Page 1

OTVORÍM OBLOK, UVIDÍM CELOK


Zošit Otvorím oblok, uvidím celok obsahuje informácie o histórii Rómov na našom území. Radi by sme vám v tomto materiáli, ako aj vo filme Pred dedinou, za dedinou, poskytli fakty, ktoré nie sú všeobecne známe. Veríme, že sa spoločne dokážeme zamyslieť a zabojovať s predsudkami, ktoré sú v nás.


Nie sme všetci rovnakí Máme šťastie, že žijeme v demokratickej a multikultúrnej spoločnosti. Nikto nie je iba čierny alebo iba biely. Sme viacfarební ako dúha a spolu vytvárame celok.

1


Predsudky sú v každom z nás

Prieskumy verejnej mienky potvrdzujú, že základom obrazu o Rómoch sú predsudky a stereotypy. Nerozumieme ich spôsobu života, konaniu, kultúre. Zavádzajúci obraz Róma sa často objavuje v povrchných mediálnych správach, ktoré konzumujú široké vrstvy obyvateľstva. Nielen na Slovensku sú Rómovia denne konfrontovaní s negatívnym hodnotením.

3


Pomenovanie

Európski Rómovia požiadali svetovú verejnosť, aby akceptovala ich vlastné označenie Rómovia. V roku 1971 na svojom prvom kongrese v Orpingtone pri Londýne oficiálne realizovali smerom navonok svoje právo na sebaurčenie a deklarovali prijatie pomenovania pre členov svojho etnika Róm. Tento termín sa vžíval veľmi pomaly. Dodnes sa stretávame s archaickým pomenovaním s negatívnym kontextom Cigán. Pokiaľ k nemu nie sú pridané hanobiace prívlastky, nejedná sa o prejav rasizmu. Slušnosť káže rešpektovať želanie príslušníkov etnika a používať prijaté pomenovanie Róm.


5


Sedliaci a kočovníci sa vo feudalizme rešpektovali

Rómovia sa ku nám začali dostávať v stredoveku, v 14. storočí. V roku 1423 získali na Spišskom hrade od cisára Žigmunda ochranný glejt, ktorý im umožňoval voľný pohyb po krajine. Venovali sa svojim remeslám, predovšetkým práci s kovom. V Uhorsku boli ich remeslá veľmi žiadané. Na sezónne práce si ich prizývali sedliaci, ktorí od nich nakupovali rôzne výrobky a lacnú pracovnú silu. Sú známe prípady dlhodobo spolupracujúcich rodín sedliakov zo Spiša a Rómov.


Muzikanti a tanečníci Rómovia predstavujú pre spoločnosť aj symbol extravagancie. Väčšinové obyvateľstvo oceňuje ich temperament a folklór.

7


Život v odmietaní Svojský spôsob života, osobitá kultúra vyplývajúca z indického pôvodu, ale aj iná vizáž prispievali k tomu, že Rómov okolie obviňovalo zo skutkov, ktoré nespáchali. V niektorých historických obdobiach boli kruto prenasledovaní.


Tento veriaci národ bol v 15. storočí exkomunikovaný z cirkvi, koncom 17. storočia boli v Uhorsku Cigáni vyhlásení za štvancov a vypovedaní z krajiny. O sto rokov neskôr, za panovníčky Márie Terézie, bola potláčaná identita a kultúra Rómov, nesmeli kočovať, chodiť v pestrých šatách, zakazovali im používať rodný jazyk, obchodovať. Rodinám násilne odoberali deti, aby ich pridelili do sedliackych rodín. Za Slovenského štátu boli Rómovia rasovo prenasledovaní a transportovaní do pracovných a koncentračných táborov. Mnohí z nich sa zapojili do Slovenského národného povstania, za čo ich masovo popravovali. Aj po druhej svetovej vojne asimilačné tlaky pokračovali.


Rasizmus Rasizmus je ideológia, ktorá na základe biologických odlišností a vonkajších znakov jedincov rozdeľuje ľudstvo na skupiny a nadraďuje jednu skupinu ľudí nad iné.


Na okraji spoločnosti

11

V povojnovom období neustále prebiehal proces vytláčania občanov cigánskeho pôvodu, ako v tom čase Rómom hovorili, z obcí, ku ktorým celé desaťročia patrili. Majorita im nedovolila kúpiť pozemok v dedine, aj keď Rómovia chodili pracovať do Čiech a boli schopní financovať legálnu stavbu rodinného domu. Vo väčšine prípadov sa im bránilo, aby si mohli sami riešiť bývanie. Predstavitelia obcí im to neumožnili. Dnes, s odstupom času, vidieť obrovské rozdiely v kvalite života a medziľudských vzťahov v rôznych obciach na Slovensku. Tam, kde sa Rómovia integrovali a väčšinové obyvateľstvo im nekládlo prekážky, funguje dobré spolunažívanie. Tie najhoršie problémy a najchudobnejšie osady sú tam, kde Rómov držali v odlúčenosti od obce. Izolovanosť sa podpísala na dlhodobom úpadku ľudí žijúcich v osadách. Na začiatku tretieho tisícročia prišli ďalšie ekonomické tlaky, nedostatok pracovných príležitostí v dôsledku krízy, a chudoba Rómov sa ešte prehĺbila.


Zamyslenie sa nad spôsobom komunikácie Človek sediaci sám za počítačom niekedy stráca súdnosť a zabúda na to, že na druhom konci sú ľudia, a nie iba počítač. To, čo anonymne napíše do stroja, by možno nikdy nepovedal do očí inému človeku. Občianske združenie Ľudia proti rasizmu zmonitorovalo na sociálnej sieti Facebook 114 skupín a stránok (ku 1. 3. 2010), ktoré svojím názvom alebo obsahom verbálne hanobia rómske etnikum. Z toho 74,2% skupín a stránok možno označiť za najradikálnejšie, keďže svojím názvom alebo informáciou v profile priamo demonštrujú etnicky motivovanú nenávisť.


Ústava zaručuje rovnosť prístupu Ak porušujeme zásadu rovnosti voči druhému človeku a odopierame mu jeho občianske práva len preto, že je iný, dopúšťame sa diskriminácie.


Je dobré spolunažívanie možné?

15

Jedinou cestou pre Rómov a väčšinové obyvateľstvo na Slovensku je obojstranne sa rešpektovať. Byť k sebe navzájom tolerantnými, úctivými a schopnými akceptovať iných takých, akí sú vo svojej jedinečnosti a odlišnosti. Túto vetu vyslovil konkrétny človek, ale jej výpoveď rôznym spôsobom formulovali už stovky ľudí. Je naozaj také ťažké sa s ňou stotožniť?


Slovníček akceptovať - uznať, zobrať za svoje archaický - zastaraný, zastarávajúci asimilácia - splynutie jedného národa s druhým exkomunikácia - vyhnanie extravagancia - výstredné správanie, výnimočnosť diferencovanie - rozdeľovanie diskriminácia - neopodstatnené nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi dotácia - finančná podpora, dar


identita - totožnosť, stotožnenie sa integrácia - spojenie častí do jedného celku kontext - súvislosť majorita - väčšina, väčšinové obyvateľstvo perzekúcia - prenasledovanie, stíhanie rešpektovať - uznávať, mať v úcte segregácia - vylučovanie, oddeľovanie príslušníkov iných etník stereotyp - ustálený stav, návyk, spôsob konania a reagovania tolerancia - názorová a náboženská znášanlivosť xenofóbia - chorobný strach z cudzincov

V materiáli sme použili citácie z publikácií a výpovedí odborníkov: Jean-Pierre Liégeois: Rómovia, Cigáni, Kočovníci, Rada Európy 1995 Facebook 1939, elektronická publikácia, OZ Ľudia proti rasizmu Bratislava, www.rasizmus.sk, www.dostboloticha.sk PhDr. Anna Jurová, CSc., historička SAV v Košiciach, PhDr. Arne Mann, CSc., etnológ SAV v Bratislave: výpovede pre film Pred dedinou, za dedinou, september 2011, filmový dokument npor. Koloman Puška, policajný špecialista, Romano nevo ľil 2011.


Materiál je výstupom projektu Odsúdení na spolunažívanie v dobrom V. financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prijímateľ dotácie Združenie Jekhetane - Spolu so sídlom v Prešove sa svojou činnosťou usiluje o ovplyvnenie hodnotovej orientácie, morálky a životných postojov ľudí, ako aj o príslušnosť k rómskej identite u občanov rómskej národnosti. Dve desiatky rokov vydáva mesačník Romano nevo ľil, ktorý sa venuje otázkam ľudských práv, občianskeho spolunažívania a prejavom diskriminácie. Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Združenie Jekhetane - Spolu Prešov.

Zostavenie: Ingrid Ďurinová Ilustrácie: Jan Ďurina Grafická úprava: Libuša Vyšná Príprava do tlače a tlač: Soňa Červená, Liptovský Mikuláš Náklad: 1175 kusov Vydalo Združenie Jekhetane - Spolu Prešov, október 2013. Štvrté vydanie.

Otvorím oblok, uvidím celok  
Otvorím oblok, uvidím celok  

Zošit Otvorím oblok, uvidím celok obsahuje informácie o histórii Rómov na našom území. Radi by sme vám v tomto materiáli, ako aj vo filme Pr...

Advertisement