Sognenyt - December · Januar · Februar 2023

Page 1

Sognenyt

DECEMBER 2022 · JANUAR · FEBRUAR 2023
Herrested - Kullerup - Refsvindinge

Orientering om...

Fødsel:

Fødsler anmeldes automatisk af jordemode ren. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk.

Navngivning:

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på www.borger.dk.

Dødsfald:

Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.bor ger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Al mindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henven delse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendel se til sognets kirkeværge.

Navneændring:

Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt.

Det er en god idé at søge vejledning ved sog nepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester:

Attester udskrives kun automatisk ved dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil der efter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten.

Dåb:

Aftales med præsten. Et barn, der ikke i forvejen er navngivet, får navn ved dåben.

Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig til knytning til sognet. For at blive viet i folke kirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten.

Samtaler og hjemmebesøg:

Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985.

Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henven delse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Sognenyt September · Oktober · November 2022 2 Deadline næste nummer: 9. februar 2023
Indlæg skal sendes til Bjarne Ivan Hansen, mail abh@mail123.dk

Julens værdi

Når julen nærmer sig, så begynder vi gerne at spørge hinanden: ”Hvad ønsker du dig til jul?”. Vi svarer ofte med at finde ønskelister frem, der opremser ting, som vi ønsker os. Da krigen i Ukraine ramte, og billederne be gyndte at strømme ind på TV skærmen, gik det for alvor op for mig, hvad det er, at jeg virkelig ønsker mig: fred! Når alt kommer til alt, så ønsker jeg mig stabilitet, tryghed og at bevare min helt almindelige hverdag med min familie.

Tænk de stakkels familier, som igen i år har været splittet fra hinanden, i hver deres lande, mens de frygtede for hinandens liv. De fami lier, som kun ønskede sig, at kunne komme hjem igen og blive forenet.

I det lys, så bliver det pludselig helt ligegyldigt for mig, om der ligger pakker under juletræet. Lige meget, om min bror har givet mine børn lige så mange gaver, som jeg har givet hans børn. Jeg er bare uendelig taknemlig for, at jeg har en familie, som har det godt.

Når jeg ser på min egen lille familie i præste gården, er de den største gave jeg nogensinde har fået, og jeg er så uendelig taknemmelig for, at jeg har min mand herhjemme hos mig, og at der ingen udsigt er, til at han skal i krig. Så uendelig taknemmelig for, at mine børn kan leve i tryghed, uvidende om den grusom hed, som verden også kan rumme.

Det er måske letkøbt at sige, at man selv skal være taknemmelig, fordi der er mennesker som lider andre steder i verden, men med kri gen i Ukraine kom det for mig tættere på, end det nogensinde havde været før.

I Herrested boede flygtningene fra krigen lige overfor børnehaven, og jeg så deres ansigter hver eneste dag. Særligt én af kvinderne så jeg ofte og hilste på. Vores liv kunne umiddelbart

ligne hinanden; vi var ca. lige gamle, og vi havde børn i nogenlunde samme alder. Men hun var på flugt og hendes mand i krig. Hun havde efterladt alt, og det gjorde det tydeligt for mig, hvor heldig jeg er.

Derfor bestræber jeg mig på i år at være tak nemmelig, også til jul. Taknemmelig over, at jeg allerede har så meget. Det er ikke ting, som jeg har brug for flere af, og energikri sen og inflationen, som fulgte i kølvandet på krigen i Ukraine, har også gjort julen til en større økonomisk byrde for alle danskere, end den har været det i flere årtier.

Så måske af den grund, giver det også god mening at ønske sig lidt mindre, og lægge lidt mindre pres på hinanden, når det kommer til julegaver? Så har vi måske også alle sammen bedre tid til at være sammen og nyde juleti den, hvis vi kan skære ned i den tid, vi bruger på julegaveindkøb i proppede indkøbscentre. Juleaften blev glæden og håbet født ind i ver den. Det gjorde den i en stald, i de trangeste kår man kunne forestille sig.

Den dag handlede ikke om de gaver, som de vise mænd kom med, men om den egentlige gave, som vi alle sammen fik med Jesusbarnet; glæden, frelsen og det evige liv. Det er givet os for ingenting, og skal fejres med glæde og taknemmelighed.

I år vil jeg huske at fejre den sammen med min familie, taknemmelig for, at vi lever et sted i verden, hvor der er fredeligt og trygt og taknemmelig over, at vi har hinanden og kan fejre julen sammen.

Med ønsket om en glædelig jul og et fredeligt nytår.

Kærlig Hilsen Jeres sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef

Sognenyt December 2022 · Januar · Februar 2023 3

Årets gang på Refsvindinge Kirkegård

Når det nye år ringes ind, er der stille på kir kegården. Gravstederne er fint dækket med gran, og hist og her lyser en blomst op i mør ket. Der er ikke meget at lave for graverne på denne årstid. Enkelte træer skal beskæres og selvfølgelig skal gangarealerne rives, så der ser pænt ud, når der er gudstjenester, dåb, vi elser eller bisættelser/begravelser i kirken. Det er Nyborg Kirkegårde, der står for pas ningen af vores kirkegård. Arbejdet udføres af de 3 dygtige og kompetente gravere: Henrik, René og Jørgen. Hvis du træffer dem på kir kegården, er de altid parat til en snak.

Når solen begynder at få magt, bliver der mere at lave for graverne. Det gamle gran skal fjernes, og afhængig af vejret sker dette om kring 1. marts. Gravstederne får dog ikke lov til at stå tomme i lang tid. Stedmoderplanter ne skal i jorden, og det sker omkring 1. april afhængig af vejret og påsken. Nu begynder græsset at gro, så der skal klip pes græs, kantes af, gravstederne skal holdes fri for ukrudt og i tørre perioder skal der van des.

I maj måned er stedmoderplanterne ikke køn ne længere, så de skal tages op og isbegonier plantes i stedet. De kan holde sig pæne, til der igen skal dækkes med gran. Over sommeren og efteråret skal græsset hol des nede, ukrudtet aves, gangene holdes rene

og revne og der skal klippes hække med m.m. Bøgehækkene omkring kirkegården klippes i slutningen af juni og i august klippes grav stedshække og buske beskæres. Med vinterens komme skal gravstederne igen dækkes med gran og de sidste visne blade skal fjernes, så kirkegården står velholdt og indby dende til advent, hvor det nye kirkeår begyn der og julen står for døren.

Kirkegården er ikke en uforanderlig størrel se. I 2017 blev der udarbejdet et forslag til helhedsplan for Refsvindinge Kirkegård, og nogle af disse forslag bliver fra tid til anden gennemført, når der er penge til det, men der er også andre uopsættelige opgaver, der kræ ver finansiering.

Kirken bliver kalket hver 3. år. Kalkningen blev afsluttet i august, og hvor har kirken stået flot og hvid her i sensommerens solskin. Vandledningen fra kapellet og op til kirke tårnet var gammel og utæt, og i uge 40 blev de gamle jernrør udskiftet med nye og mere holdbare rør. Samtidig blev de 2 vandhaner afløst af nye, så nu er der tryk på, når der skal tappes vand.

I helhedsplanen indgår indramning af kir ken med en brostensbort. Menighedsrådet besluttede, at en indramning med kantstål ville være mere passende. I ugerne 41 og 42

Sognenyt December 2022 · Januar · Februar 2023 4

har graverne udført denne omlægning. Ved samme lejlighed udskiftedes belægningen fra østindgangen til kirkedøren samt hele vejen rundt om kirken. Der blev pålagt slotsgrus, som er meget mere rollator og kørestolsven lig. Samtidig er det mindre arbejdskrævende. Ved samme lejlighed blev der fjernet nogle træer, der skyggede for eksisterende gravste der. Det flotte resultat kan nu ses ved et besøg på kirkegården.

På et luftfoto af kirken fra 1950érne kan man se, at hele området omkring kirkegården var omkranset af kastanjetræer. Nu er der kun få tilbage, og her sidst på sommeren måtte end nu et træ lade livet. Det var halvråddent og til fare for sine omgivelser. Til erstatning for udgåede træer plantes der løbende forskellige træer og buske. Her skal specielt nævnes Lu thertræet, plantet i 2017. Det er et Ingrid Ma rie æbletræ, og det har i år båret rigtig mange æbler, som kommer fuglene til gode.

Kirken er det desværre nødvendigt at aflåse til daglig, men kirkegården er åben for besøg. Her kan man i fred og ro gå rundt og se de mange gravsteder, meditere over vores forun derlige tilværelse og få ro i sjælen langt væk fra radio og tv. Måske ser du haren, fasanen, duehøgen eller en af mange andre fugle, der også har fundet et fristed her. Du skal være hjertelig velkommen.

Henrik Christensen, graver og Henning Sørensen, kirkeværge

Nytårsgudstjenester

Der afholdes nytårsgudstjenester i Her rested og Refsvindinge kirker d. 1. januar 2023.

Refsvindinge kl. 13.30 Herrested kl. 15.00

I begge kirker vil vi efter gudstjenesten ønske hinanden et godt nytår med et glas portvin og kransekage.

At tænde lys

Forsidebilledet viser Refsvindinge kirke belyst med 3 projektører. Sådan har vi gjort gennem mange år fra Alle Helgen til Hellig Tre Konger, hver dag fra kl. 17.00 til kl. 23.00.

Men, nu har vi energikrise, og der skal vises samfundssind. Kirken vil derfor kun blive belyst fra kl. 17.00 til kl. 21.00 og kun i 10 dage. Alle Helgen, 4 adventssøn dage, 3 juledage, nytårsaften samt Hellig Tre Konger.

Om end i begrænset omfang vil kirken fortsat i den mørke tid stå som et lysende eksempel på, at kirken altid er der, når no gen har behov for den.

Man kan imidlertid også tænde lys uden at tære på de knappe ressourcer.

For eksempel ved at dele lidt tid med et ensomt menneske, der føler den mørke tid tyngende.

Et telefonopkald eller besøg vil gøre godt, og kan tænde lys i hjertet.

Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd

Sognenyt December 2022 · Januar ·

2023 5
Februar

Arrangementer i Kullerup

Fejring af Kyndelmisse

Søndag den 5. februar 2023 kl. 17.00 holder vi gudstjeneste i Kullerup kirke for at markere kyndelmisse. Kirken vil være pyntet stemningsfuldt med levende lys. Dermed vil vi glæde os over lyset dets tilbagevenden og betydning. Kyndelmisse eller Lysmesse kaldes i kirke lig forstand egentlig Marias renselsesdag, da hun 40 dage efter Jesu fødsel fremviste ham i templet og dermed igen blev en del af menig heden. Traditionelt blev lys anset som hellige redskaber.

I folkelig forstand blev kyndelmisse tidligere kaldt ”Kjørmes Knud” (jf. sangen Sneflokke kommer vrimlende), som på nudansk kan oversættes til ”vinterens knude” og markerer midvinter.

Alle er velkomne i Kullerup Kirke. Kullerup menighedsråd

Arrangementer i Herrested

Tirsdag den 13. december klokken 19.00 er der julekoncert i Herrested kirke.

Det er Ryslinge Sangkor (med Mathias Mor tensen som dirigent) der kommer og synger vore dejlige julesalmer og lidt fra England. Der bliver også mulighed for fællessang med koret.

Søndag den 5. februar vender lyset tilbage og derfor holder vi Kyndelmissegudstjeneste, hvor vi fejrer lysets tilbagekomst. Det er klokken 19.30.

Sognenyt December 2022 · Januar · Februar 2023 6

Hjertetræ!

Har du en hjertehilsen?

Hvem går dit hjerte til?

På Herrested kirkegård ved den store sten ved de ukendte kan man fra 1.søndag i advent skrive en hilsen på et hjerte og hænge det på hjertetræet.

Et juletræ som samler på varme tanker og hjertehilsner. Så kom og skriv en hilsen til den du savner.

Der vil være en kasse med hjerter og tusch. Glædelig jul!

Hvis man ønsker sit hjerte igen, skal det hen tes inden d.13/3 2023, hvor vi begyn der at fjerne gran og andre juleting.

Anne Thygesen Graver v. Herrested kirke

Arrangementer i Refsvindinge

Julekoncert med Nyborg Gospelkor torsdag d. 8. december 2022 kl. 19.30

Kom til en stemningsfuld koncert i Refsvin dinge Kirke, hvor Nyborg Gospelkor under ledelse af Frede Thorsen vil sætte os i den ret te julestemning.

Efter koncerten bydes der traditionen tro på gløgg og klejner.

Energikrisen rykker os sammen

Alle oplever det. Husstande såvel som virk somheder. Udgifter til el og varme er i 2022 steget voldsomt.

Kirkerne er ligeledes hårdt ramt, og mange kæmper nu med budgetter, der ikke kan hol de.

Som en konsekvens af det har vi i vores pa storat besluttet, at vi i vintermånederne de cember, januar og februar kun afholder en søndagsgudstjeneste i pastoratet, da det er forbundet med store omkostninger at varme 2 kirker op.

Der vil dog være gudstjenester i 2 kirker når vi fejrer jul, nytår og kyndelmisse. Og juleaf ten bliver selvfølgelig fejret i alle 3 kirker.

Temperaturen i kirkerne vil tillige blive sæn ket til 19 grader, hvorfor det anbefales at tage en ekstra trøje på.

Det er en trist situation afledt af en ond krig i Europa, hvor menneskelige lidelser er ufat telige. Det skal vi tænke på i vores fredelige Danmark, når indgreb i økonomien og lavere varmegrader plager os.

Intet er skidt, uden det er godt for noget. Nu bliver vi nødt til at rykke sammen i pastoratets kirker.

Måske det kan ændre vores adfærd, så vi ef ter en forhåbentlig afslutning af energikrisen fortsat vil krydse sognegrænser og betragte alle pastoratets 3 kirker som ens egen kirke. Vi ønsker alle en glædelig jul samt et lykke bringende nytår.

På menighedsrådenes vegne, Kirsten Hebjørn, Bjarne Ivan Hansen og Erik Willadsen

Sognenyt December 2022 · Januar · Februar 2023 7

Bøn midt i en politisk tid

Tilgiv os.

Fader, tilgiv os, Når vi foregiver at bryde os om de fattige, selv om vi ikke vil se dem i vore hjem.

Tilgiv os, Når vi jubler over de politiske kandidater, som lover skattenedsættelser, selv om vi ved, at verden behøver skoler, sygehuse, hjælp til alle som har det svært, og at det er vores pligt at være med til at betale det. Fader, tilgiv os, som kommer for nemt om ved dine ord om at sælge alt, hvad vi ejer, og give det til de fattige.

Amen

Nu Tændes Tusind Julelys Sang af Simone Egeriis

Nu tændes tusind julelys på jorden mørk og rund, og tusind stjerner stråler ned fra himlens dybblå bund.

Og overalt udspredes nu julens glade bud: at født er Herre Jesus krist vor frelser og vor gud.

Du stjerne over Betlehem oh, lad dit klare skin med tro og håb og kærlighed i alle hjem nå ind.

I hvert et hjerte trist og mørkt send du en stråle blid en stråle af Guds kærlighed i denne juletid.

I december har vi valgt at synge denne lille salme som månedens salme. Den har et dejligt budskab om det lys , vi kan skabe i denne mørke og til tider forfærdelige verden. Såvel bøn som salme er udvalgt af Kirsten Hebjørn

Sognenyt December 2022 · Januar · Februar 2023 8

En sag har altid to sider

Vi oplever det alle i vores hverdag, at der er ting, der skal tages stilling til eller ligefrem skal træffes beslutning om. Det kan være omkring ubetydelige bagateller, men også omkring sager, hvor medmennesker er ind blandet, og hvor vores beslutning har stor be tydning for dem.

Vi gør brug af givne oplysninger, men ofte spiller følelser ind i vores beslutning, og faren for at vi ikke får belyst sagen i sin helhed er til stede, og dermed kan der blive truffet en beslutning, som vi efterfølgende fortryder.

Danmark er beriget af en stor sangskat. Sangskat, hvor teksterne ofte har stor værdi for vores måde at leve på, og som i mange til fælde kan åbne øjnene for vigtige ting, som for eksempel at en sag ikke altid er enten sort eller hvid.

Derfor skal fremhæves en salme, der findes i såvel salmebogen som i højskolesangbogen, og som giver stof til eftertanke.

Den er oprindelig skrevet i Tyskland, men i 1838 oversat til dansk af Carsten Hauch. ”Sig månen langsomt hæver”, hvor der gives en anvisning på betydningen af at se en sag fra flere sider, når det i vers 3 lyder:

Betragter månens bue, den kun er halvt at skue og er dog hel og rund, så er vel flere sager, som nu vort hjerte vrager, fordi vi halvt dem skue kun!

Lad dette vers inspirere til større forståelse mellem mennesker, og være vores lille bidrag til en bedre verden, hvor håbet om ”Fred over jorden” kan bestå.

Sognenyt December 2022 · Januar · Februar 2023 9

Refsvindinge Forsamlingshus

Julefamilieaften

Onsdag, den 14. december kl. 18.30 i Ref svindinge Forsamlingshus. Salen er pyntet op til den forestående højtid. En aften, hvor vi spiser en god ”vintermenu” bestående af: Klar suppe med boller, Peberrodskød og Is med jordbærsovs. Derudover kaffe/te. Aftenens underholdning leveres af den fra dansktoppen kendte sangerinde, Helle Lynge. Prisen for hele herligheden er kun 150, kr. for voksne. Børn er gratis.

Børnejuletræ

Søndag, den 18. december kl. 14.00 bydes til børnejuletræsfest. Eftermiddagen indle des med dans omkring det store juletræ. Vi får besøg af en ”Julespillemand”, der på fest lig julevis vil føre os gennem eftermiddagen med sang, leg og lidt trylleri. Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag med godteposer og frugt til børnene og kaffe/te med brød til de voksne. Pris for arrangementet: kun 25, pr. person.

God jul og godt nytår Inden længe rinder året 2022 ud. Et år der på mange områder desværre har bragt os store

udfordringer. Vi håber, at det kommende år må bringe glæde og opmuntringer i samfun det til os alle. Fra Refsvindinge Forsamlings hus skal lyde en stor tak til alle i sognet for den støtte vi gennem året har fået. En støtte, som vi håber, at I også i det kommende år vil give os. Vi har alle brug for ”huset”. Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår.

Minikonfirmander i Herrested i januar

Børnene, som går i 3. klasse på 4 kløverskolen vil blive tilbudt minikonfirmandundervisning i halvanden time hver dag efter skole, fra kl. 13.30 15.00.

Det vil foregå i konfirmandstuen i Herrested præstegård, hvor vi skal høre historier, drik ke saftevand og spise boller, og afsluttes med en familiegudstjeneste d. 22. januar kl. 10.30, hvor minikonfirmanderne er med.

Til gudstjenesten skal minikonfirmanderne (sammen med os andre) synge to salmer de

har lært, og vi vil genfortælle historien om snedronningen, hvor lille Gerda skal bruge sit Fadervor, til at komme ind til den onde snedronning.

Vi skal lære fadervor, høre historier, drikke saftevand og spise boller, før vi slutter af den følgende søndag med en børnegudstjeneste for hele familien.

Alle børn fra Herrested er velkomne, tilmel ding foregår til sognepræsten på mail: ASJ@ km.dk

Sognenyt December 2022 · Januar · Februar 2023 10

Kontakt og adresser

Sognepræst og begravelsesmyndighed:

Anasia Sjøstedt Elnef, Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Kirkeværge: Niels Arndal, 26318420, niels.arndal74@gmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Refsvindinge:

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk

Kirkeværge: Henning Sørensen, 23920725

Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527

Kirketjener: Helle Hansen, 40173696

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.com

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Fælles personale:

Kirkesanger: Mathias Kofod Mortensen, 42726042.

Organist: Asger Agerskov Buur, 23300604.

Sognenyt
·
· Februar 2023 11
December 2022
Januar

Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Herrested

04.12 10:30

Refsvindinge Kullerup

2. søndag i advent Højmesse 11.12 09:15

3. søndag i advent Gudstjeneste v. Kristina Løvenstrøm 18.12 16:00

4. søndag i Familiegudstjeneste advent 24.12 14:00 15:30 12:30 Juleaften Julegudstjeneste Julegudstjeneste Julegudstjeneste 25.12 10:30 09.15

1. juledag Højmesse Gudstjeneste 26.12 10:30

2. juledag Højmesse 01.01 15:00 13:30 Nytårsdag Nytårsgudstjeneste Nytårsgudstjeneste 08.01 10:30

1. s.e. hellige trekonger Højmesse 15.01 09:15

2. s.e. hellige trekonger Gudstjeneste v. Rasmus Markussen 22.01 10:30

3. s.e. hellige trekonger Gudstjeneste med minikonfirmander 29.01 10:30 Sidste s.e. helligetrekonger Højmesse 05.02 Kyndelmisse Kyndelmisse Kyndelmisse 19:30 17:00 12.02 10:30 Søndag seksagesima Højmesse 19.02 10:30 Fastelavn Højmesse 26.02 10:30

1. søndag i fasten Højmesse m. dåb 05.03 10:30

2. søndag i fasten Højmesse v. Rasmus Markussen

Kirkebil:

Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Mark
& Storm Grafisk A/S
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.