Page 1

NR 6 • 2013

ÅRGANG 66

Øyslebø kirke INNHOLD

Prestens penn...................................................s. 2 Biskopens juleandakt ......................................s. 3 Julesalme, Alpha-kurs .....................................s. 4 Mitt juleminne.................................................s. 5 Førskoledag .....................................................s. 6 Julemessa på Øyslebø .....................................s. 7 Gudstjenester, slekters gang ............................s. 8 50-årskonfirmanter, Barnas hjørne..................s. 9 Annonser ..................................................s. 10-11 Konsert ..........................................................s. 12

eserne l e l l a nsker ø n e n o sj Redak

en

! l u J god


2

MARNARDAL

KYRKJELYDEN

P r e st e n s p e n n

MARNARDAL KIRKEKONTOR Rådhuset - 4534 Marnardal fax: 38 28 90 93 kontortid: tirsdag kl. 09.00 - 14.00 torsdag kl. 09.00 - 14.00

sokneprest: Arild Knutsen tlf: 38 28 90 86 privat: 38 28 71 05 mob: 91 35 98 08 arild.knutsen@marnardal.kirken.no kyrkjeverge: Truls Glesne, tlf: 915 71 777 truls.glesne@marnardal.kirken.no trosopplæring 0-18: Lasse Braadland mob: 406 31 033

men.sekr.: Kari J. Greibesland tlf: 38 28 90 85 privat: 38 28 66 29 kari.june.greibesland@marnardal.kirken.no BJELLAND KYRKJE klokkar: Kari June Greibesland tlf: 38 28 90 85 organist: Dag Strømme tlf: 416 25 635

kyrkjetenar: Kari June Greibesland tlf: 38 28 90 85

soknerådsformann: Hans Olav Gunstveit, Koland, 4536 Bjelland tlf: 38 28 66 45 LAUDAL KYRKJE: klokkar: Theodor Tjomsland, tlf: 38 28 81 13 organist: Kåre Søyland tlf: 38 28 68 38

soknerådsformann: Torgeir Hagestad 4534 Marnardal kyrkjetenar: Vilde Bråten, tlf: 38 28 71 80

ØYSLEBØ KIRKE: organist: Camilla Wiig Wennesland tlf: 926 35 903 menighetsrådsformann: Kåre Glesne, 4532 Øyslebø, tlf: 38 28 76 65 klokker/kyrkjetenar: Truls Glesne tlf: 915 71 777 Tone Glesne

Stoff til neste nummer må vi ha innen 03.03.2014

Du kjenner skiltet: Arbeid på veien

Et signal om å sakne farten og ta hensyn til de som arbeider for at vi skal komme lettere fram. Veier med jevn trafikk slites og vedlike holdes. Selv mindre trafikkerte veier får av og til de nødvendig reparasjonene, og reisen faller lettere. Veier som ikke blir brukt, de gror ofte igjen, på samme måte som landskapet ellers, når det ikke lenger dyrkes eller beites.

På denne tida av året legger ofte snøen seg over det hele, ren og hvit og vakker. Men langs veiene ryddes den bort. For vi vil jo fram. Vi vil ut av huset, til skole og arbeid. Til butikker og til familie og venner. Og til kirkene. Er det noe vi elsker i dette landet, er det vel julekonserter og jule tradisjoner? De rydder vei for oss til julens sentrum: En stall utenfor den lille byen Betlehem. Her finnes julens største gave. Julens fylte kirker vitner om det.

Det er en skikkelse i det nye testamentet som kalles for Veirydderen: Johannes Døperen. Han ble født et halvt års tid før Jesus, og hadde sin oppgave å rydde vei for Herrens komme, Adventus Domini. Og i adventstida dukker han opp i kirkens tekster. Den veien Jesus kom til jorden for å gå, var helt ny og annerledes. Ingen hadde gått den veien før. Det var ingen lysstolper eller brøytestikker som viste hvor veien skulle gå for ham. Ingen stabbesteiner som vitnet om en gammel, velprøvd vei. Veirydderen Johannes kunne ikke gå opp løypa for Jesus. Hvordan kunne han da rydde vei?

Johannes visste hvem Jesus var. At han kom fra Gud og gikk til Gud. Når Johannes ser Jesus komme til seg, der ved Jordanelven, peker han på Jesus og sier: Se der Guds Lam, som bærer verdens synder.

Johannes ble en veirydder ved å peke på Jesus og det han gjorde. Det førte til at noen av de som stod der, fulgte Jesus. En ny vei var i ferd med å bli tråkket opp. Siden kom det flere som fulgte. Veien ble mer og mer tydelig i landskapet. Veier ble ryddet. Kirker vokste fram. Barn ble båret til dåpen. Klokker ringte, og kalte mennesker til å bruke denne oppgåtte veien, finne et hvilested og en retning for veien videre. Slik ble veien holdt åpen og ryddet for stadig nye generasjoner.

En vei som ikke brukes, vil gro igjen og bli stadig vanskeligere å finne. La oss bruke kirkeveien og finne juleveien, den som leder oss til Barnet. Frelseren. Han er vår vei til Gud. Han viser oss Guds hjertelag. God advent og velsignet jul til deg og dine!

Med vennlig hilsen Arild prest


KYRKJELYDEN

3

Ju l e a n d a k t Betyr vi noe? Betyr vi noe som mennesker? Det er et grunnleggende spørsmål. Historien om Maria og Josef som vandrer til Betlehem og Jesusbarnet som blir født i en stall, er en vakker fortelling. Den tåler å gjentas gang på gang. Ingen jul uten den fortellingen. Men den er også noe mer enn en tradisjon og en god fortelling: Den er Guds svar på spørsmålet mennesker til alle tider har stilt: «Betyr vi noe for Gud?» Juleevangeliet viser meg hvor langt Gud var villig til å gå for å vise sin kjærlighet mot oss mennesker. Vi tror at Jesus var til før verden ble skapt. Han var fra evighet sammen med Gud Fader og Den Hellige Ånd. Julenatt forlater Jesus sin trone i himmelen, og kommer inn i vår verden. Som det står i en gammel hymne i det nye testamentet. «Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv.» (Fil 2,7f) Gud blir som en av oss. Han fødes ikke i et palass, men i en stall. Det er de fattige gjeterne, de med et litt frynsete rykte som først får høre nyheten av englene. Noen dager gammel blir han flyktning og må rømme til Egypt. Han lever slik vi gjør med både gleder og sorger. I julesangen «En krybbe var vuggen» synger vi om denne veien han gikk ned til oss. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik Men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik Nedstigningen stopper ikke der. Jesus gikk lenger enn å stige ned fra himmelen. Han som selv er Gud, var villig til å ofre mer. Han gikk så langt det er mulig å gå. Til slutt dør han frivillig på et kors. Korset var ikke resultatet av at Jesus ble misforstått, men det var hele tiden Hans plan. Det går en linje: «Fra krybben til korset, gikk veien for deg.» Men det er en viktig side til ved denne fortellingen vi må få med oss for at vi skal forstå dybden og konsekvensene. Englene forteller til hyrdene på marken: «Se, jeg kommer med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser. Han er Messias, Herren.» Fortellingen sier meg at: Jesus ikke bare viste at han var villig til å fornedre seg, den viser oss at han gjorde det for hver minste lille skapnings skyld, det vil si også for min skyld. Jesu ble fattig for at jeg skulle bli rik. Slik åpnet han porten til himlen for oss. Så enkelt og stille kom Gud til vår jord Så høyt er jeg elsket av Jesus min bror. Julehøytiden feirer vi til minne om Guds svar på spørsmålet: Betyr vi noe? Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid! Stein Reinertsen, Biskop i Agder og Telemark


4

KYRKJELYDEN

Julesalme

JEG SYNGER JULEKVAD… Jeg synger julekvad, jeg er så glad, så glad! Min hjertens Jesus hviler i stall og krybbe trang, som solen klare smiler han på sin moders fang. /: Han er Frelser min! :/

Å Jesus, du barnlill, deg lenges jeg så til! Kom, trøst meg allesinne, tred inn om her er smått, la meg deg se og finne, å, da har jeg det godt! /: Drag meg etter deg! :/

Hvor er Gud Fader mild: Sin sønn han sende vil. Vi alle var fordervet i vår ulydighet, men han har oss ervervet all himlens fryd og fred. /: Eia, var vi der! :/

Hvor er vel glede slik som høyt i himmerik, hvor alle engler kveder en ny og liflig sang og frem for tronen treder til Guds basuners klang! /: Eia, var vi der! :/

Holum og Øyslebø menigheter inviterer deg til et spennende Alpha-kurs vårsemesteret 2014 Vi sta rte r opp a l l e re de 14. j a n. 2014 kl . 1900, på Hol um Be de hus! Program Kurset består av 10 ukentlige og tankevekkende samlinger med et kveldsmåltid, undervisning og samtale i grupper. Her vil du bli tatt på alvor med dine tanker, idéer og spørsmål. Ingen spørsmål er for store og ingen er for små. I tillegg til samlingene arrangeres det en weekend-tur. Lav terskel Alpha har en lav terskel, det er vennlig og det er moro! De aller fleste kirkesamfunn i Norge støtter opp om Alpha, og mer enn 16 millioner mennesker over hele verden har gått på etAlphakurs! Alpha-kurs passer for alle: særlig for deg som: • ønsker å utforske kristen tro • nylig har begynt i menigheten • vil friske opp basiskunnskapene • er ny som kristen Kurskveldene varer fra kl 19.00-22.00 og består av et godt måltid mat, undervisning, gruppesamtale og koselig sosialt samvær. Vi har flere dyktige undervisere med stor kunnskap. Av undervisere nevner vi Svein Haga, Per Ragnar Haraldstad (prost i Mandal), Kjersti Matre Haraldstad, Arild Knutsen(sogneprest i Marnardal),Tone Haugdal og Helga Marie de Presno. Arrangører for dette Alpha Kurset er Holum og Øyslebø Menigheter. Har du spørsmål? Ring til Kåre Glesne tlf. 906 41 773 eller Inger Holbek tlf. 38 26 72 97


KYRKJELYDEN

5

Mitt juleminne Juleminne er det mange av, dei fleste gode og gilde. Det er nok minner frå gode barneår som har største plassen på mitt livs "minnebrikke". Då var det verkeleg jul og høgtid,med forventing som nå er vanskeleg å finne ord for. Alt var nok mykje enklare då, men eg trur julegleda var minst like stor som nå. Juleførebuinga er nå, med god hjelp frå handelsstanden, blitt eit stress i travle førjulsdagar. Mange er nok temmeleg utkjørt når høgtida kjem. Likevel, dei fleste forbind nok jula med fest og glede. Eg er og blant dei. Så hender det av og til at livet blir annleis enn tenkt. Sorg, sakn og vanskelege livstilhøve bli så visst ikkje lettare å bere ved juletid. Mange har opplevd, eller opplever dette i større eller mindre grad. Eg går i tankane 51 år tilbake i tid, det var i året 1962. Mamma, som eg var svært glad i, blei sjuk tidleg på året. Det skifta mellom von og vonbrot, inn og ut av sjukehus. Utpå hausten fekk me vite at sjukdomen hennar ikkje kunne lækjast. Ho fekk plass på St.Josephs Hospital, på einerom med lindrande pleie. Pappa kunne og få vera der så mykje han ville. Det nytta han seg av i stor grad, til stor hjelp for både mamma og sjukepleiarane. Sistnemnde var både kvite og svartkledde "englar". Den svartkledde nonna som var leiar på avdelinga heitte til og med Serafina, og var i sanning ein tenande engel i si ferd. Eg var mykje heime åleine den tida, med ansvar for hus og dyr. Det blei mange turar ned til sjukehuset, og sjølvsagt lite førebuing til jula. Men juletre og litt ekstra blei det nok, sjøl om det då berre var pappa og eg i heimen. Men då kvelden kom, stod stova heime i Øygarden tom. Det hadde vel snautt hendt før. Då fjøsstell var unnagjort dro me til byen for å feire jula saman med mamma. Me visste at det var siste gong her på jord. Eit lite mini-juletre tok me med oss for å pynte opp litt ekstra på sjukeromet. Eg minnes at Serafina tykte det var stor stas. Det blei ein annleis julekveld. Men bodskapen om at det er fødd oss ein Frelsar var ei god trøyst for oss der og då. Ei tid etterpå døydde mamma, i trua på han som sa: Den som trur på meg skal leve om han så døyr. Det blei dagar med sakn, men med ei trygg von om ein gong å møtast att. Og snaue to månader etter var det atter påskemorgen, som sløkker sorgen til evig tid. Torgny Sandland


KYRKJELYDEN

6

TROSOPPLÆRINGEN I MARNARDAL!

!

18. OKTOBER 2013

FØRSKOLEDAG

!

ØYSLEBØ MENIGHETSHUS

F ø r s ko l e d a g f o r 5 - å ri n g e n e Førskoledagen denne høsten ble akkompangnert av et fantastisk vær. Solskinn og helt blå himmel satte en fantastisk ramme rundt et flott arrangement. Klokken åtte denne morgenen kom 13 flotte fem åringer sammen med foreldre til menighetshuset. Spente på hva dagen ville bringe. De ble møtt av leder for trosopplæringen i Marnardal, Lasse Braadland, sokneprest Arild Knutsen og frivillig medarbeider, Kari Bue.

FØRSKOLEDAGEN

ble startet opp av tidligere menighetspedagog Diddi Høye. Det er et arragement som sette 5 -åringene i fokus. Dagen er lagt opp til og tilpasset akkurat denne gruppen. Temaet for høstens samling var lignelsen om den barmhjertige samaritan. Denne lignelsen ble fortalt av sokneprest Arild på en spennende måte ved hjelp av enkle rekvisitter og bilder. Denne lignelsen er også filmatisert og den ble vist på lerretet. Dette synes førskolebarna var så spennende at de bare måtte se den to ganger... det er jo rett inn i en pedagogisk tankegang...! Det er ikke bare undervisning som står på planen en slik dag. Kjente og mindre kjente kristne barnesanger,

Lunsjen ble laget og spist i den vakre fiskehytta på Nesodden på Øyslebø. Den bestod av grilling av pølser, brus (ja det er litt annerledes med førskoledag i Marnardal) og perfekte grillede marsmellows til dessert. (tilberedt av grillmester Arild).

på Laudal trenger vi sårt en søndagsskole.... det må vi jo ha med! For mange av barna er sangene kjente fra søndagsskolearbeidet som gjøres i Marnardal. Søndagsskolen i Marnardal er i fremgang og det merkes på barna. De er vant med å undres over bibelske historier. Søndagsskolen var også representert ved Kari. Hun fortalte at det er mange som går på søndagsskolen, og at de har plass til mange flere. Et lite «rop» om hjelp kommer fra Laudal. Her har det ikke vært noen

En tur til skolegården på Øyslebø står på programmet. En flott lekeplass, med mange utfordringer, står og venter på femåringene som til neste høst begynner på Øyslebø skole.

søndagsskole de siste årene. Er du som leser av denne artiklen, en som kan tenke deg å starte opp igjen søndagsskolen på Laudal, så er det mange barn som vil bli glade for det. Det ville også være et bønnesvar fra mange i den kjære bygda vår. Utfordringen er herved gitt. Ellers ble dagen fylt med lek både ute og inne. Film med «Tom og Snurken», lunsj i det fri, pluss masse mer... Til våren 2014 blir det en ny førskoledag.......

Det er ikke alltid at fabrikerte lekeapparet er nødvendig for å kunne utfolde seg i lek. Et tre med passende avstander på grenene er en sikker vinner blandt nysgjerrige femåringer.


KYRKJELYDEN

He r e r n o e n b il d e r f r a ju le m e ssa p å

Ø ys l e b ø m e n i g h e t sh u s 23. n o ve m b e r Et fullsatt menighetshus bidro til et strålende resultat: 94 000 kroner til NMS sitt arbeid. Gratulerer med ny rekord! Hjertelig takk til store og små for en fantastisk innsats!

Barnekoret MIKS.

Barneboka.

Full sal.

Kakehus på gevinstbordet.

Fra matbordet.

....passer grytene.

Loddnr følges...

7


KYRKJELYDEN

8

Velkommen til møter og gudstjenester!

Bjelland kyrkje DESEMBER: 24. Familiegudstjeneste kl 16.00 25. Gudstjeneste kl. 11.00 JANUAR: 3. Julefest, Normisjon, kl. 19.00 19. Gudstjeneste kl.11.00 24. Årsmøte, Misjonsforeninga FEBRUAR: 5. Årsmøte, Normisjon 6. Møte, Normisjon 23. Festgudstjeneste kl.11.00. Jubilèum 1814. MARS: 16. Gudstjeneste kl. 17.00 på bedehuset. Kveldsmat.

Laudal kyrkje DESEMBER: 24. Familiegudstjeneste kl 14.30 31. Kveldsbønn kl. 17.00, Laudal kyrkje JANUAR: 5. Juletrefest kl.17.00 12. Gudstjeneste kl.11.00 FEBRUAR: 9. Gudstjeneste kl. 11.00 MARS: 2. Gudstjeneste kl.11.00 26. Fastegudstjeneste kl. 19.00 på menighetshuset. Årsmøte.

Kari Bue tlf. 932 01 935 LAUDAL KYRKJE: Mabel Lauvdal tlf. 38 28 71 11

JANUAR: 5. Gudstjeneste kl.11.00 FEBRUAR: 2. Gudstjeneste kl.11.00 16. Gudstjeneste kl.11.00. Tårnagenter deltar. 27. Kveldsgudstjeneste kl. 19.00 på menighetshuset m/nattverd. Årsmøte.

Husk gi ve rtj e ne ste n ti l ungdomsa rbe i de t i Ma rna rda l .

KYRKJELYDEN for Laudal - Øyslebø - Bjelland UTGJEVE AV SOKNERÅDA I MARNARDAL

ØYSLEBØ KIRKE:

DESEMBER: 24. Gudstjeneste kl. 16.15 26. Gudstjeneste kl. 10.30 på Marnarheimen 29. Juletrefest kl.16.00

MARS: 23. Gudstjeneste kl.11.00.

SVAR PÅ BARNAS HJØRNE

TRENGER DU KIRKESKYSS? da kan du ringe:

Øyslebø kirke

REDAKSJON:

Kari Bue, Arild Knutsen og Signy S. Øyslebø. Red.sekr. Kari June Greibesland Kasserer: Kari June Greibesland, Bjelland Gåver til bladet vert motteke med takk! Kontonummer: 0540 08 11 336 Trykk: Setesdalstrykk a.s 4735 Evje

Kontonr.

2801. 13. 15722

Slekters gang ØYSLEBØ

Døde: Gunnlaug Jensen.

Døpte: Isak Lindland Andrè Lindland Waage Tiril Nome Eikså.

Juletrefester: Øyslebø: søndag 29.desember kl.16.00 på Øyslebø menighetshus. Vi inviterer også i år til tradisjonell juletrefest for store og små på Øyslebø Menighetshus. Julespill, musikk, tale til barna, gang rundt juletreet. Og – Øyslebønissen har sagt at han kommer om han ikke forsover seg. Bjelland: fredag 3.januar kl. 19.00 på Bjelland bedehus. Laudal: søndag 5.januar kl. 17.00 på Laudal menighetshus. Alle er hjertelig velkommen!


KYRKJELYDEN

9

50-års konfirmanter i Laudal og Øyslebø

Foran fra venstre: Hanne Kirsten Tveit, Arnhild Knutsen, Berit Sveinall, Aslaug Manneråk, Arild Knutsen. Andre rekke fra venstre: Bjørn Øyslebø, Gunstein Wigemyr, Odd Aukland, Sigrurd Omdal, Jarle Heddeland, Tom Inge Øislebø, Theodor Tjomsland, Sigurd Solås. Fotograf Jan Sveinall ikke med på bildet.


KYRKJELYDEN

10

Landes Begravelsesbyrå as MARNARDAL KOMMUNE Kommunens administrasjon finner du i rådhuset, tlf. 38 28 90 00

Evje og Vennesla Begravelsesbyrå as

Ordfører treffes mandag - fredag (9 - 15) tlf. 38 28 90 01 Rådmannen tlf. 38 28 90 02 Helsesenteret ved rådhuset tlf. 38 28 82 20 Helse og omsorgsavdelingen på Marnarheimen tlf 38 28 94 00

NOMI Bok & media

4532 Øyslebø Tlf. 90 40 70 17

DØGNVAKT: Magne Kjetså: Snefrid og Einar Dale: Faks: 4735 EVJE

Øyslebø: Tlf: 38 60 30 12

379 30 151 952 19 191 909 79 667 379 30 107

Åpningstider:

Tirsdag 10 – 19 Onsdag 10 – 19 Torsdag 10 – 19

Bjelland: (betjent) Tirsdag 11 – 14 Tlf: 48 99 10 12 (Bok i butikk, åpent som Joker Bjelland).

Store Elvegate 14 - 4500 Mandal Telefon 38 26 33 99

Mandager stengt (ring) Tirsdag - fredag 10.00 - 17.00 Lørdag 10.00 - 13.00

Vi ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner.

Marnardal folkebibliotek

Vi har bøker og musikk

Mettes Blomst og Gaver

Mandal Døgnvakt: 38 26 52 87

kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers. – brylluper, konfirmasjoner, bursdager, blåturer m/aktiviteter.

UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER Har også overnatting. Tlf: 38 28 69 75 Mobil: 975 69 121. Fax: 38 28 69 77. www.hogetveitsnaturcamp.no e-post:information@hogetveitsnaturcamp.no

MARNARDAL HELSESENTER

ÅPNINGSTIDER: Legekontor, Marnardal - tlf 38 28 82 20 Mandag - fredag kl 0800 - 1500 Helsesøster, Marnardal - tlf 38 28 90 51

MARNARDAL FYSIKALSKE INSTITUTT Terapiriding - fysikalsk behandling 4534 Marnardal Tlf 38 28 76 78 - 952 08 052


KYRKJELYDEN

HVORDAN HAR DU DET egentlig? ØVREBYEN. TLF.: 38 27 90 80 www.damman.no

ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST

NÅR HJERTET BANKER FOR SØRLANDET

LAUDAL, 4534 MARNARDAL Tlf.: 38 28 72 12 OPPRETTING DEKK REKVISITA

ØYSLEBØ OG LAUDAL Tlf. 38 28 78 50 Kontortid: Øyslebø: Man., tirsd., ons., tors., fre. kl. 09.00–15.00

NÅR HJERTET BANKER FOR SØRLANDET

BJELLAND OG GRINDHEIM – Tlf. 38 28 02 90 Kontortid Grindheim: Man., tirs., ons., tors., og fre.: kl.09.00–15.00 Kontortid Bjelland: (butikken): tors. kl.15.15–17.00

Hva folk snakket om har de lest i LOKALAVISEN følg med du også!

Gravmonumenter og skifer fra Evje Steinindustri Oppussing av gamle monumenter

TORGNY SANDLAND Bjelland, tlf: 38 28 69 72 / 95 16 85 79

BUA LANDHANDEL

en «sterk fyr» i sør

4534 Marnardal - Post i butikk - Tipping Åpningstider: Mandag – Fredag 09.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 16.00 Tlf: 38 28 84 23

11


B-blad

Returadr: Marnardal kirkekontor 4534 Marnardal

Konsert

Søndag 1. desember fikk Marnardal besøk av tre flotte sangere som holdt julekonsert i Marnar Aula: Maria Arredondo, Torstein Sødal og Kjell Inge Torgersen. Ungdomskoret Take A Break sang sammen med dem. Dette var en flott konsert, som skapte god julestemning!

Kyrkjelyden 2013 nr. 6  
Kyrkjelyden 2013 nr. 6  

Kyrkjelyden 2013 nr. 6

Advertisement