Partes dun libro

Page 1

LIBROS COÑECER UN LIBRO POR FORA E POR DENTRO


UN LIBRO POR FORA TITULO AUTOR EDITORIAL

CUBERTA OU TAPA

CONTRACUBERTA OU CONTRATAPA

LOMBO


UN LIBRO POR FORA • CUBERTAS: Cada unha das dúas partes dun libro encadernado. Poden ser de cartón, papel, pel, coiro ...etc. A súa misión e protexer a obra. A parte superior denomínase Tapa ou cuberta propiamente dita e a inferior contratapa ou contracuberta.


UN LIBRO POR FORA Na CUBERTA normalmente aparece: -O título do libro -O nome do autor -A identificación da editorial. -A colección á que pertence -Tamén se sole incluír algunha foto, ilustración ou elemento ornamental.


UN LIBRO POR FORA A CONTRACUBERTA non ten un uso predeterminado -As veces non se usa para ningún fin especial, está baleira -Outras (sobre todo na narrativa) úsase para facer un resumo da obra -Ou tamén pode usarse para ubicar a biografía do autor -Algún comentario de interese -Tamén sole aparecer a editorial -En case todos os libros modernos aparece o código de barras que sole traer na parte superior o ISBN


UN LIBRO POR FORA • SOBRECUBERTA, SOBRETAPA • É a parte colocada sobre a cuberta. • Úsase para engadir calidade á publicación e como elemento decorativo e protector da edición. Pode adquirir o mesmo deseño que a cuberta ou non


UN LIBRO POR FORA • SOLAPAS Partes laterais da sobrecuberta que se dobran cara o interior. En moitas ocasións úsanse para incluír datos sobre o autor, a obra ou outros títulos ou coleccións da mesma editorial


UN LIBRO POR FORA • LOMO Parte do libro na que se unen os plegos de follas constituíndo o canto do libor. Normalmente aquí colócase o título do libro, o autor e a editorial ou logotipo da mesma, que poden ir dispostos de abaixo arriba ou na dirección inversa.


UN LIBRO POR FORA โ ข FAIXA Tira de papel que sรณ se utiliza nalgunhas ocasiรณns e que rodea o libro. Normalmente serve de reclamo ou elemento informativo (nยบ exemplares vendidos, novidade, ediciรณn do libro...)


UN LIBRO POR DENTRO


UN LIBRO POR DENTRO • GARDA Calquera das dúas follas de papel en branco ou de cor, que colocan os encuadernadores ó principio e o fin dos libros


UN LIBRO POR DENTRO • PÁXINA DE CORTESÍA OU RESPECTO Son páxinas en branco que se colocan ó principio ó final ou en ámbolos dous sitios, dependendo da calidade do libro.


UN LIBRO POR DENTRO • PORTADILLA OU ANTEPORTADA Primeira páxina impresa dun libro e menciona o título abreviado do mesmo, as veces tamén vai o nome do autor e as veces van en branco.


UN LIBRO POR DENTRO • PORTADA É a páxina máis sobresaínte do libro. É a fonte principal para a catalogación.; especifica de forma máis extensa: -O título da obra -O nome do autor ou autores -O nome do ilustrador -Editorial -Méritos do autor ou calquera outra explicación interesante de resaltar, lugar da impresión, nome do impresor e a data.


UN LIBRO POR DENTRO 窶「 Pテ々INA DE DEREITOS


UN LIBRO POR DENTRO • PÁXINA DE DEREITOS É a que ocupa o reverso da portada e na que figuran os dereitos da obra, número de edicións, pes de impreta , ilustrador, título orixinal, Copyright, ISBN International Standard Book Numbers) que corresponde ó código numérico do país de edición, editorial e temática do libro.

COPYRIGHT

ANO PUBLICACIÓN LUGAR PUBLICACIÓN

ISBN DEPÓSITO LEGAL Nº EDICIÓN

IMPRESIÓN


UN LIBRO POR DENTRO • CONTRAPORTADA Páxina contraria á contraportada. Pode ir en branco, incluír outras obras do autor, ou ben outros aspectos.


UN LIBRO POR DENTRO • PRELIMINARES Forman parte do conxunto de capítulos e documentos que anteceden o corpo da obra propiamente dito. O seu obxecto é presentar algúns feitos históricos, literarios ou científicos para facilitar a comprensión da obra. Debemos distinguir: DEDICATORIA, GRATITUDE, PREFACIO, INTRODUCCIÓN. Estas dúas últimas ímolas ver con máis detalle dentro de FERRAMENTAS AUXILIARES por considerar que son necesarias para entender correctamente unha obra.


UN LIBRO POR DENTRO • DEDICATORIA É o texto co que o autor dedica a súa obra. Sole ser a folla que sigue á portada. Non se debe confundir coa dedicatoria autógrafa do autor que é cando, do seu puño e letra, dedica a obra a unha persoa concreta.


UN LIBRO POR DENTRO • As dedicatorias tiveron gran importancia e valor histórico en épocas anteriores, na que os escritores (protexidos por reis, señores, etc...) debían testemuñar publicamente o seu sentimento en recompensa moral polo beneficio recibido do mecenas.


UN LIBRO POR DENTRO • GRATITUDE • Mención á que se considera obrigado o autor para aquelas persoas ou institucións que cooperaron ou facilitaron o seu traballo. • Sole ser breve como a dedicatoria e ponse a continuación desta en páxina distinta, aínda que tamén poden ir nas páxinas finais do libro.


UN LIBRO POR DENTRO • CORPO DA OBRA Toda parte do libro onde se desenrola o tema tratado.


UN LIBRO POR DENTRO • ENCABEZAMENTO Indica o nome da obra, autor, capítulo...Vai na parte superior de cada páxina correspondente ó texto principal ( non sempre se utiliza)


UN LIBRO POR DENTRO • PE DE PÁXINA É a ubicación habitual da numeración (aínda que pode ir noutro lugar) e tamén das notas e citas correspondentes ó texto principal. Para a numeración considérase da portada en adiante. Non se numeran as páxinas fora do texto principal nin as brancas.


UN LIBRO POR DENTRO • MARCADORES As veces tamén levan algún tipo de elemento separador para facilitar a busca de pasaxes, párrafos, páxinas...concretos


AS FERRAMENTAS AUXILIARES • SUMARIO OU ÍNDICE • PRÓLOGO • INTRODUCCIÓN • GLOSARIO • NOTAS • BIBLIOGRAFÍA


多多COMO COMO ATOPAR FACILMENTE O TEMA QUE BUSCAMOS?


ÍNDICE • ÍNDICE Relación de capítulos, os seus apartados e a páxina do libro onde atopalos. Pode ir ó principio ou ó final (obras científicas ó principio e nas literaraias ó final) Os índices cronolóxicos, xeográficos, de láminas, etc solen ir ó final da obra. Indican as páxinas onde podemos recuperar a información


¿¿COMO COMO AVERIGUAR O SIGNIFICADO DE PALABRAS DESCO ÑECIDAS? DESCOÑECIDAS?


GLOSARIO • GLOSARIO É unha lista de palabras que aparecen no texto, ordeadas alfabéticamente e coa súa definición Axúdanos a comprender as palabras novas ou difíciles.


¿¿COMO COMO OBTER M ÁIS INFORMACI ÓN MÁIS INFORMACIÓN SOBRE O MESMO TEMA?


BIBLIOGRAFÍA • BIBLIOGRAFÍA É a lista de documentos escritos que o autor utilizou para elaborar a obra ou que trantan sobre o mesmo tema. Esa lista contén información complementaria para o lector.


AS NOTAS • AS NOTAS É información aclaratoria ou complementaria do que se di nun punto concreto do libro. Aparecen sinaladas cun número e situadas ó pé da páxina ou ó final do capítulo ou do libro.


OUTRAS PARTES QUE COMPO ÑEN O COMPOÑEN LIBRO E TAM ÉN TAMÉN NOS CONTAN ALGO


INTRODUCCIÓN • INTRODUCCIÓN É o texto previo ó corpo literario da obra e onde o autor expón as consideracións que xuzga necesarias para a mellor comprensión e apreciación da ora. Comenta de forma xeral o contido da obra. Ás veces ofrece ó lector instruccións sobre o seu uso.


PRÓLOGO • PRÓLOGO É unha presentación da obra, que pode estar escrita polo propio autor, aínda que o máis común e que o faga unha terceira persoa. Sole consistir nun estudio sobre o autor, os seus méritos, etc..


REGRAS E INSTRUCCIÓNS • REGRAS E INSTRUCCIÓNS

Algunhas obras (diccionarios, tratados en colaboración, etc...) están precidos por obervacións prácticas, regras, instruccións ... Destiñadas a facilitar o uso ou servirse da mellor forma posible do libro e das táboas de abreviaturas que se acompañan.


CRONOLOXÍA • CRONOLOXÍA Serie de sucesos históricos por orde de datas que nos permiten situar no tempo os acontecementos e establecer as relacións entre eles


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.