Page 1

Treball cooperatiu. 1. Definició de hardware i software: -Hardware: terme anglès que fa referència a qualsevol component físictecnològic, que treballa o interactua d'alguna manera amb l'ordinador -Software: conjunt dels programes de computació, procediments, regles, documentació i dadesassociadesque formen part de les operacions d'un sistema de còmput.

2.Elements d’un ordinadors des del punt de vista físic (definicions) ·Definició i elements del sistema operatiu

-UCP: unitat central de procés s’encarrega del control de l’ordinador, processant instruccions per a això. Hi podem distingir: Unitat aritmeticològica (UAL): s’encarrega del processament de dades i permet fer operacions simples, com ara suma, resta i desplaçament. Unitat de control (UC): s’encarrega de dur a terme el control, és a dir, de generar els senyals necessaris per activar els elements de l’ordinador en funció de les instruccions. Registres: memòria interna del processador que proporciona les dadesa la unitat aritmeticològica i en la qual aquesta emmagatzema el resultatde les sevesoperacions. -Memòria principal: dispositiu que emmagatzema informació en forma de dades codificadesen llenguatge binari i al qual s’accedeix directament per la UCP. -Busos: canals (cables, circuits electrònics, etc.) pels quals les instruccions, les dades i els senyals de control viatgen entre les diferents unitats físiques de l’ordinador. -Perifèrics: permeten enviar i rebre informació del món exterior a l’ordinador i a la inversa. Perifèrics d’entrada: són dispositius que permeten que l’usuari introdueixi informació a l’ordinador. Perifèrics de sortida: són dispositius que usa l’ordinador per extreure la informació. Perifèrics d’entrada i sortida: compleixen les funcions d’enviar i rebre


dadesa l’ordinador, o des d’ell.

3. Definició i elements del sistema operatiu: ·Definició: Conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador. ·Elements: -Gestió de procés: és un programa d'execució que necessita recursos per realitzar la seva tasca: temps de CPU, memòria, arxius i dispositius d'E / S. El SOTAés el responsable de crear, destruir, aturar i reprendre els processosi oferir mecanismesperquè es comuniquin i sincronitzi. -Gestió de la memòria principal: és una gran taula de paraules o bytes que es referencien a cadascuna mitjançant una adreça única. -Gestió de l'emmagatzematge secundari: Ésnecessari ja que la memòria principal és volàtil i a més molt petita per emmagatzemar tots els programes i dades. -El sistema E / S: Ésun d'emmagatzematge temporal, una interfície de controladors i una altra per a dispositius concret. -Sistema d'arxius : són coleccions d'informació relacionada, definides pels seus creadors. Aquets emmagatzemen programes i dadescom ara imatges, textos, informació, de basesde dades. -Sistema de protecció: és el mecanisme que controla l'accés dels programes o els usuaris als recursos del sistema el SOs'encarrega de distinguir entre ús i autoritzat i no autoritzat, especificar els controls de seguretat a realitzar. -Sistemes de comunicacions: per mantenir les comunicacions amb altres sistemes és necessari poder controlar l'enviament i recepció d'informació a través de les interfícies de red. S’ha de crear punts de comunicació que serveixin les aplicacions que estan executant localment.

4. Classificació del software: ·SOFTWARE DE SISTEMAS: aquells programes que permeten la administració de la part fisica o els recursos de la computadora, es la que interactua entre l’usuari i els components hadware de l’ordenador. ·SOFTWARE DE APLICACIÓ: aquells programas que ens ajuden a feines especificas com edició de textos, imatges, calculs, etc.

5. Definició de xarxa. Avantatges de treballar en xarxa. Definció de targeta de xarxa. -Xarxa informàtica: és un grup interconnectat de ordinadors. La finalitat principal per la creació de una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distancia, assegurar la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes accions. -Avantatges: 1. Sinergia de recursos. 2. Democratització de prioritats. 3. Presència pública senseestructura burocràtica. 4. Adaptació més ràpida a la realitat social. 5. Més coordinació i evitar duplicitats i competències. -Targeta de xarxa: permet la comunicació amb aparells connectats entre si itambé compartir recursos entre dos o més ordinadors.

6.Tipus de xarxa segins l’extenció. Clau web.


-Tipus de xarxa: ·PAN (Personal Area Network ): la seva extensió abraça uns pocs metres i permet connectar dispositius a un ordinador via Bluetooth. ·LAN (Local Area Network ): xarxa d'àrea local.La seva extensió seria un edifici. ·CAN (Campus Area Network ): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa universitat. ·MAN (Metropolitan Area Network ): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa àrea metropolitana. ·WAN (Wide Area Network ): la seva extensió abraça diversos edificis de localitats, provincies i fins i tot païsosdiferents. -Clau WEB: la clau WEPes una contrasenya que s’intercanvia entre un dispositiu inalámbric y un o més enrutadors que utilitzen seguretat WEP.

7.Tipus de xarxes segons la disposició física dels cables amb fotos( o esquemes). - Topología en anell - Topología en bus - Topología en estrella

-Avantatges i inconvenients de cadascuna: -TIPOLOGIA D’ANELL: ·AVANTATGES: no existeixen colisions, doncs cada paquet té una cabecera o TOKENque identifica al destí. ·INCONVEN I E NTS: 1-La caiguda d’una estació interrumpeix tota la xarxa. Actualment no hi han conexions físicas entre estacions, sino que existeixen centrals de cablejat o MAU que implementa la lógica del anell sense que estiguin conectadas entre si eviten les caigudes 2-és cara, arribant a costar una placa de xarxa el que queda en una estació de treball.

-TOPOLOGÍA ESTRELLA: ·AVANTATGES: 1- L’ Ausencia de colisions en la transmisió y diàleg directe de cada estació amb el servidor. 2-La caiguda d’ una estació no anula la xarxa. ·INCONVEN I E NTS: Baixa transmisió de dates.

-TIPOLOGÍA EN BUS: ·AVANTATGES: es la més barata. Apta per a oficinas mitjanes y petites ·INCONVEN I E NTS: 1-Si es tenen massaordinadors conectats a la vegada, la eficiencia baixa notablement. 2- Espossible que dos ordinadors intenten transmitir al mateix temps provocan lo que es diu “ colissió” 3- Un tall en cualsevol punt del cable interrumpeix la xarxa.

-Definició i comparació de switch(Computador) i hub(concentrador) -HUB: dispositiu que s’utilitza com a punt de conexió entre els components d’una xarxa d’àrea local. D’aquesta manera, mitjançant l’ acción d’un Hub, s’aconsegueix que diversos equips puguin estar conectats en la mateixa xarxa. -SWITCH: aparell de xarxes que permet agrupar a un conjunt d'ordinadors i fer que passin pel mateix cable.


-Xarxes sense fil. Connexions wireless. SSID ● ●

● ● ●

Wi -Fi : xarxa de distància intermitja creada per a substituir els fils d'una xarxa local (LAN). Bluetooth : xarxa de poca distància i baix consum de potència creada per eliminar els cables dels perifèrics com ara auriculars, impressores, teclats; molt utilitzada per telèfons mòbils i ordinadors de butxaca. IrDA : connexió per infrarrojos molt utilitzada per comandaments a distància i ordinadors de butxaca. DECT : connexió creada per a telèfons sensefils. WIMAX : xarxa creada per a superar les limitacions de distància de les xarxes Wi-Fi.

treball informatica  

treball de informatica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you