Page 1

ffi ffi

MTffiRNru

ffi

DE

TTilFEI @

'ffix

4*rr,/ lp多多 ffr/ry, ff,uvo ' "4irs//prrs'e多 多 00,r


eü##*rywaq #fF* t ti fe

(rre, '-¿-

e

f'é/V4

&ftttPQ

oaa

t/á¿e+índezze

-

e/7 (trwy'Á>res

fl rrp-t D ED ES e.

-

4 etnf Vñ'prnrJ e¿-2ft> cÍ r/7unus

er| 7rcfesxt". Ú - Et /i* iía utb /rxhs' f'fu e¡rU-

¿T6t

d¡-trr7fe.s

'

l¡¿ifq ,z/ .qw.p* 7e r' de/ weq/ t*/- 'direry'er. * lecr4¡rq ¿e./ ¡nsrual dc- dpttrf* len(iq

Qnaee/4c¿ pilE9

.

,

¡2il seg Jrz,lo ,/¡* e 17 /q lrysy'"rltctb.a _, p(-t¡ '/ u,/ Vrttzfrp en (V*V, qa,pz de rzi La.tqp . r+(.'PS' eslf'Tr7 /rs f'?rnf úarnv#rf{:es es/ur-2,*zzprnt}oék, ,*zZnrZt irr-Yc{e fe€rs Te V{eS /l's hu¡trrip e//^. hvnz,t'tts 'ariA'o,t,t - ,-^g/ Á iñ,ra lr, ;^ l.-,-^';'7::,;:' / onh'Vuo , Ftrt p?tr7e /pnqo orre -r-h-ñ,, ,ñ furylo lrs L/ sq/bhrs /rqcy'r p/ d;a & ,./6rvovrqeT- e o/gne 5e tOnt¡Peoe Lery p/ ryLrfr,O hatqrip. En 1x vnrzTfrv ,hctfl d¿ o/q¿e,s .*ze encen/r¿f &e"¡z ñ -qtulfo /7s / f"ZcLq-s s lq cr>rzce.sioa rt-z€ ^- d4 tn"z/eG Fqt hi-M '/n pnzV ' -De f rzhqQq paple Ur/^t"rro- ñ q/qartps shr^ops tigtr,¡'f rlJp p¡ sr/l+ 'pi+?s tt tzps nqt-r3 , obc,s ee.t'eryúo, fc,r/ t /rq'ry e ql úq e,s iryrt¡ cá r.a L;b P / (/ rye, pv(-.gg 'Frq ¡'prdwr/ / ¡tt€. SPrzff &,en^ ¡úo ,p€2-a> rninvles. /gVH" que ^ y'ede-r/ es/uv¡trl'z eo .-r¡,4nc-:o tl {,:VwesTbs U it / oftx¿¿. f/ d*tq ü pje.s /Ztranrt p/ l'eslp e{? lq heta y,rri rzs ch.,'e-p,s }>?r+ rrúr7-tf'p/--p? e/ *tz,A"rle otA re/l¿.rioí, eta€ Aotbtb Lerzf nzqda t púl le I arc'tz/ q c-tdqr.to-s f¿o, F)-t'tztrw-S ¡rvrrtt$S ofe / y'tsbnfe er7 chqse "' / 4) f,lne ktro/q f//edrs ,e/a,r,6J e.saotc/.tsrtr ./ /es /4q1,/qr

F.sle /irr

s¿*ú,>

.

.

¿)

{P*t

try *see

,fre

/.rz yw/vb"+

. V

,7 q Mra I tr¿ ,b ,z ,4 ú,s rt e, ¿-, rz,ú"¿ nt /, pp rt) fl'7rr!/ tffr'tz , /il 'y4 rz€ ¡rzd¡'r.r¿ qu€ pirrl# /ú /vntpps. 7n

efr n erb,

tr'

t/4 .úar.z ,'Sr'itstf €/ tne/er l¿7/r.c tYe vaf /€//2 d( eo/s/r e/7 t/tm7fleréa .-t0/ r7,!?trt: avrzzfiros" '& /A 6ngr*. 7 eft//¡e¿c/ tT e n/nztTar ,tz;s


FE

Tfrfl

(nrre o + " tY-

óE

7!4

ft(l¿ i/JDnDES,

rElYl lv

LIPL)

fu rtp eiírl dnn os ( err¿y'et/e¡ne)

-

t

/ /pre"rolr)o;"rh ú/ y'es "'*/. 7ro - Pr.f/eridt¿ : " /e ,soy /o" E"r/ue/o

* ?inñ¿ry-G-tt o.tz4 lrtrfetzs

t. C¿ d'grldsú e+r) For-oiÉc,lq , E/ ,/rryruql e'u' f,5 azq furzffib (J / ( ?ry'¡

7e/

Stde norzde lq c478rt. t F" /rUnarza'). í'/

easf/cllono

)

2;ci/yo tülz e s ñ¿ú''q-2fu,s 4n6l¡s is úe s i /t¿ r t t-o ot o et a d.

rzrt/izg.

ktaC.lf rt Á¿rrre¿frr ar:b)t /tr ne Czofpferl' ,>k rTabV"Ar €r7

d nr" (r-rfde

flseo ú&

s€R

PlF

0J útVE,9

:

de 7er.wqé , L,/

.,"'

¿eorr"r/ {e/ *@}".

7,

p-s /q .éq e¡"úe Áz rypr¿-ot'ó4 i lt+tl ,si- '/rw brr¡í ,/ .flilngrt€ tbrru rw{ís e-st,.rtt'hcrá/w d,e & rzzi.J Du?t/L>s /oer-zpq-pt"p,g clv ryn /t áLts /trr/qs, sip ny'o> _g ,/ e ,Je h¿ hl e he f re rrl /crd p@a ¿-rzf , F q eifr ¿lírt A

.f /

D)7

dq/¡/t , ' /o¿ fht ec{ s¿-¡r,//*vv,tt:tz e.a/7 rzti trlu rlq /z/ r( //e y'ir,q , ,, ,/o rvF lo o' , ¡*s u.brt"fn ilo p//,zq ler gae 'fi F nt a /vúts luS '(Et-q4qFp rrs qLle ¿aryfi,trnq7a e/ : Fee lDt eüE'', .se'N/es .p_rFEEENTE.3. r/ry03/ .qwpd TeDps e

(/ / 7t¡ue. . /"úr ü/r.-r /t¡n, ¿orl o¿S ( zrzFf+otr vn bterr¿ p A /v tti s tt te¿ , cdes é+rhn't a do diqqort;'s e o+/n t7- ft ecr pmTlrrz/.¡'of ct / e tr e/' ,y¿zá./t:st,s ,Eqlb /,tt'r,¿r/ le &pt¡C(ehrq/rZaO'ioa Di/rt c.tt//a&-¡ €n a/.hára,á;, Tpeo \ore u',ztr7ryy't: ( /4,rtr'v) pk slters fl-furcVriv.s .

.

"

,zk /q úuirni c.a ú¿ /rzs /ar/e/a s , uf /,r PVrvrA, ,/ ,/

n

(( -


& i E.¿

nP¿*r

:

Erz 7'-t / , rrzi .c¡w/p, /qs - pr?,tcrs jzv s.€ */r'p-r-rz /an de frrr.z"'reirín f*Vl , / b /t¿rrí fi¡trrzrq j-?ür q¿l€ t?É^,s ot l//*e Aat lc7 FqrtT ps /¿¿r{'' rq./ ./rz,s ei'rft€pe {tEt -se

n+,ítt47/e-r y,ry'as

otk Lt¿z;J 7n*ofit

r¡y'-re¿:

C(

a

g/ t e pf V q, /€ rf (atzzp tr/€ , uirt lO, ,one ,/t FcVnhr ,/q ,/f U ugyt /t¡¿ casLrr (/,s,'r7 'Vrr*rz;,su , zrz€ fa/,,/*, o'l'.¡.t q , J* Vir'-z-€ , r-t ralzr j r+ ;, {'(€ 'ú',r'o gúe /¿-ce ,' /tT -\üillúz /77€ /(crsrrtrbrr /r7e C/ , r{qott Snf,ryurz*vs, t?-4t i->btt:-r-,tz ' p/ f'firalf,re /,/ e{e ,F ,;, 4 o ) (,5 {i ¡zrt rz-rp rñ ,honr se Are f¡¿/s.t,,/a / y't>Jps ul,tpin/t PtCü"(QUr,/e¿ n ' U ¡zrtr /rrwV e¿ pf /fq lry Ap¿t /,xs "úr.-.trr"¿zs i"lsaaty'ttl / fté{. / brw ,z t* s /o,r rrb/utr r*e ,ú " /¡z+2e flút rz a e ,r y'ten E¿o ibu¡ ct' /rzj t),rryr ,-7-v"/ .qr Le " e [prst . ú[t Cycrñu/ 7 ,¡ir-z c -g¿re t,{z cr c{ rtw/L7r utt Lf bt't'+t¡' / q/ q/74¡zt> ?i m-t4n> frre ffsf csr¡íé /s on2/zqr77 a-, pt - ,{¿A n,'- ( Fuee,s ü n -oJn-rVo .2 / cde/hdt ck 'eo/o , '¡iir€r ei?* , & b¿' lc15 C,srtz rtTfr t trV 'y',r, / /e,/e

¿',f

.

ü /pÉ,t a , /rt ch¡a-as € nv/?tJ grD¿z /qs C¿y¡rrrthr *-//t-X.S g( tl4 Í,ty'crz ,qrz(pD / 1as crn¿,,fr1n77e=J pt-t J á /4s t/ ,lwbirtt' e-orqek-r'¿j út+s Vrle - frcr,k ,izgc.",

r¡ /"ts fuly'o¿, rf

cTw tNttl t7

¿le

7-z

r' gt-sr

€se

f

V U * ,f ffirrrf 17 ciq lre ,/t renq ?rra &>¡np¡?tt dr e trp cút/ lt rh/o s/ h erhp . . . /,tl/qb,r zB-¡c¿r/o y'rprhl (

n J-4 e nc>s ,fe eúsS t-z-zjn alx>s Ec-/npr7.{cp¡>r7 'l*" /F'ql-5 ,l 4y s.lo A t{tr¿ pdrf6 6ft Li42/a4 taq E( ,?5 U e ,Z rte cfu*rcfu gVerfu[ztzrz ,/ s t*tás 2-,¿"+ cft /os "/furff et/fr¿g*qn C¿r u{* p --tf*frt y't/m¡j e n/+> ,ls/o t-z'z( .//ptrt> d 4+\qryrrr rt.rprk mrptz/€ orl ü,u,tzt-, q . /crtott , / er €f ¿'n' 14 e/ Á,-mt.b 4 E¿( ?+L^/dr' ,/ / /r{rVtL( lles qt4( / s€ útfAfcyq y'pn"q,"/c> ltzr yrZhZlunr eT /rr rtlt ' Vr¿a ,z , h7* d,¿ü dg /q" lp, eur c-q/roter ,&,/ e n e. Jt(,. rytd'sr unü gue /knuter L/¿zcl Hlo*,,pt'n u-t2¡2+tp e/r, t,t/s''"'. er, "/ €S/d ,Q't h u{ar t,-y ¿t tr tc,4 pC s/,f üt tL( /as úrjt t,,s "//fs "f co,/')n,F;¡,ár;¡4o nq le/du inshwoc.rr.ry(.J n yit* 4a . ¿uí; / / pl c/r'rry u/o'" sf. l+s rS /abrt "

, r

J

ú+rn

ntur¿

[ict

r/f h ¿u¡¡OO

t'? r¡tz j¿t(T)rlL-j

,r/e /[trrrrf ,

/tf

_*4


\

| .r,fNsrfvrE",e / ?rrnt/e es"fczrñry /ps e/ arefo ,le ey w{'rs ut

.

s¿7r/r,o,

deryrr'e

s

I

uf vrr;y ,

/rí¡/tzr*s

s. /

/rs ñ¡rr/cs 7t//üJ

ddtT de

yo,

/r, s

vl/rrqerrP?,

e/ f)Árr/ {c €,/n< ' -i 'l '-¡ rrfrr, /ep r ? e/ "',f 'j /*,, Fryy're q/Á* . '..,,k e/ / /rz otaá& \{d} "qw ú *f rlq aÁosye ry'-:"ryda

I

EÉ- ,S

dt

,/e /ur

Uoqr-crs, ga¡i'c1v rlus

es

,

c1e

;

e/ r"r;s/r"t, gu€ se q,:,'rt

€4

\¿ l.-',

t

¿w e./ c{e /rz tzr:r"4e r Sfrs es ,/ ,TrsrTc

r-

,

l/ hof f'yt,re ü

/ €s /rp

fi

f -.

s,fuios

/r't

E

:

r ferTc Si

;

e/e /7p

(f

/eV,;t

rres ,

p,/r'p ,afi erVn - &üt Jup Boges "

,\

:''xl .i;" i '.

.$

':..,


ieÁa y ne? omdni?stnp.i p6rr ,sal, rtefra /en

.r Qqcr,r e,/ Acrfrtdo¡loorfiH? oúe ttpzzp**e a r'o' r?¡Jeví7,5

g/ &/en,*or'r,üfW J'fí3"9 ff:i-"" qgto

o

¿r

ok 4a hqáe. otqqni¿qfrdos d,p ntltl /e,{aut6 úzz lz el ú+z /e,/ar6 /,a,arü .yrttuyr Ue 4e úe /s yrtcr¡Yr * ntl,t h,arü //n ,stnlqf-¿-rí, //q qcle rzz€ ,sx n-srrrío ,vz€ ú¿M obsptVrd il¿sptVrd esftt es At ú¿ 1¿ iern 6 tr'rr . EucL iern6,lrr. rle ,/.q En mr.d'tv mr,{'uv úe {* grc((r"tr a[e

,1,/ ,#

aañc6n")^lJ Wn,ewac+oJ

FE EüN

F:EEIPO

tlarav ,r

7E¿

-il-

/l^^ //as

^/oo:¡,.7:-(, &a;/a7orá'7 /o,

7

rEMn.

^/-:-¿^¿. eh;e.es.

-¡^ {e

z.e¿/ ?3

,

ncr¿ lJ D.+DEA.

kneeieTT dpn,os

( wat'e/lonv)

-

9q/wda

y ,prenr ofuai,ír¿ d¿/

f'ofto ér'' * Eef/e n-ín

"'

7o "u/

y'o "

D¡ntírnj'cq d¿ furiehe 7 ( arVrfthe-e) ./ ^-/ V,aes y'€ 'g4 oer-tín ' 701

', (pz eclch,az /¡'*tzriín ú

E/

lenquqti€ (eos#tLl"ro)

J"yé

.

-: 4oyrn,q,s {¿l di &refg eyetd

\ 7ai

E/

f *ct€ u /1óói-! /rryq

u.6/e

l¡dm{eo - ¡/q& f,qr -'Eseut/'tgr - Leer / -,t9(tfbtr t / / ' PeryJtt' U :

/e¿z-

re

n

cian de/ h Vva¡e

dín * (¿rr,q d¿ [q

hf! f t!eú etttÁar. ¿Z/

e

.

dtffr@- /

ee(Ef{d/ &.

&: e

yruaie

e,er'n-do ¿u&+. /q

P¡'dhCre Eef/e

/r

C¿

tath ar.

eanT/crnenh ,/e/

yfria/;zaoiln d¿

leyuo

o


FEr

ncfri/JPEDES

tifl Eeanümri. tl Psl¡T'ea , vL -

40s-z

{'re/p ú/ -t./.

P /./

e ¡7

e

¿/Ét

de ír//

,.

"¡m) i'n

^

e

/2f

,rcinh t;tt 4tr

4nr,6ort'rfd¿

ryúñr É'gr77ü Mnfup úHra12

.

I 7e/€É rlr Drvynís*'ou (;on /aye /tze'

/7te¿enry'ar*da

eft

"

€E6lE/.FfrüNE6

E/ d+-tz v.k hrf ,4, ¿"tÁ, érrozlrrzft ,íf ,/ Pp-s rlc g,r< /tfTtri (1 "c-d/e.7 tr, /c.etrt- Fr f t F,z/ /s carlkh nr ük/ ' .{,Íq ( ,{a /r </ ntu,/f r grtr€_ /1"rfi*q ?/ctboze¿lD . tfr,s Ce¡*fttüp}t-6 '/ qlfnles rzftry €n ?/ au,rne-z/e'r.Íe ,í//rnrrFvre+am 'tr [at unct' ek ffiflit¡ L/ 97"rr /q Car/¿/" ,u ? ,? p/ t ezr¿t t{¿,r / J ¡' 2 r, e/irc / f ,y wCr,rrt ctr ?¡,e: fr. /(/ M' pn)'?7F/ , n pavprTfuo \ütz 7z¿ áor -^¡',#p e p/ao a, €,5' y vcrt^t'¡.>, e/ rtttnpt rtnt{üa- ;/ ,rn/ .trurl¿P .q/rn/p /¡/2, tz¡,r / p u rltVrr ¿/s /f b ¡'e h cr Hrt dy'tzz i f ,z lo . / /*rt (/tr'yü,i' ,?sr./taiqqtez-z +* /a rl;nf¿ro;C¿t Ñ /rr: fhrf p /ü,5 y / - ú¿ ' o rrs t, 0r,rzrt¡t7"r7ra>/? tzfq ¿tqtf,S p/pn7/ . E¿t? ltT hq b¡-¿r,r }H" ,',fp nrt'fi'ü'w t'ilr-r pt2 e ot / p,/ {*q sy't-e s oí{rg ,o oó. c-í,zS '7! í dr-rn,6s Dan.*tz¿tclq/ ^ sr/ 4nn"r )zri¿¡^or't{o i( tl f n/f nauñfr". E/ C.tz,zLeple d{ /Caoruorie ¿rt{e -5't rocstUu yó z e.?t-t ls ,ro uJ fi ñ, l-^ot elJ¿á,1 & lc s /* lá aA s / / le zrzT r/c77'€ A a,4vrc, í/4 mr € c/4> ü ¡'/u't4s .

z4t¡

" de. € ,tt'tz yr¿ron

,u?Í,y_

f:

pkil ,h{,rn,btf

.

,X:in>" {nr,ürz,-e-ar

{" i{r:!S)i;ry,

trt f/ &¡fpt jtryrcj1,/t> fipsás' ¿vb,e /ur er"p/,¿e-rén ,*/

4lVuvf/e les ¿'¿/t¿lt',q'zy'ts /gd t+rbrf sD+7 t/t/q o?Éy'¿-l úWvt/d : F¿ /-F¡VóttBrE EEJ;'FDN)rE E üN,? n¡g^y'ge i -DED.

/+

rzti-,qnrpü st/qv lptrZ enc+oqrzh v/ anltsis {e/ o-Qu t nráoUrro ' oi /raeipt'hq. Z)1t CJq/j'efle7zk uip'ztt;.s , dC t"l,tlt-ztuTr - qtrze.$/ , /tt Ánráf/¡dqUi ntcofr^rqs p frre;"' I n rq o[es a-r""?zu , hqe¡'e,z do ./D 0o,z ?|/

¡-

?.J

t¿tf ltrZ

c.€

t't-/r? *t, rtzT /Ca-zz€rt

Ok

/

h rf b

ft{

.


r pnz7fr oP)f (gh¡tno z llz,z¡ e ,42", /t¡ tno rP o/24t41¡1 rpei,á¡¿rpn 0.pn¡p pr,.z7fr /"s ei,á¡ ¿ren 0.on¡o J*t (t yo oLloN D D H,/y D ue 'HE 07-EÓ Due ,yAa¿p Há y o7-EÓ ilÍD¿ a- %LloNDD f,f Eu tHfr 'l eon C(pfuq¡t¿-14c'*'r'/'a ,, hqt-zes qq /q e"7f7q/np"9 /q con up/t¿q/¡¿nzc*ln ede S roí,¿alií'*" '.qufddrnf nlt serptnty'S qcthr¡dvd PrPr{r7Lr')' t€-*Tguqlg güe r?42 urzn /q c.¡zn r-l ¿se, zl^ ptnty'ti k"y lq yue /q tquqfe ,, lzcffy¡dVV *ihnú*d c/Qn /ltquqfe ry ¡zrve'¡rxt rftrunús rf,runús Ur,úygÍly 'zfve'fxra vr'ÍY,%. ik¿y:{:"^&yú.. , .4,u1ú V7:f_ü171 r' v / {c€rft.Haú }rery'a^uü9 : / €ñn /' ;/ r¡ ün tbye n/o úe/ h.va"ér< pvlp¿ / @tlaf n,t-g,qr.9e LEN?AN,TE EE t/n E¡'o fe tr7 q -Uu e hps r>ád*\eJ a r'/qPe€ ün il|/erotq ,?o, r€ae./ver +

J

.

.

'i

Av-2,

A.aeino

f**

€frcevr,

/or¡ferS go/qO,t-€stzve¿Az¿ 7qcLe. qtefun>, qpoeJséqS 'dtspuíu #¡tx-fu4o " d¿ /pk7 o{t? hs 6ryo eíeú¡e'es ;7' W*"rt, il /pe+7g q)- qr4e/ e "zbs en, /r,s nc ries d 7e i ,rolo ¿r án z afqd-o )are(/ fr y'Ps¿ //Cque* súe tr coh4par#r .¿O tniryahups .

que 4(/¿e' crk7 e,)'er /e n, rzzi 'hptqia q 'h Vq /frpm r' qqe, m€ q4qreelb Lprt uO ,/¡¿ze Ory / /q hoolz -r ¿, elerTL;Es foeq.6mft-tr& V Pp/ího'qc e4 / 4p9¿. Fr p¡,k rcc-p /'erneo 7+r/e- & firn&rn€nh.^

er f Pa¿ orv ? 1 ¡i c(8u{ lnt idea / ¿ " áea"{zry¡€ryh q¡zryúon fan,e{ ú fite !/á ,/t Pr+f 9:w , d-úf, " ! 'rrtr ú,tc /alt'/+d .po/ e/ cq'/r>r. q '' 'únsdffirÉt i / rolh'i;va*n /a frr¿v+v, Ft*o -

t

/ er?lr'zie n es ia *tds€v 4fr5 . -- e 2Pu '.'7d, )I ú qpo /o /ri*o tl 4 chlw skn/o ga/?n f¿ "k -trt4ryqth?n5€.r Cerú,/rt' 0r h a ¿rutt/ barLqn"dqil. ,re, -{e/ ';; UAqJ-6/ c*cho sue s¿e-l/e.s ett -rtf,Lo ,tcv 7w¿ /y- qqxr / chrco .né dadU, rse{ta w É /O-rdb¡ot : *r Ne tprerQ ,en ece J¿/ sñp ^ ^. Sob raks ot,pU rt,c'? ln rt/ /<- et Jr qL{¿ ftl¿ ayuJatq ét pilá lq lroT¡-.{q etq'e< 1 *oto¡1-tr/o /úe Ptnz n o iqrrn e /oz't, peh /a tult< E DLía , q Pzvsti?uf ¡orw¡/ Ano Uea-rlredtzytdo úre ler/e/as '/e 3 U chtc,e.s / EFlt /s¿ oorafds )n¡ c¡s rt-q é/ l¡f L/f ' 'n4s *'co' d</ {rr-q e.lrie /frrzln í r/ y f? qtut l{ p}t p cru¡za úo /a (,e tt Eú' nz ks qu Í? o / 4al-7, * s4 u b;y'-q' eq -

'

el léB-ty?

d úe e

/Blftnv *- ¿rcre'¿qs q

.

D"pao

t'o,y .he'zbry

/

o


I

FE{rf ff

f/vree é *()'

€)E üFC'

fI 0-lÍiu-Pff üES

TÉ/Yñ

44: /

(sn s e¿ ín o[t

(

(

y

5v'/'lc{,s7 ü/ re}*É"a -e nfu.c*ah cfu/ ,p*4 u {,,

.

i>)

'í7r ( t' e (+: ,el¿ ¡t ftz

rix,

úe/ a>rñ1pn dr /€{ (-/

g

s

c4

s,

r

a.ür

rlert:n*

/ttz/'ty o (,ctr r4rrrl */pns t 2, ; tús h C,.r, /c{b úrear ) 1J

firr¡g -----_

, fin-pl'at (ützs S

rɡe

Ú7

i

krla,

Ot

*

e-tlt{e ncs

G' tt P")

'

fi4se,r./rrei.oí*c ,fb1

/

1

V, gF nrsl ¡n

orry'rt', t*/ / *a y'e /as

7s¿

E/

le ¡tEua I

e"rtlp ff'z 4,

.

Er7/' a"rd'lr¿ et (Ít ¿s ,t€/ e'ri7e'z úe /,r sc'Fíex/ar/, /e ( F#,rc,''.rft;r lrz t7

:

(

{E t" rírk )

7n,/es

;

/

9v/,Xc{e y c.r(

lpr

n Eiry ú

/2p/)-lt't.<:r ( P"tyvtztt4/Y ¿

¿r,t

e

)

'

7r-,/íh'!

dt #rea eric

fuAo .b ./

.

rr 0,ü r.7

' /'/

*/ !,ff"" /íi1"::;;2 c7jt,z. w,*, / it,

-

-

efe trn"íl'src : "{'arr' y' Frz yrd X pLvreera /cr9

ficr1t,

Vvflrá"rrs / ,, lqs t+,s"rs / '¿ 7+a^lr-; ,r17trryv .e¡,vctúi T * STn**¿*r Ulrr +r:s*r¿;"2 o?r', {¿/ /e rgru{€ "dú7 * 6 /6bon-re;n A v{e c-ctr/t/€*-tr st¿,ñ e,/ letprwye . .'Trrre4 "' .&on¿u//q ea g:4¿i r..aqsisk /q sr^é, y'ñz>, eJetd t"t /A t.a*tu¿ a P;'envfi^d,s{ {d .

" y"Tu'

,_,..

_4


r l(c

rtn , 6att FF

rErtq

I

)s3

l%'sr+v 6

na ri/"rDnDEs

i

t.

kener¡j12*oowl ("c16/+//ü,r")

.Sv/il+> / /e'soi' 7:v

I,

I

r

.,' /

I

éfe/

o

2a.ynvsú¿,p ,.{t t7r'et7 a Vrrú, de/- r'zrre,7ro (ar¡ /u'/ * *Ys - 7insfmric'q úe .s?cr-q/i*lciría : t' l rt ¡/ t r7 y'tr't'zrr !) .

e

€te/ Wg

'1 F/ejé r7'ft7ci

t-

Bre.t

des¿:P Yft¿C¡.N

'

o.nz¿zz

/+

t

rzr4zrio tt c¿r d-ez .sr/ enlen

rywTe f

.: furzl€Trc'io ntrltds¿y' q. / qrbtXt-ao¡t daú,

.

Fur+ {ur+ rlro no/ ¡"u,n'arr/r.z ¿ntpt?u" t/¿7 rlrq n-zr' t/¿7 pv¿ü srnzbs -flre- cf¿ ou-s¡"ur-narz/tz ¿nlpt¿p" ,.r7 l,r¿. , p{rf ú, ,¿ gn uza th-u¡-o< [1,D/.¿ ftr 1,,¿. /trbh '' .yr",/a s ,/trbh etués -Aue rla úá rz4É pfe-/ /6¡r-rz rms¡zipí¿les' ¿?e/ rq h¡.¿ ¡z'ttztziplsúes .ho¿ vh t-ettzt ¡/6¡, 6e rps úe/v--tz ált-rz vb "71: _?*aot¡iv,ü / - - i^.,/ '. . /eCn 'g lqa¿rus kto'ttzs t:rot?Pr/tzz/es /n ' p U.Á!!;3^i/ t?rrl , ú, P ,/a e.',>n4ü ., ¿ilrz Jn t¿ss<'tt) -" f'escrt;hz{- y'toetdf ¿+¿*ttt/z¡t'¿dz> F*f :, , g r{ ¿z¿ t f,ko rtA t,¡.t( reü'p*/tq n, /pt .?e-s

Ttft / , t.€ VW -ro *.*.,.''t:1,"i!.iu-'^" ^(^'* v ,t t ,t. é,¡ ,/t^ofa ty' t'r r.rT{ *You.e lrP.y, . .//f

f 'É,/ ?,- nl,ru'fr> //e'.r,r,, 1' n'-,,, ¿'t *J-r -Jr7-n'^/ra fl,/f,,lt il /'¿-j1../ 2 ¿,.= ri t1 - ef,,r,/ qt,7 (znyt+tr ('.//fryt¿{) í/}¡ {¿:p ¿pF é'5r+/E/rírrrrtu ú-r,fr4F7ti7rtfl>' F/ f/ fi6ün¡^o fltru'cr¡-" ¡te(+> PP(. t-n,s t-nrs 6tu¿rqu.e t.sny'nr/pr# -, prt(J r/rs :ús osny'nr/er# 4ntíe .p14eJ {ru/rq.¿Le ftníq e4ea:zzil¿y5/ eáeq:zzil¿y5/ /¿167tzz / / ,

-¡s

( [qs:e.s' /7?e

2

n Lt' cr tlo rf /zer<-z sátr, d-e h'ur*r¡A C,r;n , trs.f gwe nu zh zr ftt /r1.,* e¿ ff ?,t Eled hpttl vte t/try"*as /6y'no q¿¡( rezt eto)'tfsp"'lJ6 ir( se;q Ll qJu j lrr/q / qí( e x ,Z e ee ,zú¿c( coy'; fo rÍq /' I (t/qu hvrur'. y'lra g't7 C'p¿etü fenrtt pn .{fsV €r/O<zt¡fu- üt¿'te>.s lo2 0/tft'os brnílen7y'¿ fr E-c¡c/t"vPS 2 t,vrr y't"L Vif .r7-Jp, s-e /btt( ,t p w sle /gqrra, /vqbq/"Q Sin/ € ntbcr-tav¿, ln /s e ry*j' Upuc-q vpvrhTipa f.ió*, /g/uá lí;nf' /e raute¿¡,zuck ) e'r ¡íu 4u r-"r / db / ,r&-p F t2,/-z ü (t 74/f n /-o ', ,r4 d-érr¿ t+-z

( ¿7 h4,/,

hq /' ,/r' 5 /

,-cl

nr

.' 0hi o,;s ;¡rfr1/os, F-'"ete *h=S_ €,s tt z? -/rcrtz J;,á;/p/es ,- /ztryCt ucrrá¡r"ulPs '7tr4V. .É,s . - --€f 4'i rnp;, .r7"!^:, .' q,vtti i;; *'"tZ u/ *e rnet t:rnipu ,af 'qvz n r7/.tt;L.w *re the n.ulte/f-r /.r¡s ile é'¡ es/ud úg / ,trL^* Vxg" ¿s'fii / /XIr^, y'rqñnfp. ^ il ,vDts/e oau¡l B¡ t'ol ¿? Us,'¡ ntlv ,t 4 pvTtt .nuis éut/lrac , n€ .se g¿zz¿n s/'e s/'enr.lv ,P /fi' /, /fiS , 1t,_U t( lt{rs . P"nft' Eearpar.t9r cÉr, e/b-s' A ed¡nqLmie-"rt áe lq j*,.-n y',-¿ . t^.2/--.,. ^ t ,J-/ ^¡ :t ^^.^. , tgun s^ i/e47/stas. e' l-la laery'cr.ter¿ / r{f,c"la e¡t sq,lb€ 7rr:: Í ,parr/fc7q27)17 o, df'sr,ft 9v ^-

-rc:

Í-.

n

^"

.P

\r

O


p6.e7/nr¡.t2Q /77e. StP n_zQ2

1?7r{

tr . C-c,:;;p r¡ z.b-/' e*nZ /p"s ttlzt"t os

¿/ t/rmor9'/'t# L{e //f¡'¡t-rt%o¿es .- --S) r* c'x'fuunr*o'r/* ,t,wt#s /nrr:J tr/u/tn¿oc,9 y ?/rzz'f r:i 6zzTzzjezfu//¿ -¡.W,rré9. p (c-xt Vq ../¿rrf¡ t//7. tzr.rÉ'/e o,4rr- , ts/sí €n .7?,/ p 4c//4t{1¡r.-ffr/l* t¡ u oo'gc¡e/e'z a?¡z L/¡,teflp¡ts. / / / I Amrei+rs /..ú* A*t /

fu,-

B c r¡ /¿.ú rtD Es' y'strnw'?

- f

Forrn q pir'}¿

6cr&-enrrg es(r)

.-

/qY,

lTcnrrsks

"t{t/

- p r:cr, tl( /a

frrsopzy':zt €/ec.ciÁr-t Ae/

Mr'"

7e "sl¡r(rp

'

híer' ,* lq

rzt7ie

¿

ozqr s€

*/b,

Ce/eérvuá< ü(el

rt'n:Zz

r ( ?e'/tr/fe s, cr-ret u{ú .)

/r¿

MYO

,

F,* urtzü,(íq ,f4l e'a/a!r, p / d.rTl üte /a^ f tlq r./esrkfq/ n

7rr/es

V en e ¡r hr¿br¡ ru /pn* /,r p/e r ¡16r¿

n/Lr/"e

sk

¡.2/l€,

0Esf fryq (rp/v'Es (¡7rtto s;V.tny4, p*6.n'r{.o Lt7?a

u.r F lr.a1f r fi'eorkr á,< fi"rs*te/¿z 31"/1i7-t/¿rrhc{u zt, úc> ,pútz gry .hrs c¿;} rnt -a,cr/)Vaz7 .&tl-t7. ''/ ,7' ;//;iiá"'io-'-L/w t*-t€ pe¿¿r'y'uí sz-..i.

.h.ar*ír7 e-r/t¿ c{r> e/Tt:¡z-zj*rr¡ú., y'ot{r, p Lzñl r,' /t'r t*/ y' í""/ S ¡o, nt ufr r Á,oe d rz ./,2 z4"e,rr? "*/ (+z;z (:v e ft"lu p /z,t:¿ ¡?r'e e/ A^,rr1¿ü'r+, ,fe, l¿t-t-tfze , _?€ Cdr ffiii/ ql¿¿.ryrzds , gu/f rz?s -ft_ Ue o é.rzVVe¡¡¿>n dt t,rrnp/tt nn U ?7 / o aat lq-s C'e lt¿s Es /ors t h/4,tTs, 'J trn p v (.r) ,"Árn -d?l ,, " /tcyvjq dqlotS / tt empeZrT)-72" ,táF,qu¡r -qrpfr.ry-t fry'lra¡'o.' g* ya__U /42bíq /-,,e{/,e Loq /ps h#,"/,tfr , ¿/t^U y'nt;lo7 q Lr'e crft:cde, P vq' r€.t/zze,zl( il", Alt,r,syt {;k ' lrzrrrzr-rs , Terpaeion flnt m o ,ArL h¡t rr ,tt ti'L,f r¡/er pv¿" los [' ht'c¿z-s '/ V - .9( ¿1rr-.- ;( a a cy'it c+rs i cl4 cks q{tq c¿ q b/€, / ü& y'tt rn brTr /eS ú n)¡zn't>s dL t -z-$d4 g ff ¿ fretff Ptay'rtrC

t_t(

¡

o,

k,

' Ya fzrsvrrq/^re.ntt 044rlfn/ m j' jV or-s t* /

h-q/€' úL u/tA/4z¡otr úsn lqs p 1/ rtte tt* ,r {h rr y q/ t"'( r FW 2/


rtv /dd¿'qa üle efptfscy>- SL1S e.r4-rtt7t t' SV n¿+r/wtatnt lU ' ,rd7 tzt' qttt_ Ít/ J,frtnlry q dt/ S slí<''A ,/ C¿ie¡ra n q ¿ 7 l¡e ^ y ^ ivs f €ú' ¡zc¿.fs ,' Jts fnrhr rk lcr 'rLoslc /s*tGü4rQe*;' ,/,¿t p€/ltr rz'zf ,rtne lvz¿t/ hclcrr e|h) tt't',? es"haltjicrs ,/ut p'rl?¡'( {ts ü ¡fráp¡t -se f i.ett /cf ,,e,rrk ne 0#t ', í.iü4 /'O/t Nv v{t¡ ct dr /:e ri,> ttt- gu( 7E f est/air r-{¿ s t,r, f rz*¿ Jo-} p(rr; /t{ se {z¡pf+r¡rq 7 q clbt'cA¡" frr{rr/rtzrnT'/€ //rr /bcitzr'c,"t(¡Ar *t-rz/.,')tc y'-¿t't?n,aD,,/ ' g/tf razS' C.au'/fr"zy'rSs ,I'atlory¿z,lo q /qs tl*tq.fz-e Ar'z;eárS

t

.

üc re t//'p,úr

u lcrlprqr /a 7N ui'slo /^¿ ea4p.idsr-/ d( /rrnnrJ."pr .(tzst /es' Vrt,zhs, .htt.yfnnr/

f ,n /r,

rtU

',bsl/t, tzi /nífu .n7e ,#/aeiuaon-rt'Frzrbrp.s' *te t'ü)-lpJ ok*z#s &otl/ to/"ttPqEPrX'J L/ q )i/r ¿z¡t}to+ü ,' t}trprllc¡r /'/?9ú'*-{rr{:t, y'e.rrtl{rtt{t,r4e /,/ ' er¡n.ís . rbl.es ery /foetst*/.elqainra- dt les &onais d4,lp/gLte /4a ,5e,/ ,lt

Pqe,vltt ckoir

/re- fermr;!,sdo fe/r=-r,t"fu üqq 1Ln'rn(ta /se.*rryor"v € ry *ilr'ufloíyj,'". ,l grc .t"'r"z / -

"9

FE(Hü

6.€.ctF r¡

w

4ve'/

y'/rrzo

e,ffsry q

dcs

knvr¡'{rr ¡/vrras (-

EcÍznvrrti€t y

Pp/;*

anr)

''

-

db/ v*/err'' ,t Ei ürk e¿;q flrtry's,'g;7/or r\

Vye*errla'o,.64

€¿(ur/otrt

Er( ¡.'€ (hz/z¡f t'7/ai-o ,Svl¿E eÉq-?tl de f,¡r €(3+rzota+f<4

erJr*'t'o

.

-, :,,ynéslc* * Tenfeai furnsl¿l/q Qt!-tz

'V9'1

0

/4cptüDnDE5

ftrb¡trvn'e rfurl V tCnY('?Crr'OnV/

rlrrr,j t el /(aqut-'il(.

/t

( aa{¡¿¡6fno ¡

.

t¡ t)¡vrícr

.

,J,e

e/

ry7ea

stnf /+¿r Seá¡€ 7f ¿x'/t-¡9-¿'t '

íwctv/tYqcain ú /q /areu E¡cp/la+tciá"e

uf<// .*r no"r / 4 r h"¡¿f{q'l ete

l¿t

I

.

t/t -f n/t'v+rcifn

{rpo¿/D..

Zr fle ric,n , "rV ol/o /s, e, ft .át¡tnrr gcler,tfl':

1r/at lnrnet/wd, * Ec v¡"s íPV e{¿ c orr'fg¡grTré' spúx q Ca,7t/(4 f.z.ont¡- e/ /t TVny-9 //; alcr¿ 5t,r.¡'tt/,¡íer Lto4 d¿ fez req:e ele / ' é r¡, 1f0a e;-Z i/ /f <¿rn,¡e ienzT/i'h"Lq^

o


l"€ tvlü

l-

:-i_*=---Es/r¡ O/ree n? -et. -rett/'+t;-r rÁ,rJ* y Ll e nü ,6q.{"ior /rf g &4 €l cru{q . '/ ,/.i.c t'¡/uC'?¡n/rd /irerurt d¿s c{r.s L+, ¡>cr ch q des PLltPt S vJ /,/

?{3 I

I

,

r

i

re$€FüE

c.türv E5

:

€/ hxnáryo dk/ {,b rt"e É,r¡/er'rrQ yTrr{.rr',/e , Zry l,'(* f y 4Q: y' oltz U.o/?7.{¡2w ur(rt"fu¡

flr'.n'/(zv.r UWle,g*e ; "//71) r¿*,, p " ó)'e ¡r./o g'fu *b*o .bq//ee .b,,rz¡ firr{urfi'ce.' et47¿ (.F tz /trs ftnor**t pür hr7) t)sf¿Í* e /? jeeü ,üe tr/ ti4:r'v7pz/;rt'lp i ./t ¿zze irr ¡zg/otd*q th.+rr 7c-rrr{r'-2zt tl he F/ g,¡ / /ns t,./:rf¿a2g úF/ l/o í*r{t""¡, zruf G/r sá crch r.t'dírr'eS ,.{E c¡[bs q¿*-2,,//¿s ,üy' ept+;r/ {.s 4e ae5/*/4 ntt(n'/P; yf rerz,/ryp.'zle r?e ('S/t-trrt f( ¡¡S r-r.tc{p Fqrq, /gVe/zS r€eprlp-, i ui tzrih'r *-v-, /.rs rp./erFs.lqs rqL¿ i,/,/-z r' p'iú-en ü/á e qz i *¡ b h¡vs( 0 ,k (.n c .

'.p, f t('/Lvs

-

¿

/

6rc¿r-z

"l/r's)s y'a¡-er lé prte ,¿z€ ( /enzr

En 7'r/

2e¿, q/¿rzt/cr,,>zc-_z /z.t+¿ a/ /rn+rr pft /q f /bi/77/ n'e c{c¡<9 y . la Con r¿ rz Fuo n ct',//¡ *otú . soLz rn rn f€ fmo ip oft qy've / r/rrue,s d( c,qdq rz.17z6> La.av/;f flrr. ,, ¡r q€ /p¡ /z¿í/ Ez€ rtstt h/"? hr" é ) . .l? ,/ /P€ *!::^y ' ¿/'7 f"_1,il

q

/

/Ü¿4e'

'"'YoEi/-D"

lo "ee t¡^ ¿.> z1v? t7t/itt47 Áac¿rrz-ze e/ ¡yrr7v,"/qnk" laeiL.a ru( ¡ro/ray'í t/e/ 7 o,, /& (ht t.rs ,& Zt d 1,k",r1/orrrÁ/ no* 5t{s rw.rr/e.hs.,7trsfo ¿ytjnr¡rb¿ qnr¿r,s dt Eonzsn¿*. /q C fe¡e. . A/Fy",t r7f c{e e lk,s J ( €)t Cf f LEt tp}7 €.r edt ti¿-rn e guc /r:s Uhqb¡-rtry (/rt.J'elo rl Er(e ühsrrs ) q lo í/rr( la ,ríPenü/r /Q co¿ a.zre"z/=e : girt /q .h,.l,Llcr oe¡nlpnzcl¿, 'clnqs / l'i lqs / pd¿v.r hrrc¡r 7et4c/ / c/arse r1','/irer/1"" ,{, ,;fts &.arr c lo 7"2 s;r4+q c ¿átz o[e lr¿/* d, iri" €n el crt¡/q ptrp /yr¿ ¡?t'Fn9rt tlr/(- gS á¡¡fne'e-a,.r¡rLVr Lon rl -+uec,/sttrqe -

t

prvfisrr / lo/ ,/r7 hrrh,¿ry "ilq*/o pas tcltor/rynlr.-/ t.alrh'1¡nt{o ch)Jtks't en ¿rtz/ rrrloolih r O frrStufn :r, , hcrb(t- c,rpr€rf(/tcrdc nclu7ti), Ft/>tf' il n"-t (*rva úas. a¿rc q le¿ / Lle ,n ió. /+"íJ g vt /tt'crerq-1 /pJ tt h )'t ¿zs . f r't' b )-r/r q

I


ETT¿,/¿DEDE8.

$úpe ll - ff-

griVen 6{c/ erl e,#efrc/ -/tlto¿amb

'¿

r¡¿ián ek hntrs qt,t ¡/*aYi ee{qd.

Ee

ita

Pef/ertfn

( rasrttWrc) ',-t/'

e

bfr

,:P ?{!:: *._:yf"4f bieq?' ese*te4e

o enphtql¡i n oiía

dE / sTnl^dr>, : otí¿en /e1V"r/i., ty r") , &rtríkn-ohe¿tl v r'q)ü/(r( /

/

Pe

/

e.o?

.

- Erpl¡ c.q c;-:n qcÍrc.q ú¿ lq //e 6 qdq ¿pl ee pañel ar / L/torn btb .

/

/<t

Cony¡VtnC,t{4

('furrnwé+€n Éamqn r¿ ).

:

D¡ ó/€,q

p d'7 iqi{o

L/aayt'ufqcb¿.

ff agr&q d¿

se/z¡( /es ('szrtPrv/yn'''seE {e /ars PPrs tr/7tl€ /prfrr/a.4crr /d wn ttittrn(ia¡ / .Lec/utñ . atc /et úeaex'" gshndi'cf n -lt. F.an,ffq n ez dos elr/ 0n € / ,nqrtuql d¿ ü4 y¡pen e¡.r¡ . E y¡t/t c.nrouph

'{'*rre* "' Es'c a"b¡ r /po ph,b en c/ C+t"qdPraP -

e

fts

-

7ef

qrUlwn eúdd{ Ee eoryetelwql¡¿a uán d¿l /' tl üon yYntü ; sq/ ¿en-hdo, orí¡en tl¡{ad d?/ nie / y f.q rgC*e rfSy't'eqS . /€nquooqie. Á"|¡iit;rf"'- dz /q /qreer (

ra/httd".)

"

Wrrt'írT; TqrY'q

/

,

yenyrrt'eoeiáa

*//q.U,/ e,qr/¿/¡7q aebz¿ el /e ryr¡aai'e

¡r' h¡ch¡>q */ offin ok/ /ry*a/e J Escr¡¿ij/

v

psEElE cio^/86

,tfry Ae/rf q fjqqEqr /{nte f u *p oV m.a es' rJff"n, Er 7rutlq /r!q , 'fvvs/t^letles

ft

y ./ 4n,Tens.

tr

>e4 Dsr 4e Outrzp/ir Oon lqs /o/ g cle za'/rrr. . lq V+/+btq, e,s t,r,{t hsr

ffl/o o' v'f*,!/ e 7*r7lz'" 31ír" ", o/o'eynr/e oke¡rz*7tvo6+ /.es sarrTc

f*'

eozÁ¿


,>v /q/e s7'ytrg es h-elrtq¡rr{r> /"ro alé:rnzu¿ /r, t.ert Ug*nz*u tú rp g/p- ¿dt tl¡a rn u , iV "q¡urpá Pe'r/n(r¡zh 'f o it oÍffip rr/"Vtz /o/trvnle 8.F,7 vr¡ /.gnt¿zv /q *.i¿--/f tz úl Ltsn vf zz riáo - g¿le poryluf {¡loy f p se -'/gae fu- uo€ e/ q?77 L2r e€ *zz.eirs 'a!4f F cen /qr/s/€? ,Svzz e , */ nt( /iprn,baV rá)r ; sr7 /rr¿í/t , 7'rt, cb/¿'tTrrtzl'lq4Eqñqr/sLznaiunar.v ttr?e.T f { ut ftreri?>t(,.s y'ze €s t qr4sn / sf FcÍrw/rt at? v ü/ /pt/i'q- ?rn er/zus e,erúo e¡{pgfu¡/fPs¿4 s L{ etl¿/p / E trrr ty'y- r¡{ rzl fod, 8r/ pfi' es C.tz/cZr ./ el .-'Vntpo ct il}¿frz qQ) .,tírzpr/ps ele lestrzn¿o Fü¡ oY /retr//rzt cda/e6 /-T ya/atL.ia oU g ú/?n lzq.b/tl , st 4 ", t n z?srpt¿rtfi¡- ¿-,oq,t.hrni¡ *n f.nlt _, /'tI ' 0,o rzoü st- fue-q p? Lo / tce ¡ /*r V+ rzt f tln fQ.foo' 7ue /St ft?Ytí ¿,r lét/e )q ¡znyy'rzC'nlor q¿¿ d/ F lo ,lL or'-1, esrolr, Ex¿z> o +t lae/qs ( f, rrnl.erd . ' hr/ he s'úe L/''? no4/-_ rz+qesfra . , - fft* /f ,rz?n 4¿, /qs c,,o,, tg "? á'q e.c t /es C eaz nro /¡r.s ,y'oe ,f / r9'-rurs hen¿'t * eqstkilqno /ntno t¿¡rrir¿-r>t't ruás ELtc{ to'W ul C't=zt p/tffis ,r".rb eálq b/e',$ , p€tv V a sÉ (or7/t'tt aián , srilu h,a y l*ti(itfo q /gf, qüt l.zrr h-t/ 75 c¡ m (.+-pnc'r elss/ qE q il>s ,frerHmr n /€ / V / P're *rte k uc hy / ,5if

ú(

k

Lt?'vL,

ht;t b

.

,

:

.

F

g

Eerfg |tFp "/Q

-1,0*

vs¿

tr

/e,vv."q lw hsrh/i¡fpfq

cTJ i/J-D DDES

s)s,¡76a5: fle xioh JErs /Tpcr.sttaqr| reqq les Q, crQ*¿ c,É/ ds,eat rrT e ,z h

Ee

en

b/o ¡rt b t4 t> (ensP ¡6 dF)

ci E/ f,-rpvñe',/ hvb/s¡/a t e

E/ leywnye

>l

q

gs,/vin&'iqtt

- ElsÁ prcrc"ío1¿ & .9

p,y¡/B /ert:t.s

abt¿ e/ /€mquatE Ude_/ y'eyhs Ee¡tr4trq .f f¡t¿furiq del lpncruqle'l Ref/C flbi( : Jrtr s eÉl¿r, /nao DPrrto9 rqgvlog. "/ .

5 Pe/ftrirn : /Fs /e.*senr-s ie nquafe Y/ *,qrA;/1r-t4'r'i .' v

&tnv€¡re¡'vna

*

li

$e,'rnt& re avlas 7rvrt4 dÉ,c,teiíq I yt etr&r'*.qJ-i e.d @d y Cu n *'4+t (,ic, ,t q h'ot uc,l E h borq (;";n / e e EL¿ rp ag .

#- Í. :f^:¡i" " P o'or

//¿

er


aef¿ {LD D D EÓ .

7erb

{le

/

Lu/,hnt

1,

eo

$e lnE ¿q Ea,pnent7 ásr¿

V trr PoF/t w

/

F

Es 5 g

ln

c¿

/t F;oh t? pf r-¡c ü ¿ r / utL ,q u Co netfb / esrüd/qn fe.s . Pres e n

Pefh

rlrc : 'tt/os <re/rh*o (a

en ¿.qrtrl4o/ (evt-r* /w,ú*¡V t tLio'^ 4e. rúlt/f_._8o4't. e*no*)d i''i;/nrea) 6e/'a U6rc ,t¿ lqq ¡l¿7fu-t*é ,

onlE€

/ñ /e cÁ¡rv {el hr/p , '\q.s pgrat>rr7s ó;"e/'r4as rv.qer,les il se rfurrtí Acolu rt/¿ ¡n/f'4s{rr774 ¡2sr}€ /e9 4r+talas {z¿ v fl , ir vi?trey ,orr ¡/f ?rent ¡'dr4r4"A-o.g- 7,lrfrí pry4 pq,)q /vo e#ps V C-r*o hee / dp fulaío ¿5/ürÁ€4 l7 7y ciá.ipndr: '/ q" loo ph<zs/á,rery /q/* S'f ' te A¡*e ¡ie sn6,/isis fu,¡rfe,sw.nenzb i a ?sl qOcVE xlei ftrh , pfz? nlnruqD - / .Íey un re.galo ,rl/í ¡ c,/ rz nelr^é- , Ht' lá+r"ti rQe ll nk * le y4, Fo ,^d /c&r*ás /v .I"ree /-; l¡frrrole (' f ¿v . epzt f f ! ^ryue a( /p,e

"" ú*F"sV

/eS C úfWS ni st'qufp¡>z'

p4 É-t¡q4lnry ,Jqeros errtu"7p$ en p/ .fn4po... f,za rrti, 'si/é e;-/a' ef'/o gqe /tqÓ U /q/ ,o úespe l6f( qn/eo i nk nr&q q ,Já Fre rt. s¡/+cor eií,.r , A e /petdrdo .hqL/qr (7st7ó/q7u (Á/ ri 61/urit ,{¿/ eoliVio ) , óo* lq gqq psD€cf er' e 9fu / /ua /q n do dU olqq z;2s ,U v , * "2 e n fie ?: rU pvo er?//2í*{r; / q fr-h/*€ n eúe uho (r r ere rtaafo * r" / s<. a¿ e€.stft F-s

,

/ i Ouie-n> Ourrr?urr- qLlÍdry"" re,A,/r-trn/e /-/7¿ frt*+¡prz/-Fút,-estb auBalo p.pn hl inrrta',/vry¿ ¿e ,,7nt4a/ "/ wrl /s peneL{eFt vt-f- qL(efqs úe- leV &sU"#s^ r ,

nrs f* e irrn hd'z r' /'4/ nrzo=n . /' *n eq/r."' Die¿ $te "no d,",I*rr6o" /+?/ le¿ " eoAzlr C.Fnrnlq o qc/+ z eV I,s e'r" P¿hr- ket¿z c¡u i

p

].otr l¡¿€ f

/

oü n"eef

u

a

'@'ol#írr*

d

e.u/*t¿rq/ pqry de eo,-4tr/''anzk¿ f/ lq //

üort

/*tuferdír',

**

,rte *9€

p+trzzhr 'Ftrtün?-rer

¿*n ,?"-k/' /

t


ck/ ,ú> e,rrr,, o' . e r-u'4',2[o p,r e / ¡e e lpy /ue ,{b ¿'utnfc / <rüatir>nar{or. ' A/o -sp ,e¡' ,t+r /rL".4r',b¡'r1:n¿, / -4 rt, e /e-s _ e.s,/"r&'otnr?e ,t¿ . e-J /e se efer s c, f,u

{++t1ó¡'oncft¡ qai-, .Fptu ,¿n( .ywa*z,"itv ¡afi¡ttlrzr ffn rt,rqt )^ 'tka,4-< rdt oü't"t'¡¿6a.c;,17 t LE,t-z ..ur| 7"rlt¡'v ( 4j(tq/ q /e e-¿fr -/d/ vrs€ rrt ttO -q" L(e ( mz s/ g p¿ r-t t ( qai' q mrl Tyr,r'r1t'f nüq "Oo/e¿;ú^/q I*yO/ . / / E

ilar*t, t3

4fr¿

l+r¿ btrse¿

hr /

€pe nr¡rntÚ

V lrr Veú't'err.

A

r¿

N'c¿

Ee f/er ¡tírt E+¡/or ei'Jtt

€crt'tiPo, Ér.ó -íq

I/JD'B

D

P

Es

Kplo

&.-fú/€r

fu*r7 p4

{f"^¿o

, f"y ¿a2t7s'/ztruh, 'ngr* fe rmina eián f{/ 'furt,u nftt

" 14 /e n*lunr /vübfq¿,# en

Pe

f/e r lon

G{,1.

h¿trsnt bir4, tr

epnrtnusf,;la

-

¡4, . f¿r úzSn/ rfu" /a t[4,

€ 'Sqn

Q.vut"

*7"r;'"

'

, e.+, t? bqse ery lq ,/et*tnr' 6ry 'F¡e ,, > *er en &.ssrn r? &¡? frl(sq

Erú; hqn€ía v (*, rlv'( r7 f,alt; ' /ro:lt"orod úE/

,

&f

/e,<

,Aa '

s-e

S

vy

cfpnrlq

ct' ryo,*rtr

t rtat

Rec<¿,wprt"###, s,b*

e/ edq./€rz tsrm¡lúu .U wrvd-{f -¡3 *-c_¿rs úel /€ n¡t q. qf E. e #¡ ú üón y {frnr/t $'oq-

g

ü.Lfn cü /,r / a7/pi/f-"t rie' úut{ / /,¿ Baryp/pt7¿.fp"rtylids, €/¿é"/onr ü.ü"4 úe c"qr/e le ¡q gab>¿ ¿/ /eny/w¿fi(" V da ftrhs ¿ob>eu: '81 /ori(¡en d?i lenswta¡¿" gE.S

.|

E j?

/E (J oN E 5

."

Fw". ¿íq /"ta /vvt'e¿ c; / R út 4 c t n vlrn rn zE .e ,rzlzr¿ t ,z //c/er q po¡rrlr efe /e 0cretrlar /t o'¡t;t el€ / o /t-r-s e 8L s'efrt¿'r¿r (-s s esl*re bt'É 4 , f''/e6h Vue /

¡" '

I


r b #'e ,m . ,b -g u& /-7 o utbr r¿e ,á¡'e-ry , fte q Lle p q e,/ / rb de. 7s a/, , q/ ¿-{e,g e,q ¿rs ¿> ' lotT gúl'c-o s 4t> / a h)'Ci(tpn éí?7 úVery rwWot/o ,f€/ €¿pqC,oi> t aí S€ l/ tÉ:6ís/-r^e.4:'H tz tt¿ .z?rzfu ú.dK ú& / ,t*e¡arsx . ' q qpqqqnéu gx¿dqryé? aqlofies e b"¡-, Q/gernes "5L . lU /ur* / 7qn^y'-qnn/a , eftes 5e qnualalpryl Ueo /p,¡ üartr l.prcsU gnzF¿: fqnúo v /"6 ú¿ n¿-úc V Llqa, *utí-E tstno t "4"*l , ./r?i .qnrpo D se rJe{r^le,rzv=rf n¿p r-rzt n

,jjfr' fr i ; ñlH;í; tr/'tft;;.' :'-, 'r,{4 !;;,,€'r':* / quíev/ sq/id c(

o,slotr . '/Pre*ed /r2r€.h ,p4_ /r.t dlfr¡cr'(* ?-tq'dTe lq ,f

j{v;'

/,/qn¿,qrl¿,s

er/tnd6

.

q/ eocry-bt'r et/o / / ffe ,qfu Lln /-ryrb /rr*o&^w t- 'yf r{rp/ .2 / Bvre ns -/ ,?ueó ,+¿p e/. qnt¡"o 7?rra/nd /trnvnelo'( . atq-tq Éu'¿ry r'gtr€ /q ruÉn/o ,/ru,* /-t'/¡rnq de 7re-ee o.al.ar) eee.li'bfí : er mol!,i: u'://: t*^!( €/ odea / /'q (:, : ,r' ,¿U'ry/,iur d?/ aó/e4.ia, 7/Ídrr42 he,so, se s-é rrcrfÍré6rc1 rú{ /irrluOlo, CtréArcn q d( *"ejrtqe elrrag Vtr¿. ? ry 9rr t hea 4lVeP) , Unt 7 ,tivuftry erilí su/é, nf €D/q/eqn n ¿/ ?n ? Eo¿ I su/éa, ^0//os /lnn /-rr7 7 / per qtl(4 pügqrl pé S¡l'u(4 5¡ *4K F..tde¡€t *,: il{9r'?é do /Tn :rb/U t, ertgorqdo itsha Per eer,q{e¡to r / qoq " rv c¿zrtq r, fü',:;n eünl-a/ iúed {u"ffi, ' wa ¿ut ,,Pe 'k,{ea . q p/ l-pteqb . '.-lJ

.l

C

rt'a,r €

U

c,s 'z leo lres / hnbf íT"" UP;"rufn'k, ,st y'nbcr/a ,r ¿v/rxe de c& P

, 7u

. /)i iot oo e

'

u

I

elry

Atesrfir

nq #e rrs

//oy

,

/',re rn tt u/

/

" are/1 &f p*-h^arpcf sclívtrnren/e ¿e /q p'ure-=/e ete creh"rqrntnk¿ j€ reÉt¿ec €t ev c.Qr7ta"/ t'oong:wd 7¿g í

pf réc nq.s

,*q/ le¿ , 4e',po,- ,sq lqdó Aeá esA,trp C.ütr U^hrro/o €n lr, ,r./, **2'{ €7 trs€€orqr/e¿ Prl io f ue /r, frrú|. .

o


F€C

48

fltr¿p t4

@

ev,po

?eq

TEN j

a

O e'r¿vJDBDES

ry

e

Zry'/eriek ,

I

t,/ e9FV4 V/

E/

ElpintDtz

,

?e ¡¡nicr,,z e n e.g cít¡>aa pcr"ru' /te, g nsp/ye7 /nru of.rs Éffi att gru h-¿'/ 7""Ér"fI *fficr

hr¿,/¿¡r¿fo (:'47 CP/'¿tzbi>¿l b

4¡y¡v7vk ,cfe e.srfr.,/erqs e h;donVe,

7ss

6/

&a[a

rn brq

€/

Erlkr¡€re ,

F:¿oto-ol

ilhtn¡shz,

eñh úe eu{ert'e rzqttbs gtrcil"pt> e0 4e rrátvL ,fe c*rr/r/e ,ao e ñisrb¿c¡s svA¡t e/ ,,

horó /srd", eq

5q/L(

.

,

{yy.,

7:z 'r

f/ (spqav/

¿t"r,6¡/"h ery Asfotw b)q

"

2

: l/

Pe f lt rip'n ft/p¡nt'e.hr, Sel,q o+ffi¿ rfe Cqe.rh^vnt¿n:c¿s

ert eaút?e, ,¡1,'f,{ c{¿ t*r.y'ele"q,e e

Re

,tv3/en'ts 3e, É,te AfrsEE t/4yrp4/88

el

le¿1ety,e"

"

l;**

€s /e Árz s¡\do (,4/7 ZTW, /'7-c¿ FqJ ,jía Pt1 Lcr:/qn/a or/" CZ,l'"¿4 Wrh éqj /I tO." / ,/ s€ '€urytfltr biúp 'Q {¿ r.t-qñ/ H /q r€unt'frr /?e l'*7,.2/eqñrrr-q@ fbl ,plVVñ ,r r"/ wc4bl-/ y u p/ tt¡t.p>,,'>/,'. riotdq. Fer e/ e/ wclbrU r,oe,e/jnio/ey ü /e flry / / ¿l*'/-ry.47' Aof"r ,., ,.'Ve -v e f?r g f á t77e & /s irrzV4siía {g {,Ve )rcrtre vr/ ¡zúfef'/p .biro fwhrrt<: ,l& tyáryyt'Tent-¿t €n /q/*t g/ cü&q b ./" r¿ vt e deg .r€ ¿/ rz.t'c>rt&s eo qü € Lze €/ f* h+,r y'o *q *o e/ iÉ¡ zn<r r'uú,* t,rp/t"* ¡rv d.raV es/tÉ , J€ ./ /aqio t.ü)A'r:,, ekrrz¿nlt> utrlerrk. /.+rs . ppf i.¡.es/Vs /+*re lr/ vnhotq szci'Lt&rc ,1"e, nfrrr /

v( re;qlc{r /av{e (/ - V:vh¡bt/'o F€irtinquAt,/.¡4e E q-ehc. c Pn:hibr¿o '/rse< aiüt etlruq. + Pru-h;}ry1lo qveJu-s¿ crAtenr úe/U e-c,le_:.qb - Prchi,Lido Ltq/i, ev/ áqño em he¡qs Wt c./$te. a fuV grf e p?r7 er r(iq q lps .|qive$ ñy '/o. '-s"rc.q- ',/rs eslr¿dt"etny'ts hvcl-, /a úqile Furú .- eon /v/.a p/ rc¿rzt/-e qtle- rftl ' e,{, onú'n c¡dor ti tn¡i' .v( 0 hr 5e rrt€tr e¿4 t qEí r7t> -se rt:rr*'tr e? / ¡

,

.|

J


r '' r!í,#,1;;n;s37a*- a :í*ir##: !',r'?(;,, 7'w Se a¡t+( /t rw/si á, r[e,I w/e-qio I 7t,r-zqctr z(re

'r

¡ht€¡rrcré t (Ánar o&, Ce U t'vstVnúr

St,nl6 r sq U 'furnw (.ú edu. c<¿t r

v *úrts,/ne ce'¡¡h^t¿ , cl patuT egfr V rlü / C,v-lh-g-tt. F' E/ *"*-qd e,s áatno or^ s& s¡p/.t-ce carúa , (.¡:rr0ttttr% / e,sfuql-qiq ptt /repe.tC+t,n, Súá, ,lESpLteÍ dE/ h,q,bfr iJqqpfrzdo /lodas --Ay!y /,zc /, dqcfp-s J¿ eñúr+e'tI eéÁ 7és;/r, ./ /tr,¡i bí,rfntr -/, " Ácrsfu ft7& 4e ,svryf{o ,.rrlo7ovefq .5e fer¡rri'nq frrx,íd74npe-,(t"trt fu.üo g,s/e vvf/er¡eú¿-. rq m tr me.lü.> /t)

é/ tl rtc?- es7( c{iff t{e es/q -ef,nott O(n EtÉzf lsn+rm p'n {¿. f.p"gaT,t p7r- Ar* gt'/ / 6 ¡+r'e+¿r:s cf D¡ '-J ,/

/ru

"Óerytrryq FE E H

]

Ffwtas D

* L-

¡.

PE DE 6 6 et cq

,4

.

¿

ft,e¿¡ /t¡ -

,erls¡s e/ 7 de qbrf/. úr/ (:ons(^fc D;'rc*7rv. Eitct¿\íq #!, re)rcsrt{+rn/-?,e / Fqtv

p

,she f ot de

le¡ yt' n (¿tl¡r es Ee,t niírr Fa r of t'etrs

/

-Trt

ft'errifii _frfp {e p¡ ¡ isitsv ,-c{t/ /?

r

,frer7

d ;

i

;

es"Q dfq /t e /e n¡ Jo

/"r e rpet lqqj úcr,J d¿ €' Á ,rrv,t o/' fu..'útS trr; (.tttrt potñltt,: / úfl gat¡¡,1¡tc c,üt? á,-.( (/(rt/rt.d y c/j's7c,9',Ei'cí,t- pertft g/ .2a/,oriw Utn;h/ae¡,.r ryl ' t/rfr d€ ív'5 / f,4¿ t,tfqftnpli, 6k /os e.ar;lpclñe¡as /<t (Ítré r7 ,ry7 e br'€ : t, e/" e,+ye.trc:les efu ,7 "e f rrf-+q F4 .

\

;

;

ry-.

üRsEFt4J tttoNES i ¿

G

.'

trel'wt'Uí'r "Q /qrywa

E

G

d

( nhvc ,Íg rrt d {qo _/' llüglra;: scrbe!, ÍzFES, rlnjrfrsj. dor/ee. *:tr#ííf:t ro,7¿s e nr rv/e-s ( Fene n &)as P; t'er:fzt-crs

i i

G

n Cfit'/JDnPE"5

. rlv,e¡Vü Df

J J J J J J

É

q )


|

/76'/'/A /qL{t,./ro t{<z.t¡efVt't.zs, se /t6}lA ¿{<4.rJe/yifr-tzs, /qL{t'/ro .^,tzf'to ';t';í,/"K*fl1* / ptt(;<"r ,/)r"trr ,flr?tr7 ;<nz tdt/ í-¿ .Pe't, r{-¿ ¿d+l .?o L:,g / .pe't, .zo a{¡,rrt

(/

tqPE azlt¡ ,?e,5

fr*

I

I

h'P t4f?p

),/

nrl D ^/rr, ,u';'D 1r7y

¡r¿¿¿i

rf io

/ F/n/

V-f-q 'U Lf

tzi:*r¡t

r'

t+ ¿:- t_:,j -

,/c#

(t, ,,, tw úg',, lwJI ¡le n ¿ n czb¡ .s's b-E (( Csrr /f{/uvl;?tr o,rü4 stf/ )' / ,2,1a g rri-ür{ lo /p )t ¡ rn'o+í funp grcL C.ú 6r/+v Ct [vnt, e ct ef,{ fdt¿.e,e>s e "r*ya t hÍ rcl',,^ V4e¿ n/"v t? / tt (f, pqr/ir ¿,t .Izúf P-Ef dt /tdo n€ C.€sj'p{+z.t/¿-¡ ,& h,; ealw.L{'vrr+tJ, Plrq ' p/[o, 4 ,in rf/.q ñ 2.t rJ s Ét r ,/e¿ /

e

lqnu rky';:^ lre,t {.^ tr* -

ry4;l *

'

4'n t Pl I rernTe Á,t tnn f crtla¡ u t"dú n v{ct , .i ,€it n'rüS' //+;E ri ? r? cr(f t/*-t c.L> ? / oct l.r / "íre t1 , frq .frrl qL4€ ,/ a'Q A,Q /e /o €t tt>J t/qn?crl ¡*{lr f /Pr/ e vr r.y't'tt f,.y'/'tt tt>J Vue f " ¿

LT

. ,

rrt

tnntc.rüt7'6v/rttpi/,ft , ht€

+//

cet

ni c /f r

c,k'

ur

sr

o,r1- tzzpc"e

tzq lc, ¿¿ 4le

pc>r e/

/qúe E

Lte

1d-¿

nrrz k

'*v d,r /q /'v,rn rrúu . ¿sh.i p'v rp i s ,v o/a Jo , /7a cip n'J* zt./ ( tq s 1 t'fr-s ¿¿ Üryrnle, /zo r¡f n-le/rt t iúp' a"/,or /a/frrw r?4Fzi:T' kf t,/:nrr/q V trz 4"+ . . . fu,gl:á L/n? -y1n *

negutroo 'rirtrt/f?p cQ- ,"rf4'¡+tz{-e.l nri n.c 0n*,ytt t 4 _. i'/ 7f_rr9/ ú qtt V rl*:)>n.ot / r' g:e /'er &út¿rcrr t,;i:tt . ' S'tf n *t' vtt+t. /¡rp.o¡,rjqJ ¿Vt)Et//-/,ttwS

-iron lAn us vfr/qs Á rrcr ,r/ t)rrr/i; cr ¿lur Uz /er // ¡ Jt¡42 ,€ /p {a Upc{¿."1 y htl.Z t{;f { -,h/ y'zr¡b ru'o (zzs/' tí; el c' ü fi(r1s ,y " ' /'? /vrlení-s rn?r#,,)r0"1 4 (( aC' 8 uÉ Es pr{Eg Epuefu¿ 7 tJ saaryR F¿ Hptule,E€. ¡*/DE ,tN .EflRgflPjE PilnIr¿ry, DFE¿E E¿ FC,DER P,FE,T áaDFqNüRSE f¿ rltsq7, y,pnzfl Nü cEEEi?

Si^l PFtlEÉfrS." - 6 *fl/u)'1-

:/i,."

4


I

G 7ECÉE

6EctPP

¡$ar;e tg - /vl-

7e 4

fEnry

D cTJVJDEDES

- Eefleriia r

€l f spvñvl -

Wfsln/b'¡b4

e.ors.lr/[q)4v*

Ved

¡Yt's

*f. frDr

t

//prrrrt{p

.

- fizrt'ztaeóa eq yztf,g ct ¡edpyt rlor €t¡tt fw qa,6m ,{r/ fe nqq

E'

.

' 7e4

E¿'¡r'

"

t{eberfs

/v rnazvrr/or¡ordrn

( ¿'l .¡lnes'fw ' € ¿"1 (,F¡-n,írz , ftcl'erntr o+tsn(s V t rP li gq o+ep te frs,(,r. /4e,i

ú/

/

/

di rir¡i'lo . ciaír¿u sobrt

hoí/qqo

frp/r4,q zt/D ¿t ívs

¡a,ltc

r,tf

e/ ó rltqi br rúS/

nlnnÁs Jtwc jps sc,Érú 8/ vfr n'tv rT (o rt fit'tf 4 tr-Pllol fr"rper/snü-cr de n!/a/qqa /q uúc r¡6'¡¿alort'o EI ¡b

(a¿--te

E E -

t

c

I

I

i

ei

I

E (/ c//q/?3ü ú"dÁ r:tzw t7 ?/ lq E / t E E,íEElfl aIoNEE : ytutFSM y'o-f ,"i¡'eh gwr. c,e¿aatr,h. /+"{€ E /(r t'7 ,rlwf p /fr "//p ú sh<nUp' y' u" *-q /€ ú¿ c': d¿ &{o¡ryur,/ ob, /q be/, ctdq A.rnúV ?er vfÍ ilr4d ftrévnq. E Req/nn(4/€ ,h,¡bv .gc(e /'rqatr,/es ez-rfrnle- q,üe p/ fuf.;r"np ¡t ..^, a / ái.rlr+ ,-* ,rte ;7f : krr:*/ , E "uT/eq44€*^qrzi ü ptra ryr Fe- a//p Wq.b' t-,q^ /r / {€ ea/fr/{arqtt*

I

.

e

p?r.¿

.

p P ¿7

.

8

Omof,y'w

b't

oqn

vúr€¿ t!,a/.vw

Gt ¿'? fist?rz>)

n

¿ ( /r .(*y'r

fn*ft L'/. Pr. ',/

hr'¿'lE>;i e.u,ra/t

)-"t.p

,?

/trS .

IE

tt 7ry C,srrh'notq ,'g*tz/ | €, /-74u1/ -'/ pp¿A-t lv¡ *(/!ru .rVark gut t/pp pry e/ ,*v-lo trl , i)ir+i ¿/ ri D

t?7( /d¿s.i/u'ctorp b¡zz qqrtl/l'4 q,erifz€s crrñz / V .r"(itü -/ vbrc.crp{os' ftrr"#s /rS ú /.tr't: sg /rd'r erptts s¡r/o SL( ¿(3€o {¿ e.anzbth({ lq fpptts(,7/qnk €{e qilpe, L/O e4 CErnb|> -o rmilf" eso tü.t-rngu¿U ópEÉ,r/ €/[q Íe"s h,¿/af¿¡ e//r,e, Vf 'qonVra de r*/ é.( /e{Ós ,, ,li nuh ze/h" púr a,il.ry Ft Ct4fu/trrq t .Vr't+4. //srn.4 h. f//rr€rt/ó'z le ) -lú¡rre rilnulnei'ar,'y'n*^rr-ei' /e tei atf;¡ /A /o a€ r áe Veúdá rlt e )4q / ü{.?' 7 € rnz-a p/ [-t ca¡V o t/ de mzas- O Ar/"2 ' tfg, ,rzÉ4 --"" fry r, U ,F.', e ./p v e ,./r e<.rtn.bí Lr r -f4t* L(e( /A-qrnblbr, ./ ,

E E E

F É É

\-.


FE

(frÍ)

e,ei(

t_..

-. .

.

rEND

I

flc'r¿/rDnDEs.

i t

/tvrx'

/V

7"v

¿

-'tü-

ti FsP't'icz/ i 4 (c,trrob,4

" (r{Sifll'6r)tf.r *

i{n -'

Pe /'1e r

i

-

Pe i

r

i/pr.r n r/p,

4t'y'r;¡rzz urk /rf ptitef-tr rrZ (v:/¡7t¡17 .tuls,{ t ¿/ fsprt -

i

Eo/ €ry '-

t*/ctnb,,[t¡.

/

t t¿:;q Ete e F'/t'tt 4 t'( I i 9 *tx s L/ tV ( ¿/ ii ¡r¡c-S CJ ¡2 7" (: t

'l' /-/

t-+T

// 73 I

I

t I

v!- 'f

F

/ f

,Prrr'Jlq ¿ry l"e'¡*¡,{ry st'lstt

:poltVx/

Pl

k,lpr{t b¡ s, r t'.t

r{s

tu¿r t-2.-t

pn

h> {nr/*Vftvx{a'

,

fi.rcr7):s i.s c{C S vrj fiprJ4PS /r 3T it t"s I t t'-L,S , t' x fit¡ t r/ 7¡7-5¡'t"¡¿;i

:

J

tJ)-04;{'/3-¡-tz cr'S -

- / Zn r.r,, ,rit= ' ho# h{ñ t:'r {t/ rt al't Lk 0¿-¡s*;* cr/ k'/6'r i( / lnírt r: u ít

.{Ílr'4

Ep

rtkr fu ,k

/rt7

g

F¡¿.skr t4 &ptrtlet Se'&.4 el 51,üJntf¡(¡:{r{t , /v* Fn n(tpr'cs"rtl prürr! L// lts

ftenowiTtv

//ítClr;xs 'E

rp/i

clt'/ &sn a[¡'f'ozr-/'p

W /,{ ¡2A (,{l pk l-

P¡'dnetT'71al

ül rcltV'tq AEÓ

€E/frUANE.,9

F/e¿" 'lc's f l¡ et\ e re ,

A*

i t

L

ec

C+;r e

c'L,s

g

4,,

p

!

l

¿

A

7V /

rs de h¡nl ,/ r*"í,/t'S ( )t

cl c't,.¿t 2a4f -/ tz t^r, D ¡'

l

?tvl¡triPa4i( t'S . r.x,)1 Lr ¡.r.,n r l\sixí,

r,h

y-,

h'S

ie-,r "ft/ tzt f67 il *l

yvlítt(r¡, ,/

:

gtT r (,/ Pa

'trQ'r/tzri n

=frrr¡tli

"' ¡ rt

"'

res,r/*rc/l¿::

t{'r't: /- rd r¿r tr,h

¿;

'7t

¿'- Ed /"7 6z c fu't'n';:

.J'€

-¿/)L//tt,

¡

'l

)n "rt,

rz/¿tla r . '-.$t S;+ b ,'' t

t7


¿*. En - ¡ni eq*.w4q ) rT e ,4e- ¡z er/t7/e,s gve qsv*z)f lqry í//q' Oot-nyosA¡-z. qe-o& 0r,"á Cq ?vv'¿ e*{¿ ¡./ e/ tL'

,* flue et/náíl: (/,q"'*¿" 7ñLE/4 ubt.c.qrse / .Fnt/rzfzzr4 , /orT C/ r?wúw¡V

/

/

'-'* . / 4,qC¿r of n bprÉry

]

' üo¡t %on ke ko ',síVhrm.s st'emh -yue ,4e áeofu vz Éue+ síVán'ws sle,nrfr /fr4túwrv pcef{ úg. p)crzp+z,ztr2r->7c r úwrv , ,rltorú ,rlrnt¡we ue .?r ?7 p lq /¡ahr{c ue *nrrt"4>a /e-s /.rrz,tcadehz>,s pet e/ l,r; ,,rv,r,*o . 4/uc!ys ' eafum {rH7 ok rzti re/fu *,:Cc

ntfn{o , /w ^ ve'n'¿iín de .JV útc<trd*nryo . /+e et/--h" & e,oio;v frizh el fur h núo dn /( n úrr/es /er i{eq

lo wf'lh%Í,'/ %;:":i trihffi;r^"n/{ .spnos ,, + t", 7 re reá/ úrQ-u'/,

f Aeq ?vl -,r*rng olrq dtbc¿¿t;ú s<áw par utV€ ; pe r ^ vt: rvúo ad? S crTzt'?z?/z ¿t", ;;, * {,6¿'^tl;' /6e n@ cq g)so¿ deüy y €/ -q es de,?H¿ eta"{ , t or_ rtfftrflrr eslnry,t . /tz I -F4q Ve)./ e/. AfTv /@do, €6 rb -e4¿Fo /.s.J o6J

e

, sr@ *-erb/rzo il Y

&rfffííí / Pe lTu rr4

//ercrú.q q/

a\t

e4 ebse a-A/ qcl e

o .

-y f" te v?'o?J" eh¡eo¿

q preo ,'o n h cy /e,s gf{o ft,ttr¿rf f €r"e rc¿fq.{r-r' € .z G/ .D€¿fi,e,p o¿Lo DF¿ Pe¡v¿nr|tdtVrc ¿a T>rutq- D€ A(ong, , hi ery -& A e q&-Lr>77)r . Jmnv/zs /rrc tro ;[ve cf

tta - hrry'vt

nr.0é',tAEEO¿/e,e EL pítVog$tzNfo 7au,1 DE NPT,7J _. . 3 3N D P.' \ v lY 1/4 ,l 5EntDEa 4aaz ¿.rDqDss I ue il II TOD P E ? q C+ DO< DEBE_ ftPzEA/P€E y 7 PK1E¿ E c EE E/V € L/.t ,?¿ /Mtt/Oy.', i

t

I

ü


óE¡,rPa

T'Ér¿l

ñ

D OTttr DfrDE¿;

k,n kyh

lf ar?v € oi

-t-

/e¡

€ ¿!

Ee$etrliiT "' Eeíy /k¡wn{c>. Vrf es hZ ?ry C,'",¡zr¡fe éil c+r ea.lfa ñ x/ri4"., r€si.rr//o S üble

'*l c'n€'jj7/cl,l .¿l

f

-

i*rl / Vo/tfu-tA'. Drírt(¿"7t 5'':Qn/httor/p U Pz/Át'iPir: i/ i,tt /cr t t r/rnrq7

€ C:t¿¡'trp¡,r't

// { I

+se

4f [,r zua¿t 1/'u

fe"rrn/nc,s

2e

/1¡xtr¡¿ ./,Y akTqn:rr

Trct,bu¡t, f ¿t € tít¿i- pp t 2¿ e/rrrrr ,ló/ ,#rr.lronFtr f¿1 "t,/ /'( ,1,Vr{q jp , Fx F/t'edti'r:í" ft / t¡s {ty'?fqa iq ¡ p ,r./.€ ,

.

:

"

('g,¡rrr¡

ní t'rrtÁé¡-r

t fflx!,:,'j' - ¡r/utety'P' - D¡"r¡/¿a - Tc{icr/ f t lz; ,

l,

2itl¡r tr4 :

frt [a *t-r rt'dt

ve3

7g"rrrrl rr rS

.

Er¡,r //c.rr;rnfu k r: *"r ¡rr cf-f ak iliz&trnzf rr -

y'rs p"r po/'rr't't45 f r¡:'(lrvro i/h ú( ¡{;y'-¿.'t',7f tty3 I frt' .

r (t i+ltr ¿t ' t,r¿Tt t"Pj'l f, t< rtll ut a € * /4 v19¡ i.iit¡ * ¡t'í/O t"t + D;t7/¿ ¿' /'¿'' * tal¡'ckc¡'lB

l PB,TEE

lB t tANEg

:

r:

nr€ Zr.tJ7 c+>h éip* /res, ,sf, -u1t ?.r/.-iA e:1. *-27 a .9re ,/k ¿-t, ü¡z ¿-/ É'/ /-"^ry, e ¿r lry-e zQ q j-L{Fr>.9 /..ry-u ,iz-rs q.tq'/q g'/ q P r/zt e, (r{"n e1,: f7Lq.y fi.r.r'z,'c..s (.g.rr'crS'/? he 'nrú¿r) Fr "h e"6F ! '/ ' F+.-v S¡'rH c*rs !:-.'v' 7?LrD -', /?7u"g/ J¿mr'i1"', Wl (¡'e. A J T7L) q .; 7o n,pri¡/€. Jt vryL.l ry' n':'"'*': ,ptrf ,/tfs CrcVJ(/¿ lctJ ^'tlr:y /clr.9(6 h7 C r"/ t{F-z r"/h7t-fF-Z f€t-t-.llrr¡ í{/5(i.rt,r/vrz7{-/ tldf grnefh-"i5 y.ve J.t ¿/ttr7 t-,r1ct d¡s¡:+r tu v rz Ct / Sí, r? furc e o rr g i./ a( i,Mrvs C4,4r-7, 7t,rs -Q tt'i,/"' ¡out '/tt-., fcJo Trro l-n*''t?^ .f-.^--lm <:,, /e Lt-t¿ 7t':s ^,D/t laltt s¡e-k 6sle eo ,. dsr{ +t"?ne .Z.t/e _-

#:

J::r'

E'

E

.

/


r ár'cs; noás . f nlmd€S y /?t,r lo 7bn/a, C /.¡t gtzs att& q/ e..F /? /n"oíyot- r{€,t rr.nJllr) ¿47(t / /", /. t?'rb( ú{Lf rcs 9 t ? lt , i, het/ et /f.rn ¡'vtf u'r,s o t/ ¿rtm rr é ./€ e

t

Ánu 04,nar2 ,nter? cltrs-, FtrL., 4-e' gnetr/Áf ii'. / cf kf-t"*oz dq¿ . (S Hry /f.-ri{,/i bt,,7;tCi,ts4 np ÉVre* tfv.itzoWrt-zt€- ¿71ars ,re{¿/rz'-¡rh./ /7 €/ hvbryr ,/t/ ,{íq ) hansr¿r ^ ' ¡zt,¡or-l ; en/re

( X' cz1-z ( // t 3' j, ¿' O lzc'i q q'h p :lqC-ie 17 e 5, pü cl A-ü 4e r'rdt, no/Arrdé cz.ct €- Crr.t{.f yf* fvaa, h4'¡ d'"4"¡/ pa¡r/ rrlqil r¡rg ¡;/rt ss,5 U qrrf s4 /oz/ t? ,''ú., /nr?-'rsttz¡J¿>

u¿¡

r.4 rflS',

*if"/f';fr, #?'7'l f'* i|' ,ililffii

qt.tor pt,nr-r/tIp ote lss Aí,,r7érE¿,s Ptt {,6lc,*n/r ' 'rr /7.t' ?f -'/,r-q;;' ul¿,,pr /te it/ nfuo ¡r )e'/4po .. e/' ,'/¿,tta.¡p[a, rrT P4htzr rT cl4d C/¡.ar/a rntr? inh'nuz-, ,f k e+, .Frt( 4t, ,{€éa tr¿ L/r7vt", n+zfs elfi"e¡'czr (io,t? tt4ü e nif f .p:.ú, tt rfi 5'f 7/'g{ ,{t/ n'rc¿tr? "

(4r Yw qs

€4

/ttr-c/rz rz> rr,: eeft'et7l.Ac:s

"

n( r¿ vrD ñD E,S arar ¿.¡ -ü-

rfl¿'rdo ferrnti n c9

EcÁ,r

-'fnrhvr¡b ter

t

g

i? ¡7uil-(¡taJ

lu'rq ¿r//

{i

t7¿¡s

rlt, crf L

ln¡nrcn-lo

;

c¿¿V íft /¿,s- i$-nrr.zcs ta'rnrzri C.q&";q

Dert n¡

'

- /pzznuip ' /¿ ,y'rr. r, * #"r É/r,

-

Dtir/ec lD - -Tú c, let lP

fr

e

[er",qz<

/o

.r/-g'rtnt'ntrO

E+,rthrzpra

td*r,cl.

,

ezií¡ ¿e /"r orrl'n'*

Rtrc/q /," C-e¿-zírr ool'a /s, d¡ kry q Ci'q , V n ltt Vqtlq vr¡e e{l leS /í r,wj.roS .

a,crfirtr.aüér< r{ú *<r,bty o redlia crclo ' ?in ñ"prft¿rJ : * €l'/rtdrr.-ft,, in tt -

¿¿ .Lv

{or. nt¡ ,/4 */¡ e/


nA7./t/iDüDES

6ÉL{FL-t

i kk únzuo"a

Ére"nt'g ?zi¿12 Fr¿S ctbvr=tr,9 .

€k/

D

irc. ak/ / bQnr '¡.¡t

DinrírnJ

Et/we

CafS

.

'

Eesv les

412;/e'

pes€ E /4 r"J pN EE

:

{rt sr'e k r¿rcrho, ? /7H íJe4qr7 jo . Vvtqnk /ur{* /q J( /rvrrlrt ú4t{ ,z/e /v:rs t h(fus nwis clnT4Ly'e ,¿?/ q 4r+c> nlt k.erl¿,^i /2(cy'tcto ¿/.t'/ 1r'ufr77tlUapüte: hlryyo4/?r, i t, l, ;€ - '/q ¿r nzj's irz ,l é-s r? /ü f )T/ cr úe e ftr ,{e rt'+ ;, . "' rl /A,u,/*r, ./ {r?or"rt? "h¡pry t ío' t',r'{'a// hqeá.r ' g/ furran/o u/? fcrou) dr'rt'e¡/" Po{o ¡ e/. ¡vpr?e. ;¿at€ t{yó: Pwrb. -'úo frí s¡^ es /n7 íhT/t'xy'¿> q tl { i"'{ c¡ a zf'" /"lul¡Pvr r>/ I./ tls /et{ rt-.uFI E u i "7>e Urro'z c( cr C¿r.b a, /vr *tt¿-r.t '¿zt rv 4 i'l / . nü hnfu la¿' Fc,f /r.r Lrs t;rr/ lq 5( tnñ n*7 5e ¿rc-crb,r (/ t/r'rrn ?¿ *rtrr*ur,';! ñ Í"Le ,,rrrritfi / "t'í/; tszb{ //L^ ,-za( lnre nar{q a' Áz>'zj ( '

|

|

¡')4:l,bt- ffrtr.(.

"Éff'Torr'-fol-rtl

tlr/'rf

r crlenfe s¡'r7ü ,r7e rt-we ,<ndjr .st'Vv t'Vtttt/ y U / rzt€ /2Q4€ *

f'l;E{r:""¡n ''l'r!rÁr

r 'z'h'

/

Jñrrqt'

/'r ee ,¡,d( tt t, gn' 17 frs trr ;74e rlrre .¿y'rAn rl-fs /-r7, (¿,1>i t f q rU .., -/- f 4?rtzzh'u7r ?J c>J yvpntá7J , ,e¡ a{,/ fV.te ./)z - q ¡z'tt f4c, 0+iVott4:rn , .bvtur/nr-{o t} )-? / *u} ár*lq trcvs 1'qrf eftrs / /-{r .e n/tc.rdrz n<í.q ít s¡'r /€ (-nr¡ffi , A,.,¿ d¿/ Vrcrry *rpecftrei.ú,, fsz /6,{o5 r ¡{o -c€ i=:";evtt iy'ro' dl dlgur¡ey /nt.ctt7pt-s7 /pú+,s Je , h"{boTr-r/ fn*frtrJu ,fx U ln a7 gslq'" /"1r' CA uú á? rl ¡.y ,/ rr$7/sa/fi}+nh ?)< t: (,zr p ur ltV .h) e- O ? ¿<t tul wf / I' ( \ft¡¿.tr Ctkh,,r/ror- dv t {f[qlty*¡ /"tef nH 19 P,t,/i Vsy'td fr'ene¡ ú OarnV/ir ./ ,q?L(F? .nf -f p.tfs c7 J / y'a%f st,t M lcr ú fe/os , e¿¿ lqrfo t¿+/,lfrr s -" (' ct t //nrr"í crá Fvf E S n /h úáL ,

i'7

e

uil

DMlrgo /

y €rnTrri_,?qn.noJo. J '/

¿/

r.f "/ ¡' ,ü|trt / Pff / 6r¡ /t7ryr7' rrzi.l g /z'tt9" .


fo st Pk y'rcs A.rv,t'n'z"s ,t e /"1'* U^u "E4 t"t ty' g¿-i? er. t / fn/zr-r fi rrnTr> , l-os _r?/fr rno,s lig,ilr" /,ni") *-Ár"'" (-+,thpv¡rt'n+rr¿ /i/¿-/c{s e-f¡*rímqt"¿.q'é gt¡e nsg pfr* rg ( ¡tqzrtoS -, o/1wnas, n-O

in¡ ¡,$ptpr7

tlott

/n /Í.q t€/r4 DJ /' ,/

(,L,n¡r¡

t

-/, e¿t,-rtt+,

fo, 7á*<a¿"2-"do, 'frprbtYír c:.c:t? ,si&,.4-ffin+p-e .fuue ,r'q trr4e rt/¡> vríe ^ ,Ltl o't'i'ar¿úrd d2/ ltc¿r+Lre ip¿,zrcrta{ r?40{t/ bt'ftz , Lt¡¿-z sotl q cte ,¡/ üp/rf Ut ett r)'s¿t'St burt bqs t/ I'et/f /p

y',fS'Vr /zt.ü5 0 ,rt7i7t>S -/ (.*t+ftf//q rz.tt'rytr2ft2-r/ /pS /t"refr per{t. 'e/i¡*tt's -sv a/wc{otnstz er[4, /g.ctr-7¿rsg /qs ü?€tr7s det¿dr/¡t/.7 4D biPrT f sL( p€.dq2e ú¿ r/rz / fí 17 o - f >or sf /cr "{t /vs ú¿ y'z+ rfs " si /aar oiín ft g Dre qy'-ytazf{ Gsr? ü/4 /fqnoqJo ,l€ r/'1po, e4á4 7 lPrl'et /. /'' l7w' /tfs ú nrz '/ /qs g ht ca,9 óe ,fi-t,h'rzerz n'tq/ q lp úo t'e rrrt n I p "7 ,rz"? & Lt|.L> ck- /q' d¡ s frzir¿ , /

$ftÉ #ef*Fñfr@ Cuw/rm Fr ctn fldrso + q -t^i

,úur¿*

*N-

bELr

3

ECftlr pDDES

VfzsrT

i".

! É

{Y,.-

Itupfrt (4 cr,.¡ttu svl:'rc /rs ttt: s f€¿'J¡tt '¡r¡7y;*íh

ut,5"')

Et /:fexr*,ri , '2 a- ¿rrot-s,hJ " ü¡q rnt¿ar'iaí,7 ck/ qrt-tFe f I

*

,%'¿cr re4cn4q,,-/ '/ tc¡ h,'c-qci,ítr ú/ ."¡qnr#'_€:ll vffi/P de c,,ad+r

fír4;nrr. Tq4'r¿ ?e¿l*í// Jti'uips 9;¡e P€r¡rzt /*l € t-'i'' J( tr f.¿¿tr 7 /'fr ' ú't/rxrz t),oz g n.tr Lqc&z *e?*-tlne;t

l'l¡s ckltes

Exp/|tae+dz d¿/ /etnq: 4 'C+trrlp /t r r7?j's* & e'e: /

mt

L,fuülq

ú¿r¿¿fua

o s

'>


\

6,er{fu

ficr¿ /JD"+DE#

fErcrN

I

I

B

I

u-á

li

gtre

-

¿e /c's

€r€'r

lan á'"ytr ÚAr¡ ,:o rÁ> -y'¡'v¡:, cz rm sfq'f ttr/ r{t>.is ¿'.? ¿4 e'/ "ee J (o'.rz p ¿L r7(r ,rt"y e -zcirz ¿ €rl 17 (rr {f7(v ¡

stfLT

,dC /r/nz¿.

rt c.cra;da tle ,+{ere y'tcs y qe s.c ,pírrée .¡r rprr Tcle n h

(.

e/' . 'NQ e¿/nrp/t'rnir 4h de /pe úe {re./e s .

.i

,'il

,*..L*-..****

*'/{u,y*dn

vef

dt/ d

v EsTtcrño/

f ázln'cd't

t¡',r/utenín a/u/ sa á;< b-s e&¡rzenr#"s ,7 /t)-> ,e,/ /le4vw*p'1 ¿ ¡? / L.ebf W/ t/J5.r+2\2 .l át¿sfrt:rt'p sus/ztsrfa , qr{.¡¡E *r-{u,é ñP, € r/tor'r f F tt's rrzb ,. ." * a .4nñl¡Sris ,?'r-t.í/;'e i o' "/, ¿ *¿/t'n iyn :¡w¿;, Jf "/ V trf¡o/¡'C..qütij, " de /?r-{,/ t.74. 'Étr I r'ü r.'/¿= inré. intrn, ¡z¡¿ aru¿{ df{ /É¿rs 'n4-rr, (

*r*

C;,r{

/ Lt// er( --:-

z€xl""orl C+.

r¡s'r/A-y

r

ht¡b/q, úsnru /¡f(,4r dt e/k cf--

f,e

s

/{rrn¡-

ft,yy uor,

uy

ío-*"r"

,

ü

á86K

lr

eJ alv 8,5

,9+y b?¿f //€ 4t É.c2,¡rzfn2@d4, Lr?t F{ d{ hE s f ¿z,r6t't¡stí ¿u.*c,is e¿;r/rrs {q t.7o -, tff e ol¿.te /2 t:, q Ll e se rtpc'fr yet+ V6a n-os dd ,y't Yec>s t:7< '-'r'e/t C{9 7lesh Psca.9 rj-ri,.(/r p s)"W r/e rtéS ,Z L/e iZ S arct fts+t'r4tn € n/s Jj-ri,'(/f . |Jtt/t'cr-p fzrat"ttr c*ro4, d":.s,r'hrrsqrtTrs/ ¿e- -/*r/o t/ &orPz c ¿r?{ry 6{¡-*7e,r, / y'p r{r l"rrf e , C.tln .4Fzl, $e, /r(',tlrerTcr t-¿rxeho e/ *qbu/o gtlt c/t.{c{t e/ ' prsrrde .4c n[< n¿qt¿óe ¿-¿D /a /tp. / y i/7 .¿Jfif fr4: furr , . -s?/-'f,,, A/Cqrr [¿' rt Srr/tr dar*l>s, f *tp ¡t'hzrnz€ / /¡lsl+ "/ t7F.... q"k/trnrk .. €/ /2i{t' t7F" ,úore 4m/-r¡ea Arq c:rq /E/ 79i }/rZ lq.ttf€ " S;tt" €/ {rur,/trt/ S;¡-rrh, l/rz qr{e prf*f t7Lr''h7;7ü /¿fft? t1ú'{r> , € f n /,.1 g¡,s/,/u'cf Awt-¿ ZL't y'tt y'¡t cZ 4t¿r,r {, ÉF /.g é¿t n n l-¿' /s{t/p .pfl¿t+dt"qmft-s -. F, éd,4e A/üp , 'grtC, '¡r'¡>r rnJp.e . ytcr4d.t--E>.ar, €/ ^ '/Prcti.n €{frztfr( . ? t'r? r-, n U "' ¡r' fer ese( ./ 7esn*!{ g¿r1 es y'És sr¡Ér+ 17E} srJ, tÁt'e'pS ¡-/r :,,;iVir',yurn !" 7esar.rbrí *u "{A,e*s. ¿^

o

-yf" "f cÍ t€óD/r(r r7ndrt?atr I "eu*rrz rr1,üir4r4.br*,/os lU,rl 17 € rtl /i;';ltreil , 'r?p a*"/7 o€r/rsqt ,&

'/ü'-

e /hlqe7¡'*zu/r-

/f,*

i,r Í" r rbe u.{r/ Qtr6metr srclu

Gle

tnf?r'r

bui+¡tqS


/a€rf € '? o l€eiÁ¡t'enr la V'u t'//os t -liro*n/tqtz'ry '/ (?,¡¡f,t> F,vtz"e¡ymar uyuf fus /ree /fT*'z/qs: y'exh a ,9gVf u e/ s;=Dr€ rt ?€'7 ( ¿e Ce/er-,rÉ , /vs/É/¿ñ -p-*-;L ¡> t/hr< /bornrt-l.e : fthibrt,/,.try Er-a-¡tJ2r.zA: Fh¡bt/t,2, 1/rrs /eryVnúS ¿/_ ¡?rariÁ-. frrqHtr¡ftqLfp' g/-,/2 fl . U U {/¿/e rrrg€J' .sp t{trlrrt tt erees .s€. esfa? &¿q d,,.,4 fu* ,"f'f'* Fut' lerh ,lz4é/a .d€ /es e r.y't-'rn¡'p rzarrtas tl J,Z ?i'P nsrrtctS / Vet /q*n/', c/,,o( i€er= /u tt t'2p.5 €¡'P rt-zre/o' S. t',Qrrt c : Uftr,fá r/. / ' twir/e: ,Pr', i##;'' k' T'"i,, " lq yedo €,e ltiliwd.a ecfr.s q ¡z¡,tt.¡'hzr ¿zlürt-ts rc71*; ,7 (] 3- €sen'áe v exe/t"e,q *rs c¿'.$vJ g¿te /t 4*u,¿+ / Úh¡.,o¡ s ¡ (-rsm lrr /P¡//orn, ,{4 / J.o r^ t4¿ c{'r 15, pze f o/t, FxVrror, ryt{€ ,éy¿ ga i /q ,&¡/q e/ erárnrn , €am-d,;,/* 4 f<¡,zrfUr i{ /alqvmcS (+. tzzp ctFf zP.S ,/ F rz é.pry,*ferts,p ryeo-/tz ,/ cr u e /c o /('/2.,'ct ,S cf/ Cü,tL- qie ú+t nwn4/ hq¡ q ,r' s,. ,4e ra, ffa ur-rz. -PH,P a¡'*des úgs cf¡t-t> /lfr eSe trPzr,5q/77jp ot/p rk ír//e t *z,/tr/ ¡>trzü/ st"/71-, s é/¿, , reVry'tr {qfos t 6}erb u/4o for s¿¡ /au/e st:"Vl_e (q phe- p¿Í,ctpo dc u('u/7 Ll Ll e )o-/ t'firn-r n+t'( n /¡> /tu' uvé s lq prpi 4tr TbrMttq ', q/ p,Fkstr píz rl Teresh, v sv"bs{ /-pe{c¡ psu-ly'ha-. / tVo &1, ,{e /er/.s t¡, € ,,r / p-e l¿ rzt i {/ry pD q ,tg rt??f rilorrr$7¿ ,z7rT4/,,r4 €/-e /qgq-J 4 e/.ós -syh ^/q/ t,?,drrztf (/et . ¡-trlu rvL/p7ü.trcVr, r*c'jr,-'er¡,rt/q4"f ----'-) /gy'c,sn r€r,zdpncT., 44'r/ '/mt¡f rqrzr€rty'€ drzD ¿¿ /7'/'s üarz7¿qEP*¿zg Ire le xVrrs r¡ g¿48 ,/o gve s e rzp &1t¡'H t s ,Lz"r á,/qr_ PJ / /u r1-lg q / oarz .xry'-re lorrr¿ rrer q L4 e, E, )-z o ,¿u6. rrt€ /nr. enhfrylf,7, /::: t'liry,s, y'v ' ^rtrz t (¡ ,f4 L'(

1i,E

-t

,Á'ik":'4i/-€"f

LV

.

.

c/}?7{;"zjttn}s ; .f€n/t; €;tk ftf o t{¿ d¿- t-otf r//( ¡/ar/a/t?tc, . 'ú^u'ptzlo c7j ¿v PryGre J ,/ / gue ,' bSv.,r ijn?J vrz n)ñeJ -Zu e s 14 o{€.SVyt-tr//¿> %¡"us¡a-o t e c;./,/ >' ,{ ,t,

rtnfC,o yt/F t-zf c?oílw'z É-s ql¿cy'p y o r7,(-z/c'', t "nZ,/"{-?.a q/a¿réVeÁr pp4) Itzrnpea-L\ 5r,'r/ No/ &cnr,p-7l'r¿*

¡t7/J

A

ldS eS

Í,77yt",:/e (¿P ¡s t¿t'¿ CúáO

¿z

-?+7 / r>le.z /Z '/ ü¿crrr(,t' r>/e.z c-k s,/'w s./'t/ tx rrle La A¡" u./q Zr r ,fe f,e pe{t }7 e + / il' dt'Z-vrt'é .

h &¡:',nry-i' ?

br'

VÉn't'4/€. /rl mqesy'rp sants€Eee &oa e/ €qbe, ./"/

t


frcr¿t/JD,ryDE€ ffare-v

-w-

7e¿

¡'y

7.e 4

"ftr*/r'*rztp$ /

Es er¡bqmps

Slhdo_ / re f/rrielz : p¡qe,,.oh ó trn .ffiry g¡s Q-o de ,?s /i5 ,/e e fr¡tq úe/ ftlle¿o j Lln .

b ,rc n

rrz¡5v

e,/uf&

Psfiu

,

7qr*"c,,7eroto rc

Bcbryn do f{nryl nss

-

-7 rl 4

di'q

Cq

Se

re{rr

-

: Ftzrnrrsr ¿E/ hvm.b4 Erl/re.ero;ah €e f-os /6¿v¡^-

Pe/lex¡^p'n

m./S ('vn6 a/lAtdeS , P ¿.t €/ lq b /€/r2 ' tr7 r*" ¿ipar)ia qfrryqiJ+ de las' er'l"td¡q+H.s .

4eee

€s n

h

y

/-wr+

,íe ea.omevzlfq

lrr 7r/t'4,

funr*nuqer,ói,

g/

c-pn rhx 4> e e.aa.D -

d-( /q

'nh / /q

7',t,/tVf t-A,

Presb e n üprnuz Je/ c¿¡(offeqrrn¿> res *elfrs. s crb ¿€ %e.a:rptsrÚ

f lgrt'rpe f efr4',^*q.

Drytr rrj¿qotdnz te/ d-4 áetv ,€trh4 ¿t

/ q ei-drr no¡u', ¡ariv - fut.h ct,a ,/

?ebozk e¿e /'ú¿qs v o¿2ntu{. e-qQ ,*, 7¿s7vr res pv €ee4bs Selu c;w'a úe I'ngt svft,cd¿s ?'nqJ4 tÍltrv lc q{'fuq qfe.rarcotr fun L(/ ff/ O ^

( E€uu d

.TEftE)

üsaegYfr cre49' : sr{.a oltlf s¡TniQca/,to €/ haba¡V p7tq ? r* y gtq t VtM-e s t idenü-ar €/ /qrñ{o ok e r'4Lt 14 J/il.C Z4/tü7?/-ry4 loS /o1 eJ e:h4d,'o7p, /t<dt'q n t% , ry*^fúuy'n7 r,!._ n nrrü/ v¿-z n/p .b¡tetz ti*rv-lü dt" /+r.1rn4 s.le f , -rj4 '.1¿y' ramyenfr ú- C,h;r-as ffi',a/{y'ary/ ' . /urr'eTzr7 lt, c ílq por/t drc v"/r/cr /eér epcrlrnin/ctd t>k./ rt^y4ts r yo2 cr//q" fy q /,v u€* ',5e, /,v y€* É4 For é4 Yqz ',5e, pyryf,¿qda Erwfrza& For /rd efg rr?ús goallzuñe reS , g ü/PD ? o -?t ¿erzz emdárAr>r7

4s .Vptquz-dp lúurlD, /eer' los s¡qnBe e /unú-w64, ru,oUú4 r brv,rt h ' rp* e/c. U y'n*áq¡e 6 ú .4 Q { // e/ óiryd- .s,¡^s a ole /r "r/p /u /ú¿ ttz olcrse nL{-crq /q ho W 6,a r/a¡ C-c n¿D , eQ


qÉe'h. /'F {nw^ . Ke r/ry r ry rQ

,br/rto /o¡s /milf Vrf.:f;l4hs ú/ /u/ko¡r ,/" p ,re-g;iu ;** o¿¿ z..cto ,o, /trt -rnu/üs./nünq/ de r/( erlee . -sf (¿. ¿.fi)/ /trnl¡/rh , Vn qt/,iln " srf n[r4wh'.o etr lq ', "/l.oh]íw r/q¡Üi;*¿A r i Mnr'u r{ítc'eftrtzal tb,,7ps

t

,/7ffir, Tfu/v,

nUlf EvENf t*,sn.Íac¿ prt/ lD ac4 rzlry, {'" ce aN n¿rp .fN €¿ c7ut,'/O DAfn a rnl ¿,ry\p ¿ü c/.e 6EN rE / IMP;re7 4 fr,7cng ,Lo fFrrerT+NrE H4

5j¡/ fEctrq t/arze a? -'J -

7v4?27,ry8¿E

oasrp.

.VCru,/J DEDES

AonAnwrtu)oí:;

e/

r>

-[/""'r'/-

rENN

e,eaPQ

4/e¿

Et

Deérrrk. ,{c ¿"¡*trs

eonrkr/e

L/

oe r¿:sPqes/crs / trbn e/ ,k /ü{ Pct,tw- ,bfft z nó;q¡¡t, ,tníq r' /cr - f:rrbryo €l-z )4'rP-tw re.n{orrÁ<¿ g.?ra7t

L

Cüt( ¡f-

.

.

7"1/ú'c-tt,

)s¿

Ea - rt

rt dol

* I ec&¡r* {f/ torbrnre esCzi/p C tt^"{tr eey'*d;'r¿rzy'e : tftJ{,{q i..z{¿zf-q

€¡,q/wery'tVq')

-

fU ¿+*A€ghe

brf

r e oltr {¡7.2' Pe¿nt'átt ery ErLt(fpos Fqtrt qcry'P€uor/.¡,zt' 'r/ ' rrg Ár/uqr,

* Esweúq / tr Frrrteiprre iót< rt (u m7/i"lt71' e rr h c.u t7 Azrerrs, .Pve s /er' f ry C.e zzf-z .

7ef

rtrrr/, V tuws u Es a¡z'bsrors!

- &/lerfda : fernaa-r q'/ /e c r1¿ xw de/ hlblo : éue

-

rZ lt+rze a/zO

s/t¡r*fq

EvE{ fLe€r

rZ cl

e-7

(&

Á*,2¿ert t1n7

J el

,

ú

ú_r"Fd/

r& /ea,fr-*rt


{zE9EE

lfteJp/V69

:

ap¡/tt'tenrk )-¿ü c-'-t{/fro egpr-í/o/> irrclro,

Hef

,{,

E<,

p,/rgu[ -y'e,"fu E'({ e6frs ú)hs la,:E"zz srdo úe ,pa¿üe 4o ü ru6y' b¡t u, lvnei,ía Fo,' /q fu/r+r cde. ' qie'/rn, /.ray'rto v?7 iryAz/me E/ ,{e s&rf/, -' . { aze,q+i.q €getr t/ F*f €stt ¿a-ttÍ t/ ¿a-.tÍ O*f azz,q/-Llrq kv(Ffzurn# gtce fzvlnq47 . /v-g+e ¿e na/as , €e 4f mI.YfictiFrr+ /4I.e/91$/ e nhdq frvr zzftrrt a frrrc artT/¡nno o ,X, rc, /f/ /tt( Áq rvqkÉ /qqk@odü ¿drreqinr,7#nno r./rteq/- qq¿f /ó uú '/v %p,tlo /v U Ps e/ /¡Áq1zúQ eey'+¿lt^r:¡n ks r,/-

fV Yv

PqTq

.ár¡nds,

1 !t ^¡ rlqf)-v{r-Hrc p Sf€ztlO sreo/o lrpo ,tq/vz¡pe'tft Jy (v"fP

ce¿d [-q/d'd

. q y7,( FD

5n

,

y,,,? W:, ye-D L/¿/ "::: ^1y:--./ -*" --Y4 gr7*/ m, P/ ofiVzrI*ar P/x Oatq7'"?)/ ^ €-ü "n;' f. f pr€ EtS '/-t ñ b'{Z/ ü É# , '/ frt /E¡t',n/lp tóft¡¿,rfü q"r w,q*'rtanrü L/ {e E rr?r € q 4 e/ /¡r6.t:r úA ¿¡*r,tr e/ trCr?"lJal'7aQ y'trnunnt, hlrup-t{p /o ycq ,hqO¿rz fu worufr.ít{ {¿. ' a/./ fflc4q Lztq e¿hpa / n cén //o-n, //¿ t*"r o ea*-/H¡"ytt y'fs

:::

úüü '/ Up/ srtz + ,-k ¿ otrl* clúy. *loft esp(tüade ghe hcr7u ¿/laa b¿rena r'orf es'g*'rq rUbt¡n;shae8a lafu r*/ N//rat[/ot-¿e, tw rd/q¡ni"rh,aor€¿tre¿- ,*/ d-r ld h.zrerú ¡h e/ *t/n, sf€ y't la¿ /ns LaQqcx>S

ourmT/tr

7

.

PeTJlJD $a¡ze ¿tt

'- l/-

7e /, "VY3

*o

,l"n

6 ¡,6

r[d/

ñ.r e

hvqt.

DD E8

m th cq/qurrtro ¡ry frr-znes tJ/as D- r> lJ/n . Jtto-ltntt ttJ* {:.n'les pv ^, zLdt'dtt/t" e,s

/ecft¡ aC eJ

tu)-r'-ig C

72.

¿+tnio17' eq eqLt/"P9,9 fq}W ?"i:::::í.t: ¡/oturlot--tzt' '/i'r:: "V ' e,eg vlzlt¿ttz.t-

t Escuelcü /

t? Parfi"c¡ptTt¿o4 1I (.+rurV/irnt'¿',lrb {ru u+V/i"ri e,.lrb e.ar? e.Dn ;1ryr-rqo / ery eprmrfir Lt, 'veslq

"

.

/zr Urrfo ,f cyhzw.d,p . "Enrx/r'orntes; Es r trhd nw9

Re/leritn: fnhdl'ar eq emttn. /.chrrq l¿/ ArlÚn .- tlrt ,bffen n q esho mvry a4 óe. eluldq r7,(/ qf Ce le c €vor [u,q ctu-a J /ary: . dtd'dü efllf ,'; €flutfc tli ftcfi fchnd;a"{ * €cprt+op(eos7 {Srkt t+.q, .

6*rtn,rLt's-''l

.r{.e, Pvlrh-t¡poh;r¡'A ú f,Lt rnp /t'rnt'( 't C* q lnrk tts . Lhu l"e ó[ur¡¿*¿q

_=l


r PESEP I/E:JÜNE€

t

.,

f/'nrl s;tixñtfiLt {/nq gLr¿ 'ferznt-"¿ /u/ -?t-tra¿'tr¿ t{ /)tcxs, Se ixLr,TtrLt tlttt=F ntof,

e'o/ur' ,tyo" h* c/'t- t'i ,P:-es !!:" :: --/o /-'rf !:9 ," 2i_/ arePr ". f;utt V/, /<7(77os /z 7y ,t :^^'r , :.1nf 1é '//tc hqVq rtlr¡'fu olÉsetrlen é¿r e/ /tc,r¡-r r{r,r" t_ (/,/tryt/L,r,pl/D

?rf

trytt crya/ctní(' y

¡.uS

(._üfiW /? -S( / ho: /'ryC ,^úyr-t*

Ucl.trr&rLLz (

/c

.(,

f u,

pu/?t

¡ltr't t

it/u,

c, e /q ' f sk o{tq 'úq Er r-/o /'nt{ t// ütq rq-Er/./ zz/ e r tez t Jof goq to rb u c,rprf z¡ /t tt-rrÚp trí t/t,p-ü: ¿af ,z lv /es,*o /es.*o 6t't/aóf .s íe /¡ / gsy'¿ldt"gn/ts ¡4ü,6r.'t/úf' ¡4ú y t+tü(hrs, tztü(lzts ¿:/[t,qya¡ ¿a€ c:r[t-qra¡ t'sy'¿í.dt"gn/es , i-/ epr y'zz; _ cifr ,/.r/ forfurrr¡. U q'¿'s 9o¿t ¿ I / 'ft{¿af

E/

tk"e'/r

rtn rbrr¡

:

'

V¡l ,4D cl na

/a¡F-tr - - .r/'ty utf / CY'te

'

¡e / tr r}tp t/ntr .5e -sl rtj Ffue lay

lz iz

//en'{d.,e..a t¿r-E/i/+rc.i.oma,/ trcr/rq tr/¡lpr-r.s ut¿/ V /cf/limoqr )tr¡ ur>fy'ó.g dú/ /'/ tt-t^r¡J.zz //, trg urJ¡ /ti'7 &J l"T/l,tt/o /rar,/,ttft> Gr ¡z ¡, C-t-¿¿'/r-z /o,ñ, . ftc{t¡¡n.rv y'tro¿lazps y'tro¿lazps t/q'os/ -st',2 rnd/" j-&,trttí*t -st',2 rnqLl. Es,*t,s pt/ff'os/ t/ t¡z'fu,/,$trttíy'r.,t t¡z'fu,/ r' //f.A¿U" V cl4'¡21s (4t*/+¿rl6t jrr-":::'* ) /qn.?( ryja&,wt /'4 L,,no /- ",::"-,,/ú'ntrztt'r>e ¡f.¿{vririit , Ít4 lq í/hrnrr leprrr , 6qbn e/ rz,¡/' t't,t¡-r{¡'mctr{*r s ILLL\¿ILlü' ¿k¿rir.4nC -éel/rtt'tr e/ .dl)¿(pt:, pc¡srr jr

t?7€

q

/ ¿¿f / Jr>gtqr/e freryH i4 €s,ltt ,y'no'¡/prlZá4 ft 7tl/h'.ts /zltar- A.tí ( ¿/ frt'lt't¿, t ¿z xk ¿¡r/c g iq yú h q/zfq Fz-¿z r7 i/-L* t/* /r,/t r [qst ¿7f t(_.;.¡{rp¿r / ,s,,rprv'r./e /¡r"_4 n ufi t-ts¡ /

/,t

C4f4

At

rcr Orb,-r

rzqrq /et *ittV*

r:ú*Y*' / i ,n1', 5e

?tr q /(r/. frti/ (4)m{} e/ /+v¡t¿ SuLu /r alqtt L,/,?tr f,^á, 0ü/4r.c, hT,/r{

,

rlr l4¿:f" t¿1

,a

Vrr ¿ {/q ,Fa/í/t"e/¿z ñ "írr, ¿o:, t/.¿e ery's s-{ 2 /{ntrros c1l-tt/r,s , Fr t/¿24 nc/¿r True .Dr,f*4tté , /ttt'-/ ,órkrirllfn¿r, (..et? /tz7 4"r7oÉtz 7t',Ld.t,úa irz muar/írt:.'¿

Fa-o'¿'tvrnfr¡

t"J{ püÉü' ,n / irt

,

/ f;p¡rot4- Lr i.( e ,!./*r:"? ' * /q f6-rtrycr. orte+¿/rz Cirjrc e r¿¿- ,nu.HS

t/rs ar//e 7f

e

.

! *2n Eyn¿ rV r int/

.

DEnE rgyfrz€E

c.ovl

o

a.^/

2E oCNsrKKf EOLP/{ PER,JY)BNENTE , FÑ E/ PVE 5E EyJDEN,y¿E AN QdE 5tr

PNPCESP ft tre

ew'Drü y ftPEEN

iVo

DJ,

trN

Cc'r.ft

)>

-Uryd-

ro

SE.

o


ówrystrffi {¡q#ü..

e

Á

bEtfPz

lEe r*'ú

flotzo

g

7

,ENfr/8, v

.

-i-L

SartltDa

'rE_/u7B

rrl

7e

- Fl^

¿/

"fr,JDEH

u'¿///rnetrzüS

7 Y'l

-

?e

rz a/u€ " A.crsfe /f,¡;rnp _

DF.S

))

f le rf éz : /¿7 . f tr rrtq rt.qe

ítri'+.

€rut /a<,redo,r

/e ¡r¡ ay't> Acro -fu Ac-V. /ee{* Fe¡t,€stn /rre.tr.,-a ,ryr*# r * c{t: ttr 'rré¡ lzzrr¡ e iffiOr ' , Iq (,crl¿t zrer>fl rr,lr ry'rq

7vf

.

" uü.rn?ncs ryohs t)

d. /

O¡qcrn¡¿oreÁrh do/ . ¿/nrpo ttr url'lr,Y ./ "T)^e,cl,nr-{r{ .J Qetam&)on e{E /sF *f¿rS 1qt7 rv9 ,'(< f,pyrncri;;H ./zor-

Fsrrwaz eobn &1¡rt sn cr,

¡z s

wrfu n ft v'r,le

e*r/rrt'urt,

.

etb|, de Cacf,q Lp t tt;r [ ¿q i*án e h4pp - ,ptt;*:. e

vq /tt

" 17 lk e:htJ¡'q

r.r

{/ /

/.|st'r,

0as5¿¿U F'* o

(rF¡/E'

¡-¡t' //¡ 7 ry {V

'^

v

,s cr /v

c,(¿ pt-e /e-s 6,r€s st

'*ÍH,, /:n::; : I { /-"rt"7 *.*f C Per in4 ,'./za .te ''elir"r-t E. -ff

r,

Vate'?

o.,' gu?.

"

he.

cr lryrr

-

;*,,ffi c+-r c

,'.-.' Fw? amierz*e'-/ / Y te"t/rt r/€fr / rt'le c ¡z1u(aú.p,s Erytubt trri,f,p ' er(s ilel i:n, i_*t* 7o-;;;-

pnvry¡,i'-

/ .,/bnrl.Érs oíLn. oLo t{É s crs t¡(rr/onolu . /" "r ie f/.{,VAncJ (rrrt6> g.tlz.rtirzZOg E.vrc¿nzt{¿r,o+crfi-yS hvafu /q ¿1//¡.¡ w //r.,,á*rrv {-e, V

|

/

e

cL,rys

e ) /-,í/Fs €,,r *v

¿rírr_c ,{_j¡::,y"7 "íHre; }** ffi#1 ,,*", ,,?"',ir,á7e ' ehrr/*4elc olzar/an*{e {i eypas{ ;Í auíi*ns efp"¡g, ú

É nG

¿ze.e rl"erq" es /€,* s v6l*

/";

J

*, ,"d¿ s )

__1


r ¿|hrztwas {.t' € n*raeqr y'? t4"5 .%'G ,ft €.slef ,n€6')7Frt4 n'üe qc¿e7e/a'ezf€n/a'l t,/ t a&'ng o¿ sÉ idq / fia/n q/."nF¿rk e/ ,ffr? Urtre br:e--t'/,lr(g ¡voare{, rrrt're ¡r ur *q /14í ty' FgrW /s,s /-v7ütrtaeh.zrs írZ h¿,jtrllz o¡tcr/rt nt dq

/,/

FEOtrE ffb

rf/ "z

#

de

cfu ,z ws

-w-

7e¿

s

srb€r a dgwin cl,

.

fg ¡"/t]

frC-tttlrDñDES.

" t{'f*'nzpm€s ,l

fts t Ftwluqü.Fb eza/ e? fu{-a lb ¡¿i¿ /e has lq Á* q Pe v4s e n lq e ón ,qr.h#-rn, ¿d t'q v¡h¡fta't &{a'l / (..üt7

6ELIPA .

y't-u:- , I

nv/q s

"(wak

tfq )4a)

Ee

f/ e r f{vt :

,/+r

a

.7 ü( ,Tq

,lar-k

,

,

¡./p

4 ¿ie nql¡'{'r d

r€¿Uw1T€.

vsI 73/

mpñ

tt.s" l'eiz //e gy'utü>, t{¿

Co

( cqskr[qns

)

"Cí/

h+w *k/ cz.r{ tz lp : " €/ rb,r¿/o f e/ nig/attt. Eeso/,'r, /¿ e L(r-tq, de cr nil¡s )-s ¿4r rr e,.s.fu / le

e

.

F"lprltt

4e ez

*

Vnohrqlr- e&ft'I,Ús /a ttsy'ü ", .,, /"

o^&aEE

lEcrpNE,g _"

F

rt

n-zlu tfn'

esf C¿;)( -9e ne Yq/ 14/ wáshvn azá-ou res tre/h. Ex p

Fqr*"a

r'n',tt

t76rz tf ¡ n '¡ftlq

,ft las' rrluz-tnes ,U

)

-nf

/ F ue et:irr fuq

s csk r'q ,/p ./ Dg fi n f ,zc, /tr Z ta l' A""r ,a { 6r /ps €a(.{gt7¿t q /ps G.hre,o9, @]ri*e, ]<sylr,r. /mbrr¿*us, tofunt, oLtt$u,>, 4sn,lrf. f7üaírfps/ €sP¿r[hi OrnAdt- Pzp)'e S , ' É , t/ -ge rztp ,p,/t t't/f r¡/t-zto>-Ztt>. / úes ,{e J Sí ,, rE q/n¿? o k qLq lk ¿t rr{ ql to,/gr¡ia j-v7 y e¿ Á¡ 5 .n o til r>/ /e.-r., 6 o*á* /* & L/ ,xp % ¿ / pri t7aVi ,or rmi. / /f/ /*T//rLy/p p ¡rr &f n ui/p . /t"z aCr ,erQtf r+oS V

/crs n,/y'*u 7rr¿ ¿.r c> 'tL'dbiiq ycdrJo e'c'-/frfp; -' Pqrn hs #ein*x-s r/ a "r Le I I *e/-- n t a'atr at * e

t{ic,' .viozo ú( in/zrqwí ryo/as €t7 t/ sFqt{4s{6¡ peric>-l rfa.,/7a rot clHe . 4nrtzú¿¿ gp ¡n rrzP'qgí¡/nery/c bo,r'*,r, aa¡i(/+eú (t7/rp4 hub¡{Átn y€rt{t{o úpq (as nr¡*7/s


íc7 f¡7'>É{trl-t4LtsLtV ytrt' t:', lt#b nqSarlx/ ¿/n ñ.,

p¡grrezK ¿¿{ ?/Ef< /tt €X ,. ,uk I J)t:qYt 9e ." D¡')/et-e . nc. /€ qL(g /ü ¿a'z¿t¿Ilc* Ng ' Vo ttttc' gÁe aT 2¿: ( rD ¿44€ ¿r¡.r e ,t¿ tTfop *o: Ite c ,?(rU /1. /qql Lf t4 ¡ / ,f€ rftrt'Hir V A /, ?. y, /€m'#{6, C.€ry /.('n_ €t , n*y'ú It/4 Blr?;¡,lo S¡' lq np,y'tz 7,e7';i*, 'til rtry btrp rt e¿ c{ gue' .7 I Pue" n * r{q (r, l-tr t ¿nr/u'q e;¿; de /=e E-¿t tt e€*

/

¿¡^fSe bífre ü,p¿zrue W/-r,tü Un 6/n

:íp/elZ>ct, eÍ>p

É;,

*f tusié,, C,t:¡¡l¡"nse CcnA"nqe ok ftt,ts¡sfn ,r/r.zno . y¡ fun 4v-¿ t.vtt Lí /€744fJ two v,J c¡we s€ '/ 1"",q/^ a-7 4FY¿ .,Pr//?frzz.Q¡¡ /c¡i'g-s l4v.>Et"üi rí, (// 7/,í: rlzt¡ l-u¡s Éú¡'{.es , y4t"rdtr}p4 eÉaraf Árz,c+r-rnl? e e+'n<-* r¿o/q 4 /e efqrqi ,é 7 ./ p

dil

/7

e/t.+ef

(. / r?r.p d(l

,btq4 b*rtt ofa.tfu zo,hr*e s[m-a4p s[ao{p c-at? ly' &ary üt1r> i>* tcr4e G-ary [dm.bfqr -//'r= ,-,, í2r€#rf / pszLynr e/ €5r.( horvr ú( c/q9'e r2ar v23 , lcfqrcdá ocde¿C,47/rsr4r z:.:-(,+rtztble qL4¿ (,ffkrlbte 'cZty'trlu -n/ eT --o/::i{ qu-€ hre PQT ¡to wn e /o¡:*-In*tD n' 7 -s t' ,zy'fq j'lp ^^./-n--- r7,ar g t4Í "?7e preáctc pe-nJndo dn"//p & '¿4 7e l,q 1q /ttÍ /+ rZ YA /t{e (¡r 7rr"r./1ozt¡4n:t¿{ 5yi,-/inrr{,t>r¿{ r7 ry /2 4TqprnzY f rt t sf /rt r rn e m

'g

fr.r¡ 2,64

*i:

,(.s n o lv,S

//

,

bq fr"nq llz a , d/ct e' t¡de g Le pn/ ,8 ¿E/t "{"r dp I A': 45 Vr-z 7 , d, tl¡*q ndL, q,t" Lo R.ry tu ,/*r¿ {r /as úÉ476¡7 ?n iy'/tLT Ser/n ' pst.úrlZ qLle pq nr./ 7 aLA rv?i tytz7fu:l2 lf Wy ryle Íe rq/ñt tli es/q úp /Fafitrr,¡eS ,'q/r€r Ft7 /tl ér',blt'c,zk(.crck ,/ts,5trfñ?sn, P(

L./

Fcrul+D tt

ñb¡íl s

"4/s ^z

J'

Rrni"roT/1'sg

h

tisy'e,r

(r' Cükdp4nS M4 crL //ecf+rrq'.

E DE$

.

- {rycsi c+ó,t . rl ( trf ,vf / /¿ lvs €c/rk¡t /t s Uu_ q iq resh'¿¡txL.{.ü.9' VrÉfiv t'p rr/e.;-n rú"n^{íctn *t¿. Ll lcs tr//a-znps.

- k rAt rvr a"Elr in dt'r¡l*ql r,Lt/ ' rbaeto ;/ €/ qff* '/ nle/'e>t .

S'o/qu*í,a ;'nr:L'w-#rtsr/ e fu( ./ tr t - f/( s¡*$ /r-s ¡-, Fl-T"rFj

Y

,FireS

zb

¿z

C,ept

rñr

(zEa¿py,7u pú€s

l!¡

€tk /,"r sfdo qv-zp ú /ps n-tf/^u'>.rcs t#,qs ,nírt p,/? e/ '/ r/i I rq // P¿-f ' OP Le.ry ic U /rtntfzr 'gtl¿ ferle ú+e e[eeir LrtL¿ inyerr9*

ftsn-rs 1t'L45 (o: f ¿s ¡. 7/ru/qqc{o "te 4r* " or4, fi¡/n+ar &orr*nt)qu p/ (c,4f4"gzlhzrz> cr 7vl ,!r^-,

lnf

/

/'.e

r

ote /eS iJ tuyo S .

U

__,


r F¡ks 4t *ruor'nn, €*qs éps hrg*u hprurs p4 /q, s- (r ¡.rtj e{z eep 4,1a 4¡ i{g n nt ct s )).; / ett i,rE € f7x-s /lq prlenzq^U/+v/v2?" '/ht')f(' q u ¿/.7 e/ ,qwrycfrs€ d,íT ,le e

q

¡ll

úr^y' , v?f g."(e , gJw(gltcrr 1{ Vwfrs¿;,/ t/

rri-o n

y[Lr¿

hqety'

./

.

t

/ei rt l{" o foitrs q h

hqtrr

_gLLe

7

- . furt h fub¡'ela , c,Fj'ta fe r¿"r'¡q, v ftf(y) /:ss ?ryku r{e sre":rt/rs',ct"cn&iqs e- t4q/is ptc spi yn t-r-.¿r n¿ s frr c cr/t"f s c¿s rt /¡ dr F¡ f:e _{( trI '"y'tnq/táWr 5¿$ giq-sfs t ¿q,7€ h4'Vm/fts*sn>ry 'rÉ, S'e/ ttleyr..rb.rü ,*/ É:l ür:r"uye'.lrrnr¡rnlc, fuo.arr/o f*, / J '"1r ^( ,v,/rrtr'rk ,/ t> ,í vnnrl ro o u É{ Dips / le /r/ -,{.p g ,te í-lf Pves

,ár"p.t

.

rr trtr¡ a zt.r¡r-v/4., , i" u / t'zl€ lf yr¡,f rl¿ r q slr t"ta"rohü cr( vi/a,/ 4qq noí' 4 qr'zlPryv-?qt ; L/4 't'nD, i,t *.!:.t.1 &( rv Mylo ú:07lhr (.cp? c.rcd¿zt¿ó_s ,yf ) Lo f /r YT

ktíD

f

/' @w' 'bL{r n út* I

nerrYrDnDES

FIT HN

"

4árrl 4 - /-

,/- Fe /lr ri€ot : 5er bv¡4 s,5 pqt{r"r¿ .¿ - lfrt iprrz! r7f t'r.¡/ . t/f 'dAsf" p/., r7 LT A' Ín ferrne /r¡t ne rcr/ ord,e t-crúinur/t'¿> 4- ff(orvry¿5 4 e/ di'rceht u{e .E yrrpa Tonc,l|úas /o, 5- -Tnf/*,4es p ar, rt^C¿t /6ztts (, t"¿ €q út'rtc, 6- fn,¡t lsücín '/ ft fuwbya, ,¡¿¡r'9c'1 (t>t. / a {[,/(,tüq^ '? - py'/stir s r{wr t.Íe./ he¡n.b>< / í* rnty.Ér. .

.

ügsEP Yn C&^/ES

:

frrror" íc.

2 rr' C,urzzfryzJ

/cr enlnya &

,'n

ycu.di.f)"c/? f for c" /; /¿- u^4

ar'. /rr:: {qs sk /¿¿ /c.t.t,.rrno - lo e+q/ o tG 4 ffi uT" d)''p t, /e /

tT 4"2"/.-f tlVnT .S'gqrla ei ,qcnrtLr: (rstqnq{o. l4', 'esfwdjaá,r?s t ('p.7 -er(s lTSpelr4yps arzl¡-es 'F)r*r,á;;,

/rts


pürc{r(8 e h; ¡oS . Se que cr /crs ecr{.€s /eO - qvs# /"q n/er'o úc /-- q fr¡ 7 oCe tort-z e4rA r e 17 un*lo les ñ(J-prlc^s v ¿rhuv/tvdes *d f"i oh¡oo,s{/ / TonP Vord>t/; ¡ úamte ef lvrznes c/ yre/iev,- ,?Wa/qt-na2 Cdraprp rmehdes {.1' hqet r/ ,/t-e >e r' /p/ ¡tril*, -/ o[z fuú*,s / let dT"". E/ .g pL{pD € n -Ef rl€rq/ aÉ/uye u¿? 477/t'rzzt^eny'u q eaetrah,rto qtCép/qb/e , /o rrz i6 n¡4) v Cr,r rhd &ot7 e/ q,rqeAfu {/> ttp/.'^4,2i-o , ' loc ch¡WS 5crbPn qLtZ e}/k rfhry'jn+t'enlo 'no €,s t-rrhshc./oii-.D / psr Tioh hqry q[¿nlqdp €q t4¡rna¿q le / s{ts pqd*f.s, {¿ ¿q c-qr m u/q.e/ e K aplp;#es n"l4e¿zaq bt"lt {d// M 'futt t lw

f ury ?// T.drtnz-o ,Fnrñdo - * *#dmromg

.

E¿¿:F#

# si,

-1

fr,erclrvfr

fllrr/ /-L

>

lpe

4

'o

^Mr/*otu /o ttrV/v

n6S'.

' fef/eriín ' .Sprrtn; -eqq/at

r)út Wneryiy' ú/ e+íearU'e n rr.iá/ r€s orf//p, Tiyvsr

7v ry'¡A,tr rrrCo6rz /7€r*)-"f

d.( lrí

fro/aw¡lb

ete

oone/€nr9?r C,tr;

JTrl

- {num€meiéz ú z f/ oulq d¿ Eez4^ r¡la-f

l"ee )r?p8 .'

úe¿¡

//¡e/*s

P

¡úwh¡f+aú3o /u d6:

"4ro

ur/rrnr/ps,

p

6tr

ea'7

nlt

C.q,,r_p

en

r/ funfl¡o

e.t-t?^EÍh+qs &fqe

chrzq €{€/ p?r/z+rr : tl Crynr I zzzq* / 6a Nur e'YP í*í-7 T-rcr(¿¡ d,e ,d€ /ea4,rtq|o,o¡.qg¡i.tre / /p

c(

'/'

,lwee

/q

?

n lqrntía

so/-z>¿

e/ . s.frnftuq,¿o de/

lflilM


O&sf,Qlft Cj {;wES :

f: /e

-el úr

pu c/t^{q es/"t, . hnge/olt

rz i fp t vzzzF

ry*

0a

z7 I

O"t

ítS|u{-r ,ú;rz.- cte /z.t¡2.s2- 1e;zi-úo v-7-7r' "fe 0,n?a?¿-z/z-c> C,es¿z gl.l¿2,>, p€bp JeCi. gqe 7n'tzz?r '€1 VntVu. l<D (t/znV/Ls2' út;z? ,/r¿ /6teu q¿Lt ,/¡rráA .,T:'-crt7o gfi r.rttrfl 7+'-n rfq* /z¡¿bp -/,$rfú?:?¿,ff / /rt,t'tt lnff )t/f/nk ,/ . lq f,/c¡se t¡f /-o ¡t.tfs ry Vrifi' ¿.q' y't'r.p ple /rur/ , h ,r srl-lzs rnÍ h"4 lrb q' s *n c"ú'tr/t [-t¿;lr í^e (,"t ¡"a tt ,-n rá' de .c,o 4 ^'

lr¡/ .f_ut(irf ,f¿ t./,r7 E7 tz,t,cf r./re ;k1 ü -r-rt,o, J t¿ f={ LV t¿¿, 'v*¿ p-r:úr**r+, t)q '?vg . /'trri/úv .e d e, (-r/nt¿:-/tt-//"L ¿'do hes 1*¡ v cl /t¡-t' 6i2 7rl+ís' lrr,rtrrrr *, o'fo-r'lourtru r /d¿ ri ( bfr/{s t n S Wt/tbs, V /z.rf rZf¿Fr_S / rzr-t71 ,s Lzs.p{> . ,/ T¿zt /r.t rtt s /s trfi r,.M tr hort o't /rr' J /iVit¡t tt t-L'¿ ,/ "Q. Cül)yG. y,v ¿( ¿17)-t'Lz' [tL-,¿st_ t/ tt6nlt;qu ffrr-t,'/ir.--' st'n/;Elz ¿< pattÉt'¡,e-t.lrt¡,/ e*lr:ttq.,fb4 . €t? (9r€t,¿"/-/ Tttrt¡/ y'/j.,r,! /*7ú q N.L( C,t / /./o ,// /t:s "-tr¡ur1, e s y'rrc/t'ra-zlts &t/ ,y,ftyr.-" l¿q 7c-t ,¿tr J'/ /€t-rn¡',, tci s¡ero&e E_t tL-t t.L. FE(

it'fr

,F/r/ 7-

6EorFp

7s1

fF¡vr

H

¡rXns

pe)t

c<

AVm

¡

SerJtü,DEi>€S

i

fnrhnfo /,rút.i Jtr r//, s¿, h¡t44)n úr/ /qtk¡ mrís,r u{o €n f/ ¿-zarrty'c e/ ,rbt¿z/'¿> v e/ rzty hL .S c,/'t¿ C.¿."2i t e n rf o ./ -/t / (/ / fure ,^. (¿¡v¡72/ün c:s .jv r t¡ n e is¡g. F /J/

Jt' /t ( /+tzt¿ "

t

,

7-Y

4

u/7

7s/

kc h¿ rvr ,// C r c tl r>-7 s: -, ilp ¿(F/ y'rulzt/E € ,: c¡tz{pc ti is ' ute ( t'4 /h t'/t's "Q,".,í /t't /tz g/.Q)'tlfic>' - " fd,e n4-rt-c/qtc'rsí¡ C{ ne9ra'ol¿7pks bís¡u¡s u,k jTt rf 5fuu

ftrraffrtws

fT_

."

JrnFP,

d"r''

)t

Fn¡z/t7 t rnr e : - /q/a""z ,n,*n J,r"z/ p&/ 7"rA cc Co'zz¿frZ*¿l)- de - fury/t//o 77,p- , / pva{ n ¿¿g to rt, ;';

*

ai,rír, r{f/ y'zr/lf r Oi n vT-t"'7; q€ . ,4C nrn/€frt¡ e( I-éT y'r7 trz., /t ,' :/

Se/n¿

Q-

az'ci¿

,

ü


ttas€f¿ lB OlO/v'Ee

,/

:

//

kV /-ttgqÉ vr-n uz)e /,1 frrarft"7r'¡-¡7 rfi ltr

afÁ,rtrztza-9

hrí; 4É-2#4, ,,.,ris ',o-ti St /qrn< f /tt,.s ftinil/tZr'. ftrret;,t+zilz,n aFa)yiLrúro ' ,rü 2ü7 h¡vra r/r¿ ¿,1t,rc{ ,g.t"¿-r¿s

tt,rlrtltr / t t-t t L-t. /r" tr;l > t( Púrtty't-¿s, úC ,¡,r/t q/ /frrltllU / /r ú,tt¡-;t-z,r/t,ry/, ¿-ti', se {i;/rurfc, 'FrT*/t/ ct):?fü/¡/¿rl .-€c' ,J ,f/- (¡rtt¡zc / y',, , /€t,,m;ttf J tlt-t¡ eTzr/p z-!: -' qtwf z4/) / iztrT¿ p;otlrtrc / '-/ 'J"y'o /:Lt1y'r/)' ,/J / ,u ¡^{-+ri'r{gry' ív-n LrtT;t eÁ¡c,t's rzírVvs . {-tf 'tts ,a€q¡rlh,'. ,e /7c .€e si;/ ccf,qvuoz vr/ /'V , vVLFfryrT 2.2rry/.47),r r*tz¡y /.í2/ ht ¿4,>te* 4t jt_1 t^e pe)rfliL^e p"*1/ /1',ta/ /'v. ".r/ p' I / v xv .)'H ¡<p l+tr'¿p t €rftC.{ fu//T' €/ . fV )-E( /'o ,, clF ct r¡ (-7 gI t L¿ /;; E¿ T1z f'er L/ r-/ ul rt* /",é fu{ í;,1+ ,/ ne s t' srvt? nz /t r.'z 7 e{ >rr;t trnil¡? ,,/ o zlfl € V {,ryw (/ / A+r nn,/t,r>-q 7 [v'rr,ry-,s it/re rÍ/.'(,.u'.Éqr;rtr,r /n/tr,r" C,ctz 73i, hre C/a-e.*3 esh¿*!h"ff':dTnvfp e€"t- ps* hcrS/vtnk l/t(/1ztz Itvl/'H¡rpvftUlu /-r r-/e U (K/-.rf/f fi^o f.(.,"J .-r pür / , --!y-t /t'' /C' cr4g /r,trúrz>/ tv*!' '' les S grn ,{t,+ocís /, r..J /rs d-Í-z-tl...tZ ,tllL: Ét p') C" p¡n[l e5 9r.{ ,-lt't.rn)ot ,/ ,, /.-.r^." ,-{e ¡12,7 brf}'z'z?t7rt 4..¡,¡; ? .tt'¿:¡uzr-t-" ;grnrA tt7*t4 oh ¿r0.M g.larw ,{e u"t,ftil'?7fr rT"tocfl+ye ^,P--rif "t, ChA"t,v. Lir

r

'*y'

lq /a p {¿'s trnc// .w€ oCuri{ tr/Vr h, t ,z tt¡ #xac¡r¡ /t'" ( t{ r' /g c.tC rrle L,q + u7 tz9Cgn&(r q Capil¡npr{ur) Et,st7 /pqe q vte . q v,l'y'"r ,, p,/ )-T/ (iz4/f *r-Tl- 1-/ tz/r// éq'y." y'isr#'zs

lycflas

(/vt rtvryi'":

s ?{ '"fnnty',- /

U'

-J"**{,o *t rd,.t{ *r p / "nL " 5 :' -5' ¡i-¿<, .L-tü / <r faf ..-ü f *(l .-**\b ="L\"-e r--,< q-'(*-* Lt

r< r c,e\v\-,. *l$/o A-U'* l*Lv.-\)

f".

I

{n,

fÑ,

c} vr{ür

cr

L.r I

t

ft ,"ácUA 7 €'\¿{ I*LL. J^q rnis \r\Ar e lf\^p t"I"r k/rloc€ frr, ),.<. ''.=. +-J"or/o.-p,/e,-c\ \4/ ' 6*[*=f f

t--1 --"t-F *bry7"

I

J-u'

4-Jo,, ft b.(-;b

_-4


rFe//4

Cr

h¡nk

7za

6A,r/ f-w

n Crrr/rDDPEg.

r€/qn

68u,rc

m+es "'

vs-4

- En

hn s, l-,? Eñn ü';ra fto-r,

2qr,ft noteyptl. - C'olr l,+t rFQ Aeru bm"r - hTurl f ,?s Onó/¡sis .feTr.*/ 14/t. ha{ n6 Ptt /q e/qn C4-34 7"e " k e y'+t ret a@/ Fü( n4.fr 'c((hgtq7 ?edr , nu€ ?.D¡t "* 8 c ú¡ O¿pA t( p).lq u q y'qs soba ¿

.

q n'ilf

7e1'

W/,4,/v2 b

el Wn/rq",'ú- u drf lerrb.

,füv

'fu,rfuoa ok

¿

or

n'6

p ,rrzá ,c lq € ütn e,-@u f hr VofA^L-Pl .' DDs pe{r /-rs &3e aty'¿>s ' - ' Eu He riía at's& tz ltr cz't> ¿-s t¿ P¡dhV

/i s/s'l

itr ftt"(Ínú.

4'/9

{

FEC#ry,

ÓEUPA

Qbrf/+e*J-".

14ez ,¡¡.,!

i

tu

e Wnürnnz@

9<

,

p'ffe

i¿c q f-te

&e-

e

Wryswrü

b

C-ü1Q:. l

/r¡Yq del f<x/r; : t¿f Gq+s is di .h . . rrrÍ)zq . _ Tt{e'n #u*fiáau orel offi"ciI l-¿ c

g.err l

A.e"*t¡ t¿s

^ ff stt 4,1fufr^e,o

I

""

. /f nf ra

ru(rrtV'(J

¿{¿>

¿n ¿rqk(

fo-

ftní/a¡s,

7e¿ 7vü t'

¿q

et 7 a.h? úe f¿r rEr¡,rz r7-af, . fl cr¿ lr D&DE I .

fErVry ¿a

la nr ,/ at+éla ¡s {e ü,tth 'fe 4'q e %an cmzzh

,

''fT;lx{*

,

a

iio

I

t,orúf uz,Et)"

- ¡,'i)'6/..

¿in t)nti)rt OgWe'r7/vrr É-enecZs I

dp

=-#rfgtÉr/ r*/€e''l1- Eréra/a lil Qqse 7n'ncyw 5

-

EA

c¿¡l'e ¡¿n Pe en*q

oalbbvss ,r¿/ /í-A¿tD

C'a

4 hS

I


'Te

e

€'.Esrv

¿¡rq

AhrT -// 7sJ - v7!3

{

7s4

8 C'rr¡/¿DJlpEs

rFtFt.F

"ü€rr7es ut/y'utq/

wts krrr't'-s

I

/"-s

Ft{pítn}zrunp: '/- kr:r4rN'r *

t"{/ ú ,,r.," /tzr,

/-¿'(

ftt<.j

fi::j(t;tn7t7zV F!1->-e,

c

¡¿i

,Ynr-MSr"b

l4q r

,-r

Ht '[{-f e ti.rít<

t1

¿'r ¿-'

I

#.,2 rz 'JE

- D¡r;'c¡rl&t* Eelltx)t;n /-/ éel ft'zza-t ¡ (.L>m z'zt¡ * e'+7 t't /ü .,

2clr d( rzi7 f t:t

,

r.r t¿'tf tV ,{t úf /qeá'&/1i7, ¿f P €) F e /i-rJ ) E;'/5 tr/'+ |tf q5 gr t-tt / h *rl ¿t( r.f t t7-¡ /t;.

i - Di

uilu417

y-,

/-tt¿zr.h b{ S; /tt'rr l.ut27

"/í;;íT

"14

f

5/ 4

,l¿'s

.F

EÉvu7p

ry

o* ,se sd¡ter,¿: Strv n

FEtuT l¡6 ñ {>á 4 a4>f EEE P¿t s t:,t) s fa

E

- y'4qilíe'/

---

€,pyg t: rüN f. .5

DE b.-t 7f]] Fs r'tz| ./w.s {r/á'uo,s d;.rí*' &

[:?e5

ís

-

5: (.*alftstzz{/ , vky w{s udt ./rr

7-E

Dtp

€,'lffty a7 rf1/ o/t't¡1¿rr, ,/l,of rl ,s¡ ¿l¿ Clt ts t¡4í r/ püftl5;¿,¡:rl¿n| / '{trrAr,rt\¿z¿{ ie {,/' fi¿z¡yt,pr ¡;r'[l / t'tPrzfp¿: //k¿)C)¿.) / 'rt

,6,

/r

¿rsf.rr [ /{ *í'tZr-s ú

, zr¿

t/¿'rzrt

"

/rS //€ ltrr,9 flt' r t) ¿r /rr h;rt,/ dr ¿.t { € St /ü ¿¡ H,( la -strr/xt,¡¿v .Str"J/r;t ¿./ /r-'s g,vkñv,ts -cl¿Se¿", /ft; (,É'u pe)'ir,n/t¡/¿nt7/7.rq !f,',<'c.{¿/r¿ qhq3 74¡¡¡s.t'/ü, .frylt-ri'F'ü '1"/ trrT/ 4/-17€,?l¿€-/ Ott !¿ts it'q.s ri{ il¿^p ¡, ¿T// I L, 7 , il/ r,'zr nt¡j- tr tr :¿/4 c[e> trh,x\¿ E7r- rz.,t{ ,,{L y'=-zf*,hlra ,le/ tltt¿y't7rtl/.f^ /r,U", .L/ni/Í Fút/k l* (/"1''+''t '/ ¿

En

v'r

n{ar!

tu,

-f: :rr cl rr¡Eú2 -.tI /i

?:t ¡r.:')7f . _1:.r:, {f(/ CrLp L/Lr} -, ul' s'( ,k,e/[.r-, '/ q'/a srz ¿-/, r:.{ st" t"/t>/4*;4')ü4r/4"t1} a{"r

be

t€q

her w v.

i /t ¿tu /t¿

"5"e

LL

r¡¿'r¡

( ¿t

¿.r f / ¡¡"*-t- *

{) S (ú/ 14¿, ¡z/-€. s.€ s{ y

*z

totl 5q n /q /


.5efflsfü tG

zie./e

//S¡ ryl (rus/* Y(á u

l

I

(i/ü-

t

i; q

t

,/

'l

\ \ "*'-{ -t::1

df

'rJi'" *¡J:iÁtTl't

ü

Emm# \

/ l\

hrymnr"¡¡mmmr?rñ

fory&¿€f

yt$##{fss{# ,/

t'


. _. ,rc"nnZ úyrZC{ -.

cefo E cr¿r/JDEDEg,

Tbrr/ +"t

4üv 4

-¿-

Y

/ut ,r4tu'lrw

€tr lu'x,{<: e{e Ei€nrgnf

r./'cf

¿ crf¿/ t'<{lü . E/ tlíty a&spu{s. .zúe n ú-á'"g*q e;-Gk cf< /'z ¡'c{¿¿t p'-r'n c,t'¡>rt/ U c{r /trs t /r .rz4/n/r-'e '/ Q7p e/efrt- tns

¡r-r lür + A.{/ /'t {/'.aott l Ll /t/1 pv,/t-*t"cÁ', q'ft'¡

/Q.

of.¿ rt

relrrWPntf-<:rl¿'S /. A-r74 Ft4?"

^ Ll f f2Fh"¿¡¿, F'tt s , r lt{ e íé h rft. ,',r {r,,mzt) S

u.¿al

¡7+u4?

v{g

?s4

onr tib;'a"

vs< 7s3

Sc¡

P

le r l+ r"'r-t

.

[¿aad, ,{€ P¡'Pt-ty€¡zir{q.

¿ -ltt,r--t t

rt

r

/tr

{rvrr7 pryl ct*¡'P{r nl¡.$'t-ezt'

ü l-{ WG' ¡r P3 . CWy w7r'w.ut/t*

tidn Ftf t¡A € rD" P )7 r ñct $'rf n

:

e

t ú"t'i4 {e/

ft'r *4¡'n t, Ert 7eZ créenrpío: -ApS>n"*iaí, ;/ e iE rLtl:.4t?s c{e ,tt-{f,,2*fr'-o*r */ tiéi¿ _{€/ st¡¡"s'.y'6,, (:stz¡tÚ'e2¿"i<*

.

€]ñéEEy,jetüNf S: h,rrzes LVlvlA4e É-¿¿s- 4¿C, >1.. V jr- p ¿z¡ e/.p¿ t? L{na p(.t /pS É+tcnf"es '€lk"/ ¡/pbel _6s¡zoZz nla-ríe¿ / esj.v fLvaet -s r r fcr t-t¿tlf t{ey r/ dt h oq rt>n graedqrs¿ (} ry *{ t¿ t /r.o-y *s A¿ d¡,s rz k s '

'7j

.

5-r(É (s¡.9€fS' q

"!.ef)dt^€ A¡-f,5 1g/-6¡<S ,r7C FrzllZ¿.zs-

fu,E Fr'ütss ' g u( elt €t-{t¿z

fes// clrz

I

/

t¡; t¡¿/cyrs ( fi,/ /z / p, ,/ ,¡

_y'ty'., d E) ?

,tr9 rtrs tY:T"

qas'* F rcrz

yy

4(

¿'

s r{xr

-?tr 5i y'ut* fit{a

,i¡+/¿tt-z/>-UJ

énruo lto.'

JL{/

*

cy.eit}t,z -

y'r*fb o¿/e' C+-.n s é/p 4¿ pfre)f -zzVio '77'aVbt f//L/r e/rn-7F/L) / zy'alytt¡frrz7 Fe( ú'rzarS ' V//¡¿"2, p1 stláI< fttú'rrzrs/ ^zy'atgrt¡fc-rr'

r-. t"f &rf*ú .::ii ft p4paZtlz 2/' lu /u - *,^f.1r-c/3 C.tzm A--P a "íi'e/€ w's¡ekar1fi'r ,-yN :si't#,, *?:.f:"t^/o, yf / ./g .ry2/-( /'l / 'las rn e . g i./Z: r ,r ,/ *rlVA.ñ nt V.f rn" vTJ rIA 'lJ lZ tt L" ., e e/' ('-a

.

ln

E

tQ g t7 ,¿ t-at&s { ywe/4*z't v.t t? dS sO gO( tl w t' r

S af

n'z'o

t-t ur 4 rJ

(/

ü

S ¿¿ S/ ¿/ r¡,tztr,, 33¿/ ,// g"c7,tq_9 cl-r¡rrs ,D" la r - ,. ,,- dt úgs Uq. //s Éj a "J0.

,J'( n//e¡^g áq '/

/


r /a ntd ú "L"{ (

vz

c,ratí

ú.r7

ot'ob € n t/us o{f r9}2n.r;s e,7 &w *rtr rZ * ) r * . /a. /LV I r "Á' vz6¡,*zt;-9 rru.' H,S .

/'n -¡iu,+t *.triu

,

*:r{t*-''

fi;t'*t:'tl P h UOf . (t ary ¡-74 d.f lrf q p F/7 € r,rcrt cr r-,r.f F :z/.> /e Ith / , 't"{e 'Jcdrl / et?I ',/t-s C,pr.rTprzñgreJ' n,lCÍe.o lr'o/2-rV s( íuorr /q/ r ¿+(J ea tíe/ ,'i''ritt*or . /- ? t p e 4) ¡sy'orn ' Qt+( qpS L/ ¿.rrul á't €¿z , lt rL(''s { ,e C:f/ t.-s i/qL/'g '/tft /Eas /qs w,s ,, ú / p vw-r-fr .7 s t¿4 / r^r' v /;'e"/ ,/D/-( tr( ,/ (t¿.¡¿¿-¿a-fo /L¿; t,a-4r/tTr/t 7,7r,-s t oln t,/ / ,/t e ,rfyt S fi'tt ,, y'( 9¿'"7 ,/J et

t''

"<

ff

,

. n y ú,DA Al a.S ,Z /f,< ¿ Fs op s,ry s pDzq .flDMt.PEE¿ Fs, AE¿¿ As y t45 ws4s frL7¿,7s _-pag,q C.GR.EEG//<Lrts y :' t '( lJ rnf ¿4s | llqnrre/s'€Ñ a.p

..

fte rJ yl

k

'.s

ütúr e,i.fa

Pe

"

''(i(/e ty' /h<¿,rj"r{,

D

?pes

.

f/cr;c'-<

' fl guitAe" (./ 9¡1 nrí(kP, E/ /,< d''uáJ'o # €¡v /a ¡ a iv'¿ $C y/r o tz ¡.c).. .

- (,qJ'/Í l(¡:r'tP '

8q ú¡t/t: rrtg ,B¡ € rrxs'rp'{q. /e e/ffamt 4 É : (.tr'¡/( /lqt p* {€ Pt{r\tlvflr"fubqt4e'q ÜL'tz t¿/' f"k, 4q-"p' t"*tr sz rtzo-)r, 4 eJ g n |¿f &€ *r t't'e'n -' c-€ t77Í w ' ásr Je nñP e'o tft 9'ry'€b D€finii'uát'¿ e ,' -ro , - ¡. f -, --- o ,,n / n nJ,o --/n i .tu n*'{r t.r,r e;áa a dk es/< {i¿ c{r>s t tl tff rt¡ü*,s .

'.

ofrrr*q

wárt Eu ntñn.q t'

o 1t4 El.*E t-74üt Q

t!¡ tr n;

'./tY

Ode 4 €1 'b t r tuán

'

uU pfi s/tt rf, ('/ t'ztz¡boio ,f'( e'srff tr p.&st PbSP /lLrf,4.t>,-¿/a rrt¡^óLp4€5 -qpnÉ r:to74F 2qk *'rt/n, ,crrúr psJe óY:seÚée

/Fr -/

¿te1

E4 E

¡ dr'en'¿'q

¿fY-",,rf,t.k

V


I

l\'leclellíu, Abril 22

cte

ü_-

Z$03

I

I

"Ctraltdo Escucho.... Entienclo, Cnnlldo Vco...Comprendo Cuando I-{ago..AJrrendo" Montessori.

.l 'l

i

-1 o1

1\

Circr¡lar NÍrrnero I

1

i I

I j

IIIi :

NÚ(-LEO DE IITJMANIDADE,S PARA: COI\4TJNIDAD EDUCATIVA. I\SI-JNTO: CELEBR.ACIÓN DE LA SEMANA DEL IDIOMA. A¡rreciaclos

contpañeros

-

f I I

I

.

I

i i

ll

I.lt ¡trogratnirciírn cír'icir y cullur-al con nlotivo tlc la scnlaua rlcl itlionr¡r cs

ñlii'l'ct¡lcs 23 rlc

Alll'il:

sigtriclr{c:

l

iI

A¡rcrtunr tlc h cclcbr.ación

I

t;:ascl: ¡'I'orlos a rlisfrutnl' la

.J.

lccfrrril!

. I

FBa.io la estrategiit clel correo, llegará a catla grupo un pequeño 1'rero encantaclor cttcllto c¡ttc selir cornparlitlo ¡ror cl ¡rrol-esorencargado de [a priltrera trol'a de clnse FDcs¡rrrós tle

l¿t

lectura,

s'c

porlrán hacer algunos conrentarios sohre el conteniclo ile

estc. "f

icru¡ro ¡rrobahle 30 llrillufos

Fasc 2: Acto rle apel'tura

¡\

l¿rs

Allí

4:05 PM sc renlizara la lonnación

cle

toclos los estrrcliarrtes.

tcrlrh'enlos:

t:

lr'cvc rcscira sobrc cl clía rlel irlionra. b: entrega rlc se¡rararlores c: dislrute cle la or¿rliclacl "cuentero invitaclo" 'f ierrr¡ro prolrahlc 50 nlinr¡los

.


r QB9EFI/4

CJ

PNEE ..

,* f , OGlTav / hs c644s pq lp (t1r"2 u t*.rto,re € z o-*g* I ru< / /e'rvrqk / q /,zs 4,/p ,gq rm€ c?ve p¿' ,{-ant/ rrlt a¡t ¿o q rf q/ti q.r /€¿a /o gLt(, ,6{A¿o;l* .f kta ,*+V púl e/f rn7lo ú¿re -Frq. Cffirfrz- í-/¿" per--o ,/-rr /7+*tr /"/ elqle ' €e /7e{. pav *úlo, ,{e ú'q;y's, 'e*.ur.á+ pyf rrd "? a64 'I¿l / id¡o"iiq. .br¿pz+p q á-qbla ' úé./ g- zQ t,'/ar ?"e/ot/ or?C t r ,n ,/o q,pt( €.sy'u re ¡ nlfrrz¡rn yffriqs / rp 0(s fq c/rs{ pf tn /ü Fuy q/¿"n¿¿ 1 p,:/q,A)'qnlr,s utxs c.r/n y^ , dos {t/ pr,z4 en /yw /tsw¿z {s¡erí ou'qr5o .r/€ ->trn# btp.-z , e¿(¿-¡qrt4 h42 dr be: deiar ft e{e c;i * ,u óo oo7 -rqeq,ry sr ue e e/nt 5en n'r,(q *pr - dr'i.tz?¿ fud.áurQ l,t / '/pvr ?uz /n*" €o

,

/ /eolos t/ rnisl,4<) /Ofl,Yj{." '/*' ü¿4 o esk./ Fn ?9/ pÁs€r¡te' ü)? úerm7orft*zir-¡b nor,-z-ttz/, fhffi';" rtl-r ";m ;*-^ í, ; _ráir,*,.v/ffH

r, *

* il#hru' ,,f;,',;

*

l-'i,,

/

r*T::y É,-*',/

*:'

Tt""e :T Ug4 ,4.etq. l¿í/r/ que ,61¿./rnrq /t"*n-úp 'VoftK Pil'qr 'Fn t+kwu',/4 obsPrlg* ch¡trrp g¿laÚr4"s -goznfrn*f",|," ,,re pzrbFn Lat+24, pt"a4(rse d4 qpr¿É-A/o, fsátre.ntrc ¿ru-? e/ ?qeyes tWT* ete q#¿áe , h tca7"

"U;í wrrU*jí"

/ffi;*, I

f,ffr_fL;,tntltrsó

rycr¿t¿>gpE3 gb,rí/ aa

-w*

vrwoiáa.

,

{d -2¿} de abrf/; FTeo'ht,w /WnAe -. ouwq n+4¿> el s*r<,{}y e€ C/ e* C¿€Oo. e@o ,qe//Úbt'oh s'pbn t1

€trp/t eoz ütín d(/t ,s'rt/f /o , ,tr(/ n rí í/¿

/

7.e

I

Vc,l

la

e/q eL;rc

.e

e/ e.

eb4

o""n¿nlo

e/ npf ¿,

p.t{ ilf erz r/-o

te U*ZÍZ -'t/ePz¡z/"¿acoúa r¿¡ t'j pq tq

iden*'#a,cy

úidn

/q acL ofu üe4es

g,t

eb( üt4 r'<rlü q^n ftrd¿ dx isln :

A e,/ p4 ru"qo


FEC,A

4

fE/Yf F

6Etr4P

3

{n } Y / .' 7)"e z c./ úr{"s ,rd ,rÁ qt v#' ¿,é {rt(/ s ,r r^e hp (o n ce> h-z-27 /t€q c+ofi ,oft,/ fR í/c.+ro{o / ,FL/ r¿rf a&¿s. .

'

nF

/Felz

tlo

á+z¡q d¿ t &t-s¿ {e

ld

of¿ c'f¿rfr/t¿nZ

4üY-

ptto¡ rrl"it " €T /+V /zt>-'r-¡ ,2rc tlv f r/t-( n'f,y 'le/ aff-q

Qr-;r'z.f.f

d t* -s{'zzaaa nq nt(/

ck/ /¡'6{t'cntar C,a¿? : PV trr& rff-c r"dt rr4ft r /t>:a slblt e/ -29. tft sy$"vf / Fnfi4vw ,-{.e s'(pqrq doHJ t¡Qt1 $GAs<s VÁÍ¿'/p'qS . &q nfe rp i'vrr¡,¡fudse

,'o{l\2n*g "l

.

4,/e

"/q

/

,b* lcr' cl( ¡ü e y€ pry'r-ttt lo

F

nz úe/ *e r,k, : kr P *r[V pk ¿"]']'€ ¿":ít"fr'¿,€r U'{f}r úk /o, - -T{t rv Jq h. alu

"

P

6ln

*

QB

s€E rE Cf aNEcS St . i.n|hO'

f/r^/

ffir¡ dil

Cz,

r{e

d*,"

a.¿r p n)J't , , *Y

*4¡' //or rft¿r cdq

f.kry-7Ll .ft{f Cltz ú€r- . yt€ Pli il z?[/e'. e

,

*g

1t¿;pr-r1i¿

/

: ¡? /¿f

ftlt erz¿.¿z .

7n /4k {r frz

bte nnríA-

pntcl

/ U

rL7

/p¡t/¡azzz */

rz4ti fu;4

t"r/ht'"r/ úd

cotztz./o.' Catzn¿.&: el

./'?*pr €.9 *-vI4L"/€ t3 L{t'{.'r'¿;r rrs,S t'/t'r4t''/ /, e.SglCbeÉttt É ttc ,r €.e tfP,nO ú.e¿otf f'F¿,n f tz .ry(nr/ PíIf,77rs |ryt,rL/ s,s ú.p¿qzflzlü,*z¿*s hll¿y,ti.c*s ?*-, :^ -/av .z /e. p/ /L" C44.vf/ ^-u:,7 d*V é ^ .rJ ''/or/cr ",.,t€t e,s *n¿ ,, 4"ix.,tr q ( q^r{ 4, / P?r/-ü a67t7) i rru F.?r ft) . ,/Z 1o24; tll v*' ¡.2¿.í tf_( It* ruá t cf úgg . cr z9't.t^rdcrx{¿e E/ €xchz ú t+pet/orq ' "Á,e Éz9' cas lqn k W /?-z ei'7ü ) ,7\,{ t'/ eV' P eS CD- / ú( íJ L4 /¿z ./1'ur t-¡'r> ¿z ¡2 9 *Es e{f ,?7 -

f.:*:

:t'fl

/

'nuil ;a¿ pg.z;rnuil s."azz ,z¡E rr¡E llv /rv bre*a br*za tr ¡-tzQn^ú{.D v ¿r e¿.4-{ ,r k*: t hishts e'', ÉFzü,*.'(e PP- /eto /o [7.Í< rz"Íc t'7trpP,9 úbt "¡ q 2) / .d n 7 /7 e+'qs -:nu tor --/*to,Ae -lb 6 íp áo, '.' 7L- ,,/--ols .

o

ti ielsts fiu: ,t'' 17 /"-at b afrzlt4-e e 4 fr¿"n,, rr üt¿ ,. eü/'n/)€l(ncq7s t p9/D pn /oé t:::. /ü Qt.c€. Llry+r7í*4ú 7 e 5 /2 €r (io b Cr9 /s )'7/& ( d r,/q {:,nLE tl¿t4' Far /Sr( po/rzk (ghrre lL7/4A/}7/-{7./n f s

d,e

d-r,xt|

/raq,tr/c €/

1+/h

si(7tn a-o t-/

/

*yán-


p$'rqdo '41,&3 I/r(' las /Vy cls/' OA*'(4-{¿'.r ' 4/7 rv¿ /ryy rrnr+/e Tlna'ú-erc, ü',2 A; r,Ic, ^' ,l É rLr n c> tti 4 e p e r{o',-do /¿'tÍ L> p 7'? en p'resfyes.fe ,{r;g /-T,i ¿ry7linro b q¡>"1 e,j/á nY''# a:á^nro pj. 4h') t }-Tr* / '

É,1

tq

íne es'lp tt/ - Cdt7gü-d.o ¿¿ p.f ,/ ¡-, ¡ A'yz tl rf l1.lJ ,4-Q7-ro I n t'n * t,ue{d.s . ú7zu'eq d( /ers Ml rLr fr')ryú{

P

n;{ rr ú -cr

,ry c

ftbrr/

a4

rJ-

k

44s "z

ler é crla ,fe fr'gyrp 't

lo srr* ,Vf rt'r.{-g *u7úr nh.A't-q ciátt e{t /q p )'L/Al¿, ne<í/^wr p4-srn/zZ rlct / tq/rt'tf,r tlr-,. ,¿-r lér ,sk cr rlq '

/rz ,r c,t2mw'/

sr d¿ arrt"c

hes

{rp/

i cy'|sn+ñ

A

qrú1'.+¡

"

u",/,#

5c/;ttt"4,[24Ps

url4

t"/

rJ lJ D4,DEs

- ¿<(fu/fr tf€/

( 1G¡rnrr

r'6

w5'r4'r

I

"

e"/

/tzs J*o fi.p rras ,¿( r /q--s e (lttj'n (t'ufiFnqrr &C 4 €/ o,¿¡¡ t tlr J üi cQ cf{V hes p,T Ll,tr nL¿yr{c Fs

pr'r e/ ¡11íctel '-44 nuru.q,t1 *,.^Jo 'tridd . lnr

,/.-,,r

u

¿,1

ú€J " P sr g ue L{T¿q

L" e"t'/ft n)

zhr Fs r,ti ptrmr 5

flr'

t

e f 7nfr.

l;t1

5 rl

d/ )f t -

b/r¡1r'¡s {n rcrE ir/ú'nro (t /t/ 7

t&

hr ?xp€nf,t- C L'tf seS /Ps c,s e{4 ríq ú"t fct+t 7eA €lsrbtzrsw,rt )nfurlbr e"s €8t n"lpJ d ct r¿ q de hp t¡ / r{¿ cz ar9 yld.cr J ok trrs' q' hf /t e¿ /-t q/r < cl lQ f '¿t /ir r?

lry.gtr'4q

PBs Ee lE

C/

PNE'.9

cLí<.

:

lrb Hplt/ nh< ¡t v, r/i' lo s:rp>( e ;¿vr /rt r/tüpr:r ¿¿ rztu( lt o-s e ,/ €éfi44tr/ e¿4u*'aaü/'/ff e¿y'L't'c{t ,4+ u lr"; ,4 eI ,,rru €{ /,i herv *.r*tt*'/2Y1)lf (\fyzeVr {¿ ieS/"/ /a,ont,tfr,gos.

4

Dn rt t¿ cf'/WrÍ .¡ / - , - n,- /t J.a ,,¿ f 1,-¡¡t t) qrv' ?'cnnr:; C, tt -:^ .., Pg ,(l ni /2 aJ ? lq e,U ¡t¿ /úr - t '/,f d7¿zs¡"eU ¿ /t ,t-o rh 6d*S C,ü4 /cr ü ty'/"/r"c{o*f ü/ / S'zzu¿nft ./ spr ,/ars .ee¿rrfd"uy's. ,{€/ ('or/ (a¡¡',9 a . y far k¿- n,uü.*'1,év4 /g - /o /r'¿s E¿;rzPt, ,D /

,

F


t

at

(+{

rs

-/

';:;Y;:

(/

A/b lc,

o'7

ry ,1>,

,s

e

tFutl7

it4 /'xo';o

paz q ytL

e,s

e/ fi7t.*¡,

7 'y't'l/.s /e Vatpún

e, r.k¡yee 4e ¿*. C,e rÉ'r'' d- 4 ¿ 27 /un^uyF* /?4p' / É nr;yñ¡ , S'e nuftí ei f'rlt ¡t-¿y'D ¿ q/ e.-r/tt¿¿¿ u r pnLtÍ/<¿,5 ./:;¿'tztt5rzi-/ ?n /o( /)qt*^Ctfvnfts / ,f*frSu¿-t,J.. F

.4rr é

Fhellé?'z ,rn( ¿)b gt'tc n7t(é h.¿-,-e pr'rfr,ee¿t,f n-ü Agb,fvh f_e.ttmVcrnq*{D '6 -f,¿9 . /af ?} '-É;'rtD gt4(. 4*fb;rn es hl'/

{p .nlLzCr ,1."tLtr,q¿¿ztz¿-/a J u' (s prz*t'b4 g.re ,/}f r er-/, 5¡'rl f Z7Vr2 , dtu/re f/+'S ,/p.e*S / rVere J'e 7¿,pr7prttrtefi,¿rp¡-7 ctL c!-n2rV , 'rC,r¿'/a,," ,g/ /*r-¡n,, 7 ,ln /o qty'tít^l+a/ / q P/f,o¿ . . - ,/e¿ ef ,erty'p#42 E.t.üúrE¿g -Ae^ lF y DEEE zEE ut(g f"s;t/rE/,? "¿fr (4rt=y'E , _Fye FC t¿>¡/E 6)t"{E c(e reryNSppefí p ,? rPo& DTrt EAl 5¿ [,/VE€ / P a €, Qr/qzo DE CrTDZ DJ,7 DlN .pPEfE OD' /YlryS PFP"9 PJ ytp," -.r{""rryt .

$ efflf Dq DE.e

v€cuq Í/b/í/ ,z,f € /-

(¿,r,/,/tr>'rz ,?frr? p

ar € I

/ú (o n re rs cr /prLo

C¿¿b (7/-7

t:f ,, pfiqar/n

e.r*,r &crp/c

r

k ¿ )4r

¡t

r

/

,

'r,{

Dt'e

e

7o

"{e.r4>rr^

e;o q

Te/eo/fit ce :

P/t;e h"yps

T/lsspA:a7

€-

. .

$/t,uz.

' Per*/ dz/ dfi¡*zrnp ,f úeerny'-r. 4fe nor riq rtzlrt v a)ía . / e


r Je FEcil 4

ú7

.l0s

-¿-

/t/'r e / e

f&/vrn

6"8r,t.PP

filtrl ; v

o6z

4a'rt¿¿DqD Ee

t"'Frevrrl€,/vúL>r

I

Di ¿¡erírr- ,#/ - Tnf P sgftrlfr¿t fv4¡J.''

l{t'/ sc¿'[tr{r

c]?

/ _ /g5€.t7/,/ (P/q qY v4t'hes

/¡kpwhtrpr "

- h rÁ.1¿, euD-/-€ tPS ^ AJ.5t-Drzr Ñe-rq"'-*r4, y'+nt*¿'t¿t l€ stla /; ú 4e' q í,'lE .5e. trbz}tcf lr ü 4 .

,

/./

>YÍ

tgfl/:'n&f

Wn

v33

f'.e¡

S-

r4¡7@

S¿l;t/t'.- r/Prbr * ercr/'tqJu / v rtvickp't/, / ,r ant"'4 i ,z rng i.ri f ,+t.l¿S ü

ü,;r4'

VY¿

Vq

g6,sí,e4n

u

atg üqrt4c n (j

/t o)s

"r¡'r'üS

€sv'

r.y

ftf

P

"f(c'z''7t/ t'(r¡ ¿?

'

gn/83 :

" ,5',í/o ,grLa €a ool,lvtr ei t+rfr>n . ." 4o/€ry'$ !' U e's vP''{"¿d , -w r€ a¿> Y

rr e.f s'o;6e /v "f U " ,fnt tu"G}

rztgknrc.>

7,',: g/ t'.t;rr€, g/ púr ,z t-s í,ñ.os t,urfdn t/ zrur(t/''.t¡y €2*-e¿ se €/ 4 ( f ¡2/4 '/S¡p'l.r f"rp.h lp. t/ /-¿t (/wt ag4r,?wJó rr> sH /sa(twsó fPrc vtirr-xttrnj*, crqul eP rc Vwf *J lo r¡ tl(: prfr¿ J va'v.-( 2ql4r vut tte. rr lres s"¡fc¡ dL t-r4 " q Vka- e,-¿l?t fi {r tn(. /;lf :q/+t eX" idw ¿u¡si'rlh W ú LZ-<- //l-f At ¡.re?r.4/¿ /7 ;>'útut-t E ¿.q. .fu ,zt.i í"s tt€ *{e b{o rZ ,: W p/'v'f So, fl fi€ , A -s"v( *-", eZ

.

r'€* n¿é-s slu 2--p o<.+c-/¿" c{,s 7 etero 9( ü€ n"l€- rnlt-arle n¿,tís lzü *f n{erclo fú /e

J(

/t cr {z

/

e,q

da

/:tt|rtp ,, tk' r¿qr/tL) /€ dvff/./-?7frl*( ¡*a/r-ntny'f ?s qu(¡'rz-zpcr.Az:tk fJ ¡¡,2-ZPE7)-f1/.r7r* /e'rv' 4pr" /e-a ('ia'6^s á,r,^9 e{,r /,,'c nlr,'n,rr.t) .t nhi¡ns/ rk/ Or/€--¿t)-,'/ i.r: 7 de lus ¡r tr¡tog / trh¡ ¿c¡y' {z/ O rle.q ¿c, rnu ).rlm rr u,t¿'z/t/ ü g JP J--l-/a., y'>rllz tr t-f [-i c,l *' r4 vlt'*' vt ¿r' r:n?n ct pA)..€)rt).^n ppnr¡Jt'ü 4?n ¡/ ¿'z/ n fl t'kkr-np/en C¿/ee,t C¿l¿ /t br.t ,ll^r, Vl^r, {¿ ,f ,/avp¡ttlg. (/ ( C t-s ./"e ,"Cü>dt '/-4-/> y'n¿íus', ahr//gs, ?,s é rtvn . hh/ /€ fitvrz?"J "'Á,/,r€,,? {/€ S /t / y'fyf,lJ 'urii ( (rhtb,',#s q. iL( urr/./t'A'¿o 4+L¿ 2v,,? K, 7n eaf1 uerl *t¿ ,U", gotpó"

/

rl'(.1

f&-rv;;r, ,

E F

'J W.. 0 tl "4.P'e I las", g t p í( €5 /+rS z C ñ cr/rc-d /qe t'- t'vt t / pi'qil (¡t-r"ams/g¡t(t¿"c¿s;, /)'(:Ll/7tr1/4(!,LC{3 rZ n+ai-S -JiiTt ¿7,,7 /41.L75 arTg v¿ Fl /4t rrzainLT qsmg it-frfTAt¿-7L7.tc'/t t¡t': d¡r I J/{.2 2s ¡tt erqArtr'd*r/, Dolvlj o{q, ou{rrzy/;httto/¿,

&;

/@

Vttt ¡¡tólo

útt'r# t" l¿

/,2

¿J'p

nrtf ."{.of

ü


t

fr7¿,rrr{ rht"{os tE}? g/ 4 *-r.r ¡pt/qurrz r-i"S t',t-r4c z+')r(-/, u7cl+gtté aL{' - icl o-Dg(rt"l> ' s/¡¡4 r-"r/y'cr les j tr,q, e/7 tz nq-il,nsc úe. (/¿-s/tz,s /

l/)?rr7'e

Jr)q üE rt

/-rS

+€e

/q

e.epTrfzvtlt*dtt-

sL( ftL(e p/t/f S '

/l'6ug-.". . ü* eia.J /".,

/rr esltrAvnreiáa

,

EcrulJDEDÉs

vsfl

frih,r/ , ¿tl

Nt-

$,rrdkttan

'u (,a*contL/Trts /*T scrl'cr Cz /e a/o'aa "

" l,Z /úr,{rp - Cn r n y'z c.i,Pír

2"sÉz' le c{e {L /er/t¿rsf,

a,

'furwrrshti

/ felue n4üú

Qtg a nt zw

eU

vrl/ qcTb e'znhq/, Y€f

fiunwm-

",/.d v rv etín"

asEEYry AJFNES

ttl

eizín vte/ {J

p/ e¿ho

ft

/e Crz

¡r-r/ le/

€r t i¡ ¿ q üí4

,/

-S

/-v7

c;b>¿

eS

ic,¿

nlg[¿c.c út/ .9¡r¡^(/t: tl / el prt lico¿c{o . / y't¡x R e irs ic'a ,l¿ s "t

-(+rrltt/.

O

,f -3 cf [af

2 r>fq/,( .k /"r prc'e/t.r7'LLtr/p úhr ticit eÉ 0+c)7 tr¡'&/r>¡ /p,flzV e/ nzr n'e/r>r

'C

7e/

*Ío

{É/

."

qch hq ,r,zn,zú . f n'*/ rte' /or /'t?u¿.' ( X/24s wá vCe rvrzcs ? t /+cdt^,2 t-2/tó _g u e FVt/4'tt'P e Fc¡/A'/t'¡2 cvt ¡4t" U n h-dl Ah t1a tv/n éil L/ d7>h Ll &.C h /rztl ttá & ¡a dr;:/7", /atóa lqs &6rq É.uvre&s z/u¿ó ,t/z ftlw pTwsy^lq de ¡qs , -rt*t4a lP nrtrnts rle Piaro út n rtr ,rls A <7 <zQ b / o .?e U )'et 'ct,l):i,os 7;; ?.r,n ¡^v. ,3e nz.a(/qs ,"rhtTlnt Pq Prz.b/o , 'J dZ _ t-f n Mt k bzf,)o "F¿') /+7^s '-rát .rohrs +del hr"/-tngt

t'Frcfr

.o

T* cLcneT/ y'

d";;'it Tí*|;íiáJr-, o ,/"'* rn77e'c/c="' /,ffn ,ttcry'" {¡on es74 7e7*7 p/c>

O

/g.rnt Ér'fiz lt f ,-r>n

¿itzrs /q s

€ {p

K:Z íun (S

de , 7 ,wh ht,/ V ,+ /r c¡ /s ü.;< 4 ./cs ./ p ,Á'r ae¡ d-o¿rs t/rrezr q¿q(dn-(1 qpzt/u€C/+ute4 ?qrq Cq"fq7'

/s/ /,ndt, EU ú;s

cf /q.¿r-t

"z

n éS

.

/

___

/


7r' l, e;z& ,/r3' . /crrnbt'€'rz Gt"tz{ ¿a'77 oM , f € r. s-e /,f hjúg len e,'PSaJ qq2d(¿rrble,s . /"'¿ ¡ hlr.tsS ,fe ./2, E. ol,rsrQu4oyp¿-t {e /or í{-úr' q lz¡ 5 ,f /q úe /r/f tq ful rq rt¡tt?rz^€mlfo , cn I tt al il.t /¿; € n rt'u7 tzl g¿ 7q y ft¿ r(/i¿,..{"qzd d ./r fVL{¡h 7 ,f,V;;1"'p/

t

*ff*yr.

?crJ FJDftDES

bPíf Fg

A,lp gldse

M,z

c

/qs

ss/qb

v*cruda

r

e

' r/

,ú; I n(5

/

5prvlttu3.

..qn"r/2

r.-

,2@ f vle,

.

- /a//c, erq4ur.art''to : .,4rt otl¡ E¿ r,t4/Fé O fr eL+>¡leS s on 'fra,

T'"

4ü- e

.

,/er?J^Q

.

- /¿(2 ,rry6 /-,'sis : - fq/h . lf t-? Bigrz 7 F' tn' il,,rr'

tPott b, Lf ,7 -s€ru',, iip .7 " 7' _nrn. p6F€/ wrnyki h.rs € zip ¿f s qS /€ tz rp ttttoe')t / gür7 eslt,s )

'

c

hurks Daa lct /'t'¡ts e t'c qdui Ees y q&t ry/q Ci€n Ktift / p ífia p //os 2.

-I

.Ye t

e^

,/4c

t / qru{Po sg y'oo)fSt17?+/rf$ ' cl /rz //q ,-zr r-rz et'/.f . /qry c te4 */ 9rrrr^ü / P4rfiq rn¡ l¡lur

/

,

pbsEt lfr ei oN ES : >/Él )"7(/Cr ¡htr/tr ^ 2rz f

q cltt-t-{' ¿-? btr7,*7 FvfteO / (-tv4,9 rvr _s ú)no{ff frV L.{f , t{6> -sÉ) {a de e sles "I€f tLtV4,t r4r , ,t ^n *4tftr -" *f v{:' b; f fi4{ft{ o ¡/q/o/o -fy. A,tf ¡rttr¡/q trtt r p/ ¿ / /t¡, ,Fz?p pw)"ct ' (f(TCerztoqñqr/a g,/7 z pW)"Cl s¿ rZ 17 qrleg O ú et .gn¿pp .')n qq,tí/ .ft¿f 'fa/ ? a d€ brc /.r/r,zP /.r/r7o rc 5í J/ rr¡ g'r.e ytrt Jp{rsee , o(tft 7¿ce okfezlzz¿L tf/,O

7

"/'*

qqe

gt:.{¿avn

Lf

s ,afuer¡9 ús d ry"t

/'¿

/)v q-'J2e¿e4

/4

./py& ¿peé.

o


\

t

lrt

/t"u/ql &"slt ¡4" €/ Dclsr2 e ,' ('4)r.rt-, ,tn /e- - ,^t4rat/€' n^;n ,Q' A2 t-ruí> /7"t-nV "rr /grz >t¿. ) U-n, /lrV/ii$;k¿ / ' (h L/ o sr #f/ 1 ..qq n,t ú/p cf 1 €l ratq 4 f77-{ dt r-t// t*t rv-lz 8( F*Fzq qV yL( x-( fv1E icr/ rto.4ry ra> de o-97#r.y e+,taiy';r;ft pr<-rkstr. .-/ e-zy'tc¿l-.,r> -zef y :rr fúzra_s * {}/ 7,-2,fteyf...,^ ^gt/"r¿"h', n€ rr7 .b¿ ¿e É 4 uí (.i.t,tz ü (.f C lzr" t-{rs tbt'oa/es )2 gits c7'frunrg p*{s e/ - -iuLe út¿ - {r'á/arr¿,, -'í-,2rtt/nio / qU el qp lJrnr . nft-z)-z -t¡e ps q / Éqean St4rl U )_J¿ tz.L{ÉT+-L{ 0{2/444>

(:

*T**,1ffi;,;ezl "f"L, lq I r/ ?r¡n 4t^pq ¿; /<Z n *o . /a, ,B tt( rar ¡?t) rue ' - - ,&

gL4(

7//

*?LE"

v{

z'7

a tJ

(fl C" m * (i

7v- f.o

-Í"*

'/t''s p Fr Lr LLe r72

eAlD -s+zzí ,*V y'

L/

de

€sc>

L>1" T7 s/€

;l'en t/ r77 /a zb

ACTJ

" lve

,fo'/

tl-olrr*t;se

,

t/¿o'VDE8

s l¿sl¡¿p

,pE/ fÉqffiq,f#/ tr¿ cHP

Nqfü ¿. ¡i - lt-

7eí

P CrJ ltDfrDEg

rEN4

ggwPa

0t;n /ü dk P w>rre)

Er,rA/,{T

i i

E rq Lrcq ( ; oí4

te

in

slryr (¿bn€-e

d¡'r.t" ú*nor/

* s,t{/e la

- lxl¡o"vt{o a{/¡'lr a/ A¡b/r,-o 7Y e

D¡rs

hukrwps

t'k /ct scrlq

6{r /jff/TfuPq

!:

rr--"*7 : // ilJ

'i'rr!rts5,;.

i.$.*--.r.

:

7vt

- 7e[q q ["/

"

Sa/.w

k ert¡rq r.{e ,{.#v /<.rs tp ¡a-tf cf ¡¡gr¡.rzt:: o(o ¡-vL/ ,v,

p

r-l

Fxe,S

q

w*ffizi,q: ---4;ün:vw; pq*ip. c{t/ Ex, / ,2i ciu, épZil cl la ftrfon, O eS o.ü t'/+ dr c&!4&u=,&.- E¿AX#, ..- !gl"' *, ,2+fylwtvt.,+í,.t

,.1g

.€.*.4.

I


r püsEE uF cl

D^V'E g :

{¿. porafu c/ c,arneáa / íe' el' rt**q iet¡Arrn, r+e / pd 7q / / a¿mbie.n k' pe{/¡to úp síúo

e Y otdrfl fln /, q áz --ecn'ir4r-r ¿?/ / ¡dio-r--z/7 (xeetrrzrbtse gnvl,ao ?b/ ft- tíe-by¡/ad A,re y'pS gr"LL q'r,r¡¿¡ erp,t7 qerrflt'Pzeta /trs u/ E/rtt éA zon 7 Vur;rerP"7 ,se f' /g*e 7 ln / r*fooá,f: dG /4t2 P(-' M e rrde c,¿s,zftz-t' u qeZ+'riúad -+lol sprtt'e9 qvE. ?"4i2e*atD¿7 €n /q /,

stl rl ttrlL /rt v hq Lo /

q

*q

g5c4( c /r"t¡

glrmrtq

q 4úrt

, d' At ,b'v d¡ah¿/e / s a 4,e efe¡¿éi 'ÉtAr Áñ sú'e nú qcfr^nllat/ úV"* {e ,n,Fs lrs€

P^{ mt en,ftt

y,^et

nnñs

.

G{

o

f E¿

o;Etsa . ,.

'70

6O

rp

;

e 6a/ñ , Es ¿ e FlZ lE '¿tr cE ¿n 6E7A cüENDa ¿E ,, (pz,z. ¿ft ft¿zq


\

t FEC/lA

Noyu - L-

rEN 4

6PVP9

r

frcTJt/¿D+DEg €r/ p /rrf {Pb orf

BtVnes r'

4ar 7

F

17

€ Cpr

¡p t,5

tl t¿4.,'obp 47á5 tz'e-n/s

st ry¡r,+a-{.

.5'vr( s de

;$4

5

r / ¡',:k A /rn-r? ('¡'p tl /

/ krfr,

y6[T^-*Un,

/

Fecr/¡Zcrr ,qnfÉeÉ,

U

?s I

./ áu¡'t71;s : flnd/rois t"l+ ( uf.a

ftmyli ( ntoJ ¿l lfrqnalgr4f

)e 2 Vvs,

c'

¿L/

/,cr preTaí.bfi,

t' /'?

6{iY¡'cf

Gcm

p

W,J

ks

fps

" ñí:l¡ /e.s rt n'í|r's ¡s ¿{. F *( J¡' ¿'c,r c{as ' (se r - es/sy) " No¡"ti-oley', u rb ates

,

.

L1e

I

O

E

sEr¿l4 cl D^/ F S

lrhq ú¿ /tn;cdo tr¿? é ar n "f;.tt . ea*ru LT's í/ nz )4f 5 q ?rz4 €/ ¿tln r 4r' lo s & Z p: y' /

ú {u a/ L/ /""Lt'/¡ f.t-"t

lr*¿,f" /q ft

o

c{r l-s

./Vj pC)-7,s'tf bl *

/¿ z / L(' p/ 79' P t-w c. d t/ /'/g t-: d¿ t^ ./ Y-t llot-ty 'tq '/ Á¡.t (Í r ,/ct 3,-f /qlt2,.z t iia crk .9'L( /

/¿? /rr Tztfft/zLdv flss€.

7an¿ ho

r

tps úc

h;

s

/p

Anto e/

q/ a r;,/¿ /qt C¡// , ltt rztra L/ü*

/-r-p/É

(S hat S/ t/O t¿/q 4 r.q tzz¿ , z k .# J;rtrtr/1a,./ ,q 6,fusfrr.+.P.tt ?22 Pn f7 gr< q ?pTs-ú,, /os t;ittttuá 40 st "fufi"en-en ,/os r-95t u /y¿,2 ní¡, do n z{zz /t, L-

¿Jt-z

b ¿r

gu¡¿+;/ Gr'n", gtt¿ :7

yt'/retüoS

En rt"o - , , 5t^ debe Aq/zzttZt{q,

sFrltr7?).,

/q

e.p{¿¡c"q

c;á4

,-ft"

q /es ,I-(, ü/uu{'rz, / 'n+rf *nz/trrz/o s drÉ u"r//',rrrQs /¿(-1're / - ,c{tt-zzt s¿(s

rh.¿7t?f/4 q tú p)ts{ n.*trn

7fur46o qul ,fc,s dr*r,ú:' aya/"ézn ppsi'bt lrlor,lrs 2PJ €?z9{nq qLfÁ ;9 o /62 l, (:/ ¿le ,/ r rt"/q o np9 grceda €.n /q n'cny'e. 77 €/ C¿prq¿ .) €S .

"

./

,{€ vedqr/

¿ dvcez ü{ín

/

"4

^


a I I

i

FEcüf, NLryÚ é, -/¡r¡ -

7sí

2 cfJ v¿D4 DEs

lEtutq

6EAPÜ

E/u: ztr& e.süfa u¿va.¿i"st{s.

*

k efu nz d( /'z¿e*s r{ rf

ft r'v,€/r^e/: ¿¡/e

caz

.

c-d"}t

-

t:(p/ UPID y'x y'rp. nzV /i-¡a/t'oa Pi4;4 c/ ¿| ¡i'PP r,lP

OGr C¿t{n de frh* lo

I,{.L2tL(,5

e ¿itrct

rr

/ /o/s /q/s á'qln,

,,

U\fA' /,:r1

t¿

r/rmt *uú' -

r/99/ &g|ch"ztí't t¿s, é+¡bi'-

y'úfi'ncrs , in"/ et-rrL'yq,J, "r,r l.'Ln' in /t vn; f n.h'y't+S "

7e4

('"ff eivit Des's (.'ü7

Se{ ú¿t S (r /a

gtnñ/

q *á,/.,xrs / /Svt.tú/, ut/ Sfr cft uty' z ef crt+ Pn r/ B¿¿¿/AÁzL?eic¡nüre;€ín

,

- V. ¡/aitao twt -

,f/. uQrnil

14 m f/e r,la : q q cc/'-r;f c'qtr 'o+ 2 ¡+tá /¡ s i-s "k ,5,7, "ri t /o t a/v Tn bqj'p

'

Fe/

f¡"wt'/.rt( ¿ttry5

,

/

/

pr'f-r/t^ttrfodc

ltr

4 ch' vr' Ca(s Lf .

de

.p

s

V

tt f/ Itt bk-{-p p ú/7--17 /

'/

q

.

lrf &torVES rln ?FI,D úfurdrvc/c est H¡ vrtifa /tr¡/ttv . Hfu.{,ü s q ill/ ilrq aL.( t' h a r/és vl¿ r¡ lf / s ,z¡r77 crr'/ps /rl¡r,tnl¿ i.{¿swrr¡Sz7 / /os - /n a ft s0 rfe '{tzrna.ot oiá¿1 h v ¿zz'q nrr /¿s p n c.rzn # /"v epcr/+¡t¡idad d€ q,ze.//¿ot/se pvrg r.( /rt ifren ,/gprtrc Srrts' sr, üq/es 7 c/' dz p> e+¡¿ lzor ic LvHe tt 7 ¡t ;t /"t /pS Jf n ttí-s ,É c bX p/to S . fl "5 p le r / ./,2(ru k'trn ó q"l/^¿,e ¿¿nzz/ /t btzz¿ts ', pf..45 /s(h'rt'/udfs, /pvie ¿tvrrp¿y FUt spn 1¿S c{t ¿z€ ct't75 /rn,ití'|.7rt*r"'!ñt / ,/*e (f r lr "z'z Ftt'p'rsif4 ' U '/ $;nt'n"€/r7z €.7 k- hey *a'dq Lr'¿z'o le be?a{ ) ';á oi/t re ,//< Kia,¡ rtr s,( ls¡pft. ¿-¿Lq eirz. ltv t-o tt t u't,r npty'e q/-n"r-.€r7iÉ.r2" ,le "r¡ s,r ct,-242, y' 5qb€r ñ8,58 e

.

e

s¡'t=/t> SíLf n¡-/yC,rZfrrp e '-7o. ü¡tf.ry'¿ '/t'q r' /v sgqat*{ t}¡:¡''v)/4tñ/ c¡-á-ur .HSpve;/q posth'W de/ ?5k ,n 't*F?/ f,*r "k/ q L/4f?t rr-trtrf ;Ll ^

,

/t4 fi'-o7

t


FE

c

rtq

/Y/"/

Y * iu-

6

#(rr{¿P4pFs

TEIT g

É crtro

v 9"e

C)

P¡'P r t'l'tzr:-;' : 'Stt/+{ e't.r/m *e ütaT e,r,qz¿tfs 0,.", 4 ¡,,¿ t-Á> uv $

rtT c t'C'<f s

)?1,=tzt.,"t1 o¡ Lf-S

í/ ff rl-tT kg

N f¡s

7e4

vrrt oio -

me5

?st

'

Co n,r lvl

sf /' - eS*r¡t

lr'r r''9

- ftn-rí/rsis ,tc sir( fi..r." tiátx

p¡tz &ip-¡Fs

,XqUr-(

.

"

firnp/tfrt

ttr's

t1 y'onr/-7'IJ'144'{ Früée'ot,r di'/tl

Qnrí/' s is:

,'ft

su/ {'fris

, ¡ rtu[/t't'Jtt¡/g.5: t " (n-'itr f?v{(.E./o s " 'y"í''ei/t'*

tJ

;

f, nvÁ"*i> tk lo¿lfc'¿r/*s

!

Nr-n¡1lrtlk'S(

u il ry,&rlle

4 C'2

A/¡

I

4/i4

clase

F

n

s

,

6rrt fi,rr . " , F,r"rt s y'¿.-r p s r fh n''r

¡'y't df{

q;

trr F;/

b[':'z¡lcdpr lürt-j-rzt!) Otrt J eüy/'iD ,7

ttrvlF ('

gRsE.{,/n :J€;NES

/A

:

Nrf¿rs/24/r?k .X, nffnfrn fl¡s (ltr-res &en /uls-qrzrúrs )21{- n Lc tr-¡ }q S L( pf" tzt->¡f-s U ¿/¿2 e r e ¿s í/ e:'Lt' / p;'t>,r' tr/,b , e/ f f {o.to i1 ?/ iF t, ck ft;r3zin ,¿1 /r e r./r^c{a €7¿.i,;r"}zi? (t¿- p¿z hrt-Tl/D y o ,f ./ ,/." ,/L qó{ L/ / ' ,'*zt -si{rzlo [>t7tz-s rrác, üt{/ F€t"ü ,& d*r¿ nrk /tit.r¡¡zc'. cQ t/q-s( ,¿t -E¿,t¡zC,tz+tfu r' /t/fi1 e'Lr, /; ht'tís ¡atrr.úL(trqnk P9 qLi Ar¡nú dk/. .(vHtr (',,o;? / f,rrt{rlAe €U 1cfy' p.,|ff.brr5 p¿'c,/ -ZrFES-hryo (-7urCot$ {n€f v.,-qr psA fnlr 4 / s,, t?c> h-*/ .*''¿ rype rr r,r,,4.A cl¿"ta9 { /Tcrtrnh-rS {C cr¡>-r/rc/)¿ y{"2 ,71 n"f n a.s &r,"27 /t':s s íer9'n"r"S fr ,yt7 ú ¿tezrf;g 1' ¡<r'/r.{:Is r48,fi,( 9

.

t/

p,2

r/>i'

s'r'rlq t{ / 4o/nr¿-ztr

/'l/e-,,, w,€r/

€/

-s

f

e.ü,ftt |

n ú¡

rn

*o/

tt-('s /rr tn/tst c,,/-ff,t ,U, /

,

n'i

-

.r-r,.r7 b ¿i/,'lz tt

&ürN ( n e/ uor7y;* //

,


FEt 4.9

Naqc "d -

@

EalPa

44E

7-Y

¿

¿

v

D cru lJ pDDEs

7F./vrP

n+f erc' e É'sn c>n¿ñ -

/;r

g./rrt,'/rcor [níq

{e

L)n/ e;.bn gs

7ea.

írq,b slv t{e

./e

.

I

r4trr /

q,zó l's is , fryf ul . ít;rb vrd r'¿",í fr

:

JUrt'¿+,s.

/t c,r u¿,n / efr n7 /1fi Erllcith y'*trc,.lory

&

t:,o

és

t' p pa¡,lr*q* rq¿

F*¡n

" ' ''

M'nrt"rrs

2v bi/rz*^/vs

Íoq/( f¿<

k

trr*'p'trS

r-e.rv srt'Ytr:

' Frf fqttzúh't'tr9

QD

582 ln

C

¿

r;¡/E S

:

es i(1'7 g¡eg(gnle ,LJ/Lrf o / ñ-ef lp evi,/¿n¿4d, gt4. h44 /-P!n/an>'o I .¿¿,1 lyL tn,furn-teS rbrn pcql/-6,e/ 'e/ /z.sb*É d( ar4 {o,t"/€ ; /o 4fi'a7¿o ar¡,¿z olrr/e fi'rzbefe¡elc;try' / -sPrz'é¡'' /obt r tr'1- (/_' / / (i.,nes q*n,-frso th 79.2 /,rtrng'"¿ ,/ps / ?si y'/'¿n("7 Przw.

d-as -

bt€rt<v Árz-bpr x. hor0t€n'úr> ¿ro// qrzrPa q g h-Ef rvuT4 zeS /,r,L(/a),e5 lV P n f/ fz-t vr-Qr- . ^ t?7¿r'tf' Ms )4re o.rrt U Scl b Pn 9 trc . I 4o V ,/r-s CDn '/ LQ/ 3 ¡ t,ty'rr/{ ulrz LI¿¿¿ rt42 tz-t€. tttrtgz? t'/+t{( /tpé hr"f', tl pc,/q.s{ '#nu*ors ¡<¿''hlf/'rfs ¿cf /Áo- mqdrZ' U pr,rPfteS, / ,/ A.f;lw 'F-t / / á"f sr'/a '1e? ,L c¿'? tz ¿a:o, ,/€ ,gL 'ü,r:z gs.y'p,g ./rqf buT/" tht^ú-a? qt n'€ .?24< aVrrdcr*z a/ y't'vir ,

/7./

q '6rú 7

:r/-

7s1 v

]v a.

lvq/pt( tc<rPS lp qnlt nú'úp/

CTJ L/iDfl DES,

2e he rr/t'n-ze ,zh¡ ciía cY-q ez7toi54 D l€ a.rrrcr ,^

D €fe q ,,rílo"s i¿ fis{e.'r h É'e-, e/ frpu

Aün

de

6,cr

r,5

íe?s

e.¿:bh -s7q ñh

fñr:#* / 'Y*> \

&l

s{ 'L/

É

G

rtr

G

C C

G


trB's€'€ /8 0 ¿L>NE S /na 6€.*a+s-rtrz mr.rít Ítq /f --", " qf*rbn" &pr¿t:t&Á"Tr, l/ /r:"*:r?f " ok t-/ E/ *eht7e fqz/q7 fip .r?r( c{a-r pq)--rr harcrr %r¿o'l*

o

,? -sr¡z,z-tzr¿za €{ y/7€, rtne/^ c/}s qrn-"{) cf/r-¿Z_s .¡azy'/L=2 /c'e rthrc 12 aat/ q//f n c{, t/o, -r' ,/a s¡ F¿c /r; t//7 t1/,'t-/7ee s¡t¡ni fi w fu've . t,¿7 3'd / ¿* d,i) ,¡rry'}-n*:;:/G / ng, rr¿ '¿" -'V'QtT ;;/áfftrt"ol*tT7i7, U , //!' t/ / ? el _ ']4o lutu /rz r:/r-rse F¿ry2 rzti¿ | ts v tz r,lr¿t¡,# pr/oprrtn*, Frtr: fuú/ pi rr/crtzzn rz/o rtr¿ ,Air¿pc-t, ükrynlar fn lc¿- 7*o-rq/ú't- e / vvrdz, /'/rry f../:t|'7q rrq , g ,U q .A,crrn¡t kn ¿r+ds Uck ,J¿;: t¿rps{¿; / tt( t-/ eghzl: e / p (/rzñ4¿o f\-,n{ctS7/e ttU( / u¿ t7

'

Z

?c/ ).7/

t' ,v-:;á

f-f €u'f' /ás A"*,,e , pr.r- gr* € ¿? e.r /crs ufirg Ag¡oro hvrbí,r nn-,ps gl(p,,ioko, o ú, ír"í ;,";- n:li l.r, )ü;í 7¿íq t{c /ors - .4q ,:/r¿ ó : ,p ,vnr p/ .

|

/

/

ff

fufirg...t#Fre,.!

de fd trfr#vwtr q¿/¿ .t /fltrlple //

#ryrf).r I

*,


Seo s/7s

0ree

F€rIl E

A Cr:L EPj erprz

7"1:*

e.¡.¿f

t-ales w4

/

11¿

D,9

t{r €ie

rrzt rzt>,9

/27/2lt'Á , a

#;"('o €s ,

.5'trY/ a+q}9 y du, cie-z'

/*

nesián

'/no

,

1'/*/' €,ftratrly ./c.s

t

S

fy¡zl^c'zci"i¿ ,ú -

4FY

DE

anin

r{e

f ér4-t¡-' 'J¿

<

*rm '{€/ ,k *o -T,z*er t¿{n r-'cb'n ,A /r-,

€rre r,e¡ e

q/n

ey

c

ee/s/t>s

.

pes54 lac¿pNE,3

E/ . '5'1,58:r/E ( S*lp,tq d¿ {.e.gtsy'n> //r7/'c7 Je €sÁ¿rl, trrz/¿s ) ní':- ha ,Paesfu i'/ a,^ fud,s { (+'r¿f r-s lSe /gS/e,

Úer* zVctE ptr:r( ¡¿¡ ptqr

' "*t L,

tpnu¡rfr.o- (2 ¿(nLf /'pr/-rúE{¿4 €h,-ft'tu{r5 tte fts ,.r/tr(/zc¡-

üffi?

&a/as /

pr1'7Lwl,zr fr)r¿'/ et íqs ,T-' C)P p¿n " /"

O

* /rrs

-¿,-'

r,p

p/?" ,./ /* :,t/\2/,

¿'tr/o /pn¿í /zu&"r¡A- P['zs g-lu¡r¡eS rl m ' /+rn*o cT cs/{t{f ,lA16 y .h¡¡;/a¿ ,//?C+.?'77 nR /tr's ' / /tuw /,,es C ,/t¡- nog' t k ,4ü E 4 //t trs tpn Me /tnbe|*65t'<tohctú'c ná-/ t'/r¿s'e ,5'e( €xoü,3q /ue e/ 'h rn ¿"ft ; ,t ftr< prt-/& (q 17 *qd< /e V e r> u* f/ hmeré- qLq- /,Á.rU n42 se vr/c/c/4¿E( ct é¿ea ¡ /t¿7r n la{,e ./ ef O,p tc /q Lo I ,r hr yt ,n e-s Lt yv€T 'lnl ' c[gst: de i ¿t,rt1;cf/, e; ár /as ch.,'tps ieqsry"tín< . € n "f */ét rt.tt g/qurnos (+) ¡? óphs /e rc{os rlt hí/¿t:rfD/ / /,zf rTltcÁo /,-z 'r/r'zr4/¿rs , ks /b*q;. \,r 'ft /tr+rs wQ+ ei -/tetr¡y c4ry 'r*"ftc,p¡oy?blo. ,¡/ 6¡tt/t? €f?easiry'{;'. yr,¿",ett'c/f ¡tp* ,/g / ,hizp ¡zr¿ls filt;1 " ltt t¿c¡tvst üo4 7 úe/ ¡€ne t{ cz¿

v-

.

4Pl ftr'nPo ek rsc¿(e/q se aqoh / I en d,/c/x?r tti"qfiffirfl;;,, un, _ n/, ve/_ /

4 I-

F -

t


Fíce5 ffoyo

-

'/rl

-

n

u

E e crn u ¡r l.orr

/'qrzos1. (

7-r4

c*rs /r fotzzze)

el / ú6t cte l{f n.t.srl.f .

lo '> E 0 As V EE é

/.Jan.¡.tttorr)

h

bc¡nrl¿r -/ /-t( y'¿tl.nrl'E OhiC

y¿HJ "" CClrl CCtrlnv'nf ^n.rr¡ ,¿f("t

,/ ,/

/rrltrit e ;& -/¡Q-as f¿re ng ok*s'

Slv1rniZ crCtt>lt

,

,

P^tfi.'t're? .Ssá,¿ p/ /fputtr ¿¿ /.-cr arq a.it''rr y s'ts

Ep,rn'l? af e & /re7at1"^t /rü {¿

Vrepa"lnta'i

(tr-

'

q/"¡r9¿ tfr' 'J *ty/rs, frtrp,r, F;^¿irr'¡h.int ,1/J // -t'n o €¡7 rcv E,iu r=rée É¿J ^ t /^ ,|-a-o

drles p; ú{ /a-c

?sl

ES

Ffrz os¡ciah /'?tLtqr's b¿rl

eryh'es ¡'o7¿'

/

rtnpp

er'fierleh

k/rtrrnAw

7::1.

cTJ

(,/vlén¿t

tt'ieil

e'u.i< ,AÚP'tr-t-ülS , 'úc / Prx> Esnt-?

/

t/n C.lflNE6 Y,f C¿pN,€S : ,

Ferf/ooprrrk 2 É / 6í e,S ut? Ezr-;-/pg eS e€ t* al - hn, y 4c¡/a¡7/ t¿//r.é"hr( e/ €t+'( t/ rlío¡ ¡ztt?t-sp or¡*,-/ ¿:ñ/ pk / Á, /'zLxr elo< y Jtzb?rt qr{¿ . pl t'tt. t, 5 n cf€ eSlt¡ iz¡al hq /ltns 4 z. q ñ -{á ,r^ /z tf Ttu/c : "

ot

>Perr PU q4 qI s /" 'fn*tr ::16',T: .'/* '2e l',Z/,Zlt{/t{ ¿ztt?/)zlrv7 v24C

/qs ¡':zqpn'{ erorrpveurlps {e , rllq -?z/-tirrZkz/L-s (J /a

yi;,

T";:*

r:l; " ;i;'i:,:::',e:,, :: *9" q /n*

^ñ:;, rvt./^ ps/aar2a s

e

7"'{4 t9OrlZ

Aoreo".&

,ú?L,or*

,/qs,

a./ t-t¿n,rs q/¿tqn?enrc--t^ cq ¿7hz$mok, /pr ¿s-2* - bby ü+'o ,/ qt4 tqn/Q)+n?rJ €)-? /o-*¿rl / erz.(a"r,/, a Ei Atya r4rzaqlt ú¿ ,ík ,¿ ácr _s;,# /*rrít ( ( s/-t, -/ hr-*p y'o co t ¡? (o¡xt-t> rrs kf/*¿zrn tl? {¿- / t-z.u( C Lc'i, A u+ztut..-zc7 € /g ,4¿ü wt; pü)/o ; / 12 8e ¡7/'F h'f-/ 4 kzs úl/''rr t érs hrln-rs L-{-1 V I ?ct ttr / L/ eottr aÍ

r:'/ 5 rf

{,/ UI

oí7*

#t $*, o

?L, /, ea"/."/o'


7

FEcün

LW-fi

l{+{/o

-90 o

7el

9e r¿tLD.9P ES

re^4fr

6notFe

oa6Ú,s¡.i ú em¡wc, ük r¿ezla€=nép

€ph¿ntsr.e'ttÍ tt

whedio-a. /

,+r#

'ú H( b¡.f t-zrÍe¡ gltz..z'z+rn/e1 Af a.¿.rf, h7l/f 44 .. l J-,t t/¡7tt¡,ff*t Dr-tt¡y'ry / ExVlrua oioh l¡'e t ¡ ic.ie; podch^e'os *te t/lr¡weLón ,/ .

7v.f

ñbcs

ü[e /¡ xodt e.arl.os

/ t/V "-,'2

4/e 4

- Eryetf uo'q d€/ ftn¿,q

B1t zz+s, 8 t-m furFS tl afr' úrr t úáu{,

o¿,ty' q" c¿/+/h)s - .rn /f ru€ rr citím {e /t>s e¿ht-ol¡tqrylts , - T,r/fer' P ¿'r/*'qh'/D . .

r EyVe.sre'tán e/ ,Qn*r en'Á t Wy'rrh-, s. ' ven h^c irar elán {¿ /.o-s eiiurúdn/¿s' .a P rnph.ar' O7,asr(/.Q .nb"€ Pl / /nn+q '

ú_F*_eU"*n_ /4-Lq U /

PfE,

?esgp pn c¿D/yE6 : /zfs7rra pk/ úíq ú/ pokte. -/o{ut hbq Ps. 6€,r q,uf p/€ / h?-s/ á d.orWdc s /g/,¿r-rrttsé /t-r>1t,/as,t-z¿ /O laota de c/qR pqlq qcte I ao úae^/ns< . .- cl.tc¿ .klte gLAryr ,/ Uprv/V¿fi¿:¡r9€ / rft +sryr'q ,bondcla/ //apr ol q p.Q bt{f LLe rrq ¡rre 5¡ P ri¿Z c.("<-q ¿-t rve t ¡to 7' /ir""/lq / r' de deseanse Frt rt,n '-" '4OZ d -74e'y' tt¿¡,b¡e724 '4'*"q,/n'oüazk /V, eypes/"tbíz / etz qA/-q/Dé sL{-e /tqe¿ prtt(./z,c ,lh-'/ e/ lheuu¡zo /pnitt p,?pp/rvdq t /Htt /4'ú lfr,rz-z.|rnq/t- p€.re ¡r'*¡¡-sle-{o dln?os I,^Í / ee q/ /úe rn.t.ro7 ,se / ,/ts d./"o Lr'¿-zq "lnh,ú'h fuinEpp/e-S )' es le tir, /q fn'rz7fry /ret'rz/.a/é2,>t güL( fflt)) lq polfh ¿.4 lnrA^.ht üo nq/ o Tetuo¿. di ,' { s( r Eot¿ ei-Íg.*.*t ^ /t ittt'f t'7tlo, grtt' m€ e€r+cf Otrrysdn& ArÁr-*-af(e¡r elVui / t^

le.' eq/r7 rcrfi"n¿v y'erry/ n4y . ' d- A¿-cfntr'p ,/eS €,tqú?r'4dl9 *-AfiAü>,i,ef pd //. rclnpl'hfi7<t)s ' Aórc,rw)s ü nct /Pd-?&,-d gs a4Áglq see¿bl 7

c


fnun /\f aYo 'Y.)

-

,T-

frcfJ

[q de/ ,2 FrZSrd E/1/ E¿

Ne

//.2

/

,

e,EuPp

Nwfo

d¿D,ryD.

"t

: t/-

fEyrP

i

frtz"r /t"(.€lTrFJ

[-

rit)

fpe4>.

'

,r

¡W L/¿V/ Ci P¿ A

Clfr.sao

^

E cfJ t4 D,ryD E,S

I !

Ár *"naa L e /t.r.rr e /rr,k.V* / l¿ /47s es ' t r r'/ t't4 r l¿ pn- Á,n ü4' _ZíOirín =sp,/'¡€ ' e/ ,t¡tz/¡"r:/t&srn P*e d-t /"7 fr"f ge : ,f/ 5 /2i zitr .r';pr.Y t't;/ F T "sí .rvtfí ne'P fr{t /c q iLe 4? Ms¡-*t+ -.' t?/ o

t,/

b,( í n /t;

/zr-rtt

/ ¡¡7/¿nr{ , /ü ¡pt-et ¿7f

i

7vs ,No

t[qst_

r

tt

L:;-tl tz >i t

2 r(

,/-q* ¿{,'qn{/,

?s

I

/rk

r/cr/V6v r.,

cl

fq

/

P{rsots"r{"1

,t-tnr¡ittr/-€ V Uhb¡rf 0 itilr cf Ts s /rtA"Ár*'¿.s rt,t o¿rd*T n,rrlo f¿ 74"b, /rr ftt

j*rr'

r/osEtritg E¿ü^/f € / ú'rrt-

t[sse.

'

/nu ¡zrr7Qu,245 " €¿t ¿y'/ lr"ir, , /

/A'ntr.zLry^

€1 /

ttt'z¡-e

ür

.

/"r/. / /'- Our- q>t:.señw ./ /" F ¡rzf

/z:z€ t/*'7

/r!.lo¿,r-F/ i )re ., c yt c/ U pot- ¿f//A*' / / f¿ /rq o y'* r * 'r s ,rry u' J/ dor. Upt v tt7 v-i n ¿ ,r" 1tit ntr ./ ,/ Fs ft, i ¡JFtt{ r¡/*rzc ch ib ,ou/rn L7 /tyir /btrlrv es/ú.s.{, I ,)j es Á^V ,;k: ;{c, ¡7'gtün/r f.t',tz /r t{trs /crs q cv f€z-s t& V t drrr?,.rlt ),/r¡3 ¿-¡tt Éctñ t¡te "frgn lt Éuñ t ¡f S tl-¡¡t f{zf: 17

,

¿

,l


{t ?-rL ¿s/t 'J;,

/,u{Oi,

(/'[í*rt, '/cs

t:t - ' #r>€/ nrr',

;;'

fs g ,q hs

/, e- L'

rz'¿tí

/t¿r't

}7

z

t /¿rt( /'zz'-s. lz

,r'u"¡h''y',' !'

"

c]

t

ete /q ,/¡btr/tz/ efrt, vn Éw¡n nadepfü /gerif/xs

si'

¿t6/hr/zss ltr:#tü's -tzt'r7ry1t¡rzJt/p 7 / ícr-s c L¡¿u-L> p t /i / .7 (i Cfro,r' f¿üarl¡,gr si fr-, F¿-hvntr>s "9*r¡tcirn",nÁ pF¡" sí- &r;";; u-tt eierr¿re- ) i{ 'z'¡is}&w., stérJt¡s'fe¿ ¡r ^ /y frr6, /c lrnorísl

' dt :l¿y' " k, . €st¿{'rlü Fs/r ts ';i''f", .teáicr rz-tt¿.5fi,¡ g/7 nü s'ü/ü esl{ /g¡/qot/a - ,5t'('/zr'r4zr,z'¿ggi'z;z 8¿¿>"2 Jx( tr t+r df

-Sy(.f,q/it

'r4,7i

e'&T

.9f v7 t2

fk;lrzz,big'tz

?

;ftt

.

rrzul ¡

g L{f' ap/tt a,F4 tün .t t sr/res y',¡ 4S úEFS rl#s ht'/ €¡r {tb áw Ce lp " pi, Q/'/r7+ / Vr, t/nü', fi.tnt'irit¿/4 ' /?r /forr?lc=rt3ryrz ".,/ : hf n i fpril*: /to / 'za'¡76ttlrás' -g,< hrs .-,/qilr't 7ns (shtn 'F{ivl,rsnlt /?-7€ .-.Íi( fiern7c/ /, / / / ríc, t"L l€ da ¿s/ü .írertprc f'zf(hws /prre, fq zq¿ín ) t>t f )v+€ s . .Frq yr¿psñ> )"H/úr )z+gy'or l-> / y'n.tbrylo /*zl-¡z¡D o.s - ¡:/ vy' nttf nrps% é/ )ry{ lzLle;hr> tJLu( n b ¡Tla €s /o , V //r* nri/iAz, y'L/17í'r qjn7tt t7 .b/P4 , Sulp t7 nri/iAz, )7 ¡stz{-/ )I, rU('qt'nr r{'qrínrt /ntrr'^rsrrh /ntrr'^rsrrh Ft {t 't'/al / n4r reS h¡t pS pP r Ll lZ .zt-l /1, t/lf ct{¡vt- q /tzs A7'h¡tp/s r//r nn,l U ,r Q tt( 7,¡ ;), :t,Jtrr{ Pftfr /rs ¿q /tS/ ./ts Pft ./t's /tS')t, 7* ,/¡,rf *n,rt -

tkf S

é, t

/W /q rÍ Hts

o

¿

Yq r"7 .

EZ ftr EsedElB // Etr6t . rarla¿qJa ?857J '/rrJ' pw i{s n:, lw: ,-t t '/tZs ,/ fus i r42 q ks €n 'Y'A ní) Uú rmq ltS e42 lq FI rnisrn'e / V'/,zr o{e 'áq ce 5p- ,rÉr,s f vl g ie tao 4rg oy'u'fir [¿oniT¿/t,, E / *qe szip q¿{e l¡irye,: ' e r}d nrrrycznryú lcr ztl Ql"e nfu, ¡r úq €-rt t4€/q "-' ¿: 'yv no t {t.s*e f cltc¡¡r¿o> st.quriús' ÉLrrh, d' y"t ,&rloany'a ^ naztpfr¿.r 2 ,ps .2 Ctw arle ,{4{ú'}fl"r,á} /¡b V" h ', / p-ghüs uffm ,"v (¿ /2144 32irz7/¿ t r-/o J'?47 ¿ ftf K./'H ,rzZ4t'> i-,1" flLl)fL4 HLTshT _cC úLLl C? " t"zLQl u'/rrrz-tí>s fV

/i

/

s

.

5 5

.

i

J/

lt r ["t 4'i FVcdc n'o,5 r€utr'ipVcdo7'oJ / d''Yt.:t'' f€ 'üu'bt'Á.tl¡onlt9 ,^Id'/Y/

?;o'P U /-jy,zr;f!flI '¿ cr tz t)e *'ür ,qf:a /;r.Jtll-de

r./ztt'Ürr€l l'p c'i tr i f ¡€ V t/'u't ¿z t, Wn í'[( ¡nlel'-' u/7r7 g¿lttt''t?ttüh {rk l'€:17úi{3t /-ú /7 tr t, tl t/rl 9t¿e 9t¿é sqfi's e"úrt>/o:r{€ r¿TtrtgrTk fr4¿iq , . rTec?st:4lsda-s it ,n/ "

de /ps ,,frtr'ttz€t

de

Jl -

É

!/7 ) -frkrr Ll?4cy' 'tz t¿4 rñ r-t g d 4 ¿'tl &tetr dü f € n3 cl. "/ rz ri t'í '" ,r r,sfrr ^ ct:/l k rk t¿- /rn A¡ cy e cr c.l'i rz/ ;t

_If -

-/

/

-

.

fi/aoue/-

g

t

t- . C


r%qo

tf

J./ _

frclJ, 4(221

Vurt * ti"ya ¿ibL e

72 1

¡'tr

{e

f¡,pL'ed Eif n

dhlon¿r

5o r¡ n 1¡¿ r.rArr]

/"úbTPs

t¿¿DE

hrf/ l¡tzt't¡u t ngtig'r1*e,/¿s "{¿ d¿ /b-s És /'t ¿¿./t- r¿1, z4¿' . i-pt c(,r//'F

-s'/b 4 ei 3e Á¡ ¿ ,e7y

Prr

eS

{tl

pry t f .lvútq . .Se,ble

el crnl/tsi-¡ p[e lq f*rse Dzt- pt<¿s hz ' d¿l ,krlr¡ ,Í "g&r*tl, -/ l/r,/un i+s c¿n e rq JfKc+¿v/idacl

/

,Pn+tk

cf'nrs

- k r htvtr € lnlfr p*4 4z ¿ "oí¡ t& / frqte s ' - Fit, [¡ r i¿' ük pn'y'rn l,*tt. Ail'tl Sc-bvt /lr *trse : " fl /tdrn,b¡t rf lr+,¡' .-, )1'

CcñtTfnor.'v er:'lrestf*

lrp/¡ ea Écín "k / *rort-r p/¡'t rc;'eio d( C"ahes ü{a : K/¿tr ba o/q ¿e /a s .

/

C

?e5€E/.a croN'E<5

DEE.

h i¿ ¡a grrtzT c

"

""

k l;"/ Ata-orfn Zgztr¿,ó /q /^;¡-n rt /q éarz r¿,t¿.ry tp¿¿nfeb ,f( ¡z,o fts Dl'ts g vú )7p rfrc,- / A1q a, Lr c,nrznp//* los pLc e,í * sry'fs lf/ wr/í2, /are/¿>-s,ley'/tenr pt7Eesr,.! dt c¡/t"/-o4 € KpXsctr -Su ,f¡h h"rrz¡ ¿ nlt, ,ft C cl/nsrrze'"2, q_ p/?g¿ rtz ¿/t.t/t/-h'q bE¡an Jt> Pó , /q /u'r- ¿¿s 0 r,¡z+z> 4¿ nt ¿J y¿ ,zt'lt, 'efle qE¿:>. üVL-e tin¿ry't|- ¿ZL< e-S*o ,?t/ se/.4¿¿b¡y-'"a7 /e qru afo. -st Lrq udt/ :2ft /4/r'zaS- rt¿€ X , rzzo .s'€. .éz c¡bt^e¡'t¡ o,4r¿ q^Cp cz hq a /ar. Ot¿ot't, rps v/lxz do & gsltz ¡e ¡-rnt'ii¡ , .*i ¡2¡azxa2grztá t"/ac/ <pznvf+( V€ ;/qr7í Vre+¡ /a/ry e/ ,1:¿rrz€s/ 1 JrCq /q gr< ./t ps p ?ze ,t s rfy'* 4 i bt'' e,t iryz"-é-snok¿'. EJ

-

t

,/

,-/

"olrt


/9 ftan/o ¿o -'tur -

7s

f

P r¿,í/t's¡i ,/ rs'ff, f onPtf t/etlurq..

,ft

crJlJDEDES

* i!¿s/¡i'a

,

*/4 , dn/ fiohlra s',7cQ / ftrfrs :lqbl srrur/i ,Srr/"t tárc d{ p}t ql/n }orc ,{¿ e'¿?

¡/r2¿

.

C

r4,q raf

7q,

n,/r'/t'a4-g /"

* 8v tits/i¿'rs;4í4,

'hor/n ¿¿ /z+t{d'<s !1

WFE;;rtfu ,/¿' ar/t'tt;-{q",b - d¡t,umr? /q hrrur dt h--1..-

l"ttudy

t.cXrtl

,€e eilirn

/f UqZtj/'t¿i.

-qtr

lo / Yzw/-{S

q /oP c C€rry C ¿'c tTFs * prp nt.ü-9 c' ioqi/PS

E E

s7* 'za #'7

"

" y'lrft¡ ,,. n/r.

p

p,sE,e

lf

EJ

p/vé,.5

:

hotdb n/f .o vTqs l.e /*" txsrPw's lza ¿t . 2 z I q.9r/" ,6+ d(.úrrary*'zsií-ry 4( '/erl*r / 7ú'rr+ rJ t4 pP .Sroc t-slts ' Ú/ri¿ ¡'5 es** n pré>zs ' {¿ -,$¿t/qs,rysqn/o {e ar,rtlzs tl;,zr/b:; 'úa¡4r' ,^9a .trd1/,4f l/e /1rr. tt:y- l"?9(!:'r-se i grt<: rtzTi(t€4 s (4é-sf,f,¡rq¡' /r

p,s crr g

rt'n(;vsr Et(S / idi q'5 , / '/ /' ,S¡vk ,'r.wo Carnplil Eq ,o.r'fi'n6 ú /rtvi*t' o /qt 4D tü 7rn:'n au nSo,¿ q /zts nqfs / ,Í/*'¿ trt hoie /f /¡tú¿¡5 / t-[¿ p¿l'rlt/D q L'q /ecri /q-Dn rW*t¡ot /oS e.g,t /qná rr / c¿.riqrátn ahts*9 ,, /4 >€ ol n icb s € rz&t t'i q CAbq lcc n ,b¡.u'tz tklrb . . . *t n é¿án ¡zt qn( pc' ¿"¿v 4 ¿t, /* ¿z V, ['/ , " ht'¿'/? zDtz S,¡?pz ]=;t "n 'y'*z-s hu b-o L/ cq¿'e |6-y'/r/ ,lr[ '7¡'ííl /,: , /rrcíe n d¿ lt,c6s -, ht " /a14/ *"tfs É,¡) //q.enz tr,\'/crh fut z2*z z*)r t'f mi1 q h"7.1q, .nL'É e¿7 rr lc/.zrrz a,jruztt"ft, ,'.tlií#,:' /¡ó/vqo q/¡*-/t, .sobx e/ "7"rs€svrr)r> - ¿c d( /trrrtnuít L/at/€tDsrcr /ctzblqy / -/' itls ' nr*r*r {t úe ' hry' . . lqr rvLs*4[rt l hxr athr * /es ('ht'tls lttr'b/V^ Áo ck s-h(; r¿nrnuiJ *.,írrhop '/t ftrs c/L( ntvn'*bs shi ' A an ote qo i z> úe. a p enu{lE 4/e /Ee' u n €sF ,S e el rc / y'tyotín /e¿/ (/' quslÜ*' / g tre ///evs tt tz cc lfrc '"u '/ / /

ir

¿

C C C C

C C

C C

e;

s L

b -

t-F a tt


o*

trE THry ¡u/ty

o

.

vEl

at

- 14/ '-

2a

-a

F¿t;rltu'' ¡ztt).S t\t"t"1124 ns tr.n

.ffncí

f

s¡,s

Y

/

;4 úL(' lf lhtrrz

0u" t'UVan",

-//"

8 cr¿/¿DD.DE8

rEful8

@Ptlfr

?s4 FR-5.8P lEe J?NES

i

--St,/.-tí

onr,i,

¡)>t-'¡> vtl'5 /¿:

'-/ ;-,/ b¿

¿'

"df

/

/*ik-

rt t*' f 'J Prí,/z/t't

¿" '

le chrryz t{e/ kvlt- : P¡12'* u/ ó4Yutr lio/sd , /¿ e ¿zf n t)fi Cc*l¿. ,z hl.íc/.: si'lvn {/ /tx h, .9C

rfe

l¡tli't.-)?

F+'

";

trtz /LtJ

q

-

F,r lr>, , t.,rz rt /rs s tp *'nrt-^s t/+a7r.? /"t'¿v¿t¡'g7,v¿nlo vx-Z hq btl/ c^ i it¿, ,z t, wtrtrg r d s:7 ¡2'/f >z'/ ¿1 (/t7¿tS 19l's/r rc. zt¡¿tf lt¿s Q-/tzd¡/e-s erf f/ ¿r¡rtr/zl^tzt)t¡t* 7r+ clt ias /{quz,} pt't'f cr ¡5¡¿.sr'/ , é'c a'x y'",r./a 4.¿rl¿ ,4/ k// ü ta-,/ ó; r;l h", , t ti '-k D€ 2tS ,7e nrf f'/rcrrt 5q/,/Otoi6V* /¿'rt"tf ,/tr rzit D4:L:0 Llp(7 /y'¡rrt-¿/rrr,(. qrT ñ27 C/ú¿'r úfi't¿t/*n¿4es p¿r /cr Fpüi-/¡7c;if, i;'rti¿'"rt ) g)L7ñ"üzs' n'tt¿it:-s t71 . h e{nrrp/zt/r/i'?q* /'i'¿'''*,, / [a /r{ {rtzt/rqcz¿y'twtt"ty' ,/{/z.r /"k¡b/¿, Érr /t¿¿(ry'4 -ü,¿ú'¿",7í. j -tC -/t,t /ct¡ €s-/-¿rlt' Pu '4t,rdpn7 A:,¿' . A¿ /itXr¡utt¡C / /€ t', e' ¡Tsfqnrzda q/$u,,t7t . ekhz¡/S V (c r, /27y'/ ( t,t7 n r/# üol tile¡zt /or-rq9 D/' esy'<' ch)Y'u r€'bt. ')"'-es y7n'3i::n,,r{,i'f, .

f+tur4;¡ de ?=-y' Ps t'ltz¡ .?¡¿rrz ptte"é.tfpcr¡eLzirs l-.&.1 etr;ft'izttfs o(t .tt'/ t///L¡ (/ ntnrl / t74zol/r, t./ d¿ / /F!'t'e /z.t¡'; *{ t€,/t't¡.t¡"¡rtty'? q Or/dfi*':¿t i t E4 t/ír= üplttt/r )-z r /¿ s'i'/'/ e ,rzí.;i?/tt /cv tr^'/t</+'-z ¿( e/ñf ¿

"/u:{o ' ü*,''/f ./t¿l tv* (-(tzz: €t*>s t{es''2,,, *r"ot .2''/ d' Fslc/ , fil (rf ¿irs.7r'tr/"tr c{t óo/¿¿¿t¿'¿7t?tr f ffe¡t> 4,t7 ? tr' ( f/n y'zur 4-fs tu t, pr1,^ nh-. ,

"


__ Iyt/r * Erpes i (wtr /'7 €s * gh,f ta s sob¡e / D_DD

e

--t

Es /n-s t/¿ naory

TÜ:!!: 7v¿

ñn'¿ílrs¡t

^/ Com¡t4 no ¡'bt'

cft

7 e,5

' ,/c r htra

96,¿16y,ú2 rf

drl

-

U"ír,

an"rí/¡s¡S"

-,b r h"vr

¿p/ lrrlx, . gda,as' amrfu r' '5tvuq/¡"lqJrn ¿ tr/hY:zü3 * cu 3", fuktit ,te f*Jan/rr's ' b Parh tr"¡zcf C ían ú /)s es ht d/sn l¿'s' ?/) /q Ers/¡ tiúr d{/ /9,//gr.

#8.s¿:¿Yfi cJDTVE"S

"

Tnt b

7fe

f

n

zz-z?sQ Écr'r:'t

{q.

;

¿ F/ fint=a fornr/q y'g rrniní ,z/qo '' es/ro/*rt/s " hwbfr/ sc,rttrlo m¿uf/tc -/*6s lfr.rplqno r!-¿ /a, ..ztrn tqr/ n-tr//"e -sqbir lor g ot(-. /U /'Iq 2 '/ .t{/¿/¿¡/ti fuVaba h-/ / qles Fzí+ isla F/ f-ry* /t t ¿ ¿ hiecs /a5

EE h,r

.

¿ 4'-'^^ ru (7tn ¿.7t t¡fl+e,rs /res p¿hz+*'clrt/rs qLL( 1l¡p¿zet'7 t¿>rzz'/¡t* t',7 ^-r¡/ 7 gkr€ /es prefr-a>z's /.2.;c,s ,14' /t-sqvslD , q/ ,,rtshtn' 4 ' dpscc, ¡/ztf nlt>S Oo ry tlefcr+ /q ot ,ü fU s-t ' .z.r.q ,,zi he' f ne e .

Fn shrro s'Cefsiorzrs t/e/ esh -se Lcrb6 pt4sr4/o-A ,ssi f.rulbg rqc h, y s t'/D ,/se ir¡bQt;r^ n7b-u/trdo de .es1/c: o' rrcs I/ Trutc-/ r:i r7/Lt('/t€.,J p/d>r+st t¿s' P¿z q0/rt /a-te-s / t e"fi/,¿crhíás . / I tffit'{á />en"qo 'r 7a-'z- ,2 ho/ /¡t¡{^t-z¿,f ?Afát"t rrzadgl"-zit-o T¡e o h tr kr t7-srr c',4 .b"/€ y-p er¿ o '? 7(spl ü /? .¿y' '/ Ps /q / ¡r/;c;os n"p'n¿'zh> tr/ r'tt"ry'q L¿ pÉ qur' /¡: .-rr9,'( / ¿ fpe/?b' t tvtf tt/z{"s /se 4qoftoz ,7>zlbrzc/o " lor "C( ur4/4d 6/i¿-¿q/ ,;_fr,K';í':,y*rffÁ?rtu 7^

/

\

rq

L


,?cruu¿pDtsES /1dú/c

P

ze

v-

t-

r ffn/l t/r/

D

{fur-w t{.a

E

f,€ o -Es

Tcz'oy'P)

D.€

ES

"

L{¿ Áru a ,lu,z t'-e /f L2t?7pÉ7/"t:727,/f ¿z*¡ F1'zmTeFwrrztf?h. ( CL'/VL1L// It tz,s (currrlrt rlotr) K'¿Jr(/e/¿-, la &t7 e* Et /t C¡a.q€,9 l/€-t/+l.qqqJC¿75 e)ln ¿s Ze'/.-qVq¡^t n P/q L{e ¡/¿/ántn,, ,i/¿/ánrnriqtzrt; -Tns*'Arrtl,¡z¿t /4Vt #'crrt { ¿/i-t¿"9 f{'ctq{ e¡ f Pntle /üé 5* tr1no u.oy/ L1

ü"

,ftna c/-{r F-s t'//qí/.

pB,TE,€ i/ryc¿pn/F€

"

"

.

/r/7 I" s; /¿z¡inqztüS /n, cl¿¿¿ qrA nl r>¿t'J (

7r¡" lrr 'lrt'rofr, ¿( /"r ,fr.{ il V*/rorrrr n-/¡e ,ryi's/nx, ri' r H. p[fttn'n,)m n-{ S r/ 2EFE/\/-|fr ','7* t ¡zd'4' h¿'mvr¿ /t"¿fiiet"

l,

tiis{ ü/"2 Fa(''ü VÉstrrú.r. R.euz/,nzt't/ef/ pby'na c-rte ¿x;-zr?-s.hr,zu5 /tr* ltitoqs C*"/it ts¡y't' ,f (2/>,'/ ,r.o ptrrn/k ¿r'¿z (rf 4tt-,-7t'¿n/o, ¡rts/ty'tr¿,tb*ra¿/, úf Y'?7

I

/ , uU*' /ro¿¡ur,{;1 ,P (r-svt'|a7 f . /,+r Slq * rrry'rr pqr"lt al¿ q f.t'raz.6> /"// Fv t¿, /o//L¿( t ak ép'áu - xk/ ¡7/tzrzrr.-7{ J(,

¿2¡.¿rFá-*-c>c

114

r,{-ry o t,fu r.^ €tZ /¿ms rft'jeti7 lírobrz¡ry?s oti/'4(.fu,t f7t-rftsL,--&i 'J¿ ,/ tl¿( ¡7-"cí/zs'1-r ,pt-rí '/ (./tuy'as c.t¿t: rt)/t ¿-z.rs r/a'¿;' V/* es.fquz.trs./ t ? /.t't1y'r2 ipL'e 6t (t.fu ' (, /? /á /¡qt' - Í,t (. , 4, +ilü h'Lc,ry' pw nEue út/a anrs prwks lfhf nu¿¿rz lr7 r'dt q d-C y tq ',"a¡ñas hqbmz¿ y L// liy'tintx:s / ¿ro €spv't-z-.2> p rztnz ohvf tslzr'twbqq p/ p)-t",CEcz> ',/." c¡te se./trcp.,tlq-t pq rq - / ef4ozr q. / y'rdrs l-as c( ntu [üi /U fuuúaat?o", /c/ ,rt í ,h,-t( q í,¿ e{"2 /*f --eFr¡.&tZU4zí4 *4 q u¿ /? pm

lúry2vr7re=l p ry /afs /gz/no*t-"rs "fh7üe*t

c7

CeA:s/Ú)tfs/ g'L€

/

!-t¿>s

sa J**rle . Ffl$ /de/erú-rm¿O+ín lp pslrral¿-q .u-¿zor ¡rurt){u " n+r¡rozr.t,,l hablotra a¿ el ) "ü y{tr(ahro wt: g7{ /rtt. F+;8fu-z,ors, :!tttti c,/ r'r/ ,( ,/.gpq C,q zn L¿ ftS / fr lelu, /sfq t' 0.c>- 7 ( / d6711 ,,o -,zt

,t

z

y" dlt ttf/r'nít)iü of¿be Lt-e.ps s*zlpPq¡.tt-'t/ fla ¡ pr/>-tV /-af) ) .(,s n .trzdt t /¿e L,J C?s ./t;s fru Feú üq rt/VtrT hit /sr(trs tfgo¡ pt ,{t n4- E nuí¿rtp *^ér,'rFo , 7 tz c'4 ,:{" 'z,zd?( ¿*r7 ,l*#t':t,¡q / .' nles j*'/ es,/ ) qr"dq f , (nt[, zilf

/

las

/"r

e 2e- Dl,¿Ee( ia/I/n&té zL(r?s#ti nu fwaizftz trt,/ay/O r) )/

a:y'rucy'7¡r67

dt.er4''/r)s

s's

o-ürb/r

..{r

¿


F<+.w:l*i#-'l*fá+e:

.1'

.O

erry /

FEEtrN

Itaqe ¿b _I

ünü freüe.

GEalza

rENfl

4Fs 4

EUs/¡F r¡trr,S lo ar¡Nndr"Jo.

-

Dewl¿ eieh "{4'e r-ls at/es " frC telvei t ¿ütreS Sulr r€' /'l lnr/¡fi tcrüár d( las €trtcrllai' En fuVq de lq/t?' r'q/,¡ut/'"t/{t

ye 4a_3

Pu/urr*rt

ra / .t-fcLr4f 'C¿ p nls .

,U

k r hzr'er df/ [¿¿¿D' m/o ' "ln, rzf t7'rt eff fq U¿il *x/o' e/¿;l^sis + .3 efuciíu {2. a r/l*.rdctdes ¿vq fuqh'rqs D /q.ac )íry d( c.Pn tV/es

t

.

"

t,

E

Fúse,elñutzlEs .' Ék Á"( o{v7 /uqp" v a*fu. n/ grtlzf¿sr" rn' ,/crbvo ür4 un erc/o/¿z-,+ú,/01/ " rle an/{ '' "'r'Zu r.!./ Pt&) ttI/F) &üvt Ar wrtzi/r"-' zfu; /L{ U tUWt i¿,iu ltí /7,/ ¿aü ' 6uu>/L/.q.2¿'t4 {cis4/,"r+'rab fu Eftt ivL] ,r-zqf7 kt pr/t#* ,bri;; ,/¿'-" ilrrt*i' .fu ü*r,s . r+/ra:rFot* V., ó",r t,4, e/ úUrro ¡'n hr7*-r€ , ^akt 4 /r,-)u¿zrz j

G G

E

/'Í, A(*á/yr*-'íí.," 437 '';7-Ewá,uu lÜ;' ?, t z % #í,(:' n Jj*; -;;;,* en e/ i7#;_),,gr',y "^" -fh'rrí04¿1rrr,

t,lr¡w Esk r?

'g

Lz.o

¿ ¿Í 4 ezlJo. ,/ trt/ tnr/rz- n y'a*v¡o nootes/tz s/¿'zp ozp,,¡' ei "U z?

'*fi2tr'n

t

¿7

*;f: .,4i/;r4,'#-Víría 1'o'#:,"*'o .rY r l%' -í"í; ,brr¿'¿c,- ,*rr¿/ ,1, 67tc'dy'urty'tr

?

€/

/t-rVbcz¡b

. ,

,

' o1' -s<t/ú daí;,-r/e" frtrÁrí v** -,1q ' 7e ,"wl¡yw oq/oz+-#u&z / 'ira¿/**r{rv': 4 Ver{f f"2e o g ".e "r/ n'€ )v1¿. qn/rlvq L/ gtt/< t4.e- re.rpe H-q ) p ;k s .s'f]! t-ú **al t/ a . 4'ü J /e e-¡ hfu rl /+-r/ I Fut*ú e/tt Co wu¿¿-c{ cc//6úd-c' p e ry 7e .z gl E/r?-7'{ / /tr;eu-f-t gt+t$ u q tz¡.,¿ *& '/ #'zz¿ i¿-4. 4t 'h r& .

",ilouuo

J 3É'í.

/qÁs, -,le/ rorss&p eúúu

p,rriv ,ú, r

/ {tr"nt' fffi"'fr%-l,ík"'r,ryfr " "

( '.",¡s

C C

t

C

t

U - t É


F C'f¿L/-LD,?D€E ?e1

-tn_

v

7e/

Ee.fB.ee.ras h

@D

,/¡r,4::

*{-n -

,

áe é42.07 rgpzbs t tszl"s b f-tQVct,so f ntfe¡ct ü,9^ c,tz tt ""f t r',¡ A{üZ in ty'.," du,ay/, -9q/¡,4a ¡yI h¿ [r--p P crrfu'o iVcreZóa c& y'p€ .

esy'u.ry't'd*tgt

fn,ztrzan ',tiu{s/}üj Jb lp svp,5

(r"'l4u-*t"")

"

- li ei'"r, ,/e / /rr¡hut¡b ,{€ c/>t r/u hur¡ , ,/ {/ p/ /req,/¡-,/¿ nlao"á* ú( Pu zzz¡7c7

E?-Z¡,9

.

{nd 4*ürúio'rn ú'/ .wb1' .fu rtra d¡t,s rc */ti eZ t/¿: ,

r/ Bóé'e

r,F c¿pNES ; trÁt(z¿'.s f /p tutf¿ nz c+a*z€s ,f( wrtr /,2r7.r7¡ , .E tsrT 1" €(( rz.ü ""r7reéó .i lZ ,ee*r"¿o -p , é c A oAry ,,/*Jir;"", c.t t<t¡t7 ¡;l¿, U. uo, eo Á( i¡bo*" a//242)- íl- ,)íri - íí + ¿,"/a¡ T -r:/ e4 e/ u7/h-rr: 7e>i4r¡o /i.f ¿*" (,os q5 st,4'L/q ^ ,ltkrr¡zl€s / . ./qrco,, .qq b/.k 4r/€ze t6¡ent<-. €ft L ' ;' , .b t'tt( rQ'eio /.¿¿ h E ,/u'ültno,i "rt¡¡¿-aJ' +" r74 /'n?,t ). € ( ü/_r7-L{L- (Í rlf yc-, clt frrz"fq eé.r'La/)Orúp, ¿€ I y'rfu:

/os lqtrui p.npt/tJ/.s. J o ,f*/uu' fn /q p)a/7t3 w , A-*¡6 fc c /or,¡e p,tfurre fi*rc, grrt{, r(9, un+rs . óbtprra?u¿z.oe.s gset /qt €n É/ é'¿¿a:áfrnp 7d( _ o/tsAiph'n-uf ace y'tr:,y' ,r'qpj /e¿ t,,h¡eps *rue l.-sitr'D Arzf.4 h,a t/z,r<y'r.s 6/f r-/t (,/ rz)- sr:[,# (/, ;f?wu-t"/¿ d-€ .f.rypa¡v,-r,/ ¡rárb re * /o^erry'tt*ni' /, r,íf s ,bi'Fzr , t/ .b vEí-sr /A /)tnzz,y' rk p-sle -r (r 4-' o h¡ r-as ,re' e r rt.rrrt{ uíu á" t --- *qnue-{,z.lr E óJ/r'¿¿ü.Gü; / ,z , TutG's t /'ta:^ eo/aéttq € cLzse ür.4 ,?rrrf/ v ,r/ p r ú r/6 * lzt,,,nv y'T "'

/Fü, /-

C

&7{

írwlr;

é"ft'/gt , r' ' "k/"-"o4i7 tl)Tz€.tV q r{¡ ¡6¡t lq Sr¡/ir , ,:Le ltQ /n¿ ?{qC' g/{cr.s Tn,,íl.s .* q.& /,É /L't-/ lús seE. 4./ tn'ei,e't /q //rc¡¡r*¿' ¿> . c 4e /L{ p)-t'44 L' rH {(.,fl*ta<:/ czel i;,re -6;tz/ 'a;; '' / ,/c cvlF s rrerhlnl¿ /, V dsvt/sJe /t/ 'ur nli"r';h "7,/ ¿ .t. irrey'np,ttz'de,l/t(JFt')L(f,/14/ // .; --/Al ,. g'nt'r¿íuq{.€2t- /irzp q4c- /os ü eh,,ic.ut e/ ,5 al lt'p nt,r / i) 7 ,cr* ú1r/{7 v, C2z a ¿¡[aJ. / L'.r..

o

kr

ú,r,¡y'hur,z .ilu/írq

, vr*/ rl¡r*, flr* ,* /,r,zb&


.Ín'ífr;'' á.f,fi,t n# ,{í',7'- '"/ L/.74t2 ¿bf . C'4 rt'nqflruFa

G G G

"u'7'o

Urafi'nor' t?4Al,J V yt d,Z Éztlé ¿¿L\ eüntü g/ ftr-fs fe'f", Á? e f f:Xsv. r.( f¿.(/ t:/ p r1¿cL|- -S t( i n p A.- t/'t t¿ ,/p/ y'>zln t -h-ur'r(tÁZ 4 ,t / ¿ dr t*¡lt¿r,r-h' . ,7p . rrpÁ f, .tln , (t'r,/tr /n:tt'¿u eV'9 D i¿ ttt

/¿'/'.st;,,¿oLZ

l=

E

¿3'[?]7 üLLÍ- )dt/ 'r/ h¿"rz|. LrvLt-r' .brdnrr ft/"| C'¿tit'z tr €f I 5 t( t tv& t/-, stt¡^ ,;o p-r,-r7'L.t7rt¿ ,¡,/rts /E q u /¿ (Lo-¡

t

/d/

prrtrl-{r ¡tt-'>q í¿/ /e rá¿,rp ra",s/" irzrrf /ep' ¡'z h * Ce. é' r;5 ¿ ,.r t h¿rr-r/aruz U q ryi *'¿tt//q 'p n ^Í ,{d "C.rt/"ert/e? ol,'/47,rt¿rs€ /,> ¿z* 5i 4P g tz t= 'rcl 'b L4¿ zzf /,5 mr 0 f/fZ '/' lr, /x' /? t fr¿'- ,/e' '/pp¡eo''|r)'u'" /íáf , evle y'9 , Vas/a*'z st4 ¡+i'r'tufC¿r Jnx"rs ,/¡{Z $//t' Itg- t¡t*zt'*'z-¿ " ob/t u/Ú/ 4 ; ¡vutr n/¿ Attnnz- aTl'/-Lv-teor úo -,/o '/e 'á)"y'' t/?*fb' ,haty gr* 'fi; at q ú" / /"orts c¡k rtrra/t'e : ,Í=ai/ itui / ; É,1 / ryt i¿q ,ú'/rr b{' F. / -'s cr níh n"t / ,y'." ri6 ry s,'n; ?i/q;- ' e7

u/ U*rr rwt/l* 4a uQ, .rt"r/t' ' ¿ --r;*,rt;;"1*' óbe'* e/ * / sJll" s-üb€ . rrr'ré,h, /e¡Vnesí ,Ft ,:rr/y' gu4_)4c2 ,l{L/ cl r+ ,4¿.1/t-,- s/ ;onr74-f )/ (il2 ,lP dur-t>/ 7h'h/ ¿, us ,iol ./ ¿r-t/ ú¡2, . , #7'7'rL{u/ */ ''4 "r'^1, g7 'q""wl ,sr¡b¿ Pflñ

/¿s .*-.ry ;14*-u.p/ - Urq r7í¡r* ery'úr . éE+ /e &cir,z/,rfr¿y p /ú.8 Fí/'zz¿'pfp y *f- ?5 t'"44 f -ry'c - tz re / ;*Ú d??)

/¿f '/n,nd'iúitít,

/

/.e1ánv,r or¡r /e/. (/

¡=

t=

t ¿

'/

./e Jg7zdfrz'vm t/úf&.4¿pz'¡tú t'{€ (s/us ú/tt ú/ttcfertt"i¿n¿s fooa/áun $ t¿¡er'¿p,s frt./c t$ ft"tuV-C, /ü¿¿vs ínlt yff .6'"rs ltr-z¡?-' ínlt t t:f qr+¿( a2¡¡,4-F É ¡zf ttx4[f /,/ ,o'y r.rtr¿zrf r.r-srz¿zrf ,6'"rsltr-z¡?,' (' e ey'r4 F vory -pZ. i, /e n/t/ t s¿K. bfl ./¡aá¿a¿,-> ts( /q Nay''*c¿/

/4 p t-a 5 >j4 rs p e

Jaú,t,tt':,ráF; ;¡/oúu y' 7'./ú,ép 'ijLíf

, e/

¡t,c /zkzvLq e-5 l¿r¿- nG é'7ruLL7

¿z ñ c1'tu ta( gr"4,^ ¿fu{tz¿'/,¡ L/4 q r44 ,¿'-zá /or(- .irr"4/7ntr* rar"( 6y'c<-'"rtb/ rqr . k ry a"&.1/4 fVlrr Cfü t'¿ '1'1, 4 D gt{" qn dz'7Vnés.y'st'ar" ¡¿ /?t dea ./ V k ).rlr hyL.(As

fh4y'-+'/u¡¡1atr'/u f ¿n¿ z?u /¿ /ctt{e¡ta¿ls i*4* -Jq/e-Q'rro ,/ fbr¿ü c/LL{._ rmcrme{-p7 L/ ocrbe rk /'r ¿/ píit-r¡/o q,/ püqh/r s¿ r¡,)/'te /¿fue*-z¿¿ lnuthus f;#¿r/tnoo{ó .-/,/p€rz;' q e/ €-s. qt}- /,/ e5 P t ¿ü l€/ 4/ gz,<. /"u Ef r ¡r{ 4 /<: f.sA;/ álr'*O 54-tr ,/,2 pe,E a r¡y'v o te drÉro+a:S

/r|n*r.,

/r4 f Hrtt1 po,nt /a,s/ &¿ /ZV ú/,terze¿;uíz : rnvlly €il gJhi mwul'tLu) u,úgr' €1 €J fto /¿o.{q. 4y úy' a/u&.r' M"rno - d'ü?rd€r d' (!Ér/.ro j'? esfutl¡in/."s 9:n¿/ ¿É: e'z $rn c/¿q ü*1vÜ/ l5*'oo f, 7;,"1',:1" ruI u 3ftÉ' T*::H; f"

¡-v>

v/*r -

f'

'

"l;

f

C C C C

e;

C

ei a b

5

C C


I

I ertrPL'i ,u,,r,

frca4 ,tl*ft

-

ft

4

C+rt

,¿e

w/-

t"-'fi fJ D 17 DE.S, nf

¡'n o{t ..,vJrrr-rf

ott /*

&ar1;¡¡"7 t C¡aoqp gt;TEEt!), - lerAr n¿ .qnrprrl ,Jí*f'qñ4'7 5 ah.r.","{/ (tt ¡,-* r7'/rr1t7g

734

.

d4 i'nfe,P.z(¿tr / /e,{r'tn*/"

I

I

tI

.4ü:4 ¿a ) y'

5. ¿rrLu*

nrt-t

th,Yun'l

-

8 ;<.+Z f € p e'78 r, ,{-t fo,f e [g *7¿'ry /¿25 / r'¡ i.*t-,t ( ¡T (,tl¿k{ u¡4{Pü'

t'¿l /,/ O/tr'r,fr.t c i,i/ -

f}uTl r* t.rt/"2,

.

t&- € /7s r ¡ qtts 9-a4rr'irk dr -tLr/¿p// t i'L1 /'c{c,fh'p'c... fi.rrnl Vt¿¡ -¿ L.

n€ q-t't/o

,

flrysEpifratENF,s €J

lqs {¿': sr tTrLrkqs ernk ri*,.ftJ t7' Ér;7Jr-'7 si{ nrprt' sÉ l'ztt tit' pr jrrr{,¿;. '€ ,/s e c{r rt'Q r{/l7 rc o),/tnr-s fi nv/es, /*, . crtii'fi''a-¿1/ ?/ Á,vrlrrrr

i tl//4 qL| /dt

p &

tty/r\J

L/

firtr*ü2

tpyrlrzV a/¡4¿',r-¿t"9

,

j

/i t'i',9. sr

nLfn ¿rq('> /tfrr),''r-$tz) / I'w,l) lrrrrt['t¡t¿' S/.t rTuir¡rt:(t n4f lt'cg //a'nr-7 ile ¿tr/¿y jlL< rslcr-z pFzz{t'f t7c/o. 1"-: 7 ,i iy V ryf r/ ? ,? ./1nr Etrlv ,ú: ,(e t"rt¡ sv ¡ t.rr-r /{ ¿r L't't'J' 9f / ,zu -5,' t)r s't¿:'t v-f n n tftt'7 r) *+o ti-+T¡zJs f4'k" ¿ / c{t9t}fi{zLtt)*(a t t,f ,-)í¿-rL;rs t;/t-¿s¿tcitys ul #t-ry$f.rf/s / y'ru1e't yrL¿ ,te / e.yle /", V rt- ¿/ 4 gt r4)", /uk. e{.r s'ri¡./¿ 4Pfi' itct g u/ ( rt¡ 4gí¿¡s p tl t ütt z9{ycy'tr¿ //zt-t'/'tr/r' /F/ t.t'rr ,/rs ,s rph n¿+,j /".i ttry'Lz.rz{"/l'¡¿, /ts ,qfz Ic L"t l¡^c.tr ctr: /"r c4J/r{r/€, o{¿r dt ' l-{^tJ ps }ps h.t¿.í9 Fv/tz-r n'rí qLte. n¿7 r-ffett. Frz4i¿t' )nhnztP-!^ f t't lrt ¡ rtrfi'c',V Li rr.'t{or c e ) {1t (t? /i-s / frurÉry¡ cs ^!sd-r[¿t ,J 7qf.>hg./ ;tfr¿+ ,J¿q tl,rcl Ct.,tt-tptjñe,i¡ /.d.7{ tku{/l a€,J bI J; /c .f rtr / /./ ¡ ¿,¡z ,t'¿qzJ¿- ol rt( C /¿r t.'t. ) r"{ , 'o/ Atrit A,r¡Jtz *p.r&rí/iw tkrylrtvrtr"r:f ¿P W1irz¿y'ps E64/er I il¿+¿y ,?"clrf ,r€ t lgurft' ,, f 9r7n*ir./€ (r/ (:)tr;,t.s. c/ /t4 [i r /#)J .4 t,ttort m ¿-/¿T t ; r4r'-]. t>€¡7vr'/r¡,n-/ rH-,¡ J I E-r #7"2 o-r' f>r ¡' ^ /flr,r¿¡/tg '/ / /¿' ¿ i¡* prsf6/t srur fi ttz É €'t/1' €D ti/crt'i2 , V rlt F{ 2 ¿ , ,p /rVf h 7ty1rt/ri lr.¿t y yrL¿af t¿ Et7 yrtt. -/b /s/ ,'1tü .s/:tztprr/ /(!*¡ÉqF pc,r tKtttt,¡-/{s t{' ,J,GS'/(/¡¡'¿rt (6:mu(/t4/(t?y'e , P{/(9Lrr ,b;'€4 ,/ Su/te / e gn'dll(ir ' 'sr^ /t c r q €/it/e,1 -s-< jn* t+ p tt tt'q /rr[ú V,q -ffr't p,e t,t i/, (. / tÍs c7 pl r /fC. r ,¿7 E¡lr>J lc - ,/ tt.?

,r^e

/s

f

lt-..,-

,

.

c

/

r


/4 .Diej fmnqo úelrsna't sg /efr6y q/ .,fefle " lutrn'0,> /v" y,L( úurc o/¡df . p€rznsneflé- sewbnzpf,o en .-. Ltk? ruf,zr/'t> ufr, AuA//;f -9€ 'fircrA Wz-t'Q platq".,:{ t .d4rlrtur¿ 5¿ &/e- e rrryc-- lq /e o/,.r# / üqo r'entz úr¿ttrA.g¡ /e qtl¿ gttg"fq FF4€/n8 crau7TszZ^¿ ,/ , ptwÉ bq {e frrz c4'q q . Áf -' , . /p le q.q r?4.€p 4ü n gu¿2 e.o n ¡tt ue lzA / {¿srte U /rs tr: y's7ern ,h,prc/q he t' d'rtA*dhd -6i'eo ' ' g,tfu rtr-a¿ qL¿anneo vl prórtbr*s "?rry/arbs /ó/^ láa¡-¿ eq ,¿i"r /tr.rlrqú'ílc l.q/sadó /4gr' /ee, 'J*rro que 4p ft helbfu ú/+rue. €{ü ¡frr '/, lrr€¿/p / . 'ewrffl'b qa , .4 t-z € q qlrrzz , lu dq,b q *r ,t/,t g lws hÁ¡c'tos ,4 'pstel,il V le /J;f q-n[eisúr Írrrrr^qtr7,'d¿ ,erin hpfua ./ qa/a( e qu¿ .df n/úb .nqÍ p€ q Jqbr /Ertr' ú ry '/ |

,

e

fsie.r /f 'rur,ry'h/.

itorfr*

' Vf.i" & ra? s€r :qsí ';ñé / g.ryp€¿qrít'¿ Wn.pf{e.¿-zv : s4 .*zr" íek u"? n+ü(ebo ilLe esff ,bfftzk. rñlqrydo fq gre' 7r¡q .aF ut¿ et ,/¿r,tr / )ary /' rt - c¡ttfr; uto *t-t¿|t .el*'/o Árnbiar c/ hrbtq, q t4 tzw sri, rrrta núf/' u * 6 "b/rcp/ {c 14¿,ñ r? ,'wr* q q fu¡y'lqz-seü /?b e¿ou/wfo*{e cMlqúo ebl,-EnúD ,,wqrlq*il lq h {c n7¿ t4,o tt/eqrrzq CIt'd /o" -fwe r.epz Trr'fin 1, .. ,lr/- f ,'gr- ,tv?/ he-rp, ,fe +e'bq¡e n/.nrr€.¡ ,

. ¿.tltr/ l*rtr . n'q'lqnq) ,h<ans /¡'b*c

449/ 'ct44üt ') t(4noea/<.=/e-/*a.g 'a'is

r€cta ilflo atr '\)

-

4¿

f"

,] /

l,

7E*f4

6euPq 4'/

7e¿

€¿t

,

fufutwed

/e

tp+ ntdtd,o. /

".".

*a{ci/t'¿gt tues lo ,eq/f*odo.

.1.

vF,t

¡.¡a¿fisrs c{e /4 Fhs

' hi,Á'¿mt letuofi_q_ y-'c'eapr+2iWz & ltz DpTE&p.^ w rill¿q .

u,


p

p aE,e tlq

f: fr dW

CJ

pNE s t

s5

'Alre

pnrl¡€.? pie s7srtz /qs i -' ec> *¡Q +r¡ A/i'/ os d¿ leS' ( lrf t.c,s "k r t p*t n+e

/d s fi -or *úa t;t Ltb'qe--g / wllu lcre ,f( r!-L / Qr: /Y tr/ ¿ln, É¿r/^p n+tfs s;'rz/*g n i A^on¡ *"t v> ,/o rt'rt¿r t ¿é €rt ) z ¿V ruFO '/ cE t7 e1 eU"rl vt+de r4p.t<>rF tú-qr ¿/ e

E¿

/tf r"z"--;Z ¿-/ e.üq|Of{irz U ,/Vclntr' SPzry't¿.rtzsJ lrz /-f /y'{.s¿¡, Uarpb/tn<-¿t/s, sits - -lúé}+ )zuLfzbt Lovrít, 19u^}

/7?c-¿s¡drzl¿e-.,. foc{o,s 1os ,i¡t)t

n#: /'* /t,,'Y#;,i;, ,ffi,T!:" n rlr.te ,npe g

fgr.cr-*ro hba/q.

tns Jaar-'tv //

r¿{)

e,/ z)' e Are rc,lqn"{c ,/ }.¿a ^t qdfÁe/ / ortr/í¡otes ayvé¿at' /o S'vrfV: ¿, (sr? .úntr escnte/u e/'s,n&. m¡ p/ /t"rr-¡rtt q /? 0¿s t¿+t"ync4¿> n"nt-l s€tr ü¿tc{ (')"Lihnzl¿ g+7 C1;/rrLlnd""s e*4tz-nDt , ftr{ú rcfy'¡z^t{o rToS ttcé*t7 C"qrrzfutncf Ly' nps h"r e¿ p¡':¿y'pr €/ , *'t-,t /:)ú o Iq t ¡g eilCtt.éiq ü.tín V /,zot,t i* br:1b fudt, -el fr"f Ee e>-/sbq ,/ lnn¿o, Ij*or,¿si d¿ eylu"rt-at ./t* ^ ¿rís4

F€c H9

F crJVJ Dq DES

il*,,t, zv

5

eciah

lo

-/ ¡-

ef

nl/üs

e7nrcnd; olv,

.

kcA;rtr d¿ ht ,t"pv*shr

étrdqs

D?r /op (/tn pgtEt*t>9

P r( t,t /-h oaio aq/d/¡'sis t "14 .gpbr¿. P¡ser/setío ia c1vLL irn p/t F-<T hn r, t4/a'q ni tftr'a/

"

(,u///'q

'-P,61eqo 5c,ót lq necg¿fc/s, J "LL El"rta'tiaí1 + Pela reos {4 et/"u'rL; nn /cs . .

pótfR

lr

etpNís

"

Jr7 eoenef,or ¿'4 eo en"e/or /ro , /ee

/ps e¿A.tt/tUm/+-r vr¡ -'il ppQ",' A /go t& 5ci ,p, a-ea 5 6/es y'f úr la - €J t,ttr lq , Á,2; /-u, .Iqs pl ,'zaaa^¡qá /eS í/ /cs o*>uS tt't<z^:^rzé.,, íJó.^, /rzs ¡,¡-trr.ll,/.o.L-¡y, n*Z'. r/o.-, r'/tps. / pv|r;o', lss *r.Élti,zs, el ./Ll pl brrattrcri, u3.],:*n!._''ftJÁoqru"t/L /qs vs' // ¡qi rtl/*o *n /"^ )^.. /qj ¡qj, et/íwc yerí 11" /" gü<ial ""o , 7n"*í,vríra ; bffch,:/k,bh-, -7 fiWy ,'" €se n'btt¿/ nqúcr & e/los 1/ ,.,,/01^,2; 17s. s'Q f)ery Á e.

/


ínry*fn fnrün lu ^

6E clFP

/#

t-

4

I

crJ t/J Dry DES

,

f

ffier

:*

r€M f7

óPcltra

JV 4W ,J

p

*/q

e

rt;P ¿

flcaB

fE

(*/c,rce

)e 4

Pe

.-11-

/ía¿lot

-

l/e

,

tee

de /h¿

úv*r/,z t¡ tt.f /

Eeñpr

r-t'zPs e4¿

,Pevr;ieh 's{e /eo {i o Pts del n d rluo/ l-( cout,-i¡''l at É'tD, da nt(üheúl- isl-túo de/ la¿w; -'n^¿rl"';t^ ,owpo fu+nrle d eslos. qe - U lú 4 üría d-( ¿oald'

73/

Oerte

reAr.

o

,

QBs7¿YBC.PNE S.'

/ge {s,r ú/truas Á'prqs ,/e ehse t E ¿r /q¿ 9'q }'t're /pU¡ÚA [d Cí+¿se de cuts/tlhtzo e'o'-z ?e / ' t4.o -ee 'Pu,{r'Pro, leq/iMr. -;b;/*7;"át i:/r¡tno o/2 u'{''P'eq sslr í y'( ?se /q <' lfirule tV4r¿ix l* ¡te /r<:r*rAurfc¡ e/ ,j*f " ¿¿3 frrfq tsf rc art^ ei ú ? /ztzbu¡o p d no (pn : ,/h'e,t

q Psís, /dt/or -Tu['n;, ' pt¡i,/rryr- Ter-/ey'., ,//t yanr*6 ?h¡oce /'-u/D 4ttil/Vrtes,o+4htf¿r 4arf,q) tslrs lq:ra/¿- qL4'al / los S/i

ur

/q / opor/rnzi/prú'' ,/¿ l.t q//tur ú hla'*o-s fryorgut/ps / '

tfq'"<

i't

t/e¿/t prt .

G

' l,/oe ú4> ,t"rl-p{ lt¡ /shs ,a eq/*rsa.+4 ws ¿ c ah u'mlf trw 4( ^ss"*s' {t>-s' /q.¡ ,íeth+> '€m cop? ñrU-U .e//zlbctio''.z.terh*¿ ,búe>: /os' ú¿"/rrrf: eqh'{,eq ryzeqazzd-oho'as, na lt r /a yr7 uu' ,+.t>

C C C

d{á ¡ps s n

vire

e,tr

s

tt

íp/irt * i4s,

¿e

/e i¡zt

n

a¿sfu/s hr//,f dZ

uS 11 ¿¿"¿¡nua/

rno' ( pusj/nbs s2¡aples t( o-ada ,bf+, / {¿ /o-t'u'a p¿ 4t'1 ft¿ap

hoo/"t -D

7ut/t'f

¡e/tnubr'/

t


c¿.rr' [ü yP/fcu /a e/ ,s7-*7or * /qs k Uo¿r/.o qP4 / / se Cgortpnn,gLrrC p(ro # .ra{r"L{.q funD t/ //t ,'¡¡

5";P

hcu t/*

,

F eTJ {J'?E D E,t

lEc#fl ,frtrzir:4

t0'

:)s

kmpxnsLú

o

d( /Ie e*t,cr,

I

7'v t

h eA-¡ -tr dk/ O"tc nr+s -' 'ia¡,rea Lt¿/ dec*nP e/ /q '(l¿rhr/¡üa forde

d ú¿

I frnAf" ,y

*f6/ ).

^

,'ryr/;r"r"¿"rtzl

Pe/íutts tVrlr¿r

ve 1

( Pyost"üt'íI

- De S'nicie:n¡ k ,¡02

¿

Ptr/"s¡,tto¿"ü; e¡údq/.do nn7.

I

,drrre"ve ao" rtüt-77fu,

/

"

úrl ¿tq su**,) *c,krs.

rupt/ ,t " F/ t,tlr+z {/& b*n"* c ies t' f /tetot'o 6 cr b";e/ Gctreftz A/úryr*, /¿

thr

r.,;r -q

(.ornenzbrtes spb-t 4¿3

4t'ó/¿qel

.

e/ -/<y-lu,

lq ,qryPq/ , f / cü'hl C/¡snw J 04 Dc,/ nw r,ks u G qb"tYl 6arutñ ,{Art wF4 - bnenhzis_s "+BL¿nt ni kxl, .k r hr

,

.4B

o

cB

e€PlÍ

/q t'ue'n t o,z

ro¿;/vis

,tr

p

/q

ay'q

iry yr,,+ Wry t

.

r tpNEE :

/'zs türys /5 fVárT,k? rk /.rt srzprc{uz /rV/ii-di7/rr-zz¿ t/ AO ¿l m-z/¿ 7z--c rr*'¡4r¿-r' tt€t2 D)-FIZI{JD ¿/D /Zt) /15 t/*7 /L//2i att i/¿'12 /lst/*7 /ctrrtpr.s /c/ ,l ¿a// tlt ,su *Fr" S¿/pr#q núa/ Jr ár-"í,/ru;t 6r"¿:/rsi-s ,k ,ú //rs ár-"í,/ru;t //rs s t¿z €l n4 '* /P2 fot¿+lo ftr/ E¿ /crnues Mnéo lepc hlr-tÉo .pr¿(,c oo/o, ottot-'./e¿ oo/rcr otr,¿ ',/o //q / (y/7 (/4 (/)'7 /QL( ¿Lt le /q g hfcot /ecrn t4 t4 .ú*,'urn le,*"tú ru4 -4<t-z Ith o/ñ. ,.,/ñ. qta Éo4¿ rt{ k4/ P t7 k4/'p /e tL{ á q¡r4L /4 t7 /e t( *"r ñ//'t,-/.2 / ) 4A tre /.a,s q rr-( ,1-t, p s c,o/4 5/ 5 tfifi¿ r< -e€q /aé I /aG ,/imt/ /p¡ t{ty s . -z /imt//p¡t{tyS //o

€¿la /¿r,te C+, S

rfS

EX nt p€) I ,4 S e tl tt& e/ cl, / ¡7tég ¿tt yn¿ rz/<: '/o e'i/¡{¿f -l*o¡Sr. m ú C/."t'57 -ranr! rt-t,,6, r ry '"1'ü .Se. y:^€rts¿z nf e4 -t0 ni (ei,t "t// , lsks t E

ttw-


í¡Uk

fz46?-'b yv{} y'i"s /q ¿/cr"se, g¿lnrrzlap

&¿t+{e,

/t's ,:&v q Er frp c.,,7p,- /tz i ¡rír}rr''Uí:* á:3 I /e/ ,Jür", ,zn i?fi,o- fr¡l¡t y'q*i, estúrc i/t e'n;'-t v'ir €,7 tl fl//,z' . ú( tf-rrses ,kfinlrnú> /,2-s i-+q¿ il2 UtL ,d{.

8g4/ir

o't

lp

- pe

'ñ)úD

.

é'¡ba'

f;í/n %o1,fr!.'*'

¿/"?

9/etez-t'za:

/\t- st - . ,

.fne /te Arrr/",rds t , Con h./,'!-ne c& ,ro htbfy ay'¡qae/ ) gLt-f Pn s t en* /h"nnzrrf'p €/ )"4j OFwI poEfru ,¿-ü ,qíórrz-X, úqe L' 04/)r?< y'pn C¿4( /4 //Er /'/7é't-7/r ( i/-tz¿ó. ¿o/q' f'¿/ ú-t 1o( r.nuañana ,94 i/ba '/t ¿l r_ Cr-,ntpíñf-ír' / n t¿7#rrtl-@tTí a¡ H.t ¿n 2q . rentld ¿s d€ ff

C C C C C

ak/ *litwf/b*ro (tzá mF É/E/ oraLlrv'ade z?"p'nrc / q' zrü.rz-z€rp9

Wrf *g

nréf r¿ üff?sw

^ ',/5tn+ar

/BS

/¿¿( -

ft'n r(o" íe /c,9 . a,Ftrzpct fros /V y'ú - -oá- qr ut -s e uk to¿tt7eo)-/ ¡ ni lr2s eótt/t-/7*.e-s7 rz7.lt¿i'ct's' /*/*: ^ p6x /4 tE t? {+tter/'ú "á

/ /n'k ü¿e ^i pú /=í w,z'zt¿/t{z;: /#to,#,f/" Ht .

orr oióo /

kqw

t

z4t

ü

¡/r'ü'?ü

e aQ

l"r7rnw

-

EAfl4ZD4DEE

5

/uror ,qaap;l/ , ,c E/ A"¡rb a/¡s tt't p ,f?/ fis¡ntcf /es." 6erbriv/ Parcfq l'/'{7t xr* $ AZnf nr|zr¡e.s so'bre gl hYh ttÁ.af'u/tr f¿c'n el n ¡".*- hJ

C

kc

.

C

C

iny'ftt'¡c74,

)?

I

/

Pe

fe,t lq

Ve

(7

B

C C C C C

t/e

r

tk

pt /t-B"¡ fuy ct f/

'lqS

r74PJ

Las

t).

f

5 e For

s s

sFE f,q e-f{2/V€E :

Lq ¡b.znr,y'-v d( hs¿¡ C'rozof n¿ó ú /m.s ¿r'-'F" '"N t,ey¡ /p.o rQo?,ex s os/ñ/^ /rqb/q-st,bx U'rrú tf'ut'¡z'tf¿r Ck /ot" Ot¡n h¡.q@ dr [e¿ Chto-et . úe/ {t't:iytr,V$ gúq*- &c¿pol.o z.a d:p - t-/¿'r.,a g úe DC be e/? e)lr¿ n'u*s ú /e s 77 hr a ,4-qn'rt/r n *p s ,he c /utz o

U

5 5 5 J


p¿ r r hc t/

r4/>

¿l v

P

rzrs' , clu loe rTEFt+pr)?7ie /? ior¿ .g¿z& Si)q/? KK/ ,/zt¿ É¿-rz //.e pa,ft''s¡r,/kno, ¿e /q ¿t{rcnoiúr . 'e¿ pt ¿ti'q-/19 /os

( x'rztVez.Tf

,tt/lt¿ //l-s¡Y/l-Fr7t/r, t,?? t1¿t¿t p-Ft-¿t?7t¡ry's t¿/{t¿¿zi-{¿-.r(-s' 5iqtutl kf ,P rt ¿f ¡ A' r' ,sr ) sftr ¿? ti,c*z Hr.r/a r-rr r . *'r-r, "{¡ ei,a 'z ¡¿ / -tr'-e rrno/¿a é'r^'¿>hp: c.¿i¿¿ttz ''ú:s't, h,f"q'l {s^ilt r {r"q írr+¿ ^ brr rz .sq tarr efr:rcy¿"* p/t'not l¿ Ae + fzl f / tvt srcb r,¡4t2 cft / ¿¿r{ insrr/o'ti€¿t l{ . í,s A.tn tt qnr?s cí1"',? t/ ¿r"lú sf€ ings;s/frzl-¿crs pt7 e/ efi7," e,ttblrt .\tr&rt¡ -,,0:s¿'ifl¡/*u/ J, , .fr,i¡- 5t+r¿z/f,¿s h'rt"tudq's ' ) , / insírt'¿ip,rlf, t74) /uLTL/ü g,n r/*ZCi"t,/7¿J. p.s' t n'-/gs , S€ t{f*e EAlg,rc I,vrr ffp¡r t n /or / ?a /el 1,.a ok/ n+{f € s hp' ,y' har c.¿- /tlo / 5r¿trt,It-,¡r(9 pf2'h/rgnlts.. pp Htr / eJ lL4 ,/t^ ;rr7 lrs; n *''7 /As /r ui a¡ s ,/¿ pbs ( . fpt yab *7 ¿J /es r 4 sor *tq dq /h ,lu¿ / ¡s' o1,z rh "

,

,

//

7c,{ns e¡/crs ¡'lpr.l.s Aoro,n qV/"-rttr/2-¿5,/4vs f t#frrr,4'Jrs /fu ¿d¡, e¿.rlf/, ,tít /utqq.¡= €r g4r si /'q lrlür'J,z# f / l?t-l.zr ?rv/ru>-hz¿^. ,{g (z-'t7r'2 r'*tztieV ,'r,í/r}t''nLt, 9^ U *rp¡ nl "r/ / ,r-tw z{r'ev" hU /o¡o rt{r, ¿{4 ;t7¡'ür dg

.t/

P u/

ltt t'5 Jrt t/ts t1t p/t'2a4. /;'S / /zt ,/Lr, (¿'^'/ -./lu'9 p/T1+J ./'n; e¡-z/t"Prtt/('z tl¿ tt e's,/rr gs rrrv/;.r (:/A' q t{t:: ,7f tLf t?e Q Itn, ,/ t/ f, ,,ztt/ ,'t rr¿ pf h'FF ,Zt r-y't: 7/ eÍ fue c¡ S ,/ u, ,/,/tr¿ Pf /cZ tru g

,t¿{o qrL¿ qrL¿ lrr Si'r/ttÍ-.,7 0rc/ € ,t¿{o

ltu7r . nWi {;';f;t' o':'* ffi: -u,#; ¿7 /..tr-L' t l{do¿rle's ;,4'/4- qtny'{ ptti'J(t,¿nr,' p¡

/'

*' ;.#ü' ffi

}t/",n¿,i;r/ ?) (,.t4i, }t/",n¿,i;r/ (,.t4i,

D€r

//

/z-r.ri-s . eiry'?t<rlp¿-. .

lr'tc y'ern-a7o L.{'n.zD t//? ,/eCq,4n-S/rr $rtúu9 ';ktr"r¡z-2*/ V ftp cl/Hrií /¿ *oy, -s¿ qoq ñ ,qhn/'pr7 - Va frtt'yt-u6/-q7zr6ry¿-ztt /e-, ¿'/r¡'Cz-tS {..f ¡raqh.r /o, /et6*rs - / Uti,r/ /is' '; F c.r pg oi' /í5#¿í,, q ,bS i"zu¡r(a,/i/zs pry Er>n*-zxf d?lc,* ,¡/c;,¡iPt+dp/ tle;,C{'trfti'. t/nur p>¿,zk5>.ti'ia.o--¿{t lrze &i,u Y,//C/L-üs 8, ptz,fftt,úfy ,ry /Or-r, cz¿? /t-zrtf,tz¿¿-.¿> t-/ fe

s/q

/ or ftb-.-*r)<

úr"/Crorr,/ / Frlq? *i.c,:' //'/ -L.r bt f..t>/7.tzz/'e? - .F i/rf ¡t-zs¡yl1l ¡>/'77 s e rz ¡,f1.f $rfr-k //.rr yrú XXKX pe¿- rh/eq. ¿€ .4gf cd?*"lc¡ '/aús¡g/t't"oú, 'i'n '/'/¡'zJr(rt^(r'puzzt trs¡:9 ¡¡r¿ i'.¿.s ¿rt^f:¡f uzzQ pa/,-ry-s es'íreü" tr ((/,zjeS t/Í) ,/D /t'tt búZ cf Jr¿ prtt/]c,/ /t*/b[c/ 04t"Cs es/ür /< eFFué(.9,.{. r?r( tí"rq / far't/q/ rlo*ct¿ tu(' i{vns'Q¿zt7 tt"1 o),2,¡rt K D?L7E Df ¡/¿Dr7'/ , lcr t,h/r,,q {re¿'tZ ,61a, ryb¿rrrfd-T €¿t -€ui e.ffsq,' en s-¡ és¡e-Lo ¡ €n -/q €s|i.te/q,, /-rcfc ./e €slr-r'htr-' t.qL{ scznclp . ./+rsh:tdLo u,/ F.s{F rrre-ú 'r{-e S ut ¡'¡r 7SAS /r "'r e-iq €// éo@rtz> e rcd hl kq

rft7y {"4c{

,

_,-/


p ¿a q'lrt-ccs c'E7si6,t7€-s /cq b dtt utwli,-qnile ytt frflO:{ I c',tr.t r /[s 7 Vc r ¡4 l{frnr, / . /e /w'r= Qt he c /rr,,' s'edh"; grnt /,t ?t*rrZrnc+'s // / /,2 qe t¿-sr'/i7rrrc+c,¿ 944 t/ ltrLerh¡'/ - Ü-dery rrützuy'st- r¿tsf7 , /q rn;'rF ¡ar& c*or/'ru/f gr¿t gihr grr;t /r{ e/irca¡al,ra't''r{¿ /?se qhüz> t/ ,/a 'z-4' p iz t'./. *rül/' ,tt É rrV ¡)r.fur)r"e fr-úe rd P/tq- t¿: {5/q4* srlla ef¡tv{sr qW. ¡¡c ¿¿4t 47/-?ürrflí/ndr, y'a ztrl)íry *f /n¿ E¡.to/p /sr art'ñt¡ C nr tr/w'z-zm¿,r n*tll faorbtb' 'i',tii rfn f/@,. flegididor,a'fiq,b, "''"¿l ''f ,íii"'i'r,' * r,ib eure¿/'or, ,, ,-dp t / yr, gr,'l ; ; 'dar*f;4 nqd€ , nr ,/t , ¿lo1ht a,r Ur? ng.b/súo /cr pía urzr *et ele ñ' P//a , d n qLl¿ y'g' Oq'rz?sz?,tuk:-.hG' /f fiPtz{ 6t"rz4siz¿,f( ftqÁq g,q.t<b¿'¿l / ¿"t^ "-c"prtd' . tt nü .r¡rrn e- úrtcT bur 4cr' t tn itrbpñqdg'! Nv/s'e,1. hoqu esfuvg /hrv¡nr{a ,4trtÁa>" /y'¡'€¡r?tip rs cü t?

€ rz tlrr e ü,. p c thrV /ü- q)'r,/ tlx ¡,¡ 4 s ,t W¿ td P> {:+4 /q' tt/ t(f¿lttrtn'u9 U hot/ . , tlrlt, /gS rt+,r./Pu -' lrps '- ntrrrrz w' t,vrfp $n-d* .r*t'/¡>¡,2-rl' $e+/¡quo egr' FI pr bi4/ ,fFno f J ,t¿ .l''rp¿/ ,tr q 't /q 4 4 t .4r e u¿ ,, "'l{ary ,, ,,oe' /p / t zt ( ler lA /q t/'r{t q-ü.rá" t ?q " fiy'*. /n, ¡zut 4V

, A*y é ,/t rz.+t{ o *of te/¡¿'pn . €; ,t . ¿ r/e¡s vtr'l flf tvtL{ r./ ri¡pi [ *a /q ?qroz prtt-td-f JF €-st+u /"b r{" ,4.pf s

er üP2

/

¿,

c{

rq4qPqt

.S/

rzryü€

)a-x>s

T es ff a fr pe r.rs pr (f/sü g'LL( ¿/c) ó's í/ ftr¡P c* s ef esc4q/t(* c4q /t( * o 'nd ¿ ó eslá. k r¡ tt/q es cf{n( nno 'r{¿¿ó rlo , cr{a eslá. kr¡ hr'cnrlo, hr'cn 7¿(42 Ll 2?:

t¡t¿-¿|nu{ú Psc¿lt¿lto 2lL'y'¿ / cD¿¿ gL4¿ tl, otsr+l/2*rm ask,r/ , V /rb*¡ firtf,qno / ft /r'qú ia,r /,t f¡f,zo gW ept-ftz r-i(-' ,k /v7;t e-s,rttú^arz >ks

/

F€ctln 6fi4

níc 6

* v-

ttru

ftt

h,qcbr fu,

e//e.s

/ ¡[u 7v

Errtlwa uáot s f47

e,a/ úl

UTt ríoú"..

I csle rrtur ay . i

'2; effise7'r

éary

he

baio 3te r€+/e it6o / e a e,rL{ n /to V n¿ ec¡ I Fe o¡; nre¡,.U¿-ry4o ¿( /s/erx>> frvr

C

ft/

tltln-r/?'t"'r* ¿[¿¡* t/ 'Áil 'pr"rft,s"'r* -7*t-tno L/ ..Vn¿Po rn/ry/f te/ /v(ñúo. kC *¿rW ¿e ¡'/r/orrznt 2 saá)t t'q Át 1fc¿r /s t'iS /t¿.

G

t

)eturC/ttr¡ hr>-c

r¿t¡4 e/ fubtffr: ,fu/ /

É

C

.

4Crrí4D'pES-

@EuPe

É

t

,fr.c;l-.-

t4ru{

l

C

.

,

J J J É

nuhesha>s !/ , : 4r ¡/¿ frdo¿ '' ,iii ,a ,'"2 /fr; yíitá

¿

J ! J J J

b -

L

lF .-

b .-

C-


QBs€,€/,Fc/p^/83: fr r'r-¡or¡" lq -9f tatcl)"El y r-ry/. ,íniytzp 'er4zé t, Eor ol ppr?r</ ,yrzre)oVs ¿¿ ¿lrtt¿ Pt'stS , c,slitbrr ' (A; ¿:crrz-,/no 7o;r/ lo (1,ü/-zvar}u i, Frü _ -L/ 7.:! * Di¿,_s , 'qs¡{ /o¿4} )? t/¿ t'cz ,"74 pr;le j*zt> y'ir,ziF sp¡r 2:T{ , -q -z*Dj 'Yqtü'4r7t/r7r7 s7/¡^pr/-¿,. / -+*7 Fn Tt: q f */(

,o

o/a

grrl

E7

p úe

¿t ap*n tú' ."orn/yus ,/tozn"#rnrrs qlulrznt,s

.rr)s '-t Éc/771/)2m'zp¿zk )'z

.

rfli:íl;: i,'/,7,'ío /f sfrLqv? ¡¡-tru(t/tr;s 4 p-slps yrre.',;;;', ft'u .;

n?

*fo

;,,#: ;;" u,

g.rtL /q es L¿t( h'-p(rp,7 ¿' ¿¿ s i1"v k' rr - d"'/_"hrÁrr_# pt- rz,zs¡/ / ttp :-V r ,, /f / fcr a/yrn rvr,p¿rzen/o rz.p )ftrlí,1"4t¿t/trytna{e lc .t Plt r'an/as lp tp,e /e 'hi¿,A ¿-;:h,-- q lfür-ttt'¿¡ i* 'fDv3 Z,r¡t/ Dgs,lt¡ /FA /OS parye,tizS p.s jq Áruln etlrn_ fu¡-6¡a,[s,9, / / ,/

=r

=l =l =l

t t t

¡l

I I

t


r

1

C=

D¿ps. ,?

"

.

yu1/trrae v "42 in ¿ tl¿ ruít

se rúrcze

zTaahz sr/rnir-

¿

L{' PÍ'prftrr- r./"7 /?fredt'iztTz.zrt "{ flV¿ídr¡r-rt t 7't gz 17 ufir {> q,¿e- / S, rynpst ,t té s r' u /7 f C(t qnY} 7ü ,St)-r)/. r-,c,4. üt}tú-t / P,'*t€ffr $'r'l/{úrrlt¡: yt' ,J tl S h c¡rrul* rz c-r s u /z L7 s /zt rrr C.ü il lf dr¡r, t P /Cr ¿z g /'77.€/2' .

r2

d

&+q

lci

/

E¿>

,

J'n ) ,5,zle ."rú" -o-r*'ip , ó', /ti 'B nrn Mtle'*z>-' s.er/62 €t

rq< Fryjp-Eril,

Z Lr

E

,,*/**ue/"^.

?"

-

E t E E Lr -

/

/,4^4\-\!'

i)-

Lr ='¿ \ ¡

Lr -

t

á

lr L= 4

br t¿

br

E Z

b Á

fF-

ft*rÉ

J

e"0r

ti

Á

tJ

l}t

'

ffÉ=bn

,e/-

d

bt

l-F. .F \-:


\

.5 ú/77t/ry{/ &u;7ce fEc{-/q

It¡n* I-

CTi l/r D FD €S el

40e4

ertoñ

¿¿¿¡rnz ,7+/prr/ urr#e ilo*r, e-/ -

Crfrla.

Vtxrh etPg'¿4sr; ( i t€tk'a4Dtr,tt

{e*lc ny'erne',:

fu:m€

s*l¿,Q e/'Sem

ek ft¡S ¡"'tasC

l-

¡ry'7ü.5

/

(.ü{5

"

¡7

rte /rts

?E

m.¿;-tEQ

bt4

:

(

/

*furrw tt( itripr.tre¿

i ,",h,< l ar pp/)'-a.o¡/t-r

?jrtV'rrli úlcr / ñ/.*'ci por| / '

hrJe *-ttr-/7o . Fv'cr1i¡ r¡

e/

-

k r¡..tt's¡ strbx e I Seac (¿'rnz

1e

J

rtfi4ttt 5 5,lrr!. t'/ ,9¡: et',r ¡*' /rt9 Qpyrf

,4x

brÁóileu"' "t, aíZ,u,u/ atttc,?r */úgrtryt 7,st> &,rzz¿rzy'vtin

VE€

ú/ &

_

PN

eitn

tf'r

/t ¿¿-r.

i {'t' rt

-frl/r*t7t,c:r7

et1 q)riFc

o/as q /s

);avrrt

9/br4otJe ,sttGJ / k ch, ra ,e[.t ,'¡1 ,$¡'tzz (5' sr cl la /q ;/¡-nlrni e dV : Cúhs ír /q ú¿,t (,/,atr "/

e

/ (:F

etr/q

,/?r /unr dk i y7 h r?-¡reo ( tt tvt ,r /hr D¡ n ími t ¿r p qrh t'¡ ¡ra h'

t/d ;

.TB

u't

*

r,q / /^ 7 /t" lor

"

aYBlfl t lpN 8.3 :

ft/E ht¡ D,'de eo¿¡rsi *nre/e par 1r.o v/t¡t-.2*-zca ( ¿- clltz pn.,n¡:r,¿f// /3 ./itz dr" un ,,ní í , ee/I /r¡pryrú /2,' ¿z¿r.l>Jo ,/ ¿t¿zul>Jo r' úel/o ''' (-¡z/ é¿rOrtrh é¿rOrtrhk .?il /"/F:z/ /''ú+, ¡t¿ taa( ¡Lt taa( hxl h x¿ /''ú+' k d< r¡r r¡ r t!. n/{a'

p¿fet'u¡Üc'¡,'t t/C (ht Cor¡lt tz> ''!. - V€,tc' f}?is p¿'ftru¿Üc'¿nr'lt¿ f)'zis V€ tt' s!Éq/t.Vtz . rh¡ccrry?}72 -Etr"¿ .ne1 rrtl /tVt-¡ ?r',t/ 9r.,/ (L{ elVXsAd{ ef4XsAd{ /:,rtt,,7 rc{rgq? 7s ?t' V/7 /:,rt(,7 ?q?' 7771 7 / / r-zg (*rlor t?qpt'ty'7 .4LfPL'Ll? tl-q sL€ /¿ue. ent/tlfii: - rzgft,r ?ilr¡Vivt: '"r,*/hnk ',lo mqq¡Zcrt{e/tz ,z.ri Obrcf rny'e (f z-n ,9t if¿(ir "r,*/hn k )t i/¿(ir Obrcr hhuu mqp7"¿ ü.n rz.ri // ., 'ú''r/* h'r/m,¡nl¿f,rnfe pft ,t hr: É# S ,f er fl /¿¿a,sr( k u?t'l{:' s;;?+

/


ffi r: /ii,]"1#i,n-f ".

o#i,nry!fr{ir-1",

r %¿r;'n'*%# *;,i íiítr¿,á-íf,¡* i" T,l*,*, ' lcrc /'{ "ÍE:. / Ll¿td qr-- .5u¿?tJti :

y' cir ? r? e:rbg oht r,.ps J ¿e .,/e /qficrs .á.an prztp("f trtri 6ie+ q p? 4.9or Wrne *trdO ercrQ>p*'ts , €Ddf ;n -D¡e, /,rO " d¿

s( hrzn r/rtrú{o trrq, log *1'*, y^ q. üv4 /?t o{e ritás

dei 7oh-r' , tá /^úc";an -ie s.4/ aes yue" &rá*A-'l - e¡/v/'/ r' '

. .q r/c Crsm¿) {'"e¿ rl

nadqrmf ry/¿ erryTrprf-.r,q/ ypbt¡pne-¡ .ferm,ps " /gs / nrás', /a {cq //f d ekzn* q. pqr/e p?t' a/vus 6 enrs etrrr4z,z , /I ú /q /e 'Sr¡ l,¿Ou.frz /nq e,tde p.7cf , 1 n ,b füs{ f";i e 7r: l¿ /q Eosc¡ ( + ü;;-"iqrrt?(1,f) . F yer "+) (lv.l)",rliln <-5j?2w 0,t¡(*no , /*rrtU{¡-ltttrda rSr--7 ¡ntfa fl¡r"t,fé |l=rj) . -: (,h/'cqs q't,e fr"ü t SriJo +/E l'o t fu

-

d,a,/,zS . ut¿ qp cit

cr

s",' vk jn/r'sripltfi-6yr/*s -Se

p

evj,ri*ory

estu Pver "il;r/!4ff*i*Jtr#,a pc¡zr,zolde d¿ q,tt (Jfi t vo/ suzy'y'2 / p-s/pr/ n 1 y rq7 tf q q 6én , hdo &rr "rE ,[(""-7e ii tLo 7 kh !/tn¡g/1,ri),/ il ü,4a ,ríre /u;r4 1WrrTb¡.q':

/*/"ííHr,"

F.j

O

o gtre q,.rÍ" t-ó.zto lF/eu/+ris/qr',." f;/reda/ pi?nW quL( Pd e¿/¿ nrer,e Cabq'Lo-, Vr? ee/eq;u / é.en 4e 7 /t qU n k es6 q eps/{J,, Lhlq ve tlay'-ar sqhe/a-z ,nt1'pn/zqs eftt -s zer Ll n+ú/te/a'f , , *ztrn .s€r dere/os /(/-uVrt'/w/ds /V , -'ev " -@ag

,l/il

e {/qan.ss .r77prn€nh o o?, --fhun -záZ ^ pofuúsryks pn/esoits p-pez&o ,nef { /o{ ypr t"lrt

/

n cfJ /J Dg D€E 'ü

t t'i"p

*M-

/D

"vef

Let/um rk

.

7íFbaie'&/eelu,a

lnfervn(s e q,/i éR9 ( trn4nuoü;n), - sidt, o/ár, r{¿ ru¿ io*s ' J.aPS Fq ).H I ¿c/r ( n

try

.

j

/€ Do il /-

rfrqdy'ea"

\

,

o

rqt¡ui¿q#n

ldl j*yo

'

tr

*t¡+t

htvYtbLc úe ,5¡

irh.-

ih., , r

au/a /q

n+qs ur/

¡s P-rA> 4si-t,urürtí,

rr/otrz rl?/rt uet,

lq

db

"{e

ssh


\

0gsERr/4uoNES No o{q twels p(cao{e Tr4{ tltz '/orrs'k r, . /rl(,tT) ,zrrr{q ¡r.+cfs + lrqa / yL{¿ .fí.t7 (/-gru ck j?z/t'/ ,r/r¿t-r,tc,S / s;t/eit. n pJ/#no, /Frr 9;f /¿ t-/ttc rJ/tz{tcr y'e/f¿ / Ly'tt p¡€ ¿r,4 futr7t'e cl,¿ gftce Cizr/ -qkVlíq., ,*/ú/-r{ tt;¡rt-L, ütTv4,f/v*t¿> lq nq.¿u7 ÉcTrzzI'tt-trU c>{r-/ar¡1'1c/r Lt *{ S)'/lqS ¿¿¿rrñ¿ ) p €{ ,/r rt ty' ef rr 1"r, tú}-5€ F /c¡ FeF-y.it;'S , ¿( // .tt¡zi ) ff q esla fld ,rq 5 u'5 tlt2".r"4t;'s / bLri &r.lr F / /'ftt4:¡t7pr.rr4s c{1c7i7q ( L{t'i"r bi¿, 5P't lt- 'l L{ 4"o k Vrr' ( / tf , rcr t' rmi 7r¡ /t I ¿V n-t. tzt) t lt¡ tt /, tfdt L/' ¿'/ Ev74l /¡sJt'</rzs q'r',t (rt gJ'er, ,k St-r/c4a J.l /SoLo (,t7 r:fuz

,

P

C,

/ei p 17'rr7lt' l2t'91' .t fily-f .9 tf ¿zTt ;{ Ctlt'tzyr-zrhrl Calytf t/r,¿* / e.,ü/t 1A e ;órzl'a¿7 t iÓt t ?tt p/ S( "4 ttt lL-' Fi->t> }¡frr}' elt'( t/2zt¿: od ?t/rs 'Írrlrr 't lr,, /t'r{p U ,

lAS rt¡r.tiry' a¡tA ,vre /tt/t"¡ hy'Ott,r. pc(eqr- {/es r¿-lr prtt

/

q¿qyttr'C¿: ryÁr iútS¿ptcJ ///'lt-r'n ¿; ¿)/tz/,4ztt//¿' y'tr*ufs ,k ,/t-c{i^¿+ 5 (5 (t7¿4 p^/ürs L/ /r; ü(nusc, iq¡á¡vt¿t ,e ,/proprnlaa fi r, ,/l'cf+'."teqo t2d /.7,( t; é+tpe;/r t/ p 4 pLr'sirzr:n/ y'lrn /L)FZ¡ / ey'*rtle /rZ pVdt/*n;r/a{ 'J /hurUrfir, /61' -/ dt'1tv/Á:,t qLe k*sl¡7 rmr,,nzpn/p F/ -s¡ry'a lfa{f }fs7 rt?,q qh Zr,s q)qpc, t/Iz*t's'ii" ¿7 nnt rt-/ ,-ti ft"/)tf,s('¡, /ttok t^ "*' "'5 r' Fn- k , irry' ft7ru' Jar/¿ s ttts/cr/-scr4ti /l/¿t c/rs' 4 ttr'r '7 /s( a¡uit h4 " 5¡' rÍ l,z / ,FE .{y L€i/ü-t "¿z('/.¡'l r¡//¿-i ./ c7

t¡ /tr/ilbc/o,

/o,j

(&vrx/

7

/S ,

¡t'trzrr¡'h'r úe

Cgr/,zs O/h'pr.k> 6eí¡rt¿ 'I n<vn¡/-62¡ *lprh'4 ), Pfotefo, (r*,tfy'rnz ,d", ezs:e-r>).-. ^¡,reúrl

5,ee;'Vks) ,

9rl* [/,tttt;s ELq hozu ,Ftr]Frr.lartlo c/r/ítu//"/üE*t &'^r,"h.j, O*/nzl s¿ yloft F lt z: h> /) n{r7/ pc.tz t,f ü/ rztLS llrs , ¡szr fumrt - ,/¿ /qttur{stt'r?:/ /^ / /'PW" pp¿rsl/rtir/ /e9 ,p*k" ,l f'/n-t éc,nLI-¡ ": /htrlt¡n \rtt,ár' l¿f r¿ (serrr/"tri. ) , sütlrúr; fülrer a7 Ú;rs lr, 4 t ¿/u/ ( nn rrr,,,?r ala ¿{üt^¿¿,) . cTt.t,t * / /" n n ft-'rr¿ ( t.r;nr¡/¡a/pr ) ¡./ Je¿zrzt kr (!tt'>.¡tiít,r- ¿¿7'ñrr.S (Plprt:tuhy,zJf d( ,r/rpp J es'h74//4 aTit-.t/ütt./a /r1 iqh;1 f4:: F9/,//' 'y't"V¡vnclt /rfu )ctCttt €/r*.ia ,t /( la lps /r s , a /cs Tlow tr,*rdpS

/*

.

/O

i /" f ,,É,*#f fr;,# , /,,1*-.. o/n, /o '/'

(/

/


trfet8

l*'tb ¿1*

rE&/4

6J2 [/,rry

29:¡

N:

4a"{*,v¿a,4P&&^

d¿ kefur"a .1. vl J /urr4ts

,or E¡t les W¿ ,baio t ' ú*ríft rtm/rres -;¿ ¿( lq '/q ín¡un- Tstqyrlob'! lnr bqio ,/¿ /rt/y's

'

( ep^ h nu,qe.cdg t,

>s

f

4',

floruB É nstPn

67

/ k rfuiry"

i

ll

?9 -/

ft c fu

1

* prrt / d*l rrw drl aul t7/p : U ,4rr -r+rn/¡/a/ '',/; íiph), / ,4e ^ ,4¡óloael ;fn 4¿ ,

- k e/u ñ

.EftrPq/

k e/u rw tc, f€dp,tt¿,¡'/qs

Fut¡f,q,tn %cryf'n

*:

hzn ,b rt e ( n /e/ /irlo /q" *{e*lt'rz .óo.b;futr. - fqrh^r;patzán ? n r7'7(,s trr

.

't(

rer{eÁ,ofa.

(Orz

I'

.t

gE66 P,yry,C.lDNE6:

,''". .,

' , :,

;

:

{€

t .,

,=

.''i

A / np * Thrnrorüdn sluVff S)a, (bse n../pt/a ,nqn k , &/q" /'l etrr)o /Lq/ ?ue ae' /€q/r"+q . Atfo'q>ipur.1,¿4 ,s q b ir ^' , sl qu,/q q / rP w&f n dar/¿.s f,q t le c*¿vq t' t $eez1g€ /' PrtüeI| - 'Dr'¿; qC 'i;;*,*larl, Ün

;bZ t{-'"'1r}-ohz

'cery lq q//o te b-ra pW a, Cñb gr,L¿ t//'t/D. '/ q

ú€/ L/ l,q @tn pzq / ,(s ulrF m,f-, n-qer/o qi,lt / $"i,rOe .eafui,a' / hEno¿n/ryeeoir7 (q' lq, aort'rrl{sJ triug ae ul t4 q furrrí> btüe;as or/* s€ ,p.l 4/',o*: '/ kn /os s.í/h nrns ,s€ /zvrba¡v b'rrt. - , / bq.i?74-- , '/ 0a si í¡"&rn p.4 / Pof' . nzíl q rlq," cr/,rtPr*q bq 'P*t h :fVttruJa /,p'q *t¿' ók¿>oí,-,,'gr;f ¿lo- ?d7r SúPWelO /r'bX, =k'tfiq '6, / I eí- ,'', ¿dz . //e/!. (' urr pe>üryi:'"":' t't't'r ¡o

J J d J

Id

;

edéqío ' ,F/rPlfrn oñülo * f,n cf"r4Prcdúa qíh r, /a/ hif úe /¡s¡s

E/ rnerwdo ^Q(áq{t

J d J J J

/ebprífue;lors 8,4¡qo' 4P-, {rst¿iJ-6- J 'bT'D7'ftc(r /q prcrt úC /q,¿'"r,;/oc( d+¡o: lrnbf t tl ,íi / osk.>ü J*fo () /

d d

C

t

C C C

E

C


t'H

":á- ./ iÍr,,,t/,ií *''Tri i f ;i;,'"rTx' í, / / n,rxis ,{c

" :,,,::/h.' ' '

,''f( lcs

:

7;W¡"rsy' :, ¿.t ü ,ne cl{t-t-r4,2 b u f.} t'F¿, Pru t / /o ilo . ne€ {qur7r, *' c{ /Ps ,k'rr+*is; .W l,r

ui,-:i7""'l*'

ctr r,7 eF' uTrrt/uúq

f+ 6;rl";í #lÉ- ff/"'

./ J .cit /f " ' J FU),) , Jf n"'o2, t ütrpr o.rrtrr./e/ F?r /rdÚ , /t, st¡rl

,,,'J ,,.,,-, ,

á-

"n.,f:r,f ,írtt;:,i+*i;,ío *fu"n €10 , /

e?'

/ k- e rl /l"t '/ ojry -t/ iin,t / eh_e cú22 q *dr, rrtti¡ r-/u¿ r77p ar'faL> ftr*roa /q b- z *l a e p r4ro/o . Z¿r¿/rtt rr>W lq rva/F¿hts rq pt /q sp salt{ .a Jes E{ü h o¿zb e/ L/ o hna/-././Ut Fuip-, > € r ¿-/ rl ,bt¿(n rvrqetbo , tg ut i€t-o-e/tfe7/i,, ' ".9€ ry'¡?,, Oorz qteqíq prTsfQsl. /A_-, V h'rz u si t''nry

e

ft

o

r/+7

es

,/r'ü

a-n

s

rndr

T*ffiffie

üffit#* o

*{E &ffi $tnm.


I tÉ ft crr vJDryD€g 'unw 4¿

*E/ 'a.rrtr/i,z 3 e ti oÉe, , Yt /atrr-tPt f'rl ts " ,nrc*rla 2:6/q i,

/4 9¿

"4

4 ül

J J J J

y

^y O+rzs los J fvf (n*reLv ,le /epfura" -Feaet*, t,21 la .qnzaia te Feozq

ft,s

ea

vrr

ü

B,'EE

/q

t{e/ .

e L/ du¡ei[

.

hrlw¿n cte 7,.rp'y'res / {^e s cr6rc -/ /

/q lst¿r/o

p/n Ars ,''Lt?t+rs *lx Clr:rz¡.c.{tz Drgr}9 hqt¿g -"/d rr¿r-.t7 2tr'24{ Lt¿rzr /,¿,,7 / O esP*ís deiJ qseo 7 y'ure /sr Q7'zrfi-rn¡ rlqd le gan ,Tr,rffr¡\ Fw'eqr:7 0(¿ e hlw /'O 4Oz / Jo".rl,rqn/ gort{r ?/P¿ rv'7e fds r "zq e CAz¿4,p w}/ e/ p€ 49qV*¡,í/ro /"crs ¡{r 7¡.rt t n h iíttr 4 &5 rfr lt of t er(e /o r''as /¡'deas, /gr¿s S-Lts t¡t.s¡'vnes q úrta*r/Hdfo. ás t.i, e# rm-& V€. ' -g'rt d¿ a,qzaúr;ev{,hqé/dz- Arzn /vztY (-(rrt,¡ndo 'e/ pS h-¿"{¡ormlgs , ffi7"2r e',Íú'eAfr , s ,15 ¿r( 'pr*Vrtlgr hz.tt /a-b¿t" swVlir ,/"dcnb s¡tr{.rzuk} f _es

f

/4 C t ANES

l/o ha '¡ nalq ,'r¿t r'r tr nt, el q/p- q' /r;npro / m+ñs 'r,*v*¿/ se lurr ziabr,riqdo .//,rg:ror/o. e4 eEluopa 'F, tgrr-{ tgrr-{ zry'r,r*Z/ zr/r,"*rfé foclp qou¡rtué,p>Jt' )qwrq/ o/ r'qwa/ /oclp- ?!/ /es /es e"upvé.p>k /s' c{tZr

;

*u

t/c, loúérn'¡,

ü/r#;./":i

Iws,,

.

ú;u'-í*ÉiY;Y

t-¡ P¿.r Aenf r-a,/

É

}

E

C

t t

m e*, H 's,r/ te( css){s*s úl'e y't'zd* a/ e . '/ l:¡u¡ t ''z tf ü'nblr ,*Gj - ' . pÍ ,ü -"í Éq c¿r'zLo oaa*u¿o tü Oc' lx rl l/ rr / fi r Fz,-r¡ / lu cl tLe k: Ft ,o *rq 9€tV /V/,r , ? na 4 ,r rf4; L*/n le dL'2" nl+:"" ry¡42/1p ,l"s-ei (-/ €

c=

L

.

J

luni/-p /3-

tf **5

/;iJ¡//ü: 3 fpff-S F#

É

t t .Q

C .b €


o6títrlfc/p/1/6,5

:

¿'/uytct pp, ,4/rs laloi r Lrt? a¡etp gt"*ár{¿t ,/ escdw .yqe (e7 tt14 'Wr¡r'ei?Zp rnt 4)2c> S¿otrt> yot,cts ,á Ú")ltrls S -r/¡"r úe p iprr s€ pqétf r'tf*e 0i2n /.>9 tt:tz776r¿( 2-t'J ,*e .'vlz'q,surlD -, CILrS; f/ rty¡ tt /ttrt rt desfqés /77c ./p c,qdrt.on t'',r rl /v/tl Ftt- ctl r.ry.{"di{r> dlrr /ar ./rcrt,'t,qxr41. F/ *r,zliu ,jr/¡v í 1* lt *¿¿ // ft z+dríua,LüS . &s¡z yílf n e&> ,r rf ¿ s/rrr 5vbzvúo : p.rét:rt'lLr) 1o'¡' r'. res/:zrnzb F/ /4qs. *r¿ e*s )*.aür bcrt/.es y ¿^/4 'e7ecñzc-c¡lov0*rmr atrl Toisr/'e ! / tnl Fzut.t/'?7Cr?. lutC 7 Debr: {et)> Zr.e sssfure. ury'yxet-rrs (ú.qr/qs tor/frtstrn/tu Aq¿t

Ctt¿4,tpctE

f z'iú

t/ ao*tg,'4 ,4L /r{i'r¡ai-ú'q , ywe*" przÉá''x5' / ¿

0'o"*1,

(rS ,.L,

It4-¡? /e-s ,l/n: paC.D r"-7e /r'/:rb;tz ¡{c¡C'PDntr"/" tztltqrt+tZxí,t rrlrl'n ¡úa/ A uac., ,r.f

"t( r{¿4ru's tqt?-"e(}"xztr¿' sla'€r't f+sec.r'*s

e/

n"{t(

{

(o rtse t{ú

lz0 ¿{ese ü !3 6 U',/a)r s u,vqrmlp grL(, .rÁ7,ttu

a*ís , -rí(b q t./s/r¿rrz-zg/ / 5e E wit/Pz csy'*yp p/7 t"4ur ,{n erp o{¿r ptr /s ,bgslornzP-

?ro ' ú:l+*rle-

-= óbrtJ q\r eÍG \ o Fcy \.crq o\q rr,c- y( c.rrr I .*t O b s <-v y c\c ic n € r vq hrr.e q-c{ r cA .1.¿ -s-L\ [ *. b,t' ? ¡

¿**."--.'tn

/

dv f':o áqoG r* ,

??Y

[-.-,;*fioÑ <\ LY'(t,-

y"" p e,en.-vó'\ p*'i" "Lo .r c-\a\q( v-.Li <,ü ' 7 ,q p,. o r y*\ Ñ ec'u..¡ Lc I qF L^r-r.^or ú*¡." t^ f or;1". 5\-(f*.rcr lu, I'oyn-, ft,

tr;Tt..,ctv. *h;é ?,K.q ,,^tÍL*, q.4,vq'.o'l €

& - t( pt** I

\.vat

q.r€\. p

*cLi r^^l '\' \r-p vr)'La "r

e

i\ iooorwr.i u '\ '1ü

;**"r'i¡e:

/ r.{. €+', l-i

t'] i"oq ol,

F "brreL' J*Jr"

+l*l


a

t /.

: / t. s/iect.Dafo t CieCt

/

rdt ecr qtl€ tk, ? rn'rn/g es /ds g.r,w4w 5;f "úprn6,s rd€ ft e¿"eD t+i. 4"rz ./rff p d/tt ,/rss ?s /r-/4*brrz¡e-s /o¿ c/c, c¿'" *s -4r ¡r1' iz¡1-'V otQ¡ Á.or cer mr¿/ Aljrwn cts Cos .qs /r Tc"rrzr Fr tr/rir ,rt ,{ns ,{c gi/trs s( n exT n t/} ,4* .'r.'/" FLv ) / "

-,

-

t

p,rpÉ í¡¿ f ft:f /tú472 ü{ü¡u tt4Q tl C$'rf"rftl* (/c{cs q Flrr/rty'g- /f drúarti.{4/ /fÁfi,-s zfq/s*frz}tz* " *¡,-s ", / . Ur'-üb*/o

il'EIt'i 2r¿Ll,/

e.t#*/rVru f/e _ "/.;r.edr /r,z'1 ' *// o is"y'e d/ rDrnt>r u^rr/p t /o, fltt>r uúr a?¡nvntr 'd;tctú¡ph ,/eutzc/rts' Au?zpt? 'rk,/ ü "&¿na?.J npf es/zxrs Sprz+r.rnj-/q,s D" ' e r-t+í-s A¡ / 4 T t4< t'i rVJ' A Fn tD úe {¿s ¿7fi-rqs O pür 'J r,ry'try p n:fr svrAs )4.t e ,z '/frt e n4 c's / C+,j q p ,hfr ?ar nt' tt¿zg criCqrt^z-d e/ /k+rcet'. rtg.rqrr>'1, 'ot;;;rr 9i,4"¿. //

/

/"

ái"Á'/,(*n¿{r

s

ü t-z¡rm

,r7í#r'

D¿2o c,hai, ' gW ,,/i>Éu-/- ,4- nz j'-s t/s ta o)arr-7 ¡g p.".fr'rffi( 7 ,-U/ t{.? Cfdrr Jee)r, ek rz-il Éc¿{5ü

r , {Ltn r¡ctg ,l-q nae / ,/zp(.¿lrz-btzr-z g lzqÜ,¿* J{stt tz-t)' rzz¿ e} rail/yt ,n u's / ff ch¡/ c n€tfy't>-c " 4 -c{e Én "-i(r (5

t¡-tz

/r¿

O r: r¿ Yt

\fuíb

/4.,

/5 / /é

"

DE DEE

O


\

leedry

¡,r /,b

e,Er{

n? t, fF¡vl E .:

1/'¿

r+

EerJ ljD RPE,S

frJ'n't;/q/ Bt

,ú,

¡tl¡f tz}ú¿l

;

L/ ,x/leriJrr

5 q loadp

ú.*,"-z¿r7pe¡/-

t, p¡-xz

fq/,¿úc, / zz ,t

y'ler ie.a : rn p *t P ¿4r Co t e *'u, úqry' ¿ér trn¡2e",-r/x7o f ¿.itz e.rCe fÉ/ fi.ettzlt ¿l; ¿'-crt¿c¡'a I fr"zrto'z¡o 6+ ÉStripv) ,

k? Wtút¡/7t^ t''r oi'en '

Y

vc3-

re

.5 t"€'

¿)¡"ngrht^ba

I

Jfoútr¡

- t/-

la

7Eg

.,

ptf

* p;ncínd eq "f( /s /y'Fnr4r n s'r q-r*q (E,,o1ttr¿.i*h ¿/( tr , qntfl ,/ ,f*r+"ür), (

79<

.

.

J7./

8*

Ee/fuxi/-r

nlrntv/r4"

(XrraPtZZ

o

Ed

r

9i^Prtp.rt. .¿-I 'trt''rlt| (s t{e-Z Etz¡tzcy r'Lyl

flní/tvi¡ e e/b {r"r¿* :

vv3

Fel/eyiín / qn6/'ue ,rf# ¡l tr

/¿ cÁ.,2q

,JTOI

€s

'

7?-/

Cr: -'6

cl

c7

y't

"

|tÍe "ii i ¿

t

c-cr

r/7

úf

t/d /

k /tL1 Cne

rz lr/

*yle ." ftt?ree de/ pr'¿g) nD /er '"+"/q / L'{at{. €oio ü-prz¿> ' @ de &ib

/¿ r fu

9q/¿'tlp V x'P/erií"r qni*6 ütí",

Qrg

ofe

,

a¿,¿-tzi -

8^v{4es f cV.tr¿ €K Da--sfcipit Jp/2,€ /p/ Cdf pá S, ln ,.--e-,lo {ü qt,t'--[ Gc{ ^

O

e EEEE

fu/* me

l,,.?erpM^ró :

Itr ef o-r4-, nt"JtYJ úr É'n1¿,nfioz S €tztrnqz 4r,r¿ Ct .t t/c'¡ zit'-s - ú/ ..tt ú6' / c,/' /es Ll tL( /Z¿ e-{.xz ¿/ 27

,y

I


' . r'i rzie hlq,bg, ¡4e5 ,7re ,Zrr/r-¿:o* '/ps' S;f*úb* ' nqrnf ú e iAíriaa g vt9€ .b" núq-/a-¡. cr'rz .¿#,r l , trr' nsri? ú€ qrnr-y'gq €Z / nq c¿, o/?-.'-Fr €Qrbn^pbJ n¡'ds M ,,/41¿ / )"*' de r;l.1rirt6,a ¿ebrt ?/ ,hbq/o ,s[k, ?*ufa, las '/ lP VuLf rttz.J eyflth@nry inlfrTsréPrya/{¿ / n trfr.r'2frr, 7f€7?1pP / pp4z6>7 .sffT'Fry.6 f/ 4e OárzQt¡qtpce /üi tht'ñs ghf 4o, Conh:t¿¿'dt', y'ia.A"r¡o ,rlefit¿- p rz L/," e:borlaf,¿.r¡t ¿t/ ,á-ur V pg,úwrnlril'oo, ,9sí 8,44 ,/q ac7lfulad . 9148u# t\ze'e'zo *;loñTo o / *r r"': "gof,1r" # '

:

r,

á'#:;gr,rffi

'/ {r+,q , 6Vnh qLr& f/'vc/o cfrlw. 9w 5€ p*c.Ln'á Pry /q "'ptzi,o /iie eqp¡lltr ireyea,áltp. 1'rz+tie .Prnr"zn rb z"vás -;/-'fr\/1ps''Eu$üez¡nvvo-Qado á¡o'pr/eo Fz w/Fn' th'¿e'sU /e¿ +P¿ü e/ ep€ond/ nk 5i,k,?k)-? ' Zea/'ze- ú/ t e/ '¿r;€mo' /q' - lq pi}qric2" f€'P -fr,4 ' .(/ruu / "Pr c.2 ¿ Eü lp - /':t . ht:>ztntre Wrz -nq /rndo 0Wna7 ,/ ,z nheg tnr'¿/ , nrrí-s /v /eqfur'q ^ d( fuufh,D f,af,/as o 77o/.rtas dO lhians d¿ er]arc 7 ¡

L/ JTrrn)n€ P/ Ptb

Evpry p 0

trl?psf

¿,u6rr

lvn&á¡ó'

1

(/sv'/'a

Lrr%*;rír,f.rrry 'Uer? iir= beh rnuf

'rbzryrnlo p{¡ qruoa '-'Af r,rl ,4'

g2tvqrzt@ n ile

P

o

ÉS /virrq

':

/q ^ dfil--

qzrh.d/D e¿:rz e/ /*b¿o rtr,s ur/*

X*

qaa /* /,qÁo, p{/q' qrth u^dq eár ,/p¿ 4/ '8 /2

sfp lvs

, ct¿q

ü

//

^D/q

qie

b-Á" {¿ l¿r-tnO 7

€r%t -4q .rvépve'qv / ¡r

,pr-'r7,O

./,- rr, f-o/*n *$roue/' /

C C C C

C

e


o

S €Tú?ryq tkiry/t'¿/nP frcrtruDBDÉA.

flv4.

I Vv,{rr,oz-a,lrtt

: Jú?(¿TH .& Ae¡l Tffbcqr'a elz '*nno o er

dad y

dlebie"rrp.

.

¡v /

¡e

alq&u./

-! v,¡ssq_e LT tuw¡r biqr efl e/ 04rr8> *A Ee /.rr c¿'trrr Rs d*- , qtzrpe + U?rrWp bt py-e b{c,s/ s+,b,€ lqry'caüq.l y f"r{rt, Sbncz ,

,

7Eq

rF 6sú,¿dE; / xf/¿ r E,t &, *nbw¡os- - fue/+tnr / f EerU"sa/¡'*wei

6 oct crlt?pr,''olt

.

kro //47 tt n*a. t¿/ i-/ zlx/+>, ' p o rveóq )tztn fÁzá "7o , '/

cte

drl

fx¡bqip t n

,Há:;r,Ii

7e

A

f"

go

ck

t^*se fta'brzios

e¿w

Ld

ee>-túrzí e-r+oió-T "

-

fle ,'t {a t €/ pxs ry,7io , AA rfiiy¿)s seLÁ /qV {¡'lt'e-ul&qdc'c f re >e p4 /q.7 Dprrz"r -/¡(.4 ée nfu+ f rl Ze

Ci,í, , f e-n9'+uc7c-;d;7), ó v (í\r¿/¡ ¿ ,z c t''tfa ,fr /r¿-s pn'*zr P 4/ s ¡7 x y ur n /<7s t{+ I

úrfu . {t / 'r td ftf.vl dur tr{ ,

/ ,/ /*,.fu /

úest

I


T 9a¿ee lP C rpNás

¡

t

,fe /i*y Á,q s¡^rh Voorí/'t'o a''rnVt4 f/ r4aAu¡a 4¡ ;q aarl 'rút^¿'q tlt f ? É*,' / ff?o¿¡'{-rry' ,/u* J 'fír* {tr' o i'^oo y'rrve /r¿ opar/tt'z¡ciqJ * /-''r^

P /'7 /q FLL¿h{¡.'l ht rlr'dAr/rr¿'q {¿ /a sf,/ rsny'qnr¡ éÓn Eá{-q úno pk /as C/zt'tps g4trt'tVtl?t'qfi gCcnl->'r'rhry Lltz'Q tz;S 'g-v,t mri -/'z z/ ,* fuz eÍ /a , / ,4 u cz7 il¡ A q'úh n -t-s -4= t'f ü ( cr ' /2zg Vrmlt'r' E'otz c )-r/q ,te's p ug:yrrÉJ fu'r,i'n/a ú¿'¡'s ¡&Vv-t/'6't q : /" U- Pe/tr r,írryrs ,.-¡zrt/PP'/' 'J€ -r,k *rr"%Ih r|z;c'o' Pn'e hq:o=' E yrr lwq Mry rfe/ €re q lnU'Á,"úr;r' ñL- fry¡' ü-e'rytiF/Pn -' fule-, a' ctr4su"clart:l e b''r'r4r, /, 7 fs n4> ,4,t t l'-12,{o tÍc ,/,-¿ rÍ)z tít'n} ¿¿Z P /1 cD/'rM (E ,r fñ ,fA úb¿ Ep Evn q9 s,¿ € esTb n ? '7f ¡nt:sfr dq s t''vt-z oftt4f,,/e"/ "/le'nVa no"n,/Lt7t* ¡sa/'t'n'os{'lnen *" '

a

"

ffi::' 'JTi'kn'l" ü

*trt"",,46ff/*¿, / *#, 7,,'"lr#Í' " "á'**íYj!á;h, fr

/n'".teo6iÉ',;f b¿z> /4

5 PtrT U f p/'¡nzb./

C-tz/27

,?

'/

ko n y' n¿¿6frrzr'z e ,'e y'/+ rt''' -, {es // y't<c?7q? ,k {g c+trztrrr¡ á-P¡nVVúo fty ,vr-¡rt;¡p ^ Éirn, .4 epc'nzit*qr,{o e/ 4'a'1"-ya' ú'( aozr2r<--'7si6o úe k&lrq /4 rq dp e ¿( "' t ¿;r"f,zva.¿¿e,??s ¡"'áf-' / u. J V irtesyeo-rqb"4""iy,J' rlll¿¿ ¿4.rdÁ-p J.rer¿e . Eoí/a / s'f h'tt frr.gzqc*s t*<r,/¡É-t¿ct,a c/ úrtt'baio nq c/ *v¿ai6 ,lv.s :ztt'.srtt-o) r' r/ana !o" lvs 9"4' " ¿/ tb."tás u'tz t{'rn'a n'' ¿ u ¡-r'"y 1, ¿é: ,/'"i t 1r" /f, ry" " r sr7ilp*rt ,#tr/rryot c{o Pl /<7//e ' 57

e

,h

h,r,/ lh ¿:eLt€

'fer,rytfr c/ry Fr/EZtt' */,-s ,ú- s/Zü/-7a ,/qéór. / 'pur/rrs ?f a/'?nr+,,/ 7ru€.ry€ rz/ ún 7ot ,/os r,át'¿,es 7t g prob,Úrví*e .' :7 ul€ Vo x €,: crl c he *e-h /v LI?ry(,n// oe)4 "// pfr'sprttrMrú: ,teKD"

'#n Qqr

/

o

t É

e _t'


\

$EilPF 7 Tgrtl,

trrsa+

q i 0*r.rz¿r//q r"1 7

f¿Á."^ *N-¿e

lz

Peffrxtlín €x¡z/rc.q ü€z ¡fil tlpnett" F/ierc¡^rits cf€. , fr rz tUr4^ky'" (4bú cra Ps ¡'ub1c r.{e

?es rfuzr,t y s,?lrs ¿_r

hz rl t'P r,9 tl ettñ, áp b,¿f E/ tf.p f.+t /-"-7p ,t|-p rpk ¿t/¡t /ecre/ En ule .

7e 4 . -

Vgrnt6rg'p? ú ¡/tt¡¡,1¡¡ ttQ

Ee /o¿ üwze

ü¡m¿r

Fr+fts

.

é

/e.qo

D t'oi

s

rr

Á24 /+7

s¿/-er t'¿7¡ ^

"ry(é ,Wtrl a ¡z s'S + /¡'rc rftrrzf A¿r¿ "'{rZ t € rv lg rT r-l Pvts'*'r P rl É przrrj rt sr b 4

)1,

p/ />r"r,*$id Wgrnry*,

5 ¡ !-af

7vl

Mrsk//o

"i.

/4r co¡nrni 4 C44 e4'Pn

Fe{/r,*;{,4

.

:

1^T ¡',{e "t yre' c{x¡ fugUq,s 7

D/ví/gq,2 st/o.vt' ./os p"¡a., ^

n6*.> ,fr l,:z car/,'.n i tq e¿¿stl flth'¿.t,,/"rJ -qwPü/ : /.f ¡'rrf ftrfun ci-oy' {te i-( /r Er' ¿tf(.*Oo¿Ju e lv¡ ts¡ bu

,

Crltu

{7Esf .P ú/r7 C / FN F ,9

!

rzl€ /e fn n*- &-cz rz rTrrl hp,,'e -rr/eae rs t( Frrf tr,r* 2"4 / .7r"1.F D , 2 e s t& gr.u-e- t"4/ e 2e/ /túrr"-rg '<.r3ütz7g &prZ /¿jrZ ser 7y'rf'n7pr; cl E o fr" ef,,t7

e, rvlirt,¡, g i¡zs

gwt 4//'

p/

¿

/qrt ,& -st>r/urr*Zr/US /qs as [. a nt€¿t? rt*vzt c,q. /-¿t^,1)24 , h¿-yuef qrz¡"r./, r¡/e-e tríu1¡ r t/tz¿> y.€ e¿-+rz I O D ryr7 p qH Cpt

t/*_tl'""..rk /*'

/S /'pr"z/

¿Lzz- '-/r,

,/7oéom,,^¿-rz

r/.€ . ,o"f fanlJ ,r e*zb./e s , hl;tb;tta / u¿t A.rrnt 4t^o ,{¿

Jz fu

t{e

q eL{- Aarb./av¿-.

rprr*¿.,,e¡' a& -

<7rL( -sí lLur ( ¡Z *o-rt/(/vc>s, t4tl e.4 p ,.L¿ pt<,htZ' é/q r¿-tt-c,F-S tr /t trrrZ "5'¿ /¿ e -rf/^:e "9 ¿/let ur4 4 a q nr-6{c CC 144 ,j ¡' r¿ w( ,t? t "¿ *^ c.,; l/* ¿ i¡o" J

s

r

ó'¡'e n.lo €f C h *.4

(/ b>tr9érv¿-zrPz¡k p¿2fu 4¡-. frt . q oo/o- FL).t- vt tc.L ót dú¿ /cr c'r r/lrr'J,q/ i.t¿¿ eo4r7o .,7/¡ l-T oTts rrlt ,zi Joy el /'¿ t't prc4 / ;¡tt-"¿ /"o¿ ¿íb rwrht )z a 4. o A.u f lc¿t&clry. 04g rt o(gt //L-'t ' t/t'Ptt-,4 erplts'r7r rü/7 /t b-¡r/tt o¡, re Y /er/vce ,i.


7

J tEc¡*n lul'ry ee

-bü'

f6tuln

6EirPp 3s

¿q

4

(

lLto¿r.

lr; e V )t ¿,t s¡6ry ,ur{ d// ms zQ iq/ lyt7q rwúD Púlq /¿r /e-r / o sr' ti¿>"rt,, .f{s &'f e I K/t,¿¿t-z f/a

yp csr /

n

/¡i;ai/q (¿ lq' .;erfq

ote- €rr7o9 ('¡rt¡n -t

7el

gi/

/ 0e¿

res 6mr

[.q

f

-

',

kzrn/eo / erV ¿st'o<.b,r PJ rqan/q /as {* r/ a-"/{i*lpüp {t

,

a

-{n*sis

Pelg r, rrv/b-

n¡lal / yuPrlo.

D"ví,/r."7e s¡"fif rg-e ct]/ re,s{,T".,zL/f * fo s7ay'¡:ts stit fltfia4'L¿'qJ ,/ mltz Ot-ptre> Ere/¡ ¿ 4 c'rát "/ aob¡f e/ /rfuuq ' Ft'( 7-¡.t tieS ,Seá >Z /cr /y'ne'q qcüonq,/.

- ,4.iltr;r, i (Jtzztrrtlr:r sf

PrvT ¡2 4

á€onql;+r-).t

./4¿,1

l/i;;/q d lcr &fk 14 eyaefe*da

'

D¡ nfltoti c-q : /tz/ /Pm/tz n'er ( t{o hrlap 4 r*f , pa-q

.

Re

.

'/

wní{o ?o. /as {r$ryr-

ks PrpvP¡fyá¿,l¿J, € tl r/ /ottr/r"/**o '

/41D4

tar{w

OB6EEq CLANFE.I

phr/ €r / ' t-V w+r/ r.y yL(- /+,s ,Zlot ú.6:, .4¿ e e/etúo f/Llo¿rrcdpU ,z/ /t.at¿-¿lit, tl /*,tc ¿a'3D ,A¿V Fq,v)1:/'

tT;,?'

i

Ci

J J J

4,ref

"

t¡l't+¡f

veq

t

i

E

d d d

E E F

t

G

t t

*7f'%,",vfi-,+,= #iL,u,r ila* 7 #í**,'{, C c{,tV,o, p"ür/f krqS., /AS'L/nu¿O/ufl?fz.eS, €*{-" '/ rh r K'#;74' n.,Y'-' *'L Á 4íf!-r- ;:H'- O C r-

,' -,

C


)

rgLu n L¿'

)

o/'rors

) )

t# /¿, oem rlu e e, h,Yi;fu*,Ug-ffi'k_l7;f. /79 4 r-zr.n/t, /* .

FTCHE JL(I;,ü

€q

fELln

bEVTD ¡c

il!¿ kn eryA,url'- i- Eatlu.do V \ Form.qu/;, I ftr- et nlss *wtw/o 7; nzln¡oq :

trey'leri.i,r

,

"te V'rf* nt6 quf'ncr

r/ü(_

hr¡,Q cfrc¿, {¡ru ru,:Pq/tr¿ -/ Def¡ rz¡enftc L{¿ y'{r'r¡ me,9 ' 4- bcráj eretO fr- Lrá rrc,r/ z- Pader. 6- c"en*rir,,{en" 3 ' &rhu'{er/ 7 -' l// ple rt *;"q i- Demeercrü,q 6' TVepl'v.

tu 7gz'

Ufo 4e/ "

7ea

a

E/ recúvryen t/ t:q Afnlrs,] /

,,

E/

res f:-

HPIT V /q

slwftfi-s,'

0

q Fu<

trT-rulTDFDEE,,

ft'va

t

e.e.s

3e fk

rtín

€x¡zlt'c* cLrir úb / h-o*, */

,

fr:ruur,ots {g .efn l</}got t( rl itrlo ü;' di ¡Je,rh&'auryAr'Q"r Ék ACfi.oa¿s,

Diario de campo  

Diario de campo

Diario de campo  

Diario de campo

Advertisement