Page 1

* Kortversjon *

1

Marnardal kommune Service og utvikling SPENST 2012 rapporteringsperiode 9/2009 – 12/2010 Det rapporteres på fremdrift i prosjektet, herunder en beskrivelse av hvilke aktiviteter som er igangsatt og status for disse pr 12/2010. Videre omhandler rapporten en beskrivelse av aktiviteter som prioriteres for 2011 og en beskrivelse av veien frem mot prosjektavslutning 31.12.2012. Fullversjon av rapporten er sendt til kommunestyrets representanter samt enhets- og administrative ledere.

Innledning: Marnardal kommune igangsatte høsten 2009 prosjektet SPENST 2012 (SPennende – ENergigivende og STyring). Prosjektet er tredelt. Det er besluttet opprettet ett prosjekt for samfunnsutvikling, ett for styring og ett for organisasjonsutvikling. Målet for prosjektet er: Marnardal kommune skal bli ”Best på Agder” ved å bli en lærende organisasjon der vi bruker systematisk historien til å forbedre fremtiden. Dette skal ikke begrenses til vår historie, men at vi gjennom nettverk får ta del i kunnskap og samhandler på tvers av sektorer og kommunale grenser om de beste løsninger i bransjen. Dette skal bidra til at vi utvikler de beste og mest rasjonelle brukertilpassede tjenester fra våre enheter og at vi oppleves som en serviceinnstilt virksomhet med tilfredse brukere og medarbeidere. Prosjektoversikt per januar 2011

Spenst 2012 Styring

Organisasjonsutvikling

Samfunnsutvikling

Delprosjekter:

-administrativ organisering

Delprosjekter:

- Arbeidsgiverpolitikk -Medarbeiderskap

-Politisk organisering

-Energi og kulturutvikling

-Oppvekstplan

-Helhetlig mål og resultatstyring

-Plandokumenter

-LØFT/Verdsettende metode -rasjonelle prosedyrer/prosesser

-Ledelse

-sykefravær/nærvær

Delprosjekter: -Kommuneplan -Helse og omsorgsplan

SPENST 2012 rapport for perioden 9/2009 – 12/2010


* Kortversjon * Fremdrift og gjennomførte aktiviteter: Prosjekt 1 samfunnsutvikling: Kommuneplan: Igangsatt 28.9.2010. Igangsatt arbeidet med kommunal planstrategi. Prosjektgruppen har gjennomført to møter. Planlegges sluttført: 31.12.2012

Helse og omsorgsplan: Arbeidet ledes av kommunalsjef Kjell Rune Olsen sammen med en arbeidsgruppe for øvrig bestående av Inger Haraldstad og Mette Breilid. Gruppen har gjennomført flere møter og planen er på ett skissestadie. Planprogram utarbeides i skrivende stund. Planlegges sluttført: 10.5.2010

Oppvekstplan Arbeidet ledes av kommunalsjef Rune Bruskeland. Det er i tillegg nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Alf Magnus Nilsen og Solveig Ramsland. Planen er på ett skissestadie. I skrivende stund utarbeides planprogram. Planlegges sluttført 10.5.2010

Plandokumenter: Delprosjekt ledet og gjennomført av Bjørn Braadland. De fleste av kommunens planer er innsamlet, katalogisert og kontrollert samt lagret fysisk og digitalt. Sluttført 31.12.2010

Prosjekt 2 Styring Politisk organisering Ledes av ordfører sammen med en prosjektgruppe bestående av gruppelederne i kommunestyret. Gjennomført revisjon av delegasjonsreglementet, politisk behandling av forslag til politisk organisering utarbeidet av prosjektgruppen gjenstår. Det skal gjennomføres en ekstern evaluering av politiskorganisering.

Helhetlig mål og resultatstyring Igangsatt januar 2011, Prioriteres i 2011

Lederskap Ledet av rådmannen. I forbindelse med delprosjektet gjennomførte man blant annet flere ledersamlinger og lederopplæring. Sluttført i 2010

SPENST 2012 rapport for perioden 9/2009 – 12/2010

2


* Kortversjon * Prosjekt 3 - Organisasjonsutvikling Administrativ organisering Ledet av rådmannen. Vesentlige organisatoriske endringer i helse- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren med blant annet opprettelse av oppvekstsentre og ledere for disse gjennomført. Kommunen har også innført 2-nivå modell Sluttført i 2010

Arbeidsgiverpolitikk Ledes av rådmannen. Prosjektet har mandat og målsetning, og forventes igangsatt i løpet av 2011. Ikke igangsatt Medarbeiderskap Ledes av rådmannen. Pilotprosjekt igangsettes i løpet av kort tid. Piloten evalueres og dersom opplegget vurderes som bra så vil det vurderes tatt ut i den øvrige organisasjonen. Planlegges sluttført 31.12.2012 Energi og kulturutvikling Ledes av rådmannen. Planlegges sluttført 31.12.2010 (ikke igangsatt)

LØFT/Verdsettende metode Ledes av rådmannen. Planlegges sluttført 31.12.2010 (ikke igangsatt)

Rasjonelle prosedyrer/prosesser Ledes av personalrådgiver Kristin Lauvdal. Prosjektet har implementert systemet kvalitetslosen i kommunen som er ett system for samling og gjenfinning av kommunens rutiner, rundskriv, tjenesteprosedyrer etc. samt avik- og tiltakshåndtering. Prosjektet jobber videre i 2011 med å redusere brukerterskelen. På det nærmeste gjennomført.

Nærvær Ledes av personalrådgiver Kristin Lauvdal samt en prosjektgruppe for øvrig bestående av kommunalsjef helse og omsorg Kjell Rune Olsen og tillitsvalgt Reidun Flystveit. Mandat er utarbeidet og prosjektet er i en innledende fase. Prosjektet dreier seg om å øke jobbnærvær og som en konsekvens av det å redusere fravær. Planlegges sluttført 31.12.2012

SPENST 2012 rapport for perioden 9/2009 – 12/2010

3


* Kortversjon * Resultater Prosjektet benytter seg blant annet av kommunekompasset for å måle og vurdere resultatoppnåelse. Det gjennomføres tre målinger i prosjektperioden. Første måling ble gjennomført i desember 2009 og viste potensial for forbedring på flere områder. Det er planlagt gjennomført målinger i mai 2011 og ved prosjektslutt 31. desember 2012. Det forventes styrket resultat på neste måling.

Veien videre I 2011 vil delprosjektene for kommuneplan, helhetlig mål- og resultatstyringssystem og delprosjekt for medarbeiderskap ha ett særlig fokus. Delprosjektet e-Politiker 2012 er nytt og skal igangsettes i 2011. Prosjektet skal se på mulighetene digitale løsninger gir for endra bedre kommunepolitisk arbeid. Løsninger for direkteoverføring av kommunestyremøter samt anskaffelse av bærbare pc-er til kommunepolitikere skal vurderes. Delprosjektet arbeidsgiverpolitikk avventes noe til andre aktiviteter er gjennomført.

Avsluttende bemerkninger Kortversjon av rapporten SPENST 2012 rapporteringsperiode 09/2009 – 12/2010 er utarbeidet på oppdrag av styringsgruppen for publisering på kommunens nettsider. Spørsmål eller andre henvendelser i forhold til denne rapporten kan rettes til kommuneplanlegger Joakim Damkås på telefon 38 28 90 50 eller på e-post til joakim.damkas@marnardal.kommune.no

SPENST 2012 rapport for perioden 9/2009 – 12/2010

4

Spenst 2012 rapport  

Kortversjon av rapporten omhandler perioden 092009-122010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you