Refsvindinge·Herrested·Kullerup SogneNyt September 2021

Page 1

Sognenyt Herrested - Kullerup - Refsvindinge

SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2021


Orientering om... Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemode­ ren. Er I ikke gift og ønsker fælles forældre­ myndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs- og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk. Navngivning: Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på www.borger.dk. Dødsfald: Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.bor­ ger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Al­ mindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henven­ delse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendel­ se til sognets kirkeværge. Navneændring: Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er en god idé at søge vejledning ved sog­ nepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse ­ er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester: Attester udskrives kun automatisk ved dåb ­eller ­vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil der­ efter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten. Dåb: Aftales med præsten. Et barn, der ikke i for­ vejen er navngivet, får navn ved dåben. Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig til­ knytning til sognet. For at blive viet i folke­ kirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten. Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985. Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henven­ delse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Deadline næste nummer: 4. november Indlæg skal sendes til Bjarne Ivan Hansen, mail abh@mail123.dk 2

Sognenyt September · oktober · november 2021


Konfirmation 2022 Datoer for konfirmationer i 2022: Kullerup kirke 1. maj, Refsvindinge kirke 8. maj og Herrested kirke 15. maj. Tidspunkterne fast­ sættes senere. Man kan holde sig orienteret på kirkens hjemmeside: https://hrk-pastorat.dk/konfirmation/ Indskrivning af konfirmander 2022 For at følge konfirmandundervisningen 20212022 skal man tilmelde sig digitalt med sit NemID, samt udfylde en blanket ved et dropin tilmeldingsarrangement i Herrested kirke d. 7. oktober kl. 17-19. Digital tilmelding: På kirkens hjemmeside kan man finde et link til den digital tilmelding: https://hrk-pastorat.dk/konfirmation/. Fristen for digital tilmelding er torsdag d. 30 september 2021. Drop in-arrangement: Indmeldingen afholdes som et drop-in-ar­ rangement. Torsdag d. 7. oktober 2021 kan man i tidsrummet fra 17.00-19.00 slå et smut forbi Herrested kirke, hilse på præsten, få oplysninger om undervisningsforløbet, samt udfylde en indmeldingsblanket, som dækker forhold, der ikke tages højde for i den digitale tilmelding. Konfirmandundervisning 18. okt. 2021 – 5. maj 2022 Formålet med konfirmandundervisningen er at gøre de unge fortrolige med den kristne tro, præsten, kirken og dens forskellige rum og ritualer. Undervisningen handler både om kundskab, erfaring og fællesskab. Som et fast led i forløbet afholdes andagt, hvor konfir­ manderne medvirker. Konfirmandundervisningen afholdes på tors­ dage i Herrested, både i kirken og i Multisalen (den gamle skole). I den forbindelse arrange­

res buskørsel mellem skolerne i Refsvindinge og Ørbæk og kirken i Herrested. Undervisningen foregår i to perioder. Første periode (uge 43 – uge 4) om morgenen fra 08.00-9.30, sidste periode (uge 5-uge 18) om eftermiddagen fra 14-15.30. Forløbet begyn­ der torsdag d. 18 oktober (uge 43) og slutter torsdag d. 5. maj 2022 (uge 18). Ugerne 51, 52 og 7 og 15 er ferieuger. Kristian Mejrup Vikarierende sognepræst

Kirkekoret synger igen Tirsdag d. 31. august begynder korprø­ verne igen for kirkekoret. Koret er for alle sangglade børn, som går i 3. klasse eller derover. Vi øver hver tirsdag på Refsvin­ dinge Friskole fra kl. 14.45-15.45. Og det er ganske gratis at være med! Koret synger en masse forskellige sange, og vi arbejder med sangteknik og fler­ stemmige satser. I løbet af året medvirker koret ved gudstjenester 3-5 gange i de tre kirker i pastoratet, og til december skal koret synge koncert i Refsvindinge For­ samlingshus. Menighedsrådene i Herrested, Refsvin­ dinge og Kullerup er behjælpelig med betaling af bustransport fra Firkløversko­ len for de børn fra sognene, som gerne vil synge i koret. Henvendelse til Kirsten Hebjørn, mobil 25322862. Hvis man gerne vil høre mere om ko­ ret eller melde en korsanger til, så kan man kontakte kirkernes organist, Lene Dam, som er korleder for koret, på mobil 51521236 eller mail ledam@km.dk.

Sognenyt September · oktober · november 2021

3


Lokalhistorisk sjældent gravminde Hvis man på sin vej ind i Refsvindinge Kirke benytter den østlige indgang, bliver man nu ved korets gavl mødt af et særdeles flot re­ staureret gravminde over Friederich Bagger, der blev født 26. oktober 1710 og døde 23. februar 1791. Gennem mange år havde tidens tand sat sine

4

Sognenyt September · oktober · november 2021

tydelige spor på gravmindet. Flisebelægning­ en på den nedsunkne gravplads var tilgroet af mos og alger, jerngitteret bar tydeligt præg af rustangreb og mindetavlen var svært læselig. Skiftende menighedsråds laden stå til, båret af manglende økonomiske midler, har været den primære årsag til gravmindets forfald.


Det er fortid, og vi kan nu glæde os over, at restaureringen er gennemført ved hjælp af 3 års opsparede ligningsmidler og ikke mindst statstilskud fra Kirkeministeriets istandsættel­ sesordning. Tilskud fra istandsættelsesordningen er be­ tinget af Nationalmuseets anbefaling af pro­ jektet, hvorfor vores ansøgning til Kirke­ ministeriet var ledsaget af en udtalelse fra Nationalmuseet v/ Ulla Kjær, som i uddrag er citeret efterfølgende. ”… Friderich Bagger havde en ganske stor betydning i sin samtid. Han havde både læst teologi og medicin, før han i 1737 tog en ju­ ridisk embedseksamen. Samtidig var han en dygtig landmand, både i praksis og i teori… Hertil kom, at han oprettede flere lokale le­ gater og stiftelser. Han døde på Juulskov her­ regård, som han havde ejet 1760-89. Til Friderich Baggers personlige betydning kommer, at hans gravsted er højst usædvan­ ligt. Indtil 1805 blev kirkegårdene kun brugt som begravelsessted af dem, der ikke havde råd til andet, mens velhaverne lod sig begrave inden for kirkens mure: i et kapel, i en indmu­ ret krypt eller blot i jorden under gulvet. Af naturromantiske og især hygiejniske årsager

Før

blev indendørs begravelser herefter forbudt. Men allerede før 1805 havde enkelte for­ muende personer bevidst fravalgt at lade sig begrave under kirkegulvet. Friderich Bagger kunne med sit kendskab til både teologi, me­ dicin og naturforhold udmærket være en af dem, der kunne se fordelene ved en udendørs begravelse. Hans gravmæle er dog enestående ved at være udført omtrent som hvis det hav­ de været en indendørs jordbegravelse, med fliser henover og en mindetavle til at marke­ re stedet – om end med en tilføjelse i form af det fornemme gitter. Nationalmuseet kan kun anbefale, at dette sjældne og lokalhisto­ risk vigtige gravminde sættes i stand”. Kirkeministeriet var enige med såvel menig­ hedsrådet som Nationalmuseet om det kultu­ relt og historisk vigtige i bevaring af gravmin­ det, og meddelte menighedsrådet at der på finansloven for 2019 blev hensat kr. 303.607 til medfinansiering af projektet, der i alt be­ løber sig til ca. kr. 820.000 incl. forundersø­ gelser. Vi er glade for det færdige resultat, og kan anbefale besøg ved gravmindet, hvor såvel den indmurede mindetavle som inskrip­ tionerne i de smukke ølandsfliser fortæller meget om Friderich Baggers livsførelse og betydning for lokalområdet.

Efter

Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd Sognenyt September · oktober · november 2021

5


Konfirmationen – fortidens adgang til borgerrettigheder Foredrag i Refsvindinge Forsamlingshus d. 7. november 2021 kl. 20.30 ved sognepræst og kirkehistoriker Kristian Mejrup Gud, kirke, fest og forbrug er konfirmatio­ nens hovedingredienser. Festdagen handler både om personlig tilslutning til kristendom­ men og om fest for fuld skrue. Om børn, der fejres som voksne. I mit foredrag vil jeg se nærmere på, hvor­ for og hvordan konfirmation blev indført. Vi skal tilbage til år 1736, hvor kong Christian d. 6. gjorde konfirmation og konfirmandun­ dervisning obligatorisk i Danmark og Norge. På den ene side betød det tvungen skolegang med en offentlig eksamen holdt i kirken. På den anden side, at flere unge mennesker lærte at læse. Konfirmationen blev adgangsbilletten til voksenlivet. Uden den kunne du ikke købe en ejendom eller blive gift. Uden den var du ikke en mand eller en kvinde af dit ord. Vi skal se nærmere på de centrale tekster, der strøm­ linede konfirmationen i 1736 og forenede re­ ligion, opdragelse og oplysning. Vi skal også se på de gamle konfirmanders pensum og ka­ ste et blik på, hvad konfirmation er i dag. Alle er velkomne.

Smuk musik til Allehelgen Ved de to Allehelgensgudstjenester d. 7. november kl.16.00 i Herrested og kl. 19.00 i Refsvindinge medvirker Knud Erik Jørgensen, som er bratschist. Han er uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium i 1976. Senere ud­ dannet som statsprøvet musikpædagog fra Nordjysk Musikkonservatorium i 1981. Blev ansat i Ålborg Symfoniorkesters Bratschgruppe i 1978 – 1986, hvorfra han i 1986 kom ”hjem” til Odense Symfoniorkester og blev ansat i bratschgruppen. Knud Erik er siden 2012 ansat i Odense Symfoniorkesters administration. Ved gudstjenesterne vil der være lidt mere musik end van­ ligt. Knud Erik Jørgensen vil også spille med på salmerne. Organist Lene Dam 6

Sognenyt September · oktober · november 2021


Arrangementer i Refsvindinge Menighedsmøde onsdag d. 1. september 2021 kl. 19.00 Mødet afholdes i Refsvindinge Forsamlings­ hus med følgende dagsorden: - Orientering om årsregnskab 2020 - Orientering om budget 2021 - Beretning om rådets virksomhed i det for­ løbne år - Orientering om planlagt virksomhed i det kommende år - Eventuelt

Allehelgen søndag d. 7. november 2021 kl. 19.00 Efter gudstjenesten sætter vi levende lys på gravene. Udendørs projektører tændes og ly­ ser kirken op i den mørke tid. Derefter mødes vi i Forsamlingshuset, hvor der traditionen tro serveres et lettere traktement. Vore vikari­ erende sognepræst Kristian Mejrup vil holde et spændende foredrag om ”konfirmationen – fortidens adgang til borgerrettigheder”. Alle er velkomne.

Derefter bydes der på snitter ledsaget af øl og vand. Vores organist Lene vil guide os gen­ nem festlig fællessang. Mon ikke vi her på skiftet mellem sommer og efterår skal synge såvel sommer- som efterårssange. Kaffe med småkager serveres enten før fælles­ sangen, eller i en indlagt pause. Vi glæder os til at byde velkommen.

Andagt og krybbespil søndag d. 28. november 2021 kl. 15.30 Refsvindinge Friskoles 3. klasse vil spille og synge os gennem den kendte fortælling om Jesus fødsel. Efter krybbespillet går vi med lys til Forsamlingshuset, hvor årets flotte jule­ træ tændes. Landsbyrådet og Forsamlingshu­ set byder på æbleskiver, gløgg og saftevand. Menighedsrådet bidrager med slikposer.

Billedet på forsiden I forbindelse med en gennemgribende re­ staurering af Refsvindinge Kirkes indre i 1962/1963 besluttede man at anskaffe et nyt orgel til erstatning for det gamle, som arkitekten betegnede som værende meget skrøbeligt. Orglet blev bygget i 1963 af orgelfirmaet P. G. Andersen & Bruhn. Trods sin lidenhed med bare 6 stemmer, har orglet og skiftende organister i næ­ sten 60 år formået at fylde kirkerummet med skøn musik, som har været tilpasset den givne lejlighed, hvad enten det har været en søndagsgudstjeneste eller en af livets store højtidelige begivenheder. Tiden sætter sine spor. Også på et orgel. Det har derfor været nødvendigt at bruge ca. kr. 80.000 i indeværende år for at op­ timere orglet.

En stemme er udskif­ tet, der er isat nye fjedre og klaviaturet er garneret for at gøre det mindre følsomt. Alt sammen planlagt i samråd med orgelsagkyndig, organist og menighedsråd, og efterfølgende udført af samme firma, som byggede orglet i 1963. Det kan virkelig høres, at vores organist Lene nu har fået større muligheder med orglet, så vi fortsat kan glædes over skøn musik, som er en vigtig del af enhver kir­ kelig handling. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd

Sognenyt September · oktober · november 2021

7


Hvem er Gud Hvem er Gud? Det er ham du fornemmer når du mærker at livet er stort ham der taler med tusinde stemmer du går dagligt igennem hans port.

Og er dagene truende tomme? Kom til ham. Der er altid en vej og hvis du er for træt til at komme skal du vide: han kommer til dig.

Det er ham der er starten og enden ham der aldrig har glemt hvem du er ham der smiler i fjenden og vennen ham der kender dit lysende værd.

Og han kommer og vækker dig stille og han fører dig ud i sit liv og hans øjne er brændende milde og de siger kun: modtag og giv.

Det er ham der har sat sig ved sengen når du føler et glødende savn ham der summer af sol over engen ham der altid kan huske dit navn.

Iben Krogsdal 2015

Det er ham der kan gøre dig svimmel og forvirret og ny indeni du er midt i hans brusende himmel og du ånder hans livsenergi. Det er ham der kan se når du kommer og er bange og svag og forladt og han lægger en endeløs sommer om din krop når du sover.

Denne nye salme, som skal synges til konfir­ mationerne i år, giver mange svar på, hvem Gud er. Iben Krogsdal fortæller os, at Gud viser sig både, når glæden blomstrer og når li­ vet er svært. Guds kærlighed og nærhed vil al­ tid være der, vi skal bare turde tage imod den. Kirsten Hebjørn

En bøn hentet fra Nutidsbønner Hjemmet Herre, til et hjem behøves der fire vægge, et loft Lys og varme, et sted, hvor en familie kan være sammen. .. og dog er et hjem meget mere end det. Et virkeligt hjem for en familie er mere end mursten, vinduer, gulvbrædder.

Det er gensidig respekt mellem forældre og børn, kammerater, venskab, fællesskab om glæder og sorger. Det at dele tingene med hinanden. Hjælp os Gud, til at gøre det sted, hvor vores familie lever, til et virkeligt hjem. Amen. Valgt af Kirsten Hebjørn

8

Sognenyt September · oktober · november 2021


Koncert i Herrested Kirke Onsdag den 29. september klokken 19.30 med Grundtone Trio, der består af sangerin­ den Kathrine K. Andersen, Anders Wilkens på trompet, percussion og Flemming Kenn Hansen på klaver, orgel og harmonika. Grundtone Trio er et stærkt musikalsk team med mange og forskellige musikgenrer, sang og instrumental musik, der fører publi­ kum ind i musikkens forunderlige verden. Trioens program er bredt med ældre og nye danske salmer/sange, romantiske ballader, musicals, filmtemaer og gospel. Et repertoi­ re hvor samspil mellem sang og de forskellige instrumenter tilpasset de forskellige melodi­ er, giver en varieret og fyldig musikoplevelse. Der bliver også mulighed for fællessang! Alle er velkomne, koncerten er gratis.

Hvad er lykken? Høstgudstjenesten blev i gamle dage kaldt takkegudstjeneste, fordi man takkede for, at høsten var kommet godt i hus. En høst som var afgørende for, om der var tilstrækkeligt mad på bordet, indtil det blev høst igen. En god høst var således en stor lykke. Vi lever i et land, hvor ingen sulter i dag. Ja, vi nærmest lever i overflod med evig tanke på anskaffelse af forbrugsgoder. Er det lykken, eller er lykken helt enkelt som Charles Gandrup skrev det for mere end hundrede år siden.

Høstgudstjenester i pastoratet Årets høstgudstjenester er fastlagt som føl­ger: Kullerup Kirke, 5. september kl. 10.15 Refsvindinge Kirke 12. sept. kl. 10.15 Herrested Kirke 12. september kl. 12.00. Efter gudstjenesterne i de smukt pyntede kirker bydes der på et lille traktement i våbenhuset.

”Lykkeligst den, som har fred med sig selv, fred med sin gud, og fred med sin næste! Går det i verden så op eller ned han har af lykken dog fundet det bedste”. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd Sognenyt September · oktober · november 2021

9


Refsvindinge Forsamlingshus Efter lang tids stilstand grundet Covid-19, ser det endelig ud til, at der igen kommer gang i aktiviteterne i forsamlingshuset. Vi har afholdt et par velbesøgte loppemarke­ der i juli og august. Det har tyndet godt ud i ”lageret”, men der er stadig mange varer. Derfor har vi planlagt et nyt loppemarked lørdag, den 6. november kl. 10.00 – 13.00. Fællesspisning fredag, den 10. september kl. 18.30. En aften med hygge, god mad og socialt sam­ vær. Menuen består af dansk bøf med bløde løg, vaniljeis med jordbærsovs og kaffe/te.

Det koster kr. 75,00 for voksne. Børn er gratis. Vildtaften fredag, den 26. november. Arrangementet er ikke endelig fastlagt. Juletræet tændes søndag, den 28. november. Et arrangement i samarbejde med Menig­ hedsrådet og Refsvindinge Landsbyråd. Der serveres gra­ tis gløgg og æb­ leskiver, og der er slikposer og safte­ vand til børnene.

Herrested Hyggeklub Program for september – december 2021 15.september kl. 14.00 i Herrested Forsamlingshus, lille sal FINN ANDERSEN kommer på besøg med fortælling og lysbilleder fra sin arbejdstid i Ringe Statsfængsel. 6.oktober kl.14.00 i Herrested Forsamlingshus lille sal KAREN JACOBSEN her fra lokalområdet kommer på besøg med Fra Brugsen til Byrådet 27.oktober kl.14.00 i Herrested Forsamlingshus, lille sal EBBE LARSEN med foredraget Tidsbilleder – et foredrag uden billeder Dette møde er i samarbejde med Herrested Kirke og Menighedsråd. 17.november kl.14.00 i Herrested Forsamlingshus, store sal CHRISTIAN NYFJORD kommer på besøg med Drengen fra Vildmarken. 8.december kl.12.00 i Herrested Forsamlingshus, store sal. JULEFROKOST tilmelding senest 1. december. Julestue med RYTTER`s & Co. Hilsen Betty tlf. 65981478 Tove tlf. 40194262 Lene tlf. 27942902 Anna tlf. 65982746

10

Sognenyt September · oktober · november 2021


Kontakt og adresser Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt-Elnef, Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Vikarierende sognepræst Kristian Mejrup, krm@km.dk Tlf. 27131126. Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Else Marie Andersen, 24821581, else.andersen@bravida.dk

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Refsvindinge:

Fælles personale: Kirkesanger: Agnete Knudsen, 65910949 Organist: Lene Dam, 51521236, ledam@km.dk

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk Kirkeværge: Henning Sørensen, 23920725 Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527 Kirketjener: Dorthe Andersen, 20761907

Sognenyt September · oktober · november 2021

11


Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Herrested

Refsvindinge

Kullerup

04.09 10.00 Lørdag Konfirmation 05.09 10:15 14. søndag e. trin. Høstgudstjeneste 12.09 12:00 10:15 15. søndag e. trin. Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste 19.09 16. søndag e. trin.

10. 15 Gudstjeneste

26.09 09.00 17. søndag e. trin. Gudstjeneste (RM) 03.10 18. søndag e. trin.

10:15 09:00 Højmesse Gudstjeneste

10.10 09:00 10:15 19. søndag e. trin. Gudstjeneste Højmesse 17.10 20. søndag e. trin.

09:00 10:15 Gudstjeneste Højmesse

24.10 09:00 21. søndag e. trin. Gudstjeneste (RM) 31.10 10:15 22. søndag e. trin. Højmesse 07.11 Allehelgen

16:00 19:00 Gudstjeneste Gudstjeneste

14.11 23. søndag e. trin.

9.00 Gudstjeneste (RM)

21.11 10:15 Sidste søndag i kirkeåret Højmesse 28.11 15:30 10:15 1.søndag i advent Andagt med krybbespil Højmesse

Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Mark & Storm Grafisk A/S

* RM = Rasmus Markussen, Ørbæk kirke


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.