Herrested · Refsvindinge · Kullerup - Sognenyt December 2019

Page 1

Sognenyt Herrested - Kullerup - Refsvindinge

DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR 2019/2020


Orientering om... Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemode­ ren. Er I ikke gift og ønsker fælles forældre­ myndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs- og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk. Navngivning: Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på www.borger.dk. Dødsfald: Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.bor­ ger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Al­ mindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henven­ delse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendel­ se til sognets kirkeværge. Navneændring: Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er en god idé at søge vejledning ved sog­ nepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse ­ er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

2

Sognenyt December Januar · Februar 2019/2020

Attester: Attester udskrives kun automatisk ved dåb ­eller ­vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil der­ efter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten. Dåb: Aftales med præsten. Et barn, der ikke i for­ vejen er navngivet, får navn ved dåben. Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig til­ knytning til sognet. For at blive viet i folke­ kirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten. Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985. Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Kirkebil til kirkerne kan be­ stilles hos Ferritslev Taxa dagen før inden kl. 20 på tlf. 6598 1122.


Kære menighed i Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat Mit navn er Anasia Sjøstedt-Elnef og jeg er blevet tildelt den store ære at være jeres nye sognepræst. Jeg er ny præst i mere end en forstand, da jeg ikke kun er ny i lige netop denne stilling, men ny præst i det hele taget, da dette er mit allerførste embede. Derfor er jeg både stolt og ydmyg over den tillid, som der er blevet vist mig, og jeg glæder mig utrolig meget til at komme rigtig i gang og forhåbentlig lære rigtig mange af jer godt at kende. Jeg har læst teologi på Københavns Univer­ sitet i syv år, hvorfor min mand Frederik og jeg har pakket vores lille studiebolig på fjerde sal på Amager ned, og nu med lidt god vilje kan fylde et soveværelse, et børneværelse og en stue ud i den store præstegård i Herrested. Resten må lige så stille komme. Med os har

vi vores søn Niels Frederik (som vi ofte bare kalder ”Niller”) på 2 år, som fint kan bruge de tomme stuer til at løbe rundt i. Vi bliver ofte spurgt, om det ikke er en stor omvæltning at flytte fra København til vores lille pastorat, og dertil kan jeg kun svare ”jo!” men omvæltningen har heldigvis kun været til det bedre. Vi har fået færre caféer, men meget mere mening i vores hverdag. Min mand og jeg er begge mennesker, som ønsker os at være en del af fællesskaber i vores lokalsamfund, og det har vi fået mulighed for på en helt fanta­ stisk vis, som vi slet ikke ville have haft mulig­ hed for i København på samme måde. Jeg søgte embedet uden overhovedet at have været på besøg i pastoratet. Jeg oplevede tre så imødekommende menighedsrådsformænd, at jeg følte, at jeg blev nødt til at prøve at søge

Min mand og jeg foran Refsvindinge kirke. Sognenyt December Januar · Februar 2019/2020

3


stillingen. Nogle gange skal man følge sin mavefornemmelse, og det er vi simpelthen så glade for at vi gjorde. Vi er kun blevet mødt med udstrakte arme og venlighed. Vi kan kun give folk ret i, at fynboer bare er rarere, end de fleste andre mennesker. Det har betydet meget for os – for det er jo netop for at opleve det, at være en del af et lokalt fællesskab, at vi er taget hertil. Og for mit vedkommende, så er det jo også fordi, at jeg ønsker at være landsbypræst. Jeg oplevede i min tid i praktik i en storbykir­ ke, at der var langt mellem præsten og menig­ heden. Det var et forhold som jeg havde svært ved at se mig selv i. For mig er det relationer med menigheden, som giver mit arbejde me­ ning. Jeg mener, at det at være en god sog­ nepræst i et landsbysamfund indebærer viljen og lysten til at tage del i lokalsamfundet. Det gælder både i Herrested, hvor vi bor, men lige så meget i Refsvindinge og i Kullerup, hvor vi glæder os til at deltage i arrangementer og bestræber os på at være synlige i gadebilledet. Ligeledes håber jeg meget for fremtiden, at vores tre sogne, med tiden, vil begynde at be­ tragte sig selv som ét pastorat og gøre brug af hinandens kirke- og kulturtilbud. I den for­ bindelse håber jeg, at vi kan finde på nogle

arrangementer som der kunne have bred in­ teresse, som f.eks. en fælles sommerfest i præ­ stegårdshaven. Ud over dette tiltag, har jeg lige nu ikke en masse nyt i tankerne. Jeg er af den opfattelse, at man ikke skal påbegynde en masse nye til­ tag, før man kender sin menighed. Hele poin­ ten med kirkelige arrangementer er jo, at det er noget som menigheden ønsker at deltage i. Det er generelt min indstilling, at min opgave er, at møde jer hvor I er - og ikke omvendt. Dette ligger mig meget på sinde, både i hver­ dagen, og om søndagen. Jeg prøver altid at prædike ind i folks liv og hverdag, og gøre evangeliet levende, nærværende og let at for­ stå. Derfor lægger jeg meget vægt på, at fin­ de balancen mellem at gudstjenesten både er smuk og højtidelig, men samtidig også let at forstå og let at deltage i. Jeg ved, at det tager tid at vænne sig til en ny præst, men jeg håber, at I har lyst til at prøve, og med tiden bliver lige så glad for mig, som jeg er for at være her hos jer. Min familie og jeg glæder os meget til at møde jer alle sammen! De bedste hilsner Anasia Sjøstedt-Elnef

Efterlysning af marksten Menighedsrådet ved Refsvindinge Kirke mangler 5-7 marksten af en pæn størrelse. Vi har nemlig det problem, at fliserne op til østindgangen til kirkegården ikke kan holde til, at der kører biler over dem. Vi har derfor besluttet at placere nogle pæne marksten på højre side af flisegan­ gen, så bilerne bliver på venstre side. Markstenene vil også harmonere godt med kirkegårdsdiget.

4

Sognenyt December Januar · Februar 2019/2020

Skulle der være nogen, der vil forære os en eller flere marksten, så ret venligst henvendelse til kirkeværge Maria Jensen, 28972638.

På forhånd tak! Henning Sørensen, Refsvindinge Menighedsråd.


Advent – de dage, hvor vi venter… I adventstiden venter vi på Jesu ankomst i mere end én forstand. Ordet Advent kommer af det latinske ord ”ad­ ventus” som betyder ”at ankomme”, og den som skal ankomme er selvfølgelig Kristus. I adventstiden tæller vi ned til det store under, som vi i kirken genlever juleaften, hvor vi læ­ ser Juleevangeliet om Jesu fødsel højt. I julen spiller vi krybbespil, vi synger ”et barn er født i Betlehem” og juleaften fejrer vi, at Kristus nu endelig er ankommet i kirkeåret. Kirken har sin egen kalender og sin egen tidsregning, hvor hver søn - og helligdag har sit eget navn. Kirkeåret begynder 1. søndag i advent, herefter har vi de næste tre advents­ søndage, og så kommer julen. Disse dage og deres betegnelser er alment kendte, men efter nytår begynder det at blive mere besværligt. Her kommer helligtrekonger, de fem søn­ dage efter helligtrekonger, septuagesima, sek­ sagesima, søndagene i fasten, før det igen at være mere alment kendte søn - og helligdage i påsken. Herefter kommer der resten af året endnu flere, hovedsaligt ukendte søndage. Pointen er, at kirkeåret følger lidt sin egen snoede gang og logik, som man ikke nødven­ digvis kender til, hvis man ikke har sin faste gang i kirken. Hver af disse dage har deres tekster, som der skal prædikes over. Det er en fastsat række, som der prædikes over i alle landets kirker. I julen læser vi om Jesu fødsel, i påsken om hans død. På den måde følger kirkeårets før­ ste halvdel Jesu liv fra vugge til grav. Den næste halvdel af kirkeåret har fokus på den kristne lære, som Jesus lærte os om. Det er tematikker som f.eks. tilgivelse, næstekær­ lighed og Guds nåde, som der læses bibeltek­ ster om, og prædikes over. På den sidste søndag i kirkeåret læser vi om Gudsriget. Vi læser om den dag, hvor vi skal

vende tilbage til Gud og Kristus skal komme igen og hente levende og døde. På den måde følger kirkeåret den kristne opfattelse af frel­ seshistorien, som begynder med Jesu fødsel, og ender med den sidste dag på jorden, i den­ ne verden, som vi kender den. Efter den sidste søndag, som også i præste­ munde kaldes ”dommedagssøndag” vender vi kalenderen og begynder på ny 1. søndag i advent. Adventssøndagene, som i høj grad handler om at vente på Kristi komme, hand­ ler ikke kun om Jesusbarnet. Adventstidens prædiketekster handler ikke kun, om Jesusbarnets komme, men (ligesom den sidste søndag i kirkeåret) om Gudsrigets komme. For adventens glæde og forventning findes jo netop i håbet om den evige frelse. I julesalmen ”dejlig er jorden” synges der om Jesus barnet: ”os er en evig frelser fød”. Og det er jo netop det vi venter på: frelsen og det evige liv. Vi glæder os over, at døden er be­ sejret og vi trøster os ved at vide, at når livet engang er forbi, skal vi være hos Gud. På den måde binder advent en smuk sløjfe på kirkeårets første og sidste søndag. Den forbinder begyndelsen med enden, Alfa med Omega, og lader os glæde os dobbelt: ved det, som allerede er sket, og ved det, som skal ske engang. Sognenyt December Januar · Februar 2019/2020

5


Nyt pastorat – spændende nyt samarbejde

Kære menigheder! År 2019 var ikke mange dage gammel, da vi modtog en sindetskrivelse fra biskoppen over Fyens Stift, Tine Lindhardt. Grundet mange ledige præsteembeder i Midtfyn og Nyborg provstier fandt biskop­ pen tiden moden til at se på, om pastoratind­ delingen var den mest hensigtsmæssige. Plejehjem, sognenes størrelse samt geografi­ en var elementer, der bl.a. indgik i biskoppens overvejelser. Der blev lagt op til, at Herrested/Søllinge/ Hellerup pastorat, Vindinge/Kullerup pasto­ rat samt Ørbæk/Refsvindinge pastorat skulle nedlægges og et nyt pastorat med Herrested, Kullerup og Refsvindinge sogne skulle etab­ leres. Menighedsrådene afgav høringssvar, som i overvejende grad ikke var positivt stemte for forslaget, hvilket er ganske naturligt, da vi skulle tage afsked med samarbejdsrelaterede vaner og rutiner, som vi fandt velfungerende. Høringssvarene gjorde indtryk på biskoppen, men forslaget stod ikke til at blive ændret, og 6

Sognenyt December Januar · Februar 2019/2020

fra 1. september 2019 var Herrested/Kulle­ rup/Refsvindinge pastorat en realitet. Menighedsrådenes primære opgave er at ar­ bejde for et godt kirkeliv i sognene. Med det in mente var det naturligt for os ikke at resig­ nere og surmule, men med det samme se nye muligheder for vores samarbejde. Første store prøve er bestået ved ansættelse af sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef. Der var stor enighed i alle tre menighedsråd om forventningerne til en sognepræst i vore 3 landsogne. Anasia har allerede vist, at hun kan indfri vore forventninger. Hun forstår at transformere hverdagen ind i sine prædikener uden at gå på kompromis med evangeliets budskab. Hun er glad, smilende og imøde­ kommende, så det er en sand glæde at gå i kirke. Velkommen endnu en gang til Anasia. Menighedsråd og menigheder ser frem til et godt og frugtbart samarbejde, og vil gøre os umage for at sikre, at du og din familie føler, at det var et godt valg, da du søgte præsteem­ bedet hos os. Som eneste præst i et tresogns pastorat kan Anasia selvfølgelig ikke stå på prædikestolen i alle 3 kirker hver søndag. Hvert sogn vil ople­


ve, at antallet af gudstjenester bliver lidt fær­ re, end vi har været vant til. Vi lever i en tid, hvor folk rejser meget. For mange er ingen verdensdel fremmed, og hyppige udenlands­ rejser er ikke usædvanligt. Vil det så ikke være ganske naturligt, at man en søndag uden gudstjeneste i eget sogn, be­ gav sig til en af pastoratets andre kirker? Det synes vi, hvorfor vi ynder at sige, at vi er et pa­ storat med 3 kirker, i stedet for 3 sogne med 3 kirker. Det understreger samhørigheden, som også er vigtigt for Anasia. Menighedsrådene løser mange opgaver i hver­ dagen. Pastoratændringen har tillige med­ført nye opgaver, som skal løses her og nu. F.eks. konfirmandundervisning, hvor kom­ mende konfirmander fra Kullerup og Refs­ vindinge nu skal undervises i Herrested, i stedet for som tidligere i Vindinge og Ørbæk. Det medfører et ændret behov for transport, som skal og er blevet løst. En anden vigtig opgave er udgivelse af et fælles blad, som vi har kaldt ”Sognenyt”. Vi håber at design, layout og indhold falder i læ­ sernes smag. Men da det er første udgave, kan der forekomme fejl og mangler, som vi håber bliver mødt med overbærenhed. Forslag, ide­ er og indlæg til bladet modtages gerne. Etablering af en hjemmeside – måske fælles er også en af mange opgaver, der venter. Fæl­ les for alle opgaver er, at vi ikke ser problemer

i nogen af dem, men derimod udfordringer, som vi glæder os til at løse i fællesskab. Vi har alle fået en ny sognepræst. Kullerup og Refsvindinge har tillige fået ny organist og kirkesanger, da vi har den glæde, at Lene og Agnethe, der er ansat i Herrested fortsætter i det nye pastorat. Uanset størrelse anser vi pastoratets sogne som ligeværdige, hvorfor menighedsrådene ikke er i tvivl om, at vi kan imødese et godt samarbejde til gavn og glæde for præst, øvrigt personale og sidst, men ikke mindst, det gode kirkeliv for menighederne i alle 3 sogne. Biskop Tine Lindhardts planlagte pastorat­ ændring, som blev realiseret, var nu ikke så tosset endda. De bedste hilsner fra formændene på vegne af ­menighedsrådene. Kirsten Hebjørn, Herrested Menighedsråd Erik Willadsen, Kullerup Menighedsråd Bjarne Ivan Hansen, Refsvindinge Menig­ hedsråd Sognenyt December Januar · Februar 2019/2020

7


Arrangementer i Herrested Julekoncert i Herrested Kirke mandag den 9. december klokken 19.30

ved Svendborg Kammerkor. Koret er et blandet kor på 22 medlemmer,der ledes af Hans Peter Birk Hansen og kommer fra syd-og midtfyn. Svendborg Kammerkor vil denne af­ ten synge en mindre klassisk julebøn: Veni,Veni Emmanuel og kendte julesal­ mer – og sange fra Sverige, England og Danmark. Der bliver også plads til at synge fælles.

Børnekoret medvirker ved gudstjenesten søndag den 2. februar klokken 17.00 i Herrested Kirke Kyndelmisse – lysmesse holdes ved en lysgudstjeneste den 2. februar, som mar­ kerer dagen, hvor halvdelen af vinter­ halvåret mellem 1. nov. og 1. maj er gået. På denne dag skulle husstandene gerne have halvdelen af deres forråd til dyrene og folkene på gården tilbage. De kunne møde op i kirken og få deres lys velsignet. I kirken vil vi tænde og synge om lysene og glæde os til den lyse tid. Børnekoret vil optræde for os i Herrested for første gang. Efter gudstjenesten er der lidt til ganen i våbenhuset. Alle er velkomne!

Alle er velkomne!

Nyt fra Kirkekoret Det er en stor glæde at kunne fortælle, at ­Kirkekoret ved Herrested, Refsvindinge og Kullerup Kirker nu er en realitet. 14 sang­ glade korsangere mødes hver tirsdag kl. 14.45-15.45 på Refsvindinge Friskole, og ko­ ret er godt i gang med at lære en masse sange og ­salmer, god sangteknik og flerstemmig korsang. Koret har debut tirsdag, d. 26. november kl. 17.00 i Refsvindinge Kirke ved en kort fyraf­ tensgudstjeneste. Vi glæder os til at vise, hvor langt koret er nået. 8

Sognenyt December Januar · Februar 2019/2020

I foråret skal koret synge til Kyndelmisse i Herrested Kirke d. 2. februar kl. 17, og senere på foråret i Kullerup Kirke. Nye sangere, som går i 3. klasse eller derover, er altid velkomne. Man kan bare dukke op, og man må gerne deltage et par gange, inden man beslutter sig for, om man vil være med. Menighedsrådet i Herrested kan være behjæl­ pelig med tilskud til transporten for de børn, som ikke går på friskolen. Oplysninger fås hos korleder og organist Lene Dam på mobil 2032 0236.


Arrangementer i Refsvindinge Koncert og fyraftensgudstjeneste. Tirsdag d. 26. november kl. 17.00 i Refsvindinge Kirke. Der afholdes en kort gudstjeneste med ledsa­ gelse af Kirkekoret ved Herrested, Kullerup og Refsvindinge Kirker. Koret er omtalt på side 8. Det er korets debut, og såvel sangerne som korleder Lene Dam glæder sig til at vise det, de flittigt har øvet. Vi slutter med et lille traktement i våbenhuset. Adventstiden fejres i Refsvindinge. Første søndag i advent d. 1. december kl. 15.00 afholdes en andagt med krybbespil i Refsvindinge kirke

Det er elever fra Refsvindinge Friskoles 3. klasse, der skal spille og synge os igennem den kendte fortælling om Maria og Josef, hyrder, engle , vise mænd og det lille barn. Efterfølgende går vi med lys til Forsamlings­ huset, hvor Landsbyrådet og Forsamlingshu­ set har sørget for årets store juletræ, der skal tændes, inden der bydes på æbleskiver, gløgg, saftevand og slikposer.

ønsker at høre et par af vore kendte julesal­ mer, et par af de elskede engelske carols eller nogle af John Rutters smukke honningsøde korsatser. Odense Motetkor har igen allieret sig med den dygtige pianist Berit Juul Ras­ mussen, og det er – som det har været siden 2006 – Christian Dyrst, der står på podiet. Efter koncerten serveres der gløgg og klejner i våbenhuset. Kyndelmissefejring i Refsvindinge. Søndag d. 2. februar kl. 19.30 i Refsvindinge Kirke Vi fejrer midvinteren med en kyndelmisse­ gudstjeneste. Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa, der betyder lysenes messe. Vi mødes til en stemningsfuld gudstjeneste i en kirke kun oplyst af levende lys, og vil sammen fejre, at vinteren er på re­ tur og lyset på vej tilbage. Efter gudstjenesten er der kaffe og kage i våbenhuset.

Julekoncert med Odense Motetkor. Onsdag d. 18. december kl. 19.30 i Refsvindinge Kirke. Odense Motetkors juleprogram 2019 er en skøn blanding af julemusik, der kan få gen­ kendelsens glæde til at stråle om kap med ju­ lestjerner, og julemusik man sikkert aldrig har hørt før. Så man går ikke forgæves, hvis man Sognenyt December Januar · Februar 2019/2020

9


Nytårsgudstjenester Nytårsdag d. 1. januar. Refsvindinge Kirke kl. 13.30. Herrested Kirke kl. 15.00. Det nye kirkeår tog vi hul på første søndag i advent. Nu går vi ind i det verdslige nytår. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår, og traditionen tro bydes der i begge kirker på portvin og kransekage i våbenhuset.

Vinter 2019 / Forår 2020 i Herrested Hyggeklub 11. DECEMBER KL.12.00 i forsamlingshusets store sal JULEFROKOST med UNDERHOLDNING Tilmelding senest 4.december til neden­ stående navne. 8. JANUAR KL.14.00 i forsamlingshusets lille sal Et løft af Johannes Jørgensen ind i en ny tid. JENS STAGE, AARS, med et koncert­ foredrag. Dette foredrag er i samarbejde med Kirke og Menighedsråd. 29. JANUAR KL. 14.00 i forsamlingshusets lille sal Wien i ord og toner. ASGER og LIS fra LANGELAND kom­ mer på besøg igen. 19. FEBRUAR KL.14.00 i forsamlingshusets lille sal Mit liv styret af tilfældigheder Ved KAJ HENNING

11. MARTS KL.14.00 i forsamlingshusets lille sal Brasilien på kryds og tværs. BENTE ANDERSEN, VINDINGE, fortæller og viser billeder om en tur i Bra­ silien sammen med Karla, der har været udvekslingsstudent hos Bente. 1. APRIL KL.14.00 i forsamlingshusets lille sal FINN ANDERSEN, RYSLINGE, viser lysbilleder og fortæller om sit arbejdsliv i Ringe Statsfængsel. 22. APRIL KL.17.00 i forsamlingshusets store sal FORÅRSFEST med UNDERHOLDNING. Tilmelding senest 14. april til nedenstå­ ende navne. LENE: tlf. 2794 2902 TOVE: tlf. 4019 4262 BETTY: tlf. 6598 1478 ANNA: tlf 6598 2745

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER – NYE SÅVEL SOM ALLE VORE TROFASTE GÆSTER

10

Sognenyt December Januar · Februar 2019/2020


Kontakt og adresser Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt-Elnef Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Else Marie Andersen, 24821581, else.andersen@bravida.dk

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Graver og kirketjener: Anna Thygesen, 61201882

Refsvindinge:

Fælles personale: Kirkesanger: Agnete Knudsen, 65910949, agnete@knudsen.mail.dk Organist: Lene Dam, 20320236, lenekor2@gmail.com

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk Kirkeværge: Maria Jensen, 28972638, danogmaria@hotmail.com Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527 Kirketjener: Vakant indtil 30.11.2019 Sognenyt December Januar · Februar 2019/2020

11


Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Herrested

01.12 10:15 højmesse

Refsvindinge

Kullerup

Andagt m krybbespil + lysoptog kl. 15:00

08.12

9:00

09.12

Julekoncert 19:30

10:15 (dåb)

13.12 Vuggestue + dagpleje kl. 09:30 15.12

09:00 10:15

18.12

Julekoncert 19:30

19.12 Børnehavens juleafslutning kl. 10:30 20.12 Juleafslutning Ref. Friskole 09:00 (RM)

22.12 (fri) 24.12 juleaften 15:30

14:00 12:30

25.12 1. juledag 10:15 11:30 26.12 2. juledag 09:00

10:15

29.12 (RM fri) 10:15 01.01 nytårsdag 15:00

13:30

05.01

10:15 09:00

12.01

09:00

19.01

10:15 (kirkekaffe) 09:00 10:15

02.02 kyndelmisse 17:00 09.02

19:30 10:15 (kirkekaffe)

09:00

16.02 (RM fri) 10:15 23.02 (fri)

09:00 RM

RM = Rasmus Markussen, Ørbæk Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Kirkebil til kirkerne kan bestilles hos Ferritslev Taxa dagen før inden kl. 20 på tlf. 6598 1122.

12

Sognenyt December Januar · Februar 2019/2020

Mark & Storm Grafisk A/S

26.01 (RM fri) 10:15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.