Page 1

MARI J OS KERAMI NAI T Ä–S

PORT F OL I O


T URI NYS 3

CURRI CUL UM VI T AE PROJ EKT AI

5

KET URI ŲKAMBARI ŲBUT OI NT ERJ ERO PROJ EKT AS

9

KRAŠ T OVAI Z DŽ I O PROJ EKT AS .PROJ EKT I NI AIPAS I ŪL YMAI

11

KŪRYBI NĖSDI RBT UVĖS“S US I KURKI MEUŽ PAL I US ”

12

Š I UOL AI KI NI SMUZ I EJ USF L ORENCI J OJ E

15

URBANI S T I KOSPROJ EKT AS

16

DAUGI ABUT I SGYVENAMAS I SNAMAS

18

REKREACI NI O KOMPL EKS O PROJ EKT AS

19

VI ENBUT I SGYVENAMAS I SNAMASGRI GI Š KĖS E KONCEPCI NI AIPROJ EKT AI ,DARBAIRANKA

22

F AS ADO S T RUKT ŪRA

23

T EKT ONI KAI RS KUL PT ŪRA

24

ARCHI T EKT ŪRI NĖGRAF I KA

25

PI EŠ I MAS


CURRI CUL UM VI T AE

ASMENI NĖI NF ORMACI J A VARDAS/PAVARDĖ ADRES AS T EL EF ONAS EL .PAŠ T AS GI MI MO DAT A

MARI J AKERAMI NAI T Ė 3AF ABI J ONI Š KI ŲG. ,VI L NI US +37062340791( L T ) mker ami nai t e@gmai l . com 1992/ 09/ 17

DARBO PAT I RT I S 08/ 2015-01/ 2016 PAREI GOS Į S T AI GOSPAVADI NI MASI RT I PAS Š AL I S

PRAKT I KANT Ė,VĖL I AUPROJ EKT UOT OJ A UABT ERRAF I RMAL T L I ET UVA

I ŠSI L AVI NI MAS

09/ 2008-07/ 2012 I Š S I L AVI NI MAS Į S T AI GOSPAVADI NI MASI RT I PAS

VI DURI NI S UT ENOSADOL F OŠ APOKOSGI MNAZ I J A

09/ 2000-07/ 2008 Į S T AI GOSPAVADI NI MASI RT I PAS

UŽ PAL I ŲGI MNAZ I J A

09/ 2010-07/ 2012 Į S T AI GOSPAVADI NI MASI RT I PAS

J AUNOJ O ARCHI T EKT O MOKYKL A

09/ 2007-06/ 2011 Į S T AI GOSPAVADI NI MASI RT I PAS

UT ENOSMUZ I KOSMOKYKL A

GEBĖJ I MAII RKOMPET ENCI J OS

NUO 10/ 2018 KVAL I F I KACI J A Į S T AI GOSPAVADI NI MASI RT I PAS Š AL I S

I VKURS O ARCHI T EKT ŪROSS T UDENT Ė VI L NI AUSGEDI MI NO T ECHNI KKOSUNI VERS I T ET AS L I ET UVA

09/ 2014-07/ 2015 KVAL I F I KACI J A Į S T AI GOSPAVADI NI MASI RT I PAS Š AL I S

ARCHI T EKT ŪRA UNI VERS I T ADEGL IS T UDIDIF I RENZ E I T AL I J A

09/ 2012-06/ 2014 KVAL I F I KACI J A Į S T AI GOSPAVADI NI MASI RT I PAS Š AL I S

ARCHI T EKT ŪRA VI L NI AUSGEDI MI NO T ECHNI KKOSUNI VERS I T ET AS L I ET UVA

GI MT OJ IKAL BA KI T OSKAL BOS S AVĘSVERT I NI MAS ANGL ŲKAL BA PRANCŪZ ŲKAL BA I T AL ŲKAL BA DARBO KOMPI UT ERI NĖMI S PROGRAMOMI SĮ GŪDŽ I AII R KOMPET ENCI J OS VAI RUOT OJ O PAŽ YMĖJ I MAS

L I ET UVI Ų SUPRAT I MAS KL AUS YMAS

C1 B1 B1

S KAI T YMAS

C1 B1 B1

KAL BĖJ I MAS KOMUNI KAVI MAS

C1 A2 B1

RAŠYMAS

S KL ANDUMAS

C1 A2 B1

C1 B1 A2


PROJ EKT AI


KET URI Ų KAMBARI Ų BUT O I NT ERJERO PROJEKT AS REAL USUŽ S AKYMAS . REAL I-S ODŲG. ,VI L NI US . PROJ EKT ASRUOŠ I AMASPRI EŠKAPI T AL I NĮ PAT AL PŲKOOPERACI NI AMEBUT EREMOT Ą.PAT AL POSYRA DAR PRI EŠPI RMĄ PAS AUL I NĮKARĄ S T AT YT AMENAME.BUT AIČI AL ABAIDI DEL I , AUKŠ T OMI SL UBOMI S ,T AČI AUDAŽ NAII RPRI KL AUS O KEL ET UIS AVI NI NKŲ.KL I ENT ŲPAT AL POS NEI Š I MT I S-PRI KL AUS O DVI EMSŠ EI MOMS ,T ODĖLKORI DORI USYRABENDRO NAUDOJ I MO. PROJ EKT OT I KS L AS-Š I UOL AI Š KI Š KAIŠ EI MAIS UKURT IĮ PERKAMĄ BEIJ AUKŲ I NT ERJ ERĄ,KURI S T AI PPATT URĖT ŲI RI S T ORI J AIBŪDI NGO RAF I NUOT UMO.PROJ EKT UOJ ANTDERI NAMINAUJ II R KL I ENT ŲT URI MIBAL DAI . J AUNAPORA,VI DURI NĖSKL AS ĖSAT S T OVAI . 2018MET AI .PROJ EKT ASVYKDOMAS .


KRAŠT OVAI ZDŽI O PROJEKT AS.PROJEKT I NI AIPASI ŪLYMAI KRAŠ T OVAI Z DŽ I O PROJ EKT ASS ODYBAI . REAL I-DRABUŽ NI NKŲKM. ,AUKŠ T ADVARI S ,T RAKAI . S KONI NGASNAT ŪRAL UMAS .S ODYBAĮ S I KŪRUS IPUI KI UKRAŠ T OVAI Z DŽ I U PAS I Ž YMI NČI OJ EAUKŠ T ADVARI O REGI ONI NI O PARKOVI ET OVĖJ E.T AI GI , PROJ EKT US I EKI AMAPAGERI NT INAUJ AKURI ŲGERBŪVĮ ,AT GAI VI NT IAUGAL I NGOSVI ET OVĖSĮ S PŪDĮ .DERI NANTAUGMENI J ĄS UZ ONOS F UNKCI ONI Š KUMUS I EKI AMAS UKURT IKUO NAT ŪRAL ES NI OĮ S PŪDŽ I O KRAŠ T OVAI Z DĮ .T AI PPATS I EKI AMAI Š NAUDOT II RPABRĖŽ T IVI ET OSGAMT I NĘ S I T UACI J Ą,O NEJ ĄKARDI NAL I AIPAKEI S T I . GARBAUSAMŽ I AUSPORA,NAUJ AKURI AI . PROJ EKT ASRUOŠ I MO PROCES E.2018MET AI .


KŪRYBI NĖSDI RBT UVĖS ”SUSI KURKI MEUŽPALI US”


Š I UOL AI KI NI SMUZ I EJ USF L ORENCI J OJ E UNI VERS I T ET O PROGRAMOSUŽ DUOT I S-Š I UOL AI KI NI O MUZ I EJ AUSPROJ EKT AS . REAL I-F L ORENCI J A. PAGRI NDI NĖKOMPOZ I CI NĖAŠ I S :PI AZ Z ADEL L AL I BERT A-PI AZ Z ADELDUOMO -PAL AZ Z O PI T T I . T AI KRYPT I S ,J UNGI ANT I S VARBI AUS I USF L ORENCI J OSOBJ EKT US .S EKANTKI T USS VARBI USOBJ EKT US ,S UKURI AMAS NET AI S YKL I NGAS T I NKL AS ,KURI S PRI T AI KOMAS PROJ EKT O VI ET AII RJ UO REMI ANT I SGENERUOJ AMAMUZ I EJ AUSS I S T EMA. PAGRI NDI NI SPROJ EKT O AKCENT AS-, , PARKAS ” ,DENGI ANT I SPI RMĄJ ŠMUZ I EJ AUSAUKŠ T Ą.Š I AT VI RAVI EŠ AERDVĖ-MUZ I EJ AUSŠ I RDI S :UNI KAL I L AI KI NŲEKS POZ I CI J Ų,PERF ORMANS ŲERDVĖ. ERDVĖ,S KI RT A MENI NI NKAMS KURT I ,O MUZ I EJ AUS L ANKYT OJ AMS S T EBĖT IPROCES Ą,ĮJ Į Į S I T RAUKT IARBAT I ES I OG MĖGAUT I SBUVI MUGRYNAMEORE. PI RMAME I R POŽ EMI NI AME AUKŠ T UOS EĮ KURDI NT OSVI S UOMENI NĖS ,ADMI NI S T RACI NĖSBEI KOMERCI NĖS PAT AL POS ,T ŪRI UOS E VI RŠ PARKO - NUOL AT I NI Ų EKS POZ I J Ų S AL ĖS . 20142015MET AI . PROJ EKT AVI MASDI RBANTGRUPĖJ E.


PJ ŪVI SBB

PJ ŪVI SAA

PL ANAI : 1

1 2 3 4

6 2

2

4

5

3 POŽ EMI NI O AUKŠ T O PL ANAS

S AUGYKL A WC RES T ORANAS MANUF AKT ŪROS L ABORAT ORI J A 5 AUDI T ORI J A 6 VI DEO KAMBARYS 7 ADMI NI S T RACI NĖS PAT AL POS 8 HOL ASS U REGI S T RAT ŪRAI R DRABUŽ I NE 9 VAI KŲ L ABORAT ORI J A 10 KNYGOSI R S UVENYRAI 11 NUOL AT I NĖ EKS POZ I CI J A 12 L AI KI NOJ I EKS POZ I CI J A

12 12

11

ANT RO AUKŠ T OI R, , PARKO”PL ANAS

ERDVĖS: EKS POZ I CI J Ų

7

9

11

EDUKACI NĖS VI EŠ OS NEVI EŠ OS

3

8

10

5

PI RMASAUKŠ T AS

11

T REČI O AUKŠ T O PL ANAS


URBANI S T I KOSPROJ EKT AS UNI VERS I T ET O PROGRAMOSUŽ DUOT I S-URBANI S T I KOSPROJ EKT AS . REAL I-F L ORENCI J OSPAKRAŠ T YS ,BUVUS IF ORDGAMYKL OSVI ET A,NAUJ OS T ADI ONO KVART AL AS . NOVOL IMI KRORAJ ONO I NF RAS T RUKT ŪRA KI EKS UDĖT I NGA.I ŠŠ I AURĖSI RVAKARŲPUS I ŲJ ĮRI BOJ A GEL EŽ I NKEL I O BĖGI AI ,T AI PDAL ĮMI ES T O AT S KI RDAMINUO J O CENT RO. S I EKI ANTPAGERI NT IŠ I O MI KRORAJ ONO GYVENI MĄ I RI Š NAUDOT IAPL EI S T ASI NDUS T RI NESERDVES , VI ENOJ ET OKI ŲNUS PRĘS T APAS T AT YT I S T ADI ONĄ.T AI GI ,PAGRI NDI NI SŠ I O PROJ EKT OT I KS L ASPAGERI NT IŠ I OSERDVĖSS I T UACI J Ą,S UKURI ANTNAUJ ĄT RAUKOSCENT RĄ, BRANDUOL ĮKUL T ŪRI NI AMSBEI S PORT OĮ VYKI AMS .T AI PPATPAGERI NT IJ O APL I NKĄ,S US I S I EKI MO,CI RKUL I ACI J OS ,ERDVI ŲORGANI Z ACI J OS ,REKREACI J OSGAL I MYBES . T AI GIS UKŪRĖME, , T AKĄ”PERS KL YPĄ,VEDANT ĮI ŠMI ES T OL I NKS T ADI ONO PERPRĖS ČI ŲJ ŲT I L T Ą VI RŠ GAT VĖSI RBES I T ĘS I ANT Į T OL YN,L I NKORO UOS T O.ABI PUSŠ I OT AKO,NUO MI ES T O PUS ĖS ,KURDI NAME GYVENAMUOS I US PAS T AT US S U KOMERCI NĖMI S PAT AL POMI S PI RMUOS E AUKŠ T UOS EI RŠ AL I A J UDRI OS I OSGAT VĖS-I Š S KI RT I NĮARCHI T EKT ŪRI NĮT ŪRĮKOMERCI NĖMSBEIBI URŲPAT AL POMS .KI T OJ E S KL YPO DAL YJ ENUMAT OMEŽ EMES NI UST ŪRI USS U KUL T ŪRI NĖSBEIKOMERCI NĖSPAS KI RT I ESPAT AL POMI SPI RMUOS E AUKŠ T UOS E( GAL ERI J OMI SI RT .T . )BEIS U APGYVENDI NI MO PAT AL POMI SS T ADI ONO REI KMĖMS . 2015MET AI . PROJ EKT AVI MASDI RBANTGRUPĖJ E.


+13. 00

+12. 70 +11. 40

+9. 70

+9. 20 +8. 90

+6. 70 +4. 30 +3. 30

+4. 30 +3. 30

RYT I NI SF AS ADAS

VAKARI NI SF AS ADAS

DAUGI ABUT I S GYVENAMAS I S NAMAS UNI VERS I T ET O PROGRAMOSUŽ DUOT I S-DAUGI ABUT I SGYVENAMAS I SNAMASS U KOMERCI NĖMI SPAT AL POMI S . REAL I-KROKUVOSI RL I NKMENŲGAT VI Ų KAMPAS ,VI L NI US . PAGAL PRI EŠ KEL ET Ą MET ŲĮ MONĖS , , VI L NI AUS PL ANAS ” PARENGT Ą Š NI PI Š KI Ų PL ĖT ROS PROJ EKT Ą,S KL YPO VI ET OJ E NUMAT OMASPERI MET RI NI O UŽ S T AT YMO 46 AUKŠ T Ų GYVENAMOS I OS PAS KI RT I ES PAS T AT AS . PROJ EKT UOJ AMNT AT S I Ž VEGI AMA Į T AI ,T AI P PAT Į APL I NKI NI Ų PAS T AT ŲHORI Z ONT AL UMĄ. T VARKANTS KL YPĄJ I SVI S I Š KAI “I Š VAL OMAS ”-NUMAT OMINAUJ IS T AT I NI AII RŽ EL DYNAI . KOMERCI NĖSPAT AL POSORI ENT UOT OSĮVAKARUS I R PI ET US , AKT YVI AUS I Ų GAT VI Ų, BES I RI BOJ ANČI Ų S U S KL YPU PUS ES .S I EKI ANT GYVENT OJ AMS S UT EI KT I PRI VAT UMO, PROJ EKT UOJ AMAS DI DEL I S VI DI NI S KI EMAS S U VAI KŲ Ž AI DI MO AI KŠ T EL ĖMI S ,S UOL I UKAI SBEIŽ EL DYNAI S .

S KL YPO PL ANAS

S KL YPO PL ANAS

2014MET AI .

S I T UACI J OSS CHEMA Š

R

V

PJ ŪVI S

P

1AUKŠ T O PL ANAS


PI ET I NI SF AS ADAS-PJ ŪVI S

PJ ŪVI S

KROKUVOS L I NKMENŲGAT VI ŲKAMPE

1AUKŠ T O PL ANAS

2AUKŠ T O PL ANAS

3AUKŠ T O PL ANO S CHEMA

4AUKŠ T O PL ANO S CHEMA

( VI Z UAL I Z ACI J AKI T OSF AS ADO S T RUKT ŪROS )


REKREACI NI O KOMPL EKS O GAMT I NĖJ E APL I NKOJ E PROJ EKT AS VANDENS TRADIC IJŲ C ENTRAS UNI VERS I T ET O PROGRAMOSUŽ DUOT I S-REKREACI NI O KOMPL EKS O GAMT I NĖJ EAPL I NKOJ EPROJ EKT AS . REAL I-BAJ ORŲKM. ,UT ENA. D

KOMPL EKS O ARCHI T EKT ŪRAT OKI A,KURIPERDAUG NEI Š S I S KI RT ŲI ŠT RADI CI NĖSL I ET UVI Š KOSMEDI NĖSAPL I NKOS ARCHI T EKT ŪROSI RT UO PAČI UBYL OT ŲŠ I UOL AI KI Š KUMĄ.S VARBI AUS I OSPAT AL POSPAS T AT UOS EORI ENT UOT OSĮ , , Ž VAL GI AUS I US ”APL I NKI NĖSGAMT OSVAI Z DUS .VI ET OSGAMT AMAŽ ĄJ ĄARCHI T EKT ŪRAT RI KDYT AMI NI MAL I AI . A

C

Š AL I AES ANČI OŽ I RGI NI NKYS T ĖSMUZ I EJ AUSS AVI NI NKAI . 2013MET AI .

1 5

2 3 B

22

4

8 6

21

11 9

7

12

19

19

10

20 13

14

15

PJ ŪVI SAA

16

17 16

PI RMO AUKŠ T O PL ANAS

ANT RO AUKŠ T O PL ANAS

A ADMI NI S T RACI NI SI R PROCEDŪRI NI SPAS T AT AS B GYVENAMAS I SPAS T AT AS C PROCEDŪRI NI SPAS T AT AS D AUT OMOBI L ŲS T OVĖJ I MO AI KŠ T EL Ė

18

1I NF ORMACI NI SCENT RAS 2T AMBURAS 3T AMBURAS 4S ANDĖL I AVI MO PAT AL PA 5Š AL DOMAS ANDĖL I AVI MO PAT AL PA 6 VI RT UVĖ 7 RES T ORANAS 8 WC

PJ ŪVI SBB

9 WC 10 VES T I BI UL I S 11 T AMBURAS 12 RŪBI NĖ 13 ADMI NI S T RACI NĖSPAT AL POS 14 PERS ONAL O PAT AL POS 15 PI RMOS I OSPAGAL BOS KABI NET AS 16 PROCEDŪRI NĖSPAT AL POS

17 BAS EI NAS 18 S ANDĖL I AVI MO PAT AL PA 19 PERS I RENGI MO PAT AL POS 20 KORI DORI US 21 POI L S I OI RAPŽ VAL GOSPAT AL PA 22 BENDRAPI RMO I RANT RO AUKŠ T Ų ERDVĖ

PI ET RYT I NI SF AS ADAS


7. 40 5. 35 2. 95

0. 00

F AS ADASF C

F AS ADAS51

F AS ADAS15

PJ ŪVI SBB

F AS ADASAH

PJ ŪVI SAA

VI ENBUT I S GYVENAMASI SNAMAS GRI GI ŠKĖSE NE RI S

VOKĖ

KAI MY NAI T RI UKŠ MAS Š VI E S A PAGR. Į VAŽ I AVI MAS

GRI GI Š KĖ S

4

S KL Y PAS

S KL Y POS I T UACI J A

ANAL I Z Ė

PL ANAI :

1T AMBURAS 2 GARAŽ AS 3 KAT I L I NĖ 4 KORI DORI US 5S VET AI NĖ 6 VAL GOMAS I S 7 VI RT UVĖ 8T UAL ET AS 9 DARBO KAMBARYS / BI BL I OT EKA 10 MI EGAMAS I SI 11 DRABUŽ I NĖI 12 VONI OSKAMBARYSI 13 VONI OSKAMBARYS 1 4 MI E GA MA S I SI I 1-Į V A Ž I A V I MA S 15 MI EGAMAS I SI I I 16 BAL KONAS

3 2

2-PAS T AT AS

3-T E RAS A S KL YPO PL ANAS : 1 GYVENAMAS SPAS T AT AS 4 -B AS E I N ASI 2L AUKO T ERAS A

1

3L YS VĖ,Š I L T NAMI S 4T VENKI NYS

S KL Y POPL ANAS

PI RMOAUKŠ T OPL ANAS

ANT ROAUKŠ T OPL NAS


EKS T ERJ ERO VAI Z DAS

I NT ERJ ERO VAI Z DAS


KONCEPCI NI AIPROJ EKT AI , DARBAIRANKA


F AS ADO S T RUKT ŪRA UNI VERS I T ET O PROGRAMOSUŽ DUOT I S-PJ AUS T YMO L AZ ERI U T ECHNOL OGI J OS ,J OST AI KYMO.T AI PPATARCHI T EKT ŪRI NI ŲI DĖJ Ų T I KS L UMO I RGAL I MYBI ŲS T UDI J A.F ORMOSS T UDI J A,PROJ EKT O VYS T YMO PROCES AS ,ARCHI T EKT ŪROSANAL I Z ĖI REKS PERI MENT AI PAGRĮ S T IT RANS F ORMACI NI AI SMET ODAI S . S T UDI J AIPAS I RI NKT A VI ENA I ŠKI RI GAMIS T RUKT ŪRŲ.J OSMODEL I S , KURI UO I RBUVO REMT AS I ,YRA PAPRAS T AS ,T ODĖLT I EKL ENGVAI PRAT ĘS I AMAS ,T I EK PAS I BAI GI ANT I S ,GERAIPL ĖT OJ AMAS .O KI RI GAMIS T RUKT ŪROJ E-RI BOT ASI Š S I PL ĖT I MO PRAS ME.T AIF AS ADO S T RUKT ŪROS I DĖJ OSBRANDUOL YS . PAS I RI NKT AKI RI GAMIS T RUKT ŪRA S US I DEDA I ŠDVI EJ ŲT I PŲDET AL I Ų. J OS ABIORI ENT UOT OS ĮS KI RT I NGAS KRYPT I S .F AS ADO S I S T EMOJ E, VI ENA J ŲVI ENT I S A,UŽ PI L DYT A APDAI L I NEMEDŽ I AGA,KI T A -T URI DET AL ĖSRĖMĄI RYRAT UŠ ČI AVI DURĖ. Š IF AS ADO S T RUKT ŪRA S UDARO T I EKVAI Z DŲ,T I EKS AUL ĖSŠ VI ES OS ORGANI Z AVI MO GAL I MYBES . 2014MET AI .


T EKT ONI KA

S KUL PT ŪRA

UNI VERS I T ET O PROGRAMOS UŽ DUOT I S S KUL PT ŪRAPAGALT EKT ONI NĘS T RUKT ŪRĄ.

UNI VERS I T ET O PROGRAMOS UŽ DUOT I S S KUL PT ŪROSMI ES T EL I O CENT RUIKONCEPCI J A.

Š I S MAKET AS - GEL Ž BET ONI O T EKT ONI NĖS S T RUKT ŪROSS T UDI J OSREZ UL T AT AS .S UVI RI NT A GRANDI NĖS I MBOL I Z UOJ AARMAT ŪROST I NKL Ą, S T I KL O RĖMASI RORASJ O VI DUJ E-BET ONĄ. Š I S MODEL I S AT S KL EI DŽ I A NEMAT OMĄ GEL Ž BET ONI OS T I PRYBĘ-GEL EŽ Į .I ŠT I ES Ų,Š I OJ E S I S T EMOJ E ABIMEDŽ I AGOS KART U YRA 14 KART ŲS T I PRES NĖSNEIKI EKVI ENA AT S KI RAI .

REAL I-UŽ PAL I AI ,UT ENA.

2013MET AI .

Š IS KUL PT ŪRA S KI RT A UŽ PAL I Ų MI ES T EL I O 225 MAGDEBURGO T EI S I ŲS UT EI KI MO MET I NĖMS . MI ES T EL I SS UKL ES T ĖJ O DĖLAUGI NI MO I RPREKYBOSL I NAI S . S I EKDAMA AT S KL EI S T IMI ES T EL I O VI ENYBĘ I R GI L I ĄI S T ORI J Ą,KURIAT VEDĖĮDABART Į ,MI ES T EL I UIS I ŪL AU L I NŲ PĖDO S UĮ AUGUS I AI SKAL AVI J AI SS KUL PT ŪRĄ,APGOBI ANČI Ą 2000 MET AI S PAS T AT YT ĄMI ES T O VARDO AKMENĮ . 2014M.


ARCHI T EKT ŪRI NĖGRAF I KA

VI ENBUČI O NAMO PROJ EKT O PERBRAI Ž YMASRANKA


PI EŠ I MAS 2010-2014MET ŲDARBAIPI EŠ T UKU GI PS I NI SVEI DO -AKI ŲF RAGMENT AS KOMPOZ I CI NI SL AI PT ŲPI EŠ I NYS GYVO MODEL I O PORT RET AS GI PS I NĖKAUKOL Ė KOMPOZ I CI NI SKAKT US O PI EŠ I NYS L EONARDO DAVI NCIPI EŠ I NI OS T UDI J A, PERPI EŠ I MAS


PORTFOLIO  

Portfolio of a last-year architecture student in Lithuanian language.

PORTFOLIO  

Portfolio of a last-year architecture student in Lithuanian language.

Advertisement