System identyfikacji wizualnej struktury organów aparatu państwa polskiego

Page 1

Dyplom magisterski Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

1/

System identyfikacji wizualnej struktury organów aparatu państwa polskiego Marta Gawin

2011 2011


Intro

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/2


Dyplom magisterski

3/

2011


Intro

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/4


Dyplom magisterski

5/

System identyfikacji wizualnej struktury organów aparatu państwa polskiego

2011


Intro

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/6


Dyplom magisterski

Motto

7/

Standaryzacja, zamiast indywidualizacji. Jan Tschichold, 1930

2011


Intro

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/8


Dyplom magisterski

2011

Memorandum

9/

Projekt, jest eksperymentem w przełamywaniu granic, konwencji, stereotypów. Jest próbą nowego spojrzenia na ponad tysiącletnią instytucję państwa polskiego. Jest wysiłkiem podjętym, w celu ogarnięcia jednym systemem struktury, która składa się z wielu niezależnych systemów. Wreszcie, jest dążeniem do warsztatowego przezwyciężenia ograniczeń rysunkowych, jakie stawia wyzwanie przedstawienie w formie piktogramu wizerunku Orła Białego. Tym samym stanowi odejście od graficznie jednostronnego interpretowania godła.


Intro

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/ 10


Dyplom magisterski

11 /

Projekt nie jest gotowym rozwiązaniem, a propozycją, która może stać się podstawą dalszych prac, prowadzących do wdrożeń. Jest fundamentem, na którym można zbudować identyfikacje poszczególnych składowych systemu – jego podsystemów. Zamierzeniem było stworzenie szkieletu, a jednocześnie narzędzia, które można wykorzystać na wiele sposobów.

2011


Intro

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/ 14 /

Skąd przychodzimy?

/ 34 /

Kim jesteśmy?

/ 16 /

Chaos wizualny, a postrzeganie państwa

/ 36 /

Orzeł Biały jako godło złożone

/ 24 /

Wykorzystywanie godła przez instytucje

/ 38 /

Godło Rzeczypospolitej projektu

państwowe – nieprawidłowości

inżyniera Zygmunta Kamińskiego

/ 26 /

Współczesne funkcje herbu

/ 44 /

Jaki powinien być znak identyfikujący

organy władzy Rzeczypospolitej?

/ 48 /

Czy organy wchodzące w skład

struktury aparatu państwa polskiego

powinny mieć spójną identyfikację?

/ 58 /

Założenia projektowe

/ kto? gdzie? co? po co? jak?

/ 28 /

Rozwiązania systemowe

/ 12


2011

Dyplom magisterski

13 /

/ 66 / Dokąd idziemy?

/ 110 / Prezentacja systemu

/ 68 / System wizualny / Jak przełożyć na język

/ 114 / Wykaz znaków

graficzny złożoność państwa? / 122 / Impressum

/ 70 / System identyfikacji wizualnej struktury

organów państwa polskiego

/ 72 / Logo / konstrukcja. Jaki jest nowy orzeł? / 76 / Zasady tworzenia znaków / 102 / Dlaczego zaprojektowane orły są do siebie podobne? / 104 / Jak konstruować znaki dla pozostałych instytucji?
Skąd przychodzimy?

System identyfikacji identyfikacji wizualnej wizualnejstruktury strukturyorganów organówpaństwa państwapolskiego polskiego

Skąd przychodzimy?

Pierwszym etapem procesu projektowego jest zdefiniowanie problemu i określenie zadania do rozwiązania. W przypadku niniejszej pracy będzie to przedstawienie niespójności i bałaganu panującego wśród identyfikacji polskich instytucji państwowych oraz ukazanie niezgodności w stosowaniu symboli narodowych. Omówione zostaną też przykłady systemowych rozwiązań zagranicznych.

/ 16/ 16


Dyplom magisterski magisterski

sytuacja zastana

17 /17 / 

2011


Skąd przychodzimy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Chaos wizualny, a postrzeganie państwa

Pomysł opracowania systemu identyfikacji wizualnej struktury organów aparatu państwa polskiego, zrodził się, z potrzeby uporządkowania chaosu, który po roku 1989, zdominował wizerunek polskich instytucji państwowych. Wizualny nieład spowodowany jest samowolą oraz deficytem odgórnych założeń i wytycznych, co do kształtowania identyfikacji poszczególnych jednostek organizacyjnych państwa. Niedostatek systemowego myślenia projektowego odbija się dziś w niekonsekwentnym i często niezgodnym z przepisami prawa stosowaniem chronionych konstytucją, polskich symboli: herbu i barw narodowych. Wielość, różnorodność i wątpliwa jakość projektowa funkcjonujących identyfikacji instytucji państwowych, nie sprzyja budowaniu wizerunku państwa solidnego, rzetelnego i działającego w sposób harmonijny. Widoczny, w nienawiązujących do siebie stylistycznie i formalnie logotypach polskich instytucji państwowych, brak spójności myśli projektowej, który obecny jest nawet na poziomie resortowym sprawia, że obywatele są skonfrontowani z obrazem państwa zakłóconej komunikacji wewnętrznej i niepełnego przepływu informacji. Brak jednorodnej i określonej decyzji odnoszącej się do wizerunku polskich instytucji państwowych powoduje odbiór państwa, jako organizacji rozbitej wewnętrznie.

/ 18


2011

Dyplom magisterski

W ostatnim czasie ministerstwa

Logotypy konstytucyjnych orga-

podejmują próby poprawy wize-

nów władzy nie tworzą wizualnej

runku poprzez unowocześnianie

całości. Część organów – zwłasz-

identyfikacji. Przeprowadzane są

cza związanych z sądownictwem

konkursy, do współpracy zapra-

– logotypów nie posiada.

szani są projektanci. Na nic zda się, jednak jednostkowa zmiana, jeśli brakuje podejście systemowego.

19 /


Skąd przychodzimy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Strony główne witryn internetowych organów naczelnych RP.

/ 20


Dyplom magisterski

21 /

2011


Skąd przychodzimy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/ 22


Dyplom magisterski

23 /

2011


Skąd przychodzimy?

System identyfikacji identyfikacji wizualnej wizualnejstruktury strukturyorganów organówpaństwa państwapolskiego polskiego

Strony główne witryn internetowych wybranych urzędów centralnych RP.

/ 24/ 24


Dyplom magisterski magisterski

Strony główne witryn internetowych służb mundurowych RP.

25 /25 /

2011


Skąd przychodzimy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Wykorzystywanie godła przez instytucje państwowe – nieprawidłowości.

Błędy w nazewnictwie – Błędem

Na temat nieprawidłowości związanych z wyko-

z punktu widzenia nazewnictwa

rzystywaniem herbu traktuje raport NIK z 2005,

heraldycznego, jest stosowany

„Informacja o wynikach kontroli używania symboli

w Ustawie zapis „godło

państwowych przez organy administracji publicz-

Rzeczypospolitej Polskiej”. Zapis

nej”. Dokument wskazuje na brak jednoznacznych

ten powinien brzmieć „herb

i spójnych przepisów, co do sposobu posługiwania

Rzeczypospolitej Polskiej”. Wynika

się symbolami narodowymi, co sprzyja często

to z faktu, że godłem państwowym

dowolnym interpretacjom, oraz niejednorodnością

jest sam stylizowany heraldycznie,

w eksponowaniu polskiej flagi i godła RP. Bardzo

orzeł biały w koronie, zaś godło

istotną kwestią, jest poszanowanie tak herbu jak

umieszczone w czerwonym

i hymnu czy barw narodowych, zarezerwowanie

polu tarczy, zgodnie z zasadami

ich użycia na okoliczności określone ustawą.

heraldyki, stanowi herb*.

W sposób często dowolny i odbiegający od mode*  Raport NIK Informacja o wyni-

lu zamieszczonego w konstytucji wykorzystuje

kach kontroli używania symboli

się herb w logotypach instytucji państwowych.

państwowych przez organy admi-

Ustawa o godle** w art. 16 zabrania przedstawia-

nistracji publicznej. Do pobrania ze

nia polskich symboli narodowych na przedmiotach

strony internetowej http://www.nik.

będących obiektem handlu, jednocześnie zaznacza,

gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/

że „dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach

pobierz,px_2005076.pdf,typ,k.pdf

przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.” Skoro ustawa dopuszcza posługiwanie się stylizowaną formą godła, to dlaczego by nie zarezerwować użycia herbu na szczególne okazje, tym samym nadając instytucjom państwowym znak stylizowanego orła. **  Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Dz. U. 2005, nr 235, poz. 2000.

/ 26


Dyplom magisterski

Herb Polski w Urzędzie Gminy Zielonki, pokój kierownika USC. (źródło: raport NIK)

27 /

2011


Skąd przychodzimy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Współczesne funkcje herbu

*  S. Russocki, S. Kuczyński,

Korzenie identyfikacji wizualnej państw, sięga-

J. Willaume, Godło, barwy i hymn

ją średniowiecznej tradycji heraldycznej. Herby

Rzeczypospolitej. Zarys dziejów,

terytorialne (wojewódzkie, ziemskie) i miejskie,

Warszawa, 1978, s. 43

przybrały w Polsce dojrzałą formę za panowania

**  patrz: pl.wikipedia.org/wiki/

Kazimierza Wielkiego w XIV wieku*, by w roku

Statut_Łaskiego

1506, objawić się w drzeworycie ze Statutu Jana Łaski pt. „Sejm polski”. Zawarte w nim zostało 25 tarcz z godłami: Orła i Pogoni, dynastyczno-rodowymi, dawnych prowincji i ziem, oraz nowszymi, powstałymi w XV wieku. Naczelne miejsce w owym zespole herbowym, przypisane zostało herbom Korony, co miało podkreślać suwerenność władcy i królestwa, oraz niepodzielność niezbywalnego terytorium państwa**. Obecnie herb Rzeczypospolitej jest nośnikiem tych samych informacji, co kiedyś. Symbolizuje, mającą swój początek za panowania Piastów, ciągłość historyczną; wskazuje priorytetowe dla narodu wartości; głosi niepodległość i niezależność ziem polskich. Zmieniły się jednak mechanizmy funkcjonowania i wewnętrzna struktura państwa, którego ustrój, nie będąc już monarchicznym i scentralizowanym, dokonał rozdziału władzy pomiędzy wyspecjalizowane jednostki organizacyjne – organy państwa. Organy te, podobnie jak w czasach Królestwa, chcą być identyfikowane tym samym znakiem co państwo (z tą różnicą, że dawniej to królowie nadawali dynastyczny herb – ewentualnie łączyli herb rodowy z herbem państwa – władanemu przez siebie terytorium; obecnie sytuacja się odwróciła – organy władzy przyjmują herb państwa, które je sankcjonowało). Czy jest to najlepsze rozwiązanie? Czy nie rozsądniej byłoby pozostawić herbowi jego pierwotną rolę oznaczania i reprezentowania terytorium państwa, zaś dla organów władzy stworzyć system identyfikujących je znaków, tłumaczących obywatelom sens i potrzebę ich działania?

/ 28


Dyplom magisterski

Drzeworyt ze Statutu Łaskiego 1506 r. – Przesławnego Królestwa Polskiego przywileje, konstytucje i zezwolenia urzędowe oraz uznane dekrety.

29 /

2011


Skąd przychodzimy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Rozwiązania systemowe

Identyfikacja wizualna – zestaw

Za wzór właściwej postawy projektowej, przeja-

środków graficznych, takich jak:

wiającej się systemowym rozwiązaniem identy-

logo, specyficzny styl wizualny

fikacji wizualnej, mogą posłużyć realizacje zagra-

(krój pisma, kolor, materiał ilustra-

niczne.Najczęściej opracowania takie dotyczą

cyjny, symbolika, siatka) i sposób

rządu (Niemcy, Hiszpania, Holandia, Szwajcaria,

edycji, które współgrają ze sobą

a ostatnio Chile), rzadziej całej władzy wykonaw-

tworząc system. System ten

czej (RPA). Prekursorską, a jednocześnie doskonale

służy kształtowania unikalnego

wdrożoną (przy pomocy specjalnych instrumen-

i spójnego komunikatu wizualnego.

tów) realizacją jest powstały w 1996 roku – za

Zadaniem systemu identyfikacji

sprawą berlińskiego studia Meta Design, system

wizualnej jest kreowanie wizerun-

identyfikacji instytucji rządowych Republiki

ku marki (idei) oraz odróżnienie jej

Federalnej Niemiec. Osią systemu, jest uniwer-

od konkurencji*.

salny logotyp, który składa się z uproszczonej i dostosowanej do współczesnych gustów styliza-

*

na podstawie: The Thames

cji godła – czarnego, gotyckiego orła, tworzących

& Hudson Dictionary of Graphic

trójbarwną kreskę barw państwowych i zmienia-

Design and Designers, 2003,

jącej się, zależnie od danej instytucji, zawartości

London

typograficznej. Aplikację systemu ułatwia skrupulatnie przygotowana księga znaku i identyfikacji wizualnej oraz dostępna dla pracowników rządu federalnego platforma internetowa.

/ 30


2011

Dyplom magisterski

Systemowe opracowanie

Pozostałe jednostki aparatu

identyfikacji dla rządu federalnego

państwowego Niemiec posiadają

Niemiec stało się inspiracją dla

niezależne identyfikacje, które

wielu państw.

bazują na sylwecie, różnorodnego strukturalnie czarnego orła.

31 /

godło państwowe

godło prezydenckie

godło izby wyższej parlamentu

godło izby niższej parlamentu

godło rządowe

godło sił zbrojnych


Skąd przychodzimy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

W 2010 r. rząd Chile wprowadził

Identyfikacja jest prezentuje

nową identyfikację. Autorem

podobne podejście do tej zapro-

projektu jest agencja Hambre,

jektowanej w 2007 r. przez studio

a twórcą użytego kroju pisma –

Dumbar dla rządu holenderskie-

GobCL – Rodrigo Ramírez.

go. Krój pisma to Rijksover­heid Sans / Serif.

/ 32


Dyplom magisterski

Niewdrożona propozycja znanego czeskiego typografa – Tomáša Brousila – dla rządu Czech. Zaproponowany przez niego lew dość mocno odbiega od herbowego wzoru.

33 /

2011
Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Kim jesteśmy?

Reaserch to termin używany w celu nazwania etapu badań, poszukiwań wizualnych, który służy rozpoznaniu tematu, zebraniu danych i informacji. Na podstawie przeprowadzonego researchu możliwe staje się dokonanie intelektualnego procesu, jakim jest, prowadząca do określenia możliwych dróg rozwiązania problemu projektowego, analiza. W tej części pracy omówione zostaną zagadnienia teoretyczne projektu. Szczególnie istotne kwestie to określenie cech, jakie powinien posiadać znak identyfikujący organy władzy, oraz odpowiedź na pytanie czy aparat państwowy powinien posiadać spójną identyfikację. Na końcu przedstawione zostaną założenia projektowe.

/ 36


2011

Dyplom magisterski

analiza / poszukiwania

37 /


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Orzeł Biały jako godło złożone

Przedmiot heraldyczny – znak,

Godło herbu – Orzeł Biały, należy do grupy godeł

który posiada znaczenie własne

złożonych i składa się z dwóch przedmiotów heral-

i może tworzyć samodzielne

dycznych: orła i korony. Na obraz godła, w ciągu

godło*.

wieków, składały się różne elementy: cyfry określane także mianem monogramu lub liter królew-

*

A. Jaworska, Orzeł Biały

skich, herby rodowe i dynastyczne monarchów

– herb państwa polskiego,

polskich, umieszczane na piersiach orła, insygnia

Warszawa, 2003, s. 159

władzy królewskiej: berło, jabłko i miecz, wkładane z reguły w szpony, z rzadka jedynie sytuowane na jego piersiach, oraz tzw. przepaska i pierścień umieszczony na ogonie ptaka. Określana w starszej literaturze mianem „smugi”, przepaska, oraz pierścień są zjawiskami natury czysto technicznej i dekoracyjnej i jako takie nie mogą więc być traktowane jako części składowe herbu. Znajdującą się poniżej grzbietu skrzydeł orła smugę uznać należy za pozostałość po tzw. przepasce śląskiej, która z punktu widzenia heraldycznego stanowi jedynie wystylizowaną w rysunku osadę skrzydeł. Pozostałe przedmioty heraldyczne nie są genetycznie związane z godłem. Mają określoną genezę tkwiącą w doktrynie państwowoprawnej**. **

ibidem

/ 38


2011

Dyplom magisterski

Historyczne odmiany godła Orzeł Biały

39 /

Orzeł Przemysła II

Orzeł Kazimierza Wielkiego

Orzeł Władysława Jagiełły

Orzeł Zygmunta Starego

Orzeł z herbarza Stemmata Polonica

Orzeł Stefana Batorego (herbu Kły)

Orzeł z pieczęci państwowej, 1919 r.

Orzeł z Dziennika Ustaw RP, 1919 r.

Orzeł z monety, 1927 r.


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Godło Rzeczypospolitej projektu inżyniera Zygmunta Kamińskiego opis herbu

Strona heraldyczna – określana

„Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek

jest tak, jakby ją określał znajdu-

orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej

jący się za trzymaną przez siebie

w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem

tarczą (z umieszczonym na niej

i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym

godłem) rycerz, a nie ktoś, kto na

polu tarczy **.”

tę tarczę patrzy*.

Współczesnym herbem Rzeczypospolitej, jest *

S. Russocki, S. Kuczyński,

zatwierdzony ustawą sejmu z dnia 9 lutego 1990 r.,

J. Willaume, Godło, barwy i hymn

po modyfikacjach autorstwa Andrzeja Heindricha,

Rzeczypospolitej. Zarys dziejów,

wzór projektu architekta Zygmunta Kamińskiego.

Warszawa, 1978, s. 19

Odzyskawszy koronę i pozbywszy się pięcioramiennych gwiazdek na skrzydłach Orzeł Biały symbolizuje dziś ciągłość historyczną państwa polskiego i nawiązuje do przedwojennej tradycji. Orzeł posiada kolor biały lub srebrny, a korona, dziób i szpony – żółty lub złoty. Zwróconą w prawo głowę orła wieńczy otwarta korona, z trzema kwiatonami lilii oraz kamieniami u ich nasady. Z rozchylonego dzioba wystaje biały (lub srebrny) język, na skrzydłach znajdują się zakończone pięciolistnymi rozetkami (trzy listki większe, pomiędzy nimi dwa mniejsze) przepaski. Tarcza herbowa ma kolor czerwony (bez obramowania) i prostokątny kształt, z bokami rozchylonymi ku górze, dolnymi rogami zaokrąglonymi i dolną krawędzią wydłużoną pośrodku ku dołowi (tzw. typ tarczy francuskiej). **  Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

/ 40


Dyplom magisterski

2011

błędy heraldyczne

41 /

Wizerunek orła, został opracowany w 1927 r. jako

Oręż – w heraldyce zbiorcza

płaskorzeźba, dlatego detale jego figury są uwi-

nazwa elementów anatomicznych

docznione poprzez cieniowanie szarością, a nie

zwierząt herbowych używanych

w formie linearnej, poprzez zaznaczenie np. czarną

do walki, polowania oraz obrony.

kreską. Sztucznie przeniesiony na dwuwymiaro-

Mianem tym określimy:

wą przestrzeń rysunek reliefowy, powinien być

– szpony i dziób ptaków,

konturowy z zamierzenia, płaski, bez budowania

– rogi i kopyta parzystokopytnych,

złudzenia przestrzenności. Za elementy świadczą-

– kopyta nieparzystokopytnych,

ce o nieczystości heraldycznej godła, uważa się

– pazury kotowatych itp.

również przepaskę na skrzydłach i jej zakończenia,

– płetwy i ogony ryb i ssaków

które powinny mieć kształt trójliścia, a nie gwiaź-

morskich****.

dzistej rozety, (dopatrywano się w niej „tajemnego znaku masońskiego”). Ponadto zarówno przepaska

****  patrz: pl.wikipedia.org/wiki/

jak i oręż powinny być złote, a między kwiatonami

Oręż_(heraldyka)

w koronie znajdować się prześwity. Z największym sprzeciwem spotyka się użycie korony otwartej – zaczerpniętej z pieczęci majestatycznej Przemysła II, zamiast zamkniętej z jabłkiem i krzyżem, która w heraldyce symbolizuje suwerenność władcy***. Warto jednak zauważyć, iż nie było krzyża nad koroną, ani w wizerunku orła Kazimierza Wielkiego, ani w czasach jagiellońskich. Występował on jedynie na zamkniętej koronie królewskiej, którą niekiedy przykrywano, poczynając od XVI w., tarczę z godłem. ***  Raport NIK (…)


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Współcześnie obowiązujący herb. Na stronie obok schemat opisujący elementy strukturalne godła oraz błędy heraldyczne.

/ 42


2011

Dyplom magisterski

Legenda:

element strukturalny

błąd heraldyczny

element właściwy

43 /

otwarta korona korona zamknięta oręż: złoty, otwarty dziób kwiatony lilii dwurzędowe upierzenie

biały język kamienie głowa zwrócona w prawo

pięciolistne rozetki trójliście przepaska (smuga) ornament rysunek uproszczony

promieniste ustawienie lotek

oręż: łapy ze szponami złote szpony złote całe łapy wraz ze szponami

Zbyt duża liczba detali i elementów dekoracyjnych (ornamentalnych) oraz linie służące budowaniu wrażenia przestrzenności rysunku, obniżają czytelność formy.

w geście chwytnym


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Zaprojektowane, jako przestrzenna forma godło RP, po przekształceniu na rysunek linearny (obrys) tworzy sieć gęsto splecionych linii, które w małej skali zlewają się ze sobą i wyglądają nieczytelnie, co sprawiają wrażenie zaburzonych proporcji.

/ 44


2011

Dyplom magisterski

Godło w formie linearnej jest wykorzystywane przez instytucje państwowe jako logo i tym samym aplikowane na wizytówkach, stronach internetowych, w publikacjach.

45 /

10 mm

wersja pełna

wersja uproszczona

15 mm

30 mm


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Jaki powinien być znak identyfikujący organy władzy Rzeczypospolitej? Logo

Kwintesencją tego, czym logo powinno być są słowa Adriana Frutigera, który sekret piękna widzi w jego prostocie. Twierdzi, że najlepsze jest to logo, które dziecko potrafi skopiować jednym palcem na piasku. Ta niezwykle trafna metafora oddaje istotę graficznego (lub typograficznego) znaku, którego naczelną funkcją jest reprezentowanie i wyróżnienie marki (w tym przypadku państwa). Logo powinna cechować kongenialność, synteza, skrótowość, uniwersalność, czytelność, zrozumiałość, zapamiętywalność, stałość (logo nie powinno się zmieniać), łatwość reprodukowania i rentowność. Projektując logo zarówno forma, kolor, proporcje i liternictwo mogą być użyte w sposób twórczy. Należy jednak uważać aby forma nie zdominowała treści – „mniej znaczy więcej” (Mies van der Rohe). Konstrukcja logo, powinna podążać za kilkoma podstawowymi zasadami. Jako regułę uznaje się oparcie kształtu i proporcji znaku na siatce modułowej. Wszystkie jego elementy i zależności między nimi powinny być precyzyjnie określone i uwarunkowane kształtem (zwykle kwadratowym) pojedynczego modułu*. *  por. z R. Klanten, M. Mischler, S. Bilz, The Little Know-It-All: Common Sense for Designers, Berlin, 2007, s. 37-40

/ 46


2011

Dyplom magisterski

Trójdzielne ujęcie znaku według: Charlesa Sandersa Peirce’a.

interpretant / pojęcie, które powstaje

47 /

w umyśle odbiorcy znaku

reprezentant /

przedmiot /

medialny nośnik znaczenia,

to, co znak oznacza

środek przekazu

lub do czego się odnosi

Znak jest związkiem

RZECZPOSPOLITA

znaczenia, przedmiotu

POLSKA

i środkiem przekazu.

Podział znaków według Peirce’a: → znaki ikoniczne, → znaki indeksalne, → znaki symboliczne.


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Godło w formie linearnej

Potrzeba nowej stylizacji

Argumentem przemawiającym za opracowaniem

W sytuacji, kiedy przeniesienie „żywcem” uchwa-

nowej stylizacji orła, jest trudność w przełoże-

lonego ustawą zasadniczą herbu na materiały

niu skomplikowanego, przestrzennego rysunku

identyfikacji wizualnej i przypisanie mu funkcji

godła na materiały drukowane czy cyfrowe.

logo, nie spełnia podstawowych wymogów funk-

Dostrzegalne jest to przede wszystkim w małej

cjonalnych, jawi się potrzeba opracowania znaku

skali, kiedy to znak znacznie traci na swej czytel-

odpowiadającego wymaganiom współczesności.

ności i klarowności linii. Nieumiejętnie zamienione

Potrzeba ta zdeterminowana jest przede wszyst-

na rysunek linearny (obrys) godło tworzy sieć

kim sytuacjami, gdy mechanicznie przeniesione na

gęsto splecionych linii, które zlewają się ze sobą

różnorodne nośniki, w tym nośniki cyfrowe i zeska-

i wyglądają nieczytelnie. Niestety, w takiej formie

lowane w niezmienionej formie oryginalne godło

Orzeł Biały najczęściej pojawia się np. na wizy-

znacznie traci na łatwości odczytu. Również godło

tówkach polskich ministrów. Zauważalna staje

w wersji monochromatycznej (w skali szarości) po

się konieczność uproszczenia zawiłego rysunku

nadmiernym zmniejszeniu, i/lub wyświetleniu na

i dostosowanie go do wykorzystania przez różne

ekranie monitora powoduje odczucie zaburzonych

środki przekazu.

proporcji pomiędzy bielą formy wewnętrznej i czernią gęstego obrysu.

/ 48


2011

Dyplom magisterski

Możliwości projektowania znaku

49 /

Znak ten można projektować w oparciu o kil-

Wybór trzeciej opcji zwraca uwagę na rolę her-

ka postaw. Interesujące wydają się trzy drogi

bu we współczesnej państwowości i potrzebę

projektowe:

określenia zasad i celu jego użycia. Stworzenie państwowego symbolu, który nie byłby herbem,

1. Korekta optyczna współczesnego godła

a rodzajem logo pozwoliłoby na nadanie sytuacjom,

Rysunek orła uległby pozornie drobnym, niezauwa-

w których herb by się pojawiał, rangi odświętności,

żalnym na pierwszy rzut oka zmianom. Poprawki

nadrzędności i dostojeństwa. Sam herb, poprzez

dotyczyłyby głównie lepszej czytelności i klarow-

pojawianie się w ściśle określonych momentach,

ności konturowego obrysu. Godło zostałoby do-

uległby pewnego rodzaju gloryfikacji, co uchroni-

stosowane do aplikacji w różnorodnych środkach

łoby go od powszechnego, spowodowanej niewła-

przekazu: media drukowane/cyfrowe/itd.

ściwym wykorzystaniem, sprofanowania. Z drugiej strony, nowy znak – logo, przyjąłby na siebie

2. Interpretacja którejś z historycznych odmian.

„świeckie” zadania, stałby się reprezentantem

Inspiracją stać mogłyby się orły Kazimierza

tworzonego przez polskie społeczeństwo aparatu

Wielkiego, Władysława Jagiełły, czy orzeł z herba-

państwowego.

rza Stemmata Polonica. 3. Przekształcenie godła w formę piktogramu (logo). Celem byłoby stworzenie znaku inspirowanego historycznymi wizerunkami i/lub będącego ich syntezą, ale posiadającego wyraźnie współczesną i uproszczoną formę. Znak ten powinien stanowić niezależną, odrębną wartość i nie kojarzyć się bezpośrednio z dzisiejszym herbem (który nacechowany jest błędami heraldycznymi). Funkcją znaku byłaby identyfikacja organów władzy, a nie zastępowanie godła. Nie będący herbem znak nie musiałby spełniać wszystkich wymogów tradycji heraldycznej, jednak powinien do historycznych odmian nawiązywać stylistycznie. Ważnym, przy realizacji tej postawy, byłoby nawiązanie do polskiego dziedzictwa wizualnego.


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Czy organy wchodzące w skład struktury aparatu państwa polskiego powinny mieć spójną identyfikację?

Trójpodział władzy to spopularyzo-

W państwie nowoczesnym [prawne] sfery [dzia-

wany przez francuskiego myśli-

łania państwa] to (…) stanowienie prawa, admi-

ciela oświecenia, Monteskiusza,

nistrowanie oraz nadzór nad przestrzeganiem

podział sfer funkcjonowania

prawa; ten ostatni dzieli się na orzekanie, ściganie

państwa na:

przestępstw, kontrolę i kontrolę konstytucyjności

– władzę ustawodawczą stano-

prawa. Tak więc trójpodział jest sprawą konwencji

wioną obecnie najczęściej przez

i adekwatności zarazem; może bowiem istnieć tak-

parlament, który tworzy prawo,

że np. dwupodział, pięciopodział czy sześciopodział

– władzę wykonawczą będącą w rękach króla / innego monar-

władzy. Ryszard Małajny

chy / prezydenta lub rządu, który wprowadza prawo w życie,

Koncepcja trójpodziału władz nie jest w stanie opi-

– władzę sądowniczą sprawowaną

sać całej złożoności funkcjonowania współczesne-

przez sądy i trybunały, wydające

go państwa. (…) W polskiej konstytucji z 1997 roku

wyroki na podstawie obowiązują-

wyodrębniono (…) trzy istotne dziedziny: (…) finan-

cego prawa.

se publiczne, radiofonię i telewizję oraz kontrolę państwową, powierzając (…) odpowiedzialność za

Polska, podobnie jak wszystkie kra-

ich prowadzenie trzem organom konstytucyjnym —

je cywilizacji zachodniej znajduje

Narodowemu Bankowi Polskiemu, Krajowej Radzie

się w strefie trójpodziału władzy.

Radiofonii i Telewizji oraz Najwyższej Izbie Kontroli.

Mimo że koncepcja trójpodziału

Leszek Garlicki

władzy jest dominująca, należy pamiętać, że nie da się wszystkich

Administracja to przejęte przez państwo i re-

organów administracji / władzy

alizowane przez jego zawisłe ograny, a także

państwowej zakwalifikować do jed-

przez organy samorządu terytorialnego zaspo-

nego z trzech elementów podziału*.

kajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi

*  Źródło: http://pl.wikipedia.org/

w społecznościach.

wiki/Trójpodział_władzy

Jan Boć

/ 50


2011

Dyplom magisterski

51 /

Zasady ustrojowe RP

Organ państwa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej buduje pol-

Państwo jako organizacja polityczna społeczeń-

ską tożsamość konstytucyjną, poprzez określanie

stwa, realizuje swoje zadania poprzez wyspecja-

pewnych elementarnych zasad, które rozstrzygają

lizowane instytucje uosabiające ścisły związek

o charakterze ustrojowym państwa i określają

elementów osobowych oraz strukturalno-organiza-

panujący w nim system władzy. Tymi zasadami są:

cyjnych i funkcjonalnych. Takie instytucje, których

– zasada suwerenności narodu;

działalność w różnych sferach życia społecznego

– zasada niepodległości i suwerenności państwa;

utożsamia się z działalnością państwa i które sta-

– zasada demokratycznego państwa prawnego;

nowią wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie

– zasada hierarchicznego systemu źródeł prawa

część aparatu państwowego nazywa się organami

(konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy

państwowymi, a ich cechy charakterystyczne to:

międzynarodowe, rozporządzenia);

– działanie lub możliwość rozwinięcia działania

– zasada społeczeństwa obywatelskiego; – zasada podziału władz;

władczego; – posiadanie wyodrębnionej struktury organiza-

– zasada społecznej gospodarki rynkowej;

cyjnej (zarówno w układzie zewnętrznym w sto-

– zasada przyrodzonej godności człowieka.

sunku do innych jednostek aparatu państwowego, jak też wewnątrz poszczególnych organów

Miarodajną dla budowy aparatu państwowego, państwa współczesnego opartego na demokratycznych podstawach, jest zasada zwierzchnictwa narodu. Konsekwentna realizacja zasady

państwowych); – posiadanie wyraźnie określonych prawnie zakresów kompetencyjnych; – działanie w imieniu państwa i na rachunek pań-

zwierzchnictwa narodu wymaga odpowiedniej

stwa oraz zabezpieczone stosowaniem przymusu

struktury aparatu państwowego, w szczególności

wykonywanie funkcji państwowych.

takiej, która by zakładała wyłanianie podstawowych ogniw aparatu państwowego przez naród i pozostawianie całego aparatu państwowego pod kontrolą organów wyłanianych z woli narodu.


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Organy władzy są częścią jedności państwowej i jako takie powinny być identyfikowane scalającym i unifikującym je wizualnym systemem, który wskazywałby jednocześnie na zachodzące między nimi powiązania, jak i na ich funkcjonalno-organizacyjną odrębność.

/ 52


2011

Dyplom magisterski

Idea rozdziału władzy

53 /

Sejm

Senat

legislatywa

Najwyższy Sąd Administracyjny

Prezydent Sąd Najwyższy Rada Ministrów i Administracja Rządowa

egzekutywa

judykatywa

Trybunał Stanu

Trybunał Konstytucyjny

Rzecznik Praw Dziecka

finanse publiczne

ochrona prawa /

Rzecznik Praw Obywatela

kontrola Narodowy Bank Polski

Najwyższa Izba Kontroli

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

→ równorzędność → niezależność → wzajemnej kontrola → współdziałanie → równowaga → hamowanie


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Aparat państwowy

Aparat państwowy jest celowo zorganizowany.

Aparat państwowy może być wielorako zbudowa-

Składa się z części wyodrębnionych funkcjonalnie

ny. W procesie dziejowym wytworzyły się różne

i różniących się od pozostałych pod względem or-

modele budowy i funkcjonowania aparatu pań-

ganizacyjnym. W obrębie całości aparatu państwo-

stwowego: centralistyczny, zdecentralizowany,

wego występują wyodrębnione komórki, grupujące

zdecentralizowany-administracyjny i zdecentrali-

ludzi służących realizacji rodzajowo i kierunkowo

zowany-samorządowy. Jednak, w praktyce, żad-

określonych zadań państwowych. Aparat pań-

na z tych form nie występuje w czystej postaci.

stwowy stanowią zarówno organy państwowe, jak

Następujący wzrost zadań państwa i złożoność

też i określone urządzenia organizacyjne i material-

problemów rządzenia powoduje konieczność two-

no-techniczne (np. więzienia, siły zbrojne, a także

rzenia aparatu funkcjonalnego, co implikuje zarów-

różnorodne biura, urzędy itp.), które nie będąc

no jednolitość działania aparatu państwowego, jak

organami państwowymi, służą jednak realizacji

i rozłożenie działań w układzie terytorialnym. Stąd

przymusu w państwie. Na aparat państwowy skła-

pewne piony organów państwowych organizuje

dają się jednostki organizacyjne w kraju (w tym

się w sposób bliższy modelowi centralistycznemu

ogół zakładów i przedsiębiorstw państwowych)

(np. administracja specjalna, prokuratura), a inne

i za granicą, takie jak przedstawicielstwa dyploma-

w sposób bliższy zdecentralizowanemu (np. organy

tyczne, konsularne, handlowe i kulturalne. Każda

samorządu terytorialnego).

jednostka hierarchicznie zorganizowanego aparatu państwowego zajmuje w nim określone miejsce.

/ 54


2011

Dyplom magisterski

Jedność systemu organów

55 /

Organy państwowe, chociaż wyodrębnione pod

Jedność systemu organów państwowych nie

względem strukturalnym i funkcjonalnym, nie

wyklucza wykonywania zadań państwa w różnych

działają w odosobnieniu. Przeciwnie, są ze sobą

formach i za pośrednictwem różnych organów

zwykle odpowiednio powiązane. W rzeczywistości

państwowych. Podział działań pomiędzy organami

istnieje między nimi określony, uporządkowany

państwowymi i istnienie różnorodnych organów

układ stosunków, tworzących z ogółu organów

państwowych – jest warunkiem koniecznym

państwowych celowo zorganizowany zespół ele-

w prawidłowej i pełnej realizacji zadań państwa

mentów, a więc system organów państwowych.

i społeczeństwa.

Jedność organizacyjna systemu organów państwowych przejawia się w następujących składnikach: – jedności celów działania, polegającej na realizacji w różnych formach dla wszystkich organów celów państwa; – jednolitych stosunkach organizacyjnych, tzn. że wszystkie konstytucyjne organy państwowe włączone są w organizacyjną wspólnotę i podpo rządkowane jednolitym zasadom organizacyjnym i funkcjonalnym; – wreszcie jedności systemu organów państwowych przejawiającego się w decydującej roli organów przedstawicielskich w stosunku do pozostałych organów państwowych.


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Rodzaje systemów

Organy państwowe w strukturze organizacji i dzia-

System organów państwowych obejmuje całą

łania państwa polskiego zaliczyć można do nastę-

sferę działania publicznego. Nie wyczerpuje to

pujących systemów:

działań w innych sferach życia społecznego. Dla organów państwowych i dla innych podmiotów

1. System organów przedstawicielskich.

społecznych działających na odcinkach życia

Cechą tych organów jest pochodzenie z wyborów

społecznego doniosłą sprawą jest współdziałanie

powszechnych i odpowiedzialność przed wyborca-

w celu spełniania doniosłych zadań społecznych,

mi. W tym systemie wyróżnia się najwyższe ciało

przede wszystkim wytwórczych i kulturowych

przedstawicielskie (parlament) i lokalne przedsta-

oraz układania bezkonfliktowych stosunków

wicielstwa wspólnot mieszkańców (rady jednostek

międzyludzkich*.

samorządowych). Organy te ze względu na skład są organami kolegialnymi funkcjonującymi kaden-

*  Opracowanie na podstawie

cyjnie i działającymi na sesjach.

E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Wyd. IV, Warszawa

2. System organów administracyjnych. Cechą tych organów jest pochodzenie z powołania (np. rząd) lub nominacji (np. wojewoda). Prowadzenie działalności wykonawczej jest powinnością i naczelnym zadaniem tychże organów. Organy te podlegają kontroli organów przedstawicielskich i przed nimi ponoszą odpowiedzialność. 3. System organów sądowych. Cechą tych organów jest pochodzenie z nominacji organu naczelnego. Podstawową czynnością jest wymierzanie sprawiedliwości za naruszanie prawa i rozstrzyganie sporów międzyludzkich. Niezawisłość sędziowska to cecha wyróżniająca te organy w działaniu publicznym. 4. System organów kontroli. Cechą tych organów jest pochodzenie z powołania organów przedstawicielskich i organów administracji państwowej. Zasadniczą czynnością tych organów jest kontrola organów wykonawczych realizujących decyzje organów przedstawicielskich i przedstawianie wyników kontroli do oceny organom przedstawicielskim.

2006, s. 171–176

/ 56


2011

Dyplom magisterski

Struktura administracji publicznej

57 /

Prezydent

→ Kancelaria Prezydenta (organ pomocniczy) → Rada Bezpieczeństwa Narodowego (organ doradczy) → Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (organ centralny)

Organy centralne podległe Sejmowi

→ Główny Inspektorat Pracy → Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

Administracja rządowa

patrz s. 56

Administracja samorządowa

patrz s. 57

Zakłady administracyjne (publiczne)

→ przedszkola, szkoły, szkoły wyższe → biblioteki publiczne → więzienia, domy poprawcze → izby wytrzeźwień → sanatoria, kliniki → domy dziecka, domy opieki dla ludzi starszych.

Inne podmioty administracji publicznej

→ przedsiębiorstwa (państwowe i komunalne) → agencje → spółki prawa publicznego → fundacje prawa publicznego

Organizacje społeczne

→ partie polityczne → stowarzyszenia → zrzeszenia → samorządy → związki zawodowe → spółdzielnie → fundacje

przedmioty poszukiwań dyplomowych


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Struktura administracji rządowej

/ 58

Rrząd: Prezes Rady Ministrów / Rada Ministrów / Ministrowie

urzędy wojewódzkie

urzędy centralne: inspekcje /  kontrole / straże / służby

adm. terenowa zespolona → Wojewódzka Państwowa Straż Pożarna → Komenda Wojewódzka Policji → Kuratorium Oświaty → Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego → Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny → Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa → Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego → Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego → Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska → Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

adm. terenowa niezespolona* → izby i urzędy celne → izby i urzędy skarbowe → urzędy kontroli skarbowej → okręgowe i specjalistyczne urzędy górnicze → okręgowe i obwodowe urzędy miar → okręgowe urzędy probiercze → regionalne zarządy gospodarki wodnej → urzędy morskie → urzędy żeglugi śródlądowej → urzędy statystyczne → graniczne i powiatowe inspektoraty weterynarii → regionalne dyrekcje ochrony środowiska → okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego; → Straż Graniczna

→ Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej

* patrz: Ustawie o wojewodzie

Art. Rolno-Spożywczych

i administracji rządowej w woje-

→ Wojewódzki Inspektorat

wództwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31,

Sanitarny → Wojewódzki Lekarz Weterynarii

poz. 206)


2011

Dyplom magisterski

Struktura administracji samorządowej

59 /

województwa (16)

powiaty ziemskie (308)

→ Zasada pomocniczości powiaty grodzkie (65)

gminy (2489)

sołectwa, dzielnice, osiedla

→ Zasada decentralizacji → Zasada samodzielności


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Założenia projektowe /  kto? gdzie? co? po co? jak?

Projektowanie informacji wizu-

Krzysztof Lenk, profesor projektowania gra-

alnej – ogólny termin stosowany

ficznego w Rhode School od Design i absolwent

w przypadku projektów graficz-

Katowickiego Oddziału Krakowskiej ASP, znakomity

nych, które wizualizują złożone

projektant informacji i pedagog, wymienia pięć

dane, lub informacje, Komunikat

pytań, na które każdy projektant powinien poszu-

jest skierowany do określonej

kać odpowiedzi, przed przystąpieniem do praktycz-

grupy odbiorców, co wymaga

nej realizacji zadania projektowego. Te pytania to

szczegółowej analizy potrzeb

„who?” – kto,? „where?” – gdzie?, „what?” – co?,

użytkowników*.

„why?” – po co? i „how?” – jak?. W oparciu o nie, zostaną omówione założenia teoretyczne rozwią-

*  The Thames & Hudson Dictionary

zania problemu projektowego, jakim jest system

of Graphic Design and Designers,

identyfikacji wizualnej struktury organów tworzą-

2003, Londyn, s. 116

cych aparat państwa polskiego.

/ 60


Dyplom magisterski

2011

Kto?

61 /

Kto jest nadawcą komunikatu wizualnego?

Kto jest odbiorcą komunikatu wizualnego?

Źródłem informacji w omawianym przypadku są

Odbiorcami komunikatu są obywatele, oraz pozo-

elementy budujące całokształt złożonego organi-

stałe osoby mające do czynienia z instytucjami RP,

zmu – aparatu państwowego. Jest nim powiązany

niezależnie od przynależności państwowej. Kontakt

organizacyjnie system organów państwa wraz

ten może być pośredni – poprzez środki masowego

z obsługującymi je urzędami i instytucjami, służą-

przekazu lub bezpośredni. Grupa odbiorców jest

cymi centralnemu, podejmującemu decyzje ośrod-

szeroka i obejmuje: piastunów organów państwa,

kowi, w celu prowadzenia bieżącej polityki pań-

pracowników urzędów, organów pomocniczych

stwa. Ponieważ wszystkie organy, składające się

i doradczych, pracowników instytucji, przedsię-

na aparat państwa, pochodzą w demokratycznym

biorstw państwowych, fundacji publicznych, agen-

ustroju państwa polskiego z legitymacji narodu,

cji, zakładów, banku centralnego, policji, wojska,

można założyć, że pośrednio nadawcą komunikatu

straży, służb, itd., oraz wszystkich tych, którzy

jest też ogół społeczeństwa polskiego.

nie będąc zatrudnionymi w strukturze aparatu państwowego, biorą udział w życiu obywatelskim. Należy również wymienić przedstawicieli państw zagranicznych i ich mieszkańców.


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Zadaniem systemu wizualnego dla organów władzy RP jest zarówno komunikowanie konstytucyjnych wartości, jak również budowanie obrazu państwa transparentnego, spójnego. Sposób prezentowania zawartych treści powinien być jak najbardziej uniwersalny, intuicyjny i docierać do jak największej grupy odbiorców. Należy przy tym pamiętać, iż najczęstszymi odbiorcami systemu są pracownicy licznych instytucji związanych z państwem. Pozostała część społeczeństwa ma ze strukturą państwa kontakt sporadyczny.

/ 62


2011

Dyplom magisterski

Schemat procesu komunikacji

miejsce: siedziby instytucji / prywatne mieszkania / przestrzeń publiczna…

63 / Rzeczpospolita Polska

wizerunek

społeczeństwo

(aparat państwowy)

Rzeczypospolitej Polskiej

instytucje państwowe państwa zagraniczne organizacje międzynarodowe

określenie cech organów

przekazywane wartości:

odibiór państwa, jako instytucji:

państwowych:

→ suwerenność,

→ solidnej,

→ funkcji,

→ demokracja,

→ transparentnej,

→ rodzaju,

→ egalitaryzm,

→ wiarygodnej,

→ pozycji hierarchicznej,

→ wolność,

→ jednorodnej.

→ wzajemnych relacji.

→ sprawiedliwość, → współdziałanie władz, → dialog społeczny, → sprawność działania instytucji publicznych, → poszanowanie i umacnianie praw obywatelskich.

środki przekazu: akcydensy / identyfikacje budynków / materiały promocyjne / publikacje / prasa / telewizja / internet


Kim jesteśmy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Gdzie?

Co?

W jakim miejscu, w jakiej kulturze i w jakim czasie

Co jest przedmiotem komunikatu wizualnego?

dokonuje się akt komunikacji? Przedmiotem komunikatu jest wizerunek państwa Odpowiedź na to pytanie jest tak samo szeroka

polskiego. Cechy tego wizerunku najlepiej okre-

jak na pytanie o nadawcę i odbiorcę komunikatu.

ślają wartości zawarte w preambule konstytucji

Miejscem dialogu wizualnego, są zarówno siedzi-

RP z 2 kwietnia 1997 roku, którymi są suweren-

by wyspecjalizowanych instytucji państwowych,

ność, demokracja, egalitaryzm, „poszanowanie

jak i za pośrednictwem mass-mediów, prywatne

wolności i sprawiedliwości, współdziałanie władz,

mieszkania. Bywają nim tak ulice Polski, jak i (np.

dialog społeczny”, a także rzetelność i sprawność

w czasie trwania kampanii promujących nasz kraj

działania instytucji publicznych, poszanowanie

za granicą) ulice innych państw świata. Wizualna

i umacnianie praw obywatelskich i ich wspólnot.

obecność RP jest dostrzegalna w czasie wyda-

W preambule została wymieniona nigdzie później

rzeń politycznych, takich jak Kongres Europejski,

nieprzytoczona zasada pomocniczości, polegająca

a także podczas igrzysk olimpijskich, konkursów

na zaspokajaniu przez państwo potrzeb zbiorowo-

artystycznych, czy targów światowych. Ponadto

ści lokalnych i regionalnych. Wstęp do konstytucji,

przynależność państwowa zobowiązuje obywateli

zwraca również uwagę na poszanowanie historii

do korzystania z dokumentu tożsamości, jakim

i tradycji Rzeczypospolitej oraz zobowiązuje naród

jest dowód osobisty, który będąc nierozłącznym

polski do „przekazywania przyszłym pokoleniom

towarzyszem codzienności przypomina o związ-

wszystkiego, co cenne z ponad tysiącletniego

kach z państwem. Nasuwa się więc przypuszcze-

dorobku.”

nie, że z aparatem państwowym ma do czynienia przeciętny Polak, mimo iż na co dzień tego nie zauważa, praktycznie w każdym miejscu i w każdym czasie.

/ 64


2011

Dyplom magisterski

65 /

Po co?

Jak?

Po co nowy system identyfikacji?

W jaki sposób państwo kontaktuje się ze społeczeństwem?

Celem projektu systemu identyfikacji wizualnej struktury aparatu państwa polskiego jest uspraw-

Komunikacja, w której jedną ze stron jest państwo,

nienie komunikacji „wewnętrznej” między organami

zdarza się w licznych sytuacjach i poprzez zróż-

państwa i „zewnętrznej” między państwem a jego

nicowane środki przekazu. Płaszczyzną wypo-

obywatelami, władzami państw zagranicznych

wiedzi, może być tutaj nie tylko herb – logo, ale

i społecznością świata. System ten ma w sposób

również wszelkiego rodzaju akcydensy, publikacje,

jasny i klarowny, tłumaczyć hierarchię i zależności,

witryny internetowe, prezentacje multimedial-

zachodzące w strukturze organizmu państwo-

ne, transmisje telewizyjne, materiały prasowe

wego. Ponadto wykorzystując środki wizualne,

i kampanie społeczne, oznakowanie budynków,

powinien przekazywać zawarte w konstytucji

przestrzeni publicznych, pojazdów, czy dokumenty

wartości. Zadaniem powstającego systemu winno

(dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkol-

być, w opozycji do wizerunku rozczłonkowanego

na). Nośnikiem treści stać się może kolor, kształt,

i niekonsekwentnego, budowanie wizerunku pań-

forma, kontrast, format, czy font. Ważne, aby

stwa spoistego, transparentnego, wiarygodnego

w procesie projektowym zachować kongenialność

i solidnego.

przekazu, aby powstający wizerunek godnie reprezentował państwo polskie. Istotnym, zdaje się być, subtelne podkreślanie historii, przy jednoczesnym unikaniu zbędnego patosu.
Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Dokąd idziemy?

Po dogłębnej analizie i ocenie zastanej sytuacji przychodzi moment na rozwiązanie problemu projektowego. Jest to długotrwały, oparty na wielu próbach proces, który zwykle kończy się badaniami i wdrożeniem. System identyfikacji wizualnej organów władzy aparatu państwa polskiego jest projektem koncepcyjnym, prezentującym pewien punkt widzenia. Jego sednem jest całościowe potraktowanie państwa jako żywego organizmu, którego organy pełnią różne funkcje i wzajemnie się uzupełniają. Jednak żaden z organów nie jest w stanie działać w izolacji.

/ 68


Dyplom magisterski

2011

rozwiązanie projektowe

69 /


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

System wizualny / Jak przełożyć na język graficzny złożoność państwa? Płaszczyzny podziału

W systemie identyfikacji wizualnej struktury organów tworzących aparat państwa polskiego proponuję schematyczną klasyfikację organów na dwóch poziomach: funkcjonalnym i hierarchiczno-rodzajowym. Systematyzacja na poziomie pierwszym opiera się na czterech płaszczyznach działania państwa, które składają się na proponowany, wizualny „czwórpodział” władzy: 1. Legislatywa, 2. Egzekutywa, 3. Judykatywa, 4. Organy nieuwzględnione w trójpodziale władz: finanse publiczne, radiofonia i telewizja, kontrola państwowa i ochrona prawa.

/ 70


2011

Dyplom magisterski

71 /

Grupy organów

Poza systemem

Poziom hierarchiczno-rodzajowy podkreśla róż-

Zderzenie poziomu funkcjonalnego i hierarchiczno-

nice kompetencyjne i miejsce danego organu

-rodzajowego, umożliwia ukazanie istoty i celo-

w strukturze instytucji państwowych. W ramach

wości działania organów państwowych. System

tego podziału wyodrębnione zostały cztery grupy

ten ma sprzyjać lepszej orientacji w skomplikowa-

organów.

nej strukturze organów aparatu państwowego. Jednocześnie ma budować obraz państwa spójne-

1. Grupa reprezentacyjna:

go, rzetelnego i bezpiecznego.

– znak reprezentujący państwo (z dopiskiem Rzeczpospolita Polska); – placówki dyplomatyczne i konsularne RP za granicą.

Na obecnym etapie projektowym w skład systemu identyfikacji wizualnej struktury organów aparatu państwa polskiego nie wchodzą:

2. Grupa organów naczelnych:

1. Organy władzy samorządowej:

– naczelne, konstytucyjne organy państwa;

– urzędy marszałkowskie;

– organy pomocnicze i doradcze naczelnych;

– urzędy powiatowe;

konstytucyjnych organów państwa; – urzędy wojewódzkie (jako reprezentanci rządu w terenie). 3. Grupa organów administracji publicznej:

– urzędy gmin. Organy te używają własnych godeł / herbów, lub znaków na nich bazujących. 2. Zakłady administracyjne (publiczne).

– centralne i terenowe urzędy administracji rządowej; – organy centralne podległe Sejmowi: PIP i GIODO;

3. Organy posiadające „własną tożsamość”:

– organy centralne podległe Prezydentowi: BBN.

– przedsiębiorstwa państwowe i komunalne; – agencje państwowe;

4. Grupa służb mundurowych:

– spółki prawa publicznego;

– policja, służby i straże;

– fundacje prawa publicznego.

– służby specjalne; – wojsko.

Podmioty te powinny posiadać wizerunek, który by je z całością państwa kojarzył. W związku z tym zaznacza się potrzeba stworzenia wytycznych co do kształtowania ich wizerunku.


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Co zdeterminowało kształt orła dla indentyfikacji?

Piktogram – posiadający okre-

Znakiem dla systemu identyfikacji jest zmodyfi-

ślone znaczenie znak obrazkowy.

kowana i inspirowana historycznymi stylizacjami

Piktogramy są współczesną formą

forma godła Rzeczypospolitej. Podstawowym za-

drogowskazów, hieroglifów. Ich

łożeniem projektowym było uzyskanie jak najwięk-

zadaniem jest komunikowanie

szej funkcjonalności nowego znaku. Miał się on

o przedmiocie odniesienia w spo-

sprawdzać w różnej skali i na różnych nośnikach

sób jednoznaczny, szybki i nie

– zarówno cyfrowych (ekran monitora, prezentacje

budzący wątpliwości. Piktogramy

multimedialne wyświetlane z rzutnika, telefony

mogą przekazywać treści

komórkowe, tablety), jak i tradycyjnych: druko-

o różnym znaczeniu: informować,

wanych, czy służących informacji w przestrzeni

wskazywać, zabraniać, ostrzegać,

publicznej. Ta ogromna pula zastosowań zmoty-

raportować, nazywać, klasyfiko-

wowała określone decyzje projektowe, co z kolei

wać. Zastąpienie słowa pisane-

doprowadziło do uzyskania formy uproszczonej

go syntetycznym elementem

i pozbawionej wszystkich niekoniecznych, z punk-

graficznym zwiększa czytelność

tu widzenia konstrukcyjnego, jak i znaczeniowego,

przekazu i pozwala ominąć barierę

elementów.

językową. Dzięki temu piktogramy są uniwersalnym językiem

Aby zrozumieć szeroki zakres zastosowania zna-

komunikacji*.

ków wystarczy wymienić, choćby niektóre z mediów, mających posługiwać się wizerunkiem orła:

*  R. Klanten, M. Mischler, S. Bilz, The Little Know-It-All: Common Sense for Designers, Berlin, 2007, s. 36

– druk –wizytówki / korespondencja / papier firmowy / publikacje; – druk wielkoformatowy – banery / oznakowanie przestrzeni, pojazdów itd.; – ekran – strony internetowe / spoty reklamowe /  prezentacje multimedialne / publikacje cyfrowe; – relief – akcydensy / gadżety promocyjne /  statuetki, nagrody, odznaczenia.

/ 72


2011

Dyplom magisterski

Nowy znak w różnej skali

10 mm 73 /

orzeł dla parlamentu

orzeł dla prezydenta

orzeł dla rządu

orzeł dla sądownictwa

orzeł dla organów kontroli, ochrony prawa, i finansów publicznych

15 mm

30 mm


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Logo / konstrukcja Jaki jest nowy orzeł?

Elementy konstrukcyjne

Stworzony na potrzeby identyfikacji, syntetyczny i mocno uproszczony rysunek Orła Białego powstał w oparciu o historyczne stylizacje, z których jako najbardziej znaczące inspiracje, należy wymienić: Orła Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Stefana Batorego, Orła z herbarza Stemmata Polonica, Orły Zygmuntowskie oraz herb projektu Zygmunta Kamińskiego. Na sylwetę orła składają się: 1. elementy stałe: – głowa z korpusem i koroną; – trzon ogona; – łapy (ich miejsce położenia związane jest z rozmieszczeniem lotek). 2. elementy modyfikowane w zależności od figury geometrycznej, na której oparty został rysunek: – osada skrzydeł; – lotki skrzydeł; – lotki ogona.

/ 74


Dyplom magisterski

Modyfikowane elementy orła

75 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Modyfikacje wizerunku orła

Synteza orła determinuje rezygnację: 1. z zakończonej pięciolistnymi rozetkami przepaski na skrzydłach i zastąpienie jej analogiczną osadą skrzydeł; 2. z rysowania ud – łapy ze szponami wychodzą bezpośrednio z kształtu ostatniej lotki; 3. z szczegółowo wyrysowanego oka, 4. z warstwowego i wielorzędowego upierzenia skrzydeł, korpusu i ogona; 5. z detali korony; 6. z przestrzennego rysunku na rzecz rysunku płaskiego, linearnego; 7. z koloru na szponach, dziobie i koronie – rysunek monochromatyczny.

/ 76


Dyplom magisterski

Znak reprezentacyjny – orzeł w polu tarczy

77 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Zasady tworzenia znaków

Naczelne, konstytucyjne organy

Oś systemu identyfikacji organów państwowych stanowi czwórpodział organów władzy na legislatywę, egzekutywę, judykatywę, oraz finanse publiczne wraz z organami kontroli i ochrony prawa. Każdemu z rodzajów władz przypisany został jeden identyfikujący go znak. Wyjątek stanowi egzekutywa, która ze względu na swój charakter, oraz odmienne zadania prezydenta i rządu otrzymała dwa różne znaki. Kształt orła został opisany na pięciu figurach geometrycznych, z których każda odpowiada jednej z pięciu kategorii władz: 1. sejm i senat: – koło; 2. prezydent: – kwadrat; 3. rada ministrów i administracja rządowa: – trójkąt (francuska tarcza herbowa); 4. sądy i trybunały: – zaokrąglony u dołu kwadrat (hiszpańska tarcza herbowa); 5.organy nieuwzględnione w trójpodziale władz (finanse publiczne, radiofonia i telewizja, kontrola państwowa i ochrona prawa): – deltoid.

/ 78


2011

Dyplom magisterski

79 /

Reprezentacja / służby mundurowe

Administracja centralna i terenowa

Znak reprezentacyjny. Na czele struktury znaków

Wchodząc w głąb struktury aparatu państwa

znajduje się znak / logo reprezentujące całość pań-

pojawia się konieczność wprowadzania dalszych

stwa. Składa się ono z umieszczonego na tarczy

podziałów organów państwowych, co jest związa-

orła prezydenckiego, a jego funkcją jest identyfika-

ne ze specyfiką ich działalności oraz zajmowaną

cja i promocja Polski. Służy on również jako identy-

pozycją hierarchiczną. Z poszerzenia struktury

fikator placówek dyplomatycznych i konsularnych

rodzi się potrzeba stworzenia wizualnych rozróżni-

RP za granicą.

ków poszczególnych elementów.

Dla służb mundurowych stworzone zostały spe-

Znaki instytucji z grupy organów administracji pu-

cjalne, oparte na wzorcach historycznych znaki:

blicznej składają się z nominalnie właściwego dla siebie orła, oraz umieszczonego pomiędzy dwoma

1. Policja, służby i straże, przedstawiane są za

poziomymi liniami skrótowca danej nazwy. Są nimi:

pomocą orła rządowego, który trzyma w szponach wygiętą w łuk szarfę, z umieszczoną na niej odpo-

1. centralne i terenowe urzędy administracji

wiednią legendą.

rządowej: – orzeł rządowy;

2. Służby specjalne również definiuje orzeł rządowy z szarfą, zmienił się jednak, w tym przypadku

2. PIP i GIODO – organy centralne podległe

kształt szarfy – z łukowego na prosty, oraz legen-

sejmowi:

da – z pełnej nazwy na skrótowiec.

– orzeł parlamentarny;

3. Siły zbrojne RP. Sięgająca początków dzie-

3. BBN – organ centralny podległy prezydentowi:

więtnastego wieku tradycja polskich orzełków

– orzeł prezydencki.

wojskowych zmotywowała wizerunek odmiennego strukturalnie orła wojskowego. Rysunek tego, przedstawionego w pozycji siedzącej orła bazuje na zasadniczych elementach konstrukcyjnych pozostałych znaków. Wyróżniają go natomiast takie elementy jak: zamknięta korona z krzyżem, sięgające ponad głowę, skierowane mocno ku górze skrzydła, drobniejsze i liczniejsze lotki, mniejsza przepaska, trójpalczaste szpony, zamknięty dziób bez języka i prosty ogon.


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/ 80


Dyplom magisterski

Orzeł dla parlamentu

81 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/ 82


Dyplom magisterski

Orzeł dla prezydenta

83 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/ 84


Dyplom magisterski

Orzeł dla rządu

85 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/ 86


Dyplom magisterski

Orzeł dla sądownictwa

87 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/ 88


Dyplom magisterski

Orzeł dla pozostałych organów

89 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Kategorie orłów

/ 90 legislatywa

→ Sejm → Senat

→ Prezydent

egzekutywa

→ Rada Ministrów → Administracja Rządowa

Judykatywa

→ Sąd Najwyższy → Najwyższy Sąd Administracyjny → Trybunał Konstytucyjny → Trybunał Stanu

finanse publiczne

→ Narodowy Bank Polski

organy kontroli

→ Najwyższa Izba Kontroli

i ochrony prawa

→ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji → Rzecznik Praw Obywatelskich → Rzecznik Praw Dziecka


Dyplom magisterski

Nałożone na siebie sylwety orła

91 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Inspirowany polskimi insygniami wojskowymi znak dla wojska polskiego

/ 92


Dyplom magisterski

Orzeł dla sił zbrojnych

93 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Znaki dla służb specjalnych:

orzeł rządowy + prosta wstęga ze skrótowcem

/ 94 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Wywiadu

Biuro Ochrony Rządu

Centralne Biuro Antykorupcyjne


Dyplom magisterski

Orzeł dla ABW

95 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Znaki dla służb mundurowych:

orzeł rządowy + wygięta wstęga z napisem

/ 96 Policja

Straż Pożarna Straż Graniczna Straż Rybacka Straż Łowiecka

Służba Celna Służba Więzienna


Dyplom magisterski

Orzeł dla policji

97 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Zasada tworzenia znaków dla urzędów centralnych i urzędów im podległych:

dział administracji: organ naczelny → urząd podległy

organ naczelny

urząd podległy

/ 98

GIODO Sejm RP

Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

BBN Prezydent RP

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego


Dyplom magisterski

Przykładowe logo urzędu centralnego

99 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Zasada tworzenia znaków dla urzędów centralnych i urzędów im podległych:

dział administracji: organ naczelny → urząd podległy

organ naczelny

urząd podległy

/ 100

UOKIK Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

URE Ministerstwo Gospodarki

Urząd Regulacji Energetyki


2011

Dyplom magisterski

Zasada tworzenia znaków dla podległych urzędom centralnym urzędów terenowych

dział administracji: urząd centralny → urząd terenowy

urząd centralny

urząd terenowy

101 /

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GUM Główny Urząd Miar

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

GUM Okręgowy Urząd Miar w Warszawie


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/ 102


2011

Dyplom magisterski

Dzięki wykorzystaniu metod projektowania systemowego możliwe staje się wizualne ujednolicenie skomplikowanej struktury, jaką jest państwo.

103 /

Egzekutywa: Prezydent

SKRÓT

Egzekutywa: Rząd

SKRÓT

Legislatywa

SKRÓT

Nazwa Urzędu

Nazwa Urzędu

Nazwa Urzędu

Wojsko Polskie

Służby Specjalne

Służby Mundurowe

Judykatywa

Kontrola /  Ochrona Prawa / Finanse


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Dlaczego zaprojektowane orły są do siebie podobne?

1. Forma znaków ma zaświadczać o jedności, współpracy, zależności identyfikowanych przez nią organów. Każda z grup organów tworzy podsystem, który jest częścią większego systemu – aparatu państwa. Centralne, konstytucyjne organy władzy stanowią podstawę funkcjonowania państwa, są ze sobą silnie związane, współpracują ze sobą, a jednocześnie hamują się. Są częścią pewnej jedności organizacyjnej, ich kompetencje dopełniają się, a różne obszary ich działania są gwarantem demokracji. Celem było zbudowanie znaków jednorodnych, zbliżonych do siebie, o tym samym trzonie konstrukcyjnym. Znaki różnicują się w detalu (zdeterminowanym kształtem figury geometrycznej, na której zostały oparte), jednak jako zbiór sprawiają wrażenie blisko spokrewnionych, odmian / wariantów tego samego rysunku. 2. Forma znaków dla centralnych, konstytucyjnych organów władzy ma być wyraźnie inna od projektowanych w przyszłości znaków organów samorządowych. Tym samym znaki centralnych, konstytucyjnych organów władzy muszą być do siebie podobne. Istotną kwestią z punktu widzenia demokracji jest zaznaczenie niezależności organów władzy samorządowej. 3. Znaki centralnych, konstytucyjnych organów władzy są częścią wizualnej jedności. Indywidualną tożsamość poszczególnych podsystemów można budować – jeśli zachodzi taka potrzeba – innymi, niż logo, wartościami wizualnymi.

/ 104


2011

Dyplom magisterski

Systemowe rozwiązanie logotypów

Indywidualny charakter poszcze-

BBC Radio jest dowodem na to, że

gólnym stacjom nadają pozostałe

można w sposób spójny kształ-

elementy oprawy graficznej, spe-

tować wizerunek przedsiębior-

cyficzny sposób obrazowania, kolor,

stwa o różnorodnych obszarach

multimedia, strony internetowe.

działania.

105 /


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Jak konstruować znaki dla pozostałych instytucji?

System identyfikacji wizualnej obejmuje naczelne organy państwa, oraz centralne i terenowe organy administracji państwowej. Założeniem systemu jest jego rozwój i na obecnym etapie projektowym nie jest skończony. W skład systemu włączone są również służby mundurowe, które otrzymały specjalne znaki bazujące na orle rządowym i tradycyjnie występującą w logotypach tych formacji wstęgę. Szczególnym przypadkiem, jest odmienny konstrukcyjnie orzeł wojskowy. Inspirowana insygniami wojskowymi sylweta orła jest przykładem na to, jak budować kolejne znaki. Zbliżone podejście proponuję przy projektowaniu znaków dla pozostałych organów, czy instytucji (administracja samorządowa, agencje państwowe, fundacje, etc.). Np. znaki będące reprezentantami urzędów marszałkowskich, powiatowych, mimo iż miałyby powstawać na podstawie herbów ziemskich i w oparciu o określone wytyczne projektowe, to strukturalnie powinny różnić się w sposób zdecydowany od zaproponowanych już wizerunków. Celem, jest wyraźne wyodrębnienie orłów organów centralnych od pozostałych instytucji identyfikujących się orłem (woj. śląskie, mazowieckie, czy małopolskie)., które stanowią odmienny byt funkcjonalno-organizacyjny. Jeśli projektowane w przyszłości znaki instytucji nieobjętych na ten moment systemem, miałyby stanowić rozwinięcie idei przedstawionej w niniejszej publikacji, to powinny zostać zbudowane, w oparciu o te same założenia projektowe i teoretyczne, co znaki już istniejące.

/ 106


Dyplom magisterski

107 /

2011


Dokąd idziemy?

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Zasady rysowania znaków dla instytucji, nieobjętych na tym etapie, systemem

1. W przypadku znaków dla organów władzy samorządowej – forma powinna nawiązywać do herbów / symboli regionalnych; 2. Dla pozostałych, posiadających tzw. „własną tożsamość”, instytucji państwowych znakiem może stać się forma o dowolnej treści; 3. Rysunek powinien zostać oparty na figurze wpisującej się w kwadrat i być zbudowany na siatce modułowej wykorzystanej przy konstrukcji zaprojektowanych już znaków; 4. Rysunek powinien być linearny, monochromatyczny maksymalnie uproszczony i syntetyczny.

/ 108


Dyplom magisterski

2011

„Piramida” znaków

109 /

←  Inspirowane insygniami znaki dla poszczególnych rodzajów wojsk, dywizji, etc.

↑  Bazujące na herbach znaki 16 województw

↑  Znaki pozostałych instytucji
Dokąd idziemy? System

System identyfikacji identyfikacji wizualnej wizualnejstruktury strukturyorganów organówpaństwa państwapolskiego polskiego

Prezentacja systemu

Projektowanie przypomina czasem rozwiązywanie zadania matematycznego. Rezultat przeprowadzonego procesu projektowego, tak jak wynik skomplikowanego działania arytmetycznego, może być zaskakująco prosty. Istotą każdego obliczenia jest to, że należy wyciągnąć z niego wnioski. Mam nadzieję, że efekt tej pracy magisterskiej zostanie potraktowany jako punkt wyjścia do dalszych rozważań.

/ 112/ 112


2011

Dyplom magisterski magisterski

sytuacja zastana

113 /113 /

analiza / poszukiwania

rozwiązanie projektowe


Prezentacja systemu

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/ 114


2011

Dyplom magisterski

Struktura systemu

115 /

znak reprezentacyjny

Rzeczpospolita Polska

organy naczelna organy pomocnicze organy doradcze

Kancelaria Prezydenta RP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP

Sejm RP

urzędy wojewódzkie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

urzędy centralne urzędy terenowe administracji

BBN

UOKIK

PIP

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Państwowa Inspekcja Pracy

Komenda Główna Policji

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wojsko Polskie

Ambasada RP w Tiranie

Instytut Polski w Berlinie

służby mundurowe siły zbrojne

placówki dyplomatyczne

Sąd Najwyższy RP

Najwyższa Izba Kontroli RP


Wykaz znaków

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Logo państwa

Rzeczpospolita Polska

Republic of Poland

Republik Polen

Республики Польша

/ 116

Loga placówek dyplomatycznych

Ambasada RP w Tiranie

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli

Logo KPRP

Kancelaria Prezydenta RP

Logo podległego prezydentowi urzędu centralnego

BBN Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Konsulat Generalny RP w Sydney

Instytut Polski w Berlinie


2011

Dyplom magisterski

Loga parlamanetu

Sejm RP

Senat RP

117 /

Loga podległych sejmowi urzędów centralnych

GIODO Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

PIP Państwowa Inspekcja Pracy


Wykaz znaków

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Loga rządu i administracji rządowej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Zdrowia

Rządowe Centrum Legislacji

Rada Legislacyjna

/ 118


2011

Dyplom magisterski

Loga urzędów wojewódzkich

119 /

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie


Wykaz znaków

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Loga służb mundurowych

Komenda Główna Policji

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Rybackiej

Służba Celna

Służba Więzienna

Agencja Wywiadu

Biuro Ochrony Rządu

Komenda Główna Straży Łowieckiej

/ 120

Loga służb specjalnych

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Logo sił zbronjnych

Wojsko Polskie

Centralne Biuro Antykorupcyjne


2011

Dyplom magisterski

Loga podległych rządowi urzędów centralnych

GIF Główny Inspektorat Farmaceutyczny

121 /

GIW Główny Inspektorat Weterynarii

GITD Główny Inspektorat Transportu Drogoweg

TDT Transportowy Dozór Techniczny

ULC Urząd Lotnictwa Cywilneg

POT Polska Organizacja Turystyczna

USC Urząd do Spraw Cudzoziemców

UKE Urząd Komunikacji Elektroniczne

PIORIN Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictw

GUGIK Główny Urząd Geodezji i Kartografii

GDDKIA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostra

UDT Urząd Dozoru Technicznego

KNF Komisja Nadzoru Finansowego

PKN Polski Komitet Normalizacyjny

UOKIK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UZP Urząd Zamówień Publicznych

GIOS Główny Inspektorat Ochrony Środowisk

GUNB Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

GUM Główny Urząd Miar

WUG Wyższy Urząd Górniczy

NDAP Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

PCA Polskie Centrum Akredytacji

UPRP Urząd Patentowy RP

PCBC Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

GIS Główny Inspektorat Sanitarny

IJHARS Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

GUS Główny Urząd Statystyczny

UTK Urząd Transportu Kolejowego

PA A Państwowa Agencja Atomistyki

USKIOR Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

URE Urząd Regulacji Energetyki


Wykaz znaków

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

Loga sądownictwa

Sąd Najwyższy RP

Naczelny Sąd Administracyjny RP

Krajowa Rada Sądownictwa

Prokuratura Generalna

Trybunał Konstytucyjny RP

Trybunał Stanu RP

/ 122

Loga dla pozostałych organów konstytucyjnych

Najwyższa Izba Kontroli RP

Narodowy Bank Polski

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji RP

Rzecznik Praw Obywatelskich RP

Rzecznik Praw Dziecka RP


Dyplom magisterski

123 /

2011


Impressum

Dyplom Magisterski 2011

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Projektowy, Katedra Projektowania Graficznego

Pracowania Liternictwa i Typografii

promotor pracy praktycznej: adi. dr Tomasz Bierkowski asyst. mgr Anna Kopaczewska

recenzent pracy praktycznej: adi. dr Ewa Satalecka

konsultacje merytoryczne: prof. zw. dr hab. Ryszard Małajny

teksty: Marta Gawin

projekt systemu + projekt graficzny publikacji: Marta Gawin

druk: Drukarnia Archidjecezjalna

papier: Munken Polar 120g

System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego

/ 124


Dyplom magisterski

125 /

2011


Dokąd idziemy? System identyfikacji wizualnej struktury System organów identyfikacji państwa wizualnej polskiego struktury organów państwa polskiego

/ 126


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.