Page 1


DIPLOMANTKA:

MARTINA BOUŠOVÁ

Telefon: E-mail:

+420 724 530 533 martinabousova@seznam.cz

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ADMINISTRATION BUILDING

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Ing. arch. Jitka Paroubková

ODBORNÍ KONZULTANTI:

Ing. Eva Zezulová Ing. Iva Broukalová, Ph.D. Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

PODĚKOVÁNÍ: Děkuji vedoucí diplomové práce paní Ing. arch. Jitce Paroubkové i všem výše jmenovaným konzultantům za odborné vedení a poskytnutou pomoc při zpracování diplomové práce. Děkuji rodině a partnerovi za všestrannou podporu při vypracování diplomové práce.

PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Administrativní budova“ vypracovala samostatně.

V Praze dne 22.5.2009

…..……………………….. Martina Boušová


ČLENĚNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Základní údaje Anotace A. Předdiplomní projekt 1. Autorská zpráva 2. Výkresová dokumentace

B. Diplomní projekt Část stavební 1. 2. 3. 4.

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Tepelně technické posouzení konstrukcí Výkresová dokumentace

Část statická 1. 2. 3.

Technická zpráva Výkresová dokumentace Statický výpočet

Část technických zařízení budov 1. 2. 3.

Technická zpráva Výkresová dokumentace Bilanční výpočty

Část architektonická 1. 2.

Autorská zpráva Výkresová dokumentace

Přílohy CD – elektronická verze diplomové práce

ANOTACE / ANNOTATION

Administrativní budova Tématem diplomové práce je vypracování projektu přikládaného k žádosti o stavební povolení pro administrativní budovu. Tato práce navazuje na předdiplomní projekt, který je rozšířen o další části. Obsahem předdiplomního projektu bylo urbanistické a architektonické ztvárnění administrativního souboru staveb. Hlavní část území tvoří administrativní budovy doplněné o kavárnu, hotel, parkovací dům a bytové domy. První část tohoto portfolia tvoří předdiplomní projekt. V části druhé je prezentován diplomní projekt řešící detailně vybraný objekt z projektu předdiplomního (administrativní budova C). Práce je členěna na části zabývající se řešením konstrukčním, statickým, architektonickým a řešením technických zařízení budov v rozsahu specifikovaném v zadání diplomové práce.

Administration building The subject of this dissertation is the project proposed to the local Building Authorities with application for the Building Permission for the office building This work concurs a predissertation project, which is extended by some new parts. The pre-dissertation project deals with urban and architectonical design of the set of business buildings. Main part of the designed area serves as office buildings, supplemented by café, hotel, parking house and some block of flats. The initial material (pre-dissertation project) is presented in the first part of this portfolio.The second part is a presentation of the dissertation project solving picked-up part of predissertation project (office building C). The project is divided into several parts and each of them deals with different point of view – structure, static, building equipment and architecture within the range specified in the dissertation assignment.


1.Autorská zpráva 1.1

ZADÁNÍ

Zadáním předdiplomního projektu bylo urbanistické a architektonické řešení administrativního souboru staveb v Záběhlicích. Lokalita je součástí starých Záběhlic a bezprostředně sousedí s areálem Záběhlického zámku. Jednalo se o teoretické školní zadání, které není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a nezohledňuje vlastnické vztahy k pozemkům. V areálu měla být navržena administrativní budova pro cca 60 uživatelů se zázemím a další budovy dle zvolené funkční náplně areálu.

1.2

NÁVRH

Zástavba v okolí řešené lokality je nízkopodlažní rodinného typu. Tuto skutečnost, zároveň s blízkostí zámku, bylo nutné zohlednit při návrhu výškového řešení území. Cílem návrhu bylo vytvořit prostor s polyfunkční náplní, který by poskytl rekreační plochy nejen pro nové obyvatele. Protichůdným požadavkem byla reflexe sídlišť viditelných na horizontu ve snaze vytvořit prostor městského typu. Návrh zástavby se skládá u řešení nově zastavovaného území a přeměnou stávající zástavby, která s novým souborem sousedí. Součástí areálu jsou administrativní budovy s pronajímatelnými kancelářskými plochami. Pomyslným centem areálu je kavárna, která je propojením rušné a klidné části. Společně s administrativními budovami uzavírá relaxační zónu ve formě pobytové louky. Dále jsou v areálu navrženy bytové domy, v jejíchž 1. nadzemním podlaží jsou umístěny nebytové prostory. Rušná zóna je reprezentována náměstím poskytujícím dostatečný prostor pro setkávání lidí. Jednotlivé budovy jsou řešeny se třemi nadzemními podlažími. Území je dostupné pomocí veřejné hromadné dopravy – autobusovým spojením s metrem Spořilov. Parkování osobních automobilů je řešeno pomocí parkovacího domu s celkovou kapacitou 136 vozidel.


Obsah stavební části

1.

1. Průvodní zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Architektonické řešení stavby 1.3 Dispoziční řešení stavby 1.4 Konstrukční řešení objektu 2. Souhrnná technická zpráva 2.1 Dispoziční řešení 2.2 Konstrukční řešení 2.2.1 Zemní práce 2.2.2 Základové konstrukce 2.2.3 Svislé konstrukce 2.2.4 Vodorovné konstrukce 2.2.5 Střecha 2.2.6 Skladby podlah 2.2.7 Schodiště 2.2.8 Výtah 2.2.9 Výplně otvorů 2.2.10 Tepelné izolace 2.2.11 Hydroizolace 2.2.12 Povrchové úpravy stěn 2.2.13 Klempířské prvky 2.3 Zpevněné plochy 2.4 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 2.5 Vliv stavby na životní prostředí 2.6 Bezpečnost práce 2.7 Protipožární zabezpečení stavby 2.7.1 Úvod 2.7.2 Rozdělení objektu na požární úseky 2.7.3 Únikové cesty 2.7.4 Zásobování vodou pro hašení 2.7.5 Vymezení zásahových test 2.7.6 Hasicí přístroje 3. Tepelně technické posouzení objektu 3.1 Tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí 3.2 Tepelně technické posouzení vybraného detailu 3.3 Energetický štítek obálky budovy 4. Výkresová dokumentace

Tento projekt řeší novostavbu administrativní budovy v Praze 10 – Záběhlicích, která je součástí nově navrženého administrativního souboru. Objekt má 3 nadzemní podlaží. Parkování vozidel je řešeno v parkovacím domě, který je součástí souboru staveb. Na vlastním pozemku je navrženo jedno parkovací místo pro vedení firmy a jedno parkovací místo pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace.

1.1

Průvodní zpráva

Identifikační údaje

Název stavby: Místo: Zastavěná plocha. Obestavěný prostor: Počet podlaží:

1. 2

Administrativní budova Záběhlice Záběhlice, Praha 10 858,5m2 10 731,3m3 3

Architektonické řešení

Objekt se nachází v blízkosti Záběhlického zámku. Domy v okolí novostavby jsou dvou až třípodlažní převážně rodinné. Novostavba bude na parcele umístěna na stavební čáře a bude orientována hlavní fasádou k jihu a jihozápadu. Pozemek je rovinný. Hlavní vstup do objektu je navržen z náměstí a je řešen jako bezbariérový. Tvar budovy je navržen co nejvíce kompaktní, čímž je zohledněn faktor tvaru budovy ve snaze o nízkou energetickou náročnost stavby. Dům je rozdělený na dvě výrazné hmoty podpořené dřevěným obložením stěn. Tyto kvádry jsou navzájem propojeny atriem s prosklenou stěnou orientovanou jižním směrem. Střecha je navržena plochá nad hlavními kvádry navržena jako zelená extenzivní. Výška atiky této části je 12,925m. Výška atiky na nižší částí střechy (nad atriem) je 12,365m.

1.3

Dispoziční řešení

Administrativní budova je řešena se třemi nadzemními podlažími a není podsklepena. Je navržena cca pro 70 zaměstnanců. V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vstup do atria objektu, na které navazuje výstavní prostor, konferenční sál pro 60 osob, jídelna s dokončovací kuchyní včetně zázemí, dvě vertikální komunikace a bezbariérové sociální zázemí. Dále se v prvním nadzemním podlaží nachází technické zázemí budovy (kotelna, strojovna vzduchotechniky, strojovna výtahu), sklady, server a zázemí recepce. Vertikální komunikace ústí do prostoru atria, které v této části slouží jako foyer. Výrazné členění hmot stavby se odráží v řešení dispozičním. Ve druhém nadzemním podlaží jsou z atria přístupné konferenční místnosti pro 25 a 10 osob a sociální zázemí. Dále se vstupuje do hlavních kvádrů, ve kterých jsou umístěny kanceláře. Ve třetím nadzemním podlaží je z atria přístupná konferenční místnost pro 25 osob a kanceláře vedení podniku.


1.4

Konstrukční řešení objektu

Hlavní nosná konstrukce je navržena železobetonová monolitická skeletová se schodišťovými stěnami monolitického žb. Sloupy jsou založeny na patkách, nosné stěny jsou založeny na pasech. Schodiště je navržené železobetonové monolitické dvouramenné s jednostranně vetknutými schodišťovými stupni do stěn. Obvodové zdivo je výplňové ze zdiva Ytong tl. 300mm. Budova je tepelně izolována provětrávaným zateplovacím systémem s dřevěným obkladem tropickou dřevinou jatoba. Tepelná izolace je navržena Orsil Uni v tloušťce 200mm. Střecha je plochá. V části nad kancelářemi je řešena jako zelená extenzivní. Nad prostorem atria je navržena střešní krytina z bitumenových pásů. Prosklená fasáda v prostoru atria bude řešena systémově dodavatelskou firmou. Okna jsou navržena hliníková Schüco. Nad okenními otvory na slunečně exponovaných plochách budou osazeny venkovní žaluzie Warema. Příčky jsou ze zdiva Ytong tl. 150 a 100mm.

2.

Souhrnná technická zpráva

2.1

Dispoziční řešení

Objekt administrativní budovy je navržen o třech nadzemních podlažích a není podsklepen. Při návrhu bylo uvažováno s cca. 70 pracovníky. Hlavní vstup do budovy je řešen z jihu přes zádveří. V 1. nadzemním podlaží se nachází atrium, které plní funkci foyer. Toto atrium všechna podlaží propojuje. V centrální části atria naproti vstupu je umístěna recepce. Na atrium navazuje výstavní prostor, konferenční sál pro 60 osob jídelna s kuchyní včetně zázemí a bezbariérové sociální zázemí. Z prostoru atria se vstupuje do dvou vertikálních komunikací. Schodišťový prostor 1.04 je vybaven výtahem. Vstupuje se z něho do technického zázemí budovy, kde je umístěna strojovna vzduchotechniky, kotelna a sklad. Ze schodišťového prostoru 1.21 se vstupuje do zázemí recepce a do serveru. Z mezipodest obou schodišť je možné pomocí exteriérového schodiště vystoupit přímo na terén. Vstup do zázemí kuchyně je ze západu. Odtud je také řešeno zásobování kuchyně a vstup do skladu odpadků. Přes zádveří se vstupuje do chodby. Odtud se vchází do kanceláře, šatny zaměstnanců se sprchou, umývárny s WC, skladu přepravního nádobí, úklidové místnosti a kuchyně. Přes kuchyň se vstupuje do skladu zásob a výdeje jídel, který je propojen s místností pro mytí stolního nádobí. Kuchyně je uvažována dokončovací se samoobslužným provozem. Ve druhém nadzemním podlaží je z atria přístupný konferenční sál pro 25 osob, malá zasedací místnost a sociální zázemí. Výrazné členění fasády se projevuje také v řešení dispozičním. V uzavřených kvádrech s dřevěným obložením jsou umístěny kanceláře. V západním kvádru s kancelářemi je umístěno další sociální zařízení. V obou dvou případech je zázemí pro zaměstnance vybaveno denní kuchyní a úklidovou místností. Ve třetím nadzemním podlaží jsou z atria přístupné kanceláře vedení firmy. Dále jsou zde taktéž umístěny kanceláře, sociální zázemí a konferenční sál pro 25 osob. Atrium by v 2. a 3. nadzemním podlaží mělo sloužit pro odpočinek pracovníků a pro příležitostné obchodní schůzky.

2.2

Konstrukční řešení objektu

2.2.1 Zemní práce

Základová zemina je tvořena horninami pevné konzistence. Hladina podzemní vody není zjištěna. Před započetím výkopových prací bude z plochy budoucího objektu a zpevněných ploch sejmuta ornice v tloušťce 200mm. Část ornice bude odvezena a část bude ponechána na stavbě a bude použita při finálních terénních úpravách. Zemní práce pro základové patky a pasy budou provedeny strojně, dokopávky a prokopávky budou provedeny ručně. Podkladní deska bude podsypána vrstvou hutněného štěrku tl. 200mm. Základový pas výplňového obvodového zdiva bude podsypán vrstvou štěrku tl. 250mm, která nesmí být hutněna.


2.2.2 Základové konstrukce

Podhled

Sloupy jsou založeny na jednostupňových železobetonových patkách. Rozměr vnitřních patek je 1,8 x 1,8x 0,9m. Patky obvodové jsou navržené o rozměrech 1,6 x 1,6 x 0,9m. Nosné stěny schodiště a výtahu jsou založeny na jednostupňových železobetonových pasech o šíři 0,7m a hloubce založení 1,595m pod úroveň prvního nadzemního podlaží. Ocelová konstrukce schodiště a vložená ocelová konstrukce v přednáškovém sále bude založena na železobetonových patkách o rozměrech 0,3 x 0,3 x 0,9m. Základy jsou navrženy železobetonové z betonu C 25/30, Podkladní betonová deska tloušťky 150mm je vybetonována k základovým pasům a je vyztužena kari sítí.

V objektu je navržen SDK GKB (event. SDK GKBI) podhled Rigips na přímém závěsu kotveném do stropní desky. Umístění podhledů je označeno ve výkresové dokumentaci.

2.2.3 Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet o rozměrech sloupů 0,3x0,3m a 0,3x0,35m. Nosná železobetonová stěna tvořící výtahovou šachtu je navržena v tloušťce 200mm. Železobetonová stěna schodiště je navržená v tloušťce 300mm. Svislá nosná konstrukce venkovních schodišť a vložených stupňů v posluchárně jsou válcované ocelové profily HEB 100. Svislé nenosné konstrukce Obvodové stěny jsou navrženy jako výplňové ze zdiva Ytong P2-400 o tloušťce 300mm a izolovány provětrávaným zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vlny Orsil Unit l. 200mm. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří kotvy Foxi 200, vertikálními nosníky tvaru T a L, vodorovným dřevěným laťováním 40 x 60mm à cca 700mm. Foxi kotvy jsou ke zdivu připevněné pomocí prvku Fixi, vrutu a hmoždinky. Vnitřní příčky jsou navrženy ze zdiva Ytong P2-400 tl. 150 a 100mm. V umývárnách, kuchyňských koutech příslušným ke kancelářím a na WC budou stěny opatřeny cementovou stěrkou Pandomo. V zázemí kuchyně budou příčky opatřeny keramickým obkladem do výšky 2,1m.

2.2.5 Střecha

Střecha je navržena dvou různých druhů. Nad atriem je navržená plochá střecha (S8 – střecha nad atriem) s minimálním sklonem 3,6% s krytinou z bitumenových pásů s klasickou skladbou vrstev. Je odvodněna pomocí mezistřešního žlabu. Žlab bude odvodněn pomocí dvou střešních vpustí. Po obvodu střechy je navržena atika o výšce 0,8m. Atika bude zateplena tepelnou izolací z minerálních vláken Orsil tl. 150mm. Nad dvěma kvádry s dřevěným obložením je navržena střecha zelená extenzivní (S9 – zelená střecha) s minimálním sklonem 3,5% s klasickou skladbou vrstev. Každá plocha bude odvodněna pomocí dvou střešních vpustí. Po obvodu střechy je navržena atika o výšce 1,3m. Atika bude zateplena tepelnou izolací z minerálních vláken Orsil tl. 150mm. Spádová vrstva bude v obou případech tvořena za pomoci keramzitbetonu. Tloušťka této vrstvy se bude pohybovat od 40mm do 300mm. Na spádové vrstvě je uložena parozábrana Foalbit AL S4 tl. 4,2mm, na které se nachází tepelná izolace z minerálních vláken Orsil tl. 300mm. Ve skladbě zelené střechy je na hydroizolaci izolaci umístěna geotextilie Filtek tl. 3,5mm. Hydroakumulační a drenážní vrstvu tvoří nopovaná fólie s výškou nopů 20mm na které je umístěna geotextilie Filtek tl. 3,5mm. Poslední vrstvu tvoří vegetační substrát s vegetací. Střecha bude osázena rozchodníky, netřesky, suchomilnými trávami a suchomilnými trvalkami. 2.2.6 Skladby podlah

Skladby podlah jsou specifikovány na samostatném výkrese a v řezech. 2.2.7 Schodiště

2.2.4 Vodorovné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce Nosná konstrukce stropů je navržena jako železobetonová monolitická spojitá deska obousměrně pnutá, která je uložena na průvlaky. Tloušťka desky střešní je 200mm. Tloušťka desek stropních je 180mm. Průvlaky jsou navrženy jako monolitické železobetonové obousměrně orientované. Průvlak P1 je navržen o šířce 350mm a výšce 500mm. Průvlaky P2 a P3 jsou navrženy o výšce 300mm a šířce 500mm. V místech okenních otvorů budou umístěny nosné překlady Ytong NOP IV/4/23. Nad dveřními otvory budou umístěny překlady Ytong NOP III/4/22, NOP VI/4/17 a NEP 15. Vodorovnou nosnou konstrukci posluchárny tvoří válcované ocelové profily HEB 100 a profily IPE 80, na kterých je uložený trapézový plech tvořící skryté bednění betonové desky.

V objektu jsou navržena vnitřní schodiště dvouramenná železobetonová monolitická. Konstrukce je tvořena jednostranně vetknutými schodišťovými stupni do železobetonových monolitických stěn. Stupně budou opatřeny keramickými dlaždicemi a připevněny pomocí lepidla. Schodiště má 22 stupňů. Výška stupně je 175mm, šířka stupně je 280mm. Šířka schodišťového ramene je 1,2m. Zábradlí tvoří deska lepeného skla Connex, která je pomocí kotvy uchycena v železobetonové desce. Kotva skla je opatřena nerezovým krytem. Venkovní schodiště je navrženo z jackelových profilů o rozměrech 50 x 50mm. Nášlapnou vrstvu schodiště je tahokov Ta/20x3/250x1200. Schodiště plní funkci doplňkovou a je určeno k výstupu z chráněné únikové cesty přímo na terén. Výška stupně je 210mm. Šířka stupně je 230mm. Zábradlí je tvořeno z ocelových plochých profilů 50x10mm.


2.2.8 Výtah Výtah je navržený od firmy Výtahy VOTO Plzeň. Jedná se o typ OH – TIV, hydraulický osobní výtah s automatickými teleskopickými dveřmi. Velikost kabiny je 1,1 x 1,4m. Výtah je určen pro 8 osob. Nosnost výtahu je 630kg. Strojovna výtahu se nachází v 1. nadzemním podlaží v samostatné místnosti (1.07). Příkon výtahu je 12,5kW.

Ve skladbě střechy je použita hydroizolace z bitumenových pásů Siplast Preflex tl. 3,5mm (spodní vrstva) a Siplast Graviflex tl. 3,8mm opatřený granulátovým posypem (horní vrstva). Jako parozábrana je použit pás Foalbit AL S4 tl. 4,2mm. 2.2.12 Povrchové úpravy stěn

Vnější povrchy 2.2.9 Výplně otvorů

Okna Jsou navržena hliníková AWS 75.SI zasklena izolačním dvojsklem a odrazivou fólií od firmy Schüco. Okna z interiéru do interiéru budou stejného typu, ale bez přerušovače tepelného mostu. Vnitřní parapet oken dřevo masiv, vnější parapet titanzinek. Na jižní, jihozápadní a západní fasádě budou nad okenními otvory osazeny venkovní žaluzie Warema. Prosklený obvodový plášť atria je předběžně navržen Schüco FW 50+ SG - hliníkové svislé i vodororovné nosníky 50 x 100mm, termoizolační dvojsklo s odrazivou fólií. Dveře Vstupní dveře do objektu jsou součástí dodávky fasádního systému Schüco. Dveře jsou integrovány do proskleného obvodového pláště. Vnitřní dveře v reprezentativních prostorech jsou navrženy Rimadesio Link výšky 2,5m se skleněnou výplní (barva černá č. 46) s nerezovou zárubní, která je součástí dodávky dveří. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží je navržena posuvná stěna Rimadesio Graphis výšky 3m se skleněnou výplní (barva černá č. 46) oddělující kuchyňský kout od prostoru kanceláře. Vodící profil a pojezd je součástí dodávky posuvných dveří. V technickém zázemí a v kuchyni jsou navrženy dveře typové hladké plné do obloukových zárubní. K oddělení atria a chráněné únikové cesty je použita celoprosklená systémová stěna Promaglas s dveřmi firmy Promat.

2.2.10 Tepelné izolace Stěny jsou zatepleny provětrávaným zateplovacím systémem a tepelnou izolací z minerálních vláken Orsil Uni o tloušťce 200mm. Slok výplňového zdiva je zateplen extrudovaný polystyrenem tloušťky 150mm. Podlaha ve styku se zeminou je zateplena izolací Orsil N tl. 150mm. V 2. a 3. nadzemním podlaží je použita tepelná a kročejová izolace Orsil N tl. 50mm. Střecha je zateplena izolací Orsil S tl. 300mm. 2.2.11 Hydroizolace

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti je navržena z bitumenových pásů Siplast Parafor Solo tl. 4,8mm. Objekt se nachází v přechodné kategorii radonového rizika. Požadavek na odolnost proti radonové zátěži hydroizolace Siplast Parafor Solo vyhovuje. Veškeré části svislé hydroizolace budou chráněny deskami tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu a budou napojeny na vodorovnou hydroizolaci.

Povrchová úprava soklu bude řešena kontaktním zateplovacím systémem Baumit. Bude použita omítka Baumit Granupor tloušťky 5mm v barvě Minerál Haze 1 (barevnost Dulux). Povrchová úprava atiky nad prosklenou fasádou bude taktéž řešena kontaktním zateplovacím systémem Baumit s omítkou Granupor tl. 5mm v barvě Chiffon White 4 (barevnost Dulux). Stěny, které jsou opatřeny provětrávaným zateplovacím systémem, budou obloženy palubkami topické dřeviny jatoba tl .16mm. Vnitřní povrchy Vnitřní stěny budou opatřeny vápenocementovou omítkou tl. 15mm v barevnosti dle výběru investora. V umývárnách a na wc v reprezentativních prostorách bude provedena nástěnná cementová stěrka Pandomo. V zázemí kuchyně bude proveden keramický obklad stěn do výšky 2,1m. 2.2.13 Klempířské prvky

Všechny klempířské konstrukce, které jsou součástí střechy okenní parapety budou provedeny z titianzinku.

2.3

Zpevněné plochy

V okolí stavby je navržen chodník z dlažebních desek tl. 30mm. spádovaný směrem od objektu. Parter před budovou bude opatřen dlažebními deskami v kombinaci dvou odstínů (světlá a tmavá). Konkrétní barevnost bude specifikována dle požadavku investora. Parkovací stání bude také opatřeno dlažebními deskami.

2.4 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Na pozemku je vyčleněno jedno parkovací stání pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace, ze kterého je přístup na zpevněnou plochu ke vchodu do budovy. Přístup z ulice je řešen jako bezbariérový. V prvním nadzemním podlaží je umístěno WC vyhovující vyhlášce 369 – Užívání staveb osobou s omezenou schopností pohybu a orientace.


2.5

Vliv objektu na životní prostředí

Během výstavby budou nepříznivé vlivy pracovního procesu omezeny na minimum. Při dovozu, případně odvozu, prašných materiálů budou používány uzavřené dopravní prostředky (kontejnery, plachty) tak, aby se vyloučilo znečišťování prachem. Prašnost bude dále omezena čištěním odjíždějících vozidel stavby kropením a čištěním komunikací. Stavební činnost bude z důvodu ochrany před hlukem omezena na dobu mezi 7 – 18 hodinou. Provozem objektu nevzniknou žádné škodlivé látky. Domovní odpad bude ukládán do kontejneru umístěného na vlastním pozemku s hromadným zajištěním odvozu koncesovanou firmou dle zákona 125/1997Sb. a 185/2001Sb. Provoz objektu nevyvolá nepříznivé hlukové podmínky pro nejbližší okolí tj. pro ostatní administrativní objekty. Při návrhu hydroizolace je uvažováno s izolací splňující požadavky zamezení pronikání radonu z podloží do budov.

2.6

Bezpečnost práce

2.7.2 Rozdělení objektu na požární úseky

1. nadzemní podlaží N01.01/N03 N01.02 N01.03 N01.04 N01.05 N01.06 N01.07 N01.08 N01.09 N01.10 N01.11 2-A N01.01/N03 2-A N01.02/N03

atrium, sociální zařízení vzorkovna chodba, sklad strojovna vzduchotechniky kotelna strojovna výtahu přednáškový sál chodba, zázemí recepce server jídelna, výdej jídla, kuchyně zázemí kuchyně schodiště s výtahem schodiště

2. nadzemní podlaží Při realizaci objektu je zásadně nutné respektovat veškerá ustanovení vyhlášky ČÚBN a ČBÚ č. 324/1990Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Je třeba dodržovat vyhlášku č. 137/1998 Sb., která upravuje provádění stavebních prací a příslušné technické normy, protipožární normy a technologické předpisy jednotlivých prací. Při realizaci objektu mohou být použity pouze výrobky a materiály v souladu s požadavky § 47 zákona č.50/1976 Sb.

2.7

Protipožární zabezpečení stavby

2.7.1 Úvod

Zpráva o protipožárním zásahu bude zpracována v souladu s platnými normami ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty, ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – obsazení objektu osobami. ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou. Administrativní budova má 3 nadzemní podlaží. Konstrukční systém budovy je z požárního hlediska nehořlavý. Jedná se o železobetonový skelet s výplňovým zdivem s pórobetonu. Při rozdělení objektu do požárních úseků, bylo přihlédnuto k účelu jednotlivých místností a bylo zkontrolováno, že nejsou překročeny největší dovolené rozměry požárních úseků. Jednotlivé požární úseky od sebe budou odděleny požárně dělící konstrukcí. Vzhledem k tomu, že instalační jádra netvoří samostatný požární úsek, je nutné prostupující vedení instalací opatřit požární klapkou, manžetou a podobně. Požární výška objektu h = 8,030m

N01.01/N03 N02.12 N02.13 N02.14 2-A N01.01/N03 2-A N01.02/N03

atrium, sociální zázemí, konferenční místnost, kancelář kanceláře instalační šachta kanceláře, sociální zázemí schodiště s výtahem schodiště

3. nadzemní podlaží N01.01/N03 N03.15 N03.16 N03.17 2-A N01.01/N03 2-A N01.02/N03

atrium, sociální zázemí, konferenční místnost, kancelář kanceláře instalační šachta kanceláře, sociální zázemí schodiště s výtahem schodiště

2.7.3 Únikové cesty

Byla posouzena délka nechráněné únikové cesty z nejvzdálenějšího místa posluchárny do chráněné únikové cesty. Reálná vzdálenost je 22,3m. Vzhledem k tomu, že z místnosti je umožněn únik pouze jedním východem, je mezní vzdálenost 25m. Požadavek je splněn. Vzhledem k požární výšce objektu, která nepřesahuje 22,5m a počtu unikajících osob jsou pro objekt navrženy dvě chráněné únikové cesty typu A. Výtah je navržen jako součást únikové cesty. Není určen k požárnímu zásahu. Šířka schodiště je 1200mm. Chráněné únikové cesty budou opatřeny nouzovým osvětlením.


2.7.4 Zásobování vodou pro hašení

Zásobování požární vodou bude zajištěno hydrantem typu D(25) s hadicí délky 25m, který je umístěn v každém nadzemním podlaží na schodišti. Rozvod požární vody je proveden požárním vodovodem, který se odděluje od vodovodní přípojky za vodoměrnou sestavou. Ležaté potrubí je vedeno v podhledu na závěsech pod stropem. Stoupací potrubí je vedeno v předem připravené drážce ve stěně. Vnější zabezpečení požární vodou je ze stávající vodovodní sítě z osazených podzemních hydrantů. 2.7.5 Vymezení zásahových cest

Přístup požárních vozidel je umožněn z prostranství před vlastní budovou a z komunikace pro zásobování objektu na západní straně objektu. 2.7.8 Hasicí přístroje

Přenosné práškové hasicí přístroje budou umístěny v místnostech s technologickým vybavením, dále pak budou umístěny na každém nadzemním podlaží dva hasicí přístroje (v každé chráněné únikové cestě jeden).


Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

3. Tepelně technické posouzení konstrukcí

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: --------- 80% ---------------- 100% --------Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m

3.1 Tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2007 Název úlohy :

S2 - podlaha na terénu

Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu dU :

Strop - tepelný tok shora 0.000 W/m2K

Název Pandomo Anhyment IPA 400 SH Isover Orsil T Siplast Parafo

D[m] 0.0050 0.0600 0.0054 0.2000 0.0040

L[W/mK] 1.2000 1.2000 0.2100 0.0430 0.2100

C[J/kgK] 840.0 840.0 1470.0 1150.0 1470.0

Ro[kg/m3] 2100.0 2100.0 900.0 150.0 1100.0

Mi[-] 20.0 20.0 9400.0 1.0 50000.0

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :

0.17 m2K/W 0.25 m2K/W 0.00 m2K/W 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te : Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :

-13.0 C 21.0 C 84.0 % 55.0 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Délka[dny] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Tai[C] 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0

RHi[%]

Pi[Pa]

Te[C]

32.2 34.3 38.5 44.4 53.0 59.5 63.0 61.9 54.1 45.3 38.3 34.7

800.4 852.6 956.9 1103.6 1317.4 1478.9 1565.9 1538.6 1344.7 1126.0 952.0 862.5

-2.4 -0.9 3.0 7.7 12.7 15.9 17.5 17.0 13.3 8.3 2.9 -0.6

Ma[kg/m2] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.401 0.402 0.368 0.305 0.213 0.072 ----------0.193 0.296 0.367 0.402

3.8 4.7 6.3 8.4 11.1 12.8 13.7 13.4 11.4 8.7 6.3 4.8

Tsi[C]

0.264 0.255 0.186 0.054 -------------------------0.033 0.186 0.252

f,Rsi

19.8 19.9 20.1 20.3 20.6 20.7 20.8 20.8 20.6 20.4 20.1 19.9

0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950

RHsi[%] 34.6 36.7 40.7 46.2 54.4 60.4 63.7 62.7 55.4 47.1 40.5 37.1

RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 e tepl.[C]: p [Pa]: p,sat [Pa]:

Okrajové podmínky výpočtu :

Měsíc

7.0 7.9 9.6 11.8 14.5 16.3 17.2 16.9 14.8 12.1 9.5 8.1

Poznámka:

Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19.31 C 0.950 Vypočtené hodnoty

19.3 1367 2239

19.3 1367 2236

18.9 1361 2189

18.8 1119 2165

-12.6 1118 205

-12.7 166 203

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] 1

0.2704

0.2704 4.407E-0009

Celoroční bilance vlhkosti: RHe[%]

Pe[Pa]

81.2 80.8 79.5 77.5 74.5 72.0 70.4 70.9 74.1 77.1 79.5 80.7

406.1 457.9 602.1 814.1 1093.5 1300.1 1407.2 1373.1 1131.2 843.7 597.9 468.9

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 15.0 C.

0.039 kg/m2,rok 0.030 kg/m2,rok

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. Měsíc

Hranice kondenzační zóny levá [m] pravá

Akt.kond./vypař. Gc [kg/m2s]

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.2704 0.2704 0.2704 0.2704 0.2704 0.2704 0.2704 0.2704 ---------

5.56E-0010 9.06E-0010 9.99E-0010 9.26E-0010 5.53E-0010 -8.73E-0011 -9.95E-0010 -1.79E-0009 -2.27E-0009 -------

0.2704 0.2704 0.2704 0.2704 0.2704 0.2704 0.2704 0.2704 ---------

Akumul.vlhkost Ma [kg/m2] 0.0014 0.0039 0.0065 0.0088 0.0103 0.0100 0.0074 0.0027 0.0000 -------

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U :

4.75 m2K/W 0.20 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. Difuzní odpor konstrukce ZpT : Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* :

1.3E+0012 m/s 97.3 10.5 h

Maximální množství kondenzátu Mc,a:

0.0103 kg/m2

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). Hodnocení:

KONSTRUKCE VYHOVUJE 2 Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,2W/m .K je menší než součinitel prostupu tepla požadovaný 2 UN=0,45W/m .K. 2 Celoroční množství vypařitelné vodní páry v konstrukci 0.030 kg/m2,rok je menší než Gw=0,1kg/m .a


ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: --------- 80% ---------------- 100% --------Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2007 Název úlohy :

S9 - skladba střechy

Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu dU :

Strop, střecha - tepelný tok zdola 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo 1 2 3 4 5

Název Beton hutný 3 Foalbit Al S 4 Isover Orsil S Siplast Prefle Siplast Gravif

D[m] 0.1800 0.0042 0.3000 0.0035 0.0038

L[W/mK] 1.3600 0.2100 0.0430 0.2100 0.2100

C[J/kgK] 1020.0 1470.0 1150.0 1470.0 1470.0

Ro[kg/m3] 2300.0 976.0 175.0 1100.0 1100.0

Mi[-] 23.0 188240.0 1.5 42000.0 42000.0

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :

0.10 m2K/W 0.25 m2K/W 0.04 m2K/W 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te : Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :

-13.0 C 21.0 C 84.0 % 55.0 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Délka[dny] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Tai[C] 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0

Ma[kg/m2] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poznámka:

Okrajové podmínky výpočtu :

Měsíc

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

RHi[%]

Pi[Pa]

Te[C]

32.2 34.3 38.5 44.4 53.0 59.5 63.0 61.9 54.1 45.3 38.3 34.7

800.4 852.6 956.9 1103.6 1317.4 1478.9 1565.9 1538.6 1344.7 1126.0 952.0 862.5

-2.4 -0.9 3.0 7.7 12.7 15.9 17.5 17.0 13.3 8.3 2.9 -0.6

7.0 7.9 9.6 11.8 14.5 16.3 17.2 16.9 14.8 12.1 9.5 8.1

0.401 0.402 0.368 0.305 0.213 0.072 ----------0.193 0.296 0.367 0.402

3.8 4.7 6.3 8.4 11.1 12.8 13.7 13.4 11.4 8.7 6.3 4.8

19.86 C 0.966 Vypočtené hodnoty Tsi[C]

0.264 0.255 0.186 0.054 -------------------------0.033 0.186 0.252

f,Rsi

20.2 20.3 20.4 20.6 20.7 20.8 20.9 20.9 20.7 20.6 20.4 20.3

0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966

RHsi[%] 33.8 35.9 40.0 45.6 53.9 60.1 63.5 62.4 55.0 46.5 39.8 36.3

RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 e tepl.[C]: p [Pa]: p,sat [Pa]:

RHe[%]

Pe[Pa]

81.2 80.8 79.5 77.5 74.5 72.0 70.4 70.9 74.1 77.1 79.5 80.7

406.1 457.9 602.1 814.1 1093.5 1300.1 1407.2 1373.1 1131.2 843.7 597.9 468.9

19.9 1367 2317

19.3 1363 2231

19.2 501 2219

-12.7 500 204

-12.7 340 203

-12.8 166 201

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] 1

0.4842

0.4842 2.677E-0010

Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 5.0 C.

0.001 kg/m2,rok 0.006 kg/m2,rok

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U :

7.16 m2K/W 0.14 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. Difuzní odpor konstrukce ZpT : Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* :

5.9E+0012 m/s 1755.6 19.8 h

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. Měsíc

Hranice kondenzační zóny levá [m] pravá

Akt.kond./vypař. Gc [kg/m2s]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0.4842 -----------------------

5.22E-0012 -8.50E-0012 ---------------------

0.4842 -----------------------

Akumul.vlhkost Ma [kg/m2] 0.0000 0.0000 ---------------------

Maximální množství kondenzátu Mc,a: 0.0000 kg/m2 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Hodnocení:

KONSTRUKCE VYHOVUJE 2 Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,14W/m .K je menší než součinitel prostupu tepla požadovaný 2 UN=0,24W/m .K. 2 Celoroční množství vypařitelné vodní páry v konstrukci 0.001 kg/m2,rok je menší než Gw=0,1kg/m .a


ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2007 Název úlohy :

Číslo měsíce

Skladba stěny

Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu dU :

Stěna 0.050 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo 1 2 3

Název Omítka vápenoc Ytong P2-400 Isover Orsil U

D[m] 0.1000 0.3000 0.2000

L[W/mK] 0.9900 0.1200 0.0400

C[J/kgK] 790.0 1000.0 840.0

Ro[kg/m3] 2000.0 400.0 40.0

Mi[-] 19.0 7.0 1.0

Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :

0.13 m2K/W 0.25 m2K/W 0.13 m2K/W 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te : Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :

-13.0 C 21.0 C 84.0 % 55.0 %

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Ma[kg/m2] 0.0000 0.0000 0.0000

Minimální požadované hodnoty při max. rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: --------- 80% ---------------- 100% --------Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7.0 7.9 9.6 11.8 14.5 16.3 17.2 16.9 14.8 12.1 9.5 8.1

Poznámka:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Délka[dny] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Tai[C] 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0

RHi[%]

Pi[Pa]

Te[C]

32.2 34.3 38.5 44.4 53.0 59.5 63.0 61.9 54.1 45.3 38.3 34.7

800.4 852.6 956.9 1103.6 1317.4 1478.9 1565.9 1538.6 1344.7 1126.0 952.0 862.5

-2.4 -0.9 3.0 7.7 12.7 15.9 17.5 17.0 13.3 8.3 2.9 -0.6

3.8 4.7 6.3 8.4 11.1 12.8 13.7 13.4 11.4 8.7 6.3 4.8

Vypočtené hodnoty Tsi[C]

0.264 0.255 0.186 0.054 -------------------------0.033 0.186 0.252

20.0 20.0 20.2 20.4 20.6 20.8 20.8 20.8 20.7 20.4 20.2 20.0

f,Rsi 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956

RHsi[%] 34.3 36.4 40.4 46.0 54.2 60.3 63.6 62.6 55.2 46.9 40.2 36.8

RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní:

Měsíc

0.401 0.402 0.368 0.305 0.213 0.072 ----------0.193 0.296 0.367 0.402

19.50 C 0.956

RHe[%]

Pe[Pa]

81.2 80.8 79.5 77.5 74.5 72.0 70.4 70.9 74.1 77.1 79.5 80.7

406.1 457.9 602.1 814.1 1093.5 1300.1 1407.2 1373.1 1131.2 843.7 597.9 468.9

tepl.[C]: p [Pa]: p,sat [Pa]:

i

19.9 1367 2326

1-2

2-3

19.5 824 2264

8.7 -12.8 223 166 1126 201

e

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 5.718E-0008 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U :

5.38 m2K/W 0.16 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. Difuzní odpor konstrukce ZpT : Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* :

2.2E+0010 m/s 1663.2 18.9 h

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Hodnocení:

KONSTRUKCE VYHOVUJE 2 Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,16W/m .K je menší než součinitel prostupu tepla požadovaný 2 UN=0,3W/m .K. 2 Celoroční množství vypařitelné vodní páry v konstrukci 0.030 kg/m2,rok je menší než Gw=0,1kg/m .a


3.2 Tepelně technické posouzení vybraného detailu

Pro tepelně technické posouzení rozložení teplotního pole v konstrukci byl vybrán detail D05 Napojení prosklené stěny. Byl vybrán z ohledem na změnu fasádního systému probíhající po celé výšce stavby. Model hliníkového okna Schüco bylo možné použít ve zjednodušené variantě vzhledem k tomu, že se jedná o systémový výrobek s garantovanými vlastnostmi a výpočet byl zaměřený především na důsledky menšení tloušťky tepelné izolace.

Výpočet byl zaměřen na ověření nejnižší povrchové teploty konstrukce. Z okrajových podmínek vychází limitní hodnota této teploty 12,62° C. Průběh této teploty konstrukcí znázorňuje izoterma červené barvy, která v ploše celého detailu prochází konstrukcí, čímž bylo ověřeno, že na vnitřním povrchu konstrukce nedochází k výskytu kritické teploty pro vznik kondenzace vlhkosti.

Izotermy

Teplotní pole

Výpočet byl proveden podle návrhových hodnot λ [W/m.K ]. Jako okrajová podmínka byla zvolena teplota exteriéru -15°C. Další okrajovou podmínkou je teplota interiéru 20°C a relativní vlhkost prostředí 50%. V průběhu teplot v konstrukci je viditelný vliv nosné kotvy Foxi.

Hodnocení:

Konstrukce vyhovuje Nejnižší povrchová teplota konstrukce je 19,98°C, což je menší než hodnota kritická 12,62°C.


ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Administrativní budova

Hodnocení obálky

Záběhlice

budovy

Celková podlahová plocha Ac = 2 900,0 m Cl

2

stávající

doporučení

Velmi úsporná

A 0,3

B

0,37

0,6

C

0,75

1,0

D 1,5

E 2,0

F 2,5

G Mimořádně nehospodárná Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem ve W/(m2·K)

Uem = HT / A

0,28

0,57

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,32 m2/m3 CI

0,30

0,60

(0,75)

1,00

1,50

2,00

2,50

Uem

0,23

0,46

(0,57)

0,76

1,06

1,36

2,04

Platnost štítku do

-

Datum vystavení štítku

4.5.2009

Štítek vypracoval

Martina Boušová -


4.

Výkresová dokumentace stavební části 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Situace Základové konstrukce Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP Půdorys 3.NP Půdorys střechy Řez A – A´ Řez B – B´ Řez C – C´ Pohled Pohled Výřez provětrávané fasády Výřez prosklené fasády

D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 DO8 D09

Detail atiky zelené střechy Detaily okna Detail soklu provětrávané fasády Detail atiky nad prosklenou stěnou Detail soklu prosklené fasády Detail napojení prosklené stěny Detail nároží Detail mezipodesty Detail zábradlí atria


4.

Výkresová dokumentace stavební části 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Situace Základové konstrukce Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP Půdorys 3.NP Půdorys střechy Řez A – A´ Řez B – B´ Řez C – C´ Pohled Pohled Výřez provětrávané fasády Výřez prosklené fasády

D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 DO8 D09

Detail atiky zelené střechy Detaily okna Detail soklu provětrávané fasády Detail atiky nad prosklenou stěnou Detail soklu prosklené fasády Detail napojení prosklené stěny Detail nároží Detail mezipodesty Detail zábradlí atria


Obsah statické části 1. Technická zpráva 1. 1 Identifikační údaje 1.2 Úvod 1.3 Konstrukčně statické řešení 1.3.1 Obecné požadavky 1.3.2 Základové konstrukce 1.3.3 Nosné svislé konstrukce 1.3.4 Vodorovné konstrukce 1.3.5 Schodiště 2. Statický výpočet 2.1 Předběžný návrh 2.2 Návrh desky 2.3 Návrh průvlaku P1 2.4 Návrh průvlaku P2 2.5 Návrh Sloupu 2.6 Návrh patky 3. Výkresová dokumentace 01 Konstrukční varianty 02 Výkres tvaru

1.Technická zpráva 1.1

Identifikační údaje

Název stavby: Místo: Zastavěná plocha. Obestavěný prostor: Počet podlaží:

1.2

Administrativní budova Záběhlice Záběhlice, Praha 10 858,5m2 10 731,3m3 3

Úvod

Tento projekt řeší nepodsklepenou novostavbu administrativní budovy v Praze 10 – Záběhlicích z hlediska konstrukčně statického návrhu budovy. Objekt má 3 nadzemní podlaží. Na vlastním pozemku je navrženo jedno parkovací místo pro vedení firmy a jedno parkovací míst pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace.

1.3

Konstrukčně statické řešení objektu

1.3.1 Obecné požadavky Při provádění betonových konstrukcí je nutné dodržet obecné požadavky na krycí vrstvu výztuže, kotevní délku a přesah výztuže. Je nutné dodržet předepsané technologické přestávky. 1.3.2 Základové konstrukce

Základové konstrukce jsou navrženy železobetonové. Sloupy jsou založeny na jednostupňových železobetonových patkách. Rozměr vnitřních patek je 1,8 x 1,8x 0,9m. Patky obvodové jsou navržené o rozměrech 1,6 x 1,6 x 0,9m. Nosné stěny schodiště a výtahu jsou založeny na jednostupňových železobetonových pasech o šíři 0,7m a hloubce založení 1,595m pod úroveň prvního nadzemního podlaží. Ocelová konstrukce schodiště a vložená ocelová konstrukce v přednáškovém sálu bude založena na železobetonových patkách o rozměrech 0,3 x 0,3 x 0,9m. Výplňové zdivo Ytong je založeno na základových pasech o výšce 400mm a šířce 300mm. Tyto pasy jsou uloženy na obvodových patkách sloupů. Štěrkový podsyp pod pasy výplňového zdiva nesmí být huštěn. Základy jsou navrženy železobetonové z betonu C 25/30. Podkladní betonová deska tloušťky 150mm je vybetonována k základovým pasům a je vyztužena KARI sítí Q188 s roztečí drátu 150 x 150mm o průměru 6mm. Bednění je předpokládáno klasické tesařské.


1.3.3 Nosné svislé konstrukce

Svislá nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem. Střední sloupy jsou navrženy v dimenzi 300 x 350mm. Sloupy okrajové jsou navrženy o rozměrech 300 x 300mm. Skelet je doplněný železobetonovými monolitickými stěnami, které plní funkci zužující konstrukce. Železobetonová monolitická schodišťová stěna je dimenzována na tl. 300mm. Železobetonová monolitická stěna tvořící šachtu výtahu je navržena v tloušťce 200mm. Vzhledem k výšce sloupu 3,45m je nutné v průběhu betonáže dodržet technologickou přestávku po vybetonování do výšky cca. 2,6m. Bednění je uvažováno systémové. Železobetonové konstrukce jsou navrženy z betonu C 25/30 s výztuží S 500. Svislá nosná konstrukce venkovních schodišť a vložených stupňů v posluchárně je tvořena válcovanými ocelovými profily HEB 100. Ocelové profily budou přišroubovány k základům pomocí navařeného patního plechu tl. 6mm.

2. Statický výpočet 2.1 Předběžný návrh

1.3.4 Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovná nosná konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou spojitou deskou, která je obousměrně orientována. V typickém podlaží je deska navržena v tloušťce 180mm. Střešní deska je navržena v tloušťce 200mm vzhledem k většímu zatížení od skladby střechy. Deska je uložena na průvlaky. Průvlaky jsou navrženy obousměrně orientované. Střední průvlak podélný ve 3. nadzemním podlaží (P1) je navržen o výšce 500mm a šířce 350mm. Střední průvlaky podélné v typickém podlaží (P4) je navržen o výšce 400mm a šířce 350mm. Obvodové průvlaky podélné (P2) jsou navrženy o výšce 500mm a šířce 300mm. Průvlaky příčné ve 3. nadzemním (P3) podlaží jsou navrženy o výšce 500mm a šířce 300mm. Průvlaky příčné v typickém podlaží (P5) jsou navrženy o výšce 400m a šířce 300mm. Vodorovnou nosnou konstrukci venkovní terasy a vložených stupňů v posluchárně tvoří válcované ocelové nosníky IPE 80 uložené na profil HEB 100. V posluchárně je na válcované profily IPE uložen trapézový plech TR 30/262,5, který plní funkci skrytého bednění betonové desky tl. 50mm.

1.3.5 Schodiště Deska Vnitřní schodiště jsou navržená železobetonová monolitická dvouramenná s jednostranně vetknutými schodišťovými stupni do stěn. Výška stupně je 175mm a šířka je 280mm. Tloušťka desky schodišťového stupně je 120mm. Nosná konstrukce venkovního schodiště je ocelová z jackelových profilů 50x50x3mm. Schodiště je k základové patce přišroubováno pomocí patního plechu tl. 6mm.

-

-

ohybová štíhlost λd l λ = ≤ λlim = κ c1 .κ c 2 .κ c 3 .λtab d vymezující ohybová štíhlost λlim λlim = 1.1.1.30 = 30

l l 7200 ⇒d = = = 240mm λ d 30 empirický vztah

λ=

-

hd =

lx + l y 75

=

5000 + 7200 = 162,7 mm 75


Průvlak P1

Zatížení

⎛1 1⎞ h p = ⎜ − ⎟l ⎝ 15 12 ⎠ ⎛1 1⎞ h p = ⎜ − ⎟7200 = (480 − 600 ) → h p = 500mm ⎝ 15 12 ⎠ b p = (0,33 − 0,4 )b

skladba střechy S8 - stálé substrát 0,15x18 geotextilie nopovaná folie geotextilie hydroizolace (0,0038+0,0035)x11 tepelná izolace 0,3x1,5 keramzitbeton 0,2x12 podhled SDK 0,0125x7,5 celkem

b p = (0,33 − 0,4 ).500 = (165 − 200 ) → b p = 350mm

Průvlak P2 ⎛1 1⎞ h p = ⎜ − ⎟l ⎝ 15 12 ⎠ ⎛1 1⎞ h p = ⎜ − ⎟5000 = (333 − 416 ) → h p = 500mm ⎝ 15 12 ⎠ b p = (0,33 − 0,4 )b

skladba podlahy S6 - stálé Pandomo stěrka 0,005x15 anhyment 0,05x20 IPA 0,0035x11 tepelná izolace 0,08x1,5 podhled SDK celkem

b p = (0,33 − 0,4 ).500 = (165 − 200 ) → b p = 300mm

Sloup

char. [kN/m2] 2,700 0,002 0,004 0,003 0,420 0,450 2,400 0,094 6,073

γf [-] 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

návrh. [kN/m2] 3,645 0,003 0,005 0,004 0,567 0,608 3,240 0,127 8,198

char. [kN/m2] 0,075 1,000 0,038 0,120 0,094 1,327

γf [-] 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

návrh. [kN/m2] 0,10125 1,350 0,051 0,162 0,127 1,791

J stálé zatížení sloupu zat. plocha 34,59m2 vl. tíha sloupu 0,3x0,35x(3,85-0,5)x25x3 vl tíha střešní desky 0,2x25x34,59 vl tíha desky typické 0,18x25x34,59x2 vl. tíha průvlaku P1 střešního vl. Tíha průvlaku P2 střešního vl. Tíha průvlaku P1 typického vl. Tíha průvlaku P2 typického skladba střechy S8 skladba podlahy S6x2 tíha vnitřních příček Ytong celkem

Materiál

Beton

f cd Ocel f yd

char. [kN] 23,231 172,950 311,310 13,125 16,875 14,000 18,000 210,056 91,785 6,278 871,332

γf [-] 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

návrh. [kN] 31,362 233,483 420,269 17,719 22,781 18,900 24,300 283,576 123,909 8,475 1184,774

C25/30 fck 25 = = = 16,67 MPa γ c 1,5 S500 f yk 500 = = = 434,7 MPa 1,5 γs

N sd = 0,8. AC . f cd + AS .σ S Stupeň vyztužení……………...…..1,5-2%.............................AS=0,02AC


σ S = ε .E = 0,002.200.10 3 = 400 MPa AC =

N sd 1184,774 = 0,8. f cd + 0,02.σ S 0,8.16,67.10 3 + 0,02.400

AC = 0,0862530m 2 = 862530mm 2

Plocha navržená A = 300.350 = 105000mm 2 ⇒ vyhovuje

m x = β xm .m0 = 0,057.379,625 = 21,6386kNm m y = β ym .m0 = 0,034.379,625 = 12,907 kNm m xp = β xe .m0 = −0,076.379,625 = −28,68515kNm m yp = β ye .m0 = −0,045.379,625 = −17,083kNm Deska 2 m0 = 15,185.5 = 379,625kNm / m 2

ly

2.2 Návrh a posouzení desky

lx

=

7, 2 = 1,44 5

β xe = −0,057 β xm = 0,042 β ye = −0,037 β ym = 0,028 m x = β xm .m0 = 0,042.379,625 = 15,9442kNm m y = β ym .m0 = 0,028.379,625 = 10,6295kNm m xp = β xe .m0 = −0,057.379,625 = −21,6386kNm m yp = β ye .m0 = −0,037.379,625 = −14,046kNm Deska 3

m0 = 15,185.5 2 = 379,625kNm / m ly lx

Deska 1 m0 = 15,185.5 2 = 379,625kNm / m ly lx

=

7, 2 = 1,44 5

β xe = −0,076 β xm = 0,057 β ye = −0,045 β ym = 0,034

=

6,9 = 1,38 5

β xe = −0,072 β xm = 0,053 β ye = −0,045 β ym = 0,034 m x = β xm .m0 = 0,053.379,625 = 20,120kNm m y = β ym .m0 = 0,034.379,625 = 12,907 kNm m xp = β xe .m0 = −0,072.379,625 = −27,333kNm m yp = β ye .m0 = −0,045.379,625 = −17,083kNm Deska 4


m0 = 15,185.5 2 = 379,625kNm / m ly

=

lx

6,9 = 1,38 5

β xe = −0,054 β xm = 0,040 β ye = −0,037 β ym = 0,028 m x = β xm .m0 = 0,040.379,625 = 15,185kNm m y = β ym .m0 = 0,028.379,625 = 10,629kNm m = β xe .m0 = −0,054.379,625 = −20,499kNm p x

m = β ye .m0 = −0,037.379,625 = −14,046kNm p y

Deska 5 - minimální rozměr m0 = 15,185.4,7 2 = 335,436 kNm / m 6,9 = = 1,468 5 lx

ly

β xe = −0,056 β xm = 0,042 β ye = −0,037 β ym = 0,028

m x = β xm .m0 = 0,029.702,154 = 20,36kNm m y = β ym .m0 = 0,028.702,154 = 19,66kNm m xp = β xe .m0 = −0,039.702,154 = −27,384kNm m yp = β ye .m0 = −0,037.702,154 = −25,979kNm

Deska 6 - minimální rozměry m0 = 15,185.5,95 2 = 535,5869 kNm / m ly lx

=

β xe = −0,046 β xm = 0,034 β ye = −0,037 β ym = 0,028 m x = β xm .m0 = 0,034.535,5869 = 18,277 kNm m y = β ym .m0 = 0,028.535,5869 = 15,052kNm m xp = β xe .m0 = −0,046.535,5869 = −24,728kNm m yp = β ye .m0 = −0,037.535,5869 = −19,8907 kNm -

maximální rozměry

m0 = 15,185 .6,9 2 = 722,957 kNm / m ly

m x = β xm .m0 = 0,042.335,436 = 14,088kNm m y = β ym .m0 = 0,028.335,436 = 9,392kNm m xp = β xe .m0 = −0,056.335,436 = −18,784kNm m yp = β ye .m0 = −0,037.335,436 = −12,411kNm

6,9 = 1,1596 5,95

lx

=

8,185 = 1,1862 6,9

β xe = −0,054 β xm = 0,041 β ye = −0,037 β ym = 0,028

- maximální rozměr m0 = 15,185.6,8 2 = 702,154 kNm / m

m x = β ym .m0 = 0,028.722,957 = 20,24kNm

6,9 = = 1,014 l x 6,8

m xp = β ye .m0 = −0,037.722,957 = −26,749kNm

ly

β xe = −0,039 β xm = 0,029 β ye = −0,037 β ym = 0,028

m y = β xm .m0 = 0,041.722,957 = 29,64kNm m yp = β xe .m0 = −0,046.722,957 = −41,208kNm


Dimenzování výztuže desky Materiál

Beton

C25/30 fck 25 f cd = = = 16,67 MPa γ c 1,5 S500 f yk 500 f yd = = = 434,7 MPa γs 1,5

Ocel

P r ¨ ¨

Ø 8mm Krycí vrstva 20mm d1 = 20 + 4 = 24mm

Profil 8mm d y = 200 − 20 − 8 − 4 = 168mm

d x = 200 − d1 = 176mm Výztuž požadovaná m As ,req = ed f yd .z Odhad

Výztuž minimální a s ,min ≥ 0,0015b.d

z = 0,9d → z x = 158,4mm

x=

As . f yd 0,8.b.α . f cd

x d M Rd = As . f yd .z

ξ=

Odhad z = 0,9d → z y = 151,2mm


horní výztuž

spodní výztuž

směr řez med [kNm] as,req[mm2] as,min[mm2] x 1 21,639 314,3 264,0 x 1 15,944 231,6 264,0 x 2 20,120 292,2 264,0 x 2 15,185 220,5 264,0 y 3 12,907 196,4 252,0 y 4 10,630 161,7 252,0 x 5 14,088 204,6 264,0 x 5 19,258 279,7 264,0 y 6 14,526 221,0 252,0 y 7 22,346 340,0 252,0 x 1 -28,852 419,0 264,0 x 1 -21,639 314,3 264,0 x 2 -27,333 397,0 264,0 x 2 -20,499 297,7 264,0 y 3 -17,083 259,9 252,0 y 4 -14,046 213,7 252,0 x 5 -23,084 335,2 264,0 x 5 -25,739 373,8 264,0 y 6 -19,195 292,0 252,0 y 7 -30,549 464,8 252,0

as[mm2] 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503

x[mm] 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40

ξ=x/d 0,0620 0,0620 0,0620 0,0620 0,0620 0,0620 0,0620 0,0620 0,0620 0,0620 0,0976 0,0976 0,0976 0,0976 0,0976 0,0976 0,0976 0,0976 0,0976 0,0976

MRd Výztuž 24,994 24,994 24,994 6 Ø 8mm/bm 24,994 150 x 24,994 150mm KY 24,994 80 24,994 24,994 24,994 24,994 35,300 35,300 35,300 10Ø 35,300 8mm/bm 100 x 35,300 100mm KY 35,300 81 35,300 35,300 35,300 35,300

2.3 Návrh průvlaku P1

Příčný řez průvlakem

Podélný řez průvlakem


Plocha výztuže požadovaná M a s ,req = sd r. f yd

Zatížení zatížení průvlaku P1 - stálé zat. šířka 7,05m skladba střechy S8 5,993x7,05 ŽB deska 0,2x25x7,05 celkem zatížení průvlaku P1 - nahodilé zat. šířka 3,45m zatížení sněhem 0,8x1x1x0,75x3,45 celkem zatížení průvlaku P1 celkové zatížení průvlaku P1 vl. Tíha 0,5x0,35x25

char. [kN/m´] 42,357 34,000 76,357

γf [-] 1,35 1,35

návrh. [kN/m´] 57,183 45,900 103,083

char. [kN/m´] 4,185 4,185

γf [-]

návrh. [kN/m´] 6,278 6,278

char. [kN/m´] 80,542

γf [-]

návrh. [kN/m´] 109,360

char. [kN/m´] 4,375

γf [-] 1,35

návrh. [kN/m´] 5,906

1,5

r = 0,9d d = 500 − 20 − 8 − 10 = 462mm r = 415,8mm a s ,req =

217,59 = 1205,87 mm 2 415.434,8

Plocha výztuže navržená 5 ø 20mm As = 1571mm 2 Poloha neutrálné osy As . f yd 1571.10 −6.434,8.10 6 x= = = 0,1463m = 146,3mm 0,8.bef .α . f cd 0,8.0,35.1,0.16,67.10 6 Velikost ramene vnitřních sil z = d − 0,4 x = 462 − 0,4.146,3 = 403,48mm Poměr ξ x 146,3 ξ= = = 0,31 ≤ ξ max = 0,45 462 d Moment únosnosti průřezu M Rd = As . f yd .z = 1571.10 −6.434,8.10 6.0,40348 = 275,605kNm

217,59kNm < 275,605kNm → M Sd < M Rd → Vyhovuje

Průřez v poli M sd = 180,28kNm Spolupůsobící šířka beff = 0,2.3287,5 + 0,1.6300 + 0,2.3437,5 + 0,1.6300 + 350 beff = 2955mm

Průřez nad podporou Msd = 217,59kNm

o krycí vrstva výztuže 20mm o smyková výztuž ø8mm o hlavní výztuž ø10mm

Plocha výztuže požadovaná M a s ,req = sd r. f yd r = 0,9d

d = 462mm r = 415,8mm


a s ,req =

180,28 = 997,17mm 2 415,8.434,8

Plocha výztuže navržená 4 ø 20mm As = 1257mm 2 Poloha neutrálné osy As . f yd 1257.10 −6.434,8.10 6 x= = = 0,0138m = 13,8mm 0,8.bef .α . f cd 0,8.2,955.1,0.16,67.10 6 Velikost ramene vnitřních sil z = d − 0,4 x = 462 − 0,4.13,8 = 456,48mm

Příčný řez průvlakem

Poměr ξ x 13,8 ξ= = = 0,029 ≤ ξ max = 0,45 d 462 Moment únosnosti průřezu M Rd = As . f yd .z = 1257.10 −6.434,8.10 6.0,45648 = 249,48kNm

180,28kNm < 249,48 Nm → M Sd < M Rd → Vyhovuje

Podélný řez průvlakem Zatížení zatížení průvlaku P2 - stálé zat. šířka 3,75m

2. 4

Návrh průvlaku P2

skladba střechy S8 5,993x3,75 ŽB deska 0,2x25x(3,75-0,15) celkem zatížení průvlaku P2 - nahodilé zat. šířka 3,75m zatížení sněhem 0,8x1x1x0,75x3,45 celkem zatížení průvlaku P2 celkové zatížení průvlaku P1 vl. Tíha 0,5x0,3x25

char. [kN/m´] 22,773 18,750 41,523

γf [-] 1,35 1,35

návrh. [kN/m´] 30,743 25,313 56,056

char. [kN/m´] 2,250 2,250

γf [-]

návrh. [kN/m´] 3,375 3,375

char. [kN/m´] 43,773

γf [-]

návrh. [kN/m´] 59,431

char. [kN/m´] 3,750

γf [-] 1,35

návrh. [kN/m´] 5,063

1,5


Moment únosnosti průřezu M Rd = As . f yd .z = 1272.10 −6.434,8.10 6.0,4077 = 225,48kNm

206,89kNm < 225,48kNm → M Sd < M Rd → Vyhovuje

Průřez v poli M sd = 168,16kNm Spolupůsobící šířka 6875 + 0,1.8495 + 300 beff = 0,2. 2 beff = 1537 mm

Průřez nad podporou M sd = 206,89kNm Plocha výztuže požadovaná M a s ,req = sd r. f yd r = 0,9d

a s ,req

d = 500 − 20 − 8 − 9 = 463mm r = 416,7mm 206,89 = = 1141mm 2 6 0,4167.434,8.10

Plocha výztuže navržená 5 ø 18mm As = 1272mm 2 Poloha neutrálné osy As . f yd 1272.10 −6.434,8.10 6 x= = = 0,1382m = 138,2mm 0,8.bef .α . f cd 0,8.0,3.1,0.16,67.10 6 Velikost ramene vnitřních sil z = d − 0,4 x = 463 − 0,4.138,2 = 407,7mm Poměr ξ x 138,2 ξ= = = 0,298 ≤ ξ max = 0,45 d 463

Plocha výztuže požadovaná M a s ,req = sd r. f yd r = 0,9d

d = 462mm r = 415,8mm 168,16 a s ,req = = 930,14mm 2 6 0,4158.434,8.10 Plocha výztuže navržená 4 ø 18mm As = 1018mm 2 Poloha neutrálné osy As . f yd 1018.10 −6.434,8.10 6 x= = = 0,021m = 21mm 0,8.bef .α . f cd 0,8.1,537.1,0.16,67.10 6 Velikost ramene vnitřních sil z = d − 0,4 x = 500 − 20 − 8 − 9 − 0,4.21 = 454,6mm Poměr ξ x 21 ξ= = = 0,045 ≤ ξ max = 0,45 d 463 Moment únosnosti průřezu M Rd = As . f yd .z = 1018.10 −6.434,8.10 6.0,4546 = 201,217 kNm 168,16kNm < 201,217 kNm → M Sd < M Rd → Vyhovuje


2.5 Návrh a posouzení sloupu

Zatížení stálé zatížení sloupu zat. plocha 34,59m2 vl. tíha sloupu 0,3x0,35x(3,85-0,5)x25x3 vl tíha střešní desky 0,2x25x34,59 vl tíha desky typické 0,18x25x34,59x2 vl. tíha průvlaku P1 střešního vl. Tíha průvlaku P2 střešního vl. Tíha průvlaku P1 typického vl. Tíha průvlaku P2 typického skladba střechy S8 skladba podlahy S6x2 tíha vnitřních příček Ytong celkem zatížení sloupu - nahodilé zat. plocha 34,59m užitné zatížení 2kN/m2 zatížení sněhem 0,8x1x1x0,75x34,59 celkem zatížení sloupu celkové

char. [kN] 23,231 172,950 311,310 13,125 16,875 14,000 18,000 210,056 91,785 6,278 871,332

γf [-] 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

char. [kN] 138,360 20,750 159,110

γf [-]

char. [kN] 1030,442

γf [-]

návrh. [kN] 31,362 233,483 420,269 17,719 22,781 18,900 24,300 283,576 123,909 8,475 1184,774 návrh. [kN] 207,540 31,125 238,665

1,5 1,5

návrh. [kN] 1423,439

Plocha výztuže požadovaná N Rd ,c = 0,8. Ac . f cd + ρ . As .σ s Stupeň vyztužení … max. 3% → volba ρ =0,02

Ac ≥ As =

N sd 1423,439 = = 0,1066725 0,8. f cd + ρ .σ s 0,8.16,67.10 3 + 0,02.400 N sd − 0,8. Ac . f cd

σs

1423,439 − 0,8.0,3.0,35.16,67.10 3 = = 5,789.10 −5 m 2 3 400.10

As = 57,89mm 2 Plocha výztuže navržená 4 ø 16 As = 804mm 2 Posouzení N Rd = 0,8.b.h. f cd + As .σ s

N Rd = 0,8.300.350.16,67 + 804.400 = 1721,88kN

1432,439kN < 1721,88kN → N Sd < N Rd → Vyhovuje


2.6 Návrh patky sloupu zatížení patky

návrh. [kN] 1423,439 72,900 1496,339

zatížení od žb sloupu vl. tíha patky celkem

Plocha patky požadovaná N 1469,339 = = 2,938m 2 Areq = σ 500 Návrh patky 1800 x1800 x900mm

A = 3,24m 2 Rozpětí konzoly l k = 0,725 + 0,15.0,35 = 0,7775m ŽB patka N 1469,339 σd = = = 453,499kPa S 1,8.1,8 1 1 2 M max = σ d .l k = .453,499.0,7775 2 = 137,07 kNm 2 2 Pozn. Pro výpočet Mmax v zatížení zahrnuta vlastní tíha patky z důvodu malé hodnoty

Plocha výztuže požadovaná M As ,req = sd r. f yd d = 900 − 50 − 7 = 843mm

r = 0,9d = 757,7mm 137,07 As ,req = = 4,16.10 − 4 m 2 = 416,005mm 2 0,7577.434800 Plocha výztuže navržená ø 14 à 220mm As = 700mm 2

x=

As . f yd 0,8.b.α . f cd

=

700.10 −6.434,8.10 6 = 0,02282m = 22,8mm 0,8.1.1.16,67.10 6

Velikost ramene vnitřních sil z = d − 0,4 x = 843 − 0,4.22,8 = 833,88mm

Poměr ξ x 22,8 ξ= = = 0,027 ≤ ξ max = 0,45 d 843 Moment únosnosti průřezu M Rd = As . f yd .z = 700.10 −6.434,8.10 6.0,8338 = 253,775kNm

137,075 < 253,775kNm → M sd < M Rd → Vyhovuje

ρ=

As 700 = = 0,00083 < ρ min = 0,0013 → Nevyhovuje b.d 1000.843

Nutné zmenšit vzdálenost prutů výztuže Plocha výztuže navržená ø 16 à 175mm As = 1149mm 2

ρ=

As 1149 = = 0,00136 < ρ min = 0,0013 → Vyhovuje b.d 1000.843


Obsah části technických zařízení budov 1. Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Úvod 1.3 Kanalizace 1.3.1 Kanalizační přípojka 1.3.2 Domovní kanalizace 1.4 Vodovod 1.4.1 Vodovodní přípojka 1.4.2 Domovní vodovod 1.5 Plynovod 1.5.1 Plynovodní přípojka 1.5.2 Domovní plynovod 1.6 Vytápění 1.6.1 Zdroj tepla 1.6.2 Otopná soustava 1.6.3 Otopné plochy 1.6.4 Armatury a regulace 1.7 Vzduchotechnika 1.8 Závěr 2. Bilanční výpočty 2.1 Dimenzace přípojky kanalizace splaškové, dešťové 2.2 Dimenzace vodovodní přípojky 2.3 Dimenzace plynovodní přípojky 2.4 Příprava TUV 3. Výkresová dokumentace 01 Koordinační situace 02 ZTI – půdorys 1. nadzemního podlaží 03 ZTI – půdorys 2. nadzemního podlaží 04 ZTI – půdorys 3. nadzemního podlaží 05 Detail 1 06 Detail 2 07 Detail 3 08 Vytápění – půdorys 1. nadzemního podlaží 09 Vytápění – půdorys 3. nadzemního podlaží 10 Schéma vzduchotechniky 1. nadzemního podlaží 11 Schéma vzduchotechniky 3. nadzemního podlaží

1. Technická zpráva 1.1

Identifikační údaje

Název stavby: Místo: Zastavěná plocha. Obestavěný prostor: Počet podlaží:

1.2

Administrativní budova Záběhlice Záběhlice, Praha 10 858,5m2 10 731,3m3 3

Úvod

Projekt řeší novostavba administrativní budovy v Praze 10 – Záběhlicích z hlediska zajištění zásobování budovy potřebnými médii, odvodu odpadních vod a hlediska zajištění kvality vnitřního prostředí. Jedná se o třípodlažní objekt s železobetonovým monolitickým skeletovým konstrukčním systémem. Obvodové zdivo je navržené jako výplňové. V 1. nadzemním podlaží je situován vstup do atria, který prochází přes všechny tři nadzemní podlaží. Na atrium navazuje prostor vzorkovny, konferenční sál, kuchyně se zázemím, sociální zařízení a technické místnosti (strojovna vzduchotechniky, kotelna, strojovna výtahu). Z atria jsou přístupné dvě vertikální komunikace. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou umístěny kanceláře, konferenční místnosti a sociální zázemí. Atrium v těchto podlažích plní funkci foyer.

1.3

Kanalizace

Projekt řeší novostavbu z hlediska kanalizace a odvodnění jednotlivých zařizovacích předmětů a střech do veřejné stokové sítě. Stoková síť je jednotná. 1.3.1 Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je pro celou administrativní budovu jedna. Dle výpočtu je navržena v dimenzi DN 200 z PVC s minimálním spádem 2%. Přípojka slouží pro splaškové i dešťové odpadní potrubí, která se setkávají ve vstupní šachtě (800 x 1000mm). Šachta je umístěna 1,6 m od stěny objektu. Přípojka musí mít minimální krytí 1m.


1.3.2 Domovní kanalizace Splašková Ležaté rozvody jsou z PVC. Splašková odpadní voda z 2. a 3. nadzemního podlaží je vedena v ležatém rozvodu v 1. nadzemním podlaží pod stropem v podhledu.. Připojovací potrubí je z PVC. Je vedeno ve zdi. Zařizovací předměty jsou keramické (WC, umyvadla, a výlevky). Sprchový kout bude proveden pomocí vyspádované keramické dlažby do vpusti. Dešťová Objekt je zastřešen pomocí plochých střech s asfaltovou střešní krytinou a zelenou vegetační střechou. Oba druhy střech jsou s klasickým pořadím vrstev. Každá z vegetačních střech je odvodněna dvěma střešními vpuštěni. Střecha nad atriem je odvodněna pomocí mezistřešního žlabu. Svody jsou napojeny na ležatý rozvod, který v revizní šachtě ústí do kanalizace splaškové.

Ohřev TUV Centrální ohřívač teplé užitkové vody je umístěn v kotelně. Jedná se o plynový kotel, ke kterému jsou zapojeny dva zásobníky teplé vody o objemu 120l.

1.5

Plynovod

Projekt řeší novostavbu administrativní budovy z hlediska plynovodu, plynovodní přípojky a přípravy teplé vody kotlem. 1.5.1 Plynovodní přípojka

Objekt bude napojen z veřejného plynovodu (STL) vedeného v komunikaci před objektem. Plynovodní přípojka bude provedena jako nízkotlaká. Bude provedena v hloubce 0,8m pod úrovní terénu. Je navržena z PE. 1.5.2 Domovní plynovod

1.4

Vodovod

Projekt řeší novostavbu administrativní budovy z hlediska zásobovacích předmětů vodou z vodovodu, z hlediska přípravy teplé užitkové vody a rozvodu požárního vodovodu. 1.4.1 Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je pro celou administrativní budovu jedna samostatná dle výpočtu v dimenzi DN 65 z PVC. Musí mít minimální krytí 1,5m. Vodoměrná sestava je umístěna v kruhové šachtě průměru 1m před budovou. Vedení musí umožňovat dilataci. 1.4.2 Domovní vodovod

Připojovací potrubí je z PVC a je vedeno ve sklonu k výtokům volně po stěně, v drážce ve stěně, v podhledu nebo ve skladbě podlahy. Na odbočce ze stoupacího potrubí je instalován uzavírací ventil. Stoupací potrubí Je navrženo z PVC. Je vedeno v instalačních šachtách. Musí být izolováno, osazeno uzávěry a vypouštěcím ventilem a musí umožňovat dilataci. Ležaté potrubí Je navrženo z PVC. Je vedeno v 1. NP pod stropem v podhledu. Vedení musí být izolováno a musí umožňovat dilataci.

Připojovací potrubí Připojovací potrubí je navrženo z mědi. Potrubí je vedeno ve drážce ve zdi, v podhledu a volně po povrchu. Vedení v drážce musí být plynotěsné. Plynovodní trubky jsou natřeny žlutou barvou. Ležaté potrubí Je navrženo z mědi. Vedeno je pod stropem v 1.NP. Vedení musí být plynotěsné a musí být natřeno žlutou barvou. Před vstupem plynovodu do budovy je umístěn hlavní uzávěr plynu.

1.6

Vytápění

Projekt řeší novostavbu administrativní budovy z hlediska vytápění jednotlivých místností a ohřevu TUV. 1.6.1 Zdroj tepla

V objektu je navržený plynový kotel a ohřev TUV dle výpočtů. Plynový kotel je použit v soustavě se dvěma zásobníky TUV, expanzní nádobou a rozdělovačem. Je umístěn v 1. nadzemním podlaží v místnosti 1.10.


1.6.2 Otopná soustava

Otopná soustava je navržená jako vodní dvou trubková protiproudá horizontální. Pro celý objekt je navržený rozdělovač na 5 větví. Rozdělení na větve bylo provedeno s ohledem na orientaci ke světovým stranám. Ve sprše v zázemí kuchyně v místnosti 1.32 je soustava doplněna elektrickým podlahovým vytápěním a sice z důvodu zajištění tepelné pohody i v období, kdy je plynový kotel mimo provoz. Jako materiál na celou otopnou soustavu je navržena měď, která je spojována na závit a obalena tepelnou izolací. 1.6.3 Otopné plochy

Otopné plochy budou umístěny v podlaze. Z důvodu použití francouzských oken jsou v objektu navrženy podlahové konvektory. 1.6.4 Armatury a regulace

Na celé otopné soustavě jsou použity regulační ventily s termostatickou hlavicí. Každý úsek je možné nastavit na svoji vlastní požadovanou teplotu.

1.7

2.

Bilanční výpočty

2.1

Dimenzace přípojky kanalizace splaškové, dešťové

Odpadní potrubí splaškové Zařizovací předmět n wc umyvadlo dřez myčka nádobí výlevka pisoár sprcha vpusť ∑ √∑n.DU Qsd=k.√∑n.DU (k=0,7)

24 8,5 4,8 4 12 1 0,6 4 58,9 7,67 5,372

Qdd= r.C.A A=724,157m2 C=1 R=0,030l/s.m2

V budově je navrženo nucené větrání s rekuperací tepla. Vzduchotechnická jednotka pro celý objekt je umístěna v 1. nadzemním podlaží ve strojovně vzduchotechniky v místnosti 1.09. Do dalších podlaží je vzduch veden v instalační šachtě. Odvod odpadního vzduchu je vyveden nad střechu. Pro větrání budovy je zvolen systém přetlakového větrání s přívodem čerstvého vzduchu do místností s nejvyššími požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (kanceláře, atrium, konferenční místností, jídelna, vzorkovna). Vzduch je odváděn pomocí infiltrace přes dveřní otvory ze sociálního zázemí.

Dimenze přípojky

1.8

r=

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení pro administrativní budovu v souladu s platnými předpisy.

n.DU 2 0,5 0,8 0,8 2 0,5 0,6 0,8

Odpadní potrubí dešťové

Vzduchotechnika

Závěr

DU 12 17 6 5 6 2 1 5

účinná plocha střechy součinitel odtoku vydatnost deště

Qdd=0,030.1.724,157=21,724 l/s

Qz,d=0,33Qsd+Qdd Qz,d=0,33.5,372+21,724=23,496 l/s 4.Q zd = 15.π

Návrh:

4.23,496 = 1,4122dm ⇒ 141,22mm 15.π

DN 200


2.2

2.4

Dimenzace vodovodní přípojky

Výtoková armatura nádržkový splachovač umyvadlo dřez myčka nádobí výlevka pisoár sprcha výtokový ventil Qv

n

qv 12 17 6 5 6 2 1 2

0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2

√n 3,46 4,12 2,45 2,24 2,45 1,41 1,00 1,41

Qv=qv.√n 1,039 0,825 0,490 0,894 0,490 0,141 0,300 0,283 4,462

Předběžný návrh světlosti potrubí

d=

4.Qv = π .v

2.3

DN65

součet objemových průtoků při příkonech všech spotřebičů pro přípravu pokrmů a přípravu teplé vody průtokovým způsobem

=0 součet objemových průtoků při příkonech všech spotřebičů pro lokální vytápění a přípravu teplé vody zásobníkovým způsobem

K3=n-0,1=2-0,1=0,933 V3=2.5,27=10,54m3/h

součet objemových průtoků při příkonech všech kotlů pro vytápění včetně kombinovaných s přípravou teplé vody 3

3

Vr=0,18898.8,1+0,933.10,54=11,36m /h=0,0032m /s

Návrh:

mytí osob rukou těla ∑

uživatelů Vd Vo 100 0,002 0,2 5 0,25 1,25 1,45 počet jídel

Vd 75

Vj 0,001

0,075

jednotek Vd Vu 22 0,02 0,44 1,97

QTUV ,d = E 2T = 1,97.1,163.(55 − 10) = 103,09kWh / den

QTUV ,r = 103,09.225 + 0,8.103,09.

55 − 15 .(365 − 225) = 32816,98kWh / a = 32,8MWh / a 55 − 7

Množství vody k ohřátí V2P=1,97m3/den E2T=103,09kWh/den E2Z teplo ztracené při ohřevu a dopravě TUV E 2 Z = E 2T .z = 103,09.0,5 = 51,54kWh / den

Potřeba tepla dodaného ohřívačem TUV

Dimenze přípojky d=

c=1,163

V2p

K1=n-0,5=28-0,5=0,18898 V1=1.2,7=8,1m3/h

4.Vr = π .v

QTUV ,d = E 2T = V2 P .c.(t1 − t 2 )

úklid jednotkna na 100m2

Výpočet redukované potřeby plynu Vr=K1.V1+K2V2+K3V3

K2=n V2=0

QTUV,d d=225 tsi=+15°C tsz=+7°C N=365

mytí nádobí pouze výdej jídel

Dimenzace plynovodní přípojky

-0,15

55 − t si .( N − d ) 55 − t sz denní potřeba tepla na ohřev TUV počet dnů v otopném období teplota studené vody v létě teplota studené vody v zimě počet pracovních dnů pro přípravu TUV

QTUV ,r = QTUV ,d .d + 0,8.QTUV ,d .

Celková potřeba TUV za den – V2P

4.4,462 x10 −3 = 0,05329m = 53,29mm π .2

Návrh:

Příprava TUV

4.0,0032 = 20,18mm π .10

DN 32

E 2 P = E 2T + E 2 Z = 103,09 + 51,54 = 154,6kWh / den Návrh velikosti zásobníku TUV -předpoklad rozložení potřeby vody na úklid do 2 hod

V = 220l / h

max

-součinitel současnosti odběru vody na úklid a mytí n=0,25


V umyv= 0,25.1,45 = 0,36m 3 / h = 36l / h

max

Celková hod. špičková spotřeba TUV V = 220 + 36 = 256l / h

Zásobník: 2x 120l Tepelná ztráta větráním - podle tepelné charakteristiky budovy obestavěný prostor V= 10 731,3m3 objem bez konstrukcí V0=9 658,17m3 - požadavek dvojnásobné výměny vzduch V0=19 316,34m3/hod max

Qvetr = V0 .0,36.(Θ i − Θ e ) = 229478,1

- účinnost rekuperace 75%

0,75Qvetr = Qrekuperace 0,25Qvetr = Qkotle Qkotle = 57,36kW


Obsah architektonické části 1. Autorská zpráva 1.1 Řešení obvodového pláště 1.2 Interiér vstupní haly 1.3 Řešení parteru 2. Výkresová dokumentace 01 Interiér vstupní haly 02 Interiér vstupní haly – vizualizace 03 Parter 04 Parter – vizualizace 05 Parter – vizualizace

1. Autorská zpráva 1.1

Řešení obvodového pláště

Návrh řešení fasády a střech vychází z předdiplomního projektu. Dominantním povrchem na fasádě je svislý dřevěný obklad palubkami tropické dřeviny jatoba. Sokl celé budovy bude proveden z hydrofobní omítky v šedé bavě odstín Minerál Haze 1 barevnosti Dulux. Omítka nad prosklenou stěnou bude řešena v bílé bavě odstínu Chffon White 4 barevnosti Dulux. Veškeré klepířské prvky budou provedeny z titanzinku. Zámečnické prvky zábradlí budou upraveny žárovým pozinkováním. Skleněná výplň zábradlí je z lepeného skla Connex mléčného odstínu. Střecha nad atriem je navržena s krytinou z bitumenových pásů s granulátovým posypem. Tento materiál nebude v těchto místech překryt. Střechy dřevěných kvádrů budou vegetační s extenzivním porostem. Budou osázeny rozchodníky, netřesky, suchomilnými trávami a suchomilnými trvalkami. Na výplně otvorů jsou použita systémová řešení firmy Schüco.

1.2

Interiér vstupní haly

Navržený koncept interiéru vstupní haly představuje možné barevné, materiálové a prostorové řešení. V hale byl proveden výběr nábytku, svítidel a byl navržen atypický recepční pult a stěna za recepcí. Výraznou barevnou úpravou bude cementová stěrka Pandomo ve dvou odstínech. Převládající plocha je v barvě šedé. Hlavní komunikace navádějící návštěvníky k recepci je podpořena olivovou barvou, která se promítá i na čelní stěnu recepčního pultu a stěnu za pultem. Tato úprava podporuje dominantní působení recepce. Konstrukce atypického recepčního pultu je provedena z OSB desek a jackelových profilů, které jsou opláštěny Perspexem v barvě bílé. Tento materiál se dále opakuje na ohraničení barevného pruhu stěny a na konferenčním stolku. Zábradlí atria je provedeno z lepeného skla Connex, které je kotveno do betonové desky stropu. Kotva je kryta nerezovým prvkem. Dveře jsou navrženy se skleněnou výplní černé barvy s nerezovou zárubní. Sedačky, křesla a kancelářské židle jsou navržené firmou Vitra. Rozmístění a druh je patrný z výkresové dokumentace. Prostor bude osvětlen svítidly zapuštěnými do sdk podhledu a do nik ve stěnách. Na prostor vstupní haly navazuje vzorkovna materiálů firmy. Zde je použita podlahová krytina Pandomo v barvě šedé v celé ploše z důvodu soustředění pozornosti na vystavené materiály.


1.3

Řešení parteru

Parter je řešen s ohledem na celý urbanistický areál. Při jeho návrhu byla základní představou myšlenka prostoru s městským charakterem. Zpevněné plochy Náměstí znázorňuje pomocí materiálového řešení hlavní komunikační směry. Zpevněné plochy jsou navrženy ze dvou druhů povrchů. Dlažebních desek tmavé barvy o rozměrech 400 x 600mm a z dlažebních desek světlé barvy o rozměrech 450 x 450mm. Široký pruh je proveden (š. 2000mm) z dlažby tmavé a směřuje do pomyslného těžiště hlavní plochy souboru. Tento prvek je podpořen segmenty stěn z pohledového betonu, který pruh kopírují. Úzký pruh tmavé dlažby š. 800mm vytváří pomyslný konstrukční systém, ke kterému se váže další vybavení prostoru. Městský mobiliář Druh a rozmístění mobiliáře je patrné z výkresové dokumentace. V řešeném prostoru jsou navrženy lavičky, odpadkové koše, pouliční osvětlení. Nádoby ve kterých je umístěna zeleň a stěna vodní plochy jsou provedeny z pohledového betonu. Bezprostřední okolí budovy Prostor nejblíže vstupu do objektu bude opatřen kačírkem. V této části budou vysázeny druhy rostlin podobného druhu jako u vegetační střechy. Zbytek plochy bude oset trávníkem. V prostoru budou rozmístěny solitérní kameny.


Použitá literatura Bohuslávek, P. Bohuslávek, P. Doseděl, A. Hanzalová, L . Kabele, K. Kupilík, V. Papež, K. Procházka, J. Vraný, T. Witzany, J.

Kutnar – Vegetační střech a zahrady. Praha: Dektrade 2005. Kutnar – Ploché střechy. Praha: Dektrade 2005. Čítanka výkresů ve stavebnictví. Praha: Sobotáles 1999. Konstrukce pozemních staveb 40. Praha: ČVUT 2005. Energetické a ekologické systémy 1. Praha: ČVUT 2005. Konstrukce pozemních staveb 80. Praha: ČVUT 2004. Energetické a ekologické systémy budov 2. Praha: ČVUT 2007. Betonové konstrukce příklady navrhování podle Eurocode 2. Praha: Procone 2001. Ocelové konstrukce – Tabulky. Praha: ČVUT 2005. Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT 2001.

Diplomní projekt  

Diplomní projekt Stavební fakulta ČVUT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you