Herrested · Refsvindinge · Kullerup - Sognenyt Marts 2021

Page 1

Sognenyt Herrested - Kullerup - Refsvindinge

MARTS · APRIL · MAJ 2021


Orientering om... Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemode­ ren. Er I ikke gift og ønsker fælles forældre­ myndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs- og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk. Navngivning: Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på www.borger.dk. Dødsfald: Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.bor­ ger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Al­ mindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henven­ delse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendel­ se til sognets kirkeværge. Navneændring: Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er en god idé at søge vejledning ved sog­ nepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse ­ er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester: Attester udskrives kun automatisk ved dåb ­eller ­vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil der­ efter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten. Dåb: Aftales med præsten. Et barn, der ikke i for­ vejen er navngivet, får navn ved dåben. Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig til­ knytning til sognet. For at blive viet i folke­ kirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten. Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985. Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henven­ delse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Deadline næste nummer: 4. maj 2

Sognenyt Marts · April · Maj 2021


Billedet på forsiden Det ville have været oplagt at lade forårsudga­ ven af Sognenyt pryde med et naturbillede på forsiden. Smukke påskeliljer, bøgetræer med lysegrønne blade eller en skovbund med ane­ moner var oplagte motiver, der kunne varme vores sind, nu i skrivende stund, hvor bidende frost og sne har indfundet sig for at gøre op­ mærksom på, at der stadig er noget, der hed­ der vinter. Billeder af forårsbebudere skal dog have sin plads, så dem finder I inde i bladet.

• Kirkens historie • Lidt om sognet • Kirkegården, herunder kirkegårdsvedtægt og takstblad • Menighedsrådet, herunder opgaver og visioner • Mødeplan • Dagsorden og referater fra menighedsrådsmøder • Personale

Vi har alle hørt om begivenheder, der var så vigtige, at de ryddede forsider på aviser. Det vil vi ikke stå tilbage for, da vi efter lange for­ beredelser har fået en ny fælles hjemmeside, der gik online i starten af 2021. Forsiden er derfor det billede, der møder en, når man på ”nettet” har søgt, hvad enten det har været herrestedkirke.dk, refsvindingekir­ ke.dk eller kullerupkirke.dk. Pastoratets fælles adresse hrk-pastorat leder også hen til vores hjemmeside. Hjemmesiden er opbygget med en fælles del, hvor man kan finde oplysninger om: • Gudstjenesteliste • Arrangementer • Nyheder • Kirkebil • Hvad gør jeg f.eks. ved fødsel, dåb, ­ konfirmation, vielse og dødsfald • Ugens prædiken (dog ikke under Anasias sygefravær) • Arkiv med Sognenyt • Nyttige links til f.eks. folkekirken.dk, sogn.dk eller personregistrering.dk Desuden har den enkelte kirke mulighed for at fortælle om netop deres kirke og sogn. Det kan være:

Det er selvfølgelig individuelt, hvor meget det enkelte sogn har med. Det beror dels på, hvad man har haft tidligere samt ikke mindst, hvad brugerne efterspørger. Derfor en opfordring til at komme med ønsker, hvis noget mangler eller noget kan gøres bedre. Det er aftalt, at undertegnede har opgaven som tovholder for hjemmesiden, og dermed kommunikationen til webmaster Mark & Storm A/S Ringe, som har designet hjem­ mesiden og været til stor hjælp med råd og vejledning, så menighedsrådene med glæde kan byde menighederne velkommen på vores hjemmeside. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd Sognenyt Marts · April · Maj 2021

3


Nye ansigter i Refsvindinge Menighedsråd Lone og Käte er indtrådt i menighedsrådet og har allerede deltaget i et møde foruden det konstituerende møde. De er begge valgt ind i præstegårdsudvalget, og Lone er tillige valgt som kasserer. Da de begge er meget engagerede og har masser af gåpåmod, ser vi frem til et godt og udbytterigt samarbejde.

Kullerup gamle præstegård er solgt Kullerup gamle præstegård er solgt

En æra på 260 år slutter til marts 2021. Kulle­ rup gamle præstegård, som blev opført 1760 og fredet i 1954, valgte menighedsrådet at " sætte til salg, eftersom udgifterne til at bibe­ Lone Vilhelmsen Jeg er barnefødt i Refsvindinge holde bygningen efter fredningsbestemmel­ og har altid været meget fasci­ serne blev for uoverskuelige. Trods et sam­ En æra på 260 år slu0er 2l marts 2021. Kullerup gamle præstegård, som blev opført 1760 og fredet i 1 neret af vores smukke kirke. arbejde med arkitektfirmaet CW Arkitekter valgte menighedsrådet at sæ0e 2l salg, eFersom udgiFerne 2l at bibeholde bygningen eFer fredningsbestemmelserne blev for uoverskuelige. Trods et samarbejde med arkitekKirmaet CW Arkite Jeg har arbejdet i SuperBrug­ om at finde en løsning på renovering af den om at finde en løsning på renovering af den historiske, smukke bygning , blev projektet 2l sidst for sen Ørbæk i gennem omkostningstungt 2l, at provs2udvalget kunne godkende det. Beslutningen om salg var svær, men rig2 mange historiske, smukke bygning , blev projektet til år, og er nu på pension. Da jeg sidst for omkostningstungt til, at provstiud­ Ved at google Kullerup gamle præstegård fremkommer blandt andet linket https://trap.lex.dk/ havde hørt de manglede nogen til menigheds­ valget kunne godkende det. Beslutningen om Kullerup_Præstegård - for bygningshistorisk interesserede spændende læsning. Undervejs med arb rådet, synes jeg at det kunne være spændende salg var svær, men rigtig. om at søge renovering fremkom billeder fra den 2d, hvor præstegården var en firelænget gård med at gøre noget for vores lokalsamfund 2lhørende jord. I forbindelse med salget fandtes et 2nglyst dokument vedrørende en årelang forpagtn og mit præstegårdsjord mod blandt andet betaling af en sum rigsdaler samt levering af årsforbrug af æg 2l håb er at kunne bidrage med nye ting,præstefamilien. For historieinteresserede kan der i diverse arkiver findes mange oplysninger om den for at Ved at google Kullerup gamle præstegård gøre det attraktivt for folk i alle aldre at kom­ fremkommer blandt andet linket https://trap. præstegård. me til vores smukke kirke. Jeg glæderMen nu er en ny 2d på vej for den gamle bygning. mig til lex.dk/Kullerup_Præstegård – for bygnings­ opgaven og er klar til at tage fat. historisk interesserede spændende læsning. Kullerup menighedsråd hilser velkommen og ønsker den nye ejer og 2lfly0er 2l landsbyen held og lykk med ejerskabet. Undervejs med arbejdet om at søge renove­ Käte Larsen ring fremkom billeder fra den tid, hvor præ­ Jeg er født i Dræby, døbt i stegården var en firelænget gård med tilhø­ Munkebo kirke og opvokset rende jord. I forbindelse med salget fandtes i Tårnby på Amager, hvor jeg et tinglyst dokument vedrørende en årelang er konfirmeret og viet i Tårnby forpagtning af præstegårdsjord mod blandt kirke. Flyttede til Refsvindinge andet betaling af en sum rigsdaler samt le­ i 1980 hvor jeg har været dag­ vering af årsforbrug af æg til præstefamilien. plejer i godt 36 år. Er nu pensionist. Jeg hørte For historieinteresserede kan der i diverse ar­ at der manglede medlemmer til menigheds­ kiver findes mange oplysninger om den gamle rådet og valgte derfor at stille op, da jeg synes præstegård. Men nu er en ny tid på vej for det er vigtigt at gøre noget for lokalsamfun­ den gamle bygning. Kullerup menighedsråd det. Glæder mig til samarbejdet og opgaverne hilser velkommen og ønsker den nye ejer og der følger med posten som medlem og er klar tilflytter til landsbyen held og lykke med ejer­ til at yde en indsats. skabet. Herunder skriver de kort om dem selv.

4

Sognenyt Marts · April · Maj 2021


Påsken 2021: Helt anderledes end den plejer og alligevel helt den samme Påsken ligner sig selv. Den kommer, om vi er klar til det eller ej – om kirkerne er åbne eller lukkede. Sidste år var kirkerne lukkede i påsken. I år er de åbne, om end med restriktioner om, hvor mange vi må være, hvor tæt vi må sidde, og hvorvidt vi må synge (og det må vi jo desværre ikke). Til gengæld er evangeliet helt det samme, som det plejer. Påskens indhold er præcis det samme i år, som det var den første kristne på­ ske, hvor Jesus døde på korset og genopstod, sejrrig, på tredjedagen. Netop på et år som i år, har vi brug for påskens budskab. Når alt er lukket ned omkring os, kan vi med påsken minde os om, at sygdom og død er midlertidig, men håbet er evigt. Påsken er tiden på året, hvor naturen selv vin­ der over døden og springer ud på ny, og på­ skeliljen minder os om, at Kristus gjorde det samme.

I naturen ser vi det ske; i hjerterne spirer hå­ bet sammen med erantisserne der blomstrer. Vi ved, at sommeren vil vinde over vinteren, og at bøgen igen springer ud i år. I kirken får vi bekræftet, at det håb ikke kun er for sommerens komme, men at det også er et håb om evigheden. Et håb om at sygdom og død skal endelig overvindes, og at vi og vores kære en dag skal blive en del af den evighed. Kirkerne er åbne i år. Og selvom gudstjene­ sterne ikke er helt, som de plejer, kommer de stadig til at være smukke, stemningsfulde og ikke mindst fyldt af evangeliets håb. Påsken kommer lige meget hvordan sam­ fundssituationen ser ud. Præcis ligesom for­ året er den en kraft, som ikke kan holdes til­ bage. En kraft fuld af glæde, håb og liv, som aldrig visner. Jeres sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef

Sognenyt Marts · April · Maj 2021

5


Påskesalme I vores 3 kirker har vi indkøbt et salmetillæg, som hedder 100 salmer. Vores præst vælger flittigt derfra, så vi får sunget de nyere salmer. Jeg fandt en påskesalme, som er skrevet af Holger Lissner i 1993: Det er påske! Alting springer ud. Måske kommer nogle til at tænke på Benny Andersens: Det er forår alting klip­ pes ned. Salmen og sangen har samme verse­ fødder og kan derfor synges på Povl Dissings melodi, Holger Lissner har dog også lavet en melodi selv. Det er påske! Alting springer ud, Alle knopperne er lige ved at briste, Det er livet, der vil leves. Det er Gud, Der vil trøste alle os, der måtte miste. Og når Gud gir liv og gør det underfuldt og grønt, blir det påske og opstandelse og skønt! Alle fugle giver glæden luft, så vi også føler trangen til at synge; alle blomsterne beruser sig i duft for at lokke bierne til deres klynge. Og når Gud gir liv og gør det underfuldt og nyt, blir det påske og opstandelse og lydt!

Men derude på vor kirkegård er der stille, selv om liljer trompeterer. Her er ingen af de døde, der opstår, her kan alle se, at døden triumferer. Men når Gud gir liv og gør det underfuldt engang blir det påske og opstandelse og sang. Kan vi tro det? Det er aldrig set, At de døde rejser sig fra deres grave. Vi har hørt, at det trods alt engang er sket, at en sten er blevet væltet i en have Og når Gud gir liv og gør det underfuldt at se, blir det påske, og opstandelse kan ske. Det er håbet, og det gir os mod, og det gør, at vi kan leve her med døden. Det er håbets puls, der banker i vort blod, når vi synes, vi må segne under nøden. Og når Gud gir liv og gør det underfuldt af trods, blir det påske og opstandelse hos os! Jeg synes, at det er en dejlig salme, hvor forår og påske står lige, naturen opstår på ny fra det mørke og påskens evangelium fortæller om Jesus opstandelse. Vi har lov til at tro, at døden er overvundet og at vi hver dag får en ny begyndelse, dog med døden som en faktor. Håbet har vi lov at have og leve med og af. Det er dejligt med et omkvæd, som er næsten ens, men føjer lige et par nye ord til med fan­ tastisk ændring. Kirsten Hebjørn Herrested Menighedsråd

6

Sognenyt Marts · April · Maj 2021


Hvis du har tusind grunde til at leve: Tanker af Dom Helder Camara, ærkebiskop, Brasilien. (1973) Hvis du aldrig føler dig alene, hvis du vågner med lyst til at synge hvis alting taler til dig .. fra stenene på vejen til stjernerne på himlen, fra firbenene som ligger og døser

til fiskene, havets herskere – hvis du forstår vindene og lytter til stilheden .. hvilken triumf! Så går kærligheden ved din side, er din følgesvend, din broder…..

Dåb – Hvad gør man i corona-tider? Det er desværre en tendens, at mange vælger ikke at døbe deres børn i disse dage. Det er forståeligt, fordi man ikke kan holde fester og fejre dåben, som man ønsker det. Samtidig er det også noget mange er kede af ikke at få gjort, og derfor synes jeg, at jeg gerne ville benytte muligheden for at fortælle om, hvilke muligheder der findes for dåb un­ der disse forhold. For det første, findes der ikke nogen alders­ grænse for, hvor gammel man kan være, og stadig blive døbt. Børn må gerne selv kunne gå op til døbefonten, og må også gerne selv kunne svare præsten. Det kan der også kom­ me rigtig fine dåbsgudstjenester ud af. Man må derfor gerne være navngivet på bor­ ger.dk, og blive døbt efterfølgende. Man kan stadig få sit barn døbt på en helt al­ mindelig søndag, hvis man kun er far og mor og eventuelle søskende. Har man lyst til en stor fest senere, kan man aftale med præsten at vi senere afholder en velsignelse i kirken, hvor vi har den store gudstjeneste med den rigtige fejring med hele familien. Lidt lige­ som man kan afholde kirkelige velsignelser af ægteskaber, som er indgået tidligere.

selv, så alle pladserne i kirken er reserverede til dåbsfølget. Synes man, at man nu har ventet for længe med at få sit barn døbt, vil jeg gerne dele med jer, at jeg selv blev døbt som 8-årig, da jeg fik en lillebror. Vi blev døbt sammen, og jeg var meget stolt over at få lov til selv at sige ja, i min fine hvide prinsessekjole. Det er aldrig for sent at blive døbt – overve­ jer I mulighederne er I altid velkomne til at kontakte mig på telefon eller mail: 6598 1985, asj@km.dk. Jeres sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef

Vi tilbyder også i coronatiden mulighed for lørdagsdåb, hvor man kan få kirken for sig Sognenyt Marts · April · Maj 2021

7


Tanker om frihed ”København, den 28. Marts 1945. Kære Mor, Erlan, Jørgen, Ellen, Asta og lille Nanna, Ole og Niels. Jeg er i Dag ved en Krisret blevet dømt til Døden, jeg er ikke bange, men ked af det for din Skyld, lille Mor, du har lidt nok i Forvejen, især da vi mistede Far, men vær tapper, vi mødes jo alle en anden Gang. Undskyld mig, Mor, at jeg intet havde sagt til dig om dette, men jeg var jo ung og letsindig, saa du vil nok tilgive mig. Saa kan jeg aabent gaa Døden i Møde, da jeg ved, at I holder af mig, og at jeg intet ondt har gjort. Du må ikke tabe Modet, men vær tapper for din egen og dine Børns og Børnebørns Skyld. Jeg maa godt skrive flere Breve, men jeg vil nøjes med dette, for jeg ved, at du vil sørge for at hilse hele Familien og alle dem, jeg kender, og give dem et Billede af mig, hvis de ønsker det, giv også Yt et Billede. Læg en hilsen ved Fars Grav fra mig, jeg haaber ogsaa, at han vilde have tilgivet mig. Opfyld nu mit sidste Ønske om ikke at tabe Modet eller være ked af det, saa er jeg rolig. De kærligste Hilsner til Jer alle, især til dig, min egen lille Mor. Hils alle, din for evigt Bendt. Husk paa, at jeg intet lider, og kun har gjort dette for vort kære Danmark.” Foranstående brev er gengivet i bogen ”De sidste timer” udgivet af Kristelig Dagblads Forlag & Frihedsmuseets Venners Forlag 2012. Brevet af skrevet af Bendt Stentoft, der li­ gesom Bent Christensen og Henning Børge Hansen var fra Nyborg. Hver især skrev de afskedsbreve til deres kære d. 28. marts 1945, samme dag hvor de senere blev henrettet i Ryvangen. De blev henholdsvis 19, 18 og 20 år gamle. Alle 3 blev begravet på Nyborg Kirkegård d. 22. juni 1945. I perioden 28. august 1943 til 25. april 1945 blev i alt 112 danske frihedskæmpere henret­ tet af den tyske besættelsesmagt. De kæmpede alle for et frit Danmark vel vidende, at prisen for deres kamp kunne være deres eget liv. Deres offer bar frugt, da de havde andel i, at vi 8

Sognenyt Marts · April · Maj 2021

d. 4. maj 1945 kunne fejre, at Danmark igen var frit. Det har i mange år været en tradition at sæt­ te levende lys i vinduet d. 4. maj om aftenen. Desværre er traditionen ikke særlig udbredt mere. Dog fik den opmærksomhed igen sidste år, hvor vi fejrede 75 året for Danmarks befri­ else. I mange hjem blev lysene tændt og fra store kirkevinduer kunne man også se lysene, der holdt mørket på afstand. Selv om vi lever i et fredeligt hjørne på vores klode, så er der til stadighed ufred i verden, hvor mennesker får undertrykt deres frihed. Derfor, lad os holde fast i den gode tradition med lysene d. 4. maj, og bruge anledningen til at fortælle de yngre generationer, at friheden altid har sin pris, og der skal være folk rede til at betale den.


Efter befrielsen i 1945 skrev Mads Nielsen en sang ”En lærke letted, og tusind fulgte” til ære for vores frihedskæmpere. Mads Nielsen (1879-1958) var apoteker og virkede blandt andet som sådan i Vester Skerninge fra 19321943. Sangen kom med i Højskolesangbogen i 1951, men udgik i den 16. udgave i 1974 un­ der så mange protester, at den kom med igen i et senere oplag af samme udgave. Den har siden haft sin helt berettigede plads i Højskolesangbogen, nu som nr. 546 i den 20. udgave. Sangen har 4 vers, hvor vers 3 flot beskriver prisen for frihed. Det lyder: Vi mindes stille de tapre døde, hvis navne lever i Danmarks navn, og takken søger til dem, der segned´ og dem, der sidder med tunge savn. Gud trøste dem, der har lidt og slidt, til det blev forår og Danmark frit.

såvel tale som skrift. Og vi er gennem lovgiv­ ning sikret rettigheder, der værner om vores frihed. Alligevel er der blandt mange danske­ re i dag den opfattelse, at vi har mistet en del af vores frihed. Ikke på grund af en besættelsesmagt, men på grund af en pandemi, der hærger over den hele verden. Vores muligheder for at samles er stærkt be­ grænset. Kirkelige handlinger bliver tidsmæs­ sigt beskåret og livets store begivenheder, dåb, konfirmation, vielse og begravelse er kun med deltagelse af de allermest nære. Ældre på ple­ jehjem må ikke modtage besøg, hvorfor en­ somheden føles endnu mere tyngende. Elever fjernundervises uden kammeratligt nærvær. Erhvervslivet lider grundet mistet indtjening med voldsomme konsekvenser til følge. Meget mere kan nævnes, alligevel synes jeg, det er for voldsomt at sige, at vi har mistet vo­ res frihed. Men, vi er bundet af nogle nødven­ dige restriktioner for at komme på den anden side af pandemien. Gennem livet vil der altid være kampe, der skal kæmpes og vindes. Nu er det en kamp mod en usynlig fjende, som er farlig, men ikke umulig at besejre. Det kræver en fælles ind­ sats, hvor vi efterlever myndighedernes påbud og anvisninger, uanset om vi finder dem for vidtgående eller ej. Vi skal helt lavpraktisk spritte hænder af, hu­ ske mundbind og holde afstand, selv der hvor vi gerne ville være tættere på. Vores hverdag er blevet temmelig besværet, men vi skal vise hensyn og passe på hinanden, så vi kan tro og håbe på, at det kommende forår bliver den tid, hvor restriktionernes snærende bånd bliver løsnet, så vi igen kan føle os virkelig frie.

Gid sangen må blive flittigt sunget, ikke mindst i maj måned.

Til alle tider er det værd at huske på, at ”den der tager friheden for givet, er på vej til at miste den”

Ja, vist lever vi danskere i dag i fred og for­ dragelighed med retten til frit at udtrykke os i

Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd Sognenyt Marts · April · Maj 2021

9


Rykkede konfirma­tionsdatoer og fjernundervisning Vi har, ligesom de andre kirker i om­ rådet, set os nødsaget til at rykke kon­ firmationerne af hensyn til corona-re­ striktionerne. Vi håber, at de nye datoer kommer til at falde på et tidspunkt, hvor der er bedre mulighed for at fejre konfir­ manderne på den manér, som de har fortjent. De nye datoer er: 22. august i Kullerup kirke 28. august i Refsvindinge kirke 4. september i Herrested kirke Det er desværre efter at jeg selv er gået på barsel, men jeg er overbevist om, at den barselsvikar vi får stillet, nok skal få vores konfirmander sikkert gennem dagen. Der er undtagelsesvist blevet lagt to af konfirmationerne på lørdage. Det vil kun være gældende i år, hvor konfir­ mationerne er blevet rykket. De næste år, vil konfirmationerne ligge på de søndage, hvor de er planlagt. Lige nu modtager konfirmanderne fjernundervisning. Det er selvfølgelig rigtig kedeligt, at vi ikke samles og have rigtig undervisning, for det er ikke det samme bag en skærm. Alli­ gevel er de gået til opgaven med godt mod, og jeg har været meget impone­ ret over deres fine besvarelser på mine opgaver. Jeres sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef

Menighedsmøde i Refsvindinge Torsdag d. 15. april 2021 indbydes der til det årlige menighedsmøde i Refsvindinge For­ samlingshus. Mødet starter kl. 19.00 hvor ne­ denstående dagsorden følges: - Orientering om årsregnskab 2020 - Orientering om budget 2021 - Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år - Orientering om planlagt virksomhed i det kommende år - Eventuelt Derefter bydes der på snitter ledsaget af øl og vand. Vores organist Lene vil guide os gen­ nem festlig fællessang, og måske skal vi synge ’En lærke letted’. Kaffe med småkager serve­ res enten før fællessangen, eller i en indlagt pause. Men, der tages forbehold for aflysning afhængig af de restriktioner, der måtte være gældende på dagen.

Et glædeligt genhør Påskedag d. 4. april får vi besøg af soloklarinettist Jens Schou, som vil med­ virke ved de to gudstjene­ ster i Herrested Kirke kl. 9 og i Refsvindinge Kirke kl. 10.15. Det bliver et glæde­ ligt genhør med den skøn­ ne klezmermusik, som vi oplevede den til vores Allehelgensgudstje­ nester i november sidste år. Jens Schou har i mange år været ansat ved Odense Symfonior­ kester og undervist på musikkonservatorier i hele landet, men de seneste år har han helliget sig klezmermusikken, som er improviserende og fri i sit musikalske udtryk. Musikken passer meget smukt til kirkerummet, og klarinetten går smukt i spænd med orglet. Vi glæder os til et nyt besøg af Jens Schou. Lene Dam, organist

10

Sognenyt Marts · April · Maj 2021


Kontakt og adresser Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt-Elnef Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Else Marie Andersen, 24821581, else.andersen@bravida.dk

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Refsvindinge:

Fælles personale: Kirkesanger: Agnete Knudsen, 65910949 Organist: Lene Dam, 51521236, ledam@km.dk

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk Kirkeværge: Henning Sørensen, 23920725 Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527 Kirketjener: Dorthe Andersen, 20761907

Sognenyt Marts · April · Maj 2021

11


Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Herrested

Refsvindinge

Kullerup

07.03 10:15 09:00 3. søndag i fasten Højmesse Gudstjeneste 14.03 10:15 Midfaste Højmesse 21.03 09:00 Mariæ bebudelsesdag Gudstjeneste (RM) 28.03 Palmesøndag

10:15 09:00 Højmesse Gudstjeneste

01.04 09:00 10:15 Skærtorsdag Gudstjeneste Højmesse 02.04 09:00 Langfredag Gudstjeneste (RM) 04.04 Påskedag

09:00 10:15 Gudstjeneste Højmesse

05.04 10:15 Anden Påskedag Højmesse 11.04 09:00 10:15 1. søndag efter påske Gudstjeneste Højmesse 18.04 09:00 10:15 2. søndag efter påske Gudstjeneste Højmesse 25.04 10:15 09:00 3. søndag efter påske Højmesse Gudstjeneste 30.04 Bededag

09:00 10:15 Gudstjeneste Højmesse

02.05 09:00 10:15 4. søndag efter påske Gudstjeneste Højmesse 09.05 09:00 5. søndag efter påske Gudstjeneste (RM)

16.05 09:00 10:15 6. søndag efter påske Gudstjeneste Højmesse 23.05 09:00 10:15 Pinsedag Gudstjeneste Højmesse 24.05 10:15 09:00 Anden Pinsedag Højmesse Gudstjeneste 30.05 10:15 Trinitatissøndag Højmesse * RM = Rasmus Markussen, Ørbæk kirke Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Mark & Storm Grafisk A/S

13.05 10:15 09:00 Kristi Himmelfartsdag Højmesse Gudstjeneste


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.