Herrested · Refsvindinge · Kullerup - Sognenyt September 2020

Page 1

Sognenyt Herrested - Kullerup - Refsvindinge

SEPTEMBER · OKTOBER NOVEMBER 2020


Orientering om... Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemode­ ren. Er I ikke gift og ønsker fælles forældre­ myndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs- og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk. Navngivning: Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på www.borger.dk. Dødsfald: Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.bor­ ger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Al­ mindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henven­ delse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendel­ se til sognets kirkeværge. Navneændring: Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er en god idé at søge vejledning ved sog­ nepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse ­ er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester: Attester udskrives kun automatisk ved dåb ­eller ­vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil der­ efter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten. Dåb: Aftales med præsten. Et barn, der ikke i for­ vejen er navngivet, får navn ved dåben. Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig til­ knytning til sognet. For at blive viet i folke­ kirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten. Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985. Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henven­ delse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Deadline næste nummer: 4. november 2020 2

Sognenyt September · Oktober · November 2020


Ét år er gået… D. 1. september 2020 er det præcis et år si­ den, at provst Hans Bredmose Simonsen ind­ satte mig som sognepræst i vores nye pastorat. Den dag var jeg med ham rundt i alle vores tre kirker, for at blive indsat i hver af dem. Turen begyndte i Kullerup, fortsatte til Ref­ svindinge og sluttede i Herrested, hvor jeg efterfølgende sammen med de tre sognes me­ nighedsrådsmedlemmer fejrede indsættelsen med smørrebrød i konfirmandstuen i præste­ gården i Herrested, hvor vi nu har boet et år. Ligesom den første dag var både glædelig og hektisk – og alt for hurtigt forbi – har mit før­ ste år her i pastoratet også været det. Det har gået stærkt, hvert arrangement og højtid har været ny for mig og jeg har ofte skulle holde tungen lige i munden. Det har også været et år, som pludselig gik i stå med nedlukningen af Danmark og dermed også kirkerne. Det har været en tid, hvor vi skulle overveje nye måder at være kirke på, og stadig forsat skal det. Det første år har været både spændende, læ­ rerigt og også meget glædeligt; jeg er blevet taget imod med en venlighed og tålmodighed, som har varmet mit hjerte (og som mange af mine kammerater i nye embeder har misundt mig meget!) Det er ikke kun mig som nu kan fejre ét år i embedet, men også vores nye pastoratsam­ menlægning, som nu kan fejre ét års fødsels­ dag. Som præst har det været en spændende opgave, at blive indsat i et helt nyt pastorat. Det har været en opgave, som har været let at gå til med den store hjælp og velvilje jeg har fundet i vores tre helt fantastiske menig­ hedsråd.

Alt i alt er jeg ved at være faldet rigtig godt på plads, ligesom min familie også er det. Min mand Frederik er netop blevet fastansat i den industrifremmende organisation ”Fynsk Er­ hverv”, og vores søn Niels Frederik begynder 1. september i børnehaven i Herrested, hvor han har elsket at være på besøg, og hvor han hver dag fortæller os, at han snart skal hen igen. Alt i alt kan vi efter et år konkludere, at der er godt at være på Østfyn, og endnu bedre, at være netop her. De Bedste Hilsener Jeres sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef

Billedet på forsiden Uanset hvor man befinder sig i verden, er der noget helt specielt over en solned­ gang. Det er afslutningen på en lys og må­ ske travl dag, og indledningen til stunder med tanker og refleksion. Holger Lissner beskriver på fremragende vis netop det i salmen ”Nu går solen sin vej” (dds 786), og det er svært at se en sol­ nedgang uden at tænke ”nu går solen sin vej for at skinne på andre”. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd

Sognenyt September · Oktober · November 2020

3


Det første hold konfirmander Vi skal i august og september have konfir­ meret vores første konfirmandhold siden den nye pastoratsammenlægning. Det er også mit første hold konfirmander som ny præst. Det har været helt fantastisk at lære de unge mennesker at kende. I begyndelsen var de en masse med en skolebeskrivelse; ”dem fra 4kløverskolen” eller ”dem fra friskolen”, som lige så stille blev til personer i deres egen ret, som jeg lærte dem at kende. De fik navne, personligheder og meninger, og som jeg lær­ te dem at kende, kunne jeg ikke andet end at holde af dem. Desværre blev konfirmandundervisningen aflyst sammen med resten af nedlukningen i marts. Det gjorde den, ligesom vi var begyndt rigtig at lære hinanden at kende – men hel­ digvis nåede vi før da vores fælles udflugt med

Årets konfirmander på udflugt i Odense Domkirke. 4

Sognenyt September · Oktober · November 2020

konfirmanderne fra Ørbæk kirke. Det var en god og frugtbar oplevelse, som jeg håber, at vi kan gøre til en årlig tradition fremover. Som landsbypræst har jeg oplevet det som enormt berigende at have konfirmander; det har åbnet lokalsamfundet op for mig på en måde, som har været helt unik. Det har været dejligt at møde både konfirmander og kon­ firmandforældre i Brugsen, på gågaden i Ny­ borg eller oppe ved skolen, når jeg afleverer min søn i dagpleje. Mødet med mine konfirmander har for alvor givet mig fornemmelsen af at være sogne­ præst. Fornemmelsen af, at jeg hører til og ikke bare er en præst, men jeres præst. Anasia Sjøstedt-Elnef


Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2021 Der er nu åbent for online tilmelding til kon­ firmationsforberedelse på www.folkekirken. dk/livets-begivenheder/konfirmation/kon­ firmandtilmelding indtil den 30. september 2020. Alle pastoratets 7-klasseselever kan tilmelde sig undervisningen og det er ikke et krav, at man er døbt for at følge undervisnin­ gen. Man må også hjertens gerne følge un­ dervisningen, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man gerne vil konfirmeres. Konfirmationen foregår i ens sognekirke (er du i tvivl om hvilket sogn du hører til, kan du finde dit sogn på www.sogn.dk) og man kan ikke tilmelde sig andre steder uden forudgå­ ende aftale med sognepræsten. Konfirmationsforberedelsen vil foregå i kon­ firmandstuen i Herrested præstegård, hvor menighedsrådet vil sørge for transport til og fra skole for de kommende konfirmander. Konfirmationsforberedelsen vil ligge om torsdagen med opstart torsdag den 29. okto-

ber, da jeg ugen før er på kursus. Konfirman­ derne vil også blive forventet at deltage i 10 gudstjenester under forløbet. Torsdag den 8. oktober kl. 19:30 er der ori­ enteringsaften for forældre. Konfirmationerne vil i 2021 ligge, som følger: Den 30. april i Refsvindinge Kirke, den 2. maj i Kullerup Kirke og den 16. maj i Her­ rested kirke. Driller den digitale tilmelding kan I kontak­ te mig på tlf 65981985 eller mail asj@km.dk, men undlad venligst at sende CPR-numre over mail, for jeres egen digitale sikkerheds skyld. Jeg glæder mig meget til at møde de kommende konfirmander og deres familier. De Bedste Hilsener Jeres sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef

Arrangementer i Kullerup Halloween og fællesspisning for hele familien i Kullerup kirke og forsamlingshus Fredag den 30. oktober fejrer vi Halloween i Kullerup Kirke og Forsamlingshus fra kl. 16 til 20. Vi mødes kl. 16:00 foran Kullerup kir­ ke, hvor der kan skæres græskar udendørs. Vi sørger for græskar og halloweenstemning. Kl. 17 går vi i kirken og fejrer Halloween-guds­ tjeneste, hvorefter der er fællesspisning i For­ samlingshuset kl. 18. Husk blot at melde dig til senest en uge før hos sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef på ASE@km.dk eller telefon 65 98 19 85. Kom gerne udklædt og husk varmt tøj!

Foredragsaften i Kullerup forsamlingshus Torsdag d. 12. novem­ ber kl. 19:00 inviterer Kullerup menigheds­ råd til foredrag med rødvin og ost i Kulle­ rup forsamlingshus. Foredragsholder vil være vores egen sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef, som vil fortælle om sin baggrund og om sit første år i embedet. Kom og mød vores nye præst – tilmelding ikke nødvendig. Sognenyt September · Oktober · November 2020

5


Et levende sogn Refsvindinge kirkes hjemmeside er i øjeblik­ ket uden løbende opdatering. Der arbejdes på at oprette en ny hjemmeside, der dækker pastoratets 3 sogne, Herrested, Kullerup og Refsvindinge. Trods manglende opdatering på vores gamle hjemmeside, er der fortsat et link til ”det gamle Refsvindinge” der detal­ jeret fortæller om sognet i 1950érne. Det er en yderst interessant hjemmeside, der dagligt har besøgende. Sognet har i lighed med det øvrige samfund gennemgået store forandringer i de seneste 6-7 årtier. Hvor der for 60 år siden bl.a. var 3 købmandsforretninger, en brugsforening og 2 slagterforretninger, er der i dag ingen detail­ handel tilbage. Mindre håndværk er ophørt, og den før nok så lille kommune er efter 2 kommunesammenlægninger nu en del af Ny­ borg kommune. Umiddelbart kunne man tro at sognet vil­ le sygne helt hen. Det er imidlertid ikke til­ fældet. Tværtimod. Hvor der i 1950 var ca. 850 beboere i sognet er der ved indgangen til 2020 932 beboere. Og mange tager aktivt del i sognets sociale liv. Det være sig i idrætsfor­ eningen KRIF, som oprindelig er stiftet som en skytteforening for mere end 150 år siden, eller som forældre i en ligeså gammel friskole, der er særdeles veldrevet, og har startet det nye skoleår op med 190 elever fra børnehave­ klassen til 9. klasse, og som tiltrækker mange elever fra store dele af kommunen. Der er et velfungerende forsamlingshus, hvor mange fester afholdes, ligesom flere årlige ar­ rangementer nyder stor opbakning fra bebo­ erne. Et aktivt landsbyråd har også påkaldt sig opmærksomhed, og har tidligere fået den fine anerkendelse at blive kåret som årets landsby 2015 i Nyborg kommune. Senest er stiftet Refsvindinge Natur- og Kul­ turcenter, der bl.a. i samarbejde med Kø­ benhavns Zoo har sat et projekt om padder i 6

Sognenyt September · Oktober · November 2020

gang. Desuden tilbydes der naturformidling, ligesom der gøres en stor indsats for at hjælpe ledige unge mennesker uden uddannelse ind på arbejdsmarkedet. Og så har vi kirken. Gennem århundrede har den været omdrejningspunktet for sognets liv og virke. Ja, i en sådan grad, at man betragter det som en selvfølge, at kirken er der, når der er brug for den. Intet kommer imidlertid af sig selv. Kirken vil selvfølgelig altid være der, men det er ikke givet på forhånd at kirken skal være rammen om et menighedsliv i et selv­ stændigt Refsvindinge Sogn. Ca. 87% af sognets beboere er medlem af Folkekirken, hvilket sammen med en god kir­ kegang er et godt bevis på, at man vil kirken. Men fra at man vil kirken til at man vil tage ansvar for de opgaver og pligter, der følger med, er der et stykke vej, og det kan være svært at tiltrække folk til arbejdet i et menig­ hedsråd. Vi står overfor en større udfordring i Refsvindinge Menighedsråd ved valget i 2020. Tre medlemmer har givet tilsagn om at tage en periode mere. Men, der skal således vælges 2 nye medlemmer, og ingen har på nuværen­ de tidspunkt vist interesse for at træde ind i menighedsrådet. Så hermed en opfordring til at deltage i valgforsamlingen der finder sted i Refsvindinge Forsamlingshus onsdag d. 16. september 2020 kl. 19.00. Vi glæder os til at fortælle om arbejdet i et menighedsråd, som er spændende og meget givende. Efter mødet vil der blive budt på et lille traktement. Jeg ser frem til arbejdet i det nye menigheds­ råd, og dermed være med til at sikre, at kirken fortsat vil være en del af et aktivt og levedyg­ tigt sogn. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd


Menighedsrådsvalg 2020 Hvert 4. år er der valg til menighedsråd og med­lemmer hertil vælges på en valgforsamling. Mødet er offentligt tilgængeligt, hvilket be­ tyder at alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Dog er det kun medlemmer af folkekirken med valgret i sog­ net, der har tale og stemmeret på mødet. Man skal være fyldt 18 år og have dansk indfødsret eller have boet i Danmark i et år forud for tidspunktet, hvor der afholdes valgforsamling. Valgforsamling afholdes i pastoratet som følger: Herrested Menighedsråd Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19.00 i Herrested Præstegårds konfirmandstue. Der skal vælges 5 personer til det nye råd. 4 nuværende rådsmedlemmer genopstiller. Minimum 1 kandidat søges til at indtræde i menighedsrådet. Kullerup Menighedsråd Tirsdag d. 15. september 2020 kl.19.30 i Gra­ verhuset ved Kullerup Kirke. Der skal vælges 5 personer til det nye råd. 4 nuværende rådsmedlemmer genopstiller. Minimum 1 kandidat søges til at indtræde i menighedsrådet. Refsvindinge Menighedsråd Onsdag d. 16. september 2020 kl. 19.00 i Ref­ svindinge Forsamlingshus. Der skal vælges 5 personer til det nye råd. 3 nuværende rådsmedlemmer genopstiller. Minimum 2 kandidater søges til at indtræde i menighedsrådet.

Herrested Hyggeklub Program efterår 2020 16. september 2020 kl.14.00 Et møde i samarbejde med KIRKE og MENIGHEDSRÅD. KURT LETH kommer forbi til kaffe. Et foredrag med grin, latter, varme og lidt alvor. KURT LETH har lavet programmer på TVSYD og TV 2 Østjylland 7.oktober 2020 kl.14.00 LENE DAMKJÆR kommer på besøg i selskab med en musikant og Steen`s sange 28. oktober 2020 kl.14.00 ANNE-LISE ARNSTRUP med ”Den evigt kæmpende Thit” om mennesket Thit Jensen. 18. november 2020 kl.14.00 Vores præst ANASIA kommer på besøg 9. december 2020 kl.12.00 JULEFROKOST underholdning ved CHRISTIAN NYFJORD Tilmelding senest 2.december HERRESTED HYGGEKLUB er en klub for ældre mennesker – 60+ plejer vi at sige. Men førtidspensionister er også velkomne til at deltage i vores ar­ rangementer. Alle vore møder foregår i forsamlingshuset, – hvis ikke andet er nævnt. Vi glæder os til at se jer alle igen, alle vore trofaste gæster, men også gerne nye. Klubben har eksisteret siden 1968 og skal vi holde gang i foretagendet hå­ ber vi på opbakning Vi glæder os til at se jer LENE tlf: 2794 2902 TOVE tlf: 4019 4262 BETTY tlf: 6598 1478 ANNA tlf: 6598 2746 Sognenyt September · Oktober · November 2020

7


Møder/arrangementer i Refsvindinge Menighedsrådsmøde tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19.00 i Graverhuset. Valgforsamling onsdag d. 16. september 2020 kl. 19.00 i Refsvindinge Forsamlingshus. Mødet er omtalt andet sted i bladet. Høstgudstjeneste søndag d. 27. september 2020 kl. 10.15 i Refsvindinge Kirke. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og lidt at drikke. Andagt og sangaften tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 19.30 I Refsvindinge Kirke. Efter en kort andagt vil vores organist Lene lede os gennem fællessang, hvor der bliver lej­ lighed til at synge såvel gamle som nyere sal­ mer/sange. Vi slutter med kaffe og kage samt lidt at drikke i våbenhuset. Alle Helgens Fejring søndag d. 1. november 2020 kl. 19.00 i Refsvindinge Kirke. Efter gudstjenesten sætter vi levende lys på gravene, inden vi mødes i Refsvindinge For­ samlingshus, hvor der traditionen tro vil blive serveret et lettere traktement, samt budt på musikalsk underholdning eller foredrag. Menighedsrådsmøde tirsdag d. 24. november 2020 kl. 19.00 i Graverhuset. På mødet vil det nye menighedsråd konstitu­ ere sig. Andagt og krybbespil søndag d. 29. november 2020 kl. 15.00 i Refsvindinge Kirke. Igen i år har vi fornøjelsen af Refsvindinge Friskoles 3. klasse, der vil spille og synge os gennem den kendte fortælling om Jesus fødsel. Efter krybbespillet går vi med lys til Forsam­ lingshuset, hvor årets flotte juletræ skal tæn­ des. Landsbyrådet og Forsamlingshuset byder på æbleskiver, gløgg, saftevand og slikposer. 8

Sognenyt September · Oktober · November 2020

Julekoncert torsdag d. 10. december 2020 kl. 19.30 I Refsvindinge Kirke. Det er i år FynboKoret under ledelse af Tor­ ben Nikolajsen, der skal sætte os i den rette julestemning. Nærmere herom i næste ud­ gave af Sognenyt, der udkommer ultimo no­ vember 2020. Forbehold Grundet covid-19 og deraf følgende anvisnin­ ger/restriktioner tages der forbehold for gen­ nemførelse af arrangementer som planlagt. Ændringer eller udsættelse og i værste fald aflysning kan ikke udelukkes, når hensynet til vores ve og vel skal iagttages.

Refsvindinge Naturog Kulturcenter 13.9. 2020 kl. 10-14 Naturens Dag – VILD I NATUREN Gå på opdagelse i den vilde natur ved Naturcenteret. Her er alt fra fine små vandhuller til store områder med forskellige planter. Gå på opdagelse ved vandhullerne med sigter og spande og oplev dyre­ livet i vandhullet. Bingoplader er klar. Find så mange dyr og planter du kan i området. Naturfolkene i centeret vil være til stede og være behjælpelige. Der vil være bål og mulighed for at bage en pandekage. Alle er velkomne. Info omkring centeret: Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, Skolevænget 1-3, Refsvindinge, 5853 Ørbæk www.naturrefsvindinge.dk Mail: natur.refsvindinge@gmail.com


Refsvindinge Forsamlingshus Efter små 5 måneder uden aktivitet i Forsam­ lingshuset, er der nu endelig lys forude. Kon­ firmationerne står for døren, og folk har bl.a. på grund af de lempede regler igen fået lyst til at holde fest. Der er en del restriktioner som skal overholdes, men vi er overbeviste om, at det er i alles interesse at overholde disse. Vi har planlagt 2 arrangementer i den kommen­ de tid: Fællesspisning Fredag, den 18. september kl. 18.30. Vi samles til lidt god mad, hygge og socialt samvær. Måske et par sange, hvis reglerne herom tillader det. Der serveres: Dansk bøf

med bløde løg, vaniljeis med jordbær, samt kaffe/te. Arrangementet koster kr. 75,00 for voksne, mens børn spiser med gratis. Loppemarked Lørdag, den 10. oktober kl. 10.00 – 13.00. Vi ”vover pelsen” og afholder loppemarked igen. Det er over et år siden, at vi sidst hav­ de loppemarked. Lageret bugner med mange fine varer, så der er stor mulighed for at gøre en god handel. Vi sørger naturligvis for at be­ skytte os alle på forskellig vis. Overskuddet skal bruges til efterisolering af lofterne, til la­ kering af gulve, og til opsætning af projektor/ lærred i den store sal.

Forfatteren til nedenstående tekst er ukendt. Nogen mener, det er Georg Brandes, andre mener, det er en indisk tænker. Uanset hvem forfatteren er, giver teksten anledning til eftertanke.

Dagen er din Dagen i dag er en mærkelig dag. Den er din. Dagen i går slap dig ud af hænderne. Den kan ikke få andet indhold end det, som du allerede har givet den. Dagen i morgen har du ikke noget løfte om. Du ved ikke, om du i det hele taget får lov til at råde over den. Men dagen i dag har du indflydelse på. Det er det eneste, som du er sikker på. Du kan give den det indhold, som du vil. I dag kan du glæde et menneske. I dag kan du række en hånd ud til hjælp. I dag kan du skrive et brev og aflægge et besøg, som du ikke fik klaret i går. I dag kan du vende dig til Gud og give ham magten over dit liv. I dag kan du leve sådan, at et andet menneske i aften siger tak, fordi du er til. Dagen i dag er betydningsfuld, en mærkelig dag. DEN ER DIN. Henning Sørensen Refsvindinge Menighedsråd Sognenyt September · Oktober · November 2020

9


Herrested Menighedsråd Fredag den 6. november afholder vi en Halloween-fest i og omkring kirken klokken 17.00. Det er for børn fra 8 år, men yngre børn må gerne deltage ifølge med en voksen. Der vil være forskellige poster, hvor det gæl­ der om at skabe lidt uhygge. Det er gratis at deltage. Sæt kryds i kalenderen! Lørdag den 12. december klokken 15.00 synger i julen ind i Herrested Kirke. Her vil der være mulighed for at ønske en julesalme, og måske bliver dit ønske en vinder. Alle er meget velkomne. Bøn fra Tusind grunde til at leve af Dom Helder Camara: Lad i det mindste dit hjerte finde hvile om natten… Stands i det mindste din jagen om natten, dæmp din attrå som gør dig forrykt, prøv at lade dine drømme få hvile. Betro dig selv, dit legeme og din sjæl. Betro dig endeligt og uden forbehold i Guds hænder.

Herrested/Måre landsbyråd Søndag den 22. november tænder vi ju­ letræet ved gadekæret klokken 17.00. Vi starter med at finde julemanden klokken 16.30. Mødested er ved Herrested Brugs. Der er godteposer til alle børn og vi sælger æble­ skiver og glögg. Vær med til at slutte op om denne tradition.

10

Sognenyt September · Oktober · November 2020

Indgangsparti ved Herrested Kirke Der er måske nogle i Herrested, der undrer sig over, at der ikke er sket noget med vores indgangsparti. Vi havde håbet på, at alt var klar, men provstiet mente, det blev for dyrt (over 1. mill.) og var heller ikke helt tilfreds med liftløsningen. Derfor er vores arkitekt sat til at lave en ny løsning, så vi må vente med tålmodighed. Indgangspartiet skal opfylde to formål, nemlig hjælp til graveren ved bi­ sættelser og begravelser og let adgang til alle også gangbesværede personer. Det er svært at tilgodese begge formål, men vi arbejder vide­ re og håber på en snarlig løsning. Kirsten Hebjørn


Kontakt og adresser Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt-Elnef Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Else Marie Andersen, 24821581, else.andersen@bravida.dk

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Refsvindinge:

Fælles personale: Kirkesanger: Agnete Knudsen, 65910949, agnete@knudsen.mail.dk Organist: Lene Dam, 20320236, lenekor2@gmail.com

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk Kirkeværge: Maria Jensen, 28972638, danogmaria@hotmail.com Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527 Kirketjener: Dorthe Andersen, 20761907 Sognenyt September · Oktober · November 2020

11


Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat Herrested

Refsvindinge

Kullerup

23.08 10:15 KONFIRMATION 30.08 09:30 KONFIRMATION hold 1 11:00 KONFIRMATION hold 2 06.09 09:00 10:15 Høstgudstjeneste og Gudstjeneste høstmarked 13.09 09:30 KONFIRMATION hold 1 11:00 KONFIRMATION hold 2 20.09 09:00 15.s.e.t. Gudstjeneste (RM) 27.09 10:15 16.s.e.t. Høstgudstjeneste m. kirkekaffe 04.10 10:15 Høstgudstjeneste 09:00 17.s.e.t. m. kirkekaffe Gudstjeneste 06.10 19:00 Kort andagt og sangaften 11.10 10:15 Højmesse 18.s.e.t 18.10 10:15 Højmesse 09:00 19.s.e.t. m. dåb Gudstjeneste 25.10 09:00 Gudstjeneste 20.s.e.t med dåb (RM) 30.10 16:00 Halloween familiegudstjeneste 01.11 16:30 Alle Helgens 19:00 Alle Helgens Alle Helgens dag gudstjeneste gudstjeneste 06.11 17:00 Halloween familiegudstjeneste 08.11 09:00 22.s.e.t. Gudstjeneste (RM) 12.11 19:00 Foredragsaften 15.11 10:15 23.s.e.t. Højmesse med besøg af biskop Tine Lindhardt 22.11 09:00 10:15 Sidste søndag Gudstjeneste Højmesse i kirkeåret 29.11 15:00 1. søndag i advent Krybbespil og lysoptog * RM = Rasmus Markussen, Ørbæk Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Mark & Storm Grafisk A/S


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.