Page 1

D E C E M B E R

2 0 1 1

st

1 NewsLetter IEEE Computer Society Student Chapter-University of Patras

Καλές Γιορτές Σα κέιε ηνπ ΙΕΕΕ Computer Society Student Chapter Σνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζαο εύρνληαη θαιέο γηνξηέο κε πγεία θαη δεκηνπξγηθή έκπλεπζε. Σηο κέξεο απηέο επρόκαζηε λα ηηο πεξάζεηε όκνξθα θαη μέλνηαζηα, καθξηά από πξάγκαηα πνπ ζαο ζηελαρσξνύλ. Να επραξηζηεζείηε απηέο ηηο κέξεο,λα μεθνπξαζηείηε θαη λα θάλεηε όια απηά πνπ δελ κπνξνύζαηε ηηο άιιεο κέξεο.Μελ μεράζεηε λα αθηεξώζεηε ρξόλν ζηα αγαπεκέλα ζαο πξόζσπα θαη λα ηνπο πείηε πόζν ηνπο αγαπάηε. Επρόκαζηε λα κπεη θαιά ν λένο ρξόλνο θαη λα ζπκάζηε... «And when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.»

Δξάζεηο Με κεγάιε καο ραξά ζαο γλσζηνπνηνύκε ηελ ίδξπζε ηνπ IEEE Computer Society Student Chapter ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ.΢θνπόο ηνπ Chapter καο είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ αθαδεκατθνύ,εξεπλεηηθνύ θαη θνηηεηηθνύ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηελ πξσηνβνπιία καο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο νκάδαο ζηα πιαίζηα ηεο ΙΕΕΕ, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ Σερλνινγία ησλ Πιεξνθνξηώλ(Ι.Σ). Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αζρνιεζνύκε κε : • Game Development • Mobile Applications Development(iOS-Android) • Web Development • Software-Programming Languages

Follow Us!! Facebook

Youtube Channel

E-Mail


1ST NEWSLETTER-IEEE COMPUTER CHAPTER

DECEMBER 2011

1st Event:Workshop Με μεγάλη επιηστία ζηέθθηκε η πρώηη εκδήλωζη ηοσ Chapter ποσ έγινε ηην Τρίηη 20 Δεκεμβρίοσ ζηο Σσνεδριακό Κένηρο ηοσ Πανεπιζηημίοσ Παηρών με θέμα: "Μάθεηε να θηιάτνεηε ιζηοζελίδες με Joomla”

Σκοπός ΢θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο ήηαλ λα κάζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηα απιά βήκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, αιιά θαη λα παξνπζηαζηεί ην ΙΕΕΕ Computer Chapter-ην πξώην ζηελ Ειιάδα,ηα κέιε ηνπ νπνίνπ πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο.

Κύριος Ομιλητής Κύξηνο πξνζθεθιεκέλνο θαη νκηιεηήο ήηαλ ν θ.Φ.Επαγγέινπ managing Director ζηελ Nuevvo Webware Ltd., CTO ζηελ Joomlaworks θαη δεκηνπξγόο ηνπ δηάζεκνπ αζιεηηθνύ ειιεληθνύ site gazzetta.gr(2008-2011)

Αναπάντεχη προσέλευση... Σν ζεκηλάξην πξνζέιθπζε πιήζνο θνηηεηώλ ηόζν από ηηο ζρνιέο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ όζν θαη από ηηο ζρνιέο Μεραληθώλ Η/Τ θαη ηα ηκήκαηα Μεραληθώλ αιιά αθόκα θαη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ. 210 θνηηεηέο, θαη θαζεγεηέο, παξαθνινύζεζαλ ηελ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα παξνπζίαζε ηνπ θ.Επαγγέινπ,αλαγθάδνληαο ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή λα πξνρσξήζεη ζε αιιαγή ηεο αίζνπζαο δηεμαγσγήο ιόγσ ηεο αλαπάληερεο πξνζέιεπζεο ηνπ θνηλνύ. ΢ην ηέινο ηεο εθδήισζεηο θιεξώζεθαλ ζε 5 ηπρεξνύο ηα βηβιία “Μαζαίλεηε εύθνια Joomla” κία πξνζθνξά από ηηο Εθδόζεηο Ξαξράθνο.

2


1ST NEWSLETTER-IEEE COMPUTER CHAPTER

DECEMBER 2011

Χαιρετισμοί Η εθδήισζε άξρηζε κε ηελ νκηιία ηνπ θ.Παπαδεκεηξίνπ, Πξνέδξνπ ηνπ Φνηηεηηθνύ Παξαξηήκαηνο ηνπ ΙΕΕΕ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. ν νπνίνο απήπζπλε ραηξεηηζκό θαη κίιεζε γηα ην ΙΕΕΕ Πάηξαο. Σνλ ιόγν πήξε ν θ.΢θόδξαο, Καζεγεηήο ζην Ειιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην θαη Πξόεδξνο ηνπ ΙΕΕΕ Greece Section πνπ ελεκέξσζε ην θνηλό ζρεηηθά κε ηελ ΙΕΕΕ Ειιάδαο.΢ηε ζπλέρεηα ζην βήκα αλέβεθε ν θ.΢γάξκπαο, αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη IEEE Computer Chapter Faculty Advisor ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην πόζν ζεκαληηθέο είλαη ηέηνηεο εθδειώζεηο θαη

ην πόζν ελδηαθέξνληεο είλαη γηα λα ηηο παξαθνινπζνύλ νη θνηηεηέο. Σέινο θαη πξηλ ηελ νκηιία ηνπ θ.Επαγγέινπ, ν θ.Μπίθνο Πξόεδξνο ηνπ ΙΕΕΕ Computer Society Student Chapter ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ παξνπζίαζε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο θηινδνμίεο ησλ κειώλ ηνπ IEEE Computer Chapter θαζώο θαη πξναλήγγεηιε κειινληηθέο εθδειώζεηο πνπ πξόθεηηαη λα νξγαλσζνύλ.

IEEE Computer Website Contest Φτιάξτε την ιστοσελίδα του IEEE Computer Chapter και κερδίστε πλούσια δώρα.

ΚΕΡΔΙ΢ΣΕ: 1 smartphone HTC Trophy, πξνζθνξά ηεο HTC 70€, κία ρνξεγία από ην Found.gr Web Hosting &Domain Names, από ην Papaki.gr Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό ζην www.ieee-upatras.gr 3


1ST NEWSLETTER-IEEE COMPUTER CHAPTER

DECEMBER 2011

΢ρεηηθά κε εκάο… Τι είναι το ΙΕΕΕ? Η ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers) είλαη έλαο κε-θεξδνζθνπηθόο, ηερλνινγηθόο, επαγγεικαηηθόο νξγαληζκόο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηεο ζεσξίαο θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο επηζηήκεο ηνπ Μεραληθνύ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ ηνπ Ηιεθηξνιόγνπ θαη Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ. Απηή ηε ζηηγκή είλαη παγθνζκίσο ε κεγαιύηεξε επαγγεικαηηθή θνηλόηεηα κεραληθώλ.

IEEE Societies Η ΙΕΕΕ πεξηιακβάλεη 45 societies, ησλ νπνίσλ ε δξάζε εληνπίδεηαη ζε ππνπεξηνρέο ηεο επηζηήκεο ηνπ Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ. Η IEEE Computer Society είλαη ε κεγαιύηεξε Society από όιεο.

Computer Society Μέζα από ην IEEE Computer Society-Student Chapter έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα νη θνηηεηέο λα εληαρζνύλ ζε κία νκάδα κε ζθνπό ηελ δηεμαγσγή εθδειώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ Σερλνινγία ησλ Πιεξνθνξηώλ(΢εκηλάξηα-workshopsεκεξίδεο), θαζώο θαη λα αζρνιεζνύλ κε ηελ εθπόλεζε εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ-projects ππό ηελ επίβιεςε θαζεγεηώλ.

Μειινληηθέο Εθδειώζεηο ΢πγθεθξηκέλα ην Computer Chapter ηεο Πάηξαο γηα ην 2012 έρεη δξνκνινγήζεη ηηο παξαθάησ εθδειώζεηο: ΢εηξά ΢εκηλαξίσλ ζε Σερλνινγίεο Web Games Expo(Παξνπζίαζε Ει. Εηαξηώλ Gaming) Mobile Apps Expo(Παξνπζίαζε Ει.Εθαξκνγώλ) Game Development Workshops 4


INFO

WWW.IEEE-UPATRAS.GR

Γίνε Μέλος και Εσύ! Αν θες να μάθεις περισσότερα και να γίνεις και εσύ μέλος στο ΙΕΕΕ και στο ΙΕΕΕ Computer Society-Student Chapter Τοσ Πανεπιστημίοσ Πατρών μπορείς να μπεις στο www.ieee-upatras.gr και σύντομα στο computer.ieee-upatras.gr. Στείλε μας email με στο computer@ieee-upatras.gr και θα απαντήσοσμε άμεσα!

1st Newsletter-IEEE Computer Society Student Chapter-University of Patras  

1st Newsletter-IEEE Computer Society Student Chapter-University of Patras

1st Newsletter-IEEE Computer Society Student Chapter-University of Patras  

1st Newsletter-IEEE Computer Society Student Chapter-University of Patras

Advertisement