Refsvindinge·Herrested·Kullerup SogneNyt December 2021

Page 1

Sognenyt Herrested - Kullerup - Refsvindinge

DECEMBER 2021 · JANUAR · FEBRUAR 2022


Orientering om... Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemode­ ren. Er I ikke gift og ønsker fælles forældre­ myndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs- og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk. Navngivning: Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på www.borger.dk. Dødsfald: Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.bor­ ger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Al­ mindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henven­ delse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendel­ se til sognets kirkeværge. Navneændring: Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er en god idé at søge vejledning ved sog­ nepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse ­ er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester: Attester udskrives kun automatisk ved dåb ­eller ­vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil der­ efter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten. Dåb: Aftales med præsten. Et barn, der ikke i for­ vejen er navngivet, får navn ved dåben. Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig til­ knytning til sognet. For at blive viet i folke­ kirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten. Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985. Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henven­ delse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Forsidefoto: Herrested kirke når den en dag i januar troner i landskabet i den flotteste kulisse med sne og en ualmindelig smuk himmel. Deadline næste nummer: 4. februar 2022 Indlæg skal sendes til Bjarne Ivan Hansen, mail abh@mail123.dk 2

Sognenyt December 2021 · Januar · Februar 2022


Adventstid – Så tændes der lys Nu lægger vi november måned bag os. En måned som af mange føles lang, mørk, kold, regn- og stormfuld. Ja, en måned som kan have negativ indflydelse på humøret. Sådan må forfatteren Henrik Nordbrandt have følt det, da han i 1986 udgav en digtsam­ ling, hvor et af digtene lyder: Året har 16 måneder. November, december, januar, februar, marts april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, november, november, november. Ved at gentage november 4 gange i sidste lil­ je understreger forfatteren, at november for ham var vanskelig at komme igennem. Selv om dagene stadig bliver kortere og kor­ teren indtil solhverv d. 21. december føles måneden ikke mørk. For nu tændes der lys. Traditionen med ad­ ventskransen med de 4 lys holdes stadig i hævd. På torvene i byer tændes lyset på det store juletræ af en velvillig borgmester, og selv i de mindste landsbyer findes der en cen­ tral plads til juletræet, hvorfra lyset breder sig. Og mangt en husejer har benyttet sig af rekla­ mernes talrige tilbud på lyskæder mv. som nu pryder træer, buske og gavle. Decembers mange lys skaber glæde samt en masse forventninger og forberedelser. Jule­ koncerter der skal opleves, gaveindkøb, ju­ lekager der skal bages, julefrokoster man nø­ dig vil takke nej til, selv om indbydelserne er mange. Ja, der er nok at tage fat på, og decem­ ber kan i modsætning til november nærmest føles for kort. Der er meget at glæde sig til. Men, vi må ikke glemme, at der findes mange, der ikke kan dele glæden med os. Ensomme der føler sig isoleret og savner et fællesskab. Husvilde der savner et sted at tilbringe natten. Syge der fø­

ler livet gør så ondt, at de næsten ikke magter det. Det skal vi, der ikke har svært ved at finde glæden, tænke over. Selv om vi er ramt af ju­ letravlhed, bør vi finde tid til at besøge eller ringe til en, der sidder alene eller er syg. Vi kender nok alle mindst en. Vi må ikke lade en fremmed være uset. Det kan være en ”Hus Forbi” sælger, hvor købet af det fortræffelige blad kan bidrage til sæl­ gerens næste måltid, eller hvor blot et smil, måske en lille samtale kan give varme til et trist hjerte. Jeg håber, at min opfordring giver anledning til overvejelse, så vi sammen kan tænde lys ved medmennesker, kendte som ukendte, som har svært ved selv at finde lys. Ja, lad os gøre for­ fatteren Steen Kaaløs´ord til vores. Ord som lyder: Gå i mørket med lyset Gå i visheden om, ikke at gå alene Gå med lyset. Kom. Adventstid er tid til venten. Venten på igen at høre det evigt glædelige budskab der lyder fra evangeliet om Jesus fødsel. Han som kom til verden for at tænde lys for alle. Jeg ønsker alle en god adventstid og en glæ­ delig jul. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd Sognenyt December 2021 · Januar · Februar 2022

3


At skabe minder Jeg kan godt lide den slags spørgsmål, hvor man tænker, gad vide, hvordan det var at leve, før man havde smartphones, fjernsyn, elektri­ citet og rindende vand i hanerne. Hvordan vil det være at møde et menneske fra den gamle verden? Hvordan vil hans eller hendes syn være på vores moderne verden, og hvordan ville vi overleve i den gamle verden? Forestil dig et rigtigt våben, et gevær, og et digitalt våben, en smartphone, placeret side om side i kirkens våbenhus. Det er den slags kontrast, jeg hentyder til. Som præst har jeg været med til at begrave folk, som er født i 1920’erne. Folk som allere­ de var i tyverne, mens Anden Verdenskrig ra­ sede; i fyrrene, mens de vilde 60’ere stod på; i slutningen af tresserne ved Berlinmurens fald i 89 – og omkring de firs ved årtusindskiftet. Folk, der er tæt på de hundrede år, når de dør, er levende bindeled mellem den gamle og den nye verden. De har været med i det lange løb, i overgangen, og de kan fortælle om tiden uden internet, droner, elektriske løbehjul mm. Den tid behøver man i øvrigt ikke at være 100 år for at have i nogenlunde frisk erindring. Drivkræften i et historisk arbejde er at stille umulige spørgsmål og lede efter mulige svar. Hvordan ville det være at have sin egen alder, størrelse og stemme og så blive sendt 100 år

tilbage i tiden? Her hjælper de nulevende for­ bindelser til den gamle verden ikke, for nok var de til stede, men de var samtidig ikke de samme som dem, de er i dag. Man kan ikke være samtidig med historien. Den 7. november holdt jeg et foredrag i Ref­ svindinge Forsamlingshus om konfirmatio­ nens ensretning og indførsel i 1736. Konfir­ mationen var dengang noget andet end i dag, men konfirmationen afholdes fortsat. Den er ikke gået af mode. Spørgsmålet melder sig derfor, hvad har med tiden ændret sig og hvad er forblevet det samme? Det er ikke kun i dag, man hører folk sige, at konfirmanderne kun lader sig konfirmere for festen og for gaverne. Allerede for hundrede år siden berettede Emma Gad, i sin bog Takt og Tone, om konfirmationen, som hun opfat­ tede som en mærkelig blanding af overdådig pyntefest og religiøs handling. Et fuldt citat er vist på sin plads: Af alle de mærkelige skikke, der på trods af sund fornuft holdes vedlige i alle lag af befolkningen og særlig i folkelige kredse, er vel kirkekonfirmationens sammenblanden med det verdslige liv en af de besynderligste. At en dreng eller pige ved overgangen fra barn til voksen efter nogen religionsundervisning bekræfter sin dåbspagt, uden just at have synderligt begreb om betydningen af det, er jo en fuldstændig religiøs akt og kirkelig sag, der intet har med samfundet eller selskabslivet at gøre. Men hvad sker: der gives ynglingen eller den lille pige et fuldstændigt personligt udstyr fra inderst til yderst, indbefattet undertøj lige til en festdragt, og når forældrene ikke selv formår at udrede det, kan man indsende ansøgninger til dertil oprettede foreninger eller legater, som da er forpligtede til at træde til. Emma Gad: Takt og Tone. Hvordan vi omgaas. Gyldendal [1918] 1994 (fjerde oplag af 20. oplag).

4

Sognenyt December 2021 · Januar · Februar 2022


I stedet for at se fordelingen af konfirmati­ onen mellem kirke og samfund som et pro­ blem, kan vi se det som en styrke. Konfirmati­ onen kan både være en stor, rig og dyr fest (en mindre slår bestemt også til) og en kirkelig handling. Det er en styrke, at vi er mange om festen, også selv om festplanlægning kræver forhandling, men at vi er flere om buddet, gør kun festen rigere og mere erindringsværdig. Konfirmationen er stadigvæk en overgang, også selv om unge mennesker i dag rykker op

i ottende klasse, og ikke som tidligere kom­ mer ud og tjene på gårdene. En konfirmand sagde for nylig til mig, han gerne ville kon­ firmeres, for så havde han noget, han senere i livet kunne tænke tilbage på. Den slags ska­ belse af historiske minder, er værd at værne om, særligt fordi konfirmander har tiden med sig. Betydningen af mindet er endnu under udformning. Kristian Mejrup – vikarierende sognepræst

Urnegravsteder Besøg på kirkegårde rundt omkring i landet giver megen inspiration til anlæg af urnegrav­ steder. I Refsvindinge er anlagt 2 rundeller hver med 11 pladser, der hver især kan rumme et grav­ minde og mindre beplantning. I forbindelse med udvikling af kirkegården har vi anlagt, med inspiration fra Nyborg Kirkegårde, et lille område, der til stadighed er beplantet, og hvor der er plads til 10 urne­ nedsættelser.

Da beplantningen har en vis højde, kan valg af gravminde blive et andet, end det vi sædvan­ ligvis ser. (eksempel vist på foto). Vi tænker, at afdødes slægtninge, som må­ ske ikke mere bor i området og ikke så ofte har mulighed for at besøge gravstedet, kun­ ne være interesseret i et sådant urnegravsted, som hele året vil fremstå naturligt og smukt. Refsvindinge Menighedsråd

Sognenyt December 2021 · Januar · Februar 2022

5


Troen kommer til udtryk i små bidder Vi har i folkekirken et stort ansvar for vores børns dannelse og livsindstilling – og tænk at få lov til at være med på sidelinjen! Jeg hjæl­ per til som ”den anden voksne“ ved konfir­ mandundervisning og juniorkonfirmandun­ dervisning i Herrested. Jeg sørger både for at børnene får lidt til ganen og hjælper med undervisningen. Her kommer min baggrund som religionslærer mig til hjælp. For nogle år siden hjalp jeg til ved en konfir­ mandundervisning, og en pige kom grædende hen til mig og sagde: Mine forældre vil jo ger­ ne have, at jeg bliver konfirmeret, men hvad skal jeg gøre, for jeg tror ikke nok til det.” Jeg kunne fortælle hende, at hun trygt kunne lade sig konfirmere, for det var Gud, der igen sag­ de til hende, at hun var et Guds barn, og at det ikke drejede sig om hendes tro, men om at hun ville tage imod Guds kærlighed. Hun gik trøstet videre i konfirmandforberedelsen. Juniorkonfirmanderne Heldigvis har kirken også mulighed for at byde juniorkonfirmanderne fra 3. eller 4. klasse indenfor. De fleste forældre opfordrer børnene til at deltage, måske for at få hjælp til dåbsoplæringen. Der er god tid til at lære juniorkonfirmander­ ne Fadervor, trosbekendelsen og mange sal­

mer. Undervisningen kører efter et fast ritual, som børnene nyder. Vi går hen i kirken og læ­ rer den at kende med de mange funktioner. Vi snakker også om højtiderne, og til jul drama­ tiserer vi juleevangeliet ved et krybbespil. Til påske gennemgår vi påskens dage med mange forskellige sanser. Der er også tid til at tale om de svære ting. For eksempel at forklare ritualerne omkring dødsfald og begravelser. Jeg tror, det giver ro i sindet hos børnene, når de ved, hvad der sker ved dødsfald. Lærer at bede Det er også vigtigt at give børnene et redskab til at kontakte Gud, lære dem, hvordan man kan formulere en bøn, både når de gerne vil opnå noget, når de er bange, og når de tæn­ ker på de afdøde. Når børnene skal skrive en bøn, er det meget ofte de afdøde, der bedes for. Troen hos børnene kommer til udtryk i små bidder. Det kan være svært at spotte troen, og der er selvfølgelig også nogle børn, som siger, at de ikke tror, mens andre børn tænker meget over det. Her har kirken en opgave, som skolen ikke må eller kan løse. I kirken må vi nemlig gerne fortælle om vores tro, og hvad vi selv tror. Forældrene kommer Gennem børnene møder vi deres forældre, når vi byder dem ind i kirken. Her kan de op­ leve, at kirken er et godt sted at være, og at vi har et sammenhold, som de måske ikke vidste fandtes De kan nyde kirkerummet og den ak­ tivitet, de er indbudt til. Som kirke skal vi være bedre til at løse op­ gaven med at møde børnefamilierne. Jeg har ikke en færdig opskrift på, hvordan man gør, men én af vejene er at gå igennem børnene. Kirsten Hebjørn Herrested Menighedsråd

6

Sognenyt December 2021 · Januar · Februar 2022


Halloween i pastoratet Fredag d. 29. oktober var der Halloween-­ skattejagt i Herrested. Nina Stenholm og Ditte Larsen havde plan­ lagt en rigtig fin tur op gennem byen, flot og uhyggeligt pyntet med poster i forskelli­ ge haver. Der skulle deltagerne finde og løse opgaver, så de kunne få udleveret nøgler til skatten. Der var seks forskellige poster med gyselige opgaver! Der var omkring 80 deltagere – børn og voks­ ne – og de klarede alle at få nøgler nok, så de kunne slutte af i kirken, hvor skatten var. En del af pynten var græskar, som børnene havde skåret ud 14 dage før. Det var et rigtig godt arrangement, hvor alle hyggede sig med hinanden og beundrede den fine pynt med både lys og lyde.

Også i Kullerup blev Halloween fejret. 15 børn med forældre havde en (u)hyggelig eftermiddag med præst Kristian Mejrup, der efterfølgende holdt en kort gudstjeneste. Sluttelig spisning i Forsamlingshuset, hvor børnene legede og hyggede sig, mens foræl­ drene kunne snakke over kaffen. Flere yngre familier er kommet til – dejligt.

Kirsten Hebjørn

Else Andersen

Arrangementer i Refsvindinge Andagt og krybbespil søndag d. 28. november 2021 kl. 15.30 Refsvindinge Friskoles 3. klasse vil spille og synge os gennem den kendte fortælling om Jesus fødsel. Efter krybbespillet går vi med lys til Forsam­ lingshuset, hvor årets flotte juletræ tændes. Landsbyrådet og Forsamlingshuset byder på æbleskiver, gløgg og saftevand medens Me­ nighedsrådet byder på slikposer.

Julekoncert med FynboKoret torsdag d. 9. december 2021 kl. 19.30 Kom til en stem­ ningsfuld koncert i Refsvindinge Kir­ ke, hvor FynboKo­ ret under ledelse af Torben Nikolajsen vil sætte os i den rette julestemning. Efter koncerten bydes der på gløgg og juleklejner. Kyndelmissefejring søndag d. 6. februar 2022 kl. 16.00 Vi fejrer lysets tilbagevenden med en gudstje­ neste, hvor kirken vil være pyntet med leven­ de lys. Heriblandt lys som bæres ind af Kirkekoret, som også vil glæde os med en lille koncert. Sognenyt December 2021 · Januar · Februar 2022

7


Refsvindinge Forsamlingshus Julefamilieaften, onsdag, den 15. december, kl. 18,30 En aften, hvor vi ”varmer op” til julen. Der serveres klar suppe med boller, pe­ berrodskød og vaniljeis m/jordbærsovs og kaffe/te. Kirkekoret under ledelse af Lene Dam, et børnekor med børn fra 3. klasse og opefter, kommer og giver en koncert. Vi glæder os til at høre, hvad de unge sangere vil underholde os med. Pris for aftenen: voksne kun kr. 125,00. Børn: gratis!! Børnejuletræsfest, søndag, den 19. december, kl. 14,00 En eftermiddag, hvor vi gerne vil sætte børn og voksne i den rette julestemning. Der vil være dans og lege omkring det store pyntede juletræ. Palle Krabbe, en ”julespillemand”, kommer med sin harmonika og spiller for og underholder børn og voksne – også med lidt trylleri. Der er naturligvis godteposer og frugt til børnene, og kaffe/te med brød til de voksne. Pris pr. person: kun kr. 25,00.

Julesalme Endelig kom den med i den nye salmebog, en dejlig salme om ønske om fred på jorden, glæde over alle julelysene i hele verden, som giver os alle håb om kærlighed fra Gud og mellem mennesker: Nu tændes tusind julelys på jorden mørk og rund, og tusind stjerner stråler ned fra himlens dybblå bund. Du stjerne over Betlehem oh, lad dit klare skin med tro og håb og kærlighed i alle hjem nå ind. Og over alt på jorden nu går julens glade bud, at født er Herren Jesus Krist, vor frelser og vor Gud. I hvert et hjerte, trist og mørkt, send du en stråle blid, en stråle af Guds kærlighed I denne juletid. Emmy Köhler

Julebøn Kære Gud Almægtige far Du der lyser på os med din fred Lad os øse glæde af dine frelses kilder Giv os mod til at tro på at livet ikke handler om hvad vi når men at vi når hinanden gennem dig og i dig. Hanne Jul Jakobsen Såvel salme som bøn er udvalgt af Kirsten Hebjørn 8

Sognenyt December 2021 · Januar · Februar 2022


Nyt fra Kirkekoret

Nytårsgudstjenester

Kirkekoret havde en flot optræden til gudstje­ nesten i Kullerup Kirke d. 31. oktober, hvor de optrådte med 3 sange og hjalp med at syn­ ge for på salmerne. Nu øver vi julemusik frem mod korets koncert til Familieaften i Refsvin­ dinge Forsamlingshus d. 15.12.21.

Der afholdes nytårsgudstjenester i Herrested og Refsvindinge kirker d. 1. januar 2022.

Efter jul begynder korprøverne igen d. 11. januar, og den næste optræden bliver til Kyn­ delmisse, hvor koret bærer lys ind til gudstje­ nesten i Refsvindinge Kirke d. 6. februar 2022 kl. 16.00

Refsvindinge kl. 13.30 Herrested kl. 15.00 Efter gudstjenesten i begge kirker ønsker vi hinanden et godt nytår med et glas portvin samt kransekage.

Der er plads til flere korsangere i koret. Det er for alle børn i de tre sogne, som går i 3. kl. eller derover. Det er ganske gratis, og vi øver hver tirsdag kl. 14.45-15.45 på Refsvindinge Friskole. Man kan kontakte undertegnede, hvis man gerne vil høre mere. Organist Lene Dam

Arrangementer i Herrested Julen synges ind med ”De 9 læsninger” i Herrested Kirke den 2. søndag i advent Kom og vær med til en stemningsfuld ef­ termiddag i Herrested Kirke d. 5. decem­ ber kl. 16, hvor vi fejrer adventstiden og

synger julen ind. Ved gudstjenesten skal vi høre De 9 læsninger, og imellem dem vil der være fællessalmer, orgelmusik og korsang. Det er Elisakoret, som bidra­ ger med korsangen under ledelse af Lene Dam. Koret vil synge både kendt og ny julemusik. Kyndelmisse Den 6. februar holder vi en aftengudstje­ neste i Herrested Kirke klokken 19.00, hvor vi hører om lyset og glæder os over, at det nu vender tilbage. Kirken vil være med mange levende lys.

Sognenyt December 2021 · Januar · Februar 2022

9


Herrested Hyggeklub Program vinter / forår 2021/2022 8. december 2021 kl. 12.00 i Herrested forsamlingshus, store sal JULEFROKOST, julestue med RYTTER & CO. Tilmelding senest 1. december til ANNA tlf: 65982746 LENE tlf: 27942902 TOVE tlf: 40194262 BETTY tlf: 65981478 12. januar 2022 kl. 14.00 I Herrested forsamlingshus, lille sal Vi får besøg af ANNELISE ARNSTRUP med sit foredrag om DEN EVIGT KÆMPENDE THIT 2. februar 2022 kl. 14.00 i Herrested forsamlingshus, lille sal MOGENS HØJSTRUP, foredrag om 3 GENERATIONERS LIV I SØVÆRNET. 23. februar 2022 kl.14.00 i Herrested forsamlingshus, lille sal SONJA og HANS BRUHN kommer og vil synge og spille for og med os. 16. marts 2022 kl.14.00 i Herrested forsamlingshus, lille sal ANNE JØRGENSEN vil fortælle om LIVET PÅ EN LILLE Ø; LYØ. 6. april 2022 kl.14.00 i Herrested forsamlingshus, lille sal Underholdning endnu ikke fastlagt. 27. april 2022 kl.17.00 i Herrested forsamlingshus, store sal FORÅRSFEST med underholdning, tilmelding senest 19. april til ovenstående telefonnumre. Kære venner. Hyggeklubben har brug for flere besøgende og vi håber meget at noget af det vi arrangerer, kunne have jeres interesse. Vi lægger et stort arbejde i at være alsidige i vores foredrag, og vi er lydhøre for even­ tuelle ideer fra beboerne i vores lille by. Men lige nu er det lidt svært at holde gejsten oppe, så jeg opfordrer alle pensionister til at være med. Klubben har eksisteret siden 1968, men hvor længe den kan leve endnu, svæver lidt i vinden. Tak til alle jer, der trofast støtter op, det vil være så glædeligt om vi kunne fortsætte langt ud i fremtiden.

10

Sognenyt December 2021 · Januar · Februar 2022


Kontakt og adresser Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt-Elnef, Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Vikarierende sognepræst Kristian Mejrup, krm@km.dk Tlf. 27131126. Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Niels Arndal, 26318420, niels.arndal74@gmail.com

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Refsvindinge:

Fælles personale: Kirkesanger: Agnete Knudsen, 65910949 Organist: Lene Dam, 51521236, ledam@km.dk

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk Kirkeværge: Henning Sørensen, 23920725 Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527 Kirketjener: Dorthe Andersen, 20761907

Sognenyt December 2021 · Januar · Februar 2022

11


Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Herrested

Refsvindinge

Kullerup

28.11 15.30 10.15 1. s.i advent Andagt med krybbespil Højmesse 05.12 16.00 2. søndag i advent Gudstjeneste Ni læsninger 12.12 10.15 3. søndag i advent Højmesse 19.12 09:00 4. søndag i advent Gudstjeneste * 24.12 Juleaften 25.12 Juledag 26.12 Anden juledag

13.00 14.30 16.00 Julegudstjeneste Julegudstjeneste Julegudstjeneste 09.00 10.15 Gudstjeneste Højmesse 10.15 09.00 Højmesse Gudstjeneste

01.01 15.00 13.30 Nytårsdag Nytårsgudstjeneste Nytårsgudstjeneste 02.01 10.15 Helligtrekonger Højmesse 09.01 1. s. e. HTK

09.00 10.15 Gudstjeneste Højmesse

16.01 10.15 2. s. e. HTK Højmesse 23.01 3. s. e. HTK

10.15 09.00 Højmesse Gudstjeneste

30.01 09.00 4. s. e. HTK Gudstjeneste * 06.02 Sidste s. e. HTK

19.00 16:00 Gudstjeneste Gudstjeneste Kyndelmisse Kyndelmisse + kor

13.02 10:15 Septuagesima Højmesse

27.02 Fastelavns søndag

10:15 09:00 Højmesse Gudstjeneste

* Anne Krogh = vikarpræst i Ørbæk for Rasmus Markussen Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Mark & Storm Grafisk A/S

20.02 09:00 Seksagesima Gudstjeneste *


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.