Page 1

DECRETO 79/2010 do 20 de maio para o PLURILINGÜÍSMO no ensino non universitario de Galicia USO DAS LINGUAS OFICIAIS DE GALICIA Na administración educativa

• •

Na Educación Infantil

• •

• •

Na Educación Primaria

• • • • • • • • •

Na ESO

• • •

Potenciación lingua galega

Usarase, con carácter xeral, a lingua galega As programacións e outros documentos didácticos das materias de lingua: redactados, con carácter xeral, na lingua respectiva Réxime interno dos centros: actas, comunicados, anuncios... En lingua galega O profesorado usará na aula a lingua materna predominante entre o alumnado. O centro determinará a lingua predominante mediante unha pregunta feita ós pais antes do comezo do curso. Atención individualizada ó alumnado tendo en conta a súa lingua materna Farase constar no Proxecto lingüístico as actividades e estratexias empregadas para que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento das dúas linguas oficiais Garantir a adquisición da competencia lingüística propia da etapa e do nivel nas dúas linguas. As materias de lingua impartiranse no idioma de referencia A materia de Coñecemento do Medio: en galego A materia de Matemáticas: en castelán. Cada centro decidirá ( cada 4 anos)a lingua en que se impartirán o resto das materias, garantindo un reparto horario equitativo entre o galego e o castelán Os centros poden chegar a ofertar ata un terzo do seu horario lectivo semanal en lingua estranxeira . Garantir a adquisición da competencia lingüística propia da etapa e do nivel nas dúas linguas. As materias de lingua impartiranse no idioma de referencia As materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia,Ciencias da natureza, Bioloxía e Xeoloxía : en galego As materias de Matemáticas, Tecnoloxías e Física e Química : en castelán. Cada centro decidirá ( cada 4 anos)a lingua en que se impartirán o resto das materias, garantindo un reparto horario equitativo entre o galego e o castelán Os centros poden chegar a ofertar ata un terzo do seu horario lectivo semanal en lingua estranxeira . Coa finalidade de promover o uso do galego nos centros, a Consellería establecerá un programa regular de actividades de fomento da lingua en cada centro - No marco do seu proxecto lingüístico - Coa participación de toda a comunidade educativa - Liñas de actuación que permitan un maior uso do galego nas actividades extraescolares e complementarias


• •

Horarios e utilización das linguas

Elaboración materiais curriculares

Proxecto lingüístico

• •

Mesmo número de horas para o ensino das materias de lingua galega e de lingua castelá. Nas clases de lingua e literatura galega de lingua e literatura castelá usaranse respectivamente o galego e o castelán, tanto por parte do profesorado como por parte do alumnado Nas clases de linguas estranxeiras usarase preferentemente o idioma de referencia No resto das materias, o alumnado poderá utilizar(tanto no oral como na escrita) a lingua oficial da súa preferencia, preferentemente aquela en que se imparte a área .

• •

Materiais e libros de texto redactados na lingua en que se imparta a materia. A consellería fomentará a elaboración e publicación de materiais curriculares

Cada centro elaborará o seu Proxecto Lingüístico, cada catro cursos escolares, onde se fará constar: - Lingua en que se impartirán a s materias de Educación Primaria de da ESO - Medidas adoptadas para que o alumnado que non teña suficiente coñecemento da lingua poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten - Obxectivos xerais e liñas de actuación deseñados polo centro para a potenciación da lingua galega

O proxecto Lingüístico será redactado por unha comisión de profesorado do centro, nomeada polo equipo directivo e oída a comisión de coordinación pedagóxica. Formarán parte, como mínimo - Os xefes dos departamentos de linguas - O coordinador/a do equipo de dinamización da lingua galega Será aprobado e avaliado polo Consello Escolar Remitirase , cada catro curso , aos servizos de inspección educativa. A Administración Educativa avaliará os proxectos lingüísticos dos centros e fará un seguimento dos resultados. Anualmente elaborarase unha addenda, na cal conste: - Educación Infantil :resultado da pregunta feita ós pais ,para determinar a lingua materna predominante e as actividades e estratexias de aprendizaxe para que o alumno adquira de xeito oral e escrito o coñecemento das lingua oficiais. - Se hai unha modificación na impartición de materias en lingua estranxeira: información dos cambios aprobados polo centro e aprobados pola consellería competente. - Información e valoración dos programas e actividades para o fomento e dinamización da lingua galega realizados no curso anterior e información do que se vai desenvolver no curso seguinte

• • • •


Equipos de dinamización da lingua galega

Plan de formación

Formación dos funcionarios e funcionarias en prácticas

Exención temporal (durante un máximo de 2 cursos)da cualificación das probas de avaliación da materia de lingua galega - alumnado que se incorpore o sistema educativo galego procedente doutras comunidades ou dun país estranxeiro - 3º ciclo de primaria, ESO, bacharelato - consideración de exento nos documentos oficiais de avaliación - o alumnado terá que asistir as aulas como medio de integración lingüística, para ter ó remate do prazo da exención un dominio adecuado da lingua galega. O incumprimento por parte do alumno poderá supoñer a revogación da exención - a revogación ou a denegación da exención implicarán ser cualificado nas avaliación parciais e finais do curso en que se atopa. - Solicitaranse para cada ano académico - As solicitudes dirixiranse aos directores dos centros , que resolverán sobre a súa concesión ou non nun prazo máximo de 10 día hábiles - A resolución da dirección do centro poderá ser impugnada mediante recurso de alzada, no prazo dun mes, perante o xefe territorial

Fomentado pola administración para que de xeito progresivo e voluntario os centros cheguen a impartir ata 1/3 do seu horario lectivo semanal en lingua estranxeira, preferentemente inglés. Cando nun determinado curso un centro aprobe a impartición dunha ou varias materias en lingua estranxeira: - adaptar o proxecto lingüístico para garantir o máximo equilibrio de horas semanais ofertadas en galego e en castelán nese curso - Previamente, cursar a oportuna solicitude a Administración educativa A impartición de materias en linguas estranxeiras regularase mediante orde aprobada pola consellería competente en materia de educación - Liñas de actuación dirixidas ó centro, ó profesorado e ós alumnos

Exención da cualificación das probas de lingua galega

Impartición de materias en lingua(s) estranxeira(s)

Para potenciar o uso da lingua galega nos centros educativos, constituirase un equipo de dinamización da lingua galega, nomeado e supervisado pola dirección do centro. Estará formado por - Coordinador/a - Profesorado - Representantes do alumnado(ESO) - Persoal non docente A consellería competente desenvolverá un plan de formación que garanta que todo o persoal dos centros educativos de Galicia teña unha competencia oral e escrita suficiente para comunicarse e para desenvolver a súa actividade profesional en galego. Os funcionarios en prácticas realizarán un curso de formación específico de terminoloxía, estilos, linguaxes propias da especialidade e aspectos sociolingüísticos , que lle permita desenvolver correctamente en galego as súas funcións e tarefas


Resumo decreto plurilingüísmo  

Resumo Decreto Pluriligüísmo

Resumo decreto plurilingüísmo  

Resumo Decreto Pluriligüísmo

Advertisement