Herrested · Refsvindinge · Kullerup - Sognenyt Februar 2020

Page 1

Sognenyt Herrested - Kullerup - Refsvindinge

MARTS · APRIL · MAJ 2020


Orientering om... Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemode­ ren. Er I ikke gift og ønsker fælles forældre­ myndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs- og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk. Navngivning: Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på www.borger.dk. Dødsfald: Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.bor­ ger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Al­ mindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henven­ delse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendel­ se til sognets kirkeværge. Navneændring: Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er en god idé at søge vejledning ved sog­ nepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse ­ er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester: Attester udskrives kun automatisk ved dåb ­eller ­vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil der­ efter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten. Dåb: Aftales med præsten. Et barn, der ikke i for­ vejen er navngivet, får navn ved dåben. Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig til­ knytning til sognet. For at blive viet i folke­ kirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten. Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985. Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henven­ delse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Deadline næste nummer: 12. maj 2020 2

Sognenyt Marts · April · Maj 2020


Har du styr på påsken? Her er en beskrivelse af påskens forskellige helligedages betydning: Palmesøndag Palmesøndag er søndagen inden påske. Det er dagen, hvor Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og modtages som en konge af masserne med jubelråb og viftende palmeblade. Det er også dagen, hvor han bliver salvet af kvinden fra Betania. Skærtorsdag Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiser det sidste måltid sammen med sine disciple og indstifter nadveren, som vi fejrer den i kirken i dag. Ved samme måltid bliver Jesus forrådt af Judas for 30 sølvpenge. Judas er af Jesu profeti om, at en af de tolv vil forråde ham, udset til dette. Senere går Jesus ud i Getsemane Have og beder om at måtte slippe for det, som han ved venter langfredag. Han bliver dog som bekendt arresteret og ført bort. Apostlen Peter følger efter, men nægter tre gange i løbet af natten, at han kender Jesus. også dette havde Jesus forudset og sagt: at in­ den hanen galer to gale, skulle Peter have for­ nægtet ham tre gange. Peter græder bitterligt, da det går op for ham. Ordet ’skær’ i dagens navn betyder ren. Det er også den aften, hvor Jesus vasker disciplenes fødder. Langfredag Dette er dagen, hvor Jesus bliver forhørt af den romerske statholder Pontius Pilatus, der ender med at overlade dommen til folkemas­ serne. De dømmer Jesus skyldig, og kræver Barabbas, en hærdet massemorder, frigivet. Selv vasker Pilatus sine hænder i offentlighe­ den, inden Jesus – pisket og tornekronet – selv må bære korset ad Via Dolorosa – smertens vej – op til Golgata, hovedskalsbjerget, hvor han bliver korsfæstet.

Der hænger han med en forbryder på hver side af sig, fortælles det. Den ene spotter ham, mens den anden beder Jesus om at huske ham, når Jesus igen er ’i sit rige’. ”Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i Pa­ radis”, er svaret fra Jesus til ham. I den niende time råber Jesus: ”Eli! Eli! Lema sabaktani?” Det betyder: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han udånder, og langfredags mørket sænker sig over jorden. Påskedag Dette er dagen, hvor kvinderne ser, at stenen er væltet fra graven, og Jesus er væk. En engel i funklende klæder møder dem og fortæller, at ham, de søger, ikke længere er her, at han er genopstanden og gået forud til Galilæa, stedet hvor Jesu prædikenvirksomhed tog sit udgangspunkt. Kvinderne skynder sig væk – fulde af skræk og undren over, hvad der er sket. Og de tør ikke sige det til nogen. 2. påskedag Dagen har ikke nogen specifik bibelsk betyd­ ning, om end påskeglæden sagtens kan fejres endnu en dag, hvilket den også bliver overalt i landets kirker, hvor påskens glade budskab endnu engang læses. (kilde: Kristendom.dk)

Anasia Sjøstedt-Elnef Sognenyt Marts · April · Maj 2020

3


Hilsen til årets kommende konfirmander År efter år, fra efterår til forår, oplever vi en øget deltagelse i kirkernes gudstjenester, når kommende konfirmander den ene søndag ef­ ter den anden indfinder sig i kirken, ofte led­ saget af far eller mor. Jeres kirkegang har været en del af konfirma­ tionsforberedelsen, og kan som sådan betrag­ tes som en pligt. Vi tror imidlertid ikke, at det alene er pligten, der har ledt Jer til kirken, men måske ligeså meget glæden ved at delta­ ge i en gudstjeneste, uden frygt for at nogen skulle finde Jer mærkelige, når I valgte kirken i stedet for at sove lidt længere. Jeres deltagelse har glædet os, og vi ser frem til at følge Jer til selve konfirmationsdagen, som er et blandt mange af livets højdepunk­ ter. En dag hvor frisuren absolut ikke må være kikset, hvor der stilles store krav til påklæd­ ningen, og man måske bliver kørt fra kirken i en smukt pyntet bil, der vil være en kongelig værdig. Alt sammen iscenesættelser, som er et billede af den tid, vi lever i. Det skal der være plads til, for vi tror på, at det ikke fortrænger Jeres bevidsthed om det løfte, I får i kirken om Guds nærvær. I skal vide, vi har forståelse for, at det bliver til sjældne gensyn med Jer i kirken de kom­ mende år. Meget andet vil fylde i Jeres liv. Familie og venner kræver deres, I skal opleve

og erfare og I skal uddanne Jer. I har fået livet som gave, og som tilgift har I hver især fået talenter, som I er forpligtet til at bruge, hvad enten det er i kreativ retning, eller som led i en uddannelse, uanset hvad det måtte være. Forude venter voksenlivet, og på et tidspunkt vil I være formet som det hele menneske. I skal bringe generationen videre, og om ikke før, så glæder vi os til, når I engang vil sige ja til en livsledsager i kirken, og måske senere igen skal føre et barn til døbefonten. Sebastian skrev i 1970’erne en sang. Selv om jeg ikke er bekendt med hans dybere mening med teksten, er der to linjer, som jeg har hæf­ tet mig ved, og som I passende kan tage med Jer ud i livet. ”Du er ikke alene, der er en der følger dig”. Alle møder modgang på et eller andet tids­ punkt i livet. Nogle gange kan man ligefrem synes, at det er svært at komme videre. Så er det rart at tænke på, at der ikke alene er en der følger, men også en der bærer. I ønskes alle held og lykke i fremtiden. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd

Marksten fundet! Tak til alle, der reflekterede på vores ef­ terlysning af marksten i sidste nummer af ”Sognenyt”. En speciel tak til Jørgen Jensen, Stenhavevej, som lige netop havde stene­ ne i den rette størrelse. Kort før jul stillede Dan Jensen de 5 sten på plads på vestsiden af flisegangen. Også tak til Dan. Stenene 4

Sognenyt Marts · April · Maj 2020

opfylder deres mission. Nu mangler kun en ”grøn” afvaskning, så granitstenenes flotte farver træder tydeligt frem. Endnu en gang tak til alle involverede. Henning Sørensen Refsvindinge Menighedsråd.


Konfirmationer 2020

Valg til Herrested Menighedsråd

Konfirmation i Herrested Kirke Søndag d. 17. maj kl. 10.15 Alberte Møllegaard Isager Amalie Parsberg Nielsen Amélie Jeanette Jennifer Ossmann Cecilia Høg Andersen Emma Bech Kristensen Gustav Egelund Lyder Laura Jørgensen Laura Tagesen Pedersen Lærke Zacho Juel Magnus Desmareth Kruse Gregersen Mikkel Overgaard Fynbo Madsen Noah Sebech Jeppesen Oliver Sebech Jeppesen Stephani Slot Lauridsen Tobias Desmareth Kruse Gregersen Valdemar Petersen

2020 er et valgår og Herrested Menig­ hedsråd vil gerne invitere til ORIENTERINGSMØDE I KONFIRMANDTSTUEN TORSDAG d.14. maj kl.18.00

Konfirmation i Kullerup Kirke Søndag d. 3. maj kl. 9.30 Alina Lilli Knudsen Johannes Juhl Krogshede Mathilde Lomborg Vestergaard Viggo Pahan Willadsen Konfirmation i Refsvindinge Kirke Søndag d. 3. maj kl. 11.00 Caroline Wolff Nielsen Celina Esmann Fabricius Emil Damkjær Lyder Hjalte Thilsing-Christiansen Ida-Cecilie Haurballe Hansen Jacob Vilhelmsen Nielsen Liva Reinhard Lucas Nikolaj Andersen Tilde Reinhard Lucas Trine Bæk Henningsen

Vi serverer VALGFLÆSK, PERSILLESOVS, KARTOFLER og RØDBEDER Aftenens arrangement er ganske gratis, mød op med god appetit. Alle menighedsråd er blevet pålagt at af­ holde 2 møder i forbindelse med valg til menighedsråd. Et orienteringsmøde og et opstillingsmøde hen på sensommeren, i september, men derom senere. Vi opfordrer alle til at deltage i mødet. Kirken er vores allesammens, og måske det er dine meninger og gode initiativer det nye råd kan bruge. Det er også vigtigt med opbakning fra Herresteds beboere om det vi har lavet i de sidste 4 år, er det I gerne vil ha` bare skal fortsætte... Formanden vil orientere om arbejdet i den forløbne periode, om kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater og suppleanter der skal vælges til menighedsrådet. Venlig hilsen Valgudvalget. Tilmelding til orienteringsmødet kan ske til: Formand Kirsten Hebjørn tlf. 2532 2862 senest d. 9. maj 2020 Vi vil sende en seddel rundt når vi når til maj måned som en appetitvækker

Sognenyt Marts · April · Maj 2020

5


Gå for dem, der er hårdest ramt af klimaforandringerne Indsamling i Herrested og Kullerup d. 8. marts. Folkekirkens Nødhjælps årlige landsindsam­ ling løber af stablen søndag d. 8. marts og i den forbindelse, vil vi holde indsamlingsguds­ tjeneste i Herrested kirke kl. 09:00 og i Kulle­ rup kirke kl 10:15. Efter gudstjenesten samles vi i Herrested kl. 10:00 i konfirmandstuen i præstegården, som udgangspunkt for en ind­ samlingsrunde i området. I Kullerup samles vi efter gudstjenesten kl. 11:00 og begynder indsamlingen derfra. ”Gå for dem, der er hårdest ramt af klimaforandringerne” lyder Folkekirkens Nødhjælps overskrift for årets landsindsamling. En ind­ samling, som i år går til at hjælpe nogen af verdens fattigste lande med at sikre sig mod klimaforandringerne. Klimaforandringer, som de ikke selv er skyld i, men som de rammes af, fordi rigere landes produktion påvirker hele verden – og desvær­ re rammer det dem mest, som har mindst.

”Når vi samler ind, tager vi vores del af an­ svaret” er Folkekirkens Nødhjælps budskab. Det handler ikke kun om ansvar, men også om at være sammen, og vise omsorg for sine medmennesker. En enkelt dag, hvor vi udøver intens næstekærlighed og er gode eksempler for andre; ikke mindst vores børn, som også er meget velkomne. Vi kan lokke med godt selskab, gratis motion og ikke mindst rigtig god samvittighed. Tilmeld dig her: Kullerup: Kontaktperson Erik Willadsen Erikwilladsen@hotmail.com Herrested: Kontaktperson: Kirsten Hebjørn Kirsten.hebjoern@gmail.com eller på hjemmesiden: www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling

Kirketjener i Refsvindinge Jeg hedder Dorthe Andersen og er 58 år. Jeg er gift med Willum, og vi har 4 børn. De er alle flyttet hjemmefra. Vi bor i Nyborg. Jeg startede som kirketjener d. 1. dec. 2019 ved Refsvindinge kirke. Det skal lige siges, at jeg ikke har nogen erfaring som kirketjener. Så alt er nyt for mig. Der er mange nye og interessante opgaver, jeg skal sættes ind i, og jeg glæder mig til at blive fortrolig med mit nye arbejdsområde. 6

Sognenyt Marts · April · Maj 2020

Jeg er blevet utrolig godt modtaget af menig­ hedsrådet. De har været meget imødekom­ mende og venlige og har været der for mig, når jeg har haft brug for hjælp. Jeg har stadig meget at lære, men med den støtte og opbakning jeg har, skal det nok komme. Det er jeg sikker på. Jeg føler mig rigtig godt tilpas i mit nye job og glæder mig til at lære jer alle bedre at kende. Dorthe Andersen


Gør det en forskel at bede? Mennesker i alle religioner beder til deres Gud. Det er en måde at give udtryk for sin tro. Mennesker har også altid vidst, at det ikke nødvendigvis går sådan, som man beder om. Alligevel bliver vi ved med at bede. Det gør vi, fordi det betyder noget for os selv at bede i forskellige livssituationer. Når vi er lykkelige, kan vi gennem bønnen give vores glæde udtryk som taknemmelig­ hed. Når vi er fortvivlede, giver bønnen os et sprog, som kan hjælpe os med at sige det, der er svært at udtrykke. Bønnen gør en forskel, fordi den hjælper os med at gøre det lettere at bære det tunge, og den gør glæden og tak­ nemmeligheden dybere. Bøn er også et ud­ tryk for kærlighed, når vi beder for dem, vi holder af. Det er meget stærkt at få at vide, at nogen be­ der for mig. Fadervor er alle kristnes fælles bøn.

Bønnen kan styrke bevidstheden om, at man som kristen er del af et større fællesskab. Et fællesskab som rækker ud over os selv og vo­ res lokale kirke. Det er derfor ikke tilfældigt, at bønnen beder med ordene ”os” og ”vore” i stedet for ”mig” og ”mine”. Maria Jensen, Refsvindinge Menighedsråd Fadervor Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen

Gudstjenester i det nye pastorat Vores præst Anasia skal i det nye pasto­ rat Kullerup, Refsvindinge, Herrested betjene alle tre kirker og afløse præsten i Ørbæk. Det vil betyde, at der almindeligvis er gudstjenester i to af pastoratets kirker. Nogle gange vil der kun være gudstje­ neste i en kirke. Men, du vil altid kunne komme i kirke. Hvis din lokale kirke ikke tilbyder guds­ tjeneste, opfordres du til at bruge en af pastoratets andre kirker, hvor Anasia

også står på prædikestolen. Og tag gerne din nabo eller en god ven med. Grundet virksomhedsophør har pasto­ ratet i skrivende stund ingen aftale med Taxaselskab om kirkebil for ældre og gangbesværede. Der arbejdes på en løs­ ning og hvis nogen har behov for kirke­ bil, kan formændene kontaktes på telefon eller e-mail som oplyst under ”Kontakt og adresser”. Kirsten Hebjørn og Else Marie Jakobsen Herrested Menighedsråd

Sognenyt Marts · April · Maj 2020

7


Klarinet til påske! Påskedag d. 12. april medvirker soloklari­ nettist Jens Schou ved de to gudstjenester i Kullerup Kirke kl. 9.00 og i Herrested Kirke kl. 10.15. Jens Schou har et mangeårigt virke som so­ loklarinettist ved Odense Symfoniorkester bag sig, har undervist i klarinet ved de danske musikkonservatorier og har som kammermu­ siker blandt andet udgivet cd-er med Den fynske trio. De senere år har han helliget sig arbejdet med klezmermusikkens sprælske livsglæde og me­

lankolske lyd. Så det er en erfaren og meget dygtig musiker, som vi får besøg af. Ved gudstjenesterne vil Jens Schou spille med på sal­ merne og bidrage med musikalske indslag sammen med organisten.

Sangen har vinger! Nyt fra kirkekoret Kirkekoret i Herrested, Refsvindinge og Kullerup er kommet godt fra start. Koret havde en flot debut i Refsvindinge Kirke sidst i november med en fyldt kirke som publikum, og søndag d. 2. februar med­ virkede koret så ved kyndelmissegudstje­ nesten i Herrested, hvor de stemnings­ fuldt bar lys ind. D. 26. marts venter familiegudstjenesten i Kullerup Kirke, og så har koret besøgt alle tre kirker i pastoratet. Koret tæl­ ler 14 sangglade korsangere, som øver hver tirsdag på Refsvindinge Friskole kl. 14.45-15.45. Nye korsangere er altid velkomne. Man skal gå i 3. kl. eller derover for at være med. Kontakt gerne organist Lene Dam på mobil 20 32 02 36, hvis I ønsker at høre mere. Voksenkor i pastoratet På opfordring tilbyder vi nu mulighe­ den for at synge i kor også for voksne.

8

Sognenyt Marts · April · Maj 2020

Det sker ved 3 torsdags-korprøver d. 28. maj, d. 4. juni og d. 11. juni, alle dage kl. 18.30-20.30 i konfirmandstuen i Herre­ sted Præstegård. Til korprøverne skal vi forberede musik, som skal opføres ved en musikgudstjene­ ste d. 14. juni kl. 14 i Herrested Kirke. Korprøverne ledes af organist Lene Dam og bliver tilrettelagt, så man kan være med, uanset hvor erfaren man er med at synge i kor. Og det er ganske gratis at deltage. Tilmelding til Lene Dam på mobil 20 32 02 36 senest torsdag d. 14 maj. Sangaften i Refsvindinge Kirke d. 17. marts 2020 kl. 19.00 Efter en kort andagt leder organist Lene Dam os gennem en sangaften i Refsvin­ dinge Kirke, hvor vi synger foråret ind med salmer, sange fra højskolesangbo­ gen og andet godt. Efterfølgende en for­ friskning i våbenhuset.


Arrangementer og møder i Refsvindinge Kort andagt med efterfølgende sangaften. Tirsdag d. 17. marts kl. 19.00 i Refsvindinge Kirke

Underholdningen varetages af Nils-Peter Holm (bedemanden fra Kerteminde), der vil synge viser af bl.a. Osvald Helmuth, Benny Andersen og Poul Henningsen, akkompagne­ ret af Tage Krogh Nielsen på klaver. Der vil garanteret undervejs blive fortalt nog­ le muntre anekdoter. Alle er velkomne til en festlig og fornøjelig aften. Orienteringsmøde tirsdag d. 12. maj kl. 18.00 i Refsvindinge Forsamlingshus

Efter en stemningsfuld andagt skal foråret synges ind. Organist Lene Dam vil lede os igennem såvel salmer, sange fra højskolesang­ bogen samt andet godt. Vi slutter aftenen med en forfriskning i våbenhuset. Menighedsrådsmøde tirsdag d. 24. marts kl. 19.00 i Graverhuset Dagsordenen vil blandt andet indeholde fore­ læggelse og godkendelse af årsregnskab 2019. Menighedsmøde Tirsdag d. 21. april kl. 19.00 i Refsvindinge Forsamlingshus Menighedsmødet starter med menighedsrå­ dets beretning om regnskab og budget, ori­ entering om aktiviteter i det forløbne år samt planer for det kommende år. Derefter serveres der snitter, øl og vand efter­ fulgt af kaffe med småkager.

Der er valg til menighedsråd i 2020, hvor der afholdes valgforsamling d. 15. september. Som optakt til valget har kirkeministeren bestemt, at der skal afholdes et orienterende møde for menigheden, hvor der vil blive for­ talt om menighedsrådsarbejdet og procedu­ ren for valghandlingen. Der vil blive serveret et lettere traktement med tilhørende drikkevarer. Menighedsrådsmøde tirsdag d. 12. maj kl. 19.30 i Refsvindinge Forsamlingshus Mødet afholdes i forlængelse af det oriente­ rende møde, hvorfor en mindre afvigelse fra anførte klokkeslæt ikke kan udelukkes. Sognenyt Marts · April · Maj 2020

9


Foreningsarrangementer i Refsvindinge Majstangsfest fredag d. 15. maj kl. 17.30 på det grønne område bag Refsvindinge Forsamlingshus

Det er lidt af et jubilæum når den blomster­ pyntede majstang skal rejses for 10. år i træk. Efter dans om majstangen serveres der tra­ ditionen tro helstegt pattegris med tilbehør og pølser, samt efterfølgende underholdning. Børn spiser gratis medens voksne betaler kr. 100,00. Arrangementet afholdes i samarbej­

de mellem Refsvindinge Forsamlingshus, Refsvindinge Landsbyråd samt Refsvindinge Forsamlingshus´ venner. Loppemarked lørdag d. 23. maj kl. 10.00 – 13.00 i Refsvindinge Forsamlingshus Refsvindinge Forsamlingshus afholder årets første loppemarked. Kom og gør en god han­ del. Overskuddet går til løbende vedligehol­ delse af Forsamlingshuset. Har du ting, du ikke længere har brug for, kan der aftales afhentning på tlf. 50554378, så andre kan få glæde af de gode effekter.

Forår 2020 i Herrested Hyggeklub 11. MARTS KL.14.00 i forsamlingshusets lille sal Brasilien på kryds og tværs. BENTE ANDERSEN, VINDINGE, fortæller og viser billeder om en tur i Bra­ silien sammen med Karla, der har været udvekslingsstudent hos Bente. 1. APRIL KL.14.00 i forsamlingshusets lille sal FINN ANDERSEN, RYSLINGE, viser lysbilleder og fortæller om sit arbejdsliv i Ringe Statsfængsel.

22. APRIL KL.17.00 i forsamlingshusets store sal FORÅRSFEST med UNDERHOLDNING. Tilmelding senest 14. april til nedenstå­ ende navne. LENE: tlf. 2794 2902 TOVE: tlf. 4019 4262 BETTY: tlf. 6598 1478 ANNA: tlf 6598 2745

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER – NYE SÅVEL SOM ALLE VORE TROFASTE GÆSTER

10

Sognenyt Marts · April · Maj 2020


Kontakt og adresser Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt-Elnef Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Else Marie Andersen, 24821581, else.andersen@bravida.dk

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Refsvindinge:

Fælles personale: Kirkesanger: Agnete Knudsen, 65910949, agnete@knudsen.mail.dk Organist: Lene Dam, 20320236, lenekor2@gmail.com

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk Kirkeværge: Maria Jensen, 28972638, danogmaria@hotmail.com Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527 Kirketjener: Dorthe Andersen, 20761907 Sognenyt Marts · April · Maj 2020

11


Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat Herrested

Refsvindinge

Kullerup

01.03 1. s. i fasten 09:00 Gudstjeneste 10:15 Højmesse med dåb og kirkekaffe 08.03 2. s. i fasten 09:00 10:15 Indsamlings Indsamlingsgudstjeneste gudstjeneste 15.03 3. s. i fasten 10:15: Gudstjeneste v. årets konfirmander 17.03 19:00 Kort andagt og fællessang 22.03 Midfaste 09:00 (RM) Gudstjeneste 26.03 17:00 Børnegudstjeneste m. kirkekoret 29.03 Maria- 10:15 09:00 bebudelsesdag Højmesse med dåb Gudstjeneste 05.04 Palmesøndag 09:00 Gudstjeneste 10:15 Højmesse 09.04 Skærtorsdag 09:00 Gudstjeneste 10:15 Højmesse m. kirkekaffe 10.04 Langfredag 09:00 (RM) Gudstjeneste 12.04 påskedag 10:15 Gudstjeneste med 09:00 Gudstjeneste klarinet og kirkekaffe med klarinet 13.04 2. påskedag 10:15 Højmesse m. kirkekaffe 19.04 1. s. e. påske 09:00 Gudstjeneste 10:15 Højmesse 26.04 2. s. e. påske 10:15 Højmesse 09.00 Gudstjeneste 03.05 3. s. e. påske 11:00 09:30 KONFIRMATION KONFIRMATION 08.05 Bededag 09:00 Gudstjeneste 10:15 Højmesse 10.05 4. s. e. påske 09:00 (RM) Gudstjeneste 17.05 5. s. e. påske 10:15 KONFIRMATION 21.05 Kr. himmelfart 10:15 Højmesse 24.05 6. s. e. påske 09:00 Gudstjeneste 10:15 Højmesse 31.05 Pinsedag 10:15 Højmesse m. 09:00 kirkekaffe Gudstjeneste 01.06 2. pinsedag 10:15 Højmesse 09:00 m. kirkekaffe Gudstjeneste RM = Rasmus Markussen, Ørbæk Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

12

Sognenyt Marts · April · Maj 2020

Mark & Storm Grafisk A/S


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.