Pictorial book of contemporary Czech puppetry

Page 1

České loutky Czech Marionettes 1993 ~ 2021 obchod / cechovní dílna / výuka Shop / Guild Workshop / Classroom

Loutky.cz Marionettes.cz


Vítejte v našem příběhu. Welcome to our story.


3

CZ Obsah

EN Content

Kapitola 1.

Chapter 1.

Sběratelské originály a loutky na přání

Collectible originals and marionettes on request

Kapitola 2.

Chapter 2.

Divadlo, film a performeři

Theatre, film and performers

Kapitola 3.

Chapter 3.

Portrétní loutky

Portrait marionettes

Kapitola 4.

Chapter 4.

Maloseriová výroba

Small series production

Kapitola 5.

Chapter 5.

Sety a komponenty

DIY Kit’s and components

Kapitola 6.

Chapter 6.

Kurzy a workshopy

Courses and workshops


4

UNESCO UNESCO

ČESKÉ LOUTKÁŘSTVÍ je od roku 2016 na seznamu nehmotného kulturního děditství UNESCO. S nadšením toto umění rozvíjíme. Jsme loutkáři, kteří reprezentují novou vlnu v oblasti tvorby, výroby a výuky všeho co je spojené s touto hlubokou českou tradicí a to na té nejvyšší světové úrovni. Since 2016, CZECH PUPPETRY has been on the UNESCO list of protected cultural heritage. We develop this tradition with enthusiasm. We are puppeteers who represent a new wave in the field of creation, production and teaching of all that is connected with this deep Czech tradition at the highest world level.


K

dyž se v roce 1989 změnil v České republice změnil režim, pocit svobody ovládl tehdy mladého nadšence Rudu Helebranta natolik, že se po hlavě vrhl do podnikání. Obor byl jasný. Všichni jeho kamarádi vyráběli loutky a on se rozhodl je prodávat. Založil firmu AMI a otevřel první obchod s loutkama v Evropě :) Pořádal výstavy, propojoval lidi a prostřednictvím loutek rozdával radost lidem z celého světa. Svou pracovní pouť završil po dlouhých 25 letech odchodem do důchodu a svou živnost přenechal mladší generaci. Jako pokračovatele si vybral mě. Byl a je přesvědčený, že moje nadšení pro loutky, znalosti i osobnost jsou to pravé pro úspěšný běh trnitou cestou podnikání. A já už řadu let pracuju tak, abych se jeho odkazu nezpronevěřil. V naší dílně, učebně a obchodě v Nerudově ulici v Praze se snažíme posouvat české loutkářství kupředu. Mimo klasické řezby loutek jsme před pěti lety začali modelovat a tisknout loutky ve 3D, věnujeme se edukaci loutkářů z celého světa, prodáváme pro ně komponenty pro výrobu loutek. Zaměstnáváme ty nejlepší umělce v oboru, kteří jsou jak po estetické tak i technologické stránce solidními pokračovateli hluboké české loutkářské tradice. Věřím, že i Vás vtáhneme do naší hry a stanete se loutkáři na celý život.

Petr Skácel Loutář

A

fter the revolution in 1989, the feeling of freedom in the Czech Republic took over many young people. One of them was Ruda Helebrant, a young enthusiast who started his own business. The brach was clear. All of his friends were puppeteers, so he has decided to start selling the puppet. He established the company AMI and opened the very first marionette shop in Europe. He was organizing exhibitions, connecting people via marionettes, and spreading joy overall. He completed his journey with marionettes by retiring, and he passed on his passion to a younger generation. He chose me as his successor. Ruda was convinced that my enthusiasm for marionettes, knowledge, and experience in this branch is the right way for this business. For many years I’ve been working to fulfill this task. In our workshop, shop, and study room at Nerudova street, we keep pushing Czech puppetry forward. Besides the traditional marionette wood carving, we also started using 3D printing technology for marionette production. We’re devoted to the education of puppeteers from all over the world, and we distribute components for marionettes worldwide. We engage with the best artists, who are determined to carry on with the beauty of Czech puppetry, which has a deep tradition and history. I believe we can pull you in this game, and you become puppeteers for life.

Petr Skacel Puppeteer

5


6

Petr

Ruda

Marek

Gabriela

Adam

Tomáš

Martin

Blanka

Václav

Václav

Lucie

Lenka

Xenie

Jaroslav

Agáta

Bronislava

Aleš

Jakub

Jan

Veronika

Jan

Enrique

Antonín

Ciri

Jirka

Marek

Kateřina

Dáša

Káťa

David

Rici

Pavel

Kuba


7

Ten příběh není jen o nás The story is not just about us

Naplňíme vás estetikou, hravostí a zvídavostí. Hodnotami, které jsou pro každého člověka i lidstvo jako celek nepostradatelnými. We will provide you with aesthetics, playfulness and curiosity. Values that are indispensable to everyone and to humanity as a whole.


8


9

Kapitola 1.

Sběratelské originály a loutky na přání Chapter 1.

Original collectables and marionettes on request

1.


Tvořivost Kreativita vytváří příběh. Vaše idea je začátkem toho příběhu.

Creativity

Creativity makes the story. The journey starts with your idea.

Sběratelské originály Collectible originals

10


11


12


13

Sběratelské originály Collectible originals


14

Krása Estetika je pastvou pro oči. Nasytíme je a vtáhneme Vás tak do příběhu.

Aesthetics Aesthetics is food for the eyes. We will feed you and bring you into our story.


15


16


17

Sběratelské originály Collectible originals


18

Emoce je vlna. Je to síla příběhu. Může být klidná jako nehybná hladina, nebo silná jako rozbouřený oceán.

Emotion

is like a wave. It’s the power of the story. It can be as calm as a lake or wild and stormy as the ocean.


Sběratelské originály Collectible originals 19


20


Funkce Ovládat hmotu a vychutnávat její dynamiku je jedním z kouzel loutky. Kouzlo, které vás s loutkou dokonale připoutá.

Kinetics

Controlling matter and enjoying its dynamics is one of the puppet’s magic. A spell that will perfectly captivate you with the puppet.

21


H ra

v os~t

y a f u ne s

C

ll

22

Nemusíte být profesionální loukář. Stačí pohnout rukou nebo změnit polohu hlavy – tak celý příběh začíná. You don’t have to be a professional puppeteer. Just move your hand or change the head position – and let the story begin.


Sběratelské originály Collectible originals

23


24


25

Kapitola 2.

Divadlo, film a performeři Chapter 2.

Theatre, film and performers

2.


26


Záměr udává dějovou linku. Je to směr, kterým se náš příběh ubírá.

The intention is the storyline. It’s the basic direction of our story.

Divadlo, film a performeři. Theatre, film and performers.

27


28

Divadlo, film a performeři. Theatre, film and performers.


29


30


Divadlo, film a performeři. Theatre, film and performers.

31


32


breathes life into the story. Using sounds, words and gestures. vdechuje příběhu život. Používejte zvuky, slova, gesta.

Communication Komunikace

33


34


Divadlo, film a performeři. Theatre, film and performers.

35


36


Divadlo, film a performeři. Theatre, film and performers.

37


38

Naučíme vás s loutkami hrát. Vybudujeme u Vás profesionální divadlo. Nebo vám pomůžeme při natáčení klipu, filmu či reklamy. We will teach you to play with puppets: We are able to build a professional theatre for you. Or you can hire us to shoot a clip, movie or ad.


Divadlo, film a performeři. Theatre, film and performers. 39


40


Divadlo, film a performeři. Theatre, film and performers. 41


42


43

Kapitola 3.

Portrétní loutky Chapter 3.

Portrait marionettes

3.


44

Charakter vystihuje osobnost.


Portrétní loutky. Portrait marionettes. 45

Character

captures personality.


46


47

Portrétní loutky. Portrait marionettes.


48

Portrétní loutky. Portrait marionettes.


49


50


51


52


53

Kapitola 4.

Maloseriová výroba Chapter 4.

Small series production

4.


54


55


56


57


58

Kapitola 5.

Sety a komponenty pro loutkáře Chapter 5.

DIY Kit’s and components for puppeteers


59

5.


60


61

Kapitola 6.

Kurzy a workshopy Chapter 6.

Courses and workshops Chcete se naučit, jak pracovat s loutkou, technologii stavby loutky, řezbářství nebo se jen ponořit do teorie a moderních trendů ve hře? Jsme tu, abychom se podělili o hluboké znalosti v oblasti nejen českého loutkářství. Whether you would like to learn how to operate a marionette, technology of building a puppet, hand carving or just to dive into the theory and modern trends in performing, we are here to share the deep knowledge of Czech puppetry.

6.


Marionette eské Lo tky Cz ch Mario rio ette České Loutky CzechhM ech M s Česk utky nettes a s é c r i e n o z é n České Loutky C k a e ttes Č rione Lout Czech io ette Čes Loutky e ttes Č ské L ky C Mar s ské h Marionette c e n z C e eské Loutky Cz y o k t z i o s Čes o i et Če Lout e u n c t e hM ky C ttes Č ké L ch Marionettes n tes ské e z C a y o eské Lou r z o k ione i et Če ech t u Č u e t tky Cz o s k ké L ttes L yC M M a r h i c o e s n n z é e a C t t e Č y k z rion out es Če eské Lo e ch io tt es tk u k o e s utky Cze e y t ké L Č éL Ma t r a i o M n e e h C t c n s t s e e z z s rion Česk out Česk ech io tte esk tky C é Loutk k e é M Č t u y e L t i o r n a y Cze e o M e t Cze out ari tes Če h s n es é L c e Č z o o eské ky ské ch i tt sk net yC k Loutky C L t M e tes out zec e o i r n u a e t M a t n e Czec h o s c Č r e Česk Čes i k L z h o io es y C n M ké L é éL y Cz ett a outky o r e n o tt esk outk i e e r t a i t u c e M s o s t Czech h h Č ne c ky Č eské Č e L M e z s tte s ké C Cz ké L ar Lou y s e i outk k on e t n t c e o i Č t s r Č a h es out k e y Czech e M ské ett y s M h k c C é Lou L ar es ze Lou ze é i C t c o Č k tky k hM y ne yC esk onettes Česk i r k Czec a t M t é z é a h Ma t h L u e e L c r o c o o i e s u on hM utk z tky Č C e y Cz et sk y ar Cz ttes České Lout e t k ech M n é es io ky t ec io L ari r ou ne Cz h Č a t M ec es tt ky M a h k k é s h L e e Cze o Č utky rio éL s M s e t ch M ec ar Če Cze o et n u n ario io et tky sk ch io n t r éL Ma es et Cz a o L u é t k k ech t y s o M rio Cze Če es u Če s t Ma ch e k n s t Č rion y ké et Ma t e C et e sk te z n L r e i ou o ch on s é outky Czec L L Ma Č é t et k h k o e s M rio y e ut te sk ar Č C net s ky s io z é tes e e ne Če Lo ch t C tt ze Ma sk ut y Czech M k t u e ch rio ky s ari Lo é Č o net M k ne Cz es s ar tes e tt e Č i on es ch et ch Marion Č M e z te e C ett a s y sČ rio k es t esk ne Če ou éL tt sk o e é sČ arionettes L M es ch Če e ké sk t Lo e Cz éL sČ utk ou y es k éL Marionette h s o ec t Č e s te on i t e ar n M io r h a n c o e i M h ar Cz c e M y z k h t C c u e y z k M C t Lo h u y é c k e t Lo z u é C o k y L k é t C k u y o tk

net ion on on r io net rio io ne t n n t t t n e e e e e e e e e t s s s t e s t t t Č Č Č Č t t e e es es e e s e tte te s k k s s k é s é k Č é Č Lo Lo é Č sČ e L e u utk L o s u e s t o k t u k k s y k y u t é é C y ky Cz tk ze C L L e c z y C h c o e h M z rio C c u M e h a z n c r a e M io h tt r i n a e o e s ri n t Č te e e é t s L s k o é Č u L t ky


y

C

Če sk éL

M ar io ne tt e

Cz ec hM ar i

Czech Ma y rio tk n

zech Mar C y io ne tk

ettes Če n o sk i éL ar o

h Marion c e et Cz te y sČ

ské Loutky e Č Cz s e ec h

eské Lout Č ky es t Cz et ec h

Če sk é

L

ut ky

ou tk yC ze ch

e e Č z C es k t y t k u et t n o u o te L s i o t r e L a te n ké é t o s M k e ri e s h h a n c e Č e M Č s ec z io h s e r z C c t e a y t t C ze t k e o e C M t y e t n L u t y n k h o o t i c tk é ne io L r u u o e r k i a é z a o s k Lo ar C s M L e M é M e h k y h Č é Č h s c c k c k s e e t e e s e Č z z e r s C tt C Cz ou a e Č e y t y L y M n t s tk k k h e o é t u t e i c n k r o u s ze L a tt io o ou r C e é L e L M a Č n é sk ky h é M t k e s c k u s h Č e t s o c e z te e s e L e t n e Č C z t Č e s io t y ké C r s n e s e k a y e t e t n k t t io Č M u t io t e r s o h r u e n e a c L a o n e tt L é io z M M o e r k i C é h a c y es sk ar ut ion k e M r t e o Č z M a u L h Č C s o c é e s h M y L t e k h t z te é tk ec c es t e k C u z e e s Č n o z C y e n o s L C i k Č o e r t i é y t a k k es ar s t et ou t M e u t M

C

c ione a o h a r u r M y Cze i t o i k o a n yC ne rio t e c t z t n h e t t e c M e e t h s s a t Ma es rio Če Č e n r Č s i e s o e k t n s k t é e k e éL s t é L Č t es Č Lo ou es k n u é e t e t t L k t s e k o k y s u y é Česk tky Cz C Lo z é C u e e L z t o e c c k u c h t y h h k y M M C M Cze ze ar a i Marion c r c o h i h n M o e M ario ne tte ett a e n s r s t e i Č Č t t o e t e s e es ne ké L sk s Č é o t Č e u t s L t u k k e e t o y k é y s s u C C L z z t Če ou ec ech k h y t M M k s a C y r k a i z o r C é net ion ec z e L t e e h ky Cze c s t o h t Č M es u esk M ch t a Č a é M k r e a L r r s i o y i i o o k o u n t é ett n n ky L e e o C s t n u z Č e t t e e t t e s c k s k h Č é e M L s k o é u L ou


64

České loutky Czech Marionettes Nerudova 47 110 00 Praha 1 Česká republika

www.loutky.cz www.marionettes.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.