Herrested · Refsvindinge · Kullerup - Sognenyt December 2020

Page 1

Sognenyt Herrested - Kullerup - Refsvindinge

DECEMBER 2020 · JANUAR · FEBRUAR 2021


Orientering om... Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemode­ ren. Er I ikke gift og ønsker fælles forældre­ myndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs- og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk. Navngivning: Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på www.borger.dk. Dødsfald: Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.bor­ ger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Al­ mindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henven­ delse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendel­ se til sognets kirkeværge. Navneændring: Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er en god idé at søge vejledning ved sog­ nepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse ­ er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester: Attester udskrives kun automatisk ved dåb ­eller ­vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil der­ efter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten. Dåb: Aftales med præsten. Et barn, der ikke i for­ vejen er navngivet, får navn ved dåben. Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig til­ knytning til sognet. For at blive viet i folke­ kirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten. Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985. Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henven­ delse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Deadline næste nummer: 4. februar 2021 2

Sognenyt December 2020 · Januar · Februar 2021


Julen: Traditioner og forandring i en corona-tid Julen er en tid, hvor traditionerne skaber hyg­ gen. Vi glæder os til at gøre alt det, som vi plejer at gøre, for hyggen finder vi i de vel­ kendte ritualer, som julen bare ikke bliver de samme uden.

Julen i kirken i år venter vi forsat på at se, hvordan vi kan arrangere, så vi bedst muligt kan holde fast i julens traditioner, og måske samtidig finde på nye traditioner, som vi øn­ sker at tage med os i fremtiden.

Mange af dem, kan vi heldigvis holde hjemme i stuerne præcis, som vi plejer. Men nogle af dem, kan vi ikke afholde i år. Forsamlingsfor­ bud forhindrer mange af de traditioner, som vi holder af, såsom juletræstændinger og jule­ afslutninger.

Med ønsket om, at I alle får en glædelig jul Jeres sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef

Det er sørgeligt og bekymrende, at vi bliver nødt til at aflyse så mange af de fælles arran­ gementer, som vi sådan har brug for at afhol­ de. I tider som disse har vi netop brug for at deltage i de store fællesskaber og vise fælles­ front, og julen er netop en af de fester, som forbinder os allermest. Når julefreden sænker sig, mærker vi for alvor, at vi er forbundet som familier, kollegaer og i vores forenings og landsbyfællesskaber.

Billedet på forsiden Selv skovens nøgne træer kan udvise skønhed. Ikke mindst når naturen en dag i december er iklædt den fineste hvide vin­ terdragt. Og når solen tillige titter frem fra sit skjul og ønsker os en glædelig jul, så fyldes man med glæde. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd

Heldigvis oplever mange også, at de faktisk kan afholde deres arrangementer, hvis de bare afholder dem på en anden måde. Vi finder nye måder at ses på og andre måder at være sam­ men. Det er ofte med masser af begrænsnin­ ger, og besvær for at holde passende afstand. Men det er også en tid, hvor det viser sig, hvor meget vi er villige til at tænke kreativt, for at blive ved med at ses. Og hvem ved, måske har flere af os allerede fundet på nye arrangementer eller måder at ses på, som vi har lyst til at tage med os videre, når tiden forhåbentlig vender tilbage til nor­ male tilstande.

Sognenyt December 2020 · Januar · Februar 2021

3


Et nyt kirkeår venter I modsætning til den verdslige kalender, hvor året starter med januar måned, starter kirke­ året 1. søndag i advent, hvilket i år 2020 er d. 29. november. Hvert 4. år er kirkeårets start tillige starten for en fireårig funktionsperiode for et nyvalgt menighedsråd med 5 valgte medlemmer fra menigheden samt sognepræsten. Grundet særlige omstændigheder har menig­ hedsrådet siden november 2019 kun bestået af 4 valgte medlemmer, hvilket Stiftsøvrighe­ den har givet dispensation til. D. 16. september blev der afholdt valgforsam­ ling i Forsamlingshuset, hvor 17 stemmebe­ rettigede var mødt op. 3 fra det bestående menighedsråd, Louise Larsen, Henning Sørensen og undertegnede, genopstillede, medens Maria Jensen, der har siddet 16 år i menighedsrådet, ikke ønskede at genopstille. Da 2 nye kandidater, Lone Vil­ helmsen og Käte Larsen, meldte sig til, var

der kandidater nok til at udfylde menigheds­ rådet, og alle blev ved skriftlig afstemning valgt til menighedsrådet. En stor tak skal lyde til Maria for indsatsen gennem mange år. Vi 3 »gamle« rødder ser frem til et godt samarbejde med Lone og Käte til gavn for menigheden i Refsvindinge Sogn. Konstituering finder sted d. 24. november 2020. Med minderne om et fantastisk løvfald, der er et sandt bombardement af en farvesymfoni, har vi lagt november bag os, og vi bevæger os ind i den første vintermåned kendetegnet ved adventstiden. November er mørk og december ligeså. Ikke mindst i år, hvor covid-19 kaster en skygge over den hele verden. Nyhedsmedierne be­ retter om død, sygdom, afsavn og angreb på samfundsøkonomien som er en følge af epi­ demien. Vi skal passe på hinanden, hvorfor myndighe­ dernes restriktioner om bl.a. arealkrav, afstand og forsamlingsbegrænsning efterleves. Kryb­ bespil og julekoncert kan ikke gennemføres og mange får ikke mulighed for at deltage i en kirkelig handling, da vores lille landsbykirke kun giver adgang til 17 kirkegængere, når der skal synges, og 32 når fællessang undlades. Det bliver en ganske anderledes julemåned, hvor meget ikke er, som det plejer. Men, evangeliets glædelige budskab om Jesus fødsel er og forbliver det samme. Derfor bæ­ rer blus vi med glæde. Ja, der tændes mange lys i december, og vi vil lade lyset bære vores tro og håb på et velsignet nyt kirkeår. I ønskes alle en glædelig jul. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd

4

Sognenyt December 2020 · Januar · Februar 2021


Juleaften i pastoratet Juleaften i vores kirker bliver i år lidt ander­ ledes. For at ingen skal afholdes fra at kunne komme i kirke til jul i år, har vi sammensat nogle forskellige alternativer, så vi forsat kan samles til nogle hyggelige og stemningsfulde julegudstjenester. Juleaften i Refsvindinge Kirke I Refsvindinge kirke holder vi to korte, men højtidelige, julegudstjenester hhv. kl. 12:15 og kl. 13:00, hvor der vil være plads til 32 perso­ ner ved hver gudstjeneste. De bliver uden fællessang, men vil i stedet være akkompagneret af vores dygtige kirke­ sanger, som vil synge os et par vers af vores højt elskede julesalmer. Juleaften i Kullerup Kirke I Kullerup kirke afholder vi ligeledes to kor­ te, men højtidelige, julegudstjenester hhv. kl. 15:30 og kl. 16:15, hvor der vil være plads til 30 personer ved hver gudstjeneste. De bliver ligeledes uden fællessang, men vil i stedet være akkompagneret af vores dygtige kirkesanger, som vil synge os et par vers af vo­ res højt elskede julesalmer.

Juleaften i Herrested Hallen Juleaften i Herrested, kommer til at foregå helt som den plejer, med fællessang og jule­ evangeliet, men den kommer i stedet til at foregå i sportshallen. Der er masser af plads, og derfor kan vi være lige så mange, som i kir­ ken til en almindelig (coronafri) jul. Juleaften i hallen i Herrested kl. 14:00.

Vi prøver i år, at begynde en ny juletradition:

Bedsteforældregudtjeneste 2. juledag Lad mor og far sove længe 2. juledag og tag dine bedsteforældre med i kirke til en lille hyggelig gudstjeneste i børnebørns­ højde. Vi holder bedsteforældregudstjeneste i Refsvindinge kirke kl. 09:00 i Herrested kirke kl. 10:15. (Forældre må gerne del­ tage). Jeres sognepræst Anasia

Kirkekoret synger igen Efter en lang pause i foråret, så synger kir­ kekoret igen. Kirkekoret nåede sidste år at medvirke med flere arrangementer i kirkerne til stor glæde for alle, og så snart coronabe­ grænsningerne letter, så kommer vi på banen igen. Indtil da øver vi flittigt. Vi synger både enstemmigt og flerstemmigt, klassisk og ryt­ misk musik.

Vi øver hver tirsdag fra kl. 14.45-15.45 på Refsvindinge Friskole, og alle børn i de tre sogne fra 3. kl. og op er meget velkomne. Det er ikke for sent at være med i år, og det er ganske gratis. Hvis man er glad for at synge, så dukker man bare op. Man kan også kontak­ te korleder Lene Dam, hvis man gerne vil høre lidt mere om det. Sognenyt December 2020 · Januar · Februar 2021

5


Juniorkonfirmander i uge 3 Kom og lær dit fadervor sammen med din kir­ ke og H.C. Andersens snedronningen. Vi har i år juniorkonfirmand-uge for alle 3. og 4. klasses-elever i Herrested sogn (4. klasse er inviteret med i år, fordi de blev snydt sidste år). Her skal vi hver eftermiddag i en uge sam­ les om fortællinger og leg, som afsluttes af en gudstjeneste, hvor juniorkonfirmanderne skal deltage i en gudstjeneste og vise deres foræl­ dre, hvad de har lært. Vi vil i år tage udgangspunkt i H.C. Ander­

sens eventyr »Snedronningen«, hvor den lille pige Gerda kun kan redde sin kære ven Kay, ved at huske sit fadervor. Undervisningen kommer til at foregå hver eftermiddag i uge 3, fra 14.20-16.15 og den afsluttende gudstjeneste er d. 23. januar kl. 10:15. Tilmelding til: Sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef på ASJ@km.dk senest mandag d. 6. januar.

Konfirmationerne 2020-2021:

De nye konfirmander er begyndt

Farvel til de gamle, og velkommen til de nye Årets konfirmander blev konfirmeret i Kulle­ rup kirke d. 23. august, i Refsvindinge kirke d. 30. august og i Herrested kirke d. 13. sep­ tember. Vi havde musikalsk opbakning af Mads Lunde på trompet i Kullerup og Refsvindinge, og af Frida Lunde på tværfløjte, i Herrested. Det blev, trods afstandskrav og manglende fælles­ sang nogle smukke gudstjenester, hvor vi fik fejret de skønne unge mennesker ordentligt.

Torsdag d. 29. oktober begyndte årets kom­ mende konfirmander til konfirmandundervis­ ning. Det er et stort hold, og derfor må vi med corona-restriktioner ikke være i konfirmand­ stuen i Herrested præstegård, som vi havde været sidste år. I stedet er vi i hhv. Herrested kirke og i Multihuset, som er den gamle skole, hvor vi har fået lov til at låne et stort og fint lokale til formålet. I år har vi, grundet holdets størrelse, fået me­ ninghedsrådsformanden i Herrested, Kirsten Hebjørn med os, som ekstra konfirmandun­ derviser. Det er en stor hjælp, og giver os masser af muligheder for at dele os op i min­ dre grupper. Jeg har allerede efter første gang nået at have flere af dem med til allehelgensgudstjeneste i Refsvindinge kirke. Anasia

6

Sognenyt December 2020 · Januar · Februar 2021


Nyt fra Refsvindinge Kirkegård Mit navn er Henrik Christensen, og jeg er graver ved Ørbæk og Refsvindinge Kirker. Det har jeg været siden 2014, og jeg nyder jobbet. Privat bor jeg i Bellinge sammen med min kone Karen. Vi har 1 pige og 2 drenge, som alle er flyttet hjemmefra. Ved Refsvindinge Kirke er der i samarbejde med en landskabsarkitekt lavet en udviklings­ plan, som over en årrække vil forandre kirke­ gården, idet der vil blive flere og flere grønne arealer. Det vil ske lidt efter lidt, afhængig af de penge, der er til rådighed. Allerede i 2018 blev området fra hovedind­ gangen op til våbenhuset omdannet. Her er der på begge sider plantet takspur i et møn­ ster, så det ligner de kamtakkede kirkegavle. Beddet fik en hård start i den tørre sommer 2018, men er nu ved at gro godt til.

I år har vi tilplantet 3 tomme gravsteder med georginer. Det skulle både se godt ud og være et sted, hvorfra der kunne plukkes blomster til kirken. Det ene gravsted blev fint, mens de 2 andre forhåbentlig bliver bedre til næste år. Gravstederne dækkes med affaldsgran, så vi undgår at grave knoldene op, og så krydser vi fingre for, at knoldene spirer til næste år. Udenfor indgangen mod Longet har der hid­ til kun været en jordrabat. Nu forsøger vi os med at så græs og håber, at det vil kunne gro der. Det vil i så fald pynte meget. I skrivende stund er vi ved at dække med gran og regner med at være færdige først i novem­ ber. Det er en stor fordel, at det altid er René (gravermedhjælper) og mig, der passer kirke­ gården. Vi har efterhånden et grundigt kend­ skab til hinanden og kirkegården. Samarbejdet med menighedsrådet fungerer rigtig godt, og de besøgende på kirkegården, som vi ind imellem får en snak med, giver ud­ tryk for, at de synes godt om kirkegården og dens udseende. Henrik Christensen Graver ved Refsvindinge Kirke Sognenyt December 2020 · Januar · Februar 2021

7


Arrangementer i Refsvindinge Juleandagter 24. december 2020 kl. 12.15 og kl. 13.00 Gudstjenesten juleaftensdag er traditio­ nelt et højdepunkt for mange med flere end 100 deltagere. Da covid-19 restriktioner højst tillader 32 deltagere, forudsat der ikke synges, har vi valgt at afholde 2 juleandagter uden sang, for at få så mange i kirke som muligt. Helt uden sang bliver det ikke, da vores kirkesanger Agnete vil synge et par af julens smukke salmer, akkompagneret af Lene på orglet. For at undgå at afvise nogen ved kirke­ døren er tilmelding påkrævet, hvilket kan ske til Bjarne Ivan Hansen på tlf. 21260726. Vi byder 2021 velkommen D. 1. januar 2021 vil der efter gudstje­ nesten kl. 13.30 blive budt på portvin og kransekage, så vi kan ønske hinanden godt nytår. Kyndelmisse Søndag d. 7. februar 2021 kl. 16.30 vil levende lys oplyse kirkerummet for at markere lysets tilbagevenden. Velkom­ men til en hyggelig og stemningsfuld gudstjeneste Aflysninger Grundet covid-19 har vi desværre set os nødsaget til at aflyse tidligere annonce­ ret krybbespil 1. søndag i advent (guds­ tjeneste gennemføres kl. 09.00) samt ju­ lekoncert d. 10. december. Refsvindinge Menighedsråd

8

Sognenyt December 2020 · Januar · Februar 2021

Høstgudstjeneste i Refsvindinge Kirke Søndag den 27. september 2020 slog Refsvin­ dinge Kirke dørene op til en festlig høstguds­ tjeneste. Allerede ved indgangen til våbenhu­ set blev vi mødt af et par flotte dekorationer, og det fortsatte i våbenhuset og især inde i selve kirken, hvor pyntningen var overmåde flot. Alt lavet af Dorthe, vores (næsten) nye kirketjener. Der er også kun rosende ord at sige om selve gudstjenesten. Lene leverede flot orgelspil til de 5 kendte salmer med fin forsang af Agnete. Anasia holdt en vedkommende og velformu­ leret prædiken, hvor en af pointerne var, at vi skal huske at leve i nuet. Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe og kage, øl og vin i våbenhuset med nænsom hånd af Louise. Det sociale samvær foregik i selve kirken, da vejret ikke var til udendørs ophold. Alt foregik selvfølgelig under iagttagelse af de fastsatte forholdsregler i f.m. coronavirussen. Vi håber, at næste år er forholdene mere nor­ male, så endnu flere kan få glæde af høstguds­ tjenesten. Henning Sørensen Refsvindinge Menighedsråd


Herrested Menighedsråd Medlemmer af Den danske Folkekirke i Her­ rested Sogn er kommet under 1000. Det påvirker antallet af menighedsrådsmed­ lemmer, så vi kun har 5 medlemmer imod de 6, vi har lige nu i de kommende 4 år. Rådet træder i kraft 1. søndag i advent og består af: Karin Kristiansen, Else Marie Jakobsen, Tor­ ben S. Jørgensen, Winnie Elkær og Kirsten Hebjørn. Vi holder det konstituerende møde den 18. november og fordelingen af poster bliver offentliggjort søndag den 29. november og i det kommende Kirkenyt.

Kyndelmisse Den 7.februar klokken 19.30 holder vi en kyndelmissegudstjeneste i Herrested Kirke. Her vil vi glæde os over, at lyset vender til­ bage. Vi skal synge og høre tekster om lyset. Kirken vil bære præg af levende lys. Alle er velkomne. Kirsten Hebjørn Herrested Menighedsråd

Vi synger julen ind i Herrested Kirke den 12. december klokken 15.00. Her har du en mulighed for at vælge din bedste julesalme. Vi trækker lod om ønskerne, så alle har en chance for at få ønsket opfyldt. Alle er velkomne. Bøn fra keltisk tradition Dage med tunge skyer tilslører solens lys, verden bebyrdes af gråhed og tristhed. Åben vore øjne, Herre, for dit lys komme, som løfter mørkets byrde fra vore liv. Kulde siver dybt ind i knoglerne, hjerter og sind stivner som af frost, sjælene beskytter sig mod kulde og ensomhed. Åben vore sjæle, Herre, for dit kommes varme, og smelt den hårdhed, som skiller os fra dig og hverandre. Træernes grene står tomme og bare op imod den stålgrå himmel, stammerne krymper sig under vægten af frost og sne, sidste års løv ligger fedtet og sort under vore fødder, naturen undertrykkes af vinteren, men hviler dog og venter en ny fødsel. Opmuntre vore hjerter, Herre, undertrykte af vinterkulde, og forsikre os om dit komme, som kalder os til ny liv.

Kirsten Hebjørn Herrested Menighedsråd Sognenyt December 2020 · Januar · Februar 2021

9


Vinter-Forårsprogram i Hyggeklubben I troen på at vort helt almindelige liv er vendt tilbage i det nye år sender vi hermed klubbens nye program og håber vi kan ønske hinanden godt nytår når vi mødes første gang. 6.januar 2021 kl. 14.00 i Herrested forsamlingshus KAREN JAKOBSEN her fra lokalområdet kommer på besøg med: Fra Brugsen til Byrådet 27.januar 2021 kl. 14.00 i Herrested forsamlingshus FINN ANDERSEN der skulle komme på besøg i foråret 2020. Har sagt ja til at komme igen med fortælling og lysbilleder fra sin arbejdstid i Ringe Statsfængsel 17.februar 2021 kl. 14.00 i Herrested forsamlingshus EBBE LARSEN med foredraget: Tidsbilleder – et foredrag uden billeder Dette møde er i samarbejde med kirke og menighedsråd 10.marts 2021 kl. 14.00 i Herrested forsamlingshus BODIL og HANS RYTTER om 50`erne. Årtiet der begyndte i skyggen af krigen og endte med en højkonjunktur. Vi skal også synge nogle af årtiets sange. 31.marts 2021 kl. 14.00 i Herrested forsamlingshus ANNE-LISE ARNSTRUP har også sagt ja til at komme igen med foredraget: »Den evigt kæmpende Thit« om mennesket Thit Jensen 21. april 2021 kl. 17.00 i Herrested forsamlingshus FORÅRSFEST med underholdning ved CHRISTIAN NYFJORD Det er 4. gang Christian er engageret til at komme med: »Drengen fra Vildmarken« Tilmelding senest 12. april 2021 til nedenstående navne.

BETTY tlf.65981478 TOVE tlf. 40194262 LENE tlf. 27942902 ANNA tlf. 65982746 VEL MØDT – VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

10

Sognenyt December 2020 · Januar · Februar 2021


Kontakt og adresser Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt-Elnef Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Else Marie Andersen, 24821581, else.andersen@bravida.dk

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Refsvindinge:

Fælles personale: Kirkesanger: Agnete Knudsen, 65910949 Organist: Lene Dam, 20320236, lenekor2@gmail.com

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk Kirkeværge: Henvendelse på 21260726. Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527 Kirketjener: Dorthe Andersen, 20761907

Sognenyt December 2020 · Januar · Februar 2021

11


Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Herrested

Refsvindinge

Kullerup

29.11 10:15 09:00 1. søndag i advent Højmesse Gudstjeneste 06.12 09:00 10:15 2. søndag i advent Gudstjeneste Højmesse 12.12 15:00 Syng julen ind 13.12 10:15 3. søndag i advent Højmesse 20.12 09:00 4. søndag i advent Gudstjeneste (RM) 24.12 Juleaften

14:00 Julegudstjeneste i hallen

25.12 Juledag

12:15 og 13:00 2 Juleandagter

15:30 og 16:15 2 Juleandagter

09:00 10:15 Gudstjeneste Højmesse

26.12 10:15 09:00 2. Juledag Bedsteforældregudstjeneste Bedsteforældregudstjeneste 27.12 10:15 Julesøndag Højmesse 01.01 Nytårsdag

15:00 13:30 Nytårshøjmesse Nytårshøjmesse

03.01 09:00 Helligtrekongers- Gudstjeneste (RM) søndag 10.01 09:00 10:15 1.s.e.h.3.k. Gudstjeneste Højmesse 17.01 10:15 2.s.e.h.3.k. Højmesse 24.01 10:15 Sidste s.e.h.3.k Afslutningsgudstjeneste for juniorkonfirmanderne

07.02 19:00 16:30 Kyndelmisse Aftengudstjeneste Aftengudstjeneste 14.02 10:15 Fastelavn Fastelavnsgudstjeneste 21.02 09:00 1. søndag i fasten Gudstjeneste 28.02 10:15 09:00 2. søndag i fasten Højmesse Gudstjeneste * RM = Rasmus Markussen, Ørbæk kirke Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Mark & Storm Grafisk A/S

31.01 10:15 09:00 Septuagesima Højmesse Gudstjeneste


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.