Page 1

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

DRZWI DOOR

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH, 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

1


-1-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

DRZWI DOOR

Drzwi i drzwiczki przeznaczone s¹ do zabudowy pomieszczeñ mieszkalnych, urz¹dzeñ elektrycznych(E), hydrantowych(H), oraz wyjœæ awaryjnych(A), montowanych w œcianach szalunkowych oraz grodziowych w pomieszczeniach wewnêtrznych na statkach wodnych.

WYKONANIE WYROBU Drzwi i drzwiczki produkowane s¹ w dwóch wariantach: dla skrzyd³a wykonanego z p³yty mineralnej bezazbestowej pokrytej laminatem uznanego typu, dla skrzyd³a wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm powlekanej dekoracyjn¹ foli¹ PCV, oraz w dwóch odmianach: l - lewej, P - prawej dla drzwiczek pojedyñczych (jednoskrzyd³owych). W drzwiach i drzwiczkach metalowych izolacjê termiczn¹ i akustyczn¹ stanowi we³na mineralna uznanego typu. Oœcie¿nica drzwiczek wykonana jest z blachy stalowej o gruboœci 1,5 mm i pokryta jest farb¹ proszkow¹ w kolorze wg katalogu RAL. W zale¿noœci od przeznaczenia drzwiczki wyposa¿one s¹ w: zamek ryglowy na klucz trójk¹tny, zatrzaski dwukulkowe, uchwyty meblowe, zasuwki p³askie (w drzwiczkach podwójnych). Oœcie¿nica drzwi kl. B 15 dzielona w formie oœcie¿nicy wewnêtrznej i zewnêtrznej, wykonana jest ze spawanych profili giêtych z blachy stalowej o gruboœci 1,5 mm i pokryta jest farb¹ proszkow¹ w kolorze wg katalogu RAL.

MONTA¯ Monta¿ drzwi i drzwiczek nale¿y prowadziæ wg kolejnoœci ustalonej w dokumentacji projektowej. Widoczne powierzchnie drzwi, na czas produkcji i monta¿u zabezpieczone s¹ foli¹ ochronn¹ samoprzylepn¹. W przypadku zabrudzenia widocznych powierzchni po zdjêciu folii ochronnej, powierzchnie te daj¹ siê czyœciæ przy pomocy myd³a lub detergentów rozpuszczalnych w letniej wodzie. Jeœli powierzchnia jest silniej zabrudzona, wówczas do czyszczenia mo¿na stosowaæ stê¿ony detergent lub rozpuszczalniki jak aceton lub benzyna. Nie nale¿y stosowaæ proszków i past œciernych.

Doors are designed to outfit accomodation spaces, for electric(E), hydrant(H) and emergency(A) exits, mounted in walls and bulkheads inside ship accomodations.

EXECUTTION Door are produced in 2 variants: door leaf from non-asbestos mineral board thick bonded with of approved type, door leaf from galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with decorative PCV foil, and in 2 variants: L - left, P - right (for single - one leaf door). Mineral wool of approved type, makes thermal and sound insulation. A frame of the door is made from steel sheet 1,5 mm thick bonded with of powder paint in color according to RAL system. Following requirements door are equipped with furniture lock bolt with triangle kay, double ball latches, furniture handles and flat bolt lock (in double leaf doors). Door class B 15 frame is divided into external and internal frame; made out of welded profiles bent from steel sheet 1,5 mm thick bonded with of powder paint in color according to RAL system.

MOUNTING Mouting of doors must be carried out in accordance with a design. Visible surfaces of doors are protected by peel-off foil during production and assembly. Lukewarm water and soap or ordinary detergent usually removes dirty stains. Stubborn stains require concentrated detergent or such solvents as acetone and petrol. Never use any abrasive means or scouring powder.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

2


-2-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-99 B-16-001

DRZWICZKI INSPEKCYJNE INSPECTION DOOR

4

1

WIELKOή b h (mm)

h

3

5

2

340 410

310 410

MASA (kg) 4,75 7,57

b

MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,7 mm, pokryta foli¹ PCV, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, blacha stalowa o gruboœci 1,5 mm /2/, we³na mineralna o gêstoœci 175 kg/m3 /3/, zamek ryglowy /4/, zawiasy /5/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWICZKI INSPEKCYJNE 410x410/F25A - Ral 8014 KK18-99/B-16-001

MATERIALS: galvanized steel sheed 0,7 mm. thick, covered with PCV foil, protected by peel-off foil /1/, steel sheet 1,5 mm. thick /2/, mineral wool density 175 kg/m3 /3/, lock /4/, hinges /5/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: INSPECTION DOOR 410x410/F25A - Ral 8014 KK18-99/B-16-001

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

3


-3-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-99 B-16-002

8

DRZWICZKI DOOR

1 5

h

6

3

4

2 7

WIELKOή b h mm mm 403 650 650 500 930 1820 650 590 930 1820

MASA kg RODZAJ 25 50 9,2 10,9 10,1 12,2 13,3 15,8 22,7 26,6 11,5 13,7 15,0 17,7 25,4 29,8

b

TYP: E - drzwiczki elektryczne H - drzwiczki hydrauliczne

TYPE: E - electric door H - hydrant door

MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,7 mm, pokryta foli¹ PCV, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, blacha stalowa o gruboœci 1,5 mm /2/, we³na mineralna o gêstoœci 170 kg/m3 /3/, zamek ryglowy dla typu E /4/, zawiasy /5/, uchwyt meblowy dla typu H /6/, zatrzask dwukulkowy dla typu H /7/, zaczep k¹towy pod plombê dla typu H /8/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWICZKI H - 25 P /403x650/ B14Y - Ral 8017 KK18-99/B-16-002

MATERIALS: galvanized steel sheed 0,7 mm thick, covered with PCV foil, protected by peel-off foil /1/, steel sheet 1,5 mm thick /2/, mineral wool density 170 kg/m3 /3/, lock for type E /4/, hinges /5/, furniture handle for type H /6/, double ball latch for type H /7/, angle catch for type H /8/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR H - 25 - P /403x650/ B14Y - Ral 8017 KK18-99/B-16-002

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

4


-4-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-99 B-16-003

DRZWICZKI DOOR

8

6

1 h

5 4

3 7

2

WIELKOή b h mm mm 850 1820 1050 930 1820 1230 1500 1820

MASA kg RODZAJ 25 50 37,5 43,9 25,6 30,3 43,3 50,4 38,8 43,8 48,7 56,7

b

TYP: E - drzwiczki elektryczne H - drzwiczki hydrauliczne

TYPE: E - electric door H - hydrant door

MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,7 mm, pokryta foli¹ PCV, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, blacha stalowa o gruboœci 1,5 mm /2/, we³na mineralna o gêstoœci 170 kg/m3 /3/, zamek ryglowy dla typu E /4/, zawiasy /5/, uchwyt meblowy dla typu H /6/, zatrzask dwukulkowy dla typu H /7/, zaczep k¹towy pod plombê dla typu H /8/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWICZKI E - 25 /850x930/ B14Y - Ral 8017 KK18-99/B-16-003

MATERIALS: galvanized steel sheed 0,7 mm thick, covered with PCV foil, protected by peel-off foil /1/, steel sheet 1,5 mm thick /2/, mineral wool density 170 kg/m3 /3/, lock for type E /4/, hinges /5/, furniture handle for type H /6/, double ball latch for type H /7/, angle catch for type H /8/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR E - 25 /850x930/ B14Y - Ral 8017 KK18-99/B-16-003

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

5


-5-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-05 B-16-004

DRZWICZKI INSPEKCYJNE KL. B15 INSPECTION DOOR CLASS B15

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW

Typ/Type

25 mm, 50 mm 600 mm

H1 B1

800 1000 1200 1400 1600 1850 400

500

600

700

2

ZAMKI

3 31 kg/m2

MASA

dla H1>1000

dla H1<1000

dla typu 25 B1+130

4

5 max.850

5

25

B1

H1=max.1000

4

3,5

H1=max.1850

4

1

3

5

2

1

3

5

2

dla typu 50 B1+130

B1

50

max.850

B1

3,5

4

B1

MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,7 mm, pokryta foli¹ PCV, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, blacha stalowa o gruboœci 1,5 mm /2/, we³na mineralna o gêstoœci 180 kg/m3 /3/, zamek ryglowy /4/, zawiasa taœmowa /5/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWICZKI INSPEKCYJNE KL. B15 - L/50/1000x500/F12R/1015 KK18-05/B-16-004 MATERIALS: galvanized steel sheed 0,7 mm thick, covered with PCV foil, protected by peel-off foil /1/, steel sheet 1,5 mm thick /2/, mineral wool density 180 kg/m3 /3/, lock /4/, hinges /5/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: INSPECTION DOOR CLASS B15 - L/50/1000x500/F12R/1015 KK18-05/B-16-004

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

6


-6-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-99 B-16-314

DRZWICZKI SUFITOWE CEILING DOOR

2

5 4

ODMIANA II VARIATION II

WIELKOή A B (mm) (mm) 180 200 200 180 300 300

3 B

b

1

6

MASA (kg) 0,7 0,8 0,9 1,2

a A

MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,55 mm, powlekana lakierem, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, blacha stalowa o gruboœci 0,7 mm /2/, we³na mineralna o gêstoœci 45 kg/m3 z foli¹ aluminiow¹ /3/, zamek ryglowy /4/, zawiasa taœmowa /5/, uchwyt meblowy /6/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWICZKI SUFITOWE I - 180x200 KK18-99/B-16-314

MATERIALS: galvanized steel sheed 0,55 mm thick, lacquered and protected with peel-off foil /1/, steel sheet 0,7 mm thick /2/, mineral wool density 45 kg/m3 with alu foil /3/, lock /4/, hinge /5/, furniture handle /6/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: CEILING DOOR I - 180x200 KK18-99/B-16-314

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

7


-7-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-99 B-16-315

DRZWICZKI SUFITOWE (DO LINY RATUNKOWEJ) CEILING DOOR (FOR LIFE- LINE)

5

2 1

4

468

400

3

248

MASA: 1,0 kg

180

MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,55 mm, powlekana lakierem, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, blacha stalowa o gruboœci 0,7 mm /2/, we³na mineralna o gêstoœci 45 kg/m3 z foli¹ aluminiow¹ /3/, zamek ryglowy /4/, zawiasa taœmowa /5/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWICZKI SUFITOWE KK18-99/B-16-315

MATERIALS: galvanized steel sheed 0,55 mm thick, lacquered and protected with peel-off foil /1/, 3 steel sheet 0,7 mm thick /2/, mineral wool density 45 kg/m with alu foil /3/, lock /4/, hinges /5/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: CEILING DOOR KK18-99/B-16-315

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

8


-8-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-04 B-16-318

A

2

DRZWICZKI SUFITOWE KL. B0 CEILING DOOR CLASS B0

A-A

4

TABELA WYMIARÓW TABLE OF DIMENSION

4

B

a

B

A

1

5

Iloœæ zamków (szt)

A (mm)

B (mm)

a (mm)

200

200

260

260

1

300

300

360

360

1

400 200

400 600

460 260

460 660

1 2

b (mm) Quantity loks (psc)

5 11

Monta¿ Mounting

“A”

A

1

B-B

~3

11 23,5

2

B

23,5

6

“A”

b

3

listwa sufitowa

nit F3x10

1

MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,55 mm, powlekana lakierem, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, blacha stalowa o gruboœci 1 mm /2/, we³na mineralna o gêstoœci 3 45 kg/m /3/, zamek ryglowy /4/, zawiasa taœmowa /5/, uszczelka ognioodporna/6/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWICZKI SUFITOWE KL.B0 200x200 KK18-04/B-16-318

MATERIALS: galvanized steel sheed 0,55 mm thick, lacquered and protected with peel-off foil /1/, 3 steel sheet 1 mm thick /2/, mineral wool density 45 kg/m /3/, lock /4/, hinge /5/, fireproof seal /6/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: CEILING DOOR CLASS B0 200x200 KK18-04/B-16-318

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

9


-9-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-05 B-16-319

DRZWICZKI SUFITOWE KL. B15 CEILING DOOR CLASS B15

A

2

A-A

4

TABELA WYMIARÓW TABLE OF DIMENSION 4

B

A

B

a

1

Iloœæ zamków (szt)

A (mm)

B (mm)

a (mm)

200

200

260

260

1

300

300

360

360

1

400

400

460

460

1

b (mm) Quantity loks (psc)

5 5 11

Monta¿ Mounting ~3

34.5

A

“A”

1

B-B 11

“A” 6

nit F3x10

34.5

B

listwa sufitowa

b

2

3

1

MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,55 mm, powlekana lakierem, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, blacha stalowa o gruboœci 1 mm /2/, we³na mineralna o gêstoœci 3 175 kg/m /3/, zamek ryglowy /4/, zawiasa taœmowa /5/, uszczelka ognioodporna/6/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWICZKI SUFITOWE KL.B15 200x200 KK18-05/B-16-319

MATERIALS: galvanized steel sheed 0,55 mm thick, lacquered and protected with peel-off foil /1/, 3 steel sheet 1 mm thick /2/, mineral wool density 175 kg/m /3/, lock /4/, hinge /5/, fireproof seal /6/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: CEILING DOOR CLASS B15 200x200 KK18-05/B-16-319

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

10


- 10 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-98 P-123-010

DRZWICZKI A DOOR A

5 hxb b-32

4

21

6

WIELKOή mm

3

hxb

25

7

"A"

1 2

b+42

L

P

MASA kg

200 x 200

3,22

300 x 300

4,05

450 x 300

4,62

"A"

MATERIA£: p³yta mineralna bezazbestowa o gruboœci 19 mm /1/, laminat dekoracyjny obustronnie /2/, blacha cienka o gruboœci 2,0 mm /3/, blacha stalowa nierdzewna o gruboœci 0,7 mm /4/, zawiasy /5/, uchwyt meblowy /6/, zatrzask dwukulkowy /7/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWICZKI A - P - 450x300 - PP 2008UN KK18-98/P-123-010

MATERIALS: non-asbestos mineral board 19 mm thick /1/, dekorative laminates on both sides /2/, steel sheet 2,0 mm /3/, stainles steel sheet 0,7 mm /4/, hinges /5/, furniture handle /6/, double ball latch /7/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR A - P - 450x300 - PP 2008UN KK18-98/P-123-010

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

11


- 11 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-98 P-123-011

DRZWICZKI E DOOR E

"A" hxb b-32

4 3

21

6

25

5 7

1 2

b+42

L

P

WIELKOή mm hxb

Masa kg

1850x450

21,18

1850x600

28,31

1850x650

30,65

1850x550

25,97

1850x500

23,63

"A"

MATERIA£: p³yta mineralna bezazbestowa o gruboœci 19 mm /1/, laminat dekoracyjny i przeciwprê¿ny /2/, blacha cienka o gruboœci 2,0 mm /3/, blacha stalowa nierdzewna o gruboœci 0,7 mm /4/, zawiasy /5/, zamek ryglowy /6/, uchwyt meblowy /7/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWICZKI E - P - 1850x650 - PP 2008UN KK18-98/P-123-011 Klucz ‘T’ do zamka ryglowego jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.

MATERIALS: non-asbestos mineral board 19 mm thick /1/, dekorative and backing laminates /2/, steel sheet 2,0 mm /3/, stainles steel sheet 0,7 mm /4/, hinges /5/, level lock /6/, furniture handle /7/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR E - P - 1850x650 - PP 2008UN KK18-98/P-123-011 Key ‘T’ for a lever lock is subject to separate order.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

12


- 12 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-98 P-123-012

DRZWICZKI E DOOR E

WIELKOή mm "A" hxb b-32

5 6 1 2

3 25

21

7

4

hxb

MASA kg

1850x900

39,78

1850x1050

45,82

1850x1100

47,79

1850x1200

49,88

1000x1000

23,90

1859x760

33,64

b+42

"A"

MATERIA£: p³yta mineralna bezazbestowa o gruboœci 19 mm /1/, laminat dekoracyjny i przeciwprê¿ny /2/, blacha cienka o gruboœci 2,0 mm /3/, blacha stalowa nierdzewna o gruboœci 0,7 mm /4/, zawiasy /5/, zamek ryglowy /6/, uchwyt meblowy /7/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWICZKI E - 1850x1200 - PP 2008UN KK18-98/P-123-012 Klucz ‘T’ do zamka ryglowego jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.

MATERIALS: non-asbestos mineral board 19 mm thick /1/, dekorative and backing laminates /2/, steel sheet 2,0 mm /3/, stainles steel sheet 0,7 mm /4/, hinges /5/, level lock /6/, furniture handle /7/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR E - 1850x1200 - PP 2008UN KK18-98/P-123-012 Key ‘T’ for a lever lock is subject to separate order.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

13


- 13 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-98 P-123-013

DRZWICZKI H DOOR H

"A" 7

hxb b-32

4

21

8

25

5

6

1 2

3

b+42

L

P

WIELKOή mm hxb

MASA kg

900x600

19,14

1150x600

22,50

"A"

MATERIA£: p³yta mineralna bezazbestowa o gruboœci 19 mm /1/, laminat dekoracyjny i przeciwprê¿ny /2/, blacha cienka o gruboœci 2,0 mm /3/, blacha stalowa nierdzewna o gruboœci 0,7 mm /4/, zawiasy /5/, uchwyt meblowy /6/, zatrzask dwukulkowy /7/, zaczep k¹towy pod plombê /8/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWICZKI H - P - 1150x600 - PP 2008UN KK18-98/P-123-013

MATERIALS: non-asbestos mineral board 19 mm thick /1/, dekorative and backing laminates /2/, steel sheet 2,0 mm /3/, stainles steel sheet 0,7 mm /4/, hinges /5/, furniture handle /6/, double ball latch /7/, angle catch /8/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR H - P - 1150x600 - PP 2008UN KK18-98/P-123-013

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

14


- 14 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-04 B-17-002

DRZWI KL. B 15 DOOR CLASS B 15

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW

H

1700 1800 1900 2000 2100 2150 600

900

800

1000

B+130 1830 1930 2030 2130 2230 2280

H1 typ II

1810 1910 2010 2110 2210 2260

H1 typ III,IV

1785 1885 1985 2085 2185 2235

1

4 H1 H

6

3

TYP III

TYP IV 3

A 35 30

50 78

B1 B

15

H1

H

45 70

30 35

1000

7

TYP II

2

50

3

TYP I 5

H

38

H1

dla B > 700

A

42

6

dla B < 700

45 70

MASA

20, 30 kg/m2

A typ III,IV

H

H1 typ I

700

H1

B1

mm

B

IZOLACYJNOŒÆ AKUSTYCZNA: skrzyd³o pe³ne Rw=35 dB, skrzyd³o z wyjœciem awaryjnym Rw=35 dB, skrzyd³o z wyjœciem awaryjnym i kratk¹ wentylacyjn¹ Rw=29 dB. MATERIA£: dwie nitowane kasety z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm, pokrytej foli¹ PCV /1/, blacha stalowa o gruboœci 1,5 mm /2/, we³na mineralna o stosownej gêstoœci /3/, zamek z wk³adk¹ patentow¹ lub zamek sanitarny (Sz - wizytówka od strony zawias, Sp - wizytówka od strony przymyku) /4/, zawiasy /5/, wyjœcie awaryjne (A) /6/, kratka wentylacyjna (Wd=250 cm2, Wm=125 cm2) /7/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI B15 1850x800-II-LAWm-Ral8011-B14Y/F25A KK18-04/B-17-002 SOUND REDUCTION INDEX: leaf without kick-out panel and ventilation grille Rw=35 dB, leaf with kick-out panel Rw=35 dB, leaf with kick-out panel and ventilation grille Rw=29 dB.

MATERIALS: 2 rivetted cassettes of galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with PCV foil /1/, steel sheet 1,5 mm thick /2/, mineral wool of appropriate density /3/, cylinder lock or sanitary lock (Sz - name plate from hinges side, Sp - name plate from back side) /4/, hinges /5/, emergency exit (A) /6/, ventilation grille (Wd=250 cm2, Wm=125 cm2)/7/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR B15 1850x800-II-LAWm-Ral8011-B14Y/F25A KK18-04/B-17-002

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

15


- 15 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-96 P-130-001

DRZWI KL. B 15 DOOR CLASS B 15

4 1

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW H

3 H1 H

5 6

30

45

35

1000

1750

35

65

B1 B

1950

65 25

30

1850

B 600 650 800 600 650 800 600 650 800

H1

B1

mm 1880 1980 2080

730 780 930 730 780 930 730 780 930

2 45

MATERIA£: p³yta mineralna bezazbestowa o gruboœci 32 mm, oklejona laminatem /1/, blacha stalowa o gruboœci 1,5 mm /2/, zamek z wk³adk¹ patentow¹ lub zamek sanitarny (Sz - wizytówka od strony zawias, Sp - wizytówka od strony przymyku) /3/, zawiasy /4/, wyjœcie awaryjne (A) /5/, kratka wentylacyjna (W) /6/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI B15 1850x800 LAW-RAL 8011-PP 1040UN/1040UN KK18-96/P-130-001

MATERIALS: non-asbestos mineral board, 32 mm thick bonded with laminate /1/, steel sheet 1,5 mm thick /2/, cylinder lock or sanitary lock (Sz - name plate from hinges side, Sp - name plate from back side) /3/, hinges /4/, emergency exit (A) /5/, ventilation grille (W) /6/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR B15 1850x800 LAW-RAL 8011-PP 1040UN/1040UN KK18-96/P-130-001

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

16


- 16 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-96 P-130-002

DRZWI KL. B 15 DOOR CLASS B 15

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW TYP I H

B

H1

B1

mm

1750 1850 1940

600 650 800 600 650 800 600 650 800

730 780 930 730 780 930 730 780 930

1860 1960 2050

TYP II; III H

B

H

B

mm

2000

730 780 930 730 780 930 730 750 930

1835 1935 2085

1

Typ I

Typ II

H

4

max 15 H1

1850

600 650 800 600 650 800 600 650 800

20

65 30

Wariant II

65

max 180

1000

30

5 6

45

6

H1 H

3

Typ III

45

1750

20 3

35

B1 B 65

25

65

30

H

65

H1

Wariant I

2 45

MATERIA£: p³yta mineralna bezazbestowa o gruboœci 32 mm, oklejona laminatem /1/, blacha stalowa o gruboœci 1,5 mm /2/, zamek z wk³adk¹ patentow¹ lub zamek sanitarny (Sz - wizytówka od strony zawias, Sp - wizytówka od strony przymyku) /3/, zawiasy /4/, wyjœcie awaryjne (A) /5/, kratka wentylacyjna (W) /6/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI B15 - II - 1850x800 LAW-RAL 8011-PP 1040UN/1040UN KK18-96/P-130-002

MATERIALS: non-asbestos mineral board, 32 mm thick bonded with laminate /1/, steel sheet 1,5 mm thick /2/, cylinder lock or sanitary lock (Sz - name plate from hinges side, Sp - name plate from back side) /3/, hinges /4/, emergency exit (A) /5/, ventilation grille (W) /6/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR B15-II-1850x800 LAW-RAL 8011-PP 1040UN/1040UN KK18-96/P-130-002

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

17


- 17 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-96 P-130-003

DRZWI KL. B 15 DOOR CLASS B 15

4

1

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW H

3

B

H1 H 30

45

35

1000

1750 1850

65

65

25

30

35

H1

B1

mm

1950

B B

600 650 800 600 650 800 600 650 800

1880 1980 2080

730 780 930 730 780 930 730 780 930

2 45

MATERIA£: p³yta mineralna bezazbestowa o gruboœci 32 mm, oklejona laminatem /1/, blacha stalowa o gruboœci 1,5 mm /2/, zamek z wk³adk¹ patentow¹ lub zamek sanitarny (Sz - wizytówka od strony zawias, Sp - wizytówka od strony przymyku) /3/, zawiasy /4/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI B15 - 1850x800 L - RAL 8011-PP 1040UN/1040UN KK18-96/P-130-003

MATERIALS: non-asbestos mineral board, 32 mm thick bonded with laminate /1/, steel sheet 1,5 mm thick /2/, cylinder lock or sanitary lock (Sz - name plate from hinges side, Sp - name plate from back side) /3/, hinges /4/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR B15 - 1850x800 L - RAL 8011-PP 1040UN/1040UN KK18-96/P-130-003

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

18


- 18 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-06 B-18-005

DRZWI KL. A15 DOOR CLASS A15

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW H

B mm 700 1800 800 1000 700 1900 800 1000 700 2000 800 1000 700 2150 800 1000

Masa (kg) kg/m2

38,0

B

B-B

200

Typ I

Typ II

2

2

2

3

H+A+82

H+A+40 H

3 42

1000

5

1

H

H+80

4

1 H+164

A

A

3

400

1

3

A

60

5

250

4

25

42

B

A=20,30 A-A B+80 B

25

49

1

5

3

4

1

2

B+164

MATERIA£: 1- dwie nitowane kasety z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm, pokrytej foli¹ PCV lub pow³ok¹ Ral, 2 - blacha stalowa o gruboœci 3 mm, 3 - we³na mineralna o stosownej gêstoœci, 4 - zamek z wk³adk¹ patentow¹, 5 - zawiasy.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI A15 L/II/1800x800/-B14Y/F25A/RAL 8011 KK18-06/B-18-005 MATERIALS: 1 - 2 rivetted cassettes of galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with PCV foil (Ral), 2 - steel sheet 3 mm thick , 3 - mineral wool of appropriate density, 4 - cylinder lock , 5 - hinges.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR A15 L/II/1800x800/B14Y/F25A/RAL 8011 KK18-06/B-18-005

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

19


- 19 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-02 B-18-001

DRZWI KL. A0-A30 DOOR CLASS A0-A30

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW TYP I H

B

H1

700 800 1000 700 800 1000 700 800 1000

1800 1900 2000

1934 2034 2134

TYP II H1

B1 mm 834 934 1134 834 934 1134 834 934 1134

B1

1964 2064 2164

864 964 1164 864 964 1164 864 964 1164

TYP III Masa (kg) B Typ I Typ II Typ III mm 700 77,9 73,5 74,4 1800 800 83,2 78,9 79,7 1000 94,2 89,7 90,7 700 81,1 76,9 77,4 1900 800 86,6 82,3 82,9 1000 97,8 93,5 94,1 700 84,3 81,2 80,4 2000 800 89,9 85,6 86,0 1000 101,4 96,9 97,5 H

834 934 1134 834 934 1134 834 934 1134

1882 1982 2082

TYP I

5

TYP II

2

TYP III

1

H

3

TYP II

B1 42

57

25

B1 B+80 B

52

25

6 A

A=15, 20, 80

52

TYP I, III B

3

25 57

42

25

3

1000

H1

4

H

B1

H1

2000

H1

H

1900

700 800 1000 700 800 1000 700 800 1000

mm

H1

1800

B

H+80

H

MATERIA£: dwie nitowane kasety z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm, pokrytej foli¹ PCV /1/, blacha stalowa o gruboœci 3 mm /2/, we³na mineralna o stosownej gêstoœci /3/, zamek 3-punktowy z wk³adk¹ patentow¹ /4/, zawiasy /5/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI A0-A30 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-02/B-18-001 MATERIALS: 2 rivetted cassettes of galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with PCV foil /1/, steel sheet 3 mm thick /2/, mineral wool of appropriate density /3/, three-bolt lock with a cylinder /4/, hinges /5/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR A0-A30 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-02/B-18-001

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

20


- 20 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-03 B-18-001/G

DRZWI KL. A0-A30 gazoszczelne DOOR CLASS A0-A30 gas-tight

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW TYP I H

B

H1

700 800 1000 700 800 1000 700 800 1000

1800 1900 2000

1934 2034 2134

TYP II

B1 mm 834 934 1134 834 934 1134 834 934 1134

H1

B1

864 964 1164 864 964 1164 864 964 1164

1964 2064 2164

Masa (kg) B Typ I Typ II mm 700 77,9 73,5 1800 800 83,2 78,9 1000 94,2 89,7 700 81,1 76,9 1900 800 86,6 82,3 1000 97,8 93,5 700 84,3 81,2 2000 800 89,9 85,6 1000 101,4 96,9 H

TYP II

TYP I

2

H 42

3

57

3

25

H1

25

1000

3

H

1

4

H1 H+80

5

49 B1

25 42

57

25

B1 B+80 B

TYP II

2

50

4

49

49

B

49

TYP I

4

2

MATERIA£: dwie nitowane kasety z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm, pokrytej foli¹ PCV /1/, blacha stalowa o gruboœci 3 mm /2/, we³na mineralna o stosownej gêstoœci /3/, zamek z wk³adk¹ patentow¹ /4/, zawiasy /5/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI A0-A30 gazoszczelne 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-03/B-18-001/G MATERIALS: 2 rivetted cassettes of galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with PCV foil /1/, steel sheet 3 mm thick /2/, mineral wool of appropriate density /3/, cylinder lock /4/, hinges /5/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR A0-A30 gas-tight 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-03/B-18-001/G

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

21


- 21 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-04 B-18-001/GS

DRZWI KL. A0-A30 gazoszczelne,strugoszczelne DOOR CLASS A0-A30 gas-tight,hose-proof

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW TYP I H

B

H1

700 800 1000 700 800 1000 700 800 1000

1800 1900 2000

1934 2034 2134

TYP II H1

B1 mm 834 934 1134 834 934 1134 834 934 1134

B1

864 964 1164 864 964 1164 864 964 1164

1964 2064 2164

Masa (kg) B Typ I Typ II mm 700 77,9 73,5 1800 800 83,2 78,9 1000 94,2 89,7 700 81,1 76,9 1900 800 86,6 82,3 1000 97,8 93,5 700 84,3 81,2 2000 800 89,9 85,6 1000 101,4 96,9 H

TYP I

TYP II

2 A 1

4

3

A

49 B1

TYP I 25 42

57

25

B1 B+80 B

49

TYP II

2

50

4

49

49

B

3

57

42

25

3

25

1000

H1 H+80

H

H1

6

H

5

2

4

MATERIA£: dwie nitowane kasety z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm, pokrytej foli¹ PCV /1/, blacha stalowa o gruboœci 3 mm /2/, we³na mineralna o stosownej gêstoœci /3/, zamek z wk³adk¹ patentow¹ /4/, zawiasy /5/, przys³ona /6/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI A0-A30 gazoszczelne, strugoszczelne 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-04/B-18-001/GS MATERIALS: 2 rivetted cassettes of galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with PCV foil /1/, steel sheet 3 mm thick /2/, mineral wool of appropriate density /3/, cylinder lock /4/, hinges /5/, cover /6/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR A0-A30 gas-tight,hose -proof 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-04/B-18-001/GS

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

22


- 22 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-04 B-18-003

DRZWI KL. A0-A30 DOOR CLASS A0-A30

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW Masa (kg) B Typ I Typ II mm 700 77,9 73,5 1800 800 83,2 78,9 1000 94,2 89,7 700 81,1 76,9 1900 800 86,6 82,3 1000 97,8 93,5 700 84,3 81,2 2000 800 89,9 85,6 1000 101,4 96,9 700 90,6 87,3 2150 800 96,6 92,0 1000 109,0 104,2 H

B

B-B

125

Typ I

Typ II

2

2

2

=

2

2

1

5

1

H+A+82

H+A+40 H

H

H+80

3 50

1000

=

4

1 H+164

A

A

3

A

60

5

125

3

25

50

B

A=20,30 A-A

Rodzaj W

B+80 B

25

52

1 6

5

2

3

4

1

2

B+164

MATERIA£: 1- dwie nitowane kasety z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm, pokrytej foli¹ PCV lub pow³ok¹ Ral, 2 - blacha stalowa o gruboœci 3 mm, 3 - we³na mineralna o stosownej gêstoœci, 4 - zamek z wk³adk¹ patentow¹, 5 - zawiasy, 6 - przejœcie na w¹¿ po¿arniczy-rodzaj W(bez oznaczeniabez przejœcia na w¹¿ po¿arniczy).

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI A0-A30 L/II/W/1800x800/-B14Y/F25A/RAL 8011 KK18-04/B-18-003 MATERIALS: 1 - 2 rivetted cassettes of galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with PCV foil (Ral), 2 - steel sheet 3 mm thick , 3 - mineral wool of appropriate density, 4 - cylinder lock , 5 - hinges . 6 - pass for fire hose - kind W (without designation - without pass for fire hose).

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR A0-A30 L/II/W/1800x800/B14Y/F25A/RAL 8011 KK18-04/B-18-003

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

23


- 23 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-02 B-18-002

DRZWI KL. A60 DOOR CLASS A60

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW TYP I H

B 700 800 1000 700 800 1000 700 800 1000

1800 1900 2000

H1 1934 2034 2134

TYP II H1

B1 mm 834 934 1134 834 934 1134 834 934 1134

B1

864 964 1164 864 964 1164 864 964 1164

1964 2064 2164

TYP III

1882 1982 2082

H

B mm 700 1800 800 1000 700 1900 800 1000 700 2000 800 1000

B1 834 934 1134 834 934 1134 834 934 1134

Masa (kg) Typ I Typ II Typ III 102,5 98,1 99,0 107,8 103,5 104,3 118,8 114,3 115,3 105,7 101,5 102,0 111,2 106,9 107,5 122,4 118,1 118,7 108,9 105,8 105,0 114,5 110,2 110,6 126,0 121,5 122,1

TYP I

6

TYP II

2

TYP III

1 H1

H

H1

5

TYP II 25

6

3

25

A

67

A=15, 20, 80

TYP I, III

B1 B+80 B

42

B1 B

25

67

57

57

42

3

25

1000

3 4

H1

2000

H1

H

1900

700 800 1000 700 800 1000 700 800 1000

mm

H

1800

B

H+80

H

MATERIA£: dwie nitowane kasety z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm, pokrytej foli¹ PCV /1/, blacha stalowa o gruboœci 3 mm /2/, we³na mineralna o stosownej gêstoœci /3/, p³yta mineralna bezazbestowa /4/, zamek 3-punktowy z wk³adk¹ patentow¹ /5/, zawiasy /6/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI A60 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-02/B-18-002 MATERIALS: 2 rivetted cassettes of galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with PCV foil /1/, steel sheet 3 mm thick /2/, mineral wool of appropriate density /3/, non-asbestos mineral board /4/, three-bolt lock with a cylinder /5/, hinges /6/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR A60 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-02/B-18-002

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

24


- 24 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-03 B-18-002/G

DRZWI KL. A60 gazoszczelne DOOR CLASS A60 gas-tight

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW TYP I

1900 2000

1934 2034 2134

TYP II

B1 mm 834 934 1134 834 934 1134 834 934 1134

H

B mm 700 1800 800 1000 700 1900 800 1000 700 2000 800 1000

H1 1964 2064 2164

B1

864 964 1164 864 964 1164 864 964 1164

Masa (kg) Typ I Typ II 102,5 98,1 107,8 103,5 118,8 114,3 105,7 101,5 111,2 106,9 122,4 118,1 108,9 105,8 114,5 110,2 126,0 121,5

TYP I

6

TYP II

2

1 H1

H

H1

5

25 57

42

3

25

1000

3 4

3

700 800 1000 700 800 1000 700 800 1000

1800

H1

H

B

H+80

H

64

25

TYP II 42

B1 B

25

TYP I

64

57

B1 B+80 B

MATERIA£: dwie nitowane kasety z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm, pokrytej foli¹ PCV /1/, blacha stalowa o gruboœci 3 mm /2/, we³na mineralna o stosownej gêstoœci /3/, p³yta mineralna bezazbestowa /4/, zamek z wk³adk¹ patentow¹ /5/, zawiasy /6/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI A60 gazoszczelne 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-03/B-18-002/G MATERIALS: 2 rivetted cassettes of galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with PCV foil /1/, steel sheet 3 mm thick /2/, mineral wool of appropriate density /3/, non-asbestos mineral board /4/, cylinder lock /5/, hinges /6/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR A60 gas-tight 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-03/B-18-002/G

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

25


- 25 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-04 B-18-002/GS

DRZWI KL. A60 gazoszczelne,strugoszczelne DOOR CLASS A60 gas-tight,hose-prof

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW TYP I H

B 700 800 1000 700 800 1000 700 800 1000

1800 1900 2000

H1 1934 2034 2134

TYP II

B1 mm 834 934 1134 834 934 1134 834 934 1134

H

B mm 700 1800 800 1000 700 1900 800 1000 700 2000 800 1000

H1

B1

864 964 1164 864 964 1164 864 964 1164

1964 2064 2164

Masa (kg) Typ I Typ II 102,5 98,1 107,8 103,5 118,8 114,3 105,7 101,5 111,2 106,9 122,4 118,1 108,9 105,8 114,5 110,2 126,0 121,5

TYP I

TYP II

2

A

6

1

5

3

25 57

42

3

25

1000

H

H1

3 4

A

H+80

H

H1

7

64

25

TYP II

TYP I 57

25

B1 B+80 B

64

42

B1 B

MATERIA£: dwie nitowane kasety z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm, pokrytej foli¹ PCV /1/, blacha stalowa o gruboœci 3 mm /2/, we³na mineralna o stosownej gêstoœci /3/, p³yta mineralna bezazbestowa /4/, zamek z wk³adk¹ patentow¹ /5/, zawiasy /6/, przys³ona/7/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI A60 gazoszczelne,strugoszczelne 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-04/B-18-002/GS MATERIALS: 2 rivetted cassettes of galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with PCV foil /1/, steel sheet 3 mm thick /2/, mineral wool of appropriate density /3/, non-asbestos mineral board /4/, cylinder lock /5/, hinges /6/, cover /7/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR A60 gas-tight.hose-proof 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-04/B-18-002/GS

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

26


- 26 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-05 B-18-004

DRZWI KL. A60 DOOR CLASS A60

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW Masa (kg) B Typ I Typ II mm 700 98,1 99,0 1800 800 103,5 104,3 1000 114,3 115,3 700 101,5 102,0 1900 800 106,9 107,5 1000 118,1 118,7 700 105,8 105,0 2000 800 110,2 110,6 1000 121,5 121,1 700 113,7 112,9 2150 800 118,5 118,9 1000 130,6 130,2 H

Typ I

B

2

H+A+87

57

30

H+A+45 H

3 4

1000

6

H+174

H

H+90

A

Typ II

1

5

A

B-B

A

B

A=20,30

B+90 B

Rodzaj W

7

B+174

MATERIA£: dwie nitowane kasety z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm, pokrytej foli¹ PCV /1/, blacha stalowa o gruboœci 3 mm /2/, we³na mineralna o stosownej gêstoœci /3/, p³yta mineralna bezazbestowa /4/, zamek z wk³adk¹ patentow¹ /5/, zawiasy /6/,przejœcie na w¹¿ po¿arniczy-rodzaj W (bez oznaczenia-bez przejœcia na w¹¿ po¿arniczy) /7/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: DRZWI A60 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-05/B-18-004 MATERIALS: 2 rivetted cassettes of galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with PCV foil /1/, steel sheet 3 mm thick /2/, mineral wool of appropriate density /3/, non-asbestos mineral board /4/, cylinder lock /5/, hinges /6/, pass for fire hose - kind W (without designation - without pass for fire hose) /7/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR A60 1800x800-II-L-Ral 8011-B14Y/F25A KK18-05/B-18-004

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

27


- 27 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-04 B-19-001

SEGMENT DRZWIOWY KL.B 15 DOOR SEGMENT CLASS B 15

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW

1700 1800 1900 2000 2100 2150

H

600

B H1

800

900

1000

B+100

mm

B1

700

max.2500 20 -: 200

h1 h1 typ I

40

dla B < 700 dla B > 700

36

B-B typ II

typ I

2

2

50

2

2

4

6

typ III

1

50

B

50

MASA

2

kg/m2

min. 50

1

H+3

H1 H

H

42

H+15

H1

H+35

H

A 5

H1

A

4

42

42

h1

3

1

h1

1000

8

15

h1

3

50

7

2

50

50

50

A-A

B1

50

50

42

B

B

50

50

3

6

B+34

5

3

3

MATERIA£: blacha stalowa ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm, pokrytej foli¹ PCV /1/, blacha stalowa o gruboœci 1,5 mm /2/, blacha stalowa o gruboœci 1 mm/3/, we³na mineralna o stosownej gêstoœci /4/, zamek z wk³adk¹ patentow¹ lub zamek sanitarny (Sz - wizytówka od strony zawias, Sp - wizytówka od strony przymyku) /5/, zawiasy /6/, wyjœcie awaryjne (A) /7/, kratka wentylacyjna (Wd=250 cm2, Wm=125 cm2) /8/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: SEGMENT DRZWIOWY B15 I/1850x800/2300/100-LAWm-B14Y/F25A/Ral 8011 KK18-04/B-19-001 MATERIALS: galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with PCV foil /1/, steel sheet 1,5 mm thick /2/steel sheet 1 mm thick/3/, mineral wool of appropriate density /4/, cylinder lock or sanitary lock (Sz - name plate from hinges side, Sp - name plate from back side) /5/, hinges /6/, emergency exit (A) /7/, ventilation grille (Wd=250 cm2, Wm=125 cm2)/8/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: DOOR SEGMENT B15 I/1850x800/2300/100-LAWm-B14Y/F25A/Ral 8011 KK18-04/B-19-001

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

28


- 28 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

KK18-05 B-19-002

SEGMENT DRZWIOWY KL.B 15 AKUSTYCZNY ACOUSTIC DOOR SEGMENT CLASS B 15

TABELA WIELKOŒCI I WYMIARÓW

1700 1800 1900 2000 2100 2150

H mm

B B1

600

700

800

900

1000

B+100 max.2500

kg/m2

H1 MASA

40

dla B < 700 dla B > 700

36

B

B-B

6

4

1 2

A

A A-A

1

5

7 6

3

5

4

B 1

IZOLACYJNOŒÆ AKUSTYCZNA: Rw=39 dB MATERIA£: blacha stalowa ocynkowanej o gr. 0,7 mm, pokrytej foli¹ PCV /1/, blacha stalowa o gr. 1,5 mm /2/, blacha stalowa o gruboœci 1 mm /3/, we³na mineralna o stosownej gêstoœci /4/, zamek z wk³adk¹ patentow¹ /5/, zawiasy /6/, dwie kratki wentylacyjne /125 cm2/ (Wg - drzwi z kratk¹ wentylacyjn¹ zamontowan¹ w pozycji górnej od strony zawias -od strony przymyku - pozycja dolna, Wd - drzwi z kratk¹ wentylacyjn¹ zamontowan¹ w pozycji dolnej od strony zawias-od strony przymyku - pozycja górna) /7/.

PRZYK£AD OZNACZENIA: SEGMENT DRZWIOWY B15 AKUSTYCZNY I/1850x800/2300/100-LAWm-B14Y/F25A/ Ral 8011/KK18-05/B-19-002 SOUND REDUCTION INDEX: Rw=39 dB

MATERIALS: galvanized steel sheet 0,7 mm thick, coated with PCV foil /1/, steel sheet 1,5 mm thick /2/, steel sheet 1 mm thick /3/, mineral wool of appropriate density /4/, cylinder lock /5/, hinges /6/, two ventilation grille /125 cm2/ (Wg - door with ventilation grille mounted in top position from hinges sidefrom the opposite side - bottom position, Wd - door with ventilation grille mounted in botton position from hinges side-from the opposite side - top position) /7/.

EXAMPLE OF DESIGNATION: ACOUSTIC DOOR SEGMENT B15 I/1850x800/2300/100-LAWm-B14Y/F25A/ Ral 8011/KK18-05/B-19-002

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

29


- 29 -

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Fabryka Mebli Okrêtowych oferuje równie¿:

w Starogardzie Gdañskim

P³yty œcienne i sufitowe o rdzeniu z niepalnych p³yt mineralnych lub palnych wiórowych, oklejanych laminatami o bogatej kolorystyce.

P³yty œcienne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dekoracyjn¹ foli¹ PCV lub lakierowanej i wype³nione niepaln¹ we³n¹ mineraln¹.

Sufity listwowe, kasetonowe, p³ytowe oraz samonoœne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dekoracyjn¹ foli¹ PCV lub lakierowanej i wype³nione niepaln¹ we³n¹ mineraln¹.

Bogaty asortyment mebli i zestawów meblowych, przeznaczonych do wyposa¿enia pomieszczeñ kazdego typu. Wykonujemy meble z drewna lub materia³ów drewnopochodnych uszlachetnionych oklein¹ naturaln¹ lub dekoracyjnym laminatem, w krótkich seriach i na indywidualne zamówienie.

P³yty pod³ogowe typu p³ywaj¹cego wykonane z blach stalowych i p³yt mineralnych uk³adane na pod³o¿u z we³ny mineralnej. £ó¿ka metalowe pojedyñcze i piêtrowe, sk³adane i sta³e.

Wszelkie zapytania w sprawach technicznych i handlowych prosimy kierowaæ na adres podany na ok³adce. Na ¿yczenie wysy³amy atesty dopuszczenia do stosowania w okrêtownictwie naszych grodzi, szalunków œciennych i sufitów - jako przegród klasy "B" i "A".

Ship Furniture Factory offers also:

in Starogard Gdañski

Wall and ceilings plates made from noncombustible mineral plate core or combustible chipboard core coated with decorative laminates in full scope of colours.

Wall plates made of galvanized steel sheets coated with decorative PCV foil or lacquer and filled with non-combustible mineral wool.

Strip, tile, panel and self-supporting ceilings made of galvanized steel sheets coated with decorative PCV foil or lacquer and filled with non-combustible mineral wool.

Wide assortments of furniture and furniture sets designed for outfit of compartments of every type. Furniture is made of solid wood or wood derivative plates with natural veneers or decorative laminates. Furniture is produced in small-lot series or as tailor-made on Client's request.

Floor plates floating type, made from steel sheets and mineral plates put down on the mineral wool layer. Steel bunk beds and single beds, folding and fixed.

Full technical, designing and installation guidelines are available on request. Please, send your enquiries to the address printed overleaf.

Certificates of approvals for marine applications as "B" or "A" class partitions for our bulkheads, linings and ceilings are sent on request.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

30

FAMOS , Ship Furniture Factory-door for ships  

FABRYKAMEBLIOKRÊTOWYCH, 83-200STAROGARDGDAÑSKI, ul.Gdañska37 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404 1 For more...

FAMOS , Ship Furniture Factory-door for ships  

FABRYKAMEBLIOKRÊTOWYCH, 83-200STAROGARDGDAÑSKI, ul.Gdañska37 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404 1 For more...

Advertisement