft de omslag van het boek vorm. Al brainstormend komen er plannen voor nieuwe toetsingsmogelijkheden (WIN-toets) en nieuwe opleidingen (o.a. Rondreis door de Bijbel). Verder vindt de lancering van het ETA-studentenplaza plaats, met nieuws, een kalender, webmail, forum, chatten, links en documenten.


Een talenwonder

“Koffie. Belangrijkste bezigheid als je als eerste op kantoor komt: koffie zetten!” Bron: bericht van Cees aan medewerkers (2007)

Praktische studietips: “Grenzen stellen, ruimte maken, regelmaat inbouwen, motivatie opschrijven, anderen erbij betrekken, biddend studeren.” Bron: ETA-handleiding (2007)

De talen zijn bij de ETA een verplicht vak. In dat kader vermeld ik twee wonderen. Doordat ik zelf onvoldoende middelen had, ontving ik van overheidswege een toelage die het mij mogelijk maakte de eerste twee (van de zes) jaar te studeren bij de ETA. Dat was erg ongebruikelijk. De naam van de persoon die mij het toewees was Van de Vis en bleek later onbekend te zijn bij zijn collegae. Was hij een engel? Diegenen die het Grieks machtig zijn, weten namelijk dat Vis staat voor ICHTUS, het acrostichon waarmee christenen uit de vroege kerkgeschiedenis Jezus Christus Zoon Gods aanduidden. Een ander wonder is een echtpaar. Wie het Hebreeuws machtig is, weet dat de naam Van Nes in het Hebreeuws onder andere 'wonder' betekent. Beiden erg verschillend, maar elkaar wonderlijk aanvullend in hun gemeenschappelijke doel, namelijk de ETA. Hun enorme inzet, inzicht en inspiratie is anderen al 25 jaar tot zegen. De ETA mag daarom een wonder heten. Sieb Buiten, student

2006-2007 Al blijft de studiebelasting van de Praktische Theologie gelijk, het aantal contacturen neemt wel af. Hierdoor wordt het aantal contacturen gelijk met die van de Bijbelse en de Systematische Theologie en kan er gezamenlijk afgesloten worden. Een grote groep Zwijndrecht-studenten (13 in totaal) krijgt dit jaar het ETA-diploma of -certificaat. Vanaf het moment dat de ETA-medewerkers hun kerstpakket ontvangen, kunnen ze hun dagelijkse 'cup-a-soup' in een heuse 'cup-a-soup' mok met eigen naam nuttigen. Aan eventuele gasten en/of

uitbreiding van het aantal medewerkers is ook gedacht. In het kader van de invoering van de Masteropleiding ‘De vroege Kerk’ is er op 6 juni in Woerden een symposium met als thema: 'De vroege kerk: Historie of uitdaging?' met medewerking van Dr. H. Bakker en Prof. dr. G. Vleugels. Jan Kranendonk treedt uit het bestuur en wordt met ingang van het nieuwe collegejaar medewerker bij de ETA.


Voortrekkers in het geestelijke leven

ds. Bram Krol, docent

Ik heb altijd met groot plezier lesgegeven op de ETA. De reden waarom ik lesgaf is, omdat ik kon lesgeven over de terreinen waarmee ik bezig was. Wat me het meest aansprak was: het werken met een groep zeer gemotiveerde mensen (meer gemotiveerd dan je in het dagonderwijs tegenkomt). En ik zie de noodzaak van een goed opgeleid middenkader, waar de ETA een mouw aan past. Met groot plezier kom ik geregeld oud-studenten tegen, vaak voortrekkers in het geestelijke leven van hun woonplaats.

2007-2008 Dit jaar vindt er voor het eerst een daling plaats van het aantal studenten. Studenten die voorheen naar Vlaardingen gingen, gaan vanaf nu naar Wartburgcollege locatie Guido de Bres aan de Smeetslandseweg 127 in Rotterdam. De cursus 'Rondreis door de Bijbel' die Leen Stehouwer, met medewerking van Jan Capel, (beiden oud-ETA-studenten) heeft geschreven, wordt dit cursusjaar gegeven in Rotterdam, Steenwijk, Levend Evangelie Gemeente Schiphol-Rijk, Baptisten Gemeente Groningen, Den Helder en Vroomshoop, een PKN-gemeente in Goudriaan, twee PKNgemeenten in 's Gravendeel en in een Volle Evangelie Gemeente in Dordrecht. Ook de Masteropleiding 'De vroege Kerk' gaat dit jaar van start. Deze tweejarige HBO-masteropleiding in deeltijd richt de focus op de Vroege Kerk en dan in het bijzonder op het christendom van de tweede eeuw. Kernvraag is op welke wijze men in deze periode vorm heeft gegeven aan het christendom, en wat wij vandaag in de 21ste eeuw hiervan kunnen leren. In januari start de eenjarige Kaderopleiding. Deze is bedoeld voor hen die een leidinggevende taak in de kerk/gemeente vervullen of ambiëren. De onderwerpen geestelijk leven, pastoraat, ethische dilemma's, bijbeluitleg en leidinggeven vormen de hoofdbestanddelen van het programma. Een professionele coach, Alex Verlek, voert individuele gesprekken om de opleiding zo concreet mogelijk te

laten aansluiten bij de praktijk van de studenten. Verder wordt gekeken naar mogelijkheden om een ETA-locatie in Enschede te starten. In verband met te weinig aanmeldingen gaat dit echter niet door. De studenten die aan de 'gewone' deeltijdopleidingen deelnemen krijgen, voor het eerst, aan het begin van het jaar de meeste studiematerialen in één keer uitgereikt (= ca. 10 studiemappen). Gelukkig beschikken de ETA-medewerkers over genoeg vervoersmiddelen om alle materialen op de verschillende locaties te krijgen. Studenten die niet zoveel ETA-mappen in huis willen hebben, kunnen de modulen ook digitaal op USB-stick aangeleverd krijgen. Studenten die modulen willen bestellen, moeten dat vanaf nu via de ETA-webshop doen. Ook het aanvragen van (her)tentamens gaat nu via deze ETAwebshop en kan niet meer met behulp van het tentamenformulier. Vanaf januari krijgen alle studenten ook een studiepas. Om de identiteit van de ETA te waarborgen, komen er aanpassingen in de statuten en reglementen van Stichting ETA inzake het belijden en de leefwijze van de studenten. Op 23 juni neemt mevrouw Koopmans-van Klaveren afscheid als bestuurslid. Op de dag af is ze 19 jaar bestuurslid geweest. Om gezondheidsredenen neemt ook Mirjam Rooda, na een jaar bestuurslid te zijn geweest,


“Het vraagt echter een behoorlijke investering om tot een goede toets te komen, zowel wat betreft tijd en energie. Er wordt vooral een beroep gedaan op de creativiteit. Het valt niet mee steeds weer goede 'foute' antwoorden te bedenken en verantwoorde en goede vragen te ontwerpen.” Bron: memo van Nathan over digitaal toetsen (2008)

2008-2009 De 6-jarige bachelor theologie opleiding met zijn studiepunten verdwijnt en wordt vervangen door een 5-jarige opleiding met European Credits. Dezelfde opleiding, maar in een nieuw jasje. Met deze verandering wil de ETA de doorstroom naar erkende diploma's vergemakkelijken, gelegenheid bieden om levenservaring in het curriculum op te nemen (portfolio), en meer flexibiliteit aanbieden (keuzevakken, specialisatie, afstudeeropdracht). Een laatste reden: zes jaar is wel erg lang. Het jaar ervoor waren er op alle locaties speciale uren waarin Cees deze hele verandering aan de studenten toelichtte. Zijn afsluitende woorden op de PowerPoint: “NB omzetten van een opleiding geeft ALTIJD problemen! Dus: graag je geduld; we proberen je van dienst te zijn, maar vergeet niet: ook wij zijn mensen! P.S. Voor jullie is alles nieuw … en voor ons ook!” Ook de kort-HBO Pastoraal werker verandert. De inhoud van de lessen en het studiemateriaal is vanaf nu uitsluitend gericht op pastoraat. De studiebelasting wordy 100 EC's (=2.800 uur i.p.v. de voorheen 3.360 uur). Tevens verandert de naam in Opleiding Pastorale Hulpverlening. Bij het afstandsonderwijs gaat het gestructureerd afstandsonderwijs van start. Nieuwe studenten zitten in een virtuele klas, hebben op vastgestelde data tentamens en krijgen begeleiding. Dit alles met het doel om studenten die via afstandsonderwijs studeren te helpen om hun ETA-studie succesvol af te

ronden. Aan het einde van het collegejaar is er een contactdag in Zwijndrecht. Ook een aantal nieuwe studenten is daarbij aanwezig. De Studiewijzer vervangt de handleiding Schriftelijke Opdrachten en het Huishoudelijk Reglement. Daar staat o.a. in te lezen dat het niet meer mogelijk is om op locatie hertentamen te doen. Ook de zogenoemde twee-weken regeling voor werkstukken wordt er in uitgelegd. Het symposium gaat dit jaar over 'Het koninkrijk van God … het al wel en het nog niet.' Het vindt op 4 april in Drachten plaats. Sprekers zijn ds. O. Bottenbley, ds. A.J. Krol en prof. dr. W.J. Ouweneel. Op initiatief van ETA-student Jasperina Dijkstra vindt er op 13 juni een interkerkelijke studiedag pastorale hulpverlening plaats in Den Helder, met als thema 'Huis-, tuin- en keukenpastoraat'. Henriëtte van Nes en Hermineke Vonk zijn de spreeksters. Twee weken daarvoor verschijnt het e-magazine 'Marturia' voor het eerst. In het redactionele voorwoord schrijft Nathan “Kort samengevat wil Marturia getuigen van leer en leven van de vroege Kerk tot inspiratie van de Kerk van vandaag. Wij zijn enthousiast over de vroegste periode van de christelijke kerk en geloven en ervaren dat wij enorm kunnen worden verrijkt door de geloofsbroeders en –zusters die ons zijn voorgegaan. Zij stonden nog dicht bij het vuur dat ook ons geloof (opnieuw) kan doen oplaaien.”


Het Koninkrijk kent geen pensioengerechtigde leeftijd

Ze wist van mijn studie bij de ETA, die bejaarde oud-onderwijzeres uit onze kennissenkring en ze volgde die van enige afstand met belangstelling. Zo kwam het, dat ze op zekere dag, toen de afronding van die studie begon te naderen, mij begroette met de vraag: “Zeg, die studie van jou, hoe staat het daar nu mee?” “Ik hoop in september aanstaande mijn diploma te behalen”, bracht ik haar met enige gepaste trots op de hoogte.“O”, zei ze met die onmiskenbare pedagogische ondertoon, “en wat ga je er dan mee doen?” “Och”, antwoordde ik haar, “Moet u horen, ik word binnenkort vijfenzestig, wat zal ik daar nog mee gaan doen?” “Nou”, kwam haar wat geërgerde commentaar, “ik word vijfennegentig!” Ze liet het daarbij en het duurde tot ik weer thuis was, voordat de boodschap ineens tot me doordrong. Ze had gelijk! Had ik op gevorderde leeftijd nog zo'n mooie studie mogen volgen om daarna om mijn lauweren te gaan rusten, alleen omdat ik vijfenzestig werd? Het koninkrijk der hemelen kent geen pensioengerechtigde leeftijd, vriend … “Laat mij maar zien wat ik voor U mag doen, Heer”, bad ik. En daar kwam het lesgeven bij een ETS-klas, corrigeren bij de ETA, een bijbelkring leiden, voorgaan in kerkdiensten. Allemaal zaken die ik zonder de ETA-studie niet had kunnen doen! Zo gebruikte God een oude vrouw om mij op mijn voorrechten te wijzen. Haar nagedachtenis is mij tot zegen!

2009-2010 Er was geadverteerd met de locaties Alkmaar, Deventer, Drachten, Rotterdam en Steenwijk om de opleiding Bachelor Theologie te kunnen volgen. In verband met de vele aanmeldingen gaat er (ook) in Deventer, Drachten, Rotterdam, Steenwijk en Zwijndrecht (weer) een opleiding van start. De lessen in Zwijndrecht vinden plaats in de Vaste Burchtkerk aan de Orchideestraat 1. In Deventer worden de lessen gegeven in de Ichtuskerk aan de Holterweg 108. Studenten Bijbelse Theologie maken hun tentamens via de zogenoemde WIN-toetsen: digitale toetsen die ze 's avonds thuis maken. Het is een manier van toetsen die voor de afstandsonderwijs studenten al gesneden koek is. Wel nieuw voor studenten van het gestructureerd afstandsonderwijs zijn de teleconferenties: avonden waarop studenten via de computer en telefoon van en met elkaar leren, onder begeleiding van ETA-medewerkers en Alex Verlek. De studenten van Praktische Theologie in Steenwijk trekken samen op met studenten van de

Jan Capel, oud-student

Kaderopleiding. In Steenwijk is het nu ook mogelijk om de opleiding Pastorale Hulpverlening te volgen. In februari verzorgen Henriëtte en Hermineke een studieweekend met betrekking tot pastoraat in Goudriaan. Een grote groep tekent zich hiervoor in. In Rotterdam verzorgt een ETA-student de 'Rondreis door de Bijbel' in zijn gemeente. In Oisterwijk wordt door de ETA een cursus 'Rondreis door de Bijbel’ gegeven. Kees van der Eerden en Bas Pelikaan, beiden oudETA studenten, treden toe als bestuursleden. Marianne Visser wordt de 10e medewerker van de ETA. Herman van Eersel komt als vrijwilliger Jan en Nel op kantoor helpen. Op 28 november tekenen de besturen van de EBS (Evangelische Bijbelscholen) en de ETA een intentieverklaring tot nadere samenwerking. Als uitvloeisel hiervan verzorgt de ETA, sinds januari, de administratie van de Evangelische Toerusting School (ETS), een onderdeel van de EBS. Elze-Marie van Lingen neemt deze taak per 1 februari 2010 op zich.


Mosterdzaadje

Vijf en twintig jaar ETA !! Slechts een fractie hoor ik daarbij. Mijn (geloofs)leven groeit en groeit; 'k mag zelfs (al) delen uit alle zegen van die fractie‌ jullie werk in mij. Gods 'chesed' omgeeft jullie en ook mij. Jasperina Dijkstra, student


Dank je wel

Dank je wel, Henriëtte, voor je vrouw-zijn. Je stond daar die eerste keer en ik keek verbijsterd rond: “Niemand staat op en loopt de zaal uit; een vrouw onderwijst! Je vertelde dat jij en Cees soms van mening verschillen … en dat dit ook kan! Je bent nog steeds bij elkaar … en al 25 jaar doe je dit levenswerk! Cees, je begint en zet de trein van je woorden in beweging. Ze rollen en rollen en ineens komt de vaart erin. Je gaat staan en meestal op het eind, tegen de tijd dat we bijna op moeten stappen, barst je los. Dan komt het vuur eruit! De trein raast op hoge snelheid, het vuur vonkt van de rails … en wij moeten eruit! Dank je wel Cees, voor je aanmoedigende woorden zomaar tussendoor: “Mensen, denk erom: houdt de hoofdlijn vast! Kijk van boven! Je hoeft niet meteen alles te snappen. Als je honger hebt pak je de kern wel en blijf je verlangen naar meer! Zo is het met theologie: lees wat je kunt, schrik niet terug!” (7 maart 2009, les Evangeliën) Dank je wel, Kranendonk! Jij zet de hemelse sluisdeuren steeds een tikje verder open, net wanneer jij denkt dat er wat meer mag druppelen. Eerst valt af en toe een plopje … je kijkt en toetst of we het gehoord hebben. Dan draai je met je hand boven je hoofd – zo in de lucht – je zet de gaatjes weer wat verder open. Weer toets je hoever we zijn. Geven we respons dan draai je enthousiast aan de knoppen en zo heb je de regie over ons. We worden meegenomen in een waterballet en het water gutst over ons heen! Jij leert ons luisteren en ons gehoor afstemmen op de regisseur daarboven. Dank je wel, Witkamp! Nathan, jij bent zo geweldig knap! En niet alleen dat; je hébt het fijne 'fingerspitzengefühl' om ons over te brengen waar het hier allemaal om draait. Theologie die zelfs achterstevoren nog te begrijpen is! Je hebt zoveel kennis in je hoofd dat je hele rijen boeken openlegt voor ons in je lessen. In je module heb je zo'n prachtige formulering 'opdat wij een attitude mogen ontwikkelen van dienstbaarheid en discipelschap die passend is voor een theoloog!' Passend … geweldig, je zet daarmee het kader neer van je kennis.

Dank je wel, Henk ten Voorde! Je uiteenzetting over de betekenis van het Griekse woord voor verstand heeft heel wat losgemaakt (18 april 2009, Hermeneutiek). Romeinen 12:2 lichtte je toe en je leerde dat ons 'hele wezen, de innerlijke mens totaal' vernieuwd moet worden. In gedachten zat ik bij Nicodemus … en zag de grote leraar, een MASTER, en voelde de enorme liefde van de Here Jezus naar hem toestromen. Ratio en de zintuigen staan niet tegenover elkaar, ons hele wezen is onderworpen aan Hem! Wat zou Nicodemus ermee gedaan hebben? Hij móet Gods liefde gevoeld hebben. Je hebt hier een Woord van God mee doorgegeven. En dank je wel, Alex Verlek-Tienhoven! Jij was degene die de wissel in mijn leven mocht omzetten. Van een spoor van onzekerheid op een spoor van zelfbewustzijn. Van het aangehaakt zijn en meehobbelen op andermans gedachten, nu vrij om een eigen weg te gaan! Een enorme doorbraak. Je was mijn laatste hoop en ik heb me er helemaal ingegooid om zo diep mogelijk na te denken 'Wat wil ik nu écht? Waar hecht ik de meeste waarde aan in mijn leven? Wat belemmert me om dat te bereiken? en wat zou ik willen doen om het wel te bereiken?” Met de oplossing binnen handbereik! In een paar gesprekken die heel intens waren in enorm intensieve weken kwam mijn eigen locomotief in beweging. De stoom spat er nu af. Dank je wel. Dank jullie wel, medestudenten! Voor jullie bemoedigingen en betrokkenheid. We zullen wat meer verspreid worden in loop der jaren, maar ik bid dat we 'een oogje in het zeil houden' bij elkaar. Dat ook de toehoorders of degenen die niet zo snel meegaan zich meegenomen blijven voelen in de sfeer van de groep. Mijn oproep aan jullie is om met je verstand, je hele wezen in deze studie te duiken! Steeds weer te genieten van waar je mee bezig bent en niet voor je MASTER's te gaan zonder je hart te verliezen. Deel het Woord van God uit! Elly Steffens, student


Het computertafeltje

Midden in het huidige ETA-kantoor staat een solide en stevig computertafeltje. Een tafeltje dat als een van de weinige voorwerpen mee is gereisd vanaf de beginjaren van de ETA naar waar we nu zijn 25 jaar verder. Toen het meubeltje werd gekocht kwam het in de hoek van onze woonkamer te staan, vlakbij de openkeuken. Het werd gekocht toen de eerste echte doscomputer werd aangeschaft. Aan dit tafeltje werd door de accountant aan Cees het boekhoudprogramma uitgelegd waar we volgens hem het beste mee konden werken. Het was de start van een heuse administratie van een school bestaande uit een handjevol studenten. Voor mij betekende het tafeltje met daarop die mooie computer dat ik mijn handgeschreven Oudtestamentische modulen eindelijk netjes op papier kon krijgen. Heel wat uren werden doorgebracht achter dit tafeltje. Niet meer te tellen, noch te achterhalen. Toen de school groeide en wij ons huis op deze groei aanpasten, verhuisde het tafeltje mee naar ons nieuwe huis en kwam het in de studeerkamer van Cees terecht. Daar deed het jarenlang dienst als zijn computertafel. Veel later…. jaren later toen de school groeide en groeide en er meer mensen betrokken raakten bij de

Emmaüs wordt E.Th.A oprichting Emmaüs

4-jarige opleiding Theologie

1 leslocatie: Barendrecht

ETA werd het uiteindelijk het werkplektafeltje van Nel die de administratie kwam versterken. En na Nel kwam Erik die het tafeltje als werkplek kreeg. Het verhuisde mee naar het huidige ETA-kantoor en eindelijk kreeg iedereen daar een mooi groot eigen bureau. Het tafeltje kwam in een hoekje te staan waaraan niemand meer werkte. Het was nog goed voor de brievenweger en de doosjes postzegels, een telefoon, een verdwaalde pen en een notitieblokje. Bijna afgedankt….maar tot grote verrassing onlangs weer in beslag genomen door Erik. Ik zag hem eraan werken en moest denken aan de lange reis van dit tafeltje. Het staat er nog steeds, stevig en niet weg te denken uit de geschiedenis van de ETA. Goed voor nog eens 25 jaar ETA? Henriëtte van Nes

definitief geen overheidseerste diplomaleslocatie: erkenning verhuizing uitreiking Vlaardingen kantoor 6-jarige introductie E.Th.A opleiding Oprichting afstandsonderwijs wordt ETA Theologie st. E.Th.A

1e werknemer in loondienst

1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997


Dank Dank Dank

drs. Henriëtte van Nes Docent en medewerkster

In een jubileum uitgave vanwege het 25 jarig bestaan van de school zullen vele woorden van dank staan. En ik wil mijn woorden daar ook aan toevoegen. Natuurlijk zijn we allereerst ongelofelijk veel dank verschuldigd aan onze Heer. Hij en Hij alleen heeft de ETA gedragen, gestuurd, geleid, bewaard, beschermd en daar bovenop ook zeer gezegend. Maar daarnaast zou ik eigenlijk ook alle studenten hier in het zonnetje willen zetten. Bedankt voor wie jullie waren. Voor jullie inzet bij het maken van tentamens. Voor jullie vaak inspirerende werkstukken en soms wat minder inspirerend ;-( , voor jullie gezelligheid in de lessen, de discussies en soms de tranen, jullie mailtjes en telefoontjes, jullie opmerkingen en vragen. Docenten vormen niet alleen studenten, andersom geldt het net zo. Wat was er van me geworden als jullie er niet waren geweest? Als ik niet na had moeten denken over het lijden in Job en het rouwen in en met Klaagliederen? Wat als ik niet door de verbonden van het Oude Testament was gekropen met jullie? Waar was ik zelf blijven steken als ik geen lessen Spiritualiteit had mogen geven? En misschien zijn jullie ook wel mede oorzaak geweest dat mijn focus halverwege deze 25 jaar langzaam veranderde naar een pastorale blik. Een nieuwe poot van de ETA werd in 2005 in het leven geroepen: de opleiding Pastorale Hulpverlening. En zo vullen mijn lessen zich naast de bijbels-theologische onderwerpen ook met allerhande pastorale thema's en onderwerpen. Het heeft een persoonlijke groei veroorzaakt en dat niet alleen in kennis. Dank jullie wel dat ik geestelijk mocht groeien omdat jullie er waren/zijn. Dank, dank, dank.

publicatie e-magazine publicatie ‘Rondreis door de Bijbel’ ‘Marturia’

2e leslocatie: Zwijndrecht Gelijkschaling afstandsonderwijs / deeltijdonderwijs

3e leslocatie: Steenwijk website online

5e leslocatie: 5-jarige nieuwe opleiding Deventer HBO-masteropleiding opleiding Theologie ‘De vroege Kerk’ nieuw: Samenwerking ETA verhuist naar nieuwe opleiding: gestructureerd met de EBS overstap z/w zelfstandig kantoor 1-jarige kader afstandsnaar kleur onderwijs introductie: introductie: 4e leslocatie: Publicatie dagboek digitaal studiemateriaal digitaal toetsen Drachten nieuwe opleiding Kort-HBO Pastoraal Werker

introductie gemeente-onderwijs

1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ...


ETA-Bericht: 25 jaar ETA  
ETA-Bericht: 25 jaar ETA  

Evangelische Theologische Academie viert 25-jarig jubileum

Advertisement