REBUS - Facadeudvikling

Page 1

FACADEUDVIKLING


PROJEKTETS PARTNERE ER:

PROJEKTET ER STØTTET AF:


FORORD

REBUS er et samfundspartnerskab, der samler alle led fra byggeriets værdikæde for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien, miljøet og samfundsøkonomien. Partnerskabet inkluderer Henning Larsen, Saint Gobain, Enemærke & Pedersen, Cowi, Frederikshavn boligselskab, Himmerland boligselskab og Teknologisk Institut. REBUS har været i gang siden marts 2016 og afsluttes ved udgangen af 2020. Partnerskabet, hvis primære formål har været at fremme flere bæredygtige renoveringer, har frembragt en række metoder, værktøjer og produkter indenfor strategiske partnerskaber, bedre brug af data, indeklima, totalværdi og facadeløsninger.

Publikationen fokuserer på den bæredygtige kontekst, REBUS har været en del af, og hvordan facadeudviklingen og den udvalgte hovedtypologi indskriver sig deri. Formålet er at beskrive baggrunden for udviklingen af facadesystemet i REBUS og den effekt vi har ønsket at opnå. Indholdet omhandler den arkitektoniske udvikling af facadesystemet herunder komponenter, tektonik og systematik. Udviklingsarbejdet har resulteret i fem designforslag, hvis fokus har været at skabe mest mulig værdi for beboere, bygherre og området i sin helhed.

Partnerskabets overordnede mål: - 50% reduceret energiforbrug - 30% reduceret ressourceforbrug - 20% øget produktivitet.

Henning Larsen

REBUS

3


REBUS Udviklingen af REBUS har systematisk arbejdet med tre overordnede udviklingsspor: Processer, metoder og produkter. De er hver blevet undersøgt og behandlet i særskilte arbejdspakker (WP) og endeligt blevet foldet ud i en demonstrationpakke, hvor partnerskabet har syntetiseret innovationmed afsæt i indsigter fra i de foregående spor.

WP 1

WP 2

WP 3

WP 4

4

Processer - Længerevarende, strategisk samarbejde Metoder - Nye metoder og værktøjer til estimering af totalværdi, indeklima og dokumentation af renoveringsmål Produkter - Præfabrikeret facadeelement til tidlig konfigurering, øget industrialisering og digitalisering af facaderenoveringen Demonstration – afprøvning og demonstration af metoder, værktøjer og produkter udviklet i hhv. WP1, WP2 og WP3

REBUS

Denne publikation forholder sig primært til facadesystemet udviklet som en del af REBUS. Rapporten fokuserer på den arkitektoniske udvikling og de ønskede effekter, herunder selve systemet inkl. opbygning af facadeelementerne samt designforslag baseret på systemudviklingen. Publikationen Den Cirkulare Facade beskriver den resterende del af designudviklingen og afdækker et cirkulært alternativ inden for samme facadesystematik. Udviklingen i REBUS har dannet grundlag for en demonstration af facadesystemet med afsæt i en række mock-ups. Disse er ikke beskrevet nærmere i indeværende rapport. Direkte beslægtet til udviklingsarbejdet beskrevet i nærværende rapport er publikationerne omkring industrialiseret facaderenovering: Facaden - produkt, proces og konfigurering. Disse omhandler performanceafklaringer for basiselementet samt markedsmodeller og digital konfigureringsværktøj for det udviklede facadesystem. Publikationen her kan med fordel ses i sammenhæng med resterende publikationer udgivet i REBUS-regi for mere dybdegående kendskab til det samlede udviklingsprojekt. Der kan læses nærmere om projektet på www.rebus.nu. Alle publikationer udgivet som en del af samfundspartnerskabet REBUS kan findes og downloades på: www.teknologisk.dk/projekter/projekt-rebus-renovating-buildings-sustainably


INDHOLD AFSÆT 7 Renovering spiller ind i en større dagsorden

10

Klimaindsatsen er global

12

Udfordringen 14 REBUS ambtioner

18

REBUS facadesystem - et hurtigt overblik

20

RENOVERING 23 REBUS er

24

Potentialet 27

HOVEDTYPOLOGI 31 Ballerupplanen 36 Case: Ballerupplanen

40

PRODUKTUDVIKLING 45 Hvad? 46 Hvordan? 47 Produktudvikling

48

Facadelementets opbygning

56

DESIGNFORSLAG 69 Designforslag 70 Identitiet giver ejerskab

72

Fem designpakker

74

Martin 77 Anna 89 Ella 101 Mark 113 Lars 125 Kildefortegnelse 136

Henning Larsen

REBUS

5


Scan koden og kig i modellen 6

REBUS

Afsæt


AFSÆT

Henning Larsen

REBUS

7


Spørgsmålet er ikke OM vi skal renovere, men HVORDAN vi øger tempoet.

Illustrationen kobler forskellige bygningskomponenters levetid med opførelsesår. Det giver et samlet indtryk af, hvornår komponenterne skal udskiftes.2

Levetid Facade: Vinduer: Tag: Installationer:

Før 1965

Renoveringsbehov 100 år 70 år 80 år 60 år

Levetid

Efter 1965

Facade: Vinduer: Tag: Installationer:

2000 - 2060

Renoveringsbehov 50 år 40 år 40 år 50 år

2000 - 2060

Kilde: 1

8

REBUS

Afsæt


‘‘REBUS ønsker at sætte gang i renoveringen gennem udvikling af præfabrikerede facadeelementer, der kan monteres med mindst mulig gene og samtidig forbedre performance, funktionalitet og arkitektonisk kvalitet til glæde for beboere, bygherre, miljøet og samfundet.”

Henning Larsen

REBUS

9


RENOVERING SPILLER IND I EN STØRRE DAGSORDEN Bevæggrundene for at igangsætte en renovering er ofte mange og spiller ind i en større global dagsorden og politiske strømninger. Fællesnævneren for dem alle er ønsket om at skabe en bæredygtig forandring. Created popcornarts from theby Noun Project

Created popcornarts from theby Noun Project

Created popcornarts from theby Noun Project

Politisk

Social

GLOBAL OPVARMNING

BÆREDYGTIG OMSTILLING

DEMOGRAFISKE MØNSTRE

Hvis klodens temperatur stiger mere end 1,5 celcius vil det gøre uopstattelig skade og have katastrofale konsekvenser til følge

Nationale og internationale tiltag inkl. krav til CO2 reduktion og energieffektivetet for byggeriet

- Etniske, sociale og økonomiske forhold er under forandring - Nye familieformer og flere enlige - Levealderen stiger

Global

BEFOLKNINGSTILVÆKST 7.59 mill. 2020 > 9.8 mill. i 2050

KRAV OM BÆREDYGTIG OMSTILLING - Energisektor - Infrastruktur - Det byggede miljø

GLOBALISERING

THE GREEN DEAL (EU) - Fremme en mere effektiv brug af ressourcer ved at overgå til en ren, og circular økonomi - genoprette biodiversiteten og mindske forureningen - CO2 neutralitet i 2050 - omstilling af energi-sektoren - støtte virksomheder i udviklingen af rene produkter og teknologier

- Øget bevægelse af varer, personer, JUST TRANSITION FUND tjenesteydelser, kapital, teknologi og (under EUs Green Deal) information - sikre rimelig og inkluderende over- nye krav til den samlede infrastruktur gang og dermed også den enkelte bolig - 100 milliarder euro i perioden 20212027 afsat til de mest udsatte områURBANISERING der 68% af veerdens befolkning vil bo i - ekstra indsats om energieffektivitet byer i 2050 for socialt boligbyggeri. Hjælp til 50 millioner forbrugere

(IM)MIGRATION

Nye kulturer, vaner og handlingsmønstre

10

REBUS

VERDENSMÅLENE Rammeværk for at facilitere en bæredygtig omstilling for alle

UDBUD AF BOLIGER - øget individualisering - adgang til billige boliger

ULIGHED Med globalisering følger også større bevidsthed om lokale forskelle.

LEVESTANDARDEN ØGES GLOBALT - Øget ressourceforbrug - Genererer mere affald - øget pres på infrastruktur

ENSOMHED Øget ensomhed/isolation på globalt niveau

SOCIAL POLARISERING - Nye og fremtidige beboere - Ghettoliste

POST-COVID SAMFUND Nye bolig- og arbejdsformer

Afsæt


Henning Larsen

REBUS

11


KLIMAINDSATSEN ER GLOBAL

Denmark sætter mål for 70% CO2 reduktion inden 2030. København CO2 neutral inden 2025 by 2025 USA tilslutter sig igen Paris-aftalen

Holland sætter mål for 95% CO2 reduktion inden 2050 New York skal reducere CO2 med 80% inden 2050

Chile sætter mål om CO2 inden 2050

Argentina sætter mål om CO2 inden 2050

12

REBUS

Sydafrika sætter mål om max. CO2 niveau i 2030

Afsæt


Sverige sætter mål om CO2 neutralitet inden 2045

China sætter mål om CO2 neutralitet inden 2060. Max. niveau i 2030 Japan sætter mål om CO2 neutralitet inden 2050

Oversigten viser blot et lille udsnit af de mange tiltag igangsat for at møde kravet om reduceret CO₂ emissioner. Nationale, regionale og urbane tiltag opjusteres løbende

Henning Larsen

REBUS

13


UDFORDRINGEN

Som en effekt af urbanisering, skal der bygges en by til 1,5 millioner mennesker hver uge for at indfri den stigende efterspørgsel

14

REBUS

Afsæt


Hvordan gør vi det når...

40% 40% 33% Nybygning, vedligeholdelse og renovering af bygninger tegner sig for 40% af materialestrømmene i EU3

Henning Larsen

af de samlede klimapåvirkninger stammer fra byggeriet4

af affaldsproduktionen i Danmark kommer fra bygge-branchen5

REBUS

15


UDFORDRINGEN

1% nybyggeri om året

99% eksisterende byggeri renovationspotentiale op til

56x

bedre at renovere end bygge nyt iht. CO2 udledning4). Renovering giver mulighed for mange flere m2 for samme ‘CO2-pris’.

4) Baseret på livscyklusanalyse (LCA) udført af Rambøll for boligbyggeriet Hedelunden i Greve

16

REBUS

Afsæt


... hvis ikke vi udnytter vores ressourcer mere optimalt, renoverer og opdaterer vores eksisterende bygningsmasse bliver det en stor udfordring at realisere de ambitiøse målsætninger om at nedbringe CO2-forbruget.

Henning Larsen

REBUS

17


REBUS AMBTIONER

50%

REDUCERET ENERGIFORBRUG Energieffektivitet Dokumentation af ydeevne

30%

REDUCERET RESSOURCEFORBRUG Præfabrikerede facader Mindres piltid og færre fejl

20%

ØGET PRODUKTIVITET Hurtigere fra design til udført projekt Øget industrialisering

+% 18

REBUS

POSITIVE AFLEDTE EFFEKTER Minimering af gener Bedre beslutningsprocess Bedre indeklima Bedre data Bedre forretning Forretning

Afsæt


Hvad gør vi lettere? • Beslutningsgrundlag og beboerproces • Designudvikling • Renoveringsprocessen • Installation/montage

Hvad sparer vi? • CO₂ fra produktion, udførelse og drift • Materialeforbrug • Tid i forbindelse med design og udførelse • Affald

Hvad forbedrer vi? • Indeklima • Fleksibilitet • Reducerer behovet for genhusning • Bolig- og livskvalitet • Reducerede omkostninger ifbm. projektering

Henning Larsen

REBUS

19


REBUS FACADESYSTEM - ET HURTIGT OVERBLIK Et unikt udviklet facadesystem der kan sætte gang i en effektiv renovering Gennem en række procesovervejelser og et kalibreret og gennemarbejdet produkt er der skabt grundlag for mere effektive renoveringer af højere kvalitet.

Produkt

Et facadekatalog som danner grundlag for klart og hurtigt beslutningsgrundlag tilpasset den konkrete renovering

Dialog

Gennemsigtige valg og fravalg for let forventningsafstemning og lettere risikohåndtering 20

REBUS

Afsæt


Udførelse

De præfabrikerede facadeelementer muliggør en hurtig udførelse, mindre genhusning og færre beboergener. Ikke behov for etabering af en byggeplads.

Kvalitet

Kendte produkter og afklaret udførelsesproces giver dokumenterbar kvalitet fra skitse til virkelighed Henning Larsen

REBUS

21


22

REBUS

Renovering


RENOVERING

Henning Larsen

REBUS

23


REBUS ER Kun 1 % af vores bygningsmasse er nybyggeri. Resten er eksisterende bygninger, hvoraf en stor del ikke lever op til vores standarder i dag. Det handler både om indeklima, energistandarder og funtionalitet. Den eksisterende bygningsmassew indeholder historiske- sociale- og kulturelle kvaliteter, som vi ønsker at bevare. Renovering skal og bør handle om andet og mere end bare ressourceudnyttelse og optimering. Renovering har en umiddelbar betydning for, hvordan vi lever i vores byer, og hvordan vi opfatter vores nære kontekst. Renovering er nøglen til at åbne op for vores drømme om mere åbenhed, adgang til rekreative arealer og diversitet i beboersammensætning. Med en effektiv og æstetisk renovering kan vi sikre mangfoldige bydele med afgørende velfærdsinstutioner som skole- og dagsinstutioner, indkøbsmuligheder og arbejdspladser. Renovering er svaret på fremtidens by NU – ikke om 20-30 år når nyudviklede bydelsområder som eksempelvis Nordhavn står færdige.

EN NY TILGANG Renovering skal tage højde for den historiske dimension såvel som den kulturelle, sociale og funktionsbestemte værdi af et givent byggeri. Det gælder både på bygningsniveau og helt ned til de enkelte kvadrameter. Med REBUS vil vi bringe renovering videre end simpel energirenovering og gå efter en helhedsrenovering. Energirenovering ender ofte med at være en delorienteret løsning: Der efterisoleres, der skiftes vinduer, der etableres et ventilationssystem. Med helhedsrenovering ønsker vi at fokusere på: • energi • arkitektur • sundhed • trivsel • økonomi

Alt sammen har stor betydning for beboerens dagligdag og trivsel og kan påvirke ønsket om igangsættelse af det pågældende renoveringsprojekt (ref. på beboernes frygt ifbm. renovering). Værdien handler om meget andet end tekniske aspekter såsom konstruktioner, materialer og energi. Det handler også om resultatet af den aktivitet, der foregår i bygningen, om relationer mellem folk, om tryghed og om hvorledes den enkelte bolig og bygning indgår i sin kontekst. Se i øvrigt værktøjerne udvikle som en del af REBUS omkring indeklima (IK Kompas) og totalværdi på www.rebus.nu.

FACADENS BETYDNING Facaden er helt central i renoveringsprojekterer, da selv en mindre ændring kan afføde væsentlige ændringer på indeklima, energiperformance, æstetik, tilgængelighed og funktion. Det influerer på byggeriet markedsværdi- og relevans. Samtidig repræsenterer facaden en helt central udfordring i størstedelen af alle renoveringssager iht. såvel anlægsøkonomi som risiko, tid og eventuelle beboergener. Derfor betragtes en facaderenovering som risikofyldt og bliver ofte en flaskehals i renoveringsprocessen. Ydermere spiller facaden en stor rolle i bygningens samlede miljøpåvirkning inklusiv dens energieffektivitet. Undersøgelser viser, at facaden repræsenterer op til 25 % af bygningens samlede miljømæssige påvirkning6. REBUS har udviklet konkrete løsninger til at overkomme disse barrierer ved at se på optimering af processerne såvel som optimering af selve produktet.

Gennem en nøje afstemmelse af de ovenfor valgte parametre er antagelsen, at disse fem parametre gensidsigt forstærker hinanden og influerer på designvalg. Renoveringsaktiviteter vil have stor betydning for beboerne både i forbindelse med planlægning og udførelse, men også for kvaliteten af den færdigrenoverede bolig.

24

Afhængigt af renoveringens omfang kan det betyde behov for genhusning, mens stillads og byggeplads kan resultere i gener i forbindelse med udførelsen. Renoveringsprojektet kan fra et beboersyspunkt til tider virke uoverskueligt og devaluerende, når resultatet fremvises i form af tykkere vægge, lavere til loftet og eventuelle huslejestigninger som følge af renoveringen.

REBUS

Udviklingsarbejdet bibringer ikke konkrete løsninger til andre renoveringsarbejder. Dog er det forventningen at en mere effektiv proces for et så centralt element som facaden skaber grobund for at skabe værdi, hvis det kombineres med andre renoveringsopgaver såsom nye badeværelser og køkkener, indvendig overflader, tilgængelighed eller andet.


FØR RENOVERING

EFTER RENOVERING

Henning Larsen

REBUS

25


26

REBUS

Renovering


POTENTIALET

Indeklima

Øget boligværdi

Optimeret dagslys og udsyn Øget luftkvalitet Bedre temperatur og minimering af træk Reducering af ekstern støj

Opdatering af klimaskærm Reduceret og lettere vedligehold Fremtidig fleksibilitet

Bæredygtighed

Arkitektonisk kvalitet

Bedre udnyttelse og tilpasning af den eksisterende bygningsmasse Spare byggematerialer og reducerer CO2 -udledningen Lavere forbrug af ufornybare materialer Reduceret energibehov

Behandling af skala Øget dybde og relief i facaden Variation og æstetik på bygningsog områdeniveau

Opgradering af faciliteter

Forbedring af beboernes livskvalitet

Mange designløsninger og -muligheder Mulighed for individuelle tilpasninger Kobling til terræn Markering af opgang

Stolthed og ejerskab Identifikation af byggeriets, områdets eller beboernes særegne Tryghed En klar kobling mellem bolig og beboer - en definition af Mit hjem

Henning Larsen

REBUS

27


REBUS har taget udgangspunkt i de industrialiserede etagebyggerier fra 1960-’erne og 70’erne. Med REBUS stiller vi skarpt på effektivitet og optimering af produktetet (løsningerne) og processerne fra idéstadie til udførelsen.

Det er ikke kun en æstetisk øvelse. Det gælder om at udvikle et facadesystem der skaber reel forandring gennem høj arkitektonisk og funktionsmæssig kvalitet.

‘...if you put lipstick on a pig, it’s still a pig.’ M.D.Hocking 28

REBUS


Der skabes en øjeblikkelig forandring for den enkelte beboer, bygningen og området.

Henning Larsen

REBUS

29


30

REBUS

Hovedtypologien


HOVEDTYPOLOGI

Henning Larsen

REBUS

31


HOVEDTYPOLOGI Nationalt og internationalt bød årtierne fra 1950’erne til 1970’erne på historisk høj byggeaktivitet. De indledende undersøgelser, som lå til grund for dette projekt, viste behovet for at se nærmere på etageboligbyggeriet fra 1960-1979, da omfanget er enormt. Data, baseret på udtræk fra BBR-registeret viser at denne typologi i Danmark alene repræsenterer ca. 13 mill. m2. På baggrund af data fra Danmarks Statistik opgør Landsbyggefonden dette til min. ca. 130.000 boliger1. Samtidig viser data, at andelen af selvsamme typologi udgør en betydelig del af det samlede etageboligareal i Nordeuropa.

HISTORISK KONTEKST Typologiens betydelige andel af den samlede bygningsmasse i Danmark beror på en række initiativer igangsat for at tilgodese efterkrigstidens boligmangel. Som et resultat blev der i 1960’erne og 1970’erne udviklet en række byggesystemer. En stor del af disse boliger blev fordelt over nogle få store projekter: Ballerupplanen, Sydjyllandsplanen, Gladsaxeplanen, Albertslundplanen, samt L & N Byggerierne i Rødovre og Kalundborg. Projekterne fungerede som skabeloner for senere bebyggelser, hvor standardiseringen tillod at man skalerede bygningsmassen efter behov7. Her blev produktions- og montageteknikker samt den iboende gentagelse dyrket og afspejles i arkitekturen. Det kan bl.a. aflæses i den rationelle organisering af ofte enkeltstående stangbebyggelser i et fladt landskab

32

REBUS

skabt som et resultat af at kraner på kranspor blev benyttet til montagearbejdet8.

UDFORDRINGER OG POTENTIALER Denne type byggeri blev opført som et svar på visionen om velfærdssamfundet. Visionen var at bygge lyse og sunde boliger placeret i et åbent, grønt miljø og blev anset som modernismens opgør med den historisk forurenende og fortættede by. Undersøgelser og analyser viser, ar der generelt er en høj tilfredshed ved at bo i sådanne boliger, da brugskvaliteten er af høj standard. Som med den øvrige boligmasse, er projektets hovedtypologi også underlagt krav om at følge med tiden og undergå renoveringer. Som grundtype vurderes de almene boliger at være en både sund og levedygtig boform1. Det er dog samtidig en bygningstypologi der har været genstand for en del kritik. Den høje opførelseshastighed kombineret med de for tiden nye byggesystemer medførte desværre også en række byggeskader der har krævet renovering og genopretninger – til tider ad flere omgange. Samtidig medførte den store skala og den ensartede arkitektur, affødt af den industrialiserede og standardiserede tilgang, i visse tilfælde også en ligegyldighed overfor nærmiljøet – som igen medførte et højt slid, der også kræver genopretning. I tillæg endte bebyggelserne tit med at blive beboet af samfundets svageste grupper, hvilket var med til at skabe en social polarisering af områderne9.

Hovedtypologien


alment etageboligbyggeri fra 1960-1979

Henning Larsen

REBUS

33


HOVEDTYPOLOGI

OPRINDELIGE BYGGETEKNISKE PRINCIPPER Som resultat af den industrialiserede tilgang følger selve geometrien og organiseringen af byggeriet stringent det kendte byggemodul (M) og er i videst muligt omfang sammensat af præfabrikerede bygningskomponenter10. Råhuset er opbygget i beton og statisk udformet med bærende tværskillevægge, simpelt understøttede dækelementer, langsgående stabiliserende vægge og bærende gavle samt integrerede trappekerner.

mindre grad vil påvirke det overordnede statiske princip. Der forekommer selvfølgelig afvigelser fra og kombinationer af ovenstående. Se i øvrigt notatet ”Arkitektonisk udtryk - 1960’erne og 1970’ernes etageboligbyggeri”, udarbejdet som en del af REBUS.

Facaderne er som hovedregel ikke-bærende og som oftest udført som lette træskillevægge beklædt med eternit, metal eller træ. Der kan også forekomme bygninger med bærende facader (ofte af sandwichelementer) som i større eller

Gentagelsen som arkitektonisk motiv. Her fra Gellerupplanen af arkitekterne Knud Blach Petersen og Mogens Harbo. De synlige altandæk og tværgående vægge aftegner facaden. 34

REBUS

Hovedtypologien


Vapnagård i Helsingør, opført i perioden 1969 til 1972. Bebyggelsen er opbygget med en række boligstokke, og aftegnet af en kantzone beståenHOUSING BLOCK TYPOLOGY FROM 60'S-70'S de af vej til biltrafik og ydre beplatningbælte. Henning Larsen

REBUS

35


BALLERUPPLANEN Et godt eksempel på udvikling og brug af modulbyggeri er Ballerupplanen, der både består af egentlige bebyggelser (i Ballerup og Skovlunde) og et byggesystem. På baggrund af den byggede Ballerupplan blev der udviklet et såkaldt modulkatalog med løsninger og standardiserede elementer opbygget på baggrund af 2M og 3M systemet. Modulkataloget for Ballerupplanen er til 3- og 4-etagers boligstokke med bærende tværskillevægge udført af betonelementer, simpelt understøttede dækelementer af hulplader, og en let facade udført i snedkerelementer. Planen er lagt over

ELEMENTTYPE

et grid på 3x12M (dvs. 300 x 1200mm), hvilket stemmer overens med periodens præferencemål for dækelementer. Facadeelementerne er alle 28 meter høje (26M ved altaner for at give plads til altandækket), og har modulbredderne: 9M, 12M og 15M. Facaden fremtræder med en rolig rationel takt, da grundmålet altid er 3M ganget med 3, 4 eller 5. 3M systemet er dermed styrende for både plan og facade, og demonstrerer en sammenhæng mellem råhuset og bygningens ’hud’. Nedenfor er en del af elementtyperne beskrevet for at give et indtryk af modulkatalogets udformning.

Det industrielle byggemodul grundmål er 100 mm, og kan i princippet bruges til koordinering af alle tre dimensioner (højde, længde, bredde).

MODULMÅL

Råhus: Hule dækelementer

Bredde: 12m (præferencemål)

Længde: 24m - 48m

Tykkelse: 2m

15 cm massive

Bredde: 12m, I8m og 24m

tværvægselementer

Højde: 26m

15 eller 18 cm

Bredde: 12m

OPSTALTER AF BALLERUPPLANENS MODULFACADE. De enkelte fags bredde tager altid afsæt i grundelementet på 9M.

længdeafstivende vægge Højde: 26m Lette facader udført som Bredde: grundtype 9m, 12m og 15m curtain-walls

Højde: 28m

(ved altanfacader: 26m)

Færdighus: 7,5 cm lette invendige

Bredde: grundtype: 5m

vægge

desuden 2m og 3m

Højde: 26m

Køkkenelementer

længder og bredder i

multipla af M.

Døre

bredde: 8m

36

REBUS

Hovedtypologien


Byggeri på Konvalvej i Kastrup, opført i 1966. Den lette facade er opdelt i vandrette bånd og beklædt med eternitplader og træ (mellem vinduerne).

Samme byggeri som ovenstående. Her set fra vest. De tværgående vægge opdeler facaden og de lette glaspartier træder frem bag den lukkede altanbrystning. Henning Larsen

REBUS

37


Boligblok i Høje Taastrup baseret på Ballerupplanen

38

REBUS

Hovedtypologien


Boligblok i Nordborg

Boligblok i Ballerup

Kirstinelund, boligblok i Ballerup

Højstensgård, Herlev

Henning Larsen

REBUS

39


CASE: BALLERUPPLANEN Modularitet CASE STUDY Ballerupplanen er valgt som case study da dette byggesystem udgør flest kvadratmeter og er repræsenterer på tværs af Danmark.

MODULARITET EXISTING MODULARITY Facadernes modularitet er defineret af de tværgående, bærende vægge. Dette er tilfældet for hovedtypologien generelt og således også for byggerierne fra Ballerupplanen.

4500mm Block

4200mm Block

40

3900mm Block

REBUS

Hovedtypologien

2400mm Block


3900mm CASSETTE

E

3900mm CASSETTE 4500mm CASSETTE

4500mm CASSETTE 4200mm3900mm CASSETTE CASSETTE

3900mm 4500mm CASSETTE CASSETTE

etc...

etc...

4500mm 4200mm 3900mm CASSETTE CASSETTE CASSETTE

etc...

4200mm 4500mm 2400mm CASSETTE CASSETTE OPGANG

etc...

etc...

etc... etc...

4200mm CASSETTE 2400mm 4500mm OPGANG CASSETTE

etc...

etc...

etc...

2400mm 2400mm OPGANG CASSETTE 4200mm CAS

2400mm 2400mm 4200mm CASSETT OPC

etc...

etc...

etc...

ASSETTE 4200mm CASSETTE 4200mm CASSETTE 2400mm OPGANG 2400mm OPGANG 2400mm 2400mm OPGANG CASSETTE 2400mm CASSETTE 2400mm Corner CASSETTE CASSETTE Corner CASSETTE Corner CASSETTE

ASSETTE 4200mm CASSETTE 2400mm OPGANG 2400mm OPGANG 2400mm2400mm OPGANG CASSETTE 2400mm CASSETTE 2400mmCorner CASSETTE CASSETTE Corner CASSETTE Corner CASSETTE

etc...

etc...

Henning Larsen

etc...

etc...

etc...

etc...

REBUS

41


42

REBUS

Hovedtypologien


Illustration af før og efter renovering med REBUS facaden. Designet vist her er designoptionen kaldet Martin. Se i øvrigt afsnittet ´Designudvikling´.

Henning Larsen

REBUS

43


44

REBUS

Produktudvikling


PRODUKTUDVIKLING

Henning Larsen

REBUS

45


HVAD?

REBUS facadesystem

Modulært system Rumstore elementer tilpasset den eksisterende bygnings modul.

Konfigurerbare elementer Store valgmuligheder i elementernes design/opbygning.

STRUCTURAL FRAME

MODULAR PANEL SYSTEM

Facadeudskiftning Eksisterende facade fjernes og ny NOREBUS ITAVOfacade NER EDmonteres ACAF ETiEkombinaLPMOC tion med forsatsvæg.

46

REBUS

C

CONFIGURABLE SYSTEM

Additiv renovering REBUS facaden monteres uden på NOITAVO NER LATOTfor EVIfuld TIDD A eksisterende procesgevinst. Eksisterende facade tilpasses ny vindueskonfiguration.

NOITAVONE

Produktudvikling


HVORDAN?

REBUS processen

BUILDING TO BE SCANNED

Bygningen skannes BUILDING TO BE SCANNED Hurtig og præcis dataindsamling som danner grundlag for design

PERFORMANCE

Datagrundlag etableres/behandles PERFORMANCE Udfordringer og potentialer klarlægges. Pris og performance kan estimeres og kalibreres.

DATA COLLECTED + KNOWLEDGE GAINED AND USED Once the building has been scanned and measured we will generate a 3D model and measure hte specific aspects that need to be improved

DATA COLLECTED + KNOWLEDGE GAINED AND USED

Indmåling og montering af beslag monteres Once the building has beenFacadeelementer scanned measured we will generate a 3D model Beslag til facadeelementer and monteres Specialdesignet beslag muliggør simpel measure hte specific aspects thatmontage udefra med minimal og danner grundlag for eksaktand proog hurtig EXISTING MODULES MOUNTING PANELS need to be improved EXISTING MODULES MOUNTING OFOF PANELS duktionsdata for et konkret projekt. gene for beboere. Elementopbygning sikrer øjeblikkelig tæthed uden behov for efterfølgende arbejder. Se desuden “Facadeelementets opbygning”.

Henning Larsen

REBUS

47


PRODUKTUDVIKLING Facadesystemet Designudviklingen af facadesystemet i REBUS er en direkte effekt af typologiens særegne kvaliteter og de potentialer, der er indlejret i grundstrukturen og planlayoutet. Da typologien er udbredt såvel inden for som uden for landets grænser har facadesystemet ligeledes en høj anvendeligehed både på det nationale- og internationale marked. Byggeriet rummer muligheder for byggetekniske forbedringer, men også et uforløst arkitektonisk potentiale. Således har en arkitektonisk bearbejdning været en integreret del af udviklingsarbejdet for såvel selve facadeelementet som for facadesystemet som helhed. Formsproget, skalaen og gentagelsen som kendetegner byggerier fra den historiske periode har været centrale i udviklingen af nye systemløsninger.

Centralt for facadesystemet er M-modulet da dette er en fælles forudsætning for alle bygninger inden for hovedtypologien (se nedenstående figur). Med udgangspunkt i disse designregler er der udviklet et gennemdesignet, veldokumenteret og fleksibelt facadesystem. Med en veldefineret grundopbygning af det enkelte facadeelement skabes der et katalog af løsninger for alle de variationer der måtte forekomme inden for hovedtypologien. Variationer der bl.a. kan skyldes de forskellige byggesystemer.

Det oprindelige facademodul, defineret af bærende tværvægge, danner grundlag for REBUS facadesystemet. Her illustreret gennem designpakken ’Mark’ som arbejder med at fremhæve det oprindelige grid.

48

REBUS

Hovedtypologien


REBUS facadesystemer designet til et maksimalt spænd på 5,4m.

This system has a maximum span of 5400mm

facadeelementerne afsætter plads til konstruktion og to ’serviceskakte’ placeret ved bærende tværvægge.

THE SECRET SAUCE

2x 425mm shafts need to be included every 5400mm ...or approximately 15% of the facade

This system has a maximum span of 5400mm

REBUS facademodulerne følger det oprindelige grid og er opdelt pr. 300mm. Tolerancer/tilpasninger optages ved bærende tværvægge.

This flexible allows the spaci in increments o

For flexibility and DFD reasons, the opening should divided in increments of 300mm*. *300mm andwill 600mm is the In order to achieve this we expand thestanda shaft s suchwhere as wood and steel lengths, but a appropriate

Henning Larsen

REBUS

49


LAYOUT FOR FACADEELEMENTER Da elementet monteres i de eksisterende bærende tværvægge, allokeres der plads til konstruktion og ’teknikskakte’ (pink) i dette område. Derved opnås størst mulig frihed i vindueskonfigurationen mens der skabes adgang til teknikskaktene fra alle rum langs facaden. Se i øvrigt ’Facadeelementets opbygning’.

G2

50

REBUS

Hovedtypologien


Henning Larsen

REBUS

51


PRODUKTUDVIKLING Facadesystemet Facadesystemet og dets struktur danner grundlag for at udarbejde et katalog af løsninger. Et katalog af gennemdesignede facadeelementer, der blandt andet dækker en bred vifte af vindueskonfigurationer ogtyper, facadematerialer, altaner og adgang til terræn.

52

REBUS

Alle løsninger er testet og baseret på den samme systematik. Kataloget giver en række bud på mulige facadeløsninger, der bygger på stærke designprincipper og høj arkitektonisk kvalitet. Det skaber et grundlag for en åben beslutningsproces og sikrer, at renovering skaber den rette værdi for alle involverede parter.

Hovedtypologien


Elementets systematik

Modularitet

1. Gennemgående føringsrør 2. Friskluftsindtag 3. Bjælke der spænder ml. bærende tværvægge.

3

2

1

Configuration example 1

Configura

THE RESTRICTION

Configuration example 1

Configuration example 2

Configuratio

MODULAR CASSETTE EXAMPLES Configuration example 1

Configuration example 2

Configuration example 3

Configuratio

MODULAR CASSETTE EXAMPLES Configuration example 1

Configuration example 2

Configuration example 3

Configuration example 4

MODULAR CASSETTE EXAMPLES

MODULAR CASSETTE EXAMPLES

Henning Larsen

REBUS

53


PRODUKTUDVIKLING

REBUS range rules Martin, Anna, Mar RULES A window can never be smaller than 900mm A solid (that divides windows) can never be smaller than 900mm Windows should never be next to one another INVERSION is possible but not shown here

Facadeelementernes bredde - defineret af afstanden ml. bærende tværvægge Panels indicated as solid shall remain solid

2400

900mm

2700

900mm

900mm

3000

900mm

1200mm

3300

900mm

1500mm

1800mm

3600

900mm

900mm

#2

one glazed

one glazed

one glazed

one glazed

1200mm

1800mm

1500mm

#1

one glazed

1200mm

one glazed

600mm

1200mm

900mm

#1

#2

Potentially two glazed

1200mm

900mm

4200

3900

1500mm

#1

1500mm

900mm

#2

#2

1500mm

600mm

#1

900mm

#1

#1

1800mm

900mm

900mm

1200mm

1500mm

900mm

#1

Vindueskonfiguration

Potentially two glazed

900mm

1200mm

1200mm

one glazed

600mm

900mm

900mm

900mm

Solid

600mm

900mm

900mm

900mm

One glazed

300

600mm

900mm

1200mm

1500mm

1800mm

window priority

#number

*block size possibilities

600mm 600mm

900mm

one glazed

54

#

1200mm

*Balcony piece

GABLE

REBUS

1200mm

1200

Potentially two glazed

1200mm

must be solid

9

#1

Potentially two glazed

1200mm

one glazed

1500m

*Balcony piece

Potentially two glazed

900mm

Potentially two glazed

900mm

1200


RULES A window can never be smaller than 900mm A solid (that divides windows) can never be smaller than 900mm Windows should never be next to one another INVERSION is possible but not shown here Panels indicated as solid shall remain solid

nna, Mark, Ella and Lars

2400

2700

900mm

900mm

0

4500

4200

4800

1200mm

900mm

one glazed

3000

900mm

one glazed

1500mm

900mm

one glazed

5100

1800mm

33

one

5400

1200mm

one glazed

1500mm

#1

1500mm

600mm

#1

#1

900mm

#1

900mm

1800mm

900mm

#1

1500mm

900mm

300

1800mm

900mm

900mm

900mm

900mm

#2

#2

#1

1200mm

1800mm

#2

Potentially two glazed

1200mm

1200mm

900mm

#1

1500mm

900mm

1500mm

1200mm

1200mm

#2

#1

1800mm

1200mm

one glazed

1800mm

1800mm

#2

1800mm

1500mm

#2

1800mm

1800mm

#2

1200mm

#1

Potentially two glazed

#2

1200mm

#1

Potentially two glazed

1200mm

1200mm

Potentially two glazed

1200mm

#1

1800mm

#1

Potentially two glazed

600mm

#1

1800mm

900mm

#1

1800mm

#2

Potentially two glazed *mockup panel

1500mm

#2

Potentially two glazed

1500mm

#2

*Balcony piece

1800mm

#1

Potentially two glazed

Potentially two glazed

1200mm

1800mm

Potentially two glazed

*left end piece

1500mm

900mm

#2

*right end piece

#2

#1

glazed

300

#1

glazed

1200mm

1800mm

#2

*Balcony piece

glazed

900mm

1500mm

one

#1

Potentially two glazed

E

1500mm

600mm

900mm

900mm

#1

#2

1200mm

zed

1500mm

600mm

#1

m

900mm

m

900mm

900mm

#2

900mm

900mm

#2

1500mm

1500mm

#1

d

300

600mm

900mm

1200mm

1500mm

1800mm

must be solid

window priority

#number 1200mm

*block size possibilities

Oversigt over facadeelementernes opbygning som resultat af Revision 2 spændvidden. Systematikken opdeler elementerne 02.10.2020 i lukkede og åbne facadekomponenter. For hver vinduesposition er der en lang række muligheder i vinduestype.

d

Henning Larsen

REBUS

55


FACADELEMENTETS OPBYGNING

Facadeelementets opbygning

5,4m i spring på 300mm. Beslaget har indbygget toleranceoptag og muliggør montage og indjustering

kunne opnå gevinsterne i form af færre beboergener, undgå behov for genetablering af gulve samt eksisterende brand og lydadskillelser samt minimere kuldebroer. Som det overordnede facadesystem, er også selve facadeelementet og dets opbygning defineret af typologiens oprindelige horisontale og vertikale tykkelse. grundmodul (M). Facadeelementet er designet til at Elementerne er selvbærende og kan spænde kunne monteres uden på eksisterende facade mellem uden behov for stillads vha. et specialudviklet beslag. Dette gøres for at kunne opnå gevinsterne i form af færre beboergener, undgå behov for genetablering af gulve samt eksisterende brand og lydadskillelser samt minimere kuldebroer. Hvis eksisterende facade demonteres, tilføjes elementerne en traditionel forsatsvæg i ønsket tykkelse.

maksimal tykkelse på 250mm for at muliggøre at BBR Elementerne er selvbærende og kan spænde mellem bærende tværvægge for fleksibel montage.med Beslaget Elementet leveres som standard integreret har indbygget toleranceoptag og muliggør montage og indjustering direkte fra lift. Standardelementet overholder en maksimal tykkelse på 250mm for at kunne undgå regulering af BBR. Alternative tykkelser mulige. Elementbredder fra 2,4m til 5,4m i spring af 300mm. Decentralt friskluftindtag med forvarmning og gennemgående føringsrør er integreret i elementet.

Basis

REBUS basis

1 2

Rammekonstruktion af tyndpladeprofiler

3 4

Uorganisk mineraluldsisolering

5 6 7 8 9

56

REBUS

Produktudvikling


1

Koblingsramme m. skyggenot

4

Konstruktion

7

Valgte vindueskonfiguration

2

Indvendig aptering

5

Isoleringslag med ventilation og føringsrør

8

Valgte facadebeklædning med vent. hulrum

3

Eksisterende konstruktion med specialudviklet montagebeslag

6

Vindspærre med adgangslem til ventilation

9

Afvandingsprofil rundt om hele elementet. Bruges som skyggenot i visse designforslag.

1

REBUS Cirkulær

2

3 OSB-plade til afstivning

4 5

Trærammekonstruktion med reversible samlinger. Alle komponenter kan genbruges 1:1 Træfiberisolering

6

OSB-plade til afstivning

7 8 9

Henning Larsen

REBUS

57


FACADELEMENTETS OPBYGNING

58

REBUS

Produktudvikling


Eks. facade

Overliggende facadeelement 202 mm Afsat til konstruktion

EXISTING FACADE

Cavity for Heating / Cooling unit

900mm Høj brystning

Eks. facade

Radiator

500mm Lav/sidde brystning

Ny facadebeklædning

Mulig altan Underliggende facadeelement

300 mm Friskluftsindtag m. forvarmning Henning Larsen

Vindueskarm / siddeniche

Eks. facade

1800 mm Vindue

900 mm Lukket panel

Til venstre: Lodret snit der viser REBUS 300mm Cavity for facaden monteret udenpå heating + cooling unit eksisterende facade. Her vist med en lav brystning der muliggør indvendig siddeniche. Høj brystning, eksempelvis ifbm. køkken og vindue til gulv/ altandør angivet.

Nedenfor: Vandret snit i et 5,4m bredt element. Her vist med et vindue og en altandør, begge 1,8m brede. Placering af friskluftindtag m. forvarmning angivet.

1800 mm Vindue/altandør

300 mm Føringer m. adgang REBUS

59


Overkant etagedæk

Overkant etagedæk

15 80

14

0 15

Lodret snit i facadeelement 1:5

3D beslagløsning top med beslag til altan

3D beslagløsning bund

Eksisterende facadeelement

740

3D beslagløsning top

Nyt påhængt facadeelement

3D beslagløsning bund med beslag til altan

Eks beklædning

11

102

38 +/-15

Eksisterende facadeelement

60

151 +/-15

295

50

32 +/-12

10

Overkant gulv

15 50

1112

36

46

19

50

50

Overkant etagedæk

190

Eksisterende betodæk

27

19 +/-15

100

Overkant etagedæk

3D altan med beslagløsning

Overkant gulv

15

36

72

1:6

150

80

32 +/-12

167 15

40

46 80

162

Eksisterende facadeelement

11 8

48

150

Dampspærrer

60

REBUS

50

8

75 100

152

38

48

8

8

27 19 +/-15


- Indvendig 0 Dampspæ 195 Stålprofile 8 Vindplade - Beklædning 25 Klemmeli 25 Forskallin 1/25 Zinkbeklæ - Udvendig -

NB: Beklædning ændres tegninger 6_2X & 6_

Overkant etagedæk

Eksisterende betonvæg

Lodret snit i facadeelement 1:5

Vandret snit i facadeelement 1:5

Vandret snit i facadeelement 1:5

15

140

15 Eksisterende betonvæg

136 Eksisterende facadeelement

Eksisterende facadeelement 45 9

170

9

45

80

Brandstop EI60 (SIDERISE RH25-120/90)

33 +/-20

444

102

8

11

Eksisterende betonvæg

140

2

20 +30

15

Dampspærre PE folie

2 10 21 10

15

140

15 Konstruktionslag stålprofiler/isolering

136 11

Eksisterende facadeelement

128

11

Eksisterende facadeelement

11

136

11

15

Eksisterende facadeelement

THERMONonic boxprofiler (udstoppes med isolering)

50

80

200

Eksisterende facadeelement

121

Specialfabrikeret gummimembran

38 +/-15 26

2

10 21 10 33 +/-20

Dampspærrer

25

2

25

Modul Lodret

200

10 21 10

25

25

20

2316

Nyt påhængt facadeelement

Eksisterende facadeelement

26

25 8

299

50

54 50

25 8

38 +/-15

1

10 21 10

33 +/-20

Eks belædning

1000

88

980

20

Eksisterende facadeelement

60

38 +/-15

295

Placering og antal af huller ifølge Rambøll

50

8

75

466

152

348

31

103

15

32 +/-12

Overkant gulv

50

1112

36

48

25

160 78

198

190

67 240

43 1445

38

48

8

Eksisterende betodæk

35

18

160

4

50

35

82

Overkant etagedæk

1:6

Placering og antal af huller ifølge Rambøll

105

740

15

19 +/-15

48

150

103

35

27

18

46

35

40

Nyt påhængt facadeelement

80

11 8 162

Eksisterende facadeelement

11

80

167

192

285

150

100

6

Elementopbygning

152

50

133

43

Dampspærrer

8

72

REBUS | TEGN.NR.: K01_1_1_01 | EMNE: Detalje af REBUS standard

Henning Larsen

| MÅLESTOK: 1 : 5 | DATO: 2021

-01-12 I NR.: 1541

I HENNING LARSEN ARCHITECTS I VESTERBROGADE 76 I 1620 KØBENHAVN V I TLF +45 8233 3000 I FAX +45 8233 3099

REBUS

61


62

REBUS

Produktudvikling


Henning Larsen

REBUS

63


FACADELEMENTETS OPBYGNING Elementmontage Facadeelementerne er udviklet til at kunne muliggøre en mere effektiv renoveringsproces fra ide til udførelse. Elementmontagen er en enkel styret proces muliggjort af de specialudviklede beslag. Montage sker udefra med færdigproducerede elementer og i videst muligt omfang med eksisterende facade som underlag for at sikre minimal gene for beboerne.

Når de nye facadeelementer leveres tilpasses den eksisterende facade hvis nødvendigt. Beboerne kan blive i deres lejligheder, og det vil kun kortvarigt være nødvendigt med adgang til lejligheden. Dette for at montere indvendig aptering og færdiggørelse af friskluftindtaget.

Indmålingen der finder sted i forbindelse med montering af beslag, danner samtdig grundlag for eksakt produktionsdata. Dermed minimeres risikoen for fejl og ressourceforbrugkan optimeres.

64

REBUS

Produktudvikling


1

Montage af beslag

2

Produktion af REBUS elementer

3

Forberedende arbejder

4

Montage af REBUS element inkl. evt. bortskæring

6

FÆRDIG !

Indv. apteering eller interimvæg afh. af projekt

5

Afsluttende arbejder/ indv. aptering

Henning Larsen

REBUS

65


Scan koden og kig i modellen 66

REBUS

Produktudvikling


Henning Larsen

REBUS

67


U 68

REBUS

E T A D P

Designudvikling


DESIGNFORSLAG

Henning Larsen

REBUS

69


DESIGNFORSLAG Facadesystemet Facadekataloget indeholder fem mulige ’designpakker’, som hver repræsenterer et særligt arkitektonisk udtryk. Hver pakke behandler skala og tilføjer relief i facaden ved at anvende de udviklede designregler.. De er defineret af en designsystematik, en materialepallette, vindueskonfiguration og -type samt valg af altaner, adgang til terræn etc.

70

REBUS

Designpakkerne er udviklet og testet baseret på byggesystemet brugt i Ballerup-planen. Dog vil designpakkerne, grundet den samme designmæssige grundpræmis, let kunne tilpasses typologiens andre byggesystemer og deres variationer.

Designudvikling


Robusthed, variation og relief Fleksibelt og robust design som skaber relief og dybdevirkning i facaden. Gennem en bred vifte af optioner kan designet tilpasses det konkrete projekt og give variation. Facadsystemet har M-modulet som grundpræmis.

END Section Bay

Velkommende base

N.B The Sokkel and the Ground Floor panels (purple) have different options than the Level 1,2,3,n panels. They will have a different cladding as discussed

Facadepanelerne for stueetagen og en eventuel sokkel (basen) er anderledes end for øvre etager /korpus. Det kan komme til udtryk som en variation i overfladen i form af materiale eller relief, men også i kraft af en tilføjet funktion som adgang til terræn (mod gade eller gård), beplantning eller andet.

Largest opening towards gable!! TAK

Åbne hjørner

Åbenhed og privathed

For de yderste paneler placeres de største vinduer tættest på gavlene. Samtidig udnyttes de unikke kig til omgivelserne fra hjørnelejlighederne. Hjørnerne åbnes op så voluminerne afsluttes rigtigt og skaber forbindelse til omgivelserne. Det kan sammen med en eventuel tilføjelse af vinduer i gavlene skabe liv og åbenthed mellem de store gavlmotiver.

Opgangene differentieres og indgangsdøren fremhæves så der dannes pejlemærker og åbner sig op for beboere og besøgene. Dog placeres vinduerne ved indgangsdøren længst muligt væk for at blokere mod indkig og skabe privathed. Samtidig skabes der en mere trinvis overgang fra området, til selve bygningen og til den enkelte lejlighed.

PRE-REQUISITE When inserting panels into a 'bay/section' which contains an end gable wall, the largest windows shall be closest to that gable wall.

Henning Larsen

REBUS

71


IDENTITIET GIVER EJERSKAB

Facadens takt

Håndtering af skala og kontekst Behandling af skala og bearbejdning af gentagelseselementet har været centrale i designudviklingen. Det har særligt handlet om at nedbryde skala og de store volumer for at skabe en mere menneskelig dimension. En bedre formidling af overgangen mellem selve bygningen og området som helhed. Det indebærer også en differentiering mellem hvor folk bor og føler sig hjemme, og det mere offentlige rum hvor såvel beboere som besøgende færdes.

KAI FISKER Perfekt gentagelse. Svær at opnå. Kræver dybde omkring altaner, god og præcis detaljering samt plads foran bygningen så systemet kan “aflæses”.

SCALING

Bygningens struktur

'The Kai Fisker'...Endless perfect repitition. This requires some depth, good materials, and good details

CASE: Etageboligbyggeri fra 1960-80 Horisontale vinduesbånd eller i mindre grad, enkelte små vinduer. Typisk med brystning og tilbagetrukne altaner samt lav grad af relief i facaden. 72

REBUS

MODERNE BYBLOK Opdeler bygningen horisontalt i en base og et ‘korpus’. Kan opnås med vinduessætning, materiale og relief. Henvender sig til gadeplan hvorfra bygningen ofte opleves.


GENERISK

SHUFFLE

Business as usual. Typisk et resultat af repetive etageplaner og copy+paste. Er ofte letaflæseligt ved hoteller og billige boliger.

En direkte fravigen fra den lodrette justering (generisk). Vindueslacering varieres og evt. ensartede planløsninger sløres.

SCALING

SCALING

No scaling. Windows where there needs to be windows.

The shuffle/random skin. This turns the facade into a pattern rather than focusing on the large volume

'KANT ZONE'

KØBENHAVNER-KARRÉEN

GRID/RAMME

Deler bygningen i base og ‘korpus’. Men går videre og opdeler også voluminet pr. 1-2 opgange. Kræver en vis bygningslængde og -højde.

Fokuserer på bygningsvoluminet som helhed. Motivet opdeler bygningen i celler der repræsenterer enheder eller individuelle rum.

Henning Larsen

REBUS

73


FEM DESIGNPAKKER

Ella

74

Lars

REBUS

Mark

Designudvikling


Anna

Henning Larsen

Martin

REBUS

75


76

REBUS

Designudvikling


MARTIN Samspillet mellem flader og det horisontale mønster ved vinduer og døre skaber en klar, samlet og dynamisk komposition. Det giver stor frihed i valg af vinduesstørrelser og -typer, men også materialer.

Henning Larsen

Basen er fremhævet med gennemgående brug af den lodrette beklædning. Forslaget er vist med træbeklædning, men kan vælges i en bred vifte af materialekombinationer.

REBUS

77


MARTIN Materialepalette

Superwood SW01 Aart Profil Sand

Cembrit fibrecement Cembrit Patina Original P 050 / Grafit

Superwood SW08 Stolper 45mm x 45mm Sand 78

REBUS


Vinduernes vandrette placering og bredde kan ændres fleksibelt, mens det overordnede udtryk og mønster bibeholdes.

A

Mønstret opnås ved tekstur og dybde i overfladen A.

B

Arealet mellem vinduerne, B, danner en dynamisk glat flade der aflæses selvstændigt.

A

Henning Larsen

REBUS

79


Window Pattern

Systemized Randomness

Texture Gradient

GRADUERENDE ÅBNINGSGRAD

Window Shuffle

Window Orientation

Rotational Variation

TEKSTUR OG DYBDE

Window Pattern Texture + Depth

Gradient Effect

VINDUESORIENTERING Window Orientation Cell Repitition

LYS OG SKYGGE

FLEKSIBEL Opgang accentuation Texture Gradient

TILPASNINGSDYGTIG

Texture + Depth 80

Systemized Randomness REBUS

Window Orientation


Henning Larsen

REBUS

81


26,5% OPEN

NORTH FACADE

25,8% OPEN

26,5% OPEN

NORTH FACADE

25,8% OPEN

REBUS Renovating Buildings Sustainably

SOUTH FACADE

SOUTH FACADE

500.0

DESIGN ARCHITECT:

HENNING LARSEN Vesterbrogade 76, 4 Copenhagen, 1620 www.henninglarsen.com

2800.0

CONSULTANTS Enemærke & Petersen Saint Gobain Teknologisk Institut

PARTNERS

300.0

900.0

900.0 2400.0

300.0

300.0

900.0

900.0

1800.0

300.0

300.0

4500.0

PROJECT NO.

DATE

1541

22-06-2020

SCALE

SHEET FORMAT

1:100

A0

SHEET NAME

Elevation MARTIN

NOT FOR CONSTRUCTION

500.0

900.0

Aalborg Universitet COWI Danmarks Tekniske Universitet/DTU Frederikshavn Boligforening Himmerland Boligforening

DRAWING NUMBER

01 WEST FACADE

300.0

900.0

900.0 2400.0

WEST FACADE

82

REBUS

EAST FACADE


WEST FACADE

Note: Gummimembran fastgøres med lime Rubber Seal 320 på facadeelements stålprofiler.

Elementopbygning (mm): - Indvendig 0 Dampspærre (PE Folie) 195 Stålprofiler, Isolering 8 Vindplade - Beklædning 25 Hatteprofiler 22 Profilbrædder - Udvendig -

Eksisterende betonvæg

Gummi membranen tilpasse i hjørnerne og skæres i 45 graders smig og samles med Rubber Seal 320.

Beklædningsdele: 1 - HAT-Profil 2 - SW18 Profillister (bredde varierer) 3 - Stålinddælninger RAL 7021

Renovating Buildings Sustainably

Eksisterende facadeelement

4

20 +30

Eksisterende facadeelement

201

195

2 50

1

25

2

47

22

25 25

Modul Lodret

REBUS

2 3 B A

22-03-2021 05-03-2021

REBUS Detalje Vandret MARTIN

500.0

SKALA: Rev TEGN. NR.:

1 : 5 DATO: 02-01-2021

EAST FACADE

DESIGN ARCHITECT:

B DATO: 22-03-2021 6_20_B B

HENNING LARSEN Vesterbrogade 76, 4 Copenhagen, 1620 www.henninglarsen.com

2800.0

CONSULTANTS Enemærke & Petersen Saint Gobain Teknologisk Institut

PARTNERS

500.0

900.0

Aalborg Universitet COWI Danmarks Tekniske Universitet/DTU Frederikshavn Boligforening Himmerland Boligforening

300.0

300.0

900.0

900.0

1800.0

300.0

300.0

4500.0

SOUTH FACADE

PROJECT NO.

DATE

1541

22-06-2020

SCALE

SHEET FORMAT

1:100

A0

SHEET NAME

Elevation MARTIN

26,5% OPEN

DRAWING NUMBER

Henning Larsen

REBUS

0183


Vindueshøjder kan varieres uden at bryde mønstret. Derved kan det let tilpasses ved eksempelvis køkkener og i tilfælde af eksisterende radiatorer. 84

REBUS

Designudvikling


Henning Larsen

REBUS

85


MARTIN Elementoversigt

MARTIN_CASSETTE_L MA MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_1 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_1 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_4 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_4 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_1 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_1 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_4 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_4 MARTIN_CASSETTE_Corner_4 MARTIN_CASSETTE_Corner_4 Corner_4 MARTIN_CASSETTE_sokkel_4500_1 MARTIN_CASSETTE_sokkel_4500_1 ARTIN_CASSETTE_Corner_4 MARTIN_CASSETTE_sokkel_4500_1 MARTIN_CASSETTE_sokkel_4500_1

MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_4 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_4 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 MARTIN_CASSETTE_Li MA MARTIN_CASSETTE_Corner_3 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_4 ARTIN_CASSETTE_Corner_3 MARTIN_CASSETTE_sokkel_4200_1 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_3 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_3 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_4 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 Corner_3 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 MARTIN_CASSETTE_sokkel_4200_1 MARTIN_CASSETTE_sokkel_4200_1 MARTIN_CASSETTE_sokkel_4200_1 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_3 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_3 MARTIN_CASSETTE_Corner_3 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2

MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_2 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_2 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_5 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_5 MARTIN_CASSETTE_Corner_3A MARTIN_CASSETTE_sokkel_3900_1 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 RTIN_CASSETTE_Corner_3A MARTIN_CASSETTE_sokkel_3900_1 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 Corner_3A MARTIN_CASSETTE_Corner_3A MARTIN_CASSETTE_sokkel_3900_1 MARTIN_CASSETTE_sokkel_3900_1 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_2 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_2 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_5 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_5 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 MARTIN_CASSETTE_Li MA

MARTIN_CASSETTE_sokkel_2400_1 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 MARTIN_CASSETTE_sokkel_2400_1 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_3 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_3 MARTIN_CASSETTE_sokkel_2400_1 MARTIN_CASSETTE_sokkel_2400_1 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_2 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_2 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_2 MARTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_3 MARTIN_CASSETTE_Kitchen_2400_3 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_2

MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_1 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_1 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_1 MARTIN_CASSETTE_Opgang_2400_1

86

REBUS

Designudvikling


MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_1 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_1 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_1MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 oom_4500_1 asterBedroom_4500_1 ETTE_MasterBedroom_4500_1 RTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_1

MARTIN_CASSETTE_Balcony MARTIN_CASSETTE_Balcony MARTIN_CASSETTE_Balcony MARTIN_CASSETTE_Balcony

MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_2 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_2 MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2MARTIN_CASSETTE_French asterBedroom_4500_2 RTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_2MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 MARTIN_CASSETTE_French Balcony MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 MARTIN_CASSETTE_French MARTIN_CASSETTE_French Balcony Balcony Balcony MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 oom_4500_2 ETTE_MasterBedroom_4500_2 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_2 MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2

asterBedroom_4500_3 RTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 MARTIN_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_4 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_4 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_4 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_4MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 oom_4500_3 ETTE_MasterBedroom_4500_3 MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3

RTIN_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 sterBedroom_4500_5 oom_4500_5 ETTE_MasterBedroom_4500_5

MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_6MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_4 MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_4 MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_4 MARTIN_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_4 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_6 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_6 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_6

MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_7 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_7 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_7 MARTIN_CASSETTE_Endwall_3900_7

Henning Larsen

MARTIN_CASSETTE_4500_Stoop Right MARTIN_CASSETTE_4500_Stoop Right MARTIN_CASSETTE_4500_Stoop Right MARTIN_CASSETTE_4500_Stoop Right

REBUS

87


88

REBUS

Designudvikling


ANNA Det ensartede facadeudtryk skaber ro, hvor de lodrette false først opleves når man kommer tæt på huset. Det lodrette definerer til dels vinduesbredder, mens type og højde er fleksibel. Træforringer omkring ved vinduer er med til at give facaden et spil på afstand og skaber en

Henning Larsen

varme dér hvor man som beboer kommer tæt på facaden. Basen er fremhævet med en tættere takt af de stående false. Facadebeklædningen er naturpatineret sort zink.

REBUS

89


ANNA Materialepalette

Massiv Træ Gran Ubehandletv

90

REBUS

NG Zink Stående fals 100mm, 300mm 400mm SORT


Ved at bruge forskellige afstande mellem de stående false (100mm, 300mm, 400mm) opnås et mønster,der skaber tekstur og spil i facaden. Nogle false mødes, andre ikke.

TAG

BYGNINGSKROP

BASE

Henning Larsen

REBUS

91


Window Pattern

Window Shuffle

Cell Repitition

Texture Gradient

Rotational Variation

VINDUESVARIATION Window Shuffle

STYRET TILFÆLDIGHED

VINDUESORIENTERING

FLEKSIBEL

Window Orientation Rotational Variation

LYS OG SKYGGE Opgang accentuation

Texture + Depth 92

REBUS

Systemized Randomness

Opgang accentuation

TILPASNINGSDYGTIG


Henning Larsen

REBUS

93


500.0 2800.0

DE

HE

Ve

Co

ww

900.0

CO

En Sa Te

PA

300.0

900.0

900.0 2400.0

300.0

300.0

300.0

900.0

900.0

1800.0

300.0

Aa CO Da Fr Hi

4500.0

PR

154

SC

1:1

SH

E A

DR

0

94

REBUS


Note: Gummimembran fastgøres med lime Rubber Seal 320 på facadeelements stålprofiler.

Elementopbygning (mm): - Indvendig 0 Dampspærre (PE Folie) 195 Stålprofiler, Isolering 8 Vindplade - Beklædning 25 Klemmelister 25 Forskallingsbrædder 1/25 Zinkbeklædning - Udvendig -

Eksisterende betonvæg

Gummi membranen tilpasse i hjørnerne og skæres i 45 graders smig og samles med Rubber Seal 320.

Beklædningsdele: 1 - Klemmelister 25x45mm 2 - Forskallingsbrædder 25x95mm 3 - Zinkfalse per 100/300/400 samt inddækninger 4 - Zinkbeklædning

Eksisterende facadeelement

20 +30

Eksisterende facadeelement

2 50

1

25

47

25

24

24

22

25

3

2

400 Modul Lodret

400

4

A

05-03-2021

REBUS Detalje Vandret ANNA SKALA: Rev

A DATO: 05-03-2021 6_21_B A

REBUS

Renovating Buildings Sustainably

TEGN. NR.:

1 : 5 DATO: 02-01-2021

Henning Larsen

REBUS

DESIGN ARCHITECT:

95


Brystningshøjden kan varieres.

Vinduesåbning til gulv og/eller altandør.

Fleksibilitet i placering af største vinduesfelt.

96

REBUS

Designudvikling


Henning Larsen

REBUS

97


ANNA Elementoversigt

Corner_3 ANNA_CASSETTE_sokkel_4500_1 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_1 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_1 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_1 ANNA_CASSETTE_Opgang_2400_2 ANNA_CASSETTE_Opgang_2400_2 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 ANNA_CASSETTE_Liv ANNA_CASSETTE_Opgang_2400_2 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 ANNA_CASSETTE_Corner_3 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_1 ANNA_CASSETTE_Opgang_2400_2 A NNA_CASSETTE_Corner_3 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 ANNA_CASSETTE_Corner_3 ANNA_CASSETTE_sokkel_4500_1 ANNA_CASSETTE_sokkel_4500_1 ANNA_CASSETTE_sokkel_4500_1

Corner_5 ANNA_CASSETTE_Corner_5 ANNA_CASSETTE_sokkel_4200_1 ANNA_CASSETTE_Opgang_2400_4 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 NNA_CASSETTE_Corner_5 ANNA_CASSETTE_sokkel_4200_1 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_2 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_2 ANNA_CASSETTE_Opgang_2400_4 ANNA_CASSETTE_Opgang_2400_4 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 ANNA_CASSETTE_sokkel_4200_1 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_2 ANNA_CASSETTE_Opgang_2400_4 AN ANNA_CASSETTE_Corner_5 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 ANNA_CASSETTE_Liv ANNA_CASSETTE_sokkel_4200_1 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_2 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2

Corner_4 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_4 ANNA_CASSETTE_Opgang_2400_1 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 ANNA_CASSETTE_Corner_4 ANNA_CASSETTE_sokkel_3900_2 ANNA_CASSETTE_sokkel_3900_2 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_4 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_4 ANNA_CASSETTE_Opgang_2400_1 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 ANNA_CASSETTE_Opgang_2400_1 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 AN NNA_CASSETTE_Corner_4 ANNA_CASSETTE_Opgang_2400_1 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 ANNA_CASSETTE_Corner_4 ANNA_CASSETTE_Liv ANNA_CASSETTE_sokkel_3900_2 ANNA_CASSETTE_sokkel_3900_2 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_4 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3

ANNA_CASSETTE_sokkel_2400_1 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_6 ANNA_CASSETTE_sokkel_2400_1 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_6 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_6 ANNA_CASSETTE_sokkel_2400_1 ANNA_CASSETTE_sokkel_2400_1 ANNA_CASSETTE_Kitchen_2400_6

ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5

ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 ANNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4

98

REBUS

Designudvikling


TTE_MasterBedroom_4500_1 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 NNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 om_4500_1 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 sterBedroom_4500_1 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_1

ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_1 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_1 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_1 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_1 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1

ANNA_CASSETTE_Balcony_4500 ANNA_CASSETTE_Balcony_4500 ANNA_CASSETTE_Balcony_4500 ANNA_CASSETTE_Balcony_4500

ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 TTE_MasterBedroom_4500_2 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 terBedroom_4500_2 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 NNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 om_4500_2

ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_3 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_3 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 ANNA_CASSETTE_FrenchBalcony_1500 ANNA_CASSETTE_FrenchBalcony_1500 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_3 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2ANNA_CASSETTE_FrenchBalcony_1500 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_3 ANNA_CASSETTE_FrenchBalcony_1500

terBedroom_4500_3 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 ANNA_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 NNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 om_4500_3 TTE_MasterBedroom_4500_3

ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_4 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_4 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_4 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_4 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_5 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_5 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_5 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_5

TTE_MasterBedroom_4500_5 NNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 om_4500_5 terBedroom_4500_5

ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_5 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_5 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_5 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_4 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_4 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_5 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_4 ANNA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_4

NNA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 om_4500_4 TTE_MasterBedroom_4500_4 terBedroom_4500_4

ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_6 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_6 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_6 ANNA_CASSETTE_Endwall_3900_6

Henning Larsen

REBUS

99


100

REBUS

Designudvikling


ELLA Den veldefinerede ramme omkring facadeelementerne binder bygningen sammen. Der er mulighed for stor variation inden for den enkelte ramme uden at helheden brydes. Dermed rummer forslaget også stor fleksibilitet i vindueskonfiguration. Stålpladen, her vist som

Henning Larsen

sinusplade, kan varieres i profilering og overfladebehandling og det samme kan rammen. Basen er accentueret med et skift i retning af pladens profilering.

REBUS

101


ELLA Materialepalette

Ruukki SIN 18/ Plannja forbehandlet Min. korrisonsklasse C3 IGP pulverlarkering

Alternative plader mht. overflade og profilering kan benyttes.

102

REBUS

Stålramme Ubehandlet sort


ELLA opdeler facaden i ‘indrammende celler’. Den ensartede ramme danner udganspunkt for facadens struktur. Hver enkelt element kan konfigureres med stor frihed, da rammen binder det hele sammen.

Henning Larsen

REBUS

103


Window Pattern

GradientWindow Effect Pattern

Texture Gradient

CELLER REPETERES

Cell Repitition Texture Gradient

SystemizedWindow Randomness Orientation

VINDUESORIENTERING

Window Orientation

Texture + Depth

LYS OG SKYGGE Texture + Depth 104

REBUS

Window Shuffle

Window PatternShuffle Window

Rotational Variation

TEKSTUR OG DYBDE

Texture GradientVariation Rotational

Ro

Window Orientation Opgang accentuation

Opg

FLEKSIBEL

Opgang accentuation

Texture + Depth

TILPASNINGSDYGTIG


Henning Larsen

REBUS

105


Renovating Buildings Sustainably

REBUS

4500.0

495.0

2400.0

DESIGN ARCHITECT:

HENNING LARSEN Vesterbrogade 76, 4

2800.0

Copenhagen, 1620

2200.0

www.henninglarsen.com CONSULTANTS Enemærke & Petersen Saint Gobain Teknologisk Institut

PARTNERS Aalborg Universitet COWI Danmarks Tekniske Universitet/DTU Frederikshavn Boligforening Himmerland Boligforening

PROJECT NO.

900.0

DATE

1541

18-06-2020

SCALE

SHEET FORMAT

1:100

A0

1500.0

SHEET NAME

Elevation ELLA DRAWING NUMBER

01

2400.0

106

REBUS

NOT FOR CONSTRUCTION

900.0


Note: Gummimembran fastgøres med lime Rubber Seal 320 på facadeelements stålprofiler.

Elementopbygning (mm): - Indvendig 0 Dampspærre (PE Folie) 195 Stålprofiler, Isolering 8 Vindplade - Beklædning 25 Hatteprofiler 22 Profilbrædder - Udvendig -

Eksisterende betonvæg

Gummi membranen tilpasse i hjørnerne og skæres i 45 graders smig og samles med Rubber Seal 320.

Beklædningsdele: 1 - HAT-Profil 2 - SW18 Profillister (bredde varierer) 3 - Stålinddælninger RAL 7021

Eksisterende facadeelement

4

20 +30

Eksisterende facadeelement

201

195

2 50

1

25

2

47

22

25 25

Modul Lodret

2 3 B A

22-03-2021 05-03-2021

REBUS Detalje Vandret MARTIN SKALA: Rev

6_20_B B

REBUS 495.0

4500.0

Henning Larsen

B DATO: 22-03-2021

Renovating Buildings Sustainably

TEGN. NR.:

1 : 5 DATO: 02-01-2021

DESIGN ARCHITECT:

REBUS HENNING LARSEN

107


Den definerede ramme skaber stor fleksibilitet og frihed iht. organisering af lukket facade og vindueskomponent uden mønstret brydes.

108

REBUS

Designudvikling


Henning Larsen

REBUS

109


ELLA Elementoversigt

ELLA_CASSETTE_Corner_1 ELLA_CASSETTE_Corner_1 ELLA_CASSETTE_Corner_1 ELLA_CASSETTE_Corner_1 ELLA_CASSETTE_Corner_1

ELLA_CASSETTE_sokkel_4500_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_4500_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_4500_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_4500_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_4500_1

ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_1 ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_1 ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_1 ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_1 ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_1

ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_2 ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_2 ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_2 ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_2 ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_2

ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1

ELLAE ELLA_CASSET ELLA_C ELLA_CASSETTE

ELLA_CASSETTE_Corner_3 ELLA_CASSETTE_Corner_3 ELLA_CASSETTE_Corner_3 ELLA_CASSETTE_Corner_3 ELLA_CASSETTE_Corner_3

ELLA_CASSETTE_sokkel_4200_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_4200_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_4200_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_4200_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_4200_1

ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_2 ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_2 ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_2 ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_2 ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_2

ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_4 ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_4 ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_4 ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_4 ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_4

ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2

ELLAE ELLA_CASSETTE ELLA_CASSET ELLA_C

ELLA_CASSETTE_Corner_4 ELLA_CASSETTE_Corner_4 ELLA_CASSETTE_Corner_4 ELLA_CASSETTE_Corner_4 ELLA_CASSETTE_Corner_4

ELLA_CASSETTE_sokkel_3900_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_3900_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_3900_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_3900_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_3900_1

ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_3 ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_3 ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_3 ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_3 ELLA_CASSETTE_Kitchen_2400_3

ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_1 ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_1 ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_1 ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_1 ELLA_CASSETTE_Opgang_2400_1

ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3

ELLAE ELLA_CASSETTE ELLA_CASSET ELLA_C

ELLA_CASSETTE_sokkel_2400_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_2400_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_2400_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_2400_1 ELLA_CASSETTE_sokkel_2400_1

ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4

ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 ELLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5

110

REBUS

Designudvikling


ELLA_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 TTE_MasterBedroom_4500_1 LLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 m_4500_1 ELLA_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 ELLA_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 ELLA_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 terBedroom_4500_1

ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_1 ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_1 ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_1 ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_1

ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1

TTE_MasterBedroom_4500_2 LLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 m_4500_2 ELLA_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 ELLA_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 ELLA_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 terBedroom_4500_2 ELLA_CASSETTE_LivingRoom_3900_2

ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_2 ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_2 ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_2 ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_2

ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 ELLA_CASSETTE_FrenchBalcony_1500 ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 ELLA_CASSETTE_FrenchBalcony_1500 ELLA_CASSETTE_FrenchBalcony_1500 ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 ELLA_CASSETTE_FrenchBalcony_1500

TTE_MasterBedroom_4500_3 LLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 ELLA_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 ELLA_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 m_4500_3 ELLA_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 terBedroom_4500_3 ELLA_CASSETTE_LivingRoom_3900_3

ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_3 ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_3 ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_3 ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_3

ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3

TTE_MasterBedroom_4500_4 LLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 m_4500_4 terBedroom_4500_4

ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_4 ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_4 ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_4 ELLA_CASSETTE_Endwall_3900_4

ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_5 ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_5 ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_5 ELLA_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_5

ELLA_CASSETTE_Balcony_4500 ELLA_CASSETTE_Balcony_4500 ELLA_CASSETTE_Balcony_4500 ELLA_CASSETTE_Balcony_4500

TTE_MasterBedroom_4500_5 LLA_CASSETTE_MasterBedroom_4500_5 m_4500_5 terBedroom_4500_5

Henning Larsen

REBUS

111


112

REBUS

Designudvikling


MARK Den klare opdeling af rammerne skaber genkendeligt mønster for hele bygningen på afstand. Samtidig er der en relief-virkning med forskellige dybder i de veldefinerede rammer med stor mulighed for variation. Den tilbagetrukne flade skaber mindre overfladevariationer og kan kombineres med vinduesrammer i træ, et privat rum i facaden. På denne mindre skala er der stor

Henning Larsen

fleksibilitet i vindueskonfiguration. Beklædningen er en simpel cementbaseret facadeplade, hvor profileringen ved vinduerne skabes som spor i samme type plade. Basen er fremhævet med øget relief omkring indgangspartier og ved evt. plantekasser og adgang til terræn.

REBUS

113


MARK Materialepalette

EQUITONE Linea Panel LT 20 / Grey

CEMBRIT fibrecement Cembrit Patina Rough P 020 / Granit

Massiv Træ Vinduer

114

REBUS


MARK er defineret af et overordnet grid som opdeler facaden i celler. Dette ensartede grid danner udgangspunkt for facadens struktur. Hver enkelt element kan konfigureres med stor frihed, da det overordnede grid binder det hele sammen.

Henning Larsen

REBUS

115


Window Pattern

Systemized Randomness Gradient Effect

Texture Gradient

CELLER REPETERES

Cell Repitition

Systemized Randomness

VINDUESORIENTERING Window Orientation

Window Shuffle

Window Orientation Window Pattern

Rotational Variation

TEKSTUR OG DYBDE Texture Gradient

Ro

Window Orientation

Opg

Texture + Depth

FLEKSIBEL

Opgang accentuation

Texture + Depth

LYS OG SKYGGE Texture + Depth 116

REBUS

TILPASNINGSDYGTIG


Henning Larsen

REBUS

117


REBUS Renovating Buildings Sustainably

4500.0

DESIGN ARCHITECT:

HENNING LARSEN Vesterbrogade 76, 4 Copenhagen, 1620

CONSULTANTS Enemærke & Petersen Saint Gobain Teknologisk Institut

2280

2800.0

www.henninglarsen.com

PARTNERS

1500

900

PROJECT NO.

DATE

1541

29-06-2020

SCALE

SHEET FORMAT

1:100

A0

SHEET NAME

Elevation MARK DRAWING NUMBER

01

118

REBUS

NOT FOR CONSTRUCTION

Aalborg Universitet COWI Danmarks Tekniske Universitet/DTU Frederikshavn Boligforening Himmerland Boligforening


Note: Gummimembran fastgøres med lime Rubber Seal 320 på facadeelements stålprofiler.

Elementopbygning (mm): - Indvendig 0 Dampspærre (PE Folie) 195 Stålprofiler, Isolering 8 Vindplade - Beklædning 25 Klemmelister 12 Cembrit Facadeplade - Udvendig -

Eksisterende betonvæg

Gummi membranen tilpasse i hjørnerne og skæres i 45 graders smig og samles med Rubber Seal 320.

Beklædningsdele: 1 - Klemmelister 25x45mm 2 - Cembrit facadeplade Patina Rough/Patina Inline 3 - Stålinddækninger

Eksisterende facadeelement

20 +30

Eksisterende facadeelement

2 200

50

1

25 8

12 25

47

25

25

Modul Lodret

2 3

A

05-03-2021

REBUS Detalje Vandret MARK

TEGN. NR.:

1 : 5 DATO: 02-02-2021 A DATO: 05-03-2021 6_23_B A

Renovating Buildings Sustainably

Rev

REBUS

SKALA:

4500.0

Henning Larsen

REBUS

DESIGN ARCHITECT:

119


Det definerede grid skaber stor fleksibilitet og frihed iht. organisering af lukket facade og vindueskomponent uden mønstret brydes.

120

REBUS

Designudvikling


Henning Larsen

REBUS

121


MARK Elementoversigt

MARK_CASSETTE_Corner_1 MARK_CASSETTE_Corner_1 MARK_CASSETTE_Corner_1 MARK_CASSETTE_Corner_1 MARK_CASSETTE_Corner_1

MARK_CASSETTE_sokkel_4500_1 MARK_CASSETTE_sokkel_4500_1 MARK_CASSETTE_sokkel_4500_1 MARK_CASSETTE_sokkel_4500_1 MARK_CASSETTE_sokkel_4500_1

MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_1 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_1 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_1 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_1 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_1

MARK_CASSETTE_Opgang_2400_2 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_2 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_2 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_2 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_2

MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1

MARK_CASSETTE MARK_CASSET MARK_ MARK M

MARK_CASSETTE_Corner_2 MARK_CASSETTE_Corner_2 MARK_CASSETTE_Corner_2 MARK_CASSETTE_Corner_2 MARK_CASSETTE_Corner_2

MARK_CASSETTE_sokkel_4200_1 MARK_CASSETTE_sokkel_4200_1 MARK_CASSETTE_sokkel_4200_1 MARK_CASSETTE_sokkel_4200_1 MARK_CASSETTE_sokkel_4200_1

MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_2 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_2 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_2 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_2 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_2

MARK_CASSETTE_Opgang_2400_4 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_4 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_4 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_4 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_4

MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2

MARK_ MARK M MARK_CASSETTE MARK_CASSET

MARK_CASSETTE_Corner_3 MARK_CASSETTE_Corner_3 MARK_CASSETTE_Corner_3 MARK_CASSETTE_Corner_3 MARK_CASSETTE_Corner_3

MARK_CASSETTE_sokkel_3900_1 MARK_CASSETTE_sokkel_3900_1 MARK_CASSETTE_sokkel_3900_1 MARK_CASSETTE_sokkel_3900_1 MARK_CASSETTE_sokkel_3900_1

MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_3 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_3 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_3 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_3 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_3

MARK_CASSETTE_Opgang_2400_1 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_1 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_1 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_1 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_1

MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3

MARK_CASSETTE_Corner_4 MARK_CASSETTE_Corner_4 MARK_CASSETTE_Corner_4 MARK_CASSETTE_Corner_4 MARK_CASSETTE_Corner_4

MARK_CASSETTE_sokkel_2400_1 MARK_CASSETTE_sokkel_2400_1 MARK_CASSETTE_sokkel_2400_1 MARK_CASSETTE_sokkel_2400_1 MARK_CASSETTE_sokkel_2400_1

MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_4 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_4 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_4 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_4 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_4

122

REBUS

MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4

Designudvikling


MARK_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 MARK_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 MARK_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 MARK_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 sterBedroom_4500_1 om_4500_1 TTE_MasterBedroom_4500_1 ARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1

MARK_CASSETTE_Endwall_3900_1 MARK_CASSETTE_Endwall_3900_1 MARK_CASSETTE_Endwall_3900_1 MARK_CASSETTE_Endwall_3900_1 MARK_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 MARK_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 MARK_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 MARK_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1

om_4500_2 terBedroom_4500_2 TTE_MasterBedroom_4500_2 MARK_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 MARK_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 MARK_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 ARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 MARK_CASSETTE_LivingRoom_3900_2

MARK_CASSETTE_Endwall_3900_2 MARK_CASSETTE_French Balcony MARK_CASSETTE_Endwall_3900_2 MARK_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 MARK_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 MARK_CASSETTE_French MARK_CASSETTE_French Balcony MARK_CASSETTE_Endwall_3900_2 MARK_CASSETTE_Endwall_3900_2 MARK_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 MARK_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 MARK_CASSETTE_French Balcony Balcony

om_4500_3 TTE_MasterBedroom_4500_3 ARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 terBedroom_4500_3

MARK_CASSETTE_Endwall_3900_3 MARK_CASSETTE_Endwall_3900_3 MARK_CASSETTE_Endwall_3900_3 MARK_CASSETTE_Endwall_3900_3

MARK_CASSETTE_4500_Stoop Garden Garden Garden MARK_CASSETTE_4500_Stoop MARK_CASSETTE_4500_Stoop Garden MARK_CASSETTE_4500_Stoop

om_4500_4 terBedroom_4500_4 TTE_MasterBedroom_4500_4 ARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4

MARK_CASSETTE_Endwall_3900_4 MARK_CASSETTE_Endwall_3900_4 MARK_CASSETTE_Endwall_3900_4 MARK_CASSETTE_Endwall_3900_4

MARK_CASSETTE_4200_Stoop MARK_CASSETTE_4200_Stoop Garden Garden Garden MARK_CASSETTE_4200_Stoop MARK_CASSETTE_4200_Stoop Garden

MARK_CASSETTE_Balcony MARK_CASSETTE_Balcony MARK_CASSETTE_Balcony MARK_CASSETTE_Balcony

MARK_CASSETTE_2400_Stoop Garden Garden Garden MARK_CASSETTE_2400_Stoop MARK_CASSETTE_2400_Stoop Garden MARK_CASSETTE_2400_Stoop

Henning Larsen

REBUS

123


124

REBUS

Designudvikling


LARS Forslaget er et eksempel på en relativt styret arkitektonisk komposition, hvor den mørke facadebeklædning skaber ro og plads til en vindueskonfiguration nøje afstemt efter det konkrete volumen. Generelt trækkes vinduerne frem i facadeplanet, men omkring opgangspartierne skubbes de tilbage og kombineres med træforret lysninger, der fremhæver ankomsten.

Henning Larsen

Basen er accentueret med øget relief i facadebeklædningen. Forslaget er vist med sort træbeklædning, men kan vælges med en beklædning i brændt træ eller mørke facadeplader i samme format kombineret med trælister i basen.

REBUS

125


LARS Materialepalette

SUPERWOOD SW18 Skygge Profil Kul

Massiv Træ Gran Ubehandlet 126

SUPERWOOD SW18 Skygge Profil Sort

CEMBRIT fibrecement Cembrit Patina Original P 050 / Grafit REBUS

SUPERWOOD SW08 Stolper 45x45 + 35x35 Sort / Kul


Der skabes en lodret graduering i tekstur fra sokkel og base, beklædt med trælammeller, til de øvre etager. Dermed fremhæves træet struktur og der skabes relief.

TAG

BYGNINGSKROP

BASE SOKKEL

Henning Larsen

REBUS

127


Window Shuffle

Gradient Effect

Rotational Variation

GRADUERENDE ÅBNINGSGRAD Cell Gradient RepititionEffect

DEFINITION AF OPGANG Opgang accentuation

Systemized Randomness

Cell Repitition

LYS OG SKYGGE

Window Pattern

LODRET TEKSTUR VARIATION Window Pattern

Texture Gradient

MØNSTER Window Orientation

Texture Gradient

TILPASNINGSDYGTIG Texture + Depth

128

Systemized Randomness REBUS

Window Orientation


Henning Larsen

REBUS

129


REBUS Renovating Buildings Sustainably DESIGN ARCHITECT:

HENNING LARSEN Vesterbrogade 76, 4 Copenhagen, 1620 www.henninglarsen.com CONSULTANTS Enemærke & Petersen Saint Gobain Teknologisk Institut

PARTNERS Aalborg Universitet COWI Danmarks Tekniske Universitet/DTU Frederikshavn Boligforening Himmerland Boligforening

DATE

1541

24-06-2020

SCALE

SHEET FORMAT

1:100

A0

SHEET NAME

Elevation LARS DRAWING NUMBER

01

130

REBUS

NOT FOR CONSTRUCTION

PROJECT NO.


Note: Gummimembran fastgøres med lime Rubber Seal 320 på facadeelements stålprofiler.

Elementopbygning (mm): - Indvendig 0 Dampspærre (PE Folie) 195 Stålprofiler, Isolering 8 Vindplade - Beklædning 25 Hatteprofiler 22 Profilbrædder 20 Ekstra profilbrædder i stueetage - Udvendig -

Eksisterende betonvæg

Gummi membranen tilpasse i hjørnerne og skæres i 45 graders smig og samles med Rubber Seal 320.

Beklædningsdele: 1 - HAT-profil 2 - Beklædningsbrædder SW18 3 - Stålinddækninger 4 - 45x45 & 35x35 SW08 i stueetage

Eksisterende facadeelement

20 +30

Eksisterende facadeelement

2 50

1

25

47

20 22

25 25

3

Modul Lodret

2 4

A

05-03-2021

REBUS Detalje Vandret LARS SKALA: Rev

A DATO: 05-03-2021 6_24_B A

REBUS

Renovating Buildings Sustainably

TEGN. NR.:

1 : 5 DATO: 02-01-2021

Henning Larsen

REBUS

DESIGN ARCHITECT:

131


Omkring opgangen skubbes vinduerne længere tilbage for at skabe en opdeling/differentiering. Det fremhæves yderligere ved at udføre vindueslysningerne i træ.

132

REBUS


Henning Larsen

REBUS

133


LARS Elementoversigt

MARK_CASSETTE_Corner_1 LARS_CASSETTE_Corner_4 LARS_CASSETTE_Corner_4 LARS_CASSETTE_Corner_4 LARS_CASSETTE_Corner_4

MARK_CASSETTE_sokkel_4500_1 LARS_CASSETTE_sokkel_4500_1 LARS_CASSETTE_sokkel_4500_1 LARS_CASSETTE_sokkel_4500_1 LARS_CASSETTE_sokkel_4500_1

MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_1 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_1 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_1 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_1 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_1

LARS_CASSETTE_Opgang_2400_3 LARS_CASSETTE_Opgang_2400_3 LARS_CASSETTE_Opgang_2400_3 LARS_CASSETTE_Opgang_2400_3 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_2

MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1

LARSL MARK_CASSET LARS_CASSETTE LARS_C

LARS_CASSETTE_Corner_5 LARS_CASSETTE_Corner_5 MARK_CASSETTE_Corner_2 LARS_CASSETTE_Corner_5 LARS_CASSETTE_Corner_5

LARS_CASSETTE_sokkel_4200_1 LARS_CASSETTE_sokkel_4200_1 LARS_CASSETTE_sokkel_4200_1 MARK_CASSETTE_sokkel_4200_1 LARS_CASSETTE_sokkel_4200_1

LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_2 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_2 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_2 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_2 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_2

LARS_CASSETTE_Opgang_2400_2 LARS_CASSETTE_Opgang_2400_2 LARS_CASSETTE_Opgang_2400_2 LARS_CASSETTE_Opgang_2400_2 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_4

LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2

LARS_CASSETTE LARS_C LARSL MARK_CASSET

LARS_CASSETTE_Corner_6 LARS_CASSETTE_Corner_6 LARS_CASSETTE_Corner_6 LARS_CASSETTE_Corner_6 MARK_CASSETTE_Corner_3

LARS_CASSETTE_sokkel_3900_1 LARS_CASSETTE_sokkel_3900_1 LARS_CASSETTE_sokkel_3900_1 LARS_CASSETTE_sokkel_3900_1 MARK_CASSETTE_sokkel_3900_1

LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_3 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_3 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_3 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_3 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_3

LARS_CASSETTE_Opgang_2400_4 LARS_CASSETTE_Opgang_2400_4 LARS_CASSETTE_Opgang_2400_4 LARS_CASSETTE_Opgang_2400_4 MARK_CASSETTE_Opgang_2400_1

LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3

LARS_C LARS_CASSETTE LARSL

LARS_CASSETTE_sokkel_2400_1 LARS_CASSETTE_sokkel_2400_1 LARS_CASSETTE_sokkel_2400_1 LARS_CASSETTE_sokkel_2400_1 MARK_CASSETTE_sokkel_2400_1

LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_4 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_4 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_4 LARS_CASSETTE_Kitchen_2400_4 MARK_CASSETTE_Kitchen_2400_4

LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 LARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 MARK_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4

LARS_C LARS_CASSETTE LARSL

MARK_CASSETTE_Corner_4

134

REBUS

Designudvikling


LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_1 ARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_1 terBedroom_4500_1 TTE_MasterBedroom_4500_1 m_4500_1

LARS_CASSETTE_Endwall_3900_1 LARS_CASSETTE_Endwall_3900_1 LARS_CASSETTE_Endwall_3900_1 LARS_CASSETTE_Endwall_3900_1

LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1 LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_1

LARS_CASSETTE_Balcony_4500 LARS_CASSETTE_Balcony_4500 LARS_CASSETTE_Balcony_4500 LARS_CASSETTE_Balcony_4500

LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_2 terBedroom_4500_2 ARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_2 TTE_MasterBedroom_4500_2 m_4500_2

LARS_CASSETTE_Endwall_3900_2 LARS_CASSETTE_Endwall_3900_2 LARS_CASSETTE_Endwall_3900_2 LARS_CASSETTE_Endwall_3900_2

LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2 LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_2

LARS_CASSETTE_FrenchBalcony_1500 LARS_CASSETTE_FrenchBalcony_1500 LARS_CASSETTE_FrenchBalcony_1500 LARS_CASSETTE_FrenchBalcony_1500

LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_3 terBedroom_4500_3 ARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_3 TTE_MasterBedroom_4500_3 m_4500_3

LARS_CASSETTE_Endwall_3900_3 LARS_CASSETTE_Endwall_3900_3 LARS_CASSETTE_Endwall_3900_3 LARS_CASSETTE_Endwall_3900_3

LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3 LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_3

LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_4 LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_4 LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_4 LARS_CASSETTE_LivingRoom_3900_4 terBedroom_4500_4 ARS_CASSETTE_MasterBedroom_4500_4 TTE_MasterBedroom_4500_4 m_4500_4

LARS_CASSETTE_Endwall_3900_4 LARS_CASSETTE_Endwall_3900_4 LARS_CASSETTE_Endwall_3900_4 LARS_CASSETTE_Endwall_3900_4

LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_4 LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_4 LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_4 LARS_CASSETTE_BedroomBalcony_4200_4

Henning Larsen

REBUS

135


KILDEFORTEGNELSE 1 Landsbyggefonden (2014). Nye udfordringer for det almene boligbyggeri. Landsbyggefonden, ISBN 978-87-995087-8-5.

6 Rasmussen, Freja (2012). Certification of sustainable building in a life cycle assessment perspective. Masterprojekt, DTU.

2 Renovering på Dagsordenen. BAT-kartellet (2004). Det syge hus. En analyse af vedligeholdelsesefterslæbet i bygge- og anlægssektoren.

7

3 Birgisdottir, H. (2015). Bæredygtigt byggeri. (1 ed.) Energistyrelsen.

Nissen, H. (1975). Montagebyggeri, Polyteknisk Forlag., ISBN 87-502-0592-7.

8 Gravesen, F. (2016). Montagebyggeri - historie. Lokaliseret på: https://denstoredanske.lex.dk/ montagebyggeri_-_historie (senest åbnet Juni 2021).

4 World Green Building Council (2019). Bringing embodied carbon upfront - Coordinated action for the building and construction sector to tackle embodied carbon. World Green Building Council, Advancing Net Zero.

9 Tietjen, A. (2010). Forstadens Bygningskultur 1945-1989: På sporet af velfærdsforstadens bevaringsværdi. København, Realdania og B-A-R-K (tidl. Dansk Bygningsarv A/S) .

5 Miljøstyrelsen (2016). Rasmus Toft, Christian Fischer, Nanna Aasted Bøjesen. Affaldsstatestik 2014.

10 Engelmark, E. (2013). Dansk Byggeskik, Etagebyggeriet gennem 150 år. København, Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

136

REBUS


Henning Larsen

REBUS

137Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.