Page 1

Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

MARIA ETA JOSE IKASTETXEA

2013-14 IKASTURTEA INFORMAZIO TXOSTENA

Axular ibiltokia 6, ZUMAIA

Tfnoa. 943 86 04 62

e-posta: mariatajose@vedruna.org

www.mariatajose.com


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

Ikasturte berri bat hasi dugu eta berari lotuta, gure ikasleekin Irakaskuntzan eta Heziketa lanean aritzeko erronka berri bat zabaldu zaigu. Alde batetik erronka zabalak, urte honetarako bideratu ditugun hobekuntzak lortzeko, iragarrita ditugun berrikuntzak martxan jartzeko eta azken urtetakoak finkatzeko, familien behar eta itxaropenak asetzeko,… Bestetik erronkarik nagusiena, ikasle bakoitzaren ezaugarriak kontutan izanik, Ikasturtean zehar izango dituzten aukera txikiaz baliatuz, bakoitzak espero zezakeen arrakastara iristea da. Guzti hau lortu ahal izateko denon elkarlana bultzatzen saiatuko gara, ikasle, guraso eta irakasleak. Ikastetxea guztiona denez, guztion artean gauzatu dezagun.

Zuzendari Pedagogikoa

Hemos comenzado un nuevo curso y junto a él, se abre de nuevo el reto de Enseñar y Educar a nuestros/as alumnos y alumnas. Por una parte retos amplios, para lograr las mejoras fijadas para este año, para poner en marcha las innovaciones programadas y afianzar las innovaciones de los últimos años, para poder responder a las necesidades y expectativas de las familias,… Por otra parte, el reto más importante es lograr que cada alumno/a, sean cuales sean sus características, pueda aprovechar las oportunidades que se le presentan durante el curso para alcanzar el éxito esperado. Y para poder obtener estas metas continuaremos impulsando el trabajo compartido entre alumnos/as, padres/madres y profesores/as. Para que el Centro, que es de todos, sigamos haciéndolo entre todos.

El director Pedagógico


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

“MARIA ETA JOSE IKASTETXEko” VEDRUNA HEZIKETA ESKAINTZA IRAKASKUNTZA ARAUTUA * HAUR HEZKUNTZA * HAUR ESKOLA (0eta 1 urte) 3 gela * HH 2. ZIKLOA ( 2,3,4,5 URTE) 8 gela * LEHEN HEZKUNTZA (LH) * Bi gela maila bakoitzean (6 maila) * Heziketa Bereziko 2 gela * DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA ( DBH) * Bi gela maila bakoitzean (4 maila) * Heziketa Bereziko gela bat. VEDRUNA HEZKUNTZA EGINKIZUNAREN FUNTSEZKO ALDERDIAK Vedruna pedagogiak, maitasunaren pedagogiak, bere estilo berezia du, eta ardatz baten inguruan egituratzen da: pertsona eta pertsona arteko harremanen baliospena, familia giro xume, hurbileko eta alaian, oinarrizko hezkuntza-esperientzia den neurrian. Hau da, honako ezaugarri hauek dituen hezkuntza pertsonalizatzailea: 

Pertsona bere hazkundearen protagonista eta erantzule egiten du.

Bakoitzak bere prozesuaren aurrerapenean esku hartzearen alde egiten duen lan-estiloa sustatzen du.

Nortasuna osatzen duten jarrera diren neurrian, lanerako irmotasuna, sendotasuna eta erantzukizuna sustatzen ditu.

Giza garapena bultzatzen duen giro baikor eta motibatzailea eratzen du.

Xede zorrotzen proposamenen eta pertsona bakoitzaren gaitasunen eta erritmoen artean oreka bilatzen du.

Norberaren aukerez jabetzeko eta bidezko mundu baten eraikuntzaren

zerbitzura jartzeko gonbita egiten du.

Errespetuan eta maitasunean oinarritutako pertsona arteko harremanak lantzen ditu

Errealitatearen aurrean jarrera kritikoa hartzen du.


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

“ MARIA ETA JOSE” . OFERTA EDUCATIVA VEDRUNA ENSEÑANZA REGLADA * EDUCACIÓN INFANTIL *HAUR ESKOLA (0 y 1 año) 3 aulas *EI 2º CICLO ( 2,3,4,5 años) 8 aulas * EDUCACION PRIMARIA * Seis cursos de dos aulas cada uno * Dos aulas de Educación Especial * EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) * Cuatro cursos de dos aulas cada uno * Un aula de Educación Especial

ASPECTOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN EDUCADORA VEDRUNA La pedagogía Vedruna, pedagogía del amor, tiene un estilo propio que gira alrededor de un eje: la valoración de la persona y de las relaciones interpersonales, en un clima familiar, sencillo, cercano y alegre como experiencia educativa fundamental. Esto se traduce en una Educación personalizadora que : * Hace a la persona protagonista y responsable de su propio crecimiento. * Promueve un estilo de trabajo que favorece la implicación personal en el avance de su proceso. * Estimula a la constancia, la tenacidad y la responsabilidad en el trabajo como actitudes formadoras del carácter. * Crea un ambiente positivo y motivador que hace posible el desarrollo humano. * Busca el equilibrio entre la propuesta de unas metas exigentes y las capacidades y ritmos de cada persona. * Invita a descubrir las propias posibilidades y ponerlas al servicio de la construcción de un mundo justo. * Cultiva unas relaciones interpersonales fundamentadas en el respeto y en el afecto. * Se posiciona críticamente ante la realidad.


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

IKASTETXEKO XEDEA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK XEDEA Maria eta Jose Ikastetxea Zumaian ( Urola-Kosta eskualdean/ Gipuzkoa) kokaturiko Vedruna Karitateko Karmeldarren titularitateak sostengatutako itunpeko ikastetxea da. Izaera guztietako familiei irekiak gaudenez, kalitatezko hezkuntza, euskalduna, anitza eta ez diskriminatzailea eskaintzen dugu, 0 eta 16 urte arteko ikasleentzat. Ikaslea erreferentetzat harturik , petsona autonomoak, kritikoak, arduradunak, konprometituak eta akademikoki konpetenteak lortu nahi ditugu. Horretarako, irizpide hauetan oinarritzen gara: Berrikuntza pedagogikoei irekia eta funtzionamendu dinamikoak dituen hezkuntza. Pertsonalaren lankidetza eta garapen profesionala. Familiekin koordinazioa.

IKUSPEGIA Guztiei irekia dagoen Vedrunatar Ikastetxe modura ezagunak izatea nahi dudgu, non bere nortasunaren ezaugarriak ondorengoak dira‌ Ikastetxe hurbila- Konfidantzazko hezkuntza Ikastetxea, inklusiboa eta anitza. Ikasle, familia eta herritar guztiengandik hurbila. Ikastetxe euskalduna, hirueletasunaren sustatzailea- Zumaian errotutako Ikastetxea, euskara eta euskal kultura sustatzen laguntzeaz gain euskararen oinarritik hirueletasuna bultzatzen duena. Hezkuntza proiektu pertsonalizatua eta berritzailea duen Ikastetxea- Ikasle bakoitzaren posibilitatera egokitzen saiatzen den hezkuntza proiektua duen Ikastetxea, non balioak pedagogiaren ikuspegitik modu berezian tratatzen diren, banakako tratuaren (tutoretza), metodologia berritzaileen eta IKTen aldeko apostua egiten den. Ikastetxe aktiboa- Ikastetxe dinamikoa, proposamen, ideia, iritsi eta egiteko era berriei irekia, Zumaiako gizarte eta kultura garapenean inplikatua. Ikastetxe eraginkorra- Iraunkortasuna bermatuz baliabide, ekipamendu eta instalakuntzen kalitatezko kudeaketa bilatzen duen Ikastetxea. Pertsonal inplikatua eta etengabeko prestakuntzan duen Ikastetxea- Pertsonalaren artean garapen profesional maximoa lortu kultura sustatu nahi duen Ikastetxea.


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

BALOREAK BALIOAK Etengabeko hobekuntzarako gogoa Parte hartzea

Komunikazio jarraia Aroltasuna /Ezagutza-jakitea elkarbanatzea

DEFINIZIOA Alor metodologikoan, teknologikoan, zein kudeaketan, aldaketei edota behar berriei irekiak egotea Ikastetxeak, bere funtzionamendu egokirako ezarrita dituen eremu edota atal desberdinetan laguntzea, ikastetxeko parte sentituz. Eguneroko lana erraztuko duen komunikazio aktiboa: informazioaren, sentimenduen eta iritsien trukaketa askea ahalbidetuko duena. Gaitasun eta ezaguera berriak eskuratzeko interesa eta gero hedatzen jakitea

Errespetua eta Konfiantza

Lankide bakoitzak dituen eskubideak, ezaugarriak eta gaitasunak onartu, baloratu, aintzestu eta estimatu.

Koherentzia

Ikastetxeak burutzen dituen ekintza guztiak helburu orokorrak lortzera zuzendu. Gure jokatzeko eta lan egiteko erak erakundeak definitu dituen xedea, ikuspegia eta baloreekin erlazionatu.

Inplikazioa

Xedearekin eta Ikuspegiaren lorpenarekin gogotsu konprometituak

Talde lana

Ezarritako helburuak lortzeko pertsona guztien arteko lankidetza eta babesa eguneroko lanean.


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL CENTRO MISIÓN Maria eta Jose Ikastetxea es un centro concertado ubicado en Zumaia (zona de Urola-Costa/ Gipuzkoa) cuya titularidad la sustentan las Hermanas Carmelitas de la Caridad/Vedruna. Ofrecemos una educación de calidad, euskaldun, plural y no discriminadora, abierta a todo tipo de familias, para alumnos-as de entre 0 y 16 años. Partiendo del alumno/a como referente, queremos lograr personas autónomas, críticas, responsables, comprometidas y académicamente competentes. Para ello, nos basamos: En una educación abierta a innovaciones pedagógicas y con funcionamientos dinámicos. El apoyo y desarrollo profesional de los trabajadores La coordinación con las familias.

VISION

Queremos ser reconocidos como un centro Vedruna, abierto a todos, cuyos rasgos identitarios son… Centro cercano - Centro educativo de confianza, inclusivo y plural. Cercano a los alumnos/as, a las familias y al conjunto de habitantes de la localidad. Centro euskaldun, impulsor del trilinguismo - Centro educativo enraizado en Zumaia que contribuye a fomentar el euskera y la cultura vasca y que desde esa base, impulsa el trilingüismo. Centro con un proyecto educativo personalizado e innovador - Centro con un proyecto educativo que intenta adecuarse a las posibilidades de cada alumno-a, donde los valores tienen un tratamiento especial desde el punto de vista pedagógico, que apuesta por el trato personalizado (tutorías), por las nuevas metodologías y las TIC. Centro Activo - Centro dinámico, abierto a propuestas, a ideas, a opiniones y nuevas formas de hacer e implicado en el desarrollo social y cultural de Zumaia. Centro eficiente – Centro que busca una gestión de recursos, equipamientos e instalaciones de calidad y sostenible. Centro con Personal inplicado y en continua formacion - Centro que quiere lograr el máximo desarrollo profesional del personal y fomentar la cultura de la innovación.


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

VALORES VALORES Deseo de mejora permanente Participación

DEFINICIÓN Abiertos a los cambios y/o nuevas necesidades metodológicas, tecnológicas y de gestión. Ayudar en los diferentes campos que tiene el Centro para su mejor funcionamiento y sentirte parte de el.

Comunicación fluida

Comunicación activa y libre de intercambio de opiniones, sentimientos, informaciones que facilita la tarea diaria.

Esponjosidad / Compartir conocimiento

Interés por adquirir capacidades y conocimientos, y saber transmitirlos.

Respeto y confianza

Reconocer, aceptar, valorar y apreciar las cualidades y los derechos de los compañeros y compañeras.

Coherencia

Implicación Trabajo en equipo

Encaminar todas las actividades que realiza el Centro a conseguir los objetivos generales.Relación entre la Misión, Visión y Valores reflejados en el Proyecto Educativo de nuestra organización y nuestra manera de actuar y trabajar. Comprometidos con la misión y en la consecución de la visión, de forma activa. Colaboración y apoyo entre todos los miembros en el trabajo diario para la consecución de los objetivos.


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

2013 / 2014 IKASTURTEKO HELBURU OROKORRAK

2013-2014 ikasturtea: Bila ezazu zeure burua pertsonen arteko harremanetan:

“Sare bateko kide zara. Sare bat gara”

“Pertsonak hezteko konpromisoa hartu dugu, eta horiek haien dimentsio guztietan (fisikoa, afekziozkoa, kognitiboa, soziala, espirituala) hartu behar dira kontuan, eta prozesu dinamikoan. Pertsonak gai izan behar du bizitzaproiektu zentzudun batean errealizatzeko, eta mundu garaikideko erronkei aurre egiteko” (PEV, 23. or.)

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 2013-14

Curso 2013-2014: Encuentrate a ti mismo relacionandote con los demas:

“Formas parte de una red. Somos una red” “La persona, al servicio de cuya educación nos hemos comprometido, es considerada en todas sus dimensiones (fisica, afectiva, cognitiva, social, espiritual) y en proceso dinámico. Capaz de realizarse en un proyecto de vida con sentido y afrontar los desafios del mundo contemporaneo” (PEV, pag 23)


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

IKASTETXEKO BARNE ANTOLAMENDUA 1. Gestio taldea/ Equipo de Gestión: Zuzendari Titularra/ Director titular:Isaak Aranberri. Zuzendari Pedagogikoa/ Director Pedagógico: Joxean Etxabe. Administratzailea/ Administradora: Marije Lazkano. 2. Zuzendaritza taldea/ Equipo Directivo:      

Isaak Aranberri Joxean Etxabe Ana Nestar Rosa Bereziartua Olatz Uranga Rosa Ucin

Zuzendari titularra/ Director titular Zuzendari pedagogikoa/ Director Pedagógico H.H.-ko koordinatzailea L.H.-ko koordinatzailea D.B.H.-ko koordinatzailea PT/ Kontsultorea.

3. Eskola kontseilua/ Consejo Escolar: Lehendakaria/ Presidente: Joxean Etxabe. Titularitatearen ordezkariak/ Representantes de la Titularidad: Begoña Gandiaga eta Mila Gandarias, Isaak Aranberri. Gurasoen ordezkariak/ Representante de padres: Mari Carmen Uranga, Eusebio Larrañaga, Nerea Aramendi eta Josu Azkue. Zerbitzuen ordezkaria/ Representante de servicios: Eli Cortes. Ikasleak/ Alumnos: Ainhoa Unamuno eta Séan Doherty. Irakasleak/ Profesores: Koro Epelde, Marijo yeregi eta Rosa Ucin. Udalen Ordezkapena/ Representante del Ayuntamiento: Azis Alberdi. 4. Administrari taldea/ Equipo administrativo Marije Lazkano, Isaak Aranberri, Joxean Etxabe, Arantxi Aranguren, Isabel Martin, Asier Esnal, Arantxa Gajate eta Iñigo Alday.


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea 5. Irakaslegoa/ Profesorado:

TUTOREAK

HAUR HEZKUNTZA

0URTEKO GELA

URTEBETEKO GELA

  

2 URTEKO GELA

  

3 URTEKO GELA

Rakel Benitez Onintza Eizagirre / Lorea Artetxe Iratxe Ostolaza

4URTEKO GELA

Ainhoa Manterola Nekane Basurko Ainara Mujika Susana Suarez

5 URTEKO GELA

Leire Etxabe

Arlo ezberdinetakoak/ Especialistas Kontsultora / Consultora Heziketa Bereziko irakasleak./ Profesoras de educación especial:

 

Ana Nestar - A KOORDINATZAILEA Yolanda Lomas-B Begoña Maroto-A Marijo Yeregui -B

Josune Ruiz -A Lucia Yeregui –B/Irati Manzisidor

  

Karmele Martiarena -Musika eta Ingelesa Arantxa Camba – HH errefortsua Estitxu Arriola – Psikomotrizitatea

Rosa Ucin

Rosa Ucin


2013 – 2014 Ikasturtea

TUTOREAK

LEHEN HEZKUNTZA

Maria eta Jose Ikastetxea

L.H. 1

L.H. 2

Maria Luisa Manzisidor -A Amaia Bereziartua -B

L.H. 4

Joane Larburu -A Mari Carmen Elosua -B

L.H. 5

Joxean Elorza - A Mari Jose Telleria -B

Koro Mugica -A Lander Zabala -B

L.H. 3

 

Mila Loyola -A Marian Etxabe -B  

Arlo ezberdinetakoak/ Especialistas

 

Kontsultorea / Consultora Heziketa Bereziko irakasleak./ Profesoras de educación especial:

   

L.H. 6

Marijo Goenaga -A Rosa Bereziartua –BKOORDINATZAILEA

Karmele Martiarena -Inglesa Amaia Odriozola -Inglesa. Mari Karmen Markiegi -Gaztelania, bertsolaritza, erlijioa ,arte hezkuntza eta Hiritartasuna. Xabier Alberdi- Soinketa, musika, eta Inglesa. Margaret Legarda- Inglesa errefortsua. Rosa Ucin Bakarne Giralt Estibalitz Arriola Rosa Ucin


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

D.B.H.

TUTOREAK

D.B.H. 1

 

D.B.H. 2

 

Koro Epelde - A Arantxi Aranguren - B

D.B.H. 3

Olatz Uranga – AKOORDINATZAILEA Isabel Martin – A/B Karmen Lopetegi - B

D.B.H. 4

  

Ibon Ibarguren Ainhoa Saiz Joxean Etxabe Inma Eizagirre

Orientatzailea Orientadora

Inma Eizaguirre

Heziketa Bereziko irakasleak./ Profesoras de educación especial:

Maje Lopetegi

Beste irakasleak

 

Jone Izueta - A Aitzpea Aranburu – A/B Mari Axun Zearreta - B

Usua Albizu - A Iban Burgaña – A/B Mirari alberdi - B


Maria eta Jose Ikastetxea HezkuntzaLaguntza espezialistak / Especialistas de apoyo educativo:

   

2013 – 2014 Ikasturtea

Cristina Vicente Saioa Granados Aitziber Manzisidor Maitane Meabe

6. Zerbitzu orokorretako langileak:       

Mª Jesús Lazkano Isaak Aranberri Karmele Aizpurua Begoña Goienetxea Begoña Gandiaga - Jose Manuel Aginagalde Txema Goñi Elisabet Kortes- Itziar Agirre- Susana Castro - Marian Ibarguren –Toñi Muñoz

Administraria Burua Administraria Administraria / Idazkaria / Ataria Idazkaria Ataria eta mantenurako lanak Informatika teknikaria Garbiketa


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

GURASO ELKARTEA Vedruna Guraso Elkarteko kideen agurra. Maria eta Jose Ikastetxeko Gurasoen Batzordea, eskolako ikasleen gurasoek osatzen dugu. Ikasturtean zehar Batzordea osatzen dugun kideak eskolako zuzendaritzarekin elkartzen gara hilero, proposamenak, iradokizunak eta lanak antolatu eta koordinatzeko. Bestetik aipatu, laster, Ikastetxeko web orrian Guraso Elkarteko atal bat aurkituko duzuela, bertan, gure informazio orokorra izango duzuelarik. Gainera, pasa den ikasturtetik, gurasoen aplikazioan “Einika”, gure estatutuak, barne-araudia,… dituzue ikusgai. Antolatzen diren ekitaldi eta ekintzetan parte hartzera animatu nahi zaituztegu, baita batzordean parte hartzera ere. Bestalde, zuen iradokizunak, ideiak, kexak eta kezkak iristarazten badizkiguzue gura lana eraginkorragoa izango da. Horretarako, sarreran dagoen postontzi fisikoa, helbide elektronikoa ( guraso.elkartea@vedruna.org ) edota laster Ikastetxeko web orrian izango dugun ataletik, gurekin kontaktuan jartzeko aukera izango duzue. Anima zaitezte. Guztien inplikazioari esker egiten dugu bidea, baita zurea ere.

JUNTA DE PADRES/ MADRES Un caluroso saludo de los miembros de la AMPA Vedruna. La junta de madres y padres de Maria eta Jose Ikastetxea, está compuesta por padres y madres de los alumnos y alumnas del centro. Durante el curso los miembros que componemos la junta nos reunimos mensualmente con la dirección del centro para organizar y coordinar las tareas, propuestas, sugerencias, etc. Comunicaros, que pronto, tendremos un apartado en la página web del centro, donde encontrareis toda la información general de la AMPA. Recordaros también que en el apartado de los padres/madres de la aplicación Einika tenéis a vuestra disposición los estatutos, reglamento interno,… de la AMPA. Desde aquí queremos animaros a tomar parte en los eventos y actividades que se organicen así como a formar parte de esta Junta. Recordaros que vuestra labor será mucho más eficaz si nos hacéis llegar vuestras sugerencias, comentarios, ideas, quejas y proposiciones. Para ello podéis utilizar tanto el buzón físico, el correo electrónico ( guraso.elkartea@vedruna.org ) o el apartado de la AMPA que pronto tendréis disponible en la página web del centro. ¡Animaos! Caminamos gracias a la implicación de todos, incluida la tuya. Guraso Elkarteko partaideak / Integrantes de la Junta del centro:

Lehendakaria Lehendakariordea: Idazkaria: Diruzaina: Jai komisioa: Kirol arduraduna: Ikastetxeen arteko koordinazioa: Txokolatadak: Txandalak-kamixetak: Eskola kontseilua: Ingelesezko ikastaroak: Administrazio kontseilua:

Koldo Azkoitia Arantxa Gajate Rebeca Arrieta Lore Esnal Arantxa Gajate, Montse Atxaga eta Lucia Mancisidor Luis Mª Yeregui Koldo Azkoitia Marijo Ibarra Maria Antia – Rebeca Arrieta Josu Azkue Iñaki Zabala Arantxa Gajate


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

LAN TALDE ETA KOMISIOAK/ COMISIONES DE TRABAJO PERTSONAK BALIOAN - ELKARBIZITZA, ik-koop Arduraduna/ Responsable: Koro Mugica. Josune Ruiz, Marian Etxabe, Mari Carmen Elosua, Carmen Lopetegi eta Usua Albizu. KALITATE KOMISIOA/ COMISIÓN DE CALIDAD Irizpide Arduradunak/ Responsables: Joxean Etxabe, Inma Eizagirre, Mila Loyola eta Isaak Aranberri. Arduradunez gain, irakasle klaustro osoak parte hartzen du prozesu desberdinak diseinatu eta aurrera eramaten. IKASLEEI LAGUNTZA/ REFUERZO PARA LOS ALOMNOS Marijo Telleria, Marijo Goenaga, Rosa Bereziartua, Esti Arriola, Aitzpea Aranburu, Isabel Martin eta Inma Eizagirre. ORIENTAZIO TALDEA/ EQUIPO DE ORIENTACIÓN Inma Eizagirre, Rosa Ucín, Bakarne Giralt, Maje Lopetegi eta Karmen Lopetegi. HIZKUNTZ PROIEKTUA/ PROYECTO DE LENGUAS Arduraduna/ Responsable: Jone Iztueta. Lucia yeregui, Amaia Bereziartua, Amaia Odriozola, Rosa Bereziartua, Olatz Uranga, Mirari Alberdi, Karmele Martiarena eta Joane Larburu EUSKERA BATZORDEA Arduraduna/ Responsable: Joane Larburu Joane Larburu, Usua Albizu, Jone Iztueta eta Karmele Martiarena.. PASTORAL TALDEA/ GRUPO PASTORAL Arduraduna/ Responsable: Ibon Ibarguren Yolanda Lomas, Iban Burgaña, Isaak Aranberri, Rosa Ucin, Mari Karmen Markiegi eta Begoña Gandiaga, Xabier Alberdi eta Ainhoa Manterola. IKT BATZORDEA/ COMISION PARA LAS TICS Ana Nestar, Mila Loyola, Lander zabala, Mari Axun Zearreta eta Arantxi Aranguren. ESKOLA AGENDA 21 / AGENDA 21 ESCOLAR Arduraduna/ Responsable: Maria Luisa Manzisidor. Begoña Maroto, Joxean Elorza, Koro Epelde eta Isaak Aranberri.


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

KIROL KOMISIOA/ COMISIÓN DE DEPORTES Koordinatzailea/ Coordinador: Eneko Arrona Irakasleak/Profesores: Iban Burgaña, , Mª José Goenaga, Joxean Elorza eta Lander Zabala Gurasoak/ Padres: Luis Mari Yeregui. KOMUNIKAZIOA/ COMUNICACIÓN Arduraduna/ Responsable: Isaak Aranberri. Joxean Elorza, Joxean Etxabe eta Carmen Lopetegi 0-2 BATZORDEA/ COMISIÓN 0-2 AÑOS Arduraduna/ Responsable: Joxean Etxabe. Ana Nestar, Rakel benitez, Ainhoa Manterola eta Isaak Aranberri. JAI KOMISIOA/ COMISIÓN DE FIESTAS Arduraduna/ Responsable: Maje Lopetegi. Marijo Yeregui, Bakarne Giralt, Amaia Odriozola, Xabier Alberdi, Mari Carmen Markiegi, Isabel Martin eta Inma Eizagirre.


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

PASTORAL TALDEAREN EGITASMOA 2013-14 Dakizuen bezala, badira bi urte gure ikastexeko Pastoraltza eta ebanjelizazio prozesuaren etorkizunaren inguruko hausnarketa prozesu serio bat hasi genuela. Pastoraltza-ebanjelizazioa gure ikastetxearen nortasun ezaugarri dela jabetuta, kristau eskolaren nortasunean sakontzeko baliagarriak izan zitezkeen ekintzak berriak sustatu eta koordinatzen hastea beharrezkoa dela pentsatu dugu. Egitasmo berriak: 1. 2.

“Elkargune” proiektua: Proiektu honen helburua gure ikastetxearen Kristau identitatean sakontzen lagunduko gaituen hausnarketa foro bat martxan jartzea da. “Han eta Hemen” elkartasun proiektua: Horixe da proiektu honen helburu nagusia, gehien sufritzen duten pertsonei, bai Han eta bai hemen gure solidaritatea eskeintzea.

*HAN proiektuak bi giltzarri nagusi izango lituzke, alde batetik, Mendebaldeko Saharako errefuxiatuei gure elkartasuna adieraztea eta, beste aldetik, FILIPINAtako PIGCAWAYAN-eko hirían dugun Haur Hezkuntzako SOLIVE edota Solidaridad Vedruna proiektuarekin jarraitzea. *HEMEN proiektuak bi oinarri nagusi izango lituzke, alde batetik, ADINEKOAK ( Zaharren egoitzetan dauden adinekoekin bat egitea) eta beste aldetik, CARITAS-eko proiektu desberdinak bultzatzea. 3. 4.

“Bakean hezi” proiektua: proiektu honen helbururik nagusiena gure ikastetxean Bakearen Kultura sustatzea da. Bakearen eguna, “ Bake Urratsak” bizikidetza plana… “ Barnetik ” proiektua: Isiltasuna, meditazioa eta otoitzerako gune eta une aproposak eskeiniko dituen proiektua martxan jarriko dugu.

PROYECTOS DE PASTORAL 2013-14 Como bien sabéis, hace dos años empezamos a reflexionar sobre el futuro de la Pastoral y el proceso de Evangelización en nuestra escuela. Conscientes de que la Pastoral-Evangelización es una de las señas de identidad de nuestros centros, pensamos que era necesario empezar a coordinar e impulsar nuevas acciones que sirvieran para profundizar en la identidad de la Escuela Cristiana. Nuevas iniciativas: 1. 2.

  3.

4.

Proyecto “Elkargune” : El objetivo de este proyecto es poner en marcha un foro de reflexión sobre la identidad cristiana de nuestro centro. Proyecto “Han eta Hemen”: Este proyecto solidario no tiene otro objetivo que mostrar nuestra solidaridad a aquellos colectivos de personas que más sufren. Por todo ello: Impulsaremos proyectos de cooperación tanto a los refugiados saharauis como un proyecto de solidaridad de Educación Infantil en PIGCAWAYAN ( FILIPINAS)a través de Solidaridad Vedruna ( SOLIVE) Mostraremos nuestra solidaridad con el proyecto ADINEKOAK en las residencias de ancianos de Zumaia e impulsaremos distintos proyectos con la colaboración de Caritas. “Bakean Hezi” proyecto de Educación para la paz: El objetivo principal de este proyecto es impulsar en nuestro centro la Cultura de la Paz. Día de la paz, plan de convivencia“ Dando pasos hacia la paz”… Proyecto “ Barnetik ”: Vamos a poner en marcha este proyecto cuyo objetivo es ofrecer espacios y momentos adecuados para cultivar el silencio, la interiorización y la oración.


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

KUDEAKETA / KALITATE PROGRAMA GURE IKASTETXEAN Ikastetxearen kudeaketarik eraginkorrena lortzeko urte batzuk bete dira KALITATEA IRAKASKUNTZAN PROGRAMA ezartzen hasi ginenetik, horrela burutzen ditugun ekintzak era sistematizatuan lantzen ditugu emaitzetan oinarrituz. Programa honen mamia etengabeko hobekuntza denez, amaierarik gabeko prozesu baten aurrean aurkitzen gara, beti dagoelako zer aldatu, zer berritu, edota zer hobetu. Gure ahalegina aipatutako prozesua modurik egokienean gauzatzean oinarrituko da. Urtean zehar sortzen diren datu kuantitatibo nahiz kualitatiboak, (prozesuetatik, urteko plangintzatik, autoebaluaziotik, ikasle, guraso, langile asetasun galdeketak,…) bildu, aztertu eta lehenetsi ondoren, hainbat hobekuntza proposatzen dira Ikastetxeko esparru desberdinetarako. Hona hemen horietako batzuk: ARLO PEDAGOGIKOA

   

      

Haur Eskolan Pikler/Malagucci metodologia berrian sakondu. 2 urteko programazioa berrikusi, Haur Eskola eta HH 3 urteko mailen arteko zubia izatea ahalbidetu. LHn Gazteleran erabiltzen den metodologia berritu (argitaletxe desberdineko materialak aztertu) eta idazkeran sakondu. LH 1. mailatik DBH 4. mailara Ingeleseko arloan asteko jarduerak zehaztu. Asteko saioak era honetara banatuko dira: saio bat ahozkoa lantzeko/saio bat gramatika lantzeko/saio bat testuak eta proiektuak lantzeko. LHko 1. mailan ingeleseko liburua erabiltzen hasi. Ingelesean eta gazteleran metodologia aldaketa DBH 1. mailan. EKI proiektua. Gorputz Hezkuntza ingelesez LHko 5. mailan. LH 3. zikloan eta DBHn tutoretzako liburuak berritu gure beharretara egokituz "Han eta hemen" proiektua martxan jarri. LH 2. zikloari jarraipena emanez LH 3. zikloan Musikan xirula ikasten jarraitu (orain arte poxpolina ematen zen ziklo honetan) Ikasys Proiektua. LH 2. eta 3. zikloetan bi arlo lantzetik arlo bat lantzera pasa (euskara), BDH 1. mailan arlo batekin mantendu (euskara) eta DBH 2. mailan kendu.

BALIABIDE ETA INSTALAKUNTZAK

DBH 3. mailarako bi arbel digital eta bi proiektore berri.

4 ordenadore eramangarri eta 3 ekipo finko berri.

Haur Eskola eta LH 1., 2. eta 3. mailetan kable bidezko internet konexioa.

LHko 1.,2. eta 3. mailetako geletan instalakuntza elektrikoa zaharberritu.

1 urteko gela aurreko lurraren eraberritzea.

Arkupeko zoruko eremu erdian ez labaintzeko produktu berezi bat eman.

Patioko segurtasuna. Patioko beste hegalean baranda jarri.

Ikastetxeko eremu desberdinetan errotuluak jarri.

2 urteko gela batean leihoen eraberritzea.

Gimnasio txikian hainbat hobekuntza.

Bi terrazen inpermeabilizazioa.


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea FAMILIEN APORTAZIOAK MURRIZTEKO IKASTETXEAREN INIZIATIBAK

ETASUN GALDEKETAN GURASOEK AIPATUTAKO ZENBAIT GAIEN INGURUKO GOGOET

Azken aldian denok jasaten ari garen krisisak familiengan duen eraginaren jakitun gara. Zentzu honetan eta familiei laguntzeko nahian azken urteetan hainbat ekintza jarri ditugu martxan eta horietako batzuk ondoren aipatuko ditugu. Gai honi dagokionez zuen iradioizunak guri helaraztea animatzen zaituztegu. IKASTURTEA

EKINTZA

ONDORIOA

2008-09

LH2. eta 3. zikloko Txanela eta beste zenbait liburutan ez idaztea, ez marraztea,…

Liburuak berrerabilgarri bihurtu, ikasleen artean ikasturte batetik bestera pasatzeko aukera eskainiz eta era honetara erosteko auketa ekidin.

2008-09

Familia ugariei 0, 1 eta 2 urteko geletan hileko aportazioan deskontua.

Maila horietan seme-alaba edukitzeagatik, familia ugariek maila horietako hileko aportazioan %10eko deskontua.

2010-11

HH 3 urte. Urtxintxa proiektuan materiala eta ipuinak banatu egiten dira. Materiala urtero berritu eta egokitu egiten da Ikastetxean erabiltzen jarraitzeko erosi gabe. Ipuinak ere berrerabili daitezke, beraz, lortzen badira erosi beharrik ez.

Ez da beharrezkoa karpeta osoa erostea (materiala+ipuinak) Ikastetxeak eskainitako material egokitua erabiltzeagatik 32€ko aurreztea: 2009-10 Ikasturtean 47€tik 2010-11 Ikasturtean 15€ra Ipuinik erosi beharrik ez badago 38,05€ ko aurreztea.

2012-13

HH 4 eta 5 urte. Urtxintxa proiektuan materiala eta ipuinak banatu egiten dira. Materiala urtero berritu eta egokitu egiten da Ikastetxean erabiltzen jarraitzeko erosi gabe. Ipuinak ere berrerabili daitezke, beraz, lortzen badira erosi beharrik ez.

2012-13

2012-13

2012-13

2 urteko gelan (itundu gabeko maila) Ikastetxearen funtzionamendurako gurasoen hileko aportazioa itundutako mailen (3-16 urte) aportazioarekin parekatu. Liburuak saltzeko sistemaren aldaketa.

Jangelako enpresaren aldaketa

Ez da beharrezkoa karpeta osoa erostea (materiala+ipuinak) Ikastetxeak eskainitako material egokitua erabiltzeagatik 32€ko aurreztea: 2009-10 Ikasturtean 47€tik 2010-11 Ikasturtean 15€ra Ipuinik erosi beharrik ez badago 38,05€ ko aurreztea. Gurasoek hilean aportatu beharreko diru kopurua jaitsi. 2011-12 Ikasturtean 42,50€tik 2012-13 Ikasturtean 28€ra (25,80€ Ikastetxea eta 2,20€ Guraso Elkartea) Liburu salmenta liberatu, familiei aukera desberdinak eskainiz eta lekuaren arabera merkeago erosteko aukera eman (ikastetxean, herriko dendetan, azalera handiko merkatuetan,…). Beste hainbat hobekuntzaren artean zerbitzua merkeago eskaini. 0, 1 eta 2 urte: 2011-12 Ikasturtean 111,50€tik 201213 Ikasturtean 99,85€ra. 3-16 urte: 2011-12 Ikasturtean 107,50€tik 2012-13 Ikasturtean 99,50€ra.

2012-13

Familien laguntzarekin LH 2. eta 3. zikloan irakurketarako liburuekin biltegi bat eratu, liburuak ikasle guztiek berrerabili ahal izateko.

Familiek liburu horiek ez erostea. LH3 51,40€ LH4 69,45€ LH5 63,20€ LH6 62,70€

2012-13

Urtean zehar egiten diren 3 irteerentzat irizpideak finkatu.

Irteera bat gutxienez garraio publikoa erabiliz burutu, era honetara bere kostua murriztuz.

2013-14

LH 2. zikloari jarraipena emanez, LH 3. zikloan Musikan xirula ikasi poxpolina landu beharrean.

Poxpolina erosi beharrik ez (ggb 22€)

2013-14

Ikasys proiektua: Euskara bakarrik landu LH 3.mailatik DBH 1. mailara.

Proiektu honentzako familiek egiten duten aportazioa era honetara murriztea: LH2. eta 3. zikloan bi arlo lantzeagatik 25€ ordaindu beharrean, arlo bakarra 12,50€ ordaintzera pasa. DBH 1. mailan orain arte bezela 12,50€ ordaindu arlo bakarragatik. DBH 2. mailan orain arte 12,50€ ordaintzetik arlo bakarragatik ez ordaintzera pasa

2013-14

LH 3. zikloan eta DBHn tutoretzarako material propioa sortu.

Tutoretzarako liburua ez erosteagatik 10,26€ aurreztea


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

PROGRAMA DE GESTION / CALIDAD DE NUESTRO CENTRO Han pasado unos años desde que comenzamos a implantar el programa de CALIDAD en EDUCACIÓN con el animo lograr una gestión más eficaz del Centro. De este modo las actividades que realizamos las trabajamos de forma sistematizada basándonos en resultados. Como la razón de ser de este programa es la mejora continua, nos encontramos ante un proceso que no tiene fin, pues siempre hay algo por cambiar, por renovar, o por mejorar. Nuestro esfuerzo se centrará en realizar dicho proceso eligiendo el camino más adecuado. Una vez recogidos, analizados y priorizados los datos (de los procesos, del plan anual, autoevaluaciones, encuestas de satisfacción de alumnos, padres y trabajadores,…) tanto cuantitativos como cualitativos, se proponen una serie de mejoras en los diferentes ámbitos del Centro. A continuación mencionamos algunas de las mismas: AREA PEDAGÓGICAEn Haur Eskola profundizar en las metodologías de Pikler/Malagucci.

  

      

Revisar la programación del aula de 2 años, para que haga de puente entre Haur Eskola y el nivel de EI de 3 años. Revisar en EP la metodología utilizada en L. Castellana ( analizar el material de diferentes editoriales) y reforzar la expresión escrita. Definir las actividades semanales en la asignatura de Inglés desde 1º de EP hasta 4º de ESO. Las sesiones semanales se distribuirán de la siguiente manera: se trabajará expresión oral en una sesión/ gramática en una segunda sesión/ textos y proyectos en una tercera sesión. Comenzar a utilizar libro de texto en Inglés en 1º de EP. Cambio de metodología en Inglés y L. Castellana 1º ESO. Proyecto EKI. Gimnasia en Inglés en 5º de EP. Renovar los libros de tutoría adecuándolas a nuestras necesidades en 3er ciclo de EP y ESO. Poner en marcha el proyecto "Han eta hemen". Dando continuidad al 2º ciclo de EP seguir aprendiendo flauta en Música en el 3er ciclo (hasta ahora se aprendía poxpolina). Proyecto Ikasys. En 2º y 3er ciclo de EP de dos asignaturas se pasa a trabajar una (euskara), en 1º de ESO se mantiene la asignatura (euskara) eta en 2º de ESO se quita.

RECURSOS E INSTALACIONES

Dos pizarras digitales y dos proyectores nuevos para las aulas de 3º de la ESO.

4 ordenadores portátiles y 3 equipos fijos nuevos.

Prolongar la conexión por cable a internet en Haur Eskola y 1º.,2º. y 3º. de EP.

Renovar la instalación eléctrica de las aulas de 1º.,2º. y 3º. de EP.

Renovar el suelo de la entrada al aula de 1 año.

Tratar con un producto especial antideslizante la mitad del suelo del porche con el objetivo de evitar caidas.

Seguridad del patio. Colocar la baranda en el otro lateral del patio.

Rotular diferentes espacios del Centro.

Renovación de ventanas en el aula de dos años.


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

REFLEXIONES SOBRE TEMAS MENCIONADOS POR LOS PADRES/MADRES EN LA ENCUESTA DE SATISFACCION

Somos conscientes de cómo está influyendo en las familias la crisis que estamos padeciendo todos. En este sentido y con el deseo de ayudar a las familias, hemos tomado ciertas medidas estos últimos años, algunas de las cuales mencionamos a continuación. Os animamos asimismo a que nos hagáis llegar todas las aportaciones que considereis interesantes en éste aspecto. CURSO 2008-09

ACCION PROPUESTA No escribir, dibujar,…en los libros de texto Txanela y algunos otros en 2º y 3er ciclo de Primaria.

CONSECUENCIA Convertir dichos libros en reutilizables, de manera que se puedan pasar entre el alumnado y en su caso no haya que comprarlos. Descuento del 10% en la aportación mensual a las familias numerosas por tener a sus hijos/as en esas aulas.

2008-09

Descuento en la aportación mensual a las familias numerosas con hijos/as en las aulas de 0, 1 y 2 años.

2010-11

Infantil 3 años. Se separa la carpeta de material de los cuentos del proyecto Urtxintxa. El material se renueva y adecúa todos los años en el propio Centro para poder utilizarlo sin comprarlo. Los cuentos también se pueden reutilizar por lo que si se consiguen no hay que comprarlos.

No es necesario comprar la carpeta completa (material+cuentos) Ahorro de 32€ por la utilización del material ofrecido por el Centro: Curso 2009-10 de 47€ de material a 15€ el curso 2010-11 Ahorro en el caso de no comprar los cuentos 38,05€.

2012-13

Infantil 4 y 5 años. Se separa la carpeta de material de los cuentos del proyecto Urtxintxa. El material se renueva y adecúa todos los años en el propio Centro para poder utilizarlo sin comprarlo. Los cuentos también se pueden reutilizar por lo que si se consiguen no hay que comprarlos.

No es necesario comprar la carpeta completa (material+cuentos) Ahorro de 32€ por la utilización del material ofrecido por el Centro: Curso 2009-10 de 47€ de material a 15€ el curso 2010-11 Ahorro en el caso de no comprar los cuentos 38,05€.

Equiparar la aportación mensual para el mantenimiento del funcionamiento del Centro del aula de 2 años (aula no concertada) con la aportación mensual que realizan las familias de 3 a 16 años (aulas concertadas).

Reducir la aportación mensual a las familias con hijos/as en el aula de dos años. Curso 2011-12 de 42,50€ a 28€ el curso 2012-13. (25,80€ Centro; 2,20€ Asociación de padres y madres)

2012-13

2012-13

Variación en el sistema de venta de libros.

Liberación de la venta de libros, ofreciendo a las familias distintas posibilidades y en función de las mismas posibilidad de comprar más barato (Centro, librerias de la localidad, supermercados …).

2012-13

Cambio de empresa suministradora para el comedor.

Entre otras mejoras oferta de un servicio más barato. 1 y 2 años: curso 2011-12 de 111,50€ a 99,85€ en el curso 2012-13 3-16 años: curso 2011-12 de 107,50€ a 99,50€ en el curso 2012-13

2012-13

Con la colaboración de las familias, se crea un depósito con los libros de lectura de 2º y 3er ciclo de primaria de manera que puedan ser reutilizados por los alumnos/as que estén en dichos ciclos.

Las familias no han de comprar dichos libros. 3EP 51,40€ 4EP 69,45€ 5EP 63,20€ 6EP 62,70€

Establecer criterios para las 3 salidas del curso.

Realizar una salida utilizando transporte público, reduciéndose de esta manera el coste de la salida.

2012-13

2013-14

Dando continuación al 2º ciclo de Primaria, en el 3er ciclo seguirán aprendiendo flauta en música en lugar de poxpolina.

Evitar la compra de la poxpolina (más o menos 22€)

2013-14

Proyecto Ikasys: se trabajará unicamente la asignatura de Euskara desde 3º de Primaria hasta 1º de Secundaria.

Reducir la aportación que hacen las familias para posibilitar este proyecto de la siguiente manera: 2º y 3er ciclo de Primaria: de pagar 25€ por dos asignaturas a pagar 12,50€ por una asignatura trabajada utilizando el proyecto. ESO 1er curso como hasta ahora, 12,50€ por una asignatura. ESO 2º curso de pagar 12,50€ por una asignatura a no pagar nada.

2013-14

Crear material propio para la hora de tutoría en 3er ciclo de Primaria y en toda la ESO.

Ahorro de 10,26€ por no comprar el libro de tutoría.


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

2012-2013 Ikasturteko emaitzak/ Resultados del curso 2012-2013 IKASLEAK/ ALUMNOS HAUR HEZKUNTZA (3-6 urte) EDUCACIÓN INFANTIL

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

D.B.H. E.S.O.

10

10

10

8

8

8

6

6

6

4

4

2

2

4 2 0

0

0 F./H.

H.P.B. JAN.

GAR. E.K.E.

F./H.

.

H.P.B.

JAN.

F./H. H.P.B. JAN GAR E.K.E.

GAR. E.K.E.

GURASOAK/ PADRES

E.I./ H.H.

E.P./ L.H.

10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8 6 4 2 0

F.H. F./H. H.P.B. JAN

GAR

I./O.

JAN.

I./O.

A./Ha.

SEG. A./Ha. E.K.E.

D.B.H./ E.S.O. F./H.= Formakuntza eta Heziketa / Formación y Educación H.P.B.= Heziketa Premia Bereziak / Necesidades Educativas Especiales JAN.= Jangela / Comedor. GAR.= Garraioa / Transporte. I./O.= Informazioa eta Orientazioa / Información y Orientación

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

SEG.= Segurtasuna / Seguridad A./Ha.= Arreta eta Harremana (Ikastetxeko beste estamentuekin) / Atención y Relación con otros estamentos E.K.E.= Eskolaz Kanpoko Ekintzak / Actividades Extraescolares.

F./H. H.P.B. JAN

GAR

I./O.

SEG. A./Ha. E.K.E.


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

BEZEROEN ASETZE MAILA OROKORRA/ GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CLIENTES IKASLEAK / ALUMNOS 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5

H.H. L.H. D.B.H.

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

H.H.

8,33

8,31

8,35

8,3

8,41

8,36

L.H.

8,3

8,2

8,03

8,1

7,94

8,11

D.B.H.

7,46

6,78

7,4

7,3

7,62

7,47

B.B.

8,03

7,76

7,92

7,9

7,99

7,98

GURASOAK / PADRES

8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5

07/08

08/09

H.H.1.zikloa H.H.2.zikloa 7L.H.

7,83 7,44

D.B.H. B.B.

3 12 /1

2 11 /1

1

0

10 /1

09 /1

9 08 /0

07 /0

8

H.H. 1.zikloa H.H.2.zizloa L.H. D.B.H.

7,61 7,52

09/10 8,24 7,62 7,43

10/11 8,3 8,01 7,70

11/12 8,58 8,21 7,90

12/13 8,33 7,92 7,64

7,64

7,42

7,07

7,19

7,60

7,33

7,63

7,52

7,37

7,63

8,07

7,80


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

HIZKUNTZ NORMALKUNTZA PLANGINTZA 2013-14 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak 1997ko maiatzaren 8ko Aginduz, 1997-98 ikasturterako ikastetxeek Hizkuntza Normalkuntza Proiektuak (HNP) gauzatzeko deialdia zabaldu zuenean, Maria eta Jose Ikastetxean Hizkuntza Normalkuntza Programa honetan parte hartzea erabaki zen, Ikastetxeko Plan Osatua bideratzeko Hizkuntza Normalkuntza Plangintza ere osatzea eta burutzea behar beharrezkoa genuela erabaki baitzen. Hizkuntza Normalkuntza programa guzti hauek ULIBARRI programa gisa izendatu ziren. Gaur egun 368 ikastetxek osatzen dugu Ulibarri programa. HELBURUA: Aurtengo helburuen artean, ahozkotasunari garrantzi berezia ematen jarraituko dugu, euskararen erabileraren kalitatea hobetzeko asmoz. Helburu honetan aurrerapausoak emateko irailean irakasle talde batek “Ipuin kontaketa” ikastaroan parte hartu du. Bestalde, esan beharrekoa da Kontseiluaren “Guk zerbitzua eta lana euskaraz” ziurtagiria lortuta daukagu, eta beraz, ikastetxeko zerbitzuen euskara erabileraren kalitatea bermaturik dago. Antolamendua eta ULIBARRI programa:  Hizkuntza Normalkuntza plangintza hau Maria eta Jose Ikastetxean abian jarri zenetik, Ikastetxeko Hizkuntz Normalkuntzako Arduradun Teknikoa (HNAT) eta ikastetxeko Normalkuntza Batzordea (HNB) izendatu ziren. Ikastetxeko Plana koordinatu eta dinamizatzea da bi hauen ardura. Bestalde, 2013-2014. ikasturtean ere, DBH.ko ikasleen Euskara Taldearekin lanean jarraituko da, aurreko ikasturtean egin zen bezala. DBH.ko ikasleen Euskara Taldeak lotura edukiko du irakasleek osatzen duten batzordearekin eta ikasturtean zehar ikasleentzat motibazio saioak eta euskararen erabilera sendotzeko ekintzak eta kanpaina ezberdinak antolatu eta burutzeko helburuarekin lan egingo du. Aurtengo ekintzarik garrantzitsuenak honakoak dira: Euskararen eguna, Euskara eta Inauteriak… Nabarmendu nahiko genuke, ikasturte honetan ULIBARRI programaren barruan egiten den 4 urtetik behineko diagnosia egingo dugula, bide honetan, proiektua berritzeko. Ebaluaketa: Ikasturte amaieran ikastetxe bakoitzak hausnarketa-galdekizuna betetzen du. Hurrengo ikasturterako plana ere sasoi horretan bete ohi dugu. Galdekizun hauen hustuketatik hainbat bilduma eta datu atera dira berriro ere ikastetxeetara itzuliz berauek elikatzeko eta Hizkuntza Normalkuntza Proiektuak sendotu eta egonkortzeko.

2- BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIA Bai Euskarari Ziurtagiri honen helburua hizkuntzaren normalizaziorako prozesu kualitatiboa kreditatzea da, Bai Euskarari Akordioaren Plan Estrategikoan ezarritako neurrien aplikazioari lotuta eta honako asmo honekin beti ere: -

Gure ikastetxea partehartzailea denez, hizkuntzaren normalizaziorako prozesua antolatzea eta honen eutsigarritasuna ahalbideratzea.

-

Ikastetxeari gizartearen aurrean normalizazioaren alde eginiko lana kreditatzea.

Bai Euskarari Ziurtagiria “Bidean” gainditu genuela baieztaturik, 2002-2003 ikasturteko plangintza berrian helburu eta ekintza berriak garatzeko baliabide eta tresnak zehaztu ziren eta 2005-2006 ikasturtean zehar Bai Euskarari Ziurtagiria “Guk zerbitzua euskaraz” ziurtagiria lortu genuen. Arestian aipatu den bezala 2011-2012 ikasturtean “Guk zerbitzua eta lana euskaraz” ziurtagiria lortu zuen gure ikastetxeak.


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

PLAN DE NORMALIZACIÓN DE LA LENGUA 2013-2014 Cuando el Departamento de Educación, Universidad e Investigación, por Orden del 8 de mayo de 1997 abrió el plazo para que los colegios llevarán a cabo los Proyectos de Normalización de la Lengua, se decidió en Maria eta Jose Ikastetxea tomar parte en el ya mencionado proyecto, ya que se estimó que a la hora de encaminar el Plan Integral del Centro era absolutamente necesario formar parte del Plan de Normalización de la Lengua. Todos estos programas de Normalización Lingüística pasaron a denominarse ULIBARRI y en la actualidad forman parte de este programa 368 centros. Objetivo: Nuestro principal objetivo este año es trabajar con especial énfasis el uso oral de la lengua a fin de mejorar la calidad del euskara. Para ello un grupo de profesores ha realizado un curso práctico de Cuenta Cuentos en Educación Infantil y primer ciclo de Infantil. Por otro lado durante el curso 2011-2012 se consiguió el certificado “ Guk zerbitzua eta lana euskaraz”, que garantiza la calidad del uso del euskera en los diferentes servicios que ofrece el Centro. Organización y programa Ulibarri: Desde que se inició el proyecto existen en el centro escolar Maria eta Jose Ikastetxea un Responsable Técnico de la Normalización de la Lengua y una Comisión de Normalización que ponen en marcha, coordinan y dinamizan este proyecto. Por otra parte, en la tarea y esfuerzo para seguir avanzando en el Proyecto de Normalización del colegio, se seguirá trabajando con el grupo de Euskara de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria –ESO . Estas son algunas de las actividades que realizaremos durante el curso: día del Euskara, carnavales… Nos gustaría destacar que durante este curso realizaremos un diagnóstico, que se lleva a cabo cada 4 años dentro del programa ULIBARRI, para renovar nuestro proyecto. Evaluación: Todos los proyectos de Normalización Lingüística de los centros escolares son evaluados por el departamento de Educación del Gobierno Vasco para lo cual, al final de cada curso escolar, cada centro escolar debe de realizar una memoria y rellenar un cuestionario para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos y contenidos programados.

CERTIFICADO “ BAI EUSKARARI” El objetivo de este Certificado es acreditar el proceso cualitativo para la normalización de la lengua, unido a las medidas tomadas en el Plan Estratégico del Acuerdo Bai Euskarari y buscando siempre las siguientes finalidades: 

teniendo en cuenta que nuestro centro es miembro del proyecto, organizar el proceso de normalización y posibilitar su sostenibilidad.

acreditar al centro el trabajo realizado en la sociedad a favor de la normalización.

A lo largo del curso 2001-2002 se pusieron en marcha y encaminado los compromisos del Plan Estratégico del Acuerdo Bai Euskarari que el colegio Maria eta Jose ha hecho suyos. Por consiguiente en junio de 2002 tuvimos que superar una evaluación para determinar y concretar el nivel en el que se habían desarrollado los objetivos estratégicos y las acciones propuestas y planificadas en nuestro centro escolar para lograr los compromisos adquiridos. Una vez superada la evaluación y a la hora de obtener el nuevo Certificado, se consiguió Certificado Bai Euskarari “Guk zerbitzua euskaraz” . Como ya se ha mencionado con anterioridad, durante durante el curso 2011-2012 se consiguió el certificado “ Guk zerbitzua eta lana euskaraz”.


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

ESKOLA AGENDA 21 Ikasturte berria hasteak erronka berriei aurre egitea dakar. Hainbat urte igaro dira Eskola Agenda 21 proiektua gure ikastetxean martxan dagoela eta jadanik nahiko erroturik dagoela esan genezake. Aurten ELIKADURA JASANGARRIA izango dugu lanerako gai. Gure ikastetxera haurrak iristen direnetik, txiki-txikiak, eta beraien garapenean zehar atentzio bereziz lantzen den gaia da elikadura.Hainbat ekintza egiten ditugu ikasturtean zehar: fruta egunak, elikagaien piramidea aztertu dieta orekatua lantzeko, kontsumo tailerrak (ogia, pizza, elikagaien arteko konparazioak egin,gosari osasungarria, ...), urtebetetzetan gozokiak kendu dira,… Baina aurten elikadura osasuntsuaz gain beste ukitu bat eman nahi diogu gai honi, ELIKADURA JASANGARRIA. Erabiltzen ditugun elikagaiak non sortuak diren, nola iristen diren gugana, zer ibilbide egiten duten,… aztertuko dugu. Ikasleen hezkuntzan iritzi kritikoa lantzeko bide egokia dela iruditzen zaigu. Honekin batera beste erronka bati aurre egin behar diogu: ESKOLA JASANGARRIA ZIURTAGIRIA BERRITZEA. Orain dela hiru urte lortu genuen ziurtagiri hau eta urte hauetan aurrera pausuak eman ditugula agerian utzi nahi dugu, bigarren aldiz ESKOLA JASANGARRIA ZIURTAGIRIA lortu eta udaberriko ekaitzak urratu zigun bandera gure ikastetxearen aurrean berriro zintzilikatuz. Horretarako txosten bat prestatuko dugu abenduak bitartean, hori ebaluatuko digute eta azkenik auditoria izango dugu. Auditoria honetan zuzendaritza eta EA21eko arduradunekin hainbat gauza aztertuko dituzte auditoreek baina ikasleek duten garrantzia aintzakotzat hartzekoa da. Izan ere, Ikasleen Ingurumen Batzordeko kideen ardura izango da auditoreen aurrean ikastetxearen bizitzan EA21 prozesuaren barnean landu ditugun hainbat gai gure jarduera, ekintza, bizimoduan, … nabari diren ala ez azaltzea. Ez da lan makala gure ikasleek egiten dutena! Erronka hauen aurrean denok parte hartzea da gure helburua eta guztion proposamenak hartuko dira kontutan eta aztertu. HEZKUNTZA KOMUNITATE GUZTIAREN ESKU DAGO ESKOLA JASANGARRIA.


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

AGENDA 21 ESCOLAR Nuevo curso, nuevos retos. Podemos decir que tras varios años en marcha, el proyecto Escuela Agenda 21 va echando raíces en nuestro centro. Este curso trabajaremos en relación a LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE. La alimentación es un tema que desde la infancia hasta la adolescencia se trata en las diferentes etapas evolutivas del alumnado. Realizamos diferentes actividades a lo largo del curso: el día de la fruta, analizamos la pirámide de los alimentos para elaborar dietas equilibradas, talleres de consumo (elaboramos pan y pizza, realizamos análisis comparativo de alimentos, desayunos cardiosaludables,…), en los cumpleaños no comemos chucherías, … Este curso queremos tratar otro aspecto más de la alimentación, LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE. Descubriremos de donde proceden los alimentos que utilizamos, como llegan hasta nosotros, que recorrido realizan, … Nos parece un recurso adecuado para seguir ahondando en la educación del espíritu crítico del alumnado. Asimismo tenemos ante nosotros-as otro reto: RENOVAR EL RECONOCIMIENTO DE ESCUELA SOSTENIBLE. Dicho reconocimiento lo logramos hace tres años y queremos constatar que hemos avanzado en este proceso logrando por segunda vez EL RECONOCIMIENTO DE ESCUELA SOSTENIBLE y colgar en la entrada del centro la bandera que las tormentas de primavera deshicieron. Con ese fin elaboraremos un completo informe durante este trimestre, más tarde lo evaluaran y realizaran una auditoría. Mediante esta auditoría analizaran la evolución del centro junto con la dirección y los responsables de EA21 del centro. Es de destacar y aplaudir la implicación de los-as alumnos-as del centro que forman parte del Comité Medioambiental del Alumndo. Miembros de ese comité defenderán ante los auditores en que actividades, acciones, modos de actuar,… va evidenciándose que avanzamos en el proceso de EA21. Magnifico trabajo el que realizan! Nuestro objetivo es hacer frente a estos retos con la participación de todos-as y agradecemos las propuestas que llegan al centro y las analizaremos. ESTA EN MANOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL SER ESCUELA SOSTENIBLE.


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

ESKOLA KIROLA PLANGINTZA 2013-2014 ikasturte honetan ere, Ikastetxeak ESKOLA KIROLA PLANGITZAREN barnean, Zumaian antolatzen diren kirol txapelketa guztietan hartuko dugu parte. Lehenengo etapako helburuak kirolaren hastapena eta ezagutzak badira ere, etapek aurrera egiten duten heinean, teknifikazioa eta kirol hobekuntzaren xedeak ere barneratzen ditu plangintza honek, beti ere kirolak eskaintzen dituen balore eta jokabideez hornituz. Plangintza honen eredua, kirol aniztasunarekin bat dator eta gizarte honentzako ezinbestea den kirol aniztasunaren ezagutza eta praktika bermatzen die ikasle guztiei.Plangintza honek bi ardatz ditu: Parte hartze lehiaketak eta Sustapen jarduerak. Parte hartze lehiaketak Parte hartze lehiaketetan eskola bakoitzak kirol ezberdinetarako taldeak egiten ditu . Gainera herriko taldeez baliatzen da ikastetxea ,kirol bakoitzaren ezaguera eta hobekuntzak hobeak izan daitezen. BENJAMIN MAILA

ALEBIN MAILA

L.H. 3. eta 4. Mailako neska mutilak

l.h. 5. eta 6. Mailako neska muitlak

Urritik Azarora

Abendutik Otsailera

Martxotik Apirilera

Maiatza eta Ekaina

Urritik Azarora

Abendutik Otsailera

Martxotik Apirilera

Maiatza eta Ekaina

Saskibaloia

Eskubaloia

Futbola

Atletismo Duatloia Txirrindularitza Golfa

Saskibaloia

Eskubaloia

Futbola

Altletismo Duatloaia Txirrindularitza Golfa

Esku Pelota

Mahai tenisa

Esku Pilota

Zesta Punta

Herri Kirolak

Piraguismoa

Mendizaletasuna

Mendizaletasuna

Zesta Punta

Surfa

Infantil mailakoek berriz, DBH 1 eta 2. Mailakoek , beste sistema baten barruan sartzen dira. Sistema horren arabera, ikasleak herriko taldeez baliatzen dira aukeratu dituzten kirolak egiteko eta horrela talde bakoitzak beraien jokalariak kudeatzen ditu beti ere, Maria eta Jose Ikastetxeak urtero taldeekin sinatzen duen akordioa kontutan hartuta. Hala ere, badaude kirol gutxi batzuk, herrian praktikatzeko talderik ez dagoelako ikastetxe berak sustatzen dituela. Honen adibiderik garbiena mahai tenisa da. Aurtengoan gainera, kirolak ikasleenga duen arrakasta ikusita eta Atletico San Sebastian taldearen laguntzaz, mahai teniseko teknifikazio ikastaroak emango ditu ikastetxeak. Gogoratu ESKOLA KIROLA PLANGINTZAREN oinarrietako bat kirol ezberdinen barruan heztea eta bakoitzak transmititu ditzakeen balore oinarritzat edukita parte hartzea dela. Beraz, gurasooi, kirol ezberdinek izango dituzten txapelketa eta ekintza ezberdinetan, helburu horiek gauzatzen lagunduko duten kirolezkojarrera edukitzera animatzen zaituztegu; kirola gure ikasleen heziketarako tresna garrantzitsu bat delako. Sustapen iharduerak Sustapen jarduerak, Ikastetxeak gehienetan bere ordutegi barruan egiten dituen kirol jarduerak dira. 1. Mailatik 4. Maila bitartean, Igeriketa ikastaroa egiten da. Bertan kirol horren hastapena egiten da. Ikastetxeak, urtean sustapen jarduera bat gutxienez egin izan ohi du. Kirol hauek, eskaintzaren araberakoak dira beraz, ezin ditugu aurrez jakinarazi aurtengoan praktikan jarriko direnak.Hala ere, ideia bat egiteko, hona hemen azken urteotan egindako batzuk: urpeko jarduerak, mahai tenisa, sofballa, herri kirolak, euskal kirolak, pilota topaketa‌ MATERIALA Ikastetxeak, hiru kirol nagusiak (saskibaloia, eskubaloia eta futbola) egiten duten taldeei, eskolako kamiseta banatuko die urte bukaeran itzultzeko baldintzarekin. Hala ere, Ikastetxearekin zer ikusia duten beste kirol ekintzetan parte hartzekotan, Ikastetxeko Gorputz Hezkuntzako kamiseta eramatea gomendatzen dugu. Ikastetxeak, saskibaloiko saski berriak ditu ikasturte berri honetarako eta entrenamendu kalitate maila hobetzeko material berria eskaintzea erabaki du: petoak eta txinoak. Kirol koordinatzaile bat ere badago ikastetxean, txapelketetan taldeen parte hartzea ahalbidetuko duena.

.


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

COMISIÓN DE DEPORTE ESCOLAR En este curso 2013-2014, el colegio dentro del PLAN DEL DEPORTE ESCOLAR tomara parte en todas las competiciones organizadas en Zumaia. A pesar de que los objetivos de las primeras etapas sean el conocimiento de los deportes y la iniciación en ellos, la tecnificación y las mejoras en todos los ámbitos deportivos irán cobrando mayor relevancia en la medida que vayamos progresando en las etapas; siempre teniendo en cuenta los valores que nos ofrecen los deportes. El modelo de este plan consiste en el multideporte y en garantizar a los alumnos el conocimiento del multideporte y la practica de todos ellos. Para ello, utilizaremos dos vías: Competiciones de participación y actividades de iniciación. COMPETICIONES DE PARTICIPACION En las competiciones de participación, cada escuela crea sus propios equipos para cada una de las modalidades deportivas. Además para poder acometer mejor los conocimientos y las mejoras de los deportes, el colegio se de los clubs del pueblo. CATEGORIA BENJAMIN Chicas y chicos de 3º y 4º de primaria Octubre Diciembre Marzo Noviembre Febrero Abril Baloncesto Balonmano Futbol

Pelota a mano Cesta Punta Senderismo

Mayo Junio Atletismo Duatlón Ciclismo Golf

CATEGORIA ALEBIN Chicas y chicos de 5º y 6º de primaria Octubre Diciembre Marzo Noviembre Febrero Abril Baloncesto Balonmano Futbol

Tenis de mesa HerriKirolak Senderismo Pelota a mano

Mayo Junio Atletismo Duatlón Ciclismo Golf

Piraguismo Cesta Punta Surf

Dentro de otro sistema, se encuentra los alumnos de categoría infantil ( 1º y 2º de la ESO). Estos alumno utilizaran los clubes del pueblo para practicar el deporte que quieren y son los clubes los que administran a sus deportistas, siempre teniendo en cuenta el acuerdo que anualmente Maria eta Jose firma con los clubes de Zumaia. De todas maneras, hay algunos deportes que no están representados en Zumaia por clubes y es el propio centro quien inicia a los alumnos en este deporte. El ejemplo mas claro lo tenemos con el tenis de mesa. Visto el éxito que tiene este deporte en el alumnado y con la ayuda del Atletico San Sebastian, este año se ofrecerán entrenamientos de tecnificación del tenis de mesa. Recordad que una de los fundamentos en la que se sustenta el PLAN DEL DEPORTE ESCOLAR es la educación y la participación a través del deporte teniendo en cuenta los valores que cada uno de ellos nos puede aportar. Por ello, animamos a todas las personas a mantener una actitud deportiva en las diferentes competiciones o actividades, porque el deporte es un elemento mas de la educación de los alumnos. ACTIVIDADES DE INICIACION Son actividades que realiza el colegio en su mayoría dentro de las horas lectivas. De 1º a 4º de primaria se realiza el cursillo natación. Se realiza la iniciación a la natación. El centro suele realizar una actividad de iniciación por curso y año. Al ser actividades que se realizan mediante las ofertas de las diferentes federaciones y agrupaciones, no podemos adelantar las actividades de este año. Para hacerse una idea e aquí una pequeña lista de las actividades realizadas los últimos años: Remo, Actividades subacuáticas, softball… MATERIAL El Colegio, repartirá a todos los participantes de los tres deportes mayoritarios (Baloncesto, Balonmano y Fútbol) camisetas del centro, con la condición de devolverlas a final de año para poder usarlas en años venideros. A pesar de ello, se recomienda llevar la camiseta que se utiliza en Educación Física a todas las competiciones o actividades deportivas realizadas a través del colegio. El colegio ha instalado unas canastas de baloncesto nuevas para este curso y se completara el material para los entrenamientos con chinos y petos con el fin de una mayor mejora en el ámbito de la tecnificación. Para finalizar, decir que el Colegio cuenta con un coordinador de deporte escolar para llevar a cavo diversos trabajos de organización.


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

2013-2014 Haur Eskola eta HH 2 urteko IKASLEAK


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

2013-2014 HH(3-5urte) eta LHko IKASLEAK


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

2013-2014 DBH IKASLEAK


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

EGUTEGIA EBALUAKETA DATAK D.B.H.

LEHEN HEZKUNTZA EBALUAKETA NOTAK

1

2

3

Abenduak 20

Martxoak 28

Ekainak 26

EBALUAKETA

1

2

3

AZKEN AUKERA

AZTERKETAK

Azaroak 29 – Abenduak 5

Martxoak 7 – Martxoak 13

Ekainak 6–13

Ekainak 16 - 20

NOTAK

Abenduak 20

Martxoak 28

Ekainak 26

IKASTURTEAREN IRAUPENA, OPORRAK, JAI EGUNAK Haur Eskola eta HH 2 urtekoak: Irailaren 3an hasi eta Uztailaren 23an amaituko da ikasturtea. Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza: Irailaren 9an hasi eta Ekainaren 20an bukatuko da ikasturtea. D.B.H.: Irailaren 6an hasi eta Ekainaren 20an bukatuko da ikasturtea. Oporraldiak  Gabonak: Abenduaren 21tik Urtarrilaren 7ra. ( Haur Eskola eta HH 2 urteko egutegia begiratu)  Aste Santua: Apirilak 17tik Maiatzak 4era. ( Haur Eskola eta HH 2 urteko egutegia begiratu) Jai egunak  Urriak 25- Euskadiko eguna  Azaroak 1: Santu Guztien Eguna  Abenduak 6: Konstituzioa.  Martxoak 3 eta 4: Ihauteriak.

Ekainak 30: San Pedroak

Uztailak 24: Oporrak Haur Eskola eta HH 2 urtekoak

CALENDARIO FECHAS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA EBALUACIÓN NOTAS

E.S.O.

1

2

3

20 diciembre

28 marzo

26 junio

EBALUACIÓN EXAMENES NOTAS

1

2

3

29 noviembre 5 diciembre 21 diciembre

7 marzo 13 marzo 22 marzo

6 –13 junio

Recuperaciones 17 – 20 junio 27 junio

DURACIÓN DEL CURSO, VACACIONES Y FESTIVOS Aulas de 0, 1 y 2 años: El curso comienza el 3 de Septiembre y termina el 23 de Julio. Educación Infantil y Educación Primaria: El curso comienza el 9 de Septiembre y termina el 20 de Junio. E.S.O.: El curso comienza el 6 de Septiembre y termina el 20 de Junio. Vacaciones:  Navidad: Del 21 de Diciembre al 7 de Enero. (Haur Eskola y 2 años mirar calendario)  Semana Santa: Del 17 de Abril al 4 de Mayol. (Haur Eskola y 2 años mirar calendario) 

Festivos:  25 de Octubre: Día del País Vasco.  1 De Noviembre: Todos los Santos.  6 de Diciembre: Constitución  3 y 4 de Marzo: Carnaval

 

30 de Junio: San Pedro. 24 de Julio: Vacaciones en Escuela Infantil y 2 años.


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

ORDUTEGIA Ikasleen ordutegia 

Ikastetxeko zerbitzuen ordutegia:

Haur Eskola(0 eta 1 urte):

Administrazioa: 9.00-13.00 / 14.45-17.45

Goizeko 7:30etatik arratsaldeko18:00ak arte. Haurrak zortzi orduan egon daitezke Haur Eskolan gehienez.

Zuzendaritza Pedagogikoa:

Haur Hezkuntza (2-5 urte) Goizez: 09.00-12.30 Arratsaldez: 14.45-16.45

Asteazkena: 14.45-16.45 

Lehen Hezkuntza: 1.go Zikloa : Goizez: Arratsaldez:

Astelehena, asteartea, asteazkena, osteguna eta ostirala: 9.00-10.00

Idazkaritza: 9.00-13.00

Etorri aurretik txanda eskatzea komeni da. 9.00- 12.30 14.45-16.45

Ataria: 8.30-13.00 / 14.45-17.45 (Asteazkenetan 8:00etan irekiko da)

2. eta 3. zikloa: Goizez: 9.00-13.00 Arratsaldez: 14.45-16.45 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: Goizez: 9.00-13.00 Arratsaldez: 14.45-16.45 Asteazkenetan: 8:15-14:15

HORARIO Horario de alumnos/as 

Haur Eskola (0-1 años): De 7:30 de la mañana a 18:00 de la tarde. (Los niños/as pueden permanecer como máximo 8 horas) 

Horario de servicios del colegio 

Administración: 9.00-13.00 / 14.45-17.45

Dirección Pedagógica:

Educación infantil (2 -6 años):

Lunes, martes, miercoles, jueves y viernes: 9.00-10.00

Mañana: 9.00-12.30 Tarde: 14.45-16.45 

Educación primaria: er

1 ciclo : Mañana: 9.00- 12.30 Tarde: 14.45-16.45 2º y 3ºciclo: Mañana: 9.00-13.00 Tarde: 14.45-16.45 

Educación Secundaria Obligatoria:

Mañana: 9.00-13.00 Tarde: 14.45-16.45 Miércoles: 8:15-14:15

Miércoles: 14.45-16.45 

Secretaría: 9.00-13.00

Conviene concertar cita antes de venir.  

Portería: 8.30-13.00 / 14.45-17.45 (Los miércoles se abrirá a las 8:00)


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

FUNTZIONAMENDURAKO LAGUNTZA AYUDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADINAK EDAD

HILABETEAK MESES

ERDIA MEDIA

OSOA ENTERA

GURASO ELKARTEA ASOCIACIÓN DE PADRES

GUZTIRA TOTAL

0 ETA 1 URTEKOAK

11

147,8 €

187,8€

2,20€

150,00€ 190,00€

11

26,30€

2,20€

28,50€

10

26,30€

2,20€

28,50€

0/1 AÑOS

2 URTEKOAK 2 AÑOS

3/16 URTEKOAK 3/16 AÑOS

ESKOLA ASEGURUA

GARRAIOA

SEGURO ESKOLAR

TRANSPORTE

9,40€

27,50€ JANGELA COMEDOR

Haur Eskola eta HH(2 eta 3 urte)

4/16 URTE 4/16 AÑOS

EGUN FINKOAK

3,25€+ 2,50€ (Begirale zerbitzua)

5,75€

3,35€+ 2,50€ (Begirale zerbitzua)

5,85€

6,50€

6,50€

DÍAS FIJOS

EGUN ASKEAK

(5 EGUN JARRAIAN BAINO GEHIAGO) DÍAS SUELTOS (MÁS DE 5 DÍAS SEGUIDOS)

EGUN ASKEAK DÍAS SUELTOS

ZAINTZA ACOGIDA

ORDUTEGIA HORARIOA

2 URTEKOAK 2 AÑOS

3-16 URTE 3-16 AÑOS

25,00€

07:30-09:00 12:30-14:45 16:45-18:00

22,00€ (Goizak) 11,00€ (Eguerdiak) 25,00€ (Goiza eta eguerdia)

07:45-09:00 12:30-13:00

  

HILABETEAN EGUN 1 2,00€ (goiza edo eguerdia), goiza eta eguerdia 2,50€ 2/5 EGUN 11,00€(goiza), 5,50€ (eguerdia), goiza eta eguerdia 12,50€ 6 egunetik aurrera 22,00€(goizak), 11,00€ (Eguerdiak), goiza eta eguerdia 25,00€

  

AL MES: 1 DÍA 2,00€ (mañana o tarde), mañana y tarde 2,50€ DE 2 a 5 DÍAS 11,00€(mañana), 5,50€(tarde), mañana y tarde 12,50€ A PARTIR DE 6 DÍAS 22,00€ (mañana), 11,00€ (tarde), mañana y tarde 25,00€


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

IKASTETXEKO ZERBITZUAK A) ESKOLAKO JANGELA 0 urte eta 16 urte bitarteko ikasleentzat. Adinari egokitutako janaria, alde batetik 0, 1 eta 2 urte eta bestalde 3, 16 urtekoentzat. Zerbitzu honek, janaria eta jangelako arduraz gain arratsaldeko klaseak hasi arteko zainketa eta ekintzen norabidea eskaintzen ditu. B) AUTOBUSA Garraio zerbitzu publikoa ikastetxeko begiralearekin. C) SENDAKUNTZA ZERBITZUA Ikastetxean edo Ikastetxeak, nahiz barruan nahiz kanpoan, antolatzen dituen ekintzetan istripuren bat gertatuko balitz poliza bat dago, hain zuzen, UMAS aseguru etxearekin. DBHko 3. eta 4. mailako ikasleek derrigorrezko asegurua dute, ezbehar familiarra ere babesten duelarik. D) ZAINTZA 2 URTEKO IKASLEAK:

07:30 – 09:00 12:30 – 14:45 16:45 – 18:00 3 URTETIK GORAKO IKASLEAK: 07:45 -09:00 (3 URTETIK –LH 2-ra) 12:30 – 13:00 E) HEZKUNTZA SAILAK ESKEINTZEN DIGUTEN ZERBITZUAK Logopeda Fisioterapeuta Terapeuta okupazionala

SERVICIOS DEL CENTRO A)COMEDOR ESCOLAR Para alumnos de 0 a 16 años. Comida adecuada a cada tramo, por una parte 0, 1 y 2 años y por otra 3,16 años. El servicio de comedor, además del cuidado de los menús de comida y la responsabilidad del comedor ofrece el cuidado y la organización y orientación de actividades hasta el inicio de las clases de la tarde. B) TRANSPORTE: AUTOBUS Servicio público con monitoras del Centro. C) ASISTENCIA MEDICA Para los casos de accidente producidos en el Colegio o en actividades organizadas por el Centro dentro o fuera del mismo – póliza con la empresa aseguradora UMASEl alumnado de 3º y 4º de ESO, tiene un seguro obligatorio que atiende también en casos de infortunio familiar. D) SERVICIO DE ACOGIDA ALUMNOS DE 2 AÑOS: 07:30 – 09:00 12:30 – 14:45 16:45 – 18:00 ALUMNOS A PARTIR DE 3 AÑOS: 07:45 -09:00 (3 URTETIK –LH 2-ra) 12:30 – 13:00 E) SERVICIOS OFRECIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Logopeda. Fisioterapeuta Terapeuta ocupacional


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

IKASTETXEAREN ETA GURASOEN ARTEKO KOMUNIKAZIOA Ikastetxe eta familiaren arteko harremanak funtsezkoak dira guretzako.Elkarrekin batera joan behar diren bi errealitate ditugu, batak bestea osatuz, helburu bakarra haurra dute eta. Komunikazio honetarako Ikastetxeak baliabide hauek ditu: 1.- Ikasturte hasierako topaketak. 2.- Ebaluapen idatziak. 3.- Irakasle eta gurasoen elkarrizketak. 4.- Komunikazio puntualak ( zirkularrak). 5.- Hasierako informe-txostena eta bukaerako aldizkaria. 6.- Gabonetako jaialdia, Euskara Astea, Ihauteriak, Santa Joakina festa… 7.- Iradokizun-buzoia. 8.- Asetze inkestak. 9.- “RESPONSIVE” Web orria/ 10.- E-maila. 11- Einika gurasoen aplikazioa 12- Hiruhilabetekari digitala.

COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO ESCOLAR Y LOS PADRES Non parecen fundamentales y primordiales las relaciones y comunicación entre el colegio y las familias de los alumnos/as. Son dos realidades que deben de ir unidas en la educación de los alumnos/as, complementando una a la otra, siendo el objetivo principal y único el alumno/a Para la comunicación con las familias Maria eta Jose Ikastetxea dispone de los siguientes medios y recursos: 1.- Encuentros y reuniones de inicio de curso. 2.- Actas de evaluación escritas. 3.- Entrevistas entre los profesores, tutores y padres. 4.- Comunicaciones puntuales y ocasionales (circulares escritas) 5.- Informe de principio de curso y revista de final de curso. 6.- Festival de Navidad, Semana de Euskera, Carnavales, Fiesta de Santa Joakina… 7.- Buzón de sugerencias. 8.- Encuestas de satisfacción. 9.- Página web “RESPONSIVE” 10.- E-maila 11- Einika, plataforma para los padres. 12- Revista digital trimestral.


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea IKT-ak gure ikastetxean

Kurtso berriari hasiera eman diogu eta urtero bezala, Ikastetxean IKT inguruan eman diren berrikuntzen berri eman nahi dizuegu. Web orriaren hobekuntzarekin jarraitzen dugu, arbel digital gehiago jarri ditugu, ikasle bakoitzari ordenagailu bat, elektrizitatearen kontsumoaren jeitsiera… Guzti hauek helburu zuzenetara iristeko pauso txikiak dira. “WEB RESPONSIVE” daukagu Ikastetxean. Aplikazio honekin edozein informatika-gailutatik ikastetxeko informazioa kontsulta daiteke, dugun informatikagailuaren pantailari egokituz. Web orrian botoi berri bat ageri da, “Twitter”-en txori famatua. Bertan klik eginda, Maria eta Jose Ikastetxeko jarraitzaile bihur zaitezkete, eta horrela Ikastetxean argazki bilduma bat igotzen den bezain laster abisua jasoko duzue. Honekin lotuta, Ikastetxeko albiste garrantzitsuenen berri emateko Facebook-a irekitzeko asmoa dugu . “Eskola 2.0.” proiektua L.H. 5. mailatik D.B.H. 2 mailaraino bada ere, erabiltzen den arbel digitalak duen garrantzi eta erabilgarritasuna ikusirik D.B.H. 3.mailan luzatzea erabaki dugu. Modu honetara, Ikastetxean 11 arbel digital ditugu L.H. 5. Mailatik D.B.H. 3 maila arteko gela arruntetan eta 1 D.B.H.-ko informatika gelan. Eskola jasangarria garen aldetik, eraginkortasun energetikoa bilatzen jarraitzen dugu. Aurreko ikasturtean informatikako zerbitzarien arazoa konpondu ahal izateko birtualizazioaren aukera aukeratu genuen energia aurrezteko. Aurtengo ikasturtean zaharkituta edo puskatuta dauden ordenagailuak kontsumo baxuko beste ordenagailu batzuengatik ordezkatuko dira (30W/ orduko baino baxuagoak) 2 urteko geletan ordenagailuak jarri ondoren, aurtengo ikasturtean 0-1 urteko gelan jarri behar dugu, horrela Ikastetxeko ikasle guztiek edukiko dute ordenagailu batera sarbidea, honek eskaintzen dituen aukerekin. Honez gain, kable sarea L.H.1, 2 eta 3. mailetara zabaltzeko asmoa dugu. Hau eginda, ikastetxeko gela guztiek izango dute interneterako konexioa.

Web RESPONSIVE

www.mariatajose.com


2013 – 2014 Ikasturtea

Maria eta Jose Ikastetxea

LAS TICS EN NUESTRO CENTRO

Hemos comenzado un nuevo curso y como todos los años, os informamos de los avances en las TIC que tienen lugar en el colegio. Seguimos mejorando la página web, instalamos más pizarras digitales, ordenadores para todos los alumnos, disminución del consumo eléctrico… son pequeños pasos que nos llevan en la dirección correcta. Tenemos una “WEB RESPONSIVE” en la cual, se puede consultar cualquier información desde cualquier dispositivo (móvil, Tablet, ordenador,..) y se adapta automáticamente a cualquier tamaño de pantalla, para que podáis obtener la información del centro cómodamente. En la web, podéis comprobar que ha aparecido un nuevo botón con un símbolo muy conocido, el pájaro de “Twitter”. Pulsándolo, os podréis hacer “seguidores” de Maria eta Jose ikastetxea y se os avisará, en el mismo momento en que se efectúe, de la subida de un nuevo álbum de fotos. También tenemos previsto dar el salto a Facebook para informaros de las noticias relacionadas con el colegio que sean más importantes. Si bien el programa “Eskola 2.0” por el momento sólo comprende a los alumnos entre L.H. 5 y D.B.H. 2, y habiendo comprobado la magnífica herramienta que son las pizarras interactivas, hemos decidido equipar con ellas las aulas de D.B.H. 3. Así pues, contamos ya con un total de 11 pizarras de este tipo que abarcan desde L.H. 5 hasta D.B.H. 3 (aulas ordinarias) y una en el aula de informática de DBH. Como “ESCUELA SOSTENIBLE” seguimos buscando la eficiencia energética. Si el año pasado, optamos por soluciones de virtualización para unificar varios servidores informaticos en uno, este año hemos comenzado a sustituir los ordenadores estropeados u obsoletos por soluciones de bajo consumo (menos de 30W/hora). Tras equipar con PCs las aulas de 2 años, este año le toca el turno al aula de 0-1. Así pues, absolutamente todos los alumnos de nuestro centro tendrán acceso a un ordenador, con las posibilidades que ello ofrece. Además, tenemos previsto extender la red cableada a las aulas de L.H. 1, 2 y 3. Una vez finalizado este proceso, todas las aulas contarán con conexión a Internet.

Web RESPONSIVE

www.mariatajose.com


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

2013-2014 IKASTURTEKO JANGELA ZERBITZUKO INSKRIPZIO ORRIA IKASLEAREN IZENA: ................................................................................................................................... AMA EDO AITAREN IZENA: ....................................................................................................................... IKASMAILA (2013/2014): .......................................................................................................................... TELEFONOA:..................................................................................................................... ......................... HASIERA DATA: ..................................................... BUKAERA DATA: ................................................. EGUNAK: ........ Astelehena ….... Asteartea …...... Asteazkena ......... Osteguna …....... Ostirala (X bat egin egun aukeratuetan, egunero gelditzen ez den kasuetan bakarrik bete)

HOJA DE INSCRIPCION DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL CURSO 2013-2014 NOMBRE DEL ALUMNO:……………………………………………………..………………………… …………………………………….. NOMBRE DE LA MADRE O DEL PADRE: ……………………………………………………..…………………………………… …… CURSO (2013/2014):……………………………………………………………………………… ……………………………………………. TELÉFONO DE CONTACTO:…………………………………………………………………………… ………..…………………………… FECHA INICIO COMEDOR: …………………………………………… FECHA FIN COMEDOR: ……………………………… DÍAS: …….… Lunes ………… Martes ….…… Miércoles ……..… Jueves ……..… Viernes (Marcar con una X los días seleccionados, solo rellenar en caso de no utilizar el servicio todos los días)


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

JANGELA ZERBITZUKO BAJA ORRIA JANGELA ZERBITZUA UTZI NAHI BADUZUE BETE EZAZUE ORRI HAU ETA ATARIA EDO ADMINISTRAZIOAN ENTREGATU. IKASLEAREN IZENA: ................................................................................................................................... AMA EDO AITAREN IZENA: ....................................................................................................................... IKASMAILA (2013/2014): .......................................................................................................................... TELEFONOA:..................................................................................................................... ......................... Noiztik utziko den zerbitzu hau: DATA( azken egunekoa)………………………………………………………………………………… ………………………… ARRAZOIA:……………………………………………………… ………………………………………………………………………..………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… GURASOEN SINADURA:

JANGELA ZERBITZUKO BAJA ORRIA JANGELA ZERBITZUA UTZI NAHI BADUZUE BETE EZAZUE ORRI HAU ETA ATARIA EDO ADMINISTRAZIOAN ENTREGATU. IKASLEAREN IZENA: ................................................................................................................................... AMA EDO AITAREN IZENA: ....................................................................................................................... IKASMAILA (2013/2014): .......................................................................................................................... TELEFONOA:..................................................................................................................... ......................... Noiztik utziko den zerbitzu hau: DATA( azken egunekoa)………………………………………………………………………………… ………………………… ARRAZOIA:……………………………………………………… ………………………………………………………………………..………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… GURASOEN SINADURA:


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea


Maria eta Jose Ikastetxea

2013 – 2014 Ikasturtea

2013/14 Txostena  
2013/14 Txostena  

2013/14 Txostena

Advertisement