Herrested · Refsvindinge · Kullerup - Sognenyt Juni 2020

Page 1

Sognenyt Herrested - Kullerup - Refsvindinge

JUNI · JULI · AUGUST 2020


Orientering om... Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemode­ ren. Er I ikke gift og ønsker fælles forældre­ myndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs- og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk. Navngivning: Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på www.borger.dk. Dødsfald: Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.bor­ ger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Al­ mindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henven­ delse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendel­ se til sognets kirkeværge. Navneændring: Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er en god idé at søge vejledning ved sog­ nepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse ­ er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester: Attester udskrives kun automatisk ved dåb ­eller ­vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil der­ efter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten. Dåb: Aftales med præsten. Et barn, der ikke i for­ vejen er navngivet, får navn ved dåben. Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig til­ knytning til sognet. For at blive viet i folke­ kirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten. Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985. Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henven­ delse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Deadline næste nummer: 10. august 2020 2

Sognenyt Juni · Juli · August 2020


Næstekærlighed på afstand ”Bliv ved med at elske hinanden. Glem ikke at være gæstfri, for nogle har uden at vide det haft engle på besøg, da de bød fremmede in­ denfor.” Hebræerbrevet 13,1-2 fra Biblen 2020. Biblen fortæller os det, som sit faste mantra: ”du skal elske din næste som dig selv”. Men hvordan gør man det, når alle ens næste po­ tentielt er smittebærere. Når man potentielt selv er det, og kan gøre andre syge, ved at komme dem for nær. Lige nu må vi ikke byde fremmede ind i vo­ res hjem. De skal blive udenfor, og helst stå 2 meter væk. Det gør det svært at være gæstfri overfor fremmede. Endnu værre er det for os, når vi ikke kan være gæstfri over for vores familie og venner. Når også de helst skal holdes uden for døren, og vi ikke må kramme hinanden eller give hinanden hånden.

Det er svært at vide, hvornår man gør for me­ get og hvornår man gør for lidt – retnings­ linjerne bliver mudrede. Grænserne uklare og alle tolker risici forskelligt. Er man hysterisk? Er man lidt for afslappet? Hvornår er det OK at ses, og hvornår er det ikke? Vi savner hinanden og længes efter vores fri­ hed til at gøre, som vi har lyst til. Til at ses med dem vi vil, hvor og når vi vil, og så mange vi vil. Men samtidig er det også svært ikke, at være bange for konsekvenserne, som måske, måske ikke kan ramme os, hvis vi ses. Vi er bange for at smitte vores kære, og for at blive smittede selv. Bange for en usynlig fjende, som vi hå­ ber, at besejre med håndsprit, hyppig hånd­ vask og ved at holde afstand til hinanden.

Sognenyt Juni · Juli · August 2020

3


Vi holder afstand for at passe på hinanden, men vi ved også at særligt enlige og ældre på plejehjem bliver ensomme af at være alene. At isolationen ikke kun er sikkerhed, men også psykisk terror for mange. Min egen far har kol og han ringede en dag til mig og fortalte mig, at han var bange for at blive skør af ikke at ses med andre mennesker. Vi besluttede os for at gå en tur sammen med ham udenfor, men det var stadig svært at holde afstand, ­særligt for min søn. Og måske var det endnu sværere for min far ikke at tage imod et knus, når hans barnebarn kom løbende imod ham. Vi oplever, ligesom alle andre, hele tiden at stå overfor svære valg.

må påtage os det ansvar vi kan, og så have til­ lid til, at andre gør deres.

Som samfundet lukkes op, så er vi gradvist eksponerede for verden og for muligheden for at blive syge. Hver gang vi bevæger os uden for vores dør kan vi blive syge. Verden er et farligt sted.

Vi må være tålmodige, ikke mindst med hin­ anden. Vise hensyn og tage os tid til at give plads. Vi kan ikke invitere den fremmede ind, men det betyder ikke, at vi ikke kan vise næ­ stekærlighed. Næstekærligheden viser vi net­ op ved at passe på hinanden. Bliv ved med at elske hinanden. Også på af­ stand.

Der er mange valg der skal træffes, og for­ holdsregler, som skal tages. Vi må vurdere, hvad vi mener er nødvendigt og så prøve at være tro mod de valg vi træffer. Vi er kun mennesker, og vi er ikke ansvarlige for alt. Vi

I sidste ende kan vi kun sove om natten, hvis vi har tillid. Tillid til, at vi vågner op i mor­ gen, og at solen står op. At verden forsætter, og lige så stille åbner op, og at vi er så sikre, som vi kan blive, hvis vi følger de retnings­ linjer som vi bliver givet, af de som ved mere end os. Jeg har tillid til, at vi kan passe på hinanden. At alle mennesker omkring mig ønsker det sam­ me som jeg gør; at vi besejrer smittesprednin­ gen og igen kan give hinanden hånden.

Jeres sognepræst Anasia

Fælles arrangement i pastoratet Nu er det snart et år siden vi tre sogne Kullerup, Refsvindinge og Herrested blev et pastorat. Det vil vi markere med en kirkestafet mellem de tre kirker søn­ dag den 16. august. Vi vil starte med morgensang i Kullerup Kirke klokken 9.00 med afsluttende kaffe og et rundstykke i våbenhuset. Derefter går stafetten videre til Refsvindinge Kir­ ke, hvor der vil være en højmesse klokken 10.15 Herefter går det videre til Herre­ sted Kirke ca. klokken 12.00. Her synger

4

Sognenyt Juni · Juli · August 2020

vi et par sange og går bagefter til præste­ gården, hvor der vil være lidt frokost. Der vil også blive serveret kaffe og kage. I alle tre kirker hører vi lidt om deres hi­ storie. Arrangementet er gratis, men det er vigtigt med en tilmelding af hensyn til maden senest den 8. august til Anasia Sjø­ stedt-Elnef: 65981985 eller asj@km.dk. Vi ved ikke på dette tidspunkt, hvor man­ ge vi må være samlet, så vi bruger: først til mølle princippet! Man er velkommen på cykel eller i bil!


Biblen 2020: En ny oversættelse, som kan noget Den 20. marts 2020 udkom den nye bibe­ loversættelse, som kaldes Biblen 2020. Egent­ lig er det kun oversættelsen af Det Gamle Te­ stamente, som er nyt, for oversættelsen af Det Nye Testamente, fik vi allerede i 2012 under navnet Den Nye Aftale. Nu er begge oversæt­ telser samlet i én ny oversættelse. Det er der i sig selv ikke noget helt særligt ved. Med jævne mellemrum laves der nye bi­ beloversættelser, for at tilpasse sig det sprog, vi bruger i dag. Biblen, som de fleste kender den fra gudstjenesten, er 1992-oversættelsen. Det er den autoriserede, som dronningen har godkendt, hvorfor den også forsat er den of­ ficielle bibel. Biblen 2020 er ikke autoriseret. Den er en alternativ oversættelse, men det betyder ikke, at den er mindre korrekt eller af dårligere kvalitet. Den er udgivet af Det Dan­ ske Bibelselskab og er oversat fra de originale græske og hebraiske tekster, ligesom de auto­ riserede udgaver.

Den store forskel på Biblen 2020, er at man har inddraget almindelige forfattere i oversættelsen. Deres speciale har ikke væ­ ret bibeloversættelse, men sproget i sig selv. Forfatterne kan noget med sproget og den ekspertise har oversætterne brugt til sparring og vejledning. Det er en kombination af eks­ pertise, som giver rigtig god mening i over­ sættelsesprocessen, og har skabt en Bibel med et smukt og flydende moderne sprog, som lader særligt den gammeltestamentelige poesi komme til sin ret. Jeg oplever oversættelsen som et frisk pust, der giver gamle tekster nyt liv, og jeg håber, at vi snart kan samles til en sogneaften, hvor vi sammen kan udforske og debattere den nye oversættelse. Indtil da, vil jeg vise et enkelt udklip, som jeg synes viser, hvad det er Biblen 2020 kan: Anasia

1992-oversættelsen:

Biblen 2020:

Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. For han ved, at vi er skabt, husker på, at vi er støv. Menneskets liv er som græsset, det blomstrer som markens blomster; når vinden blæser over det, er det der ikke mere, dér, hvor det stod, ser man det ikke mere. Men Herrens troskab varer fra evighed til evighed.

Ligesom en far bærer over med sine børn, bærer Gud over med dem, der tror på ham. For han ved, hvordan vi er skabt, han husker, at vi er kommet af jord. Et menneskes dage er korte som græssets, det blomstrer op som blomsterne på marken. Men når blæsten tager fat, er det væk, man ser det ikke længere, hvor det stod. Gud er evigt kærlig mod dem, der elsker ham, retfærdig mod børnenes børn.

Sognenyt Juni · Juli · August 2020

5


At være præstefamilie i en corona-tid Det har været en mærkelig tid for os alle sam­ men. En kedelig tid, hvor vi har savnet fami­ lie, venner og kollegaer og har skulle finde en ny måde at have hverdagen til at gå på. Sådan har det også været her i præstegården. Min mand, Frederik, har skulle arbejde hjem­ mefra og min søn, Niels Frederiks dagpleje har været lukket. Vores hverdag blev hurtigt vendt helt på hovedet, og vi har, ligesom de fleste andre børnefamilier, skulle finde en fornuftig måde at få hverdagen til at hænge sammen på. Kirken har været lukket for alt andet end be­ gravelser og uvisheden om, hvornår vi har kunne begynde igen, har været stor. Jeg har savnet samarbejdet med mine menighedsråd og med organist, kirkesanger og de tre gra­ vere/kirketjenere. Jeg har savnet mine konfir­ mander og konfirmandundervisningen. Mest af alt har jeg savnet hver søndag at holde gudstjenester og skabe kirke- og menigheds­ liv sammen med jer. Det har været et stort tomrum, som blev sær­ ligt præsent i påsken. Som ny præst havde jeg glædet mig til at fejre kirkens største højtid

og til at forkynde påskens glædelige budskab. Men den tid, som skulle have været en af de travleste hele året, blev den mest stille. Præ­ stekjolen forblev på bøjlen og jeg måtte nøjes med at prøve at skabe kirkeliv igennem com­ puterskærmen på facebook. Her lagde jeg påskesalmer, biskop Tine Lindharts påskean­ dagter, samt nogle videoer om påske for børn op på siden, som hedder ”Kirkerne i Herre­ sted, Refsvindinge og Kullerup”. De eneste gange jeg har været i kirkerne har været til bisættelser, som har kunne udføres under restriktioner. Det har været en stille, eftertænksom tid i præstegården. Eller så stille som noget hus nu kan blive med en to-årig med krudt bagi. Men hverdagen har i hvert fald været en an­ den. Der har været mere tid og som tiden gik, fandt vi som familie en ny rytme og en ny måde at være sammen på. Vi har glædet os over det gode vejr og været meget i haven. Her har vi været helt utrolig taknemmelige over, hvordan vi ikke har siddet isolerede i den lille lejlighed på 50 km2 på 4. sal i Kø­ benhavn, som vi flyttede fra, da vi kom hertil. I præstegården har vi nydt at have god plads og en dejlig have at lege i. Det har resulteret i, at min søn, som ikke kunne lide at gå på græs, da vi flyttede hertil, nu nyder at spille bold på græsplanen. Bedst af alt bliver det, når han skal vande sine solsikker, som vi spændte venter på skal spire. På den måde forsætter livet sin stille gang. Vi savner ligesom alle andre vores familie, vores kollegaer og hverdagen, som den var engang. Men vi er taknemmelige for, at det netop er her vi er. Indtil vi forhåbentlig snart kan ses igen. Jeres sognepræst Anasia

6

Sognenyt Juni · Juli · August 2020


Træets bøn ”Du, som går forbi og måske tænker på at løfte din hånd imod mig, lyt, før du gør mig fortræd. Jeg er varmen på din arne de kolde vinternætter, den venlige skygge, der skærmer dig mod sommerens sol. Jeg er den bjælke, som opholder dit hus, pladen på dit bord, den seng, hvori du ligger, den båd, du bygger. Jeg er skaftet på dit værktøj, døren for dit hjem, din vugges gænge, din kistefjæl. Jeg er godhedens brød og skønhedens blomst. Du som går forbi, lyt til min bøn. Gør mig ikke fortræd.”

Ovenstående tekst er oprindeligt fra Portugal og er senere oversat af forfatteren Frank Jæ­ ger. Digtet beskriver på glimrende vis, hvordan ting man knap ænser i hverdagen, kan have stor betydning for vores færd gennem livet. På samme måde med kirken. Da coronakri­ sen ændrede vores samfund og blandt andet lukkede vores kirker, gik det op for mange, hvor meget kirken betyder for en. Livets sto­ re begivenheder kunne ikke fejres i kirken og nogen blev forhindret i at deltage i en begra­ velse. Søndagens gudstjenester, der for mange er et åndehul fra en fortravlet verden, kunne ikke opleves med gode ord fra prædikestolen, fælles salmesang og orglets brusen. Vi oplevede og vil en tid endnu opleve et stort savn. Ja, vi indså, at kirken ligefrem er en del af danskerens DNA.

Det er derfor vigtigt, at vi til stadighed støtter op om og værner om vores kirke, så vi undgår kirkelukninger på grund af manglende brug af kirken, hvilket til tider er en del af den of­ fentlige debat. Det er min bøn, at mange vil deltage i orien­ teringsmøderne op til menighedsrådsvalget i 2020. Det er mit håb, at vi siddende menig­ hedsrådsmedlemmer på møderne kan vække deltagernes interesse for arbejdet i et me­ nighedsråd, så vi sikrer valg af engagerede menighedsråd, der kan skabe grobund for et godt kirkeliv i sognet. Sådan bevarer vi Den danske Folkekirke.

Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd

Sognenyt Juni · Juli · August 2020

7


Arrangementer og møder i Refsvindinge Orienteringsmøde tirsdag d. 9. juni kl. 18.00 i Refsvindinge Forsamlingshus Der er valg til menighedsråd i 2020, hvor der afholdes valgforsamling d. 15. september. Som optakt til valget har kirkeministeren be­ stemt, at der skal afholdes et orienterende møde for menigheden, hvor der vil blive for­ talt om menighedsrådsarbejdet og procedu­ ren for valghandlingen. Der vil blive serveret et lettere traktement med tilhørende drikkevarer. Der henvises i øvrigt til en fælles annonce for provstiets sog­ ne i Lokalavisen d. 20. maj 2020. Mødet var oprindelig fastsat til d. 12. maj, men blev udsat på grund af coronakrisen. I

skrivende stund kender vi ikke de opdaterede regler for størrelsen af forsamlinger, hvorfor yderligere udsættelse ikke kan udelukkes. Aflyste arrangementer Grundet coronakrisen blev det et forår, hvor planlagte arrangementer måtte aflyses. Der er endnu stor usikkerhed om genåbningen af Danmark, hvorfor vi venter indtil efteråret, inden vi igen indbyder til menighedsmøde og sangaften. Inden da håber vi, at det bliver muligt at gen­ nemføre ”Kirkestafet og sommermøde”, som er omtalt andet sted i bladet.

Der er et yndigt land Siden 11. marts har coronakrisen forandret vores hverdag i et omfang, vi ikke troede mu­ ligt. Vi håber og tror på en snarlig normalise­ ring, men må nok indse, at ikke alt bliver igen som tidligere. Det tager naturen heldigvis ikke notits af. Den fortsætter uforandret med skiftende års­ tider, som alle rummer skønhed på sin egen måde, og dermed gør Danmark til et yndigt land uanset krise eller ej. Således også bøgen når den som en forårsbe­ buder folder sine smukke lysegrønne blade ud. Forsiden er prydet med netop sådan et bø­ getræ. Et ikke helt almindeligt bøgetræ, for det siges, at netop under dette træ sad Adam Oehlenschläger og skrev teksten til vores na­ tionalsang. Træet står ved Stengade på Langeland. Vejen dertil fører os gennem et landskab, der bugter 8

Sognenyt Juni · Juli · August 2020

sig i bakke, dal og den brede bøg står tæt på vandkanten og spejler sin top i bølgen blå. Derfor bærer træet, måske med rette, navnet ”Oehlenschlägers Bøg”. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd


4. maj i Herrested Kirke 2020 I år fejrede vi 75 års dagen for befrielsen fra tyskerne i 1945. Vi havde i Herrested Kirke fulgt biskoppens opfordring til at sætte leven­ de lys i kirken og ringe med klokkerne klok­ ken 20.30, tidspunktet, hvor frihedsbudskabet lød i maj 1945. Det var et meget smukt syn at se lysene i måneskinnet og høre klokkerne. Måske kan det blive en tradition på andre ti­ der i året. Min barndoms 4. maj aften står tydelig for mig, jeg er så heldig at vokse op i en skole­ by med store bygninger og mange vinduer. Her gik jeg så sammen med min familie langs Skolegade, hvor alle skolernes vinduer (flere hundrede) lyste smukt. Senere gik vi i minde­ lunden, hvor der var bål, sang og tale. Senere blev det som spejder med fakler, som kom på bålet. Kirsten Hebjørn

Kirke i en corona-tid Det har været et underligt forår uden guds­ tjenester i kirkerne. Jeg har nydt gudstjene­ sterne på nettet, men har virkelig savnet at synge salmerne. Det er rigtig gået op for mig i denne stund, hvor meget salmerne betyder i gudstjenesten. Derfor nød jeg meget påskegudstjenesten fra Viborg Domkirke, her kunne vi lov til at synge med på de smukke påskesalmer. At synge sal­ mer sammen, giver en dejlig fællesskabsfølel­ se, samtidig giver salmernes tekst muligheder for mig som kristen at udtrykke nogle tanker og begreber, som kan være svære at formulere selv. Blot lidt tanker om salmesangen og dens betydning for en kirkegænger!

Nyt fra Herrested Kirke Nu ser det ud til, at vi kan begynde at ændre vores adgangsparti ved Herre­ sted Kirke. Projektet er desværre blevet dyrere siden 2018, så vi har søgt hjælp i provstiet med et lån, så vi kan komme i gang. Udførelsen er berammet til at starte først i juni, hvis vi får grønt lys i provstiet.

Kirsten Hebjørn Sognenyt Juni · Juli · August 2020

9


Valg til Herrested Menighedsråd

Konfirmationer 2020

2020 er et valgår og Herrested Menighedsråd vil gerne invitere til ORIENTERINGSMØDE I KONFIRMANDSTUEN TORSDAG d.11.juni kl.18.00

Konfirmation i Herrested Kirke Søndag d. 13. september kl. 10.15 Alberte Møllegaard Isager Amalie Parsberg Nielsen Amélie Jeanette Jennifer Ossmann Cecilia Høg Andersen Emma Bech Kristensen Gustav Egelund Lyder Laura Jørgensen Laura Tagesen Pedersen Lærke Zacho Juel Magnus Desmareth Kruse Gregersen Mikkel Overgaard Fynbo Madsen Noah Sebech Jeppesen Oliver Sebech Jeppesen Stephani Slot Lauridsen Tobias Desmareth Kruse Gregersen Valdemar Petersen

Vi serverer VALGFLÆSK, PERSILLESOVS, KARTOFLER og RØDBEDER Aftenens arrangement er ganske gratis, mød op med god appetit. Herefter ca. kl.19.00 er der ORIENTERINGSMØDE Alle menighedsråd er blevet pålagt at af­ holde 2 møder i forbindelse med valg til menighedsråd. Et orienteringsmøde den 11. juni og et opstillingsmøde, nu kaldet valgforsamling den 15. september, men derom senere. Vi opfordrer alle til at deltage i mødet. Kirken er vores allesammens, og måske det er dine meninger og gode initiativer det nye råd kan bruge. Det er også vigtigt med opbakning fra Herresteds beboere om det vi har lavet i de sidste 4 år, er det I gerne vil ha’ bare skal fortsætte. Formanden vil orientere om arbejdet i den forløbne periode, om kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater og suppleanter der skal vælges til menighedsrådet. Venlig hilsen Valgudvalget. Tilmelding til orienteringsmødet kan ske til formand Kirsten Hebjørn tlf. 25322862 senest den 4. juni 2020. Vi vil sende en seddel rundt sidst i maj som en appetitvækker. 10

Sognenyt Juni · Juli · August 2020

Konfirmation i Kullerup Kirke Søndag d. 23. august kl. 10.15 Alina Lilli Knudsen Johannes Juhl Krogshede Mathilde Lomborg Vestergaard Viggo Pahan Willadsen Konfirmation i Refsvindinge Kirke Søndag d. 30. august kl. 10.15 Caroline Wolff Nielsen Celina Esmann Fabricius Emil Damkjær Lyder Hjalte Thilsing-Christiansen Ida-Cecilie Haurballe Hansen Jacob Vilhelmsen Nielsen Liva Reinhard Lucas Nikolaj Andersen Tilde Reinhard Lucas Trine Bæk Henningsen


Kontakt og adresser Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt-Elnef Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Else Marie Andersen, 24821581, else.andersen@bravida.dk

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Refsvindinge:

Fælles personale: Kirkesanger: Agnete Knudsen, 65910949, agnete@knudsen.mail.dk Organist: Lene Dam, 20320236, lenekor2@gmail.com

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk Kirkeværge: Maria Jensen, 28972638, danogmaria@hotmail.com Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527 Kirketjener: Dorthe Andersen, 20761907 Sognenyt Juni · Juli · August 2020

11


Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Herrested

Refsvindinge

Kullerup

01.06 2. pinsedag 10:15 Højmesse m. kirkekaffe

09:00 Gudstjeneste

10:15 Højmesse

07.06

14.06 09:00 Gudstjeneste (RM*) 21.06

10:15 Højmesse

09:00 Gudstjeneste

28.06

09:00 Gudstjeneste

10:15 Højmesse

05.07 12.07

10:15 Højmesse

10:15 Højmesse

19.07

10:15 Højmesse

26.07 09:00 Gudstjeneste (RM) 02.08 09:00 Gudstjeneste (RM) 09.08 09:00 Gudstjeneste (RM) 16.08 Kirkestafet 12:00 Fællessang og efterfølgende frokost i præstegårdshaven

10:15 09:00 Højmesse Kaffe og morgenbrød

23.08 10:15 KONFIRMATION 30.08 10:15 KONFIRMATION 06.09 09:00 Gudstjeneste

10:15 Høstgudstjeneste og høstmarked

13.09 10:15 KONFIRMATION

27.09 10:15 Høstgudstjeneste m. kirkekaffe 04.10 10:15 Høstgudstjeneste m. kirkekaffe

09:00 Gudstjeneste

* RM = Rasmus Markussen, Ørbæk Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

12

Sognenyt Juni · Juli · August 2020

Mark & Storm Grafisk A/S

20.09 09:00 Gudstjeneste (RM)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.