Puhtaita sokerijuurikkaita Maribo Seediltä

Page 1

Puhtaita sokerijuurikkaita Maribo Seediltä Painopiste kestävässä kehityksessä

www.mariboseed.com

Yli 15 vuoden tutkimus- ja jalostustyön jälkeen Maribo Seed on tuonut markkinoille sokerijuurikaslajikkeita joiden multapitoisuus on huomattavasti alhaisempi kuin aikaisemmilla lajikkeilla. Useita vuosia sitten Maribo Seed päätti keskittyä juurikkaan muodon parantamiseen jotta maan kiinnittyminen juurikkaaseen saataisiin mahdollisimman vähäiseksi. Tavoitteeksi asetettiin muodoiltaan pyöreämmän ja tasaisemman juurikkaan jalostaminen jolla olisi mahdollisimman pieni juuriura.

Seed of superb quality


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.