Page 1


--_ .. __. _-_ . __. . . . -__. _-_ .. .... __.. . --. __, c..-_.--"'. . . . .-.-, '" " ----.----..--"*"--,_..-_._- _.-.--- -- .--._---'---,--<.- __....._--"--_ )000-'<.-. . . . --, -._,----,-,,-, -.....-,---,----.. -_.""',.....,_ _---,---"..... _...._...,- --- --------,--_ "".__ .. -._-._ -_.---, ...... _............ ---"

_""

,

"'* ' ,_......_ ...... _ - _ "'*-_..' .""

_' 0. "•.•

..

, _ .-

,"'*.- _ _.._ - - ,

,,-,-.- .....

..... " ,... 0 - _

_ _,__

'

"",."",r",

I

_ _._

..--

m ..


OF. -.... """"",",,,ATI 2OlIf.2OOI 1""NDlOOlTY 0FF0>lSM "n.:r"", 2OlIf.2OOI

.._ ..1路_ . . .....-


_._....

_"-",z-,,,

.,-_.... ..... ,_ _ ."

_.

_

,--, '--, -,- --, ---,---_._----, _. _ _ .... --""'.----0-'--._ ,--'--' - -''"- -"'路_-_ . . _--, , " -_ . _,_ .. _---,_ .. -_"-.-,""-_ .,._.--.---._-, . ' _ . _-" , _. .... ... _ ._,_._. _,- ,-_. -

I II

'-

I

_ ... .._-,..-- _._.... ............ - . .

--,_-_ ._ ___ '" - ,_ to __ ---_._-",-, , --"--'---'-" --'---,-.........._ ,..........-,--,- ------,-..,_ .... ........ _-_. __._-,---_-_. - - __ -_._--,-_. _....,-__. .---

- -,,,"- " _

-.0, < -. _

_0-.,__ < -

,-..,,_._0-...- ._,... ...,_ 0-,..- . _ ..- .... .'""",

- , -,_

III .'"""

._ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


·_ ._ -, -... _.-_ .... 0_--...... _ .... . .. ,

0-

a-._ ••_ _

o

_

,

....--

..

------_._ ._-_ _....__ . c ..._._ ... __ _ _------.. -.. _ . __._ ... _ ........ _._._ .. ..... - - .. _........... _----_ _--_ . _ ..- ... _.. -_ ..... ....- . _----_._--._ ._.... .. .. .. _-,-. - - _ _ --, ..... . --_ ...... .. .,--_ . . . ._ _n. _-. _....... __.. .,----_._.. . . . . _- -"'.. - "- - .. . -,.. _ _... _,_ .. _ .. __ .___ __ . _ __ _,--' " "' " _ .. _--_ ..-.-_ --_ . __ .... ---_... _-_ _-----_ __ .....-_ _ _ _ ... _

_ _ .. _

.. _ . _ . _ ..

.. _ _ ..

.-

...- -..

-.-..

,... _

"' _

,"',

,_ «_"' " ... . - . _ ,.. "'

....- .••,

.-..-

...-

_ _ .. c...- _ _

....

- .. .-. .. _ - " " ' _ . _ _ ..._

_

.... _ _ <.>00

,_ _

,

c_ _... _ _

_ _ ...

_"

_ -.

..-,

_

__

, _ ...-

_

....

_ ....,. .. , " _ .._

_,_ _. _

_

.- ,

-.-

..,.c

..- ..

-. "

..... _ .. _ _ e . . - _

"""'

... _ < -.• _ - - ... ...-..-

,_

.,_

,

".. "

.....",

"'" _ ".._c c.

-._"'

'"_

-..._

tr""...,-.

_

",_

-.. _

...

_.,,.._ _ " ...", , .,"'-.-.,...""".

_

,

.. co.-.-........

.. ""' • •• w. . _ _

""",,,,,,,,_,"""',,,,,",0..-

.. _,_,.., _ _ .-_._

....

I1. ... _ _ ...

_ _ ..... _

....


·e:· .

• •

.

--- • •

... .... . . . . .

• • •

• •

• •

• •

-....... , . ..".,,, ,..

• • •

. . . • ••• •••••••••


HART A

ONSTRUIESTE路TI I

I

SENSIBILA " OMUNITATEAI , ' SITIVE

BUILD YOUR

AP COMMUNITY! LABORATOR

URBAN MOBILE

LABORATORY


cr<>I\OIOO II I chf'Oflolog y


-

HARTA SENSIBILA SENSITIVE MAP 2006

__--_ . - .... ....- .. _... --'"' ... -...... _. _ """"' 0 0_--_. . . _ -._-., --, ... --_ . _----_.- ,_ ... _ . ... _ ......... . _"" ... -_ . _ .... . . --"-"-"-" .... __........... - ---'....- ....._,..-""..._... ,._... __ _. __:--_:- ...........__--...... .. ... _. . , ,----_ . . - . . - ._--... ........ _ . _- .... . ....... .. _1V_ __ _ .. . , . --...... ..._ . -.... _._""-, "' " "-_._, -. .. _ ..... ........ ,.. _.-_. _ _ . _,- ---"""' __'....• _-..'._" _""" -- '- '- " " ",... _---,- .-.. _11_.. . . _' ' ' .'.. . ..

'"

.. ..

""""

_ .. ""'" " """", _ _ __ _ Pt ,"" _ C O i"'

___

r __

...

.. e -

, ,

'

,

...

.",

...

-.-.. ""' _...-- .....'"

'

........

.

"" "'""""

'

""'

-.,,-.

_

_:_--."""":, , _00 -_' " _", ........

_

. . ... 0 -

,

"'_-_-'00__ , "' _ _ :_ _" "'_w ",w_" 20

--....

OO CIAC " _ _ " _

""'"""

""'

... ",_ _

"""''''

-..--

"' ..___


CONSTRUIE?TE-TI COMUNITATEA

BUILD YOUR COMMUNITY

2007

__ ..-.. "'.-......... . _-.. ....._ __ __ . _---, ... .... __ . - ... ....__,_"... '... ........ ...-..... ----,_ . ... .......... _,_.. _ ....-..._-"""'-...." -">1,, , , ,-... -.- . _ ........... --......... -_. _--.--, -_' 00_' ------_ ...... __ .....--"'--"'-"-'" _ .. .... _. _--_ _-----... _-_ ... _-..__- ------ ....._ -_....... _-... .... . ,...._

, _

__

I\IOmo_,

<..UIW<US'

,

'·1. _ _ ....

_

_

,

.... . . _ _ 1

po

_

. . _ _ Coo

"

",-".... _ - ,,--."-'" ';

"",, '; 1 _

...........

'_ _

"",, ',

' .. _

"

..

,

I

_ ""_"_,m"., ";_

"

l. ,

......-, _"'

.............. '.........,.

""'

.. _ _

..... _ , ............,.;.. _ .. e- _ _

I '"

,.,'

-

",

--..""

'

n . ..... .

, .... _ ..

,.,

_

, .. _

.. _

...

...........

...

"'- _

...

--'

"

"""- -"'...." "-' ...-,...-

"''''

10",_ _ ,

...

,

_

...... -...-..""'"'-c.... ,... _


FLEXIBLE

FLEXIBLE

2007路2008

2007-2008

,....

-.'-........._'_ """""

_-,- _.-'- --..... ''-''--'--'''- ---_.... ...... __ ........... --",. _..... ----_ _ <W\o

_ ...... ..-__ r.._

.._ _

,.....

'

,

' _ .... _ _1 _

....._,CNOO

_

1 <.-

LABORATOR URBAN MOBIL 2008

2008

.. .. _ __ . __. _.... . ...... _""--,"""'" _dl._, .......... . _._-, ._--,-,--_. _--- --'' .... --"'... ' ' ' . .. .-._-, _ ,----,--_. .-_--,-.._---,--M . .... _

. . _ _ .. _

'-

,,- -

... _

...

,-,

, _ ...........I_.,'_

, .-,

...........-

,...... -

..-"

"'...

,....c

,

......


-_._----_ .. _---._----.-----------_ --_._,-----_. _._-...._---. ,. .... _._-----... --,-" - -_.-'" ---....-._ .. _------" __-"' 00 ----_. -----_ -----_ .... _ ..-------_ ------_ ... __ .... -. --_ _. --"'--'--"-_ ._---_._. --_. _. _ .. __. . .. _-........-_. --"'---.-_ -_ _------_ .. -_00_"' .-------1 -. . . _ _. . _ _ _------------_. -_ _-----_ .....-.-_ .... _-. __ . _-----"--'-"-------_ . .. . --_. -------,----....... -----.,----. ... _-...----------_ . _-"-. ---_ . _--. .. _ -.......,oo._...._oo.__. . _ .. ---------_._-.-----_._.........__ _-_. -_ ...... __ ..... _ _-_. . _ _ -"--' _ 00_._. ....... _....- .....-.._._-_._-_._--_._---_ _ _I

.

,

......

....

-

.... ...

,

...

(10

...

.

....

...

...


-__ . __. ......_.-. . -_.--_.__ --_ _ . __ .. . _ . .. ..... -_ _-. --_._-_ . -_ ...... _ ... ----_. _ , _, . . . _ . ---_--... _ ....._ ... --------.. _ .. _--_ . _ .. __ ._ . __ .... _--"-' _ . _. ._-_..... _.. __ _._--_. _ . ....... _. _..._ " _------.--__. _ _-. _ . _ 00__ . __ . .... _ ... . __ . -_ ......... __ . _---_ .. _. _ . _-_ .. _---_ .. _ .. _--_ .. -_._ .. __ .. _-._,, -..--_...".00_"___........- -_ ---.--_._ ...__ .. _--_._ ... . . . _-_ ......... _. -.-----_.--_ . _ u_._ _ _. . --_.__.._-._ _ . __ . .._-_._ -_.....__..-..... ._._-_ .. .._. .....- . _.. _._ . .. _ __.._...__-_ ._ ...-_ ...... ------_._-...

'" -

"- - " .

....

' -'"

0 _ _.. _

..

_ .. ..

..

.,- "

-..-

...


--_. . - . _-._.. ..___-_._ . -_ ._ _---_ . _--_ .. _-... .... __ _,,------_ ..... .. .-_ . --.------_._ .. _ .. _. _ .. __ .. -_ _--_ ... --_ .... _-_._ -_ .. _-_ . _ .. _.-_. _--_._--_._._--._ .. .. _-_ . .-_. __ . ------_ ...... _ . _--,,_--_ ... _.. .... __ ... _. .. .. --_ ... -- -_. ---_ __ .. -_ . --_._ .. -_ ........ _ -_ .. ---_.. _... _ ... . _-_ . _-_ . _ ._.-_ . __ . _---_ . .---_ . _----_ .. -_ . _--_ __ ---_ ... . _ . .. _. __ ... ..._ _---_ . ._.. _-- -__. _.... _-_.__ . -_ _--_.___ ... __._-"--_._ . --_ _-_ . _.-._ ._ ..._._-.--_ ... ------_. -_ _----_ ..._...-_ .... --_ _ .... _ _ . - --.__.__. _ _ 0 _ _' _" _ _ "

...

..,

...

...

...

...

.....

...

... _... .... -"


--------_ . -----_ . _-, _. __._--_ .. -_._ .. ------_ . -_ ... _----_ . __.--------_.... . _._ .. _--, ........ _ _ -. _---_ _ _ .... _ . -...-.... __._-_., . _-,-_._ .... _ . --_.-_ __ _ ........ -""--......__._-_ ...... _.---_._ . _-_._ ..... __ . __ .. -'-'-'_ . _ .. ..... _-_ . --_ __ ._ . _.-_._._-_ . _ .... _ _... -. _-_ .. _. _. ._-_...... .. .... __ . .-_ _ _0_._-'-路 . . _._ ..... _.-. ._ . _ . _----.-_ ... -_. __ .. _ . _ . -."'-"--. _.. --_ -_...... _--.---_ . __ . ---.-".--_.__._-----_ .. _._ . _....... -_.. __ .---_._ .. . _. _----_ . _.-_ . . __ .. -._ ..._--"--_ . _----__. _ ---_._. -_ . -----------_ _--_._---_ .. _..... _._...... .---_ __-_ ...__ ----_ ... . _---_.--.--_._,--"--' "--'-'---"---_ ..--_ _ -...-_..... --_ . __ ...... _ .. . _ . _-... _... -,---_ . ._ . _-._ ._.. _-_..-._-- _._-"_.'-'-"'-"-.

... ...

"

,

"

...

'_

'-"

......


-_ ....- .. __ . _. .-_ _-.. __ . _ .. _ .. --_ __ . . .. _ . '_......... --_ _-_ _-_0 "_ --_.__ . __ ... ..__ _----. _ .. _ __ .... __ . ---_._-_._...... ..-._--_ _._--_ .. .. "".... ... _ _-_ . _ _-.. -. _-_ - _-_ _---_ ..--_. -......_ .. _....._ _ _---_ . _. -"-'--" ._-_ . _--_ .. __.._-,---_ ----_ --,_ .-_...---_ . ----"-,, .... _.. _ . __ . _ .... .. -._----_ _------_.__ .. _ . -.....__ __ . ----. ._-_ _ .... _. __ . ...__ _ __ _-.-----_ ..__ ...... __ . _-_._._ . -_ .._-...- ......-,...-_._-__ .. __ _--_ .. _----_._ . _ .... _ . _-_ .. -------_ . _--_.__ ...... _._. _ .... __ . _ _ .-",--"__ ._--_ .... .. . --_ .... _. . . _ --_ __ .... ... __ ._ . _ .. _,,-_ ..... __._--_ .. _ . _._ . _ _._ . -_._.. _ ... _ .. _ _ .. _ ._ .. __ _ . . _--_ . .. _ .. _-_ . _ . .. _.-._._--_ . _.--_. __ .. __ . _. --._ . _. - , __ _, , __.e-_"'" ----_ . _... __ .. --_ _._-_ ..._._ --_._----_ . ---_.__ . -_ . _--_._ .. .. .. _-_._..._-_.__

_

.. _ _ cooo .. _ .. _ ,

...

...

...

,...

..

...

..

.... ....

..

...

...

._"

,

....

.....

..

......

..


_._---_._-,-----_._-_-_._---------_ _-_ __ __ -_ __ -_ __--_.__ __ __ _. _ _ _-_., _ _ -_ __.__ --_. _ ___._--_-_---_ ----_ _--._-----_ --_ __ _._ __ .... _._---_ ... __ . ._._----"'_ _ . __._-_ .... __._-------_ .'-_.---.-00_---,,__.. ---

.... ----"_00_,,, ....... , . . . _ . ... _ .... .....__ ._"'" . . _--. ... .. __... . __.... ...._.... . ... . -. ...... __._. _._. .... .. . .--"--"--"--" --_. ... .. _.,_ _"_0__.-..... __._ . __......_----._._ .. -'''-'---''--_ ... .... _ _ c.

_ _ 00

•__

-

....

.

.


_-._-_._--_.--_._ . _. __.__ . _._--_ .. ----_ ... _ ...._._---_.__ . ------._-_ .-_ .. _ . -._-. ......... . _--_.---_ _ ._ _-. ...- .....__ .. -_ .. ..._ _-_ .. _---..... ..... _-------_ ... _. _ . ...----_ .. .. -.-_ . __ .. _---.... _"-"--"-'-. __ . _-_ ....... ._ _-,_._-,------,--.... _ . _---_ ...._ . ... _ _ . . _-----_ .. _.-._-_ ... --_ . _. ...... ... _"___.__._c -----_ ... _-_ . _ . _ .. ----_.-_ -_ . _ _--,-_..........------_.... ..... ,

...

...

"

....

.... ....

'


THE INDIVIDUAL IS ACTIVE, U N RES I G NED, A SOCIETY IN WHICH

EACH INDIVIDUAL

MAT

T

E

R

S.


"

. - ca• •I

..

-"'-.- .......

.. , ::..:.: ...... _ .. --....--_.: - ... ___eu;;:•• ---_ ...... _-.......-_2:; --............ ,. 1: ' "1::_'" """ . . ,

5

5

-.,

:

_.C

. . ._

.....aile. ...-.;,

..._

1111

:..........

5

. . . .

••11

...C

ew

; II-.o11 5

...

. . . . . . . .

'111


ICllIllIAPIMIIIlIA IIllCIlII

.....

- _ .-

== -=----

:-..::::.

=; "::;::;::,..


- "

• . • • r

,

•• "

. _ ... __--_.. _--._ .... ..--_ __ ....... _ _--_ .. _ . ..... ........__ ... _--. _-.. ...._ _--_._-_--_ __........__.__ . ---_ ...... "'. --" . _ _ ........ _-_ . - _-

Are we the local .uthort....?1._ SUNTI!M NOI AUTORITATI?I._


n

L --

\

c-

.,-<,.; '0

-

til

::0

...

/

, 1

,

,

I

-z ".::m. ...0

s..

Âť

1=

...-m r


,

·.,..",. .. ... ·...... , ,.. ... ·... ,.. ... .. ,.. .. -, ... -n

••

. . . . . >1

" " ...

..

..

""

,

.. .... .


.n


--_ .. _ _ ....... .. ,_ _-_._ .... _ , . . _ ._-...... -1-"--·-. _ _ . .. _,..-,_ . -__ .....,.._-_..,_._--,.._..__.. ...-,- --,, --_0_.. ,_

,


,

-

pea k e r's cornerl coltul , .v o r b i t o r ului 5


--,". . . .-'. ,..,,,-"' ....... .. --,.-_._n-., ,,_, _..... .. '::::;;:-0;::. _

'"

"

"

••_ . ,

_, ,._" " .. ''''_MO,

i-- " ..' " '-' - " , '''' ...,.. ".....,.., ,,-" M. ........ . ..... ,

I,

,,

'. _

_

,o. "

OM '

.,

.._

_.-

,,"'_

" ;;=' ':;"'<7';'";;"...::''

..- "'" ,_ .' _d, .",•.,. , •

_

_. ""no" ,

_,,,


22

academia CAl'AVENCU

speaK.

_ ...... .... -:::tE.'. --"...,,0--.,,-.. ..... -............ ..... . . _... - .

- ::--::::::o:::r•

n -

_-' -___-_ __ _ _._ _. _ -_ __ ""' _ -_----_ -_ ..... _ ........ .......... .,._ .. _ .... .. _ _-,.... _"--_ ... -... ,....--_ .. _ _ .. _ . _ -"-.",--. _ ..._.__ - _ ----'.,.,-..... _ .. _ _.-. __ _ . . _-_ _-_._--_ ... _ ...... _ . _ .. _ . _ . . --_ _. --_ . _, _-._,-.. -_ .. . _..... _ , -----_ _.. __... __ ._.. _ .._ _ ... ... . _ . .. __ .. . -__ ....... _ . _----_ _ _ . .......... . ... _...._w _._"'_ . ........... ,-_ .... --""--' --_ _ . . .... _ ........ _ _ .. " ' . . . ...._._,,. -.--_ ....... ._. __ ..... _, .... -_ .. _. _. . _. 1 0_. . ,---__.... ____- ... --_._-_ -_ . ._ _eo . _ .. . . . ......... _ -............. _.-. _ .......... _ .. ........ . _..-...... __ ... ... _._d .__ ... . _....'"--.__..- _- ..... -_ --._-_.-..--..... . . . . _- _.--_ Culturaport: harta sensibilv=--

""'-""--'' ' -

...-

.:

,

.............,g_

"_"_H'-•..

-..-. ......... ,.. ..

-

...

_""

s"

-.

....

...

..... ..._d_' -"-"'-",-"__

_ _

_

_ w . _

. .

K

-

oId _

_

......

.........

,

.

......... (_ ....

............ . .. _<-<oc r ..... ... --. ......


-_.

'no .....


__--,-----_________. .. . . _ . . _ a. _ -""------..-.-_-----------------<...

_

4

_


-___-,_...--,_. _-," . . _ f l _ Pl<AlD_ .............

_ _.... __ . _"'_-. __ ...... _--_ . __ .......... _--_..... ._ -_ . _ . _..- ....... _ . _-_._ . . .. _. "'_--' ' ' ' -''_-,_ ....... --_ _ ' .. . ......... _. --_ _ ... ---'-'" ... . . ........... _ ... _ --"-"-"""' _ -_ ...... _ .. __ .. ...-._ .. _ .. _ . ...... __ ..... _,,--_ . _--. __ ... _ . __ .......... -_...--_ - - ,-,---_ . _........ _- '- ... ...'-'",.. .. ........_ --.... . _.,.. .. .... _ . ... -,_ -,"'_"_ -_ _._....... '-'"._ _ ... _' " _ . _ .. _ - . _ _ . _. .. ... __ ... -_._. " ... . . --_ 0_" _- _.__. -....._ "' . .............. _ _ . --_' -- _-. ._/11_ __ ....... _ _ --" ' ---" _ ......... _ _._' . ....--"---_ _r... . _• _ _ .. 0 - . _ _ .. _ . _ - . 0 _ _ .. _ _ . . ........ _ .... _ _ ....

-_ ,, _ ""

To,,_ 11- ..... ..- .. _

_

_

........._"' .. _

. .. . . _ . . -

. . . . ..-_

_",.;0-. __'--"_ ......... _ _"'_.0

"' _

... ..... _

_

" __.11 . .

_ "'

0 .. " ' _._

.. _

""",,"-_ ,__ ..-_._ _..__

'-_

.. _

.

._..- '-

""

_.""

,-,". 00 _

ol _

......

,-,"' -t::':;""'.."'.._ ,-,"'

.

_

.....

"'

""-,

_00. • • _ _ ............... __00. ' 00. _..- .. _

_

'-'" _

_. _ _. _

"" '-'"

'-._..-

""

_

"""----

0>

"'-.

-...

""

_00.

_

.

..'00' ...

_ • • _ ' - .. _ ... _ . _ .. _ _ .............. _ _ - _ .........


--_ ......... _...... _. - ..... __ -,__ . -.. _....__._ ,'-_0 .. - -_... _. ......... ....... . . '_. 00.. . 0 _.._.-. --__."".. _.COU_. --_ ......__ __....-_....._ . . . . __._ ..-_. _----, 0 . _ . . . . _-.-. . _ ._. . _ ._-_..__...._._.._._._--_. .... _ . _ ... .. . . .. . .... . . . ...-__.----..... _. _-_ ..... _ . ... -"'-_ _ . . . _-_ ............. -"'--"""._ -_ .."''-_ .'".--. -_ _ ...- ._... . . .. .. --_ . . _ , . -.-_-,....--.. _ .... . _- .._----.-.--..... _--. "' _"'_ "' ......._COM_...' .."'" ,, .._ ... _ ... _.... __,---. . ...---_ "'---"-"",-_ .._"""_ . _... ....-.. _-_...-..-,- -_ -_...-_-"_"-. -----_ _-,... . . __...... ....._-_...__ ---_.--_ . _ . __. ... . ___ _ __ ..... __ _---._ ... _... --, _ ... ..... .. ' -. ..... -_,

_

0 _

... _ "", M"" _ ' _...._ _"'-._... _ _ ._- - _.........

""" ..._._ ....._......

....

...

r...._

""' _ "'M__

....

....

,

",__ -_ ". -'" . _ _ ",,,,,", _ _ ,- 'w_ - " ,

... _ _._ _ ... _

,

- """'

...

_ e- .... ......... _ _

.... ... .. _

.. " _

_

I

_

00. .... ... ... _

_

.. _ _ .. .

_

. . . . . .. ....

""

....

_

.. _

• •_

.. _ ,

...

,

-.

_

....

.. "" . , ; _ . _

...... _

.. _

..


•I

!

lI

I;:1

II

!

.

a

! i

I II

h

I'll

1

'I'

I I I II! ! r , ! I:! ; . I I ,II . I

J I

, " I, I

I

!i!'

, I' I ' I! ·11 I '/ ii'

I , I

II i I I 1Ii

ijl

oj

'I Iii

I !

j

I

,

I

iI

I I

I :

! I

1

I

!! i I',

,

;

j.l

i

I I, I

;

I!l

I !. II

l I!

I "

!

,I 'I

I J. it I d II I I- j !I II J I: I '\ I l l ' I! I" I; ' 1 _ i J

I" I

III I i II ill,! II Iii

JIll

1111111111111'11 11111'llllill l!lllllllllllllllllllll!lil


I

.

••

5

I

1

I

•., I

I' I• ,I!

't, I II I I' I

Ii

1', 1

I'I

· I ·I II II'I1 '

I1

1, •l

:· I.

I'

I

I

I

i' • I

••

I

I I

I I

i

i

I

. I ,I I

11

'"

I'

,I il"

I

!

t : 'I : i .:: II! • 1I. I 1111 I I

!'1i II III II;

S' ; It:

I I'1 II "IIIII.!!,! 'I I.; '1. Il l l ·· · l l , . ! •. . •

I·'1I1''1 II .I! : I ,' 1 I

•• 11 I III' I'll'! 1,1 Ii' II I uu ilL ;til· en 111 I '1:'

!

Ii IIUII!i ! !lHll!lI!!lli ml!llii i !I ifIIJ!!iUIi:I;;!UIU:iIIIHhhi

I

! J•

.

• 1 i

I'

j

I

i I •I. I' jl 1'1 I II',· I · l

liil!! d jill

l!Iill lll lll!llil!III!IIII!I!II!I!I!111111111111111111Ill lII!1111111111


_ . __ -_.,-,_. ...... . . ,_. . .... ........ ,-_ _---.-_. ..-,. __..... ... -_ __ --,..-_._----_ ._ ,_.-"...... ... .. _--_ . . ._... _. __ . -_ . _ ..... _ _-"" _ _,.-.. _ "'_ ' " _ _ .---_ ... _-_ ... _ _ _--, _ ... __ ... __ _-____ __.__ ,_ _ ._. 0 _ ....._ __ _-_ _ ""_._, .. . ... _ _ . __ -_ . __. ........ _ --- , _..-__ . . -"'-'_,_._ -_0-_. "......'-,,_,,......---_ . ..... - .. _----., _ _ _ -_.-.. . _, . _._ ..... --_-_._ ... _-_ -------_. "-_ . -..... . _ . _. _ cooo_.. "- _ .._ -...""' __ "'_.__....."""._ _,_. -,_ __ _ . _ ..-_ . . » ---_ " ' _ . .. . .-_-_. . ._-_ . . . .. _ _' --__ . __ . " ,_ .. --._e-_ _ . -_. . . . __ -_ -.--_ ...... _ ._ .. _ . . --.. . ---_ ... .. ----.

- -. _

'_

11. ..... _

.. _

..,

....... _

...

_ "''''

-"

..

_

_

.... _

.co.o; _ _ ,

,

_

_

,., ..

...... _

.. _ _ ..

-..-

-, .. _ .._ .._""'e- _e_

_

_ 0

_

_

.

...

,

-._, _

.00. .. ....... ..' _ _,..... _ _. ""

_

--..

TO

.....

_

_ _ .. _ _ _

.... 0 - _

OO"' _

-,

_

.fIo"

_

_

_

_

.. _

..... _.

lo ... . _

....... _

..

-.

-..

" ""'.

_"""

..

_O

..

e-_ .._ ..,

_'00 ' ..._,. _.-._..""

0 _ _ .. _

_

. _. .,..

.. . _ _

-.

_ _ '

" ' _ . . . _ _ ........L

"'

_

-.


-.........___._,-......--_-..........._ .-....... ----_._ ...... __ .. _---_ . _ . _ . _-_ . __ . _-_.VI_. . . _-."_ ..-.._. . _". . _. . _. . _ ...... _ -._ _-.. _ . _ _-_._ _. _""' ___ .. _ .-- " -_-. -"'-,,-'"_. "'- _ .. _ ._---_ .. _.--;....----_... ....._,.._ _..__..-.... _..__ _---_.,-_.. _,..--_ ..... __ . __ ... . -_ __._ . __ ._ __ _ .. . -. _...... _ __ .. -_ . _ _ _--_ _ . _"'_. _ _ _. _ __ _ . . _- _...--, _ .... _ . . -, ... ......._ ... _._ . ....._ .. _ _ -, _ . _--, ... _-, _ ............. __0 . . _._ ....... .._ _---_ .. ........ .. __ . __ . -.0._ .. --. . _00_,. . __. --. . -, ........ _. ._,-. . _ -_.-."'----" ' . . ........ . ...-..... ;_ --...... .. _--, _. _-_ . -......;-.._ _ _ ... - ... . .._.._.. . ..._ ----.._..... -----_-----. _---_._. _--.-"""' ; . _-_...... .... _-."'_._"'_ . . . . .... __ .. _ -_ .. _--_ _ . _-, _ .. ----_ __ ... . .. . _----_ . _ ... _ .... _-_._._ . _ . _ . . . ...---_.. _..... ... . . _...... _-_ . _-_ .. . _-_ ...... _._-_-_ .._ . --........_-_. .. c.. _.-. ------------"""--,_._ ...... ..... -- ... .... _---.... _ ...... ; --_ . _-...... _--_ _--"' -...... . ..... . _-_ . _. _-_ . _-......;- - -.....,._ . . . , ......"

1 0 _.. "

" , , , . . _..

"'''''

,

..

..

...

,,

_

...

..

;,,"

....... ......_ .._

_-> ,..... ..__.. . __.....- ...- -

. . . . . ...... .. .. . . _ _ .. _

_ & . . .... _ - - _ . _. . _

.... . .. -

...

..... ,.. -. ........,__. -.0

.. _

._"""""' ''"''''''''''''''"-0_ _ ......

,

_

, -.0."",.. _ _......_--..-

"'

-.-

_ ; ... .. _

...

_

. O .. _

...

;

..

..... .........--

..

"'

_,

...

-.

.....

. ......

_ _ 0 ..

...

• ... .

""'

.... _

;

_ " ' _ .._ ....-"""'_

0

_

_oo,

_

._

C_ _ . . _

,

;"""_

_"'---

;

..-

;

_

_ _ N. _..... _ _. . _

;"""'

_

'"

.....

. .. " " '

.... _ _


Proximitatea este iluzorie, dar utopia proximitalii este un stimul care determina schimbarea de rol aartistului. Proximity is an illusion, but the utopia of proximity is a stimulus that prompts the change of the artist's role.


• •

-

• •

'.

_.- --,--------


--_...-

.-

--. ._-_ .... _ . -------------. ... _ .... _---..... ... _ _ . _ . _ --_. .._---.-....---_- - -_--._ _._-_._. . . -_._-.--_ .._---_ ... ...._.-"'-_---._._--....----_._-_..... . . _ ----_ . ----._:0::-. .__.."---'''. . __..__._ = -_._-.... -_ ......_-_._--_. ..... -'----_.__ _ _-_.---=-_. . --_ ... --_._-_._-_ ... -_ ..__.__.__.._--_._ .... __ ..._ --_ . __._.._, ---_._-_._-_.. ----.-r-;-::-::":"-.- ._-......_..

...--

:'",,::::,,'=:'-r-- ...

...

..... .-...

..

:-:=--

__

•.

-,..

-':''=-', .- ._ ...';;;:.-'::"-=-'

..... - _ ,_, :=...-::..=;..,m:.:::....

:=-.::.......:- =--.:=::::..-=:::-. -......-..

::::::::'O;'

:,;'r...

l:::::.-..:.-.:...._....:.u::::-_ _ _-:.::..-:.... ..._ _. _l.'

:=""':'I':::'T"-=:::.":..--====_

._..:.-;::;.-

- · -...C ..·..- - .......... - - ::.,:::.:.::.."":.:.-".'='.::.;:.. f::::""":::=:=:':"-:--=-:::::::,-

==:",..::--",:,'=:::;'::

..-


. - -_ .. -----,_._---- _ . __ .. _---_. -_.. __._R - --'------_ ----.. --_. ----_. -_ ... A -----_._-_ ... . -----_.-------_ --_... N -.'-_.'--" ---=---"'ioi' ---_-------._---_._._---.__ ._---.-----_.-_._---------_. __ .. _-----_ . _ . _._------_.---_.__. -----_. ._-_... __ ._-___ ----_._ . --_. ... _._---_._ -_._-_._---- -_. .._--_._----_._------_ ...-----__ .- -:.A .._ .... __ .......... II ._ ._ .. _._... _._ 1 --_ . _._ -_ . • --------.._---__ . ...._ .._._ _-_ ... ........ ._-_. _---.......__-_._ . __ ..._..... ..._.U_-_ .. __ .. _ . __ . _._-_._. _._.._....__ _...._-_ .. _ .. . . . . . _-----_ .. _-_._ .. .------_. _ . _._ .. .. -----------... ___ ,------. .. . _ -_. --_. .. _ -_ ..... ... __ "--_ ._ ...... _ ....,_"---'---------_.-.-.-_._.._ _-_ ..-

Ii! . tI •

•__

- .

..-

_ ' _ '''

'''T_'_


open sou,ce

dOCume nte


AVEM NEVOIE DE 0 NouA REVOLUTIE, NU CENTRATA PE PUTERE CA CELE DINAINTE, CI UNA CONCENTRATA PE INTERIORUL INDIVIDULUI. sA INCETAM sA FIM ORB I sA NU UITAM CE AM EXPERIMENTAT CAND ERAM COPII.

sA HE COHCENTRAM DIN NOU PE CAPACITATILE

NOASTRE CA FIINTE ACTIVE

NEGUVERNATE

CARE PRACTICA INTENS BUCURIA DE A THAI

FIECARE SECUNDA. TRANSFORMAREA PERSONALA. TRANSFORMAREA VIETII

DE 21 CU 21 AR TREBUI SA FIE NOUA REVOLUTIE iMPOTRIVA ZIDURILOR. TREBUIE sA REiNVArAM sA AVEM 'NCREDERE sA ACTIONAM IN CONFORMITATE

CU SENTIMENTELE

EXPERIENTELE NOASTRE

DAcA VREM sA FIM L1BERI.

REVOLUTIA AR TREBUI sA FIE UN PROCES NU UN EVENIMENT路 UN PROCES AL TRANSFORMARII DE ZI CU Zl.


-. --_. __. ._--._---_-----_. -_._._._---_. .--- -- - --_. .- .. _-. _---_.__.... ,-

. ='" '

- ---_:..--._._-_ -_ . - . _-_ . _--. _ . .-..-...... _-_... _._._-_ .._._._----_ _--_._-_._.....-----_._-==.':-:""-=:'= ..:.:. -

-

- _. - ._.--_.-._--_ ---

.

I •

.

'

I

, ,i §"I!

..

c

I! ,I"• •

t

j


--_._ .._..-_.---_._ . ..- .....____ ....... .......... ._ .... _ _-_ . .._. ..... _-_ __ ---.-.. _ . _--.... -_ _ ._-_._ __ .__ _ _ . _--. . ..... ... ...

...

co.. _

_

.... _ .

_

..._-.._-_ _.... ... _ "'"_ _--""-,,..... 4 _ u

_

...

... - . .. 4.. ...

' "I'


. __---_ ... _ _ ._ ........ -......__....._-_ -_ __ . _ ._......... _ . . _. .. _ --_ .. _----_.__ .. _ _....... .. ......""_ _open sou,ce

dOCume nte


-_.-. ...--_ ..... _ ----_ ... _--_ ...... --_ __...-_. _-_-_._--_._......, _"'_-'--_"_"'_--_ -----_. _ ... _... __. ---------_._--_ .... _---_ .... ---_._----_ ---_ .. __ __ _ ... _-. ... __ . .._......--... -----_ _..... __. _._---. _---..... .__ _. __ .. -.._--_ -._-----. . . .._. . ....._----_ __ ... _.... _._ ...-_-.,--_ _ ... _---.. _ .... _ ---_.-----,------, .. -........ _ .,.---_ _ ._ ... _ ... _-.--.....-._._ _ -_ . _--_ __ _----..... _ .__ _.....-._ ----_._. _ _ ... _ .. _ _.,_. _..... _. --. _._.".",.. .. _.-_ . __ _-_ _--...... .......-._ -.........._._ _---......"'" ...-__........- . _-_. ----......-. _-_ . .. ------_ _-,_ __ . _ ... -_ ---_ ... ...... .. --_._ .. _ ._---_.-_ _---_ ....... , ...

.

-. _ _ ........._ _..., T."

,_ .-.

00<

...

"

'--

....


needs oriented

nu formal non profit voluntar

it could happen

to you

Slrowth oriented

universal access


._ ---..._-_.__-... -._----.. _----_ ---------._ _ . ..-_-------.. -_...----_--.-------------_ . ._ . _ - - ... _. __ __ ---_._----.... __ -_ . _---_ . _-_ _ . -.-_ -. _.....-_ . . _--_ . __ . _ .. _----_ ._ . _._------'-----'--"-.---...__ . -_-__-_ ._ --_. _ .. _... _ ... ._ -----_.__ _ ----_.. __ . _-..-_-. _ ....-__-. .-.-.._ ----_._ --.--. -__.. ........ _--_."._0 -. ,

.. _ _ .. _ 0 . ..

.. _ "

..._._---_-_._...--. _'-...".... --"--"'-...' _ .. _ _ 0 0 - ..-

_

-

-

.-_---...._.........- _._._ ..-..__------_--_. __ .-------.., .. -_.. .,-----_.---_ ... _--_ . .-_ . -_00.-_. __ .....- . ---_. -.._---_. --"". __........ ..,

0 . - • . , .. . . , . _ _ , _ _ . _

"

... .._---.

_ -""0-..-.. "_. ----------, _ ... _........__ .,'--..... --- ...... __ .. -_ . .--....... .-. ",-........... -...-_ .... _-------... --_ . .... .... -_...-._-_._._---_ ..... _----_._.. .. __ .__ ... _... ----......_._-----_ ........ _ ...... _--_.....-_.•.. --------.---.... -,..--.__.. .._ _-. ",....,

-.-

.....--.._-. .-_....

-.-."

-...-_ ... _ ._-'--"'-'--_ .. -_ ..-----_ ... _ ...... ---_._----_._.-..-.--_ - ... _... -------_ ---.... --' --_ ...... --......--.......... .................. ...... _ . _-----.... _--,-.-----_ __ _--_ . _.,---.._._-_. ------_-..--- .... _._---...,-_._,-,-.-.--. ---.......--_ .... ... ........... ... -_ .. -.-----.......... __ .. __ .........._-'-.......---.-_ -----.-"-"'--_ ... _._-_ .. .... -,--<-----.,

.... _e-o ••, __ ... _

.. ,._._ _ - -

-,.,.-. e - - .. _

_

.... - . ,."

" ...--- "

---.-.

_"


-- = -=,, --- -...._==-..==.-=..

._::-:.:::7:E::::-==-:::-:r:=:z=:."="..:.,,===-=;:;::--=.:-.=:::=...

-

.-._ _-_....,:;::,':== -- .-._._.-:::-=::::::.. __ ._ ------------_._-:=- ::::_..__..__.__._ -._-----_.---... _._-------_._. ---_ ..__ ._ .. .._-_._......_-__._-_._ ._---_ -_._--.-_._-_._-_ . .-.-----_ _-----_ ._ .... _ -_ ...... . ._ .... _ -...-_._----_. __ ......_.__._._...._.._ __ ._._------_..

--_._--_._.____ __

_ ..._'t.._ _. =,-,,=,",;::..-_ .. ....

._.

------------- ----- -

.


. _-1'..._o-_ r_. . . _ ....._ . --_ .. _-""----,_. __ .... . . . . -_._------_.--_ ..... _---_ . _-- _ _--' _ _ . _-,,-. -.. _--" .. _-_. -"---=__ "',",,=..,, "' ._"_d 1hgoI_ ......

.

.... _

... _ _ "'" __ =_

' __1 '

e

_ _ CMl . ... _

.. _ _

..

O _ _ ... . . . . . . _ . , . . , . " . , .

F

. _ ..

..

• •

_ . _ . . . . . .

n...

....

c

Ii_

i

, _ _ ' _ " .. _ _

,,

--=-.-...._ - ...._-_..__.... ... : ._.."=.._ ...._ " " .. - - - ........._ .. _ _ ..-

,.. . _ _ .. _

o

.. _

--

.

..

..

.... 000_.... ."

.. .-rc. ....._ _. _


-

,


::-=..-=:::=--..::':.::....-

THE FANTASTIC BINOMIAL


..',. f,,"

(a IV -


Pop.j. the Nil'" mill" did not ha •• capital I! .nglish, T-ttat'. ho" h. "a. fo ..nd. It i. kno ,,'" hi. li"g ..iltic oompoto"clo. como ,",om pooformi"g, "om tho do.iro-to-a,poak-{a ..d .i..g}.-Not-¥ic&-Yorea,-r. . .. porfo.ma.. co. I.. a" immigraJlt .Ia..g, gllotto ,.ddl.h o..gli.II, Popoy. lIIilll woll CI .. hi. Dohalf.-(_ilhouWlnytlling-to hi. DoIIai . pllt Ith-ltarticipati ..g a ..1II Np......ti..g i.. tllo c .. II.... of othoroHllat .pokG mOrO Ihako.poaro-Ula" him. Tho a ..choHatoo, ho hall that-fr-.Doforo. It'. _ ..h ..othing-that tho moa..i"g of ca.tn... I. li..luld to that of plllnc.rt.-{puni•••t.?tttec..... eomic. e ....lIlete .. ettract.d. p..blie thtlt Ill...."t 90 i" f". pri.. t" ", .dit"rial••• ft. pl",...o•• That·• ...my ho .. a ..... moki..g too m ..ch .pi..achl)looki ..g to i..cNa. . .oado.. hip ! Rllova ..cy, tly 1n-car-toeme,.-in-tlle-beglning.,..tlMo-difforont-forma-of-CClmpotltiCln. 101&1&0... i" ",i...al a ..1II aco ..It............a ..c. witlHho&e-that hall "Gt jot .. thoy co ..ld fight, ."'Ga. a .... 10. o. lI.. t m.. r4<iClF-timOl Iollov,olll, p.io.illo. of a ...-ole-tM-chou-y..from tho ma.gl ..al.· lIIao. Thi. latlO. moltod I..to "alio..ali.m, mythology, "all t ...-..Klteb-II cool w..... ttor...Popa... pope,...... jOli...).......'.I...ned-lator_ LlchtG ..&toi.., Koon. Gtc. An-.mplo,-once.gi-..ean't b. Ul..... hack • •nlty,-RahGlff)¥a ki... a•• on fait fOl'l,a.1II " . .a ...o thoy a.o a ..lo to RlP.o

".w

••nt-ti>em&elvN.-5"," if the-ent"l'-9t'tI

O...

".,.ecl,-or-i....

into a "ackltago. Wtlat-8il ..tag. i. whM-happendod-ill-llahov_ith Oli.o Irina anlll Olivo Maria, a Ito.y that call co"t.olli.0., 0"0 m...t look .ftor-the-etoriN-that-one.. elJ.&,-)llet-like-one-...... t look .ftor..ttM-etor...-.oni. tollll. Tel oach actiofHho.o i. a lop po. ito) .oaction, 0. to oach actio .. thor.i. a ... immagi.. atio Ie. . .rio. of GO opo.ation., n olta ..li.hl.. g th. hala"co'" ------'-rl-the-i i...idIIal-........ he-commwnity,-the.pwiphwj-\'&.-the-centre,.. ta' "". Imall 0. 1 .. II,o •• io.. , "oily lIIa ..ci.. g " •• jau... 10. Irina-and-Maria,-that-ha... ca.tn.... POP'j' a ..thor, Soag.r, " .... co pl.y..dr"m•


-- - - - - - -


·-....•

..... ,. ,

,v ,


_ .. _----_ . _-_ . _--_._--_ ...... -_M...... __-------_ _. __......------. _-_ __-...._-.-._ . _--_. ----_._-_. __. _--_ ......._ ..---_ ...... __ _ ___--_ . __._ __ _ . _--. _ ... _----_ _ ... --_ .. _--_._ ..... _........ _---_ . --_ -"-,,", ... _ ' .. ."'--"'--_ .... __ . _ __ ... __ .. _ .... __ __ _ ..... __ _._ -_ ... _._-_ ... _ -----_ __ . _-_. _ .... _-_ __ -_ .. _-----_ ... __ .. _._ .. __ . _-, ---_ __ . _ ... _.... _.. _. --_ ....... """"_ ... --_ ...._ ....-._-_ ... _----...... _ ... __ ... _------_ _-_ .. --_ __ ..._ _ ..... _ .... . .. __ __ ._ . _..-.._-........ __ ...-... _... . -_ _---_ . -_ _ _ ----_.._-_ _. __.._--_._. _. -..........,

.... _

..... -

I'

_ _ ..

... _ _

_....-.

I ..... _ _

_ _ ..

........ _

...

.

"

""""'

_ - ..... - - _ .. _ _

'_

...

_

'

...

...


dansul rna face sa uit... II ke..ยง rget.;

n "

Ii:"'1---

I''::.:

[ON ITA ION, 28 years old, lives in Rahova-llranus area (a neighborhood that wi/! soon be gentrified). Bucharesf, Romania. She is gypsy and proud of it.1


_ .. _ _ .. ........ _.._........ -..._ "'_ _ _ _ . . ......._._,,--,-,-..._........--.__--_ _.._ __ .....-.... _ ... ...._ ."' . ---_ ......... ...- ......_ _-"".. ........... ... ....__ ,_'_ . ..... ,_ .. _...,-.. _ -, , -_ . _ _ _--... .... _.-._._-----' . .. . , -.-._ . _ _--_ __ -,,-_ -"._. - ...-. ..._ _....... ... ... _. ..__ ......" ". -. _"'---_... --.--- ... -...... --,-_ "- . _ -, , ..... _... .......... .. .. _ _ . . .._ __ _ .... _ _ . . ...... _, _ _- -_.._--..._.. _.,. _ _. _-,....,_.- - - .._ ----_ -_ ..... _ .,.. __........ .. _ . ... __ .- ..... ... -- ...-',,.._.__.__. --....._._............ --_ ....... ......,,.,._._ _ ...__-_- _- ....._ . ......... _ .. _ .. _-_ ... _ .... -_--_ .. .. _ -...., _-_ . _ __ _--_ .. -.-....... _,.. ....... __ _ . -_....--_._ . _..__ ..._ _ ... _ __ . .. .. _ _ --_ .. _ _ --__..-... ----_ .. . =-==: .::=--_ . _-_. ---" _ .. _ _ . _ _ _ .. . -_ ._ _ _ ---_ _ _ ,._ . _ . _ _ ........... _ ....._-_._ .... -, --, , _ .... __- __ .. --_. . . . --_. . _0._ _ _ ...."."_ ... -_ ... _ . , . -_ .. __ ..... ........ _.._-_ _ ._-_._ -' . .. ----.. ... _.,.. __ ._ --... _. ,. -_.- , ... -...... .. -_ .._... -......... _ ...-_.__ . . _... _. -,..-----_.''-.._--_......---_ .. ..._ ,,..__ _ __ ...... _ ---..-- -.... __.- .. ... _ -_ ... _ .. _..- -_._------_ .. --------_.._ ---.....-_._-......., ......

-..

,..

"

_ -,

-,..

' '

", ,

".,..

,

.

""

..-

"""'

-,..

,

",

,

-. ...

-,..

"

. . . . . ' ' '. .. n

"

,

,

. ..

, _

-,..

,

"'

,

" .--

=-=.:=:.:..=--_ .__.--

....


EXISTA 0 LlMITA ETiCA iN CE POTI FILMA SAU • ARATA INTR-UN DOCUMENTAR? regula nr 1 I filmul tau nu este eel mai important lucru din lume. regula nr 2 I etica in cum documentezi e 0 problema de sensibilitate; adesea este chiar stomacul tau care spune daca cinstit in cum spui povestea care iti• este relatata.

- -


IS THERE AN ETHICAL LIMIT TO WHAT YOU CAN FILM OR SHOW IN A DOCUMENTARY? rule no 1 I your film is not the most important thing in the world. rule no 2 I documentary ethics are an issue of sensitivity; it is often your gut that tells you if you are honest in the way you tell the story you are told.


,......., ,.... " .......

--, - .....

D O-

. _.. c-.

INCEPEM BLOG

..

..,..., ,

...

.""

.........

..·M·""',-.-" " .".

InctplOm It Yal>ool Group•

".le'" ...... _ eo

....

" ' '' . ;

.... n. "'" .... _

... to._ ...... ..

lube

•• .. .._.

-----

art as gi ft

a

.. 1111111 __ . I_. . ._-_._-

- -.... .. .__ .-......_-_.-...__ _'.-._ _._- _ .- -_ .__ ._-_.-

a<t a s gi ft E""... F1.tlJ&l!,

.....n. Ilr.,'><> ·""" "" ••, • ..... CIvnu - <tl<t'i,.1

.•"'",.>0<1." :or.. ""n. ("" ... l<or......1L. In-, G. ...,. ' '''' '' 0'' ....... .. v... ...""',, · ....,..


--------_ .... ___._00_ . _---.-_._. -_--_ _-_ _-.....0_--' _--__0 " -------r. . . ... ::::: = -_-.._----_.. ---------..-_._---_ _. _ --_._ -. _---_._ .. .......-._. . _........ _ .. ---"""-""--"'-'-"'-'-'" _ ... _----_. _---_. _.. 0 _ _" __•

,-

"11lOI;;, . ,. ,,,,,", . .... eJt!r _ _"' 00 · · b it d-rI'Jd _ _ _ _ Iit t 'lilg.

_ ti1If ""._'

ttt .... o,_tJl-.

2" , _ -..W'MFtt.·

•_

_

_

01

dtoll _inspN

.. _ d e ...... --"11, .... iltId un IIudiJ con. pm pune In lo.or\'IiN obk:e'I\I1 " rnenlalit5\i ale

-,---,,-_,,_,,_0 -------_ ... _--- 0 --_ . _._----_. -----._--_ . _-_.._. _....... _. --"-'---'--"-___ 00_'-_ -._--_. . ='"_. . . . ===.. . __....__._. ----_ . --_ .... -----_ ... _---,' ,?===. _._-"-_._"'--c..: ---_ ....---_ ----------_. --_. -... .. . _---=."r'-. . .... _. __... _-._ _ .... . _ .. _-. _._. __ .. -_ . -__ ... _-_ . ----_._.- ----------,,_._-----_ . ----_ .... --_._ . _-_ . -._._ ...... --."-_._"-_._-_ .. _-_._-_ ... ---_.----_ ... _ -----_._-------_ . _---_._-.-.---_ . -_ .....__ _---------. ---_._ . .. -_. __ . _ -._-_ . _. __ . --_ ... . _-_ . -_ .. _--_.__ . __ ._-_ . _. _._--".-"-_... '----_ _.... __...... -._--

_ _ _• _ _ •• _

......-r_.._

::"':.:==':'.::::='='=-::.."=" _00

_ _. .. , _

0

._

_",

e -"

.._ . . - . .

...

00 _ _ -

cotldlanul.ro :::,.":.='\=

- :::.':':=-....;.-- .t_-

_ _ 00 _ _ ' _ - _ ' - -

,_00_'

••_

.._

:'"'...::;;:..":""'......=:;:0--:....:=::::•.:..

_=:::=-:':":::::'_

- _. - _ . _ _ 00 _ _ 0 0 -

Art£Ie iI!s Ia nportul anual


MOBILE URBAN .


_

-< O --.-. . o _ < 0 '*""' ..<IO_"_..I_..

. ..........-..... _ _ <O"""""""""iO« _ _ <O .

_____ ",, _...... _"""""" -

_ -.....

_ _ _ _ :_ .. _ ..-.- . . ooi .., .......... <0 """"""' .. _ _ 10dIe6 J _good1 "

_ ""-"loool_j "cot"_ _ .. .... _ _ O;'_OO_. .. _ _ cw _no _

_____

lrI

.-rt*". Mol......,, <Oi "' ;' "'

_ ..

zi.""' .......

0__._"11.

,

_

_ _ '" ..""..,

<u....... .. _

...

<0"10

....._

...

_

_

..

gW-o i l l _ N o I _ .... _

.

..

no_....... , __.. -."'" _ ton_,I<4nO,_....._ ..._ 1-.. --IO_ -...._ "ocn._ _....c-.oolO_.. .,,"OC "', __..""""' _ """ ooi <ill - . .... _

"' .., _

oot

.,.; <01 ........ N'

...

_ _ ,.; 0

_O«IIlIl HI> _ ..,-., oo:l opol " _ _ QkIdil, ... """.... MIl ""'" 1.- " ..' O""Od. ....... li •. »lI col "" _ .. 0 eiooel.ea$I ... ....... _ »lI II 0\0!{j _ _ II _ _ Jo -.:i _ ,. _ " .. lOCi ......,. "" ollO:l '" _ 1Il_" ..... co 0001 __ .. " .. """'" io"""",, 0«<"'" 00

sa_".._ "<I <016:1 _. _ ........c. lII_aw.ooeo ..... . ..'ot-....__L C\oM"-... asoCMiQ

----_,.. .__"""rocu"._,.... .._

_ _ _ _ _. _.191l

y"",

£<0-_ .......

_

10"", ......

_._-.Iol»".

oto'!<-... _ GIII_

:O.,. .... _you _ _.... _

not_._IO....,,_, _ _·II ""1'· .,.·

_

you _ , .... , : """"",, . .

_ _ _ _ _ ... .

_ _ ,.,..

__

_-

onoo

_

......,"'" __ ra

...,,,, _ •_ _ ...._

_._-.....io _ "'MI_. . . ....

_ _ on_, ' _ _

=

...."...

....

_"'-J'-"'"'f1O"" _ _ .

"""" .... ,

_

"'"", """""'

_io

__OO _ _ 1I>O """","",,"'_

lor .. ...

" .. .

=;;;•...._",_WO.. . .."""""'..._,'art: .;,.-; ,-; _... "',..._ra ... _ .. aoII lIio J._ _ IIio _ _ "'"'" .... ,......"' _

••- "._.._,

_

IIio " , _ - .

....0Id _"' '''''GIl 1--'" WIO--' <IoQng .... _ _ J ....

...__",__ .......Thofo _no , _ ... ...._ - ",_ _

_ "' ... E _ " " ; ' " _ """"'",_ _ _ _ "'. . _

_ _ oo."'._ _._ _

_____,0;:: ,""'_-_ --- - - -

".,., _ _

... OOO"cNM

ill VAuRMo._,

"" ....

....,_OO_lKWloL.,."..... _ _""01 _ _.ooo. ..."'

__... ""' - . _

""'....

_

_

_

..

10 no«<oli:l

_

:...

_ _


atelier in tranzlt I workshop in franzi! Iatelier In tranzlt l worlfshop in franzit

E

L

I SA


-_._-.._--_ .. _-' __""'."M_h_._,_ . . _._=. ,,_._-. _. .__ __ . .._ _. _. _. _ ... - . .. -.-... _.-._..-. _.............. ,,--'---,,----_ "-". _-.-...._. --....... --_ .._ ,-_ .. _-,,-_ ... _ . ............. _ ...... _.. _" ..._ ........... _ ... _--.. _----_.... _--_ ..,.--_---_ . .... ___---_ _---... _---_ "-_ --.- ---_ _--_ ...." '_ ._ ... __ ....""------_ ..... _-_ ...__ _... " " ' _ .... _ .. ...... ...__ .. -""-_ -... -,-, _-,.... .. __ .. __ __ ...... .. _ . .. _ . _ --_ ... _-_...__. -. . ...... _, --, _ . . .....__ . .. _ --_ ... .... _............ _ -_ _ _... __--_._ - ...-----"' -"'-----"""' " ,_ .. .... -_' -_'_-..._-. ,..--...-_._ ..._'_.., . _ ... _ _-_ .. _. - . __ .. _..... __._ _. .-,-_ _""'-----_ "..-

<-. - _......-_,........... _ _ .. . ............... , _ .. _ _ ... _

..-.

..... ... _

_

_

$o ........ _ _ "' ..

o m

O' _ _

... _ _,"'._ "'_ """'.

_,,"'"TTl""IT1' T>'" .. ......

_ ,..

" . _.........

.. _

", _

_

-"

....

.,; to .

T_

A

_ A_....-. n -

..._

.. _

fO _ _ .. .........

...... ....... _ _..,....

.............0_..

,,_ """"""',-".;

TIw

,

" " ...... _

-....."

" mm

,,"'"

TIw

._ _

n.o _ _

""',"" .......

,""" _ _ " "'

.....

....

" " _ _ 1_

..... -"

"'........

...

,

_

_

.. _

" '_

_

"'-"""" "'..., '.,....

--.

,

" " _ - . _ ..... . _

... _ " " ..........

,""',"'"

"

• ... _ _ ..

....... _ . ..

"

-...

.... ....

""

,,_

-.""-,

.. _

• . . . - " ' - ......., -

... . ...

.........

...

-

-

' . . .. ., - -,..-


SCOPUL

THE AIM OF ART IS TO CONTRIBUTE TO THE

.....lIIlIIII'"!!!!!!,\\\\\\';/IfJl ,;

DEA CONTRIBUI LA EVOLUTIA INDIVIDULUI

..

'

, EVOLUTION OF THE INDIVIDUAL,

PRIVIRE --

• GARANT' •

ACTIVA ASUPRA"""'"

11111\\\\\\1\\11111111\\1\\\\\\\\\\111111111\\\\\\1\\11111111\\1 SlsnME INSTJTUITE, DE AiNCURAJA

ENERGIILE POZITIVE, .. \ \ \ \ \ \ 1111111 ACREA

SENS iN NONSENS, DEARECOIICIUA 111111111111111111111 RATIUNEA

TO ENCOURAGE THE GROWTH OF THE MIND, TO GUARANTEE A DE· ACTIVE LOOK TACHED AND ONANY INSTITUTIONALSYSTEMS, TO ENCOURAGE POZITIVE ENERGIES, TO MAKE

SENSE OUT OF NONSENSE TO

SIIIIIIIIIIIIIIIINSTINCTUL, RECONCILE REASON DEA CERCETA POSIBILITilTl

AND INSTINCT, TO SEARCH

11/11/111/ \\\\\\CLISEE" FOR POSSIBILITIES,

DE ADISTRUGE

,

• TO DESTROYTHE CLICHES.


-..-. -,. -...__._'.-,--, '_._----_. .-------_ -._0-__ '-"-'-...____. . ' '''_.' ' -'---' ' ' ---------'-"-'-"--' -_ --'-'--"-'_.--__' 1 _ --_. --'---'--'--' --._. _--.---_ .._ ... _- ... _..... _ ...._.--_ ..-------"'' ' --,_ __ _ ... ... --_ . _---_ . _ _ _----_ .. _---....... _ ... ........ _ . _-_... _ _ ...-_ . .. _ ........ . _ .. _ .. .. .. _ --------_ . ......_ . __ -_ .. _ . _--..- .------.-_ .-. .- .._-. . --_ .-. ... . _..... _ tw_..... . _,_. ..._ . -._-.-....... _.-. .... _ . _._ . ..-_......._-... ...._-.----_ .. _ ...... -._.. _--_.---_ __ ..... .. .. _--....--_ ..... _._ .. _ . __ _ __ _ .._.._ _ _.._.,_ . --------_ . __ . . . . __ __ .. -_ ..._-... . -,,_. _ . _ ..... . .-_..-_----" ._. ... _ . _.._. _--_ . __ ..... _ . - _..-.-...... -._.-_ ...,

'

-_.<,

; ,. _ , - - , -,

....-- -''''' ,-, -' -'-' _0_"'

........ _

-.-

0

_

..

_ _• _ _ . .. _

0

....

..

...

"""

.-

_ .0

_

...

.........

•_

_ _ .........c_.... _ ·_ _..


_ .._ _ . __· _ co_ --"' .. _ .. ..... ........ _.. .... ... .-. --_ _ . _ .. _ ...... _ ... -.. _--....... -._. _ ........ -,--_. _ , -,.... _ .. -"-'' ' _ .' ' ' ' ._-.-... .. . _ -. . _ ... _.. ... _--. -_ _ _ .. _ ,,_ ..- --- _._,.-.... _""-,

_

"_u-rr

....

..

fOO

--_ -----_ . _ _ -_._. , _ . _ . " , " , " _ ...... 1 .0_...... __.......__.... --_ ._ .. ....._-,".. _-_ . ..... _.. _ . __ __""'_. _.__..oL__ _ _... _ ,-,....---_ .. --, ... _ ....... ---... __ . _-_ .... -----_ .. ....... __ .. --_ .. ..... _._ -.. --_ __.._"-- ... -.._ . J'O_ . .

... _

_"

... .. _

, _ ..

'"

,.

"-" ' -

_ ............ .. __ .. . _..- _ -_ __ .... __ ... -_..... .... _ ,._ __ --,. _ .. _ .. ......... ... -_ _ .. _ --...... _ _ .... - _....... _ .. _ __ _ _ __ ._-... --_ _ . _ _._ . _-,--_ ,_- __---........... _ .... ..-. _--_ . __._ ,1.0_....-. _ ......... -.. _" ._ _'-_ .-.. .._ '.. . __....._-' .._ _.__ ...._-_.. _.-.....,.......... -

..

.._ "onLo_

__...

,

......_'m " .._ ......._ .__ ..._ .. _ 0-000 _ _, " - " ' _ _ . CW .._

.. _ _ " _ .. _

.. _

..

_

.. _

.. _

.. _

_10-

-,-_ ... ...-,--_ -. _. -- . -----'--".... _._-_ ... ....... ---'-.. -, ........... .....___ ....... . _. . ....._._,_... _ . .__ ,

-

"'

,--",

,

_

,

...

,

--_ ... _ .... . -._ ... -----_.....-_...... . __.._.,.__ -_......_."..... ........ __ .... .. _ _ ... .. -,,... --.. ._'.. _.. _-_ .. -....-,-_ '_.."__ -----_ .. . . .. -_-' ......__ .. .... _---. . .... ...---"-' .._..-... .......... ......... ,---' ...,.. ... _ __--_ .... __ .... ...._. ...-,-"'-_. ..--_._--_._, ----_ ..... _-___ ..-_,-. _ .. . _ ... _-_. ... _... ._..... _...___. .....___-_ . __..... .....,_ .........._.... .......... _--_ .... . '-_.... __ . .. ...... _ .. __ .. __ _---, -""-_ ....... _----_.. '"""--......... ..... _ ... _ .-. .... __ ... ... __ .. ''''-'''--'''--'''-_ . -'--'__ _-_ ... _. ._ _ _..-_ ..... _._._ ... _--_. ... -... __ .. .. __ ..... _.- .__ . --_.....____._ __--. _........ _---_ _-,--_ .. __ --, .. ..-_ . .... _---_ - .._--__ . -_......._.... ............... -._ -_ _-_ .......... -. _- .. _-_._ _._-------,,---' ...-_._ _ ... __ -. , ._""_. , ..,

T

.. _

·T.. _ _ ..

"

,

,

'_

.......,

-.

,_

__

,....

..

_-,_ _

.. ,_.

M

0. . . _

"

,_

- .....*.....- -..

....

' ,..,---

,-

,

._,,, _-."

___

.. _ - -

,-,-

.•__

,

----------"__,_.. ... . -..-. . ---_ .... ---.. _--_ ........ _--_ ..

_ .,-,

....

-,


.... _. _,__ ...... _ ....... -_ _ .. _ . ..----_. -.------_ .. --_._._ __ ... _ . _ ...__ _ --.-_.. __ _--.. __ . _ _ .. .. . _ .. __ ... __._ .. _-_ .. _----------_ .......__ __........_ -_ . _._. _,,-....._.. .__ ... _ . _ _--_ _ .._.._ _-----,---_ _.__ .. _. __ _ . _--.... __-----_._--_ .._...___ _ ...... ... _ ..... __........-_-_ ...... _-----.-------------_ .. _._--_ . -'--"--"--"'--" _ ...-- ... _ _ . --. _ .. _..... _ . .......-_ _.._....__ __ --_....- ..._...__--. ... .._--. ...

.-

......

CWA .._ _ ..

. _.. _

""_

-...

...


M UZ;(3 si OV!j!LO:sI@ lUit:llXlll.-----Jt 20"""

Q&N

.... 2OOlL...--H 2frCI(L... -SIlm 0tIMIrl' 21:OO.., n_ m_., ._M.ItC

-..... _..... ----, -' -..----_.-..... _---. --.._.....- _-_ ...------.... _------,------------... _--_ .. -_._--------_._------_ . _--.. . __.._-_ . _-... _--_ _ _ _ .... _ r

_

_ _ __ _a _

':"'"-, -

__ N

_._--_._-_. __ ---_._-.-.-".------------_._--..--"---_ .. __ ... _--_._..-_ ---' ------..... _----. _-----_ ......_. ..._--. -" .

______ M

_

..

_

0 •• _ -


..... • ----

-

M UZi{3 SI OVifLOS!@ ILrie 2006 8U'ie 2006 15l.ri8 2008

.H 2O:30. .H 2O:OCl .H 21 :OO.

GR££N HOlRS

.s1RE£f OEl.MRV "*"AC

."""----1--1 . '-1-"""'""'" ,-- - --.... -__-.0_.. . . '_ ----------- ----_ C MNfAEA @i'.I9R RAHOVA·URANUS OIl l»chlle

_ _ _ _ _ _ _ <101>1

_

-'_'0

,_

.......

....


_.. _T_

¢¢¢

_ _.___ _ __. ... _. _. _ _""_ -_ .. . __ . .. __ .... ___..- .._..._... _""- -.. _ _ ,'-' "." .. ....... --_ ........ ,-_..--. __-___ ,-..... .. .. .. . .-..._....

Do la Pomono la DII"""

...

""-. M_

...

,, "

_ ;_ __

.".

,_

.. _ • •_

_

_ ...

"'_..

,-,- ,

'>«r\o_ .. _ OO<G, . """'• • _

_

Do ..... .

........_ .... ,_ . "",,_ """"'._, __ _..'0...-..-..._'._ ,, _ <0.__ """ _ _...-..-. ..-

,.;-..

"."

-.. _. ,

;_ •• _ . CO • ..,..· .". • . . ""'

,

'''''''''' , "'.. -

'" ,

..........................._ ,

... . -

"

,

;

.-."" ',"<lo '_."_'_ ...

' _, _ 0.-

, __"',-,w

<"'

Do ..

", .. _

_

_

-.

,

"

" ' "...

..

"

UVII

.. .. ,.

ffiiil U!!J

«« «

.....",..

_-. __., __ __ .. -. _ .. _ _., . . .. ...- _.' --,,_ .. -_ ".--_ _-..... __,-,,_. ,.__..--."'_".. ...... ..._ -,_ ............ . __ . . .. ""._ . _ ..... -._ _, -.;. ............ -" 1,00] -""""' .. ...·.._ -- ·.."....-·1 ...- . ....= " ,-_.. .... ... , _"" __ . ........

"-

..-, "" ""

_ _

_

_

""._ 20 .. _ .. _ ' ,_.._,; - .""' "'

......... ....."' "'."'

_

,

"

-,

"

......_ ..'"

... "'._

..-

"'_ ....

' -... ,"'' " "'...""" '' "" , _,_ " ._ .....

.""-""." _,", _._..... n ,

""'''''''

''''-

_ . "".. ' _.0 "'-1_ ._ •• _ ' . ,

............ . ,T

_

_

. . ""

"""'. . . ""

"


...

BILUNA POSSIBLE

...--.-----_ _... .... .. . -----. . --_.--_ . _-_ _----....-_--_ . .._ ..... ......... .... _ -._.. _-,_ . ------,-"'-'" --.;.."....:.:.::;::::::.::=-.=.::::" --_.-.-._--.w_._.. .... --_.... --_..__. _----_ __ --------_ ------------_._ _ .... _------_ . _ . --.------._ . --__ ....__ .. __ -...._ --_._-.---_ __ . _--_ _ -._._---_ .. ... _ ... _ .. _ ..... --. ------_ _,,-------....._ . __ _._ .. ---_ . _ ..... _--._-.-_ . _._ ... -_ . __ .. _-...... _-_ ......_.___ ....-_. ..... _ ._.----_ .. .. --_ .. _._----__ .. _-.___ .... ---_ _----..-...

.... _ a

....

_.. --'---

...

_


READY SETS 2008

GREEN HOURS

[>[>[>[>[>[>[>[>[>[>[>[>[>[>[>

II STREET DELIVERY

L...-.


DOCUMENTEI DOCUMENTS I INITIATIVA OFENS IVA GENEROZITATII GENEROSITY OFFENSIVE INITIATIVE

2006-2008


-._- .-.u; ...... ---_ .. __ . _ .. __._-_ . --__ ....... _----_ . _._, ............ _._ __ . .-._ .. .. _.--__ 4_· . . ._ _-.. .. _--_._ .... .. _ . _._-_ -.-.._...... --_._..._-_..... _ . . --_ .. ....--... _._ ""'"""_10;.............. .... -._ .. _----_ --"--" -"...... __ . _. .. _._--,.._-_. --. ooc""...... ,

""'""'" 00 IoCfIUN' 00........ G.......,.".lJl I u"",,",,- CU C""'LlNlTATV.

•H . I'ttOOUCJI _ _ DO

T. IoCTlVl ' .....T.

._"'-.... "'"

,. U .." ... .. CO <"""""ATV.

.........

_ _. _

_

_

_ _ .. _

_

.... _

__

,...

1o; _ _ ..

,' _ . _

d .....

I

" " " ' _ ""' _

_h _ _

.I'ttOOUCJI DO

T. ACTlVl ' .....Tl _ _ "'-.-..... ' 5 ,. _. ...... • _ h_ ." . .........

.._ _ "" _ .._ .... . .. _ ._ .. .. .....

-.."I' .. ......... ..

H _ ... CO. __ ........ __G

- _......

.. _

"..,_

.. -

, _..

.. _ _

'

.. .. _

_

..-,,

I"" ....

_

..

.......... .... _

-.......A--...,_ .._ _ ..-.........,..... .._ ,." ,_.......,." "" _...--......_.._..._...-,_..._...._...._- ... ..._.... . -...._""_ _ _

'.. ............ ca, • _ _ ... _ .. " .....

-,

"" fCJ.A.q

_

-....

_

..

2001. _

... _


·-_!-7__. .., -. ----.. ..-. . _"'--"'. __... . . _00... . ,':' --_.

_ _._.__.- -----_. "'-....-__ -_ -_ .. .. _ ..-........ _- ..... ,---- -_.. _---..-. . -...-._-,.__ .. _ .._ _._ .. .. _. .. __ ....... . -"""--'_ _.. _ .. __ ... _-_ --,--- _--_.. ........ _........- ..__ ... -,_ ........... -. -__--,--_ ,--' . _ _o _ ._. . _ " ' _ . . _ _. _ _. . _ . . _ . -.. _ _-_ . ---_ ... _Cli_. . .. _.. _ ... _.-"'--, ..... _ .. _ .. . _-" ' _._---... _, _ ... _....--. . _ , .... .... -_ .. _--'_.--,--, -_......._----__ .. .. __ .. .. __ . . " _ "

_

_

2

...

lo ..... _

...., _

..

_

_

- . _ - - _ .. _ •

"

............ '4

'''''_

--... _

P" .. "-'- _ _ ...

-.

_

._

"

.. ,

... _ ._

....

-.. _ . _ "" .... _

- - ..1"" _

. ...._

.. ,

._

_

....

..

,

.._

-..

.. , • • _ _ .. ,,

4 "'_

--... •...-..._ ... ; _ .._ ,.. ..... """"',.; _ _ _ .._ ....._ .._ _.--.... ... __•

o

..... ...

....

..

,.

+'

_

_

..- - - -

.....CU' JI.OII

_ .. _ _

-..

_ _ .. _

_

..._ ......._ ...

..

..- -.. -

Lo _ _ ...

....

* . _... _ _

......

-"'---'''_ _ ...,. ... , ...."", ,,.,... .. aCoIoo _ _ ,_

,"'" . - , . .. 0. ...._

, _ _ OOIRi:IOONITlWC. . ' _ _ . . . .. - "

"

.. _ _"', _ _+ ••__

_'"

_

-.. __

_

_

"E_

. "" _

" ,¥

_..

I

,

;," _

, __

20 . . . . . . . . . _

.. _

_

, , ·.... _ _. .... ... _ . _

"' _

..

.. ,

... _

..

.-

..-

__'

m

... a- .. " _ _ . _ -.,

on _ _

'_

. - _ _. e -.. ' ;0 -_ .1". _ + ,' . .....

_

._

,

...

_

.-c ".

.. _ _


-- ,-_.._-. _----_ . _....... __ """'--"---_ . ----,-_-_ . ..... - ....... _. _- . - , -. ---._ ,----.-_ .......... .-_=_..---_..-_e_.. _.... .-. _ 0..,0._..........

.""._.._""-'.._ . . . -..

_ _ .. - . . ......... ""...

__t '

..

,e.-

It

...

10 _ _. .

. .... _ _

,_ _ .. _ _ ,..

...

I_

..

I .. ... _

_

_

_ _ "".'OjOd

_

_

_

.• _ _ , , _

..

_ _ _ . ..... U .HA T<:

_ ........ ._ .. -......-_._" ... -.. _,. _ ....... .. _,-_.. _ .. _... . ....._-_.__-_ .. __ __ .. --... _--_-,-, ' _ --, ........- ................... ....-_ ...... _.. _-- . _.. ._-, _. ::.,--_ ::: . __ __ .. _-_ ""_ . _.. _,.-_ , . __ .... _ -,----" ,""'"'--.- -----_ ----_ ._ ......... ..-_ _ ,--_ ... _--- ""-_--_._,_ _-, _ __-_."".. . -_..-...._,......._ . _-_ ..... -_--,---_ . ---""' ,-. --_ - . ._-.._, _ ... _---,-,_._-_._ _ _-_ .... _-_ ... . -._,_ _ _..._) _--, _---...--,-_ , . " ". 0 _. . _. _ , . _ __. . _.. ........ _-_. -_...,. __ ............ --_ -_ .... _-, . . - , __.... C<lNSTJ!UIQTO'-P COMUNIf. lD , _ . . _ _ .. _

1o _

,

.... I>. ..-.Jt. _ _.... _

_

• •

.. _

. ... _

," ' - -"-

...

C<lNSTJILIlQTII.-pCOMUNIf.lD _

_ _ 10 _

,

_

.. _ _ I _ _

....-

"- - "

- . . - . . ............. " " ' _ , ... _

..

1

"*_

.... _

_

"

.....

' _ 200'1 ' - _

" _ _ ' "-tJR-..s)

..--

_...... ,.,

,

...

............. . , _ .. _ .. _ ..... . ....- \WPl- .. _ _ .. _ .... """' . _,.... .... ...... .. -.so _ _ . _ _ c:u OUNT""""""'I"'

.. _ . _ _

_

.

..... """"

,,_

,_,

".._ _CU'" I. ' ." -

..-... _

. _.. _

,

...... _

.....

.. _

'''...

"

.....

_"'-

..


_. . _ .-.... . . . _ . . .. . _ . _ . _ . _ c.__ .... -'..-'-""""-"00= _, .'.. --,-_ _- _-. _. '=-"-1-_"-_'........-__ . _---_ .. _.__ ... _.. _.. ...---.-._._ .. _.__ . _-----_...._--.....__'00'". - . ._ .... ..-----_ -_ .. _.. -..-. _ ............ . __ ....... _ . ._._-, -_ ... _............... _ ---' ...- --- ......... _. ,-_..__._-_ ._ ,_..._--.. _......._....... ..... _---_ . ---. . . _-"¥_. . " "'--_. . _--_. _ . __ .. __ .. _ . __ ..... _ " __"_ >00"_"'_.., , . ._ . . _ _ . _""'. . ""' " " ...--_ _ _.. _-..... __ __ _ .. _. _ - -.- _.. _-_-.- ---.__ .. _. . .._- ,_1·_ _ . _· -_._---_.. _ -:- .. _..__ ...._---..........._..- _.._. --_ --,,_...__ . _..---_ __--.--_ .... ......_• .....

"' _ Io

_ , .. cu""'" """"""1"" .. _ • •_

_ _ .. _ .. _ .... _ .. _ _ ,

' ...., _

_ 1- _ .. -_ .....1... _ .......... •

- - ......... (-

- . 0 ea... .. ""' _ _ .. _ _ ..

,.. _ _ .......... .. ._. .... , .. _ _ c .. "

' ..,' "'-', 't' '' ,.. " ......

..-"'--..-..

"._ "' ..+0 _ _ . ... . ."""' ... _ _

.. ...... _ " -... _

.. -

eu ....." ' _..

.-.

, . ... c-.. ..... ..... ._.

-.

........, _ ' • - "..<t ,' ..... .. _

m"'p""""'" _ .. _ _ ca.... ",' , _ .. _ .. ...... "' . - . • _ " " _ ...... . . . . . . - "" _ " " " _.. _ _ Cod ""_ ._ • _ __ .. """"'.. _ _ . .._ . _ _.--..-.lM.c...... _ .... _""._. _ ,_ lM__ ..... .... -.. _ , " •_ _ " , _ ... _........_ _ .._lM,_ :

...-

..

10 .-. _

- -

1_ _... _· _

_ _ . . . . . . . . . . . . .. _

_

.. _ - _. - -. · _..._ _..

........

.. _ _

......... --..-...

__

_ _I. •

4

, " "' _

"

1

"

_ _ ,'''

"

COO. ¥ _ ' OC Co. =

_ · _ .. _

.

....-.

'....-

, .. . _

.. _

.

.....

.....

....

1. .. _

""' .. _ _

....... _

.. _

......

" ' _ " ' _ " _ _ " _, d .. . _

....--_ .. _ ,...._ ..-.._100. ""-.-_ _ _ " m .._ .. -..,d_..._ '.c._ _ ,_ ..__.._ _ _ _ .. - . c..-.. _ _ ... -.. _.""m__.._ ..__ 10 .-. _

.. -....._

.. _ - _ : _ -_ .._

... _ _e- lob _....... __..........__.._..._.. _ " _ 111-

Po , , _

..

.. _

. ... _

...--r.... _l .. ..... "' . ... ..

_

. _. . _

....

- -- ,_ .. _ .

"'

......

..........._ ..._

. . . . """' _

.

,

_

,

'"

. - . _. "-""".. _ - - _ . __ .._ _ .. _ _.. -. .._ _ 10_ _-

-.....-.

...

...


---._ ....... . _. _ .... . .. _-----,---_ -_.__...... __.__ .. _ _-,_ ... _ ,--. . _.... ..... ___... .. .. _. --_. -_ __ . __ . . . _._-_ ... _ ---__ ............... --. _-" _.,..,...........,_. _._-..--..--..._ _--....."'.....____,........_. _-_ ._ .---_.-.._----._ . c -._._. . . __. . --_ _.-.."" . -_-_..-1__1·----_P... . . ,.. . . _...._-"""-_._._---"'._--........ _---,_ ... ---_-.._..... ..--_ .... ----_. -_ .. _._ . .... __ -"-",-. -- '-- - .. _. .... _---_.........-,.. _,_ .. .. ... -,._ -- _..-. _,'-'_._-

' - - " - - " - '.

-,

,-

- "-

. . . . - . . ..... . - . . ""

"-.....-._ ..J-

. -, . . ' _

>0.0:1. . . _

.

_

............

• __•

_ _ ""' .. _ "_ _ ..-........_ ..__,_ .........-r._ -...,... _ _... _............-2011'_

.. _2001'

""""' ...

__• _

.. _ _ ...... _

.. _

..

.......... _

...

_

m .._ . _

._

2<100.

_"

....

.. ....... _ . - . r G

.. _

... _

....

,

'

_.,..... .----

,

--"-_·_"""""..-_-""-_1 " - . . . _ _ .. C. H.DJ.

.. ----

_ _ _ _ _ _ ..... O'-I_'a'ifII

..

...-,

c.N.c.'

_.. .....

..... ...-._ _ ,_ _

>00,

,

» __

'II' ""*,,

'-''''''

.....TC.ao:>o

'LIXIO<.O,_ e * , _"

,_

.

c-. _ _

_ _...........G!'OO,-..._._.-,_OOoIol_ n

, -"""" oc c ..._,cu.c.......

_

.. _ .

____ ,

__

_ _•

, .. _

...

_

... _ , _

" " " " _ .... . -_

...


-

-.. . __ . ""'-_._-_..... - . .. ........ -".. _. . . , _ ._---_ .. -......--_ ----..-" " " ---" --"-" ,_ -_ --_ .-_ __ . _..... _.. _-"'-... __ ..,. . __ ,.--, _ ...-_ _ .. _._-_ .... _ .... .-__. __ . _--_ ... -_ _ ... -_1 . _ .__. . _ _. . 10-...... __.._ .. ....__ _.._----,-_..-. _.. .... . ,,-_.... ,----" ' -" .__ . _ _ __ __ . .-__.. . ........ --_....... . ._...... .... _.... . . .._. -- -.... .. _._-""_ .. --""""--_...-...·""' . . . . ... _- ,cu... _-"'c.. . . --, -,---______.. . . _ -.a ,.. ._.-.J , _ _*

. - , , ""..

. -. po _

_

. . _ _ .. _

_

..-

....-_.-. , (""""l,

_

....... C

,

>IlOO. .. -'""'<'. _ _

_ _ ...

...

_"'

_ , _ . . .... _ _ .. _

.

...

;

"""_ "",,," _ 2007._ _ •

, l _ 2001..............

"

,

_

...... - .

,

. . _ _.COI _ _ . . _ _ . . -

... _

..-.

_ _ ..

__

_.....,.........

__•

.. • .. _

.. _ _ .. , ... ...... .. _ ..,.

.......

.. " ' _ ..

_

"""'

__

......._

,......-_4

, _ ... G . . .. IIOOIISI

_

.. o

" 111 - "

..... ... ......., DOlNO.... ' _

_

... JOIlA<:

"" . . . . _

_

-...

.. _

-

_....... _ .. a-o _c,

....

_

"

"" _ _ . .

_ _. ._

__ _ , _.

......-

¥

. _

..

....

f'O' . _ _ .. . . - . _' .. ""'""

..... <;1000. _ _, . . ., _

,

.. _

, _, ......

.-

..... _ _ _ _l _ _

........

IlC. - -AGS. _

"-T

..

..""

___

_ ,_ ...._ _..... -.. ' _.

G.

.........

............. ...."-....CiO<._"'-_"""", " ,

_

,


_ .-

00<:""'........ ..

"""ACTlDN _ "'" .... UOSIn' '''''...............'''''

L"""'..... wm<T.. .. onuc:.<r»IW. A<:TMJ1E •

. .......... _ , _ . __ _... _-_ _-, . _ ._..... __-_ __ ..... __ ....... _--.--_ -......-_ _---_ _._... _-_ . _-- . . "'-_ .. ........ _-_ .. _---,,-_._ .... _ _-_ _--_-_ . _-------_ .. _"" __ ._ ... -_ _ _-"' ... _ . ... __ . .......... "'.. _ ....... --_ _ ......... __ .....__. _--_ . ... _.... --_-"' .. __ _ . __ . .._"'--_ _ . __ _ _ _ _ --,,_ ... _,--__--_ ..... _-- . __ ...---_ _ . __ _ ..... _ .. _ ..... _---.__ ........---_ _--...... ...-". __ . __ ,.-.--------_. . ._---. '_.-.... --,--. _....... ..- . . ,__...... __ _.. _--_ ... ..."""'" ART I COlO.....,.,. " 'T PIIOIlLICTIONO

... U _ ..._ ' " " " " ' "

L """'..... wtTJ<T. .

....

_ " ' .....

j

........

_

_

..

-.LMw ... _ _

_ _ ... _

a"Oo>I •

.. 0IlUC.<J»IW. ACTMTIE.

- - - . ._

.........

. ...

_",

-j

, _ . . _ _ ..... _

_ - " ....... _ -

--.

.....

.... -."'

- "

...-

"-""""'ART I COIOIOUNlTT " 'T I'II<XIUCTIONI

... UMM ..._

....

........

"""""'"

..... ..-

_ . .. .._ ..

.... .

'"

-

S £HSmY'£ .... , . _ "' _ _ ..... _

_ _ .. ... .... ...

_-

_ _ _ _ ..

_ ,,_

... _ _

"*- .... 0

... ......_ _

__ .

,

_ ..._

....... _

1_' ' ' , , _

' _ _ >OOI/_ ...

_'''''I'OCA!

..._ .._

"', _ _ '

....

'''

_

" .... _

-.

...._m' .. CoLa

__

2000. _ _

...-_ ,.


_--_ _ __ _----_-. . _---_ ,_ -__--_ _--_ _---""'-_ -__ _ ---_ __ _-- ."'-_- __._ __ _-_ _- _ __ _ __ _--_ __ ---___ _.......... ........ -____..... _-.,__ _. . +-_ .-. _.... . _.._ .._l V _. . .-_ ... _--"' .... __-._ ....."'_ --_.._. _ _............_-----,_.. .. ._"'_._-__-_ .. _ .. -----_ -_ --_._-_ _ ---_ ..----_ ... _'' _-_ ..... --.. _ --_ ..... --_ -_-_ ... _" .. _--... -_ .. .. _ . _ ----_--_ .. _-_ .. _ .........-_......_"',-,---,--" ' .....-_ . . ... _---, ,, --,- -..... --.-,"_...-_ -,""'--, , --_ .. __-_ .... _... __ ..... " '._-__-_ _. ._ _,..... .......... ..... ... ..- ..._ . ... '._"" .. ... _ _ .. ... _..._._..._ .. ..... P' .. " - _ ... _,.. ,.... . . _ . ..._. _ _.... . _ e>. _ _. . . _ . . . .......__............. ...... ........ ..........--"' ..-. .... . ..... ,,,,,"".. ..... _-.. .... , _ - . .... ____ "'I ..

_

-

_

.....

00 ...

,..,"" ..

ro 20-" _ . _

.,.

_ _ _ .._._

......

SENS/TM;

_ _ _-_ , ..,

' __

..... -

..... - .

, ,-

.......

0/0"_ .. _

__ ....__-SP£N<Bf.COIlNEIl- __........

......

_ ,

_

OO' THO ow:TiD

OP£AK. . '. C<lROIO>I _ _

.....

_

.... _

+0 "''''''

,..,

, ... Lo

.-

'''''''_

...

_ . ..... _

_

,."'

CMM_"..,74 ,_ _ " • . C . ...JDW- _

_

'.... _

_

_ .IlMWC"""T1WCTIOIo. '..._

.....c.M -. .... .........__..... _ ....

..--" . _ _ ..

"'... _ ....

ro .. ' _" ' - 1"

.,

_ ,... _ _ .. , . •_ -, ... _ .. ... _ _ -......_


:n. - .. _ _ ._ ___ +

_

_ _-_ ..... __ . _._-'-"__ ........ __ _-_.-_-_-_ _ - _.---"' ... -_-_ . .. _.... . ............"-. '..."-"-_.,-----_ ...... """"_GoOi....(_, -_ ._..... _-_ ... __ . _ ._ .. ... _". --_. _",..-----.-..._-_.---. _.. -- 짜----------"-" "'-"--"'''--'-''' -..... . -----..... -... ..... _" ... _-.. ... _-----_ . --_ -____ ..._. _ __ ...... __ __ ...... ..._" U_. . __. . __. . . . _". . _ . . , -_ ... _-",--_ __ .... _--_ ... .--_ ._....... . _...,_ . . __'__IY. . __ _ ..... ----" ... _-__ ........ _" ... _ . -,..,._... ___._ _- ..-----_ -"-_ . ...--.--_-.. _ ... _ - -... _-_ ... _.". __ --" _... --" __ ..... ----'-_ .. _ _. - _..._---- ..,_..... .... _ _

-

,.

.._"""'0 , ._....... ... .. .. _ .. _ . _ _ " ... .......-...- ' "' ,... . .... . ..-.....-.. _ ...... """"' . . . . .. .,...,... _ ..

I ..

uw....

.... . _

- "" - . .....--

" ...

:

.......""' ...... TEMI'

_ _.. _c..-.. . - . _ _

... _

.,.,..-. .-- _-

_-.

l _ _ (_

_

_

,

, _

_

, CUOCI

_ ,c., _ ..IlJ'. _.. , . . _ _ .. _ - . _ _, .............

_

,_

""""""'"' _ . _ . _

,_

""'_

_

aM.JI rouo COMMLHIm'...._ .. _

--. _

'

__ .. _

oW ' _

._

,

. '

, m . ......

" .. _ _

"'

"

.....

,

,<, __

.-

" ... _ _ " ...

" ....

_"

. . . - 0 0 ""'""", 1HI ,,",-,-, ID1

"> _

"

"'...""' _ _"'_ _

,,_ _" ' _,"""'JV_"

,

---.

.

.. _ _

.

_

.. _

....-...).

... _ _ ""'

_

...... '"

"'"'"" ...

\<0 " ,,,,, _ _ . , , , _, _ _ .. _

c

...

_

,_

... _ _ ... _

_

,oW

_

_

...... " .-... 'A _"'..."" , _ ... u "'_ _ .. _

''' _ ''_200'1

_ I_.'--=

...

.... .. _

oW

",

_

SA. U.HAT.C

".

_

--,..,..10_"_ _'" _...


-----_ .. . ... . __ _ . _-"' -,.... _,. --__ . __ ... _ ... __._--_ ... - ............ ......... _. _-----_ ... _.. __ . __ ... --"'---"' --"'---"''''--'---'''--_---_ . _ __...--.-._--_ ..... .. ---_..._. ...__. ...-..._ ... _--_ . __ ..--_ .. ....... __ ._----_....... __ .. _ -_ ... ..-- .......... _ ,_ .. . _-- ....-- _ ...--,- -_ "' ._ __. -----_.........-.--_ ... -_ _.... __ _--_...- _ __ . ...... __ _ _" ' . ....... _ ... _ ---", _ . _.. . ._ . ... __ ... __ _ . "'_ ,j.",. . _ . --...----_ .... _..... -........._,-""_ . _, _ .----_ .....--_ _ ..... ""._ ...... __ . ...----_ _ . . . . _ _. . . _ -U_ " ' _.. . _ _ . . __ _ _ 1 0 _ ._ . _ _. _. . _ . . . . .,. . · . . "'-_I-___ _- ""--- "" .... _. ...._Io ...__. , . _"'_"' .. _..._._"'-----,----""--_._... __ ... __ ... _. . ...... _.""' ... _-. ... _-- "'- - '" . . --_ ... _-""- -_ ....... _-,__ _I o _......._.. .___ --..." ._ __ . .-_,.."...-._1 0 . . _"" _ . _ .__-. , .... ---", _. _--- _..... __

"

_

,_

_

",.. .. _

,_

. _ _.........1 _ _

__ 4.'-=

00 _

..

_

TO. _

_"'

..."" __

_ _ ,·

,.._

_ " . -.

- __c

..... _

...,.

_ _ """'_"'l"

",:ro,_" _

, .

<Ml TO? 1- . """"

C 1 * _ .. ...... _ _ • . . - _ .....

.....

_ , _ ...

....

... _

_

_

"'

"

"_"'_

*"'_'''' , ••_ ..... . .. _ _c - , . .. ... ....""'"""" ..... r-...__._ ...._ _..._ _ .._ " __ _ _""'''-''' ''' --Got""'... _ "' ...........--_"' ..... _

_

_

T_

_

_ _ ... _ " ' _

_

"'

--.

_ _ "'

_

_

-.

.. ... _ _ _ . ......

... " " "" ...... 00

_,

,

...... ... _ _ ... _

.........

. _

l'.. "' ... '2IlII1).

_ _ . . ... , .. _

""'_ ..

.........

...

. . C<>

· _

_ ..---"' "'

.. ", _ _ · " "

,,,, ,,,,OCC

"'. _..... _

. _ .. _ - - . _ _ ... _ _ .. _ _ _ _ .. ('00 _ _

_

'.............." -

L

. ... , ' ..... _ _ - .. _ .... _ _ ... _ _ ..... " ' _

.,.....

-)-, ,

.....

,'


_- ""---... _---,_._--,,"._ ...... .. ... -----------_ _"' ...-_.--.. - -. -_ __ _ . -..-_. _ ... ... __ -.._--_.__ ....... ..... _.._ _- _. _._.__ . ._ . __... __.m " __"_""""'__ -_ ... _-_ ..... _ ----, . . -... _-_.__ . ... _--_ _""' _,... .._.-..... --" " " _ _._ _ ... _---_ . ._-. _... _ __ ... __ .._--_ ..... ... _ _ _----..._ -_ __ _ --_ _" ... __ . " "-----_-"..-...-_------_ ... ... _-- . ._, ....-----"" -_.. ..... _..... _-_ . ._,_""""'-,,, -...__... _--_.__ ._.-.-... _----_ . _. -. , _ __ ....... _ . __ _ --.._-_ ..... _-,-,,- '- -_.... _ . _,.. . . ._ ---_-. . .... __ ........., ._ ,<XJO .. ..."'....... .... _

_

-. "'

.. ...

... L ..

, _

..... _

_

, _.....

--."""'

, _

_

_

_

..o...c-. -.- "'' ... ,..... -.. .....,

_

10"'_ ____

,

.. _

---.

_

, , •., _ ,'- ,,"'"

...-

.-.200_ .....--....-...

__

- . . - -.

--.

,

-.

lWO""'

_• _ _ .. <:-._ .... _...,-.,-.

,_ -._00 _ ....._ ._...

_ . ..... _l<"'''''''l. _ _ «o,''''''l._'''' _ _

- . , " " ' _,. . . . CMo. _ , Loto

.

..-.....--

_ _ _ """'

......

_ ..._ _ ....-...-

..... r

__

....

0.-. _ _. _

_

__

RiXIkO' _

' ._'-0

.. 200'

....

,.

,

..lIMoo_

_

,

- ..-""

_

_

..._ _

.. ... _

c:...- "". ..

.. _

.. _(11)0

"..",- , , )' - -,

.. ... _

.. ... _

,


-

-"'.... ...---_I"'.,.-""",...-I_·.. .----..--_ ...... ' , ......._ - ....._---_ ... _--"''''-''-__ .. _ _-_. . , -.,,-, "..._........... ..._01.._ _ _. ........ _ "',......,_ _. .._--... --... ....... .....-..roo:rl _ _ ""_ _ ... . - . . . - , _....... _

_ .-

..._ _

_ _...... ,o".

..._

._-......... -..._'" -.. _. _ -_ -.-- _..._.._ _.. .... . _

_

,

__

-._

_

........ _ _ ofC

-..--.

_ _ _ . . - .. ' _ _ ...... 2000 .. ... _ _ ...... _ _ "' _ _

.........-:. _ _ .....

_ 0 1 ... _ _

d, ••,

...,. _ _ .....

_

_ _ '"

_.. . -_.-<,-_.. --, . _,_ ... ... _--,-,-_ ...,_.. _-_ .. _-.... --_ ... . - - ... _... _-.--_ _"'...__ ----_-.-..._"' - __-----"' . __ .... -_ __ _---_ ''''''''' .. ---_ _ ...-_--_. . . .-............ _ .... ,.. ... ....._-,,......... __ ,M _ of_ . .__, _, _ ..._ ._" _ .-

A_

"'

_ _

_

.._

.. _(000

,

.__ --.. _ _01

..._ - " ' _.._ -.. - - -- -_

,

_

, " .-..-... _

.-.

_ _ ........' _ ...e - ..... _

_

_

.. _

..."

__ . ....* ,_ ..- ..

_ _ ....... _ _ .... _ .

,.,

' _ ... GIfEOHHOUI<SI

-.

_ ....... _

__

OO _ - ' '''' _ _ ofC

_ - . ... _

...

..-

_

,"'

'''''_ _. _ _, a.oo.

,

¥

__ - -_.--------- ..--..... _--"....... ... """_ .. ........... __ ..... .... --"'<1""-----._---,.. _.-.._""-Id ... ... _>

"'

_

_

'ooco....... ocC

1 _ . _ _1

,""'- _

_

....

I_ _, ....

. - . _......

T. ., ._ , ._ - . _,

c

_

,. _ _ •_ _ c,

••

_


EXTRASE DIN PROIECTE I INITIATIVA OFENSIVA GENEROZITATII I 200S 200B

,_--_ . _-"-,... . .. -._ . __ . -_..._--, , _ ..- ......... __ _ . ........ _ . ..... _._ . _,_ .. --,*,_. . _-_. . __. . _, "..... . -..-_.__.._.*, . __. . _----_. . ---"-' _ . . ..... __ . .. . ------,.. _"""----_ _---_ ----_. .... __. _""-._'--.-=. .....- --_ _ _-... -_ -_ _ ....... _----"--,,,,' _.... _-_ ... -- . _. .. _"'--.--, ----... .IMJ,

,, " , ..... _ ""_

... ..-",,, _. '"____ ....

"...._ _ .._..._ OM .... . . .

.. _

_

CIO _ , _ ..._,,,, _ _,, ,, _ ,c.. _ """,, _ .. __..,

_...

...

0""" .. _

••

... _ " _ " . _ _ 00_

""......

.. _

..

.. _""" ...

0<0_ ..

'"

' o_ _ . _

O _ _. _ .......

...

.._ _.00"""_'......._""_CIO_..

... _ 00

- _ ... _ -, _ .. _

,

_

_ _-

..

I ..

..... " .

.. P""

_

g•

• " ," ' -, - " ' - , " ' _ "

_.. _ _ .... _... _

""_

......

,

_

_ • .. _ _


EXTRASE DIN PROIECTE I INITIATIVA OFENSIVA GE NEROZITATII I 200S 2008

.... _. . __... ....--_ . _--_ . _-,-- . --_ . --_...... ....--...... _--_.... . ... . . _--_ _ .........._-"' " .... _. _......_,--_ . __-._--_ . . _--, _. ------, ...... _"'_ . _..... __ . __ . _,,--_. . . . " ." " ' _ _-= :".__. . _ . . , . _ ... _---,---_._-, _--------... . . -""..,"'_ ::I , ..'" •__ , _ ,-_ . ---" . __:_-_ _ . . _. -... ... -_ ..._-... . -_ ..... _._ . __ ... _. --,--, -.--. ......... --.--Io

_

..""... _

.....

.. _ _

10 _

", _

, 'If' " ' _.. _

"

...

,=......

"' _

..

.. _

.. fOlO

10 .... _ _

,

_ ._ _

.. _ _ ' .... _ _

.. _

.. _ " "...

_

.. _

..

.....

' II" _ _

.....

__

..... _

I_ _

- "'...... _ - - . _.. _

.. . _

.._ _ ...

_ .. _ ..__ ..._.

'._

.. _ -- - -

" _ . _.. . .. II

'"

.

.....

.. _

......_ . -'. ,......._ .. _

.. _

",_"

, ..-

_ _ __.. _

_

... _

c " .",, _

", .. _ , _ _ .. _ _,

_ " " " " '" " l CO" . _

""'-

..

, ,-, -

e- .. _ . _ .. _

Io

.._

.."...*'-I

• • :l

...

:·" . 'l

"

_

..

.._ ·

",

..._ ..

.....

-


EXTRASE DIN PROIECTE I INITIATIVA OFENSIVA GENEROZITATII I 200S 200B

.. __ .... _-_ . __ .. _-----_ . __._-_ . .... _._ ..... __."""' _-_. -......._--.-. ........... ___... __.ooo.' ...._ ...._ _.. .. . __._...... .. _,_ - _,. -,_ . _ ....:_- _ . --_ .. _---_ . _---_ . _ _...... '.. . _.. ........._ -----... _-. .....".,_-_. .. _-_. -.-.._"' _ .. __ ... _-. ... ... _ . __ .. __... _"' _.__ _-_ - ....... __-_:__ . _---""""" ........ .. _ _. _1._ _. __ _-""""""_ __,. ._-,... ,. ,. . _, ....,...... .....

t,

,...

.......

-

""' _ ._ 10'""' _ __

_ _ mAN _

", ' .... _

.......

10 _ _

- . ...... _

.. ....

... 10

.. """

_

.... , . . . . _

.. _ _ .. """' .. , _

__

........

..

.. _

_ _ ....

, "" _

_

_ , . . _ ..

... _

__..

..

_.....

. (10

.. _ _ .. _ _

-. , ' "

......

.._

' '' ¥ ":,,. _..

''''-

_

_

....

_

""'. _ _

..

,Io

_ .....

_ _ ...

.. CNOO, _ .. ""

.._ _"'CNOOro-o_

..

_ _ ..

__

__ ,.._<0, ....."".. _ _ . _...._ _ .. _ __m

_

_

..

,

.. _ _

,. , " ..,...., _

=.'''_ ''

:1,..-....- ..." ' _.• _ ,_ _ . ..,'· _ _ · _.,

_

r...._. _ .

.


EXTRASE DIN PROIECTE I INITIATIVA OFENSIVA GENEROZITATII I 200S 2008

..__ .-. ._--_ .... __ . . .... _. ...... _,_ . _, . _ ..... _,.__ . __ ---_. __. _. _. _-..-...",--,--, ....-_..-_------. _.. - ... _. _,. .... __ . ..... . _-..._--_ ..... . __ . ._-_ _ __ ..... _----. . -_ . _:.. _.---2 < 0 _ . _---_ . " " ' ' " ' ..-. . _ . . _-_. . __. . -,-_. __. -"- '---'-.', ,,,,..

_

....." ,

..._

10_... _

- _

_

.. _ - .... _

. . ... _ _ .....垄

l ...

_ _

, _....

路 _... _

.. _

-

-

-

-

..

eo._ ., ", ,

_ _,_ , "'

...

__1

-

_

... - 1 '

. . .... _

,

.. _ _ I.., _ , ._.c. ' - " " " " - _

1

_ _ _ _ _ ' 1...'_"_",.7, .... . . . _ _ . . _

. . -"' -

.... _

.. _ .._ .._'4. ""'

"'

"

_

-

..

. .- - - ........

""

'j . _ , " " " ' ..

,


EXCERPTS FROM THE PROJECTS I GENEROS ITY OFFENS IVE INITIATIV E 12006 2008

_

.....

,_ _

_

_ _ _ 10 .. _ 10 _ . _...

_

...,+ .... " • •,

_ ...__". '- ""--

.....

_.- _ _ ... _ .. _ _ .._

_

.•_"....._

.... _

..... _ _ . . _ • • " ... _

_,,0:-

..._

--_ -- _--._._-_ ..--._ ..____-.... _ ._ ... _ ... _, _ . ,... _. _. .. ..... __ _ . _ .. -_ -_ . _ _---_ ""_,...__ """ . . . _u.__ ..._ _ _-_ . -...._ _,. _..... __._...._-_.._. _-_,._"-_. _-_" ... _" . . ... . .,.". - ,-_ ... ... _. _,,,--.. . ... _ _---" _" .. _'--""'--"----,-,_ .. ... _..._-_. __ ... _,,_...._-,-,-_. _. ------, WO_.. _....

.._ ......

..

________ . _ .. Ono _ . . _ .. . . . - - . .. _ - .

_"

"""

___ _

_,,_,we _ _

_ _ ... _ " _ ,.

-.Io...." _ ... .. _

,, . .

....

_

_

,

..

"

_...

1 0 _...... _

" ._

... . -.. _ " .. _ _ .. ...

__

_"

_

_

.. . . - .. _ .

.. _

_ ,_ Io .....__ _ __ ,,,... _ • __• _ ,_

_ "

,

. " •• _ _ 10 '

.. _

.... _

'

A _ _" _ _ _

• ... _ ..... 0alM

_

"

.. . . . . . 10 _ , Ono....... _

..

..

.. ... _

_

....

" . . _ _.M _


EXCERPTS FROM THE PROJECTS 1GE NEROS ITY OFFENSIVE INITIATIV E 12006 2008

,"'_,_ -.............--........... _ ... """ .... _ _,, ... _----,,_._. __"'_ --_ __ _ --_ _._ _-_ ......... __ ....... , _ ... _--_ _,,--_ _--""_. . . . . '.------, ____ __, 'm_ _ . . . . .__ . .-_ ----. . _ . . . . " ' _-... _ ..... _ _ _--_ ..... .,-"-'" ..._--__ -.__ ... _----_ ...... --" . _ _ .. ,_ ... _" __ . _ _.......... .... ............ _ .......... _-_ .. _........ __ ..__..... __-. _,,_...._"'_ ... _... __ ----"' ._ . _ . _'__ . "" ... ._"....,. "'_ ._, _ -----_ ... __ .. ... --,_ _. ... _.. __ _ _.. _. - .. ......._-"""'" OULO""-'" C.-....n'

. .. 4

•_

_

__

..............,. _

,'",'

_

'_

I

.,,,,mol' ,,,-....,.... , 00 . _

_ _ ..... _ I '' ' '

_. .. _ _, , _

00 . _ _

' ,

l _

"

.." _ ...

'-...

,

_

' ,

•• _ _ " ' _ . ' .. _ , _ ' ......... _

,

,

_

, .....- ' 011)':

'

--

_ _ _ _ _ _ _ _ _ .... _

.. _ _

.. _

,

_ _,"' ...

....... _ _ ..

_

_ _ .. _ - _ .. _ _ _ _

.. _

' O...l·

_ _ .. _

,

. _--..._ ... _ _ ""w __ •

__._ _

_

, _ , ..- . _ _

• ••

,

-ol'

,____

-"--

-..

.....

_

DMl_

... _

, _ _ ..

I

" ,'

... _

_

"

0'

.. _

...

..... _ _


EXCERPTS FROM THE PROJECTS I GENEROS ITY OFFENSIVE INITIATIV E 12006 2008

........_m '...........,...,. . . . ._...'"*"_.__,-.. .--

._----, . .. . _-_. _ . ' ,......_.."' >LI-.o_,,_...

,

...,.---_ _.,- _... _.................._ ... -, ..... ........ _--------" ' _ .. ---_ ,_ _ _ .. _,_e-._ _ , .. __ ......._-_ , . . , . , . , .__'_l_. . 2 O l I O ..__ . _ . _-_ ... , , ... _---_ ...-_ _ ........... _, ... .. _ .. _----" .... __ ........... _-" __......___ ........ __ .. _---_ _._--_ ..... _-" ...... .. ..... _-....-_ __ ......... ... _ _._ . ... .. _--_ . .. _-_ _.. _- ..-_ ..... O" ' . _._. . . .__ _ .. _. _- -.,---_ .......... -__ ___

01. . . . _ " ' , _ _ 01

__ __ ......,_ = _

TlTNOConoo

_

--_

_

.. _ _

-.

... eonn .. _ ..._,,

...

___,,_ _

.. . .

t,

.....

.. eonn .. _

-.... ..m.' .... 'WC""-" _ _ • • _

, J

...,. ... ._ _ 01... _ _•

"' _ _ ,

... ...

.. _

_

-..."

..........,.

-. """'-"..... roo-_,..__ _..._...'_ :..e _ .."' _ _, "

. . CHDI._

. " ..

, ... _

_

fUXfIU! _ _ ....

..

..

... " " .. . _ _ ......,...,.,.,_ ........-. . ,,_.. _ ,__. ",m_"_", ,

.,.,..,.,.,_ ....... _ _

.....

_ _ " ' . _.. _

....

dO>'.

'

- . - ........ " . . _ - - .. _ . .' 2, _ _ _ .. _ _ ...... Conoo_ . . _eonn,

.. .......... _ _ ... ... eonn"'

.. I _

" . . -..Conoo ..

,

,

. __ _


EXCERPTS FROM THE PROJECTS 1GE NEROS ITY OFFENSIVE INITIATIV E 12006 2008

I

__,_ _

_ ... _ ",--. , " ....... fIII>8U! ...........""'"

-.

... __ ....._- -

.. . ..---,---_ _- -....... ...

e - ... _ _ ",

.............. _

............. ""-,"*,,, _ _ ... _ ' "

"

---"-"'-"-"---""'--""'-" ... ""_._....''.---._--_._ --_..--,._ ...__" ..-"' ' ---_._'''--__. .---_._ _-,_"...._ . . __, , _ on_. . , _" ' _ _ ., , _ , _ ... _--, . .... --, ... ,, _

_

...

... _

:lOIlO.-OOO7 {Tho

...

",_

... ___ __... - _. ..._-- ----.-"' _-"' ..._----'

.............,..,.-_'·__ " OCIUCAT'ON

___

..._ _ ,_ _

' ' . , _ _ ,,

_

....... _

_

'

_ ..... '. m'

... . ''" ' - ,-

...._ "_ _.. _ .......,,Ion "'-_ .... .,..,.;

__

- . - ._, _ ", _ ... ... _ , ".". ..... _ _ ,... ' 00 ",,,, _ _ ,,

"

_

_l

.....

_ _ _.. _ ... _

_" ,... ."Q,.,• • ... - -....._ - --


The Generosity Offensive Initiative 2006-2008  
The Generosity Offensive Initiative 2006-2008  

Work together. Build up together. How? OFFENSIVE, ORGANISED, GENEROUS. Perform your ideas. Put them into practice. The simple act of bringin...

Advertisement